Sunteți pe pagina 1din 6

materialedeistorie.wordpress.

com

Unitatea şcolară:
Aria curriculară: Om şi societate Aviz Director,
Profesor:

Aviz
Responsabil Comisie metodică

PLANIFICARE ANUALĂ 2017-2018


DISCIPLINA ISTORIE – CLASA A VII –A
1h-săptămână

1
COMPETENŢE GENERALE
1. Utilizarea eficientă a comunicării şi a limbajului de specialitate.
2. Exersarea demersurilor şi a acţiunilor civice democratice.
3. Aplicarea principiilor şi a metodelor adecvate în abordarea surselor istorice.
4. Folosirea resurselor care susţin învăţarea permanentă.

COMPETENŢE SPECIFICE
1.1. Utilizarea termenilor istorici specifici secolului al XIX-lea, în diferite situaţii de comunicare scrisă sau orală.
2.1. Construirea, prin cooperare, a unui proiect referitor la un aspect al civilizaţiei din secolul al XIX-lea.
2.2. Rezolvarea în echipă a unor probleme/ situaţii-problemă, prin negocierea soluţiilor identificate
2.3. Dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi,în cadrul unei dezbateri
3.1. Localizarea în timp şi plasarea în spaţiu a faptelor istorice din secolul al XIX-lea, pe baza surselor istorice.
3.2. Prezentarea unui fapt istoric din secolul al XIX-lea, utilizând informaţii selectate din surse istorice.
3.3. Prezentarea unor asemănări şi a unor deosebiri între aspecte ale civilizaţiei secolului al XIX-lea, pe baza informaţiilor din surse istorice,
cunoscute sau la prima vedere.
3.4. Stabilirea relaţiei de cauzalitate pentru un fapt istoric din secolul al XIX-lea, în surse istorice date.
3.5. Localizarea în timp şi plasarea în spaţiu a faptelor istorice din secolul al XX-lea, pe baza surselor istorice.
3.6 Prezentarea unui fapt istoric referitor la secolul al XX-lea, utilizând informaţii selectate din surse istorice.
3.7 Prezentarea unor asemănări şi a unor deosebiri între aspecte ale civilizaţiei secolului al XX-lea, pe baza informaţiilor din surse istorice,
cunoscute sau la prima vedere.
3. 8. Stabilirea relaţiei de cauzalitate pentru un fapt istoric din secolul al XX-lea, în surse istorice date.
4.1. Utilizarea surselor istorice pentru susţinerea unui punct de vedere.
4.2 Utilizarea tehnologiilor de informare şi comunicare pentru obţinerea surselor necesare rezolvării unei situaţii problemă.

VALORI ŞI ATITUDINI
Educaţia pentru cetăţenie şi valori democratice presupune însuşirea valorilor, atitudinilor şi acomportamentelor specifice manifestării morale
autonome şi responsabile din punct de vederecivic, precum şi dezvoltarea capacităţii de integrare activă în grupuri socio-culturale şi
profesionalediferite. În acest context, competenţele generale şi specifice, care trebuie formate prin procesul depredare-învăţare-evaluare a
istoriei, promovează următoarele valori, atitudini şi comportamente

Coerenţă şi rigoare în gândire şi acţiune Antrenarea gândirii prospective prin înţelegerea rolului
Gândire critică şi flexibilă istoriei în viaţa prezentă şi ca factor
Relaţionarea pozitivă cu ceilalţi Rezolvarea pe cale non-violentă a conflictelor.
Respectarea drepturilor fundamentale ale omului Acceptarea reprezentărilor multiple asupra istoriei,
Dezvoltarea atitudinilor pro- active în viaţa personală şi cea culturii,vieţii sociale.
socială. Asumarea diversităţii etnice, sociale, religioase si
culturale.

2
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ
SEMESTRUL I - 18 săptămâni
NR UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂRE COMPETENŢE SPECIFICE CONŢINUTURI NR Data OB
CRT . S.
O
RE
1. Recapitulare Test predictiv 1 S1 11-15.IX
2. 1.1. Utilizarea termenilor istorici specifici Instituţii politice in Europa la începutul 1 S2
LUMEA LA ÎNCEPUTUL secolului al XIX-lea, în diferite situaţii de secolului al XIX-lea 18-22 IX
SECOLULUI AL XIX-LEA comunicare scrisă sau orală.
3. 2.1. Construirea, prin cooperare, a unui
REVOLUŢIA proiect referitor la un aspect al civilizaţiei din Revoluţia industrială şi agrară 1 S3
TEHNOLOGICĂ ŞI secolul al XIX-lea. Studiu de caz: Germania 25-29 IX
EXPANSIUNEA 3.1. Localizarea în timp şi plasarea în spaţiu
SOCIETĂŢII INDUSTRIALE a faptelor istorice din secolul al XIX-lea, pe
baza surselor istorice.
4. 3.2. Prezentarea unui fapt istoric din secolul Congresul de la Viena; Sfânta Alianţă şi
EUROPA ÎNTRE al XIX-lea, utilizând informaţii selectate din eşecul politicii sale 1 S4 02-06 X
ABSOLUTISM ŞI surse istorice. Românii in contextul raporturilor
LIBERALISM 3.3. Prezentarea unor asemănări şi a unor internaţionale în Sud-Estul Europei 1 S5 09-13 X
deosebiri între aspecte ale civilizaţiei
RESTAURAŢIE ŞI
secolului al XIX-lea, pe baza informaţiilor Studiu de caz: Statutul Transilvaniei în 1 S6 16-20 X
REVOLUŢIE INTRE 1815-
1848 din surse istorice, cunoscute sau la prima Imperiul Habsburgic
vedere.
5. REVOLUŢIA DIN 1848-1849 3.2. Prezentarea unui fapt istoric din secolul Dimensiuni ale revoluţiilor:
ÎN EUROPA al XIX-lea, utilizând informaţii selectate din revoluţia în Franţa, revoluţia 1 S7
surse istorice. în Imperiul Habsburgic 23-27 X
4.1. Utilizarea surselor istorice pentru
susţinerea unui punct de vedere.
6. STAT ŞI NAŢIUNE ÎN A 3.4. Stabilirea relaţiei de cauzalitate pentru Noi state naţionale şi multinaţionale 1 S8
DOUA JUMĂTATE A un fapt istoric din secolul al XIXlea, în surse 30 X-03 XI
SECOLULUI AL XIX-LEA istorice date. Studiu de caz: Italia, Germania, Austro -
4.1. Utilizarea surselor istorice pentru Ungaria 1 S9
susţinerea unui punct de vedere. 06 XI- 10 XI
7. CIVILIZAŢIA LA 2.1. Construirea, prin cooperare, a unui ŞTIINŢĂ ŞI TEHNICĂ 1 S10
RĂSCRUCE DE SECOLE proiect referitor la un aspect al civilizaţiei din Tehnica în slujba războiului 13-17 XI
ŞTIINŢĂ ŞI TEHNICĂ secolul al XIX-lea. Oameni de ştiinţă şi descoperirile lor
Studiu de caz: A. G. Bell şi telefonul
8. CIVILIZAŢIA LA 2.1. Construirea, prin cooperare, a unui ARTĂ ŞI SOCIETATE 1 S11
RĂSCRUCE DE SECOLE

3
proiect referitor la un aspect al civilizaţiei din Viaţa cotidiană reflectată în artă şi 20-24 XI
ARTĂ ŞI SOCIETATE secolul al XIX-lea. literatură.
4.1. Utilizarea surselor istorice pentru
susţinerea unui punct de vedere. Studiu de caz: Personalităţi ale culturii
9. PRIMUL RĂZBOI 1.2. Utilizarea termenilor istorici CRIZE ŞI CONFLICTE
MONDIAL ŞI URMĂRILE specifici secolului al XX-lea, în 1 S12
SALE diferite situaţii de comunicare scrisă sau Harta politică a lumii la începutul 27 XI- 1 XII
orală secolului al XX-lea; principalele zone de
CRIZE ŞI CONFLICTE
2.2. Rezolvarea în echipă a unor conflict S13
probleme/ situaţii-problemă, prin negocierea Studiu de caz:Statutul internaţional al 1 04- 08 XII
soluţiilor identificate României (1878-1914)

10. PRIMUL RĂZBOI 1.2. Utilizarea termenilor istorici PRIMUL RĂZBOI MONDIAL
MONDIAL specifici secolului al XX-lea, în S14
diferite situaţii de comunicare scrisă sau Un nou mod de purtare a războiului. 1 11 -15 XII
orală S15
2.2. Rezolvarea în echipă a unor Studiu de caz: Viaţa cotidiană in 1 18-22 XII
probleme/ situaţii-problemă, prin negocierea perioada războiului.
soluţiilor identificate S16
3.5.Localizarea în timp şi plasarea în spaţiu a Planuri de reorganizare a lumii şi 1 15- 19 I
faptelor istorice din secolul al XX-lea, pe urmările războiului
baza surselor istorice S17
Studiu de caz: “Cele 14 puncte” 1 22-26 I
Studiu de caz: Harta lumii după
conferinţele din 1919-1922
11. 1.1.Utilizarea termenilor istorici specifici
EVALUARE secolului al XIX-lea, în diferite situaţii de  STAT ŞI NAŢIUNE ÎN A DOUA 1 S18
comunicare scrisă sau oral JUMĂTATE A
29 I – 2 II
3.1. Localizarea în timp şi plasarea în spaţiu SECOLULUI AL XIX-LEA
a faptelor istorice din secolul al XIX-lea, pe
baza surselor istorice.
SEMESTRUL al II-lea – 17 Săptămâni
12 DEMOCRAŢIE ŞI 3.6 Prezentarea unui fapt istoric referitor la State democratice şi state totalitare 1 S19
TOTALITARISM (1922-1939) secolul al XX-lea, utilizând informaţii 12 – 16 II
selectate din surse istorice.
3.7 Prezentarea unor asemănări şi a unor Studiu de caz: Germania, Italia, URSS 1 S20
deosebiri între aspecte ale civilizaţiei 19-23 III
secolului al XX-lea, pe baza informaţiilor din Tensiunile internaţionale şi crize
S21
surse istorice, cunoscute sau la prima vedere. politico-diplomatice. 1
26 II-02 III

4
13 AL DOILEA RĂZBOI 3.6 Prezentarea unui fapt istoric referitor la
MONDIAL secolul al XX-lea, utilizând informaţii Operaţiuni militare şi victoria 1 S22
selectate din surse istorice. Naţiunilor Unite 05-09 III
3.7 Prezentarea unor asemănări şi a unor
deosebiri între aspecte ale civilizaţiei Studiu de caz: Mişcarea de rezistenţă 1 S23
secolului al XX-lea, pe baza informaţiilor din antifascistă 12 - 16 III
surse istorice, cunoscute sau la prima vedere. S24
3.8. Stabilirea relaţiei de cauzalitate pentru Sfârşitul războiului si Conferinţa de
19 – 23 III
un fapt istoric din secolul al XX-lea, în surse pace de la Paris 1947 1
istorice date.
14 1.2.Utilizarea termenilor istorici specifici
EVALUARE secolului al XX-lea, în diferite situaţii de
comunicare scrisă sau orală PRIMUL RĂZBOI MONDIAL
2.2. Rezolvarea în echipă a unor 1 S25
probleme/ situaţii-problemă, prin negocierea AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL 26-30 III
soluţiilor identificate
3.5.Localizarea în timp şi plasarea în spaţiu a
faptelor istorice din secolul al XX-lea, pe
baza surselor istorice
3.6 Prezentarea unui fapt istoric referitor la
secolul al XX-lea, utilizând informaţii
selectate din surse istorice
15 LUMEA POSTBELICĂ ŞI 3.7 Prezentarea unor asemănări şi a unor Instaurarea sistemului totalitar în Europa 1 S26
PROBLEMELE SALE deosebiri între aspecte ale civilizaţiei de Est – statele comuniste 10 – 13 IV
secolului al XX-lea, pe baza informaţiilor din Studiu de caz: Rezistenţa faţă de regimul 1 S27
surse istorice, cunoscute sau la prima vedere comunist 16-20 IV
3.8 Stabilirea relaţiei de cauzalitate pentru un Europa divizată - Războiul rece şi 1 S28
fapt istoric din secolul al XX-lea, în surse urmările sale 23-27 IV
istorice date. Studiu de caz: Declaraţia universală a 1 S29
4.1. Utilizarea surselor istorice pentru drepturilor omului (1948)
30 IV - 4 V
susţinerea unui punct de vedere. Conferinţa pentru securitate şi
cooperare în Europa 1 S30
7 - 11 V
16 LUMEA LA ÎNCEPUTUL 2.3. Dezvoltarea unei atitudini Istoric, valori si instituţii europene 1 S31
MILENIULUI III pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi,în 14 – 18 V
cadrul unei dezbateri Studiu de caz: Anul 1989 in Europa.
4.2 Utilizarea tehnologiilor de informare şi
comunicare pentru obţinerea surselor
necesare rezolvării unei situaţii problemă.
17 LECŢIE DE SINTEZĂ 2.2. Rezolvarea în echipă a unor probleme/ Europa şi lumea extraeuropeană în 1 S32
situaţii-problemă, prin negocierea soluţiilor epoca modernă

5
identificate 21-25 V
2.3. Dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă
de sine şi faţă de ceilalţi,în cadrul unei
dezbateri
18 EVALUARE ANUALĂ 2.2. Rezolvarea în echipă a unor probleme/ EUROPA ÎNTRE ABSOLUTISM ŞI
situaţii-problemă, prin negocierea soluţiilor LIBERALISM
identificate S33
2.3. Dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă RESTAURAŢIE ŞI REVOLUŢIE INTRE 28 V - 1 VI
1815-1848
de sine şi faţă de ceilalţi,în cadrul unei
2
dezbateri STAT ŞI NAŢIUNE ÎN A DOUA JUMĂTATE
3.2. Prezentarea unui fapt istoric din secolul S34
A SECOLULUI AL XIX-LEA
al XIX-lea, utilizând informaţii selectate din 4 - 8 VI
surse istorice. DEMOCRAŢIE ŞI TOTALITARISM (1922-
3.8. Stabilirea relaţiei de cauzalitate pentru 1939)
un fapt istoric din secolul al XX-lea, în surse
istorice date
29 “ŞCOALA Activităţi extraşcolare şi extracurriculare S35 –
ALTFEL” “Şcoala Altfel”: Să ştii mai multe, să fii mai bun Planificarea se
află la decizia
şcolii
Vacanţă de vară: 16 iunie 2018 – 9 septembrie 2018

S-ar putea să vă placă și