Sunteți pe pagina 1din 8

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAȚIE FĂLEȘTI


GIMNAZIUL „EUGEN COȘERIU” CATRANÎC
COMISIA METODICĂ A DISCIPLINELOR DIN ARIA CURRICULARĂ ,,MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE”

“APROBAT” ______________________ “COORDONAT”___________________


Șoronga Maria, director al gimnaziului Ciobanu Liliana, director-adjunct
_____________________2018 ______________________2018

PROIECTARE DIDACTICĂ DE LUNGĂ DURATĂ


La Biologie pentru clasa a IX-a
Anul de studii 2018-2019

Profesor: Binzari Serghei


Semestrul I Semestrul II Anual
Numărul total de ore 30 35 65
Numărul de lucrări practice 2 2
Numărul de lucrări de 1 2 3
laborator
Evaluări 2 2 4

Proiectul este elaborat conform Curriculumului disciplinar modernizat 2010


Manual de bază : Biologie : Tudor Cozari

Discutat şi aprobat la şedinţa comisiei


Proces-verbal № __ din ____09.2018
Şef C.M__________Cheptea Ala
Competenţe specifice ale disciplinei Biologie
1. Competenţa de a utiliza cunoştinţe de bază din domeniul biologiei în diverse situaţii de comunicare, referitoare la structuri morfo-
anatomice, procese şi fenomene vitale, legităţi biologice şi a rolului acestora în supravieţuirea organismelor.
2. Competenţa de a investiga procese biologice cu ajutorul aparatelor şi ustensilelor de laborator.
3. Competenţa de a aplica tehnici interactive de acumulare, înregistrare, reprezentare, interpretare şi comunicare a informaţiei
referitoare la organisme, procese, fenomene biologice şi a corelaţiei dintre ele.
4. Competenţa de a proiecta acţiuni de ocrotire a biodiversităţii şi a ecosistemelor.
5. Competenţa de a se implica personal în activităţi de menţinere a propriei stări de sănătate şi a celor din jur

Repartizarea unităţilor de conţinut


Subcompetenţe Conţinutul tematic Tehnologia didactică Eşalonarea în timp
Nr. de Data Activitatea elevului
ore cu CES Note
I. Diversitatea în lumea vie
14 ore
- definirea noţiunii de Evaluare iniţială Activitate frontală Biomurile pe Terra
ecosistem; 1.1. Diversitatea ecosistemelor
Activitate
Mediul de viață
- determinarea 1.2. Ecosistemele şi componentele lor;
particularităţilor individuală
ecosistemelor; 1.3. Factorii mediului : abiotici,
Activitate în grup Factori de mediu
biotici,antropici
- clasificarea Vegetația pădurilor
ecosistemelor; 1.4.Biodiversitatea ecosistemului
Abordare euristică de foioase
- reprezentarea schematică 1.5.Relaţii intre conditiile de mediu si
a relaţiilor trofice în biodiversitate . Demonstrarea Adaptări la secetă a
ecosistem; organismelor
1.6. Relaţii trofice în ecosistem. Verigi
si lanţuri trofice; Analiza Relațiile și verigile
- argumentarea
importanţei relaţiilor 1.7. Reţele si piramide trofice; trofice
trofice în ecosistem; Problematizarea
1.8. Biodiversitatea ecosistemului Pădurile
- diferenţierea terestru; Braistormingul
biodiversităţii în diferite
tipuri de ecosisteme: 1.9. Biodiversitatea într-un ecosistem
apropiat şcolii; Power Point Ecosisteme din
terestru, acvatic, subteran; apropierea școlii
- stabilirea relaţiilor între 1.10. Biodiversitatea ecosistemului Comunicarea
acvatic; Lacul
condiţiile de mediu şi
biodiversitate; 1.11. Biodiversitatea ecosistemului Comunicarea Peșterile
- proiectarea acţiunilor de subteran; ştiinţifică
ameliorare a stării Problematizarea
1.12.Recapitulare Repetarea
ecosistemelor din
localitate. 1.13. Evaluare sumativă. Test de evaluare
Evaluare
1.14. Analiza evaluării Analiza
II. Bioritmuri- 4ore
2.1. Aspecte sezoniere ale Activitate frontală Anotimpurile
ecosistemelor. Activitate
- identificarea aspectelor
2.2. Bioritmul sezonier al plantelor; individuală Fazele vegetației
sezoniere ale unor
ecosisteme; 2.3. Lucrare practică Nr 1. Activitate în grup
- stabilirea relaţiilor între Detereminarea cantităţii de amidon în
Importanța luminii
condiţiile de mediu şi frunzele plantelor în perioada de Demonstrarea
toamă. Formularea concluziilor; solare pentru plante
bioritmurile sezoniere Problematizarea
ale organismelor; 2.4. Bioritmul sezonier al animalelor; Migrația păsărilor

III. Sisteme de susţinere -5 ore


3.1. Rolul sistemelor de susţinere in Structuri de
supravieţuirea plantelor susținere la plante
Activitate frontală
3.2. Structuri de susţinere a plantelor; Importanța
- recunoaşterea adaptărilor Lucrare practică nr.2
organelor de susţinere structurilor de
pentru integrarea ,, Identificarea țesuturilor mecanice în Activitate susținere la plante
organismelor în mediu; structura plantelor.” individuală

- argumentarea rolului
structurilor de susţinere în 3.3.Rolul sistemelor de susţinere in
suravieţuirea supravetuirea animalelor Activitate în grup Structuri de
organismelor; Abordare euristică susținere la
animale
IV. Sisteme vitale ale ecosistemelor-
8 ore
- reprezentarea schematică 4.1. Circuitul materiei şi fluxului de Activitate frontală Circuitul energiei
a ciclurilor biogeochimice; energiei în natură; solare
- argumentarea 4.2. Rolul organismelor în circuitul
Fluxul energetic
importanţei organismelor materiei şi al fluxului energiei in Activitate
natura;
între organisme
în circuitul materiei şi individuală
energiei în natură.
4.3. Cicluri biogeochimice: ciclul apei;
4.4. Cicluri biogeochimice: ciclul Descrierea succintă
carbonului; Activitate în grup
Abordare euristică
a ciclurilor: apei,
4.5. Cicluri biogeochimice: ciclul Demonstrarea carbonului,
azotului; Tehnica ”Cubul” azotului
4.6. Lucrare de laborator nr.3 Repetarea Importanța apei
Evidenţierea experimentală a pentru plante
absorbţiei apei de către plantă;
Experimentul
4.7. Recapitulare
4.8. Evaluare semestrială Repetare
Evaluare
4.9. Analiza evaluării
Test de evaluare

Analiza
V. Sisteme de coordonare şi
integrare ale organismelor în mediu
8 ore
- identificarea factorilor ce 5.1. Reglarea echilibrului Activitate frontală Autoreglarea
determină starea de ecosistemelor; Activitate ecosistemelor
echilibru şi factorii care individuală
produc dezechilibrul 5.2. Succesiunea unui ecosistem; Succesiunea
ecosistemului; 5.3. Relaţii ale organismelor într-un Activitate în grup ecologică a unui
ecosistem(concurente şi lac
- descrierea procesului de
succesiune a unui neconcurente); Abordare euristică Tipuri de relații
ecosistem; Demonstrarea concurente
5.4. Teoria evoluţiei; Tehnica ”Cubul”
- argumentarea rolului 5.5. Selecţia naturală - factor de Tezele evoluției
diferitelor categorii de menţinere a echilibrului ecosistemului; Problematizarea
organisme şi a omului în Selecția naturală
menţinerea echilibrului 5.6. Selecţia artificială;
Demonstrarea Selecția artificială
ecosistemului; 5.7. Lucrare de laborator nr 4 Problematizarea
Demonstrarea experimentală a Importanța
- proiectarea acţiunii de
influenţei usturoiului, cepei asupra usturoiului asupra
ocrotire a ecosistemelor
din localitate; mucegaiului; Sinteza sănătății omului
5.8. Recapitulare

5.9. Evaluare sumativă. Test Evaluare


5.10. Analiza evaluării Analiza
VI. Reproducerea în lumea vie.
Bazele geneticii.
18 ore
Activitate frontală Ovulele diferitor
6.1. Înmulţirea sexuată. animale
- descrierea procesului de Gametogeneza;
gametogeneză; Activitate Comparația
6.2. Lucrare de laborator nr.5 individuală
- compararea ovogenezei tipurilor de ovule
şi spermatogenezei; ,, Analiza la microscop, pe planșe a
celulelor sexuale.”
- descrierea mecanismelor Activitate în grup
6.3. Variabilitatea caracterilor; Caracterele
de transmitere a
ereditare
caracterelor ereditare 6.4. Metode genetice de cercetare Abordare euristică
conform legilor lui Metodele genetice
Mendel; 6.5. Legităţile eredităţii;
Demonstrarea
- utilizarea simbolurilor 6.6.Legea uniformitatii hibrizilor Analiza categoriilor
genetice în situaţii de 6.7.Rezolvarea problemelor trofice dintr-un Descrierea succintă
comunicare; ecosistem legilor eredității
6.8.Legea segregării caracterilor
- analiza acţiunii factorilor Problematizarea
de mediu asupra 6.9.Rezolvare de probleme
variabilităţii organismelor; 6.10. Legea independentei caracterilor Braistormingul
- argumentarea rolului 6.11. Rezolvarea problemelor la legea
eredităţii şi variabilităţii în independenţei caracterelor; Power Point
viaţa organismelor; Comunicarea
6.12.Eriditatea şi cromozomii Maladii ereditare
- analiza acţiunii factorilor Comunicarea
de mediu în apariţia 6.13 Maladii ereditare genice şi ştiinţifică
maladiilor ereditare la om; cromozomiale; Problematizarea
- propunerea modalităţilor 6.14. Profilaxia bolilor ereditare; Clustering-ul
de profilaxie a maladiilor
6.15. Recapitulare;
ereditare la om.
6.16. Evaluare semestrială; Repetare Evaluare
6.17. Analiza evaluării.
Test de evaluare
Analiza

VII. Ocrotirea mediului -9ore Impactul omului


Activitate individuală
7.1.Influenţa omului asupra asupra mediului
biodiversităţii; Activitate în grup
- interpretarea
consecinţelor acţiunii 7.2.Poluarea centrelor urbane Poluarea mediului
omului asupra Abordare euristică
7.3.Poluare apei şi a solului ambiant
biodiversităţii;
7.4.Arii protejate ale Republica Demonstrarea Ariile protejate
- argumentarea rolului Moldova;
complexelor naturale,
7.5.Cartea Roşia a Republicii Moldova Problematizarea
protejate de stat, din
Cartea Roșie
Republica Moldova; 7.6. Impactul acţiunii umane asupra Tehnica “Cubul”
propriei existenţe; Impactul acțiunii
omului asupra
- analiza efectelor poluării 7.7. Salvaţi Planeta- proiect ecologic;
sănătății proprii
mediului asupra propriei Clustering-ul
7.8. Protecția mediului ambiant
existenţe; Protecția naturii
7.9.Recapitulare PowerPoint
Sinteza

S-ar putea să vă placă și