Sunteți pe pagina 1din 168

ISSN 1857-0550

E-ISSN 1857-3266

Camera Naţională a Cărţii – 60 ani de la fondare


1957-2017

BIBLIOGRAFIA
NAŢIONALĂ
A
MOLDOVEI

Nr 3
2017

CNCM
Chişinău 2017
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography
of Moldova

Books. Abstracts. Thesis.


Magazine and newspaper articles

Published from 1958


Issued once a month

Nr 3
2017

NBCM
Chişinău 2017
MINISTERUL CULTURII
CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia Naţională a
Moldovei

Cărţi. Autoreferate. Teze.


Articole din reviste şi ziare

Se editează din anul 1958


Apare lunar

Nr 3
2017

CNCM
Chişinău 2017
Autori-alcătuitori : Valentina Chitoroagă
Renata Cozonac
Olesea Zabiaco
Efimia Macrinici
Claudia Bâgu
Ludmila Corghenci
Iolanta Cuţchi

Redactor responsabil şi coordonator : Valentina Chitoroagă

Design, tehnoredactare computerizată: Renata Cozonac

Prefaţa de Valentina Chitoroagă

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova :


Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul 1958 : Apare
lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Valentina Chitoroagă,
Renata Cozonac, Olesea Zabiaco, [et al.] ; red. resp., coord. şi pref. : Valentina
Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii, 2017
(Print-Caro). – ISSN 1857-0550. – E-ISSN 1857-3266. – ISBN 978-9975-9730-
3-8. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine.
Nr 3, 2017. – 2017. – 168 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 25
ex. – ISBN 978-9975-49-258-4 (Print). – ISBN 978-9975-49-259-1 (PDF).

015(478)

 Camera Naţională a Cărţii


din Republica Moldova, 2017
CUPRINS

CRONICA CĂRŢII ................................................................................................. 10


0 ŞTIINŢĂ ŞI CUNOŞTINŢE. ORGANIZARE. ŞTIINŢA CALCULATOARELOR. INFORMARE. DOCUMENTARE.
BIBLIOLOGIE. INSTITUŢII. PUBLICAŢII ............................................................................... 10
00 Prolegomena. fundamente ale cunoaşterii şi culturii. propedeutică .......... 10
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale ........ 10
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor 10
005 Management ........................................................................................ 10
008 Civilizaţie. Cultură. Progres ................................................................... 10
01 Bibliografie şi bibliografii. Cataloage .......................................................... 10
02 Biblioteconomie .......................................................................................... 11
08 Poligrafii. Opere colective ........................................................................... 11
087 Publicaţii cu provenienţă şi destinaţie deosebită ................................. 11
087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori ........................................................... 11
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE............................................................................................ 13
159.9 Psihologie........................................................................................... 13
2 RELIGIE. TEOLOGIE ................................................................................................. 14
27 Creştinism. Biserici şi culte creştine............................................................. 14
27-23 Biblia ...................................................................................................... 14
27-29 Literatură religioasă .............................................................................. 15
3 ŞTIINŢE SOCIALE ..................................................................................................... 17
31 Statistică. Demografie. Sociologie .............................................................. 17
32 Politică ........................................................................................................ 18
33 Economie. Ştiinţe economice ...................................................................... 19
34 Drept. Jurisprudenţă ................................................................................... 22
35 Administraţie publică. Conducerea administrativă. Armată. Artă militară 28
36 Asigurarea nevoilor mentale şi materiale de viaţă ..................................... 30
37 Educaţie ...................................................................................................... 30
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE .............................................................................. 36
51 Matematică ................................................................................................ 37
53 Fizică ........................................................................................................... 39
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie ............................................................ 40
55 Ştiinţele pământului. Ştiinţe ecologice ........................................................ 40
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNOLOGIE .................................................................. 40
61 Ştiinţe medicale. Medicină .......................................................................... 40
62 Inginerie. Tehnică în general ....................................................................... 41
63 Agricultură şi alte ştiinţe şi tehnici înrudite. Silvicultură. exploatarea ........ 42
65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii ....................... 44
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ........................................ 45
7 ARTE. RECREAŢIE. DISTRACŢII. SPORT ......................................................................... 45
72 Arhitectură .................................................................................................. 45
74 Desen. Design. Artă aplicată şi meserii de artă .......................................... 46
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică ................................................................. 46
78 Muzică ........................................................................................................ 47
79 Divertisment. Jocuri. Sport .......................................................................... 47
8 LIMBI. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ ................................................................................ 49
81 Lingvistică. Limbi......................................................................................... 49
82 Literatură .................................................................................................... 53
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ................................................................................ 62
93/94 Istorie .................................................................................................... 63
94 Istorie generală. Istorie universală.............................................................. 63
Index de nume la "Cronica cărţii" Nr 3-2017 ............................................... 69
Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 3-2017 ................................................ 73
Index de subiecte la "Cronica cărţii" Nr 3-2017 ........................................... 74
Index geografic la "Cronica cărţii" Nr 3-2017............................................... 76
Index de editori la "Cronica cărţii" Nr 3-2017 .............................................. 76
ISBN eronat .................................................................................................... 2
CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ .................................................................. 78
0 ŞTIINŢĂ ŞI CUNOŞTINŢE. ORGANIZARE. ŞTIINŢA CALCULATOARELOR. INFORMARE. DOCUMENTARE.
BIBLIOLOGIE. INSTITUŢII. PUBLICAŢII ............................................................................... 78
00 Prolegomena. Fundamente ale cunoașterii și culturii. Propedeutică .......... 78
001 Știință și cunoștințe în general. Organizarea muncii intelectuale ......... 78
002 Documentare. Cărți. Scrieri. Autori ....................................................... 78
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor 79
004.6 Date. Baze de date și structura lor ..................................................... 79
005 Management ........................................................................................ 79
006 Standardizarea produselor, operațiilor, greutăților și a timpului ......... 79
01 Bibliografie. Cataloage ............................................................................... 79
02 Biblioteconomie .......................................................................................... 79
06 Organizaţii și alte tipuri de cooperare......................................................... 81
061 Organizații și alte tipuri de cooperare .................................................. 81
069 Muzee. Expoziţii permanente ............................................................... 81
070 Ziare. Presă ........................................................................................... 81
09 Manuscrise. Opere rare și prețioase ........................................................... 81
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE .................................................................................... 81
1/14 Filozofie ................................................................................................... 81
2 RELIGIE. TEOLOGIE ............................................................................................ 82
27 Creştinism. Biserici şi culte creştine............................................................. 82
3 ŞTIINŢE SOCIALE ................................................................................................ 83
31 Statistică. Demografie. Sociologie .............................................................. 83
32 Politică ........................................................................................................ 83
33 Economie. Ştiinţe economice ...................................................................... 86
34 Drept. Jurisprudenţă ................................................................................... 91
35 Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară .. 96
36 Asigurarea nevoilor mentale și materiale de viață ..................................... 97
37 Educaţie ...................................................................................................... 97
39 Antropologie culturală. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor ........ 99
5 Matematică. Ştiinţe naturale ...................................................................... 100
51 Matematică .............................................................................................. 100
55 Ştiinţele pământului. Ştiinţe geologice ..................................................... 101
57 Ştiinţe biologice în general ........................................................................ 101
59 Zoologie .................................................................................................... 101
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNOLOGIE ................................................... 101
61 Ştiințe medicale. Medicină ........................................................................ 101
62 Inginerie. Tehnică în general ..................................................................... 103
63 Agricultură şi alte ştiinţe şi tehnici înrudite. Silvicultură exploatarea vieţii
sălbatice .................................................................................................... 104
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei........................... 106
65 Conducere și organizare în industrie, comerț și comunicații ..................... 106
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ...................................... 107
68 Industrii. Meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate......... 107
7 ARTE. RECREAŢIE. DISTRACŢII. SPORT ............................................................. 107
73 Arte plastice .............................................................................................. 107
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică ............................................................... 107
78 Muzică ...................................................................................................... 108
79 Divertisment. Jocuri. Sport ........................................................................ 108
8 LIMBI. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ.................................................................... 109
80 Probleme generale referitoare la lingvistică şi literatură. Filologie .......... 109
81 Lingvistică. Limbi....................................................................................... 109
82 Literatură .................................................................................................. 111
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFIE. ISTORIE .................................................................... 115
92 Studii biografice. Genealogie. Heraldică. Drapele..................................... 118
93/94 Istorie .................................................................................................. 118
94 Istorie generală ......................................................................................... 118
Index de nume la "Cronica articolelor de revistă" Nr 3-2017 .................... 120
Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror
articole sunt fişate în "Cronica articolelor de revistă" Nr 3-2017 .......... 125
CRONICA ARTICOLELOR DE GAZETĂ ................................................................. 127
0 ŞTIINŢĂ ŞI CUNOŞTINŢE. ORGANIZARE. ŞTIINŢA CALCULATOARELOR. INFORMARE. DOCUMENTARE.
BIBLIOLOGIE. INSTITUŢII. PUBLICAŢII ............................................................................. 127
00 Prolegomena. Fundamente ale cunoașterii și culturii. Propedeutică ........ 127
001 Știință și cunoștințe în general. Organizarea muncii intelectuale ....... 127
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor
............................................................................................................... 127
06 Organizaţii și alte tipuri de cooperare....................................................... 127
070 Ziare. Presă ......................................................................................... 127
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE .................................................................................. 127
1/14 Filozofie ................................................................................................. 127
2 RELIGIE. TEOLOGIE .......................................................................................... 128
27 Creştinism. Biserici şi culte creştine........................................................... 128
3 ŞTIINŢE SOCIALE .............................................................................................. 129
32 Politică ...................................................................................................... 129
33 Economie. Ştiinţe economice .................................................................... 134
34 Drept. Jurisprudenţă ................................................................................. 137
35 Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară 139
36 Asigurarea nevoilor mentale și materiale de viață ................................... 140
37 Educaţie .................................................................................................... 140
39 Antropologie culturală. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor ...... 144
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE .................................................................. 145
53 Fizică ......................................................................................................... 145
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie .......................................................... 145
58 Botanică .................................................................................................... 145
59 Zoologie .................................................................................................... 145
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNOLOGIE ................................................... 146
61 Ştiințe medicale. Medicină ........................................................................ 146
62 Inginerie. Tehnică în general ..................................................................... 146
63 Agricultură şi alte ştiinţe şi tehnici înrudite. Silvicultură. Exploatarea vieţii
sălbatice .................................................................................................... 146
65 Conducere și organizare în industrie, comerț și comunicații ..................... 147
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ...................................... 148
7 ARTE. RECREAŢIE. DISTRACŢII. SPORT ............................................................. 148
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică ............................................................... 149
77 Fotografie şi activităţi similare ................................................................. 149
78 Muzică ...................................................................................................... 149
79 Divertisment. Jocuri. Sport ........................................................................ 151
8 LIMBI. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ.................................................................... 152
81 Lingvistică. Limbi....................................................................................... 152
82 Literatură .................................................................................................. 153
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFIE. ISTORIE .................................................................... 160
92 Studii biografice. Genealogie. Heraldică. Drapele..................................... 161
93/94 Istorie .................................................................................................. 161
94 Istorie generală ......................................................................................... 161
Lista gazetelor a căror articole sunt fişate în "Cronica articolelor de gazetă"
Nr 3-2017 ............................................................................................... 168
Cronica cărţii Nr 3-2017 ≡ Book annals Nr 3-2017

CRONICA CĂRŢII BOOK ANNALS


SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2017
MARTIE NR 3 MURCH
(441-708)

0 ŞTIINŢĂ ŞI CUNOŞTINŢE. ORGANIZARE. ŞTIINŢA CALCULATOARELOR.


INFORMARE. DOCUMENTARE. BIBLIOLOGIE. INSTITUŢII. PUBLICAŢII
00 PROLEGOMENA. FUNDAMENTE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII. PROPEDEUTICĂ
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale
441. Potîng, Tatiana.
Scrierea proiectelor în context Programului-cadru de cercetare şi inovare al Uniunii Eu-
ropene "Orizont 2020" : Ghid / Tatiana Potîng ; Univ. Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Centrul
Proiecte Internaţionale al AŞM. – Chişinău : Prut Internaţional (Ed. "Prut"), [2017] (Combina-
tul Poligrafic). – 27, [1] p. : fig., tab. color ; 21 cm.
ISBN 978-9975-54-292-0.
[2017-566].
001.891:061.1
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor
Burlacu, Natalia. Aspecte metodologice ale elaborării şi implementării Software-lor
educaţionale: perspective de formare a competenţelor transversale digitale. – Vezi Nr 529.

005 Management
Potîng, Tatiana. Scrierea proiectelor în context Programului-cadru de cercetare şi ino-
vare al Uniunii European Orizont 2020". – Vezi Nr 441.

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


442. Единые духом : к 15-летию образования Общественного движения "Рус-
ское духовное единство" / Русское духовное единство, Союз старообрядцев мун. Киши-
нэу. – Кишинэу : Б. и., 2016 [Tipogr. "Grafic Design"]. – 32 p. : fot. color, [64] p. fot. color ; 30
cm.
Изд. при содействии Центра Рос. Федерации в Респ. Молдова, Коорд. Совета Рос
Соотечественников в Респ. Молдова, Бюро межэтн. отношений Респ. Молдова [и др.].
ISBN 978-9975-4469-3-8.
[2017-538].
- - 1. Mişcarea obştească "Unitatea spirituală rusă" din Republica Moldova.
[008+39](=161.1)(478)
01 BIBLIOGRAFIE ŞI BIBLIOGRAFII. CATALOAGE
443. Academician Gheorghe Duca : [chimist, preşedinte al Academiei de Ştiinţe a
Moldovei] : Biobibliografie / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală "Andrei Lupan"
(Inst.) ; resp. de ed.: Ion Valer Xenofontov ; bibliogr.: Janna Nikoaleva, Lidia Zasaviţchi. –

10
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică Centrală "Andrei Lupan" (Institut), 2017 (F.E.-P. "Tipografia
Centrală"). – 303 p. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-3131-2-4 (în cop. tare).
[2017-531].
- - 1. Chimie – Indici bibliografici. 2. Duca, Gheorghe, 1952 - …, chimist, preşedinte al
Academiei de Ştiinţe a Moldovei – Biobibliografie.
016:[54+929 Duca]
02 BIBLIOTECONOMIE
444. CZU. Clasificarea Zecimală Universală : Tabele prescurtate / Camera Naţ. a
Cărţii din Rep. Moldova ; ed. îngrijită şi adapt.: Valentina Chitoroagă ; tehnored. computeriza-
tă şi design: Renata Cozonac. – Chişinău : Camera Naţională a Cărţii, 2017 (Tipogr. "Print-
Caro"). – 189, [1] p. : tab. ; 30 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-49-245-4.
[2017-560].
- - 1. Clasificarea Zecimală Universală (CZU).
025.45
08 POLIGRAFII. OPERE COLECTIVE
087 Publicaţii cu provenienţă şi destinaţie deosebită
087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori
445. ABC-ul limbii engleze : 500 de cuvinte, 100 de propoziţii la 25 de subiecte /
text : Ala Bujor, Eugenia Papuc ; il.: Vadim Rusu. – [Ed. a 3-a]. – [Chişinău] : Epigraf, 2017
(F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 24, [6] p. : des. color ; 26 cm. – (Colecţia "Piciul poliglot",
ISBN 978-9975-60-240-2).
[1000] ex.
ISBN 978-9975-60-239-6.
[2017-552].
- - 1. Limba engleză pentru copii.
087.5:811.111
446. Descoperim lumea animalelor împreună cu Ghiduşel : Clasificare. Descriere.
Activităţi : texte, poezii, ghicitori, proverbe, jocuri / resp. de ed.: Ala Bujor ; il.: Estela Răileanu.
– [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Epigraf, 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 79, [1] p. : il. color ;
27 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-60-241-9 (în cop. tare).
[2017-553].
- - 1. Curiozități pentru copii.
087.5
447. Fashion fete. – [Chişinău] : Dorinţa, 2017 [Tipogr. "Poligraf-Design"]. – 16 p. :
des. color ; 25 cm. – (Colorez, ISBN 978-9975-130-92-9).
F. f. de tit. – [500] ex.
ISBN 978-9975-140-10-2.
[2017-496].

11
Cronica cărţii Nr 3-2017 ≡ Book annals Nr 3-2017

- - 1. Cărți de colorat.
087.5
448. Grafisme cu eroii preferaţi : [carte de colorat]. – [Chişinău] : Dorinţa, 2017
[Tipogr. "Poligraf-Design"]. – 16 p. : des., des. color ; 25 cm. – (Scriu şi colorez, ISBN 978-
9975-130-95-0)
F. f. de tit. – [500] ex.
ISBN 978-9975-140-15-7.
[2017-655].
- - 1. Cărți de colorat.
087.5
449. Grafisme cu litere : [carte de colorat]. – [Chişinău] : Dorinţa, 2016 [Tipogr. "Po-
ligraf-Design"]. – 16 p. : des., des. color ; 25 cm. – (Scriu şi colorez, ISBN 978-9975-130-95-
0).
F. f. de tit. – [500] ex.
ISBN 978-9975-140-00-3.
[2017-501].
- - 1. Cărți de colorat.
087.5
450. Grafisme cu păpuşi : [carte de colorat]. – [Chişinău] : Dorinţa, 2017 [Tipogr.
"Poligraf-Design"]. – 16 p. : des. color ; 25 cm. – (Scriu şi colorez, ISBN 978-9975-130-95-0).
F. f. de tit. – [500] ex.
ISBN 978-9975-140-17-1.
[2017-491].
- - 1. Cărți de colorat.
087.5
451. Grafisme cu roboţi şi dinozauri : [carte de colorat]. – [Chişinău] : Dorinţa, 2017
[Tipogr. "Poligraf-Design"]. – 16 p. : des. color ; 25 cm. – (Scriu şi colorez, ISBN 978-9975-
130-95-0).
F. f. de tit. – [500] ex.
ISBN 978-9975-140-12-6.
[2017-494].
- - 1. Cărți de colorat.
087.5
452. La zoo : [carte de colorat]. – [Chişinău] : Poligraf-Design, [2017]. – 16 p. : des. ;
25 cm. – (Colorez).
F. f. de tit. – [300] ex.
ISBN 978-9975-4313-8-5 (eronat).
[2017-484].
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5
453. Supereroi : [carte de colorat]. – [Chişinău] : Dorinţa, 2017 [Tipogr. "Poligraf-
Design"]. – 16 p. : des. color ; 25 cm. – (Colorez, ISBN 978-9975-130-92-9).
F. f. de tit. – [500] ex.
ISBN 978-9975-140-03-4.
[2017-503].

12
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Cărți de colorat.
087.5
454. Tainele dinozaurilor : [carte de colorat]. – [Chişinău] : Dorinţa, 2017 [Tipogr.
"Poligraf-Design"]. – 16 p. : des. color ; 258 cm. – (Citesc şi colorez, ISBN 978-9975-130-88-
2).
F. f. f. de tit. – [500] ex.
ISBN 978-9975-140-11-9.
[2017-495].
- - 1. Cărți de colorat.
087.5
455. Tăutu, Inesa.
Mapa celor mici / Inesa Tăutu. – [Chişinău] : Dorinţa, 2017 [Tipogr. "Poligraf-Design"].
– 48 fişe : des. color ; 29 cm.
Apar într-o mapă comună. – [500] ex.
ISBN 978-9975-140-14-0.
[2017-492].
087.5
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
159.9 Psihologie
456. "Aspecte psiho-sociale în protecţia copilului şi familiei de violenţă", confe-
rinţă ştiinţifică internaţională (2016 ; Chişinău). "Aspecte psiho-sociale în protecţia copilu-
lui şi familiei de violenţă" : Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale din 21 octombrie
2016 / coord.: Otilia Stamatin ; col. red.: Igor Racu. – Chişinău : S. n., 2016 [Tipogr.
"Garomont Studio"]. – 442 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Antetit.: Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă", Fac. Psihologie şi Psihopedagogie Specială,
Catedra Psihologie, Laboratorul proiectului "Formarea iniţială şi continuă a psihologilor în
domeniul protecţiei copilului faţă de violenţă". – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom.,
engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 65 ex.
ISBN 978-9975-136-25-9.
[2017-685].
- - 1. Protecția copilului – Aspecte psiho-sociale.
159.922.7+316.62/.64(082)=135.1=111=161.1
457. Cojocaru-Borozan, Maia.
Psihologia emoţiilor : [pentru uzul studenților] / Maia Cojocaru-Borozan, Tatiana Şova,
Lilia Ţurcan-Balţat. – [Chişinău : S. n., 2016 (Tipogr. UPS "Ion Creangă)]. – 228 p. : fig., tab. ;
20 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 219-228 (85 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-46-307-2.
[2017-473].
- - 1. Psihologia emoțiilor.
159.942(075.8)
458. "Evitarea sindromului burn-out în activitatea profesională prin metoda Ba-
lint", conferinţă naţională cu participare internaţională (2017 ; Chişinău). Conferinţă
naţională cu participare internaţională "Evitarea sindromului burn-out în activitatea profesio-

13
Cronica cărţii Nr 3-2017 ≡ Book annals Nr 3-2017

nală prin metoda Balint" : 16.03.2017 – 19.03.2017. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Tipocart
Print"]. – 155 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Antetit.: Asoc. Balint din Moldova, Soc. Psihiatrilor, Narcologilor, Psihoterapeuţilor şi
Psihologilor Clinicieni din Moldova, Asoc. Balint din România. – Rez.: lb. rom., engl. –
Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-133-60-9.
[2017-581].
- - 1. Psihanaliză – Metoda Balint. 2. Metoda Balint (psihologie).
159.964.2+616.89(082)
459. Rotaru, Maria.
Disgrafia – dislexia: dificultăţi sau incapacităţi de învăţare : [pentru uzul studenţilor] /
Rotaru Maria ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă", Catedra Psihopedagogie Specială. – Chişi-
nău : [UPS "Ion Creangă"], 2016. – 102 p. : fig. ; 25 cm.
Tit. pe cop. nu este indicat. – Referinţe bibliogr.: p. 98-102 (27 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-46-310-2.
[2017-465].
- - 1. Psihopedagogie specială.
159.946.4:37.015.3(075.8)
2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM. BISERICI ŞI CULTE CREŞTINE
460. Ceasuri bisericeşti / ed. îngrijită de Maxim Melinti. – [Chişinău] : Insula Fericirii,
2017. – 74 p. ; 11 x 15 cm. – (Seria "Teologie Liturgică").
Referinţe bibliogr. în subsol. – 200 ex.
ISBN 978-9975-3103-4-5.
[2017-691].
- - 1. Rugăciuni.
27-282.5
27-23 BIBLIA
461. Biblia.
Biblia, sau Sfânta Scriptură a Vechiului şi Noului Testament : Cu trimiteri / Soc. Biblică
Interconfesională din Rep. Moldova ; trad.: Dumitru Cornilescu. – Ed. rev. – [Chişinău] : Soci-
etatea Biblică Interconfesională din Republica Moldova, 2016 [Tipărit Societatea Biblică din
Coreea]. – 1223 p. ; 13 x 19 cm. – (Biblia pentru fiecare).
7600 ex.
ISBN 978-9975-909-48-8 (în cop. tare).
[2017-567].
- - 1. Biblia.
27-23
462. Biblia.
Biblia, sau Sfânta Scriptură a Vechiului şi Noului Testament : Cu trimiteri / Soc. Biblică
Interconfesională din Rep. Moldova ; trad.: Dumitru Cornilescu. – Ed. rev. – [Chişinău] : Soci-
etatea Biblică Interconfesională din Republica Moldova, 2016 [Tipărit Societatea Biblică din
Coreea]. – 1223 p. ; 16 x 24 cm.
4660 ex.

14
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-909-49-5 (în cop. tare).


[2017-568].
- - 1. Biblia.
27-23
463. Biblia.
Biblia, sau Sfânta Scriptură a Vechiului şi Noului Testament : Cu trimiteri / Soc. Biblică
Interconfesională din Rep. Moldova ; trad.: Dumitru Cornilescu. – Ed. rev. – [Chişinău] : Soci-
etatea Biblică Interconfesională din Republica Moldova, 2016 [Tipărit Societatea Biblică din
Coreea]. – 1223 p. ; 27 cm.
2060 ex.
ISBN 978-9975-909-51-8 (în cop. tare).
[2017-570].
- - 1. Biblia.
27-23
464. Biblia.
Noul Testament şi Psalmii / Soc. Biblică Interconfesională din Moldova ; trad.: Dumitru
Cornilescu. – [Chişinău] : Societatea Biblică Interconfesională din Moldova, 2016 [Tipărit
Societatea Biblică din Coreea]. – 511 p. ; 14 x 18 cm.
10000 ex.
ISBN 978-9975-909-50-1.
[2017-569].
- - 1. Noul Testament. 2. Psalmi.
27-246
27-29 LITERATURĂ RELIGIOASĂ
465. Mclver, Robert.
Învăţături din epistolele lui Petru / Robert Mclver ; trad.: Loredana Sîrbu ; lectura trad,
adapt.: Florian Ristea ; Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea. – Chişinău : Biserica Adventistă
de Ziua a Şaptea, 2017 [F.E.-P. Tipografia Centrală]. – 199, [1] p. : tab. ; 20 cm. – (Studii
Biblice : Lecţiunea şcolii de sabat : instructori ; Aprilie-Mai-Iunie 2017, ISBN 978-9975-53-
540-3).
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-53-790-2.
[2017-517].
- - 1. Literatură religioasă.
27-29
466. Mclver, Robert.
Învăţături din epistolele lui Petru / Robert Mclver ; trad.: Loredana Sîrbu ; lectura trad.,
adapt.: Florian Ristea ; Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea. – Chişinău : Biserica Adventistă
de Ziua a Şaptea, 2017 [F.E.-P. Tipografia Centrală]. – 135, [1] p. : tab. ; 20 cm. – (Studii
Biblice : Lecţiunea şcolii de sabat : standard ; Aprilie-Mai-Iunie 2017, ISBN 978-9975-53-540-
3).
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – 1830 ex.
ISBN 978-9975-53-789-6.
[2017-518].
- - 1. Literatură religioasă.

15
Cronica cărţii Nr 3-2017 ≡ Book annals Nr 3-2017

27-29
467. Roua rugăciunii : O binecuvântare pentru suflet mic şi suflet mare / aut. versuri-
lor : Petru Clifos ; Asoc. Obştească "Insula Fericirii". – Chişinău : Insula Fericirii, 2016 (Tipogr.
"Artpoligraf"). – 20 p. : des. color ; 21 cm. – (Seria "Literatura pentru copii", ISBN 978-9975-
3103-2-1).
500 ex.
ISBN 978-9975-3103-1-4.
[2017-468].
- - 1. Literatură religioasă pentru copii.
27-29
468. Макайвер, Роберт К.
Первое и второе послания Петра / Роберт К. Макайвер ; пер.: А. Савченко ; отв.
ред.: А. Лысаков. – Кишинэу : Biserica (Uniunea de conferinţe) a Adventiştilor de Ziua a
Şaptea din Republica Moldova, 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 191, [1] p. ; 20 cm. –
(Пособие по изучению Библии в Субботней школе ; второй квартал 2017 года, ISBN
978-9975-53-428-4).
1640 ex.
ISBN 978-9975-53-792-6.
[2017-520].
- - 1. Literatură religioasă.
27-29
469. Макайвер, Роберт К.
Первое и второе послания Петра / Роберт К. Макайвер ; пер.: А. Савченко, М.
Становкина ; отв. ред.: А. Лысаков. – Кишинэу : Biserica (Uniunea de conferinţe) a Adven-
tiştilor de Ziua a Şaptea din Republica Moldova, 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 256 p.
; 20 cm. – (Пособие по изучению Библии в Субботней школе : с комментариями для
учителей ; второй квартал 2017 года, ISBN 978-9975-53-426-0).
650 ex.
ISBN 978-9975-53-791-9.
[2017-519].
- - 1. Literatură religioasă.
27-29
470. Максвелл, Артур.
Вечерние рассказы : [în vol.] / Артур Максвелл ; пер.: И. В. Массарова ; худож.: Л.
М. Золотарев. – Кишинэу : Церковь Адвентистов Седьмого Дня, 2017 [F.E.-P. "Tipografia
Centrală"] – . – 24 cm. – ISBN 978-9975-53-784-1.
[Т.] 1. – 2017. – 293 p. : des. color. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-53-785-8 (F.E.-P. "Ti-
pografia Centrală") (în cop. tare). – [2017-521].
- - 1. Literatură religioasă.
27-29
271/279 Biserici şi culte creştine
271.22(478) Biserica ortodoxă din Republica Moldova
471. Ciuntu, Ioan.
Rânduieli și norme canonice privind cultul bisericii ortodoxe / Protoiereu-mitrofor Ioan
Ciuntu. – Chișinău : S. n., 2016 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 307 p. ; 25 cm.

16
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Bibliogr.: p. 274-297. – Referinţe bibliogr. în subsol. – [200] ex.


ISBN 978-9975-53-589-2 (în cop. tare).
[2017-544].
- - 1. Cultul bisericii ortodoxe.
271.22-5(478)
3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
314/316 Societate
314 Demografie. Studiul populaţiei
472. Deleu, Ecaterina.
Generaţii secunde de migraţie: cazul Republicii Moldova / Ecaterina Deleu ; red. şt.:
Victor Moraru ; Inst. de Cercet. Juridice şi Politice al Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Chişinău :
S. n., 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 343 p. : fig., tab. ; 24 cm. – (Seria: Migraţia:
probleme şi oportunităţi / coord.: Victor Moraru, Valeriu Moşneaga, ISBN 978-9975-53-777-
3).
Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 500 ex.
ISBN 978-9975-53-776-6.
[2017-523].
- - 1. Migrația cetățenilor din Republica Moldova.
314.15(478)
316 Sociologie
316.3/.4 Structură socială. Societatea ca sistem social
473. Malcoci, Ludmila.
Premisele constituirii clasei medii în Republica Moldova : Studiu sociologic / Ludmila
Malcoci, Victor Mocanu ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Cercet. Juridice şi Politice,
Centrul Sociologie şi Psihologie Soc. – Chişinău : S. n., 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"].
– 166 p. : diagr., tab. ; 21 cm.
Rez.: lb. engl. – Bibliogr.: p. 27-30 (24 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Guvernului
Republicii Moldova. – 100 ex.
ISBN 978-9975-53-782-7.
[2017-529].
- - 1. Clasa medie în Republica Moldova – Studiu sociologic.
316.343.654(478):303.4
316.6 Psihologie socială
Aspecte psiho-sociale în protecţia copilului şi familiei de violenţă. – Vezi Nr 456.

474. Опрос общественного мнения в Гагаузии: функционирование социаль-


ных, экономических и политических институтов в АТО Гагаузия / Piligrim-Demo. – [Chişi-
nău : S. n., 2017 (Tipogr. "Policolor")]. – 172 p. : fig. color, tab. ; 30 cm.
Изд. при поддержке Посольства Великобритании в Молдове. – 200 ex.
ISBN 978-9975-3134-3-8.
[2017-591].
- - 1. Unitatea Teritorială Administrativă Găgăuzia – Opinii publice.

17
Cronica cărţii Nr 3-2017 ≡ Book annals Nr 3-2017

316.65(478-29)
475. Стратан, Валентина.
Психо-педагогические и социальные аспекты аддиктивного поведения / В. С.
Стратан, М. А. Яниогло. – Комрат : [Комратский государственный университет], 2016
[Tipogr. "Garomont-Studio"]. – 304 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 277-304 (313 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-83-024-9.
[2017-689].
- - 1. Comportament deviant.
316.6:613.8
32 POLITICĂ
476. Dughin, Aleksandr.
Destin eurasianist : (Antologie) / Aleksandr Dughin ; trad.: Iurie Roşca. – Chişinău :
Universitatea Populară, 2017 [Tipogr. "Prag-3"]. – 568 p. ; 24 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – 200 ex.
ISBN 978-9975-77-276-1.
[2017-665].
- - 1. Politică.
32
321 Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice
477. Statalitatea Moldovei: abordare interdisciplinară : Culegere de articole ştiinţi-
fice / Inst. de Relaţii Intern. din Moldova (IRIM) ; coord.: Valentin Beniuc, Ludmila Roşca. –
Chişinău : IRIM, 2017 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 216 p. : des., tab. ; 21 cm.
Texte : lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 150 ex.
ISBN 978-9975-56-414-4.
[2017-577].
- - 1. Statalitatea Republicii Moldova.
321+342.5(478)(082)=135.1=161.1
322 Relaţiile dintre biserică şi stat. Politica faţă de religie. Politica ecleziastică dintre biserică şi
stat
478. Voicu, Ovidiu.
Biserică şi stat în Republica Moldova / Ovidiu Voicu, Jennifer Cash, Victoria Cojocariu ;
Fundaţia Soros-Moldova, Centrul pentru Inovare Publică. – Chişinău : Bons Offices, 2017. –
55 p. : diagr., tab. color ; 28 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-87-220-1.
[2017-623].
- - 1. Biserică și stat în Republica Moldova.
322(478)
327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Activitate internaţională. Politică externă
479. Cebotari, Svetlana.
Interesele geostrategice ale Federaţiei Ruse în spaţiul est-european : Monografie /
Svetlana Cebotari ; red. şt.: Igor Sofronescu ; resp. ed.: Marin Butuc ; Acad. Militară a Forţe-
lor Armate "Alexandru cel Bun", Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate. – Chi-

18
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

şinău : Academia Militară a Forţelor Armate "Alexandru cel Bun", 2016. – 263 p. : fig., tab. ;
20 cm.
Texte : lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 228-249 (303 tit.). – Referinţe bibliogr. la
sfârşitul cap. – 50 ex.
ISBN 978-9975-3048-5-6.
[2017-561].
- - 1. Federația Rusă – Interese geostrategice.
327(470):327(4-11)
327(478) Politică externă a Republicii Moldova
480. Implementation of the association agreement EU-Moldova: progress or
regress? : Policy recommendations / Fundaţia Soros Moldova ; peer review: Mihail Popşoi. –
[Chişinău : S. n., 2017] (Tipogr. "Bons Offices"). – 47 p. : fig. color ; 30 cm.
F. f. de tit. – Apare cu suportul al Soros Foundation-Moldova, Eurasia Program of the
Open Soc. Foundations. – [50] ex.
ISBN 978-9975-87-211-9.
[2017-626].
- - 1. Republica Moldova – Integrare europeană.
327(478)+[327:061.1EU]
328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne
481. Butnaru, Veronica.
Politici locale anticorupţie / Veronica Butnaru, Serghei Neicovcen, Valerian Tăbârţă ;
Centrul Naţ. de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor din Moldova Contact. – Chişinău : S. n.,
2017 [Tipogr. "Elan Poligraf"]. – 68 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 68 (13 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol.
– Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. – 300 ex.
ISBN 978-9975-66-549-0.
[2017-677].
- - 1. Politici locale anticorupţie.
328.185+352
482. "Republica Moldova în contextul noii arhitecturi de securitate regională",
conferinţă internaţională (2016 ; Chişinău). Republica Moldova în contextul noii arhitecturi
de securitate regională : Materialele conferinţei internaţionale, 15 mai 2015 / com. şt.: Viorel
Cibotaru [et al.]. – Chişinău : Academia Militară a Forţelor Armate "Alexandru cel Bun", 2016
(F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 248 p. : fig. color, tab. ; 24 cm.
Antetit.: Acad. Militară a Forţelor Armate "Alexandru cel Bun", Centrul de Studii Strate-
gice de Apărare şi Securitate, Centrul de Informare şi Doc. privind NATO în Moldova. – Texte
: lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art.
ISBN 978-9975-3048-7-0.
[2017-563].
- - 1. Securitate regională – Republica Moldova.
327(478)+351.74(478)+355.1(082)=135.1=161.1
33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
483. "Creşterea economică sustenabilă în condiţiile contemporane", conferinţă
internaţională (2017 ; Chişinău). Culegere de articole ştiinţifice şi teze ale comunicărilor

19
Cronica cărţii Nr 3-2017 ≡ Book annals Nr 3-2017

ştiinţifice prezentate în cadrul Conferinţei Internaţionale "Creşterea economică sustenabilă în


condiţiile contemporane", (8-9 noiembrie 2016) / com. org.: Aurelia Tomşa [et al.]. – [Chişi-
nău] : ASEM, 2017. – 359 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Antetit.: Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Catedra "Teorie şi Politici Econ.". – Texte :
lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 60 ex.
ISBN 978-9975-75-849-9.
[2017-694].
- - 1. Creștere economică.
33:378.633(478-25)=135.1=111=161.1
330 Economie în general
484. "Classical and Innovative Approaches in Contemporary Economic
Thought", international scientific conference (2 ; 2016 ; Chişinău). International Scientific
Conference "Classical and Innovative Approaches in Contemporary Economic Thought :
Considerations regarding the quality of life in the context of a changing Europe", 2nd ed., 27
May 2016, Chişinău / ed. board: Elina Benea-Popuşoi [et al.]. – Chişinău : ASEM, 2016. –
174, [2] p. : fig., tab. ; 29 cm.
Antetit.: Acad. of Econ. Studies of Moldova, Dep. of Econ. Thought, Demography,
Geoecon. – Tit. (p. 3), tit. art. în rom. pref., paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., engl. –
Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex.
ISBN 978-9975-75-844-4.
[2017-479].
- - 1. Gândire economică contemporană.
330.88(082)=135.1=111
334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică
485. Rău, Andrei.
Managementul corporativ : (culegere de teste) / Rău Andrei ; Acad. de Studii Econ. a
Moldove, Catedra "Management". – Chişinău : ASEM, 2016. – 98 p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 93-95 (27 tit.). – 150 ex.
ISBN 978-9975-75-833-8.
[2017-476].
- - 1. Management corporativ –Teste.
334:005(079)
486. Ţurcanu, Gheorghe.
Managementul corporativ : (note de curs) / Gheorghe Ţurcanu, Andrei Rău ; Acad. de
Studii Econ. a Moldovei, Catedra "Management". – Chişinău : ASEM, 2016. – 225 p. : fig.,
tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 204-207. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 150 ex.
ISBN 978-9975-75-832-1.
[2017-475].
- - 1. Management corporativ.
334:005(075.8)

20
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

336 Finanţe
487. Codul fiscal al Republicii Moldova : În conformitate cu ultimele modificări şi
completări din Monitorul Oficial al Republicii Moldova : Actualizat 16.02.2017. – [Chişinău :
Farmec-Lux, 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – 256 p. ; 21 cm.
[800] ex.
ISBN 978-9975-104-57-9.
[2017-534].
- - 1. Codul fiscal al Republicii Moldova.
336.22(478)(094.4)
488. Билоокая, Светлана.
Специфика функционирования и перспективы развития фондового рынка Рес-
публики Молдова в контексте Европейской финансовой интеграции : Монография /
Светлана Билоокая, Родика Хынку ; Молд. экон. акад., Каф. "Инвестиции и рынки капи-
тала". – Кишинэу : ASEM, 2016. – 187 p. : fig., tab. ; 26 cm.
Bibliogr.: p. 144-158 (256 tit.). – În red. aut. – 50 ex.
ISBN 978-9975-75-814-7.
[2017-474].
- - 1. Piaţa de capital a Republicii Moldova – Integrare europeană.
336.76(478):[339.923:061.1 EU]
489. Лапицкая, Людмила.
Сборник тестов, задач, ситуаций по бухгалтерскому учету налогов / Людмила Ла-
пицкая ; Молд. экон. акад., Каф. "Бухгалтерский учет и аудит". – Кишинэу : ASEM, 2017.
– 152 p. : tab. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 85-86 (22 tit.). – În red. aut. – 50 ex.
ISBN 978-9975-75-815-4.
[2017-693].
- - 1. Impozite – Evidență contabilă.
336.226:657(076.5)
338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.
Producţie. Servicii. Preţuri
338.48 Turism
Cemîrtan, Romeo. Complexul muzeal Mănăstirea rupestră medievală Horodişte. –
Vezi Nr 591.

490. Timofti, Elena.


Dezvoltarea şi creşterea economică a agriculturii în contextul procesului investiţional :
(Aspecte teoretico-practice) / Elena Timofti, Aliona Şargo ; Univ. Agrară de Stat din Moldova.
– Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 204 p. : fig., tab., fot., tab. color ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 169-177 (179 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-56-408-3 (în cop. tare).
[2017-575].
- - 1. Creșterea economică a agriculturii.
338.48:330.322

21
Cronica cărţii Nr 3-2017 ≡ Book annals Nr 3-2017

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.1 Probleme generale ale comerţului. Piaţă
491. Zubco, Roman.
Dezvoltarea activităţii de consultanţă şi outsourcing internaţional în condiţiile globaliză-
rii economice : Monografie / Roman Zubco, Natalia Lobanov ; Acad. de Studii Econ. a Moldo-
vei, Catedra "Relaţii Econ. Intern.". – Chişinău : ASEM, 2016. – 279 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 228-247 (200 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-75-843-7.
[2017-478].
- - 1. Globalizare economică. 2. Consultanţă. 3. Outsourcing.
339.1
339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional
492. Şargu, Lilia.
Teste la organizarea activităţii vamale / Lilia Şargu, Eduard Frumusachi ; Univ. de Stu-
dii Europene din Moldova, Fac. de Ştiinţe Econ. – Chişinău : Lira, 2017 (Tipogr. "Adrilang"). –
51, [1] p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 35-36 (10 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-3001-8-6.
[2017-672].
- - 1. Activitate vamală – Teste.
339.543(079)
339.9 Economia internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie globală
493. Лобанов, Наталия.
Мировая экономика и европейская интеграция : Курс лекций / Наталия Лобанов ;
Молд. экон. акад., Фак. междунар. экон. отношений, Каф. междунар. экон. отношений. –
Кишинэу : ASEM, 2017. – 295 p. : tab. ; 20 cm.
În red. aut. – Bibliogr.: p. 293-295 (53 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-75-848-2.
[2017-482].
- - 1. Relații economice internaționale.
339.9:061.1EU(075.8)
34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
494. "Яковлевские чтения : Современная юридическая наука и практика:
актуальные проблемы и перспективы", международная научно-практическая
конференция (2017 ; Тирасполь). Яковлевские чтения : Современная юридическая
наука и практика: актуальные проблемы и перспективы : Материалы Международной
научно-практической конференции, 16-18 марта 2017 г., Тирасполь / оргком.: А. Б.
Алексеева [и др.]. – Тираспол : ПГУ, 2017. – 359 p. ; 21 cm.
Antetit.: Ассоц. юрид. вузов РФ, Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Юрид.
фак. – Rez.: lb. engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 150 ex.
ISBN 978-9975-3150-6-7.
[2017-451].
- - 1. Ştiinţe juridice.
34(082)

22
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare


495. Теория государства и права : Краткий конспект лекций / Приднестр. гос.
ун-т им. Т. Г. Шевченко, Юрид. фак., Каф. теории и истории государства и права ; сост.:
А. Б. Алексеева, Г. И. Сандуца. – Тираспол : ПГУ, 2017 – . – 21 cm.
Часть 2 : Теория права. – 2017. – 184 p. – Referinţe bibliogr.: p. 176-181. – În red.
aut. – 100 ex. – ISBN 978-9975-3098-1-3. – [2017-650].
- - 1. Teoria statului și a dreptului.
340.12(075.8)
341 Drept internaţional
341.1/.8 Drept public internaţional. Dreptul naţiunilor
496. Pisarenco, Olga.
Procedura şi practica Curţii Europene a drepturilor omului : Note de curs / Olga
Pisarenco ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Catedra Drept
Patrimonial. – Chişinău : UTM, 2017. – 275 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 268-272 (56 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-45-479-7.
[2017-586].
- - 1. Drepturile omului.
341.645(4):341.231.14(075.8)
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
497. Cerba, Valeriu.
Ghid metodic la cursul "Drept administrativ" / Valeriu Cerba, Inna Pascalu ; Univ. de
Studii Europene din Moldova, Fac. de Drept, Catedra Drept Public. – Chişinău : USEM, 2017.
– 114 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 107-112. – 100 ex.
ISBN 978-9975-3001-7-9.
[2017-653].
- - 1. Drept administrativ.
342.9(075)
498. Codul contravenţional al Republicii Moldova : În conformitate cu ultimele
modificări şi completări din Monitorul Oficial al Republicii Moldova : Actualizat 10.03.2017. –
[Chişinău : Farmec-Lux, 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – 255 p. ; 21 cm.
[800] ex.
ISBN 978-9975-104-55-5 (eronat).
[2017-541].
- - 1. Codul contravenţional al Republicii Moldova.
342.92(478)(094.4)
499. Micu, Victor.
Răspunderea parlamentară: teorie şi practică : Monografie / Victor Micu ; sub red. şt.:
Costachi Gheorghe ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Cercet. Juridice şi Politice. – Chişi-
nău : S. n., 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 302, [1] p. ; 22 cm.
Bibliogr.: p. 274-302 (264 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-53-778-0 (în cop. tare).
[2017-524].

23
Cronica cărţii Nr 3-2017 ≡ Book annals Nr 3-2017

- - 1. Răspundere parlamentară.
342.533
500. Spînu, Igor.
Contravenţia şi contravenţionalitatea : Studiu monografic / Spînu Igor ; red. şt.:
Guţuleac Victor ; Univ. de Studii Europene din Moldova, Inst. de Ştiinţe Penale şi Criminolo-
gie Aplicată. – Chişinău : S. n., 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 279 p. : fig., tab. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 248-264 (194 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – [210] ex.
ISBN 978-9975-53-780-3 (în cop. tare).
[2017-525].
- - 1. Drept contravenţional.
342.9
Statalitatea Moldovei: abordare interdisciplinară. – Vezi Nr 477.

343 Drept penal. Infracţiuni penale


501. Crivenchi, Alexei.
Elementele reintegrării sociale a subiecţilor probaţiunii / Alexei Crivenchi, Vladimir Po-
pa ; Inspectoratul Naţ. de Probaţiune. – Chişinău : S. n., 2016 [Tipogr. "Pulsul Pieţei"]. – 43 p.
; 21 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol.
ISBN 978-9975-3080-7-6.
[2017-454].
- - 1. Eliberați – Reintegrare socială. 2. Probaţiune.
343.848
502. Crivenchi, Alexei.
Inspectoratul Naţional de Probaţiune. Realizări şi perspective / Alexei Crivenchi, Vla-
dimir Popa. – Chişinău : S. n., 2016 [Tipogr. "Pulsul Pieţei"]. – 61 p. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol.
ISBN 978-9975-3080-9-0.
[2017-456].
- - 1. Inspectoratul Naţional de Probaţiune al Ministerului de Justiţie – Republica Mol-
dova.
343.81(478)
503. Saharneanu, Eudochia.
Tabuuri şi rituri de trecere prezente în penitenciarul pentru minori – Goian : Studiu an-
tropologic calitativ : Raport / Eudochia Saharneanu, Tatiana Mărgărint ; Misiunea Norvegiană
de Experţi pentru Promovarea Supremaţiei Legii în Moldova (NORLAM), Univ. de Stat din
Moldova, Centrul de Cercetări Calitative în Antropologie. – [Chişinău : S. n., 2014! 2017
(Tipogr. "Bons Offices")]. – 44 p. : fot. color ; 30 cm.
Aut. sunt indicaţi pe a 4-a p. cop. – F. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 44 (18 tit.). – 200
ex.
ISBN 978-9975-87-216-4.
[2017-632].
- - 1. Penitenciarul pentru minori – Goian – Republica Moldova – Raport.
343.82(478-22):343.224.1(047)

24
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

504. Idem în lb. engl. : Taboos and rites of passage existing in Goian prison for juve-
niles : Qualitative anthropological study / transl.: Natalia Vilcu. – [Chişinău : S. n., 2014! 2017
(Tipogr. "Bons Offices")]. – 44 p. : fot. color ; 30 cm.
Aut. sunt indicaţi pe a 4-a p. cop. – F. f. de tit. – Bibliogr.: p. 44 (18 tit.). – Referinţe
bibliogr. în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-87-214-0.
[2017-633].
- - 1. Penitenciarul pentru minori – Goian – Republica Moldova – Raport.
343.82(478-21):343.224.1(047)
505. Vîlcu, Natalia.
Evaluarea funcţională şi analiza proceselor interne de lucru la Penitenciarul nr. 7 –
Rusca / Vîlcu Natalia ; a contribuit : Burciu Nadejda ; The Norwegian Mission of Rule of Law
Advisers to Moldova. – Chişinău : S. n., 2016 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 58 p. : fig., scheme,
tab. color ; 30 cm.
Aut. sunt indicaţi pe cop. – F. f. de tit. – 200 ex.
ISBN 978-9975-87-212-6.
[2017-630].
- - 1. Penitenciarul nr. 7 – Rusca – Republica Moldova – Procese interne.
343.82(478-22)
506. Idem în lb. engl.: Functional Assessment and Analysis of Working Processes in
Prison No. 7 – Rusca. – [Chişinău] : S. n., 2016 (Tipogr. "Bons Offices"). – 58 p. : fig., sche-
me, tab. color ; 30 cm.
Aut. sunt indicaţi pe cop. – F. f. de tit. – 100 ex.
ISBN 978-9975-87-210-2.
[2017-628].
- - 1. Penitenciarul nr. 7 – Rusca – Republica Moldova – Procese interne.
343.82(478-22)
507. Кривенький, Алексей.
Инструменты и методы работы : [Национального инспектората пробации Мини-
стерства Юстиции Республики Молдова] / А. Кривенький, В. Попа ; Нац. инспекторат
пробации М-ва Юстиции Респ. Молдова. – Кишинэу : Б. и., 2016 [Tipogr. "Pulsul Pieţei"]. –
25 p. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol.
ISBN 978-9975-3080-8-3.
[2017-455].
- - 1. Inspectoratul Naţional de Probaţiune – Republica Moldova.
343.81(478)
508. Кривенький, Алексей.
Рессоциализация и социальная адаптация лиц освобожденных из мест лишения
свободы / А. Кривенький, В. Попа ; Нац. инспекторат пробации. – Chişinău : S. n., 2016
[Tipogr. "Pulsul Pieţei"]. – 30 p. : tab. ; 21 cm.
ISBN 978-9975-3053-1-0.
[2017-458].
- - 1. Eliberați – Reintegrare socială.
343.848

25
Cronica cărţii Nr 3-2017 ≡ Book annals Nr 3-2017

343.1 Acţiune penală. Investigaţie penală. Procedură penală


509. Bordea, Vitalie.
Rolul procuraturii în executarea pedepselor penale nonprivative de libertate şi sancţiu-
nile contravenţionale / Vitalie Bordea ; Inspectoratul Naţ. de Probaţiune. – Chişinău : S. n.,
2016 [Tipogr. "Pulsul Pieţei"]. – 42 p. ; 21 cm.
Aut. este indicat pe cop.
ISBN 978-9975-3053-0-3.
[2017-457].
- - 1. Drept penal – Procuratura.
343.195.3
510. Furdui, Sergiu.
Probleme de drept şi soluţii în opinia separată a judecătorului / Sergiu Furdui. – Chişi-
nău : Cu Drag, 2017 (Tipogr. "Universul"). – 247 p. : fot., fot. color ; 25 cm.
Rez.: lb. engl., rusă. – Lista lucrărilor practico-ştiinţifice şi metodico-didactice : p. 223-
232 (160 tit.).
ISBN 978-9975-4251-8-6 (în cop. tare).
[2017-545].
- - 1. Judecători – Opinii.
343.16+347.962
343.2/.7 Drept penal
511. 12 plus : Ghid metodologic / Centrul Naţ. de Prevenire a Abuzului faţă de Copii ;
elab.: Tatiana Buianina [et al.]. – Chişinău : S. n., 2016 [Tipogr. "Foxtrot"]. – 76 p. : fot., tab.
color ; 24 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu suportul Fundaţiei OAK. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-89-055-7.
[2017-698].
- - 1. Agresiuni sexuale. 2. Educație sexuală.
343.541:613.88
512. Manualul formatului : Program de reabilitare "Drink & Drive" / Inst. de Reforme
Penale (IRP). – Chişinău : Cartea Juridică, 2017 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 92 p. : fig., tab. ;
21 cm.
[300] ex.
ISBN 978-9975-3111-4-4.
[2017-636].
- - 1. Infracțiuni legate de băuturi alcoolice.
343.57:656.05
513. Saharneanu, Eudochia.
Violenţa în familie şi femeile din Penitenciarul de la Rusca: trecut, prezent, viitor : Stu-
diu antropologic / Eudochia Saharneanu, Tatiana Mărgărint ; foto: Ramin Mazur ; Misiunea
Norvegiană de Experţi pentru Promovarea Supremaţiei Legii în Moldova (NORLAM), Univ. de
Stat din Moldova, Centru de Cercet. Calitative în Antropologie. – [Chişinău] : S. n., 2017
(Tipogr. "Bons Offices"). – 58 p. : fot., tab. color ; 30 cm.
Aut. sunt indicaţi pe cop. – F. f. de tit. – Bibliogr.: p. 57 (16 tit.). – Referinţe bibliogr. în
subsol. – 200 ex.
ISBN 978-9975-87-213-3.

26
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2017-622].
- - 1. Violența în familie – Studiu antropologic. 2. Penitenciarul de la Rusca – Republica
Moldova.
[343.54+343.82(478-21)]:303.4
514. Idem în lb. engl. : Domestic violence and women from Rusca Prison: past,
present and future : Anthropological study. – [Chişinău] : S. n., 2017 (Tipogr. "Bons Offices").
– 58 p. : fot., tab. color ; 30 cm.
Aut. sunt indicaţi pe cop. – F. f. de tit. – Bibliogr.: p. 57 (16 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-87-209-6.
[2017-624].
- - 1. Violența în familie – Studiu antropologic. 2. Penitenciarul de la Rusca – Republica
Moldova.
[343.54+343.82(478-21)]:303.4
515. Toartă, Viorica.
Mecanismul de monitorizare a implementării actelor intersectoriale şi sectoriale în do-
meniul prevenirii şi combaterii violenţei, neglijării, exploatării şi traficului copilului: provocări şi
perspective : Studiu / Viorica Toartă, Maria Vremiş ; coord.: Daniela Sîmboteanu, Veronica
Goinic ; Centrul Naţ. de Prevenire a Abuzului faţă de Copii (CNPAC), Centrul de Informare şi
Documentare privind Drepturile Copilului. – [Chişinău : Centrul Naţional de Prevenire a Abu-
zului faţă de Copii, 2017 (Tipogr. "Artpoligraf")]. – 83 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 66-70 (46 tit.) şi în subsol. – Apare cu suportul al Fundaţiei OAK.
ISBN 978-9975-3129-4-3 (Tipogr. "Artpoligraf").
[2017-564].
- - 1. Violență față de copii – Prevenire – Combatere.
343.62:303.4
347 Drept civil
516. Codul Civil al Republicii Moldova : În conformitate cu ultimele modificări şi
completări din Monitorul Oficial al Rep. Moldova : Actualizat la 16.02.2017. – [Chişinău :
Farmec-Lux, 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – 288 p. ; 21 cm.
[800] ex.
ISBN 978-9975-104-56-2.
[2017-533].
- - 1. Codul civil al Republicii Moldova.
347(478)(094.4)
347.4 Obligaţii. Contracte. Convenţii
517. Drept civil : Teoria Generală a Obligaţiilor : (Scheme, speţe, teste) / Sergiu
Baieş, Elena Arapu, Sorin Brumă [et al.] ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Dep.
Drept Privat. – Chişinău : S. n., 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 172 p. : scheme, tab. ;
20 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 171-172 (46 tit.). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-53-786-5.
[2017-527].
- - 1. Drept civil.
347.4(075.8)

27
Cronica cărţii Nr 3-2017 ≡ Book annals Nr 3-2017

347.9 Procedură legală. Personal judiciar şi organizare judiciară


518. Foaie de parcurs : Consolidarea profesiei de para-jurist în cadrul sistemului na-
ţional de asistenţă juridică primară garantată de stat în Republica Moldova / Oleg Efrim, Vlad
Roşca, Natalia Roşca [et al.] ; Progr. de Drept al Fundaţiei Soros-Moldova. – [Chişinău : S. n.,
2017 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 48 p. ; 29 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu suportul Fundaţiilor pentru o Societate Deschi-
să. – 200 ex.
ISBN 978-9975-87-203-4.
[2017-629].
- - 1. Asistență juridică în Republica Moldova.
347.96(478)
Furdui, Sergiu. Probleme de drept şi soluţii în opinia separată a judecătorului. – Vezi
Nr 510.

349 Ramuri speciale ale dreptului. Alte probleme de drept


Budevici-Puiu, Liliana. Management şi drept sportiv. – Vezi Nr 603.

349.2 Dreptul muncii


519. Трудовой кодекс Республики Молдова : В соответствии с последними
изменениями и дополнениями в Мониторул Офичиал Республики Молдова : Обновлён-
ный. – [Кишинэу : Farmec-Lux, 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – 128 p. ; 21 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-104-51-7.
[2017-532].
- - 1. Codul muncii al Republicii Moldova.
349.2(478)(094.4)
35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. CONDUCEREA ADMINISTRATIVĂ. ARMATĂ. ARTĂ MILITARĂ
351 Activităţi specifice administraţiei publice
520. Cadrul legal de aplicare şi specificare a mijloacelor speciale : (material di-
dactic) / Radion Rotaru, Ionel Iurie, Vladislav Galemba [et al.] ; Acad. "Ştefan cel Mare". – Ed.
ad. şi rev. – Chişinău : Labirint, 2017 [Tipogr. ASEM]. – 245 p. : des., fot., tab. ; 21 cm.
Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 239-241 (36 tit.) şi în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-122-60-3.
[2017-483].
- - 1. Poliție – Aplicarea mijloacelor speciale.
351.74:355.5(075.8)
521. "Contribuţia tinerilor cercetători la dezvoltarea administraţiei publice",
conferinţă ştiinţifico-practică internaţională (2017 ; Chişinău). Contribuţia tinerilor cerce-
tători la dezvoltarea administraţiei publice : Materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţi-
onale, 24 februarie 2017, Chişinău / com. org.: Balan Oleg [et al.]. – Chişinău : S. n., 2017
(Tipogr. "Garomont-Studio"). – 300 p. : fig., tab. ; 23 cm.
Antetit.: Guvernul Rep. Moldova, Acad. de Administrare Publică. – Texte : lb. rom.,
engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 75 ex.
ISBN 978-9975-136-26-6.

28
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2017-686].
- - 1. Administrație publică.
351/354:378(082)=135.1=111=161.1
522. Ghid privind întreţinerea drumurilor publice pe timp de iarnă : [în Republi-
ca Moldova] / Administrația de Stat a Drumurilor. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Imprint
Star"). – 72, [4] p. : fig. color, tab. ; 24 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-4304-2-5.
[2017-537].
- - 1. Drumuri publice – Republica Moldova – Măsuri de întreținere.
351.811.111(036)
Republica Moldova în contextul noii arhitecturi de securitate regională. – Vezi Nr
482.

523. "Правовые аспекты обеспечения национальной безопасности:


вопросы теории и практики", научно-практическая конференция (2017 ;
Тирасполь). Правовые аспекты обеспечения национальной безопасности: вопросы
теории и практики : Международная научно-практическая конференция, 17-18 марта
2017 г., Тирасполь : Сборник статей / оргком.: А. Б. Алексеева [и др.]. – Тирасполь :
ПГУ, 2017. – 203, [1] p. ; 21 cm.
Antetit.: Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Юрид. фак., Каф. уголовного
права, уголовного процесса и криминалистики. – Rez.: lb. engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşi-
tul art. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-3150-8-1.
[2017-452].
- - 1. Securitate naţională.
351.746:342.5(082)
352/354 Nivele ale administrației. Administrație locală, regională, centrală
Butnaru, Veronica. Politici locale anticorupţie. – Vezi Nr 481.

355/359 Armată. Arta militară. Ştiinţă militară. Apărare. Forţe armate


524. Omagiu şi recunoştinţă : În memoria eroilor căzuţi în luptele de la Nistru :
[1991-1992] / Gheorghe Cojocaru, Vitalie Ciobanu, Gheorghe Bălan [et al.] ; red. şt.: Valeriu
Rusu, Ludmila Gribineţ ; Guvernul Rep. Moldova, Biroul pentru Reintegrare, Min. Apărării. –
Chişinău : Centrul de Cultură şi Istorie Militară, 2017 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 342, [1] p. :
fot. ; 31 cm.
Ind. de nume : p. 332-342. – 1150 ex.
ISBN 978-9975-87-208-9 (în cop. tare) (Bons Offices).
[2017-634].
- - 1. Eroi căzuți în războiul din Transnistria.
355.48(478)"1992"(092):94(478)
Republica Moldova în contextul noii arhitecturi de securitate regională. – Vezi Nr
482.

29
Cronica cărţii Nr 3-2017 ≡ Book annals Nr 3-2017

36 ASIGURAREA NEVOILOR MENTALE ŞI MATERIALE DE VIAŢĂ


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
525. Asistenţa socială între teorie şi practică : Manual / Univ. Ped. de Stat "Ion
Creangă", Fac. Psihologie şi Psihopedagogie specială, Catedra Asistenţă Soc. ; coord.: Maria
Vîrlan. – Chişinău : S. n., 2016 [Tipogr. UPS "Ion Creangă]. – 222 p. : fig., tab. ; 26 cm.
Bibliogr.: p. 222 (21 tit.). – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-46-308-9.
[2017-463].
- - 1. Asistenţă socială.
364.4(075.8)
526. Pikuła, Norbert G.
Sentimentul sensului vieţii a persoanelor în vârstă. Inspiraţii pentru instruirea oamenilor
la bătrâneţe / Norbert G. Pikuła ; trad. din pol. şi pref. de Valentin Constantinov. – Chişinău :
[US Tiraspol], 2017. – 222 p. : fig., graf., tab. ; 20 cm.
Rez.. lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 198-220 şi în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-76-193-2.
[2017-550].
- - 1. Asistență nematerială persoanelor în vârstă.
364.44-053.9
527. Practici de succes în promovarea incluziunii socio-educaţionale în comu-
nitate / Asoc. Obştească "Femeia şi Copilul – Protecţie şi Sprijin" (FCPS) ; coord.: Victoria
Secu, Ala Ianenco. – [Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 19, [2] p. : fot. color ;
24 cm.
F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Guvernului Japoniei prin Fondul de Investiţii
Soc. din Moldova. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-87-205-8.
[2017-627].
364.46+376
528. Vîrlan, Maria.
Tehnici de intervenţie în Asistenţă Socială : Suport de curs / Vîrlan Maria, Diţa Maria ;
Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă", Fac. Psihologie şi Psihopedagogie Specială, Catedra Asis-
tenţă Soc. – Chişinău : S. n., 2016 [Tipogr. UPS "Ion Creangă]. – 104 p. ; 22 cm.
Bibliogr.: p. 103 (26 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-46-309-6.
[2017-464].
- - 1. Asistenţă socială.
364.4(075.8)
Voluntariatul şi mentoratul: experienţe şi angajamente. – Vezi Nr 553.

37 EDUCAŢIE
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
529. Burlacu, Natalia.

30
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Aspecte metodologice ale elaborării şi implementării Software-lor educaţionale: per-


spective de formare a competenţelor transversale digitale / Burlacu Natalia. – Chişinău : UPS
"Ion Creangă, 2016. – 135 p. : fig., tab. ; 19 cm.
Bibliogr.: p. 121-135 (262 tit.).
ISBN 978-9975-46-302-7.
[2017-461].
- - 1. Educație – Tehnologii informaționale.
37.0+004
37.01 Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc.
530. Interogaţii pedagogice / Victor Ţvircun, Lilia Pogolşa, Vladimir Guţu [et al.] ;
coord.: Tatiana Callo ; Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău : Institutul de Ştiinţe ale Edu-
caţiei, 2017 [Tipogr. "Impressum"]. – 207 p. : fig., fot. color, tab. ; 20 cm.
Bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex.
ISBN 978-9975-48-106-9.
[2017-682].
- - 1. Pedagogie.
37.013
37.015 Formarea inteligenţei şi a personalităţii
531. "Educaţia lingvistică – mijloc de promovare a dialogului intercultural şi a
integrării socio-profesionale", conferinţă naţională ştiinţifico-practică (2017 ; Chişinău).
Conferinţa naţională ştiinţifico-practică cu genericul: "Educaţia lingvistică – mijloc de promo-
vare a dialogului intercultural şi a integrării socio-profesionale" / com. şt.: Elena Mornealo [et
al.]. – Chişinău : S. n., 2016 (Tipogr. "Garomont-Studio"). – 246 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Antetit.: Centrul de Studiere a Lb. Rom. pentru Alolingvi din Cadrul Dir. Gen. Educaţie,
Tineret şi Sport al Consiliului mun. Chişinău, în parteneriat cu Univ. Ped. de Stat "Ion Crean-
gă" din Chişinău, ANTEM, Acad. "Nicolae Dumitrescu". – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb.
rom., fr. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art.
ISBN 978-9975-136-24-2.
[2017-684].
- - 1. Educație lingvistică.
37.015:[811.135.1'243+821.135.1.09](082)=135.1=161.1
532. Ilaşcu, Yurie.
Educaţia digitală / Yurie Ilaşcu ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din Chişinău. – Chi-
şinău : S. n., 2016 [Tipogr. UPS "Ion Creangă"]. – 216 p. : tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 215-217 (46 tit.).
ISBN 978-9975-46-301-0.
[2017-460].
- - 1. Educaţie digitală.
37.015:004
533. Ovcerenco, Nadejda.
Educaţia tinerilor pentru parentalitate în contextul globalizării : Studiu monografic / Na-
dejda Ovcerenco ; consultant şt.: Silistraru Nicolae ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din
mun. Chişinău, Catedra Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău : S. n., 2016 [Tipogr. UPS "Ion
Creangă"]. – 323 p.
Bibliogr.: p. 276-305 (350 tit.). – 500 ex.

31
Cronica cărţii Nr 3-2017 ≡ Book annals Nr 3-2017

ISBN 978-9975-46-300-3.
[2017-459].
- - 1. Educație pentru parentalitate.
37.015:316.356.2
534. Pădureţ-Şoitu, Ludmila.
Provocarea creativităţii : Logică. Psihologie. Didactică : Repere metodologice de dez-
voltare a creativităţii pentru manageri, cadre didactice, părinţi, studenţi şi elevi / Ludmila Pă-
dureţ-Şoitu. – Chişinău : Pontos, 2017 (Tipogr. "Reclama"). – 98 p. : fig., tab. ; 21 cm.
800 ex.
ISBN 978-9975-51-831-4.
[2017-657].
- - 1. Educație. 2. Dezvoltarea creativității.
37.015
535. Pregătire pentru succes : De la înţelegere – la conducere : Curs de instruire :
Caiet de lucru / Beniamin Sazonov, Serghey Prokopov, Evgheny Katranji [et al.] ; trad.: V.
Cusursuz, M. Cusursuz ; AO "Începutul vieţii". – [Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Policolor")] –
. – 29 cm. – ISBN 978-9975-3029-9-9.
Semestrul 2 : Conducerea sinelui. – 2017. – 99, [1] p. : il., tab. – Aut. sunt indicaţi pe
vs. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Swedish Mission Council (SMC) и Swedish Intern.
Development Cooperation Agency (Sida). – 2500 ex. – ISBN 978-9975-3134-1-4 (broşată în
spirală). – [2017-589].
- - 1. Formarea inteligenţei şi a personalităţii.
37.015:159.923(075)
536. Сазонов, В.
Подготовка к успеху : Расширяя круги влияния: от понимания – к действию : Тре-
нинговый курс : Методический комплекс по развитию целостного характера у учащихся
9-12 классов / В. Сазонов ; OA "Начало жизни". – [Кишинэу : Б. и., 2016 (F.E.-P. "Tipogra-
fia Centrală") – . – 30 cm. – ISBN 978-9975-53-787-2.
2-й год обучения. – 2017. – 207 p. : des., tab. – Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Re-
ferinţe bibliogr. în subsol. – Изд. при фин. поддержке Swedish Mission Council (SMC) и
Swedish Intern. Development Cooperation Agency (Sida). – 700 ex. – ISBN 978-9975-53-
783-4. – [2017-526].
- - 1. Formarea inteligenței și a personalității.
37.015:159.923(075)
537. Сазонов, Вениамин.
Подготовка к успеху : от понимания к управлению : Тренинговый курс : Рабочая
тетрадь / Вениамин Сазонов, Сергей Прокопов, Сергей Катарага ; AO "Начало жизни". –
[Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Policolor")] – . – 29 cm. – ISBN 978-9975-3029-2.
2-e полугодие : Управление собой. – 2017 – 99, [1] p. : il., tab. – Aut. sunt indicaţi pe
vs. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Swedish Mission Council (SMC) и Swedish Intern.
Development Cooperation Agency (Sida). – 5000 ex. – ISBN 978-9975-3134-1-4 (eronat)
(broşată în spirală). – [2017-590].
- - 1. Formarea inteligenţei şi a personalităţii.
37.015:159.923(075)

32
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale


538. "Aspecte lingvistice, glotodidactice şi literare în predarea limbilor străine",
colocviu ştiinţifico-practic (2016 ; Chişinău). Materialele colocviului ştiinţifico-practic "As-
pecte lingvistice, glotodidactice şi literare în predarea limbilor străine", 2 aprilie, 2016 / com.
şt.: Svetlana Corcevschi [et al.]. – Chişinău : CEP USM, 2016. – 123 p. : fig. ; 21 cm.
Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Fac. Lb. şi Lit. Străine, Dep. Lingvistică Germanică
şi Comunicare Interculturală. – Texte : lb. rom., engl., germ., rusă. – Rez.: lb. rom., engl.,
germ. alte lb. străine. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-853-0.
[2017-515].
- - 1. Limbi străine – Didactică.
37.016.046:811(082)=00
539. Ciobanu, Valentina.
Teorii şi metodologii avansate (limbă şi comunicare) : Suport de curs / Ciobanu Valen-
tina ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din Chişinău. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipografia UPS
"Ion Creangă"]. – 259 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr. la sfârşitul unităţilor. – 100 ex.
ISBN 978-9975-46-312-6.
[2017-466].
- - 1. Limba română – Didactică.
37.016.046:811.135.1(075.8)
540. Sarabaş, Eugenia.
Proiecte didactice : Matematică : clasa a 3-a : Ghid pentru învăţători şi părinţi / Eugenia
Sarabaş, Maria Braghiş, Tatiana Ganea. – Chişinău : Interprint, 2017 [F.E.-P. "Tipografia
Centrală"] – . – 29 cm. – (Proiecte la Matematică, ISBN 978-9975-4032-7-6). – ISBN 978-
9975-9978-9-8.
Partea 2-a. – 2017. – 167, [1] p. : des., tab. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-4386-7-4. –
[2017-536].
- - 1. Matematică – Didactică.
37.016.046:51
37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară
541. Cadrul didactic: atât de mult al şcolii… : Compendiu ştiinţifico-didactic / Nelu
Vicol (coord. şt.), Lilia Pogolşa, Viorica Andriţchi [et al.] ; Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Chi-
şinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Totex-Lux"). – 259 p. : diagr., color, fig., tab. ; 21 cm. – Aniversa-
rea a 75-a de la fondare.
Referinţe bibliogr.: p. 242-252 şi în subsol. – [100] ex.
ISBN 978-9975-4021-6-3 (în cop. tare).
[2017-540].
- - 1. Cadre didactice – Dezvoltare profesională.
37.091(075)
373 Genuri de şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală
542. Pro Asachi : Anuar didactic : 152 de ani / Dir. Gen. Educaţie, Tineret şi Sport a
Consiliului mun. Chişinău, Liceul Teoretic "Gh. Asachi" ; coord. şt.: Boris Volosatîi, Rusu

33
Cronica cărţii Nr 3-2017 ≡ Book annals Nr 3-2017

Tamara ; resp. ed.: Teutu Aliona. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 128 p. : fig.,
fot., tab. ; 21 cm.
Texte : lb. rom., fr., rusă. – Rez.: lb. rom., fr. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în
subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-56-411-3.
[2017-576].
- - 1. Pro Asachi – Anuar didactic – Liceul Teoretic "Gh. Asachi" din Chișinău.
373.5.091(478-25)(058)=135.1=133.1=161.1
543. Cimpoieş, Valentina.
Abecedar : Caiet de scriere şi exerciţii aplicative : Clasa 1-a / Valentina Cimpoieş ;
imagini : Aliona Timuţa. – [Ed. 2-a]. – [Chişinău] : Bons Offices, 2017. – 80 p. : il. ; 24 cm. –
(Calea spre performanţă, ISBN 978-9975-80-931-3).
[1000] ex.
ISBN 978-9975-87-175-4.
[2017-592].
- - 1. Abecedar.
373.3.016:811.135.1
544. Codreanu, Mariana.
Caiet de scriere / Mariana Codreanu ; pict.: Tatiana Lagaeva. – Chişinău : Biblion,
2016 (Combinatul poligrafic de tipărire a literaturii pentru copii, or. Tveri, Rusia). – 32 p. : des.
; 25 cm. – (Învăţăm să ne jucăm : 5-6 ani, ISBN 978-9975-111-88-1) (Copilaşi isteţi, ISBN
978-9975-111-89-8).
Aut. este indicat pe a 4-a a cop. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-138-08-6.
[2017-659].
373.2.016:811.135.1(075.2)
545. Gheţoi, Petru.
Învăţăm împreună literele şi cifrele / Petru Gheţoi. – [Chişinău : Balacron, 2016]. – 28,
[1] p. : des. color ; 28 cm. – (Casa poveştilor, ISBN 978-9975-128-17-9) (Colecţia "O carte
pentru pici").
Aut. este indicat pe cop. – F. f. de tit. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-128-75-9.
[2017-558].
- - 1. Educație preșcolară.
373.2
546. Management şi consiliere în educaţie preşcolară : Culegere de rezumare ale
tezelor de master : [în vol.] / Univ. Ped. de Stat "I. Creangă", Fac. Ped., Catedra Ped. Preşc. ;
coord. ed.: Gînju S. [et al.]. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Garomont-Studio"] – . – 20 cm. –
ISBN 978-9975-115-96-4.
Vol. 4. – 2017. – 151 p. : fig., tab. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 30 ex. – ISBN 978-9975-
136-27-3. – [2017-687].
373.2.091(082)
547. Melega, M.
Caiet de scriere : clasa 1-a / M. Melega, L. Cherdivară. – [Chişinău] : Cadran, 2017
(Tipogr. "Bons Offices"). – 44 p. ; 24 cm.

34
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Aut. sunt indicaţi în casetă tehn. – F. f. de tit. – [2000] ex.


ISBN 978-9975-87-206-5.
[2017-617].
373.3.016
548. Straliuc, Nina.
Familiarizarea preşcolarilor cu natura : Mică antologie pentru grădiniţă : 5-7 ani / Nina
Straliuc. – [Chişinău] : Notograf Prim, 2017. – 152 p. : des., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 154 (19 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-84-024-8.
[2017-556].
- - 1. Educație preșcolară.
373.2
549. Оптимизация общения детей старшего дошкольного возраста : Учеб-
но-методическое пособие / Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Фак. педагогики и
психологии, Каф. дошкольной педагогики и специальных методик ; сост.: Л. В. Скитская.
– Тираспол : [ПГУ], 2017. – 187, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 156-158 (44 tit.) şi la începutul temelor. – În red. aut. – 50 ex.
ISBN 978-9975-3150-2-9.
[2017-511].
- - 1. Educație preșcolară.
373.2(075)
550. Техноложииле де протежаре а сэнэтэций ын институция прешколарэ
де ынвэцэмынт : Гид инструктив-методик / Унив. де Стат Нистрянэ Т. Шевченко, Фак.
де Педагожие ши Психоложие, Катедра де педагожие прешколарэ ши методичь парти-
куларе ; алкэт.: О. А. Иовва. – Тираспол : [ПГУ], 2017. – 83 p. : fig., fot. ; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul seminarului. – [100] ex.
ISBN 978-9975-3150-1-2.
[2017-510].
373.2.091
374 Instrucţie şi educaţie în afara şcolii. Continuarea educaţiei. Educaţie permanentă
551. Ghid de proiectare a activităţilor de formare în educaţia adulţilor / Centrul
Educaţional "Pro Didactica", Biroul DVV International în Moldova ; coord.: Lilia Nahaba. –
Chişinău : Centrul Educaţional "Pro Didactica", 2016 (Tipogr. "Bons Offices"). – 86 p. : fig.,
tab. ; 24 cm. – (Seria "Aici şi Acum", ISBN 978-9975-3013-3-6).
Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – Apare cu sprijinul financiar al BMZ (Min. Federal al
Germaniei pentru Coop. Econ. şi Dezvoltare). – 1500 ex.
ISBN 978-9975-9544-8-8.
[2017-635].
- - 1. Educația adulților.
374.7
376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special
Practici de succes în promovarea incluziunii socio-educaţionale în comunitate. –
Vezi Nr 527.

35
Cronica cărţii Nr 3-2017 ≡ Book annals Nr 3-2017

552. Логопедическая работа по формированию правильного звукопроиз-


ношения : Учебно-методическое пособие / Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Фак.
педагогики и психологии, Каф. дошкольной педагогики и специальных методик ; сост.:
З. А. Никоненко. – Тираспол : [ПГУ], 2017 – . – 21 cm. – ISBN 978-9975-3150-3-6.
Часть 1 : Произносительная сторона речи. – 2017. – 103 p. : fig., tab. – Bibliogr.: p.
100-101. – 100 ex. – ISBN 978-9975-3150-4-3. – [2017-512].
- - 1. Educația persoanelor cu deficiențe de vorbire.
376.36(075.8)
378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare
553. Voluntariatul şi mentoratul: experienţe şi angajamente : Tinerii activi – pro-
activi – re-activi : Istorii de succes ale cadrelor didactice şi ale elevilor din liceul AŞM = Volun-
teering and mentoring: experiences and commitments : Young active – proactive – reactive :
Success stories of teachers and students of School AŞM / Liceul Acad. de Ştiinţe a Moldovei,
Centrul Colaborare Parteneriat din Moldova ; col. red.: Cicati Carolina, Nicoleta Prestescu. –
Chişinău : Pontos, 2017 (Tipografia Reclama). – 40 p. : fig., fot. color ; 30 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., engl. – 200 ex.
ISBN 978-9975-51-809-3.
[2017-548].
- - 1. Voluntariat – Elevi.
378.5.091(478-25)+364.46=135.1=111
Аграрная наука и образование – основа успешного развития АПК
Приднестровья. – Vezi Nr 580.

554. Государственная итоговая аттестация бакалавров профиля "Педаго-


гика и методика дошкольного образования" : Учебно-методическое пособие / Прид-
нестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Фак. пед. и психологии, Каф. дошкольной пед. и
специальных методик ; сост.: Т. А. Гелло, О. Л. Марачковская. – Тираспол : [ПГУ], 2017.
– 173 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 147-157. – În red. aut.
ISBN 978-9975-4348-9-8.
[2017-513].
- - 1. Învățământ superior – Evaluare.
378:373.2(075)
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE
502/504 Ştiinţa mediului înconjurător. Conservarea resurselor naturale. Periclitarea mediului
înconjurător şi protecţia mediului
555. Indicele de poluare a apelor de suprafaţă. Studiu de caz – apele de supra-
faţă din ocolul silvic Hârjauca : (Ghid ştiinţifico-practic) / Sandu Maria, Tărîţă Anatol,
Moşanu Elena [et al.] ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Min. Mediului al Rep. Moldova, Inst. de
Ecologie şi Geografie. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Primex-Com"]. – 38 p. : fig., tab. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 37-38 (35 tit.). – F. f. de tit. – 100 ex.
ISBN 978-9975-110-78-5.
[2017-446].

36
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Poluarea apei – Republica Moldova.


504.4.054(478)+543.3
556. National inventory of mercury releases in the Republic of Moldova – 2014 /
Enviromental Pollution Prevention Office, Min. of Environment of the Rep. of Moldova ;
project team: Tatiana Ţugui, Maria Popescu. – [Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Bons
Offices")] – . – 30 cm. – ISBN 978-9975-87-217-1.
Level 2. – [2017]. – 196 p. : fig. color, tab. – [100] ex. – ISBN 978-9975-87-218-8. –
[2017-631].
- - 1. Poluarea aerului – Republica Moldova.
504.3.054(478)
557. Petrescu, Ana.
Ştiinţe : caietul elevului : clasa a 2-a / Ana Petrescu ; imagini: Aliona Timuţa. – [Ed. a 2-
a]. – [Chişinău] : Bons Offices, 2017. – 48 p. : il. ; 24 cm.
[1000] ex.
ISBN 978-9975-87-195-2.
[2017-612].
502/504(075.2)
558. Petrescu, Ana.
Ştiinţe : caietul elevului : clasa a 3-a / Ana Petrescu ; imagini: Aliona Timuţa. – [Ed. a 2-
a]. – [Chişinău] : Bons Offices, 2017. – 47, [1] p. : il. ; 24 cm.
[1000] ex.
ISBN 978-9975-87-196-9.
[2017-613].
502/504(075.2)
559. Ştiinţe : caietul elevului : clasa a 4-a / Ana Petrescu, Ala Solovei, Eudochia Co-
telea [et al.] ; imagini: Aliona Timuţa. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Bons Offices, 2017. – 48 p. :
il. ; 24 cm.
[1000] ex.
ISBN 978-9975-87-197-6.
[2017-614].
502/504(075.2)
51 MATEMATICĂ
560. Cimpoieş, Valentina.
Matematică : Caiet de scriere şi exerciţii aplicative / Valentina Cimpoieş ; imagini:
Aliona Timuţa. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Bons Offices, 2017. – 56 p. : il. ; 24 cm. – (Calea
spre performanţă, ISBN 978-9975-80-931-3).
[1000] ex.
ISBN 978-9975-87-188-4.
[2017-605].
51(075.2)
561. Cimpoieş, Valentina.
Matematică : caietul elevului : [clasa] 1-a / Valentina Cimpoieş, Tatiana Ganea ; ima-
gini: Aliona Timuţa. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Bons Offices, 2017. – 62, [2] p. : il. ; 24 cm. –
(Calea spre performanţă, ISBN 978-9975-80-931-3).
[1000] ex.

37
Cronica cărţii Nr 3-2017 ≡ Book annals Nr 3-2017

ISBN 978-9975-87-189-1.
[2017-606].
51(075.2)
562. Cimpoieş, Valentina.
Matematică : caietul elevului : [clasa] a 2-a / Valentina Cimpoieş ; imagini: Aliona
Timuţa. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Bons Offices, 2017. – 62, [2] p. : il. ; 24 cm. – (Calea spre
performanţă, ISBN 978-9975-80-931-3).
[1000] ex.
ISBN 978-9975-87-190-7.
[2017-607].
51(075.2)
563. Cimpoieş, Valentina.
Matematică : teste : [clasa] 1-a / Valentina Cimpoieş ; imagini: Aliona Timuţa. – [Ed. a
2-a]. – [Chişinău] : Bons Offices, 2017. – 40 p. : il. ; 24 cm. – (Calea spre performanţă, ISBN
978-9975-80-931-3).
[1000] ex.
ISBN 978-9975-87-191-4.
[2017-608].
- - 1. Matematică – Teste.
51(079)
564. Cimpoieş, Valentina.
Matematică : teste : [clasa] a 2-a / Valentina Cimpoieş ; imagini: Aliona Timuţa. – [Ed. a
2-a]. – [Chişinău] : Bons Offices, 2017. – 48 p. : il. ; 24 cm. – (Calea spre performanţă, ISBN
978-9975-80-931-3).
[1000] ex.
ISBN 978-9975-87-192-1.
[2017-609].
- - 1. Matematică – Teste.
51(079)
565. Cimpoieş, Valentina.
Matematică : teste : [clasa] a 3-a / Valentina Cimpoieş ; imagini: Aliona Timuţa. – [Ed. a
2-a]. – [Chişinău] : Bons Offices, 2017. – 48 p. : il. ; 24 cm. – (Calea spre performanţă, ISBN
978-9975-80-931-3).
[1000] ex.
ISBN 978-9975-87-193-8.
[2017-610].
- - 1. Matematică – Teste.
51(079)
566. Cimpoieş, Valentina.
Matematică : teste : [clasa] a 4-a / Valentina Cimpoieş ; imagini: Aliona Timuţa. – [Ed. a
2-a]. – [Chişinău] : Bons Offices, 2017. – 48 p. : il. ; 24 cm. – (Calea spre performanţă, ISBN
978-9975-80-931-3).
[1000] ex.
ISBN 978-9975-87-194-5.
[2017-611].

38
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Matematică – Teste.
51(079)
567. Cimpoieş, Valentina.
Matematică : teste pentru evaluare finală : clasa a 4-a / Valentina Cimpoieş ; imagini:
Aliona Timuţa. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Bons Offices, 2017. – 51, [1] p. : il. ; 24 cm. – (Ca-
lea spre performanţă, ISBN 978-9975-80-931-3) (Absolvire, ISBN 978-9975-87-200-3).
[1000] ex.
ISBN 978-9975-87-199-0.
[2017-616].
- - 1. Matematică – Teste.
51(079)
568. Laşcu, Aliona.
Matematica : Culegere de exerciţii şi probleme preparatorii pentru examenul de absol-
vire a gimnaziului : Clasa a 9-a / Aliona Laşcu, Eugenia Selivanov. – [Chişinău] : Arc, 2017
(Tipogr. "Bons Offices"). – 59, [1] p. : fig. ; 24 cm.
[3000] ex.
ISBN 978-9975-137-88-1.
[2017-621].
- - 1. Matematică.
51(076.1)
519.6 Matematică computaţională. Analiză numerică
569. Bolun, Ion.
Optimizarea deciziilor multiopţionale : [monografie] / Ion Bolun ; Acad. de Studii Econ.
din Moldova. – Chişinău : [ASEM], 2016. – 330 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 325-330 (93 tit.). – Sub red. aut. – 300 ex.
ISBN 978-9975-75-841-3 (în cop. tare).
[2017-477].
- - 1. Decizii multiopționale (matematică).
519.6/.8
53 FIZICĂ
535 Optică
570. Caireac, Leonid.
Elemente de fizică modernă / Leonid Caireac ; red. şt.: Iulia Malcoci, Aurel Sorocovici ;
resp. de ed.: Igor Sofronescu, Marin Butuc ; Acad. Militară a Forţelor Armate "Alexandru cel
Bun". – Chişinău : Academia Militară a Forţelor Armate "Alexandru cel Bun", 2016. – 194 p. :
fig., tab. color ; 25 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-3048-6-3.
[2017-562].
- - 1. Fizică – Optică.
535(075.8)
539 Structura fizică a materiei
539.3 Elasticitate. Deformare. Mecanica solidelor elastice
571. Marina, Vasile.
39
Cronica cărţii Nr 3-2017 ≡ Book annals Nr 3-2017

Introducere în mecanica corpului solid deformabil şi rezistenţa materialelor : Monogra-


fie / Vasile Marina, Viorica Marina ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie Mecanică, Indus-
trială şi Transporturi, Dep. Bazele Proiectării Maşinilor. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2017. –
324 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 321-324 (39 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-45-475-9.
[2017-582].
- - 1. Mecanica corpului solid. 2. Rezistența materialelor.
539.3/.4
54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE
543 Chimie analitică
Indicele de poluare a apelor de suprafaţă. Studiu de caz – apele de suprafaţă fin
ocolul silvic Hârjauca. – Vezi Nr 555.

547 Chimie organică


572. Chimie organique : Méthodes de séparation et purification de composes orga-
niques : Travaille pratique / Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Tehnologia Alimentelor, Dep. Chi-
mie ; réd. par: Dragancea Veronica [et al.] ; sours la coord.: Dragancea Veronica. – Chişinău :
UTM, 2017. – 55 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 54 (9 tit.). – 50 ex.
[2017-587].
- - 1. Chimie organică.
547(076.5)
55 ŞTIINŢELE PĂMÂNTULUI. ŞTIINŢE ECOLOGICE
551 Geologie generală. Meteorologie. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleogeografie
551.1/.4 Geologie generală
551.4 Geomorfologie. Studiul formelor de relief ale Pământului
573. Полканов, В. Н.
Опыт изучения инженерно-геологических условий устойчивости склонов и отко-
сов искусственных сооружений : Монография / В. Н. Полканов, А. В. Полканова ; отв.
ред.: А. В. Полканова ; Техн. ун-т Молдовы, Фак. кадастра, геодезии и стр-ва, Каф.
геодезии, кадастра и геотехники. – Chişinău : UTM, 2017. – 183 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 170-179 (132 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-45-477-3.
[2017-584].
- - 1. Alunecări de teren – Drumuri.
551.435.62:625.7
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNOLOGIE
61 ŞTIINŢE MEDICALE. MEDICINĂ
612 Fiziologie. Fiziologie umană și comparată
Ficatul şi hormonii: de la mecanismele esenţiale până la manifestările clinice şi
extrahepatice. – Vezi Nr 575.

40
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

616 Patologie. Medicină clinică


574. Melnic, Eugen.
Adenoamele hipofizare. Morfopatologie şi profil molecular : [monografie] / Eugen Mel-
nic ; sub red.: Anca Maria Cimpean, Ecaterina Foca ; IP Univ. de Stat de Medicină şi Farma-
cie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău : S. n., 2017 (Tipografia "Sirius"). – 169 p. : fig. color ;
24 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. – 100 ex.
ISBN 978-9975-57-224-8.
[2017-643].
- - 1. Adenoame hipofizare.
616-006.5-07
616.1/.9 Patologie specială
616.3 Patologia sistemului digestiv. Tulburări ale tubului alimentar
575. Ficatul şi hormonii: de la mecanismele esenţiale până la manifestările clinice şi
extrahepatice : [monografie] / Vlada-Tatiana Dumbrava, Iulianna Lupaşco, Inna Vengher [et
al.] ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău : Medicina,
2016 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 203 p. : fig., tab. ; 25 cm.
Introd. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 155 ex.
ISBN 978-9975-56-404-5 (Tipogr. "Print-Caro") (în cop. tare).
[2017-572].
- - 1. Boli ale ficatului – Rolul hormonilor.
616.36+612.018
616.8 Neurologie. Neuropatologie. Sistem nervos
Conferinţă naţională cu participare internaţională "Evitarea sindromului burn-out
în activitatea profesională prin metoda Balint". – Vezi Nr 458.

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


617.7 Oftalmologie. Tulburări şi tratamente ale ochilor
576. Jeru, Ion.
Cristalinul : [monografie] / Ion Jeru ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu". – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Imprint Star"]. – 280 p. : fig., tab. ; 22 cm.
Bibliogr.: p. 231-280 (302 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-4304-4-9 (în cop. tare).
[2017-547].
- - 1. Cristalin. 2. Cataractă – Tratament.
617.741-004.1-08
62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL
620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energetice.
Economie energetică
620.9 Economia energiei în general
577. Sobor, Ion.

41
Cronica cărţii Nr 3-2017 ≡ Book annals Nr 3-2017

Atlasul Resurselor Energetice Eoliene al Republicii Moldova / Ion Sobor, Andrei


Chiciuc, Vasile Rachier ; Univ. Tehn. a Moldovei, AWS Truepower SL (Spania), Wind Power
Energy SRL (Romania). – [Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 176 p. : fig., tab.
color ; 31 cm.
Bibliogr.: p. 176 (32 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-87-215-7 (în cop. tare).
[2017-625].
- - 1. Resurse energetice – Republica Moldova.
620.92(478)
621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie
mecanică
621.3 Electrotehnică
578. Avram, Ion.
Analiza circuitelor electronice : Ciclu de prelegeri / Ion Avram ; red. resp.: Ion Avram ;
Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie şi Management în Electronică şi Telecomunicaţii,
Catedra Radiocomunicaţii. – Chişinău : UTM, 2017 – . – 20 cm.
Partea 1-a. – 2017. – 51, [1] p. : fig. – Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – 50 ex. – [2017-
588].
- - 1. Circuite electrice.
621.3.04(075.8)
621.38 Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de parti-
cule. Tuburi cu raze X
579. Nastasenco, Veaceslav.
Materiale electronice şi componente pasive : Culegere de probleme / Veaceslav
Nastasenco, Sergiu Andronic ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie şi Management în
Electronică şi Telecomunicaţii, Dep. Sisteme şi Dispozitive Electronice. – Chişinău : UTM,
2017. – 55, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 41 (10 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-45-478-0.
[2017-585].
- - 1. Materiale electronice.
621.38(076.1)
63 AGRICULTURĂ ŞI ALTE ŞTIINŢE ŞI TEHNICI ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATAREA
580. "Аграрная наука и образование – основа успешного развития АПК
Приднестровья", научно-практическая конференция (2016 ; Тирасполь). Аграрная
наука и образование – основа успешного развития АПК Приднестровья : Материалы
научно-практической конференции, 24 ноября 2016 года / пред. оргком.: А. Д. Рущук. –
Тираспол : ПГУ, 2017. – 271 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Antetit.: Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Аграрно-технол. фак. – Bibliogr. la
sfârşitul art. – 70 ex.
ISBN 978-9975-3150-5-0.
[2017-649].
63+378.663(478-24)(082)

42
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

631/635 Conducerea fermelor. Agronomie. Horticultură


631.5 Lucrări agricole
581. Ambalaje folosite în valorificarea produselor horticole : Ghid / contribuţii: Ar-
tur Macari. – [Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Foxtrot")]. – 24 p. : fig., tab. color ; 30 cm.
Bibliogr.: p. 24 (16 tit.). – F. f. de tit. – Apare cu suportul financiar al Fundaţiei Liec-
htenstein Development Service (LED) în Moldova. – 60 ex.
ISBN 978-9975-89-056-4.
[2017-699].
- - 1. Ambalarea produselor horticole.
631.564:634/635
632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protejarea
plantelor
582. Todiraş, Vladimir.
Ghid practic "Protecţia integrată a arbuştilor fructiferi şi căpşunului" : destinat producă-
torilor de pomuşoare / Vladimir Todiraş ; coord., resp. de ed.: Dodica Dmitri ; AO "Centrul de
Consultanţă în Afaceri" ONG. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 288 p. : fig.,
tab. color ; 11 x 15 cm.
Apare cu susţinerea Fundaţiei Elveţiene HEKS EPER Moldova. – Bibliogr.: p. 278-280
(29 tit.). – 800 ex.
ISBN 978-9975-87-207-2.
[2017-618].
- - 1. Arbuști fructiferi – Protecție.
632.93:634.7(036)
633/635 Horticultură în general
583. Catalogul soiurilor de plante pentru anul … = Каталог сортов растений на
… год = Catalog of plant varieties for year … : [al Republicii Moldova] / Comisia de Stat pen-
tru Testarea Soiurilor de Plante ; elab.: Mihail Machidon (resp. de ed.) [et al.]. – Ed. oficială. –
Chişinău : Lumina, 2016 (F.E.-P. "Tipografia Centrală") – . – 20 cm.
… 2017. – 2017. – 131 p. : tab. – Tit., text, cuprins paral.: lb. rom., engl., rusă. – 1500 ex. –
[2017-539].
- - 1. Soiuri de plante – Cataloage.
633/635(478)(085)=135.1=111=161.1
633 Cultura plantelor de câmp
633.8 Plante aromatice. Condimente. Plante medicinale
584. Metodele de multiplicare şi cultivare a speciei STEVIA rebaudiana
BERTONI în condiţiile climatice ale Republicii Moldova / alcăt. de: Chisnicean Lilia [et al.].
– Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Foxtrot"]. – 40 p. : fot., scheme, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 40 (9 tit.). – F. f. de tit. – Apare cu suportul financiar al Fundaţiei Liechten-
stein Development Service (LED) în Moldova. – 50 ex.
ISBN 978-9975-89-054-0.
[2017-697].
- - 1. Plante medicinale – Republica Moldova – Cultivare.
633.88(478)

43
Cronica cărţii Nr 3-2017 ≡ Book annals Nr 3-2017

634 Cultura fructelor


634.8 Viticultură. Viţă de vie. Vii
585. Alexandrov, Eugeniu.
Enciclopedie de viticultură ecologică / Eugeniu Alexandrov, Vasile Botnari, Boris Gaina
; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor. – Chişinău
: Lexon-Prim, 2016 (Tipografia "Reclama"). – 279 p. : fig., fig. color, tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 272-277 (117 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Fondului Ecologic Naţ. al
Min. Mediului. – 500 ex.
ISBN 978-9975-139-09-0 (în cop. tare).
[2017-546].
- - 1. Viticultură.
634.8(031)
586. Istoria cercetărilor ştiinţifice în domeniul viticulturii şi vinificaţiei din Mol-
dova : Dedicată jubileului de 105 ani ai Institutului : [Ştiințifico-Practic de Horticultură şi Teh-
nologii Alimentare] / C. Dadu, Şt. Bondarenco, E. Soldatenco [et al.] ; trad. în rom.: E. Rusu ;
Inst. Şt.-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare. – Chişinău : S. n., 2016 (Tipografia
Academiei de Ştiinţe a Moldovei). – 229 p. : fot., fot. color ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 223-229 (126 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-62-401-5 (în cop. tare).
[2017-639].
- - 1. Viticultură – Republica Moldova – Istorie. 2. Vinificație – Republica Moldova – Is-
torie. 3. Institutul Ştiințifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare – Republica Mol-
dova – Istorie.
[634.8+663.2]:001.32(478)(091)
65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII
657 Contabilitate
587. Grîu, Maia.
Contabilitate managerială : Note de curs / Maia Grîu, Mihail Manoli ; Univ. de Studii Eu-
ropene din Moldova, Fac. de ştiinţe Econ., Catedra Finanţe şi Contabilitate. – Chişinău : Lira,
2017 (Tipogr. "Adrilang"). – 275 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 274-275 (20 tit.) şi la sfârşitul cap. – 100 ex.
ISBN 978-9975-3001-6-2.
[2017-671].
- - 1. Contabilitate.
657(075.8)
588. Malai, Andrei.
Bazele contabilităţii : Aplicaţii practice / Andrei Malai, Ela Malai ; Inst. Intern. de Mana-
gement "Imi-Nova", Catedra "Management financiar". – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Im-
pressum"]. – [68] p. : tab. ; 29 cm.
Aut. este indicat pe vs. cop. – [300] ex.
ISBN 978-9975-3085-3-3.
[2017-637].
- - 1. Contabilitate.
657(076.5)

44
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială


589. Galanton, Natalia.
Bazele achiziţiilor : Note de curs / Natalia Galanton ; Acad. de Studii Econ. din Moldo-
va, Catedra "Management". – Chişinău : ASEM, 2017. – 107 p. : fig. , 20 cm.
Bibliogr.: p. 107 (16 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-75-847-5.
[2017-481].
- - 1. Achiziții.
658.7(075.8)
66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE
663 Microbiologie industrială. Micologie industrială
590. Operaţii unitare în industria alimentară : Problemar : Evaporarea. Condensa-
rea. Cristalizarea / Galina Dicusar, Aliona Ghendov-Moşanu, Adelina Dodon [et al.] ; red.
resp.: Aliona Ghendov-Moşanu ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie Mecanică, Industrială
şi Transporturi, Dep. Procese, Maşini şi Aparate Industriale. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2017.
– 66 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 46-47 (25 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-45-476-6.
[2017-583].
- - 1. Industria alimentară – Operații unitare.
663/664.048(076.1)
7 ARTE. RECREAŢIE. DISTRACŢII. SPORT
72 ARHITECTURĂ
591. Cemîrtan, Romeo.
Complexul muzeal Mănăstirea rupestră medievală Horodişte : Ghidaj turistic / Romeo
Cemîrtan ; fot.: Romeo Cemîrtan, Eugen Bâzgu. – Chişinău : S. n., 2017 (F.E.-P. "Tipografia
Centrală"). – 48 p. : fot., fot. color ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 47 (15 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-53-794-0.
[2017-522].
- - 1. Mănăstirea rupestră medievală Horodiște (Ţâpova) – Raionul Rezina – Republica
Moldova.
726.71(478-22)+338.48
592. Пундев, В. С.
Проектирование монолитных железобетонных каркасов многоэтажных жилых,
общественных и административных зданий в сейсмических районах : Справочное по-
собие / Пундев В. С. – Кишинэу : Б. и., 2016 (Tipografia Institutului de Cercetări Ştiinţifice în
Construcţii "INCERCOM"). – 73 p. : fig., tab. ; 30 cm.
Bibliogr.: p. 71-73 (49 tit.). – 25 ex.
ISBN 978-9975-3004-9-0.
[2017-543].
- - 1. Proiectarea clădirilor din beton.
[725+728]:[624.01/.07+69.03](075)

45
Cronica cărţii Nr 3-2017 ≡ Book annals Nr 3-2017

74 DESEN. DESIGN. ARTĂ APLICATĂ ŞI MESERII DE ARTĂ


745/749 Arte şi meserii de artă industrială şi casnică. Arte aplicate
593. Grama, Vasile.
Aplicarea mijloacelor de realizare a compoziţiei decorative volumetrice : (Suport de
curs pentru studenţii facultăţii Arte Plastice şi Design) / Vasile Grama, Alexandru Vatavu,
Daniela Roşca-Ceban ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă", Fac. Arte Plastice şi Design, Cate-
dra Arte Decorative. – Chişinău : S. n., 2016 [Tipogr. UPS "Ion Creangă"]. – 71 p. : fig., il. ; 29
cm.
Bibliogr.: p. 27 (24 tit.).
ISBN 978-9975-46-314-0.
[2017-651].
- - 1. Arte decorative. 2. Compoziţie decorativă.
745.012(075.8)
75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ
594. Caprian, Svetlana.
Metode de realizare a naturii statice în diverse tehnici : Ghid metodologic / Caprian
Svetlana, Simac Ana, Mardari Olga ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din mun. Chişinău,
Fac. de Arte Plastice şi Design, Catedra Studiul artelor, Grafică şi Metodologia instruirii. –
Chişinău : S. n., 2016 [Tipogr. UPS "Ion Creangă"]. – 121 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 118-120 (46 tit.). – [100] ex.
ISBN 978-9975-46-303-4.
[2017-462].
- - 1. Natură statică – Tehnici.
75.02.049.6(075)
595. Saviţkaia-Baraghin, Iarîna.
Arta gravurii din perioada postbelică. Anii 1945-2000 : Suport de curs la disciplina "Cul-
tura tradiţiilor în Moldova" / Iarîna Saviţkaia-Baraghin ; red. şt.: Zgardan-Crudu Aliona ; Acad.
de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Fac. de Arte Plastice, Catedra de Grafică. – Chişinău :
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, 2017 [Tipogr. "Primex-Com"]. – 132 p. : fig. ; 21
cm.
Referinţe bibliogr.: p. 74-79. – F. f. de tit. – 10 ex.
ISBN 978-9975-110-77-8 (Tipogr. "Primex-Com").
[2017-445].
- - 1. Arta gravurii.
76(075.8)
596. Saviţkaia-Baraghin, Iarîna.
Arta gravurii în epoca modernă din Basarabia (1900-1940) : Suport de curs la discipli-
na "Cultura tradiţiilor în Moldova" / Iarîna Saviţkaia-Baraghin ; red. şt.: Zgardan-Crudu Aliona ;
Acad. de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Fac. de Arte Plastice, Catedra de Grafică. – Chişi-
nău : Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, 2017 [Tipogr. "Primex-Com"]. – 84 p. : fig.
; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 62-67. – F. f. de tit. – 10 ex.
ISBN 978-9975-110-79-2.
[2017-447].
- - 1. Arta gravurii.

46
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

76(075.8)
597. Saviţkaia-Baraghin, Iarîna.
Simetria şi asimetria : Suport de curs la disciplina "Bazele compoziţiei" / Iarîna
Saviţkaia-Baraghin ; red. şt.: Aliona Zgardan-Crudu ; Acad. de Muzică, Teatru şi Arte Plasti-
ce, Fac. de Arte Plastice, Catedra de Grafică. – Chişinău : Academia de Muzică, Teatru şi
Arte Plastice, 2017 (Tipogr. "Primex-Com"). – 56 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-25 (27 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – F. f. de tit. – 10 ex.
ISBN 978-9975-110-74-7 (Tipogr. "Primex-Com").
[2017-444].
- - 1. Arte plastice – Bazele compoziției.
75/76.013(075.8)
78 MUZICĂ
598. Варданян, Алена.
Концерт для фортепиано с оркестром Ливиу Штирбу как образец музыки
"третьего направления" : Методическая разработка / Алена Варданян ; науч. ред.:
Галина Кочарова ; Акад. музыки, театра и изобразительных искусств. – Кишинэу : Б. и.,
2016 [Tipogr. "Primex-Com"]. – 49 p. : n. muz. ; 21 cm.
Adnot. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 40-48 (116 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-110-68-6.
[2017-442].
- - 1. Muzică pentru pian.
780.8:780.616.432
599. Варданян, Алена.
Претворение мемориальной тематики в концерте для фортепиано с оркестром
Златы Ткач : Методическая разработка / Алена Варданян ; науч. ред.: Галина Кочарова
; Акад. музыки, театра и изобразительных искусств. – Кишинев : Б. и., 2016 [Tipogr.
"Primex-Com"]. – 41 p. : n. muz., tab. ; 21 cm.
Adnot.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 31-40 (126 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-110-69-3.
[2017-443].
- - 1. Muzică pentru pian.
780.8:780.616.432
600. Варданян, Алена.
Рапсодия-концерт Nr 1 для фортепиано с оркестром Геннадия Чобану: на
подступах к постмодернизму : Методическая разработка / Алëна Варданян ; науч. ред.:
Галина Кочарова ; Акад. музыки, театра и изобразительных искусств. – Кишинэу : Б. и.,
2016 [Tipogr. "Primex-Com"]. – 40 p. : n. muz. ; 21 cm.
Adnot. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 33-39 (88 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-110-67-9.
[2017-441].
- - 1. Muzică pentru pian.
780.8:780.616.432
79 DIVERTISMENT. JOCURI. SPORT
796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică
601. Aftimiciuc, O.

47
Cronica cărţii Nr 3-2017 ≡ Book annals Nr 3-2017

Aerobica : Teorie şi metodică : [pentru uzul studenţilor] / O. Aftimiciuc, V. Jurat ; Univ.


de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. – Chişinău : S. n., 2016 (Tipogr. "Valinex"). – 298 p. : fig.,
fot., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 266-272 (178 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-68-309-8.
[2017-471].
- - 1. Aerobică.
796.412:615.825(075.8)
602. Arsene, Igor.
Măsurare şi evaluare în educaţia fizică şi sport : Material didactico-referativ pentru stu-
denţi / Arsene Igor ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Catedra Teoria şi Metodica
Culturii Fizice. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Valinex"]. – 100 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 99 (11 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-68-326-5.
[2017-669].
- - 1. Educație fizică și sport – Evaluare.
796.06(075.8)
603. Budevici-Puiu, Liliana.
Management şi drept sportiv : Monografie / Liliana Budevici-Liliana. – Chişinău : S. n.,
2016 (Tipogr. "Valinex"). – 348 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 339-346. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 300 ex.
ISBN 978-9975-68-301-2 (în cop. tare).
[2017-469].
- - 1. Management sportiv. 2. Drept sportiv.
796.062+349
604. Patron, Ştefan.
Ghid metodologic de judo / Ştefan Patron ; Şcoala Sportivă Sîngerei. – [Chişinău] : S.
n., 2017 [Tipogr. "Valinex"]. – 36 p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 36 (5 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-68-323-4.
[2017-470].
- - 1. Judo.
796.853.23(075)
605. "Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice", conferinţă ştiinţifi-
că studenţească internaţională (20 ; 2017 ; Chişinău). Probleme actuale ale teoriei şi
practicii culturii fizice : conferinţă ştiinţifică studenţească internaţională, Ediţia a 20-a, 7 aprilie
2017 / col. red.: Carp Ion (red. resp.) [et al.]. – Chişinău : USEFS, 2017 [Tipogr. "Valinex"]. –
350 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Antetit.: Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Acad. Olimpică din Rep. Moldova. –
Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-131-43-8.
[2017-666].
- - 1. Cultură fizică.
796/799:378(082)=135.1=111=161.1
606. Sîrghi, Serghei.

48
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Fotbal : Pregătirea fizică diferenţiată : Monografie / Sîrghi Serghei ; red. şt.: Grigore
Iliin. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Valinex"]. –162 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 144-162 (235 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-68-322-7.
[2017-472].
- - 1. Fotbal.
796.332.015
607. Современные проблемы физического воспитания, спорта и здоровья
человека = Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров'я людини :
Сборник научных трудов / Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Каменец-Подольский
нац. ун-т им. Ивана Огиенко ; редкол.: В. Ф. Гуцу [и др.]. – Тираспол : ПГУ, 2017 – . – 21
cm. – ISBN 978-9975-4348-6-7.
Выпуск 7. – 2017. – 199 p. : tab. – Tit. paral.: lb. ucr., rusă. – Texte : lb. ucr., rusă. –
Rez.: lb. engl., ucr., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-4348-7-4. –
[2017-450].
- - 1. Educaţie fizică.
796.01:378(478-24)(082)=161.1=161.2
8 LIMBI. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ
81 LINGVISTICĂ. LIMBI
608. Габинский, М. А.
Воспоминания нелюбимого работника : Из истории языкознания в Молдавии / М.
А. Габинский. – Кишинэу : Contrast-Design, 2017. – 164 p. : fot. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-3112-7-4.
[2017-641].
- - 1. Lingvistică.
81'1
811 Limbi
811.1/.2 Limbi indo-europene
811.111 Limba engleză
609. Beschieru, Mariana.
English : Preparatory Test for the Baccalaureate Exam / Mariana Beschieru, Svetlana
Lungu, Svetlana Buzu. – [Chişinău] : Arc, 2016 (Tipogr. "Bons Offices"). – 151, [1] p. ; 24 cm.
[3000] ex.
ISBN 978-9975-137-40-9.
[2017-663].
- - 1. Limba engleză – Teste.
811.111(079)
610. Cernei, Cristina.
Easy English : Auxiliary texts : Second form : 2 / Cristina Cernei. – [Chişinău] : Arc,
2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 47, [1] p. : il. ; 24 cm.
[1500] ex.
ISBN 978-9975-137-95-9.
[2017-619].
- - 1. Limba engleză.
49
Cronica cărţii Nr 3-2017 ≡ Book annals Nr 3-2017

811.111(075.2)
611. Lungu, Svetlana.
Working Together : Preparatory and Summative Tests : 10th Form / Svetlana Lungu,
Mariana Beschieru, Svetlana Buzu. – [Chişinău] : Arc, 2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 89, [1]
p. : il. ; 24 cm.
[3000] ex.
ISBN 978-9975-137-83-6.
[2017-620].
- - 1. Limba engleză – Teste.
811.111(079)
612. Murguleţ, Daniela.
The School Bell : 4th form / Daniela Murguleţ ; FELT School. – 2nd ed. – Bălţi : Centrul
pentru Educaţie Continuă, 2017. – 14, [1] p. ; 22 cm. – (English Readers for Primary
Learners, ISBN 978-9975-135-18-4).
[Apare cu suportul financiar al Fundaţiei "Serviciul de Dezvoltare din Liechtenstein"]. –
200 ex.
ISBN 978-9975-135-17-7.
[2017-692].
- - 1. Limba engleză.
811.111:373.3
Papuc, Eugenia. Ghid de conversaţie român-englez-rus. – Vezi Nr

613. Spînu, Rodica.


Supplement to Magic English 4 : Workbook for the 4th form pupil / Spînu Rodica,
Boldurat Diana. – Chişinău : S. n., 2015 (Tipografia UPS "Ion Creangă"). – 104 p. : fig., fot. ;
30 cm.
35 ex.
ISBN 978-9975-46-313-3.
[2017-467].
- - 1. Limba engleză.
811.111(075.2)
811.13 Limbi romanice
811.135.1 Limba română
614. Cimpoieş, Valentina.
Abecedar : lecturi literare : pentru clasa 1-a / Valentina Cimpoieş ; imagini: Aliona
Timuţa. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Bons Offices, 2017. – 78, [2] p. : il. ; 24 cm. – (Calea spre
performanţă, ISBN 978-9975-80-931-3).
[1000] ex.
ISBN 978-9975-87-180-8.
[2017-597].
- - 1. Limba română – Texte literare.
811.135.1+821-93(075.2)
615. Cimpoieş, Valentina.

50
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Limba română : caietul elevului : clasa a 2-a / Valentina Cimpoieş ; imagini: Aliona
Timuţa. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Bons Offices, 2017. – 80 p. : il. ; 24 cm. – (Calea spre
performanţă, ISBN 978-9975-80-931-3).
[1000] ex.
ISBN 978-9975-87-178-5.
[2017-595].
811.135.1(075.2)
616. Cimpoieş, Valentina.
Limba română : caietul elevului : clasa a 3-a / Valentina Cimpoieş ; imagini: Aliona
Timuţa. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Bons Offices, 2017. – 80 p. : il. ; 24 cm. – (Calea spre
performanţă, ISBN 978-9975-80-931-3).
[1000] ex.
ISBN 978-9975-87-179-2.
[2017-596].
811.135.1(075.2)
617. Cimpoieş, Valentina.
Limba română : caietul elevului : clasa a 4-a / Valentina Cimpoieş ; imagini: Aliona
Timuţa. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Bons Offices, 2017. – 80 p. : il. ; 24 cm. – (Calea spre
performanţă, ISBN 978-9975-80-931-3).
[1000] ex.
ISBN 978-9975-87-177-8.
[2017-594].
811.135.1(075.2)
618. Cimpoieş, Valentina.
Limba română : lecturi literare : clasa a 2-a / Valentina Cimpoieş ; imagini: Aliona
Timuţa. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Bons Offices, 2017. – 110, [2] p. : il. ; 24 cm. – (Calea
spre performanţă, ISBN 978-9975-80-931-3).
[1000] ex.
ISBN 978-9975-87-185-3.
[2017-602].
- - 1. Limba română – Texte literare.
811.135.1+821-93(075.2)
619. Cimpoieş, Valentina.
Limba română : lecturi literare : clasa a 3-a / Valentina Cimpoieş ; imagini: Aliona
Timuţa. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Bons Offices, 2017. – 110, [2] p. : il. ; 24 cm. – (Calea
spre performanţă, ISBN 978-9975-80-931-3).
[1000] ex.
ISBN 978-9975-87-186-0.
[2017-603].
- - 1. Limba română – Texte literare.
811.135.1+821-93(075.2)
620. Cimpoieş, Valentina.
Limba română : lecturi literare : clasa a 4-a / Valentina Cimpoieş ; imagini: Aliona
Timuţa. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Bons Offices, 2017. – 110, [2] p. : il. ; 24 cm. – (Calea
spre performanţă, ISBN 978-9975-80-931-3).

51
Cronica cărţii Nr 3-2017 ≡ Book annals Nr 3-2017

[1000] ex.
ISBN 978-9975-87-187-7.
[2017-604].
- - 1. Limba română – Texte literare.
811.135.1+821-93(075.2)
621. Cimpoieş, Valentina.
Limba română : teste pentru evaluare finală : clasa a 4-a / Valentina Cimpoieş ; ima-
gini: Aliona Timuţa. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Bons Offices, 2017. – 52 p. : il. ; 24 cm. –
(Calea spre performanţă, ISBN 978-9975-80-931-3) (Absolvire, ISBN 978-9975-87-200-3).
[1000] ex.
ISBN 978-9975-87-198-3.
[2017-615].
- - 1. Limba română – Teste.
811.135.1(079)
622. Limba română : Teste : [clasa] 1-a / Valentina Cimpoieş, Viorica Lisnic, Caroli-
na Negru [et al.] ; imagini: Aliona Timuţa. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Bons Offices, 2017. – 48
p. : il. ; 24 cm. – (Calea spre performanţă, ISBN 978-9975-80-931-3).
[1000] ex.
ISBN 978-9975-87-181-5.
[2017-598].
- - 1. Limba română – Teste.
811.135.1(079)
623. Limba română : Teste : [clasa] a 2-a / Valentina Cimpoieş, Viorica Lisnic, Caro-
lina Negru [et al.] ; imagini: Aliona Timuţa. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Bons Offices, 2017. –
48 p. : il. ; 24 cm. – (Calea spre performanţă, ISBN 978-9975-80-931-3).
[1000] ex.
ISBN 978-9975-87-182-2.
[2017-599].
- - 1. Limba română – Teste.
811.135.1(079)
624. Limba română : Teste : [clasa] a 3-a / Valentina Cimpoieş, Maria Popa, Veroni-
ca Moroşanu [et al.] ; imagini: Aliona Timuţa. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Bons Offices, 2017.
– 48 p. : il. ; 24 cm. – (Calea spre performanţă, ISBN 978-9975-80-931-3).
[1000] ex.
ISBN 978-9975-87-183-9.
[2017-600].
- - 1. Limba română – Teste.
811.135.1(079)
625. Limba română : Teste : [clasa] a 4-a / Valentina Cimpoieş, Angela Cojocaru,
Viorelia Guşceag [et al.] ; imagini : Aliona Timuţa. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Bons Offices,
2017. – 48 p. : il. ; 24 cm. – (Calea spre performanţă, ISBN 978-9975-80-931-3).
[1000] ex.
ISBN 978-9975-87-184-6.
[2017-601].
- - 1. Limba română – Teste.

52
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

811.135.1(079)
626. Papuc, Eugenia.
Ghid de conversaţie român-englez-rus / Eugenia Papuc, Cezaria Vasilache. – [Chişi-
nău] : Epigraf, 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 191, [1] p. : il., tab. ; 14 x 17 cm.
Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-60-243-3.
[2017-554].
- - 1. Ghid de conversaţie român-englez-rus.
811.135.1-25+811.111-25+811.161.1-25
627. Vulpe, Ana.
Dicţionar de sinonime / Ana Vulpe, Tamara Pahomi, Lidia Vrabie. – [Ed. a 3-a]. – [Chi-
şinău] : Biblion, 2016 [Combinatul Poligrafic, or. Tveri, Rusia]. – 367 p. ; 20 cm.
[3000] ex.
ISBN 978-9975-138-09-3.
[2017-660].
- - 1. Limba română – Sinonime – Dicționare.
811.135.1’374.2’373.421
811.161.1 Limba rusă
Papuc, Eugenia. Ghid de conversaţie român-englez-rus. – Vezi Nr 626.

628. Боброва, Юлиана Владимировна.


Русский язык : Учебное пособие для иностранных учащихся / Боброва Юлиана
Владимировна ; Кишин. гос. пед. ун-т им. И. Крянгэ, Филол. фак., Каф. "Язык и
общение". – Кишинэу : Б. и., 2017 [Tipogr. "Garomont-Studio"]. – 80 p. : tab. ; 29 cm.
Aut. este indicat pe cop. – Bibliogr.: p. 80 (3 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-136-28-0.
[2017-688].
- - 1. Limba rusă pentru alolingvi.
811.161.1'243(075.8)
82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura artistică a limbilor individuale şi a familiilor de limbi
821.112.28(478) Literatură în idiş din Republica Moldova
629. Кушнир, Сусанна Иосифовна.
Портреты на фоне времени: Евреи Молдовы / Сусанна Кушнир. – Кишинэу : Insti-
tutul pentru Democraţie, 2016 (Tipogr. "Lucasevici A.I."). – 152 p. ; 21 cm.
Adnot.: lb. engl. – Изд. при фин. поддержке голландского еврейского
гуманитарного фонда. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-4474-7-8.
[2017-690].
- - 1. Scrieri istorice.
821.112.28(478)-94=161.1 Кушнир
821.131.1 Literatură italiană
630. Dante, Alighieri.
53
Cronica cărţii Nr 3-2017 ≡ Book annals Nr 3-2017

Divina comedie : [poem] / Dante ; trad. din ital. de George Coşbuc ; cop.: Vitalie Coro-
ban. – Ed. a 5-a. – [Chişinău] : Cartier, 2017 (Combinatul Poligrafic). – 539, [5] p. ; 20 cm. –
(Cartier popular / coord. de Gheorghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4).
1000 ex.
ISBN 978-9975-86-154-0 (în cop. tare).
179,00 lei. – [2017-647].
- - 1. Poeme.
821.131.1-1 Dante
821.135 Literatură romanică balcanică
821.135.1 Literatură română
631. Eliade, Mircea.
Domnişoara Christina ; Şarpele : [nuvele] / Mircea Eliade ; cop.: Iurie Babii. – [Chişi-
nău] : Pro Libra, 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 256 p. ; 21 cm.
Cu semn de carte. – [800] ex.
ISBN 978-9975-9818-9-7.
[2017-535].
- - 1. Nuvele.
821.135.1-32 Eliade
821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova
632. Chira, Măriuca.
Ingineria metaforelor : [versuri] / Măriuca Chira ; des. şi cop.: Vasile Schidu. – [Chişi-
nău : S. n., 2017 (Tipogr. "Impressum")]. – 93 p. ; 13 x 19 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-3085-4-0.
[2017-638].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Chira
633. Gherman, Marcel.
Universuri paralele : Proză SF / Marcel Gherman ; graf. de Ion Dobroslav [et al.] ; cop.:
Vitalie Ichim. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2017 (Combinatul Poligrafic). – 271 p. ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-85-059-9.
[2017-645].
- - 1. Povestiri.
821.135.1(478)-3 Gherman
634. Macari, Nina.
Aripi înscrise cu soare : [versuri] / Nina Macari. – [Chişinău] : Notograf Prim, 2017. –
176 p. : des. ; 21 cm.
[100] ex.
ISBN 978-9975-84-025-5.
[2017-557].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Macari
635. Matcovschi, Dumitru.

54
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Bucuraţi-vă : Antologie de versuri / Dumitru Matcovschi ; ed. îngrijită de Andrei Ţurca-


nu, Em. Galaicu-Păun ; cop.: Vitalie Coroban. – Ed. a 2-a. – [Chişinău] : Cartier, 2017 (Com-
binatul Poligrafic). – 351, [1] p. ; 20 cm. – (Cartier popular / coord. de Gheorghe Erizanu).
1000 ex.
ISBN 978-9975-86-153-3.
139,00 lei. – [2017-646].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Matcovschi
636. Pavliuc, Liuba.
Dorule, dor… : Poezii / Liuba Pavliuc. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Elan Poligraf"].
– 68 p. ; 25 cm.
ISBN 978-9975-66-548-3 (în cop. tare).
[2017-676].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Pavliuc
637. Plăcintă, Alexandru.
E sfântă dragostea în om : poezii / Alexandru Plăcintă ; cop. de aut. – Chişinău : S. n.,
2017 [Tipogr. "Elan Poligraf"]. – 108 p. ; 21 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-66-547-6.
[2017-675].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Plăcintă
638. Postolache, Ghenadie.
Pastorala : roman / Ghenadie Postolache ; cop.: Ruslan Condrat, Ghenadie Postola-
che. – Chişinău : Elan Poligraf, 2017. – 167 p. ; 21 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al dlui Gheorghe Bejena-
ru. – 300 ex.
ISBN 978-9975-66-550-6.
[2017-678].
- - 1. Romane.
821.135.1(478)-31 Postolache
639. Răzlog, Ion.
Starea de suflet : [versuri] / Ion Răzlog ; design: Ghenadie Popovici. – Chişinău : S. n.,
2017 [Tipogr. Ed. "Universul"]. – 104 p. ; 9 x 17 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-47-149-7.
[2017-578].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Răzlog
640. Spînu, Tatiana.
Parfumul Scrisorii Tale : [scrisori] / Tatiana Spînu ; fot.: Arcadie Ivanenco ; cop.: Sergiu
Ciorescu [et al.]. – [Chişinău : Pontos, 2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 182, [2] p. : fot. ; 20
cm.
Apare cu susţinerea lui Sergiu Spînu şi Ioniţa Dan. – [400] ex.

55
Cronica cărţii Nr 3-2017 ≡ Book annals Nr 3-2017

ISBN 978-9975-51-829-1.
[2017-664].
- - 1. Scrisori.
821.135.1(478)-6 Spînu
641. Volcinschi, Victor.
Am vrut şi eu să-mi cânt un dor : [versuri] / Victor Volcinschi. – Chişinău : Lira, 2017
(Tipogr. "Adrilang"). – 87, [1] p. ; 21 cm.
Apare cu suportul Univ. de Studii Europene din Moldova (USEM). – 100 ex.
ISBN 978-9975-3001-5-5.
[2017-670].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Volcinschi
821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova
642. Родина, Наталья.
Две Оси : Книга духовной поэзии / Наталья Родина ; предисл.: Василий
Тимофеевич Галайку, Татьяна Орлова-Волошина ; худож.-граф.: Петрич Сергей
Иванович. – Кишинэу : Б. и., 2017 (Tipografia "Sirius"). – 135 p. ; 12 x 17 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-57-223-1.
[2017-642].
- - 1. Poezie.
821.161.1(478)-1 Родина
643. Хватов, Виталий.
Исповедь лоха : [рассказы] / Виталий Хватов ; ил.: Николай Дмитриенко. –
Кишинэу : Б. и., 2017 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 114 p. : des. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-56-403-8.
[2017-571].
- - 1. Povestiri.
821.161.1(478)-34 Хватов
82/821-93 Literatură artistică pentru copii
821-93 Literatură pentru copii
644. Andersen, Hans Christian.
Răţuşca cea urâtă : [poveste] : Puzzle : 120 piese : [într-o cutie] : 3+ / Hans Christian
Andersen. – [Chişinău] : Dorinţa, 2016 (Tipogr. "Poligraf-Design"). – 24 x 33 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-130-69-1.
[2017-449].
- - 1. Poveşti. 2. Puzzle.
821-93:794.5
Cimpoieş, Valentina. Abecedar. – Vezi Nr 614.

Cimpoieş, Valentina. Limba română. – Vezi Nr 618-20.

56
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

645. Crăiasa zăpezilor ; Motanul încălţat ; Soldăţelul de plumb ; Hainele noi ale
împăratului : [povești]. – [Chişinău] : Dorinţa, 2017 [Tipogr. "Poligraf-Design"]. – 16 p. : des.,
des. color ; 25 cm. – (Citesc şi colorez, ISBN 978-9975-130-88-2).
F. f. de tit. – [500] ex.
ISBN 978-9975-140-20-1.
[2017-488].
- - 1. Povești.
821-93
646. Degeţica ; Răţuşca cea urâtă : [povești]. – [Chişinău] : Dorinţa, 2017 [Tipogr.
"Poligraf-Design"]. – 16 p. : des., des. color ; 25 cm. – (Citesc şi colorez, ISBN 978-9975-130-
88-2).
F. f. de tit. – [500] ex.
ISBN 978-9975-140-18-8.
[2017-490].
- - 1. Povești.
821-93
647. Donici, Alecu.
Două poloboace : [fabule] : Puzzle : 120 piese : [într-o cutie] : 3+ / Alecu Donici. – [Chi-
șinău] : Dorinţa, 2015 (Tipogr. "Poligraf-Design"). – 24 x 30 cm.
[500] ex.
ISBN 978-9975-130-64-6.
[2017-509].
- - 1. Fabule. 2. Puzzle.
821-93:794.5
648. Făguraş de poezie : 100 de versuri-licurici : pentru dragii pici / sel.: Ala Bujor ;
il.: Elena Revuţchi [et al.]. – Ed. a 4-a (adapt.). – [Chişinău] : Epigraf, 2017 (Combinatul Poli-
grafic). – 104 p. : il. color ; 25 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-60-244-0 (în cop. tare).
[2017-555].
- - 1. Poezii pentru copii.
821-1-93
649. Găinuşa porumbacă ; Cocoşel ; Creastă de aur : [povești]. – [Chişinău] : Do-
rinţa, 2017 [Tipogr. "Poligraf-Design"]. – 16 p. : des., des. color ; 25 cm. – (Citesc şi colorez,
ISBN 978-9975-130-88-2).
F. f. de tit. – [500] ex.
ISBN 978-9975-140-09-6.
[2017-497].
- - 1. Povești.
821-93
650. Gogoaşa : [poveste]. – [Chişinău] : Dorinţa, 2017 [Tipogr. "Poligraf-Design"]. –
16 p. : des., des. color ; 25 cm. – (Citesc şi colorez, ISBN 978-9975-130-88-2).
F. f. de tit. – [500] ex.
ISBN 978-9975-140-07-2.
[2017-498].

57
Cronica cărţii Nr 3-2017 ≡ Book annals Nr 3-2017

- - 1. Povești.
821-93
651. Kipling, Rudyard.
Mowgly : [poveste] : Puzzle : 120 piese : [într-o cutie] : 3+ / Rudyard Kipling. – [Chişi-
nău] : Dorinţa, 2016 (Tipogr. "Poligraf-Design"). – 24 x 30 cm.
[500] ex.
ISBN 978-9975-130-68-4.
[2017-507].
- - 1. Poveşti. 2. Puzzle.
821-93:794.5
652. La cireşe ; La scăldat ; Smărăndiţa popii ; Pupăza din tei : [povești]. – [Chi-
şinău] : Dorinţa, 2017 [Tipogr. "Poligraf-Design"]. – 16 p. : des., des. color ; 25 cm. – (Citesc
şi colorez, ISBN 978-9975-130-88-2).
F. f. de tit. – [500] ex.
ISBN 978-9975-140-13-3.
[2017-493].
- - 1. Povești.
821-93
653. Lindgren, Astrid.
Karlsson : [poveste] : Puzzle : 120 piese : [într-o cutie] : 3+ / Astrid Lindgren. – [Chiși-
nău] : Dorinţa, 2015 (Tipogr. "Poligraf-Design"). – 24 x 30 cm.
[500] ex.
ISBN 978-9975-130-50-9.
[2017-506].
- - 1. Poveşti. 2. Puzzle.
821-93:794.5
654. Maşa şi ursul : [poveste.]. – [Chişinău] : Dorinţa, 2017 [Tipogr. "Poligraf-
Design"]. – 16 p. : des., des. color ; 25 cm. – (Colorez, ISBN 978-9975-130-92-9).
F. f. de tit. – [500] ex.
ISBN 978-9975-140-16-4.
[2017-656].
- - 1. Povești.
821-93
655. Mănuşa colorată : [poezii pentru copii]. – [Chişinău] : Dorinţa, 2017 [Tipogr.
"Poligraf-Design"]. – 16 p. : des., des. color ; 25 cm. – (Citesc şi colorez, ISBN 978-9975-130-
88-2).
F. f. de tit. – [500] ex.
ISBN 978-9975-140-08-9.
[2017-654].
- - 1. Poezii pentru copii.
821-93
656. Mica sirenă ; Peştişorul de aur ; Frumoasa adormită ; Frumoasa şi bestia :
[povești]. – [Chişinău] : Dorinţa, 2017 [Tipogr. "Poligraf-Design"]. – 16 p. : des., des. color ; 25
cm. – (Citesc şi colorez, ISBN 978-9975-130-88-2).
F. f. de tit. – [500] ex.

58
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-130-4-3.
[2017-505].
- - 1. Povești.
821-93
657. Muc cel mic ; Scufiţa roşie ; Bambi ; Ali Baba şi cei 40 de hoţi : [povești]. –
[Chişinău] : Dorinţa, 2017 [Tipogr. "Poligraf-Design"]. – 16 p. : des., des. color ; 25 cm. –
(Citesc şi colorez, ISBN 978-9975-130-88-2).
F. f. de tit. – [500] ex.
ISBN 978-9975-140-23-2.
[2017-485].
- - 1. Povești.
821-93
658. Muzicanţii din Bremen ; Ciuboţelele Ogarului ; Dănilă Prepeleac ; Povestea
porcului : [povești]. – [Chişinău] : Dorinţa, 2017 [Tipogr. "Poligraf-Design"]. – 16 p. : des.,
des. color ; 25 cm. – (Citesc şi colorez, ISBN 978-9975-130-88-2).
F. f. de tit. – [500] ex.
ISBN 978-9975-140-06-5.
[2017-499].
- - 1. Povești.
821-93
659. Păcală şi Tândală : [carte de colorat]. – [Chişinău] : Dorinţa, 2017 [Tipogr. "Po-
ligraf-Design"]. – 16 p. : des., des. color ; 25 cm. – (Citesc şi colorez, ISBN 978-9975-130-88-
2).
F. f. de tit. – [500] ex.
ISBN 978-9975-140-05-8.
[2017-500].
- - 1. Cărţi de colorat.
821-93
660. Poveşti + jocuri : cu rezumate. – [Chişinău] : Dorinţa, [2016 (Tipogr. "Poligraf
Design")] – . – 29 cm. – ISBN 978-9975-130-72-1.
Nivelul 4. – 2016. – 24 fişe : des. color. – Apar într-o mapă comună. – 500 ex. – ISBN
978-9975-130-76-9. – [2017-448].
- - 1. Povești.
821-93
661. Poveşti adevărate / trad. şi adapt. din lb. fr.: Ala Bujor ; il.: Estela Răileanu. –
Ed. a 2-a. – [Chişinău] : Epigraf, 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 159, [1] p. : il. color ;
27 cm. – (40 de poveşti, ISBN 978-9975-125-98-7).
Tit. orig. : Histoires réelles. – 1500 ex.
ISBN 978-9975-125-97-0 (în cop. tare).
[2017-551].
- - 1. Povești.
821-93
662. Puşkin, A. S.
Peștișorul de aur : [poveste] : Puzzle : 120 piese : [într-o cutie] : 3+ / A. S. Puşkin. –
[Chișinău] : Dorinţa, 2015 (Tipogr. "Poligraf-Design"). – 24 x 30 cm.

59
Cronica cărţii Nr 3-2017 ≡ Book annals Nr 3-2017

[500] ex.
ISBN 978-9975-130-62-2.
[2017-508].
- - 1. Poveşti. 2. Puzzle.
821-93
663. Răţuşca cea urâtă ; Cei trei purceluşi ; Degeţica ; Alice în ţară minunilor :
[povești]. – [Chişinău] : Dorinţa, 2017 [Tipogr. "Poligraf-Design"]. – 16 p. : des., des. color ; 25
cm. – (Citesc şi colorez, ISBN 978-9975-130-88-2).
F. f. de tit. – [500] ex.
ISBN 978-9975-140-04-1.
[2017-504].
- - 1. Povești.
821-93
664. Ridichea : [poveste]. – [Chişinău] : Dorinţa, 2017 [Tipogr. "Poligraf-Design"]. –
16 p. : des., des. color ; 25 cm. – (Citesc şi colorez, ISBN 978-9975-130-88-2).
F. f. de tit. – [500] ex.
ISBN 978-9975-140-19-5.
[2017-489].
- - 1. Povești.
821-93
665. Umbreluţe în vânt ; Floarea de la geam ; Darul trandafirului ; Prinţesa Ca-
melia ; Un vis neîmplinit ; Nu-mă-uita ; Clopoţeii : [povești]. – [Chişinău] : Dorinţa, 2017
[Tipogr. "Poligraf-Design"]. – 16 p. : des., des. color ; 25 cm. – (Citesc şi colorez, ISBN 978-
9975-130-88-2).
F. f. de tit. – [500] ex.
ISBN 978-9975-140-22-5.
[2017-486].
- - 1. Povești.
821-93
666. Ursul păcălit de vulpe ; Capra cu trei iezi ; Punguţa cu doi bani ; Fata babei
şi fata moşneagului : [povești]. – [Chişinău] : Dorinţa, 2017 [Tipogr. "Poligraf-Design"]. – 16
p. : des., des. color ; 25 cm. – (Citesc şi colorez, ISBN 978-9975-130-88-2).
F. f. de tit. – [500] ex.
ISBN 978-9975-140-02-7.
[2017-502].
- - 1. Povești.
821-93
821.133.1-93 Literatură franceză
667. Perrault, Charles.
Scufiţa roşie : [poveste] / Charles Perrault. – [Chişinău] : Dorinţa, 2017 [Tipogr. "Poli-
graf-Design"]. – 16 p. : des., des. color ; 25 cm. – (Citesc şi colorez, ISBN 978-9975-130-88-
2).
F. f. de tit. – [500] ex.
ISBN 978-9975-140-21-8.
[2017-487].

60
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Povești.
821.133.1-93 Perrault
821.135.1-93 Literatură română
821.135.1(478)-93 Literatură română din Republica Moldova
668. Osoianu-Niconov, Maria.
Dacă aş fi şi eu şcolar : Poezii pentru cei mici : Carte de colorat / Maria Osoianu-
Niconov. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Tipocart Print"] – . – 20 cm. – ISBN 978-9975-133-
56-2.
Partea a 2-a. – 2017. – 20 p. : des. – 100 ex. – ISBN 978-9975-133-58-6. – [2017-579].
- - 1. Poezii pentru copii.
821.135.1(478)-93 Osoianu-Niconov
669. Plăcintă, Alexandru.
Poveşti / Alexandru Plăcintă ; il., cop.: Alexandru Plăcintă. – [Ed. a 2-a]. – Chişinău : S.
n., 2017 [Tipogr. "Elan Poligraf"]. – 72 p. : des. ; 24 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-66-546-9.
[2017-674].
- - 1. Povești.
821.135.1(478)-93 Plăcintă
670. Plămădeală, Viorica.
Aricel şi Miracolul Naturii : Lecturi pentru copii / Viorica Plămădeală. – [Chişinău : Iuli-
an, 2017 (Tipogr. "Cetatea de Sus")]. – 16 p. : des. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-133-59-3.
[2017-580].
- - 1. Povestiri pentru copii.
821.135.1(478)-93 Plămădeală
671. Ţârdea-Spinei, Elena.
Aici norii sunt aproape… : (miniaturi) : [povestiri pentru copii] / Elena Ţârdea-Spinei ;
cop.: Victor Frimu. – [Chişinău] : Pontos, 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 24 p. : des.,
fot. ; 24 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-51-812-3.
[2017-530].
- - 1. Povestiri pentru copii.
821.135.1(478)-93 Ţârdea-Spinei
821.161.1(478)-93 Literatură rusă din Republica Moldova
672. Nartea, Stella.
Istorioarele unui Dud bătrân / Stella Nartea ; trad. din lb. rusă de Ivan Pilchin ; il. de
Victoria Raţă. – [Chişinău] : Prut Internaţional (Ed. "Prut"), 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centra-
lă"). – 52 p. : il. color ; 29 cm.
[500] ex.
ISBN 978-9975-54-291-3 (în cop. tare).
[2017-565].

61
Cronica cărţii Nr 3-2017 ≡ Book annals Nr 3-2017

- - 1. Povestiri pentru copii.


821.161.1(478)-93 Nartea =135.1
82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii
673. Potîng, Tatiana.
Introducere în teoria literaturii : [pentru uzul studenţilor] / Tatiana Potîng ; Univ. Acad.
de Ştiinţe a Moldovei. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Biotehdesign"). – 146 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 142-146 (81 tit.). – Referinţe bibliogr. la sfârşitul paragrafelor. – 50 ex.
ISBN 978-9975-108-10-2.
[2017-453].
- - 1. Teoria literaturii.
82.0(075.8)
674. Кушнир, Жозефина.
Феномен гуманизации мифа в интеллектуальной прозе XX века / Жозефина
Кушнир ; науч. консультант: Е. М. Прус ; обл.: Андрей Шиманский. – Chişinău : Pontos,
2017 (Tipogr. "Print-Caro"). – 351 p. ; 24 cm.
Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 324-343. – Referinţe bibliogr. în subsol. – In-
dex de nume : p. 344-347. – Изд. при фин. поддержке еврейской общины Респ. Молдова.
– 100 ex.
ISBN 978-9975-51-821-5.
[2017-658].
- - 1. Critică literară.
821.09
821.135.1.0 Literatură română
675. Străjescu, Natalia.
Realismul scrierilor lui Ioan Slavici : (Suport de curs) / Natalia Străjescu ; Univ. de Stat
din Tiraspol, Fac. de Filologie, Catedra de Limbă şi Lit. Rom. – Chişinău : US Tiraspol, 2017.
– 195 p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 186-190 (67 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-76-192-5.
[2017-549].
- - 1. Limba română – Critică şi interpretare.
821.135.1.09(075.8)
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE
902/908 Arheologie. Preistorie. Vestigii culturale. Monografii regionale
902 Arheologie
676. Culturi, Procese şi Contexte în Arheologie : Volum omagial : Oleg Leviţki la
60 de ani / Centrul de Arheologie al Inst. Patrimoniului Cultural, Acad. de Ştiinţe a Moldovei ;
ed.: Nicolae Telnov [et al.] ; com. org.: Radu Postolache [et al.]. – Chişinău : S. n., 2016
[Tipogr. "Garomont-Studio"]. – 344 p. : fig., fot., fot. color, tab., [1] f. port. color ; 29 cm.
Texte : lb. rom., engl., germ., alte lb. străine. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Lista lucră-
rilor publicate [de Oleg Leviţki] : p. 23-31 (140 tit.). – Bibliogr. la sfârşitul art. – 60 ex.
ISBN 978-9975-136-00-6 (în cop. tare).
[2017-683].
- - 1. Arheologie. 2. Leviţki, Oleg, 1956- …, arheolog.

62
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

902/904(4+5)(082)(092)=00
93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
677. Cimpoieş, Valentina.
Istorie : caietul elevului : clasa a 4-a / Valentina Cimpoieş, Liliana Chetreanu ; imagini:
Aliona Timuţa. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Bons Offices, 2017. – 47, [1] p. : il. ; 24 cm. – (Ca-
lea spre performanţă, ISBN 978-9975-80-931-3).
[1000] ex.
ISBN 978-9975-87-176-1.
[2017-593].
94(075.2)
94(4/9) Istoria unor regiuni şi ţări din lumea modernă
94(477) Istoria Ucrainei
Trofăilă, Vasile. Pământul străbunilor mei. – Vezi Nr 685.

94(478) Istoria Republicii Moldova


678. Arhivele memoriei : Recuperarea şi valorificarea istorică a memoriei victimelor
regimului totalitar-comunist din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească : Memorii.
Documente. Studii de caz : [în vol.] / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Univ. de Stat "Alecu Russo"
din Bălţi ; editor: Lidia Pădureac ; secretarul şt.: Virgiliu Bîrlădeanu. – Chişinău : Balacron,
2016 – . – 24 cm. – (Colecţia "Arhivele Memoriei", ISBN 978-9975-128-54-4). – ISBN 978-
9975-128-63-6.
Vol. 3, Tom 1 : Cercetări realizate în localităţile din nordul Republicii Moldova. – 2016.
– 336 p. : fot. – Indice de nume, de toponime : p. 321-336. – Referinţe bibliogr. în subsol. –
500 ex. – ISBN 978-9975-128-81-0. – [2017-559].
- - 1. Republica Moldova – Istorie.
94(478)
679. Baciu, Gheorghe.
Daniel Ciugureanu în contextul istoriei / Gheorghe Baciu ; red. bibliogr.: Olesea
Dobrea. – Chişinău : S. n., 2017 (Combinatul Poligrafic). – 93 p. : fig., fot. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – 200 ex.
ISBN 978-9975-129-30-5.
[2017-644].
- - 1.Ciugureanu, Daniel, 1885-1950, politician.
94(478)+94(498)(092)
680. Burlacu, Valentin.
Curs universitar la Istoria Contemporană a Românilor : [în vol.] / Valentin Burlacu. –
Chişinău : [Învăţătorul Modern], 2016 (Tipogr. "Cavaioli") – . – 21 cm. – ISBN 978-9975-115-
88-9.
Partea 1-a, vol. 2 : Basarabia şi RASSM (1918/1924-1940). – 2016. – 360 p. – Tit. pe
cop.: Istoria contemporană a românilor. – Bibliogr. la sfârşitul temelor. – Referinţe bibliogr. în
subsol. – ISBN 978-9975-3005-5-1. – [2017-661].
- - 1. Republica Moldova – Istorie.
94(478)"1918/1940"(075.8)

63
Cronica cărţii Nr 3-2017 ≡ Book annals Nr 3-2017

681. Partea 1-a, vol. 3 : România, Basarabia/RSSM şi Transnistria (1940-1944). –


2017. – 340 p. – Tit. pe cop.: Istoria contemporană a românilor. – Bibliogr.: p. 331-340 (118
tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – ISBN 978-9975-3005-7-5. – [2017-662].
- - 1. Republica Moldova – Istorie. 2. România – Istorie.
[94(478)+94(498)]"1940/1944"(075.8)
682. Paşalı, P. M.
Sayfalar gagauzların istoriyasından : Kısa danışmak küçük yaşta şkolacılara deyni / P.
M. Paşalı ; Gagauziya Genel Kultura hem turizma Bakannı, Gagauziya M. V. Maruneviç
adına Bilim-aaraştırma merkezi. – Komrat : [Centrul de Cercetări Ştiinţifice al Găgăuziei "M.
V. Marunevici"], 2017 [Tipogr. "Foxtrot"]. – 40, [1] p. : fot., fot. color ; 21 cm.
Tit. pe cop.: Gimn. Bayrak. Gerb. – Aut. este indicat pe a 4-a p. cop. – 700 ex.
ISBN 978-9975-89-053-3.
[2017-696].
94(478-29)
683. Idem în lb. rusă : Страницы истории гагаузов : Краткий справочник для
детей младшего школьного возраста. – Комрат : [Centrul de Cercetări Ştiinţifice al
Găgăuziei "M. V. Marunevici"], 2017 [Tipogr. "Foxtrot"]. – 40, [1] p. : fot., fot. color ; 21 cm.
Tit. pe cop.: Гимн. Флаг. Герб. – Aut. este indicat pe a 4-a p. cop. – 700 ex.
ISBN 978-9975-89-052-6 (Tipogr. "Foxtrot").
[2017-695].
94(478-29)
684. Schiţco, Valeriu.
Satul Sofia – trecut şi prezent : [în vol.] / Valeriu Schiţco, Iacob Babără ; red. şt.:
Alexandru Furtună. – [Chişinău] : S. n., 2017 (Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei) – .
– 25 cm. – ISBN 978-9975-62-280-6.
Vol. 2. – 2017. – 497 p. : fig., fot., tab. – 200 ex. – ISBN 978-9975-62-402-2 (în cop.
tare). – [2017-640].
- - 1. Sofia – Sate – Raionul Drochia – Republica Moldova – Istorie.
94(478-22)
685. Trofăilă, Vasile.
Pământul străbunilor mei : [din istoria localităţilor din ţinutul Hotin şi Soroca] / Vasile
Trofăilă ; fot.: Vasile Trofăilă [et al.]. – Chişinău : S. n., 2016 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). –
351 p. : fig., fot., fot. color, h. ; 25 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – 200 ex.
ISBN 978-9975-53-779-7 (în cop. tare).
[2017-528].
- - 1. Ţinutul Soroca – Republica Moldova – Istorie. 2. Ţinutul Hotin – Ucraina – Istorie.
94(478-21)+94(477.7)
94(498) Istoria României
Baciu, Gheorghe. Daniel Ciugureanu în contextul istoriei. – Vezi Nr 679.

Autoreferate
Pentru titlul de doctor habilitat
686. Hacina, Tamara.

64
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Morfologia clinică a aparatului vasculonervos al aortei toracice : Specialitatea 311.01 –


Anatomia Omului : Autoref. tz. de doct. habilitat în ştiinţe medicale / Hacina Tamara ; Inst.
Publ. – Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău, 2017. – 47
p. : fig. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 41-44 (48 tit.).
[2017-55 Teze].
611.135+616.135(043.2)
687. Mişina, Ana.
Anomaliile de dezvoltare ale organelor genitale feminine: optimizarea diagnosticului şi
tratamentului : 321.15 – Obstetrică şi ginecologie : Autoref. tz. de doct. habilitat în ştiinţe
medicale / Mişina Ana ; IMPS Inst. Mamei şi Copilului. – Chişinău, 2017. – 44 p. : fig., fig.
color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 34-39 (86 tit.).
[2017-53 Teze].
618.51:618.1-007(043.2)
688. Tcaciuc, Eugen.
Hemodinamica centrală, pulmonară, hepatică şi renală la pacienţii cu ciroză hepatică :
321.01 – Boli interne (hepatologie) : Autoref. tz. de doct. habilitat în ştiinţe medicale / Tcaciuc
Eugen ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău, 2017. – 44
p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 32-41 (111 tit.).
[2017-51 Teze].
616.36-004-02:[616.9+616.12-008](043.2)
Pentru titlul doctor
689. Băetu, Alina Ludmila.
Actul de sesizare în dreptul procesual penal : Specialitatea 554.03 – Drept procesual
penal : Autoref. tz. de doct. în drept / Băetu Alina Ludmila ; Inst. de Cercetări Juridice şi
Politice al Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Chişinău, 2017. – 30 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-25 (27 tit.).
[2017-42 Teze].
343.123(043.2)
690. Branişte. Fiodor.
Nanoarhitecturi bi- şi tridimensionale în baza GaN pentru aplicaţii inginereşti : 233.01
Nano-microelectronică şi optoelectronică : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe tehnice / Branişte
Fiodor ; Inst. de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al Acad. de Ştiinţe a
Moldovei. – Chişinău, 2017. – 30 p. : fig., fig. color ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-26 (17 tit.).
[2017-41 Teze].
620.3+621.315.592(043.2)
691. Buzenco, Aurica.
Formarea orientărilor axiologice la preşcolari din perspectiva etnopedagogiei familiei :
Specialitatea 531.01 – Teoria generală a educaţiei : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe ped. /
Buzenco Aurica ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din Chişinău. – Chişinău, 2017. – 34 p. :
fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 30-31 (37 tit.).

65
Cronica cărţii Nr 3-2017 ≡ Book annals Nr 3-2017

[2017-54 Teze].
373.2.015(043.2)
692. Cauş, Cătălin.
Optimizarea conduitei medico-chirurgicale în boala inflamatorie pelvină acută : 321.15
– Obstetrică şi ginecologie : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe medicale / Cauş Cătălin ; Univ. de
Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău, 2017. – 29 p. : fig., tab. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 24-26 (40 tit.).
[2017-44 Teze].
618.13-002.1-089(043.2)
693. Cebotaroş, Viorica.
Aspecte pragmatice ala actului Scuzei în limba română : Specialitatea: 621.05.
Semiotica; semantică; pragmatică (lb. rom.) : Autoref. tz. de doct. în filologie / Cebotaroş
Viorica ; Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. – Bălţi, 2017. – 30 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-26 (38 tit.).
[2017-40 Teze].
811.135.1'27(043.2)
694. Drăgan, Alin Teodorus.
Frauda informatică: analiza juridico-penală a infracţiunii : Autoref. tz. de doct. în drept :
Specialitatea: 554.01 – Drept penal şi execuţional penal / Drăgan Alin Teodorus ; Inst. de
Cercetări Juridice şi Politice al Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – 30 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-25 (23 tit.).
[2017-52 Teze].
343.7:004.56(043.2)
695. Duminica, Ivan.
Coloniile bulgarilor în Basarabia (anii 1806-1856) : 611.02 Istoria românilor (pe
perioade) : Autoref. tz. de doct. în istorie / Duminica Ivan ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de
Istorie şi Filozofie. – Chişinău, 2017. – 29 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-25 (50 tit.).
[2017-35 Teze].
94(=163.2)(478)(043.2)
696. Gheţiu, Adelina.
Impactul educaţiei fizice asupra formării competenţelor cognitive la elevii claselor
primare : Specialitatea: 533.04 – Educaţie fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie : Autoref. tz.
de doct. în ştiinţe ped. / Gheţiu Adelina ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport A Rep.
Moldova. – Chişinău, 2017. – 26 p. : fig. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-25 (33 tit.).
[2017-33 Teze].
373.3.015:796/799(043.2)
697. Gribincea, Corina.
Perfecţionarea managementului eficienţei energetice în cadrul întreprinderilor din
industria alimentară a Republicii Moldova : Specialitatea: 521.03 – Economice şi
management în domeniul de activitate : Autoref. al tz. de doct. în ştiinţe econ. / Gribincea
Corina ; Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova, Min. Econ. al Rep. Moldova, Inst. Naţ. de Cercetări
Econ. – Chişinău, 2017. – 30 p. : fig., tab. ; 21 cm.

66
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Referinţe bibliogr.: p. 26-27 (25 tit.).


[2017-34 Teze].
658.26:664(478)(043.2)
698. Grivenco, Aliona.
Remodelarea cordului şi evoluţia insuficienţei cardiace cronice după revascularizarea
coronariană : 321.03 – Cardiologie : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe medicale / Grivenco Aliona
; IMSP Inst. de Cardiologie. – Chişinău, 2017. – 31 p. : fig. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-28 (53 tit.).
[2017-49 Teze].
616.1-008(043.2)
699. Levitskaia, Alla.
Managementul dezvoltării inovaţionale a economiei regionale : (în baza UTA
Găgăuzia) : Specialitatea: 521.0 – Econ. şi management în domeniul de activitate : Autoref. al
tz. de doct. habilitat în ştiinţe econ. / Levitskaia Alla ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei. –
Chişinău, 2017. – 42 p. : fig. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 38-39 (22 tit.).
[2017-39 Teze].
332.142.2:334.02(478-29)(043.2)
700. Lozan, Alexandr.
Optimizarea malaxoarelor cu bare cu acţiune intermitentă şi a proceselor de
amestecare în construcţii : 242.07 – Maşini şi echipamente tehnice : Autoref. tz. de doct. în
tehn. / Lozan Alexandr ; Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău, 2017. – 30 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 26-27 (27 tit.).
[2017-37 Teze].
693.542.5(043.2)
701. Monul, Victoria.
Particularităţi ale chimioterapiei unor tumori maligne în condiţii de ambulatoriu : 321.20
– Oncologie şi radioterapie : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe medicale / Monul Victoria ; Inst.
Medico-Sanitară Publică Inst. Oncologice. – Chişinău, 2017. – 30 p. : fig. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-27 (43 tit.).
[2017-48 Teze].
616-006.04-08+615.277(043.2)
702. Prodan-Şestacova, Liubovi.
Perfecţionarea metodelor de evaluare a impactului de reglementare a activităţii
antreprenoriale : Specialitatea: 521.03 – Econ. şi management în domeniul de activitate :
(sectorul public) : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe econ. / Prodan-Şestacova Liubovi ; Univ.
Tehn. a Moldovei. – Chişinău, 2017. – 30 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 25-26 (35 tit.).
[2017-45 Teze].
334(043.2)
703. Rizov, Cristina.
Caracteristicile clinice şi paraclinice ale neuropatiei autonome cardiace în diabetul
zaharat tip 1 : 321.02 – Endocrinologie : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe medicale / Rizov
Cristina ; IP Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău, 2017.
– 30 p. : fig. color, tab. ; 21 cm.

67
Cronica cărţii Nr 3-2017 ≡ Book annals Nr 3-2017

Bibliogr.: p. 24-25 (26 tit.).


[2017-36 Teze].
616.379-008.64:616.839.616.12(043.2)
704. Rotundu, Edgar.
Declararea în dreptul vamal al Republicii Moldova : Specialitatea 552.03. – Drept
financiar (bancar, fiscal, vamal) : Autoref. tz. de doct. în drept / Rotundu Edgar ; Univ. de Stat
din Moldova. – Chişinău, 2017. – 26 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21-22 (33 tit.).
[2017-38 Teze].
339.543:349(478)(043.2)
705. Simionov, Lilia.
Efectele nebivololului asupra stresului oxidativ la pacienţii supuşi intervenţiei
coronariene percutane : 321.03 – Cardiologie : Autoref. tz. de doct. în şt. medicale / Simionov
Lilia ; IMSP Inst. de Cardiologie. – Chişinău, 2017. – 29 p. : fig. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-26 (32 tit.).
[2017-46 Teze].
616.132.2-089.844+615.224(043.2)
706. Şcerbatiuc, Cristina.
Dereglările oftalmologice la pacienţii cu migrenă cronică : (studiu clinic) : 321.17 –
Oftalmologie : Autoref. tz. de doct. în medicină / Şcerbatiuc Cristina ; IP Univ. de Stat de
Medicină şi Farmacie "Nicola Testemiţanu". – Chişinău, 2017. – 28 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-24 (26 tit.).
[2017-43 Teze].
616.857:617.7-08(043.2)
707. Tarnovschi, Ana.
Particularităţile psihologice ale personalităţii copilului cu maladii respiratorii cronice :
511.01 – Psihologie generală : Autoref. tz. de doct. în psihologie / Tarnovschi Ana ; Univ. de
Stat din Moldova. – Chişinău, 2017. – 28 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24 (30 tit.).
[2017-47 Teze].
159.922.7(043.2)
708. Toacă, Mariana.
Presa locală din Republica Moldova: condiţii de afirmare, repere funcţionale, discurs
sociocultural : 571.01 Jurnalism şi procese mediatice : Autoref. al tz. de doct. în ştiinţe ale
comunicării / Toacă Mariana ; Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău, 2017. – 30 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-26 (45 tit).
[2017-50 Teze].
070+659.3(478)(043.2)

68
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de nume la "Cronica cărţii" Nr 3-2017


Cebotari, Svetlana 479
A Cebotaroş, Viorica 693
Aftimiciuc, O. 601 Cemîrtan, Romeo 591
Alexandrov, Eugeniu 585 Cerba, Valeriu 497
Andersen, Hans Christian 644 Cernei, Cristina 610
Andriţchi, Viorica 541 Cherdivară, L. 547
Andronic, Sergiu 579 Chetreanu, Liliana 677
Arapu, Elena 517 Chiciuc, Andrei 577
Arsene, Igor 602 Chira, Măriuca 632
Avram, Ion 578 Chisnicean, Lilia 584
Chitoroagă, Valentina 444
B Cibotaru, Viorel 482
Cicati, Carolina 553
Babără, Iacob 684 Cimpean, Anca Maria 574
Babii, Iurie 631 Cimpoieş, Valentina 543, 560-67, 614-25, 677
Baciu, Gheorghe 679 Ciobanu, Valentina 539
Baieş, Sergiu 517 Ciobanu, Vitalie 524
Balan, Oleg 521 Ciorescu, Sergiu 640
Băetu, Alina Ludmila 689 Ciuntu, Ioan 471
Bălan, Gheorghe 524 Clifos, Petru 467
Bâzgu, Eugen 591 Codreanu, Mariana 544
Benea-Popuşoi, Elina 484 Cojocariu, Victoria 478
Beniuc, Valentin 477 Cojocaru, Angela 625
Beschieru, Mariana 609, 611 Cojocaru, Gheorghe 524
Bîrlădeanu, Virgiliu 678 Cojocaru-Borozan, Maia 457
Boldurat, Diana 613 Condrat, Ruslan 638
Bolun, Ion 569 Constantinov, Valentin 526
Bondarenco, Şt. 586 Corcevschi, Svetlana 538
Bordea, Vitalie 509 Cornilescu, Dumitru 461-64
Botnari, Vasile 585 Coroban, Vitalie 630, 635
Braghiş, Maria 540 Costachi, Gheorghe 499
Branişte, Fiodor 690 Coşbuc, George 630
Brumă, Sorin 517 Cotelea, Eudochia 559
Budevici-Puiu, Liliana 603 Cozonac, Renata 444
Buianina, Tatiana 511 Crivenchi, Alexei 501-02
Bujor, Ala 445-46, 648, 661 Cusursuz, M. 535
Burciu, Nadejda 505-06 Cusursuz, V. 535
Burlacu, Natalia 529
Burlacu, Valentin 680-81 D
Butnaru, Veronica 481
Butuc, Marin 479, 570 Dadu, C. 586
Buzenco, Aurica 691 Dante → vz. Dante, Alighieri
Buzu, Svetlana 609, 611 Dante, Alighieri 630
Deleu, Ecaterina 472
C Dicusar, Galina 590
Diţa, Maria 528
Caireac, Leonid 570 Dobrea, Olesea 679
Callo, Tatiana 530 Dobroslav, Ion 633
Caprian, Svetlana 594 Dodica, Dmitri 582
Carp, Ion 605 Dodon, Adelina 590
Cash, Jennifer 478 Donici, Alecu 647
Cauş, Cătălin 692
69
Cronica cărţii Nr 3-2017 ≡ Book annals Nr 3-2017

Dragancea, Veronica 572 J


Drăgan, Alin Teodorus 694
Duca, Gheorghe (443) Jeru, Ion 576
Dughin, Aleksandr 476 Jurat, V. 601
Dumbrava, Vlada-Tatiana 575 K
Duminica, Ivan 695
Katranji, Evgheny 535
E Kipling, Rudyard 651
Efrim, Oleg 518 L
Eliade, Mircea 631
Erizanu, Gheorghe 630, 635 Lagaeva, Tatiana 544
Laşcu, Aliona 568
F Levitskaia, Alla 699
Foca, Ecaterina 574 Leviţki, Oleg (676)
Frimu, Victor 671 Lindgren, Astrid 653
Frumusachi, Eduard 492 Lisnic, Viorica 622-23
Furdui, Sergiu 510 Lobanov, Natalia 491
Furtună, Alexandru 684 Lozan, Alexandr 700
Lungu, Svetlana 609, 611
G Lupaşco, Iulianna 575
Gaina, Boris 585 M
Galaicu-Păun, Em. 635
Galanton, Natalia 589 Macari, Artur 581
Galemba, Vladislav 520 Macari, Nina 634
Ganea, Tatiana 540, 561 Machidon, Mihail 583
Ghendov-Moşanu, Aliona 590 Malai, Andrei 588
Gherman, Marcel 633 Malai, Ela 588
Gheţiu, Adelina 696 Malcoci, Iulia 570
Gheţoi, Petru 545 Malcoci, Ludmila 473
Gînju, S. 546 Manoli, Mihail 587
Goinic, Veronica 515 Mardari, Olga 594
Grama, Vasile 593 Margarint, Tatiana 514
Gribincea, Corina 697 Marina, Vasile 571
Gribineţ, Ludmila 524 Marina, Viorica 571
Grivenco, Aliona 698 Matcovschi, Dumitru 635
Grîu, Maia 587 Mazur, Ramin 513-14
Guşceag, Viorelia 625 Mărgărint, Tatiana 503-04, 513
Guţu, Vladimir 530 Mclver, Robert 465-66
Guţuleac, Victor 500 Melega, M. 547
Melinti, Maxim 460
H Melnic, Eugen 574
Micu, Victor 499
Hacina, Tamara 686 Mişina, Ana 687
I Mocanu, Victor 473
Monul, Victoria 701
Ianenco, Ala 527 Moraru, Victor 472
Ichim, Vitalie 633 Mornealo, Elena 531
Ilaşcu, Yurie 532 Moroşanu, Veronica 624
Iliin, Grigore 606 Moşanu, Elena 555
Ionel, Iurie 520 Moşneaga, Valeriu 472
Ivanenco, Arcadie 640 Murguleţ, Daniela 612

70
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

N Ristea, Florian 465-66


Rizov, Cristina 703
Nahaba, Lilia 551 Roşca, Iurie 476
Nartea, Stella 672 Roşca, Ludmila 477
Nastasenco, Veaceslav 579 Roşca, Natalia 518
Negru, Carolina 622-23 Roşca, Vlad 518
Neicovcen, Serghei 481 Roşca-Ceban, Daniela 593
Nikoaleva, Janna 443 Rotaru, Maria 459
O Rotaru, Radion 520
Rotundu, Edgar 704
Osoianu-Niconov, Maria 668 Rusu, E. 586
Ovcerenco, Nadejda 533 Rusu, Tamara 542
Rusu, Vadim 445
P Rusu, Valeriu 524
Pahomi, Tamara 627 S
Papuc, Eugenia 445, 626
Pascalu, Inna 497 Saharneanu, Eudochia 503-04, 513-14
Paşalı, P. M. 682 Sandu, Maria 555
Patron, Ştefan 604 Sarabaş, Eugenia 540
Pavliuc, Liuba 636 Saviţkaia-Baraghin, Iarîna 595-97
Pădureac, Lidia 678 Sazonov, Beniamin 535
Pădureţ-Şoitu, Ludmila 534 Schidu, Vasile 632
Perrault, Charles 667 Schiţco, Valeriu 684
Petrescu, Ana 557-59 Secu, Victoria 527
Pikuła, Norbert G. 526 Selivanov, Eugenia 568
Pilchin, Ivan 672 Silistraru, Nicolae 533
Pisarenco, Olga 496 Simac, Ana 594
Plăcintă, Alexandru 637, 669 Simionov, Lilia 705
Plămădeală, Viorica 670 Sîmboteanu, Daniela 515
Pogolşa, Lilia 530, 541 Sîrbu, Loredana 465-66
Popa, Maria 624 Sîrghi, Serghei 606
Popa, Vladimir 501-02 Sobor, Ion 577
Popescu, Maria 556 Sofronescu, Igor 479, 570
Popovici, Ghenadie 639 Soldatenco, E. 586
Popşoi, Mihail 480 Solovei, Ala 559
Postolache, Ghenadie 638 Sorocovici, Aurel 570
Postolache, Radu 676 Spînu, Igor 500
Potîng, Tatiana 441, 673 Spînu, Rodica 613
Prestescu, Nicoleta 553 Spînu, Tatiana 640
Prodan-Şestacova, Liubovi 702 Stamatin, Otilia 456
Prokopov, Serghey 535 Straliuc, Nina 548
Puşkin, A. S. 662 Străjescu, Natalia 675
R Ş
Rachier, Vasile 577 Şargo, Aliona 490
Racu, Igor 456 Şargu, Lilia 492
Raţă, Victoria 672 Şcerbatiuc, Cristina 706
Răileanu, Estela 446, 661 Şova, Tatiana 457
Rău, Andrei 485-86
Răzlog, Ion 639 T
Revuţchi, Elena 648 Tarnovschi, Ana 707

71
Cronica cărţii Nr 3-2017 ≡ Book annals Nr 3-2017

Tăbârţă, Valerian 481 Боброва, Юлиана Владимировна, 628


Tărîţă Anatol 555
Tăutu, Inesa 455 В
Tcaciuc, Eugen 688 Варданян, Алена 598-600
Telnov, Nicolae 676
Teutu, Aliona 542 Г
Timofti, Elena 490
Timuţa, Aliona 543, 557-67, 614-25, 677 Габинский, М. А. 608
Toacă, Mariana 708 Галайку, Василий Тимофеевич 642
Toartă, Viorica 515 Гелло, Т. А. 554
Todiraş, Vladimir 582 Гуцу, В. Ф. 607
Tomşa, Aurelia 483 Д
Trofăilă, Vasile 685
Дмитриенко, Николай 643
Ţ
З
Ţârdea-Spinei, Elena 671
Ţugui, Tatiana 556 Золотарев, Л. М. 470
Ţurcan-Balţat, Lilia 457
Ţurcanu, Andrei 635 И
Ţurcanu, Gheorghe 486 Иовва, О. А. 550
Ţvircun, Victor 530
К
V
Катарага, Сергей 537
Vasilache, Cezaria 626 Кочарова, Галина 598-600
Vatavu, Alexandru 593 Кривенький, А. → см. Кривенький, Алексей
Vengher, Inna 575 Кривенький, Алексей 507-08
Vicol, Nelu 541 Кушнир, Жозефина 674
Vilcu, Natalia 504 Кушнир, Сусанна Иосифовна 629
Vîlcu, Natalia 505-06
Vîrlan, Maria 525, 528 Л
Voicu, Ovidiu 478
Лапицкая, Людмила 489
Volcinschi, Victor 641
Лобанов, Наталия 493
Volosatîi, Boris 542
Лысаков, А. 468-69
Vrabie, Lidia 627
Vremiş, Maria 515 М
Vulpe, Ana 627
Макайвер, Роберт К. 468-69
X Максвелл, Артур 470
Марачковская, О. Л. 554
Xenofontov, Ion Valer 443
Массарова, И. В. 470
Z
Н
Zasaviţchi, Lidia 443
Никоненко, З. А. 552
Zgardan-Crudu, Aliona 595-97
Zubco, Roman 491 О
А Орлова-Волошина, Татьяна 642
Алексеева, А. Б. 494-95, 523 П
Б Пашалы, М. В. 683
Петрич, Сергей Иванович 642
Билоокая, Светлана 488
Полканов, В. Н. 573

72
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Полканова, А. В. 573 Стратан, Валентина 475


Попа, В. 507-08
Прокопов, Сергей 537 Х
Прус, Е. М. 674 Хватов, Виталий 643
Пундев, В. С. 592 Хынку, Родика 488
Р Ч
Родина, Наталья 642 Чобану, Геннадий 600
Рущук, А. Д. 580
Ш
С
Шиманский, Андрей 674
Савченко, А. 468
Сазонов, В. → см. Сазонов, Вениамин Я
Сазонов, Вениамин 536-37
Сандуца, Г. И. 495 Яниогло, М. А. 475
Скитская, Л. В. 549
Стратан, В. С. → см. Стратан, Валентина

Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 3-2017


12 plus 511 Conferinţei Internaţionale "Creşterea
ABC-ul limbii engleze 445 economică sustenabilă în condițiile
Academician Gheorghe Duca 443 contemporane" 483
Ambalaje folosite în valorificarea produselor Culturi, Procese şi Contexte în Arheologie 676
horticole 581 CZU. Clasificarea Zecimală Universală 444
Arhivele memoriei 678 Degeţica 646
Asistenţa socială între teoria şi practică 525 Descoperim lumea animalelor împreună cu
Aspecte psiho-sociale în protecţia copilului şi Ghiduşel 446
familiei de violenţă 456 Drept civil 517
Biblia 461-64 Fashion fete 447
Cadrul didactic: atât de mult al şcolii 541 Făguraş de poezie 648
Cadrul legal de aplicare şi specificare a Ficatul şi hormonii 575
mijloacelor speciale 520 Foaie de parcurs 518
Catalogul soiurilor de plante 583 Găinuşa porumbacă 649
Ceasuri bisericeşti 460 Ghid de proiectare a activităţilor de formare în
Chimie roganique 572 educaţia adulţilor 551
Codul Civil al Republicii Moldova 516 Ghid privind întreținerea drumurilor publice pe
Codul contravenţional al Republicii Moldova 498 timp de iarnă 522
Codul fisal al Republicii Moldova 487 Gogoaşa 650
Conferinţa naţională ştiinţifico-practică cu Grafisme cu eroii preferaţi 448
genericul: "Educaţia lingvistică – mijloc de Grafisme cu litere 449
promovare a dialogului intercultural şi a Grafisme cu păpuşi 450
integrării socio-profesionale" 531 Grafisme cu roboţi şi dinozauri 451
Conferinţă naţională cu participare internaţională Implementation of the association agreement
"Evitarea sindromului burn-out în activitatea EU-Moldova 480
profesională prin metoda Balint" 458 Indicele de poluare a apelor de suprafaţă. Studiu
Contribuţia tinerilor cercetători la dezvoltarea de caz – apele de suprafaţă din ocolul silvic
administraţiei publice 521 Hârjauca 555
Crăiasa zăpezilor 645 International Scientific Conference "Classical
Culegere de articole ştiinţifice şi teze ale and Innovative Approaches in Contemporary
comunicărilor ştiinţifice prezentate în cadrul Economic Thought : Considerations regarding

73
Cronica cărţii Nr 3-2017 ≡ Book annals Nr 3-2017

the quality of life in the context of a changing Statalitatea Moldovei: abordare interdisciplinară
Europe" 484 477
Interogaţii pedagogice 530 Supereroi 453
Istoria cercetărilor științifice în domeniul Ştiinţe 559
viticulturii şi vinificaţiei din Moldova 586 Tainele dinozaurilor 454
La cireşe 652 Tăutu Inesa 455
La zoo 452 Umbreluţe în vânt 665
Limba română 622-25 Ursul păcălit de vulpe 666
management şi consiliere în educaţie preşcolară Voluntariatul şi mentoratul: experienţe şi
546 angajamente 553
Manualul formatorului 512 Аграрная наука и образование – основа
Maşa şi ursul 654 успешного развития АПК Приднестровья
Materialele colocviului ştiinţifico-practic "Aspecte 580
lingvistice, glotodidactice şi literare în Государственная итоговая аттестация
predarea limbilor străine" 538 бакалавров профиля "Педагогика и
Mănușa colorată 655 методика дошкольного образования" 554
Metodele de multiplicare şi cultivare a speciei Единые духом 442
STEVIA rebaudiana BERTONI în condiţiile Каталог сортов растений 583
climatice ale Republicii Moldova 584 Логопедическая работа по формированию
Mica sirenă 656 правильного звукопроизношения 552
Muc cel mic 657 Опрос общественного мнения в Гагаузии 474
Muzicanții din Bremen 658 Оптимизация общения детей старшего
National inventory of mercury releases in the дошкольного возраста 549
Republic of Moldova 556 Правовые аспекты обеспечения
Omagiu şi recunoştinţă : În memoria eroilor национальной безопасности: вопросы
căzuţi în luptele de la Nistru 524 теории и практики 523
Operaţii unitare în industria alimentară 590 Современные проблемы физического
Păcală şi Tândală 659 воспитания, спорта и здоровья человека
Povești adevărate 661 607
Poveşti + jocuri 660 Сучасні проблеми фізичного виховання,
Practici de succes în promovarea incluziunii спорту та здоров'я людини 607
socio-educaţionale în comunitate 527 Теория государства и права 495
Pregătire pentru succes 535 Техноложииле де протежаре а
Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii сэнэтэций ын институция прешколарэ
fizice 605 де ынвэцэмынт 550
Răţuşca cea urâtă 663 Трудовой кодекс Республики Молдова 519
Republica Moldova în contextul noii arhitecturi Яковлевские чтения : Современная
de securitate regională 482 юридическая наука и практика: актуальные
Ridichea 664 проблемы и перспективы 494
Roua rugăciunii 467

Index de subiecte la "Cronica cărţii" Nr 3-2017

Abecedar 543 Ambalarea produselor horticole 581


Achiziţii 589 Arbuşti fructiferi, protecţie 582
Activitate vamală. teste 492 Arheologie 676
Adenoame hipofizare 574 Arta gravurii 595-96
Administraţie publică 521 Arte decorative 593
Aerobică 601 Arte plastice, bazele compoziţiei 597
Agresiuni sexuale 511 Asistenţă, juridică în Republica Moldova 518
Alunecări de teren, drumuri 573 - nematerială persoanelor în vârstă 526

74
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- socială 525, 528 Federaţia Rusă, interese geostrategice 479


Biblia 461-63 Fizică, optică 570
Biserică şi stat în Republica Moldova 478 Formarea inteligenţei şi a personalităţii 535-37
Boli ale ficatului, rolul hormonilor 575 Fotbal 606
Cadre didactice, dezvoltare profesională 541 Gândire economică contemporană 484
Cataractă, tratament 576 Ghid de conversaţie român-englez-rus 626
Cărţi de colorat 447-54, 659 Globalizare economică 491
Chimie, indici bibliografici 443 Impozite, evidenţă contabilă 489
Chimie organică 572 Industria alimentară, operaţii unitare 590
Circuite electrice 578 Infracţiuni legate de băuturi alcoolice 512
Clasa medie în Republica Moldova, studiu Inspectoratul Naţional de Probaţiune al
sociologic 473 Ministerului de Justiţiei, Republica Moldova
Clasificarea Zecimală Universală (CZU) 444 502, 507
Coduri, civil al Republicii Moldova 516 Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi
- contravenţional al Republicii Moldova 498 Tehnologii Alimentare, Republica Moldova,
- fiscal al Republicii Moldova 487 istorie 586
- muncii al Republicii Moldova 519 Învăţământ superior, evaluare 554
Comportament deviant 475 Judecători, opinii 510
Compoziţie decorativă 593 Judo 604
Consultanţă 491 Limbi, engleză 609, 610, 611-13
Contabilitate 587-88 - - pentru copii 445
Creştere economică 483 - română, critică şi interpretare 675
Creşterea economică a agriculturii 490 - - didactică 539
Cristalin 576 - - sinonime, dicţionare 627
Critică literară 674 - - teste 621-25
Cultul bisericii ortodoxe 471 - - texte literare 614, 618-20
Cultură fizică 605 - rusă pentru alolingvi 628
Curiozităţi pentru copii 446 - străine, didactică 538
Decizii multiopţionale (matematică) 569 Lingvistică 608
Dezvoltarea creativităţii 534 Literatură, religioasă 465-66, 468-70
Drept, administrativ 497 -- pentru copii 467
- civil 517 Management, corporativ, teste 485
- contravenţional 500 - sportiv 603
- penal, procuratura 509 - corporativ 486
- sportiv 603 Matematică, didactică 540
Drepturile omului 496 -teste 563-68
Drumuri publice, Republica Moldova, măsuri Materiale electronice 579
de întreţinere 522 Mănăstirea rupestră medievală Horodişte
Educaţia, adulţilor 551 (Ţâpova, raionul Rezina, Republica
- persoanelor cu deficiente de vorbire 552 Moldova 591
Educaţie 534 Mecanica corpului solid 571
- digitală 532 Metoda Balint (psihologie) 458
- fizică 607 Migraţia cetăţenilor din Republica Moldova
- fizică şi sport, evaluare 602 472
- lingvistică 531 Mişcarea obștească "Unitatea spirituală rusă"
- pentru parentalitate 533 din Republica Moldova 442
- preşcolară 545, 548-49 Muzică pentru pian 598-600
- sexuală 511 Natură statică, tehnici 594
- tehnologii informaţionale 529 Noul Testament 464
Eliberaţi – Reintegrare socială 501, 508 Nuvele 631
Eroi căzuţi în războiul din Transnistria 524 Outsourcing 491
Fabule 647 Pedagogie 530

75
Cronica cărţii Nr 3-2017 ≡ Book annals Nr 3-2017

Penitenciarul de la Rusca, Republica Moldova Psihologia emoţiilor 457


505-06, 513-14 Psihopedagogie specială 459
Penitenciarul pentru minori – Goian, Puzzle 644, 651, 653, 662
Republica Moldova, raport 503-04 Răspundere parlamentară 499
Piaţa de capital a Republicii Moldova, Relaţii economice internaţionale 493
integrare europeană 488 Resurse energetice, Republica Moldova 577
Plante medicinale, Republica Moldova, Rezistenţa materialelor 571
cultivare 584 Romane 638
Poeme 630 România, istorie 681
Poezie 632, 634-37, 639, 641-42 Rugăciuni 460
Poezii pentu copii 648, 655, 668 Scrieri istorice 629
Politică 476 Scrisori 640
Politici locale anticorupţie 481 Securitate, naţională 523
Poliţie, aplicarea mijloacelor speciale 520 - regională, Republica Moldova 482
Poluare, aerului, Republica Moldova 556 Soluri de plante, cataloage 583
- apei, Republica Moldova 555 Statalitatea Republicii Moldova 477
Povestiri 633, 643 Ştiinţe juridice 494
- pentru copii 670-72 Teoria literaturii 673
Poveşti 644-46, 649-54, 656-58, 660-67, 669 Teoria statului şi a dreptului 495
Pro Asachi, anuar didactic – Liceul Teoretic Vinificaţie,Republica Moldova, istorie 586
"Gh. Asachi" din Chişinău 542 Violenţa în familie, studiu antropologic 513-14
Probaţiune 501 Violenţă faţă de copii, prevenire, combatere
Proiectarea clădirilor din beton 592 515
Protecţia copilului, aspecte psiho-sociale 456 Viticultură 585-86
Psalmi 464 Voluntariat, elevi 553
Psihoanaliză, metoda Balint 458

Index geografic la "Cronica cărţii" Nr 3-2017


Republica Moldova, integrare europeană 480
Republica Moldova, istorie 678, 680-81
Sofia, sate, raionul Drochia, Republica Moldova, istorie 684
Ţinutul Hotin, Ucraina, istorie 685
Ţinutul Soroca, Republica Moldova, istorie 685
Unitatea Teritorială Administrativă Găgăuzia, opinii publice 474

Index de editori la "Cronica cărţii" Nr 3-2017


Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea 465-66
595-97 Bons Offices 478, 543, 557-67, 614-25, 677
Academia Militară a Forţelor Armate Cadran 547
"Alexandru cel Bun" 479, 482, 570 Camera Naţională a Cărţii 444
Arc 568, 609-11 Cartea Juridică 512
ASEM 483-86, 488-89, 491, 493, 569, 589 Cartier 630, 635
Balacron 545, 678 Centrul de Cercetări Științifice al Găgăuziei
Biblion 544, 627 "M. V. Marunevici" 682-83
Biblioteca Ştiinţifică Centrală "Andrei Lupan" Centrul de Cultură şi Istorie Militară 524
(Institut) 443 Centrul Educaţional "Pro Didactica" 551
Biserica (Uniunea de conferinţe) a Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă
Adventiştilor de Ziua a Şaptea din de Copii 515
Republica Moldova 468-69 Centrul pentru Educaţie Continuă 612

76
Cronica cărţii Nr 3-2017 ≡ Book annals Nr 3-2017

CEP USM 538 Notograf Prim 548, 634


Contrast-Design 608 Poligraf-Design 452
Cu Drag 510 Pontos 534, 553, 640, 671, 674
Dorinţa 447-51, 453-55, 644-47, 649-60, 662- Pro Libra 631
67 Prut Internaţional 441, 672
Elan Poligraf 638 Societatea Biblică Interconfesională din
Epigraf 445-46, 626, 648, 661 Republica Moldova 461-64
Farmec-Lux 487, 498, 516, 519 Ştiinţa 633
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei 530 Tehnica-UTM 571, 590
Institutul pentru Democraţie 629 Universitatea Populară 476
Insula Fericirii 460, 467 UPS "Ion Creangă" 459, 529
Interprint 540 US Tiraspol 526, 675
IRIM 477 USEFS 605
Iulian 670 USEM 497
Învăţătorul Modern 680-81 UTM 496, 573, 578-79
Labirint 520 Комратский государственный университет
Lexon-Prim 585 475
Lira 492, 587, 641 ПГУ 494-95, 523, 549-50, 552, 554, 580, 607
Lumina 583 Церковь Адвентистов Седьмого Дня 470
Medicina 575

ISBN eronat
ISBN 978-9975-4313-8-5 452
ISBN 978-9975-104-55-5 498
ISBN 978-9975-3134-1-4 537

2
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2017 ≡ Magazine article annals Nr 3-2017

CRONICA ARTICOLELOR DE MAGAZINE ARTICLE ANNALS


REVISTĂ
SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2017
MARTIE NR 3 MURCH
(708-1050)

0 ŞTIINŢĂ ŞI CUNOŞTINŢE. ORGANIZARE. ŞTIINŢA CALCULATOARELOR.


INFORMARE. DOCUMENTARE. BIBLIOLOGIE. INSTITUŢII. PUBLICAŢII
00 PROLEGOMENA. FUNDAMENTE ALE CUNOAȘTERII ȘI CULTURII. PROPEDEUTICĂ
001 Știință și cunoștințe în general. Organizarea muncii intelectuale
708. Brovca, Ghenadie. Asigurarea intereselor naţionale în contextul dezvoltării
inovaţionale: riscuri şi provocări = Risks and challenges concerning national interests in the
context of innovation development = Вызовы и угрозы национальным интересам в
контексте инновационного развития / Ghenadie Brovca // Relaţii Internaţionale Plus. –
2016. – Nr 2. – P. 44-54. – Tit. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Text: lb. rusă. – Rez.: lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 54 (9 tit.). – ISSN 1857-4440.

709. Canţer, Valeriu. Optăm pentru modelul european de dezvoltare a ţării : [ziua
mondială a ştiinţei] / Valeriu Canţer // Intellectus. – 2016. – Nr 4. – P. 62-65 : fot. – Rez.: lb.
rom., engl., rusă. – ISSN 1810-7079.

710. Dulschi, Ion. Cercetarea ştiinţifică – componentă fundamentală în pregătirea


funcţionarilor publici / Ion Dulschi // Contribuţia tinerilor cercetători la dezvoltarea
administraţiei publice. – Chişinău, 2017. – P. 5-6.

711. Stabilopodul – pe urmele unei istorii (II) : [aspecte ist. a inovaţiei] / Bogdan
Boreschievici, Cristina Maria Bararu, Alexandra Niculae [et al.] // Intellectus. – 2016. – Nr 4. –
P. 95-106 : fig. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Art. 1 : Nr 3. – ISSN 1810-7079.
(Vezi de asemenea Nr 712, 893)

002 Documentare. Cărți. Scrieri. Autori


712. Chitoroagă, Valentina. Producţia editorială în anul 2016 în Republica Moldova:
indicatori statistici şi logistici : [statistică naț. oficială a Camerei Naț. a Cărții] / Valentina
Chitoroagă // Magazin bibliologic. – 2017. – Nr 1/2. – P. 35-42 : fot., tab. – Rez.: lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr.: p. 42 (4 tit.). – ISSN 1857-1476.

713. Cimpoi, Mihai. Cartea, oglinda, maimuţa, apostolul şi computerul : [despre


destinul cărţii : editorial] / Mihai Cimpoi // Viaţa Basarabiei. – 2017. – Nr 1. – P. 5-7 : fot. –
ISSN 2345-1629.

78
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor


714. Staver, Mihaela. Surse electronice de informare utilizate în formarea culturii
informaţiei utilizatorului : [la Bibl. Șt. a Univ. de Stat "Alecu Russo", Bălți] / Mihaela Staver //
Magazin bibliologic. – 2017. – Nr 1/2. – P. 82-88 : fot. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr.: p. 88 (12 tit.). – ISSN 1857-1476.

004.6 Date. Baze de date și structura lor


715. Dascal, Olga. Noi paradigme informaţionale oferite de distribuitorii conţinuturilor
ştiinţifice EBSCO şi SpringerLink / Olga Dascal, Snejana Zadainova // Magazin bibliologic. –
2017. – Nr 1/2. – P. 89-94 : fig., fot. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 94 (8 tit.). –
ISSN 1857-1476.

716. Nagherneac, Anişoara. Mendely – instrument util de organizare a referinţelor


bibliografice / Anişoara Nagherneac, Marina Magher // Magazin bibliologic. – 2017. – Nr 1/2.
– P. 95-101 : fig., fot. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 101 (6 tit.). – ISSN 1857-
1476.

005 Management
(Vezi Nr 798)
005.9 Tipuri de management
005.95/.96 Management de personal. Managementul resurselor umane
717. Cotelnic, Ala. Auditul resurselor umane – parte componentă a managementului
resurselor umane ale organizației = Human Resources Audit – Part of Human Resources
Management Within an Organization / Ala Cotelnic, Ludmila Negruță // Economica. – 2017. –
Nr 1. – P. 7-18 : fig. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr.: p. 18 (11 tit.). – ISSN 1810-9136.

006 Standardizarea produselor, operațiilor, greutăților și a timpului


(Vezi Nr 721)

01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
718. Cereteu, Igor. Valori bibliofile din Mănăstirea Răciula : [raionul Călărași : catalogul
cărților, aa. 1760-1864] / Igor Cereteu // Magazin bibliologic. – 2017. – Nr 1/2. – P. 60-76 : fot.
– Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note de subsol. – ISSN 1857-1476.

719. Colesnic, Iurie. Surpriza unei bibliografii : [pe marginea registrului bibliografic a
art. din revistă și ziare ale lui Alexandru Robot, întocmit de Simion S. Ciubotaru] / Iurie
Colesnic // Magazin bibliologic. – 2017. – Nr 1/2. – P. 115-125 : fot. – Rez.: lb. rom., engl. –
ISSN 1857-1476.

02 BIBLIOTECONOMIE
720. Argint, Lucia. Colaborare Şcoală – Biblioteca Publică din oraşul Chişinău la
sfârşitul sec. XIX / Lucia Argint // Magazin bibliologic. – 2017. – Nr 1/2. – P. 49-54 : fot. –
Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 54 (10 tit.). – ISSN 1857-1476.

79
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2017 ≡ Magazine article annals Nr 3-2017

721. Bordian, Elena. Standardizarea în domeniul Biblioteconomiei, Informării şi


Documentării: avantaje, probleme şi perspective / Elena Bordian // Magazin bibliologic. –
2017. – Nr 1/2. – P. 43-48 : fig., fot. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 48 (8 tit.). –
ISSN 1857-1476.

722. Corghenci, Ludmila. Nocturna Bibliotecilor – modalitate de identificare şi


valorificare a creativităţii personalului: din experienţa Bibliotecii Naţionale a Republicii
Moldova : [ed. a 3-a, 30 sept. 2016] / Ludmila Corghenci // Magazin bibliologic. – 2017. – Nr
1/2. – P. 111-114 : fot. – Rez.: lb. rom., engl. – ISSN 1857-1476.

723. Corghenci, Ludmila. Vrem o schimbare: o revistă cu cea mai mare influenţă
asupra bibliotecarilor : ["Magazin bibliologic" ed. a Bibl. Naț : la cel de-al 26-lea an de la prima
apariţie] / Ludmila Corghenci // Magazin bibliologic. – 2017. – Nr 1/2. – P. 4-5 : fot. – ISSN
1857-1476.

724. Furdui, Maria. Maria Furdui: "Nu poţi avea succes în carieră, dacă nu ai
personalitate şi o echipă de buni profesionişti..." : [interviu cu dir. Bibl. Publ. Raionale "Vasile
Alecsandri" din Teleneşti] / interlocutor: Ludmila Corghenci // Magazin bibliologic. – 2017. –
Nr 1/2. – P. 105-107 : fot. – ISSN 1857-1476.

725. Osoianu, Vera. Domeniul biblioteconomic 2017: Tendinţe. Provocări. Priorităţi /


Vera Osoianu // Magazin bibliologic. – 2017. – Nr 1/2. – P. 11-19 : fot. – Rez.: lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr.: p. 19 (14 tit.). – ISSN 1857-1476.

726. Pintilei, Elena. Uşi către progresul profesional: proiecte de succes ale anului 2016
: [implementate de către Bibl. Naţ.] / Elena Pintilei, Svetlana Barbei // Magazin bibliologic. –
2017. – Nr 1/2. – P. 6-10 : fot. – Rez.: lb. rom., engl. – ISSN 1857-1476.

727. Provocările culturii informaţiei în bibliotecile universitare din Republica


Moldova : [despre rezultatele studiului "Perfecționarea în cultura informației pentru utilizatorii
Bibl. Șt. a Acad. de Studii Economice din Moldova"] / Ane Landøy, Silvia Ghinculov, Angela
Repanovici [et al.] // Magazin bibliologic. – 2017. – Nr 1/2. – P. 77-81 : fig., fot. – Rez.: lb.
rom., engl. – ISSN 1857-1476.

728. Racu, Petru. Specialist de vocaţie în domeniul biblioteconomiei : [Vitalie Dubina,


fost şef al Serviciului Metodic a Bibl. Naţ. (1915-?)] / Petru Racu // Magazin bibliologic. –
2017. – Nr 1/2. – P. 108-110 : fot. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 110 (4 tit.). –
ISSN 1857-1476.

729. Tracz, Evan. Evan Tracz: "... Cred că cea mai mare contribuţie a Programului
"Novateca" este revigorarea bibliotecilor şi ajutorul în crearea serviciilor noi şi atragerea noilor
utilizatori" : [interviu cu dir. Progr. Naţ. "Novateca"] / interlocutor: Vera Osoianu // Magazin
bibliologic. – 2017. – Nr 1/2. – P. 29-34 : fot. – ISSN 1857-1476.
(Vezi de asemenea Nr 716, 718)

80
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

06 ORGANIZAŢII ȘI ALTE TIPURI DE COOPERARE


061 Organizații și alte tipuri de cooperare
(Vezi Nr 749, 861-62)

069 Muzee. Expoziţii permanente


(Vezi Nr 920, 926)

070 Ziare. Presă


730. Anton, Ion. "Viaţa Basarabiei" la 85 de ani de la fondare : (Politica editorială a
revistei între fidelitate istorică şi modernitate) / Ion Anton // Viaţa Basarabiei. – 2017. – Nr 1. –
P. 148-150 : fot. – ISSN 2345-1629.

09 MANUSCRISE. OPERE RARE ȘI PREȚIOASE


731. Bolgarina, Elina. Cărţi cu autograful Mariei Rapp : [colecţie de carți, 74 titluri,
păstrate în fondul serviciului "Lit. lumii" al Bibl. Naţ. a Rep. Moldova] / Elina Bolgarina //
Magazin bibliologic. – 2017. – Nr 1/2. – P. 20-28 : fot. – Rez.: lb. rom., engl. – ISSN 1857-
1476.

732. Tărîţă, Marius. Manuscrisele vechi slavo-române – univers bibliofil dat uitării /
Marius Ţărîţă // Magazin bibliologic. – 2017. – Nr 1/2. – P. 55-59 : an., fot. – Rez.: lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. în note de subsol. – ISSN 1857-1476.

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
(Vezi Nr 747)
159.9 Psihologie
733. Calancea, Veronica. Dezvoltarea autoreflexiei la psihologi şi psihoterapeuţi în
grupurile Balint / Veronica Calancea // Conferinţă naţională cu participare internaţională
"Evitarea sindromului burn-out în activitatea profesională prin metoda Balint". – Chişinău,
2017. – P. 12-24. – Referinţe bibliogr.: p. 24 (7 tit.).

734. Lazarenko, Tatiana Nikolaevna. Rolul empatiei în activitatea profesională a


psihologilor = Роль эмпатии в профессиональной деятельности психологов = Role of
empathy in psychologists′ work / Татяна Николаевна Лазаренко, Антон Михайлович
Ананьев // Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. – 2017. – Nr 1. – P. 87-96. –
Tit. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Text: lb. rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr.: p. 94-96 (23 tit.). – ISSN 1857-0224.

735. Listopad, А. А. Conținutul noțiunii "Aptitudini creative" ca fenomen psihologo-


pedagogic = Содержание понятия "Творческие способности" как психолого-
педагогическое явление = Contents of the concept "Creative abilities" as psychology and
pedagogical phenomenon / Листопад А. А. // Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă

81
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2017 ≡ Magazine article annals Nr 3-2017

socială. – 2017. – Nr 1. – P. 22-30. – Tit. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Text: lb. rusă. – Rez.:
lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 30 (8 tit.). – ISSN 1857-0224.

736. Turchină, Tatiana. Stilul de ataşament cu rol de predictor în ecuaţia echilibrului


muncă-familie / Tatiana Turchină // Conferinţă naţională cu participare internaţională
"Evitarea sindromului burn-out în activitatea profesională prin metoda Balint". – Chişinău,
2017. – P. 143-155 : fig., tab. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 154-155 (10 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 868)

2 RELIGIE. TEOLOGIE
2-74 Administraţie legală. Drept religios. Drept canonic
(Vezi Nr 823)

27 CREŞTINISM. BISERICI ŞI CULTE CREŞTINE


737. Buburuz, Petru. El este unicul nostru scut de nădejde : [Dumnezeu : meditaţie] /
protoiereu Petru Buburuz // Luminătorul. – 2016. – Nr 6. – P. 8-20 : fot.

738. O nouă Sfântă în sinaxarul Bisericii Ortodoxe Române – Sfânta Muceniţă


Agnia : [cinstită în calendarul ortodox român la 21 ian.] / cor. rev. // Luminătorul. – 2016. – Nr
6. – P. 21-30 : fot.

739. Petru, Arhiepiscop al Chişinăului, Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al


Plaiurilor. Naşterea Domnului – dovada nemărginitei iubiri a lui Dumnezeu faţă de oameni :
[pastorală la Naşterea Domnului] / Petru, Arhiepiscop al Chişinăului, Mitropolit al Basarabiei şi
Exarh al Plaiurilor // Luminătorul. – 2016. – Nr 6. – P. 3-7 : fot.

740. Plămădeală, Antonie. Întoarcere în noi înşine : [corespondență : Înalt Prea


Sfinţitul Arhiepiscop Vladimir al Chişinăului şi Moldovei către Prea Cucernicul Părinte decan
Petru Buburuz] / mitropolit Antonie Plămădeală // Luminătorul. – 2016. – Nr 6. – P. 46-51 :
des.

741. Popescu, Laurenţiu. Avortul din perspectiva bioeticii creştine / preot Laurenţiu
Popescu // Luminătorul. – 2016. – Nr 6. – P. 38-44. – Referinţe bibliogr. în note, p. 44 (13 tit.).

742. Sfântului Neofit Zăvorâtul din Cipru. Cuvânt lămuritor despre cauza
cutremurelor : [meditaţie] / Sfântului Neofit Zăvorâtul din Cipru // Luminătorul. – 2016. – Nr 6.
– P. 31-37 : fot.

743. Sineavscaea, Natalia. Pokrovka. O călătorie prin vechea Moldovă = Покровка.


Путешествие по старообрядческой Молдове : [raionul Dondușeni] / Наталья Синявская //
Работай! & Отдыхай! – 2017. – Февр./Март (Nr 38). – P. 53-54 : fot. – Tit., text paral.: lb.
rom., rusă. – ISSN 1857-0399.

82
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

744. Ştiri din cuprinsul Bisericii Ortodoxe Române. Părintele Arsenie Boca, încă un
pas spre canonizare : [la Mânăstirea Prislop, jud. Hunedoara, România, 31 oct. 2016] / cor.
rev. // Luminătorul. – 2016. – Nr 6. – P. 57-64 : des.
(Vezi de asemenea Nr 718, 1015)

3 ŞTIINŢE SOCIALE
305 Studii de gen
(Vezi Nr 748)

31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE


(Vezi Nr 712)
314/316 Societate
316 Sociologie
316.3/.4 Structură socială. Societatea ca sistem social
745. Malcoci, Ludmila. Consideraţii metodologice privind cercetarea clasei medii în
Republica Moldova / Ludmila Malcoci // Moldoscopie. – 2017. – Nr 1. – P. 111-126. – Rez.: lb.
engl. – Referinţe bibliogr.: p. 124-126 (24 tit.). – ISSN 1812-2566.

746. Oceretnîi, Anastasia. Impactul condiţiilor de trai asupra comportamentului


reproductiv al tinerilor / Anastasia Oceretnîi // Moldoscopie. – 2017. – Nr 1. – P. 127-136 : fig.
– Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 135-136 (5 tit.). – ISSN 1812-2566.

316.7 Sociologia culturii. Contextul cultural al vieţii sociale


747. Şacin, Sveatoslav. Experienţa aplicării analizei riscurilor sociale în teoria
comunicării lui J. Habermas şi N. Luman = The experience of social risk analysis application
in J. Habermas and N. Luman’s theory of communication = Опыт применения к анализу
социальных рисков теории коммуникации Ю. Хабермаса и Н. Лумана / Sveatoslav Şacin
// Relaţii Internaţionale Plus. – 2016. – Nr 2. – P. 68-82. – Tit. paral.: lb. rom., engl., rusă. –
Text: lb. rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 81-82 (15 tit.). – ISSN
1857-4440.

32 POLITICĂ
323 Afaceri interne. Politică internă
323(478) Politica internă a Republicii Moldova
748. Buliga, Valentina. Preocupată de viaţa femeilor : [interviu cu V. Buliga, preşedinte
al Comisiei Parlamentare pentru politică externă şi integrare europeană] / interviu de Anatol
Caciuc // Работай! & Отдыхай! – 2016. – Февр./Март (Nr 38). – P. 24-25 : fot. – ISSN 1857-
0399.

749. Ciobanu, Natalia. Valori politice europene versus "principii şi valori" ale clasei
politice din Republica Moldova: de la democraţie autentică la pseudodemocraţie = European
policy values versus "principles and values" of the Republic of Moldova’s political elite: from
authentic democracy to pseudo-democracy / Natalia Ciobanu // Relaţii Internaţionale Plus. –

83
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2017 ≡ Magazine article annals Nr 3-2017

2016. – Nr 2. – P. 83-96. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr.: p. 95-96 (31 tit.) şi în note de subsol. – ISSN 1857-4440.

750. Lavric, Aurelian. Rolul politicii multiculturale în asigurarea securităţii societale a


Republicii Moldova / Aurelian Lavric // Republica Moldova în contextul noii arhitecturi de
securitate regională. – Chişinău, 2016. – P. 218-225. – Referinţe bibliogr.: p. 225 (12 tit.).

751. Голя, Анатолий. Под знаком противостояния = Under the sign of confrontation
: [соц.-полит. аспекты] / Анатолий Голя // Работай! & Отдыхай! – 2016. – Февр./Март (Nr
38). – P. 20-23 : fot. – Tit., text paral.: lb. engl., rusă. – (Политический коментарий). – ISSN
1857-0399.

752. Голя, Анатолий. Противоборство инициатив : [обществ.-полит. ситуация] /


Анатолий Голя // Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 3. – P. 3-7 : fot. – ISSN 1857-0186.

324 Alegeri. Plebiscit. Referendum. Campanie electorală. Corupție electorală.


753. Ciobanu, Ion. Aspecte privind securizarea votului electronic în Estonia / Ciobanu
Ion // Contribuţia tinerilor cercetători la dezvoltarea administraţiei publice. – Chişinău, 2017. –
P. 212-215. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 215 (9 tit.).

754. Solcan, Alexandru. Partidele politice în alegerile parlamentare şi locale din


circumscripţia electorală municipală Chişinău : (2010-2015) : Studiu comparat / Alexandru
Solcan // Moldoscopie. – 2017. – Nr 1. – P. 137-144 : tab. – Rez.: lb. engl. – Referinţe
bibliogr.: p. 143-144 (8 tit.). – ISSN 1812-2566.

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Activitate internațională. Politică externă


755. Albu, Natalia. Tendinţele hegemonice ale mediului contemporan de securitate /
Natalia Albu // Republica Moldova în contextul noii arhitecturi de securitate regională. –
Chişinău, 2016. – P. 62-70. – Referinţe bibliogr.: p. 69-70 (20 tit.).

756. Sacovici, Vasilii. "Parteneriatul Estic": tendinţe şi perspective de dezvoltare =


"Eastern Partnership": trends and prospects of development = "Восточное партнерство":
идея, развитие, перспективы / Vasilii Sacovici // Relaţii Internaţionale Plus. – 2016. – Nr 2. –
P. 29-43. – Tit. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Text: lb. rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr.: p. 42-43 (10 tit.). – ISSN 1857-4440.

757. Stejaru, Selena. Conceptualizing international organizations and the evolution of


multilateralism / Selena Stejaru // Moldoscopie. – 2017. – Nr 1. – P. 186-197. – Rez.: lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr.: p. 196-197 (18 tit.). – ISSN 1812-2566.

758. Varzari, Pantelimon. Doctrina eurasiatică şi rădăcinele ei intelectuale: tradiţii


istorice şi actualitate / Pantelimon Varzari // Moldoscopie. – 2017. – Nr 1. – P. 53-75. – Rez.:
lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 69-75 (66 tit.). – ISSN 1812-2566.

759. Гуторов, Владимир А. О некоторых тенденциях сравнительного анализа


российской и западной либеральной традиции / Владимир А. Гуторов // Moldoscopie. –

84
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2017. – Nr 1. – P. 20-52. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 46-52 (112 tit.). – ISSN
1812-2566.

760. Масанобу, Йошии. "Для Молдовы важны реформы" = "Reforms are important
for Moldova" : [интервью с Й. Масанобу, Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии
в Респ. Молдова] / записала Татьяна Кропанцева // Работай! & Отдыхай! – 2017. –
Февр./Март (Nr 38). – P. 12-15 : fot. – Tit., text paral.: lb. engl., rusă. – ISSN 1857-0399.
(Vezi de asemenea Nr 749, 1045)

327(100-87) Politica externă a ţărilor de peste hotare


761. Bumacov, Vasile. Vasile Bumacov: Japonia bucuria de a trăi = Japan, the joy of
living : [interviu cu ambasadorul Rep. Moldova în Japonia] / interviu de Anatol Caciuc //
Работай! & Отдыхай! – 2017. – Февр./Март (Nr 38). – P. 16-19 : fot. – Tit., text paral.: lb.
engl., rusă. – ISSN 1857-0399.

762. Cebotari, Svetlana. Dimensiunea strategiilor Federaţiei Ruse de menţinere în


sfera de influienţă a Republicii Moldova şi a Ucrainei / Svetlana Cebotari // Republica
Moldova în contextul noii arhitecturi de securitate regională. – Chişinău, 2016. – P. 71-80. –
Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 79-80 (11 tit.).

763. Jitari, Andrei. Conflictele regionale din spaţiul post-sovietic. Asemănările şi


deosebirile conflictului transnistrian şi a celui din estul Ucrainei / Andrei Jitari // Republica
Moldova în contextul noii arhitecturi de securitate regională. – Chişinău, 2016. – P. 177-183.
– Referinţe bibliogr.: p. 182-183 (20 tit.).

764. Proca, Maria. Conflictul militar din estul Ucrainei – între premise istorice şi decizii
politice / Maria Proca, Andrei Fortuna // Republica Moldova în contextul noii arhitecturi de
securitate regională. – Chişinău, 2016. – P. 125-129. – Referinţe bibliogr.: p. 129 (5 tit.).

765. Баринов, Игорь Игоревич. Украина в стратегических планах Италии в


межвоенный период : (1919-1939 гг.) / Игорь Игоревич Баринов // Revista de Istorie a
Moldovei. – 2016. – Nr 4. – P. 49-57. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol.
– ISSN 1857-2022.

766. Степанов, Георгий. "Важно внятно сказать в Бухаресте, от каких


стереотипов мы отказываемся…" : Визит Э. А. Шеварднадзе в Румынию в январе 1990
г. глазами его спичрайтера : [бывший президент Грузии (1928-2014)] / Георгий
Степанов, Александр Стыкалин // Revista de Istorie a Moldovei. – 2016. – Nr 4. – P. 122-
135. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1857-2022.

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


767. Lavric, Aurelian. Republica Moldova în noua configuraţie geopolitică din estul
Europei: riscuri, pericole, ameninţări / Aurelian Lavric // Republica Moldova în contextul noii
arhitecturi de securitate regională. – Chişinău, 2016. – P. 32-41. – Referinţe bibliogr.: p. 41 (9
tit.).

85
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2017 ≡ Magazine article annals Nr 3-2017

768. Tofan, Tatiana. Impactul parteneriatelor externe în realizarea dezvoltării regionale


din Republica Moldova / Tofan Tatiana // Contribuţia tinerilor cercetători la dezvoltarea
administraţiei publice. – Chişinău, 2017. – P. 109-114. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.:
p. 113-114 (7 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 760-63, 1045)

328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne


769. Ciobanu, Tatiana. Rolul autorităţii naţionale de integritate în prevenirea şi
combaterea manifestărilor de corupţie / Ciobanu Tatiana // Contribuţia tinerilor cercetători la
dezvoltarea administraţiei publice. – Chişinău, 2017. – P. 52-57. – Rez.: lb. engl. – Referinţe
bibliogr.: p. 56-57 (14 tit.).

770. Solomon, Oleg. Implicaţiile conceptului "centrul guvernului" asupra Cancelariei de


Stat din Republica Moldova prin prisma dimensiunilor analitice loc, rol şi funcţii / Solomon
Oleg // Contribuţia tinerilor cercetători la dezvoltarea administraţiei publice. – Chişinău, 2017.
– P. 69-76. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 75-76 (11 tit.).

329 Partide şi mişcări politice


329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova
(Vezi Nr 754)

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
(Vezi Nr 712)

332 Economie regională. Economie teritorială. Economia fondului funciar. Economia fondului de
locuințe (fondului imobiliar)
771. Наврук, Илона. Непрерывный спад : [о ситуации на рынке недвижимости] /
Илона Наврук // Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 3. – P. 66-67 : fot. – (Цены &
Жилье). – ISSN 1857-0186.

772. Олейник, Петр. Цена жилья : [о рынке жилой недвижимости] / Петр Олейник
// Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 3. – P. 60-65 : fot. – (Жилье & Рынок). – ISSN
1857-0186.
(Vezi de asemenea Nr 784, 790)

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


773. Cazacu, Vitalie. Tendinţele dezvoltării şi principalele caracteristici ale politicii de
stat cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii în context naţional şi internaţional = The trends
of development and the main features of state policy on small and medium enterprises in
national and international context / Vitalie Cazacu // Relaţii Internaţionale Plus. – 2016. – Nr
2. – P. 97-108. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr.: p. 108 (9 tit.). – ISSN 1857-4440.

86
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

774. Stici, Diana. Franchisingul – o soluţie avantajoasă pentru dezvoltarea afacerilor /


Diana Stici, Rodica Popescu, Diana Urmaş // Intellectus. – 2016. – Nr 4. – P. 16-26 : fig., fot.,
tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 25 (9 tit.) şi în note de subsol. – ISSN
1810-7079.

336 Finanţe
775. Enachi, Ruxanda. Duble standarde : [în sistemul bancar din Rep. Moldova] /
Ruxanda Enachi // Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 3. – P. 104-106 : fot. – (Bănci &
Corectitudine). – ISSN 1857-0186.

776. Graur, Anatol. Planificarea fiscală: instrument de optimizare a datoriilor faţă de


buget = Tax Planning: Optimization tool of Debts towards the Budget / Anatol Graur //
Economica. – 2017. – Nr 1. – P. 102-122 : fig., tab. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Rez.: lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 122 (7 tit.). – ISSN 1810-9136.

777. Luchian, Ivan. Perspectivele internaţionale ale procesului inovaţional în băncile


comerciale / Ivan Luchian, Angela Filip // Intellectus. – 2016. – Nr 4. – P. 52-56 : fot. – Rez.:
lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 55-56 (11 tit.). – ISSN 1810-7079.

778. Negară, Ghenadie. Contabilului despre vânzarea-cumpărarea creanţelor /


Ghenadie Negară // Contabilitate şi audit. – 2017. – Nr 3. – P. 16-21 : fot. – ISSN 1813-4408.

779. Popa, Valentina. Modificarea cotelor accizelor în anul 2017 / Valentina Popa //
Vama. – 2017. – Nr. 1. – P. 18-23 : tab. – ISSN 1857-2979.

780. Балабан, Сергей. Полгода валютного негатива : [о ситуации в банковской


системе Респ. Молдова] / Сергей Балабан // Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 3. – P.
20-23 : fot. – (Настроения & Ожидания). – ISSN 1857-0186.

781. Басова, Ирина. Кредиты – падают, прибыль – растет : [о ситуации в


банковской системе Респ. Молдова] / Ирина Басова // Profit. Банки & финансы. – 2017. –
Nr 3. – P. 44-55 : fot., tab. – ISSN 1857-0186.

782. Браниште, Галина. "Мы сами выбираем, как жить" : [интервью с дир. фил. N
1 "Moldova Agroindbank" AO Г. Браниште] / записала Татьяна Кропанцева // Работай! &
Отдыхай! – 2017. – Февр./Март (Nr 38). – P. 34-35 : fot. – (Разговор с банкиром). – ISSN
1857-0399.

783. Викол, Кармина. Политика регулятора : [прогноз рынка капитала объема


продаж на 2017 г. : интервью с ген. дир. компании "Prime Capital" К. Викол] / записала
Илона Наврук // Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 3. – P. 38-42 : fot. – (Рынок &
Контроль). – ISSN 1857-0186.

784. Гропа (Мицова), Людмила. Об исчислении сбора на благоустройство


территорий в 2017 году / Людмила Гропа (Мицова) // Contabilitate şi audit. – 2017. – Nr 3.
– P. 22 : fot. – ISSN 1813-4408.

87
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2017 ≡ Magazine article annals Nr 3-2017

785. Кауш-Цапу, Лилия. Дарить или не дарить? : [о налогообложением операций


по дарению денежных средств физ. лицами-гражданами] / Лилия Кауш-Цапу //
Contabilitate şi audit. – 2017. – Nr 3. – P. 72-75 : fot. – ISSN 1813-4408.

786. Лазарь, Игорь. Об изменениях в порядке применения платы за загрязнение


окружающей среды / Игорь Лазарь // Contabilitate şi audit. – 2017. – Nr 3. – P. 8-10 : fot. –
ISSN 1813-4408.

787. Недерица, Александр. Об учете мобильных телефонов, приобретенных по


специальной цене / Александр Недерица // Contabilitate şi audit. – 2017. – Nr 3. – P. 13-
15 : fot. – ISSN 1813-4408.

788. Филип, Юрий. Принудительное очищение : [о процедуре продажи акций к


ряду компаний – "Asito", "Moldasig" и "Alliance Insurance Group" : интервью с зам. пред.
Нац. Комиссии по финансовому рынку Ю. Филипом] / записала Илона Наврук // Profit.
Банки & финансы. – 2017. – Nr 3. – P. 28-33 : fot. – (Надзор & Страхование). – ISSN
1857-0186.

789. Чиреш, Елена. Строки VEN 12 "сиамские близнецы" : [декларация о


подоходном налоге] / Елена Чиреш // Contabilitate şi audit. – 2017. – Nr 3. – P. 11-13 : fot.
– ISSN 1813-4408.
(Vezi de asemenea Nr 796, 933)

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
790. Andreeva, Tatiana. Economia inovaţională – bază a dezvoltării progresive a
statului în contextul integrării economice regionale = Formation of innovative economy as the
basis for the progressive state development in the basis for the progressive state
development in the economic integration = Формирование инновационной экономики как
основа прогрессивного развития государства в условиях экономической интеграции /
Tatiana Andreeva // Relaţii Internaţionale Plus. – 2016. – Nr 2. – P. 122-137. – Tit. paral.: lb.
rom., engl., rusă. – Text: lb. rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 137 (7
tit.). – ISSN 1857-4440.

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova


791. Bârdan, Veaceslav. Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti – obiect strategic pentru
economia Republicii Moldova / Veaceslav Bârdan // Republica Moldova în contextul noii
arhitecturi de securitate regională. – Chişinău, 2016. – P. 199-207 : fig. – Referinţe bibliogr.:
p. 207 (5 tit.).

792. Marin, Alexandra. Un pas spre agricultura performantă : [proiect de susţinere a


sectorului agroindustrial autohton "Agricultura Performantă în Moldova"] / Alexandra Marin //
Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 3. – P. 100-102 : fot. – (Proiect & Susţinere). – ISSN
1857-0186.

88
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

793. Percinschi, Natalia. Evaluarea competitivităţii Republicii Moldova în baza


metodologiei Global Competitiveness Report / Natalia Percinschi, Alina Ceban // Intellectus. –
2016. – Nr 4. – P. 81-86 : fot. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 85 (8 tit.). –
ISSN 1810-7079.

794. Васкауцан, Александр. Игра, стоящая свеч? : [о подписании соглашения


между Правительством Респ. Молдова и американской компанией "Frontera Resources"
(CIF) на право разведки и добычи нефти и газа, 2 янв. 2017 г.] / Александр Васкауцан //
Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 3. – P. 24-27 : fot. – (Деньги & Нефть). – ISSN 1857-
0186.

795. Горелова, Елена. Будущее создается сегодня : [о фин.-экон. ситуации :


интервью с советником президента Респ. Молдова по эконом. вопросам Е. Гореловой] /
беседовал: Евгений Пересторонин // Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 3. – P. 56-59 :
fot. – (Стратегия & Развитие). – ISSN 1857-0186.

796. Матвеев, Анатолий. Страсти по миллиарду : [о ситуации в банковской


системе] / Анатолий Матвеев // Работай! & Отдыхай! – 2016. – Февр./Март (Nr 38). – P.
28-29 : fot. – ISSN 1857-0399.

797. Матвеев, Анатолий. У нас – долг за газ. А у вас? : [о задолженности


Приднестровья за природ. газ, поставляемый "Газпромом", Россия] / Анатолий Матвеев
// Работай! & Отдыхай! – 2016. – Февр./Март (Nr 38). – P. 26-27 : fot. – ISSN 1857-0399.

338.48 Turism
798. Crotenco, Irina. Starea industriei turismului în Republica Moldova în condițiile
activării mecanismelor moderne ale managementului strategic = State of Moldova′s Tourism
Industry in Conditions of Modern Strategic Management Mechanisms / Irina Crotenco //
Economica. – 2017. – Nr 1. – P. 72-81 : fig., tab. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Rez.: lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 81 (6 tit.). – ISSN 1810-9136.

799. Platon, Nicolae. Importanța Biroului și a Centrelor de Informare și Promovare


Turistică în dezvoltarea turismului receptor = The Importance of Tourism Information and
Promotion Office and Centres in the Development of Inbound Tourism / Nicolae Platon //
Economica. – 2017. – Nr 1. – P. 37-51. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Rez.: lb. rom., engl.
– Bibliogr.: p. 51 (7 tit.). – ISSN 1810-9136.

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.1 Probleme generale ale comerţului. Piaţă
800. Belostecinic, Igor. Brandingul bazat pe cercetarea preferințelor consumatorilor =
Building Branding Based on Consumer Research / Igor Belostecinic // Economica. – 2017. –
Nr 1. – P. 65-71. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr.: p. 71 (10
tit.). – ISSN 1810-9136.

89
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2017 ≡ Magazine article annals Nr 3-2017

801. Tabunșcic, Olga. Analiza pieței de alimentație publică din municipiul Chișinău și
tendințe de dezvoltare = Public Foodservice Market in Chișinău – Analysis and Development
Trends / Olga Tabunșcic // Economica. – 2017. – Nr 1. – P. 52-64 : fig., tab. – Tit., text paral.:
lb. rom., engl. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 64 (5 tit.). – ISSN 1810-9136.

339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional


802. Ceban, Vitalie. Proceduri simplificate în cadrul regimului vamal de tranzit / Vitalie
Ceban // Vama. – 2017. – Nr. 1. – P. 31-35. – ISSN 1857-2979.

803. Cereş, Irina. Exportul de sare din Principatul Moldovei în Imperiul Rus la sfârşitul
secolului al XVIII-lea – începutul secolului al XIX-lea / Irina Cereş // Revista de Istorie a
Moldovei. – 2016. – Nr 4. – P. 36-48 : tab. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. în notele de
subsol. – ISSN 1857-2022.

804. Diavor, Mircea. Vulnerabilitatea comerţului exterior al Republicii Moldova = Trade


Vulnerability of the Republic of Moldova / Mircea Diavor // Economica. – 2017. – Nr 1. – P.
135-145 : fig., tab. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.:
p. 145 (7 tit.). – ISSN 1810-9136.

805. Golovataia, Ludmila. Asistenţa Misiunii EUBAM în implementarea conceptului de


management integrat al frontierei la nivel naţional în Republica Moldova = The assistance of
EUBAM Mission to Moldova in the implementation of the integrated border managemet
concept at national level = Содействие Миссии EUBAM Молдове во внедрении концепции
интегрированного управления границами на национальном уровне : [European Union
Border Assistance Mission] / Ludmila Golovataia // Relaţii Internaţionale Plus. – 2016. – Nr 2.
– P. 109-121 : fig. – Tit. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Text: lb. rusă. – Rez.: lb. rom., engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 121 (5 tit.). – ISSN 1857-4440.

806. Harea, Sergiu. Sergiu Harea: "Resimţim o deschidere totală din partea Serviciului
Vamal" : [interviu cu Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a Rep. Moldova] / cor. rev.
// Vama. – 2017. – Nr. 1. – P. 2-5 : fot. – ISSN 1857-2979.

807. Iurco, Igor. Declararea electronică a mărfurilor / Igor Iurco // Vama. – 2017. – Nr.
1. – P. 27-30 : tab. – ISSN 1857-2979.

808. Onceanu, Oxana. Ultimele modificări legislative cu caracter vamal / Oxana


Onceanu // Vama. – 2017. – Nr. 1. – P. 36-38 : tab. – ISSN 1857-2979.

809. Roşca, Irina. Strategia de Management al Riscurilor – politica de risc a Serviciului


Vamal pentru 2017 / Irina Roşca // Vama. – 2017. – Nr. 1. – P. 24-26 : tab. – ISSN 1857-
2979.

810. Rusu, Maria. Noul Concept al Serviciului Vamal cu privire la procedura de emitere
a certificatelor de origine preferenţială la exportul mărfurilor / Maria Rusu // Vama. – 2017. –
Nr. 1. – P. 39. – ISSN 1857-2979.

90
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

811. Сырбу, Эдуард. О новых условиях контроля качества товаров в момент им-
порта : [о вступление в силу "Положения о порядке взаимодействия органов надзора за
рынком и таможенной службы", 1 апр. 2017 г.] / Эдуард Сырбу // Contabilitate şi audit. –
2017. – Nr 3. – P. 80-84 : fot. – ISSN 1813-4408.
(Vezi de asemenea Nr 827)

339.7 Finanţe internaţionale


812. Lobanov, Natalia. Evoluţia reglementării internaţionale anti-offshore / Natalia
Lobanov // Republica Moldova în contextul noii arhitecturi de securitate regională. – Chişinău,
2016. – P. 102-109. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 109 (5 tit.).

813. Базь, Виктор. ЗСП – 2016: прибавка на четверть : [зонa свобдного предпри-
нимательства : об иностранных инвестициях] / Виктор Базь // Profit. Банки & финансы. –
2017. – Nr 3. – P. 70-71 : fot. – ISSN 1857-0186.

814. Наврук, Илона. Жизненно важная поддержка : [Международного валютного


фонда в Респ. Молдове] / Илона Наврук // Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 3. – P.
34-36 : fot. – (Реформы & Финансирование). – ISSN 1857-0186.

339.9 Economia internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie globală


815. Bârdan, Veaceslav. Alianţa Pacificului – o nouă entitate în lumea grupărilor inte-
graţioniste = Pacific Alliance – a new entity in the world of integrationist groups / Veaceslav
Bârdan // Relaţii Internaţionale Plus. – 2016. – Nr 2. – P. 138-146 : tab. – Tit. paral.: lb. rom.,
engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 146 (6 tit.). – ISSN 1857-
4440.

816. Daniliuc, Aliona. Eficienţa diplomaţiei economice în promovarea intereselor în


cadrul securităţii economice / Aliona Daniliuc, Alexandru Gribincea // Republica Moldova în
contextul noii arhitecturi de securitate regională. – Chişinău, 2016. – P. 81-87 : tab. – Referin-
ţe bibliogr.: p. 87 (10 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 793-94)

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
341 Drept internaţional
341.1/.8 Drept public internațional. Dreptul națiunilor
817. Arseni, Alexandru. Extrădarea şi însemnatatea acesteia în cadrul asistenţei juri-
dice internaţionale în materie penală / Alexandru Arseni, Lavina Ţuţu // Revista Naţională de
Drept. – 2017. – Nr 3. – P. 20-31. – Rez.: lb. fr. – Referinţe bibliogr.: p. 31 (22 tit.). – ISSN
1811-0770.

818. Cârnaţ, Teodor. Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului privind drep-
tul la viaţă privată şi de familie / Teodor Cârnaţ, Ion Cobîşenco // Revista Naţională de Drept.
– 2017. – Nr 3. – P. 11-19 : fot. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 19 (40 tit.). – ISSN
1811-0770.

91
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2017 ≡ Magazine article annals Nr 3-2017

819. Moţpan, Carolina. The origins of refugees crises within the context of the United
Nations High Commissioner for Refugees / Carolina Moţpan // Moldoscopie. – 2017. – Nr 1. –
P. 145-155. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 154-155 (16 tit.). – ISSN 1812-
2566.

820. Paşcaneanu, Tudor. Autonomia locală şi minorităţile naţionale: probleme şi soluţii


/ Tudor Paşcanu // Legea şi viaţa. – 2017. – Nr 3. – P. 32-34. – Rez.: lb. rom., engl. – Referin-
ţe bibliogr.: p. 34 (8 tit.). – ISSN 1810-309X.

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


821. Arseni, Alexandru. Mandatul reprezentativ – împuternicire politico-juridică întru
exercitarea suveranităţii naţionale / Alexandru Arseni, Grigore Vieru // Revista Naţională de
Drept. – 2017. – Nr 3. – P. 2-10. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 10 (41 tit.). – ISSN
1811-0770.

822. Gureu, Valeriu. Conceptul administraţiei ministeriale în vizorul doctrinei europene


/ Valeriu Gureu // Legea şi viaţa. – 2017. – Nr 3. – P. 47-50. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr.: p. 50 (15 tit.). – ISSN 1810-309X.

823. Jeflea, Alexe. Politici de prevenire a prozelitismului abuziv: experienţa europeană


/ Alexe Jeflea // Revista Naţională de Drept. – 2017. – Nr 3. – P. 44-49. – Rez.: lb. engl. –
Referinţe bibliogr.: p. 49 (24 tit.). – ISSN 1811-0770.

824. Spânu, Igor. Esenţa şi menirea justiţiei constituţionale într-un stat de drept / Igor
Spânu, Constantin Lupu // Legea şi viaţa. – 2017. – Nr 3. – P. 18-23. – Rez.: lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr.: p. 23 (23 tit.). – ISSN 1810-309X.

825. Trofăilă, Natalia. Sinteza noilor prevederi ale Codului contravenţional / Natalia
Trofăilă, Ghenadie Bejan, Alexei Sochirca // Contabilitate şi audit. – 2017. – Nr 3. – P. 38-52 :
tab. – ISSN 1813-4408.

343 Drept penal. Infracțiuni penale


826. Bercu, Vlad. Conotaţii juridico-penale privind piramidele financiare / Vlad Bercu,
Pavel Digori // Revista Naţională de Drept. – 2017. – Nr 3. – P. 72-76 : fot. – Rez.: lb. engl. –
Referinţe bibliogr.: p. 76 (21 tit.). – ISSN 1811-0770.

827. Cernomoreţ, Sergiu. Conotaţii normative privind infracţiunile vamale ale Republi-
cii Moldova şi României = Normative connotations relating to customs offences of the Repu-
blic of Moldova and Romania / Sergiu Cernomoreţ, Aurel Octavian Pasat // Relaţii Internaţio-
nale Plus. – 2016. – Nr 2. – P. 156-169. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 168-169 (16 tit.). – ISSN 1857-4440.

828. Serbinov, Angela. Latura subiectivă a infracţiunilor prevăzute la art. 290 şi 291
CP RM / Angela Serbinov // Revista Naţională de Drept. – 2017. – Nr 3. – P. 35-43 : fot. –
Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 42-43 (84 tit.). – ISSN 1811-0770.

92
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

343.1 Acțiune penală. Investigație penală. Procedură penală


829. Rusu, Lucia. Unele particularităţi ale realizării principiului contradictorialităţii în ca-
drul căilor de atac în procesul penal al Republicii Moldova / Lucia Rusu // Legea şi viaţa. –
2017. – Nr 3. – P. 7-11. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 11 (16 tit.). – ISSN
1810-309X.

343.2/.7 Drept penal


830. Luchin, Lilian. Implementarea metodelor şi mijloacelor tehnico-ştiinţifice moderne
la cercetarea accidentelor rutiere / Lilian Luchin // Legea şi viaţa. – 2017. – Nr 3. – P. 51-54. –
Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 54 (16 tit.). – ISSN 1810-309X.

831. Munteanu, Victoria. Clarificarea unor aspecte discutabile în practica judiciară na-
ţională în materia lipsirii de viaţă din imprudenţă / Victoria Munteanu // Revista Naţională de
Drept. – 2017. – Nr 3. – P. 59-66. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 66 (9 tit.). – ISSN
1811-0770.

832. Spatari, Mariana. Unele particularităţi ale măsurilor de constrângere, reglementa-


te de legea penală a Statelor Unite ale Americii şi a Marii Britanii / Mariana Spatari, Vlad
Nedelcu // Legea şi viaţa. – 2017. – Nr 3. – P. 12-17. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr.: p. 17 (21 tit.). – ISSN 1810-309X.
(Vezi de asemenea Nr 817)

343.9 Criminologie. Ştiinţe penale. Criminalistică.


833. Badia, Adrian. Unele observaţii cu privire la metodele şi mijloacele criminalistice
de conservare şi fixare a urmelor infracţionale / Adrian Badia // Revista Naţională de Drept. –
2017. – Nr 3. – P. 50-54. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 54 (19 tit.). – ISSN 1811-
0770.

834. Левандовский, Н. Криминалистическая характеристика преступлений:


теоретическо-правовой аспект / Н. Левандовский // Legea şi viaţa. – 2017. – Nr 3. – P. 43-
46. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 46 (20 tit.). – ISSN 1810-309X.

346 Drept economic. Legea controlului guvernamental asupra economiei


835. Plotnic, Olesea. Etapă decisivă pentru debitorul aflat în procedura de insolvabilita-
te / Olesea Plotnic, Ana Ilana // Legea şi viaţa. – 2017. – Nr 3. – P. 28-31. – Rez.: lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr.: p. 31 (10 tit.). – ISSN 1810-309X.

347 Drept civil


836. Pogoneţ, Galina. Reglementarea juridică a dreptului de petiţionare în Republica
Moldova = Legal regulation of the petition right iin the Republic of Moldova / Galina Pogoneţ //
Relaţii Internaţionale Plus. – 2016. – Nr 2. – P. 147-155. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb.
rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 154-155 (8 tit.). – ISSN 1857-4440.

347.2/.3 Proprietate imobilă. Drepturi reale. Bunuri mobile. Proprietate personală

93
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2017 ≡ Magazine article annals Nr 3-2017

837. Ctitor, Natalia. Problematica definirii doctrinare a dreptului de proprietate privată:


abordare teoretico-practică = The problem of private property doctrinaire defining: theoretical
and practical approaches / Natalia Ctitor // Relaţii Internaţionale Plus. – 2016. – Nr 2. – P.
170-186. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr.: p. 185-186 (32 tit.). – ISSN 1857-4440.

347.6 Dreptul familiei. Dreptul ereditar (succesoral). Moştenitori. Succesori


(Vezi Nr 818)

347.7 Drept comercial. Dreptul societăţilor comerciale


838. Codreanu, Alina. Conflictul de interese – formă a fraudei în procesul de achiziţie
publică / Alina Codreanu // Revista Naţională de Drept. – 2017. – Nr 3. – P. 55-58 : fot. –
Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 58 (13 tit.). – ISSN 1811-0770.

839. Cuzneţov, Alexandru. Noţiuni definitorii şi caracterele juridice ale contractului de


vânzare-cumpărare comercială / Alexandru Cuzneţov // Revista Naţională de Drept. – 2017. –
Nr 3. – P. 32-34 : fot. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 34 (15 tit.). – ISSN 1811-0770.

840. Dinescu, Ovidiu-Manoel. Marca. Noţiuni de bază, vectorii mărcii / Ovidiu-Manoel


Dinescu // Intellectus. – 2016. – Nr 4. – P. 27-31 : fig., fot. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr.: p. 31 (10 tit.). – ISSN 1810-7079.

841. Filat, Cristina. Marca notorie – performanţă pentru întreprindere / Cristina Filat //
Intellectus. – 2016. – Nr 4. – P. 40-45 : fot. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – ISSN 1810-7079.

842. Mogol, Natalia. Sistemul indicaţiilor geografice din Republica Moldova / Natalia
Mogol // Intellectus. – 2016. – Nr 4. – P. 32-39 : fig., fot. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – ISSN
1810-7079.

843. Moisei, Andrei. Utilizarea abuzivă a sistemului de protecţie a proprietăţii intelectu-


ale / Andrei Moisei // Intellectus. – 2016. – Nr 4. – P. 8-11 : fot. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr.: p. 10 (4 tit.). – ISSN 1810-7079.
844. Novac, Alexandra. Managementul proprietăţii intelectuale prin prisma manage-
mentului ciclului de proiect / Alexandra Novac, Ştefan Novac // Intellectus. – 2016. – Nr 4. –
P. 46-51 : fot. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 50 (8 tit.). – ISSN 1810-
7079.

845. Rusnac, Constantin. Factorii care au determinat apariţia şi alimentează existenţa


anti-copyrightului / Constantin Rusnac // Intellectus. – 2016. – Nr 4. – P. 12-15 : fot. – Rez.:
lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 15 (5 tit.). – ISSN 1810-7079.

846. Şargu, Lilia. Istoricul legislaţiei privind proprietăţi intelectuale în contextul securită-
ţii naţionale / Lilia Şargu // Republica Moldova în contextul noii arhitecturi de securitate regio-
nală. – Chişinău, 2016. – P. 214-217. – Referinţe bibliogr.: p. 217 (4 tit.).

94
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

847. Сосна, Александру. Действующее законодательство, регулирующее


денежное обращение в Республике Молдова / Александру Сосна // Legea şi viaţa. –
2017. – Nr 3. – P. 35-42. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 42 (11 tit.). – ISSN
1810-309X.

848. Станишевский, Александр. Инвестиционный договор / Александр Стани-


шевский // Contabilitate şi audit. – 2017. – Nr 3. – P. 76-79 : fot. – ISSN 1813-4408.

347.9 Procedură legală. Personal judiciar şi organizare judiciară


849. Aport la ştiinţele juridice : [despre Sergiu Furdui, judecător la Curtea de Apel
Chişinău] / cor. rev. // Legea şi viaţa. – 2017. – Nr 3. – P. 4-6 : fot. – ISSN 1810-309X.

850. Balan, Andrei. Particularităţile reprezentării judiciare în procesul civil = The


features of the legal representation in the civil trial / Andrei Balan // Relaţii Internaţionale Plus.
– 2016. – Nr 2. – P. 187-195. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr.: p. 194-195 (14 tit.). – ISSN 1857-4440.

851. Cebotari, Vladimir. Limitele independenţei judecătoreşti : [interviu cu V. Cebotari,


ministrul Justiţiei] / interviu de Alexandra Marin // Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 3. –
P. 94-99 : fot. – (Justiţie & Provocări). – ISSN 1857-0186.

852. Ciobanu, Olga. Accepţiunea semantico-ştiinţifică a principiului disponibilităţii / Ol-


ga Ciobanu, Liuba Pruteanu // Revista Naţională de Drept. – 2017. – Nr 3. – P. 67-71. – Rez.:
lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 71 (9 tit.). – ISSN 1811-0770.

853. Prisac, Alexandru. Aprecierea probelor în procesul civil / Alexandru Prisac // Le-
gea şi viaţa. – 2017. – Nr 3. – P. 24-27. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 27 (8
tit.). – ISSN 1810-309X.

348 Drept eclesiastic. Drept canonic. Drept religios


(Vezi Nr 823)

349 Ramuri speciale ale dreptului. Alte probleme de drept


349.2 Dreptul muncii
854. Păscăluţă, Felicia. Evoluţia preocupărilor şi a reglementărilor în domeniul securi-
tăţii şi sănătăţii în muncă / Păscăluţă Felicia // Contribuţia tinerilor cercetători la dezvoltarea
administraţiei publice. – Chişinău, 2017. – P. 228-235. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.:
p. 235 (16 tit.).

855. Romandaş, Nicolae. Contractul Individual de Muncă – în ce condiţii poate fi modi-


ficat. Partea 1 / Nicolae Romandaş // Работай! & Отдыхай! – 2017. – Февр./Март (Nr 38). –
P. 36-37 : fot. – ISSN 1857-0399.

95
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2017 ≡ Magazine article annals Nr 3-2017

856. Мурса, Любовь. Как работодателю обеспечить безопасность и охрану


здоровья использующих компьютеры работников / Любовь Мурса // Contabilitate şi audit.
– 2017. – Nr 3. – P. 85-89 : fig., fot. – ISSN 1813-4408.

349.3 Drept social


857. Кропанцева, Татьяна. Ничейные дети : [по материалам беседы с адвокатом
по защите прав детей Майей Бэнэреску и нач. отд. реинтеграции в семью и
усыновления муниципального упр. по защите прав ребенка Валентиной Канаревой] /
Татьяна Кропанцева // Работай! & Отдыхай! – 2017. – Февр./Март (Nr 38). – P. 30-32 :
fot. – (Социальный сектор). – ISSN 1857-0399.

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. CONDUCERE ADMINISTRATIVĂ. ARMATĂ. ARTĂ MILITARĂ


351 Activități specifice administrației publice
858. Pântea, Iurie. Consiliul Suprem de Securitate şi guvernarea democratică / Iurie
Pântea // Republica Moldova în contextul noii arhitecturi de securitate regională. – Chişinău,
2016. – P. 88-96. – Referinţe bibliogr.: p. 96 (4 tit.).

859. Сакович, Василий. Эволюция понятия и сущности безопасности в контексте


исторического развития: от высших интересов государства до инновационной безопас-
ности / Василий Сакович // Moldoscopie. – 2017. – Nr 1. – P. 156-185. – Rez.: lb. engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 173-185 (171 tit.). – ISSN 1812-2566.
(Vezi de asemenea Nr 860)

352/354 Nivele ale administrației. Administrație locală, regională, centrală


860. Beniuc, Valentin. Componenta inovaţională a securităţii naţionale în teoria relaţii-
lor internaţionale = Innovation component of national security in international relations theory
= Инновационная составляющая национальной безопасности в теориях
международных отношений / Valentin Beniuc, Ghenadie Brovca // Relaţii Internaţionale
Plus. – 2016. – Nr 2. – P. 9-28. – Tit. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Text: lb. rusă. – Rez.: lb.
rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 27-28 (34 tit.). – ISSN 1857-4440.

861. Budurina-Goreacii, Carolina. Experienţa instituţiilor societăţii civile în dezvoltarea


comunităţilor locale / Carolina Budurina-Goreacii // Moldoscopie. – 2017. – Nr 1. – P. 76-99. –
Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 97-99 (46 tit.). – ISSN 1812-2566.
862. Cernelev, Olga. Repere privind cooperare dintre administraţia publică şi societa-
tea civilă / Cernelev Olga // Contribuţia tinerilor cercetători la dezvoltarea administraţiei publi-
ce. – Chişinău, 2017. – P. 201-205. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 204-205 (21 tit.).

863. Pântea, Iurie. Necesitatea reevaluării sectorului de securitate şi a sectorului de


apărăre / Iurie Pântea // Republica Moldova în contextul noii arhitecturi de securitate regiona-
lă. – Chişinău, 2016. – P. 226-232. – Referinţe bibliogr.: p. 232 (6 tit.).

864. Sârbu, Ion. Securitatea şi apărarea Republicii Moldova. Aspecte teoretico-practice


/ Ion Sârbu // Republica Moldova în contextul noii arhitecturi de securitate regională. – Chişi-
nău, 2016. – P. 8-18. – Rez.: lb. rom. – Referinţe bibliogr.: p. 18 (9 tit.).

96
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

355/359 Armată. Arta militară. Ştiinţă militară. Apărare. Forţe armate


865. Manolache, Constantin. Politica de construcţie militară în Republica Moldova:
studiu istoriografic / Constantin Manolache // Republica Moldova în contextul noii arhitecturi
de securitate regională. – Chişinău, 2016. – P. 208-213. – Referinţe bibliogr.: p. 212-213 (26
tit.).

866. Manolache, Constantin. Repere teoretico-metodologice de investigaţie a politicii


de construcţie militară în Republica Moldova / Constantin Manolache // Republica Moldova în
contextul noii arhitecturi de securitate regională. – Chişinău, 2016. – P. 97-101. – Referinţe
bibliogr.: p. 100-101 (11 tit.).

36 ASIGURAREA NEVOILOR MENTALE ȘI MATERIALE DE VIAȚĂ


366 Consumerism
867. Grigoraș, Maria. Impactul informațiilor de pe ambalajul produselor alimentare în
ghidarea alegerii consumatorilor = The Impact of Food Package Information in Guding
Consumer Choices / Maria Grigoraș // Economica. – 2017. – Nr 1. – P. 19-36 : fig., tab. – Tit.,
text paral.: lb. rom., engl. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 36 (6 tit.). – ISSN
1810-9136.
(Vezi de asemenea Nr 800)

368 Asigurări. Prevederi comunitare prin împărtășirea riscurilor


(Vezi Nr 788)

37 EDUCAŢIE
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
(Vezi Nr 736)
37.015 Formarea inteligenţei şi a personalităţii
868. Covaci, Mihai. Remedierea stilurilor de învățare și a tipurilor de inteligență la stu-
denții Facultății de Psihologie = Remediation of learning styles and types of intelligence at the
students of the Faculty of Psychology / Mihai Covaci, Petru Jelescu // Psihologie. Pedagogie
specială. Asistenţă socială. – 2017. – Nr 1. – P. 3-13 : fig., tab. – Tit. paral.: lb. rom., engl. –
Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 12-13 (18 tit.). – ISSN 1857-0224.

37.07 Aspecte de management al instituțiilor de învățământ


869. Цисюань Вей. Concepții contemporane privind evaluarea activității instituției de
învățământ = Современные подходы к оцениванию деятельности учебного заведения =
Modern approaches to the evaluation of the activities of educational institutions / Цисюань
Вей // Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. – 2017. – Nr 1. – P. 49-55. – Tit.
paral.: lb. rom., engl., rusă. – Text: lb. rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.:
p. 54-55 (6 tit.). – ISSN 1857-0224.

37.09 Organizarea instruirii

97
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2017 ≡ Magazine article annals Nr 3-2017

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


870. Kaliujka, N. S. Bazele teoretico-metodologice de formare a competențelor inovați-
onale la viitorii învățători din ciclul primar = Теоретико-методологические основы
формирования инновационной компетентности будущих учителей начальной школы =
Theoretical and methodological bases of formation of innovation competence of future
primary school teachers / Калюжка Н. С. // Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socia-
lă. – 2017. – Nr 1. – P. 14-21. – Tit. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Text: lb. rusă. – Rez.: lb.
rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 21 (7 tit.). – ISSN 1857-0224.

373 Genuri de şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


871. Marin, Mariana. Pedepsim sau convingem? : [sfaturi privind educația copiilor : edi-
torial] / Mariana Marin // Grădiniţa Modernă. – 2017. – Nr 1. – P. 3 : fot. – ISSN 1857-4610.

872. Milașevskaea, I. A. Abordarea de recreere și dezvoltativă a sistemului de instruire


muzicală a copiilor de vârstă școlară mică = Оздоровительно – развивающийся подход к
системе музыкального обучения детей младшего школьного возраста = Health-
promoting approach to the system of musical education of primary school age children /
Малашевская И. А. // Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. – 2017. – Nr 1. – P.
70-78. – Tit. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Text: lb. rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Refe-
rinţe bibliogr.: p. 78 (5 tit.). – ISSN 1857-0224.

873. Mirdarova, I. K. Rolul practicii pedagogice în formarea abilităților pentru utilizarea


tehnologiilor informaționale a viitorilor educatori = Роль педагогической практики в
подготовке будущих воспитателей к использованию компьютерных технологий = The
role of teaching practicum in future teachers′ training to using computer technologies /
Мирдарова И. К. // Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. – 2017. – Nr 1. – P.
63-69. – Tit. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Text: lb. rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – ISSN
1857-0224.

874. Novak, O. Câteva aspecte ale competenței de informare și comunicare în forma-


rea viitorilor învățători de clasele primare = Some aspects of information and communication
competence formation of future primary school teachers / O. Novak // Psihologie. Pedagogie
specială. Asistenţă socială. – 2017. – Nr 1. – P. 79-86. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb.
engl. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 85-86 (18 tit.). – ISSN 1857-0224.
(Vezi de asemenea Nr 870, 873-74)

376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special


875. Ciobanu, Andriana. Studiul imaginii de sine la elevii cu reținere în dezvoltarea
psihică = Study of self-image in students with restraint in psychic development / Ciobanu
Andriana, Ignat Elena // Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. – 2017. – Nr 1. –
P. 56-62 : fig. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr.: p. 62 (12 tit.). – ISSN 1857-0224.

876. Kalinnikova Magnusson, Lia. Atitudinea părinților față de educație incluzivă în


societățile în schimbare = Response of parents to inclusive education in societies of

98
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

economical polarization = Отношение родителей к инклюзивному образованию в


изменяющихся обществах / Лия Калинникова Магнусcон // Psihologie. Pedagogie specia-
lă. Asistenţă socială. – 2017. – Nr 1. – P. 31-40. – Tit. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Text: lb.
rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 38-40 (25 tit.). – ISSN 1857-0224.

377 Învăţământ specializat/de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, institute, colegii
profesional/tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
877. Chiţu, Svetlana. Politici şi realizări în asigurarea calităţii în învăţământul profesio-
nal tehnic / Svetlana Chiţu, Tatiana Gribincea, Tatiana Vişniovaia // Moldoscopie. – 2017. –
Nr 1. – P. 100-110. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 110 (13 tit.). – ISSN 1812-2566.

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


878. Cuciureanu, Gheorghe. Formarea comisiilor de susţinere a tezelor în Republica
Moldova – problemele unui sistem post-sovietic / Gheorghe Cuciureanu // Intellectus. – 2016.
– Nr 4. – P. 66-76 : fig., fot., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 75-76 (5
tit.). – ISSN 1810-7079.

879. Onișcenko, N. P. Formarea viitorilor profesori pentru activitatea educativă în con-


cordanță cu tendințele sistemului de învățământ contemporan al Ucrainei = Preparation of
future teachers for educational work innovation trends in view of modern higher education of
Ukraine = Подготовка будущих учителей к воспитательной работе с учетом
инновационных тенденций современного высшего образования Украины / Онищенко Н.
П., Лиховид Е. Р. // Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. – 2017. – Nr 1. – P.
41-48. – Tit. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Text: lb. rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Refe-
rinţe bibliogr.: p. 47-48 (8 tit.). – ISSN 1857-0224.

880. Vieru, Liliana. Proiectul Tempus "Reţeaua de transfer Tehnologic-TecTNet" – la


final de proiect : [în sistemul de învăţământ superior] / Liliana Vieru // Intellectus. – 2016. – Nr
4. – P. 57-59 : fot. – Rez.: lb. rom., engl. – ISSN 1810-7079.
(Vezi de asemenea Nr 727, 868, 953)

39 ANTROPOLOGIE CULTURALĂ. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


398 Folclor propriu-zis
881. Butnaru, Tatiana. Arhetipul şarpelui în poezia epică populară: o viziune sincretică
de interpretare / Tatiana Butnaru // Buletin de lingvistică. – 2016. – Nr 17. – P. 89-95. – Refe-
rinţe bibliogr.: p. 94-95 (23 tit.). – ISSN 1857-1948.

882. Calina, Ludmila. Motivul familiei în colindele din Stânga Nistrului / Ludmila Calina
// Realităţi Culturale. – 2017. – Nr 3. – P. 14-16. – Referinţe bibliogr.: p. 16 (12 tit.). – ISSN
1857-4424.

883. Judecată dreaptă ; Ce mănânci? ; Voinicie ; Eu nu-s de vină... ; Mincinoşii ; Boală


fără milă ; Zgârcenie : Snoave populare româneşti / des. de Anatol Smâşleav // Alunelul. –
2017. – Nr 3. – P 14-15 : il color. – ISSN 1857-4173.

99
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2017 ≡ Magazine article annals Nr 3-2017

(Vezi de asemenea Nr 1002, 1007)

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE


502/504 Ştiinţa mediului înconjurător. Conservarea resurselor naturale. Periclitarea mediului
înconjurător şi protecţia mediului
(Vezi Nr 786)

51 MATEMATICĂ
512 Algebră
884. Neagu, Natalia. Invariant integrability conditions for ternary differential systems
with quadratic nonlinearities of the Darboux form / Natalia Neagu // Buletinul Academiei de
Ştiinţe a Republicii Moldovei. Matematica. – 2016. – Nr 3. – P. 57-71. – Rez.: lb. engl. – Refe-
rinţe bibliogr.: p. 71 (6 tit.). – ISSN 1024-7696.

885. On (σ-δ)-rings over Noetherian rings / Vijay Kumar Bhar, Meeru Abrol, Latif
Hanna [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldovei. Matematica. – 2016. –
Nr 3. – P. 3-11. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 10-11 (15 tit.). – ISSN 1024-7696.

886. Shavarovskii, B. Z. On invariants and canonical form of matrices of second order


with respect to semiscalar equivalence / B. Z. Shavarovski // Buletinul Academiei de Ştiinţe a
Republicii Moldovei. Matematica. – 2016. – Nr 3. – P. 12-23. – Rez.: lb. engl. – Referinţe
bibliogr.: p. 22-23 (8 tit.). – ISSN 1024-7696.

514 Geometrie
887. Buzatu, Radu. Nontrivial convex covers of trees / Radu Buzatu, Sergiu
Cataranciuc // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldovei. Matematica. – 2016. – Nr
3. – P. 72-81. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 81 (8 tit.). – ISSN 1024-7696.

517 Analiză
888. Aliyev, N. A. On a solution to equation with discrete multiplicative-additive deriva-
tive / N. A. Aliyev, T. S. Mamiyeva // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldovei.
Matematica. – 2016. – Nr 3. – P. 121-124. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 119-124 (8
tit.). – ISSN 1024-7696.

889. Banerjee, Abhijit. Uniqueness of certain power of a meromorphic function sharing


a set with its differential monomial / Abhijit Banerjee, Molla Basir Ahamed // Buletinul Acade-
miei de Ştiinţe a Republicii Moldovei. Matematica. – 2016. – Nr 3. – P. 99-120. – Rez.: lb.
engl. – Referinţe bibliogr.: p. 119-120 (27 tit.). – ISSN 1024-7696.

890. Djebali, Smail. Resonant Riemann-Liouville Fractional Differential Equations with


Periodic Boundary Conditions / Smail Djebali, Lamine Guedda // Buletinul Academiei de
Ştiinţe a Republicii Moldovei. Matematica. – 2016. – Nr 3. – P. 24-37. – Rez.: lb. engl. – Refe-
rinţe bibliogr.: p. 36-37 (12 tit.). – ISSN 1024-7696.

100
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

891. Emelichev, Vladimir. An investment problem under multicriteriality, uncertainty


and risk / Vladimir Emelichev, Sergey Bukhtoyarov, Vadzim Mychkov // Buletinul Academiei
de Ştiinţe a Republicii Moldovei. Matematica. – 2016. – Nr 3. – P. 82-98. – Rez.: lb. engl. –
Referinţe bibliogr.: p. 95-98 (49 tit.). – ISSN 1024-7696.

892. Şubă, Alexandru. Cubic systems with degenerate infinity and invariant straight
lines of total parallel multiplicity five / Alexandru Şubă, Vadim Repeşco // Buletinul Academiei
de Ştiinţe a Republicii Moldovei. Matematica. – 2016. – Nr 3. – P. 38-56 : fig., tab. – Rez.: lb.
engl. – Referinţe bibliogr.: p. 55-56 (14 tit.). – ISSN 1024-7696.

55 ŞTIINŢELE PĂMÂNTULUI. ŞTIINŢE GEOLOGICE


550 Ştiinţe auxiliare ale geologiei
550.3 Geofizică
(Vezi Nr 742)

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE ÎN GENERAL


579 Microbiologie
893. Usatîi, Agafia. Soluţii inovative de cultivare a levurilor producătoare de β-glucani /
Agafia Usatîi, Natalia Chiseliţa // Intellectus. – 2016. – Nr 4. – P. 77-80 : fot., tab. – Rez.: lb.
rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 80 (8 tit.). – ISSN 1810-7079.

59 ZOOLOGIE
894. Cernov, Piotr. Sitarii. Încotro? : [Scolopax rusticola] / Piotr Cernov // Vânătorul şi
Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 3. – P. 10-11 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов
Молдовы. – 2017. – Nr 3. – P. 10-11 : fot. – ISSN 1857-4513.

895. Munteanu, Andrei. ...de ce? : [migraţia păsărilor] / Andrei Munteanu // Vânătorul
şi Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 3. – P. 1 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов
Молдовы. – 2017. – Nr 3. – P. 1 : fot. – ISSN 1857-4513.

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNOLOGIE


61 ŞTIINȚE MEDICALE. MEDICINĂ
614 Igienă şi sănătate publică. Prevenirea accidentelor
896. Иванов, Игорь. "Мedpark": cохранить главное : [despre activitatea clinicii priva-
te cu acelașii tit.] / Игорь Иванов // Работай! & Отдыхай! – 2017. – Февр./Март (Nr 38). – P.
50-51 : fot. – (Зеркало здоровья). – ISSN 1857-0399.

614.2 Organizarea publică şi profesională a sănătăţii


897. Frumusachi, Ludmila. Controlul intern în instituţiile de prestări servicii medicale
publice = Internal Control in Public Health Services Institutions / Ludmila Frumusachi // Eco-
nomica. – 2017. – Nr 1. – P. 123-134 : fig., tab. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Rez.: lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 133-134 (8 tit.). – ISSN 1810-9136.

101
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2017 ≡ Magazine article annals Nr 3-2017

898. Surveillance of antimicrobials use in Emergency Medicine Institute / Bernaz


Emilian P., Ciobani Gheorghe Ch., Tentiuc Elizaveta V. [et al.] // The Moldovan Medical Jour-
nal. – 2017. – Vol. 60, Nr 1. – P. 39-43 : fig., tab. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 43
(30 tit.). – ISSN 2537-6373.

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


615.1 Farmacia în general şi profesia de farmacist
899. Argumentation of the strategic directions for the development of
pharmaceutical system in the Republic of Moldova / Adauji Stela, Buliga Valentina, Safta
Vladimir [et al.] // The Moldovan Medical Journal. – 2017. – Vol. 60, Nr 1. – P. 26-31 : tab. –
Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 31 (6 tit.). – ISSN 2537-6373.

900. Buliga, Valentina. Analysis of the legislation of the Republic of Moldova in terms
of pharmaceutical security / Buliga Valentina // The Moldovan Medical Journal. – 2017. – Vol.
60, Nr 1. – P. 10-14 : tab. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 14 (6 tit.). – ISSN 2537-
6373.

615.2 Medicamentele potrivit acţiunii lor principale


901. Kramar, Hanna. Experimental study of new 3-(2-R1-6-R2-4-oxyquinoline-3(4H)-
yl)alkyl (alkaryl-, aryl) carboxylic acid derivative (PC-66 compound) / Kramar Hanna // The
Moldovan Medical Journal. – 2017. – Vol. 60, Nr 1. – P. 32-34 : fig., tab. – Rez.: lb. engl. –
Referinţe bibliogr.: p. 34 (10 tit.). – ISSN 2537-6373.

616 Patologie. Medicină clinică


902. Popadyuk, Oleh Yaroslavovytch. Antimicrobial effect of wound healing nano-
containing polymer materials / Popadyuk Oleh Yaroslavovytch // The Moldovan Medical Jour-
nal. – 2017. – Vol. 60, Nr 1. – P. 35-38 : fig., tab. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 38
(31 tit.). – ISSN 2537-6373.
616.1/.9 Patologie specială
616.1 Patologia sistemului circulator, a vaselor sanguine. Tulburări cardiovasculare
903. Arnăut, Constantin. Arterioscleroza, ateroscleroza şi calcinoza vaselor arteriale
în lumina datelor ştiinţifice mai vechi şi a celor actuale / Constantin Arnăut, Corina Căuş,
Cristina Ghinjul // Intellectus. – 2016. – Nr 4. – P. 87-94 : fig., fot. – Rez.: lb. rom., engl., rusă.
– Referinţe bibliogr.: p. 92-94 (45 tit.). – ISSN 1810-7079.

904. Ciobanu, Natalia. Metabolic syndrome as a risk factor for ischemic stroke / Cio-
banu Natalia, Groppa Stanislav // The Moldovan Medical Journal. – 2017. – Vol. 60, Nr 1. – P.
20-21 : tab. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 21 (12 tit.). – ISSN 2537-6373.

905. Mamadova, Farah. Markers of apoptosis and oxidative stress in congestive heart
failure / Mamadova Farah, Azizova Gulnara, Dadashova Arzu // The Moldovan Medical Jour-
nal. – 2017. – Vol. 60, Nr 1. – P. 22-25 : tab. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 24-25
(22 tit.). – ISSN 2537-6373.

102
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

616.6 Patologia sistemului urogenital. Boli urinare şi sexuale (genitale)


906. Ghicavii, Vitalii. Infravesical urinary tract obstruction and transurethral endoscopic
approach of treatment / Ghicavii Vitalii // The Moldovan Medical Journal. – 2017. – Vol. 60, Nr
1. – P. 44-59 : fig. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 56-59 (150 tit.). – ISSN 2537-6373.

616.8 Neurologie. Neuropatologie. Sistem nervos


907. Tafuni, Ovidiu. Sedentarismul şi efectele lui asupra sănătăţii mintale / Ovidiu
Tafuni // Conferinţă naţională cu participare internaţională "Evitarea sindromului burn-out în
activitatea profesională prin metoda Balint". – Chişinău, 2017. – P. 79-93. – Rez.: lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr.: p. 92-93 (16 tit.).

908. Давид, Адриана. Ненадуманные проблемы : [интервью с неврологом мед.


центра "Galaxia" А. Давид] / записал Игорь Иванов // Работай! & Отдыхай! – 2017. –
Февр./Март (Nr 38). – P. 47-48 : fot. – (Зеркало медицины). – ISSN 1857-0399.

618 Ginecologie. Obstetrică


909. B-cell lymphoma-2 receptor in human primary breast and its lymph node
metastases: more than a surrogate marker / Fulga Veaceslav, Ceausu Amalia Raluca,
Cimpean Anca Maria [et al.] // The Moldovan Medical Journal. – 2017. – Vol. 60, Nr 1. – P. 3-
9 : fig., tab. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 8-9 (36 tit.). – ISSN 2537-6373.

910. Visternicean, Elena. Homocysteine and recurrent miscarriage / Visternicean Ele-


na // The Moldovan Medical Journal. – 2017. – Vol. 60, Nr 1. – P. 15-19 : fig., tab. – Rez.: lb.
engl. – Referinţe bibliogr.: p. 19 (17 tit.). – ISSN 2537-6373.

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energetice.
Economie energetică
(Vezi Nr 797)

621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică


621.3 Electrotehnică
(Vezi Nr 915)

628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Tehnica iluminatului


911. Bacal, Petru. Analiza economică și geografică a serviciilor de aprovizionare cu
apă și sanitație în Spațiul Hidrografic Dunăre – Marea Neagră : (Sectorul Republicii Moldova)
= The Economic and Geographical Analysis of Water Supply and Sanitation Services in the
Danube-Black Sea Hydrographic Space : (the Sector of the Republic of Moldova) / Petru
Bacal // Economica. – 2017. – Nr 1. – P. 82-101 : fig., tab. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. –
Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 100-101 (13 tit.). – ISSN 1810-9136.

103
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2017 ≡ Magazine article annals Nr 3-2017

912. Tabuncic, Sergiu. Repere istoriografice pe marginea primelor utilităţi de Apă-


Canal ale oraşului Chişinău / Sergiu Tabuncic // Revista de Istorie a Moldovei. – 2016. – Nr 4.
– P. 91-101. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1857-2022.

63 AGRICULTURĂ ŞI ALTE ŞTIINŢE ŞI TEHNICI ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ EXPLOATAREA VIEŢII SĂLBATICE


630 Silvicultură
913. Паланчан, Алексей. Как сохранить зеленые насаждения : [интервью с гл.
инженером лесного хозяйства агентства "Moldsilva" А. Паланчан] / записала Олеся
Оксем // Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 3. – P. 78-79 : fot. – ISSN 1857-0186.

631/635 Conducerea fermelor. Agronomie. Horticultură


631 Agricultură în general
631.1 Conducerea şi organizarea fermelor
914. Enachi, Alexandra. Construim o fermă model : [pe marginea discuţiei cu Petru
Moraru, proprietarul fermei de porcine "Vergecom SRL" din Hânceşti] / Alexandra Enachi //
Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 3. – P. 108-110 : fot. – (Afaceri & Provocări). – ISSN
1857-0186.

636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului. Înmulţirea ani-
malelor domestice
636.4 Porci. Porcine
(Vezi Nr 914)
636.7 Câini
915. Pelih, Igor. Greşeli la utilizarea zgărzii electronice : [la dresarea câinilor] / Igor
Pelih // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 3. – P. 14-15 : fot. – ISSN 1857-4505 ;
Охотник и рыболов Молдовы. – 2017. – Nr 3. – P. 14-15 : fot. – ISSN 1857-4513.

639 Vânătoare. Pescuit. Piscicultură


639.1 Vânătoare
916. Bălan, Eliade. Apel către braconieri / Eliade Bălan // Vânătorul şi Pescarul Moldo-
vei. – 2017. – Nr 3. – P. 8 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2017. –
Nr 3. – P. 8 : fot. – ISSN 1857-4513.

917. Bârcă, Constantin. Adunarea cu "Da!" şi "Nu!" : [bilanţul activităţii Consiliului


Subdiziunii Teritoriale din mun. Chişinău a Soc. Vânătorilor și Pescarilor din Rep. Moldova,
mar. 2017] / Constantin Bârcă // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 3. – P. 2-3 : fot.
– ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2017. – Nr 3. – P. 2-3 : fot. – ISSN
1857-4513.

918. Căpiţă, Ionel. Cerinţa unanimă – schimbare în bine : [adunare de dare de seamă
şi alegeri, Subdiziunea Teritorială Sângerei a Soc. Vânătorilor și Pescarilor din Rep. Moldova,
25 febr. 2017] / Ionel Căpiţă // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 3. – P. 4 : fot. –

104
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2017. – Nr 3. – P. 4 : fot. – ISSN 1857-


4513.

919. Căpiţă, Ionel. Conducătorul e dirijorul : [pe marginea discuţiei cu Ion Bâzgu, pre-
şedintele colectivului de vânători din Coloniţa, mun. Chișinău] / Ionel Căpiţă // Vânătorul şi
Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 3. – P. 12-13 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов
Молдовы. – 2017. – Nr 3. – P. 12-13 : fot. – ISSN 1857-4513.

920. Ciobanu, Cristina. Muzeul Vânătorii şi Pescuitului Åland din Eckerö : [satul
Käringsund, Finlanda] / Cristina Ciobanu // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 3. –
P. 25 : fot. – ISSN 1857-4505.

921. Ciocoi, Oleg. Pasiunea : [pentru vânătoare] / Oleg Ciocoi // Vânătorul şi Pescarul
Moldovei. – 2017. – Nr 3. – P. 22 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. –
2017. – Nr 3. – P. 22 : fot. – ISSN 1857-4513.

922. Istrati, Simion. Lucru valoros rezistă în timp : [interviu cu S. Istrati, dir. Soc. Vână-
torilor şi Pescarilor din Rep. Moldova] / consemnare: Ionel Căpiţă // Vânătorul şi Pescarul
Moldovei. – 2017. – Nr 3. – P. 6 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. –
2017. – Nr 3. – P. 6 : fot. – ISSN 1857-4513.

923. Savin, Anatol. Evaluări ale vânatului / Anatol Savin, Oleg Ciocoi // Vânătorul şi
Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 3. – P. 5 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов
Молдовы. – 2017. – Nr 3. – P. 5 : fot. – ISSN 1857-4513.

924. Srăvoiu, Nicolae. Câteva sfaturi : [pentru tânărul vânător] / Nicolae Străvoiu // Vâ-
nătorul şi Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 3. – P. 16 : fot. – ISSN 1857-4505.

925. Vânătoare durabilă : [codul vânătorului] / cor. rev. // Vânătorul şi Pescarul Moldo-
vei. – 2017. – Nr 3. – P. 7 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2017. –
Nr 3. – P. 7 : fot. – ISSN 1857-4513.

926. Босас, Антанас. Единственный в Литве и Восточной Европе : [музей охот-


ничьих трофеев] / Антанас Босас // Охотник и рыболов Молдовы. – 2017. – Nr 3. – P. 25
: fot. – ISSN 1857-4513.

927. Отстрел дичи в Германии / кор. журн. // Охотник и рыболов Молдовы. –


2017. – Nr 3. – P. 16-17 : fot. – ISSN 1857-4513.
(Vezi de asemenea Nr 998)

639.2/.6 Pescuit. Piscicultură


928. Bulat, Dumitru. Principalele deosebiri dintre plătică, batcă, ocheană şi cosac :
[specii de peşti] / Dumitru Bulat // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 3. – P. 18 : fot.
– ISSN 1857-4505.

105
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2017 ≡ Magazine article annals Nr 3-2017

929. Rusnac, Vladimir. Primăvara peştilor paşnici : [despre pescuitul de sezon] / Vla-
dimir Rusnac // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 3. – P. 19 : fot. – ISSN 1857-
4505.

930. Цессарский, Алексей. Нерест : [процесс спаривания рыб] / Алексей Цессар-


ский // Охотник и рыболов Молдовы. – 2017. – Nr 3. – P. 18-19 : fot. – ISSN 1857-4513.

64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI


640 Tipuri de gospodărie
931. Иванов, Игорь. B плену "Кавказкой пленницы" : [по материалам беседы с
Наталией Урсу, адм. одноимен. ресторана] / Игорь Иванов // Работай! & Отдыхай! –
2017. – Февр./Март (Nr 38). – P. 59-60 : fot. – ISSN 1857-0399.

65 CONDUCERE ȘI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERȚ ȘI COMUNICAȚII


654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)
(Vezi Nr 787)

655 Industria poligrafică. Tipografii. Editură. Librării


(Vezi Nr 712)

656 Transport şi servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


656.1/.5 Transport terestru
656.1 Transport rutier
932. Магдалюк, Сергей. Сергей Магдалюк: "Госорганы игнорируют демократиче-
ские принципы" : [интервью с членом Ассоц. международных перевозчиков Молдовы
(AITA)] / кор. журн. // Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 3. – P. 72-74 : fot. – (Суть &
Дело). – ISSN 1857-0186.

656.6 Transport pe apă, transport naval


(Vezi Nr 791)

657 Contabilitate
933. Nederiţa, Alexandru. Corespondenţa conturilor privind contabilitatea stocurilor =
Корреспонденция счетов по учету запасов / Alexandru Nederiţa // Contabilitate şi audit. –
2017. – Nr 3. – P. 95-107 : fot., tab. – Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Contin. Începutul: Nr 8,
2016. – ISSN 1813-4408.

934. Чиреш, Елена. Расходы будущих периодов: "винегрет" из шин, бланков и


периодики : [в бух. учёте] / Елена Чиреш // Contabilitate şi audit. – 2017. – Nr 3. – P. 60-71
: fot., tab. – ISSN 1813-4408.
(Vezi de asemenea Nr 778)

106
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


662 Explozivi. Combustibili
(Vezi Nr 794)

663 Microbiologie industrială. Micologie industrială


663.4 Bere. Industria berii. Malţ
935. Карпусь, Людмила. Вдохновленная солодом : [интервью с консультантом
завода "Efes Vitanta Moldova Brewery" S.A. Л. Карпусь] / записал Игорь Иванов //
Работай! & Отдыхай! – 2017. – Февр./Март (Nr 38). – P. 42-43 : fot. – ISSN 1857-0399.

663.9 Ciocolată. Cacao. Cafea. Ceai. Tutun


936. Волуца, Ион. Достояние республики : [интервью с ген. дир. табачного комб.
"Tutun-CTC" И. Валуца] / записала Татьяна Кропанцева // Работай! & Отдыхай! – 2017. –
Февр./Март (Nr 38). – P. 38-41 : fot. – ISSN 1857-0399.

68 INDUSTRII. MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU PRODUSE FINITE ŞI ASAMBLATE


687 Industria îmbrăcămintei, confecţiilor. Fabricarea articolelor de toaletă. Cosmetică
687.5 Industrii de îngrijire şi frumuseţe
937. Борта, Мария. "Viorica–Cosmetic": лучшее, любимое, навсегда : [интервью с
ген. дир. парфумерно-косметической ф-ки М. Борта] / записала Татьяна Кропанцева //
Работай! & Отдыхай! – 2017. – Февр./Март (Nr 38). – P. 6-9 : fot. – ISSN 1857-0399.

7 ARTE. RECREAŢIE. DISTRACŢII. SPORT


73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE
73 ARTE PLASTICE
938. Буза, Святослав. Создатель замков : [интервью с худож.-керамистом С.
Буза] / записала Татьяна Иванова // Работай! & Отдыхай! – 2017. – Февр./Март (Nr 38).
– P. 46-49 : fot. – ISSN 1857-0399.
(Vezi de asemenea Nr 1004)

745/749 Arte și meserii de artă industrială şi casnică. Arte aplicate


939. Meşteriţa Aliona Manole: "Dragostea pentru artă o clădeşti singur" : [pe marginea
discuţiei cu A. Manole, meşteriţa populară din s. Bardar, raionul Ialoveni] / cor. rev. // Moldo-
veanca. – 2017. – Nr 1. – P. 10. – ISSN 1857-3053.

940. Герчиу, Алла. Шкатулка с секретом : [по материалам беседы c мастером


хенд мейд изделий Аленой Дружининой] / Алла Герчиу // Работай! & Отдыхай! – 2017. –
Февр./Март (Nr 38). – P. 43 : fot. – ISSN 1857-0399.

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ


941. Grişciuc, Antonina. "Suntem optimişti şi credem că marea noastră aventură abia
începe. Omul înţelept alege adevărul!" : [interviu cu Antonina şi Vitalie Grişciuc, artişti plastici]

107
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2017 ≡ Magazine article annals Nr 3-2017

/ interviu realizat de Antonina Sârbu // Viaţa Basarabiei. – 2017. – Nr 1. – P. 137-142 : fot. –


ISSN 2345-1629.

942. Petrikov, Vladimir. Orientându-şi calea după stele : [despre pictorul Valeriu
Metleaev (1948-2016)] / Vladimir Petrikov // Realităţi Culturale. – 2017. – Nr 3. – P. 11-13 :
fot. – ISSN 1857-4424.

943. Кропанцева, Татьяна. Две коллекции Дмитрия Пейчева : [по материалам


беседы с художником] / Татьяна Кропанцева // Работай! & Отдыхай! – 2017. –
Февр./Март (Nr 38). – P. 12-15 : fot. – ISSN 1857-0399.

944. Орехова, Инга. Медитация с кистью : [интервью с худож. и рук. студии


живописи "7 цветов счастья" И. Ореховой] / записала Татьяна Кропанцева // Работай! &
Отдыхай! – 2017. – Февр./Март (Nr 38). – P. 16-19 : fot. – ISSN 1857-0399.

78 MUZICĂ
945. Bulat, Nicolae. Ion Madonici – un nume ce trebuie cunoscut : [fost dirijor al corului
din s. Cosăuţi, raionul Soroca] / Nicolae Bulat // Realităţi Culturale. – 2017. – Nr 3. – P. 8 : fot.
– ISSN 1857-4424.

946. Colac, Tudor. Elemente constituente ale artei interpretative a rapsodului Nicolae
Sulac = The interpretative art’s elements of the rhapsode Nicolae Sulac : [interpret de muzică
ușoară, Artist al Poporului (1936-2003)] / Tudor Colac // Philologia. – 2016. – Sept./Dec. (Nr
5/6). – P. 51-57. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. engl. – Referințe
bibliogr.: p. 57 (17 tit.). – ISSN 1857-4300.

947. Doru, Ion. Lăutar. Cât de simplu, cald şi senin sună acest nume : [despre dinastia
familiei Popescu, instrumentiști din s. Tartaul, raionul Cantemir] / Ion Doru // Realităţi Cultura-
le. – 2017. – Nr 3. – P. 25. – ISSN 1857-4424.
(Vezi de asemenea Nr 872)

79 DIVERTISMENT. JOCURI. SPORT


791 Cinematografie. Filme (cinema)
(Vezi Nr 1003, 1005)

792 Teatru. Artă scenică. Reprezentații teatrale


948. Durbală, Anatol. "Nu poţi să-l joci pe un Cineva, dacă eşti un nimeni" : [interviu cu
A. Durbală, actor şi regizor la Teatrul Naţ. "Mihai Eminescu", prezentator TV şi lector universi-
tar la Acad. de Muz.,Teatru şi Arte Plastice] / interviu de Olimpia Prodan // Работай! &
Отдыхай! – 2017. – Февр./Март (Nr 38). – P. 40-42 : fot. – ISSN 1857-0399.

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică

108
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

949. Сидоренко, Владимир. Единогласно – это плохо? : [о переизбрание на пост


президента Павел Чебану] / Владимир Сидоренко // Profit. Банки & финансы. – 2017. –
Nr 3. – P. 80-86 : fot. – ISSN 1857-0186.

8 LIMBI. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ


80 PROBLEME GENERALE REFERITOARE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
950. Cotelnic, Teodor. Silviu Berejan – promotor al adevărul ştiinţific : [filolog şi lingvist
român basarabean (1927-2007)] / Teodor Cotelnic // Buletin de lingvistică. – 2016. – Nr 17. –
P. 45-51. – Referinţe bibliogr.: p. 51 (9 tit.). – ISSN 1857-1948.

951. Druţă, Inga. O zână bună, filologia... : [despre activitatea lui Sextil Puşcariu, filolog
şi lingvist român (1877-1948)] / Inga Druţă // Viaţa Basarabiei. – 2017. – Nr 1. – P. 106-109 :
fot. – ISSN 2345-1629.

81 LINGVISTICĂ. LIMBI
952. Botnarciuc, Vasile. Condiţii de depăşire a dificultăţilor comunicării de calitate /
Vasile Botnarciuc // Buletin de lingvistică. – 2016. – Nr 17. – P. 57-64. – Referinţe bibliogr.: p.
64 (14 tit.). – ISSN 1857-1948.

953. Ciocanu, Ion. Crucea lui Nicanor Babâră : [filolog, profesor univ.] / Ion Ciocanu //
Viaţa Basarabiei. – 2017. – Nr 1. – P. 31-34. – ISSN 2345-1629.

954. Gavrilov, Anatol. Delimitări şi precizări terminologice. Dialogicitate – dialogism –


dialog / monologitate – monologism – monolog = Insights and speciafications on terminology.
Dialogicality – dialogism – dialogue / monologicality – monologism – monologue / Anatol
Gavrilov // Philologia. – 2016 – Sept./Dec. (Nr 5/6). – P. 40-50. – Tit. paral.: lb. rom., engl. –
Text: lb. rom. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 49-50 (13 tit.). – ISSN 1857-4300.

955. Ivanov, Constantin. Termeni fotografici care au la bază antroponime =


Photographic terms based on anthroponyms / Constantin Ivanov // Philologia. – 2016. –
Sept./Dec. (Nr 5/6). – P. 115-120. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. engl.
– Referințe bibliogr.: p. 120 (9 tit.). – ISSN 1857-4300.

956. Pavel, Vasile. Aspecte onomasiologice ale cercetării motivaţiei în cartografia lin-
gvistică şi dialectologie = Onomasiological aspects of the research’s motivation in the linguis-
tic cartography and dialectology / Vasile Pavel // Philologia. – 2016. – Sept./Dec. (Nr 5/6). –
P. 100-108. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.:
p. 108 (18 tit.). – ISSN 1857-4300.

957. Pătrunjel, Alina. Trăsăturile semantico-pragmatice şi tipologia actelor de vorbire


din clasa cererii / Alina Pătrunjel // Buletin de lingvistică. – 2016. – Nr 17. – P. 27-31. – Refe-
rinţe bibliogr.: p. 31 (8 tit.). – ISSN 1857-1948.

109
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2017 ≡ Magazine article annals Nr 3-2017

958. Trinca, Lilia. Reprezentarea spaţială a timpului lingvistic / Lilia Trinca // Buletin de
lingvistică. – 2016. – Nr 17. – P. 32-37. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 37 (7 tit.). –
ISSN 1857-1948.

811.135 Limbi romanice balcanice


959. Gabinschi, Marcu. Un balcanism derivaţional de probabilă origine latino-romanică
= A derivational Balkanism of probable Latin-Romance origin / Marcu Gabinschi // Philologia.
– 2016. – Sept./Dec. (Nr 5/6). – P. 80-89. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.:
lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 88-89 (28 tit.). – ISSN 1857-4300.

811.135.1 Limba română


960. Caruntu-Caraman, Livia. Receptarea împrumuturilor de origine engleză în limba
română / Livia Caruntu-Caraman // Buletin de lingvistică. – 2016. – Nr 17. – P. 9-14. – Rez.:
lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 14 (13 tit.). – ISSN 1857-1948.

961. Căruntu-Caraman, Livia. Studiu comparativ al frecvenţei utilizării englezismelor în


publicaţiile periodice din Republica Moldova şi România : (2013-2015) = Comparative study
of the frequency of using Anglicisms in periodical publications from Republic of Moldova and
Romania / Livia Căruntu-Caraman // Philologia. – 2016. – Sept./Dec. (Nr 5/6). – P. 109-114 :
tab. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 114 (8
tit.). – ISSN 1857-4300.

962. Ciosovan, Olga. Coerenţa lexicală şi semiotică a textelor artistice / Olga Cosovan
// Buletin de lingvistică. – 2016. – Nr 17. – P. 52-56. – ISSN 1857-1948.

963. Colesnic-Codreanca, Lidia. Ideologie diglosică în context basarabean : (1812-


1918) / Lidia Colesnic-Codreanca // Buletin de lingvistică. – 2016. – Nr 17. – P. 38-44. – Refe-
rinţe bibliogr.: p. 43-44 (27 tit.). – ISSN 1857-1948.

964. Cosniceanu, Maria. Reconsiderări privind etimologia şi formele corecte ale unor
nume de familie : [româneşti] / Maria Cosniceanu // Buletin de lingvistică. – 2016. – Nr 17. –
P. 24-26. – Referinţe bibliogr.: p. 26 (11 tit.). – ISSN 1857-1948.

965. Cotelnic, Teodor. Grupurile etnoglotice în Republica Moldova = Ethno-glottic


groups in the Republic of Moldova / Teodor Cotelnic // Philologia. – 2016. – Sept./Dec. (Nr
5/6). – P. 90-99. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. engl. – Referințe
bibliogr.: p. 98-99 (12 tit.). – ISSN 1857-4300.

966. Dănilă, Ioan. Scrierea lu "â" şi "sunt" în limba română : [dialog cu I. Dănilă, conf.
univ. la Fac. de Litere a Univ. "Vasile Alecsandri" din Băcău, România] / a dialogat Natalia
Pîslaru // Învăţătorul Modern. – 2017. – Nr 2. – P. 3-4 : fot. – ISSN 1857-2820.

967. Eremia, Anatol. Destinul cuvintelor – 10. Din istoria cuvintelor (2) / Anatol Eremia
// Realităţi Culturale. – 2017. – Nr 3. – P. 3 : fot. – Contin. Începutul: Nr 5, 2016. – ISSN 1857-
4424.

110
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

968. Eremia, Anatol. Originea şi semnificaţia termenilor calendaristici : [în lb. rom.] /
Anatol Eremia // Buletin de lingvistică. – 2016. – Nr 17. – P. 15-23. – Referinţe bibliogr.: p. 23
(11 tit.). – ISSN 1857-1948.

969. Gabinschi, Marcu. O discuţie impusă autorului : (Apropo de antroponimia Odesei)


: [de origine moldovenească] / Marcu Gabinschi // Buletin de lingvistică. – 2016. – Nr 17. – P.
102-113. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 113 (5 tit.). – ISSN 1857-1948.

970. Gabinschi, Marcu. Metoda polistabilă de identificare a claselor de cuvinte : (a


"părţilor de vorbire") / Marcu Gabinschi // Buletin de lingvistică. – 2016. – Nr 17. – P. 3-8. –
Referinţe bibliogr.: p. 8 (14 tit.). – ISSN 1857-1948.

971. Novac, Adela. Unităţi lexicale-termeni de rudenie în creaţia viereană / Adela No-
vac // Buletin de lingvistică. – 2016. – Nr 17. – P. 65-70 : tab. – Referinţe bibliogr.: p. 70 (5
tit.). – ISSN 1857-1948.

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821.112.2 Literatură germană
972. Распе, Рудольф Эрих. Приключения барона Мюнхгаузена : [рассказ] / Ру-
дольф Эрих Распе // Охотник и рыболов Молдовы. – 2017. – Nr 3. – P. 20-21 : fot. – ISSN
1857-4513.

821.135.1 Literatură română


973. Alecsandri, Vasile. Vânătorul : [versuri] / Vasile Alecsandri // Vânătorul şi Pesca-
rul Moldovei. – 2017. – Nr 3. – P. 22. – ISSN 1857-4505.

974. Bacovia, George. Note de primăvară : [versuri] / George Bacovia ; il.: Alexei
Colâbneac // Noi. – 2017. – Nr 3. – P. 22 : il. color. – ISSN 1857-0798.

975. Camilar, Eusebiu. Stejarul din Borzeşti : [povestire : fragm.] / Eusebiu Camilar ;
rubr. îngr. de Olesea Curmei ; il.: Alexei Colâbneac // Noi. – 2017. – Nr 3. – P. 23 : il. color. –
ISSN 1857-0798.

976. Puric, Dan. Puiul : [povestire] / Dan Puric // Noi. – 2017. – Nr 3. – Supl.: P. 17-24 :
il. color. – Va urma. – ISSN 1857-0798.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


977. Bârcă, Tache. La o vânătoare de lupi : [povestire] / Tache Bârcă // Vânătorul şi
Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 3. – P. 20-21 : fot. – ISSN 1857-4505.

978. Bârcă, Tache. Rodar şi javrele : [povestire] / Tache Bârcă // Vânătorul şi Pescarul
Moldovei. – 2017. – Nr 3. – P. 21 : fot. – ISSN 1857-4505.

111
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2017 ≡ Magazine article annals Nr 3-2017

979. Beşleagă, Vladimir. Cumplite vremi : (fragment din roman) / Vladimir Beşleagă //
Viaţa Basarabiei. – 2017. – Nr 1. – P. 9-27 : fot. – ISSN 2345-1629.

980. Bulat, Eugenia. Ce facem noi cu două mari tristeţi?... ; De ţară ; Ce mult v-am iu-
bit! ; Stare de suflet ; Testament ; Continuitate ; Peron de tranzit : [versuri] / Eugenia Bulat //
Viaţa Basarabiei. – 2017. – Nr 1. – P. 35-41 : fot. – ISSN 2345-1629.

981. Căpiţă, Ionel. Reînviere : [versuri] / Ionel Căpiţă // Vânătorul şi Pescarul Moldovei.
– 2017. – Nr 3. – P. 1. – ISSN 1857-4505.

982. Cogâlnicean, Nelea. Cad ploi ; Odă lui Eminescu ; Dragă mamă ; Deşteptare ;
Cuvinte nespuse ; Depresie ; Te caut : [versuri] / Nelea Cogâlnicean // Noi. – 2017. – Nr 3. –
P. 8 : fot. – ISSN 1857-0798.

983. Costenco, Nicolai. La moartea poetului Leonard Tuchilatu : [versuri] / Nicolai Cos-
tenco // Viaţa Basarabiei. – 2017. – Nr 1. – P. 146. – ISSN 2345-1629.

984. Durughean, Crina. Cine ştie (?) ; Târziu ; Visul călătorului ; (IN)Contestaţii : [ver-
suri] / Crina Durughean ; des. de Violeta Zabulică // Noi. – 2017. – Nr 3. – P. 9 : fot. – ISSN
1857-0798.

985. Maxim, Dumitru-Dan. Răsărit, sau Ultima lecţie pentru studenţii mei : [versuri] /
Dumitru-Dan Maxim // Viaţa Basarabiei. – 2017. – Nr 1. – P. 159-160 : fot. – ISSN 2345-1629.

986. Nechit, Irina. Primăvara ; Familia ; Ghematoc de aur ; Ia ; Orhideea ; Dora creşte
mare : [versuri] / Irina Nechit // Alunelul. – 2017. – Nr 3. – P. 1-2 : il color. – ISSN 1857-4173.

987. Pascaru, Eugenia. Odiseea Laurei : [povestire] / Eugenia Pascaru // Moldovean-


ca. – 2017. – Nr 1. – P. 15-16. – ISSN 1857-3053.

988. Prisacari, Cristina. Metafora viorii : [versuri] / Cristina Prisacari // Viaţa Basarabi-
ei. – 2017. – Nr 1. – P. 158 : fot. – ISSN 2345-1629.

989. Romanciuc, Vasile. Cântec pentru mama ; Mama coase-o floricea ; Floricele în
rochiţe ; Darul cel mai bun / Vasile Romanciuc ; des. de Victoria Raţă // Alunelul. – 2017. – Nr
3. – P 6-7 : il color. – ISSN 1857-4173.

990. Sărătilă, Vlad. Eu şedea pe piatră : [povestire] / Vlad Sărătilă // Viaţa Basarabiei. –
2017. – Nr 1. – P. 68-95 : fot. – ISSN 2345-1629.

991. Scripa, Tatiana. Atingeri ; Floare de esc ; Lumescu – cerescul ; De logodnă ; Fără
tine ; Poza albastră ; Copilul meu... ; Dor românesc : [versuri] / Tatiana Scripa // Viaţa Basa-
rabiei. – 2017. – Nr 1. – P. 49-54 : fot. – ISSN 2345-1629.

992. Soroceanu, Nina. La 8 martie : [versuri] / Nina Soroceanu // a" MIC". – 2017. – Nr
3. – P. 24. – ISSN 1857-3770.

112
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

993. Ştefănescu, Ion. Culorile necunoscutului : [versuri] / Ion Ştefănescu // Viaţa Basa-
rabiei. – 2017. – Nr 1. – P. 147. – ISSN 2345-1629.

994. Traianus. Ţara ; Cartea Eminescu ; Străbunii ; "Pe drumul Orheiului..." ; "Cum ţi-i
drag de soare..." ; "Cum intri în cuvinte..." ; Matinală ; Graiul : [versuri] / Traianus // Viaţa
Basarabiei. – 2017. – Nr 1. – P. 65-67 : fot. – Numele adevărat al aut.: Traian Vasilcău. –
ISSN 2345-1629.

995. Usatîi, Valeriu Petru. Înger Păzitor : [versuri] / Valeriu Petru Usatîi // Luminătorul.
– 2016. – Nr 6. – P. 45.

996. Vangheli, Spiridon. Păsările lui moş Petruţ : [povestire] / Spiridon Vangheli ; des.
de Alexei Colâbneac // Alunelul. – 2017. – Nr 3. – P. 4 : il color. – ISSN 1857-4173.

997. Vieru, Grigore. Curcanul ; Stea-stea, logostea ; Curcubeul ; Dimineaţa : [versuri] /


Grigore Vieru ; des. de Alexei Colâbneac // Alunelul. – 2017. – Nr 3. – P. 5 : il color. – ISSN
1857-4173.

998. Volontir, Valerie. Briceagul : [eseu] / Valerie Volontir // Vânătorul şi Pescarul Mol-
dovei. – 2017. – Nr 3. – P. 17 : fot. – ISSN 1857-4505.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


999. Ţurcanu, Andrei. Critica literară: mize estetice şi estetism veleitar = Literary criti-
cism: aesthetics stakes and aestheticism of velleity / Andrei Ţurcanu // Philologia. – 2016. –
Sept./Dec. (Nr 5/6). – P. 3-8. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. engl. –
Referințe bibliogr.: p. 8 (4 tit.). – ISSN 1857-4300.

821.135.1.0 Literatură română


1000. Bahnaru, Vasile. Poezia lui George Topârceanu – simbioză dintre lexicul autohton
şi cel savant = The poetry of George Topârceanu – symbiosis between native vocabulary and
that academic / Vasile Bahnaru // Philologia. – 2016. – Sept./Dec. (Nr 5/6). – P. 66-79. – Tit.
paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr. în note, p. 78-79
(22 tit.). – ISSN 1857-4300.

1001. Cebotari, Diana. Tehnica punctului de vedere = Multi-perspective technique : [în


opera "Patul lui Procust" de Camil Petrescu] / Diana Cebotari // Philologia. – 2016. –
Sept./Dec. (Nr 5/6). – P. 17-26. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. engl. –
Referințe bibliogr.: p. 26 (13 tit.). – ISSN 1857-4300.

1002. Cocieru, Mariana. Fondul folcloric al creaţiilor lui Ion Creangă / Mariana Cocieru //
Realităţi Culturale. – 2017. – Nr 3. – P. 9-10. – Referinţe bibliogr.: p. 10 (11 tit.). – ISSN 1857-
4424.

1003. Costin, Iraida. Creangă în re-lectura lui Vlad Ioviţă : [intertextualitatea între bas-
mul "Ivan Turbincă" de Ion Creangă în nuvela cinematografică "Se caută un paznic" de V.

113
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2017 ≡ Magazine article annals Nr 3-2017

Ioviţă] / Iraida Costin // Buletin de lingvistică. – 2016. – Nr 17. – P. 71-73. – Rez.: lb. rom. –
Referinţe bibliogr.: p. 73 (8 tit.). – ISSN 1857-1948.

1004. Nedelcea, Tudor. Femeile din viaţa lui Brâncuşi : [pe marginea lucrării "Brâncuşi.
Ultimul dac. Trei capitole din viaţă" de Paul Rezeanu, or. Craiova, Ed. MJM, 2015] / Tudor
Nedelcea // Viaţa Basarabiei. – 2017. – Nr 1. – P. 42-48. – ISSN 2345-1629.

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


1005. Burlacu, Alexandru. Emil Loteanu: poezia, o sărbătoare a sufletului = Emil Lo-
teanu: the poetry, a soul celebration : [creaţia poetică a actorului, regizorului, scenaristului,
poetului și scriitorului (1936-2003)] / Alexandru Burlacu // Philologia. – 2016. – Sept./Dec. (Nr
5/6). – P. 9-16. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. engl. – ISSN 1857-4300.

1006. Butnaru, Tatiana. Alexei Mateevici – un veritabil reprezentant al "generaţiei Unirii"


: [despre creaţia scriitorului] / Tatiana Butnaru // Realităţi Culturale. – 2017. – Nr 3. – P. 19-
20. – Referinţe bibliogr.: p. 20 (11 tit.). – ISSN 1857-4424.

1007. Calina, Ludmila. Interpretări de poetică sincretică şi influenţe populare în colinde-


le din stânga Nistrului : (conform monografiei "Miracolul scenei în arta teatrală" de Iulian Filip)
= Interpretations of syncretic poetics and folk influences in the Christmas carols from the left
bank of Nistru : (according to the monograph "Miracolul scenei în arta teatrală" by Iulian Filip)
/ Ludmila Calina // Philologia. – 2016. – Sept./Dec. (Nr 5/6). – P. 58-65. – Tit. paral.: lb. rom.,
engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 65 (7 tit.). – ISSN 1857-4300.

1008. Ciocanu, Ion. Carte de memoralistică memorabilă : [pe marginea operei "Cristale
de memorie" de Varvara Valentina Corcodel] / Ion Ciocanu // Viaţa Basarabiei. – 2017. – Nr
1. – P. 28-30 : fot. – ISSN 2345-1629.

1009. Colesnic, Iurie. O efigie ce nu poate fi uitată : [Gavriil Bezviconâi, publicist (1860-
1937)] / Iurie Colesnic // Viaţa Basarabiei. – 2017. – Nr 1. – P. 123-135 : fot. – ISSN 2345-
1629.

1010. Fonari, Victoria. Victor Teleucă şi sihastria căutării : [pe marginea creaţiei scriito-
rului (1932-2002)] / Victoria Fonari // Viaţa Basarabiei. – 2017. – Nr 1. – P. 110-115. – Refe-
rinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 2345-1629.

1011. Gherman, Oxana. Construcţia fractală a romanului "Viaţa şi moartea nefericitului


Filimon..." de Vladimir Beşleagă / Oxana Gherman // Buletin de lingvistică. – 2016. – Nr 17. –
P. 74-78. – Rez.: lb. engl. – ISSN 1857-1948.

1012. Langa, Andrei. Leonard Tuchilatu – un alt poet şi prozator al ţării noastre : [in
memoriam (1951-1975)] / Andrei Langa // Viaţa Basarabiei. – 2017. – Nr 1. – P. 143-145 : fot.
– ISSN 2345-1629.

114
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1013. Palladi, Tudor. Adevărul conştiinţei şi conştiinţa adevărului universal : [în opera
poetului şi scritorului Nicolae Fabian] / Tudor Palladi // Viaţa Basarabiei. – 2017. – Nr 1. – P.
55-64 : fot. – ISSN 2345-1629.

1014. Plăieşu, Raisa. Omul Cuvântului, omul Bibliotecii : [pe marginea creaţiei scriitoarei
Nina Soroceanu] / Raisa Plăieşu // Magazin bibliologic. – 2017. – Nr 1/2. – P. 130-134 : fot. –
Rez.: lb. rom., engl. – ISSN 1857-1476.

1015. Rogac, Raisa. Mitropolitul Gurie – operă zidită în destinul Basarabiei : [pe margi-
nea lansării volumului cu acelaşi tit. îngrijită de Silvia Grosu] / Raisa Rogac // Viaţa Basarabi-
ei. – 2017. – Nr 1. – P. 96-100 : fot. – ISSN 2345-1629.

1016. Rotari, Dorina. Eminescianism ontologizat în creaţia "Ultimului Teleucă" = The


ontologicalized Eminescu phenomenon in the creation of "the last Teleucă" : [evoluţia poeticii
lui Victor Teleucă] / Dorina Rotari // Philologia. – 2016. – Sept./Dec. (Nr 5/6). – P. 27-39. – Tit.
paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 39 (12 tit.). –
ISSN 1857-4300.

1017. Rusnac–Frăsineanu, Magdalena. "Povara bunătăţii noastre" de Ion Druţă : Nuţa


faţă în faţă cu destinul / Magdalena Rusnac-Frăsineanu // Buletin de lingvistică. – 2016. – Nr
17. – P. 79-83. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 83 (12 tit.). – ISSN 1857-1948.

1018. Sârbu, Inga. Alexei Marinat: poveşti de dragoste în lagărul morţii : [tema dragostei
în creația scriitorului] / Inga Sârbu // Buletin de lingvistică. – 2016. – Nr 17. – P. 84-88. – Rez.:
lb. rom. – Referinţe bibliogr.: p. 88 (7 tit.). – ISSN 1857-1948.

1019. Scoarţă, Maria. Grigore Vieru omagiat la baştină : Festival Internaţional de Poezie
şi Muzică "Grigore Vieru", ed. II – 2017, s. Pererîta, raionul Briceni / Maria Scoarţă // Realităţi
Culturale. – 2017. – Nr 3. – P. 1-2 : fot. – ISSN 1857-4424.
(Vezi de asemenea Nr 971)

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFIE. ISTORIE


902/908 Arheologie. Preistorie. Vestigii culturale. Monografii regionale
902 Arheologie
1020. Vornic, Vlad. Descoperiri arheologice la Costeşti : [raionul Ialoveni] / Vlad Vornic,
Mircea Sula // Realităţi Culturale. – 2017. – Nr 3. – P. 6-7 : fot. – ISSN 1857-4424.

1021. Александрова, О. И. Реконструкция охотничьего вооружения культур позд-


ней поры верхнего палеолита и мезолита Северного Кавказа : (по материалам пещеры
Двойная) / О. И. Александрова, Е. В. Леонова // Stratum plus. – 2017. – Nr 1 :
Микролитический бум. – P. 255-270 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr.: p. 268-269. – ISSN 1608-9057.

1022. Археологические комплексы позднего палеолита стоянки Афонтова Го-


ра II : (по материалам раскопок 2014 года) / Деревянко А. П., Славинский, В. С. Цыбан-

115
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2017 ≡ Magazine article annals Nr 3-2017

ков А. А. [и др.] // Stratum plus. – 2017. – Nr 1 : Микролитический бум. – P. 175-199 : fig.,


tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 196-197. – ISSN 1608-9057.

1023. Грён, О. Оптимальное фуражирование или нет? Эвенкийский пример экс-


плуатации ресурсов / О. Грён // Stratum plus. – 2017. – Nr 1 : Микролитический бум. – P.
319-328 : fig. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 327-328. – ISSN 1608-
9057.

1024. Коваленко, С. И. О культурно-хронологической позиции финально-


мезолитических памятников в Пруто-Днестровском междуречье / С. И. Коваленко //
Stratum plus. – 2017. – Nr 1 : Микролитический бум. – P. 155-171 : fig., tab. – Rez.: lb.
rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 170-171. – ISSN 1608-9057.

1025. Колесник, А. В. Система расселения и сырьевые стратегии в верхнем па-


леолите Донбасса : [Украина] / А. В. Колесник // Stratum plus. – 2017. – Nr 1 :
Микролитический бум. – P. 245-253 : fig. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.:
p. 251-252. – ISSN 1608-9057.

1026. Коноваленко, М. В. Большой Салым 4 – новое мезолитическое поселение на


севере Западной Сибири : (первые результаты исследования) / М. В. Коноваленко, Ю.
В. Балуева, Ю. Б. Сериков // Stratum plus. – 2017. – Nr 1 : Микролитический бум. – P.
201-218 : fig. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 217. – ISSN 1608-9057.

1027. Лозовская, О. В. Исследование длиною в жизнь : [in memoriam : о раскопках


стоянки Замостье 2 русского исслед. Владимира Лозовского (1968-2015)] / О. В. Лозов-
ская, А. Н. Мазуркевич // Stratum plus. – 2017. – Nr 1 : Микролитический бум. – P. 17-23.
– Referinţe bibliogr.: p. 22. – ISSN 1608-9057.

1028. Лозовская, О. В. Список публикаций В. М. Лозовского : [русского археолога] /


О. В. Лозовская // Stratum plus. – 2017. – Nr 1 : Микролитический бум. – P. 25-37 : fot. –
ISSN 1608-9057.

1029. Ошибкина, С. В. Некоторые данные о детях охотников-собирателей эпохи


мезолита / С. В. Ошибкина // Stratum plus. – 2017. – Nr 1 : Микролитический бум. – P.
307-318 : fig. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 317. – ISSN 1608-9057.

1030. Синицына, Г. В. О хронологии и распространении свидерской культуры в


бассейне Верхневолжских озер / Г. В. Синицына, Е. А. Спиридонова // Stratum plus. –
2017. – Nr 1 : Микролитический бум. – P. 111-126 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr.: p. 123-125. – ISSN 1608-9057.

1031. Специфический способ подготовки зоны расщепления нуклеусов в


начальном верхнем палеолите Южной Сибири и Центральной Азии / В. С.
Славинский, Е. П. Рыбин, Н. Е. Белоусова [и др.] // Stratum plus. – 2017. – Nr 1 :
Микролитический бум. – P. 221-244 : fig. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.:
p. 241-243. – ISSN 1608-9057.

116
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1032. Цветкова, Н. А. Вкладышевое вооружение мезолита – раннего неолита


Верхневолжского Региона / Н. А. Цветкова // Stratum plus. – 2017. – Nr 1 :
Микролитический бум. – P. 127-153 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr.: p. 150-151. – ISSN 1608-9057.

903 Preistorie. Vestigii preistorice, artefacte, antichități


(Vezi Nr 1030)

904 Vestigii culturale ale diferitelor perioade istorice


1033. Бессуднов, А. Н. Геометрические микролиты эпох палеолита – энеолита на
памятниках Верхнего Дона / А. Н. Бессуднов, Р. В. Смольянинов, А. А. Свиридов //
Stratum plus. – 2017. – Nr 1 : Микролитический бум. – P. 291-303 : fig., tab. – Rez.: lb.
rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 299-301. – ISSN 1608-9057.

1034. Жилин, М. Г. Рубящие орудия из камня в мезолите Среднего Зауралья : (по


материалам стоянок Горбуновского торфяника) / М. Г. Жилин, Л. Л. Косинская, С. Н.
Савченко // Stratum plus. – 2017. – Nr 1 : Микролитический бум. – P. 271-290 : fig., tab. –
Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 288-289. – ISSN 1608-9057.

1035. Лисицын, С. Н. Экологический подход к периодизации финального палеоли-


та и раннего мезолита в Верхневолжском регионе / С. Н. Лисицын // Stratum plus. –
2017. – Nr 1 : Микролитический бум. – P. 59-110 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr.: p. 96-103. – ISSN 1608-9057.

1036. Позднепалеолитическая стоянка Елисеевичи 1: новые данные о возрас-


те и длительности существования / Г. А. Хлопачев, Ю. Н. Грибченко, М. Н. Кулькова
[и др.] / Stratum plus. – 2017. – Nr 1 : Микролитический бум. – P. 41-57 : fig., tab. – Rez.:
lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 56. – ISSN 1608-9057.

908 Monografii regionale. Studiul unei localități


1037. Obscaea, Аnnа. Kirilovka. Sătucul pe ruine = Кириловка. Скит на руинах : [raio-
nul Florești] / Анна Обская // Работай! & Отдыхай! – 2017. – Февр./Март (Nr 38). – P. 44-
45 : fot. – Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – ISSN 1857-0399.

1038. Голя, Анатолий. Куда поехать в межсезонье? : [отдых в разных странах ми-
ра] / Анатолий Голя // Работай! & Отдыхай! – 2017. – Февр./Март (Nr 38). – P. 22-26 : fot.
– ISSN 1857-0399.

1039. Закревский, Сергей. В гости к людоедам : [о-в Борнео, Малайзия] / Сергей


Закревский // Работай! & Отдыхай! – 2017. – Февр./Март (Nr 38). – P. 32-35 : fot. – ISSN
1857-0399.

117
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2017 ≡ Magazine article annals Nr 3-2017

1040. Синявская, Наталья. На зимовку – в Майами : [Флорида, США : записки пу-


тешественника] / Наталья Синявская // Работай! & Отдыхай! – 2017. – Февр./Март (Nr
38). – P. 28-31 : fot. – ISSN 1857-0399.

92 STUDII BIOGRAFICE. GENEALOGIE. HERALDICĂ. DRAPELE


929 Biografii și studii înrudite
Aport la ştiinţele juridice. – Vezi Nr 849.

Colesnic, Iurie. O efigie ce nu poate fi uitată. – Vezi Nr 1009.

Colesnic, Iurie. Surpriza unei bibliografii. – Vezi Nr 719.

Petrikov, Vladimir. Orientându-şi calea după stele. – Vezi Nr 942.

929.5 Genealogie
1041. Ciobanu, Tudor. Descendenţii lui Gheorghe Hâjdău armaşul într-un process de
judecată de la începutul secolului al XIX-lea / Tudor Ciobanu // Revista de Istorie a Moldovei.
– 2016. – Nr 4. – P. 102-113 : an. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1857-
2022.
(Vezi de asemenea Nr 731)
93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ
94(4/9) Istoria unor regiuni şi ţări din lumea modernă
1042. Corlăteanu-Granciuc, Silvia. Sesiunea ştiinţifică de comunicări "Cultură şi istorie
la Est de Carpaţi în perspectivă sud–est europeană : (secolele XVII-XX)" : Bucureşti, 16 sep-
tembrie 2016 / Silvia Corlăteanu-Granciuc // Revista de Istorie a Moldovei. – 2016. – Nr 4. –
P. 151-152. – ISSN 1857-2022.

1043. Nazaria, Sergiu. Reflectarea Conferinţei de la Yalta în istoriografia română: viziu-


nea realistă şi cea mitologică = Estimates of the Yalta Conference in the Romanian
hitoriography: a realistic vision and myths = Оценки Ялтинской конференции в румынской
историографии: реалистическое видение и мифы / Sergiu Nazaria, Mihai Sprînceană //
Relaţii Internaţionale Plus. – 2016. – Nr 2. – P. 55-67. – Tit. paral.: lb. rom., engl., rusă. –
Text: lb. rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 65-67 (64 tit.). – ISSN
1857-4440.

1044. Sclifos, Eugen-Tudor. Franţa, Rusia şi chestiunea sudului Basarabiei : (1856-


1857) / Eugen-Tudor Sclifos // Revista de Istorie a Moldovei. – 2016. – Nr 4. – P. 17-35. –
Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1857-2022.
(Vezi de asemenea Nr 1045, 1050)

94(478) Istoria Republicii Moldova

118
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1045. Bacalov, Sergiu. Din istoria relaţiilor moldo-finlandeze. Ajutorul financiar acordat
de nobilii basarabeni locuitorilor oraşului finlandez Fridrihsgam / Sergiu Bacalov // Revista de
Istorie a Moldovei. – 2016. – Nr 4. – P. 114-121 : an. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol.
– ISSN 1857-2022.

1046. Burlacu, Valentin. Impactul anului 1812 în istoriografie: între discursul identitar
românesc şi promovarea moldovenismului / Valentin Burlacu // Revista de Istorie a Moldovei.
– 2016. – Nr 4. – P. 58-90. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN
1857-2022.

1047. Chirtoagă, Ion. Aspecte din istoria satului Feşteliţa : [raionul Ştefan Vodă] / Ion
Chirtoagă // Revista de Istorie a Moldovei. – 2016. – Nr 4. – P. 136-145. – Referinţe bibliogr.
în notele de subsol. – ISSN 1857-2022.

1048. Eşanu, Andrei. Noi consideraţii privitoare la pierderea Chiliei şi Cetăţii Albe în
1484 : [reg. Odesa, Ucraina] / Andrei Eşanu, Valentina Eşanu // Revista de Istorie a Moldovei.
– 2016. – Nr 4. – P. 5-16. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN
1857-2022.

1049. Gorincioi, Iulia. Constantin Stere – mare personalitate în istoria gândirii politice
naţionale / Iulia Gorincioi, Valeriu Moşneaga // Moldoscopie. – 2017. – Nr 1. – P. 7-19. –
Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 18-19 (8 tit.). – ISSN 1812-2566.
(Vezi de asemenea Nr 803, 912, 1042, 1044, 1050)

94(498) Istoria României


1050. Gorgan, Ion. Întâlnirea de la Bălţi a reprezentantului familiei lui Constantin Stamati
cu regele României Mari – Ferdinand : [călătoria regelui şi a reginei Maria în Bucovina şi
Basarabia, 15-25 mai 1920] / Ion Gorgan // Viaţa Basarabiei. – 2017. – Nr 1. – P. 101-102 :
fot. – ISSN 2345-1629.
(Vezi de asemenea Nr 1043, 1046)

119
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2017 ≡ Magazine article annals Nr 3-2017

Index de nume la "Cronica articolelor de revistă" Nr 3-2017


Bumacov, Vasile 761
A Burlacu, Alexandru 1005
Adauji, Stela 899 Burlacu, Valentin 1046
Albu, Natalia 755 Butnaru, Tatiana 881, 1006
Alecsandri, Vasile 973 Buzatu, Radu 887
Aliyev, N. A. 888 C
Andreeva, Tatiana 790
Anton, Ion 730 Caciuc, Anatol 748, 761
Argint, Lucia 720 Calancea, Veronica 733
Arnăut, Constantin 903 Calina, Ludmila 882, 1007
Arseni, Alexandru 817, 821 Camilar, Eusebiu 975
Azizova, Gulnara 905 Canţer, Valeriu 709
Caruntu-Caraman, Livia 960-61
B Cataranciuc, Sergiu 887
Babâră, Nicanor (953) Cazacu, Vitalie 773
Bacal, Petru 911 Căpiţă, Ionel 918-19, 922, 981
Bacalov, Sergiu 1045 Căuş, Corina 903
Bacovia, George 974 Cârnaţ, Teodor 818
Badia, Adrian 833 Ceausu, Amalia Raluca 909
Bahnaru, Vasile 1000 Ceban, Alina 793
Balan, Andrei 850 Ceban, Vitalie 802
Banerjee, Abhijit 889 Cebotari, Diana 1001
Bararu, Cristina Maria 711 Cebotari, Svetlana 762
Barbei, Svetlana 726 Cebotari, Vladimir 851
Bălan, Eliade 916 Cereş, Irina 803
Bârcă, Constantin 917 Cereteu, Igor 718
Bârcă, Tache 977-78 Cernelev, Olga 862
Bârdan, Veaceslav 791, 815 Cernomoreţ, Sergiu 827
Bâzgu, Ion 919 Cernov, Piotr 894
Bejan, Ghenadie 825 Chirtoagă, Ion 1047
Belostecinic, Igor 800 Chiseliţa, Natalia 893
Beniuc, Valentin 860 Chitoroagă, Valentina 712
Bercu, Vlad 826 Chiţu, Svetlana 877
Berejan, Silviu (950) Cimpean, Anca Maria 909
Bernaz, Emilian P. 898 Cimpoi, Mihai 713
Beşleagă, Vladimir 979, 1011 Ciobani, Gheorghe Ch. 898
Bezviconîi, Gavriil (1009) Ciobanu, Andriana 875
Boca, Arsenie 744 Ciobanu, Cristina 920
Bolgarina, Elina 731 Ciobanu, Ion 753
Bordian, Elena 721 Ciobanu, Natalia 749, 904
Boreschievici, Bogdan 711 Ciobanu, Olga 852
Botnarciuc, Vasile 952 Ciobanu, Tatiana 769
Brovca, Ghenadie 708, 860 Ciobanu, Tudor 1041
Buburuz, Petru 737, 740 Ciocanu, Ion 953, 1008
Budurina-Goreacii, Carolina 861 Ciocoi, Oleg 921, 923
Bukhtoyarov, Sergey 891 Ciosovan, Olga 962
Bulat, Dumitru 928 Ciubotaru, Simion S. 719
Bulat, Eugenia 980 Cobîşenco, Ion 818
Bulat, Nicolae 945 Cocieru, Mariana 1002
Buliga, Valentina 748, 899-900 Codreanu, Alina 838

120
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Cogâlnicean, Nelea 982 Fonari, Victoria 1010


Colac, Tudor 946 Fortuna, Andrei 764
Colâbneac, Alexei 974-75, 996-97 Frumusachi, Ludmila 897
Colesnic, Iurie 719, 1009 Fulga, Veaceslav 909
Colesnic-Codreanca, Lidia 963 Furdui, Maria 724
Corcodel, Varvara Valentina 1008
Corghenci, Ludmila 722-23 G
Corlăteanu-Granciuc, Silvia 1042 Gabinschi, Marcu 959, 969-70
Cosniceanu, Maria 964 Gavrilov, Anatol 954
Costenco, Nicolai 983 Gherman, Oxana 1011
Costin, Iraida 1003 Ghicavii, Vitalii 906
Cotelnic, Ala 717 Ghinculov, Silvia 727
Cotelnic, Teodor 950, 965 Ghinjul, Cristina 903
Covaci, Mihai 868 Golovataia, Ludmila 805
Creangă, Ion 1003 Gorgan, Ion 1050
Crotenco, Irina 798 Gorincioi, Iulia 1049
Ctitor, Natalia 837 Graur, Anatol 776
Cuciureanu, Gheorghe 878 Gribincea, Alexandru 816
Curmei, Olesea 975 Gribincea, Tatiana 877
Cuzneţov, Alexandru 839 Grigoraș, Maria 867
D Grişciuc, Antonina 941
Grişciuc, Vitalie 941
Dadashova, Arzu 905 Groppa, Stanislav 904
Daniliuc, Aliona 816 Grosu, Gurie 1015
Dascal, Olga 715
Dănilă, Ioan 966 Grosu, Silvia 1015
Diavor, Mircea 804 Guedda, Lamine 890
Digori, Pavel 826 Gureu, Valeriu 822
Dinescu, Ovidiu-Manoel 840
Djebali, Smail 890 H
Doru, Ion 947 Harea, Sergiu 806
Druţă, Inga 951 Hâjdău, Gheorghe 1041
Druţă, Ion 1017
Dubina, Vitalie (728) I
Dulschi, Ion 710
Durbală, Anatol 948 Ignat, Elena 875
Durughean, Crina 984 Ilana, Ana 835
Ioviță, V. 1003
E Istrati, Simion 922
Iurco, Igor 807
Emelichev, Vladimir 891 Ivanov, Constantin 955
Enachi, Alexandra 914
Enachi, Ruxanda 775 J
Eremia, Anatol 967-68
Eşanu, Andrei 1048 Jeflea, Alexe 823
Eşanu, Valentina 1048 Jelescu, Petru 868
Jitari, Andrei 763
F
K
Fabian, Nicolae 1013
Filat, Cristina 841 Kalinnikova Magnusson, Lia 876
Filip, Angela 777 Kaliujka, N. S. 870
Filip, Iulian 1007 Kramar, Hanna 901

121
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2017 ≡ Magazine article annals Nr 3-2017

L Niculae, Alexandra 711


Novac, Adela 971
Landøy, Ane 727 Novac, Alexandra 844
Langa, Andrei 1012 Novac, Ștefan 844
Latif Hanna 885 Novak, O. 874
Lavric, Aurelian 750, 767
Lazarenko, Tatiana Nikolaevna 734 O
Listopad, А. А. 735
Lobanov, Natalia 812 Obscaea, Аnnа 1037
Loteanu, Emil 1005 Oceretnîi, Anastasia 746
Luchian, Ivan 777 Onceanu, Oxana 808
Luchin, Lilian 830 Onișcenko, N. P. 879
Lupu, Constantin 824 Osoianu, Vera 725, 729

M P

Madonici, Ion 945 Palladi, Tudor 1013


Magher, Marina 716 Pasat, Aurel Octavian 827
Malcoci, Ludmila 745 Pascaru, Eugenia 987
Mamadova, Farah 905 Paşcaneanu, Tudor 820
Mamiyeva, T. S. 888 Pavel, Vasile 956
Manolache, Constantin 865-66 Păscăluţă, Felicia 854
Manole, Aliona 939 Pătrunjel, Alina 957
Marin, Alexandra 792, 851 Pântea, Iurie 858, 863
Marin, Mariana 871 Pelih, Igor 915
Marinat, Alexei 1018 Percinschi, Natalia 793
Mateevici, Alexei 1006 Petrescu, Camil 1001
Maxim, Dumitru-Dan 985 Petrikov, Vladimir 942
Meeru Abrol 885 Petru, Arhiepiscop al Chişinăului, Mitropolit al
Metleaev, Valeriu (942) Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor 739
Milașevskaea, I. A. 872 Pintilei, Elena 726
Mirdarova, I. K. 873 Pîslaru, Natalia 966
Mogol, Natalia 842 Platon, Nicolae 799
Moisei, Andrei 843 Plăieşu, Raisa 1014
Molla Basir Ahamed 889 Plămădeală, Antonie 740
Moraru, Petru 914 Plotnic, Olesea 835
Moşneaga, Valeriu 1049 Pogoneţ, Galina 836
Moţpan, Carolina 819 Popa, Valentina 779
Munteanu, Andrei 895 Popadyuk, Oleh Yaroslavovytch 902
Munteanu, Victoria 831 Popescu, Laurenţiu 741
Mychkov, Vadzim 891 Popescu, Rodica 774
Prisac, Alexandru 853
N Prisacari, Cristina 988
Proca, Maria 764
Nagherneac, Anişoara 716 Prodan, Olimpia 948
Nazaria, Sergiu 1043 Pruteanu, Liuba 852
Neagu, Natalia 884 Puric, Dan 976
Nechit, Irina 986 Puşcariu, Sextil (951)
Nedelcea, Tudor 1004
Nedelcu, Vlad 832 R
Nederiţa, Alexandru 933
Negară, Ghenadie 778 Racu, Petru 728
Negruță, Ludmila 717 Rapp, Maria 731
Neofit Zăvorâtul, Sfânt din Cipru 742 Raţă, Victoria 989

122
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Repanovici, Angela 727 T


Repeşco, Vadim 892
Rezeanu, Paul 1004 Tabuncic, Sergiu 912
Robot, Alexandru 719 Tabunșcic, Olga 801
Rogac, Raisa 1015 Tafuni, Ovidiu 907
Romanciuc, Vasile 989 Tărîţă, Marius 732
Romandaş, Nicolae 855 Teleucă, Victor 1010, 1016
Roşca, Irina 809 Tentiuc, Elizaveta V. 898
Rotari, Dorina 1016 Tofan, Tatiana 768
Rusnac, Constantin 845 Topârceanu, George 1000
Rusnac, Vladimir 929 Tracz, Evan 729
Rusnac–Frăsineanu, Magdalena 1017 Trinca, Lilia 958
Rusu, Lucia 829 Trofăilă, Natalia 825
Rusu, Maria 810 Tuchilatu, Leonard 983, (1012)
Turchină, Tatiana 736
S
Ț
Sacovici, Vasilii 756
Safta, Vladimir 899 Ţurcanu, Andrei 999
Savin, Anatol 923 Ţuţu, Lavina 817
Sărătilă, Vlad 990 U
Sârbu, Antonina 941
Sârbu, Inga 1018 Urmaş, Diana 774
Sârbu, Ion 864 Usatîi, Agafia 893
Sclifos, Eugen-Tudor 1044 Usatîi, Valeriu Petru 995
Scoarţă, Maria 1019
Scripa, Tatiana 991 V
Serbinov, Angela 827 Vangheli, Spiridon 996
Shavarovskii, B. Z. 886 Varzari, Pantelimon 758
Sineavscaea, Natalia 743 Vasilcău, Traian (Traianus ) 994
Smâşleav, Anatol 883 Vieru, Grigore 821, 997, 1019
Sochirca, Alexei 825 Vieru, Liliana 880
Solcan, Alexandru 754 Vijay Kumar Bhar 885
Solomon, Oleg 770 Visternicean, Elena 910
Soroceanu, Nina 992, 1014 Vişniovaia, Tatiana 877
Spatari, Mariana 832 Volontir, Valerie 998
Spânu, Igor 824 Vornic, Vlad 1020
Sprînceană, Mihai 1043
Srăvoiu, Nicolae 924 Z
Stamati, Constantin 1050
Staver, Mihaela 714 Zabulică, Violeta 984
Stejaru, Selena 757 Zadainova, Snejana 715
Stici, Diana 774 А
Sula, Mircea 1020
Sulac, Nicolae (946) Александрова, О. И. 1021
Ананьев, Антон Михайлович 734
Ș
Б
Şacin, Sveatoslav 747
Şargu, Lilia 846 Базь, Виктор 813
Ştefănescu, Ion 993 Балабан, Сергей 780
Şubă, Alexandru 892 Балуева, Ю. В. 1026
Баринов, Игорь Игоревич 765
Басова, Ирина 781

123
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2017 ≡ Magazine article annals Nr 3-2017

Белоусова, Н. Е. 1031 Л
Бессуднов, А. Н. 1033
Борта, Мария 937 Лазаренко, Татяна Николаевна 734
Босас, Антанас 926 Лазарь, Игорь 786
Браниште, Галина 782 Левандовский, Н. 834
Буза, Святослав 938 Леонова, Е. В. 1021
Бэнэреску, Майя 857 Лисицын, С. Н. 1035
Листопад, А. А. 735
В Лиховид, Е. Р. 879
Лозовская, О. В. 1027
Васкауцан, Александр 794 Лозовский, В. М. 1027
Викол, Кармина 783
Волуца, Ион 936 М
Г Магдалюк, Сергей 932
Мазуркевич, А. Н. 1027
Герчиу, Алла 940 Малашевская, И. А. 872
Голя, Анатолий 751-52, 1038 Масанобу, Йошии 760
Горелова, Елена 795 Матвеев, Анатолий 796-97
Грён, О. 1023 Мирдарова, И. К. 873
Грибченко, Ю. Н. 1036 Мурса, Любовь 856
Гропа (Мицова), Людмила 784
Гуторов, Владимир А. 759 Н
Д Наврук, Илона 771, 783, 788, 814
Недерица, Александр 787
Давид, Адриана 908
Деревянко, А. П. 1022 О
Дружинина, Алена 940
Оксем, Олеся 913
Ж Олейник, Петр 772
Онищенко, Н. П. 879
Жилин, М. Г. 1034 Орехова, Инга 944
З Ошибкина, С. В. 1029

Закревский, Сергей 1039 П

И Паланчан, Алексей 913


Пейчев, Дмитрий 943
Иванов, Игорь 896, 908, 931, 935 Пересторонин, Евгений 795
Иванова, Татьяна 938
Р
К
Распе, Рудольф Эрих 972
Канарева, Валентина 857 Рыбин, Е. П. 1031
Калинникова Магнусcон, Лия 876
Карпусь, Людмила 935 С
Кауш-Цапу, Лилия 785 Савченко, С. Н. 1034
Коваленко, С. И. 1024 Сакович, Василий 859
Колесник, А. В. 1025 Свиридов, А. А. 1033
Коноваленко, М. В. 1026 Сериков, Ю. Б. 1026
Косинская, Л. Л. 1034 Сидоренко, Владимир 949
Кропанцева, Татьяна 760, 782, 857, 936-37, Синицына, Г. В. 1030
943-44 Синявская, Наталья 1040
Кулькова, М. Н. 1036 Славинский, А. А. 1031
Славинский, В. С. 1022

124
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Смольянинов, Р. В. 1033 Х
Сосна, Александру 847
Спиридонова, Е. А. 1030 Хлопачев, Г. А. 1036
Станишевский, Александр 848 Ц
Степанов, Георгий 766
Стыкалин, Александр 766 Цветкова, Н. А. 1032
Сырбу, Эдуард 811 Цессарский, Алексей 930
Цисюань Вей 869
У Цыбанков, A. A. 1022
Урсу, Наталья 931 Ч
Ф Чебану, Павел 949
Филип, Юрий 788 Чиреш, Елена 789, 934
Ш
Шеварднадзе, Э. А. 766
Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror articole sunt fişate în
"Cronica articolelor de revistă" Nr 3-2017

1. Alunelul. – 2017. – Nr 3. – ISSN 1857-4173


2. "a" MIC". – 2017. – Nr 3. – ISSN 1857-3770
3. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldovei. Matematica. – 2016. – Nr 3. – ISSN
1024-7696
4. Buletin de lingvistică. – 2016. – Nr 17. – ISSN 1857-1948
5. Conferinţă naţională cu participare internaţională "Evitarea sindromului burn-out în activitatea
profesională prin metoda Balint" : 16.03.2017 – 19.03.2017. – Chişinău, 2017. – [2017-581].
6. Contabilitate şi audit. – 2017. – Nr 3. – ISSN 1813-4408
7. Contribuţia tinerilor cercetători la dezvoltarea administraţiei publice : Materialele conferinţei
ştiinţifico-practice internaţionale, 24 februarie 2017, Chişinău. – Chişinău, 2017. – [2017-
686].
8. Economica. – 2017. – Nr 1. – ISSN 1810-9136
9. Grădiniţa Modernă. – 2017. – Nr 1. – ISSN 1857-4610
10. Intellectus. – 2016. – Nr 4. – ISSN 1810-7079
11. Învăţătorul Modern. – 2017. – Nr 2. – ISSN 1857-2820
12. Legea şi viaţa. – 2017. – Nr 3. – ISSN 1810-309X
13. Luminătorul. – 2016. – Nr 6.
14. Magazin bibliologic. – 2017. – Nr 1/2. – ISSN 1857-1476
15. Moldoscopie. – 2017. – Nr 1. – ISSN 1812-2566
16. Moldoveanca. – 2017. – Nr 1. – ISSN 1857-3053
17. Noi. – 2017. – Nr 3. – ISSN 1857-0798
18. Philologia. – 2016. – Sept./Dec. (Nr 5/6). – ISSN 1857-4300
19. Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 3. – ISSN 1857-0186
20. Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. – 2017. – Nr 1. – ISSN 1857-0224
21. Realităţi Culturale. – 2017. – Nr 3. – ISSN 1857-4424
22. Relaţii Internaţionale Plus. – 2016. – Nr 2. – ISSN 1857-4440
23. Republica Moldova în contextul noii arhitecturi de securitate regională : Materialele conferin-
ţei internaţionale, 15 mai 2015. – Chişinău, 2016. – [2017-563].
24. Revista de Istorie a Moldovei. – 2016. – Nr 4. – ISSN 1857-2022
25. Revista Naţională de Drept. – 2017. – Nr 3. – ISSN 1811-0770
26. Stratum plus. – 2017. – Nr 1 : Микролитический бум. – XIV вв. – ISSN 1608-9057

125
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2017 ≡ Magazine article annals Nr 3-2017

27. The Moldovan Medical Journal. – 2017. – Vol. 60, Nr 1. – ISSN 2537-6373
28. Vama. – 2017. – Nr 1. – ISSN 1857-2979
29. Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 3. – ISSN 1857-4505
30. Viaţa Basarabiei. – 2017. – Nr 1. – ISSN 2345-1629
31. Охотник и рыболов Молдовы. – 2017. – Nr 3. – ISSN 1857-4513
32. Работай! & Отдыхай! – 2017. – Февр./Март (Nr 38). – ISSN 1857-0399

126
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA ARTICOLELOR DE GAZE- NEWSPAPER ARTICLE ANNALSSE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2017
MARTIE NR 3 MURCH
(539-899)

0 ŞTIINŢĂ ŞI CUNOŞTINŢE. ORGANIZARE. ŞTIINŢA CALCULATOARELOR.


INFORMARE. DOCUMENTARE. BIBLIOLOGIE. INSTITUŢII. PUBLICAŢII
00 PROLEGOMENA. FUNDAMENTE ALE CUNOAȘTERII ȘI CULTURII. PROPEDEUTICĂ
001 Știință și cunoștințe în general. Organizarea muncii intelectuale
539. Manager celebru şi patriot : [65 de ani de la naşterea lui Gheorghe Duca, preşe-
dintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei] / Teodor Furdui, Mihai Cimpoi, Grigore Belostecinic
[et al.] // Literatura şi arta. – 2017. – 2 mar. – P. 6.

540. Savant cu viziuni de viitor : [65 de ani de la naşterea lui Gheorghe Duca, preşe-
dintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei] / Pavel Vlad, Isaac Bersuker, Aurelian Gulea [et al.]
// Literatura şi arta. – 2017. – 2 mar. – P. 7.

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor


541. Вызовы и решения в области IT-безопасности : [по материалам семина-
ра "Мошенничество, соответствие и информационная безопасность. Тенденции вызо-
вы", март 2017, Кишинэу] / материалы подготовила Татьяна Шикирлийская // Экономи-
ческое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 24 марта. – Р. 6.

004.7 Comunicații între calculatoare. Rețele de calculatoare


542. Planul de acţiuni pentru promovarea siguranţei pe Internet a copiilor şi ado-
lescenţilor, aprobat de Guvern : [pentru anii 2017-2020] // Dreptul. – 2017. – 24 mar. – P. 5.

06 ORGANIZAŢII ȘI ALTE TIPURI DE COOPERARE


070 Ziare. Presă
543. Bobână, Lidia. "Mă bucur când răsare o nouă zi" : [interviu cu L. Bobână, jurnalis-
tă] / interviu de Svetlana Corobceanu // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 17 mar. – P. 9.

544. Tamazlâcaru, Elena. Olimpicul Efim Josanu : [70 de ani de la naşterea jurnalistu-
lui] / Elena Tamazlâcaru // Literatura şi arta. – 2017. – 23 mar. – P. 7.

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
545. Păsat, Dumitru. A fi om printre oameni : [notiţe filosofice] / Dumitru Păsat // Făclia.
– 2017. – 3 mar. – P. 1.

127
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2017

546. Păsat, Dumitru. Dialogul : [notiţe filosofice] / Dumitru Păsat // Univers pedagogic
pro. – 2017. – 9 mar. – P. 8.

547. Păsat, Dumitru. Istoria Magister vitae : [notiţe filosofice] / Dumitru Păsat // Univers
pedagogic pro. – 2017. – 30 mar. – P. 8.

2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM. BISERICI ŞI CULTE CREŞTINE
548. Fuştei, Nicolae. Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni – activităţi la mănăstirea
Căpriana : [196 de ani de la trecerea în veşnicie a Mitropolitul Ortodox al Moldovei, de
Ekaterinoslav și Herson-Tavriceski, al Kievului și ulterior al Basarabiei (1746-1821)] / Nicolae
Fuştei // Curierul ortodox. – 2017. – 15 mar. – P. 6.

549. Ieremia (mitropolitul Gortinei şi Megapolei). Chemarea Mitropolitului Gortinei,


Ieremia, de întoarcere la etosul ortodox, la cunoaşterea şi conştientizarea chemării noastre
de creştini ortodocşi, ferindu-ne de zeloţii dezbinători care "nu pun accent pe pocăinţă, rugă-
ciune şi asceză" / Ieremia, Mitropolitul Gortinei şi Megapolei // Curierul ortodox. – 2017. – 15
mar. – P. 8.

550. Moşin, Octavian. Biserica mai este vie prin vârstnicii săi : [despre fenomenul de
îmbătrânire a enoriaşilor] / preot Octavian Moşin // Literatura şi arta. – 2017. – 16 mar. – P. 3.

551. Moşin, Octavian. Despre traiul decent, sau Ai cui cetăţeni vrem să fim / preot Oc-
tavian Moşin // Literatura şi arta. – 2017. – 23 mar. – P. 3.

552. Moşin, Octavian. Postul nu ucide omul, ci răul din el / Octavian Moşin // Literatura
şi arta. – 2017. – 2 mar. – P. 3.

553. Moşin, Octavian. Se zămislesc copii în post? / preot Octavian Moşin // Literatura
şi arta. – 2017. – 9 mar. – P. 3.

554. Stănilă, Moni. Postul – pregătirea pentru judecată (1, 2) : [din învăţăturile teologu-
lui ortodox român, părintelui prof. Ioan Ică jr.] / Moni Stănilă // Timpul. – 2017. – 24, 31 mar. –
P. 14.

555. Sturza, Alexandru. Studii religioase, morale și istorice = (Etudes religieuses,


morales et historiques) : [fragm.] / Alexandru Sturza ; trad. în lb. rom. de Nicolae Fuștei //
Curierul ortodox. – 2017. – 15 mar. – P. 7. – Conține: Studiul al 21-lea. Continuarea aceleiaşi
teme şi concluzii. – Contin. Începutul : 17 sept. 2015

556. Tofană, Stelian. "Am vrut să le transmit tinerilor să facă pasul spre căsătoria creş-
tină, apărându-i valorile" : Interviu cu preotul, prof. univ., dr. S. Tofană de la Facultatea de
Teologie Ortodoxă a Universităţii "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca / interviu de Victoria Popa //
Jurnal de Chişinău. – 2017. – 10 mar. – P. 9.

128
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

27-23 Biblia
557. Stănilă, Moni. Femeia – fiinţă unică : [pe marginea lucrărilor conf. "Femeia – Ma-
mă" – fiinţă unică? Ce ne spune Biblia?", 7 mar. 2017, Chişinău] / Moni Stănilă // Timpul. –
2017. – 17 mar. – P. 14.

3 ŞTIINŢE SOCIALE
32 POLITICĂ
323 Afaceri interne. Politică internă
323(100-87) Politica internă a ţărilor de peste hotare
(Vezi Nr 565-66, 572, 576, 583-584)
323(478) Politica internă a Republicii Moldova
558. Cerba, Valeriu. "Putin respectă integritatea teritorială a RM în aceeaşi măsură în
care Dodon ne apără neutralitatea" : [despre conflictul transnistrean în context intern. : inter-
viu cu V. Cerba, colonel de poliţie, dr. în drept şi prorector la Universitatea de Studii Europene
din Moldova] / consemnare: Pavel Păduraru // Timpul. – 2017. – 3 mar. – P. 12-13.

559. Ciobanu, Mircea V. Artistul şi puterea / Mircea V. Ciobanu // Jurnal de Chişinău. –


2017. – 31 mar. – P. 7. – (A-politice).

560. Ciobanu, Mircea V. Prohodul : [despre modif. la Codul electoral] / Mircea V. Cio-
banu // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 17 mar. – P. 7. – (A-politice).

561. Ciubotaru, Adrian. Despre moldovenii care nu ştiu ce fac : [context soc.-pol.] /
Adrian Ciubotaru // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 31 mar. – P. 6. – (Recurs la metodă).

562. Ciubotaru, Adrian. Ispita uninominală : [despre proiectul Partidului Democrat din
Moldova privind schimbarea sistemului electoral] / Adrian Ciubotaru // Jurnal de Chişinău. –
2017. – 10 mar. – P. 6. – (Recurs la metodă).

563. Ciubotaru, Adrian. Republica Moldova. Anul o mie (2) / Adrian Ciubotaru // Jurnal
de Chişinău. – 2017. – 3 mar. – P. 6. – (Recurs la metodă). – Art. 1 : 24 febr.

564. Ciurea, Corneliu. Adevărul despre votul uninominal, sau Scutelnicii politicii de pe
Bîc : [despre iniţiativa Partidului Democrat din Moldova privind sistemul electoral] / Corneliu
Ciurea // Săptămîna. – 2017. – 10 mar. – P. 5.

565. Ciutac, Ion. Sfatul Ţării şi clasa politică după independenţă : [despre reîntregirea
Moldovei cu România] / Ion Ciutac // Literatura şi arta. – 2017. – 23 mar. – P. 1.

566. Dabija, Nicolae. Dincoace de dincolo : [despre reunirea Moldovei cu România] /


Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2017. – 30 mar. – P. 1. +323(100-87)

129
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2017

567. Dodon, Igor. Preşedintele Republicii Moldova Igor Dodon a propus crearea unei
platforme publice de dialog pentru conciliere naţională : [adresare] / Igor Dodon // Săptămîna.
– 2017. – 3 mar. – P. 4.

568. Dragalin, Elena. "E de râsul găinilor cum guvernarea ne cheamă acasă" : Interviu
cu E. Dragalin, preşedinta Asociaţiei "Moldova AID" din SUA / pentru conformitate: Aliona
Ciurcă // Ziarul de gardă. – 2017. – 23 mar. – P. 10-11.

569. Dulgheru, Valeriu. Marele eşec al intelectualilor : [aspecte soc.-pol.] / Valeriu Dul-
gheru // Literatura şi arta. – 2017. – 9 mar. – P. 3.

570. Dulgheru, Valeriu. Reunirea: de la idealism la pragmatism : [a Moldovei cu Ro-


mânia] / Valeriu Dulgheru // Literatura şi arta. – 2017. – 30 mar. – P. 2.

571. Erizanu, Gheorghe. Bacul, poliţiştii şi Arhiva Naţională : [aspecte soc.-pol.] / Ghe-
orghe Erizanu // Ziarul de gardă. – 2017. – 30 mar. – P. 8.

572. Ghimpu, Mihai. Cea mai scurtă cale spre bunăstare şi siguranţă : [despre Unirea
Rep. Moldova cu România : interviu cu M. Ghimpu, preşedintele Partidului Liberal din Moldo-
va] / interviu de Andrei Moroşanu // Literatura şi arta. – 2017. – 23 mar. – P. 2.

573. Greceanîi, Zinaida. Zinaida Greceanîi: poporul trebuie să fie arbitru în confrunta-
rea dintre politicienii din Moldova : [interviu acordat Agenţiei TASS de către preşedintele
Partidului Socialiştilor din Rep. Moldova] / interviu de Valeriu Demideţchi // Socialiştii. – 2017.
– Nr 4/6. – P. 2 ; Социалисты. – 2017. – Nr 4/6. – Р. 2.

574. Grosu, Aneta. De ce Diaspora nu va avea deputatul său : [pe marginea campaniei
de promovare a votului uninominal] / Aneta Grosu // Ziarul de gardă. – 2017. – 30 mar. – P. 8.
– Idem în lb. rusă. – 2017. - 31 марта. – Р. 2.

575. Josu, Nina. Despre nevoile noastre şi votul uninominal : [aspecte soc.-pol.] / Nina
Josu // Literatura şi arta. – 2017. – 23 mar. – P. 3.

576. Mândâcanu, Virgil. Omul Unirii implicat întru reîntregirea Ţării : [despre reunirea
Rep. Moldova cu România] / Virgil Mândâcanu, Daniela Vacarciuc // Timpul. – 2017. – 3 mar.
– P. 21.

577. Mîndîcanu, Ala. Sistemele electorale şi diaspora / Ala Mîndîcanu // Timpul. –


2017. – 17 mar. – P. 12. – Conţine: Cine poate vorbi în numele Diasporei ; Sisteme electorale
; De ce modificarea sistemului electoral este astăzi un lucru necesar? ; Despre deputaţii din
partea Diasporei.

578. Nicu, Dan. De parcă nici usturoi n-ai mâncat, nici gura nu-ţi miroase : [aspecte
soc.-pol.] / Dan Nicu // Timpul. – 2017. – 3 mar. – P. 15.

130
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

579. Nicu, Dan. Scrisoare deschisă pentru liderii Opoziţiei stataliste : [prind reunirea
Rep. Moldova cu România] / Dan Nicu // Timpul. – 2017. – 10 mar. – P. 11.

580. Patraş, Mihai. Alegerile parlamentare pe baza selectării celor mai buni – principa-
la condiţie de prosperare a unei entităţi statale / Mihai Patraş // Literatura şi arta. – 2017. – 16
mar. – P. 3.

581. Popa, Iulius. Uninominalul: pro şi contra : [despre sistemul nou electoral] / Iulius
Popa // Literatura şi arta. – 2017. – 23 mar. – P. 1.

582. Popa, Iulius. Pe drumul anilor-lumină : [aspecte soc.-pol.] / Iulius Popa // Literatu-
ra şi arta. – 2017. – 2 mar. – P. 3.

583. Reniţă, Alecu. Înnobilaţi-vă viaţa cu idealul Unirii! : [interviu cu A. Reniţă, ecolo-
gist, deputat în primul Parlament al Rep. Moldova] / consemnare: Irina Tabaranu // Timpul. –
2017. – 10 mar. – P. 21.

584. Sîrbu, Ana. Geometria Unirii : [despre reîntregirea Rep. Moldova cu România] /
Ana Sîrbu // Literatura şi arta. – 2017. – 23 mar. – P. 3.

585. Stati, Vasile. Cine a dezbinat Republica Moldova? : [aspecte soc.-pol.] / Vasile
Stati // Moldova suverană. – 2017. – 21, 22 mar.

586. Ţâcu, Octavian. Votul tău, deputatul meu : [despre campania de promovare a vo-
tului uninominal pentru alegerile parlamentare] / Octavian Ţâcu // Timpul. – 2017. – 17 mar. –
P. 6.

587. Додон, Игорь. Президент Игорь Додон представил инициативу создания


платформы социального диалога для национального примирения : [обращение прези-
дента Респ. Молдова к согражданам] / Игорь Додон // Экономическое обозрение "Логос-
пресс". – 2017. – 3 марта. – Р. 12.

588. Мокану, Сержиу. Сержиу Мокану: "Имидж Плахотнюка настолько плох, что
если бы действительно хотели одномандатную систему – предложить это должен кто-
то другой" : [интервью с лидером партии "Народное движение "Антимафия", депутатом
парламента Молдовы в 1994-2001 гг.] / записала Марина Тимотин // Молдавские ведо-
мости. – 2017. – 17 марта. – Р. 3.

589. Нантой, Оазу. "Несколько лет назад я предложил, чтобы на входе в здание
Парламента была вывешена политическая Камасутра и тарифы" : Интервью с О. Нан-
той, полит. аналитиком / беседу вела Алена Чуркэ // Ziarul de gardă. – 2017. – 10 марта.
– P. 8. – Рус. версия.

590. Осталеп, Валерий. Валерий Осталеп: "У наших властей есть еще целый год
для глупостей" : [интервью с дир. Института дипломатических исследований и проблем

131
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2017

безопасности] / записала Елена Ройтбурд // MK KH World Weekly. – 2017. – 16-22 марта.


– Р. 3.

591. Плугару, Анатолий. Анатолий Плугару: "Никогда не пойму, как можно празд-
новать день оккупации своей родины" : [обществ.-полит. аспекты : интервью с экс-
главой Министерства национальной безопасности, экс-вице-министром иностр. дел] /
записал Александр Токарский // MK KH World Weekly. – 2017. – 30 марта – 5 апр. – Р. 2.

592. Ткач, Сергей. Театр марионеток Карабаса-Барабаса: Плахотнюк собирается


"непорочно зачать" новый политический класс : [о кампании Демократической партии
Молдовы по реформированию избират. системы] / Сергей Ткач // Молдавские ведомо-
сти. – 2017. – 10 марта. – Р. 2.

593. Тулбуре, Алексей. Тулбуре: Реформа избирательной системы в вопросах и


ответах : [об инициативе Демократической партии Молдовы по внедрению мажоритар-
ной системы голосования] / Алексей Тулбуре // Молдавские ведомости. – 2017. – 17
марта. – Р. 4.

594. Урекян, Серафим. Серафим Урекян: "Благодаря Снегуру и Дьякову… Воро-


нин на восемь лет стал абсолютным диктатором" : интервью с экс-примаром мун. Ки-
шинэу / записал Александр Токарский // MK KH World Weekly. – 2017. – 2-8 мар. – Р. 2.
(Vezi de asemenea Nr 604, 642)

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Activitate internațională. Politică externă


595. Ciubotaru, Adrian. Jean-Claude Juncker şi cutia lui de viteze (1, 2) : [despre dez-
voltarea ulterioară a Uniunii Europene] / Adrian Ciubotaru // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 17,
24 mar. – P. 6. – (Recurs la metodă).

596. Tamazlâcaru, Elena. La o cafea cu Excelenţa Sa : [Daniel Ioniţă, Ambasadorul


Romţniei în Rep. Moldova] / Elena Tamazlâcaru // Literatura şi arta. – 2017. – 2 mar. – P. 2.

597. Untilă, Veaceslav. Uniunea Europeană îşi va asigura propria apărare : [despre
crearea pe termen scurt a capacităţii militare de planificare în cadrul Statului Major al Uniunii
Europene la Bruxelles] / Veaceslav Untilă // Timpul. – 2017. – 17 mar. – P. 10.

598. Vagogne, Pascal. Răul universal are un nume – corupţia : [interviu cu Excelenţa
Sa P. Vagogne, Ambasadorul Franţei în Rep. Moldova] / consemnare: cor. ziar. // Ziarul de
gardă. – 2017. – 9 mar. – P. 10-11; Idem în lb. rusă. – 2017. – 24 mar. – P. 8.

599. Менюк, Николай. Джульетто Кьеза: "Бороться за вхождение в ЕС в его ны-


нешнем виде как минимум недальновидно" : [по материалам беседы с итал. журнали-
стом, политиком, экс-депутатом Европарламента в рамках передачи "Пятница с Анато-
лием Голя" на телеканале "РТР Молдова"] / Николай Менюк // Молдавские ведомости. –
2017. – 31 марта. – Р. 3, 11.

132
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


600. Bumacov, Vasile. "Nimeni nu merge la odihnă într-o ţară ca să vadă mutre înăcri-
te" : [interviu cu V. Bumacov, ambasadorul Rep. Moldova în Japonia] / consemnare: Dorin
Galben // Timpul. – 2017. – 31 mar. – P. 16-17.

601. Dodon, Igor. Igor Dodon: "Haideţi să ne aşezăm la masa de negocieri – Bruxelle-
sul, Moscova, Chişinăul, şi să ne clarificăm" : [interviu acordat de către preşedintele Rep.
Moldova postului radio Europa Liberă] // Socialiştii. – 2017. – Nr 4/6. – P. 20-23 ;
Социалисты. – 2017. – Nr 4/6. – Р. 20-23.
(Vezi de asemenea Nr 558)

328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne


602. Bătrîncea, Vlad. Pentru "furtul secolului" poartă răspundere toată guvernarea, cei
ce au condus această ţară : Discursul deputatului în Parlament privind iniţiativa Preşedintelui
Rep. Moldova de a anula "legea miliardului" / Vlad Bătrîncea // Moldova suverană. – 2017. –
14 mar.
329 Partide şi mişcări politice
329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova
603. Păduraru, Pavel. Trădătorii : [în interiorul partidelor politice] / Pavel Păduraru //
Timpul. – 2017. – 31 mar. – P. 11.

604. Reidman, Oleg. Sarcina PCRM – de a arăta adevărata stare de lucruri din ţară :
[discursul secretarului pe probleme soc.-econ. al Partidului Comuniştilor din Rep. Moldova în
cadrul Plenarei a 2-a a Comitetului Central, 4 mar. 2017, Chişinău] / Oleg Reidman // Comu-
nistul. – 2017. – 10 mar. – P. 4-7 ; Коммунист. – 2017. – 10 марта. – Р. 4-7.

605. Voronin, Vladimir. Consolidăm rîndurile! : [extrase din discursul preşedintelui Par-
tidului Comuniştilor din Rep. Moldova în cadrul Plenarei a 2-a a Comitetului Central, 4 mar.
2017, Chişinău] / Vladimir Voronin // Comunistul. – 2017. – 10 mar. – P. 11 ; Коммунист. –
2017. – 10 марта. – Р. 11.

606. Voronin, Vladimir. Vladimir Voronin: "Mai bine alegeri anticipate decît referendu-
murile propuse" : Interviu acordat portalului "Tribuna" de către preşedintele Partidului
Сomuniştilor din Rep. Moldova / consemnare: Andriana Cheptine // Comunistul. – 2017. – 31
mar. – P. 4-5 ; Коммунист. – 2017. – 31 марта. – Р. 4-5.

607. Тимотин, Марина. Съезд "Нашей партии" высказался категорически против


реформы избирательного законодательства : [по материалам V-го внеочеред. Съезда
"Нашей партии", 18 марта 2017, Кишинэу] / Марина Тимотин // Молдавские ведомости. –
2017. – 24 марта. – Р. 2.
(Vezi de asemenea Nr 564, 592)

133
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2017

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
608. Budza, Oleg. Oleg Budza: Sunt sigur că, în curând, mulţu patroni vor ieşi din eco-
nomia informală : [interviu cu preşedintele Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldo-
va] / pagină realizată de Ion Moldovanu ; fot.: Nicu Bînzari // Vocea poporului. – 2017. – 24
mar. – P. 6. – Idem în lb. rusă.

609. Hadârcă, Natalia. O ţară în care nu se achită impozitele cuvenite nu are viitor : [pe
marginea lucrărilor Plenarei a 2-a a Consiliului Federaţiei Sindicatelor Transportatorilor şi
Drumarilor din Rep. Moldova, mar. 2017, Chişinău] / Natalia Hadârcă // Vocea poporului. –
2017. – 17 mar. – P. 8. – Idem în lb. rusă. +336

610. Pocaznoi, Ion. Angajaţii din învăţământ au devenit cerşetori umili : [despre nego-
cierile privind salarizarea cadrelor didactice dintre Federaţia Sindicală a Educaţiei şi Ştiinţei
din Rep. Moldova şi Guvernul Rep. Moldova] / Ion Pocaznoi // Făclia. – 2017. – 31 mar. – P.
3. – (Supl. "Lumina" ; Nr 1).

611. Roşcovanu, Eugen. Locurile de muncă şi problemele cu care se confruntă micul


business / Eugen Roşcovanu // Vocea poporului. – 2017. – 3 mar. – P. 9. – Idem în lb. rusă.

612. Sânchetru, Victor. De ce au fost suspendate negocierile? : [dintre Federaţia Sin-


dicală a Educaţiei şi Ştiinţei din Rep. Moldova şi Guvernul Rep. Moldova] / Victor Sânchetru //
Făclia. – 2017. – 31 mar. – P. 3. – (Supl. "Lumina" ; Nr 1).
(Vezi de asemenea Nr 652)

332 Economie regională. Economie teritorială. Economia fondului funciar. Economia


fondului de locuințe (fondului imobiliar)
613. Глазова, Татьяна. Земельный рынок в простое : [в мун. Кишинэу : по итогам
2016 г.] / Татьяна Глазова // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 10 мар-
та. – Р. 10.
336 Finanţe
614. Такий, Александр. Стимул для срочных депозитов : [о гарантир. банков. де-
позитах граждан] / Александр Такий // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017.
– 31 марта. – Р. 5.

615. Чеботарь, Сергей. Качество активов банков – отражение экономической си-


туации в Молдове / Сергей Чеботарь // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017.
– 3 марта. – Р. 5.

616. Шикирлийская, Татьяна. Концепт с "неясным" статусом : [мнения экспертов


о проекте концепции Налогового кодекса : Виорела Дандара, пред. Ассоциации про-
фессиональных бухгалтеров и аудиторов Респ. Молдова, Иона Присэкару, экс-нач.
Главной государственной налоговой инспекции, Лилианы Агарковой, эксперт] / Татьяна
Шикирлийская // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 31 марта. – Р. 13.

134
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

617. Шикирлийская, Татьяна. Эффективность и справедливость: концепция на-


логовой реформы : [по материалам беседы с экс-министром финансов Валериу Кицан]
/ Татьяна Шикирлийская // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 17 марта.
– Р. 6.
(Vezi de asemenea Nr 609)

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova
618. Carasiucenco, Georgeta. Statul trebuie să creeze cetăţenilor condiţii pentru alte
surse de venit : [prognoze pentru anii 2017-2020 al Ministerului Economiei : opiniile lui Stas
Madan, şeful Departamentului studii de piaţă şi cercetări în cadrul grupului Business
Intelligent Services, şi Veaceslav Ioniţă, expert la Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative
Sociale "Viitorul"] / Georgeta Carasiucenco // Timpul. – 2017. – 17 mar. – P. 15.

619. Барбалат, Думитру. Госимущество: что осталось после 24 лет приватизации


и кто этим управляет : [аспекты эффективности управления] / Думитру Барбалат //
Молдавские ведомости. – 2017. – 31 марта. – Р. 10.

620. Горелова, Елена. Вся власть – Советам! : [о деятельности Экономического


совета при президенте Респ. Молдова : интервью с советником президента Респ. Мол-
дова по экон. вопр. Е. Гореловой] / записала Ирина Коваленко // Экономическое обо-
зрение "Логос-пресс". – 2017. – 31 марта. – Р. 12.

621. Ионицэ, Вячеслав. Вячеслав Ионицэ: "74 процента населения – в треуголь-


нике отчаяния: маленькая зарплата, кризисная ситуация" : [интервью с экспертом Ин-
ститута развития и социальных инициатив "Viitorul"] / подготовил Николай Менюк //
Молдавские ведомости. – 2017. – 3 марта. – Р. 4.

622. Коваленко, Ирина. Экономика ожиданий : [о макроэкон. показателях за 2016


г. : по материалам беседы с дир. Центра стратегических исследований и реформ Гали-
ной Шеларь] / Ирина Коваленко // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 17
марта. – Р. 12.

623. Маценко, Ирина. Район Кэлэрашь: большие деньги и большие люди : [аспек-
ты экон. развития] / Ирина Маценко // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017.
– 31 марта. – Р. 4-5.
(Vezi de asemenea Nr 652)

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.1 Probleme generale ale comerţului. Piaţă
624. Епураш, Наталья. "Унгень-бизнес" удерживает лидерство среди СЭЗ Мол-
довы : [интервью с гл. администратором зоны свободного предпринимательства] / ин-
тервью вел Дмитрий Калак // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 24
марта. – Р. 7.

135
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2017

625. Коваленко, Ирина. У Совета конкуренции юбилей и много работы : [по мате-
риалам междунар. конф., приуроченной к 10-летнему юбилею Совета по конкуренции
Респ. Молдова, март 2017, Кишинэу] / Ирина Коваленко // Экономическое обозрение
"Логос-пресс". – 2017. – 24 марта. – Р. 12.
(Vezi de asemenea Nr 738)

339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional


626. Таран, Ангелина. Шанс, который надо использовать : [об экспорте молд. вин
в Рос. Федерацию] / Ангелина Таран // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017.
– 10 марта. – Р. 17.

627. Фомин, Игорь. В Киеве попытались реанимировать ГУАМ : [о подписании


протокола о мерах по созданию зоны свободной торговли и об упрощении тамож. про-
цедур странами, вход. в Организацию за демократию и экономическое развитие ГУАМ,
27 марта 2017, Киев] / Игорь Фомин // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017.
– 31 марта. – Р. 8.

628. Фомин, Игорь. Совместный контроль: блокада или наведение порядка? : [о


проблеме контроля за движением товаров через молд.-укр. границу по приднестров.
сегменту] / Игорь Фомин // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 24 марта.
– Р. 8. +339.9

629. Экспорт вышел из пике : [об итогах экспорта алкогол. продукции в 2016 г.] /
материалы подготовила Ангелина Таран // Экономическое обозрение "Логос-пресс". –
2017. – 24 марта. – Р. 17.

339.7 Finanţe internaţionale


630. Koss, Alexander. "Pentru investitori contează foarte mult stabilitatea normelor-
cadru de activitate a economiei fixate la nivel legislativ şi aplicate în mod real" : Interviu cu A.
Koss, preşedintele Asociaţiei investitorilor străini din Moldova FIA / consemnare: cor. ziar. //
Săptămîna. – 2017. – 3 mar. – P. 6-7.

631. Popa, Victoria. Obligaţi să revigoreze sistemul bancar : [despre creditul Fondului
Monetar Internaţional pentru Rep. Moldova : pe marginea discuţiei cu Veaceslav Ioniţă, ex-
pertul Institutului pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale "Viitorul", Veaceslav Negruţă, ex-
ministrul Finanţelor, şi Sergiu Gaibu, economist] / Victoria Popa // Jurnal de Chişinău. – 2017.
– 3 mar. – P. 4.

632. Коваленко, Ирина. Бизнесу – четкие правила игры! : [о проекте Всемирного


банка "Реформа инвестиционного климата в Молдове"] / Ирина Коваленко // Экономи-
ческое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 10 марта. – Р. 12.

136
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

339.9 Economia internaţională în general. Relaţii economice internaţionale.


Economie globală
633. Мадан, Станислав. Что произошло бы, если… или Чем хорошо DCFTA : [о
функционировании Соглашения об углубленной и всеобъемлющей свободной торговле
Респ. Молдова с Европейским Союзом] / Станислав Мадан // Экономическое обозрение
"Логос-пресс". – 2017. – 31 марта. – Р. 16.

634. Мамулаишвили, Заза. Инвестиции в нефть и газ : [о разведке и последую-


щей добыче углеводородов на юге Молдовы : интервью с президентом амер. кампании
"Frontera Resources" З. Мамулаишвили] / записал Сергей Моисеев // Экономическое
обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 31 марта. – Р. 7.
(Vezi de asemenea Nr 627-28)

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
635. Cibuc, Angela. Cum apreciază Curtea Constituţională calitatea şi claritatea legii /
Angela Cibuc // Dreptul. – 2017. – 3 mar. – P. 4.

636. Ciobanu, Mircea V. Dodon, contrabandistul : [pe marginea informaţiilor din surse-
le ruseşti despre vizitele lui Igor Dodon, preşedintele Rep. Moldova, la Moscova] / Mircea V.
Ciobanu // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 24 mar. – P. 7. – (A-politice).

637. Dodon, Igor. 100 de zile în calitate de Preşedinte al R. Moldova. Ce ne-a reuşit în
această perioadă : [despre realizarea angajamentelor politice] / Igor Dodon // Moldova suve-
rană. – 2017. – 31 mar.

638. Puşcaş, Victor. În aşteptarea alegerilor parlamentare: între eroare şi mit : [despre
schimbarea sistemului electoral] / Victor Puşcaş // Ziarul de gardă. – 2017. – 23 mar. – P. 8.

639. Respectarea drepturilor omului în Republica Moldova în anul 2016: Dreptul la un


proces echitabil / cor. ziar. // Dreptul. – 2017. – 3 mar. – P. 3.

640. Respectarea drepturilor omului în Republica Moldova în anul 2016: Contribu-


irea la perfecţionarea legislaţiei : [din activitatea Instituţiei Ombudsmanului în anul 2016] /
cor. gaz. // Dreptul. – 2017. – 17 mar. – P. 5.

641. Respectarea drepturilor omului în Republica Moldova în anul 2016: Egalita-


tea în faţa legii şi a autorităţilor publice : [pe marginea comunicatului Oficiului Avocatul
Poporului] / cor. gaz. // Dreptul. – 2017. – 24 mar. – P. 4.

642. Додон, Игорь. Додон подвел итоги первых ста дней своего президентства :
[выступление президента Респ. Молдова на пресс-конф., приуроченной к завершению
перв. ста дней работы в качестве главы государства, 28 марта 2017] / Игорь Додон //
Молдавские ведомости. – 2017. – 31 марта. – Р. 2 ; MK KH World Weekly. – 2017. – 30

137
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2017

марта – 5 апр. – Р. 4 ; Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 31 марта. – Р.


15.
343 Drept penal. Infracțiuni penale
643. Alburov, Gheorghi. "Nu exclud că miliardele au fost scoase chiar de FSB" : Inter-
viu cu Gh. Alburov, colaborator al Fondului de combatere a corupţiei din Rusia, coautor al
anchetelor despre "imperiul ascuns" al premierului rus Dmitri Medvedev / interviu de Ilie
Gulca // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 31 mar. – P. 5.

644. Filat, Vlad. "Acum văd lucrurile numai pe interior" : Interviu cu deţinutul V. Filat,
ex-premier, ex-preşedinte al Partidului Liberal Democrat din Moldova / consemnare: cor. gaz.
// Jurnal de Chişinău. – 2017. – 31 mar. – P. 7.

645. Morari, Viorel. Judecătorii fac ce vor, nu ce trebuie : [interviu cu V. Morari, şeful
Procuraturii Anticorupţie] / consemnare: Lia Ciutac // Timpul. – 2017. – 10 mar. – P. 8-9.

646. Munteanu, Victoria. Legitima apărare. Condiţii privitoare la atac : [pe marginea
prevederilor Codului penal al Rep. Moldova] / Victoria Munteanu // Dreptul. – 2017. – 3 mar. –
P. 5.

647. Propuneri de modificări legislative întru intervenţia operativă privind stabili-


rea locului aflării minorilor dispăruţi : [pe marginea proiectului de lege] / cor. gaz. // Drep-
tul. – 2017. – 17 mar. – P. 5.

648. Коваленко, Ирина. "Тюремная экономика" и стандарты ЕС : [по материалам


беседы с нач. Управления генеральной инспекции и анализа Департамента пенитенци-
арных учреждений Владимиром Кожокару] / Ирина Коваленко // Экономическое обозре-
ние "Логос-пресс". – 2017. – 3 марта. – Р. 9.
(Vezi de asemenea Nr 602)

347 Drept civil


347.7 Drept comercial. Dreptul societăţilor comerciale
649. Нетцер, Антонида. "Арбитраж подходит для разрешения коммерческих спо-
ров всех уровней" : [интервью с арбитраж. менеджером при Немецкой институции по
арбитражному делу, д-ром А. Нетцер] / записал кор. газ // Экономическое обозрение
"Логос-пресс". – 2017. – 17 марта. – Р. 14.

347.9 Procedură legală. Personal judiciar şi organizare judiciară


650. Moşneag, Victor. Bilanţul justiţiei : [pe marginea lucrărilor Adunării Gen. a Jude-
cătorilor, 3 mar. 2017, Chişinău] / Victor Moşneag // Ziarul de gardă. – 2017. – 9 mar. – P. 6.

651. Prima conferinţă naţională a experţilor judiciari din Republica Moldova : [pe
marginea lucrărilor conf., mar. 2017, Chişinău] / cor. gaz. // Dreptul. – 2017. – 17 mar. – P. 1.
(Vezi de asemenea Nr 649)

349 Ramuri speciale ale dreptului. Alte probleme de drept

138
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

349.2 Dreptul muncii


652. Sainciuc, Sergiu. Ultimele modificări privind salarizarea în economia națională //
Vocea poporului. – 2017. – 3, 24 mar. – P. 10. – Idem în lb. rusă.

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. CONDUCERE ADMINISTRATIVĂ. ARMATĂ. ARTĂ MILITARĂ


351 Activități specifice administrației publice
653. Carasiucenco, Georgeta. Marţienii din recensământul anului 2014 : [pe marginea
rezultatelor Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor, desfăşurat între 12-25 mai 2014] /
Georgeta Carasiucenco // Timpul. – 2017. – 31 mar. – P. 8-9.
(Vezi de asemenea Nr 666)

352/354 Nivele ale administrației. Administrație locală, regională, centrală


654. Aramă, Daniel. "Am ales Cimişlia deoarece primarul respectiv s-a dovedit a fi
foarte activ" : [despre evenimentul de inaugurare a Centrului Reprezentativ al Asociaţiei Eu-
ropene pentru Democraţie Locală, mar. 2017, Cimişlia] / Daniel Aramă // Gazeta satelor. –
2017. – 17 mar.

655. Eşanu, Anatolie. Atitudinea şi implicarea pot schimba lucrurile în orice localitate :
[pe marginea rezultatelor seminarelor şi consultărilor juridice privind drepturile cetăţenilor în
raport cu autorităţile locale, organizate de Transparency International-Moldova] / Anatolie
Eşanu // Ziarul de gardă. – 2017. – 30 mar. – P. 9.

656. "Mandatul de edil îţi oferă şanse reale de a asigura propăşirea baştinei" : [pe
marginea discuţiei cu Aliona Chircu, primarul satului Grebleşti, raionul Străşeni] / consemna-
re: cor. gaz. // Gazeta satelor. – 2017. – 10 mar.

657. Popa, Victoria. La Ciorescu drumurile s-au construit şi cu contribuţia locuitorilor :


[pe marginea discuţiei cu Ion Scripnic, primar al comunei Ciorescu] / Victoria Popa // Jurnal
de Chişinău. – 2017. – 24 mar. – P. 5.

355/359 Armată. Arta militară. Ştiinţă militară. Apărare. Forţe armate


658. Calcea, Andrei. Feciorii Patriei : [interviu cu locotenent-colonelul A. Calcea, pre-
şedintele Organizaţiei teritoriale Orhei a Asociaţiei obşteşti Uniunea Naţională a Veteranilor
Războiului pentru Independenţă] / a intervievat Ilie Frunză // Gazeta satelor. – 2017. – 3 mar.

659. Gusleacov, Victor. "Noi ne apăram ţara, iar legiuitorii îşi construiau case" : Inter-
viu cu generalul V. Gusleacov, fost comisar al Comisariatului de Poliţie din Tighina / interviu
de Ilie Gulca // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 3 mar. – P. 3.

660. Manolache, Constantin. Generalul Victor Gaiciuc – chemarea înălţimii : [60 de


ani de la naşterea preşedintelui Uniunii Ofiţerilor din Rep. Moldova] / Constantin Manolache //
Moldova suverană. – 2017. – 10 mar.

139
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2017

661. Negrea, Cristian. Luptătorii români din Siberia (1914-1920) : [despre Legiunea
română de vânători transilvăneni-bucovineni] / Cristian Negrea // Gazeta satelor. – 2017. – 10
mar. – Contin. Început : 3 febr.

662. Simion, George. Războiul din Transnistria : [din anul 1992 : din cartea "Blocaţi în
labirint"] / George Simion // Timpul. – 2017. – 3 mar. – P. 15.

663. Untilă, Veaceslav. Un sfert de secol de la războiul de pe Nistru : [1992] /


Veaceslav Untilă // Timpul. – 2017. – 3 mar. – P. 10.

664. Urschi, Valeriu. Amintiri de la război : [de apărare a independenţei Rep. Moldova,
anul 1992] / Valeriu Urschi // Ziarul de gardă. – 2017. – 2 mar. – P. 8.

665. Косташ, Ион. Тринадцать фактов о войне в Приднестровье : [1992 : из книги


"Дни затмения"] / Ион Косташ ; подготовила Елена Замура ; фот. Тудор Иову // Молдав-
ские ведомости. – 2017. – 3 марта. – Р. 11.
(Vezi de asemenea Nr 597)

36 ASIGURAREA NEVOILOR MENTALE ȘI MATERIALE DE VIAȚĂ


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
666. Brega, Gheorghe. "Educăm şomeri cu diplomă, pe banii statului" : [interviu cu Gh.
Brega, viceprim-ministru pe probleme sociale] / consemnare: Dorin Galben // Timpul. – 2017.
– 17 mar. – P. 16-17.

667. Prevederile reformei de pensionare care vor dezamăgi populaţia : [pe margi-
nea discuţiei cu Mihai Hîncu, vicepreşedintele Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din
Moldova] / cor. gaz. ; fot.: Nicu Bînzari // Vocea poporului. – 2017. – 31 mar. – P. 5. – Idem în
lb. rusă.
37 EDUCAŢIE
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
668. Fusu, Corina. "Camerele de supraveghere la BAC rămân valabile şi în 2017" : [in-
terviu cu C. Fusu, ministru al Educaţiei] / consemnare: Dorin Galben // Timpul. – 2017. – 24
mar. – P. 16-17.

669. Gagim, Ion. Culturalizarea poporului – acesta ar trebui să fie idealul naţional al
Educaţiei / Ion Gagim // Făclia. – 2017. – 3 mar. – P. 9.

670. Iurin, Irina. Realizarea sarcinilor şcolare şi plagiatul electronic : [metode de com-
batere] / Irina Iurin // Univers pedagogic pro. – 2017. – 9 mar. – P. 4.

671. Moşin, Octavian. Ne trebuie religia în şcoală? / preot Octavian Moşin // Literatura
şi arta. – 2017. – 30 mar. – P. 3.

37.01 Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc.

140
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

672. Ghicov, Adrian. Metoda zâmbetului : [fundamentele pedagogice ale operei scriito-
rului italian Gianni Rodari] / Adrian Ghicov // Făclia. – 2017. – 17 mar. – P. 1.

673. Ghicov, Adrian. Ştim ce spunem - căutăm pete-n soare? : [formarea competenţe-
lor valorice şi transdisciplinaritatea] / Adrian Ghicov // Făclia. – 2017. – 10 mar. – P. 2.

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale


674. Păsat, Dumitru. Miron Costin: "Nemurirea oamenilor s-ar stinge de n-ar avea în
cuget amintirea trecutului" : [despre predarea istoriei în şcoală] / Dumitru Păsat // Făclia. –
2017. – 24 mar. – P. 1-2.

37.02 Probleme generale de didactică și metodică


675. Codreanu, Elena. Elevii vor studia un nou curs de educaţie anticorupţie : [ca parte
componentă a disciplinei "Educaţie civică"] / Elena Codreanu // Vocea poporului. – 2017. – 3
mar. – P. 8. – Idem în lb. rusă.

37.07 Aspecte de management al instituțiilor de învățământ


676. Ioxa, Eugenia. Managementul instituţiilor educaţionale – preocupare permanentă :
[interviu cu E. Ioxa, şefa Direcţiei Generale Educaţie Teleneşti] / pagini realizate de R. Vultu-
rescu // Făclia. – 2017. – 17 mar. – P. 4-5.

677. Zbanţu, Marcel. Management eficient – factor prioritar al implementării standarde-


lor de calitate a instituţiei, CD şi CM şi îmbunătăţirea rezultatelor şcolare : [pe marginea lucră-
rilor atelierului de formare continuă a managerilor şcolari din raionul Sângerei, 28 febr. 2017,
satul Rădoaia] / Marcel Zbanţu // Făclia. – 2017. – 31 mar. – P. 3.

37.09 Organizarea instruirii


37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară
678. Exigenţele timpului – asigurarea eficienţei : [pe marginea lucrărilor ed. a 13-a a
Conferinţei Pedagogilor din Rep. Moldova, mar. 2017, Chişinău] / pagină realizată de Natalia
Pîslaru // Univers pedagogic pro. – 2017. – 16 mar. – P. 3.

679. Grossul, Varvara. Varvara Grossul la şase decenii de activitate, sau Dialog de
primăvară : [interviu cu prof. la Liceul Teoretic cu Profil de Arte "Ion şi Doina Aldea-
Teodorovici", mun. Chişinău] / a intervievat Iurie Donţu // Univers pedagogic pro. – 2017. – 23
mar. – P. 6.

680. Iachim, Ion. Stanislav Lozan: "Noţiunea de liceu este profanată…" : [despre ca-
drele didactice de la Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" din oraşul Leova] / Ion Iachim // Uni-
vers pedagogic pro. – 2017. – 16 mar. – P. 4.

681. Nartea, Maria. Concursul raional "Pedagogul anului", ediţie jubiliară : [din experi-
enţa Direcţiei Generale Educaţie, raionul Ialoveni] / Maria Nartea // Făclia. – 2017. – 24 mar.
– P. 5.

141
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2017

682. Niţa, Galina. Cartea de vizită a Direcţiei Generale Educaţie Ialoveni – constanţa
performanţei : [interviu cu G. Niţa, şef Direcţiei Generale Educaţie, raionul Ialoveni] / pagini
realizate de R. Vulturescu // Făclia. – 2017. – 24 mar. – P. 4-5.

683. Pîslaru, Natalia. Mai înaltă ca destinul doar femeia poate fi… : [despre Maria
Vleju, şef-adjunct al Direcţiei Generale Educaţie, raionul Teleneşti] / Natalia Pîslaru // Univers
pedagogic pro. – 2017. – 16 mar. – P. 6.

684. Pşeneac, Vera. "Pedagogul Anului – 2017": Gala Laureaţilor : [pe marginea ed. a
13-a a concursului municipal, Chişinău] / Vera Pşeneac ; resp. de pagină: Tatiana Botnaru //
Făclia. – 2017. – 17 mar. – P. 3.

685. Ţurcan, Ludmila. Parteneriat de succes cu judeţul Prahova : [din experienţa Di-
recţiei generale Educaţie, raionul Ialoveni] / Ludmila Ţurcan // Făclia. – 2017. – 24 mar. – P.
5.
686. Zaharco, Ivan. "Numai prin muncă asiduă poţi obţine ceea ce îţi doreşti" : [interviu
cu I. Zaharco, şeful Direcţiei Învăţământ Ocniţa] / consemnare: Ludmila Podgurschii // Făclia.
– 2017. – 3 mar. – P. 8-9.

373 Genuri de şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


687. Balan, Vera. Proiecte de succes în LT "Petre Ştefănucă" : [din experienţa Liceului
Teoretic "Petre Ştefănucă" din raionul Ialoveni] / Vera Balan // Făclia. – 2017. – 24 mar. – P.
5.

688. Bugan, Natalia. Managementul schimbării în contextul obiectivului "Şcoala – prie-


tenul copiilor" : [activitatea educaţională desfăşurată în Liceul Teoretic "George Călinescu",
mun. Chişinău] / Natalia Bugan // Univers pedagogic pro. – 2017. – 2 mar. – P. 3.

689. Pîslaru, Natalia. Cum să creăm relaţii armonioase? Elevii se pronunţă : [despre
implementarea disciplinei opţionale la Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" din oraşul Ghindeşti] /
Natalia Pîslaru // Univers pedagogic pro. – 2017. – 30 mar. – P. 3.

690. Rusu, Adrian. ÎP Şcoala primară nr. 12 "Anatol Popovici", mun. Chişinău: "Leagăn
spiritual în care se educă adevăraţii patrioţi" / Adrian Rusu // Făclia. – 2017. – 10 mar. – P. 3.

691. Sacara, Valentina. LT "Andrei Vartic" – instituţie cu tradiţii frumoase : [din experi-
enţa Liceului Teoretic "Andrei Vartic" din raionul Ialoveni] / Valentina Sacara // Făclia. – 2017.
– 24 mar. – P. 5.

692. Vleju, Maria. Promovarea practicilor de succes : [ale şcolilor şi grădiniţelor din ra-
ionul Teleneşti] / Maria Vleju // Făclia. – 2017. – 17 mar. – P. 5.

376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special


693. Jumir, Viorica. Raion-model în asigurarea educaţiei incluzive : [din experienţa Di-
recţiei Generale Educaţie, raionul Ialoveni] / Viorica Jumir // Făclia. – 2017. – 24 mar. – P. 5.

142
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

377 Învăţământ specializat/de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli,


institute, colegii profesional/tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
694. Pârlea-Conovali, Veronica. Om al cuvântului şi al acţiunii : [despre Mihai Roibu,
fost dir. al Colegiului Naţional de Comerţ, mun. Chişinău] / Veronica Pârlea-Conovali, Elena
Romanovschi, Galina Mârza // Univers pedagogic pro. – 2017. – 2 mar. – P. 3.

695. Rusu, Adrian. Inteligenţă, cultură şi oameni cu suflet mare la Colegiul "Vasile Lu-
pu" din Orhei / Adrian Rusu // Făclia. – 2017. – 31 mar. – P. 4.

696. Sandul, Valentina. Educaţia de calitate – o prioritate a Colegiului : [interviu cu V.


Sandul, dir. Colegiului "Vasile Lupu" din Orhei] / pentru conformitate: Adrian Rusu // Făclia. –
2017. – 31 mar. – P. 5.

697. Sozanschii, Leonid. Unele consideraţiuni privind competenţele cadrelor didactice


care predau disciplinele artistice : [din experienţa Centrului de Excelenţă în Educaţia Artistică
"Ştefan Neaga", mun. Chişinău] / Leonid Sozanschii // Univers pedagogic pro. – 2017. – 16
mar. – P. 4.

698. Столярчук, Вера. Галина Буйновская : [о дир. Музыкального лицея-


интерната им. Чиприана Порумбеску, мун. Кишинэу] / Вера Столярчук // Univers pedago-
gic pro. – 2017. – 9 mar. – P. 3. +78

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


699. Belâi, Liviu. Magul Naturii de la Rudi : [70 de ani de la naşterea d-rului în ştiinţe
biol. Valentin Aşevschi, conf. univ., decanul Facultăţii de Ecologie şi Protecţie a Mediului a
Universităţii de Studii Politice şi Economice Europene "C. Stere", prorector pentru relaţiile
Universităţii cu administraţia publică] / Liviu Belâi] // Literatura şi arta. – 2017. – 30 mar. – P.
7.

700. Chicuş, Nicolae. UPS "Ion Creangă", în spiritul vocaţiei pedagogice : [despre
campania de promovare a ofertelor educaţionale ale Universităţii Pedagogice de Stat "Ion
Creangă"] / Nicolae Chicuş // Făclia. – 2017. – 31 mar. – P. 8.

701. Cojocari, Eugenia. "Iniţial, aveam impresia că profesia de jurist este specific băr-
bătească. Însă, m-am convins că profesionalismul nu depinde de gen, ci de personalitatea
specialistului" : (Interviu cu E. Cojocari, dr. hab. în drept, prof. univ., şef Catedră Drept Penal,
Facultatea de Drept, Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene "Constantin
Stere") / consemnare: cor. gaz. // Dreptul. – 2017. – 10 mar. – P. 3.

702. Colţun, Gheorghe. Vârsta recoltelor bogate : [70 de ani de la naşterea d-rului în
ştiinţe biol. Valentin Aşevschi, conf. univ., decanul Facultăţii de Ecologie şi Protecţie a Mediu-
lui a Universităţii de Studii Politice şi Economice Europene "C. Stere", prorector pentru relaţii-
le Universităţii cu administraţia publică] / Gheorghe Colţun] // Literatura şi arta. – 2017. – 30
mar. – P. 7.

143
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2017

703. Dediu, Ion Ilie. Cuvânt despre un prieten şi coleg : [70 de ani de la naşterea d-
rului în ştiinţe biol. Valentin Aşevschi, conf. univ., decanul Facultăţii de Ecologie şi Protecţie a
Mediului a Universităţii de Studii Politice şi Economice Europene "C. Stere", prorector pentru
relaţiile Universităţii cu administraţia publică] / Ion Ilie Dediu] // Literatura şi arta. – 2017. – 30
mar. – P. 7.

704. Gordea, Liliana. Imaginea Universităţii – într-o caravană de promovare : [din ex-
perienţa Universităţii Pedagogice de Stat "Ion Creangă"] / Liliana Gordea // Făclia. – 2017. –
31 mar. – P. 9.

705. Ivancu, Ovidiu. "Imaginea profesorului român se schimbă" : Interviu cu O. Ivancu,


prof. de lb. şi literatură română la Universitatea de Stat din Comrat / interviu de Ilie Gulca //
Jurnal de Chişinău. – 2017. – 10 mar. – P. 4.

706. Nume devenit renume : [70 de ani de la naşterea d-rului în ştiinţe biol. Valentin
Aşevschi, conf. univ., decanul Facultăţii de Ecologie şi Protecţie a Mediului a Universităţii de
Studii Politice şi Economice Europene "C. Stere", prorector pentru relaţiile Universităţii cu
administraţia publică] / Gheorghe Avornic, Aurelia Crivoi, Constantin Bulimaga [et al.] // Lite-
ratura şi arta. – 2017. – 30 mar. – P. 7.

707. Popa, Victoria. O reformă înţeleasă greşit : [despre domeniul formării profesorilor
în Nomenclatorul domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor în învăţământul supe-
rior : pe marginea discuţiei cu Otilia Dandara, dr. hab. în pedagogie, şi Nadejda Velişco, şefa
Direcţiei învăţământ superior şi dezvoltare a ştiinţei din cadrul Ministerului Educaţiei] / Victoria
Popa // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 3 mar. – P. 8.

708. Simac, Ana. Educaţia artistică – o exigenţă a timpului : [despre ed. anului 2017 a
Olimpiadei instituţionale de Arte Plastice şi Educaţie Tehnologică din cadrul Universităţii
Pedagogice de Stat "Ion Creangă"] / Ana Simac // Făclia. – 2017. – 31 mar. – P. 8.

709. Voloşciuc, Leonid. Vocaţie şi dăruire : [70 de ani de la naşterea d-rului în ştiinţe
biol. Valentin Aşevschi, conf. univ., decanul Facultăţii de Ecologie şi Protecţie a Mediului a
Universităţii de Studii Politice şi Economice Europene "C. Stere", prorector pentru relaţiile
Universităţii cu administraţia publică] / Leonid Voloşciuc] // Literatura şi arta. – 2017. – 30
mar. – P. 7.
(Vezi de asemenea Nr 717)

39 ANTROPOLOGIE CULTURALĂ. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


710. Xenofontov, Ion Valer. Zece curiozităţi din istoria şi cultura găgăuzilor : [în
contextul cercetărilor în domeniul găgăuzologiei] / Ion Valer Xenofontov // Moldova suverană.
– 2017. – 29 mar.
391/395 Etnografie
711. Şărănuţă, Silvia. O splendidă expoziţie românească : [cu genericul "Cânepa în-
tre mărire şi abandon în lumea satului românesc din Ţara Crişurilor", vernisată la Muzeul

144
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală a Rep. Moldova] / Silvia Şărănuţă // Literatura şi


arta. – 2017. – 9 mar. – P. 6.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE


502/504 Ştiinţa mediului înconjurător. Conservarea resurselor naturale. Periclitarea
mediului înconjurător şi protecţia mediului
712. Curoş, Boris. Rezervaţia "Plaiul Fagului" – tezaurul din zona codrilor : [amplasată
în apropiere de satul Rădenii Vechi, raionul Ungheni : 25 de ani de activitate] / Boris Curoş //
Natura. – 2017. – Mar. (Nr 3). – P. 16.

713. Munteanu, Valeriu. Trebuie să fim pregătiţi şi pentru evoluţii în defavoarea R.


Moldova : [despre construcţia a 6 hidrocentrale pe râul Nistru de Ucraina : interviu cu V. Mun-
teanu, ministrul Mediului] / a intervievat Lilia Curchi // Natura. – 2017. – Mar. (Nr 3). – P. 4.

714. Zubcov, Elena. Nistru ne părăseşte… sau e deja plecat? : [interviu cu E. Zubcov,
dr. hab. în ştiinţe biol., prof., şefa Laboratorului de Hidrobiologie şi Ecotoxicologie al Institutu-
lui de Zoologie din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei] / consemnare: Natalia Ustiugova //
Comunistul. – 2017. – 10 mar. – P. 14 ; Коммунист. – 2017. – 10 марта. – Р. 14.
(Vezi de asemenea Nr 718)

53 FIZICĂ
715. Malcoci, Iulia. Ştefan Procopiu – fizician şi inventator român de Premiul Nobel :
[1890-1972] / Iulia Malcoci // Făclia. – 2017. – 31 mar. – P. 2. +929

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE


547 Chimie organică
716. Canţer, Valeriu. Cerul regăsit de un savant : [in memoriam academicianului Pavel
Vlad, savant notoriu în domeniul chimiei organice (1936-2017)] / Valeriu Canţer // Literatura şi
arta. – 2017. – 30 mar. – P. 3.

58 BOTANICĂ
717. Chiriac, Eugenia. Pavel Pînzaru, 30 de ani de activitate ştiinţifică : [dr. în biologie,
cercetător botanist, conf. univ.] / Eugenia Chiriac, Nicolai Aluchi, Boris Nedbaliuc // Făclia. –
2017. – 31 mar. – P. 1.

59 ZOOLOGIE
718. Ursul, Silvia. De ce să iubim bufniţele? : [despre speciile din Rep. Moldova] / Sil-
via Ursul // Natura. – 2017. – Mar. (Nr 3). – P. 6. +502/504

145
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2017

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNOLOGIE


61 ŞTIINȚE MEDICALE. MEDICINĂ
611/612 Biologie umană
719. Ursachi, Aurelia. Repere psihofiziologice şi variante de pattern respirator la per-
soanele cu tulburarea de personalitate obsesiv-compulsivă / Aurelia Ursachi ; coord.: Svetla-
na Lozovanu // Făclia. – 2017. – 24, 31 mar. – P. 3.

613 Igienă. Igienă şi sănătate personală


613.8 Sănătatea şi igiena sistemului nervos. Sănătate şi etică
720. Драгунов, Юрий. Пациенты медицинского центра "Încredere-DNM" становят-
ся трезвенниками и бросают курить : [интервью с гл. врачом и основателем психотера-
певтического центра "Încredere-DNM" Ю. Драгуновым] / записала Людмила Шиманов-
ская // Молдавские ведомости. – 2017. – 10 марта. – Р. 10.

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


615.2 Medicamentele potrivit acţiunii lor principale
721. Stratulat, Mihai. "O problemă în privinţa căreia în toată lumea se bate alarma –
modul abuziv de a consuma antibiotice" : Interviu cu M. Stratulat, medic neonatolog şi pedia-
tru / pentru conformitate: Aliona Ciurcă // Ziarul de gardă. – 2017. – 16 mar. – P. 10-11.

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale
energetice. Economie energetică
620.3 Nanotehnologie
722. Tofan, Eugenia. Academicianul Ion Tighineanu – Profesor de Onoare al Universi-
tăţii din Shizuoka, Japonia : [în domeniul nanotehnologiilor] / Eugenia Tofan // Literatura şi
arta. – 2017. – 16 mar. – P. 2.

628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Tehnica iluminatului


723. Apintei, Ana. Apa noastră cea de toate zilele: un subiect mereu actual : [despre
calitatea apei potabile] / Ana Apintei // Natura. – 2017. – Mar. (Nr 3). – P. 3.

63 AGRICULTURĂ ŞI ALTE ŞTIINŢE ŞI TEHNICI ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATAREA VIEŢII SĂLBATI-


CE
631/635 Conducerea fermelor. Agronomie. Horticultură
631 Agricultură în general
631.1 Conducerea şi organizarea fermelor
724. Бежан, Михаил. Секреты бога и царя пшеницы из Костешть : [интервью с М.
Бежан, рук. крестьянского хоз-ва "Бежан Михаил Владимирович", село Костешть, район
Рышкань] / записал Николай Устурой // Молдавские ведомости. – 2017. – 17 марта. – Р.
4.

146
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

631.5 Lucrări agricole


725. Rusu, Dumitru. Starea actuală şi perspectiva producerii seminţelor şi a materialu-
lui săditor : [despre racordarea sistemului semincer la rigorile europene] / Dumitru Rusu //
Gazeta satelor. – 2017. – 3 mar.

633/635 Horticultură în general


634 Cultura fructelor
726. Sava, Parascovia. Lucrări de primăvară în plantaţii de coacăz / Parascovia Sava
// Gazeta satelor. – 2017. – 17 mar.

65 CONDUCERE ȘI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERȚ ȘI COMUNICAȚII


654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)
727. Eşanu, Anatolie. Emisiuni ruseşti în locul celor europene : [în spaţiul audiovizua-
lului din Rep. Moldova] / Anatolie Eşanu // Ziarul de gardă. – 2017. – 30 mar. – P. 12. – Idem
în lb. rusă. – 2017. – 31 марта. – Р. 6.

728. Moroşanu, Andrei. Beatitudinea dorului de absolut : [despre Silvia Hodorogea,


jurnalistă la Postul Public de Televiziune Moldova 1] / Andrei Moroşanu // Literatura şi arta. –
2017. – 2 mar. – P. 1.

729. Negru, Lena. Aura Revenco revine pe sticlă : [pe marginea discuţiei cu Aura
Revenco, prezentatoarea emisiunii "La-La Show!" la postul TV Jurnal Trust Media] / Lena
Negru // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 31 mar. – P. 14. – (Supl. "Apropo" ; Nr 12).

655 Industria poligrafică. Tipografii. Editură. Librării


730. Erizanu, Gheorghe. Unirea şi Depozitul Legal : [despre prezenţa publ., editate în
Rep. Moldova, în colecţiile bibl. din România] / Gheorghe Erizanu // Jurnal de Chişinău. –
2017. – 31 mar. – P. 10.

656 Transport şi servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


656.1/.5 Transport terestru
656.1 Transport rutier
731. Моисеев, Сергей. Прозрачность обеспечит "e-Autorizaţie transport" : [о поло-
жении о порядке распределения и использования разрешений для автомоб. транспорта
: по материалам беседы с исполн. дир. Союза транспортников и дорожников Думитру
Албулеса] / Сергей Моисеев // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 31
марта. – Р. 10.

656.6 Transport pe apă, transport naval


732. Барбалат, Думитру. Моря у нас нет – зато будет молдавское морское агент-
ство : [об изм. в кодексe торгового мореплавания] / Думитру Барбалат // Молдавские
ведомости. – 2017. – 24 марта. – Р. 9.

147
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2017

656.7 Transport aerian. Trafic aerian


733. Colesnic, Iurie. Din galeria aviatorilor basarabeni : [despre aviatorul Vladimir
Gheorghian, luptător pe frontul de Est în cel de-al doilea război mondial] / Iurie Colesnic //
Timpul. – 2017. – 31 mar. – P. 19.

657 Contabilitate
734. Шикирлийская, Татьяна. Для бюджетного сектора – свой бухучет : [по мате-
риалам беседы с д-ром экономики, доцентом Тираспольского государственного уни-
верситета (Кишинэу) Еленой Табан] / Татьяна Шикирлийская // Экономическое обозре-
ние "Логос-пресс". – 2017. – 3 марта. – Р. 6.

659 Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul


735. Ciobanu, Marina. Cum combatem propaganda : [mediatică : lecţia cehă] / Marina
Ciobanu // Ziarul de gardă. – 2017. – 30 mar. – P. 13. – Idem în lb. rusă. – 2017. – 31 марта.
– Р. 7.

736. Todosi, Dorin Constantin. Pericolul unui "share" : [despre poluarea informaţiona-
lă şi manipularea publicului] / Dorin Constantin Todosi // Ziarul de gardă. – 2017. – 30 mar. –
P. 12. – Idem în lb. rusă. – 2017. – 31 марта. – Р. 6.

737. Беженарь, Александр. "Темная сторона" пиара : [о развитии рынка PR] /


Александр Беженарь // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 17 марта. –
Р. 13.
66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE
663 Microbiologie industrială. Micologie industrială
663.2/.3 Vin. Producerea vinului. Oenologie
(Vezi Nr 626, 629)

663.6/.8 Apă pentru băuturi şi alte utilizări industriale. Ape minerale. Ape medicinale. Gheaţă
alimentară
738. Балабан, Даниил. Стакан наполовину полон : [о перспектиах рынка бутили-
рованной воды в Молдове : интервью с нач. отд. маркетинга компании "Rusnac
Moldaqua" Д. Балабан] / записал кор. газ. // Экономическое обозрение "Логос-пресс". –
2017. – 17 марта. – Р. 5.

7 ARTE. RECREAŢIE. DISTRACŢII. SPORT


745/749 Arte și meserii de artă industrială şi casnică. Arte aplicate
739. Beghiu, Tatiana. "Arta nu este o pâine" : [pe marginea discuţiei cu Natalia
Golobciuc, meşter în arta bijuteriilor hand-made] / Tatiana Beghiu // Ziarul de gardă. – 2017. –
9 mar. – P. 24.

148
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

740. Beghiu, Tatiana. Grigore Posternac şi inima trunchiului de pom : [pe marginea
discuţiei cu meşterul popular în prelucrarea artistică a lemnului] / Tatiana Beghiu // Ziarul de
gardă. – 2017. – 23 mar. – P. 24.

741. Beghiu, Tatiana. Regula celor 30 de minute de fericire : [pe marginea discuţiei cu
Oxana Bureac, meşteriţă populară în confecţionarea bijuteriilor din piatră şi piele] / Tatiana
Beghiu // Ziarul de gardă. – 2017. – 30 mar. – P. 24.

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ


742. Anton, Ion. Un veritabil artist : [75 de ani de la naşterea pictorului Aurel Guţu] / Ion
Anton // Florile dalbe. – 2017. – 16 mar. – P. 3.

743. Beghiu, Tatiana. Ion Cârchelan : "Pictez în fiecare zi, fără să aştept să vină muza"
: [pe marginea discuţiei cu pictorul] / Tatiana Beghiu // Ziarul de gardă. – 2017. – 16 mar. – P.
24.

744. Dabija, Nicolae. Cântece cu gura închisă : [despre creaţia pictorului Anatol
Danilişin] / Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2017. – 16 mar. – P. 1.

745. Dabija, Nicolae. Ţara lui Gheorghe Munteanu : [despre creaţia pictorului] / Nicolae
Dabija // Literatura şi arta. – 2017. – 23 mar. – P. 1.

746. David, Eugenia. Mereu tînăr şi inspirat : [despre plasticianul Gheorghe Oprea] /
Eugenia David // Săptămîna. – 2017. – 3 mar. – P. 8-9.

747. Moroşanu, Andrei. Conjuncţia fericită a astrelor : [despre artistul plastic Aurel Gu-
ţu] / Andrei Moroşanu // Literatura şi arta. – 2017. – 9 mar. – P. 1.

748. Partole, Claudia. Aurel Guţu, îndrăgostitul de culoare, muzică şi cuvânt… : [75 de
ani de la naşterea artistului plastic] / Claudia Partole // Făclia. – 2017. – 31 mar. – P. 12.

77 FOTOGRAFIE ŞI ACTIVITĂŢI SIMILARE


749. Duduciuc, Stanislav. "Păsările din imaginile mele nu sunt stresate" : Interviu cu
S. Duduciuc, fotograf, jurnalist / interviu de Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 17
mar. – P. 10.
78 MUZICĂ
750. Argint, Lucia. Istoria chipului de pe timbrul poştal : [despre Cleopatra
Hrşanovskaia, prima femeie compozitoare din Basarabia (1861-1939)] / Lucia Argint // Uni-
vers pedagogic pro. – 2017. – 9 mar. – P. 5.

751. Bolboceanu, Zinaida. "Cel mai mult îmi doresc repetarea evenimentului de la
1918…" : [interviu cu Z. Bolboceanu, interpretă de muzică populară] / consemnare: Gheorghe
Budeanu // Natura. – 2017. – Mar. (Nr 3). – P. 8.

149
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2017

752. Canţer, Valeriu. Ambasador al culturii noastre în lume : [compozitorul Eugen


Doga la 80 de ani de la naştere] / Valeriu Canţer // Literatura şi arta. – 2017. – 9 mar. – P. 3;
Univers pedagogic pro. – 2017. – 2 mar. – P. 2.

753. Eugen Doga, pe culmile Everestului muzical : [80 de ani de la naşterea compo-
zitorului] / consemnare: Eugenia Tofan // Literatura şi arta. – 2017. – 2 mar. – P. 7. – Conţine:
Creaţia Maestrului Doga ne-a cucerit pe toţi şi a demonstrat unicitatea sa, intrând în tezaurul
universal al muzicii… / Ion Tighineanu ; Eugen Doga – solistul / Gheorghe Mustea ; Laborato-
rul de creaţie al compozitorului Doga continuă să genereze noi şi valoroase idei sonore /
Victor Ghilaş ; Eugen Doga este simbolul care uneşte popoare şi ţări prin muzica lui divină /
Mariana Şlapac ; "Eu caut tot timpul, ca să găsesc uneori…" (Şcolile, împlinirile şi preţul din
poligonul îndureratului compozitor, academicianul Eugen Doga) / Iulian Filip ; Să vă bucuraţi
mereu de dragostea publicului, iar muzica Dumneavoastră să răsune peste tot / Victoria
Melnic.

754. Mustea, Gheorghe. Compozitorul Ghenadie Ciobanu la 60 de ani : [ministru al


Culturii în anii 1997-2001, deputat în Parlamentul Rep. Moldova în anii 2010-2014] / Gheor-
ghe Mustea // Literatura şi arta. – 2017. – 30 mar. – P. 5.

755. Mustea, Gheorghe. Figură proeminentă a culturii naţionale : Compozitorul Ghe-


nadie Ciobanu la 60 de ani / Gheorghe Mustea // Făclia. – 2017. – 31 mar. – P. 7.

756. Negru, Lena. "Anul 2017 l-am început cu stângul…" : [pe marginea discuţiei cu
Nina Crulicovschi, interpretă de muzică uşoară] / Lena Negru // Jurnal de Chişinău. – 2017. –
24 mar. – P. 14. – (Supl. "Apropo" ; Nr 11).

757. Negru, Lena. "Cu siguranţă că ajungem în finala Eurovision!" : [pe marginea dis-
cuţiei cu Alla Donţu, producătoare de muzică] / Lena Negru // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 3
mar. – P. 12. – (Supl. "Apropo" ; Nr 8).

758. Negru, Lena. "Ne-a unit tăcerea" : [pe marginea discuţiei cu Natalia Doga, soţia
compozitorului Eugen Doga] / Lena Negru // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 3 mar. – P. 13. –
(Supl."Apropo" ; Nr 8).

759. Negru, Lena. Valentina Cojocaru a împlinit 70 de ani : [pe marginea discuţiei cu
interpreta de muzică populară] / Lena Negru // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 10 mar. – P. 12.
– (Supl. "Apropo" ; Nr 9).

760. Ştefâneţ, Anatol. Jazzul ca o formă de libertate : [interviu cu muzicienii A.


Ştefăneţ, Dan Bruma şi Oleg Baltaga, fondatorii proiectului Folk Reverse] / consemnare:
Marin Basarab // Timpul. – 2017. – 3 mar. – P. 18.

761. Tamazlâcaru, Elena. Cu cântecul în sufletul său şi al admiratorilor : [omagiu pen-


tru Valentina Cojocaru, interpretă de muzică populară] / Elena Tamazlâcaru // Literatura şi
arta. – 2017. – 23 mar. – P. 8.

150
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

762. Tofan, Eugenia. Compozitorul Eugen Doga – Membru de Onoare al Academiei


Europene de Ştiinţe şi Arte : [despre ceremonia de înmânare a însemnelor, 4 mar. 2017,
Salzburg, Austria] / Eugenia Tofan // Literatura şi arta. – 2017. – 16 mar. – P. 2.

763. Мигулина, Татьяна. Евгений Дога: "Хочу вынести зло из людских душ" : [по
материалам беседы с композитором] / Татьяна Мигулина // Экономическое обозрение
"Логос-пресс". – 2017. – 3 марта. – Р. 22.
(Vezi de asemenea Nr 698)

79 DIVERTISMENT. JOCURI. SPORT


791 Cinematografie. Filme (cinema)
764. Ciocanu, Ion. Un scenarist-filmolog de azi şi de mâine : [Dumitru Olărescu, cine-
ast şi filmolog, Maestru Emerit în Arte] / Ion Ciocanu // Literatura şi arta. – 2017. – 30 mar. –
P. 6.

765. Codru, Anatol. Semnificaţia harului : [Dumitru Olărescu, cineast şi filmolog, Maes-
tru Emerit al Artei : art. publ. în "Viaţa satului", 14 mar. 1997] / Anatol Codru // Literatura şi
arta. – 2017. – 30 mar. – P. 6.

766. Dabija, Nicolae. Zbor fără aripi : [despre Dumitru Olărescu, cineast] / Nicolae Da-
bija // Literatura şi arta. – 2017. – 30 mar. – P. 1.

767. Palladi, Tudor. Inspirat de viaţa filmului şi de filmul vieţii : [Dumitru Olărescu, ci-
neast şi filmolog, Maestru Emerit în Arte] / Tudor Palladi // Literatura şi arta. – 2017. – 30 mar.
– P. 6.

768. Poiată, Mihai Ştefan. 10 teze din aprilie : (despre cineastul şi filmologul Dumitru
Olărescu) / Mihai Ştefan Poiată // Literatura şi arta. – 2017. – 30 mar. – P. 6.

769. Мигулина, Татьяна. Светлана Крючкова: "Не скрываю ни вес, ни возраст, ни


боль" : [по материалам беседы с нар. артисткой России] / Татьяна Мигулина // Эконо-
мическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 24 марта. – Р. 22.

792 Teatru. Artă scenică. Reprezentații teatrale


770. Colesnic, Iurie. Irepetabilul Ureche la o sută de ani, sau Autoportretul artistului în
tinereţe : [Eugeniu Ureche, actor, regizor, artist liric şi plastic (1917-2005)] / Iurie Colesnic //
Timpul. – 2017. – 17 mar. – P. 19.

771. Damian, Mihaela. "Toate premiile obţinute i le dedic Mamei” : Interviu cu M. Da-
mian, actriţă la Teatrul Naţional "Mihai Eminescu", conducător de cerc dramatic la Liceul "Iulia
Hasdeu"/ interviu de Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 3 mar. – P. 9.

772. Gala premiilor UNITEM 2017 a desemnat câştigătorii : [ed. a 26-a, organizată
de Uniunea Teatrală din Moldova, 27 mar. 2017] / cor. gaz. // Timpul. – 2017. – 31 mar. – P.
23.

151
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2017

773. Ladaniuc, Victor. Paulina Zavtoni sau nevoia de confesiune : [75 de ani de la
naşterea actriţei, Artistă a Poporului] / Victor Ladaniuc // Literatura şi arta. – 2017. – 16 mar. –
P. 6.

774. Nechit, Irina. Emil Boroghină a adus "Tristele şi Ponticele" la Chişinău : [despre
vizita la Chişinău a Societarului de Onoare al teatrului Naţional din Craiova şi dir. fondator al
Festivalului Internaţional "Shakespeare", mar. 2017] / Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. –
2017. – 24 mar. – P. 10.

775. Radu, Raisa. Valorificarea scenei : [pe marginea spectacolelor, prezentate la Bu-
cureşti de Teatrul Naţional "Mihai Eminescu" din Chişinău în cadrul proiectului "Teatru Româ-
nesc la Bucureşti, Iaşi şi Chişinău", 20-22 ian. 2017] / Raisa Radu // Literatura şi arta. – 2017.
– 9 mar. – P. 6.

776. Sapdaru, Ion. "Actorii moldoveni sunt de 50 de ori mai nedreptăţiţi decât cei din
România" : [interviu cu I. Sapdaru, actor si regizor la Teatrul National din Iaşi, regizor la Tea-
trul "Mihai Eminescu" din Botoşani] / interviu de Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2017. –
31 mar. – P. 10.

777. Strâmbeanu, Andrei. Scurt comentariu pe marginea scrisorii lui Ion Ungureanu :
[adresată scriitorului, oct. 2016] / Andrei Strâmbeanu // Literatura şi arta. – 2017. – 30 mar. –
P. 3.

778. Turea, Larisa. Îngerul cu aripa smulsă : [despre Raisa Radu, critic de teatru din
România] / Larisa Turea // Literatura şi arta. – 2017. – 9 mar. – P. 6.

779. Ungureanu, Larisa. Eugeniu Ureche: Destinul unui actor : 100 de ani de la naşte-
re / Larisa Ungureanu // Literatura şi arta. – 2017. – 23 mar. – P. 7.

8 LIMBI. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ


81 LINGVISTICĂ. LIMBI
811 Limbi
811.135.1 Limba română
780. Carauş, Grigore. Peripeţii din perioada sovietică : [despre destinele lb. literare] /
Grigore Carauş // Făclia. – 2017. – 17 mar. – P. 2.

781. Cosniceanu, Maria. Baroncea : [provenienţa numelui] / Maria Cosniceanu // Tim-


pul. – 2017. – 17 mar. – P. 23.

782. Cosniceanu, Maria. Bocancea : [provenienţa numelui] / Maria Cosniceanu // Tim-


pul. – 2017. – 10 mar. – P. 23.

783. Cosniceanu, Maria. Boldişor ; Guriţescu ; Gorincioi : [provenienţa numelor] / Ma-


ria Cosniceanu // Natura. – 2017. – Mar. (Nr 3). – P. 15.

152
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

784. Cosniceanu, Maria. Gurău : [provenienţa numelui] / Maria Cosniceanu // Timpul. –


2017. – 3 mar. – P. 23.

785. Cosniceanu, Maria. Mogâldea : [provenienţa numelui] / Maria Cosniceanu // Tim-


pul. – 2017. – 24 mar. – P. 23.

786. Cosniceanu, Maria. Scorpan : [provenienţa numelui] / Maria Cosniceanu // Tim-


pul. – 2017. – 31 mar. – P. 23.

787. Diaconu, Andrei. Arheologie lingvistică : (încercări de generalizare) / Andrei Dia-


conu // Literatura şi arta. – 2017. – 16 mar. – P. 7.

788. Eremia, Anatol. Martie : [luna a treia din calendarul gregorian] / Anatol Eremia //
Natura. – 2017. – Mar. (Nr 3). – P. 5.

789. Purice, Tamara. Limba română – o datorie, dar şi o şansă pentru viitor : [despre
datoria alolingvilor de a cunoaşte limba de stat] / Tamara Purice // Făclia. – 2017. – 3 mar. –
P. 11. – Contin. Începutul : 24 febr.

790. Стати, Василий. Историческая правда о молдавском языке : [документ. сви-


детельства] / Василий Стати // Молдавские ведомости. – 2017. – 10, 17, 24 марта. – Р.
11.
82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura artistică a limbilor individuale și a familiilor de limbi
821.131.1 Literatură italiană
791. Eco, Umberto. Mesaj adresat nepotului său de Anul Nou / Umberto Eco ; trad.
adapt. de Nelu Vicol // Univers pedagogic pro. – 2017. – 23, 30 mar. – P. 8.

821.135.1 Literatură română


792. Blaga, Lucian. Maxime şi aforisme (9-12) / Lucian Blaga // Florile dalbe. – 2017. –
2,16, 23, 30 mar. – P. 3. – Art. 1 : 1 ian.

793. Ciucă, Virgil. Aduceţi Basarabia acasă : [versuri] / Virgil Ciucă // Literatura şi arta.
– 2017. – 23 mar. – P. 3.

794. Costinescu, Florin. Cum vine primăvara? : [versuri] / Florin Costinescu // Florile
dalbe. – 2017. – 23 mar. – P. 1.

795. Deaconescu, Ion. Cerul de sub pământ ; Clipa prefăcută ; Candela sufletului ; Ca
o frunză ; Cei dintâi paşi ; Chemare ; De-atâta singurătate ; La răscrucea sufletului ; În august
; În septembrie, nume tăinuit ; Zbor frânt ; Martie, într-o vineri : [versuri] / Ion Deaconescu //
Literatura şi arta. – 2017. – 9 mar. – P. 1-2.

153
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2017

796. Eminescu, Mihai. Studii exegetice asupra unei parabole care lipseşte în sfânta
scriptură : [art. publ. în ziarul "Timpul" din București, 12 dec. 1878] / Mihai Eminescu // Tim-
pul. – 2017. – 17 mar. – P. 7.

797. Eminescu, Mihai. Chiar în chestiunea administrării… : [art. publ. în ziarul "Timpul"
din București, 21 oct. 1878] / Mihai Eminescu // Timpul. – 2017. – 10 mar. – P. 7.

798. Eminescu, Mihai. Era lesne de prevăzut… : [art. publ. în ziarul "Timpul" din Bucu-
rești, 12 oct. 1878] / Mihai Eminescu // Timpul. – 2017. – 3 mar. – P. 7.

799. Eminescu, Mihai. Mâine, duminică, e ziua hotărâtă… : [art. publ. în ziarul "Timpul"
din București, 8 oct. 1878] / Mihai Eminescu // Timpul. – 2017. – 31 mar. – P. 7.

800. Eminescu, Mihai. Spiritul public modern… : [art. publ. în ziarul "Timpul" din Bucu-
rești, 8 noiem. 1878] / Mihai Eminescu // Timpul. – 2017. – 24 mar. – P. 7.

801. Luchian, Aurora. Păcăleala de 1 Aprilie : [versuri] / Aurora Luchian // Florile dal-
be. – 2017. – 30 mar. – P. 1.

802. Pintilie, Viorel. Mama : [versuri] / Viorel Pintilie // Florile dalbe. – 2017. – 16 mar.
– P. 1.

803. Stănescu, Nichita. Quadriga : [versuri] / Nichita Stănescu // Literatura şi arta. –


2017. – 30 mar. – P. 1.

821.135.1(477.85) Literatură română din Bucovina de Nord


804. Carlaşciuc, Vasile. Destin hibrid : [versuri] / Vasile Carlaşciuc // Literatura şi arta.
– 2017. – 9 mar. – P. 3.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


805. Anton, Ion. Primăvara viselor : [versuri] / Ion Anton // Florile dalbe. – 2017. – 30
mar. – P. 5.

806. Botezatu, Sergiu. Trezeşte-te, lume! ; Hublou ; Galaxia optimistă ; Vals poetic ; La
un pas de sine : [versuri] / Sergiu Botezatu // Literatura şi arta. – 2017. – 16 mar. – P. 5.

807. Bulat, Eugenia. Icoană de mart : [versuri] / Eugenia Bulat // Literatura şi arta. –
2017. – 23 mar. – P. 1.

808. Căpiţă, Ionel. Cine a bătut la uşă? : [eseu] ; Reînviere : [versuri] / Ionel Căpiţă //
Natura. – 2017. – Mar. (Nr 3). – P. 15.

809. Cibotaru, Arhip Simion. Sfătosului bunic din Humuleşti : [versuri] / Arhip Simion
Cibotaru // Literatura şi arta. – 2017. – 9 mar. – P. 8.

154
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

810. Ciobanu, Svetlana. 8 martie ; Îngeraşul meu : [versuri] / Svetlana Ciobanu // Uni-
vers pedagogic pro. – 2017. – 9 mar. – P. 8.

811. Codreanca, Lidia. Omul tărcat : [eseu] / Lidia Codreanca // Literatura şi arta. –
2017. – 16 mar. – P. 4.

812. Doga, Alexandru. Basarabie : [versuri] / Alexandru Doga // Literatura şi arta. –


2017. – 23 mar. – P. 3.

813. Doga, Alexandru. Măicuţă : [versuri] / Alexandru Doga // Literatura şi arta. – 2017.
– 9 mar. – P. 8.

814. Fonari, Victoria. Valsul extras din stihia vântului ; Arome poetice ; Invitaţie ; Caria-
tide ; Dimineaţa soarele ; deSkTOP : [versuri] / Victoria Fonari // Literatura şi arta. – 2017. – 2
mar. – P. 5.

815. Grosu, Lidia. Moştenire : [versuri] / Lidia Grosu // Literatura şi arta. – 2017. – 16
mar. – P. 5.

816. Iachim, Ion. Ileana bea apă udă : [povestire] / Ion Iachim // Florile dalbe. – 2017. –
2 mar. – P. 6.

817. Josanu, Efim. Steluța, Stela...: [amintiri] / Efim Josanu // Literatura şi arta. – 2017.
– 9 mar. – P. 7.

818. Ladaniuc, Victor. Draghiştea : nuvelă / Victor Ladaniuc // Literatura şi arta. –


2017. – 16 mar. – P. 4.

819. Loteanu, Emil. Iubitei : [versuri] / Emil Loteanu // Literatura şi arta. – 2017. – 2
mar. – P. 1.

820. Luţcan, Andrei. Cea mai caldă, mai aleasă : [versuri] / Andrei Luţcan // Literatura
şi arta. – 2017. – 16 mar. – P. 2.

821. Manea-Cernei, Eugenia. Femeia – stea a fost cândva… : [versuri] ; Femeia,


această regină a universului : [eseu] / Eugenia Manea-Cernei // Literatura şi arta. – 2017. – 9
mar. – P. 8.

822. Marin, Gheorghe. Schimb de hărţi ca un joc de cărţi : meditaţii / Gheorghe Marin
// Literatura şi arta. – 2017. – 16 mar. – P. 7.

823. Mândâcanu, Angela. O bătrână ca toamna târzie : [versuri] / Angela Mândâcanu


// Literatura şi arta. – 2017. – 9 mar. – P. 8.

824. Mihail, Dinu. Compunere pe o temă liberă demodată: Mama mea : [eseu] / Dinu
Mihail // Moldova suverană. – 2017. – 7 mar.

155
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2017

825. Morosanu, Andrei. Luluța : [povestire] / Andrei Moroșanu // Literatura şi arta. –


2017. – 2 mar. – P. 8.

826. Moroşanu, Andrei. Fantoma primăverii : [povestire] / Andrei Moroşanu // Literatu-


ra şi arta. – 2017. – 30 mar. – P. 8.

827. Moroşanu, Andrei. Luna se strecura galben : Nuvelă / Andrei Moroşanu // Litera-
tura şi arta. – 2017. – 23 mar. – P. 5.

828. Palladi, Tudor. Cântec : [versuri] / Tudor Palladi // Literatura şi arta. – 2017. – 23
mar. – P. 5.

829. Pastuh-Cubolteanu, Vitalie. Nămeţi şi suluri de zăpadă… : [versuri] / Vitalie


Pastuh-Cubolteanu // Făclia. – 2017. – 17 mar. – P. 8.

830. Plugaru, Emilia. Luna Martie : [versuri] / Emilia Plugaru // Florile dalbe. – 2017. –
2 mar. – P. 1.

831. Popescu, Crina. Să nu ne mai minţim că nu se poate… : [versuri] / Crina Popescu


// Literatura şi arta. – 2017. – 30 mar. – P. 3.

832. Romanciuc, Vasile. Fraţilor, rămâneţi fraţi! : [versuri] / Vasile Romanciuc // Litera-
tura şi arta. – 2017. – 2 mar. – P. 3.

833. Sârbu, Liuba. Scrisoare lui Dumnezeu ; Fii de părinţi, părinţi de fii ; O sâmbătă
eşti ; Informaţie de ultimă oră ; Atunci ; Ce frumos ; Adevăr ; Nefericitul călău : [versuri] /
Liuba Sârbu // Literatura şi arta. – 2017. – 30 mar. – P. 5.

834. Silvestru, Aurelian. Autoritatea : [eseu] / Aurelian Silvestru // Gazeta satelor. –


2017. – 10 mar.

835. Silvestru, Aurelian. Fântâna dintre fraţi : [eseu] / Aurelian Silvestru // Natura. –
2017. – Mar. (Nr 3). – P. 6.

836. Tănase, Constantin. "Naţionalistul" Voronin : Fragm. din cartea "Blestemul de a


fi", 2009 / Constantin Tănase // Timpul. – 2017. – 10 mar. – P. 7.

837. Tănase, Constantin. Litanii în miez de noapte. Unui prieten drag : Fragm. din car-
tea "Hoţii de mituri", 2004 / Constantin Tănase // Timpul. – 2017. – 17 mar. – P. 7.

838. Tănase, Constantin. Mulţumesc, frate Urmuz : Fragm. din cartea "Blestemul de a
fi", 2009 / Constantin Tănase // Timpul. – 2017. – 31 mar. – P. 7.

839. Tănase, Constantin. Securitatea statului : Fragm. din cartea "Blestemul de a fi",
2009 / Constantin Tănase // Timpul. – 2017. – 3 mar. – P. 7.

156
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

840. Tănase, Constantin. Suferinţa solidară : Fragm. din cartea "Ochiul lui Esop", 2000
/ Constantin Tănase // Timpul. – 2017. – 24 mar. – P. 7.

841. Tofan-Bălici, Maria. Flori pentru mama : [versuri] / Maria Tofan-Bâlici // Literatura
şi arta. – 2017. – 9 mar. – P. 8.

842. Ţopa, Efimia. Templul poeziei ; Am pierdut busola ; În urma cuvântului ; Dincolo
de fericire ; Prietena mea, Poezia ; Cartea Vieţii ; Punţile destinului ; Numai nişte cuvinte ;
Poem sentimental ; Pasiune ; Asceză ; Rugă pentru un poem ; Miez de iarnă ; Buna-Vestire ;
Sfânta Duminică : [versuri] / Efimia Ţopa // Literatura şi arta. – 2017. – 23 mar. – P. 5.

843. Ţurcanu, Nicolae. Salutarea mea : [versuri] / Nicolae Ţurcanu // Literatura şi arta.
– 2017. – 16 mar. – P. 1.

844. Ursache, Silvia. Comoara de la Cadâr : [povestire] / Silvia Ursache // Florile dal-
be. – 2017. – 23 mar. – P. 8.

845. Ursache, Silvia. Postavca ; La furat lucernă : schiţe / Silvia Ursache // Literatura şi
arta. – 2017. – 23 mar. – P. 6.

846. Vieru, Grigore. Cele mai frumoase flori : [povestire] / Grigore Vieru // Florile dalbe.
– 2017. – 2 mar. – P. 4.
821.21 Literaturi indiene
847. Maica Tereza. Imnul vieţii : [versuri] / Maica Tereza di Calcutta ; trad. de Natalia
Boboc // Făclia. – 2017. – 10 mar. – P. 1.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


821.111.0 Literatură engleză
(Vezi Nr 862)
821.131.1.0 Literatură italiană
(Vezi Nr 672)
821.133.1.0 Literatură franceză
848. Reabţov, Gheorghe. Bonjour, monsieur de Moliere! : Prolog sau Dialog imaginar
cu moaşa: (după 310 ani) : [pe marginea cărţii "Viaţa domnului de Moliere" de Mihail Bulga-
kov / Gheorghe Reabţov // Timpul. – 2017. – 17 mar. – P. 23.

821.134.2(7/8).0 Literatură hispano-americană


849. Barnet, Miguel. Cuvânt la înmânarea Premiului Internaţional "Dulce Maria
Loynaz" al Festivalului Internaţional de Poezie de la Havana (Cuba), ediţia a 26-a : [al preşe-
dintelui Uniunii Scriitorilor şi Artiştilor din Cuba] / Miguel Barnet // Literatura şi arta. – 2017. –
2 mar. – P. 5.

157
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2017

850. Dabija, Nicolae. Impresii cubaneze : [pe marginea participării la Festivalul Interna-
ţional de Poezie şi Salonul Internaţional de Carte, 9-15 febr. 2017, Havana, Cuba] / Nicolae
Dabija // Literatura şi arta. – 2017. – 9 mar. – P. 1-2.

821.135.1.0 Literatură română


851. Dabija, Nicolae. Poetul cu inima pe palme : [70 de ani de la naşterea lui Ion
Deaconescu] / Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2017. – 9 mar. – P. 2.

852. Fonari, Victoria. Creaţia lui Lucian Strochi în cadrul Cenaclului "Clepsydra", Ro-
man : [pe marginea evenimentului de omagiere a poetului şi criticului literar, mar. 2017, Ro-
man, România] / Victoria Fonari // Literatura şi arta. – 2017. – 23 mar. – P. 4.

853. Grosu, Lidia. Tentaţia filosofică a "minţii fără spaţiu" : [pe marginea creaţiei poetu-
lui Virgil Şerbu Cisteianu] / Lidia Grosu // Literatura şi arta. – 2017. – 30 mar. – P. 5.

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


854. Anton, Ion. Scriitoare şi editoare de mare prestigiu : [60 de ani de la naşterea Sil-
viei Ursache] / Ion Anton // Florile dalbe. – 2017. – 23 mar. – P. 3.

855. Burlacu, Alexandru. Nicolae Bilețchi : fascinația modelelor : 80 de ani de la


nașlterea criticului și istoricului literar / Alexandru Burlacu // Literatura şi arta. – 2017. – 9 mar.
– P. 4. +929

856. Cimpoi, Mihai. În două registre : [in memoriam scriitorului Serafim Belicov (1947-
2016)] / Mihai Cimpoi // Literatura şi arta. – 2017. – 9 mar. – P. 5.

857. Cimpoi, Mihai. Lumina creatoare : [despre creaţia poetică a lui Sergiu Botezatu] /
Mihai Cimpoi // Literatura şi arta. – 2017. – 16 mar. – P. 5.

858. Ciocanu, Ion. Cercetător literar şi eseist remarcabil : [Nicolae Bileţchi la 80 de ani
de la naştere] / Ion Ciocanu // Literatura şi arta. – 2017. – 9 mar. – P. 4.

859. Ciocanu, Ion. Contribuţie la cetatea verticalităţii noastre : [in memoriam scriitorului
Serafim Belicov (1947-2016)] / Ion Ciocanu // Literatura şi arta. – 2017. – 9 mar. – P. 5.

860. Ciocanu, Ion. Vână de publicist : [despre Grigore Grigorescu] / Ion Ciocanu // Fă-
clia. – 2017. – 17 mar. – P. 6.

861. Colesnic, Iurie. Amintiri ce răsar din suflet… : [despre creaţia literară a lui Boris
Chelaru (1910-?] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2017. – 3 mar. – P. 19.

862. Corbu, Haralambie. O paralelă: Constantin Stere şi John Galsworthy : [interferen-


ţe şi analogii între operele scriitorilor român (1865-1936) şi englez (1867-1933)] / Haralambie
Corbu // Săptămîna. – 2017. – 10,17 mar. – P. 8-9. – Bibliogr. (8 tit.).

158
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

863. Cosniceanu, Maria. Destin împlinit : [80 de ani de la naşterea lui Nicolae Bileţchi,
critic şi istoric literar] / Maria Cosniceanu, Grigore Cosniceanu // Literatura şi arta. – 2017. – 9
mar. – P. 4.

864. Dabija, Nicolae. "… poezia e ceea ce vede cu ochiul inimii" : [despre creaţia poe-
tică a Liubei Sârbu] / Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2017. – 30 mar. – P. 5.

865. Dabija, Nicolae. Ctitor de frumuseţi : [60 de ani de la naşterea scriitoarei Silvia
Ursache] / Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2017. – 23 mar. – P. 6.

866. Dabija, Nicolae. Literatura ca alt sinonim al libertăţii : (cuvânt de întâmpinare rostit
la înmânarea Premiului Internaţional "Dulce Maria Loynaz" în cadrul Festivalului Internaţional
de Poezie de la Havana (Cuba), ce s-a desfăşurat între 9 şi 19 febr. 2017) / Nicolae Dabija //
Literatura şi arta. – 2017. – 2 mar. – P. 1.

867. Dohotaru, Irina. Cum îşi scrie maestrul cărţile : [despre creaţia scriitorului Ion Vi-
col] / Irina Dohotaru // Literatura şi arta. – 2017. – 30 mar. – P. 4.

868. Gribincea, Vasile. Elegie pentru un adevărat om de cuvânt : [in memoriam scriito-
rului Serafim Belicov (1947-2016)] / Vasile Gribincea // Literatura şi arta. – 2017. – 9 mar. – P.
5.

869. Grosu, Lidia. Suflet cu titlu de avere : [in memoriam scriitorului Serafim Belicov
(1947-2016)] / Lidia Grosu // Literatura şi arta. – 2017. – 16 mar. – P. 5.

870. Jioară, Mariana. Amintiri despre un prieten drag : [in memoriam scriitorului Sera-
fim Belicov (1947-2016), comemorat pe 10 mar. la Uniunea Scriitorilor] // Literatura şi arta. –
2017. – 16 mar. – P. 5.

871. Josu, Nina. Dezbateri pe marginea Anului literar 2016 : [lucrările celei de-a 3-a
ses. a Întâlnirilor literare ale Uniunii Scriitorilor din Rep. Moldova, 24 febr. 2017, Chişinău] /
Nina Josu // Literatura şi arta. – 2017. – 9 mar. – P. 5.

872. Malev, Nadejda. Cu drag despre sora mai mare : [in memoriam scriitoarei Vera
Malev (1926-1993)] / Nadejda Malev // Florile dalbe. – 2017. – 16 mar. – P. 8.

873. Olteanu, Constantin. Lecţia de matematică : [in memoriam poetului Eugen Cio-
clea (1948-2013)] / Constantin Olteanu // Săptămîna. – 2017. – 17 mar. – P. 6.

874. Palladi, Tudor. Decantarea poiezicerii, sau "Înstrăinarea din cuvinte a nimicului" :
[despre creaţia poetică a Crinei Popescu] / Tudor Palladi // Literatura şi arta. – 2017. – 2 mar.
– P. 4.

159
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2017

875. Palladi, Tudor. Taina din cuvinte, sau "Străvezimea" dorului de noi… : [despre
creaţia scriitoarei şi ziaristei Nina Slutu-Soroceanu] / Tudor Palladi // Literatura şi arta. –
2017. – 16 mar. – P. 4.

876. Partole, Claudia. Dăruire prin carte : [60 de ani de la naşterea scriitoarei Silvia
Ursache] / Claudia Partole // Literatura şi arta. – 2017. – 23 mar. – P. 6.

877. Păsat, Dumitru. Maestru al dimensiunilor estetice : [in memoriam scriitorului Sera-
fim Belicov (1947-2016)] / Dumitru Păsat // Literatura şi arta. – 2017. – 16 mar. – P. 5.

878. Pârlea-Conovali, Veronica. Poezia – în vers clasic românesc : [interviu cu poeta,


prof. la Colegiul Naţional de Coregrafie, mun. Chişinău] / consemnare: Elvira Ţâganaş-
Pântea // Univers pedagogic pro. – 2017. – 30 mar. – P. 4.

879. Rusu, Nicolae. Ascensiune constantă : [despre creaţia scriitoarei Silvia Ursache] /
Nicolae Rusu // Florile dalbe. – 2017. – 2 mar. – P. 2-3.

880. Saganovschi, Iurie. Scriitorul Ion Vicol a fost distins cu diploma de onoare şi
"Crucea Mitropoliei Basarabiei" pentru mireni : [pe marginea evenimentului din 19 mar. 2017]
/ arhidiacon mitropolitan Iurie Saganovschi // Literatura şi arta. – 2017. – 30 mar. – P. 4.

881. Tofan, Eugenia. Destin împlinit cu o filă de carte : [pe marginea lucrărilor simp. cu
genericul "Nina Josu: destin împlinit cu o filă de carte", 23 febr. 2017, Chişinău] / Eugenia
Tofan // Literatura şi arta. – 2017. – 2 mar. – P. 5.

882. Xenofontov, Ion Valer. Zece curiozităţi din biografia preotului militar Alexie Mate-
evici (1888-1917) / Ion Valer Xenofontov // Moldova suverană. – 2017. – 1 mar.

821.161.1.0 Literatură rusă


883. Stănilă, Moni. Acolo unde curg râuri de lapte şi miere : [pe marginea romanului
cu acelaşi tit. de Vladimir Lorcenkov] / Moni Stănilă // Timpul. – 2017. – 24 mar. – P. 14.

821.531.0 Literatură coreeană


884. Stănilă, Moni. Pagini de viaţă : [pe marginea cărţii "Nuvele alese" de Hwang Sun-
Won, scriitor coreean (1915-2000)] / Moni Stănilă // Timpul. – 2017. – 17 mar. – P. 14.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFIE. ISTORIE


902/908 Arheologie. Preistorie. Vestigii culturale. Monografii regionale
904 Vestigii culturale ale diferitelor perioade istorice
885. Cuiul dacic care nu rugineşte niciodată : [descoperit pe Movilele Ciclopice de la
Sona, România de către arheologul Andrei Vartic] // Gazeta satelor. – 2017. – 10 mar.

908 Monografii regionale. Studiul unei localități

160
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

886. Tecuci, Alexandru. Cartea neamului : (Meditaţii despre lucrarea "88 & 333 de
cahuleni" de Alexandru Manoil] / Alexandru Tecuci // Literatura şi arta. – 2017. – 23 mar. – P.
4.
92 STUDII BIOGRAFICE. GENEALOGIE. HERALDICĂ. DRAPELE
929 Biografii și studii înrudite
Burlacu, Alexandru. Nicolae Bilețchi : fascinația modelelor. – Vezi Nr 855.
Colesnic, Iurie. Amintiri ce răsar din suflet… - Vezi Nr 861.
Colesnic, Iurie. Arabescuri. – Vezi Nr 890.
Colesnic, Iurie. Din galeria aviatorilor basarabeni. – Vezi Nr 733.
Colesnic, Iurie. Irepetabilul Ureche la o sută de ani, sau Autoportretul artistului în tinere-
ţe. – Vezi Nr 770.
Malcoci, Iulia. Ştefan Procopiu – fizician şi inventator român de Premiul Nobel. – Vezi Nr
715.
Ungureanu, Larisa. Eugeniu Ureche: Destinul unui actor. – Vezi Nr 799.
Ursul, Silvia. Elena Alistar: personificarea unui ideal. – Vezi Nr 899.
Xenofontov, Ion Valer. Zece curiozităţi din biografia preotului militar Alexie Mateevici. . –
Vezi Nr 882.
93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ
94(100) Istorie universală
887. Mihail, Zamfira. Rădăcinile identităţii noastre : [despre istoricul cornovean Dimitrie
Ursu (1935-2017)] / Zamfira Mihail // Literatura şi arta. – 2017. – 2 mar. – P. 2.

94(478) Istoria Republicii Moldova


888. Boldur, Alexandru V. Mişcarea naţională din Basarabia în 1917 : [fragm. din car-
tea "Basarabia şi relaţiile româno-ruse"] / Alexandru V. Boldur // Timpul. – 2017. – 17, 24 mar.
– P. 21.

889. Colesnic, Iurie. "O clipă în viaţa unui popor – o epocă în viaţa unei generaţii" : [99
de ani de la Unirea Basarabiei cu România] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2017. – 24 mar. – P.
19.

890. Colesnic, Iurie. Arabescuri / Iurie Colesnic // Timpul. – 2017. – 10 mar. – P. 19. –
Conţine: Eroina unui roman… : [despre Elena Kişinski-Sinadino, cântăreaţă] ; Primul ctitor al
operei române din Basarabia : [despre Bojana Belosov, animatoare culturală] ; O femeie care
a scris istorie : [despre Valeria Costăchel, istoric-medievist].

161
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2017

891. Josu, Nina. Sfatul Țării-2. Zi de sfântă sărbătoare : [pe marginea evenimentelor,
prilejuite de consemnarea a 99 de ani de la unirea Basarabiei cu România, 26 mar. 2017,
Chişinău] / Nina Josu // Literatura şi arta. – 2017. – 30 mar. – P. 2.

892. Rusu, Dinu. Japca – comorile naturii şi ale credinţei : [despre localitatea din raio-
nul Floreşti] / Dinu Rusu // Natura. – 2017. – Mar. (Nr 3). – P. 2.

893. Stati, Vasile. Temeliile istoriei Moldovei / Vasile Stati // Moldova suverană. – 2017.
– 15, 17 mar.

894. Tetiuhin, Maria. Elena Alistar, unica femeie-deputat în Sfatul Ţării, care a votat
Marea Unire : [om politic, medic şi pedagog, fondatoare a Ligii Culturale a Femeilor din Basa-
rabia (1873-1955)] / Maria Tetiuhin // Univers pedagogic pro. – 2017. – 30 mar. – P. 6.

895. Ursul, Silvia. Elena Alistar: personificarea unui ideal : [prezenţe în viaţa publ. şi
politică a Basarabiei (1873-1955)] / Silvia Ursul // Natura. – 2017. – Mar. (Nr 3). – P. 7.
(Vezi de asemenea Nr 896)

94(498) Istoria României


(Vezi Nr 661)
94(=112.2) Istoria germanilor
896. Ţâcu, Octavian. Germanii : [context ist.] / Octavian Ţâcu // Timpul. – 2017. – 10
mar. – P. 6. – (Minorităţile etnice din Basarabia ; 4).

94(=161.1) Istoria ruşilor


897. Ţâcu, Octavian. Ruşii : [context ist.] / Octavian Ţâcu // Timpul. – 2017. – 3 mar. –
P. 6. – (Minorităţile etnice din Basarabia ; 3).

94(=512.165) Istoria găgăuzilor


898. Ţâcu, Octavian. Găgăuzii (1) : [context ist.] / Octavian Ţâcu // Timpul. – 2017. –
24 mar. – P. 6. – (Minorităţile etnice din Basarabia ; 5).

899. Ţâcu, Octavian. Găgăuzii (2) : [context ist.] / Octavian Ţâcu // Timpul. – 2017. –
31 mar. – P. 6. – (Minorităţile etnice din Basarabia ; 6).

162
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de nume la "Cronica articolelor de gazetă" Nr 3-2017


Canţer, Valeriu 716, 752
A Carasiucenco, Georgeta 618, 653
Alburov, Gheorghi 643 Carauş, Grigore 780
Alistar, Elena (894, 899) Carlaşciuc, Vasile 804
Aluchi, Nicolai 717 Căpiţă, Ionel 808
Anton, Ion 742, 805, 854 Cârchelan, Ion 743
Apintei, Ana 723 Cerba, Valeriu 558
Aramă, Daniel 654 Chelaru, Boris 861
Argint, Lucia 750 Cheptine, Andriana 606
Aşevschi, Valentin (699, 702-03, 706, 709) Chicuş, Nicolae 700
Avornic, Gheorghe 706 Chircu, Aliona 656
Chiriac, Eugenia 717
B Cibotaru, Arhip Simion 809
Cibuc, Angela 635
Balan, Vera 687 Cimpoi, Mihai 539, 856-57
Baltaga, Oleg 760 Ciobanu, Ghenadie 754-55
Barnet, Miguel 849 Ciobanu, Marina 735
Basarab, Marin 760 Ciobanu, Mircea V. 559-60, 636
Bănulescu-Bodoni, Gavriil 548 Ciobanu, Svetlana 810
Bătrîncea, Vlad 602 Ciocanu, Ion 764, 858-60
Beghiu, Tatiana 739-41, 743 Cioclea, Eugen 873
Belâi, Liviu 699 Ciubotaru, Adrian 561-63, 595
Belicov, Serafim (856, 859, 868-70, 877) Ciucă, Virgil 793
Belosov, Bojana (890) Ciurcă, Aliona 568, 721
Belostecinic, Grigore 539 Ciurea, Corneliu 564
Bersuker, Isaac 540 Ciutac, Ion 565
Bilețchi, Nicolae (855, 858, 863) Ciutac, Lia 645
Bînzari, Nicu 608, 667 Codreanca, Lidia 811
Blaga, Lucian 792 Codreanu, Elena 675
Bobână, Lidia 543 Codru, Anatol 765
Boboc, Natalia 847 Cojocari, Eugenia 701
Bolboceanu, Zinaida 751 Cojocaru, Valentina 759, 761
Boldur, Alexandru V. 888 Colesnic, Iurie 733, 770, 861, 889-90
Boroghină, Emil 774 Colţun, Gheorghe 702
Botezatu, Sergiu 806, 857 Corbu, Haralambie 862
Botnaru, Tatiana 684 Corobceanu, Svetlana 543
Brega, Gheorghe 666 Cosniceanu, Grigore 863
Bruma, Dan 760 Cosniceanu, Maria 781-86, 863
Budeanu, Gheorghe 751 Costăchel, Valeria (890)
Budza, Oleg 608 Costinescu, Florin 794
Bugan, Natalia 688 Crivoi, Aurelia 706
Bulat, Eugenia 807 Crulicovschi, Nina 756
Bulgakov, Mihail 848 Curchi, Lilia 713
Bulimaga, Constantin 706 Curoș, Boris 712
Bumacov, Vasile 600
Bureac, Oxana 741 D
Burlacu, Alexandru 855
Dabija, Nicolae 566, 744-45, 766, 850-51,
C 864-66
Damian, Mihaela 771
Calcea, Andrei 658

163
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2017

Dandara, Otilia 707 Grosu, Aneta 574


Danilişin, Anatol 744 Grosu, Lidia 815, 853, 869
David, Eugenia 746 Gulca, Ilie 643, 659, 705
Deaconescu, Ion 795, 851 Gulea, Aurelian 540
Dediu, Ion Ilie 703 Gusleacov, Victor 659
Demideţchi, Valeriu 573 Guţu, Aurel 742, 747-48
Diaconu, Andrei 787
Dodon, Igor 567, 601, 636-37 H
Doga, Alexandru 812-13 Hadârcă, Natalia 609
Doga, Eugen 752-53, 758, 762 Hîncu, Mihai 667
Doga, Natalia 758 Hodorogea, Silvia 728
Dohotaru, Irina 867 Hrşanovskaia, Cleopatra (750)
Donţu, Alla 757 Hwang Sun-Won 884
Donţu, Iurie 679
Dragalin, Elena 568 I
Duca, Gheorghe (539-40)
Duduciuc, Stanislav 749 Iachim, Ion 680, 816
Dulgheru, Valeriu 569-70 Ică, Ioan jr. 554
Ieremia, Mitropolitul Gortinei şi Megapolei 549
E Ioniță, Daniel 596
Ioniţă, Veaceslav 618, 631
Eco, Umberto 791 Ioxa, Eugenia 676
Eminescu, Mihai 796-800 Iurin, Irina 670
Eremia, Anatol 788 Ivancu, Ovidiu 705
Erizanu, Gheorghe 571, 730
Eşanu, Anatolie 655, 727 J
F Jioară, Mariana 870
Josanu, Efim 544, 817
Filat, Vlad 644 Josu, Nina 575, 871, 891
Filip, Iulian 753 Jumir, Viorica 693
Fonari, Victoria 814, 852
Frunză, Ilie 658 K
Furdui, Teodor 539
Fusu, Corina 668 Kişinski-Sinadino Elena (890)
Fuștei, Nicolae 548, 555 Koss, Alexander 630

G L

Gagim, Ion 669 Ladaniuc, Victor 773, 818


Gaibu, Sergiu 631 Lorcenkov, Vladimir 883
Gaiciuc, Victor 660 Loteanu, Emil 819
Galben, Dorin 600, 666, 668 Lozovanu, Svetlana 719
Galsworthy, John 862 Luchian, Aurora 801
Gheorghian, Vladimir 733 Luţcan, Andrei 820
Ghicov, Adrian 672-73 M
Ghilaş, Victor 753
Ghimpu, Mihai 572 Madan, Stas 618
Golobciuc, Natalia 739 Malcoci, Iulia 715
Gordea, Liliana 704 Malev, Vera 872
Greceanîi, Zinaida 573 Malev, Nadejda 872
Gribincea, Vasile 868 Manea-Cernei, Eugenia 821
Grigorescu, Grigore 860 Manoil, Alexandru 886
Grossul, Varvara 679 Manolache, Constantin 660

164
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Marin, Gheorghe 822 Popescu, Crina 831, 874


Mateevici, Alexie (882) Posternac, Grigore 740
Mândâcanu, Angela 823 Procopiu, Ştefan (715)
Mândâcanu, Virgil 576 Pşeneac, Vera 684
Mârza, Galina 694 Purice, Tamara 789
Melnic., Victoria 753 Puşcaş, Victor 638
Mihail, Dinu 824
Miron, Costin 674 R
Mîndîcanu, Ala 577 Radu, Raisa 775, 778
Moldovanu, Ion 608 Reabţov, Gheorghe 848
Morari, Viorel 645 Reidman, Oleg 604
Moroşanu, Andrei 572, 728, 747, 825-27 Reniţă, Alecu 583
Moşin, Octavian 550-53, 671 Revenco, Aura 729
Moşneag, Victor 650 Rodari, Gianni 672
Munteanu, Gheorghe 745 Roibu, Mihai 694
Munteanu, Valeriu 713 Romanciuc, Vasile 832
Munteanu, Victoria 646 Romanovschi, Elena 694
Mustea, Gheorghe 753-55 Roşcovanu, Eugen 611
N Rusu, Adrian 690, 695-96
Rusu, Dinu 892
Nartea, Maria 681 Rusu, Dumitru 725
Nechit, Irina 749, 771, 774, 776 Rusu, Nicolae 879
Nedbaliuc, Boris 717
Negrea, Cristian 661 S
Negru, Lena 729, 756-59 Sacara, Valentina 691
Negruţă, Veaceslav 631 Saganovschi, Iurie 880
Nicu, Dan 578-79 Sainciuc, Sergiu 652
Niţa, Galina 682 Sandul, Valentina 696
O Sapdaru, Ion 776
Sava, Parascovia 726
Olărescu, Dumitru 764-68 Sânchetru, Victor 612
Olteanu, Constantin 873 Sârbu, Liuba 833, 864
Oprea, Gheorghe 746 Scripnic, Ion 657
Silvestru, Aurelian 834-35
P Simac, Ana 708
Palladi, Tudor 767, 828, 874-75 Simion, George 662
Partole, Claudia 748, 876 Sîrbu, Ana 584
Pastuh-Cubolteanu, Vitalie 829 Slutu-Soroceanu, Nina 875
Patraş, Mihai 580 Sozanschii, Leonid 697
Păduraru, Pavel 558, 603 Stati, Vasile 585, 893
Păsat, Dumitru 545-47, 674, 877 Stănescu, Nichita 803
Pârlea-Conovali, Veronica 694, 878 Stănilă, Moni 554, 557, 883-84
Pintilie, Viorel 802 Stere, Constantin 862
Pînzaru, Pavel 717 Stratulat, Mihai 721
Pîslaru, Natalia 678, 683, 689 Strâmbeanu, Andrei 777
Plugaru, Emilia 830 Strochi, Lucian 852
Pocaznoi, Ion 610 Sturza, Alexandru 555
Podgurschii, Ludmila 686 Ş
Poiată, Mihai Ştefan 768
Popa, Iuluis 581-82 Şărănuţă, Silvia 711
Popa, Victoria 556, 631, 657, 707 Şerbu Cisteianu, Virgil 853

165
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2017

Şlapac, Mariana 753 X


Ştefâneţ, Anatol 760
Xenofontov, Ion Valer 710, 882
T
Z
Tabaranu, Irina 583
Tamazlâcaru, Elena 544, 596, 761 Zaharco, Ivan 686
Tănase, Constantin 836-40 Zamfira, Mihail 887
Tecuci, Alexandru 886 Zavtoni, Paulina 773
Teresa de Calcutta, Sfânta 847 Zbanţu, Marcel 677
Tetiuhin, Maria 894 Zubcov, Elena 714
Tighineanu, Ion 722, 753 А
Todosi, Dorin Constantin 736
Tofan, Eugenia 722, 753, 762, 881 Агарковa, Лилианa 616
Tofană, Stelian 556 Албулеса, Думитру 731
Tofan-Bălici, Maria 841
Turea, Larisa 778 Б

Ţ Балабан, Даниил 738


Барбалат, Думитру 619, 732
Ţâcu, Octavian 586, 896-99 Бежан, Михаил 724
Ţâganaş-Pântea, Elvira 878 Беженарь, Александр 737
Ţopa, Efimia 842 Буйновская, Галина 698
Ţurcan, Ludmila 685
Ţurcanu, Nicolae 843 Г

U Глазова, Татьяна 613


Горелова, Елена 620
Ungureanu,Ion 777
Ungureanu, Larisa 779 Д
Untilă, Veaceslav 597, 663 Дандара, Виорела 616
Ureche, Eugeniu (770, 779) Дога, Евгений 763
Ursache, Silvia 844-45, 854, 865, 876, 879 Додон, Игорь 587, 642
Ursachi, Aurelia 719 Драгунов, Юрий 720
Urschi, Valeriu 664
Ursu, Dimitrie 887 Е
Ursul, Silvia 718, 895
Ustiugova, Natalia 714 Епураш, Наталья 624

V З

Vacarciuc Daniela 576 Замура, Елена 665


Vagogne, Pascal 598 И
Vartic, Andrei 885
Velişco, Nadejda 707 Иову, Тудор 665
Vicol, Ion 867. 880 Ионицэ, Вячеслав 621
Vicol, Nelu 791
К
Vieru, Grigore 846
Vlad, Pavel 540, (716) Калак, Дмитрий 624
Vleju, Maria 683, 692 Кицан, Валериу 617
Voloşciuc, Leonid 709 Коваленко, Ирина 620, 622, 625, 632, 648
Voronin, Vladimir 605-06 Кожокару, Владимир 648
Vulturescu, R. 676, 682 Косташ, Ион 665
Крючкова, Светлана 769
Кьеза, Джульетто 599

166
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

М Ш
Мадан, Станислав 633 Шеларь, Галинa 622
Мамулаишвили, Заза 634 Шикирлийская, Татьяна 541, 616-17, 734
Маценко, Ирина 623 Шимановская, Людмила 720
Менюк, Николай 599, 621
Мигулина, Татьяна 763, 769
Моисеев, Сергей 634, 731
Мокану, Сержиу 588
Н
Нантой, Оазу 589
Нетцер, Антонида 649
О
Осталеп, Валерий 590
П
Плугару, Анатолий 591
Присэкару, Ион 616
P
Ройтбурд, Елена 590
С
Стати, Василий 790
Столярчук, Вера 698
Т
Табан, Еленa 734
Такий, Александр 614
Таран, Ангелина 626, 629
Тимотин, Марина 588, 607
Ткач, Сергей 592
Токарский, Александр 591, 594
Тулбуре, Алексей 593
У
Урекян, Серафим 594
Устурой, Николай 724
Ф
Фомин, Игорь 627-28
Ч
Чеботарь, Сергей 615
Чуркэ, Алена 589

167
Lista gazetelor a căror articole sunt fişate în "Cronica articolelor de gazetă" Nr 3-2017

1. Curierul ortodox
2. Dreptul
3. Făclia
4. Florile dalbe
5. Gazeta satelor. Curierul agricol
6. Jurnal de Chişinău
7. Comunistul
8. Literatura şi arta
9. Moldova suverană
10. Natura Nr 3
11. Săptămîna
12. Socialiştii
13. Timpul
14. Univers pedagogic pro
15. Vocea poporului
16. Ziarul de gardă
17. Koммунист
18. MK KH World Weeklz
19. Молдавские ведомости
20. Coциалисты
21. Экономическое обозрение

Bibliografia Naţională a Moldovei


Formatul 60 X 84/16
Coli de tipar 8,02
Coli ed. 7,38
Tirajul 25 ex.

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova


bl. Ştefan cel Mare 180, of. 202
Chişinău, MD 2004, Republica Moldova
Tel. 022 295746, 022 295916
Fax-email: 030555239
Email: bookchamber.md@gmail.com ISBN.Moldova@gmail.md
ISSN.Moldova@gmail.md ISMN_Moldova@mail.md
http://www.bookchamber.md

Tipografia "Print-Caro" SRL


str. Astronom N. Donici 14
Chişinău, MD-2001, Republica Moldova
Tel. 022 853386
Fax. 022 853387
Email: printcaro@gmail.com