Sunteți pe pagina 1din 246

ISSN 1857-0550

BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFIIAA

NNAAŢŢIIOONNAALLĂĂ

AA

MMOOLLDDOOVVEEII

Nr 4

2008

CNCM

Chişinău 2008

MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

N ATIONAL B OOK C HAMBER OF THE R EPUBLIC OF M OLDOVA National Bibliography of

National Bibliography of Moldova

Books. Abstracts. Thesis. Magazine and newspaper articles

Published from 1958 Issued once a month

2008

Nr 4

NBCM

Chişinău 2008

MINISTERUL CULTURII ŞI TURISMULUI CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

C AMERA N AŢIONALĂ A C ĂRŢII DIN R EPUBLICA M OLDOVA Bibliografia Naţională a Moldovei

Bibliografia Naţională a Moldovei

Cărţi. Autoreferate. Teze. Articole din reviste şi ziare.

Se editează din anul 1958 Apare lunar

2008

Nr 4

CNCM

Chişinău 2008

Alcătuitori : Valentina CHITOROAGĂ Renata COZONAC Olesea ZABIACO Efimia MACRINICI Claudia BÂGU Tatiana LIVANDOVSCHI Nina MICHERIN Fevronia PASCARI Ludmila CORGHENCI

Redactor responsabil şi coordonator : Valentina CHITOROAGĂ

Design, tehnoredactare computerizată: Renata COZONAC

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Olesea Zabiaco [et al.] ; red. resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii, 2008 (Valinex SA). – ISSN 1857-0550 Nr 4, 2008. – 2008. – 246 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. stră-

ine

50 ex.

015(478)

Prefaţă – Vezi Nr 1

lb. stră- ine 50 ex. 015(478) Prefaţă – Vezi Nr 1  Camera Naţională a Cărţii

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova, 2008

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

CRONICA CĂRŢII

BOOK ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958

PUBLISHED FROM 1958

 

2008

APRILIE

NR 4

APRIL

(574-879)

0 GENERALITĂŢI

00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor

574. Gremalschi, Anatol

Informatică : manual pentru cl. a 7-a / Anatol Gremalschi, Grigore Vasilache, Ludmila Gremalschi ; comisia de evaluare : Grigore Secrieru [et al.] ;

Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2008 (Tipogr. "Balacron" SRL). – 127, [1] p. : fig., tab. ; 24 cm. 50000 ex. ISBN 978-9975-67-348-8

[2008-564]

- - 1. Informatică.

004(075.3)

575. Idem în lb. rusă : Информатика : Учеб. для 7 кл. / trad. din lb.

rom. : Arcadie Malearovici. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2008 (Tipogr. "Balacron" SRL). –

131, [1] p. : fig., tab. ; 24 cm. 3000 ex. ISBN 978-9975-67-437-9

[2008-565]

- - 1. Informatică (rusă).

004(075.3)

576. "Securitatea informaţională 2008", conf. intern. (2008 ; Chiş i-

nău). "Securitatea informaţională 2008" : Conf. intern., 16-17 apr., 2008, (ed. a 5-a jubiliară) / com. org. : Grigore Belostecinic [et al.]. – Ch. : ASEM, 2008. – 76 p. :

diagr. ; 20 cm. Antetit.: Acad. de Studii Econ. din Moldova, Lab. de Securitate Informaţio- nală. – Texte: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex. ISBN 978-9975-75-402-6

[2008-732]

5

Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008

- - 1. Securitate informaţională. 2. Tehnologii informaţionale – Asigurarea

protecţiei.

004.056(082)=135.1=161.1

01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE

577. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Mol-

dova : Cărţi. Autoreferate. Teze. Materiale bibliografice. Note muz. Publ. artă plasti-

că. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Claudia Bâgu, Valentina Chitoroagă, Ludmila Corghenci [et al.] ; red. resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă ; des. : Renata Cozonac. – Ch. :

Camera Naţională a Cărţii, 2007 ("Valinex" SRL). – 20 cm. – ISSN 1875-0550. Nr 12, 2007. – 2007. – 390 p. – Texte: lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 50 ex. – [2008-733] (2272 tit.)

015(478)

578. Catalogul publicaţiilor statistice … = Каталог статистических

публикаций … / Biroul Naţ. de Statistică al Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 12 x 17 cm. – (Statistica Moldovei). … 2008. – 2008. – 40 p. : fig. – Text paral.: lb. rom., rusă. – [2008-698]

- - 1. Publicaţii statistice – Cataloage.

017:311=135.1=161.1

02 BIBLIOTECONOMIE

579. Universitatea Liberă Internaţională din Moldova. Symposia

professorum : Materialele sesiunii şt. din 13 oct. 2007 / Univ. Liberă Intern. din Mol-

dova ; dir. publ. : Andrei Galben ; coord. şt. : Mihai Şleahtiţchi ; col. red. : Ana Guţu [et al.]. – Ch. : ULIM, 2008. – 20 cm. – (ULIM–15 ani de ascensiune). Ser. : Biblioteconomie. Informare. Documentare / red. resp. : Ludmila Corghenci. – 2008. – 83 p. : fig., tab. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 60 ex. – ISBN 978- 9975-920-71-1. – [2008-844]

- - 1. Biblioteconomie.

02:378.4(478)(082)

06 ORGANIZAŢII ŞI ALTE TIPURI DE COOPERARE. ASOCIAŢII. CONGRESE. EXPO-

ZIŢII. MUZEE

061 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii

580. Salonul Internaţional de Carte pentru Copii : Ed. a 12-a: Teatrul

Rep. de Păpuşi "Licurici", 16-19 apr. 2008: Program. Catalog / Secţia Naţ. a Consi- liului Intern. al Cărţii pentru Copii şi Tineret (IBBY), Min. Culturii şi Turismului al Rep. Moldova, Min. Educaţiei, Tineretului şi Sportului al Rep. Moldova [et al.] ; des. :

6

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Vitalie Coroban. – Ch. : "Cartier" SRL, 2008 (Tipogr. "Baştina-Radog" SRL). – 96 p. ; 20 cm.

Text paral.: lb. rom., engl.

[2008-764]

- - 1. Salonul Internaţional de Carte pentru Copii, 2008, Chişinău.

061.4:02=135.1=111

069 Muzee

581. Postică, Gheorghe

Orheiul Vechi : Museum complex in the open air. Hearth of old civilizations

and millenary history : tourist guide / Gheorghe Postică ; transl. : Iulia Postică; fot. :

Gheorghe Postică [et al.]. – Ch. : Museum Complex "Orheiul Vechi", 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – [24] p. : fot. color ; 15 x 21 cm.

[2008-660]

- - 1. Orheiul Vechi – Republica Moldova – Complex muzeal – Ghiduri

(engl.).

069(478)(036)

08 POLIGRAFII. LUCRĂRI COLECTIVE

582. "Ştiinţele socio-umanistice şi progresul tehnico-ştiinţific",

conf. şt. interuniv. (2008 ; Chişinău). Ştiinţele socio-umanistice şi progresul tehni- co-ştiinţific : Conf. şt. interuniv. : Materialele comunic. şt., 4 apr. 2008 / col. red. :

Mihai Braga [et al.] . – Ch. : UTM, 2008. – 227 p. ; 20 cm. Antetit. : Univ. Tehn. a Moldovei, Catedra Ştiinţe Socio-umane. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – 50 ex. ISBN 978-9975-45-066-9

[2008-652]

082:378.4(478)

583. "Tineretul de azi – viitorul de mâine", conf. şt. studenţească

(2008 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică studenţească "Tineretul de azi – viitorul de mâine" : dedicată aniversării 62 de la fondarea USM, 14-18 apr. 2008 : Rez. comu- nic. / com. org. : Andrei Prohin (preş.) [et al.]. – Ch. : CEP USM, 2008. – 338 p. :

fig., tab. ; 21 cm. Antetit.: Univ. de Stat din Moldova. – Texte: lb. rom., engl., fr., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 230 ex. ISBN 978-9975-70-560-8

[2008-783]

7

082:378(082)=00

Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008

087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori

584. America de Nord : [animale : carte-puzzle] : 20 piese / text : Ghe-

orghe Postolache ; pict. : Eugeniu Verebceanu. – Ch. : Carusel, 2007 (Tipogr. "Sibis

Grafica" SRL). – [12] p. : il. color ; 21 cm. – (Fauna continentelor) (Carte puzzle :

colorează imaginea de sub puzzle).

F. f. de tit. – 5000 ex.

ISBN 978-9975-104-24-1 (cartonată)

[2008-604]

- - 1. Carte puzzle.

087.5:591.5

585. America de Sud : [animale : carte puzzle] : 20 piese / text : Ghe-

orghe Postolache ; pict. : Eugeniu Verebceanu. – Ch. : Carusel, 2007 (Tipogr. "Sibis

Grafica" SRL). – [12] p. : il. color ; 21 cm. – (Fauna continentelor) (Carte puzzle :

colorează imaginea de sub puzzle).

F. f. de tit. – 5000 ex.

ISBN 978-9975-104-23-4 (cartonată)

[2008-606]

- - 1. Carte puzzle.

087.5:591.5

586. Animale : [carte jucărie] / pict. : Svetlana Mânăscurtă. – [Ch.] : Iu-

nie Prim, [2008]. – [10] p. : il. color ; 8 x 10 cm.

F. f. de tit. – 2500 ex.

ISBN 978-9975-9993-9-5 (eronat) (cartonată)

[2008-611]

- - 1. Carte jucărie.

087.5:636

587. Ghiozdanul preşcolarului : Abecedar. – Ch. : Carusel, 2008

(Tipogr. "Sibis Grafica" SRL). – 30 cm. – (Învăţăm alfabetul). – 8 broşuri cu încă 14

într-o cutie comună. – ISBN 978-9975-9754-8-3. Lecţia Nr 1. – 2008. – [4] p. : il., il. color. – F. f. de tit. – 5000 ex. – ISBN 978-9975-9754-9-0. – [2008-582]

- - 1. Abecedare pentru preşcolari.

087.5:811.135.1

588. Lecţia Nr 2. – 2008. – [4] p. : il., il. color. – F. f. de tit. – 5000 ex. –

ISBN 978-9975-104-00-5. – [2008-583]

- - 1. Abecedare pentru preşcolari.

087.5:811.135.1

589. Lecţia Nr 3. – 2008. – [4] p. : il., il. color. – F. f. de tit. – 5000 ex. –

ISBN 978-9975-104-01-2. – [2008-584]

8

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

- - 1. Abecedare pentru preşcolari

087.5:811.135.1

590. Lecţia Nr 4. – 2008. – [4] p. : il., il. color. – F. f. de tit. – 5000 ex. –

ISBN 978-9975-104-02-9. – [2008-585]

- - 1. Abecedare pentru preşcolari.

087.5:811.135.1

591. Lecţia Nr 5. – 2008. – [4] p. : il., il. color. – F. f. de tit. – 5000 ex. –

ISBN 978-9975-104-03-6. – [2008-586]

- - 1. Abecedare pentru preşcolari.

087.5:811.135.1

592. Lecţia Nr 6. – 2008. – [4] p. : il., il. color. – F. f. de tit. – 5000 ex. –

ISBN 978-9975-104-04-3. – [2008-587]

- - 1. Abecedare pentru preşcolari.

087.5:811.135.1

593. Lecţia Nr 7. – 2008. – [4] p. : il., il. color. – F. f. de tit. – 5000 ex. –

ISBN 978-9975-104-05-0. – [2008-588]

- - 1. Abecedare pentru preşcolari.

087.5:811.135.1

594. Lecţia Nr 8. – 2008. – [4] p. : il., il. color. – F. f. de tit. – 5000 ex. –

ISBN 978-9975-104-06-7. – [2008-589]

- - 1. Abecedare pentru preşcolari.

087.5:811.135.1

595. Ghiozdanul preşcolarului : Învăţăm adunarea. – Ch. : Carusel,

2008 (Tipogr. "Sibis Grafica" SRL). – 30 cm. – 7 broşuri cu încă 15 într-o cutie co- mună. – ISBN 978-9975-104-07-4. Lecţia Nr 1. – 2008. – [4] p. : il., il. color. – F. f. de tit. – 5000 ex. – ISBN 978-9975-104-08-1. – [2008-590]

- - 1. Aritmetica pentru preşcolari.

087.5:51

596. Lecţia Nr 2. – 2008. – [4] p. : il., il. color. – F. f. de tit. – 5000 ex. –

ISBN 978-9975-104-09-8 – [2008-591]

- - 1. Aritmetica pentru preşcolari.

087.5:51

597. Lecţia Nr 3. – 2008. – [4] p. : il., il. color. – F. f. de tit. – 5000 ex. –

ISBN 978-9975-104-10-4. – [2008-592]

- - 1. Aritmetica pentru preşcolari.

9

087.5:51

Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008

598. Lecţia Nr 4. – 2008. – [4] p. : il., il. color. – F. f. de tit. – 5000 ex. –

ISBN 978-9975-104-11-1. – [2008-593]

- - 1. Aritmetica pentru preşcolari.

087.5:51

599. Lecţia Nr 5. – 2008. – [4] p. : il., il. color. – F. f. de tit. – 5000 ex. –

ISBN 978-9975-104-12-8. – [2008-594]

- - 1. Aritmetica pentru preşcolari.

087.5:51

600. Lecţia Nr 6. – 2008. – [4] p. : il., il. color. – F. f. de tit. – 5000 ex. –

ISBN 978-9975-104-13-5. – [2008-595]

- - 1. Aritmetica pentru preşcolari.

087.5:51

601. Lecţia Nr 7. – 2008. – [4] p. : il., il. color. – F. f. de tit. – 5000 ex. –

ISBN 978-9975-104-14-2. – [2008-596]

- - 1. Aritmetica pentru preşcolari.

087.5:51

602. Ghiozdanul preşcolarului : Învăţăm scăderea. – Ch. : Carusel,

2008 (Tipogr. "Sibis Grafica" SRL). – 30 cm. – 7 broşuri cu încă 15 într-o cutie co- mună. – ISBN 978-9975-104-15-9. Lecţia Nr 1. – 2008. – [4] p. : il., il. color. – F. f. de tit. – 5000 ex. – ISBN 978-9975-104-16-6. – [2008-597]

- - 1. Aritmetica pentru preşcolari.

087.5:51

603. Lecţia Nr 2. – 2008. – [4] p. : il., il. color. – F. f. de tit. – 5000 ex. –

ISBN 978-9975-104-17-3. – [2008-598]

- - 1. Aritmetica pentru preşcolari.

087.5:51

604. Lecţia Nr 3. – 2008. – [4] p. : il., il. color. – F. f. de tit. – 5000 ex. –

ISBN 978-9975-104-18-0. – [2008-599]

- - 1. Aritmetica pentru preşcolari.

087.5:51

605. Lecţia Nr 4. – 2008. – [4] p. : il., il. color. – F. f. de tit. – 5000 ex. –

ISBN 978-9975-104-19-7. – [2008-600]

- - 1. Aritmetica pentru preşcolari.

087.5:51

606. Lecţia Nr 5. – 2008. – [4] p. : il., il. color. – F. f. de tit. – 5000 ex. –

ISBN 978-9975-104-20-3. – [2008-601]

- - 1. Aritmetica pentru preşcolari.

10

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

087.5:51

607. Lecţia Nr 6. – 2008. – [4] p. : il., il. color. – F. f. de tit. – 5000 ex. –

ISBN 978-9975-104-21-0. – [2008-602]

- - 1. Aritmetica pentru preşcolari.

087.5:51

608. Lecţia Nr 7. – 2008. – [4] p. : il., il. color. – F. f. de tit. – 5000 ex. –

ISBN 978-9975-104-22-7. – [2008-603]

- - 1. Aritmetica pentru preşcolari.

087.5:51

609. Fructe : [carte jucărie] / pict. : Svetlana Mânăscurtă. – [Ch.] : Iunie

Prim SRL, [2008]. – [10] p. : il. color ; 8 x 10 cm.

F. f. de tit. – 2500 ex.

ISBN 978-9975-9993-2-8 (cartonată)

[2008-608]

- - 1. Carte jucărie.

087.5:634

610. Jucării : [carte jucărie] / pict. : Svetlana Mânăscurtă. – [Ch.] : Iunie

Prim SRL, [2008]. – [10] p. : il. color ; 8 x 10 cm.

F. f. de tit. – 2500 ex.

ISBN 978-9975-4004-0-4 (cartonată)

[2008-607]

- - 1. Carte jucărie.

087.5

611. Legume : [carte jucărie] / pict. : Svetlana Mânăscurtă. – [Ch.] : Iu-

nie Prim SRL, [2008]. – [10] p. : il. color ; 8 x 10 cm.

F. f. de tit. – 2500 ex.

ISBN 978-9975-9993-7-3 (cartonată)

[2008-609]

- - 1. Carte jucărie.

087.5:635

612. Moldovanu, Victoria

Engleza pentru copii / Victoria Moldovanu, Rodica Ţîbîrnă. – Ch. :

Lyceum, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 63 p. ; 24 cm. 5000 ex. ISBN 978-9975-48-030-7

[2008-637]

- - 1. Limba engleză pentru copii.

11

087.5:811.111

Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008

613. Păsări : [carte jucărie] / pict. : Svetlana Mânăscurtă. – [Ch.] : Iunie

Prim SRL, [2008]. – [10] p. : il. color ; 8 x 10 cm.

F. f. de tit. – 2500 ex.

ISBN 978-9975-9993-9-7 (cartonată)

[2008-610]

- - 1. Carte jucărie.

087.5:636

614. Rase de câini : [carte puzzle] / texte : Gheorghe Postolache ; prez.

graf. : Ion Buza. – Ch. : Carusel, 2008 ("Sibis Grafica" SRL). – [12] p. : il. color ; 21 cm. – (Carte-puzzle : colorează imaginea de sub puzzle).

F. f. de tit. – 5000 ex

ISBN 978-9975-104-25-8 (cartonată)

[2008-605]

- - 1. Carte puzzle.

615. Ursache, Silvia

087.5:599.742.1

Ce creşte în grădină-1 : Carte de colorat / Silvia Ursache. – Ch. : Silvius

Libris ("Sica & V" SRL), [2008] (Tipogr. Ed. "Universul"). – [18] p. : il. color ; 20 cm. – (Bună ziua, lume, vreau să-ţi spun pe nume).

F. f. de tit.

ISBN 978-9975-103-30-5

[2008-576]

- - 1. Cărţi de colorat.

616. Ursache, Silvia

087.5

Ce creşte în grădină-2 : Carte de colorat / Silvia Ursache. – Ch. : Silvius Libris ("Sica & V" SRL), [2008] (Tipogr. Ed. "Universul"). – [18] p. : il. color ; 20 cm. – (Bună ziua, lume, vreau să-ţi spun pe nume).

F. f. de tit.

ISBN 978-9975-103-31-2

[2008-577]

- - 1. Cărţi de colorat.

617. Ursache, Silvia

087.5

Ce creşte în livadă : Carte de colorat / Silvia Ursache. – Ch. : Silvius Libris ("Sica & V" SRL), [2008] (Tipogr. Ed. "Universul"). – [18] p. : il. color ; 20 cm. – (Bu- nă ziua, lume, vreau să-ţi spun pe nume).

F. f. de tit.

ISBN 978-9975-103-28-2 (eronat)

[2008-578]

12

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

- - 1. Cărţi de colorat.

618. Ursache, Silvia

087.5

Ghici cine-i ? : Carte de colorat / Silvia Ursache ; des. : Radu Diordiev. – Ch. : Silvius Libris ("Sica & V" SRL), [2008] (Tipogr. Ed. "Universul"). – 24 cm. – (Doiniţa pictoriţa).

Vol. 1 : [Elefantul. Ariciul. Veveriţa]. – [2008]. – [18] p. : il., il. color. – F. f. de tit. – ISBN 978-9975-9816-5-1 (eronat). – [2008-579]

- - 1. Cărţi de colorat.

087.5

619. Vol. 2 : [Girafa. Maimuţa. Câinele Dingo]. – [2008]. – [18] p. : il., il.

color. – F. f. de tit. – ISBN 978-9975-9816-6-8 (eronat). – [2008-580]

- - 1. Cărţi de colorat.

087.5

620. Vol. 3 : [Bufniţa. Pelicanul. Condorul]. – [2008]. – [18] p. : il., il. co-

lor. – F. f. de tit. – ISBN 978-9975-103-22-0 (eronat). – [2008-581]

- - 1. Cărţi de colorat.

087.5

621. Vol. 4. – 2008. – [18] p. : il., il. color. – F. f. de tit. – 3000 ex. –

ISBN 978-9975-103-23-7. – [2008-571]

- - 1. Cărţi de colorat.

622. Ursache, Silvia

087.5

Stratul de zarzavaturi : Carte de colorat / Silvia Ursache. – Ch. : Silvius Libris ("Sica & V" SRL), [2008] (Tipogr. Ed. "Universul"). – [18] p. : il. color ; 20 cm. – (Bună ziua, lume, vreau să-ţi spun pe nume). F. f. de tit.

ISBN 978-9975-103-32-9 (eronat)

[2008-575]

- - 1. Cărţi de colorat.

087.5

623. Моите корени : Учеб. за 1-2 клас : История, култура и тради-

ции на българския народ / Елена Рацеева, Николай Червенков, Екатерина

Дериволкова [и др.]. – Ch. : Univers Pedagogic, 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 159, [1] p. : il. color ; 24 cm. 2500 ex. ISBN 978-9975-48-047-5

[2008-802]

- - 1. Bulgaria – Istorie – Cultură – Tradiţii (bulg.).

13

Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008

087.5:908(497.2)

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE

1/14 FILOZOFIE

624. Labandara : [Восход Нового Начала] : Посвящается человече-

ству / Fiorm, Higzot, Suntern [et al.]. – К. : Б. и., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). –

520 p. : il. ; 18 cm. – (Вселенский Воин Света : Римлихар).

Numele adevărat al aut.: Pruteanu Tudor, Guşevatii Victor, Dimcea Veaceslav [et al.]. – 1000 ex. ISBN 978-9975-78-583-9 (în cop. tare)

[2008-644]

- - 1. Filosofia vieţii spirituale (rusă).

1/13

625. Saxon : [Триумф Воинов Света] : Посвящается человечеству /

Fiorm, Higzot, Suntern [et al.]. – К. : Б. и., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 256 p.

: il. ; 18 cm. – (Вселенский Воин Света : Римлихар). Numele adevărat al aut.: Pruteanu Tudor, Guşevatii Victor, Dimcea Veaceslav [et al.]. – 1000 ex. ISBN 978-9975-78-584-6 (în cop. tare)

[2008-645]

- - 1. Filosofia vieţii spirituale (rusă).

1/13

626. ZahamaziZ : [Начало Конца. Начало Света] : Посвящается

человечеству / Fiorm, Higzot, Suntern. – Ed. a 2-a. – К. : Б. и., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 460 p. : il. ; 18 cm. – (Вселенский Воин Света : Римлихар). Numele adevărat al aut.: Pruteanu Tudor, Guşevatii Victor, Dimcea Veaceslav. – 1000 ex. ISBN 978-9975-78-582-2 (în cop. tare)

[2008-643]

- - 1. Filosofia vieţii spirituale (rusă).

1/13

627. Древний Сион : Посвящается человечеству / Fiorm, Higzot,

Suntern [et al.]. – К. : Б. и., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 416 p. : il. ; 18 cm. – (Вселенский Воин Света : Римлихар). Numele adevărat al aut.: Pruteanu Tudor, Guşevatii Victor, Dimcea Veaceslav [et al.]. – 1000 ex. ISBN 978-9975-78-585-3 (în cop. tare)

[2008-646]

- - 1. Filosofia vieţii spirituale (rusă).

14

1/13

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

628. Морару, Вячеслав

Гадание на картах : в шутку и всерьез / Вячеслав Морару. – [К. : Б. и. ; Дублин : Б. и.], 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 11, [102] p. : il. ; 13 x 17 cm. – (Торговая марка "Черо"). 3000 ex. ISBN 978-9975-78-616-4

[2008-640]

- - 1. Percepţie ocultă – Ghicitul în cărţi (rusă).

629. Biblia

2 RELIGIE. TEOLOGIE

22 BIBLIA

133.3

Biblia, sau Sfânta Scriptură a Vechiului şi Noului Testament : Cu trimiteri / Soc. Biblică Interconfesională din Rep. Moldova. – Ch. : Soc. Biblică Interconfesio- nală din Rep. Moldova, 2003 (Tipogr. Soc. Biblice din Coreea). – 1223 p. ; 27 cm. Prezentare în teacă de piele. – 900 ex. ISBN 9975-909-15-9

[2008-741]

- - 1. Biblia.

222/225

23/28 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ

630. Cojocaru, Viorel

Voluntariatul în biserica ortodoxă / Viorel Cojocaru ; com. red. : Ioan Mutu [et al.] ; Misiunea Socială "Diaconia" a Mitropoliei Basarabiei". – Ch. : S. n., 2008

(Tipogr. "Prag-3" SRL). – 78 p. ; 20 cm. Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr. în notele de subsol

[2008-570]

- - 1. Voluntariat creştin.

266.3

631. Locaşurile sfinte din Protopopiatul Municipiului Chişinău / ed. în-

grijită de Protoiereul Mitrofor Zosima Toia ; des.-fot. : Ion Niţă. – [Ch. : S. n., 2008

(Combinatul Poligr.)]. – 40, [1] p. : fot. color ; 30 cm. F. f. de tit.

[2008-763]

- - 1. Biserici creştine – Municipiul Chişinău – Istorie.

26/28(478-21)(091)

632. Tipicon : [rânduieli şi indicaţii pentru slujbele bisericeşti]. – Ch. : S.

n., 2007 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 692 p. ; 30 cm.

15

Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008

1000 ex.

ISBN 978-9975-80-064-8 (în cop. tare)

[2008-831]

- - 1. Tipicon.

29 RELIGII NECREŞTINE

633. Rubinstein, Revecca

26/28

Miturile Egiptului Antic / Revecca Rubinstein ; trad. de V. Mândâcanu ;

cop. : Mihai Bacinschi. – Ch. : Arc, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 125, [1] p. :

il. ; 20 cm.

1000 ex.

ISBN 978-9975-61-450-4

[2008-621]

- - 1. Mituri – Egiptul Antic.

292(32)

3 ŞTIINŢE SOCIALE

31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE

316 Sociologie 316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale

634. Plugaru, Lilia

Capitalul uman în contextul transformărilor sociale : [studiu] / Lilia Plugaru

; sub red. şt. a lui Timuş Andrei. – Ch. : S. n., 2008 (Centrul Ed. al UASM). – 198 p. :

fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 181-197 (282 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-64-112-8

[2008-573]

- - 1. Schimbări sociale.

635. Rusnac, Svetlana

316.42

Particularităţile orientărilor valorice şi trebuinţelor de bază ale tinerilor din comunitatea LGBT / Svetlana Rusnac, Svetlana Clivadă ; Centrul de Informaţii "GenderDoc-M". – Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 198 p. : fig., tab. ; 20 cm.

Tit. pe cop., text paral.: lb. rom., rusă. – Bibliogr.: p. 97, 198 şi în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al Fondului "Cordaid", conducerea şt. a Inst. de Formare şi Cercet. Socială, ULIM. – 350 ex. ISBN 978-9975-78-631-7

16

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

[2008-863]

- - 1. Orientare homosexuală.

316.6 Psihologie socială

636. Руснак, Светлана

316.346.2-055.3=135.1=161.1

Сексуальные меньшинства : социальные установки и информирован- ность общества / Светлана Руснак, Светлана Кливадэ ; Центр информ. "Ген- дерДок-М". – К. : Б. и., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 172 p. : fig., tab., diagr.; 20 cm.

Tit. pe cop., text paral.: lb. rom., rusă. – Изд. при фин. поддержке Фонда "Кордайд", OSI (Open Society Inst.), ILGA-Europe. – 200 ex. ISBN 978-9975-78-594-5 (eronat)

[2008-630]

- - 1. Atitudini sociale – Minorităţi sexuale.

316.64:613.885

316.7 Sociologia culturii. Contextul cultural al vieţii sociale

637. Comunicarea publică : concepte şi interpretări : Culeg. de texte-

prelegeri / Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunic.,

Catedra Comunicare ; coord. : Valentin Dorogan. – Ch. : CEP USM, 2007. – 21 cm. – (Colecţia "Comunicare”). – ISBN 978-9975-70-392-5. Vol. 4. – 2007. – 95 p. : il., tab. – Texte: lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşi- tul art. şi în notele de subsol. – 50 ex. – ISBN 978-9975-70-394-9. – [2008-781]

- - 1. Comunicare publică.

32 POLITICĂ

638. Cornea, Sergiu

316.77(075.8)=135.1=161.1

Introducere în politologie : [pentru uzul studenţilor] / Sergiu Cornea ; Univ.

de Stat "B. P. Hasdeu" din Cahul. – Cahul : S. n., 2008 (Tipogr. "Turnul Vechi" SRL). – 265 p. : tab. ; 21 cm. Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 100 ex. ISBN 978-9975-9839-4-5

[2008-701]

- - 1. Politologie.

639. Ţîrdea, Bogdan

32(075.8)

Politologie : Curs de prelegeri / Bogdan Ţîrdea, Larisa Noroc ; resp. de ed. : Valentin Rusnac. – Ed. a 2-a, rev. şi adăugată. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 288 p. : fig., tab. ; 21 cm.

17

Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008

Bibliogr.: p. 285-286 şi în notele de subsol. – 500 ex. ISBN 978-9975-66-065-5

[2008-656]

- - 1. Politologie.

32(075.8)

323/324 Politică internă

640. Biroul Relaţii Interetnice = Бюро межэтнических отношений =

Bureau of Interethnic Relations / Biroul Relaţii Interetnice al Rep. Moldova ; alcăt. :

Tatiana Levandovskaia, Sofia Torlac ; trad. : Lidia Mantorova, Victoria Zavulan. – Ch. : "Baştina-Radog" SRL, 2008. – 13, [2] p. : fot. color ; 30 cm. Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – F. f. de tit.

[2008-881]

- - 1. Biroul Relaţii Interetnice al Republicii Moldova.

323.1(478)=135.1=111=161.1

323/324(478) Politica internă a Republicii Moldova

641. 100 of the most pressing issues in the Republic of Moldova in 2007

: [situaţia social-politică] / Ion Marandici, Dumitru Lazur, Ion Guzun [et al.] ; coord. :

Ghenadie Mocanu ; The Inst. for Development and Social Initiatives (IDSI) "Viitorul". – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 236 p. : fig., tab. ; 30 cm. Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al Friedrich Ebert Foundation. – 50 ex. ISBN 978-9975-80-133-1

[2008-818]

- - 1. Situaţie social-politică – Republica Moldova (engl.).

323/324(478)

Statul moldovenesc : continuitatea devenirii şi consolidării. – Vezi Nr 852.

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă

642. Mareş, Nicolae

Încă Polonia… : [prezenţe culturale româno-polone, raporturi bilaterale /

Nicolae Mareş. – Ch. : Prut Internaţional, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 403, [5] p. : il. ; 20 cm. Bibliogr. în notele de subsol ISBN 978-9975-69-966-2 (Prut Internaţional). – ISBN 978-973-9047-07-4 (Colosseum)

[2008-853]

- - 1. Polonia – Relaţii culturale – România. 2. România – Relaţii culturale – Polonia. 3. Literatură poloneză – Critică şi interpretare.

327(438+498)+821.162.1.09

18

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

327(478) Politică externă a Republicii Moldova

643. Moldova şi UE în contextul Politicii Europene de Vecinătate. Rea-

lizarea Planului de Acţiuni UE – Moldova : (febr. 2005 – ian. 2008) / Asoc. pentru

Democraţie Participativă ADEPT şi Expert-Grup ; ed. de Sergiu Buşcaneanu. – Ch. :

Arc, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 179 p. : fig., tab. ; 20 cm. Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei Soros Moldova. – 1500 ex. ISBN 978-9975-61-454-2

[2008-625]

- - 1. Politică externă – Uniunea Europeană – Republica Moldova. 2. Uni- unea Europeană – Republica Moldova – Relaţii externe.

327(478)+061.1EU

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE

644. Capaţina, Grigori

Geo-economie : [pentru uzul studenţilor] / Grigori Capaţina ; Acad. de Administrare Publică pe Lângă Preş. Rep. Moldova, Catedra Econ. şi Management Public. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. ÎI "Alina Scorohodova"). – 290 p. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 289-290 (20 tit.). – F. f. de tit. – 300 ex. ISBN 978-9975-9688-1-2

[2008-651]

- - 1. Geo-economie.

33(075.8)

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii

645. Ardeleanu, Dorina

Munca neremunerată în folosul comunităţii : Ghidul primarului / Dorina Ardeleanu, Xenofon Ulianovschi ; coord. : Olga Lunev ; Inst. de Reforme Penale. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2008. – 55, [1] p. ; 10 x 15 cm. Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei Soros Moldova. – 1300 ex. ISBN 978-9975-80-126-3 Gratuit. – [2008-826]

- - 1. Muncă neplătită.

331.314:35.08(036)

336 Finanţe

646. Banca Comercială "Energbank" Societate pe Acţiuni. Raportul

/ Banca Comercială "Energbank" Socie-

anual = Годовой отчет = Activity report

tate pe Acţiuni. – [Ch. : S. n., 2008] (Combinatul Poligr.). – 30 cm.

19

Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008

2007. – 2007. – 39 p. : diagr. – Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – F. f. de tit. – [2008-810]

- - 1. Banca Comercială "Energbank" Societate pe Acţiuni – Raport, 2007.

647. Casian, Angela

336.71(478)(047)=135.1=111=161.1

Gestiunea finanţelor publice : Note de curs / Angela Casian ; Acad. de Studii Econ. din Moldova, Catedra "Finanţe şi Asigurări". – Ch. : ASEM, 2008. – 163 p. : fig., tab. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 160-163 (53 tit.) şi la sfârşitul temelor. – 100 ex. ISBN 978-9975-75-392-0

[2008-876]

- - 1. Finanţe publice.

648. Cobzari, Ludmila

336.1/.5(075.8)

Aspecte privind stabilitatea sistemului bancar : monogr. / Ludmila Cobzari, Mariana Cucu ; Acad. de Studii Econ. din Moldova, Fac. "Finanţe", Catedra "Finanţe şi Asigurări". – Ch. : Dep. Ed.-poligr. al ASEM, 2008. – 224 p. : scheme, tab. ; 20

cm.

Bibliogr.: p. 194-221 (283 tit.) şi în notele de subsol. – 50 ex. ISBN 978-9975-75-398-2

[2008-879]

- - 1. Sistem bancar.

649. Cociug, Victoria

336.71

Control şi audit intern bancar : Curs universitar / Victoria Cociug, Olga

Timofei ; Acad. de Studii Econ. din Moldova, Catedra "Bănci şi Activitatea Bancară". – Ch. : ASEM, 2008. – 118 p. : tab. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 117-118 (25 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-75-391-3

[2008-875]

- - 1. Bănci – audit intern. 2. Audit intern bancar.

650. Cociug, Victoria

336.71(075.8)

Management bancar : Culegeri de probleme / Victoria Cociug, Liliana Ci- nic, Olga Timoftei ; Acad. de Studii Econ. din Moldova, Catedra "Bănci şi activitate bancară". – Ch. : ASEM, 2008. – 137 p. : fig., tab. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 136-137 (23 tit.) şi în notele de subsol. – 200 ex. ISBN 978-9975-75-393-7

[2008-877]

- - 1. Bănci – Management – Culegere de probleme.

20

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

651. Graur, Anatol

336.7(076.5)

Practicum la contabilitatea impozitelor / Anatol Graur, Maria Ratcov ;

Acad. de Studii Econ. din Moldova, Catedra "Contabilitate şi Audit". – Ch. : ASEM, 2008. – 270 p. : tab. ; 29 cm. Bibliogr.: p. 269-270. – În red. aut. – 300 ex. ISBN 978-9975-75-386-9

[2008-846]

- - 1. Contabilitatea impozitelor.

336.226:657(076.5)

652. Taxation in Moldova : Information for companies operating inter-

nationally … – [Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL)]. – 29 cm.

… 2008. – 2008. – 33 p. : tab. – [2008-699]

- - 1. Taxe – Republica Moldova (engl.).

336.22(478)

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea eco- nomiei. Producţie. Servicii. Preţuri.

653. Republic of Moldova … : State of the Country Report / Centru

Analitic Independent "Expert Grup" ; general coord. : Valeriu Prohniţchi ; acad. coord. : Alex Oprunenco ; transl. : Veaceslav Musteaţa, Marin Şalaru. – Ch. : S. n.,

2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 30 cm.

… 2007. – 2008. – 273 p. : fig., tab. – Bibliogr.: p. 272-273 (46 tit.). – 300 ex. – ISBN 978-9975-80-132-4. – [2008-817]

- - 1. Situaţie economică, social-politică – Republica Moldova (engl.).

338.48 Turism

338:316(478)(082)

654. Roco Tour : [Agenţie turistică]. – [Ch. : S. n.,] 2008 (Combinatul

Poligr.). – 99 p. : fot. color ; 31 cm. Text: lb. rusă. – F. f. de tit. – În cop. tare

[2008-789]

- - 1. Turism – Imagini.

338.48(084.1)

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova

655. Пойсик, Михаил

Промышленность Молдовы : вчера, сегодня, завтра / Михаил Пойсик ; Акад. Наук Молдовы, Ин-т Экон., Финансов и Статистики. – К. : Б. и., 2008 (Complexul Ed.-poligr. al IEFS). – 75 p. : diagr., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 74-75 (44 tit.) şi în notele de subsol. – 100 ex.

21

Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008

ISBN 978-9975-9562-7-7

[2008-647]

- - 1. Industria Republicii Moldova – Economie (rusă).

338.45:66(478)

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială 339.1 Probleme generale. Piaţă

656. Berzan, V.

Piaţa liberalizată de energie electrică. Structura, mecanismul de formare a

preţurilor şi instrumente de management a riscului / V. Berzan, S. Rimschi ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Energetică. – Ch. : S. n., 2007 (Tipogr. AŞM). – 88 p. : fig., tab. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 80-82 (43 tit.). – 200 ex. ISBN 978-9975-62-220-2

[2008-747]

- - 1. Piaţă de energie electrică – Liberalizare.

657. Jamba, Afinoghent

339.13:620.9

Merceologia produselor agricole : [pentru uzul studenţilor] / Afinoghent Jamba ; Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Cen- trală"). – 256 p. : fig., tab. ; 25 cm. Bibliogr.: p. 248-251 (61 tit.). – 500 ex. ISBN 978-9975-78-425-2 (în cop. tare)

[2008-856]

- - 1. Merceologie – Produse agricole. 2. Produse agricole – Merceologie.

658. Иовв, Татьяна

339.166.8(075)

Сущность и техника спекулятивных операций на рынке капитала / Татьяна Иовв ; Молд. Экон. Акад., Фак. "Финансы", Каф. "Инвестиции и рынки капитала". – К. : ASEM, 2008. – 269 p. : graf., tab., [25] p. diagr., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 262-269 (70 tit.). – În red. aut. – 50 ex. ISBN 978-9975-75-395-1

[2008-878]

- - 1. Comerţ speculativ (rusă).

339.163.4(075)

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ

340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare

659. Baciu, Gheorghe

22

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Expertiza medico-legală a cadavrului şi persoanei : (Ghid practic) / Ghe- orghe Baciu ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Medicină Legală. – Ch. : CEP "Medicina", 2008. – 178 p. : fig. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 175-176 (17 tit.). – 300 ex. ISBN 978-9975-915-35-9

[2008-807]

- - 1. Expertiză medico-legală.

340.66(076.5)

341 Drept internaţional

660. Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Hotărârile şi deciziile

Curţii Europene a Drepturilor Omului în cauzele moldoveneşti / resp. de ed. : Vlad Gribincea. – Ch. : Cartier, 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 25 cm. – (Colecţia "Cartier juridic" / coord. de Viorel Frunză). – ISBN 978-9975-79-445-9. Vol. 4 : 1 ian. 2006 – 31 dec. 2006. – 2007. – 437, [3] p. – Bibliogr. în no- tele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului din Suedia. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-79-455-8 (în cop. tare). – [2008-

619]

- - 1. Drepturile omului – Hotărâri – Decizii. 2. Curtea Europeană a Dreptu- rilor Omului – Hotărâri – Decizii.

341.64(094):342.72/.73(478)

661. Normele CPT : [Com. European pentru Prevenirea Torturii şi a

Pedepselor sau Tratamentelor Inumane sau Degradante] : Capitole din Rapoartele

Generale ale CPT / Comitetul European pentru Prevenirea Torturii şi a Pedepselor sau Tratamentelor Inumane sau Degradante (CPT), Biroul de Informare al Consiliu- lui Europei în Moldova. – Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 87 p. ; 20

cm.

Bibliogr. în notele de subsol ISBN 978-9975-78-591-4 Gratuit. – [2008-854]

- - 1. Drepturile omului – Prevenirea pedepsei.

341.231.14:343.81

662. Reprezentanţele organizaţiilor internaţionale în Republica Moldo-

va : St. şt. / colectiv de aut. : Victoria Arhiliuc, Natalia Chirtoacă, Cristina Ceban [et al.] ; red. şt. : Victoria Arhiliuc ; Inst. de Istorie, Stat şi Drept al Acad. de Ştiinţe a

Moldovei, Secţ. Drept Intern. şi Relaţii Intern. – Ch. : CEP USM, 2008. – 266 p. :

tab. ; 24 cm. Bibliogr. în notele de subsol. – 100 ex. ISBN 978-9975-70-481-6

[2008-785]

- - 1. Organizaţii internaţionale – Republica Moldova.

23

Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008

341.12

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ

663. Республика Молдова. Конституция (1994). Конституция Рес-

публики Молдова : Принята 29 июля 1994 г. : (с изменениями и доп. внесенны-

ми до 20 сент. 2006 г.). – К. : Б. и., 2008 (Tipogr. "Continental Grup" SRL). – 56 p. ; 11 x 14 cm. 500 ex. ISBN 9975-922-80-5 (eronat)

[2008-560]

- - 1. Constituţia Republicii Moldova (rusă).

342.4(478)

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică

664. Echitate şi siguranţă = Equity and safety : Raport de activitate : [a

Inst. de Reforme Penale] / Inst. de Reforme Penale. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 36, [1] p. : fot. color ; 29 cm. Text paral.: lb. rom., engl. – F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financ. al Agen- ţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Intern., Fundaţia Soros Moldova

[2008-849]

- - 1. Pedepse penale – Reforme.

665. Golubenco, Gheorghe

343.8(047)

Criminalistică : obiect, sistem, istorie : St. monogr. : [pentru uzul studenţi- lor] / Gheorghe Golubenco ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Ch. : S. n., 2008

(F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 215 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr. la sfârşitul cap. şi în notele de subsol. – 1000 ex. ISBN 978-9975-78-597-6 (în cop. tare)

[2008-620]

- - 1. Criminalistică.

666. Macari, Nadejda

343.98(075.8)

Soluţii practice şi legale pentru victimele violenţei în familie / Nadejda Macari ; Asoc. Avocaţilor Americani/Iniţiativa pentru Supremaţia Legii, AO "Refugiul Casa Mărioarei". – [Ch. : S. n.,] 2008. – 27 p. ; 20 cm. – (Cunoaşte-ţi drepturile). Apare cu sprijinul Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională

(USAID)

[2008-806]

- - 1. Violenţă în familie – Prevenire – Sfaturi practice.

667. Pareniuc, Alexandru

24

343.54(083.132)

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Prevenirea şi descoperirea escrocheriilor : [pentru uzul studenţilor] / Ale- xandru Pareniuc, Alexei Pungă ; Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova, Acad.

"Ştefan cel Mare". – Ch. : Acad. "Ştefan cel Mare" a MAI, 2008. – 64 p. : tab. ; 21

cm.

Bibliogr.: p. 64 (23 tit.) şi în notele de subsol. – 50 ex. ISBN 978-9975-930-34-5

[2008-649]

- - 1. Escrocherii – Prevenire – Descoperire.

343.71(075)

668. "Tendinţe globale şi regionale ale terorismului la etapa con-

temporană. Probleme de cooperare a poliţiei în contracararea terorismului", conf. şt.-practică intern. (2007 ; Chişinău). Tendinţe globale şi regionale ale tero- rismului la etapa contemporană. Probleme de cooperare a poliţiei în contracararea terorismului = Мировые и региональные тенденции современного терроризма.

Проблемы сотрудничества правоохранительных органов в сфере антитерро- ристической деятельности = Gegenwärtige globale und regionale Tendenzen des Terrorismus : Probleme der polizeilichen zusammenarbeite im bereich der antiterro- ristischen Tätigkeit : Materiale ale Conf. şt.-practice intern., 28 iun. 2007 / col. red. :

Igor Bodorin (preş.) [et al.]. – Ch. : Acad. "Ştefan cel Mare" a MAI a RM, 2007. – 163, [1] p. ; 24 cm. Antetit.: Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova, Acad. "Ştefan cel Mare", Fundaţia Hanns Seidel (Germania). – Texte lb.: rom., germ., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. ISBN 978-9975-930-23-9 (eronat)

[2008-650]

- - 1. Terorism – Contracarare.

669. Белый, Н. А.

343.326:351.74(082)=135.1=112.2=161.1

Методическое пособие для изучения специального курса "Пенитен- циарное право Республики Молдова" / Н. А. Белый ; под ред. Трофима Карпо- ва, Оксаны Ротару ; Междунар. независ. ун-т Молдовы, Фак. права, Каф. Уго- лов. права. – К. : Б. и., 2008 (Тип. Изд. Центра ULIM). – 115 p. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 9-12 (48 tit.) şi la sfârşitul temelor. – 50 ex. ISBN 978-9975-920-67-4

[2008-842]

- - 1. Pedeapsă (drept penal) – Republica Moldova (rusă).

670. Белый, Н. А.

343.81(478)(076.5)

Некоторые проблемы правоприменительной деятельности в Респуб- лике Молдова / Н. А. Белый ; под ред. Оксаны Ротару ; Междунар. независи-

25

Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008

мый ун-т Молдовы (ULIM), Фак. права. – К. : Б. и., 2008 (Тип. Изд. Центра ULIM). – 72 p. ; 20 cm. Bibliogr. în notele de subsol. – 100 ex. ISBN 978-9975-920-56-8

[2008-843]

- - 1. Acţiune penală – Republica Moldova (rusă).

343.1(478)

347 Drept civil 347.7 Drept comercial

671. Convenţia Eurasiatică privind Brevetele (CBEA). Instrucţiuni pri-

vind brevetele la CBEA / Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. AGEPI). – 96 p. ; 21 cm.

[2008-612]

- - 1. Convenţia Eurasiatică privind Brevetele. 2. Brevete – Protecţie.

347.77(094.2)

672. Idem în lb. rusă : Евразийская патентная конвенция (ЕАПК). Па-

тентная инструкция к ЕАПК. – К. : Б. и., 2008 (Tipogr. AGEPI). – 116 p. ; 21 cm.

[2008-613]

- - 1. Convenţia Eurasiatică privind Brevetele (rusă). 2. Brevete – Protecţie

(rusă).

347.77(094.2)

347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar

673. Clima, Nicolae

Commentaries on Judicial Code of Ethics / Nicolae Clima, Steven Plotkin,

Cristina Malai. – Ch. : S. n., 2008 ("Tipografia Sirius" SRL). – 87 p. ; 20 cm.

700 ex.

ISBN 978-9975-9936-7-8

[2008-798]

- - 1. Codul eticii judecătoreşti – Comentarii (engl.).

347.962(0.072)

674. Idem în lb. rusă : Комментарии к Кодексу Судейской Этики. – К.

: Б. и., 2008 ("Tipografia Sirius" SRL). – 88 p. ; 20 cm.

700 ex.

ISBN 978-9975-9936-8-5

[2008-799]

- - 1. Codul eticii judecătoreşti (rusă).

26

347.962(0.072)

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ

675. Platon, Mihail

Etica şi eticheta funcţionarului public / Mihail Platon ; col. red. : Alexandru

Roman [et al.] ; Acad. de Administrare Publică pe Lângă Preş. Rep. Moldova. – Ch. : AAP, 2008. – 48 p. ; 21 cm. – (Mica bibliotecă : 15 ani de la fondarea Academiei). Bibliogr.: p. 49 (6 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-9688-6-7

[2008-748]

- - 1. Funcţionari publici – Etică profesională.

35.083:174

351/354 Administraţie publică

676. Ghidul facilitatorului : Suport metodic pentru sesiunea de orientare

a aleşilor locali / Corneliu Popovici, Alexandru Roman, Tudor Deliu [et al.] ; coord.

ed. : Corneliu Popovici ; Acad. de Administrare Publică pe Lângă Preş. Rep. Moldo- va. – Ch. : S. n., 2007. – 61, [1] p. : fig., tab. ; 30 cm. Apare cu sprijinul financ. al Progr. Integrat de Dezvoltare Locală (PNUD)

şi a Fundaţiei Soros Moldova. – 60 ex. ISBN 978-9975-9885-8-2

[2008-709]

- - 1. Administraţie locală – Îndrumare.

352(036)

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE

364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale

677. Asistenţa socială a persoanelor cu dizabilităţi / Aurelia Racu, Doru

Vlad Popovici, Verginia Creţu [et al.] ; Asoc. pentru Persoane cu Dizabilităţi de Inte-

lect, Humanitas din Moldova. – Ch. : Pontos, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 297 p. : scheme, tab. ; 22 cm. Bibliogr.: p. 278-279 (27 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al Biroului de Co- operare Tehn. al Germaniei (GTZ). – 1000 ex. ISBN 978-9975-102-74-2 (în cop. tare)

[2008-623]

- - 1. Asistenţă socială – Persoane cu dizabilităţi. 364.4

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER 37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie

678. Budevici, Anatolie

27

Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008

Aspecte din managementul educaţional şi învăţământul deschis la distan-

ţă / Anatolie Budevici, Artur Cărăuş ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. – Ch. : "Valinex" SA, 2008. – 156 p. : fig., tab. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 143-149 (110 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-68-079-0

[2008-730]

- - 1. Management educaţional. 2. Învăţământ la distanţă. 37.014+37.018.43

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară

679. Citind învăţ să fiu : Auxiliar didactic pentru psihologi şcolari, diri-

ginţi, profesori / Centrul Educaţional "Pro Didactica" ; grupul de lucr. : Violeta

Dumitraşcu (coord.), Elena Cartaleanu, Tatiana Cartaleanu [et al.]. – Ch. : Centrul Educaţional "Pro Didactica”, 2008 (Combinatul Poligr.). – 143, [1] p. : fig. ; 26 cm. – (Colecţia Biblioteca "Pro Didactica") (Seria : "Aici şi acum"). Bibliogr.: p. 143-144 (43 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al Liechtensteini- scher entwicklungs-dienst, Schaaf / Fondul Servicii pentru dezvoltare. – 2000 ex. ISBN 978-9975-9763-0-5

[2008-738]

- - 1. Educaţie.

680. Cojocaru, Ion

37.091

Şcoala naţională şi învăţământul matematic în concepţia pedagogilor au- tohtoni : (material didactic pentru activitatea extraşc.) / Ion Cojocaru ; Univ. de Stat din Tiraspol, Catedra Geometrie şi Metodica Predării Matematicii. – Ch. : Univers Pedagogic, 2007. – 81 p. : fig., tab. ; 21 cm.

Bibliogr.: p. 79-81 (36 tit.). – 200 ex. ISBN 978-9975-48-035-2

[2008-648]

- - 1. Organizarea învăţământului matematic.

37.091:51

681. Liceul Teoretic "Gaudeamus" : [oraşul Chişinău] : 20 de ani de ac-

tivitate / Min. Educaţiei şi Tineretului din Rep. Moldova, Dir. Gen. Educaţie Tineret şi

Sport, mun. Chişinău ; manager : Svetlana Beleaeva ; coord. de proiect : Pavel

Cerbuşcă. – Ch. : "Reclama" SA, 2008. – 64 p. : fot., fot. color ; 20 cm. F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financ. al Asoc. Obşteşti în Sprijinul Învăţ. "Gaudeamus". – 500 ex. ISBN 978-9975-937-81-8

[2008-719]

- - 1. Liceul Teoretic "Gaudeamus"– Chişinău – Republica Moldova – Isto-

rie.

28

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

682. Sarabaş, E.

37.091(478)(091)

Lumina vieţii – frumuseţea sufletului : Proiecte la orele de dirigenţie / E. Sarabaş, M. Braghiş, N. Sarabaş. – Ch. : Interprint, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centra- lă"). – 180 p. : fig., tab. ; 30 cm. – (Literatură pentru pedagogi). 2000 ex. ISBN 978-9975-9619-3-6

[2008-858]

- - 1. Educaţie.

37.091

683. Лицейский научно-методический вестник / Рус. теорет. лицей

им. Петра Великого, Теорет. лицей им. А. С. Пушкина ; сост. : Г. А. Райко, Б. А. Шаповалов ; ред. совет : Б. А. Шаповалов [и др.] – К. : Б. и., 2008 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 21 cm. Nr 10 : Материалы межлицейской научно-практической конференции "Создание ситуации успеха на уроке", 11 янв. 2008. – 2007. – 145 p. : fig., tab. –

Texte: lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-66-066- 2. – [2008-655]

- - 1. Organizarea învăţământului (rusă).

37.091(082)

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală

684. Curriculumul educaţiei copiilor de vârstă timpurie şi preşcolară (1-

7 ani) în Republica Moldova / Aglaida Bolboceanu, Stela Cemortan, Eugen Coroi [et al.] ; expert intern. : Mihaela Ionescu, Regina Rimkiene ; Min. Educaţiei şi Tineretu-

lui al Rep. Moldova, Inst. de Ştiinţe al Educaţiei. – [Ed. a 2-a]. – Ch. : Cartier (educa- ţional), 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 96 p. : tab. ; 24 cm. – (Ajută-l să creas- că om mare). Bibliogr.: p. 91-96 (77 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al UNICEF Moldova. – 3400 ex. ISBN 978-9975-79-479-4

[2008-812]

- - 1. Educaţie preşcolară – Curriculum-uri.

373.2(478)(073)

685. Idem în lb. rusă : Куррикулум по воспитанию детей раннего и

дошкольного возраста (1-7 лет) в Республике Молдова. – [Изд. 2-ое]. – Ch. :

Cartier (educaţional), 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 108 p. : tab. ; 24 cm. –

(Ajută-l să crească om mare). Bibliogr.: p. 102-107. – Изд. при фин. поддержке UNICEF Молдова. –

1600 ex.

29

Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008

ISBN 978-9975-79-480-0

[2008-813]

- - 1. Educaţie preşcolară – Curriculum-uri (rusă).

373.2(478)(073)

686. Experienţe şi realizări în învăţământul preuniversitar / Dir. Gen.

Educaţie, Tineret şi Sport din mun. Chişinău, Liceul teoretic "Orizont" ; coord. :

Larisa Şofron. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 87 p. : fig., tab. ; 30 cm.

Texte: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 200 ex. ISBN 978-9975-66-062-4

[2008-653]

- - 1. Învăţământ preuniversitar – Experienţe.

687. Goldenberg, Svetlana

373(478)

Pagini alese de la "Făguraş" culese : [activităţi pentru preşcolari] / Svetlana Goldenberg, Tatiana Buza, Olga Barbalat. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Moldpres" ÎS). – 80 p. ; 22 cm. ISBN 978-9975-9982-2-2

300 ex. – [2008-615]

- - 1. Activităţi preşcolare.

688. Postolachi, Viorelia

373.2

Abecedarul preşcolarului : Caiet pentru copiii de 5-6 ani / Viorelia

Postolachi ; pict. : Aliona Timuţa. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2008. – 36 p. : il. ; 28

cm.

700 ex.

ISBN 978-9975-80-134-8

[2008-819]

- - 1. Abecedare.

373.2.016

689. Standarde de învăţare şi dezvoltare pentru copilul de 5-7 ani.

Standarde profesionale naţionale ale cadrului didactic / Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova ; colab. : Larisa Vîrtosu [et al.] ; experţi naţ. : Aglaida Bolboceanu,

Cornelia Cincilei ; expert intern. : Mihaela Ionescu. – Ch. : "Balacron" SRL, 2008. – 100 p. : tab. ; 22 x 30 cm. – (Ajută-l să crească om mare). Bibliogr.: p. 40 (7 tit.). – F. f. de tit. – 2712 ex. ISBN 978-9975-100-42-7 (broşată)

[2008-568]

- - 1. Educaţia preşcolarilor – Standarde.

30

373.2(083.7)

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

690. Idem în lb. rusă : Стандарты обучения и развития детей 5-7 лет

: Национальные профессиональные стандарты для воспитателей / нац. экс- перт : Аглаида Болбочяну, Корнелия Чинчлей ; междунар. эксперты : Михаела

Ионеску. – Ch. : "Balacron" SRL, 2008. – 108 p. : tab. ; 22 x 30 cm. – (Ajută-l să crească om mare). Bibliogr.: p. 40 (7 tit.). – F. f. de tit. – 1288 ex. ISBN 978-9975-100-43-4 (broşată)

[2008-569]

- - 1. Educaţia preşcolarilor – Standarde (rusă).

373.2(083.7)

376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special

691. Braşoveanu, Eudochia

Metodologia formării abilităţilor de percepţie auditivă la elevii cu deficienţe

de auz : Ghid metodic / Eudochia Braşoveanu ; coord. : Aglaida Bolboceanu ; Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Ch. : Pontos, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 93, [1] p. : il. color, tab. ; 30 cm. Bibliogr.: p. 36-37 (31 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al Biroului de Coo- perare Tehn. al Germaniei (GTZ). – 100 ex. ISBN 978-9975-72-032-8

[2008-800]

- - 1. Educaţia elevilor cu deficienţe de auz.

376.353(036)

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare

692. Suport metodic la Practica de licenţă : Specialitatea "Manager de

personal" / Univ. Pedagogică de Stat "I. Creangă", Fac. de Psihologie şi Psihopeda- gogie Spec., Catedra Psihologie Aplicată şi Asistenţă Soc. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. UPS "Ion Creangă"). – 60 p. : tab. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 13-16 (87 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-921-62-6

[2008-767]

- - 1. Învăţământ superior – Practică de licenţă.

378.147(075)

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. MOD DE VIAŢĂ.

FOLCLOR

398 Folclor 398(=161.2) Folclor ucrainean

693. Попович, Костянтин

31

Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008

Нариси українського фольклору та художньої літератури Молдови / Костянтин Попович ; Ін-т культурної спадщини Акад. Наук Молд. Респ. – К. :

Business-Elita SRL, 2007. – 609 p.; 24 cm. Bibliogr. în notele de subsol. – 300 ex. ISBN 978-9975-9606-7-0

[2008-834]

- - 1. Folclor ucrainean din Republica Moldova (ucr.). 2. Literatură română din Republica Moldova – Critică şi interpretare (ucr.).

398(=161.2)(478)+821.135.1(478).09

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII

502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător

694. Convenţia Ramsar şi zonele umede de importanţă internaţională

în Republica Moldova / A. Andreev, I. Talmaci, G. Şabanova [et al.] ; fot. : V. Derjanschi, A. Bondarenco, V. Ţurcanu [et al.] ; Soc. Ecologică "Biotica". – Ch. : S.

n., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 80 p. : fot., h. color, tab. ; 30 cm. Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 54-56 (76 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al Fondului Ramsar. – 1000 ex. ISBN 978-9975-78-612-6

[2008-857]

- - 1. Mediul apelor – Republica Moldova – Protecţie. 504.4(478)

51 MATEMATICĂ

695. Cimpoieş, Valentina

Matematică aplicativă : Caietul elevului : cl. 1-a / Valentina Cimpoieş ; imagini : Aliona Timuţa. – Ch. : Lumina, 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 56 p. :

il. ; 24 cm.

ISBN 978-9975-65-035-9 (eronat)

[2008-838]

696. Cimpoieş, Valentina

51(075.2)

Matematică : Caietul elevului : cl. a 2-a / Valentina Cimpoieş ; imagini :

Aliona Timuţa. – Ch. : Lumina, 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL) – 56 p. : il., tab. ; 24 cm.

ISBN 978-9975-65-032-8 (eronat)

[2008-839]

697. Cimpoieş, Valentina

32

51(075.2)

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Matematică aplicativă : Caietul elevului : cl. a 3-a / Valentina Cimpoieş ; imagini : Aliona Timuţa. – Ch. : Lumina, 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 56 p. :

il., tab. ; 24 cm.

3000

ex.

ISBN 978-9975-65-043-4 (eronat)

[2008-840]

698. Cimpoieş, Valentina

51(075.2)

Matematică aplicativă : Caietul elevului : cl. a 4-a / Valentina Cimpoieş ; imagini : Aliona Timuţa. – Ch. : Lumina, 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 52 p. :

il. ; 24 cm.

3000 ex.

ISBN 978-9975-65-071-7

[2008-820]

699. Cimpoieş, Valentina

51(075.3)

Matematică : Teste pentru clasa a 2-a / Valentina Cimpoieş ; imagini :

Aliona Timuţa. – Ch. : Lumina, 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 56 p. : il. ; 24

cm.

ISBN 978-9975-65-234-6 (eronat)

[2008-836]

- - 1. Matematică – Teste.

51(079)

700. Cimpoieş, Valentina

Matematică : Teste pentru clasa a 3-a / Valentina Cimpoieş ; pict. : Aliona

Timuţa. – Ch. : Lumina, 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 56 p. : il. ; 24 cm. ISBN 9975-65-211-5 (eronat)

[2008-837]

- - 1. Matematică – Teste.

51(079)

701. Cimpoieş, Valentina

Matematică : Teste pentru cl. a 4-a / Valentina Cimpoieş ; imagini : Aliona

Timuţa. – Ch. : Lumina, 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 56 p. : il. ; 24 cm.

3000 ex.

ISBN 978-9975-65-078-6

[2008-821]

- - 1. Matematică – Teste.

702. Cimpoieş, Valentina

33

51(079)

Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008

Matematică : Teste şi fişe pentru activitate independentă : cl. 1-a /

Valentina Cimpoieş, Valeriu Plângău ; imagini : Aliona Timuţa. – Ch. : Lumina, 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 56 p. : il. ; 24 cm. ISBN 978-9975-65-232-8 (eronat)

[2008-835]

- - 1. Matematică – Teste.

703. Curtescu, Tamara

51(079)

Matematica : Examenele de absolvire a gimnaziului : Subiecte rezolvate şi comentate, 2007-2000 / Tamara Curtescu, Aliona Moloşniuc, Zinaida Raileanu. – Ch. : Integritas, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 80 p. : fig. ; 24 cm. Bibliogr.: p. 80 (4 tit.). – În red. aut. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-9928-5-5

[2008-859]

- - 1. Matematică.

704. Curtescu, Tamara

51:37.091

Matematica : Examenele de bacalaureat : Subiecte rezolvate şi comenta- te, 2008-1999 / Tamara Curtescu. – Ch. : Integritas, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centra- lă"). – 123, [4] p. : fig., tab. ; 24 cm. Bibliogr.: p. 123 (8 tit.). – În red. aut. – 3000 ex. ISBN 978-9975-9928-6-2

[2008-860]

- - 1. Matematică.

705. Spinei, Ion

51:37.091

Matematică : Modele de teste pentru cl. a 9-a / Ion Spinei, Lidia Costiuc ; Agenţia de Evaluare a Calităţii în Educaţie "Probatio". – Ch. : Lyceum, 2008 (F.E.-P.

"Tipogr. Centrală"). – 52 p. : fig. ; 20 cm.

[2008-661]

- - 1. Matematică – Teste.

706. Plângău, V.

512 Algebră

51(079)

Strategii algoritmice şi euristice pentru rezolvarea problemelor matematice în ciclul primar / V. Plângău ; Univ. de Stat din Tiraspol, Catedra Pedagogie şi Me- todice Învăţ. Primar. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. UPS "Ion Creangă"). – 30 p. : diagr. ; 20 cm.

Bibliogr.: p. 29 (7 tit.). – 100 ex.

34

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-921-64-0

[2008-774]

- - 1. Algebră.

514 Geometrie

707. Zabolotnîi, Pavel

512(076.5)

Geometrie analitică şi algebră superioară : Material didactic pentru stu-

denţii Fac. de Fizică / Pavel Zabolotnîi ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Matema- tică şi Informatică, Catedra Algebră şi Geometrie. – Ch. : CEP USM, 2007. – 59 p. :

fig., tab. ; 29 cm. Bibliogr.: p. 6 (8 tit.). – 50 ex. ISBN 978-9975-70-356-7

[2008-787]

- - 1. Geometrie analitică. 2. Algebră.

708. Popa, M. N.

517 Analiză

514.12+512(076.5)

Algebre Lie şi sisteme diferenţiale : (Curs opţional pentru masterat) / M. N.

Popa ; red. resp. : N. I. Vulpe ; Univ. de Stat din Tiraspol. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. AŞM). – 163 p. ; 22 cm. Bibliogr.: p. 160-163 (34 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-62-219-6

[2008-746]

- - 1. Ecuaţii diferenţiale.

517.9(075.8)

52 ASTRONOMIE. GEODEZIE

709. Taranovschi, Constantin

Urmărirea comportării construcţiilor : Curs de prelegeri / Constantin Tarnovschi ; red. resp. : Constantin Tarnovschi ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Ca- dastru, Geodezie şi Construcţii, Catedra Geodezie, Cadastru şi Geotehnică. – Ch. :

UTM, 2008. – 77 p. : fig., tab. ; 20 cm. Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 75 ex. ISBN 978-9975-45-078-2

[2008-792]

- - 1. Geodezie.

35

528(075.8)

Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008

53 FIZICĂ

710. Fizică : Culegere de probleme : cl. 10-12 / Mihai Marinciuc, Spiri-

don Rusu, Ion Scutelnic [et al.]. – Ed. rev. şi compl. – Ch. : Lyceum, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 249, [1] p. : fig., tab. ; 24 cm.

3000 ex.

ISBN 978-9975-48-018-5

[2007-659]

- - 1. Fizică – Culegere de probleme.

711. Topor, Radu

53(076.5)

Rezumate la fizică : pentru cl. 6-12 / Radu Topor. – Ch. : Teo-Educaţional, 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 112 p. : fig., tab. ; 10 x 14 cm.

1000 ex.

ISBN 978-9975-9686-0-7 (eronat)

[2008-743]

- - 1. Fizică.

53(075.3)

531 Mecanică teoretică. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide

712. Mecanica : Lucrări de laborator : (Îndrumări metodice) / Univ. de

Stat din Moldova, Fac. de Fizică, Catedra Fizică Aplicată şi Informatică ; alcăt. : Ion Andronic, Petru Chetruş, Marin Russu [et al.]. – Ch. : CEP USM, 2008. – 111 p. :

fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr. la sfârşitul lucr. – 50 ex. ISBN 978-9975-70-556-1

[2008-778]

- - 1. Mecanică.

531(076.5)

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE 547 Chimie organică

713. Filip, Grigore

Chimie organică : Probleme şi exerciţii / Grigore Filip, Alexandru Ciocârlan

; Univ. de Stat din Tiraspol. – Ch. : S. n., 2008. – 216 p. ; 21 cm. Aut. sunt indicaţi pe cop. – F. f. de tit.

[2008-742]

- - 1. Chimie organică – Probleme şi exerciţii.

36

547(076.5)

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE 553 Geologie economică. Zăcăminte minerale

714. Zăcăminte şi materiale de construcţii : Ciclu de prelegeri / Univ.

Tehn. a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Catedra Geodezie, Ca- dastru şi Geotehnică ; elab. : Constantin Tarnovschi, Nina Corlăteanu ; red. resp. :

Constantin Tarnovschi. – Ch. : UTM, 2008. – 184 p. : fig., tab. ; 21 cm. 75 ex. ISBN 978-9975-45-077-5

[2008-791]

- - 1. Zăcăminte minerale. 2. Materiale de construcţii. 553+69(075.8)

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE

715. Dencicov-Cristea, Lidia

Biologia : Teste pentru evaluare formativă şi sumativă : cl. a 9-a : / Lidia Dencicov-Cristea, Valentina Marchitan, Eugenia Buruian. – Ch. : Cartdidact, 2007 (Tipogr. "Reclama" SA). – 24 cm. Varianta "A". – 2007. – 32 p. : fig. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-940-33-7. – [2008-706]

- - 1. Biologie – Teste

57(079)

716. Varianta "B". – 2007. – 32 p. : fig. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-

940-34-4. – [2008-707]

- - 1. Biologie – Teste.

57(079)

574 Ecologie generală. Hidrobiologie. Biogeografie

717. Ghid pentru elaborarea şi promovarea proiectelor CDM de reduce-

re a emisiilor de gaze cu efect de seră : [pentru uzul studenţilor] / Arcadie Capcelea, Valentin Arion, Stela Drucioc [et al.] ; red. şt. : D. Galupa. – Ch. : Universul, 2007 [(F.E.-P. "Tipogr. Centrală")]. – 88 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 64-65 (44 tit.) şi în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al Băncii Mondiale. – 500 ex. ISBN 9975-944-65-5

[2008-880]

- - 1. Ecologie – Emisii de gaze – Reducere.

718. Teleuţă, A.

58 BOTANICĂ

37

574(036

Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008

Grădina Botanică / A. Teleuţă, E. Alexandrov ; au contribuit : A. Ciubotaru,

I. Comanci, G. Postolache [et al.] ; Grădina Botanică (Inst.) a AŞM. – [Ch. : S. n., 2008] (Combinatul Poligr.). – 15 p. : il. color ; 22 cm. Aut. sunt indicaţi pe vs. cop. – F. f. de tit.

[2008-558]

- - 1. Grădina Botanică – Republica Moldova.

58(478)

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ

61 MEDICINĂ 612 Fiziologie. Fiziologie comparată

719. Culegere de probleme : pentru metoda de instruire bazată pe ana-

liza problemei (cazului clinic) la disciplina "Fiziologia omului" : Compendiu pentru consultanţi / A. Saulea, V. Vovc, Svetlana Lozovanu [et al.] ; Univ. de Stat de Medi- cină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : CEP "Medicina", 2008. – 153 p. ; 20

cm.

Text paral.: lb. rom., rusă. – Apare cu sprijinul financ. al proiectului TEM- PUS JEP 25195-2004. – 75 ex. ISBN 978-9975-945-68-4

[2008-755]

- - 1. Fiziologia omului.

612(076.5)=135.1=161.1

720. Culegere de probleme : pentru metoda de instruire bazată pe ana-

liza problemei (cazului clinic) la disciplina "Fiziologia omului" : Compendiu pentru studenţi / Aurel Saulea, Victor Vovc, Svetlana Lozovanu [et al.] ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : CEP "Medicina", 2008. – 63 p. ; 20 cm.

Text paral.: lb. rom., rusă. – Apare cu sprijinul financ. al proiectului TEM- PUS JEP 25195-2004. – 150 ex. ISBN 978-9975-915-26-7

[2008-750]

- - 1. Fiziologia omului.

612(076.5)=135.1=161.1

721. Culegere de probleme : pentru metoda de instruire bazată pe ana-

liza problemei (cazului clinic) la disciplina "Fiziologia omului" : Compendiu pentru studenţi şi profesori / Aurel Saulea, Victor Vovc, Svetlana Lozovanu [et al.] ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : CEP "Medicina", 2008. – 93, [1] p. ; 20 cm.

38

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Text paral.: lb. rom., rusă. – Apare cu sprijinul financ. al proiectului TEM- PUS JEP 25195-2004. – 100 ex. ISBN 978-9975-915-25-0

[2008-749]

- - 1. Fiziologia omului.

612(076.5)=135.1=161.1

613 Igienă. Sănătate şi igienă personală 613.7 Sănătate şi igienă în odihnă, recreaţie, somn

722. Мельник, Надежда

Самоучитель тренировки мышц, лица и шеи на DVD, а также упраж- нения для лимфодренажа / Надежда Мельник. – К. : Б. и., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 30, [1] p. : fig. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 30 (8 tit.)

[2008-711]

- - 1. Gimnastică – Faţă (rusă).

613.71:611.92

613.8 Sănătatea şi igiena sistemului nervos. Sănătate şi etică

723. Cum să protejăm copilul de drogo-dependenţă? : (Îndrumar pentru

părinţi, pedagogi şi psihologi) / M. Revenco, An. Nacu, V. Oprea [et al.] ; Univ. de

Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : CEP "Medicina", 2008.

– 42, [1] p. ; 20 cm. Aut. sunt indicaţi pe cop. – Bibliogr.: p. 40-41 (17 tit.). – F. f. de tit. – 50 ex. ISBN 978-9975-915-28-1

[2008-752]

- - 1. Narcomanie – Protecţie.

613.83(036)

724. Idem în lb. rusă : Как уберечь своего ребенка от наркотического

соблазна : (Руководство для родителей, педагогов и психологов). – К. : Изд.- Полигр. Центр "Medicina", 2008. – 54, [1] p. ; 20 cm. Aut. sunt indicaţi pe cop. – Bibliogr.: p. 52-43 (17 tit.). – F. f. de tit. – 50 ex. ISBN 978-9975-915-30-4

[2008-754]

- - 1. Narcomanie – Protecţie (rusă).

613.83(036)

725. Cunoşti oare tu în ce constă pericolul narcomaniei? : (Îndrumar

pentru adolescenţi) / M. Revenco, An. Nacu, V. Oprea [et al.] ; Univ. de Stat de Me- dicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : CEP "Medicina", 2008. – 45, [1] p.

; 20 cm.

Aut. sunt indicaţi pe cop. – Bibliogr.: p. 43-44 (17 tit.). – F. f. de tit. – 50 ex.

39

Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008

ISBN 978-9975-915-27-4

[2008-751]

- - 1. Narcomanie.

613.83(036)

726. Idem în lb. rusă : Знаешь ли ты в чем опасность наркомании? –

К. : Изд.-Полигр. Центр "Medicina", 2008. – 45, [1] p. ; 20 cm. Aut. sunt indicaţi pe cop. – Bibliogr.: p. 43-44 (17 tit.). – F. f. de tit. – 50 ex. ISBN 978-9975-915-29-8

[2008-753]

- -1. Narcomanie (rusă).

613.83(036)

727. Planul strategic al activităţii : [Centrului de informaţii "GenderDoc-

M"] : pentru perioada … / Centrul de informaţii "GenderDoc-M". – [Ch. : S. n., 2006 (Combinatul Poligr.)]. – 11 x 19 cm.

… 2007-2010. – 2006. – 61, [1] p. – Tit. pe cop., text paral.: lb. rom., engl., rusă. – [2008-561]

- - 1. Centrul de informaţii "GenderDoc-M".

613.885:061.23=135.1=111=161.1

728. Recomandări metodice pentru lucrătorii medicali privind terapia

de substituţie / Tudor Vasiliev, Mihai Oprea, Liubovi Andreeva [et al.] ; IMSP Dis- pensarul Rep. de Narcologie. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. AŞM). – 25, [1] p. : tab. ; 21 cm.

Apare cu sprijinul financ. al Fondului Global HIV/SIDA, TB şi malarie, Băncii Mondială şi Fundaţiei Soros Moldova. – 300 ex. ISBN 978-9975-62-222-6

[2008-796]

- - 1. Narcomanie – Terapie de substituţie.

729. Морару, Вячеслав

613.83(049.3)

Мужчинам о мужчинах, или O том, о чём не принято говорить вслух / Вячеслав Морару (Черо). – [К. : Б. и. ; Дублин : Б. и.], 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Cen-

trală"). – 174 p. ; 20 cm. 1000 ex. ISBN 978-9975-78-592-1

[2008-667]

- - 1. Educaţie sexuală (rusă).

613.88

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor

730. Rusnac, Boris

40

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Актуальные вопросы гигиены водоснабжения и санитарной охраны водоемов : (Alocaţiune aniversară) : 75 [ani de la naşterea lui B. Rusnac] / Boris Rusnac ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : CEP "Medicina", 2008. – 51 p. : fig., tab. ; 21 cm. – (Savanţi-medici iluştri) Tit. pe cop.: Boris Rusnac. – Texte: lb. rom., rusă. – Lista lucr. publ. de doctorul în medicină Boris Rusnac: p. 46-51.

[2008-614]

- - 1. Igiena apei (rusă). 2. Rusnac, Boris, 1933 - …, medic igienist – Bio-

grafie.

614.777(092)

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie 615.8 Fizioterapie. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nemedicale

731. Кэрэушу, Бенедикт

Рейки : руководство по третьей ступени / Бенедикт Кэрэушу. – К. : Б.

и., 2008 (F. E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 27, [1] p. : des. ; 20 cm. 1000 ex. ISBN 978-9975-78-617-1

[2008-638]

- - 1. Psihoterapie (rusă).

615.851:159.964.2

616 Patologie. Medicină clinică

732. Terapia intensivă. Medicina de urgenţă. Sângele şi

hemotransfuzia : Cursul 3 : [pentru uzul studenţilor] / Iurie Acalovschi, Leonard Ayamfirei, Ruslan Baltaga [et al.] ; sub red. : Sergiu Şandru, Adrian Belîi ; Soc. Anesteziologie şi Reanimatologie din Rep. Moldova, Fundaţia Europeană pentru Educare în Anestezie. – Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 344 p. : fig., tab. ; 20 cm.

Aut. sunt indicaţi la p. 3. – Texte: lb. rom., engl., fr. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 500 ex. ISBN 978-9975-78-626-3

[2008-636]

- - 1. Terapie intensivă. 2. Medicină de urgenţă. 3. Transfuzie de sânge.

616-083.986+615.38(075)

616.1/.9 Patologie specială 616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie

733. Botnaru, Victor

41

Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008

Medicina internă. Breviar : modulul Pneumologie / Victor Botnaru ; coaut. :

Alexandru Corlăteanu, Gleb Cuzminîh, Alexandru Gavriliuc [et al.]. – Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 208, [2] p., [6] p. fot. color ; 25 cm. Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 1000 ex. ISBN 978-9975-78-101-5 (în cop. tare)

[2008-642]

- - 1. Pneumologie. 2. Boli pulmonare.

616.24(075.8)

616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar

734. Botnaru, Victor

Medicina internă. Breviar. Modulul gastroenterologie/hepatologie / Victor

Botnaru ; coaut. : Gleb Cuzminîh, Alexandru Gavriliuc, Stela Petraşişin. – Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 162, [1] p., [8] p. fig. color ; 25 cm. Bibliogr.: p. 160-162 (67 tit.). – 1000 ex. ISBN 978-9975-78-082-7 (în cop. tare)

[2008-618]

- - 1. Medicină internă. 2. Gastroenterologie. 3. Hepatologie.

616.33/.36(075.8)

616.8 Neuropatologie. Neurologie

735. "Actualităţi în neuroştiinţe", conf. (2008 ; Chişinău). Actualităţi

în neuroştiinţe : Materialele conf. consacrate aniversării a 80 de ani de la naşterea

acad. Diomid Gherman / col. red. : M. Gavriliuc [et al.]. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. AŞM). – 313 p. : fig., tab., [1] f. port. ; 22 cm. Antetit.: Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Univ. de Stat de Medicină şi Farma- cie "Nicolae Testemiţanu", Inst. de Neurologie şi Neurochirurgie. – Texte: lb. rom., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 240 ex. ISBN 978-9975-62-218-9 (în cop. tare)

[2008-745]

- - 1. Neurologie. 2. Gherman, Diomid, 1928 - …, medic neurolog.

616.8(082)=135.1=161.1

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL

620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energetice. Economie energetică

736. Sisteme de conversie a energiilor regenerabile : eoliană, solară,

hidraulică : [pentru uzul studenţilor] / I. Bostan, V. Dulgheru, I. Sobor [et al.] ; red. resp. : Ion Bostan. – Ch. : Tehnica-Info SRL, 2007 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 592 p. : fig., tab. color ; 25 cm. Bibliogr. la sfârşitul cap. şi în notele de subsol. – 1000 ex.

42

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-63-076-4 (în cop. tare)

[2008-828]

- - 1. Energii regenerabile.

620.9(075.8)

629 Tehnica mijloacelor de transport 629.3 Vehicule terestre, în afara celor pe şine. Vehicule rutiere şi de teren

737. Поросятковский, В.

Автомобили : Основы конструкции : Учебник / В. Поросятковский, Т. Руссу. – Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 520 p. : des., tab. ; 30 cm. –

(Высшее профессиональное образование). Bibliogr.: p. 517 (8 tit.). – 500 ex. ISBN 978-9975-78-436-8 (în cop. tare)

[2008-632]

- - 1. Automobile – Principii constructive (rusă).

629.331.01(075.8)

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI

AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE

631/638 Agricultură 632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia plantelor

738. Pronosticul răspândirii dăunătorilor principali şi a bolilor plantelor

agricole pentru luna … anul

Min. Agriculturii şi Ind. Alimentare al Rep. Moldova, Inspectoratul de Stat Rep. pen- tru Protecţia Plantelor. – Ch. : S. n., 2007 (Tipogr. "Reclama" SA). – 20 cm. aprilie 2008. – 2008. – 77 p. : diagr., tab., [18] p. : il. color. – Text paral.:

lb. rom., rusă. – F. f. de tit. – [2008-559]

şi recomandări de combatere a lor şi a buruienilor /

- - 1. Dăunători – Plante agricole – Combatere. 2. Plante agricole – Dău- nători – Boli – Combatere. 3. Boli – Plante agricole – Combatere.

632.914(478)(083.13)

65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII

654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)

739. Carte de telefoane. Raionul Floreşti : la situaţia de 1 dec. 2007 /

Moldtelecom. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. SA "Mitra-Grup" SA). – 275 p., [10] p. fig.

color ; 20 cm. 5000 ex. ISBN 978-9975-9509-6-1

43

Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008

[2008-737]

- - 1. Linii telefonice – Raionul Floreşti – Republica Moldova – Carte de te- lefoane. 2. Carte de telefoane – Raionul Floreşti – Republica Moldova.

654.15(478-21/-22)(058.7)

657 Contabilitate

740. Bulbocean, Olesea

Ghid practic la Contabilitatea fiscală : pentru studenţii altor fac. în afară de fac. "Contabilitate" / Olesea Bulbocean, Stela Pleşca ; Acad. de Studii Econ. din

Moldova, Catedra "Contabilitate". – Ch. : Dep. Ed.-poligr. al ASEM, 2008. – 160 p. :

fig., tab. ; 29 cm. Bibliogr.: p. 159-160 (39 tit.). – 200 ex. ISBN 978-9975-75-388-3

[2008-874]

- - 1. Contabilitate fiscală.

657.1:336.22(036)

658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială

741. Попа, Андрей Михайлович

Производственный менеджмент : учеб. пособие / Андрей Михайлович Попа ; Кахул. гос. ун-т им. Б. П. Хашдеу. – Кахул : Б. и., 2007 (Tipogr. "Turnul Vechi" SRL). – 273 p. : fig., tab. ; 25 cm. Bibliogr.: p. 272-273 (35 tit.). – 200 ex. ISBN 978-9975-9834-7-1

[2008-703]

- - 1. Întreprinderi – Organizare – Management (rusă).

658:005(075.8)

659 Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul

742. Budevici, Anatolie

Managementul relaţiilor publice şi mass-media : Curs universitar : ciclul 2 master / Anatolie Budevici, Stanislav Armanov ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. – Ch. : "Valinex" SA, 2008. – 188 p. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 182-186 (88 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-68-081-3

[2008-765]

- - 1. Relaţii publice – Management.

44

659.3/.4:005(075.8)

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

69 LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII (DE CASE ÎN PRINCIPAL). MATERIALE DE CON-

STRUCŢIE. TEHNOLOGII ŞI PROCEDEE ÎN CONSTRUCŢII

Zăcăminte şi materiale de construcţii. – Vezi Nr 715.

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT

73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE

743. Chicu, Aurelia

Educaţia plastică în clasa 1-a / Aurelia Chicu, Tamara Lenţa. – Ch. :

Cartdidact, 2007 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 48 p. : il. color ; 30 cm. 1000 ex. ISBN 978-9975-940-32-0

[2008-705]

- - 1. Educaţie plastică.

73/76(075.2)

741/744 Desen

744. Elaborarea şi îndeplinirea desenelor tehnice : (Indicaţii metodice

pentru studenţii an. 2) / alcăt. : Veronica Răileanu ; Univ. Pedagogică de Stat "Ion

Creangă", Fac. de Arte Plastice şi Design, Catedra "Desen şi Metodica Predării". – Ch. : S. n., 2006 (Tipogr. UPS "Ion Creangă"). – 73 p. : des. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 13. – 30 ex. ISBN 978-9975-921-17-6

[2008-766]

- - 1. Desen tehnic.

744(076.5)

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT 791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice

745. Emil Loteanu – destin de viaţă lungă : Dialoguri. Portrete. Studii /

text : Emil Loteanu ; cop., macheta fot. : Ia. Oliinâk. – Ch. : Cartea Moldovei, 2008

(Tipogr. Ed. "Universul"). – 295, [1] p., [80] p. fot. ; 20 cm. Texte: lb. rom., rusă. – Bibliogr. [lucr. regizorului Emil Loteanu]: p. 293 şi în notele de subsol. – 700 ex. ISBN 978-9975-60-144-3

[2008-574]

- - 1. Loteanu, Emil, 1936-2003, regizor.

45

791.44.071(092)(082)=135.1=161.1

Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008

792 Teatru. Artă scenică

746. Cemortan, Leonid

Valeriu Cupcea – actor şi regizor : [viaţa şi activitatea] / Leonid Cemortan ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Patrimoniului Cultural. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Business-Elita" SRL). – 242 p., [28] p. fot., facs. ; 21 cm. Text parţial: lb. rusă. – Bibliogr. în text. – 330 ex. ISBN 978-9975-9519-8-2

[2008-832]

- - 1. Cupcea, Valeriu, 1929-1989, actor şi regizor – Biografie.

792.071.2.028

793 Divertismente, amuzamente de societate. Arta mişcării. Dans

747. Curbet, Vladimir

Ţara horelor şi a doinelor : [50 de ani de activitate a coregrafului V. Curbet

în Ansamblul Naţ. Academic de Dansuri Populare “Joc”] / Vladimir Curbet ; cop. :

Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 267 p. : il., 40 p. fot., fot. color ; 26 cm. 1000 ex. ISBN 978-9975-102-83-4 (în cop. tare)

[2008-617]

- - 1. Dansuri populare moldoveneşti. 2. Curbet, Vladimir, 1930 - …, core-

graf.

793.31

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică

748. "Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice", conf.

şt. intern. studenţească (2008 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică internaţională studenţească : "Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice", 17 apr. 2008, Chişinău, Ed. a 12-a / col. red. : Danail Sergiu (red. resp.) [et al.]. – Ch. : "Valinex" SA, 2008. – 326 p. : fig., tab. ; 21 cm. Antetit.: Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. – Texte: lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. ISBN 978-9975-68-080-6

[2008-731]

- - 1. Educaţie fizică.

796/799(082)=135.1=161.1

749. Şcoala Federală de Antrenori : [din Chişinău] / Federaţia Moldo-

venească de Fotbal ; echipa red. : Ghenadie Scurtul [et al.]. – Ch. : S. n., 2008 (Combinatul Poligr.). – 83, [1] p. : tab., diagr., fot. color. ; 21 cm. Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – În cop. tare

[2008-809]

46

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

- - 1. Şcoala Federală de Antrenori – Chişinău.

796.332(478)=135.1=111=161.1

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ

80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILO-

LOGIE

750. Mic dicţionar : român-francez-englez-rus-italian : An. la cărţile din

col. "Piciul Poliglot" / text : Ala Bujor, Eugenia Papuc, Tatiana Porumb. – Ch. : "Epi-

graf" SRL, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 16 p. ; 26 cm. Text: lb. rom., engl., fr., alte lb. străine. – F. f. de tit.

[2008-712]

- - 1. Dicţionare multilingve.

751. Ţau, Elena

81'374.82=00

Limbajul operei literare : Material didactic / Elena Ţau ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Litere, Catedra de Lit. Rom. şi Teorie Literară. – Ch. : CEP USM,

2007. – 72 p. ; 21 cm. Bibliogr. în notele de subsol. – 50 ex. ISBN 978-9975-70-464-9

[2008-841]

- - 1. Limbajul operei literare.

81'276:821.135.109(075.8)

752. "Traducerea între normă, uz şi necesitate", conf. şt.-practică

intern. (2007 ; Chişinău). Traducerea între normă, uz şi necesitate = Translation

between the norm, usage and necessity = Übersetzung zwischen norm, gebrauch und bedarf : Materialele Conf. şt.-practice intern., 31 mart. 2007 / col. red. : Valentin Beniuc (preş.) [et al.]. – Ch. : IRIM, 2008 (CEP USM). – 299 p. : tab. ; 21 cm. Antetit.: Inst. de Relaţii Intern. din Moldova. – Texte: lb. rom., engl., alte lb. străine. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex. ISBN 978-9975-70-547-9

[2008-779]

- - 1. Teoria traducerii.

811 Limbi individuale 811.111 Limba engleză

753. Arakin, V. D.

81'25(082)=00

Suport de curs la manualul "Practical English course" : (anul III) : Spec. :

Lb. şi lit. engl.; lb. şi lit. engl./fr./germ./it. / V. D. Arakin ; trad. din lb. rusă în lb. rom. :

47

Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008

Usatîi Larisa, Ciobanu Lilia, Cazacu Daniela ; Univ. Pedagogică de Stat "Ion Crean-

gă", Fac. Lb. şi Lit. Străine, Catedra Filologie Engl. – Ch. : S. n., 2007 (Tipogr. UPS "Ion Creangă"). – 20 p. ; 20 cm.

100 ex.

ISBN 978-9975-921-53-4

[2008-770]

- - 1. Limba engleză.

754. Arakin, V. D.

811.111(076.5)

Suport de curs la manualul "Practical English course" : (anul IV) : Spec. :

Lb. şi lit. engl.; lb. şi lit. engl./fr./germ./it. / V. D. Arakin ; trad. din lb. rusă în lb. rom. :

Caracaş Olimpia, Strişcă Lilia ; Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă", Fac. Lb. şi

Lit. Străine, Catedra Filologie Engl. – Ch. : S. n., 2007 (Tipogr. UPS "Ion Creangă"). – 14 p. ; 20 cm.

100 ex.

ISBN 978-9975-921-54-1

[2008-771]

- - 1. Limba engleză.

755. Arakin, V. D.

811.111(076.5)

Suport de curs la manualul "Practical English course" : (anul V) : Spec. :

Lb. şi lit. engl.; lb. şi lit. engl./fr./germ./it. / V. D. Arakin ; trad. din lb. rusă în lb. rom. :

Budnic Ana, Capmaru Svetlana, Lazo Olesea ; Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă". Fac. Lb. şi Lit. Străine, Catedra Filologie Engl. – Ch. : S. n., 2007 (Tipogr. UPS "Ion Creangă"). – 7 p. ; 20 cm.

100 ex.

ISBN 978-9975-921-55-8

[2008-772]

- - 1. Limba engleză.

756. Plescenco, G.

811.111(076.5)

Guide to Short Story Analysis / G. Plescenco, O. Smochin, E. Babara. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. UPS "Ion Creangă"). – 58 p. : tab. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 1. – F. f. de tit. – 100 ex. ISBN 978-9975-921-56-5

[2008-773]

- - 1. Limba engleză – Stilistică.

48

811.111’38

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

811.13 Limbi romanice

757. Roşca, Petru

Dialectele romanice – studiu geo-lingvistic / Petru Roşca ; red. şt. : Ion

Manoli ; Univ. Liberă Intern. din Moldova, Inst. de Cercet. Filologice şi Interculturale. – Ch. : ULIM, 2007. – 135 p. : tab., [25] p. : h. ; 28 cm. Bibliogr.: p. 121-132 (251 tit.). – 100 ex.

[2008-845]

- - 1. Dialecte romanice.

811.133.1 Limba franceză

758. Antimir, Maria

811.13'28

Atelier de savoir-faire et de faire savoir le français de spécialité : (recueil

d’exercices) / Maria Antimir, Ecaterina Zlatin ; Univ. de Stat "B. P. Hasdeu" din Cahul. – Cahul : S. n., 2008 (Tipogr. "Turnul Vechi" SRL). – 94 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 74-76 (68 tit.). – 150 ex. ISBN 978-9975-9721-0-9

[2008-702]

- - 1. Limba franceză.

811.135.1 Limba română

811.133.1(076.5)

759. Apostol-Ciubară, Galina

Limba română : (şcoala auxiliară) : cl. a 8-a / Galina Apostol-Ciubară, Irina

Gantea. – Ch. : Univers Pedagogic, 2007. – 160 p. : il. ; 24 cm. 700 ex. ISBN 978-9975-48-049-9

[2008-803]

- - 1. Limba română – Şcoala auxiliară.

811.135.1:376(075.3)

760. Dicţionar român-francez şi francez-român. – Ed. a 4-a, prelucr. şi

compl. – Ch. : Ghianăia, [2007] (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 691 p. ; 18 cm. ISBN 978-9975-78-137-4 (eronat) (în cop. tare)

[2008-710]

- - 1. Limba română – Dicţionare. 2. Limba franceză – Dicţionare. 3. Dicţi- onar român-francez şi francez-român.

811.135.1’374.822=133.1+811.133.1’374.822=135.1

761. Lazăr, Oana

Rezumate la Limba şi Literatura Română : pentru BAC – Concepte opera- ţionale şi funcţionale / Oana Lazăr. – Ch. : Teo-Educaţional, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 96 p. : tab. ; 10 x 13 cm.

49

Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008

3000 ex.

ISBN 978-9975-9703-4-1

[2008-793]

- - 1. Limba română. 2. Literatură română – Critică şi interpretare.

762. Pohilă, Vlad

811.135.1+821.135.1.09(075.3)

Şi totuşi, limba română : (art., eseuri, prefeţe, recenzii) / Vlad Pohilă ;

coord. proiect : Lidia Kulikovski, Genoveva Scobioală, Vasile Şoimaru. – Ch. :

Prometeu, 2008 (Combinatul Poligr.). – 496 p. ; 21 cm.

1000 ex.

ISBN 978-9975-919-69-2 (în cop. tare)

[2008-873]

- - 1. Literatură română din Republica Moldova.

811.135.1-9

763.

Porumb, Tatiana

 

Ghid

de

conversaţie

român-italian-rus

/

Tatiana

Porumb, Cezaria

Vasilache. – Ch. : "Epigraf" SRL, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 183, [1] p. : il.,

tab. ; 14 x 17 cm.

2000 ex.

ISBN 978-9975-903-63-9

[2008-624]

- - 1. Limba română – Ghid de conversaţie român-italian-rus. 2. Ghid de conversaţie român-italian-rus.

764. Savin-Zgardan, Angela

811.135.1-25=131.1=161.1

Motivaţia locuţiunilor verbale româneşti : Probleme ale aspectualităţii / An- gela Savin-Zgardan. – Ch. : Inst. de Filologie al AŞM, 2008 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 124 p. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 118-124 (56 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-9582-0-2

[2008-657]

- - 1. Limba română – Locuţiuni. 811.135.1'367.4

765. Ungureanu, Violeta

Verbele tranzitive în limba română : [studiu] / Violeta Ungureanu ; Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova, Inst. de Filologie. – Ch. : Inst. de Filologie al AŞM, 2007 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 188 p. : tab. ; 20 cm.

Bibliogr.: p. 174-184. – 100 ex. ISBN 978-9975-9582-5-7

[2008-658]

50

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

- - 1. Limba română – Verbe.

811.161.2 Limba ucraineană

766. Кожухар, К. С.

811.135.1’367.625.1

Рідна мова : Підручник для 3 кл. / К. С. Кожухар, А. О. Люшнiвська ; comisia de evaluare : Oxana Medvedenko [et al.] ; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2008 (Combinatul Poligr.). – 234, [1] p. : il.

color, tab. ; 24 cm.

1000 ex.

ISBN 978-9975-67-373-0

[2008-757]

- - 1. Limba ucraineană.

767. Кожухар, К. С.

811.161.2(075.2)

Рідна мова : Підручник для 4 кл. / К. С. Кожухар, А. О. Люшнiвська ;

comisia de evaluare : Oxana Medvedenko [et al.] ; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2008 (Combinatul Poligr.). – 234, [2] p. : il. color, tab. ; 24 cm.

1000 ex.

ISBN 978-9975-67-377-8

[2008-758]

- - 1. Limba ucraineană.

768. Туницька, М. В.

811.161.2(075.2)

Українська мова i література : Підручник для 8 кл. / М. В. Туницька, К. С. Кожухар, А. I. Нiкiтченко [и др.] ; comisia de evaluare : Oxana Medvedenko [et al.] ; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2008 (Tipogr. "Balacron" SRL). – 297 p. : fig., [4] p. il. color ; 24 cm.

1000 ex.

ISBN 978-9975-67-378-5

[2008-567]

- - 1. Limba ucraineană. 2. Literatură ucraineană – Critică şi interpretare

(ucr.).

811.161.2+821.161.2.09(075.3)

811.512.165 Limba găgăuză

769. Gagauz dili hem literatura : 8 kl. / I. I. Boboglu, I. D. Bankova, K. K.

Vasilioglu [et al.] ; comisia de evaluare : Lilia Pavilio [et al.] ; Min. Educaţiei şi Tine- retului al Rep. Moldova. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2008 (Tipogr. "Balacron" SRL). – 303, [1] p. : fig., tab. ; 24 cm.

51

Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008

2700 ex.

ISBN 978-9975-67-361-7

[2008-566]

- - 1. Limba găgăuză. 2. Literatură găgăuză – Critică şi interpretare (găgă-

uză).

811.512.165+821.512.165.09(075.3)

82 LITERATURĂ

82/821 Literatură artistică 821 Literatura limbilor individuale 821.135.1 Literatură română

770. Istrati, Panait

Chira Chiralina : [povestire] / Panait Istrati ; cop. : Vitalie Coroban. – Ch. :

Cartier, 2008 (Combinatul Poligr.). – 143, [1] p. ; 20 cm. – (Cartier clasic / coord. de Dorin Onofrei). 610 ex. ISBN 978-9975-79-475-6 (în cop. tare şi supracop.)

[2008-784]

- - 1. Literatură română – Povestiri.

771. Nichita [Marius Tărîţă]

821.135.1-31 Istrati

Ferestre (şi trepte) de ieri spre azi : [povestiri] / Nichita [Marius Tărîţă]. – Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 251 p., [8] p. fot. color ; 20 cm. Datele de pe cop. cu caractere chiril. – Bibliogr. în notele de subsol. –

1000 ex.

ISBN 978-9975-78-615-7

[2008-635]

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Povestiri.

821.135.1-3 Nichita 821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova

772. Borovskaia, Natalia

…Şi tot al meu vei fi : [versuri] / Natalia Borovskaia. – Ch. : S. n., 2008

(Tipogr. AŞM). – 110, [1] p. : fig. ; 11 x 14 cm.

1000 ex.

ISBN 978-9975-62-221-9

[2008-794]

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.

773. Botezatu, Petru

52

821.135.1(478)-1 Borovskaia

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

A fi… : [versuri] / Petru Botezatu. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2008. – 64

p.

; 20 cm.

100

ex.

ISBN 978-9975-80-128-7

[2008-823]

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.

774. Busuioc, Aureliu

821.135.1(478)-1 Botezatu

Când bunicul era nepot… : Aventuri / Aureliu Busuioc ; il. de Lilia Popa ;

cop. : Rodica Sandu. – Ch. : Prut Internaţional, 2008 (Combinatul Poligr.). – 101, [2]

p. : il. ; 19 cm. – (Cartea adolescentului). ISBN 978-9975-69-963-1

[2008-729]

- - 1. Literatură română din Republica Moldova - Povestiri.

775. Busuioc, Aureliu

821.135.1(478)-34 Busuioc

Singur în faţa dragostei : Roman. Versuri / Aureliu Busuioc ; il. de Eudochia Zavtur. – Ch. : Cartea Moldovei, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 254, [4] p. : il., [32] p. fot. ; 20 cm. – (Colecţia pentru elevi, studenţi). Bibliogr.: p. 252-254 (47 tit.). – 4000 ex. ISBN 978-9975-60-151-1

[2008-679]

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Roman – Poezie.

821.135.1(478)-31+821.135.1(478)-1 Busuioc

776. Cântece şi poezii orheiene / [aut. de sel.] : Gheorghe Maxian

Deladolna ; notografiere : Gabriel Andronic ; cop. : Tatiana Grigoriev. – Ch. :

Pontos, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 222 p. : fig., n. muz. ; 20 cm. Aut. este indicat pe cop. – Apare cu sprijinul dnei Lucia Palii-Păduraru. –

200 ex.

ISBN 978-9975-102-87-2

[2008-718]

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Versuri melodice.

777. Codru, Jana

821.135.1(478)-192(082)

Viaţa totuşi, are rost : [versuri] / Jana Codru ; cop. : Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2008 (Tipogr. "Dinamo"). – 28 p. ; 21 cm.

100 ex.

ISBN 978-9975-938-98-3

[2008-736]

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.

53

Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008

778. Covalciuc, Victoria

821.135.1(478)-1 Codru

Stropi de dimineaţă : [versuri] / Victoria Covalciuc ; pref. : Galina Furdui ; graf. : Ion Puiu ; cop. : Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2008 (Tipogr. "Recla- ma" SA). – 57, [3] p. : il. ; 20 cm. 100 ex. ISBN 978-9975-938-85-3

[2008-717]

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.

779. Donici, Alexandru

821.135.1(478)-1 Covalciuc

Fabule / Alexandru Donici ; sel. : Corneliu Năstase ; comentarii : Lida Pocitarenco ; des., cop. : Vitalie Leca ; pict. : Iurie Bejenari. – Ch. : "Vector V-N" SRL ; Iaşi : Nasticor, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 144 p. : il. ; 24 cm.

2000 ex.

ISBN 978-9975-9789-8-9

[2008-628]

- - 1. Literatură română – Fabule. 2. Fabule.

821.135.1(478)-342 Donici

780. Donici, Alexandru

Traduceri : [versuri, povestiri] ; Epigrame / Alexandru Donici ; sel., comen-

; cop. : Iurie Bejenari. – Ch. : "Vector V-N" SRL ; Iaşi :

tarii : Corneliu Năstase

Nasticor, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 144 p. : il. ; 24 cm.

1000 ex.

ISBN 978-9975-9789-7-2

[2008-627]

- - 1. Literatură română.

781. Druţă, Ion

821.135.1(478)-3 Donici

Maria Cantemir, ultima dragoste a lui Petru cel Mare : epopee istorică în

unsprezece tablouri, cu epilog / Ion Druţă ; des., cop. : Radu Modîrcă ; fot. de Ilie Grecu. – Ch. : Universul, 2008. – 95, [1] p. : fot., fot. color ; 29 cm.

2000 ex.

ISBN 978-9975-47-011-7 (în cop. tare)

[2008-762]

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Piese.

782. Filimon, Liliana

54

821.135.1(478)-2 Druţă

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Icoana sentimentului frumos : [versuri] / Liliana Filimon. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2008. – 152 p. : fot. ; 21 cm.

100 ex.

ISBN 978-9975-80-124-9 (în cop. tare)

[2008-824]

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.

783. Filip, Iulian

821.135.1(478)-1 Filimon

Noroc polyglot : [versuri, picturi] / Iulian Filip ; fot. : Iurie Foca ; concepţie

graf. : Dorian Conea. – Ch. : Princeps, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 202, [2]

p. : fot., n. muz. ; 23 x 25 cm.

Texte: lb. rom., engl., fr., alte lb. străine. – 1000 ex. ISBN 978-9975-9533-2-0

[2008-680]

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.

821.135.1(478)-1+75=00 Filip

784. Gondiu, Anatolie

Teatru / Anatolie Gondiu ; cop. : Vitalie Coroban. – Ch. : Cartier, 2008

(F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 193, [2] p. ; 20 cm.

500 ex.

ISBN 978-9975-79-477-0

[2008-866]

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Piese.

785. Jora, Mirela

821.135.1(478)-2 Gondiu

Pod : [versuri] / Mirela Jora ; cuv. înainte : Galina Furdui ; graf. : Ion Puiu. – Ch. : Pontos, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 45, [3] p. : il. ; 20 cm. Tit. pe cop.: Podul. – 100 ex. ISBN 978-9975-938-79-2

[2008-715]

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.

821.135.1(478)-1 Jora

786. Maleca, Maria

Lacrimă de dor : [versuri] / Maria Maleca. – Ch. : CEP USM, 2008. – 222

p.

; 21 cm.

100

ex.

ISBN 978-9975-70-561-5

[2008-782]

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.

55

821.135.1(478)-1 Maleca

Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008

787. Marin, Gheorghe

Misiuni şi destine : Proză documentară cu fot. / Gheorghe Marin. – Ch. :

Pontos, 2008 (Combinatul Poligr.). – 245, [2] p. : fig. ; 21 cm.

1000 ex.

ISBN 978-9975-102-98-8 (în cop. tare)

[2008-872]

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Proză documentară.

788. Prohin, Victor

821.135.1(478)-3 Marin

S-a copt frunza : Roman. Nuvele / Victor Prohin ; il. de Eudochia Zavtur. –

Ch. : Cartea Moldovei, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 173 p. : il., [16] p. fot. ;

20 cm. – (Colecţie pentru elevi, studenţi). Bibliogr.: p. 173. – 4000 ex. ISBN 978-9975-60-150-4

[2008-622]

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Roman – Nuvele.

821.135.1(478)-3 Prohin

789. Racoviţă, Daniel

Enigme în negru-alb : [versuri] / Daniel Racoviţă ; colab. : Nicoleta Chistol

[et al.]. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2008. – 255 p. : il. ; 20 cm. 300 ex. ISBN 978-9975-80-127-0

[2008-814]

790. Suceveanu, Arcadie

821.135.1(478)-1 Racoviţă

Arca dies : Versuri / Arcadie Suceveanu ; il. de Eudochia Zavtur. – Ch. :

Cartea Moldovei, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 278, [2] p. : il., [28] p. fot. ; 20

cm. – (Colecţie pentru elevi, studenţi). Bibliogr.: p. 270-272. – 4000 ex. ISBN 978-9975-60-156-6

[2008-629]

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.

791. Suceveanu, Arcadie

821.135.1(478)-1 Suceveanu

Vocale – Portocale : Cine-nvaţă o vocală, Va primi o portocală : [versuri melodice] / text : Arcadie Suceveanu ; melodii Ada Zaporojanu ; red. şi îngrijire muz. : Andrei Tamazlâcaru ; notografiere : Roman Romanciuc ; il., cop. : Petru Gheţoi. –

Ch.

: Pontos, 2007 (Tipogr. "Reclama" SA). – 38, [1] p. : il., n. muz., [1] f. portr. ; 24

cm.

1000 ex.

56

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-927-30-7

[2008-713]

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Versuri melodice.

792. Timonu, Dominte

821.135.1(478)-192 Suceveanu

Scară din umbră şi lumină : [nuvele, cronici, corespondenţă] / Dominte

Timonu ; prez. graf. : Lică Sainciuc. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 294 p. : fot. ; 24 cm. Bibliogr. în notele de subsol

[2008-829]

- - 1. Literatură română din Republica Moldova.

793. Ţurcanu, Andrei

821.135.1(478)-9 Timonu

Plânsul centaurului : Poeme / Andrei Ţurcanu ; cop. : Vitalie Coroban. – Ch. : Cartier, 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 380 p. ; 20 cm.

300 ex.

ISBN 978-9975-79-476-3

[2008-816]

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.

821.161.1 Literatură rusă

794. Verşovski, Mihail

821.135.1(478)-1 Ţurcanu

Planeta proştilor, sau Nu aveţi cumva un alt glob : [povestiri] / Mihail Verşovski ; trad. de Dorin Onufrei ; cop. : Mihai Bacinschi. – Ch. : Arc, 2008 (F.E.-P.

"Tipogr. Centrală"). – 431, [2] p. ; 20 cm. 1000 ex. ISBN 978-9975-61-457-3

[2008-616]

- - 1. Literatură rusă.

821.161.1-3 Verşovski 821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova

795. Осипов, Федор

Страницы из книги жизни : Повесть / Федор Осипов. – К. : Б. и., 2008

(Tipogr. AŞM). – 118 p. : fot. ; 21 cm.

100 ex.

ISBN 978-9975-62-217-2 (în cop. tare)

[2008-744]

- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Povestiri (rusă).

821.161.1(478)-34 Осипов

57

Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008

796. Руссо, Мариэтта

Храм : [стихи] / Мариэтта Руссо ; облож. : Руксанда Романчук. – Ch. :

Pontos, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 104, [4] p. ; 20 cm. 100 ex. ISBN 978-9975-938-84-6

[2008-716]

- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Poezie (rusă).

821.161.1(478)-1 Руссо

82/821-93 Literatură artistică pentru copii 821-93 Literatură pentru copii

797. Făguraş de poezie : Versuri-licurici pentru dragii pici / il. : Elena

Revuţchi [et al.]. – Ed. a 2-a, compl. – Ch. : "Epigraf" SRL, 2008 (Combinatul Poligr.). – 80 p. : des. color ; 25 cm. – (Colecţia "Cărţile copilăriei"). Cuprins : Păpuşa vorbitoare / Vasile Romanciuc. Cea mai scumpă de pe lume / Nichita Stănescu. Măicuţă ; Tu, iarbă, tot ai mamă? ; Cum se spală ariciorii ; Greieraşul ; Culorile anului ; Primăvara ; Ploaia ; Am un plai ca din poveste ; Fru- moasă-i limba noastră / Grigore Vieru. Cloşca / Elena Farago. Furnica ; Puişorul cafeniu ; De pe-o "bună dimineaţă" ; Nani pui ; Vulpea cizmăriţă ; Ninge / Otilia Cazimir. Pupăza ; Lăcrămioare ; Umbreluţe / Passionaria Stoicescu. Cântec de dimineaţă pentru Martinel / Dumitru Matcovschi. Poveste cu pitic ; Clonc şi piu ; Fulgul / Ioana Tatu. Fluturaşul / Dimitrie Bolintineanu. În ospeţie cu paraşuta / Arca- die Suceveanu. Are mama o fetiţă / I. D. Pietrari. Somnoroase păsărele / Mihai Emi- nescu. Noapte buna! / Constantin Dragomir. Cântec de leagăn / Vitalie Filip. Noapte bună! / Aureliu Busuioc. Ene / Vasile Galaicu. Păsările domestice ; Pluguşorul ; Sorcova ; Jocul caprei : Din folclor. Cu-cu ; Ce anotimp? ; Mărţişor / Anatol Ciocanu. Melcul / Liviu Damian. Bobocul ; Greieraşul / Paul Anghel. Un gândac ; Buburuza ; Furnica ; Trandafirul / Leonida Lari. Să-nvăţăm de la furnici / Florin Costinescu. Greierul şi furnica / Alexandru Donici. Şoarecii ; Ţara / Vasile Alecsandri. Miaunica ; Toamna / Demostene Botez. Povestea şoricelului prostuţ / Samuel Marşak. Arpagic ; Motoşel şi botoşel / Ana Blandiana. Peştişorii ; Leneşa ; Aventura micuţei raze / Rodica Marin. Pisicii / Serghei Mihalkov. Albina / Petru Cărare. Lecţie de zbor / Ele- na Dragoş. Chiţ-chichiţ / L. Carol. Vine primăvara. Ghicitoare / Iulian Filip. Căciuliţa albă ; Ţurţurul / Nina Cassian. Săniuţa ; Vine ploaia / George Coşbuc. Curcubeul / Efimi Tarlapan. Cântecul rândunicii / A. de Montgolfier. Pe o pernă cu verdeaţă / Elia David. Căpşuna nemulţămită / Daniela Crăsnaru. Du-mă, cărăruie, du-mă… / Aurel Ciocanu. Mioriţa : Baladă populară / prelucr. de Vasile Alecsandri. Ştefan cel Mare. Îngeraşii. Învaţă tu, copile. 3000 ex. ISBN 978-9975-903-51-6 (în cop. tare)

[2008-740]

58

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

821-93(082)

798. Hora luminilor : Carte despre prietenie şi bună înţelegere / ed. în-

grijită de Ala Bujor ; des. : Veronica Mariţ. – Ch. : "Epigraf" SRL, 2008 (Combinatul

Poligr.). – 79, [1] p. : il. color ; 27 cm. – (Colecţia "Cărţile copilăriei").

Cuprins : Proverbe şi zicători româneşti. Hai să tragem hora mare : cântec

; Hora de copii / Aurel Ciocanu. Fluturaşul / Dimitrie Bolintineanu. De ce? ; Peştişo-

rul ; Pomul / Grigore Vieru. Casa iepurelui ; Leul şi şoarecele ; Ciocârlia, vulpea şi

ogarul : poveste populară. Pisicuţa : Din folclor. Vrăbiile ; Gândăcelul ; Licuriciul :

Pedeapsa mâţei ; Motanul pedepsit ; Sfatul degetelor / Elena Farago. Mărinimie / Emil Gîrleanu. Inimă de câine ; Paza bună ; De profundis ; Poveste cu oi ; Zdreanţă / Tudor Arghezi. Căţelul şi furnica / Constantin Scripcă. Cine e mai mare? ; Ochiul

lui Dumnezeu ; De vorbă cu puiul / Rodica Marin. Piţigoiul / Valentin Roşca. Prietenii

omului : legendă. Lupul / Marcel Aymé. Trei răţuşte ; Bunica / Otilia Cazimir. Grămă- joara / Ion Druţă. Nepoţica şi bunica / Ioana Tatu. Portocale pentru fiecare / Daiga

Zake. Doi prieteni ; Tata şi feciorii/ Lev Tolstoi. Ridichea : poveste populară rusă. Racul, broasca şi ştiuca / Alexandru Donici. Glasul pădurii ; Ramul tău e ram de pace / Passionaria Stoicescu. Bunicul cireş ; Bunicul prun / Gheorghe Vodă. Bunica-

mi spune / Alexandru Andriţoi. Trandafirul moşului / Iulia Haşdeu. Cuvintele vrăjite /

Pierre Gamarra. …Nu-i o pasăre, cu zborul / Ion Vieru. Ţara noastră / Leonida Lari.

Bambi / Felix Zalten. Şase pui şi-o biată mamă / Vasile Militaru. Albina şi porumbiţa

; Bradul : Legendă. Povestea ursului cafeniu / Vladimir Colin. Micul prinţ / Antoine

de Saint-Exupéry. Somnoroase păsărele / Mihai Eminescu. Un pisoi şi-un şoricel /

George Topîrceanu. Bătrâna care hrăneşte păsări / Pamela L. Travers. Canarii / Samuil Marşak. Crăiasa broască / Alexei Tolstoi.

3000 ex.

ISBN 978-9975-903-50-9 (în cop. tare)

[2008-739]

821-93(082)

799. Spicuşorul de cuvinte : Carte de lectură pentru copii / sel. şi pre-

lucrare : Ala Bujor. – Ch. : "Epigraf" SRL, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 479 p. : il. ; 25 cm.

3000 ex.

ISBN 978-9975-903-85-1 (în cop. tare)

[2008-855]

- - 1. Literatură pentru copii.

821-93

821.112.2-93 Literatură germană

800. Grimm, Wilhelm

59

Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008

Hansel şi Gretel : [poveste : trad. din germ.] / Wilhelm şi Jacobi Grimm ; il.

de Serghei Samsonov. – Ch. : Prut Internaţional, 2008 (Combinatul Poligr.). – 14, [1]

p. : il. color ; 28 cm. – (Colecţia "Cheiţa de aur"). ISBN 978-9975-69-960-0

[2008-726]

- - 1. Literatură germană pentru copii. 2. Poveşti.

821.112.2-93 Fraţii Grimm

821.133.1-93 Literatură franceză

801. Perrault, Charles

din fr.]

Samsonov. – Ch. : Prut Internaţional, 2008 (Combinatul Poligr.). – 16 p. ; 28 cm. –

(Colecţia "Cheiţa de aur"). ISBN 978-9975-69-958-7

Degeţel

:

[poveste :

trad.

/ Charles

Perrault

;

il.

de Serghei

[2008-724]

- - 1. Literatură franceză pentru copii. 2. Poveşti.

802. Perrault, Charles

821.133.1-93 Perrault

Frumoasa din pădurea adormită : [poveste : trad. din fr.] / Charles Perrault

; il. de Serghei Samsonov. – Ch. : Prut Internaţional, 2008 (Combinatul Poligr.). – 14, [1] p. : il. color ; 28 cm. – (Colecţia "Cheiţa de aur"). ISBN 978-9975-69-959-4

[2008-725]

- - 1. Literatură franceză pentru copii – Poveşti. 2. Poveşti.

821.133.1-93 Perrault

821.135.1-93 Literatură română

803. Alistar Făt-Frumos : [poveste]. – Ch. : Ghianăia, 2008 (F.E.-P.

"Tipogr. Centrală"). – 64 p. : il. color ; 13 x 17 cm.

3500 ex.

ISBN 978-9975-78-599-0 (în cop. tare)

[2008-864]

- - 1. Literatură română pentru copii – Poveşti. 2. Poveşti.

821.135.1-93

804. Idem în lb. rusă : Алистар Фэт-Фрумос. – К. : Гианэя, 2008 (F.E.-

P. "Tipogr. Centrală"). – 64 p. : il. color ; 13 x 17 cm.

1500 ex.

ISBN 978-9975-78-600-3 (în cop. tare)

[2008-865]

- - 1. Literatură română pentru copii – Poveşti (rusă).2. Poveşti (rusă).

60

821.135.1-93

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

805. Alistar Făt-Frumos : [poveste]. – Ch. : Ghianăia, [2008] (F.E.-P.

"Tipogr. Centrală"). – [18] p. : il. color ; 12 x 17 cm.

F. f. de tit. – 2500 ex.

ISBN 978-9975-78-598-3

[2008-668]

- - 1.Literatură română pentru copii – Poveşti. 2. Poveşti.

821.135.1-93

806. Idem în lb. rusă : Алистар Фэт-Фрумос. – К. : Гианэя, [2008]

(F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – [18] p. : il. color ; 12 x 17 cm.

F. f. de tit. – 2500 ex.

ISBN 978-9975-78-601-0

[2008-669]

- - 1. Literatură română pentru copii – Poveşti (rusă). 2. Poveşti (rusă).

821.135.1-93

807. Busuioc Făt-Frumos şi Ileana Cosânzeana : [poveste]. – Ch. :

Ghianăia, [2008] (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – [18] p. : il. color ; 12 x 17 cm.

F. f. de tit. – 2500 ex.

ISBN 978-9975-78-602-7

[2008-670]

- - 1. Literatură română pentru copii – Poveşti. 2. Poveşti.

821.135.1-93

808. Idem în lb. rusă : Базилик Фэт-Фрумос и Иляна-Косынзяна. – К. :

Гианэя, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – [18] p. : il. color ; 12 x 17 cm.

F. f. de tit. – 2500 ex.

ISBN 978-9975-78-603-4

[2008-867]

- - 1. Literatură română pentru copii – Poveşti (rusă).

809. Creangă, Ion

821.135.1-93

Capra cu trei iezi : [poveste] / Ion Creangă. – Ch. : Ghianăia, 2008 (F.E.- P. "Tipogr. Centrală"). – [18] p. : il. color ; 12 x 17 cm.

F. f. de tit. – 2500 ex.

ISBN 978-9975-78-604-1

[2008-868]

- - 1.Literatură română pentru copii – Poveşti. 2. Poveşti.

821.135.1-93 Creangă

810. Idem în lb. rusă : Коза и трое козлят. – К. : Гианэя, 2008 (F.E.-P.

"Tipogr. Centrală"). – [18] p. : il. color ; 12 x 17 cm.

F. f. de tit. – 2500 ex.

61

Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008

ISBN 978-9975-78-605-8

[2008-869]

- - 1. Literatură română pentru copii – Poveşti (rusă). 2. Poveşti.

811. Creangă, Ion