Sunteți pe pagina 1din 16

PAG. 2 AdMiniStrAţie PAG. 3 SOCiAl PAG.

16 tiMP liber
Municipiul Brad ar putea Siderurgiştii de la Sfârşitul de săptămână
avea, la sfârşitul anului Hunedoara sunt nemulţu- este bogat în evenimente
viitor, gaz metan dintr-o miţi că administraţia culturale. Între ele se
conductă magistrală ArcelorMittal întârzie înscrie şi concertul
a cărei construcţie negocierile la contractul ce va avea loc la
e posibil să înceapă în colectiv de muncă pe Castelul Corvinilor
următoarele zile. tema majorării salariilor. din Hunedoara.

Fondat de Cornel POENAR

Piaţa Unirii din Deva va găzdui sâmbătă


o expoziţie de maşini de epocă,
cea mai veche dintre ele apropiindu-se
de o sută de ani. /pag.16

Anul Xiii • nr. 585 • Apare 19 - 25 octombrie 2018 • 16 pagini • 1 leu • www.accentmedia.ro

Gala Accent Media: Pag. 4 - CONCURS


Farmacia TACOMI
te face mai frumoasă!
Zece pentru excelenţă Câştigătoarele din această
săptămână sunt:
• TAMAŞ MARIA DANIELA din Simeria
• MUNTEANU LIA din Deva

/p.8-9

Ofertă unică!
Salvăm timp și bani! Anunţuri
de mare şi mică
Orice comandă la Tipografia
”Accent Media” aduce cele mai mari
avantaje din publicitate:
• Un anunț gratuit, în mii de exemplare,
prin ediția tipărită a ziarului
publicitate
”Accent Media”.
• Un anunț gratuit, vizualizat de zeci în ziare
locale
de mii de persoane, în cotidianul
on-line ”Accent Media”.
Investești puțin, ești cunoscut
în întreaga lume! şi centrale
Contact: e-mail: office@accentmedia.ro, Deva, 22 Decembrie, 37A •
telefon: 0722.402.044 sau la sediul din Tel. 0726 871 728
Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, biroul 16.
www.accentmedia.ro www.accentmedia.ro
2 - ACTUALITATE 19 - 25 OCTOMBRIE 2018

Municipiul Brad va fi conectat la ŞTIRI • ŞTIRI • ŞTIRI


conducta magistrală de gaz metan Proiecte în municipiul Hunedoara
Hunedoara - Trei proiecte pentru mobilitate urbană,
n Un proiect extrem de necesar comunităţii locale va începe în Brad în valoare totală de aproape 30 de milioane de euro, au
fost declarate admise de Agenţia de Dezvoltare Regională
Brad – După ani de zile în prin licitaţie deschisă pe cri- Vest din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii.
care administraţia locală din teriul preţului cel mai scăzut şi Cele trei proiecte, care sunt împărţite pe coridoare (Est,
municipiul Brad a bătut la zeci nu intră sub incidenţa acordu- Vest şi Central), vizează atât construcţia unor noi alei piet-
de uşi pentru a pune în practică lui privind contractele de achiz- onale în Centrul vechi şi în Centrul civic al municipiului,
unul dintre cele mai importante iţii publice. La licitaţie au fost dar şi modernizarea transportului public în municipiul
proiecte solicitate de către depuse trei oferte, însă doar Hunedoara. În cadrul proiectelor vor fi achiziţionate 20
cetăţeni, lucrurile par să intre două au fost admisibile. de autobuze ecologice, vor fi construite piste de biciclete,
pe un făgaş normal. Este vorba Conform anunţului, contrac- sisteme informatice pentru transportul în comun, staţii
de construirea unei conducte tul poate fi subcontractat, astfel de îmbarcare pentru călători, staţii de închiriere biciclete,
magistrale de gaz metan ce va că “ofertantul CIS Gaz SA de- iluminat public modern, mobilier urban şi multe altele.
lega oraşul de localitatea Mintia clară că subcontractează soci-
şi va deschide, dincolo de com- etăţii Condmag SA ‘lucrările de Condamnare
ponenta calităţii vieţii, noi posi- execuţie montaj conductă’, pen-
bilităţi de dezvoltare economică tru ‘Realizarea conductei de Deva - Tribunalul Hunedoara a dat sentinţa în dosarul
a zonei. transport gaze naturale Mintia în care fostul şef al Gărzii de Mediu Hunedoara, Bogdan
„Termenul de finalizare a lu- – Brad – Stei: etapa I tronson Sever, este judecat pentru infracţiuni de corupţie. Potrivit
crărilor pentru conducta de gaz Mintia – Brad, judeţul Hune- purtătorului de cuvânt al instanţei, Ildiko Glăman, acesta
metan Mintia-Brad este doara'”. Partea din contract care a fost condamnat la un an şi şase luni de închisoare cu sus-
trimestrul IV 2019. În paralel marul municipiului Brad, Florin ar putea fi subcontractată – val- pendare, având termen de supraveghere de doi ani. Bog-
administrația publică locală Cazacu (foto). oare fără TVA: 6.959.786,03 lei. dan Sever a fost găsit vinovat pentru acuzaţia adusă de
continuă demersurile pentru CIS Gaz este câştigătorul lici- Contractul de faţă nu este procurorii DNA, aceea de „folosire în orice mod de infor-
începerea lucrărilor de dis- taţiei organizate de Transgaz legat de un proiect/program fi- maţii care nu sunt destinate publicităţii în scopul obţinerii
tribuție a gazului metan în mu- pentru realizarea conductei de nanţat din fonduri comunitare. pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite“. Pe
nicipiul Brad. Sper ca pe transport gaze naturale Mintia Termenul de execuţie a lu- lângă condamnarea de un an şi şase luni, instanţa i-a in-
parcursul derulării lucrărilor să – Brad – Stei. Proiectul are o val- crărilor este de 16 luni. Valabil- terzis exercitarea anumitor drepturi civile pe o perioadă
nu fie probleme deosebită care oare de 22,45 milioane de lei, itatea contractului este de 36 de de un an de zile. Totodată, va avea de îndeplinit mai multe
să împiedice buna desfăşurare fără TVA. luni. obligaţii, precum cea de 60 de ore de muncă în folosul co-
a proiectului. Mulţumesc, în nu- Potrivit unui anunţ de atri- “Preţul total al contractului munităţii. Hotărârea Tribunalului Hunedoara nu este de-
mele administrației publice lo- buire publicat de Transgaz pe se poate modifica, fără organi- finitivă şi poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de
cale, tuturor celor implicați în Sistemul Electronic de Achiziţii zarea unei noi proceduri de la comunicare.
derularea acestui proiect de Publice (SEAP), conducta are o atribuire, conform clauzelor de
importanţă majoră pentru co- lungime de circa 35 de kilo- revizuire prevăzute în contrac- Bursa locurilor de muncă
munitatea brădeana”, a scris pe metri. tul de lucrări”, se spune în
Contractul a fost atribuit Deva - Agenţia Naţională pen-
pagina sa de facebook, pri- anunţ. tru Ocuparea Forţei de Muncă
(ANOFM) organizează vineri, 19
octombrie, Bursa locurilor de
Conferinţa Uniunii Profesiilor Liberale din România muncă pentru absolvenţi. Acţiunea
În perioada 19.10.2018 - nerea în legislaţia naţională a fesii liberale, auditor financiar se va desfăşura în această zi pe
21.10.2018 are loc la Geoagiu Directivelor UE privind profesii- (organism înfiinţat în anul plan naţional, deci inclusiv în
Băi, hotel Germisara, Conferinţa le liberale, participarea la deru- 2000) şi consultant fiscal (or- reţeaua teritorială a judeţului
"Rolul profesiilor liberale în so- larea procesului legislativ, ganism înfiinţat anul 2007), Hunedoara, mai exact la agenţiile
cietatea românească". elaborarea de coduri de con- profesii relativ tinere au dobân- din Deva, Hunedoara, Orăştie,
Uniunea Profesiilor Liberale duită care să includă valorile dit în ultimul timp valenţe de- Petroşani şi Brad, în intervalul orar 9 – 13. Angajatorii pot
din România este persoană ju- comune ale profesiilor liberale. osebite , cu cel mai mare impact beneficia de subvenţii, conform prevederilor Legii nr.
ridică română, organizaţie Scopul Conferinţei: per- asupra echilibrului mediului de 76/2002, dacă oferă absolvenţilor oportunitatea de a
neguvernamentală, apolitică, fecţionarea profesiilor liberale afaceri, atât la nivelul operato- ocupa locurile de muncă pe care le au disponibile.
înfiinţată în 11 iunie 2001, în şi a relaţiilor dintre acestea şi rilor economici cât şi la nivelul
baza OG 26/2000. celelalte profesii, schimb de idei, autorităţilor publice.
UPLR este formată din 14 comportament etic şi calitate. De asemenea, profesia de
ANUNŢ
asociaţii de profesii liberale şi Prin acţiunea noastră dăm practician în insolvenţă,
Primăria comunei Ribiţa intenţionează să organizeze
este deschisă aderării tuturor valoare şi sens conceptului de (UNPIR s-a înfiinţat în noiem-
concurs pentru ocuparea funcţiei publice de inspector
organizaţiilor profesionale, per- utilitate publică , apărăm şi pro- brie 1999) are un rol deosebit
asistent,clasa I, vacantă în cadrul aparatului de speciali-
soane juridice, care îndeplinesc movăm interesele fundamen- în eliminarea şi închiderea
tate al Primarului comunei Ribiţa în data de 20 noiem-
condiţiile prevăzute în Statut. tale ale profesiilor liberale şi ale agenţilor economici neperfor-
brie 2018 la ora 10,00 – proba scrisă iar interviul,la o
UPLR reprezintă peste beneficiarilor acestora - mediul manţi şi reorganizarea si re-
dată stabilită ulterior.
85.000 de membrii ai organiza- de afaceri, actualizarea cunoşti- dresarea lor.
Probele stabilite pentru concurs: selecţia dosarelor de
ţiilor profesionale. inţelor prin însuşirea tuturor Şi nu in ultimul rând, Asoci-
înscriere, proba scrisă şi interviu .
UPLR este membru cu drep- noutăţilor şi modificărilor le- aţia Evaluatorilor din România,
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul in-
turi depline a Consiliului Euro- gislative în materie, atât în ceea una dintre cele mai respectate
stituţiei până la data de 05 noiembrie 2018 inclusiv, ora
pean al Profesiilor Liberale- ce priveşte legislaţia internă cât şi recunoscute asociaţii la nivel
16,00.
CEPLIS şi Uniunea Mondială a şi în ceea ce priveşte legislaţia european , care are peste 25 de
Cerinţe speciale:
Profesiilor Liberale UMPLR. comunitară. ani de activitate, şi are un rol
-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, res-
Obiective şi program de Un rol deosebit în organi- important în stabilirea valorii
pectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu
activitate: menţinerea, la un zarea conferinţei îl au cele 2 or- juste a bunurilor mobile, imo-
diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea ştiinţe
nivel înalt, a competenţei profe- ganisme partenere Camera bilizărilor, acţiunilor. Sperăm
juridice sau ştiinţe administrative ;
sionale a membrilor prof. li- Auditorilor Financiari din Ro- ca prin acţiunile noastre co-
-vechime în studiile superioare necesare exercitării
berale în scopul asigurării mânia şi Camera Consultanţilor mune să aducem amenda-
funcţiei publice: minimum 1 an;
calităţii serviciilor prestate de Fiscali . mente la modificările legislative
Condiţiile generale de participare la concurs şi biblio-
aceştia cetatenilor, asigurarea În calitate de auditor finan- aduse de Guvern .
grafia se pot obţine de la sediul Primăriei Ribiţa;
unei legaturi permanente cu ciar şi consultant fiscal, doresc
Ribita,nr.22 şi de pe site-ul www.ribita.ro
autorităţile publice, transpu- să menţionez că cele doua pro- Alic Deli-MARIA
19 - 25 OCTOMBRIE 2018 ACTUALITATE - 3

Tensiuni la Arcelor- ŞTIRI LOCALE


Lucrări pe DN 68A

Mittal Hunedoara
n Producătorul de oţel din municipiul Hunedoara este reclamat de
sindicat pentru întârzierea negocierilor la salarii.

Deva - Direcţia regională de drumuri şi poduri in-


formează că pe DN 68A, în județul Hunedoara, se execută
marcaje rutiere și continuă lucrările de reparații pe
suprafețe întinse pe sectorul Brâznic - Săcămaș. Ambele
lucrări sunt realizate în regie proprie, prin Secția Pro-
ducție a DRDP Timişoara. Echipele antreprenorului con-
tractat pentru reparații pe sectorul Coșava - Coșevița, din
județul Timiș, sunt, de asemenea, pe șantier. Zonele de
lucrări sunt semnalizate, aşa că încercaţi să rulaţi cu pru-
dență!

Angajaţi în Hunedoara
Deva - Numărul angajaților din judeţul Hunedoara
este de aproape 112.000 de persoane, relevă datele sta-
tistice pe luna iulie. Mai bine de jumătate dintre angajați,
adică aproape 60.000 de salariați lucrează în servicii,
49.000 – în industrie și construcții, iar 3.100 – în agricul-
tură. Practic, observăm că aproape 52 la sută dintre
salariați lucrează în servicii, cu peste 7.000 mai mulți
decât cei angajați în industrie și construcții. Doar 2,8 la
sută dintre angajați sunt în sectorul agricol.
Hunedoara – Conducerea partenerul social. Conform acestuia, salariile
sindicatului "Siderurgistul" În aceste condiţii, sindical- angajaţilor din ArcelorMittal Adăpost montan
de la producătorul de oţel iştii se tem că majorările de Hunedoara sunt cu "zeci de
ArcelorMittal Hunedoara salarii obţinute în august procente" mai mici decât Deva - Turiştii care se vor afla în zona lacului
acuză administraţia com- anul trecut vor fi anulate de media naţională, ceea ce va Scărişoara, din Masivul Godeanu, la graniţa judeţelor
paniei de întârzierea cu trei efectele creşterii salariului avea efecte şi asupra pen- Hunedoara şi Gorj, vor putea să se adăpostească într-un
luni de zile a negocierilor la minim pe economie, imediat sionărilor viitoare. nou refugiu ridicat de salvamontişti la o altitudine de
contractul colectiv de muncă după 1 ianuarie 2019. Sindicaliştii de la Arcelor- peste 2.000 metri. Refugiul este construit, în premieră,
în ceea ce priveşte salariile "Dacă se pune problema Mittal Hunedoara mai sunt doar din materiale ecologice, prietenoase cu mediul în-
angajaţilor. Conflictul mocnit blocării negocierilor în anul nemulţumiţi de valoarea conjurător, realizate după o tehnologie avansată, de o
a generat deja o stare de ten- 2018 vom fi puşi în faţa unei tichetelor masă, care acum firmă din România.
siune în rândurile celor 700 situaţii fără precedent, re- este la un cuantum de 9,57
de oameni care lucrează în spectiv, între 1 ianuarie 2018 lei pe zi, apreciată de condu- Lucrări de modernizare
cadrul societăţii, nefiind ex- şi 1 ianuarie 2019 salariul cerea Sindicatului "Siderur- Hunedoara - Strada pe care se află Castelul Corvinilor,
cluse acţiuni de protest. minim la nivel naţional gistul" ca fiind cea mai mică albia Cernei şi Centrul de Tineret din municipiul Hune-
Potrivit liderului sindical creşte de două ori - cu 7% în din judeţul Hunedoara şi din doara vor fi reabilitate şi modernizate. Acest lucru este
Petru Vaidoş, sindicatul ianuarie 2018 şi cu 8% în grupul ArcelorMittal. posibil prin intermediul Proiectului „Revitalizarea Co-
"Siderurgistul" a solicitat din ianuarie 2019, anulând în to- În consecinţă, Sindicatul munităţii”, în valoare de peste 2,2 milioane de euro din
luna mai declanşarea ne- talitate efectele de negociere "Siderurgistul" Hunedoara fonduri europene. Prin reabilitarea străzii Castelului se
gocierilor pentru salarii, însă a contractului colectiv de solicită administraţiei Arce- urmărește îmbunătățirea infrastructurii care va asigura
după trei întâlniri cu admi- muncă din august 2017 şi lorMittal o analiză "în de- legătura între principalele obiective istorice ale municip-
nistraţia ArcelorMittal nu s-a aruncând în aer grilele de taliu" a situaţiei din cadrul iului Hunedoara. În cadrul aceluiași proiect se dorește și
ajuns la nicio concluzie salarizare din cadrul Arcelor- societăţii pentru a găsi o reabilitarea clădirii fostului cămin pentru persoane
deoarece patronatul nu ar fi Mittal Hunedoara", a precizat soluţie acceptabilă de am- vârstnice și transformarea sa într-un Centru de Tineret.
înaintat nicio ofertă către Petru Vaidoş. bele părţi.

Exerciţiu de mobilizare a rezerviştilor


Deva - Un exerciţiu de mo- este organizat în conformitate 415/2002 privind organizarea
bilizare a rezerviştilor s-a des- cu prevederile art. 23 alin. (3) şi funcţionarea Consiliul
făşurat în judeţul Hunedoara din Legea nr. 355/2009 Suprem de Apărare a Ţării”, se
în perioada 15-19 octombrie, privind regimul stării de mobi- arată în informarea Prefecturii
scopul fiind de a verifica sta- lizare parţială sau totală a Hunedoara.
diul pregătirii populaţiei, forţelor armate şi al stării de Pe timpul exerciţiului, re-
economiei şi a teritoriului pen- război, ale art. 59, alin.(2) din zerviştii cuprinşi în planurile
tru apărare. Hotărărea de Guvern nr. de mobilizare sunt chemaţi la
Potrivit unui anunţ al Pre- 370/2004 pentru aprobarea unităţile militare, pe durata a
fecturi Hunedoara, exerciţiul a Normelor metodologice de două-trei ore, în vederea des- Prefectura precizează că ex- riului pentru apărare prin ex-
fost condus de Ministerul aplicare a Legii nr. 477/2003 făşurării unor activităţi speci- erciţiile de acest tip se planifică erciţii şi antrenamente de mo-
Apărării Naţionale în cooper- privind pregătirea economiei fice de pregătire şi actualizare şi organizează periodic în toate bilizare, aprobat de Consiliul
are cu Ministerul Afacerilor In- naţionale şi a teritoriului pen- a datelor de evidenţă militară, judeţele ţării, în baza Planului Suprem de Apărare a Ţării, în
terne. tru apărare, precum şi ale art. potrivit prevederilor legale în verificării stadiului pregătirii anul premergător desfăşurării
„Exerciţiul de mobilizare 4, lit. f), pct. 9 din Legea nr. vigoare. populaţiei, economiei şi terito- acestora.
4 - FrUmUSeŢe 19 - 25 oCtombrie 2018

Cum slăbim fără să ne simţim slăbiţi?


P entru a face loc in- tisticile arată că 95% din urmare, conduce la o pier- calorii prin metabolizare
formației corecte, persoanele care țin diete se dere eficientă în greutate. În comparativ cu grăsimile sau
mai întâi trebuie îngrașă la loc în următorii plus, boabele de fasole roșie carbohidrații. Da, dragilor,
să demontăm miturile doi ani. De ce? Pentru că di- sunt bogate în fibre. Încercați asta înseamnă că mâncăm și
nocive care s-au înrădă- etele NU te învață cum să să introduceți acest ingredi- ardem calorii în același timp.
cinat în conștiința mănânci sănătos ca să îți ac- ent în alimentaţia voastră cel Tot din categoria ingredien-
colectivă. Astăzi am celerezi metabolismul sau să puțin o dată pe săptămână. telor bogate în proteina,
ales să vorbesc despre îți menții greutatea. Să pre- grasimi sanatoase omega-3
un subiect cu care supunem că am reușit să ne 2. Proteine din carne și fără carbohidrați sunt
foarte mulți dintre noi supunem cerințelor absurde slabă creveții, somonul și alte
se luptă și care, ca orice pe care le vehiculează unele “Carne slabă” înseamnă tipuri de pește.
subiect popular, și-a diete, reușim să slăbim și orice bucată de carne care
câștigat o notorietate apoi, datorită faptului că are puțină grăsime. Pieptul 3. Nu sărim peste
nedemnă. revenim la obiceiurile noas- de pui și carnea de curcan micul dejun
În primul rând vreau să tre alimentare vechi, toată sunt o alegere bună deoarece Cu un lucru putem fi de
demontăm 3 mituri. Ca să ne strădania este acoperită îna- au puține calorii, dar sunt acord. O cană de cafea și o ți- le mănânci cu masură.
echilibrăm greutatea: poi de kilograme. bogate în proteine. De ce gară n-o să ne ajute să ne în-
Bun, acum că am stabilit avem nevoie de proteine? cepem ziua eficient. Te simți 5. Cartoful
1. NU trebuie să ne sub- ce nu trebuie să facem, să Este foarte simplu. Ele sunt lipsit de vlagă la primele ore Cum? Trebuie să fie o
țiem portofelul. În general, vedem și ce avem de făcut. piatra de temelie a masei ale dimineții? Este normal. greșală! Nu, dragilor, cartoful
dietele care se bazează pe Am pregătit pentruvoi o listă noastre musculare. Masa Tocmai ai trecut printr-o pe- preparat simplu, copt și cu
alimente speciale (shake- de obiceiuri pe care să vă musculară consumă multe rioadă de 8 ore în care nu ai puțină sare pe deasupra, face
uri, batoane și alte produse construiți un plan alimentar. calorii, chiar și în stare de mâncat nimic. Dacă vrei să parte din categoria carbo-
care promit minuni), funcțio- Observați că nu am folosit repaus, așa că, practic, mai slăbești, încearcă să eviți dul- hidraților buni. Când vine
nează doar atâta timp cât cuvântul “dietă”. multe proteine înseamnă ciurile de dimineață. Cea mai vorba de cartofi, problema
consumați acele produse mai multe calorii consumate. bună alegere pentru micul nu este ingredientul în sine,
care, de cele mai multe ori, 1. Fasole roșie Regulă de aur: Orice ali- dejun este oul. De ce? Pentru ci faptul că este foarte tentant
da, subțiază portofelul. Fasolea roșie conține o ment care te ajută să dezvolţi că este cea mai bună sursă să treci de la “acceptabil” la
2. NU trebuie să ne în- substanță numită inhibator masa musculară, te ajută în de proteină și anume albu- “prea mult”. Mănâncă doar
fometăm. Dragilor, nu trebu- de alfa-amilază, care ajută la acelaşi timp să arzi grăsimea mina. Se digeră ușor, are un cartof pe zi și ai grijă la
ie să mâncăm puțin, trebuie reglarea depozitelor de gră- în plus. Nu ne-am fi gândit la toate substanțele nutritive modul în care îl prepari. Ceea
să mâncăm inteligent. sime din organism. Aceasta asta, nu-i așa? Mai mult necesare, conține tot spec- ce poate fi considerat sănă-
3. NU este nevoie să împiedică defalcarea ami- decât atât, proteinele con- trul de aminoacizi și se tos, poate să nu mai fie atunci
urmăm o dietă celebră. Sta- donului în organism și, prin sumă cu 30% mai multe prepară repede. Da, știu că când exagerezi cu cantitățile.
stăm prost cu timpul de di-
mineață. Alte variante bune 6. Poftă de dulce?
pentru micul dejun sunt ce- Recomand să serviți fructe
realele cu lapte și iaurtul gre- de pădure, deoarece sunt
cesc, care este bogat în gustoase, pline de nutrienți și
caseină. Caseina este o pro- antioxidanți, ciocolată neagră
teină cu asimilare lentă, îndulcită su stevia, turtițe de
adică se digeră lent și asigură orez cu miere, susan cu
un flux continuu de proteine miere. În general, pentru
în organism pe o perioadă opțiuni sănătoase de dulce,
mai mare de timp. puteți da o raită pe la maga-
zinele naturiste.
4. Grăsimi sănătoase A mai trecut o săptămână
Migdalele și nucile sunt și v-am mai dat o listă, dar
surse excelente de grăsimi după cum ne arată și istoria,
sănătoase. În special omega unele liste pot salva, literal-
3, omega 6 și omega 9. mente, vieți. Apropo de asta,
Atenție însă, fiecare gram de vă recomand un film bun
grăsime conține 9 calorii pentru weekend. “Lista lui
(spre deosebire de proteine Schindler”.
și carbohidrați care au doar 4
calorii), așa că este indicat să fB Talvescu Irina

Farmacia TACOMI
te face mai frumoasă
Completează talonul de mai jos şi poţi beneficia, prin tragere la sorţi,
de un pachet de înfrumuseţare oferit de Laboratoarele
TACOMI. Săptămânal, se acordă două premii. Taloanele se depun la
sediul redacţiei Accent Media din Deva, str.22 Decembrie, nr.37 A, biroul
16, iar extragerile se fac în fiecare zi de joi a săptămânii. Câştigătorii vor
fi publicaţi în ziarul de vineri din săptămâna respectivă.

Nume ....................................................................................................................

prenume ...................................................... CI seria…….. nr….................…

Localitatea……….................................... Tel….................................................
19 - 25 octomBrie 2018 oPiNii - 5

Preşedintele Bobora se face din nou de râs!


Î
n mod public acesta promovarea și dezvoltarea
face comparație între turismului, iar dacă nu
numărul de turiști de la puteți,... lăsați pe alții! Nu mai
Sarmizegetusa Regia și faceți rău județului pe care
celelalte obiective turistice dumneavoastră, Nistor și
din Hunedoara. Nimic P.S.D. l-ați aruncat în haos!
greșit, doar că de numărul Poate ați uitat, dar vă ream-
de turiști ar trebui să intesc eu! Sarmizegetusa Re-
răspundă Serviciul de Pro- gia a fost singura instituție a
movare și Dezvoltare Tur- Consiliului Județean Hune-
ism din cadrul ADEH,
doara cu excedent bugetar în
instituție a Consiliului
Județean, și nicidecum să anul 2017, iar din acei bani au
dea vina pe administra- fost directionați 100,000 lei
torul sitului, Vladimir pentru Târgul de Turism or-
Brilinsky! ganizat de... Serviciul de Tu-
Ar mai fi ceva, domnule rism!
Bobora, inundațiile, pro- Păi cum, domnule preșe-
blemele drumului de acces și dinte? Brilinsky face bani,
lucrările din sit au făcut ca muncește și este dat afară, iar
numărul celor care au vizitat ceilalți culeg laurii și se laudă
obiectivul să fie mai mic decât pe Facebook cu povești de
în anii trecuți.Vorbiți de cifre adormit copiii?Nu este pentru
și comparați Muzeul din Deva, prima dată când denigrați oa-
aflat lângă Cetatea Devei la 5 menii care au pus umărul la
km de autostrada cu Sarmize- bunul mers al județului. Ace-
getusa Regia? Și vreți să fiți lași lucru l-ați făcut și cu un
luat în serios și să creadă coleg al dumneavoastră pe
lumea că nu aveți nimic cu care l-ați denigrat în ședința
Brilinsky? C.J., spunând că nu a avut ac-
Treaba dumneavoastră tivitate și că a demisionat în
este să faceți un sistem care să urma unei discuții cu dum-
numere corect turiștii care ne neavoastră, ceea ce este total
viziteaza județul, să faceți o neadevărat!
strategie de dezvoltare pentru Aproape la fel s-a întâm-
Geoagiu-Băi, Valea Jiului și plat și cu administratorul
celelalte zone turistice! Să vă județului, doar că de data
puneți angajații să facă trasee aceasta nu a mai fost public!
turistice, să organizeze târ- Cum puteți să faceți așa ceva?
guri de turism, cursuri de Oare chiar vreți să vă pierdeți înainte de a vă mai lua public Județean Hunedoara din 2016 facem o listă împreună cu
ghizi, să promoveze pro- și bruma de credibilitate care de oamenii care își fac datoria încoace? Vă ajut eu! Vreți să președintele demisionar Nis-
dusele tradiționale, să organi- v-a mai rămas făcând jocurile în Consiliul Judeţean, aveți facem acest lucru împreună? tor să vedem câți „activiști” ați
zați caravane cu aceste murdare ale șefului P.S.D.? curaj să numărați „carnetele Câți angajați fictiv aveți în inserat în consiliile de admin-
produse, să faceți infrastruc- Oare pentru ce vă înjosiți atât de partid” și simpatizanții instituție? Aveți rude care lu- istrație din județ!
tura, să alocați fonduri pentru de mult? Domnule Bobora, P.S.D. angajați în Consiliul crează în C.J.? Haideți să

Referendumul, test căzut de PSD înainte


de alegerile europarlamentare!
E
ste clar pentru toată s-au făcut eforturi pentru Corelată cu rezultatul alege-
lumea că referendu- a determina cetăţenii să rilor locale din 2016 cifra ar
mul pentru par- meargă la vot se înşeală! trebui să dea de gândit serios
tidele politice dar în Pentru o interpretare PSD-iştilor!
special PSD a fost un test, corectă a situaţiei nu vom Ori biserica, primarii şi
o "acţiune" menită să mă- urma modelul celebrelor ceilalţi factori nu au reuşit să
soare feedback-ul alegă- sondaje de partid (ale lui mobilizeze populaţia la vot
torilor şi să determine Nistor) ci vom face calculele
stabilirea targetului la ur- (ceea ce e foarte greu de
în mod sănătos, după rezul- crezut) ori simpatia faţă de
matoarele alegeri. În
judeţul Hunedoara cu tatul la alegerile locale unde partidul lui Nistor în judeţul
toate eforturile lui Nistor PSD a scos 76,531 de voturi! Hunedoara s-a cam dus!
şi al "aliaţiilor" lui rezul- La urne s-au prezentat
tatul a fost dezastruos. 86,210 persoane! Din aceştia Pagină realizată de
Dacă cineva spune că nu 78,730 au răspuns cu DA. Cristian GROS
6 - SPorT 19 - 25 oCToMbrIe 2018

GIMNASTICĂ: Ultima repetiţie JUDO: Medalie


de bronz pentru

pentru Campionatele
CNS Cetate Deva

Mondiale de la Doha
C
ampionatele clasat CSM Onești urmată de
Naționale de Gim- CSS Focșani.
nastică au fost ul- La individual compus
timul test de verificare două gimnaste din Constanța
înainte ca sportivii noștri au dominat competiția. Noua
să participe la întrecerile campioană este Silviana Sportiva Larisa Cadar
Campionatelor Mondiale Sfringu, urmată de Ioana (14 ani) , legitimată la CNS
de la Doha. Stănciulescu și de deveanca Cetate Deva, pregătită de
La Ploiești a fost un con- Nica Ivănuș. Ioana Crișan prof. Dan Gârbovan s-a
curs cu multe probleme dar (CNS Cetate) s-a clasat pe clasat pe locul III la U15
poate cea mai importantă a locul V iar Carmen Ghiciuc categoria + 52 kg și a
fost accidentarea de la (CNS Cetate ) pe locul IX. Alte cucerit medalia de bronz
încălzire a devencei Denisa două medalii au fost cucerite în cadrul Campionatului
Național de judo newaza la
Golgotă, gimnasta de care se pentru clubul devean în fi-
care au participat circa
leagă speranțele României nalele pe aparate de către
500 sportivi din întrega
pentru o medalie la Doha. Ioana Crișan, locul II la sărit- țară la categoriile de vârstă
În întrecerea reprezenta- uri și de Carmen Ghiciuc cuprinse între 11și 15 ani.
tivelor de club, echipa de la locul III la bârnă. Roland Bențe a ocupat
CNS Cetate Deva, fără Denisa Pentru Campionatele locul V (piezând lupta
Golgotă, în formula Ioana Mondiale echipa României pentru medalia de bronz)
Crișan, Carmen Ghiciuc, Nica va fi alcătuită din Denisa Gol- la categoria U 11 ani-50
Ivănuș s-a clasat pe locul se- gotă (care a suferit o con- kg. El este pregătit la
cund cu un total de 154.100, tractură musculară, veștile clubul devean de către
situându-se în clasament fiind acum mai bune) Car- Constantin Vasiliu. CNS
după CS Farul Constanța men Ghiciuc, Laura Iacob, Cetate Deva va fi gazda
(157.950 puncte) . Nica Ivănuș, Maria Holbură etapei finale a Campiona-
Pe locul al treilea s-a și Ioana Crișan. tului național pe echipe U
21 ani și a întrecerilor de
newaza la această cate-
POPICE: Sportivii de la Kaiac – Răzvan Săiceanu gorie de vîrstă, în peritada
27-28 octombrie.
Siderurgica Hunedoara medaliat cu bronz
medaliați la naționale KICKBOXING:
Alexandru
A
rena de popice din
municipiul Cluj Mezei prezent
Napoca a găzduit la
sfărșitul săptămânii tre-
la două gale
cute finala Campionatului importante
Național U23 de popice, Sportivul devean Ale-
atât la feminin cât și la xandru Mezei legitimat la
masculin, competiție la Clubul Gladiators Gym Deva
care au participat și va lupta anul acesta la două
sportivi reprezentând evenimente sportive inter-
clubul CS Siderurgica naționale. Vineri, 19 noiem-

L
Hunedoara .
a Campionatului luat aurul la competiția de la brie la Brașov se va
Tinerii popicari de la desfășura Gala RXF la kick-
Siderurgica Hunedoara, Național de maraton Timișoara în proba de kaiac
pe apă desfășurat la simplu juniori. boxing, competiție care va fi
pregătiiți de Mănel Manea, transmisă în direct de un
au obținut două titluri Pitești-Bascov tânărul Alexandru Mureșan a adus
sportiv Răzvan Săiceanu, acasă o medalie de argint în post de televiziune național.
naționale, prin Noemi Budoi, Tânărul luptător devean va
la individual clasic și Daniel legitimat la CNS Cetate proba cadeților la kaiac sim-
Deva a cucerit medalia de plu în timp ce Bogdan intra într-o perioadă de
Botezatu, la sprint, o clasare pregătire la Chișinău- Re-
pe poziția secundă, prin bronz, în proba de 7 km. Oprean,a cucerit medalia de
publica Moldova și la Oțelul
Melinda Kalli, la tandem bronz și se poate mândri cu
Roșu pentru participarea
mixt( împreună cu un Reprezentanții secției de- faptul că este primul sportiv de la gala internațională de
sportiv de la Electromureș vene, au participat cu un suc- medaliat din localitatea sa la Viena,Austrian Fight
Tîrgu Mureș) și o medalie de ces și la regata organizată la natală, Bălan. Challange programată pe
bronz prin Bogdan Istodor, la Timișoara ,dotată cu trofeul Larisa Răileanu (foto data de 1 decembrie, la
individual clasic. Cupa Nautic Banat. S-a con- stânga), noua componentă a Hallmandome chiar de Ziua
Mănel Manea, antrenorul care muncește mult iar curat pe distanța de 200 m, în secției devene, a urcat pe națională a României, unde
hunedorenilor a declarat: “ rezultatele se văd”. probele de simplu iar rezul- podiumul de premiere în îl va întâlni pe A. Banovics.
Este ceea ce ne dorim, ca Anul viitor sunt progra- tatele sunt pe măsura proba de kaiac simplu cadete, Alexandru Mezei este sin-
acești tineri să fie printre mate întrecerile Campiona- pregătirii sportivilor deveni.. cucerind medalia de argint. gurul sportiv profesionist
medaliați la toate competiți- tului Mondial de juniori din Răzvan Săiceanu s-a clasat Sportivii de la CNS Cetate din judetul Hunedoara
ile la care participă, ei fiind Cehia unde clubul hune- pe locul I și a cucerit medalia Deva vor paarticipa în pe- care lupta în cadrul galelor
cei care au preluat ștafeta de dorean speră să aibă sportivi de aur la 200 m kaiac simplu rioada 26-28 octombrie la MMA (mixed martial arts).
la noi. E o generație bună, calificați. cadeți iar Cristian Vuivan a Regata Orșova.
19 - 25 OCTOMBRIE 2018 DE TOAMNĂ - 7

Gutuile şi efectele lor terapeutice

A
romate și gustoase, zele, din care se poate prepara arteriale. Ele pot fi utilizate liorează infecţiile respiratorii de potasiu, gutuile au un rol
gutuile se numără un ceai excelent, pentru sub formă de macerat sau sau astmul. important pentru organism,
printre fructele tratarea diverselor afecțiuni. tinctură, pentru controlul În cazul tusei, răguşelii şi întăresc inima, prevenind
vedetă ale toamnei. Sub hipertensiunii arteriale. bronşitei se prepară o infuzie riscul bolilor cardiovasculare
învelişul lor pufos, gutuile Infuzia din frunze de dintr-o linguriţă de seminţe şi a infarctului.
ascund vitamine antioxi- gutui Infecţiile gastro- de gutui la o cană cu apă
dante, minerale, esenţiale Este o soluție simplă, la în-
intestinale fierbinte. Se consumă de două Îmbunătățesc starea
pentru revigorarea orga- demâna oricui, care ajută la Procesul inflamator de la
ori pe zi, una dimineaţa şi una de spirit
nismului. Consumate în seara, timp de o săptămână.
normalizarea nivelului de nivel gastro-intestinal se Cercetătorii au ajuns la
stare proaspătă, coapte, us- zahăr în sânge. Se prepară poate combate cu ajutorul concluzia că toate soiurile de
cate sau fierte, gutuile își Pentru stimularea
dintr-o lingură de frunze unui remediu din frunze de funcțiilor hepatice gutui au o influenţă favorabilă
păstrează proprietățile. mărunţite la o cană de apă clo- gutui. Astfel că, , se pun cinci asupra psihicului, îm-
cotită. După ce se răceşte, grame de frunze uscate în 200 Substanțele din conținutul bunătăţind starea de spirit.
În Antichitate soluţia se filtrează şi se admin- ml de apă clocotită şi se fructelor au efect antioxidant,
Simbol al dragostei și fertili- istrează porţionat, de trei ori menţine soluţia în baie de stimulând funcţiile hepatice şi În cosmetică
tății, gutuile erau prezente, în pe zi. aburi timp de 20 de minute; imunitatea. Un efect aparte Frunzele de gutui sunt
trecut, la ceremonialele de după ce se răceşte, se com- are și sucul de gutui, din care folosite pentru întărirea păru-
nuntă. În mitologia greacă, gu- Calmează tusea pletează cu apă fiartă şi răcită se recomandă a fi consumat
lui şi combaterea mătreţii. În
tuia era asociată cu Afrodita, până la volumul iniţial. Din un litru pe zi, timp de o lună.
Infuzia din frunze de gutui, formă concentrată, soluţia din
zeița frumuseții și a dragostei, această soluţie se iau câte frunze conferă o frumoasă nu-
iar obiceiurile legate de nunta uscate şi măcinate, preparată
două linguri de trei ori pe zi. Piureul de gutui anţă brună părului închis la
ateniană gravitau în jurul din dintr-o linguriţă la o cană
de apă fierbinte, constituie un Obținut din două gutui culoare.
acestui fruct. Totodată, aceste
remediu des folosit pentru
Ceaiul din sâmburi de fierte, este un bun protector
fructe erau folosite și ca anti-
calmarea tusei convulsive,
gutui hepatic. Cojile de gutui
dot pentru otravă. Astăzi, gu- Pot ti folosite în cosmetică,
chiar şi în situaţiile grave. Şi-a Zdrobiți și fierți, sâmburi
tuile sunt utilizate pe scară
dovedit utilitatea şi în crizele de gutui pot fi un remediu ex- Pansament pentru împotriva ridurilor. Se lasă la
largă în medicina naturistă,
de astm. celent împotriva răguşelii sau
stomac macerat timp de 15 zile, în
cosmetică, dar și în diferitele puțin alcool. Maceratul astfel
preparate culinare. bronşitei, iar gargara cu acest Compotul de gutui ajută la
În hipertensiunea ceai vindecă amigdalita sau eliminarea crampelor intesti- obţinut se foloseşte pentru
arterială loţiuni cosmetice. În cazul
Terapii cu gutui faringita. nale, diareei, constipației sau
tenului gras, este foarte util și
durerilor provocate de ulcer.
Cu un conținut ridicat de Întrucât frunzele de gutui sucul din gutui
conțin substanțe active, cu
În afecțiunile
apă, zaharuri și vitamine, de la respiratorii Întăresc inima www.adevarul.ro
gutui sunt folosite atât acțiune vasodilatatoare, aces- www.click.ro/utile
fructele, sâmburii, cât și frun- tea ajută la scăderea presiunii Gutuile proaspete ame- Datorită conținutului mare
8 - SPeciAL 19 - 25 octoMbrie 2018

Gala Accent Media:


n Zece personalităţi hunedorene au fost premiate de grupul de presă Accent Media în cadrul Salonului Hunedorean al
Cărţii. Munca, talentul şi dăruirea au fost răsplătite cu diplome şi flori.
Deva – Căldură, prietenie, unor profesioniști care merită
excelenţă sunt doar trei dintre toată aprecierea. Activitatea
cuvintele care pot defini sa de până acum a fost premi-
modul în care s-a desfăşurat ată de Accent Media.
ediţia din acest an a Galei de „Motorul fără arbore cotit
Excelenţă “Accent Media”, o necesită nişte tehnologii spe-
manifestare iniţiată de grupul ciale şi dezvoltă o putere mai
de presă “Accent Media” pen- mare”, a spus profesorul
tru a promova valorile judeţu- Gheorghe Biber, oferind celor
lui Hunedoara. Oameni care prezenţi câteva informaţii de-
au un cuvânt de spus s-au în- spre invenţia sa. De aseme-
tâlnit cu plăcere în minunatul nea, dl.Biber este şi autor al
ambient oferit de Salonul unei noi teorii referitoare la
Hunedorean al Cărţii, au co- structura geologică a Pămân-
municat, au schimbat impre- tului.
sii şi, de ce nu, au legat noi
relaţii de amiciţie. Georgeta Dulgheru
„În fiecare an Gala de Exce- Premierea a continuat cu
lenţă “Accent Media” premi- prima femeie autorizată să
ază, mai mult simbolic, caute aur pe unul dintre
oameni de valoare din judeţul cursurile de apă din România.
Hunedoara sau care au o legă- Georgeta Dulgher, de profesie
tură cu zona noastră. Ne pro- inginer geolog, este fondator
punem să arătăm partea bună și președinte al Asociației
a lucrurilor şi să demonstrăm ”Casa Căutătorului de Aur”din
că nu este totul pierdut. În Stănija. S-a remarcat în nenu-
acest judeţ binecuvântat de mărate activități de promo-
Dumnezeu sunt resurse pen- vare a istoriei mineritului din
tru o economie puternică şi zona Stănija, a continuării și
pentru un nivel de trai aşa păstrării meșteșugului căută-
cum ni l-am dori fiecare. Tre- rii aurului aluvionar. A realizat torului de aur din Stănija. umanitare, acțiuni de dotare a recunoştinţă şi respect pentru
buie doar să fim lăsaţi să mai multe proiecte în acest Munţii noştri mai au suficient unor centre medicale și spi- întreaga activitate şi carieră
muncim. De aceea, în fiecare sens, încheind parteneriate cu aur, dar probabil că în anii tale, acțiuni educaționale și de jurnalistică adusă în sprijinul
an aducem în atenţie hune- școlile din zonă, sub titlul: care vor urma tehnologiile de antreprenoriat. Are în prezent unei formări cât mai obiective
doreni care un cuvânt de spus ”Ziua aurarului” și ”Școala de exploatare se vor schimba”, a 20 de membri voluntari, sunt şi reale a cititorului hune-
prin ceea ce au făcut şi fac. meșteșugari în Țara Zarandu- spus Georgeta Dulgheru. implicați în proiecte de suflet, dorean”.
Cred că aceste exemple de lui”, programe care, în ultimul sprijinind pe cei care au
bună practică trebuie să ne an, au atras numeroși turiști Rotary Club Deva nevoie de ajutor. Gligor Haşa
guverneze viaţa cotidiană”, a din țară și străinătate, dornici „Acţiunile Clubului Rotary
spus, cu ocazia galei, preşe- Despre următorul premi- Un om de cultură, membru
de a cunoaște istoria milenară ant, de fapt, un club select, se din Deva nu se opresc aici. În- al membru al Uniunii Scriito-
dintele fondator al grupului a exploatării aurului din zona cepând din acest an o să ne în-
de presă Accent Media, Cornel poate spune că s-a înființat în rilor din România, autor a 25
Stănija și cea a Țării Zarandu- urmă cu 20 de ani la Deva, din dreptăm atenţia către de cărţi, un intelectual-pa-
Poenar. lui. persoane vârstinice şi către
Gala din acest an a fost o inițiativa mai multor oameni triot, profesorul Gligor Hașa a
„Nu am pornit singură pe de afaceri. Rotary Club Deva copiii cu dizabilităţi. De fost premiat, la rândul său, cu
manifestare plină de surprize, acest drum în anul 2015 pen- asemenea, o să premiem şi
în care premiaţii au fost de la are o prezență activă în viața ocazia Galei Accent Media. Dl.
tru că i-am avut alături de economico-socială a loca- excelenţa”, a spus Adrian Ro- profesor Haşa s-a născut în
cei mai tineri elevi de liceu- mine pe primarul comunei taru, preşedintele clubului.
echipa Robotix de la Colegiul lității. Cu dragoste și atașa- localitatea Tău, județul Alba,
Buceş, Traian Mărcuş, şi pe ul- ment pentru semeni, a inițiat Tot el a înmânat preşedin- din viță de memorandiști și
Naţional de Informatică „Tra- timul căutător de aur din telului Accent Media, Cornel
ian Lalescu” Hunedoara – numeroase proiecte și acțiuni tribuni. A făcut studiile liceale
Apuseni, Ioan Cătălina. Do- – burse de merit sau studii, Poenar, o Diplomă de exce- la Blaj, unde s-a format ca in-
până la doamna Elvira Aurica resc să continui acest drum şi lenţă din partea Clubului Ro-
Tomuş, care şi-a semnat de- sprijin material pentru copiii telectual-patriot. Trăiește de
vă aşteptăm la Casa căută- defavorizați, transporturi tary „în semn de înaltă peste 50 de ani în Deva, unde
butul editorial la minunata
vârstă de 84 de ani. a condus cenaclurile literare
”Sinteze” și ”Amfiteatrul Arte-
Gheorghe Biber lor”. De peste 15 ani este vi-
cepreședintele ”Uniunii
Primul pe lista premi- Naționale Vatra Românească”
anţilor, deşi ordinea este una și președintele filialei Hune-
aleatorie, este inginerul doara. Onorat cu șapte di-
Gheorghe Biber despre care plome, medalii și peste 20 de
se ştie că este cadru universi- distincții și titluri, a fost de-
tar, cercetător, specialist în clarat Cetățean de onoare al
arta mineritului, autor a trei județelor Alba, Hunedoara și
invenții, a 11 manuale univer- al localităților Deva și Roșia de
sitare și a peste 180 de arti- Secaș.
cole de specialitate publicate „Voi aşeza această diplomă
în țară și străinătate. Autor a de excelenţă, care mă onorea-
unei noi ipoteze de formare a ză, alături de cele care ocupă
cutremurelor și vulcanilor, doi dintre pereţii casei mele”,
precum și a unui motor ter- a spus profesorul Gligor Haşa.
mic, fără arbore cotit, Gheo-
rghe Biber se situează în topul
19 - 25 octombrie 2018 SPeciAL - 9

Zece pentru excelenţă !


Alexandra Marcu elevii noştri au dominat com-
Manifestarea creată de petiţia de la început până la
grupul de presă “Accent sfârşit. Robotul a fost con-
Media” şi-a îndreptat atenţia struit special pentru nişte
apoi spre o tânără care a sarcini de joc: trebuia să
demonstrat că perseverenţa colecteze cuburi de com-
este cheia reuşitei. Alexandra bustibil – metafora era una
Marcu, iubește muntele, iar energetică, cu care să ali-
acest lucru se poate observa menteze o centrală de com-
în traiectul carierei sale profe- bustie, (...) trebuia să ducă
sionale! Încă de la doi ani i-a nişte panouri solare pentru a
fost indusă dragostea pentru construi o centrală solară şi să
înălțimi de către părinți. A activeze o turbină de vânt.
cutreierat Carpații, visând să Toate acestea, contra crono-
escaladeze cei mai înalți metru şi adversarilor”, a spus
munți din lume. De fiecare prof. Mircea Nistor, mentorul
dată a luat cu ea steagul româ- elevilor.
nesc, ducând pe cele mai
înalte creste simbolul Româ- Irina Tâlvescu şi
niei. A escaladat Mont Blanc, Laboratoarele Tacomi
Ojos de Salado, Kilimanjaro și O iniţiativă care aduce în
Pico de Orizaba. Este o fire atenţie spiritul meseriei de
sensibilă, dar cu mentalitate farmacist este implementată,
de învingător. A înființat de mai mult timp, la Deva,
”Clubul Evoluții”, pentru a unde, în Laboratoarele
sprijini ideea și mentalitatea Tacomi se prepară acum cele doamnelor să încerce pro- „Poezii şi cântece populare”, număr de 13 lucrări, majori-
de cunoaștere a muntelui, de mai bune creme pentru cos- dusele pe noastre pentru că iar îndemnul făcut tuturor a tatea cu conținut istoric, din
a călători în zone de o fru- metică. Sunt produse care sunt create cu drag”, a spus fost acela ca toţi cei prezenţi Țara Moților, publicând și nu-
musețe rară. pun natura la muncă în ben- Irina Tâlvescu. să aibă curajul să-şi exprime meroase articole în presa din
„E foarte important să te eficiul omului. Despre Irina gândurile în scris. România. Viața și activitatea
antrenezi pentru aceste rezul- Tâlvescu se poate spune că s- Emoţie cu Aurica La rândul său, doamna desfășurată de Viorel Vulturar
tate. La început a fost greu şi a născut pe plaiuri gorjene, în Elvira Tomuş Tomuş a ţinut să le mulţu- va fi reflectată într-o lucrare
acum îmi doresc să-i învăţ şi orașul Târgu Jiu. Pasiunea mescă celor care au ajutat-o, autobiografică, ce va vedea lu-
Un moment emoţionant al
pe cei mici că există viaţă şi în pentru meseria de farmacist i- despre care a spus că i-au dat mina tiparului, în curând, la
serii a fost cel în care doamna
afara oraşelor. Îmi doresc să-i a fost insuflată de mama sa. A curajul necesar să scrie şi să Editura ”Accent Media” din
Elvira Aurica Tomuş a fost
ajut să cunoască lumea şi să absolvit facultatea la Cluj, iar publice poezie. Deva.
premiată chiar în ziua în care
înveţe să se descurce. Cel mai la Deva și-a desăvârșit visul
a împlinit 84 de ani. Profe-
important este să aibă zâmbe- copilăriei. Împreună cu fa- Viorel Vulturar şi Florica Zaharia
sorul Mircea Lapteş spunea
tul pe buze”, a spus Alexandra milia a creat Laboratoarele întâlnirea moţilor şi un muzeu
despre doamna Tomuş că este
Marcu, dezvăluind că în Tacomi, un proiect de succes, unicat
o femeie uluitoare, care În decursul celor 55 de ani
curând ar putea să mai pu- unde dragostea pentru mese-
păstrează frumosul din lada de activitate, din care 40 de Gala Accent Media s-a
blice o carte despre călătoriile ria de farmacist este reflectată
de zestre a tradiţiilor noastre. ani în învățământ și 15 ani în încheiat cu premierea uneia
sale pe cei mai importanţi vul- în fiecare produs preparat
„Este o femeie care parte din administrația publică, profe- dintre cele mai titrate perso-
cani din lume. aici.
mândria hunedorenilor. Este sorul Viorel Vulturar a partic- nalităţi culturale din judeţul
„Încercăm să ducem mai
membră a Cenaclului Naţional ipat la numeroase acțiuni Hunedoara. După o viaţă pe-
RobotX Hunedoara departe adevărata profesie de
Mioriţa, al artiştilor populari. cultural-educative. Iubitor de trecută la cel mai important
Cei mai tineri premianţi ai farmacist. Îmi place ceea ce
Îi doresc multă sănătate şi neam și țară, este inițiatorul muzeu din Statele Unite ale
Galei Accent Media au fost fac şi trebuie să spun că pasi-
mulţi ani, şi să mergem îm- acțiunii ”Întâlnirea moților cu Americii, Metropolitan din
elevii din echipa RobotX de la unea pentru această meserie
preună la festivalurile de istoria” de la Dupăpiatră, spri- New York, doamna Florica Za-
Colegiul Naţional de Infor- este moştenită de la mama
tradiţie din România”. jinind, totodată, toate acțiu- haria a revenit în comuna na-
matică „Traian Lalescu” din mea. Le mulţumesc celor din
Elvira Aurica Tomuş se află nile de evocare istorică din tală, Băiţa, unde a deschis un
Hunedoara. Înființată acum familia mea că au încredere în
la prima carte de versuri zonă. A scos de sub tipar un muzeu unic în estul Europei:
doi ani din inițiativa unor oa- mine. Le recomand tuturor
Muzeul textilelor.
meni de excepție, un rol esen- La acest eveniment, care a
țial avându-l prof. Mircea avut loc în vară, au fost
Nistor, echipa de robotică din prezenţi oameni cu greutate
Hunedoara a depășit cele mai în cultura românească, dar şi
mari așteptări. Au obținut ambasadorii SUA şi Marii Bri-
medalii de aur, numeroase tanii, un unicat în istoria post
trofee, locuri pe podium la decembristă a judeţului Hu-
concursuri, iar în anul 2018, nedoara, fapt care arată va-
în Mexico City, au fost declar- loarea proiectului iniţiat de
ați cei mai buni din lume. către doamna Zaharia. Acolo,
Toate acestea definesc serio- împreună cu soțul și fiica, lu-
zitatea și puterea de creație a crează alături de tinerii din
tinerilor hunedoreni care au zonă, insuflându-le dragostea
creat un robot special. pentru frumos.
„Fără pasiune nu se poate În final să mai spunem că
face nimic în lumea aceasta, Gala Accent Media a reuşit,
iar copiii au învăţat deja, de din nou, să atragă atenţia
mici, că pasiunea, dăruirea şi asupra valorilor reale ale
munca perseverentă pot să-i judeţului Hunedoara, într-o
ducă departe, sus, în clasa- manifestare de ţinută, cu un
mentul mondial. Au fost în public select.
Mexic 161 de ţări ale lumii şi
10 - timp liber 19 - 25 octombrie 2018

TV - FILMUL SĂPTĂMÂNII ALTE RECOMANDĂRI: Decalogul tăcerii


Taci, dacă nu ai de spus ceva valoros!
Vineri, 10 octombrie Taci, atunci când ai vorbit destul!
PRIMA, ora 20,30, Operațiunera Mon-
strul Taci, până când îți vine rândul să vorbești!
FILM CAFÉ, ora 22,29, Mai presus de Taci, atunci când ești provocat!
lege Taci, când ești nervos si iritabil!
Taci, când intri în biserică, pentru ca Dum-
Sâmbătă, 20 octombrie nezeu să-ți poată vorbi!
PRO TV, ora 20, 00, Hercule Taci, când pleci de la biserică, pentru ca
PRIMA, ora 23,00, Drumul Duhul Sfânt să poată imprima, în mintea, ta
supraviețuirii lucrurile pe care le-ai auzit!
Taci, când ești ispitit să bârfești!
Duminică, 21 octombrie Taci, când ești ispitit să critici!
TVR 2, ora 20,10, Capcana mercenarilor
PRO CINEMA, ora 23,00, Indiferență Taci, cât să ai timp să gândești înainte de a
vorbi!
TVR 2 Luni, 22 octombrie https://crestincredinicios.wordpress.co
FILM NOW, ora 20,00, Paranoia
Duminică, 21 octombrie, ora 22,10 PRO CINEMA, ora 20,30, În bătaia puștii

Noi suntem Bob Dylan Marți, 23 octombrie


Filmul urmărește viața și cariera muzicianului Bob Dylan, PRO CINEMA, ora 20,30, Margaret
prezentată prin prisma a șase personaje, care relatează mo- FILM CAFÉ, ora 22,10, Povestea X a
mentele care i-au marcat destinul. De la primele zile pe scenă Americii
până la renumele de important cântăreț de folk, de la contro-
versata reorientare către rock, până la accidentul de motoci- Miercuri, 24 octombrie
cletă și turneul Never Ending Tour, toate sunt tratate prin FILM CAFÉ, ora 20,00, Austin Powers-
prisma a șase alter ego-uri ale legendei rock, interpretate de Goldmember
actori diferiți: Richard Gere, Christian Bale, Heath Ledger, Ben PRO CINEMA, ora 22,15, Predator
Whishaw, Marcus Carl Franklin și Cate Blanchett.
Cu noi informații despre copilăria și viața de familie a cân-
tărețului, filmul reușește, cu ajutorul celor șase povești fil-
Joi, 25 octombrie
mate diferit și interpretate de actori diferiți, o originală și HBO, ora 20,00, Descendenții
atentă dare de seamă despre personalitatea efervescentă, dar PRO CINEMA, ora 20,30, Bărbați de
misterioasă, a starului. onoare

BERBEC TAUR GEMENI RAC


Dacă începeți o activitate nouă În plan profesional, se conturează Astrele vă sfătuiesc să priviți Planurile pe care vi le-ați făcut
sau vă implicați într-un proiect de schimbări majore. Există posibili- înainte, indiferent de obstacolele pentru perioada următoare se pot

H
anvergură, astrele vă favorizează. tatea să fiți avansați, să primiți ivite, pentru că tot ce vă propuneți schimba, din diferite motive. Totul
Realizați lucruri importante, iar ceva bani în plus sau chiar să vă va avea sorți de izbândă. Totul este este să nu renunțați la ceea ce v-
tot ceea ce faceți acum, va fi de găsiți un nou loc de muncă. Nu să aveți încredere în puterea voas- ați propus. La locul de muncă vor
mare ajutor pentru voi și familia vorbiți cu nimeni despre planurile tră de decizie. Dacă v-ați înșelat apare proiecte dificile, pe care șefii

O voastră. În plan sentimental, sun-


teți nevoiți să faceți anumite con-
cesii sau să luați o decizie.
voastre de viitor. În relația cu
partenerul de cuplu, revin în dis-
cuție probleme mai vechi.
asupra unei persoane, timpul vă
va ajuta să găsiți soluția pentru a
îndrepta lucrurile.
vor să le finalizați în cel mai scurt
timp. Veți găsi o soluție practică și
totul se va finaliza cu bine.

R LEU FECIOARĂ BALANŢĂ SCORPION

O
Urmează o perioadă mai aglo- Vă bucurați de o perioadă exce- Ar fi de dorit să renunțați la Chiar dacă ceea ce aveți de făcut
merată și sunteți nevoiți să munciți lentă, în care grijile sunt tot mai proiectele nerentabile pentru voi. la locul de muncă vi se pare de
mai mult ca de obicei. Sarcinile de puține. Reușiți să vă puneți în apli- Profitați de energia de care dis- nerezolvat, bazați-vă pe ideile
serviciu vă copleșesc, la un moment care planurile pe care le-ați făcut. puneți și axați-vă pe activități noi, voastre și nu cereți ajutorul

S dat, dar reușiți, în final, să le re-


zolvați cu bine. Ca să vă relaxați,
este posibil să organizați, împreună
Se deschide o nouă etapă de câștig
din activitatea profesională, iar
situația voastră financiară se îm-
aducătoare de beneficii și profit.
Totul este să acționați cu măsură
și discernământ și să nu vă bazați
nimănui. Veți vedea că, în cele din
urmă reușiți, iar ideile voastre vor
fi apreciate de superiori. În

C
cu colegii de muncă, o excursie in- bunătățește simțitor. În plan sen- pe promisiunile altora. Doar așa dragoste, lucrurile merg din ce în
teresantă, într-un loc extraordinar. timental, nu sunt probleme. veți reuși ! ce mai bine.

O SĂGETĂTOR
Reușiți să vă selectați prietenii și să
realizați care vă sunt loiali și care
CAPRICORN
Ideile voastre creative vor prinde
contur și veți realiza lucruri deo-
VĂRSĂTOR
Sunteți puși pe fapte mari și este
momentul să treceți la acțiune. Nu
PEŞTI
În această perioadă, responsabil-
itățile pe care le aveți față de alții

P stau în jurul vostru, doar din in-


terese meschine. Prietenii ade-
vărați vor fi alături de voi,
indiferent de situație și vor găsi în-
sebite, care vă aduc multe satis-
facții. Dacă lucrați într-un domeniu
în care inițiativele profesionale sunt
mai așteptați să vă ajute alții sau
să vă pice norocul din cer. Încer-
cați să vă descurcați singuri și
vor crește și sunteți copleșiți de
treburile urgente pe care le aveți
de făcut. Prietenii vă cer ajutorul,
încurajate, sunt șanse de bani în satisfacțiile vor fi mai mari. Dacă pentru că știu că-i veți ajuta
totdeauna o cale să vă ajute. La plus. Spre sfârșitul intervalului vă munciți pentru voi, veți avea necondiționat. Spre sfârșitul inter-
serviciu nu sunt probleme de- veți întâlni cu prietenii apropiați și numai de câștigat. Ideile voastre valului, reușiți să câștigați mai
osebite. vă faceți planuri de vacanță. bune vor fi răsplătite la serviciu. mulți bani.
19 - 25 OCTOMBRIE 2018 OPINII - 11

Divizarea societăţii
româneşti!
Umilința este cea mai tului și de-abia așteaptă iții, până la 100.000 euro. Aici puține, dar valorile lor sunt
puternică boală din lume, prada. Adică, mai bine spus, se pot fura sume mai mici, foarte mari. Iar metoda de a
numită și ,,Hoțul strigă Hoții". pentru hoții mărunți. fura, în speță, la lucrările
,,boala sufletului". La o cheltuială publică de TERASIERE, exista acele pro-
Rudyard Kipling laureat al 100 de miliarde de euro, 40% Adevăratele tunuri cese verbale de lucrări as-
Premiului Nobel 1907 se fură, mai bine spus, 40 mil- cunse, în care se ,,ascund
iarde pleacă la cei nesătui. Se dau cu cealaltă metodă,
"foarte mulți bani.

U
n studiu realizat re- Suma este uriașă, adică a actelor adiţionale. Acolo
sunt milioanele!!! Cum
cent de către Institu- reprezintă peste 9% din PIB,
funcţionează?
Și în sistemul medical
tul pentru Politici bani furaţi de la stat. În reali-
Publice (IPP) dezvăluie tate, însă, suma ar putea fi mai La construcţia unui drum, Licitațiile sunt foarte
amploarea fenomenului: mare, în niciun caz mai mică, de exemplu, câştigă, în princi- multe, unde câștigă, de regulă, simandicos, totdeauna ocupat
aproape orice achiziţie dacă este să observăm că pal, compania care are companiile din domeniul cu altceva, trebuie așteptat la
publică se face la un preţ reprezentanţii statului sunt dotările necesare pentru exe- medical&pharma. Nu mai Ghișeu până bea celebra
supraestimat. Anual, circa mai degrabă atenţi să as- cuţia drumului, dar care, în vorbim de celebra aparatură cafeluță de dimineață, iar alții
30 de miliarde de euro cundă realitatea decât să o acelaşi timp, oferă cel mai mic medicală. Pe lângă instituțiile chiar merg în pauză când vor.
sunt cheltuiţi de stat – fie preţ. Firmele agreate de au- de stat, inclusiv companii de Sunt plătiți regește, fără a
arate făţiş.
de autorităţile locale, fie toritatea care face investiţia stat, există acea metoda răspunde de ceva, fără a avea
de cele centrale – pentru a (mai pe româneşte, firmele de maimuță, ,,căpușare"cu unele ceva calitativ și cantitativ în
achiziţiona bunuri şi ser- În domeniul
achizițiilor publice partid) oferă un preţ sub cel firme de casă, care sug peste acea zi, ,nu are nicio durere de
vicii, iar aproximativ 40% de execuţie, doar pentru a 60% din bugetele respec- cap. Au sporuri peste sporuri,
din această sumă este fu- Sunt trei metode prin care tivelor instituții. vechime de noapte, de antenă,
prinde lucrarea. Constructorii
rată. statul este furat. Și toate trei Studiul care relevă această de telefon, unii de calculator
corecți sunt excluşi, pentru că
Asta spunea Nicolae Văcă- metodele au nevoie de com- stare de fapt se referă strict la (săracii) !
niciun antreprenor nu va face
roiu, preşedintele Curţii de plicitatea autorităţii care face achiziţiile realizate prin Sis- Mai trebuie spor că
o lucrare ştiind din start că va
Conturi (un organism care achiziţia, indiferent că vorbim temul Electronic de Achiziţii mănâncă și am rezolvat toate
ieşi în pierdere. S-au făcut lic-
controlează exact legalitatea despre servicii sau bunuri. Publice (SEAP) – unde sunt problemele. Au benzina gra-
itații cu 50% din valoare ! Iar
achiziţiilor publice). Preşe- Prima metodă este de a anunţate doar o treime dintre tuit, dorm pe banii statului,
în total, la sfârșitul lucrării,
dintele Curţii de Conturi umfla preţul de cumpărare a achiziţiile care se fac în Româ- diurne pentru mâcare, tele-
costurile au ajuns la 160% .
spunea recent că „din 100 lei oricărui bun. Astfel, o nia. De altfel, acesta este cel foane plătite, concedii și va-
Odată câştigată lucrarea, în-
bani publici, 40% dispar pe primărie care are nevoie de mai transparent mod prin canțe plătite. Ce viață! Ce trai!
cepe sarabanda actelor
diferite căi”. consumabile va lansa o lici- care se realizează achiziţiile Toți trăiesc din banii noștri,
adiţionale. Constructorul va
Nicolae Văcăroiu a mai taţie „cu dedicaţie”, în sensul publice, iar din datele rezul- care cotizăm.
întocmi acte adiţionale care
adăugat: „Sunt lucruri incred- că pe caietul de sarcini se vor tate din studiul IPP, se pot ex- Iar când nu avem bani să
măresc valoarea contractului
ibile, nu vă puteţi imagina şi potrivi doar clienţii dinainte trage mai multe concluzii. De plătim, primim plic și pentru
iniţial, de la simplu la dublu
nu am crezut în viaţa mea că cunoscuţi. Adică, conținutul exemplu, la nivel naţional, un leu, iar cei care au milioane
Caietelor de sarcini se face sau chiar mai mult, motivând
ajung să văd astfel de cele mai multe contracte (ca datorii stau și chefuiesc, nu
exact după cerințele și regu- că nu a avut toate elementele
fenomene, în care, un primar, număr) sunt acordate de de- primesc nimic. Nu au griji și
lile în care se încadrează anu- la început şi, din acest motiv,
spre exemplu, plăteşte patru parte furnizorilor de medica- nu se gândesc că vine ziua de
mite societăți comerciale, costurile sunt mai mari decât
centrale termice pentru patru mente şi echipamente mâine și nu au ce pune la
stabilite dinainte între func- estimase iniţial.
şcoli care nu aveau căldură în medicale. copii pe masă. O femeie de
ționari și patroni. Aşa s-a ajuns ca în Româ-
2007, iar centralele nu au fost serviciu și un șofer în dome-
Astfel, doar cei agreaţi vor nia, un kilometru de au-
montate nici în 2012, "con- Creșterea pragului niul statului au până la 6000
furniza consumabilele, la preţ tostradă, să fie mai scump
form ziarului Cotidianul. valoric lei. Un Prof. Univ.Asociat are
de multe ori dublu, faţă de decât oriunde în Europa. Un
Curtea de Conturi nu are sufi- până la 3200 lei.
preţul pieţei. Iată şi câteva ex- exemplu vine de la anumite Ce va fi de luat în seamă
ciente pârghii pentru a opri Se spune că salariul minim
emple descoperite de Institu- Consilii Județene care, la un este creşterea, de la întâi iulie,
jaful banilor publici. Neavând de la stat trebuie să coincidă
tul pentru Politici Publice: contract de lucrări de mod- a pragului valoric în limita
autonomie totala și un buget cu cel de la privat. Păi nu
primăria unui municipiu ernizare a unor drumuri căruia, instituţiile publice pot
substanțial, fiind un organ statul plătește privatul, ci in-
cumpără, la preţul de 13 lei, județene, după licitații, sau încheia contracte prin achiz-
suprem de control, o parte din vers ?! Statul este susținut de
un top de hârtie de impri- încheiat nu mai puțin de 10- iţie directă, fără licitaţie, care
banii publici se scurg în către populație și domeniul
mantă, iar Ministerul Admin- 15 acte adiționale, iar val- a fost dublat de la 15.000 euro
buzunarele unora din partici-
istraţiei şi Internelor cumpără oarea contractelor sau dublat la 30.000 euro pentru pro- privat. Cred ca Dnii Dragnea,
panții la licitații.
acelaşi top de hârtie, cu 6,58 și chiar triplat. Practic, s-a Vâlcov și Dna Olguța au cal-
Mai mult decât atât, Nico- duse şi servicii şi ridicat de la
de lei. Băncile (mobilier dublat valoarea iniţială a con- culele matematice și, implicit,
lae Văcăroiu crede că banii 15.000 euro la 100.000 euro
stradal), făcute de firmele tractului prin aceste acte economice făcute după
furaţi nu sunt pentru tot- pentru lucrări, într-un un sis-
deauna pierduţi: „Trebuie pedelistului Liviu Negoiță adiţionale. Iar cine sunt oa- numărul voturilor și entuzias-
tem orientat către furtul ba-
găsite mecanisme pentru ca (465-983 lei) sunt de trei ori menii de afaceri din spatele mul funcțiilor în care sunt.
nilor publici, asta rămâne de
cei care au furat şi şi-au făcut mai scumpe în București, acestor firme, nu este un se- Cred că trebuie să vadă
văzut. Am enumerat doar
averi serioase, să înceapă să Călărași, Buzău etc. faţă de cret pentru nimeni. Sunt oa- economia reală, și nu cea um-
câteva metode de a fura din
dea înapoi societăţii”.Total Primăria Reşiţa (290 lei), menii partidelor politice, flată.
banii publici. Acești bani sunt
fals! Nu există în legile din Ro- cumpărate de la un producă- oamenii de casă. Din respect Eu, personal, fiind un om al
ai noștri, ai tuturor.
mania, în afară de fosta cele- tor direct. pentru anumite firme, nu am cifrelor, nu găsesc răspunsul
bră lege 18, legi care duc la A doua metodă de furat dorit să dau nume, dar ei tre- final, probabil domniile lor au
buie să știe că trăiesc și se îm-
Funcționarii publici, învățat în școli ,,economia
mecanismul de a confisca este minoră, adică pot cumpă- mai presus de orice !
toate averile ilicite și restituite ra, cu complicitatea ,,firmelor bogățesc din furtișagurile planificată". Doamna ministru
spre vânzare statului. Toate de casă "direct (întradevăr, care sunt în ograda statului, S-au mărit salariile la stat, Olguța vorbește de trei ani,
clare până aici, dar ce facem, suma este mică), cu încred- cu complicitatea angajaților dar noi, oamenii de jos, sun- fără niciun rezultat real, doar
luăm de la hoții care au furat ințare directă. Se poate, după statului, așa zișii ,,funcționari tem tot așa tratați sau mai rău, vorbe…
și le dăm tot HOȚILOR de la noua lege, până la 30.000 publici"!!!! ca și când funcționarul public
stat, care sunt ca ciorchinile euro și o altă încredințare di- Contractele din domeniul ar fi mai presus de orice, in- Al dv. Același Prof Ioan
de struguri în interiorul sta- rectă, tot pentru anume achiz- construcțiilor sunt mai clusiv de lege. Pedant, Romeo Mânzală
12 - ce gătim în week-end? 19 - 25 octombrie 2018

Mâncare de peşte cu leguMe

Utile în bucătărie
• Vasele de bucătărie, de care s-a prins mâncarea, se
curăţă mai uşor dacă se pune în ele apă rece cu două lin-
guri de sare, apoi se aşează pe foc şi se lasă să clocotească.
• Pe parcursul gătitului, este bine să se înmoaie un
prosop de bucătărie în apă, apoi să se stoarcă şi să se lase
Mod de preparare: smântâna se amestecă bine aşa la uscat, cât timp se gătește. Mirosurile din bucătărie
Ceapa şi ciupercile se taie cu făina şi se toarnă peste IngredIente vor fi absorbite de prosopul umed, iar la final, prosopul
în sferturi. Ardeii graşi se legumele din cratiţă. Se mai pentru 4 porţii: 4 se poate spăla, pentru a se folosi în acelaşi mod, şi în zilele
taie în cubuleţe de 5 cm. Se dau câteva clocote până ce bucăţi de peşte file, 2 următoare.
topeşte untul, se adaugă sosul s-a îngroşat. cepe, 400 g. ciuperci, un • Izul de ceapă sau cel de peşte se îndepărtează mult
ceapa, apoi cuburile de ardei Între timp, se încinge cup- ardei gras roşu, un ardei mai uşor dacă în apă se adaugă o lingură de bicarbonat de
gras. Se lasă la foc mic, după torul. Se unge cu unt o formă gras verde, 60 g unt, 2 sodiu. La clătire va trebui să se insiste ceva mai mult.
care, se adaugă boiaua dulce. termorezistentă, se aşază linguriţe boia dulce, 600 • Mirosurile din cuptor pot fi îndepărtate prin plasarea
Se toarnă şi supa de peşte, peştele înăuntru, peste care ml supă de peşte, 200 ml unei tăvi cu apă fierbinte şi ceai verde pe unul din rafturi,
apoi se pun ciupercile. se toarnă legumele şi sosul. smântână, o lingură de sau plin plasarea unei soluţii de apă fierbinte şi oțet, sau
Amestecul se sărează şi se Tava se dă la cuptor pentru făină, pătrunjel verde, apă fierbinte şi zeamă de lămâie. În scurtă vreme, toate
condimentează şi se mai lasă 10 minute, la foc potrivit. sare, piper. mirosurile neplăcute vor dispare.
pe foc 5-10 minute. La final, Poftă bună! • Sarea poate opri degajarea mirosurilor şi a fumului în
bucătărie, daca se presară, în timp util, acolo unde este
prăjItură cu pIşcoturI nevoie.
• Oţetul este una dintre cele mai utile substanţe pentru
Ingrediente pentru foi: jumătate de oră, din aluatul pune la fiert iar când dă în curăţenia din bucătărie, fiind de ajuns să se înmoaie bu-
250 gr făină, 50 gr mar- obţinut se coc două foi, pe clocot se adaugă făina dizol- retele de curăţat în puţin oţet sau în soluţie de apă caldă
garină, o linguriţă de bicar- dosul tăvii. Foile se înţeapă vată în lapte rece şi zahărul. cu oţet, pentru a se putea îndepărta petele sau resturile
bonat stins cu 1-2 linguri de cu furculiţa atunci când se Ingredientele se fierb la foc alimentare. Mirosul puternic al oţetului dispare în scurtă
lapte, un ou întreg, 2 linguri introduc la cuptor. mic, până se obţine o cremă. vreme.
de zahăr praf, o lingură de crema: După ce s-a răcit, crema se •Suprafeţele şi ustensilele din lemn, folosite la gătit, se
cacao. Ingredientele se 600 ml lapte, 4 linguri de amestecă bine cu 300 g unt, curăţă mai uşor, daca în prealabil, se presară sare de
frământă până se obţine un făină, 200 gr zahăr praf, frecat spumă. bucătărie peste ele şi se freacă pe uscat cu această sare.
aluat consistent. După o zahăr vanilat. Laptele se Sirop: Abia după aceea se pot spăla temeinic.
150 gr de rom, 100 gr • Furnicile şi gândacii din bucătărie pot fi îndepărtaţi,
zahar, o cană de apă, 300 g. dacă se pun căţei de usturoi, cu tot cu coajă, în locurile
pișcoturi. unde apar .
cum le aşezăm: • Obiectele din răchită se curăţă cu o soluție de două
Pe una din foi se pune linguri de sare mare, la un litru de apă, după care, se
jumătate din cremă, apoi piş- limpezesc cu apă, se scutură bine şi se lasă la umbră, la
coturi stropite cu sirop. Peste uscat.
ele se pune restul de cremă, • Hârtia cerată este ideală pentru acoperirea rafturilor
iar deasupra, cea de a doua din cămara de alimente sau din bucătărie. Se şi curăţă uşor
foaie. Prăjitura se poate orna şi nici nu reţine atât de repede praful şi grăsimile din
cu glazură de ciocolată. bucătărie.
www.bucataras.ro www.libertatea.ro, www.click.ro

CLINICA OPHTALENS T
CLINICĂ
PARTICULARĂ DE
OFTALMOLOGIE

CENTRU LASER
EXCIMER

OPTICĂ MEDICALĂ
Str. 21 Decembrie 1989, Nr. 137 • Cluj-Napoca, Jud. Cluj
Tel. programări: 0264/44 88 24 sau 0264/ 44 88 25
Tel. magazin optică: 0740/27 65 77
Clinica Ophtalens T
19 - 25 OCTOMBRIE 2018 jOCuRI - 13

H - N - F - U - TOPORASI - IZMA - ET - AN - ATONA - AIDOMA - CEL - URA - NALBA - E - G - AL - APA - ROIT - SALVIE - OPT - ARAT
Dezlegarea integramei - TRAI - ERA - E - TT - FIN - LILA - CAM - PA - EA - U - VOGA - S - AS - TIC - TARE - BENE - SAT - TAS - SPRE - CI - T - D - P - L - G -
din numărul trecut MUR - L - COADA SORICELULUI - TSUNAMI - GRI - IR - N - URZICA - INCA - ETC - GARDIAN
14 - MICA PUBLICITATE 19 - 25 OCTOMBRIE 2018

l Vând apartament două camere, l Vând urgent casă, anexe, l Proprietar, vând apartament
IMOBILIARe decomandat, ultracentral, Deva, etaj suprafață 75 mp plus 2 ha fânețe, 2 camere, decomandat, în Brad, str.
l Vând garsonieră Deva, bloc nou, intermediar, 60 mp, amenajări de- DV.(Penny Market). Preț: 60.000 euro, General Vasile Milea, bl.B3, et.1 S.48
semifinisată, 25 mp, cu balcon, zona osebite, vedere spectaculoasă în două telefon: 0729.423.035.
Bd.22 Decembrie. Preț: 19.000 euro, mp, CT, gaz. Preț:23.000 euro,
părți, CT, termopan, uși interioare
l Vând apartament 2 camere, negociabil, telefon: 0729.025.887.
telefon: 0725.452.888. schimbate, ușă metalică, gresie, fa-
ianță, parchet laminat. Preț: 41.000 Deva, 48 mp, decomandat, CT, zona
l Vând casă în comuna Zam, l Vând casă în sat Pojoga
euro, negociabil. Tel. 0726.770.765. Miorița, etaj intermediar. Preț: 31.000
2 camere, renovată, căsuță de vară, (4 km de la Zam), cu 2 camere,
fântână, curte, cablu TV, uși noi, pomi euro, telefon: 0721.055.313.
l Vând apartament 2 camere, bucătărie, cămară, baie, hol, grădină
fructiferi, teren arabil 2900 mp. Rog Deva, piață, CT, termopan, cu balcon, l Vând casă în comuna Zam, două
seriozitate, persoană fizică. Preț: 3000 mp arabil+pomi fructiferi,
55 mp, renovat. Preț: 39.000 euro, camere, balcon închis, mobilată, par-
15.000 euro, telefon: 0733.832.559. telefon: 0745.202.448. zonă foarte liniştită. Preţ 50.000 lei.
chet, cablu, tv. fântână în curte, căsuță
l Vând casă cu grădină, 2470 mp, de vară, pomi fructiferi, teren arabil Tel. 0769.897.804.
l Vând casă în Chișcădaga, două
din cărămidă, pe fundație solidă din camere, hol, bucătărie de vară, beci, 2900 mp. Preț: 10.000 euro, negocia- l Vând apartament două
piatră, cu pivniță zidită în piatră, 3 grajd, curte, apă, gaz, canal. Preț: bil. Telefon: 0733.832.559. camere, posibilitate spaţiu comer-
camere mari (4x4) și loc pentru baie, 70.000 lei, telefon: 0725.452.878. l Vând casă, Chișcădaga, cial, salon coafor, cabinet medical.
sursă de apă proprie, grădină cu pomi
fructiferi, gard din beton, anexe
l Proprietar, vând apartament 3 2 camere, hol, beci, bucătărie de vară, Brad, Aleea Privighetorilor, bl.35.
camere, decomandat, în Dorobanți, șură, atelier și teren. Preț: 70.000 lei, Telefon: 0723.382.890.
gospodărești, în satul Fizeș, comuna
hol central, 2 băi, 2 balcoane, cămară, telefon: 0722.968.910.
Băița, la 17 km. de Deva. Preț negocia-
bil, telefon: 0769.223.207, beci, izolat exterior, CT, termopan, l Vând apartament două camere SCHIMBURI De LOCUINŢĂ
0726.392.735. renovat și utilat modern, totul la co- Deva, zona piață, et.1, 50 mp, renovat, l Schimb apartament 2 camere,
mandă. Preț: 73.000 euro, telefon: CT. cupru, termopan, balcon închis,
l Vând casă în Sâncrai, 3 camere, et.1, din cărămidă, izolat termic,
0772.185.332. uși noi, totul nou, semimobilat.
în roșu, două bucătării vechi, beci, fân- în zonă centrală, Hunedoara, cu
tână cu apă potabilă, grajd mare, l Vând apartament două camere, Preț: 43.000 euro, telefon:
asemănător în Deva sau Simeria.
șură, alte anexe precum și pădure în etaj 1, decomandat, zona Ulpița, Deva. 0745.202.448.
Suport diferența de preț.
composesorat. Preț: 25.000 euro, ne- Preț: 34.000 euro, telefon: l Vând garsonieră în Deva,
0721.055.313. Telefon 0727.288.460.
gociabil, telefon: 0254.730.209, Dorobanți, et.3, decomandată, ter-
0760.193.089. l Vând apartament 4 camere, mopan, centrală termică, gresie, fa- ÎNCHIRIeRI
l Vând casă, de cărămidă, stâlpi baie, bucătărie, balcon, CT, termopan, ianță, parchet. Preț: 21.500 euro,
beton, 4 camere, mobilate, parchet termopan, pe mijloc, Deva, zona Lido. telefon: 0732.823.011. lÎnchiriez garsonieră Deva, zona
hol, gresie în baie, bucătărie dublă 5/7 Preț: 44.500 euro, telefon: Dorobanți. Preț: 100 euro, telefon:
l Vând apartament 2 camere,
mp, salon 11/6mp, cămară, baie, 0722.968.910. 0724.578.929.
grădină 1 ha, în Bucova, C.S. lângă etaj 3, cu balcon, ușă metalică, 50 mp,
l Vând casă, două camere, balcon zona piață Deva, bloc de cărămidă. l Închiriez garsonieră, Deva, str.
Hațeg. Preț bun, ofer bonus o grădină
0,5 ha, acte funciare la zi. Preț: 22.000 închis, uși noi, căsuță de vară, cablu Preț: 33.000 euro, fix, telefon: Mărăști, parter, Deva. Preț 100 euro,
euro, telefon:0755.667.714. tv.,pomi fructiferi, fântână în curte, 0722.968.910. negociabil, telefon: 0730.106.589.
teren arabil 2950 mp, în localitatea
l Vând apartament 3 camere, l Vând casă, (la roșu), D+P+M, la l Persoană fizică, caut spre
Deva, piață, decomandat, A.C. 2 băi, Zam, nr. 93. Rog seriozitate!
15 km de Deva, în satul Bretelin, SC închiriere apartament 2 camere, în
CT, termopan, bucătărie mobilată. Preț: 10.000 euro, 329. S.desf.412 mp, FS 1,6 m,
telefon: 0733.832.559. Deva. Exclus agenție ! Telefon:
Preț: 55.000 euro, tel. 0721.055.313. teren 757 m, pretabil casă de locuit,
0744.561.541.
l Vând apartament 3 camere, l Vând casă în Deva, 2 camere, casă de vacanță, pensiune etc.
Deva, Gojdu, parter înalt exterior, CT, baie, bucătărie, beci, garaj, izolată, Tel. 0751.462.085. l Ofer pentru închiriere unei
termopan, ușă metalică. Preț: 46.000 renovată, CT, termopan, 600 mp teren, l Vând apartament 2 camere,
familii cu serviciu, apartament 2
euro, telefon: 0745.202.448. canalizare, apă gaz, în zonă bună. camere, zona piață, Deva, CT, ter-
60 mp, zonă centrală, etaj 3, cu patru
l Vând apartament 2 camere, Preț: 68.000 lei, telefon: 0725.452.888. mopan, mobilat și utilat complet.
nivele, balcon 6 mp. Deva,
baie, bucătărie, holuri, cămară, l Vând apartament 2 camere, AL. Crizantemelor, colț cu Zamfirescu. Preț: 180 euro/lună, plus garanție.
grădină, ușă metalică, gresie, faianță, et.2, semidecomandat, termopan, ușă Telefon: 0725.452.888.
Telefon: 0720.843.289.
parchet, mobilat, bloc de cărămidă, 40 metalică, renovat. Preț: 25.000 euro,
mp, zonă centrală. Preț: 34.000 euro, lVând apartament 2 camere, l Ofer pentru închiriere aparta-
telefon: 0745.202.448. ment trei camere, Deva, Cuza Vodă,
telefon: 0726.475.016. Deva, zona piață, et.2, decomandat, 50
l Vând apartament 2 camere,
l Vând garsonieră Deva, zona mp, balcon,CT, termopan, izolație decomandat, CT, termopan, mobilat și
piață, parter înalt, balcon, CT, ușă Lido, et.1, cu balcon, 29 mp, CT, exterioară, renovat și mobilat modern. utilat complet, pentru o familie cu ser-
metalică, 50 mp. Preț: 40.000 euro, termopan. Preț: 22.500 euro, Fără agenții ! Preț: 39.000 lei, viciu. Preț: 250 euro/lună, plus
telefon: 0725.452.888. telefon: 0725.452.888. telefon: 0735.923.683. garanție. Telefon: 0721.055.313.

TALON DE ANUNŢ GRATUIT PENTRU PERSOANE FIZICE IMPORTANT!


Talonul se poate depune şi în căsuţele poş-
Nume ........................................................................................ Prenume .........................................................................
tale ACCENT MEDIA din:
Text anunţ .............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... DevA: Clădirea Cepromin, Comtim, Spital,
Mioriţa, Dacia
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
HUNeDOARA: Târgul auto EUROVENUS
................................................................................................................................................................................................... (din Parcul Industrial)
..................................................................................................................................................................................................
PeTROŞANI: Magazin CARREFOUR
Preţ ................................. Telefon: .....................................................................................................................................
***********
Trimiteţi talonul la adresa: DEVA, Str. 22 Decembrie, nr. 37A (Clădirea Cepromin), birou 16. Răspunderea pentru conţinutul articolelor
revine exclusiv autorului.
AUTO • IMOBILIAR • MATRIMONIAL • DIVERSE
19 - 25 OCTOMBRIE 2018 MICA PUBLICITATE - 15

l Ofer pentru închiriere casă, l Vând teren intravilan, Cristur, l Vând Opel Agila, AF 2001, l Domn din Brad, distins, 63 de
Deva, Progresului,70 mp, CT, ter- pe partea dreaptă, 1890 mp, aproape 128.000 km, albastru metalizat, ani, caut o doamnă de vârstă apropi-
mopan, mobilată și utilată, pentru de șosea. Preț: 5 euro/mp, telefon: benzină, încălzire centralizată, ată pentru prietenie – căsătorie.
0735.923.683. Telefon: 0752.755.480.
persoane serioase sau firmă. airbag-uri, radio, casetofon,
Preț: 300 euro/lună plus garanție. l Vând teren intravilan, între înmatriculat, stare foarte bună, l Văduv, 76/170/80, doresc să
Telefon: 0745.202.448. case, localitatea Sântandrei, 1700 mp, consum 4,5-5 l, ITP 2018, rovignetă cunosc o doamnă de 60-68 de ani,
FS 9 m, gard, 2 intrări, toate utilitățile.
l Ofer pentru închiriere garaj, Preț: 6 euro/mp, telefon: aprilie 2018. Preț: 1200 euro, chiar fără pensie, pentru prietenie-
Deva, zona piață, pentru depozit sau 0745.202.448. negociabil, tel.0749.063.432. căsătorie. Telefon: 0758.413.149.
mașină. Preț: 200 lei/lună, telefon: l Vând Opel Astra G, motor de l Pensionar, 80 de ani, doresc să
0722.968.910. l Vând teren DN 7 Deva, 750 mp,
FS 13 m, toate utilitățile pentru spălă- 106 COP, an fabricație 2003, înma- cunosc o doamnă de vârstă apropiată
l Ofer pentru închiriere la per- torie auto sau depozit-magazin. Preț: triculat în 2016, stare perfectă, pentru prietenie și, eventual, căsăto-
soane serioase, cu serviciu, garsonieră 51.000 euro. Telefon: 0722.968.910. 160.000 km., ținut în garaj. rie. Rog seriozitate. Telefon:
decomandată, balcon. 43 mp, CT, ter- Se oferă și 8 cauciucuri cu genți 0729.698.400, 0787.649.926.
mopan, mobilată și utilată modern. l Vând 2 ha teren arabil în Lunca (vară-iarnă), perfectă stare. l Domn, 84/174/74, serios, fără
Preț: 140 euro/lună, plus garanție. Mureș, sat Spini. Terenul este împărțit Preț 2900 euro, negociabil,
în 5 loturi. Două sunt lângă râul vicii, doresc să cunosc o doamnă de
Telefon: 0727.974.306. telefon: 0720.692.501.
Mureș, iar trei lângă șoseaua veche, vârstă apropiată, fără vicii, aspect
l Închiriez spaţiu comercial în plăcut, pentru prietenie. Telefon:
Brad, suprafaţa aprox. 100 mp, DN7. Preț: 1,3 lei/mp, telefon: OFERTE DE SERVICIU
0737.702.160. 0766.410.201.
pretabil pentru bar, restaurant, l Caut femeie pentru menaj și
magazin alimentar. Preţ avantajos. l Vând teren intravilan, Luncoiu curățenie, o zi pe săptămână. DIVERSE
Tel.: 0745.970.007. de Jos, lângă şosea. Tel.: 0254.684.775, Telefon: 0756.847.708. l Vând garaj, Deva, Mărăști,
0720.067.310. spate D5, 21 mp, uși metalice. Preț:
l Schimb şi repar plase insecte
TERENURI 12.000 euro, telefon: 0722.564.004.
AUTO pentru geamurile termopan. Tel.
l Vând teren în localitatea 0722.603.959. l Vând pătul de porumb știuleți,
Cristur, la șoseaua Deva-Hunedoara, l Vând tractor U 650, remorcă
din metal, 3/0,80/2,40, sobă
apicolă 5,0 tone, ambele cu cauciucuri l Pensionară, execut costume
între case, 2160 mp, FS 22 m, toate emailată de încălzit, la gaz sau
utilitățile. Preț: 23.000 euro, telefon: noi, disc 34 m, plug cu 3 brăzdare și populare pentru copii. Tel.0753.128.090.
butelie, 25/70/70, 2 fotolii, scaun
0745.202.448. grapă. Preț negociabil, la vedere. Tele-
MATRIMONIALE auto pentru copii și masă alimen-
fon: 0727.636.444.
l Vând teren intravilan Deva, l Doamnă serioasă, cu aparta-
tație. Telefon: 0744.633.217.
zona Bejan, 500 mp, toate utilitățile, l Vând Opel Astra, 1,7, Diesel, ment și mașină, doresc să cunosc un l Vând 4 tablouri foarte vechi,
preț: 10.000 euro. Telefon: caravan, Af 2002, stare bună, înma- domn manierat, nefumător, care nu de 50 și peste 100 de ani, goblen și
0726.770.765. triculat, CS, preț: 1700 euro, Fiat consumă alcool, să ne îngrijim la pictură în ulei. Tel. 0728.355.149.
Punto, 1,2 benzină, înmatriculat, stare bătrânețe. Vârsta domnului: între 63-
l Vând 3,565 mp și casă, depend- l Vând goblenul”Maica Domnu-
bună, preț: 800 euro, negociabil. Tele- 67 de ani. Aș prefera să aibă permis de
ințe, 3016 mp, plus 2 ha teren, gratis. lui” rugându-se, dimensiuni: 126x21
fon: 0755.667.714. conducere. Telefon: 0799.391.409.
Telefon: 0729.423.035. cm, înrămat. Preț: 450 lei, negociabil,
l Vând Renault Laguna, AF 2005, l Domn văduv, pensionar telefon: 0725.483.189.
l Vând teren în localitatea Diesel, gri-metalizat, actele la zi. 71/170/82, nefumător, nu consum l Vând urgent şi convenabil vin
Archia, între case, 1400mp, FS 15 m, Preț: 2600 E, negociabil. alcool, fără mașină, doresc să cunosc o alb şi negru, din producţie proprie,
toate utilitățile. Preț: 10 euro/mp, Telefon: 0799.391.409. doamnă singură. Tel. 0739.345.372. numai din boabe selectate la preţ de
telefon: 0725.452.888. 8 lei/litru, cantitate minimă 5 l.
l Văduv, 76/170/80, doresc să
l Vând Dacia Sandero, AF 2015, Tel. 0724.451.762.
l Vând teren intravilan Deva, cunosc o doamnă de 60-68 de ani,
30.000 km la bord. Preț: 7500 euro, l Vând bocanci, marca Lan-
zona Vulcan, 550 mp. Preț negociabil, pentru prietenie-căsătorie. Telefon:
telefon: 0254.225.678, 0745.231.153. drover, nr. 37, solizi, pentru iarnă.
telefon: 0732.139.547 0758.413.149. Preț: 50 lei, telefon: 0743.137.888.
l Vând Ford Mondeo break, AF
Vând 7 hectare de pădure, zona l Domn, 59 de ani, 1,72/80, Deva,
l l Vând costum pentru femei,
Pestiș-Hunedoara – pin, carpen, 70 ani 1996, benzină, AF 1996, 1600 mc, cu apartament proprietate, doresc să
consum 7%, înscrisă RO, acte la zi, ITP model clasic, de primăvară-toamnă,
vechime. Preț: 3200 euro/hectar. cunosc o doamnă (50-59 ani), pentru talia 44-46, culoare orange.
Telefon: 0721.055.313. 1019, închidere din telecomandă, prietenie sau căsătorie. Din dragoste Preț: 80 lei, negociabil. Telefon:
radio cu USB, portbagaj spațios, bine și respect, ofer jumătate din contrac-
l Vând teren în Ghergheș, 10 km
0725.483.189.
întreținută. Preț: 650 euro, telefon: tual pe proprietate. Tel. 0720.366.434.
de Deva, între case, 1200 mp, FS 20 m, 0761.599.566. l Vând două tablouri goblen
apă, curent, cabană din lemn. Preț: 6 l Pensionar, caut nevastă săracă, autentic, 35/36 cm și două tablouri în
euro/mp, telefon: 0745.202.448. l Vând 4 jante cu 4 găuri, sănătoasă și frumoasă, să-mi fie lu- ulei pe atlas negru reprezentând o
echipate cu cauciucuri de vară pe 15 mină-n casă. Asta mi-am dorit și-mi japoneză și un japonez, în costumul
l Vând teren în Sântuhalm,
inch., stare bună. Preț: 300 lei, tot doresc, pe lume cât mai trăiesc. Tele- lor național, lucrare artistică și un ra-
aproape de DN, 2300 mp, FS 20 m, cu fon: 0756.847.708. diator electric cu 8 cilindri, stare
utilități aproape. Preț: 5 euro/mp, setul. Telefon: 0751.813.770.
l Domn discret, 40 de ani, doresc bună. Telefon: 0728.355.149.
telefon: 0722.968.910. l Vând Ford Fiesta, AF 2002, tip
o relație discretă cu o doamnă, pentru l Vând frigider ”Arctic”, mare,
nou, motor 1388, benzină, 185.000
l Vând 4905 mp teren intravilan, a petrece timpul liber. Aștept telefon stare bună. Preț avantajos, telefon:
km., de culoare neagră, 4 uși, înma-
cabană 70 mp, în comuna Gurasada, sau SMS la nr. 0734.387.097. 0726.972.966.
triculat, AC, geamuri și oglinzi elec-
ultracentral, utilități: apă curentă, trice, cârlig remorcare, proiectoare
curent electric 220 V și trifazic. ceață, două chei cu telecomandă, Deva, 22 Decembrie, 37A •
Preț: 6 euro/mp, negociabil, telefon: stare foarte bună, proprietar. Preț: Tel. 0726 871 728
0787.682.280. 1650, negociabil, tel. 0751.813.770. www.accentmedia.ro
Nota redacţiei:
Publicaţia Accent Media preia conţinutul anunţurilor de MICĂ PUBLICITATE, în con- Anunţuri de mare şi
formitate cu textul menţionat pe taloanele de anunţuri gratuite pentru persoane
fizice. Prin urmare, răspunderea pentru conţinutul anunţurilor revine celor care le-au mică publicitate
în ziare locale şi centrale
completat pe taloanele originale. Acestea sunt păstrate timp de 30 de zile la sediul
redacţiei. Ne rezervăm dreptul de a refuza publicarea acelor anunţuri care încalcă,
prin conţinutul lor, legea.

Trimiteţi anunţul dumneavoastră de mică publicitate, gratuit, şi la adresa publicitate@accentmedia.ro


16 - aCtualitate 19 - 25 OCtOMBRie 2018

Cetatea Devei iluminată Zeci de mașini de epocă


expuse la Deva
în roz, în semn de
solidaritate în lupta
împotriva cancerului la sân

Deva - Colecționarii vechimea mai mare de 30 de


mașinilor de epocă se vor ani, cu sau fără atestat is-
reuni la Deva. Retromobil toric, aflate în stare bună es-
Club România, în parteneriat tetică și tehnică.
cu Serviciul Public Adminis- Printre mașinile istorice
trare Cetate Deva și Primăria așteptate la eveniment se
Deva – Până pe 21 oc- previn sau diminuează riscul ce mai tinere. Conform statis- Municipiului Deva orga- află și un Renault din 1921,
tombrie, Cetatea Devei va fi cancerului de sân. Totodată ticilor, cancerul de sân apare nizează sâmbătă 20 oc- aflat în perfectă stare de
iluminată zilnic în culoarea este și un mesaj de solidari- predominant la femei, cu tombrie, între orele 10,00 – funcționare, dar și autove-
roz. Acest lucru face parte din tate pentru toate femeile care toate că şi bărbaţii pot dez- 13,00, evenimentul ,,Retro hicule istorice de fabricație
acțiunile dedicate ,,Săp- sunt afectate de acest flagel. volta boala (riscul ca un băr- Parada Toamnei 2018”. românească sau străină.
tămânii luptei împotriva can- În cadrul acestei campanii, bat sa dezvolte cancer Mașinile de epocă vor fi ,,Retro Parada Toamnei
cerului la sân” pe care le clădiri importante din în- mamar este de 1 la 1000). expuse în Piaţa Unirii, din 2018” se organizează con-
desfășoară diferite instituții treaga lume sunt iluminate în În judeţul Hunedoara erau faţa Primăriei Deva, între comitent în aproximativ 40
sau organizații din municip- roz, culoarea speranței. Este înregistrate anul trecut 1.953 orele 10,00 – 13,00. de orașe din România.
iul Deva. Inițiativa are rolul un gest simbolic, care dorește de cazuri de cancer la sân, în Evenimentul își propune Devenii sunt așteptați de
de a crește gradul de conști- să transmită un mesaj în ceea creştere cu 21% faţă de anul să reunească posesorii și pa- către organizatori să admire
entizare asupra importanței ce privește importanța de- 2016. sionații de automobile și mo- ,,bijuteriile pe patru roți”
prevenției și depistării pre- pistării din timp a cancerului Organizaţia Mondială a tociclete de epocă din judetul care se vor afla doar pentru
coce a cancerului la sân. la sân și care poate fi tratat Sănătăţii, la inițiativa Soci- Hunedoara. La expoziție pot câteva ore, în orașul de la
Iluminarea Cetății Devei în într-un procent mare la acel etăţii Americane a Cancerului participa autovehicule cu poalele Cetății.
roz este un mesaj transmis moment. a stabilit începând cu 1985,
devencelor dar și femeilor în
general de a efectua con-
Cu o mortalitate care s-a
dublat în ultima jumătate de
prin convenţie internaţion-
ală, ca luna octombrie să fie Concert la Castelul Corvinilor
troale medicale periodice, secol, în România, cancerul Luna Internaţională a Conşti- Hunedoara - Primăria începând cu ora 18,00 și face
pentru că în acest mod de sân face victime din ce în entizării Cancerului Mamar. municipiului Hunedoara și parte din proiectul "RAP-
Asociaţia Municipiilor din SODIEM - De la geneză la
România vă invită sâmbătă, CENTENAR", cofinanțat de
20 octombrie, la Castelul Ministerul Culturii și Iden-
Corvinilor, la concertul sus- tității Naționale. Proiectul are
ținut de Orchestra Metropo- ca obiectiv general celebrarea
litană București; dirijor: Centenarului României sub
Daniel Jinga, artiști invitați: aspect cultural-artistic.
Ana Cebotari și Vlad Miriță. Accesul la concert este
Concertul va avea loc în gratuit, în limita locurilor
curtea exterioară a Castelului, disponibile.

OPRiRi De aPĂ
Se sistează furnizarea apei potabile în:
ÎNCHIRIAZĂ LOCALITATEA: Brad
DATA: 19.10.2018
TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE INTERVAL ORAR: 08:00-15:00
1,6 HA ŞI HALA PRODUCTIE CU UTILITĂŢI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 400 MP. STRĂZI AFECTATE: Libertăţii bl. B1, B2, B3, B4 A1, A2, A3,
D1, C1, C2, C3, C4, C5, C6, (PT. nr.1 Sediul SC. Termica) de la
LA INTRAREA ÎN ORAŞUL SIMERIA DINSPRE ORĂŞTIE
intersecţia cu DN 74 până la intersecţia cu str. G. V. Milea
VIZAVI DE REVA (GRAMPET) Relaţii la telefon 0726219999 MOTIVUL: Remediere avarie conductă apă DN. 140mm pe
str. Libertăţii.

SĂPTĂMÂNAL DE INFORMAŢII ŞI ADVERTORIAL Echipa redacţională: Cornel Poenar, Mihai Stan, Cornelia Holinschi,
Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37A, judeţul Hunedoara - RO Cristian Gros, Dorel Neamţu, Alexandra Tarod - reporter junior
Tel. 0354 102 250 • Fax/e-mail: 0354 780 256 Tehnoredactare: Codruţa Goţa
ISSN 1842 - 9955
accentmediahd@yahoo.com www.accentmedia.ro FORTES FORTUNA ADjUVAT!