Sunteți pe pagina 1din 5

STRATEGIA DE EVALUARE INTERNĂ

PENTRU ANUL ŞCOLAR 2014-2015

Calitatea, echitatea şi eficienţa sunt cei trei piloni ai reformelor educaţionale din ultimele
decenii, din Europa şi din lume, care trebuie avute în vedere la construirea sistemelor naţionale de
management şi de asigurare a calităţii, inclusiv a celui din România.
Strategia CEAC se bazează pe documentele emise de ARACIP în acest domeniu şi pe Proiectul
de Dezvoltare Instituţională (PDI) elaborat de directorul Şcolii Gimnaziale Nr.1 com. Poiana, jud.
Galați, prof. Păduroiu Ion, pe o perioadă de 4 ani, respectiv 2013 – 2017.

MOTIVAŢIE

Necesitatea compatibilizării cu sistemele de învăţământ din Uniunea Europeana oferă doar o


parte din argumentele pentru dezvoltarea sistemelor de Management şi de asigurare a calităţii
educaţiei. Nevoile interne de dezvoltare şi reforma, aşa cum au fost ele identificate în documentele
diagnostice şi strategice elaborate de către Ministerul Educaţiei de către alte instituţii sunt alte
argumente în favoarea dezvoltării sistemelor de management şi de asigurare a calităţii.

PRINCIPII ALE DEMERSURILOR CEAC

Toate demersurile specifice ale membrilor CEAC au la bază următorul set de norme generale,
elaborate în concordanţă cu prevederile Metodologiei de asigurare a calităţii educaţiei dar şi cu
Standardele de calitate ISO şi EQFM, recunoscute la nivel european:
1. Principiul omniprezenţei autoevaluării
Ciclul dezvoltării unităţii şcolare trebuie considerat un ciclu al calităţii şi, ca urmare, creşterea
calităţii educaţiei trebuie să devină, în mod explicit, baza întregului proces de proiectare/planificare
realizat la nivelul unităţii şcolare. Ca urmare, mecanismele de autoevaluare vor fi prezente:
 în toată proiectarea şi planificarea dezvoltării unităţii şcolare;
 în implementarea acestor proiecte, programe, planuri şi acţiuni;
 în funcţionarea concretă, de zi cu zi a unităţii şcolare;
 în evaluarea activităţii curente şi a îndeplinirii scopurilor şi obiectivelor propuse.
2. Similitudinea funcţională a evaluării interne şi externe
Este evident fatul că autoevaluarea trebuie să asigure, în primul rând, realizarea principalelor
funcţii ale evaluării - anume:
îmbunătăţirea activităţii curente - evaluarea trebuie să fie oportună, să împiedice apariţia
disfuncţiilor majore şi, în acelaşi timp, să arate foarte clar ce a mers ţi ce nu în activităţile trecute;
asigurarea feed-back-ului pentru grupurile semnificative de interes - rezultatele acţiunilor
revizuirea şi optimizarea politicilor şi strategiilor educaţionale de la nivelul unităţii şcolare
trebuie cunoscute de către elevi, părinţi, cadre didactice, manageri, comunitate în ansamblul ei, pentru
ca acestea să servească mai bine misiunii asumate.
3. Practicabilitatea
Prin sistemul propus de management al calităţii va fi promovat şi principiul practicabilităţii,
astfel încât sistemul să nu devină birocratic. Ca urmare, procedurile de asigurare a calităţii nu
vor„încărca” suplimentar cadrele didactice, sau membrii echipei manageriale. Totodată, procedurile de
asigurare a calităţii nu vor fi separate de procedurile normale de dezvoltare instituţională. Sistemele şi
procedurile de asigurare a calităţii nu reprezintă ceva în plus, nu sunt „paralele” faţă de cele care

1
asigură funcţionarea şi dezvoltarea unităţii şcolare, ci parte integrantă a acestora.
4. Evitarea birocratizării
În afara documentelor expres prevăzute de actele normative, cantitatea de documente solicitate
va fi redusă la minimum.
5. Principiul consistenţei dovezilor
Dovezile activităţilor concrete de management al calităţii la nivelul tuturor subsistemelor
instituţiei (atât cele gestionate direct de CEAC, cât şi cele deţinute de cadrele didactice ori de
responsabilii diverselor compartimente) vor avea următoarele calităţi:
 valide: dovezile sunt semnificative şi susţin punctele tari sau punctele slabe
identificate;
 cuantificabile: sunt folosiţi indicatori de performanţă interni şi externi, sunt folosite
atât cifre cât şi procente şi sunt clare şi fără ambiguităţi;
 suficiente: pot fi verificate, există dovezi din trei surse separate şi din trei perspective
diferite;
 actuale: dovezile sunt suficient de recente pentru a oferi o imagine precisă a situaţiei la
momentul scrierii raportului de autoevaluare;
 exacte: dovezile sunt atribuite unor surse identificate şi verificabile.
6. Principiul încrederii şi al „prezumţiei de adevăr” pentru declaraţiile privind calitatea
7. Implicarea întregului personal, a elevilor şi părinţilor în implementarea sistemului de
management al calităţii.
La aceste principii se adaugă, în demersurile concrete de observare a activităţilor didactice, şi
normele codului deontologic al evaluatorului.

ŢINTELE SRTATEGICE ALE EVALUĂRII CALITĂŢII PÂNĂ ÎN 2015

Strategia de evaluare internă a calităţii este documentul care fixează, pe termen mediu, reperele
generale ale acţiunilor de implementare la nivelul instituţiei a sistemului de management al calităţii, în
aria de competenţă şi pe baza funcţiilor definite şi în Regulamentul propriu de organizare.
Strategia include principiile,ţintele,direcţiile de acţiune ale CEAC. Acolo unde este necesar,
sunt prevăzute şi termenele de materializare ale acţiunilor concrete.
Pe baza reperelor conceptuale şi metodologice care fundamentează Strategia pe termen mediu
privind implementarea sistemului de management al calităţii educaţiei în învăţământul preuniversitar,
pentru perioada 2010-2014 ne propunem patru direcţii de acţiune cu ţintele strategice aferente:
1.Cunoaşterea noului concept de calitate în educaţie pornind de la valorile promovate în sistemul
educaţional .
1.1Conştientizarea nevoii de calitate şi de introducere a sistemului de management al calităţii,la toate
nivelurile şi compartimentele.
1.2 Construirea conceptului de „calitate” specific organizaţiei noastre; cunoaşterea culturii
organizaţionale,asumarea valorilor organizaţiei de către toţi membrii colectivului.
2. Construirea unui sistem intern de management al calităţii coerent şi unitar.
2.1 Crearea unor mecanisme adecvate pentru o evaluare sinceră şi realistă avându-se în vedere
redefinirea rolului managerului şi al diferitelor compartimente ale organizaţiei.
2.2Utilizarea rezultatelor autoevaluării activităţilor pentru optimizarea funcţionării şi dezvoltării
organizaţiei.
3.Realizarea colaborării, printr-un dialog permanent,cu toţi actorii semnificativi în vederea
asigurării participării acestora la definirea,realizare şi promovarea calităţii.
3.1Asigurarea feed-back-ului pentru grupurile semnificative de interes - rezultatele acţiunilor
trebuie cunoscute de către elevi, părinţi, cadre didactice, manageri, comunitate în ansamblul ei;
3.2 Participarea beneficiarilor la planificarea şi realizarea activităţilor de îmbunătăţire a calităţii.
4. Perfecţionarea continuă a instrumentelor de autoevaluare pentru identificarea domeniilor cu
disfuncţii şi stabilirea măsurilor de eficientizare a activităţilor
4.1 Flexibilitatea şi caracterul evolutiv al sistemului intern de management al calităţii.
4.2Revizuirea şi optimizarea politicilor şi strategiilor educaţionale de la nivelul unităţii pentru ca

2
acestea să servească mai bine misiunii asumate.

MODALITĂŢI DE IMPLEMENTARE
A STRATEGIEI DE EVALUARE A CALITĂŢII

Cadrul legal pentru funcţionarea CEAC este:


Legea Nr. 87/2006 pentru aprobarea OUG Nr. 75/2005, privind asigurarea calităţii, Art. (11) şi Art.
(12);
O.U.G 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei;
Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin
OMEdC Nr. 4925/2005;

Sistemul de evaluare a calităţii urmăreşte:


Îmbunătăţirea calităţii întregii activităţi din şcoală;
 Asigurarea informării şi evaluarea satisfacţiei grupurilor semnificative de interes (elevi, părinţi,
corp profesoral, comunitate locală);
 Revizuirea şi optimizarea politicilor şi strategiilor educaţionale de la nivelul unităţii şcolare.

Procesele prin care se asigură calitatea sunt:


 Planificarea şi realizarea activităţilor de învăţare (curriculare şi extracuriculare);
 Asigurarea resurselor pentru activităţile de învăţare planificate şi prin organizarea situaţiilor de
învăţare;
 Activitatea cadrelor didactice în clasă, în şcoală şi în comunitate;
 Obţinerea şi evaluarea rezultatelor învăţării;
 Managementul strategic şi operaţional al unităţii şcolare;
 Asigurarea comunicării cu actorii educaţionali esenţiali (elevi şi părinţi) şi cu întreaga comunitate
precum şi asigurarea participării comunităţii la viaţa şcolară şi a şcolii la viaţa comunităţii;
 Evaluarea complexă a întregii „vieţi şcolare”.

În anul şcolar 2014-2015, COMISIA DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII şi-a


propus prin obiectivele planului de acţiune să îmbunătăţească calitatea procesului instructiv
educativ și frecvența elevilor.
La finalizarea anului şcolar 2014-2015, evaluarea internă asupra calităţii procesului
instructiv- educativ, a inregistrat câteva puncte slabe care au devenit priorităţi pentru acest an
şcolar. Urmărindu-le vor conduce la :
1) Promovarea unui management al resurselor umane care să asigure creşterea calităţii şi
eficienţa activităţii didactice în Școala Gimnazială Nr.1, com Poiana, jud. Galați
2) Gestionarea de programe de formare adecvate nevoilor grupurilor ţintă din școala
3) Dezvoltarea unor activităţi de sprijin pentru diminuarea ratei absenteismului, ce alimenteaza
insuccesul scolar si reprezenta primul pas spre abandon scolar.
4) Realizarea de ore de pregătire suplimentară cu elevii capabili de performanţă
5) Realizarea de ore de pregătire suplimentară cu elevii cu dificultăţi de învăţare şi de remediere
pentru cei cu rezultate slabe la testele de evaluare iniţială
6) Realizarea de ore de pregătire suplimentară cu elevii care vor susţine examenele de Evaluare
Nationala
7) Organizarea unor activităţi extraşcolare la care să participe elevi, cadre didactice şi membri ai
comunităţii
8) Folosirea eficientă a laboratoarelor informatizate şi a programelor AEL, în cadrul lecţiei.
9) Monitorizarea activităţii cadrelor didactice formate pe didactica disciplinei, metode centrate pe
elev, utilizarea softurilor educaţionale.
10) Elaborarea unui pachet de auxiliare curriculare atractive bazate pe cunoaşterea nevoilor elevilor

3
11) Amenajarea unui spaţiu corespunzător, aşa-zisa „Sală dovezilor” pentru depozitaea dovezilor
pentru calitate
12) Gestionarea, înregistrarea, prelucrarea şi utilizarea datelor şi informaţiilor în cadrul şcolii între
toate compartimentele existente în organigramă.
13) Revizuirea procedurilor existente si elaborarea de noi proceduri
14) Initierea realizarii Manualului Calităţii al Scolii Gimnaziale Nr.1, com. Poiana, jud. Galați.

INSTRUMENTE ŞI PROCEDURI
DE EVALUARE INTERNĂ (AUTOEVALUARE) A CALITĂŢII

Procedura de evaluare internă (autoevaluare) a calităţii:


1. Selectarea domeniului / temei / temelor (în cazul în care evaluarea nu vizează toate domeniile
prevăzute de lege);
2. Diagnoza nivelului de realizare;
3. Judecarea nivelului realizare;
4. Identificarea punctelor slabe şi a ţintelor pentru intervenţiile de remediere /dezvoltare;
5. Crearea unui grup de lucru;
6. Modificarea /optimizarea proiectului de dezvoltare instituţională şi a planurilor operaţionale
asociate;
7. Desfăşurarea activităţilor de dezvoltare /optimizare /remediere;
8. Reaplicarea instrumentului de evaluare.

Tipuri de instrumente pentru evaluarea internă (autoevaluarea) calităţii:


1. Fişe şi alte instrumente de evaluare;
2. Declaraţii de intenţie ale comisiilor de specialitate din şcoală din şcoală;
3. Chestionare;
4. Ghiduri pentru interviuri;
5. Ghiduri de observaţie;
6. Tipuri de proiecte;
7. Rapoarte scrise;
8. Diferite fişe de apreciere;
9. Plan operaţional;
10. Fişe de analiză a documentelor şcolii;
11. Obiecte concrete: rezultate „materiale” ale proiectului;
12. Documente de politică educaţională elaborate la nivel naţional, regional şi locale;
13. Standarde, metodologii, ghiduri de bune practici, alte instrumente privind evaluarea
instituţională şi asigurarea calităţii, elaborate la nivel naţional, regional sau local.

Proceduri specifice fiecărei comisii (Comisia pentru curriculum, CEAC, Comisia pentru formarea
continuă a cadrelor didactice, Comisii metodice, Comisia diriginţilor, Comisia pentru activităţi
extraşcolare etc. ) şi compartiment/departament din cadrul unităţii şcolare (Management, CEAC,
Comisii, Secretariat, Contabilitate, Biblioteca şcolii).

MODALITĂŢI ŞI PROCEDURI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII


– conform Raportului anual de evaluare internă a calităţii şi Planului de îmbunătăţire

4
1. Selectarea domeniului şi criteriului/criteriilor avute în vedere, cf. ,,Standardelor de acreditare şi de
evaluare periodică” ( H.G.21/18.01.2007 sau art 10 din O.U.G. nr.75/12.07.2005 aprobată cu
completări şi modificări prin LEGEA nr. 87/2006);
2. Urmărirea îndeplinirii indicatorilor de performanţă şi realizarea unei diagnoze a nivelului de
realizare;
3. Analiza nivelului de realizare;
4. Identificarea punctele tari, a celor slabe şi a ţintelor pentru intervenţiile de remediere/dezvoltare;
5. Crearea unui grup de lucru pentru aplicarea măsurilor de îmbunătăţire (Evaluarea internă este
coordonată şi realizată de către CEAC. Pentru zonele de îmbunătăţire se poate constitui o altă echipă,
se pot stabili responsabili, în funcţie de rolul îndeplinit în organizaţie - profesor de specialitate,
responsabil de comisie metodică,etc., care să aplice programul de îmbunătăţire);
6. Modificarea / optimizarea / completarea PDI şi a planurilor operaţionale;
7. Desfăşurarea propriu-zisa a activităţilor de dezvoltare/ optimizare/ remediere pentru domeniul
selectat;
8. Reaplicarea instrumentelor de evaluare.

S-ar putea să vă placă și