Sunteți pe pagina 1din 2

Unitatea de învăţământ: Liceul Tehnologic Silvic Avizat,

Calificare:Tehnician în exploatări forestiere Director


Domeniul de pregătire de bază: Silvicultură
Modulul: Securitatea și sănătatea în muncă în domeniul exploatării lemnului
Nr de ore/an:60
Nr. ore /săptămână: 2 din care: T:2 LT: IP:
Clasa: II PL
Profesor: Ing. Stan Dan Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin OMEdC nr.1847 din 29.08.2007 Şef catedră
Programa aprobata prin anexa 2 la OMEdC nr.1847 din 29.08.2007

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2018-2019

Nr. ore Săptămâna


Nr.
Unitatea de competenţă Competenţe specifice Conţinuturi L L Obs.
crt. T IP T IP
T T
(0) (1) (2) (3) ( (
(4
5 (6) (7) 8 (9) (10)
)
) )
Securitatea și sănătatea în Supraveghează aplicarea Informarea persoanelor din 6 1,2
muncă în domeniul legislaţiei privind subordine asupra riscurilor la
exploatării lemnului securitatea şi sănătatea la care acestea sunt expuse în
locul de muncă şi exploatarea masei lemnoase .
prevenirea şi stingerea
1 incendiilor la exploatarea Monitorizarea modului de
produselor forestiere aplicare a măsurilor de 6 3,4
sănătate şi securitate a muncii
la locul de muncă

6 5,6

1
Verificareafuncţionării
permanente şi corecte a
sistemelor şi dispozitivelor de
protecţie

Securitatea și sănătatea în Planifică acţiuni de Monitorizarea locurilor de 6 7,8


muncă în domeniul evitare a riscurilor legate muncă periculoase în cazul
exploatării lemnului de sănătatea şi securitatea lucrărilor de exploatare .
locului de muncă în
lucrările de exploatare a Monitorizarea situaţiilor 6 9,10
produselor forestiere . deosebite din sectorul
supravegheat .
2 Coordonarea acţiunilor de 6 11,12
simulare a pericolelor şi
accidentelor .

Stabilirea necesarului de
echipament individual de
6 13,14
protecţie la lucrările de
exploatare

3 Securitatea și sănătatea în Coordonează activităţile Coordonarea o acţiune în caz 6 15,16


muncă în domeniul în caz de accident la locul de accident la locul de muncă
exploatării lemnului de muncă pentru lucrările
de exploatare Coordonarea echipelor de 6 17
intervenţie şi asigurarea
echipamentelor de prim
ajutor.

Monitorizarea intervenţiei în 6 18
caz de accident .

S-ar putea să vă placă și