Sunteți pe pagina 1din 8

ICS 91.

020

IRS
STANDARD ROMÂN
, ,_, ~~T~!~P
•NIV. TEHNICĂ IAŞI SR 8591
'f' Septembrie 1997
Indice de clasificare G 03

'REŢELE EDILITARE SUBTERANE


Condiţii de amplasare

Buried urban pipes. Requirements for layout

Reseaux edilltaires souterrains. Exigences de disposition

APROBARE Aprobat de Directorul General al IRS la 20 noiembrie 1996


Înlocuieşte STAS 8591/1-91

CORESPONDENT A La data aprob~rii prezentului standard nu exista nici un standard


internaţional sau europe~n care să se refere la acelaşi subiect

On the date of this standard approval there ls no lnternational or


European Standard dealing with the same subject

A ladate d'approbation de la presante norme ii n'existe pas de


Norme mternationale ou europeenne traitant du mâme sujet

DESCRIPTORI TIT Urbanism, reţea subterană, amplasare, condiţie

INSTITUTUL ROMÂN DE STANDARDIZARE (IRS), str. J.L.Calderon 13-70201, Bucureşti 2


TP(401) 2107401;(401) 2113296; TF (401) 2100833.

OIRS Reproducerea sau utilizarea integralii seu perţieli!i a prezentului standard ln orice publicaţii lfi prin orice procedeu (electronic,
mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este interzisi!i dacii nu existll acordul scris al IRS.

Ref.: SR 8591:1997 Ediţia a 4-a


PREAMBUL

Prezentul standard înlocuieşte ST AS 8591 /1-91 .


Prima ediţie a standardului a fost elaboraUI _în anul 1970 şi s-a revizuit în anul 1975 şi 1991.
Faţă de ediţia anterioară s-au făcut următoarele modificări:
- s-a modificat titlul standardului pentru o mai bună precizare a obiectului standardului;
- s-au corelat condiţiile de amplasare a reţelelor de gaze cu prevederile din reglementările tehnice Tn vigoare.
SA 8591

1 GENERALITĂŢI

1„1 Obiect şi domenll,i de aplicare

Prezentul standard stabileşte condiţiile de amplasare în localitlţi a reţelelor edilitare subterane executate în
sllplturi pentru distribuţia apei potabile şi Industriale, de canaHzare, termoficare, gaze naturale, telecomunicaţii,
energie electrici.
Prezentul standard se aplicA la proiectarea reţelelor noi şi a reţelelor existente care se modifici.
Prevederile prezentului standard nu se aprlcl:
- reţelelor edilitare subterana montate în galerii edilitare;
- reţelelor de distribuţie a energiei electrice cu tensiuni mal mari de 20 kV;
conductelor magistrale de gaze •i produse petroliere; ··
- reţelelor de telecomunicaţii de tip special (cabluri radiodifuziune, televiziune etc.).

1.2 Termlnologle

Termenii folosiţi sunt.conform STAS 1243, STAS 10898 şi STAS 11060 cu. urmltoarea completare:
reţele edltltare subterane: Toate reţelele de conducte şi cabluri, inclusiv armlturile şi cllminele ~ferente.

1.3 Referinţa

STAS 832-79 tnfluenţe ale instalaţiilor electrice de tnaltA tensiune asupra li~lllor de
telecomunicaţii. Prescripţii ·
STAS 1 243-88 Teren de fundare. Clasificarea şi identificarea pAmAnturilor \
ST AS 6054- 77 Teren de fundare. AdAnciml maxime de îngheţ. Zonarea teritoriului
Republicii Socialiste Romania. :
STAS 6290-80 TncrucişAri. între linii de energie electrică' şi linii de telecomuni~aţii.
Prescripţii '
STAS 9312-87 Subtraverslri de cli ferate şi drumuri cu conducte.
Prescripţii de proiectare
STAS 9570/1-89 Marcarea şi refacerea reţelelor de conducte şi cabluri, Tn localiUlţi.
STAS 10898-85 AlimentAri cu api şi canalizări. Terminologie.
ST AS 11050-87 Instalaţii de gaze naturale. Terminologie
SA 13353-1: 1996 Transport public urban de cllători. Calea de rulare pentru tramvaie.
Clasificare şi condiţii tehnice generale.

2 CONDIŢII DE AMPLASARE

Condiţiile de amplasare a reţelelor edilitare subterane se referă la:


- trasee;
- distanţe minime dintre reţele şi elemente de construcţie;
- subtraverslri de cli ferate şi drumuri;
- încruclşlrt Intre reţele.

2. 1 Condiţii generale· ·

2.1. 1 Amplasarea r&ţelelor edilitare subterane Tn localitaţi trebuie corelată cu celelalte lucrAri subterane şi de
suprafaţl existente sau de perspectivă.

2.1.2 Dupl executarea reţelelor edilitare subterane, acestea trebuie marcate şi reperate pe teren conform
STAS 9570/1.

2.2 Condiţii privind traseele

2.2.1 Reţelele edilitare subterane se amplasează, în funcţie de condiţiile tehnico-economice, în ampriza


strlzilor şi a spaţiilor verzi dintre ctAdiri, conform tabelului 1. ·

2.2.2 în planurile urbanistice zonale (PUZ) trebuie sa se indice traseele reţelelor edilitare subterane.

2.2.3 Amplasarea reţelelor edilitare subterane se face de regulă în afara părţii carosabile a străzilor. Dacă
SR 8591

acest lucru nu este posibil din punct de vedere tehnic sau economic, se pot amplasa şi în partea carosabila,
cu urmAtoarea ordine de prioritate:
canalizare ape meteorice;
• .canalizare ape menajere;
termoficare;
alimentare cu apA;
gaze naturale;
telecomunicaţii;
alte reţele.

2.2.4 Amplasarea reţelelor tn planul de situaţie coordonator din cadrul proiectelor trebuie justlflcatl tehnico-
economic funcţie de:
- caracteristicile terenului de fundare;
• siguranţa de exploatare;
- categoria strlzli fi sistemul rutier existent sau proiectat;
- posibilitatea proiectlril fi executlrli Tn mod coordonat a tuturor reţelelor subterane;
• etapizarea executlrli lucrlrilor;
• posibilitatea de deviere sau întrerupere a circulaţiei.

2.2.& Condiţiile specifice de amplasare pe categorii de reţele st stabilesc conform prevederilor de mai Jos:
• reţelele subterane electrice tl de telecomunicaţii amplasate pe trasee paralele de lungime mare se
recomandl sl se pozeze separat, de o parte fi de alta a strlzil;
- reţelele de tracţiune electrici se amplaaeazl IAngl fundaţiile stllpilor susţinltorl respectivi;
- reţelele de telecomunicaţii se recomanda sl se pozeze Tn zona cuprinsa între frontul de aliniere a
construcţiilor şi partea carosabili a strhil;
- reţelele de gaze naturale se recomandl sl se pozeze ·tn zona necarosabili a strlzll, pe partea opusl
canalelor termice şi canalizaţiilor telefonice;
• distanţa minimii între conducte şi canale precum fi tntre acestea tl construcţiile existente trebuie sl
asigure stabilitatea construcţiilor, ţintnd seama de adlncimea de fundare precum şi de caracteristicile
geotehnice ale terenului.
în figuri este prezentat un exemplu de amplasare. a unor reţele edilitare subterane.

I
/ iii
:~ 1~
~~~
Cablu electric • \ '
...
I Cablu electric
'
2
~o:
! ~cia!\
api ·
Colectc>r

= =
~ 00 19) llt,00 1,:i) 400
2 ()()

. 2.
SR 8591

2.2.6 Traseul unei reţele edilitare sau al unei galerii edilitare se recomandă să se stabilească pe partea străzii
unde se afla cele mai multe puncte de utilizare.
Dublarea reţelelor prin amplasarea de o parte şi de alta faţă de axul străzii se face în baza unui calcul tehnico-
economic.

2.2. 7 Aducţiunile pentru alimentare cu apa care ·au trasee comune, în localiU\ţi, cu celelalte reţele edilitare
subterane, se amplasează conform prevederilor prezentului standard.

2.3 Condiţii privind distanţe minime

2.3.1 Distanţele minime dintre reţelele edilitare subterane sau dintre acestea şi elementele de construcţii sunt
indicate Tn tabelul 1 .
Aceste distanţe se considera de la faţă exterioara a conductelor, canalelor, cablurilor sau a tălpii şinei de
tramvai. ~
Distanţele minime dintre faţa exterioarll a conductelor, canalelor şi faţl exterioară a caminelor sau a altor
accesorii de pe reţea nu pot fi mai mici decat cele prevazute în tabelul 1, dar nu sub distanţele prevăzute în
reglementllrlle tehnice de specialitate Tn vigoare pentru reţelele respective.

2.~.2 Distanţele minime prevăzute în tabel pot fi reduse cu luare de măsuri speciale (protecţie, materiale etc.)
specifice reţelelor respective, cu acordul întreprinderilor care exploatează aceste reţele.

2.3.2.1 În cazul reţelelor de apă potabila aflate în vecinatatea reţelelor de canalizare trebuie sa se asigure
evitarea Infiltraţiilor din reţelele de canalizarea apelor uzate în reţeaua de apa potabilă.

2.3.2.2 Reducerea distanţelor minime din tabelul 1 trebuie justificată din punct de vedere tehnico-economic,
avându-se în vedere urmltoarele:
- necesitatea amplasării reţelelor edilitare subterane în zone aglomerate;
soluţionarea optimă privind măsurile de protecţie necesare,· care să asigure funcţionarea şi
exploatarea corespunzAtoare ansamblului de reţele subterane;
- economicitatea amplasării pe lungimi limitate a reţelelor.

-3 -
--~
'-

Tabelul 1
(j)
Nr. Denumire• reţelelor Distanţe minime faţi de elemente de construcţie, arbori sau alte reţele (ml
:o
crt. În plan co
În plan orizontal ai
vertical (.!)

Canale termice Cabluri electrice


Cota Şine de Arbori laxa fundaţii de Borduri, Canale Conducte Api fier- Abur Canali- CabUi de Pozate Montate în Conducte
terenului tramvai acestora} clidint rigole, colec- de alimenta- binte zaţie tracţiune direct tuburi de de
sau a su- 51 71 şanţuri to ere re cu api telefonici alee- în protec· gaze
prafeţei 121 71 trici pământ ţie
lmbrici-
minţii
străzii
11
1 Conducte de presiune joasi 21 61 1,0 1,5 1,5 1,5
•i intermediari
2 de de presiune 1.0 1,5 1,5 1.5
1.2 1,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,4
redusi
3 gaze de presiune 1,5 2,0 2,0 2,0
medie
4 Cabluri electrice 0,7 2.0 1,0 0,6 0,5 91 91 41 0.5 1,5 101 0.5
'
5 Cabluri de tracţiune electrică 0,7 2,0 1,0 0,6 0,5 91 91 131 1,5 0,75
6 Canalizaţie telefonici 1.2 2.0 1,0 0,6 0,5 91 91 91
7 Canale termice 111 2,0 1,5 810,6 0,5 91 91
8 Conducte de potabili 31 71 91
alimentare cu
api 2,0 1,5 3,0 0,5 3,0
9 industriali 91

10 Canale colectoare 31 11 1,5 71 2.0 0,5 91

NOTE:
1 J.Adincimea de pozare trebuie si asigure pentN orice reţea amplasati sub partea carosabili! a străzilor, rezistenţa la efectul mecanic al circulaţiei sau al compactlrii.
21.Adâncimea de pozare minimi eate: • 1,00 m în partea carosabili a străzii
• O, 70 m în alei pietonale
• 0,50 m în spaţii verzi
31-Adincimea de pozare trebuie si fie egali cu sau mai mare dacit adâncimea de îngheţ conform STAS 6054 şi si ţină seama de recomandările producil:orilor de tuburi, în funcţie de materialul utilizat.
41-0iatanţa se poate reduce ~te în cazul protejării termice a cablurilor.
51-Distanţa minimi impusă de stabilitatea construcţiei, nu trebuie si fie mai mici decât distanţa prevăzută în tabelul 1 .
61-Distanţa minimi este: • 1,50 m faţi de construcţiile firi subsol. la conducte de presiune joasă. intarmediară ~ ntciusi:
· 2,00 m faţi de construcţJite cu subsol la conductele ile presiune joasă, intermediari ~ redusi şi faţi de construcţiile firă subsol la conductele de gaze de presiune medie;
· 3,00 m faţi de construcţiile cu subsol la conductele de gaze de presiune medie.
71-În cazul amplasării conductelor care transporti lichide în terenuri sensibile la umezire, trebuie să respecte procedurile din reglementările tehnice în vigoare.
81-În terenuri sensibile la umezire, pentru reţele termice montate direct în pământ, distanţa minimă faţă de fundaţiile clădirilor este de 3,00 m, iar pentru reţele termice montate în canale termice distanţa minimă este de 1,50 m.
91-0istanţa minimă este: - 0,50 m pentrU conducte îngropate pânl I• 1,50 m adâncime;
· 0,60 m pentrU conducte îngropate pănă la 1,50 m adâncime.
IOl-Oimlnţa minimă• stabilefte ţlnind •ama '1 de STAS 832.
111.Adlncimea de pozare minimi •st• 0,80 m sub partea carosabili a străzii, 0,20 m sub spaţii verzi •i 0,50 m sub aiei pietonale.
121-Distanţa 1e misoari de la faţa dinspre cale a bordtri sau de la limita exteriori a rigolei sau fanţului. ln cazul rigolelor cu guri de scurgere, distarţa minimi nte O, 70 m.
131-Pentru canetele termice cu ablK, distanfa minimi faţi de cablurile de tracţiune electrici este 1,50 m, cu posibilitataa reducerii la jumitate, cu mi8uri de pnnecţie a cablurilor.
141-Pentru reţelele din inclhte industriale, - - distllft!8 pot fi reduse, cu condiţia Iuirii măsurilor de protecţie coreapunzitoare.
...

SR 8591

2.3.3 CAnd reţelele existente nu se modifici iar amplasarea reţelelor noi nu poate respecta, pe anumite trasee,
distanţele minime prevlzute, se iau mlsurile de protecţie precizate tn reglementArile tehnice în vigoare.
I

2.4 Condiţii privind •ubtraveralrl fi lncruclflrl


2.4.1 Subtreveralrl de cil fer~te, cil de rulare pentru tramvaie. drumuri tl strlil
.
2.4.1. 1 La subtraversarea clllor ferate, a clilor de rulare pentru tramvaie şi a drumurilor, conductele de gaze
fi llchlde se amplaaeazl ·conform STAS 9312.

2.4.1.2 La aubtravttr11rea clllor ferat•, a clilor de rulare pentru tramvaie şi a plrţii carosabile a strlzilor,
cablurile electrice 11 monteazl tn tuburi de protecţie. · -

2.4.1.3 SUbtreversarea cu conducte metalice a lnteraectlllor dintre liniile electrificatei respectiv tramvaie sau
-Cii ferate, precum fi a punctelor de conectare la şinl a cablurilor de întoarcere, se poate face numai la o
dlatanţ• minimi tn plan faţl de punctul de intersecţie cel mai apropiat al şinelor, respectiv faţl de punctul de
conectare, de:
- 3 m pentru subtraversarea liniilor de tramvai;
- 1O m P8ntru aubtraver11rea clilor ferate electrificate.
. 1 . . I
Daci aceste distante minime nu pot fi respectate, soluţia de subtraversare se stabileşte de ca,nun acord cu
beneficiarul cili de comunicaţie electrlficate.
i •.
" 2.4.2 · lncn1clflrl fntre reţele edllltert subterane

2.4.2.1 lncruclflrlfe tntre reţele subterane se fac, de regula, sub un unghi de proiecţie în plan orizontal de
76 ° ... 90°. Se ad'1tit reduceri ale unghiului pAnl la 45 °, în cazul tn care c.onductele sunt ampla~sate pe strAzi
care se lnter1ecte1zl ptnl la acest unghi. i

2.4.2.2 Condiţiile de amplasare la tncrucişarea reţelelor edilitare sunt conform tabelului 2 care cuprinde şi
mlaurlte de protecţie supllmentarl t'1 cazul tn ca.re condiţiile de ampfaaare ·nu pot fi respectate.

-5-

l
SR 8591

Tabelul 2
Nr. crt. Reţele care se încrucişează Condiţii de amplasare Măsuri. de protecţie suplimentare
1 Conducta de alimentare cu Conducta de alimentare cu Conducta de alimentare cu apă se
apă potabilă şi apă · apă potabilă se amplaseaza introduce în tuburi de protecţie care
industrială 151 cu canal de deasupra canalelor de ape sl depAşeascA canalul de ape uzate
ape uzate uzate la distanţa minimii de de o parte şi de alta a acestuia, cu:
40 cm 5,0 m tn teren Impermeabil
10,0 m tn teren,p.,.meabll
2 Conducta de alimentare cu Conducta de alimentare cu Mlsurile se stabilesc cu acordul
apăcu canalizaţie apă se amplasează sub agenţllor economici care exploatează
telefonică canalizaţia telefonld reţelele respective
Conductele de distribuţie a gazelor se
Introduc tn tuburi de protecţie cu
rlsuflătorl.
Tuburile de
trebuie al protecţie
depl!lşeascl\
conductele sau canalele
care permit acumuUlrl de gaze Ide la
partea exterioară a conductelor sau
Conducta de distribuţie Conducta de distril:!uţie a canalelor care permit acumullri de
gaze cu conducte şi canale gazelor se amplasează gaze) astfel:
3 care permit acumulări de deasupra celorlalte conducte -·cu cite. 1,60 m, de o parte
gaze sau canale şi de alta a conductei sau canalului
intersectat, pentru conductele de
presiune joasă, Intermediară şi
redusă;
- cu câte 2,00 m, de o parte
şi de alta a conductei sau canalului
Intersectat, pentru conductele de
presiune medie.
4 Două conducte de gaze Distanţa minimă de O, 1 m
5 Cablurile electrice cu Cablurile electrice se Distanţa se poate reduce cu 50% cu
canale termice amplasează deasupra la măsuri de protecţie termică a cablului
distanţă minimă de 0,2 m
(în cazul conductelor cu apă
. fierbinte) şi O, 5 m lin cazul
conductelor cu aburi)
6 Cabluri electrice cu Cablurile se amplasează p& Conducta sau cablul (de reguli,
conducte de gaze sub conducta de gaze la o ultima care se pozeazll) se introduce
distanţi minimă de O, 1 m în tub de protecţie pe o lungime de
0,8 m de fiecare parte a intersecţiei
7 Cabluri electrice cu Cablurile se amplaseazl Distanţa se poate reduce pitii la
conducte cu lichide deasupra conductelor la o 0,25 m, tn cazul protejlrii cablului tn
. combustibile distanţă minimi de 0,5 m tuburi pe toatA lungimea irtersecţiei,
plus câte 0,5 m de fiecare parte
8 Cabluri electrice cu Cablurile electrice se
conducte de api şi amplaseazA deasupra la o
canalizare distanţă minimă de 0,25 m
9 Cabluri electrice cu alte Distanţa minimă de 0,5 m Distanţele se pot reduce pana la
cabluri electrice (inclusiv 0,25 m cu condiţia protejlrii cablului
tracţiune urbană) pe o distanţi de 0,6 m de o parte şi
de alta a traversArli
10 Cabluri electrice cu cabluri · Conform STAS 6290
de telecomunicaţii
.
11 Canale termice cu canale Canalele termice se Măsurile de protecţie se stabilesc de
de api uzate amplasează de regula comun acord tnţre agenţii economici
deasupra canalelor care exploatează reţelele

NOTĂ 15)-Condiţiile de amplasare pentru conducta de apă industrială se stabilesc de la caz.la caz, funcţie de Indicatorii de calitate specifici.
Condiţiile impuse pentru apa potabillt sunt maximale.
~~~~~~~~~~~-

-6 -