Sunteți pe pagina 1din 5

Anexa la contractul de munca nr. ........... din .........................

Elaborat/Revizuit: ........................

FISA POSTULUI

I. Identificarea si denumirea postului de munca:


I.1. Numele si prenumele titularului:
I.2. Denumirea postului: Traducator / Profesor in invatamantul Primar
I.3. Pozitia in COR: 264306
I.4. Compartimentul: Educational
I.5. Nivelul Postului: de executie
I.6. Obiectivul specific al muncii: asigurarea activitatilor de educare,instruire si formare specifice invatamantului gimnazial

II. Integrare in structura organizationala:


II.1. Pozitia postului in structura organizationala:
II.1.a.Postul imediat superior: Adminstrator
II.1.b.Posturile imediat inferioare: -
II.2. Relatii:
II.2.a. Ierarhice: de subordonare fata de Administrator
II.2.b. De colaborare: cu toate departamente.

III. Obiective de performanta:


- Modul de indeplinire cantitativa si calitativa a sarcinilor.
- Modul de raspuns la alte solicitari decat cele curente
- Respectarea procedurilor si regulilor SSM (Sanatate si Securitate in Munca), PSI (Prevenirea si Stingerea Incendilor) si SU
(Situatii de urgenta).

IV. Sarcini de serviciu obligatorii


Traducator
- Stabilirea raportului la nivel conversational intre conducere, angajati sau alte persoane.
- Realizarea traducerilor necesare companiei.
- Participarea la proiecte de traducere / interpretare
- Respectarea cerintelor specifice fiecarui proiect si postului ocupat
- Redactarea si traducerea de materiale scrise, corespondenta, protocoale, rapoarte
- Indeplinirea rolului de interpret atat la seminarii, cat si pe parcursul intalnirilor cu diversi parteneri:

Profesor in invatamantul Primar


1. COMUNICARE – Competente comunicationale
1a. Comunicarea profesor-copil
1b. Comunicarea intre cadre didactice
1c. Comunicarea cu parintii.
1a. Comunicarea profesor-copil
Detalierea competentei de Indicatori de performanta
comunicare
Selecteaza modalitati de comunicare Selectarea modalitatilor de comunicare in functie de continutul informatiei, perticularitatile de
adecvate varsta si individuale ale copiilor, respectarea diversitatii culturale a acestora.
Transmite informatii cu caracter Accesibilizarea informatiilor cu caracter instructiv-educativ, si respectarea obiectivelor de
instructiv educativ referinta din programa prescolara.
Utilizeaza feed-back-ul in comunicare Selectarea unor situatii de lucru adecvate in scopul compararii mesajului transmis cu cel
receptat de copil.
Faciliteaza comunicarea cu copiii Stabilirea unor situatii de comunicare care sa faciliteze schimbul de informatii profesor-copil,
copil-copil, cooperarea si interactionarea eficienta.
1b. Comunicarea intre cadrele didactice

Detalierea competentei de Indicatori de performanta


comunicare
Identifica domenii de colaborare Colaborarea cu celelalte cadre didactice pentru asigurarea continuitatii gradinita-scoala
Se informeaza despre copii Comunicarea permanenta cu colega de grupa sau cu alte cadre didactice care desfasoara
activitati la aceeasi grupa (optionale, extracurriculare) pentru a obtine informatii relevante despre
evolutia copiilor, prelucrarea si corelarea informatiilor obtinute pentru a determina o apreciere
obiectiva a copiilor.
Abordeaza aspecte metodice si Comunicarea permanenta cu celelalte cadre didactice pentru a identifica cele mai potrivite
pedagogice ale activitatii didactice metode in vederea eficientizarii demersului didactic.

1.c. Comunicarea cu parintii

Detalierea competentei de Indicatori de performanta


comunicare
Informeaza familia copilului Informarea periodic, a familiei copilului cu privire la progresul acestuia, comportamentul social
etc.
Pag. 1 din 5
Solicita informatii Solicitarea unor date suplimentare despre comportamentul copilului in familie, atitudinea fata de
invatare, alte informatii, pentru o cunoastere a copilului din perspective diferite
Consiliaza familia copilului Descoperirea cauzelor unor comportamente si identificarea modalitatilor de solutionare a
acestora.
Indrumarea familiei catre persoane/institutii specializate si autorizate pentru consiliere si
desfasurarea unor cursuri cu parintii (in calitate de instructor autorizat)

2. PROIECTARE – Competente proiective


2a. Planificarea si proiectarea activitatilor instructiv-educative
2b. Planificare si proiectarea curriculumului optional
2c. Planificarea si proiectarea activitatilor extrascolare

2a. Planificarea si proiectarea activitatilor instructiv-educative

Detalierea competentei Indicatori de performanta


Analizeaza planul de invatamant si Cunoasterea, respectarea si aplicarea personalizata a curiculumului national, corespunzator
curriculumul corespunzator specificului grupei de copii
Alege materialele auxiliare Selectarea materialelor auxiliare in conformitate cu legislatia in vigoare si utilizarea lor conform
capacitatilor de invatare ale copiilor
Intocmeste planificarea Stabilirea si ordonarea, coerenta si corespunzatoare colectivului de copii, a activitatilor;
calendaristica anuala si saptamanala estimarea atenta si revizuirea periodica a bugetului de timp alocat fiecarei teme (proiect tematic)
in functie de interesul manifestat de copii pentru aceasta si de capacitatile lor de invatare
Intocmeste proiecte de activitate Elaborarea proiectelor didactice pentru activitatile desfasurate cu copiii, tinand cont de
didactica/schite de proiect* urmatoarele repere: rigoare stiintifica, strategii activ-participative si obiective operationale corect
formulate.

2b. Planificarea si proiectarea curriculumului optional


Detalierea competentei Indicatori de performanta
Stabileste oferta de Analizeaza resursele materiale si umane de care
curriculum optional dispune gradinita, precum si a intereselor copiilor in
vederea stabilirii ofertei de curriculum optonal
Proiecteaza curriculum Corelarea obiectivelor cu continuturile, respectand
optional interesel copiilor
Dezvolta curriculumul Identificarea resurselor informationale adecvate
optional continuturilor stabilite
Selectarea activitatilor de invatare cu un caracter
formativ

2c. Planificarea activitatilor extrascolare


Detalierea competentei Indicatori de performanta
Stabileste oferta de activitati Analizeaza resursele materiale si umane de care dispune gradinita, precum si a intereselor
extrascolare copiilor din grupa in vederea stabilirii ofertei de activitati extrascolare
Proiecteaza curriculumul pentru Corelarea obiectivelor cu continuturile si respectarea intereselor copiilor
activitatile extrascolare
Dezvolta curriculumul pentru Identificarea resurselor umane si informationale adecvate continuturilor stabilite
activitati extrascolare Selectarea activitatilor de invatarecu un caracter formativ

3. MANAGEMENT EDUCATIONAL – Competente manageriale


3a. Asigurarea mijloacelor de invatamant, a materialului didactic si a auxiliarelor didactice
3b. Organizarea si amenajarea mediului educational
3c. Conducerea procesului didactic

3a. Asigurarea mijloacelor de invatamant, a materialului didactic si a auxiliarelor didactice


Detalierea competentei Indicatori de performanta
Identifica necesarul de material Identificarea mijloacelor de invatamant, a materialului didactic si, eventual, a auxiliarelor
didactic didactice adecvate particularitatilor de varsta ale copiilor, nivelului de dezvoltare intelectuala si
continuturilor activitatilor planificate
Elaboreaza / confectioneaza Elaborarea / confectionarea / achizitionarea de material didactic, mijloace de invatamant si
/achizitioneaza material didactic, auxiliare didactice, avand in vedere functiile pe care acestea trebuie sa le indeplineasca
mijloace de invatamant auxiliare
didactice necesare

3b. Organizarea si amenajarea mediului educational


Detalierea competentei Indicatori de performanta
Organizeaza spatiul educational Amenajarea mediului educational in conformitate cu tipul de activitate desfasurata (activitate in
perechi, invatarea prin cooperare etc.), astfel incat sa ofere posibilitati multiple de desfasurare
eficienta a activitatilor
Amenajarea ariilor de stimulare/colturi/zone/cente de interes in sala de grupa, in vederea unei
Pag. 2 din 5
invatari stimulative si eficiente
Incurajeaza imlicarea copiilor in Valorizarea eforturilor tuturor copiilor prin expunerea lucrarilor realizate, prin amenajarea coltului
amenajarea mediului educational tematic al grupei atunci cand se trece la o noua tema, prin marcarea diferitelor evenimente
(trecerea anotimpurilor, evenimente istorice, religioase etc. de importanta nationala)
Implica parintii copiilor in Implicarea parintilor in luarea deciziilor privind amenajarea spatiului educational in beneficiul
amenajarea mediului educational al copiilor
grupei

3c. Conducerea procesului didactic


Detalierea competentei Indicatori de performanta
Desfasoara metodic activitatile cu Conducerea activitatilor desfasurate cu copiii in conformitate cu proiectul/schita de proiect stabilit
copiii Gasirea de cai si mijloace eficiente pentru a transmite cunostinte copiilor, respectand principiile
didactice;
Crearea unor situatii noi in vederea aplicarii cunostintelor si deprinderilor insusite de copii
Implica activ copiii in procesul Stimularea copiilor in vederea perticiparii acestora la propria lor formare si dezvoltare
instructiv-educativ Individualizarea activitatii cu copiii
Asigura securitatea copiilor in timpul Verificarea permanenta a starii spatiului grupei (mobilier, echipamente etc.), a materialelor puse
desfasurarii activitatilor la dispozitia copiilor cu prilejul activitatilor instructiv-educative planificate, in vederea prevenirii
unor accidente sau evenimente neprevazute.

4. EVALUAREA – Competente evaluative


4a. Elaborarea si utilizarea instrumentelor de evaluare
4b. Inregistrarea si valorificarea rezultatelor copiilor

4a. Elaborarea si utilizarea instrumentelor de evaluare


Detalierea competentei Indicatori de performanta
Elaboreaza instrumente de evaluare Elaborarea unor instrumente alternative de evaluare, adecvate atat continutului, cat si
obiectivelor propuse
Aplica instrumente de evaluare Aplicarea unor probe de evaluare, in diferite momente ale procesului didactic, in functie de
obiectivele evaluarii

4b. Inregistrarea si valorificarea rezultatelor copiilor


Detalierea competentei Indicatori de performanta
Completeaza caietul de observatii Inregistreaza, periodic, in caietul de observatii asupra copiilor, a aprecierii juste a performantelor
asupra copiilor acestora
Completeaza fisa de evaluare a Consemnarea in fisa psihopedagogica a copilului, cu responsabilitate, a unor date relevante
copilului despre dezvoltarea acestuia la sfarsitul prescolaritatii, pentru a oferi familiei si invatatorului
informatiile necesare
Valorifica rezultatele Revizuirea, periodic, a planificarii calendaristice sau saptamanale si ajustarea lor tinand cont de
rezultatele evaluarilor initiale, continue sau sumative;
Identificarea masurilor ameliorative pentru copiii cu dificultati de invatare si a masurilor de
dezvoltare pentru copiii cu performante

5. DEZVOLTAREA PROFESIONALA – Competente de dezvoltare


5a. Identificarea nevoilor de formare si planificarea activitatilor metodice
5b. Participare la propria formare si valorificarea achizitiilor

5a. Identificarea nevoilor de formare si planificarea activitatilor metodice


Detalierea competentei Indicatori de performanta
Identifica nevoile proprii de formare Identificarea necesarului propriu de formare in functie de dinamica informatiei din domeniu
Manifestarea unei atitudini obiective in autoevaluare
Planifica activitatile metodice Planificarea activitatii metodice zilnic, tinand cont de nevoile proprii identificate, de activitatile
metodice si de perfectionare comunicate la nivel national, la nivel de judet/sector sau la nivel de
unitate

5b. Participare la propria formare si valorificarea achizitiilor


Detalierea competentei Indicatori de performanta
Participarea la propria formare si Manifestarea unui interes constant pentru activitati care conduc la propria dezvoltare, atat in plan
dezvoltare personala si profesionala profesional, cat si in plan personal
Valorifica informatiile achizitionate Aplicarea, in activitatea didactica, a informatiilor obtinute in cadrul intalnirilor metodice, a
cursurilor de formare sau prin studiu individual

V. Atributii suplimentare:
- Se deplaseaza la institutii de invatamant de stat, societati;
- Raspunde de cursanti (copii, adulti) pe perioada orei de curs. La sfarsitul orei, preda copiii profesorilor sau parintilor.
-Asigura integritatea si sanatatea copiilor pe toata perioada efectuarii orei.
(COPIII NU SE LASA SUB NICI O FORMA NESUPRAVEGHEATI)
-Nu are voie sa paraseasca ora;
-Respecta programul de lucru. Orice invoire este anuntata cu o zi inainte;

Pag. 3 din 5
-Sunt interzise pedepsele corporale aplicate copiilor;
-Evita disputele neprincipiale cu colegii sau cu parintii, de natura sa discrediteze societatea;
-Evita desfasurarea in spatiul educational a activitatii politice,de prozelitism religios si de comportare care contravin legilor statului;
-Evita discutiile critice cu parintii pe tema competentei de specialitate sau pedagogice a altor cadre didactice, precum si disputele care
vizeaza aspecte ale vietii personale ale cadrelor didactice;
-Promoveaza imaginea societatii;

VI. Responsabilitati:
- Raspunde de inregistrarea activitatii in registrul de activitate;
- Raspunde de intretinerea materialului didactic pus la dispozitie;
- Raspunde de obiectele primite, aflate in spatiul in care isi desfasoara activitatea si anunta orice defectiune sau neregula
constatata.
- Raspunde de pastrarea secretului profesional;
- Raspunde de respectarea legislatiei in vigoare in domeniul sau de activitate;
- Raspunde de nerealizarea oricarei activitati mentionate mai sus in parametri ceruti de eficienta;
- Raspunde de respectarea confidentialitatii informatiilor de care ia cunostinta avizat sau accidental;
- Raspunde de transmiterea in conditii de maxima urgenta a informatiilor catre administrator;
- Indeplineste si raspunde de realizarea altor sarcini cu caracter specific date spre solutionare de catre conducerea societatii;
- Raspunde de gestionarea si intretinerea in conditii de buna functionare a aparaturii din dotare;
- Raspunde de respectarea normelor de securitate si sanatate in munca, prevenirea si stingerea incendiilor si situatii de urgenta;
- Raspunde de aplicarea intocmai a R.I. in cadrul departamentului in care isi desfasoara activitatea;
- Respecta regulile privind tinuta vestimentara impuse de importanta postului;
- Respecta ``Declaratia de confidentialitate``;
- Respecta confidentialitatea salariului sau.

VI.1. Responsabilitati SSM:


- Raspunde de cunoasterea si aplicarea legislatiei si a altor cerinte de SSM aplicabile activitatilor prestate;
- Raspunde de integritatea si viata sa, in scopul evitarii riscurilor si a pericolelor de accidentare sau imbolnavire profesionala, respectand
urmatoarele:
a) sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sau o
considera un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor;
b) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca in cel mai scurt timp posibil accidentele de munca suferite de persoana proprie
sau de alti angajati;
c) sa coopereze cu angajatorul si/sau cu angajatii cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca, atata timp cat este
necesar, pentru realizarea oricarei sarcini sau cerinte impuse de autoritatea competenta pentru prevenirea accidentelor si bolilor
profesionale;
d) sa coopereze cu angajatorului si/sau angajatii cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca, atata timp cat este
necesar, pentru a da angajatorului posibilitatea sa se asigure ca toate conditiile de munca sunt corespunzatoare si nu prezinta riscuri
pentru securitate si sanatate la locul de munca;
e) sa-si insuseasca si sa respecte normele si instructiunile proprii de sanatate si securitate in munca la locul de munca si masurile de
aplicare a acestora;
f) sa dea relatii la solicitarea inspectorilor de munca si inspectorii sanitari;
g) sa opreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si sa informeze de indata conducatorul locului de
munca;
h) sa ia orice masuri, in cadrul activitatii sale la locul de munca, pentru prevenirea accidentelor si imbolnavirilor profesionale;
i) in cazul producerii unui accident de munca, sa ia masuri de acordare a primului ajutor;
j) sa comunice conducatorului locului de munca despre modificarile privind fisa de instruire in domeniul securitatii si sanatatii in
munca(date personale, domiciliu, pregatire, traseu, mijloc transport, durata);
k) sa respecte prevederile contractului de munca, anexelor acestuia, regulamentului de ordine interioara, de organizare si functionare
precum si oricare alte dispozitii ale conducerii angajatorului sau conducatorilor locului de munca;
l) in oricare situatie in care nu a fost instruit sau verificat va comunica imediat conducatorului locului de munca si va executa dispozitiile
acestuia.sa nu angajeze discutii contradictorii, sa nu faca glume, sa nu se joace la locul de munca.

VI.2. Responsabilitati PSI si SU - Obligatiile salariatului

- sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, aduse la cunostinta, sub orice forma, de presedintele organizatiei, dupa
caz;
- sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si instalatiilor de aparare impotriva incendiilor;
- sa comunice, imediat dupa constatare, conducatorului locului de munca orice incalcare a normelor de aparare impotriva incendiilor sau a
oricarei situatii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum si orice defectiune sesizata la sistemele si instalatiile de
aparare impotriva incendiilor;
- sa coopereze cu salariatii desemnati de conducatorul locului de munca, dupa caz, respectiv cu cadrul tehnic specializat, care are atributii
in domeniul apararii impotriva incendiilor, in vederea realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor;
- sa actioneze, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul aparitiei oricarui pericol iminent de incendiu;
- sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta, referitoare la producerea incendiilor;
- sa respecte si sa aplice normele si regulile de protectie civila stabilite de autoritatile administratiei publice centrale si locale, precum si de
conducatorii institutiilor publice, ai agentilor economici ori ai organizatiilor neguvernamentale, dupa caz;

VII. Sanctiuni primite de angajat (Raspunderea disciplinara si materiala a personalului didactic)


-Personalul didactic de predare raspunde disciplinar pentru incalcarea indatoririlor ce le revin potrivit contractului individual de munca,
precum si pentru incalcarea normelor de comportare care dauneaza interesului invatamantului si prestigiului institutiei.
- Personalul didactic raspunde disciplinar pentru deteriorarea salilor de clasa, a obiectivelor avute pe inventar, cauzate prin
nerespectarea regulilor stabilite de P.S.I.si S.S.M.
Pag. 4 din 5
VIII. Pregatirea necesara postului:
- studii universitare de specialitate
- diploma de specialitate care atesta pregatirea pedagogica;
- cursuri de formare profesionala, specifice domeniului sau de activitate;

IX. Experienta:
- Minim 2 ani in domeniu;

X. Acomodarea cu cerintele postului


- In aproximativ 3 luni

XI. Conditiile postului:


- program: conform R.I. sau altor reglementari;
- munca: individuala si de echipa;

XII. Conditiile materiale:


- ambientale - Lucreaza in sali de clasa si alte spatii rezervate procesului didactic. Necesita confort termic, acustic si vizual.
Predarea este o activitate care solicita rezistenta deosebita fizica si psihica si un efort vocal intens.
- Spatiu -Sala de clasa. Cadrul este organizat in conformitate cu un ansamblu de principii si norme didactice;

XIII. Salarizarea
- conform Contract Individual de Munca

Administrator, Salariat,

Data:

Pag. 5 din 5

S-ar putea să vă placă și