Sunteți pe pagina 1din 272

ISSN 1857-0550

BIBLIOGRAFIA
NAŢIONALĂ
A
MOLDOVEI

Nr 12
2009

CNCM
Chişinău 2010
MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM
NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National
Bibliography of
Moldova

Books. Abstracts. Thesis.


Magazine and newspaper articles

Published from 1958


Issued once a month

2009
Nr 12

NBCM
Chişinău 2010
MINISTERUL CULTURII ŞI TURISMULUI
CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia
Naţională a
Moldovei

Cărţi. Autoreferate. Teze.


Articole din reviste şi ziare

Se editează din anul 1958


Apare lunar

2009
Nr 12

CNCM
Chişinău 2009
Alcătuitori : Valentina CHITOROAGĂ
Renata COZONAC
Olesea ZABIACO
Claudia BÂGU
Nina MICHERIN
Ludmila CORGHENCI
Iolanta CUŢCHI
Tatiana CIUPERCĂ

Redactor responsabil şi coordonator : Valentina CHITOROAGĂ

Design, tehnoredactare computerizată: Renata COZONAC

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of


Moldova : Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul
1958: Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova; alcăt. :
Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Olesea Zabiaco [et al.] ; red. resp.
şi coord. : Valentina Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Ch. : Camera
Naţ. a Cărţii, 2010 (Valinex SRL). – ISSN 1857-0550. – ISBN 978-9975-
9730-3-8.
Nr 12, 2009. – 2010. – 272 p. – Text. : lb. rom., rusă, alte lb. străine.
– 50 ex. – ISBN 978-9975-49-016-0.

015(478)

 Camera Naţională a Cărţii


din Republica Moldova, 2010
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

CRONICA CĂRŢII BOOK ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2009
DECEMBRIE NR 12 DECEMBER
(2059-2260)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
2059. Antologia invenţiilor : [manual : în vol.] / I. Bostan, V. Dulgheru, V. Bostan [et
a.] ; Univ. Tehn. a Moldovei. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2009. – 25 cm. – ISBN 978-9975-80-
283-3.
Vol. 3 : Sisteme de conversie a energiilor regenerabile. – 2009. – 458 p. : fig., fig. color,
tab. color. – 250 ex. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – ISBN 978-9975-80-284-0 (în cop. tare). –
[2009-2118].
- - 1. Invenţii – Energie regenerabilă.
001.894:620.91(075)
003 Sisteme de scriere şi notare
2060. Терехов, Б. М.
Краткопечатание : (Абракадабра) : Вариант мас. слух. скорописи на базе традиц.
алфавита : Самоучитель / Б. М. Терехов. – К. : Б. и., 2009 (Tipogr. "Alina Scorohodova" ÎI).
– 28, [1] p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 28 (6 tit.) şi în notele de subsol. – F. f. de tit. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-4061-2-3.
[2009-2189].
003.05(075)
008 Civilizaţie. Cultură. Progres
2061. Aniversări culturale ... / Bibl. Naţ. pentru Copii "Ion Creangă" ; alcăt.: Lilia
Tcaci, Tamara Croitoru, Tamara Pereteatcu [et al.] ; resp. de ed. : Claudia Balaban. – Ch. :
"Epigraf" SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 20 cm.
... 2010. – 2009. – 239 p. – Bibliogr. la sfârşitul lucr. – Ind. de nume: p. 236-238. – 500
ex. – ISBN 978-9975-947-85-5. – [2009-2067].
- - 1. Aniversări culturale, 2010. 2. Cultură – Aniversări, 2010.
008(058)
2062. Viziuni de viitor: politica culturală a Republicii Moldova de la schimbări la viabi-
litate = Взгляд в будущее: культурная политика Республики Молдова от перемен к
стабильности = Vision on Cultural Policy of Moldova: from changes to sustainability / Euro-

5
Cronica cărţii Nr 12-2009 ≡ Book annals Nr 12-2009

pean Cultural Foundation, Soros Foundation Moldova ; resp. ed.: Victoria Tcacenco. – Ch. :
Arc, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 156 p. ; 24 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., engl., rusă. – Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei Culturale
Europene şi al Fundaţiei Soros Moldova. – 500 ex.
ISBN 978-9975-61-548-8.
Gratuit. – [2009-2072].
- - 1. Cultură – Republica Moldova (rom., engl., rusă).
008(478)=135.1=111=161.1
01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
2063. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cărţi.
Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare. Materiale bibliografice. Recenzii : Se ed. din anul
1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Valentina Chitoroagă,
Renata Cozonac, Olesea Zabiaco [et al.] ; red. resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă ; design
: Renata Cozonac. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii, 2009 (Tipogr. "Valinex" SRL). – 20 cm. –
ISSN 1857-0550. – ISBN 978-9975-9730-3-8.
Nr 9, 2009. – 2009. – 221 p. – Text: lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 50 ex. – ISBN
978-9975-49-012-2. – [2009-2103].
- - 1. Bibliografii naţionale – Cărţi – Autoreferate – Teze – Articole din reviste şi ziare –
Materiale bibliografice – Recenzii.
015(478)
2064. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cărţi.
Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul 1958: Apare lunar / Camera Naţ. a
Cărţii din Rep. Moldova; alcăt. : Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Olesea Zabiaco [et
al.] ; red. resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Ch. : Camera
Naţ. a Cărţii, 2009 (Tipogr. "Valinex" SRL). – 20 cm. – ISSN 1857-0550. – ISBN 978-9975-
9730-3-8.
Nr 10, 2009. – 2009. – 220 p. – Text: lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 50 ex. – ISBN
978-9975-49-013-9. – [2009-2104].
- - 1. Bibliografii naţionale – Cărţi – Autoreferate – Teze – Articole din reviste şi ziare.
015(478)
2065. Nr 11, 2009. – 2009. – 202 p. – Text: lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 50 ex. –
ISBN 978-9975-49-014-6. – [2009-2172].
- - 1. Bibliografii naţionale – Cărţi – Autoreferate – Teze – Articole din reviste şi ziare.
015(478)
2066. Gheorghe Ghidirim : [chirurg, academician] : Biobibliografie / Univ. de Stat de
Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Bibl. Şt. Medicală ; alcăt.: Ludmila Lipcanu,
Tatiana Gâncu ; resp. ed.: Liubov Karnaeva. – Ch. : CEP "Medicina", 2009. – 79 p. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-915-96-0.
[2009-2128].
- - 1. Ghidirim, Gheorghe, 1939-…, chirurg, academician – Biobibliografie.
016:[617+929 Ghidirm]

6
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

02 BIBLIOTECONOMIE
2067. Biblioteca – Izvor de lumină : 15 ani de activitate : [a Bibl. Publice "Ovidius"] /
Bibl. Municipală "B. P. Hasdeu", Bibl. Publică "Ovidius" ; alcăt.: Victoria Ciobanu, Margareta
Cebotari, Liuba Ciobanu ; ed. îngrijită de Lidia Kulikovschi. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2009.
– 29 cm.
1994-2009. – 2009. – 53, [1] p. : fot. – Publ. Bibl. Publice "Ovidius": p. 42-44. – 100 ex.
– ISBN 978-9975-80-236-9. – [2009-2218].
- - 1. Biblioteca Publică "Ovidius" din Chişinău – Istorie.
027.52(478-25)(091)
030 Lucrări de referinţă generale
2068. Odainic, Ioan Gh.
Almanah enciclopedic / Ioan Gh. Odainic ; Asoc. Obştească pentru Educaţie, Cultură,
Ştiinţă şi Artă din Moldova. – Ch. : Pontos, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 25 cm. – ISBN
978-9975-51-059-2.
Vol. 1: Perioada de tranziţie. Anii 1989-2008. – 2009. – 682 p. : fig., fot., tab. – 1000 ex.
– ISBN 978-9975-51-060-8 (în cop. tare). – [2009-2070].
- - 1. Enciclopedii.
030
070 Ziaristică. Presă
2069. Ciocan, Iulian
Realitatea cu amănuntul la Europa Liberă / Iulian Ciocan. – Ch. : Arc, 2009 (Combinatul
Poligr.). – 25 cm. – (Radio Europa Liberă). – ISBN 978-9975-61-512-9.
[Vol.] 3. – 2009. – 107, [1] p. – 500 ex. – ISBN 978-9975-61-549-5. – [2009-2111].
- - 1. Radio "Europa Liberă".
070+654
2070. Jurnal săptămânal la Europa Liberă : [în vol.] / Radio "Europa Liberă" ; coord.:
Valentina Ursu. – Ch. : Arc, 2009 (Combinatul Poligrafic). – 24 cm. – ISBN 978-9975-61-441-
2.
[Pt.] a 5-a : dec. 2008-dec. 2009. – 2009. – 197, [2] p. : fot. – Ind. alf. al aut.: p. 196-
197. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-61-553-2. – [2009-2153].
- - 1. Radio "Europa Liberă".
070:654(082)
08 POLIGRAFII. LUCRĂRI COLECTIVE
2071. Academia de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii. Analele ATIC –
2007-2008 / Acad. de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii ; red. resp. : Dumitru Solomon ;
col. red.: Gheorghe Popovici, Vladimir Ene, Aurel Sorocovici [et al]. – Ch. : Evrica, 2009 (Ti-
pogr. AŞM). – 21 cm. – ISBN 978-9975-942-91-1. – ISSN 1857-1735.
Vol. 1 (12). – 2009. – 298, [1] p. : fig., tab. – Texte: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la
sfârşitul art. – 150 ex. – ISBN 978-9975-941-27-3 (în cop. tare). – [2009-2196].
- - 1. Inginerie (rom., engl., rusă). 2. Academia de Transporturi, Informatică şi Comuni-
caţii – Anale (rom., engl., rusă).
082:378.6(478-14)=135.1=111=161.1

7
Cronica cărţii Nr 12-2009 ≡ Book annals Nr 12-2009

2072. Vol. 2 (13). – 2009. – 222, [2] p. : fig., graf., tab. – Texte: lb. rom., rusă. –
Bibliogr. la sfârşitul art. – 150 ex. – ISBN 978-9975-941-40-2 (în cop. tare). – [2009-2197].
- - 1. Inginerie (rom., rusă). 2. Academia de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii –
Anale (rom., rusă).
082:378.6(478-14)=135.1=161.1
087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori
2073. Colorăm mijloace de transport : [carte de colorat] / des. şi il.: Simion Coadă. –
Ch. : "Bons Offices" SRL, 2009. – [20] p. : il., il. color ; 24 cm.
F. f. de tit. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-80-288-8.
[2009-2205].
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
2074. Marcenaro, Pier Franco
Şcoala spiritualităţii / Pier Franco Marcenaro. – Ch. : Pontos, 2009 ("Tipogr. Reclama"
SA). – 53, [2] p. ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-51-084-4.
[2009-2143].
- - 1. Spiritualitate.
13:2
2075. Ştiinţe filosofice şi politice : note de curs / Univ. Pedagogică de Stat "Ion
Creangă", Catedra Ştiinţe Filosofice şi Econ. ; coord. şi red. şt.: Sergiu Roşca ; resp. de ed.:
Elena Buzinschi. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. UPS "Ion Creangă"). – 312 p. ; 20 cm.
Bibliogr. la sfârşitul secţiunilor şi în notele de subsol. – 200 ex.
ISBN 978-9975-46-044-6.
[2009-2108].
- - 1. Ştiinţe filosofice. 2. Ştiinţe politice.
1/14+32(075.8)
2076. Астрологический прогноз Молдова … год / сост.: Ирина Красильникова. –
К. : "Analytique Moldpresa PP" SRL, 2009 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 21 cm.
…2010. – 2009. – 32 p. – F. f. de tit. – 500 ex. – ISBN 978-9975-9716-2-1. – [2009-
2203].
- - 1. Astrologie (rusă).
133.52(478)

8
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2 RELIGIE. TEOLOGIE
21/29 SISTEME RELIGIOASE. RELIGII. CREDINŢĂ
27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
2077. Acatistul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu la Icoana Făcătoare de Minuni
"Sporirea Minţii" : (pentru luminarea şi întărirea minţii, pentru sănătate trupească şi sufleteas-
că) / ed. îngrijită de Parohia ortodoxă "Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel" ; [trad.: Tatiana Doibani].
– Ch. : "Cu drag" SRL, 2009 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 32 p. ; 12 x 17 cm.
Tit. orig.: Икона Божьей Матери "Прибавление ума". – 300 ex.
ISBN 978-9975-9916-4-3.
[2009-2202].
- - 1. Acatiste.
27-535.8
2078. Ciuntu, Ioan
O corabie a mântuirii : Catedrala Sf. Teodor Tiron şi Teodora de la Sihla : [din Chişinău
: istorie] / Prot.-mitrofor Ioan Ciuntu ; des.: Veaceslav Popovschi. – Ch. : S. n., 2009 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 208 p. : fot. color ; 27 cm.
Bibliogr.: p. 206-207 (27 tit.). – 2000 ex.
ISBN 978-9975-78-832-8 (în cop. tare şi supracop).
[2009-2073].
- - 1. Catedrala Sf. Teodor Tiron şi Teodora de la Sihla din Chişinău – Istorie.
27(478-25)
2079. Panas, Mihail
Istoria Bisericii Ortodoxe din Republica Moldova / Mihai Panas ; Mitropolia Moldovei. –
Ch. : [Fundaţia "Draghiştea"], 2009 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 189 p. : il. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 186-189 (63 tit.) şi în notele de subsol. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-80-260-4 (în cop. tare).
[2009-2123].
- - 1. Biserica Ortodoxă – Republica Moldova – Istorie.
27(478)(091)
2080. Морару, Вячеслав
Будь всегда тем, кем ты уже есть в своей реальной действительности : (Общение
с Ангелом-Хранителем) / Вячеслав Морару (Черо). – [К. : Б. и. ; Дублин : Б. и.], 2009
(F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 133, [3] p. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-78-823-6.
[2009-2059].
- - 1. Creştinism (rusă).
27-29

3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
314/316 Societate

9
Cronica cărţii Nr 12-2009 ≡ Book annals Nr 12-2009

314 Demografie. Studiul populaţiei


2081. Cartea Verde a Populaţiei Republicii Moldova / grupul de aut.: Constantin Ma-
tei, Gheorghe Paladi, Valeriu Sainsus [et al.] ; consultanţi intern.: Serghei Scherbov, Nikolai
Botev, Vasile Gheţău ; Comisia Naţ. pentru Populaţie şi Dezvoltare. – Ch. : Statistica, 2009
(Tipogr. "Nova-Imprim" SRL). – 56 p. : fig. color, tab. ; 30 cm.
Bibliogr.: p. 46-47 (33 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al UNFPA (Fondul ONU pentru
Populaţiei). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-4034-9-8.
[2009-2087].
- - 1. Demografie – Republica Moldova.
314(478)
Procesele socio-demografice în societatea contemporană: de la meditaţii la acţiuni. –
Vezi Nr 2083.
316 Sociologie
2082. Anuarul statistic al Republicii Moldova … = Статистический ежегодник
Республики Молдова = Statistical Yearbook of the Republic of Moldova / Biroul Naţ. de
Statistică al Rep. Moldova. – Ch. : Statistica, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 30 cm. –
(Statistica Moldovei).
… 2009. – 2009. – 576 p. : tab. – Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – 550 ex. – ISBN
978-9975-4068-0-2 (în cop. tare). – [2009-2239].
- - 1. Dezvoltare socială, 2009 – Republica Moldova – Date statistice (rom., engl., rusă).
2. Dezvoltare economică, 2009 – Republica Moldova – Date statistice (rom., engl., rusă).
316+338(478)(083.41)=135.1=111=161.1
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
Forţa de muncă în Republica Moldova. Ocupare şi şomaj = Labour force in the Repu-
blic of Moldova. Employment and unemployment, 2009. – Vezi Nr 2090.

2083. "Procesele socio-demografice în societatea contemporană: de la meditaţii


la acţiuni", conf. şt. intern. (2009 ; Chişinău). Procesele socio-demografice în societatea
contemporană: de la meditaţii la acţiuni : Materialele Conf. şt. intern. cu prilejul aniversării a
15-a de la adoptarea Progr. de Acţiune al Conf. Intern. pentru Populaţie şi Dezvoltare (Cairo,
1994), 15-16 oct. 2009, Chişinău / col. red.: Gheorghe Paladi, Olga Gagauz, Mariana
Buciuceanu-Vrabie. – Ch. : Inst. Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice, 2009 ("Nova-Imprim"
SRL). – 288 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Antetit.: Inst. Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice, Fondul ONU pentru Populaţie. –
Texte: lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – 300
ex.
ISBN 978-9975-9742-1-9.
[2009-2089].
- - 1. "Procesele socio-demografice în societatea contemporană: de la meditaţii la
acţiuni" – Conferinţă ştiinţifică internaţională (rom., rusă).
316.3+314(082)=135.1=161.1
316.7 Sociologia culturii. Contextul cultural al vieţii sociale

10
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2084. Psihologia comunicării : [pentru uzul studenţilor] / Pavel Movileanu, Arina


Antoci, Angela Beşliu [et al.] ; Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch. : UASM, 2009. – 184
p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 183-184. – 100 ex.
ISBN 978-9975-64-176-0.
[2009-2083].
- - 1. Psihologia comunicării. 2. Comunicare socială.
316.77(075.8)
32 POLITICĂ
Ştiinţe filosofice şi politice. – Vezi Nr 2075.
323 Politică internă
323(478) Politica internă a Republicii Moldova
2085. Кендигелян, Михаил
Гагаузская Республика. Борьба гагаузов за национальное самоопределение. 1989-
1995 : Воспоминания. Документы / Михаил Кендигелян. – Комрат : Б. и., 2009 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 605 p. : fot., tab., [24] p. fot. color ; 25 cm.
Изд. кн. финансировано исполкомом Гагаузии. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-78-838-0 (în cop. tare).
[2009-2241].
- - 1. Găgăuzi – Suveranitate – Independenţă (rusă).
323.15(478-24)"1989/1995"
327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă
2086. Efremov, Valeriu
Uniunea Europeană – Republica Moldova / Valeriu Efremov ; Inst. Militar al Forţelor
Armate "Alexandru cel Bun", Catedra Şt. Socioumane şi Lb. Moderne. – Ch. : Pontos, 2009
("Tipogr. Reclama" SA). – [30] p. ; 20 cm. – (Seria "Construcţia Europeană").
Bibliogr.: p. 28-30. – 500 ex.
ISBN 978-9975-51-093-6.
[2009-2146].
- - 1. Uniunea Europeană – Republica Moldova – Aderare.
[327:061 EU]+327(478)
2087. Integrare europeană pentru tine : Curs opţional pentru liceu : Practicum pentru
elevi / aut.: Rodica Eşanu, Viorica Goraş-Postică (coord.), Vitalie Grosu [et al.] ; colab.:
Ruslan Tănasă ; Centrul Educaţional "Pro Didactica". – Ed. a 2-a. – Ch. : Centrul Educaţional
"Pro Didactica", 2009 (Combinatul Poligr.). – 138 p. : fig., fot., tab. ; 27 cm. – (Colecţia "Biblio-
teca Pro Didactica" : Seria "Auxilia").
Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei Soros Moldova. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-9745-6-1 (eronat).
[2009-2077].
- - 1. Integrare europeană.
327(075.3)

11
Cronica cărţii Nr 12-2009 ≡ Book annals Nr 12-2009

328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne


Buna Guvernare în sistemul farmaceutic. – Vezi Nr 2161.

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


330 Economie în general. Economie politică
2088. Evstratiev, Serghei
Douăsprezece lecţii de capitalism = 12 уроков капитализма / Serghei Evstratiev ; trad.:
V. Cernei ; pict.: A. Smîşliaev. – Ch. : "Elan INC" SRL, 2009 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). –
91 ; 87 p. : des. ; 21 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Pag. paral. – Carte-valet ("перевертыш"). – 500 ex.
ISBN 978-9975-66-161-4.
[2009-2231].
- - 1. Doctrine economice (rom., rusă).
330.83=135.1=161.1
2089. Movileanu, Pavel
Tehnici / paradigme de comunicare ştiinţifică : Man. pentru ciclul 2, (Masterat) / Pavel
Movileanu, Petru Rumleanschi ; Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch. : UASM, 2009. –
193 p. : fig., tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 186-193. – 100 ex.
ISBN 978-9975-64-174-6.
[2009-2080].
- - 1. Concepţii economice – Comunicare ştiinţifică. 2. Comunicare ştiinţifică –
Economie.
330.8:001.101(075.8)
331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
2090. Forţa de muncă în Republica Moldova. Ocupare şi şomaj = Labour force in the
Republic of Moldova. Employment and unemployment, … / Biroul Naţ. de Statistică al Rep.
Moldova ; col. red.: Vladimir Golovatiuc (preş.), Elena Vâtcărău, Elena Basarab [et al.]. – Ch.
: Statistica, 2009 (Tipogr. "Nova-Imprim" SRL). – 24 cm. – (Statistica Moldovei).
… 2009. – 2009. – 368 p. : fig. color, tab. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – 300 ex. –
ISBN 978-9975-4034-8-1. – [2009-2133].
- - 1. Piaţa muncii – Republica Moldova – Date statistice (rom., engl.).
331.55/.57+316.42(478)(083.41)=135.1=111
2091. Şandaru, Dumitru
Organizarea instruirii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă : Ghid metodic / Dumi-
tru Şandaru, Liliana Posţan, Nicolae Rusnac ; Inst. Muncii. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Crio"
SA). – 55 p. : tab. ; 25 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Text parţial: lb. rusă. – 350 ex.
ISBN 978-9975-9938-2-1.
[2009-2194].
- - 1. Protecţia muncii. 2.Securitatea muncii.
331.45(075)

12
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de


locuinţe
2092. Bejenaru, Mariana
Analiza pieţii imobiliare : suport de curs / Mariana Bejenaru ; Univ. Tehn. a Moldovei,
Fac. de Inginerie Econ. şi Business. – Ch. : "Tehnica-Info" SRL, 2009 (Tipogr. "PIM", or. Iaşi).
– 148 p. : diagr., scheme, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 146-148 (54 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al Comisiei Europene. – 50 ex.
ISBN 978-9975-63-257-7.
[2009-2081].
- - 1. Piaţa imobilelor.
332.72(075.8)
334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică
2093. Roşca, Nicolae
Comentariu teoretico-practic la Legea nr. 135/2007 privind societăţile cu răspundere li-
mitată / Nicolae Roşca, Sergiu Baieş, Olga Cojocaru ; Centru de Studiere şi Propagare a
Dreptului Privat. – Ch. : S. n., 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 159 p. ; 20 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al BC "Victoriabank" SA. – 1000
ex.
ISBN 978-9975-78-824-3.
[2009-2060].
- - 1. Societăţi cu răspundere limitată – Legi – Comentarii.
334.012.54+347.191.11(0.072)
336 Finanţe
2094. Дима, М. А.
Международные стандарты финансовой отчётности : Практ. применение для
руководителей и бухгалтеров / М. А. Дима, Л. Г. Григорой. – К. : "Universul" ÎS, 2009. –
319, [1] p. : tab. ; 25 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-47-033-9 (în cop. tare).
[2009-2221].
- - 1. Finanţe – Standarde (rusă).
336:006.44(075)
338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea eco-
nomiei. Producţie. Servicii. Preţuri
2095. Greer, Alan
Politica agricolă în Europa / Alan Greer ; trad.: Nicoleta Toma. – Ch. : Arc, 2009 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 274 p. : tab. ; 24 cm. – (Europa: prezent şi viitor).
Tit. orig.: Agricultural policy in Europe. – Bibliogr.: p. 254-266. – Ind.: p. 267-274. – Apa-
re cu sprijinul financ. al Fundaţiei Soros Moldova. – 750 ex.
ISBN 978-9975-61-550-1.
[2009-2243].
- - 1. Politică agricolă – Europa.

13
Cronica cărţii Nr 12-2009 ≡ Book annals Nr 12-2009

338.43(4)
2096. "Transferul de inovaţii în activităţile agricole în contextul schimbării climei
şi dezvoltării durabile", conf. intern. (1 ; 2009 ; Chişinău). 1a Conferinţă Internaţională
"Transfer de inovaţii în activităţile agricole în contextul schimbării climei şi dezvoltării durabile"
/ com. org. Boris Boincean (preş.), Serghei Maslobrod, Iurie Hurmuzachi ; col. red. Boris
Boincean, Serghei Maslobrod, Simion Mustaţă [et al.]. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2009. –
466 p. : fig., tab., des. color ; 24 cm.
Antetit.: Federaţia Naţ. AGROinform, ONG "Solaris". – Tit. pe cop., text paral.: lb. rom.,
engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Apare cu sprijinul financ. al Federaţiei Naţ.
AGROinform, Fundaţiei Soros Moldova, ICCO [et al.]. – 250 ex.
ISBN 978-9975-80-289-5.
[2009-2127].
- - 1. "Transferul de inovaţii în activităţile agricole în contextul schimbării climei şi dez-
voltării durabile" – Conferinţă internaţională (rom., engl., rusă).
338.43:001.894(082)=135.1=111=161.1
338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova
Anuarul statistic al Republicii Moldova 2009 = Статистический ежегодник Республики
Молдова = Statistical Yearbook of the Republic of Moldova. – Vezi Nr 2082.

2097. Aspecte privind nivelul de trai al populaţiei în ... = Aspects of standard of living
population in 2008 : Culeg. statistică / Biroul Naţ. de Statistică al Rep. Moldova ; col. red.:
Oleg Cara (dir. gen.), Ala Negruţă, Svetlana Furtună [et al.]. – Ch. : Statistica, 2009 (Tipogr.
"Nova Imprim" SRL). – 30 cm. – (Statistica Moldovei). – ISBN 978-9975-108-00-3.
... 2008. – 2009. – 136 p. : diagr., fig. color, tab. – Text paral.: lb. rom., engl. – 200 ex. –
ISBN 978-9975-108-01-0. – [2009-2134].
- - 1. Dezvoltare social-economică – Gospodării casnice – Republica Moldova – Date
statistice (rom., engl.).
338(478)(083.41)=135.1=111
2098. Mega : Moldova Economic Growth Analysis / Centru Analitic Independent "Ex-
pert Grup" ; contributors: Ana Popa (coord.), Valeriu Prohniţchi (coord.), Alex Oprunenco [et.
al]. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2009. – 28 cm. – ISBN 978-9975-80-302-1.
Nr 2. – 2009. – 80 p. : diagr., tab. – Apare cu sprijinul financ. al Think-Tanks Fund of the
Open Society Inst. (Budapest, Hungary). – 200 ex. – ISBN 978-9975-80-303-8. – [2009-
2208].
- - 1. Economia Republicii Moldova (engl.).
338(478)
2099. Otter, Manfred Thomas
Impact of the Economic Crisis on Poverty and Social Exclusion in the Republic of
Moldova : [raport] / Thomas Manfred Otter ; United Nations Moldova, The World Bank. – Ch. :
"Nova Imprim" SRL, 2009. – 92 p. : fig., diagr., tab. ; 29 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 69-70 şi în notele de subsol. – 50 ex.
[2009-2136].
338(478):316.3(047)
2100. Шушу-Цуркану, Аурелия

14
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Экономическая и инновационная статистика : Методолог. аспекты и анализ


ситуации в Респ. Молдова / Аурелия Шушу-Цуркан ; науч. ред.: Uliana Dodon ; Ин-т
Междунар. отношений Молдовы. – К. : "Print-Caro" SRL, 2009. – 238 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 233-238 (122 tit.) şi în notele de subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4044-9-5.
[2009-2174].
- - 1. Economie – Statistică (rusă).
338(478):311(075.8)
338.48 Turism. Economia turismului
2101. Dezvoltarea traseelor turistice în zona transfrontalieră Nisporeni-Prut: pliant in-
formaţional / Veaceslav Guţuţui, Viorel Miron, Ion Munteanu [et al.] ; coord. ed.: Veaceslav
Guţuţui ; Consiliul Raional Nisporeni. – Ch. : "Iutastan" SRL, 2009 (Tipogr. "Elan Poligraf"
SRL). – 24 p. : fig., tab., [2] p. fot. color ; 21 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Uniunii Europene, Consiliul Raional Nisporeni. – 2500 ex.
ISBN 978-9975-9934-5-6.
[2009-2235].
- - 1. Turism – Dezvoltare.
338.48
2102. "Turism: o celebrare a diversităţii", conf. şt.-practică intern. (2009 ; Chişi-
nău). Dezvoltarea turismului la începutul sec. XXI : (conf. şt.-practică intern. consacrată zilei
mondiale a turismului) cu tema "Turism: o celebrare a diversităţii", 27 sept. 2009 / col. red.:
Gribincea A. (red. resp.), Crotenco Iu., Roşca P. [et al.]. – Ed. a 3-a. – Ch. : "Print-Caro" SRL,
2009. – 349 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Antetit.: Univ. Liberă Intern. din Moldova, Fac. Ştiinţe Econ., Inst. de Investigaţii Strate-
gice în Econ., Catedra "Econ. şi REI". – Texte: lb. rom., engl., fr., ucr., rusă. – Rez.: lb. engl. –
Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-9930-9-8.
[2009-2085].
- - 1. "Turism: o celebrare a diversităţii" – Conferinţă ştiinţifico-practică internaţională.
338.48(082)=00
339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
339.1 Probleme generale. Piaţă
2103. Vânzător : Suport didactic / Gheorghe Rudic, Liubovi Bulah, Angela
Socolovschi [et al.] ; experţi: Nina Dovgaliuc. – Ch. : Prut Internaţional, 2009 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrală"). – 170 p. : fig. ; 21 cm. – (Profesia).
Bibliogr.: p. 170 (7 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al Fondation Liechtenstein deve-
lopment service. – 500 ex.
ISBN 978-9975-69-304-2.
[2009-2240].
- - 1. Vânzător – Profesie.
339.1(075)
339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială

15
Cronica cărţii Nr 12-2009 ≡ Book annals Nr 12-2009

2104. "Dezvoltarea economică în contextul aspiraţiei de integrare europeană.


Perspective şi Realizări", conf. şt. intern. (2009 ; Chişinău). Conferinţa Ştiinţifică Interna-
ţională "Dezvoltarea economică în contextul aspiraţiei de integrare europeană. Perspective şi
Realizări", 23-24 oct. 2009, Chişinău / col. red.: Igor Enicov (preş.), Mihai Cernei, Cristina
Dolghi [et al.]. – Ch. : CEP USM, 2009. – 569 p. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Fac. Ştiinţe Econ., Catedra "Contabilitate şi Informa-
tică Economică". – Texte: lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl., fr., rom., rusă. – Bibliogr. la
sfârşitul art. şi în notele de subsol. – 120 ex.
ISBN 978-9975-70-915-6.
[2009-2079].
- - 1. "Dezvoltarea economică în contextul aspiraţiei de integrare europeană. Perspecti-
ve şi Realizări" – Conferinţă ştiinţifică internaţională (rom., engl., rusă).
339.923:338.242(478)(082)=135.1=111=161.1
2105. România – Republica Moldova : Analiza relaţiilor economice bilaterale / aut.:
Ana Popa, Adrian Lupuşor, Valeria Prohniţchi [et al.] ; Expert-Grup / Soc. Academică Româ-
nă. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2009. – 64 p. : graf., tab. ; 30 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei Soros Moldova şi
Fundaţiei Soros România. – 300 ex.
ISBN 978-9975-80-295-6.
[2009-2209].
- - 1. Relaţii economice – România – Republica Moldova.
339.92(498+478)

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
2106. "Dimensiunea ştiinţifică şi praxiologică a dreptului", conf. şt. intern. (2009
; Chişinău). Dimensiunea ştiinţifică şi praxiologică a dreptului : Materialele conf. şt. intern.
"Contribuţii la dezvoltarea doctrinară a dreptului" : In honorem Elena Aramă, doct. habilitat în
drept, prof. univ. Om emerit", Chişinău, 14-15 mart. 2009 / col. red. Elena Aramă, Gheorghe
Avornic, Dumitru Baltag [et al.]. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2009. – 448 p., I-VIII p. fot. color ;
24 cm.
Antetit.: Uniunea Jurnaliştilor din Moldova, Fac. de Drept USM. – Texte: lb. rom., rusă. –
Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – 300 ex.
ISBN 978-9975-80-291-8.
[2009-2204].
- - 1. "Dimensiunea ştiinţifică şi praxiologică a dreptului" – Conferinţă ştiinţifică internaţi-
onală (rom., rusă).
34(082)=135.1=161.1
2107. Grecu, Raisa
Stere în luptă pentru drepturile omului : Concepţia drepturilor şi libertăţilor omului în
opera juridică a lui Constantin Stere / Raisa Grecu ; red. şt.: Gheorghe Avornic ; rec. şt.:
Elena Aramă, Valentina Coptileţ ; fot.: Ilie Grecu. – Ch. : "Universul" ÎS, 2009. – 252 p. : fig.,
fot. ; 25 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-47-034-6 (în cop. tare).
[2009-2222].

16
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

- - 1. Drept – Studii ştiinţifice.


34:821.135.1(478).09
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
2108. "Reforma sistemului de justiţie în Republica Moldova. Standarde europe-
ne şi realităţi naţionale", masa rotundă intern. (2009 ; Chişinău). Masa Rotundă Interna-
ţională "Reforma sistemului de justiţie în Republica Moldova. Standarde europene şi realităţi
naţionale", 15 iun. 2009, Chişinău. – Ch. : "Politipcom" SRL, 2009. – 84 p. : fot. ; 21 cm.
Texte: lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – Apare cu spriji-
nul financ. al Fundaţiei Eurasia din resursele acordate de Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare
şi Coop. Intern. (Sida/Asdi) şi al Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Intern. (USAID). –
200 ex.
ISBN 978-9975-9581-6-5.
[2009-2100].
- - 1. "Reforma sistemului de justiţie în Republica Moldova. Standarde europene şi reali-
tăţi naţionale" – Masa Rotundă Internaţională (rom., rusă).
340.13(478)(082)=135.1=161.1
2109. Smochină, Andrei
Istoria universală a statului şi dreptului : [pentru uzul studenţilor] / Andrei Smochină ; ref.
şt.: Victor Popa. – Ed. a 2-a. – Ch. : S. n., 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 552 p. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 537-541. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-78-831-1.
[2009-2071].
- - 1. Istoria universală a statului şi dreptului.
340(100)(091)(075.8)
341 Drept internaţional
2110. Libertatea şi securitatea persoanei în regiuni de conflict = Свобода и личная
неприкосновенность в зонах конфликта = Liberty and security of the person in regions of
conflict / Ion Manole, Doina Ioana Străsteanu, Nikoloz Legashvili [et al.] ; au contribuit:
Postica Alexandru, Olga Manole ; trad.: Nicoleta Hriptivîi, Lucia Aprodu ; Asoc. "Promo-Lex".
– Ch. : "Elan INC" SRL, 2009 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 280 p. : tab. ; 24 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu sprijinul
financ. al Balkan Trust for Democracy şi Black Sea Trust for Regional Coop. / A project of the
German Marshall Fund. – 500 ex.
ISBN 978-9975-4047-4-7.
Gratuit. – [2009-2232].
- - 1. Drepturile omului în regiune de conflict (rom., engl., rusă).
341.231.14:327.56=135.1=111=161.1
2111. Ulianovschi, Gheorghe
Extrădarea : [drept penal internaţional] : (monografie) / Gheorghe Ulianovschi, Mariana
Grama ; Agenţia Naţiunilor Unite pentru refugiaţi. – Ch. : Centrul de Drept al Avocaţilor, 2009
("Tipogr.-Sirius" SRL). – 100 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 99-100 (42 tit.) şi în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al Agenţiei
ONU pentru Refugiaţi în Moldova (ICNUR). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-9941-7-0.

17
Cronica cărţii Nr 12-2009 ≡ Book annals Nr 12-2009

[2009-2165].
341.44
2112. Справедливое судебное разбирательство гарантированное Европейской
Конвенцией по защите прав человека : Руководство для Респ. Молдова / ABA Rule of
Law Initiative. – К. : Б. и., 2007 [i. e. 2009] ("Tipogr.-Sirius" SRL). – 152 p. : 20 cm.
Bibliogr.: p. 150-152 (16 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-9941-3-2.
[2009-2176].
- - 1. Drepturile omului (rusă).
341.231.14
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
2113. Platon, Mihail
Conducerea statului : probleme, căutări, soluţii / Mihail Platon. – Ch. : "Universul" ÎS,
2009. – 572, [3] p. : fig., tab. ; 23 cm.
Bibliogr.: p. 572 (24 tit.) şi în notele de subsol. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-47-035-3.
[2009-2223].
- - 1. Puterea statului.
342.5
2114. Raport privind respectarea drepturilor omului în Republica Moldova în anul … =
Доклад о соблюдении прав человека в Республике Молдова в 2008 году = Report on
human rights observance in the Republic of Moldova in 2008 / Centrul pentru Drepturile Omu-
lui din Moldova. – Ch. : S. n., 2009 [(F.E.-P. "Tipogr. Centrală")]. – 30 cm.
... 2008. – 2009. – 171 p. : diagr., for. color, tab. – Tit., text paral.: lb. rom., engl., rusă. –
Gratuit. – [2009-2075].
- - 1. Drepturile omului – Republica Moldova (rom., engl., rusă).
342.7(478)(047)=135.1=111=161.1
343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică
2115. Alternatives to Detention = Альтернативы лишению свободы : Summary
Assessment Reports / aut.: Victor Zaharia, Vladimir Popa, Vasile Rotaru [et al.] ; Inst. de
Reforme Penale. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2009. – 23 ; 25 p. ; 24 cm.
Tit., text paral.: lb. engl., rusă. – Pag. paral. – Carte-valet ("перевертыш"). – Apare cu
sprijinul financ. al Fundaţiei Soros Moldova. – 300 ex.
ISBN 978-9975-80-297-0.
[2009-2207].
- - 1. Privare de libertate (engl., rusă).
343.26(048.4)=111=161.1
2116. Criminal Justice Performance from a Human Rights Perspective : Assesing the
Transformation of Criminal Justice System in Moldova : [raport] / elab. : Nadejda Hriptievschi,
Victor Munteanu, Jean Redpath [et al.] ; Fundaţia Soros Moldova. – Ch. : Cartier, 2009
(Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 144 p. : tab., fig. color ; 30 cm.
Tit. pe cop., text paral.: lb. rom., engl. – Bibliogr. în notele de subsol. – 500 ex.
ISBN 978-9975-79-601-9.
[2009-2122].

18
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

- - 1. Justiţia penală – Republica Moldova – Raport (rom., engl.).


343.1(478)(047)=135.1=111
2117. Manual of Good Practices against Human Trafficking: models for prevention,
assistance and protection / The Inern. Center for Women Rights, Protection and Promotion
"La Strada", Human Rights Defence Centre – KEPAD ; alcăt.: Alina Budeci, Maria Vogiatzi. –
[Ch. : S. n., 2009]. – 76 p. ; 21 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – F. f. de tit.
[2009-2236].
- - 1. Trafic de fiinţe umane – Prevenire (engl.).
343.54
2118. Raport Naţional : Progrese şi perspective în reprimarea corupţiei / Centrul pen-
tru Combaterea Crimelor Econ. şi Corupţiei. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2009. – 56 p. : fig.,
tab. ; 30 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu susţinerea Oxfam Novib şi Transparency In-
tern. – Moldova. – 300 ex.
ISBN 978-9975-80-296-3.
[2009-2212].
- - 1. Corupţie – Combatere – Rapoarte.
343.352(047)
2119. Sîmboteanu, Daniela
Audierea legală a copiilor, victime/martori ai abuzului şi neglijării : Ghid pentru profesio-
nişti / Daniela Sîmboteanu ; Centrul Naţ. de Prevenire a Abuzului faţă de Copii. – Ch. : S. n.,
2009 ("Tipogr.-Sirius" SRL). – 57, [3] p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 57 (14 tit.) şi în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al Asoc. Avoca-
ţilor Americani prin intermediul finanţării acordate de către Agenţia Statelor Unite pentru Dez-
voltare Intern. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-9941-9-4.
[2009-2178].
- - 1. Infracţiuni împotriva copiilor.
343.62
2120. Vidaicu, Mihaela
Aspecte juridico-penale ale eutanasiei : [studiu] / Mihaela Vidaicu ; Univ. de Stat din
Moldova, Fac. de Drept, Catedra Drept Penal şi Criminologie. – Ch. : S. n., 2009 ("Tipogr.-
Sirius" SRL). – 240 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 230-240 (192 tit.). – 150 ex.
ISBN 978-9975-4074-0-3.
[2009-2179].
- - 1. Eutanasie.
343.61
2121. Vidaicu, Mihaela
Combaterea Traficului de fiinţe umane : (drept material şi drept procesual) / Mihaela
Vidaicu, Igor Dolea ; coord. principal Elena Muraru ; Inst. Naţ. al Justiţiei. – Ch. : "Nova
Imprim" SRL, 2009. – 187 p. : diagr., tab. ; 25 cm. – (Seria : Suporturi de curs ; Cartea 21-a,
ISBN 978-9975-66-093-8).

19
Cronica cărţii Nr 12-2009 ≡ Book annals Nr 12-2009

Bibliogr. la sfârşitul temelor. – Apare cu sprijinul financ. al Biroului Naţiunilor Unite


pentru Droguri şi Crimă (UNODC) şi al Progr. Antitrafic şi Gender al Misiunii OSCE în
Moldova. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-9792-4-5 (în cop. tare).
[2009-2092].
- - 1. Trafic de fiinţe umane – Combatere.
343.54
347 Drept civil
347.1 Generalităţi
Roşca, Nicolae. Comentariu teoretico-practic la Legea nr. 135/2007 privind societăţile
cu răspundere limitată. – Vezi Nr 2093.

347.4 Obligaţii. Contracte. Convenţii


2122. Chibac, Gheorghe
Dreptul de locaţiune : (arenda) : Material didactic pentru studenţii Fac. de Drept / Ghe-
orghe Chibac, Ion Malanciuc ; Univ. de Stat din Moldova. – Ed. a 2-a, modificată şi compl. –
Ch. : CEP USM, 2010. – 82 p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 79-80 (36 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-70-920-0.
[2009-2188].
- - 1. Arendare – Contracte de încheiere.
347.453(075.8)
347.7 Drept comercial
2123. Culegere de acte normative în domeniul proprietăţii industriale / Agenţia de
Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Rep. Moldova ; alcăt.: Dorian Chiroşca, Tudor Jovmir,
Ala Guşan [et al.]. – Ch. : AGEPI, 2009. – 25 cm. – ISBN 978-9975-911-60-3.
Vol. 3 : Invenţii. – 2009. – 372 p. – Bibliogr. în notele de subsol. – 250 ex. – ISBN 978-
9975-911-64-1. – [2009-2105].
- - 1. Proprietate industrială – Acte normative.
347.77(094)
347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar
2124. Participarea procurorului în instanţa de judecată. Organizarea activităţii orga-
nelor procuraturii / Tatiana Vizdoagă, Lidia Arsenii, Elena Mihailenco [et al.] ; coord. principal:
Elena Muraru ; Inst. Naţ. al Justiţiei. – Ch. : "Nova Imprim" SRL, 2009. – 206 p. : tab. ; 25 cm.
– (Seria : Suporturi de curs ; Cartea 19, ISBN 978-9975-66-093-8).
Bibliogr. la sfârşitul temelor. – Apare cu sprijinul financ. al Proiectului PNUD "Consolida-
rea capacităţii instituţionale al Inst. Naţ. al Justiţiei". – 300 ex.
ISBN 978-9975-9792-1-4 (în cop. tare).
[2009-2091].
- - 1. Procuratura de stat.
347.963

20
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.2 Dreptul muncii
2125. Земельный кодекс Республики Молдова : N 828-XII от 25.12.91 :
Переопубликован: Мониторул Офичиал N 107/817 от 04.09.2001, стр. 2. – К. : "Prag-3"
SRL, 2010. – 78, [1] p. ; 21 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-77-113-9.
[2009-2113].
- - 1. Codul agrar al Republicii Moldova (rusă).
349.42(478)(094.4)
35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ
351/354 Administraţie publică
2126. Brigada de poliţie cu destinaţie specială "Fulger" : [istoricul şi prezentul : album
foto] / Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova ; coord.: Oleg Balan ; prez. graf.: Mihai
Bacinschi. – Ch. : Arc, 2009 (Combinatul Poligr.). – 108 p. : fot., fot. color ; 31 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-61-547-1 (în cop. tare).
[2009-2226].
- - 1. Brigada de poliţie cu destinaţie specială "Fulger" – Republica Moldova – Albume –
Istorie.
351.749(478)(084)
2127. Dandiş, Nicolae
Ghidul cooperării administraţiei publice locale cu asociaţiile obşteşti (raionul Cahul) / Ni-
colae Dandiş ; Asoc. pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin "Succes". – Cahul :
"Centrografic" SRL, 2009. – 94 p. : tab. ; 21 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 35-36 (18 tit.) şi în notele de subsol. –
Apare cu sprijinul financ. al Min. Afacerilor Externe a Rep. Cehe. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4051-4-0.
[2009-2173].
- - 1. Administraţia publică locală – Asociaţii obşteşti.
352(478-21)(036)
2128. Methodological Guide on Decision-Making at the Local level : Elab. and
Implemented within the Vote Mock Elections Project / Lia Sclifos, Veronica Cretu, Dorian
Furtuna [et al.] ; resp. ed.. Anatol Bucatca, Victor Koroli ; Hilfswerk Austria în Moldova, Tre-
ning Centre "CMB". – Ch. : Hilfswerk Austria în Moldova, 2009 (Tipogr. "Bons Offices" SRL).
– 40 p. : fot. color ; 29 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-80-292-5.
[2009-2213].
- - 1. Administraţie locală (engl.).
352.9:[314.15+324](036)

21
Cronica cărţii Nr 12-2009 ≡ Book annals Nr 12-2009

2129. Reforma Sectorului de Securitate în Republica Moldova: Consolidarea contro-


lului asupra sectorului de securitate / ed. Erik Sportel şi Sami Faltas. – Ch. : "Bons Offices"
SRL, 2009. – 116 p. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 105-109, p. 115-116 (26 tit.) şi în notele de subsol. – 300 ex.
ISBN 978-9975-80-298-7.
[2009-2215].
- - 1. Securitate – Republica Moldova – Reforme.
351.746(478)
2130. Sandulachi, L.
Sanitaria şi igiena industrială : Ciclu de prelegeri / L. Sandulachi ; Univ. Tehn. a Moldo-
vei, Fac. Tehnologie şi Management în Industria Alimentară, Catedra Tehnologia conservării.
– Ch. : UTM, 2009. – 105, [2] p. : tab. ; 20 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 105 (20 tit.). – 200 ex.
[2009-2156].
- - 1. Controlul produselor alimentare.
351.773(075)
2131. We act now for a better future : Achievement of the Integrated Local
Development Programme, 2008 / United Nations Development Progr. (UNDP) in Moldova ;
coord.: Aliona Niculiţă, Ludmila Ţiganu. – Ch. : "Nova Imprim" SRL, 2009. – 26 p. : fot. color,
tab. ; 30 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Government of Romania, Orange Company, Soros
Foundation Moldova [et al.]. – 400 ex.
ISBN 978-9975-9792-6-9.
[2009-2088].
- - 1. Administraţie publică locală (engl.).
352
36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE
364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
2132. Evaluarea sistemului de îngrijire a copilului în Republica Moldova : Raport final
/ Oxford Policy Management (OPM), EveryChild Moldova ; coord. naţ.: Stela Grigoraş,
Daniela Mămăligă, Veronica Midari [et al.]. – [Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Bons Offices" SRL)].
– 135 p. : fig., fot., tab. color ; 30 cm.
Bibliogr.: p. 133-134. – Apare cu sprijinul financ. al UNICEF.
[2009-2137].
- - 1. Protecţia copilului – Servicii sociale – Republica Moldova – Raport.
364.422(478)(047)
2133. Idem în lb. engl. : Assessment of the child care system in Moldova. – [Ch. : S.
n., 2009 (Tipogr. "Bons Offices" SRL)]. – 136 p. : fig., fot., tab. color ; 30 cm.
Bibliogr.: p. 133-135. – Apare cu sprijinul financ. al UNICEF.
[2009-2138].
- - 1. Protecţia copilului – Servicii sociale – Republica Moldova – Raport (engl.).
364.422(478)(047)

22
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

368 Asigurări
2134. Manual de vânzări : [în domeniul asigurărilor] / Dep. Marketing şi Vânzări,
Compania Intern. de Asigurări "ASITO" S.A. ; alcăt.: Iraida Suhaniuc, Veronica Cazacu,
Virgiliu Bujor [et al.] ; coord. gen.: Vilen Spânu. – Ch. : S. n., 2009 ("Tipogr.-Sirius" SRL). –
115 p. : fot., tab. ; 21 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – Apare sub egida Dep. Marketing şi Vânzări. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-9941-5-6.
[2009-2166].
- - 1. Vânzări – Asigurări.
368.9.06(076.3)
2135. Idem în lb. rusă: Пособие по продажам : [в области страхования]. – К. : Б. и.,
2009 ("Tipogr.-Sirius" SRL). – 115 p. : fot., tab. ; 21 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – Dep. Marketing şi Vânzări. – 500 ex.
ISBN 978-9975-9941-6-3.
[2009-2167].
- - 1. Vânzări – Asigurări (rusă).
368.9.06(076.3)
37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
2136. Carabet, Natalia
Consilierea familiei : [studiu] / Natalia Carabet. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. UPS "Ion
Creangă"). – 33 p. : il. ; 21 cm.
Aut. pe cop. nu este indicat. – Bibliogr.: p. 32 (14 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-46-047-7.
[2009-2184].
- - 1. Educaţia în familie.
37.018.1
2137. Carabet, Natalia
Educaţia în familie : [studiu] / Natalia Carabet. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. UPS "Ion
Creangă"). – 38 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Aut. pe cop. nu este indicat. – Bibliogr.: p. 36 (23 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-46-045-3.
[2009-2182].
- - 1. Educaţia în familie.
37.018.1
2138. Copilul meu e singur acasă : Carte pentru părinţii care pleacă la muncă în stră-
inătate / Centrul de Inform. şi Doc. privind Drepturile Copilului ; text: Daniela Platon ; coord.:
Cezar Gavriliuc. – [Ed. a 2-a]. – Ch. : "Urma Ta" PP SRL, 2009 (Tipogr. "Nova Imprim" SRL).
– 35, [1] p. : il. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 36. – Apare cu sprijinul financ. al Org. Suedeze "Salvaţi Copiii" (Rädda
Barnen), Org. pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE), Org. Intern. pentru Migraţie
(OIM) din fondurile Min. Afacerilor Externe al Italiei. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-9792-3-8.

23
Cronica cărţii Nr 12-2009 ≡ Book annals Nr 12-2009

[2009-2094].
- - 1. Educaţia în familie.
37.018.1
2139. Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice / Univ. Pedagogică de Stat "Ion
Creangă" ; coord. şt.: Nicolae Banuh ; col. red.: Igor Racu, Valentin Cuşcă, Alexandru Vatavu
[et al.]. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. UPS "Ion Creangă"). – 21 cm. – (Analele ştiinţifice ale
doctoranzilor şi competitorilor). – ISBN 978-9975-921-22-0. – ISSN 1857-0267.
Vol. 8, Pt. 1-a. – 2009. – 346 p. : fig., tab. – Texte: lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl. –
Bibliogr. la sfârşitul art. – 200 ex. – ISBN 978-9975-46-038-5. – [2009-2109].
- - 1. Educaţie – Ştiinţe umanistice (rom., rusă).
37.0:378.4(478-25)(082)=135.1=161.1
2140. Vol. 8, Pt. a 2-a. – 2009. – 308 p. : fig., tab. – Texte: lb. rom., rusă. – Rez.: lb.
engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 200 ex. – ISBN 978-9975-46-039-2. – [2009-2110].
- - 1. Educaţie – Ştiinţe umanistice (rom., rusă).
[94(4)+159.9]:378.4(478-25)(082)=135.1=161.1
2141. Singur acasă : Carte de buzunar pentru fete şi băieţi cu părinţi plecaţi în străi-
nătate / Centrul de Inform. şi Doc. privind Drepturile Copilului ; text : Daniela Platon, Aurelia
Guzun ; coord. : Cezar Gavriliuc. – [Ed. a 2-a]. – Ch. : "Urma ta" PP SRL, 2009 (Tipogr. "No-
va Imprim" SRL). – 56, [2] p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 58. – Apare cu sprijinul financ. al Org. Suedeze "Salvaţi Copiii" (Rädda
Barner), Org. pentru Securitate şi Coop. în Europa (OSCE), Org. Intern. pentru Migraţie
(OIM), din fondurile Min. Afacerilor Externe al Italiei [et al.]. – 6000 ex.
ISBN 978-9975-9792-2-1.
[2009-2093].
- - 1. Educaţia în familie.
37.018.1
37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale
2142. Budevici-Puiu, Anatolie
Bazele teoretice şi metodica predării handbalului : Curs univ. pentru alolingvi : Com-
pendiu / Budevici-Puiu Anatolie, Verejan Ruslan ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport,
Catedra Managementul Culturii Fizice. – Ch. : "Valinex" SRL, 2009. – 168 p. : fig., tab. ; 20
cm.
Text paral.: lb. rom., rusă. – Bibliogr.: p. 80 (9 tit.), p. 166-168 (30 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-68-132-2.
[2009-2096].
- - 1. Handbal – Metodica predării (rom., rusă).
37.016:796.322=135.1=161.1
2143. Grimalschi, Teodor
Gimnastica şi metodica predării : [pentru uzul studenţilor] / Teodor Grimalschi, Vasile
Guţu, Dumitru Leahu. – Ch. : USEFS, 2009. – 32 p. : tab. ; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 30-31 (21 tit.). – 30 ex.
ISBN978-9975-9597-8-0.
[2009-2155].
- - 1. Gimnastică – Metodica predării.

24
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

37.016.046:796.41
2144. Integrare europeană pentru tine : Ghid metodologic pentru profesori / Rodica
Eşanu, Viorica Goraş-Postică (coord.), Lia Sclifos [et al.] ; colab.: Ruslan Tănasă ; Centrul
Educaţional "Pro Didactica". – Ed. a 2-a. – Ch. : Centrul Educaţional "Pro Didactica", 2009
(Combinatul Poligr.). – 112 p. : fig., scheme, tab. ; 26 cm. – (Colecţia "Biblioteca Pro Didacti-
ca" : Seria "Auxilia").
Bibliogr.: p. 110-112. – Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei Soros Moldova. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-9745-7-8 (eronat).
[2009-2076].
- - 1. Integrare europeană – Metodica predării.
37.016.046:327
2145. Şeptelici, Alexandra
Limba şi Literatura Română în clasele 1-4 : Ghid metodologic / Alexandra Şeptelici. –
Ch. : "Tipogr. Reclama" SA, 2009. – 235, [1] p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 231-232 (33 tit.). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-105-32-3.
[2009-2147].
- - 1. Limba română – Metodica predării. 2. Literatură română – Metodica predării.
37.016:[811.135.1+821.135.1]
2146. Греку, Жанна
Методические основы применения юмора в процессе подготовки преподавателей
английского языка : экспериментально-теорет. исслед. : Монография / Жанна Греку. –
К. : Б. и., 2009 (Tipogr. "Garomond-Studio" SRL). – 155 p. : tab. ; 21 cm.
Text parţial: lb. engl. – Bibliogr.: p. 122-134 (227 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-9546-5-5.
[2009-2132].
- - 1. Limba engleză – Metodică predării (rusă).
37.016:811.111
37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară
2147. Pedagogi competenţi ai secolului 21 : Definiţia ISSA a pedagogiei de calitate /
Intern. Step by Step Assoc ; grupul de lucru : Aija Tuna (dir.), Dawn Tankersley, Sanja
Brajcovic [et al.]. – Ch. : "Epigraf" SRL, 2009 (Tipogr. "Monarh" SRL). – 48, [1] p. : fot. color ;
22 x 22 cm.
Bibliogr.: p. 41-43. – Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei Soros Moldova. – 500 ex.
ISBN 978-9975-947-70-1.
[2009-2140].
- - 1. Organizarea învăţământului.
37.091
373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală
2148. Carabet, Natalia
Două proiecte didactice pentru educatori : Recomandări metodice de studiere a apei şi
aerului cu copiii de vârstă preşcolară / Natalia Carabet. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. UPS "Ion
Creangă"). – 27 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Aut. pe cop. nu este indicat. – Bibliogr.: p. 27 (7 tit.). – 200 ex.

25
Cronica cărţii Nr 12-2009 ≡ Book annals Nr 12-2009

ISBN 978-9975-46-046-0.
[2009-2183].
- - 1. Învăţământ preşcolar.
373.211.24
2149. 52 de Teste pentru copilul tău : 200 de activităţi : [preşcolare] / text: Ala Bujor ;
il.: Veronica Mariţ. – Ch. : "Epigraf" SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 111, [1] p. : fig. ;
26 cm.
1500 ex.
ISBN 978-9975-947-84-8.
[2009-2063].
- - 1. Învăţământ preşcolar.
373.22
378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare
2150. Кодекс чести = Cod de onoare = Code of honor / сост.: Червенков Н., Касым
Я. ; науч. консультант: Кустрябова С. ; Inst. for Democracy – [К. : "Elan INC" SRL, 2009]
(Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 39 p. ; 21 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., engl., rusă. – Apare cu sprijinul financ. al Agenţiei Statelor Unite
pentru Dezvoltare Intern. (USAID) şi al Agenţiei Suedeze pentru Coop. şi Dezvoltare Intern.
(Sida/Asdi) prin intermediul Fundaţiei Eurasia. – 1500 ex.
ISBN 978-9975-4047-5-4.
[2009-2190].
- - 1. Cod de onoare (rom., engl., rusă).
378.035=135.1=111=161.1
39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR
398 Folclor
2151. Colinde şi urături / concepţia: Arina Ursache ; prez. graf.: V. Malearenco, M.
Andruhin. – [Ed. a 3-a]. – [Ch. : Silvius Libris ("Sica & V" SRL), 2009] (F.E.-P. "Tipogr. Centra-
lă"). – 48 p. : il. ; 22 cm.
ISBN 978-9975-103-70-1 (eronat).
[2009-2078].
- - 1. Colinde. 2. Urături.
398:783.65
2152. 104 ghicitori şi proverbe / sel., notă inform. de Claudia Garbu ; il. de Alex
Ussow. – Ch. : "Integritas" SRL, 2009 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 32, [1] p. : il. color ; 22
cm.
Bibliogr.: p. 33. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-4045-5-6.
[2009-2119].
- - 1. Ghicitori. 2. Proverbe.
398.6+398.9
Palii-Păduraru, Lucia. Lerului, Ler… . – Vezi Nr 2216.

2153. Sofronovici, Ştefan

26
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Ilenuţa Româncuţa : Din repertoriul ansamblului folcloric "Ţărăncuţa" din Durleşti / Şte-
fan Sofronovici, Tatiana Sofronovici ; note : Veaceslav Adam, Sergiu Diaconu ; cop.: Andrei
Dănilă. – Ch. : "Cu drag" SRL, 2009 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 288 p. : fot., n. muz. ; 21
cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-4052-9-4 (în cop. tare).
[2009-2124].
- - 1. Folclor.
398

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


51 MATEMATICĂ
2154. Matematică : Teste sumative pentru ciclul gimnazial / Larisa Avram, Natalia
Moloşnic, Maria Suceveanu [et al.]. – Ch. : "Print-Caro" SRL, 2009. – 118 p. : fig. ; 25 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-4069-1-8.
[2009-2175].
- - 1. Matematică – Teste.
51(079)(075.3)
53 FIZICĂ
2155. Conferinţa Fizicienilor din Moldova. CFM – 2009, Chişinău, R. Moldova, 26-
28 noiemb. 2009 : Abstracts / Soc. Fizicienilor din Moldova, Inst. de Fizică Aplicată al AŞM,
Inst. de Inginerie Electronică şi tehnologii Industriale AŞM [et al.] ; com. şt. onorific Gh. Duca,
I. Bostan, A. Andrieş [et al.] ; com. org.: V. Canţer, I. Tighineanu, L. Culiuc [et al.]. – [Ch. : S.
n., 2009 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL)]. – 196 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Texte: lb. rom., engl., rusă. – Apare cu sprijinul financ. al Acad. de Ştiinţe a Moldovei,
Soc. Europeană de Fizică.
[2009-2201].
53(082)
54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE
543 Chimie analitică
2156. Codreanu, Sergiu
Exerciţii şi probleme de calcul în analiza calitativă şi cantitativă / Sergiu Codreanu ;
Univ. de Stat din Tiraspol, Catedra Chimie. – Ch. : S. n., 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). –
42 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 41 (10 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-78-740-6.
[2009-2065].
- - 1. Chimie analitică – Exerciţii – Probleme.
543.061/.062(076.5)

27
Cronica cărţii Nr 12-2009 ≡ Book annals Nr 12-2009

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
577 Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică
2157. Biochimie : (teste pentru studenţii Fac. Farmacie) / Leonid Lîsîi, Svetlana
Bobcova, Silvia Stratulat [et al.] ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu", Catedra Biochimie şi Biochimie Clinică. – Ch. : CEP "Medicina", 2009. – 279 p.
; 20 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-915-94-6.
[2009-2062].
- - 1. Biochimie.
577.1(079)

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
613 Igienă. Sănătate şi igienă personală
613.8 Sănătatea şi igiena sistemului nervos. Sănătate şi etică
2158. Raport despre activitatea organizaţiei în anul … : [Centrul de informaţii
"GenderDoc-M"] / Centrul de informaţii "GenderDoc-M". – Ch. : S. n., 2009 (Combinatul
Poligr.). – 11 x 18 cm.
… 2008. – 2009. – 189, [1] p. : tab. – Tip. pe cop., text paral.: lb. rom., engl., rusă. –
[2009-2228].
- - 1. Centrul de informaţii "GenderDoc-M" – Raport (rom., engl., rusă).
613.885(047)=135.1=111=161.1
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
2159. Chicu, Valeriu
Comunicarea în promovarea sănătăţii, în situaţii de risc şi de criză : (Ghid pentru medicii
de familie) / Valeriu Chicu, Ghenadie Curocichin, Ala Nemerenco ; Univ. de Stat de Medicină
şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : S. n., 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 135 p. :
tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 133-135 (50 tit.). – Apare cu sprijinul
financ. al Proiectului Băncii Mondiale de control al gripei aviare şi gradul de pregătire în caz
de pandemie umană şi activităţile de răspuns. – 200 ex.
ISBN 978-9975-78-826-7 (în cop. tare).
[2009-2064].
- - 1. Sănătate publică – Comunicare.
614.8
2160. Igiena radiaţiilor : Manual / colectiv de aut.: Gheorghe Ostrofeţ, Ion Bahnarel,
Liuba Coreţchi [et al.] ; sub red.: Gheorghe Ostrofeţ ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie
"Nicolae Testemiţanu", Centrul Naţ. Şt.-Practic de Medicină Preventivă. – Ch. : S. n., 2009
(F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 398, [1] p. : fig., tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 391-392 (33 tit.). – 150 ex.
ISBN 978-9975-78-827-4 (în cop. tare).

28
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

[2009-2066].
- - 1. Igiena radiaţiilor.
614.8.086.5(075.8)
615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie
2161. Buna Guvernare în sistemul farmaceutic : (etapa I) : Evaluarea naţ. a transpa-
renţei în domeniile: înregistrarea medicamentelor ; licenţierea întreprinderilor farmaceutice ;
inspecţia întreprinderilor farmaceutice ; promovarea medicamentelor ; cercetările clinice ;
selectarea medicamentelor esenţiale ; achiziţiile de medicamente ; distribuirea medicamente-
lor / Org. Mondială a Sănătăţii. – Ch. : S. n., 2008 ("Tipogr.-Sirius" SRL). – 128 p. : fig., tab. ;
20 cm.
Bibliogr.: p. 123-125 (32 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-4074-1-0.
[2009-2180].
- - 1. Sistemul farmaceutic – Republica Moldova.
615(478)+328.185
616 Patologie. Medicină clinică
616.1/.9 Patologie specială
616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare
2162. Romanciuc, Lilia
Prolaps de valvă mitrală la copii: particularităţi morfo-fiziologice, metode de examinare
şi tratament : (recomandare metodică) / Lilia Romanciuc, Nineli Revenco, Ala Holban ; Univ.
de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : S. n., 2009 ("Tipogr.-Sirius"
SRL). – 20 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. cop. – F. f. de tit. – Bibliogr.: p. 20 (12 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-9941-8-7.
[2009-2177].
- - 1. Valve cardiace – Copii.
616.126.3-053.2(076.5)
616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar
Curs practic de chirurgie orală şi maxilo-facială pediatrică. – Vezi Nr 2168.

616.9 Boli transmisibile. Boli infecţioase şi contagioase


2163. Gripa aviară : Aspecte epidemiologice, clinice, de lab., tratament şi profilaxie /
Min. Sănătăţii al Rep. Moldova, Centrul Naţ. Şt.-Practic de Medicină Preventivă ; grupul de
lucru: Constantin Spînu, Petru Scoferţa, Elena Romancenco [et al.]. – Ch. : S. n., 2009
(Combinatul Poligr.). – 90 p. : fig., fot. tab. ; 30 cm. – (Ghid practic ; 2).
[2009-2164].
- - 1. Infecţie cu virus gripal aviar.
616.98-07-08(036)
2164. Infecţia cu virusuri gripale umane : Aspecte epidemiologice, clinice, de lab., tra-
tament şi profilaxie / Min. Sănătăţii al Rep. Moldova, Centrul Naţ. Şt.-Practic de Medicină
Preventivă ; grupul de lucru: Constantin Spînu, Petru Scoferţa, Elena Romancenco [et al.]. –
Ch. : S. n., 2009 (Combinatul Poligr.). – 99 p. : fig., tab. ; 30 cm. – (Ghid practic ; 1).

29
Cronica cărţii Nr 12-2009 ≡ Book annals Nr 12-2009

[2009-2163].
- - 1. Infecţie gripală.
616.98-07-08(036)
2165. Metode molecular-genetice de cercetare (PCR) în diagnosticul de laborator al
infecţiilor : (Recomandări metodice) / Vladimir Nahaba, Greta Balan, Mariana Popa [et al.] ;
red. şt.: Ştefan Plugaru ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Cen-
trul Rep. de Diagnosticare medicală. – Ch. : CEP "Medicina", 2009. – 28 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 22-23 (10 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-915-95-3.
[2009-2130].
- - 1. Infecţii sexual transmisibile – Diagnostic.
616.97-07(076.5)
2166. Reducerea stigmei şi discriminării în infecţia HIV / aut.: Viorel Prisăcari, Ala
Nemerenco, Rodica Gramma [et al.] ; Centrul Naţ. Şt.-Practic de Medicină Preventivă, Univ.
de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : Combinatul Poligr., 2009. – 147 p. :
fig., tab. ; 29 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Tit. pe cop., text paral.: lb. rom., rusă. – Bibliogr.: p.
67-68, 146-147 (52 tit.). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-4059-3-5.
[2009-2154].
- - 1. Infecţia HIV/SIDA (rom., rusă).
616.98:578.828 HIV=135.1=161.1
2167. Reducerea stigmei şi discriminării în infecţia HIV : Ghidul formatorului / aut.:
Viorel Prisăcari, Ala Nemerenco, Rodica Gramma [et al.] ; Centrul Naţ. Şt.-Practic de Medici-
nă Preventivă, Univ. de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : S. n., 2009
(Combinatul Poligr.). – 71 p. : tab. ; 29 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Apare cu sprijinul financ. al UNICEF Moldova. – 1000
ex.
ISBN 978-9975-4059-2-8.
[2009-2114].
- - 1. Infecţia HIV.
616.98:578.828 HIV
617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie
617.5 Chirurgie regională, topografică. Afecţiuni regionale
2168. Curs practic de chirurgie orală şi maxilo-facială pediatrică : Pentru studenţii fac.
Stomatologie / Silvia Railean, Ion Lupan, Cristina Poştaru [et al.] ; Univ. de Stat de Medicină
şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : CEP "Medicina", 2009. – 306 p. : tab., [15] p. fot.
color ; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 100 ex.
ISBN 978-9975-915-84-7 (în cop. tare).
[2009-2058].
- - 1. Chirurgie orală. 2. Chirurgie maxilo-facială pediatrică.
617.5-053.2+616.3-053.2(075.8)

30
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale
energetice. Economie energetică
2169. Energie din biomasă: tehnologii şi mijloace tehnice : [studiu] / Ion Hăbăşescu,
Valerian Cerempei, Vasile Deleu [et. al.] ; red. şt.: Ion Hăbăşescu ; Acad. de Ştiinţe a Moldo-
vei, Inst. de Tehn. Agricolă "MECAGRO". – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2009. – 367 p. : fig., fig.
color, tab. ; 24 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – 300 ex.
ISBN 978-9975-80-301-4.
[2009-2214].
- - 1. Energie din biomasă.
620.952
621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie
mecanică
2170. Timofte, Gianina
Organizarea locului de muncă în industria constructoare de maşini : [studiu] / Gianina
Timofte, Dragoş Paraschiv, Marius Chirugu ; ref. şt.: Doru Bardac, Ionel Sârbu. – Ch. : "Teh-
nica-Info" SRL, 2009 (Tipogr. AT "Gevi-F", Iaşi). – 265 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 257-265 (170 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-63-298-0.
[2009-2112].
- - 1. Construcţia de maşini – Locul de muncă – Organizare.
621:331.103.1
621.3 Electrotehnică
621.31 Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. Maşini şi aparate electrice. Măsurători
electrice. Aplicaţii ale magnetismului. Electrostatică aplicată
2171. Heterotranziţii în viaţa academicianului Alexei Simaşchevici : [fizician] / Acad.
de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Fizica Aplicata. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Elan Poligraf"
SRL). – 80 p. : fot., [1] f. portr. color ; 21 cm.
Texte: lb. rom., rusă. – Lista publ. de bază: p. 55-80. – 100 ex.
ISBN 978-9975-66-142-3.
[2009-2233].
- - 1. Simaşchevici, Alexei, 1929- …, fizician – Biografie (rom., rusă).
621.315.5+929Simaşchevici=135.1=161.1
2172. Возобновляемые источники энергии : состояние, ближайшая перспекти-
ва, технологии и электрооборудование : [монография] / Л. Волконович, Д. Стребков, А.
Волконович [и др.] ; Гос. Аграр. Ун-т Молдовы, Всерос. Научно-Исслед. Ин-т Электри-
фикации сел. хоз-ва, Приднестр. Гос. Ун-т им. Т. Шевченко [и др.]. – К. : "Tehnica-Info"
SRL, 2009. – 403 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 319-321 (36 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-63-279-9.
[2009-2116].

31
Cronica cărţii Nr 12-2009 ≡ Book annals Nr 12-2009

- - 1. Electricitate – Alimentare – Maşini şi aparate (rusă).


621.31
621.5 Energie pneumatică. Maşini şi scule. Tehnica frigului şi instalaţii frigorifice. Pompe de căl-
dură
Volconovici, Augustin. Utilizarea tehnicii pentru conservarea alimentelor utilizând fri-
gul natural. – Vezi Nr 2182.

621.7 Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate


2173. Сафронов, И. И.
Металловедение и термическая обработка в вопросах и ответах : Руководство к
лаб. работам : [тесты] / И. И. Сафронов, А. С. Горбунов ; Акад. наук Молдовы, Ин-т
приклад. физики. – Изд. первое. – Ch. : "Tehnica-Info" SRL, 2009 (Tipogr. "Bons Offices"
SRL). – 140 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 4-6 (43 tit.). – 600 ex.
ISBN 978-9975-63-255-3.
[2009-2217].
- - 1. Prelucrare termică – Teste (rusă).
621.78(075.8)
2174. Структура и свойства катанки для изготовления электродов и сварочной
проволоки : [монография] / А. Б. Сычков, В. В. Парусов, А. М. Нестеренко [и др.]. –
Бендеры : Полиграфист, 2009. – 607 p. : fig., fot. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 583-598 (255 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-4025-4-5 (în cop. tare).
[2009-2102].
- - 1. Sârmă – Tehnologia prelucrării (rusă).
621.778:621.791.052
63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ.
EXPLOATĂRI AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
631 Agricultură în general
631.9 Alte întrebări
Кисиль, М. Ф. Основы виноделия с основами экологизации. – Vezi Nr 2181.

637 Produse ale animalelor domestice (de curte) şi ale vânatului


637.1/.3 Industria laptelui. Produse lactate în general
2175. Volconovici, Liviu
Răcirea laptelui cu aplicarea frigului natural şi artificial : [pentru uzul studenţilor] / Liviu
Volconovici, Victor Creţu. – Ch. : "Tehnica-Info" SRL, 2009 (Tipogr. "Pim", Iaşi). – 245 p. : fig.,
tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 202-216 (146 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-63-301-7.
[2009-2115].

32
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

- - 1. Răcirea laptelui. 2. Lapte – Răcire.


637.133.1:621.56/.59(075.8)
64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI
641/642 Alimente. Gătit. Mâncăruri. Mese
2176. Bucătar : Suport didactic / Gheorghe Rudic, Liubovi Bulah, Lidia Spinei [et al.] ;
experţi: L. Lebedev, R. Mazur. – Ch. : Prut Internaţional, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). –
220 p. : fig., tab. ; 20 cm. – (Profesia).
Apare cu sprijinul financ. al Fondation Liechtenstein development service. – 500 ex.
ISBN 978-9975-69-300-4.
[2009-2246].
- - 1. Bucătar – Profesie.
641.5(075)
65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII
654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)
Ciocan, Iulian. Realitatea cu amănuntul la Europa Liberă. – Vezi Nr 2069.

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


656.1 Transport rutier
2177. Auto-Info : сделано в Молдове : Ежегод. справ. : [информ. о предпр.] / сбор
информ.: Светлана Попова, Марина Цуркан, Журавская Оксана [и др.] ; гл. ред. : Олеся
Захарова. – Ch. : "APEO-Media" SRL, 2009 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 27 cm. – ISBN
978-9975-66-005-1. – ISSN 1857-0356.
2009-2010. – 2009. – 165 p. : fig., [24] p. fig., h. color – Text: lb. rom., rusă. – F. f. de tit.
– 4000 ex. – ISBN 978-9975-9983-5-2. – [2009-2220].
- - 1. Autovehicule – Anuare (rom., rusă). 2. Transport – Anuare (rom., rusă).
656.13(478)(058)=135.1=161.1
657 Contabilitate
2178. Bucur, Vasile
Contabilitatea resurselor naturale şi a exploatării acestora : [monografie] / Vasile Bucur,
Tatiana Şevciuc ; Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch. : UASM, 2009. – 223 p. : fig., tab. ;
21cm.
Bibliogr.: p. 188-195 (141 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-64-182-1.
[2009-2107].
- - 1. Contabilitate.
657.42:55
2179. Timofeenco, Aliona
Uzura fiscală a mijloacelor fixe / Aliona Timofeenco. – Ch. : "Foxtrot" SRL, 2009. – 67,
[3] p. : tab. ; 21 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-9884-6-9.

33
Cronica cărţii Nr 12-2009 ≡ Book annals Nr 12-2009

[2009-2099].
- - 1. Mijloacele fixe – Uzură fiscală.
657.1
2180. Vîrcolici, Margareta
Evidenţa contabilă : (note de curs) / Margareta Vîrcolici ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac.
Inginerie şi Management în Mecanică, Catedra Inginerie şi Management în Transport. – Ch. :
UTM, 2009. – 148 p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 148 (14 tit.). – 150 ex.
[2009-2162].
- - 1. Evidenţă contabilă.
657.2(075.8)
66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE
663 /664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare
663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului
2181. Кисиль, М. Ф.
Основы виноделия с основами экологизации / М. Ф. Кисиль ; науч. рецензент: Л. В.
Нетреба ; Науч.-практ. ин-т садоводства, виноградства и пищевых технологий. – К. : Б.
и., 2009 (Tipogr. AŞM). – 208 p. : fig., tab. ; 21 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-62-268-4 (în cop. tare).
[2009-2129].
- - 1. Vinificaţie (rusă).
663.2+631.95
664.8/.9 Tehnologia conservării alimentelor
2182. Volconovici, Augustin
Utilizarea tehnicii pentru conservarea alimentelor utilizând frigul natural : [pentru uzul
studenţilor] / Augustin Volconovici. – Ch. : "Tehnica-Info" SRL, 2009. – 186 p. : fig., tab. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 179-186 (69 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-63-278-2.
[2009-2082].
- - 1. Conservarea alimentelor – Frigul natural.
664.8+621.56/.59(075.8)
69 LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII (DE CASE ÎN PRINCIPAL). MATERIALE DE CONSTRUCŢIE. TEH-
NOLOGII ŞI PROCEDEE ÎN CONSTRUCŢII

698 Lucrări şi meserii de finisare şi decorare a construcţiilor


2183. Tehnologia lucrărilor de finisaj în construcţii : [manual] / Iurie Dohmilă, Victor
Toporeţ, Sergiu Temircan [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa",
2009 (Combinatul Poligr.). – 255 p. : il. color ; 20 cm.
Apare cu sprijinul financ. al SA "Supraten". – 5000 ex.
ISBN 978-9975-67-612-0 (în cop. tare).

34
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

[2009-2152].
- - 1. Lucrări de finisare – Construcţie. 2. Construcţii – Lucrări de finisare.
698(075)

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT


72 ARHITECTURĂ
2184. Bâzgu, Eugen
Arhitectura vernaculară în piatră / Eugen Bâzgu, Mihai Ursu ; trad. în lb. engl.: Jennifer
Cash ; red. şt.: Varvara Buzilă ; pict.: Andrei Ichim ; cop.: Andrei Ichim, Romeo Şveţ ; Acad.
de Ştiinţe a Moldovei, Muzeul Naţ. de Etnografie şi Istorie Naturală. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa",
2009 (Combinatul Poligr.). – 255, [1] p. : fot., fot. color, des. ; 27 cm.
Rez.: lb. engl. – Bibliogr.: p. 252-256 (185 tit.). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-67-643-4 (în cop. tare).
[2009-2227].
- - 1. Arhitectură vernaculară în piatră – Republica Moldova.
72(478-21)
75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ
2185. Bienala Internaţională de Pictură / Uniunea Artiştilor Plastici din Moldova, Mu-
zeul Naţ. de Artă al Moldovei, Dir. Cultură a Prim., Chişinău [et al.] ; fot.: Iurie Foca ; trad.:
Veronica Galcenco. – [Ch. : S. n., 2009] (Combinatul Poligr.). – 79 p. : fot., il. color ; 28 cm.
Text paral.: lb. rom., engl. – 1000 ex.
[2009-2117].
- - 1. Pictură (rom., engl.).
75:069.9=135.1=111
2186. Liviu Hâncu : O operă de artă capătă valoare în timp… : pictură : [album] / aut.
de texte: Emilia Gheţu (rom.), Ludmila Kulikova (rus. şi engl.) ; Uniunea artisticilor plastici din
Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 95, [1] p. : pict., graf. ; 29
cm. – (Artă contemporană).
Bibliogr.: p. 96 (43 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al dnei Galina Rotaru. – 300 ex.
ISBN 978-9975-80-245-1.
[2009-2121].
- - 1. Hâncu Liviu, 1959-…, pictor.
75/76(084.11)
78 MUZICĂ
2187. Luci, soare, luci! = Свети, солнышко! : Album pentru elevii din şc. şi studiourile
de muz.: Cl. 5-8 : Piese pentru pian / sel. şi îngrijire : Irina Stolear ; notogr.: Roman
Romanciuc, Gabriel Andronic ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2009 ("Tipogr.
Reclama" SA). – 95 p. : n. muz. ; 29 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – 100 ex.
ISMN 979-0-3480-0075-6.
ISBN 978-9975-51-075-2.
[2009-2095].
- - 1. Piese pentru pian (rom., rusă).

35
Cronica cărţii Nr 12-2009 ≡ Book annals Nr 12-2009

786.2(075.3)=135.1=161.1
2188. Tchaïkovski, P.
Casse-Noisette : Ballet en 2 actes : Progr. souvenir / musique de P. Tchaïkovski ; cho-
régraphie V. Vainonen, L. Ivanov, V. Kovtun ; Grand Ballet de L'Opéra de Dniepropetrovsk
avec les étoiles de Kiev, Ukraine. – [Ch. : S. n.], 2009 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – [16] p. :
il. color. ; 30 cm.
Text paral.: lb. fr., germ.
[2009-2193].
- - 1. Balet (fr., germ.).
782.91=133.1=112.2
2189. Tchaïkovski, Piotr
Le Lac des Cygnes : Ballet en 4 actes : Progr. souvenir / musique de Piotr Tchaïkovski ;
chorégraphie: M. Petipa, L. Ivanov ; Grand Ballet de L'Opéra de Dnipropetrovsk avec les
étoiles de Kiev, Ukraine. – [Ch. : S. n.], 2009 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – [12] p. : il. color.
; 30 cm.
[2009-2192].
- - 1. Balet – Lacul lebedelor (fr.).
782.91=133.1
79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT
796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică
2190. Ciorbă, Constantin
Organizarea competiţiilor la jocurile sportive / Constantin Ciorbă, Gabriela Richicinschi,
Valentin Chicu. – Ch. : "Print-Caro" SRL, 2009. – 109 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 108-109 (24 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-9930-4-3.
[2009-2084].
- - 1. Jocuri sportive – Organizare.
796.015
2191. Pîrlii, Ina
Coaching-ul şi leadership-ul din perspectivă managerială şi legislativă : Curs Master /
Ina Pîrlii, Anatolie Budevici ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Rep. Moldova. –
Ch. : "Valinex" SRL, 2010. – 168 p. : fig. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 165-168 (81 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-68-110-0.
[2009-2199].
- - 1. Organizare şi management în sport.
796.062(075)
2192. Talaghir, Laurenţiu-Gabriel
Exerciţii de front, ordine şi formaţii : Lucr. practice / Laurenţiu-Gabriel Talaghir ; ref. şt.:
Constantin Ciorbă, Valeriu Jurat. – Ch. : "Valinex" SRL, 2009. – 84 p. : fig. ; 21 cm.
Tit. pe cop.: Gimnastică : Exerciţii de front, ordine şi formaţii. – Bibliogr.: p. 75-77. – 200
ex.
ISBN 978-9975-68-127-8.

36
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

[2009-2097].
- - 1. Gimnastică. 2. Educaţie fizică.
796(076.5)
2193. Вершинина, Е. Н.
Свободный стиль / Е. Н. Вершинина. – К. : Б. и., 2009 (Tipogr. "Capaţînă-Print" SRL).
– 21 cm. – ISBN 978-9975-9653-2-3.
1 ступень. – 2009. – 64 p. – 100 ex. – ISBN 978-9975-9653-3-0. – [2009-2170].
- - 1. Stiluri de luptă sportivă (rusă).
796.855.05
2194. Гаврилюк, Роман
Теория и методика спортивных видов борьбы : (курс лекций для студентов-
лицеистов) / Роман Гаврилюк. – К. : "Valinex" SRL, 2009. – 132 p. : fot., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 130 (20 tit.). – F. f. de tit. – 100 ex.
ISBN 978-9975-68-131-5.
[2009-2200].
- - 1. Sporturi de luptă.
796.8(075.8)
2195. Регламент по аттестации (лицензированию) футбольных клубов в ФФМ
лицензия УЕФА / Система Лицензирования Футбол. Клубов в ФФМ. – К. : Б. и., 2009
[("Tipogr.-Sirius" SRL)]. – 64 p. ; 20 cm.
[2009-2169].
- - 1. Fotbal – Atestare (rusă).
796.332

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
811 Limbi individuale
811.111 Limba engleză
2196. Harea, Corina
Limba engleza : Nivel intermediar / nivel avansat : [pentru uzul studenţilor] / Corina
Harea, Aliona Cara ; coord. principal Elena Muraru ; Inst. Naţ. al Justiţiei. – Ch. : "Nova Im-
prim" SRL, 2009. – 157 p. : fig., tab. ; 25 cm. – (Seria : Suporturi de curs ; Cartea 17-a, ISBN
978-9975-66-093-8).
Text: lb. engl. – Apare cu sprijinul financ. al proiectului PNUD "Consolidarea capacităţii
instituţionale a Inst. Naţ. al Justiţiei". – Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 300 ex.
ISBN 978-9975-9792-0-7 (în cop. tare).
[2009-2090].
- - 1. Limba engleză.
811.111(075.8)
811.124 Limba latină
2197. Maznic, Silvia

37
Cronica cărţii Nr 12-2009 ≡ Book annals Nr 12-2009

Etimologii latino-româneşti : Material didactic / Silvia Maznic, Cristina Filimon ; Univ. de


Stat din Moldova, Fac. de Litere, Catedra Filologie Clasică. – Ch. : CEP USM, 2009. – 83, [1]
p. ; 15 x 21 cm.
Ind. de cuv. latineşti, rom.: p. 70-81. – Bibliogr.: p. 82-83 (31 tit.) şi în notele de subsol.
– 50 ex.
ISBN 978-9975-70-874-6.
[2009-2229].
- - 1. Limba latină – Etimologii. 2. Limba română – Etimologii.
811.124'373.6+811.135.1'373.6(075.8)
811.133.1 Limba franceză
2198. Langue et styles de texte : Suport didactic / Lidia Moraru, Anatol Lenţa, Lidia
Varzaru [et al.] ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Lb. şi Lit. Străine, Catedra Filologie Fr.
"Grigore Cincilei". – Ch. : CEP USM, 2009. – 191 p. : tab. ; 21 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-70-870-8.
[2009-2185].
Limbă şi stiluri de texte.
- - 1. Limba franceză – Stiluri de texte.
811.133.1.8'255.4(075.8)
811.135.1 Limba română
Maznic, Silvia. Etimologii latino-româneşti. – Vezi Nr 2197.

2199. Popa, Elena


Limba română : Caiet pentru activitate individuală : cl. a 2-a / Elena Popa, Maria
Braghiş. – Ch. : Interprint, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 74, [1] p. : fig. ; 24 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-4017-9-1.
[2009-2061].
811.135.1(075.2)
82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.133.1 Literatură franceză
2200. Morand, Paul
Jurnal inutil / Paul Morand ; text stabilit şi adnot. de Laurenţ şi Véronique Boyer ; trad.
din fr. de Simona Modreanu ; cop.: Vitalie Coroban. – Ch. : Cartier, 2009 (Combinatul Poligr.).
– 20 cm. – (Colecţia "Biblioteca deschisă" / coord. de Dorin Onofrei). – Tit. orig.: Journal
inutile (1973-1976). – ISBN 978-9975-79-606-4.
Vol. 2 : 1973-1976. – 2009. – 997, [1] p. – Bibliogr. în notele de subsol. – Ind.: p. 925-
997. – 610 ex. – ISBN 978-9975-79-608-8 (în cop. tare şi supracop.). – [2009-2056].
- - 1. Literatură franceză.
821.133.1-92 Morand

38
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

821.135.1 Literatură română


821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova
2201. Arseni, Geta
Ochii cerului : [versuri] / Geta Arseni ; graf., cop.: Alina Marin ; des.: Sergiu Corlat. – Ch.
: Cartdidact, 2009 (CEP USM). – 81, [3] p. : il. ; 18 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-70-905-7.
[2009-2224].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Arseni
2202. Arseni, Geta
Strigăt nud : [versuri] / Geta Arseni ; graf.: Alina Marin ; cop.: Maxim Pulber ; des.: Ser-
giu Corlat. – Ch. : Cartdidact, 2009 (CEP USM). – 88, [4] p. : il. ; 18 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-70-906-4.
[2009-2225].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Arseni
2203. Bicec, Lilia
Testamentul necitit : Scrisorile unei mame plecate la muncă în Occident / Lilia Bicec ;
cop.: Vitalie Coroban. – Ch. : Cartier, 2009 (Combinatul Poligr.). – 319, [1] p. ; 20 cm.
610 ex.
ISBN 978-9975-79-609-5 (în cop. tare).
[2009-2150].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova.
821.135.1(478)-92 Bicec
2204. Cheianu, Constantin
Sex & Perestroika : Dilogie : [povestiri, nuvele] / Constantin Cheianu. – Ed. a 2-a, rev. şi
ad. – Ch. : Cartier, 2009 (Combinatul Poligr.). – 314, [2] p. ; 20 cm. – (Colecţia "Cartier Popu-
lar").
800 ex.
ISBN 978-9975-79-610-1.
[2009-2151].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova.
821.135.1(478)-3 Cheianu
2205. Copacinschi, Angela
Calendar cu file de poem, 2010 : [versuri] / Angela Copacinschi. – Ch. : "Primex Com"
SRL, 2009. – 240 p. ; 15 x 21 cm.
Text: lb. rom., fr., span., rusă. – F. f. de tit. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4073-0-4.
[2009-2086].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)(059)=00 Copacinschi
2206. Dumbravă, Tania

39
Cronica cărţii Nr 12-2009 ≡ Book annals Nr 12-2009

Fata din Prag[a] : [versuri] / Tania Dumbravă ; pref.: Călina Trifan. – Ch. : "Bons Offices"
SRL, 2009. – 59, [3] p. : il. ; 20 cm. – (Colecţia Debut Sideral).
300 ex.
ISBN 978-9975-80-300-7.
[2009-2216].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Dumbravă
2207. Dumbrăveanu, Victor
Păuniţa, sau Pasărea din noi : Roman / Victor Dumbrăveanu ; cop.: Simion Coadă. –
Ch. : "Bons Offices" SRL, 2009. – 290 p. ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-80-290-1.
[2009-2125].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Romane.
821.135.1(478)-31 Dumbrăveanu
2208. Furdui, Galina
Tangenţe policrome : Eseuri. Portrete. Creionări / Galina Furdui ; postf. de Tudor Palladi
; il.: L. Furdui. – Ch. : Labirint, 2009. – 385 p. : il., fot. ; 20 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-943-84-0.
[2009-2141].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Eseuri.
821.135.1(478)-4 Furdui
2209. Mardare, Marcela
Cheia succesului : [cugetări] / Marcela Mardare ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Ch. :
Ruxanda, 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). – 31 p. ; 9 x 13 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-72-279-7.
[2009-2142].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova.
821.135.1(478)-84 Mardare
2210. Sîrbu, Nichita
Murmur de dor : [versuri] / Nichita Sîrbu. – [Ch. : S. n., 2009] (Tipogr. "Crio" SA). – 98,
[1] p. : il. ; 19 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-9938-3-8.
[2009-2195].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Sîrbu
2211. Tăbârţă, Vasile
Menajerii umane / Vasile Tăbârţă; ed. îngrijită de Victoria Cazacu. – Ch. : "Bons Offices"
SRL, 2009. – 134, [1] p. : fot. ; 21 cm. – (Colecţia UNITEM ; 1).
Apare cu sprijinul financ. al Uniunii Teatrale din Moldova (UNITEM) şi al lui Victor
Alerguş. – 500 ex.

40
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-80-299-4.
[2009-2210].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova.
821.135.1(478)-9 Tăbârţă
821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova
2212. Evstratiev, Serghei
Prostul deştept : [epigrame, piese, povestiri satirice] / Serghei Evstratiev ; trad.: V.
Cernei, M. Baculea ; pict.: A. Smîşliaev. – Ch. : "Elan Poligraf" SRL, 2009. – 304 p. : des. ; 21
cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-66-153-9 (în cop. tare).
[2009-2230].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova.
821.161.1(478)-7 Evstratiev
2213. Каюров, Георгий
Памятью хранимы : [povestiri] / Георгий Каюров ; худож.: Эдуард Майденберг ;
фот.: Валерий Корчмарь ; ил.: Елены Лешку. – К. : Б. и., 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală").
– 214, [2] p. : il. ; 22 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-78-830-4 (în cop. tare).
[2009-2069].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Povestiri (rusă).
821.161.1(478)-32 Каюров
2214. Сафта, Лариса
Голос сердца : [стихи] / Лариса Сафта ; худож.: Виорел Сафта. – Ch. : Pontos, 2009
(Tipogr. "Imprimart"). – 70, [2] p. ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-51-004-2.
[2009-2135].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Poezie (rusă).
821.161.1(478)-1 Сафта
821.161.2(478) Literatură ucraineană din Republica Moldova
2215. Гурская, Зинаида
Это жизнь : Стихотворения. Эссе. Фрагм. из дневников / Зинаида Гурская ; рис.: А.
Хмельницкий, З. Гурская. – К. : Б. и., 2009 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 335, [1] p. : il.,
[1] f. portr. ; 12 x 17 cm.
Texte: lb. rusă, ucr. – 500 ex.
ISBN 978-9975-66-146-1 (în cop. tare).
[2009-2234].
- - 1. Literatură ucraineană din Republica Moldova (rusă, ucr.).
821.161.2(478)-9=161.1=161.2 Гурская

41
Cronica cărţii Nr 12-2009 ≡ Book annals Nr 12-2009

82/821-93 Literatură artistică pentru copii


821-93 Literatură pentru copii
2216. Palii-Păduraru, Lucia
Lerului, Ler… : Colinde şi cântece de iarnă pentru copii / Lucia Palii-Păduraru ; notogr.:
Gabriel Andronic ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). –
46, [1] p. : n. muz. ; 26 cm.
500 ex.
ISMN 979-0-3480-0082-4.
ISBN 978-9975-51-090-5.
[2009-2145].
- - 1. Colinde.
821-93+398 Palii-Păduraru
821.135.1(478)-93 Literatură română din Republica Moldova
2217. Doga, Alexandru
Alfabetul în culori pentru micii cititori / Alexandru Doga ; pict., imagini: Iaroslav Oliinâk. –
Ch. : Pontos, 2009 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – [20] p. : il. color ; 26 cm.
F. f. de tit. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-51-015-8.
[2009-2106].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii.
821.135.1(478)-93 Doga
2218. Iachim, Ion
În Ţara Poveştilor : [poveşti] / Ion Iachim ; cop., il.: Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Pontos,
2009 ("Tipogr. Reclama" SA). – 14, [2] p. : il. color ; 22 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-51-055-4.
[2009-2144].
- - 1. Literatură română pentru copii – Poveşti.
821.135.1(478)-34-93 Iachim
2219. Miron, Iurie
Ţara mea privită din stele : Vacanţa cea mare : [povestire pentru copii] / Iurie Miron ;
cop.: Silvia Ţugui. – Ch. : Lyceum, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 40 p. : fig., il. color ; 24
cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-9635-7-2.
[2009-2057].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii.
821.135.1(478)-93 Miron
2220. Poezii din desaga lui Moş Crăciun : Culeg. de poezii despre iarnă, colinde şi
săniuţe, a poeţilor români din Basarabia / ed.: Silvia Ursache ; prez. graf.: Iulia Gradinar-
Şcobari. – [Ch.] : "Silvius Libris" SRL ("Sica & V" SRL), [2009] (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). –
77, [3] p. : il. color ; 29 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-107-18-1 (în cop. tare).

42
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

[2009-2245].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii.
821.135.1(478)-1-93
2221. Suceveanu, Arcadie
Lumea ca o poveste : [poezii pentru copii] / Arcadie Suceveanu ; prez. graf.: Olga
Coronovschi. – Ch. : Silvius Libris ("Sica & V" SRL), 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 61,
[3] p. : il. color ; 29 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-107-15-0 (în cop. tare).
[2009-2074].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie.
821.135.1(478)-93 Suceveanu
821.161.1-93 Literatură rusă
2222. Пробуждение : [сб. лит. произведений для детей и юношества] / сост.: А.
Юшин ; худож.: Ю. Гайдук, О. Худякова. – Бендеры : Полиграфист, 2009. – 162, [2] p. :
des. color ; 27 cm. – (Библиотека "Планеты детей").
1000 ex.
ISBN 978-9975-4025-3-8 (în cop. tare).
[2009-2101].
- - 1. Literatură rusă pentru copii.
821.161.1-93(082)
82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii
821.0 Critică literară
2223. Vrabie, Diana
Literatura pentru copii : (analize literare, note biobibliogr., bibliogr. critică şi sugestii pen-
tru lectură) / Diana Vrabie. – Ch. : "Integritas" SRL, 2009 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 287,
[1] p. ; 24 cm.
Note biobibliogr.: p. 275-279. – Bibliogr. critică: p. 280-288 (94 tit.) şi în notele de sub-
sol. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-4045-6-3.
[2009-2126].
- - 1. Literatură pentru copii – Critică şi interpretare.
821.0
821.111.09 Literatură engleză
2224. Read and Learn / sel., prez., coment. şi exerciţii de Iulia Ignatiuc, Lara Aladin,
Ana Muntean [et al.] ; cop.: Mihai Bacinschi. – Ch. : Arc, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). –
82 p. ; 21 cm. – (Colecţia Cartea de lectură / coord. de Adrian Ciubotaru).
1000 ex.
ISBN 978-9975-61-545-7.
[2009-2068].
- - 1. Literatură engleză – Critică şi interpretare.
821.111.09(075)
821.135.1.09 Literatură română

43
Cronica cărţii Nr 12-2009 ≡ Book annals Nr 12-2009

2225. Chiper, Grigore


Proza lui Liviu Rebreanu : (Secretul capodoperelor) : Pentru elevi, studenţi, prof. / Gri-
gore Chiper ; cop.: Mihai Bacinschi. – Ch. : Arc, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 45, [1] p.
; 21 cm. – (Colecţia Carte care te salvează).
Bibliogr.: p. 46 (13 tit.). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-61-551-8.
[2009-2244].
- - 1. Literatură română – Critică şi interpretare.
821.135.1.09(075.3)
821.135.1(478).09 Literatură română din Republica Moldova
2226. Steaua poetului de dincolo de stele : Omagiu poetului Mihail Garaz / ed. îngriji-
tă de Ana Garaz ; coord. Al. Cucu. – Ch. : Pontos, 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). – 222, [4] p.
: fot., il. ; 20 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-51-086-8.
[2009-2149].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Critică şi interpretare.
821.135.1(478).09

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
2227. Дергачев, В. А.
Топоры-кельты поздней бронзы карпато-подунавья / В. А. Дергачев ; отв. ред. М.
Т. Кашуба ; Акад. наук Респ. Молдова, Ин-т культур. наследия. – Ch. : S. n., 2010 (Изд.-
Полигр. Фирма "Центр. тип."). – 29 cm. – ISBN 978-9975-78-839-7.
Вып. 1 : Одноушковые кельты с арковидными фасками = Socket Axes of Late
Bronze Age of Carpathian Danube Region. – 2010. – 207 p. : fig., tab. – Tit. paral.: lb. rom.,
engl., rusă. – Text: lb. rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr.: p. 178-181. – 400 ex. – ISBN
978-9975-78-840-3. – [2009-2238].
- - 1. Topoare-celt – Spaţiul Carpato-Dunărean (rusă). 2. Celţi – Tipologia topoarelor –
Spaţiul Carpato-Dunărean (rusă).
902/904(=15)
908 Monografii ale localităţilor
2228. Localităţile Republicii Moldova : Itinerar documentar-publicistic il. / aut.: Anatol
Eremia, Alexandru Ganenco, Tudor Iaşcenco [et al.] ; alcăt.: Victor Ladaniuc, Tudor Ţopa ;
coord. şt.: Vlad Ciubucciu, Anatol Eremia, Anton Moraru ; colab.: Liviu Belâi, Ion Chirtoagă,
Valerian Ciobanu [et al.] ; red.-şef: Iurie Colesnic ; Fundaţia "Draghiştea". – Ch. : Fundaţia
"Draghiştea", 2009 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 25 cm. – ISBN 978-9975-9700-3-7.
Vol. 9 : N-O. – 2009. – 636 p. : il., fot. – Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 4-5
(58 tit.) şi la sfârşitul art. – 3000 ex. – ISBN 978-9975-9895-0-3 (în cop. tare). – [2009-2211].
- - 1. Localităţi – Republica Moldova – Istorie. 2. Republica Moldova – Localităţi – Istorie.
908(478)

44
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII


911 Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici (Geografie sistematică). Geografie
teoretică
2229. Roşcovan, Serafima
Geografia fizică a Republicii Moldova: cl. a 8-a : Caiet pentru elevi / Serafima Roşcovan.
– Ch. : "Cu drag" SRL, 2009 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 116 p. : fig., tab. ; 24 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-9573-8-0.
[2009-2219].
911.2(478)(075.3)
912 Prezentarea unei regiuni prin mijloace neliterare, fără ajutorul textului. Imagini.
Scheme. Diagrame. Cartograme. Hărţi. Atlase. Globuri
(ca reprezentare a cunoştinţelor geografice)
2230. Bălţi : plan-schemă / Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, Inst. de Geodezie,
Prospecţiuni Tehn. şi Cadastru "Ingeocad". – Scara 1 : 9000. – Ch. : "Ingeocad", 2009 (Com-
binatul Poligr.). – 1 h. color. împăturită.
Text: lb. rom., rusă. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-4008-3-1.
[2009-2098].
- - 1. Bălţi – Republica Moldova – Hărţi (rom., rusă). 2. Hărţi – Bălţi – Republica Moldo-
va (rom., rusă).
912.43(478-25)=135.1=161.1
929 Ştiinţe biografice şi înrudite
Gheorghe Ghidirim. – Vezi Nr 2066.

Heterotranziţii în viaţa academicianului Alexei Simaşevici. – Vezi Nr 2171.

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
94(478) Istoria Republicii Moldova
2231. Ciobanu, Dumitru
Calvarul : Familia Ciobanu sub teroarea regimului sovietic : (Memorii) / Dumitru
Ciobanu. – Ch. : S. n., 2009 ("Tipogr.-Sirius" SRL). – 100 p. : fig. color, fot., fot. color ; 21 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-4074-2-7.
[2009-2181].
- - 1. Familia Ciobanu din Ciuciuleni – Nisporeni – Istorie.
94(478)
2232. Cojocaru, Gheorghe E.

45
Cronica cărţii Nr 12-2009 ≡ Book annals Nr 12-2009

Cominternul şi originile "moldovenismului" : St. şi doc. / Gheorghe E. Cojocaru ; cop.:


Mihai Bacinschi ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Istorie, Stat şi Drept. – Ch. : Civitas,
2009 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 499 p. : tab. ; 23 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – Lista doc.: p. 475-490. – Ind. onomastic: p. 491-499. –
1000 ex.
ISBN 978-9975-80-293-2 (în cop. tare).
[2009-2120].
- - 1. Moldovenism – Origini – Studii – Documente.
94(478):930.2(093)
2233. Ghimpu Munteanu, Veta
Paicu – un sat din lunca Prutului de Jos : Excurs istoric / Veta Ghimpu Munteanu ;
notogr.: Gabriel Andronic ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2009 ("Tipogr. Recla-
ma" SA). – 474, [2] p. : fot., n. muz. ; 25 cm. + An.: CD-ROM.
300 ex.
ISBN 978-9975-51-038-7 (în cop. tare).
[2009-2171].
- - 1. Paicu – Sate – Raionul Cahul – Republica Moldova – Istorie.
94(478-22)
2234. Manoil, Alexandru
Cahul la răscruci de vremi : din istoria oraşului şi judeţului (raionului) / Alexandru Manoil
; fot.: Serghei Jernovoi. – Ch. : "ProinfoCom" SRL, 2008. – 575 p. : fot. ; 29 cm.
Bibliogr. la sfârşitul art. – 680 ex.
ISBN 978-9975-4010-0-5.
[2009-2131].
- - 1. Cahul – Oraşe – Republica Moldova – Istorie.
94(478-21)
2235. Matvei, Eugenia
Satul Hârbovăţ, Anenii Noi: o istorie de la începuturi până în prezent : (monografie) /
Eugenia Matvei ; cop.: Veaceslav Popovschi. – Ch. : S. n., 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală").
– 280 p. : fot., tab., [152] p. : tab., [44] p. fot., fot. color ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 279-280 (69 tit.) şi în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al CAP
"Basarabia" (preş. Sergiu Calmâc), primăria satului Hârbovăţ (primar Alexei Vâzâi) şi Consili-
ului raional Anenii Noi (preş. V. Vâzdoagă) şi Valeriu Iliev. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-78-822-9 (în cop. tare).
[2009-2237].
- - 1. Hârbovăţ – Sate – Anenii Noi – Republica Moldova – Istorie.
94(478-22)
2236. Raionul Anenii Noi, 2009 : Realizări şi perspective / foto de Ion Niţa. – Ch. :
"Bons Offices" SRL, 2009. – 44, [1] p. : fot. color ; 30 cm.
F. f. de tit. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-80-250-5.
[2009-2206].
- - 1. Anenii Noi – Raioane – Republica Moldova – Istorie.
94(478-21)
2237. Suveică, Svetlana

46
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Basarabia în primul deceniu interbelic (1918-1928): modernizare prin reforme = Bes-


sarabia in the first interwar decade (1918-1928): modernization by means of reforms /
Svetlana Suveică ; cop.: Ruxanda Romanciuc ; Asoc. Naţ. a Tinerilor Istorici din Moldova –
ANTIM. – Ch. : Pontos, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 360 p. : tab. ; 25 cm. – (Monogra-
fii ; VII / coord.: Sergiu Mustaţă, Alexandru Popa).
Text: lb. rom., engl. – Bibliogr.: p. 312-341 şi în notele de subsol. – F. de tit. dublă. –
Apare cu sprijinul financ. al Min. Afacerilor Externe al României – Dep. pentru Relaţii cu Ro-
mânii de Pretutindeni. – 500 ex.
ISBN 978-9975-51-070-7 (în cop. tare).
[2009-2242].
- - 1. Basarabia – Istorie (rom., engl.). 2. Istoria Basarabiei (rom., engl.).
94(478)"1918/1928"=135.1=111
94(=411.16) Istoria evreilor
2238. Omagiu unei personalităţi proeminente : La 150 de ani de la naşterea lui Leib
Ţirelson (1859-1941) / Comunitatea Evreiască din Rep. Moldova ; alcăt.: Teodor Magder ;
cop.: Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). – 63, [1] p. : il., [1] f.
port. ; 20 cm.
Text paral.: lb. rom., rusă. – Bibliogr.: p. 28-29, 60-61 (24 tit.). – Lista il.: p. 30-31, 62-63.
– Apare cu sprijinul financ. al dlui A. Bilinkis. – 200 ex.
ISBN 978-9975-51-071-4.
[2009-2148].
- - 1. Ţirelson, Leib, 1859-1941 – Rabin al Chişinăului şi Basarabiei – Istorie (rom.,
rusă).
94(=411.16)(478)(092)=135.1=161.1
Autoreferate
Pentru titlul de doctor habilitat
2239. Bulimaga, Constantin
Aspectele ecologice şi chimico-tehnologice ale managementului deşeurilor : 03.00.16 –
Ecologie : Autoref. tz. de doct. habilitat în biologie / Bulimaga Constantin ; Acad. de Ştiinţe a
Moldovei, Inst. de Ecologie şi Geografie. – Ch. : CEP USM, 2009. – 45 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 35-42 (120 tit.). – 70 ex.
[2009-218 Teze].
574.6:628.47(043.2)
2240. Grecu, Raisa
Concepţia drepturilor şi libertăţilor omului în opera juridică a lui Constantin Stere : Spec.:
12.00.01 – teoria gen. a dreptului ; ist. statului şi dreptului ; ist. doctrinelor politice şi de drept :
Autoref. al tz. de doct. habilitat în drept / Grecu Raisa ; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. :
CEP USM, 2010. – 44 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 39-41 (28 tit.). – 100 ex.
[2009-227 Teze].
340.12(043.2)
Pentru titlul doctor
2241. Bacal, Petru

47
Cronica cărţii Nr 12-2009 ≡ Book annals Nr 12-2009

Studiul economico-geografic al gestiunii protecţiei mediului înconjurător în Republica


Moldova : Spec. 11.00.02: Geografie economică, socială şi politică : Autoref. tz. de doct. în
geografie / Bacal Petru ; Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Ch. : S. n., 2010 (Tipogr. Dep.
Ed.-poligr. al ASEM). – 27 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-23 (56 tit.). – 50 ex.
[2009-229 Teze].
502/504(478)(043.2)
2242. Balan, Tatiana
Transformarea antropică a cernoziomurilor tipice din stepa Bălţi şi acţiuni privind mini-
malizarea consecinţelor nefavorabile : 03.00.27 – Pedologie : Autoref. tz. de doct. în biologie /
Balan Tatiana ; Inst. de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului "Nicolae Dimo". – Ch. :
"Acomed-Plus" SRL, 2009. – 29 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-25 (18 tit.). – 60 ex.
[2009-230 Teze].
631.445.4:574(043.2)
2243. Cojocaru, Igor
Politici sociale în sfera muncii în contextul integrării europene a Republicii Moldova :
(dimensiuni politico-juridice) : Spec. 23.00.01 – Teoria, metodologia şi istoria politologiei ;
Inst. şi procese politice : Autoref. tz. de doct. în şt. politice / Cojocaru Igor ; Univ. de Stat din
Moldova. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi). – 31 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-24 (11 tit.). – 50 ex.
[2009-232 Teze].
331(478)(043.2)
2244. Cozmic, Radu
Cercetarea soiurilor şi hibrizilor noi de măr în condiţiile pedo-climatice ale Republicii
Moldova : 06.01.05 – Ameliorarea şi producerea seminţelor : Autoref. tz. de doct. în agricultu-
ră / Radu Cozmic ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Instituţia Publică Inst. Şt.-Practic de Horticul-
tură şi Tehnologii Alimentare. – Ch. : S. n., 2009. – 30 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-25 (32 tit.). – 60 ex.
[2009-222 Teze].
631.527:634.13(478)(043.2)
2245. Deinego, Nona
Testarea adaptivă ca factor de optimizare a procesului de instruire în învăţământul uni-
versitar : 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (informatica) : Autoref. tz. de doct. / Nona
Deinego ; Univ. de Stat din Tiraspol. – Bălţi : S. n., 2009 (Tipogr. Univ. de Stat "Alecu Russo"
din Bălţi). – 28, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25 (11 tit.). – 70 ex.
[2009-234 Teze].
378:004(043.2)
2246. Fondos, Tatiana
Optimizarea investiţiilor străine în contextul politicii economice a Republicii Moldova :
Spec. 08.00.14 – Economie mondială ; Relaţii econ. intern. : Autoref. tz. de doct. în econ. /
Tatiana Fondos ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Ch. : S. n., 2010 (Tipogr. CEP USM). –
28 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 27-28 (22 tit. în). – 50 ex.

48
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

[2009-233 Teze].
339.727.22(043.2)
2247. Fortuna, Andrei
Republica Moldova în comunitatea statelor independente (1991-2001) : Spec. 07.00.01
– Istoria Moldovei : Autoref. al tz. de doct. în ist. / Fortuna Andrei ; Acad. de Ştiinţe a Moldo-
vei, Inst. de Istorie, Stat şi Drept. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Acomed-Plus" SRL). – 27 p. ;
21 cm.
Bibliogr.: p. 23 (6 tit.). – 50 ex.
[2009-228 Teze].
327(478)"1991/2001"(043.2)
2248. Gruia, George
Coraportul dintre dreptul naţional şi dreptul comunitar în procesul de integrare europea-
nă : Spec.: 12.00.01 – Teoria gen. a dreptului ; Istoria statului şi dreptului ; Istoria doctrinelor
politice şi de drept : Autoref. tz. de doct. în drept / Gruia George ; Univ. de Stat din Moldova. –
Ch. : S. n., 2010. – 27 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-23 (11 tit.). – 40 ex.
[2009-231 Teze].
340.15(498)(043.2)
2249. Guţul, Vera
Organizarea ventilării industriale cu aplicare în hale de pielărie : 05.23.03 – Termofica-
rea, ventilarea, condiţionarea aerului, gazificare şi iluminarea : Autoref. tz. de doct. în tehn. /
Guţul Vera ; Univ. Tehn. a Moldovei. – Ch. : UTM, 2010. – 31, [1] p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 26-28 (14 tit.). – 60 ex.
[2009-235 Teze].
697.921.4(043.2)
2250. Hlipcă, Petru
Aspecte ale modului de organizare a puterii de stat în România şi Republica Moldova
din perspectiva integrării Europene : (st. comparativ) : Spec.: 12.00.02 – Drept public (consti-
tuţional); organizarea şi funcţionarea inst. de drept : Autoref. tz. de doct. în drept / Petru
Hlipcă ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Istorie, Stat şi Drept. – Ch. : S. n., 2010 (Tipogr.
"Print-Caro" SRL). – 30, [1] p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 26-27 (24 tit.). – 100 ex.
[2009-238 Teze].
342.5(478+498):341.176(4)(043.2)
2251. Hometkovski, Ludmila
Taxonomia paradigmatică şi sintagmatică în terminologia dreptului comunitar : 10.02.05
– Lb. romanice : Autoref. tz. de doct. în filologie / Hometkovski Ludmila ; Univ. Liberă Intern.
din Moldova. – Ch. : S. n., 2009 (Centrul Ed.-poligr. "Foxtrot" SRL). – 35 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 28-31 (38 tit.). – 50 ex.
[2009-223 Teze].
811.135.1'276.6:34(043.2)
2252. Lepădatu, Leonard
Aplicarea managementului performant în gestionarea proiectelor antreprenoriale mo-
derne : Spec. 08.00.05: Econ. şi management : (în activitatea de antreprenoriat) : Autoref. tz.

49
Cronica cărţii Nr 12-2009 ≡ Book annals Nr 12-2009

de doct. / Lepădatu Leonard ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Ch. : Centrul Ed. al UASM,
2010. – 26 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21-22 (16 tit.). – 40 ex.
[2009-236 Teze].
334.012.2:005(043.2)
2253. Leviţchi, Oxana
Eradicarea sărăciei: concept, dimensiuni şi strategii : Spec. 08.00.01 – Econ. politică ;
doctrine econ. : Autoref. tz. de doct. în econ. / Liviţchi Oxana ; Acad. de Studii Econ. din Mol-
dova. – Ch. : S. n., 2010 (Tipogr. Dep. Ed.-poligr. al ASEM). – 28, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-25 (38 tit.). – 50 ex.
[2009-239 Teze].
330.59:304.9(478)(043.2)
2254. Marin, Ana
Fenomenul bioetica în raport cu concepţiile antropologice: aspecte epistemologice :
09.00.05 – Etică : Autoref. tz. de doct. în filosofie / Marin Ana ; Inst. de Istorie, Stat şi Drept al
Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Ch. : Centrul Ed. UASM, 2010. – 26, [1] p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21-23 (29 tit.). – 70 ex.
[2009-221 Teze].
17:572:165(043.2)
2255. Mihalache, Georgeta
Aspecte clinico-hemodinamice şi biochimice la pacienţii cu hipertensiune arterială în
asociere cu obezitatea şi influenţa agonistului receptorilor imidazolinici I1-moxonidinei :
14.00.06 – Cardiologie şi reumatologie (cardiologie) : Autoref. tz. de doct. în medicină /
Mihalache Georgeta ; IMSP Inst. de Cardiologie. – Ch. : S. n., 2010 (Tipogr. Ed. "Universul"
ÎS). – 26, [1] p. : fig. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21-23 (31 tit.). – 50 ex.
[2009-237 Teze].
616.12-008.331.1:615.225.2(043.2)
2256. Novruzov, Vugar Şahmar Oglî
Probleme actuale ale formării mecanismului puterii în ţările aflate în tranziţie : Spec.:
12.00.02. Drept public (constituţional) ; organizarea şi funcţionarea inst. de drept : Autoref. al
tz. de doct. în drept / Vugar Şahmar Oglî Novruzov ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Ist.,
Stat şi Drept. – Ch. : Centrul ed. al UASM, 2009. – 27 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23 (10 tit.). – 100 ex.
[2009-225 Teze].
342.395(043.2)
2257. Idem în lb. rusă : Актуальные проблемы формирования механизма власти в
странах переходного периода : спец.: 12.00.02. Публичное право (конституционное) :
орг. и функционирование правоохранительных учреждений : Автореф. на соиск. ученой
степ. д-ра права. – К. : Centrul ed. al UASM, 2009. – 30 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25 (10 tit.). – 100 ex.
[2009-226 Teze].
342.395(043.2)
2258. Rotari, Ana

50
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Predarea cunoştinţelor socioculturale studenţilor – translatori în condiţiile instruirii conti-


nue : Spec.: 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (lb. engl.) : Autoref. tz. de doct. în
pedagogie / Rotari Ana ; Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău. – Ch. : S. n.,
2009 (Tipogr. UPS "Ion Creangă"). – 30 p. : graf., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 26 (10 tit.). – 30 ex.
[2009-219 Teze].
37.016:811.111(043.2)
2259. Idem în lb. rusă: Обучение социокультурным знаниям студентов – перево-
дчиков в условиях непрерывного образования : Спец.: 13.00.02 – Теория и методология
обучения (англ. яз.) : Автореф. дис. на соиск. ученой степ. д-ра пед. наук. – К. : Б. и.,
2009 (Тип. Кишин. Гос. Пед. Ун-та им. И. Крянгэ). – 30 p. : graf., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 27 (10 tit.). – 30 ex.
[2009-220 Teze].
37.016:811.111(043.2)
2260. Spînu, Ana
Eficientizarea operaţiunilor de export-import: aspecte metodologice : La spec. 08.00.14
– Econ. mondială ; Relaţii econ. intern. / Spînu Ana ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Ch. :
S. n., 2009. – 29 p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 24-26 (42 tit.). – 50 ex.
[2009-224 Teze].
339.5(043.2)

51
Cronica cărţii Nr 12-2009 ≡ Book annals Nr 12-2009

Index de nume la "Cronica cărţii" Nr 12-2009


Bujor, Virgiliu 2134-35
A Bulah, Liubovi 2103, 2176
Adam, Veaceslav 2153 Bulimaga, Constantin 2239
Aladin, Lara 2224 Buzilă, Varvara 2184
Andrieş, A. 2155 Buzinschi, Elena 2075
Andronic, Gabriel 2187, 2216, 2233 C
Andruhin, M. 2151
Antoci, Arina 2084 Canţer, V. 2155
Aprodu, Lucia 2110 Cara, Aliona 2196
Aramă, Elena 2106-07 Cara, Oleg 2097
Arseni, Geta 2201-02 Carabet, Natalia 2136-37, 2148
Arsenii, Lidia 2124 Cash, Jennifer 2184
Avornic, Gheorghe 2106-07 Cazacu, Veronica 2134-35
Avram, Larisa 2154 Cazacu, Victoria 2211
Cebotari, Margareta 2067
B Cerempei, Valerian 2169
Bacal, Petru 2241 Cernei, Mihai 2104
Bacinschi, Mihai 2126, 2224-25, 2232 Cernei, V. 2088, 2212
Baculea, M. 2212 Cheianu, Constantin 2204
Bahnarel, Ion 2160 Chibac, Gheorghe 2122
Baieş, Sergiu 2093 Chicu, Valentin 2190
Balaban, Claudia 2061 Chicu, Valeriu 2159
Balan, Greta 2165 Chiper, Grigore 2225
Balan, Oleg 2126 Chiroşca, Dorian 2123
Balan, Tatiana 2242 Chirtoagă, Ion 2228
Baltag, Dumitru 2106 Chirugu, Marius 2170
Banuh, Nicolae 2139-40 Chitoroagă, Valentina 2063-65
Bardac, Doru 2170 Ciobanu, Dumitru 2231
Basarab, Elena 2090 Ciobanu, Liuba 2067
Bâzgu, Eugen 2184 Ciobanu, Valerian 2228
Bejenaru, Mariana 2092 Ciobanu, Victoria 2067
Belâi, Liviu 2228 Ciocan, Iulian 2069
Beşliu, Angela 2084 Ciorbă, Constantin 2190, 2192
Bicec, Lilia 2203 Ciubotaru, Adrian 2224
Bobcova, Svetlana 2157 Ciubucciu, Vlad 2228
Boincean, Boris 2096 Ciuntu, Ioan 2078
Bostan, I. 2059, 2155 Coadă, Simion 2073, 2207
Bostan, V. 2059 Codreanu, Sergiu 2156
Botev, Nikolai 2081 Cojocaru, Gheorghe E. 2232
Boyer, Laurenţ 2200 Cojocaru, Igor 2243
Boyer, Véronique 2200 Cojocaru, Olga 2093
Braghiş, Maria 2199 Colesnic, Iurie 2228
Brajcovic, Sanja 2147 Copacinschi, Angela 2205
Bucatca, Anatol 2128 Coptileţ, Valentina 2107
Buciuceanu-Vrabie, Mariana 2083 Coreţchi, Liuba 2160
Bucur, Vasile 2178 Corlat, Sergiu 2201-02
Budeci, Alina 2117 Coroban, Vitalie 2200, 2203
Budevici, Anatolie 2191 Coronovschi, Olga 2221
Budevici-Puiu, Anatolie 2142 Cozmic, Radu 2244
Bujor, Ala 2149 Cozonac, Renata 2063-65

52
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Cretu, Veronica 2128 Garaz, Ana 2226


Creţu, Victor 2175 Garaz, Mihail (2226)
Croitoru, Tamara 2061 Garbu, Claudia 2152
Crotenco, Iu. 2102 Gavriliuc, Cezar 2138, 2141
Cucu, Al. 2226 Gheţău, Vasile 2081
Culiuc, L. 2155 Gheţu, Emilia 2186
Curocichin, Ghenadie 2159 Ghidirim, Gheorghe (2066)
Cuşcă, Valentin 2139-40 Ghimpu Munteanu, Veta 2233
Golovatiuc, Vladimir 2090
D Goraş-Postică, Viorica 2087, 2144
Dandiş, Nicolae 2127 Gradinar-Şcobari, Iulia 2220
Dănilă, Andrei 2153 Grama, Mariana 2111
Deinego, Nona 2245 Gramma, Rodica 2166-67
Deleu, Vasile 2169 Grecu, Ilie 2107
Diaconu, Sergiu 2153 Grecu, Raisa 2107, 2240
Dodon, Uliana 2100 Greer, Alan 2095
Doga, Alexandru 2217 Gribincea, A. 2102
Dohmilă, Iurie 2183 Grigoraş, Stela 2132-33
Doibani, Tatiana 2077 Grimalschi, Teodor 2143
Dolea, Igor 2121 Grosu, Vitalie 2087
Dolghi, Cristina 2104 Gruia, George 2248
Dovgaliuc, Nina 2103 Guşan, Ala 2123
Duca, Gh. 2155 Guţu, Vasile 2143
Dulgheru, V. 2059 Guţul, Vera 2249
Dumbravă, Tania 2206 Guţuţui, Veaceslav 2101
Dumbrăveanu, Victor 2207 Guzun, Aurelia 2141

E H

Efremov, Valeriu 2086 Harea, Corina 2196


Ene, Vladimir 2071-72 Hăbăşescu, Ion 2169
Enicov, Igor 2104 Hâncu, Liviu (2186)
Eremia, Anatol 2228 Hlipcă, Petru 2250
Eşanu, Rodica 2087, 2144 Holban, Ala 2162
Evstratiev, Serghei 2088, 2212 Hometkovski, Ludmila 2251
Hriptievschi, Nadejda 2116
F Hriptivîi, Nicoleta 2110
Hurmuzachi, Iurie 2096
Faltas, Sami 2129
Filimon, Cristina 2197 I
Foca, Iurie 2185
Fondos, Tatiana 2246 Iachim, Ion 2218
Fortuna, Andrei 2247 Iaşcenco, Tudor 2228
Furdui, Galina 2208 Ichim, Andrei 2184
Furdui, L. 2208 Ignatiuc, Iulia 2224
Furtuna, Dorian 2128 Ivanov, L. 2188-89
Furtună, Svetlana 2097 J
G Jernovoi, Serghei 2234
Gagauz, Olga 2083 Jovmir, Tudor 2123
Galcenco, Veronica 2185 Jurat, Valeriu 2192
Gâncu, Tatiana 2066
Ganenco, Alexandru 2228

53
Cronica cărţii Nr 12-2009 ≡ Book annals Nr 12-2009

K Munteanu, Victor 2116


Muraru, Elena 2121, 2124, 2196
Karnaeva, Liubov 2066 Mustaţă, Sergiu 2237
Koroli, Victor 2128 Mustaţă, Simion 2096
Kovtun, V. 2188
Kulikova, Ludmila 2186 N
Kulikovschi, Lidia 2067
Nahaba, Vladimir 2165
L Negruţă, Ala 2097
Nemerenco, Ala 2159, 2166-67
Ladaniuc, Victor 2228 Niculiţă, Aliona 2131
Leahu, Dumitru 2143 Niţa, Ion 2236
Lebedev, L. 2176 Novruzov, Vugar Şahmar Oglî 2256-57
Legashvili, Nikoloz 2110
Lenţa, Anatol 2198 O
Lepădatu, Leonard 2252
Leviţchi, Oxana 2253 Odainic, Ioan Gh. 2068
Lipcanu, Ludmila 2066 Oliinâk, Iaroslav 2217
Lîsîi, Leonid 2157 Onofrei, Dorin 2200
Lupan, Ion 2168 Oprunenco, Alex 2098
Lupuşor, Adrian 2105 Ostrofeţ, Gheorghe 2160
Otter, Manfred Thomas 2099
M
P
Magder, Teodor 2238
Malanciuc, Ion 2122 Paladi, Gheorghe 2081, 2083
Malearenco, V. 2151 Palii-Păduraru, Lucia 2216
Mămăligă, Daniela 2132-33 Palladi, Tudor 2208
Manoil, Alexandru 2234 Panas, Mihail 2079
Manole, Ion 2110 Paraschiv, Dragoş 2170
Manole, Olga 2110 Pereteatcu, Tamara 2061
Marcenaro, Pier Franco 2074 Petipa, M. 2189
Mardare, Marcela 2209 Pîrlii, Ina 2191
Marin, Alina 2201-02 Platon, Daniela 2138, 2141
Marin, Ana 2254 Platon, Mihail 2113
Mariţ, Veronica 2149 Plugaru, Ştefan 2165
Maslobrod, Serghei 2096 Popa, Alexandru 2237
Matei, Constantin 2081 Popa, Ana 2098, 2105
Matvei, Eugenia 2235 Popa, Elena 2199
Maznic, Silvia 2197 Popa, Mariana 2165
Mazur, R. 2176 Popa, Victor 2109
Midari, Veronica 2132-33 Popa, Vladimir 2115
Mihailenco, Elena 2124 Popovici, Gheorghe 2071-72
Mihalache, Georgeta 2255 Popovschi, Veaceslav 2078, 2235
Miron, Iurie 2219 Posţan, Liliana 2091
Miron, Viorel 2101 Poştaru, Cristina 2168
Modreanu, Simona 2200 Postica, Alexandru 2110
Moloşnic, Natalia 2154 Prisăcari, Viorel 2166-67
Morand, Paul 2200 Prohniţchi, Valeria 2105
Moraru, Anton 2228 Prohniţchi, Valeriu 2098
Moraru, Lidia 2198 Pulber, Maxim 2202
Movileanu, Pavel 2084, 2089 R
Muntean, Ana 2224
Munteanu, Ion 2101 Racu, Igor 2139-40

54
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Railean, Silvia 2168 Ş


Rebreanu, Liviu 2225
Redpath, Jean 2116 Şandaru, Dumitru 2091
Revenco, Nineli 2162 Şeptelici, Alexandra 2145
Richicinschi, Gabriela 2190 Şevciuc, Tatiana 2178
Romancenco, Elena 2163-64 Şveţ, Romeo 2184
Romanciuc, Lilia 2162 T
Romanciuc, Roman 2187, 2237
Romanciuc, Ruxanda 2187, 2209, 2216, Talaghir, Laurenţiu-Gabriel 2192
2218, 2233, 2238 Tankersley, Dawn 2147
Roşca, Nicolae 2093 Tăbârţă, Vasile 2211
Roşca, P. 2102 Tănasă, Ruslan 2087, 2144
Roşca, Sergiu 2075 Tcacenco, Victoria 2062
Roşcovan, Serafima 2229 Tcaci, Lilia 2061
Rotari, Ana 2258-59 Tchaïkovski, P. 2188
Rotaru, Vasile 2115 Tchaïkovski, Piotr 2189
Rudic, Gheorghe 2103, 2176 Temircan, Sergiu 2183
Rumleanschi, Petru 2089 Tighineanu, I. 2155
Rusnac, Nicolae 2091 Timofeenco, Aliona 2179
Timofte, Gianina 2170
S Toma, Nicoleta 2095
Sainsus, Valeriu 2081 Toporeţ, Victor 2183
Sandulachi, L. 2130 Trifan, Călina 2206
Sârbu, Ionel 2170 Tuna, Aija 2147
Scherbov, Serghei 2081 Ţ
Sclifos, Lia 2128, 2144
Scoferţa, Petru 2163-64 Ţiganu, Ludmila 2131
Simaşchevici, Alexei (2171) Ţirelson, Leib (2238)
Sîmboteanu, Daniela 2119 Ţopa, Tudor 2228
Sîrbu, Nichita 2210 Ţugui, Silvia 2219
Smîşliaev, A. 2088, 2212
Smochină, Andrei 2109 U
Socolovschi, Angela 2103 Ulianovschi, Gheorghe 2111
Sofronovici, Ştefan 2153 Ursache, Arina 2151
Sofronovici, Tatiana 2153 Ursache, Silvia 2220
Solomon, Dumitru 2071 Ursu, Mihai 2184
Sorocovici, Aurel 2071-72 Ursu, Valentina 2070
Spânu, Vilen 2134-35 Ussow, Alex 2152
Spinei, Lidia 2176
Spînu, Ana 2260 V
Spînu, Constantin 2163-64
Sportel, Erik 2129 Vainonen, V. 2188
Stere, Constantin 2107 Varzaru, Lidia 2198
Stolear, Irina 2187 Vatavu, Alexandru 2139-40
Străsteanu, Doina Ioana 2110 Vâtcărău, Elena 2090
Stratulat, Silvia 2157 Verejan, Ruslan 2142
Suceveanu, Arcadie 2221 Vidaicu, Mihaela 2120-21
Suceveanu, Maria 2154 Vizdoagă, Tatiana 2124
Suhaniuc, Iraida 2134-35 Vîrcolici, Margareta 2180
Suveică, Svetlana 2237 Vogiatzi, Maria 2117
Volconovici, Augustin 2182
Volconovici, Liviu 2175

55
Cronica cărţii Nr 12-2009 ≡ Book annals Nr 12-2009

Vrabie, Diana 2223 М


Z Майденберг, Эдуард 2213
Морару, Вячеслав 2080
Zabiaco, Olesea 2063-65
Zaharia, Victor 2115 Н
В Нестеренко, А. М. 2174
Нетреба, Л. В. 2181
Вершинина, Е. Н. 2193
Волконович, А. 2172 П
Волконович, Л. 2172
Парусов, В. В. 2174
Г Попова, Светлана 2177
Гаврилюк, Роман 2194 С
Гайдук, Ю. 2222
Горбунов, А. С. 2173 Сафронов, И. И. 2173
Греку, Жанна 2146 Сафта, Виорел 2214
Григорой, Л. Г. 2094 Сафта, Лариса 2214
Гурская, З. 2215 Стребков, Д. 2172
Гурская, Зинаида 2215 Сычков, А. Б. 2174

Д Т

Дергачев, В. А. 2227 Терехов, Б. М. 2060


Дима, М. А. 2094 Х
Ж Хмельницкий, А. 2215
Журавская, Оксана 2177 Худякова, О. 2222

З Ц

Захарова, Олеся 2177 Цуркан, Марина 2177

К Ч

Касым, Я. 2150 Червенков, Н. 2150


Кашуба, М. Т. 2227 Ш
Каюров, Георгий 2213
Кендигелян, Михаил 2085 Шушу-Цуркану, Аурелия 2100
Кисиль, М. Ф. 2181
Корчмарь, Валерий 2213 Ю
Красильникова, Ирина 2076 Юшин, А. 2222
Кустрябова, С. 2150
Ю
Л
Лешку, Елены 2213

56
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 11-2009


104 ghicitori şi proverbe 2152 Curs practic de chirurgie orală şi maxilo-
1a Conferinţă Internaţională "Transfer de facială pediatrică 2168
inovaţii în activităţile agricole în contextul Dezvoltarea traseelor turistice în zona trans-
schimbării climei şi dezvoltării durabile" frontalieră Nisporeni-Prut 2101
2096 Dezvoltarea turismului la începutul sec. XXI :
52 de Teste pentru copilul tău 2149 (conf. şt.-practică intern. consacrată zilei
Acatistul Preasfântei Născătoare de Dumne- mondiale a turismului) cu tema "Turism: o
zeu la Icoana Făcătoare de Minuni "Spori- celebrare a diversităţii", 27 sept. 2009 2102
rea Minţii" 2077 Dimensiunea ştiinţifică şi praxiologică a drep-
Alternatives to Detention 2115 tului : Materialele conf. şt. intern. "Contribu-
Analele ATIC – 2007-2008 2071-72 ţii la dezvoltarea doctrinară a dreptului"
Aniversări culturale 2010 2061 2106
Antologia invenţiilor 2059 Energie din biomasă 2169
Anuarul statistic al Republicii Moldova 2009 Evaluarea sistemului de îngrijire a copilului în
2082 Republica Moldova 2132
Aspecte privind nivelul de trai al populaţiei în Forţa de muncă în Republica Moldova. Ocu-
2008 2097 pare şi şomaj, 2009 2090
Aspects of standard of living population in Gheorghe Ghidirim 2066
2008 2097 Gripa aviară 2163
Assessment of the child care system in Heterotranziţii în viaţa academicianului Alexei
Moldova 2133 Simaşchevici 2171
Auto-Info : сделано в Молдове 2177 Igiena radiaţiilor 2160
Bălţi 2230 Infecţia cu virusuri gripale umane 2164
Bibliografia Naţională a Moldovei 2063-65 Integrare europeană pentru tine 2087
Biblioteca – Izvor de lumină 2067 Integrare europeană pentru tine 2144
Bienala Internaţională de Pictură 2185 Jurnal săptămânal la Europa Liberă 2070
Biochimie 2157 Labour force in the Republic of Moldova.
Brigada de poliţie cu destinaţie specială "Ful- Employment and unemployment, 2009
ger" 2126 2090
Bucătar 2176 Langue et styles de texte 2198
Buna Guvernare în sistemul farmaceutic 2161 Libertatea şi securitatea persoanei în regiuni
Cartea Verde a Populaţiei Republicii Moldova de conflict 2110
2081 Liberty and security of the person in regions of
Cod de onoare 2150 conflict 2110
Code of honor 2150 Liviu Hâncu : O operă de artă capătă valoare
Colinde şi urături 2151 în timp… 2186
Colorăm mijloace de transport 2073 Localităţile Republicii Moldova 2228
Conferinţa Fizicienilor din Moldova. CFM – Luci, soare, luci! 2187
2009, Chişinău, R. Moldova, 26-28 noiemb. Manual de vânzări 2134
2009 2155 Manual of Good Practices against Human
Conferinţa Ştiinţifică Internaţională "Dezvolta- Trafficking 2117
rea economică în contextul aspiraţiei de in- Masa Rotundă Internaţională "Reforma siste-
tegrare europeană. Perspective şi Reali- mului de justiţie în Republica Moldova.
zări", 23-24 oct. 2009 2104 Standarde europene şi realităţi naţionale",
Copilul meu e singur acasă 2138 15 iun. 2009, Chişinău 2108
Criminal Justice Performance from a Human Matematică 2154
Rights Perspective 2116 Mega : Moldova Economic Growth Analysis
Culegere de acte normative în domeniul 2098
proprietăţii industriale 2123 Methodological Guide on Decision-Making at
the Local level 2128

57
Cronica cărţii Nr 12-2009 ≡ Book annals Nr 12-2009

Metode molecular-genetice de cercetare Ştiinţe filosofice şi politice 2075


(PCR) în diagnosticul de laborator al infec- Tehnologia lucrărilor de finisaj în construcţii
ţiilor 2165 2183
National Bibliography of Moldova 2063-65 Vânzător 2103
Omagiu unei personalităţi proeminente : La Vision on Cultural Policy of Moldova: from
150 de ani de la naşterea lui Leib Ţirelson changes to sustainability 2062
(1859-1941) 2238 Viziuni de viitor: politice culturală a Republicii
Participarea procurorului în instanţa de jude- Moldova de la schimbări la viabilitate 2062
cată. Organizarea activităţii organelor pro- We act now for a better future 2131
curaturii 2124 Альтернативы лишению свободы 2115
Pedagogi competenţi ai secolului 21 2147 Астрологический прогноз Молдова 2010 год
Poezii din desaga lui Moş Crăciun 2220 2076
Probleme actule ale ştiinţelor umanistice Взгляд в будущее: культурная политика
2139-40 Республики Молдова от перемен к ста-
Procesele socio-demografice în societatea бильности 2062
contemporană de la meditaţii la acţiuni Возобновляемые источники энергии 2172
2083 Доклад о соблюдении прав человека в
Psihologia comunicării 2084 Республике Молдова в 2008 году 2114
Raionul Anenii Noi, 2009 2236 Земельный кодекс Республики Молдова
Raport despre activitatea organizaţiei în anul 2125
2008 2158 Кодекс чести 2150
Raport Naţional : Progrese şi perspective în Пособие по продажам 2135
reprimarea corupţiei 2118 Пробуждение 2222
Raport privind respectarea drepturilor omului Регламент по аттестации (лицензирова-
în Republica Moldova în anul 2008 2114 нию) футбольных клубов в ФФМ лицен-
Read and Learn 2224 зия УЕФА 2195
Reducerea stigmei şi discriminării în infecţia Свети, солнышко! 2187
HIV 2167 Свобода и личная неприкосновенность в
Reforma Sectorului de Securitate în Republica зонах конфликта 2110
Moldova 2129 Справедливое судебное разбирательство
Report on human tights observance in the гарантированное Европейской Конвен-
Republic of Moldova in 2008 2114 цией по защите прав человека 2112
România – Republica Moldova : Analiza Статистический ежегодник Республики
relaţiilor economice bilaterale 2105 Молдова 2009 2082
Singur acasă 2141 Структура и свойства катанки для изготов-
Statistical Yearbook of the Republic of ления электродов и сварочной проволо-
Moldova 2009 2082 ки 2174
Steaua poetului de dincolo de stele : Omagiu
poetului Mihail Garaz 2226

58
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Index subiecte
Academia de Transporturi, Informatică şi Codul agrar al Republicii Moldova (rusă) 2125
Comunicaţii – Anale (rom., engl., rusă) Colinde 2151, 2216
2071 Comunicare socială 2084
Academia de Transporturi, Informatică şi Comunicare ştiinţifică – Economie 2089
Comunicaţii – Anale (rom., rusă) 2072 Concepţii economice – Comunicare ştiinţifică
Acatiste 2077 2089
Administraţia publică locală – Asociaţii Conservarea alimentelor – Frigul natural 2182
obşteşti 2127 Construcţia de maşini – Locul de muncă –
Administraţie locală (engl.) 2128 Organizare 2170
Administraţie publică locală (engl.) 2131 Construcţii – Lucrări de finisare 2183
Anenii Noi – Raioane – Republica Moldova – Contabilitate 2178
Istorie 2237 Controlul produselor alimentare 2130
Aniversări culturale, 2010 2061 Corupţie – Combatere – Rapoarte 2118
Arendare – Contracte de încheiere 2122 Creştinism (rusă) 2080
Arhitectură vernaculară în piatră – Republica Cultură – Aniversări, 2010 2061
Moldova 2184 Cultură – Republica Moldova (rom., engl.,
Astrologie (rusă) 2076 rusă) 2062
Autovehicule – Anuare (rom., rusă) 2177 Demografie – Republica Moldova 2081
Balet – Lacul lebedelor (fr.) 2189 Dezvoltare economică, 2009 – Republica
Balet (fr., germ.) 2188 Moldova – Date statistice (rom., engl.,
Basarabia – Istorie (rom., engl.) 2237 rusă) 2082
Bălţi – Republica Moldova – Hărţi (rom., rusă) Dezvoltare socială, 2009 – Republica Moldova
2230 – Date statistice (rom., engl., rusă) 2082
Bibliografii naţionale – Cărţi – Autoreferate – Dezvoltare social-economică – Gospodării
Teze – Articole din reviste şi ziare – casnice – Republica Moldova – Date
Materiale bibliografice – Recenzii 2063 statistice (rom., engl.) 2097
Bibliografii naţionale – Cărţi – Autoreferate – Dezvoltarea economică în contextul aspiraţiei
Teze – Articole din reviste şi ziare 2064-65 de integrare europeană. Perspective şi
Biblioteca Publică "Ovidius" din Chişinău – Realizări" – Conferinţă ştiinţifică
Istorie 2067 internaţională (rom., engl., rusă) 2104
Biochimie 2157 Dimensiunea ştiinţifică şi praxiologică a
Biserica Ortodoxă – Republica Moldova – dreptului" – Conferinţă ştiinţifică
Istorie 2079 internaţională (rom., rusă) 2106
Brigada de poliţie cu destinaţie specială Doctrine economice (rom., rusă) 2088
"Fulger" – Republica Moldova – Albume – Drept – Studii ştiinţifice 2107
Istorie 2126 Drepturile omului – Republica Moldova (rom.,
Bucătar – Profesie 2176 engl., rusă) 2114
Cahul – Oraşe – Republica Moldova – Istorie Drepturile omului (rusă) 2112
2234 Drepturile omului în regiune de conflict (rom.,
Catedrala Sf. Teodor Tiron şi Teodora de la engl., rusă) 2110
Sihla din Chişinău – Istorie 2078 Economia Republicii Moldova (engl.) 2098
Cărţi de colorat 2073 Economie – Statistică (rusă) 2100
Celţi – Tipologia topoarelor – Spaţiul Carpato- Educaţia în familie 2136-38, 2141
Dunărean (rusă) 2227 Educaţie – Ştiinţe umanistice (rom., rusă)
Centrul de informaţii "GenderDoc-M" – Raport 2139-40
(rom., engl., rusă) 2158 Educaţie fizică 2192
Chimia analitică – Exerciţii – Probleme 2156 Electricitate – Alimentare – Maşini şi aparate
Chirurgie maxilo-facială pediatrică 2168 (rusă) 2172
Chirurgie orală 2168 Enciclopedii 2068
Cod de onoare (rom., engl., rusă) 2150 Energie din biomasă 2169

59
Cronica cărţii Nr 12-2009 ≡ Book annals Nr 12-2009

Eutanasie 2120 Literatură română – Critică şi interpretare


Evidenţă contabilă 2180 2225
Familia Ciobanu din Ciuciuleni – Nisporeni – Literatură română – Metodica predării 2145
Istorie 2231 Literatură română din Republica Moldova –
Finanţe – Standarde (rusă) 2094 Critică şi interpretare 2226
Folclor 2153 Literatură română din Republica Moldova –
Fotbal – Atestare (rusă) 2195 Eseuri 2208
Găgăuzi – Suveranitate – Independenţă (rusă) Literatură română din Republica Moldova –
2085 Poezie 2201-02, 2205-06, 2210-11
Ghicitori 2152 Literatură română din Republica Moldova –
Ghidirim, Gheorghe, 1939-…, chirurg, Romane 2207
academician – Biobibliografie 2066 Literatură română din Republica Moldova
Gimnastică – Metodica predării 2143 2203-04, 2209
Gimnastică 21921 Literatură română din Republica Moldova
Hâncu, Liviu, 1959-…, pictor 2186 pentru copii – Poezie 2221
Handbal – Metodice predării (rom., rusă) 2142 Literatură română din Republica Moldova
Hârbovăţ – Sate – Anenii Noi – Republica pentru copii 2217, 2219-20
Moldova – Istorie 2235 Literatură română pentru copii – Poveşti 2218
Hărţi – Bălţi – Republica Moldova (rom., rusă) Literatură rusă din Republica Moldova –
2230 Povestiri (rusă) 2213-14
Igiena radiaţiilor 2160 Literatură rusă din Republica Moldova 2212
Infecţia HIV 2167 Literatură rusă pentru copii 2222
Infecţia HIV/SIDA (rom., rusă) 2166 Literatură ucraineană din Republica Moldova
Infecţie cu virus gripal aviar 2163 (rusă, ucr.) 2215
Infecţie gripală 2164 Localităţi – Republica Moldova – Istorie 2228
Infecţii sexuale transmisibile – Diagnostic Lucrări de finisare – Construcţie 2183
2165 Matematică – Teste 2154
Infracţiuni împotriva copiilor 2119 Mijloacele fixe – Uzură fiscală 2179
Inginerie (rom., engl., rusă) 2071 Moldovenism – Origini – Studii – Documente
Inginerie (rom., rusă) 2072 2232
Integrare europeană – Metodica predării 2144 Organizare şi management în sport 2191
Integrare europeană 2087 Organizarea învăţământului 2147
Invenţii – Energie regenerabilă 2059 Paicu – Sate – Raionul Cahul – Republica
Istoria Basarabiei (rom., engl.) 2237 Moldova – Istorie 2233
Istoria universală a statului şi dreptului 2109 Piaţa imobilelor 2092
Învăţământ preşcolar 2148-49 Piaţa muncii – Republica Moldova – Date
Jocuri sportive – Organizare 2190 statistice (rom., engl.) 2090
Justiţia penală – Republica Moldova – Raport Pictură (rom., engl.) 2185
(rom., engl.) 2116 Piese pentru pian (rom., rusă) 2187
Lapte – Răcire 2175 Politică agricolă – Europa 2095
Limba engleză – Metodică predării (rusă) Prelucrare termică – Teste (rusă) 2173
2146 Privare de libertate (engl., rusă) 2115
Limba engleză 2196 Procesele socio-demografice în societatea
Limba franceză – Stiluri de texte 2198 contemporană: de la meditaţii la acţiuni" –
Limba latină – Etimologii 2197 Conferinţă ştiinţifică internaţională (rom.,
Limba română – Etimologii 2197 rusă) 2083
Limba română – Metodica predării 2145 Procuratura de stat 2124
Literatură engleză – Critică şi interpretare Proprietate industrială – Acte normative 2123
2224 Protecţia copilului – Servicii sociale –
Literatură franceză 2200 Republica Moldova – Raport 2132
Literatură pentru copii – Critică şi interpretare Protecţia copilului – Servicii sociale –
2223 Republica Moldova – Raport (engl.) 2133

60
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Protecţia muncii 2091 Stiluri de luptă sportivă (rusă) 2193


Proverbe 2152 Ştiinţe filosofice 2075
Psihologia comunicării 2084 Ştiinţe politice 2075
Puterea statului 2113 Topoare-celt – Spaţiul Carpato-Dunărean
Radio "Europa Liberă" 2069-70 (rusă) 2227
Răcirea laptelui 2175 Trafic de fiinţe umane – Combatere 2121
Reforma sistemului de justiţie în Republica Trafic de fiinţe umane – Prevenire (engl.) 2117
Moldova. Standarde europene şi realităţi Transferul de inovaţii în activităţile agricole în
naţionale" – Masa Rotundă Internaţională contextul schimbării climei şi dezvoltării
(rom., rusă) 2108 durabile" – Conferinţă internaţională (rom.,
Relaţii economice – România – Republica engl., rusă) 2096
Moldova 2105 Transport – Anuare (rom., rusă) 2177
Republica Moldova – Localităţi – Istorie 2228 Turism – Dezvoltare 2101
Sârmă – Tehnologia prelucrării (rusă) 2174 Turism: o celebrare a diversităţii" – Conferinţă
Sănătate publică – Comunicare 2159 ştiinţifico-practică internaţională 2102
Securitate – Republica Moldova – Reforme Ţirelson, Leib, 1859-1941 – Rabin al
2129 Chişinăului şi Basarabiei – Istorie (rom.,
Securitatea muncii 2091 rusă) 2238
Simaşchevici, Alexei, 1929-…, fizician – Uniunea Europeană – Republica Moldova –
Biografie (rom., rusă) 2171 Aderare 2086
Sistemul farmaceutic – Republica Moldova Urături 2151
2161 Valve cardiace – Copii 2162
Societăţi cu răspundere limitată – Legi – Vânzări – Asigurări (rusă) 2135
Comentarii 2093 Vânzări – Asigurări 2134
Spiritualitate 2074 Vânzător – Profesie 2103
Sporturi de luptă 2194 Vinificaţie (rusă) 2181

61
Cronica cărţii Nr 12-2009 ≡ Book annals Nr 12-2009

Index editori

Acomed-Plus SRL 2242 Lyceum 2219


AGEPI 2123 Medicina CEP 2066, 2157, 2165, 2168
Analityque Moldpresa PP SRL 2076 Nova Imprim SRL 2099, 2121, 2124,
APEO-Media SRL 2177 2131, 2196
Arc 2062, 2069-70, 2095, 2126, 2224-25 Politipcom SRL 2108
Bons Offices SRL 2059, 2067, 2073, 2096, 2098, Pontos 2068, 2074, 2086, 2187, 2214,
2105-06, 2115, 2118, 2129, 2169, 2206-07, 2216-18, 2226, 2233, 2237-38
2211, 2236 Prag-3 SRL 2125
Camera Naţ. a Cărţii 2063-65 Primex Com SRL 2205
Cartdidact 2201-02 Print-Caro SRL 2100, 2102, 2154, 2190
Cartier 2116, 2200, 2203-04 ProinfoCom SRL 2234
Centrografic SRL 2127 Prut Internaţional 2103, 2176
Centrul de Drept al Avocaţilor 2111 Ruxanda 2209
Centrul Educaţional "Pro Didactica" 2087, 2144 Silvius Libris SRL ("Sica & V" SRL) 2151,
Civitas 2232 2220-21
Combinatul Poligr. 2166 Statistica 2081-82, 2090, 2097
Cu drag SRL 2077, 2153, 2229 Ştiinţa Î.E.-P. 2183-84
Elan INC SRL 2088, 2110, 2150 Tehnica-Info SRL 2092, 2170, 2172-73,
Elan Poligraf SRL 2212 2175, 2182
Epigraf SRL 2061, 2147, 2149 Tipogr. Reclama SA 2145
Evrica 2071-72 UASM 2084, 2089, 2178, 2252, 2256-57
Foxtrot SRL 2179 Universul ÎS 2094, 2107, 2113
Fundaţia "Draghiştea" 2079, 2228 Urma Ta PP SRL 2138, 2141
Hilfswerk Austria în Moldova 2128 USEFS 2143
Ingeocad 2230 USM CEP 2104, 2122, 2197-98, 2239-40
Inst. de Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice 2083 UTM 2130, 2180, 2249
Integritas SRL 2152, 2223 Valinex SRL 2142, 2191-92, 2194
Interprint 2199 Полиграфист 2174, 2222
Iutastan SRL 2101
Labirint 2208

Index ISBN eronate


ISBN 978-9975-9745-6-1 2087
ISBN 978-9975-9745-7-8 2144
ISBN 978-9975-103-70-1 2151

62
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

INDICE "MATERIALE BIBLIOGRA- INDEX "THE BIBLIOGRAPHICAL


FICE" MATERIALS"

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1973 PUBLISHED FROM 1973

OCTOMBRIE- (709-1041)
DECEMBRIE NR 4 OCTOMBER-DECEMBER
2009

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
___________________
709. Antologia invenţiilor : Vol. 3 : Sisteme de conversie a energiilor regenerabile / I.
Bostan, V. Dulgheru, V. Bostan [et a.]. – Ch., 2009. – 458 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). –
[2009-2118].

710. Şişcan, Zorina. Fundamentarea de noi abordări metodologice ale managementu-


lui strategic şi cros-cultural în contextul megatendinţelor socio-economice / Zorina Şişcan ;
red. şt.: Ala Cotelnic. – Ch., 2009. – P. 329-350. (364 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2009-
1839].
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
___________________
711. Balcănuţă, Nicolae. Note de curs la disciplina "Limbajul de programare Turbo
Pascal" / Nicolae Balcănuţă. – Cahul, 2008. – P. 88-90. (36 tit.). – [2009-1867].

712. Proceeding of the 6th International Conference on "Microelectronics and Com-


puter Science", oct. 1-3, 2009, Chişinău, Moldova : Vol. 1 / intern. advisory com. : Bostan Ion,
Duca Gheorghe, Hartnagel Hans [et al.] – Ch., 2009. – 524 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). –
[2009-1699].

713. Sudacevschi, Viorica. Sinteza structurilor de procesare concurentă a datelor :


05.13.13. – calculatoare, sisteme de calcul şi reţele informaţionale : Autoref. tz. de doct. în
tehn. / Viorica Sudacevschi. – Ch., 2009. – P. 27-30. (26 tit. de lucr. ale aut. în lb. rom., engl.,
rusă). – [2009-215 Teze].
005 Management
___________________
714. Borcoman, Raisa. Comunicarea persuasivă cu impact în activitatea managerială
şi de afaceri / Raisa Borcoman, Djulieta Rusu. – Ch., 2009. – P. 266-282. (186 tit. în lb. rom.,
fr., rusă). – [2009-1838].

63
Materiale bibliografice Nr 4-2009 ≡ The bibliographical materials Nr 4-2009

715. Paraschivescu, Andrei Octavian. Managementul excelenţei / Andrei Octavian


Paraschivescu. – Ch., 2009. – P. 331-337. (153 tit. în lb. rom., fr., germ.). – [2009-1703].

007 Activităţi şi organizare. Informare. Teoria informării şi comunicării în general (ci-


bernetică)
___________________
716. Мардаре, И. Функционально-структурное моделирование мозга / И. Мардаре.
– Ch., 2009. – P. 184-190. (135 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2009-1681].

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


___________________
717. Aniversări culturale, 2010 / alcăt.: Lilia Tcaci, Tamara Croitoru, Tamara
Pereteatcu [et al.]. – Ch., 2009. – 239 p. (Bibliogr. la sfârşitul lucr.). – [2009-2067].

718. Gheţivu, Oxana. Culture et Civilization du français / Oxana Gheţivu. – Cahul,


2009. – P. 277-284. (121 tit. lb. engl., fr.) şi la sfârşitul cap. – [2009-1868].

719. Noroc, Larisa. Cultura Basarabiei în perioada interbelică (1918-1940) / Larisa No-
roc ; red. şt.: Valeria Cozma. – Ch., 2009. – P. 156-164. (115 tit. în lb. rom., rusă). – [2009-
2045].
01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
720. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cărţi. Au-
toreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare. Materiale bibliografice. Recenzii. Note muz. : Se ed. din
anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Valentina
Chitoroagă, Renata Cozonac, Olesea Zabiaco [et al.] ; red. resp. şi coord. : Valentina
Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii, 2009 (Valinex SRL). –
20 cm. – ISSN 1857-0550. – ISBN 978-9975-9730-3-8.
Nr 6, 2009. – 2009. – 245 p. (1373 tit.). – [2009-1337].
Sistematizat, include inform. despre publ. ed. în Moldova, cu elemente de identificare
(descriptori). Conţine "Cronica cărţii", "Cronica art. de revistă", "Cronica art. de gazetă", Indice
"Materiale bibliografice", "Cronica recenziilor", "Cronica publ. de note". – An.: Ind. de nume,
tit. – Lista rev. şi gaz. ale căror art. au fost fişate.

721. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cărţi. Au-


toreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare. Materiale bibliografice. Recenzii : Se ed. din anul 1958 :
Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Valentina Chitoroagă, Renata
Cozonac, Olesea Zabiaco [et al.] ; red. resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă ; design :
Renata Cozonac. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii, 2009 (Valinex SRL). – 20 cm. – ISSN 1857-
0550. – ISBN 978-9975-9730-3-8.
Nr 9, 2009. – 2009. – 221 p. (1174 tit.). – [2009-2103].

64
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Sistematizat, include inform. despre publ. ed. în Moldova, cu elemente de identificare


(descriptori). Conţine "Cronica cărţii", "Cronica art. de revistă", "Cronica art. de gazetă", Indice
"Materiale bibliografice", "Cronica recenziilor". – An.: Ind. de nume, tit. – Lista rev. şi gaz. ale
căror art. au fost fişate.

722. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cărţi. Au-


toreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul 1958: Apare lunar / Camera Naţ. a
Cărţii din Rep. Moldova; alcăt. : Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Olesea Zabiaco [et
al.] ; red. resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Ch. : Camera
Naţ. a Cărţii, 2009 (Tipogr. "Valinex" SRL). – 20 cm. – ISSN 1857-0550. – ISBN 978-9975-
9730-3-8.
Sistematizat, include inform. despre publ. ed. în Moldova, cu elemente de identificare
(descriptori). Conţine "Cronica cărţii", "Cronica art. de revistă", "Cronica art. de gazetă". – An.:
Ind. de nume, tit. – Lista rev. şi gaz. ale căror art. au fost fişate.
Nr 7, 2009. – 2009. – 169 p. (963 tit.). – [2009-1336].

723. Nr 8, 2009. – 2009. – 147 p. (824 tit.). – [2009-1693].

724. Nr 10, 2009. – 2009. – 220 p. (1201 tit.). – [2009-2104].

725. Nr 11, 2009. – 2009. – 202 p. (1025 tit.). – [2009-2172].

02 BIBLIOTECONOMIE
726. Publicaţii [ale bibliotecarului S. Ghinculov] // Sub zodia cărţii / Silvia Ghinculov. –
Ch., 2009. – P. 233-241. – [2009-1840].
Include 83 tit. monogr., art. din culeg. şi publ. periodice, în lb. rom., engl., rusă, publ. în
aa 1995-2009.
___________________
727. Corghenci, Ludmila. Bibliotecarul şi Biblioteca: aspecte ale eficienţei profesionale
/ Ludmila Corghenci. – Ch., 2009. – 110 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2009-1622].

030 Lucrări de referinţă generale


___________________
728. Republica Moldova : ed. consacrată împlinirii a 650 de ani de la întemeierea sta-
tului moldovenesc : ed. encicl. / col. red.: Gh. Duca (preş.), A. Andrieş, A. Atanassov [et al.] ;
red. şt.: Bujor O., Cebotariov O., Cocier V. [et al.]. – Ch., 2009. – P. 721-729. (507 tit. în lb.
rom., rusă). – [2009-1724].

65
Materiale bibliografice Nr 4-2009 ≡ The bibliographical materials Nr 4-2009

08 POLIGRAFII. LUCRĂRI COLECTIVE


___________________
729. Academia de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii. Analele ATIC – 2007-
2008 / red. resp. : Dumitru Solomon ; col. red.: Gheorghe Popovici, Vladimir Ene, Aurel
Sorocovici [et al]. – Ch., 2009.
Vol. 1 (12). – 2009. – 299 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2009-2196].

730. Vol. 2 (13). – 2009. – 224 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2009-2197].

731. Academia "Ştefan cel Mare" a Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova. Anale
ştiinţifice ale Academiei "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Mol-
dova : Ştiinţe socio-umane / col. red. : Iurie Larii (red.-şef), Gheorghe Costachi, Gheorghe
Gladchi [et al.]. – Ch., 2009. – 254 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – ISBN 978-9975-930-94-9. –
[2009-2008].

732. International Conference of Young Researchers, nov. 5-6, 2009 Chişinău, Moldo-
va, 7 ed. : Scientific abstracts / scientific com. : Badiceanu Dumitru, Elenciuc Daniela, Prodius
Denis [et al.]. – Ch., 2009. – 158 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2009-1734].

733. Universitatea de Stat "A. Russo" din Bălţi. Anuarul Catedrei Discipline
socioumanistice 2007/2008 / col. red.: Gheorghe Neagu, Nicolae Enciu, Igor Cojocaru. –
Bălţi, 2009. – 169 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2009-1688].

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
___________________
734. Marin, Ana. Fenomenul bioetica în raport cu concepţiile antropologice: aspecte
epistemologice : 09.00.05 – Etică : Autoref. tz. de doct. în filosofie / Marin Ana. – Ch., 2010. –
P. 21-23. (29 tit.). – [2009-221 Teze].

735. Ştiinţe filosofice şi politice / coord. şi red. şt.: Sergiu Roşca. – Ch., 2009. – 312 p.
(Bibliogr. la sfârşitul secţiunilor). – [2009-2108].

736. Мосионжник, Л. А. Платон и его идеальные миры / Л. А. Мосионжник //


Stratum plus. – 2005/2009. – Nr 3 : Скифские интерпретации = Scythian interpretations. –
P. 407-408. (25 tit. în lb. fr., rusă).

737. Шатов, Геннадий. Жизнь вне зла : Рациональный опыт религиозно-


философского познания добра / Геннадий Шатов. – Ch., 2009. – P. 149-151. (76 tit.). –
[2009-1710].

2 RELIGIE. TEOLOGIE
___________________

66
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

738. Ciuntu, Ioan. O corabie a mântuirii : Catedrala Sf. Teodor Tiron şi Teodora de la
Sihla / Prot.-mitrofor Ioan Ciuntu. – Ch., 2009. – P. 206-207. (27 tit.). – [2009-2073].

739. Panas, Mihail. Istoria Bisericii Ortodoxe din Republica Moldova / Mihai Panas. –
Ch., 2009. – P. 186-189. (63 tit. în lb. rom., fr., rusă). – [2009-2123].

740. Rusnac, Mircea. Arhimandrit Teofil Pâraian – un distins misionar // Luminătorul. –


2009. – Nr 5. – P. 12-13. (35 tit.).

3 ŞTIINŢE SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE ŞI METODE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE
___________________
741. Universitatea de Stat din Moldova. Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din
Moldova : Seria "Lucrări studenţeşti" : Ştiinţe socio-umanistice / col. red. : Mihail Revenco
(red. şef), Larisa Daragancea (red. coord.), Antonina Dembiţchi [et al.]. – Ch., 2009. – 267 p.
(Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2009-1630].

31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE


___________________
742. Capcelea, Valeriu. Filozofia socială / Valeriu Capcelea ; ref. şt.: Vasile Ţapoc,
Vitalie Ojovanu. – Ch., 2009. – P. 526-533. (152 tit. în lb. rom., rusă), la sfârşitul temelor. –
[2009-1815].

743. Cartea Verde a Populaţiei Republicii Moldova / grupul de aut.: Constantin Matei,
Gheorghe Paladi, Valeriu Sainsus [et al.]. – Ch., 2009. – P. 46-47. (33 tit. în lb. rom., fr., ru-
să). – [2009-2087].

744. Iurchevici, Iulia. Problematica familiei studenţeşti / Iulia Iurchevici. – Cahul, 2009.
– P. 168-181. (175 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă). – [2009-1860].

745. Mahu-Poleacov, Violeta. Psihologia relaţiilor personale / Violeta Mahu-Poleacov.


– Ch., 2009. – P. 78-81. (45 tit. în lb. rom., engl.). – [2009-1657].

746. Procesele socio-demografice în societatea contemporană: de la meditaţii la acţi-


uni : Materialele Conf. şt. intern., 15-16 oct. 2009, Chişinău / col. red.: Gheorghe Paladi, Olga
Gagauz, Mariana Buciuceanu-Vrabie. – Ch., 2009. – 288 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). –
[2009-2089].

747. Psihologia comunicării / Pavel Movileanu, Arina Antoci, Angela Beşliu [et al.]. –
Ch., 2009. – P. 183-184. (27 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2009-2083].

67
Materiale bibliografice Nr 4-2009 ≡ The bibliographical materials Nr 4-2009

748. Sakovici, Vasili. Globalistica / Vasili Sakovici, Alexandru Roman. – Ch., 2009. –
P. 452-489. (380 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă). – [2009-1539].

32 POLITICĂ
___________________
749. Căldare, Gheorghe. Diplomaţia practică / Gheorghe Caldare. – Ch., 2009. – P.
209-211. (38 tit. în lb. rom., rusă). – [2009-1777].

750. Cojocaru, Cristina. Eficienţa politicilor şi acţiunilor anticorupţie : în contextul Pla-


nului de Acţiuni UE-RM / Cristina Cojocaru. – Ch., 2009. – P. 120-121. (30 tit. în lb. rom.,
engl.). – [2009-1819].

751. Efremov, Valeriu. Politologie / Valeriu Efremov. – Ch., 2009. – P. 91-100. (161 tit.
în lb. rom., rusă). – [2009-1857].

752. Efremov, Valeriu. Uniunea Europeană – Republica Moldova / Valeriu Efremov. –


Ch., 2009. – P. 28-30. (33 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2009-2146].

753. Spaţiul libertăţii, securităţii şi justiţiei în Europa lărgită / coord. Karen Henderson.
– Ch., 2009. – P. 128-133. (129 tit. în lb. engl., polonă). – [2009-1968].

754. Verluise, Pierre. După douăzeci de ani de la căderea Zidului : Europa reconfigu-
rată / Pierre Verluise. – Ch., 2009. – P. 231-236. (79 tit. în lb. engl., fr.). – [2009-1650].

755. Грек, И. Ф. Проявление идентичности в этнопсихологии болгар и гагаузов


Молдовы во второй половине XVIII-XX вв. : (ист.-полит. дискурс) / И. Ф. Грек // Stratum
plus. – 2005/2009. – Nr 6 : Причерноморские этюды = Black sea studies. – P. 584-585. (35
tit. în lb. rusă).

756. Синяева-Панковска, Н. А. Модели молдавской идентичности / Н. А.


Синяева-Панковка // Stratum plus. – 2005/2009. – Nr 6 : Причерноморские этюды = Black
sea studies. – P. 564-565. (71 tit. în lb. rom., engl., rusă).

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


___________________
757. Leahu, Tudor. Organizarea, structurarea şi transformarea informaţiilor sistemului
managerial economic / Tudor Leahu. – Ch., 2009. – P. 407-423. (360 tit. în lb. rom., engl.,
rusă). – [2009-1823].

758. Simpozionul internaţional al tinerilor cercetători, Ed. a 7-a, (10-11 apr. 2009) / col.
red. Vadim Cojocaru (preş.), Corneliu Guţu, Eugenia Feuraş [et al.]. – Ch., 2009.

68
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Vol. 1. – 458 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2009-1844].

759. Vol. 2. – 2009. – 149 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2009-1843].

330 Economie în general. Economie politică


___________________
760. Albu, Svetlana. Valoarea patrimoniului. Problemele aprecierii şi gestiunii /
Svetlana Albu. – Ch., 2009. – P. 171-183. (128 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2009-1698].

761. Leviţchi, Oxana. Eradicarea sărăciei: concept, dimensiuni şi strategii : Spec.


08.00.01 – Econ. politică ; doctrine econ. : Autoref. tz. de doct. în econ. / Leviţchi Oxana. –
Ch., 2010. – P. 24-25. (38 tit. de lucr. ale aut. în lb. rom., engl., rusă). – [2009-239 Teze].

762. Movileanu, Pavel. Tehnici / paradigme de comunicare ştiinţifică / Pavel


Movileanu, Petru Rumleanschi. – Ch., 2009. – P. 186-193. (256 tit. în lb. rom., engl, fr., rusă).
– [2009-2080].

763. Ustian, Ivan. Evoluţia concepţiilor teoretice ale liberalismului economic clasic în
operele lui Byron, Puşkin şi Eminescu : Spec. 08.00.01 Econ. politică ; doctrine econ. : Ref.
şt. al tz. de doct. habilitat în econ. în baza lucr. publ. / Ivan Ustian. – Ch., 2009. – P. 54-55,
59. (37 tit. de lucr. ale aut. în lb. rom., rusă). – [2009-191 Teze].

764. Сорочан, О. П. Экономическая теория : Ч. 1. / О. П. Сорочан. – К., 2009. –


2009. – P. 326-327. (22 tit.). – [2009-1568].

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii


___________________
765. Blanovschi, Andrei. Piaţa forţei de muncă şi politicile sociale / Andrei Blanovschi,
Veronica Butnaru. – Ch., 2009. – P. 156-157. (35 tit.). – [2009-1764].

766. Romandaş, Nicolai. Ghidul specialistul în sfera resurselor umane / Nicolai


Romandaş, Eduard Boişteanu. – Ch., 2009. – P. 218-220. (65 tit. în lb. rom., rusă). – [2009-
1720].

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de


locuinţe
___________________
767. Bejenaru, Mariana. Analiza pieţii imobiliare / Mariana Bejenaru. – Ch., 2009. – P.
146-148. (54 tit. în lb. rom., rusă). – [2009-2081].

69
Materiale bibliografice Nr 4-2009 ≡ The bibliographical materials Nr 4-2009

768. Guţu, Olga. Impactul social-economic al implementării noului sistem de impozitare


a bunurilor imobile bazat pe valoarea de piaţă / Olga Guţu. – Ch., 2009. – P. 161-163. (36 tit.
în lb. rom., rusă). – [2009-1952].
334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică
___________________
769. Carp, Terentie. Personalitatea, element de bază al procesului managerial : tineri-
lor antreprenori / Terentie Carp. – Ch., 2009. – P. 57-59. (33 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă). –
[2009-1854].

770. Gorobievschi, Svetalana. Antreprenoriatul – aspecte fundamentale manageriale /


Svetlana Gorobievschi. – Ch., 2009. – P. 263-271. (151 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă). –
[2009-1697].
336 Finanţe
___________________
771. Monedă şi credit / Corina Staicu, Oxana Miron, Mîrzac Mariana [et al.]. – Cahul,
2009. – P. 194-197. (50 tit. în lb. rom., engl., rusă) şi la sfârşitul temelor. – [2009-1858].

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea eco-


nomiei. Producţie. Servicii. Preţuri.
___________________
772. Armonizarea mecanismelor economice, financiare şi sociale ale Republicii Mol-
dova în procesul integrării europene / aut.: Al. Caraganciu, D. Clihici, N. Percinschi, [et al.]. –
Ch., 2009. – P. 227-232. (86 tit. în lb. rom., engl., fr.). – [2009-1551].

773. Dezvoltarea turismului la începutul sec. XXI : (conf. şt.-practică intern. consacrată
zilei mondiale a turismului) cu tema "Turism: o celebrare a diversităţii", 27 sept. 2009 / col.
red.: Gribincea A. (red. resp.), Crotenco Iu., Roşca P. [et al.]. – Ch., 2009. – 349 p. (Bibliogr.
la sfârşitul art.). – [2009-2085].

774. Greer, Alan. Politica agricolă în Europa / Alan Greer. – Ch., 2009. – P. 254-266.
(237 tit. în lb. rom., engl., fr.). – [2009-2243].

775. 1a Conferinţă Internaţională "Transfer de inovaţii în activităţile agricole în contex-


tul schimbării climei şi dezvoltării durabile" / com. org. Boris Boincean (preş.), Serghei
Maslobrod, Iurie Hurmuzachi ; col. red. Boris Boincean, Serghei Maslobrod, Simion Mustaţă
[et al.]. – Ch., 2009. – 466 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2009-2127].

776. Materialele simpozionului ştiinţifico-practic "Soluţii pentru managementul riscurilor


în agricultură: cercetare, dezvoltare tehnologică, asigurare" / red. şt. Lungu Vasile. – Ch.,
2009. – 81 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2009-1946].

70
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

777. Otter, Manfred Thomas. Impact of the Economic Crisis on Poverty and Social
Exclusion in the Republic of Moldova / Thomas Manfred Otter. – Ch., 2009. – P. 69-70. (34
tit.). – [2009-2136].

778. Timofti, Elena. Eficienţa economică a producţiei agricole în condiţiile economiei


concurenţiale : (în baza materialelor unităţilor agricole ale Rep. Moldova) : Spec. 08.00.05 –
Econ. şi management (în agricultură) : Autoref. tz. de doct. habilitat în econ. / Elena Timofti. –
Ch., 2009. – P. 42-46. (41 tit. de lucr ale aut. în lb. rom., engl., rusă). – [2009-183 Teze].

779. Ţurcanu, Petru. Restructurare, dezvoltare şi creştere economică în sectorul agrar


/ Petru Ţurcanu, Natalia Mocanu, Anatolie Spivacenco. – Ch., 2009. – P. 213-224. (206 tit. în
lb. rom., engl., rusă) şi la sfârşitul temelor. – [2009-1639].

780. Пармакли, Д. Аграрная экономика Республики Молдова: состояние и пути


реструктуризации / Д. Пармакли, Н. Мокану. – К., 2009. – P. 323-324. (31 tit.). – [2009-
1778].

781. Шушу-Цуркану, Аурелия. Экономическая и инновационная статистика :


Методолог. аспекты и анализ ситуации в Респ. Молдова / Аурелия Шушу-Цуркан ; науч.
ред.: Uliana Dodon. – К., 2009. – P. 233-238. (122 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă) şi în notele
de subsol. – [2009-2174].

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


___________________
782. Budacia, Elisabeta Andreea. Marketing / Elisabeta Andreea Budacia. – Ch.,
2009. – P. 155-157. (74 tit. în lb. rom., engl.). – [2009-1723].

783. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională "Dezvoltarea economică în contextul aspiraţiei


de integrare europeană. Perspective şi Realizări", 23-24 oct. 2009, Chişinău / col. red.: Igor
Enicov (preş.), Mihai Cernei, Cristina Dolghi [et al.]. – Ch., 2009. – 569 p. (Bibliogr. la sfârşitul
art.). – [2009-2079].

784. Deseatnicov, Ivan. Abordări teoretice referitoare la determinanţii ISD şi specificul


investiţiilor japoneze / Ivan Deseatnicov // Economica. – 2009. – Nr 5. – P. 90-91. (26 tit. în lb.
engl.).

785. Fondos, Tatiana. Optimizarea investiţiilor străine în contextul politicii economice a


Republicii Moldova : Spec. 08.00.14 – Economie mondială ; Relaţii econ. intern. : Autoref. tz.
de doct. în econ. / Tatiana Fondos. – Ch., 2010. – P. 27-28. (22 tit. în lb. rom., engl., rusă). –
[2009-233 Teze].

786. Negru, Ion. Managementul aprovizionării şi vânzărilor (desfacerii) / Ion Negru. –


Ch., 2009. – P. 145-146. (29 tit. în lb. rom., engl.). – [2009-1836].

71
Materiale bibliografice Nr 4-2009 ≡ The bibliographical materials Nr 4-2009

787. Spînu, Ana. Eficientizarea operaţiunilor de export-import: aspecte metodologice :


La spec. 08.00.14 – Econ. mondială ; Relaţii econ. intern. / Spînu Ana. – Ch., 2009. – P. 24-
26. (42 tit. de lucr. ale aut. în lb. rom., fr., rusă). – [2009-224 Teze].

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
788. Lista materialelor publicate : [în rev. "Legea şi viaţa"] în anul 2009 // Legea şi via-
ţa. – 2009. – Nr 12. – P. 56-58.
Sistematizat, include 154 tit. în lb. rom., germ.

789. Перечень публикаций в журнале "Закон и жизнь" за 2009 год // Закон и


жизнь. – 2009. – Nr 12. – Р. 55-58.
Sistematizat, include 116 tit. în lb. rusă, ucr.
___________________

790. Accesul la informaţie: pas cu pas / dir. de proiect: Vasile Spinei ; colab.: Elena
Vacarciuc, Alexandru Postică, Mihail Guzun [et al.]. – Ch., 2009. – P. 82-83. (36 tit.). – [2009-
1544].

791. Administrarea cauzelor de contencios administrativ. Administrarea cauzelor con-


travenţionale / Eugenia Fistican, Anastasia Pascari, Ala Climova [et al.]. – Ch., 2009. – 168 p.
(Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [2009-1842].

792. Bejan, Octavian. Explicaţie criminologică a comportamentului criminal / Octavian


Bejan. – Ch., 2009. – P. 132-135. (78 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă). – [2009-1638].

793. Belecciu, Ştefan. Politica de mediu a Republicii Moldova – cadru general de rea-
lizare a protecţiei mediului înconjurător / Ştefan Belecciu, Alina Rotaru // Legea şi viaţa. –
2009. – Nr 12. – P. 22. (23 tit. în lb. rom., rusă).

794. Bloşenco, Magda. Note de curs la dreptul afacerilor / Magda Bloşenco. – Cahul,
2009. – 100 p. (Bibliogr la sfârşitul temelor). – [2009-1866].

795. Căldare, Gheorghe. Rolul Consiliului Europei în democratizarea societăţii din Re-
publica Moldova / Gheorghe Căldare, Maria Lupaşco // Administrarea Publ. – 2009. – Nr 3/4.
– P. 175-188. (20 tit.).

796. Chibac, Gheorghe. Dreptul de locaţiune : (arenda) / Gheorghe Chibac, Ion


Malanciuc. – Ch., 2010. – P. 79-80. (36 tit. în lb. rom., rusă). – [2009-2188].

797. Chicu, Mariana. Justifying legal aid in non-criminal matters through the glance of
the human rights rationale / Mariana Chicu // Rev. de Ştiinţe Penale. – 2008/2009. – Ed.
spec. – P. 161-163. (54 tit.).

72
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

798. Costachi, Gheorghe. Temeiurile răspunderii constituţionale – particularităţi şi


semnificaţie / Gheorghe Costachi, Oleg Arseni // Legea şi viaţa. – 2009. – Nr 12. – P. 8. (20
tit. în lb. rom., rusă).

799. Dimensiunea ştiinţifică şi praxiologică a dreptului : Materialele conf. şt. intern.


"Contribuţii la dezvoltarea doctrinară a dreptului", Chişinău, 14-15 mart. 2009 / col. red.: Ele-
na Aramă, Gheorghe Avornic, Dumitru Baltag [et al.]. – Ch., 2009. – 448 p. (Bibliogr. la sfârşi-
tul art.). – [2009-2204].

800. Dolea, Igor. Reflecţii asupra dreptului la apărarea şi egalităţii armelor / Igor Dolea
// Rev. de Ştiinţe Penale. – 2008/2009. – Ed. spec. – P. 47-49. (65 tit. în lb. rom., rusă).

801. eIFL-IP Advocacy pentru accesul la cunoştinţe: dreptul de autor şi bibliotecile / ed.
îngrijită Mariana Harjevschi ; trad. din lb. engl. Svetlana Boincean. – Ch., 2009. – 88 p.
(Bibliogr. la sfârşitul compartimentelor). – [2009-2029].

802. Eşanu, Adriana. Infracţiuni legate de prelevarea organelor sau ţesuturilor umane
în reglementarea legislaţiei penale contemporane / Adriana Eşanu. – Ch., 2009. – P. 221-
238. (199 tit. în lb. rom., r., germ., ucr., rusă). – [2009-1986].

803. Faigher, Anatolie. Noţiunea, aspectul istoric de dezvoltare şi particularităţile riscu-


lui întemeiat în dreptul penal / Anatolie Faigher // Legea şi viaţa. – 2009. – Nr 12. – P. 33-34.
(43 tit. în lb. rusă).

804. Grama, Dumitru C. Din istoria constituirii instituţiei ombudsmanului în ţările euro-
pene / Dumitru C. Grama, Veronica Bădescu Şerbănoiu // Persoanele dispărute fără veste :
constatări, concluzii şi recomandări : Conf. intern. şt.-practică, 9-10 iun. 2009. – Ch., 2009. –
P. 254-261. (25 tit.). – [2009-1940].

805. Grecu, Raisa. Concepţia drepturilor şi libertăţilor omului în opera juridică a lui
Constantin Stere : Spec.: 12.00.01 – teoria gen. a dreptului ; ist. statului şi dreptului ; ist.
doctrinelor politice şi de drept : Autoref. al tz. de doct. habilitat în drept / Grecu Raisa. – Ch.,
2010. – P. 39-41. (28 tit. de lucr. ale aut. în lb. rom., rusă). – [2009-227 Teze].

806. Grecu, Raisa. Stere în luptă pentru drepturile omului : Concepţia drepturilor şi li-
bertăţilor omului în opera juridică a lui Constantin Stere / Raisa Grecu ; red. şt.: Gheorghe
Avornic. – Ch., 2009. – 252 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2009-2222].

807. Hlipcă, Petru. Aspecte ale modului de organizare a puterii de stat în România şi
Republica Moldova din perspectiva integrării Europene : (st. comparativ) : Spec.: 12.00.02 –
Drept public (constituţional) ; organizarea şi funcţionarea inst. de drept : Autoref. tz. de doct.
în drept / Petru Hlipcă. – Ch., 2010. – P. 26-27. (24 tit. de lucr. ale aut. în lb. rom., rusă). –
[2009-238 Teze].

808. Informarea activă a publicului / dir. de proiect: Vasile Spinei. – Ch., 2009. – P. 83-
84. (36 tit.). – [2009-15450].

73
Materiale bibliografice Nr 4-2009 ≡ The bibliographical materials Nr 4-2009

809. Legea cu privire la combaterea terorismului nr. 539-XV din 12.10.2001 / elab.:
Ruslana Pleşca, Vitalie Sîli. – Ch., 2009. – P. 89-94. (120 tit. în lb. rom., rusă). – [2009-1626].

810. Loghin, Petru C. Bazele dreptului / Petru C. Loghin. – Ch., 2009. – 368 p.
(Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2009-1881].

811. Monitorizarea politicilor anticorupţie în Republica Moldova : Materialele conf., 4


noiemb. 2009, Chişinău. – Ch., 2009. – 176 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2009-1786].

812. O persoană activă este una bine informată / dir. de proiect: Vasile Spinei ; colab.:
Elena Vacarciuc, Alexandru Postică, Mihail Guzun [et al.]. – Ch., 2009. – P. 60. (33 tit.). –
[2009-1546].

813. Pantea, Oleg. Contractul normativ ca izvor de drept : 12.00.01 Teoria generală a
dreptului ; istoria statului şi dreptului : istoria doctrinelor politice şi de drept : Autoref. tz. de
doct. în drept / Pantea Oleg. – Ch., 2009. – P 23-25. (29 tit. în lb. rom., rusă). – [2009-207
Teze].

814. Participarea procurorului in instanţa de judecată. Organizarea activităţii organelor


procuraturii / Tatiana Vizdoagă, Lidia Arsenii, Elena Mihailenco [et al.]. – Ch., 2009. – 206 p.
(Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [2009-2091].

815. Persoanele dispărute fără veste: constatări, concluzii şi recomandări : Conf. in-
tern. şt.-practică: "Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene: teorie şi
practică", 9-10 iun. 2009 / col. red.: Victor Popa, Serghei Ţurcan, Andrei Covrig [et al.]. – Ch.,
2009. – 453 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2009-1940].

816. Platon, Mihail. Conducerea statului / Mihail Platon. – Ch., 2009. – P. 572. (24 tit.).
– [2009-2223].

817. Probleme actuale de prevenire şi combatere a criminalităţii / col. red. : Iurie Larii
(red.-şef), Gheorghe Costachi, Gheorghe Gladchi [et al.]. – Ch., 2009 – 358 p. (Bibliogr. la
sfârşitul art.). – [2009-2004].

818. Masa Rotundă Internaţională "Reforma sistemului de justiţie în Republica Moldo-


va. Standarde europene şi realităţi naţionale", 15 iun. 2009, Chişinău. – Ch., 2009. – 84 p.
(Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2009-2100].

819. Rusu, Vitalie. Examinarea cauzelor penale cu privire la minori în instanţa de jude-
cată / Vitalie Rusu, Octavian Pop. – Ch., 2009. – P. 92-105. (176 tit. în lb. rom., rusă). –
[2009-1689].

820. Sabiescu, Bianca. Dreptul la viaţă – unul dintre cele mai importante drepturi ale
omului / Bianca Sabiescu // Legea şi viaţa. – 2009. – Nr 12. – P. 47-48. (24 tit. în lb. rom.,
engl., fr.).

74
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

821. Smochină, Andrei. Istoria universală a statului şi dreptului / Andrei Smochină ;


ref. şt.: Victor Popa. – Ch., 2009. – P. 537-541. (111 tit. în lb. rom., rusă). – [2009-2071].

822. Ulianovschi, Gheorghe. Extrădarea / Gheorghe Ulianovschi, Mariana Grama. –


Ch., 2009. – P. 99-100. (42 tit. în lb. rom., rusă). – [2009-2165].

823. Vidaicu, Mihaela. Aspecte juridico-penale ale eutanasiei / Mihaela Vidaicu. – Ch.,
2009. – P. 230-240. (192 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2009-2179].

824. Vidaicu, Mihaela. Combaterea Traficului de fiinţe umane / Mihaela Vidaicu, Igor
Dolea. – Ch., 2009. – 187 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [2009-2092].

825. Гвидиани, Алин. Правоведение / Алин Гвидиани. – Ch., 2009. – 305 p.


(Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2009-1673].

826. Годунов, И. В. Организованная преступность : от расцвета до заката / И. В.


Годунов. – К., 2009. – P. 322-338. (400 tit. în lb. engl., rusă). – [2009-1540].

827. Игнатьев, В. Контуры новой теории государственно-правового регулирова-


ния и саморегулирования предпринимательской деятельности в РМ в перспективе
европейской интеграции / В. Игнатьев // Закон и жизнь. – 2009. – Nr 11. – P. 38. (29 tit.).

828. Образование и коррупция : Междунар. науч.-практ. конф., 16 сент. 2009 г.,


Тараклия-Кишинев / редкол.: Смокинэ А., Червенков Н., Кожокарь Е. [и др.]. – Ch., 2009.
– 196 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2009-2019].

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


___________________
829. Chivriga, Andrian. Organizarea şi funcţionarea APL în Republica Moldova: com-
petenţe, structura şi resurse / Andrian Chivriga, Viorel Furdui. – Ch., 2009. – P. 31-32. (46 tit.
în lb. rom., engl.). – [2009-1820].

830. Cornea, Sergiu. Politica de personal în administraţia publică / Sergiu Cornea, Ina
Filipov. – Cahul, 2009. – 300 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [2009-1864].

831. Cornea, Valentina. Deontologia funcţiei publice / Valentina Cornea. – Cahul,


2009. – 110 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [2009-1862].

832. Reforma Sectorului de Securitate în Republica Moldova: Consolidarea controlului


asupra sectorului de securitate / ed. Erik Sportel şi Sami Faltas. – Ch., 2009. – P. 105-109.
(66 tit.), p. 115-116. (26 tit.). – [2009-2215].

833. Sandulachi, L. Sanitaria şi igiena industrială / L. Sandulachi. – Ch., 2009. – P.


105. (20 tit. în lb. rom., rusă). – [2009-2156].

75
Materiale bibliografice Nr 4-2009 ≡ The bibliographical materials Nr 4-2009

834. Statul Moldovenesc la 650 de ani: priorităţile administraţiei publice – consolidare,


dezvoltare, prosperare : Materiale ale conf. intern. şt.-practice / col. red.: Alexandru Roman
(preş.), Alexandru Burian, Vasili Sakovici [et al.]. – Ch., 2009. – 474 p. (Bibliogr. la sfârşitul
art.). – [2009-2036].

835. Todos, Irina. Particularităţile managementului calităţii serviciilor publice locale de


aprovizionare cu apă potabilă şi canalizare : Spec. 08.00.05 – Econ. şi management : (în
activitatea de antreprenoriat) : Autoref. tz. de doct. în econ. / Todos Irina. – Ch., 2009. – P.
21-24. (35 tit. de lucr. ale aut.). – [2009-209 Teze].

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


___________________
836. Eţco, Constantin. Percepţia aranjamentelor de administrare a asigurărilor obliga-
torii de asistenţă medicală în Republica Moldova / Constantin Eţco, Mihai Ciocanu, Mircea
Buga [et al.] // Sănătate publ., economie şi management în medicină. – 2009. – Nr 4. – P. 17.
(25 tit. în lb. rom., engl.).

837. Evaluarea sistemului de îngrijire a copilului în Republica Moldova / coord. naţ.:


Stela Grigoraş, Daniela Mămăligă, Veronica Midari [et al.]. – Ch., 2009. – P. 133-134. (68 tit.).
– [2009-2137].
37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER
838. Lucrări reprezentative din activitatea ştiinţifică a Facultăţii de Drept : [a Univ. de
Stat din Moldova] // Facultatea de Drept la 50 de ani / Gh. Avornic, E. Aramă, V. Coptileţ. –
Ch., 2009. – P. 120-133. – [2009-1812].
Sistematizat, include 234 tit. în lb. rom., rusă, publ. în aa. 1983-2009.
___________________
839. Andriţchi, Viorica. Metodologia managementului resurselor umane în instituţia
şcolară / Viorica Andriţchi ; coord. şt.: Bucun Nicolae. – Ch., 2009. – P. 109-110. (51 tit.). –
[2009-1755].

840. Axenti, Victor. Metodica predării limbii şi literaturii române / Victor Axenti, Maria
Verşina. – Cahul, 2009. – 265 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2009-1863].

841. Botnari, Elena. Îndrumări metodice privind elaborarea tezelor de an de către stu-
denţii Facultăţii de Drept / Elena Botnari. – Bălţi, 2009. – P. 18-22. (78 tit. în lb. rom., engl.,
rusă). – [2009-1686].

842. Budevici-Puiu, Anatolie. Bazele teoretice şi metodica predării handabului /


Budevici-Puiu Anatolie, Verejan Ruslan. – Ch., 2009. – P. 80, 166-168. (39 tit. în lb. rom.,
rusă, ucr.). – [2009-2096].

76
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

843. Carabet, Natalia. Educaţia în familie / Natalia Carabet. – Ch., 2009. – P. 36. (23
tit.). – [2009-2182].

844. Cernauţan, Mariana. Diminuarea insuccesului şcolar / Mariana Cernauţan ; con-


ducător şt.: Didina Rogojină. – Ch., 2009. – P. 62-64. (60 tit. în lb. rom., rusă). – [2009-2041].

845. Experienţa de cercetare – componentă indispensabilă a formării de specialitate :


Materialele Conf. şt. a studenţilor şi masteranzilor, 30-31 oct. 2008, Bălţi / col. red. : Ion
Gagim, Olga Procofiev, Olesea Nica [et al.]. – Bălţi, 2008. – 176 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.).
– [2009-1951].

846. Focşa-Semionov, Svetlana. Învăţarea academică independentă şi autoreglată /


Svetlana Focşa-Semionov ; coord. şt.: Vladimir Guţu. – Ch., 2009. – 285 p. (Bibliogr. la sfârşi-
tul cap.). – [2009-1987].

847. Grimalschi, Teodor. Gimnastica şi metodica predării / Teodor Grimalschi, Vasile


Guţu, Dumitru Leahu. – Ch., 2009. – P. 30-31. (21 tit.). – [2009-2155].

848. Integrare europeană pentru tine / Rodica Eşanu, Viorica Goraş-Postică (coord.),
Lia Sclifos [et al.]. – Ch., 2009. – P. 110-112. (55 tit.). – [2009-2076].

849. Jelescu, Raisa. Dezvoltarea şi adaptarea copiilor la grădiniţă / Raisa Jelescu. –


Ch., 2009. – P. 104-107. (60 tit. în lb. rom., rusă). – [2009-1945].

850. Manual de pedagogie : Vol. 1 / Lidia Stupacenco, Elena Zolotariov, Maria Mihailov
[et al.]. – Bălţi, 2008. – P. 5. (20 tit.). – [2009-1947].

851. Modalităţi de integrare a procesului de studii, cercetărilor ştiinţifice şi practicii în


educarea antreprenorilor competenţi şi performanţi : [materialele conf. şt., 30-31 oct. 2009,
Chişinău] / coord. Simion Certan ; col. red.: Simion Certan, Marian Jalencu, Dinu Gavrelescu
(România) [et al.]. – Ch., 2009. – 316 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2009-1733].

852. Modernizarea învăţământului preuniversitar şi universitar în contextul integrării


europene : Materialele conf. şt., Chişinău, noiemb. 2009 / com. org.: Laurenţiu Calmuţchi,
Petru Donţoi, Petru Guzun. – Ch., 2009. – 343 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2009-1875].

853. Modernizarea standardelor şi curricula educaţionale – deschidere spre o persona-


litate integrală : Materialele Conf. Şt. Intern. 22-23 oct. 2009 / coord. şt.: Lilia Pogolşa, Nico-
lae Bucun ; red. şt.: Aglaida Bolboceanu, Stela Cemortan, Nelu Vicol [et al.]. – Ch., 2009.
Pt. 1. – 2009. – 242 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2009-1646].

854. Pt. 2. – 2009. – 324 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2009-1647].

855. Nesterenco, Constantin. Managementul instituţiilor învăţământului agrar / Con-


stantin Nesterenco. – Ch., 2009. – P. 185-199. (290 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă). – [2009-
1645].

77
Materiale bibliografice Nr 4-2009 ≡ The bibliographical materials Nr 4-2009

856. Pedagogi competenţi ai secolului 21 : Definiţia ISSA a pedagogiei de calitate /


grupul de lucru : Aija Tuna (dir.), Dawn Tankersley, Sanja Brajcovic [et al.]. – Ch., 2009. – P.
41-43. (43 tit. în lb. rom., engl.). – [2009-2140].

857. Popa, Iulius. Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii de Stat "Alecu
Russo" din Bălţi (1954-2009) / text, il. Iulius Popa. – Ch., 2009. – 344 p. (Bibliogr. în text). –
[2009-1721].

858. Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice / coord. şt.: Nicolae Banuh ; col. red.:
Igor Racu, Valentin Cuşcă, Alexandru Vatavu [et al.]. – Ch., 2009.
Vol. 8, Pt. 1-a. – 2009. – 346 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2009-2109].

859. Vol. 8, Pt. a 2-a. – 2009. – 308 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2009-2110].

860. Psihopedagogia integrării / Aurelia Racu, Doru-Vlad Popovici, Anatol Danii [et al.]
; coord. şt.: Doru-Vlad Popovici. – Ch., 2009. – P. 158-162. (109 tit. în lb. rom., fr., rusă). –
[2009-2053].

861. Racu, Aurelia. Educaţia incluzivă / Aurelia Racu, Doru-Vlad Popovici, Anatol Da-
nii. – Ch., 2009. – P. 94-98. (104 tit. în lb. rom., rusă). – [2009-2054].

862. Saranciuc-Gordea, Liliana. 12 proiecte educative originale, realizabile şi eficiente


tehnologii educaţionale moderne / Liliana Saranciuc-Gordea. – Ch., 2009. – 105 p. (Bibliogr.
la sfârşitul temelor). – [2009-2023].

863. Şeptelici, Alexandra. Limba şi Literatura Română în clasele 1-4 / Alexandra


Şeptelici. – Ch., 2009. – P. 231-232. (33 tit.). – [2009-2147].

864. Греку, Жанна. Методические основы применения юмора в процессе подго-


товки преподавателей английского языка / Жанна Греку. – К., 2009. – P. 122-134. (227 tit.
în lb. rom., engl., rusă). – [2009-2132].

865. Европейская интеграция для тебя / Виорика Гораш-Постика (коорд.), Родика


Ешану, Лия Склифос [и др.]. – К., 2009. – P. 118-120. (87 tit. în lb. rom., engl.). – [2009-
1701].

866. Ожога, Наталья. Эффективный метод для развития мышления у младших


школьников / Наталья Ожога // Psihologie. – 2009. – Nr 3. – P. 44. (21 tit.).

867. Сикур, П. И. Вокально-методическая подготовка учителя музыки общеобра-


зовательной школы. Современные технологии / П. И. Сикур. – Бэлць, 2009. – 251 p.
(Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [2009-2052].

78
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. MOD DE VIAŢĂ. FOLCLOR


___________________
868. Sporirea prestigiului şi a rolului femei în sport : Seminar metodico-şt. regional, 21-
22 oct. 2009. – Ch., 2009. – 111 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2009-1707].

869. Абакумова-Забунова, Н. В. Общественный быт и нравы русских горожан


Бессарабии в XIX в. / Н. В. Абакумова-Забунова // Stratum plus. – 2005/2009. – Nr 6 :
Причерноморские этюды = Black sea studies. – P. 164-165. (43 tit. în lb. rom., rusă).

870. Радова-Каранастас, О. К. Путь к себе: Аспекты истории, культуры,


демографии, этнографии, этногенеза гагаузов / О. К. Радова-Каранастас. – К., 2009. –
371 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2009-1731].

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


___________________
871. Universitatea de Stat din Moldova. Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din
Moldova : Seria "Lucrări studenţeşti" : Ştiinţe reale şi exacte / col. red. : Mihail Revenco (red.
şef), Galina Dragalina, Igor Evtodiev [et al.]. – Ch., 2009. – 142 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). –
[2009-1627].
502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
___________________
872. Bacal, Petru. Studiul economico-geografic al gestiunii protecţiei mediului înconju-
rător în Republica Moldova : Spec. 11.00.02: Geografie economică, socială şi politică :
Autoref. tz. de doct. în geografie / Bacal Petru. – Ch., 2010. – P. 22-23. (56 tit. de lucr. ale
aut. în lb. rom., engl., rusă). – [2009-229 Teze].

873. Diversitatea, valorificarea raţională şi protecţia lumii animale : Simp. intern. con-
sacrat cele de-a 70-a aniversări din ziua naşterii prof. univ. Andrei Munteanu / col. red.: Ion
Toderaş (red. coord.), Laurenţia Ungureanu, Livia Calestru. – Ch., 2009. – 303 p. (Bibliogr. la
sfârşitul art.). – [2009-1959].
51 MATEMATICĂ
___________________
874. Cioban, Mitrofan. Extensii compacte ale spaţiilor topologice / Mitrofan Cioban,
Laurenţiu Calmuţchi. – Ch., 2009. – P. 219-230. (133 tit. în lb. rom., engl.). – [2009-1713].

875. Conference "Mathematics & Information Technologies: Research and Education"


(MITRE-2009), Chişinău, October 8-9, 2009 : Abstracts / org. com. : Ciocanu Gheorghe
(chair), Perjan Andrei, Damian Florin [et al.]. – Ch., 2009. – 99 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). –
[2009-1629].

79
Materiale bibliografice Nr 4-2009 ≡ The bibliographical materials Nr 4-2009

876. Pavel, Dorin. Aplicaţii aproape periodice pe spaţii topologice : 01.01.04 – Geome-
trie şi topologie : Autoref. al tz. de doct. în şt. fizico-matematice / Dorin Pavel. – Ch., 2009. –
P. 17-19. (30 tit. de lucr. ale aut. în lb. rom., engl.). – [2009-187 Teze].

877. Ипате, Д. М. Отображения и пространства / Д. М. Ипате. – Тирасполь, 2009. –


P. 132-134. (53 tit. în lb. engl., rusă). – [2009-1961].

878. Мишкой, Георгий. Обобщенные приоритетные системы / Георгий Мишкой. –


Ch., 2009. – P. 194-200. (152 tit. în lb. rom., engl.). – [2009-1665].

879. Шор, Н. З. Методы минимизации негладких функций и матричные задачи


оптимизации / Н. З. Шор ; редкол.: И. В. Сергиенок, Д. И. Соломон, П. И. Стецюк [и др.].
– К., 2009. – 240 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2009-1964].

53 FIZICĂ
___________________
880. Muşinschi, V. Îndrumar de laborator la Fizică / V. Muşinschi. – Ch., 2009. – 295
p. (Bibliogr. la sfârşitul lucr.). – [2009-2051].

881. Podlesnîi, Igor. Proprietăţile optice şi tranziţiile cuantice cu participarea excitonilor


magnetici bidimensionali : 01.04.02 – Fizică teoretică şi matematică : Autoref. tz. de doct. în
ştiinţe fizico-matematice / Igor Podlesnîi. – Ch., 2009. – P. 21-23. (44 tit. de lucr. ale aut. în lb.
rom., engl.). – [2009-202 Teze].
54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE
_________________
882. Proprietăţile fizice ale substanţelor în diverse stări : Tezele comunic. la Conf. şt.
intern., 9-10 oct. 2009, Bălţi / col. red.: Alexandru Balanici (red. resp.), Pavel Topală, Valeriu
Guţan [et al.]. – Bălţi, 2009. – 80 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2009-1687].

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE


___________________
883. Атлас карт интенсивности землетрясений Молдовы (XVIII-XXI вв.) / А.
В. Друмя, Н. Я. Степаненко, Н. А. Симонова [и др.]. – К., 2009. – P. 49-52. (49 tit.
în lb. rom., engl., rusă). – [2009-1664].

80
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
___________________
884. Bulimaga, Constantin. Aspectele ecologice şi chimico-tehnologice ale manage-
mentului deşeurilor : 03.00.16 – Ecologie : Autoref. tz. de doct. habilitat în biologie / Bulimaga
Constantin. – Ch., 2009. – P. 35-37. (55 tit. în lb. rom., engl., rusă), p. 38-42. (65 tit. de lucr.
ale aut.). – [2009-218 Teze].

885. Cerguţa, Ludmila. Biologia / Ludmila Cerguţa, Tudor Cozari, Aliona Bîcu. – Ch.,
2009. – P. 170. (25 tit. în lb. rom., rusă). – [2009-1833].

886. Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională consacrată celei de-a


50 aniversări de la fondarea Secţiei de Microbiologie "Probleme actuale ale microbiologiei şi
biotehnologiei" = The National Scientific Conference with International Participation "Current
Problems in Microbiology and Biotechnology", Chişinău, 5-6 oct. 2009 / com. şt. intern. Duca
Gheorghe (preş.), Furdui Teodor, Zveaghinţev D. G. [et al.]. – Ch., 2009. – 201 p. (Bibliogr. la
sfârşitul art.). – [2009-1662].

887. Extinderea UE şi protecţia mediului : Schimbări instituţionale şi politici de mediu în


Europa Centrală şi de Est / coord.: JoAnn Carmin, Stacy VanDeveer. – Ch., 2009. – 328 p.
(Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2009-1809].

888. Grigorcea, Pavel. Biochimie / Pavel Grigorcea, Aliona Glijin, Ala Cherdivară ; red.
şt.: Veaceslav Reva. – Ch., 2009. – P. 76. (22 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2009-1826].

889. Геоэкологические и биоэкологические проблемы северного Причерноморья


: Материалы 3 Междунар. науч.-практ. конф., 22-23 окт. 2009 г., Тирасполь / оргком.:
Берилл С. И., Калякин О. А., Тодераш И. К. [и др.] ; отв. ред.: С. И. Филиппенко, В. Г.
Фоменко, В. Ф. Хлебников [и др.]. – Тирасполь, 2009. – 256 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). –
[2009-1970].

890. Рубель, О. Е. Эконология ветландов / О. Е. Рубель. – К., 2009. – P. 221-234.


(200 tit. în engl., rusă). – [2009-1570].

58 BOTANICĂ
___________________
891. Glijin, Aliona. Interacţiunea dintre Orobanche Cumana Walr. şi Helianthus
annuus L. la nivelul sistemului radicular / Aliona Glijin // Mediul Ambiant. – 2009. – Nr 5. – P.
35-36. (37 tit. în lb. engl., rusă).

81
Materiale bibliografice Nr 4-2009 ≡ The bibliographical materials Nr 4-2009

59 ZOOLOGIE
892. Lista monografiilor profesorului Petru Nesterov // Şcoala fitonematologică în Re-
publica Moldova / Maria Melnic, Dumitru Erhan, Larisa Poiras ; red. şt.: Valeriu Derjanschi. –
Ch., 2009. – P. 49-67. – [2009-1660].
Include 146 tit. în lb. rom., rusă publ. în aa. 1960-1998.

893. Lista lucrărilor ştiinţifice publicate de colaboratorii Laboratorului de


Fitohelmintologie (anii 1962-2008) // Şcoala fitonematologică în Republica Moldova / Maria
Melnic, Dumitru Erhan, Larisa Poiras ; red. şt.: Valeriu Derjanschi. – Ch., 2009. – P. 75-146. –
[2009-1660].
Include 556 tit. în lb. rom., engl., rusă.
___________________
894. Pelin, Ana. Zoologia nevertebratelor : Fasc. 3 : Subregnul metazoa / Ana Pelin,
Viorica Coadă, Natalia Tulbure. – Ch., 2009. – P. 99-100. (22 tit. în lb. rom., rusă). – [2009-
2044].
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ
61 MEDICINĂ
___________________
895. Haj Assaf Mahmoud. Factori organizaţionali de perfecţionare a managementului
instituţiilor medicale din Republica Moldova : Spec. 08.00.05 – Econ. şi management : (în
sistemul de ocrotire a sănătăţii) : Autoref. tz. de doct. în econ. / Haj Assaf Mahmoud. – Ch.,
2009. – P. 21-22. (22 tit. de lucr. ale aut.). – [2009-212 Teze].

896. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din


Rep. Moldova. Anale ştiinţifice = Scientific Annals : Zilele Univ., 21-23 oct. 2009, Ed. a 10-a /
col. red. : Ion Ababii (red.-şef), Viorel Prisacari, Victor Popescu [et al.]. – Ch., 2009.
Vol. 1 : Probleme medico-biologice şi farmaceutice = Medico-biological and
pharmaceutical problems. – 2009. – 401 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.) – [2009-1668].

897. Vol. 2 : Probleme actuale de sănătate publică şi management = Present-Day Pu-


blic Health and Management Problems. – 2009. – 459 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2009-
1669].

898. Vol. 3 : Probleme actuale în medicina internă = Present-Day Problems of Internal


Medicine. – 2009. – 486 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2009-1670].

899. Vol. 4 : Probleme clinico-chirurgicale = Clinico-Surgical Problems. – 2009. – 552 p.


(Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2009-1671].

900. Vol. 5 : Probleme actuale ale sănătăţii mamei şi copilului = Current Problems of
Mother and Child's Health. – 2009. – 392 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2009-1672].

82
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

611 Anatomie. Anatomie comparată


___________________
901. Lucrări practice la Anatomia Omului / T. Lupaşcu, I. Catereniuc, D. Batâr [et al.]. –
Ch., 2009.
Vol. 1 : Aparatul locomotor. – 2009. – P. 239. (29 tit.). – [2009-1711].

902. Vol. 3 : Sistemele cardiovascular, limfatic, nervos periferic şi organele senzoriale.


– 2009. – P. 380. (35 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2009-1712].

612 Fiziologie. Fiziologie comparată


___________________
903. Saulea, Aurel. Fiziologia sistemului stomatognat / Aurel Saulea. – Ch., 2009. – P.
208. (23 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2009-1704].

904. Saulea, Aurel. Gerontologie / Aurel Saulea. – Ch., 2009. – P. 331-333. (33 tit. în
lb. rom., engl., rusă). – [2009-1816].

613 Igienă. Sănătate şi igienă personală


___________________
905. Probleme actuale în igiena radiaţiilor, radioprotecţie şi radiobiologie : Materialele
Conf. Naţ. (jubiliară) cu participare Intern., 17 oct. 2009, Chişinău. – Ch., 2009. – 157 p.
(Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2009-1620].

906. Vişnevschi, Anatolie. Alcoolul, metabolismul şi imunitatea / Anatolie Vişnevschi //


Arta Medica. – 2009. – Nr 4. – P. 47. (39 tit. în lb. engl.).

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor


___________________
907. Chicu, Valeriu. Comunicarea în promovarea sănătăţii, în situaţii de risc şi de criză
/ Valeriu Chicu, Ghenadie Curocichin, Ala Nemerenco. – Ch., 2009. – P. 133-135. (50 tit.). –
[2009-2064].

908. Guşovschi, Vasile. Din amintirile unui medic de la sat / Vasile Guşovschi. – Ch.,
2009. – P. 487. (24 tit. în lb. rom. rusă). – [2009-1591].

909. Igiena radiaţiilor / colectiv de aut.: Gheorghe Ostrofeţ, Ion Bahnarel, Liuba
Coreţchi [et al.] ; sub red.: Gheorghe Ostrofeţ. – Ch., 2009. – P. 391-392. (33 tit.). – [2009-
2066].

83
Materiale bibliografice Nr 4-2009 ≡ The bibliographical materials Nr 4-2009

910. Materialele conferinţei ştiinţifico-practice cu participare internaţională "CMP [Cen-


trul de Medicină Preventivă] Chişinău trecut, prezent şi viitor", 23 oct. 2009 / colegiul red.:
Iurie Pînzaru (red.-şef), Eudochia Tcaci, Vasile Guştiuc [et al.]. – Ch., 2009. – 272 p.
(Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2009-1984].

911. Некоторые аспекты менеджмента качества в семейной медицине /


Константин Ецко, Наталья Зарбайлова, Елизавета Рябова [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a
Moldovei. Ştiinţe Medicale. – 2009. – Nr 4. – P. 171-172. (27 tit. în lb. rom., engl., rusă).

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


___________________
912. Buna Guvernare în sistemul farmaceutic : (etapa I). – Ch., 2008. – P. 123-
125. (32 tit.). – [2009-2180].

913. Fizioterapia şi balneologia în tratament, reabilitare medicală, profilaxie :


Materialele congresului 2 al Fizioterapeuţilor din Rep. Moldova cu Participare In-
tern., 1-2 oct. 2009 / col. red.: Rusu M. (red. resp.), Groppa L., Sineruc A. [et al.]. –
Ch., 2009. – 320 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2009-1676].

914. Puiu, Serghei. Sisteme informatice în examinarea ultrasonografică / Serghei Puiu


// Sănătate publ., economie şi management în medicină. – 2009. – Nr 4. – P. 48-49. (36 tit. în
lb. rom., engl., rusă).
616 Patologie. Medicină clinică
__________________
915. Butorov, Serghei. Aspectele clinico-farmacologice ale fenspiridului în tratamentul
bronhopneumopatiei cronice obstructive : 14.00.25 – Farmacologie, farmacologie clinică :
Autoref. al tz. de doct. în medicină / Serghei Butorov. – Ch., 2009. – P. 23-26. (29 tit. de lucr.
ale aut. în lb. rom., engl., rusă). – [2009-198 Teze].

916. Corlăteanu, Alexandru. Particularităţi clinice şi evaluarea multidimensională a


bronhopneumopatiei cronice obstructive la vârstnici : 14.00.05 – Boli interne (pulmonologie) :
Autoref. tz. de doct. în medicină / Corlăteanu Alexandru. – Ch., 2009. – P. 23-25. (25 tit. de
lucr. ale aut. în lb. rom., rusă). – [2009-210 Teze].

917. Crivceanschii, Lev D. Urgenţe medicale / Lev D. Crivceanschii. – Ch., 2009. – P.


505-509. (79 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2009-1963].

918. Endrocarditele protezelor valvulare / Aureliu Batrînac, Andrei Ureche, Vitalie


Moscalu [et al.] // Arta Medica. – 2009. – Nr 4. – P. 34. (25 tit. în lb. engl., rusă).

919. Evaluarea paraclinică în pediatrie / Valentin Ţurea, Ludmila Bologa, Galina Eşanu
[et al.]. – Ch., 2009. – P. 120. (37 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2009-1960].

84
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

920. Facultatea Stomatologie : [Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae


Testemiţanu"] la 50 de ani : 1959-2009 / aut.: P. Godoroja, A. Guţan, Sîrbu Sofia [et al.]. –
Ch., 2009. – 343 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2009-1571].

921. Fenilcetonuria : consultul medico-genetic, dietoterapia, integrarea socială /


Natalia Uşurelu, Valentin Ţurea, Octavian Uşurelu [et al.]. – Ch., 2008. – P. 80-84. (145 tit. în
lb. rom., engl., rusă). – [2009-1725].

922. Ghicavîi, Nelli. Difeturul (inhibitor al NO-sintetazei) în stabilizarea şi menţinerea


hemodinamicii la pacienţii cardiochirurgicali / Nelli Ghicavîi // Arta Medica. – 2009. – Nr 4. –
P. 57-58. (25 tit. în lb. engl.).

923. Harea, Dumitru. Dinamica manifestărilor clinice şi indicilor hormonali la pacienţii


cu guşă toxică difuză depistată primar pe parcursul tratamentului / Harea Dumitru // Arta
Medica. – 2009. – Nr 4. – P. 23. (23 tit. în lb. rom., engl., rusă).

924. Marin, Ion. Aspecte de regenerare, consolidare şi restructurare a alogrefelor


osoase, implantate în defecte restante posttumorale ale aparatului locomotor / Ion Marin //
Arta Medica. – 2009. – Nr 4. – P. 3-6. (20 tit.).

925. Mihalache, Georgeta. Aspecte clinico-hemodinamice şi biochimice la pacienţii cu


hipertensiune arterială în asociere cu obezitatea şi influenţa agonistului receptorilor
imidazolinici I1-moxonidinei : 14.00.06 – Cardiologie şi reumatologie (cardiologie) : Autoref. tz.
de doct. în medicină / Mihalache Georgeta. – Ch., 2010. – P. 21-23. (31 tit. în lb. rom., engl.).
– [2009-237 Teze].

926. Moscalu, Vitalie. Recurenţa insuficienţei tricuspide după o corecţie reconstructivă


– problema tehnicii operatorii ori a funcţiei de ventricul drept? / Vitalie Moscalu // Arta Medica.
– 2009. – Nr 4. – P. 10-11. (24 tit. în lb. engl.).

927. Moşin, Veaceslav. Sindromul antifosfolipidic / Veaceslav Moşin // Bul. de


perinatologie. – 2009. – Nr 4. – P. 65-66. (29 tit. în lb. engl.).

928. Nicolau, Gheorghe. Bazele endodonţiei / Gheorghe Nicolau, Valentina


Nicolaiciuc, Corneliu Năstase. – Ch., 2008. – P. 190-192. (112 tit. în lb. rom., rusă). – [200-
1538].

929. Opţiuni terapeutice ale spasticităţii la copii cu paralizie cerebrală / Ioana Grigore,
Georgeta Diaconu, M. Burlea [et al.] // Bul. de perinatologie. – 2009. – Nr 3. – P. 207-208. (29
tit. în lb. engl.).

930. Prevenirea HIV/ SIDA/ ITS în cadrul serviciilor purtătoare de uniformă : Ghidul
studentului pentru inst. de învăţ. sup. / text: Maria Vrânceanu, Lucia Pîrţînă. – Ch., 2009. – P.
44. (21 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2009-1871].

85
Materiale bibliografice Nr 4-2009 ≡ The bibliographical materials Nr 4-2009

931. Prevenirea HIV/ SIDA/ ITS în cadrul serviciilor purtătoare de uniformă : Curricu-
lum-ul şi Ghidul profesorului pentru inst. de învăţ. sup. / elab.: Maria Vrânceanu, Lucia
Pârţână. – Ch., 2009. – P. 74-75. (28 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2009-1870].

932. Reducerea stigmei şi discriminării în infecţia HIV / aut.: Viorel Prisăcari, Ala
Nemerenco, Rodica Gramma [et al.]. – Ch., 2009. – P. 67-68, 146-147. (52 tit. în lb. rom.,
engl., rusă). – [2009-2154].

933. Rotaru, Valentina. Particularităţile epidemiologice şi legităţile apariţiei malformaţii-


lor reno-urinare la copii / Valentina Rotaru // Bul. de perinatologie. – 2009. – Nr 3. – P. 163-
165. (40 tit. în lb. rom., engl., rusă).

934. Rusu, Dragoş Bogdan. Studii experimentale privind influenţa undelor milimetrice,
aplicate la puteri atermice, asupra cicatricelor patologice de la nivelul pielii umane / Dragoş
Bogdan Rusu // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii. – 2009. – Nr 1. – P. 40-42.
(36 tit. în lb. engl.).

935. Scripnic, Vitalie. Posibilităţile de creştere a adaptabilităţii organismului sub acţiu-


nea vibraţiilor rezonante induse şi în condiţiile hipoxiei hipobarice naturale / Vitalie Scripnic. –
Ch., 2009. – P. 127-136. (103 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2009-1585].

936. Scripnic, Vitalie. Sistemul cardiovascular şi capacităţile adaptive ale organismului


uman odată cu înaintarea în vârstă / Vitalie Scripnic. – Ch., 2008. – P. 154-168. (181 tit. în lb.
rom., engl., rusă). – [2009-2018].

937. Şavga, Nicolae. Modelul conceptual al genezei proceselor displastice din seg-
mentul lombosacral al coloanei vertebrale / Nicolae Şavga, Nicolae Şavga jr., V. A. Kuţenko //
Arta Medica. – 2009. – Nr 4. – P. 42. (22 tit. în lb. rom., engl., fr. şi rusă).

938. Taran, Natalia. Unele particularităţi clinico-paraclinice în hepatitele cronice virale


în dependenţă de conţinutul nitriţilor şi nitraţilor în organism : 14.00.05 – Boli interne (hepato-
logie) : Autoref. tz. de doct. în medicină / Natalia Taran. – Ch., 2009. – P. 24-25. (20 tit. de
lucr. ale aut.). – [2009-190 Teze].

939. Шептицкий, В. А. Всасывание моносахаридов в тонкой кишке при


хроническом стрессе / В. А. Шептицкий, Л. Н. Чебан, Л. В. Попану // Bul. Acad. de Ştiinţe
a Moldovei. Ştiinţele Vieţii. – 2009. – Nr 1. – P. 18-19. (27 tit. în lb. engl., rusă).

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


940. Gheorghe Ghidirim : [chirurg, academician] : Biobibliografie / Univ. de Stat de
Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Bibl. Şt. Medicală ; alcăt.: Ludmila Lipcanu,
Tatiana Gâncu ; resp. ed.: Liubov Karnaeva. – Ch. : CEP "Medicina", 2009. – 79 p. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-915-96-0.
[2009-2128].

86
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Curriculum vitae. – Omagii. – Publ. şt. (monogr., invenţii, art. în culeg., ed. periodice,
trad., interviuri) ale chirurgului Gh. Ghidirim, 246 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă, publ. în aa
1967-2008. – Publ. despre viaţa şi activitatea lui Gh. Ghidirim, 29 tit. – An. : Ind. de nume, tit.
___________________
941. Chirurgie / col. de aut.: Vladimir Hotineanu, Vasile Jovmir, Anatol Ciubotaru [et
al.]. – Ch., 2009. – 847 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2009-1852].

942. Curs practic de chirurgie orală şi maxilo-facială pediatrică / Silvia Railean, Ion Lu-
pan, Cristina Poştaru [et al.]. – Ch., 2009. – 321 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [2009-
2058].

943. Verega, Grigore. Lambourile insulate în tratamentul defectelor tisulare ale mem-
brului pelvin : 14.00.22 – Traumatologie-ortopedie : Autoref. tz. de doct. habilitat în medicină /
Grigore Verega. – Ch., 2009. – P. 29-34. (64 tit. de lucr. ale aut. în lb. rom., engl.). – [2009-
204 Teze].
618 Ginecologie. Obstetrică
___________________
944. Darii, Dorina. Factorii de risc şi factorii de protecţie pentru naşterile premature în
Republica Moldova / Dorina Darii // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. – 2009.
– Nr 4. – P. 76-77. (38 tit. în lb. rom., engl., rusă).

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


945. Перечень статей, опубликованных в журнале : [Электронная обработка ма-
териалов] за 2009 год // Электронная обработка материалов. – 2009. – Nr 6. – P. 99-103.
Sistematizat, include 96 tit. în lb. rusă

620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale


energetice. Economie energetică
___________________
946. Energie din biomasă: tehnologii şi mijloace tehnice / Ion Hăbăşescu, Valerian
Cerempei, Vasile Deleu [et. al.] ; red. şt.: Ion Hăbăşescu. – Ch., 2009. – 367 p. (Bibliogr. la
sfârşitul cap.). – [2009-2214].

621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie


mecanică
947. Lista publicaţiilor de bază [a fizicianului Alexei Simaşchevici] // Heterotranziţii în
viaţa academicianului Alexei Simaşchevici. – Ch., 2009. – P. 55-80. – [2009-2233].
Include monogr., materiale didactice, brevete de invenţii, art. şt., 273 tit. în lb. engl., ru-
să, publ. în aa 1957-2009.

87
Materiale bibliografice Nr 4-2009 ≡ The bibliographical materials Nr 4-2009

___________________
948. Axinti, Gavril. Acţionări hidraulice şi pneumatice : Vol. 3 : Baze de calcul, proiec-
tare, exploatare, şi scheme de acţionare / Gavril Axinti, Adrian Sorin Axinti ; ref. şt.: Polidor
Bratu, Aurelian Ghinea, Vladimir Kolumban. – Ch., 2009. – P. 311-315. (76 tit. în lb. rom.,
engl.). – [2009-1680].

949. Timofte, Gianina. Organizarea locului de muncă în industria constructoare de


maşini / Gianina Timofte, Dragoş Paraschiv, Marius Chirugu ; ref. şt.: Doru Bardac, Ionel
Sârbu. – Ch., 2009. – P. 257-265. (170 tit. în lb. rom., engl., fr.). – [2009-2112].

950. Белевский, С. С. Электроосаждение нанокристаллических Cο-W покрытий из


цитратных электролитов в контролируемых гидродинамических условиях. 1. Электро-
осаждение Сο / С. С. Белевский, С. П. Ющенко, А. И. Дикусар // Электронная обработка
материалов. – 2009. – Nr 6. – P. 20-21. (24 tit. în lb. engl., rusă).

951. Возобновляемые источники энергии : состояние, ближайшая перспектива,


технологии и электрооборудование / Л. Волконович, Д. Стребков, А. Волконович [и др.].
– К., 2009. – P. 319-321. (36 tit.). – [2009-2116].

952. Попа, Василе. Допуски и контроль размеров / Василе Попа, Андрей Настас.
– К., 2009.
Ч. 1. – 2009. – P. 227-229. (33 tit.). – [2009-1562].

953. Ч. 2. – 2009. – P. 167-169. (33 tit. în lb. rom., rusă). – [2009-1728].

954. Сафронов, И. И. Металловедение и термическая обработка в вопросах и от-


ветах / И. И. Сафронов, А. С. Горбунов. – Ch., 2009. – P. 4-6. (43 tit.). – [2009-2217].

955. Структура и свойства катанки для изготовления электродов и сварочной


проволоки / А. Б. Сычков, В. В. Парусов, А. М. Нестеренко [и др.]. – Бендеры, 2009. – P.
583-598. (255 tit. în lb. engl., rusă). – [2009-2102].

629 Tehnica mijloacelor de transport


___________________
956. Фрипту, Ион. Кораблестроение в средневековой Молдове / Ион Фрипту. –
Ch., 2009. – P. 85-86. (30 tit.). – [2009-1765].

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICO-


LE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE

957. Sumarul materialelor publicate în anul 2009 // Agricultura Moldovei. – 2009. – Nr


11/12. – P. 38-39.

88
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Sistematizat, include 95 tit. în lb. rom., rusă.

631 Agricultură în general


__________________
958. Boincean, Boris. Agricultură modernă şi necesitatea dezvoltării ei durabile / Boris
Boincean // Agricultura Moldovei. – 2009. – Nr 9/10. – P. 13-14. (25 tit. în lb. rom., engl.,
rusă).

959. Cozmic, Radu. Cercetarea soiurilor şi hibrizilor noi de măr în condiţiile pedo-
climatice ale Republicii Moldova : 06.01.05 – Ameliorarea şi producerea seminţelor : Autoref.
tz. de doct. în agricultură / Radu Cozmic. – Ch., 2009. – P. 23-25. (32 tit. de lucr. ale aut. în
lb. rom., engl., rusă). – [2009-222 Teze].

960. Todiraş, V. Protecţia integrată şi asigurarea calităţii produselor agroalimentare


depozitate / V. Todiraş, T. Tretiacov, Iu. Balan. – Ch., 2008. – P. 112-118. (89 tit. în lb. rom.,
engl., rusă). – [2009-1635].

961. Чербарь, В. В. Почвы Западного Памира : Ч. 1. Особенности почвообразо-


вания в аридных горных условиях, генезис и классификация почв / В. В. Чербарь. – Ch.,
2009. – P. 246-261. (204 tit.). – [2009-1716].

632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia
plantelor
___________________
962. Simpozionul Ştiinţific Internaţional "Protecţia Plantelor – Realizări şi Perspective"
= "Защита растений – достижения и перспективы", 19-22 oct. 2009, Chişinău / редкол. М.
Батко, В. Тодираш, В. Войняк [и др.]. – К., 2009. – 375 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2009-
1663].
633/635 Horticultură
___________________
963. Croitor, Alexandr. Productivitatea pomilor de măr, altoiţi pe M 9, în funcţie de me-
toda formării coroanei de tip fus zvelt ameliorat : 06.01.07 – Pomicultură : Autoref. tz. de doct.
în agricultură / Alexandr Croitor. – Ch., 2009. – P. 17-18. (37 tit. de lucr. ale aut. în lb. rom.,
rusă). – [2009-216 Teze].

964. Particularităţile activităţii fotosintezei, respiraţiei şi substanţelor regulatoare de


creştere la plantele viticole în funcţie de genotip şi condiţiile de creştere / Gh. Şişcanu, P.
Negru, V. Voronţov [et al] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii. – 2009. – Nr 1. –
P. 48-49. (23 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă).

89
Materiale bibliografice Nr 4-2009 ≡ The bibliographical materials Nr 4-2009

965. Topală, Ştefan. Sinteza genomului nou al viţei de vie – o realizare în premieră în
citogenetica speciei Vitis vinifera L. / Ştefan Topală, Constantin Dadu // Akademos. – 2009. –
Nr 3. – P. 103. (23 tit. în lb. rom., engl., rusă).

636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului. Înmul-


ţirea animalelor domestice
___________________
966. Москалюк, Роман. Теоретическое и практическое обоснование антиэпизо-
отической цепи мероприятий по ликвидации лейкоза крупного рогатого скота / Роман
Москалюк // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii. – 2009. – Nr 1. – P. 33-34. (32
tit. în lb. rom., engl., rusă).

637 Produse ale animalelor domestice (de curte) şi ale vânatului


___________________
967. Volconovici, Liviu. Răcirea laptelui cu aplicarea frigului natural şi artificial / Liviu
Volconovici, Victor Creţu. – Ch., 2009. – P. 202-216. (146 tit. în lb. rom., rusă). – [2009-2115].

638 Întreţinerea, creşterea şi utilizarea insectelor şi a altor artropode


___________________
968. Diversitatea şi particularităţile diagnosticării virusurilor albinelor (Apis mellifera L.)
/ Ion Toderaş, Olga Moraru, Alexandru Movilă [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiin-
ţele Vieţii. – 2009. – Nr 1. – P. 11-12. (33 tit. în lb. rom., engl.).

65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII


656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei
___________________
969. Ştirbu, I. G. Tehnologii logistice în organizarea transportului auto de mărfuri / I. G.
Ştirbu. – Ch., 2009. – P. 158-159. (21 tit. în lb. rom., rusă). – [2009-2031].

970. Transport: economie, inginerie şi management : Conf. Şt. Intern., 16-17 oct. /
com. org.: Valentin Amariei, Alexandru Grebincea, Vasile Cartofeanu [et al.]. – Ch., 2009. –
264 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2009-1700].

657 Contabilitate
971. Sumarul revistei "Contabilitate şi audit" pentru anul 2009 // Contabilitate şi audit. –
2009. – Nr 12. – P. 104-118.
Sistematizat, include 329 tit. în lb. rom., rusă.

90
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

___________________
972. Bucur, Vasile. Contabilitatea resurselor naturale şi a exploatării acestora / Vasile
Bucur, Tatiana Şevciuc. – Ch., 2009. – P. 188-195. (141 tit. în lb. rom., rusă). – [2009-2107].

973. Dolghi, Cristina. Particularităţi ale contabilităţii în activitatea de asigurări / Cristina


Dolghi. – Ch., 2009. – P. 125-127. (32 tit. în lb. rom., rusă). – [2009-1853].

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


663/664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare
___________________
974. Ponomariova, Irina. Perfecţionarea tehnologiei de producere a vinurilor spuman-
te în baza studiului proprietăţilor de spumare : 05.18.07 – Tehnologia băuturilor alcoolice şi
nealcoolice : Autoref. al tz. de doct. în tehn. / Irina Ponomariova. – Ch., 2009. – P. 24-25. (22
tit. de lucr. ale aut. în lb. rom., rusă). – [2009-196 Teze].

975. Savin, Alexandru. Utilizarea separărilor membranare în industrii alimentare / Ale-


xandru Savin ; ref. şt.: Popa Ionel Marcel. – Ch. – P. 165-166. (46 tit. în lb. rom., engl.). –
[2009-1679].

976. Volconovici, Augustin. Utilizarea tehnicii pentru conservarea alimentelor utili-


zând frigul natural / Augustin Volconovici. – Ch., 2009. – P. 179-186. (69 tit. în lb. rom., rusă).
– [2009-2082].

69 LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII (DE CASE ÎN PRINCIPAL). MATERIALE DE CONSTRUCŢIE. TEH-


NOLOGII ŞI PROCEDEE ÎN CONSTRUCŢII

___________________
977. Lungu, Valeriu. Optimizarea funcţională şi constructivă a malaxoarelor cu acţiune
continuă cu organe de amestecare în formă de bare : 05.05.04 – Maşini pentru construcţii,
drumuri şi mine : Autoref. tz. de doct. în tehn. / Valeriu Lungu. – Ch., 2009. – P. 23-26. (43 tit.
de lucr. ale aut.). – [2009-200 Teze].

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT


978. Gleb Ciaicovschi-Mereşanu (1919-1999) : Biobibliografie / Acad. de Muzică, Tea-
tru şi Arte Plastice, Bibl. ; alcăt.: Vasilisa Nechiforeac, Svetlana Teodor, Irina Scorpan. – Ch. :
AMTAP, 2009 (Tipogr. "Primex Com" SRL). – 274 p. : fot. ; 21 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-9634-9-7.
[2009-1695].

91
Materiale bibliografice Nr 4-2009 ≡ The bibliographical materials Nr 4-2009

Dedicaţii. – Lucr. (monogr., man., art. din culeg. şi publ. periodice, înregistrări audio şi
fonetice, trad., scenarii, rec., prelucr. muz.) semnate de G. Ciacovschi-Mereşanu, 1191 tit. în
lb. rom., rusă, publ. în aa. 1948-1998. – Lit. despre dânsul, 48 tit. – An.: Ind. de nume, de tit.
___________________
979. Rotaru, Parascovia. Muzica pentru instrumente de suflat în creaţia compozitorilor
din Republica Moldova : (a doua jumătate a sec. XX) / Parascovia Rotaru. – Ch., 2009. – P.
112-123. (174 tit. în lb. rom., rusă). – [2009-1590].

71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ. URBANISM.


PEISAJE. PARCURI. GRĂDINI
719 Ocrotirea monumentelor urbane şi rurale în general
___________________
980. Памятники русской культуры и истории в Молдове / авт.-коорд. Бабенко
Олег ; авт.-сост.: Млечко Татьяна, Чащина Лариса, Барбус Людмила [и др.]. – К., 2009. –
P. 76. (44 tit. în lb. rom., rusă). – [2009-2020].

72 ARHITECTURĂ
___________________
981. Bâzgu, Eugen. Arhitectura vernaculară în piatră / Eugen Bâzgu, Mihai Ursu ; red.
şt.: Varvara Buzilă. – Ch., 2009. – P. 252-256. (185 tit. în lb. rom., rusă). – [2009-2227].

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ


___________________
982. Liviu Hâncu : O operă de artă capătă valoare în timp… / aut. de texte: Emilia
Gheţu (rom.), Ludmila Kulikova (rus. şi engl.). – Ch., 2009. – P. 96. (43 tit.). – [2009-2121].

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


___________________
983. Ciorbă, Constantin. Organizarea competiţiilor la jocurile sportive / Constantin Ci-
orbă, Gabriela Richicinschi, Valentin Chicu. – Ch., 2009. – P. 108-109. (24 tit. în lb. rom.,
rusă). – [2009-2084].

984. Cultura fizică: Probleme ştiinţifice ale învăţământului şi sportului : Materialele


conf. şt. intern. a doctoranzilor, Ed. a 6-a, 8-9 oct. 2009 / col. red.: Soloviev Victor, Luca
Aliona, Lesnic Maria [et al.]. – Ch., 2009. – 372 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2009-1706].

92
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

985. Pîrlii, Ina. Coaching-ul şi leadership-ul din perspectivă managerială şi legislativă /


Ina Pîrlii, Anatolie Budevici. – Ch., 2010. – P. 165-168. (81 tit. în lb. rom., engl., fr.). – [2009-
2199].

986. Talaghir, Laurenţiu-Gabriel. Exerciţii de front, ordine şi formaţii / Laurenţiu-


Gabriel Talaghir ; ref. şt.: Constantin Ciorbă, Valeriu Jurat. – Ch., 2009. – P. 75-77. (26 tit.). –
[2009-2097].

987. Гаврилюк, Роман. Теория и методика спортивных видов борьбы / Роман


Гаврилюк. – К., 2009. – P. 130. (20 tit.). – [2009-2200].

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
___________________
988. Balţatu, Ludmila. Traducerea artistică şi literatura comparată / Ludmila Balţatu. –
Cahul, 2009. – P. 128-135. (135 tit.) şi la sfârşitul temelor. – [2009-1865].

989. Grossu, Silvia. Retorica / Silvia Grosu ; red. şt.: Constantin Şchiopu. – Ch., 2009.
– P. 204-208. (91 tit. în lb. rom., fr.). – [2009-1628].

990. Parcours féminins. L'intellectuelle : En hommage à Elena Prus : Colloque intern.,


Chişinău, ULIM, 18 nov. 2009 / coord. şt.: Pierre Morel ; consultanţi şt.: Ion Manoli, Ana Guţu.
– Ch., 2009. – 359 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2009-2016].

991. Prus, Elena. Po(ϊ)etosfere şi proiecţii hermeneutice / Elena Prus. – Ch., 2009. –
161 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2009-2017].

992. Symposia Masterandum et Studentium : Materialele ses. şt. din 29 apr. 2009 :
Seria : Filologie / dir. publ. Andrei Galben ; coord. şt.: Elena Prus. – Ch., 2009. – 253 p.
(Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2009-2015].

811 Limbi individuale


___________________
993. Bahnaru, Vasile. Elemente de semasiologie română / Vasile Bahnaru. – Ch.,
2009. – P. 266-286. (352 tit. în lb. rom., fr., rusă). – [2009-1797].

994. Clichici, Ludmila. Limba franceză / Ludmila Clichin, Eugenia Ziadeh ; coord. prin-
cipal : Elena Muraru. – Ch., 2009. – 207 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [2009-1841].

995. Felecan, Nicolae. Noţiunea drum în limba română / Nicolae Felecan // Limba
Română. – 2009. – Nr 9/10. – P. 198-199. (27 tit.).

93
Materiale bibliografice Nr 4-2009 ≡ The bibliographical materials Nr 4-2009

996. Harea, Corina. Limba engleza / nivel avansat / Corina Harea, Aliona Cara. – Ch.,
2009. – 157 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [2009-2090].

997. Hometkovski, Ludmila. Taxonomia paradigmatică şi sintagmatică în terminologia


dreptului comunitar : 10.02.05 – Lb. romanice : Autoref. tz. de doct. în filologie / Hometkovski
Ludmila. – Ch., 2009. – P. 28-29. (24 tit. în lb. rom., engl. fr., rusă), p. 30-31. (14 tit. de lucr.
ale aut.). – [2009-223 Teze].

998. Maznic, Silvia. Etimologii latino-româneşti : Material didactic / Silvia Maznic, Cris-
tina Filimon. – Ch., 2009. – P. 82-83. (31 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2009-2229].

999. Stoyanova, Inga. The World of Beauty: English for Estheticians / Inga Stoyanova.
– Ch., 2009. – P. 120. (24 tit.). – [2009-2048].

1000. Şapa, Elena. An Introduction in Phonetics and Phonology / Elena Şapa. – Ch.,
2009. – 145 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [2009-1729].

1001. Tolocenco, Petru. Aspecte controversate de sintaxă / Petru Tolocenco. – Ch.,


2009. – 154 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [2009-1637].

1002. Zbârcibabă-Bogdan, Elena. Problema predicatului verbal compus cu semiau-


xiliare modale în limba română actuală / Elena Zbârcibabă-Bogdan. – Ch., 2009. – 312 p.
(Bibliogr la sfârşitul temelor). – [2009-1827].

82 LITERATURĂ
1003. Academicianul Dumitru Matcovschi : [poet : la 70 de ani de la naştere] : Biobi-
bliografie / alcăt.: Lilia Bodarev, Eugenia Creul ; consultant şt.: Nicolae Bileţchi ; red. şt. şi
bibliogr.: Tatiana Luchian ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală. – Ch. : Î.E.-P. "Şti-
inţa", 2009 (Tipogr. "Elena-VI" SRL). – 218 p. ; 22 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-67-642-7.
[2009-1666].
Pref. – Opera (cărţi, lucr. în culeg., antol. şi ed. periodice, dialoguri, interviuri, mese
rotunde, alocuţiuni, trad.) 1775 tit. în lb. rom., rusă, publ. în aa. 1959-2009. – Lit. despre
dânsul, 385 tit. – Ref. la piesele lui D. Matcovschi, 97 tit. – An.: Ind. de nume.

1004. Trifan, Călina


Aleea clasicilor / Călina Trifan ; cop., fot., prez. graf.: Mihai Bacinschi. – Ch. : Arc, 2009
(F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 86 p. : fot. ; 24 cm.
1500 ex.
ISBN 978-9975-61-541-9.
[2009-1811].
Include 26 fişiere biogr. ale scriitorilor români, insoţite de bibliogr. lucr. lor şi a lit. despre
dânşii.

94
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1005. Библиография [Самсона Мадиевского] : (кроме опубл. работ 1998-2007) //


Публицистика (1998-2007) / Самсон Мадиевский. – К., 2009. – P. 280-286. – [2009-2030].
Cronol. 69 tit. monogr., art. publ. în culeg. şi publ. periodice în lb. rom., rusă, engl. şi al-
te lb. străine.

1006. Перечень работ [Самсона Мадиевского] 1998-2007 с указанием СМИ,


опубликовавших их // Публицистика (1998-2007) / Самсон Мадиевский. – К., 2009. – P.
267-279. – [2009-2030].
Include 232 tit. art. publ. în rev. şi ziare, rec. în lb. rom., rusă, engl. şi în alte lb. străine.
___________________
1007. Ciocoi, Tatiana. De litteris / Tatiana Ciocoi. – Ch., 2009. – 308 p. (Bibliogr. la
sfârşitul temelor). – [2009-1732].

1008. Plămădeală, Ion. Operă şi texte în teoria literară modernă : 10.01.08 – Teoria
literaturii : Autoref. tz. de doct. habilitat în filologie / Ion Plămădeală. – Ch., 2009. – P. 37-40.
(34 tit. de lucr. ale aut.). – [2009-186 Teze].

1009. Vrabie, Diana. Literatura pentru copii / Diana Vrabie. – Ch., 2009. – P. 280-
288. (94 tit.). – [2009-2126].

1010. Мадиевский, Самсон. Публицистика (1998-2007) / Самсон Мадиевский ;


cocт. Л. С. Авербух. – К., 2009. – P. 280-286. (69 tit.), la sfârşitul art. – [2009-2030].

1011. Симеонов, Иван. Българската литературна приказка / Иван Симеонов. –


К., 2009. – P. 297-303. (99 tit. în lb. bulgară, fr., germ., rusă). – [2009-2055].

1012. Цвик, Ирина. Краткие очерки из истории русской литературы XX века /


Ирина Цвик. – К., 2009. – 432 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [2009-1694].

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
___________________
1013. Дергачев, В. А. Топоры-кельты поздней бронзы карпато-подунавья : Вып.
1 : Одноушковые кельты с арковидными фасками = Socket Axes of Late Bronye Age of
Carpathian Danube Region / В. А. Дергачев ; отв. ред. М. Т. Кашуба. – Ch., 2010. – P. 178-
181. (195 tit. în lb. rom., engl., alte lb. străine). – [2009-2238].

1014. Ливинский, А. Н. К вопросу о погребальном обряде и обрядности у гетов


Днестровско-Прутского междуречья : (VI-IV вв. до н.э.) / А. Н. Левинский // Stratum plus.
– 2005/2009. – Nr 3 : Скифские интерпретации = Scythian interpretations. – P. 174-175. (30
tit. în lb. rom., fr., rusă).

95
Materiale bibliografice Nr 4-2009 ≡ The bibliographical materials Nr 4-2009

1015. Романчук, А. А. Басарабский импульс и финал культуры Сахарна-


Солончень / А. А. Романчук // Stratum plus. – 2005/2009. – Nr 3 : Скифские
интерпретации = Scythian interpretations. – P. 306-307. (37 tit. în lb. rom., germ., rusă).

1016. Романчук, А. А. Древнекитайский миф о Стрелке И : Чу или Чжоу? / А. А.


Романчук, Е. Б. Пантелеева // Stratum plus. – 2005/2009. – Nr 4 : Полевой дневник :
Римское время = Field Journal : Roman Time. – P. 445. (41 tit. în lb. engl., rusă).

1017. Русcев, Н. Д. Клад монет XIII в. с Днестровского острова Турунчук :


[Слободзейского р-на] / Н. Д. Русcев, А. И. Муссуров // Stratum plus. – 2005/2009. – Nr 6 :
Причерноморские этюды = Black sea studies. – P. 387. (40 tit. în lb. rom., rusă).

1018. Сапожников И. В. Аллювиальный кремень долины Нижнего Днестра :


геологический, петрографический и археологический аспекты исследований / И. В.
Сапожников, А. Марко, Ж. Н. Матвиишина // Stratum plus. – 2005/2009. – Nr 1 : Средний
палеолит : в поисках динамики = Middle paleolit : in search for dynamics. – P. 286-287. (40
tit. în lb. engl., rusă, ucr.).

1019. Сапожников, И. В. Позднепалеолитическая стоянка в степях Нижнего


Приднестровья / И. В. Сапожников // Stratum plus. – 2005/2009. – Nr 1 : Средний
палеолит : в поисках динамики = Middle paleolit : in search for dynamics. – P. 274-275. (62
tit. în lb. engl., rusă, ucr.).

1020. Травкин, С. Н. Византийские монеты X – XIV вв. и некоторые вопросы


археологической хронологии на Среднем и Нижнем Днестре / С. Н. Травкин // Stratum
plus. – 2005/2009. – Nr 6 : Причерноморские этюды = Black sea studies. – P. 379. (37 tit.
în lb. rom., rusă).

1021. Чокану, М. Коллекция монет со средневекового поселения у с. Тарасова :


[Резинского р-на Респ. Молдова] / М. Чокану // Stratum plus. – 2005/2009. – Nr 6 :
Причерноморские этюды = Black sea studies. – P. 369. (23 tit. în lb. rom., rusă).

1022. Шлапак, М. Е. Килийская каменная крепость / М. Е. Шлапак // Stratum plus.


– 2005/2009. – Nr 6 : Причерноморские этюды = Black sea studies. – P. 429. (23 tit. în lb.
rom., fr.).
908 Monografii ale localităţilor
___________________
1023. Apostol, Anatolie. Leuşeni / Anatolie Apostol. – Ch., 2009. – P. 98-100. (47 tit.
în lb. rom., rusă). – [2009-1872].

1024. Localităţile Republicii Moldova : Vol. 9 : N-O / aut.: Anatol Eremia, Alexandru
Ganenco, Tudor Iaşcenco [et al.] ; coord. şt.: Vlad Ciubucciu, Anatol Eremia, Anton Moraru ;
red.-şef: Iurie Colesnic. – Ch., 2009. – 636 p. : il., fot. – P. 4-5. (58 tit. în lb. rom., rusă) şi la
sfârşitul art. – [2009-2211].

96
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII


___________________
1025. Odoleanu, Natalia. Geografia : Subiecte pentru Olimpiadele republicane şi ba-
calaureat : Pt. a 2-a / Natalia Odoleanu ; ref. şt.: Vitalie Sochircă, Nicolae Boboc, Lidia
Tanasov [et al.]. – Ch., 2009. – P. 110-111. (32 tit. în lb. rom., rusă). – [2009-1607].

1026. Plămădeală, Gheorghe. Geografia economică mondială / Gheorghe Plămă-


deală. – Bălţi, 2009. – P. 251-252. (43 tit. în lb. rom., rusă). – [2009-1685].

1027. Roşcovan, Serafima. Geografia fizică generală / Serafima Roşcovam, Igor


Codreanu, Elena Beregoi. – Ch., 2009. – P. 77. (23 tit. în lb. rom., rusă). – [2009-1602].

929 Ştiinţe biografice şi înrudite


___________________
1028. Садовников, С. П. Типология изобразительных компонентов, составляю-
щих геральдику молдавской монеты "грош" конца XIV – началa XVI вв. / С. П. Садовни-
ков // Stratum plus. – 2005/2009. – Nr 6 : Причерноморские этюды = Black sea studies. –
P. 340-341. (47 tit. în lb. rom., engl., rusă).

93/94 ISTORIE
1029. Bibliografia ştiinţifică a profesorului Pavel Parasca : [istoric] / Gheorghe
Postică, Ludmila Corghenci // Probleme actuale de istorie naţională : Studii în onoarea prof.
Pavel Parasca / Univ. Liberă Intern. din Moldova, Inst. de Istorie şi Ştiinţe Politice ; ed.: An-
drei Galben, Gheorghe Postică. – Ch., 2009. – P. 15-20. – [2009-1644].
Sistematizat, include lucr. (monogr., art. din culeg. şi publ. periodice), 68 tit. în lb. rom.,
rusă, publ. în aa. 1972-2008.
__________________

1030. Dumitru, Diana. Holocaustul: texte, teorii, memorii / Diana Dumitru. – Ch.,
2009. – P. 78-82. (52 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă). – [2009-1541].

1031. Gîrbu, Ecaterina. O excursie în codrii Tigheciului : [din ist. satului Tigheci, raio-
nul Leova] / Ecaterina Gîrbu, Terentie Carp. – Ch., 2009. – P. 90-92. (43 tit. în lb. rom., rusă).
– [2009-2006].

1032. Grosu, Vasile. Talmaza : Localitate străveche de pe Valea Nistrului de Jos :


Vol. 1 : sec. XVI – anii 1940 / Vasile Grosu. – Ch., 2009. – P. 428-457. (997 tit. în lb. rom.,
rusă). – [2009-1572].

97
Materiale bibliografice Nr 4-2009 ≡ The bibliographical materials Nr 4-2009

1033. Manoil, Alexandru. Cahul la răscruci de vremi / Alexandru Manoil. – Ch., 2008.
– 575 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2009-2131].

1034. Matvei, Eugenia. Satul Hârbovăţ, Anenii Noi: o istorie de la începuturi până în
prezent / Eugenia Matvei. – Ch., 2009. – P. 279-280. (69 tit. în lb. rom., rusă). – [2009-2237].

1035. Omagiu unei personalităţi proeminente : La 150 de ani de la naşterea lui Leib
Ţirelson (1859-1941) / alcăt.: Teodor Magder. – Ch., 2009. – P. 28-29, 60-61. (24 tit. în lb.
rom., rusă). – [2009-2148].

1036. Port, Anton. Popeasca : Vol. 1 / Anton Port, Chiril Cojocaru, Salvina Zbîrnea. –
Ch., 2009. – P. 198-209. (127 tit.). – [2009-1981].

1037. Probleme actuale de istorie naţională : Studii în onoarea profesorului Pavel


Parasca / ed.: Andrei Galben, Gheorghe Postică. – Ch., 2009. – 356 p. (Bibliogr. la sfârşitul
art.).. – [2009-1644].

1038. Suveică, Svetlana. Basarabia în primul deceniu interbelic (1918-1928) =


Bessarabia in the first interwar decade (1918-1928) / Svetlana Suveică. – Ch., 2009. – P.
312-341. (446 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă). – [2009-2242].

1039. Руcсев, Н. Д. Монеты молдавского господаря Ильяша I в Нижнем


Поднепровье : возможности исторической интерпретации / Н. Д. Русcев, О. Н.
Мельников // Stratum plus. – 2005/2009. – Nr 6 : Причерноморские этюды = Black sea
studies. – P. 349-350. (35 tit. în lb. rom., rusă).

1040. Советов, П. В. Соотношение вотчинной и централизованной систем


феодальной эксплуатации крестьян Молдавии : (последние десятилетия XVII – нач.
XVIII вв.) / П. В. Советов // Stratum plus. – 2005/2009. – Nr 6 : Причерноморские этюды =
Black sea studies. – P. 69-71. (118 tit. în lb. rom., rusă).

1041. Хайдарлы, Д. И. Население Северо-Западного Причерноморья в XVIII в. :


(ист. аспекты) / Д. И. Хайдарлы // Stratum plus. – 2005/2009. – Nr 6 : Причерноморские
этюды = Black sea studies. – P. 127. (45 tit.).

98
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Index de nume la "Materiale bibliografice ale Republicii Moldova" Nr 4-2009


Boişteanu, Eduard 766
A Bolboceanu, Aglaida 853-54
Ababii, Ion 896-900 Bologa, Ludmila 919
Albu, Svetlana 760 Borcoman, Raisa 714
Amariei, Valentin 970 Bostan, I. 709
Andrieş, A. 728 Bostan, Ion 712
Andriţchi, Viorica 839 Bostan, V. 709
Antoci, Arina 747 Botnari, Elena 841
Apostol, Anatolie 1023 Brajcovic, Sanja 856
Aramă, E. 838 Bratu, Polidor 948
Aramă, Elena 799 Buciuceanu-Vrabie, Mariana 746
Arseni, Oleg 798 Bucun, Nicolae 839, 853-54
Arsenii, Lidia 814 Bucur, Vasile 972
Atanassov, A. 728 Budacia, Elisabeta Andreea 782
Avornic, Gh. 838 Budevici, Anatolie 985
Avornic, Gheorghe 799, 806 Budevici-Puiu, Anatolie 842
Axenti, Victor 840 Buga, Mircea 836
Axinti, Adrian Sorin 948 Bujor, O. 728
Axinti, Gavril 948 Bulimaga, Constantin 884
Burian, Alexandru 834
B Burlea, M. 929
Butnaru, Veronica 765
Bacal, Petru 872 Butorov, Serghei 915
Bacinschi, Mihai 1004 Buzilă, Varvara 981
Badiceanu, Dumitru 732
Bahnarel, Ion 909 C
Bahnaru, Vasile 993
Balan, Iu. 960 Calestru, Livia 873
Balanici, Alexandru 882 Calmuţchi, Laurenţiu 852, 874
Balcănuţă, Nicolae 711 Capcelea, Valeriu 742
Baltag, Dumitru 799 Cara, Aliona 996
Balţatu, Ludmila 988 Carabet, Natalia 843
Banuh, Nicolae 858-59 Caraganciu, Al. 772
Bardac, Doru 949 Carmin, JoAnn 887
Batâr, D. 901-02 Carp, Terentie 769, 1031
Batrînac, Aureliu 918 Cartofeanu, Vasile 970
Bădescu Şerbănoiu, Veronica 804 Catereniuc, I. 901-02
Bâzgu, Eugen 981 Căldare, Gheorghe 749-95
Bejan, Octavian 792 Cebotariov, O. 728
Bejenaru, Mariana 767 Cemortan, Stela 853-54
Belecciu, Ştefan 793 Cerempei, Valerian 946
Beregoi, Elena 1027 Cerguţa, Ludmila 885
Beşliu, Angela 747 Cernauţan, Mariana 844
Bileţchi, Nicolae 1003 Cernei, Mihai 783
Bîcu, Aliona 885 Certan, Simion 851
Blanovschi, Andrei 765 Cherdivară, Ala 888
Bloşenco, Magda 794 Chibac, Gheorghe 796
Boboc, Nicolae 1025 Chicu, Mariana 797
Bodarev, Lilia 1003 Chicu, Valentin 983
Boincean, Boris 775, 958 Chicu, Valeriu 907
Boincean, Svetlana 801 Chirugu, Marius 949

99
Materiale bibliografice Nr 4-2009 ≡ The bibliographical materials Nr 4-2009

Chitoroagă, Valentina 720-25 Derjanschi, Valeriu 892-93


Chivriga, Andrian 829 Deseatnicov, Ivan 784
Ciaicovschi-Mereşanu, Gleb 978 Diaconu, Georgeta 929
Cioban, Mitrofan 874 Dodon, Uliana 781
Ciocanu, Gheorghe 875 Dolea, Igor 800, 824
Ciocanu, Mihai 836 Dolghi, Cristina 783, 973
Ciocoi, Tatiana 1007 Donţoi, Petru 852
Ciorbă, Constantin 983, 986 Dragalina, Galina 871
Ciubotaru, Anatol 941 Duca, Gh. 728
Ciubucciu, Vlad 1024 Duca, Gheorghe 712, 886
Ciuntu, Ioan 738 Dulgheru, V. 709
Clichici, Ludmila 994 Dumitru, Diana 1030
Clihici, D. 772
Climova, Ala 791 E
Coadă, Viorica 894 Efremov, Valeriu 751-52
Cocier, V. 728 Elenciuc, Daniela 732
Codreanu, Igor 1027 Enciu, Nicolae 733
Cojocaru, Igor 733 Ene, Vladimir 729-30
Cojocaru, Chiril 1036 Enicov, Igor 783
Cojocaru, Cristina 750 Eremia, Anatol 1024
Cojocaru, Vadim 758-59 Erhan, Dumitru 892-93
Colesnic, Iurie 1024 Eşanu, Adriana 802
Coptileţ, V. 838 Eşanu, Galina 919
Coreţchi, Liuba 909 Eşanu, Rodica 848
Corghenci, Ludmila 727, 1029 Eţco, Constantin 836
Corlăteanu, Alexandru 916 Evtodiev, Igor 871
Cornea, Sergiu 830
Cornea, Valentina 831 F
Costachi, Gheorghe 731, 798, 817
Cotelnic, Ala 710 Faigher, Anatolie 803
Covrig, Andrei 815 Faltas, Sami 832
Cozari, Tudor 885 Felecan, Nicolae 995
Cozma, Valeria 719 Feuraş, Eugenia 758-59
Cozmic, Radu 959 Filimon, Cristina 998
Cozonac, Renata 720-25 Filipov, Ina 830
Creţu, Victor 967 Fistican, Eugenia 791
Creul, Eugenia 1003 Focşa-Semionov, Svetala 846
Crivceanschii, Lev D. 917 Fondos, Tatiana 785
Croitor, Alexandr 963 Furdui, Viorel 829
Croitoru, Tamara 717 G
Crotenco, Iu. 773
Curocichin, Ghenadie 907 Gagauz, Olga 746
Cuşcă, Valentin 858-59 Gagim, Ion 845
Galben, Andrei 992, 1029, 1037
D Ganenco, Alexandru 1024
Dadu, Constantin 965 Gavrelescu, Dinu 851
Damian, Florin 875 Gâncu, Tatiana 940
Danii, Anatol 860-61 Gheţivu, Oxana 718
Daragancea, Larisa 741 Gheţu, Emilia 982
Darii, Dorina 944 Ghicavîi, Nelli 922
Deleu, Vasile 946 Ghidirim, Gheorghe (940)
Dembiţchi, Antonina 741 Ghinculov, Silvia 726

100
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Ghinea, Aurelian 948 J


Gîrbu, Ecaterina 1031
Gladchi, Gheorghe 731, 817 Jalencu, Marian 851
Glijin, Aliona 888, 891 Jelescu, Raisa 849
Godoroja, P. 920 Jovmir, Vasile 941
Goraş-Postică, Viorica 848 Jurat, Valeriu 986
Gorobievschi, Svetalana 770 K
Grama, Dumitru C. 804
Grama, Mariana 822 Karnaeva, Liubov 940
Gramma, Rodica 932 Kolumban, Vladimir 948
Grebincea, Alexandru 970 Kulikova, Ludmila 982
Grecu, Raisa 805-06 Kuţenko, V. A. 937
Greer, Alan 774
Gribincea, A. 773 L
Grigoraş, Stela 837 Larii, Iurie 731, 817
Grigorcea, Pavel 888 Leahu, Dumitru 847
Grigore, Ioana 929 Leahu, Tudor 757
Grimalschi, Teodor 847 Lesnic, Maria 984
Groppa, L. 913 Leviţchi, Oxana 761
Grossu, Silvia 989 Lipcanu, Ludmila 940
Grosu, Vasile 1032 Loghin, Petru C. 810
Guşovschi, Vasile 908 Luca, Aliona 984
Guştiuc, Vasile 910 Luchian, Tatiana 1003
Guţan, A. 920 Lungu, Valeriu 977
Guţan, Valeriu 882 Lungu, Vasile 776
Guţu, Ana 990 Lupan, Ion 942
Guţu, Corneliu 758-59 Lupaşco, Maria 795
Guţu, Olga 768 Lupaşcu, T. 901-02
Guţu, Vasile 847
Guţu, Vladimir 846 M
Guzun, Mihail 790, 812
Guzun, Petru 852 Magder, Teodor 1035
Mahu-Poleacov, Violeta 745
H Malanciuc, Ion 796
Manoil, Alexandru 1033
Haj Assaf Mahmoud 895 Manoli, Ion 990
Harea, Corina 996 Marin, Ana 734
Harea, Dumitru 923 Marin, Ion 924
Harjevschi, Mariana 801 Maslobrod, Serghei 775
Hartnagel, Hans 712 Matcovschi, Dumitru (1003)
Hăbăşescu, Ion 946 Matei, Constantin 743
Hâncu, Liviu (982) Matvei, Eugenia 1034
Henderson, Karen 753 Maznic, Silvia 998
Hlipcă, Petru 807 Mămăligă, Daniela 837
Hometkovski, Ludmila 997 Melnic, Maria 892-93
Hotineanu, Vladimir 941 Midari, Veronica 837
Hurmuzachi, Iurie 775 Mihailenco, Elena 814
I Mihailov, Maria 850
Mihalache, Georgeta 925
Iaşcenco, Tudor 1024 Miron, Oxana 771
Iurchevici, Iulia 744 Mîrzac, Mariana 771
Mocanu, Natalia 779

101
Materiale bibliografice Nr 4-2009 ≡ The bibliographical materials Nr 4-2009

Moraru, Anton 1024 Plămădeală, Ion 1008


Moraru, Olga 968 Pleşca, Ruslana 809
Morel, Pierre 990 Podlesnîi, Igor 881
Moscalu, Vitalie 918, 926 Pogolşa, Lilia 853-54
Moşin, Veaceslav 927 Poiras, Larisa 892-93
Movilă, Alexandru 968 Ponomariova, Irina 974
Movileanu, Pavel 747, 762 Pop, Octavian 819
Munteanu, Andrei (873) Popa, Ionel Marcel 975
Muraru, Elena 994 Popa, Iulius 857
Mustaţă, Simion 775 Popa, Victor 815, 821
Muşinschi, V. 880 Popescu, Victor 896-900
Popovici, Doru-Vlad 860-61
N Popovici, Gheorghe 729-30
Năstase, Corneliu 928 Port, Anton 1036
Neagu, Gheorghe 733 Postică, Alexandru 790, 812
Nechiforeac, Vasilisa 978 Postică, Gheorghe 1029, 1037
Negru, Ion 786 Poştaru, Cristina 942
Negru, P. 964 Prisacari, Viorel 896-900, 932
Nemerenco, Ala 907, 932 Procofiev, Olga 845
Nesterenco, Constantin 855 Prodius, Denis 732
Nica, Olesea 845 Prus, Elena (990); 991-92
Nicolaiciuc, Valentina 928 Puiu, Serghei 914
Nicolau, Gheorghe 928 R
Noroc, Larisa 719
Racu, Aurelia 860-61
O Racu, Igor 858-59
Odoleanu, Natalia 1025 Railean, Silvia 942
Ojovanu, Vitalie 742 Reva, Veaceslav 888
Ostrofeţ, Gheorghe 909 Revenco, Mihail 741, 871
Otter, Manfred Thomas 777 Richicinschi, Gabriela 983
Rogojină, Didina 844
P Roman, Alexandru 748, 834
Romandaş, Nicolai 766
Paladi, Gheorghe 743, 746 Roşca, P. 773
Panas, Mihail 739 Roşca, Sergiu 735
Pantea, Oleg 813 Roşcovan, Serafima 1027
Parasca, Pavel (1029), (1037) Rotaru, Alina 793
Paraschiv, Dragoş 949 Rotaru, Parascovia 979
Paraschivescu, Andrei Octavian 715 Rotaru, Valentina 933
Pascari, Anastasia 791 Rumleanschi, Petru 762
Pavel, Dorin 876 Rusnac, Mircea 740
Pâraian, Teofil (740) Rusu, Djulieta 714
Pârţână, Lucia 931 Rusu, Dragoş Bogdan 934
Pelin, Ana 894 Rusu, M. 913
Percinschi, N. 772 Rusu, Vitalie 819
Pereteatcu, Tamara 717
Perjan, Andrei 875 S
Pînzaru, Iurie 910
Pîrlii, Ina 985 Sabiescu, Bianca 820
Pîrţînă, Lucia 930 Sainsus, Valeriu 743
Platon, Mihail 816 Sakovici, Vasili 748, 834
Plămădeală, Gheorghe 1026 Sandulachi, L. 833

102
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Saranciuc-Gordea, Liliana 862 Todos, Irina 835


Saulea, Aurel 903-04 Tolocenco, Petru 1001
Savin, Alexandru 975 Topală, Pavel 882
Sârbu, Ionel 949 Topală, Ştefan 965
Sclifos, Lia 848 Tretiacov, T. 960
Scorpan, Irina 978 Trifan, Călina 1004
Scripnic, Vitalie 935-36 Tulbure, Natalia 894
Simaşchevici, Alexei (947) Tuna, Aija 856
Sineruc, A. 913
Sîli, Vitalie 809 Ţ
Sîrbu, Sofia 920 Ţapoc, Vasile 742
Smochină, Andrei 821 Ţirelson, Leib (1035)
Sochircă, Vitalie 1025 Ţurcan, Serghei 815
Solomon, Dumitru 729-30 Ţurcanu, Petru 779
Soloviev, Victor 984 Ţurea, Valentin 919, 921
Sorocovici, Aurel 729-30
Spinei, Vasile 790, 808, 812 U
Spivacenco, Anatolie 779
Spînu, Ana 787 Ulianovschi, Gheorghe 822
Sportel, Erik 832 Ungureanu, Laurenţia 873
Staicu, Corina 771 Ureche, Andrei 918
Stere, COnstantin 806 Ursu, Mihai 981
Stoyanova, Inga 999 Ustian, Ivan 763
Stupacenco, Lidia 850 Uşurelu, Natalia 921
Sudacevschi, Viorica 713 Uşurelu, Octavian 921
Suveică, Svetlana 1038 V
Ş Vacarciuc, Elena 790, 812
Şapa, Elena 1000 VanDeveer, Stacy 887
Şavga, Nicolae 937 Vatavu, Alexandru 858-59
Şavga, Nicolae jr. 937 Verega, Grigore 943
Şchiopu, Constantin 989 Verejan, Ruslan 842
Şeptelici, Alexandra 863 Verluise, Pierre 754
Şevciuc, Tatiana 972 Verşina, Maria 840
Şişcan, Zorina 710 Vicol, Nelu 853-54
Şişcanu, Gh. 964 Vidaicu, Mihaela 823-24
Ştirbu, I. G. 969 Vişnevschi, Anatolie 906
Vizdoagă, Tatiana 814
T Volconovici, Augustin 976
Volconovici, Liviu 967
Talaghir, Laurenţiu-Gabriel 986 Voronţov, V. 964
Tanasov, Lidia 1025 Vrabie, Diana 1009
Tankersley, Dawn 856 Vrânceanu, Maria 930-31
Taran, Natalia 938
Tcaci, Eudochia 910 Z
Tcaci, Lilia 717
Teodor, Furdui 886 Zabiaco, Olesea 720-25
Teodor, Svetlana 978 Zbârcibabă-Bogdan, Elena 1002
Timofte, Gianina 949 Zbîrnea, Salvina 1036
Timofti, Elena 778 Ziadeh, Eugenia 994
Toderaş, Ion 873, 968 Zolotariov, Elena 850
Todiraş, V. 960 Zveaghinţev, D. G. 886

103
Materiale bibliografice Nr 4-2009 ≡ The bibliographical materials Nr 4-2009

А М
Абакумова-Забунова, Н. В. 869 Мадиевский, Самсон 1005-06, 1010
Авербух, Л. С. 1010 Мардаре, И. 716
Марко, А. 1018
Б Матвиишина, Ж. Н. 1018
Бабенко, Олег 980 Мельников, О. Н. 1039
Барбус, Людмила 980 Мишкой, Георгий 878
Батко, М. 962 Млечко, Татьяна 980
Белевский, С. С. 950 Мокану, Н. 780
Берилл, С. И. 889 Мосионжник, Л. А. 736
Москалюк, Роман 966
В Муссуров, А. И. 1017
Войняк, В. 962 Н
Волконович, А. 951
Волконович, Л. 951 Настас, Андрей 952-53
Нестеренко, А. М. 955
Г
О
Гаврилюк, Роман 987
Гвидиани, Алин 825 Ожога, Наталья 866
Годунов, И. В. 826 П
Гораш-Постика, Виорика 865
Горбунов, А. С. 954 Пантелеева, Е. Б. 1016
Грек, И. Ф. 755 Пармакли, Д. 780
Греку, Жанна 864 Парусов, В. В. 955
Попа, Василе 952-53
Д Попану, Л. В. 939
Дергачев, В. А. 1013 Р
Дикусар, А. И. 950
Друмя, А. В. 883 Радова-Каранастас, О. К. 870
Романчук, А. А. 1015-16
Е Рубель, О. Е. 890
Ецко, Константин 911 Русcев, Н. Д. 1017, 1039
Ешану, Родика 865 Рябова, Елизавета 911

З С

Зарбайлова, Наталья 911 Садовников, С. П. 1028


Сапожников, И. В. 1018-19
И Сафронов, И. И. 954
Сергиенок, И. В. 879
Игнатьев, В. 827 Сикур, П. И. 867
Ипате, Д. М. 877 Симеонов, Иван 1011
К Симонова, Н. А. 883
Синяева-Панковска, Н. А. 756
Калякин, О. А. 889 Склифос, Лия 865
Кашуба, М. Т. 1013 Смокинэ, А. 828
Кожокарь, Е. 828 Советов, П. В. 1040
Соломон, Д. И. 879
Л Сорочан, О. П. 764
Ливинский, А. Н. 1014 Степаненко, Н. Я. 883
Стецюк, П. И. 879

104
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Стребков, Д. 951
Сычков, А. Б. 955
Т
Тодераш, И. К. 889
Тодираш, В. 962
Травкин, С. Н. 1020
Ф
Филиппенко, С. И. 889
Фоменко, В. Г. 889
Фрипту, Ион 956
Х
Хайдарлы, Д. И. 1041
Хлебников, В. Ф. 889
Ц
Цвик, Ирина 1012
Ч
Чащина, Лариса 980
Чебан, Л. Н. 939
Чербарь, В. В. 961
Червенков, Н. 828
Чокану, М. 1021
Ш
Шатов, Геннадий 737
Шептицкий, В. А. 939
Шлапак, М. Е. 1022
Шор, Н. З. 879
Шушу-Цуркану, Аурелия 781
Ю
Ющенко, С. П. 950

105
Materiale bibliografice Nr 4-2009 ≡ The bibliographical materials Nr 4-2009

Index de titluri la "Materiale bibliografice ale Republicii Moldova" Nr 4-2008

Academicianul Dumitru Matcovschi 1003 National Bibliography of Moldove 720-25


Bibliografia ştiinţifică a profesorului Pavel Publicaţii [ale bibliotecarului S. Ghinculov] 726
Parasca 1029 Sumarul materialelor publicate în anul 2009
Bibliografoa Naţuională a Moldovei 720-25 957
Gheorghe Ghidirm 940 Sumarul revistei "Contabilitate şi audit" pentru
Gkeb Ciaicovschi-Mereşanu (1919-1999) 978 anul 2009 971
Lista lucrărilor ştiinţifice publicate de colabora- Библиография [Самсона Мадиевского]
torii Laboratorului de Fitohelmintologie (anii 1005
1962-2008) 893 Перечень публикаций в журнале "Закон и
Lista materialelor publicate : [în rev. "Legea şi жизнь" за 2009 год 789
viaţa"] în anul 2009 788 Перечень работ [Самсона Мадиевского]
Lista monografiilor profesorului Petru Nesterov 1998-2007 с указанием СМИ, опублико-
892 вавших их 1006
Lista publicaţiilor de bază [a fizicianului Alexei Перечень статей, опубликованных в жур-
Simaşchevici] 947 нале : [Электронная обработка мате-
Lucrări reprezentative din activitatea ştiinţifică риалов] за 209 год 945
a Facultăţii de Drept : [a Univ. de Stat din
Moldova] 838

106
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

CRONICA RECENZIILOR REVIEW ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1973 PUBLISHED FROM 1973

NR 4
OCTOMBRIE-DECEMBRIE 2009 OCTOBER-DECEMBER
(158-227)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
158. Mămăligă, Dumitru. Umbre şi lumini : din viaţa oamenilor de geniu. – Ch. : [An-
cestrala], 2008. – 276 p.
Leu Ion. Contribuţie la educaţia spirituală a tinerei generaţii // Lit. şi arta. – 2009. – 15
oct. – P. 4.

030 Lucrări de referinţă generale


159. Enciclopedia curioşilor / alcăt. : Silvia Ursache. – Ch. : Silvius Libris ("Sica & V"
SRL), 2008. – 256 p.
Ciocanu Ion. Imbold spre cugetare // Florile dalbe. – 2009. – 29 oct. – P. 7.

160. Republica Moldova : ed. consacrată împlinirii a 650 de ani de la întemeierea sta-
tului moldovenesc : ed. encicl. / col. red. : Gh. Duca (preş.), A. Andrieş, A. Atanasov [et al.] –
Ch. : "Enciclopedia Moldovei" ÎP, 2009. – 736 p.
Dumbrăveanu Victor. Vama deşteptării noastre // Moldova : ser. nouă. – 2009. – Nr
10/11 – P. 46.

087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori


161. Ursache Silvia. ABC-ul celor mici cu broscuţe şi arici. – Ch. : Silvius Libris ("Sica
& V" SRL), 2008. – 31 p.
Ciocanu Ion. Trei abecedare, publicaţii rare // Moldova. – 2009. – Nr 12. – P. 20-21.

2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM
162. Zagaievschi, Vitalie. Dăinuie credinţa în veacuri : Bisericile din protopopiatul
Drochia : retrospectivă şi actualitate. – Ch. : S. n., 2007. – 164 p.
Cibotaru Valentina. O carte de o profundă respiraţie creştină // Lit. şi arta. – 2009. – 15
oct. – P. 8.

107
Cronica recenziilor Nr 4-2009 ≡ Review annals Nr 4-2009

32 POLITICĂ
163. Олейник, Людмила. Современный переходный период : сравнительный
анализ. – Ch. : "Helmax-Exim" SRL, 2009. – 159 p.
Braga Lilia. Un studiu în problemele tranziţiei // Rev. de Filozofie, Societate şi Ştiinţe Po-
litice. – 2009. – Nr 2. – P.194-195.

323 Politică internă


164. Осипова, Таисия. Российское крестьянство в революции и гражданской вой-
не. – М. : Стрелец, 2001. – 400 p.
Ursan Oleg // Pontes. – 2009. – Nr 5. – P. 330-338.

165. Рабочий в ХХ веке. Российский опыт. – Москва : КомКнига, 2005. – 208 p.


Puşcaş Victor // Pontes. – 2009. – Nr 5. – P. 326-330.

323(478) Politica internă a Republicii Moldova


166. Бодюл, И. Дорогой жизни. Время, события, раздумья. Воспоминания. Книга
вторая. – Ch. : "Kuşnir &Ko", 2001. – 496 p.
Crudu Lilia // Pontes. – 2009. – Nr 5. – P. 321-326.

167. Еремей, Григоре. Невидимое лицо власти. – Ch. : Litera, 2005. – 760 p.
Crudu Lilia // Pontes. – 2009. – Nr 5. – P. 314-320.

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


330 Economie în general
168. Şişcan, Zorina. Fundamentarea de noi abordări metodologice ale managementu-
lui strategic şi cros-cultural în contextul megatendinţelor socio-economice. – Ch. : ASEM,
2009. – 350 p.
Chircă Sergiu Ion // Economica. – 2009. – Nr 5. – P. 110-112.

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
169. Боршевский, Андрей. Права человека / Андрей Боршевский, Борис Сосна,
Илья Ротару. – Ch. : National Inst. for Women of Moldova "Equality", 2009. – 52 p.
Кожокарь Е. // Закон и жизнь. – 2009. – Nr 12. – P. 53.

170. Боршевский, Андрей. Демократия / Андрей Боршевский, Борис Сосна, Илья


Рoтару. – Ch. : Inst. for Democracy, 2009. – 52 p.
Игнатьев В. // Закон и жизнь. – 2009. – Nr 12. – P. 54.

108
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

349.2 Dreptul muncii


171. Romandaş, Nicolae. Ghidul specialistului în sfera resurselor umane / Nicolae
Romandaş, Eduard Boişteanu. – Ch. : "Tipogr. Reclama" SA, 2009. – 220 p.
Isac Eleonora // Univers pedagogic pro. – 2009. – 3 dec. – P. 4.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
172. Mândâcanu, Virgil. Educaţie. Credinţă. Umanism. – Ch., 2009. – 406 p.
Leu Ion. O contribuţie la educaţia spirituală a tinerei generaţii // Săptămîna. – 2009. – 14
aug. – P. 12.
Leu Ion. Învăţământul şi valorile creştine // Florile dalbe. – 2009. – 12 noiemb. – P. 2.

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale


173. Şchiopu, Constantin. Metodica predării literaturii române. – Piteşti : Carminis,
2009. – 332 p.
Iordăchescu Carmen. Receptarea creativă a literaturii române // Lit. şi arta. – 2009. – 10
dec. – P. 7.

174. Şchiopu, Constantin. Metodica predării literaturii române. – Ch. : Combinatul


Poligr., 2009. – 332 p.
Armaşu-Canţâr Ludmila. Metodica predării creative a literaturii române // Limba Româ-
nă. – 2009. – Nr 9/10. – P. 103-104.
Berzoi Ludmila. O nouă perspectivă de abordare a literaturii în şcoală // Limba Română.
– 2009. – Nr 9/10. – P.108.
Caşu Ludmila. O carte a profesorului de literatură // Limba Română. – 2009. – Nr 9/10.
– P.107.
Codrean Lina. Casa – centru existenţial // Limba Română. – 2009. – Nr 9/10. – P. 109-
112.
Contribuţie însemnată la dezvoltarea patrimoniului pedagogic // Limba Română. – 2009.
– Nr 9/10. – P. 96-97.
Fonari Victoria. Aport inovator la metodica predării literaturii române // Limba Română. –
2009. – Nr 9/10. – P. 100-102.
Goraş-Postică Viorica. Provocare pentru o posibilă metodologie a educaţiei literar-
artistice // Limba Română. – 2009. – Nr 9/10. – P. 105-106.
Handrabura Loretta. Învaţă-mă cum să învăţ şi să-i învăţ ! // Limba Română. – 2009. –
Nr 9/10. – P. 98-99

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


175. Mândâcanu, Virgil. Profesorul – maestru. – Ch. : Pontos, 2009. – 627 p.
Soltan Petru. Profesorul este Pigmalionul studenţilor // Lit. şi arta. – 2009. – 19 noiemb.
– P. 8.

109
Cronica recenziilor Nr 4-2009 ≡ Review annals Nr 4-2009

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE


176. Batîr, Dumitru. Anotimpul mărturisirilor : Avatarurile vieţii unui chimist, sau Despre
drumul nesfîrşit al cunoaşterii. – Ch., 2009. – 219 p.
Ciobanu Anatol. O carte admirabilă a profesorului Dumitru Batîr – chimist doctissimimus
// Făclia. – 2009. – 21 noiemb. – P. 16.

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
177. Eţco, Constantin. Management în sistemul de sănătate. – Ch. : "Epigraf" SRL,
2006. – 862 p.
Moldovanu Mihai // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2009. –
Nr 4. – P. 62.
62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL
620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale
energetice. Economie energetică
178. Ширяева, С. О. Заряженная капля в грозовом облаке / С. О. Ширяева, А. И.
Григорьева. – Ярославль, 2008.
Болога М. К. // Электронная обработка материалов. – 2009. – Nr 6. – P. 92-94.

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE
73 ARTE PLASTICE
179. Bâzgu, Eugen. Arhitectura vernaculară în piatră : [st. monogr.] / Eugen Bâzgu,
Mihai Ursu. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2009. – 256 p.
Malcoci Vitalie. Reper util // Lit. şi arta. – 2009. – 12 noiemb. – P. 6.

78 MUZICĂ
180. Arta muzicală din Republica Moldova. Istorie şi modernitate. – Ch. : Grafema
Libris, 2009. – 940 p.
Mustea Gheorghe // Akademos. – 2009. – Nr 3. – P. 113-115.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


792 Teatru. Artă scenică
181. Caranfil, Ninela. Nebănuita forţă a scenei. – Ch. : Prometeu, 2009. – 304 p.
Tamazlâcaru Elena. Nebănuita faţă a Ninelei Caranfil ... // Lit. şi arta. – 2009. – 24 dec.
– P. 4.

110
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

182. Jucov, Titus. Potecile unui regizor. – Ch. : Cartea Moldovei, 2009. – 127 p.
Bulhac Eleonora. "Potecile ..." lui Titus Jucov despre arta păpuşărească // Lit. şi arta. –
2009. – 26 noiemb. – P. 7.

794 Jocuri pe tablă de joc şi jocuri de masă(jocuri de gîndire, perspicacitate şi noroc).


183. Bologan, Victor. The King’s Indian : a complete black repertoire. – Sofia : Chess
Stars, 2009.
Ciobanu Viorel. O monografie magnifică // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 30 oct. – P.
30.

184. Гамаюнов Игорь. Свободная ладья. – Москва : АСТ, 2009. – 300 р.


Марианн Борис. Днестровская ладья, приплывшая в Россию // Moldova. – 2009. –
Nr 12. – P. 37.

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică


185. Josanu, Efim. Cartea Jocurilor Olimpice. – Ch. : "Tipogr. Reclama" SA, 2009. –
631 p.
Loghin Andrei. "Cartea Jocurilor Olimpice" – un ghid prin istoria sportului din antichitate
şi până în prezent // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 20 noiemb. – P. 31 ; Sport plus. – 2009.
– 24 noiemb. – P. 10.
Boldişor Veronica. Cartea Jocurilor Olimpice la superlativ // Lit. şi arta. – 2009. – 19
noiemb. – P. 7.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
186. Ciobanu, Anatol. Reflecţii lingvistice. – Ch. : S. n., 2009. – 340 p.
Berzoi Ludmila. Reflecţii lingvistice: chemare spre adevăr şi cultură civică // Făclia. –
2009. – 3 oct. – P. 15.

187. Moroianu, Cristian. Dicţionar etimologic de antonime neologice. – Bucureşti : Edi-


tura Universităţii, 2008. – 460 p.
Munteanu Cristinel. O premieră în lexicografia românească – un dicţionar etimologic de
antonime neologice // Limba Română. – 2009. – Nr 11/12. – P. 213-215.

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.134.2(7/8) Literatură hispano-americană
188. Bolano, Roberto. Târfe asasine : [povestiri]. – Bucureşti: Curtea Veche
Publishing, 2009. – 216 p.

111
Cronica recenziilor Nr 4-2009 ≡ Review annals Nr 4-2009

Năstase Răzvan Mihai. Istorii chiliene // Contrafort. – 2009. – Noiemb.-Dec. (Nr 11/12).
– P. 31.
821.135.1 Literatură română
189. Dinescu, Viorel. Zidul cu privighetori : [versuri]. – Craiova : Fundaţia Scrisul Ro-
mânesc, 2009.
Codreanu Theodor. La tinereţea poetului // Lit. şi arta. – 2009. – 17 dec. – P. 4.
Vicol Mihai Sultana. "Adesea braţul meu moare tăcut" // Lit. şi arta. – 2009. – 24 dec. –
P. 5.

190. Lovinescu, Monica. Etica neuitării. – Bucureşti : Humanitas, 2009. – 492 p.


Cărăuş Tamara. Neuitarea, singura etică // Contrafort. – 2009. – Noiemb.- Dec. (Nr
11/12). – P. 11.

191. Pădeanu, Dumitru. Risipirea. – [Bistriţa] : Aletheia, 2009.


Popescu Titu. Risipirea – o "cronică bucovineană" // Limba Română. – 2009. – Nr 9/10.
– P. 26-28.

192. Pintea, Ioan. Casa teslarului : [versuri]. – Bucureşti : Cartea Românească, 2009.
– 112 p.
Chiper Grigore. Poezia cu ecouri de amvon // Contrafort. – 2009. – Sept. – Oct. (Nr
9/10). – P. 8.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


193. Alexeev-Martin, Loghin. Mintea de pe urmă : [epigrame]. – Ch. : S. n., 2009. –
150 p.
Cuzuioc Ion. Cu minte şi cuminte // Lit. şi arta. – 2009. – 10 dec. – P. 5.

194. Butnaru, Leo. Copil la ruşi. Basarabia anilor 50. – Bucureşti : Ideea Europeană,
2008.
Cernica Doina. Copil la ruşi de Leo Butnaru. Literatură cu majusculă // Limba Română.
– 2009. – Nr 9/10. – P. 21-25.

195. Cheianu, Constantin. Sex & Perestroika : [scrieri polemice]. – Ch. : Cartier, 2009.
– 189 p.
Chiper Grigore. Revoluţie sexuală şi perestroika // Contrafort. – 2009. – Noiemb.-Dec.
(Nr 11/12). – P. 5.
Ciobanu Vitalie. Memoriile "fierbinţi" ale perestroikăi // Contrafort. – 2009. – Noiemb.-
Dec. (Nr 11/12). – P. 4, 8.

196. Ciobanu, Vitalie. Schimbarea din strajă. – Ch. : Hyperion, 1991. – 317 p.
Grati Aliona. Romanul lui Vitalie Ciobanu : metadialog şi dialog cu lumea // Rev. de lin-
gvistică şi ştiinţă literară. – Nr 5/6. – P. 55-66.

197. Ciocan, Iulian. Înainte să moară Brejnev : [proză] / Iulian Ciocan ; pref. de Andrei
Bodiu. – Iaşi : Polirom, 2007. – 176 p.

112
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Ciobanu Vitalie. "Comunismul domestic", o viziune a lui Iulian Ciocan // Contrafort. –


2009. – Sept. – Oct. (Nr 9/10). – P. 6, 8.

198. Grama, Steliana. Rană de stea : Texte pentru cântece. – Ch. : Pontos, 2009. –
359 p.
Nechit Irina. "Eşti toată cântec" // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 11 dec. – P. 16.

199. Hadârcă, Ion. Grăuncioare de lumină : Basme zmeieplasme. – Ch. : Prut Interna-
ţional, 2009. – 32 p.
Ciocanu Ion. Poveşti incitante şi instructive // Florile dalbe. – 2009. – 18 iun. – P. 11.

200. Loteanu, Emil. Ritmuri : [versuri]. – Ch. : Cartea Moldovei, 2007. – 287 p.
Chiper Grigore. Poezia într-un cadru pătrat // Contrafort. – 2009. – Sept. – Oct. (Nr
9/10). – P. 8.

201. Partole, Claudia. Îmblânzirea câinilor. – Iaşi : Princeps, 2009.


Stoica Valentina. Călătorie în subconştient // Făclia. – 2009. – 24 oct. – P. 6.

202. Rusu, Mihail. Hoţ de Stele : [versuri]. – Ch. : Lumina, 2009. – 215 p.
Conţiu Mihai. Hoţ de Stele, de Mihail Rusu // Moldova suverană. – 2009. – 5 noiemb.

203. Traianus. Când s-au fost spus îngerii : [versuri] / Traianus. – Ch. : Epigraf, 2009. –
96 p.
Vasile Geo. Traianus, călugăr fără schit // Lit. şi arta. – 2009. – 24 dec. – P. 5.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


821.135.1.0 Literatură română
204. Cărtărescu, Mircea. Travesti. – Bucureşti : Humanitas, 2007. – 164 p.
Vrabie Diana. Adolescentul în căutarea sinelui // Limba Română. – 2009. – Nr 5/6. – P.
113-118.

205. Cimpoi, Mihai. Mari scriitori români: medalioane literare. – Ch. : Silvius Libris,
2009. – 168 p.
Ciocanu Ion. Un alt substituit de manual // Florile dalbe. – 2009. – 17 dec. – P. 15.

206. Coşeriu, Eugeniu. Omul şi limbajul său, Studii de filozofie a limbajului, teorie a
limbii şi lingvistică generală. – Iaşi : Univ. "Alexandru Ioan Cuza". – 460 p.
Munteanu Cristinel. O antologie Coşeriu de referinţă // Limba Română. – 2009. – Nr
9/10. – P. 14-16.

207. Eliade, Mircea. Adolescentul miop. – Bucureşti : Humanitas, 2004. – 452 p.


Vrabie Diana. Adolescentul în căutarea sinelui // Limba Română. – 2009. – Nr 5/6. – P.
113-118.

113
Cronica recenziilor Nr 4-2009 ≡ Review annals Nr 4-2009

208. Omăt, G. Modernismul literar românesc în date (1880-2000) şi texte (1880-1949).


– Bucureşti : Inst. Cultural Român, 2008.
Bantoş Ana. Întemeierea prin cuvântul artistic // Limba Română. – 2009. – Nr 11/12. –
P. 119-123.

209. Vancu, Radu. Monstrul fericit : Poem. – Ch. : Cartier, 2009. – 76 p.


Galaicu-Păun Emilian. A fi un Yancu – în numele tatălui, pentru Cami // Clipa : ser. no-
uă. – 2009. – Nr 5. – P. 6.

821.135.1(477.85).0 Literatură română din Bucovina de Nord


210. Vasile Leviţchi în amintirile contemporanilor / antologie de Vasile Tarâţeanu. –
Iaşi : Princeps Edit, 2009.
Ciocanu Ion. Torţă de pomenire // Florile dalbe. – 2009. – 3 dec. – P. 7.

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


211. Botezatu, Eliza. Critică literară. – Ch. : Cartea Moldovei, 2009. – 135 p.
Şchiopu Constantin. Lumina darnică a Criticii literare de Eliza Botezatu // Lit. şi arta. –
2009. – 5 noiemb. – P. 5.

212. Caraman, Viorica-Ela. Ante-Scriptum : eseuri, note de lectură. – Ch. : "Limba


Română" PP SRL, 2009. – 132 p.
Codreanu Theodor. O breşă în mentalitatea generaţiei 2000 // Limba Română. – 2009.
– Nr 9/10 – P. 17-20 ; Lit. şi arta. – 2009. – 15 oct. – P. 7.
Crudu Dumitru. Cîteva gînduri despre un critic literar // Stare de urgenţă. – 2009. – Dec.
(Nr 19-20). – P. 2.

213. Crudu, Dumitru. Măcel în Georgia. – Iaşi : Polirom, 2009.


Rada Alexe Maria. Basarabia ca o rană deschisă – Măcel în Georgia de Dumitru Crudu
// Limba Română. – 2009. – Nr 11/12. – P. 138-140.

214. Vicol, Mihai Sultana. Grigore Vieru – pontiful limbii române. – Iaşi : Princeps Edit,
2009.
Dabija Nicolae. O carte care acuză // Lit. şi arta. – 2009. – 8 oct. – P. 1.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII
910 Probleme generale ale geografiei. Geografia ca ştiinţă. Expediţii geografice. Călă-
torii
215. Dicţionar geografic universal / coord. : Anatol Eremia. – Ch. : Litera ; Bucureşti :
Litera Internaţional, 2008. – 567 p.
Jitaru Valentina. Luminile şi umbrele unui dicţionar de pionierat / Valentina Jitaru, Lucian
Jitaru // Făclia. – 2009. – 14 noiemb. – P. 11 ; 21 noiemb. – P. 5 ; 28 noiemb. – P. 7.

114
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(100) Istorie universală
216. Curta, Florin. The Other Europe in the Middle Ages. Avars, Bulgars, Khazars, and
Cumans / Florin Curta, Roman Kovalev. – Leiden/Boston : BRILL, 2008.
Musteaţă Sergiu // Pontes. – 2009. – Nr 5. – P. 300-307.

217. Ghervas, Stella. Reinventer la tradition: Alexandre Stourdza et l’Europe de


Sainte-Alliance. – Paris : Honore Champion, 2008. – 624 p.
Platon Alexandru-Florin. Un diplomat şi un intelectual (aproape) uitat: Alexandru Sturza
// Contrafort. – 2009. – Noiemb.-Dec. (Nr 11/12). – P. 9.

94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări


94(478) Istoria Republicii Moldova
218. Colesnic, Iurie. Moş Ion Codreanu. O călăuză veşnică a ţărănimii. – Ch. : Ulysse,
2009. – 92 p.
Moraru Haralambie. Judecată dreaptă asupra basarabenilor // Lit. şi arta. – 2009. – 29
oct. – P. 5.
Gafton Marcela // Moldova. – 2009. – Nr 12. – P. 36

219. Episcopul Marchel, între sacru şi teluri. – Ch., 2009. – 116 p.


Moraru Anton. Stafiile comuniste în ştiinţa istorică (1) // Lit. şi arta. – 2009. – 5 noiemb.
– P. 3.

220. Ihrid, Stefan. Wer sind die Moldawier? Romänismus versus Moldowanismus in
Historiographie und Schulbüchern der Republik Moldova, 1991-2006. – Stuttgart : ibidem-
Verlag, 2008.
Musteaţă Sergiu // Pontes. – 2009. – Nr 5. – P. 296-299.

221. Istoria între ştiinţă şi şcoală – perioada interbelică în Basarabia. Studii, materiale,
surse şi sugestii / Stefan Ihrid, Vasile Dumbrava, Dietmar Müler [et al.]. – Ch. : Cartdidact,
2008. – 207 p.
Musteaţă Sergiu // Pontes. – 2009. – Nr 5. – P. 288-295.

222. Moraru, Alexandru. Basarabia antisovietică. – Iaşi : Demiurg, 2009. – 267 p.


Covrig Andrei. Basarabia antisovietică – o carte-eveniment // Lit. şi arta. – 2009. – 3
dec. – P. 7.

223. Popa, Ioan. Românii, Basarabia şi Transnistria / Ioan Popa, Luiza Popa. – S. n.,
2009. – 289 p.
Dabija Nicolae. O carte valoroasă şi necesară // Lit. şi arta. – 2009. – 5 noiemb. – P. 5.

224. Sărătilă, Vlad. Briceni : timpuri şi oameni. – Ch. : Pontos, 2009. – 371 p.

115
Cronica recenziilor Nr 4-2009 ≡ Review annals Nr 4-2009

Rusnac Iov. O micromonografie a raionului Briceni // Lit. şi arta. – 2009. – 15 oct. – P. 6.

225. Tomuleţ, Valentin. Cronica protestelor şi revendicărilor populaţiei din Basara-


bia(1812-1828) : în 2 vol. : Vol. 1/2. – Ch. : CEP USM, 2007. – 218 ; 404 p.
Pâslariuc Virgil // Pontes. – 2009. – Nr 5. – P. 307-314.

226. Левит, И. Год судьбоносный: от провозглашения молдавской республики до


ликвидации автономии Бессарабии (ноябрь 1917 г. – ноябрь 1918 г.). – Ch. : F.E.-P.
"Tipogr. Centrală", 2000. – 500 p.
Duminica Ivan // Pontes. – 2009. – Nr 5. – P. 338-350.

94(498) Istoria României


227. Vrabie, Emil. Soarta unui emigrant. – Ch. : Pontos, 2009. – 268 p.
Leu Ion. "Soarta unui emigrant" // Florile dalbe. – 2009. – 3 dec. – P. 7.

116
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Index de nume la "Cronica recenziilor" Nr 4-2009

Curta, Florin 216


A Cuzuioc, Ion 193
Alexeev-Martin, Loghin 193 D
Andrieş, A. 160
Armaşu-Canţâr, Ludmila 174 Dabija, Nicolae 214, 223
Atanasov, A. 160 Dinescu, Viorel 189
Duca, Gh. 160
B Dumbrava, Vasile 221
Bantoş, Ana 208 Dumbrăveanu, Victor 160
Batîr, Dumitru 176 Duminica, Ivan 226
Bâzgu, Eugen 179 E
Berzoi, Ludmila 174, 186
Bodiu, Andrei 197 Eliade, Mircea 207
Boişteanu, Eduard 171 Episcopul Marchel 219
Bolano, Roberto 188 Eremia, Anatol 215
Boldişor, Veronica 185 Eţco, Constantin 177
Bologan, Victor 183
Botezatu, Eliza 211 F
Braga, Lilia 163 Fonari, Victoria 174
Bulhac, Eleonora 182
Butnaru, Leo 194 G
C Gafton, Marcela 218
Galaicu-Păun, Emilian 209
Caraman, Viorica-Ela 212 Geo, Vasile 203
Caranfil, Ninela 181 Ghervas, Stella 217
Caşu, Ludmila 174 Goraş-Postică, Viorica 174
Cărăuş, Tamara 190 Grama, Steliana 198
Cărtărescu, Mircea 204 Grati, Aliona 196
Cernica, Doina 194
Cheianu, Constantin 195 H
Chiper, Grigore 192, 195, 200
Chircă, Sergiu Ion 168 Hadârcă, Ion 199
Cibotaru, Valentina 162 Handrabura, Loretta 174
Cimpoi, Mihai 205 I
Ciobanu, Anatol 176, 186
Ciobanu, Viorel 183 Ihrid, Stefan 220-21
Ciobanu, Vitalie 195, 196-97 Iordăchescu, Carmen 173
Ciocan, Iulian 197 Isac, Eleonora 171
Ciocanu, Ion 159, 161, 199, 205, 210
Codrean, Lina 174 J
Codreanu, Ion (218) Jitaru, Lucian 215
Codreanu, Theodor 189, 212 Jitaru, Valentina 215
Colesnic, Iurie 218 Josanu, Efim 185
Conţiu, Mihai 202 Jucov, Titus 182
Coşeriu, Eugeniu 206
Covrig, Andrei 222 K
Crudu, Dumitru 212-13
Kovalev, Roman 216
Crudu, Lilia 166-67

117
Cronica recenziilor Nr 4-2009 ≡ Review annals Nr 4-2009

L Sturzu, Alexandru (217)


Leu, Ion 158, 172, 227 Ş
Leviţchi, Vasile (210)
Loghin, Andrei 185 Şchiopu, Constantin 173-74, 211
Loteanu, Emil 200 Şişcan, Zorina 168
Lovinescu, Monica 190 T
M Tamazlâcaru, Elena 181
Malcoci, Vitalie 179 Tarâţeanu, Vasile 210
Mândâcanu, Virgil 172, 175 Tomuleţ, Valentin 225
Mămăligă, Dumitru 158 Traianus 203
Moldovanu, Mihai 177 U
Moraru, Alexandru 222
Moraru, Anton 219 Ursache, Silvia 159, 161
Moraru, Haralambie 218 Ursan, Oleg 164
Moroianu, Cristian 187 Ursu, Mihai 179
Müler, Dietmar 221
Munteanu, Cristinel 187, 206 V
Musteaţă, Sergiu 216, 220-21 Vancu, Radu 209
Mustea, Gheorghe 180 Vicol, Mihai Sultana 189, 214
N Vrabie, Diana 204, 207
Vrabie, Emil 227
Năstase Răzvan, Mihai 188
Nechit, Irina 198 Z

O Zagaievschi, Vitalie 162

Omăt, G. 208 Б

P Бодюл, И. 166
Болога, М. К. 178
Partole, Claudia 201 Боршевский, Андрей 169-70
Pâslariuc, Virgil 225
Pădeanu, Dumitru 191 Г
Pintea, Ioan 192 Гамаюнов, Игорь 184
Platon, Alexandru-Florin 217 Григорьева, А. И. 178
Popa, Ioan 223
Popa, Luiza 223 Е
Popescu, Titu 191
Puşcaş, Victor 165 Еремей, Григоре 167

R Е

Rada, Alexe Maria 213 Игнатьев, В. 170


Romandaş, Nicolae 171 К
Rusnac, Iov 224
Rusu, Mihail 202 Кожокарь, Е. 169

S Л

Sărătilă, Vlad 224 Левит, И. 226


Soltan, Petru 175
Stoica, Valentina 201

118
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

М
Марианн, Борис 184
О
Олейник, Людмила 163
Осипова, Таисия 164
Р
Ротару, Илья 169-70
С
Сосна, Борис 169-70
Ш
Ширяева, С. О. 178

119
Cronica publicaţiilor artă Nr 1-2009 ≡ Fine art publications annals Nr 1-2009

CRONICA PUBLICAŢIILOR FINE ARTS PUBLICATIONS


ARTĂ ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1973 PUBLISHED FROM 1973

NR 1
2009
(1-247)

1 PLACARDE. CZU 084.5


1. Alegerile parlamentului Republicii Moldova, 29 iulie 2009 = Выборы парламента
Республики Молдова, 29 июля 2009 : Proces-Verbal : [placardă]. – Ch. : S. n., 2009. –
Ofset ; 30 x 42 cm. – [A 2009-26].

2. Alegerile parlamentului Republicii Moldova, 29 iulie 2009 = Выборы парламента


Республики Молдова, 29 июля 2009 : Proces-Verbal : [placardă] / Asoc. "Adept", Comisia
Electorală Centrală, Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte "Coaliţia 2009",…. – Ch. :
"Gunivas" SRL, 2009. – Ofset color. ; 90 x 60 cm. – [A 2009-30].

3. Alexandru Manciu : [poster]. – Ch. : S. n., 2009. – Ofset color. ; 42 x 55. – [A 2009-
20].

4. Asociaţia Bibliotecarilor din Rep. Moldova. Conferinţa anuală : "Provocări pentru


profesionişti în era informaţiei", 15-17 Oct. 2009 : [placardă] / Dep. Inform. Biblioteconomic,
ULIM. – [Ch. : S. n., 2009]. – Ofset color. ; 45 x 31 cm. – [A 2009-38].

5. Bingo : [joc instructiv-educaţional : planşe]. – Ch. : "Epigraf" SRL, 2009 (Tipogr.


"Monarh"). – 48 planşe cartonate color ; 22 x 24 cm. – Apare într-o cutie comună. – Apare cu
sprijinul Fundaţiei Soros Moldova. – 1000 ex. – [A 2009-120].

6. Concert Extraordinar : Evoluează Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naţionale


"Serghei Lunchevici", vineri 11 dec. 2009, ora 18:00, Sala Mare, Filarmonica Naţ. "Serghei
Lunchevici" : solişti: Patricia Goadson (pian) SUA, Thomas Pandolfi (pian) SUA ; dirijor: Mihai
Agafiţa : [placardă] / Ambasada SUA în Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2009. – Ofset color. ; 30
x 42 cm. – [A 2009-104].

7. 29 iulie 2009 : Alegeri parlamentare : Votarea pas cu pas : [placardă]. – Ch. : S. n.,
2008. – Ofset color. ; 30 x 42 cm. – [A 2009-24].

8. Idem în lb. rusă : Парламентские выборы : Голосование шаг за шагом : [placar-


dă]. – Ch. : S. n., 2009. – Ofset color. ; 30 x 42 cm. – [A 2009-25].

120
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

9. 29 iulie 2009 : Alegeri parlamentare : Votarea pas cu pas : [placardă] / Asoc. Adept,
Comisia Electorală Centrală, Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte "Coaliţia
2009",…. – Ch. : "Gunivas" SRL, 2009. – Ofset color. ; 90 x 60 cm. – [A 2009-29].

10. Dreptul de autor : impediment sau promotor al accesului la informaţie? : 12 ex-


cepţii pentru biblioteci. Digitizarea colecţiilor. Depozitul legal în format electronic. Împrumutul
interbibliotecar şi furnizarea electronică a documentelor. Studii la distanţă. Reproducerea şi
scopuri private. Asigurarea accesului pentru persoane cu dizabilităţi. Utilizarea gratuită a
documentelor aplicată la biblioteci. Lucrări orfane. Termenii pentru dreptul de autor (+50).
MTP împiedică utilizarea legală a operelor. Contracte şi excepţiile statutare. Limitarea răs-
punderii legale pentru bibliotecari. : [placardă] / Asoc. Bibliotecarilor din Rep. Moldova. – Ch. :
Asoc. Bibliotecarilor din Rep. Moldova, 2009. – Ofset color. ; 30 x 33 cm. – Apare cu sprijinul
Fundaţiei Soros Moldova, Agenţiei Suedeze de Dezvoltare şi Cooperare Intern. – 100 ex. – [A
2009-102].

11. "Dreptul de autor şi libertatea accesului la informaţie în biblioteci", seminar


intern. (2009 ; Chişinău). Materiale promoţionale consacrate Seminarului Internaţional
"Dreptul de autor şi libertatea accesului la informaţie în biblioteci", Chişinău, 3-4 dec. 2009 /
grupul org. : Ludmila Costin, Silvia Ghinculov, Mariana Harjevschi [et al.]. – Ch. : ASEM,
2009. – 30 cm. – Conţine : 1. Invitaţie-program ; 2. Proiect-model de lege cu privire la dreptul
de autor ; 3. Informaţia Electronică Directă pentru Biblioteci : [buclet] ; 4. Declaraţia de princi-
pii : [buclet] ; 5. Dreptul de autor : impediment sau promotor al accesului la informaţie? :
[placardă] ; 6. Copyright and Library / Teresa Hackett. – Apar intr-o mapă comună. – 100 ex.
– [A 2009-101].

12. Noul tip de gripă A (H1N1) = Новый тип гриппа A (H1N1) : [placardă] / Min. Să-
nătăţii al Rep. Moldova. – [Ch. : S. n., 2009 (Combinatul Poligr.)]. – Ofset color. ; 90 x 60 cm.
– [A 2009-36].

13. Pedagogii competenţi ai secolului 21 : Definiţia ISSA a pedagogiei de calitate :


[placardă] / Intern. STEP by STEP Assoc. – Ch. : S. n., 2010. – Ofset color. ; 68 x 48 cm. –
Apare cu sprijinul Fundaţiei Soros-Moldova. – [A 2009-118].

14. Studioul Folcloric "Iedera" cu surorile Osoianu : [pliant] / Centrul Rep. pentru Co-
pii şi Tineret ARTICO. – Ch. : S. n., 2009. – Ofset color. ; 14 x 30 cm. – [A 2009-15].

5 CĂRŢI POŞTALE ILUSTRATE. CZU 084.1:656.835.121.3


15. [Brăduţ roşu : vedere poştală]. – Ch. : "Rosabela" SRL, 2009 (Tipogr. "Sirius"). –
Ofset color. ; 20 x 10 cm. – (Rosalinda : Farmecul Imaginaţiei!). – 1000 ex. – [A 2009-52].

16. [Celebrarea căsătoriei : Invitaţie]. – Ch. : S. n., 2008. – Ofset color. ; 15 x 15 cm. –
În plic. – [A 2009-16].

17. [Ceremonia Sfintei Taine a Botezului : Invitaţie]. – Ch. : S. n., 2009. – Ofset color.
; 13 x 13 cm. – În plic. – [A 2009-17].

121
Cronica publicaţiilor artă Nr 1-2009 ≡ Fine art publications annals Nr 1-2009

18. [Cinci lalele : vedere poştală]. – Ch. : "Rosabela" SRL, 2009 (Tipogr. "Sirius"). –
Ofset color. ; 20 x 21 cm. – (Rosalinda : Farmecul imaginaţiei! ; Cod TO11). – 1000 ex. –
ISBN 978-9975-9752-2-3. – [A 2009-43].

19. Crăciun Fericit! : [vedere poştală]. – Ch. : "Vendostar" SRL, 2009 (Tipogr.
"Paragon"). – Ofset color. ; 11 x 16 cm. – (Bonjour Card : www.bonjour.md) : (Seria "108 x
157" ; ISBN 978-9975-4066-6-6). – 1000 ex. – ISBN 978-9975-4064-9-9. – [A 2009-67].

20. Crăciun Fericit! : [vedere poştală]. – Ch. : "Vendostar" SRL, 2009 (Tipogr.
"Paragon"). – Ofset color. ; 11 x 16 cm. – (Bonjour Card : www.bonjour.md) : (Seria "108 x
157" ; ISBN 978-9975-4066-6-6). – 1000 ex. – ISBN 978-9975-4066-8-0. – [A 2009-68].

21. Crăciun Fericit şi La Mulţi Ani! : [vedere poştală]. – Ch. : "Europres" SRL, 2009. –
Ofset color. ; 17 x 12 cm. – (Cod AN 009). – 1000 ex. – [A 2009-110].

22. Crăciun Fericit… şi La Mulţi Ani! : [vedere poştală]. – Ch. : "Vendostar" SRL, 2009
(Tipogr. "Paragon"). – Ofset color. ; 12 x 17 cm. – (Bonjour Card : www.bonjour.md) : (Seria
"120 x 165" ; ISBN 978-9975-4066-3-5). – 1000 ex. – ISBN 978-9975-4064-8-2. – [A 2009-
64].

23. Crăciun Fericit… şi La Mulţi Ani! : [vedere poştală]. – Ch. : "Vendostar" SRL, 2009
(Tipogr. "Paragon"). – Ofset color. ; 10 x 21 cm. – (Bonjour Card : www.bonjour.md) : (Seria
"100 x 210" ; ISBN 978-9975-4066-5-9). – 1000 ex. – ISBN 978-9975-4064-3-7. – [A 2009-
77].

24. Cu Drag… De Ziua Ta : [vedere poştală]. – Ch. : "Vendostar" SRL, 2009 (Tipogr.
"Paragon"). – Ofset color. ; 12 x 17 cm. – (Bonjour Card : www.bonjour.md) : (Seria "120 x
165" ; ISBN 978-9975-4066-3-5). – 1000 ex. – ISBN 978-9975-4065-8-1. – [A 2009-61].

25. De Ziua Ta : [vedere poştală]. – Ch. : "Vendostar" SRL, 2009 (Tipogr. "Paragon").
– Ofset color. ; 12 x 17 cm. – (Bonjour Card : www.bonjour.md) : (Seria "120 x 165" ; ISBN
978-9975-4066-3-5). – 1000 ex. – ISBN 978-9975-4066-2-8. – [A 2009-62].

26. De Ziua Ta : [vedere poştală]. – Ch. : "Vendostar" SRL, 2009 (Tipogr. "Paragon").
– Ofset color. ; 12 x 17 cm. – (Bonjour Card : www.bonjour.md) : (Seria "120 x 165" ; ISBN
978-9975-4066-3-5). – 1000 ex. – ISBN 978-9975-4065-5-0. – [A 2009-63].

27. Din colecţiile Muzeului Naţional de Arheologie a Moldovei. Rechizite de birou =


From the collections of the National Museum of Archaelogy and History of Moldova : [vederi] /
Muzeul Naţ. de Arheologie şi Istorie a Moldovei ; alcăt. : Elena Postică ; fot. : Iurie Foca ;
design : Ivan Litsiuk. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2009. – 16 vederi ; 15 x 10 cm.
Cuprins : 1. Serviciu de scris, Germania, începutul sec. al XX-lea. 2. Serviciu de scris,
Rusia, începutul sec. al XX-lea. 3. Călimară, Rusia, sec. XIX. 4. Serviciu de scris, România,
sec. XX. 5. Serviciu de scris, Rusia, prima jum. a sec. al XX-lea. 6. Călimară de brâu, Rusia,
sec. XVIII. 7. Serviciu de scris, Rusia, sec. XIX. 8. Călimară, Rusia, sec. XIX. 9. Serviciu de

122
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

scris, Rusia, a doua jum. a sec. al XX-lea. 10. Serviciu de birou, Rusia, sec. XIX. 11. Călima-
ră, Germania, sec. XIX. 12. Serviciu de scris, Rusia, sec. XIX. 13. Călimară, Rusia, sec. XVIII.
14. Călimară, Rusia, sec. XIX. 15. Serviciu de birou, Germania, sec. XIX. 16. Călimară, Ru-
sia, sec. XIX. – Apare într-o învelitoare comună. – 500 ex.
ISBN 978-9975-80-237-6.
[A 2009-27].

28. [Floare : vedere]. – Ch. : "Ansalp Grup" SRL, 2009. – Ofset color. ; 17 x 9 cm. –
(Seria "Vederi-plic confecţionate manual" ; Cod K-gri). – [A 2009-92].

29. [Fundiţă : vedere]. – Ch. : "Ansalp Grup" SRL, 2009. – Ofset color. ; 17 x 9 cm. –
(Seria "Vederi-plic confecţionate manual" ; Cod K-auriu). – [A 2009-98].

30. [Fundiţă : vedere]. – Ch. : "Ansalp Grup" SRL, 2009. – Ofset color. ; 17 x 9 cm. –
(Seria "Vederi-plic confecţionate manual" ; Cod K-galben). – [A 2009-99].

31. [Fundiţă : vedere]. – Ch. : "Ansalp Grup" SRL, 2009. – Ofset color. ; 17 x 9 cm. –
(Seria "Vederi-plic confecţionate manual" ; Cod K-galben). – [A 2009-100].

32. [Fundiţă : vedere]. – Ch. : "Ansalp Grup" SRL, 2009. – Ofset color. ; 17 x 9 cm. –
(Seria "Vederi-plic confecţionate manual" ; Cod K-gri). – [A 2009-93].

33. [Fundiţă : vedere]. – Ch. : "Ansalp Grup" SRL, 2009. – Ofset color. ; 17 x 9 cm. –
(Seria "Vederi-plic confecţionate manual" ; Cod K-maro). – [A 2009-94].

34. [Fundiţă : vedere]. – Ch. : "Ansalp Grup" SRL, 2009. – Ofset color. ; 17 x 9 cm. –
(Seria "Vederi-plic confecţionate manual" ; Cod K-roşu). – [A 2009-95].

35. [Fundiţă : vedere]. – Ch. : "Ansalp Grup" SRL, 2009. – Ofset color. ; 17 x 9 cm. –
(Seria "Vederi-plic confecţionate manual" ; Cod K-roz). – [A 2009-96].

36. [Fundiţă : vedere]. – Ch. : "Ansalp Grup" SRL, 2009. – Ofset color. ; 17 x 9 cm. –
(Seria "Vederi-plic confecţionate manual" ; Cod K-roz). – [A 2009-97].

37. [Invitaţie : Celebrarea căsătoriei : vedere poştală]. – Ch. : S. n., 2005. – Ofset co-
lor. ; 12 x 17 cm. – [A 2009-79].

38. [Invitaţie : vedere poştală]. – Ch. : "Rosabela" SRL, 2009 (Tipogr. "Sirius"). – Of-
set color. ; 20 x 21 cm. – (Rosalinda : Farmecul Imaginaţiei! ; Cod IN 17). – 1000 ex. – ISBN
978-9975-9749-1-2. – [A 2009-32].

39. [Invitaţie : vedere poştală]. – Ch. : "Rosabela" SRL, 2009 (Tipogr. "Sirius"). – Of-
set color. ; 20 x 21 cm. – (Rosalinda : Farmecul Imaginaţiei! ; Cod IN 21). – 1000 ex. – ISBN
978-9975-9749-7-4. – [A 2009-33].

123
Cronica publicaţiilor artă Nr 1-2009 ≡ Fine art publications annals Nr 1-2009

40. [Invitaţie : vedere poştală]. – Ch. : "Rosabela" SRL, 2009 (Tipogr. "Sirius"). – Of-
set color. ; 20 x 21 cm. – (Rosalinda : Farmecul Imaginaţiei! ; Cod IN 18). – 1000 ex. – ISBN
978-9975-9749-2-9. – [A 2009-34].

41. [Invitaţie : vedere poştală]. – Ch. : "Rosabela" SRL, 2009 (Tipogr. "Sirius"). – Of-
set color. ; 20 x 21 cm. – (Rosalinda : Farmecul Imaginaţiei! ; Cod IN 19). – 1000 ex. – ISBN
978-9975-9749-3-6. – [A 2009-35].

42. [Invitaţie : vedere poştală]. – Ch. : "Rosabela" SRL, 2009 (Tipogr. "Sirius"). – Of-
set color. ; 21 x 15 cm. – (Rosalinda : Farmecul Imaginaţiei! ; Cod IN 20). – 1000 ex. – ISBN
978-9975-9749-4-3. – [A 2009-41].

43. Iubitului meu : [vedere poştală]. – Ch. : "Rosabela" SRL, 2009 (Tipogr. "Sirius"). –
Ofset color. ; 20 x 21 cm. – (Rosalinda : Farmecul Imaginaţiei! ; Cod PD 05). – 1000 ex. –
ISBN 978-9975-9752-0-9. – [A 2009-42].

44. Îţi Doresc… : [vedere poştală]. – Ch. : "Vendostar" SRL, 2009 (Tipogr.
"Paragon"). – Ofset color. ; 10 x 10 cm. – (Bonjour Card : www.bonjour.md) : (Seria "100 x
100" ; ISBN 978-9975-4066-4-2). – 1000 ex. – ISBN 978-9975-4065-1-2. – [A 2009-73].

45. La Anul şi La Mulţi Ani! : [vedere poştală]. – Ch. : "Vendostar" SRL, 2009 (Tipogr.
"Paragon"). – Ofset color. ; 10 x 21 cm. – (Bonjour Card : www.bonjour.md) : (Seria "100 x
210" ; ISBN 978-9975-4066-5-9). – 1000 ex. – ISBN 978-9975-4064-4-4. – [A 2009-82].

46. La Mulţi Ani : [vedere] / Комсомольская Правда Молдова. – Ch. : S. n., 2009. –
Ofset color. ; 15 x 11 cm. – [A 2009-119].

47. La mulţi ani! : [vedere poştală]. – Ch. : "Rosabela" SRL, 2009 (Tipogr. "Sirius"). –
Ofset color. ; 20 x 21 cm. – (Rosalinda : Farmecul Imaginaţiei! ; Cod AN_F02). – 1000 ex. –
ISBN 978-9975-9752-4-7. – [A 2009-45].

48. La Mulţi Ani! : [vedere poştală]. – Ch. : "Vendostar" SRL, 2009 (Tipogr.
"Paragon"). – Ofset color. ; 12 x 17 cm. – (Bonjour Card : www.bonjour.md) : (Seria "120 x
165" ; ISBN 978-9975-4066-3-5). – 1000 ex. – ISBN 978-9975-4065-0-5. – [A 2009-65].

49. La Mulţi Ani! : [vedere poştală]. – Ch. : "Vendostar" SRL, 2009 (Tipogr.
"Paragon"). – Ofset color. ; 10 x 21 cm. – (Bonjour Card : www.bonjour.md) : (Seria "100 x
210" ; ISBN 978-9975-4066-5-9). – 1000 ex. – ISBN 978-9975-4064-6-8. – [A 2009-75].

50. La Mulţi Ani! : [vedere poştală]. – Ch. : "Vendostar" SRL, 2009 (Tipogr.
"Paragon"). – Ofset color. ; 10 x 21 cm. – (Bonjour Card : www.bonjour.md) : (Seria "100 x
210" ; ISBN 978-9975-4066-5-9). – 1000 ex. – ISBN 978-9975-4064-7-5. – [A 2009-76].

51. La Mulţi Ani! : [vedere poştală]. – Ch. : "Vendostar" SRL, 2009 (Tipogr.
"Paragon"). – Ofset color. ; 10 x 10 cm. – (Bonjour Card : www.bonjour.md) : (Seria "100 x
100" ; ISBN 978-9975-4066-4-2). – 1000 ex. – ISBN 978-9975-4067-0-3. – [A 2009-80].

124
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

52. La Mulţi Ani! : [vedere poştală]. – Ch. : "Vendostar" SRL, 2009 (Tipogr.
"Paragon"). – Ofset color. ; 10 x 10 cm. – (Bonjour Card : www.bonjour.md) : (Seria "100 x
100" ; ISBN 978-9975-4066-4-2). – 1000 ex. – ISBN 978-9975-4067-1-0. – [A 2009-81].

53. La Mulţi Ani! 2010 : [vedere poştală]. – Ch. : "Vendostar" SRL, 2009 (Tipogr.
"Paragon"). – Ofset color. ; 12 x 17 cm. – (Bonjour Card : www.bonjour.md) : (Seria "120 x
165" ; ISBN 978-9975-4066-3-5). – 1000 ex. – ISBN 978-9975-4066-7-3. – [A 2009-66].

54. La Mulţi Ani! = Happy new Year! = С Новым Годом! 2010 : [vedere poştală] /
"Varo-Inform" SRL. – Ch. : "Varo Inform" SRL, 2009 – Ofset color. ; 19 x 10 cm. – 1000 ex. –
[A 2009-122].

55. [La Mulţi Ani! : vedere poştală]. – Ch. : "Vendostar" SRL, 2009 (Tipogr.
"Paragon"). – Ofset color. ; 10 x 10 cm. – (Bonjour Card : www.bonjour.md) : (Seria "100 x
100" ; ISBN 978-9975-4066-4-2). – 1000 ex. – ISBN 978-9975-4065-3-6. – [A 2009-71].

56. [La Mulţi Ani! : vedere poştală]. – Ch. : "Vendostar" SRL, 2009 (Tipogr.
"Paragon"). – Ofset color. ; 10 x 10 cm. – (Bonjour Card : www.bonjour.md) : (Seria "100 x
100" ; ISBN 978-9975-4066-4-2). – 1000 ex. – ISBN 978-9975-4066-9-7. – [A 2009-72].

57. Mărţişor – 2009 : Invitaţie / Min. Culturii şi Turismului al Rep. Moldova. – Ch. :
2009. – Ofset color. ; 10 x 21 cm. – [A 2009-19].

58. Piese de podoabă: ecouri de peste două milenii = Adornment objects: echoes
beyond millennia : [vederi] / Muzeul Naţ. de Arheologie şi Istorie a Moldovei ; alcăt.: Elena
Postică ; fot.: Iurie Foca , design : Ivan Litsiuk. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2009. – 16 vederi ;
15 x 10 cm.
Cuprins : 1. Inel plurispiralic, aur, cornalină, sec. I-III p. Chr., Mocra, Râbniţa. 2.
Pandativ "căldăruşă", aur, sec. III-IV p. Chr., Dănceni, Ialoveni. 3. Fibulă, argint, aurire, bronz,
sec. III-IV p. Chr., Dănceni, Ialoveni. 4. Aplică zoomorfă, aur, sec. V a Chr., Cioburciu, Ştefan-
Vodă. 5. Cercei, aur, sec. V a. Chr., Balabanu, Taraclia. 6. Aplice, aur, sec. V-IV a Chr.,
Dubăsari. 7. Brăţară, argint, sec. X-XIII, Topal, Odesa. 8. Aplice, aur, sec. V-IV a Chr.,
Nicolscoe, Slobozia. 9. Cercei de tâmplă, argint, sec. XV-XVII, Şaptebani, Râşcani. 10. Cer-
cei, aur, sec. IV-III a Chr., Butor, Grigoriopol. 11. Faleră, argint, sec. III-II a Chr., Bădragii
Vechi, Edineţ. 12. Calaf, aur, sec. V-III a. Chr., Dubăsari. Reconstituire. 13. Pandative, aur,
sidef, sec. I-III p. Chr., Bădragii Vechi, Edineţ ; Pererâta , Briceni ; Taraclia. 14. Vestimentaţie,
aur, sec. V-IV a. Chr., Nicolscoe, Slobozia. Reconstituire. 15. Cercei de tâmplă, aur, mil. IV a.
Chr., Giurgiuleşti, Cahul. 16. Torques (colier), aur, sec. V-IV a. Chr., Dubăsari. – Apare într-o
învelitoare comună. – 500 ex.
ISBN 978-9975-80-244-4.
[2009-28].

59. Sărbători fericite : [vedere poştală]. – Ch. : "Rosabela" SRL, 2009 (Tipogr. "Siri-
us"). – Ofset color. ; 20 x 21 cm. – (Rosalinda : Farmecul Imaginaţiei! ; Cod AN_F01). – 1000
ex. – ISBN 978-9975-9752-3-0. – [A 2009-44].

125
Cronica publicaţiilor artă Nr 1-2009 ≡ Fine art publications annals Nr 1-2009

60. Sărbători Fericite! : [vedere poştală]. – Ch. : "Vendostar" SRL, 2009 (Tipogr.
"Paragon"). – Ofset color. ; 12 x 17 cm. – (Bonjour Card : www.bonjour.md) : (Seria "100 x
210" ; ISBN 978-9975-4066-5-9). – 1000 ex. – ISBN 978-9975-4064-0-6. – [A 2009-69].

61. Sărbători Fericite! : [vedere poştală]. – Ch. : "Vendostar" SRL, 2009 (Tipogr.
"Paragon"). – Ofset color. ; 12 x 17 cm. – (Bonjour Card : www.bonjour.md) : (Seria "100 x
210" ; ISBN 978-9975-4066-5-9). – 1000 ex. – ISBN 978-9975-4064-1-3. – [A 2009-70].

62. Sărbători fericite : [vedere poştală]. – Ch. : "Rosabela" SRL, 2009 (Tipogr. "Siri-
us"). – Ofset color. ; 20 x 10 cm. – (Rosalinda : Farmecul Imaginaţiei!). – 1000 ex. – [A 2009-
51].

63. [Sărbători fericite : vedere poştală]. – Ch. : S. n., 2009. – Ofset color. ; 19 x 12
cm. – [A 2009-129].

64. [Sărbători fericite : vedere poştală]. – Ch. : S. n., 2009. – Ofset color. ; 16 x 11
cm. – [A 2009-130].

65. [Sărbători fericite : vedere poştală]. – Ch. : "Rosabela" SRL, 2009 (Tipogr. "Siri-
us"). – Ofset color. ; 20 x 21 cm. – (Rosalinda : Farmecul imaginaţiei! ; Cod AN_F04). – 1000
ex. – ISBN 978-9975-9752-7-8. – [A 2009-47].

66. [Sărbători fericite : vedere poştală]. – Ch. : "Rosabela" SRL, 2009 (Tipogr. "Siri-
us"). – Ofset color. ; 20 x 21 cm. – (Rosalinda : Farmecul imaginaţiei! ; Cod AN_F06). – 1000
ex. – ISBN 978-9975-9752-8-5. – [A 2009-48].

67. [Sărbători fericite : vedere poştală]. – Ch. : "Rosabela" SRL, 2009 (Tipogr. "Siri-
us"). – Ofset color. ; 20 x 21 cm. – (Rosalinda : Farmecul imaginaţiei! ; Cod AN_F07). – 1000
ex. – ISBN 978-9975-9752-9-2. – [A 2009-49].

68. [Sărbători fericite : vedere poştală]. – Ch. : "Rosabela" SRL, 2009 (Tipogr. "Siri-
us"). – Ofset color. ; 20 x 21 cm. – (Rosalinda : Farmecul imaginaţiei! ; Cod AN_F05). – 1000
ex. – ISBN 978-9975-9752-5-4. – [A 2009-50].

69. [Sărbatori fericite : vedere poştală]. – Ch. : "Vendostar" SRL, 2009 (Tipogr.
"Paragon"). – Ofset color. ; 10 x 10 cm. – (Bonjour Card : www.bonjour.md) : (Seria "100 x
100" ; ISBN 978-9975-4066-4-2). – 1000 ex. – ISBN 978-9975-4065-2-9. – [A 2009-74].

70. Sărbători fericite! = Season's Greetings! = Frohe Festtage! : [vedere poştală]. –


Ch. : "Poşta Moldovei" Î. S., 2009 (Tipogr. "EuroPress" SA). – Ofset color. ; 18 x 12 cm. – [A
2009-128].

71. Sărbători fericite! = С Новым Годом! = Season's greetings! : [vedere poştală]. –


Ch. : "Rosabela" SRL, 2009 (Tipogr. "Sirius"). – Ofset color. ; 20 x 21 cm. – (Rosalinda :
Farmecul Imaginaţiei! ; Cod AN_F03). – 1000 ex. – ISBN 978-9975-9752-6-1. – [A 2009-46].

126
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

72. Sincere felicitări! : [vedere poştală]. – Ch. : "Vendostar" SRL, 2009 (Tipogr.
"Paragon"). – Ofset color. ; 12 x 17 cm. – (Bonjour Card : www.bonjour.md) : (Seria "120 x
165" ; ISBN 978-9975-4066-3-5). – 1000 ex. – ISBN 978-9975-4066-0-4. – [A 2009-57].

73. Sincere felicitări! : [vedere poştală]. – Ch. : "Vendostar" SRL, 2009 (Tipogr.
"Paragon"). – Ofset color. ; 12 x 17 cm. – (Bonjour Card : www.bonjour.md) : (Seria "120 x
165" ; ISBN 978-9975-4066-3-5). – 1000 ex. – ISBN 978-9975-4065-6-7. – [A 2009-58].

74. Sincere felicitări! : [vedere poştală]. – Ch. : "Vendostar" SRL, 2009 (Tipogr.
"Paragon"). – Ofset color. ; 12 x 17 cm. – (Bonjour Card : www.bonjour.md) : (Seria "120 x
165" ; ISBN 978-9975-4066-3-5). – 1000 ex. – ISBN 978-9975-4065-7-4. – [A 2009-59].

75. Sincere felicitări! : [vedere poştală]. – Ch. : "Vendostar" SRL, 2009 (Tipogr.
"Paragon"). – Ofset color. ; 12 x 17 cm. – (Bonjour Card : www.bonjour.md) : (Seria "120 x
165" ; ISBN 978-9975-4066-3-5). – 1000 ex. – ISBN 978-9975-4066-1-1. – [A 2009-60].

76. Te iubesc = Я тебя люблю = I love you = Ich liebe dich = Je t'aime = Te quero =
Ti amo : [vedere poştală]. – Ch. : Interprint, 2009. – Ofset color. ; 20 x 12 cm. – [A 2009-1].

77. [Trei flori : vedere]. – Ch. : "Ansalp Grup" SRL, 2009. – Ofset color. ; 17 x 9 cm. –
(Seria "Vederi-plic confecţionate manual" ; Cod K-bej). – [A 2009-91].

78. [Vază cu gerbere : vedere poştală]. – Ch. : "Rosabela" SRL, 2009 (Tipogr. "Siri-
us"). – Ofset color. ; 20 x 21 cm. – (Rosalinda : Farmecul imaginaţiei! ; Cod TO07). – 1000
ex. – ISBN 978-9975-9749-9-8. – [A 2009-40].

79. [Zambilă albă : vedere poştală]. – Ch. : "Rosabela" SRL, 2009 (Tipogr. "Sirius"). –
Ofset color. ; 20 x 21 cm. – (Rosalinda : Farmecul imaginaţiei! ; Cod TO 09). – 1000 ex. –
ISBN 978-9975-9749-8-1. – [A 2009-39].

80. С днем Ангела : [vedere poştală]. – Ch. : "Vendostar" SRL, 2009 (Tipogr.
"Paragon"). – Ofset color. ; 12 x 17 cm. – (Bonjour Card : www.bonjour.md) : (Seria "120 x
165" ; ISBN 978-9975-4066-3-5). – 1000 ex. – ISBN 978-9975-4065-9-8. – [A 2009-56].

81. С Новым Годом! = La Mulţi Ani! = Merry Christmas! = Buon Capodanno! = Feliz
Ano Novo! = Bonne Annee! : [vedere poştală]. – Ch. : "Vendostar" SRL, 2009 (Tipogr.
"Paragon"). – Ofset color. ; 10 x 21 cm. – (Bonjour Card : www.bonjour.md) : (Seria "100 x
210" ; ISBN 978-9975-4066-5-9). – 1000 ex. – ISBN 978-9975-4064-5-1. – [A 2009-83].

82. С Новым Годом и Рождеством! : [vedere poştală]. – Ch. : "Vendostar" SRL,


2009 (Tipogr. "Paragon"). – Ofset color. ; 10 x 21 cm. – (Bonjour Card : www.bonjour.md) :
(Seria "100 x 210" ; ISBN 978-9975-4066-5-9). – 1000 ex. – ISBN 978-9975-4064-2-0. – [A
2009-78].

127
Cronica publicaţiilor artă Nr 1-2009 ≡ Fine art publications annals Nr 1-2009

83. Татьяна : [vedere poştală]. – Ch. : "Vendostar" SRL, 2009 (Tipogr. "Paragon"). –
Ofset color. ; 12 x 17 cm. – (Bonjour Card : www.bonjour.md) : (Seria "120 x 165" ; ISBN 978-
9975-4066-3-5). – 1000 ex. – ISBN 978-9975-4065-4-3. – [A 2009-55].

6 ALBUME. CZU 084.12


84. Bălţi : [mini-album]. – [Ch. : "Ştrih" SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală")]. – [24]
p. : fot., fot. color ; 5 x 7cm.
Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – Carte de buzunar. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-9931-9-7.
[2009-1089].

85. Biserici. Chişinău : [mini-album]. – [Ch. : "Ştrih" SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Cen-
trală")]. – [24] p. : fot., fot. color ; 5 x 7 cm.
Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – Carte de buzunar. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-9561-3-0.
[2009-1091].

86. Bisericile Moldovei : [mini-album]. – [Ch. : "Ştrih" SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrală")]. – [24] p. : fot., fot. color ; 5 x 7 cm.
Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – Carte de buzunar. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-9561-1-6.
[2009-1090].

87. Chişinăul vechi : [mini-album]. – [Ch. : "Ştrih" SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centra-
lă")]. – [24] p. : fot., fot. color ; 5 x 7 cm.
Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – Carte de buzunar. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-9931-8-0.
[2009-1088].

88. Mănăstirile Moldovei : [mini-album]. – [Ch. : "Ştrih" SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrală")]. – [24] p. : fot., fot. color ; 5 x 7 cm.
Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – Carte de buzunar. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-9566-3-5.
[2009-1094].

89. Moldova fermecătoare : [mini-album]. – [Ch. : "Ştrih" SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrală")]. – [24] p. : fot., fot. color ; 5 x 7 cm.
Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – Carte de buzunar. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-9931-6-6.
[2009-1086].

90. Moldovan cuisine : [mini-album] / consultanţi: Anna Muntean, Galina Vaculenco,


Raisa Serbova. – [Ch. : "Ştrih" SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală")]. – [24] p. : fot., fot.
color ; 5 x 7 cm.
Text paral.: lb. engl., rusă. – Carte de buzunar. – 5000 ex.

128
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-9931-7-3.
[2009-1087].

91. Muzeul de Etnografie : [mini-album] / Muzeul Naţ. de Etnografie şi Istorie Natura-


lă. – [Ch. : "Ştrih" SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală")]. – [24] p. : fot., fot. color ; 5 x 7 cm.
Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – Carte de buzunar. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-9931-5-9.
[2009-1085].

92. Orheiul Vechi : [mini-album]. – [Ch. : "Ştrih" SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centra-
lă")]. – [24] p. : fot., fot. color ; 5 x 7 cm.
Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – Carte de buzunar. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-9931-4-2.
[2009-1084].

93. Raileanu, Iurie


Moldova : Mănăstiri, lăcaşe sfinte = Monasteries, holy sites = Монастыри, святые
обители : [album] / Iurie Raileanu. – Ch. : "Raileanu Iurie" ÎI, 2009 (Combinatul Poligr.). – 15
f. imagini color. ; 15 x 10 cm.
Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – Apare într-o învelitoare comună.
ISBN 978-9975-9772-1-0
[A 2009-8].

94. Saharna : [complex monastic, raionul Rezina : mini-album]. – [Ch. : "Ştrih" SRL,
2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală")]. – [24] p. : fot., fot. color ; 5 x 7 cm.
Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – Carte de buzunar. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-9566-4-2.
[2009-1095].

95. Salonul internaţional de carte pentru copii şi tineret : 1-4 apr. 2009 : Centrul In-
tern. de Expoziţii MOLDEXPO : Ed. a 13-a : [mapă] / Secţia Naţ. a Consiliului Intern. al Cărţii
pentru Copii şi Tineret. – [Ch. : S. n., 2009]. – Ofset color. ; 30 cm. – [A 2009-2].

96. Schituri rupestre : [mini-album]. – [Ch. : "Ştrih" SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Cen-
trală")]. – [24] p. : fot., fot. color ; 5 x 7 cm.
Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – Carte de buzunar. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-9566-0-4.
[2009-1093].

97. Ţipova : [mănăstire rupestră de călugări] : [mini-album]. – [Ch. : "Ştrih" SRL, 2009
(F.E.-P. "Tipogr. Centrală")]. – [24] p. : fot., fot. color ; 5 x 7 cm.
Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – Carte de buzunar. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-9561-4-7.
[2009-1092].

129
Cronica publicaţiilor artă Nr 1-2009 ≡ Fine art publications annals Nr 1-2009

7 CALENDARE (DE TOATE TIPURILE). CZU 084.1:050.9


98. 2009 : Adrian Ursu şi Formaţia de Aur "Când ştii că muzica contează" : [calendar].
– Ch. : S. n., 2009. – Ofset color. ; 15 x 16 cm. – [A 2009-22].

99. 2009 : AGEPI : Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală : [calendar] /


Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală. – Ch. : S. n., 2010. – Ofset color. ; 10 x 7
cm. – [A 2009-103].

100. 2009 : Air Service : Agenţie de Turism : Bilete de avion : [calendar]. – Ch. : S. n.,
2009. – Ofset color. ; 10 x 7 cm. – [A 2009-5].

101. 2009 : Alianţa "Moldova Noastră" principala forţă democratică din Republica Mol-
dova : [calendar]. – Ch. : S. n., 2009. – Ofset color. ; 10 x 7 cm. – [A 2009-7].

102. 2009 : Apostolul cu Nimb de Rouă : (Grigore Vieru – 75) : [calendar] / graf. : Ana
Manole ; design: Nicolae Sârbu. – Ch. : "Tipogr. "Reclama" SA, 2010. – Ofset color. ; 60 x 42
cm. – [A 2009-116].

103. 2009 : Auto-Info : [calendar]. – Ch. : S. n., 2009. – Ofset color. ; 32 x 21 cm. – [A
2009-3].

104. 2009 : CAEPCEE : International Agriculture Internships : Sragieri agricole intern. :


[calendar]. – Ch. : S. n., 2009. – Ofset color. ; 10 x 6 cm. – [A 2009-109].

105. 2009 : [calendar]. – Ch. : S. n., 2009 (Combinatul Poligrafic). – Ofset color. ; 34 x
45. – [A 2009-18].

106. 2009 : Casa Mobilei : [calendar]. – Ch. : S. n., 2009. – Ofset color. ; 15 x 29 cm. –
[A 2009-106].

107. 2009 : La Mulţi Ani 2010! : MAE : [calendar]. – Ch. : S. n., 2009. – Ofset color. ; 22
x 21 cm. – [A 2009-111].

108. 2009 : Liceul Profesional Nr.1 din Chişinău la 70 ani : [calendar]. – Ch. : "Tipogr.
Reclama" SA, 2010. – Ofset color. ; 60 x 42 cm. – [A 2009-117].

109. 2009 : Liga Biblica din Moldova : [calendar] / "Liga Biblică din Moldova" SRL. – Ch.
: "Liga Biblică" SRL, 2009 (Tipogr. "Monarh" SRL). – 6 f. broşate ; Ofset color. ; 49 x 35 cm. –
6000 ex. – [A 2009-53].

110. 2009 : Lumea sărbătorilor : Salon de mariaj şi atelier : [calendar]. – Ch. : S. n.,
2009. – Ofset color. ; 7 x 10 cm. – [A 2009-23].

111. 2009 : Lux Taxi 1477 : Подчеркни свой статус : [calendar]. – Ch. : S. n., 2009. –
Ofset color. ; 7 x 10 cm. – [A 2009-31].

130
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

112. 2009 : Mihai Ciobanu : Cîntece de-acasă : [calendar]. – Ch. : S. n., 2009. – Ofset
color. ; 10 x 7 cm. – [A 2009-4].

113. 2009 : Mobias banca : [calendar]. – Ch. : S. n., 2009. – Ofset color. ; 10 x 6 cm. –
[A 2009-107].

114. 2009 : Moldpresa : Abonarea la ziare şi reviste : [calendar] / "Moldpresa" SA. –


Ch. : "Moldpresa" SA (www.moldpresa.md), 2009. – Ofset color. ; 10 x 7 cm. – [A 2009-10].

115. 2009 : Partidul Conservator – Partidul tău în Parlamentul RM : Partidul tău – viito-
rul tău : [calendar]. – Ch. : S. n., 2009. – Ofset color. ; 10 x 7 cm. – [A 2009-6].

116. 2009 : Petrom : Esenţa mişcării : [calendar]. – Ch. : ÎCS "Petrom-Moldova" SA,
2007. – Ofset color. ; 10 x 7 cm. – [A 2009-86].

117. 2009 : Petrom : Membru OMV Grup : [calendar]. – Ch. : "Petrom Moldova" SA,
2009. – Ofset color. ; 10 x 7 cm. – [A 2009-9].

118. 2009 : PL Partidul Liberal : Schimbarea în bine cu Partidul Liberal vine! : [calen-
dar]. – Ch. : Tipogr. "Sirius" SRL, 2009 ("Tipogr. Sirius"). – Ofset color. ; 10 x 7 cm. – [A
2009-90].

119. 2009 : Pro Noi : Reţeaua de Librării Pro Noi : [calendar]. – Ch. : S. n., 2010. – Of-
set color. ; 21 x 6 cm. – [A 2009-115].

120. 2009 : Pro Noi : Sărbători fericite! : [calendar]. – Ch. : S. n., 2010. – Ofset color. ;
31 x 21 cm. – [A 2009-114].

121. 2009 : Radu & Rada : Свадебный салон : [calendar]. – Ch. : S. n., 2009. – Ofset
color. ; 10 x 6 cm. – [A 2009-108].

122. 2009 : Revista Mireasa : Ghidul complet al nunţii tale : [calendar]. – Ch. : S. n.,
2009. – Ofset color. ; 16 x 18. – [A 2009-21].

123. 2009 : Supraten : Cu semnul calităţii = Со знаком качества : [calendar]. – Ch. : S.


n., 2009. – Ofset color. ; 10 x 7 cm. – [A 2009-85].

124. 2009 : Terranova : Spirito italiano : [calendar]. – Ch. : S. n., 2010. – Ofset color. ;
10 x 7 cm. – [A 2009-112].

125. 2009 : TodoSpa : Health & Beauty Center : [calendar]. – Ch. : S. n., 2010. – Ofset
color. ; 19 x 11 cm. – [A 2009-113].

131
Cronica publicaţiilor artă Nr 1-2009 ≡ Fine art publications annals Nr 1-2009

126. 2009 : Universalbank SA : [calendar] / "Universalbank" SA. – Ch. : "Universalbank"


SA, 2009. – Ofset color. ; 10 x 7 cm. – (Aici banii prosperă! = Здесь живут деньги!). – [A
2009-87].

127. 2009 : Universalbank SA : [calendar] / "Universalbank" SA. – Ch. : "Universalbank"


SA, 2009. – Ofset color. ; 10 x 7 cm. – (Aici banii prosperă! = Здесь живут деньги!). – [A
2009-88].

128. 2009 : Universalbank SA : [calendar] / "Universalbank" SA. – Ch. : "Universalbank"


SA, 2009. – Ofset color. ; 10 x 7 cm. – (Aici banii prosperă! = Здесь живут деньги!). – [A
2009-84].

129. 2009 : Universalbank SA : Aici banii prosperă! = Здесь живут деньги! : [calendar]
/ "Universalbank" SA. – Ch. : "Universalbank" SA, 2009. – 8 f. broşate : Ofset color. ; 63 x 44
cm. – [A 2009-11].

130. 2009 : Universalbank SA : Aici banii prosperă! = Здесь живут деньги! : [calendar]
/ "Universalbank" SA. – Ch. : "Universalbank" SA, 2009. – 8 f. broşate : Ofset color. ; 12 x 18
cm. – [A 2009-12].

131. 2009 : Universalbank SA : Aici banii prosperă! = Здесь живут деньги! : [calendar]
/ "Universalbank" SA. – Ch. : "Universalbank" SA, 2009. – 14 f. broşate : Ofset color. ; 24 x 32
cm. – [A 2009-13].

132. 2009 : Universalbank SA : Anelik : transferuri băneşti : [calendar] / "Universalbank"


SA. – Ch. : "Universalbank" SA, 2009. – 14 f. broşate : Ofset color. ; 24 x 32 cm. – [A 2009-
14].

133. [Fântână : [calendar] / Rep. Moldova, Municipiul Chişinău, Consiliul Sătesc


Ghidighici, Primăria. – Ch. : S. n., 2009. – Ofset color. ; 10 X 7 cm. – [A 2009-89].

134. 2010 : aMic : [calendar] / "aMic PP" SRL. – Ch. : S. n., 2009. – Ofset color. ; 29 x
20 cm. – [A 2009-131].

135. 2010 : Contabilitate şi audit : [calendar]. – Ch. : S. n., 2009 (Combinatul Poligr.). –
1 f. împăturită în 2 părţi : Ofset color. ; 20 x 14 cm. – [A 2009-121].

136. 2010 : Guţă : [calendar de perete] / Min. Culturii al Rep. Moldova. Image Partner ;
fot.: Dumitru Doru. – Ch. : "Megaprodex" SRL, 2009 – Ofset color. ; 48 x 33 cm. – (Teleradio
Moldova organizează campania socială "Aprinde speranţa în ochii copiilor). – Apare cu spriji-
nul Aqua Uniqa. – 1000 ex. – [A 2009-127].

137. 2010 : Ian Raiburg : [calendar] / Min. Culturii al Rep. Moldova. Image Partner ; fot.:
Dumitru Doru. – Ch. : "Megaprodex" SRL, 2009 – Ofset color. ; 48 x 33 cm. – (Teleradio
Moldova organizează campania socială "Aprinde speranţa în ochii copiilor). – Apare cu spriji-
nul Aqua Uniqa. – 1000 ex. – [A 2009-125].

132
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

138. 2010 : International Business Center SKYTOWER. What does it mean-ia a world
of continuous development – a community... a business community? : [calendar] /
International Business Centre SKYTOWER. – Ch. : S. n., 2010. – Ofset color. ; 16 x 21 cm. –
[A 2009-105].

139. 2010 : Mariana Mihăilă : [calendar] / Min. Culturii al Rep. Moldova. Image Partner ;
fot.: Andrei Cojocaru. – Ch. : "Megaprodex" SRL, 2009 – Ofset color. ; 48 x 33 cm. –
(Teleradio Moldova organizează campania socială "Aprinde speranţa în ochii copiilor). –
Apare cu sprijinul Aqua Uniqa. – 1000 ex. – [A 2009-126].

140. 2010 : My Travel : www.mytravel.md : Взгляни на Мир по-новому : [calendar]. –


Ch. : S. n., 2009. – Ofset color. ; 21 x 32 cm. – [A 2009-54].

141. 2010 : Natalia Boboc : [calendar] / Min. Culturii al Rep. Moldova. Image Partner ;
fot.: Dumitru Doru. – Ch. : "Megaprodex" SRL, 2009 – Ofset color. ; 48 x 33 cm. – (Teleradio
Moldova organizează campania socială "Aprinde speranţa în ochii copiilor). – Apare cu spriji-
nul Aqua Uniqa. – 1000 ex. – [A 2009-124].

142. 2010 : Tatiana Spânu : [calendar] / Min. Culturii al Rep. Moldova. Image Partner ;
fot.: Dumitru Doru. – Ch. : "Megaprodex" SRL, 2009 – Ofset color. ; 48 x 33 cm. – (Teleradio
Moldova organizează campania socială "Aprinde speranţa în ochii copiilor). – Apare cu spriji-
nul Aqua Uniqa. – 1000 ex. – [A 2009-123].

143. 2010 : Библейская Лига Молдовы : [calendar de perete] / Liga Biblică din Moldo-
va SRL. – Ch. : "Liga Biblică" SRL, 2009 (Tipogr. "Monarh" SRL). – 6 f. broşate ; Ofset color. ;
49 x 35 cm. – 6000 ex. – [A 2009-37].

11 MATERIAL ILUSTRATIV PUBLICAT ÎN REVISTE ŞI EDIŢII PERIODICE. CZU 084.1:050


144. Ajder, Ecaterina. Tăcere şi dor cu îngeri : [pict.] // Limba Română. – 2009. – Nr
1/4. – P. 4-a a cop.

145. Alma-Tadema, Lawrence. Soţia şi fiica sa : [pict.] // Noi. – 2009. – Nr 1. – P. 3-a a


cop.

146. Aman, Theodor. Flori în vas : [pict.] // Noi. – 2009. – Nr 10. – P. 3-a a cop.

147. Andrei, Valerie. Flori pentru soră : [fot.] // Noi. – 2009. – Nr 11. – P. 21.

148. Andrei, Valerie. Stol de raţe : [fot.] // Noi. – 2009. – Nr 10. – P. 17.

149. Barîşev, Roman. Curiozitate : [fot.] // Noi. – 2009. – Nr 8. – P. 4-a a cop.

150. Barîşev, Roman. Emoţii în culise : [fot.] // Noi. – 2009. – Nr 2. – P. 11.

133
Cronica publicaţiilor artă Nr 1-2009 ≡ Fine art publications annals Nr 1-2009

151. Barîşev, Roman. Felinarul bunicului : [fot.] // Noi. – 2009. – Nr 7. – P. 11.

152. Barîşev, Roman. Grăbiţi spre casă : [fot.] // Noi. – 2009. – Nr 5. – P. 11.

153. Barîşev, Roman. Vedeta din curte : [fot.] // Noi. – 2009. – Nr 9. – P. 4-a a cop.

154. Bolboceanu, Dumitru. Ascensiune : [pict.] // Limba Română. – 2009. – Nr 11/12.


– P. 1-a a cop.

155. Bolboceanu, Dumitru. Metafora personificată : [pict.] // Limba Română. – 2009. –


Nr 11/12. – Supl. – Cuprins : Quartet ; Margine de sat ; Natură statică ; Mirişte ; Natură statică
cu peşti ; Spaţiu aerian ; Călăuză ; Peisaj ; Arca lui Noe ; Primăvara ; Vis ; Valea Draghiştei ;
Vis-2 ; Natură statică-2/4.

156. Bolboceanu, Dumitru. Planare : [pict.] // Limba Română. – 2009. – Nr 11/12. – P.


a 4-a a cop.

157. Bordeanu, Teodor. Dezacord : [fot.] // Noi. – 2009. – Nr 1. – P. 4.

158. Brueghel, Pieter cel Tânăr. Peisaj de iarnă cu patinori : [pict.] // Noi. – 2009. – Nr
12. – P. a 3-a a cop.

159. Buzu, Teodor. Bărci : [pict.] // Limba Română. – 2009. – Nr 9/10. – P. a 4-a a cop.

160. Buzu, Teodor. Diversitatea armoniilor cromatice : [pict.] // Limba Română. – 2009.
– Nr 9/10. – Supl. – Cuprins : Sfatul păsărilor ; Aşezarea pietrelor ; Aspiraţie către sublim ;
Marină ; Deltă ; Lună ; Scările speranţei ; Ziua mult dorită ; Trepte ; Buna dimineaţă ; Semn ;
Verticala roşie ; Misterul nopţii ; Cântec ; Copac bătrân ; Sonet.

161. Buzu, Teodor. Spre Lumină : [pict.] // Limba Română. – 2009. – Nr 9/10. – P. 1-a
a cop.

162. Cabane, Edouard. Fata cu flori : [pict.] // Noi. – 2009. – Nr 7. – P. 3-a a cop.

163. Ciolan, Lidia. Regina nopţii : [pict.] // Noi. – 2009. – Nr 2. – P. 1-a a cop.

164. Cîrchelan, Ionuţ. Pustnicul : [pict.] // Noi. – 2009. – Nr 10. – P. 1-a a cop.

165. Cojocaru, Doina. Cetatea Sorocii : [fot.] // Noi. – 2009. – Nr 2. – P. 4.

166. Crudu, Valeriu. Fără cuvinte : [pict.] // Noi. – 2009. – Nr 9. – P. 23.

167. Degas, Edgar. Clasa de dans : [pict.] // Noi. – 2009. – Nr 6. – P. 3-a a cop.

168. Dubău, Daniela. Asfinţit : [fot.] // Noi. – 2009. – Nr 5. – P. 4.

134
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

169. Duca, Valeria. Ruxandra : [pict.] // Noi. – 2009. – Nr 7. – P. 1-a a cop.

170. Duca, Valeriu. Natură renăscută : [pict.] // Sud-Est cultural. – 2009. – Nr 3. – P. 1-


a a cop.

171. Filip, Iulian. Ah, ochiul : [pict.] // Limba Română. – 2009. – Nr 5/6. – P. 1-a a cop.

172. Filip, Iulian. Judecata florilor : [pict.] // Limba Română. – 2009. – Nr 5/6. – P. 4-a a
cop.

173. Filip, Iulian. Nemărginirea Universului : [pict.] // Limba Română. – 2009. – Nr 5/6.
– Supl. – Cuprins : Ferestre aşteptoare ; Atâtea-s de văzut ; Două frunze între cer şi pământ ;
Cumpenele Văzătorului ; Frontiere cosmice ; Crengi de gheaţă în fereştri ; Zile cu toată lumi-
na la pământ ; Locul crucii înrădăcinate ; Casa pescarului ; Urmele dureros-luminoase ale
plecaţilor de acasă ; Mii de scări sute de fereşti ; Păun ; Scări şi genunci, oaspeţi şi neamuri ;
… Iar noi locului ne ţinem…; Casa chefului ; Măr încoronat.

174. Gherman, Marcel. Vedere din Nordul Moldovei : [fot.] // Sud-Est cultural. – 2009.
– Nr 4. – P. 1-a a cop.

175. Godward, William. Flori de vară : [pict.] // Noi. – 2009. – Nr 8. – P. 3-a a cop.

176. Gorean, Eugen. Început : [pict.] // Noi. – 2009. – Nr 1. – P. 2.

177. Gorean, Eugen. Linişte ortodoxă ; Pastel de toamnă : [pict.] // Noi. – 2009. – Nr
11. – P. 1-a a cop.

178. Grigore Vieru în arta plastică basarabeană // Limba Română. – 2009. – Nr 1/4. –
Supl. – Cuprins : Grigore Vieru : [pict.] / Igor Vieru ; Grigore Vieru : [pict.] / Valentina Rusu-
Ciobanu ; Între cer şi pământ : [pict.] / Anatol Danilişin ; Frescă 1, 2008 / Ghenadie Jalbă ;
Grigore Vieru : [pict.] / Lică Sainciuc ; Grigore Vieru : [portret] / Ştefan Popa Popa's ; Grigore
Vieru : [2 măşti, a. 1966 ; 1985] / Glebus Sainciuc ; Peisaj : [pict.] / Sergiu Fusu ; Efigie co-
memorativă / Simion Odainic ; Naşterea literelor : [pict.] / Val. Herţa ; Între teluric şi celest :
[pict.] / Tudor Cataraga ; Copilărie : [pict.] / Aurel Guţu ; Golgota neamului : [sculptură] / Iurie
Canaşin ; 27 August 1989 : [pict.] / Petru Jireghea.

179. Grigorescu, Nicolae. Pescăriţa la granville : [pict.] // Noi. – 2009. – Nr 5. – P. 3-a


a cop.

180. Grinco, Ludmila. Seara pe lac : [fot.] // Noi. – 2009. – Nr 8. – P. 4.

181. Guţu, Dinu. Bănci pustii : [fot.] // Noi. – 2009. – Nr 11. – P. 4-a a cop.

182. Guzun, Elena. Primăvara : [pict.] // Noi. – 2009. – Nr 5. – P. 1-a a cop.

183. Holod, Ecaterina. Joc de culori : [pict.] // Noi. – 2009. – Nr 10. – P. 1-a a cop.

135
Cronica publicaţiilor artă Nr 1-2009 ≡ Fine art publications annals Nr 1-2009

184. Jebeleanu, Tudor. Răstignire : [pict.] // Destin românesc. – 2009. – Nr 2 . – P. 1-a


a cop.

185. Miniuc, Nicolae. Contur : [fot.] // Noi. – 2009. – Nr 1. – P. 2-a a cop.

186. Miniuc, Nicolae. Privire : [fot.] // Noi. – 2009. – Nr 9. – P. 2-a a cop.

187. Miniuc, Nicolae. Şuviţe rebele : [fot.] // Noi. – 2009. – Nr 7. – P. 2-a a cop.

188. Ostahi, Mihai. Flori de câmp : [fot.] // Noi. – 2009. – Nr 5. – P. 19.

189. Ostahi, Mihai. Flori de primăvară : [pict.] // Noi. – 2009. – Nr 3. – P. 1-a a cop.

190. Pârţachi, Profir-Petru. Chişinău în noapte : [fot.] // Noi. – 2009. – Nr 12. – P. 4.

191. Poiată, Anatol. Maci : [fot.] // Noi. – 2009. – Nr 5. – P. 4-a a cop.

192. Poiată, Anatolie. Înaltul cerului : [fot.] // Noi. – 2009. – Nr 10. – P. 4-a a cop.

193. Postică, Mihaela. Pomul de Crăciun : [pict.] // Noi. – 2009. – Nr 12. – P. 1-a a
cop.

194. Potârniche, Mihai. Grigore Vieru : [fot.] // Limba Română. – 2009. – Nr 1/4. – P.
1-a a cop.

195. Puzur, Cătălina. Sora-Soarelui : [pict.] // Noi. – 2009. – Nr 8. – P. 1-a a cop.

196. Renoir, Auguste. Umbrelele : [pict.] // Noi. – 2009. – Nr 2. – P. 3-a a cop.

197. Scutaru, Iuliana. Codrii în ceaţă : [fot.] // Noi. – 2009. – Nr 6. – P. 4-a a cop.

198. Şchircă, Iuliana. Singurătate : [fot.] // Noi. – 2009. – Nr 3. – P. 19.

199. Şuşu, Viorica. Din nou e primăvară : [pict.] // Noi. – 2009. – Nr 4. – P. 1-a a cop.

200. Tolici, Roman. 1 decembrie, România : [pict.] // Limba Română. – 2009. – Nr 7/8.
– P. 1-a a cop.

201. Tolici, Roman. 27 august, Moldova : [pict.] // Limba Română. – 2009. – Nr 7/8. –
P. 4-a a cop.

202. Tolici, Roman. Misterioasa undă de şoc : [pict.] // Limba Română. – 2009. – Nr
7/8. – Supl. – Cuprins : Autoportret ; 12 iunie, Rusia ; O prăjitură ; Un joc ; Un joc (2); Un frate
; Un sunet ; Un drum ; Un râs ; O strâmbătură ; 12 octombrie, Spania ; 4 iulie, SUA ; 9 de-
cembrie, Japonia.

136
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

203. Tonitza, Nicolae. Fetiţa pădurarului : [pict.] // Noi. – 2009. – Nr 3. – P. 3-a a cop.

204. Tudor, Valerie. Alee : [fot.] // Noi. – 2009. – Nr 10. – P. 12.

205. Tudor, Valerie. Drum de iarnă : [fot.] // Noi. – 2009. – Nr 11. – P. 12.

206. Tudor, Valerie. Drum de ţară : [fot.] // Noi. – 2009. – Nr 5. – P. 12.

207. Tudor, Valerie. Imaş cu levănţică : [fot.] // Noi. – 2009. – Nr 7. – P. 4-a a cop.

208. Tudor, Valerie. Interese aparte : [fot.] // Noi. – 2009. – Nr 10. – P. 11.

209. Tudor, Valerie. Joacă cu mingea : [fot.] // Noi. – 2009. – Nr 12. – P. 21.

210. Tudor, Valerie. La marginea satului : [fot.] // Noi. – 2009. – Nr 4. – P. 12.

211. Tudor, Valerie. Livada : [fot.] // Noi. – 2009. – Nr 2. – P. 12.

212. Tudor, Valerie. Peizaj de iarnă : [fot.] // Noi. – 2009. – Nr 1. – P. 12.

213. Tudor, Valerie. Piersic la margine de drum : [fot.] // Noi. – 2009. – Nr 4. – P. 11.

214. Tudor, Valerie. Secrete : [fot.] // Noi. – 2009. – Nr 11. – P. 11.

215. Tudor, Valerie. Trecut şi prezent : [fot.] // Noi. – 2009. – Nr 4. – P. 2-a a cop.

216. Tudor, Valerie. Turma de oi : [fot.] // Noi. – 2009. – Nr 3. – P. 12.

217. Tudor, Valerie. Ultima lună de vară : [fot.] // Noi. – 2009. – Nr 8. – P. 2-a a cop.

218. Tudor, Valerie. Un portret comun : [fot.] // Noi. – 2009. – Nr 8. – P. 11.

219. Turtureanu, Oxana. Veşmînt alb : [pict.] // Noi. – 2009. – Nr 1. – P. 1-a a cop.

220. Ţîpu, Ecaterina. O vacanţă în munţi : [fot.] // Noi. – 2009. – Nr 3. – P. 4.

221. Van Gogh, Vincent. Peisaj de toamnă cu patru copaci : [pict.] // Noi. – 2009. – Nr
11. – P. 3-a a cop.

222. Vermeer, Delt. Fata cu cercei de perlă : [pict.] // Noi. – 2009. – Nr 4. – P. 3-a a
cop.

223. Vişan, Teodor. Natură statică cu fructe : [pict.] // Noi. – 2009. – Nr 9. – P. 3-a a
cop.

137
Cronica publicaţiilor artă Nr 1-2009 ≡ Fine art publications annals Nr 1-2009

224. Vition, Elena. Cascada : [pict.] // Noi. – 2009. – Nr 9. – P. 1-a a cop.

225. Vition, Elena. Magnolie, floare de dor : [fot.] // Noi. – 2009. – Nr 4. – P. 4.

226. Vition, Elena. Romaniţe : [pict.] // Noi. – 2009. – Nr 6. – P. 1-a a cop.

227. Volontir, Valerie. Azi e noaptea Învierii : [fot.] // Noi. – 2009. – Nr 4. – P. 4-a a
cop.

228. Volontir, Valerie. Cascada Horodişte ; Cascada Ţipova ; Cascada de iarnă din
Hligeni, Şoldăneşti : [fot.] // Noi. – 2009. – Nr 2. – P. 22-23.

229. Volontir, Valerie. Clădirea fostei hidrocentrale : [fot.] // Noi. – 2009. – Nr 11. – P.
22.

230. Volontir, Valerie. Cu tata : [fot.] // Noi. – 2009. – Nr 6. – P. 2-a a cop.

231. Volontir, Valerie. În căutarea perechii : [fot.] // Noi. – 2009. – Nr 3. – P. 4-a a cop.

232. Volontir, Valerie. În dilemă : [fot.] // Noi. – 2009. – Nr 11. – P. 2-a a cop.

233. Volontir, Valerie. În siguranţă : [fot.] // Noi. – 2009. – Nr 3. – P. 2-a a cop.

234. Volontir, Valerie. Mama întîrzie…: [fot.] // Noi. – 2009. – Nr 5. – P. 2-a a cop.

235. Volontir, Valerie. Mănăstirea Saharna văzută de sus ; Mănăstirea rupestră ; Vine
furtuna ; Apicultori ; Biserica de vară ; Ritual : [fot.] // Noi. – 2009. – Nr 1. – P. 22-23.

236. Volontir, Valerie. Monumentul lui Ştefan cel Mare şi Sfânt din Chişinău : [fot.] //
Noi. – 2009. – Nr 12. – P. 22.

237. Volontir, Valerie. Octombrie, 1978 ; Octombrie, 2008 : [fot.] // Noi. – 2009. – Nr 4.
– P. 22.

238. Volontir, Valerie. Pîrîul Ichel : [fot.] // Noi. – 2009. – Nr 2. – P. 4-a a cop.

239. Volontir, Valerie. Popas ; Purici? ; Guralivul ; Răsfăţatul ; Decolarea pelicanilor :


[fotogr.] // Noi. – 2009. – Nr 5. – P. 22-23.

240. Volontir, Valerie. Punctul Rudi : [fot.] // Noi. – 2009. – Nr 8. – P. 22.

241. Volontir, Valerie. Stînca mare ; La poalele stîncii : [fot.] // Noi. – 2009. – Nr 7. – P.
23.

242. Zabulică, Violeta. Povestea creionului : [pict.] // Noi. – 2009. – Nr 1. – P. 19.

138
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

243. Zamşa, Simion. Motive renascentriste : [pict.] // Moldova : ser. nouă. – 2009. – Nr
9. – P. 28-31. – Cuprins : Aşteptarea ; Madona ; Pomul vieţii ; Procesiune ; Cina cea de taină
; Renesance ; Cavalerul ; Procesiune 1 ; Procesiune 2.

244. Zenin, Igor. Poveste de iarnă : [fot.] // Noi. – 2009. – Nr 12. – P. a 2-a a cop.

245. Zenin, Igor. Pribeagul : [fot.] // Noi. – 2009. – Nr 1. – P. 4-a a cop.

246. Zenin, Igor. Primiţi colindătorii? : [fot.] // Noi. – 2009. – Nr 12. – P. a 4-a a cop.

247. Zenin, Igor. Sărbători de iarnă : [fot.] // Noi. – 2009. – Nr 1. – P. 11.

139
Cronica publicaţiilor artă Nr 1-2009 ≡ Fine art publications annals Nr 1-2009

Index de nume la "Cronica publicaţiilor de artă" Nr 1-2009


Grinco, Ludmila 180
A Guţu, Aurel 178
Agafiţa, Mihai 6 Guţu, Dinu 181
Ajder, Ecaterina 144 Guzun, Elena 182
Alma-Tadema, Lawrence 145 H
Aman, Theodor 146
Andrei, Valerie 147-48 Hackett, Teresa 11
Harjevschi, Mariana 11
B Herţa, Val. 178
Barîşev, Roman 149-53 Holod, Ecaterina 183
Boboc, Natalia 141 J
Bolboceanu, Dumitru 154-56
Bordeanu, Teodor 157 Jalbă, Ghenadie 178
Brueghel, Pieter cel Tânăr 158 Jebeleanu, Tudor 184
Buzu, Teodor 159-61 Jireghea, Petru 178
C L
Cabane, Edouard 162 Litsiuk, Ivan 27, 58
Canaşin, Iurie 178
Cataraga, Tudor 178 M
Ciobanu, Mihai 112 Manciu, Alexandru 1
Ciolan, Lidia 163 Manole, Ana 102
Cîrchelan, Ionuţ 164 Miniuc, Nicolae 185-87
Cojocaru, Andrei 139 Muntean, Anna 90
Cojocaru, Doina 165
Costin, Ludmila 11 O
Crudu, Valeriu 166
Odainic, Simion 178
D Ostahi, Mihai 188-89
Danilişin, Anatol 178 P
Degas, Edgar 167
Doru, Dumitru 136-37, 141-42 Pandolfi, Thomas 6
Dubău, Daniela 168 Pârţachi, Profir-Petru 190
Duca, Valeria 169 Poiată, Anatol 191
Duca, Valeriu 170 Poiată, Anatolie 192
Popa Popa's, Ştefan 178
F Postică, Elena 27, 58
Postică, Mihaela 193
Filip, Iulian 171-73 Potârniche, Mihai 194
Foca, Iurie 27, 58 Puzur, Cătălina 195
Fusu, Sergiu 178
R
G
Raileanu, Iurie 93
Gherman, Marcel 174 Renoir, Auguste 196
Ghinculov, Silvia 11 Rusu-Ciobanu, Valentina 178
Goadson, Patricia 6
Godward, William 175 S
Gorean, Eugen 176-77
Grigorescu, Nicolae 179 Sainciuc, Glebus 178
Sainciuc, Lică 178

140
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Sârbu, Nicolae 102


Scutaru, Iuliana 197
Serbova, Raisa 90
Spânu, Tatiana 142
Ş
Şchircă, Iuliana 198
Şuşu, Viorica 199
T
Tolici, Roman 200-02
Tonitza, Nicolae 203
Tudor, Valerie 204-18
Turtureanu, Oxana 219
Ţ
Ţîpu, Ecaterina 220
U
Ursu, Adrian 98
V
Vaculenco, Galina 90
Van Gogh, Vincent 221
Vermeer, Delt 222
Vieru, Grigore 178
Vieru, Igor 178
Vişan, Teodor 223
Vition, Elena 224-26
Volontir, Valerie 227-241
Z
Zabulică, Violeta 242
Zamşa, Simion 243
Zenin, Igor 244-47

141
Cronica publicaţiilor de note Nr 2-2009 ≡ Music publications annals Nr 2-2009

CRONICA PUBLICAŢIILOR DE MUSIC PUBLICATIONS


NOTE ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1973 PUBLISHED FROM 1973

2009
IULIE-DECEMBRIE NR 2 JULY-DECEMBRIE
(18-59)

1 PUBLICAŢII ALE OPERELOR DIN FOLCLORUL MUZICAL


18. Sofronovici, Ştefan
Ilenuţa Româncuţa : Din repertoriul ansamblului folcloric "Ţărăncuţa" din Durleşti / Şte-
fan Sofronovici, Tatiana Sofronovici ; note : Veaceslav Adam, Sergiu Diaconu ; cop.: Andrei
Dănilă. – Ch. : "Cu drag" SRL, 2009 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 288 p. : fot., n. muz. ; 21
cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-4052-9-4 (în cop. tare).
[2009-2124].

19. Панько, Виктор


Песенный фольклор украинцев севера Республики Молдова : Обряд. и ритуал.
поэзия / Виктор Панько ; ноты: Ярослав Петрович Мироненко. – К. : "Inversia-Dub" ÎI,
2009. – 155, [2] p. : fot., n. muz. ; 21 cm.
Texte: lb. rusă, ucr. – Bibliogr.: p. 133, 139-140 (45 tit.). – Изд. при содействии Союза
творч. интеллигенции Респ. Молдова. – 100 ex.
ISBN 978-9975-9601-0-6.
ISMN 979-0-3480-0069-5.
[2009-1219].

2 PUBLICAŢII ALE OPERELOR DE MUZICĂ VOCALĂ


20. Anton, Pavel
Împărăţia visului : Cântece pe versurile elevilor din Liceul Teoretic "Iulia Hasdeu" –
Chişinău / Pavel Anton ; notogr.: Roman Romanciuc ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Ch. :
Pontos, 2009 (Tipogr. "Dinamo – M. A." ÎS). – 82 p. : fot., n. muz. ; 21 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-51-077-6.
ISMN 979-0-3480-0076-3.
[2009-1855].

21. Anton, Pavel

142
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Mereu de tine-mi este dor… : [versuri melodice] / muz.: Pavel Anton ; versuri: Mihai
Vîlcu ; notogr.: Roman Romanciuc ; cop.: Veaceslav Popescu. – Ch. : "Moldpres" ÎI, 2009. –
103 p. : n. muz. ; 20 cm.
600 ex.
ISMN 979-0-3480-0067-1.
ISBN 978-9975-9982-5-3.
[2009-1110].

22. Anton, Pavel


Romanţe pe versurile lui Mihai Eminescu şi Veronica Micle / Pavel Anton ; notogr.: Ro-
man Romanciuc, Gabriel Andronic ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2009 (Tipogr.
"Dinamo – M. A." ÎS). – 70 p. : n. muz. ; 21 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-51-081-3.
ISMN 979-0-3480-0078-7.
[2009-1856].

23. Ghimpu Munteanu, Veta


Paicu – un sat din lunca Prutului de Jos : Excurs istoric / Veta Ghimpu Munteanu ;
notogr.: Gabriel Andronic ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2009 ("Tipogr. Recla-
ma" SA). – 474, [2] p. : fot., n. muz. ; 25 cm. + An.: CD-ROM.
300 ex.
ISBN 978-9975-51-038-7 (în cop. tare).
[2009-2171].

24. Lescu, Mihai


Dor de Dor : [versuri melodice] / text: Mihai Lescu ; muz.: Saveliu Cojocaru. – Ch. : Ate-
lier, 2008 (Tipogr. "Dinamo-MA"). – 129, [3] p. : n. muz., [4] p. fot. color. ; 20 cm.
350 ex.
ISMN 979-0-3480-0055-8
ISBN 978-9975-9558-6-7.
[2009-1151].

25. Maxian Deladolna, Gheorghe


Divertisment melodic / Gheorghe Maxian Deladolna ; notogr.: Gabriel Andronic ; cop.:
Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). – 143 p. : n. muz. ; 21
cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-51-022-6.
ISMN 979-0-3480-0066-4.
[2009-1718].

26. Palii-Păduraru, Lucia


Lerului, Ler… : Colinde şi cântece de iarnă pentru copii / Lucia Palii-Păduraru ; notogr.:
Gabriel Andronic ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). –
46, [1] p. : n. muz. ; 26 cm.

143
Cronica publicaţiilor de note Nr 2-2009 ≡ Music publications annals Nr 2-2009

500 ex.
ISMN 979-0-3480-0082-4.
ISBN 978-9975-51-090-5.
[2009-2145].

27. Verega, Vasile


Păziţi iubirea cea dintâi : [culeg. de cântece] / Vasile Verega ; notogr.: Eudochia Bejan ;
cop.: Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). – 145, [3] p. : n.
muz. ; 20 cm.
Text parţial: lb. rusă. – 200 ex.
ISBN 978-9975-51-032-5.
ISMN 979-0-3480-0070-1.
[2009-1284].

3 PUBLICAŢII ALE OPERELOR DE MUZICĂ INSTRUMENTALĂ


28. Beleaev, Vladimir
Zâna viselor = Фея снов : Piese pentru pian / Vladimir Beleaev ; sel. şi îngrijire: Irina
Stolear ; notogr.: Roman Romanciuc, Gabriel Andronic ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Ch. :
Pontos, 2009 (Tipogr. "Dinamo" SA). – 32 p. : n. muz. ; 29 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – 100 ex.
ISBN 978-9975-51-073-8.
ISMN 979-0-3480-0073-2.
[2009-1735].

29. Ciolac, Nicolae


Piese pentru pian / Nicolae Ciolac. – Ch. : Pontos, 2009 (Tipogr. "Dinamo" ÎS). – 65, [2]
p. : n. muz. ; 29 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-51-085-1.
ISMN 979-0-3480-0081-7.
[2009-2047].

30. Luci, soare, luci! = Свети, солнышко! : Album pentru elevii din şc. şi studiourile de
muz.: Cl. 5-8 : Piese pentru pian / sel. şi îngrijire : Irina Stolear ; notogr.: Roman Romanciuc,
Gabriel Andronic ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). –
95 p. : n. muz. ; 29 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – 100 ex.
ISMN 979-0-3480-0075-6.
ISBN 978-9975-51-075-2.
[2009-2095].

31. Negruţă, Oleg


Dispoziţie de primăvară = Весеннее настроение : Piese pentru pian / Oleg Negruţă ;
sel. şi îngrijire : Irina Stolear ; сост. и ред. Ирина Столяр ; notogr.: Roman Romanciuc ; cop.:

144
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Ruxanda Romanciuc. – Ch. : "Pontos" SRL, 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). – 58, [1] p. : il., n.
muz. ; 29 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – 100 ex.
ISBN 978-9975-51-035-6.
ISMN 979-0-3480-0071-8.
[2009-1215].

32. Rotaru, Parascovia


Muzica pentru instrumente de suflat în creaţia compozitorilor din Republica Moldova : (a
doua jumătate a sec. XX) / Parascovia Rotaru ; notogr.: Gabriel Andronic ; cop.: Ruxanda
Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). – 158, [1] p. : fig., n. muz. ; 20 cm.
Rez.: lb. engl., fr., rusă. – Bibliogr.: p. 112-123 (174 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-51-068-4.
ISMN 979-0-3480-0072-5.
[2009-1590].

33. Transcrieri pentru pian = Фортепианные транскрипции / sel. şi îngrijire: Irina


Stolear ; notogr.: Roman Roamnciuc, Gabriel Andronic ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Ch. :
Pontos, 2009 (Tipogr. "Dinamo" SA). – 43 p. : fot., n. muz. ; 29 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – 100 ex.
ISBN 978-9975-51-074-5.
ISMN 979-0-3480-0074-9.
[2009-1736].

7 PUBLICAŢII METODICE CU NOTE LA DISCIPLINELE MUZICAL-


ISTORICE ŞI TEORETICE. SOLFEGII ŞI DICTĂRI. LUCRĂRI MUZICALE
ÎN PUBLICAŢII DE MUZICOLOGIE ŞI METODICE MUZICALE
34. Stici, Alexandra
Educaţia muzicală şi metodica predării : pentru colegiile pedagogice cu profilurile: Pe-
dagogia învăţ. primar şi Pedagogia preşc. / Alexandra Stici. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. Ed.
"Universul" ÎS). – 223 p. : fig., n. muz., tab. ; 22 cm.
ISBN 9975-9510-3-1.
[2009-1449].

8 NOTE MUZICALE PUBLICATE ÎN SERIALE


35. Bejan, Ion. Ţara mea de dincolo de Prut : [versuri melodice] / versuri : Nicolae
Dabija ; muz.: Ion Bejan // Lit. şi arta. – 2009. – 26 noiemb. – P. 2.

36. Cete, lele, cetioară, dragă : [colindă] / culeasă şi îngrijită de Andrei Tamazlâcaru ;
notogr. computerizată : Tamara Mogâldea // Noi. – 2009. – Nr 12. – P. 8.

145
Cronica publicaţiilor de note Nr 2-2009 ≡ Music publications annals Nr 2-2009

37. Cete, lele, cetioară, dragă : [colindă] / culeasă şi îngrijită de Andrei Tamazlâcaru ;
versuri populare // Moldova : ser. nouă. – 2009. – Nr 12. – P. 6.

38. Chipăruş, miros frumos : [colindă] / culeasă şi îngrijită de Andrei Tamazlâcaru ;


versuri populare ; informator : Alexandra Roşca // Moldova : ser. nouă. – 2009. – Nr 12. – P.
6.

39. Chipăruş, miros frumos : [colindă] / culeasă şi îngrijită de Andrei Tamazlâcaru ; in-
formator : Alexandra Roşca ; notogr. computerizată : Tamara Mogâldea // Noi. – 2009. – Nr
12. – P. 8.

40. Da Ler – Vasile : [colindă] / culeasă şi îngrijită de Andrei Tamazlâcaru ; versuri po-
pulare ; informatori : Eufrosinia Popovici-Simeniuc ; Ion Simeniuc // Moldova : ser. nouă. –
2009. – Nr 12. – P. 6.

41. Dani, Vitalie. Leagănul meu e Moldova : [cântece] / text : Maria Tofan-Bâlici ; muz.
: Vitalie Dani // Lit. şi arta. – 2009. – 27 aug. – P. 6.

42. De la-nceput pîn′la sfîrşit : [colindă] / culeasă şi îngrijită de Andrei Tamazlâcaru ;


versuri populare ; informator : Chiril Vuico // Moldova : ser. nouă. – 2009. – Nr 12. – P. 7.

43. Florile dalbe, flori de măr : [colindă] / culeasă şi îngrijită de Andrei Tamazlâcaru ;
informator : Teodor Chircu ; notogr. computerizată : Tamara Mogâldea // Noi. – 2009. – Nr 12.
– P. 8.

44. Fuge, Cerbul trestioru : [colindă] / culeasă şi îngrijită de Andrei Tamazlâcaru ; ver-
suri populare ; informator : Eugenia Lambrinoc // Moldova : ser. nouă. – 2009. – Nr 12. – P. 6.

45. Garbuz, Gheorghe. Pe cîmpia verde : [versuri melodice] / muz. : Gheorghe


Garbuz ; versuri populare // Alunelul. – 2009. – Nr 7/8. – P. 8.

46. Într-o dalbă zi de mai : [colindă] / culeasă şi îngrijită de Andrei Tamazlâcaru ; in-
formator : Mihai Roşca ; notogr. computerizată : Tamara Mogâldea // Noi. – 2009. – Nr 12. –
P. 9.

47. La tulpina mărului : [colindă] / culeasă şi îngrigită de Andrei Tamazlâcaru ; infor-


mator : Galina Racu ; notogr. computerizată : Tamara Mogâldea // Noi. – 2009. – Nr 12. – P.
9.

48. Lungu, Vasile. Sîrba de la nord / versuri şi muz. : Vasile Lungu // Făclia. – 2009. –
21 noiemb. – P. 11.

49. Melnic, Ion. Sora mea : [versuri melodice] / muz. : Ion Melnic ; versuri : Eugenia
Postică // Alunelul. – 2009. – Nr 11. – P. 2.

146
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

50. Munteanu, Maria. "Drag mi-e cântecul şi mie" / muz. : Maria Munteanu // Univers
pedagogic pro. – 2009. – 17 dec. – P. 7. – Cuprins : Flămând şi trist e greieraşul / versuri :
Marcela Mardare ; Iarna mireasă / versuri : Ada Zaporojanu ; Moş Crăciun / versuri : Maria
Munteanu.

51. Nouraş din Vefliem : [colindă] / culeasă şi îngrijită de Andrei Tamazlâcaru ; infor-
mator : Petru Harbuz ; notogr. computerizată : Tamara Mogâldea // Noi. – 2009. – Nr 12. – P.
9.

52. Rege – munte, vîrf de munte : [colindă] / culeasă şi îngrijită de Andrei Tamazlâcaru
; informator : Tatiana Beşliu ; notogr. computerizată : Tamara Mogâldea // Noi. – 2009. – Nr
12. – P. 9.

53. Rege – munte, vîrf de munte : [colindă] / culeasă şi îngrijită de Andrei Tamazlâcaru
; versuri populare ; informator : Tatiana Beşliu // Moldova : ser. nouă. – 2009. – Nr 12. – P. 7.

54. Şaptefraţi, Anatol. Toamna : (romanţă) / versuri : Ion Vatamanu, Adrian Gavriliuc ;
muz. : Anatol Şaptefraţi // Făclia. – 2009. – 21 noiemb. – P. 10.

55. Te du din sate între miei şi oi : [cântec de stea] / cules şi îngrijit de Andrei
Tamazlâcaru ; informator : Valentina Volotcov ; notogr. computerizată : Tamara Mogâldea //
Noi. – 2009. – Nr 12. – P. 8.

56. Trudov, Olga. Învăţătoarea : [cântece] / versuri : Mihail Roman ; muz. : Olga
Trudov // Florile dalbe. – 2009. – 1 oct. – P. 4.

57. Trudov, O. Vine iarna : [cântece] / versuri : M. Ungureanu ; muz. : O. Trudov //


Florile dalbe. – 2009. – 10 dec. – P. 4.

58. Ungureanu, Mihai. Colind / versuri şi muz. de Mihai Ungureanu // Făclia. – 2009.
– 5 dec. – P. 7.

59. Пожар, С. Детство в нас живет : [песни] / муз. : С. Пожар ; стихи : М. Колосо-
вой // Наше поколение. – 2009. – Nr 11. – P. 78-80.

147
Cronica publicaţiilor de note Nr 2-2009 ≡ Music publications annals Nr 2-2009

Index de nume la "Cronica publicaţiilor de note" Nr 2-2009

A N
Adam, Veaceslav 18 Negruţă, Oleg 31
Andronic, Gabriel 22-23, 25-26, 28, 30, 32-33
Anton, Pavel 20-22 P

B Palii-Păduraru, Lucia 26
Popescu, Veaceslav 21
Bejan, Eudochia 27 Popovici-Simeniuc, Eufrosinia 40
Bejan, Ion 35 Postică, Eugenia 49
Beleaev, Vladimir 28
Beşliu, Tatiana 52, 53 R

C Racu, Galina 47
Roman, Mihail 56
Chircu, Teodor 43 Romanciuc, Roman 20-22, 28, 30-31, 33
Ciolac, Nicolae 29 Romanciuc, Ruxanda 20, 22-23, 25-28, 30-33
Cojocaru, Saveliu 24 Roşca, Alexandra 38-39
Roşca, Mihai 46
D Rotaru, Parascovia 32
Dabija, Nicolae 35 S
Dani, Vitalie 41
Dănilă, Andrei 18 Simeniuc, Ion 40
Diaconu, Sergiu 18 Sofronovici, Ştefan 18
Sofronovici, Tatiana 18
E Stici, Alexandra 34
Eminescu, Mihai 22 Stolear, Irina 28, 30-31, 33

G Ş

Garbuz, Gheorghe 45 Şaptefraţi, Anatol 54


Gavriliuc, Adrian 54 T
Ghimpu Munteanu, Veta 23
Tamazlâcaru, Andrei 36-40, 42-44, 46-47, 51-
Harbuz, Petru 51 53, 55
Tofan-Bâlici, Maria 41
L Trudov, O. 57
Lambrinoc, Eugenia 44 Trudov, Olga 56
Lescu, Mihai 24 U
Lungu, Vasile 48
Ungureanu, M. 57
M Ungureanu, Mihai 58
Mardare, Marcela 50 V
Maxian Deladolna, Gheorghe 25
Melnic, Ion 49 Vatamanu, Ion 54
Micle, Veronica 22 Verega, Vasile 27
Mogâldea, Tamara 36, 39, 43, 46-47, 51-52, Vîlcu, Mihai 21
55 Volotcov, Valentina 55
Munteanu, Maria 50 Vuico, Chiril 42

148
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Z
Zaporojanu, Ada 50
И
Колосовой, М. 59
М
Мироненко, Ярослав Петрович 19
П
Панько, Виктор 19
Пожар, С. 59
С
Столяр, Ирина 31

149
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2009 ≡ Magazine article annals Nr 12-2009

CRONICA ARTICOLELOR DE MAGAZINES ARTICLE


REVISTĂ ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2009
DECEMBRIE NR 12 DECEMBER
(3825-4162)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
3825. Bostan, Ion. Ştiinţa şi învăţământul – două componente indispensabile ale
dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere / Ion Bostan // Akademos. – 2009. – Nr 3. – P. 62-
63 : des. – Rez. în lb. engl.

3826. Canţer, Valeriu. Evaluarea cercetării şi a personalului ştiinţific – un imperativ al


procesului de modernizare a ştiinţei şi învăţământului / Valeriu Canţer // Akademos. – 2009. –
Nr 3. – P. 80-84 : fig. – Rez. în lb. engl.

3827. Cuciureanu, Gheorghe. Peisajul ştiinţific global. Trăsături şi tendinţe / Gheor-


ghe Cuciureanu // Akademos. – 2009. – Nr 3. – P. 34-40 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 40 (15 tit.).

3828. Duca, Gheorghe. Ştiinţa şi societatea în condiţiile de criză / Gheorghe Duca //


Akademos. – 2009. – Nr 3. – P. 52-56. – Rez. în lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 3858, 4007-08)

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


(Vezi Nr 3862, 3972, 3899)
069 Muzee
(Vezi Nr 3876)
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 Filozofie
3829. Breton, David Le. Designul corpului masculin : [fragm. din vol. Antropologia
corpului şi modernitatea] / David Le Breton ; trad. din fr. : Liliana Rusu // Sud-Est cultural. –
2009. – Nr 4. – P. 139-144.

150
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3830. Cimpoi, Mihai. Noica : neutralitatea cămilei şi "fiinţa bolnavă" : [studiu filosofic
asupra lucrării "Modelul cultural european" de C. Noica, Bucureşti, 1993] / Mihai Cimpoi //
Sud-Est cultural. – 2009. – Nr 4. – P. 33-38.

3831. Ţurcanu, Ion. Constantin Noica : Istoria lui ca şi cum : [despre conceptul
noicean ] / Ion Ţurcanu // Sud-Est cultural. – 2009. – Nr 4. – P. 145-151.

159.9 Psihologie
3832. Maximciuc, Victoria. Cercetarea corelaţiei dintre emoţii şi voinţă la copii cu re-
ţinere în dezvoltarea psihică (RDP) / Victoria Maximciuc // Psihologie. Pedagogie spec. Asis-
tenţă soc. – 2009. – Nr 3. – P. 24-34 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

3833. Maximciuc, Victoria. Resurse dezvoltativ-corecţionale ale sferei emoţional-


volitive la copiii cu abateri în dezvoltare / Victoria Maximciuc // Psihologie. Pedagogie spec.
Asistenţă soc. – 2009. – Nr 3. – P. 66-69. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

3834. Prepeliţă, Elena. Raportul dintre imaginea de sine şi aptitudinile comunicative


la adolescenţii din familiile temporar dezintegrate / Elena Prepeliţă // Psihologie. Pedagogie
spec. Asistenţă soc. – 2009. – Nr 3. – P. 92-95 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

3835. Racu, Igor. Particularităţile dezvoltării afectivităţii la preadolescenţii educaţi în


situaţii sociale de dezvoltare diferite / Igor Racu, Angela Verdeş // Psihologie. Pedagogie
spec. Asistenţă soc. – 2009. – Nr 3. – P. 79-83 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.

3836. Racu, Iulia. Relaţia dintre autoapreciere şi anxietate la preadolescenţi : [cerce-


tări psihologice] / Iulia Racu // Psihologie. Pedagogie spec. Asistenţă soc. – 2009. – Nr 3. – P.
70-74 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 10 tit.

27 CREŞTINISM
3837. Despre post în postul Naşterii Domnului. Ce spun duhovnicii // Luminătorul. –
2009. – Nr 5. – P. 45-51.

3838. Moroşanu, Andrei. Deşteptarea de după blestem = The church from


Mindreshti = Пробуждение после проклятия : [despre hramul Bisericii Adormirii Maicii Dom-
nului din satul Mândreşti, raionul Teleneşti] / Andrei Moroşanu // Moldova : ser. nouă. – 2009.
– Nr 12. – P. 14-16 : fot. – Text şi în lb. engl., rusă.

3839. Popescu, Leontin. Morala creştină privitor la sensul noţiunii "Persoană" /


Leontin Popescu // Luminătorul. – 2009. – Nr 5. – P. 32-37. – Bibliogr. în note, p. 37 (15 tit.).

3840. Pruteanu, Petru. Hristos răstignit pe cruce sau pe stâlp? Argumente împotriva
martorilor lui Iehova / Petru Pruteanu // Luminătorul. – 2009. – Nr 5. – P. 25-31 : fot.

151
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2009 ≡ Magazine article annals Nr 12-2009

3841. Rusnac, Mircea. Arhimandrit Teofil Pâraian – un distins misionar : [al tinerilor :
In memoriam (1929-2009)] // Luminătorul. – 2009. – Nr 5. – P. 9-13 : fot. – Bibliogr. : 35 tit.

3842. Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul : [Mitropolitul Ţării Româneşti (1708-1716)]
// Luminătorul. – 2009. – Nr 5. – P. 2-8 : fot. – Bibliogr. în note, p. 8 (9 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 4058, 4120)

3 ŞTIINŢE SOCIALE
314/316 Societate
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
3843. Malanciuc, Irina. Particularităţi ale fenomenului abandonului copilului de vârstă
0-7 ani în Republica Moldova / Irina Malanciuc // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe
Medicale. – 2009. – Nr 4. – P. 127-135 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 9 tit.

3844. Platon, Mihail. Problema strategiei dezvoltării umane : [a soc. mold.] / Mihail
Platon // Administrarea Publ. – 2009. – Nr 3/4. – P. 46-60. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 13
tit. şi în note, p. 60 (4 tit.).

3845. Popescu, Teodor. Evoluţia societăţii industriale spre cea postindustrială / Teo-
dor Popescu // Administrarea Publ. – 2009. – Nr 3/4. – P. 61-74. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.
: 7 tit.

3846. Костандаки, Георгий. Анализ структуры и основных компонентов


социальной сферы / Георгий Костандаки // Economie şi Sociologie. – 2009. – Ed. supl. –
P. 62-68. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.
(Vei de asemenea Nr 3906)
316.6 Psihologie socială
3847. Losîi, Elena. Profilul psihologic al liderului sindical eficient / Elena Losîi, Stela
Guzun // Psihologie. Pedagogie spec. Asistenţă soc. – 2009. – Nr 3. – P. 35-44 : fig., tab. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 11 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3834, 3859, 3931-32)

32 POLITICĂ
321 Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice
3848. Федоров, Г. Понятие, типы и формы демократии / Г. Федоров // Закон и
жизнь. – 2009. – Nr 11. – P. 4-16. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.

323 Politică internă


323(478) Politica internă a Republicii Moldova
3849. Bahnaru, Vasile. Lipsa identităţii naţionale ca element al crizei / Vasile
Bahnaru // Akademos. – 2009. – Nr 3. – P. 71-73 : des. – Rez. în lb. engl.

152
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3850. Cărăuş, Tamara. Zadarnicele chinuri ale identităţii : [naţionale] / Tamara Cără-
uş // Sud-Est cultural. – 2009. – Nr 4. – P. 29-32.

3851. Cimpoeşu, Dorin. A doua comunizare a Basarabiei, după stalinizarea din 1944
: [febr. 2001- iul. 2009] / Dorin Cimpoeşu // Limba Română. – 2009. – Nr 11/12. – P. 193-212.
– Bibliogr. în note, p. 211-212 (36 tit.).

3852. Filat, Vlad. Vlad Filat : "Avem scopuri clare şi vom merge consecvent spre rea-
lizarea lor" : [interviu cu Primul-Ministru al Rep. Moldova] / consemnare de rep. rev. // Admi-
nistrarea Publ. – 2009. – Nr 3/4. – P. 8-10 : fot.

3853. Грек, И. Ф. Проявление идентичности в этнопсихологии болгар и гагаузов


Молдовы во второй половине XVIII-XX вв. : (ист.-полит. дискурс) / И. Ф. Грек // Stratum
plus. – 2005/2009. – Nr 6. – P. 566-585. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 35 tit.

3854. Синяева-Панковска, Н. А. Модели молдавской идентичности / Н. А.


Синяева-Панковка // Stratum plus. – 2005/2009. – Nr 6. – P. 541-565. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 71 tit.

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


3855. Ferrero-Waldner, Benita. "…Ne angajăm să ajutăm Republica Moldova…" :
Discursul Comisarului European pentru Relaţii Externe şi Politică de Vecinătate în plenul
Parlamentului Rep. Moldova din 27 noiemb. 2009 / Benita Ferrero-Waldner // Administrarea
Publ. – 2009. – Nr 3/4. – P. 11-14.

3856. Скулиос, Эмануель. Эмануель Скулиос : Работа спорится, когда нет


ощущения, что ты работаешь : [интервью с советником по культуре и сотрудничеству
Посольства Франции, дир. Фр. Альянса в Молдове] / записала : Ольга Кротевич //
Aquarelle. – 2009. – Nr 12. – P. 26-28 : fot.

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


330 Economie în general
3857. Cuşnir, Angela. Din istoria crizelor economice : Marea Depresiune / Angela
Cuşnir // Akademos. – 2009. – Nr 3. – P. 46-47 : des. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

3858. Ganea, Victoria. Particularităţi metodologice cu referire la procesul de investiţie


în inovaţii / Victoria Ganea // Economie şi Sociologie. – 2009. – Ed. supl. – P. 24-29. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. : 3 tit.

3859. Moldovan, Dumitru. Creştinismul, "misiunea" crizelor economice şi instrumen-


te psihologice anticriză / Dumitru Moldovan // Akademos. – 2009. – Nr 3. – P. 48-51 : des. –
Rez. în lb. engl.

153
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2009 ≡ Magazine article annals Nr 12-2009

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii


(Vezi Nr 3911)
331.105.44 Sindicate
(Vezi Nr 3047)

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


3860. Timuş, Angela. Politica în domeniul ajutorului de stat - componentă esenţială a
politicii concurenţei : [întreprinderilor] / Angela Timuş, Victoria Timuş // Economie şi Sociolo-
gie. – 2009. – Ed. supl. – P. 76-85 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

336 Finanţe
3861. Bacal, Petru. Realizări şi probleme în implementarea taxelor pentru utilizarea
resurselor acvatice şi biologice : [reglementat de tit. VIII al Codului Fiscal, Rep. Moldova] /
Petru Bacal // Economica. – 2009. – Nr 5. – P. 32-39 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr. : 7 tit. – Text şi în lb. engl.

3862. Cebotaru, Eugenia. Utilizarea sistemelor informaţionale "TeleBank" în Repu-


blica Moldova / Eugenia Cebotaru // Administrarea Publ. – 2009. – Nr 3/4. – P. 167-173. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

3863. Chiriac, Natalia. Particularităţile pieţei financiare a Republicii Moldova în condi-


ţiile crizei actuale / Natalia Chiriac // Economie şi Sociologie. – 2009. – Ed. supl. – P. 37-42 :
tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 2 tit.

3864. Sidorenco, Diana. Privind baza fiscală pentru reţinerea impozitului pe venit în
mărime de 10% din câştigurile de la acţiunile de publicitate în formă nemonetară / Diana
Sidorenco // Contabilitate şi audit. – 2009. – Nr 12. – P. 56-57.

3865. Stariţina, Ludmila. Simbioza modelelor matematice ale băncii / Ludmila


Stariţîna, Olesea Tuz // Economie şi Sociologie. – 2009. – Ed. supl. – P. 69-75. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 5 tit.

3866. Закерничная, Анна. О применении статьи 11 НК и о защите прав налого-


плательщика / Анна Закерничная // Contabilitate şi audit. – 2009. – Nr 12. – P. 52-55.

3867. Календарь налогоплательщика на январь 2010 года // Contabilitate şi audit.


– 2009. – Nr 12. – P. 70-74 : tab.

3868. Ставинский, Игорь. НДС при реструктуризации предпринимательской


деятельности / Игорь Ставинский // Contabilitate şi audit. – 2009. – Nr 12. – P. 21.
(Vezi de asemenea Nr 3878)

154
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea eco-


nomiei. Producţie. Servicii. Preţuri
338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova
3869. Belostecinic, Grigore. Sugestii privind modernizarea economică şi europeni-
zarea Republicii Moldova / Grigore Belostecinic // Akademos. – 2009. – Nr 3. – P. 64-67 :
des. – Rez. în lb. engl.

3870. Catan, Petru. Evaluarea eficienţei utilizării potenţialului de producţie în baza


evaluării resurselor separate a producţiei agricole / Petru Catan // Economie şi Sociologie. –
2009. – Ed. supl. – P. 29-36. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

3871. Mladinoi, Vasile. Pomicultura perioadei de tranziţie la relaţiile de piaţă / Vasile


Mladinoi, Maria Pântea, Ion Caraman // Economie şi Sociologie. – 2009. – Ed. supl. – P. 52-
61 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 8 tit.

3872. Republica Moldova. Guvernul. Programul de stabilizare şi relansare econo-


mică a Republicii Moldova pe anii 2009-2011 : [Anexă la Hotărârea Guvernului Nr 790 din 1
dec. 2009] // Administrarea Publ. – 2009. – Nr 3/4. – P. 15-36.
(Vezi de asemenea Nr 3860)

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.1 Probleme generale. Piaţă
3873. Grosu, Vladimir. Segmentarea pieţei internaţionale : premisă pentru adoptarea
deciziilor de marketing / Vladimir Grosu // Economica. – 2009. – Nr 5. – P. 70-74. – Rez. în lb.
rom., engl. – Bibliogr. : 10 tit. – Text şi în lb. engl.

3874. Zubco, Roman. Piaţa internaţională a serviciilor de consultaţii în afaceri – reali-


tăţi şi perspective / Roman Zubco // Economica. – 2009. – Nr 5. – P. 75-80 : fig., tab. – Rez.
în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 12 tit. – Text şi în lb. engl.

339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional


3875. Albul, Elena. Constituirea şi evoluţia sistemului vamal în Republica Moldova /
Elena Albul // Legea şi viaţa. – 2009. – Nr 11. – P. 55-58. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 12 tit.

3876. Costin, Petru. A deschis geamul spre Europa… = He Opened the Window To
Europe = В Европу прорубил окна… : [interviu cu P. Costin, şef-adjunct al Serviciului Vamal
Chişinău despre colecţiile muzeului său] / interlocutor : Victor Voscoboinic // Open Skies. –
2009. – Nr 11/12. – P. 62-67 : fot. – Text paral. : lb. rom., engl., rusă.

3877. Ţâu, Nicolae. Prerogativele industriei vinului privind asigurarea avantajului


competitiv al Republicii Moldova pe pieţele externe / Nicolae Ţâu // Economica. – 2009. – Nr
5. – P. 60-69 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 9 tit. – Text şi în lb. engl.

155
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2009 ≡ Magazine article annals Nr 12-2009

339.7 Finanţe internaţionale


3878. Ceceli, Irina. Unele abordări ale diferenţierii practicii de optimizare fiscală şi
comportament privind evaziunea fiscală în ţările UE şi RM / Irina Ceceli // Economica. – 2009.
– Nr 5. – P. 49-55. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 5 tit. – Text şi în lb. engl.

3879. Deseatnicov, Ivan. Abordări teoretice referitoare la determinanţii ISD şi speci-


ficul investiţiilor japoneze : [Investiţiile Străine Directe] / Ivan Deseatnicov // Economica. –
2009. – Nr 5. – P. 81-91. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 26 tit. – Text şi în lb. engl.

3880. Lopatniov, Oxana. Tranzacţiile internaţionale cu serviciile de comunicaţii dintre


Republica Moldova şi Uniunea Europeană : [studiu de caz : SA Moldtelecom] / Oxana
Lopatniov // Economica. – 2009. – Nr 5. – P. 91-97 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr. : 7 tit. – Text şi în lb. engl.

3881. Старицына, Людмила. Финансовая конвергенция ЕС : выгоды и издержки


/ Людмила Старицына, Георгий Костандаки // Economie şi Sociologie. – 2009. – Ed. supl.
– P. 85-110 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
3882. Боршевский, А. Местные законы и их использование мировыми судами
Бессарабии : (вторая половина XIX в.) / А. Боршевский // Закон и жизнь. – 2009. – Nr 11.
– P. 42-45. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 15 tit.

341 Drept internaţional


3883. Căldare, Gheorghe. Rolul Consiliului Europei în democratizarea societăţii din
Republica Moldova / Gheorghe Căldare, Maria Lupaşco // Administrarea Publ. – 2009. – Nr
3/4. – P. 175-188. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 20 tit.

3884. Ciugureanu-Mihailuţă, Carolina. Comitetul pentru drepturile copilului - meca-


nism internaţional de protecţie şi garantare a drepturilor copilului / Carolina Ciugureanu-
Mihailuţă // Legea şi viaţa. – 2009. – Nr 11. – P. 17-22. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 12 tit. şi
în note, p. 22 (6 tit.).

3885. Sabiescu, Bianca Luciana. Convenţia Europeană a Drepturilor Omului : noţi-


uni introductive şi metode de interpretare / Bianca Luciana Sabiescu // Legea şi viaţa. – 2009.
– Nr 11. – P. 44-46. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 10 tit.

3886. Sabiescu, Bianca. Dreptul la viaţă – unul dintre cele mai importante drepturi
ale omului : [în Convenţia Europeană a Drepturilor Omului] / Bianca Sabiescu // Legea şi
viaţa. – 2009. – Nr 12. – P. 44-48. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 24 tit.

156
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3887. Snegureac, Lilia. Euro epopee în metru aniversar : [interviu cu L. Snegureac,


dir. Biroului de Informare al Consiliului Europei] / interlocutor : Cornelia Amârîtu ; fot. : Igor
Schimbător // Punkt. – 2009. – Nr 29. – P. 10-12 : fot.

3888. Бурдужа, В. Новые тенденции в сфере международной защиты прав че-


ловека / В. Бурдужа // Закон и жизнь. – 2009. – Nr 12. – P. 48-52. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 7 tit.

3889. Морару, В. Совет Европы : перспективы развития / В. Морару, В. Бурдужа


// Закон и жизнь. – 2009. – Nr 12. – P. 11-14. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 3 tit.

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


3890. Costachi, Gheorghe. Esenţa legalităţii ca pilon fundamental al statului de drept
/ Gheorghe Costachi // Legea şi viaţa. – 2009. – Nr 11. – P. 8-12. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. în
note, p. 12 (19 tit.).

3891. Costachi, Gheorghe. Temeiurile răspunderii constituţionale – particularităţi şi


semnificaţie / Gheorghe Costachi, Oleg Arseni // Legea şi viaţa. – 2009. – Nr 12. – P. 4-8. –
Rez. în lb. fr. – Bibliogr. : 20 tit.

3892. Solomon, Ioan. Libertatea şi siguranţa persoanei în sistemele constituţionale al


României şi Republicii Moldova / Ioan Solomon // Legea şi viaţa. – 2009. – Nr 11. – P. 23-28.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 16 tit.

3893. Боршевский, А. Защита конституционных прав и свобод граждан / А.


Боршевский // Закон и жизнь. – 2009. – Nr 12. – P. 20-25. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 10
tit.

3894. Влах, И. Функции государства и государственного управления / И. Влах //


Закон и жизнь. – 2009. – Nr 11. – P. 26-28. – Rez. în lb. engl.

3895. Гуцуляк, В. Административный процесс и административные производст-


ва / В. Гуцуляк, Б. Флоря // Закон и жизнь. – 2009. – Nr 11. – P. 17-26. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 6 tit.

3896. Гуцуляк, В. К вопросу о механизме реализации Республикой Молдова


национального суверенитета / В. Гуцуляк // Закон и жизнь. – 2009. – Nr 12. – P. 4-8. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 12 tit.

3897. Гуцуляк, В. И. Кодекс Республики Молдова о правонарушениях :


юридический анализ, проблемы, пути их разрешения / В. И. Гуцуляк // Administrarea
Publ. – 2009. – Nr 3/4. – P. 104-114. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

3898. Мишин, С. Выбор общечеловеческих ценностей и форм правления / С.


Мишин // Закон и жизнь. – 2009. – Nr 12. – P. 44-48. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3883)

157
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2009 ≡ Magazine article annals Nr 12-2009

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


3899. Alecu, Gheorghe. Analiza juridico-penală a subiectelor infracţiunilor informati-
ce în viziunea Legii nr 286 din 17.07.2009 / Gheorghe Alecu // Legea şi viaţa. – 2009. – Nr
11. – P. 13-16. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 12 tit.

3900. Balan, Oleg. Nivelul de angajare a Republicii Moldova în lupta contra criminali-
tăţii economice / Oleg Balan, Traian Mânzală // Administrarea Publ. – 2009. – Nr 3/4. – P. 89-
94. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 17 tit.

3901. Bejan, Octavian. Caracterizare a modurilor de structurare a cercetării crimino-


logice / Octavian Bejan // Legea şi viaţa. – 2009. – Nr 12. – P. 35-36. – Rez. în lb. fr. –
Bibliogr. : 8 tit.

3902. Dinu, Dumitru. Interceptarea şi înregistrarea comunicărilor în sistemul acţiuni-


lor de urmărire penală / Dumitru Dinu // Legea şi viaţa. – 2009. – Nr 11. – P. 51-54. – Rez. în
lb. fr. – Bibliogr. : 9 tit.

3903. Faigher, Anatolie. Noţiunea, aspectul istoric de dezvoltare şi particularităţile


riscului întemeiat în dreptul penal / Anatolie Faigher // Legea şi viaţa. – 2009. – Nr 12. – P.
23-34. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 43 tit.

3904. Gheorghiţă, M. O gândire criminalistică fiecărui jurist / M. Gheorghiţă // Legea


şi viaţa. – 2009. – Nr 11. – P. 4-7. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. în note, p. 7 (11 tit.).

3905. Ghernajă, Geta-Cristina. Privire comparată asupra răspunderii penale a jude-


cătorului reflectată în legislaţia României şi Republicii Moldova / Geta-Cristina Ghernajă //
Legea şi viaţa. – 2009. – Nr 11. – P. 28-31. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. : 18 tit.

3906. Димитров, Ю. Общество и коррупция : пути соприкосновения и противо-


действия / Ю. Димитров // Закон и жизнь. – 2009. – Nr 11. – P. 49-52. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 5 tit.

3907. Флоря, В. Принуждение лица к изъятию органов или тканей с целью


трансплантации : правовые аспекты / В. Флоря // Закон и жизнь. – 2009. – Nr 12. – P. 15-
19 : tab. – Bibliogr. : 5 tit.

346 Drept economic. Legea controlului guvernamental asupra economiei


3908. Игнатьев, В. Контуры новой теории государственно-правового регулиро-
вания и саморегулирования предпринимательской деятельности в РМ в перспективе
европейской интеграции / В. Игнатьев // Закон и жизнь. – 2009. – Nr 11. – P. 29-38. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 29 tit.

158
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

347 Drept civil


347.1 Generalităţi
3909. Ciobanu, Natalia. Regimul juridic al dreptului la nume al persoanei fizice /
Natalia Ciobanu / Natalia Ciobanu // Legea şi viaţa. – 2009. – Nr 12. – P. 37-40. – Rez. în lb.
fr. – Bibliogr. : 16 tit.
347.7 Drept comercial
3910. Ciobanu, N. Formarea contractului comercial internaţional. Oferta de contracta-
re / N. Ciobanu // Legea şi viaţa. – 2009. – Nr 11. – P. 39-43. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. :
12 tit.
347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar
(Vezi Nr 3905)
349 Ramuri speciale ale dreptului
349.2 Dreptul muncii
3911. Romandaş, Nicolae. Reglementarea timpului de muncă / Nicolae Romandaş //
Administrarea Publ. – 2009. – Nr 3/4. – P. 95-103. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.

3912. Капша, Тудор. Новогодние праздники и отпуска : правовые аспекты .


[комментарии к Труд. кодексу] / Тудор Капша // Contabilitate şi audit. – 2009. – Nr 12. – P.
66-69 : fot.

3913. Сосна, Б. Правовое регулирование работы по совместительству / Б. Со-


сна, А. Цыгэнаш // Закон и жизнь. – 2009. – Nr 12. – P. 8-11. – Bibliogr. : 4 tit.

349.6 Dreptul ocrotirii naturii şi al mediului înconjurător


3914. Belecciu, Ştefan. Politica de mediu a Republicii Moldova – cadru general de
realizare a protecţiei mediului înconjurător / Ştefan Belecciu, Alina Rotaru // Legea şi viaţa. –
2009. – Nr 12. – P. 16-22. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. : 23 tit.

3915. Nicolau, Ingrid. Aspecte privind raportul juridic de dreptul mediului. Privire
comparativă asupra legislaţiei Republicii Moldova şi a României / Ingrid Nicolau // Legea şi
viaţa. – 2009. – Nr 12. – P. 53-55. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
3916. Boncu, Viorel. Reconstituirea accidentelor rutiere prin metodele retrospectivă
şi introspectivă. Simulaţia şi animaţia computerizată a accidentelor de trafic rutier / Viorel
Boncu // Legea şi viaţa. – 2009. – Nr 12. – P. 41-44. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

3917. Dulschi, Ion. Managementul politico-administrativ în contextul reformei admi-


nistraţiei publice centrale / Ion Dulschi // Administrarea Publ. – 2009. – Nr 3/4. – P. 80-87. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

159
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2009 ≡ Magazine article annals Nr 12-2009

3918. Dulschi, Silvia. Abordări conceptuale privind cultura securităţii şi apărării naţi-
onale / Silvia Dulschi // Administrarea Publ. – 2009. – Nr 3/4. – P. 75-79. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 13 tit.

3919. Stamatin, Rodion. Administrarea publică – fenomen social sistemic / Rodion


Stamatin // Administrarea Publ. – 2009. – Nr 3/4. – P. 202-211. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. :
12 tit. şi în note, p. 211 (20 tit.).

3920. Stelescu (Croce), Eugenia. Necesitatea reformării administraţiei publice locale


/ Eugenia Stelescu (Croce) // Legea şi viaţa. – 2009. – Nr 12. – P. 51-53. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 5 tit.

3921. Ţepordei, Aurelia. Motivarea non-financiară a funcţionarilor din administraţia


publică / Aurelia Ţepordei // Administrarea Publ. – 2009. – Nr 3/4. – P. 190-201. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 5 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3895, 4158)

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
3922. Республика Молдова. Парламент. Закон о государственной системе со-
циального страхования : [Nr 489- XIV от 08 июля 1999 г. с послед. изм. и доп. до 25. 12.
2008 г.] // Contabilitate şi audit. – 2009. – Nr 12. – P. 88-102.
(Vezi de asemenea Nr 3951)

366 Consumatorism. Probleme ale consumatorului


3923. Tincu, Ecaterina. Comportamentul consumatorului în procesul decizional de
cumpărare / Ecaterina Tincu // Administrarea Publ. – 2009. – Nr 3/4. – P. 212-216 : fig. – Rez.
în lb. fr. – Bibliogr. : 12 tit. şi în note, p. 216 (5 tit.).

368 Asigurări
3924. Aspecte conceptuale privind asigurarea şi managementul calităţii asistenţei
medicale / Mihai Ciocanu, Tatiana Macarova, Mihail Rotaru [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a
Moldovei. Ştiinţe Medicale. – 2009. – Nr 4. – P. 4-28 : fig. – Rez. în lb. rom., engl.

3925. Botnari, Nadejda. Unele aspecte privind evoluţia sectorului naţional de asigu-
rări şi stabilitatea financiară a operatorilor acreditaţi în acest sector / Nadejda Botnari, Aliona
Teacă // Economica. – 2009. – Nr 5. – P. 40-43. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 5 tit. –
Text şi în lb. engl.

3926. Eţco, Constantin. Percepţia aranjamentelor de administrare a asigurărilor obli-


gatorii de asistenţă medicală în Republica Moldova / Constantin Eţco, Mihai Ciocanu, Mircea
Buga [et al.] // Sănătate publ., economie şi management în medicină. – 2009. – Nr 4. – P. 4-
17 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr : 25 tit.

160
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3927. Unele particularităţi economice de activitate a Agenţiei Teritoriale de Asigurări


Medicale Soroca / Mihai Ciocanu, Tudor Grăjdianu, Alexandru Lavric [et al.] // Bul. Acad. de
Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. – 2009. – Nr 4. – P. 29-38 : fig., tab. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Bibliogr. : 4 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3957)

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
(Vezi Nr 3825-26)

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale


3928. Rusu, Mina-Maria. Competenţa de comunicare – perspective de abordare :
[studierea lb. rom. în şcoală] / Mina-Maria Rusu // Limba Română. – 2009. – Nr 11/12. – P.
124-137 : tab. – Bibliogr. : 6 tit.

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


3929. Amarfii-Railean, Nelly. Analiza factorilor de influenţă asupra formării potenţia-
lului profesional al specialiştilor de profil economic în instituţiile de învăţământ superior / Nelly
Amarfii-Railean, Irina Movilă // Economica. – 2009. – Nr 5. – P. 98-102 : fig. – Rez. în lb.
rom., engl. – Bibliogr. : 3 tit. – Text şi în lb. engl.

3930. Costandachi, Gheorghe. Metode de gestionare a efectelor şi consecinţelor re-


zultate din mecanismele administrative de înmatriculare a studenţilor : [analiza pentru anii de
studii 2007-2009-2010] / Gheorghe Costandachi // Economie şi Sociologie. – 2009. – Ed.
supl. – P. 14-23. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

3931. Fornea, Iuliana. Evaluarea importanţei imaginii personalităţii pentru cadrele di-
dactice universitare din medicină / Iuliana Fornea // Sănătate publ., economie şi management
în medicină. – 2009. – Nr 4. – P. 56-61 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr : 8 tit.

3932. Jelescu, Petru. Psihologia umanistică şi practicarea muncii de către studenţii


de la învăţământul cu frecvenţă la zi : [în UPS "Ion Creangă"] / Petru Jelescu // Psihologie.
Pedagogie spec. Asistenţă soc. – 2009. – Nr 3. – P. 45-48 : fig., tab. – Rez. în lb. engl.

3933. Manole,Tatiana. Finanţarea învăţământului superior în Republica Moldova /


Tatiana Manole // Administrarea Publ. – 2009. – Nr 3/4. – P. 124-131 : fig., tab. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 4 tit.

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


391/395 Etnografie
3934. Degteariova, Nadejda. De la eleni şi până în zilele noastre = From Ancient
Hellene till Nowadays = От древних эллинов до наших дней : [ist. costumului naţ. grec] /

161
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2009 ≡ Magazine article annals Nr 12-2009

Nadejda Degteariova // Open Skies. – 2009. – Nr 11/12. – P. 94-96 : fot. – Text paral. : lb.
rom., engl., rusă.

3935. Florea-Donica, Lilia. Costumul medieval românesc / Lilia Florea-Donica //


Limba Română. – 2009. – Nr 11/12. – P. 179-182. – Bibliogr. : 7 tit.

3936. Абакумова-Забунова, Н. В. Общественный быт и нравы русских горожан


Бессарабии в XIX в. / Н. В. Абакумова-Забунова // Stratum plus. – 2005/2009. – Nr 6. – P.
143-165. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 43 tit. şi în notele de subsol.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
(Vezi Nr 3861, 3914, 4014)
53 FIZICĂ
532 Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor
3937. Болога, М. К. Влияние электрического поля и расположения ступеней на
характеристики многоступенчатого насоса / М. К. Болога, И. В. Кожевников // Электрон-
ная обработка материалов. – 2009. – Nr 6. – P. 64-67 : des. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. :
4 tit.
537 Electricitate. Magnetism
3938. Баранов, С. А. Магнитные свойства микро- и нанопроводa в области
сверхвысоких частот / С. А. Баранов // Электронная обработка материалов. – 2009. – Nr
6. – P. 4-11. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.

3939. Гросу, Ф. П. Вращение слабопроводящей жидкости в скрещенных элек-


трическом и магнитном полях / Ф. П. Гросу, М. К. Болога // Электронная обработка ма-
териалов. – 2009. – Nr 6. – P. 52-58 : des. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3937)

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE


544 Chimie fizică
(Vezi Nr 4001)
55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE
551 Geologie generală. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleogeografie
551.5 Meteorologie. Climatologie
3940. Boian, Ilie. Riscul valurilor de frig şi singularităţilor termice negative în Republi-
ca Moldova / Ilie Boian // Mediul Ambiant. – 2009. – Nr 5. – P. 42-44 : fot., tab. – Bibliogr. : 8
tit.
(Vezi de asemenea Nr 3941)

162
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

556 Hidrosferă. Apă în general. Hidrologie


3941. Bostan, Viorel. Simularea numerică a inundaţiilor pe râul Nistru : [iul.-aug.
2008] / Viorel Bostan, Mihail Tambur, Eugenia Burleai // Akademos. – 2009. – Nr 3. – P. 92-
98 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 11 tit.

3942. Calitatea apei izvoarelor şi cişmelelor din raioanele Glodeni şi Făleşti : (Bazinul
hidrografic al râului Prut) / Elena Moşanu, A. Tărîţă, E. Sergentu [et al.] // Mediul Ambiant. –
2009. – Nr 5. – P. 1-3 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
579 Microbiologie
3943. Studiul influenţei compuşilor coordinativi al Cu(II) asupra productivităţii
cianobacteriei Spirulina platensis / Ludmila Batîr, Aurelian Gulea, Victor Ţapcov [et al.] // Bul.
Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii. – 2009. – Nr 1. – P. 109-115 : tab. – Bibliogr. : 15
tit.
58 BOTANICĂ
3944. Glijin, Aliona. Interacţiunea dintre Orobanche Cumana Walr. şi Helianthus
annuus L. la nivelul sistemului radicular / Aliona Glijin // Mediul Ambiant. – 2009. – Nr 5. – P.
31-36 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 37 tit.

3945. Ioniţa, Olga. Speciile de Crepis L. (Asteraceae) din flora Basarabiei / Olga Ioni-
ţa, Andrei Negru // Mediul Ambiant. – 2009. – Nr 5. – P. 11-15 : fig. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 12 tit.
59 ZOOLOGIE
3946. Вакуленко, А. Шакал в Молдове / А. Вакуленко // Охотник и рыболов Мол-
довы. – 2009. – Nr 11. – P. 10-12 : fot.

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
3947. Gheorghian, Tatiana. Caracteristici teoretice ale cercetărilor în medicina gene-
rală / Tatiana Gheorghian, Grigore Bivol, Elena Grejdeanu // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţe Medicale. – 2009. – Nr 4. – P. 81-84. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 4 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4075)

612 Fiziologie. Fiziologie comparată


3948. Parii, Angela. Unele aspecte ale stresului oxidativ în reproducerea asistată /
Angela Parii // Bul. de perinatologie. – 2009. – Nr 4. – P. 38-40 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă.
– Bibliogr. : 6 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3963)

613.6 Riscuri şi întâmplări profesionale privind sănătatea. Igiena şi sănătatea muncii

163
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2009 ≡ Magazine article annals Nr 12-2009

3949. Margine, Leonid. Starea sănătăţii şi protecţia medico-socială a persoanelor


participante la lucrările de lichidare a consecinţelor catastrofei nucleare de la Cernobâl /
Leonid Margine, Corina Vicol // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. – 2009. –
Nr 4. – P. 100-103 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 10 tit.

613.9 Sănătate şi igienă în legătură cu rasa, vârsta, sexul


3950. Maistrenco, Galina. Sănătatea copiilor – indicator al sănătăţii colectivităţilor /
Galina Maistrenco, Zinaida Cobăleanu, Lilia Damaschin // Sănătate publ., economie şi mana-
gement în medicină. – 2009. – Nr 4. – P. 18-21 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr : 11
tit.

3951. Modul de viaţă şi factorii ce influenţează starea de sănătate a populaţiei cu


vârstă de peste 80 de ani din Republica Moldova / Anatol Negură, Tudor Grăjdianu, Mihail
Palanciuc [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. – 2009. – Nr 4. – P. 38-
50 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 5 tit.

3952. Palanciuc, Mihail. Morbiditatea copiilor de vârstă şcolară din mediul urban /
Mihail Palanciuc, Elena Robu // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. – 2009. –
Nr 4. – P. 55-61 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 5 tit.

3953. Sănătatea copiilor – indicator al sănătăţii colectivităţilor / Galina Maistrenco,


Zinaida Cobâleanu, Lili Morari [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. –
2009. – Nr 4. – P. 67-71 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 11 tit.

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor


3954. Ababii, Ion. Sistemul de sănătate în condiţiile crizei economice / Ion Ababii,
Mihai Ciocanu, Ghenadie Ţurcanu // Akademos. – 2009. – Nr 3. – P. 68-70 : fig. – Rez. în lb.
engl.

3955. Ciocanu, Mihai. Aspecte conceptuale privind organizarea sistemului german


de asigurare şi management al calităţii asistenţei medicale şi direcţiile strategice de instituţio-
nalizare a modelului naţional // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. – 2009. –
Nr 4. – P. 179-194 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 16 tit.

3956. Cobâleanu, Zina. Dinamica mortalităţii infantile în Republica Moldova : [studiu]


/ Zina Cobâleanu, Galina Maistrenco // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. –
2009. – Nr 4. – P. 117-123 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 5 tit.

3957. Dinamica indicatorilor de sănătate în condiţiile implementării asigurărilor obli-


gatorii de asistenţă medicală în Republica Moldova / Zina Cobâleanu, Victor Catană, Victor
Talmaci [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. – 2009. – Nr 4. – P. 61-67
: fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 6 tit.

3958. Eţco, Constantin. Estimarea multifactorială a satisfacţiei pacienţilor în raport


cu calitatea serviciilor medicale / Constantin Eţco, Galina Buta // Sănătate publ., economie şi

164
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

management în medicină. – 2009. – Nr 4. – P. 30-33 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr
: 7 tit.

3959. Eţco, Constantin. Percepţia de către părinţi a serviciului asistenţei medicale


primare prestată copiilor : [în cadrul serviciului sanitar] / Constantin Eţco, Alina Ferdohleb,
Ghenadie Damaşcan // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. – 2009. – Nr 4. – P.
157-161 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 9 tit.

3960. Evaluarea capacităţilor instituţionale ale autorităţii decizionale din sistemul de


sănătate şi măsurile de eficientizare a lor / Boris Golovin, Dana Fărcăşanu, Ghenadie
Ţurcanu [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. – 2009. – Nr 4. – P. 141-
146 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 3 tit.

3961. Golovin, Boris. Analiza eficienţei asistenţei medicale spitaliceşti în Republica


Moldova / Boris Golovin // Sănătate publ., economie şi management în medicină. – 2009. –
Nr 4. – P. 22-29: fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr : 7 tit.

3962. Golovin, Boris. Consolidarea asistenţei medicale geriatrice în Republica Mol-


dova : [studiul serviciului geriatric] / Boris Golovin // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe
Medicale. – 2009. – Nr 4. – P. 113-117 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 3 tit.

3963. Golovin, Boris. Expresii metodologice în planificarea şi dezvoltarea sectorului


spitalicesc / Boris Golovin, Oleg Hâncu, Ludmila Topchin [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a
Moldovei. Ştiinţe Medicale. – 2009. – Nr 4. – P. 96-99. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 6
tit.

3964. Malanciuc, Iurie. Eficacitatea economică şi influenţa ei asupra serviciilor medi-


cale / Iurie Malanciuc // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. – 2009. – Nr 4. – P.
84-90 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 11 tit.

3965. Moşin, Veaceslav. Sindromul antifosfolipidic : în ajutorul medicului practic /


Veaceslav Moşin // Bul. de perinatologie. – 2009. – Nr 4. – P. 61-66. – Bibliogr. : 29 tit.

3966. Pregătirea asistentelor medicale cu studii superioare – un imperativ al timpului


/ Dumitru Tintiuc, Tudor Grăjdianu, Elena Stimpovschi [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldo-
vei. Ştiinţe Medicale. – 2009. – Nr 4. – P. 50-55 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 4tit.

3967. Tintiuc, Dumitru. Abordări contemporane cu privire la autoinstruire şi instruire


postuniversitare la distanţă în domeniul sănătăţii publice şi managementului / Dumitru Tintiuc,
Alexandru Lavric // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. – 2009. – Nr 4. – P. 91-
95 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 9 tit.

3968. Tintiuc, Dumitru. Un obiectiv important în dezvoltarea medicinii în Republica


Moldova – reforma asistenţei medicale spitaliceşti / Dumitru Tintiuc, Mihai Ciobanu, Corina
Vicol // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. – 2009. – Nr 4. – P.104-107 : tab. –
Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 5 tit.

165
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2009 ≡ Magazine article annals Nr 12-2009

3969. Ursu, Pavel. Accesul populaţiei la servicii de sănătate în raport cu capacitatea


de plată / Pavel Ursu // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. – 2009. – Nr 4. – P.
146-150 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 4 tit.

3970. Vicol, Corina. Analiza stării sănătăţii la externarea bolnavilor din spitalele raio-
nale / Corina Vicol, Leonid Margine // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. –
2009. – Nr 4. – P. 136-138 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 3 tit.

3971. Некоторые аспекты менеджмента качества в семейной медицине /


Константин Ецко, Наталья Зарбайлова, Елизавета Рябова [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a
Moldovei. Ştiinţe Medicale. – 2009. – Nr 4. – P. 165-173 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr. : 27 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3924, 3926-27, 3950, 3953, 3977)

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor. Preparate
farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale
(Vezi Nr 3982, 3986-87, 3990)

615.8 Fizioterapie. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nemedicale


3972. Puiu, Serghei. Sisteme informatice în examinarea ultrasonografică / Serghei
Puiu // Sănătate publ., economie şi management în medicină. – 2009. – Nr 4. – P. 43-49. –
Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr : 36 tit.

3973. Фрунзе, Р. И. Влияние ритмичного глубокого дыхания на частоту сердеч-


ных сокращений, артериальное давление и микроциркуляцию крови : [метод оздоров-
ления хатха-йога] / Р. И. Фрунзе // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii. – 2009.
– Nr 1. – P. 19-25 : fig. – Bibliogr. : 8 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3975, 3990)

616 Patologie. Medicină clinică


616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare
3974. Maladiile cardiovasculare – cauza principală a decesului / Mariana Florea,
Loredana Mihaela Păşcan, Mohamed Ahmed Mohamed [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Mol-
dovei. Ştiinţe Medicale. – 2009. – Nr 4. – P. 139-141. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 6
tit.

3975. Managementul imagistic al tetralogiei Fallot (TF) / Oxana Malâga, Natalia


Rotaru, Anatol Ciubotaru [et al.] // Sănătate publ., economie şi management în medicină. –
2009. – Nr 4. – P. 50-55 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr : 14 tit.

166
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie


(Vezi Nr 3993)
616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar
3976. Luca, Iulia. Diabetul zaharat – problemă medico-socială de sănătate publică /
Iulia Luca, Tudor Grăjdianu // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. – 2009. – Nr
4. – P. 78-81. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 5 tit.

3977. Tintiuc, Elena. Cadrele medicale în instituţiile stomatologice publice / Elena


Tintiuc // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. – 2009. – Nr 4. – P. 110-113 : fig.,
tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 6 tit.

3978. Valoarea informativ-diagnostică a examenului manometric multimodal în diag-


nosticul afecţiunilor neuromusculare displastice intestinale la copil / Gavril Boian, Veaceslav
Boian, Andrei Vahrameev [et al.] // Bul. de perinatologie. – 2009. – Nr 4. – P. 50-56 : fig., tab.
– Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 7 tit.

616.4 Patologia tubului limfatic, a organelor hemopoetice (hematopoetice) şi endocrine


3979. Ţîbîrnă, Andrei. Elaborarea algoritmului de diagnostic al adenomului şi cance-
rului incipient al glandei tiroide / Andrei Ţîbîrnă // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe
Medicale. – 2009. – Nr 4. – P. 151-157 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 5 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3964)

616.5 Dermatologie clinică. Boli de piele


3980. Raevschi, Elena. Căile de sistematizare ale managementului asistenţei medi-
cale pacienţilor cu nevi nevocelulari / Elena Raevschi, Mihai Raevschi // Bul. Acad. de Ştiinţe
a Moldovei. Ştiinţe Medicale. – 2009. – Nr 4. – P. 108-110 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr. : 4 tit.

3981. Rusu, Dragoş Bogdan. Studii experimentale privind influenţa undelor milime-
trice, aplicate la puteri atermice, asupra cicatricelor patologice de la nivelul pielii umane /
Dragoş Bogdan Rusu // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii. – 2009. – Nr 1. – P.
34-42 : fig. – Bibliogr. : 36 tit.

616.6 Patologia sistemului urogenital. Boli urinare şi sexuale, genitale


(Vezi Nr 3995)

616.7 Patologia organelor de locomoţie. Schelet şi sistemul muscular


3982. Revenco, Ninel. Rolul malondialdehidei în patogenia artritei juvenile idiopatice
/ Ninel Revenco, Angela Druşcă // Bul. de perinatologie. – 2009. – Nr 4. – P. 41-44 : fig., tab.
– Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 9 tit.

3983. Şavga, N. Algoritmul de selectare a tacticii curative şi a intervenţiei chirurgicale


optime pentru soluţionarea diferitor variante de displazii ale segmentului vertebral

167
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2009 ≡ Magazine article annals Nr 12-2009

lombosacrat la copii / N. Şavga // Bul. de perinatologie. – 2009. – Nr 4. – P. 44-50 : fig., tab. –


Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 10 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3985)

616.8 Neuropatologie. Neurologie


3984. Шептицкий, В. А. Всасывание моносахаридов в тонкой кишке при
хроническом стрессе / В. А. Шептицкий, Л. Н. Чебан, Л. В. Попану // Bul. Acad. de Ştiinţe
a Moldovei. Ştiinţele Vieţii. – 2009. – Nr 1. – P. 12-19 : des. – Bibliogr. : 27 tit.

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


617.5 Chirurgie regională, topografică. Afecţiuni regionale
3985. Şavga, N. Fibromatizarea artificială a ligamentelor – metodă miniinvazivă de
tratament chirurgical a instabilităţii şi profilaxia dezvoltării în perioada postoperatorie a "sin-
dromului nivelului limitrof" / N. Şavga // Bul. de perinatologie. – 2009. – Nr 4. – P. 33-38 : fig.
– Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 8 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3983)
618 Ginecologie. Obstetrică
3986. Anghel, Tatiana. Eficacitatea progesteronului natural micronizat transdermic
Progestogel, în terapia sindromului premenstrual asociat mastopatie fibrochistice / Tatiana
Anghel // Bul. de perinatologie. – 2009. – Nr 4. – P. 56-58 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Bibliogr. : 14 tit.

3987. Ciobanu, Angela. Gradul de conştientizare, cunoştinţele şi practicele mamelor


din municipiul Chişinău privind suplimentele cu acid folic şi fier / Angela Ciobanu // Bul. Acad.
de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. – 2009. – Nr 4. – P. 173-178 : fig., tab. – Rez. în lb.
rom., engl. – Bibliogr. : 9 tit.

3988. Ciobanu, V. Metoda de autotransplantare subcutanată în regiunile inghinale a


ovarelor / V. Ciobanu // Bul. de perinatologie. – 2009. – Nr 4. – P. 18-22 : fot. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Bibliogr. : 4 tit.

3989. Clipca, Ivana. Analiza eficacităţii şi toxicităţii combinaţiei cisplatin+paclitaxel în


tratamentul cancerului mamar metastatic, rezistent la antracicline / Ivana Clipca, Iurie Bulat //
Sănătate publ., economie şi management în medicină. – 2009. – Nr 4. – P. 34-37 : fig., tab. –
Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr : 13 tit.

3990. Cucu, Carolina. Ultrasonografia – metodă de elecţie în aprecierea masei pro-


babile a fătului / Carolina Cucu, Dorina Darii // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medi-
cale. – 2009. – Nr 4. – P. 123-127 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 10 tit.

3991. Darii, Dorina. Factorii de risc şi factorii de protecţie pentru naşterile premature
în Republica Moldova / Dorina Darii // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. –
2009. – Nr 4. – P. 71-77 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 38 tit.

168
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3992. Gladun, E. Graviditate la termen în anomalia Mϋlleriană rară – uterul Robert′s /


E. Gladun, Ana Mişina, Elena Gladun // Bul. de perinatologie. – 2009. – Nr 4. – P. 59-60 : fig.
– Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 8 tit.

3993. Linii directoare europene cu privire la conduita sindromului de detresă respira-


torie neonatală / David Sweet, Giuluo Bevilacqua, Virgilio Carnielli [et al.] // Bul. de
perinatologie. – 2009. – Nr 4. – P. 3-11 : tab. – Bibliogr. : 7 tit.

3994. Optimizarea diagnosticului şi tratamentul infertilităţii la femeile cu hidrosalpinx /


V. Moşin, Alina Hotineanu, A. Hotineanu [et al.] // Bul. de perinatologie. – 2009. – Nr 4. – P.
12-18 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 19 tit.

3995. Screening-ul neonatal pentru fenilcetonurie în Republica Moldova / Angela


Gavriliuc, Natalia Uşurelu, Elena Halabudenco [et al.] // Bul. de perinatologie. – 2009. – Nr 4.
– P. 26-30 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 16 tit.

3996. Sorici, Natalia. Rolul infecţiilor genitale în sterilitatea tubo-peritoneală / Natalia


Sorici // Bul. de perinatologie. – 2009. – Nr 4. – P. 23-26. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. :
19 tit.
62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL
620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale
energetice. Economie energetică
3997. Comendant, I. Impactul tarifelor zonale în sistemul energetic naţional / I.
Comendant // Problemele energeticii regionale. – 2009. – Nr 2. – P. 17-23 : fig., tab. – Rez. în
lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : 6 tit.

3998. Ермуратский, В. В. Перспективы применения в Республике Молдова


солнечных нагревателей воды санитарно-бытового назначения / В. В. Ермуратский, В.
М. Постолатий, Э. П. Коптюк // Problemele energeticii regionale. – 2009. – Nr 2. – P. 57-62 :
des., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : 9 tit.

3999. Максимук, Е. П. О развитии когенерации в Республике Молдова / Е. П.


Максимук // Problemele energeticii regionale. – 2009. – Nr 2. – P. 31-39 : tab. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Bibliogr. : 6 tit.

621.31 Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. Maşini şi aparate electrice. Măsurători


electrice. Aplicaţii ale magnetismului. Electrostatică aplicată
4000. Передача электрической энергии по длинным линиям / В. П. Берзан, В. К.
Римский, В. И. Пацюк [et al.] // Problemele energeticii regionale. – 2009. – Nr 2. – P. 23-30 :
fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : 9 tit.

621.35 Tehnică electrochimică


4001. Белевский, С. С. Электроосаждение нанокристаллических Cο-W покрытий
из цитратных электролитов в контролируемых гидродинамических условиях. 1. Элек-

169
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2009 ≡ Magazine article annals Nr 12-2009

троосаждение Сο / С. С. Белевский, С. П. Ющенко, А. И. Дикусар // Электронная обра-


ботка материалов. – 2009. – Nr 6. – P. 12-21 : des. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 24 tit.

621.38 Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de parti-


cule. Tuburi cu raze X
(Vezi Nr 3938)
621.4 Motoare termice (cu excepţia motoarelor cu abur)
4002. Шит, Б. М. Моделирование регулируемого контура промежуточного
теплоносителя теплонасосной установки : (Часть I) / Б. М. Шит // Problemele energeticii
regionale. – 2009. – Nr 2. – P. 46-56 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : 18
tit.

621.5 Energie pneumatică. Maşini şi scule. Tehnica frigului şi instalaţii frigirifice. Pom-
pe de căldură
4003. Дорошенко, А. В. Анализ возможностей испарительного охлаждения в
автономных и комбинированных системах / А. В. Дорошенко, М. А. Глауберман // Pro-
blemele energeticii regionale. – 2009. – Nr 2. – P. 39-45 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl.,
rusă. – Bibliogr. : 10 tit.

628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat


4004. Бодруг, Н. С. Этапы проведения энергетических обследований жилищно-
коммунальных хозяйств и энергопотребляющих объектов / Н. С. Бодруг, Н. Н. Храмцова
// Problemele energeticii regionale. – 2009. – Nr 2. – P. 67-73 : tab. – Rez. în lb. rom., engl.,
rusă. – Bibliogr. : 7 tit.

4005. Постолатий, В. М. Разработка математической модели системы


отопления многоэтажного дома / В. М. Постолатий, В. М. Суслов, М. В. Гродецкий //
Problemele energeticii regionale. – 2009. – Nr 2. – P. 63-66. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Bibliogr. : 3 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3998)

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICO-


LE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE

630 Silvicultură
4006. Dascaliuc, Al. Eficacitatea fluorescenţei clorofilei frunzelor de stejar pedunculat
(Quercus robur L.) influenţată de şocul termic / Al. Dascaliuc, P. Cuza // Mediul Ambiant. –
2009. – Nr 5. – P. 27-30 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 17 tit.

170
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
4007. Voloşciuc, Leonid. Rolul ştiinţei şi inovării în realizarea strategiei de dezvolta-
re a agriculturii / Leonid Voloşciuc // Akademos. – 2009. – Nr 3. – P. 74-76 : fig. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 4 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4047)

631.1 Conducerea şi organizarea fermelor


(Vezi Nr 3870)
631.3 Maşini agricole. Echipament şi utilaje agricole
4008. Hăbăşescu, Ion. Investiţiile în ştiinţă se pot răscumpăra : [din experienţa colec-
tivului Inst. de Tehnică Agr. "Mecagro"] / Ion Hăbăşescu // Akademos. – 2009. – Nr 3. – P.
77-78 : des. – Rez. în lb. engl.

4009. Lacusta, Ion. Impactul ecologic la utilizarea biocombustibilului pentru alimenta-


rea motoarelor diesel : [al tractoarelor agricole] / Ion Lacusta, Igor Beşleaga, Eduard Banari //
Mediul Ambiant. – 2009. – Nr 5. – P. 20-23 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.

631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice


4010. Andrieş, Serafim. Tehnologii şi procedee pentru sporirea fertilităţii solului şi
obţinerea recoltelor scontate / Serafim Andrieş // Agricultura Moldovei. – 2009. – Nr 9/10. – P.
14-16 : fig., tab. – Bibliogr. : 7 tit.

4011. Boincean, Boris. Agricultură modernă şi necesitatea dezvoltării ei durabile :


[despre restabilirea fertilităţii solului] / Boris Boincean // Agricultura Moldovei. – 2009. – Nr
9/10. – P. 10-14 : fig., tab. – Bibliogr. : 25 tit.

4012. Ursu, A. Formula diagnostică la baza clasificării solurilor / A. Ursu // Bul. Acad.
de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii. – 2009. – Nr 1. – P. 158-161 : fig. – Bibliogr. : 7 tit.

4013. Ursu, A. Posibilităţile diagnostice ale muşuroaielor cârtiţelor : [despre acţiuni


pedogenetice] / A. Ursu // Mediul Ambiant. – 2009. – Nr 5. – P. 9-10 : fot. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 4 tit.

4014. Ursu, A. Potenţialul pedoecologic al raioanelor silvostepei de Nord / A. Ursu, P.


Vladimir, Stela Curcubăt // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii. – 2009. – Nr 1. –
P. 147-152 : tab. – Bibliogr. : 13 tit.

4015. Корчмару, С. С. Оценка метода субстрат-индуцированного дыхания (для


определения почвенной микробной биомассы) на примере почв Молдовы / С. С. Кроч-
мару // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii. – 2009. – Nr 1. – P. 134-142 : des. –
Bibliogr. : 15 tit.

171
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2009 ≡ Magazine article annals Nr 12-2009

4016. Микробиологическая характеристика зональных почв Молдовы / Г.


Меренюк, А. Урсу, С. Корчмару [et al.] // Mediul Ambiant. – 2009. – Nr 5. – P. 4-8 : fig., tab.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 11 tit.

631.5 Lucrări agricole


(Vezi Nr 4027)

631.8 Îngrăşăminte chimice şi naturale. Îmbogăţirea solului. Stimularea creşterii. Sti-


mulente pentru plante
4017. Боклач, Т. И. Влияниe вермикомпоста на качество кормовых растений / Т.
И. Боклач, Л. П. Кременяк // Agricultura Moldovei. – 2009. – Nr 9/10. – P. 33-34 : tab. – Rez.
în lb. rom. – Bibliogr. : 7 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4024)
633/635 Horticultură
633 Cultura plantelor de câmp
633.1 Cereale. Recolte de grâne
4018. Lupaşcu, Galina. Influenţa factorilor de mediu asupra interacţiunii genelor unor
caractere cantitative la grâu / Galina Lupaşcu, Elena Saşco, Svetlana Gavzer // Bul. Acad. de
Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii. – 2009. – Nr 1. – P. 74-80 : fig., tab. – Bibliogr. : 5 tit.

4019. Moraru, Gheorghe. Soriz – o plantă cerealieră creată în Republica Moldova /


Gheorghe Moraru // Agricultura Moldovei. – 2009. – Nr 9/10. – P. 17-18 : fig.

4020. Utilizarea plantelor Haploide în ameliorarea populaţiilor sintetice la porumb / V.


Rotarenco, G. Dicu, M. Mihailov [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii. –
2009. – Nr 1. – P. 67-73 : fig., tab. – Bibliogr. : 19 tit.

4021. Возиян, В. И. Роль сорта в ослаблении негативного воздействия засухи


на урожай и качество зерна озимой пшеницы / В. И. Возиян, А. А. Постолатий, М. Г.
Таран // Agricultura Moldovei. – 2009. – Nr 9/10. – P. 19-21 : tab. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 2 tit.

633.2/.3 Ierburi de fâneaţă şi păşune. Plante de nutreţ exclusiv ierburile


4022. Петкович, И. П. Совершенствование метода создания гетерозисных
сортов люцерны / И. П. Петкович, В. И. Возиян // Agricultura Moldovei. – 2009. – Nr 9/10. –
P. 21-22 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 3 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4017)

633.6 Plante de zahăr şi amidon


4023. Mereniuc, Gheorghe. Influenţa condiţiilor agrotehnice asupra componenţei
speciilor şi virulenţei izolatelor de fungi care produc putregaiul de rădăcină la sfecla de zahăr /

172
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Gheorghe Mereniuc, Galina Lupaşcu, Valerina Slănină // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţele Vieţii. – 2009. – Nr 1. – P. 121-128 : fig., tab. – Bibliogr. : 12 tit.

633.7/.9 Plante care produc stimulente. Plante aromate. Condimente. Alte plante cu utilizări indus-
triale
4024. Calchei, Elena. Royal MH 30- regulator de creştere pentru copilitul chimic la tu-
tun / Elena Calchei, Ion Bureţ // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii. – 2009. – Nr
1. – P. 61-66 : tab. – Bibliogr. : 7 tit.

4025. Creţu, Alexandru. Unele aspecte ale culturii ascunse dirijate la şerlai / Alexan-
dru Creţu // Mediul Ambiant. – 2009. – Nr 5. – P. 16-19 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9
tit.
(Vezi de asemenea Nr 3943)

634 Horticultură în general


(Vezi Nr 3871)
634.8 Viticultură
4026. Particularităţile activităţii fotosintezei, respiraţiei şi substanţelor regulatoare de
creştere la plantele viticole în funcţie de genotip şi condiţiile de creştere / Gh. Şişcanu, P.
Negru, V. Voronţov [et al] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii. – 2009. – Nr 1. –
P. 42-49 : fig., tab. – Bibliogr. : 23 tit.

4027. Topală, Ştefan. Sinteza genomului nou al viţei de vie – o realizare în premieră
în citogenetica speciei Vitis vinifera L. / Ştefan Topală, Constantin Dadu // Akademos. – 2009.
– Nr 3. – P. 99-103 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 23 tit.

636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor,a şeptelului. Înmul-


ţirea animalelor domestice
636.09 Boli ale animalelor domestice. Ştiinţă şi medicină veterinară
(Vezi Nr 4031)
636.2 Rumegătoare mari, taurine. Vite, boi
4028. Actualităţi în redresarea diminuării sezoniere a funcţiei de reproducţie la taurii
reproductivi / Vera Granaci, Doina Copacinschi, Tatiana Chiriac [et al.] // Agricultura Moldo-
vei. – 2009. – Nr 9/10. – P. 29-31 : tab. – Rez. în lb. engl. - Bibliogr. : 5 tit.

4029. Constandoglo, Alexandra. Utilizarea testelor imunogenetice la verificarea pa-


ternităţii taurinelor / Alexandra Constandoglo, Valentin Focşa, Tatiana Alexandrova // Agricul-
tura Moldovei. – 2009. – Nr 9/10. – P. 25-27 : fig., tab. – Bibliogr. : 7 tit.

4030. Erhan, Dumitru. Epizootologia mono- şi poliinvaziilor la bovine în Republica


Moldova în funcţie de zonă, vârstă şi tehnologia de întreţinere / Dumitru Erhan // Mediul Am-
biant. – 2009. – Nr 5. – P. 37-41 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.

173
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2009 ≡ Magazine article annals Nr 12-2009

4031. Москалюк, Роман. Теоретическое и практическое обоснование антиэпи-


зоотической цепи мероприятий по ликвидации лейкоза крупного рогатого скота / Роман
Москалюк // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii. – 2009. – Nr 1. – P. 25-34 : fig.,
tab. – Bibliogr. : 32 tit.

4032. Смирнов, Э. Д. Отбор быкопроизводящих коров с использованием


иммуногенетических методов / Э. Д. Смирнов, А. Г. Констандогло // Agricultura Moldovei.
– 2009. – Nr 9/10. – P. 23-25 : fig. – Bibliogr. : 7 tit.

636.5/.6 Păsări
4033. Şumanschii, A. Implementarea noilor rase de găini mixte cu o intensitate de
creştere şi rezistenţă înaltă / A. Şumanschii, I. Bîzgu // Agricultura Moldovei. – 2009. – Nr
9/10. – P. 28-29 : tab. – Bibliogr. : 6 tit.

636.7 Câini
4034. Жуковский, И. Испытания охотничьих собак / И. Жуковский // Охотник и
рыболов Молдовы. – 2009. – Nr 11. – P. 17-19 : fot., tab.

637.1/.3 Industria laptelui. Produse lactate în general


4035. Şveţ, S. Minifabricile de prelucrare a laptelui / S. Şveţ, E. Bureţ, Gh. Coev //
Agricultura Moldovei. – 2009. – Nr 9/10. – P. 35-39 : fig. – Bibliogr. : 8 tit.

638 Întreţinerea, creşterea şi utilizarea insectelor şi a altor artropode


4036. Diversitatea şi particularităţile diagnosticării virusurilor albinelor (Apis mellifera
L.) / Ion Toderaş, Olga Moraru, Alexandru Movilă [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţele Vieţii. – 2009. – Nr 1. – P. 4-12 : fig. – Bibliogr. : 33 tit.

639.1 Vânătoare
4037. Вакуленко, А. Дальние выстрелы крупной дробью : [советы охотнику] / А.
Вакуленко // Охотник и рыболов Молдовы. – 2009. – Nr 11. – P. 14-16 : fot., tab.

4038. Савин, А. И. Учет численности дичи : [интервью с д-ром биологии А. И.


Савиным] / записал С. Явтушенко // Охотник и рыболов Молдовы. – 2009. – Nr 11. – P.
3-5 : fot.

4039. Явтушенко, С. Одежда охотника, или немного о "мембранной" ткани / С.


Явтушенко // Охотник и рыболов Молдовы. – 2009. – Nr 11. – P. 20-21 : fot.

639.2/.6 Pescuit. Piscicultură


4040. Bulat, Dumitru. Starea actuală a ihtiofaunei lacului de acumulare Vatra
(Ghidighici) şi recomandări de sporire a productivităţii piscicole / Dumitru Bulat // Bul. Acad.
de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii. – 2009. – Nr 1. – P. 96-100 : tab. – Bibliogr. : 3 tit.

174
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4041. Bulat, Dumitru. Structura şi starea funcţională a ihtiocenozei lacului de acumu-


lare Vatra (Ghidighici) / Dumitru Bulat // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii. –
2009. – Nr 1. – P. 105-109 : tab. – Bibliogr. : 9 tit.

4042. Eficienţa utilizării noului bioprodus din drojdiile de la vinificaţie în hrana larvelor
de peşte / Agafia Usatîi, Oleg Chiseliţa, Adrian Usatîi [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldo-
vei. Ştiinţele Vieţii. – 2009. – Nr 1. – P.101-104 : tab. – Bibliogr. : 9 tit.

4043. Карлов, В. С "Цикадой" за хищником : [в помощь рыболову] / В. Карлов //


Охотник и рыболов Молдовы. – 2009. – Nr 11. – P. 27-28 : fot.

4044. Огульчанский, А. Уловистые щучьи колебалки : [рыбалка] / А. Огульчан-


ский // Охотник и рыболов Молдовы. – 2009. – Nr 11. – P. 25-26 : fot.

4045. Фулга, Н. Характеристика возрастной структуры и репродуктивной систе-


мы популяций Abramis brama в разнотипных водоемах бассейна Днестра / Н. Фулга, О.
Крепис, Дм. Булат // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii. – 2009. – Nr 1. – P. 89-
95 : fig., tab. – Bibliogr. : 13 tit.

64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI


641/642 Alimente. Gătit. Mâncăruri. Mese
4046. Sineavscaia, Natalia. Mirosurile grele ale unei bucătării uşoare = The Strong
Smell of a Light Cuisine = Тяжелые запахи легкой кухни / Natalia Sineavscaia // Open
Skies. – 2009. – Nr 11/12. – P. 76-82 : fot. – Text paral. : lb. rom., engl., rusă.

654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)


(Vezi Nr 3880)
657 Contabilitate
4047. Bucur, Vasile. Modul de determinare şi de contabilizare a pierderilor agricole
rezultate din cedarea unui teren pentru extracţia mineralelor utile / Vasile Bucur, Tatiana
Şevciuc // Contabilitate şi audit. – 2009. – Nr 12. – P. 58-63.

4048. Nederiţa, Alexandru. Particularităţile elaborării politicii de contabilitate pe anul


2010 conform S.N.C. şi IFRS / Alexandru Nederiţa // Contabilitate şi audit. – 2009. – Nr 12. –
P. 10-20.

4049. Лапицкая, Людмила. Внутрифирменные стандарты аудита : практические


аспекты / Людмила Лапицкая // Contabilitate şi audit. – 2009. – Nr 12. – P. 64-65.

4050. Недерица, Александр. Некоторые вопросы, связанные с переходом на


МСФО : [Международ. стандарты финансовой отчетности] / Александр Недерица //
Contabilitate şi audit. – 2009. – Nr 12. – P. 6-9.

175
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2009 ≡ Magazine article annals Nr 12-2009

4051. Юнгманн, Йенс. История развития аудита в Федеративной Республике


Германии и Республике Молдова / Йенс Юнгманн // Закон и жизнь. – 2009. – Nr 11. – P.
53-58. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 10 tit.

658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială


4052. Cotelnic, Ala. Particularităţile mediului concurenţial sub aspect teritorial : [ad-
ministrarea într.] / Ala Cotelnic // Economica. – 2009. – Nr 5. – P. 7-13 : fig., tab. – Rez. în lb.
rom., engl. – Bibliogr. : 2 tit. – Text şi în lb. engl.

4053. Covas, Lilia. Identificarea şi selectarea programelor sociale prioritare pentru în-
treprindere / Lilia Covas, Silvia Buciuşcan // Economica. – 2009. – Nr 5. – P. 24-31: tab. –
Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 6 tit. şi în notele de subsol. – Text şi în lb. engl.

4054. Poştaru, Elvira. Nivelul de implementare a inovaţiilor şi noilor tehnologii în ac-


tivitatea întreprinderilor din Republica Moldova : probleme, sugestii / Elvira Poştaru, Petru
Roşca // Economie şi Sociologie. – 2009. – Ed. supl. – P. 42-51. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.
: 8 tit.
659 Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul
4055. Şcerbina, Alexandru. Imagiologia : structura aparatului noţional / Alexandru
Şcerbina // Economica. – 2009. – Nr 5. – P. 20-23. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 4 tit. –
Text şi în lb. engl.

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


663.1 Industrii microbiologice
4056. Reglarea procesului de biosinteză a sterolilor la drojdii prin acţiunea undelor
milimetrice de intensitate joasă / Agafia Usatîi, Elena Molodoi, Anatol Rotaru [et al.] // Bul.
Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii. – 2009. – Nr 1. – P. 115-121 : fig., tab. – Bibliogr.
: 14 tit.
663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului
(Vezi Nr 3877)

664.3 Uleiuri şi grăsimi alimentare. Alimente cu proteine


4057. Miscu, Vera. Solubilitatea astaxantinei în diferite tipuri de uleiuri vegetale ali-
mentare / Vera Miscu // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii. – 2009. – Nr 1. – P.
128-134 : fig., tab. – Bibliogr. : 11 tit.

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


72 ARHITECTURĂ
4058. Degteariova, Nadejda. Ultimul refugiu al lui Ştefan cel Mare = The Shelter of
Stephan the Great = Последнее пристанище Штефана Великого : [Mănăstirea Putna,

176
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

România] / Nadejda Degteariova // Open Skies. – 2009. – Nr 11/12. – P. 36-40 : fot. – Text
paral. : lb. rom., engl., rusă.

4059. Horis, Liuba. Le Tour Eiffel : Trei sute de metri de ajur = Three Hundred
Metres of Openwork = 300 метров ажура / Liuba Horis // Open Skies. – 2009. – Nr 11/12. –
P. 56-59 : fot. – Text paral. : lb. rom., engl., rusă.

73 ARTE PLASTICE
4060. Sainciuc, Glebus. Glebus Sainciuc : Stăpânul măştilor : [interviu cu artistul
plastic din Moldova, cavaler al Ordinului Republicii] / interlocutor : Dumitriţa-Raluca Parfentie ;
fot. : Igor Schimbător // Punkt. – 2009. – Nr 29. – P. 4-9 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 4141, 4143, 4151, 4159)

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ


4061. Bolboceanu, Dumitru. Lumina şi umbra configurează relieful vieţii : [interviu cu
pict. D. Bolboceanu] / consemnare de rep. rev. // Limba Română. – 2009. – Nr 11/12. – P.
190-192.

4062. Brigalda, Eleonora. Peisajele basarabene ale Eleonorei Romanescu : [artista


Poporului din Rep. Moldova] / Eleonora Brigalda // Akademos. – 2009. – Nr 3. – P. 111-112 :
il. – Rez. în lb. engl.

4063. Eşanu, Andrei. Agenda la iconografia Cantemiriştilor. Un portret necunoscut al


Smaragdei-Ecaterina Cantemir-Goliţâna / Andrei Eşanu, Valentina Eşanu // Akademos. –
2009. – Nr 3. – P. 104-110 : fot. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol.

4064. Hîncu, Ludmila. Mesajul Eudochiei Robu = Evdokiya Robu = Формула бытия
Евдокии Робу : [despre creaţia pictoriţei] / Ludmila Hîncu ; fot. : Iurie Foca // Moldova : ser.
nouă. – 2009. – Nr 12. – P. 25-28 : fot. – Text şi în lb. engl., rusă.

4065. Spânu, Constantin. Dumitru Bolboceanu – între real şi imaginar : [despre


creaţia plasticianului mold.] / Constantin Spânu // Limba Română. – 2009. – Nr 11/12. – P.
187-189 : des.
78 MUZICĂ
4066. Constantinov, Ana. Anna într-o lume larg deschisă = In world wide open =
Анна в распахнутом настежь мире : [interviu cu A. Constantinov, solista trupei rock Corbus
Albus] / interlocutor : Alexei Popov // Open Skies. – 2009. – Nr 11/12. – P. 102-108 : fot. –
Text paral. : lb. rom., engl., rusă.

4067. Mustea, Gheorghe. Arta muzicală din Republica Moldova. Istorie şi modernita-
te : [pe marginea vol. cu acelaşi tit. de Alexandru Boldur, Victor Ghilaş, Vasile Chiseliţă [et
al.], apărut la Chişinău : Grafema Libris, 2009, 940 p.] / Gheorghe Mustea // Akademos. –
2009. – Nr 3. – P. 113-115 : fot. – Rez. în lb. engl.

177
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2009 ≡ Magazine article annals Nr 12-2009

4068. Poiată, Mihai Ştefan. "Noroc"-ul şi Rock-ul : spre Liverpool prin … Roma :
[fragm. din cartea în curs de apariţie despre Mihai Dolgan] / Mihai Ştefan Poiată // Limba
Română. – 2009. – Nr 11/12. – P. 168-178 : fot. – Bibliogr. în note, p. 178 (8 tit.).

4069. Rujiţki, Cristina. Cristi Ruj = Кристи Руж : [interviu cu interpreta de jazz de es-
tradă] / interlocutor : Inna Jeltova // Open Skies. – 2009. – Nr 11/12. – P. 48-54 : fot. – Text
paral. : lb. rom., engl., rusă.

4070. Киркоров, Филипп. Филипп Киркоров : Вряд ли я когда-нибудь женюсь :


[интервью с королем рос. поп-музыки] / записала : Екатерина Быдзина // Aquarelle. –
2009. – Nr 12. – P. 22-24 : fot.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


792 Teatru. Artă scenică
4071. Turea, Larisa. Zile şi nopţi de teatru la Brăila / Larisa Turea // Sud-Est cultural.
– 2009. – Nr 4. – P. 127-131.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
4072. Han, Bianca-Oana. Traducere şi context / Bianca-Oana Han // Limba Română.
– 2009. – Nr 11/12. – P. 114-118. – Bibliogr. : 15 tit. şi în note, p. 117-118 (18 tit.).

4073. Rusu, Nicolae. Traducerea ca o tradiţie / Nicolae Rusu // Limba Română. –


2009. – Nr 11/12. – P. 229-232 : fot.

4074. Vidam, Teodor. Limbajul literar comparativ cu alte tipuri de limbaj / Teodor Vi-
dam // Limba Română. – 2009. – Nr 11/12. – P. 58-62. – Bibliogr. : 3 tit.

811 Limbi individuale


811.135.1 Limba română
4075. Butiurca, Doina. Fundamentele greco-latine ale terminologiei medicale : [în lb.
rom. actuală] / Doina Butiurca // Limba Română. – 2009. – Nr 11/12. – P. 95-103. – Bibliogr. :
11 tit.

4076. Chiorean, Luminiţa. Adnotări la gramatica prepoziţiei / Luminiţa Chiorean //


Limba Română. – 2009. – Nr 11/12. – P. 81-94. – Bibliogr. : 15 tit. şi în note, p. 92-93 (22 tit.).

4077. Cosniceanu, Maria. Luptător pentru demnitatea şi conştiinţa naţională : [In


memoriam Vasile Melnic, dr. în filologie, savant, dialectolog, profesor univ.] / Maria
Cosniceanu // Limba Română. – 2009. – Nr 11/12. – P. 237-238 : fot.

4078. Cujbă, Vasile. Limbajul politic : realităţi şi probleme / Vasile Cujbă // Limba
Română. – 2009. – Nr 11/12. – P. 165-167.

178
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4079. Mincu, Eugenia. Caracter şi competenţă profesională : [file din biogr. lui Vasile
Melnic, dr. în filologie, savant, dialectolog, profesor univ. : In memoriam] / Eugenia Mincu,
Argentina Chiriac // Limba Română. – 2009. – Nr 11/12. – P. 233-234 : fot.

4080. Pavel, Vasile. Cercetător şi promotor al limbii române : [In memoriam Vasile
Melnic, dr. în filologie, savant, dialectolog, profesor univ.] / Vasile Pavel // Limba Română. –
2009. – Nr 11/12. – P. 235-236.

4081. Pitiriciu, Silvia. Despre siglele eurojargonului în limba română / Silvia Pitiriciu
// Limba Română. – 2009. – Nr 11/12. – P. 74-80. – Bibliogr. : 9 tit. şi în note, p. 80 (3 tit.).

4082. Ungureanu, Ion. Destinul limbii române într-un spaţiu căzut din istorie : [dis-
curs ţinut la şedinţa Asambleei Gen. a AŞM şi Senatului USM consacrată sărbătorii Limba
Noastră, 31 aug. 2009] / Ion Ungureanu // Akademos. – 2009. – Nr 3. – P. 26-29. – Rez. în lb.
engl.
(Vezi de asemenea Nr 3928)
82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821.131.1 Literatură italiană

4083. Buzzatti, Dino. Poveste de Crăciun : trad. din. lb. it. / Dino Buzzatti // "a" MIC".
– 2009. – Nr 12. – Supl.

821.134.2(899) Literatură spaniolă din Uruguay


4084. Bendetti, Mario. Legământ de sânge : [povestire] / Mario Bendetti; trad. :
Valentina Buzilă // Sud-Est cultural. – 2009. – Nr 4. – P. 132-138.

821.135.1 Literatură română


4085. Cazimir, Otilia. Oaspete la drum de seară : [versuri] / Otilia Cazimir // "a" MIC".
– 2009. – Nr 12. – Supl.

4086. Coşbuc, George. Pomul Crăciunului : [versuri] / George Coşbuc // Alunelul. –


2009. – Nr 12. – P. 3.

4087. Eftimiu, Victor. Cei trei muşchetari : [povestire] / Victor Eftimiu ; des. : Adrian
Moraru // Noi. – 2009. – Nr 12. – P. 18-19 : fot.

4088. Geier, Ioana. Centura timpului; Genunchi pe lut albastru; Albastrul dintre măs-
lini; Rochie de boz; Nu ermetic; 7 iunie; Ascult cum intru în miez de cedru; Vânzătorul de
şerpi; Erinnerung : [versuri] / Ioana Geier // Limba Română. – 2009. – Nr 11/12. – P. 149-152
: fot.

4089. Melinescu, Gabriela. Petrecere de primăvară : [versuri] / Gabriela Melinescu //


Sud-Est cultural. – 2009. – Nr 4. – P. 39.

179
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2009 ≡ Magazine article annals Nr 12-2009

4090. Sărbători cu veselie ; Pluguşorul : [colinde] // Alunelul. – 2009. – Nr 12. – P. 3.

4091. Zamfirescu, Duiliu. Viaţa la ţară : [fragm. din roman] / Duiliu Zamfirescu // "a"
MIC". – 2009. – Nr 12. – Supl.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


4092. Beşleagă, Vladimir. Raiul rusesc : [piesă] / Vladimir Beşleagă // Sud-Est cultu-
ral. – 2009. – Nr 4. – P. 113-126.

4093. Borzin, Aurelia. Via Marcu : [versuri] / Aurelia Borzin // Sud-Est cultural. –
2009. – Nr 4. – P. 82-90. – Cuprins : In(TIME)vizibile; Rochia; Mâini; Nevermore; Lichefiată;
Matematiceşte; Dragostea; Exod; Întindere; Con(fruntar)e; Definitiv; Pe contrasens.

4094. Butnaru, Leo. Cu uratul : [versuri] / Leo Butnaru // "a" MIC". – 2009. – Nr 12. –
Supl.

4095. Crudu, Dumitru. Măcel în Georgia : [fragm. de roman] / Dumitru Crudu // Lim-
ba Română. – 2009. – Nr 11/12. – P. 141-148. – Bibliogr. în note, p. 148 (16 tit.).

4096. Galaicu-Păun, Em. Arme grăitoare : [din vol. de versuri cu acelaşi tit. în curs
de apariţie] / Em. Galaicu-Păun // Sud-Est cultural. – 2009. – Nr 4. – P. 69-81. – Cuprins :
Passager; Sang d′encre; Langue au chat(te); Une histoire d′amour : la dame aux ours;
(Po)em în carne şi oase; (Po)em G()eo-p()olitic; Passagère.

4097. Gheorghiţă, Ion. Cu semănatul : [versuri] / Ion Gheorghiţă // "a" MIC". – 2009.
– Nr 12. – Supl.

4098. Matcovschi, Dumitru. Basarabia : [versuri] / Dumitru Matcovschi // Akademos.


– 2009. – Nr 3. – P. 4.

4099. Romanciuc, Vasile. Noapte de iarnă : [versuri] / Vasile Romanciuc // "a" MIC".
– 2009. – Nr 12. – Supl.

4100. Ştirbu, Titus. Cu uratul : [versuri] / Titus Ştirbu; des. de Ana Evtuşenco // Alu-
nelul. – 2009. – Nr 12. – P. 6-7. – Cuprins : Clopoţelul; Biciul; Buhaiul; Primiţi urători?; Masca;
Capra.

4101. Vieru, Grigore. Către cer colinda suie : [versuri] / Grigore Vieru // "a" MIC". –
2009. – Nr 12. – Supl.
821.161.1 Literatură rusă
4102. Батюшков, Константин. Вакханка : [стихи] / Константин Батюшков // Наше
поколение. – 2009. – Nr 11. – P. a 4-a a cop.

180
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4103. Даровских-Волкова, Елена. Дюша в ночном городе, или Спичечный


коробок для кузнечика : [повесть для детей] / Елена Даровских-Волкова // Наше поколе-
ние. – 2009. – Nr 11. – P. 100-102 : des. – Contin. Începutul : Nr 6.

4104. Дроздов, В. Заведите себе собаку … : [рассказ] / В. Дроздов // Охотник и


рыболов Молдовы. – 2009. – Nr 11. – P. 22-24 : fot.

4105. Коледин, Константин. Узкоколейка; Время вечности; Змея; Моряк; Жура-


вины; О. Кочеткову; Тебе еще не знать… : [стихи] / Константин Коледин // Наше поколе-
ние. – 2009. – Nr 11. – P. 72-75 : fot.

4106. Попов, Михаил. Ларочка : [повесть] / Михаил Попов // Наше поколение. –


2009. – Nr 11. – P. 25-71 : des. – Sfârşit. Începutul : Nr 7.

821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova


4107. Ангел, Татьяна. Баккара; Время прикручивать…; Не жаль уж только
малого; Шоколад; Тюбики; Бесполезное…; Сосуд; Берег чужих удач : [стихи] / Татьяна
Ангел // Наше поколение. – 2009. – Nr 11. – P. 95-96 : fot.

4108. Бабчинская, Дойна. Зима в окне; "Говори со мной шепотом,…"; "Ненави-


жу тебя…" : [стихи] / Дойна Бабчинская // Наше поколение. – 2009. – Nr 11. – P. 81-82 :
fot.

4109. Власов, Сергей. Goodbye, Америка! : [рассказ] / Сергей Власов // Наше


поколение. – 2009. – Nr 11. – P. 15-19 : fot.

4110. Зиновьева, Нелли. Бабочка; Весна; Свечи; Дорога грусти; У моря; Друг :
[стихи] / Нелли Зиновьева // Наше поколение. – 2009. – Nr 11. – P. 83-84 : fot.

4111. Колосова, Маргарита. Русь; Памяти Сергея Есенина; Одиночество; Тот


горизонт давно минувших дней; Детство в нас живет : [стихи] / Маргарита Колосова //
Наше поколение. – 2009. – Nr 11. – P. 76-80 : fot.

4112. Пушкашу, Л. Охотa на юге Молдовы : [рассказ] / Л. Пушкашу // Охотник и


рыболов Молдовы. – 2009. – Nr 11. – P. 6-8 : fot.

4113. Самойленко, Вера. Счастье человека – его совершенство; Жила-была


курица… : [рассказы] / Вера Самойленко // Наше поколение. – 2009. – Nr 11. – P. 20-24 :
fot.
821.172 Literatură lituaniană
4114. Gerul şi Geruleţul : [poveste lit.] / trad. : Vladimir Beşleagă ; des. de Anatolie
Smîşleaev // Alunelul. – 2009. – Nr 12. – P. 12-13.

821.174 Literatură letonă

181
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2009 ≡ Magazine article annals Nr 12-2009

4115. Briedis, Leons. Nu ştie nimeni; Loc de trai; Profetul; Silogismul singurătăţii; Ci-
tatul lui Dumnezeu; Deziluzie; Sclipire; Înţelepciune primordială; Maria, tu eşti slava acestui
pământ; Cuvintele : [versuri] / Leons Briedis; trad. din let. : Maria Briede-Macovei // Limba
Română. – 2009. – Nr 11/12. – P. 10-14 : fot.

4116. Briedis, Leons. Pravietis = Profetul : [versuri] / Leons Briedis; trad. din let. :
Maria Briede-Macovei // Limba Română. – 2009. – Nr 11/12. – P. 7.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


4117. Ciobanu, Mircea V. Cum se deschide şi cum se închide o carte : [lit. universală
: trecere în rev.] / Mircea V. Ciobanu // Sud-Est cultural. – 2009. – Nr 4. – P. 13-28.

4118. Lungu, Eugen. Adagii (3) : [sinteze, interpretări din lit. universală] / Eugen
Lungu // Sud-Est cultural. – 2009. – Nr 4. – P. 6-12. – Art.1 : Nr 3.

821.133.1.0 Literatură franceză


4119. Boldea, Iulian. Identitate şi ruptură în opera lui Emil Cioran : [(1911-1995), scri-
itor şi filozof fr. de origine rom.] / Iulian Boldea // Limba Română. – 2009. – Nr 11/12. – P. 23-
30. – Bibliogr. : 16 tit.

821.135.1.0 Literatură română


4120. Anania, Bartolomeu Valeriu. Biblia lui Şerban, monument de limbă teologică
şi literatură românească / Î.P.S. Bartolomeu Valeriu Anania // Limba Română. – 2009. – Nr
11/12. – P. 155-164. – Bibliogr. în note, p. 164 (15 tit.).

4121. Bantoş, Ana. Întemeierea prin cuvântul artistic : [pe marginea antologiei în 2
vol. : Modernismul literar românesc în date (1880-2000) şi texte (1880-1949) de G. Omăt,
apărută la Bucureşti : Ed. Inst. Cultural Român, 2008] / Ana Bantoş // Limba Română. – 2009.
– Nr 11/12. – P. 119-123. – Bibliogr. : 4 tit.

4122. Buda, Dumitru-Mircea. Reabilitarea prozei în literatura română a ultimilor ani.


Câteva studii de caz / Dumitru-Mircea Buda // Limba Română. – 2009. – Nr 11/12. – P. 63-73.
– Bibliogr. : 4 tit.

4123. Caraman, Viorica-Ela. Personalizare vs depersonalizare poetică - un paradox


inerţial al integrării : [postmodernismul rom.] / Viorica-Ela Caraman // Limba Română. – 2009.
– Nr 11/12. – P. 42-47. – Bibliogr. : 9 tit.

4124. Geier, Ioana. Sufletul trece altfel prin discrepanţele unei zile… : [interviu cu I.
Geier, scriitoare rom. stabilită în Germania] / interlocutor : Adalbert Gyuris // Limba Română.
– 2009. – Nr 11/12. – P. 153-154.

4125. Rus, Maria Laura. O perspectivă semantică asupra basmului Povestea lui Ha-
rap-Alb de Ion Creangă / Maria Laura Rus // Limba Română. – 2009. – Nr 11/12. – P. 104-
113. – Bibliogr. : 11 tit. şi în note, p. 113 (13 tit.).

182
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


4126. Alexe, Maria Rada. Basarabia ca o rană deschisă – Măcel în Georgia de Du-
mitru Crudu : [pe marginea romanului apărut la Bucureşti : Polirom, 2009] / Maria Rada Alexe
// Limba Română. – 2009. – Nr 11/12. – P. 138-140 : fot.

4127. Beşleagă, Vladimir. "Mi-aş dori să ajung să-l văd pe omul nostru întors cu faţa
spre carte şi cultură" : [interviu cu scriitorul V. Beşleagă] / interlocutor : Valentina Tăzlăuanu //
Sud-Est cultural. – 2009. – Nr 4. – P. 102-112.

4128. Butnaru, Leo. Prieteni, colegi, umbre dragi… : [In memoriam lui Ion Vatamanu
(1937-1993), Nicolae Vieru (1947-1995), Vasile Leviţchi (1921-1997) [et al.] / Leo Butnaru //
Sud-Est cultural. – 2009. – Nr 4. – P. 53-68.

4129. Cheianu, Constantin. "Cu dramaturgia lucrurile stau ucigător de simplu : dacă
nu eşti montat, nu exişti, dacă eşti montat prost, degeaba exişti" : [interviu cu dramaturgul
mold. C. Cheianu] / interlocutor : Valentina Tăzlăuanu // Sud-Est cultural. – 2009. – Nr 4. – P.
91-101.

4130. Dumbrăveanu, Victor. Un Vodă solitar şi tandru = Gheorghe Voda = Поэт из


воеводского рода : [In memoriam scriitorului Gheorghe Vodă (24. 12. 1934 – 24. 02. 2007)]
// Moldova : ser. nouă. – 2009. – Nr 12. – P. 14-16 : fot. – Text şi în lb. engl., rusă.

4131. Hadârcă, Ion. Axul postumităţii testamentare, sau Demers pentru un mare
premiu către opera unui mare poet : [Grigore Vieru (14. 02. 1935 – 18. 01. 2009)] / Ion
Hadârcă // Akademos. – 2009. – Nr 3. – P. 30-33 : fot. – Rez. în lb. engl.

4132. Negură, Petru. Les "idéologies bassarabiennes". Les écrivains bassarabiens


des années 1930, entre régionalisme culturel et quête identité nationale / Petru Negură //
Pontes. – 2009. – Vol. 5. – P. 149-175. – Bibliogr. în notele de subsol.

4133. Suceveanu, Arcadie. Ironii "pamfletoriale" : [despre creaţia lui Nicolae Leahu,
poet, critic literar, publicist şi eseist mold.] / Arcadie Suceveanu // Sud-Est cultural. – 2009. –
Nr 4. – P. 41-52.
Scriitorul Dumitru Matcovschi la 70 de ani
4134. Botezatu, Eliza. Scriitorul în timp, configurarea unei formule artistice / Eliza
Botezatu // Akademos. – 2009. – Nr 3. – P. 12-20 : fot. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

4135. Codreanu, Theodor. Un Don Quijote basarabean / Theodor Codreanu //


Akademos. – 2009. – Nr 3. – P. 5-7. – Rez. în lb. engl.

4136. Corcinschi, Nina. Dumitru Matcovschi : modelul publicisticii gnomice / Nina


Corcinschi // Akademos. – 2009. – Nr 3. – P. 23-25. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

4137. Dolgan, Mihail. Dumitru Matcovschi – un poet pătimaş al dorului / Mihail


Dolgan // Akademos. – 2009. – Nr 3. – P. 21-22. – Rez. în lb. engl.

183
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2009 ≡ Magazine article annals Nr 12-2009

4138. Duca, Gheorghe. Ipostazele scriitorului şi cetăţeanului / Gheorghe Duca //


Akademos. – 2009. – Nr 3. – P. 2-3 : fot. – Rez. în lb. engl.

4139. Ţurcanu, Andrei. Poetul şi furnicul din ochii lui Buddha / Andrei Ţurcanu //
Akademos. – 2009. – Nr 3. – P. 8-11 : fot. – Rez. în lb. engl. Rubrica

821.174.0 Literatură letonă


4140. Pohilă, Vlad. Omul nostru din Letonia : [scriitorul let. Leons Briedis la 60 ani] /
Vlad Pohilă // Limba Română. – 2009. – Nr 11/12. – P. 15-20 : fot.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
4141. Николае, Е. Клад серебряных монет Золотой Орды, обнаруженный в
Иванче : (р-н Орхей, Респ. Молдова) / Е. Николае, М. Чокану // Stratum plus. –
2005/2009. – Nr 6. – P. 310-319 : des. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 17 tit.

4142. Русcев, Н. Д. Клад монет XIII в. с Днестровского острова Турунчук :


[Слободзейского р-на] / Н. Д. Русcев, А. И. Муссуров // Stratum plus. – 2005/2009. – Nr 6.
– P. 380-387 : des. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 40 tit.

4143. Травкин, С. Н. Византийские монеты X – XIV вв. и некоторые вопросы


археологической хронологии на Среднем и Нижнем Днестре / С. Н. Травкин // Stratum
plus. – 2005/2009. – Nr 6. – P. 370-379 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 37 tit.

4144. Чокану, М. Коллекция монет со средневекового поселения у с. Тарасова :


[р-н Резинa, Респ. Молдова] / М. Чокану // Stratum plus. – 2005/2009. – Nr 6. – P. 351-369
: des. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 23 tit.

4145. Шлапак, М. Е. Килийская каменная крепость / М. Е. Шлапак // Stratum plus.


– 2005/2009. – Nr 6. – P. 421-429 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 23 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4159)

908 Monografii ale localităţilor


4146. Bucureşti, un oraş neobişnuit şi romantic, paradoxal şi fermecător = Bucharest
Queer and Romantic, Paradox and Enchanting = Странный и романтичный,
парадоксальный и очаровательный Бухарест // Open Skies. – 2009. – Nr 11/12. – P. 123-
124 : fot. – Text paral. : lb. rom., engl., rusă.

4147. Horis, Liuba. Islanda. Şedinţe de psihoterapie = Iceland. Psychotherapy


sessions = Исландия. Сеансы психотерапии : [impresii de călătorie] / Liuba Horis // Open
Skies. – 2009. – Nr 11/12. – P. 26-35 : fot. – Text paral. : lb. rom., engl., rusă.

184
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4148. Sineavscaia, Natalia. Olympia. Un oraş al zeilor şi al istoricilor = City of Gods


and Historians = Олимпия. Город Богов и историков / Natalia Sineavscaia // Open Skies. –
2009. – Nr 11/12. – P. 96-100 : fot. – Text paral. : lb. rom., engl., rusă.

4149. Tăzlăuanu, Valentina. În Armenia, pentru prima oară / Valentina Tăzlăuanu //


Sud-Est cultural. – 2009. – Nr 4. – P. 3-5.
(Vezi de asemenea Nr 4155)

913(478) Geografia Republicii Moldova


4150. Boboc, Nicolae. Probleme de regionare fizico-geografică a teritoriului Republi-
cii Moldova / Nicolae Boboc // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii. – 2009. – Nr 1.
– P. 161-169 : tab. – Bibliogr. : 14 tit.

929.6 Heraldică. Blazoane. Steme. Devize pe armoarii


4151. Садовников, С. П. Типология изобразительных компонентов, составляю-
щих геральдику молдавской монеты "грош" конца XIV – началa XVI вв. / С. П. Садовни-
ков // Stratum plus. – 2005/2009. – Nr 6. – P. 320-341 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 47
tit.
93/94 ISTORIE
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
(Vezi Nr 4153, 4161)
94(478) Istoria Republicii Moldova
4152. Boboc, Daniel-Valeriu. Ritualurile puterii : vizita regelui Ferdinand I în Bucovi-
na şi Basarabia în 1920 / Daniel-Valeriu Boboc // Pontes. – 2009. – Vol. 5. – P. 122-131. –
Bibliogr. în notele de subsol.

4153. Caşu, Igor. Starea de spirit a populaţiei RSSM în contextul destalinizării şi re-
voluţiei maghiare (1956) / Igor Caşu // Pontes. – 2009. – Vol. 5. – P. 193-232. – Bibliogr. în
notele de subsol.

4154. Crudu, Lilia. Implicarea elitelor intelectuale în mişcarea naţională din Basara-
bia, înainte şi după 1918. Consideraţii preliminare / Lilia Crudu // Pontes. – 2009. – Vol. 5. –
P. 113-121. – Bibliogr. în notele de subsol.

4155. Degteariova, Nadejda. Prin oraşul vechi = Walks in the Downtown = Прогулки
по старому городу : [file din ist. Chişinăului] / Nadejda Degteariova // Open Skies. – 2009. –
Nr 11/12. – P. 110-112 : fot. – Text paral. : lb. rom., engl., rusă.

4156. Dumitru, Diana. Imaginea basarabenilor în viziunea administraţiei civilo-


militare româneşti : (anul 1941) / Diana Dumitru // Pontes. – 2009. – Vol. 5. – P. 176-192. –
Bibliogr. în notele de subsol.

185
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2009 ≡ Magazine article annals Nr 12-2009

4157. Pâslariuc, Virgil. "Să fie cercetate şi certate pentru aceste fapte". Păcat şi Stat
la începutul stăpânirii ruseşti în Basarabia. Studiu de analiză micro-istorică / Virgil Pâslariuc //
Pontes. – 2009. – Vol. 5. – P. 8-36. – Bibliogr. în notele de subsol.

4158. Roman, Alexandru. Rolul reformelor lui Ştefan cel Mare în consolidarea admi-
nistrativă a Ţării Moldovei / Alexandru Roman // Administrarea Publ. – 2009. – Nr 3/4. – P.
38-44. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit. şi în note, p. 44 (8 tit.). – Sfârşit. Începutul : Nr 1/2.

4159. Руcсев Н. Д. Монеты молдавского господаря Ильяша I в Нижнем


Поднепровье : возможности исторической интерпретации / Н. Д. Русcев, О. Н.
Мельников // Stratum plus. – 2005/2009. – Nr 6. – P. 342-350 : des. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 35 tit.

4160. Советов, П. В. Соотношение вотчинной и централизованной систем


феодальной эксплуатации крестьян Молдавии : (последние десятилетия XVII – нач.
XVIII вв.) / П. В. Советов // Stratum plus. – 2005/2009. – Nr 6. – P. 27-71. – Rez. în lb. engl.
– Bibliogr. : 118 tit. şi în notele de subsol.

4161. Хайдарлы, Д. И. Население Северо-Западного Причерноморья в XVIII в. :


(ист. аспекты) / Д. И. Хайдарлы // Stratum plus. – 2005/2009. – Nr 6. – P. 101-127 : fig. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 45 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3851)

94(498) Istoria României


4162. Prohin, Andrei. Boierimea română în viziunea lui Nicolae Iorga / Andrei Prohin
// Pontes. – 2009. – Vol. 5. – P. 103-112. – Bibliogr. în notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 4156)

186
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Index de nume la „Cronica articolelor de revistă” Nr 12-2009

Buciuşcan, Silvia 4053


A Bucur, Vasile 4047
Ababii, Ion 3954 Buda, Dumitru-Mircea 4122
Albul, Elena 3875 Buga, Mircea 3926
Alecu, Gheorghe 3899 Bulat, Dumitru 4040-41
Alexandrova, Tatiana 4029 Bulat, Iurie 3989
Alexe, Maria Rada 4126 Bureţ, E. 4035
Amarfii-Railean, Nelly 3929 Bureţ, Ion 4024
Amârîtu, Cornelia 3887 Burleai, Eugenia 3941
Anania, Bartolomeu Valeriu 4120 Buta, Galina 3958
Andrieş, Serafim 4010 Butiurca, Doina 4075
Anghel, Tatiana 3986 Butnaru, Leo 4094, 4128
Arseni, Oleg 3891 Buzilă, Valentina 4084
Buzzatti, Dino 4083
B
C
Bacal, Petru 3861
Bahnaru, Vasile 3849 Calchei, Elena 4024
Balan, Oleg 3900 Canţer, Valeriu 3826
Banari, Eduard 4009 Cantemir-Goliţîna, Smaragda-Ecaterina 4063
Bantoş, Ana 4121 Caraman, Ion 3871
Batîr, Ludmila 3943 Caraman, Viorica-Ela 4123
Bejan, Octavian 3901 Carnielli, Virgilio 3993
Belecciu, Ştefan 3914 Caşu, Igor 4153
Belostecinic, Grigore 3869 Catan, Petru 3870
Bendetti, Mario 4084 Catană, Victor 3957
Beşleaga, Igor 4009 Cazimir, Otilia 4085
Beşleagă, Vladimir 4092,4114, 4127 Căldare, Gheorghe 3883
Bevilacqua, Giuluo 3993 Cărăuş, Tamara 3850
Bivol, Grigore 3947 Cebotaru, Eugenia 3862
Bîzgu, I. 4033 Ceceli, Irina 3878
Boboc, Daniel-Valeriu 4152 Cheianu, Constantin 4129
Boboc, Nicolae 4150 Chiorean, Luminiţa 4076
Boian, Gavril 3978 Chiriac, Argentina 4079
Boian, Ilie 3940 Chiriac, Natalia 3863
Boian, Veaceslav 3978 Chiriac, Tatiana 4028
Boincean, Boris 4011 Chiseliţa, Oleg 4042
Bolboceanu, Dumitru 4061, 4065 Chiseliţă, Vasile 4067
Boldea, Iulian 4119 Cimpoeşu, Dorin 3851
Boldur, Alexandru 4067 Cimpoi, Mihai 3830
Boncu, Viorel 3916 Ciobanu, Angela 3987
Borzin, Aurelia 4093 Ciobanu, Mihai 3968
Bostan, Ion 3825 Ciobanu, Mircea V. 4117
Bostan, Viorel 3941 Ciobanu, Natalia 3909-10
Botezatu, Eliza 4134 Ciobanu, V. 3988
Botnari, Nadejda 3925 Ciocanu, Mihai 3924, 3926-27, 3954-55
Breton, David Le 3829 Cioran, Emil 4119
Briede-Macovei, Maria 4115-16 Ciubotaru, Anatol 3975
Briedis, Leons 4115-16, 4140 Ciugureanu-Mihailuţă, Carolina 3884
Brigalda, Eleonora 4062 Clipca, Ivana 3989
Cobâleanu, Zinaida 3950,3953,3956-57

187
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2009 ≡ Magazine article annals Nr 12-2009

Codreanu, Theodor 4135 F


Coev, Gh. 4035
Comendant, I. 3997 Faigher, Anatolie 3903
Constandoglo, Alexandra 4029 Fărcăşanu, Dana 3960
Constantinov, Ana 4066 Ferdohleb, Alina 3959
Copacinschi, Doina 4028 Ferrero-Waldner, Benita 3855
Corcinschi, Nina 4136 Filat, Vlad 3852
Cosniceanu, Maria 4077 Florea, Mariana 3974
Costachi, Gheorghe 3890-91 Florea-Donica, Lilia 3935
Costandachi, Gheorghe 3930 Foca, Iurie 4064
Costin, Petru 3876 Focşa, Valentin 4029
Coşbuc, George 4086 Fornea, Iuliana 3931
Cotelnic, Ala 4052 G
Covas, Lilia 4053
Creţu, Alexandru 4025 Galaicu-Păun, Em. 4096
Crudu, Dumitru 4095, 4126 Ganea, Victoria 3858
Crudu, Lilia 4154 Gavriliuc, Angela 3995
Cuciureanu, Gheorghe 3827 Gavzer, Svetlana 4018
Cucu, Carolina 3990 Geier, Ioana 4088, 4124
Cujbă, Vasile 4078 Gheorghian, Tatiana 3947
Curcubăt, Stela 4014 Gheorghiţă, Ion 4097
Cuşnir, Angela 3857 Gheorghiţă, M. 3904
Cuza, P. 4006 Ghernajă, Geta-Cristina 3905
Ghilaş, Victor 4067
D Gladun, E. 3992
Dadu, Constantin 4027 Gladun, Elena 3992
Damaschin, Lilia 3950 Glijin, Aliona 3944
Damaşcan, Ghenadie 3959 Golovin, Boris 3960-63
Darii, Dorina 3990-91 Granaci, Vera 4028
Dascaliuc, Al. 4006 Grăjdianu, Tudor 3927, 3951, 3966, 3976
Degteariova, Nadejda 3934, 4058, 4155 Grejdeanu, Elena 3947
Deseatnicov, Ivan 3879 Grosu, Vladimir 3873
Dicu, G.4020 Gulea, Aurelian 3943
Dinu, Dumitru 3902 Guzun, Stela 3847
Dolgan, Mihail 4068, 4137 Gyuris, Adalbert 4124
Druşcă, Angela 3982 H
Duca, Gheorghe 3828, 4138
Dulschi, Ion 3917 Hadârcă, Ion 4131
Dulschi, Silvia 3918 Halabudenco, Elena 3995
Dumbrăveanu, Victor 4130 Han, Bianca-Oana 4072
Dumitru, Diana 4156 Hâncu, Oleg 3963
Hăbăşescu, Ion 4008
E Hîncu, Ludmila 4064
Eftimiu, Victor 4087 Horis, Liuba 4059, 4147
Erhan, Dumitru 4030 Hotineanu, A. 3994
Eşanu, Andrei 4063 Hotineanu, Alina 3994
Eşanu, Valentina 4063 I
Eţco, Constantin 3926, 3958-59
Evtuşenco, Ana 4100 Ioniţa, Olga 3945
Iorga, Nicolae 4162
Ivireanul, Antim 3842

188
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

J N
Jelescu, Petru 3932 Nederiţa, Alexandru 4048
Jeltova, Inna 4069 Negru, Andrei 3945
Negru, P. 4026
L Negură, Anatol 3951
Lacusta, Ion 4009 Negură, Petru 4132
Lavric, Alexandru 3927, 3967 Nicolau, Ingrid 3915
Leahu, Nicolae 4133 Noica, Constantin 3830-31
Leviţchi, Vasile 4128 P
Lopatniov, Oxana 3880
Losîi, Elena 3847 Palanciuc, Mihail 3951-52
Luca, Iulia 3976 Palanciuc, Mihail 3952
Lungu, Eugen 4118 Parfentie, Dumitriţa-Raluca 4060
Lupaşco, Maria 3883 Parii, Angela 3948
Lupaşcu, Galina 4018, 4023 Pavel, Vasile 4080
Păşcan, Loredana Mihaela 3974
M Pântea, Maria 3871
Macarova, Tatiana 3924 Pâraian, Teofil 3841
Maistrenco, Galina 3950, 3953, 3956 Pâslariuc, Virgil 4157
Malanciuc, Irina 3843 Pitiriciu, Silvia 4081
Malanciuc, Iurie 3964 Platon, Mihail 3844
Malâga, Oxana 3975 Pohilă, Vlad 4140
Manole,Tatiana 3933 Poiată, Mihai Ştefan 4068
Margine, Leonid 3949, 3970 Popescu, Leontin 3839
Matcovschi, Dumitru 4098, 4137 745 Popescu, Teodor 3845
Maximciuc, Victoria 3832-33 Popov, Alexei 4066
Mânzală, Traian 3900 Poştaru, Elvira 4054
Melinescu, Gabriela 4089 Prepeliţă, Elena 3834
Melnic, Vasile 4077, 4079-80 Prohin, Andrei 4162
Mereniuc, Gheorghe 4023 Pruteanu, Petru 3840
Mihailov, M. 4020 Puiu, Serghei 3972
Mincu, Eugenia 4079 R
Miscu, Vera 4057
Mişina, Ana 3992 Racu, Igor 3835
Mladinoi, Vasile 3871 Racu, Iulia 3836
Mohamed Ahmed Mohamed 3974 Raevschi, Elena 3980
Moldovan, Dumitru 3859 Raevschi, Mihai 3980
Molodoi, Elena 4056 Revenco, Ninel 3982
Morari, Lili 3953 Robu, Elena 3952
Moraru, Adrian 4087 Robu, Eudochia 4064
Moraru, Gheorghe 4019 Roman, Alexandru 4158
Moraru, Olga 4036 Romanciuc, Vasile 4099
Moroşanu, Andrei 3838 Romandaş, Nicolae 3911
Moşanu, Elena 3942 Romanescu, Eleonora 4062
Moşin, Veaceslav 3965, 3994 Roşca, Petru 4054
Movilă, Alexandru 4036 Rotarenco, V. 4020
Movilă, Irina 3929 Rotaru Anatol 4056
Mustea, Gheorghe 4067 Rotaru, Alina 3914
Rotaru, Mihail 3924
Rotaru, Natalia 3975
Rujiţki, Cristina 4069

189
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2009 ≡ Magazine article annals Nr 12-2009

Rus, Maria Laura 4125 Topală, Ştefan 4027


Rusnac, Mircea 3841 Topchin, Ludmila 3963
Rusu, Dragoş Bogdan 3981 Turea, Larisa 4071
Rusu, Liliana 3829 Tuz, Olesea 3865
Rusu, Mina-Maria 3928
Rusu, Nicolae 4073 Ţ

S Ţapcov, Victor 3943


Ţâu, Nicolae 3877
Sabiescu, Bianca Luciana 3885-86 Ţepordei, Aurelia 3921
Sainciuc, Glebus 4060 Ţîbîrnă, Andrei 3979
Saşco, Elena 4018 Ţurcanu, Andrei 4139
Schimbător, Igor 3887, 4060 Ţurcanu, Ghenadie 3954, 3960
Sergentu, E. 3942 Ţurcanu, Ion 3831
Sidorenco, Diana 3864
Sineavscaia, Natalia 4046, 4148 U
Slănină, Valerina 4023 Ungureanu, Ion 4082
Smîşleaev, Anatolie 4114 Ursu, A. 4012-14
Snegureac, Lilia 3887 Ursu, Pavel 3969
Solomon, Ioan 3892 Usatîi, Adrian 4042
Sorici, Natalia 3996 Usatîi, Agafia 4042, 4056
Spânu, Constantin 4065 Uşurelu, Natalia 3995
Stamatin, Rodion 3919
Stariţina, Ludmila 3865 V
Stelescu (Croce), Eugenia 3920
Stimpovschi, Elena 3966 Vahrameev, Andrei 3978
Suceveanu, Arcadie 4133 Vatamanu, Ion 4128
Sweet, David 3993 Verdeş, Angela 3835
Vicol, Corina 3949, 3968, 3970
Ş Vidam, Teodor 4074
Vieru, Grigore 4101, 4131
Şavga, N. 3983, 3985 Vieru, Nicolae 4128
Şcerbina, Alexandru 4055 Vladimir, P.4014
Şevciuc, Tatiana 4047 Vodă, Gheorghe 4130
Şişcanu, Gh. 4026 Voloşciuc, Leonid 4007
Ştefan cel Mare, domn al Moldovei (1457- Voronţov, V. 4026
1504) 4058 Voscoboinic, Victor 3876
Ştirbu, Titus 4100
Şumanschii, A. 4033 Z
Şveţ, S. 4035
Zamfirescu, Duiliu 4091
T Zubco, Roman 3874
Talmaci, Victor 3957 А
Tambur, Mihail 3941
Tărîţă, A. 3942 Абакумова-Забунова, Н. В. 3936
Tăzlăuanu, Valentina 4127, 4129, 4149 Ангел, Татьяна 4107
Teacă, Aliona 3925 Б
Timuş, Angela 3860
Timuş, Victoria 3860 Бабчинская, Дойна 4108
Tincu, Ecaterina 3923 Баранов, С. А. 3938
Tintiuc, Dumitru 3966-68 Батюшков, Константин 4102
Tintiuc, Elena 3977 Белевский, С. С. 4001
Toderaş, Ion 4036 Берзан, В. П. 4000

190
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Бодруг, Н. С. 4004 Констандогло, А. Г. 732


Боклач, Т. И. 4017 Коптюк, Э. П. 3998
Болога, М. К. 3937, 3939 Корчмару, С. С. 4015-16
Боршевский, А. 3882, 3893 Костандаки, Георгий 3846, 3881
Булат, Дм. 4045 Костандогло, А.Г 4032
Бурдужа, В. 3888-89 Кременяк, Л. П. 4017
Быдзина, Екатерина 4070 Крепис, О. 4045
Кротевич, Ольга 3856
В
Л
Вакуленко, А. 3946, 4037
Власов, Сергей 4109 Лапицкая, Людмила 4049
Влах, И. 3894
Возиян, В. И. 4021-22 М

Г Максимук, Е. П. 3999
Мельников, О. Н. 4159
Глауберман, М. А. 4003 Меренюк, Г. 4016
Грек, И. Ф. 3854 Мишин, С. 3898
Гродецкий, М. В. 4005 Морару, В. 3889
Гросу, Ф. П. 3939 Москалюк, Роман 4031
Гуцуляк, В. И. 3895-97 Муссуров, А. И. 4142
Д Н
Даровских-Волкова, Елена 4103 Недерица, Александр 4050
Дикусар, А. И. 4001 Николае, Е. 4141
Димитров, Ю. 3906
Дорошенко, А. В. 4003 О
Дроздов, В. 4104 Огульчанский, А. 4044
Е П
Ермуратский, В. В. 3998 Пацюк, В. И. 4000
Ецко, Константин 3971 Петкович, И. П. 4022
Ж Попану, Л. В. 3984
Попов, Михаил 4106
Жуковский, И. 4034 Постолатий, А. А. 4021
Постолатий, В. М. 3998, 4005
З Пушкашу, Л. 4112
Закерничная, Анна 3866 Р
Зарбайлова, Наталья 3971
Зиновьева, Нелли 4110 Римский, В. К. 4000
Руcсев Н. Д. 4142, 4159
И Рябова, Елизавета 3971
Игнатьев, В. 3908 С
К Савин, А. И. 4038
Капша, Тудор 3912 Садовников, С. П. 4151
Карлов, В. 4043 Самойленко, Вера 4113
Киркоров, Филипп 4070 Синяева-Панковска, Н. А. 3854
Кожевников, И. В. 3937 Скулиос, Эмануель 3856
Коледин, Константин 4105 Смирнов, Э. Д. 4032
Колосова, Маргарита 4111 Советов, П. В. 4160

191
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2009 ≡ Magazine article annals Nr 12-2009

Сосна, Б. 3913
Ставинский, Игорь 3868
Старицына, Людмила 3881
Суслов, В. М. 4005
Т
Таран, М. Г. 4021
Травкин, С. Н. 4143

Урсу, А. 4016
Ф
Федоров, Г. 3848
Флоря, Б. 3895
Флоря, В. 3907
Фрунзе, Р. И. 3973
Фулга, Н. 4045
Х
Хайдарлы, Д. И. 4161
Храмцова, Н. Н. 4004

Цыгэнаш, А. 3913
Ч
Чебан, Л. Н. 3984
Чокану, М. 4141, 4144
Ш
Шептицкий, В. А. 3984
Шит, Б. М. 4002
Шлапак, М. Е. 4145
Ю
Юнгманн, Йенс 4051
Ющенко, С. П. 4001
Я
Явтушенко, С. 4038-39

192
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor continue ale căror articole sunt fişate în
”Cronica articolelor de revistă” Nr 12-2009

1. „a” MIC”. – 2009. – Nr 12 (lb. rom., rusă).


2. Administrarea Publică. – 2009. – Nr 3/4.
3. Agricultura Moldovei. – 2009. – Nr 9/10.
4. Akademos. – 2009. – Nr 3.
5. Alunelul. – 2009. – Nr 12.
6. Aquarelle. – 2009. – Nr 12.
7. Avocatul poporului. – 2009. – Nr 9/10, 11/12.
8. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2009. – Nr 4.
9. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2009. – Nr 1.
10. Buletin de perinatologie. – 2009. – Nr 4.
11. Contabilitate şi audit. – 2009. – Nr 12.
12. Economica. – 2009. – Nr 5.
13. Economie şi Sociologie. – 2009. – Ed. supl.
14. Legea şi viaţa. – 2009. – Nr 11,12.
15. Limba Română. – 2009. – Nr 11/12.
16. Luminătorul. – 2009. – Nr 5.
17. Mediul Ambiant. – 2009. – Nr 5.
18. Moldova : ser. nouă. – 2009. – Nr 12.
19. Noi. – 2009. – Nr 12.
20. Open Skies. – 2009. – Nr 11/12.
21. Pontes. – 2009. – Vol. 5.
22. Problemele energeticii regionale. – 2009. – Nr 2.
23. Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. – 2009. – Nr 3.
24. Punkt. – 2009. – Nr 29.
25. Sănătatea publică, economie şi management în medicină. – 2009. – Nr 4.
26. Stratum plus. – 2005/2009. – Nr 6.
27. Sud-Est cultural. – 2009. – Nr 4.
28. Закон и жизнь. – 2009. – Nr 11,12.
29. Наше поколение. – 2009. – Nr 11.
30. Охотник и рыболов Молдовы. – 2009. – Nr 11.
31. Электронная обработка материалов. – 2009. – Nr 6.

193
Cronica articolelor de gazetă Nr 12-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 12-2009

CRONICA ARTICOLELOR DE GA- NEWSPAPER ARTICLE


ZETĂ ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

NR 12
DECEMBRIE 2009 DECEMBER
(6138-6823)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
6138. Parasca, Pavel. Totalitarismul nu are ce căuta în mediul ştiinţific : [opinii în le-
gătură cu art. "Să reabilităm prestigiul şi verticalitatea Academiei" de Ion Varta] / Pavel
Parasca // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 18 dec. – P. 24, 30.-(Polemici academice)

6139. Ковалев, Виктор. Cудьба и роль молдавской науки / Виктор Ковалев //


Независимая Молдова. – 2009. – 9 дек.
(Vezi de asemenea Nr 6821)

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


6140. Oleinic, Alexandru. Alexandru Oleinic : Economia nu poate fi competitivă fără
tehnologii informaţionale : [interviu cu ministrul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor]
// Economist. – 2009. – 9 dec. – P. 6.

6141. Байдауз, Алла. Параметры качества Интернет-услуг : [интервью с нач.


упр. техн. регулирования и стандартизации Нац. агентства по регулированию в обл.
электр. коммуникаций и информ. технологий А Байдауз] / записал Сергей Моисеев //
Экон. обозрение. – 2009. – 25 дек. – Р. 12.

6142. Грей, Сергей. Лицензионное программное обеспечение Microsoft – опора


для бизнеса / Сергей Грей // Экон. обозрение. – 2009. – 11 дек. – Р. 7.

6143. Моисеев, Сергей. Новая IT стратегия: проблемы внедрение : [по мате-


риалам междунар. семинара "Трансформация в Молдове посредством информ.-
коммуникац. технологий, с учетом сингапур. опыта, 15-16 дек. 2009, Кишинэу] / Сергей
Моисеев // Экон. обозрение. – 2009. – 18 дек. – Р. 14.

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


6144. Cheianu, Constantin. Jumătate de milion de euro pentru Nicoleta Esinencu :
[aspecte ale dezvoltării culturii] / Constantin Cheianu // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 11
dec. – P. 6.

194
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

6145. Duca, Gheorghe. Acad. Gheorghe Duca : "Intelectualitatea de la Chişinău a


apropiat victoriile anului istoric 1989" : [discursul preş. Acad. de Ştiinţe a Moldovei în cadrul
conf. intern. "1989 – anul care a schimbat lumea. Viziunea protagoniştilor schimbării asupra
viitorului Europei", 3 dec. 2009, Bucureşti] // Lit. şi arta. – 2009. – 17 dec. – P. 3.

6146. Dumbrăveanu, Victor. … Şi puţină dragoste în plus : [despre rolul şi locul cul-
turii în soc.] / Victor Dumbrăveanu // Art infinit. – 2009. – Noiemb.-Dec. (Nr 2). – P. 3.

6147. Focşa, Boris. "Au fost privatizate ilegal monumente istorice" : interviu cu B.
Focşa, ministrul Culturii / interviu realizat de Mariana Raţă // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 11
dec. – P. 17.

6148. Focşa, Boris. Cultura şi speranţa din cutia Pandorei : interviu cu B. Focşa, mi-
nistrul Culturii din Rep. Moldova / consemnare : Ioana Pruteanu // Capitala. – 2009. – 11 dec.
– P. 8.

6149. Focşa, Boris. Ne vom integra în circuitul european, în primul rând prin valorile
noastre culturale : interviu cu B. Focşa, ministrul culturii din Rep. Moldova / consemnare :
Tamara Gorincioi // Europeanul. – 2009. – 10 dec. – P. 5.

6150. Olteanu, Constantin. Nu ştiu cum trebuie să fie un ministru al culturii / Con-
stantin Olteanu // Săptămîna. – 2009. – 25 dec. – P. 6.

6151. Popa, Nicolae. Fondul supravieţuirii prin cultură : [despre constituirea Fondului
culturii] / Nicolae Popa // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 15 dec. – P. 9.

6152. Время культурного лиха : [по материалам I-го конгресса деятелей культу-
ры и искусства, 12 дек. 2009, Кишинэу] / материалы подготовила Татьяна Мигулина //
Экон. обозрение. – 2009. – 18 дек. – Р. 30.

02 BIBLIOTECONOMIE
6153. Bejan, Eugenia. O jumătate de veac consacrat Bibliotecii : [omagiu pentru
Claudia Balaban, dir. Bibl. Naţ. pentru Copii "Ion Creangă"] / Eugenia Bejan // Gazeta biblio-
tecarului. – 2009. – Iun.- Aug. (Nr 6/8). – P. 10.

6154. Bejan, Eugenia. Salonul Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret : [sinteză
pe marginea ed. a 13-a, 1-4 apr. 2009, Chişinău] / Eugenia Bejan // Gazeta bibliotecarului. –
2009. – Apr. – Mai (Nr 4/5). – P. 2.

6155. Buga, Aurora. Biblioteca Publică "Alecu Russo" – 30 de ani de activitate : [sec-
torul Ciocana, mun. Chişinău] / Aurora Buga // Gazeta bibliotecarului. – 2009. – Apr. – Mai
(Nr 4/5). – P. 9-10.

6156. Butucel, Elena. Dinamism şi flexibilitate în Biblioteca Publică "Ovidius" : [filială


a Bibl. Municipale "B. P. Hasdeu"] / Elena Butucel // Gazeta bibliotecarului. – 2009. – Sept.-
Oct. (Nr 9/10). – P. 6-7.

195
Cronica articolelor de gazetă Nr 12-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 12-2009

6157. Corghenci, Ludmila. Bibliotecari de succes : pe marginea rezultatelor Concur-


sului Naţ. "Cel mai Bun Bibliotecar al anului 2008" / Ludmila Corghenci // Gazeta bibliotecaru-
lui. – 2009. – Apr. – Mai (Nr 4/5). – P. 4-5.

6158. Coşeri, Tatiana. Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova învaţă activita-
tea de voluntariat : [pe marginea atelierului profesional "Managementul voluntariatului : apli-
caţii practice", 29 mai 2009, Chişinău] / Tatiana Coşeri // Gazeta bibliotecarului. – 2009. –
Iun.-Aug. (Nr 6/8). – P. 4.

6159. Cudlenco, Maria. Minerva – promotor al imaginii bibliotecii : [din experienţa


Bibl. publ. din satul Crihana Veche, raionul Cahul] / Maria Cudlenco // Gazeta bibliotecarului.
– 2009. – Iun.- Aug. (Nr 6/8). – P. 7.

6160. Malina, Liuba. Campania "A citi e la modă" : (din experienţa Bibl. Colegiului de
Construcţii) / Liuba Malina // Gazeta bibliotecarului. – 2009. – Apr. – Mai (Nr 4/5). – P. 11.

6161. Petcu, Larisa. Biblioteca "P. Ştefănucă" – cetate a spiritualităţii la Ialoveni /


Larisa Petcu // Gazeta bibliotecarului. – 2009. – Iun.-Aug. (Nr 6/8). – P. 9-10.

6162. Petcu, Larisa. Săptămâna "Dreptului de a şti" la Ialoveni : [din activitatea Bibl.
publ. orăşeneşti "P. Ştefănucă", Ialoveni] / Larisa Petcu // Gazeta bibliotecarului. – 2009. –
Sept.-Oct. (Nr 9/10). – P. 8.

6163. Pintilei, Elena. Opera lui Ovidius în colecţiile Bibliotecii Naţionale / Elena
Pintilei // Gazeta bibliotecarului. – 2009. – Apr. – Mai (Nr 4/5). – P. 7.

6164. Plopa, Ludmila. Noi modalităţi de stimulare a lecturii şi creativităţii tinerilor :


[din experienţa Bibl. Publ. "Târgovişte", filiala Bibl. Municipale "B. P. Hasdeu"] / Ludmila Plopa
// Gazeta bibliotecarului. – 2009. – Iun.-Aug. (Nr 6/8). – P. 5-6.

6165. Railean, Eugenia. Onoare profesiei : [relaţiile de colaborare dintre Bibl. Publ.
"M. Sadoveanu", Soroca, şi Bibl. Judeţeană "V. Voiculescu", Buzău, România] / Eugenia
Railean // Gazeta bibliotecarului. – 2009. – Apr.-Mai (Nr 4/5). – P. 8-9.

6166. Rău, Alexe. Taină, apărare, speranţă : [pe marginea ed. 2009 a Salonului In-
tern. de Carte, 31 aug. – 3 sept. 2009, Chişinău] / Alexe Rău // Gazeta bibliotecarului. – 2009.
– Sept.-Oct. (Nr 9/10). – P. 1-2.

6167. Rogacico, Lilia. Activitatea culturală a Filialei de carte românească : [din or.
Străşeni] / Lilia Rogacico // Gazeta bibliotecarului. – 2009. – Iun.- Aug. (Nr 6/8). – P. 7-8.

6168. Turea, Larisa. Templul sănătăţii sufleteşti : lectura ca act de creaţie : 65 de ani
de la fondarea Bibl. Naţ. pentru Copii "Ion Creangă" / Larisa Turea // Lit. şi arta. – 2009. – 24
dec. – P. 6.

196
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5 octombrie – ziua Bibliotecarului


6169. Costin, Ludmila. Mesaj de felicitare : [adresat de către preş. Asoc. Bibliotecari-
lor din Rep. Moldova cu prilejul Zilei profesionale a Bibliotecarilor] / Ludmila Costin // Gazeta
bibliotecarului. – 2009. – Sept.-Oct. (Nr 9/10). – P. 10.

6170. Focşa, Boris. Mesaj de felicitare cu prilejul Zilei Bibliotecarului : [adresat de că-
tre ministrul Culturii, 5 oct. 2009] / Boris Focşa // Gazeta bibliotecarului. – 2009. – Sept.-Oct.
(Nr 9/10). – P. 9.

6171. Rău, Alexe. Felicitări din caleaşca speranţei : [omagiu bibliotecarilor cu prilejul
Zilei profesionale] / Alexe Rău // Gazeta bibliotecarului. – 2009. – Sept.-Oct. (Nr 9/10). – P. 9.

070 Ziaristică. Presă


6172. Covrig, Andrei. Un jubileu niţel adumbrit : jurnalistul Vasile Ciobanu la 70 de
ani / Andrei Covrig // Lit. şi arta. – 2009. – 17 dec. – P. 8.
(Vezi de asemenea Nr 6533, 6536)

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 Filozofie
6173. Coandă, Svetlana. Raţiunea şi filosofia – cârma şi lumina vieţii sale: prof. Vasi-
le Ţapoc la 70 de ani / Svetlana Coandă, Dumitru Căldare // Lit. şi arta. – 2009. – 24 dec. – P.
7.

6174. Delasloboziamare, Dumitru. Aspecte filosofice ale colindelor / Dumitru


Delasloboziamare // Lit. şi arta. – 2009. – 24 dec. – P. 8.

6175. Păsat, Dumitru. Filosoful Vasile Ţapoc la a doua vâslire : [70 de ani de la naş-
tere] / Dumitru Păsat // Lit. şi arta. – 2009. – 24 dec. – P. 7.
(Vezi de asemenea Nr 6482)
159.9 Psihologie
6176. Pastuh-Cubolteanu, Vitalie. Conflictele adolescenţilor în familie : [despre re-
zultatele sondajului anonim în liceele din Chişinău] / Vitalie Pastuh-Cubolteanu // Făclia. –
2009. – 29 dec. – P. 13.

17 ETICĂ. FILOZOFIE MORALĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ


6177. Москович, Константин. Константин Москович : "Заниматься благотвори-
тельностью – мой гражданский долг" : [интервью нар. артиста Молдовы К. Москович ИА
"Новости – Молдова"] // Независимая Молдова. – 2009. – 4 дек. – Р. 5.

2 RELIGIE. TEOLOGIE
6178. Ionaş, Valeriu. Omul contemporan şi constituţia sa spirituală / Valeriu Ionaş //
Altarul credinţei. – 2009. – 30 dec. – P. 10. – Va urma.

197
Cronica articolelor de gazetă Nr 12-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 12-2009

27 CREŞTINISM
6179. Anatolie (Episcop de Cahul şi Comrat). Hristos din ceruri, întâmpinaţi-l! :
[pastorale la naşterea Domnului] / Anatolie, Episcop de Cahul şi Comrat, Marchel, Episcop de
Bălţi şi Făleşti, Petru, Episcop de Hâncu // Altarul credinţei. – 2009. – 30 dec. – P. 7.

6180. Busuioc, Aureliu. Azi Mesia se naşte la timp! : [despre stilul vechi de consem-
nare a sărbătorilor religioase] / Aureliu Busuioc // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 24 dec. – P.
8.

6181. Ciuntu, Ioan. Vocaţia de a-ţi iubi aproapele : [interviu cu părintele I. Ciuntu, de
la Catedrala Sfânta Teodora de la Sihla] / consemnare : Mihai Morăraş // Lit. şi arta. – 2009. –
3 dec. – P. 7.

6182. Cubreacov, Vlad. Data Crăciunului : [despre consemnarea Naşterii Domnului] /


Vlad Cubreacov // Flux european : ed. de vineri. – 2009. – 24 dec. – P. 3.

6183. Daniel (Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române). Naşterea Domnului – înce-


putul luminării noastre : [mesaj cu prilejul sărbătorii Naşterii Domnului] / Daniel, Patriarh al
Bisericii Ortodoxe Române // Flux european : ed. de vineri. – 2009. – 24 dec. – P. 9.

6184. Dulgheru, Valeriu. Adânci sunt rădăcinile creştine ale poporului român / Vale-
riu Dulgheru // Lit. şi arta. – 2009. – 24 dec. – P. 3.

6185. Godea, Cristina. Biserica "Sfânta Mare Muceniţă Varvara" din satul Pănăşeşti
la 150 de ani : [raionul Străşeni] / Cristina Godea // Altarul credinţei. – 2009. – 30 dec. – P.
11.

6186. Hristos se naşte, slăviţi-l! : [pastorale la naşterea Domnului] / Chiril, Patriarhul


Moscovei şi al Întregii Rusii, Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove, Iustinian,
Arhiepiscop de Tiraspol şi Dubăsari [et al.] // Altarul credinţei. – 2009. – 30 dec. – P. 1, 6.

6187. Leu, Ion. Sfântul Andrei a creştinat neamul românesc / Ion Leu // Florile dalbe.
– 2009. – 17 dec. – P. 13.

6188. Petru (Arhiepiscop al Chişinăului, Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al Pla-


iurilor). Naşterea Domnului – înălţarea spre veşnicie : [mesaj cu prilejul sărbătoriri Naşterii
Domnului] / Petru, Arhiepiscop al Chişinăului, Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor) //
Flux european : ed. de vineri. – 2009. – 24 dec. – P. 9.

6189. Sârbu, Andrei. Valorificând Crăciunul tradiţional : [conform calendarului biseri-


cesc] / Andrei Sârbu // Altarul credinţei. – 2009. – 30 dec. – P. 12.

6190. Silvestru, Aurelian. Ziua Rugăciunii / Aurelian Silvestru // Lit. şi arta. – 2009. –
31 dec. – P. 1.
(Vezi de asemenea Nr 6610)

198
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3 ŞTIINŢE SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE ŞI METODE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE
303 Metode ale ştiinţelor sociale
6191. Negură, Lilian. Miturile moldovenilor : [pe marginea Barometrului Opiniei Pu-
blice, noiemb. 2009] / Lilian Negură // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 18 dec. – P. 8.

6192. Барометр общественного мнения : рейтинг доверия и популярности ин-т


публ. политики // Экон. обозрение. – 2009. – 11 дек. – Р. 17.

314/316 Societate
314 Demografie. Studiul populaţiei
6193. Manic, Stelian. Aşteptăm perspectiva zilei de mâine : [despre revenirea mol-
dovenilor emigranţi] / Stelian Manic // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 9 dec. – P. 6.

316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
6194. Nicu, Dan. Contrasens identitar. Ce facem cu diferenţele? : [despre adeziunea
studenţilor basarabeni la noile spaţii (România)] / Dan Nicu // Stare de urgenţă. – 2009. –
Dec. (Nr 19/20). – P. 8.

6195. Баланецкий, Борис. Все равные …но некоторые "равнее"? Сексуальные


меншинства Молдовы не требуют лишнего, но лишь законного : [интервью с исполн.
дир. центра информ. "ГендерДок – М" Б. Баланецким] / записала Ольга Емельянова //
Независимая Молдова. – 2009. – 4 дек. – Р. 17.

6196. Марчков, Алексей. Кому мешают геи : [интервью с пред. Центра инфор-
мации "ГендерДок-М" А. Марчковым и коорд. жен. программы Центра Анастасией Да-
ниловой] / записала : Лариса Веверица // Эксперт новостей. – 2009. – 4 дек. – Р. 4.

32 POLITICĂ
6197. Chircă, Sergiu I. Despre aşa numita variantă "Kosovo" pentru Republica Mol-
dova : [aspecte geopolitice] / Sergiu I. Chircă // Lit. şi arta. – 2009. – 3 dec. – P. 6; 10 dec.- P.
7.

6198. Gurău, Victor. "Ţinta este România!" : discuţie cu analistul politic V. Gurău / in-
terlocutor : Vlad Cubreacov // Flux european : ed. de vineri. – 2009. – 4 dec. – P. 2, 11.

6199. Radu (principe al României). Diferenţa : [aspecte ale leadership-ului politic] /


Principele Radu al României // Capitala. – 2009. – 2 dec. – P. 7.

199
Cronica articolelor de gazetă Nr 12-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 12-2009

6200. Делягин, Михаил. Михаил Делягин : "Чтобы овладеть будущим, надо


сначала овладеть своей историей" : [интервью с дир. рос. ин-та по проблемам
глобализации, политологом] / беседовал Тудор Сорочану // Независимая Молдова. –
2009. – 22 дек.

6201. Политики между Быком и Тигром : [об итогах полит. г. 2009 : интервью с
экспертом по проблемам постсов. пространства Зурабом Тодуа, дир. Социал-демократ.
ин-та Респ. Молдова Богданом Цырдя и рук. Центра страт. анализа и прогноза Сергеем
Назария [et al. ] // Молд. ведомости. – 2009. – 29 дек.

6202. Тодуа, Зураб. Россия ждет определенности : [ст. эксперта по проблемам


постсов. пространства] / Зураб Тодуа // Независимая Молдова. – 2009. – 18 дек. – Р. 5.

6203. Цырдя, Богдан. Молдавская нация раздроблена : [о полит. элите Респ.


Молдова] / Богдан Цырдя // Коммерсант plus. – 2009. – 18 дек. – Р. 7.
(Vezi de asemenea Nr 6569)

323 Politică internă


6204. Cojocaru, Tudor. 1 decembrie al românilor – semnificaţii şi schimbări / Tudor
Cojocaru // Stare de urgenţă. – 2009. – Dec. (Nr 19/20). – P. 9.

6205. Conţiu, Mihai. Cine, cum şi încotro va conduce România viitorilor cinci ani? /
Mihai Conţiu // Moldova suverană. – 2009. – 2 dec.

6206. Dungaciu, Dan. Tânără şi (tot) neliniştită : [despre situaţia soc.-pol. în Ucraina]
/ Dan Dungaciu // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 18 dec. – P. 6.

6207. Tomac, Eugen. "Basarabia, cetăţenia este dreptul tău!" : interviu cu E. Tomac,
secretar de stat al Dep. pentru Relaţiile cu Românii de Pretutindeni // Jurnal de Chişinău. –
2009. – 1 dec. – P. 8.

6208. Trofeele şi premiile Congresului Spiritualităţii Româneşti : [reluat din "Flacăra


lui Adrian Păunescu", 11/12 dec. 2009] // Lit. şi arta. – 2009. – 24 dec. – P. 8.

6209. Боннэр, Елена. 20 лет назад не стало академика Сахарова : [памяти лау-
реата Нобелев. премии Андрея Сахарова] / Елена Боннэр // Эксперт новостей. – 2009. –
18 дек. – Р. 4.

6210. Ровно 30 лет назад Советский Союз ввел свои войска в Афганистан //
Эксперт новостей. – 2009. – 11 дек. – Р. 8;18 дек. – Р. 18.

323(478) Politica internă a Republicii Moldova


6211. Babiuc, Aliona. Ne gândim permanent la popor! : [interviu cu A. Babiuc, depu-
tat în Parlamentul Rep. Moldova] / consemnare : Marina Ţurcan // Comunistul. – 2009. – 25
dec. – P. 12.

200
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

6212. Bobeică, Constantin. Ceva despre Gheorghe Ghimpu şi despre tricolor : [in
memoriam patriotului] / Constantin Bobeică // Univers pedagogic pro. – 2009. – 10 dec. – P.
8.

6213. Bogatu, Petru. De ce creşte Lupu? : [despre rezultatele sondajului, realizat de


CBS AXA în parteneriat cu IDIS "Viitorul"] / Petru Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 4
dec. – P. 7.

6214. Bogatu, Petru. Top 10 predicţii pentru 2010 / Petru Bogatu // Jurnal de Chişi-
nău. – 2009. – 29 dec. – P. 7.

6215. Cărbune, Anatolie. Cu lupa : [aspecte soc.-pol.] / Anatolie Cărbune // Lit. şi ar-
ta. – 2009. – 24 dec. – P. 2.

6216. Cheianu, Constantin. O campanie electorală de nouă luni : [alegerea preş. ţă-
rii : context soc.-pol.] / Constantin Cheianu // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 4 dec. – P. 9.

6217. Ciornei, Vsevolod. Formalitate şi sinceritate : [aspecte soc.-pol.] / Vsevolod


Ciornei // Săptămîna. – 2009. – 25 dec. – P. 2.

6218. Ciornei, Vsevolod. Visul şi Parisul : [aspecte soc.-pol.] / Vsevolod Ciornei //


Săptămîna. – 2009. – 4 dec. – P. 2.

6219. Conţiu, Mihai. Vinovaţii de conflictul identitar din Moldova / Mihai Conţiu //
Moldova suverană. – 2009. – 8 dec.

6220. Dabija, Nicolae. Anul când lumea a devenit alta : [1989: context soc.-pol.] / Ni-
colae Dabija // Lit. şi arta. – 2009. – 17 dec. – P. 1.

6221. Dabija, Nicolae. Manifest de Unire : [aspecte soc.-pol.] / Nicolae Dabija // Lit. şi
arta. – 2009. – 3 dec. – P. 1-2.

6222. Dabija, Nicolae. Şovin de profesie : [pe marginea art. "Призрак Молдовы" de
Roman Konoplev, publ. în ziarul "Эксперт новостей", 18 dec. 2009] / Nicolae Dabija // Lit. şi
arta. – 2009. – 31 dec. – P. 1.

6223. Diacov, Dumitru. Nu ştiu ce s-a întâmplat noaptea ... : [discurs rostit de către
preş. de onoare al Partidului Democrat din Moldova în şedinţa Parlamentului, 7 noiemb.
2009] / Dumitru Diacov // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 8 dec. – P. 6.

6224. Dungaciu, Dan. 2009, sub semnul evenimentelor din 7 aprilie : [aspecte politi-
ce] / Dan Dungaciu // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 29 dec. – P. 7.

6225. Dungaciu, Dan. 7 aprilie, "Oci Ciornîi(e) şi Balcanii de Vest : [anul politic 2009
în Rep. Moldova] / Dan Dungaciu // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 25 dec. – P. 6.

201
Cronica articolelor de gazetă Nr 12-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 12-2009

6226. Filat, Vlad. Vald Filat : "Nu mai avem dreptul să facem un pas înainte şi doi
înapoi" : [interviu cu prim-ministrul Rep. Moldova] / consemnare : Sorina Ştefârţă // Timpul de
dimineaţă. – 2009. – 25 dec. – P. 10, 23.

6227. Filat, Vlad. Vlad Filat : "Avem un scop comun, care ne ţine uniţi" : [interviu oferit
de către prim-ministrul Rep. Moldova postului Radio Europa Liberă] // Săptămîna. – 2009. – 4
dec. – P. 14.

6228. Filat, Vlad. Vlad Filat : "Vom avea o dinamică pozitivă, care va da şi rezultate" :
[interviu oferit de către prim-ministrul Rep. Moldova postului Radio Europa Liberă] / interlocu-
tor : Valentina Ursu // Săptămîna. – 2009. – 11 dec. – P. 14.

6229. Gala Albă a "Timpului" : laureaţii anului 2009 : [ed. a 4-a] // Timpul de diminea-
ţă. – 2009. – 18 dec. – P. 4-5. – Cuprins : Valeriu Boboc, martirul ucis de poliţişti în noaptea
din 7 spre 8 aprilie 2009; Vlad Filat : Pentru activitate politică fructuoasă, curajul de a aduce
Schimbarea la Chişinău şi pragmatism în relansarea Rep. Moldova în circuitul politic euro-
pean; Mihai Ghimpu : Pentru curajul politic de a apăra, a promova şi a reabilita valorile naţio-
nale în Rep. Moldova în cadrul Alianţei pentru Integrare Europeană; Serafim Urecheanu :
Pentru consecvenţă în lupta politică anticomunistă şi asigurarea eficienţei în funcţionarea
Alianţei pentru Integrare Europeană; Marian Lupu : Pentru pragmatism politic şi consecvenţă
în menţinerea şi asigurarea funcţionalităţii Alianţei pentru Integrare Europeană.

6230. Gherasim, Arcadie. Direcţia este mai bună : [pe marginea Barometrului de
Opinie Publică, noiemb., 2009] / Arcadie Gherasim // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 10 dec.
– P. 6.

6231. Gherasim, Arcadie. Trafic pentru comunişti : [aspecte soc.-pol.] / Arcadie Ghe-
rasim // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 14 dec. – P. 6.

6232. Grigoriev, Ştefan. Vom munci pentru binele poporului nostru : [interviu cu Şt.
Grigoriev, deputat în Parlament din partea PCRM] / consemnare : Marina Ţurcan // Comunis-
tul. – 2009. – 4 dec. – P. 11; Коммунист. – 2009. – 4 дек. – Р. 7.

6233. Josanu, Efim. Refugiu : [context soc.-pol.] / Efim Josanu // Lit. şi arta. – 2009.
– 17 dec. – P. 3.

6234. Josanu, Efim. Şi mai departe?! ... : [aspecte soc.-pol.] / Efim Josanu // Lit. şi
arta. – 2009. – 3 dec. – P. 3.

6235. Kaminsky, Teofil. De la "Planul Belkovsky" până la "Dosarul 7 aprilie". A fost


revoluţie sau tentativă de lovitură de stat? / Teofil Kaminsky // Moldova suverană. – 2009. – 1
dec.

6236. Moraru, Anton. Stafiile comuniste (3) / Anton Moraru // Lit. şi arta. – 2009. – 24
dec. – P. 3. – Art. 1 : 12 noiemb.

202
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

6237. Movilă, Boris. Revolta conştiinţei : [situaţia soc.-pol.] / Boris Movilă // Lit. şi ar-
ta. – 2009. – 10 dec. – P. 3.

6238. Negru, Nicolae. Anul 2009 ca o zi / Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. –


2009. – 24 dec. – P. 6. – Cuprins : O zi cât un deceniu; Actorii de dreapta; Actorii de stânga.

6239. Negru, Nicolae. Unirea personală : [aspecte soc.-pol.] / Nicolae Negru // Jurnal
de Chişinău. – 2009. – 1 dec. – P. 6.

6240. Poia, Valeriu. Valeriu Poia : Alegerea preşedintelui ţării. Posibilitatea imposibi-
lului / a înregistrat : Viorel Mihail // Săptămîna. – 2009. – 4 dec. – P. 8-9.

6241. Popa, Iulius. Santinela comunistă – prudentă, privind cu jind la Alianţa lentă
:[aspecte soc.-pol.] / Iulius Popa // Lit. şi arta. – 2009. – 17 dec. – P. 8.

6242. Praporşcic, Sergiu. Alegerile parlamentare anticipate şi Cazul Palanca ca test


al clasei politice / Sergiu Praporşcic // Flux european : ed. de vineri. – 2009. – 11 dec. – P. 1-
2.

6243. Rădulescu, George. Menora de la Chişinău : neştiinţă sau diversiune?: [res-


pectul faţă de credinţă] / George Rădulescu // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 21 dec. – P. 6.

6244. Reflecţii despre anul 2009 : [anchetă-expres cu scriitorii: Nicolae Negru, Maria
Şleahtiţchi, Constantin Cheianu [et al.] / consemnare : Vasile Gârneţ // Contrafort. – 2009. –
Noiemb.-Dec. (Nr 11/12). – P. 3, 6.

6245. Tănase, Constantin. Cine declanşează războaie religioase la Chişinău? :


[despre provocările antisemite] / Constantin Tănase // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 15 dec.
– P. 6.

6246. Tănase, Constantin. Dacă Barometrul indică drept ... : [pe marginea Barome-
trului de Opinie Publică, noiemb., 2009] / Constantin Tănase // Timpul de dimineaţă. – 2009.
– 10 dec. – P. 6.

6247. Vaculovschi, Ghenadie. Moldova, ostatica lipsei de voinţă politică : [despre


criza politică din Rep. Moldova] / Ghenadie Vaculovschi // Flux european: ed. de vineri. –
2009. – 4 dec. – P. 2.

6248. Voronin, Vladimir. Adresarea Preşedintelui Partidului Comuniştilor din Repu-


blica Moldova, Vladimir Voronin, către poporul Republicii Moldova, cu ocazia sărbătorilor de
iarnă // Comunistul. – 2009. – 25 dec. – P. 1; Коммунист. – 2009. – 25 дек. – Р. 1.

6249. Андриевский, Виталий. Виталий Андриевский : "У коммунистов нет ника-


ких шансов самостоятельно вернуться во власть" : [интервью руководителя информ.

203
Cronica articolelor de gazetă Nr 12-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 12-2009

портала Ava.md в ходе онлайн-конф. портала "Евразийский дом"] // Альянс Moldova


Noastră. – 2009. – 11 дек. – P. 6.

6250. Бабенко, Олег. Олег Бабенко : "Славяне – не пришлые безродные космо-


политы, а коренное население Молдовы" : [интервью с депутатом парламента Респ.
Молдова от партии коммунистов] / записала : Лариса Веверица // Эксперт новостей. –
2009. – 4 дек. – Р. 3.

6251. Боцан, Игорь. Игорь Боцан : "Молдавскому обществу придется сдержи-


ваться" : [беседа с исполн. дир. ассоц. ADEPT] // Коммерсант plus. – 2009. – 4 дек. – Р.
5.

6252. Воронин, Владимир. Чтобы 2010-й год временем приобретений и радо-


сти : новогод. обращение пред. Партии коммунистов Респ. Молдова к соотечественни-
кам / Владимир Воронин // Независимая Молдова. – 2009. – 31 дек. – Р. 1-2.

6253. Гиска, Елена. Какой в Молдове кризис – политический или конституцион-


ный? : [по материалам телемоста "Кишинэу – Москва", 8 дек. 2009] / Елена Гиска //
Независимая Молдова. – 2009. – 9 дек.

6254. Западинский, Роберт. Политический тупик : [обществ.-полит. аспекты] /


Роберт Западинский // Коммерсант plus. – 2009. – 18 дек. – Р. 3.

6255. Западинский, Роберт. Призрак бродит по Молдове … : [о кризисе лев.


полит. сил] / Роберт Западинский // Коммерсант plus. – 2009. – 25 дек. – Р. 3.

6256. Западинский, Роберт. Размытые перспективы будущего : [обществ.-


полит. аспекты] / Роберт Западинский // Коммерсант plus. – 2009. – 11 дек. – Р. 3.

6257. Ильина, Ксения. Переформатирование. Мариан Лупу не стал президен-


том, но спровоцировал передел политического пространства / Ксения Ильина // Кишин.
обозреватель. – 2009. – 10 дек. – Р. 1, 3.

6258. Ильина, Ксения. Под знаком Марса : [по поводу изм. на полит. арене
Молдовы] / Ксения Ильина // Кишин. обозреватель. – 2009. – 17 дек. – Р. 3.

6259. Каминский, Теофил. От "Плана Белковского" до "Дела 7 апреля" : это


была революция или попытка государственного переворота? / Теофил Каминский //
Независимая Молдова. – 2009. – 8 дек.

6260. Караман, Петр. Новое лицо молдавской политики / Петр Караман // Молд.
ведомости. – 2009. – 18 дек. – Р. 1.

6261. Коноплев, Роман. Призрак Молдовы. Как Россия носит воду в решете /
Роман Коноплев // Эксперт новостей. – 2009. – 18 дек. – Р. 6-7.

204
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

6262. Красильникова, Ирина. Уроки молдавской грамматики: будущего в про-


шлом нет : [об открытой лекции рос. экономиста М. Делягина "Молдавия в свете миро-
вого, европейского и собственного кризиса"] / Ирина Красильникова // Молд. ведомости.
– 2009. – 23 дек.

6263. Лупу, Мариан. Мариан Лупу : "Я не стремлюсь к постам: главное – это
продвигать наши взгляды и ценности" : [интервью лидера Демокр. партии Молдовы
"Газете. Ru"] / записал Илья Азар // Коммерсант plus. – 2009. – 18 дек. – Р. 5.

6264. Ляхова, Ирина. Перспективы Молдовы глазами российского эксперта : [о


публ. встрече дир. Ин-та глобализации Михаила Делягина с журналистами и предста-
вителями экономики] / Ирина Ляхова // Кишин. обозреватель. – 2009. – 24 дек. – Р. 15.

6265. Михаил, Виорел. Всадники лжи, или Постыдные времена : [обществ.-


полит. аспекты] / Виорел Михаил // Независимая Молдова. – 2009. – 4 дек. – Р. 8.

6266. Мунтяну, Константин. Ради чего мы живем? / Константин Мунтяну // Экс-


перт новостей. – 2009. – 18 дек. – Р. 3, 20-21.

6267. Назария, Сергей. Сергей Назария : "Неизбрание президента углубит кри-


зис в стране" // Коммерсант plus. – 2009. – 4 дек. – Р. 4.

6268. Новосадюк, Владимир. Молдова-2009: итоги, которые не радуют страну :


[обществ.-полит. аспекты] / Владимир Новосадюк // Независимая Молдова. – 2009. – 23
дек.

6269. Сидоров, Дмитрий. Михаил Делягин : "Экономические достижения ПКРМ


бесспорны" : [об открытой лекции рос. экономиста М. Делягина "Молдавия в свете ми-
рового, европейского и собственного кризиса"] / Дмитрий Сидоров // Независимая Мол-
дова. – 2009. – 23 дек.

6270. Тхоров, Александр. Лабиринт времени : [обществ.-полит. аспекты] /


Александр Тхоров // Коммерсант plus. – 2009. – 25 дек. – Р. 4.

6271. Тхоров, Александр. Утраченные иллюзии : [повтор. выборы президента


Респ. Молдова, 7 дек. 2009 г.] / Александр Тхоров // Коммерсант plus. – 2009. – 11 дек. –
Р. 4.

6272. Узун, Наталья. Призрак этнической диктатуры : [обществ.-полит. аспекты]


/ Наталья Узун // Молд. ведомости. – 2009. – 8 дек.

6273. Цеслюк, Владимир. Трудно стать президентом : [повтор. выборы главы


государства, 7 дек. 2009 г.] / Владимир Цеслюк // Коммерсант plus. – 2009. – 11 дек. – Р.
5.

205
Cronica articolelor de gazetă Nr 12-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 12-2009

6274. Цеслюк, Владимир. Цуркан и молот : [о "лев. движении" в Молдове] /


Владимир Цеслюк // Коммерсант plus. – 2009. – 25 дек. – Р. 5.

6275. Цуркан, Владимир. Владимир Цуркан : "Я сделал выбор в пользу госу-
дарства" : [интервью с бывш. чл. парламент. фракции ПКРМ] / записал Роберт Запа-
динский // Коммерсант plus. – 2009. – 11 дек. – Р. 8-9.
(Vezi de asemenea Nr 6191)
324 Alegeri
6276. Panţâru, Tudor. Învingem împreună cu Mircea Geoană : apelul dlui T. Panţâru,
deputat în Parlamentul României, către alegătorii români din Rep. Moldova // Timpul de dimi-
neaţă. – 2009. – 2 dec. – P. 3.
Alegerile parlamentare din România
6277. Bogatu, Petru. De ce basarabenii au votat cu Traian Băsescu? / Petru Bogatu
// Jurnal de Chişinău. – 2009. – 8 dec. – P. 7.

6278. Dungaciu, Dan. Basarabenii au reintrat în viaţa politică a României : [despre


rezultatele alegerilor prezidenţiale din România] / Dan Dungaciu // Timpul de dimineaţă. –
2009. – 11 dec. – P. 6 ; Jurnal de Chişinău. – 2009. – 15 dec. – P. 7.
6279. Negru, Nicolae. Alegeri paralele : la Bucureşti şi la Chişinău : [pe marginea
alegerilor prezidenţiale din România] / Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 8 dec. –
P. 6.

6280. Popa, Iulius. Duminică pentru dânsul voi vota ori Să se audă la Palatul Cotro-
ceni – din gura mea : [alegerile parlamentare din România] / Iulius Popa // Lit. şi arta. – 2009.
– 3 dec. – P. 3.

6281. Popa, Iulius. Ţara mea doldora de energii, sau Nu zi hop pân’ n-ai sărit : [pe
marginea rezultatelor alegerilor prezidenţiale din România] / Iulius Popa // Lit. şi arta. – 2009.
– 10 dec. – P. 7.

6282. Scarlat, George. Basarabenii au votat bine : [pe marginea rezultatelor alegeri-
lor prezidenţiale din România] / George Scarlat // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 15 dec. – P.
6.

6283. Сорочану, Тудор. Румыния оказалась "на скамейке двоечников Евросою-


за …" : [по результатам президент. выборов в Румынии] / Тудор Сорочану // Независи-
мая Молдова. – 2009. – 10 дек.

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


6284. "Bun venit!" pentru Tratatul de la Lisabona : [din 1 dec.2009] / p. îngrijită de
Andreea Ştefan // Integrarea europeană, pas cu pas. – 2009. – Dec. (Nr 9). – P. 20. – (Supl.
al ziarului "Timpul de dimineaţă").

206
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

6285. Buzek, Jerzy. UE, pregătită pentru secolul XXI : [mesajul preş. Parlamentului
European, rostit la ceremonia dedicată intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, 1 dec.
2009] / Jerzy Buzek // Integrarea europeană, pas cu pas. – 2009. – Dec. (Nr 9). – P. 20. –
(Supl. al ziarului "Timpul de dimineaţă").

6286. Conţiu, Mihai. În spatele uşilor închise ale UE : [pe marginea vizitei la Chişinău
a Comisarului European pentru Relaţii Externe şi Politică de Vecinătate, Benita Ferrero
Waldner] / Mihai Conţiu // Moldova suverană. – 2009. – 1 dec.

6287. Corai, Tatiana. NATO: între mit şi realitate / Tatiana Corai // Integrarea euro-
peană, pas cu pas. – 2009. – Dec. (Nr 9). – P. 18. – (Supl. al ziarului "Timpul de dimineaţă").

6288. Cubreacov, Vlad. Apropo de Giurgiuleşti, sau Despre "cedările" teritoriale


ucrainene din capul gânditorilor suficienţi / Vlad Cubreacov // Flux european: ed. de vineri. –
2009. – 11 dec. – P. 3-4.

6289. Dungaciu, Dan. Dosarul Palanca – de ce acum? : [dezvoltarea relaţiilor dintre


Ucraina şi Rep. Moldova] / Dan Dungaciu // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 4 dec. – P. 8;
Jurnal de Chişinău. – 2009. – 8 dec. – P. 7.

6290. Ferrero-Waldner, Benita. Benita Ferrero-Waldner : "UE doreşte să accelereze


dezvoltarea relaţiei noastre cu Moldova" : adresarea Comisarului European pentru Relaţii
Externe şi Politică Europeană de Vecinătate către membrii Parlamentului Rep. Moldova,
Chişinău, 27 noiemb. 2009 // Integrarea europeană, pas cu pas. – 2009. – Dec. (Nr 9). – P.
15. – (Supl. al ziarului Timpul de dimineaţă").

6291. Ferrero-Waldner, Benita. Mai aproape de Europa : [interviu cu B. Ferrero-


Waldner, Comisarul European pentru Relaţii Externe şi Politică Europeană de Vecinătate] /
consemnare : Sorina Ştefârţă // Integrarea europeană, pas cu pas. – 2009. – Dec. (Nr 9). – P.
13-14. – (Supl. al ziarului "Timpul de dimineaţă").

6292. Ferrero-Waldner, Benita. Parteneriatul Estic este o istorie măreaţă de succes :


[mesaj de la sfârşit de mandat al Comisarului European pentru Relaţii Externe şi Politică
Europeană de Vecinătate] / Benita Ferrero-Waldner // Integrarea europeană, pas cu pas. –
2009. – Dec. (Nr 10). – P. 17. – (Supl. al cotid. "Timpul de dimineaţă").

6293. Lequesn, Christian. 1-2. Generaţia disidenţei, ideea europeană şi divergenţa


transatlantică / Christian Lequesn // Săptămîna. – 2009. – 4, 11 dec. – P. 3.

6294. Popescu, Liliana. UE nu mai este doar un nume : [fragm. din art. "Cât de fede-
rală a devenit UE?" de conf. univ. de la Şcoala Naţ. de Studii Politice şi Administrative, Bucu-
reşti] / Liliana Popescu // Integrarea europeană, pas cu pas. – 2009. – Dec. (Nr 10). – P. 19. –
(Supl. al cotid. "Timpul de dimineaţă").

207
Cronica articolelor de gazetă Nr 12-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 12-2009

6295. Praporşcic, Sergiu. Filat, Leancă şi Afacerea Palanca : [pe marginea cedărilor
teritoriale Ucrainei] / Sergiu Praporşcic // Flux european: ed. de vineri. – 2009. --11 dec. – P.
5.

6296. Ţugui, Eduard. Legitimitatea marilor puteri şi eşecurile anului 2009 : [proble-
mele omenirii în context politic] / Eduard Ţugui // Europeanul. – 2009. – 24 dec. – P. 7.

6297. Вспоминая Гейдара Алиева : [6 лет со дня смерти основателя азерб. го-
сударственности : материал подготовлен Посольством Азербайджана в Респ. Молдова]
// Эксперт новостей. – 2009. – 4 дек. – Р. 6.

6298. Георгиу, Валериу. Бенита Ферреро-Вальднер : "Ничего не стоит исклю-


чать" : [по поводу визита в Респ. Молдова еврокомиссара по внеш. связям и политике
соседства : интервью с нач. Деп. европ. интеграции М-ва иностр. дел и европ. интегра-
ции Респ. Молдова В. Георгиу / записала Татьяна Шикирлийская // Кишин. обозрева-
тель. – 2009. – 3 дек. – Р. 6.

6299. Новый состав Еврокомиссии // Экон. обозрение. – 2009. – 4 дек. – Р. 8.

6300. Папандреу, Георгий. Возобновление диалога о европейской безопасно-


сти : [ст. действ. пред. Орг. по безопасности и сотрудничеству в Европе] / Георгий Па-
пандреу // Экон. обозрение. – 2009. – 4 дек. – Р. 20.

6301. Пасхин, Николай. Сербия : к чему приведет падение "шенгенской стены"?


/ Николай Пасхин // Коммерсант plus. – 2009. – 25 дек. – Р. 2.

6302. Федяшин, Андрей. Европа тихо опустилась в "Лиссабон" : [по поводу


подписания Лиссабон. договора, 1 дек. 2009 г.] / Андрей Федяшин // Кишин. обозрева-
тель. – 2009. – 3 дек. – Р. 7.

6303. Ферреро-Валднер, Бенита. Бенита Ферреро-Валднер : "ЕС будет отсле-


живать правильное использование каждого цента" : [интервью с Комиссаром Европ.
Союза по внеш. связям и европ. политике соседства] / беседовал Дмитрий Калак //
Экон. обозрение. – 2009. – 4 дек. – Р. 8.

6304. Чодри, Асиф. "Я уверен: будущее вашей страны – светлое" : [интервью с
Чрезв. и Полномоч. Послом США в Респ. Молдова А. Чодри] / интервью вела Ольга
Березовская // Коммерсант plus. – 2009. – 25 дек. – Р. 8-9.

6305. Шапиро, Джереми. Время для пост-американской Европы : [ст. руководи-


теля аналит. Отд. центра США и Европы в Ин-те Брукингса и ст. сотрудника в Европ.
Совете по междунар. отношениям] / Джереми Шапиро, Ник Уитни // Экон. обозрение. –
2009. – 11 дек. – Р. 21.

208
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

6306. Шубель, Дирк. Переговоры с ЕС начнутся 12 января : [интервью с главой


представительства Европ. Комис. в Молдове Д. Шубель] / взял интервью Дмитрий Ка-
лак // Экон. обозрение. – 2009. – 18 дек. – Р. 8.

6307. Энджел, Джеффри А. Розовые мечты : [1989 г. в междунар. контесте : ст.


дир. oтд. разработки программ в Ин-те междунар. отношений Скоукрофта при Техас.
ун-те агрокультыры и машиностроения] / Джеффри А. Энджел // Экон. обозрение. –
2009. – 11 дек. – Р. 21.

327(478) Politica externă a Republicii Moldova


6308. Ce perspectivă au relaţiile R. Moldova – NATO? // Integrarea europeană, pas
cu pas. – 2009. – Dec. (Nr 9). – P. 18. – (Supl. al ziarului "Timpul de dimineaţă"). – Cuprins :
O cooperare pentru europenizare / Vlad Lupan; Un parteneriat pentru integrarea europeană /
Victor Chirilă; O armată profesionistă poate oferi RM un plus de siguranţă / Mihai Bologan;
NATO nu va mai fi privită ca o sperietoare / Cornel Ciurea.

6309. Cubreacov, Vlad. Din nou despre Afacerea Palanca : [pe marginea cedărilor
teritoriului Ucrainei] / Vlad Cubreacov // Flux european : ed. de vineri. – 2009. – 18 dec. – P.
5.

6310. Cubreacov, Vlad. Palanca – fereastra noastră [astupată] la Marea Neagră //


Vlad Cubreacov // Flux european: ed. de vineri. – 2009. – 4 dec. – P. 3-4.

6311. Lisnic, Eleonora. Republica Moldova la poarta UE / Eleonora Lisnic // Capita-


la. – 2009. – 2 dec. – P. 4; Столица = Capitala. – 2009. – 2 дек. – P. 4.

6312. Lozovanu, Dorin. Basarabia de Sud şi frontiera la Giurgiuleşti : [interviu cu D.


Lozovanu, reprezentant al Rep. Moldova în Comisia de lucru a Ţărilor Dunărene, cu sediul la
Viena] / consemnare : Vlad Cubreacov // Flux european : ed. de vineri. – 2009. – 18 dec. – P.
4.

6313. Miculeţ, Larisa. Acasă, dintr-o zonă de război : interviu cu L. Miculeţ, ex-
ambasador al Rep. Moldova în Israel / pentru conformitate : Aneta Grosu // Ziarul de gardă. –
2009. – 17 dec. – P. 16-17.

6314. Nedelciuc, Vasile. Vasile Nedelciuc : "Cu fii, nepoţi şi cumetri în instituţiile sta-
tului nu vom ajunge în UE!" : [interviu cu ex-preş. Comisiei parlamentare pentru politică ex-
ternă] / consemnare : Sorina Ştefârţă // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 24 dec. – P. 3.

6315. Popov, Andrei. Andrei Popov : "De aproape un deceniu, suntem prizonierii a
câteva "noduri" nesoluţionate" : [interviu oferit de către viceministrul Afacerilor Externe în
cadrul emisiunii "Dezbateri şi sinteze de politică externă" la Radioul "Vocea Basarabiei"] /
interlocutor : Corneliu Rusnac // Integrarea europeană, pas cu pas. – 2009. – Dec. (Nr 10). –
P. 15-16. – (Supl. al cotid. "Timpul de dimineaţă").

209
Cronica articolelor de gazetă Nr 12-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 12-2009

6316. Revenco, Eugen. Probleme şi soluţii în relaţiile moldo-ucrainene : [interviu cu


E. Revenco, dir. de programe la Asoc. de Politică Externă, difuzat în cadrul emisiunii "Dezba-
teri şi sinteze de politică externă" la postul radio "Vocea Basarabiei", 29 noiemb. 2009] / inter-
locutor : Corneliu Rusnac // Integrarea europeană, pas cu pas. – 2009. – Dec. (Nr 9). – P. 19.
– (Supl. al ziarului "Timpul de dimineaţă").

6317. Roşca, Iurie. Iurie Roşca a îndemnat liderii politici europeni să ajute Moldova
în accelerarea reformelor : discursul preş. Partidului Popular Creştin Democrat, ţinut în cadrul
Congresului Partidului Popular European, 9-10 dec. 2009, Bonn, Germania // Flux european :
ed. de vineri. – 2009. – 18 dec. – P. 3.

6318. Ţugui, Eduard. Republica Moldova în contextul relaţiilor ruso-europene / Edu-


ard Ţugui // Europeanul. – 2009. – 10 dec. – P. 7.

329 Partide şi mişcări politice


329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova
6319. Berilă, Valeriu. Pentru accederea în PPE [Partidul Popular European] a unui
partid din Moldova este nevoie şi de avizul PPCD : interviu cu V. Berilă, preş. raionului Ştefan
Vodă / a consemnat Octavian Racu // Flux european : ed. de vineri. – 2009. – 18 dec. – P. 2.

6320. Bogatu, Petru. Cine şi de ce ţese iţele unui nou proiect de stânga? : [despre si-
tuaţia partidelor politice din Rep. Moldova] / Petru Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 18
dec. – P. 7.

6321. Bogatu, Petru. Secretele crizei în care se scufundă trei partide / Petru Bogatu
// Jurnal de Chişinău. – 2009. – 15 dec. – P. 7. – Cuprins : Complotul oligarhiei de partid în
PCRM; Cine şi cui vinde brandul PSD; Criza de timp în AMN.

6322. Chirilă, Victor. AIE după 7 decembrie: adevăratele examene abia urmează /
Victor Chirilă // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 7 dec. – P. 6.

6323. Ciornei, Vsevolod. Raţiunile migraţiunilor : [în cadrul partidelor politice] /


Vsevolod Ciornei // Săptămîna. – 2009. – 18 dec. – P. 2.

6324. Declaraţie a delegaţilor la Congresul 8 al AMN "Privind consecinţele guvernării


comuniste şi necesitatea consolidării forţelor democratice" : [12 dec. 2009, Chişinău] // Alian-
ţa Moldova Noastră. – 2009. – 18 dec. – P. 8.

6325. Dulgheru, Valeriu. Începutul sfârşitului PCRM? / Valeriu Dulgheru // Lit. şi arta.
– 2009. – 3 dec. – P. 3.

6326. Dulgheru, Valeriu. Procesul s-a declanşat ... : [despre situaţia în cadrul Parti-
dului comuniştilor din Rep. Moldova] / Valeriu Dulgheru // Lit. şi arta. – 2009. – 17 dec. – P. 3.

210
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

6327. Filat, Vlad. Implicare, competenţă, responsabilitate : [mesajul preş. PLDM către
membrii Partidului Liberal Democrat din Moldova cu prilejul consemnării a 2 ani de la consti-
tuire] / Vlad Filat // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 11 dec. – P. 5.

6328. Filat, Vlad. Mesajul Preşedintelui PLDM, Vlad Filat, către membrii Partidului Li-
beral Democrat din Moldova : [cu prilejul consemnării a 2 ani de la fondarea partidului] //
Timpul de dimineaţă. – 2009. – 11 dec. – P. 9.

6329. Filat, Vlad. "Ne-am ţinut de cuvânt!" : (teze din Raportul de activitate a Partidu-
lui Liberal Democrat din Moldova, prez. de preş. partidului la Congresul 3 extraordinar, 19
dec. 2009) / Vlad Filat // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 21 dec. – P. 3.

6330. Negru, Nicolae. AMN rămâne în zona incertitudinii : [pe marginea Congresului
Alianţei Moldova Noastră, 12 dec. 2009] / Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 15
dec. – P. 6.

6331. Negru, Nicolae. Comuniştii au ales războiul : [poziţia PCRM în context soc.-
pol.] / Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 11 dec. – P. 6.

6332. Negru, Nicolae. Veriga slabă a AIE : [aspecte ale unităţii politice] / Nicolae Ne-
gru // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 4 dec. – P. 6.

6333. Partidul Politic "Alianţa Moldova Noastră". Cu privire la activitatea Consiliu-


lui politic naţional după Congresul 6 şi sarcinile partidului la etapa actuală : hotărârea Con-
gresului al 8-lea al Partidului Politic "Alianţa Moldova Noastră", 12 dec. 2009 // Alianţa Moldo-
va Noastră. – 2009. – 18 dec. – P. 8.

6334. Paşcovschi, Mihai. Tinerii în politică : [interviu cu M. Paşcovschi, vicepreş. al


Org. de Tineret a Partidului Liberal] / a dialogat Nadejda Diacon // Capitala. – 2009. – 2 dec. –
P. 5.

6335. Raţă, Mariana. Singurătatea generalului : [despre situaţia din cadrul Partidului
comuniştilor din Rep. Moldova] / Mariana Raţă // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 18 dec. – P. 5.

6336. Roşca, Iurie. Iurie Roşca : Nu sunt nici printre opozanţii ireconciliabili, dar nici
printre susţinătorii fervenţi ai actualei guvernări : interviu cu liderul Partidului Popular Creştin
Democrat / interviu realizat de Sergiu Praporşcic // Flux european : ed. de vineri. – 2009. – 18
dec. – P. 3.

6337. Tănase, Constantin. PCRM nu mai este un partid al moldovenilor / Constantin


Tănase // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 17 dec. – P. 6.

6338. Tănase, Constantin. Tactica greşită a Alianţei : [despre unitatea PCRM] /


Constantin Tănase // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 2 dec. – P. 6.

211
Cronica articolelor de gazetă Nr 12-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 12-2009

6339. Urechean, Serafim. Serafim Urechean : AMN este un partid al istoriei politice
moderne din RM, care a făcut şi va face istorie! : rap. de bază al preş. partidului în cadrul
Congresului al 8-lea al AMN, 12 dec. 2009 // Alianţa Moldova Noastră. – 2009. – 18 dec. – P.
1-7; Альянс Moldova Noastră. – 2009. – 18 дек. – P. 1-5.

6340. Берилэ, Раду. "Проект Степанюка" : [по поводу ситуации внутри Партии
коммунистов Респ. Молдова] / Раду Берилэ // Молд. ведомости. – 2009. – 16 дек.

6341. Тодуа, Зураб. ПКРМ после 7 декабря : [по поводу реформ внутри Партии
коммунистов Респ. Молдова : ст. эксперта по проблемам постсовет. пространства] /
Зураб Тодуа // Независимая Молдова. – 2009. – 11 дек. – Р. 5.

6342. Тхоров, Александр. Слова и поступки : [по поводу ситуации внутри Пар-
тии коммунистов Респ. Молдова] / Александр Тхоров // Коммерсант plus. – 2009. – 18
дек. – Р. 6.
(Vezi de asemenea Nr 6192)
33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
330 Economie în general
6343. Todiraşcu, Ştefan. Ce înseamnă a fi antreprenor?; Cum să identificăm o idee
bună de afacere?; Evaluarea unei idei de afacere; Planul de afaceri: [fragm. din cartea "Afa-
cerea proprie de la vis la realitate" de acelaşi aut.] / Ştefan Todiraşcu // Făclia. – 2009. – 5
dec. – P. 3.
331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
6344. Lariuşin, Tatiana. Piaţa forţei de muncă se sufocă / Tatiana Lariuşin // Vocea
poporului. – 2009. – 18 dec. – P. 5. – Idem în lb. rusă. – Cuprins : 40 de mii de angajaţi au
părăsit piaţa muncii; Peste 100 mii de angajaţi ridică salariul cu plicul; Cererea depăşeşte
oferta de peste zece ori; Asigurarea cu pensii: presiune imensă; Riscurile sărăciei şi inegalită-
ţii se vor acutiza; Structura veniturilor populaţiei.

331.105.44 Sindicate
6345. Babără, Claudia. Prafuri amare pentru vindecarea politicilor sociale : interviu
cu C. Babără, preş. com. sindical al Asoc. Medicale Teritoriale Centru, Chişinău / consemna-
re : Tamara Lupuşor // Vocea poporului. – 2009. – 4 dec. – P. 4. – Idem în lb. rusă.

6346. Bernevec, Sergiu. Să nu diminuăm rolul guvernului : [interviu cu S. Bernevec,


preş. FNSAA "Agroindsind"] / consemnare : Victor Pavliuc // Vocea poporului. – 2009. – 4
dec. – P. 3. – Idem în lb. rusă.

6347. Budza, Oleg. Timpul speranţelor : [mesaj de felicitare, adresat de către preş.
Confederaţiei Naţ. a Sindicatelor din Moldova, cu prilejul sărbătorilor de iarnă] / Oleg Budza //
Vocea poporului. – 2009. – 25 dec. – P. 1. – Idem în lb. rusă.

212
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

6348. Bujoreanu, Andrei. Potenţialul intelectual merită sprijin : [art. preş. Consiliului
sindical al AŞM a Moldovei] / Andrei Bujoreanu // Vocea poporului. – 2009. – 25 dec. – P. 6. –
(Supl. "Lumina"; Nr 5). – Idem în lb. rusă.

6349. Căldare, Dumitru. Principala problemă – respectarea Conrtactului colectiv de


muncă : [art. preş. Com. sindical al angajaţilor Univ. de Stat din Moldova] / Dumitru Căldare //
Vocea poporului. – 2009. – 25 dec. – P. 7. – (Supl. "Lumina"; Nr 5). – Idem în lb. rusă.

6350. Chiriac, Petru. Sindicatele ar trebui să fie o forţă combativă : interviu cu P.


Chiriac, vicepreş. Confederaţiei Naţ. a Sindicatelor din Moldova / pentru conformitate : Aneta
Voitun // Moldova suverană. – 2009. – 11 dec.

6351. Ivanov, Dumitru. Campania s-a încheiat : [despre campania de dare de seamă
şi alegeri: art. preş. Consiliului Republ. al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei din Rep. Moldova] /
Dumitru Ivanov // Vocea poporului. – 2009. – 25 dec. – P. 5. – (Supl. "Lumina"; Nr 5). – Idem
în lb. rusă.

6352. Paladi, Mihail. Structura noastră nu este un moft : [art. preş. Centrului teritorial
Chişinău al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei] / Mihail Paladi // Vocea poporului. – 2009. – 25
dec. – P. 7. – (Supl. "Lumina"; Nr 5). – Idem în lb. rusă.

6353. Pavliuc, Victor. Contractul colectiv de muncă – cartea de vizită a sindicatului :


[pe marginea conf. şt.-practică privind eficienţa contractului colectiv de muncă] / Victor
Pavliuc // Vocea poporului. – 2009. – 18 dec. – P. 3. – Idem în lb. rusă.

6354. Talai, Galina. Dacă statul cere mult, trebuie şi să ofere mult : [art. preş. Consi-
liului municipal Chişinău al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei] / Galina Talai // Vocea poporului.
– 2009. – 25 dec. – P. 6. – (Supl. "Lumina"; Nr 5). – Idem în lb. rusă.

6355. Voitun, Aneta. Rolul şi poziţia sindicatelor din Austria şi R. Moldova în situaţie
de criză economică : [pe marginea "mesei rotunde", organizată de Confederaţia Naţ. a Sindi-
catelor din Moldova şi Fundaţia Friedrich Ebert, noiemb. 2009] / Aneta Voitun // Moldova
suverană. – 2009. – 1 dec.

6356. Висан, Пантелей. Пантелей Висан : "Железная дорога – донор экономики


и гарант социального благополучия" : [интервью с пред. отрасл. профсоюза железно-
дорожников Молдовы] / записала Людмила Шимановская // Кишин. обозреватель. –
2009. – 10 дек. – Р. 12.

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de


locuinţe
6357. Hîncu, Dragoş. Piaţa imobiliară îşi revine treptat din şocul provocat de criză :
[interviu cu D. Hîncu, şef Dep. vânzări imobil şi marketing al Holdingului Elita-5] / interviu
realizat de Tatiana Marcu // Economist. – 2009. – 2 dec. – P. 9.

213
Cronica articolelor de gazetă Nr 12-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 12-2009

6358. Martin, Vasile. O luminoasă şi relevantă amintire, Programul de Asistenţă pen-


tru Fermierii Privaţi : [despre proiectul Agenţiei SUA pentru Dezvoltarea Intern.] / Vasile Mar-
tin // Moldova suverană. – 2009. – 29 dec.

6359. Piaţa imobiliară, starea de aşteptare continuă / consemnare : Ion Chişlea //


Economist. – 2009. – 9 dec. – P. 10. – Cuprins : Preţurile s-ar putea stabiliza, iar după un
scenariu mai puţin optimist – ar putea continua să scadă lent / Lilian Ciupac; Rămâne actuală
necesitatea unei companii ipotecare / Petru Oleinic; Nu putem vorbi despre unele schimbări
pe piaţa imobiliară în următoarele şase luni / Marian Supostat.

6360. Sava, Mihai. Semne ale refacerii : [interviu cu M. Sava, fermier din satul
Costeşti, Ialoveni] / consemnare : Valeriu Ciocoi // Vocea poporului. – 2009. – 25 dec. – P. 9.
– Idem în lb. rusă.

6361. Ван, Иван. Рынок жилой недвижимости столицы: подождем политической


стабильности / Иван Ван // Молд. ведомости. – 2009. – 11 дек. – Р. 3.

6362. Корецкий, Захар. Земля пока остается нашей : [по материалам междунар.
конф. "Права граждан на недвижимое имущество", Кишинэу, нояб.-дек. 2009] / Захар
Корецкий // Молд. ведомости. – 2009. – 2 дек.

6363. Красильникова, Ирина. Нужен ли крестьянин аграрной стране? : [про-


блемы развития фермер. хоз-в] / Ирина Красильникова // Молд. ведомости. – 2009. – 1
дек.

6364. Пинчевский, Александр. Александр Пинчевский : "Renaissance City будет


отвечать всем требованиям, предъявляемым к современной загородной недвижимо-
сти" : интервью с президентом холдинга Elita-5 // Экон. обозрение. – 2009. – 25 дек. –
Р.13.
334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică
6365. Catâşev, Elena. Businessul autohton are nevoie de câţiva ani pentru a înţelege
filosofia "hug your custumer" [îmbrăţişează-ţi clientul"] : [interviu cu E. Catâşev, vicepreş.
Centrului pentru Dezvoltarea Afacerilor] // Flux european : ed. de vineri. – 2009. – 18 dec. –
P. 6.
336 Finanţe
6366. Hadârcă, Sorin. Când vom avea credite ieftine? : [interviu cu S. Hadârcă, ex-
pert financiar independent] / consemnare : Ion Chişlea // Economist. – 2009. – 16 dec. – P. 4.

6367. Jaful secolului, sau Cum guvernarea comunistă a distrus "Invesprivatbank"/


Dep. Investigaţii Timpul // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 2 dec. – P. 4-5; 3 dec. – P. 5.

6368. Myard, Jean-Francois. Jean-Francois Myard : În Republica Moldova băncile


sunt destul de puternice : [interviu cu preş. BC "Mobiasbancă – Groupe Societe Generale"
S.A.] // Economist. – 2009. – 16 dec. – P. 8.

214
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

6369. Vicol, Carmina. Piaţa de microfinanţare ia amploare : [interviu cu C. Vicol, dir.


gen. al companiei Prime Capital] / interviu realizat de Tatiana Marcu // Economist. – 2009. – 9
dec. – P. 8.

6370. Андрей, Сорин. От стабилизации к экспансии : [интервью с пред. правле-


ния "Banca Comercială Română Chişinău" С. Андрей] / записал Александр Такий // Экон.
обозрение. – 2009. – 11 дек. – Р. 4.

6371. Дрэгуцану, Дорин. Новая стратегия Национального банка : [интервью с


президентом НБМ Д. Дрэгуцану] / записал Александр Такий // Экон. обозрение. – 2009.
– 4 дек. – Р. 4.

6372. Красильникова, Ирина. Налоговое блюдо под пикантным соусом : [o изм.


в налог. политике] / Ирина Красильникова // Молд. ведомости. – 2009. – 9 дек.

6373. Стиглиц, Джозеф Е. Слишком большие, чтобы жить : [кризис фин. нац.
систем : ст. проф. Калифорн. ун-та] / Джозеф Е. Стиглиц // Экон. обозрение. – 2009. –
11 дек. – Р. 20.

6374. Шикирлийская, Марина. Налоговый штраф, справедливый и беспощад-


ный / Марина Шикирлийская // Экон. обозрение. – 2009. – 18 дек. – Р. 6.

6375. Шикирлийская, Марина. Резервы благоустройства : [ налог на благоуст-


ройство] / Марина Шикирлийская // Экон. обозрение. – 2009. – 4 дек. – Р. 6.

6376. Эйфингер, Сильвестр. Возврат монетаризма : [ст. проф. Ун-та Тилбурга]


/ Сильвестр Эйфингер, Эдин Муягик // Экон. обозрение. – 2009. – 11 дек. – Р. 20.

Bugetul Republicii Moldova – 2010


6377. Bugetul-2010 şi politica fiscală // Alianţa Moldova Noastră. – 2009. – 11 dec. –
P. 4; Альянс Moldova Noastră. – 2009. – 11 дек. – P. 4. – Cuprins : Va fi majorată scutirea
personală la calcularea impozitului pe venit; Prioritare în 2010 vor fi cheltuielile sociale; Dona-
torii vor acorda o susţinere substanţială bugetului-2010; Autorităţile publice locale vor avea
mai multe posibilităţi; În 2010, va fi efectuat recensământul general agricol; Două pieţe din
capitală riscă să fie închise.

6378. Ce se întâmplă cu leul? / consemnare : Stela Iaţco // Economist. – 2009. – 16


dec. – P. 3. – Cuprins : BNM nu trebuie să rişte cu deprecierea leului / Iurie Gotişan; Situaţia
de pe piaţa valutară pare să reiasă din strategia noului Guvern / Alex Oprunenco; Populaţia
ar trebui să-şi păstreze calmul / Veaceslav Ioniţă; Comportamentul BNM din ultima săptămâ-
nă ridică o serie de întrebări / Sveatoslav Mihalache.

6379. Declaraţia fracţiunii PCRM privind proiectul bugetului de stat pentru anul 2010 :
[din 17 dec. 2009] // Moldova suverană. – 2009. – 22 dec. ; Comunistul. – 2009. – 25 dec. –
P. 6.

215
Cronica articolelor de gazetă Nr 12-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 12-2009

6380. Loghin, Vlad. Despre ziua de azi a leului şi despre cea de mîine a bugetului de
stat : [pe marginea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2010] / Vlad Loghin // Moldova
suverană. – 2009. – 16 dec.

6381. Negruţă, Veaceslav. Veaceslav Negruţă : "Bugetul pentru 2010 are un carac-
ter social destul de pronunţat" : [interviu cu ministrul Finanţelor al Rep. Moldova] // Economist.
– 2009. – 16 dec. – P. 6-7.

6382. Preaşcă, Ion. Bugetul pe 2010 : bani puţini, cheltuieli multe / Ion Preaşcă // Eu-
ropeanul. – 2009. – 10 dec. – P. 6.

6383. Va fi greu, dar există mari speranţe că lucrurile vor evolua spre bine. Guvernul
Filat a finisat proiectul Legii Bugetului de stat pe a. 2010 // Săptămîna. – 2009. – 11 dec. – P.
8.

6384. Боднаренко, Елена. Бюджет 2010: правительство сделает бедных – ни-


щими : о проекте Закона о гос. бюджете на 2010 г. / Елена Боднаренко // Коммунист. –
2009. – 25 дек. – Р. 4.

6385. Ионицэ, Вячеслав. Кадры уходят – доходы растут : [о проектe гос. бюд-
жета на 2010 г. : интервью с экспертом-экономистом В. Ионицэ] / записала Дина Круду //
Молд. ведомости. – 2009. – 1 дек.

6386. Марченко, Ольга. Косвенный уклон : [о бюджет.- налог. политикe на 2010


г.] / Ольга Марченко // Кишин. обозреватель. – 2009. – 10 дек. – Р. 7.

6387. Собель, Полина. Выстраданный бюджет : [о гос. бюджете Молдовы на


2010–й г.] / Полина Собель // Молд. ведомости. – 2009. – 25 дек. – Р. 1, 3.

6388. Швейкина, Ольга. Бюджет посадят на "диету" : [ бюджет мун. Кишинэу на


2010-й г.] / Ольга Швейкина // Кишин. обозреватель. – 2009. – 17 дек. – Р. 6.

6389. Шикирлийская, Марина. Бюджет 2010 : откажитесь от удовольствий /


Марина Шикирлийская // Экон. обозрение. – 2009. – 11 дек. – Р. 6.
(Vezi de asemenea Nr 6460)

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea eco-


nomiei. Producţie. Servicii. Preţuri
6390. Martin, Vasile. Aderarea la UE este benefică pentru dezvoltarea rurală a Unga-
riei : [în domeniul agriculturii] / Vasile Martin // Moldova suverană. – 2009. – 23 dec.

6391. Белае, Кшиштоф. Опыт Польши в преодолении мирового экономического


кризиса : [интервью с экон. советником посольства Польши в Молдове К. Белае] // Экон.
обозрение. – 2009. – 18 дек. – Р. 21.

216
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova


6392. Bercu, Vlad. Programul de stabilizare şi agricultura : [pe marginea Progr. de
stabilizare şi relansare economică pe perioada a. 2009-2011] / Vlad Bercu // Săptămîna. –
2009. – 11 dec. – P. 6.

6393. Cosarciuc, Valeriu. "Cei mai mulţi bani în Moldova au făcut cei favorizaţi de
către puterea comunistă" : interviu Info-prim neo cu V. Cosarciuc, ministru al Agriculturii şi
Industriei Alimentare // Săptămîna. – 2009. – 4 dec. – P. 6-7.

6394. Cosarciuc, Valeriu. Securitatea alimentară a ţării : interviu Info-Prim Neo cu V.


Cosarciuc, ministru al Agriculturii şi Industriei Alimentare // Vocea poporului. – 2009. – 4 dec.
– P. 7. – Idem în lb. rusă.

6395. Cosarciuc, Valeriu. Valeriu Cosarciuc : "Cei mai mulţi bani în Moldova au făcut
cei favorizaţi de către puterea comunistă" : interviu Info-Prim Neo cu ministrul Agriculturii şi
Industriei Alimentare // Alianţa Moldova Noastră. – 2009. – 4 dec. – P. 3, 5; Альянс Moldova
Noastră. – 2009. – 4 дек. – P. 3, 5.

6396. Cosarciuc, Valeriu. Valeriu Cosarciuc : Scopul nostru : o relaţie corectă între
stat şi proprietar : [interviu cu ministrul Agriculturii şi Industriei Alimentare] // Economist. –
2009. – 23 dec. – P. 6-7.

6397. Expert-Grup : constatări, prognoze şi recomandări : [pe marginea studiului


Centrului Analitic Independent "Expert-Grup" privind anul economic 2009 şi proiecţii pentru
2010] / consemnare : Ion Chişlea // Economist. – 2009. – 23 dec. – P. 3.

6398. Filat, Vlad. S-au pus bazele unei descătuşări şi relansări a economiei : interviu
cu V. Filat, prim-ministru al Rep. Moldova // Economist. – 2009. – 2 dec. – P. 6-7.

6399. Filat, Vlad. Vlad Filat : Nu vom tolera situaţii anormale pentru o ţară cu econo-
mie de piaţă : [interviu acordat publ. "Magazin economic" de către prim-ministrul Rep. Moldo-
va : cu presc.] // Vocea poporului. – 2009. – 11 dec. – P. 3. – Idem în lb. rusă. – Cuprins :
Depăşirea recesiunii; Climatul de afaceri; Regulile economiei.

6400. Martin, Vasile. Componenta agroalimentară a programului de stabilitate : [pe


marginea Progr. de stabilizare şi relansare economică pe perioada a. 2009-2001] / Vasile
Martin // Moldova suverană. – 2009. – 24 dec.

6401. Perspective pentru revenirea în zona creşterii : [pe marginea "Monitorului Eco-
nomic: analize şi prognoze trimestriale" (trimestrul 4 din 2009), realizat de către experţii IDIS
"Viitorul"] // Vocea poporului. – 2009. – 25 dec. – P. 4. – Idem în lb. rusă. – Cuprins : Imunita-
te falsă; Aşteptările populaţiei; Securitatea alimentară; Industria; Businessul; Comerţ extern;
Piaţa monetară; Finanţele publice; Preţurile; Piaţa muncii; Angajarea şi şomajul.

217
Cronica articolelor de gazetă Nr 12-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 12-2009

6402. Preaşcă, Ion. Economia Moldovei – înapoi în 2006 / Ion Preaşcă // Europeanul.
– 2009. – 24 dec. – P. 6.

6403. Preaşcă, Ion. Sectorul energetic în 2009 / Ion Preaşcă // Economist. – 2009. –
23 dec. – P. 10. – Cuprins : De la criza gazelor la explozia conductelor; Moldovagaz suportă
pierderi; Noi conducte; Piaţa petrolieră – extindere pe vreme de criză; Tranzacţii importante;
RED Union Fenosa continuă să obţină profit; Centrala electrică de la Ungheni rămâne la
stadiul de proiect.

6404. Radiografia anului economic 2009 / Valeriu Prohniţchi, Alex Oprunenco, Adri-
an Lupuşor [et al.] // Economist. – 2009. – 30 dec. – P. 8-9.

6405. Карпов, Борис. Мертвый электроэнергетический сезон : [пробл. функцио-


нирования энерг. системы в респ.] / Борис Карпов // Коммерсант plus. – 2009. – 4 дек. –
Р. 8-9. – (Прил. "Энергетика"; Nr 45).

6406. Кюркчу, Виталий. Индустриализация Гагаузии : [интервью с нач. гл. упр.


экон. развития, торговли, сферы услуги внеш.экон. связей исполкома Гагаузии В. Кюрк-
чу] / записал Дмитрий Калак // Экон. обозрение. – 2009. – 25 дек. – Р. 8.

6407. Программа стабилизации и возрождения экономики Республики Молдова


на 2009-2011 годы : утв. постановлением Правительства Респ. Молдова nr. 790 от 1
дек. 2009 г. // Экон. обозрение. – 2009. – 11 дек. – Р. 37-41.

6408. Пряшкэ, Ион. Либерализация энергетического рынка может быть фикцией


: [о реализации европ. прерогатив] / Ион Пряшкэ // Коммерсант plus. – 2009. – 18 дек. –
Р. 9. – (Прил. "Энергетика"; Nr 47).

6409. Руссу, Алла. Завтра будет поздно : [о влиянии изм. климата на экон. раз-
витие Респ. Молдова] / Алла Руссу // Кишин. обозреватель. – 2009. – 30 дек. – Р. 9.

6410. Смешная, Татьяна. Итоги-2009 и риски-2010 : [по материалам конф. "Уро-


ки экономического года 2009 : планы на 2010 год", 21 дек. 2009, Кишинэу] / Татьяна
Смешная // Экон. обозрение. – 2009. – 25 дек. – Р.18.

338.48 Turism. Economia turismului


6411. Platon, Nicolae. Moldovenii aleg să petreacă Revelionul în România, Bulgaria
sau chiar în Egipt : [interviu cu N. Platon, preş. Asoc. Naţ. a Agenţiilor de Turism] / interviu
realizat de Virginia Roşca // Flux european : ed. de vineri. – 2009. – 24 dec. – P. 10.

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional
6412. Roşca, Virginia. În octombrie, exporturile s-au majorat cu 17, 5 la sută, iar im-
porturile – cu 6, 4 la sută / Virginia Roşca // Flux european : ed. de vineri. – 2009. – 11 dec. –
P. 7.

218
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

6413. Косарчук, Валерий. Сценарий блокирования экспорта молдавских вин в


Россию был задуман в Кишиневе : [интервью агентству Info-Prim Neo министра сел. хоз-
ва и пищ. пром-сти Респ. Молдова В. Косарчук] // Коммерсант plus. – 2009. – 4 дек. – Р.
10. – (Прил. "Энергетика"; Nr 45).

6414. Руссу, Алла. Винные барьеры : [проблемы экспорта молд. вина в Россию]
/ Алла Руссу // Кишин. обозреватель. – 2009. – 3 дек. – Р. 9.

6415. Таможенный союз – шаг к единому экономическому пространству : [ та-


мож. союз России, Казахстана и Белоруссии] // Коммерсант plus. – 2009. – 4 дек. – Р. 11.

6416. Шикирлийская, Татьяна. Молдова – Румыния : анализ на пике контактов :


[аспекты товарооборота] / Татьяна Шикирлийская // Кишин. обозреватель. – 2009. – 17
дек. – Р. 8.
339.7 Finanţe internaţionale
6417. Decusară, Ion. Motivele utilizării analizei tehnice pe piaţa valutară / Ion
Decusară // Economist. – 2009. – 30 dec. – P. 10.

6418. Decuseară, Ion. Analiza tehnică : între romantism şi raţionament : [din dome-
niul pieţei valutare] / Ion Decuseară // Economist. – 2009. – 16 dec. – P. 12.

6419. Бини, Лоренцо. Трудный поиск глобальных финансовых правил : [ст. чл.
правления Европ. центр. банка] / Лоренцо Бини // Экон. обозрение. – 2009. – 4 дек. – Р.
20.

6420. Дэвис, Говард. Слишком большие, чтобы реформировать? : [проблемы


междунар. фин. системы : ст. дир. Лондон. шк. экономики] / Говард Дэвис // Экон. обо-
зрение. – 2009. – 18 дек. – Р. 20.

6421. Сорос, Джордж. Финансирование борьбы с изменением климата : [ст.


пред. правления Фонда Сороса и Ин-та "Открытое о-во"] / Джордж Сорос // Экон. обо-
зрение. – 2009. – 18 дек. – Р. 20.

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


6422. Martin, Vasile. 1. Un exemplu remarcabil în dezvoltarea unei politici comune
europene : [despre politica agricolă în Uniunea Europeană] / Vasile Martin // Moldova suvera-
nă. – 2009. – 30 dec.

6423. Scarlat, George. Statuile lui Aliev pe cele două maluri ale Prutului : [despre re-
laţiile econ. dintre Azerbaidjan şi Rep. Moldova] / George Scarlat // Timpul de dimineaţă. –
2009. – 3 dec. – P. 6.

219
Cronica articolelor de gazetă Nr 12-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 12-2009

6424. Лазэр, Валерий. Молдова заинтересована в экономическом сотрудниче-


стве с РФ : [интервью с министром экономики Респ. Молдова В. Лазэр] // Коммерсант
plus. – 2009. – 18 дек. – Р. 10. – (Прил. "Энергетика"; Nr 47).

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
341 Drept internaţional
6425. Buşilă, Radu. Un tratat neconstituţional : analiza juridică a Tratatului cu privire
la frontiera de stat între Rep. Moldova şi Ucraina şi a protocolului adiţional şi corespunderea
acestora cu Constituţia / Radu Buşilă // Flux european: ed. de vineri. – 2009. – 4 dec. – P. 4,
10.

6426. Cahn, Claude. Dacă aprilie 2009 nu ar fi fost ... : interviu cu C. Cahn, consilier
pentru Drepturile Omului în cadrul Oficiului Naţiunilor Unite de la Chişinău / pentru conformi-
tate : Alina Radu // Ziarul de gardă. – 2009. – 3 dec. – P. 16-17.

6427. Ţâbuleac, Mariana. Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu


dizabilităţi – o povară pentru RM? : [pe marginea lucr. conf. naţ. "Convenţia ONU privind
drepturile persoanelor cu dizabilităţi – noi perspective pentru RM"] / Mariana Ţâbuleac //
Timpul de dimineaţă. – 2009. – 11 dec. – P. 18.

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


6428. Cârnaţ, Teodor. Rănile din aprilie încă nu s-au tămăduit : [art. dir.-executiv al
Com. Helsinki pentru Drepturile Omului din Moldova] / Teodor Cârnaţ // Vocea poporului. –
2009. – 4 dec. – P. 5. – Idem în lb. rusă.

6429. Cîrlan, Gheorghe. La vremuri noi – legi noi (2) : modificarea actualei Constituţii
sau Adoptarea unei noi legi fundamentale : [art. fostului deputat în Parlamentul Rep. Moldo-
va] / Gheorghe Cîrlan // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 4 dec. – P. 14. – Art. 1 : 27 noiemb.

6430. Diacov, Ivan. Reforma în domeniul justiţiei juvenile : probleme de implementa-


re / Ivan Diacov // Dreptul. – 2009. – 24 dec. – P. 3.

6431. Dolganiuc, Valentin. A fi sau a nu fi? : [pe marginea modificării Constituţiei


Rep. Moldova] / Valentin Dolganiuc // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 4 dec. – P. 7.

6432. Guceac, Ion. Reforma constituţională şi motivaţiile ei / Ion Guceac // Timpul de


dimineaţă. – 2009. – 22 dec. – P. 6.

6433. Negură, Eduard. Marian Lupu şi cele 12 teze explicative : [privind alegerea
preş. : context constituţional] / Eduard Negură // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 2 dec. – P. 6.

6434. Popescu, Ala. Curtea de Conturi: 15 ani : [art. preş. Curţii de Conturi] / Ala
Popescu // Moldova suverană. – 2009. – 8 dec.

220
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

6435. Strîmbanu, Lilia. Declaraţia Universală a Drepturilor Omului la a 61-1 aniver-


sare : [pe marginea rap. privind respectarea drepturilor omului în Rep. Moldova pentru a.
2008, elaborat de Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova] / Lilia Strîmbanu // Dreptul. –
2009. – 11 dec. – P. 3.

6436. Zubco, Valeriu. Recîştigarea încrederii populaţiei în actul de justiţie este o prio-
ritate absolută : [mesaj de felicitare, adresat de către Procurorul Gen. al Rep. Moldova, cu
prilejul Anului Nou 2010] / Valeriu Zubco // Dreptul. – 2009. – 24 dec. – P. 5.

6437. Мишин, Вадим. Вадим Мишин : "Начиная с 7 декабря парламент уже не


полностью легитимен!" : [по материалам пресс-конф. лидера Партии коммунистов Респ.
Молдова В. Воронина] / записала Ольга Емельянова // Независимая Молдова. – 2009. –
10 дек.

6438. Мишин, Вадим. Кому и зачем нужна в Молдове новая Конституция? : [ст.
пред. парламент. Комис. по правам человека и межэтн. отношениям] / Вадим Мишин //
Экон. обозрение. – 2009. – 11 дек. – Р. 16.

6439. Риски конституционной реформы : [об обсуждении проблемы в Фонде гу-


манит. связей "Признание"] // Молд. ведомости. – 2009. – 23 дек.
(Vezi de asemenea Nr 6195)

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


6440. Bogatu, Petru. Statul mafiot şi exportul de fiinţe umane / Petru Bogatu // Jurnal
de Chişinău. – 2009. – 1 dec. – P. 7.

6441. Burea, Irina. Reformarea justiţiei penale – o necesitate : [pe marginea rap.
"Performanţele justiţiei penale prin prisma drepturilor omulului", lansat de către Fundaţia
Soros-Moldova] / Irina Burea // Dreptul. – 2009. – 4 dec. – P. 1, 3.

6442. Caraşciuc, Lilia. Legislaţia R. Moldova favorizează corupţia : [pe marginea


scrisorii deschise, adresată de către dir. executiv al Transparency International-Moldova lui
Mihai Ghimpu, preş. al Parlamentului Rep. Moldova, Vlad Filat, prim-ministru, Alexandru
Tănase, ministru al justiţiei şi Viorel Chetraru, dir. al CCCEC] / Lilia Caraşciuc // Ziarul de
gardă. – 2009. – 10 dec. – P. 12.

6443. Carp, Mirabela. În Republica Moldova tortura este la ea acasă : [despre con-
cluziile experţilor Amnesty International] / Mirabela Carp // Capitala. – 2009. – 2 dec. – P. 3;
Столица = Capitala. – 2009. – 2 дек. – P. 3.

6444. Comitetul împotriva Torturii. Observaţiile concludente ale Comitetului împotriva


Torturii : concluzii şi recomandări pentru Rep. Moldova, Geneva, 19 noiemb. 2009 // Ziarul de
gardă. – 2009. – 3 dec. – P. 17.

6445. Loghin, Vlad. Cu mîini murdare nu faci curăţenie : [combaterea corupţiei] /


Vlad Loghin // Moldova suverană. – 2009. – 23 dec.

221
Cronica articolelor de gazetă Nr 12-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 12-2009

6446. Misail, Nicolae. "Mi-e ruşine pentru bărbaţii lumii că au ajuns să-şi facă busi-
ness din femeie" : interviu cu N. Misail, ofiţer de presă la Centrul Intern. "La Strada" / pentru
conformitate : Antonina Sârbu // Capitala. – 2009. – 23 dec. – P. 6; Столица = Capitala. –
2009. – 23 дек. – P. 6.

6447. Revenco, Ana. Politicile migraţioniste, între interesele omului şi cele ale statu-
lui : [pe marginea traficului de fiinţe umane : interviu cu A. Revenco, reprezentant al Centrului
Intern. "La Strada"] / pentru conformitate : Constantin Olteanu // Săptămîna. – 2009. – 18
dec. – P. 6-7.

6448. Маценко, Ирина. Из жизни импортеров : [ борьбa с экон. преступлениями]


/ Ирина Маценко // Экон. обозрение. – 2009. – 4 дек. – Р. 24.

6449. Собель, Полина. Заговор молчания: кому выгодно? : [проблема торговли


людьми в Молдове] / Полина Собель // Молд. ведомости. – 2009. – 8 дек.

347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar


6450. Ghimpu, Mihai. Moment al bilanţurilor 2009 – perspective 2010 : [despre sis-
temul judiciar : interviu cu M. Ghimpu, preş. Parlamentului Rep. Moldova, şi Dumitru Pulbere,
preş. Curţii Constituţionale] // Dreptul. – 2009. – 24 dec. – P. 4.

6451. Sinteza activităţii desfăşurate de organele procuraturii în decursul a 11 luni


2009 : [material al Serviciului de presă al Procuraturii Gen.] // Dreptul. – 2009. – 24 dec. – P.
3.

6452. Strîmbanu, Lilia. Asigurarea dreptului la un proces echitabil încă lasă de dorit :
[pe marginea rap. final al Programului OSCE de monitorizare a proceselor de judecată în
Rep. Moldova] / Lilia Strîmbanu // Dreptul. – 2009. – 11 dec. – P. 4.

6453. Zubco, Valeriu. Cine vrea să facă business, să plece din Procuratură! : interviu
cu V. Zubco, Procuror Gen. al Rep. Moldova / pentru conformitate : Alina Radu // Ziarul de
gardă. – 2009. – 10 dec. – P. 16-17.

349.2 Dreptul muncii


6454. Isac, Eleonora. "Ghidul specialistului în sfera resurselor umane" : [pe marginea
ghidului cu acelaşi tit. de Nicolae Romandaş şi Eduard Boişteanu] / Eleonora Isac // Univers
pedagogic pro. – 2009. – 3 dec. – P. 4.

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
6455. Berilă, Valeriu. Nu mai cedăm nici o palmă de pământ : interviu realizat cu V.
Berilă, preş. raionului Ştefan Vodă / interlocutor : Vlad Cubreacov // Flux european: ed. de
vineri. – 2009. – 4 dec. – P. 4.

222
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

6456. Furtună, Mihai. Criza economică nu a afectat bugetul municipal : [interviu cu


M. Furtună, viceprimarul mun. Chişinău pe probleme economice] // Economist. – 2009. – 30
dec. – P. 6.

6457. Guznac, Valentin. Ministerul Administraţiei Publice Locale le stătea ca un os în


gît baronilor locali şi partidelor din AIE : interviu cu V. Guznac, fost ministru al Administraţiei
Publice Locale / interviu realizat de Vlad Loghin // Moldova suverană. – 2009. – 8 dec.

6458. Ivaşcenco, Ghenadie. Gânduri bune pentru europenizarea Chişinăului /


Ghenadie Ivaşcenco // Integrarea europeană, pas cu pas. – 2009. – Dec. (Nr 10). – P. 18. –
(Supl. al cotid. "Timpul de dimineaţă").

6459. Niculiseanu, Dumitru. "Aveam 2 kilometri de Dunăre. Era a noastră" : interviu


cu fostul primar de Giurgiuleşti D. Niculiseanu / consemnare : Vlad Cubreacov // Flux euro-
pean: ed. de vineri. – 2009. – 11 dec. – P. 4.

6460. Бобров, Игорь. Техника безопасности банков и валютных касс : [интер-


вью с генер. дир. группы компаний Allas И. Бобровым и коммер. дир. группы компаний
Justar Виталием Берлинским] / записал Сергей Моисеев // Экон. обозрение. – 2009. – 11
дек. – Р. 12.

6461. Глазова, Татьяна. Министерство строительства и его задачи / Татьяна


Глазова // Экон. обозрение. – 2009. – 4 дек. – Р. 36.

6462. "Министерство оказалось неспособным" : [по поводу результатов работы


следств. Комис. М-ва внутр. дел по оценке последствий событий 7 апр. 2009 г.] // Молд.
ведомости. – 2009. – 2 дек.

6463. Устименко, Сергей. Justar: когда качество покоряет рынок : [интервью с


генер. дир. ГК "Justar" С. Устименко] // Экон. обозрение. – 2009. – 4 дек. – Р. 15.

6464. Фуртунэ, Михай. Дефицит муниципального бюджета будет покрыт за счет


приватизации : [интервью с вице-примаром мун. Кишинэу М. Фуртунэ] / записала Татья-
на Смешная // Экон. обозрение. – 2009. – 18 дек. – Р. 18.

6465. Черга, Валерий. Новый год без пожаров : [интервью с исполн. обязанно-
сти нач. Упр. чрезв. ситуаций мун. Кишинэу В. Черга] / записала Татьяна Соловьева //
Кишин. обозреватель. – 2009. – 30 дек. – Р. 13.

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
6466. Соловьева, Татьяна. 3 декабря – Международный день инвалидов /
Татьяна Соловьева // Кишин. обозреватель. – 2009. – 3 дек. – Р. 14.

223
Cronica articolelor de gazetă Nr 12-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 12-2009

6467. Сырбу, Ольга. Ограниченная жизнь : [проблемы соц.-экон. обеспеченно-


сти инвалидов : интервью с пред. ассоц. "Egida" О. Сырбу] / записала Светлана Герман
// Молд. ведомости. – 2009. – 4 дек. – Р. 3.

368 Asigurări
6468. Buga, Mircea. Mircea Buga : Vom fi duri cu cei care încalcă drepturile asigura-
ţilor : [interviu cu dir. gen. al Companiei Naţ. de Asigurări în Medicină] // Vocea poporului. –
2009. – 11 dec. – P. 4. – Idem în lb. rusă.

6469. Câşlaru, Ion. Este bine să-ţi pui la adăpost casa : [interviu cu I. Câşlaru, dir.
Dep. Marketing şi Vânzări ASITO] // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 18 dec. – P. 10.

6470. Domenti, Oxana. Proiectul legii pentru modificarea Legii fondurilor de asigurări
obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2009 este antisocial / Oxana Domenti // Moldova
suverană. – 2009. – 23 dec.

6471. Антонович, Татьяна. Оптимизация пакета медицинского страхования /


Татьяна Антонович // Экон. обозрение. – 2009. – 4 дек. – Р. 26.

6472. Чертан, Сержиу. Cei şapte ani de-acasă "Sigur-Asigur" : [интервью с гл.
менеджером страхов. компании "Sigur-Asigur" С. Чертан] / записала Людмила
Шимановская // Кишин. обозреватель. – 2009. – 24 дек. – Р. 11.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
6473. Bucătaru, Igor. Exemplul personalităţii istorice în procesul educaţional / Igor
Bucătaru, Vera Bucătaru // Univers pedagogic pro. – 2009. – 17 dec. – P. 2.

6474. Cojocaru, Tudor. Viziune de sistem (7) : [gândiri manageriale moderne în sis-
temul educaţional] / Tudor Cojocaru // Univers pedagogic pro. – 2009. – 3 dec. – P. 6. –
Contin. Începutul :15 oct.

6475. Colesnic, Iurie. Un ctitor de şcoală – Iulia von Gheiking / Iurie Colesnic // Flori-
le dalbe. – 2009. – 17 dec. – P. 15.

6476. Cosovan, Olga. Cadrul naţional al calificărilor : un pas spre integrare / Olga
Cosovan // Univers pedagogic pro. – 2009. – 31 dec. – P. 3.

6477. Curtescu-Marinciuc, Tamara. "... Europa e mult prea mică încât să se rătă-
cească cei ce au obiective comune ..." : [pe marginea lucr. ed. a 3-a a conf. "Rolul părinţilor în
educaţia copiilor şi în orientarea acestora spre succes", Varşovia, noiemb. 2009] / Tamara
Curtescu-Marinciuc // Univers pedagogic pro. – 2009. – 3 dec. – P. 5.

6478. Globu, Maria. Educaţia civică – un imperativ al timpului / Maria Globu // Făclia.
– 2009. – 19 dec. – P. 2.

224
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

6479. Pastuh-Cubolteanu, Vitalie. Pedagogia şi şcoala umanistă în Ţările Române /


Vitalie Pastuh-Cubolteanu // Univers pedagogic pro. – 2009. – 3 dec. – P. 7.

6480. Pastuh-Cubolteanu, Vitalie. Umanişti renascentini socialişti utopici : [aspecte


ist.] / Vitalie Pastuh-Cubolteanu // Univers pedagogic pro. – 2009. – 10 dec. – P. 4.

6481. Păsat, Dumitru. Filosofia: un lux intelectual? : privind excluderea disciplinei din
programul liceal: [scrisoare deschisă dlui Leonid Bujor, ministrul Educaţiei ] / Dumitru Păsat //
Lit. şi arta. – 2009. – 3 dec. – P. 7.

6482. Pâslaru, Vlad. Intelectualitatea academică şi ... "învăţământul ca o femeie" /


Vlad Pâslaru // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 4 dec. – P. 10, 23.

6483. Proiectarea, organizarea şi desfăşurarea procesului educaţional la biologie şi


chimie – imperativ al timpului : [pe marginea lucr. seminarului municipal cu acelaşi generic,
24 sept. 2009, Chişinău] / Constantin Subotin, Nina Bârnaz, Elena Pirojoc [et al.] // Univers
pedagogic pro. – 2009. – 3 dec. – P. 7.

6484. Шалберова, Светлана. Чем грозят новые реформы в образовании? /


Светлана Шалберова // Молд. ведомости. – 2009. – 8 дек.
(Vezi de asemenea Nr 6507)

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale


6485. Balan, Anastasia. Halloween legends and poems : [din experienţa prof. de la
Gimnaziul "Ştefan cel Mare şi Sfânt" din satul Cîrpeşti, Cantemir] / Anastasia Balan // Făclia.
– 2009. – 29 dec. – P. 12.

6486. Budurin, Maria. Tradiţiile sărbătorilor de iarnă : [proiect didactic : din experien-
ţa prof. de la Liceul Teoretic din satul Ştefăneşti, Floreşti] / Maria Budurin // Făclia. – 2009. –
29 dec. – P. 12.

6487. Cecan, Lilia. Lecţia, sau Despre ordine şi sens : [la orele de lit. rom. : din expe-
rienţa prof. de la Liceul Teoretic "M. Eminescu", Bălţi] / Lilia Cecan // Făclia. – 2009. – 29 dec.
– P. 14.

6488. Comarniţchi, Daniela. Valenţe simbolice ale mitului : [din experienţa prof. de
lb. şi lit. rom. de la Gimnaziul Târnova, raionul Edineţ] / Daniela Comarniţchi // Univers peda-
gogic pro. – 2009. – 10 dec. – P. 4.

6489. Golban, Petru. Greşeli regretabile în manualele de istorie : [pe marginea man.
de Istorie integrată, cl. a 8-a] / Petru Golban // Făclia. – 2009. – 19 dec. – P. 3.

6490. Groian, Ludmila. Interdisciplinaritatea la lecţiile de istorie : [din experienţa prof.


de la Liceul Teoretic "Gh. Asachi", Chişinău] / Ludmila Groian // Făclia. – 2009. – 29 dec. – P.
12.

225
Cronica articolelor de gazetă Nr 12-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 12-2009

6491. Holban, Daniela. Fişa de evaluare la educaţia tehnologică : [modulul Arta acu-
lui, în cl. a 5-a: din experienţa prof. de la Liceul Teoretic cu profil sportiv nr. 2, mun. Chişinău]
/ Daniela Holban // Univers pedagogic pro. – 2009. – 10 dec. – P. 5.

6492. Iordăchescu, Carmen. Receptarea creativă a literaturii române : [pe marginea


vol. "Metodica predării literaturii române" de Constantin Şchiopu, Piteşti, ed. Carminis, 2009] /
Carmen Iordăchescu // Lit. şi arta. – 2009. – 10 dec. – P. 7.

6493. Lifanova, Tatiana. Aspecte organizatorice ale muncii elevilor : [din experienţa
prof. de la Liceul Teoretic "D. Cantemir", mun. Chişinău] / Tatiana Lifanova // Făclia. – 2009.
– 19 dec. – P. 3.

6494. Pascari, Tatiana. Chimia în creaţiile copiilor : [victorina "Recunoaşte substanţa"


: din experienţa prof. de la Liceul Teoretic "Alecu Russo", Cojuşna, Străşeni] / Tatiana Pascari
// Făclia. – 2009. – 19 dec. – P. 7.

6495. Pascari, Tatiana. Victorină chimico-biologică : [din experienţa prof. de la Liceul


Teoretic "Alecu Russo", Cojuşna, Străşeni] / Tatiana Pascari // Făclia. – 2009. – 29 dec. – P.
14.

6496. Patraş, Tatiana. Dezvoltarea creativităţii elevilor prin utilizarea tehnologiilor di-
dactice : [din experienţa prof. de chimie de la Liceul Teoretic "Alecu Russo", Orhei] / Tatiana
Patraş // Făclia. – 2009. – 5 dec. – P. 6.

6497. Popuşoi, Valentina. Activitatea creativă a elevilor la lecţiile de l. engleză : [din


experienţa prof. de la Liceul Teoretic "Mihai Viteazul", or. Cimişlia] / Valentina Popuşoi //
Univers pedagogic pro. – 2009. – 10 dec. – P. 5.

6498. Popuşoi, Valentina. Limba engleză şi noi : [din experienţa prof. de la Liceul
Teoretic "Mihai Viteazul", mun. Chişinău] / Valentina Popuşoi // Univers pedagogic pro. –
2009. – 17 dec. – P. 7.

6499. Popuşoi, Valentina. Scenariul unei ore de limba engleză : [dedicată creaţiei lui
G. Longfello, poet american : din experienţa prof. de la Liceul Teoretic "Mihai Viteazul",
Cimişlia] / Valentina Popuşoi // Univers pedagogic pro. – 2009. – 31 dec. – P. 7.

6500. Serbinov, Lilia. Proiect didactic de scurtă durată la biologie : [realizat în cl. a 4-
a: din experienţa prof. de la Liceul Teoretic "Spiru Haret", mun. Chişinău] / Lilia Serbinov //
Univers pedagogic pro. – 2009. – 10 dec. – P. 6.

6501. Беоглу, Елена. Применение новых информационных технологий на уро-


ках биологии : [из опыта учителя Теорет. Лицея, с. Конгазчик, р-н Комрат] / Елена Беог-
лу // Făclia. – 2009. – 12 dec. – P. 7.

226
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

6502. Беоглу, Елена. Технология обоснованного оценивания на уроках биоло-


гии : [из опыта учителя Теорет. Лицея, с. Конгазчик, р-н Комрат] / Елена Беоглу // Făclia.
– 2009. – 19 dec. – P. 3.

6503. Буфтя, Елена. Использование компьютерной технологии на уроках рус-


ского языка и литературы : [из опыта учителя Теорет. Лицея им. М. Садовяну, мун.
Кишинэу] / Елена Буфтя // Făclia. – 2009. – 5 dec. – P. 6.

6504. Лифанова, Татьяна. Урок по теме "Углеводы" : [из опыта учителей Тео-
рет. Лицея им. Д. Кантемира, мун. Кишинэу] / Татьяна Лифанова, Инга Балан // Făclia. –
2009. – 5 dec. – P. 6.

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


6505. Balan, Tatiana. Managerul anului – distincţie ce te mobilizează : [despre Lilia
Oltu, dir. Centrului de Creaţie a Elevilor din Anenii Noi] / Tatiana Balan // Univers pedagogic
pro. – 2009. – 31 dec. – P. 2.

6506. Budurin, Maria. Seminar cu părinţii : proiect didactic / Maria Budurin // Făclia. –
2009. – 12 dec. – P. 3.

6507. Cociug, Andrei. Tineretul degradează pe zi ce trece, neavând un fundament


religios : interviu cu A. Cociug, prof. de educaţie moral-spirituală la Liceul "George Meniuc"
din mun. Chişinău / interviu realizat de Octavian Racu // Flux european: ed. de vineri. – 2009.
– 4 dec. – P. 9.

6508. Cojocaru, Ion. O variantă de diagnosticare a capacităţilor matematice / Ion


Cojocaru, Ion Scutelniciuc // Univers pedagogic pro. – 2009. – 3 dec. – P. 8.

6509. Cotruţa, Elena. A adresa întrebări – libertate în gândire : [din experienţa Şc.
medii nr. 6, mun. Chişinău] / Elena Cotruţa // Univers pedagogic pro. – 2009. – 10 dec. – P. 7.

6510. Curtescu, Tamara. Meditaţie la sfîrşit de an: surse sau resurse de conflict : [
implicaţiile managerului în situaţii de conflict] / Tamara Curetscu // Făclia. – 2009. – 12 dec. –
P. 3.

6511. Dulgheru, Valeriu. Spovedania unei profesoare de liceu : [rolul şi locul prof. în
societate] / Valeriu Dulgheru // Lit. şi arta. – 2009. – 10 dec. – P. 3.

6512. Groian, Ludmila. Dirigintele ca mentor / Ludmila Groian // Făclia. – 2009. – 12


dec. – P. 6.

6513. Groian, Ludmila. Elevul : responsabilitatea pentru acţiunile sale / Ludmila


Groian // Făclia. – 2009. – 5 dec. – P. 7.

227
Cronica articolelor de gazetă Nr 12-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 12-2009

6514. Iachim, Ion. "Cezar Radu" din Leuşeni : [despre activitatea Liceului Teoretic
"Cezar Radu" din Leuşeni, Hânceşti] / Ion Iachim // Univers pedagogic pro. – 2009. – 10 dec.
– P. 3.

6515. Iachim, Ion. "Ginta Latină" – 30 de ani : [despre activitatea Liceului Teoretic
"Ginta Latină", mun. Chişinău] / Ion Iachim // Univers pedagogic pro. – 2009. – 31 dec. – P. 4.

6516. Iachim, Ion. Constituirea unui liceu : [despre activitatea Liceului Teoretic "Matei
Basarab" din Basarabeasca] / Ion Iachim // Univers pedagogic pro. – 2009. – 3 dec. – P. 3.

6517. Iachim, Ion. Echipă managerială de succes : [despre activitatea Liceului


"Nestor Vornicescu" din satul Lozova, raionul Nisporeni] / Ion Iachim // Univers pedagogic
pro. – 2009. – 24 dec. – P. 3.

6518. Iachim, Ion. Patroni spirituali, sau Onoarea numelui : [despre activitatea Liceu-
lui Teoretic "Alexei Mateevici", Căinari] / Ion Iachim // Univers pedagogic pro. – 2009. – 17
dec. – P. 6.

6519. Iachim, Ion. Toţi directorii ar trebui să fie ... neobişnuiţi : [despre activitatea Li-
ceului Teoretic "Gheorghe Ghimpu" din Coloniţa, Chişinău] / Ion Iachim // Univers pedagogic
pro. – 2009. – 17 dec. – P. 7.

6520. Iachim, Serafima. Este un matinal desăvârşit : [omagiu pedagogului Ion


Iachim] / Serafima Iachim // Univers pedagogic pro. – 2009. – 31 dec. – P. 5.

6521. Iasciuc, Inga. Rolul consilierului în orientarea şcolară şi profesională : [despre


activitatea Centrului Municipal de Inform. şi Orientare Profesională din cadrul Dir. Gen. Edu-
caţie, Tineret şi Sport, mun. Chişinău] / Inga Iasciuc // Univers pedagogic pro. – 2009. – 24
dec. – P. 6.

6522. Liceul Teoretic "Alexandru Ioan Cuza" – lumină mereu nouă pentru toată Poşta
Veche: [interviu şi art.] / p. realizate de Elena Vorotneac // Făclia. – 2009. – 5 dec. – P. 4-5. –
Cuprins : Maria Grosu : "Contează calitatea lecţiilor. Elevii şi profesorii trebuie să vină cu
plăcere la şcoală" : [interviu cu dir. Liceului Teoretic "Alexandru Ioan Cuza", mun. Chişinău];
O descoperire surprinzătoare; Obiectivul principal: predarea cît mai accesibilă şi eficientă.

6523. Liovanciuc, Silvia. Copiatul – "viciu" sau "colac de salvare"? : [pe marginea
rezultatelor sondajului, efectuat la Liceul Teoretic "C. Stere", Soroca] / Silvia Lipovanciuc //
Făclia. – 2009. – 5 dec. – P. 7.

6524. Munteanu, Nadia. Prima lecţie de nedreptate : [despre sistemul actual de eva-
luare] / Nadia Munteanu // Făclia. – 2009. – 29 dec. – P. 3.

6525. Neaga, Ecaterina. Planificarea de lungă durată – un suport util pentru profeso-
rii de limba franceză : [din experienţa Liceului Teoretic "Grigore Vieru", Băcioi, mun. Chişinău]
/ Ecaterina Neaga // Făclia. – 2009. – 19 dec. – P. 8.

228
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

6526. O zi la Direcţia de Învăţămînt Hînceşti / p. realizate de Elena Vorotneac // Fă-


clia. – 2009. – 29 dec. – P. 4-5. – Cuprins : Un interviu cu Valentina Tonu, şeful DGÎTS
Hînceşti; "Secţia inspectare are ca obiectiv principal asigurarea realizării standardelor educa-
ţionale ..." / Vera Tănase; "Admiterea într-o instituţie, de regulă, începe cu un ordin al DGÎTS
..." / Ana Chetraru; "Anual, la concursurile raionale pe discipline participă cîte 1000+1100 de
copii ..." / Valentina Zamăneagră; "Centrul organizează seminare instructive la toate discipli-
nele ..." / Eugenia Buruian; "În ultimii cinci ani solicităm pentru instituţiile raionului cîte 100 de
cadre ..." / Alexandra Ungureanu; "În raion funcţionează 51 de instituţii preşcolare şi o şcoală-
grădiniţă ..." / Maria Dănilă.

6527. Paiul, Margareta. Activitatea extracurriculară – "opera" de formare a personali-


tăţii : [din experienţa Liceului Teoretic "Alecu Russo", Orhei] / Margareta Paiul, Valentina
Zuber // Univers pedagogic pro. – 2009. – 10 dec. – P. 6.

6528. Paiul, Margareta. Contează metoda, dar şi atmosfera : [despre noua metodo-
logie de desfăşurare a BAC-ului] / Margareta Paiul // Făclia. – 2009. – 12 dec. – P. 8.

6529. Paraşciuc, Oxana. Castelul de studii gimnaziale Iordanovca : [despre activita-


tea gimnaziului din satul Iordanovca, raionul Basarabeasca] / Oxana Paraşciuc // Univers
pedagogic pro. – 2009. – 3 dec. – P. 2.

6530. Pâslaru, Vlad. Literatura în şcoală între cultura de adâncime şi surfing : [pe
marginea curriculumului şcolar] / Vlad Pâslaru // Lit. şi arta. – 2009. – 10 dec. – P. 6.

6531. Povorozniuc, Maria. Prin educaţia pentru toţi spre o societate incluzivă / Maria
Povorozniuc // Univers pedagogic pro. – 2009. – 3 dec. – P. 4.

6532. Prodan, Maria. Cuvânt despre colega noastră ... : [omagiu pentru Iulia Staver,
şefa Dir. raionale Învăţământ, Tineret şi Sport, Străşeni] / Maria Prodan // Univers pedagogic
pro. – 2009. – 31 dec. – P. 7.

6533. Prodan, Maria. Să ne trăiţi, Maestre : [60 de ani de la naşterea pedagogului şi


ziaristului Ion Iachim] / Maria Prodan // Univers pedagogic pro. – 2009. – 31 dec. – P. 5.

6534. Raileanu, Anatol. La cota maturităţii profesionale : [despre activitatea Liceului


Teoretic "Alexei Mateevici" din Căuşeni] / Anatol Raileanu // Univers pedagogic pro. – 2009. –
3 dec. – P. 6.

6535. Rusu, Liliana. Asistenţa psihologică în instituţiile preuniversitare : [din experi-


enţa Dir. Gen. Învăţământ, Tineret şi Sport, raionul Edineţ] / Liliana Rusu // Univers pedagogic
pro. – 2009. – 24 dec. – P. 7.

6536. Scutelniciuc, Ion. A fi om e lucru mare : [60 de ani de la naşterea pedagogului


şi ziaristului Ion Iachim] / Ion Scutelniciuc // Univers pedagogic pro. – 2009. – 31 dec. – P. 6.

229
Cronica articolelor de gazetă Nr 12-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 12-2009

6537. Slimovschi, Silvia. Priviri diferite asupra unuia şi aceluiaşi subiect : (meditaţii
asupra art. "Cît poate dura mandatul unui director de şcoală", Făclia, 7 noiemb. 2009] / Silvia
Slimovschi // Făclia. – 2009. – 12, 19 dec. – P. 7.

6538. Sochirca, Valentin. Ora de dirigenţie : în ce măsură este ea a dirigintelui? /


Valentin Sochirca // Făclia. – 2009. – 5 dec. – P. 3.

6539. Tolmaci, Valentina. Gîndeşte-te la viaţă! : [prevenirea consumului de droguri :


sfaturile prof. de biologie de la Liceul Teoretic "Constantin Stere", Abaclia, Basarabeasca] /
Valentina Tolmaci // Făclia. – 2009. – 12 dec. – P. 8.

6540. Ляхова, Ирина. Детской художественной школе им. Щусева – 50 лет /


Ирина Ляхова // Кишин. обозреватель. – 2009. – 17 дек. – Р. 15.

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


6541. Batrîncea, Tatiana. Creativitatea la rezolvarea problemelor în clasele primare :
[din experienţa învăţătoarei de la Şc. primară din Criuleni] / Tatiana Batrăncea // Făclia. –
2009. – 12 dec. – P. 7.

6542. Bendas, Mihai. Basmul de pe vîrful dealului : [despre activitatea grădiniţei nr.
44 din mun. Chişinău] / Mihai Bendas // Făclia. – 2009. – 29 dec. – P. 10.

6543. Bendas, Mihai. Elan şi perseverenţă în împărăţia celor mici : [activitatea inst.
preşcolare nr. 227 din sectorul Centru, mun. Chişinău] / Mihai Bendas // Făclia. – 2009. – 19
dec. – P. 4.

6544. Bocşa, Ana. Manager puternic – instituţie puternică : [interviu cu A. Bocşa, dir.
al creşei-grădiniţă nr. 139, mun. Chişinău] / p. realizate de Adrian Rusu // Făclia. – 2009. – 12
dec. – P. 4-5.

6545. În universul grădiniţelor din sectorul Ciocana / materiale pregătite de Iustin


Calistru // Făclia. – 2009. – 29 dec. – P. 8-9. – Cuprins : "Instituţiile preşcolare de la Ciocana
..." : [interviu cu Tatiana Crîjanovschi, şefa Dir. Educaţie, Tineret şi Sport Ciocana, mun. Chi-
şinău]; Condiţiile bune, garanţia instruirii de calitate : [interviu cu Elena Buşilo, metodist DETS
Ciocana]; Învingători la Ploaia Steluţelor / Galina Gîlcă; Trei componente ale unui parteneriat
de succes / Ala Vasilache; La 1 februarie 2010, instituţia preşcolară nr. 32 "Albinuţa" va îm-
plini 30 de ani / Dina Păvăleanu; Ajutor bilateral / Aurica Brînza; Revelaţie de vîrf: grădiniţă
redeschisă / Elena Braguţa.

374 Instrucţie şi educaţie în afara şcolii


6546. Iachim, Ion. Centrul de Creaţie a Copiilor "Luceafărul" : [din orăşelul
Basarabeasca" / Ion Iachim // Univers pedagogic pro. – 2009. – 10 dec. – P. 2.

230
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, cole-


gii profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
6547. Boguşevschi, Iuliana. "3300 EST" – nu doar un proiect, ci un demers complex
de europenizare : [despre parteneriatul Colegiului de Transporturi din Chişinău cu Liceul
Tehnic "Marcel Callo" din Redon, Franţa] / Iuliana Boguşevschi // Făclia. – 2009. – 29 dec. –
P. 6.

6548. Negură, Vitalie. Vitalie Negură : "Noi nu sîntem producători de lozinci" : [inter-
viu cu dir. Şc. Profesionale din Căuşeni] / interviu realizat de Vlad Sărătilă // Făclia. – 2009. –
19 dec. – P. 6.

6549. Porumbrică, Mihai. Arta de a iniţia şi a gestiona o afacere – imperativ pe timp


de criză : [din experienţa Colegiului de Transporturi, mun. Chişinău] / Mihai Porumbrică //
Făclia. – 2009. – 12 dec. – P. 6.

6550. Raileanu, Anatol. Tendinţele de dezvoltare a sistemului de instruire profesio-


nală din Moldova : [pe marginea conf. de încheiere a proiectului de asistenţă tehnică a Min.
Educaţiei "Politici active ale pieţei forţei de muncă. Suport pentru serviciile de educaţie şi
instruire profesională din Moldova", 8 dec. 2009, Chişinău] / Anatol Raileanu // Univers peda-
gogic pro. – 2009. – 17 dec. – P. 3.

6551. Roşca, Virginia. Învăţământul mediu de specialitate din Moldova este pe cale
de dispariţie : [pe marginea "Monitorului Social" cu genericul "Învăţământul mediu de speciali-
tate: impas structural şi căi de relansare", efectuat de Inst. pentru Dezvoltare şi Iniţiative
Sociale "Viitorul"] / Virginia Roşca // Flux european: ed. de vineri. – 2009. – 4 dec. – P. 6.

50 de ani de la fondarea Colegiului Politehnic, mun. Chişinău


6552. Berdiev, Aurelia. Forţa educaţională şi curativă a artelor / Aurelia Berdiev //
Univers pedagogic pro. – 2009. – 17 dec. – P. 5.

6553. Bounegru, Stela. Timpul comunicaţiilor moderne / Stela Bounegru // Univers


pedagogic pro. – 2009. – 17 dec. – P. 4.

6554. Cepraga, Elena. Acestei instituţii îi datorez multe ... / Elena Cepraga // Univers
pedagogic pro. – 2009. – 17 dec. – P. 4.

6555. Ciobanu, Anton. Fără trecut nu există viitor / Anton Ciobanu // Univers peda-
gogic pro. – 2009. – 17 dec. – P. 5.

6556. Cojocaru, Galina. Competenţa comunicativă / Galina Cojocaru // Univers pe-


dagogic pro. – 2009. – 17 dec. – P. 4.

6557. Iliaş, Eugenia. File de istorie / Eugenia Iliaş // Univers pedagogic pro. – 2009. –
17 dec. – P. 2.

231
Cronica articolelor de gazetă Nr 12-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 12-2009

6558. Vrânceanu, Vasile. Colegiul Politehnic – 50 de ani : [mun. Chişinău] / Vasile


Vrânceanu // Univers pedagogic pro. – 2009. – 17 dec. – P. 1-2.

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


6559. Bostan, Ion. Ion Bostan : Preşedintele meu este cel care va duce ţara în Euro-
pa : discuţia cu rectorul Univ. Tehnice din Moldova / interlocutor : Nicolae Federiuc // Flux
european: ed. de vineri. – 2009. --11 dec. – P. 6.

6560. Dulgheru, Valeriu. Procesul de la Bologna şi efectele lui : [dialog cu V.


Dulgheru, prof. univ. la Univ. Tehnică din Moldova] / interlocutor : V. Mîndîcanu // Făclia. –
2009. – 5 dec. – P. 2.

6561. Manoli, Ion. Symphonie en philologie majeure: in honorem Elena Prus : [prof.
univ., dir. al Inst. de Cercetări Filologice şi Interculturale în cadrul Univ. Libere Intern. din
Moldova] / Ion Manoli // Lit. şi arta. – 2009. – 17 dec. – P. 6.

6562. Melnic, Victoria. Victoria Melnic : "Artiştii noştri, produsul nostru artistic sunt
competitivi pe piaţa internaţională; statul trebuie să-şi schimbe atitudinea faţă de situaţia
artiştilor" : [interviu cu rectorul Acad. de Muzică, Teatru şi Arte Plastice] / pentru conformitate :
Antonina Sârbu // Capitala. – 2009. – 4 dec. – P. 6; Столица = Capitala. – 2009. – 4 дек. – P.
6.

6563. Pastuh-Cubolteanu, Vitalie. Despre metodologia formării mentalităţii umaniste


la viitorii pedagogi : [promovată de univ. ped.] / Vitalie Pastuh-Cubolteanu // Univers pedago-
gic pro. – 2009. – 24 dec. – P. 2.

6564. Prima între egale – Universitatea de Stat din Tiraspol în pragul aniversării a 80-
a // Făclia. – 2009. – 19 dec. – P. 5.

6565. Носов, Владимир. "И мы сохраним тебя, русская речь …" : [интервью с
зав. каф. рус. филологии Молд. гос. ун-та В. Носовым] / беседу вела Нелли Торня //
Кишин. новости. – 2009. – 18 дек. – Р. 2.
(Vezi de asemenea Nr 6138, 6173, 6175, 6194, 6578)

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


391/395 Etnografie
6566. Brigalda, Eleonora. "Arhitectura vernaculară în piatră" : [pe marginea lucr.
"Arhitectura vernaculară în piatră" de Eugen Bîzgu şi Mihai Ursu, Ch., "Ştiinţa", 2009] /
Eleonora Brigalda // Art infinit. – 2009. – Noiemb.-Dec. (Nr 2). – P. 11.

6567. Buzilă, Varvara. Piatra şi omul : [pe marginea lucr. "Arhitectura vernaculară în
piatră" de Eugen Bîzgu şi Mihai Ursu, Ch., "Ştiinţa", 2009] / Varvara Buzilă // Art infinit. –
2009. – Noiemb.-Dec. (Nr 2). – P. 10.

232
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

6568. Osoianu-Bivol, Maria. Dragobetele sărută fetele! : [despre obiceiuri şi tradiţii] /


Maria Osoianu-Bivol // Univers pedagogic pro. – 2009. – 24 dec. – P. 8.

396 Feminism. Femeile şi societatea. Situaţia femeilor


6569. Святченко, Иван. Яблочная диета : [о полит. карьере депутатов Парла-
мента Респ. Молдова Ирины Влах и Стеллы Жантуан] / Иван Святченко // Экон. обо-
зрение. – 2009. – 4 дек. – Р. 16.
398 Folclor
6570. Aseară, pe asfinţit : (colindă) // Florile dalbe. – 2009. – 10 dec. – P. 4.

6571. Osoianu-Bivol, Maria. Reflectarea Sfîntului Andrei în creaţia populară orală /


Maria Osoianu-Bivol // Făclia. – 2009. – 5 dec. – P. 3.

6572. Tamazlâcaru, Andrei. Folclorul, datinile strămoşeşti sunt cartea noastră de vi-
zită pentru Europa : interviu cu A. Tamazlâcaru, compozitor, folclorist / consemnare : Tamara
Gorincioi // Europeanul. – 2009. – 24 dec. – P. 5.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
6573. Curoş, Boris. Plaiul Fagului, un tezaur al naturii moldoveneşti : interviu cu B.
Curoş, dir. rezervaţiei şt. „Plaiul Fagului” / consemnare : Aurel Dumitru // Natura. – 2009. –
Dec. (Nr 12). – P. 2.

6574. Tarhon, Petru. Parcul moşieresc din Corbu : [raionul Donduşeni] / Petru Tar-
hon // Natura. – 2009. – Dec. (Nr 12). – P. 3.

51 MATEMATICĂ
6575. Cojocaru, Ion. Evoluţia noţiunilor matematice în contextul primelor civilizaţii /
Ion Cojocaru, Ion Scutelniciuc // Univers pedagogic pro. – 2009. – 31 dec. – P. 6.

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE


551.5 Meteorologie. Climatologie
6576. Gumovschi, Andrei. Schimbarea climei – una din principalele probleme ale
secolului XXI / Andrei Gumovschi // Florile dalbe. – 2009. – 17 dec. – P. 9. – Va urma.

6577. Lomborg, Bjorn. Un demers fără sens economic : [interviu cu B. Lomborg,


specialist danez în domeniul schimbărilor climatice] // Săptămîna. – 2009. – 18 dec. – P. 3.

233
Cronica articolelor de gazetă Nr 12-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 12-2009

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
6578. Bîrsan, Ana. Cel căruia natura i s-a supus! : [80 de ani de la naşterea lui Petru
Tarhon, savant în domeniul biologiei, prof. univ.] / Ana Bîrsan // Făclia. – 2009. – 29 dec. – P.
11.
572 Antropolgie
6579. Bernaz, Oleg. Claude Levi-Strauss (1908-2009) : [in memoriam antropologului
francez] / Oleg Bernaz // Contrafort. – 2009. – Noiemb.-Dec. (Nr 11/12). – P. 6.

574 Ecologie generală. Hidrobiologie. Biogeografie


6580. Dediu, Ion. Ion Dediu – laureat al premiului Academiei Române : [interviu cu
academicianul, laureat al Premiului "Grigore Antipa" al Acad. Române] / interlocutor : Andrei
Strâmbeanu // Lit. şi arta. – 2009. – 24 dec. – P. 8.

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
6581. Friptuleac, Grigore. Schimbările climatice şi sănătatea populaţiei / Grigore
Friptuleac // Vocea poporului. – 2009. – 11 dec. – P. 5. – Idem în lb. rusă.

6582. Hotineanu, Vladimir. Lecturi de iarnă cu ministrul vaccinat : interviu cu V.


Hotineanu, ministrul Sănătăţii al Rep. Moldova / pentru conformitate : Aneta Grosu // Ziarul de
gardă. – 2009. – 24 dec. – P. 16-17.

6583. Morcov, Ghenadie. Ocrotirea sănătăţii nu este prioritară pentru conducerea li-
berală : [art. deputatului în Parlamentul Rep. Moldova] / Ghenadie Morcov // Comunistul. –
2009. – 25 dec. – P. 7.

6584. Параска, Василий. Самое "затратное" министерство : [о реформировании


системы здравоохранения : беседа с генер. дир. клин. больницы Минздрава В.
Параска] / записала Татьяна Антонович // Экон. обозрение. – 2009. – 25 дек. – Р. 26.

6585. Шалберова, Светлана. Система здравоохранения : былое и думы : [о со-


вершенствовании системы здравоохранения в Молдове] / Светлана Шалберова //
Молд. ведомости. – 2009. – 23 дек.
(Vezi de asemenea Nr 6471)

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


6586. Stici, Ion. Scara vieţii, scara morţii : [in memoriam Boris Parii, specialist în do-
meniul farmacologiei şi al farmaciei clinice] / Ion Stici // Lit. şi arta. – 2009. – 24 dec. – P. 7.

234
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

6587. Страту, Вячеслав. Профессиональные интерeсы фармацевтов : [интер-


вью с пред. Ассоц. Фармацевтов В. Страту] / записала Татьяна Антонович // Экон. обо-
зрение. – 2009. – 11 дек. – Р. 26.

615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor. Preparate
farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale
6588. Spânu, Constantin. Medicament revoluţionar în tratamentul gripei porcine : [in-
terviu cu C. Spânu, vicedir. al Centrului Naţ. Şt.-Practic de Medicină Preventivă] / interviu
realizat de Silvia Ghiaur // Apropo magazin. – 2009. – 3 dec. – P. 19.

616 Patologie. Medicină clinică


616.6 Patologia sistemului urogenital. Boli urinare şi sexuale, genitale
6589. Ababii, Ion. Eugenia Bivol – un pilon al serviciului de nefrologie : [in memoriam
şefei secţiei nefrologie la Spitalul Clinic Republican] / Ion Ababii // Lit. şi arta. – 2009. – 3 dec.
– P. 8.
62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL
628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat
6590. Roşca, Virginia. Calitatea apei potabile din Moldova, o problemă ce necesită
soluţionare urgentă / Virginia Roşca // Flux european: ed. de vineri. – 2009. – 4 dec. – P. 6.

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICO-


LE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE

631/638 Agricultură
631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice
6591. Academicianul Andrei Ursu la 80 de ani : [cercetător în domeniul pedologiei] /
Serafim Andrieş, Igor Krupenikov, Tamara Leah [et al.] // Moldova suverană. – 2009. – 18
dec. – P. 2.

6592. Proca, Ion. Pământul e ca şi un copil : [80 de ani de la naşterea academicianu-


lui Andrei Ursu] / Ion Proca // Lit. şi arta. – 2009. – 17 dec. – P. 7.

6593. Un promotor eminent al ştiinţei solului – academicianul Andrei Ursu : [80 de


ani de la naştere] / Gheorghe Şalaru, Tatiana Constantinov, Pantelei Vladimir [et al.] // Lit. şi
arta. – 2009. – 17 dec. – P. 7.

637 Produse ale animalelor domestice(de curte) şi ale vânatului


637.5 Carne. Produse din carne pentru alimentaţie
6594. Juvinel, Luis. În Moldova lucrul nu-i greu, dar sistemul e dificil ... : [interviu cu
L. Juvinel, dir. gen. al Într. Mixte "Porco Bello" SRL] / a consemnat Elena Motricală // Euro-
peanul. – 2009. – 10 dec. – P. 4.

235
Cronica articolelor de gazetă Nr 12-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 12-2009

654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)


6595. Gaburici, Chiril. Oferim servicii care ar putea concura cu orice companie de te-
lefonie mobilă din Europa : interviu cu Ch. Gaburici, dir. gen. al companiei Moldcell / interviu
realizat de Corneliu Radu // Economist. – 2009. – 23 dec. – P. 8.
(Vezi de asemenea Nr 6140)

655 Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării


6596. Ciobanu, Raisa. Omul potrivit la locul potrivit : [omagiu pentru Constantin
Andreev la 70 de ani, dir. Ed. "Universul"] / Raisa Ciobanu // Lit. şi arta. – 2009. – 3 dec. – P.
8.
6597. Ursache, Silvia. Mulţumim organizatorilor Salonului Internaţional de Carte :
[despre activitatea ed. "Silvius Libris"] / Silvia Ursache // Gazeta bibliotecarului. – 2009. –
Sept.-Oct. (Nr 9/10). – P. 5.
(Vezi de asemenea Nr 6166)

657 Contabilitate
6598. Moldovanu, Dorin. Dorin Moldovanu : "Nu suntem pregătiţi pentru trecerea la
SIRF: [pe marginea aplicări standardelor intern. de raportare financiară : art. dir. companiei
Audit-Exact] // Economist. – 2009. – 9 dec. – P. 3.

659 Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul


6599. Braga, Vitalie. Business cu publicitate : interviu cu V. Braga, proprietar al
Agenţiei de publicitate "Public Design" / a dialogat Tatiana Lupaşcu // Capitala. – 2009. – 16
dec. – P. 6.

67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE


678 Industrii bazate pe materiale macromoleculare. Industria cauciucului. Industria
materialelor plastice
6600. Купцов, Анатолий. Анатолий Купцов : "В 2009 нелегком году "Агат" со-
хранил темпы производства" : [пластмасс. пр-во : интервью с генeр. дир. компании] /
записала Татьяна Смешная // Экон. обозрение. – 2009. – 11 дек. – Р. 18.

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


72 ARHITECTURĂ
(Vezi Nr 6566-67)

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ


6601. Ajder, Teodor. Nasul moldoveanului e mai ascuţit decât al rusului : [pe margi-
nea curentului "Sots-arta] / Teodor Ajder // Ziarul de gardă. – 2009. – 3 dec. – P. 15.

236
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

6602. Dabija, Nicolae. Nevoia de miracol : [despre creaţia pictoriţei Valeria Duca] /
Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2009. – 24 dec. – P. 6.

6603. Deleu, Ecaterina. Bienala Internaţională de Pictură de la Chişinău – eveniment


cu o dimensiune europeană : [dec. 2009, Chişinău] / Ecaterina Deleu // Flux european: ed. de
vineri. – 2009. – 4 dec. – P. 8.

6604. Grosu, Igor. Glebus Sainciuc : "Am hotărât să fiu fericit. Asta-i bine pentru să-
nătate" : [90 de ani de la naşterea artistului plastic] / Igor Grosu // Timpul satiric. – 2009. – 25
dec. – P. 15. – (Supl. al cotid. "Timpul de dimineaţă").

6605. Брага, Тудор. Как разглядеть в уродстве красоту? : [по поводу Биеннале
соврем. изобразит. искусства : интервью с молд. искусствоведом Т. Брага] / интервью
вела Нелли Торня // Кишин. новости. – 2009. – 11 дек. – Р. 7.

6606. Еду, Инга. Виражи Инги Еду : [интервью с молд. худож.] / записала Елена
Коломан // Молд. ведомости. – 2009. – 29 дек.

6607. Шибаева, Олеся. Олеся Шибаева : "Мир прекрасен! Я это вижу" : [интер-
вью с худож.] / записала Марина Гильен // Эксперт новостей. – 2009. – 11 дек. – Р. 23.

77 FOTOGRAFIE ŞI ACTIVITĂŢI SIMILARE. CINEMATOGRAFIE


6608. Potârniche, Mihai. Sărbătorile ne deschid larg porţile sufletului : [interviu cu M.
Potârniche, fotograf] / consemnare : Lilia Curchi // Natura. – 2009. – Dec. (Nr 12). – P. 15.

78 MUZICĂ
6609. Barbu, Natalia. Natalia Barbu : Muncesc mai departe, vreau să mă perfecţio-
nez în fiecare zi, în fiecare an : [interviu cu interpreta de muzică uşoară] / consemnare: Dinu
Rusu // Natura. – 2009. – Dec. (Nr 12). – P. 8.

6610. Cubreacov, Vlad. Dimitri Shoka-shi. Melodul şi diaconul român Dimitrie


Livovschi în Japonia / Vlad Cubreacov // Flux european: ed. de vineri. – 2009. --11 dec. – P.
9.

6611. Din neam de lăutari spre culmile muzicii mari : [despre creaţia fraţilor Dumitru şi
Vasile Goia, muzicieni] // Art infinit. – 2009. – Noiemb.-Dec. (Nr 2). – P. 7.

6612. Fuego. "Grigore Vieru m-a iubit ca pe propriul său fiu" : [interviu cu interpretul
român] / interviu realizat de Lena Negru // Apropo magazin. – 2009. – 10 dec. – P. 8.

6613. Marin, Eugenia. Eugenia Marin : "Nemurirea Doinei şi a lui Ion ne uneşte" : [in
memoriam interpreţilor Doina şi Ion Aldea-Teodorovici: interviu cu iniţiatoarea Festivalului

237
Cronica articolelor de gazetă Nr 12-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 12-2009

Intern. de Muzică Uşoară "Două inimi gemene", 13-15 noiemb. 2009, Chişinău] / consemnare
: Marcela Gafton // Art infinit. – 2009. – Noiemb.-Dec. (Nr 2). – P. 15.

6614. Sava, Andrei. Publicul preferă şi plăteşte pentru muzica cu care a fost educat :
interviu cu compozitorul A. Sava / consemnare : Liliana Popuşoi // Flux european: ed. de
vineri. – 2009. – 4 dec. – P. 12.

6615. Seling, Paula. "Mi s-a părut puţin preocupat, puţin abătut, dar optimist" : [inter-
viu cu P. Seling, interpretă din România] / interviu realizat de Lena Negru // Apropo magazin.
– 2009. – 31 dec. – P. 8.

6616. Tamazlâcaru, Elena. Ediţia a 3-a a Festivalului-Concurs "Nicolae Sulac" : [12-


13 dec. 2009] / Elena Tamazlâcaru // Lit. şi arta. – 2009. – 17 dec. – P. 6.

6617. Vrăjmaşu, Dina. Dina Vrăjmaşu : Ansamblul "Tălăncuţa" a fost Academia


noastră de folclor : [interviu cu interpreta] / consemnare : Ecaterina Deleu // Flux european:
ed. de vineri. – 2009. – 11 dec. – P. 12.

6618. Zamfir, Gheorghe. Gheorghe Zamfir : "Muzica românească este sfântă de la


"a" la "z" : [interviu cu maestrul naist / consemnare : Nicolae Roibu // Timpul de dimineaţă. –
2009. – 1 dec. – P. 5.

6619. Дога, Евгений. "Жить – это вырабатывать радость" : [интервью с компози-


тором Е. Дога] / записала Елена Узун // Молд. ведомости. – 2009. – 22 дек.

6620. Кочарова, Галина. Скрипке, взнесенной в небеса, посвящается … : о ме-


ждунар. Фестивале "Regina Vioara", 27 сент. – 3 окт. 2009, Кишинэу / Галина Кочарова //
Art infinit. – 2009. – Noiemb.-Dec. (Nr 2). – P. 8-9.
(Vezi de asemenea Nr 6177)

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
6621. Cernei, Ion. "Odesa în flăcări" : [despre filmul rom.- ital. cu acelaşi tit., realizat
în a. 1942] / Ion Cernei // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 25 dec. – P. 27.

6622. Варшавчик, Сергей. Кино – это запечатленная вечность : [28 дек. – Меж-
дунар. день кино] / Сергей Варшавчик // Кишин. обозреватель. – 2009. – 30 дек. – Р. 12.

792 Teatru. Artă scenică


6623. Bejenaru, Olga. Plinuri de bucurie, goluri de folos : [despre Festivalul Naţ. de
Teatru, ed. a 5-a, 2-8 dec. 2009, Chişinău] / Olga Bejenaru // Art infinit. – 2009. – Noiemb.-
Dec. (Nr 2). – P. 5.

6624. Boemi, Marco. Marco Boemi a revenit la Chişinău : [interviu cu dirijorul ital.] /
consemnare : Angelina Olaru // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 17 dec. – P. 8.

238
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

6625. Bulhac, Eleonora. Decernarea Premiilor Senatului UNITEM – 2009 / Eleonora


Bulhac // Art infinit. – 2009. – Noiemb.-Dec. (Nr 2). – P. 6.

6626. Mîţu, Maria. Teatrul de Revistă "Ginta Latină" la 20 de ani / Maria Mîţu // Art in-
finit. – 2009. – Noiemb.-Dec. (Nr 2). – P. 4.

6627. Nechit, Irina. Andrei Sochircă nu vrea să fie artist al poporului din R. Moldova :
[50 de ani de la naşterea actorului] / Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 18 dec. – P.
17.

6628. Popuşoi, Liliana. Ediţia a 4-a a Festivalului Naţional de Teatru : [dec. 2009,
Chişinău] / Liliana Popuşoi // Flux european: ed. de vineri. – 2009. – 4 dec. – P. 8.

6629. Popuşoi, Liliana. Un tablou al teatrului moldovenesc, încheiat cu un recital de


zile mari a actorilor români : [pe marginea ed. a 4-a a Festivalului Naţ. de Teatru, 2009] /
Liliana Popuşoi // Flux european : ed. de vineri. – 2009. – 11 dec. – P. 8.

6630. Proca, Pavel. Respiraţia şi inspiraţia "Gintei Latine" : [20 de ani de la fondarea
Teatrului "Ginta Latină"] / Pavel Proca // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 25 dec. – P. 26.

6631. Tamazlâcaru, Elena. Nebănuita faţă a Ninelei Caranfil ... : [pe marginea cărţii
"Nebănuita forţă a scenei" de Ninela Caranfil, Ch., ed. Prometeu, 2009] / Elena Tamazlâcaru
// Lit. şi arta. – 2009. – 24 dec. – P. 4.

6632. Ungureanu, Larisa. Din dragoste ... : [pe marginea ed. a 4-a a Festivalului Naţ.
de Teatru, 2-8 dec. 2009, Chişinău] / Larisa Ungureanu // Lit. şi arta. – 2009. – 17 dec. – P. 6.

6633. Ungureanu, Larisa. Omagiu unui critic : [75 de ani de la naşterea criticului de
teatru Olga Bejenaru] / Larisa Ungureanu // Art infinit. – 2009. – Noiemb.-Dec. (Nr 2). – P. 18.

6634. Varnas, Saulius. "Trebuie să ne punem sarcini mari, chiar dacă locuim în ţări
mici" : interviu cu S. Varnas, regizor din Lituania / interviu de Irina Nechit // Jurnal de Chişi-
nău. – 2009. – 15 dec. – P. 10.

6635. Букин, Валентин. Актер Валентин Букин из Санкт-Петербурга : "Я посове-


товал молдавским художникам, чтобы на их флаге был не бык с рогами, а баран" :
[интервью с рос. актером] /записал : Сергей Литвиненко // Эксперт новостей. – 2009. – 4
дек. – Р. 8.

6636. Лорткипанидзе, Нугзар. Нугзар Лорткипанидзе : "Просто люблю и все" :


[интервью с груз. режиссером] / беседу вела Марина Павленко // Независимая Молдо-
ва. – 2009. – 1 дек.

6637. Мазур, Нина. Нина Мазур – о кухне критики и играх взрослых : [интервью с
вице-президентом междунар. форума театров одного актера One Man Show при Меж-

239
Cronica articolelor de gazetă Nr 12-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 12-2009

дунар. Ин-те театра под эгидой ЮНЕСКО] / записала Аксиния Галкина // Независимая
Молдова. – 2009. – 4 дек. – Р. 18.

6638. Симоненко, Анатолий. Лицо фестиваля "Молдфест.рампа.ру" вcем по-


нравилось : [о перв. междунар. фестивале камер. театров и спектаклей мал. форм, 24
нояб. – 1 дек. 2009, Кишинэу] / Анатолий Симоненко // Art infinit. – 2009. – Noiemb.-Dec.
(Nr 2). – P. 16.

6639. Сны и грезы о Галине Улановой : [100 лет со дня рождения балерины] /
подготовила Лора Гавриш // Эксперт новостей. – 2009. – 4 дек. – Р. 18. – Окончание.
Начало : 27 нояб.

6640. Узун, Елена. И драма, и комедия, и мюзикл … : [о творч. итогах Нац. теат-
рал. фестиваля] / Елена Узун // Молд. ведомости. – 2009. – 9 дек.

6641. Шелух, Владислав. Владислав Шелух : "Нужно верить в чудеса!" : [интер-


вью с актером Нац. театра кукол "Ликурич"] / интервьюировала Анна Глушко // Незави-
симая Молдова. – 2009. – 29 дек.

794 Jocuri pe tablă de joc şi jocuri de masă(jocuri de gîndire, perspicacitate şi noroc).


6642. Bologan, Viorel. Viorel Bologan : Tind să acced printre cei mai valoroşi 10 şa-
hişti din lume : interviu cu Marele Maestru Intern. la şah / a consemnat Viorel Ciobanu // Sport
plus. – 2009. – 29 dec. – P. 7.

6643. Botvinnik, Mihail. Mihail Botvinnik : "Regimul de turneu al şahistului" / trad. din
limba rusă de Viorel Ciobanu // Sport plus. – 2009. – 8 dec. – P. 12.

6644. Скрипченко, Федор. Шахматный всеобуч – источник появления талантов


: [интервью с генер. секретарем Федерации шахмат Респ. Молдова Ф. Скрипченко] /
записал Эдуард Чобану // Молд. ведомости. – 2009. – 25 дек. – Р. 5.

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică


6645. Andronic, Valeriu. Valeriu Andronic : "Igor Dobrovolski ar putea avea rezultate
frumoase la Zimbru" : [interviu cu fotbalistul naţionalei Moldovei] / consemnare : Mihai Sandu
// Sport plus. – 2009. – 22 dec. – P. 13.

6646. Bocan, Vadim. Marea şmecherie a sportului: să ştii cînd dai lovitura! : [interviu
cu V. Bocan, judoka moldovean] / a consemnat Pavel Brădescu // Sport plus. – 2009. – 22
dec. – P. 6.

6647. Buiuc, Mihai. Mihai şi Ilie Buiuc : "Avem nevoie de conducători cu gîndire de
stat, cu aplecare spre neam şi sport, spre tot ce avem mai durabil şi sfînt" : [interviu cu antre-
norii de judo din Hânceşti] / a consemnat Pavel Brădescu // Sport plus. – 2009. – 8 dec. – P.
4-5.

240
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

6648. Gala Fotbalului Moldovenesc – 2009 // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 15 dec. –


P. 11.

6649. Juravschi, Nicolae. Anul 2009, un an important pentru destinul neamului şi al


sportului naţional : [mesaj de felicitare, adresat de către preş. Com. Naţ. Olimpic al Rep.
Moldova, cu prilejul sărbătorilor de iarnă] / Nicolae Juravschi // Sport plus. – 2009. – 29 dec. –
P. 2.

6650. Luchianov, Ion. La ora împlinirilor : [interviu cu I. Luchianov, desemnat de că-


tre Federaţia de Atletism din Moldova Atletul anului 2009] / a consemnat Vadim Iutiş // Sport
plus. – 2009. – 22 dec. – P. 9.

6651. Mureşan, Iuliu. Iuliu Mureşan : "Îi doresc fotbalului din Republica Moldova să
devină tot mai competitiv!" : interviu cu preş. CFR 1907 Cluj / interviu realizat de Ion Gnatiuc;
fot. : Horea Meleg // Sport plus. – 2009. – 22 dec. – P. 15.

6652. Musteaţă, Traian. ASEM, campioana Universiadei – 2009 : [despre rezultatele


Turneului final de volei feminin] / Traian Musteaţă // Sport plus. – 2009. – 1 dec. – P. 3.

6653. Sandu, Mihai. Gala laureaţilor Fotbalului Moldovenesc – 2009 : [11 dec. 2009]
/ Mihai Sandu // Sport plus. – 2009. – 15 dec. – P. 10.

6654. Капсамун, Иван. Кубок Молдовы : игра по-чемпионски : [по результатам


Кубка Молдовы по настол. теннису] / Иван Капсамун // Молд. ведомости. – 2009. – 11
дек. – Р. 5.

6655. Кожокару, Максим. Кто будет тренером сборной Молдовы по футболу? /


Максим Кожокару // Молд. ведомости. – 2009. – 18 дек. – Р. 5.

6656. Лукьянов, Ион. Ион Лукьянов – лучший спортсмен 2009 года : [интервью с
молд. лекгоатлетом] / записал Эдуард Чобану // Молд. ведомости. – 2009. – 30 дек. – Р.
5.

6657. Мокроусова, Елена. Елена Мокроусова : "У каждого человека есть свой
мир" : [интервью с мастером спорта междунар. кл. по настол. теннису] / записал Максим
Банару // Молд. ведомости. – 2009. – 4 дек. – Р. 5.

6658. Попович, Григоре. На пути к олимпийскому Ванкуверу : [по поводу уча-


стия делегации Респ. Молдова в зим. Олимп. играх 2010 г. : интервью с шефом миссии
на Олимп. играх Гр. Поповичем] / записал Эдуард Чобану // Молд. ведомости. – 2009. –
4 дек. – Р. 5.

6659. Сырбу, Андрей. Спортивная топ-десятка 2009 года : [лауреаты "МВ"


2009-го г.] / Андрей Сырбу // Молд. ведомости. – 2009. – 25 дек. – Р. 5.

241
Cronica articolelor de gazetă Nr 12-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 12-2009

6660. Тархнишвили, Важо. Важо Тархнишвили : С "Шерифом" я дотянулся до


своей мечты! : [интервью с защитником футбол. команды "Шериф"] // Независимая
Молдова. – 2009. – 23 дек.

6661. Чебану, Павел. Футбол требует к себе серьезного отношения : [интервью


с президентом Федерации футбола Молдовы П. Чебану] / записал Эдуард Чобану //
Молд. ведомости. – 2009. – 11 дек. – Р. 5.

6662. Чобану, Эдуард. Спортивная инфраструктура: неутешительное будущее /


Эдуард Чобану // Молд. ведомости. – 2009. – 18 дек. – Р. 5.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
6663. Corcinschi, Nina. Blitzuri omagiale : [pe marginea celei de-a 3-a ed. a Coloc-
viului Intern. "Filologia modernă : realizări şi perspective în context european. Limbă, limbaj,
vorbire", consacrat comemorării academicianului Silviu Berejan şi poetului-academician Gri-
gore Vieru, 10-12 noiemb. 2009, Chişinău] / Nina Corcinschi, Viorica Răileanu // Lit. şi arta. –
2009. – 3 dec. – P. 7.
811 Limbi individuale
811.161.1 Limba rusă
(Vezi Nr 6565)
82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821.112.2 Literatură germană

6664. Schulze, Ingo. Vestul meu : [nuvelă] / Ingo Schulze; prez. şi trad. din germ. de
Corina Gîrlă // Contrafort. – 2009. – Noiemb.-Dec. (Nr 11/12). – P. 18.

821.133.1 Literatură franceză

6665. Saint-Exupery, Antoine de. Micul prinţ : fragm. / Antoine de Saint-Exupery;


trad. de Benedict Corlaciu // Florile dalbe. – 2009. – 3 dec. – P. 8.

821.135.1 Literatură română


6666. Alecsandri, Vasile. Iarna : [versuri] / Vasile Alecsandri // Timpul de dimineaţă.
– 2009. – 18 dec. – P. 32.

6667. Au pornit cu Pluguşorul îngerii prin cer : [colinde şi versuri] // Florile dalbe. –
2009. – 17 dec. – P. 16. – Cuprins : Pluguşor; În seara de Crăciun / George Petrea; Larg
deschideţi poarta; O, brad frumos; Am plecat să colindăm; Colind ceresc; O, brad frumos ... /
Radu Gyr; Colindătorii / George Coşbuc; Crăciunul copiilor / Octavian Goga;

242
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

6668. Blaga, Lucian. Aforisme şi însemnări (8-10) / Lucian Blaga // Florile dalbe. –
2009. – 3, 10, 17 dec. – P. 3. – Art. 1 : 8 oct.

6669. Chiriac, Dan. Sfatul : [povestire] / Dan Chiriac // Stare de urgenţă. – 2009. –
Dec. (Nr 19/20). – P. 52.

6670. Coşbuc, George. Spadă şi credinţă : [versuri] / George Coşbuc // Lit. şi arta. –
2009. – 31 dec. – P. 1.

6671. Eminescu, Mihai. Colinde, colinde : [versuri] / Mihai Eminescu // Florile dalbe.
– 2009. – 17 dec. – P. 1.

6672. Firan, Carmen. Omul din est : [povestire] / Carmen Firan // Contrafort. – 2009.
– Noiemb.-Dec. (Nr 11/12). – P. 21.

6673. Gheorghe, Tudor. Primeşte-i, Doamne ... : [versuri] / Tudor Gheorghe // Lit. şi
arta. – 2009. – 17 dec. – P. 1.

6674. Hălălău, Florin. Poveste de Crăciun / Florin Hălălău // Stare de urgenţă. –


2009. – Dec. (Nr 19/20). – P. 2.

6675. Ieronim, Ioana. Natura elasticităţii; Real virtual; Scriere citire; Portretul artistului
: [versuri] / Ioana Ieronim // Contrafort. – 2009. – Noiemb.-Dec. (Nr 11/12). – P. 17.

6676. Labiş, Nicolae. Am iubit ... : [versuri] / Nicolae Labiş // Timpul de dimineaţă. –
2009. – 11 dec. – P. 24.

6677. Militaru, Vasile. Cântarea neamului : [versuri] / Vasile Militaru // Lit. şi arta. –
2009. – 3 dec. – P. 1.

6678. Modiga, Iulia. Lansarea unui somn : [versuri] / Iulia Modiga // Stare de urgenţă.
– 2009. – Dec. (Nr 19/20). – P. 43.

6679. Nacu, Augustin. Hoţomanul; Zborul; Soldatul; Răsplata : [povestiri] / Augustin


Nacu // Stare de urgenţă. – 2009. – Dec. (Nr 19/20). – P. 54.

6680. Perţa, Cosmin. Poem despre singurătate / Cosmin Perţa // Stare de urgenţă. –
2009. – Dec. (Nr 19/20). – P. 51.

6681. Petrea, George. Colind / George Petrea // Lit. şi arta. – 2009. – 24 dec. – P. 2.

6682. Petrea, George. Unui pupător; Mancurtul : [epigrame] / George Petrea // Lit. şi
arta. – 2009. – 31 dec. – P. 8.

6683. Postolachi, Doina. ’Nea Nicu : (fragm. din roman) / Doina Postolachi // Stare
de urgenţă. – 2009. – Dec. (Nr 19/20). – P. 54.

243
Cronica articolelor de gazetă Nr 12-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 12-2009

6684. Potcoavă, Alex. Eminescu : [versuri] / Alex Potcoavă // Stare de urgenţă. –


2009. – Dec. (Nr 19/20). – P. 12.

6685. Puşcaşu, Ana. Basarabia legoland : [versuri] / Ana Puşcaşu // Stare de urgen-
ţă. – 2009. – Dec. (Nr 19-20). – P. 12.

6686. Rădulescu, Mircea Dem. Uniţi-vă, Români : [versuri] / Mircea Dem. Rădulescu
// Lit. şi arta. – 2009. – 10 dec. – P. 1.

6687. Rebreanu, Liviu. Răscoala : [fragm. din roman] / Liviu Rebreanu // Florile dal-
be. – 2009. – 17 dec. – P. 14.

6688. Rotaru, Andra. Desprinderi; Retrageri; Fără sfârşit : [versuri] / Andra Rotaru //
Stare de urgenţă. – 2009. – Dec. (Nr 19/20). – P. 43.

6689. Stănilă, Moni. Cantos : [versuri] / Moni Stănilă // Stare de urgenţă. – 2009. –
Dec. (Nr 19/20). – P. 12.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


6690. Alexeev-Martin, Loghin. Testare; După minte ... şi veşminte; Unui ministru;
Nedumerirea unei doamne înşelate; Ezitare : [epigrame] / Loghin Alexeev-Martin // Lit. şi arta.
– 2009. – 31 dec. – P. 8.

6691. Anton, Ion. De-a zimbrul imaginar : [versuri] / Ion Anton // Florile dalbe. – 2009.
– 10 dec. – P. 5.

6692. Anton, Ion. Vărzăreşti : [versuri] / Ion Anton // Florile dalbe. – 2009. – 17 dec. –
P. 5.

6693. Armaşu, Liliana. Miraj; Insomnii; Lecţia de desen; Singurătatea de joi; Noaptea
e mai mult decât întunericul; Nebunie de toamnă; Îţi mai aminteşti ...?; Viaţa de lux : [versuri] /
Liliana Armaşu // Contrafort. – 2009. – Noiemb.-Dec. (Nr 11/12). – P. 7.

6694. Bajureanu, Ion. Dorinţă : [versuri] / Ion Bajureanu // Lit. şi arta. – 2009. – 31
dec. – P. 7.

6695. Baştovoi, Savatie. Strugurele; Pionierul şi cerul; Roata lui Gagarin : [povestiri]
/ ieromonah Savatie Baştovoi // Stare de urgenţă. – 2009. – Dec. (Nr 19/20). – P. 41.

6696. Bâlici, Gheorghe. "Nici viitorul nu e cum a fost"; Gând la bătrâneţe : [epigrame]
/ Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 18 dec. – P. 24.

6697. Bâlici, Gheorghe. Anul Nou pe timp de criză; Gând la sfârşit de an : [epigrame]
/ Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 29 dec. – P. 16.

244
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

6698. Bâlici, Gheorghe. Dragoste la prima vedere; Duşmanului meu : [epigrame] /


Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 8 dec. – P. 16.

6699. Bâlici, Gheorghe. Fratelui mai mare, ce se plânge că i se încalcă drepturile;


Unui primar de la ţară : [epigrame] / Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 1 dec. –
P. 16.

6700. Bâlici, Gheorghe. Iarna la ţară; La sărbătorile de Crăciun; Înţelepciunea ca


armă; Talent : [epigrame] / Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 22 dec. – P. 16;
24 dec. – P. 24.

6701. Bâlici, Gheorghe. La sărbătorile de iarnă; Gând la sfârşit de an; Anul Nou pe
timp de criză : [epigrame] / Gheorghe Bâlici // Timpul satiric. – 2009. – 25 dec. – P. 16-17, 19.
– (Supl. al cotid. "Timpul de dimineaţă").

6702. Bâlici, Gheorghe. Unui deputat nou-ales; Ruga celui nu prea prost; Dragoste
la prima vedere; Duşmanului meu : [epigrame] / Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. –
2009. – 11 dec. – P. 24; 15 dec. – P. 16.

6703. Beşleagă, Vladimir. Ochii Stelianei / Vladimir Beşleagă // Stare de urgenţă. –


2009. – Dec. (Nr 19/20). – P. 19-38.

6704. Beşleagă, Vladimir. Voci 2, sau Misterioasele sfere : (p. a 6-a) / Vladimir Beş-
leagă // Contrafort. – 2009. – Noiemb.-Dec. (Nr 11/12). – P. 26-27. – Contin. Începutul : Ian.-
Febr (Nr 1/2).

6705. Bivol, Zina. Limba; Toţi suntem ...; Iarăşi; Iubesc a doua oară; Cartea noastră;
Patria; Ca zahărul topit; Nu sânt fericită; De ce?; Iubirea; Acelaşi dor; Ca un potop; Ochiul
gândului; Frunzele plâng; Cad fulgii ...; Nu caut ...; De ce taci? : [versuri] / Zina Bivol // Lit. şi
arta. – 2009. – 10 dec. – P. 5.

6706. Blănaru, Gheorghe. Sculaţi-vă-n picioare! .. : [versuri] / Gheorghe Blănaru //


Florile dalbe. – 2009. – 17 dec. – P. 15.

6707. Botez, Ilie. Năpârca şi albina : [fabulă] / Ilie Botez // Lit. şi arta. – 2009. – 31
dec. – P. 8.

6708. Bumerang – la cei cu rang : [epigrame] // Timpul satiric. – 2009. – 25 dec. – P.


14. – (Supl. al cotid. "Timpul de dimineaţă"). – Cuprins : Lui Vladimir Voronin / Gheorghe
Bâlici; Lui Valeri Klimenko / Alexandru Horaţiu Frişcu; Lui Ion Druţă / Alexandru cel Rău.

6709. Burov, Ştefan. Hăitură contemporană / Ştefan Burov // Lit. şi arta. – 2009. – 31
dec. – P. 8.

6710. Butnaru, Leo. Apostolul, teologul şi palimpsestul : cosmogramă / Leo Butnaru


// Contrafort. – 2009. – Noiemb.-Dec. (Nr 11/12). – P. 10.

245
Cronica articolelor de gazetă Nr 12-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 12-2009

6711. Butnaru, Leo. Cu uratul : [versuri] / Leo Butnaru // Florile dalbe. – 2009. – 10
dec. – P. 4.

6712. Butnaru, Val. Cartea nomazilor din B. : fragm. de roman / Val Butnaru // Con-
trafort. – 2009. – Noiemb.-Dec. (Nr 11/12). – P. 20.

6713. Buzu, Ion. Copilul obedient; Monstrul; Mi-am smuls căştile din urechi; Născut;
Îţi spun; Puls zero; Rugăciune; Omul teribil; În troleibuz; Fitile în oasele mele : [versuri] / Ion
Buzu // Stare de urgenţă. – 2009. – Dec. (Nr 19/20). – P. 44.

6714. Caloianu, Silvia. Relatare din pman; opera ta magna; se făcea; să vină detec-
tivii îmi puteţi spune marquerite; ciocolată fierbinte pentru longevivă; femei şi pietre : [versuri]
/ Silvia Caloianu // Stare de urgenţă. – 2009. – Dec. (Nr 19/20). – P. 53.

6715. Cărare, Petru. Toamna în Moldova : [versuri] / Petru Cărare // Florile dalbe. –
2009. – 3 dec. – P. 1.

6716. Cercel, Valeriu. Prutul : [versuri] / Valeriu Cercel // Lit. şi arta. – 2009. – 24
dec. – P. 2.

6717. Chiper, Grigore. Poeme noi / Grigore Chiper // Contrafort. – 2009. – Noiemb.-
Dec. (Nr 11/12). – P. 17.

6718. Ciobanu, Anatol. Un secretar de partid care s-a preoţit; Unor credincioşi pe
jumătate : [epigrame] / Anatol Ciobanu // Lit. şi arta. – 2009. – 31 dec. – P. 8.

6719. Ciobanu, Ion. Noapte de revelion : [versuri] / Ion Ciobanu // Făclia. – 2009. –
29 dec. – P. 3.

6720. Cojocaru, Olga. Zile : [eseu] / Olga Cojocaru // Stare de urgenţă. – 2009. –
Dec. (Nr 19-20). – P. 9.

6721. Cojocaru, Sergiu. Moş Crăciun & "Ded Moroz"; Moş Crăciun; Punct ţintit – 10;
Prostul anului : [epigrame] / Sergiu Cojocaru // Lit. şi arta. – 2009. – 31 dec. – P. 8.

6722. Cuzuioc, Ion. Cadou de Anul Nou : [povestire]; Pe stil vechi, pe stil nou; Justifi-
care; Năravul din fire : [epigrame] / Ion Cuzuioc // Lit. şi arta. – 2009. – 31 dec. – P. 8.

6723. Cuzuioc, Ion. Pomul de Crăciun : [povestire] / Ion Cuzuioc // Timpul satiric. –
2009. – 25 dec. – P. 19. – (Supl. al cotid. "Timpul de dimineaţă").

6724. Diviza, Ion. Banii şi ciorapul; "Mândria" unui părinte : [epigrame] / Ion Diviza //
Timpul de dimineaţă. – 2009. – 16, 17 dec. – P. 8.

246
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

6725. Diviza, Ion. Comunist nostalgic; Maimuţa lui Darwin iese în lume : [epigrame] /
Ion Diviza // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 23, 24 dec. – P. 8.

6726. Diviza, Ion. Destin basarabean – URSS, UE ...; Sfat părintesc : [epigrame] / Ion
Diviza // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 14, 15 dec. – P. 8.

6727. Diviza, Ion. Epitaful unei reprezentante a celei mai vechi profesii; Viţelul de aur
: [epigrame] / Ion Diviza // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 21, 22 dec. – P. 8.

6728. Diviza, Ion. Feministă : [epigramă] / Ion Diviza // Timpul satiric. – 2009. – 25
dec. – P. 19. – (Supl. al cotid. "Timpul de dimineaţă").

6729. Diviza, Ion. Mire contemporan; Turmentaţi : [epigrame] / Ion Diviza // Timpul de
dimineaţă. – 2009. – 7, 8 dec. – P. 8.

6730. Diviza, Ion. Prost să fii, minte să ai; Conferinţă la cramă : [epigrame] / Ion Divi-
za // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 2, 3 dec. – P. 8.

6731. Diviza, Ion. Punctul vulnerabil; Ţăranul fără datorii : [epigrame] / Ion Diviza //
Timpul de dimineaţă. – 2009. – 9, 10 dec. – P. 8.

6732. Drăgan, Grigore. Să trăiţi şi să-nfloriţi!; Vis : [epigrame] / Grigore Drăgan //


Timpul satiric. – 2009. – 25 dec. – P. 16, 20. – (Supl. al cotid. "Timpul de dimineaţă"). – Cu-
prins : Cu mască; Sărbători duble; Doleanţă la sfârşit de an; La anii mei ...; În noaptea de
Revelion; Răspunsul fiicei.

6733. Druţă, Boris. Pandurii tristeţii : [versuri] / Boris Druţă // Lit. şi arta. – 2009. – 17
dec. – P. 5. – Cuprins : În clipa încercării; Ultimul regret; Răstignire; Să nu mă-ntrebi ...; Re-
gistru; Chipul tău; Sub cerga toamnei; Ochii tăi – ca pe-un iconostas ...; Noiembrie.

6734. [Epigrame] // Timpul satiric. – 2009. – 25 dec. – P. 20. – (Supl. al cotid. "Timpul
de dimineaţă"). – Cuprins : Lui Vladimir Voronin şi calului său de rasă; Lui Vlad Filat, prim-
ministru al R. Moldova, văzut pe un panou publicitar cu chip de Hercule rupând gura leului;
Lui Serafim Urechean, ales din nou preşedinte de partid după congresul AMN; Lui Dumitru
Diacov, moldovanul / Gheorghe Bâlici; Lui Vladimir Ţurcan, ex-deputat comunist; Zinaidei
Greceanâi, prima-n "ţara lui Voronin"; Lui Victor Stepaniuc, ex-deputat voroninist; Lui Mihai
Ghimpu, preşedintele Parlamentului R. Moldova; Lui Marian Lupu, preşedintele PD, ex-
deputat comunist / Ion Diviza; Lui Mark Tkaciuk, bărbosul din PCRM / Teodor Popovici.

6735. Filip, Iulian. Alb : [versuri] / Iulian Filip // Florile dalbe. – 2009. – 10 dec. – P. 1.

6736. Frişcu, Alexandru Horaţiu. Cântul celui nepoftit : [versuri satirice după G.
Bacovia] / Alexandru Horaţiu Frişcu // Timpul satiric. – 2009. – 25 dec. – P. 17. – (Supl. al
cotid. "Timpul de dimineaţă").

247
Cronica articolelor de gazetă Nr 12-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 12-2009

6737. Graur, Natalia. Vânt şi cenuşă : (povestire : fragm.) / Natalia Graur // Stare de
urgenţă. – 2009. – Dec. (Nr 19/20). – P. 5.

6738. Grosu, I. Sergentul Păpuşă şi încălzirea globală : [povestire satirică] / I. Grosu


// Timpul satiric. – 2009. – 25 dec. – P. 18. – (Supl. al cotid. "Timpul de dimineaţă").

6739. Guţu, Maia. Nu încerca ... : [versuri] / Maia Guţu // Făclia. – 2009. – 29 dec. –
P. 16.

6740. Hlib, Lidia. Regele Coco : [povestire] / Lidia Hlib // Florile dalbe. – 2009. – 10
dec. – P. 8.

6741. Iacob, Petru. Cînd dragostea ... : [versuri] / Petru Iacob // Făclia. – 2009. – 29
dec. – P. 16.

6742. Iepure, Diana. La înmormântarea Rozetei : [povestire] / Diana Iepure // Stare


de urgenţă. – 2009. – Dec. (Nr 19/20). – P. 4.

6743. Ionaş, Valeriu. Mamă, nu pot dormi : [versuri] / Valeriu Ionaş // Făclia. – 2009.
– 5 dec. – P. 8.

6744. Modiga, Iulia. Ceaţă cu chei; Cu coatele eliberate : [versuri] / Iulia Modiga //
Stare de urgenţă. – 2009. – Dec. (Nr 19/20). – P. 6.

6745. Pablo, Hose. Domnul elektro : [piesă] / Hose Pablo // Stare de urgenţă. – 2009.
– Dec. (Nr 19/20). – P. 45-46.

6746. Poenaru, Vasile. Brăduţul împodobit : [versuri] / Vasile Poenaru // Florile dalbe.
– 2009. – 17 dec. – P. 4.

6747. Popovici, Teodor. Unui şef de partid; Nevestei eu îi fac pe plac ... : [epigrame]
/ Teodor Popovici // Timpul satiric. – 2009. – 25 dec. – P. 18, 20. – (Supl. al cotid. "Timpul de
dimineaţă").

6748. Puică, Grigore. Propuneri : [epigrame] / Grigore Puică // Lit. şi arta. – 2009. –
31 dec. – P. 8.

6749. Racoviţă, Gheorghe. Romaniţa : (parabolă) / Gheorghe Racoviţă // Lit. şi arta.


– 2009. – 3 dec. – P. 5.

6750. Rusnac, Anatol. Busuiocul; Leagănul ţărânei mele; "Cum o duceţi, dragi pă-
rinţi?"; Cu neamu-ntreg, cu Eminescu; Să ne trezim; Şi-i toată cântec, şi-i a noastră ...; Şansa
pocăinţei; Amintiri despre bunel; Să fim ...; Cu dor pentru Ocniţa; Ne curge-n vene sângele –
latinul!; Rugă; Regina nopţii; Captivul tău învins : [versuri] / Anatol Rusnac; grafică : Ludmila
Tetca // Lit. şi arta. – 2009. – 24 dec. – P. 5.

248
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

6751. Rusnac, Vladimir. Legământ; Veşnice icoane; Clopotul cel drag; Linişte; Ceas
solemn; Bat clopotele; Al fiinţării zbor : [versuri] / Vladimir Rusnac // Florile dalbe. – 2009. –
10 dec. – P. 8.

6752. Sârbu, Ruslana. Crăciunul la ţară; De sărbători; În satul de sub Carpaţi : [ver-
suri] / Ruslana Sârbu // Lit. şi arta. – 2009. – 31 dec. – P. 5.

6753. Smetanca, Valentin. Dialog de revelion al lui Voronin cu Moş Crăciun : [epi-
gramă] / Valentin Smetanca // Lit. şi arta. – 2009. – 31 dec. – P. 8.

6754. Sprânceană, Vitalie. Socialism de Potomac : jurnal american / Vitalie Sprân-


ceană // Contrafort. – 2009. – Noiemb.-Dec. (Nr 11/12). – P. 24.

6755. Ştirbu, Titus. Creştea în pădure un brad : [piesă] / Titus Ştirbu // Florile dalbe.
– 2009. – 3 dec. – P. 4.

6756. Toma, Vasile. Colinde / Vasile Toma // Lit. şi arta. – 2009. – 24 dec. – P. 1. –
Cuprins : Această iubire ...; Colindul verbului; Colindul pruncilor; Imn; Colind.

6757. Vakulovski, Alexandru. Lars : [povestire] / Alexandru Vakulovski // Stare de


urgenţă. – 2009. – Dec. (Nr 19/20). – P. 40.

6758. Vakulovski, Mihail. Neurochirurgie : (fragm. din cartea în curs de apariţie) /


Mihail Vakulovski // Stare de urgenţă. – 2009. – Dec. (Nr 19/20). – P. 18.

6759. Vakulovski, Mihail. Ştiu ce-ai făcut astă-viaţă : [versuri] / Mihail Vakulovski //
Stare de urgenţă. – 2009. – Dec. (Nr 19/20). – P. 41.

6760. Vâlcu, Mihai. Blestem; Dacă ...; Ca cea frunză ...; Ce mi-aş dori ...; Chemare;
De tine ...; Frunza cade, frunza creşte ...; La poarta ...; Megabaitică; Nu mă tem ...; O iubesc
...; Rustică; Om de zăpadă; Unul din plopi ... : [versuri] / Mihai Vâlcu // Lit. şi arta. – 2009. – 3
dec. – P. 5.

6761. Vâlcu, Mihai. Electorale : [epigramă] / Mihai Vâlcu // Lit. şi arta. – 2009. – 31
dec. – P. 8.
821.161.1 Literatură rusă
6762. Ghelasimov, Andrei. Janna : proză / Andrei Ghelasimov; trad. din rusă de Ale-
xandru Vakulovski // Stare de urgenţă. – 2009. – Dec. (Nr 19/20). – P. 47-49.

821.162.3 Literatură cehă

6763. Nasinec, Lidia. Jurnal la Praga / Lidia Nasinec // Contrafort. – 2009. –


Noiemb.-Dec. (Nr 11/12). – P. 28-30.

249
Cronica articolelor de gazetă Nr 12-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 12-2009

6764. Pehe, Jiri. Căderea din turn : (fragm. din romanul "Trei ipostaze ale îngerului") /
Jiri Pehe; trad. şi prez. de Lidia-Veronica Nasincova // Contrafort. – 2009. – Noiemb.-Dec. (Nr
11/12). – P. 31-32.
82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii
6765. Andrei, Monica. Despre gelozie : [context literar] / Monica Andrei // Stare de
urgenţă. – 2009. – Dec. (Nr 19/20). – P. 55.

6766. Савостин, Николай. Николай Савостин : "Центральный человек мира" : [о


роли писателя в соврем. о-ве] // Коммерсант plus. – 2009. – 11 дек. – Р. 16.

6767. Юнко, Александра. "Остров Молдова" : [по материалам 6-й Междунар.


Биенналы поэтов в Москве] / Александра Юнко // Независимая Молдова. – 2009. – 4
дек. – Р. 18.
821.134.2(83).0 Literatură chiliană
6768. Năstase, Răzvan Mihai. Istorii chiliene : [pe marginea vol. de povestiri "Târfe
asasine" de Roberto Bolano, Bucureşti, Curtea Veche Publishing, 2009] / Răzvan Mihai
Năstase // Contrafort. – 2009. – Noiemb.-Dec. (Nr 11/12). – P. 31.

821.135.1.0 Literatură română


6769. Bejenaru, Ion. Iulia Hasdeu – 140 de ani de la naştere : [despre creaţia poetei]
/ Ion Bejenaru // Lit. şi arta. – 2009. – 24 dec. – P. 4.

6770. Cărăuş, Tamara. Neuitarea, singura etică : [pe marginea vol. "Etica neuitării"
de Monica Lovinescu, Bucureşti, ed. Humanitas, 2009] / Tamara Cărăuş // Contrafort. – 2009.
– Noiemb.-Dec. (Nr 11/12). – P. 11.

6771. Ciocanu, Ion. Un alt substituit de manual : [pe marginea cărţii "Mari scriitori
români : medalioane literare" de Mihai Cimpoi, Chişinău, ed. Silvius Libris, 2009] / Ion
Ciocanu // Florile dalbe. – 2009. – 17 dec. – P. 15.

6772. Codreanu, Theodor. La tinereţea poetului : [pe marginea cărţii "Zidul cu privi-
ghetori" de Viorel Dinescu, Craiova, ed. Fundaţiei Scrisul Românesc, 2009] / Theodor
Codreanu // Lit. şi arta. – 2009. – 17 dec. – P. 4.

6773. Codreanu, Theodor. Râmni-cer-irea poeziei : [pe marginea cărţii "Rădăcina


înstelată" de Constantin Marafet, Ch., ed. Mesagerul, 2009] / Theodor Codreanu // Lit. şi arta.
– 2009. – 24 dec. – P. 4.

6774. De ce îşi pune omul întrebări? : [chestionar "Contrafort" cu scriitorii : Dumitru


Radu Popa, Marcela Benea, Lucian Dan Teodorovici [et al.] // Contrafort. – 2009. – Noiemb.-
Dec. (Nr 11/12). – P. 12-16.

6775. [Ovidiu Creangă, scriitor român de origine basarabeană] // Lit. şi arta. – 2009.
– 17 dec. – P. 5. – Cuprins : Neam bogat / Nicolae Dabija; Emoţii nemărginite şi neuitate pe
autostrada 601 a Canadei / Vasile Şoimaru; O carte neobişnuită / Efimia Ţopa; O viaţă închi-

250
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

nată viitorului / Raisa Ciobanu; Dovadă a marii iubiri ... / Vlad Pohilă; Moşul nostru din Cana-
da / Nicolae Rusu; Bunelul Creangă: "Cu şi fără securişti" / Iacob Cazacu-Istrati.

6776. Melnic, Timotei. Alecu Russo – "ostaşul propăşirii" noastre / Timotei Melnic //
Lit. şi arta. – 2009. – 3 dec. – P. 6.

6777. Reniţă, Lucian. Castelul Iuliei : [despre castelul Iuliei Hasdeu din Câmpina,
România] / Lucian Reniţă // Natura. – 2009. – Dec. (Nr 12). – P. 7.

6778. Richter, Julia. Mariana Codruţ şi rechinii pitiţi sub trufe : [art. trad. din Germa-
nia] / Julia Richter // Contrafort. – 2009. – Noiemb.-Dec. (Nr 11/12). – P. 8.

6779. Vicol, Mihai Sultana. "Adesea braţul meu moare tăcut" : [pe marginea cărţii
"Zidul de privighetori" de Viorel Dinescu, Craiova, ed. Fundaţiei Scrisul Românesc, 2009] /
Mihai Sultana Vicol // Lit. şi arta. – 2009. – 24 dec. – P. 5.
(Vezi de asemenea Nr 6492, 6788)

821.135.1(477.85).09 Literatură română din Bucovina de Nord


6780. Ciocanu, Ion. Torţă de pomenire : [pe marginea vol. "Vasile Leviţchi în amintiri-
le contemporanilor", antologie de Vasile Tarâţeanu, Iaşi, ed. "Princeps Edit", 2009] / Ion
Ciocanu // Florile dalbe. – 2009. – 3 dec. – P. 7.

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


6781. Burlacu, Alexandru. Aliona Grati şi dialogistica romanului basarabean : [pe
marginea cărţii "Romanul ca lume postbabelică: despre dialogism, polifonie, heteroglosie şi
carnavalesc" de Aliona Grati] / Alexandru Burlacu // Contrafort. – 2009. – Noiemb.-Dec. (Nr
11/12). – P. 22.

6782. Carauş, Grigore. Amintiri despre Vasile Coroban : [savant, critic şi cercetător
literar] / Grigore Carauş // Făclia. – 2009. – 19, 29 dec. – P. 3. – Va urma.

6783. Centenar Coroban. Omul de spirit : [in memoriam criticului şi istoricului literar
Vasile Coroban] / rubrică îngrijită de Vladimir Beşleagă // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 11
dec. – P. 19. – Art. 1 : 30 oct. – Cuprins : 13. Daţi-mi voie să plec ... / Ana Ponomarenco-
Ciobanu; 14. Scriitori moldoveni evrei ... / Alexandru Donos; 15. Chiar aşa te-a întrebat?

6784. Centenar Coroban. Omul de spirit : [in memoriam criticului şi istoricului literar
Vasile Coroban] / rubrică îngrijită de Vladimir Beşleagă // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 25
dec. – P. 26. – Art. 1 : 30 oct. – Cuprins : 21. Borşci şi ... Zamă.

6785. Chiper, Grigore. Revoluţie sexuală şi perestroika : [pe marginea cărţii "Sex &
Perestroika" de Constantin Cheianu, Ch., ed. Cartier, 2009] / Grigore Chiper // Contrafort. –
2009. – Noiemb.-Dec. (Nr 11/12). – P. 5.

251
Cronica articolelor de gazetă Nr 12-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 12-2009

6786. Ciobanu, Vitalie. Memoriile "fierbinţi" ale perestroikăi : [pe marginea cărţii "Sex
& Perestroika" de Constantin Cheianu, Ch., ed. Cartier, 2009] / Vitalie Ciobanu // Contrafort. –
2009. – Noiemb.-Dec. (Nr 11/12). – P. 4, 8.

6787. Cîrchelan, Dorin. Totentanz, sau Demitizarea fiinţei umane şi a realităţii : [pe
marginea romanului "Viaţa unei nopţi sau Totentanz" de Claudia Partole, Ch., ed. Pontos,
2009] / Dorin Cîrchelan // Art infinit. – 2009. – Noiemb.-Dec. (Nr 2). – P. 12-14.

6788. Crudu, Dumitru. Câteva gânduri despre un critic literar : [pe marginea vol. "An-
te-scriptum" de Viorica Ela Caraman, ed. Limba Română PP SRL, 2009] / Dumitru Crudu //
Stare de urgenţă. – 2009. – Dec. (Nr 19/20). – P. 2.

6789. Cuzuioc, Ion. Cu minte şi cuminte : [pe marginea cărţii "Mintea de pe urmă" de
Loghin Alexeev-Martin, Ch., S.n.,2009] / Ion Cuzuioc // Lit. şi arta. – 2009. – 10 dec. – P. 5.

6790. Dabija, Nicolae. Cel mai iubit dintre români ... : [in memoriam poetului Grigore
Vieru] / Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2009. – 10 dec. – P. 1.

6791. Dinescu, Viorel. Torţe înaintea vremii : [omagiu poetului Grigore Vieru] / Viorel
Dinescu // Lit. şi arta. – 2009. – 3 dec. – P. 1.

6792. Ernu, Vasile. "Eu îi critic şi pe vechii politruci, şi pe noii politruci. Şi ăia, şi ăştia
vor să-mi fure viaţa şi libertatea" : [interviu cu V. Ernu, scriitor] / interviu de Costi Rogozanu //
Stare de urgenţă. – 2009. – Dec. (Nr 19/20). – P. 13-14.

6793. Furdui, Galina. Spaţiul ca particulă regeneratoare : despre creaţia poetică a


Eugeniei Manea-Cernei] / Galina Furdui // Lit. şi arta. – 2009. – 10 dec. – P. 5.

6794. Leu, Ion. "Soarta unui emigrant" : [pe marginea cărţii cu acelaşi tit., semnată de
Emil Vrabie, Ch., ed. Pontos, 2009] / Ion Leu // Florile dalbe. – 2009. – 3 dec. – P. 7.

6795. Mardare, Marcela. Ninsori cu flori de măr peste vremi! : [despre creaţia scriito-
rului Ion Iachim] / Marcela Mardare // Lit. şi arta. – 2009. – 31 dec. – P. 4.

6796. Morăraş, Mihai. Nemărginirea dorului – aproape ... : [50 de ani de la naşterea
poetului Anatol Rusnac] / Mihai Morăraş // Lit. şi arta. – 2009. – 24 dec. – P. 5.

6797. Nechit, Irina. "Eşti toată cântec" : [pe marginea cărţii "Rană de stea" de
Steliana Grama, Chişinău, ed. Pontos, 2009] / Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 11
dec. – P. 16.

6798. Partole, Claudia. Claudia Partole: "Creatorii de bunuri imateriale sunt purifica-
torii văzduhului …" : [interviu cu scriitoarea] / consemnare : Anastasia Rusu-Haraba // Art
infinit. – 2009. – Noiemb.-Dec. (Nr 2). – P. 12.

252
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

6799. Proca, Ion. " E unul care scrie mai bine decât mine? Cu atât mai bine ţării şi lui
cu-atât mai bine ... : [despre creaţia scriitorului Ion Iachim] / Ion Proca // Lit. şi arta. – 2009. –
31 dec. – P. 4.

6800. Rău, Alexe. Andrei Vartic a plecat în eternitate : [in memoriam cercetătorului li-
terar şi actorului] / Alexe Rău // Gazeta bibliotecarului. – 2009. – Iun.- Aug. (Nr 6/8). – P. 13-
14

6801. Rusu, Nicolae. Rămâne valoarea : [despre creaţia scriitorului Ion Iachim] / Ni-
colae Rusu // Lit. şi arta. – 2009. – 31 dec. – P. 4.

6802. Suceveanu, Arcadie. "Sena, meridianul magnetic al poeziei" : interviu cu A.


Suceveanu, poet, scriitor, preş. al Filialei Chişinău a Uniunii Scriitorilor din România / interviu
realizat de Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 4 dec. – P. 18.

6803. Vasile, Geo. Traianus, călugăr fără schit : [pe marginea cărţii "Când s-au fost
spus îngerii" de Traianus, Ch., ed. Epigraf, 2009] / Geo Vasile // Lit. şi arta. – 2009. – 24 dec.
– P. 5.

6804. Vieru, Grigore. "Unirea nu se proclamă la mitinguri" : [convorbire cu poetul Gr.


Vieru : preluat din "Dimineaţa", 27 noiemb. 1991] / interlocutor : Tudor Nedelcea // Lit. şi arta.
– 2009. – 10 dec. – P. 4.
(Vezi de asemenea Nr 6663, 6774)

821.161.1.0 Literatură rusă


6805. Nabokov, Dmitri. "Laura" lui Nabokov : [interviu oferit de către Dm. Nabokov,
fiul scriitorului rus Vladimir Nabokov, cotid. rus "Izvestia"] / prez. şi trad. de Vasile Gârneţ //
Contrafort. – 2009. – Noiemb.-Dec. (Nr 11/12). – P. 25.

6806. Şerşenevici, Vadim. Manifestele avangardei ruse : [futurismul ca fenomenolo-


gie în poezia rusă] / Vadim Şerşenevici // Stare de urgenţă. – 2009. – Dec. (Nr 19/20). – P.
50-51.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


908 Monografii ale localităţilor
6807. Budeanu, Gheorghe. O floare pe Marele Zid Chinezesc : [despre stagiul orga-
nizat în Rep. Populară Chineză] / Gheorghe Budeanu // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 18
dec. – P. 26-27.

6808. Colesnic, Iurie. Antologia enigmelor : [despre cartea „Cetatea Albă” de Paul
Nicolescu, Craiova, 1931] / Iurie Colesnic // Natura. – 2009. – Dec. (Nr 12). – P. 7.

253
Cronica articolelor de gazetă Nr 12-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 12-2009

6809. Tihai, Anatolie. Jurnalul Cuviosului român Anatolie Tihai, misionar ortodox în
Japonia secolului XIX (7) / prez. de Vlad Cubreacov // Flux european : ed. de vineri. – 2009. –
4 dec. – P. 9. – Sfârşit. Art. 1 : 16 oct.

93/94 ISTORIE
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
6810. Platon, Alexandru-Florin. Un diplomat şi un intelectual (aproape) uitat: Ale-
xandru Sturza : [pe marginea vol. "Reinventer la tradition: Alexandre Stourdza et l’Europe de
Sainte-Alliance" de Stella Ghervas, Paris, Honore Champion, 2008] / Alexandru-Florin Platon
// Contrafort. – 2009. – Noiemb.-Dec. (Nr 11/12). – P. 9.

6811. Spînu, Ana-Maria. Istoria face un cadou Ucrainei : [despre Holodomorul din a.
1932-1933 ca acţiune de genocid] / Ana-Maria Spînu // Stare de urgenţă. – 2009. – Dec. (Nr
19/20). – P. 6.

6812. Stoica, Ion. Explozia nervilor ... : tulburări de masă în Rep. Moldova şi în fosta
URSS : [1953-1985 : fapte ist.] / Ion Stoica // Alianţa Moldova Noastră. – 2009. – 4 dec. – P.
4; Альянс Moldova Noastră. – 2009. – 4 дек. – P. 4.

6813. Голодомор на Украине // Эксперт новостей. – 2009. – 4 дек. – Р. 5.


(Vezi de asemenea Nr 6489)

94(478) Istoria Republicii Moldova


6814. Covrig, Andrei. Basarabia antisovietică – o carte-eveniment : [pe marginea
cărţii "Basarabia antisovietică" de Alexandru Moraru, Iaşi, ed. Demiurg, 2009] / Andrei Covrig
// Lit. şi arta. – 2009. – 3 dec. – P. 7.

6815. Istoricii detestă falsul, plagiatul şi incompetenţa lui Victor Stepaniuc : [scrisoare
adresată către Consiliul Naţ. pentru Acreditare şi Atestare al Rep. Moldova, privind reexami-
narea tezei de dr. în istorie a lui Victor Stepaniuc] // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 11 dec. –
P. 15.

6816. Ştefan cel Mare – un sfânt pe tronul Moldovei // Moldova suverană. – 2009. –
17, 18, 22, 23, 24 dec. – P. 1, 5.

6817. Vakulovski, Alexei. În gura foametei : (istorie recentă, mărturii din timpul foa-
metei] / Alexei Vakulovski // Stare de urgenţă. – 2009. – Dec. (Nr 19/20). – P. 39.

6818. Назария, Сергей. О реальной политике и "эффективных молдаванах" : [о


резолюции конф. "Россия и Молдова: 650 лет вместе" : интервью с рук. Центра стратег.
анализа и прогноза С. Назария] / записала Наталья Узун // Молд. ведомости. – 2009. –
29 дек.

6819. Резолюция юбилейной конференции "Россия и Молдавия: 650 лет вме-


сте" : [18 дек. 2009, Кишинэу] // Молд. ведомости. – 2009. – 25 дек. – Р. 2.

254
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

6820. Секриеру, Николай. От малого до смешного 1. Каким может стать буду-


щее при изолганном прошлом? : [об ист. корнях Молдовы] / Николай Секриеру // Ком-
мерсант plus. – 2009. – 25 дек. – Р. 12.

6821. Семенюк, Тудор. Будущее рождается в прошлом и проходит через на-


стоящее / Тудор Семенюк // Независимая Молдова. – 2009. – 17 дек.

94(498) Istoria României


6822. Calistru, Ulea. Unirea istorică în literatură : 1 dec. 1918 / Ulea Calistru // Tim-
pul de dimineaţă. – 2009. – 4 dec. – P. 25.

6823. Moraru, Anton. Revoluţia anticomunistă din România : (16-23 dec. 1989) / An-
ton Moraru, Gheorghe Cernea // Lit. şi arta. – 2009. – 17 dec. – P. 2.

255
Cronica articolelor de gazetă Nr 12-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 12-2009

Index de nume la "Cronica articolelor de gazetă" Nr 12-2009

Boboc, Valeriu 6229


A Bocan, Vadim 6646
Ababii, Ion 6589 Bocşa, Ana 6544
Ajder, Teodor 6601 Boemi, Marco 6624
Aldea-Teodorovici, Doina 6613 Bogatu, Petru 6213-14, 6277, 6320-21, 6440
Aldea-Teodorovici, Ion 6613 Boguşevschi, Iuliana 6547
Alecsandri, Vasile 6666 Boişteanu, Eduard 6454
Alexeev-Martin, Loghin 6690, 6789 Bolano, Roberto 6768
Anatolie (Episcop de Cahul şi Comrat) 6179 Bologan, Mihai 6308
Andreev, Constantin 6596 Bologan, Viorel 6642
Andrei, Monica 6765 Bostan, Ion 6559
Andrieş, Serafim 6591 Botez, Ilie 6707
Andronic, Valeriu 6645 Botvinnik, Mihail 6643
Anton, Ion 6691-92 Bounegru, Stela 6553
Armaşu, Liliana 6693 Braga, Vitalie 6599
Braguţa, Elena 6545
B Brădescu, Pavel 6646-47
Brigalda, Eleonora 6566
Babără, Claudia 6345 Brînza, Aurica 6545
Babiuc, Aliona 6211 Bucătaru, Igor 6473
Bajureanu, Ion 6694 Bucătaru, Vera 6473
Balaban, Claudia 6153 Budeanu, Gheorghe 6807
Balan, Anastasia 6485 Budurin, Maria 6486, 6506
Balan, Tatiana 6505 Budza, Oleg 6347
Barbu, Natalia 6609 Buga, Aurora 6155
Baştovoi, Savatie 6695 Buga, Mircea 6468
Batrîncea, Tatiana 6541 Buiuc, Ilie 6647
Băsescu, Traian 6277 Buiuc, Mihai 6647
Bâlici, Gheorghe 6696-02, 670, 6734 Bujoreanu, Andrei 6348
Bârnaz, Nina 6483 Bulhac, Eleonora 6625
Bejan, Eugenia 6153-54 Burea, Irina 6441
Bejenaru, Ion 6769 Burlacu, Alexandru 6781
Bejenaru, Olga 6623 Burov, Ştefan 6709
Bendas, Mihai 6542-43 Buruian, Eugenia 6526
Benea, Marcela 6774 Busuioc, Aureliu 6180
Bercu, Vlad 6392 Buşilă, Radu 6425
Berdiev, Aurelia 6552 Buşilo, Elena 6545
Berejan, Silviu 6663 Butnaru, Leo 6710-11
Berilă, Valeriu 6319, 6455 Butnaru, Val 6712
Bernaz, Oleg 6579 Butucel, Elena 6155
Bernevec, Sergiu 6346 Buzek, Jerzy 6284
Beşleagă, Vladimir 6703-04,6783-84 Buzilă, Varvara 6567
Bivol, Zina 6705 Buzu, Ion 6713
Bivol, Eugenia 6589
Bîrsan, Ana 6578 C
Bîzgu, Eugen 6566-67
Blaga, Lucian 6668 Cahn, Claude 6426
Blănaru, Gheorghe 6706 Calistru, Ulea 6822
Bobeică, Constantin 6212 Caloianu, Silvia 6714
Caraman, Viorica Ela 6788

256
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Caranfil, Ninela 6631 Cojocaru, Sergiu 6721


Caraşciuc, Lilia 6442 Cojocaru, Tudor 6204, 6474
Carauş, Grigore 6782 Colesnic, Iurie 6475, 6808
Carp, Mirabela 6443 Comarniţchi, Daniela 6488
Catâşev, Elena 6365 Constantinov, Tatiana 6593
Cazacu-Istrati, Iacob 6775 Conţiu, Mihai 6205, 6219, 6286
Căldare, Dumitru 6173, 6349 Corai, Tatiana 6287
Cărare, Petru 6715 Corcinschi, Nina 6663
Cărăuş, Tamara 6770 Corghenci, Ludmila 6157
Cărbune, Anatolie 6215 Corlaciu, Benedict 6665
Cârnaţ, Teodor 6428 Coroban, Vasile 6782-84
Câşlaru, Ion 6469 Cosarciuc, Valeriu 6393-96
Cecan, Lilia 6487 Cosovan, Olga 6476
Cepraga, Elena 6554 Costin, Ludmila 6169
Cercel, Valeriu 6716 Coşbuc, George 6667, 6670
Cernea, Gheorghe 6823 Coşeri, Tatiana 6158
Cernei, Ion 6621 Cotruţa, Elena 6509
Cheianu, Constantin 6144, 6216, 6244,6785- Covrig, Andrei 6172, 6814
86 Creangă, Ovidiu 6775
Chetraru, Ana 6526 Crîjanovschi Tatiana 6545
Chetraru, Viorel 6442 Crudu, Dumitru 6788
Chiper, Grigore 6717, 6785 Cubreacov, Vlad 6182, 6198, 6288, 6309-10,
Chircă, Sergiu I 6197 6312, 6455, 6459, 6610, 6809
Chiriac, Dan 6669 Cudlenco, Maria 6159
Chiriac, Petru 6350 Curchi, Lilia 6608
Chiril, Patriarhul Moscovei şi al Întregii Rusii Curoş, Boris 6573
6186 Curtescu, Tamara 6510
Chirilă, Victor 6308, 6322 Curtescu-Marinciuc, Tamara 6477
Chişlea, Ion 6359,6366, 6397 Cuzuioc, Ion 6722-23,6789
Cimpoi, Mihai 6771
Ciobanu, Anatol 6718 D
Ciobanu, Anton 6555 Dabija, Nicolae 6220-22, 6602, 6775, 6790
Ciobanu, Ion 6719 Daniel (Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române)
Ciobanu, Raisa 6596, 6775 6183
Ciobanu Vasile 6172 Dănilă , Maria 6526
Ciobanu, Viorel 6642-43 Decuseară, Ion 6417-18
Ciobanu, Vitalie 6786 Dediu, Ion 6580
Ciocanu, Ion 6771, 6780 Delasloboziamare, Dumitru 6174
Ciocoi, Valeriu 6360 Deleu, Ecaterina 6603, 6617
Ciornei, Vsevolod 6217-18, 6323 Diacon, Nadejda 6334
Ciuntu, Ioan 6181 Diacov Dumitru 6223, 6734
Ciupac, Lilian 6359 Diacov, Ivan 6430
Ciurea, Cornel 6308 Dinescu, Viorel 6772, 6791, 6779
Cîrchelan, Dorin 6787 Diviza, Ion 6724-31, 6734
Cîrlan, Gheorghe 6429 Dolganiuc, Valentin 6431
Coandă, Svetlana 6173 Domenti, Oxana 6470
Cociug, Andrei 6507 Donos, Alexandru 6783
Codreanu, Theodor 6772-73 Drăgan, Grigore 6732
Codruţ, Mariana 6778 Druţă, Boris 6733
Cojocaru, Galina 6556 Druţă, Ion 6708
Cojocaru, Ion 6508, 6575 Duca, Gheorghe 6145
Cojocaru, Olga 6720 Duca, Valeria 6602

257
Cronica articolelor de gazetă Nr 12-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 12-2009

Dulgheru, Valeriu 6184, 6325-26, 6511, 6560 Grigoriev, Ştefan 6232


Dumbrăveanu, Victor 6146 Groian, Ludmila 6490, 6512-13
Dumitru, Aurel 6573 Grosu, Aneta 6313, 6582
Dungaciu, Dan 6206, 6224-25, 6278, 6289 Grosu, I. 6738
Grosu, Igor 6604
E Grosu, Maria 6522
Eminescu, Mihai 6671 Guceac, Ion 6432
Ernu, Vasile 6792 Gumovschi, Andrei 6576
Esinencu, Nicoleta 6144 Gurău, Victor 6198
Guţu, Maia 6739
F Guznac, Valentin 6457
Gyr, Radu 6667
Federiuc, Nicolae 6559
Ferrero Waldner, Benita 6286, 6290-92 H
Filat, Vlad 6226-28, 6229,6327-29, 6398-99,
6442, 6734 Hadârcă, Sorin 6366
Filip, Iulian 6735 Hasdeu, Iulia 6777
Firan, Carmen 6672 Hălălău, Florin 6674
Focşa, Boris 6147-49, 6170 Hîncu, Dragoş 6357
Friptuleac, Grigore 6581 Hlib, Lidia 6740
Frişcu, Alexandru Horaţiu 6708, 6736 Holban, Daniela 6491
Fuego 6612 Hotineanu, Vladimir 6582
Furdui, Galina 6793 I
Furtună, Mihai 6456
Iachim, Ion 6514-19, 6536, 6546,6799, 6801
G Iachim, Serafima 6520
Gaburici, Chiril 6595 Iacob, Petru 6741
Gafton, Marcela 6613 Iasciuc, Inga 6521
Gârneţ, Vasile 6244, 6805 Iaţco, Stela 6378
Geoană, Mircea 6276 Iepure, Diana 6742
Gheiking, Iulia von 6475 Ieronim, Ioana 6675
Ghelasimov, Andrei 6762 Iliaş, Eugenia 6557
Gheorghe, Tudor 6673 Ionaş, Valeriu 6178, 6743
Gherasim, Arcadie 6230-31 Ioniţă, Veaceslav 6378
Ghervas, Stella 6810 Iordăchescu, Carmen 6492
Ghiaur, Silvia 6588 Isac, Eleonora 6454
Ghimpu, Mihai 6229, 6442,6450 6734 Iustinian, Arhiepiscop de Tiraspol şi Dubăsari
Gîlcă, Galina 6545 6186
Gîrlă, Corina 6664 Iutiş, Vadim 6650
Globu, Maria 6478 Ivanov, Dumitru 6351
Gnatiuc, Ion 6651 Ivaşcenco, Ghenadie 6458
Godea, Cristina 6185 J
Goga, Octavian 6667
Goia, Vasile 6611 Josanu, Efim 6233-34
Goia, Dumitru 6611 Juravschi, Nicolae 6649
Golban, Petru 6489 Juvinel, Luis 6594
Gorincioi, Tamara 6149, 6572
Gotişan, Iurie 6378 K
Grama, Steliana 6797 Kaminsky, Teofil 6235
Grati, Aliona 6781 Klimenko, Valeri 6708
Graur, Natalia 6737 Konoplev, Roman 6222
Greceanâi, Zinaida 6734 Krupenikov, Igor 6591

258
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

L Munteanu, Nadia 6524


Mureşan, Iuliu 6651
Labiş, Nicolae 6676 Musteaţă, Traian 6652
Lariuşin, Tatiana 6344 Myard, Jean-Francois 6368
Leah, Tamara 6591
Lequesn, Christian 6293 N
Leu, Ion 6187, 6794
Levi-Strauss, Claude 6579 Nabokov, Dmitri 6805
Lifanova, Tatiana 6493 Nabokov, Vladimir 6805
Liovanciuc, Silvia 6523 Nacu, Augustin 6679
Lisnic, Eleonora 6211 Nasincova, Lidia-Veronica 6764
Livovschi, Dimitrie 6610 Nasinec, Lidia 6763
Loghin, Vlad 6380, 6445б 6457 Năstase, Răzvan Mihai 6768
Lomborg, Bjorn 6577 Neaga, Ecaterina 6525
Lovinescu, Monica 6770 Nechit, Irina 6627, 6634, 6797, 6802
Lozovanu, Dorin 6212 Nedelcea, Tudor 6804
Luchianov, Ion 6650 Nedelciuc, Vasile 6314
Lupan, Vlad 6308 Negru, Lena 6612, 6615
Lupaşcu, Tatiana 6599 Negru, Nicolae 6238-39,6244, 6279, 6330-32
Lupu, Marian 6229, 6734 Negruţă, Veaceslav 6381
Lupuşor, Adrian 6404 Negură, Eduard 6433
Lupuşor, Tamara 6345 Negură, Lilian 6191
Negură, Vitalie 6548
M Nicolescu, Paul 6808
Nicu, Dan 6194
Malina, Liuba 6160 Niculiseanu, Dumitru 6459
Manea-Cernei, Eugenia 6793
Manic, Stelian 6193 O
Manoli, Ion 6561
Marafet, Constantin 6773 Olaru, Angelina 6624
Marchel, Episcop de Bălţi şi Făleşti 6179 Oleinic, Alexandru 6140
Marcu, Tatiana 6357, 6369 Oleinic, Petru 6359
Mardare, Marcela 6795 Olteanu, Constantin 6150, 6447
Marin, Eugenia 6613 Oltu, Lilia 6505
Martin, Vasile 6358, 6390, 6400, 6422 Oprunenco, Alex 6378, 6404
Meleg, Horea 6651 Osoianu-Bivol, Maria 6568, 6571
Melnic, Timotei 6776 P
Melnic, Victoria 6562
Miculeţ, Larisa 6313 Pablo, Hose 6745
Mihail, Viorel 6240 Paiul, Margareta 6527-28
Mihalache, Sveatoslav 6378 Paladi, Mihail 6352
Militaru, Vasile 6677 Pantelei Vladimir 757
Misail, Nicolae 6446 Panţâru, Tudor 6276
Mîndîcanu, V. 6560 Parasca, Pavel 6138
Mîţu, Maria 6626 Paraşciuc, Oxana 6529
Modiga, Iulia 6678, 6744 Parii, Boris 6586
Moldovanu, Dorin 6598 Partole, Claudia 6787, 6798
Moraru, Anton 6236, 6823 Pascari, Tatiana 6494-95
Moraru, Alexandru 6814 Pastuh-Cubolteanu, Vitalie 6176, 6479-80,
Morăraş, Mihai 6181, 6796 6563
Morcov, Ghenadie 6583 Paşcovschi, Mihai 6334
Motricală, Elena 6594 Patraş, Tatiana 6496
Movilă, Boris 6237 Pavliuc, Victor 6346, 6353

259
Cronica articolelor de gazetă Nr 12-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 12-2009

Păsat, Dumitru 6175, 6481 Radu (principe al României) 6199


Păvăleanu, Dina 6545 Railean, Eugenia 6165
Pâslaru, Vlad 6482, 6530 Raileanu, Anatol 6534, 6550
Pehe, Jiri 6764 Raţă, Mariana 6147, 6335
Perţa, Cosmin 6680 Rădulescu, George 6243
Petcu, Larisa 6161-62 Rădulescu, Mircea Dem 6686
Petrea, George 768 Răileanu, Viorica 6663
Petrea, George 6667, 6681-82 Rău, Alexe 6166, 6171, 6800
Petru (Arhiepiscop al Chişinăului, Mitropolit al Rebreanu, Liviu 6687
Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor) 6188 Reniţă, Lucian 6777
Petru, Episcop de Hâncu 6179 Revenco, Ana 6447
Pintilei, Elena 6163 Revenco, Eugen 6316
Pirojoc, Elena 6483 Richter, Julia 6778
Platon, Alexandru-Florin 6810 Rogacico, Lilia 6167
Platon, Nicolae 6411 Rogozanu, Costi 6792
Plopa, Ludmila 6164 Roibu, Nicolae 6618
Poenaru, Vasile 6746 Romandaş, Nicolae 6454
Pohilă, Vlad 6775 Roşca, Iurie 6317, 6336
Poia, Valeriu 6240 Roşca, Virginia 6411-12, 6551, 6590
Ponomarenco-Ciobanu, Ana 6783 Rotaru, Andra 6688
Popa, Iulius 6241, 6280-81 Rusnac, Anatol 6750, 6796
Popa, Nicolae 6151 Rusnac, Corneliu 6315-16
Popa, Dumitru Radu 6774 Rusnac, Vladimir 6751
Popescu, Ala 6434 Russo, Alecu 6776
Popescu, Liliana 6294 Rusu, Adrian 6544
Popov, Andrei 6315 Rusu, Dinu 6609
Popovici, Teodor 6734, 6747 Rusu, Liliana 6535
Popuşoi, Liliana 762 Rusu, Nicolae 6775, 6801
Popuşoi, Valentina 6497-99 Rusu-Haraba, Anastasia 6798
Popuşoi, Liliana 6614, 6628-29
Porumbrică, Mihai 6549 S
Postolachi, Doina 6683 Sainciuc, Glebus 6604
Potârniche, Mihai 6608 Saint-Exupery, Antoine de 6665
Potcoavă, Alex 6684 Sandu, Mihai 6645, 6653
Povorozniuc, Maria 6531 Sava, Andrei 6614
Praporşcic, Sergiu 6242, 6295, 6336 Sava, Mihai 6360
Preaşcă, Ion 6382, 6402-03 Sărătilă, Vlad 6548
Proca, Ion 6592, 6799 Sârbu, Andrei 6189
Proca, Pavel 6630 Sârbu, Antonina 6446, 6562
Prodan, Maria 6532-33 Sârbu, Ruslana 6752
Prohniţchi, Valeriu 6404 Scarlat, George 6282, 6423
Prus, Elena 6561 Schulze, Ingo 6664
Pruteanu, Ioana 6148 Scutelniciuc, Ion 6508, 6536, 6576
Puică, Grigore 6748 Seling, Paula 6615
Pulbere, Dumitru 6450 Serbinov, Lilia 6500
Puşcaşu, Ana 6685 Silvestru, Aurelian 6190
R Slimovschi, Silvia 6537
Smetanca, Valentin 6753
Racoviţă, Gheorghe 6749 Sochirca, Valentin 6538
Racu, Octavian 6319, 6507 Sochircă, Andrei 6627
Radu, Alina 6426, 6453 Spânu, Constantin 6588
Radu, Corneliu 6595 Spînu, Ana-Maria 6811

260
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Sprânceană, Vitalie 6754 Ţurcan, Vladimir 6734


Staver, Iulia 6532
Stănilă, Moni 6689 U
Stepaniuc, Victor 6734, 6815 Ungureanu, Alexandra 6526
Stici, Ion 6586 Ungureanu, Larisa 6632-33
Stoica, Ion 6812 Urecheanu, Serafim 6229, 6339, 6734
Strâmbeanu, Andrei 6580 Ursache, Silvia 6597
Strîmbanu, Lilia 6435, 6452 Ursu, Andrei 6591-93
Sturza, Alexandru 6810 Ursu, Mihai 6566-67
Subotin, Constantin 6483 Ursu, Valentina 6228
Suceveanu, Arcadie 6802
Supostat, Marian 6359 V
Ş Vaculovschi, Ghenadie 6247
Vakulovski, Alexandru 6757, 6762
Şalaru, Gheorghe 6593 Vakulovski, Alexei 6817
Şchiopu, Constantin 6492 Vakulovski, Mihail 6758-59
Şerşenevici, Vadim 6806 Varnas, Saulius 6634
Şleahtiţchi, Maria 6244 Varta, Ion 6138
Şoimaru, Vasile 6775 Vasilache, Ala 6545
Ştefan cel Mare 6816 Vasile, Geo 6803
Ştefan, Andreea 6284 Vâlcu, Mihai 6760-61
Ştefârţă, Sorina 6226, 6291, 6314 Vicol, Carmina 6369
Ştirbu, Titus 6755 Vicol, Mihai Sultana 6779
T Vieru, Grigore 6663, 6791, 6804
Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi al Întregii
Talai, Galina 6354 Moldove 6186
Tamazlâcaru, Andrei 6572 Vladimir, Pantelei 6593
Tamazlâcaru, Elena 6616, 6631 Voitun, Aneta 6350, 6355
Tarâţeanu, Vasile 6780 Voronin, Vladimir 6248, 6708, 6734
Tarhon, Petru 6574, 6578 Vorotneac, Elena 6522, 6526
Tănase, Alexandru 6442 Vrabie, Emil 6794
Tănase, Constantin 6245-46, 6337-38 Vrânceanu, Vasile 6558
Tănase, Vera 6526 Vrăjmaşu, Dina 6617
Teodorovici, Lucian Dan 6774
Tetca, Ludmila 6750 Z
Tihai, Anatolie 6809 Zamăneagră, Valentina 6526
Tkaciuk, Mark 6734 Zamfir, Gheorghe 6618
Todiraşcu, Ştefan 6343 Zubco, Valeriu 6436, 6453
Tolmaci, Valentina 6539 Zuber, Valentina 6527
Toma, Vasile 6756
Tomac, Eugen 6207 А
Tonu, Valentina 6526
Traianus 6803 Азар, Илья 6263
Turea, Larisa 6168 Алиев, Гейдар 6297
Андрей, Сорин 6370
Ţ Андриевский, Виталий 6249
Антонович, Татьяна 6471, 6584, 6587
Ţâbuleac, Mariana 6427
Ţapoc, Vasile 6173, 6175 Б
Ţopa, Efimia 6775
Ţugui, Eduard 6296, 6318 Бабенко, Олег 6250
Ţurcan, Marina 6211, 6232 Байдауз, Алла 6141

261
Cronica articolelor de gazetă Nr 12-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 12-2009

Балан, Инга 6504 З


Баланецкий, Борис 6195
Банару, Максим 6657 Западинский, Роберт 6254-56, 6275
Белае, Кшиштоф 6391 И
Беоглу, Елена 6501-02
Березовская, Ольга 6304 Ильина, Ксения 6257-58
Берилэ, Раду 6340 Ионицэ, Вячеслав 6385
Бини, Лоренцо 6419
Бобров, Игорь 6460 К
Боднаренко, Елена 6384 Калак, Дмитрий 6303, 6306, 6406
Боннэр, Елена 6209 Каминский, Теофил 6259
Боцан, Игорь 6251 Капсамун, Иван 6654
Брага, Тудор 6605 Караман, Петр 6260
Букин, Валентин 6635 Карпов, Борис 6405
Буфтя, Елена 6503 Ковалев, Виктор 6139
В Кожокару, Максим 6655
Коломан, Елена 6606
Ван, Иван 6361 Коноплев, Роман 6261
Варшавчик, Сергей 6622 Корецкий, Захар 6362
Веверица, Лариса 6196, 6250 Косарчук, Валерий 6413
Висан, Пантелей 6356 Кочарова, Галина 6620
Влах, Ирина 6569 Красильникова, Ирина 6262, 6363, 6372
Воронин, Владимир 6252 Круду, Дина 6385
Купцов, Анатолий 6600
Г Кюркчу, Виталий 6406
Гавриш, Лора 6639