Sunteți pe pagina 1din 279

ISSN 1857-0550

BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFIIAA

NNAAŢŢIIOONNAALLĂĂ

AA

MMOOLLDDOOVVEEII

Nr 6

2008

CNCM

Chişinău 2008

MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

N ATIONAL B OOK C HAMBER OF THE R EPUBLIC OF M OLDOVA National Bibliography of

National Bibliography of Moldova

Books. Abstracts. Thesis. Magazine and newspaper articles

Published from 1958 Issued once a month

2008

Nr 6

NBCM

Chişinău 2008

MINISTERUL CULTURII ŞI TURISMULUI CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

C AMERA N AŢIONALĂ A C ĂRŢII DIN R EPUBLICA M OLDOVA Bibliografia Naţională a Moldovei

Bibliografia Naţională a Moldovei

Cărţi. Autoreferate. Teze. Articole din reviste şi ziare.

Se editează din anul 1958 Apare lunar

2008

Nr 6

CNCM

Chişinău 2008

Alcătuitori : Valentina CHITOROAGĂ Renata COZONAC Olesea ZABIACO Efimia MACRINICI Claudia BÂGU Tatiana LIVANDOVSCHI Nina MICHERIN Fevronia PASCARI Ludmila CORGHENCI

Redactor responsabil şi coordonator : Valentina CHITOROAGĂ

Design, tehnoredactare computerizată: Renata COZONAC

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Mol- dova ; alcăt. : Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Olesea Zabiaco [et al.] ; red. resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii, 2008 (Valinex SA). – ISSN 1857-0550 Nr 6, 2008. – 2008. – 291 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine 50 ex.

015(478)

Prefaţă – Vezi Nr 1

alte lb. străine 50 ex. 015(478) Prefaţă – Vezi Nr 1  Camera Naţională a Cărţii

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova, 2008

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

CRONICA CĂRŢII

BOOK ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958

PUBLISHED FROM 1958

 

2008

IUNIE

NR 6

JUNE

(1106-1247)

0 GENERALITĂŢI

00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII

001 Ştiinţă şi cunoaştere în general

1106. Мишковец, Н. М.

Инновационная деятельность предприятий / Н. М. Мишковец. – Кахул : Б. и., 2008 (Tipogr. "Turnul vechi" SRL). – 149 p. : tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 145-147 (29 tit.). – În red. aut. – 100 ex. ISBN 978-9975-9579-7-7

[2008-1166]

- - 1. Inovaţii – Economie (rusă).

001.895:338:658

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor

1107. Mironov, Bettin

Bases de données : Guide pratique pour les étudiants / Bettin Mironov ; red. resp. : Victor Şontea ; Univ. Techn. de Moldova, Fac. des Ordinateurs, l'Infor-

matique et Microélectronique, Filière francophone. – Ch. : UTM, 2008. – 74 p. : fig., tab. ; 20 cm. Aut. este indicat pe cop. – Bibliogr.: p. 72 (8 tit.). – 100 ex.

[2008-1182]

- - 1. Baze de date – Lucrări practice (fr.).

1108. Turculeţ, Mihail

004.6(076.5)

Utilizarea calculatorului I, II : [pentru uzul studenţilor] / Mihail Turculeţ ; Univ. Agrară de Stat din Moldova, Catedra Cadastru şi Geodezie. – Ch. : Centrul Ed. al UASM, 2008. – 238 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 237-238 (10 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-64-116-6

[2008-1149]

5

Cronica cărţii Nr 6-2008 ≡ Book annals Nr 6-2008

- - 1. Tehnici pe calculator – Cadastru – Organizarea teritoriului.

005 Management

1109. Губер, Ю.

004.9:528.4(075.8)

Менеджмент гуманитарных ресурсов : Учеб. пособие / Ю. Губер, Н. Шестенко ; Техн. Ун-т Молдовы, Фак. Инженерии и менеджмента в механике, Каф. Инженерии и менеджмента на транспорте. – К. : ТУМ, 2008. – 21 cm. – ISBN 978-9975-45-079-9. Ч. 1-я : Личность, группа, персонал. – 2008. – 92 p. : fig., tab. –

Bibliogr.: p. 92 (15 tit.) şi la începutul temelor. – 100 ex. – ISBN 978-9975-45-080-5. – [2008-1176]

- - 1. Management – Resurse umane (rusă).

1110. Губер, Ю. Е.

005:658.3(075.8)

Менеджмент организаций : Учеб. пособиe / Ю. Е. Губер, Ф. В. Алказ ; Техн. Ун-т Молдовы, Фак. инженерии и менеджмента в механике, Каф. инже- нерии и менеджмента на транспорте. – К. : ТУМ, 2008. – 21 cm. – ISBN 978-

9975-45-075-1.

Ч. 1-я : Организации, их функционирование и развитие. – 2008. – 96 p. : fig., tab. – Bibliogr. la începutul temelor. – 100 ex. – ISBN 978-9975-45-076-8. –

[2008-1175]

- - 1. Management – Întreprinderi (rusă).

005:658(075.8)

01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE

1111. Ana Mihalache – Dăruire întru dăinuire : [filolog : biobibliogr.] /

Univ. Liberă Intern. din Moldova, Dep. Informaţional Biblioteconomic ; alcăt. : Natalia

Ghimpu ; red. şi trad. text. în lb. fr. : Ghenadie Râbacov, Lorina Beşelea ; concepţie, red. şt. : Ludmila Corghenci ; red. bibliogr. : Valentina Chitoroagă. – Ch. : ULIM, 2008. – 88 p. ; 20 cm. – (Colecţia "Universitaria" ; Fascicula 31-a). 70 ex. ISBN 978-9975-920-75-9

[2008-1206]

- - 1. Limba franceză – Indici bibliografici. 2. Mihalache, Ana, 1938-…, filo- log – Biobibliografie.

016:[811.133.1+929Vasilache]

1112. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Mol-

dova : Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul 1958 : Apare

lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Claudia Bâgu, Valentina Chitoroagă, Ludmila Corghenci [et al.] ; red. resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă ;

6

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

des. : Renata Cozonac. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii, 2008 ("Valinex" SRL). – 20 cm. – ISSN 1875-0550. Nr 2, 2008. – 2008. – 268 p. – Texte: lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 50 ex. – [2008-1183]

015(478)

06 ORGANIZAŢII ŞI ALTE TIPURI DE COOPERARE. ASOCIAŢII. CONGRESE. EXPO-

ZIŢII. MUZEE

061 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii

1113. "Food & Drinks. Food Technology"; "Packaging. Depot ",

expoz. intern. specializate (15 ; 13 ; 2008 ; Chişinău). Expoziţii internaţionale specializate "Food & Drinks. Food Technology", ed. a 15-a jubiliară ; "Packaging. Depot", ed. a 13-a, 21-25.05.2008 : Cat. oficial. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 113, [18] p. : il. color ; 30 cm. Antetit.: Centrul Intern. de Expoz. "Moldexpo" SA, Min. Agriculturii şi In- dustriei Alimentare al Rep. Moldova. – Text paral.: lb. rom., engl., rusă

[2008-1134]

- - 1. Expoziţii internaţionale, 2008 – Industrie alimentară. 2. Industrie ali- mentară – Expoziţii specializate, 2008.

061.43:663/664=135.1=111=161.1

08 POLIGRAFII. LUCRĂRI COLECTIVE

087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori

1114. Desenăm şi colorăm animale domestice / Ilie Sârbu. – Ch. :

"Balacron" SRL, 2008. – [18] p. : il., il. color ; 20 cm. – (Urmăriţi pătrăţelele).

F. f. de tit. – 5000 ex.

ISBN 978-9975-100-45-8

[2008-1173]

- - 1. Cărţi de colorat.

1115. Sârbu, Ilie

087.5

Desenăm şi colorăm animale sălbatice / Ilie Sârbu. – Ch. : "Balacron" SRL, 2008. – [18] p. : il., il. color ; 20 cm. – (Urmăriţi pătrăţelele).

F. f. de tit. – 5000 ex.

ISBN 978-9975-100-44-1

[2008-1172]

- - 1. Cărţi de colorat.

7

087.5

Cronica cărţii Nr 6-2008 ≡ Book annals Nr 6-2008

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE

1/14 FILOZOFIE

1116. Лупашко, Михаил

Дарокан : Частный опыт, попытки сравнит. исслед. и обобщения бое-

вых практик народов Юго-Восточ. Европы, своей целью преследующий при- общение всех желающих к тернистому пути познания силы духа / Михаил Лу- пашко ; консультант : Ион Секриеру ; фот. : Артем Довбыш ; ил. : Валерий Да- миан. – Ch. : "Elena-VI" SRL, 2008. – 39, [1] p. : fot., il. color ; 21 cm. 1000 ex. ISBN 978-9975-9643-6-4

[2008-1141]

- - 1. Дарокан.

159.9 Psihologie

1117. Olărescu, Valentina

133

Corecţia psihomotricităţii şi instabilităţii capacităţii de muncă la elevii cu reţinere în dezvoltarea psihică : [monografie] / Valentina Olărescu ; red. şt. : Nicolae

Bucun. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Elena-VI" SRL). – 128 p. : fig., tab. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 102-113 (244 tit.). – 300 ex. ISBN 978-9975-9646-7-8

[2008-1142]

- - 1. Psihologie pedagogică.

159.922.7-057.874:37.015.3

2 RELIGIE. TEOLOGIE

23/28 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ

1118. Analecta catholica : [în vol.] / Episcopia Romano-Catolică de Chi-

şinău ; col. red. : E. S. Anton Coşa (red.-şef.), Silviu Andrieş-Tabac, Nelea Saganova [et al.]. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 24 cm. – ISBN 978-

9975-937-13-9.

[Vol.] 3. – 2008. – 506, [1] p.: fot., tab. – Texte: lb. rom., rusă. – Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu sprijinul org. "Renovabis". – 500 ex. – ISBN 978-9975- 937-85-6. – [2008-1118]

- - 1. Biserica Romano-Catolică.

8

282(082)=135.1=161.1

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

3 ŞTIINŢE SOCIALE

30 TEORII, METODOLOGIE ŞI METODE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE

303 Metode ale ştiinţelor sociale

1119. Cunoştinţe, atitudini, practici ale populaţiei din Republica Moldova

despre hepatitele virale B şi C şi consilierea şi testarea voluntară la HIV şi hepatite

virale : Raport efectuat în baza cercet. sociologice / Proiectul USAID "Prevenirea HIV/SIDA şi hepatitelor B şi C" (PHH) ; elab. : Ludmila Malcoci ; experţi naţ. : Mihai Ciocanu, Constantin Spînu. – Ch. : S. n., 2007 (Tipogr. "Elena-VI" SRL). – 116 p. :

diagr., tab. ; 29 cm. Apare cu sprijinul Guvernului SUA prin intermediul Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Intern. (USAID). – 150 ex. ISBN 978-9975-9636-7-1

[2008-1139]

- - 1. Boli infecţioase – Cercetări sociologice.

303.4:616.9(047)

31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE

314 Demografie. Studiul populaţiei

1120. Populaţia Republicii Moldova pe vârste şi sexe, în profil teritorial la

1 ianuarie 2008 = Население Республики Молдова по возрасту и полу в

территориальном аспекте на 1 января 2008 г. : Culeg. statistică / Biroul Naţ. de

Statistică al Rep. Moldova. – Ch. : Statistica, 2008 (Tipogr. SA "CRIO"). – 160 p. ;

22 cm. – (Statistica Moldovei). Text paral.: lb. rom., rusă. – Apare cu sprijinul financ. al UNFPA Moldova.

– 250 ex.

ISBN 978-9975-9594-4-5

[2008-1233]

- - 1. Populaţia Republicii Moldova – Date statistice.

314.12(478)(083.41)=135.1=161.1

32 POLITICĂ

323/324 Politică internă 323/324(478) Politica internă a Republicii Moldova

1121. Aventura celor 100 de tineri jurnalişti : Tinerii jurnalişti şi alegerile

locale generale, 2007 / Centrul Tânărului Jurnalist din Moldova (CTJM) ; colab. :

Dumitru Ciorici, Ana Trocin, Tatiana Corcebaş [et al.]. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 57 p. : fot. ; 21 cm.

9

Cronica cărţii Nr 6-2008 ≡ Book annals Nr 6-2008

F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financ. al National Endowment for Democ- racy (SUA). – 1000 ex.

[2008-1232]

- - 1. Participarea tinerilor – Alegeri.

1122. Mândâcanu, Ala

324(478)-053.6

Dor de libertate : [art., interviuri, schiţe] / Ala Mândâcanu ; Univ. Liberă In-

tern. din Moldova (ULIM). – Ch. : Univ. Liberă Intern. din Moldova, 2008 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 184, [9] p. : fot. ; 21 cm.

500 ex.

ISBN 978-9975-66-075-4

[2008-1130]

- - 1. Mândâcanu, Ala, 1954-…, jurnalist.

323/324(478):070(092)

Mândâcanu, Valentin. Spărturi în gheaţă tăcerii. – Vezi Nr 1197

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE 331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii

1123. Convenţia colectivă : (nivel de municipiu pe anii 2008-2010) : [sis-

temul învăţământului mun.] / Dir. Gen. Educaţie, Tineret şi Sport din mun. Chişinău, Consiliul mun. Chişinău al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei. – Ch. : S. n., 2008 ("Tipogr.-Sirius" SRL). – 52 p. : tab. ; 21 cm.

[2008-1153]

- - 1. Contracte colective de muncă – Sistemul învăţământului municipal –

Chişinău.

331.106.24:37(478-25)

331.105.44 Sindicate

1124. Federaţia Sindicatelor Angajaţilor din Serviciile Publice din

Republica Moldova. Consiliul din 20 martie 2008 / Federaţia Sindicatelor Angajaţi-

lor din Serviciile Publice. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "CRIO" SA). – 67 p. : diagr., tab. ; 21 cm.

100 ex.

[2008-1154]

- - 1. Federaţia Sindicatelor Angajaţilor din Serviciile Publice din Republi-

ca Moldova.

10

331.105.445:351(478)

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe

1125. Cadastrul funciar al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2008 : Aprob.

prin Hotărârea Guvernului Rep. Moldova Nr 615 din 20 mai 2008 (MO nr. 91 din 23 mai 2008, art. 606) / Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru a Rep. Moldova ; coord. :

Octavian Mocreac. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Elena-VI" SRL). – 974, [1] p. : tab. ; 30 cm.

200 ex. ISBN 978-9975-9643-5-7 (în cop. tare)

[2008-1140]

- - 1. Cadastrul funciar al Republicii Moldova.

332.3(478)

336 Finanţe

1126. Тесты по дисциплине "Банковская деятельность" : Для сту-

дентов спец. : 364.1 Финансы и банки / Гос. Аграр. Ун-т Молдовы ; сост. : Беда О. И., Бециву А. М. – К. : Б. и., 2008 (Tipogr. "Căpăţână-Print" ÎI). – 78 p. : tab. ; 21

cm.

Bibliogr.: p. 77 (10 tit.). – F. f. de tit. – 15 ex. ISBN 978-9975-9653-1-6

[2008-1144]

- - 1. Bănci – Teste (rusă).

336.71(079)

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ

1127. Universitatea Liberă Internaţională din Moldova. Analele ULIM /

Univ. Liberă Intern. din Moldova ; consiliul red. : Vitalie Gamurari (preş.), Victor

Guţuleac, Andrei Smochină [et al.]. – Ch. : ULIM, 2007. – 30 cm. – ISBN 978-9975- 920-44-5. – 15 ani de ascensiune.

Vol. 7 : Ser. : Drept. – 2007. – 177 p. : diagr., tab. – Texte: lb. rom., fr., ru- să. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-920-68-1 : 100 ex. – [2008-1171]

- - 1. Drept. 2. Universitatea Liberă Internaţională din Moldova – Anale.

34+378.4(478)(082)=135.1=133.1=161.1

340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare

1128. Moraru, Anton

Introducere în metodologia juridică : (Teoria şi practica investigaţiilor ştiin- ţifice) / Anton Moraru ; red. şt. : Teodor Negru ; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova, Univ. "Perspectiva INT". – Ch. : Labirint, 2008. – 127 p. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 124-127 şi în notele de subsol. – 200 ex.

11

Cronica cărţii Nr 6-2008 ≡ Book annals Nr 6-2008

ISBN 978-9975-943-66-6

[2008-1135]

- - 1. Metodologia dreptului.

340.115

341 Drept internaţional

1129. "Probleme actuale în domeniul protecţiei drepturilor omului",

conf. şt. intern. (2007 ; Bălţi). Probleme actuale în domeniul protecţiei drepturilor omului : Conf. şt. intern. dedicată Zilei Intern. a Drepturilor Omului, 10 dec. 2007, Bălţi / col. red. : Ioan Sabău Pop (Târgu-Mureş), Elena Botnari. – Ch. : Pontos, 2007 (Tipogr. "Reclama" SA). – 265 p. ; 20 cm. Antetit.: Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Fac. de Drept, Univ. "Petru Maior", Târgu-Mureş, Instituţia Privată "Universitas Pro Iure", Bălţi. – Texte: lb. rom., fr., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al SA "Moldagrotehnica", mun. Bălţi, dir. gen. Frunza P., ÎM "Asociaţia pieţelor", mun. Bălţi, dir. Grijanovschi M. – 200 ex. ISBN 978-9975-72-073-1

[2008-1157]

- - 1. Drepturile omului – Protecţie. 341.231.14:342.7(082)=135.1=133.1=161.1 342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ

1130. Academia "Ştefan cel Mare" a Min. Afacerilor Interne al Rep.

Moldova. Analele ştiinţifice ale Academiei "Ştefan cel Mare" a MAI / red. coord. :

Igor Bantuş. – Ch. : Acad. "Ştefan cel Mare" a MAI al RM, 2007. – 21 cm. – ISBN 978-9975-930-24-6. – ISSN 1857-2391. Seria "Drept Public", Nr 8. – 2007. – 177 p. – Texte: lb. rom., engl. – Rez.:

lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-930-25-3. – [2008-

1145]

- - 1. Drept public. 2. Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova – Anale.

342+378(478)(082)=135.1=111

1131. Viaţa în ochii copilului : Raportul copiilor despre respectarea con-

venţiei privind drepturile copilului în Rep. Moldova / Centrul de Informare şi Docu- mentare privind Drepturile Copilului ; coord. : Cezar Gavriliuc. – Ch. : "Urma Ta" PP

SRL, 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 70, [2] p. : il. ; 21 cm. Apare cu sprijinul financ. al Org. Suedeze "Salvaţi Copiii" (Rädda Barnen), Alianţei ONG-urilor Active în domeniul Protecţiei Sociale a Copilului şi Familiei. – 1000 ex.

[2008-1229]

- - 1. Drepturile copilului – Republica Moldova.

12

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

1132. Бойко, Н. Ф.

342.7-053.2(478)(047)

Административное право Республики Молдова : (в схемах) : [pentru

uzul studenţilor] / Н. Ф. Бойко ; Славян. ун-т. – Ch. : "Acomed plus" SRL, 2008. – 256 p. : scheme. – 10-тилетию Славян. Ун-та посвящается. Bibliogr.: p. 177-189 (204 tit.) şi în notele de subsol. – 67 ex. ISBN 978-9975-9955-5-9

[2008-1207]

- - 1. Drept administrativ – Republica Moldova (rusă).

342.92(478)(075.8)

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică

1133. Combaterea traficului de copii în scopul exploatării sexuale : Ghid

de formare a profesioniştilor / Murieann O'Briain, Anke van der Borne, Thei Noten ; trad. : Raluca Nicolae. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 156 p. : tab. ; 30

cm.

Apare cu sprijinul ECPAT Intern. şi cu suportul financ. al Comisiei Euro- pene – Programul Agis, Oak Foundation şi Bodyshop Foundation. – 200 ex. ISBN 978-9975-77-072-9

[2008-1164]

- - 1. Trafic de copii – Combatere.

343.54

1134. Culegere de acte normative în domeniul prevenirii şi combaterii

spălării banilor şi finanţării terorismului = Сборник нормативных актов в сфере

предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием

терроризма / Centrul pentru Combaterea Crimelor Econ. şi Corupţiei. – Ch. :

"Somersbi" SRL, 2008 ("Tipogr.-Sirius" SRL). – 176 ; 187 p. : tab. ; 21 cm. Text paral.: lb. rom., rusă. – Pag. paral. – Carte-valet ("перевертыш"). – Apare cu sprijinul financ. al Comisiei Europene, Agenţiei Intern. Suedeze pentru Dezvoltare şi Coop. (SIDA) şi Consiliul Europei. – 2000 ex. ISBN 978-9975-9961-0-5 (varianta rom.). – ISBN 978-9975-9961-1-2 (va- rianta rusă)

[2008-1150]

- - 1. Spălarea banilor – Prevenire – Combatere – Acte normative. 2. Fi- nanţarea terorismului – Prevenire – Combatere – Acte normative.

1135. Rotaru, Vasile

343.37(094)=135.1=161.1

Ce faci dacă eşti în conflict cu legea penală? : Ghid practic / Vasile Rotaru, Vasile Foltea ; coord. : Anatol Beleac ; Soc. Independentă pentru Educaţie

13

Cronica cărţii Nr 6-2008 ≡ Book annals Nr 6-2008

şi Drepturile Omului. – Ed. a 4-a. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 64 p. ; 10 x 15 cm. Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 500 ex. ISBN 978-9975-80-140-9

[2008-1193]

- - 1. Procese penale – Drepturile omului.

343(036)

1136. Idem în lb. rusă : Что делать если ты в конфликте с уголовным

законом / пер. : Адриан Чербу, Серджиу Урсу. – Изд. 3-е. – Ch. : Б. и., 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 64 p. ; 10 x 15 cm. Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 500 ex. ISBN 978-9975-80-141-6

[2008-1194]

- - 1. Procese penale (rusă).

1137. Rusu, Vitalie

343(036)

Urmărirea penală în cauzele cu minori / Vitalie Rusu, Octavian Pop. – Ch.

: Pontos, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 116, [1] p. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 103-116 şi în notele de subsol. – În red. aut. – 200 ex. ISBN 978-9975-72-072-4

[2008-1156]

- - 1. Urmărire penală – Minori. 2. Minori – Urmărire penală.

1138. Vasiloi, Djulieta

343.123-053.5

Componenţa de infracţiune : material didactic / Djulieta Vasiloi, Basim A.

Abbas. – Ch. : Centrul de Studii Comparative în Ştiinţe Juridice, 2008 (Tipogr. "Sibis Grafica" SRL). – 56 p. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 55-56 (31 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-9559-7-3

[2008-1192]

- - 1. Infracţiuni.

343.3/.7(076.5)

346 Drept economic. Legea controlului guvernamental asupra economiei

1139. Чернявский, Павел

Предпринимательское право : Курс лекций : (для студентов юрид. и экон. фак.) / Павел Чернявский ; Междунар. Независ. Ун-т Молдовы. – Ch. :

Pontos, 2007 (Tipogr. "Dinamo"). – 119 p. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 117-119 (55 tit.). – 500 ex. ISBN 978-9975-102-38-4

14

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

[2008-1120]

- - 1. Drept economic (rusă).

346(075.8)

347 Drept civil 347.7 Drept comercial

1140. Raport anual = Annual report : [al Agenţiei de Stat pentru Proprie-

tate Intelectuală a Rep. Moldova AGEPI] / Agenţia de Stat pentru Proprietatea Inte- lectuală a Rep. Moldova ; consiliul ed. : Dorian Chiroşca (preş.), Ion Daniliuc, Svetlana Munteanu [et al.] ; coord. : Ştefan Gajim ; trad. : Nina Calpacci, Alexandra

Cozlov ; red. resp. : Ana Zavalistîi ; fot. : Svetlana Tacu. – Ch. : AGEPI, 2008. – 29

cm.

2007. – 2008. – 139, [1] p.: fig., fot., tab. – Text paral.: lb. rom., engl., ru- să. – [2008-1228] - - 1. Proprietate intelectuală – Republica Moldova.

347.77(478)(047.1)=135.1=111=161.1

349 Ramuri speciale ale dreptului 349.3 Drept social

1141. Protecţia drepturilor persoanelor în etate în Moldova : Ghid practic

/ HelpAge Intern. ; elab. : Zinaida Guţu. – Ch. : Pontos, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 52 p. ; 24 cm. Apare cu sprijinul financ. al org. "Irish Aid". – 300 ex. ISBN 978-9975-72-048-9

[2008-1106]

- - 1. Protecţie socială – Persoane în etate.

1142. Idem

în

lb.

rusă

:

Защита

349.3(478):364.04-053.9

прав

пожилых

людей

:

Практ.

руководство. – [Ch.] : Pontos, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 52 p. ; 24 cm.

100 ex. ISBN 978-9975-72-049-6

[2008-1107]

- - 1. Protecţie socială – Persoane în etate (rusă).

349.3(478):364.04-053.9

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ

351/354 Administraţie publică

1143. Băncilă, Gabriela

15

Cronica cărţii Nr 6-2008 ≡ Book annals Nr 6-2008

Analiza riscurilor alimentare prin puncte critice de control : Implementarea

sistemului HACCP la SC "Avicola Braşov" S.A. : [studiu] / Gabriela Băncilă ; Univ. Tehn. a Moldovei. – Ch. : UTM, 2008. – 86 p. : fig., tab. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 84-85. – 100 ex. ISBN 978-9975-45-086-7

[2008-1177]

- - 1. Alimentare – Carne de pasăre – Control sanitar.

351.778.2+637.54

1144. Etica şi deontologia poliţienească : Aspecte de implementare : Ma-

terialele conf. şt.-practice "Consolidarea activităţii de promovare şi implementare a eticii şi deontologiei poliţieneşti", 12 oct. 2006 / coord. şt. : Veaceslav Grati. – Ch. :

S. n., 2007 (Tipogr. Acad. "Ştefan cel Mare" a MAI). – 146 p. : fig., tab. ; 21 cm.

Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – 100 ex. ISBN 978-9975-930-20-8

[2008-1146]

- - 1. Deontologie poliţienească. 351.74:174(082)

1145. Ghid cu privire la implementarea Legii privind securitatea generală

a produselor nr. 422-XVI din 22.12.2006 / Serviciul Standardizare şi Metrologie al

Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2008 (Combinatul Poligr.). – 40 p. : tab. ; 30 cm.

[2008-1191]

- - 1. Securitatea produselor – Implementarea legii.

351.824:339.13(094.57)

1146. Instruirea poliţienească : [pentru uzul studenţilor] / Vitalie

Strungaru, Tudor Fomin, Veaceslav Cocier [et al.] ; sub red. : Ghenadie Chiriţa. –

Ch. : [Acad. "Ştefan cel Mare" a MAI], 2008 (Tipogr. "Poliart" SRL). – 249 p. : fig., tab. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 245-249. – F. f. de tit. – 100 ex. ISBN 978-9975-930-41-3

[2008-1147]

- - 1. Poliţie – Instruire.

351.74(075)

1147. Raport cu privire la seminarul Perfecţionarea serviciului public prin

managementul eficient al resurselor umane = Workshop Report Improving Civil Service through Effective HR Management, 28-29 mart. 2008, Chişinău / Guvernul

Rep. Moldova. şi Banca Mondială. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL).

– 50 ; 50 p. : fig. ; 28 cm.

Text paral.: lb. rom., engl. – Pag. paral. – Carte-valet ("перевертыш")

[2008-1200]

- - 1. Servicii publice – Management.

16

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

351/354:005(047)=135.1=111

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER 37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie

1148. Educaţia non-formală în şcoală : Ghid / Inst. pentru Iniţiative De-

mocratice ; coord. : Natalia Gore, Vasile Rusnac. – Orhei : Inst. pentru Iniţiative

Democratice, 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 82 p. : fig., tab. ; 21 cm. Apare cu sprijinul financ. a Ambasadei Statelor Unite la Chişinău

[2008-1201]

- - 1. Educaţie civică.

37.015

1149. Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice : [procesul şt.-didactic] /

Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă" ; coord. şt. : Nicolae Banuh ; col. red. : Igor Racu, Valentin Cuşcă, Alexandru Vatavu [et al.]. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. UPS "Ion Creangă"). – (Analele ştiinţifice ale doctoranzilor şi competitorilor). – 20 cm. – ISBN 978-9975-921-22-0. Vol. 7, Partea 1-a. – 2008. – 313 p. : fig., tab. – Texte: lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-921-82-4. – [2008-1204]

37.0(082)=135.1=161.1

1150. Vol. 7, Partea a 2-a. – 2008. – 549 p. : fig., tab. – Texte: lb. rom.,

rusă. – Rez.: lb engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-921-97-8. – [2008-

1205]

37.0(082)=135.1=161.1

1151. Romanciuc, Silvia

Drepturile omului: la lecţii şi în viaţă : Ghidul dirigintelui / Silvia Romanciuc ; Asoc. Regională din Stânga Nistrului pentru Drepturile Omului. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Balacron" SRL). – 80 p. : fot., tab. color ; 29 cm. Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei Soros Moldova. – 1000 ex. ISBN 978-9975-100-46-5

[2008-1174]

- - 1. Educaţie civică – Drepturile omului.

37.015:37.018

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale

1152. Cartaleanu, Tatiana

Limba şi literatura română : cl. a 8-a : Ghidul profesorului / Tatiana Cartaleanu, Mircea Ciobanu, Olga Cosovan ; comisia de evaluare : Aurelia Hanganu, Emilia Tiron, Raisa Uşurelu ; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldo- va. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2008 (Combinatul Poligr.). – 82, [2] p. : tab. ; 24 cm. Bibliogr.: p. 84 (15 tit.). – 2000 ex.

17

Cronica cărţii Nr 6-2008 ≡ Book annals Nr 6-2008

ISBN 978-9975-67-347-1

[2008-1167]

- - 1. Limba română – Metodica predării.

1153. Cazacu, Tamara

37.016.046:811.135.1

Limba română : cl. a 3-a a şc. alolingve : Ghidul învăţătorului / Tamara Cazacu, Liliana Nicolaescu-Onofrei ; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. –

Ch. : Cartier, 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 78, [1] p. : tab. ; 24 cm. – (Colec- ţia "Cartier educaţional" / coord. de Liliana Nicolaescu-Onofrei).

1020 ex.

ISBN 978-9975-79-489-3

[2008-1196]

- - 1. Limba română pentru alolingvi – Metodica predării.

37.016.046:811.135.1'243

1154. Educaţie tehnologică : cl. a 4-a : Ghidul învăţătorului / Lucia

Ciobanu, Elena Grosu, Rodica Croitoru [et al.] ; comisia de evaluare : Angela Cara, Maria Avram, Nina Baranceanu ; Min. Educaţiei şi Tineretului. – Ch. : "Epigraf" SRL,

2008 (Combinatul Poligr.). – 79, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 80. – 2000 ex. ISBN 978-9975-903-95-0

[2008-1209]

- - 1. Educaţie tehnologică – Metodica predării.

37.016.046:64

1155. Idem în lb. rusă : Технологическое воспитание : 4-й кл. – Ch. :

"Epigraf" SRL, 2008 (Combinatul Poligr.). – 78, [2] p. ; 22 cm.

2000 ex.

ISBN 978-9975-9985-6-7

[2008-1240]

- - 1. Educaţie tehnologică – Metodica predării (rusă).

37.016.046:64

1156. Educaţia tehnologică : cl. a 9-a : Ghidul învăţătorului / Ana

Tverdohleb, Rodica Croitoru, Elena Grosu [et al.] ; comisia de evaluare : Teodora Hubenco, Anatolie Ignat, Silvia Macarov ; Min. Educaţiei şi Tineretului. – Ch. : "Epi-

graf" SRL, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 79, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 80. – 2000 ex. ISBN 978-9975-903-98-1

[2008-1211]

- - 1. Educaţie tehnologică – Metodica predării.

18

37.016.046:64

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

1157. Idem în lb. rusă : Технологическое воспитание : 9-й кл. – Ch. :

"Epigraf" SRL, 2008 (Combinatul Poligr.). – 79, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.

Bibliogr.: p. 80. – 2000 ex. ISBN 978-9975-947-09-1

[2008-1210]

- - 1. Educaţie tehnologică – Metodica predării (rusă).

37.016.046:64

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară

1158. Budnic, Ana

Formarea competenţei de comunicare interculturală la viitorii profesori de limba engleză / Ana Budnic ; Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău,

Catedra Filologie Engl. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. UPS "I. Creangă"). – 268 p. ; 20

cm.

Bibliogr.: p. 188-216 (212 tit.). – 300 ex. ISBN 978-9975-921-76-3

[2008-1202]

- - 1. Formarea cadrelor didactice.

37.091:811.111

1159. Formare de competenţe prin strategii didactice interactive / Tatia-

na Cartaleanu, Olga Cosovan, Viorica Goraş-Postică (coord.) [et al.] ; Centrul Edu-

caţional "Pro Didactica". – Ch. : Centrul Educaţional "Pro Didactica", 2008 (Combi- natul Poligr.). – 204 p. ; 26 cm. – (Colecţia "Biblioteca Pro Didactica" : Seria "Aici şi

Acum").

Bibliogr.: p. 202-203 (49 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al Fondului Servi-

cii pentru Dezvoltare, Liechtenstein. – 1500 ex. ISBN 978-9975-9763-4-3

[2008-1219]

- - 1. Organizarea învăţământului – Formare de competenţe.

37.091

1160. Învăţ să fiu : Ghid pentru psihologi şcolari, diriginţi, profesori / Cris-

tina Beldiga, Viorica Cojocaru, Otilia Dandara [et al.] ; rev. şt. : Marcela Marcinschi-

Călineci, Ana Maria Oancea ; Centrul Educaţional "Pro Didactica". – Ed. a 2-a, rev.

– Ch. : Centrul Educaţional "Pro Didactica", 2008 (Combinatul Poligr.). – 228 p. :

fig., tab. ; 26 cm. – (Colecţia "Biblioteca Pro Didactica" : Seria "Aici şi Acum" / coord.

Violeta Dumitraşcu). Bibliogr.: p. 226-228 (80 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al RE : FINE OSI

– Resourcing Education : Fund for Innovations and Networking. – 1500 ex. ISBN 978-9975-9763-1-2

[2008-1185]

- - 1. Organizarea învăţământului. 2. Învăţământ – Organizare.

19

Cronica cărţii Nr 6-2008 ≡ Book annals Nr 6-2008

37.091(072)

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală

1161. Iordăchescu, Rodica

Comunicare şi elemente de antrenament grafic : Caiet pentru pregătirea

copiilor de 5-7 ani pentru şcoală / Rodica Iordăchescu ; pict. : Timuţa Aliona. – Ch. :

"Bons Offices" SRL, 2008. – 48 p. : il. ; 28 cm. – (Grădiniţa veselă). 500 ex. ISBN 978-9975-80-143-0

[2008-1195]

- - 1. Învăţământ preşcolar.

373.2

377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, insti-

tute, colegii profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii

1162. Colegiul de Construcţii din Chişinău : promoţia anului 2008 / ma-

nager : Aliona Jigan ; imagini fot. : Andrei Bedenkov, Alexandru Savostin. – [Ch. : S.

n., 2008 (Combinatul Poligr.)]. – [26] p. : fot. color ; 30 cm.

F. f. de tit.

[2008-1190]

- - 1. Colegiul de Construcţii din Chişinău – Republica Moldova – Promo- ţia, 2008 – Istorie.

377.36(478-25)(091)

1163. Colegiul Politehnic din mun. Chişinău : promoţia anului 2008 /

manager : Aliona Jigan, Tatiana Savostin ; fot. : Alexandru Savostin, Andrei Bedenkov. – [Ch. : S. n., 2008 (Combinatul Poligr.)]. – [30] p. : imagini fot. ; 30 cm.

F. f. de tit.

[2008-1189]

- - 1. Colegiul Politehnic din mun. Chişinău – Republica Moldova – Promo- ţia, 2008 – Istorie.

377.36(478-25)(091)

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare

Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova. Anale. – Vezi Nr 1130

1164. Studii Doctorale : Experienţă şi Perspective Europene / colectiv de

aut. : Petru Todos, Valerian Dorogan, Jorj Ciumac [et al.] ; coord. : Ion Bostan ;

Univ. Tehn. a Moldovei. – Ch. : UTM, 2008. – 195 p. : fig., tab., diagr. ; 29 cm. Bibliogr. la sfârşitul cap. – 300 ex. ISBN 978-9975-45-089-8

20

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

[2008-1178]

- - 1. Învăţământ postuniversitar.

378

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova. Analele ULIM. – Vezi Nr

1127

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. MOD DE VIAŢĂ.

FOLCLOR

398 Folclor

1165. Handrabura, Loretta

Artur Gorovei : Studiu monografic : [folclorist român] / Loreta Handrabura. – Ch. : "Elan-Poligraf" SRL, 2007. – 330 p. : tab., [1] f. port. ; 21 cm. Creaţia etnologică şi literară [a folcloristului Artur Gorovei]: p. 270-307. – Bibliogr.: p. 308-316 şi în note la sfârşitul cap. – Ind. de nume: p. 317-327. ISBN 978-9975-9551-1-9

[2008-1131]

- - 1. Gorovei, Artur, 1864-1951, folclorist român. 2. Folclor.

398+929 Gorovei

398(=135.1) Folclor românesc

1166. Folclor românesc de la est de Nistru, de Bug, din nordul

Caucazului : (Texte inedite) : În 2 vol. / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie

; alcăt., îngrijirea textelor, comentarii : Nicolae Băieşu, Ana Graur, Andrei Hîncu ; col. red. : Nicolae Băieşu (aut. proiectului, coord., red. resp.), Grigore Botezatu, Mariana Cocieru [et al.]. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 24 cm. – ISBN 978-9975-66-025-9. Vol. 1. – 2008. – 594 p.: fig. – Bibliogr. în notele de subsol. – Ind. localităţi- lor: p. 567-585. – 200 ex. – ISBN 978-9975-66-026-6. – [2008-1124]

- - 1. Folclor românesc.

398(=135.1)

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII

502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător

1167. Olaru, Efim

Protecţia mediului ambiant : Ciclu de prelegeri / Efim Olaru, Tamara Popov ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Catedra Securitatea Activităţii Vitale. – Ch. : UTM, 2008. – 134 p. : fig. ; 20 cm. Aut. sunt indicaţi pe cop. – Bibliogr.: p. 131 (12 tit.). – 300 ex.

[2008-1181]

21

Cronica cărţii Nr 6-2008 ≡ Book annals Nr 6-2008

- - 1. Mediul ambiant – Protecţie.

51 MATEMATICĂ

1168. Buruiană, Maria

504.06(075)

Culegere de exerciţii şi probleme la matematică : cl. 1-4-a / Maria Buruia- nă, Valeriu Baltag. – Ch. : Cadran, 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 384 p. : fig.

; 20 cm.

ISBN 978-9975-9545-01 (eronat)

[2008-1198]

- - 1. Matematică – Probleme şi exerciţii.

1169. Calmuţchi, Laurenţiu

51(076.5)

Pagini din istoria învăţământului matematic în Moldova : (sec. XV până la începutul sec. al XX-lea) / Laurenţiu Calmuţchi, Ion Cojocaru. – Ch. : UST, 2008. –

290 p. : des., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 259-273 (245 tit.). – 150 ex. ISBN 978-9975-9777-7-7

[2008-1187]

- - 1. Învăţământ matematic – Republica Moldova – Istorie.

1170. Cojocaru, Ion

51(478):37.0(091)

Matematica populară : [studiu] / Ion Cojocaru ; Univ. de Stat din Tiraspol, Catedra Didactica Matematicii, Fizicii şi Informaticii. – Ch. : Univers Pedagogic, 2008. – 306 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 296-299 (67 tit.). – 400 ex. ISBN 978-9975-76-013-3

[2008-1188]

- - 1. Matematică – Istorie.

1171. Raischi, Victor

51(091)

Matematica : Man. pentru cl. 8-a / Victor Raischi, Tudoriţa Raischi ; comi- sia de evaluare : Dumitru Zambiţchi, Mihail Purice, Viorica Palaria [et al.] ; Min. Edu- caţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – Ch. : "Litera AVN" SRL, 2008 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 174, [2] p. ; 24 cm. ISBN 978-9975-74-008-1

[2008-1218]

- - 1. Matematică.

22

51(075.3)

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

1172. Idem în lb. rusă : Математика / пер. : Наталья Егорова. – Ch. :

"Litera AVN" SRL, 2008 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 174, [2] p. : fig. ; 24 cm.

ISBN 978-9975-74-008-1 (eronat)

[2008-1231]

- - 1. Matematică (rusă).

51(075.3)

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE

1173. Chimie : Caietul elevului : cl. a 7-a / Eugenia Melentiev, Maria

Roman, Maria Botnaru [et al.]. – Ch. : Lumina, 2007 (Tipogr. "Reclama" SA). – 87,

[1] p. : fig., tab. ; 24 cm. 10 000 ex. ISBN 978-9975-65-067-0

[2008-1159]

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE 579 Microbiologie

54(075.3)

1174. Diagnosticul microbiologic rapid al infecţiilor tractusului urinar :

(Recomandări metodice) / Greta Bălan, Iurie Roşcin, Adrian Tănase [et al.] ; red. şt. : Ştefan Plugaru ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Microbiologie, virusologie şi imunologie. – Ch. : CEP "Medicina", 2008. –

22, [1] p. ; 20 cm. Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 50 ex. ISBN 978-9975-915-39-7

[2008-1162]

- - 1. Diagnoză medicală microbiologică.

59 ZOOLOGIE

1175. Cozari, Tudor

579.61:616.62-078(076.5)

Fluturii : Enciclopedie ecologică ilustrată / Tudor Cozari ; concepţia graf. şi cop. : Mihai Bacinschi. – Ch. : "Litera AVN" SRL, 2008 (Combinatul Poligr.). – 196, [4] p. : il. color ; 27 cm. Ind. denum. în lat., rom., rusă: p.197-198. – Apare cu sprijinul financ. al Min. Ecologiei şi Resurselor Naturale al Rep. Moldova, Inst. Cultural European. – 2000 ex.

ISBN 978-973-675-451-7 (Litera Internaţional) (în cop. tare)

[2008-1239]

- - 1. Fluturi – Enciclopedii ilustrate.

23

595.78(031)

Cronica cărţii Nr 6-2008 ≡ Book annals Nr 6-2008

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ

61 MEDICINĂ

613 Igienă. Sănătate şi igienă personală

1176. Cărăruş, Gheorghe

Calea mea spre sănătate : (Puncte de vedere, sisteme şi practici individu- alizate) / Gheorghe Cărăruş. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 199, [1]

p. : fig., tab. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 199 (9 tit.). – 2000 ex. ISBN 978-9975-937-83-2

[2008-1116]

- - 1. Sănătate şi igienă personală – Practici.

613/614

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie 615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor. Preparate farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale

1177. Plante medicinale / Alexandru Teleuţă, Maricica Colţun, Constan-

tin Mihăilescu [et al.]. – Ch. : "Litera AVN" SRL, 2008 (Combinatul Poligr.). – 334, [2]

p. : il. color ; 24 cm. – (Universul plantelor).

Bibliogr.: p. 334-335 (44 tit.). – Ind. denum. şt.: p. 332-333. – Apare cu sprijinul financ. al Fondului Ecologic Naţ. şi al Grădinii Botanice ISBN 978-9975-74-009-8 (în cop. tare)

[2008-1238]

- - 1. Plante medicinale.

615.322:633.88

616 Patologie. Medicină clinică

1178. Carabulea, Gavril

Mărturisirile unui medic : [din practica medicală] / Gavril Carabulea. – Ch.

: "Inversia-Dub" ÎI, 2008. – 66, [2] p. : il. ; 20 cm. 200 ex. ISBN 978-9975-9504-2-8

[2008-1235]

616

616.8 Neuropatologie. Neurologie

1179. Olărescu, Valentina

Teoria şi practica neuropsihologiei şi neurofiziologiei : [pentru uzul stu- denţilor] / Valentina Olărescu. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Elena-VI" SRL). – 189 p. :

fig., tab. ; 21 cm.

24

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Bibliogr.: p. 174-176 (63 tit.). – 500 ex. ISBN 978-9975-9646-8-5

[2008-1143]

- - 1. Neuropsihologie. 2. Neurofiziologie.

616.89

616.9 Boli transmisibile. Boli infecţioase şi contagioase

1180. Cebotari, Ion

O longevitate profesionistă în serviciul medicinii preventive : [70 ani de la naşterea lui Ion Cebotari] / Ion Cebotari ; Serviciul Sanitaro-Epidemiologic de Stat al mun. Chişinău, Centrul de Medicină Preventivă mun. Chişinău. – Ch. : S. n., 2008 ("Tipogr.-Sirius" SRL). – 44 p. : fig., fot. ; 22 cm. Tit. pe cop.: Ion Cebotari. – Lista lucr. şt.-practice publ. de medicul şef ad- junct al CMPM Ion Cebotari: p. 44. – F. f. de tit.

[2008-1152]

- - 1. Medicină preventivă. 2. Cebotari, Ion, 1938-…, medic epidemiolog –

Biografie.

616.9-036.2(092)

618 Ginecologie. Obstetrică

1181. Protocoale clinice neonatale : Nou-născutul prematur: manage-

ment, stări de urgenţă şi supraveghere / Petru Stratulat, Anatol Caraman, Tatiana Carauş [et al.] ; sub red. : P. Stratulat ; IMSP Inst. de Cercet. Şt. în Domeniul Ocroti-

rii Sănătăţii Mamei şi Copilului, Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Asoc. de Medicină Perinatală din Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2008 ("Tipogr.-Sirius" SRL), 2008. – 304 p. : fig., tab. ; 24 cm. Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – Apare cu sprijinul financ. al Biroului de Coop. al Elveţiei în Rep. Moldova. – 150 ex. ISBN 978-9975-9936-9-2

[2008-1151]

- - 1. Neonatologie.

618.2/.4

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI

AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE

631/638 Agricultură 631.8 Îngrăşăminte chimice şi naturale. Îmbogăţirea solului. Stimularea creşterii. Sti- mulente pentru plante

1182. Donos, Alexei

25

Cronica cărţii Nr 6-2008 ≡ Book annals Nr 6-2008

Acumularea şi transformarea azotului în sol : [monografie] / Alexei Donos

; red. resp. : Serafim Andrieş ; ref. şt. : Petru Codreanu, Alexandru Rusu ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Min. Agriculturii şi Ind. Alimentare a Rep. Moldova. – Ch. :

Pontos, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 206 p. : fig., tab. ; 22 cm. Bibliogr.: p. 188-206 (263 tit.). – 1000 ex. ISBN 978-9975-72-036-6

[2008-1108]

- - 1. Îngrăşăminte cu azot.

631.84

632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia plantelor

1183. Pronosticul răspândirii dăunătorilor principali şi a bolilor plantelor

agricole pentru luna

Прогноз распространения главнейших вредителей и болезней сельскохозяйст- венных культур в июне 2008 года и рекомендации по борьбе с ними и с сорня-

ками / Min. Agriculturii şi Ind. Alimentare al Rep. Moldova, Inspectoratul de Stat Rep. pentru Protecţia Plantelor. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 20 cm. iunie 2008. – 2008. – 79, [1] p. : tab., [8] p. : il. color. – Text paral.: lb. rom., rusă. – F. f. de tit. – [2008-1119]

- - 1. Boli – Plante agricole – Combatere. 2. Plante agricole – Boli – Com-

batere.

632.914(478)(083.13)=135.1=161.1

64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI

şi recomandări de combatere a lor şi a buruienilor =

anul

1184. Гросу, Елена

Технологическое воспитание : учеб. для 4-го кл. / Елена Гросу, Роди- ка Кроитору, Лучия Чобану ; comisia de evaluare : Angela Cara, Maria Avram, Nina Baranceanu ; М-во просвещения и молодежи Респ. Молдова. – Ch. : "Epi- graf" SRL, 2008 (Combinatul Poligr.). – 87, [1] p. : fig. color ; 26 cm.

12400 ex.

ISBN 978-9975-924-99-3

[2008-1186]

- - 1. Educaţie tehnologică (rusă).

64(075.2)

1185. Технологическое воспитание : Учеб. для 9-го кл. / Анна

Твердохлеб, Андрей Сакара, Ион Шарагов [и др.] ; comisia de evaluare :

Teodora Hubenco, Anatolie Ignat, Silvia Macarov ; М-во просвещения и молодежи

Респ. Молдова. – Ch. : "Epigraf" SRL, 2008 (Combinatul Poligr.). – 90, [2] p. : des.

; 24 cm.

13500 ex.

26

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-947-02-2

[2008-1212]

- - 1. Educaţie tehnologică (rusă).

64(075.3)

65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII

654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)

1186. Cartea de telefoane. Raionul Anenii Noi / S.C. Moldtelecom. – Ch.

: "Mitra-Grup" SA, 2008. – 304, [2] p. : il. color ; 20 cm. 5000 ex. ISBN 978-9975-9509-7-8

[2008-1220]

- - 1. Linii telefonice – Raionul Anenii Noi – Republica Moldova – Adrese.

654.15(478-21/-22)(058.7)

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei 656.1 Transport rutier

1187. Auto-Info : сделано в Молдове : Ежегод. справ. : [информ. о

предпр.] / гл. ред. : Елена Cвистун ; сбор информ. : Людмила Пулева, Светлана Попова, Лилия Белая [и др.]. – Ch. : "APEO-Media" SRL, 2007 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 27 cm. – ISBN 978-9975-66-005-1. – ISSN 1857-0356. 2007-2008. – 2007. – 170 p. : fig., [24] p. fig. color., h. color. – Text: lb.

rom., rusă. – F. f. de tit. – 4000 ex. – ISBN 978-9975-66-006-8. – [2008-1133]

- - 1. Autovehicule – Anuare. 2. Transport – Anuare.

656.13(478)(058)=135.1=161.1

656.8 Poştă. Servicii poştale şi administrarea lor

/ alcăt. şi

coord. : Nicolae Tărăcilă ; trad. : Domniţa-Valeria Rusnac (engl.), Corina Oleinic (germ.), Sergiu Cuşnir (rusă). – Ch. : TISH, 2007 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 20

cm. – Independenţa Republicii Moldova – 15 ani.

… 2001-2006. – 2007. – 136 p. : il. color. – Text: lb. rom., germ., rusă. – 2000 ex. – ISBN 978-9975-80-063-1. – [2008-1221]

1188. Catalogul mărcilor poştale ale Republicii Moldova

- - 1. Mărci poştale – Republica Moldova – Cataloage.

656.835.91(478)(084)

657 Contabilitate

1189. Raport anual al Asociaţiei Contabililor şi Auditorilor Profesionişti

din Republica Moldova … / Asoc. Contabililor şi Auditorilor Profesionişti. – [Ch. : S.

n., 2008] (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 30 cm.

27

Cronica cărţii Nr 6-2008 ≡ Book annals Nr 6-2008

… 2007. – 2008. – 24, [1] p. : diagr., fot., tab. color. – F. f. de tit. – [2008-

1199]

 

-

- 1. Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Mol-

dova.

657(478)(047)

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE 662 Explozivi. Combustibili

1190. Biomasa şi utilizarea ei în scopuri energetice / V. Arion, C.

Bordeianu, A. Boşcăneanu [et al.] ; red. şt. : Valentina Arion. – Ch. : "Garamond-

Studio" SRL, 2008. – 268 p. : fig. color, tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 265-268. – Apare cu sprijinul financ. al proiectului "Energia renovabilă din deşeuri agricole" – 800 ex. ISBN 978-9975-9962-1-1

[2008-1122]

- - 1. Biomasă – Energetică.

662.6/.7

681 Mecanică de precizie. Mecanică fină

1191. Gîscă, Vasile

Bazele proiectării dispozitivelor numerice : Ciclu de prelegeri : Ghid de proiectare / Vasile Giscă, Sergiu Zaporojan ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Calcula- toare, Informatică şi Microelectronică, Catedra Calculatoare. – Ch. : UTM, 2008. – 115, [2] p. : fig., tab. ; 21 cm. Aut. sunt indicaţi pe cop. – Bibliogr.: p. 111 (10 tit.). – 250 ex.

[2008-1180]

- - 1. Dispozitive numerice.

681.51(075)

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT

7.0 Artă în general

1192. Ciobanu, Constantin Ion

Stihia profeticului : Sursele lit. ale imaginii "Asediul Constantinopolului" şi ale "Profeţiilor" înţelepţilor antichităţii din pictura murală medievală moldavă" : [mo- nografie] / Constantin Ion Ciobanu ; fot. : Iurie Foca, Emil Dragnev ; Inst. Patrimo- niului Cultural, Centrul Studiul Artelor. – Ch. : Inst. Patrimoniului Cultural, 2007 ("Bu- siness-Elita" SRL). – 416 p. : il. ; 26 cm. Bibliogr.: p. 343-398 (881 tit.) şi în notele de subsol. – 500 ex. ISBN 978-9975-9775-8-6 (în cop. tare)

[2008-1214]

- - 1. Iconografie – Subiecte religioase.

28

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

1193. Dima, Aurel

78 MUZICĂ

7.046.3

Melodii populare pentru acordeon / Aurel Dima ; red. şt. : Ion Chitoroagă ; notografie : Gabriel Andronic ; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – Ch. :

Pontos, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 76 p. : n. muz. ; 29 cm. 200 ex. ISBN 978-9975-72-064-9 ISMN M-3480-0044-2

[2008-1158]

- - 1. Muzică pentru acordeon.

1194. Rotaru, Parascovia

786.8

Muzica instrumentală şi vocală de cameră din Moldova / Parascovia Rotaru. – Ch. : "Business-Elita" SRL, 2007. – 104 p. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 76-78 (52 tit.). – 200 ex. ISBN 978-9975-9519-3-7 ISMN M-3480-033-6

[2008-1215]

- - 1. Muzică instrumentală – Republica Moldova – Istorie.

785(478)(091)

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT 796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică

1195. Comitetul de arbitri : Recomandări generale pentru observatori şi

arbitri de fotbal din Moldova / Federaţia Moldovenească de Fotbal. – Ch. : Federaţia

Moldovenească de Fotbal, 2008 (Tipogr. "Aldimax-Design" SRL). – 58 p. : fot. color ; 20 cm.

Text paral.: lb. rom., rusă

[2008-1184]

- - 1. Fotbal – Arbitri. 2. Arbitri – Fotbal.

1196. Raţă, Elena

796.332.072.4(478)=135.1=161.1

Prognozarea pregătirii psiho-motrice în antrenamentul sportivilor prin apli- carea modelării matematice : [studiu] / Elena Raţă, Boris Rîşneac, Dan Milici ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. – Ch. : "Valinex" SA, 2007. – 119 p. : fig., tab. ; 21 cm.

Bibliogr.: p. 99-119. – 100 ex. ISBN 978-9975-68-064-6

29

Cronica cărţii Nr 6-2008 ≡ Book annals Nr 6-2008

[2008-1132]

- - 1. Antrenament sportiv – Prognozare.

796.015:330.43

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ

80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILO-

LOGIE

1197. Mândâcanu, Valentin

Spărturi în gheaţa tăcerii : Veşmântul fiinţei noastre, 1988 ; Laudă ţie, in- terbelic românesc, 2008 / Valentin Mândâcanu. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Prag-3"

SRL). – 109 p., [1] f. portr. ; 21 cm. Apare cu concursul Fundaţiei pentru Democraţie Creştină. – 2000 ex. ISBN 978-9975-77-086-6

[2008-1165]

- - 1. Limba română – Identitate – Istorie.

811 Limbi individuale 811.111 Limba engleză

1198. Gogu, Tamara

[80/81+323(478)]:811.135.1

Semantic groups of words / Tamara Gogu ; "Ion Creanga" State Pedagogical Univ. of Chisinau. – Ch. : "Garamond-Studio" SRL, 2008. – 64 p. ; 21

cm.

Bibliogr.: p. 58-63. – 10 ex. ISBN 978-9975-9962-2-8

[2008-1123]

- - 1. Limba engleză – Semantică.

1199. Musteaţă, Tatiana

811.111'37(076.5)

English for You and Me : Workbook : Form 7 / Tatiana Musteaţă, Larisa Glavan ; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – Ch. : Prut Internaţional, 2008 (Combinatul Poligr.). – 91 p. : il. ; 26 cm. ISBN 978-9975-69-965-5

[2008-1168]

- - 1. Limba engleză.

811.133.1 Limba franceză

1200. Solcan, Angela

30

811.111(075.3)

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Flux : Méthode de français : Phonétique / communication : niveau débu- tant : [pentru uzul studenţilor] / Angela Solcan, Maria Guzun. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. UPS "Ion Creangă"). – 230 p. ; 20 cm. 200 ex. ISBN 978-9975-46-019-4

[2008-1203]

- - 1. Limba franceză – Fonetică.

811.133.1'342

811.135.1 Limba română

1201. Albinuţe : Man. de lb. rom. pentru cl. a 3-a a şc. alolingve /

Tamara Cazacu, Liliana Nicolăescu-Onofrei, Zinaida Tăbârţă ; comisia de experţi :

Ion Melenciuc, Maria Nartea, Raisa Ciornîi ; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – Ed. a 3-a. – Ch. : Cartier, 2008 (Combinatul Poligr.). – 160 p. : il. color ; 24 cm. – (Colecţia "Cartier educaţional" / coord. de Liliana Nicolaescu-Onofrei). 11150 ex. ISBN 978-9975-79-491-6

[2008-1170]

- - 1. Limba română – Alolingvi.

1202. Galben-Panciuc, Zinaida

811.135.1'243(075.3)

Limba română : cl. a 2-a : Caietul elevului / Zinaida Galben-Panciuc, Tati- ana Niculcea, Svetlana Galben. – Ed. a 2-a. – Ch. : Cartier, 2008 (Combinatul Poligr.). – 128 p. : il. ; 26 cm. – (Colecţia "Cartier educaţional" / coord. de Liliana Nicolaescu-Onofrei). 7000 ex. ISBN 978-9975-79-487-9

[2008-1169]

811.135.1(075.2)

1203. Mic dicţionar de termeni lingvistici / Ion Bărbuţă, Elena

Constantinovici, Aurelia Hanganu [et al.] ; coord. : Alexandru Dîrul ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 219

p. ; 24 cm. Bibliogr.: p. 218-219. – 200 ex. ISBN 978-9975-66-072-3

[2008-1125]

- - 1. Limba română – Termeni lingvistici – Dicţionare. 2. Dicţionar de ter- meni lingvistici – Limba română.

811.135.1'374.2'1

811.163.2 Limba bulgară

31

Cronica cărţii Nr 6-2008 ≡ Book annals Nr 6-2008

1204. Рацеева, Елена

Български език и литература : за 8-клас / Елена Рацеева, Надежда Кара, Кирилка Демирева ; comisia de experţi : Nadejda Dimitrova, Ecaterina Derivolcova, Galina Pascova ; М-во на Образованието и Младежта на Реп.

Молдова. – Изд. 2-о, перераб. – Ch. : Cartier, 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 319, [1] p. : fig., tab. ; 24 cm. – (Colecţia Cartier educaţional / coord. de Liliana Nicolaescu-Onofrei).

1130 ex.

ISBN 978-9975-79-490-9

[2008-1197]

- - 1. Limba bulgară. 2. Literatură bulgară – Critică şi interpretare (bulg.).

811.163.2:821.163.2.09(075.3)

82 LITERATURĂ

82/821 Literatură artistică 821 Literatura limbilor individuale

1205. Proverbele lumii / pref., îngrijire, sel., concepţie : Valentin

Sângereanu junior ; cop. : Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Pontos ; Botoşani : Agata,

2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 106, [1] p. ; 12 x 17 cm. Bibliogr.: p. 107 (7 tit.). – 1000 ex. ISBN 978-9975-102-85-8

[2008-1111]

- - 1. Proverbe.

821-84+398.9

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova

1206. Bajan, Vasile

Anotimpurile vieţii / [versuri, muz.] : Vasile Bajan ; versuri de aut. moldo-

veni ; notografiere : Gabriel Andronic ; cop. : Ruxanda Romancuic. – Ch. : Pontos,

2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 121, [2] p. : n. muz. ; 20 cm. 200 ex. ISBN 978-9975-72-038-0

[2008-1109]

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.

1207. Donos, Alexandru

821.135.1(478)-192 Bajan

Situaţii comice : Creionări de ieri, creionări de azi : [versuri satirice] / Ale-

xandru Donos ; il. : Grigore Puică. – Ch. : "Prag-3" SRL, 2008. – 55, [1] p. : il. ; 20

cm.

1000 ex.

32

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-77-085-9

[2008-1236]

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.

1208. Ladaniuc, Victor

821.135.1(478)-17 Donos

Mai întîi şi la-nceput… : Răvaşe de dragoste / Victor Ladaniuc ; pict. : Au-

rel Guţu. – Ch. : Fundaţia "Draghiştea", 2008 (Tipogr. "Grafic Design" SRL). – 572 p. : fot. ; 20 cm.

300 ex.

ISBN 978-9975-9868-8-5 (eronat)

[2008-1163]

- - 1. Literatură română din Republica Moldova.

1209. Martiniu, Andrei

821.135.1(478)-4 Ladaniuc

Al cui este acest pământ : [povestiri] / Andrei Martiniu ; cop. : Vladimir

Zmeev. – [Ed. a 2-a]. – Ch. : "Litera AVN" SRL, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 176, [1] p., [9] p. fot. ; 11 x 16 cm. ISBN 9975-74-916-X (eronat)

[2008-1161]

- - 1. Literatură română din Republica Moldova.

1210. Melnic, Luminiţa

821.135.1(478)-3 Martiniu

Ritmuri adolescentine : Poezii, colinde, scenete / Luminiţa Melnic ; cop. :

Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 174, [6] p. ; 20

cm.

1000 ex. ISBN 978-9975-102-95-7

[2008-1112]

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.

1211. Podrea, Valentina

821.135.1(478)-1 Melnic

Poezii de suflet / Valentina Podrea. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Elan Poli- graf" SRL). – 112 p. ; 21 cm.

500 ex.

ISBN 978-9975-66-061-7

[2008-1126]

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie – Colinde – Sce-

nete.

821.135.1(478)-1 Podrea

33

Cronica cărţii Nr 6-2008 ≡ Book annals Nr 6-2008

1212. Preaşca-Voinu, Domnica

Pe urmele dorului : [versuri] / Domnica Preaşca-Voinu ; cuv. înainte :

Galina Furdui ; cop., il. : Ludmila Furdui. – Ch. : Pontos, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 49, [3] p. : il., [8] p. fot. ; 20 cm.

100 ex.

ISBN 978-9975-102-96-4

[2008-1113]

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.

1213. Ţurcanu, Ianoş

821.135.1(478)-1 Preaşca-Voinu

Izgonirea din Eden : versuri şi aforisme / Ianoş Ţurcanu ; postf. : Mihai Cimpoi ; il. : Ana Manole ; cop. : Nicolae Sârbu. – Ch. : "Reclama" SA, 2008. – 219,

[1] p. : il. ; 11 x 20 cm. 1000 ex. ISBN 978-9975-937-82-5

[2008-1115]

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie – Aforisme.

1214. Попович, Костянтин

821.135.1(478)-1 Ţurcanu

На крутих перегонах : Роман / Костянтин Попович. – К. : Elan Poligraf,

2007. – 655 p. ; 21 cm.

200 ex.

ISBN 978-9975-66-014-3

[2008-1127]

- - 1. Literatură română din Republica Moldova (ucr.).

1215. Фурдуй, Галина

821.135.1(478)-31=161.2 Попович

Свеча : Стихи : пер. с рум. яз. / Галина Фурдуй ; худож. : Юрий Бра-

шовяну. – К. : Лабиринт, 2008. – 171, [1] p. : il. ; 18 cm.

100 ex.

ISBN 978-9975-943-67-3

[2008-1241]

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie (rusă).

821.135.1(478)-1 Фурдуй=161.1 821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova

1216. Грес, Николай

Осенние листья : поэт. сб. / Николай Грес. – Ch. : "Înversia-Dub" ÎI,

2007. – 232 p. : il. ; 21 cm.

250 ex.

34

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-9504-7-3 (în cop. tare)

[2008-1234]

- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Poezie (rusă).

1217. Цуркан, Галина

821.161.1(478)-1 Грес

Горчащие россыпи : стихи / Галина Цуркан ; обл. : Андрей Ганган. –

К. : Б. и., 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 93 p. ; 20 cm. 300 ex. ISBN 978-9975-937-84-9

[2008-1117]

- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Poezie (rusă).

821.161.1(478)-1 Цуркан 821.161.2(478) Literatură ucraineană din Republica Moldova

1218. Дячук, Юрiй

А я живу… - менi цiкаво… : [стихи] / Юрiй Дячук ; худож. : Мунтяну

Володимир. – К. : "Elan Poligraf" SRL, 2008. – 136 p. : il. ; 12 x 16 cm. 1000 ex. ISBN 978-9975-66-071-6

[2008-1129]

- - 1. Literatură ucraineană din Republica Moldova – Poezie (ucr.).

821.161.2(478)-1 Дячук

82/821-93 Literatură artistică pentru copii

1219. Învăţăm a număra : [poezii pentru copii] / pict. : Bejuc Vladimir. –

Ch. : "Vite-jesc" SRL, 2008. – 15 p. ; 17 cm. – (BVL).

F. f. de tit. – 2000 ex.

ISBN 978-9975-9933-9-5

[2008-1227]

821-93

1220. Ţăranul şi ursul : Poveste populară / pict. : Bejuc Vladimir. – Ch. :

"Vite-jesc" SRL, 2008. – [15] p. : il. color ; 17 cm. – (BVL).

F. f. de tit. – 2000 ex.

ISBN 978-9975-9933-5-7

[2008-1223]

- - 1. Poveşti.

821-93

821.133.1-93 Literatură franceză

1221. Perrault, Charles

35

Cronica cărţii Nr 6-2008 ≡ Book annals Nr 6-2008

Motanul încălţat : Poveste franceză / Charles Perrault ; pict. : Bejuc Vla-

dimir. – Ch. : "Vite-jesc" SRL, 2008. – [15] p. : il. color ; 17 cm. – (BVL). F. f. de tit. – 2000 ex. ISBN 978-9975-9933-4-0

[2008-1222]

- - 1. Literatură franceză pentru copii – Poveşti. 2. Poveşti.

821.133.1-93 Perrault=135.1

821.134.2-93 Literatură spaniolă

1222. Bosque, Carmen del

Enigma din Pădurea Nestematelor : [poveşti] / Carmen del Bosque ; trad. din lb. span. de Alina Ţiţei şi Dragoş Cojocaru ; il. de Sara Ruano. – Ch. : Arc ; Bra- şov : Casteea, 2008 (Imprimat în Spania). – 109, [3] p. : il. color ; 28 cm. 2000 ex. ISBN 978-9975-61-447-4 (Arc). – ISBN 978-973-88647-2-6 (Casteea) (în

cop. tare)

[2008-1137]

- - 1. Literatură spaniolă pentru copii – Poveşti. 2. Poveşti.

1223. Canetti, Yanitzia

821.134.2-93 Bosque=135.1

Ce poate face o furnică / Yanitzia Canetti ; trad. din lb. span. de Dragoş Cojocaru ; il. de Ángeles Peinador. – Ch. : Arc ; Braşov : Casteea, 2008 (Imprimat în Spania). – 32 p. : il. color ; 28 cm. Tit. orig.: Un poquito mas. – 2000 ex. ISBN 978-9975-61-448-1 (Arc). – ISBN 978-973-88647-3-3 (Casteea) (în

cop. tare)

[2008-1138]

- - 1. Literatură spaniolă pentru copii – Poveşti. 2. Poveşti.

1224. Canetti, Yanitzia

821.134.2-93 Canetti=135.1

Lună, lună Iunişoară : [poveste] / Yanitzia Canetti ; trad. din lb. span. de Alina Ţiţei ; il. : Ángeles Peinador. – Ch. : Arc ; Braşov : Casteea, 2008 (Imprimat în Spania). – 32 p. : il. color ; 28 cm. Tit. orig.: Ay, luna, luna, lunita… . – 2000 ex. ISBN 978-9975-61-117-6 (Arc). – ISBN 978-973-88647-4-0 (Casteea) (în

cop. tare)

[2008-1136]

- - 1. Literatură spaniolă pentru copii – Poveşti. 2. Poveşti.

821.134.2-93 Canetti=135.1

821.135.1-93 Literatură română

36

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

1225. Creangă, Ion

Punguţa cu doi bani : [poveste] / Ion Creangă ; prez. graf. : Petru Gheţoi.

– Ch. : Lumina, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 16 p. : il. color ; 26 cm.

1500 ex.

ISBN 978-9975-65-079-3

[2008-1105]

- - 1 Literatură română pentru copii – Poveşti. 2. Poveşti.

1226. Creangă, Ion

821.135.1-93 Creangă

Smărăndiţa popii ; La scăldat : [povestiri pentru copii] / Ion Creangă ; con- cepţie şi îngrijire : Valentin Sângereanu Junior ; cop., des. : Ruxanda Romanciuc. –

Ch. : Pontos ; Iaşi : Agata, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 37, [2] p. : il. color ; 21

cm.

1000 ex.

ISBN 978-9975-72-071-7

[2008-1155]

- - 1. Literatură română pentru copii.

821.135.1-93 Creangă 821.135.1(478)-93 Literatură română din Republica Moldova

1227. Bajan, Vasile

Curcubeul păcii : Cântece pentru copii / versuri şi muz. : Vasile Bajan ; notografiere : Gabriel Andronic ; cop. : Tatiana Grigoriev. – Ch. : Pontos, 2008

(Tipogr. "Reclama" SA). – 64 p. : n. muz. ; 20 cm. 200 ex. ISBN 978-9975-72-050-2 ISMN M-3480-0043-5

[2008-1110]

- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii.

1228. Doga, Alexandru

821.135.1(478)-192-93 Bajan

Cucuvelu : Poezii pentru copii / Alexandru Doga ; prez. graf. : Ecaterina

Leaşcenco. – Ch. : "Reclama" SA, 2008. – 28 p. : il. ; 26 cm.

1000 ex.

ISBN 978-9975-937-86-3

[2008-1160]

- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii.

1229. Podrea, Valentina

37

821.135.1(478)-93 Doga

Cronica cărţii Nr 6-2008 ≡ Book annals Nr 6-2008

Poezii pentru copii / Valentina Podrea ; [des. de Ina Sandin]. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 31 p. : des. color ; 30 cm. 500 ex. ISBN 978-9975-66-074-7

[2008-1128]

- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii.

1230. Portnoi, Anatol

821.135.1(478)-93 Podrea

Poveşti la gura sobei, sau Minciuni adevărate istorisite pentru noi de Ivan

; graf. : Vitalie Şchiopu ; cop. :

Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 46, [1] p. : il. ;

21 cm.

Portnoi / Anatol Portnoi ; cuv. înainte : Ion Proca

2000 ex. ISBN 978-9975-102-86-8 (eronat)

[2008-1121]

- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poveşti. 2.

Poveşti.

1231. Vieru-Pereteatcu, Tamara

821.135.1(478)-93 Portnoi

Dalba : proze şi poezii pentru copii mari şi mici / Tamara Vieru-Pereteatcu

; il. : Ana Manole ; cop. : Nicolae Sîrbu. – Ch. : "Reclama" SA, 2008. – 39, [1] p. : il. ;

11 x 20 cm. 500 ex.

ISBN978-9975-937-80-1

[2008-1114]

- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii.

821.135.1(478)-93 Vieru-Pereteatcu 821.161.1-93 Literatură rusă

1232. Foişorul : Poveste populară rusă / pict. : Bejuc Vladimir. – Ch. :

"Vite-jesc" SRL, 2008. – [15] p. : il. color ; 17 cm. – (BVL).

F. f. de tit. – 2000 ex.

ISBN 978-9975-9933-8-8

[2008-1226]

- - 1. Literatură rusă pentru copii – Poveşti. 2. Poveşti.

821.161.1-93=135.1

1233. Maşa şi ursul : Poveste populară rusă / pict. : Bejuc Vladimir. – Ch.

: "Vite-jesc" SRL, 2008. – [15] p. : il. color ; 17 cm. – (BVL).

F. f. de tit. – 2000 ex.

ISBN 978-9975-9933-7-1

38

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

[2008-1225]

- - 1. Literatură rusă pentru copii – Poveşti. 2. Poveşti.

821.161.1-93=135.1

1234. Motanul şi vulpea : Poveste populară rusă / pict. : Bejuc Vladimir.

– Ch. : "Vite-jesc" SRL, 2008. – [15] p. : il. color ; 17 cm. – (BVL). F. f. de tit. – 2000 ex. ISBN 978-9975-9933-6-4

[2008-1224]

- - 1. Literatură rusă pentru copii – Poveşti. 2. Poveşti.

821.161.1-93=135.1

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE

902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii

1235. Haheu, Vasile

Sisteme de fortificaţii traco-getice de la est de Carpaţi : [monografie] / Va- sile Haheu ; red. şt. : Oleg Leviţchi ; Inst. Patrimoniului Cultural, Centrul de Arheolo-

gie. – Ch. : Inst. Patrimoniului Cultural, 2008. – 170 p. : fig. ; 26 cm. – (Biblioteca de arheologie; 3). Rez.: lb. engl., rusă. – Bibliogr.: p. 114-122 (277 tit.). – 200 ex. ISBN 978-9975-9519-4-4

[2008-1216]

- - 1. Arheologie – Fortificaţii traco-getice.

1236. Ларина, Ольга

904:623.15(398)

Брэвиченские курганы : [археол. исслед.] / Ольга Ларина, Игорь Манзура, Василий Хахеу ; отв. ред. : В. А. Дергачёв ; Акад. Респ. Молдова, Ин- т культур. наследия, Центр Археологии. – К. : Б. и., 2007 (Тип. "Бизнес-Элита" SRL). – 136, [1] p. : des. ; 29 cm. – (Серия Археологическая библиотека ; 2). Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 129-130 (39 tit.). – 200 ex. ISBN 978-9975-9693-1-4

[2008-1217]

- - 1. Arheologie – Brăviceni – Raionul Orhei – Republica Moldova.

902/904(478-22)

929 Ştiinţe biografice şi înrudite

Ana Mihalache – Dăruire între dăinuire. – Vezi Nr 1111

Handrabura, Loretta. Artur Gorovei. – Vezi Nr 1165

39

Cronica cărţii Nr 6-2008 ≡ Book annals Nr 6-2008

94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ

94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări 94(470) Istoria Rusiei

1237. Guţul, N. F.

Faptele eroice ale moldovenilor în epopeea Stalingradului = Подвиг молдаван в Сталинградской эпопее : [65 ani de la victoria în bătălia de la Stalingrad] / N. F. Guţul ; trad. din mold. în lb. rusă : V. Ocinskaia ; trad. din rusă în lb. mold. : C. Drumov, E. Deeva. – Ch. : Cartea Moldovei, 2007 (Tipogr. "Policolor" SRL). – 359, [1] p. : fot., fot. color ; 29 cm. Text paral.: lb. rom., rusă. – Bibliogr.: p. 130-131 (63 tit.). – Apare cu spri- jinul financ. a Preş. Rep. Moldova Vladimir Voronin. – 2000 ex. ISBN 978-9975-60-136-8 (în cop. tare)

[2008-1213]

- - 1. Volgograd – 1941-1943 – Istorie. 1. Republica Moldova – 1942-1943 – Istorie – Biografii.

[94(470.45)+94(478)]"1942/1943"(092)=135.1=161.1

94(=135.1) Istoria românilor

1238. Ţurcanu, Ion

Istoria ilustrată a românilor : de la origini până la Marea Unire / Ion Ţurcanu ; concepţia graf. : Vladimir Zmeev. – Ch. : "Litera AVN" SRL, 2007 (Combi- natul Poligr.). – 911, [1] p. : h., il. color ; 27 cm. Ind. de nume: p. 878-911. – 2000 ex. ISBN 978-9975-74-010-4 (în cop. tare şi supracop.)

[2008-1237]

- - 1. Istoria ilustrată a românilor. 2. Români – Istorie.

94(=135.1)(084)

Autoreferate Pentru titlul de doctor habilitat

1239. Baltaga, Dmitrii

Teoria răspunderii juridice : aspecte doctrinare, metodologice şi practice :

Spec. 12.00.01 – Teoria Gen. a Dreptului ; Istoria statului şi dreptului ; Istoria doctri- nelor politice şi de drept : Autoref. al tezei de doctor habilitat în drept / Dmitrii Baltaga ; Inst. de Istorie, Stat şi Drept al Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Ch. : Centrul Ed. al UASM, 2008. – 44 p. ; 21 cm.

Bibliogr.: p. 38-41 (42 tit.). – 50 ex. [2008-111 Teze]

40

340(043.2)

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Pentru titlul de doctor

1240. Capitalciuc, Marina

Seleniul în apele naturale şi în lanţul biogeochimic "sol-plantă" a regiunii Ucrainene a provinciilor de silvostepă şi stepă a Republicii Moldova : 03.00.16 –

Ecologie : Autoref. tezei de doctor în biologie / Marina Capitalciuc ; Acad. de Ştiinţe

a Moldovei, Inst. de Ecologie şi Geografie. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Elena-VI" SRL). – 24 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 20-22 (23 tit.). – 100 ex. [2008-114 Teze]

574.4:550.47(478+477)(043.2)

1241. Clipca, Adrian

Aspecte clinico-morfologice ale cancerului tiroidian "Ocult" şi incipient :

14.00.14 – Oncologie şi radioterapie : Autoref. al tezei de doctor în medicină / Adri-

an Clipca ; IMSP Inst. Oncologic. – Ch. : S. n., 2008. – 26, [1] p. : fig. color, tab. ; 21

cm.

Bibliogr.: p. 22-23 (25 tit.) [2008-113 Teze]

1242. Cojocaru, Corneliu

616.441-006.6-07-089(043.2)

Diagnosticul şi tratamentul chirurgical al tumorilor craniofaciale : 14.00.14

– Oncologie şi Radioterapie : Autoref. al tezei de doctor în medicină / Corneliu Cojocaru ; IMSP Inst. Oncologic. – Ch. : S. n., 2008. – 31 p. : fig. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 25-35 (35 tit.) [2008-112 Teze]

617.51/.52-006-07(043.2)

1243. Cuhal, Radu

Cercetarea evoluţiei inflaţiei ca parte componentă a politicii monetare a Republicii Moldova : Spec. 08.00.10 – Finanţe ; monedă ; credit : Autoref. al tezei de

doctor în econ. / Radu Cuhal ; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 2008 (PrepressPrint-SD). – 28 p. : fig., tab. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 25 (12 tit.) şi în notele de subsol. – 50 ex. [2008-115 Teze]

336.748.12(043.2)

1244. Diaconescu, Oxana

Algebrele Lie şi integralele invariante pentru sistemele diferenţiale polino- miale : 01.01.02 – Ecuaţii diferenţiale : Autoref. tezei de doctor în ştiinţe fizico-

matematice / Oxana Diaconescu ; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 2008. – 22 p. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 18-19 (17 tit.)

41

Cronica cărţii Nr 6-2008 ≡ Book annals Nr 6-2008

[2008-108 Teze]

1245. Panduru, Petru

517.925(043.2)

Modernizarea instituţiilor dreptului românesc de la sfârşitul secolului al XVIII-lea – până la prima constituţie românească (1866) : Cifrul şi spec. : 12.00.01 – Teoria generală a dreptului ; Istoria statului şi dreptului ; Istoria doctrinelor politice şi de drept : Autoref. al tezei de doctor în drept / Petru Panduru ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Istorie, Stat şi Drept. – Ch. : S. n., 2008. – 26 p. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 20 (7 tit.) [2008-109 Teze]

340.12(498)"17/18"(043.2)

1246. Părăuşanu, Titu

Instituţiile juridice în procesul de formare a poporului român : Spec. :

12.00.01 – Teoria generală a dreptului ; Istoria statului şi dreptului ; Istoria doctrine-

lor politice şi de drept : Autoref. al tezei de doctor în drept / Titu Părăuşanu ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Istorie, Stat şi Drept. – Ch. : CEP USM, 2008. – 22 p. ; 21 cm.

Bibliogr.: p. 20 (7 tit.). – 50 ex. [2008-110 Teze]

1247. Peltec, Igor

347.97/.99(478+498)(043.2)

Profilaxia deficitului de fier în timpul sarcinii : 14.00.01 – Obstetrica şi gi- necologia : Autoref. al tezei de doctor în medicină / Igor Peltec ; Instituţia Medico- Sanitară Publică, Inst. de Cercet. Şt. în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copi- lului. – Ch. : S. n., 2008. – 22 p. : fig. color, tab. ; 21 cm.

Bibliogr.: p. 20. – 100 ex. [2008-107 Teze]

42

618.2-084(043.2)

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

INDEX DE NUME LA "CRONICA CĂRŢII" NR 6-2008

A

Abbas, Basim A. 1138 Andrieş, Serafim (red.) 1182 Andrieş-Tabac, Silviu (red.) 1118 Andronic, Gabriel (notografie) 1193, 1206, 1227 Arion, V. 1190 Arion, Valentina (red.) 1190 Avram, Maria (expert) 1154, 1184

B

Bacinschi, Mihai (pict.) 1175 Bajan, Vasile 1206, 1227 Baltag, Valeriu 1168 Baltaga, Dmitrii 1239 Bantuş, Igor (red.) 1130 Banuh, Nicolae (coord.) 1149-50

Baranceanu, Nina (expert) 1154, 1184 Băieşu, Nicolae (alcăt., coord., red.)

1166

Bălan, Greta 1174 Băncilă, Gabriela 1143 Bărbuţă, Ion 1203 Bâgu, Claudia (alcăt.) 1112 Bedenkov, Andrei (fot.) 1162-63 Bejuc, Vladimir (pict.) 1219-21, 1232-34 Beldiga, Cristina 1160 Beleac, Anatol (coord.) 1135

Beşelea, Lorina (red., trad.) 1111 Bordeianu, C. 1190 Borne, Anke van der 1133 Bosque, Carmen del 1222 Bostan, Ion (coord.) 1164 Boşcăneanu, A. 1190 Botezatu, Grigore (red.) 1166 Botnari, Elena (red.) 1129 Botnaru, Maria 1173 Bucun, Nicolae (red.) 1117 Budnic, Ana 1158 Buruiană, Maria 1168

43

C

Calmuţchi, Laurenţiu 1169 Calpacci, Nina (trad.) 1140 Canetti, Yanitzia 1223-24 Capitalciuc, Marina 1240 Cara, Angela (expert) 1154, 1184 Carabulea, Gavril 1178 Caraman, Anatol 1181 Carauş, Tatiana 1181 Cartaleanu, Tatiana 1152, 1159 Cazacu, Tamara 1153, 1201 Cărăruş, Gheorghe 1176 Cebotari, Ion 1180 Chiriţa, Ghenadie (red.) 1146 Chiroşca, Dorian (expert) 1140 Chitoroagă, Ion (red.) 1193 Chitoroagă, Valentina (red.) 1111 ; (alcăt., red., coord.) 1112 Cimpoi, Mihai (postf.) 1213 Ciobanu, Constantin Ion 1192 Ciobanu, Lucia 1154 Ciobanu, Mircea 1152 Ciocanu, Mihai (expert) 1119 Ciorici, Dumitru (alcăt.) 1121 Ciornîi, Raisa (expert) 1201 Ciumac, Jorj 1164 Clipca, Adrian 1241 Cocier, Veaceslav 1146 Cocieru, Mariana (red.) 1166 Codreanu, Petru (expert) 1182 Cojocaru, Corneliu 1242 Cojocaru, Dragoş (trad.) 1222-23 Cojocaru, Ion 1169-70 Cojocaru, Viorica 1160 Colţun, Maricica 1177 Constantinovici, Elena 1203 Corcebaş, Tatiana (alcăt.) 1121 Corghenci, Ludmila (alcăt., red.) 1111-12 Cosovan, Olga 1152, 1159 Coşa, Anton E. S. (red.) 1118 Cozari, Tudor 1175 Cozlov, Alexandra (trad.) 1140 Cozonac, Renata (pict.) 1112

Cronica cărţii Nr 6-2008 ≡ Book annals Nr 6-2008

Creangă, Ion 1225-26 Croitoru, Rodica 1154, 1156 Cuhal, Radu 1243 Cuşcă, Valentin (red.) 1149-50 Cuşnir, Sergiu (trad.) 1188

D

Dandara, Otilia 1160 Daniliuc, Ion (expert) 1140 Deeva, E. (trad.) 1237 Derivolcova, Ecaterina (expert) 1204 Diaconescu, Oxana 1244 Dima, Aurel 1193 Dimitrova, Nadejda (expert) 1204 Dîrul, Alexandru (coord.) 1203 Doga, Alexandru 1228 Donos, Alexandru 1207 Donos, Alexei 1182 Dorogan, Valerian 1164 Dragnev, Emil (fot.) 1192 Drumov, C. (trad.) 1237 Dumitraşcu, Violeta (coord.) 1160

F

Foca, Iurie (fot.) 1192 Foltea, Vasile 1135 Fomin, Tudor 1146 Furdui, Galina (pref.) 1212 Furdui, Ludmila (pict.) 1212

G

Gajim, Ştefan (coord.) 1140 Galben, Svetlana 1202 Galben-Panciuc, Zinaida 1202 Gamurari, Vitalie (red.) 1127 Gavriliuc, Cezar (coord.) 1131 Gheţoi, Petru (pict.) 1225 Ghimpu, Natalia (alcăt.) 1111 Gîscă, Vasile 1191 Glavan, Larisa 1199 Gogu, Tamara 1198 Goraş-Postică, Viorica (coord.) 1159 Gore, Natalia (coord.) 1148 Grati, Veaceslav (coord.) 1144 Graur, Ana (alcăt.) 1166

Grigoriev, Tatiana (pict.) 1227 Grosu, Elena 1154, 1156 Guţu, Aurel (pict.) 1208 Guţu, Zinaida (elab.) 1141 Guţul, N. F. 1237 Guţuleac, Victor (red.) 1127 Guzun, Maria 1200

H

Haheu, Vasile 1235 Handrabura, Loretta 1165 Hanganu, Aurelia (expert) 1152; 1203 Hîncu, Andrei (alcăt.) 1166 Hubenco, Teodora (expert) 1156, 1185

I

Ignat, Anatolie (expert) 1156, 1185 Iordăchescu, Rodica 1161

J

Jigan, Aliona (coord.) 1162-63

L

Ladaniuc, Victor 1208 Leaşcenco, Ecaterina (pict.) 1228 Leviţchi, Oleg (red.) 1235

M

Macarov, Silvia (expert) 1156, 1185 Malcoci, Ludmila (elab.) 1119

Manole, Ana (pict.) 1213, 1231 Marcinschi-Călineci, Marcela (expert)

1160

Martiniu, Andrei 1209 Mândâcanu, Ala 1122 Mândâcanu, Valentin 1197 Melenciuc, Ion (expert) 1201 Melentiev, Eugenia 1173 Melnic, Luminiţa 1210 Mihalache, Ana (1111) Mihăilescu, Constantin 1177 Milici, Dan 1196 Mironov, Bettin 1107 Mocreac, Octavian (coord.) 1125 Moraru, Anton 1128

44

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Munteanu, Svetlana (expert) 1140 Musteaţă, Tatiana 1199

N

Nartea, Maria (expert) 1201 Negru, Teodor (red.) 1128 Nicolaescu-Onofrei, Liliana 1153, 1201; (coord.) 1202, 1204 Niculcea, Tatiana 1202 Noten, Thei 1133

O

Oancea, Ana Maria (expert) 1160 O'Briain, Murieann 1133 Ocinskaia, V. (trad.) 1237 Olaru, Efim 1167 Olărescu, Valentina 1117, 1179 Oleinic, Corina (trad.) 1188

P

Palaria, Viorica (expert) 1171 Panduru, Petru 1245 Pascova, Galina (expert) 1204 Părăuşanu, Titu 1246 Peinador, Ángeles (pict.) 1223-24 Peltec, Igor 1247 Perrault, Charles 1221 Plugaru, Ştefan (red.) 1174 Podrea, Valentina 1211, 1229 Pop, Octavian 1137 Popov, Tamara 1167 Portnoi, Anatol 1230 Preaşca-Voinu, Domnica 1212 Proca, Ion (pref.) 1230 Puică, Grigore (pict.) 1207 Purice, Mihail (expert) 1171

R

Racu, Igor (red.) 1149-50 Raischi, Tudoriţa 1171 Raischi, Victor 1171 Raluca, Nicolae (trad.) 1133 Raţă, Elena 1196 Râbacov, Ghenadie (red., trad.) 1111 Rîşneac, Boris 1196

Roman, Maria 1173 Romanciuc, Silvia 1151 Romancuic, Ruxanda (pict.) 1205-06, 1210, 1226, 1230 Roşcin, Iurie 1174 Rotaru, Parascovia 1194 Rotaru, Vasile 1135 Ruano, Sara (pict.) 1222 Rusnac, Domniţa-Valeria (trad.) 1188 Rusnac, Vasile (coord.) 1148 Rusu, Alexandru (expert) 1182 Rusu, Vitalie 1137

S

Sabău Pop, Ioan (red.) 1129 Saganova, Nelea (red.) 1118 Sandin, Ina (pict.) 1229 Savostin, Alexandru (fot.) 1162-63 Savostin, Tatiana (coord.) 1163 Sângereanu junior, Valentin (alcăt., pict.) 1205, 1226 Sârbu, Ilie 1114-15 Sârbu, Nicolae (pict.) 1213 Sîrbu, Nicolae (pict.) 1231 Smochină, Andrei (red.) 1127 Solcan, Angela 1200 Spînu, Constantin (expert) 1119 Stratulat, Petru 1181 Strungaru, Vitalie 1146

Ş

Şchiopu, Vitalie (pict.) 1230 Şontea, Victor (red.) 1107

T

Tacu, Svetlana (fot.) 1140 Tăbârţă, Zinaida 1201 Tănase, Adrian 1174 Tărăcilă, Nicolae (alcăt., coord.) 1188 Teleuţă, Alexandru 1177 Timuţa, Aliona (pict.) 1161 Tiron, Emilia (expert) 1152 Todos, Petru 1164 Trocin, Ana (alcăt.) 1121 Turculeţ, Mihail 1108

45

Cronica cărţii Nr 6-2008 ≡ Book annals Nr 6-2008

Tverdohleb, Ana 1156

Е

Ţ

Егорова, Наталья (пер.) 1172

Ţiţei, Alina (trad.) 1222, 1224

К

Ţurcanu, Ianoş 1213 Ţurcanu, Ion 1238

Кара, Надежда 1204 Кроитору, Родика 1184

U

Л

Uşurelu, Raisa (expert) 1152

Ларина, Ольга 1236

V

Лупашко, Михаил 1116

Vasiloi, Djulieta 1138

Z

М

Vatavu, Alexandru (red.) 1149-50 Vieru-Pereteatcu, Tamara 1231

Манзура, Игорь 1236 Мишковец, Н. М. 1106 Мунтяну, Володимир (худож.) 1218

Zambiţchi, Dumitru (expert) 1171

П

Zaporojan, Sergiu 1191 Zavalistîi, Ana (red.) 1140 Zmeev, Vladimir (pict.) 1209, 1238

Попова, Светлана (сост.) 1187 Попович, Костянтин 1214 Пулева, Людмила (сост.) 1187

А

Р

Алказ, Ф. В. 1110

Рацеева, Елена 1204

Б

С

Беда, О. И. (сост.) 1126 Белая, Лилия (сост.) 1187 Бециву, А. М. (сост.) 1126 Бойко, Н. Ф. 1132

Сакара, Андрей 1185 Cвистун, Елена (ред.) 1187 Секриеру, Ион (консультант) 1116

Брашовяну, Юрий (худож.) 1215

Т

Г

Твердохлеб, Анна 1185

Ганган, Андрей (худож.) 1217

У

Грес, Николай 1216 Гросу, Елена 1184

Урсу, Серджиу (пер.) 1136

Губер, Ю. 1109-10

Ф

Д

Фурдуй, Галина 1215

Дамиан, Валерий (худож.) 1116

Х

Демирева, Кирилка 1204 Дергачёв, В. А. (ред.) 1236

Хахеу, Василий 1236

Довбыш, Артем (фот.) 1116

Ц

Дячук, Юрiй 1218

Цуркан, Галина 1217

46

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Ч

Ш

Чербу, Адриан (пер.) 1136 Чернявский, Павел 1139 Чобану, Лучия 1184

Шарагов, Ион 1185 Шестенко, Н. 1109

Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 6-2008

Albinuţe 1201 Ana Mihalache – Dăruire întru dăinuire

1111

Analecta catholica 1118 Analele ştiinţifice ale Academiei "Ştefan cel Mare" a MAI 1130 Analele ULIM 1127 Annual report 1140 Auto-Info 1187 Aventura celor 100 de tineri jurnalişti :

Tinerii jurnalişti şi alegerile locale ge- nerale, 2007 1121 Bibliografia Naţională a Moldovei 1112 Biomasa şi utilizarea ei în scopuri ener- getice 1190 Cadastrul funciar al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2008 1125 Cartea de telefoane 1186 Catalogul mărcilor poştale ale Republicii Moldova 2001-2006 1188 Chimie 1173 Colegiul de Construcţii din Chişinău :

promoţia anului 2008 1162 Colegiul Politehnic din mun. Chişinău :

promoţia anului 2008 1163 Combaterea traficului de copii în scopul exploatării sexuale 1133 Comitetul de arbitri 1195 Consiliul din 20 martie 2008 1124 Convenţia colectivă 1123 Culegere de acte normative în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului 1134 Cunoştinţe, atitudini, practici ale popula- ţiei din Republica Moldova despre he- patitele virale B şi C şi consilierea şi

testarea voluntară la HIV şi hepatite virale 1119

Desenăm şi colorăm animale domestice

1114

Diagnosticul microbiologic rapid al infec-

ţiilor tractusului urinar n1174 Educaţia non-formală în şcoală 1148 Educaţie tehnologică 1154, 1156 Etica şi deontologia poliţienească 1144 Expoziţii internaţionale specializate "Food & Drinks. Food Technology", ed. a 15-a jubiliară 1113 Foişorul 1232 Folclor românesc de la est de Nistru, de Bug, din nordul Caucazului 1166 Formare de competenţe prin strategii didactice interactive 1159 Ghid cu privire la implementarea legii privind securitatea generală a produ- selor nr. 422-XVI din 22.12.2006 1145 Instruirea poliţienească 1146 Învăţ să fiu 1160 Învăţăm a număra 1219 Maşa şi ursul 1233 Mic dicţionar de termeni lingvistici 1203 Motanul şi vulpea 1234 National Bibliography of Moldova 1112 Packaging. Depot, ed. a 13-a, 21- 25.05.2008 1113 Plante medicinale 1177 Populaţia Republicii Moldova pe vârste şi sexe, în profil teritorial la 1 ianuarie 2008 1120 Probleme actuale ale ştiinţelor umanisti- ce 1149-50 Probleme actuale în domeniul protecţiei drepturilor omului 1129

47

Cronica cărţii Nr 6-2008 ≡ Book annals Nr 6-2008

Pronosticul răspândirii dăunătorilor prin- cipali şi a bolilor plantelor agricole pentru luna iunie anul 2008 şi reco- mandări de combatere a lor şi a buru- ienilor 1183 Protecţia drepturilor persoanelor în etate în Moldova 1141 Protocoale clinice neonatale 1181 Proverbele lumii 1205 Raport anual 1140

Raport anual al Asociaţiei Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova 2007 1189 Raport cu privire la seminarul Perfecţio- narea serviciului public prin manage- mentul eficient al resurselor umane

1147

Studii Doctorale 1164 Ţăranul şi ursul 1220 Viaţa în ochii copilului 1131

Workshop Report Improving Civil Service through Effective HR Management, 28-29 mart. 2008, Chişinău 1147 Защита прав пожилых людей 1142 Население Республики Молдова по возрасту и полу в территориальном аспекте на 1 января 2008 г. 1120 Прогноз распространения главнейших вредителей и болезней сельскохо- зяйственных культур в июне 2008 года и рекомендации по борьбе с ними и с сорняками 1183 Сборник нормативных актов в сфере предупреждения и борьбы с отмы- ванием денег и финансированием терроризма 1134 Тесты по дисциплине "Банковская деятельность" 1126 Технологическое воспитание 1155, 1157, 1185

Index de subiecte

Academia "Ştefan cel Mare" a Ministeru- lui Afacerilor Interne al Republicii Mol- dova Anale 1130 Alimentare – Carne de pasăre – Control sanitar 1143 Antrenament sportiv – Prognozare 1196 Arbitri – Fotbal 1195 Arheologie – Brăviceni – Raionul Orhei – Republica Moldova 1236 Arheologie – Fortificaţii traco-getice 1235 Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profe- sionişti din Republica Moldova 1189 Autovehicule – Anuare 1187 Baze de date – Lucrări practice (fr.) 1107 Bănci – Teste (rusă) 1126 Biomasă – Energetică 1190 Bisercia Romano-Catolică 1118 Boli – Plante agricole – Combatere 1183

Boli infecţioase – Cercetări sociologie

1119

Cadastrul funciar al Republicii Moldova

1125

Cărţi de colorat 1114-15 Cebotari, Ion, 1938-…, medic epidemio- log – Biografie 1180 Colegiul de Construcţii din Chişinău – Republica Moldova – Promoţia, 2008 – Istorie 1162 Colegiul Politehnic din mun. Chişinău – Republica Moldova – Promoţia, 2008 - Istorie 1163 Contracte colective de muncă – Sistemul învăţământului municipal – Chişinău

1123

Deontologie poliţienească 1144 Diagnoză medicală microbiologică 1174

48

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Dicţionar de termeni lingvistici – Limba română 1203 Dispozitive numerice 1191 Drept 1127 Drept administrativ – Republica Moldova (rusă) 1132 Drept economic (rusă) 1139 Drept public 1130 Drepturile copilului – Republica Moldova

1131

Drepturile omului – Protecţie 1129 Educaţie civică – Drepturile omului 1151 Educaţie civică 1148 Educaţie tehnologică – Metodica predării 1154, 1156 Educaţie tehnologică – Metodica predării (rusă) 1155, 1157 Educaţie tehnologică (rusă) 1184-85 Expoziţii internaţionale, 2008 – Industrie alimentară 1113 Federaţia Sindicatelor Angajaţilor din Serviciile Publice din Republica Mol- dova 1124 Finanţarea terorismului – Prevenire – Combatere – Acte normative 1134 Fluturi – Enciclopedii ilustrate 1175 Folclor 1165 Folclor românesc 1166 Formarea cadrelor didactice 1158 Fotbal – Arbitri 1195 Gorovei, Artur, 1864-1951, folclorist român 1165 Iconografie – Subiecte religioase 1192 Industrie alimentară – Expoziţii speciali- zate, 2008 1113 Infracţiuni 1138 Inovaţii – Economie (rusă) 1106 Istoria ilustrată a românilor 1238 Îngrăşăminte cu azot 1182 Învăţământ – Organizare 1160 Învăţământ matematic – Republica Mol- dova – Istorie 1169 Învăţământ postuniversitar 1164 Învăţământ preşcolar 1161 Limba bulgară 1204 Limba engleză – Semantică 1198

Limba engleză 1199 Limba franceză – Fonetică 1200 Limba franceză – Indici bibliografici 1111 Limba română – Alolingvi 1201 Limba română – Identitate – Istorie 1197 Limba română – Medica predării 1152 Limba română – Termeni lingvistici – Dicţionare 1203 Limba română pentru alolingvi – Metodi- ca predării 1153 Linii telefonice – Raionul Anenii Noi – Republica Moldova – Adrese 1186

Literatură bulgară – Critică şi interpretare (bulg.) 1204 Literatură franceză pentru copii – Poveşti

1221

Literatură română din Republica Moldova

– Poezie – Aforisme 1213

Literatură română din Republica Moldova

– Poezie – Colinde – Scenete 1211

Literatură română din Republica Moldova

– Poezie (rusă) 1215

Literatură română din Republica Moldova

– Poezie 1206-07, 1210, 1212

Literatură română din Republica Moldova (ucr.) 1214 Literatură română din Republica Moldova

1208-09

Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poveşti 1230 Literatură română din Republica Moldova pentru copii 1227-29, 1231

Literatură română pentru copii – Poveşti

1225

Literatură română pentru copii 1226 Literatură rusă din Republica Moldova – Poezie (rusă) 1216-17 Literatură rusă pentru copii – Poveşti

1232-34

Literatură spaniolă pentru copii – Poveşti

1222-24

Literatură ucraineană din Republica Moldova – Poezie (ucr.) 1218 Management – Întreprinderi (rusă) 1110 Management – Resurse umane (rusă)

49

1109

Cronica cărţii Nr 6-2008 ≡ Book annals Nr 6-2008

Mândâcanu, Ala, 1954-…, jurnalist 1122 Matematică – Istorie 1170 Matematică – Probleme şi exerciţii 1168 Matematică (rusă) 1172 Matematică 1171 Mărci poştale – Republica Moldova – Cataloage 1188 Medicină preventivă 1180 Mediul ambiant – Protecţie 1167 Metodologia dreptului 1128 Mihalache, Ana, 1938-…, filolog – Biobi- bliografie 1111 Minori – Urmărire penală 1137 Muzică instrumentală – Republica Mol- dova – Istorie 1194 Muzică pentru acordeon 1193 Neonatologie 1181 Neurofiziologie 1179 Neuropsihologie 1179 Organizarea învăţământului – Formarea de competenţe 1159 Organizarea învăţământului 1160 Participarea tinerilor – Alegeri 1121 Plante agricole – Boli – Combatere 1183 Plante medicinale 1177 Poliţie – Instruire 1146 Populaţia Republicii Moldova – Date statistice 1120 Poveşti 1220-25, 1230, 1232-34

Procese penale – Drepturile omului 1135 Procese penale (rusă) 1136 Proprietate intelectuală – Republica Moldova 1140 Protecţie socială – Persoane în etate (rusă) 1142 Protecţie socială – Persoane în etate

1141

Proverbe 1205 Psihologie pedagogică 1117

Republica Moldova – 1942-1943 – Istorie – Biografii 1237 Români – Istorie 1238 Sănătate şi igienă personală – Practici

1176

Securitatea produselor – Implementarea legii 1145 Servicii publice – Management 1147 Spălarea banilor – Prevenire – Combate- re – Acte normative 1134 Tehnici pe calculator – Cadastru – Orga- nizarea teritoriului 1108 Trafic de copii – Combatere 1133

Transport – Anuare 1187 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova – Anale 1127 Urmărire penală – Minori 1137 Volgograd – 1941-1943 – Istorie 1237 Дарокан 1116

50

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Index de editori

Acad. "Ştefan cel Mare" a MAI al RM 1130, 1146 Acomed plus SRL 1132 Agata 1205 AGEPI 1140 APEO-Media SRL 1187 Arc 1222-24 Balacron SRL 1114-15 Bons Offices SRL 1161 Business-Elita SRL 1194 Cadran 1168 Camera Naţ. a Cărţii 1112 Cartea Moldovei 1237 Cartier 1153, 1201-02, 1204

Centrul de Studii Comparative în Ştiinţe Juridice 1138 Centrul Ed. al UASM 1108, 1239 Centrul Educaţional "Pro Didactica"

1159-60

CEP "Medicina" 1174 CEP USM 1246 Elan Poligraf SRL 1165, 1214, 1218 Elena-VI SRL 1116 Epigraf SRL 1154-57, 1184-85 Federaţia Moldovenească de Fotbal

1195

Fundaţia "Draghiştea" 1208 Garamond-Studio SRL 1190, 1198

Inst. Patrimoniul Cultural 1192, 1235 Inst. pentru Iniţiative Democratice 1148 Inversia-Dub ÎI 1178, 1216 Î.E.-P. "Ştiinţa" 1152 Labirint 1128 Litera AVN SRL 1171-72, 1175, 1177, 1209, 1238 Lumina 1173, 1225 Mitra-Grup SA 1186 Pontos 1129, 1137, 1139, 1141-42, 1182, 1193, 1205-06, 1210, 1212, 1226-27, 1230 Prag-3 SRL 1207 Prut Internaţional 1199 Reclama SA 1213, 1228, 1231 Somersbi SRL 1134 Statistica 1120 TISH 1188 ULIM 1111, 1122, 1127 Univers Pedagogic 1170 Urma Ta PP SRL 1131 UST 1169 UTM 1107, 1143, 1164, 1167, 1191 Valinex SA 1196 Vite-jesc SRL 1219-21, 1232-34 Лабиринт 1215 ТУМ 1109-10

Index ISBN eronate

ISBN 978-9975-9545-01 1168 ISBN 978-9975-74-008-1 1172 ISBN 978-9975-9868-8-5 1208 ISBN 9975-74-916-X 1209 ISBN 978-9975-102-86-8 1230

51

Materiale bibliografice Nr 2-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 2-2008

INDICE "MATERIALE BIBLIO- GRAFICE"

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1973

INDEX "THE BIBLIOGRAPHI- CAL MATERIALS"

PUBLISHED FROM 1973

 

2008

APRILIE-IUNIE

NR 2

APRIL-JUNE

(250-506)

0 GENERALITĂŢI

00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII

001 Ştiinţă şi cunoaştere în general

250. Probleme teoretice şi practice ale economiei proprietăţii intelec-

tuale : Comunic. prez. la ed. a 6-a a Conf. intern. şt.-practice (22-23 noiembr. 2007) / consiliul şt.-ed : Dorian Chiroşca (preş.), Viorica Cărare, Valentina Fetiniuc [et al.] ; coord. şt. : Iurie Badâr. – Ch., 2008. – 236 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-991]

251. Мишковец, Н. М. Инновационная деятельность предприятий /

Н. М. Мишковец. – Кахул, 2008. – P. 145-147. (29 tit. în lb. rusă, ucr.). – [2008-

1166]

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor

252. Magariu, Nicolae. Metodologia proiectării OO a produselor sof-

tware / Nicolae Magariu, Liudmila Nigreţcaia-Croitor, Natalia Pleşca. – Ch., 2008. –

P. 133-134. (22 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2008-1093]

253. "Securitatea informaţională 2008" : Conf. intern., 16-17 apr.,

2008, (ed. a 5-a jubiliară) / com. org. : Grigore Belostecinic [et al.]. – Ch., 2008. – 76

p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-732]

52

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

005 Management

254. Губер, Ю. Менеджмент гуманитарных ресурсов : Ч. 1-я : Лич-

ность, группа, персонал / Ю. Губер, Н. Шестенко. – К., 2008. – 92 p. (Bibliogr. la

începutul temelor). – [2008-1176]

255. Губер, Ю. Е. Менеджмент организаций : Ч. 1-я : Организации,

их функционирование и развитие / Ю. Е. Губер, Ф. В. Алказ. – К., 2008. – 96 p. (Bibliogr. la începutul temelor). – [2008-1175]

01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE

256. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Mol-

dova : Cărţi. Autoreferate. Teze. Materiale bibliografice. Note muz. Publ. artă plasti- că. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Claudia Bâgu, Valentina Chitoroagă, Ludmila Corghenci [et al.] ; red. resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă ; des. : Renata Cozonac. – Ch. :

Camera Naţ. a Cărţii, 2007 ("Valinex" SRL). – 20 cm. – ISSN 1875-0550. Nr 12, 2007. – 2007. – 390 p. (2272 tit.). – [2008-733] Sistematizat, include inform. despre publ. ed. în Rep. Moldova, cu ele- mente de identificare (descriptori), conţine "Cronica cărţii", "Cronica art. de rev.", "Cronica art. de gaz.", Indice "Materiale bibliografice", "Cronica n. muz.", "Cronica publicaţiilor de artă". – An. : Ind. de nume, tit. – Lista rev. şi gaz. ale căror art. au fost fişate.

257. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Mol-

dova : Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare. Resurse electronice : Se ed. din anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Clau- dia Bâgu, Valentina Chitoroagă, Ludmila Corghenci [et al.]; red. resp. şi coord. :

Valentina Chitoroagă ; des. : Renata Cozonac. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii, 2008 ("Valinex" SRL). – 20 cm. – ISSN 1875-0550. Nr 1, 2008. – 2008. – 234 p. (1211 tit.). – [2008-1083] Sistematizat, include inform. despre publ. ed. în Moldova, cu elemente de identificare (descriptori), conţine "Cronica cărţii", "Cronica art. de rev.", "Cronica art. de gaz.", "Cronica resurselor electronice". – An. : Ind. de nume, tit. – Lista rev. şi gaz. ale căror art. au fost fişate.

53

Materiale bibliografice Nr 2-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 2-2008

258. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Mol-

dova : Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Claudia Bâgu, Valentina Chitoroagă, Ludmila Corghenci [et al.] ; red. resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă ; des. : Renata Cozonac. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii, 2008 ("Valinex" SRL). – 20

cm. – ISSN 1875-0550.

Nr 2, 2008. – 2008. – 268 p. (1653 tit.). – [2008-1183] Sistematizat, include inform. despre publ. ed. în Moldova, cu elemente de identificare (descriptori), conţine "Cronica cărţii", "Cronica art. de rev.", "Cronica art. de gaz.". – An. : Ind. de nume, tit. – Lista rev. şi gaz. ale căror art. au fost fişate.

02 BIBLIOTECONOMIE

259. Symposia professorum : Materialele sesiunii şt. din 13 oct. 2007 :

Ser. : Biblioteconomie. Informare. Documentare / dir. publ. : Andrei Galben ; coord. şt. : Mihai Şleahtiţchi ; col. red. : Ana Guţu [et al.] ; red. resp. : Ludmila Corghenci. – Ch., 2008. – 83 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-844]

050 Publicaţii periodice şi seriale

260. Calendar Naţional, 2008 / aut. : Valeria Matvei, Maria Şveţ ; colab.

: Ion Madan, Ecaterina Ciubotaru, Vlad Pohilă ; col. red. : Petru Soltan, Andrei Eşanu, Aurel Marinciuc [et al.]. – Ch., 2008. – 467 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). –

[2008-952]

08 POLIGRAFII. LUCRĂRI COLECTIVE

261. Conferinţa ştiinţifică studenţească "Tineretul de azi – viitorul de

mâine" : dedicată aniversării 62 de la fondarea USM, 14-18 apr. 2008 : Rez. comu-

nic. / com. org. : Andrei Prohin (preş.) [et al.]. – Ch., 2008. – 338 p. (Bibliogr. la sfâr-

şitul art.). – [2008-783]

262. Ştiinţele socio-umanistice şi progresul tehnico-ştiinţific : Conf. şt.

interuniv. : Materialele comunic. şt., 4 apr. 2008 / col. red. : Mihai Braga [et al.] . –

Ch. : UTM, 2008. – 227 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-652]

54

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE

1/14 FILOZOFIE

263. Capcelea, Valeriu. Normele sociale / Valeriu Capcelea ; red. şt. :

Alexandru Roşca ; ref. şt. : Eudochia Saharneanu, Efim Mohorea. – Ch., 2007. – P.

288-299. (197 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă). – [2008-961]

159.9 Psihologie

264. Olărescu, Valentina. Corecţia psihomotricităţii şi instabilităţii ca-

pacităţii de muncă la elevii cu reţinere în dezvoltarea psihică / Valentina Olărescu ; red. şt. : Nicolae Bucun. – Ch., 2008. – P. 102-113. (244 tit. în lb. rom., engl., rusă).

– [2008-1142]

2 RELIGIE. TEOLOGIE

265. Cireş, Serghei. Idei umaniste şi concepţii isihaste în activitatea şi

opera cuviosului Paisie Velicicovski = Гуманистические и религиозные идеи в

деятельности Сф. пр. Паисия Величковского / Serghei Cireş // Prin ortodoxie şi umanism spre reintegrarea Moldovei : Materialele Conf. Şt.-Teologice. – Ch., 2008.

– P. 112-114. (32 tit. în lb. rom., rusă). – [2008-503]

3 ŞTIINŢE SOCIALE

31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE

266. Comunicarea publică : concepte şi interpretări : Vol. 4 / coord. :

Valentin Dorogan. – Ch., 2007. – 95 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-781]

267. Paladi, Gheorghe. Consideraţii privind procesul de îmbătrânire

demografică în Republica Moldova / Gheorghe Paladi // Akademos. – 2008. – Nr 3.

– P. 69. (38 tit. în lb. rom., engl., rusă).

268. Plugaru, Lilia. Capitalul uman în contextul transformărilor sociale :

[studiu] / Lilia Plugaru ; sub red. şt. a lui Timuş Andrei. – Ch., 2008. – P. 181-197. (282 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2008-573]

55

Materiale bibliografice Nr 2-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 2-2008

32 POLITICĂ

269. Burian, Alexandru. Unele aspecte privind perspectivele geopoliti-

ce ale statalităţii moldoveneşti / Alexandru Buruian // Administrarea Publică. – 2008.

– Nr 2. – P. 51-52. (21 tit. în lb. rom., engl., rusă).

270. Cornea, Sergiu. Introducere în politologie / Sergiu Cornea. –

Cahul, 2008. – 265 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [2008-701]

271. Manipularea în post-totalitarism / ed. coord. de Mihai Şleahtiţchi ;

rec. şt. : Igor Racu, Valentina Priţcan. – Ch., 2008. – P. 432-440. (150 tit. în lb. rom., engl, rusă) şi la sfârşitul art. – [2008-1100]

272. Ţîrdea, Bogdan. Politologie / Bogdan Ţîrdea, Larisa Noroc ; resp.

de ed. : Valentin Rusnac. – Ch., 2008. – P. 285-286. (57 tit. în lb. rom., engl., rusă).

– [2008-656]

273. Власть и общество в истории : геополитические изменения на

постсоветском пространстве в конце XX – начале XXI вв. : [Междунар. лет. шк. молодых историков стран-участниц содружества независ. государств] : Мате- риалы для участников, 11-18 июня 2008 г., [Вадул-луй-Водэ], Респ. Молдова. – К., 2008. – 192 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-1097]

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE

274. Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova : Anul 2007,

Vol. 5 : Seria "Economie" / dir. publ. : Andrei Galben ; coord. şt. : Ana Guţu ; red. resp. : Petru Roşca. – Ch., 2007. – 350 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-909]

275. Capaţina, Grigori. Geo-economie / Grigori Capaţina. – Ch., 2008.

– P. 289-290. (20 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2008-651]

276. Sârbu, Olga. Teste la disciplina "Microeconomie" : Pentru spec. :

362.1

– Marketing şi Logistică, 363.1 – Business şi Administrare, 363.2 – Achiziţii,

364.1

– Finanţe şi Bănci, 365.1 – Econ. mondială şi Relaţii Econ. Intern., 366.1 –

Econ. Gen. / Olga Sârbu, Elena Moroi, Elena Busuioc. – Ch., 2008. – P. 64-65. (43

tit. în lb. rom., rusă). – [2008-1022]

56

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

277. Sârbu, Olga. Teste la disciplina "Macroeconomie" : Pentru spec. :

362.1

– Marketing şi Logistică, 363.1 – Business şi Administrare, 363.2 – Achiziţii,

364.1

– Finanţe şi Bănci, 365.1 – Econ. mondială şi Relaţii Econ. Intern., 366.1 –

Econ. Gen. / Olga Sârbu, Elena Moroi, Elena Busuioc. – Ch., 2008. – P. 60. (22 tit.). – [2008-1026]

278. Symposia professorum : Materialele Conf. şt.-practică Intern. 15-

16 oct. 2007 : Seria "Economie" / dir. publ. : Andrei Galben ; coord. şt. : Ana Guţu ; red. resp. : Alexandru Gribincea. – Ch., 2008. – 323 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). –

[2008-907]

279. Сорочан, О. П. Экономическая теория / О. П. Сорочан. – К.,

2008. – P. 326-327. (21 tit.). – [2008-1032]

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii

280. Romandaş, Nicolae. Constituirea sindicatelor – baza dreptului

constituţional de asociere / Nicolae Romandaş // Administrarea Publică. – 2008. –

Nr 2. – P. 120-121. (21 tit.).

336 Finanţe

281. Balaban, Ecaterina. Fiscalitatea agenţilor economici / Ecaterina

Balaban. – Ch., 2008. – P. 148-149. (23 tit. în lb. rom., rusă). – [2008-887]

282. Casian, Angela. Gestiunea finanţelor publice / Angela Casian. –

Ch., 2008. – P. 160-163. (53 tit. în lb. rom., rusă) şi la sfârşitul temelor. – [2008-876]

283. Cobzari, Ludmila. Aspecte privind stabilitatea sistemului bancar /

Ludmila Cobzari, Mariana Cucu. – Ch., 2008. – P. 194-221. (283 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2008-879]

284. Cociug, Victoria. Control şi audit intern bancar / Victoria Cociug,

Olga Timofei. – Ch., 2008. – P. 117-118. (25 tit. în lb. rom., rusă). – [2008-875]

285. Cociug, Victoria. Management bancar / Victoria Cociug, Liliana

Cinic, Olga Timofei. – Ch., 2008. – P. 136-137. (23 tit. în lb. rom., engl., rusă). –

[2008-877]

57

Materiale bibliografice Nr 2-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 2-2008

286. Graur, Anatol. Practicum la contabilitatea impozitelor / Anatol

Graur, Maria Ratcov. – Ch., 2008. – P. 269-270. (34 tit. în lb. rom., rusă). – [2008-

846]

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea eco- nomiei. Producţie. Servicii. Preţuri.

287. Republic of Moldova 2007 / general coord. : Valeriu Prohniţchi ;

acad. coord. : Alex Oprunenco ; transl. : Veaceslav Musteaţa, Marin Şalaru. – Ch.,

2008. – P. 272-273. (46 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2008-817]

288. Tcaci, Natalia. Valorificarea potenţialului economic al legumiculturi

în Republica Moldova / Natalia Tcaci, Ana Nicolaescu. – Ch., 2008. – P. 200-208. (121 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă). – [2008-925]

289. Кисиль, С. М. Ценообразование в плодоводстве / С. М. Ки-

силь. – К., 2008. – P. 147-162. (182 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2008-1033]

290. Пойсик, Михаил. Промышленность Молдовы : вчера, сегодня,

завтра / Михаил Пойсик. – К., 2008. – P. 74-75. (44 tit. în lb. rom., rusă). – [2008-

647]

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială

291. Berzan, V. Piaţa liberalizată de energie electrică. Structura, meca-

nismul de formare a preţurilor şi instrumente de management a riscului / V. Berzan,

S. Rimschi. – Ch., 2007. – P. 80-82. (43 tit. în lb. engl., rusă). – [2008-747]

292. Doltu, Constantin. Investiţiile străine directe şi influenţa lor asupra

modernizării economiei în tranziţie / Constantin Doltu. – Ch., 2008. – P. 175-182. (127 tit.). – [2008-934]

293. Gribincea, Al. Tranzacţii internaţionale / Al. Gribincea, N. Ţâu, E.

Sava ; red. resp. : A. Gribincea. – Ch., 2008. – P. 162-165. (113 tit. în lb. rom.,

engl.). – [2008-1027]

58

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

294. Jamba, Afinoghent. Merceologia produselor agricole / Afinoghent

Jamba. – Ch., 2008. – P. 248-251.(61 tit. în lb. rom., rusă). – [2008-856]

295. Иовв, Татьяна. Сущность и техника спекулятивных операций

на рынке капитала / Татьяна Иовв. – К., 2008. – P. 262-269. (70 tit. în lb. rom.,

engl., rusă). – [2008-878]

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ

Vitalie

Gamurari (preş.), Victor Guţuleac, Andrei Smochină [et al.]. – Ch., 2007. – 177 p.

(Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-1171]

296. Analele ULIM :

Vol.

7

:

Ser.

: Drept / consiliul

red.

:

297. Baltaga, Dmitrii. Teoria răspunderii juridice : aspecte doctrinare,

metodologice şi practice : Spec. 12.00.01 – Teoria Gen. a Dreptului ; Istoria statului şi dreptului ; Istoria doctrinelor politice şi de drept : Autoref. al tezei de doctor habilitat în drept / Dmitrii Baltaga. – Ch., 2008. – P. 38-41. (42 tit. de lucr. ale aut. în lb. rom., rusă). – [2008-111 Teze]

298. Blîndu,

Eugeniu.

Experimentul

operativ:

teoria

şi

practica

/

Eugeniu Blîndu, Alexandru Pareniuc. – Ch., 2007. – P. 51. (27 tit.). – [2008-1045]

299. Capcelea, Valeriu. Deontologia juridică : Manual pentru fac. de

drept / Valeriu Capcelea ; red. şt. : Oleg Balan ; ref. şt. : Petru Loghin, Veaceslav Pînzari. – Ch., 2007. – P. 410-411. (142 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2008-961]

300. Carta europeană a limbilor – instrument de protecţie al diversităţii

lingvistice şi de întărire a dialogului intercultural în Moldova = Европейская хартия

языков – инструмент защиты языкового многообразия и укрепления межкуль- турного диалога в Молдове : Comrat – Taraclia – Briceni – Chişinău : Materialele seminarelor / red. gen. : Atanasia/Tatiana Stoianova. – К., 2008. – 492 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-1057]

301. Chirinciuc, Galina. Persoana juridică – subiect de drept civil.

Drept civil. Partea generală / Galina Chirinciuc. – Ch., 2008. – P. 272-279. (136 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă). – [2008-1094]

59

Materiale bibliografice Nr 2-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 2-2008

302. Costachi, Gheorghe. Protecţia mediului înconjurător – concept şi

esenţă / Gheorghe Costachi, Alina Rotaru // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 4. – P. 44- 45. (26 tit. în lb. rom., rusă).

303. Dediu-Martîniuc, Cristina. Subiecţii de drept internaţional public

contemporan : Monografie / Cristina Dediu-Martîniuc, Nicolae Osmochescu. – Ch.,

2008. – P. 196-218. (304 tit. în lb. rom., engl., rusă, ucr.). – [2008-1021]

304. Golubenco, Gheorghe. Criminalistică : obiect, sistem, istorie /

Gheorghe Golubenco. – Ch., 2008. – 215 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2008-620]

305. Moraru, Anton. Introducere în metodologia juridică : (Teoria şi

practica investigaţiilor ştiinţifice) / Anton Moraru ; red. şt. : Teodor Negru. – Ch.,

2008. – P. 124-127. (80 tit. în lb. rom., rusă). – [2008-1135]

306. Pareniuc, Alexandru. Prevenirea şi descoperirea escrocheriilor /

Alexandru Pareniuc, Alexei Pungă. – Ch., 2008. – P. 64. (23 tit. în lb. rom., rusă). –

[2008-649]

307. "Probleme actuale în domeniul protecţiei drepturilor omului" :

Conf. şt. intern. : Dedicată Zilei Intern. a Drepturilor Omului, 10 dec. 2007, Bălţi / col. red. : Ioan Sabău Pop (Târgu-Mureş), Elena Botnari. – Ch., 2007. – 265 p. (Bibliogr.

la sfârşitul art.). – [2008-1157]

308. Rusu, Vitalie. Urmărirea penală în cauzele cu minori / Vitalie

Rusu, Octavian Pop. – Ch., 2008. – P. 103-116. (176 tit. în lb. rom., rusă) şi în note- le de subsol. – [2008-1156]

309. Tendinţe globale şi regionale ale terorismului la etapa contempo-

rană. Probleme de cooperare a poliţiei în contracararea terorismului = Мировые и региональные тенденции современного терроризма. Проблемы сотрудничест- ва правоохранительных органов в сфере антитеррористической деятельности = Gegenwärtige globale und regionale Tendenzen des Terrorismus : Probleme der polizeilichen zusammenarbeite im bereich der antiterroristischen Tätigkeit : Materia- le ale Conf. şt.-practice intern., 28 iun. 2007 / col. red. : Igor Bodorin (preş) [et al.]. – Ch., 2007. – 164 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-650]

310. Vasiloi, Djulieta. Componenţa de infracţiune / Djulieta Vasiloi,

Basim A. Abbas. – Ch., 2008. – P. 55-56. (31 tit. în lb. rom., rusă). – [2008-1192]

60

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

311. Анточ, А. Антидемпинговое регулирование и его место в ме-

ханизме публичного управления Республики Молдова / А. Анточ, В. Игнатьев //

Закон и жизнь. – 2008. – Nr 5. – P. 33-34. (48 tit.).

312. Белый, Н. А. Методическое пособие для изучения специаль-

ного курса "Пенитенциарное право Республики Молдова" / Н. А. Белый ; под ред. Трофима Карпова, Оксаны Ротару. – К., 2008. – P. 9-12. (48 tit.) şi la sfârşi- tul temelor. – [2008-842]

313. Бойко, Н. Ф. Административное право Республики Молдова :

(в схемах) / Н. Ф. Бойко. – Ch., 2008. – P. 177-189. (204 tit. în lb. rom., rusă). –

[2008-1207]

314. Быргэу, М. М. Теоретико-управленческое понимание профи-

лактики преступности : важная прикладная задача современной правоохрани- тельной системы : (опыт Респ. Молдова) / М. М. Быргэу. – Ch., 2008. – P. 503- 548. (617 tit. în lb. rom., engl., germ., fr., rusă, ucr.). – [2008-931]

315. Мэржиняну, Юрий. Судебная система РМ и США – сравни-

тельный анализ, на примере уголовного судопроизводства / Юрий Мэржиняну, Юлияна Визитиу // Avocatul poporului. – 2008. – Nr 4/6. – P. 38-39. (21 tit. în lb. rom., rusă).

316. Овчинникова, О. Проблемы личных неимущественных прав в

законодательстве Республики Молдова / О. Овчинникова // Закон и жизнь. – 2008. – Nr 5. – P. 41. (20 tit.).

317. Флоря, Евгений. Основы криминальной персонологии = Fun-

damentals of Criminal Personology / Евгений Флоря. – К., 2008. – P. 239-257. (340

tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2008-1020]

318. Чернявский,

Павел.

Предпринимательское

право

/

Павел

Чернявский. – Ch., 2007. – P. 117-119. (55 tit). – [2008-1120]

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ

319. Băncilă, Gabriela. Analiza riscurilor alimentare prin puncte critice

de control : Implementarea sistemului HACCP la S.C. "Avicola Braşov" S.A. /

61

Materiale bibliografice Nr 2-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 2-2008

Gabrilea Băncilă. – Ch., 2008. – P. 84-85. (25 tit. în lb. rom., engl., fr.). – [2008-

1177]

320. Chimerciuc, Nicolae. Protecţia civilă / Nicolae Chimerciuc ; red.

resp. : Sergiu Pintilei. – Ch., 2008. – P. 99-100. (22 tit. în lb. rom., rusă). – [2008-

993]

321. Etica şi deontologia poliţienească : Aspecte de implementare : Ma-

terialele conf. şt.-practice "Consolidarea activităţii de promovare şi implementare a eticii şi deontologiei poliţieneşti", 12 oct. 2006 / coord. şt. : Veaceslav Grati. – Ch., 2007. – 146 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-1146]

322. Instruirea poliţienească / Vitalie Strungaru, Tudor Fomin,

Veaceslav Cocier [et al.] ; sub red. : Ghenadie Chiriţa. – Ch., 2008. – P. 245-249.

(140 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2008-1147]

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE

323. Asistenţa socială a persoanelor cu dizabilităţi / Aurelia Racu, Doru

Vlad Popovici, Verginia Creţu [et al.]. – Ch., 2008. – P. 278-279. (27 tit. în lb. rom.,

engl.). – [2008-623]

324. Stegăroiu, Valentin. Asigurările sociale : reflecţii, probleme, su-

gestii / Valentin Stegăroiu, Nicolae Ţâu ; red. resp. : A. Gribincea. – Ch., 2008. – P. 157-162. (144 tit. în lb. rom., engl.). – [2008-1025]

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER

325. Braşoveanu, Eudochia. Metodologia formării abilităţilor de per-

cepţie auditivă la elevii cu deficienţe de auz : Ghid metodic / Eudochia Braşoveanu ;

coord. : Aglaida Bolboceanu. – Ch., 2008. – P. 36-37. (31 tit. în lb. rom., rusă). –

[2008-800]

326. Budevici, Anatolie. Aspecte din managementul educaţional şi în-

văţământul deschis la distanţă / Anatolie Budevici, Artur Cărăuş. – Ch., 2008. – P.

143-149. (110 tit.). – [2008-730]

62

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

327. Budnic, Ana. Formarea competenţei de comunicare interculturală

la viitorii profesori de limba engleză / Ana Budnic. – Ch., 2008. – P. 188-216. (212

tit. în lb. rom., engl., fr., rusă). – [2008-1202]

328. Citind învăţ să fiu : Auxiliar didactic pentru psihologi şcolari, diri-

ginţi, profesori / grupul de lucr. : Violeta Dumitraşcu (coord.), Elena Cartaleanu, Tatiana Cartaleanu [et al.]. – Ch., 2008. – P. 143-144. (43 tit. în lb. rom., engl., ru- să). – [2008-738]

329. Cojocaru, Ion. Şcoala naţională şi învăţământul matematic în

concepţia pedagogilor autohtoni : (material didactic pentru activitatea extraşc.) / Ion

Cojocaru. – Ch., 2007. – P. 79-81. (36 tit. în lb. rom., rusă). – [2008-648]

330. Curriculumul educaţiei copiilor de vârstă timpurie şi preşcolară (1-

7 ani) în Republica Moldova / Aglaida Bolboceanu, Stela Cemortan, Eugen Coroi [et

al.] ; expert intern. : Mihaela Ionescu, Regina Rimkiene. – Ch., 2008. – P. 91-96. (77

tit. în lb. rom., rusă). – [2008-812]

331. Experienţe şi realizări în învăţământul preuniversitar / coord. :

Larisa Şofron. – Ch., 2008. – 87 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-653]

332. Învăţ să fiu : Ghid pentru psihologi şcolari, diriginţi, profesori / Cris-

tina Beldiga, Viorica Cojocaru, Otilia Dandara [et al.] ; rev. şt. : Marcela Marcinschi-

Călineci, Ana Maria Oancea. – Ch., 2008. – P. 226-228. (80 tit. în lb. rom., rusă). –

[2008-1185]

333. Formare de competenţe prin strategii didactice interactive / Tatia-

na Cartaleanu, Olga Cosovan, Viorica Goraş-Postică (coord.) [et al.]. – Ch., 2008. –

P. 202-203. (49 tit.). – [2008-1219]

334. Patraşcu, Dumitru. Evaluarea performanţelor cadrelor didactice şi

managerilor educaţionali / Dumitru Patraşcu, Valentin Crudu // Administrarea Publi-

că. – 2008. – Nr 1. – P. 141-142. (21 tit. în lb. rom., engl., fr.).

335. Pregătirea şi perfecţionarea cadrelor didactice în domeniul învă-

ţământului preşcolar şi primar : Materialele conf. şt.-practice intern., 15-16 mai 2008 / coord. : Petru Jelescu, Ludmila Ursu, Valentina Ciobanu ; col. red. : Ion Guţu (preş.), Nicolae Banuh, Petru Jelescu [et al.]. – Ch., 2008. – 264 p. (Bibliogr. la sfâr- şitul art.). – [2008-918]

63

Materiale bibliografice Nr 2-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 2-2008

336. Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice / coord. şt. : Nicolae

Banuh ; col. red. : Igor Racu, Valentin Cuşcă, Alexandru Vatavu [et al.]. – Ch., 2008. Vol. 7, Partea 1-a. – 2008. – 313 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-

1204]

337. Vol. 7, Partea a 2-a. – 2008. – 549 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). –

[2008-1205]

338. Roman, Alexandru. La cumpănă de ani : [activitatea Acad. de

Administrare Publică pe lîngă Preş. Rep. Moldova] / Alexandru Roman. – Ch., 2008. – P. 27. (20 tit.). – [2008-989]

339. Studii Doctorale : Experienţă şi Perspective Europene / col. de

aut. : Petru Todos, Valerian Dorogan, Jorj Ciumac [et al.] ; coord. : Ion Bostan. –

Ch., 2008. – 195 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2008-1178]

340. Suport metodic la Practica de licenţă : Specialitatea "Manager de

personal". – Ch., 2008. – P. 13-16. (87 tit.). – [2008-767]

341. Лицейский научно-методический вестник : Nr 10 : Материалы

межлицейской научно-практической конференции "Создание ситуации успеха на уроке", 11 янв. 2008 / сост. : Г. А. Райко, Б. А. Шаповалов ; ред. совет : Б. А. Шаповалов [и др.] – К., 2008. – 2007. – 145 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-

655]

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. MOD DE VIAŢĂ.

FOLCLOR

342. Creaţia etnologică şi literară a folcloristului Artur Gorovei //

Handrabura Loretta. Artur Gorovei. Studiu monografic. – Ch., 2008. – P. 270-295. –

[20