Sunteți pe pagina 1din 164

ISSN 1857-0550

E-ISSN 1857-3266

Camera Naţională a Cărţii – 60 ani de la fondare


1957-2017

BIBLIOGRAFIA
NAŢIONALĂ
A
MOLDOVEI

Nr 6
2017

CNCM
Chişinău 2017
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography
of Moldova

Books. Abstracts. Thesis.


Magazine and newspaper articles

Published from 1958


Issued once a month

Nr 6
2017

NBCM
Chişinău 2017
MINISTERUL CULTURII
CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia Naţională a
Moldovei

Cărţi. Autoreferate. Teze.


Articole din reviste şi ziare

Se editează din anul 1958


Apare lunar

Nr 6
2017

CNCM
Chişinău 2017
Autori-alcătuitori : Valentina Chitoroagă
Renata Cozonac
Olesea Zabiaco
Efimia Macrinici
Claudia Bâgu
Ludmila Corghenci

Redactor responsabil şi coordonator : Valentina Chitoroagă

Tehnoredactare computerizată, design: Renata Cozonac

Prefaţa de Valentina Chitoroagă

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova :


Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul 1958 : Apare
lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Valentina Chitoroagă,
Renata Cozonac, Olesea Zabiaco, [et al.] ; red. resp., coord. şi pref. : Valentina
Chitoroagă ; tehnoredactare computerizată, design : Renata Cozonac. – Ch. :
Camera Naţ. a Cărţii, 2017 (Print-Caro). – ISSN 1857-0550. – E-ISSN 1857-
3266. – ISBN 978-9975-9730-3-8. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom.,
rusă, alte lb. străine.
Nr 6, 2017. – 2017. – 164 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 25
ex. – ISBN 978-9975-49-265-2 (Print). – ISBN 978-9975-49-266-9 (PDF).

015(478)

 Camera Naţională a Cărţii


din Republica Moldova, 2017
CUPRINS

CRONICA CĂRŢII ................................................................................................. 10

0 ŞTIINŢĂ ŞI CUNOŞTINŢE. ORGANIZARE. ŞTIINŢA CALCULATOARELOR. INFORMARE. DOCUMENTARE.


BIBLIOLOGIE. INSTITUŢII. PUBLICAŢII .............................................................................. 10
00 Prolegomena. Fundamente ale cunoaşterii şi culturii. Propedeutică .......... 10
001 Știință și cunoștințe în general. Organizarea muncii intelectuale ......... 10
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor 10
005 Management ........................................................................................ 11
01 Bibliografie şi bibliografii. Cataloage .......................................................... 11
02 Biblioteconomie .......................................................................................... 12
08 Poligrafii. Opere colective ........................................................................... 12
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE............................................................................................ 16
16 Logică. Epistemologie. Teoria cunoaşterii. Metodologie ............................ 16
2 RELIGIE. TEOLOGIE ................................................................................................. 16
27 Creştinism. Biserici şi culte creştine............................................................. 16
3 ŞTIINŢE SOCIALE ..................................................................................................... 17
31 Statistică. Demografie. Sociologie .............................................................. 17
32 Politică ........................................................................................................ 17
33 Economie. Ştiinţe economice ...................................................................... 18
34 Drept. Jurisprudenţă ................................................................................... 20
35 Administraţie publică. Conducerea administrativă. Armată. Artă militară 22
36 Asigurarea nevoilor mentale şi materiale de viaţă ..................................... 23
37 Educaţie ...................................................................................................... 23
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE .............................................................................. 28
51 Matematică ................................................................................................ 29
53 Fizică ........................................................................................................... 30
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie ............................................................ 30
55 Ştiinţele pământului. Ştiinţe geologice ....................................................... 31
57 Ştiinţe biologice în general .......................................................................... 31
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNOLOGIE .................................................................. 32
61 Ştiinţe medicale. Medicină .......................................................................... 32
62 Inginerie. Tehnică în general ....................................................................... 33
65 Conducere și organizare în industrie, comerț și comunicații ....................... 34
68 Industrii. Meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate........... 35
69 Industria construcţiilor. Materiale de construcţie. Tehnologii şi procedee în
construcţii.................................................................................................... 35
7 ARTE. RECREAŢIE. DISTRACŢII. SPORT ......................................................................... 36
73/76 Arte plastice. Arte decorative ................................................................ 36
73 arte plastice ................................................................................................ 36
74 Desen. Design. Artă aplicată și meserii de artă .......................................... 36
78 Muzică ........................................................................................................ 36
79 Divertisment. Jocuri. Sport .......................................................................... 36
8 LIMBI. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ ................................................................................ 38
80 Probleme generale referitoare la lingvistică şi literatură. Filologie ............ 38
81 Lingvistică. Limbi ......................................................................................... 38
82 Literatură .................................................................................................... 41
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ................................................................................ 55
93/94 Istorie .................................................................................................... 55
94 Istorie generală. Istorie universală.............................................................. 55
Autoreferate ................................................................................................ 57
Index de nume la "Cronica cărţii" Nr 6-2017 ............................................... 61
Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 6-2017 ................................................ 66
Index de subiecte la "Cronica cărţii" Nr 6-2017 ........................................... 67
Index geografic la "Cronica cărţii" Nr 6-2017............................................... 68
Index de editori la "Cronica cărţii" Nr 6-2017 .............................................. 69
ISBN eronat .................................................................................................. 69

CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ .................................................................. 70

0 ŞTIINŢĂ ŞI CUNOŞTINŢE. ORGANIZARE. ŞTIINŢA CALCULATOARELOR. INFORMARE. DOCUMENTARE.


BIBLIOLOGIE. INSTITUŢII. PUBLICAŢII .............................................................................. 70
00 Prolegomena. Fundamente ale cunoaşterii şi culturii. Propedeutică .......... 70
001 Știință și cunoștințe în general. Organizarea muncii intelectuale ......... 70
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor 70
005 Management ........................................................................................ 70
01 Bibliografie și bibliografii. Cataloage .......................................................... 71
02 Biblioteconomie .......................................................................................... 71
06 Organizaţii și alte tipuri de cooperare......................................................... 72
069 Muzee. Expoziţii permanente ............................................................... 72
070 Ziare. Presă ........................................................................................... 72
08 Poligrafii. Opere colective ........................................................................... 72
082 Poligrafii colective ................................................................................. 72
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE .................................................................................... 72
159.9 Psihologie........................................................................................... 72
17 Filozofie morală. Etică. Filozofie practică.................................................... 73
2 RELIGIE. TEOLOGIE ............................................................................................ 73
27 Creştinism. Biserici şi culte creştine............................................................. 73
3 ŞTIINŢE SOCIALE ................................................................................................ 73
31 Statistică. Demografie. Sociologie .............................................................. 73
32 Politică ........................................................................................................ 74
33 Economie. Ştiinţe economice ...................................................................... 75
34 Drept. Jurisprudenţă ................................................................................... 82
35 Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară .. 88
36 Asigurarea nevoilor mentale și materiale de viață ..................................... 90
37 Educaţie ...................................................................................................... 90
39 Antropologie culturală. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor ........ 93
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE .................................................................... 93
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie ............................................................ 93
57 Ştiinţe biologice în general .......................................................................... 94
58 Botanică ...................................................................................................... 95
59 Zoologie ...................................................................................................... 95
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNOLOGIE ..................................................... 96
60 Biotehnologie .............................................................................................. 96
61 Ştiințe medicale. Medicină .......................................................................... 96
62 Inginerie. Tehnică în general ....................................................................... 99
63 Agricultură şi alte ştiinţe şi tehnici înrudite. Silvicultură. Exploatarea vieţii
sălbatice .................................................................................................... 100
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei........................... 102
65 Conducere și organizare în industrie, comerț și comunicații ..................... 102
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ...................................... 103
7 ARTE. RECREAŢIE. DISTRACŢII. SPORT ............................................................. 103
71 Sistematizare fizică. Urbanism. Peisaje. Parcuri. Grădini.......................... 103
72 Arhitectură ................................................................................................ 103
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică ............................................................... 104
78 Muzică ...................................................................................................... 104
79 Divertisment. Jocuri. Sport ........................................................................ 104
8 LIMBI. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ.................................................................... 105
80 Probleme generale referitoare la lingvistică şi literatură. Filologie .......... 105
82 Literatură .................................................................................................. 107
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFIE. ISTORIE .................................................................... 113
92 Studii biografice. Genealogie. Heraldică. Drapele..................................... 114
93/94 Istorie .................................................................................................. 114
94 Istorie generală ......................................................................................... 114
Index de nume la "Cronica articolelor de revistă" Nr 6-2017 .................... 115
Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror
articole sunt fişate în "Cronica articolelor de revistă" Nr 6-2017 .......... 121

CRONICA ARTICOLELOR DE GAZETĂ ................................................................. 122

0 ŞTIINŢĂ ŞI CUNOŞTINŢE. ORGANIZARE. ŞTIINŢA CALCULATOARELOR. INFORMARE. DOCUMENTARE.


BIBLIOLOGIE. INSTITUŢII. PUBLICAŢII ............................................................................ 122
00 Prolegomena. fundamente ale cunoaşterii şi culturii. Propedeutică ........ 122
008 Civilizaţie. Cultură. Progres ................................................................. 122
070 Ziare. Presă ......................................................................................... 122
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE .................................................................................. 122
1/14 Filozofie ................................................................................................. 122
2 RELIGIE. TEOLOGIE .......................................................................................... 123
27 Creştinism. Biserici şi culte creştine........................................................... 123
3 ŞTIINŢE SOCIALE .............................................................................................. 123
32 Politică ...................................................................................................... 123
33 Economie. Ştiinţe economice .................................................................... 128
34 Drept. Jurisprudenţă ................................................................................. 131
35 Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară 133
37 Educaţie .................................................................................................... 134
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE .................................................................. 138
55 Ştiinţele pământului. Ştiinţe geologice ..................................................... 139
58 Botanică .................................................................................................... 139
59 Zoologie .................................................................................................... 139
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNOLOGIE ................................................... 139
61 Ştiințe medicale. Medicină ........................................................................ 139
62 Inginerie. Tehnică în general ..................................................................... 140
65 Conducere și organizare în industrie, comerț și comunicații ..................... 141
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ...................................... 142
7 ARTE. RECREAŢIE. DISTRACŢII. SPORT ............................................................. 142
78 Muzică ...................................................................................................... 142
79 Divertisment. Jocuri. Sport ........................................................................ 143
8 LIMBI. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ.................................................................... 145
81 Liingvistică. Limbi ...................................................................................... 145
82 Literatură .................................................................................................. 146
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFIE. ISTORIE .................................................................... 154
91 Geografie. Explorarea Pământului şi a altor teritorii individuale. Călătorii.
Geografie regională .................................................................................. 154
92 Studii biografice. Genealogie. Heraldică. Drapele..................................... 155
93/94 Istorie .................................................................................................. 155
94 Istorie generală ......................................................................................... 155
Lista gazetelor a căror articole sunt fişate în "Cronica articolelor de gazetă"
Nr 6-2017 ............................................................................................... 163
Cronica cărţii Nr 6-2017 ≡ Book annals Nr 6-2017

CRONICA CĂRŢII BOOK ANNALS


SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2017
NR 6
IUNIE JUNE
(1163-1397)

0 ŞTIINŢĂ ŞI CUNOŞTINŢE. ORGANIZARE. ŞTIINŢA CALCULATOARELOR.


INFORMARE. DOCUMENTARE. BIBLIOLOGIE. INSTITUŢII. PUBLICAŢII
00 PROLEGOMENA. FUNDAMENTE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII. PROPEDEUTICĂ
001 Știință și cunoștințe în general. Organizarea muncii intelectuale
1163. Ковалëв, Виктор.
"Зеленая энергия": инновационные экобиотехнологии и комбинированные реак-
торы : Антология изобретений / Виктор Ковалëв, Георгий Дука, Ольга Ковалëва ; Акад.
наук Молдовы, Ин-т химии Акад. наук Молдовы, Н.-и. Центр прикладной и экол. химии
Молд. гос. ун-та. – Кишинэу : CEP USM, 2017. – 502, [1] p. : fig., fot. color, tab. ; 25 cm.
Texte : lb. rom., engl., rusă. – Общий перечень патентов Республики Молдова на
изобретения : p. 490-500 (96 tit.). – Bibliogr.: p. 488-489 (25 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-71-902-5.
[2017-1245].
"Energie verde": ecobiotehnologii inovaţionale şi reactore combinate : Antologia
invenţiilor.
- - 1. Aplicaţii ale biotehnologiei – Ecologie. 2. Patente – Ecobiotehnologii.
001.894+[606:504]=135.1=111=161.1
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor
1164. Andronatiev, Victor.
Sisteme de calcul : Curs de lecţii / Victor Andronatiev ; Acad. de Studii Econ. din
Moldova. – Chişinău : ASEM, 2017. – 138 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 136-137 (22 tit.). – În red. aut. – 50 ex.
ISBN 978-9975-75-856-7.
[2017-1364].
- - 1. Sisteme de calcul.
004.2/.4(075.8)
1165. Vascan, Teodora.
Grafica asistată de calculator : Îndrumar de laborator / Teodora Vascan, Angela Globa,
Natalia Lupaşco ; Univ. de Stat din Tiraspol, Catedra Informatică şi Tehnologii Informaţionale.
– Chişinău : S. n., 2017 (Tipografia UST). – 150 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 150 (14 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-76-202-1.
[2017-1287].
- - 1. Grafica asistată de calculator. 2. Grafică computerizată.
004.92(076.5)
1166. Великова, Татьяна.

10
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Информационные ресурсы и технологии в менеджменте : Курс лекций / Великова


Татьяна, Герман Теодора ; Комрат. гос. ун-т, Каф. информ. технологий математики и
физики. – Комрат : Б. и., 2017 [Tipogr. "A & V Poligraf"]. – 85 p. : des., tab.
Bibliogr.: p. 85 (15 tit.). – Referinţe bibliogr. la sfârşitul temelor şi în subsol. – 30 ex.
ISBN 978-9975-3021-5-9.
[2017-1343].
- - 1. Tehnologii informaţionale în management.
004:005(075.8)
1167. Плешка, Наталья.
Проектирование информационных систем : Методическое руководство по выпол-
нению лабораторных и индивидуальных работ / Наталья Плешка, Руслана Гончаренко,
Людмила Нигрецкая-Кройтор ; Молд. гос. ун-т, Фак. математики и информатики, Деп.
информатики. – Кишинэу : CEP USM, 2017. – 84 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 84 (12 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-893-6.
[2017-1244].
004.65(076.5)
005 Management
005.3/.7 Activități manageriale. Procese în management. Management organizațional (OM)
1168. Теория и практика принятия управленческих решений : Учебный курс /
Султ Г. Г., Щукина Н. В., Кристева Н. Н. [и др.] ; Комрат. гос. ун-т, Юрид. фак. – Комрат :
[КГУ], 2017 (Tipogr. "A & V Poligraf"). – 166 p. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr. la sfârşitul compartimentelor. – 30 ex.
ISBN 978-9975-83-053-9.
[2017-1345].
- - 1. Management organizaţional.
005.7:342.9(075.8)
01 BIBLIOGRAFIE ŞI BIBLIOGRAFII. CATALOAGE
1169. Academician Alexandru Ciubotaru : Biobibliografie / Acad. de Ştiinţe a Moldo-
vei, Bibl. Şt. Centrală "Andrei Lupan" (Inst.) ; ed. şi red. şt.: Constantin Manolache ; resp. de
ed.: Ion Valer Xenofontov ; coord.: Rodica Chiţan ; bibliogr.: Elena Nigreţchi. – Chişinău :
Biblioteca Ştiinţifică Centrală "Andrei Lupan" (Institut), 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). –
223 p. : fot. ; 22 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-3131-1-7 (în cop. tare).
[2017-1146].
016:[58+929(478)]
1170. Gheorghe Oprea : Biobibliografie / Bibl. Naţ. a Rep. Moldova, Proiectul Editorial
"Moldavica" ; alcăt.: Svetlana Miron ; dir. gen.: Elena Pintilei. – Chişinău : Biblioteca Naţională
a Republicii Moldova, 2017 (Combinatul Poligrafic). – 176 p. : fot., imagini color ; 22 cm. –
(Seria "Plasticienii Moldovei", ISBN 978-9975-4493-6-6).
Text parţial : lb. rusă. – [200] ex.
ISBN 978-9975-4318-8-0.
[2017-1350].

11
Cronica cărţii Nr 6-2017 ≡ Book annals Nr 6-2017

016:[75+929(478)]
02 BIBLIOTECONOMIE
1171. Alexe Rău – filosof şi homo faber, fragil şi înaripat : (in memoriam) : Catalo-
gul Expoziţiei – eveniment / Bibl. Naţ. a Rep. Moldova ; dir. gen.: Elena Pintilei ; elab.: Raisa
Mahu, Irina Blânda. – Chişinău : Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, 2017 (Tipogr.
"Foxtrot"). – 102, [1] p. : des., fot., n. muz. ; 21 cm.
Text parţial : lb. găgăuză. – Bibliogr. lucrărilor lui A. Rău în text. – 50 ex.
ISBN 978-9975-3096-1-5.
[2017-1173].
- - 1. Rău, Alexe,1953-2015 – bibliolog, scriitor.
[02+821.135.1(478)-1+1](092)
1172. Pohilă, Vlad.
Elogiu lecturii : Editoriale din revista BiblioPolis (2003-2015) / Vlad Pohilă ; ed. îngrijită:
Mariana Harjevschi ; coord.: Lidia Kulikovski ; Bibl. Mun. B. P. Haşdeu. – Chişinău : S. n.,
2017 (Tipogr. "Foxtrot"). – 276 p. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-89-063-2.
[2017-1160].
- - 1. Arta de a scrie despre bibliotecă şi bibliotecari. 2. Editoriale din revista
"BiblioPolis".
02:070.432
1173. Raţă, Valeriu.
Alt portret din profil cultural al Bibliotecii Municipale "B. P. Hasdeu" : (Cronici, consem-
nări şi recenzii) / Valeriu Raţă ; coord.: Lidia Kulikovski ; ed. îngrijită de Mariana Harjevschi ;
pref. şi red.: Vlad Pohilă ; cop.: Valeriu Herţa ; Bibl. Municipală "B. P. Hasdeu". – Ed. a 2-a. –
Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Foxtrot"). – 330 p. : fot. ; 24 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-89-066-3.
[2017-1163].
- - 1. Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu" din Chişinău.
027.52(478-25)
08 POLIGRAFII. OPERE COLECTIVE
082 Poligrafii colective
1174. Breviarium : Lucrările studenţilor Facultăţii de Istorie şi Filozofie / Univ. de Stat
din Moldova, Fac. de Ist. şi Filozofie, Centrul de Excelenţă Didactico-Academic Studenţesc ;
coord.: Sergiu Matveev ; com. red.: Ion Gumenâi [et al.]. – Chişinău : CEP USM, 2017 – . –
21 cm. – ISBN 978-9975-71-761-8
Nr 2. – 2017. – 79 p. : tab. – Texte : lb. rom., parţial rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. –
Referinţele bibliogr. în subsol. – 50 ex. – ISBN 978-9975-71-905-6. – [2017-1248].
082:378.4(478-25)=135.1=161.1
1175. Perspectiva academică : [în vol.] / Inst. de Învăţământ Superior Privat Univ.
"Perspectiva-INT" ; red. şt.: Valeriu Efremov ; coord.: Arina Kraijdan. – Chişinău : Universita-
tea "Perspectiva-INT", 2017 (Tipogr. "Tipocart Print") – . – 20 cm. – ISBN 978-9975-4061-8-5.

12
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Vol. 6. – 2017. – 164 p. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., fr., rusă. –
Bibliogr. la sfârşitul art. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 200 ex. – ISBN 978-9975-133-61-6. –
[2017-1282].
082:378.4(478-25)=135.1=111=161.1
1176. "Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetă-
tori", conferinţă ştiinţifică (6 ; 2017 ; Chişinău). "Tendinţe contemporane ale dezvoltării
ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători" : Conferinţa Ştiinţifică a Doctoranzilor (cu participare
internaţională), ediţia a 6-a, Chişinău, 15 iunie 2017 : [în vol.] / com. şt.: Maria Duca (preşe-
dinte) [et al.]. – Chişinău : UAŞM, 2017 (Tipogr. "Biotehdesign") – . – 21 cm. – ISBN 978-
9975-108-15-7.
Vol. 1. – 2017. – 317 p. : fig., tab. – Antetit.: Univ. Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Şc. Doc-
torală Matematică şi Ştiinţa Informaţiei, Şc. Doctorală Ştiinţe Fizice [et al.]. – Texte : lb. rom.,
engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 30 ex. – ISBN 978-9975-108-16-4 (Biotehdesign). – [2017-
1213].
082:378.4(478-25)=135.1=111
1177. Vol. 2. – 2017. – 293 p. : fig., tab. – Antetit.: Univ. Acad. de Ştiinţe a Moldovei,
Şc. Doctorală Ştiinţe Umanistice, Şc. Doctorală Ştiinţe Juridice, Politice şi Sociologie [et al.]. –
Texte : lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 30 ex. – ISBN 978-9975-108-17-1
(Biotehdesign). – [2017-1214].
082:378.4(478-25)=135.1=111
1178. "Личность, экономика, право, государство: проблемы соотношения и
взаимодействия", международная научно-практическая конференция (5 ; 2016 ;
Тираспол). Личность, экономика, право, государство: проблемы соотношения и взаи-
модействия = Personality, economy, right, state: problems of the ratio and interaction : Ма-
териалы V международной научно-практической конференции, 10 ноября 2016 г. / руко-
водители авт. коллектива: Соколов В. М., Соколов В. В. ; сост.: Корниевская Е. В. ; ред-
кол.: Соколов В. М. [и др.]. – Бендер : Полиграфист, 2017. – 317, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Antetit.: НУО ВПП "Тираспольский межрегиональный университет". – Tit. paral.: lb.
engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut. – 100 ex.
ISBN 978-9975-3139-5-7.
[2017-1330].
082
087 Publicaţii cu provenienţă şi destinaţie deosebită
087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori
1179. Animale domestice / adapt.: Titus Ştirbu ; pict.: I. Prihodkin. – Ed. a 2-a. – Chi-
şinău : Biblion, 2017 (Imprimat în Ucraina). – [12] p. : des. color ; 15 x 21 cm.
F. f. de tit. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-138-12-3 (cartonată).
[2017-1200].
- - 1. Cărţi pentru copii.
087.5
1180. Autocolante : Avioane și elicoptere : cu autocolante din vinil / il.: Jordi
Busquets. – [Chişinău] : Arc, [2017] (Imprimat în China). – [16] p. : des. color, autocolante ;
27 cm. – (Ne jucăm şi construim, ISBN 978-9975-137-63-8).
F. f. de tit. – [3000] ex.
13
Cronica cărţii Nr 6-2017 ≡ Book annals Nr 6-2017

ISBN 978-9975-137-64-5.
[2017-1224].
- - 1. Cărţi cu autocolante.
087.5
1181. Autocolante : Camioane şi excavatoare : cu autocolante din vinil / il.: Jordi
Busquets. – [Chişinău] : Arc, [2017] (Imprimat în China). – [16] p. : des. color, autocolante ;
27 cm. – (Ne jucăm şi construim, ISBN 978-9975-137-63-8).
F. f. de tit. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-137-65-2.
[2017-1225]
- - 1. Cărţi cu autocolante.
087.5
1182. Autocolante : Maşini şi motociclete de curse : cu autocolante din vinil / il.: Jordi
Busquets. – [Chişinău] : Arc, [2017] (Imprimat în China). – [16] p. : des. color, autocolante ;
27 cm. – (Ne jucăm şi construim, ISBN 978-9975-137-63-8).
F. f. de tit. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-137-66-9.
[2017-1226].
- - 1. Cărţi cu autocolante.
087.5
1183. Autocolante : Tractoare : cu autocolante din vinil / il.: Jordi Busquets. – [Chişi-
nău] : Arc, 2016 (Imprimat în China). – [16] p. : des. color, autocolante ; 27 cm. – (Ne jucăm şi
construim, ISBN 978-9975-137-63-8).
F. f. de tit. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-137-67-6.
[2017-1227].
- - 1. Cărţi cu autocolante.
087.5
1184. Autocolante cu camioane : cu autocolante din vinil / il.: Jordi Busquets. – [Chi-
şinău] : Arc, [2017] (Imprimat în China). – [16] p. : des. color, autocolante ; 24 x 25 cm. –
(Construieşte vehicule cu autocolante, ISBN 978-9975-137-68-3).
F. f. de tit. – Carte în formă de maşinuţă. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-137-70-6.
[2017-1229].
- - 1. Cărţi cu autocolante.
087.5
1185. Autocolante cu excavatoare şi camioane : cu autocolante din vinil / il.: Jordi
Busquets. – [Chişinău] : Arc, 2016 (Imprimat în China). – [16] p. : des. color, autocolante ; 24
x 25 cm. – (Construieşte vehicule cu autocolante, ISBN 978-9975-137-68-3).
F. f. de tit. – Carte în formă de maşinuţă. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-137-69-0.
[2017-1228].
- - 1. Cărţi cu autocolante.
087.5

14
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1186. Autocolante cu maşini şi motociclete : cu autocolante din vinil / il.: Jordi


Busquets. – [Chişinău] : Arc, [2017] (Imprimat în China). – [16] p. : des. color, autocolante ;
24 x 25 cm. – (Construieşte vehicule cu autocolante, ISBN 978-9975-137-68-3).
F. f. de tit. – Carte în formă de maşinuţă. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-137-71-3.
[2017-1230].
- - 1. Cărţi cu autocolante.
087.5
1187. Autocolante cu tractoare : cu autocolante din vinil / il.: Jordi Busquets. – [Chi-
şinău] : Arc, [2017] (Imprimat în China). – [16] p. : des. color, autocolante ; 24 x 25 cm. –
(Construieşte vehicule cu autocolante, ISBN 978-9975-137-68-3).
F. f. de tit. – Carte în formă de maşinuţă. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-137-72-0.
[2017-1231].
- - 1. Cărţi cu autocolante.
087.5
1188. Autospeciale de stins incendii : Carte de colorat / [pict.]: Natalia Ţaţchin. –
[Chişinău : Universul, 2017]. – [28] p. : des. ; 15 x 21 cm.
F. f. de tit. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-47-152-7.
[2017-1339].
087.5
1189. Avioane militare americane : Carte de colorat / [pict.]: Natalia Ţaţchin. – [Chi-
şinău : Universul, 2017]. – [28] p. : des. ; 15 x 21 cm.
F. f. de tit. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-47-151-0.
[2017-1338].
087.5
1190. Cine locuieşte în pădure / adapt.: Titus Ştirbu ; pict.: I. Prihodkin. – Ed. a 2-a. –
Chişinău : Biblion, 2017 (Imprimat în Ucraina). – [12] p. : des. color ; 15 x 21 cm.
F. f. de tit. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-138-14-7 (cartonată).
[2017-1202].
- - 1. Cărţi pentru copii.
087.5
1191. Învăţăm a socoti / adapt.: Titus Ştirbu ; pict.: I. Prihodkin. – Ed. a 2-a. – Chişi-
nău : Biblion, 2017 (Imprimat în Ucraina). – [12] p. : des. color ; 15 x 21 cm.
F. f. de tit. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-138-17-8 (cartonată).
[2017-1204].
- - 1. Cărţi pentru copii.
087.5
1192. Legume. Fructe. Pomuşoare / adapt.: Titus Ştirbu ; pict.: I. Prihodkin. – Ed. a
2-a. – Chişinău : Biblion, 2017 (Imprimat în Ucraina). – [12] p. : des. color ; 15 x 21 cm.
F. f. de tit. – [3000] ex.

15
Cronica cărţii Nr 6-2017 ≡ Book annals Nr 6-2017

ISBN 978-9975-138-18-5 (cartonată).


[2017-1205].
- - 1. Cărţi pentru copii.
087.5
1193. Marea enciclopedie a animalelor : O mulţime de informaţii captivante despre
animale : peste 50 de sunete uimitoare : [carte sonoră] / trad.: Cristina Muică. – [Chişinău] :
Prut Internaţional, 2016 (Tipărit în China). – [16] p. : des. color ; 31 x 32 cm. – (Vreau să ştiu,
ISBN 978-9975-54-228-9).
Tit. orig.: Big Encyclopedia of Animals. – F. f. de tit.
ISBN 978-9975-54-251-7 (cartonată).
[2017-1187].
- - 1. Marea enciclopedie a animalelor. 2. Cărţi pentru copii.
087.5:[59+636](031)
1194. Marea enciclopedie a dinozaurilor : O mulţime de informaţii captivante despre
dinozauri : peste 50 de sunete uimitoare : [carte sonoră] / trad.: Cristina Muică. – [Chişinău] :
Prut Internaţional, 2016 (Tipărit în China). – [16] p. : des. color ; 31 x 32 cm. – (Vreau să ştiu,
ISBN 978-9975-54-228-9).
Tit. orig.: Big Enciclopedia of Dinosaurs. – F. f. de tit.
ISBN 978-9975-54-229-6 (cartonată).
[2017-1188].
- - 1. Marea enciclopedie a dinozaurilor. 2. Cărţi pentru copii.
087.5:568.1(031)
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
16 LOGICĂ. EPISTEMOLOGIE. TEORIA CUNOAŞTERII. METODOLOGIE
1195. "Актуальные вопросы теории, методологии и практики научного
познания", научно-практическая конференция (2017 ; Тираспол). Актуальные во-
просы теории, методологии и практики научного познания : Материалы научно-
практической конференции, 17 июня 2017 года / отв. ред.: В. В. Граневский ; редкол.: В.
Г. Тащук. – Тираспол : ПГУ им. Т. Г. Шевченко, 2017 (Тип. OOO "Ремонт вычислитель-
ной техники"). – 103 p. : des., tab. ; 21 cm.
Antetit.: Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Фак. общественных наук, Каф.
философии. – Rez.: lb. engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut. – 50 ex.
ISBN 978-9975-925-26-6.
[2017-1335].
- - 1. Filosofie. 2. Teoria cunoaşterii.
16(082)
2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM. BISERICI ŞI CULTE CREŞTINE
Hariton, Vasile. Clopotul Duhovnicesc. – Vezi Nr 1196.

271/279 Biserici şi culte creştine


271.22(478) Biserica ortodoxă din Republica Moldova
1196. Hariton, Vasile.

16
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Clopotul Duhovnicesc : Parohia Dahnovici / Vasile Hariton, Vitalie Gajim ; Psaltirea


Maicii Domnului. – Chişinău : Notograf Prim, 2017. – 140 p. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe cop. – Bibliogr.: p. 58 (12 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-84-032-3.
[2017-1349].
- - 1. Biserica din satul Dahnovici – Raionul Hânceşti – Republica Moldova. 2. Psaltirea
Maicii Domnului.
271.22-9(478)+27-28
3 ŞTIINŢE SOCIALE
1197. "EU – a space of opportunities and challenges", round table (2017 ; Chişi-
nău). Round table proceedings "EU – a space of opportunities and challenges", 28 april 2017
/ sci. com.: Boris Chistruga [et al.] ; org. com.: Rodica Crudu [et al.]. – Chişinău : S. n., 2017
[Tipogr. "Artpoligraf"]. – 174 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Antetit.: Jean Monnet Publication, Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Text : lb. rom.,
engl. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 20 ex.
ISBN 978-9975-3129-6-7.
[2017-1269].
- - 1. Integrare politică europeană. 2. Integrare economică europeană.
3:061.1EU(082)=135.1=111
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
314/316 Societate
316 Sociologie
316.7 Sociologia culturii. Contextul cultural al vieţii sociale
1198. Анточ, Арина.
Психология общения : [pentru uzul studenţilor] / Анточ Арина, Попович Адриана,
Скобиоалэ Надежда ; Гос. аграрный ун-т Молдовы, Каф. социо-гуманитарных наук. –
Кишинэу : Б. и., 2017 (Tipogr. "Print-Caro"). – 243 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 243 (29 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-56-420-5.
[2017-1175].
- - 1. Comunicare socială. 2. Psihologia comunicării.
316.77(075.8)
32 POLITICĂ
327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Activitate internațională. Politică
externă
1199. Comunicarea Vectorului European într-un Nou Context de Securitate Regi-
onală : Studii de Caz : [… Republica Moldova …] / Asoc. Obştească "Asociaţia pentru Politi-
ca Externă" ; au contribuit: Olena Betlii [et al.] ; ed. de: Natalia Stercul, Victoria Bucătaru. –
Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "MS Logo"). – 48, [3] p. ; 30 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu susţinerea financiară a Fondului Intern. de la
Vişegrad. – 300 ex.
ISBN 978-9975-4264-3-5.
[2017-1355].
17
Cronica cărţii Nr 6-2017 ≡ Book annals Nr 6-2017

327(4):061.1EU
1200. Idem în lb. engl. : Communicating Europe in a New Regional Security
Environment : Case Studies : [… Republic of Moldova …]. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr.
"MS Logo"). – 48, [2] p. ; 30 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu susţinerea financiară a Fondului Intern. de la
Vişegrad. – 200 ex.
ISBN 978-9975-4264-4-2.
[2017-1356].
327(4):061.1EU
1201. Idem în lb. ucr. : Європейська Комунiкацiя у Новому Регiональному Безпеко-
вому Контекстi : Тематичнi дослiдження : [… Республiка Молдова…]. – Кишинэу : Б. и.,
2017 (Tipogr. "MS Logo"). – 50, [2] p. ; 30 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu susţinerea financiară a Fondului Intern. de la
Vişegrad. – 300 ex.
ISBN 978-9975-4264-5-9.
[2017-1357].
327(4):061.1EU
33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
330 Economie în general
1202. Коврикова, Раиса.
Математика в экономике : Курс лекций для экономических специальностей / Ков-
рикова Раиса ; Комрат. гос. ун-т, Каф. информ. технологий математики и физики. –
Комрат : Б. и., 2017 [Tipogr. "A & V Poligraf"]. – 98 p. : fig., tab. ; 30 cm.
Bibliogr.: p. 98 (16 tit.). – 30 ex.
ISBN 978-9975-3021-4-2.
[2017-1342].
- - 1. Economie matematică.
330.4(075.8)
336 Finanţe
1203. Gulca, Lilia.
Drept fiscal : Suport de curs / Lilia Gulca ; Univ. de Studii Europene din Moldova, Fac.
de Drept, Catedra de Drept Public. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Biotehdesign"). – 371 p.
; 21 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-108-14-0.
[2017-1212].
- - 1. Drept fiscal.
336.2:347.73
1204. Hîncu, Vasile.
Performanţa bugetară în sectorul public: abordări teoretico-metodologice şi aplicative /
Vasile Hîncu, Maria Ciubotaru ; red. şt.: Ludmila Cobzari ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei.
– Chişinău : ASEM, 2017. – 196 p. : fig., tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 167-181 (160 tit.). – În red. aut. – 50 ex.
ISBN 978-9975-75-851-2.

18
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2017-1361].
- - 1. Buget public. 2. Administraţie centrală.
336.14:354(478)
1205. Vostricov, Denis.
Taxation : (Lecture course) / Denis Vostricov ; Acad. of Econ. Studies of Moldova. –
Chişinău : ASEM, 2017. – 124 p. : tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 123-124 (35 tit.). – În red. aut. – 100 ex.
ISBN 978-9975-75-853-6.
[2017-1362].
- - 1. Taxe.
336.22(075.8)
338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.
Producţie. Servicii. Preţuri
338.48 Turism
1206. [Платон, Николае].
Республика Молдова : Туристический Гид / [Николае Платон]. – [Chişinău : S. n.,
2017 (Tipogr. "Elan Poligraf")]. – 38, [1] p. : fot. color ; 21 cm.
Aut. este indicat la p. a 3-a. – F. f. de tit. – [1500] ex.
ISBN 978-9975-66-556-8.
[2017-1154].
- - 1. Turism – Republica Moldova.
338.48(478)(036)
339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
339.1 Probleme generale ale comerţului. Piaţă
1207. "Торговля, товароведение и сервис: состояние, проблемы и развития
в условиях глобализации экономики", международная конференция (2017 ; Ки-
шинэу). Сборник международной конференции "Торговля, товароведение и сервис:
состояние, проблемы и развития в условиях глобализации экономики", 7 апреля 2017 /
оргком.: Белостечник Григорий (Кишинэу), Валеева Юлия Сергеевна (Казань) [и др.]. –
Кишинэу : Lira ; Казань : Б. и., 2017 (Tipogr. "Adrilang"). – 138 p. : des., fig., tab. ; 30 cm.
Antetit.: Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Centrul de Inovare şi Transfer Tehnologic,
Казанский кооп. ин-т рос. ун-та кооп. – Texte : lb. rom., engl., rusă – Rez.: lb. rom., engl.,
rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-3152-6-5.
[2017-1325].
- - 1. Comerţ. 2. Cumpărare. 3. Vânzare.
339.1+658.7/.8(082)=135.1=111=161.1
339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional
1208. Frumusachi, Eduard.
Comerţ internaţional : Note de curs / Eduard Frumusachi, Lilia Şargu ; Univ. de Studii
Europene din Moldova. – Chişinău : Lira, 2017 (Tipogr. "Adrilang"). – 95 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 95 (7 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-3152-3-4.

19
Cronica cărţii Nr 6-2017 ≡ Book annals Nr 6-2017

[2017-1150].
- - 1. Comerţ internaţional.
339.5(075.8)
34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
1209. Cojocaru, Ion.
Adoptarea /emiterea, efectele juridice şi controlul legalităţii actelor administrative şi fap-
telor asimilate lor / Ion Cojocaru, Ştefan Belecciu ; cop.: Ruslan Condrat. – Chişinău : S. n.,
2017 [Tipogr. "Elan Poligraf"]. – 187 p. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-66-563-6.
[2017-1157].
- - 1. Controlul legalităţii actelor administrative.
342.9
343 Drept penal. Infracţiuni penale
1210. Sult, Gheorghe.
The modern conditions and socio-economic aspects of preperation for releasing con-
victs in Moldova : Students book / Gheorghe Sult ; Comrat State Univ., Cathedra of Public
Law. – Comrat : US Comrat, 2017 (Tipogr. "A & V Poligraf"). – 90 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 84-90 (68 tit.). – 30 ex.
ISBN 978-9975-83-052-2.
[2017-1344].
- - 1. Eliberarea condamnaţilor – Condiţii – Republica Moldova.
343.843(478)(075.8)
347 Drept civil
347.2/.3 Proprietate imobilă. Drepturi reale. Bunuri mobile. Proprietate personală
1211. Bîtcă, Ion.
Drept civil : Dreptul de proprietate şi dezmembrămintele sale : [pentru uzul studenţilor] /
Bîtcă Ion, Doga Anatolie ; Univ. de Studii Europene din Moldova, Catedra Drept Privat. –
Chişinău : Lira, 2017 (Tipogr. "Adrilang"). – 251, [1] p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 247-252. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 200 ex.
ISBN 978-9975-3152-4-1.
[2017-1323].
- - 1. Dreptul de proprietate. 2. Proprietate – Drept civil.
347.23(075.8)
1212. Bîtcă, Ion.
Teste drept civil : Dreptul de proprietate şi dezmembrămintele sale / Bîtcă Ion, Bîtcă
Ana ; Univ. de Studii Europene din Moldova, Catedra Drept Privat. – Chişinău : [Lira], 2017
[Tipogr. "Adrilang"]. – 68 p. ; 21 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-3152-5-8.
[2017-1324].
- - 1. Dreptul de proprietate – Teste. 2. Proprietate – Drept civil – Teste.

20
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

347.23(079)
1213. Gîsca, Veronica.
Drept civil. Drepturi reale : Caiet de seminar / Gîsca Veronica ; Acad. de Studii Econ.
din Moldova, Catedra Drept Privat. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Elan Poligraf"]. – 132 p. :
scheme ; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 150 ex.
ISBN 978-9975-66-552-0.
[2017-1152].
- - 1. Drept civil – Drepturi reale.
347.2(076.5)
1214. Gîsca, Veronica.
Drept civil. Drepturi reale : Curs universitar / Gîsca Veronica ; Acad. de Studii Econ. din
Moldova, Catedra Drept Privat. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Elan Poligraf"]. – 196 p. ; 21
cm.
Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 150 ex.
ISBN 978-9975-66-553-7.
[2017-1153].
- - 1. Drept civil – Drepturi reale.
347.2(075.8)
347.7 Drept comercial. Dreptul societăţilor comerciale
1215. Badâr, Iurie.
Dimensiunea economică a proprietăţii intelectuale / Iurie Badâr. – [Ed. a 2-a]. – Chişi-
nău : AGEPI, 2015. – 328 p. : tab. ; 24 cm.
Cuprins, adnot. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 318-328 (241 tit.) şi
în subsol. – Apare cu suportul Proiectului Tempus TecTNet (Reţeaua de transfer tehnologic).
– 200 ex.
ISBN 978-9975-911-95-5.
[2017-1297].
- - 1. Proprietate intelectuală – Dimensiune economică.
347.77:338.1
1216. Ţîganaş, Ion.
Conţinutul dreptului de autor şi transmiterea drepturilor subiective de autor : Îndrumar
metodic / Ion Ţîganaş ; Univ. de Studii Politice şi Econ. Europene "Constantin Stere". – Chişi-
nău : S. n., 2017 (Tipografia Academiei de Studii Economice a Moldovei). – [80] p. : scheme ;
21 cm.
Bibliogr.: p. 79-80 (31 tit.). – În red. aut. – 10 ex.
ISBN 978-9975-75-861-1.
[2017-1367].
- - 1. Dreptul de autor.
347.78(075)
1217. Ţîganaş, Ion.
Obiectul şi subiectul dreptului de autor : Îndrumar metodic / Ion Ţîganaş ; Univ. de Stu-
dii Politice şi Econ. Europene "Constantin Stere". – Chişinău : S. n., 2017 (Tipografia Acade-
miei de Studii Economice a Moldovei). – [64] p. : scheme ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 63-64 (31 tit.). – În red. aut. – 10 ex.

21
Cronica cărţii Nr 6-2017 ≡ Book annals Nr 6-2017

ISBN 978-9975-75-860-4.
[2017-1366].
- - 1. Dreptul de autor.
347.78(075)
347.9 Procedură legală. Personal judiciar şi organizare judiciară
1218. Aramă, Elena.
Evoluţia justiţiei naţionale în perioada medievală : (studiu monografic) / Elena Aramă,
Ion Jecev, Oxana Chisari-Lungu ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Dep. Drept pu-
blic. – Chişinău : CEP USM, 2017. – 49 p. ; 20 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 47-49 (34 tit.) şi în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-904-9.
[2017-1247].
- - 1. Justiţie – Republica Moldova – Istorie
347.95/99(478)(091)
1219. Negru, Andrei.
Condiţii determinatorii ale calităţii şi eficienţei justiţiei contemporane : Ghid metodic :
Ciclul 2. Master : Drept public / Andrei Negru ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Dep.
Drept Public. – Chişinău : CEP USM, 2017. – 68, [1] p. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 64-68 şi la sfârşitul temelor. – 50 ex
ISBN 978-9975-71-913-1.
[2017-1255].
347.9(075)
349 Ramuri speciale ale dreptului. Alte probleme de drept
1220. Ghid privind implementarea unor convenţii internaţionale din domeniul
mediului în legislaţia Republicii Moldova / Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Dep.
Drept Intern. şi European ; coord. resp.: Natalia Zamfir, Serghei Rusu. – Chişinău : CEP
USM, 2017. – 121 p. ; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul art. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-911-7.
[2017-1254].
- - 1. Dreptul mediului.
349.6(478):341.24
35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. CONDUCEREA ADMINISTRATIVĂ. ARMATĂ. ARTĂ MILITARĂ
351 Activităţi specifice administraţiei publice
1221. Brigada 2 mobil-operativă a Departamentului Trupelor de Carabinieri : 25
de ani în serviciul comunităţii : [album] / text: Alexandru Bejan ; grupul de lucru: Vladimir
Paladi [et al.] ; col. red.: Ion Ţurcan [et al.] ; fot.: Alexandru Bejan [et al.]. – Chişinău : S. n.,
2017 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 64 p. : fot., fot. color ; 30 cm.
Apare cu sprijinul efectivului Brigăzii 2 mobil-operative a Dep. Trupelor de Carabinieri
al MAI. – 50 ex.
ISBN 978-9975-66-554-4.
[2017-1218].
351.749(478)(084.12)

22
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

36 ASIGURAREA NEVOILOR MENTALE ŞI MATERIALE DE VIAŢĂ


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
1222. Malcoci, Ludmila.
Incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi : Studiu sociologic / Ludmila Malcoci,
Parascovia Munteanu ; Keystone Moldova Services Intern. Moldova Assoc. – Chişinău : S. n.,
2017 [Tipogr. "Arva Color"]. – 60 p. : diagr., tab. color ; 29 cm.
Aut. nu este indicat pe cop. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar
al Fundaţiei Soros-Moldova. – 200 ex.
ISBN 978-9975-127-51-6.
[2017-1259].
- - 1. Persoane cu dizabilităţi – Incluziune socială.
364.26:303.4
366 Consumerism
1223. Calmâş, Valentina.
Îndrumar metodic pentru lucrări practice şi de laborator la disciplina "Identificarea falsi-
ficării mărfurilor şi protecţia consumatorilor", pentru studenţii anului I, ciclul II, specialitatea
"Comerţ şi Expertiza Mărfurilor în Activitatea Vamală" / Valentina Calmâş, Mariana Damas-
chin ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Fac. "Business şi Administrarea Afacerilor", Catedra
"Merceologie, Comerţ şi Alimentaţie Publică". – Chişinău : ASEM, 2017. – 79 p. : fig., fig.
color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 71-72 (20 tit.). – 60 ex.
ISBN 978-9975-75-857-4.
[2017-1365].
366.48(076.5)
37 EDUCAŢIE
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
1224. "Инновационные подходы в образовании", научно-методический се-
минар (2017 ; Бендер). Инновационные подходы в образовании : Материалы научно-
методического семинара, (28 марта 2017 года) / редкол.: А. Л. Цынцарь [и др.]. – Бен-
дер : БПФ ПГУ им. Т. Г. Шевченко, 2017 (ГУИПП "Бендерская типография "Полигра-
фист"). – 255 p. : fig., fot., tab. ; 20 cm.
Antetit.: Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Бендер. политехн. фил. ГОУ "ПГУ
им. Т. Г. Шевченко", Каф. "Общеобразовательные и социально-экономические дисцип-
лины". – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-3139-6-4.
[2017-1331].
- - 1. Educaţie – Inovaţii.
37.0(082)
37.01 Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc.
1225. "Familia – factor existenţial de promovare a valorilor etern-umane", confe-
rinţă ştiinţifică internaţională (2 ; 2017 ; Chişinău). Familia – factor existenţial de promova-
re a valorilor etern-umane : Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale, (ediţia a 2-a), 15-

23
Cronica cărţii Nr 6-2017 ≡ Book annals Nr 6-2017

16 mai 2017 / coord. şt.: Cuzneţov Larisa [et al.] ; com. şt.: Opriş Dorin [et al.]. – Chişinău :
UPS "Ion Creangă", 2017 [Tipogr. "Primex-Com"]. – 397 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Antetit.: Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din Chişinău. – Texte : lb. rom., parţial rusă.
– Rez.: lb. rom., engl., fr. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 200 ex.
ISBN 978-9975-110-80-8 (Tipogr. "Primex-Com").
[2017-1195].
37.018.1(082)=135.1=161.1
37.02 Probleme generale de didactică și metodică
Norma limbii literare între tradiţie şi inovaţie. – Vezi Nr 1289.

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


1226. Bazele antreprenoriatului : Sugestii privind elaborarea proiectelor didactice …
/ Proiectul MEEETA, Centrul pentru Educaţie Antreprenorială şi Asistenţă în Afaceri ; echipa
de lucru: Sofia Şuleanschi [et al.]. – Chişinău : Arc, 2017 (Combinatul Poligrafic). – 183 p. :
fot., tab. 30 cm.
Apare cu suportul financiar al Fundaţiei Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein (LED).
– [4000] ex.
ISBN 978-9975-0-0015-4.
[2017-1169].
- - 1. Proiecte didactice – Antreprenoriat. 2. Bazele antreprenoriatului – Proiecte didac-
tice.
37.091:334
1227. Grîu, Natalia.
Lectură pentru ghidare în carieră : Ateliere de lectură, scriere şi discuţie : Auxiliar di-
dactic : Clasa a 9-a / Natalia Grîu. – [Chişinău] : Dorinţa, 2017 [Tipogr. "Poligraf Design"]. –
80 p. : des., des. color ; 29 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-130-71-4.
[2017-1266].
37.0191
1228. Nastas, Svetlana.
Lectură pentru ghidare în carieră : Ateliere de lectură, scriere şi discuţie : Auxiliar di-
dactic : Clasa a 6-a / Svetlana Nastas, Natalia Grâu. – [Chişinău] : Dorinţa, 2017 [Tipogr.
"Poligraf Design"]. – 72 p. : fig., fig. color, tab. ; 25 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-130-09-7.
[2017-1261].
37.091
1229. Oleinic, Viorica.
Lectură pentru ghidare în carieră : Ateliere de lectură, scriere şi discuţie : Auxiliar di-
dactic : Clasa a 5-a / Viorica Oleinic, Natalia Grâu. – [Chişinău] : Dorinţa, 2017 [Tipogr. "Poli-
graf Design"]. – 72 p. : fig., fig. color, tab. ; 25 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-130-07-3.
[2017-1260].

24
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

37.091
1230. Panico, Vasile.
Sarcini didactice de evaluare şi autoevaluare la pedagogie / Vasile Panico ; Univ. de
Stat din Tiraspol. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipografia UST]. – 39 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 37-38 (30 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-76-198-7.
[2017-1148].
37.091
1231. Samson, Cornelia.
Lectură pentru ghidare în carieră : Ateliere de lectură, scriere şi discuţie : Auxiliar di-
dactic : Clasa a 7-a / Cornelia Samson, Natalia Grâu. – [Chişinău] : Dorinţa, 2017 [Tipogr.
"Poligraf Design"]. – 72 p. : fig., fig. color, tab. ; 25 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-130-10-3.
[2017-1262].
37.091
1232. Sandu-Grosu, Svetlana.
Lectură pentru ghidare în carieră : Ateliere de lectură, scriere şi discuţie : Auxiliar di-
dactic : Clasa a 8-a / Svetlana Sandu-Grosu, Natalia Grâu. – [Chişinău] : Dorinţa, 2017
[Tipogr. "Poligraf Design"]. – 72 p. : des., des. color ; 29 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-130-70-7.
[2017-1265].
37.091
373 Genuri de şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală
1233. Bujor, Ala.
Activităţi didactice : Creştem împreună cu Agerica şi Isteţel : Carte pentru părinţi, bu-
nici, educatori / Ala Bujor. – Ed. a 2-a, rev. şi compl. – [Chişinău] : Epigraf, 2017 (F.E.-P.
"Tipografia Centrală"). – 158, [2] p. : fig. ; 24 cm.
[1000] ex.
ISBN 978-9975-60-247-1.
[2017-1189].
- - 1. Activităţi didactice.
373.2/.3
1234. Jelescu, Petru.
Abecedar : 5+ / Petru Jelescu, Inesa Tăutu. – [Chişinău] : Dorinţa, [2017 (Tipogr. "Poli-
graf-Design)]. – 64 p. : des., des. color ; 29 cm.
Aut. sunt indicaţi pe cop. – F. f. de tit. – [500] ex.
ISBN 978-9975-140-36-2.
[2017-1263].
- - 1. Abecedare.
373.2.016:811.135.1
1235. Jelescu, Petru.
Abecedar : si-la-be : 6+ / Petru Jelescu, Inesa Tăutu. – [Chişinău] : Dorinţa, 2017
[Tipogr. "Poligraf-Design"]. – 72 p. : des., des. color ; 29 cm.

25
Cronica cărţii Nr 6-2017 ≡ Book annals Nr 6-2017

Aut. este indicat pe cop. – F. f. de tit. – 500 ex.


ISBN 978-9975-140-37-9.
[2017-1264].
- - 1. Abecedare.
373.2.016:811.135.1
1236. Popovici, Angela.
Fişe didactice pentru evaluarea criterială prin descriptori în clasele 1-2 la disciplina
Limba şi literatura română : (instituţii cu instruire în limbile minorităţilor naţionale) / Popovici
Angela, Gîrleanu Lora, Vlas Lidia ; Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău : S. n., 2017
[Tipogr. "Garomont-Studio"]. – 47 p. : fig., tab. ; 22 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 40 (6 tit.). – [100] ex.
ISBN 978-9975-136-29-7.
[2017-1220].
- - 1. Evaluare criterială – Clase primare. 2. Învăţământ primar – Evaluarea competen-
țelor – Metodologie. 3. Limba română (pentru alolingvi) – Evaluare şcolară – Metodologie. 2.
Literatură română (pentru alolingvi) – Evaluare şcolară – Metodologie .
373.3.091:811.135.1'243
1237. "Prometeu" – liceul care face istorie / ed. alcăt. şi îngrijită de Viorica
Cucereanu ; fot.: Mihai Vengher. – [Chişinău] : Tocono, 2017 (Combinatul Poligrafic). – 439 p.
: fot., fot. color, tab. ; 26 cm.
Text parţial : lb. engl. – Lista publ. pe comisii metodice : p. 306-317. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-129-34-3 (în cop. tare).
[2017-1307].
- - 1. Liceul de Creativitate şi Inventică "Prometeu" din Chişinău – Istorie.
373.5(478-25)
1238. Treptele devenirii : Album jubiliar / aut.: Ana Gheorghiţa ; coord. ed.: Lilia
Panfilov ; fot.: Iurie Leahu ; concepţie graf.: Vladimir Zmeev ; IPLT "Principesa Natalia
Dadiani". – Chişinău : IPLT "Principesa Natalia Dadiani", 2017 (Tipogr "Garomont Studio"). –
93, [3] p. : fot. color ; 20 x 29 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-136-30-3.
[2017-1221].
- - 1. Liceul Teoretic "Principesa Natalia Dadiani" din Chişinău – Albume.
373.5(478-25)(084.12)
376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special
1239. Glavan, Aurelia.
Evaluarea complexă a copiilor cu sindromul de hiperactivitate cu deficit de atenţie
(ADHD) : Ghid metodologic / Aurelia Glavan ; Univ. de Stat din Tiraspol. – Chişinău : S. n.,
2017 [Tipografia UST]. – 94 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 58-62 (77 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-76-200-7.
[2017-1149].
- - 1. Educaţie incluzivă – Copii hiperactivi. 2. Copii hiperactivi.
376.56(075)
1240. Malcoci, Ludmila.

26
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Implementarea educaţiei incluzive în Republica Moldova – studiu sociologic / Ludmila


Malcoci, Inga Sinchevici ; Proiectul "The Civil Society Education Fund 2016-2018 in Moldo-
va". – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Artpoligraf"). – 95 p. : diagr. color ; 30 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Global Campaign for
Education. – 100 ex.
ISBN 978-9975-3129-5-0.
[2017-1215].
- - 1. Educaţie incluzivă – Studiu sociologic.
376(478):303
378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare
1241. Catalogul cursurilor, 2016/2017 : [a Universităţii Agrare de Stat din Moldova :
[în vol.] / Gh. Cimpoieş, V. Vrancean, Veronica Prisăcaru [et al.] ; Univ. Agrară de Stat din
Moldova. – Chişinău : [UASM], 2016 – . – 25 cm. – ISBN 978-9975-64-277-4.
Vol. 2. – 2016. – 141 p. : tab. – 100 ex. – ISBN 978-9975-64-290-3. – [2017-1179].
- - 1. Universitatea Agrară de Stat din Moldova – Cursuri universitare.
378.663(478-25)
1242. Cobuşcean, Ion.
Îndrumar metodic la disciplina Securitatea Activităţii Vitale în proiectele tezelor de li-
cenţă / Ion Cobuşcean, Tamara Popov ; red. resp.: Efim Olaru ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac.
Construcţii, Geodezie şi Cadastru, Dep. Inginerie Civilă şi Geodezie. – Chişinău : Tehnică-
UTM, 2017. – 31, [1] p. : tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 29-31 (46 tit.). – 50 ex.
[2017-1317].
378:663/664(076.5)
1243. Codex ULIM / dir. publ.: Andrei Galben ; coord.: Ana Guţu [et al.] ; col. red.:
Svetlana Parmacli [et al.] ; Univ. Liberă Intern. din Rep. Moldova. – Ed. rev. şi modif. – Chişi-
nău : ULIM, 2017. – 510 p. : tab. ; 28 cm. – (ULIM – 25 de ani de ascensiune).
100 ex.
ISBN 978-9975-124-63-8 (eronat).
[2017-1320].
- - 1. Universitatea Liberă Internaţională din Moldova – Codex.
378.4(478-25)
1244. Conceptul educaţional al Universităţii Libere Internaţionale din Moldova /
Andrei Galben (dir. ed.), Ana Guţu, Viorelia Moldovan-Batrînac [et al.] ; resp. ed.: Stela Stra-
tan ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Ed. rev. – Chişinău : ULIM, 2017. – 276 p. : tab. ; 20
cm. – (ULIM – 25 de ani de ascensiune).
Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 50 ex.
ISBN 978-9975-124-65-2.
[2017-1321].
- - 1. Universitatea Liberă Internaţională din Moldova – Concept educaţional.
378.4(478-25)
1245. Ghid metodic pentru stagiile de practică la specialitatea Ştiinţe ale Comu-
nicării / Univ. de Stat din Moldova, Fac. Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, Dep. Comunica-
re şi Teoria Informării ; elab. de Valentin Dorogan. – Chişinău : CEP USM, 2017. – 42 p. : tab.
; 20 cm.

27
Cronica cărţii Nr 6-2017 ≡ Book annals Nr 6-2017

50 ex.
ISBN 978-9975-71-908-7.
[2017-1251].
378.147:[070+659.3/.4]
1246. Pulbere, Veronica.
Analiza şi planificarea afacerii : Ghid pentru elaborarea lucrării de an / Veronica Pulbe-
re, Maria Griţco ; red. resp.: Ion Avram ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Electronică şi Teleco-
municaţii, Dep. Telecomunicaţii. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2017 – . – 21 cm. – ISBN 978-
9975-45-490-2.
Partea 1. – 2017. – 85, [1] p. : fig., tab. – Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p.
74 (13 tit.). – 50 ex. – ISBN 978-9975-45-491-9. – [2017-1308].
378:334(076.5)
1247. Stepanov, Georgeta.
Ghid metodic pentru stagiile de practică la specialitatea Jurnalism / Georgeta
Stepanov, Mariana Tacu ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunică-
rii, Dep. Teoria şi Practica Jurnalismului. – Chişinău : CEP USM, 2017. – 62 p. : fig., tab. ; 20
cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-71-909-4.
[2017-1252].
378.147:070(076.5)
1248. Ткач, Л. Т.
Научное исследование в магистратуре: структура и содержание : Учебное посо-
бие / Л. Т.Ткач, Л. В.Скитская, Э. А. Музенитова ; Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевчен-
ко, Фак. педагогики и психологии, Каф. дошкольной педагогики и спец. методик. – Ти-
распол : ПГУ им. Т. Г. Шевченко, 2017 (Тип. OOO "Ремонт вычислительной техники"). –
110, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 55-59 (66 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-925-19-8.
[2017-1336].
- - 1. Magistratură. 2. Titluri universitare.
378(075.8)
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE
502/504 Ştiinţa mediului înconjurător. Conservarea resurselor naturale. Periclitarea
mediului înconjurător şi protecţia mediului
1249. Inspectoratul Ecologic de Stat. Anuarul IES – 2016 "Protecţia mediului în Re-
publica Moldova" / Min. Mediului, Inspectoratul Ecologic de Stat ; col. red.: Valeriu Nani [et
al.] ; coord.: Dumitru Osipov [et al.]. – Chişinău : Pontos, 2017 (Tipogr. "Europres"). – 355 p. :
fig., tab. ; 30 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 354 (7 tit.). – 160 ex.
ISBN 978-9975-51-856-7 (în cop. tare).
[2017-1299].
- - 1. Protecţia mediului – Republica Moldova. 2. Inspectoratul Ecologic de Stat – Re-
publica Moldova – Anuare. 3. Anuarul IES – 2016 "Protecţia mediului în Republica Moldova".

28
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

502/504:574(478)(058)
51 MATEMATICĂ
1250. Matematică : Teste sumative : Pregătire pentru examenul de absolvire a gimna-
ziului / Ion Achiri, Andrei Braicov, Valentina Ceapa [et al.]. – Ed. a 2-a, rev. şi compl. – [Chişi-
nău] : Prut International 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 84 p. : fig. ; 24 cm.
Pe cop. şi f. de tit. Ed. "Prut".
[1000] ex.
ISBN 978-9975-54-290-6.
[2017-1182].
- - 1. Matematică – Teste.
51(079)
1251. Тэуту, Инеса.
Умная математика : 5+ : [тетрадь для дошкольников] / Инеса Тэуту, Петру
Желеску, Наталья Карабет. – [Chişinău] : Dorinţa, 2017 [Tipogr. "Poligraf-Design"]. – 56 p. :
des., des. color ; 28 cm.
Aut. sunt indicaţi pe cop. – F. f. de tit. – 500 ex.
ISBN 978-9975-140-38-6.
[2017-1267].
- - 1. Matematică.
51(075.2)
1252. Тэуту, Инеса.
Умная математика : 6+ : [тетрадь для дошкольников] / Инеса Тэуту, Петру
Желеску, Наталья Карабет. – [Chişinău] : Dorinţa, 2017 [Tipogr. "Poligraf-Design"]. – 80 p. :
des., des. color ; 28 cm.
Aut. sunt indicaţi pe cop. – F. f. de tit. – 500 ex.
ISBN 978-9975-140-39-3.
[2017-1268].
- - 1. Matematică.
51(075.2)
519.2 Probabilitate. Statistică matematică
1253. Teoria Probabilităţilor şi a Informaţiei în Sistemul de programe
Mathematica : (Teorie, indicaţii metodice şi probleme propuse) / I. Balmuş, Gh. Ceban, A.
Leahu [et al.] ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Calculatoare, Informatică şi Microelectronică,
Dep. Inginerie Software şi Automatică. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2017. – 130 p. : fig., tab. ;
21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe cop. – Bibliogr.: p. 130 (5 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-45-495-7.
[2017-1313].
- - 1. Teoria Probabilităţilor.
519.2(075.8)
519.8 Cercetări operaţionale (OR) teorii şi metode matematice
1254. Gaindric, Constantin.

29
Cronica cărţii Nr 6-2017 ≡ Book annals Nr 6-2017

Abordări sistemice în luarea deciziilor : [suport de curs] / Constantin Gaindric ; Univ.


Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Matematică şi Informatică al AŞM. – Chişinău : UAŞM,
2017 (Tipogr. "Biotehdesign"). – 156 p. : scheme, tab. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 156. – 50 ex.
ISBN 978-9975-108-19-5 (Tipogr. "Biotehdesign").
[2017-1329].
- - 1. Management – Cercetări operaţionale. 2. Decizii – Teorie.
519.86:005.311.6(075.8)
1255. Naval, Elvira.
Elaborarea politicilor economice în baza modelelor matematice / Elvira Naval ; Univ.
Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Matematică şi Informatică al AŞM. – Chişinău : UAŞM,
2017 (Tipogr. "Biotehdesign"). – 241 p. : fig., tab. ; 30 cm.
Bibliogr.: p. 199-205 (140 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-108-18-8 (Tipogr. "Biotehdesign").
[2017-1328].
- - 1. Politici economice. 2. Modele macroeconomice.
519.86:330.4
53 FIZICĂ
531/534 Mecanică
531 Mecanică generală. Mecanica solidelor şi a corpurilor rigide
1256. Ţiuleanu, Dumitru.
Probleme de mecanică, fizică moleculară şi termodinamică : (Îndrumar pentru uzul
studenţilor) / Dumitru Ţiuleanu, Valentina Pîntea ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Electronică şi
Telecomunicaţii, Dep. Fizica. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2017. – 105, [1] p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 105 (9 tit.). – 400 ex.
ISBN 978-9975-45-497-1.
[2017-1315].
- - 1. Mecanică. 2. Fizică moleculară. 3. Termodinamică.
531+539.19+536.7(075.8)
536 Căldură. Termodinamică. Fizică statistică
Ţiuleanu, Dumitru. Probleme de mecanică, fizică moleculară şi termodinamică. – Vezi
Nr 1256.

539.1 Fizică nucleară. Fizică atomică. Fizică moleculară


Ţiuleanu, Dumitru. Probleme de mecanică, fizică moleculară şi termodinamică. – Vezi
Nr 1256.

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE


1257. Chimie : Manual pentru clasa a 12-a : Profil real. Profil umanist / Galina Dragali-
na, Nadejda Velişco, Petru Bulmaga [et al.] ; comisia de evaluare: Ecaterina Şoitu [et al.] ;
red. coord.: Tatiana Litvinova ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] :
Arc, 2017 (Tipogr. "Balacron"). – 191, [1] p. : fig., tab. ; 26 cm.
Apare din resursele Fondului Special pentru Manuale. – [17000] ex.

30
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-0-0006-2.
[2017-1243].
- - 1. Chimie.
54(075.3)
1258. Idem în lb. rusă : Химия : Учебник для 12 класса : Реальный профиль.
Гуманитарный профиль / пер. с рум. Галина Дымовская. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Arc,
2017 (Tipogr. "Balacron"). – 191, [1] p. : fig., tab. ; 26 cm.
Apare din resursele Fondului Special pentru Manuale. – [4770] ex.
ISBN 978-9975-0-0005-5.
[2017-1242].
- - 1. Chimie.
54(075.3)
55 ŞTIINŢELE PĂMÂNTULUI. ŞTIINŢE GEOLOGICE
1259. Studiul Hidrologic al Bazinului Hidrografic Ialpug / Cazac V., Gherghelegiu
V., Cojocaru D. [et al.] ; Serviciul Hidrometerologic de Stat, Centrul de Cercet. şi Proiectări
"Eco Logistica". – Chişinău : Estetini, 2017. – 224 p. : fig., fot. tab. color ; 29 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 224 (31 tit.). – Apare cu sprijinul financiar
al CCP "Eco Logistica". – 100 ex.
ISBN 978-9975-4212-7-0.
[2017-1216].
- - 1. Bazinului Hidrografic Ialpug – Studiu hidrologic.
556.51
57 ŞTIINŢE BIOLOGICE ÎN GENERAL
1260. Costin, Hariton.
Biomedical Signal Processing : textbook for students of the speciality "Biomedical En-
gineering" / Hariton Costin, Serghei Railean, Cristian Rotaru ; coord.: Victor Sontea ; cover:
Hariton Costin, Serghei Railean ; Technical Univ. of Moldova "Grigore T. Popa" Univ. of
Medicine and Pharmacy, Iaşi. – Chişinău : [Pontos], 2017 [Tipogr. "Europress"]. – 244 p. :
fig., fig. color, tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 231-252. – Apare cu suportul al Tempus BME-ENA Project, European
Commission. – 150 ex.
ISBN 978-9975-51-851-2 (în cop. tare).
[2017-1271].
- - 1. Procesarea semnalelor biomedicale.
57.089:61:004.9(075.8)
1261. Козарь, Тудор.
Биология : Учебник для 6 класса / Тудор Козарь ; comisia de evaluare: Lidia Timuţă
[et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2017 (Combinatul
Poligrafic). – 95, [1] p. : des. color ; 26 cm.
Apare cu sprijinul financiar din Fondul special pentru manuale. – [9500] ex.
ISBN 978-9975-85-070-4.
[2017-1170].
- - 1. Biologie.
57(075.3)

31
Cronica cărţii Nr 6-2017 ≡ Book annals Nr 6-2017

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNOLOGIE


61 ŞTIINŢE MEDICALE. MEDICINĂ
614 Igienă şi sănătate publică. Prevenirea accidentelor
614.2 Organizarea publică şi profesională a sănătăţii
1262. Friptuleac, Grigore.
Igiena instituţiilor medico-sanitare : (Curs) / Grigore Friptuleac ; Univ. de Stat de Medi-
cină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău : Medicina, 2017. – 64, [1] p. : fig., tab. ;
21 cm.
Bibliogr.: p. 63-65 (40 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-82-055-4.
[2017-1358].
- - 1. Igiena instituţiilor medico-sanitare.
614.2(075.8)
614.4 Prevenirea şi controlul maladiilor transmisibile (infecţioase, contagioase).
Prevenirea epidemiilor
Gangan, Liliana. Protecţia chimică şi radiativă. – Vezi Nr 1263.
614.8 Accidente. Riscuri. Hazarduri. Prevenirea accidentelor. Protecţie personală. Siguranţă
1263. Gangan, Liliana.
Protecţia chimică şi radiativă : Ciclu de prelegeri / Liliana Gangan ; Univ. Tehn. a Mol-
dovei, Fac. Construcţii, Cadastru şi Geodezie, Dep. Inginerie Civilă şi Geodezie. – Chişinău :
Tehnica-UTM, 2017. – 52, [2] p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 52 (7 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-45-494-0.
[2017-1310].
614.8+614.4(042)
615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie
1264. Farmacologie clinică : Ghid cazuri clinice / Univ. de Stat de Medicină şi Far-
macie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de Farmacologie şi Farmacologie Clinică ; au partici-
pat: Victor Ghicavii [et al.]. – Chişinău : Medicina, 2017. – 190 p. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-82-054-7.
[2017-1326].
- - 1. Farmacologie clinică
615.03
616 Patologie. Medicină clinică
616.1/.9 Patologie specială
616.3 Patologia sistemului digestiv. Tulburări ale tubului alimentar
1265. Zănoagă, Oleg.
Chirurgia orală şi tratamentul antitrombotic – incidente şi riscuri / Oleg Zănoagă ; Univ.
de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău : S. n., 2017 (Tipografia
Academiei de Ştiinţe a Moldovei). – 127 p. : fig., fig. color, tab. ; 21 cm.

32
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Bibliogr.: p. 105-122 (221 tit.). – 100 ex.


ISBN 978-9975-62-407-7 (în cop. tare).
[2017-1258].
- - 1. Chirurgie orală – Tratament antitrombotic.
616.31-089.8
618 Ginecologie. Obstetrică
1266. Dondiuc, Iurie.
Sănătatea maternă în Republica Moldova: provocări şi perspective : Monografie /
Dondiuc Iurie ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău :
Medicina, 2017. – 216 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 195-216 (259 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-82-050-9.
[2017-1197].
- - 1. Sănătate maternă – Republica Moldova. 2. Mortalitate maternă – Republica Mol-
dova.
618-036.88(478)
62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL
621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie
mecanică
621.3 Electrotehnică
1267. Управляемые электропередачи / Акад. наук Молдовы, Ин-т Энергетики. –
Кишинэу : Институт энергетики, 2017 [Tipogr. "Logosprint"] – . – 30 cm. – ISBN 978-9975-
4472-7-0.
Вып. № 9 : (юбилейный к 45-летию создания Лаборатории управляемых электро-
передач) : Труды 2007-2017. – 2017. – 258 p. : fig., fot., tab. – Texte : lb. engl., ucr., rusă. –
Rez.: lb. engl., ucr. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-4472-8-7. – [2017-
1359].
- - 1. Transportul energiei electrice.
621.315(082)=111=161.1=161.2
621.39 Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Tehnologie şi aparate
video. Telecomandă
1268. Gangan, Silvia.
Materiale şi componente pasive : Ciclu de prelegeri / Silvia Gangan ; red. resp.: Nico-
lae Bejan ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Electronică şi Telecomunicaţii, Dep. Telecomunicaţii.
– Chişinău : Tehnica-UTM, 2017 – . – 21 cm.
Partea 2. – 2017. – 126, [1] p. : fig., tab. – Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p.
122-123 (18 tit.). – 50 ex. – [2017-1318].
621.39(042)
621.8 Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice. Manipularea materialelor.
Fixare. Ungere
1269. Malcoci, Iulian.
Sisteme dinamice – analiza vibro-acustică : Îndrumar de laborator – Studii de caz /
Malcoci Iulian, Ciobanu Radu, Ciobanu Oleg ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie Mecani-
33
Cronica cărţii Nr 6-2017 ≡ Book annals Nr 6-2017

că, Industrială şi Transporturi, Dep. Bazele Proiectării Maşinilor. – Chişinău : Tehnica-UTM,


2017. – 161, [2] p. : fig., tab. ; 29 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 161 (13 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-45-489-6.
[2017-1314].
621.8(076.5)
65 CONDUCERE ȘI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERȚ ȘI COMUNICAȚII
656 Transport şi servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei
656.1/.5 Transport terestru
656.1 Transport rutier
1270. Solomon, Dumitru.
Planificarea transporturilor rutiere de pasageri : (Lucrare metodică pentru efectuarea
sarcinilor individuale) : [în vol.] / Dumitru Solomon ; Acad. de Transporturi, Informatică şi
Comunicaţii. – Chişinău : Evrica : ATIC, 2017 (Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei) – .
– 21 cm. – (Seria : Inginerie, Transport şi Logistică, ISBN 978-9975-4448-6-6). – ISBN 978-
9975-62-405-3.
Cartea 1 : Transporturi raionale de pasageri. – 2017. – 108 p. : fig., tab. – Bibliogr.: p.
107 (6 tit.). – 150 ex. – ISBN 978-9975-62-406-0. – [2017-1257].
- - 1. Transport rutier de pasageri.
656.1.025.2(076.5)
657 Contabilitate
1271. Nani, Mihail.
Contabilitatea instituţiilor bugetare : Note de curs / Mihail Nani. – Chişinău : CEP USM,
2017. – 182 p. : scheme, tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 131-135 (55 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-71-914-8.
[2017-1256].
- - 1. Contabilitate – Instituţii publice.
657.15:351/354(075.8)
1272. Sisteme informaţionale în contabilitate : Ghid metodic pentru lucrări de labo-
rator / Natalia Apetrii, Galina Luşmanschi, Ala Tatarciuc [et al.] ; Univ. de Stat din Moldova,
Fac. Ştiinţe Econ., Dep. Contabilitate şi Informatică Econ. – Chişinău : CEP USM, 2017. –
134 p. : des., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 134 (6 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-903-2.
[2017-1246].
657:004.45(076.5)
1273. Недерица, Александр.
Финансовый учет : Учебное пособие : [în vol.] / Александр Недерица, Людмила
Грабаровски, Анжела Попович ; Молд. экон. акад. – Кишинэу : МЭА, 2017 – . – 24 cm. –
ISBN 978-9975-75-850-5.
(Часть 1). – 2017. – 258 p. : tab. – Bibliogr.: p. 209-213 (71 tit.). – În red. aut. – 100 ex.
– ISBN 978-9975-75-852-9. – [2017-1360].
- - 1. Evidenţă financiară.

34
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

657.41/.45(075.8)
658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială
Сборник международной конференции "Торговля, товароведение и сервис:
состояние, проблемы и развития в условиях глобализации экономики". – Vezi Nr
1207.

663 Microbiologie industrială. Micologie industrială


1274. Mija, Nina.
Bazele teoretice ale tehnologiei produselor alimentaţiei publice : Îndrumar de laborator
/ Nina Mija, Olga Deseatnicov, Adriana Bîrca ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Tehnologia Ali-
mentelor şi Nutriţie, Dep. Alimentaţie şi Nutriţie. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2017. – 88 p. :
tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 79-80 (18 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-45-496-4.
[2017-1309].
- - 1. Tehnologia produselor alimentaţiei publice.
663/664(076.5)
68 INDUSTRII. MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU PRODUSE FINITE ŞI ASAMBLATE
687 Industria îmbrăcămintei, confecţiilor. Fabricarea articolelor de toaletă. Cosmetică
1275. Realizarea cusăturilor : Suport didactic : (confecţioner îmbrăcăminte la
comandă) / LED Liechtenstein Development Service ; grupul de lucru: Alcaz Olga [et al.]. –
Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Foxtrot") – . – 28 cm. – ISBN 978-9975-89-025-0.
Modulul 3. – 2017. – 56 p. : fig. color, tab. – F. f. de tit. – 300 ex. – ISBN 978-9975-89-
064-9. – [2017-1161].
687.1(075)
69 INDUSTRIA CONSTRUCŢIILOR. MATERIALE DE CONSTRUCŢIE. TEHNOLOGII ŞI PROCEDEE ÎN
CONSTRUCŢII

1276. Alegerea şi amplasarea pe şantier a utilajelor şi mecanismelor de ridicat :


Indicaţii metodice / Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Dep.
Inginerie Civilă şi Geodezie ; elab.: Visarion Plămădeală, Alexandru Râşcovoi ; red. resp.: Ion
Rotaru. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2017. – 31, [1] p. : fig., graf., tab. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 31 (10 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-45-487-2.
[2017-1316].
69.057.7(076.5)
1277. Proiectarea tehnologică în domeniul construcţiilor : Note de curs / Univ.
Tehn. a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Dep. Inginerie Civilă şi Geodezie ;
elab.: Visarion Plămădeală, Alexandru Râşcovoi ; red. resp.: Ion Rotaru. – Chişinău : Tehni-
ca-UTM, 2017. – 61, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 61 (9 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-45-488-9.
[2017-1311].
- - 1. Proiectarea construcţiilor. 2. Construcţii – Proiectare.

35
Cronica cărţii Nr 6-2017 ≡ Book annals Nr 6-2017

69.05(075.8)
7 ARTE. RECREAŢIE. DISTRACŢII. SPORT
73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE
73 ARTE PLASTICE
1278. Condraticova, Liliana.
Arta metalelor din Basarabia : (secolul al XIX-lea – prima jumătate a secolului al XX-
lea) / Liliana Condraticova ; consultant, red. şt.: Pavel Cocârlă ; trad. în lb. engl.: Alla
Ceastina ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă", Inst. Patrimoniului
Cultural. – [Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Grafema Libris")]. – 383 p. : fig., fot., tab. ; 25 cm.
Concluzii paral.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. în subsol.
ISBN 978-9975-52-204-5 (în cop. tare).
[2017-1346].
- - . Arta metalelor din Basarabia.
739(478)+94(478)
74 DESEN. DESIGN. ARTĂ APLICATĂ ȘI MESERII DE ARTĂ
741/744 Desen
1279. Melnic, Svetlana.
Desen. Metode de stilizare a figurii umane : Indicaţii metodice / Svetlana Melnic, Mari-
ana Hadji-Bandalac ; red. resp.: Aurelia Carpov ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Urbanism şi
Arhitectură, Dep. Arhitectură. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2017. – 52 p. : fig. ; 29 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 29 (9 tit.). – 50 ex.
[2017-1319].
743(076.5)
78 MUZICĂ
1280. Movila-Ghimpu, Valentina.
Educaţia muzicală : Caietul elevului : clasa 1-a / Valentina Movila-Ghimpu ; consultant:
Angela Tabaran. – Ed. a 4-a, rev. şi compl. – [Chişinău] : Epigraf, 2017 [F.E.-P. "Tipografia
Centrală"]. – 32 p. : des. ; 17 x 24 cm.
[2000] ex.
ISBN 978-9975-60-257-0.
[2017-1281].
- - 1. Educaţie muzicală.
78(075.2)
79 DIVERTISMENT. JOCURI. SPORT
794 Jocuri pe tablă de joc şi jocuri de masă
1281. Făt Frumos și Ileana Cosânzeana : [poveste populară] : Puzzle 240 piese :
[într-o cutie] : 3+. – [Chișinău] : Dorinţa, 2015 (Tipogr. "Poligraf-Design"). – 25 x 30 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-130-63-9.
[2017-1280].
794.5

36
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică


1282. Curriculum universitar la gimnastică artistică : Domeniul general de studii:
82. Cultura fizică şi sport : Domeniul de formare profesională: 823.1. Cultura fizică de recupe-
rare (Kinetoterapie) / Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Catedra de Gimnastică ;
coord.: Teodor Grimalschi ; realizarea conceptului: Carolina Moga. – Ed. a 3-a. – Chişinău :
S. n., 2017 [Tipogr. "Foxtrot"]. – 44 p. : fig., tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 43-44 (25 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-89-068-7.
[2017-1165].
796.412.2(073)
1283. Hurs, Vladimir.
Marile victorii ale fotbalului sîngereian / Vladimir Hurs. – Bălţi : S. n., 2017 [Tipografia
din Bălţi]. – 75, [1] p. : fot., fot. color ; 20 cm.
Apare cu sprijinul Asoc. Raionale de Fotbal Sîngerei.
ISBN 978-9975-132-75-6.
[2017-1293].
- - 1. Fotbal – Raionul Sângerei – Republica Moldova.
796.332(478-21)
1284. Programa de clasificare sportivă la Gimnastică Artistică Feminină : pentru
anii 2017-2020 / Cojocari Diana, Grimalschi Teodor, Caras Galina [et al.] ; Asoc. Obştească
Federaţia Naţ. de Gimnastică Artistică. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Foxtrot"]. – 27, [1] p.
: tab. ; 24 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 26 (6 tit.). – 35 ex.
ISBN 978-9975-89-060-1.
[2017-1166].
796.4.063
1285. Ващенко, М. А.
Плавание для детей от рождения до трëх лет : Монография / М. А. Ващенко, Е. В.
Милякова, В. П. Дорган. – [Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Print-Caro")]. – 100 p. : des., tab.
; 21 cm.
Bibliogr.: p. 96-98 (49 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-56-435-9.
[2017-1176].
- - 1. Înot pentru copii.
797.2-053.3
1286. Милякова, Е. В.
Теория и методика физической культуры : Краткий курс лекций / Е. В. Милякова,
В. П. Дорган. – Кишинэу : Б. и., 2017 (Tipogr. "Print-Caro"). – 68 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 68 (15 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-56-437-3.
[2017-1178].
- - 1. Cultură fizică.
796.011(075.8)
1287. Милякова, Елена Владимировна.

37
Cronica cărţii Nr 6-2017 ≡ Book annals Nr 6-2017

Материалы студенческих исследований : Отчëтные материалы студенческих ис-


следований, проведенных в 2016-2017 учебном году : [в области физической культуры]
/ Е. В. Милякова, В. П. Дорган. – [Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Print-Caro")]. – 284 p. :
fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. – 50 ex.
ISBN 978-9975-56-436-6.
[2017-1177]
- - 1. Educaţie fizică.
796.3/.4.011:373.3
1288. Спортивная гимнастика : Классификационная программа для женщин
(2017 – 2020 г.) / Кожокарь Диана, Гримальский Теодор, Карас Галина [и др.] ; Нац.
федерация спорт. гимнастики Респ. Молдова. – Кишинэу : Б. и., 2017 [Tipogr. "Foxtrot"].
– 29 p. : tab. ; 24 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 27 (6 tit.). – 35 ex.
ISBN 978-9975-89-061-8.
[2017-1167].
796.4.063
8 LIMBI. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ
80 PROBLEME GENERALE REFERITOARE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
1289. "Norma limbii literare între tradiţie şi inovaţie", simpozion ştiinţific cu par-
ticipare internaţională (2017 ; Chişinău). Norma limbii literare între tradiţie şi inovaţie :
Materialele simpozionului ştiinţific cu participare internaţională, Chişinău, 19 mai 2017 / com.
şt.: Adriana Cazacu [et al.] ; com. org.: Iraida Condrea (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : CEP
USM, 2017. – 344 p. : diagr., fig., tab. ; 25 cm.
Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Litere, Dep. Lingvistică Rom. şi Ştiinţă Lite-
rară. – Texte : lb. rom., engl., fr., alte lb. străine. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-906-3.
[2017-1249].
- - 1. Norma limbii literare. 2. Limba literară.
80/81+821.0+37.02(082)=00
81 LINGVISTICĂ. LIMBI
811 Limbi
1290. Луговская, Е. Г.
Основы речевой коммуникации : Учебное пособие / Е. Г. Луговская, В. А. Рома-
ненко ; Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Филол. фак., Каф. рус. яз. и межкуль-
турной коммуникации. – Тираспол : ПГУ им. Т. Г. Шевченко, 2017. – 239, [1] p. : fig. color,
tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 234-240 (129 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-925-24-2.
[2017-1337].
- - 1. Сomunicare verbală. 2. Sociolingvistică.
811'27(075.2)

38
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

811.111 Limba engleză


1291. Radu, Mihai.
Dicţionar englez-român, român-englez / Mihai Radu, Emilia Fabian. – [Ed. a 5-a]. –
Chişinău : Biblion, 2017 [Tipărit "Combinatul Poligraf de tipărire a literaturii pentru copii", or.
Tver, Rusia]. – 759 p. ; 21 cm.
Text paral.: lb. rom., engl. – Bibliogr.: p. 8 (9 tit.). – [3000] ex.
ISBN 978-9975-138-26-0 (în cop. tare).
[2017-1334].
- - 1. Limba engleză – Dicţionare. 2. Limba română – Dicţionare.
811.111'374.822=135.1+811.135.1'374.822=111
1292. Великсар, Марина.
Английский = Enghlish for you : Вы и Я : Давайте Говорить! / Марина Великсар. –
[Кишинев : Б. и., 2016 (Tipogr. "Primex-Com")]. – 222 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Aut. este indicat pe cop. – F. f. de tit. – [100] ex.
ISBN 978-9975-110-66-2.
[2017-1196].
- - 1. Limba engleză.
811.111(075)
811.133.1 Limba franceză
1293. Botnaru, Raisa.
Dictionnaire français-roumain des locutions et expressions : avec le mot "coup" / Raisa
Botnaru ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, Dep.
Inginerie Software şi Automatică. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2017. – 155 p. 10 x 15 cm. –
(Bibliothèque scolaire, ISBN 978-9975-45-492-6).
Referinţe bibliogr.: p. 154-155 (16 tit.). – 10 ex.
ISBN 978-9975-45-493-3.
[2017-1312].
- - 1. Limba franceză – Dicţionare. 2. Limba română – Dicţionare.
811.133.1'374.822'373.7=135.1
1294. Ciorba-Laşcu, Tatiana.
Le français a travers les nouvelles / Tatiana Ciorba-Laşcu, Vera Zdraguş ; Univ. D'État
de Tiraspol, Chaire des Langues et Littératures Étrangères. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogra-
fia UST). – 352 p. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 352 (15 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-76-201-4.
[2017-1286].
- - 1. Limba franceză.
811.133.1:821.133.1-34
1295. Guţu, Ana.
Complexitatea sistemică şi funcţională a terminologiei tehnico-ştiinţifice franceze : (stu-
diu semiotic sincronic şi diacronic al metalimbajului tehnico-ştiinţific francez, domeniul electro-
tehnicii, electronicii şi informaticii, subdomeniul telecomunicaţiilor) / Ana Guţu ; red. şt.: Lud-
mila Hometkovski ; rec. şt.: Valentin Cijacovschi ; Univ. Liberă Intern. din Moldova, Inst. de
Cercet. Filologice şi Interculturale, Fac. Litere, Catedra Filologie Romanică. – Chişinău :
[ULIM], 2017. – 148 p. : des., graf., tab. ; 28 cm.

39
Cronica cărţii Nr 6-2017 ≡ Book annals Nr 6-2017

Bibliogr.: p. 138-148. – 100 ex.


ISBN 978-9975-124-99-7.
[2017-1322].
- - 1. Terminologie – Limba franceză. 2. Limba franceză – Terminologie.
811.133.1'276.6:[621+654]
811.135.1 Limba română
1296. Caiet de exerciţii audio în baza dialogurilor cu tematică medicală : [realizate
în colaborare cu specialiştii de la catedrele de profil ale USMF "Nicolae Testemiţanu" : (Nive-
lurile B 1 – B 2)] / Argentina Chiriac (coord.), T. Trebeş, A. Busuioc [et al.] ; Univ. de Stat de
Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Rep. Moldova, Catedra de Lb. rom. şi Termi-
nologie Medicală. – Chişinău : Medicina, 2017. – 100 p. : fig., tab. ; 30 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. cop. – Bibliogr.: p. 100 (32 tit.). – F. f. de tit. – 400 ex.
ISBN 978-9975-82-053-0.
[2017-1327].
811.135.1'276.6:61(075.8)
1297. Druţă, Inga.
Memorator la limba română : Pentru elevii de gimnaziu şi liceu / Inga Druţă, Nina
Dodon. – Ed. a 2-a, rev. şi ad. – [Chişinău] : Arc, 2017 (Combinatul Poligrafic). – 168 p. ; 11 x
17 cm.
Bibliogr.: p. 165. – [2000] ex.
ISBN 978-9975-0-0023-9.
[2017-1288].
- - 1. Limba română – Memoratoare.
811.135.1(075.3)
1298. Limba şi literatura română : Manual pentru clasa a 6-a / Angela Grama-
Tomiţă, Livia State, Liliana Nicolaescu-Onofrei [et al.] ; comisia de experţi: Anatol Moraru [et
al.]. – Ed. a 2-a, actualizată. – [Chişinău] : Cartier, 2017 (Tipogr. "Balacron"). – 193, [3] p. :
des., fot. tab. color ; 24 cm. – (Colecţia "Cartier Educaţional" / coord. de Liliana Nicolaescu-
Onofrei, ISBN 978-9975-79-896-9).
Apare din surse financiare ale Fondului Special pentru Manuale. – 38000 ex.
ISBN 978-9975-86-168-7.
[2017-1240].
- - 1. Limba română. 2. Literatura română.
811.135.1+821.135.1.09(075.3)
1299. Ungureanu, Elena.
Cuvinte şi linkuri / Elena Ungureanu ; consultant IT: Călin Ungureanu. – [Chişinău] :
Arc, 2017 (Combinatul Poligrafic). – 182, [2] p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 184. – Indice de nume, termeni : p. 174-183. – Apare cu contribuţia Min.
Culturii. – [500] ex.
ISBN 978-9975-0-0029-1 (în cop. tare).
[2017-1306].
- - 1. Limba română – Cuvinte împrumutate din limba engleză. 2. Neologisme – Limba
română. 3. Tehnologia informaţiei.
811.135.1'373.43:004

40
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1300. Vorbeşte corect româneşte! : Ghid de exprimare corectă / Vasile Bahnaru, In-
ga Druţă, Galaction Verebceanu [et al.]. – Ed. a 2-a, rev. şi ad. – [Chişinău] : Arc, 2017
(Combinatul Poligrafic). – 106, [1] p. ; 11 x 17 cm.
Aut. sunt indicaţi pe cop. – Bibliogr.: p. 107. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-0-0021-5.
[2017-1289].
- - 1. Limba română – Vorbire corectă – Ghiduri.
811.135.1'271.12'36
811.161.1 Limba rusă
1301. Prigorski, Ana.
Русская речь : Manual pentru clasa a 6-a : Anul 2 de studii / Ana Prigorski, Boris
Şilovski, Emilia Luca ; comisia de evaluare: Iulia Cernei [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Mol-
dova. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe cop. "Prut"), 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. –
142, [2] p. : des., fot. color ; 26 cm.
Apare cu sprijinul financiar din sursele Fondului Special pentru Manuale. – [34800] ex.
ISBN 978-9975-54-295-1.
[2017-1180].
- - 1. Limba rusă.
811.161.1(075.3)
1302. Демченко, Т.
Тесты по русскому языку и литературе : 3 класс / Т. Демченко, С. Драгалин. – [Ed.
a 2-a]. – [Chişinău] : Epigraf, [2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – 52 p. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 52 (4 tit.). – F. f. de tit. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-60-255-6.
[2017-1190].
811.161.1+821.161.1.09(079)
811.512.165 Limba găgăuză
1303. Vasilioglu, Konstantin.
Ana dili hem literatura okumakları : 4-cü klas / Konstantin Vasilioglu, Ana Stoletnäya ;
comisia de evaluare: Galina Sircheli [et al.] ; prez. graf.: O. Cojocaru [et al.] ; Min. Educaţiei al
Rep. Moldova. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2017 (Tipogr. "Balacron"). – 303, [1] p. :
des. color ; 24 cm.
Apare din surse financiare bugetare. – [1900] ex.
ISBN 978-9975-85-079-7.
[2017-1241].
- - 1. Limba găgăuză. 2. Literatură găgăuză – Critică şi interpretare.
811.512.165+821.512.165.09(075.2)
82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura artistică a limbilor individuale şi a familiilor de limbi
1304. Пословицы и поговорки, идиомы и лексические комплексы = Proverbs
and Sayings, Idioms and Lexicolographical Complexes : Пособие для студентов ВУЗов /
сост.: Людмила Мудель ; обл.: Руксанда Романчук. – Chişinău : Pontos, 2017 (Tipogr.
"Print-Caro"). – 35 p. ; 20 cm.

41
Cronica cărţii Nr 6-2017 ≡ Book annals Nr 6-2017

Tit. pe cop.: Совершенствуй свой английский язык = Brush up Your English. – Tit.,
text paral.: lb. engl., rusă. – 100 ex.
ISBN 978-9975-51-865-9.
[2017-1369].
821-84=161.1=111
821.131.1 Literatură italiană
1305. Scognamiglio, Raffaele.
Odi malinconiche : [versuri] / Raffaele Scognamiglio ; pref.: Giancarlo Nicoli. – Chişinău
: S. n., 2017 (Tipogr. "Garomont Studio"). – 56 p. ; 21 cm.
Indice : p. 55. – 100 ex.
ISBN 978-9975-136-32-7.
[2017-1223].
- - 1. Poezie.
821.131.1-1 Scognamiglio
821.135.1 Literatură română
1306. Rebreanu, Liviu.
Ciuleandra : Roman / Liviu Rebreanu ; cop.: Vitalie Coroban. – Ed. a 3-a. – [Chişinău] :
Cartier, 2017 (Combinatul Poligrafic). – 153, [2] p. ; 20 cm. – (Colecţia "Cartier popular" /
coord. de Gheorghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4).
1000 ex.
ISBN 978-9975-86-196-0.
99,00 lei. – [2017-1351].
- - 1. Romane.
821.135.1-31 Rebreanu
1307. Rebreanu, Liviu.
Ion : Roman / Liviu Rebreanu ; cop.: Vitalie Coroban. – Ed. a 4-a. – [Chişinău] : Cartier,
2017 (Combinatul Poligrafic). – 460, [3] p. ; 21 cm. – (Colecţia "Cartier popular" / coord. de
Gheorghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4).
1000 ex.
ISBN 978-9975-86-198-4 (în cop. tare).
179,00 lei. – [2017-1352].
- - 1. Romane.
821.135.1-31 Rebreanu
821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova
1308. Ambroci, Zinaida.
Ghemuită sub o stea : Versuri / Zinaida Ambroci ; cop.: Victor Cobzac. – Chişinău :
Tipocart Print, 2017. – 75 p. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-133-66-1.
[2017-1284].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Ambroci
1309. Ambroci, Zinaida.

42
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Muguri de rouă : Versuri / Zinaida Ambroci ; cop.: Victor Cobzac. – Chişinău : Tipocart
Print, 2017. – 92 p. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-133-67-8.
[2017-1285].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Ambroci
1310. Bujor, Liuba-Drăgostiţa.
"Copil bătrân, şi azi te mai aştept… " : (Scrisori către Mama) / Liuba-Drăgostiţa Bujor ;
cop.: Ruxanda Romanciuc. – Chişinău : Pontos, 2017 (Tipogr. "Print-Caro"). – 103 p. : des. ;
20 cm.
[200] ex.
ISBN 978-9975-51-845-1.
[2017-1193].
821.135.1(478)-94 Bujor
1311. Cavcaliuc, Natalia.
Camelia : Roman / Natalia Cavcaliuc ; cop.: Ion Pleş Alexandru. – Chişinău : Impres-
sum, 2017. – 139, [2] p. ; 12 x 19 cm.
Cu semn de aut. – 50 ex.
ISBN 978-9975-4300-8-1.
[2017-1303].
- - 1. Literatura română din Republica Moldova – Romane.
821.135.1(478)-31 Cavaliuc
1312. Cotelea Galina.
Pe note de suflet : Celor pe care-i iubesc… : [versuri] / Galina Cotelea ; design cop.:
Laura Ianăş. – Chişinău : ASEM, 2017. – 71 p. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-75-863-5.
[2017-1368].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Cotelea
1313. Dabija, Nicolae.
Te blestem să te îndrăgosteşti de mine! : Cartea iubirilor imposibile : [roman] / Nicolae
Dabija ; cop.: Andrei Dorgan. – Chişinău : Editura pentru Literatură şi Artă, 2017 (Tipogr. Ed.
"Universul"). – 432 p. ; 21 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-3014-7-3 (în cop. tare).
[2017-1340].
- - 1. Romane.
821.135.1(478)-31 Dabija
Galina Furdui şi Armonia astrelor. – Vezi Nr 1372.

1314. Grama, Steliana.


Pandantivul sentimentelor : Proză : [povestiri, schiţe, nuvele] / Steliana Grama ; sel. şi
pref.: Claudia Slutu-Grama. – Chişinău : Grafema Libris, 2017. – 464 p. ; 21 cm.

43
Cronica cărţii Nr 6-2017 ≡ Book annals Nr 6-2017

Text parţial : lb. rusă. – 100 ex.


ISBN 978-9975-52-207-6.
[2017-1347].
- - 1. Povestiri. 2. Schiţe. 3. Nuvele.
821.135.1(478)-3 Grama
1315. Mateevici, Alexei.
Versuri / Alexei Mateevici ; Proiectul "Românii din jurul României" ; coord.: Vasile Şoi-
maru ; ed. critică, îngrijirea textului, st. introd., bibliogr. de Ion Nuţă ; pref.: protoiereu dr. Petru
Buburuz ; postf. de Nicolae Dabija. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Balacron"). – 256 p. :
fot., fot. color ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 185-208. – Apare după ed.: Bacău : Vicovia, 2013. – Apare cu sprijinul fi-
nanciar al d-lui Eugen Statnic. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-128-86-5 (în cop. tare).
[2017-1239].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Mateevici
1316. Oachi, Dumitru.
Ochi de izvoare : Poezii / Dumitru Oachi. – [Chişinău : Lira, 2017 (Tipogr. "Adrilang")].
– 63 p. : fig., fot. color ; 21 cm.
Numele adevărat al aut. Dumitru Broască. – [100] ex.
ISBN 978-9975-3152-2-7.
[2017-1354].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Oachi
1317. Poclitari, Radu.
Hymen : Proză puberă 16+ / Radu Poclitari. – [Chişinău : S. n, 2017 (Tipogr. "Iunie
Prim")]. – 166 p. ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-4374-7-9.
[2017-1174].
- - 1. Romane erotice.
821.135.1(478)-312.5 Poclitari
1318. Russo, Andreea.
Fata cu vise alb-negru : [roman] / Andreea Russo ; il.: Nina Cucuietu ; cop.: Geta Ba-
gheta, Ina Moroşanu. – Ed. a 2-a. – [Chişinău] : Bestseller, 2016 [Combinatul Poligrafic]. –
179, [8] p. : fig. ; 20 cm.
Aut. pe cop. nu este indicat. – Cu semn de carte. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-4150-5-7.
185,00 lei. – [2017-1168].
- - 1. Romane.
821.135.1(478)-3 Russo
1319. Ştirbu, Titus.
Motanul poliglot : parodii / Titus Ştirbu ; cop.: Petru Gheţoi. – Ed. a 2-a rev. şi compl. –
Chişinău : [Pontos], 2017 (Tipogr. "Europress"). – 152 p. ; 11 x 17 cm.
1000 ex.

44
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-51-852-9.
[2017-1332].
- - 1. Parodie.
821.135.1(478)-193.2 Ştirbu
1320. Ştirbu, Titus.
Unu scriem, doi – în minte : epigrame şi catrene vesele (şi nu prea) / Titus Ştirbu ;
cop.: Valeriu Herţa. – Ed. a 2-a rev. şi compl. – Chişinău : Pontos, 2017 (Tipogr.
"Europress"). – 80, [6] p. ; 11 x 17 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-51-850-5.
[2017-1333].
- - 1. Epigrame.
821.135.1(478)-193.2 Ştirbu
1321. Teslaru, Grigore.
Pe umerii satului, cerul : [povestiri] / Grigore Teslaru. – [Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr.
"Elan Poligraf")]. – 112 p. ; 21 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-66-559-9.
[2017-1156].
- - 1. Povestiri.
821.135.1(478)-34 Teslaru
1322. Trofăilă, Vasile.
Anotimpurile inimii : [versuri] / Vasile Trofăilă ; graf.: Elena Trofăilă. – Chişinău : S. n.,
2017 (Tipogr. "Foxtrot"). – 135 p. : des., fot. ; 13 x 20 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-89-065-6.
[2017-1162].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Trofăilă
Vasile Vasilache – un filozof al literelor basarabene. – Vezi Nr 1373.

1323. Vieru, Liliana.


Fructul interzis e dulce… : Roman / Liliana Vieru ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Chişi-
nău : Pontos, 2017 (Tipogr. "Print-Caro"). – 63, [1] p. : fot. ; 20 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-51-864-2.
[2017-1370].
- - 1. Romane.
821.135.1(478)-31 Vieru
1324. Vovc, Vitalie.
Alertă oranj, sau Pe alocuri, viscole : [eseuri] / Vitalie Vovc ; cop.: Vladimir Kravcenko.
– [Chişinău] : Prut Internaţional (pe cop. "Prut"), 2017 (Combinatul Poligrafic). – 199, [1] p. ;
23 cm.
Apare cu sprijinul Min. Culturii. – [500] ex.
ISBN 978-9975-54-298-2.

45
Cronica cărţii Nr 6-2017 ≡ Book annals Nr 6-2017

[2017-1181].
- - 1. Eseuri.
821.135.1(478)-4 Vovc
1325. Буриан, Александр.
Блокнот в "Norton Commander" : Избранные заметки из записных книжек /
Александр Буриан. – [4-е изд.]. – Кишинэу : [CEP USM], 2017 – . – 21 cm. – ISBN 978-
9975-71-537-9.
[Т.] 3. – 2017. – 673 p. – 500 ex. – ISBN 978-9975-71-907-0. – [2017-1250].
- - 1. Memorii.
821.135.1(478)-94=161.1
821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova
1326. Авидон, Нина.
Листая жизнь… : Детям вчерашним и завтрашним взрослым : [стихи] / Нина Ави-
дон. – [Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Elan Poligraf")]. – 227, [5] p. : des. ; 14 x 18 cm.
350 ex.
ISBN 978-9975-66-555-1 (în cop. tare).
[2017-1151].
- - 1. Poezie.
821.161.1(478)-1 Авидон
1327. Гудумак, Юрий.
Дифирамб весне (bis) : [стихи] / Юрий Гудумак ; худож. оформл.: Андрей Иким. –
Chişinău : Cadran, 2017 (Combinatul Poligrafic). – 210 p. ; 21 cm.
[Изд. при поддержке М-ва культуры Респ. Молдова]. – [300] ex.
ISBN 978-9975-129-35-0.
[2017-1290].
- - 1. Poezie.
821.161.1(478)-1 Гудумак
1328. Карапуз, Яков.
Исторические события России и Молдовы : Исследование. Очерки. Повести. Дет-
ская литература / Яков Карапуз. – Бэлць : Б. и., 2017 (Tipografia din Bălţi). – 123 p., [1] f.
port. ; 20 cm.
150 ex.
ISBN 978-9975-4252-2-3 (eronat).
[2017-1292].
- - 1. Povestiri.
821.161.1(478)-3 Карапуз
1329. Науменко, Наталья.
Евдоха : Перевернутый мир : [стихи] / Наталья Науменко ; фот. авт. – [Chişinău :
S. n., 2017 (Tipogr. "Garomont Studio")]. – 16, [1] p. : fot. color ; 14 x 20 cm.
F. f. de tit. – 50 ex.
ISBN 978-9975-136-31-0.
[2017-1222].
- - 1. Poezie.
821.161.1(478)-1 Науменко
1330. Панько, Виктор.

46
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Акростихи / Виктор Панько ; худож. оформл. Виктор Викторович Панько. – Бэлць :


Б. и., 2017 [Tipografia din Bălţi]. – 134 p. : fot. ; 11 x 14 cm.
30 ex.
ISBN 978-9975-132-77-0.
[2017-1294].
- - 1. Poezie.
821.161.1(478)-1 Панько
1331. Панько, Виктор.
Ха-ха-ха : Юмористические, шуточные и сатирические стихотворения / Виктор
Панько ; жудож. оформл.: Виктор Викторович Панько. – Бэлць : Б. и., 2017 [Tipografia din
Bălţi]. – 96 p. ; 11 x 14 cm.
30 ex.
ISBN 978-9975-132-78-7.
[2017-1295].
- - 1. Poezie.
821.161.1(478)-17 Панько
1332. Христюк, Ирина.
Моя святыня : [сборник стихотворений, рассказов, рецензий] / Ирина Христюк ;
фот.: И. Д. Христюк. – Бэлць : Б. и., 2017 [Tipografia din Bălţ]. – 288 p. : fot. ; 20 cm. –
Посвящается родному селу Данул в год 230 летия.
Спонсор : Виктор Викторович Христюк. – 30 ex.
ISBN 978-9975-132-79-4.
[2017-1296].
- - 1. Poezie. 2. Povestiri. 3. Recenzii
821.161.1(478)-8 Христюк
821.161.2(478) Literatură ucraineană din Republica Moldova
1333. Осередчук, Євген.
Обрiй : Поетична збiрка / Євген Осередчук. – [Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Elan
Poligraf")]. – 156 p. : fot. ; 21 cm.
[500] ex.
ISBN 978-9975-66-551-3 (în cop. tare).
[2017-1217].
- - 1. Poezie.
821.161.2(478)-1 Осередчук
821.512.165(478) Literatură găgăuză din Republica Moldova
1334. Sirkeli-Kristioglo, Galina.
O, Afgan Askeri! : Poema / Galina Sirkeli-Kristioglo. – [Chişinău : Pontos, 2017
(Tipografia "Reclama"). – 59, [1] p. : fot. ; 21 cm.
Texte : lb. gagauză, rusă. – 600 ex.
ISBN 978-9975-51-855-0.
[2017-1298].
- - 1. Poeme.
821.512.165(478)-12=512.165=161.1 Sirkeli-Kristioglo

47
Cronica cărţii Nr 6-2017 ≡ Book annals Nr 6-2017

82/821-93 Literatură artistică pentru copii


821-93 Literatură pentru copii
1335. Cenuşăreasa / adapt.: Gheorghe Gheţu ; pict.: I. Prihodkin. – Ed. a 3-a. – Chişi-
nău : Biblion, 2017 (Imprimat în Ucraina). – [14] p. : des. color ; 15 x 21 cm.
F. f. de tit. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-138-20-8 (cartonată).
[2017-1207].
- - 1. Poveşti pentru copii.
821-93
1336. Dinozauri : Puzzle : 240 piese : [într-o cutie] : 3+. – [Chişinău] : Dorinţa, 2017
(Tipogr. "Poligraf-Design"). – 25 x 30 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-140-24-9.
[2017-1272].
821-93:794.5
1337. [Micii ponei] : Puzzle : 120 piese : [într-o cutie] : 3+. – [Chişinău] : Dorinţa, 2017
(Tipogr. "Poligraf-Design"). – 25 x 30 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-140-32-4.
[2017-1276].
821-93:794.5
1338. Paradisul acvatic : [ghicitori] : Puzzle : 240 piese : [într-o cutie] : 3+. – [Chişi-
nău] : Dorinţa, 2017 (Tipogr. "Poligraf-Design"). – 25 x 30 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-140-35-5.
[2017-1279].
821-93:794.5
1339. Piraţii neînfricaţi : Puzzle : 240 piese : [într-o cutie] : 3+. – [Chişinău] : Dorinţa,
2017 (Tipogr. "Poligraf-Design"). – 25 x 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-140-31-7.
[2017-1275].
821-93:794.5
1340. Prinţesa Sofia : Puzzle : 120 piese : [într-o cutie] : 3+. – [Chişinău] : Dorinţa,
2017 (Tipogr. "Poligraf-Design"). – 25 x 30 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-140-27-0.
[2017-1274].
821-93:794.5
1341. Prinţese Fabuloase : Puzzle : 240 piese : [într-o cutie] : 3+. – [Chişinău] : Dorin-
ţa, 2017 (Tipogr. "Poligraf-Design"). – 25 x 30 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-140-25-6.
[2017-1273].

48
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

821-93:794.5
1342. [Roboţi spaţiali] : Puzzle : 240 piese : [într-o cutie] : 3+. – [Chişinău] : Dorinţa,
2017 (Tipogr. "Poligraf-Design"). – 25 x 30 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-140-33-1.
[2017-1277].
821-93:794.5
1343. SuperEroi : Puzzle : 240 piese : [într-o cutie] : 3+. – [Chişinău] : Dorinţa, 2017
(Tipogr. "Poligraf-Design"). – 24 x 30 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-140-34-8.
[2017-1278].
821-93:794.5
821.112.2-93 Literatură germană
1344. [Grimm, Jacob].
Scufiţa roşie / Fraţii Grimm ; adapt.: Gheorghe Gheţu ; pict.: I. Prihodkin. – Ed. a 3-a. –
Chişinău : Biblion, 2017 (Imprimat în Ucraina). – [14] p. : des. color ; 15 x 21 cm.
Aut sunt indicaţi în caseta tehn. – F. f. de tit. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-138-23-9 (cartonată).
[2017-1210].
- - 1. Poveşti pentru copii.
821.112.2-93 Grimm
821.133.1-93 Literatură franceză
1345. [Perrault, Charles].
Motanul încălţat / Charles Perrault ; adapt.: Gheorghe Gheţu ; pict.: I. Prihodkin. – Ed.
a 3-a. – Chişinău : Biblion, 2017 (Imprimat în Ucraina). – [14] p. : des. color ; 15 x 21 cm.
Aut. este indicat în casetă tehn. – F. f. de tit. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-138-21-5 (cartonată).
[2017-1208].
- - 1. Poveşti pentru copii.
821.133.1-93 Perrault
821.135.1-93 Literatură română
1346. Creangă, Ion.
Capra cu trei iezi / Ion Creangă ; adapt.: Constantin Dragomir ; pict.: Alexei Gurschi. –
Ed. a 2-a. – Chişinău : Biblion, 2017 (Imprimat în Ucraina). – [12] p. : des. color ; 15 x 21 cm.
Aut. este indicat în caseta tehn. – F. f. de tit. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-138-11-6 (cartonată).
[2017-1199].
- - 1. Poveşti pentru copii.
821.135.1-93 Creangă
1347. Creangă, Ion.
Punguţa cu doi bani / Ion Creangă ; adapt.: Constantin Dragomir ; pict.: Alexei
Gurschii. – Ed. a 2-a. – Chişinău : Biblion, 2017 (Imprimat în Ucraina). – [12] p. : des. color ;
15 x 21 cm.

49
Cronica cărţii Nr 6-2017 ≡ Book annals Nr 6-2017

Aut. este indicat în casetă tehn. – F. f. de tit. – [3000] ex.


ISBN 978-9975-138-13-0 (cartonată).
[2017-1201].
- - 1. Poveşti pentru copii.
821.135.1-93 Creangă
1348. Creangă, Ion.
Ursul păcălit de vulpe / Ion Creangă ; adapt.: Constantin Dragomir ; pict.: Alexei
Gurschii. – Ed. a a-a. – Chişinău : Biblion, 2017 (Imprimat în Ucraina). – [12] p. : des. color ;
15 x 21 cm.
Aut. este indicat în casetă tehn. – F. f. de tit. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-138-15-4 (cartonată).
[2017-1203].
- - 1. Poveşti pentru copii.
821.135.1-93 Creangă
821.135.1(478)-93 Literatură română din Republica Moldova
1349. Anton, Ion.
Cercei de cireşe : [poezii pentru copii] / Ion Anton ; design: Natalia Petrenco-Nîş. –
[Chişinău] : Silvius Libris, [2017 (Combinatul Poligrafic)]. – 23, [1] p. : des. color ; 24 cm.
[2500] ex.
ISBN 978-9975-126-15-1.
[2017-1233].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-93 Anton
1350. Anton, Ion.
Jocul de-a cuvintele : cu ochiul ne fac din rime omografe, omonime… / Ion Anton ; ma-
chetă, design: Natalia Petrenco-Nîş. – [Chişinău] : Silvius Libris, [2017 (Combinatul Poligra-
fic)]. – 23, [1] p. : des. color ; 24 cm.
[2500] ex.
ISBN 978-9975-126-14-4.
[2017-1232].
- - 1. Poezii pentru copii.
821.135.1(478)-93 Anton
1351. Cotoviţchi, Ion.
Cărăruia de lumină : Miniaturi. Povestiri / Ion Cotoviţchi ; cop.: Veronica Mariţ. – [Chişi-
nău] : Epigraf, 2017 [Tipogr. "Primex-Com"]. – 97 p. ; 21 cm.
40 ex.
ISBN 978-9975-60-258-7.
[2017-1192].
- - 1. Povestiri pentru copii.
821.135.1(478)-93 Cotoviţchi
1352. Cotruţă, Grigore.
Adevărul, risipitul… : [versuri] / Grigore Cotruţă. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Fox-
trot"]. – 70, [2] p. ; 12 x 18 cm.
[1000] ex.
ISBN 978-9975-89-062-5.

50
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2017-1159].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Cotruţă
1353. Dănilă, Nina.
Natura-mamă : Poezii pentru copiii de toate vârstele / Nina Dănilă ; cop.: Natalia
Procop. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Balacron"]. – 32 p. : des. ; 24 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-128-74-2.
[2017-1236].
- - 1. Poezii pentru copii.
821.135.1(478)-93 Dănilă
1354. Doga, Alexandru.
Astă-vară : [versuri] / Alexandru Doga ; pict.: Ana Iacub-Potârniche. – [Chişinău : S. n.,
2017 (Tipogr. "Balacron")]. – [20] p. : des. color ; 27 cm.
[2000] ex.
ISBN 978-9975-128-85-8.
[2017-1238].
- - 1. Poezii pentru copii.
821.135.1(478)-93 Doga
1355. Druţă, Ion.
Povestea furnicii / Ion Druţă ; il. de Silvia Olteanu. – Ed. a 2-a. – [Chişinău] : Cartier,
2016 (Combinatul Poligrafic). – 30, [2] p. : des. color ; 17 x 21 cm. – (Colecţia "Cartier codo-
belc" / coord.: Lică Sainciuc, ISBN 978-9975-79-893-8).
[1000] ex.
ISBN 978-9975-86-142-7 (în cop. tare).
65,00 lei. – [2017-1171].
- - 1. Povestiri pentru copii.
821.135.1(478)-93 Druţă
1356. Filip, Iulian.
Şcoala de întrebări : [poezii pentru copii] / Iulian Filip ; il.: Iulian Filip ; prez. graf.: Sergiu
Stanciu. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe cop. "Prut"), 2017 (Combinatul Poligrafic). – 23,
[1] p. : des. color ; 21 x 22 cm.
[500] ex.
ISBN 978-9975-54-309-5.
[2017-1185].
- - 1. Poezii pentru copii.
821.135.1(478)-93 Filip
1357. Iachim, Ion.
Coroi cel hâtru, sau Două poveşti şi o legendă pline de tâlc / Ion Iachim ; cop.:
Ruxanda Romanciuc. – Chişinău : Pontos, 2017 (Tipografia "Reclama"). – 22, [1] p. : des. ;
24 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-51-846-8.
[2017-1194].
821.135.1(478)-93 Iachim

51
Cronica cărţii Nr 6-2017 ≡ Book annals Nr 6-2017

1358. Leah, Anna.


Primăvara, fată pistruiată… : [versuri] / Anna Leah ; il. de Victoria Raţă. – [Chişinău] :
Prut Internaţional (pe cop. "Prut"), 2017 (Combinatul Poligrafic). – 43, [1] p. : des. color ; 23
cm.
[500] ex.
ISBN 978-9975-54-313-2 (în cop. tare).
[2017-1183].
- - 1. Poezii pentru copii.
821.135.1(478)-93 Leah
1359. Melnic, Ştefan.
Căsuţa iepuraşilor : [poezii pentru copii] / Ştefan Melnic ; il. de Rodica Musteaţă. –
[Chişinău] : Prut Internaţional (pe cop. "Prut"), 2017 (Combinatul Poligrafic). – 27, [1] p. : des.
color ; 20 x 22 cm.
[500] ex.
ISBN 978-9975-54-312-5.
[2017-1186].
- - 1. Poezii pentru copii.
821.135.1(478)-93 Melnic
1360. Nechit, Irina.
Caruselul primăverii : [poezii pentru copii] / Irina Nechit ; des. de Teodora Vasiliu. –
[Chişinău] : Prut Internaţional (pe cop. "Prut"), 2017 (Combinatul Poligrafic). – 31, [1] p. : des.
color ; 21 x 22 cm.
[1000] ex.
ISBN 978-9975-54-297-5.
[2017-1184].
- - 1. Poezii pentru copii.
821.135.1(478)-93 Nechit
1361. Popa, Stela.
Regele cel Înţelept : Poveşti pentru Dănuţ / Stela Popa ; il. de Stela Damaschin-Popa.
– [Chişinău] : Cartier, 2017 (Combinatul Poligrafic). – 30, [2] p. : des. color ; 17 x 21 cm. –
(Cartier codobelc / coord. de Lică Sainciuc, ISBN 978-9975-79-893-8).
[1000] ex.
ISBN 978-9975-86-188-5 (în cop. tare).
75,00 lei. – [2017-1172].
- - 1. Poveşti pentru copii.
821.135.1(478)-93 Popa
1362. Popescu, Anastasia.
Povestea lui Cosmin / Anastasia Popescu ; il.: Aliona Bereghici. – [Chişinău : S. n.,
2017 (Tipogr. "Elan Poligraf")]. – [30] p. : il color ; 23 cm.
Aut. este indicat pe cop. – F. f. de tit. – 100 ex.
ISBN 978-9975-66-560-5.
[2017-1158].
- - 1. Povestioare pentru copii.
821.135.1(478)-93 Popescu
1363. Ştirbu, Titus.

52
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Alfabetul animalelor / Titus Ştirbu ; pict.: I. Prihodkin. – Ed. a 2-a. – Chişinău : Biblion,
2017 [Imprimat în Ucraina]. – [12] p. : des. color ; 15 x 21 cm.
Aut. este indicat în caseta tehn. – F. f. de tit. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-138-10-9 (cartonată).
[2017-1198].
- - 1. Poezii pentru copii.
821.135.1(478)-93 Ştirbu
1364. Ureche, Grigore.
Povestea şi tocmala altor ţări ce sunt primprejur: cum nu se cade să nu pomenim,
fiindu-ne vecini de aproape : Înlesnită pentru a se putea ceti în veacul XXI … / Grigore Ure-
che ; il.: Lică Sainciuc. – [Chişinău] : Cartier, 2017 (Combinatul Poligrafic). – [44] p. : il., h.
color ; 21 cm. – (Cartier codobelc / coord.: Lică Sainciuc, ISBN 978-9975-79-893-8).
1000 ex.
ISBN 978-9975-86-197-7 (în cop. tare).
79,00 lei. – [2017-1304].
821.135.1 (478)-93 Ureche
1365. Ursache-Brega, Silvia.
Basmele bunicăi Sica / Silvia Ursache-Brega ; design: Natalia Petrenco-Nîş – [Chişi-
nău] : Silvius Libris, [2017 (Combinatul Poligrafic)]. – 151, [1] p. : des. color ; 29 cm.
[2000] ex.
ISBN 978-9975-126-16-8 (în cop. tare).
[2017-1234].
- - 1. Poveşti.
821.135.1(478)-93 Ursache-Brega
1366. Ursache-Brega, Silvia.
Tărâmul poveştilor / Silvia Ursache-Brega ; design: Natalia Petrenco-Nîş. – [Chişinău] :
Silvius Libris, [2017 (Combinatul Poligrafic)]. – 127, [1] p. : des. color ; 29 cm.
[2000] ex.
ISBN 978-9975-126-51-9 (în cop. tare).
[2017-1235].
- - 1. Poveşti.
821.135.1(478)-93 Ursache-Brega
1367. Vangheli, Spiridon.
Crăiţa : (Carte inspirată din copilăria Eleonorei, Crăiţa mea cu ochi albaştri) / Spiridon
Vangheli ; il.: Constantin Balan ; cuvânt înainte: Mihai Cimpoi ; resp. ed. şi cop.: Rodica
Conţu-Vangheli ; il.: Constantin Balan. – [Chişinău] : Editura pentru copii "Guguţă", 2017
(Combinatul Poligrafic). – 79, [1] p. : des. color ; 25 cm.
[2000] ex.
ISBN 978-9975-9825-9-7 (în cop. tare).
[2017-1291].
- - 1. Povestiri.
821.135.1(478)-93 Vangheli

53
Cronica cărţii Nr 6-2017 ≡ Book annals Nr 6-2017

821.161.1-93 Literatură rusă


1368. Foişorul : [poveste populară rusă] / adapt.: Gheorghe Gheţu ; pict.: I. Prihodkin
– Ed. a 3-a. – Chişinău : Biblion, 2017 (Imprimat în Ucraina). – [14] p. : des. color ; 15 x 21
cm.
F. f. de tit. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-138-24-6 (cartonată).
[2017-1211].
- - 1. Poveşti pentru copii.
821.161.1-93
1369. Gogoaşa : [poveste populară rusă] / trad. de George Gheţu. – Ed. a 3-a. – Chi-
şinău : Biblion, 2017 (Imprimat în Ucraina). – [14] p. : des. color ; 15 x 21 cm.
F. f. de tit. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-138-19-2 (cartonată).
[2017-1206].
- - 1. Poveşti pentru copii.
821.161.1-93
1370. Ridichea cea uriaşă : [poveste populară rusă] / adapt.: Gheorghe Gheţu ; pict.:
I. Prihodkin. – Ed. a 3-a. – Chişinău : Biblion, 2017 (Imprimat în Ucraina). – [12] p. : des. color
; 15 x 21 cm.
F. f. de tit. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-138-22-2 (cartonată).
[2017-1209].
- - 1. Poveşti pentru copii.
821.161.1-93
82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii
1371. "Geografii mentale: timpuri şi spaţii ale memoriei europene", conferinţă
ştiinţifică internaţională (2017 ; Chişinău). Geografii mentale: timpuri şi spaţii ale memoriei
europene : Conferinţă ştiinţifică internaţională, Chişinău, 27-28 mai 2016 / preşedinte conf.:
Tatiana Ciocoi, Michael Metzeltin ; com. şt.: Michèle Mattusch [et al.] ; com. org.: Emilia
Taraburca [et al.]. – Chişinău : CEP USM, 2017. – 281 p. ; 24 cm.
Antetit.: Dep. de Lit. Universală şi Comparată, Fac. de Lb. şi Lit. Străine, Univ. de Stat
din Moldova, Reprezentanţa din Rep. Moldova a Fundaţiei Konrad Adenauer. – Texte : lb.
rom., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – Apare cu
susţinerea financiară a Reprezentanţei din Rep. Moldova a Fundaţiei Konrad Adenauer. – 50
ex.
ISBN 978-9975-71-910-0.
[2017-1253].
- - 1. Literatură – Critică şi interpretare.
821.09(082)=135.1=161.1
Norma limbii literare între tradiţie şi inovaţie. – Vezi Nr 1289.

54
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

821.135.1.0 Literatură română


Limba şi literatura română. – Vezi Nr 1298.
821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova
1372. Galina Furdui şi Armonia astrelor : (Argumente pe portativ) : [în vol.] / postf.:
Tudor Palladi ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Chişinău : Pontos, 2017 (Tipogr. "Print-Caro") – .
– 21 cm.
[Vol.] 3. – 2017. – 691 p. : fot., n. muz. – 50 ex. – ISMN 979-0-3480-0303-0. – ISBN
978-9975-51-847-5 (în cop. tare). – [2017-1270].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Critică şi interpretare. 2. Furdui, Gali-
na, 1946 - …, poetă. 3. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478).09+821.135.1(478)-1
1373. Vasile Vasilache – un filozof al literelor basarabene / Acad. de Ştiinţe a Mol-
dovei ; sel. şi îngrijirea textelor: Vasile şi Tamara Malaneţchi ; coord.: Vasile Malaneţchi ;
Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2017 (Combinatul Poligrafic). – 319 p. : fot.
; 22 cm. – (Personalităţi notorii / concepţie graf.: Romeo Şveţ, ISBN 978-9975-67-955-8).
Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 500 ex.
ISBN 978-9975-85-083-4 (în cop. tare).
[2017-1305].
- - 1. Vasilache, Vasile, 1926-2008 – scriitor.
821.135.1(478).09(082)+821.135.1(478)-84
821.161.1.0 Literatură rusă
Демченко, Т. Тесты по русскому языку и литературе. – Vezi Nr 1302.

821.512.165.0 Literatură găgăuză


Vasilioglu, Konstantin. Ana dili hem literatura okumaklari. – Vezi Nr 1303.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(4/9) Istoria unor regiuni şi ţări din lumea modernă
1374. Руссев, Николай Дмитриевич.
Шикирлик-Суворово: два века в истории : [о истории села Измаильского района,
Украина] (1815 – 2015) : По документам и рассказам участников событий / Н. Д. Руссев ;
науч. ред.: О. А. Довгополова, И. Ф. Грек ; обл.: Д. А. Топал ; Ун-т "Высшая антрополо-
гическая школа", Таракл. гос. ун-т им. Григория Цамблака. – Кишинэу : Stratum Plus ;
Суворово : Черноморье ; Тараклия : Б. и., 2017. – 679, [1] p. : fot. ; 30 cm.
Bibliogr.: p. 461-468. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-3148-7-9 (în cop. tare).
[2017-1301].
- - 1. Şichirlichitai-Nou – Sate – Raionul Izmail – Regiunea Odesa – Ucraina – Istorie.
2. Istoria Republicii Moldova.

55
Cronica cărţii Nr 6-2017 ≡ Book annals Nr 6-2017

94(477.74-22)+94(478)
94(478) Istoria Republicii Moldova
1375. Basarabia în "Colecţia completă a legilor Imperiului Rus" : [în vol.] / Acad.
de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Cercetări Juridice şi Politice, Univ. de Stat din Moldova [et al.];
lucrare îngrijită de Mihai Taşcă [et al.] ; red. şt.: Ion Gumenâi. – [Chişinău] : Cartdidact, 2017
[Tipografia Reclama] – . – 25 cm. – ISBN 978-9975-4206-5-5.
Vol. 1 : Documente extrase din colecţia I (1649-1825). – 2017. – 782 p. : tab. – St.
introd., cuprins paral.: lb. rom., rusă. – Documente propriu-zise : lb. rusă. – Referinţe bibliogr.
în text. – Indice de nume, geogr.: p. 762-782. – Apare cu contribuţia Min. Culturii. – 300 ex. –
ISBN 978-9975-4206-6-2 (în cop. tare). – [2017-1300].
- - 1. Istoria Republicii Moldova. 2. Istoria Imperiului Rus.
94(478):94(470+571)(093.2)=135.1=161.1
Condraticova, Liliana. Arta metalelor din Basarabia : (secolul al XIX-lea – prima jumă-
tate a secolului al XX-lea). – Vezi Nr 1278.

1376. Efrem-Vâlcu, Ana.


Cerul din ochii lui… : [memorii] / Ana Efrem-Vâlcu. – Chişinău : Notograf Prim, 2017. –
100 p. : fot., fot. color ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-84-031-6.
[2017-1348].
- - 1. Memorii.
94(478)
1377. Moraru, Alexandru.
În labirintul documentelor secrete : [documente de arhivă pregătite şi traduse de autor]
/ Alexandru Moraru. – Chişinău : Tipocart Print, 2017. – 356 p. : fot., fot. color, tab. ; 28 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-133-65-4.
[2017-1283].
- - 1. Istoria Republicii Moldova – Documente. 2. Arhiva Naţională a Republicii Moldo-
va. 3. Serviciul de Stat de Arhivă a Republicii Moldova. 3. Arhiva Organizaţiilor Social-Politice
a Republicii Moldova. 4. Istoria României. 5. Istoria fostei URSS.
[94(478)+94(498)]:94(47+57)(093)
1378. Любич, Павел.
Кагулъ : [în vol.] / Павел Любич. – Кишинэу : Б. и., 2017 [Tipogr. "Elan Poligraf"] – . –
24 cm. – ISBN 978-9975-3022-1-0.
Кн. 5 : Липованка – "Деревенька моя ненаглядная". – 2017. – 170 p. : fot. – Referin-
ţe bibliogr. în subsol. – Изд. при фин. поддержке Албу Павла Лазаревича и Албу
Александра Лазаревича. – [50] ex. – ISBN 978-9975-66-557-5. – [2017-1155].
- - 1. Cahul – Oraşe – Republica Moldova – Istorie. 2. Ruşi lipoveni – Republica Mol-
dova – Istorie.
94(478-21):271.2(=161.1)
Руссеев, Николай Дмитриевич. Шикирлик-Суворово: два века в истории. – Vezi
Nr 1374.

56
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

94(=161.1) Istoria ruşilor


1379. Придорожный, Семëн.
Памятью храним : Историко-документальная повесть / Семëн Придорожный, Ие-
рей Андрей Вознюк ; обл.: Д. А. Топал. – Кишинëв : Б. и, 2017 (Tipogr. "Elan Poligraf"). –
332 p. : fot. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 329. – 200 ex.
ISBN 978-9975-66-558-2 (în cop. tare).
[2017-1219].
- - 1. Ruşi lipoveni – Istorie. 2. Biserica ruşilor lipoveni.
94(=161.1):271.2(=161.1)
94(=411.16) Istoria evreilor
1380. Брик, Евгений.
История евреев Молдовы / Евгений Брик. – Кишинëв : Б. и., 2017 (Tipogr.
"Balacron"). – 192 p. : fig., fot., tab. ; 24 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 177-185 şi în subsol. – Apare cu sprijinul lui Michel Byr. – [500]
ex.
ISBN 978-9975-128-83-4.
[2017-1237].
- - 1. Evrei din Republica Moldova – Istorie.
94(=411.16)(478)
Autoreferate
Pentru titlul de doctor habilitat
1381. Buzu, Ion.
Crearea tipului de ovine karakul moldovenesc : 421.01 – Ameliorarea şi biotehnologia
reproducerii animalelor : Autoref. tz. de doct. habilitat în ştiinţe agricole / Buzu Ion ; Univ.
Agrară de Stat din Moldova. – Chişinău, 2017. – 46 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 39-43 (96 tit.).
[2017-125 Teze].
636.933.2.082.13(478)(043.2)
1382. Mihnea, Nadejda.
Potenţialul biologic al genofondului Solanum Lycopersicum L. şi valorificarea acestuia
în ameliorarea caracterelor preţioase : 411.04. Ameliorarea plantelor şi producerea seminţe-
lor : Autoref. tz. de doct. habilitat în ştiinţe biologice / Mihnea Nadejda ; Acad. de Ştiinţe a
Moldovei, Inst. de Genetică, Fiziologie şi protecţie a Plantelor. – Chişinău, 2017. – 44 p. : fig.,
tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 30-41 (150 tit.).
[2017-117 Teze].
635.694:631.52(478)(043.2)
Pentru titlul doctor
1383. Ambrosii, Tatiana.
Prevenirea complicaţiilor anestezice la pacienţii cu sindrom de apnee obstructiva de
somn : 321.19 – Anesteziologie şi terapie intensivă : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe medicale /

57
Cronica cărţii Nr 6-2017 ≡ Book annals Nr 6-2017

Ambrosii Tatiana ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău,


2017. – 30 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-24.
[2017-116 Teze].
616-089.5-035.4:616.24-008.44(043.2)
1384. Amelichin, Ecaterina.
Rolul competenţelor de marketing în promovarea serviciilor sportive : Specialitate
533.04 – Educaţie fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe ped. /
Amelichin Ecaterina ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport a Rep. Moldova. – Chişinău,
2017. – 31 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 26-27 (49 tit.).
[2017-110 Teze].
339.138+796.01(043.2)
1385. Baieşu, Valeriu.
Reglementarea juridică a drepturilor economice ale omului în Republica Moldova :
Specialitatea: 552.01 Drept constituţional : Autoref. tz. de doct. în drept / Baeşu Valeriu ;
Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Chişinău, 2017. – 30 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-26 (33 tit.).
[2017-114 Teze].
342.7(043.2)
1386. Banov, Pavel.
Managementul contemporan în metafilaxia urolitiazei recidivante : 321.22 – Urologie şi
andrologie : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe medicale / Banov Pavel ; IP Univ. de Stat de Medi-
cină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău, 2017. – 34 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-28 (56 tit.).
[2017-109 Teze].
616.613-003.7-084(043.2)
1387. Bejenaru, Gherman.
Evaluarea potenţialului hidrologic a Republicii Moldova în condiţiile modificărilor de
mediu : 166.02 Protecţia mediului şi folosirea raţională a resurselor naturale : Autoref. tz. de
doct. în ştiinţe geonomice / Gherman Bejenaru ; Inst. de Ecologie şi Geografie. – Chişinău,
2017. – 24 p. : fig. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-24 (24 tit.).
[2017-111 Teze].
556.1+504.4(043.2)
1388. Bostan, Ina.
Sancţiunea – obiect al raportului juridic de răspundere : Specialitatea 551.01 – Teoria
generală a dreptului : Autoref. tz. de doct. în drept / Bostan Ina ; Univ. Liberă Intern. din Mol-
dova. – Chişinău, 2017. – 34 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 28-30 (62 tit.).
[2017-118 Teze].
347.924:343.2(043.2)
1389. Buruiană, Sanda.
Limfoamele non-Hodgkin indolente (aspecte clinico-hematologice, morfologice şi
imunohistochimice) : 321.10 – Hematologie şi Hemotransfuzie : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe

58
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

medicale / Buruiană Sandală ; IP Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae


Testemiţanu". – Chişinău, 2017. – 30 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-26.
[2017-113 Teze].
616.411-006(043.2)
1390. Creţu, Andrian.
Procedura contravenţională în cazurile de comitere a contravenţiilor ecologice : Spe-
cialitatea: 552.07 Drept contravenţional : Autoref. tz. de doct. în drept / Creţu Andrian ; Acad.
de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Cercetări Juridice şi Politice. – Chişinău, 2017. – 33 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 29-30.
[2017-115 Teze].
342.9:349.6(043.2)
1391. Nazaria, Aliona.
Procesul de fermentaţie combinată a mustului de struguri la producerea vinurilor albe :
253.03 – Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe tehnice
/ Nazaria Aliona ; Inst. Publică Inst. Şt.-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare. –
Chişinău, 2017. – 30 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 24-26.
[2017-121 Teze].
663.252.4(478)(043.2)
1392. Pantea, Larisa.
Managementul pieţei muncii a Republicii Moldova în contextul integrării în Uniunea eu-
ropeană : 521.03 Econ. şi management în domeniul de activitate : Autoref. tz. de doct. în
ştiinţe econ. / Pantea Larisa ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Min. Econ. al Rep. Moldova, Inst.
Naţ. de Cercetări Econ. – Chişinău, 2017. – 30 p. : fig., tab. color ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21-25 (65 tit.).
[2017-124 Teze].
331.5(478)(043.2)
1393. Popukaylo, Vladimir.
Suportul deciziilor în baza eşantioanelor pasive de dimensiuni mici : 122.03 – Modela-
re, metode matematice, produse program : Autoref. tz. de doct. în informatică / Popukaylo
Vladimir ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Matematică şi Informatică. – Chişinău, 2017. –
26 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 20-22 (31 tit.).
[2017-122 Teze].
004.415.2(043.2)
1394. Idem în lb. rusă : Поддержка принятия решений по пассивным выборкам
малого объёма : 122.03 – Модулирование, математические методы и программное
обеспечение : Автореф. дис. на соиск. ученой степ. д-ра информатики. – Кишинёв,
2017. – 30 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-25 (31 tit.).
[2017-123 Teze].
004.415.2(043.2)
1395. Tofan-Dorofeev, Elena.

59
Cronica cărţii Nr 6-2017 ≡ Book annals Nr 6-2017

Subfamilia Rosoideae din flora Basarabiei (taxonomie, bioecologie, corologie, fitogeo-


grafie) : 164.01 – Botanica : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe biologice / Tofan-Dorofeev Elena ;
Grădina Botanică (Inst.), Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova. – Chişinău, 2017. – 31 p. : fig., tab.
; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-27 (53 tit.).
[2017-119 Teze].
582.734.4:581.5:502.753(043.2)
1396. Ursu, Viorica.
Vinovăţia – condiţie inerentă a răspunderii juridice : Specialitatea 551.01 – Teoria ge-
nerală a dreptului : Autoref. tz. de doct. în drept / Ursu Viorica ; Univ. Liberă Intern. din Mol-
dova. – Chişinău, 2017. – 33 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 27-29 (65 tit.).
[2017-120 Teze].
343.2/.7(043.2)
1397. Volcu, Gheorghe.
Pregătirea antrenorilor-manageri pentru activitatea de cercetare managerială : Specia-
litatea: 533.04 – Educaţie fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie : Autoref. tz. de doct. în ştiin-
ţe ped. / Volcu Gheorghe ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport a Rep. Moldova. – Chişi-
nău, 2017. – 30 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-26 (28 tit.).
[2017-112 Teze].
378.126+796.015.4 (043.2)

60
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de nume la "Cronica cărţii" Nr 6-2017


Cavcaliuc, Natalia1311
A Cazac, V. 1259
Achiri, Ion 1250 Cazacu, Adriana 1289
Alcaz, Olga 1275 Ceapa, Valentina 1250
Ambroci, Zinaida 1308-09 Ceastina, Alla 1278
Ambrosii, Tatiana 1383 Ceban, Gh. 1253
Amelichin, Ecaterina 1384 Cernei, Iulia 1301
Andronatiev, Victor 1164 Chiriac, Argentina 1296
Anton, Ion 1349-50 Chisari-Lungu, Oxana 1218
Apetrii, Natalia 1272 Chistruga, Boris 1197
Aramă, Elena 1218 Chiţan, Rodica 1169
Avram, Ion 1246 Cijacovschi, Valentin 1295
Cimpoi, Mihai 1367
B Cimpoieş, Gh. 1241
Ciobanu, Oleg 1269
Badâr, Iurie1215 Ciobanu, Radu 1269
Bagheta, Geta 1318 Ciocoi, Tatiana 1294, 1371
Bahnaru, Vasile 1300 Ciorba-Laşcu, Tatiana 1294
Baieşu, Valeriu 1385 Ciubotaru, Alexandru 1169
Balan, Constantin 1367 Ciubotaru, Maria 1204
Balmuş, I. 1253 Cobuşcean, Ion 1242
Banov, Pavel 1386 Cobzac, Victor 1308-09
Bejan, Alexandru 1221 Cobzari, Ludmila 1204
Bejan, Nicolae 1268 Cocârlă, Pavel 1278
Bejenaru, Gherman 1387 Cojocari, Diana 1284
Belecciu, Ştefan1209 Cojocaru, D. 1259
Bereghici, Aliona 1362 Cojocaru, Ion 1209
Betlii, Olena 1199 Cojocaru, O. 1303
Bîrca, Adriana 1274 Condrat, Ruslan 1209
Bîtcă, Ana 1212 Condraticova, Liliana 1278
Bîtcă, Ion 1211-12 Condrea, Iraida 1289
Blânda, Irina 1171 Conţu-Vangheli, Rodica 1367
Bostan, Ina1388 Coroban, Vitalie 1306-07
Botnaru, Raisa 1293 Costin, Hariton 1260
Braicov, Andrei 1250 Cotelea, Galina 1312
Broască, Dumitru  v. Oachi Dumitru Cotoviţchi, Ion 1351
Buburuz, Petru 1315 Cotruţă, Grigore 1352
Bucătaru, Victoria 1199 Creangă, Ion 1346-48
Bujor, Ala 1233 Creţu, Andrian 1390
Bujor, Liuba-Drăgostiţa 1310 Crudu, Rodica 1197
Bulmaga, Petru 1257 Cucereanu, Viorica 1237
Buruiană, Sanda 1389 Cucuietu, Nina 1318
Busquets, Jordi 1180-87 Cuzneţov, Larisa 1225
Busuioc, A.1296
Buzu, Ion 1381 D
C Dabija, Nicolae 1313, 1315
Damaschin, Mariana 1223
Calmâş, Valentina 1223 Damaschin-Popa, Stela 1361
Caras, Galina 1284 Dănilă, Nina 1353
Carpov, Aurelia 1279 Deseatnicov, Olga 1274

61
Cronica cărţii Nr 6-2017 ≡ Book annals Nr 6-2017

Dodon, Nina 1297 Gumenâi, Ion 1174, 1375


Doga, Alexandru 1354 Gurschii, Alexei 1346-48
Doga, Anatolie1211 Guţu, Ana 1243-44, 1295
Dondiuc, Iurie 1266
Dorgan, Andrei 1313 H
Dorogan, Valentin 1245 Hadji-Bandalac, Mariana 1279
Dragalina, Galina 1257 Hariton, Vasile 1196
Dragomir, Constantin 1346 Harjevschi, Mariana 1172-73
Druţă, Inga 1297, 1300 Herţa, Valeriu 1173, 1320
Druţă, Ion 1355 Hîncu, Vasile 1204
Duca, Maria 1176 Hometkovski, Ludmila 1295
E Hurs, Vladimir 1283

Efremov, Valeriu 1175 I


Efrem-Vâlcu, Ana 1376 Iachim, Ion 1357
Erizanu, Gheorghe 1306 Iacub-Potârniche, Ana 1354
F Ianăş, Laura 1312

Fabian, Emilia 1291 J


Filip, Iulian1356 Jecev, Ion 1218
Friptuleac, Grigore 1262 Jelescu, Petru 1234-35
Frumusachi, Eduard 1208
Furdui, Galina 1372 K
G Kraijdan, Arina 1175
Kravcenko, Vladimir 1324
Gaindric, Constantin 1254 Kulikovski, Lidia 1172, 1173
Gajim, Vitalie 1196
Galben, Andrei 1243-44 L
Gangan, Liliana 1263
Gangan, Silvia 1268 Leah, Anna 1358
Gheorghiţa, Ana 1238 Leahu, A. 1253
Gherghelegiu, V. 1259 Leahu, Iurie 1238
Gheţoi, Petru1319 Litvinova, Tatiana 1257
Gheţu, Gheorghe 1335, 1344-45, 1368, 1370 Luca, Emilia 1301
Gheţu, George 1369 Lupaşco, Natalia 1165
Ghicavii, Victor 1264 Luşmanschi, Galina 1272
Giancarlo, Nicoli 1305 M
Gîrleanu, Lora 1236
Gîsca, Veronica 1213-14 Mahu, Raisa 1171
Glavan, Aurelia 1239 Malaneţchi, Tamara 1373
Globa, Angela 1165 Malaneţchi, Vasile 1373
Grama, Steliana 1314 Malcoci, Iulian 1269
Grama-Tomiţă, Angela 1298 Malcoci, Ludmila 1222, 1240
Grâu, Natalia 1228 Manolache, Constantin 1169
Grimalschi, Teodor 1282, 1284 Mariţ, Veronica 1351
Grimm, Jacob 1344 Mateevici, Alexei 1315
Grimm, Wilhelm 1344 Mattusch, Michèle 1371
Griţco, Maria 1246 Matveev, Sergiu 1174
Grâu, Natalia 1228-29, 1231-32 Melnic, Svetlana 1279
Grîu, Natalia 1227 Melnic, Ştefan 1359
Gulca, Lilia 1203 Metzeltin, Michael 1371

62
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Mihnea, Nadejda 1382 Popov, Tamara 1242


Mija, Nina 1274 Popovici, Angela 1236
Miron, Svetlana 1170 Popukaylo, Vladimir 1393
Moga, Carolina 1282 Prigorski, Ana 1301
Moldovan-Batrînac, Viorelia 1244 Prihodkin, I. 1179, 1190-92, 1335, 1344-45,
Moraru, Alexandru 1377 1363, 1368, 1370
Moraru, Anatol 1298 Prisăcaru, Veronica 1241
Moroşanu, Ina 1318 Procop, Natalia 1353
Movila-Ghimpu, Valentina 1280 Pulbere, Veronica 1246
Muică, Cristina 1193-94
Munteanu, Parascovia 1222 R
Musteaţă, Rodica1359 Radu, Mihai 1291
N Railean, Serghei 1260
Raţă, Valeriu 1173
Nani, Mihail 1271 Raţă, Victoria1358
Nani, Valeriu 1249 Rău, Alexe 1171
Nastas, Svetlana 1228 Râşcovoi, Alexandru 1276-77
Naval, Elvira 1255 Rebreanu, Liviu 1306-07
Nazaria, Aliona 1391 Romanciuc, Ruxanda 1310, 1323, 1357, 1372
Nechit, Irina 1360 Rotaru, Cristian 1260
Negru, Andrei 1219 Rotaru, Ion 1276-77
Nicolaescu-Onofrei, Liliana 1298 Russo, Andreea 1318
Nigreţchi, Elena 1169 Rusu, Serghei 1220
Nuţă, Ion 1315
S
O
Sainciuc, Lică 1355, 1361, 1364
Oachi, Dumitru1316 Samson, Cornelia 1231
Olaru, Efim 1242 Sandu-Grosu, Svetlana 1232
Oleinic, Viorica 1229 Scognamiglio, Raffaele 1305
Olteanu, Silvia 1355 Sinchevici, Inga 1240
Oprea, Gheorghe 1170 Sircheli, Galina 1303
Opriş, Dorin 1225 Sirkeli-Kristioglo, Galina 1334
Osipov, Dumitru 1249 Slutu-Grama, Claudia 1314
Solomon, Dumitru 1270
P Sontea, Victor 1260
Paladi, Vladimir 1221 Stanciu, Sergiu 1356
Palladi, Tudor 1372 State, Livia 1298
Panfilov, Lilia 1238 Stepanov, Georgeta 1247
Panico, Vasile 1230 Stercul, Natalia 1199
Pantea, Larisa 1392 Stoletnäya, Ana 1303
Parmacli, Svetlana 1243 Stratan, Stela 1244
Perrault, Charles 1345 Sult, Gheorghe 1210
Petrenco-Nîş, Natalia 1349-50, 1365-66 Ş
Pintilei, Elena 1170-71
Pîntea, Valentina 1256 Şargu, Lilia 1208
Plămădeală, Visarion 1276-77 Şilovski, Boris 1301
Pleş,Alexandru Ion 1311 Şoimaru,Vasile1315
Poclitari, Radu 1317 Şoitu, Ecaterina 1257
Pohilă, Vlad 1172-73 Ştirbu, Titus 1179, 1190-92, 1319-20, 1363
Popa, Stela 1361 Şuleanschi, Sofia 1226
Popescu, Anastasia 1362 Şveţ, Romeo 1373

63
Cronica cărţii Nr 6-2017 ≡ Book annals Nr 6-2017

T Zmeev, Vladimir 1238


Tabaran, Angela 1280 А
Tacu, Mariana 1247
Taraburca, Emilia 1371 Авидон, Нина1326
Taşcă, Mihai 1375 Анточ, Арина 1198
Tatarciuc, Ala 1272 Б
Tăutu, Inesa 1234-35
Teslaru, Grigore 1321 Белостечник, Григорий 1207
Timuţă, Lidia 1261 Брик, Евгений 1380
Tofan-Dorofeev, Elena 1395 Буриан, Александр 1325
Trebeş, T. 1296
Trofăilă, Elena 1322 В
Trofăilă, Vasile 1322 Валеева, Юлия Сергеевна 1207
Ţ Ващенко, М. А. 1285
Великова, Татьяна 1166
Ţaţchin, Natalia 1185-86 Великсар, Марина 1292
Ţiuleanu, Dumitru 1256 Вознюк, Андрей 1379
Ţîganaş, Ion 1216-17
Ţurcan, Ion 1221 Г

U Герман, Теодора 1166


Гончаренко, Руслана 1167
Ungureanu, Călin 1299 Грабаровски, Людмила 1273
Ungureanu, Elena 1299 Граневский, В. В. 1195
Ureche, Grigore 1364 Грек, И. Ф. 1374
Ursache-Brega, Silvia 1365-66 Гримальский, Теодор 1288
Ursu, Viorica 1396 Гудумак, Юрий1327
V Д
Vangheli, Spiridon 1367 Демченко, Т. 1302
Vascan, Teodora 1165 Довгополова, О. А. 1374
Vasilache, Vasile 1373 Дорган, В. П. 1285-87
Vasilioglu, Konstantin 1303 Драгалин, С. 1302
Vasiliu, Teodora 1360 Дука, Георгий 1163
Velişco, Nadejda 1257 Дымовская, Галина 1258
Vengher, Mihai 1237
Verebceanu, Galaction 1300 Ж
Vieru, Liliana 1323 Желеску, Петру 1251-52
Vlas, Lidia 1236
Volcu, Gheorghe 1397 И
Vostricov, Denis 1205
Vovc, Vitalie 1324 Иким, Андрей 1327
Vrancean, V. 1241 К
X Карабет, Наталья 1251-52
Xenofontov, Ion Valer 1169 Карапуз, Яков 1328
Карас, Галина 1288
Z Ковалëв, Виктор 1163
Ковалëва, Ольга 1163
Zamfir, Natalia 1220 Коврикова, Раиса 1202
Zănoagă, Oleg 1265 Кожокарь, Диана 1288
Zdraguş, Vera 1294 Козарь, Тудор 1261

64
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Корниевская, Е. В. 1178 Р
Кристева, Н. Н. 1168
Романенко, В. А. 1290
Л Романчук, Руксанда 1304
Руссев, Николай Дмитриевич 1374
Луговская, Е. Г. 1290
Любич, Павел 1378 С
М Скитская, Л. В. 1248
Скобиоалэ, Надежда 1198
Милякова, Е. В. 1285-87 Соколов, В. В. 1178
Мудель, Людмила 1304 Соколов, В. М. 1178
Музенитова, Э. А. 1248 Султ, Г. Г. 1168
Н Т
Науменко, Наталья 1329 Тащук, В. Г.1195
Недерица, Александр 1273 Ткач, Л. Т. 1248
Нигрецкая-Кройтор, Людмила 1167 Топал, Д. А. 1374, 1379
О Тэуту, Инеса 1251-52

Осередчук, Євген 1333 Х

П Христюк, Виктор Викторович 1332


Христюк, И. Д. 1332
Панько, Виктор1330-31 Христюк, Ирина 1332
Панько, Виктор Викторович 1330
Платон, Николае 1206 Ц
Плешка, Наталья 1167 Цынцарь, А. Л. 1224
Попович, Адриана 1198
Попович, Анжела 1273 Щ
Придорожный, Семëн 1379
Щукина, Н. В. 1168

65
Cronica cărţii Nr 6-2017 ≡ Book annals Nr 6-2017

Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 6-2017


Ghid privind implementarea unor convenţii
Academician Alexandru Ciubotaru 1169 internaţionale din domeniul mediului în legisla-
Alegerea şi amplasarea pe şantier a utilajelor şi ţia Republicii Moldova 1220
mecanismelor de ridicat 1276 Gogoaşa 1369
Alexe Rău – filosof şi homo faber, fragil şi înari- Învăţăm a socoti 1191
pat 1171 Legume. Fructe. Pomuşaore 1192
Animale domestice 1179 Limba şi literatura română 1298
Anuarul IES – 2016 "Protecţia mediului în Repu- Marea enciclopedie a animalelor 1193
blica Moldova" 1249 Marea enciclopedie a dinozaurilor 1194
Autocolante 1180-83 Matematică 1250
Autocolante cu camioane 1184 Mici ponei 1337
Autocolante cu excavatoare şi camioane 1185 Norma limbii literare între tradiţie şi inovaţie
Autocolante cu maşini şi motociclete 1186 1289
Autocolante cu tractoare 1187 Paradisul acvatic 1338
Autospeciale de stins incendii 1188 Personality, economy, right, state: problems of
Avioane militare americane 1189 the ratio and interaction 1178
Basarabia în "Colecţia completă a legilor Imperi- Perspectiva academică 1175
ului Rus" 1375 Piraţii neînfricaţi 1339
Bazele antreprenoriatului 1226 Prinţesa Sofia 1340
Breviarium 1174 Prinţese fabuloase 1341
Brigada 2 mobil-operativă a Departamentului Programa de clasificare sportivă la Gimnastică
Trupelor de Carabineri 1221 Artistică Feminină 1284
Caiet de exerciţii audio în baza dialogurilor cu Proiectarea tehnologică în domeniul construcţii-
tematică medicală 1296 lor 1277
Catalogul cursurilor, 2016/2017 1241 "Prometeu" – liceul care face istorie 1237
Cenuşăreasa 1335 Proverbs and Sayings, Idioms and
Chimie 1257 Lexicolographical Complexes 1304
Cine locuieşte în pădure 1190 Realizarea cusăturilor 1275
Codex ULIM 1243 Ridichea cea uriaşă 1370
Communicating Europe in a New Regional Roboţi spaţiali 1342
Security Environment 1200 Round table proceedings "EU – a space of
Comunicarea Vectorului European într-un Nou opportunies and challenges" 1197
Context de Securitate Regională 1199 Sisteme informaţionale în contabilitate 1272
Conceptul educaţional al Universităţii Libere Studiul Hidrologic al Bazinului Hidrografic lalpug
Internaţionale din Moldova 1244 1259
Curriculum universitar la gimnastică artistică SuperEroi 1343
1282 Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei:
Dinozauri 1336 viziuni ale tinerilor cercetători 1176-77
Familia – factor existenţial de promovare a Teoria Probabilităţilor şi a Informaţiei în Sistemul
valorilor etern-umane 1225 de programe Mathematica 1253
Farmacologie clinică 1264 Treptele devenirii 1238
Făt Frumos şi Ileana Cosânzeana 1281 Vasile Vasilache – un filozof al literelor basara-
Foişorul 1368 bene 1373
Galina Furdui şi Armonia astrelor 1372 Vorbeşte corect româneşte! 1300
Geografii mentale: timpuri şi spaţii ale memoriei Актуальные вопросы теории, методологии и
europene 1371 практики научного познания 1195
Gheorghe Oprea 1170 Європейська Комунiкацiя у Новому
Ghid metodic pentru stagiile de practică la Регiональному Безпековому Контекстi 1201
specialitatea Ştiinţe ale Comunicării 1245 Инновационные подходы в образовании 1224

66
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Личность, экономика, право, государство: Спортивная гимнастика 1288


проблемы соотношения и взаимодействия Теория и практика принятия управленческих
1178 решений 1168
Пословицы и поговорки, идиомы и Управляемые электропередачи 1267
лексические комплексы 1304 Химия 1258
Сборник международной конференции
"Торговля, товароведение и сервис:
состояние, проблемы и развития в
условиях глобализации экономики" 1207

Index de subiecte la "Cronica cărţii" Nr 6-2017


Abecedare 1234-35 - mediului 1220
Activităţi didactice 1233 Economie matematică 1202
Administraţie centrală 1204 Editoriale din revista "BiblioPolis" 1172
Aplicaţii ale biotehnologiei, ecologie 1163 Educaţie
Arhiva Naţională a Republicii Moldova 1377 - fizică 1287
Arhiva Organizaţiilor Social-Politice a Republi- - incluzivă
cii Moldova 1377 - - copii hiperactivi 1239
Arta de a scrie despre bibliotecă şi bibliotecari - - studiu sociologic 1240
1172 - inovaţii 1224
Arta metalelor din Basarabia 1278 - muzicală 1280
Bazele antreprenoriatului, proiecte didactice Eliberarea condamnaţilor, condiţii, Republica
1226 Moldova 1210
Bazinul Hidrografic Ialpug, studiu hidrologic Epigrame 1320
1259 Eseuri 1324
Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu" din Evaluare criterială, clase primare 1236
Chişinău 1173 Evidenţă financiară 1273
Biologie 1261 Evrei din Republica Moldova – Istorie 1380
Biserica din satul Dahovnici, raionul Hânceşti, Farmacologie clinică 1264
Republica Moldova 1196 Filozofie 1195
Biserica ruşilor lipoveni 1379 Fizică moleculară 1256
Buget public 1204 Fotbal, raionul Sângerei, Republica Moldova
Cărţi, cu autocolante 1180-87 1283
- pentru copii 1179, 1190-94 Grafică asistată de calculator 1165
Chimie 1257-58 Grafică computerizată 1165
Chirurgie orală, tratament antitrombotic 1265 Igiena instituţiilor medico-sanitare 1262
Comerţ internaţional 1207-1208 Inspectoratul Ecologic de Stat, Republica
Comunicare Moldova, anuare 1249
- socială 1198 Integrare
- verbală 1290 - economică europeană 1197
Construcţii, proiectare 1277 - politică europeană 1197
Contabilitate, instituţii publice 1271 Istoria
Controlul legalităţii actelor administrative 1209 - fostei URSS 1377
Copii hiperactivi 1239 - Imperiului Rus 1375
Cultură fizică 1286 - Republicii Moldova 1374-75
Cumpărare 1207 - - documente 1377
Decizii, teorie 1254 - României 1377
Drept, civil, drepturi reale 1213-14 Înot pentru copii 1285
- fiscal 1203 Învăţământ primar, evaluarea competenţelor,
Dreptul, de autor 1216-17 metodologie 1236
- proprietate 1211-12 Justiţie, Republica Moldova, istorie 1218

67
Cronica cărţii Nr 6-2017 ≡ Book annals Nr 6-2017

Liceul de Creativitate şi Inventică "Prometeu" Politici economice 1255


din Chişinău, istorie 1237 Povestioare pentru copii 1362
Liceul Teoretic "Principesa Natalia Dadiani" Povestiri 1314, 1321, 1328, 1332, 1367
din Chişinău, albume 1239 Poveşti 1335, 1344-48, 1350-51, 1355, 1361,
Limbi 1365-66, 1368-70
- engleză 1292 Procesarea semnalelor biomedicale 1260
- - dicţionare 1291 Proiectarea construcţiilor 1277
- franceză 1294 Proiecte didactice, antreprenoriat 1226
- - dicţionare 1293 Proprietate, drept civil 1211-12
- - terminologie 1295 Proprietate intelectuală, dimensiune economi-
- găgăuză 1303 că 1215
- română 1298 Protecţia mediului, Republica Moldova 1249
- - cuvinte împrumutate din limba engleză Psaltirea Maicii Domnului 1196
1299 Psihologia comunicării 1198
- - dicţionare 1291, 1293 Recenzii 1332
- - memoratoare 1297 Romane 1306-07, 1313, 1318, 1323
- - vorbire corectă, ghiduri 1300 - erotice 1317
- rusă 1301 Ruşi lipoveni, istorie 1379
Literatură Ruşi lipoveni, Republica Moldova, istorie 1378
- critică şi interpretare 1371 Sănătate maternă, Republica Moldova 1266
- română 1298 Schiţe 1314
- - din Republica Moldova, critică şi interpreta- Serviciul de Stat de Arhivă a Republicii Mol-
re 1372 dova 1377
- găgăuză, critică şi interpretare 1303 Sisteme de calcul 1164
Magistratură 1248 Sociolingvistică 1290
Management, cercetări operaţionale 1254 Taxe 1205
Management organizaţional 1168 Tehnologia informaţiei 1299
Marea enciclopedie, a animalelor 1193 Tehnologia produselor alimentaţiei publice
- dinozaurilor 1194 1274
Matematică 1251-52 Tehnologii informaţionale în management
- teste 1250 1166
Mecanică 1256 Teoria cunoaşterii 1195
Memorii 1325, 1376 Teoria probabilităţilor 1253
Modele macroeconomice 1255 Terminologie, limba franceză 1295
Mortalitate maternă, Republica Moldova 1266 Termodinamică 1256
Neologisme, limba română 1299 Titluri universitare 1248
Norma limbii literare 1289 Transport rutier de pasageri 1270
Nuvele 1314 Transportul energiei electrice 1267
Parodie 1319 Turism. Republica Moldova 1206
Patente, ecobiotehnologii 1163 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
Persoane cu dizabilităţi, incluziune socială cursuri universitare 1241
1222 Universitatea Liberă Internaţională din Moldo-
Poeme 1334 va, codex 1243
Poezie 1305, 1308-09, 1312, 1315-16, 1322, Universitatea Liberă Internaţională din Moldo-
1326-27, 1329-33, 1349, 1352 va, concept educaţional 1244
Poezii pentru copii 1353-54, 1356, 1358-60, Vânzare 1207
1363

Index geografic la "Cronica cărţii" Nr 6-2017


Cahul, oraşe, Republica Moldova, istorie 1378

68
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Şichirlichitai-Nou, sate, Raionul Izmail, regiunea Odesa, Ucraina, istorie 1374

Index de editori la "Cronica cărţii" Nr 6-2017


AGEPI 1215 Medicina 1262, 1264, 1266, 1296
Arc 1180-87, 1226, 1257-58, 1297, 1299-1300 Notograf Prim 1196, 1376
ASEM 1164, 1204-05, 1223, 1312 Pontos 1249, 1260, 1304, 1310, 1319-20,
ATIC 1270 1323, 1334, 1357, 1372
Bestseller 1318 Prut Internaţional 1193-94, 1250, 1301, 1324,
Biblion 1179, 1190-92, 1291, 1335, 1344-48, 1356, 1358-60
1363, 1368-70 Silvius Libris 1349-50, 1365-66
Biblioteca Naţională a Republicii Moldova Stratum Plus 1374
1170-71 Ştiinţa 1261, 1303, 1373
Biblioteca Ştiinţifică Centrală "Andrei Lupan" Tehnica-UTM 1242, 1246, 1253, 1256, 1263,
(Institut) 1169 1268-69, 1274, 1276-77, 1279, 1293
Cadran 1327 Tipocart Print 1308-09, 1377
Cartdidact 1375 Tocono 1237
Cartier 1298, 1306-07, 1355, 1361, 1364 UASM 1241
CEP USM 1163, 1167, 1174, 1218-20, 1245, UAŞM 1176-77, 1254-55
1247, 1271-72, 1289, 1325, 1371 ULIM 1243-44, 1295
Dorinţa 1227-29, 1231-32, 1234-35, 1251-52, Universitatea "Perspectiva-INT" 1175
1281, 1336-43 Universul 1188-89
Editura pentru copii "Guguţă" 1367 UPS "Ion Creangă" 1225
Editura pentru Literatură şi Artă 1313 US Comrat 1210
Epigraf 1233, 1280, 1302, 1351 Институт энергетики 1267
Estetini 1259 КГУ 1168
Evrica 1270 МЭА 1273
Grafema Libris 1314 ПГУ им. Т. Г. Шевченко 1195, 1224, 1248,
Impressum 1311 1290
IPLT "Principesa Natalia Dadiani" 1238 Полиграфист 1178
Lira 1207-08, 1211-12, 1316

ISBN eronat

ISBN 978-9975-124-63-8 1320


ISBN 978-9975-4252-2-3 1292

69
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2017 ≡ Magazine article annals Nr 6-2017

CRONICA ARTICOLELOR DE RE- MAGAZINE ARTICLE ANNALS


VISTĂ
SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2017
NR 6
IUNIE JUNE
(1738-2097)

0 ŞTIINŢĂ ŞI CUNOŞTINŢE. ORGANIZARE. ŞTIINŢA CALCULATOARELOR.


INFORMARE. DOCUMENTARE. BIBLIOLOGIE. INSTITUŢII. PUBLICAŢII
00 PROLEGOMENA. FUNDAMENTE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII. PROPEDEUTICĂ
001 Știință și cunoștințe în general. Organizarea muncii intelectuale
1738. Gribincea, Alexandru. Creșterea competitivității naționale. Metodologia formării
inovatorilor = The increasing of national competitiveness. The methodology of training the
innovators / Alexandru Gribincea, Hoda Salame // Administrarea Publică. – 2017. – Nr 2. – P.
115-127 : tab. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe
bibliogr.: p. 126-127 (17 tit.). – ISSN 1813-8489.
(Vezi de asemenea Nr 1752, 1779, 2085)

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor


1739. Ceban, Emil. Managementul sistemelor informaționale medicale din Republica
Moldova / Emil Ceban, Pavel Banov // Teoria şi practica administrării publice. – Chişinău,
2017. – P. 384-387. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 387 (9 tit.).

1740. Чиреш, Вера. Таблицы Google: удобнее, чем вы думали : [операции для
бухгалтера] / Вера Чиреш // Contabilitate și audit. – 2017. – Nr 6. – P. 69-71 : fot. – ISSN
1813-4408.
(Vezi de asemenea Nr 1800, 1883, 2005)

005 Management
(Vezi Nr 1828, 1880)
005.1 Teoria managementului
(Vezi Nr 1894)
005.3/.7 Activități manageriale. Procese în management. Management organizațional (OM)
1741. Crețu, Raluca Florentina. Analiza capitalului intelectual – resursă esențială în
economia creativă = Analysis of the Intellectual Capital – Resource Essential in the Creative
Economy / Raluca Florentina Crețu // Economica. – 2017. – Nr 2. – P. 83-88 : fig., tab. – Tit.,
text paral.: lb. rom., engl. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 88 (7 tit.). – ISSN
1810-9136.

1742. Marcu, Nicu. Analiza corelației dintre cultura organizațională și indicatorii de


performanță = Analysis of the Correlation between Organizational Culture and Performance

70
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Indicators / Nicu Marcu, Magdalena Criveanu // Economica. – 2017. – Nr 2. – P. 116-123 :


fig., grafice, tab. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p.
123 (7 tit.). – ISSN 1810-9136.

1743. Șendrea, Mariana. Factori determinanți ai schimbărilor organizaționale =


Drivers of Organizational Changes / Mariana Șendrea // Economica. – 2017. – Nr 2. – P. 16-
23 : fig., tab. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 23
(7 tit.). – ISSN 1810-9136.

1744. Tofan, Tatiana. Legile leadership-ului ce stau la baza științei conducerii / Tatia-
na Tofan, Eugenia Mihalache // Teoria şi practica administrării publice. – Chişinău, 2017. – P.
415-418. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 418 (7 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 1779, 1890)

005.95/.96 Management de personal. Managementul resurselor umane


1745. Ilciuc, Cătălina. Analiza influenței manageriale asupra motivației personalului în
organizațiile din Republica Moldova = Analysis of Managerial Influence on the Personal
Motivation in Organisations in the Republic of Moldova / Cătălina Ilciuc // Economica. – 2017.
– Nr 2. – P. 62-67 : fig., tab. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe
bibliogr.: p. 67 (8 tit.). – ISSN 1810-9136.

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


1746. Popușoi, Liliana. ″Primăria și casa de cultură reprezintă față unei comunități″ :
[pe marginea discuției cu Ion Tulbu, șeful Direcției Raionale de Cultură și Turism din Hân-
cești] / Liliana Popușoi // Moldova. – 2017. – [Nr 5/6] (Mai/Iun.). – P. 61-64 : fot. – (Acasă la
Hâncești). – ISSN 0132-6635.
(Vezi de asemenea Nr 1892, 2032)

01 BIBLIOGRAFIE ȘI BIBLIOGRAFII. CATALOAGE


1747. Dulschi, Silvia. Studiul bibliografic în teza de doctor: aspecte metodologice =
The bibliographic study in the doctoral thesis: Methodological aspects / Silvia Dulschi // Admi-
nistrarea Publică. – 2017. – Nr 2. – P. 103-106. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. –
Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 106 (8 tit.). – ISSN 1813-8489.

02 BIBLIOTECONOMIE
1748. Pintilei, Elena. Elena Pintilei: ″Biblioteca are nevoie de o viziune nouă, de teh-
nologii, dar în primul rând – de creativitatea bibliotecarilor″ : [interviu cu dir. general a Bibl.
Naț. din Rep. Moldova] / consemnare: Liliana Popușoi ; imagini: Mihai Potârniche // Moldova.
– 2017. – [Nr 5/6] (Mai/Iun.). – P. 78-82 : fot. – ISSN 0132-6635.

1749. Popușoi, Liliana. Biblioteca Publică Raională – la loc de cinste în Hâncești : [pe
marginea discuției cu Tatiana Darii, dir. Bibl. ″Antonie Plămădeală″] / Liliana Popușoi // Mol-
dova. – 2017. – [Nr 5/6] (Mai/Iun.). – P. 65-67 : fot. – (Acasă la Hâncești). – ISSN 0132-6635.

71
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2017 ≡ Magazine article annals Nr 6-2017

1750. Roibu, Nicolae. Salonul Internațional de Carte pentru Copii și Tineret: o em-
blemă a primăverii, un simbol cultural al capitalei noastre : [ed. a XXI-a, Chișinău, 11-14 mai]
/ Nicolae Roibu ; imagini: Mihai Vengher // Moldova. – 2017. – [Nr 5/6] (Mai/Iun.). – P. 12-13 :
fot. – ISSN 0132-6635.

06 ORGANIZAŢII ȘI ALTE TIPURI DE COOPERARE


069 Muzee. Expoziţii permanente
1751. Roibu, Nicolae. Noaptea Europeană a Muzeelor : [pandant nocturn al "Zilei In-
ternaționale a Muzeelor", 20 mai 2017, Chișinău] / Nicolae Roibu ; imagini: Andrei Mardari //
Moldova. – 2017. – [Nr 5/6] (Mai/Iun.). – P. 14-15 : fot. – ISSN 0132-6635.
(Vezi de asemenea Nr 1919, 1977)

070 Ziare. Presă


(Vezi Nr 2019)
08 POLIGRAFII. OPERE COLECTIVE
082 Poligrafii colective
1752. Vlădică, Sergiu. Rod al unor căutări științifice de valoare = Result of some
valuable scientific searches : [pe marginea culeg. ″Teoria și practica administrării publice″,
Ch., 2017] / Sergiu Vlădică // Administrarea Publică. – 2017. – Nr 2. – P. 156-160. – Tit.
paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – ISSN 1813-8489.

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
159.9 Psihologie
1753. Boiangiu, Carmen. Dezvoltarea intereselor ocupaționale în condiții experimen-
tale la vârsta adolescentă = Development of occupational interests in experimental conditions
in adolescent age / Boiangiu Carmen // Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. –
2017. – Nr 2. – P. 30-43 : fig., tab. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr.: p. 43 (6 tit.). – ISSN 1857-0224.

1754. Crascovscaia, Valeria. Relația dintre caracteristicile de personalitate și stres la


personalul militar în condițiile îndeplinirii serviciului militar = Взаимосвязь личностных
характеристик и стресса у военнослужащих в условиях служебной деятельности =
Interrelation between personal characteristic and stress at the military personnel in the
conditions of military service / Красковская Валерия, Раку Жанна // Psihologie. Pedagogie
specială. Asistenţă socială. – 2017. – Nr 2. – P. 85-92. – Tit. paral.: lb. rom., engl., rusă. –
Text: lb. rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 92 (4 tit.). – ISSN 1857-0224.

1755. Racu, Igor. Mecanismele de coping la studenții cu anxietate = Coping


mechanisms in students with anxiety / Racu Igor, Cașcaval Ina // Psihologie. Pedagogie
specială. Asistenţă socială. – 2017. – Nr 2. – P. 66-84 : fig., tab. – Tit. paral.: lb. rom., engl. –
Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 84 (15 tit.). – ISSN 1857-0224.

72
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1756. Racu, Jana. Aspecte psihologice ale relației de imaginație și anxietate la vârsta
școlară mică = Психологические аспекты взаимосвязи воображения и тревожности в
младшем школьном возрасте = The psychological aspects of the interrelation between
anxiety and imagination at school children / Раку Жанна // Psihologie. Pedagogie specială.
Asistenţă socială. – 2017. – Nr 2. – P. 101-109 : fig., tab. – Tit. paral.: lb. rom., engl., rusă. –
Text: lb. rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 109 (10 tit.). – ISSN 1857-
0224.
(Vezi de asemenea Nr 1848, 1900, 1914)

17 FILOZOFIE MORALĂ. ETICĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ


1757. Tărîță, Orest. Evoluția comportamentului civilizat prin prisma manualelor de eti-
chetă / Orest Tărîță // Teoria şi practica administrării publice. – Chişinău, 2017. – P. 165-167.
– Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 167 (13 tit.).

2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM. BISERICI ŞI CULTE CREŞTINE
1758. Bordaşiu, Nicolae. Nicolae Bordaşiu: "Aşa ne-am prins amândoi într-un joc de-
a v-aţi ascunselea. O întâlnire cu Emil Cioran" : [interviu cu parohul Bisericii Sf. Silvestru din
București, România] / interviu de Antonina Sârbu // Viaţa Basarabiei. – 2017. – Nr 2. – P.
135-150 : fot. – ISSN 2345-1629.

3 ŞTIINŢE SOCIALE
305 Studii de gen
(Vezi Nr 1873)
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
314/316 Societate
314 Demografie. Studiul populaţiei
1759. Ejov, Cristina. Impactul fluxului de migrație din Orientul Mijlociu asupra dimen-
siunii sociale și politice a Uniunii Europene și a Republicii Moldova / Cristina Ejov, Cristina
Voroneanu // Teoria şi practica administrării publice. – Chişinău, 2017. – P. 181-185 : fig. –
Rez.: lb. engl.

1760. Frunze, Oleg. Teorii de analiză a indicatorilor teritoriali cu aplicare asupra rezul-
tatelor recensământului populației și al locuințelor : (2014) = Theories of the territorial
indicators analysis with application on the Population and Housing Census results : (2014) /
Oleg Frunze // Administrarea Publică. – 2017. – Nr 2. – P. 84-92 : fig., tab. – Tit. paral.: lb.
rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 92 (6 tit.). – ISSN
1813-8489.

1761. Rusu, Rodica. Aspecte generale ale migrației din Republica Moldova în Statele
Unite ale Americii / Rodica Rusu // Teoria şi practica administrării publice. – Chişinău, 2017. –
P. 159-164 : fig., tab. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 163-164 (10 tit.).

73
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2017 ≡ Magazine article annals Nr 6-2017

316 Sociologie
316.3/.4 Structură socială. Societatea ca sistem social
1762. Ionescu, Ion. Unele constatări sociologice despre sănătate / Ion Ionescu // Lim-
ba Română. – 2017. – Nr 1. – P. 217-224 : fot. – Referințe bibliogr. în note, p. 224 (5 tit.). –
ISSN 0235-9111.

1763. Șleahtițchi, Mihai. De la polimorfism la inexistența ortodoxiei. O perspectivă


asupra criteriilor de identificare a obiectului reprezentării sociale = From polymorphism to the
non-existence of orthodoxy. A perspective on criteria for identifying the object of social
representation / Mihai Șleahtițchi // Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. – 2017.
– Nr 2. – P. 122-129. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Refe-
rințe bibliogr.: p. 128-129 (17 tit.). – ISSN 1857-0224.

32 POLITICĂ
321 Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice
1764. Varzari, Pantelimon. Puterea politică și tehnocrația în societatea aflată în plină
schimbare / Pantelimon Varzari, Boris Sosna // Teoria şi practica administrării publice. –
Chişinău, 2017. – P. 155-158. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 158 (8 tit.).

323 Afaceri interne. Politică internă


1765. Ejov, Cristina. Theoretical and conceptual bases of researching phenomenon
of terrorism / Cristina Ejov // Teoria şi practica administrării publice. – Chişinău, 2017. – P.
176-180. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 180 (9 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 1767)

323(478) Politica internă a Republicii Moldova


1766. Vaculovschi, Elena. Integrarea principiilor justiției sociale în politica de dezvol-
tare urbană din Republica Moldova = Integration of the social justice principles into the urban
development policy of the Republic of Moldova / Elena Vaculovschi // Administrarea Publică.
– 2017. – Nr 2. – P. 79-83. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. –
Referințe bibliogr.: p. 83 (4 tit.). – ISSN 1813-8489.
(Vezi de asemenea Nr 2015, 2096)

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Activitate internațională. Politică externă


1767. Rusu, Rodica. Relația dintre guvern și diasporă = Relationship between
government and diaspora / Rodica Rusu // Administrarea Publică. – 2017. – Nr 2. – P. 108-
114 : tab. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. engl. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe
bibliogr.: p. 113-114 (16 tit.). – ISSN 1813-8489.

1768. Tărîță, Orest. China în spațiul geopolitic al Asiei de Sud-Est = China in the
geopolitical space of Southeast Asia / Orest Tărîță, Antonina Druc // Administrarea Publică. –
2017. – Nr 2. – P. 128-131. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl.
– Referințe bibliogr.: p. 131 (6 tit.). – ISSN 1813-8489.
(Vezi de asemenea Nr 1899, 1950)

74
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

327(100-87) Politica externă a ţărilor de peste hotare


1769. Rusu, Rodica. Parteneriatul Estic ca factor de consolidare a statelor-membre /
Rodica Rusu, Anatol Talmaci // Teoria şi practica administrării publice. – Chişinău, 2017. – P.
231-236 : tab. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 236 (10 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 1759, 1891)

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


1770. Голя, Анатолий. Дипломатическая война : [между Респ. Молдова и Рос-
сии] / Анатолий Голя // Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 6. – P. 3-9 : fot. – ISSN 1857-
0186.

328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne


1771. Барбалат, Думитру. Неэффективный аппарат : [о реформе правительства
Респ. Молдова] / Думитру Барбалат // Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 6. – P. 62-65
: fot. – (Правительство & Реформа). – ISSN 1857-0186.
(Vezi de asemenea Nr 1881)

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


330 Economie în general
1772. Anghelache, Constantin. Previzionarea creșterii economice = Forecasting
Economic Growth / Constantin Anghelache, Ion Pârțachi, Mădălina Gabriela Anghel // Eco-
nomica. – 2017. – Nr 2. – P. 147-152. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Rez.: lb. rom., engl. –
Referințe bibliogr.: p. 151-152 (12 tit.). – ISSN 1810-9136.

1773. Grosu, Victor. Strategii investiționale și influența lor asupra competitivității în-
treprinderilor din Republica Moldova și Elveția = Investment Strategies and their Impact upon
the Competitiveness of the Companies from the Republic of Moldova and Switzerland / Victor
Grosu // Economica. – 2017. – Nr 2. – P. 139-146 : fig., tab. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. –
Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 146 (8 tit.). – ISSN 1810-9136.

1774. Hîncu, Rodica. Îmbunătățirea calității vieții prin investiții în educație = The Quali-
ty of Life Improvement through Investments in Education : [în învățământul superior] / Rodica
Hîncu, Olga Conencov // Economica. – 2017. – Nr 2. – P. 99-107 : fig., tab. – Tit., text paral.:
lb. rom., engl. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 107 (13 tit.). – ISSN 1810-9136.

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii


1775. Mocreac, Margareta. Lipsa forței de muncă stopează dezvoltarea : [pe margi-
nea discuției cu Sergiu Bologan, dir. Companiei fondată de Asoc. Surzilor din Rep. Moldova
Interplast] / Margareta Mocreac // Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 6. – P. 116-118 :
fot. – (Companii & Perspective). – ISSN 1857-0186.
(Vezi de asemenea Nr 1741, 1745)

75
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2017 ≡ Magazine article annals Nr 6-2017

332 Economie regională. Economie teritorială. Economia fondului funciar. Economia fondului de
locuințe (fondului imobiliar)
1776. Frunze, Oleg. Metode de eficientizare a deciziilor în scopul dezvoltării economi-
ce regionale sustenabile / Oleg Frunze // Teoria şi practica administrării publice. – Chişinău,
2017. – P. 388-392. – Rez.: lb. engl.

1777. Mocreac, Margareta. Flexibilitatea mișcă piața imobiliară : [pe marginea discu-
ției cu Vlad Mustață, dir. "Pro Imobil Grup"] / Margareta Mocreac // Profit. Банки & финансы.
– 2017. – Nr 6. – P. 110-112 : fot. – (Sector & Perspective). – ISSN 1857-0186.

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


1778. Achim, Monica Violeta. Guvernanța corporativă, responsabilitatea socială cor-
porativă și performanțele în afaceri. O perspectivă globală = Corporate Governance,
Corporate Social Responsibility and Business Performances. A Global Perspective / Monica
Violeta Achim, Sorin Nicolae Borlea, Gabriela Monica Miron // Economica. – 2017. – Nr 2. –
P. 7-15 : tab. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p.
14-15 (23 tit.). – ISSN 1810-9136.

1779. Bilaș, Liudmila. Managementul inovațional: importanța leadership-ului și activi-


tății de lucru în echipă în cadrul organizațiilor de business = Innovation Management: the
Importance of Leadership and Teamwork in Business Organizations / Liudmila Bilaș,
Masadeh Adeeb // Economica. – 2017. – Nr 2. – P. 51-61 : fig., tab. – Tit., text paral.: lb. rom.,
engl. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr.: p. 61 (12 tit.). – ISSN 1810-9136.

1780. Bețivu, Ala. Aplicarea metodelor patrimoniale pentru evaluarea întreprinderii /


Ala Bețivu // Teoria şi practica administrării publice. – Chişinău, 2017. – P. 406-410 : tab. –
Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 410 (5 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 1813, 1865, 1985)

336 Finanţe
1781. Berghe, Nadejda. Analiza aportului taxelor locale în formarea veniturilor bugetu-
lui municipal Chișinău = Analysis of Contribution of Local Taxes to Formation of the Municipal
Budget Incomes of Chisinau / Nadejda Burghe // Economica. – 2017. – Nr 2. – P. 130-138 :
fig., tab. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 138 (4
tit.). – ISSN 1810-9136.

1782. Cravcenco, Marina. Unele particularități aferente executării obligațiilor fiscale /


Marina Cravcenco // Monitorul Fiscal FISC.md. – 2017. – Nr 4. – P. 52-56 : fot. – ISSN 1857-
3991.

1783. Gabizon, Antoine. Antoine Gabizon: Sunt onorat să lucrez în această țară pri-
mitoare = I am delighted to work in this welcoming country : [despre sectorul bancar din Rep.
Moldova : interviu cu preşedintele "Mobiasbancă Groupe Société Générale"] / consemnare:
Margareta Mocreac // Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 6. – P. 86-88, 96-98 : fot. – Tit.,
text paral.: lb. rom., engl. – (Bănci & Management). – ISSN 1857-0186.

76
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1784. Gogu, Anatol. Despre sancțiunile pentru împiedicarea controlului fiscal / Anatol
Gogu // Monitorul Fiscal FISC.md. – 2017. – Nr 4. – P. 59-60 : fot. – ISSN 1857-3991.

1785. Gogu, Anatol. О вычете в налоговых целях расходов, относящихся к пе-


риоду приостановления деятельности / Anatol Gogu // Monitorul Fiscal FISC.md. – 2017. –
Nr 4. – P. 60-62 : fot. – ISSN 1857-3991.

1786. Gribincea, Alexandru A. Responsabilitate penală pentru evaziune fiscală în re-


lațiile economice internaționale / Alexandru A. Gribincea // Dezvoltarea turismului la începutul
sec. XXI. "Turismul pentru toţi". – Chişinău, 2017. – P. 69-80 : fig., tab. – Rez.: lb. engl. –
Referințe bibliogr.: p. 79-80 (22 tit.).

1787. Motelica, Vitalie. Abordări considerate în analiza inflației în cadrul diferitelor ori-
zonturi de timp având la bază datele din Republica Moldova = Approaches Considered in
Inflation Analysis over Different Time Horizons Based on Data from the Republic of Moldova /
Vitalie Motelica // Economica. – 2017. – Nr 2. – P. 153-161 : fig., tab. – Tit., text paral.: lb.
rom., engl. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 161 (10 tit.). – ISSN 1810-9136.

1788. Navruc, Ilona. Laude pentru Twinning : [despre implementarea proiectului


"Consolidarea capacității Băncii Naționale a Moldovei în domeniul reglementării și suprave-
gherii bancare în contextul cerințelor Uniunii Europene" în Rep. Moldova] / Ilona Navruc //
Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 6. – P. 102-105 : fot. – (Instituție & Standarde). –
ISSN 1857-0186.

1789. Pușcuța, Serghei. Serghei Pușcuța: Vectorul de reformare selectat aduce be-
neficii contribuabililor și bugetului statului : [interviu cu Șeful Serviciului Fiscal de Stat] / a
intervievat: Lilia Bucicovschi // Monitorul Fiscal FISC.md. – 2017. – Nr 4. – P. 10-12. – ISSN
1857-3991.

1790. Selevestru, Sergiu. Constatarea de către SFS a infracțiunilor prevăzute de le-


gislația penală / Sergiu Selevestru // Contabilitate și audit. – 2017. – Nr 6. – P. 72-76 : fot. –
ISSN 1813-4408.

1791. Selevestru, Sergiu. Unele aspecte privind aplicarea sechestrului ca măsură de


asigurare a stingerii obligației fiscale / Sergiu Selevestru // Contabilitate și audit. – 2017. – Nr
6. – P. 76-78. – ISSN 1813-4408.

1792. Sîrbu, Victor. Practica Republicii Belarus în domeniul gestionării tranzacțiilor în


numerar / Victor Sîrbu, Oxana Gonța // Monitorul Fiscal FISC.md. – 2017. – Nr 4. – P. 115-
116 : fot. – ISSN 1857-3991.

1793. Slobodeanu, Svetlana. Capitalul suplimentar aferent părților sociale retrase și


anulate – cît timp acesta are dreptul la viață în capitalul social? / Svetlana Slobodeanu //
Contabilitate și audit. – 2017. – Nr 6. – P. 32-35 : fot. – ISSN 1813-4408.

77
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2017 ≡ Magazine article annals Nr 6-2017

1794. Slobodeanu, Svetlana. Unele aspecte cu privire la reținerea impozitului pe ve-


nit la sursa de plată / Svetlana Slobodeanu // Monitorul Fiscal FISC.md. – 2017. – Nr 4. – P.
82-90 : fot., tab. – ISSN 1857-3991.

1795. Stavinschi, Igor. Unele aspecte aferente aplicării taxei ecologice la importul
mărfurilor / Igor Stavinschi // Contabilitate și audit. – 2017. – Nr 6. – P. 13-16 : fot. – ISSN
1813-4408.

1796. Trofăilă, Natalia. Eliberarea avizelor pentru declanșarea procedurii de insolvabi-


litate în urma reorganizării SFS / Natalia Trofăilă // Monitorul Fiscal FISC.md. – 2017. – Nr 4.
– P. 71 : fot. – ISSN 1857-3991.

1797. Агаркова, Лилиана. Переписываем Налоговый кодекс. Подоходный налог


с физических лиц / Лилиана Агаркова // Monitorul Fiscal FISC.md. – 2017. – Nr 4. – P. 91-
94 : fot. – ISSN 1857-3991.

1798. Балабан, Сергей. Остались только доллары : [о ситуации на фин. рынке


Молдовы] / Сергей Балабан // Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 6. – P. 22-25 : fot. –
(Настроения & Ожидания). – ISSN 1857-0186.

1799. Басова, Ирина. Пустяшные проценты : [прибыль и убытки в банках Респ.


Молдова за апрель 2017 г.] / Ирина Басова // Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 6. –
P. 40-53 : fot., tab. – (О банках подробно). – ISSN 1857-0186.

1800. Беда, Оксана. Дистанционное банковское обслуживание / Оксана Беда,


Сергей Драгуца // Teoria şi practica administrării publice. – Chişinău, 2017. – P. 430-434. –
Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 434 (10 tit.).

1801. Беда, Оксана. Управление активами коммерческого банка / Оксана Беда //


Teoria şi practica administrării publice. – Chişinău, 2017. – P. 411-414 : fig. – Rez.: lb. engl. –
Referințe bibliogr.: p. 414 (7 tit.).

1802. Белоус, Виктория. Удержание судебным исполнителем подоходного на-


лога из выплат, осуществляемых в пользу физического лица в порядке принудительно-
го исполнения / Виктория Белоус, Ирина Трочин // Monitorul Fiscal FISC.md. – 2017. – Nr
4. – P. 50-52 : fot. – ISSN 1857-3991.

1803. Буга, Марианна. Упаковка и экологический сбор: вопросы без ответов :


[вопросы обложения упаковки экологическим сбором] / Марианна Буга // Contabilitate și
audit. – 2017. – Nr 6. – P. 30-31 : fot. – ISSN 1813-4408.

1804. Гропа (Мицова), Людмила. О новом формуляре Расчета по налогу на не-


движимое имущество (форма BIJ-17) / Людмила Гропа (Мицова) // Contabilitate și audit. –
2017. – Nr 6. – P. 16-20 : fot. – ISSN 1813-4408.

78
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1805. Еремеева, Анастасия. Налоговый режим для расходов на ремонт основ-


ных средств, используемых на основании договора безвозмездного пользования / Ана-
стасия Еремеева // Monitorul Fiscal FISC.md. – 2017. – Nr 4. – P. 102-103 : fot. – ISSN
1857-3991.

1806. Каларь, Ольга. Муниципальный совет Кишинева утвердил ставки местных


сборов на 2017 год / Ольга Каларь // Monitorul Fiscal FISC.md. – 2017. – Nr 4. – P. 104-
109 : an. – ISSN 1857-3991.

1807. Кауш-Цапу, Лилия. Налоговый учет основных средств: вспомогательные


регистры / Лилия Кауш-Цапу // Contabilitate și audit. – 2017. – Nr 6. – P. 57-68 : tab. –
ISSN 1813-4408.

1808. Недерица, Александр. Об учете и налогообложении последующих затрат,


связанных с основными средствами / Александр Недерица // Contabilitate și audit. –
2017. – Nr 6. – P. 8-12 : fot., tab. – ISSN 1813-4408.

1809. Платонова, Вера. Вера Платонова: "За три года платежный рынок Молдо-
вы сделал значительный рывок в развитии безналичных платежей" : интервью с генер.
lир. Mastercard в Молдове, Украине, Грузии и странах Центральной Азии / записал кор.
журн. // Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 6. – P. 54-56 : fot. – (Банки & Карты). –
ISSN 1857-0186.

1810. Сокирка, Алесей. Об использовании контрольно-кассовых машин с фис-


кальной памятью в деятельности ломбардов / Алесей Сокирка // Monitorul Fiscal
FISC.md. – 2017. – Nr 4. – P. 56-58 : fot. – ISSN 1857-3991.

1811. Хворостовский, Виктор. Fincombank: миссия выполнима! = FinComBank:


mission possible! : [интервью с пред. правления банка В. Хворостовским] / записал:
Александр Танас // Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 6. – P. 30-38, 78-85 : fot. – Tit.,
text paral.: lb. engl., rusă. – ISSN 1857-0186.

1812. Чебанюк, Ирина. Порядок рассмотрения обжалования требований в рам-


ках процесса несостоятельности / Ирина Чебанюк // Monitorul Fiscal FISC.md. – 2017. –
Nr 4. – P. 75-77 : fot. – ISSN 1857-3991.
(Vezi de asemenea Nr 1780, 1823, 1826, 1842, 1859, 1866, 1981, 1985-86)

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
1813. Bîrsan, Mihaela. Analiza economico-financiară în educația economică și antre-
prenorială = Economic and Financial Analysis in Economic and Entrepreneurial Education /
Mihaela Bîrsan // Economica. – 2017. – Nr 2. – P. 89-98. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. –
Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 98 (17 tit.). – ISSN 1810-9136.

1814. Impactul performanțelor economico-financiare asupra performanțelor bur-


siere ale companiilor din industria prelucrătoare listate la BVB = The Impact of Econo-

79
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2017 ≡ Magazine article annals Nr 6-2017

mic and Financial Performance on Stock Exchange Performance of Manufacturing


Companies Listed on the BVB / Marian Siminică, Daniel Cîrciumaru, Silviu Cârstina [et al.] //
Economica. – 2017. – Nr 2. – P. 108-115 : tab. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Rez.: lb.
rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 115 (7 tit.). – ISSN 1810-9136.
(Vezi de asemenea Nr 1772)

338.48 Turism
1815. Crotenco, Irina. Sistemul managementului strategic de dezvoltare a complexu-
lui turistic regional al Republicii Moldova = The strategic management system for
development of the regional tourist complex of the Republic of Moldova / Irina Crotenco //
Administrarea Publică. – 2017. – Nr 2. – P. 149-154. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb.
rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 154 (8 tit.). – ISSN 1813-8489.

1816. Gaina, Boris. Evaluarea potențialului turistic vitivinicol a Republicii Moldova /


Boris Gaina // Dezvoltarea turismului la începutul sec. XXI. "Turismul pentru toţi". – Chişinău,
2017. – P. 24-27. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 27 (5 tit.).

1817. Gribincea, Alexandru. Caracteristica generală a turismului ca ramură a eco-


nomiei mondiale / Alexandru Gribincea // Dezvoltarea turismului la începutul sec. XXI. "Tu-
rismul pentru toţi". – Chişinău, 2017. – P. 18-24 : tab. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p.
24 (6 tit.).

1818. Gribincea, Corina. Impactul turismului asupra mediului natural și cultural / Cori-
na Gribincea // Dezvoltarea turismului la începutul sec. XXI. "Turismul pentru toţi". – Chişinău,
2017. – P. 38-48 : fig., tab. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 48 (12 tit.).

1819. Marin, Alexandra. Să ne cunoaștem țara! : [Cetatea Soroca, atracție turistică


din Rep. Moldova] / Alexandra Marin // Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 6. – P. 114-
115 : fot. – (Moldova & Turism). – ISSN 1857-0186.

1820. Platon, Nicolae. Dezvoltarea performanțelor întreprinderii de turism prin prisma


culturii organizaționale = Development of Tourism Enterprise Performance in Terms of
Organizational Culture / Nicolae Platon // Economica. – 2017. – Nr 2. – P. 36-50 : an. – Tit.,
text paral.: lb. rom., engl. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr.: p. 47-48 (10 tit.). – ISSN 1810-
9136.

1821. Tofan, Tatiana. Rolul turismului rural în dezvoltarea regională / Tatiana Tofan //
Teoria şi practica administrării publice. – Chişinău, 2017. – P. 381-383. – Rez.: lb. engl. –
Referințe bibliogr.: p. 383 (4 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 1746, 1867)

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


(Vezi Nr 1817)
339.1 Probleme generale ale comerţului. Piaţă

80
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1822. Strechii, Maria. Maximalizarea profitului și minimalizarea pierderilor în condițiile


concurenței perfecte / Maria Strechii // Teoria şi practica administrării publice. – Chişinău,
2017. – P. 393-396 : fig. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 396 (10 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 1773)

339.3 Comerţ interior. Comerț indigen


1823. Горенштейн, Лев. О применении ККМ [Контрольно-кассовые машины] при
поступлении наличных денежных средств от аренды недвижимой собственности между
предприятиями : [внутр. торговли] / Лев Горенштейн // Monitorul Fiscal FISC.md. – 2017.
– Nr 4. – P. 95-101 : an., fot. – ISSN 1857-3991.

1824. Сокирка, Алесей. Некоторые аспекты розничной торговли основными


видами нефтепродуктов / Алесей Сокирка // Monitorul Fiscal FISC.md. – 2017. – Nr 4. – P.
58-59 : fot. – ISSN 1857-3991.

339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional


1825. Gaberi, Gheorghe. Valorificăm piața internă : [despre perspectivele exportului
produselor de origine animală din Rep. Moldova în Uniunea Europeană : interviu cu dir. gene-
ral al Agenției Naț. pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) Gh. Gaberi] / consemnare: Ilona
Navruc // Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 6. – P. 106-109 : fot. – (Export & Perspecti-
ve). – ISSN 1857-0186.
(Vezi de asemenea Nr 1795, 1803)

339.7 Finanţe internaţionale


1826. Delikanl, Ihsan. BSTDB devine mai activă în Moldova = BSTDB активизирует
деятельность в Молдове = BSTDB steps up activity in Moldova : [despre realizările băncii și
planurile sale pentru sectorul de afaceri din Moldova : interviu cu președintele Băncii pentru
Comerț și Dezvoltare a Mării Negre (BSTDB) Ihsan Delikanl] / consemnare: Alexandr Tanas //
Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 6. – P. 59-61, 76-77, 100-101 : fot. – Tit., text paral.:
lb. rom., engl., rusă. – ISSN 1857-0186.

339.9 Economia internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie globală


1827. Crețu, Corina. Aștept cu nerăbdare să mă întorc în Republica Moldova = I can′t
wait to be back to the Republic of Moldova : [interviu cu eurocomisarul român C. Crețu, Co-
misar pentru Politica Regională al Comisiei Europene] / cor. rev. // Altitude. – 2017. – Mai/Iun.
– P. 34-39 : fot. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – ISSN 1857-4815.

1828. Hamad, Nimer. Managementul strategiilor de integrare = Management of


integration strategies / Nimer Hamad // Administrarea Publică. – 2017. – Nr 2. – P. 144-148 :
fig. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. engl. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe
bibliogr.: p. 148 (6 tit.). – ISSN 1813-8489.
(Vezi de asemenea Nr 1786)

81
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2017 ≡ Magazine article annals Nr 6-2017

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
1829. Aramă, Elena. Statul de drept: între legisprudenţă şi jurisprudenţă / Elena Ara-
mă, Ira Sîli // Revista Naţională de Drept. – 2017. – Nr 6. – P. 2-8 : fot. – Rez.: lb. engl. –
Referinţe bibliogr.: p. 8 (19 tit.). – ISSN 1811-0770.

1830. Micu, Victor. Răspunderea şi responsabilitatea ca fenomen social = Liability


and responsibility as social phenomen / Victor Micu // Legea şi viaţa. – 2017. – Nr 6. – P. 36-
41. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p.
40-41 (38 tit.). – ISSN 1810-309X.
(Vezi de asemenea Nr 1846)

341 Drept internaţional


(Vezi Nr 1877)
341.1/.8 Drept public internațional. Dreptul națiunilor
1831. Bontea, Oleg. Aspecte teoretice și practice cu privire la organele și hotărârile
organizațiilor internaționale / Oleg Bontea // Teoria şi practica administrării publice. – Chişi-
nău, 2017. – P. 168-170. – Rez.: lb. engl.

1832. Graur, Gheorghe. Analiza mecanismelor Organizaţiei Naţiunilor Unite de com-


batere a torturii / Gheorghe Graur, Sergiu Socevoi // Revista Naţională de Drept. – 2017. – Nr
6. – P. 45-50 : fot. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 50 (19 tit.). – ISSN 1811-0770.

1833. Richicinschi, Iurie. Rolul actorilor geopolitici în gestionarea sistemului de secu-


ritate internațională / Iurie Richicinschi // Teoria şi practica administrării publice. – Chişinău,
2017. – P. 204-208. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 208 (11 tit.).

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


1834. Cozma, Daniela. Unele reflecţii asupra statutului de funcţionar public al magis-
tratului = Some reflections on the status of the magistrate as a public servant / Daniela Coz-
ma // Legea şi viaţa. – 2017. – Nr 6. – P. 41-45. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. –
Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 44-45 (25 tit.). – ISSN 1810-309X.

1835. Guceac, Ion. Evoluția statului în concepția contemporană / Ion Guceac // Teoria
şi practica administrării publice. – Chişinău, 2017. – P. 10-14. – Rez.: lb. engl. – Referințe
bibliogr.: p. 14 (12 tit.).

1836. Guțuleac, Victor. Unele prevederi doctrinare privind subiecții contravenției / Vic-
tor Guțuleac, Igor Spînu, Elena Comarnițcaia // Jurnalul juridic național: teorie și practică. –
2017. – Nr 3. – P. 4-8. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 8 (11 tit.). – ISSN 2345-
1130.

1837. Negru, Boris. Teritoriul și spațialitatea juridică a statului (II) = Legal territory and
spatiality of the state (II) / Boris Negru, Alina Negru // Administrarea Publică. – 2017. – Nr 2. –

82
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

P. 43-51. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe
bibliogr.: p. 49-51 (44 tit.). – Art. 1 : Nr 1. – ISSN 1813-8489.

1838. Railean, Petru. Aportul Curţii Constituţionale la asigurarea constituţionalităţii în


statul de drept = The Constitutional Court’s contribution to the insurance of constitutionality in
the rule of law / Petru Railean // Legea şi viaţa. – 2017. – Nr 6. – P. 10-15. – Tit. paral.: lb.
rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 15 (33 tit.). – ISSN
1810-309X.

1839. Saca, Victor. Reflecții analitice asupra conceptului Centrul Guvernului =


Analytical Reflections on the Government Center Concept / Victor Saca, Oleg Solomon //
Administrarea Publică. – 2017. – Nr 2. – P. 11-18. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom.
– Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 18 (10 tit.). – ISSN 1813-8489.

1840. Tataru, Gheorghi. Răspunderea şefului de stat în spaţiul european =


Responsability of the head of state in the European space / Gheorghi Tataru // Legea şi viaţa.
– 2017. – Nr 6. – P. 51-54. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr.: p. 54 (10 tit.). – ISSN 1810-309X.

1841. Ţurcan, Olesea. Menirea şi funcţiile justiţiei în statul de drept / Olesea Ţurcan //
Revista Naţională de Drept. – 2017. – Nr 6. – P. 31-35. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.:
p. 34-35 (25 tit.). – ISSN 1811-0770.

1842. Барбалат, Думитру. Без ширмы : [о деятельности Счетной палаты – глав-


ный аудитор публичных фин. Респ. Молдовы] / Думитру Барбалат // Profit. Банки & фи-
нансы. – 2017. – Nr 6. – P. 26-28 : fot. – ISSN 1857-0186.

1843. Костаки, Георге. Право человека на безопасность = Human right to security


/ Георге Костаки // Legea şi viaţa. – 2017. – Nr 6. – P. 16-20. – Tit. paral.: lb. engl., rusă. –
Text: lb. rusă.. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 19-20 (13 tit.). – ISSN 1810-
309X.
(Vezi de asemenea Nr 1771, 1844, 1870, 1884)

343 Drept penal. Infracțiuni penale


1844. Guţuleac, Victor. Calificarea juridică corectă a faptei ilicite comisă – condiţie de
determinare a formei răspunderii juridice aplicabile / Victor Guţuleac, Igor Spînu, Elena
Comarniţcaia // Legea şi viaţa. – 2017. – Nr 6. – P. 4-9. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr.: p. 9 (19 tit.). – ISSN 1810-309X.

1845. Pădure, Drăgălin. Conflict al legilor penale în timp în doctrina penală contempo-
rană / Drăgălin Pădure // Revista Naţională de Drept. – 2017. – Nr 6. – P. 40-44 : fot. – Rez.:
lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 44 (8 tit.). – ISSN 1811-0770.
(Vezi de asemenea Nr 1790)

343.1 Acțiune penală. Investigație penală. Procedură penală

83
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2017 ≡ Magazine article annals Nr 6-2017

1846. Carajeleascov, Cristina. Garanţiile procesuale asigurate de către judecătorul


de instrucţie la internarea persoanei în instituţia medicală pentru efectuarea expertizei psihia-
trice în cadrul urmăririi penale / Cristina Carajeleascov // Revista Naţională de Drept. – 2017.
– Nr 6. – P. 36-39. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 39 (17 tit.). – ISSN 1811-0770.

1847. Crigan, Dragoş. Nulitatea absolută a actelor procedurale în procesul penal. As-
pecte practice ce ţin de judecarea cauzelor penale privind infracţiunile deosebit de grave şi
excepţional de grave / Dragoş Crigan, Eugeniu Beşelea // Revista Naţională de Drept. –
2017. – Nr 6. – P. 26-30. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 30 (8 tit.). – ISSN 1811-
0770.
343.2/.7 Drept penal
1848. Fornea-Stecailov, Iuliana. Criza conștiinței de sine – factor determinant al
comportamentului infracțional = Crisis of self-consciousness – determinant feature of criminal
behavior / Iuliana Fornea-Stecailov // Jurnalul juridic național: teorie și practică. – 2017. – Nr
3. – P. 38-42 : tab. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Refe-
rințe bibliogr.: p. 42 (10 tit.). – ISSN 2345-1130.

1849. Graur, Gheorghe. Analiza juridică a infracţiunii complexe în dreptul penal /


Gheorghe Graur // Revista Naţională de Drept. – 2017. – Nr 6. – P. 56-60 : fot., tab. – Rez.:
lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 59-60 (13 tit.). – ISSN 1811-0770.

1850. Iacub, Irina. Suicidul şi determinarea la suicid = The suicide and determination
to suicide / Irina Iacub, Veronica Nacu // Legea şi viaţa. – 2017. – Nr 6. – P. 45-50. – Tit.
paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 49-50 (20
tit.). – ISSN 1810-309X.

1851. Odagiu, Iurie. Aspecte privind prevenirea implicării minorilor în accidente rutiere
/ Iurie Odagiu, Lilian Luchin // Jurnalul juridic național: teorie și practică. – 2017. – Nr 3. – P.
9-11. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 11 (5 tit.). – ISSN 2345-1130.

1852. Pilat, Sofia. Obiectul infracțiunii de vandalism = The object of vandalism / Sofia
Pilat // Jurnalul juridic național: teorie și practică. – 2017. – Nr 3. – P. 27-31. – Tit. paral.: lb.
rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 31 (30 tit.). – ISSN
2345-1130.

1853. Rub, Jacob. Once a criminal, always a criminal? The challenge: coping with
recidivisms as a part of national security / Jacob Rub // Revista Naţională de Drept. – 2017. –
Nr 6. – P. 51-55. – Rez.: lb. rom. – Referinţe bibliogr.: p. 54-55 (13 tit.). – ISSN 1811-0770.

1854. Shevchuk, Oleksandr. State drug control: european experience and the
possibility of its application to Ukraine / Oleksandr Shevchuk // Jurnalul juridic național: teorie
și practică. – 2017. – Nr 3. – P. 17-23. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 22-23
(33 tit.). – ISSN 2345-1130.

84
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1855. Sîrbu, Victor. Unele aspecte din legislația Republicii Belarus în domeniul jocuri-
lor de noroc / Victor Sîrbu, Oxana Gonța // Monitorul Fiscal FISC.md. – 2017. – Nr 4. – P.
112-115 : fot. – ISSN 1857-3991.

1856. Tipa, Ion. Date subiective și obiective ce determină aplicarea art. 90 Cod Penal
al Republicii Moldova pe cauzele penale de corupție și cele conexe lor în care figurează
funcționari publici și/sau demnitari / Ion Tipa // Teoria şi practica administrării publice. – Chişi-
nău, 2017. – P. 275-280. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 280 (7 tit.).

1857. Tipa, Ion. Individualizarea judecătorească a pedepselor penale aplicate pentru


săvârșirea infracțiunilor de corupție de către funcționari publici și/sau demnitari = Judicial
individualization of criminal penalties for corruption offenses committed by civil servants
and/or dignitaries / Ion Tipa // Administrarea Publică. – 2017. – Nr 2. – P. 52-62. – Tit. paral.:
lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 61-62 (9 tit.). –
ISSN 1813-8489.

1858. Vasiloi, Dj. Unele considerații privind studierea conținutului componenței de in-
fracțiune = Some considerations about studying contents of a crime / Dj. Vasiloi // Jurnalul
juridic național: teorie și practică. – 2017. – Nr 3. – P. 24-26. – Tit. paral.: lb. rom., engl. –
Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 26 (4 tit.). – ISSN 2345-1130.

1859. Левандовский, Н. Н. Кредитная сфера в рамках уголовно-правой защиты –


согласно законодательству Российской Федерации = The credit sphere in the framework
of the protection of criminal law – in accordance with the legislation of the Russian Federation
/ Н. Н. Левандовский // Jurnalul juridic național: teorie și practică. – 2017. – Nr 3. – P. 71-76.
– Tit. paral.: lb. engl., rusă. – Text: lb. rusă. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 76
(20 tit.). – ISSN 2345-1130.

1860. Флоря, Василий. Методика расследования врачебных преступлений


против жизни и здоровья пациентов / Василий Флоря // Revista Naţională de Drept. –
2017. – Nr 6. – P. 13-16 : fot. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 16 (11 tit.). – ISSN
1811-0770.
(Vezi de asemenea Nr 1832)

343.9 Criminologie. Ştiinţe penale. Criminalistică.


1861. Bejan, Octavian. Prevenirea comiterii crimelor de către minori prin măsuri de
stăpînire individuală = La prėvention de la commission des crimes par les mineurs au moyen
des mesure de maitrise individuelle / Octavian Bejan // Legea şi viaţa. – 2017. – Nr 6. – P. 31-
35. – Tit. paral.: lb. rom., fr. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., fr. – ISSN 1810-309X.

1862. Bejan, Octavian. Unele tehnici și procedee de prognozare criminologică prin


metoda extrapolării (mărimi relative) = Certaines techniques et procedees de prevision
criminologique par la methode de l′extrapolation (valeurs relatives) / Octavian Bejan // Jurna-
lul juridic național: teorie și practică. – 2017. – Nr 3. – P. 32-37 : grafice, tab. – Tit. paral.: lb.
rom., fr. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., fr. – Referințe bibliogr.: p. 37 (4 tit.). – ISSN 2345-
1130.

85
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2017 ≡ Magazine article annals Nr 6-2017

1863. Larii, Iurie. Măsuri special-criminologice de prevenire a infracţiunilor din dome-


niul transportului rutier = Special criminogenic measures on prevention of trafic offences /
Iurie Larii, Anatolie Cananău // Legea şi viaţa. – 2017. – Nr 6. – P. 27-31. – Tit. paral.: lb.
rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 31 (11 tit.). – ISSN
1810-309X.
(Vezi de asemenea Nr 1848)

346 Drept economic. Legea controlului guvernamental asupra economiei


(Vezi Nr 1785, 1796, 1982)
347 Drept civil
(Vezi Nr 1805)
347.2/.3 Proprietate imobilă. Drepturi reale. Bunuri mobile. Proprietate personală
1864. Albu, Svetlana. Exproprierea în contextul managementului proprietății publice /
Svetlana Albu, Anna Leșan // Teoria şi practica administrării publice. – Chişinău, 2017. – P.
397-400 : fig., tab. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 400 (12 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 1804)

347.4 Obligaţii. Contracte. Convenţii


1865. Cuzneţov, Alexandru. Unele spicuiri privind drepturile şi obligaţiile puse în sar-
cina întreprinzătorilor / Alexandru Cuzneţov // Revista Naţională de Drept. – 2017. – Nr 6. – P.
22-25 : fot. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 25 (12 tit.). – ISSN 1811-0770.

1866. Mîțu, Vadim. Aspecte juridice fiscale ale contractului de donație / Vadim Mîțu //
Monitorul Fiscal FISC.md. – 2017. – Nr 4. – P. 72-75 : fot. – ISSN 1857-3991.

1867. Сосна, Б. Особенности заключения и исполнения договоров


туристического обслуживания = Features of the conclusion and execution of contracts of
tourist service / Б. Сосна, Елена Житарь // Jurnalul juridic național: teorie și practică. – 2017.
– Nr 3. – P. 57-63. – Tit. paral.: lb. engl., rusă. – Text: lb. rusă. – Rez.: lb. engl., rusă. – Refe-
rințe bibliogr.: p. 63 (5 tit.). – ISSN 2345-1130.

347.6 Dreptul familiei. Dreptul ereditar (succesoral). Moştenitori. Succesori


(Vezi Nr 1866)
347.7 Drept comercial. Dreptul societăţilor comerciale
1868. Mihalache, Iurie. Analiza raporturilor contractuale dintre autogară, transportator
şi pasager / Iurie Mihalache, Viorica Sandu // Revista Naţională de Drept. – 2017. – Nr 6. – P.
17-21 : fot. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 21 (14 tit.). – ISSN 1811-0770.

1869. Mihalache, Iurie. Reglementarea transportului rutier în regim de taxi / Iurie Mi-
halache, Mihail Osadcii // Revista Naţională de Drept. – 2017. – Nr 6. – P. 9-12 : fot. – Rez.:
lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 12 (13 tit.). – ISSN 1811-0770.

86
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

347.9 Procedură legală. Personal judiciar şi organizare judiciară


1870. Glibko, Olena. Some issues of courts consideration of cases on administrative
offenses / Olena Glibko // Jurnalul juridic național: teorie și practică. – 2017. – Nr 3. – P. 12-
16. – Rez.: lb. engl., ucr. – Referințe bibliogr.: p. 16 (14 tit.). – ISSN 2345-1130.

1871. Ţurcan, Olesea. Puterea judecătorească în statul de drept: concept şi valoare =


Judicial power in the rule of law: concept and value / Olesea Ţurcan // Legea şi viaţa. – 2017.
– Nr 6. – P. 55-58. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referin-
ţe bibliogr.: p. 58 (37 tit.). – ISSN 1810-309X.

1872. Сосна, Борис. Участники исполнительного производства, их права и


обязанности = Participants in the enforcement proceedings, their rights and duties / Борис
Сосна, Дмитрий Тарлев // Legea şi viaţa. – 2017. – Nr 6. – P. 20-26. – Tit. paral.: lb. engl.,
rusă. – Text: lb. rusă.. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 26 (11 tit.). – ISSN 1810-
309X.
(Vezi de asemenea Nr 1812)

349 Ramuri speciale ale dreptului. Alte probleme de drept


349.2 Dreptul muncii
1873. Macovei, Tatiana. Asigurarea exercitării dreptului la muncă al femeilor prin in-
termediul acțiunilor afirmative / Tatiana Macovei // Teoria şi practica administrării publice. –
Chişinău, 2017. – P. 287-291. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 290-291 (10 tit.).

1874. Romandaș, Nicolae. Reflecții cu privire la condițiile răspunderii disciplinare.


Sancțiunea disciplinară / Nicolae Romandaș // Teoria şi practica administrării publice. – Chi-
şinău, 2017. – P. 266-274. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 274 (6 tit.).

1875. Капша, Тудор. О ежегодных отпусках / Тудор Капша // Contabilitate și audit.


– 2017. – Nr 6. – P. 90-92. – ISSN 1813-4408.
(Vezi de asemenea Nr 1794)

349.3 Drept social


1876. Bețivu, Ala. Necesitatea și importanța implementării sistemului de pensii private
în Republica Moldova / Ala Bețivu // Teoria şi practica administrării publice. – Chişinău, 2017.
– P. 419-423 : fig., tab. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 423 (6 tit.).

349.6 Dreptul ocrotirii naturii şi al mediului înconjurător


1877. Smoliarchuk, Roman. Forest as the object of legal regulation in international
environmental law : (Ukraine as example) = Лес как объект правового регулирования в
международном праве окружающей среды : (на примере Украины) / Roman Smoliarchuk
// Jurnalul juridic național: teorie și practică. – 2017. – Nr 3. – P. 64-70. – Tit. paral.: lb. engl.,
rusă. – Text: lb. engl. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 69-70 (28 tit.). – ISSN
2345-1130.

87
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2017 ≡ Magazine article annals Nr 6-2017

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. CONDUCERE ADMINISTRATIVĂ. ARMATĂ. ARTĂ MILITARĂ


351 Activități specifice administrației publice
1878. Bantuș, Anatolie. Descentralizarea – principiu fundamental în cadrul reformei
administrativ-teritoriale / Anatolie Bantuș // Teoria şi practica administrării publice. – Chişinău,
2017. – P. 259-265. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 265 (16 tit.).

1879. Castrașan, Tatiana. Abordări teoretice ale conceptului de descentralizare ad-


ministrativă = Theoretical approaches to the concept of administrative decentralization / Tati-
ana Castrașan // Administrarea Publică. – 2017. – Nr 2. – P. 138-143. – Tit. paral.: lb. rom.,
engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 143 (16 tit.). – ISSN 1813-
8489.

1880. Dragomir, Lilia. Importanța conceptului de leadership în contextul administrației


publice = The importance of the leadership concept in the context of public administration /
Lilia Dragomir, Andrei Guțu // Administrarea Publică. – 2017. – Nr 2. – P. 74-78. – Tit. paral.:
lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr.: p. 77-78 (11 tit.). – ISSN
1813-8489.

1881. Gheorghița, Tamara. Funcția de Secretar de Stat în Republica Moldova: pre-


zent și perspective = The State Secretary function in the Republic of Moldova: Present and
Perspectives / Tamara Gheorghița // Administrarea Publică. – 2017. – Nr 2. – P. 24-30. – Tit.
paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 30 (13 tit.).
– ISSN 1813-8489.

1882. Grosu, Lucia. Abordarea strategică a comunicării în contextul reformării admi-


nistrației publice din Republica Moldova / Lucia Grosu // Teoria şi practica administrării publi-
ce. – Chişinău, 2017. – P. 74-77. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 77 (5 tit.).

1883. Leahu, Tudor. Un concept al constituirii și funcționării sistemului informatic eco-


nomic național / Tudor Leahu // Teoria şi practica administrării publice. – Chişinău, 2017. – P.
484-488. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 488 (4 tit.).

1884. Palihovici, Serghei. Contradicțiile reformei administrativ-teritoriale în Republica


Moldova = The contradictions of administrative-territorial reform in the Republic of Moldova /
Serghei Palihovici // Administrarea Publică. – 2017. – Nr 2. – P. 19-23. – Tit. paral.: lb. rom.,
engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 22-23 (5 tit.). – ISSN 1813-
8489.

1885. Pascaru, Ana. Recuperări organizaționale în administrația Republicii Moldova /


Ana Pascaru // Teoria şi practica administrării publice. – Chişinău, 2017. – P. 33-36. – Rez.:
lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 36 (7 tit.).

1886. Sîmboteanu, Aurel. Dimensiuni strategice ale reformei administrației publice


din Republica Moldova / Aurel Sîmboteanu // Teoria şi practica administrării publice. – Chişi-
nău, 2017. – P. 21-27. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 26-27 (18 tit.).

88
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1887. Spătaru, Tatiana. Abordări în literatura de specialitate din România privind eva-
luarea performanțelor profesionale ale funcționarilor publici / Tatiana Spătaru, Ana Varzari //
Teoria şi practica administrării publice. – Chişinău, 2017. – P. 88-92. – Rez.: lb. engl. – Refe-
rințe bibliogr.: p. 92 (13 tit.).

1888. Țap, Iurie. Descentralizarea – calea democratizării și modernizării Republicii


Moldova = Decentralization – the way of democratization and modernization of the Republic
of Moldova / Iurie Țap // Administrarea Publică. – 2017. – Nr 2. – P. 133-137. – Tit. paral.: lb.
rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 136-137 (5 tit.). –
ISSN 1813-8489.

1889. Țaranu, Ludmila. Registrele de stare civilă – instrumente fundamentale privind


fixarea actelor de stare civilă / Ludmila Țaranu // Teoria şi practica administrării publice. –
Chişinău, 2017. – P. 302-306. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 305-306 (16 tit.)

1890. Zelenschi, Angela. Caracteristici ale culturii organizaționale în sistemul admi-


nistrației publice din Republica Moldova / Angela Zelenschi // Teoria şi practica administrării
publice. – Chişinău, 2017. – P. 37-45. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 45 (7 tit.).

1891. Zubco, Angela. Participarea la mediere a autorităților publice din cadrul state-
lor-membre ale Uniunii Europene / Angela Zubco // Teoria şi practica administrării publice. –
Chişinău, 2017. – P. 53-58. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 58 (5 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 1760, 1781, 1806, 1918, 1984)

352/354 Nivele ale administrației. Administrație locală, regională, centrală


1892. Buza, Ghenadie. Ghenadie Buza: ″Vom păstra și vom promova la justa valoare
tot ce înseamnă tezaur cultural″ : [interviu cu președintele raionului Hâncești] / consemnare:
Liliana Popușoi // Moldova. – 2017. – [Nr 5/6] (Mai/Iun.). – P. 58-60 : fot. – (Acasă la Hân-
cești). – ISSN 0132-6635.

1893. Popovici, Angela. Descentralizarea și consolidarea capacității administrative a


administrației publice locale / Angela Popovici // Teoria şi practica administrării publice. –
Chişinău, 2017. – P. 28-32. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 32 (5 tit.).

1894. Savca, Tatiana. Dinamica procesului de planificare în administrația publică loca-


lă : (diagrama SIPOC și HP) = Dynamics of the planning process in the local public
administration : (SIPOC diagram and PM) / Tatiana Savca // Administrarea Publică. – 2017. –
Nr 2. – P. 31-41 : fig., tab. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. –
Referințe bibliogr.: p. 40-41 (9 tit.). – ISSN 1813-8489.

1895. Șaptefrați, Tatiana. Provocările reformei administrației publice la nivel local /


Tatiana Șaptefrați // Teoria şi practica administrării publice. – Chişinău, 2017. – P. 5-9. –
Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 9 (5 tit.).

89
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2017 ≡ Magazine article annals Nr 6-2017

1896. Șaptefrați, Tatiana. Rolul partenerilor de dezvoltare în propășirea comunităților


locale în Republica Moldova / Tatiana Șaptefrați, Sergiu Tatarov // Teoria şi practica adminis-
trării publice. – Chişinău, 2017. – P. 46-52. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 52 (9 tit.).

1897. Журавлева, Галина. Организационно-управленческое обеспечение


ротации кадров в органах внутренних дел Российской Федерации = Organizational admi-
nistrative assurance of the movement of staff within the internal affairs bodies of the Russian
Federation / Галина Журавлева, Наталья Кипер // Administrarea Publică. – 2017. – Nr 2. –
P. 63-72. – Tit. paral.: lb. engl., rusă. – Text: lb. rusă. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe
bibliogr.: p. 71-72 (5 tit.). – ISSN 1813-8489.
(Vezi de asemenea Nr 1767, 1821, 1834, 1839, 1856-57)

355/359 Armată. Arta militară. Ştiinţă militară. Apărare. Forţe armate


(Vezi Nr 1754, 1897)
36 ASIGURAREA NEVOILOR MENTALE ȘI MATERIALE DE VIAȚĂ
364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
(Vezi Nr 1775)
37 EDUCAŢIE
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
1898. Mihăileasa, Loredana. Validarea unui model motivațional al abandonului școlar
pe populația românească = Validation of a motivational model of dropout on Romanian
students / Loredana Mihăileasa // Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. – 2017.
– Nr 2. – P. 57-65 : fig., tab. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl.
– Referinţe bibliogr.: p. 64-65 (14 tit.). – ISSN 1857-0224.

1899. Spînu, Stela. Educația tinerilor în spiritul valorilor naționale și europene / Stela
Spînu // Teoria şi practica administrării publice. – Chişinău, 2017. – P. 201-203. – Rez.: lb.
engl. – Referințe bibliogr.: p. 203 (8 tit.).

37.015 Formarea inteligenţei şi a personalităţii


1900. Pleșca, Ina. La sfat cu psihologul : Suport psihologic : [pentru profesori] / Ina
Pleșca // Învățătorul Modern. – 2017. – Nr 3. – P. 80-86 : fot. – Referințe bibliogr.: p. 86 (4
tit.). – ISSN 1857-2820.

1901. Sîrbu, Svetlana. Necesitatea educației ecologice în școală / Svetlana Sîrbu //


Învățătorul Modern. – 2017. – Nr 3. – P. 15-16 : fot. – Bibliogr.: p. 16 (4 tit.). – ISSN 1857-
2820.

1902. Șchiopu, Constantin. Conceptul de literatură în contextul educației literar-


artistice / Constantin Șchiopu // Limba Română. – 2017. – Nr 1. – P. 180-188 : fot. – Rez: lb.
engl. –Bibliogr.: p. 187-188 (17 tit.). – ISSN 0235-9111.

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale

90
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1903. Ganea, Mădălina. Cultura muzicală a elevilor ca obiectiv al unei educații de cali-
tate în clasele cu profil coral / Mădălina Ganea // Învățătorul Modern. – 2017. – Nr 3. – P. 19-
21 : fot. – Bibliogr.: p. 21 (4 tit.). – ISSN 1857-2820.

37.02 Probleme generale de didactică și metodică


1904. Popescu, Maria. Eficientizarea metodelor didactice moderne în vederea optimi-
zării activității de predare-învățare = Efficient modern teaching methods for optimization the
teaching-learning activity / Popescu Maria, Grebeniuc Ecaterina // Psihologie. Pedagogie
specială. Asistenţă socială. – 2017. – Nr 2. – P. 44-56 : fig., tab. – Tit. paral.: lb. rom., engl. –
Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 55-56 (16 tit.). – ISSN 1857-0224.

37.06 Probleme sociale în educație. Contacte și relații interumane


1905. Mîndru, Nina. Confidențialitatea – un pas sigur în colaborarea cu familia : [par-
teneriatul dintre familie și școală] / Nina Mîndru // Învățătorul Modern. – 2017. – Nr 3. – P. 9-
10 : fot. – ISSN 1857-2820.
(Vezi de asemenea Nr 1913)

37.07 Aspecte de management al instituțiilor de învățământ


1906. Bosîi, Ludmila. Branding și Rebranding educational / Ludmila Bosîi // Învățăto-
rul Modern. – 2017. – Nr 3. – P. 7-8 : fot. – ISSN 1857-2820.

1907. Postolache, Veronica. Construim un nume în educație : Conferința Națională


″Tradiții Asociative ale Învățătorilor″, ed. a VII-a : [pe marginea conf. cu același tit., 27 mai
2017, Orhei] / Veronica Postolache // Învățătorul Modern. – 2017. – Nr 3. – P. 3-6 : fot. –
ISSN 1857-2820.

37.09 Organizarea instruirii


37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară
1908. Covaleva, E. A. Rolul autoconștientizării și abilităților de autoregulare al peda-
gogului în formarea ambianței non violente în cadrul școlii = Роль самосознания и навыков
саморегуляции педагога в создании ненасильственной среды в школе = The role of self-
consciousness and of the skills of the pedagogue in the creation of non-violent atmosphere at
school / Ковалева Е. А. // Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. – 2017. – Nr 2.
– P. 110-121 : fig., tab. – Tit. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Text: lb. rusă. – Rez.: lb. rom.,
engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 121 (7 tit.). – ISSN 1857-0224.

1909. Eni, Tatiana. Cercul de teatru sau oportunitatea de a transpune în realitate ope-
rele literare citite / Tatiana Eni // Învățătorul Modern. – 2017. – Nr 3. – P. 24-26 : fot. – ISSN
1857-2820.

1910. Eșanu, Nadejda. Activitățile ludice în consilierea școlară / Nadejda Eșanu // În-
vățătorul Modern. – 2017. – Nr 3. – P. 17-18 : fot. – Bibliogr.: p. 18 (5 tit.). – ISSN 1857-2820.

91
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2017 ≡ Magazine article annals Nr 6-2017

1911. Guțu, Ludmila. Jocul în activitatea didactică / Ludmila Guțu, Igor Guțu // Învăță-
torul Modern. – 2017. – Nr 3. – P. 75-77 : fig., fot. – Referințe bibliogr.: p. 77 (5 tit.). – ISSN
1857-2820.

1912. Kudryavtseva, E. A. Testele modulare ca metodă pedagogică de control a cali-


tății cunoștințelor viitorilor educatori pentru instituțiile preșcolare = Модульные контрольные
работы как эффективный метод педагогического контроля качества знаний будущих
воспитателей дошкольных учебных учреждений = Modular tests as an effective method of
pedagogical control of the quality of knowledge of future educators of pre-school educational
institutions / Кудрявцева Е. А. // Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. – 2017. –
Nr 2. – P. 18-29. – Tit. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Text: lb. rusă. – Rez.: lb. rom., engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 28-29 (11 tit.). – ISSN 1857-0224.

1913. Pîntea, Elena. Arta de a comunica : [formarea la elevi a competențelor de co-


municare] / Elena Pîntea // Învățătorul Modern. – 2017. – Nr 3. – P. 22-23 : fot. – Referințe
bibliogr.: p. 23 (6 tit.). – ISSN 1857-2820.
(Vezi de asemenea Nr 1738)

373 Genuri de şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


1914. Baranova, V. V. Interacțiunea activității imaginativ-creative și activității de vorbi-
re la preșcolari = Взаимосвязь изобразительной и речевой деятельности у детей
старшего дошкольного возраста = Interaction of imagery-creative activity and speech
activity in preschoolers / Баранова В. В. // Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială.
– 2017. – Nr 2. – P. 10-17 : fig. – Tit. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Text: lb. rusă. – Rez.: lb.
rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 17 (4 tit.). – ISSN 1857-0224.

1915. Mardarova, I. K. Formarea viitorilor educatori în vederea elaborării publicațiilor


instructiv-educative pentru copii de vârstă preșcolară = Подготовка будущих воспитателей
к созданию публикаций для детей дошкольного возраста = The training of future nursery
school teachers to creating educational publications for preschool children / Мардарова И. К.
// Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. – 2017. – Nr 2. – P. 3-9. – Tit. paral.: lb.
rom., engl., rusă. – Text: lb. rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – ISSN 1857-0224.

1916. Ostaș, Olga. Cultivarea limbii române, esența spiritului și a identității românești :
[proiectul de parteneriat educațional ″Ambasadorii limbii române în școală″ materializat la
Liceul Teoretic ″Mihai Eminescu″, Căușeni] / Olga Ostaș // Învățătorul Modern. – 2017. – Nr
3. – P. 12-13 : fot. – ISSN 1857-2820.
(Vezi de asemenea Nr 1756, 1901, 1908, 1912, 1919)

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


1917. Listopad, A. A. Probleme de proiectare a obiectivelor în formarea profesională
a studenților = Проблемы целеполагания в профессиональной подготовке студентов =
Problems of goal-setting at student"s occupational training / Листопад А. А. // Psihologie.
Pedagogie specială. Asistenţă socială. – 2017. – Nr 2. – P. 93-100. – Tit. paral.: lb. rom.,

92
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

engl., rusă. – Text: lb. rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 100 (9 tit.). – ISSN
1857-0224.

1918. Roman, Alexandru. Fenomenul academic în context universal : [24 de ani de la


fondarea Acad. de Administrare Publică] / Alexandru Roman // Teoria şi practica administrării
publice. – Chişinău, 2017. – P. 142-147. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 147 (8 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 1747, 1755, 1774, 1947-48, 1952, 1992, 2072, 2074)

39 ANTROPOLOGIE CULTURALĂ. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


1919. Popușoi, Liliana. Duminici ale sufletului la Pașcani : [despre muzeul etnografic
al satului și ansamblul etnofolcloric ″Pe-un picior de plai" : pe marginea discuției cu Ecaterina
Ursu, dir. gimnaziului din Pașcani, Hâncești] / Liliana Popușoi // Moldova. – 2017. – [Nr 5/6]
(Mai/Iun.). – P. 72-74 : fot. – (Acasă la Hâncești). – ISSN 0132-6635.

398 Folclor propriu-zis


(Vezi Nr 2082)
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE
502/504 Ştiinţa mediului înconjurător. Conservarea resurselor naturale. Periclitarea mediului
înconjurător şi protecţia mediului
1920. Sandu, Maria. Indicele de poluare a apei de suprafață în baza reglementărilor
ce disting cinci clase de calitate / Sandu Maria, Tărîță Anatol, Țurcan Sergiu // Buletinul Aca-
demiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2017. – Nr 1. – P. 153-162 : tab. – Rez.: lb.
rom. – Referințe bibliogr.: p. 161-162 (17 tit.). – ISSN 1857-064X.
(Vezi de asemenea Nr 1901, 1941)

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE


544 Chimie fizică
(Vezi Nr 1951)
551 Geologie generală. Meteorologie. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleogeografie
551.5 Meteorologie. Climatologie
1921. Nedealcov, Maria. Schimbările climatice din sudul Republicii Moldova : (distric-
tul Dunărea – Marea Neagră) / Nedealcov Maria, Bejan Iurie // Buletinul Academiei de Ştiinţe
a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2017. – Nr 1. – P. 141-144 : fig. – Rez.: lb. rom. – Referințe
bibliogr.: p. 144 (4 tit.). – ISSN 1857-064X.

556 Hidrosfera. Apa în general. Hidrologie


1922. Jeleapov, Ana. Analiza variațională a caracteristicilor scurgerii viiturilor pluviale
/ Jeleapov Ana // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2017. – Nr 1. –
P. 145-153 : fig., tab. – Rez.: lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 153 (12 tit.). – ISSN 1857-064X.

1923. Șterbate, Vadim. Răutul = The Răut / Vadim Șterbate // Altitude. – 2017. –
Mai/Iun. – P. 52-57 : fot. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – ISSN 1857-4815.

93
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2017 ≡ Magazine article annals Nr 6-2017

1924. Беженару, Герман. Анализ циклических колебаний и пространственно-


временной синхронности годовых компонентов водно-теплового баланса Республики
Молдова / Беженару Герман // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. –
2017. – Nr 1. – P. 162-169 : fig., tab. – Rez.: lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 168-169 (10 tit.).
– ISSN 1857-064X.

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE ÎN GENERAL


577 Bazele materiale ale vieții. Biochimie. Biologie moleculară.
(Vezi Nr 1942)
579 Microbiologie
1925. Activitatea antioxidantă și antiradicalică a biomasei cianobacteriei Spiruli-
na platensis CNMN-CB-11 pe fon de stres indus în condiții de producere industrială /
Rudic Valeriu, Rudi Ludmila, Chiriac Tatiana [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldo-
vei. Ştiinţele vieţii. – 2017. – Nr 1. – P. 105-111 : tab. – Rez.: lb. rom. – Referințe bibliogr.: p.
110-111 (14 tit.). – ISSN 1857-064X.

1926. Bîrsa, Maxim. Viabilitatea și caracterele morfo-culturale a tulpinii Streptomyces


canosus CNMN-Ac-02 după liofilizare în prezența extractului de origine cianobacteriană /
Bîrsa Maxim // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2017. – Nr 1. – P.
132-141 : fig., tab. – Rez.: lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 139-141 (43 tit.). – ISSN 1857-
064X.

1927. Chiselița, Natalia. Influența nanoparticulelor ZnO asupra tulpinii


Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 în condiții de stres alcoolic / Chiselița Natalia // Bule-
tinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2017. – Nr 1. – P. 124-132 : fig. –
Rez.: lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 131-132 (21 tit.). – ISSN 1857-064X.

1928. Efectele nanoparticulelor Fe3O4 asupra parametrilor bioproductivi a levurii


Rhodotorula gracilis CNMN-Y-30 / Usatîi Agafia, Beșliu Alina, Chirița Elena [et al.] // Buleti-
nul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2017. – Nr 1. – P. 111-117 : fig. – Rez.:
lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 116-117 (24 tit.). – ISSN 1857-064X.

1929. Excelența sa academicianul Valeriu Rudic și Bior-ul : (acad. V. Rudic la 70


de ani de la naștere) : [dir. al Inst. de Microbiologie și Biotehnologie al AȘM] / T. Furdui, Gh.
Duca, A. Gulea [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2017. –
Nr 1. – P. 170-175 : fot. – ISSN 1857-064X.

1930. Sîrbu, Tamara. Acțiunea nanoparticulelor de Fe3O4 și Fe (0) asupra creșterii


micromicetelor în prezența trifluralinei / Sîrbu Tamara, Zop Anna, Guțul Tatiana // Buletinul
Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2017. – Nr 1. – P. 117-124 : fig. – Rez.: lb.
rom. – Referințe bibliogr.: p. 124 (12 tit.). – ISSN 1857-064X.

94
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

58 BOTANICĂ
1931. Călugăru-Spătaru, Tatiana. Influența Reglalgului asupra acumulării biomasei ș
pigmenților fotosintetici în celulele calusului și agregatelor celulare ale rădăcinii aurii
(Rhodiola rosea L.) / Călugăru-Spătaru Tatiana // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţele vieţii. – 2017. – Nr 1. – P. 39-47 : fig., tab. – Rez.: lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 46-
47 (34 tit.). – ISSN 1857-064X.

1932. Identificarea implicării statusului apei în formarea stres-memoriei la plante-


le expuse repetat la stresul cauzat de secetă / Ștefîrță Anastasia, Brînză Lilia, Leahu Igor
[et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2017. – Nr 1. – P. 48-58 :
fig., tab. – Rez.: lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 56-58 (44 tit.). – ISSN 1857-064X.
(Vezi de asemenea Nr 2013)

59 ZOOLOGIE
1933. Caciuc, Victoria. Repopulări în "Pădurea Domnească" : [cu cerbi nobili, Rezer-
vație Naturală, între r. Glodeni și Fălești] / Victoria Caciuc // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. –
2017. – Nr 6. – P. 15 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2017. – Nr
6. – P. 15 : fot. – ISSN 1857-4513.

1934. Ciobanu, Cristina. Centrul de studiere a vulpii polare din Islanda : [municipiul
Súðavìk, peninsula Westfjords] / Cristina Ciobanu // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2017.
– Nr 6. – P. 24 : fot. – ISSN 1857-4505.

1935. Listopadova, Liudmila. Influența stimulării electrice a sistemului orexinergic al


hipotalamusului asupra comportamentului alimentar la șobolanii albi / Listopadova Liudmila,
Baciu Anatolie, Șeptițchi Vladimir // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii.
– 2017. – Nr 1. – P. 32-38 : tab. – Rez.: lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 38 (14 tit.). – ISSN
1857-064X.

1936. Munteanu, Andrei. Șacalul în Republica Moldova / Andrei Munteanu // Vânăto-


rul şi Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 6. – P. 3 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов
Молдовы. – 2017. – Nr 6. – P. 3 : fot. – ISSN 1857-4513.

1937. Munteanu, Andrei. Pelicanul creț : (Pelecanus crispus) / Andrei Munteanu //


Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 6. – P. a 2-a a cop. : fot. – ISSN 1857-4505 ;
Охотник и рыболов Молдовы. – 2017. – Nr 6. – P. a 2-a a cop. : fot. – ISSN 1857-4513.

1938. Pârlog, Nicu. Șacalul în România / Nicu Pârlog // Vânătorul şi Pescarul Moldo-
vei. – 2017. – Nr 6. – P. 2 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2017. –
Nr 6. – P. 2 : fot. – ISSN 1857-4513.

1939. Riscurile populaționale ale speciei Ciconia ciconia [barză albă] în condițiile
modificatorilor antropice și schimbării climei în Republica Moldova / Munteanu Andrei,
Zubcov Nicolai, Bogdea Larisa [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele

95
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2017 ≡ Magazine article annals Nr 6-2017

vieţii. – 2017. – Nr 1. – P. 90-100 : fig., tab. – Rez.: lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 98-100
(38 tit.). – ISSN 1857-064X.

1940. Voloh, A. Șacalul în Ucraina / A. Voloh // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. –


2017. – Nr 6. – P. 2 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2017. – Nr 6.
– P. 2 : fot. – ISSN 1857-4513.

1941. Морозов, А. К. Численность и распределение иксодовых клещей (Acari:


Ixodidae) на территории заповедника "Codrii" / Морозов А. К. // Buletinul Academiei de
Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2017. – Nr 1. – P. 100-104 : fig., tab. – Rez.: lb. rom. –
Referințe bibliogr.: p. 104 (11 tit.). – ISSN 1857-064X.

1942. Шептицкий, В. А. Условно-рефлекторная деятельность белых крыс при


длительном потреблении биомассы штамма Streptomyces fradiae CNMN-Ac-11 /
Шептицкий В. А., Березюк Ю. М., Бурцева С. А. // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldo-
vei. Ştiinţele vieţii. – 2017. – Nr 1. – P. 16-24 : fig. – Rez.: lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 22-
24 (36 tit.). – ISSN 1857-064X.

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNOLOGIE


60 BIOTEHNOLOGIE
(Vezi Nr 1929)
61 ŞTIINȚE MEDICALE. MEDICINĂ
611/612 Biologie umană
612 Fiziologie. Fiziologie umană și comparată
1943. Poleacova, Lilia. Impactul excesului și insuficienței componentelor principale
ale rației alimentare asupra stării organismului prin prisma Sanocreatologiei : (reviul literaturii)
/ Poleacova Lilia // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2017. – Nr 1. –
P. 24-32. – Rez.: lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 30-32 (45 tit.). – ISSN 1857-064X.

1944. Направленное формирование здоровья человека – важнейшая задача


физиологии и санокреатологии. II. Эталоны структурно-функциональных
компонентов, формирующих интегральное здоровье / Фурдуй Ф. И., Чокинэ В. К.,
Фурдуй В. Ф. [и др.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2017. – Nr
1. – P. 7-15 : fig. – Rez.: lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 14-15 (17 tit.). – Art. 1 : Nr 3, 2016. –
ISSN 1857-064X.
(Vezi de asemenea Nr 1935)

612.1/.8 Fiziologie sistematică


1945. Impactul durerii asupra calității vieții pacienților vârstnici / Gabriela Șoric,
Felicia Lupașcu-Volentir, Elena Coșciug [et al.] // Sănătate publică, economie și management
în medicină. – 2017. – Nr 2. – P. 57-60 : fig., tab. – Rez.: lb. engl. rusă. – Referințe bibliogr.:
p. 60 (17 tit.). – ISSN 1729-8687.

613 Igienă. Igienă şi sănătate personală

96
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

(Vezi Nr 1980)
613.9 Sănătatea şi igiena în relaţie cu vârsta, sexul, etnia
1946. Garbuz, Alexandru. Evaluarea vârstei biologice în raport cu vârsta calendaristi-
că a angajaților din sfera transportului public din Chișinău / Alexandru Garbuz, Diana
Cerempei // Sănătate publică, economie și management în medicină. – 2017. – Nr 2. – P. 20-
22. – Rez.: lb. engl. rusă. – Referințe bibliogr.: p. 22 (14 tit.). – ISSN 1729-8687.

614 Igienă şi sănătate publică. Prevenirea accidentelor


(Vezi Nr 1739, 1762)
614.2 Organizarea publică şi profesională a sănătăţii
1947. Ețco, Constantin. Nicolae Testemițanu – organizator, savant, patriot desăvârșit
al neamului : [prof. univ., ministru al sănătății : 90 de ani de la naștere (1927-1986)] / Con-
stantin Ețco // Sănătate publică, economie și management în medicină. – 2017. – Nr 2. – P.
4-6 : fot. – ISSN 1729-8687.

1948. Iavorschi, Constantin. Formarea pre- și postuniversitară în domeniul


ftiziopneumologiei: situația actuală / Constantin Iavorschi, Nicolae Nalivaico // Sănătate publi-
că, economie și management în medicină. – 2017. – Nr 2. – P. 7-9. – Rez.: lb. engl. rusă. –
ISSN 1729-8687.

1949. Zarbailov, Natalia. Evaluarea activității medicului de familie în procesul dezvol-


tării dinamice a asistenței medicale primare / Natalia Zarbailov // Sănătate publică, economie
și management în medicină. – 2017. – Nr 2. – P. 10-13. – Rez.: lb. engl. rusă. – Referințe
bibliogr.: p. 13 (13 tit.). – ISSN 1729-8687.

1950. Юрочко, Татьяна. Внедрение изменений в сфере здравоохранения в


Украине: опыт НАТО в организации предоставления медицинской помощи в
чрезвычайных ситуациях = The changes in Healthcare in Ukraine: NATO′s Experience in
Organizing Health Assistance within some Exceptional Situations / Татьяна Юрочко, Андрей
Бакай // Administrarea Publică. – 2017. – Nr 2. – P. 93-101. – Tit. paral.: lb. engl., rusă. –
Text: lb. rusă. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 101 (14 tit.). – ISSN 1813-8489.
(Vezi de asemenea Nr 1951)

614.4 Prevenirea şi controlul maladiilor transmisibile (infecţioase, contagioase).


(Vezi Nr 1948)
614.7 Igiena aerului, apei, solului. Poluarea şi controlul său
(Vezi Nr 1951)
614.8 Accidente. Riscuri. Hazarduri. Prevenirea accidentelor. Protecţie personală. Siguranţă
1951. Evaluarea stării de sănătate a expușilor profesional la radiații ionizante /
Liuba Corețchi, Alexandra Cojocari, Ion Bahnarel [et al.] // Sănătate publică, economie și
management în medicină. – 2017. – Nr 2. – P. 14-19 : fig., tab. – Rez.: lb. engl. rusă. – Refe-
rințe bibliogr.: p. 19 (21 tit.). – ISSN 1729-8687.

97
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2017 ≡ Magazine article annals Nr 6-2017

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


1952. Profesorul universitar Nicolae Bacinschi : Omagiu la 60 de ani : [doctor
habilitat în șt. medicale, specialist în domeniul farmacologiei] // Sănătate publică, economie și
management în medicină. – 2017. – Nr 2. – P. 71 : fot. – ISSN 1729-8687.

615.2 Medicamentele potrivit acţiunii lor principale


1953. Rezistența antimicrobiană la pacienții internați în Spitalul Clinic de Boli In-
fecțioase "Toma Ciorbă" / Ana Moraru, Victor Pântea, Valentin Cebotarescu [et al.] // Sănă-
tate publică, economie și management în medicină. – 2017. – Nr 2. – P. 61-64 : fig., tab. –
Rez.: lb. engl. rusă. – Referințe bibliogr.: p. 64 (5 tit.). – ISSN 1729-8687.

616 Patologie. Medicină clinică


(Vezi Nr 1945, 1948, 1955-56)
616.1/.9 Patologie specială
616.1 Patologia sistemului circulator, a vaselor sanguine. Tulburări cardiovasculare
1954. Duca, Maria. Expresia unor gene în bolile cardiovasculare la copii și adulți / Du-
ca Maria, Palii Ina, Abdușa Daniela // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele
vieţii. – 2017. – Nr 1. – P. 59-66 : fig. – Rez.: lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 65-66 (21 tit.). –
ISSN 1857-064X.

616.2 Patologia sistemului respirator. Tulburări ale organelor de respiraţie


1955. Malic, Alina. Aspecte clinice ale bolnavilor de tuberculoză pulmonară în funcție
de rezultatul testului Xpert MTB/RIF / Alina Malic, Aurelia Ustian, Constantin Iavorschi // Să-
nătate publică, economie și management în medicină. – 2017. – Nr 2. – P. 43-46 : tab. –
Rez.: lb. engl. rusă. – Referințe bibliogr.: p. 46 (6 tit.). – ISSN 1729-8687.

1956. Popa, Vasile. Diagnosticul de tuberculoză pulmonară stabilit post-mortem în


municipiul Chișinău / Vasile Popa // Sănătate publică, economie și management în medicină.
– 2017. – Nr 2. – P. 53-56 : fig., tab. – Rez.: lb. engl. rusă. – Referințe bibliogr.: p. 56 (9 tit.). –
ISSN 1729-8687.

1957. Popa, Vasile. Factorii de risc de deces la pacienții cu tuberculoză pulmonară /


Vasile Popa, Evelina Lesnic, Cristina Jovnovschi // Sănătate publică, economie și manage-
ment în medicină. – 2017. – Nr 2. – P. 47-52 : fig., tab. – Rez.: lb. engl. rusă. – Referințe
bibliogr.: p. 52 (9 tit.). – ISSN 1729-8687.

616.3 Patologia sistemului digestiv. Tulburări ale tubului alimentar


1958. Josanu, Cristina. Particularitățile epidemiologice ale hepatitelor virale cronice B
și D și evaluarea impactului social / Cristina Josanu, Constantin Spînu, Octavian Sajen //
Sănătate publică, economie și management în medicină. – 2017. – Nr 2. – P. 38-42. – Rez.:
lb. engl. rusă. – Referințe bibliogr.: p. 42 (33 tit.). – ISSN 1729-8687.

98
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

616.31 Stomatologie. Cavitatea bucală. Gură. Boli ale gurii şi dinţilor


1959. Romanciuc, Dumitru. Etiopatogeneza bruxismului nocturn / Dumitru Romanci-
uc // Sănătate publică, economie și management în medicină. – 2017. – Nr 2. – P. 23-27. –
Rez.: lb. engl. rusă. – Referințe bibliogr.: p. 26-27 (47 tit.). – ISSN 1729-8687.

616.7 Patologia organelor de locomoţie. Sistemul osos şi locomotor


1960. Tratamentul chirurgical al fracturilor-luxații ale extremității humerale
proximale / Vitalie Chirilă, Ștefan Ostahi, Igor Tcaciov [et al.] // Sănătate publică, economie și
management în medicină. – 2017. – Nr 2. – P. 33-37 : tab. – Rez.: lb. engl. rusă. – Referințe
bibliogr.: p. 37 (10 tit.). – ISSN 1729-8687.

616.8 Neurologie. Neuropatologie. Sistem nervos


(Vezi Nr 1959)
616.9 Boli transmisibile. Boli infecţioase şi contagioase, stări febrile
(Vezi Nr 1953)
618 Ginecologie. Obstetrică
1961. Bodnari, Vasile. Algiile pelviene cronice de origine genitală / Vasile Bodnari //
Sănătate publică, economie și management în medicină. – 2017. – Nr 2. – P. 65-70. – Rez.:
lb. engl. rusă. – Referințe bibliogr.: p.69-70 (40 tit.). – ISSN 1729-8687.

1962. Manceva, Maria. Evoluția sarcinii cu retard de dezvoltare intrauterină a fătului în


termen prematur / Maria Manceva // Sănătate publică, economie și management în medicină.
– 2017. – Nr 2. – P. 28-32 : fig., tab. – Rez.: lb. engl. rusă. – Referințe bibliogr.: p. 32 (11 tit.).
– ISSN 1729-8687.

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


623 Tehnică militară
623.1/.7 Tehnica armatei de uscat şi a aviaţiei. Artilerie
1963. Kudreașov, K. Întreținerea armei de vânătoare / K. Kudreașov // Vânătorul şi
Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 6. – P. 14 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов
Молдовы. – 2017. – Nr 6. – P. 14 : fot. – ISSN 1857-4513.

628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Tehnica iluminatului


1964. Bacal, Petru. Reglementarea economică a impactului apelor reziduale în regiu-
nea de dezvoltare Centru a Republicii Moldova = Economic Regulation of the Wastewaters
Impact in the Central Development Region of the Republic of Moldova / Petru Bacal // Eco-
nomica. – 2017. – Nr 2. – P. 68-82 : fig., tab. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Rez.: lb. rom.,
engl. – Referințe bibliogr.: p. 81-82 (15 tit.). – ISSN 1810-9136.

629 Tehnica mijloacelor de transport


629.3 Vehicule terestre (în afara celor pe şine)

99
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2017 ≡ Magazine article annals Nr 6-2017

1965. Mihalachi, Constantin. Primele vedete auto din 2017 = The first motor stars of
2017 / Constantin Mihalachi // Altitude. – 2017. – Mai/Iun. – P. 44-46 : fot. – Tit., text paral.:
lb. rom., engl. – ISSN 1857-4815.

63 AGRICULTURĂ ŞI ALTE ŞTIINŢE ŞI TEHNICI ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATAREA VIEŢII


SĂLBATICE

631/635 Conducerea fermelor. Agronomie. Horticultură


631 Agricultură în general
631.5 Lucrări agricole
(Vezi Nr 1968)
632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protejarea plantelor
1966. Agenții cauzali ai unor maladii foliare și de rădăcină la genotipuri de toma-
te, orz și porumb / Grigorcea Sofia, Lupașcu Galina, Mihnea Nadejda [et al.] // Buletinul
Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2017. – Nr 1. – P. 66-73 : fig., tab. – Rez.:
lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 72-73 (9 tit.). – ISSN 1857-064X.

633/635 Horticultură în general


633 Cultura plantelor de câmp
633.1 Cereale. Recolte de grâne
(Vezi Nr 1966)
634 Cultura fructelor
1967. Ați auzit de Sam, The Banana Man? S-a născut la Chișinău! = Did you hear
about Sam, The Banana Man? He was born in Chișinău! : [despre Samuel Zemurray, fonda-
torul celei mai mari companii bananiere din lume, emigrat în SUA (1877-1961)] / cor. rev. //
Altitude. – 2017. – Mai/Iun. – P. 59-62 : fot. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – ISSN 1857-
4815.

635 Plante de gradină. Grădinărit


635.1/.8 Legume. Grădini culinare şi de zarzavat
1968. Маковей, М. Д. Прогнозирование эффективности подбора исходных
родительских форм при создании гетерозисных гибридов F1 томата путем определения
степени доминирования селекционно-ценных признаков / Маковей М. Д., Ботнарь В. Ф.
// Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2017. – Nr 1. – P. 73-82 : tab. –
Rez.: lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 82 (7 tit.). – ISSN 1857-064X.
(Vezi de asemenea Nr 1966)

636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului. Înmulţirea ani-
malelor domestice
636.4 Porci. Porcine

100
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1969. Baltag, Grigore. Problema rentabilității producției cărnii de porc în gospodăriile


populației: rezultate și analize = The Problem of Pig Meat Production Profitability in
Households: Results and Analysis / Grigore Baltag, Adrian Popescu // Economica. – 2017. –
Nr 2. – P. 124-129 : tab. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Rez.: lb. rom., engl. – ISSN 1810-
9136.
636.7 Câini
1970. Grosu, Igor. …și câinii latră a plăcere : [pe marginea expoz. rep. a câinilor de
vânătoare, ed. a 4-a, 6 mai 2017, Centrul de Instruire cinegetică din Chișinău] / Igor Grosu //
Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 6. – P. 8-9 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и
рыболов Молдовы. – 2017. – Nr 6. – P. 8-9 : fot. – ISSN 1857-4513.

639 Vânătoare. Pescuit. Piscicultură


639.1 Vânătoare
1971. Chiriță, Gheorghe. Vânatul are nevoie de protecție! / Gheorghe Chiriță // Vână-
torul şi Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 6. – P. 5 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и
рыболов Молдовы. – 2017. – Nr 6. – P. 5 : fot. – ISSN 1857-4513.

1972. Hodoneanțu, Dan Lambert. Vânătoarea este iubire și pasiune / Dan Lambert
Hodoneanțu // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 6. – P. 1 : fot. – ISSN 1857-4505
; Охотник и рыболов Молдовы. – 2017. – Nr 6. – P. 1 : fot. – ISSN 1857-4513.

1973. Obiective prioritare : [pe marginea Congr. Asoc. Generale a Vânătorilor și


Pescarilor Sportivi din România, 6 mai 2017, Poiana Brașov] / cor. rev. // Vânătorul şi Pesca-
rul Moldovei. – 2017. – Nr 6. – P. 6-7 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов
Молдовы. – 2017. – Nr 6. – P. 6-7 : fot. – ISSN 1857-4513.

1974. Regulile de securitate la vânătoare / cor. rev. // Vânătorul şi Pescarul Moldo-


vei. – 2017. – Nr 6. – P. 12-13 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. –
2017. – Nr 6. – P. 12-13 : fot. – Contin. Începutul Nr 5. – ISSN 1857-4513.

1975. Șirăuțeanu, Ionel. Înarmați cu istorie, tradiție și obicei : [despre colectivul primar
de vânători din Colicăuți, Briceni] / Ionel Șirăuțeanu // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2017.
– Nr 6. – P. 4 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2017. – Nr 6. – P.
4-5 : fot. – ISSN 1857-4513.

1976. Șpac, Oleg. O vânătoare la Botoșani : [România] / Oleg Șpac // Vânătorul şi


Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 6. – P. 18-20 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов
Молдовы. – 2017. – Nr 6. – P. 18-20 : fot. – ISSN 1857-4513.

1977. Музей охоты и природы (Париж) : [Франция] / кор. журн. // Охотник и


рыболов Молдовы. – 2017. – Nr 6. – P. 24 : fot. – ISSN 1857-4513.
(Vezi de asemenea Nr 1963, 1970, 2001)

639.2/.6 Pescuit. Piscicultură

101
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2017 ≡ Magazine article annals Nr 6-2017

1978. Bulat, Dumitru. Potențialul adaptiv al speciilor bioindicatoare de pești în condiții


de poluare antropică persistentă / Dumitru Bulat // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţele vieţii. – 2017. – Nr 1. – P. 83-90 : fig., tab. – Rez.: lb. rom. – Referințe bibliogr.: p. 89-
90 (11 tit.). – ISSN 1857-064X.

1979. Rusnac, Vladimir. Crapul: dragoste și vis pescăresc : [specie de pește] / Vladi-
mir Rusnac // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 6. – P. 21 : fot. – ISSN 1857-4505
; Охотник и рыболов Молдовы. – 2017. – Nr 6. – P. 21 : fot. – ISSN 1857-4513.

64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI


641/642 Alimente. Gătit. Mâncăruri. Mese
1980. Grigoraș, Maria. Dezechilibrul nutrițional – tendință a comportamentului tinerei
generații de consumatori = Nutritional Imbalance – Behavior Tendency of the Young
Generation of Consumers / Maria Grigoraș // Economica. – 2017. – Nr 2. – P. 24-35 : fig., tab.
– Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 35 (6 tit.). –
ISSN 1810-9136.

646/649 Necesităţi personale. Îngrijire casnică


(Vezi Nr 1775)
65 CONDUCERE ȘI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERȚ ȘI COMUNICAȚII
656 Transport şi servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei
(Vezi Nr 1868-69)
656.1/.5 Transport terestru
656.1 Transport rutier
(Vezi Nr 1851, 1946)
657 Contabilitate
1981. Gogu, Anatol. О последствиях потери и не восстановления в срок бухгал-
терского учета для налогоплательщика и его должностных лиц / Anatol Gogu // Monitorul
Fiscal FISC.md. – 2017. – Nr 4. – P. 63-64 : fot. – ISSN 1857-3991.

1982. Morcov, Marin. Referitor la sancțiunile contravenționale aplicate contabilului /


Marin Morcov // Monitorul Fiscal FISC.md. – 2017. – Nr 4. – P. 64-68 : fot. – ISSN 1857-3991.

1983. Nederița, Alexandru. Corespondența conturilor privind contabilitatea investițiilor


financiare curente = Корреспонденция счетов по учету текущих финансовых инвестиций
/ Alexandru Nederița // Contabilitate și audit. – 2017. – Nr 4. – P. 79-89 : tab. – Tit., text
paral.: lb. rom., rusă. – Contin. Începutul: Nr. 8, 2016. – ISSN 1813-4408.

1984. Taban, Elena. Conținutul și rolul bilanțului contabil în sistemul managerial al au-
torităților și instituțiilor publice / Elena Taban // Teoria şi practica administrării publice. – Chi-
şinău, 2017. – P. 401-405 : tab. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 405 (10 tit.).

102
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1985. Tonu, Natalia. Aspectul contabil al perioadei de gestiune în Republica Moldova


și experiența altor țări / Natalia Tonu, Ecaterina Voloșciuc // Monitorul Fiscal FISC.md. –
2017. – Nr 4. – P. 110-112 : fot. – ISSN 1857-3991.

1986. Златина, Наталия. Выбытие основных средств: документы, учет и налоги :


[аспекты учета основных средств] / Наталия Златина // Monitorul Fiscal FISC.md. – 2017.
– Nr 4. – P. 78-81 : fot., tab. – Va urma. – ISSN 1857-3991.

1987. Чиреш, Елена. Бухгалтерские документы – путь от создания до уничтоже-


ния / Елена Чиреш // Contabilitate și audit. – 2017. – Nr 6. – P. 21-29 : fot., fig. – ISSN 1813-
4408.
(Vezi de asemenea Nr 1740, 1784, 1807)

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


663 Microbiologie industrială. Micologie industrială
663.2/.3 Vin. Producerea vinului. Oenologie
(Vezi Nr 1816)
665 Uleiuri. Grăsimi. Ceruri. Adezivi. Gume. Rășini
665.6/.7 Procese şi produse ale industriilor petrolului şi înrudite
(Vezi Nr 1824)
7 ARTE. RECREAŢIE. DISTRACŢII. SPORT
1988. Stăvilă, Tudor. Arta rusă din a doua jumătate a secolului al XIX-lea – începutul
secolului al XX-lea / Tudor Stăvilă ; imagini: Iurie Foca // Moldova. – 2017. – [Nr 5/6]
(Mai/Iun.). – P. 96-104 : des. – (Patrimoniu : Muzeul Naț. de Artă al Moldovei). –ISSN 0132-
6635.
71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. URBANISM. PEISAJE. PARCURI. GRĂDINI
(Vezi Nr 1766)
72 ARHITECTURĂ
1989. Popușoi, Liliana. Complexul Istorico-Arhitectural Manuc-Bey : [din orașul Hân-
cești] / Liliana Popușoi // Moldova. – 2017. – [Nr 5/6] (Mai/Iun.). – P. 54-57 : fot. – (Acasă la
Hâncești). – ISSN 0132-6635.
(Vezi de asemenea Nr 1819)

73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE


745/749 Arte și meserii de artă industrială şi casnică. Arte aplicate
1990. Popușoi, Liliana. Adrian Onuță, meșterul care-și trăiește visul : [pe marginea
discuției cu meșterul olar din Mirești, Hâncești] / Liliana Popușoi ; imagini: Mihai Potârniche //
Moldova. – 2017. – [Nr 5/6] (Mai/Iun.). – P. 75-77 : fot. – (Acasă la Hâncești). – ISSN 0132-
6635.
1991. Popușoi, Liliana. Covor de Bujor, așternut în pragul casei părintești : [pe mar-
ginea discuției cu Ana Moisei, meșter popular în meșteșugul țesutului din Hâncești] / Liliana

103
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2017 ≡ Magazine article annals Nr 6-2017

Popușoi // Moldova. – 2017. – [Nr 5/6] (Mai/Iun.). – P. 68-71 : fot. – (Acasă la Hâncești). –
ISSN 0132-6635.

1992. Zamșa, Simion. Subtilități ale învățământului artistic : [despre proiectele de li-
cență de la Catedra arte decorative, specialitatea Desing vestimentar, Univ. Pedagogică de
Stat "Ion Creangă"] / Simion Zamșa ; imagini: Andrei Dănilă // Moldova. – 2017. – [Nr 5/6]
(Mai/Iun.). – P. 92-95 : fot. – ISSN 0132-6635.

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ


1993. iZZy IZVNE machiază Chișinăul = iZZy IZVNE puts make-up on Chișinău : [pe
marginea discuției cu Inna Jeleascova, pictoriță în arta – graffiti] / cor. rev. // Altitude. – 2017.
– Mai/Iun. – P. 48-51 : fot. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – ISSN 1857-4815.

1994. Marian, Ana. Culoarea și concept în tablourile Nataliei Ciornaia : [pictoriță] / Ana
Marian // Limba Română. – 2017. – Nr 1. – P. 142-145 : fot. – ISSN 0235-9111.

78 MUZICĂ
1995. Budeanu, Gheorghe. Maria Drăgan stă acum la o masă cu zeii... [70 de ani de
la nașterea interpretei de muzică populară (1947-1986)] / Gheorghe Budeanu // Moldova. –
2017. – [Nr 5/6] (Mai/Iun.). – P. 50-51 : fot. – ISSN 0132-6635.

1996. Iuncu, Rodica. Aripile de iubire ale Anei Barbu : [in memoriam interpretei de
muzică populară și ușoară din Rep. Moldova (1959-2015)] / Rodica Iuncu ; imagini: Mihai
Potârniche // Moldova. – 2017. – [Nr 5/6] (Mai/Iun.). – P. 44-49 : fot. – ISSN 0132-6635.

1997. Roibu, Nicolae. DescOperă – opera din stânci : [pe marginea Festivalului de
muzică clasică în aer liber la Butuceni, Rezervația Cultural-naturală ″Orheiul Vechi″, 9-11 iun.
2017] / Nicolae Roibu ; imagini: Mihai Potârniche // Moldova. – 2017. – [Nr 5/6] (Mai/Iun.). –
P. 38-43 : fot. – ISSN 0132-6635.

1998. Roibu, Nicolae. Iurie Mahovici la ceas aniversar : [a pianistului : concert jubiliar
desfășurat la Filarmonica Naț. "Serghei Lunchevici"] / Nicolae Roibu ; imagini: Andrei Mardari
// Moldova. – 2017. – [Nr 5/6] (Mai/Iun.). – P. 17 : fot. – ISSN 0132-6635.
(Vezi de asemenea Nr 2052)

79 DIVERTISMENT. JOCURI. SPORT


791 Cinematografie. Filme (cinema)
(Vezi Nr 2000, 2052)
792 Teatru. Artă scenică. Reprezentații teatrale
1999. Hadârcă, Petru. Chişinăul era şi este sincronizat la viaţa culturală europeană :
[interviu cu P. Hadârcă, dir. general al Teatrului Naţ. "Mihai Eminescu"] / interviu de Raia
Rogac // Viaţa Basarabiei. – 2017. – Nr 2. – P. 54-59 : fot. – ISSN 2345-1629.

104
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2000. Turea, Larisa. Eugeniu Ureche, Regele cu voce de profet : [actor de teatru și
cinema, regizor, scenograf (1917-2005)] / Larisa Turea // Moldova. – 2017. – [Nr 5/6]
(Mai/Iun.). – P. 30-33 : fot. – ISSN 0132-6635.
(Vezi de asemenea Nr 1909, 2042, 2052, 2054)

793 Divertismente, amuzamente de societate. Arta mişcării. Dans


(Vezi Nr 1998)
796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică
2001. Grosu, Igor. Faimoșii ortaci din neamul lui Ochilă : [pe marginea competițiilor
regionale de tir sportiv, 20 mai 2017, Centrul de Instruire cinegetică din Chișinău] / Igor Grosu
// Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 6. – P. 10-11 : fot. – ISSN 1857-4505 ;
Охотник и рыболов Молдовы. – 2017. – Nr 6. – P. 10-11 : fot. – ISSN 1857-4513.

2002. Чебану, Павел. Павел Чебану: "Болельщикам на футболе должно быть


комфортно" : [интервью с президентом Федерации футбола Молдовы] / записал: Вла-
димир Сидоренко // Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 6. – P. 68-74 : fot. – ISSN 1857-
0186.

8 LIMBI. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ


80 PROBLEME GENERALE REFERITOARE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
2003. Cârâc, Ioan. S. O introducere în semantica structurală coșeriană : [pe marginea
cărții "Orientări în semantica structurală" de Eugeniu Coșeriu și de Horst Geckeler] / Ioan S.
Cârâc // Limba Română. – 2017. – Nr 1. – P. 165-169 : fot. – ISSN 0235-9111.

81 LINGVISTICĂ. LIMBI
2004. Afloroaei, Ștefan. Sensibilitate și sens : [sociolingvistică] / Ștefan Afloroaei //
Limba Română. – 2017. – Nr 1. – P. 96-102 : fot. – Rez: lb. engl. – Referințe bibliogr. în note,
p. 101-102 (9 tit.). – ISSN 0235-9111.

2005. Butiurca, Doina. Transparență și traductibilitate privind metafora terminologică


din domeniul informaticii : (perspectivă contrastivă) / Doina Butiurca // Philologia. – 2014. – Nr
3/4 (Mai/Aug.). – P. 97-104. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 104 (5 tit.). – ISSN 1857-
4300.

2006. Druță, Inga. Cuvintele noi: între creativitate și funcționalitate / Inga Druță // Mol-
dova. – 2017. – [Nr 5/6] (Mai/Iun.). – P. 83-85. – (Logoteca). – ISSN 0132-6635.

2007. Druță, Inga. Termenul și limbajele specializate: abordări diverse / Inga Druță //
Philologia. – 2014. – Nr 3/4 (Mai/Aug.). – P. 87-96. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p.
95-96 (35 tit.). – ISSN 1857-4300.

2008. Gorea, Ana. Importanța politicilor lingvistice la nivel internațional / Ana Gorea //
Teoria şi practica administrării publice. – Chişinău, 2017. – P. 186-189. – Rez.: lb. engl. –
Referințe bibliogr.: p. 189 (4 tit.).

105
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2017 ≡ Magazine article annals Nr 6-2017

2009. Groza, Andrei. Câteva argumente privind originea rumânească a statelor din
Grecia Antică/Elada / Andrei Groza // Teoria şi practica administrării publice. – Chişinău,
2017. – P. 253-258. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 258 (12 tit.).

2010. Kabatek, Johannes. Determinare și cadru: după 60 de ani : [pe marginea stu-
diului "Determinare și cadru. Două probleme ale unei lingvistici a vorbirii" de Eugeniu Coșeriu]
/ Johannes Kabatek // Limba Română. – 2017. – Nr 1. – P. 68-90 : fot. – Rez: lb. engl. –
Referințe bibliogr.: p. 88-90 (39 tit.). – ISSN 0235-9111.

2011. Molea, Viorica. O privire de ansamblul asupra tratării limbajului oral în textul
publicistic (1) / Viorica Molea // Limba Română. – 2017. – Nr 1. – P. 103-111 : fot. – Rez: lb.
engl. – Referințe bibliogr.: p. 110-111 (26 tit.). – ISSN 0235-9111.

2012. Pavel, Vasile. Redactarea hărților motivaționale – metodă inovatoare în geogra-


fia lingvistică / Vasile Pavel // Limba Română. – 2017. – Nr 1. – P. 205-210 : fot. – Rez: lb.
engl. – Referințe bibliogr.: p. 210 (9 tit.). – ISSN 0235-9111.

2013. Velecico, Viorica. Despre "subiectivitatea" denumirilor metaforice de plante /


Viorica Velecico // Limba Română. – 2017. – Nr 1. – P. 211-216. – Rez: lb. engl. – Referințe
bibliogr. în note, p. 215-216 (16 tit.). – ISSN 0235-9111.

811 Limbi
811.135.1 Limba română
2014. Bantoș Alexandru. Reprezentant de seamă al filologiei băimărene : [Nicolae
Felecan, filolog român] / Alexandru Bantoș // Limba Română. – 2017. – Nr 1. – P. 189-196 :
fot. – Rez: lb. engl. – ISSN 0235-9111.

2015. Cebotaroș, Viorica. Mijloace lingvale de reducere a responsabilității în scuza


politică : [a politicienilor din Rep. Moldova] / Viorica Cebotaroș // Philologia. – 2014. – Nr 3/4
(Mai/Aug.). – P. 105-113. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 112-113 (19 tit.). – ISSN
1857-4300.

2016. Eremia, Anatol. Originea toponimelor: controverse de opinii, etimologii false /


Anatol Eremia // Philologia. – 2014. – Nr 5/6 (Sept./Dec.). – P. 62-73. – Rez.: lb. engl. – Refe-
rințe bibliogr.: p. 72-73 (27 tit.). – ISSN 1857-4300.

2017. Eremia, Anatol. Toponimia Bugeacului: aspecte și conexiuni interdisciplinare


(2) / Anatol Eremia // Limba Română. – 2017. – Nr 1. – P. 197-204 : fot. – Rez: lb. engl. –
Referințe bibliogr.: p. 203-204 (19 tit.). – Art. 1 : Nr 1/2, 2016. – ISSN 0235-9111.

2018. Ivanov, Constantin. Eufemizarea cuvântului "diavol" în limba română / Con-


stantin Ivanov // Philologia. – 2014. – Nr 5/6 (Sept./Dec.). – P. 89-93. – Rez.: lb. engl. – Refe-
rințe bibliogr.: p. 93 (11 tit.). – ISSN 1857-4300.

106
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2019. Munteanu, Cristinel. O contaminare frazeologică în contexte jurnalistice: a se


duce pe apa Dunării / Cristinel Munteanu // Limba Română. – 2017. – Nr 1. – P. 112-118 : fot.
– Rez: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 111 (7 tit.). – ISSN 0235-9111.

2020. Trinca, Lilia. Timpul etnic – o dimensiune a viziunii etnolingvale românești : (în
baza experimentului asociativ) / Lilia Trinca // Philologia. – 2014. – Nr 5/6 (Sept./Dec.). – P.
74-88 : fig. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 87-88 (25 tit.). – ISSN 1857-4300.

2021. Velecico, Viorica. Lazăr Șăineanu și Eugeniu Coșeriu despre metafora vegeta-
lă : [lingviști români] / Viorica Velecico // Limba Română. – 2017. – Nr 1. – P. 91-95. – Rez: lb.
engl. – Referințe bibliogr. în note, p. 95 (11 tit.). – ISSN 0235-9111.

2022. Verebceanu, Galaction. O variantă moldovenească a cărții populare "Alexan-


dria". Fonetică (2) / Galaction Verebceanu // Philologia. – 2014. – Nr 3/4 (Mai/Aug.). – P. 76-
86. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 86. – Art. 1 : Nr 1/2. – ISSN 1857-4300.

2023. Voicu, Victor. Să nu ne uităm limba, cultura și identitatea noastră, spiritul româ-
nesc. Alexandru Bantoș în dialog cu Victor Voicu, Secretar General al Academiei Române //
Limba Română. – 2017. – Nr 1. – P. 10-21 : fot. – ISSN 0235-9111.
(Vezi de asemenea Nr 1916)

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821.111 Literatură engleză
2024. Milne, Alan Alexander. Winnie-Pooh : [povestire : fragm.] / Alan Alexander
Milne ; trad. de Igor Creţu ; des. de Eduard Maidenberg // Alunelul. – 2017. – Nr 5/6. – P. 12-
13 : fot., il color. – ISSN 1857-4173.

821.135.1 Literatură română


2025. Asachi, Gheorghe. Corbul şi vulpea : (fabulă) / Gheorghe Asachi // a" MIC". –
2017. – Nr 5/6. – P. 42. – ISSN 1857-3770.

2026. Danilov, Nichita. Recviem pentru țara pierdută : [versuri] / Nichita Danilov //
Limba Română. – 2017. – Nr 1. – P. 155-164 : fot. – Conține: Chipul sublim ; Prag ; Peisaj de
vară ; Și iată ; Chipul și sufletul. – ISSN 0235-9111.

2027. Dorz, Traian. Copilul din dealul celălalt : [povestire : fragm.] / Traian Dorz ; rubr.
îngr. de Olesea Curmei ; il. : Alexei Colâbneac // Noi. – 2017. – Nr 6. – P. 23 : il. color. – ISSN
1857-0798.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


2028. Anton, Ion. Zodia Zimbrului : povestire istorică / Ion Anton // Viaţa Basarabiei. –
2017. – Nr 2. – P. 77-101 : fot. – ISSN 2345-1629.

107
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2017 ≡ Magazine article annals Nr 6-2017

2029. Bârcă, Tache. Șotia : [povestire] / Tache Bârcă // Vânătorul şi Pescarul Moldo-
vei. – 2017. – Nr 6. – P. 22 : fot. – ISSN 1857-4505.

2030. Butnaru, Leo. De la Voroneț spre Voronej (1) : (Jurnal cu Osip Mandelștam și
Nichita Stănescu / Leo Butnaru // Sud-Est cultural. – 2017. – Nr 2. – P. 84-97. – Va urma. –
ISSN 1857-0143.

2031. Chiriac, Teo. Ultima zi de vacanță : [povestire] / Teo Chiriac // Sud-Est cultural.
– 2017. – Nr 2. – P. 67-77. – ISSN 1857-0143.

2032. Ciobanu, Mircea V. Un tărâm al literaturii : [eseu] / Mircea V. Ciobanu // Moldo-


va. – 2017. – [Nr 5/6] (Mai/Iun.). – P. 86-88 : fot. – (Lecții despre cultură). – ISSN 0132-6635.

2033. Crudu, Dumitru. "mătuşa mea eugenia nu a fost..." ; "în pod bunica mea anica
dosea..." ; "unchiul meu iacov..." ; "în drum spre mama mea internată la spital..." ; "Când în
dimineaţa zilei de trei iunie am mers cu mama la spitalul de boli..." ; "o singură dată am fost
cu Zoia Gheorghevna la un film la..." ; "când văd ciuperci în farfurii mă gândesc la mătuşa
vighea ciuperci una..." ; "ceea ce-mi amintesc acum despre moş vasile şi mătuşa ileana e
felul..." : [versuri] / Dumitru Crudu // Viaţa Basarabiei. – 2017. – Nr 2. – P. 71-76 : fot. – ISSN
2345-1629.

2034. Deleanu, Liviu. Batista : [versuri] / Liviu Deleanu // Noi. – 2017. – Nr 6. – P. 22 :


il. color. – ISSN 1857-0798.

2035. Guzun, Igor. Noi şi blajinii ; O sarcină pe zi ; Verbe, proverbe ; Oameni şi clădiri
; Anii seduc ; Copaci şi pomi ; Simplu ; Moldova ; O minune de sus ; Viaţa e o chestiune
repetitivă : [versuri] / Igor Guzun // Viaţa Basarabiei. – 2017. – Nr 2. – P. 35-39 : fot. – ISSN
2345-1629.

2036. Iachim, Ion. Anteu şi Hyperion : [povestire] / Ion Iachim ; des. de Ion Moraru //
Noi. – 2017. – Nr 6. – Supl.: P. 1-8 : il. color. – ISSN 1857-0798.

2037. Matei, Valeriu. În templul poeziei ; Despre manuscrise şi cărţi ; Vulturul Nichita ;
O aripă de vânt ; Autoportret în ziua de naştere ; Poemul iertării ; Viaţa din pagini ; Înflorit-au
cornii ; Actorii ; Psalm de ziua Învierii ; Variaţiuni la balada Mănăstirea Argeşului ; Doină de
jale în 1940 ; Muzica ; Dor de Eminescu ; Ultima rugă : [versuri] / Valeriu Matei // Viaţa Basa-
rabiei. – 2017. – Nr 2. – P. 11-20 : fot. – ISSN 2345-1629.

2038. Maxim, Dumitru-Dan. Antipoem : [versuri] / Dumitru-Dan Maxim // Viaţa Basa-


rabiei. – 2017. – Nr 2. – P. 159-160 : fot. – ISSN 2345-1629.

2039. Mătcaș, Nicolae. În ziua-n care-om da de-acea comoară. Coroană de sonete :


[versuri] / Nicolae Mătcaș // Limba Română. – 2017. – Nr 1. – P. 146-154 : fot. – ISSN 0235-
9111.

108
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2040. Nechit, Irina. Caruselul primăverii ; Acasă ; Ploaia ; Tata ; Norii : [versuri] / Irina
Nechit // Alunelul. – 2017. – Nr 5/6. – P. 18-19 : fot., il color. – ISSN 1857-4173.

2041. Nechit, Irina. Picnic : [versuri] / Irina Nechit // Sud-Est cultural. – 2017. – Nr 2. –
P. 56-66. – Conține : Tinerețe și vechituri ; Dacă tot a venit ; Fragmente cu nuferi ; Ochi de
indiancă ; Picnic ; Lacul comsomolist ; Acvariu ; Cine va ajunge primul ; Mireasmă. – ISSN
1857-0143.

2042. Panaite, Evghenia. Soacra cu trei nurori : Dramatizare după Ion Creangă / Ev-
ghenia Panaite // Învățătorul Modern. – 2017. – Nr 3. – P. 53-55 : fot. – ISSN 1857-2820.

2043. Romanciuc, Vasile. Purceluşul Coviţ-Coviţ ; Ce visează vulpea ; Darul cel bun ;
Căţeluş de pluş ; Vine ursul la prisacă : [versuri] / Vasile Romanciuc ; des. de Victoria Raţă //
Alunelul. – 2017. – Nr 5/6. – P. 14-15 : fot., il color. – ISSN 1857-4173.

2044. Sărătilă, Vlad. Zorii roşiorii : [povestire] / Vlad Sărătilă // Viaţa Basarabiei. –
2017. – Nr 2. – P. 60-70 : fot. – ISSN 2345-1629.

2045. Teleucă, Victor. Despre non-iluzii : File din "Laborator intim", 1944, februarie :
[confesiuni] / Victor Teleucă // Viaţa Basarabiei. – 2017. – Nr 2. – P. 27-29 : fot. – ISSN 2345-
1629.
2046. Vangheli, Spiridon. Maria sa Guguţă : [povestire : fragm.] / Spiridon Vangheli ;
des. de Lică Sainciuc // Alunelul. – 2017. – Nr 5/6. – P. 4-5 : fot., il color. – ISSN 1857-4173.

2047. Vatamanu, Ion. Floare de mai ; Pasărea ; Oglindă mofturoasă ; Crenguţa ; Cu


bucuria ta ; Leontina ; Lăudărosul ; Rochiţa : [versuri] / Ion Vatamanu // Alunelul. – 2017. – Nr
5/6. – P. 10-11 : fot., il color. – ISSN 1857-4173.

821.161.1 Literatură rusă


2048. Evtuşenko, Evgheni. În nopţi de primăvară gândeşte-te la mine şi-n nopţile de
vară gândeşte-te la mine : [versuri] / Evgheni Evtuşenko ; des. de Violeta Zabulică // Noi. –
2017. – Nr 6. – P. 8-9 : fot. – Conţine: Mama ; Descântec ; Tancuri la Praga ; Invidie. – ISSN
1857-0798.

2049. Коростелев, Джемиль. Бывает и такое! : [рассказы] / Джемиль Коростелев


// Охотник и рыболов Молдовы. – 2017. – Nr 6. – P. 22-23 : fot. – Conține: Предисловие ;
"Пересолил" ; Прогулка ; Хулиганы ; Леший ; Раззява ; "Привязанная" ; Рысь. – ISSN
1857-4513.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


2050. Butnaru, Tatiana. Arhetipuri mitice în poezia populară / Tatiana Butnaru //
Philologia. – 2014. – Nr 3/4 (Mai/Aug.). – P. 69-75. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 75
(15 tit.). – ISSN 1857-4300.

2051. Ciobanu, Mircea V. Avatarii criticului : [despre analiza operelor literare] / Mircea
V. Ciobanu // Sud-Est cultural. – 2017. – Nr 2. – P. 26-36. – ISSN 1857-0143.

109
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2017 ≡ Magazine article annals Nr 6-2017

2052. Gherman, Marcel. Bref : [trecere în revistă : lit. univ., teatru, muzică, cinemato-
grafie] / Marcel Gherman // Sud-Est cultural. – 2017. – Nr 2. – P. 106-109. – Conţine: Premiul
Goncourt : [laureații premiului pentru roman de debut] ; Premiul Pulitzer : [personalitățile din
presa și mass-media Statelor Unite din domeniul literaturii, teatrului, muzicii] ; Cannes 2017 :
[ed. 2017 a Festivalului de Film] – ISSN 1857-0143.

2053. Tăzlăuanu, Valentina. Critică și spirit critic : [în literatură : avantext] / Valentina
Tăzlăuanu // Sud-Est cultural. – 2017. – Nr 2. – P. 3-5. – ISSN 1857-0143.

821.111.0 Literatură engleză


2054. Mănuițiu, Mihai. Cursa de șoareci : [pe marginea piesei Titus Andronicus de
William Shakespeare] / Mihai Mănuițiu // Sud-Est cultural. – 2017. – Nr 2. – P. 98-102. – ISSN
1857-0143.

821.111(73).0 Literatură engleză din SUA (Literatura americană)


2055. Galaicu-Păun, Emilian. William Faulkner. Pe patul de moarte : [pe marginea
cărții cu același tit. a scriitorului american] / Emilian Galaicu-Păun // Moldova. – 2017. – [Nr
5/6] (Mai/Iun.). – P. 90 : fot. – ISSN 0132-6635.

821.133.1.0 Literatură franceză


2056. Cogut, Sergiu. Tradiția carnavalescului literar în exegeza bahtiniană a capodo-
perei lui Rabelais : [viziunea criticului literar rus Mihail Bahtin asupra creației scriitorului fran-
cez François Rabelais] / Sergiu Cogut // Philologia. – 2014. – Nr 3/4 (Mai/Aug.). – P. 19-26. –
Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 26 (10 tit.). – ISSN 1857-4300.

821.135.1.0 Literatură română


2057. Bantoș, Ana. Discursul postmodern: Nichita Danilov : [pe marginea creației scri-
itorului român] / Ana Bantoș // Limba Română. – 2017. – Nr 1. – P. 131-135 : fot. – Rez: lb.
engl. – Referințe bibliogr. în note, p. 135 (6 tit.). – ISSN 0235-9111.

2058. Cebotari, Diana. Funcția caracterologică a monologului interior în romanul lui


Anton Holban : [O moarte care nu dovedește nimic] / Diana Cebotari // Philologia. – 2014. –
Nr 3/4 (Mai/Aug.). – P. 31-38. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 38 (7 tit.). – ISSN 1857-
4300.

2059. Cimpoi, Mihai. "Concertul european" gândit eminescian : [în publicistica lui Mi-
hai Eminescu] / Mihai Cimpoi // Viaţa Basarabiei. – 2017. – Nr 2. – P. 5-10 : fot. – ISSN 2345-
1629.

2060. Codreanu, Theodor. O "contraistorie" a literaturii române (2) / Theodor Codrea-


nu // Limba Română. – 2017. – Nr 1. – P. 119-130 : fot. – Rez: lb. engl. – Art. 1 : Nr 1/2, 2016.
– ISSN 0235-9111.

110
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2061. Corcinschi, Nina. Des-frânările crengiene și travestiul comic al dorinței : [în


creația lui Ion Creangă] / Nina Corcinschi // Sud-Est cultural. – 2017. – Nr 2. – P. 49-55. –
ISSN 1857-0143.

2062. Drăgulănescu, Sebastian. O carte provocătoare, deconstructivă : [pe marginea


cărții "Mihai Eminescu, românul absolut. Facerea și desfacerea unui mit" de Lucian Boia] /
Sebastian Drăgulănescu // Limba Română. – 2017. – Nr 1. – P. 175-179 : fot. – ISSN 0235-
9111.

2063. Galaicu-Păun, Emilian. Al. Cistelecan. Ardelencele : [pe marginea cărții cu ace-
lași tit. a scriitorului român] / Emilian Galaicu-Păun // Moldova. – 2017. – [Nr 5/6] (Mai/Iun.). –
P. 91 : fot. – ISSN 0132-6635.

2064. Gavrilov, Anatol. Cronotipul hanului în "Moara cu noroc" (2) : [de Ioan Slavici] /
Anatol Gavrilov, Vlad Caraman // Philologia. – 2014. – Nr 5/6 (Sept./Dec.). – P. 19-40. – Rez.:
lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 40 (7 tit.). – Art. 1 : Nr 3/4. – ISSN 1857-4300.

2065. Gavrilov, Anatol. Cronotopul hanului la Ioan Slavici și Mihail Sadoveanu : (Ana-
liză comparată) (1) : [în operele "Moara cu noroc" și "Hanul Ancuței"] / Anatol Gavrilov, Vlad
Caraman // Philologia. – 2014. – Nr 3/4 (Mai/Aug.). – P. 3-18. – Rez.: lb. engl. – Referințe
bibliogr.: p. 18 (10 tit.). – ISSN 1857-4300.

2066. Ivanov, Nadejda. Proiecția arhetipului "anima-animus" în romanul "Domnișoara


Christina" : [de Mircea Eliade] / Nadejda Ivanov // Philologia. – 2014. – Nr 5/6 (Sept./Dec.). –
P. 14-18. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 18 (7 tit.). – ISSN 1857-4300.

2067. Lungu, Eugen. A doua viață a unui poem eminescian: Odă (în metru antic) : [de
Mihai Eminescu] / Eugen Lungu // Sud-Est cultural. – 2017. – Nr 2. – P. 6-25. – ISSN 1857-
0143.

2068. Pleșca, Nae-Simion. Basarabia în publicistica și poezia lui Eminescu / Nae-


Simion Pleșca // Philologia. – 2014. – Nr 3/4 (Mai/Aug.). – P. 39-43. – Rez.: lb. engl. – ISSN
1857-4300.

2069. Pohilă, Vlad. Debut editorial tardiv, dar extrem de semnificativ. Şi care, cu re-
gret, a fost şi ultima carte a autoarei nonagenare... : [pe marginea volumului "Amintirile unei
nonagenare. Călătoriile mele, scriitorii mei" de Antoaneta Ralian] / Vlad Pohilă // Viaţa Basa-
rabiei. – 2017. – Nr 2. – P. 102-107 : fot. – ISSN 2345-1629.

2070. Rachieru, Adrian Dinu. Val Talpalaru, cu "reportofonul la bandulieră" : [pe mar-
ginea creației poetului] / Adrian Dinu Rachieru // Limba Română. – 2017. – Nr 1. – P. 170-174
: fot. – ISSN 0235-9111.

821.135.1(477.85).0 Literatură română din Bucovina de Nord


2071. Buruiană, Ion. Un sat românesc din nordul Bucovinei și literatura lui populară :
[pe marginea cărții "Crasna Bucovinei" (2) de Nicolae Motrescu] / Ion Buruiană // Philologia. –

111
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2017 ≡ Magazine article annals Nr 6-2017

2014. – Nr 3/4 (Mai/Aug.). – P. 120-129. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 127-129 (17
tit.). – ISSN 1857-4300.

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


2072. Apetri, Dumitru. Critica lui Alexandru Burlacu: cumpănirea valorilor : [şef al Ca-
tedrei de lit. rom. şi comparată a Univ. "Ion Creangă"] / Dumitru Apetri // Philologia. – 2014. –
Nr 3/4 (Mai/Aug.). – P. 138-141 : fot. – Rez.: lb. engl. – ISSN 1857-4300.

2073. Apetri, Dumitru. Verilor. Igor Creţu la 95 de ani : [poet, traducător şi eseist] /
Dumitru Apetri // Viaţa Basarabiei. – 2017. – Nr 2. – P. 108-115 : fot. – ISSN 2345-1629.

2074. Burlacu, Alexandru. În dialog: Alexandru Burlacu – Vitalie Răileanu. Dacă pes-
te o sută de ani își va aminti cineva…. : [critic literar, şef al Catedrei de lit. rom. şi comparată
a Univ. "Ion Creangă"] / a intervievat: Vitalie Răileanu // Philologia. – 2014. – Nr 3/4
(Mai/Aug.). – P. 142-144. – ISSN 1857-4300.

2075. Bahnaru, Vasile. Congresul al III-lea al Uniunii Scriitorilor din Moldova în con-
textul epocii : [15-16 oct. 1965] / Vasile Bahnaru // Viaţa Basarabiei. – 2017. – Nr 2. – P. 116-
134 : fot. – Va urma. – ISSN 2345-1629.

2076. Butnaru, Tatiana. Elemente de mitologie autohtonă în creația lui Spiridon Van-
gheli / Tatiana Butnaru // Philologia. – 2014. – Nr 5/6 (Sept./Dec.). – P. 56-61. – Rez.: lb.
engl. – Referințe bibliogr.: p. 61 (8 tit.). – ISSN 1857-4300.

2077. Butnaru, Tatiana. Gheorghe Vodă și zborurile sale terestre : [pe marginea crea-
ției poetului] / Tatiana Butnaru // Limba Română. – 2017. – Nr 1. – P. 136-141 : fot. – Rez: lb.
engl. – Referințe bibliogr. în note, p. 141 (3 tit.). – ISSN 0235-9111.

2078. Cimpoi, Mihai. Mihai Cimpoi: "Cred în valori, în tradiție și în patrie" : [interviu cu
acad. și criticul literar] / consemnare: Liliana Popușoi ; imagini: Mihai Potârniche // Moldova. –
2017. – [Nr 5/6] (Mai/Iun.). – P. 25-29 : fot. – 0132-6635.

2079. Cimpoi, Mihai. Imaginarul poetic al lui Dumitru Matcovschi : (schemele liniare,
ritmice și ciclice) / Mihai Cimpoi // Philologia. – 2014. – Nr 5/6 (Sept./Dec.). – P. 3-6. – Rez.:
lb. engl. – ISSN 1857-4300.

2080. Ciocanu, Ion. Elementul parabolic în lirica lui Grigore Vieru : [pe marginea crea-
ţiei poetului (1935-2009)] / Ion Ciocanu // Viaţa Basarabiei. – 2017. – Nr 2. – P. 30-34 : fot. –
ISSN 2345-1629.

2081. Ciocanu, Ion. Poezia ca un dat : [pe marginea poeziei poetei Eugenia Bulat] /
Ion Ciocanu // Sud-Est cultural. – 2017. – Nr 2. – P. 78-83. – ISSN 1857-0143.

2082. Cocieru, Mariana. Folclorul – document și inspirație în opera lui George Meniuc
/ Mariana Cocieru // Philologia. – 2014. – Nr 5/6 (Sept./Dec.). – P. 41-55. – Rez.: lb. engl. –
Referințe bibliogr.: p. 54-55 (30 tit.). – ISSN 1857-4300.

112
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2083. Cristei, Tamara. Spiritul creației lui Dumitru Matcovschi, un vector în formarea
tinerei generații / Tamara Cristei, Maria Popovici // Philologia. – 2014. – Nr 5/6 (Sept./Dec.). –
P. 7-13. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 13 (7 tit.). – ISSN 1857-4300.

2084. Fonari, Victoria. Adevărul artistic: o semiotică a mitului în textul lui Victor Tele-
ucă / Victoria Fonari // Viaţa Basarabiei. – 2017. – Nr 2. – P. 21-26 : fot. – ISSN 2345-1629.

2085. Leahu, Nicolae. Laudatio pentru Nicolae Manolescu : [critic și istoric lit., acad. :
alocuțiune cu prilejul conferirii tit. de Doctor Honoris Causa al Univ. de Stat "Alecu Russo" din
Bălți, 14 ian. 2017] / Nicolae Leahu // Sud-Est cultural. – 2017. – Nr 2. – P. 37-43. – ISSN
1857-0143.

2086. Lungu, Eugen. Litanii și anateme. La apariția ediției în două volume "Scrieri" de
Ion Buzdugan în colecția "Moștenire" a Editurii Știința : [pe marginea creației poetului și publi-
cistului] / Eugen Lungu // Philologia. – 2014. – Nr 3/4 (Mai/Aug.). – P. 44-68. – Rez.: lb. engl.
– ISSN 1857-4300.

2087. Palladi, Tudor. "Simfoniile de-amiază" ale tropilor, sau "Infinitul din desăvârşiri" :
[pe marginea volumului "Plimbări prin lumină" de Sergiu Botezatu] / Tudor Palladi // Viaţa
Basarabiei. – 2017. – Nr 2. – P. 40-53 : fot. – ISSN 2345-1629.

2088. Țurcanu, Lucia. Iulian Fruntașu. Poezia revoltată : [pe marginea creației poetu-
lui] / Lucia Țurcanu // Sud-Est cultural. – 2017. – Nr 2. – P. 44-48. – ISSN 1857-0143.

2089. Țurcanu, Lucia. Mihai Cimpoi: cultura și istoricitatea criticii : [despre activitatea
acad. și criticului literar : 75 de ani de la naștere] / Lucia Țurcanu ; imagini: Mihai Potârniche //
Moldova. – 2017. – [Nr 5/6] (Mai/Iun.). – P. 20-24 : fot. – ISSN 0132-6635..

2090. Vântu, Victoria. Poezia postbelică basarabeană: recuperarea artisticului / Victo-


ria Vântu // Philologia. – 2014. – Nr 3/4 (Mai/Aug.).– P. 27-30. – Rez.: lb. engl. – Referințe
bibliogr.: p. 30 (5 tit.). – ISSN 1857-4300.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFIE. ISTORIE


902/908 Arheologie. Preistorie. Vestigii culturale. Monografii regionale
908 Monografii regionale. Studiul unei localități
2091. Ojică, Alexandru. Larnaca = Larnaca : [oraș situat pe coasta sudică a Ciprului :
note de călătorie] / Alexandru Ojică // Altitude. – 2017. – Mai/Iun. – P. 20-28 : fot. – Tit., text
paral.: lb. rom., engl. – ISSN 1857-4815.

2092. Popușoi, Liliana. Tradiție și modernitate în inima Moldovei : [raionul Hâncești] /


Liliana Popușoi // Moldova. – 2017. – [Nr 5/6] (Mai/Iun.). – P. 52-53 : fot. – (Acasă la Hân-
cești). – ISSN 0132-6635.

113
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2017 ≡ Magazine article annals Nr 6-2017

92 STUDII BIOGRAFICE. GENEALOGIE. HERALDICĂ. DRAPELE


929 Biografii și studii înrudite
Apetri, Dumitru. Critica lui Alexandru Burlacu: cumpănirea valorilor. – Vezi Nr 2072.

Apetri, Dumitru. Verilor. Igor Creţu la 95 de ani. – Vezi Nr 2073.

Ați auzit de Sam, The Banana Man? S-a născut la Chișinău! – Vezi Nr 1967.

Ețco, Constantin. Nicolae Testemițanu – organizator, savant, patriot desăvârșit al nea-


mului. – Vezi Nr 1947.

Excelența sa academicianul Valeriu Rudic și Bior-ul. – Vezi Nr 1929.

Leahu, Nicolae. Laudatio pentru Nicolae Manolescu. – Vezi Nr 2085.

Profesorul universitar Nicolae Bacinschi : Omagiu la 60 de ani. – Vezi Nr 1952.

Turea, Larisa. Eugeniu Ureche, Regele cu voce de profet. – Vezi Nr 2000.

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ
94(4/9) Istoria unor regiuni şi ţări din lumea modernă
2093. Mischevca, Vlad. Fațetele morale ale ocupantului: M. I. Kutuzov în Principatele
Române : [caracterizarea generalului rus în timpul Războiului ruso-turc din 1806-1812] / Vlad
Mischevca // Limba Română. – 2017. – Nr 1. – P. 43-51 : fot. – Rez: lb. engl. – Referințe
bibliogr. în note, p. 49-51 (17 tit.). – ISSN 0235-9111.

94(478) Istoria Republicii Moldova


2094. Bantoș, Alexandru. Unirea, o stare de spirit : [semnificația anului 1918 pentru
Rep. Moldova] / Alexandru Bantoș // Limba Română. – 2017. – Nr 1. – P. 7-9. – ISSN 0235-
9111.

2095. Cimpoeșu, Dorin. Moldovenism versus Românism (1) : [în istoriografia sovieti-
că] / Dorin Cimpoeșu // Limba Română. – 2017. – Nr 1. – P. 52-67 : fot. – Rez: lb. engl. –
ISSN 0235-9111.

2096. Negrei, Ion. Omagiu generației Unirii : [Basarabia cu România, 27 mar. 1918 :
aspecte istorice și politice] / Ion Negrei // Limba Română. – 2017. – Nr 1. – P. 22-32 : fot. –
Rez: lb. engl. – ISSN 0235-9111.

114
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2097. Negru, Gheorghe. Mișcarea națională a românilor din Basarabia (1812-1918) /


Gheorghe Negru // Limba Română. – 2017. – Nr 1. – P. 33-42 : fot. – Rez: lb. engl. – Referin-
țe bibliogr. în note, p. 41-42 (17 tit.). – ISSN 0235-9111.
(Vezi de asemenea Nr 1989, 2068, 2075)

94(498) Istoria României


(Vezi Nr 1758)

Index de nume la "Cronica articolelor de revistă" Nr 6-2017

Bîrsa, Maxim 1926


A Bîrsan, Mihaela 1813
Abdușa, Daniela 1954 Bodnari, Vasile 1961
Achim, Monica Violeta 1778 Bogdea, Larisa 1939
Adeeb, Masadeh 1779 Boia, Lucian 2062
Afloroaei, Ștefan 2004 Boiangiu, Carmen 1753
Albu, Svetlana 1864 Bologan, Sergiu 1775
Anghel, Mădălina Gabriela 1772 Bontea, Oleg 1831
Anghelache, Constantin 1772 Bordaşiu, Nicolae 1758
Anton, Ion 2028 Borlea, Sorin Nicolae 1778
Apetri, Dumitru 2072-73 Bosîi, Ludmila 1906
Aramă, Elena 1829 Botezatu, Sergiu 2087
Asachi, Gheorghe 2025 Brînză, Lilia 1932
Bucicovschi, Lilia 1789
B Budeanu, Gheorghe 1995
Bulat, Dumitru 1978
Bacal, Petru 1964 Bulat, Eugenia 2081
Bacinschi, Nicolae (1952) Burlacu, Alexandru (2072), 2074
Baciu, Anatolie 1935 Buruiană, Ion 2071
Bahnarel, Ion 1951 Butiurca, Doina 2005
Bahnaru, Vasile 2075 Butnaru, Leo 2030
Bahtin, Mihail 2056 Butnaru, Tatiana. 2050, 2076-77
Baltag, Grigore 1969 Buza, Ghenadie 1892
Banov, Pavel 1739 Buzdugan, Ion 2086
Bantoș, Alexandru 2014, 2023, 2094
Bantoș, Ana 2057 C
Bantuș, Anatolie 1878
Baranova, V. V. 1914 Caciuc, Victoria 1933
Barbu, Ana 1996 Cananău, Anatolie 1863
Bârcă, Tache 2029 Carajeleascov, Cristina 1846
Bejan, Iurie 1921 Caraman, Vlad 2064-65
Bejan, Octavian 1861-62 Castrașan, Tatiana 1879
Berghe, Nadejda 1781 Cașcaval, Ina 1755
Beşelea, Eugeniu 1847 Călugăru-Spătaru, Tatiana 1931
Beșliu, Alina 1928 Cârâc, Ioan. S. 2003
Bețivu, Ala 1780, 1876 Cârstina, Silviu 1814
Bilaș, Liudmila 1779 Ceban, Emil 1739

115
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2017 ≡ Magazine article annals Nr 6-2017

Cebotarescu, Valentin 1953 Dragomir, Lilia 1880


Cebotari, Diana 2058 Drăgan, Maria 1995
Cebotaroș, Viorica 2015 Drăgulănescu, Sebastian 2062
Cerempei, Diana 1946 Druc, Antonina 1768
Chiriac, Tatiana 1925 Druță, Inga 2006-07
Chiriac, Teo 2031 Duca, Gh. 1929
Chirilă, Vitalie 1960 Duca, Maria 1954
Chirița, Elena 1928 Dulschi, Silvia 1747
Chiriță, Gheorghe 1971
Chiselița, Natalia 1927 E
Cimpoeșu, Dorin 2095 Ejov, Cristina 1759, 1765
Cimpoi, Mihai 2059, 2078-79, 2089 Eliade, Mircea 2066
Ciobanu, Cristina 1934 Eminescu, Mihai 2059, 2067, 2068
Ciobanu, Mircea V. 2032, 2051 Eni, Tatiana 1909
Ciocanu, Ion 2080-81 Eremia, Anatol 2016-17
Ciornaia, Natalia 1994 Eșanu, Nadejda 1910
Cistelecan, Al. 2063 Ețco, Constantin 1947
Cîrciumaru, Daniel 1814 Evtuşenko, Evgheni 2048
Cocieru, Mariana 2082
Codreanu, Theodor 2060 F
Cogut, Sergiu 2056
Cojocari, Alexandra 1951 Faulkner, William 2055
Colâbneac, Alexei 2027 Felecan, Nicolae 2014
Comarniţcaia, Elena 1836, 1844 Foca, Iurie 1988
Conencov, Olga 1774 Fonari, Victoria 2084
Corcinschi, Nina 2061 Fornea-Stecailov, Iuliana 1848
Corețchi, Liuba 1951 Fruntașu, Iulian 2088
Coșciug, Elena 1945 Frunze, Oleg 1760, 1776
Coșeriu, Eugeniu 2003, 2010, 2021 Furdui, T. 1929
Covaleva, E. A. 1908 G
Cozma, Daniela 1834
Crascovscaia, Valeria 1754 Gaberi, Gheorghe 1825
Cravcenco, Marina 1782 Gabizon, Antoine 1783
Creangă, Ion 2042, 2061 Gaina, Boris 1816
Crețu, Corina 1827 Galaicu-Păun, Emilian 2055, 2063
Creţu, Igor 2024, (2073) Ganea, Mădălina 1903
Crețu, Raluca Florentina 1741 Garbuz, Alexandru 1946
Crigan, Dragoş 1847 Gavrilov, Anatol 2064-65
Cristei, Tamara 2083 Geckeler, Horst 2003
Criveanu, Magdalena 1742 Gheorghița, Tamara 1881
Crotenco, Irina 1815 Gherman, Marcel 2052
Crudu, Dumitru 2033 Glibko, Olena 1870
Curmei, Olesea 2027 Gogu, Anatol 1784-85, 1981
Cuzneţov, Alexandru 1865 Gonța, Oxana 1792, 1855
Gorea, Ana 2008
D Graur, Gheorghe 1832, 1849
Danilov, Nichita 2026, 2057 Grebeniuc, Ecaterina 1904
Darii, Tatiana 1749 Gribincea, Alexandru 1738, 1817
Dănilă, Andrei 1992 Gribincea, Alexandru A. 1786
Deleanu, Liviu 2034 Gribincea, Corina 1818
Delikanl, Ihsan 1826 Grigoraș, Maria 1980
Dorz, Traian 2027 Grigorcea, Sofia 1966

116
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Grosu, Igor 1970, 2001 Listopadova, Liudmila 1935


Grosu, Lucia 1882 Luchin, Lilian 1851
Grosu, Victor 1773 Lungu, Eugen 2067, 2086
Groza, Andrei 2009 Lupașcu, Galina 1966
Guceac, Ion 1835 Lupașcu-Volentir, Felicia 1945
Gulea, A. 1929
Guțu, Andrei 1880 M
Guțu, Igor 1911 Macovei, Tatiana 1873
Guțu, Ludmila 1911 Mahovici, Iurie 1998
Guțul Tatiana 1930 Maidenberg, Eduard 2024
Guţuleac, Victor 1836, 1844 Malic, Alina 1955
Guzun, Igor 2035 Manceva, Maria 1962
H Manolescu, Nicolae (2085)
Marcu, Nicu 1742
Hadârcă, Petru 1999 Mardari, Andrei 1751, 1998
Hamad, Nimer 1828 Mardarova, I. K. 1915
Hîncu, Rodica 1774 Marian, Ana 1994
Hodoneanțu, Dan Lambert 1972 Marin, Alexandra 1819
Holban, Anton 2058 Matcovschi, Dumitru 2079, 2083
Matei, Valeriu 2037
I Maxim, Dumitru-Dan 2038
Iachim, Ion 2036 Mănuițiu, Mihai 2054
Iacub, Irina 1850 Mătcaș, Nicolae.2039
Iavorschi, Constantin 1948, 1955 Meniuc, George 2082
Ilciuc, Cătălina 1745 Micu, Victor 1830
Ionescu, Ion 1762 Mihalache, Eugenia 1744
Iuncu, Rodica 1996 Mihalache, Iurie 1868-69
Ivanov, Constantin 2018 Mihalachi, Constantin 1965
Ivanov, Nadejda 2066 Mihăileasa, Loredana 1898
Mihnea, Nadejda 1966
J Milne, Alan Alexander 2024
Miron, Gabriela Monica 1778
Jeleapov, Ana 1922 Mischevca, Vlad 2093
Jeleascova, Inna 1993 Mîndru, Nina 1905
Josanu, Cristina 1958 Mîțu, Vadim 1866
Jovnovschi, Cristina 1957 Mocreac, Margareta 1775, 1777, 1783
K Moisei, Ana 1991
Molea, Viorica 2011
Kabatek, Johannes 2010 Moraru, Ana 1953
Kudreașov, K. 1963 Moraru, Ion 2036
Kudryavtseva, E. A. 1912 Morcov, Marin 1982
Kutuzov, M. I. 2093 Motelica, Vitalie 1787
Motrescu, Nicolae 2071
L Munteanu, Andrei 1936-37, 1939
Larii, Iurie 1863 Munteanu, Cristinel 2019
Leahu, Igor 1932 Mustață, Vlad 1777
Leahu, Nicolae 2085 N
Leahu, Tudor 1883
Lesnic, Evelina 1957 Nacu, Veronica 1850
Leșan, Anna 1864 Nalivaico, Nicolae 1948
Listopad, A. A. 1917 Navruc, Ilona 1788, 1825

117
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2017 ≡ Magazine article annals Nr 6-2017

Nechit, Irina 2040-41 Racu, Jana 1756


Nedealcov, Maria 1921 Railean, Petru 1838
Nederița, Alexandru 1983 Ralian, Antoaneta 2069
Negrei, Ion 2096 Raţă, Victoria 2043
Negru, Alina 1837 Răileanu, Vitalie 2074
Negru, Boris 1837 Richicinschi, Iurie 1833
Negru, Gheorghe 2097 Rogac, Raia 1999
Roibu, Nicolae 1750-51, 1997-98
O Roman, Alexandru 1918
Odagiu, Iurie 1851 Romanciuc, Dumitru 1959
Ojică, Alexandru 2091 Romanciuc, Vasile 2043
Onuță, Adrian 1990 Romandaș, Nicolae.1874
Osadcii, Mihail 1869 Rub, Jacob 1853
Ostahi, Ștefan 1960 Rudi, Ludmila 1925
Ostaș, Olga 1916 Rudic, Valeriu 1925, (1929)
Rusnac, Vladimir 1979
P Rusu, Rodica 1761, 1767, 1769
Palihovici, Serghei 1884 S
Palii, Ina 1954
Palladi, Tudor 2087 Saca, Victor 1839
Panaite, Evghenia 2042 Sadoveanu, Mihail 2065
Pascaru, Ana 1885 Sainciuc, Lică 2046
Pavel, Vasile 2012 Sajen, Octavian 1958
Pădure, Drăgălin 1845 Salame, Hoda 1738
Pântea, Victor 1953 Sandu, Maria 1920
Pârlog, Nicu 1938 Sandu, Viorica 1868
Pârțachi, Ion 1772 Savca, Tatiana 1894
Pilat, Sofia 1852 Sărătilă, Vlad 2044
Pintilei, Elena 1748 Sârbu, Antonina 1758
Pîntea, Elena 1913 Selevestru, Sergiu 1790-91
Platon, Nicolae 1820 Shakespeare, William 2054
Pleșca, Ina 1900 Shevchuk, Oleksandr 1854
Pleșca, Nae-Simion 2068 Siminică, Marian 1814
Pohilă, Vlad 2069 Sîli, Ira 1829
Poleacova, Lilia 1943 Sîmboteanu, Aurel 1886
Popa, Vasile 1956-57 Sîrbu, Svetlana 1901
Popescu, Adrian 1969 Sîrbu, Tamara 1930
Popescu, Maria 1904 Sîrbu, Victor 1792, 1855
Popovici, Angela 1893 Slavici, Ioan 2064-65
Popovici, Maria 2083 Slobodeanu, Svetlana 1793-94
Popușoi, Liliana 1746, 1748-49, 1892, 1919, Smoliarchuk, Roman 1877
1989-91, 2078, 2092 Socevo, Sergiu 1832
Postolache, Veronica 1907 Solomon, Oleg 1839
Potârniche, Mihai 1748, 1990, 1996-97, 2078, Sosna, Boris 1764
2089 Spătaru, Tatiana 1887
Pușcuța, Serghei 1789 Spînu, Constantin 1958
Spînu, Igor 1836, 1844
R Spînu, Stela 1899
Stavinschi, Igor 1795
Rabelais, François 2056 Stăvilă, Tudor 1988
Rachieru, Adrian Dinu 2070 Strechii, Maria 1822
Racu, Igor 1755

118
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Ș Varzari, Ana 1887


Varzari, Pantelimon 1764
Șaptefrați, Tatiana 1895-96 Vasiloi, Dj. 1858
Șăineanu, Lazăr 2021 Vatamanu, Ion 2047
Șchiopu, Constantin 1902 Vântu, Victoria 2090
Șendrea, Mariana 1743 Velecico, Viorica 2013, 2021
Șeptițchi, Vladimir 1935 Vengher, Mihai 1750
Șirăuțeanu, Ionel 1975 Verebceanu, Galaction 2022
Șleahtițchi, Mihai 1763 Vieru, Grigore 2080
Șoric, Gabriela 1945 Vlădică, Sergiu 1752
Șpac, Oleg 1976 Vodă, Gheorghe 2077
Ștefîrță, Anastasia 1932 Voicu, Victor 2023
Șterbate, Vadim 1923 Voloh, A. 1940
T Voloșciuc, Ecaterina 1985
Voroneanu, Cristina 1759
Taban, Elena 1984
Talmaci, Anatol 1769 Z
Talpalaru, Val 2070 Zabulică, Violeta 2048
Tanas, Alexandr 1826 Zamșa, Simion 1992
Tatarov, Sergiu 1896 Zarbailov, Natalia 1949
Tataru, Gheorghi 1840 Zelenschi, Angela 1890
Tărîță, Anatol 1920 Zemurray, Samuel (1967)
Tărîță, Orest 1757, 1768 Zop, Anna 1930
Tăzlăuanu, Valentina 2053 Zubco, Angela 1891
Tcaciov, Igor 1960 Zubcov, Nicolai 1939
Teleucă, Victor 2045, 2084
Testemițanu, Nicolae (1947) А
Tipa, Ion 1856-57
Tofan, Tatiana 1744, 1821 Агаркова, Лилиана 1797
Tonu, Natalia 1985 Б
Trinca, Lilia 2020
Trofăilă, Natalia 1796 Бакай, Андрей 1950
Tulbu, Ion 1746 Балабан, Сергей 1798
Turea, Larisa 2000 Баранова В. В. 1914
Барбалат, Думитру 1771, 1842
Ț Басова, Ирина 1799
Țap, Iurie 1888 Беда, Оксана 1800-01
Țaranu, Ludmila 1889 Беженару, Герман 1924
Țurcan Sergiu 1920 Белоус, Виктория 1802
Ţurcan, Olesea 1841, 1871 Березюк, Ю. М. 1942
Țurcanu, Lucia 2088-89 Ботнарь, В. Ф. 1968
Буга, Марианна 1803
U Бурцева, С. А. 1942
Ureche, Eugeniu (2000) Г
Ursu, Ecaterina 1919
Usatîi, Agafia 1928 Голя, Анатолий 1770
Ustian, Aurelia 1955 Горенштейн, Лев 1823
Гропа (Мицова), Людмила 1804
V
Д
Vaculovschi, Elena 1766
Vangheli, Spiridon 2046, 2076 Драгуца, Сергей 1800

119
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2017 ≡ Magazine article annals Nr 6-2017

Е Р
Еремеева, Анастасия 1805 Раку, Жанна 1754, 1756
Ж С
Житарь, Елена 1867 Сидоренко, Владимир 2002
Журавлева, Галина 1897 Сокирка, Алесей 1810, 1824
Сосна, Б. 1867
З Сосна, Борис 1872
Златина, Наталия 1986 T
К Танас, Александр 1811
Каларь, Ольга 1806 Тарлев, Дмитрий 1872
Капша, Тудор 1875 Трочин, Ирина 1802
Кауш-Цапу, Лилия 1807 Ф
Кипер, Наталья 1897
Ковалева, Е. А. 1908 Флоря, Василий 1860
Коростелев, Джемиль 2049 Фурдуй, В. Ф. 1944
Костаки, Георге 1843 Фурдуй, Ф. И. 1944
Красковская, Валерия 1754
Кудрявцева, Е. А. 1912 Х

Л Хворостовский, Виктор 1811

Левандовский, Н. Н. 1859 Ч
Листопад, А. А. 1917 Чебану, Павел 2002
М Чебанюк, Ирина 1812
Чиреш, Вера 1740
Маковей, М. Д. 1968 Чиреш, Елена 1987
Мардарова, И. К. 1915 Чокинэ, В. К. 1944
Морозов, А. К. 1941
Ш
Н
Шептицкий, В. А. 1942
Недерица, Александр 1808
Ю
П
Юрочко, Татьяна 1950
Платонова, Вера 1809

120
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror articole sunt
fişate în "Cronica articolelor de revistă" Nr 6-2017

1. Administrarea Publică. – 2017. – Nr 2. – ISSN 1813-8489


2. Altitude. – 2017. – Mai/Iun. – ISSN 1857-4815
3. Alunelul. – 2017. – Nr 5/6. – ISSN 1857-4173
4. "a" MIC". – 2017. – Nr 5/6. – ISSN 1857-3770
5. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2017. – Nr 1. – ISSN 1857-064X
6. Contabilitate şi audit. – 2017. – Nr 6. – ISSN 1813-4408
7. Dezvoltarea turismului la începutul sec. XXI. "Turismul pentru toţi" : Conferinţa ştiinţifico-
practică internaţională, 27 septembrie 2016. – Chişinău, 2017. – [2017-891].
8. Economica. – 2017. – Nr 2. – ISSN 1810-9136
9. Învățătorul Modern. – 2017. – Nr 3. – ISSN 1857-2820
10. Jurnalul juridic național: teorie și practică. – 2017. – Nr 3. – ISSN 2345-1130
11. Legea şi viaţa. – 2017. – Nr 6. – ISSN 1810-309X
12. Limba Română. – 2017. – Nr 1. – ISSN 0235-9111
13. Moldova. – 2017. – [Nr 5/6] (Mai/Iun.). – ISSN 0132-6635
14. Monitorul Fiscal FISC.md. – 2017. – Nr 4. – ISSN 1857-3991
15. Noi. – 2017. – Nr 6. – ISSN 1857-0798
16. Philologia. – 2014. – Nr 3/4 (Mai/Aug.), Nr 5/6 (Sept./Dec.). – ISSN 1857-4300
17. Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 6. – ISSN 1857-0186
18. Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. – 2017. – Nr 2. – ISSN 1857-0224
19. Revista Naţională de Drept. – 2017. – Nr 6. – ISSN 1811-0770
20. Sănătate publică, economie și management în medicină. – 2017. – Nr 2. – ISSN 1729-8687
21. Sud–Est cultural. – 2017. – Nr 2. – ISSN 1857-0143
22. Teoria şi practica administrării publice : Materialele ale conferinţei ştiinţifico-practice cu parti-
cipare internaţională, 19 mai 2017. – Chişinău, 2017. – [2017-1005].
23. Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 6. – ISSN 1857-4505
24. Viaţa Basarabiei. – 2017. – Nr 2. – ISSN 2345-1629
25. Охотник и рыболов Молдовы. – 2017. – Nr 6. – ISSN 1857-4513

121
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2017

CRONICA ARTICOLELOR DE GAZE- NEWSPAPER ARTICLE ANNALSSE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2017
NR 6
IUNIE JUNE
(1450-1803)

0 ŞTIINŢĂ ŞI CUNOŞTINŢE. ORGANIZARE. ŞTIINŢA CALCULATOARELOR.


INFORMARE. DOCUMENTARE. BIBLIOLOGIE. INSTITUŢII. PUBLICAŢII
00 PROLEGOMENA. FUNDAMENTE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII. PROPEDEUTICĂ
008 Civilizaţie. Cultură. Progres
1450. Păsat, Dumitru. Titu Maiorescu: Spiritus rector : [academician, avocat, critic lite-
rar, eseist, estetician, filosof, pedagog, politician și scriitor român (1840-1917)] Dumitru Păsat
// Univers pedagogic pro. – 2017. – 29 iun. – P. 4-6.

1451. Popa, Iulius. Somităţile interbelice din Râşcani : [absolvenţi ai Liceului de băieţi
"Ion Creangă" din Bălţi] / Iulius Popa // Literatura şi arta. – 2017. – 29 iun. – P. 6.

070 Ziare. Presă


1452. Cu inima a rămas aici… : [in memoriam lui Constantin Tănase, ziarist, scriitor
şi om politic (1949-2014)] // Timpul. – 2017. – 23 iun. – P. 16-17. – Conţine: Dacă ar fi trăit… /
Alexandra Tănase ; "Moartea omului de omenie" la prezent / Vera Tănase-Pătraşcu ; Oare ce
ar fi scris el despre statul capturat? / Nicolae Andronic ; A luat atitudine… / Veaceslav Untilă ;
Publicistul şi intuiţia… / Iurie Colesnic ; Blestemul de a fi al lui Constantin Tănase / Ninela
Caranfil ; Am moştenit curajul / Moni Stănilă ; Cum e Facebook-ul, domnule Tănase? / Ana
Gabor ; Om al Timpului / Silvia Strătilă.

1453. Mihail, Viorel. O întîmplare cu florile recunoştinţei : [amintiri despre Ioan


Mânăscurtă, pe timpul când era jurnalist la ziarul "Tinerimea Moldovei"] / Viorel Mihail //
Săptămîna. – 2017. – 16 iun. – P. 9.
(Vezi de asemenea Nr 1456, 1633)

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
1454. Cosmescu, Alex. O etică a vulnerabilităţii : [pe marginea cărţii "A Fragile Life:
Accepting our Vulnerability" de Todd May, Chicago University Press, 2017] / Alex Cosmescu
// Contrafort. – 2017. – Mai – Iun. (Nr 5/6). – P. 11.

1455. Sîrbu, Ana. Codul secret al lui Einstein : [despre forţa 5-a a Universului] / Ana
Sîrbu // Literatura şi arta. – 2017. – 22 iun. – P. 6. – (Misterul particulei lui Dumnezeu).

122
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM. BISERICI ŞI CULTE CREŞTINE
1456. Fuştei, Nicolae. 150 de ani de la apariţia primei publicaţii bisericeşti din Basa-
rabia : ["Кишиневские Епархиальные Ведомости", organ al Eparhiei Chişinăului şi Hotinu-
lui] / Nicolae Fuştei // Curierul ortodox. – 2017. – 1 iun. – P. 6.

1457. Moşin, Octavian. Să nu ne pierdem inima de copil : [neprihănirea] / preot Octa-


vian Moşin // Literatura şi arta. – 2017. – 1 iun. – P. 3.

1458. Moşin, Octavian. Trăiri la Catedrala "Schimbarea la Faţă a Mântuitorului" din


Chişinău : [despre evenimentul de lansare a cărţii "Căutaţi şi veţi afla… Calea spre cer" de
părintele-paroh prot. Ioan Plămădeală] / preot Octavian Moşin // Literatura şi arta. – 2017. –
29 iun. – P. 3.

1459. Pădureţ, Ludmila. Atins de iubirea lui Dumnezeu : [despre Octavian Moşin, pa-
rohul Bisericii "Întâmpinarea Domnului" pe lângă Universitatea de Stat din Moldova] / Ludmila
Pădureţ // Literatura şi arta. – 2017. – 8 iun. – P. 3.

1460. Popa, Ştefan. Bolile religiei : [despre fenomenul sectar din perspectiva creştină]
/ Ştefan Popa // Curierul ortodox. – 2017. – 1 iun. – P. 7.
(Vezi de asemenea Nr 1461)

3 ŞTIINŢE SOCIALE
305 Studii de gen
1461. Carasiucenco, Georgeta. Cum vede Biserica Ortodoxă egalitatea de gen : [pe
marginea dezbaterii cu participarea preoţilor şi reprezentanţilor org. neguvernamentale, 8 iun.
2017, Chişinău] / Georgeta Carasiucenco // Timpul. – 2017. – 16 iun. – P. 8.

314/316 Societate
316 Sociologie
316.3/.4 Structură socială. Societatea ca sistem social
1462. Basarab, Marin. Spune nu "familiei tradiţionale" : [conceptul de familie la mol-
doveni] / Marin Basarab // Timpul. – 2017. – 2 iun. – P. 13.

32 POLITICĂ
323 Afaceri interne. Politică internă
1463. Ciubotaru, Adrian. Deputatul cu nr. 77 : [Constantin Codreanu, deputat în Par-
lamentul României din partea Rep. Moldova] / Adrian Ciubotaru // Jurnal de Chişinău. – 2017.
– 9 iun. – P. 6.

323(100-87) Politica internă a ţărilor de peste hotare


(Vezi Nr 1476, 1483)

123
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2017

323(478) Politica internă a Republicii Moldova


1464. Bahnaru, Vasile. Elogiu perfidiei : [aspecte soc.-pol.] / Vasile Bahnaru // Litera-
tura şi arta. – 2017. – 15 iun. – P. 7.

1465. Carp, Lilian. "Sunt toate elementele pentru instalarea unui stat poliţienesc" : [in-
terviu cu L. Carp, deputat în Parlament din partea Partidului Liberal din Moldova] / pentru
conformitate: Anatolie Eşanu // Ziarul de gardă. – 2017. – 1 iun. – P. 10-11.

1466. Cazacu, Alexandru. "Poate a venit timpul să formăm un partid al migranţilor?" :


Interviu cu A. Cazacu, fondator al Asociaţiei moldo-italiene "Dor" din Parma, fondator al cen-
trului de Limbă şi Civilizaţie Elenă din Comrat / interviu de Svetlana Corobceanu // Jurnal de
Chişinău. – 2017. – 30 iun. – P. 5.

1467. Ciobanu, Marina. Experienţa internaţională: Sistemul electoral – de la "încrede-


re" la "corupţie" : [pe marginea lucrărilor conf. intern. "Opţiuni şi raţiuni în reformarea sistemu-
lui electoral din Rep. Moldova. Experienţe internaţionale comparate", 23 mai 2017, Chişinău] /
Marina Ciobanu // Ziarul de gardă. – 2017. – 1 iun. – P. 15.

1468. Ciobanu, Mircea V. 600 de secunde de sinceritate : [despre iniţiativa Partidului


Democrat din Moldova privind securizarea spaţiului informaţional] / Mircea V. Ciobanu //
Jurnal de Chişinău. – 2017. – 16 iun. – P. 7. – (A-politice).

1469. Ciobanu, Mircea V. Eternele anticipate / Mircea V. Ciobanu // Jurnal de Chişi-


nău. – 2017. – 9 iun. – P. 7. – (A-politice).

1470. Ciobanu, Mircea V. Sfârşitul integrării europene / Mircea V. Ciobanu // Jurnal


de Chişinău. – 2017. – 23 iun. – P. 7. – (A-politice).

1471. Ciobanu, Mircea V. Statul-Palmă-Barbă-Cot / Mircea V. Ciobanu // Jurnal de


Chişinău. – 2017. – 2 iun. – P. 7. – (A-politice).

1472. Ciubotaru, Adrian. Brexitul moldovenesc. Triumful suveranităţii / Adrian Ciubo-


taru // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 23 iun. – P. 6. – (Recurs la metodă).

1473. Ciubotaru, Adrian. Deşertul sarmaţilor : [aspecte soc.-pol.] / Adrian Ciubotaru //


Jurnal de Chişinău. – 2017. – 2 iun. – P. 6. – (Recurs la metodă).

1474. Dulgheru, Valeriu. Quo vadis, Basarabia? : [aspecte soc.-pol.] / Valeriu Dulghe-
ru // Literatura şi arta. – 2017. – 22 iun. – P. 3.

1475. Lucinschi, Petru. Petru Lucinschi despre numele său în raportul Kroll şi legătu-
ra cu Ilan Şor : [aspecte soc.-pol. : interviu cu cel de-al 2-lea preşedinte al Rep. Moldova în a.
1997-2001] / consemnare: Dorin Galben // Timpul. – 2017. – 30 iun. – P. 8-9.

1476. Mândâcanu, Virgil. Dreptul la Reîntregirea Ţării : [despre Unirea Rep. Moldova
cu România] / Virgil Mândâcanu // Literatura şi arta. – 2017. – 22 iun. – P. 2.

124
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1477. Mândâcanu, Virgil. Grebla din casa ficţiunii : [aspecte soc.-pol.] / Virgil
Mândâcanu // Literatura şi arta. – 2017. – 15 iun. – P. 2.

1478. Nicu, Dan. Boleşniţa roşie, slabă dar persistentă : [context soc.-pol.] / Dan Nicu
// Timpul. – 2017. – 30 iun. – P. 13.

1479. Oleinic, Alexandru. Alexandru Oleinic: "Elitele societăţii moldoveneşti şi rolul lor
în dezvoltarea Republicii Moldova" : [aspecte soc.-pol.] // Săptămîna. – 2017. – 30 iun. – P. 4.

1480. Osmochescu, Nicolae. Să recucerim redutele pierdute! : [despre situaţia soc.-


pol. : interviu cu N. Osmochescu, prof., dr. în drept. la Dep. Drept Internaţional şi European,
Universitatea de Stat din Moldova] / interlocutor: Mihai Morăraş // Literatura şi arta. – 2017. –
1 iun. – P. 3.

1481. Păsat, Dumitru. Statul de nimic : [despre votul uninominal-mixt : context soc.-
pol.] / Păsat Dumitru // Literatura şi arta. – 2017. – 22 iun. – P. 2.

1482. Stănilă, Moni. Mersul pe gheaţă : [aspecte soc.-pol.] / Moni Stănilă // Timpul. –
2017. – 2 iun. – P. 14.

1483. SUA recunosc dreptul reunificării Moldovei cu România! : [rezoluţia nr. 148
din 28 iun. 1991 a Senatului SUA] // Literatura şi arta. – 2017. – 1 iun. – P. 2.

1484. Timuş, Asea M. "Personalităţi de viţă moldavă" – 125 destine : [pe marginea
cărţii cu acelaşi tit. de Gheorghe Baciu] / Asea M. Timuş // Moldova suverană. – 2017. – 21
iun.

1485. Мухаметшин, Фарит. Фарит Мухаметшин: "Малейший отход от традиций


межэтнического мира и взаимопонимания между людьми чреват для Молдавии не-
предсказуемыми последствиями" : [К итогам конф. "Идентичность и инклюзивное обще-
ство в Молдове: текущее положение дел и общее видение, 29 мая 2017, Кишинэу : ст.
Чрезв. и Пономоч. Посла Рос. Федерации в Респ. Молдова] // Молдавские ведомости. –
2017. – 16 июня. – Р. 3, 10.

1486. Павлов, Николай. Владимир Воронин: "Исправлять надо не избиратель-


ную систему, а то, что мешает демократии" : [по материалам беседы с пред. Партии
Коммунистов Респ. Молдова в передаче "Пятница с Анатолием Голя" на телеканале
RTR Moldova] / Николай Павлов // Молдавские ведомости. – 2017. – 2 июня. – Р. 3.

1487. Собор, Евгений. Выборы-2018: "Третий путь" как альтернатива "дикому


капитализму" : [о соц.-экон. модели] / Евгений Собор // Молдавские ведомости. – 2017.
– 30 июня. – Р. 3.

125
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2017

1488. Собор, Евгений. Выборы-2018: нужен Геракл, чтобы очистить Авгиевы ко-
нюшни : [обществ.-полит. аспекты] / Евгений Собор // Молдавские ведомости. – 2017. –
16 июня. – Р. 10.

1489. Чобану, Мария. "Парламент. Национальный позор" : Интервью с М. Чоба-


ну, депутатом Либерально-Демократической партии Молдовы / беседу вел Виктор
Мошняг // Ziarul de gardă. – 2017. – 9 июня. – P. 8. – Рус. версия.
(Vezi de asemenea Nr 1546, 1553)

324 Alegeri. Plebiscit. Referendum. Campanie electorală. Corupţie electorală. Vicierea alegerilor.
Rezultatele alegerilor
1490. Dabija, Nicolae. Despre Votul Uninominal / Nicolae Dabija // Literatura şi arta. –
2017. – 22 iun. – P. 1.

1491. Negură, Petru. Schimbarea sistemului electoral ca investiţie politică pe cheltuia-


la alegătorilor : [reforma sistemului electoral în context soc.-pol.] / Petru Negură // Ziarul de
gardă. – 2017. – 1 iun. – P. 8.

1492. Булат, Ольга. Почему избирательная реформа может стоить Молдове


денег ЕС : [о проекте переходе на одномандатную систему] / Ольга Булат // Ziarul de
gardă. – 2017. – 9 июня. – P. 3. – Рус. версия.

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Activitate internațională.


Politică externă
1493. Ciurcă, Aliona. "Politicienii trebuie să înţeleagă că regula majorităţii nu înseam-
nă că poţi face orice vrei tu" : [pe marginea vizitei la Chişinău a secretarului gen. al Consiliului
Europei Thorbjorn Jagland, 30-31 mai 2017] / Aliona Ciurcă // Ziarul de gardă. – 2017. – 1
iun. – P. 3.

1494. Ioniţă, Daniel. Asistenţa României este destinată tuturor cetăţenilor R. Moldova,
indiferent de etnie, de limba pe care o vorbesc, de locul în care trăiesc şi de Dumnezeul în
care cred : Interviu cu Excelenţa Sa D. Ioniţă, Ambasadorul României în Rep. Moldova /
consemnare: Alina Radu, Liliana Botnariuc // Ziarul de gardă. – 2017. – 15 iun. – P. 10-11.

1495. Untilă, Veaceslav. Viitorul NATO şi Republica Moldova : [despre redimensiona-


rea activităţii Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord] / Veaceslav Untilă // Timpul. – 2017.
– 9 iun. – P. 10.

1496. Мухаметшин, Фарит. Фарит Мухаметшин: Евразийский экономический со-


юз, взгляд в будущее : [интервью Чрезв. и Полномоч. посла Рос. Федерации в Молдове
агентству "Sputnik"] // Молдавские ведомости. – 2017. – 9 июня. – Р. 3-4.

1497. Осталеп, Валерий. Валерий Осталеп: "НАТО профинансировало состав-


ление списка молдавских политиков с пророссийской ориентацией" : [интервью с дир.

126
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Института дипломатических исследований и проблем безопасности] / записали: Марина


Тимотин, Николай Менюк // Молдавские ведомости. – 2017. – 2 июня. – Р. 2.

327(100-87) Politica externă a ţărilor de peste hotare


1498. Ioniţă, Daniel. "Este în interesul României ca Republica Moldova să se înscrie
pe un curs european ireversibil" : [interviu cu Excelenţa Sa Daniel Ioniţă, ambasadorul Ro-
mâniei la Chişinău] / consemnare: Dorin Galben // Timpul. – 2017. – 23 iun. – P. 8-9.

1499. Leahu, Ion. "Moscova caută calea spre o provocare" : Interviu cu colonelul I.
Leahu, fost membru al delegaţiei moldovene în Comisia Unificată de Control / interviu de Ilie
Gulca // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 9 iun. – P. 7.

1500. Michalski, Artur. "Relaţiile moldo-ucrainene au o mare importanţă şi trebuie


adâncite" : Interviu cu ambasadorul Rep. Poloneze la Chişinău, Excelenţa Sa A. Michalski /
interviu de Ilie Gulca ; trad. din pol. de Valentin Constantinov // Jurnal de Chişinău. – 2017. –
23 iun. – P. 7.

1501. Munteanu, Răzvan. România: zece ani în Uniunea Europeană. Lecţii pentru
Chişinău / Răzvan Munteanu // Timpul. – 2017. – 30 iun. – P. 13.
(Vezi de asemenea Nr 1504)

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


1502. Менюк, Николай. Как Петр Комендант привез в Молдавию парфюмерную
отрасль и королеву белых вин : [о б. министре иностр. дел МССР, депутат в Верх. Со-
вет МССР, посол от СССР в Руанде] / Николай Менюк // Молдавские ведомости. – 2017.
– 16 июня. – Р. 9.

1503. Менюк, Николай. Петр Комендант: "Дипломаты должны заботиться, чтобы


у страны стало как можно больше друзей и как можно меньше врагов" : [по материалам
беседы с б. перв. министром иностр. дел МССР] / Николай Менюк // Молдавские ведо-
мости. – 2017. – 30 июня. – Р. 3.

1504. Ткач, Сергей. Маленькая дипломатическая война Кишинева и Москвы с


большими последствиями : [о последствиях депортации рос. дипломатов] / Сергей Ткач
// Молдавские ведомости. – 2017. – 9 июня. – Р. 2, 11.
(Vezi de asemenea Nr 1495, 1499-1500, 1546)

329 Partide şi mişcări politice


329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova
1505. Voronin, Vladimir. PCRM este gata de orice. Este oare pregătit alegătorul? :
[interviu acordat portalului "Tribuna" de către V. Voronin, preşedintele Partidului Comuniştilor
din Rep. Moldova] / interlocutor: Andriana Cheptine // Comunistul. – 2017. – 9 iun. – P. 4-5 ;
Коммунист. – 2017. – 9 июня. – Р. 4-5.

127
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2017

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
1506. Budza, Oleg. Sindicatele au trăit cu toate preocupările şi aspiraţiile ţării şi au
păstrat echilibrul în societate : [din discursul preşedintelui Confederaţiei Naţionale a Sindica-
telor din Moldova, rostit la Congresul al III-lea al sindicatelor, 7 iun. 2017, Chişinău] / Oleg
Budza // Vocea poporului. – 2017. – 9 iun. – P. 4-5. – Idem în lb. rusă.

1507. Canţîr, Vlad. "Cel mai important este să fie găsit elementul de fortificare a sindi-
calismului" : [discursul preşedintelui Federaţiei Sindicatelor Angajaţilor din Serviciile Publice
din Moldova "Sindasp", rostit la Congresul al III-lea al sindicatelor, 7 iun. 2017, Chişinău] /
Vlad Canţîr // Vocea poporului. – 2017. – 9 iun. – P. 8. – Idem în lb. rusă.

1508. Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova. Declaraţia Congresului III


al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova cu privire la situaţia social-economică
din ţară : [din 7 iun. 2017] // Vocea poporului. – 2017. – 9 iun. – P. 3. – Idem în lb. rusă.

1509. Ivanov, Dumitru. "Atât timp cât va exista un salariu derizoriu, riscăm să nu
avem profesori" : [discursul preşedintelui Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei, rostit la
Congresul al III-lea al sindicatelor, 7 iun. 2017, Chişinău] / Dumitru Ivanov // Vocea poporului.
– 2017. – 9 iun. – P. 6. – Idem în lb. rusă.

1510. Laşcu, Mihail. "Sindicatele trebuie să oprească exodul forţei de muncă tinere" :
[discursul preşedintelui Federaţiei "Sindlex", rostit la Congresul al III-lea al sindicatelor, 7 iun.
2017, Chişinău] / Mihail Laşcu // Vocea poporului. – 2017. – 9 iun. – P. 7. – Idem în lb. rusă.

1511. Lutenco, Vinidict. "Sindicatele ar trebui să revină la tribuna din PMAN" : [dis-
cursul preşedintelui Uniunii teritoriale Ştefan Vodă a Federaţiei "Agroindsind", rostit la Con-
gresul al III-lea al sindicatelor, 7 iun. 2017, Chişinău] / Vinidict Lutenco // Vocea poporului. –
2017. – 9 iun. – P. 8. – Idem în lb. rusă.

1512. Marian, Tatiana. "Poziţia noastră este să extindem participarea activă a tinerilor
în mişcarea sindicală" : [discursul preşedintei Comisiei de Tineret a Confederaţiei Naţionale a
Sindicatelor din Moldova, rostit la Congresul al III-lea al sindicatelor, 7 iun. 2017, Chişinău] /
Tatiana Marian // Vocea poporului. – 2017. – 9 iun. – P. 9. – Idem în lb. rusă.

1513. Moldovanu, Ion. Sindicatele şi-au stabilit priorităţile pentru următorii cinci ani :
[pe marginea lucrărilor Congresului al III-lea al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din
Moldova, 7 iun. 2017, Chişinău] / Ion Moldovanu // Vocea poporului. – 2017. – 9 iun. – P. 1-2.
– Idem în lb. rusă.

1514. Moroz, Valentin. "La noi, agronomi lucrează în funcţii de bibliotecari" : [discursul
preşedintelui Consiliului ramural Donduşeni al Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură,
rostit la Congresul al III-lea al sindicatelor, 7 iun. 2017, Chişinău] / Valentin Moroz // Vocea
poporului. – 2017. – 9 iun. – P. 7. – Idem în lb. rusă.

128
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1515. Rotaru, Liuba. "În pofida eforturilor, femeile continuă să fie discriminate pe piaţa
muncii" : [discursul preşedintei Consiliului de Femei al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor
din Moldova, rostit la Congresul al III-lea al sindicatelor, 7 iun. 2017, Chişinău] / // Vocea
poporului. – 2017. – 9 iun. – P. 8. – Idem în lb. rusă.

1516. Sârbu, Maria. Neconcordanţe, contradicţii şi chiar aberaţii în noul sistem de re-
munerare a cadrelor didactice : [constatări şi concluzii ale adunărilor sindicale din inst. de
învăţământ şi a Plenarei Consiliului mun. Chişinău al Sindicatului Federaţiei Sindicale a Edu-
caţiei şi Ştiinţei] / Maria Sârbu // Făclia. – 2017. – 9 iun. – P. 3.

1517. Selina, Ana. "În perioada dintre congrese, s-a schimbat ponderea sindicatelor" :
[discursul preşedintelui Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din sfera Deservirii Sociale şi
Producerii de Mărfuri "Sindindcomservice", rostit la Congresul al III-lea al sindicatelor, 7 iun.
2017, Chişinău] / Ana Selina // Vocea poporului. – 2017. – 9 iun. – P. 6. – Idem în lb. rusă.

1518. Strategia Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova pentru anii


2017-2022 : [pe marginea prevederilor doc.] / cor. gaz. // Vocea poporului. – 2017. – 9 iun. –
P. 3. – Contin. Începutul: 19 mai. – Idem în lb. rusă.

1519. Talmaci, Victor. "Nu este clar încotro se îndreaptă parteneriatul social" : [dis-
cursul preşedintelui Federaţiei Sindicatelor din Construcţii şi Industria Materialelor de Con-
strucţii "Sindicons", rostit la Congresul al III-lea al sindicatelor, 7 iun. 2017, Chişinău] / Victor
Talmaci // Vocea poporului. – 2017. – 9 iun. – P. 8. – Idem în lb. rusă.

1520. Vornikova, Natalia. "Cea mai mare lacună în activitatea Guvernului este frica
de a ieşi în faţa oamenilor" : [discursul preşedintei Consiliului teritorial al Federaţiei Sindicale
a Educaţiei şi Ştiinţei din UTA Găgăuzia, rostit la Congresul al III-lea al sindicatelor, 7 iun.
2017, Chişinău] / Natalia Vornikova // Vocea poporului. – 2017. – 9 iun. – P. 9. – Idem în lb.
rusă.

1521. Zubcu, Igor. "În capul mesei trebuie să fie tratarea cu respect a celor pe care îi
reprezentăm" : [discursul preşedintelui Federaţiei Sindicale "Sănătatea", rostit la Congresul al
III-lea al sindicatelor, 7 iun. 2017, Chişinău] / Igor Zubcu // Vocea poporului. – 2017. – 9 iun. –
P. 7. – Idem în lb. rusă.

332 Economie regională. Economie teritorială. Economia fondului funciar. Economia fondului de
locuințe (fondului imobiliar)
1522. Глазова, Татьяна. Упрощенная процедура : [по материалам беседы с дир.
Государственного предприятия "Cadastru" Анжелой Матков] // Татьяна Глазова // Эко-
номическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 2 июня. – Р. 10.

336 Finanţe
1523. Ионицэ, Вячеслав. Вячеслав Ионицэ о талонах на питание: "Основную
прибыль получит оператор, который не будет иметь никаких обязательств" : [о проекте
закона о талонах на питание: интервью с экспертом Института развития и социальных

129
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2017

инициатив IDIS "Viitorul" В. Ионицэ] / записала Марина Тимотин // Молдавские ведомо-


сти. – 2017. – 2 июня. – Р. 9.

1524. Коваленко, Ирина. НКФР не хватает поддержки : [по материалам беседы с


вице-пред. административного совета Национальной комиссии по финансовому рынку
Юрием Филип] / Ирина Коваленко // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. –
16 июня. – Р. 14.

1525. Такий, Александр. Вопросы для Нацбанка : [о кредит.-денеж. политике в


2016 г.] / Александр Такий // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 16 июня.
– Р. 4.

1526. Такий, Александр. Дилемма Нацбанка : [о сдерживании укрепления курса


лея] / Александр Такий // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 9 июня. – Р.
4.

1527. Такий, Александр. Причины роста курса лея / Александр Такий // Эконо-
мическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 2 июня. – Р. 4.

1528. Хворостовский, Виктор. Fincombank: миссия – выполнима! : [интервью


агентству "Инфотаг" пред. правления банка В. Хворостовского] / интервью вел Алек-
сандр Танас // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 16 июня. – Р. 12.

1529. Шикирлийская, Татьяна. А про статус Гагаузии забыли : [о реорганизации


Государственной налоговой службы : по материалам беседы с перв. зам. башкана
Гагаузии Вадимом Чебан] / Татьяна Шикирлийская // Экономическое обозрение "Логос-
пресс". – 2017. – 16 июня. – Р. 5.

1530. Шикирлийская, Татьяна. ГНС обрела статус : [о "Положении об организа-


ции и функционировании Государственной налоговой службы"] / Татьяна Шикирлийская
// Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 16 июня. – Р. 5.

1531. Шикирлийская, Татьяна. ГНС увидела "здоровый рост" : [о поступлениях


по подоход. налогу в 2016 г.] / Татьяна Шикирлийская // Экономическое обозрение "Ло-
гос-пресс". – 2017. – 2 июня. – Р. 6.

1532. Шикирлийская, Татьяна. Особенности налога "два в одном" : [по мате-


риалам беседы с нач. Управления местных налогов и сборов, мун. Кишинэу Георгием
Гаснаш] / Татьяна Шикирлийская // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 9
июня. – Р. 6.
(Vezi de asemenea Nr 1603)

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova

130
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1533. Banca Mondială prognozează o creştere de 4,0 la sută a economiei moldo-


veneşti : [pe marginea rap. "Global Economic Prospects. A Fragile Recovery"] // Săptămîna.
– 2017. – 9 iun. – P. 6.

1534. Butmalai, Ion. R. Moldova trebuie transformată într-o "zonă economică liberă" :
[nivelul de dezvoltare şi competitivitatea raioanelor ţării] / Ion Butmalai // Ziarul de gardă. –
2017. – 15 iun. – P. 8.

1535. Lupuşor, Adrian. "Guvernările de la Chişinău au învăţat foarte bine să mimeze


procesul de reforme" : Interviu cu A. Lupuşor, dir. executiv "Expert-Grup" / pentru conformita-
te: Maria Şveţ // Ziarul de gardă. – 2017. – 29 iun. – P. 8-9.

1536. Калак, Дмитрий. Район Унгень: Ворота на Запад : [об экономике района] /
Дмитрий Калак // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 16 июня. – Р. 6-7.

1537. Коваленко, Ирина. Долги растут быстрее ВВП : [по материалам беседы с
дир. Центра стратегических исследований и реформ Галиной Шеларь] / Ирина Кова-
ленко // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 23 июня. – Р. 13.
(Vezi de asemenea Nr 1508)

338.48 Turism
1538. Miron, Viorel. Turismul în ariile naturale protejate din Ştefan Vodă / Viorel Miron
// Natura. – 2017. – Iun. (Nr 6). – P. 4.

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.9 Economia internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie globală
1539. Dodon, Igor. Igor Dodon a rostit un discurs în cadrul Forumului Economic Inter-
naţional de la Sankt Petersburg : [1-3 iun. 2017] / Igor Dodon // Moldova suverană. – 2017. –
6 iun.

1540. Валовая, Татьяна. Молдова – ЕАЭС: все только начинается : [интервью с


сопред. совместной раб. группы, чл. Коллегии экономической комиссии по основным
направлениям интеграции и макроэкономике Евразийской Экономической Комиссии Т.
Валовой] / записал Игорь Фомин // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. –
16 июня. – Р. 8.

1541. Фомин, Игорь. Молдова – Беларусь: от СП к СП : [по поводу визита пре-


мьер-министра Респ. Молдова Павла Филип в Минск, 6-7 июня 2017] / Игорь Фомин //
Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 9 июня. – Р. 8.
(Vezi de asemenea Nr 1496)

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
341 Drept internaţional

131
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2017

1542. Şupac, Ina. Concluzie arbitrară : [despre concluziile experţilor Comisiei de la


Veneţia după examinarea proiectelor de legi privind modificarea sistemelor electorale din
Georgia şi Moldova : interviu cu I. Şupac, preşedintele fracţiunii Partidului Comuniştilor în
Parlamentul Rep. Moldova] / consemnare: cor. gaz. // Comunistul. – 2017. – 23 iun. – P. 7 ;
Коммунист. – 2017. – 23 июня. – Р. 7.
(Vezi de asemenea Nr 1480)

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


1543. Fiecare al treilea moldovean nu îşi cunoaşte drepturile sau obligaţiile de
cetăţean : [pe marginea studiului "Conştiinţa civică în Ucraina, Republica Moldova şi Bela-
rus"] // Dreptul. – 2017. – 23 iun. – P. 5.

1544. Forumul de discuţie al ombudsmanului cu copiii din Moldova, la cea de-a


doua ediţie : [cu genericul "Participarea copiilor şi adolescenţilor în procesul de raportare şi
monitorizare a Convenţiei ONU pentru drepturile copiilor – provocări şi implicarea autorităţilor
publice", iun. 2017, Chişinău] // Dreptul. – 2017. – 30 iun. – P. 5.

1545. Participarea avocatului poporului pentru protecţia drepturilor copilului la


conferinţa internaţională a membrilor Reţelei Europene a Ombudsmanilor pentru Copii
: [despre participarea Maiei Bănărescu la reuniunea cu tema "Educaţia sexuală pentru copii",
mai 2017, Sofia, Bulgaria] / cor. gaz. // Dreptul. – 2017. – 2 iun. – P. 5.

1546. Tănase, Alexandru. "Am ajuns, după 20 de ani, într-un stat democratic fără
democraţie funcţională" : [despre justiţia şi politica Rep. Moldova : interviu cu A. Tănase,
avocat, ex-preşedinte al Curţii Constituţionale / consemnare: Victor Moşneag, Liliana Botnari-
uc // Ziarul de gardă. – 2017. – 22 iun. – P. 10-11 ; Idem în lb. rusă. – 23 июня. – P. 8.

343 Drept penal. Infracțiuni penale


1547. Мокану, Серджиу. Серджиу Мокану: "Общество не поддерживает борьбу с
коррупцией, потому что Плахотнюк хочет связать ее со своей персоной" : [работе анти-
коррупционной прокуратуры и НЦБК : интервью с лидером Движения "Антимафия"] /
записала Марина Тимотин // Молдавские ведомости. – 2017. – 9 июня. – Р. 2.

347 Drept civil


347.6 Dreptul familiei. Dreptul ereditar (succesoral). Moştenitori. Succesori
1548. Мидриган, Павел. Павел Мидриган: "Министры делили все до последней
ложки" : [о правах на наследство : интервью с адвокатом] / подготовил Николай Менюк
// Молдавские ведомости. – 2017. – 2 июня. – Р. 10.

347.9 Procedură legală. Personal judiciar şi organizare judiciară


1549. Jgenti, Mamuka. Independenţa judecătorului în contextul luptei contra corupţiei
: [art. expertului cheie în Jurisprudenţă în cadrul Convenţiei Europene pentru Apărarea Drep-
turilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale] / Mamuka Jgenti // Timpul. – 2017. – 30 iun. – P.
22.

132
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

349 Ramuri speciale ale dreptului. Alte probleme de drept


349.2 Dreptul muncii
1550. Sindicatele resping proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea
Codului muncii, aprobat de Guvern : [avizul Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din
Moldova] // Vocea poporului. – 2017. – 30 iun. – P. 2-3. – Idem în lb. rusă. – Va urma.

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. CONDUCERE ADMINISTRATIVĂ. ARMATĂ. ARTĂ MILITARĂ


351 Activităţi specifice administraţiei publice
1551. Jizdan, Alexandru. Ce înseamnă stat poliţienesc? : Interviu cu A. Jizdan, minis-
trul Afacerilor Interne / pentru conformitate: Victor Moşneag // Ziarul de gardă. – 2017. – 8
iun. – P. 10-11.

1552. Жиздан, Александр. "Что мы должны сделать? Заняться самобичевани-


ем?" : Интервью с министром внутренних дел А. Жизданом / беседу вел Виктор Мошняг
// Ziarul de gardă. – 2017. – 16 июня. – P. 8.

352/354 Nivele ale administraţiei. Administraţie locală, regională, centrală


1553. Cosoi, Andrei. "Implicarea politică este egală cu integrarea" : [interviu cu A.
Cosoi, avocat, candidat pentru funcţia de consilier local al Primăriei din Padova, Italia, origi-
nar din oraşul Călăraşi, Rep. Moldova] / interviu de Svetlana Corobceanu // Jurnal de Chişi-
nău. – 2017. – 2 iun. – P. 5.

1554. Costaş, Nadejda. "Sunt un primar cu mâinile legate" : Interviu cu N. Costaş,


primarul satului Topala, raionul Cimişlia / pentru conformitate: Aneta Grosu // Ziarul de gardă.
– 2017. – 22 iun. – P. 16 ; Idem în lb. rusă. – 30 июня. – P. 8.

1555. Frunză, Ilie. Cobâlea, satul cu nepreţuite vestigii istorice : [pe marginea discuţiei
cu Angela Ababei, primarul satului din raionul Şoldăneşti] / Ilie Frunză // Gazeta satelor. –
2017. – 30 iun.

1556. Frunză, Ilie. Slobozia Mare, vatra pe care ţi-i dragă să trăieşti : [pe marginea
discuţiei cu Valentina Carastan, primarul satului din raionul Cahul] / Ilie Frunză // Gazeta
satelor. – 2017. – 16 iun.

1557. Moroşanu, Andrei. Femeia care sălăşluieşte într-un cântec de pasăre : [Tatiana
Badan, primarul satului Selemet, raionul Cimişlia] / Andrei Moroşanu // Literatura şi arta. –
2017. – 29 iun. – P. 6.

1558. Stăncuţă, Eleonora. Cruzeşti, una dintre vetrele ostaşilor lui Ştefan cel Mare :
[despre contribuţiile primarului Violeta Crudu] / Eleonora Stăncuţă // Gazeta satelor. – 2017. –
23 iun.

133
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2017

1559. Ştefăniţă, Ion. Planul PD pentru Chişinău, în opinia consilierului municipal Ion
Ştefăniţă : [interviu cu I. Ştefăniţă, consilier independent în Consiliul Municipal Chişinău] /
consemnare: Pavel Păduraru // Timpul. – 2017. – 16 iun. – P. 10-11.

1560. Untilă, Veaceslav. Reformele – motorul care mişcă înainte Republica Moldova :
[aspecte ale activităţii Curţii de Conturi] / Veaceslav Untilă // Timpul. – 2017. – 23 iun. – P. 10.

1561. Коваленко, Ирина. Дом публичных услуг : [о создании Агентства публич-


ных услуг] / Ирина Коваленко // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 9
июня. – Р. 12.

355/359 Armată. Arta militară. Ştiinţă militară. Apărare. Forţe armate


1562. Cazacu, Lilia. O scrisoare de la Ţiganca… : [despre bătălia Armatei Române,
22 iun. – 16 iul. 1941] / Lilia Cazacu // Natura. – 2017. – Iun. (Nr 6). – P. 7.

1563. Colesnic, Iurie. O cursă pe viaţă şi pe moarte : [pe marginea vol. "Jurnal de
război. Misiune în România. Noiembrie 1916 – aprilie 1918" de Marcel Fontaine, apărut la
Bucureşti, ed. "Humanitas", 2016] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2017. – 9 iun. – P. 19.

1564. Secrieru, Stanislav. "R. Moldova, ţinta racolării luptătorilor pentru Donbas" : In-
terviu cu S. Secrieru, expert independent, Bruxelles / interviu de Ilie Gulca // Jurnal de Chişi-
nău. – 2017. – 30 iun. – P. 6-7.

37 EDUCAŢIE
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
1565. Eni, Dumitru. Mai multă seriozitate şi respect : [despre problema majorării sala-
riilor cadrelor didactice şi personalului auxiliar] / Dumitru Ene // Făclia. – 2017. – 16 iun. – P.
6.
1566. Experienţe de succes bazate pe angajarea comunităţii în susţinerea educa-
ţiei : [despre implementarea proiectului "E Durabil! Angajarea comunităţii în susţinerea edu-
caţiei", susţinut financiar de către Fundaţia Soros] // Făclia. – 2017. – 2 iun. – P. 7.
1567. Găluşcă, Ion. Pedagogul şi învăţătorul : [context logistic] / Ion Găluşcă // Făclia.
– 2017. – 16 iun. – P. 2.
1568. Pastuh-Cubolteanu, Vitalie. Ne uimim! : [îmbinarea ped. a perspectivei indivi-
duale cu perspectiva socială] / Vitalie Pastuh-Cubolteanu // Făclia. – 2017. – 9 iun. – P. 3.
37.09 Organizarea instruirii
37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară
1569. Găluşcă, Ion. Pedagogul şi învăţătorul : [eseu] / Ion Găluşcă // Făclia. – 2017. –
9 iun. – P. 2.

134
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1570. Moroşanu, Andrei. Tăcerile se mistuie în nopţile albe : [despre Larisa Sofronie-
Guţu, prof. la Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri", mun. Bălţi] / Andrei Moroşanu // Literatura şi
arta. – 2017. – 8 iun. – P. 6.

1571. Moşin, Octavian. Binecuvântare la bacalaureat / preot Octavian Moşin // Litera-


tura şi arta. – 2017. – 8 iun. – P. 3.
1572. Scutelniciuc, Ion. Profesoara cu lira în suflet : [despre Larisa Sofronie-Guţu,
prof. la Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri", mun. Bălţi] / Ion Scutelniciuc // Literatura şi arta. –
2017. – 8 iun. – P. 6.

1573. Tonu, Tamara. "În lumea asta cei mai mulţi copii, învăţătoru-i are…" : [despre
Eudochia Calmâc, învăţătoare la Liceul Teoretic "Aurel David", satul Bardar, raionul Ialoveni] /
Tamara Tonu // Făclia. – 2017. – 9 iun. – P. 1.

373 Genuri de şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


1574. Gagim, Ion. Dizgrația esenţelor : [ecou la art. "Quo vadis, Filosofia formativă" de
Dumitru Păsat, publ. în "Făclia", 26 mai 2017] / Ion Gagim // Făclia. – 2017. – 30 iun. – P. 2.

1575. Iachim, Ion. Interesaţi de metode eficiente : [din experienţa Gimnaziului "Mihai
Eminescu", Teleneşti] / Ion Iachim // Univers pedagogic pro. –2017. – 1 iun. – P. 3.

1576. Juc, Nina. Cercetarea pedagogică în şcoală sub aspect teoretico-practic / Nina
Juc // Univers pedagogic pro. – 2017. – 15, 22 iun. – P. 6.

1577. Micinschi, Avram. Educaţia a fost şi rămâne prioritatea zilei pentru raionul Ca-
hul şi întreaga RM : [interviu cu A. Micinschi, şeful Direcţiei Generale Învăţământ Cahul] /
pagini realizate de R. Vulturescu // Făclia. – 2017. – 2 iun. – P. 4.

1578. Mihalachi, Ion. Ion Mihalachi: Mă bucur să constat că elevii noştri sunt setoşi de
noi cunoştinţe : [interviu cu I. Mihalachi, dir. gimnaziului Păpăuţi, raionul Rezina] / a intervie-
vat Vlad Ciobanu // Univers pedagogic pro. –2017. – 1 iun. – P. 3.

1579. Molodilo, Vasile. Prin muncă nobilă şi dedicată, pedagogii sfinţesc instituţiile
şcolare : [interviu cu şeful Direcţiei Învăţământ, raionul Căuşeni] / pagini realizate de R. Vultu-
rescu // Făclia. – 2017. – 9 iun. – P. 6.

1580. Moroşanu, Andrei. Zâmbetele adâncului de cer : [pe marginea discuţiei cu Ina
Bujor, dir. Grădiniţei-Creşă "Lăstăraş" din satul Porumbeni, raionul Criuleni] / Andrei Moroşa-
nu // Literatura şi arta. – 2017. – 1 iun. – P. 1.

1581. Negrei, Viorica. Final de an şcolar: preocupări la zi pentru învăţământul munici-


pal : [interviu cu V. Negrei, şef adjunct cu suplinirea funcţiei de şef al Direcţiei Generale Edu-
caţie, Tineret şi Sport a Consiliului Municipal Chişinău] / resp. de pagină: Tatiana Botnaru //
Făclia. – 2017. – 2 iun. – P. 3.

135
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2017

1582. Păsat, Dumitru. Quo vadis, Filosofia formativă? / Dumitru Păsat // Literatura şi
arta. – 2017. – 15 iun. – P. 4 ; Univers pedagogic pro. – 2017. – 8 iun. – P. 3. – (Reforme ale
educaţiei).

1583. Pîslaru, Natalia. Cei mai competitivi din raion : [30 de ani de la fondarea Institu-
ţiei Publice Liceul Teoretic "Hyperion" din satul Gura Galbenei, raionul Cimişlia] / Natalia
Pîslaru // Univers pedagogic pro. –2017. – 1 iun. – P. 4.

1584. Pîslaru, Natalia. Prin ani, cu demnitate şi succes! : [35 de ani de activitate a In-
stituţiei Publice Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu", mun. Chişinău] / Natalia Pîslaru // Univers
pedagogic pro. –2017. – 15 iun. – P. 3.

1585. Pleşca, Liuba. Liuba Pleşca: Copiii de azi sunt viitorul ţării. Deci, să investim în
ei : [interviu cu dir. Instituţiei Publice Liceul Teoretic "Meşterul Manole" din satul Sălcuţa,
raionul Căuşeni] / a intervievat Elvita Ţâgănaş-Pântea // Univers pedagogic pro. –2017. – 8
iun. – P. 3.

1586. Şveţ, Maria. Bacalaureat 2017: o nouă sesiune, reguli vechi : [aspecte organiza-
ţionale şi de conţinut] / Maria Şveţ // Ziarul de gardă. – 2017. – 1 iun. – P. 4-5.

1587. Tuhari, Valentin. Pe meridianele culturii : În dialog cu V. Tuhari, dir. Şcolii de


Muzică "Maria Bieşu", mun. Chişinău] / interlocutor: Ludmila Pânzaru-Bordei // Univers peda-
gogic pro. – 2017. – 29 iun. – P. 6.

1588. Ţapoc, Vasile. Funcţia formativă a filosofiei : [ecou la art. "Quo vadis, Filosofia
formativă" de Dumitru Păsat, publ. în "Făclia", 26 mai 2017] / Vasile Ţapoc // Univers peda-
gogic pro. –2017. – 15 iun. – P. 4.

374 Instrucţie şi educaţie în afara şcolii. Continuarea educației. Educație permanentă


1589. Batog, Mariana. Responsabilitatea adulţilor pentru învăţare : sugestii psihologi-
ce / Mariana Batog // Univers pedagogic pro. –2017. – 22 iun. – P. 8.

376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special


1590. Gore, Viorica. "Orfeu", mereu alături de copii cu CES : [despre activitatea Com-
plexului de Pedagogie Curativă "Orfeu", mun. Chişinău] / Viorica Gore, Natalia Borş, Anatol
Danii // Univers pedagogic pro. –2017. – 1 iun. – P. 6.

377 Învăţământ specializat/de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli,


institute, colegii profesional/tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
1591. Ciobanu, Vlad. Centrul de Excelenţă în Industria Uşoară: realizări şi oportunităţi
: [din mun. Chişinău] / Vlad Ciobanu // Univers pedagogic pro. – 2017. – 22 iun. – P. 4-5.

1592. Garas, Ala. Interdisciplinaritatea – exigenţă a învăţământului modern : [din ex-


perienţa Colegiului Naţional de Comerţ al Academiei de Studii Economice din Moldova] / Ala
Garas // Univers pedagogic pro. – 2017. – 22 iun. – P. 7.

136
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1593. Movileanu, Elena. Stagiul de practică, etapă decisivă în formarea unui specia-
list competitiv : [din experienţa Colegiului Naţional de Comerţ al Academiei de Studii Econo-
mice din Moldova] / Elena Movileanu // Univers pedagogic pro. – 2017. – 1 iun. – P. 7.

1594. Vicol, Viorica. Şcoala Profesională din Leova – o şansă pentru viitorul tău :
[despre activităţile şi programele extracurriculare] / Viorica Vicol // Făclia. – 2017. – 2 iun. – P.
6.

1595. Victoria Cazacu – o personalitate în educaţie : [prof. la Colegiul Naţional de


Comerţ al Academiei de Studii Economice din Moldova] / Lidia Pleşca, Svetlana Manuil,
Galina Vasiliu [et al.] // Univers pedagogic pro. – 2017. – 1 iun. – P. 5.

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


1596. Chicuş, Nicolae. Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" – tărâmul
profesiilor nobile : [din mun. Chişinău] / Nicolae Chicuş // Făclia. – 2017. – 30 iun. – P. 3.

1597. Eşanu-Dumnazev, Daniela. Mai mult de cinci decenii de dragoste şi devota-


ment profesiei, limbii, medicinei : [despre Galina Bejenaru, prof. la Catedra de limbi moderne
a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţeanu"] / Daniela Eşanu-
Dumnazev // Literatura şi arta. – 2017. – 15 iun. – P. 8.

1598. Gorun, Adrian. A promova universalitatea şi perenitatea valorilor : [răspunsul


rectorului Universităţii "Constantin Brâncuşi" din Târgu-Jiu, România, la "Laudatio" pentru
conferirea tit. de Doctor Honoris Causa de Universitatea de Studii Politice şi Economice Eu-
ropene "Constantin Stere" din Chişinău, 16 iun., 2017] / Adrian Gorun // Literatura şi arta. –
2017. – 22 iun. – P. 7.

1599. Jioară, Mariana. Lacrimi pentru dascăl : [in memoriam lui Ion T. Munteanu, prof.
univ la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţeanu", specialist în
stomatologie] / Mariana Jioară // Literatura şi arta. – 2017. – 15 iun. – P. 8.

1600. Păsat, Dumitru. Stea a spiritualităţii româneşti : [in memoriam prof. de la Uni-
versitatea de Stat din Moldova (1927-2009) / Dumitru Păsat // Univers pedagogic pro. –2017.
– 1 iun. – P. 8.

1601. Popa, Diana. Istoricul Anatol Petrencu, onorat cu titlul Doctor Honoris Causa, la
Cahul : [dr. hab. în ştiinţe ist., prof. la Universitatea de Stat din Moldova, 7 iun. 2017] / Diana
Popa // Timpul. – 2017. – 16 iun. – P. 31.

1602. Prus, Elena. La vârsta împlinirilor sublime : [Ion Manoli, şeful Catedrei de filolo-
gie romanică "Petru Roşca" din cadrul Universităţii Libere Internaţionale din Moldova] / Ion
Manoli, Victor Untilă // Literatura şi arta. – 2017. – 29 iun. – P. 6.

1603. Sustenabilitatea proiectelor finanţate de UE: Cazul proiectului EUniAM : [fi-


nanţarea învăţământului superior : context al proiectului "Consolidarea Autonomiei Universita-
137
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2017

re în Moldova"] / Larisa Bugaian, Ala Cotelnic, Angela Niculiţa [et al.] // Timpul. – 2017. – 2
iun. – P. 9.

1604. Tetelea, Margarita. USB "Alecu Russo" – veritabil centru de cultură a nordului :
[despre Festivalul Naţional de Folclor "Drag mi-i cântecul străbun", organizat de univ. : inter-
viu cu M. Tetelea, dr., conf. univ. la Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, preşedinte-
le festivalului] / cor. gaz. // Făclia. – 2017. – 16 iun. – P. 1-2.

1605. Tighineanu, Ion. Profesorul Anatolie Casian – posesor al Trofeului de Aur al


Academiei Internaţionale de Transporturi : [dr. hab., prof. univ. la Universitatea Tehnică a
Moldovei] / Ion Tighineanu, Viorel Bostan, Ion Balmuş // Univers pedagogic pro. –2017. – 8
iun. – P. 4.

1606. Ulian, Galina. Durabilitatea rezultatelor proiectului Tempus LMPH – Facultatea


Ştiinţe Economice a USM : [pe marginea şedinţei de totalizare a activităţilor în cadrul proiec-
tului "Licence Masters professionels en management des activites hotelieres pour le
developpement de l’industrie touristique en Georgie, Azerbaidjan et Moldavie nr. 544191
Tempus 1-2013-1-PT JPC", Universitatea de Stat din Moldova, 23 mai 2017] / Galina Ulian,
Lucia Castraveţ // Făclia. – 2017. – 16 iun. – P. 4.

1607. Ursu, Ludmila. Perspective ale evaluării criteriale prin descriptori : [pregătirea
iniţială a cadrelor didactice pentru învăţământul primar în Universitatea Pedagogică de Stat
"Ion Creangă" din Chişinău : pe marginea lucrărilor mesei rotunde, iun. 2017, Chişinău] /
Ludmila Ursu // Făclia. – 2017. – 16 iun. – P. 5.

1608. Xenofontov, Ion Valer. Zece curiozităţi din istoria Universităţii de Stat din Mol-
dova / Ion Valer Xenofontov // Moldova suverană. – 2017. – 14 iun.

1609. Шимановская, Марина. Ион Абабий: "Наша цель – стать базой для подго-
товки специалистов в области медицинской реабилитации в соответствии с междуна-
родными стандартами, сохранить и укрепить здоровье пациентов" : [об открытии Уни-
верситетского центра медицинской реабилитации в структуре Государственного Уни-
верситета Медицины и Фармации им. Николая Тестемицану] / Марина Шимановская //
Молдавские ведомости. – 2017. – 9 июня. – Р. 4.
(Vezi de asemenea Nr 1620-24)

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE


502/504 Ştiinţa mediului înconjurător. Conservarea resurselor naturale. Periclitarea mediului
înconjurător şi protecţia mediului
1610. Amariei, Iulia. Ucraina a ratificat Acordul de colaborare privind protecţia Nistru-
lui : [pe marginea discuţiei cu Alecu Reniţă, preşedintele Mişcării Ecologiste din Moldova, şi
Ilia Trombiţchi, dir. executiv al Asociaţiei internaţionale a păstrătorilor râului "Eco-Tiras"] / Iulia
Amariei // Natura. – 2017. – Iun. (Nr 6). – P. 4.

138
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1611. Curchi, Lilia. Minihidrocentralele, o aventură la nivel înalt : [utilizarea energiei


hidraulice a râurilor Rep. Moldova : context ecol.] / Lilia Curchi // Natura. – 2017. – Iun. (Nr 6).
– P. 3. – Va urma.

1612. Mantorov, Oleg. Nistru – un rîu în prag de moarte : [aspecte ecol.] / Oleg
Mantorov // Comunistul. – 2017. – 2 iun. – P. 14 ; Коммунист. – 2017. – 2 июня. – Р. 14.

1613. Фомин, Игорь. Что даст Молдове Парижское соглашение : [о доступе к


междунар. фондам по поддержке мер противодействия глобальному потеплению и
смягчению его последствий] / Игорь Фомин // Экономическое обозрение "Логос-пресс". –
2017. – 2 июня. – Р. 8.

(Vezi de asemenea Nr 1538)

55 ŞTIINŢELE PĂMÂNTULUI. ŞTIINŢE GEOLOGICE


551 Geologie generală. Meteorologie. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleogeografie
1614. Colesnic, Iurie. Arta polemicii la basarabeni : [despre Teodor Porucic, ilustru
geolog şi arheolog (1878-1954)] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2017. – 16 iun. – P. 19.

58 BOTANICĂ
1615. Beghiu, Tatiana. Patrimoniul Grădinii Botanice, distrus în proporţie e 80% : [pe
marginea discuţiei cu Ion Roşca, dir. pentru ştiinţă la Grădina Botanică (Institut) a Academiei
de Ştiinţe a Moldovei] / Tatiana Beghiu // Ziarul de gardă. – 2017. – 1 iun. – P. 14.

59 ZOOLOGIE
1616. Zubcov, Elena. Experienţa europeană ne-a ţinut şi ne ţine pe val : [interviu cu
E. Zubcov, dr. hab. în biologie, şeful Laboratorului de Hidrobiologie şi Ecotoxicologie al Insti-
tutului de Zoologie din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei] / interlocutor: Tatiana Rotaru //
Literatura şi arta. – 2017. – 8 iun. – P. 7.

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNOLOGIE


61 ŞTIINȚE MEDICALE. MEDICINĂ
614 Igienă şi sănătate publică. Prevenirea accidentelor
1617. Colesnic, Iurie. Un destin irepetabil : [Iulia Kviatkovski, organizator al inst. med.
la Chişinău (1859-?)] / Iurie Colesnic // Gazeta satelor. – 2017. – 30 iun.

1618. Şturheţcaia, Olga. Spitalul "Sfîntul Arhanghel Mihail" – instituţia-model de sănă-


tate publică, cu oameni care sunt adevărate surse de energie : [din mun. Chişinău] / Olga
Şturheţcaia // Săptămîna. – 2017. – 16 iun. – P. 11.

1619. Шимановская, Людмила. Extramed – источник жизни, здоровья и великого


счастья материнства : [по материалам беседы с главврачом Медицинского центра

139
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2017

материнства, здоровья и планирования семьи "Extramed" Штефаном Гацкан] / Людмила


Шимановская // Молдавские ведомости. – 2017. – 16 июня. – Р. 4.

90 de ani de la nașterea chirurgului, rectorului, ex-ministru al sănătăţii


din Republica Moldova Nicolae Testemiţanu
(1927-1986)
1620. Eţco, Constantin. Nicolae Testemiţanu, stejarul de la Ochiul-Alb / Constantin
Eţco // Săptămîna. – 2017. – 30 iun. – P. 7.

1621. Eţco, Constantin. Nicolae Testemiţanu: Omul care a făurit medicina şi Patria /
Constantin Eţco // Făclia. – 2017. – 30 iun. – P. 7.

1622. Eţco, Constantin. Patriot desăvârşit al neamului / Constantin Eţco // Literatura


şi arta. – 2017. – 22 iun. – P. 3.

1623. Pastuh-Cubolteanu, Vitalie Adevăratul mare patriot – Nicolae Testemiţanu / Vi-


talie Pastuh-Cubolteanu // Făclia. – 2017. – 16 iun. – P. 7.

1624. Pastuh-Cubolteanu, Vitalie. Adevărat patriot / Vitalie Pastuh-Cubolteanu // Li-


teratura şi arta. – 2017. – 8 iun. – P. 3.

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


615.2 Medicamentele potrivit acţiunii lor principale
1625. Ciurcă, Aliona. Cum sunt verificate medicamentele de pe piaţa farmaceutică a
R. Moldova : [pe marginea discuţiei cu Tatiana Sârbu, şefa Secţiei analize fizico-chimice din
cadrul Agenţiei Medicamentului] / Aliona Ciurcă // Ziarul de gardă. – 2017. – 22 iun. – P. 14.

616 Patologie. Medicină clinică


616.31 Stomatologie. Cavitatea bucală. Gură. Boli ale gurii şi dinţilor
(Vezi Nr 1599)
616.1/.9 Patologie specială
616.89 Psihiatrie. Psihiatrie patologică, psihopatologie. Frenopatii. Psihoze. Anomalii mintale.
Stări morbide mintale. Tulburări de comportament şi emoţionale
1626. Noroc, Dumitru. Păzea: psihopatia : [simptome, manifestate în societate] / Du-
mitru Noroc // Literatura şi arta. – 2017. – 22 iun. – P. 8.

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale
energetice. Economie energetică
620.9 Economia energiei în general

140
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1627. Тыршу, Михай. Михай Тыршу: Энергоресурсы будут дорожать. Поэтому


надо удерживать тарифы и повышать зарплаты : [интервью с дир. Института энергети-
ки Академии наук Молдовы] / записал Сергей Ткач // Молдавские ведомости. – 2017. – 2
июня. – Р. 10.

625 Construcţia căilor de transport terestru. Construcţii de căi ferate. Construcţii de drumuri
625.7/.8 Construcţia căilor rutiere
1628. Poiată, Oleg. "Pe str. Alecsandri au fost depistate peste 200 de abateri" : Inter-
viu cu şeful interimar al Direcţiei generale transport public şi căi de comunicare, mun. Chişi-
nău, O. Poiată / interviu de Victoria Popa // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 9 iun. – P. 8.

1629. Моисеев, Сергей. Планы и проблемы в строительстве дорог : [по мате-


риалам беседы с вице-министром транспорта Виталием Рапча] / Сергей Моисеев //
Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 2 июня. – Р. 9.

65 CONDUCERE ȘI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERȚ ȘI COMUNICAȚII


656 Transport şi servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei
656.1/.5 Transport terestru
656.1 Transport rutier
1630. Глазова, Татьяна. Транспортные приоритеты Кишинева : [о Концепции ус-
тойчивого развития инфраструктуры транспорта в мун. : по материалам беседы с рук.
транспорт. группы Института "Chişinăuproiect" Александром Барковским] / Татьяна Гла-
зова // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 16 июня. – Р. 10.

656.2/.4 Transport pe şine, feroviar. Circulaţie feroviară


1631. Моисеев, Сергей. Не бывает слишком поздно : [о Концепции стратегиче-
ского развития железнодорожного транспорта государств СНГ до 2020 г.] / Сергей Мои-
сеев // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 9 июня. – Р. 11.

656.6 Transport pe apă, transport naval


1632. Глазова, Татьяна. Дилемма транспортного потенциала Днестра : [по ма-
териалам беседы с архитектором Валерием Лупашку, дир. Международной ассоциации
хранителей Днестра "Eco-Tiras" Ильей Тромбицким и пред. Кишиневской территори-
альной организации "Экологическое движение Молдовы" Владимиром Гараба] / Татья-
на Глазова // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 23 июня. – Р. 10.

659 Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul


1633. Gulca, Ilie. Propaganda se mută pe dreapta : [despre iniţiativa Partidului Demo-
crat din Moldova privind securizarea spaţiului informaţional : interviu cu Nadine Gogu, dir.
executiv al Centrului pentru Jurnalism Independent, Petru Macovei, dir. executiv al Asociaţiei
Presei Independente, Oazu Nantoi, observator politic [et al.] / Ilie Gulca // Jurnal de Chişinău.
– 2017. – 16 iun. – P. 7.
(Vezi de asemenea Nr 1468)

141
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2017

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


663 Microbiologie industrială. Micologie industrială
663.2/.3 Vin. Producerea vinului. Oenologie
1634. Таран, Ангелина. Вино предлагают "формализовать" : [по материалам бе-
седы с пред. Ассоциации производителей вин с защищенным географ. указанием "Co-
dru", энологом, др. техн. наук Ионом Прида] / Ангелина Таран // Экономическое обозре-
ние "Логос-пресс". – 2017. – 16 июня. – Р. 17.

1635. Таран, Ангелина. Итоги конкурсов: реалии и трактовки : [об участии молд.
вин в европ. дегустац. конкурсах : по материалам беседы с Masterom of Wine Кэролайн
Гилби и виноделом Ионом Лука] / Ангелина Таран // Экономическое обозрение "Логос-
пресс". – 2017. – 9 июня. – Р. 17.

1636. Таран, Ангелина. Качество вин Bulgari Winery подтвердили ученые-


энологи : [о деятельности завода по производству игристых вин Bulgari Winery : по ма-
териалам беседы с ученым-энологом, др. хаб. Николаем Таран] / Ангелина Таран //
Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 23 июня. – Р. 7.

664 Producerea şi conservarea alimentelor solide


664.8/.9 Tehnologia conservării alimentelor
1637. Маркан, Денис. "Все наши продукты – только из настоящего молока" : [ин-
тервью с генер. дир. компании "Lapmol" Д. Маркан] / записал: кор. газ. // Экономическое
обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 9 июня. – Р. 15.

7 ARTE. RECREAŢIE. DISTRACŢII. SPORT


73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE
75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ
1638. Negară, Ecaterina. Fenomenul Andrei Mudrea : [pe marginea creaţiei pictorului]
/ Ecaterina Negară // Literatura şi arta. – 2017. – 22 iun. – P. 6.

78 MUZICĂ
1639. Cimpoi, Mihai. Aurelian Dănilă între artist şi savant : [savant-muzicolog, candi-
dat la postul de membru al Academiei de Ştiinţe a Moldovei] / Mihai Cimpoi // Literatura şi
arta. – 2017. – 1 iun. – P. 7.

1640. Negru, Lena. "Dacă m-aş mai naşte o dată, tot cu Botgros aş vrea să fiu" : [pe
marginea discuţiei cu Lidia Bejenaru-Botgros, interpretă de muzică populară] / Lena Negru //
Jurnal de Chişinău. – 2017. – 9 iun. – P. 12. – (Supl. "Apropo" ; Nr 22).

1641. Negru, Lena. "Nu mi-e frică de nimic!" : [pe marginea discuţiei cu Victoria Lun-
gu, interpretă] / Lena Negru // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 23 iun. – P.14. – (Supl. "Apropo"
; Nr 24).

142
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1642. Pohilă, Vlad. La centenarul Reginei romanţelor româneşti : [Ioana Radu, inter-
pretă de muzică populară şi romanţe (1917-1990)] / Vlad Pohilă // Literatura şi arta. – 2017. –
8 iun. – P. 6.
(Vezi de asemenea Nr 1604)

79 DIVERTISMENT. JOCURI. SPORT


791 Cinematografie. Filme (cinema)
1643. Carasiucenco, Georgeta. Cronograf – "De teamă să nu moară, un om şi-a
construit un cimitir" : [pe marginea ed. a 14-a a Festivalului Internaţional de Film Documentar
"Cronograf", 25-31 mai 2017, Chişinău] / Georgeta Carasiucenco // Timpul. – 2017. – 2 iun. –
P. 18.

1644. Cremene, Boris. Boris Cremene: "Cronograf e o instituţie care ne pune pe harta
culturală a Europei" : [pe marginea ed. a 14-a a Festivalului Internaţional de Film Documentar
Cronograf, 25-31 mai 2017, Chişinău,: interviu cu actorul basarabean] / interviu de Vasile
Gârneţ // Contrafort. – 2017. – Mai – Iun. (Nr 5/6). – P. 14.

1645. Cronograf – Festivalul de film documentar : [ed. a 14-a, 25-31 mai 2017,
Chişinău] / cor. ziarului // Timpul. – 2017. – 9 iun. – P. 18. – Conţine: Filmul bulgar "Oamenii
satului", reflectă şi viaţa ţăranilor din Republica Moldova ; "Atingerea unui înger", filmul des-
pre durerea evreilor.

1646. Curcă, Rusanda Alexandru. Festivalul – ultima zi : [pe marginea ed. a 14-a a
Festivalului Internaţional de Film Documentar Cronograf, 25-31 mai 2017, Chişinău] / Rusan-
da Alexandru Curcă // Contrafort. – 2017. – Mai – Iun. (Nr 5/6). – P. 15.

1647. Găluşcă, Victor. "Satul pentru mine este evadare din haosul urban" : [interviu
cu V. Găluşcă, regizorul filmului "Cine iubeşte şi lasă", câştigătorul premiului 1 la Festivalul
Internaţional de Film Documentar "Cronograf", ed. a 14-a, 25-31 mai 2017, Chişinău] / inter-
viu de Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 16 iun. – P. 10.

1648. Gârneţ, Vasile. Jurnal de Festival : [Festivalul Internaţional de Film Documentar


Cronograf, ed. a 14-a, 25-31 mai 2017, Chişinău] / Vasile Gârneţ // Contrafort. – 2017. – Mai
– Iun. (Nr 5/6). – P. 12-13.

1649. Moraru, Andrei. "Mi-s dragi văile şi dealurile noastre" : [interviu cu A. Moraru,
aut. imaginii la filmul "Cine iubeşte şi lasă", prezentat în cadrul Festivalului Internaţional de
Film Documentar "Cronograf", ed. a 14-a, 25-31 mai 2017, Chişinău] / interviu de Irina Nechit
// Jurnal de Chişinău. – 2017. – 16 iun. – P. 10.

1650. Negru, Lena. Basarabeanca din cinematografia franceză : [pe marginea discuţi-
ei cu Zina Esepciuc, actriţă] / Lena Negru // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 9 iun. – P. 13. –
(Supl. "Apropo" ; Nr 22).

143
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2017

1651. Saragia, Aleutina. Palmares Cronograf 2017, ediţia a XIV-a : [Festivalul Inter-
naţional de Film Documentar, 25-31 mai 2017, Chişinău] / Aleutina Saragia // Contrafort. –
2017. – Mai – Iun. (Nr 5/6). – P. 14.

1652. Tutunaru, Natalia. A jucat în cel mai bun film de la Cannes! : [pe marginea dis-
cuţiei cu Silvia Busuioc, actriţă şi model originară din Rep. Moldova, stabilită la Los Angeles,
SUA] / Natalia Tutunaru // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 2 iun. – P. 12. – (Supl. "Apropo" ; Nr
21).

1653. Мигулина, Татьяна. Кино на новый лад : [об итогах 14-го вып. Междуна-
родного фестиваля документального кино "Cronograf", 25-31 мая 2017, Кишинэу] / Тать-
яна Мигулина // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 9 июня. – Р. 22.

792 Teatru. Artă scenică. Reprezentații teatrale


1654. Baciu, Gheorghe. Ninela Caranfil la apogeul artistic : [70 de ani de la naşterea
actriţei la Teatrul Naţional "Mihai Eminescu"] / Gheorghe Baciu // Literatura şi arta. – 2017. –
15 iun. – P. 6.

1655. Ciurcă, Aliona. Se închide Teatrul "Spălătorie"? : [pe marginea discuţiei cu Ni-
coleta Esinencu, fondatoarea Teatrului Independent "Spălătorie" din mun. Chişinău] / Aliona
Ciurcă // Ziarul de gardă. – 2017. – 29 iun. – P. 20.

1656. Ciurcă, Aliona. Teatrul: cum să spui mult în cuvinte puţine : [pe marginea discu-
ţiei cu Elise Wilk, dramaturg din România] / Aliona Ciurcă // Ziarul de gardă. – 2017. – 29 iun.
– P. 24.

1657. Dabija, Nicolae. Arta ca recuperare de suflet : [despre Ninela Caranfil, actriţă la
Teatrul Naţional "Mihai Eminescu", Artistă a Poporului] / Nicolae Dabija // Literatura şi arta. –
2017. – 22 iun. – P. 1.

1658. Lungu, Gabriela. "Guguţă" va juca şi vara, în fiecare duminică" : Interviu cu G.


Lungu, actriţă, regizor, dir. al Teatrului Municipal de Păpuşi "Guguţă" / interviu de Irina Nechit
// Jurnal de Chişinău. – 2017. – 30 iun. – P. 10.

1659. Moroşanu, Andrei. Naufragiul visat de furtună : [despre Ninela Caranfil, actriţă
la Teatrul Naţional "Mihai Eminescu"] / Andrei Moroşanu // Literatura şi arta. – 2017. – 22 iun.
– P. 6.

1660. Nechit, Irina. "Apolodor", prima operă pentru copii, lansată la Chişinău : [pe
marginea discuţiei cu Ghenadie Ciobanu, compozitor, şi Vlad Ciobanu, regizor] / Irina Nechit
// Jurnal de Chişinău. – 2017. – 9 iun. – P. 10.

1661. Tănase, Alexandra. O aniversare : [despre Ninela Caranfil, actriţă la Teatrul


Naţional "Mihai Eminescu"] / Alexandra Tănase // Timpul. – 2017. – 16 iun. – P. 23.

144
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1662. Tipa, Violeta. Festivalul "Sub căciula lui Guguţă", ediţia IX, şi-a anunţat premi-
anţii : [22-29 mai 2017, Chişinău] / Violeta Tipa // Timpul. – 2017. – 9 iun. – P. 22.

1663. Tkacenko, Ana. "Colegii ştiau prin ce coşmar trec şi cu toate astea spuneau că
mă droghez" : [despre activitatea actriţei : interviu cu A. Tkacenko, actriţă la Teatrul Naţional
"Mihai Eminescu"] / consemnare: Dorin Galben // Timpul. – 2017. – 2 iun. – P. 16-17.

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică


1664. Tutunaru, Natalia. Alexandra Mirca trimite săgeata drept la ţintă : [pe marginea
discuţiei cu campioana en-titre a Rep. Moldova la tir cu arcul] / Natalia Tutunaru // Jurnal de
Chişinău. – 2017. – 23 iun. – P.13. – (Supl. "Apropo" ; Nr 24).

1665. Xenofontov, Ion Valer. Zece curiozităţi despre muzeul privat al familiei
Juravschi : [Nicolae Juravschi, dublu campion olimpic] / Ion Valer Xenofontov // Moldova
suverană. – 2017. – 28 iun.

8 LIMBI. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ


81 LIINGVISTICĂ. LIMBI
811 Limbi
1666. Bolduratu, Sergiu. Cîte ceva despre limbile lumii / Sergiu Bolduratu //
Săptămîna. – 2017. -- 16 iun. – P. 18. – (Meridiane lingvistice (1).

1667. Bolduratu, Sergiu. Ele mai vorbite limbi de pe glob / Sergiu Bolduratu //
Săptămîna. – 2017. – 16 iun. – P. 18. – (Meridiane lingvistice (2).

811.135.1 Limba română


1668. Ciocanu, Ion. Dialoguri, monologuri… : [despre utilizarea corectă a termenilor] /
Ion Ciocanu // Gazeta satelor. – 2017. – 2 iun.

1669. Ciocanu, Ion. Personajele : [despre formele lingvistice corecte] / Ion Ciocanu //
Gazeta satelor. – 2017. – 23 iun.

1670. Cosniceanu, Maria. Alcaz : [despre provenienţa numelui] / Maria Cosniceanu //


Timpul. – 2017. – 16 iun. – P. 23.

1671. Cosniceanu, Maria. Basoc : [despre provenienţa numelui] / Maria Cosniceanu //


Timpul. – 2017. – 30 iun. – P. 23.

1672. Cosniceanu, Maria. Buzu : [despre provenienţa numelui] / Maria Cosniceanu //


Timpul. – 2017. – 23 iun. – P. 23.

1673. Cosniceanu, Maria. Dabija : [despre provenienţa numelui] / Maria Cosniceanu //


Natura. – 2017. – Iun. (Nr 6). – P. 15.

145
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2017

1674. Cosniceanu, Maria. Tătaru : [despre provenienţa numelui] / Maria Cosniceanu


// Timpul. – 2017. – 2 iun. – P. 24.

1675. Cosniceanu, Maria. Turcu : [despre provenienţa numelui] / Maria Cosniceanu //


Timpul. – 2017. – 9 iun. – P. 23.

1676. Eremia, Anatol. Iunie : [despre provenienţa denumirii lunii anului] / Anatol Ere-
mia // Natura. – 2017. – Iun. (Nr 6). – P. 15.

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821.131.1 Literatură italiană
1677. Bianchi, Vincenzo. …În seara aceasta… : [versuri] / Vincenzo Bianchi ; trad. de
Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2017. – 1 iun. – P. 1.

821.135.1 Literatură română


1678. Blaga, Lucian. Maxime şi aforisme (21) / Lucian Blaga // Florile dalbe. – 2017. –
1 iun. – P. 3. – Art. 1: 1 ian.

1679. Blaga, Lucian. Maxime şi aforisme (22) / Lucian Blaga // Florile dalbe. – 2017. –
8 iun. – P. 3. – Art. 1: 1 ian.

1680. Blaga, Lucian. Maxime şi aforisme (23) / Lucian Blaga // Florile dalbe. – 2017. –
15 iun. – P. 3. – Art. 1: 1 ian.

1681. Căldăraru, Emilia. Toate meseriile-s frumoase! : [versuri] / Emilia Căldăraru //


Florile dalbe. – 2017. – 8 iun. – P. 1.

1682. Ciurunga, Andrei. Nu-s vinovat faţă de Ţara mea! : [versuri] / Andrei Ciurunga //
Literatura şi arta. – 2017. – 29 iun. – P. 1.

1683. Codruţ, Mariana. poţi fi eu când nu există tu? : [jurnal] / Mariana Codruţ // Con-
trafort. – 2017. – Mai – Iun. (Nr 5/6). – P. 9.

1684. Eminescu, Mihai. Aflăm că actualul ministru… : [art. publ. în ziarul "Timpul" din
București, 1 dec. 1878] / Mihai Eminescu // Timpul. – 2017. – 9 iun. – P. 7.

1685. Eminescu, Mihai. Credem că destul am vorbit… : [art. publ. în ziarul "Timpul"
din București, 9 ian. 1879] / Mihai Eminescu // Timpul. – 2017. – 30 iun. – P. 7.

1686. Eminescu, Mihai. Dorinţa : [versuri] / Mihai Eminescu // Literatura şi arta. –


2017. – 15 iun. – P. 1.

1687. Eminescu, Mihai. Fără a prejudeca hotărârile adunărilor… : [art. publ. în ziarul
"Timpul" din București, 28 ian. 1878] / Mihai Eminescu // Timpul. – 2017. – 2 iun. – P. 7.

146
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1688. Eminescu, Mihai. Nu ştim de unde şi până unde… : [art. publ. în ziarul "Timpul"
din București, 5 ian. 1879] / Mihai Eminescu // Timpul. – 2017. – 23 iun. – P. 7.

1689. Eminescu, Mihai. Organele de publicitate… : [art. publ. în ziarul "Timpul" din
București, 20 dec. 1878] / Mihai Eminescu // Timpul. – 2017. – 16 iun. – P. 7.

1690. Părpăuţă, Radu. Ceahlăul : [povestire] / Radu Părpăuţă // Contrafort. – 2017. –


Mai – Iun. (Nr 5/6). – P. 22-23.

1691. Taru, Horiana Emanuela. Dinspre viitor : [versuri] / Horiana Emanuela Taru //
Florile dalbe. – 2017. – 15 iun. – P. 1.

1692. Vicol, Mihai Sultana. Era o vreme ; Poem pentru mama ; Poem ; Tu, pe vecie ;
Să-ţi spun ; Zenovia ; Mamei ; Scrisoare Zenoviei : [versuri] / Mihai Sultana Vicol // Literatura
şi arta. – 2017. – 8 iun. – P. 5.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


1693. Anton, Ion. Aerul pârgului : [versuri] / Ion Anton // Florile dalbe. – 2017. – 15
iun. – P. 5.

1694. Anton, Ion. Cercii de cireşe : [versuri] / Ion Anton // Florile dalbe. – 2017. – 8
iun. – P. 4.

1695. Bajureanu, Ion. Lume, lume… : [versuri] / Ion Bajureanu // Literatura şi arta. –
2017. – 1 iun. – P. 3.

1696. Bajureanu, Ion. Nunta mielului : [versuri] / Ion Bajureanu // Literatura şi arta. –
2017. – 8 iun. – P. 2.

1697. Bulat, Eugenia. Piatra de Ca’Vendramin : Dialogurile străinei cu vechiul său


prieten Alter / Eugenia Bulat // Contrafort. – 2017. – Mai – Iun. (Nr 5/6). – P. 7.

1698. Buruiană, Vasile. Hai la Prut! : [versuri] / Vasile Buruiană // Literatura şi arta. –
2017. – 15 iun. – P. 2.

1699. Butnaru, Leo. Net, Facebook etc. : [cosmogramă] / Leo Butnaru // Contrafort. –
2017. – Mai – Iun. (Nr 5/6). – P. 8.

1700. Cărare, Petru. Liber, liber, liber! ; La graniţă : [versuri] / Petru Cărare // Literatu-
ra şi arta. – 2017. – 22 iun. – P. 4.

1701. Cârchelan, Iuliu. Ţândălică : Scenetă / Iuliu Cârchelan // Florile dalbe. – 2017. –
15 iun. – P. 11.

147
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2017

1702. Ciobanu, Ion. Ploua peste Crăpata : [versuri] / Ion Ciobanu // Literatura şi arta.
– 2017. – 8 iun. – P. 6.

1703. Ciobanu, Svetlana. Luaţi copilaşii în braţe ; Toţi copiii sunt ai mamei ; Cel mai
scump cadou : [versuri] / Svetlana Ciobanu // Univers pedagogic pro. –2017. – 1 iun. – P. 6.

1704. Codreanca, Lidia. Poezia : [eseu] / Lidia Codreanca // Literatura şi arta. – 2017.
– 15 iun. – P. 7.

1705. Colţun, Gheorghe. Insomnie ; Maturitatea ; Unde eşti…? ; Zborul fără final ;
Haiku : [versuri] / Gheorghe Colţun // Literatura şi arta. – 2017. – 22 iun. – P. 5.

1706. Covrig, Octombrina. Ochii tăi : [versuri] / Octombrina Covrig // Florile dalbe. –
2017. – 1 iun. – P. 6.

1707. Dabija, Nicolae. Pustnicul : Fragm. din romanul "Te blestem să te îndrăgosteşti
de mine!" / Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2017. – 1 iun. – P. 4-5.

1708. Damian, Liviu. Verb matern ; Osîndă. Sorţi de izbîndă ; Lear ; Flagel ; Nebunul
din "A douăsprezecea noapte" ; Elan ; Destin ; Sub laude ; Cercuri ; Ce iarbă… ; Fila cu rouă
; "Am fost învins…" ; Centaur ; Piatră să fii : [versuri] / Liviu Damian // Săptămîna. – 2017. –
30 iun. – P. 8-9.

1709. Doga, Alexandru. Ciuperci comestibile… în ghicitori : [versuri] / Alexandru Doga


// Florile dalbe. – 2017. – 1 iun. – P. 4.

1710. Doga, Alexandru. La sfat cu Eminescu : [versuri] / Alexandru Doga // Literatura


şi arta. – 2017. – 15 iun. – P. 4.

1711. Eladi, Mihai. Floarea primăverii – floarea cea de mai : [versuri] / Mihai Eladi //
Literatura şi arta. – 2017. – 29 iun. – P. 6. – Conţine: Soţiei Viorica, in memoriam ; Ursita mea
– a inimii aleasă ; Mi-a fost dragă totdeauna.

1712. Erizanu, Gheorghe. Texte egoiste : [eseuri] / Gheorghe Erizanu ; exegeză: Eu-
gen Lungu // Săptămîna. – 2017. – 9 iun. – P. 8-9. – Conţine: De Ignat ; Dreptul la Rai ; Cum
şi-a tras Internet actorul Boris Cremene ; Neamţul austriac şi românii români & românii basa-
rabeni ; Moş Gavril şi Vilniusul ; Omul de sîmbătă. Cu seceră şi ciocan ; Patrioţii ; Îngerii
negri, diavolul alb ; Doina Uricariu, Premiul Naţional 2016 în Republica Moldova ; Iar peste
cîmpia literelor va fi muntele Cipileaga.

1713. Furdui, Galina. Plus o floare ; Toate-s invers ; Despărţire ; Dintele ; Cu Gicu-
Ştietoate : [versuri] / Galina Furdui // Florile dalbe. – 2017. – 15 iun. – P. 11.

1714. Gherman, Marcel. Călăuza : (Fragm. din romanul "Mutivers", cap. 3, întitulat
"Extruvius") / Marcel Gherman // Florile dalbe. – 2017. – 8 iun. – P. 8.

148
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1715. Gherman, Mihail. Lanch-ul bunicuţei : [povestire] / Mihail Gherman // Florile


dalbe. – 2017. – 8 iun. – P. 4.

1716. Guţu, Victoria. Dor de tine ; Domesticirea furtunii ; Priveşte-mă… ; Primăvara


sufletului ; Creatorii ; Lacrimi ; În limba ta ; Sunt doar creionul unui pictor anonim ; Rezistenţă
: [versuri] / Victoria Guţu // Literatura şi arta. – 2017. – 1 iun. – P. 6.

1717. Josu, Nina. Revenind la ale noastre… : [eseu] / Nina Josu // Literatura şi arta. –
2017. – 8 iun. – P. 8.

1718. Lupan, Andrei. Arşiţă : [versuri] / Andrei Lupan // Literatura şi arta. – 2017. – 8
iun. – P. 1.

1719. Mateevici, Alexei. Lumina Cea de Seară : [versuri] / Alexei Mateevici // Literatu-
ra şi arta. – 2017. – 22 iun. – P. 1.

1720. Melnic, Ştefan. Vântul şi Muntele : (Basm) / Ştefan Melnic // Florile dalbe. –
2017. – 15 iun. – P. 12.

1721. Moroşanu, Andrei. Cocostârcul : [povestire] / Andrei Moroşanu // Literatura şi


arta. – 2017. – 1 iun. – P. 8.

1722. Moroşanu, Andrei. Coşmarul : [povestire satirică] / Andrei Moroşanu // Literatu-


ra şi arta. – 2017. – 29 iun. – P. 8.

1723. Moroşanu, Andrei. Spaima din ochii nopţii : [povestire] / Andrei Moroşanu // Li-
teratura şi arta. – 2017. – 22 iun. – P. 7.

1724. Negară, Ecaterina. Pinocchio de azi : [eseu] / Ecaterina Negară // Literatura şi


arta. – 2017. – 1 iun. – P. 6.

1725. Pelin, Gheorghe. Baba de la Podişor : [povestire] / Gheorghe Pelin // Florile


dalbe. – 2017. – 1 iun. – P. 4.

1726. Plugaru, Emilia. E ziua ta, copile! : [versuri] / Emilia Plugaru // Florile dalbe. –
2017. – 1 iun. – P. 1.

1727. Reabţov, Gheorghe. Sfârşit de mai : [versuri] / Gheorghe Reabţov // Literatura


şi arta. – 2017. – 8 iun. – P. 8.

1728. Rusnac, Vladimir. Cireşele : [versuri] / Vladimir Rusnac // Florile dalbe. – 2017.
– 15 iun. – P. 4.

1729. Rusu, Nicolae. Intenţia şoricelului : [povestire] / Nicolae Rusu // Florile dalbe. –
2017. – 15 iun. – P. 10.

149
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2017

1730. Săndulescu, Ludmila. Vrem unire! : [versuri] / Ludmila Săndulescu // Literatura


şi arta. – 2017. – 8 iun. – P. 2.

1731. Silvestru, Aurelian. Tristeţea : [eseu] / Aurelian Silvestru // Natura. – 2017. –


Iun. (Nr 6). – P. 6.

1732. Ştirbu, Titus. La pescuit ; Roadegumă ; Născocilă ; Poveste cu un şoricel ; Fiul


lui Păcală se duce la şcoală ; Cureluşa ; Furnicuţa ; Dă-i cu cărămida! ; La naiba cu dragos-
tea asta! ; Nu mai scriu de fluturi… ; Cine-mi poate spune? ; Poezia postmodernistă : [versuri]
/ Tutus Ştirbu // Literatura şi arta. – 2017. – 29 iun. – P. 5.

1733. Tănase, Constantin. … Peste patria-nespumată : Fragm. din cartea "Ochiul lui
Esop", 2000 / Constantin Tănase // Timpul. – 2017. – 30 iun. – P. 7.

1734. Tănase, Constantin. De la Brejnev, pentru "Radio Moldova", Ilia Gavrilovici


Teleşcu… : Fragm. din cartea "Hoţii de mituri", 2004 / Constantin Tănase // Timpul. – 2017. –
9 iun. – P. 7.

1735. Tănase, Constantin. Meditaţii la poarta abatorului : Fragm. din cartea "Ochiul
lui Esop", 2000 / Constantin Tănase // Timpul. – 2017. – 2 iun. – P. 7.

1736. Tănase, Constantin. Plugul blestemat : Fragm. din cartea "Groapa cu lei", 2014
/ Constantin Tănase // Timpul. – 2017. – 23 iun. – P. 7.

1737. Tănase, Constantin. Să mă joc cu iţele : Fragm. din cartea "Hoţii de mituri",
2004 / Constantin Tănase // Timpul. – 2017. – 16 iun. – P. 7.

1738. Teslaru, Grigore. Călin, ciobanul : [povestire] / Grigore Teslaru // Gazeta sate-
lor. – 2017. – 23 iun.

1739. Teslaru, Grigore. După frunze : [povestire] / Grigore Teslaru // Gazeta satelor. –
2017. – 9 iun.

1740. Teslaru, Grigore. Stăpânii satului : [povestire] / Grigore Teslaru // Gazeta sate-
lor. – 2017. – 16 iun.

1741. Teslaru, Grigore. Un conflict cu efect întârziat : [povestire] / Grigore Teslaru //


Gazeta satelor. – 2017. – 30 iun.

1742. Vasilcău, Traian. Neamul Ceamăşir : [versuri] / Traian Vasilcău // Literatura şi


arta. – 2017. – 29 iun. – P. 8.

1743. Volcinschi, Victor. Am vrut şi eu să-mi cânt un dor ; Odă binelui ; Ţăran plo-
uat… ; Sat natal Bădragii Vechi : [versuri] / Victor Volcinschi // Literatura şi arta. – 2017. – 15
iun. – P. 6.

150
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


1744. Cronica de carte în ziare, reviste, bloguri, Facebook : [materiale ale dezbate-
rii din cadrul "Zilelor Literaturii Române", 19 mai 2017, Chişinău] / pagini îngr. de Vitalie Ste-
lea şi Sergiu Vlasî // Contrafort. – 2017. – Mai – Iun. (Nr 5/6). – P. 17-20.

821.111(411).0 Literatura engleză din Scoţia


1745. Gherman, Marcel. Iain Banks, spiritul rebel : [pe marginea creaţiei scriitorului
(1954-2013)] / Marcel Gherman // Contrafort. – 2017. – Mai – Iun. (Nr 5/6). – P. 21.

821.135.1.0 Literatură română


1746. Cimpoi, Mihai. "Concertul european" gândit eminescian : [pe marginea operei
publicistice a lui Mihai Eminescu] / Mihai Cimpoi // Literatura şi arta. – 2017. – 15 iun. – P. 4.

1747. Cimpoi, Mihai. Eminescu, poet naţional : [128 de ani de la naşterea poetului
Mihai Eminescu] / Mihai Cimpoi // Florile dalbe. – 2017. – 15 iun. – P. 9.

1748. Codreanu, Ion. Calendar: personalităţi din spaţiul românesc : [Titu Liviu Maio-
rescu, academician, critic literar, eseist, filosof, scriitor (1840-1917)] / Ion Codreanu // Gazeta
satelor. – 2017. – 23 iun.

1749. Colesnic, Iurie. O precizare pentru dicţionarul Junimii : [despre Gheorghe


Agură, membru al Societăţii "Junimea" de la Iaşi (1850-1911)] / Iurie Colesnic // Florile dalbe.
– 2017. – 15 iun. – P. 15.

1750. Cum a fost asasinat Eminescu : [relatarea de presă, apărută în publ. "Univer-
sul", Bucureşti, 28 iun. 1926, pagina 3] // Literatura şi arta. – 2017. – 15 iun. – P. 4.

1751. Dabija, Nicolae. Eminescu, omagiat în Italia : [pe marginea Festivalului Interna-
ţional de Poezie, ed. consacrată poetului român Mihai Eminescu şi poetului italian Giacomo
Leopardi, 1-6 iun. 2017] / Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2017. – 15 iun. – P. 1.

1752. Darie, Teodor. Dulcele fior al credinţei : [în creaţia scriitorilor] / Teodor Darie //
Literatura şi arta. – 2017. – 15 iun. – P. 2.

1753. Josu, Nina. Veşnicia noastră – Eminescu : [pe marginea evenimentului de co-
memorare a poetului Mihai Eminescu, 15 iun. 2017, Chişinău] / Nina Josu // Literatura şi arta.
– 2017. – 22 iun. – P. 5.

1754. Strătilă, Silvia. Un simpozion literar : [pe marginea lucrărilor ed. 1-a a manifes-
tării "Alecsandriada", prilejuită de consemnarea a 199 de ani de la naşterea poetului, drama-
turgului Vasile Alecsandri, 7-10 iun. 2017, Bacău, România] / Silvia Strătilă // Timpul. – 2017.
– 16 iun. – P. 23.

821.135.1(477.85).0 Literatură română din Bucovina de Nord

151
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2017

1755. Suceveanu, Arcadie. Grea pierdere, precipitată plecare : [in memoriam lui Ilie
Luceac, critic şi istoric literar, editor, dr. în istorie, membru al Uniunii Scriitorilor din Rep. Mol-
dova şi al Societăţii Scriitorilor Români din Cernăuţi (1950-2017)] / Arcadie Suceveanu //
Literatura şi arta. – 2017. – 8 iun. – P. 4.

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


1756. Butnaru, Tatiana. Alexie Mateevici – veritabil reprezentant al "generaţiei Unirii" :
[pe marginea creaţiei poetului (1888-1917)] / Tatiana Butnaru // Literatura şi arta. – 2017. – 1
iun. – P. 2.

1757. Cărare, Nicolae. "Săgeţi" – carte-document : [pe marginea vol. "Săgeţi" de Pe-
tru Cărare, Chişinău, ed. "Cartea Moldovenească", 1972] / Nicolae Cărare // Literatura şi arta.
– 2017. – 22 iun. – P. 4.

1758. Cibotaru, Mihail Gh. Când oboseşte, îmbrăţişează inspiraţia : [despre creaţia li-
terară a lui Victor Volcinschi, prof. univ., specialist în domeniul dreptului] / Mihail Gh. Cibotaru
// Literatura şi arta. – 2017. – 15 iun. – P. 6.

1759. Cimpoi, Mihai. Crăiţa, tovarăşa de isprăvi a lui Guguţă : [pe marginea cărţii cu
acelaşi tit. de Spiridon Vangheli] / Mihai Cimpoi // Literatura şi arta. – 2017. – 15 iun. – P. 1.

1760. Colesnic, Iurie. Debutul literar al lui Constantin Stere şi consecinţele lui : [pe
marginea creaţiei scriitorului (1865-1936)] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2017. – 2 iun. – P. 19.

1761. Colţun, Tatiana. Sporeşte a lumii frumuseţe : [despre lirica lui Ionel Căpiţă] / Ta-
tiana Colţun // Literatura şi arta. – 2017. – 1 iun. – P. 6.

1762. Conţiu, Mihai. Argentina Cupcea-Josu sau Marea Doamnă a Cuvîntului : [87 de
ani de la naşterea trad., criticului literar, publicistei] / Mihai Conţiu // Moldova suverană. –
2017. – 23 iun.

1763. Dabija, Nicolae. Sfaturi pentru un tânăr scriitor / Nicolae Dabija // Literatura şi
arta. – 2017. – 8 iun. – P. 1,5.

1764. David, Eugenia. Sensibilă, inocentă, înţeleaptă : [despre Silvia Ursache, scrii-
toare şi editoare de carte] / Eugenia David // Săptămîna. – 2017. – 2 iun. – P. 8.

1765. Galaicu-Păun, Emilian. "Limba noastră" – 100 : [poezie de Alexie Mateevici


(1888-1917)] / Emilian Galaicu-Păun // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 23 iun. – P. 9.

1766. Găină, Ion. 100 de ani de la scrierea poemului "Limba Noastră" : [de Alexie Ma-
teevici] / Ion Găină // Literatura şi arta. – 2017. – 22 iun. – P. 2.

1767. Jioară, Mariana. Dor de Steliana : [despre evenimentul de dezvelire a plăcii


memoriale poetei Steliana Grama (1974-2006), 23 mai 2017, Chişinău] / Mariana Jioară //
Literatura şi arta. – 2017. – 8 iun. – P. 5.

152
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1768. Păsat, Dumitru. Stea a spiritualităţii româneşti : [95 de ani de la naşterea prof.
univ., cercetătorului literar Elena Ciornâi (1922-2002)] / Dumitru Păsat // Literatura şi arta. –
2017. – 8 iun. – P. 8.

1769. Păsat, Dumitru. Titu Maiorescu: Tradiţia de aur a întregii culturii româneşti : [di-
alog cu D. Păsat, scriitor, publicist] / interlocutor: Doina Dabija // Literatura şi arta. – 2017. –
29 iun. – P. 8.

1770. Pendefunda, Liviu. Ca un mesaj mnemoclastic : [manuscris al acad. român din


1983, publ. în rev. "Contact internaţional", 1991 despre poezia lui Grigore Vieru] / Liviu
Pendefunda // Literatura şi arta. – 2017. – 29 iun. – P. 4.

1771. Roşcovanu, Nadejda. Visul împlinit, în casa lui Grigore Vieru : [despre Casa-
Muzeu a poetului din satul Pererâta, raionul Briceni] / Nadejda Roşcovanu // Jurnal de Chişi-
nău. – 2017. – 2 iun. – P. 9.

1772. Şleahtiţchi, Maria. Diagonale : [extinderea lit. române prin scriitorii de origine
basarabeană] / Maria Şleahtiţchi // Contrafort. – 2017. – Mai – Iun. (Nr 5/6). – P. 2.

1773. Tamazlâcaru, Elena. Premiile Uniunii Scriitorilor pentru anul 2016 : [15 iun.
2017] / Elena Tamazlâcaru // Literatura şi arta. – 2017. – 22 iun. – P. 4.

75 de ani de la nașterea scriitorului Spiridon Vangheli


1774. Balaban, Claudia. Scriitorul din Coliba Albastră a Copilăriei / Claudia Balaban //
Literatura şi arta. – 2017. – 15 iun. – P. 5.

1775. Caia, Olguţa. De la bădiţa din Humuleşti – la bădiţa din Chişinău. O sută de ani
: [art. strănepoatei lui Ion Creangă] / Olguţa Caia // Literatura şi arta. – 2017. – 15 iun. – P. 5.

1776. Hadârcă, Ion. Spiridon, spirit de Domn / Ion Hadârcă // Literatura şi arta. –
2017. – 15 iun. – P. 5.

1777. Jioară, Mariana. Un scriitor cât o lume / Mariana Jioară // Literatura şi arta. –
2017. – 22 iun. – P. 4.

1778. Tamazlâcaru, Elena. La mulţi ani, bunicule sfătos!!! : [despre filmuleţul de oma-
giu, creat la Biblioteca "Alba Iulia", filiala Bibliotecii Municipale "B.P. Hasdeu", Chişinău] /
Elena Tamazlâcaru // Literatura şi arta. – 2017. – 15 iun. – P. 5.

1779. Vacariu, Dumitru. O candelă cu flacără de aur : [art. scriitorului român (1931-
2017)] / Dumitru Vacariu // Literatura şi arta. – 2017. – 15 iun. – P. 5.

153
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2017

95 de ani de la naşterea scriitorului, traducătorului, ziaristului şi redactorului de carte Alexandru


Cosmescu (1922-1989)
1780. Codreanca, Lidia. O medalie uitată… / Lidia Codreanca // Literatura şi arta. –
2017. – 1 iun. – P. 6.

1781. David, Eugenia. Magistrul cărturar şi pioşii săi ucenici / Eugenia David //
Săptămîna. – 2017. – 16 iun. – P. 8.

1782. Jioară, Mariana. Valenţele unui mare sufletist : [pe marginea lucrărilor simp. li-
terar, 24 mai 2017, Chişinău] / Mariana Jioară // Literatura şi arta. – 2017. – 1 iun. – P. 6.

821.161.1.0 Literatură rusă


1783. Frişcu, Alexandru-Horaţiu. Maxim Gorki şi Lubeanka, sau Pastila dulce-amară
a regimului bolşevic : [despre destinul scriitorului] / Alexandru-Horaţiu Frişcu // Literatura şi
arta. – 2017. – 29 iun. – P. 3.

821.162.1.0 Literatură poloneză


1784. Pohilă, Vlad. Actorii, burghezii, ţăranii şi… animalele i-au asigurat ascensiunea
în literatură : [150 de ani de la naşterea publicistului şi prozatorului polonez Wladyslaw
Reymont (1867-1925)] / Vlad Pohilă // Literatura şi arta. – 2017. – 15 iun. – P. 6.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFIE. ISTORIE


902/908 Arheologie. Preistorie. Vestigii culturale. Monografii regionale
908 Monografii regionale. Studiul unei localități
1785. Ladaniuc, Victor. Localităţile Republicii Moldova la încheierea proiectului : [pe
marginea vol. 15 al lucrării encicl.] / Victor Ladaniuc // Literatura şi arta. – 2017. – 29 iun. – P.
8.

1786. Ursul, Silvia. Zestrea de la Tudora : [despre satul din raionul Ştefan Vodă] / Sil-
via Ursul // Natura. – 2017. – Iun. (Nr 6). – P. 2.

1787. Xenofontov, Ion Valer. Zece curiozităţi despre oraşul Orhei / Ion Valer
Xenofontov, Vadim Macaru // Moldova suverană. – 2017. – 7 iun.

91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A ALTOR TERITORII INDIVIDUALE. CĂLĂTORII.


GEOGRAFIE REGIONALĂ
910 Probleme generale ale geografiei. Geografia ca ştiinţă. Expediţii. Călătorii
1788. Profesorul elitar al geografilor : [80 de ani de la naşterea savantului geograf
Nicolae Boboc] / Grigore Grigorescu, Petru Cuza, Andrei Metioglo [et al.] // Făclia. – 2017. –
30 iun. – P. 1.

154
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

92 STUDII BIOGRAFICE. GENEALOGIE. HERALDICĂ. DRAPELE


929 Biografii și studii înrudite
Codreanu, Ion. Calendar: personalităţi din spaţiul românesc. – Vezi Nr 1748.

Colesnic, Iurie. Un destin ca o carte de vizită. – Vezi Nr 1793.

Colesnic, Iurie. Un destin irepetabil. – Vezi Nr 1617.

Eţco, Constantin. Nicolae Testemiţanu, stejarul de la Ochiul-Alb. – Vezi Nr 1620.

Eţco, Constantin. Nicolae Testemiţanu: Omul care a făurit medicina şi Patria. – Vezi Nr
1621.

Eţco, Constantin. Patriot desăvârşit al neamului. – Vezi Nr 1622.

Negrei, Ion. Personalitatea lui Vasile Stroescu în conştiinţa publică din Basarabia. – Vezi
Nr 1794.

Pastuh-Cubolteanu, Vitalie Adevăratul mare patriot – Nicolae Testemiţanu. – Vezi Nr


1623.

Pastuh-Cubolteanu, Vitalie. Adevărat patriot. – Vezi Nr 1624.

Popa, Iulius. Somităţile interbelice din Râşcani. – Vezi Nr 1451.

Timuş, Asea M. "Personalităţi de viţă moldavă" – 125 destine. – Vezi Nr 1484.

Ursul, Silvia. Femeia care a învins iadul. – Vezi Nr 1798.

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ
94(4/9) Istoria unor regiuni şi ţări din lumea modernă
1789. Lupaşco, Mihail. Rusofobia – "piciorul de lemn" al elitelor occidentale : Scurt
excurs pe marginea "chestiunii ruseşti" din 1947 în 2017 / Mihail Lupaşco // Comunistul. –
2017. – 16 iun. – P. 8 ; Коммунист. – 2017. – 16 июня. – Р. 8.
(Vezi de asemenea Nr 1799)

94(478) Istoria Republicii Moldova


1790. Anuşca, Violeta. O păpuşă de tărâţe i-a salvat de la moarte : [din istoria familiei
Boţan din satul Peresecina, raionul Orhei, deportată în Siberia în anul 1949] / Violeta Anuşca
// Jurnal de Chişinău. – 2017. – 30 iun. – P. 8.

155
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2017

1791. Ciurcă, Aliona. Trenul nesfârşit al deportaţilor basarabeni: "Mama credea că ne


vor duce la moarte" : [pe marginea amintirilor Teodosiei Cozmin, deportată în anul 1949 în
Siberia] / Aliona Ciurcă // Ziarul de gardă. – 2017. – 15 iun. – P. 12.

1792. Colesnic, Iurie. O dinastie de cărturari : [Theodor Leahu (1889-1970) şi Ana


Leahu (1904-1982)] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2017. – 23, 30 iun. – P. 19.

1793. Colesnic, Iurie. Un destin ca o carte de vizită : [despre Vasile Ioan Anghel pre-
şedinte al zemstvei Orhei, senator (1867-1922)] / Iurie Colesnic // Gazeta satelor. – 2017. – 9
iun.

1794. Negrei, Ion. Personalitatea lui Vasile Stroescu în conştiinţa publică din Basara-
bia : [susținător al învățământului școlar și om politic român basarabean, filantrop și membru
de onoare al Academiei Române, care a promovat cultura națională și a neamului (1845-
1926)] / Ion Negrei // Gazeta satelor. – 2017. – 2, 9, 16, 23, 30 iun. – Continuare. Începutul:
26 mai.

1795. Şoimu-Postolachi, Elena. Duşi în Siberia la chinuri şi la moarte : [despre fami-


lia deportată la 13 iun. 1941] / Elena Şoimu-Postolachi // Timpul. – 2017. – 16 iun. – P. 22.

1796. Ţăranu, Mariana S. Moldovenii au dreptul la despăgubiri pentru crimele comise


împotriva lor : [interviu cu M.S. Ţăranu, conf. univ., dr. în istorie] / consemnare: Gheorghe
Budeanu // Natura. – 2017. – Iun. (Nr 6). – P. 8.

1797. Ţâcu, Octavian. Carpen Terra : [din istoria satului Cărpineni, raionul Hânceşti] /
Octavian Ţâcu // Timpul. – 2017. – 2 iun. – P. 6.

1798. Ursul, Silvia. Femeia care a învins iadul : [despre Eufrosinia Kersnovskaia, scri-
itoare de origine rusă, deportată timp de 12 ani în Gulag (1907-1995)] / Silvia Ursul // Natura.
– 2017. – Iun. (Nr 6). – P. 7.
(Vezi de asemenea Nr 1563)

94(498) Istoria României


1799. Ţâcu, Octavian. Jurnal de călătorie: O săptămână între Bucureşti şi Sankt Pe-
tersburg : [context ist.] / Octavian Ţâcu // Timpul. – 2017. – 9 iun. – P. 6.

94(=135.1) Istoria românilor


1800. Petrencu, Anatol. 28 iunie 1940 în Istoria Românilor : [despre urmările raptului
teritorial al Basarabiei urmare a Pactului Molotov-Ribbentrop] / Anatol Petrencu // Literatura şi
arta. – 2017. – 29 iun. – P. 1.
94(=163.2) Istoria bulgarilor

1801. Ţâcu, Octavian. Bulgarii (2) : [context ist.] / Octavian Ţâcu // Timpul. – 2017. –
16 iun. – P. 6. – (Minorităţile etnice din Basarabia ; 13). Art. 1 : 5 mai.

156
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1802. Ţâcu, Octavian. Bulgarii (3) : [context ist.] / Octavian Ţâcu // Timpul. – 2017. –
23 iun. – P. 6. – (Minorităţile etnice din Basarabia ; 13). – Art. 1 : 5 mai.

94(=19) Istoria armenilor

1803. Ţâcu, Octavian. Armenii (1) : [context ist.] / Octavian Ţâcu // Timpul. – 2017. –
30 iun. – P. 6. – (Minorităţile etnice din Basarabia ; 13). – Va urma.

157
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2017

Index de nume la "Cronica articolelor de gazetă" Nr 6-2017


Carasiucenco, Georgeta 1461, 1643
A Carastan, Valentina 1556
Ababei, Angela 1555 Carp, Lilian 1465
Agură, Gheorghe 1749 Casian, Anatolie 1605
Alecsandri, Vasile 1754 Castraveţ, Lucia 1606
Amariei, Iulia 1610 Cazacu, Alexandru 1466
Andronic, Nicolae 1452 Cazacu, Lilia 1562
Anghel, Vasile Ioan (1793) Cazacu, Victoria 1595
Anton, Ion 1693-94 Căldăraru, Emilia 1681
Anuşca, Violeta 1790 Căpiţă, Ionel 1761
Cărare, Nicolae 1757
B Cărare, Petru 1700, 1757
Cârchelan, Iuliu 1701
Baciu, Gheorghe 1484, 1654 Cheptine, Andriana 1505
Badan, Tatiana 1557 Chicuş, Nicolae 1596
Bahnaru, Vasile 1464 Cibotaru, Mihail Gh. 1758
Bajureanu, Ion 1695-96 Cimpoi, Mihai 1639, 1746-47, 1759
Balaban, Claudia 1774 Ciobanu, Ghenadie 1660
Balmuş, Ion 1605 Ciobanu, Ion 1702
Banks, Iain 1745 Ciobanu, Marina 1467
Basarab, Marin 1462 Ciobanu, Mircea V. 1468-71
Batog, Mariana 1589 Ciobanu, Svetlana 1703
Bănărescu, Maia 1545 Ciobanu, Vlad 1578, 1591, 1660
Beghiu, Tatiana 1615 Ciocanu, Ion 1668-69
Bejenaru, Galina 1597 Ciornâi, Elena 1768
Bejenaru-Botgros, Lidia 1640 Ciubotaru, Adrian 1463, 1472-73
Bianchi, Vincenzo 1677 Ciurcă, Aliona 1493, 1625, 1655-56, 1791
Blaga, Lucian 1678-80 Ciurunga, Andrei 1682
Boboc, Nicolae 1788 Codreanca, Lidia 1704, 1780
Bolduratu, Sergiu 1666-67 Codreanu, Constantin 1463
Borş, Natalia 1590 Codreanu, Ion 1748
Bostan, Viorel 1605 Codruţ, Mariana 1683
Botnariuc, Liliana 1494, 1546 Colesnic, Iurie 1452, 1563, 1614, 1617, 1749,
Botnaru, Tatiana 1581 1760, 1792-93
Budeanu, Gheorghe 1796 Colţun, Gheorghe 1705
Budza, Oleg 1506 Colţun, Tatiana 1761
Bugaian, Larisa 1603 Constantinov, Valentin 1500
Bujor, Ina 1580 Conţiu, Mihai 1762
Bulat, Eugenia 1697 Corobceanu, Svetlana 1466, 1553
Buruiană, Vasile 1698 Cosmescu, Alex 1454
Busuioc, Silvia 1652 Cosmescu, Alexandru (1780-82)
Butmalai, Ion 1534 Cosniceanu, Maria 1670-75
Butnaru, Leo 1699 Cosoi, Andrei 1553
Butnaru, Tatiana 1756 Costaş, Nadejda 1554
C Cotelnic, Ala 1603
Covrig, Octombrina 1706
Caia, Olguţa 1775 Cozmin, Teodosia 1791
Calmâc, Eudochia 1573 Creangă, Ion 1775
Canţîr, Vlad 1507 Cremene, Boris 1644
Caranfil, Ninela 1452, 1654, 1657, 1659, 1661 Crudu,Violeta 1558

158
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Cupcea-Josu, Argentina 1762 Gore, Viorica 1590


Curcă, Rusanda Alexandru 1646 Gorki, Maxim 1783
Curchi, Lilia 1611 Gorun, Adrian 1598
Cuza, Petru 1788 Grama, Steliana 1767
Grigorescu, Grigore 1788
D Grosu, Aneta 1554
Dabija, Doina 1769 Gulca, Ilie 1499-1500, 1564, 1633
Dabija, Nicolae 1490, 1657, 1677, 1707, Guţu, Victoria 1716
1751, 1763 H
Damian, Liviu 1708
Danii, Anatol 1590 Hadârcă, Ion 1776
Darie, Teodor 1752
David, Eugenia 1764, 1781 I
Dănilă, Aurelian 1639 Iachim, Ion 1575
Dodon, Igor 1539 Ioniţă, Daniel 1494,1498
Doga, Alexandru 1709-10 Ivanov, Dumitru 1509
Dulgheru, Valeriu 1474
J
E
Jagland, Thorbjorn 1493
Eladi, Mihai 1711 Jgenti, Mamuka 1549
Eminescu, Mihai 1684-89, 1746-47, 1751, Jioară, Mariana 1599, 1767, 1777, 1782
1753 Jizdan, Alexandru 1551
Eni, Dumitru 1565 Josu, Nina 1717, 1753
Eremia, Anatol 1676 Juc, Nina 1576
Erizanu, Gheorghe 1712 Juravschi, Nicolae 1665
Esepciuc, Zina 1650
Esinencu, Nicoleta 1655 K
Eşanu, Anatolie 1465
Eşanu-Dumnazev, Daniela 1597 Kersnovskaia, Eufrosinia(1798)
Eţco, Constantin 1620-22 Kviatkovski, Iulia (1617)

F L

Fontaine, Marcel 1563 Ladaniuc, Victor 1785


Frişcu, Alexandru-Horaţiu 1783 Laşcu, Mihail 1510
Frunză, Ilie 1555-56 Leahu, Ana 1792
Furdui, Galina 1713 Leahu, Ion 1499
Fuştei, Nicolae 1456 Leahu, Theodor 1792
Leopardi, Giacomo 1751
G Luceac, Ilie 1755
Lucinschi, Petru 1475
Gabor, Ana 1452 Lungu, Eugen 1712
Gagim, Ion 1574 Lungu, Gabriela 1658
Galaicu-Păun, Emilian 1765 Lungu, Victoria 1641
Galben, Dorin 1475, 1498, 1663 Lupan, Andrei 1718
Garas, Ala 1592 Lupaşco, Mihail 1789
Găină, Ion 1766 Lupuşor, Adrian 1535
Găluşcă, Ion 1567, 1569 Lutenco, Vinidict 1511
Găluşcă, Victor 1647
Gârneţ, Vasile 1644, 1648 M
Gherman, Marcel 1714, 1745
Gherman, Mihail 1715 Macaru, Vadim 1787
Gogu, Nadine 1633 Macovei, Petru 1633

159
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2017

Maiorescu, Titu Liviu (1748) Pădureţ, Ludmila 1459


Maiorescu, Titu 1450, 1769 Părpăuţă, Radu 1690
Manoli, Ion 1602 Păsat, Dumitru 1450, 1481, 1574, 1582, 1588,
Mantorov, Oleg 1612 1600, 1768-69
Manuil, Svetlana 1595 Pânzaru-Bordei, Ludmila 1587
Marian, Tatiana 1512 Pelin, Gheorghe 1725
Mateevici, Alexei 1719, 1756, 1765-66 Pendefunda, Liviu 1770
May, Todd 1454 Petrencu, Anatol 1601, 1800
Mânăscurtă, Ioan 1453 Pîslaru, Natalia 1583-84
Mândâcanu, Virgil 1476-77 Plămădeală, Ioan 1458
Melnic, Ştefan 1720 Pleşca, Lidia 1595
Metioglo, Andrei 1788 Pleşca, Liuba 1585
Michalski, Artur 1500 Plugaru, Emilia 1726
Micinschi, Avram 1577 Pohilă, Vlad 1642, 1784
Mihail, Viorel 1453 Poiată, Oleg 1628
Mihalachi, Ion 1578 Popa, Diana 1601
Mirca, Alexandra 1664 Popa, Iulius 1451
Miron, Viorel 1538 Popa, Ştefan 1460
Moldovanu, Ion 1513 Popa, Victoria 1628
Molodilo, Vasile 1579 Porucic, Teodor 1614
Moraru, Andrei 1649 Prus, Elena 1602
Morăraş, Mihai 1480
Moroşanu, Andrei 1557, 1570, 1580, 1659, R
1721-23 Radu, Alina 1494
Moroz, Valentin 1514 Radu, Ioana 1642
Moşin, Octavian 1457-59, 1571 Reabţov, Gheorghe 1727
Moşneag, Victor 1546, 1551 Reniţă, Alecu 1610
Movileanu, Elena 1593 Reymont, Wladyslaw 1784
Mudrea, Andrei 1638 Roşca, Ion 1615
Munteanu, Ion T. 1599 Roşcovanu, Nadejda 1771
Munteanu, Răzvan 1501 Rotaru, Liuba 1515
N Rotaru, Tatiana 1616
Rusnac, Vladimir 1728
Nantoi, Oazu 1633 Rusu, Nicolae 1729
Nechit, Irina 1647, 1649, 1658, 1660
Negară, Ecaterina 1638, 1724 S
Negrei, Ion 1794 Saragia, Aleutina 1651
Negrei, Viorica 1581 Săndulescu, Ludmila 1730
Negru, Lena 1640-41, 1650 Sârbu, Maria 1516
Negură, Petru 1491 Sârbu, Tatiana 1625
Nicu, Dan 1478 Scutelniciuc, Ion 1572
Niculiţa, Angela 1603 Secrieru, Stanislav 1564
Noroc, Dumitru 1626 Selina, Ana 1517
O Silvestru, Aurelian 1731
Sîrbu, Ana 1455
Oleinic, Alexandru 1479 Sofronie-Guţu, Larisa 1570, 1572
Osmochescu, Nicolae 1480 Stăncuţă, Eleonora 1558
Stănilă, Moni 1452, 1482
P Stelea, Vitalie 1744
Pastuh-Cubolteanu, Vitalie 1568, 1623-24 Stere, Constantin 1760
Păduraru, Pavel 1559 Strătilă, Silvia 1452, 1754

160
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Stroescu, Vasile (1794) Vasilcău, Traian 1742


Suceveanu, Arcadie 1755 Vasiliu, Galina 1595
Vicol, Mihai Sultana 1692
Ș Vicol, Viorica 1594
Şleahtiţchi, Maria 1772 Vieru, Grigore 1770-71
Şoimu-Postolachi, Elena 1795 Vlasî, Sergiu 1744
Șor, Ilan 1475 Volcinschi, Victor 1743, 1758
Ştefăniţă, Ion 1559 Vornikova, Natalia 1520
Ştirbu, Titus 1732 Voronin, Vladimir 1505
Şturheţcaia, Olga 1618 Vulturescu, R. 1577, 1579
Şupac, Ina 1542 W
Şveţ, Maria 1535, 1586
Wilk, Elise 1656
T
X
Talmaci, Victor 1519
Tamazlâcaru, Elena 1773, 1778 Xenofontov, Ion Valer 1608, 1665, 1787
Taru, Horiana Emanuela 1691
Tănase, Alexandra 1452, 1661 Z
Tănase, Alexandru 1546 Zubcov, Elena 1616
Tănase, Constantin 1452, 1733-37 Zubcu, Igor 1521
Tănase-Pătraşcu, Vera 1452
Teslaru, Grigore 1738-41 А
Testemiţanu, Nicolae (1620-24)
Tetelea, Margarita 1604 Абабий, Ион 1609
Tighineanu, Ion 1605 Б
Timuş, Asea M. 1484
Tipa, Violeta 1662 Барковский, Александр 1630
Tkacenko, Ana 1663 Булат, Ольга 1492
Tonu, Tamara 1573
Trombiţchi, Ilia 1610 В
Tuhari, Valentin 1587 Валовая, Татьяна 1540
Tutunaru, Natalia 1652, 1664 Воронин, Владимир 1486
Ț Г
Ţapoc, Vasile 1588 Гараба, Владимир 1632
Ţăranu, Mariana S. 1796 Гаснаш, Георгий 1532
Ţâcu, Octavian 1797, 1799, 1801-03 Гацкан, Штефан 1619
Ţâgănaş-Pântea, Elvita 1585 Глазова, Татьяна 1522, 1630, 1632
U Ж
Ulian, Galina 1606 Жиздан, Александр 1552
Untilă, Veaceslav 1452, 1495, 1560
Untilă, Victor 1602 И
Ursache, Silvia 1764
Ионицэ, Вячеслав 1523
Ursu, Ludmila 1607
Ursul, Silvia 1786, 1798 К
V Калак, Дмитрий 1536
Коваленко, Ирина 1524, 1537, 1561
Vacariu, Dumitru 1779
Комендант, Петр 1502-03
Vangheli, Spiridon 1759, (1774-79)

161
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2017 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2017

Л Т
Лука, Ион 1635 Такий, Александр 1525-27
Лупашку, Валерий 1632 Танас, Александр 1528
Таран, Ангелина 1634-36
М Таран, Николае 1636
Маркан, Денис 1637 Тимотин, Марина 1497, 1523, 1547
Матков, Анжела 1522 Ткач, Сергей 1504, 1627
Менюк, Николай 1497, 1502-03, 1548 Тромбицкий, Ильей 1632
Мигулина, Татьяна 1653 Тыршу, Михай 1627
Мидриган, Павел 1548
Моисеев, Сергей 1629, 1631 Ф
Мокану, Серджиу 1547
Мошняг, Виктор 1489, 1552 Филип, Юрий 1524
Мухаметшин, Фарит 1485, 1496 Филип, Павeл 1541
Фомин, Игорь 1540-41, 1613
О
Х
Осталеп, Валерий 1497
Хворостовский, Виктор 1528
П
Ч
Павлов, Николай 1486
Прида, Ион 1634 Чебан, Вадим 1529
Чобану, Мария 1489
P
Ш
Рапча, Виталий 1629
Шеларь, Галинa 1537
С Шикирлийская, Татьяна 1529-32
Собор, Евгений 1487-88 Шимановская, Людмила 1619
Шимановская, Марина 1609

162
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Lista gazetelor a căror articole sunt fişate în "Cronica articolelor de gazetă" Nr 6-2017
1. Comunistul
2. Contrafort
3. Curierul ortodox
4. Dreptul
5. Făclia
6. Florile dalbe
7. Gazeta satelor
8. Jurnal de Chişinău
9. Literatura şi arta
10. Moldova suverană
11. Natura
12. Săptămîna
13. Timpul
14. Univers pedagogic pro
15. Vocea poporului
16. Ziarul de gardă
17. Kоммунист
18. Молдавские ведомости
19. Экономическое обозрение

163
Bibliografia Naţională a Moldovei
Formatul 60 X 84/16
Coli de tipar 9,53
Coli ed. 8,57
Tirajul 25 ex.

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova


bl. Ştefan cel Mare 180, of. 202
Chişinău, MD 2004, Republica Moldova
Tel. 022 295746, 022 295916
Fax-email: 030555239
Email: bookchamber.md@gmail.com ISBN.Moldova@gmail.md
ISSN.Moldova@gmail.md ISMN_Moldova@mail.md
http://www.bookchamber.md

Tipografia "Print-Caro" SRL


str. Astronom N. Donici 14
Chişinău, MD-2001, Republica Moldova
Tel. 022 853386
Fax. 022 853387
Email: printcaro@gmail.com