Sunteți pe pagina 1din 4
€konomia daru Nipun Metta 7 Berkeley. wialitarnii zatozycie! portalu Serviee Space odpowiada na pytania W ekonomi dara. dobra ofermerane —berintenesownie, jest ekonamiceny w_ktérym suymniana i Kragenie. darow weer pewnel wspdinoty prowadzi do war ‘wares wasjemmych pohyczen wermocnienia —wesjarnnych rela roupatrujac rzecr w tym kentekécie gromadienie dete poweduje ubozenie, Sede ekonami\ daru polega na proechodzeniu ed kansomowania contribution), od wymlany handiowej do autania firansaction fo: trust od lek raed niedostatkiem do. mentalnoscl obfitesei scarcity to abundance) afac ad vyobeowaniada wspolnaty tiselation to community) | ushugl sa to system (carsumption ta Ekonomia daru tw pedtrzymujacy sig ekosystem, w torym ludaie zapewniaia sable Lutreymanie, nie bezpotrednio poprzer zarabianie na sieble, lece dokonujac matyeh akton hoinaéei w ufnosel, 20 poriréci da nigh rozdana Sviatu dabroc, Filantropia, eycrliwose 1 wspotenacie sa_waenymi wartosclaml tego typll ‘ekosystemu. lak to wiasein \Wiyebrat sobie restauracie, gifcie nie rn cenvemenu,aina rachunku widzise sume 0,00 wra2 2 dopiskiem: Twa} posiick to dar od kogoé, kto jal tutal przed Toba ‘Aby pedtreymaé fancuch danwania, ppodaruj cos dla tych, ktérey przvida po Tobie, Ta jest ekoncena dru. Byé mote instynktownieporysliny Choileceke.t0 viko bral abla Jedi na sWoie_fumikcjonowanie. jestedcie 2determinowani. by yea lugo, nodichodal puchar wdelecenoéet jega ona ceavshw ctarceyinyeh. Kerzenie ekonomi dara spotkamy ‘ye hulturse razennych Jamerykandw, Ww Afryce ul Buszmendw Kalahael, we azjatyekle monastyeane), a mode nawet We Wwezystkieh pleewotnych — kulturach calego ‘viata, W dable wsndlezesns bods} jeko pierveszy chonomil dara paswiecit ese) Francuz Marcel Mauss (,Dar, 1950 Ww 1970 Richard Titunus —opublikows! JRelacis ania (Gite we Hore} tradycii Relationship’) pokazat ppabieranie knw ed Gavecour nerawych —byto bardzie| skutecene nit placenie za nig) Genevieve Vaughan preesiedzitaIistorle ekonomi dawania w spolecencseiach kabiecych arokote 25 let term Lewis Hyde napisat siynng Ksiaike Dar’ kiéra stala sie przyczynkiem do iielu komentarzy. yskusi oraz kenferenei podwigcorvch temu temato| Jednak dapiero wi dabie Internets, mary skautecene narzedzia ‘upowseechniania ekanomil Ce aici eel ect eee: Sen TEs) ludzle. zaws20 organi rodeinowe, pd prost rots Jednak ter ww tym sammy ducha cnovklopedie! W przez wreky byt mate, lace aly pienigdzy, iadzy iwphywren. To'sig emtienite, See daje nam wolnode delalania tupeini amatorzy, be Wigkizego lapitatu i wplywde. x cxysto salachetne] matywacl maga skravknat se by rich spolkezny (0 ogramaym zasiegu Q to vita nwallprevigeia ‘worse chodsi wekonomii Nie wiademo, Ekonomia dary oparta na. okreilone| ae infrastrukturze ulturowych. Jesteémy od tego na tyle eddalenl, Ze jest cleko sobie wyabrazié, jak mlataby wyeladae rozwinieta ekonomia daru Co wiecc) jazanie tegotematulest bezavracne. Zamiact tego ponienigmy zr punkta A do B. piequszy krok, ktary jest W rasieglt naszego w2rak, by wtedy pojavity sic nove Zbyt czesto prdbuiery przeskoceye od razu do Z. podréiujac palcem po mapie Ttracge relay punkt B xpolawidrenia, Mysl,2e na-cbeenym staple powinnismy _zastapié pytanie: czy ekanomia dar ma szanse zastapi¢ gospodariee rynkowal ytaniem jak mage bye _bardzie| hoi?” Kultura daru jest osadzona ani, pactucu obintosel oraz patrzebie drieleniasi¢z innyml. Podceas, dy staramy sie wemacniat w soble te cechy | inspirawaé do tego inmch, Trecaywistosé, Ktéra kiedys zdawala sig niemotl Tree eco ence esi Ea zatotyciel portal Service Space ‘adpowiada a pytania GAindzesr opowiedeiee nam, 0 pobtélu SéfrteeSpace.org, Ktory rate dyes Zacelimy sbenapzetanstene ew fo organiza ron BRET Fasooie im bade) dotooyeh fGngead secanyeh. Rownocstie, by ulrermywce wok motwacle 60 ihaancharyiatyenyeh, wryly incisors pu DalyGoad W pwn fromercle, pay. abudowalry shi i PledeePa poled oreo SON ma see wybrane| race sible inva debroczyne} rae. ProPoor portal ery polars w jd sle We oremiiaehpocarcatowch W A Pohudnloved, stato ve aa nas osre SE aaa ee eek wet bez typowe) a tlie inst duty 1 Fab takde jester organzecla dobroczyana, Wied caczulisnyypuszeeae passe wasn projet. w ten sposob sasteeliiy Ac nowrpm paracygorle nganizcweria ver rpanieac Uno sy poroene radziny ekonomii daru. Nigdy tego nic planawalsry. to wseystho weno si Jakimi wartesciami kieruje sie ServiceSpace? Zaczeliiy od bexinteresovmosc chuwania bez dadryeh oczekewon, Nigdy tet le zmienllismy naszych trzech prostych zasad przewodnich. W dobie dobrodejstw internet, te zasady tym bardaiej nabraty la nas znaczeni Jaka jest pierwsz@ zasada? Tylko wolontariat. Badania nawkawe pokazuja, Ze im wyzsze wynagrectzenie, tym eigze| ude pracuja, jednak naiezsza prace wykoouja ci, ktorzy se ovraymuit edhe wynagrodeeni Ponadta, badaala /Egwards Deci'ego oka deriadt ch cya Frocymageyeh tam produktywenase Sead nase, powygt by nie Korey! afinamsove Gsisionjc Inigrpems ponodule swsgeligols ickeedet how. Zastanawia’ se eaprigeent to sano crab 5 apart patorow.Cociekawe O Gicrhet.pSlontariatem. Jesli zamiast Cnet plosenk Jamizst oliboardéve linki sponsarawane heey wolentariat spraatania neniésiew edytawanie stron Wikipedi2. Okaauje sie. Ze przez statnie pare lat wolontariusze spedzl 100 miliondw gadein, edytulac wpisy i. We edzamy dows godin rocznie na stawianiu posjansew, 2 pownoscig jy dose cas do podarawania,jedrisk czy potrafimy kreatywnie zréemowaye rmotywacje, wolhoscl | ograniczenia, by ‘stworzye organizacje, KtGra wykorzysta ten -potencial? To bylo nasze weyzwanie Zamiast 100 pracowmikow w wey 40, godzin/tydaien, —zamierzaliémy ppolegaé na 400 achotnikach, x ktérye kaaidy wnositby 10 godzin tyzodniowo, Brieki takiemu planowi, dzisiaj ramy deiatajacy ekosystem 287 —tysigcy zlonkéw, ktarzy rocanie wysvlala 50 milonéw e-mail i obstugula ponad tuzin pertal zawierajacych 10 milionéw lnijok kod progr amawania. Zasada druga? Bez zbiérek pieniginych, Wezystkie ccganizacje dobroceynne —zgadzaja sie 2 pogladem, 32 wspotczesny sposdb praeprowadzania zbibrek jest nieskuteceny.§ podatny na manipulacje Brokuje w nim zaufania jautentycmoéc Wiec zdecydomaliimy, te zignorujemy auznane praktyki | stwierdzligmy, te nie bedziemy zajmawac sie pieniederi, isl sytuacla nas do tego nie zmusi. Niedy nie publikowalismey saumnych plans nia Praysztos¢, a jednak praeprawvadziligmy tysiaceprojektdur nigey nie zabiegslismy © uwage medidw,, a jednak byte © nas slosno wszedzie od CNN po Wall ‘Street Journal, nie-mickémy ani jednesn lamy na pony. Dostare asym —uczestnikom — potrzebn, im wartoéci, | llekroe pocaul si tego wystarczajaco — emotyw yOnywal .nasza prac pomoca poczty pantoflowe tao za biyskawicane] nif jakiekobwie Jedli jakies drzewo ‘ona je i bedzie podlews A ostatnia, trzecia zasada: ‘Mate kroceki (think small), Skupiarny sie narabieniumalyeh,niemalniewica ‘uznania czy razgtosu, jednak bee niszauwatalny leer dalekosiey wptye. Lubimy tu slegae do metafory Kreger na wodvie, ktore razchodza sie o wiele diugo po tym, ed ache wody waburzy np. kr hv karavk. Peniewat supiany eset niepowodrenia W preypadia inicjaty est nkezweykle niski, mamy, nndstwo eksperymentour. 2aden z fle musial przekraczat okredlonegd by zostac za usa idy najmnieiszy rok za sada cale progu, poniew hieodtacena wartese den posiadal swoja Takie pojedynczekroki ‘e-mail z portalu DailyGaod, fed Internetawa zbudowana dla organiz —_—_— om profit, jedna WiytGuka Ubrechu eve card) zostaweiona na lesen tar one) peaysiugl. Toke dziatania sa ai wesobie wystarczaiace. A ponleriat Se ysinignaste dnotanio mit niewielk mat. nie wnypadalo za nie pobverat enh tates wszystko, co roby lo Srarowone darmo. Pordrze jeszcze fax #e vtashle Internet poxwoll nam Garareyé spotecany’ Kapital tyeh mabyeh Jasan Ten spoleczny kapital w spos6b Graaniceny stat sie wynwalaczem, KtSry Shiatyeh aktow dawania tworzy projekty ‘kanemi dare Co to znaczy fyé wa ekenomil daru? Tainaprawdeabsolistnlewrszyscy zyiemy deigki debroc! tarych ludzi. poceynalac cod dara Zycia ktcry_otrzymalismy od nasaychmatek. 2y¢ wg ekanomi doru, to prrede wsaystklin ussvisdomienie sobie jnosciigyezlivesci,kterych odbiorcam) ‘astesmy icustannie. Nasteone jest yultycvranie wczigc motel za wszysthic ‘otrevitiywane przez nas dary. WW korcu — petekarywranie: ducha hojnasci dalej Ww dwiot, poprrer obvierame katdych drew z pakarnym pytaniem .crymmoge stuive”” Cry powinnam zrezygnowae z pracy ufaiac, fe ekonomia daru zadba a moje potezeby, jesli sama bede hgjna dia innych? Jes zadsjest pytanie cry powinnam ieevenawae z pracy” oznacza to. te nie jestes gota, by x nie] zrezyenowe Goywownetrene oddanie stuzeniulnnyrn srzestaje byt Investig wryboru, tegortypur prtanie nie powstaie. Aby przetrwaé ow ekonemii dary potrzeba trzech rzeczy: {a} shazenla innym - musisz bye wiyteczny dia hudzi i dastareant im wartod, ktace sa dla rich wate; (b) kapitatu spoiecznes — popraez ustuni ktore oferujese. budujes2 wigzi 2 ludemi, w miarg jak ludzie ci beda nawiqaywaé kantakty miedzy soba, toczy cig kokon kapitaly spoteceneo: {ch poddania — wszelkie uvrarunkowsnia potreebuig crasu by dolrees, wits bedziesz potrzebawat siinego ducha, by 2 edpamoscia na praeciwietistwa iakceptaca prey wszystko, co polait signa twraje| drodze dawania, = PAisonjcesoace ore. t t 1 t 1 1 U 1 ' t U 1 I 1 I 1 T t 1 I t 1 I I § ! 1 t 1 t 1 § C BallyGaod (DabroCadzientie) corre windiomossl Ktore podioneg ‘he Guchil insesrujado zrnienianiadysinta oa lesseyw imieaksyony .badézmiang, ktérq chelaityys zobacayéw gurecle’ Portal dziala pond 10 fat, sktualnie DobroCodzienne kazilego nia otrzymvuaie porad 100 tys internautéw.W matlach ani razu nie pojavilasie Zadne ogloszence, ant inna forms reklamy, Tylka exysta inspiracja, amo dauwranie. f= Ss SSS KindSpring (2eéidto Pyezliwosel io ports! nspirulacy do bezinterezowne| zycalivedci poprzez wyéwiadezanie anocimowych praystug, Osota, Kiérej veyswiadezone ww 2ystuge,