Sunteți pe pagina 1din 20

I OSEPHPRI N CE

I.JNSINGI.JR
LTJCRTJ
DEVOTIONALPENTRU31 DEZILE
f

q JOSEPHPRINCE

UN SINGURLUCRU
DEVOTIONAL PENTRU3I DE ZILE
&*ao,t natnto
ine ai venit in familia lui Dumnezeu! Existi, probabil, r.oot lucruri care concu-
reazi pentru a-Ii capta atenfia in fiecare zi. La care ar trebui sd te concentrezi?
Isusne di rispunsul in Biblie.
in Lucaro:38-42,canda intrat in casacelordoui surori,una dintre ele,Maria, s-a
agezatIa picioareleLui EiL-a ascultat.Cealalti,Marta,s-arepezitla bucitirie gi a ince-
put segiteascepentru El. Ghiceqtepe cinea liudat Isus?
H a leudat-ope Maria.
S-arputeasi te surprinddfaptul ci Isusnu a liudat-o pe Marta pentruslujiregipen-
tru c[ I-a pregitit mincare.In schimb,El a liudat-o pe Maria,pentruceeas-aconcen-
trat sdfacesingurullucru necesar.AEadar,tot ceeacetrebuiesefaci esteacestsingur
Edi{iaoriginah in limba €nglezea fostpublicatn d€ 22 MediaPte. Ltd. cu tltl|ulme One Thirlg lucru, iar Dumnezeuva aveagriji de toatelucrurile din viala ta, atatde celemari, cat
Copyright o 2oo7 by loseph Prince. gi de celemici.
Publishedby arrangementwith 22 Media Pte. Ltd., vrwwjosephprince.com.
Acestdevolionalpentru3r de zile a fostconceputin mod specialPentrua te ajutasA
Acestemeditatii sunt extrasedin cartearDestinatsedomneSti- Devofional G65 zile)
faciacestsingurlucru - sate hrdnes,tidin CuvAntullui Isusgi si fii puternic.Teva aiuta
Biblioteca Naliorale a Germaniei inregistreazi aceastePublicalie in limba romani.
si zidegtio fundaliesolidi pentrunouataviali de creltin. Vei descopericum si triiegti
Darebiblio8 r a fcre d e t a l i a l ed i ) po n ib ilep e in te r n e l:h llp ://d n b .d n b .d e
o viati caremerite treitl - o viati din abundenli,binecuvantatA, carete implinegte,o
Citatelebiblic€, dace nu se indici altfel, suntPretuatedinversiunea Dumitru Cornilescu a Bibliei in limba
romana.
viale victorioasigilipsiti de stres!
Tradu cet e: Magdalena Zahar 1e
Biblia spuneci viitorul tdu estela fel de strelucitorca promisiunilelui Dumnezeu,
C of ec lrraiD r a n r A n d r e e aC o s l e a NicL
, T a h a r ie iar Dumnezeunu igi incalci niciodatdpromisiunile!Agadar,te poli aqteptala zile mai
Designcoperfi: @zz Media Pt€. Ltd. bune de acum,pentru cd Dumnezeute iubeEteti vrea si ai succesin fiecaredomeniu
Dt'p:Grace today Verlag
din via{i.
TipArbn: T+o{afra Ceconii, Baia Mare
Teincinti acestlucru?
Printe.l in Romania
Atunci. si incepem!
Prima edifie 2or7

o 2or7 Grace today Verlag,Schott€n,Germnny


ISBN print: 978-3-95933 3r4 6
IS B NeP ub: 9 7 8 - 3 - 9 5 9 3 r353

RetipArirea9i reproducerea,inclusivale unor fragmentedin aceastecarte,


sepot facenumai cu p€rmisiunea editurii.

wwwgoldbooks.ro
wwwjosephprince.ro
wrrwgracetoday.de
Nusevdnd,oore,cincivtdbiipe doi assa oni?Sitotuti, nici mdcar
unadintrcelenu esteuitatdinainteoluiDumnezeu!CAt desDre voi.
pdr
chiar;ifirelede din cap,toatevdsuntnumdrate! Nuvdtemeli!
VoisuntetimaivolorotidecAt mulk vrdbii!
LUCA12:6-7

O*,n ete nytatta,ntfetntru' tne,


e,tteuryuntant lt /pnku q*rrnprzu
,l ry' ulli cregini,fac gre;ealade a teatralela care aveamde gind si o duc,
(//( ,rra" ce Dumnezeuesteprea inaintecaeasdo priveasce.
ocupat avand griji de,,lucrurile mari" in timp ce urmdream piesa,mintea
pentru a mai fi interesatde problemele meaeratot timpul lafessica. Miintrebam:
mici cu careseconfrunteei.Egtiti tu unul ,,Este,oare, prea inspiimintitor pentru
dintre aceqtia? Poatefi vorba de obiceiul ea?Ii va placeaursul carecdnti mecanic?
copilului tiu de a uda palul, de o cearti Oare locul nu esteprea intunecat pen-
cu un prietensaudeun cogmic de pe fa!i. tru ea?"M-am decissi o duc la spectacol
Indiferent de cdt de banal pare, daci te numaidup,rcel-amvezuteuinsumi ti am
deranjeazFL pe tine, Dumnezeudores,te si fostsigurcAseva bucurade el.
seingrijeascide aceastiproblem5! Prietene,Tatil teu cerescse ingrUegte
Dumnezeuvreasi seingrijeascidefie- de tine 9i lqi faceplanuri pentru tine. Tu
caredomeniudin viala ta, chiar !i de cele efti in inima Lui mereu atunci cAnd,cu
mai mici detalii. El te iubegteatat de mult, atenlie,analizeazdgi faceplanuri pentru
incat lli gtienumerul firelor de pir de pe fiecareaspect,maresaumic, din viala ta gi
capgidaci Tatil tiu cerescCeliubitor gtie numai96ndulla tineil facesazambeasca,
gi esteinteresatde detaliilemici aleviefii pentru ce qtie cl planurile pe carele are
tale,atunci nu trebuiesi infrunli nicio pentruline sunt planuride a te binecu-
problemi de unul singur. vdnta(Ieremiaz9:rr).
Cind fiica mea Jessicaa implinit trei Aqadar,indiferent de problemacu care
ani, soliameaWendygi cu mine am decis te confrunli chiar acum, te po{i odihni in
sd o ducemla Disneyland. $tiind cd era dragostea Lui pentrutine.Nu existanicio
prima ei intdlnire cu Disneyland-ulqi problemdpreanesemnificativepentru El. El
ca s-ar putea speriade ce va vedea,am nu estedoar DumnezeulCel Atotputernic,
decissi urmiresc una dintre producliile ci este;iTataltiu ceresc,
Carete iubette:
7*
Celcelocuiettela addpostulCeluiPrcainaltseodihne\tela umbta Uitati-vdla pdsdrilecerului:elenicinuseamAnd,nicinusecefitinici
CeluiAtotputemic.Deaceea,lizicDomnului:,Refugiul meu, nu adundin hambare.$i totutiTatdl vostrucelcetescle hrdnette.
Fottdrcotamea,Dumnezeulmeuin Caremdin!ed!" Oorenu suntetivoicumultmoivolorotidecAt ele?
PSALMUL9ll-2 MATEI6:26

Aro rrur/ ett" telrgu{ Art O uata6,^ak r "&rt


untembombardalizilnic cu gtiri tului lui Dumnezeu,a9acAtu ar trebui sd ei mai mulli oamenisunt de pdrere de mult vrea se te ajute se ai succes.Un
despreconflicte, dezastrenatu- rostegti Cuvintul lui Dumnezeu. Aceasta ce nu poli aveao viali buni firi exempluesteceeace s-a intempht cu un
rale,boli gi tulpini noi de virugi rezistenli inseamni ci ar trebui si fii de acordgi si munci greagi multe transpiralie.Ei cred membrudin bisericd.Dupd ce qi-apdrd-
la medicamente.De asemenea,auzim rostegticeeacespuneCuvAntullui Dum- cd, pentru a obline succesul,trebuiemai sit slujbaanterioari, el a avut increderein
despreoamenicareii pierdpe ceidragi in nezeu despreaperareaqi protectia Lui. intai se ai o diplomi, o calificareprofe- Dumnezeupentru a-i oferi una mai buni,
accidenterutiere ciudate qi ne intrebam: Apoi,ingeriisunttrimi$icasaili slujeascA sional6,un anumit loc de munci gi un In doar patru luni, seaflaIa conducerea a
,,Estevreunloc undesd.potsi mi refugiez (Evreir:r4). numhr de ani muncili din greu. Eu am uuu4 LUIry4l
l^,,:
^^*-^-:: .

de o lume care a innebunit?" Prietene,nu spune:,,Dacili s-aintim- vegtibune pentru tine: Dutnnezeuare o Compania sa de distribulie nou for-
Da, este! Dumnezeu a previzut toate plat lor, mi sepoateintirnpla gi mie!" Mai calemai buni. matAnu numai cd a incheiatun proiect
acestelucruri gi a promisin CuvantulSau degrabdspune:,,O mie si cadi alituri de Cu tolii trebuiesemuncim, dar lumea marein Singapore, dar a fost desemnati,
protecjieimpotrivaoricerui rau cunoscut mine si zecemii la dreaptamea, dar de vrea si crezi ce existaun procesnatural de asemenea,principalul distribuitor din
omului. Nu existanicio capcanla diavo- mine nu se va apropia' (Psalmul 9r:Z). de seminare,secerare insolit Asia de Sud-Estpentru o linie populari
gi strangere,
lului din care Tatil nostru si. nu ne poati Lumeaspuneci nu poli sete agteptidecat de agteptare, munceqi stres,inainte de a de produse din StateleUnite. Cea de-a
elibera,dac6.ne incredemgi ne adipostim la pericolein jurul tiu. Dumnezeuspune: arreaparte de o viali buni. Dumnezeu, douacompaniea sa,careasiguraservicii
in El. AceastaestepromisiuneaSain Psal- ,,Tutriiegti in lumea aceasta, dar nu egti insd, spune:'Poporul Meu nu trebuie sa de consultanli,a primit doui proiectede
mul 91. din lume.Ai protecliamea,pentru ci es,ti treacaprin acestprocesnatural pentru la o companiecoreeanigi de la o compa-
Fie ce estevorba de un cutremur la din Mine pi in Mine" (loan qt4-4). a sebucurade o vialdbund,pentrucd ei nie din Hong Kong,pentruo taxi de con-
miezul noplii, de un lunetist nebun, de Prin credinle,ai accesin locul secret nu aparlin sistemuluiacesteilumi. Ei pot sultanlede $ase cifre,in dolariamericani.
un virus necunoscutsaude un atactero- al Celui Preainalt,unde niciun riu nu acliona conform economiei Mele gi Eu le Astizi, Dumnezeu vrea sd qtii ce tu
rist, Dumnezeuspune:,,Nute vei temede te poateatinge.Nu trebuiese te temi cd pot da o Yialebuneimediat!" nu provii din sistemul acesteilumi. Tu
groazadin timpul noplii, nici de sigeata triieqti in vremurile de pe urmi, pen- in acelagimod in care Dumnezeu apa4ii imparaueilui Dumnezeu- aceea5i
care zboard ziua, nici de ciuma care tru ci Domnul esterefugiul tiu gi forti- hrinegtepisdrile,carenu trec prin sis- imperilie care hrenelte pisirile care nu
umbld.prin intuneric, nici de molima care realata. CuvantulLui spuneacestlucru. temul lumii de semdnare-secerare-adu- muncesc,ci seincred pur gi simpluin Crea-
pustieptela miezulzilei" (Psalmulqr:S-6). Cei careseincredin totalitatein Cuvdn- nare,El vrea gi va facemult mai mult pen- torul lor, pentru toatenevoile.Fii convins
Pentru ce ai ficut din El locuinla ta, tul Sdudescopericd acestaestein totali- tru tine! ca etti mai de pre! pentru Tatel teu ceresc
ingerii Sii te pezescchiar acum (Psal- tate adeverat! Tatil teu ceresc dorette se cunos,ti decdt pisirile gi lasi-L si ili dea o via@
mul91:9-1r.Ei suntatenlila glasulCuvdn- generozitateainimii Salepentru tine gi cat buni fdri trudagimuncaacesteilumi.
InsddupdceCristos a odusosingufijeftfdpentrupdcate,pentru
Siapoi,cinedintrevoi,ing jorAndu-se,
pootesdadougemdcarun
totdeauno,S-aatezatla dreoptalui Dumnezeu...Cdci,Wintr-o cotIa firulvietiilui?!
singufi jettfd, Eli-a desdvArtitpentrutotdeounope ceicesunt sfrntiti. MATEI6:27
EVRE|
10t2,14

efJ/*,,&"t rn adti At A**n rz- M.ruttehfufry


"Nhf
umnezeu te vede firi niciun (Evrei ro:zz), poli aveao conqtiinji per- fost martora atitudinii ei veseleqi lipsite
/ / tki cre{ini cunoscintrebarea
defect,nicio pate gi nicio imper- fectd,o congtiinle liberi de vinoviiia gi de (-,/tr/ | retorta a lui lsus: ..Cinedin- de ingrijorarein timp cemdnca.
\-
fectiune. Agadar, onoreazi Cuvintul condamnarea provocatede pecate. tre voi, ingrijordndu-se,poatesh adauge inapoi la clinic6, aceasti sori dragi
Siu gi lucrareaterminate a Fiului Siu Atunci cind vezi ce egti congtient micar un cot la firul vielii lui?!"Dar mulli stitea printre alte doamne care se aflau
spunind: ,,Amin!". Nu te lndoi de per- de picatele tale, spune:,,11imullumesc, dintre noi nu o lisirn, defapt,si pitrundi acolotot pentru biopsie.Acesteapireau
feqiuneata in Cristos. DoamneIsuse,pentrulucrareaTa minu- in inima noastre,permilanddragosteilui foarte ingriiorate,aqacd ea a inceput se
A te vedea pe tine insuli ca fiind nate de la cruce.Esteo lucrareperfecte, Dumnezeusi ne eliberezedeobiceiulde a le impirtiqeasci despreIsus qi s-a rugat
departedea fi perfectnu inseamnamode- care a indepirtat complet toate pecatele ne ingriiora. pentru unele dintre ele. Cand i-a venit
stie,ci un egecin a inlelegesacrificiulper- mele. Duhule Sfint, I1i mullumescpen- Adevirul este ce nicio cantitate de rindul gi a ficut scanareacu ultrasunete,
fectfbcutde Isuspentru tine. tru ce md convingide neprihinire,nu ingrijorare nu ili poate prelungi viala doctorul a rdmascontrariat- scanareaei
Biblia ne spune:,,Cici,printr-o sin- de a mea proprie, ci de neprihinirea lui gi nici nu adaugecevapersoaneitale. in nu aretanicio urmi denoduli! Doctorul a
guri jertfi, El i-a desivirgit pentru tot- Dumnezeu care ne-a fost date in dar. schimb, ingrijorareaili ripegte somnul, mers si seconsultecu colegulsiu, cel care
deauna pe cei ce sunt sfintili." Ai inleles Continui se me convingi in zilele care sinetateati mu\i ani buni. De fapt, doar descoperisenodulii. Uimili, ambii doc-
acestlucru? Nu numai ci ai fost sfinlit, vor urma, amintindu-miin specialatunci atuncicandetti liber de oriceingriiorare, tori au verificatdin nou. Au revenitdoar
dar, prin aceeagi jertfi a trupului Seu,ai cand greqesc, ci sunt, inci, neprihenirea ungerealui Dumnezeuva curge nestin- pentru a-i spunei,,Esteun miracol!"
fost ficut qi desivdrqit.Etti gi sfant s,ides- lui Dumnezeuin Cristos," gheriti in tine, intirindu-te, vindecdndu- Prietene,atunci cind te ingrijorezi,
evargitin ochii lui Dumnezeu! Prietene,Dumnezeute vede ca fiind te, restaurendu-te gi imbogilindu-te. crezi,de fapt, ci diavolul are putereasd
Picateletale au fost curAtate.Astizi, perfect, fird nicio pate de picat. Te vede Dupi cea ficut o mamografie,o mem- aduceatacuriin viala ta de careDumne-
Isus ste h dreapta Tatilui, nu pentru ca acoperitin hainelealbe gi frumoaseale bri a bisericiia descoperitce aveanoduli zeunu te poateproteja.Atunci, inse,cand
esteFiul lui Dumnezeu(degiacestlucru neprihdnirii Lui. Te trateazi ca pe un la sAn.CAnda primit raportul medicului, refuzi si te ingrijorezi,i1i pui increderea
esteadevirat), ci pentru ci lucrareaLui de om neprihinit, pentru ce agate-a fecut ea a scrisacestlucru pe el: ,,Isusestevin- in Dumnezeu.Ai mai multi increderein
curitare a picatelor tale estecomplet ter- El. Agadar,agteapti-tese Ii se intample decitorul meu. imi primescvindecarea. dragosteaii in putereaLui care lucreazi
minati gi perfectel lucruri bune, pentru ce pe capul celui Sunt vindecati. Md odihnesccompletin pentru tine, decatin capacitatea diavolu-
Agadar,in loc si fii con$tientdep;catele neprihdnit sunt binecuvantiri! (Pro- Dumnezeu." lui de a-gifaceriu! Cdndrefuzisi te lngri-
tale,ceeaceinseamnisiai o conttiinlarea verbero:6) Trebuiasi revine la clinice mai tar- iorezi qi alegi se te odihnegtiin lucrarea
ziu in aceea$i zi pentru a faceo biopsieqi terminati a lui Cristos,veivedeamanifes-
a vedeadacenodulii eraumaligni. Cum- tareabinecuvantarii tale.Veivedeamira-
nataei. cu carelua pranzulin aceazi, a colul tiu!
w*
CAndo primit vinul,lsusa zis:,,5-oteminat!". V-amdot ostfelo lard pe cotenu voi oti lucrat-o,cetdlipe carenu
Apoi,i-a plecatcapul5i$i-adot duhul. voi le-otizidit,dat in carclocuili tivii ti mA ini pe carenu voi i-oti
IOAN19:30 plontot,dardincaremAncali!
losuA24t3

&-a' tetn:rnt/ Qn d,nznndntat deTrz


magineaze-lici privegti faimoasa tului teleo esteaceeafolositi de comer- umnezeu este mai dispus sd te nifice, dar banii pur qi simplu nu ii erau
picture,,MonaLisa'a lui Leonardo cianli: ,datoria esteplitite in intregime!" binecuvantezedecat egti tu ca suficienlj.intr-un final, a renuntatla a
da Vinci, in muzeulLouvre.Uitdndu-teIa Atunci cdndIsusS-adat pe Sineinsugi sd fii binecuvdntat! De fapt, El este atet mai incercasd realizezeacestlucru gi s-a
ea,te-ai gandi si mai faci uneleretus,uri? pe cruce,El a implinit pe deplin cerinlele de dornic sd te bucuri de abundenlaLui odihnit pur qi simplu in dragosteaDom-
Desigur ci nu! A fost realizati de un dreptealelegii.El a plitit datoriilenoastre lncdt, in inima Lui, hotirdrea de a-!i da nului qi in capacitatea Sa de a-i asigura
maestru,deci ce ai mai puteatu adiuga in intregime! mult mai mult, din abundenfipesteceea celenecesare. Caterraseptimeni mai tar-
picturii pentru a o imbundtili? Astdzi,nu faptelenoastrene vor aduce ceai nevoie,esteo hoterareluate. ziu,a putut sdiqi cumpereo malini care
Tot astfel trebuie si privim lucrarea binecuvintiri, ci lucrarea terminate a Dumnezeua promis deja:,,V-amdat eracu doi ani mai noubdecit ceape careo
lui Isus de la cruce.El a strigat:,,S-ater- lui Cristos.Viala cregtinenu inseamni astfel o lari pe care nu l.oi ali lucrat-o, dorise,plitind exactsumade bani pe care
minat!" Tu nu poli finaliza o lucrareter- a face, ci a crede in lucrarea Lui termi- cetelipe carenuvoi le-a1izidit, dar in care o aveal
minate. Nu poli finisa o lucrare termi- nati. Sub lege trebuie si facem. Sub har, locuili 9i vii s,imislini pe carenu voi i-ali Prietene,afteapte-tela purtiri de grije
natd. Mantuirea noastri este cagtigatd. s-aimplinit! plantat,dar din caremincali!" divine in viala ta, pentrucdegtidejabine-
Toatepdcatelenoastresunt iertate.Sun- Poate cd problemele tale par El nu a spus:,,S-arputea si vi dau', cuvantatdin belgugin Cristos.Isusa luat
tem ficu{i neprihdniJipentru totdeauna coplegitoare astezi.Isusapromis:,,S-ater- careinseamni cd s-ar putease seintam- siricia ta la cruce:,,Voicunoagteliharul
prin sdngeleSAu.Cristosa pldtit integral minatl" Nu vei fi scepat,pentru ce ai fost ple sau nu, ci a spus:,Jy'-amdat", ceeace Domnului nostru Isus Cristos,Care,degi
gi desivar$itpentruiertareanoastrecom- dejascipat.Nu vei fi vindecat,pentru ce inseamni ci s-aintamplatdeja.Estedoar a fost bogat,de dragul vostru a devenit
plet6,pentruneprihdnirea noastrasi pen- egtidejavindecat.Dumnezeute-avinde- o chestiune de timp inainte ca revelalia sdrac,pentru ca voi si vd imbogiJiji prin
tru oricebinecuvantare! cat acum 2.ooode ani! Isaia53:5declari: a ceeace ai prin lucrarealui Cristos si siricia Lui" (z Corinteni 8:9).In El, ru nu
De fapt, acestedoue cuvinte,,,s-ater- ,,Prin rinile Lui suntem vindecali!" aducein viala ta abunden{acu careEl te-a mai e$tiserac.
minat", proyin dintr-un cuvant grecesc, Semanlavindecirii estedejain tine.Con- binecuvAntat deja. Agadar,nu te mai uita la lipsaresurse-
teleo.in zilelelui Isus,un slujitor il folosea dnue sAte odihnegtiin lucrareaSatermi- Un frate din StateleUnite ne-ascris lor talenaturale.Uite-tela crucegi spune:
atuncicindii spuneastipinului sdu:,,Am nati gi seva manifesta! pentru a ne povesti ce a a]/ut nevoie de o ,,Datorite lucrariiterminatea Iui Isus,me
terminatlucrarea pe caremi-aidat-osi o Prietene,lucrareaesteterminate.Vic- maqini, dar aveadoarjumitate din banii pot aqteptasi umblu in toatebinecuvdn-
fac" (loan r7:4).Acestcuvantinseamne: toria estecagtigate. Binecuvanterile
noas- necesari.Continuasi calculezes,isi pla- tirile Lui!"
,,s-aterminat, rimdne terminati qi va fi tre au fost cumperate de singele Siu!
terminati pentru totdeauna!"Probabilci Treieqte ltiind ce nu mai trebuie se faci
ceamai importanti semnificaliea cuvan- nimic, decdtsd'crezi!S-aterminat!
lsusointinsmAna,l-aotinsti i-ozis: ... pedeapsa carcneddpoceaercpesteEl
,,Da,vreau.Fiicurdtit!" tiprin rdnileLuisuntemvindecati.
MATEIS:3 lSAlAS3:5

&uz, u'e., dec/t u,tnderat/


a-n ni ca estevoia lui Dumnezeu,,a facebine. Igi iau tratamentulgi se odih- nul dintre strigetele de protest le numir. Ei seuiti, mi privesc..."(Psal-
C/ sd fii vindecat?De fapt,Isusi-a nesc.De ce fac acestlucru, daci cred cu cele mai vehementeimpotriva mul zz:17). ToateoaseleI-au fostexpuse!
vlndecat intotdeauna pe bolnavii care adevdratce Dumnezeudoreqteca ei safie filmului ,,The Passion of the Christ" al Prietene,El se gdndeaIa tine atunci
mergeaula El. Peorbi, pe gchiopi,pe schi- bolnavi?Nu preaarelogicd,nu-i aga? lui Mel Gibsona fost ce estepreaviolent, cind soldalii L-au legat de stAlpul pentru
lozi, pe mu!i, pe surzi, pe cei posedati Ceeacearelogici cu adeviratestefap- in mod specialparteain care Isus a fost biciuire.in timp ce igi ridicaubicele,El a
de demoni - El i-a vindecat pe to!i! tul ci Dumnezeute vrea bine. Te vrea biciuit. spus:,,Si cadi totul asupraMea!"
(Matei8:16) intregit.VoiaSapentrutine estesefii vin- Permite-misi ili spun acestlucru: fil- Asupra Lui au cizut, insi, nu doar
Biblia spuneci cine L-a vizut pe Isus, decat.El doregteatit de mult acestlucru, mul nu a fost suficient de violent! Biblia bicelecareii desficeaucarneade pe spa-
L-a vdzutpe Tatil (Ioan r4:9).Vrei si vezi incat a luat toate bolile gi durerile tale in spuneci, la cruce,fala lui isus a fost atet telegol, ci qi bolile 9i dureriletale.De fie-
cum esteDumnezeu?Priveqtela Isus!El trupul Siu, pentru ca tu se nu trebuiasce desluliti, incAtnu mai aveainfdliqareafii- caredati cAnda fostbiciuit, oriceformi de
nu a dat niminui niciodati boli. Nu il vei sdmai suferidin cauzalor astizil A ingd- lor oamenilor(Isaia5z:r4).Infilm, chiargi boald,inclusivartrita, cancerul,diabetul,
intAlni niciodati pe Isus uitdndu-sela o duit $ fie batut $i biciuit astfel incat, prin dupetoatebdtiile,actorulJamesCaviezel, gripa aviari Eifebradengue,au venit peste
persoani sinitoasi gi spundnd: ,Jy'ino biciuireaLui - prin renile Lui - tu egti careajucatin rolul lui Isus,arita incedes- El. ,,Pedeapsa carene di paceaerapesteEl
aici. Tu egti prea sdndtos.Primes,tenis,te vindecat!(Isaia53:5). Din momentce El a tul debine. giprin rinile Lui suntemvindecali."
Iepri!" Din contri, atunci cind un lepros purtat dejaboalain numeletiu, de cesi o Realitatea,insi, este ci atunci cAnd Astdzi, vindecareaeste dreptul teu,
a venit la El pentru vindecare,Isus,plin de mai porli gi tu astdzi? atarna pe cruce,Isus ,,nu aveanici fru- pentru ce Isus a pldtit prelul pentru ea.
compasiune, i-a spusacestuia:,,Da,vreau. Agadar,prietene,dacd egti bolnav,sA musele,nici strelucirecaresd ne atragdli Prin urmare,daci diavolulvine gi spune:
Fii curifit!" qtii cI nu Dumnezeu(i-a datboala.Citegte nu era nimic ln lnfdfiqareaLui caresene ,,Nu poli fi vindecat",tu doar declard:
Din nefericire,existAunii cregtinicare fiecare vindecare miraculoasd ficuti placi" (Isaia53:z).A fostzdrobitin bdtaie, ,,Isus a plitit pentru vindecareamea.
spun:,,Estevoialui Dumnezeusi fiu bol- de Isus in Evangheliiti vezi cA Isus este pini cdnd faJaLui arita ca un jeleu care Boalanu are niciun drept in trupul meu.
nav.Dumnezeuare vreun scopmisterios Domnul Care te vindeci (Exodul 15:26). atarna! Suntvindecatin Numelelui Isus!"
pentru situaliamea.Totul faceparte din Ascultd cuvinteleSalepline de har: ,,Da, In film, atunci cdnd L-au biciuit, doar Orice blestemal bolii care trebuiasa
planul Siu divin gi vom vedea cu tolii, rrreau.Fii vindecat!"qi si gtii ci ele sunt o mici partedin oaseleLui aufostexpuse, cadi asuprata a cizut asupralui Isus.El a
pe parcursJcare este motivul!" Aceiagi la fel devalabilepentrutine astezicum au deci arita destul de ingrijit. Psalmii suferit toateacelereni pentru ca tu si poli
oameni,insd, merg la medic pentru a se fost atuncipentru acellepros! mesianici spun, insd: ,,Pespatelemeu au umbla in sinitate divind in toate zilele
aratplugariigiau trasbrazdelungi" (Psal- vielii tale.Prelula fostpHtit pentrucatu se
mul rz9:3).$i: ,,Toateoaseleagputeasemi te poli ridica de pe patul tiu de suferinld!
Cineva aduceweo acuzotieimpot vaaletilot lui Dumnezeu? in celedin urmd,
DumnezeuesteCelCare-iindreptdtette. intdriti-vdin DomnultiinputereatdrieiLui.
ROMANIS:33 EFESENI6:10

/'7\
Aunxrrorerlru, te,/dzni, uurunptleu elLe Caaa Ca
nii oameni Il vid pe Dumne- pentru cesegandesccd ei suntcauzapro- tunci cAndspui; ,,Potse rezolv citevaori, pdni cind a realizatcinu auto-
zet ca pe un judecitor care are blemelorlor. singur aceaste problemi, disciplinalui sau putereapropriei voinle
agtepteriexigentede Ia ei. Atunci cdnd Nimic nu poatefi mai departede ade- Doamne", Dumnezeu spune: ,,Bine, sunt celecare il vor aiuta si invingi acest
egueazisaucAndle mergrdu lucrurile,ei vir. Inci dela cruce,undeIsusa fostjude- rezolv-oatunci."Insd,cind spui: ,,Ajuti- obicei al fumatului, ci puterealui Dum-
segAndesc ci iijudecd Dumnezeu. cat in locul tiu pentru fiecare dintre fap- md, Doamne! Am nevoie de Tine. Nu nezeu.in celedin urmd, a inlelescdelibe-
Prietene,adevirul este c6, daci eqti tele, gindurile $i cuvintele tale gregite, pot si fac singur acestlucru', Dumnezeu rareaadevirati din acestobiceidistructiv
credincios, Dumnezeunu i1iaducenicio Dumnezeunu te mai judeci pe tine, copi- spune:,,Bine,am aiteptatsespui aceasta. nu va veni prin puterealui, ci prin faptul
acuzalie.In schimb, El te indreptelegte lul Siu. Nu trebuie si accepficondam- Tu nu pofi, dar Eu pot. Acum, privegte- ce seI/a ,,interi in Domnul !i in puterea
datorite sangelui Fiului Siu. Cuvdntul narea sau lucrurile rele care !i se intdm- M5!" AgaesteDumnezeu- Lui ii faceple- teriei Lui."
lui Dumnezeucontinui gi spuneci Cel pli, pentru ci Isusa purtat pe crucetoate ceresi depinzide EI. CAnd l-am intahit din nou peste
careare dreptul si te condamnea ales,in pedeapsa ta. Atunci cAndcrezice esti puternicgi cdteva siptlmdni, mi-a spus: ,,Pastore
schimb,si moare pentru tine, iar acum Aqadar,atunci cdnd incepi sAte simli nu ai nevoiede Dumnezeu,El nu te poate Prince,din aceazi nici micar nu am mai
esteviu gi sti la dreaptaTatilui pentru a fi condamnat pentru faptele tale sau cAnd ajuta. Insi atunci cand ai nevoie de El qi incercatsd mi oprescsingur din fumat.
neprihinireata! (Romani8::+) treci prin circumstanlenegatiye,spune priyegtiinspreEl,nu tevalisa slabgineaju- Din contrd,de fiecaredati cind aprin-
Diavolulincearcdsete facesecrezici acestlucru: ,,Estescris:Domnul esteCel torat, ci va veni qi va deveniputereavielii deamo 1igare,Ii spuneamlui Dumnezeu:
Dumnezeute privegtecu ochi critici qi Care me indreptiles,te. Eu sunt complet tale.Devine victoria de careai nevoie. (Eu nu pot, dar Tu po!i.>Apoi, intr-o zi,
te pedepsegte atunci cAndgregeqti.El i-a iertat gi fdcut neprihenit inaintea Lui. Un frate careaveaobiceiul de a fuma, a poftaa dispirut! Isusm-a eliberatcomplet
in$elatpe mulli credincio$i sinceripi i-a Refuz sb acceptcondamnareas,iresping venit la mine intr-o zi 9i mi-a spus;,,Pas- din robia nicotinei!"Acestbirbat a expe-
determinat sd creadi ci, dac6 au ficut orice simptom al blestemului pe care il tore Prince,roage-tecaseme ajuteDum- rimentat o eliberareadeverate,nu doar o
cevagregit,asupralors,ia familiilor lor are vedin circumstanlelein caresunt,' nezeu.Vreausi mi oprescdin acestobicei formi exterioarbde disciplind gi voinli
dreptul sdvind boali sauvreun alt lucru Apoi, stai pur gi simplu, bazAndu-te al fumatului. proprre.
riu. Cind seintAmpli astfel de lucruri, el pe adevirulCuvdntuluilui Dumnezeugi I-am spuspur gi simplu: ,,Tunu po!i, Aqadar,atunci cind spui: ,,Eu pot se
ii convingecl suferi judecatalui Dumne- priveqte-L cum te scapa$i te binecuvan- dar Dumnezeu poate," fac ceva in leglturi cu acestlucru', te
zeupentru gregelilelor. Intre timp, acegti f€azA! El mi-a rispuns: ,,Da,gtiu ce nu pot, bazezi,incd, pe putereata omeneasci.
cregtinisinceriselupti cu condamnarea, dar, cu aiutorullui Dumnezeu,ma voi insi atunci cdnd Ii spui lui Dumnezeu:
disciplinaqi voi facetot ceeace pot ca sA .Eu nu pot, dar Tu po1i",te conectezila
renun!la acestobicei." adeviratasursi a puterii tale- Isus.Cdnd
I-am spus:,,Nu,tu nu po!i, dar Dum- te odihnetti in tiria Lui, ii veivedeapute-
nezeupoate."I-am repetatacestlucru de reamanifestindu-sein viala ta!
... har5ipacedela Dumnezeu, Cdciijizicea: <Docdat putea sd md oting mdcot de haina Lui,
Tatdlnostru,tide lo DomnullsusCristos! voifi vindecotdb,lmediatizvorulsAngeluieiasecotti eo o simtit
ROMANll:7 intrupcd fusesevindecatdde boolo ei.
MARCU
5:28-29

A,n r"rr- tl @ ttata/lltpltt/u"/4rprLfual nptnBtttat Atarz,At rnqA


And zbori la clasa intai intr-un Dumnezeu;i a lui Isus,Domnul nostrul" -ai auzit pe oamenii din lume spu- fost atatde convinsi de acestlucru (chiar
avion,echipajulacestuiai1i oferi. Cu cdt Il privegti mai mult pe Isus qi dra- ndnd: ,,Voi crede doar cdnd voi gi atuncicdndboaladin trupulei eraincA
tratament de clasaintii. Ei te intreabi: gosteaSapentru tine, cu cat mai mult crezi vedea'.in general,agagdndegtelumea, evidenti),incAta spus:,,Daci agputeasd
,,Totul este in reguli, domnule?" Te qi mirturiseqti cd favoarealui Dumnezeu dar ciile lui Dumnezeu nu sunt ciile mi atingmicar dehainaLui, voi fi vinde-
intreabi ce revistevrei sd citegti.Daci ili estepestetine, cu atat mai mult vei vedea lumii. Lumeaspune:,,Daci nu pot simli catd!"A experimentatea vindecareamai
esterece,ili dau o piture. i1i dau celemai cum favoareaSalucreazepentru tine. sau vedea, nu pot crede ci miracolul inainte de a crede?Nu, ea a crezut mai
bune mdnciruri. In comparalie cu cei Daci egti medic, vei gdsi pacienli esteaici."Dumnezeuspune:'Dacd crezi intii in bunitateagi in puterealui Isus,a
carecilitoresc la clasaeconomice, !e Ii se care te favoizeazd gi vei aveamai mu\i inainte de a simti sau de a vedea,ili vei aclionat prin credinli gi doar apoi a simlit
oferi tratamentpreferenlial. pacientidecatpoli consulta.DacAetti om vedeamiracolul." vindecareain trup.
Harul lui Dumnezeu este definn ca de afaceri,vei descoperioameni care iti A credemai inainte de a vedeadovezile in acelagimod, Dumnezeudoregtesi
fiind ,,favoarenemeritati 9i necagtigatf'. dorescsi faci afacericu tine, pentru ci te se numes,tecredinld. Credinla esteca o crezi in bunitatea ;i in dragosteaLui pen-
Una dintre definiliile cuvintului placgi sesimt bine cu tine.Astfel,vei avea scXnteie, iar Isusestepraful de dinamitd. tru tine. El vrea ca tu sbgtii cAtde dispus
,,favoare"este ,,tratamentpreferenjial"! mai mult de lucru decatpoli ducegi vei fi in istorisireavindecirii femeiicu scur- estesd aclionezesprebineletiu pentru a
Astizi, DumnezeuvreasAgtii ci ai favoa- nevoit si planifici pentru extinderel gereade sdnge, au fostmulti oamenicare te binecuyantas,ice,impreuni cu Cristos,
reaSapestetine. El vreasi gtii ci ili oferi Cdnd favoarealui Dumnezeu stri- s-auatins de Isus (Marcu5:3r),dar lor nu El iJi va da firi plati toate lucrurile bune
un tratamentpreferenlial,pe care nu il luceqtepestebisericata, vei descopericd li s-aintAmplatnimic. Ei nu s-auatinsde (Romani8:32).
merili gi vrea si depinzi $i sAprofili din spaliulei estepreamic pentru oamenii El cu credinli. CAndinsi aceastefemeie EI vreacatu si declariprin credinli cd
plin de el in viala ta. care staula rand siptemanddupi septi- careaveascurgereade sAngede doispre- totul estebine gi cAtotul va fi bine cu tine
De asemenea, DumnezeuYrease gtii mane pentru a participa la servicii! Aga zeceani a venit s,is-a atins de El cu cre- qisAte aqtepliseveziasta.Apoi, indiferent
ci favoareaSain viatata poatesdcreascd. ce atunci cand oamenii se intreabi: ,,Ce dinli, El a simlit putereieqindu-Idin trup de cet timp ai avutaceaproblemi, indife-
Poli seexperimentezimai mult din favoa- seintamph aici?",tu po! sale spui:,,Este (Marcu 5:3o),care a declanqato explozie rent de cdt de gravi spun experfii ce este,
reaSain fiecarezi. Cum?Biblia ne spunein favoarealui Dumnezeu inmullite peste de vindecarein trupul femeii! va avealoc o exploziede vindecaregi de
z Petru r:z ci harul (favoarea)lui Dumne- noi!" $i este in totalitate nemeritatdgi Faplulcri a auzitcat de bun. binevoi- restaurareqi vei primi lucrul pentru care
zeu ne esteinmulqit ,,prin cunoagterealui necattigati! tor gi iubitor era Isus, i-a aprins credinla staiin credinti!
ce El poatevindecagi cd o va vindeca.A
Viotati moatteastouin putereolimbii, CAnda vdzut-o,lsus a chemat-oti i-o zis:
ior ceicareo iubesciivormAncaroadele. Gemeie,erti eliberctdde neputintatabl'
18:21
PROVERBE LUCAl3t2

/l -
(/ufztpa anhleb4/ta.@ ua/tnn;m/' ca4p/u,ac@/na'
I
ei mai mulli oameni, atunci cdnd
vor cu disperareceva,spun lucrur-
zeuimi spuneci lucrurile bune sunt deja
aici.Prin urmare,declarceyiafa meaeste
I tunci cind ai o nevoie, te rogi
sau implori? i1i incepi rugi-
Isus cunoqteainima Tatilui. CAnd a
vezut-o pe aceafemeielegati de un duh
de genul:,,Agmuri pentru aceabucati de binecuvintati. Declar ci am succes in ciunea folosind cuvinte precum: ,,Terog, de boal6, El nu S-a rugat ,,O, Tati! A
tort!" Pulini vor spune:,,Eutriiescpentru via!6. Declar cd viala mea esteminunati. Doamne,Terog!Doamne,Teimplorsdai suferit timp de optsprezeceani lungi! Te
aceabucati de tort!" ln viala mea nu vor fi intunericul gi jalea, mil6!"? implor, TatA,ai mili de ea.Te rog, Te rog,
Ce este gi mai reu este faptul ci siricia gi boala,infringereas,idepresia! Rugiciunile care pledeazd qi cergesc vindec-o!"Nu, cind Isus a vezut-o,El a
menlionim rapid moartea atunci cand inloc si rostegtiboali gimoarte,spune: sugereazici Tatil tiu cerescnu estedis- proclamatimediat:,,Femeie, egtieliberati
lucrurile merg prost. Noi, locuitorii din ,yoi trei mult. Nu voi muri tdnir. Isus a pus si facd ceeace tu ai nevoieca El se de neputinla ta!", pentru ci El cunogtea
Singapore, spunemrepedelucruri pre- murit cind a fosttdnerpentrumine, pen- faci. Totugi,El estemult mai plin dehar Si inima Tatalui.$tia ce Tateldoreaca ea si
cum: ,,Dielah! Die lah!" (,,Si mor eu! Si tru ca eu se triiesc mult pentru El. Eu dornic s6i-tideadecatpoli tu sAceri,si te fie eliberati din stareaei careo incapacita.
mor eu!"),fdri a gindi. Nimeni nu spune: sunt neprihenirealui Dumnezeuin Cris- gandeltigi si lli imaginezi(Efeseni3:zo). La sfdrgitulunui serviciudivin, eu nu
,,Livelah! Livelah!" (,,Sitreiesceu!Setri- tos gi CuvAntullui Dumnezeudeclari ci El doregte,mai presusdeorice,sdprosperi mi rog astfel:,,O,Dumnezeule,te rog si
iesceu!"). pe cel neprihdnitnu il ajungeniciun rdu. in toategi sefii sanetos,agacum prospere i1i binecuvdntezipoporul. O, Dumne-
Totugi, adevirul estece fiecarecuvant Agadar,niciun riu nu va veni pestemine gi sufletultiu (3 Ioan r:z). zeule,pizegte-i.O, Dumnezeule,induri-
pe careil roste$tiare putere- si zideasci acumqi nici in viitor!" De fapt, cu mult inainte de a avea o te de ei mereu!"in schimb,eu proclarn:
saus6 distrugdsperante li visuri,si res- in loc si rostegtiteamepestecopiii tei, nevoie,Dumnezeua lmplinit-o deja.Cu ,,Domnul sd vi binecuvAnteze. Domnul
taurezesausAcauzeze pierderi,sevindece spune:,,CuvAntullui Dumnezeudeclari mult inainte de a s,ti ci ai nevoie de un si vd pizeasci.Domnul si faci si strilu-
sau si zdrobeascdsufletul, si provoace cd simdnla celui neprihanit va fi izbeviti. Mantuitor, El L-a trirnis pe Fiul Siu si ceascipestevoi lumina felei Lui gi se vi
incdntaresaudisperare,sdbinecuvAnteze A$adar,copiii mei sunt izbdviti de orice fie Mantuitorul teu. Acesta esteDumne- arateindurareaLui!"
sau si blesteme- deoareceCuvantul lui blestem,de orice putere a intunericului gi zeul teu! El esteun Dumnezeubun. Aga Preaiubitule,atunci cdnd te rogi, pro-
Dumnezeuspunecemoarteaqiviala sunt de oricerdu.In Numelelui Isus,declarun ci, atunci cAndil implori si faci ceva,tu clami vindecare,proteclie 5i provizie,
t-
-,,r---.
l i n ki i viitor stralucit,minunat gi binecuvantat spui,defapt,ciEl nu doreqtesei$ deaacel pentru cA inima Tatilui tiu debordeazi
Agadar, inceteazi sd i{i mai aliniezi 66nr.,,.^hi;; mai l" lucru gi cdtrebuie si fie convins lnainte de de dragostepentru tine. Atunci cend tu
cuvintele la circumstanlele tale negative. Dumnezeudoregtese ai o viali plini a !i-l da.Totuqi,El nu esteata. declari,El aprobi. Cdndtu declari,El face
Incepe,in schimb,si ili aliniezi cuvintele cu zile bune gi o abundenfi din orice lucru calucrurile si seintAmple!
la Cuvdntullui Dumnezeugi elibereazdbun. Aqadar,rostegte: ,,ln Numelelui Isus,
putereaCuvintului Siu casi lucrezepen- eu comand ca binecuvdntiri, favoare,
ffu une. sdnAtate. provizii,protectie,stdpenireSi
De exemplu,in loc se rostegtilipse !i puteresi imi umpleviala!"
sdrecie,spune: ,,Cuvintul lui Dumne-
NiciEunu tecondamn.
. . . casd-Lt mitd pe Celpe CareL-arAnduitpentruvoi,
pe Cristos pe Carecerultrebuiesd-LprimeoscdpAnd sdnu maipdcdtuiefti!
Du-teti,deacuminainte,
lsus,
IOANS:11
tutworlucrurilor...
lavremu le rcstourdrii
FAPTE3:20-21

A^rr/ de a, rul n?ai/i qtn/anrnt


Gpl, elr/rLd - ft; rettaua.rcn /
tunci cAnd Isus a fost pe damnatd:,,NiciEu nu te condamn.Du-te
atat cantitativ, cat 9i calitatin Cu cit mai
:,,:ilT:';il:i:"','i:,'J],,:i
;: mult vom fi noi restaurali sub noul legi-
mant, datoritiLsangeluivirsat al Mielului
pdmint, o femeie prinsi in
adulter a fost adusi inaintea Lui de citre
gi, de acum inainte, sA nu mai picitu-
ietti!".Eaa avutputereasAmeargdSisdnu
care 1i le-a furat diavolul. Poatefi sinita-
certurari !i farisei, mafia religioasi din maipicituiasci doaratuncic6nda primit
tea ta, cisnicia saufinanlele,dar vremea lui Dumnezeu!
vremea Lui. Acegtia au incercat si il darul de a nu mai fi condamnati.
rambursirii vine, cu siguranli! In luna mai, anul :oo3, la biserica
prindi in capcand,pund,ndu-Io intrebare Astezigi tu ai darul de a nu mai fi con-
Fapte 3i2o-zt ne spune ce, inainte ca noastri a venit gi L-a acceptatpe Domnul
o mame divo4ate, careaveaun fiu adoles- dificili: ,,In Lege,Moisene-aporuncit ca damnat,pentru ci Fiul lui Dumnezeua
Isus sA revini pentru bisericaSa, noi
pe astfelde femeisi le ucidemcu pietre. fost condamnatpentru toate pdcateletale
vom experimenta,Jremurile restaure- cent.Ea a inceputse seroagepentru res-
Tu decicezici?"(Ioan8:5) (Romani 8:r). Astizi, Dumnezeu nu te
rii tuturor lucrurilor". Ce speranli ne di taurareacasniciei salegi pentrureunirea
Isusa rispuns:,,Aceladintrevoi care poatecondamnacdndpicituiegti, pentru
cunoagterea faptului ce Dumnezeune va familiei.$tiaceQansele caacestlucrusdse
esteferd pecat.sdarunceprimul cu pia- ci El estecredinciosgi drept faJi de ceea
restauratoatelucrurile inainte ca Isus si intimple erau aproapezero, din moment
cenu il intdlniseqi nici nu vorbisecu fos- tra in ea!" (Ioan 8:7).Cirturarii ti fariseii cea ficut Fiul Sdu.
seintoarci!
au inceputsi plece,unul cAteunul, pdnd Aga ci, daci diavolul incearcdsi te
Prietene, daci diavolul te ataci in tul ei sot de la momentul divorfului, cu
cdndnu a mai rlmas nimeni, convingi cd Dumnezeuestesuperatpe
vreun domeniu, spune-I lui Dumne- zeceani in urmi. Nici mecarnu Stiadaci
Oameniidin mutime careauYrut si o tine atunci cand grefegti, spune doar:
ze.ui,:late, eu nu ii voi permite diavolu- el se recisitorise,dar Dumnezeua ficut
cisnicia,copiii ca drumurile lor si se intersectezela o condamnepe femeienu au putut si o faci. ,,Dumnezeunu mi condamni,pentru ci
lui sd imi fure sdndtatea,
Isus,singuruldin mullime carechiaravea El L-a condamnatdeja pe Isus la cruce,
sau finan{ele. Aceste binecuvanteri sunt nunti, la sfdrgitul anului zoo3. Astizi,
putereasi o condamne,nu a ficut-o. El a acumz.ooode ani!"
cumperate cu sdnge qi plitite de Fiul relalialor estevindecatdqi impreundcu
intrebat-o,apoi:,,Femeie,... nu te-a con- Din nefericire,inci mai auzimoameni
TAu!"Revendice-tirestaurarea in Cristos fiul lor, ei Il lauddpe Domnul, ca familie,
damnatnimeni?"(Ioan8:1o) care spun: .,Mai intii du-te qi nu mai
gi Cerul te va auzi. in biserici.
Chiar daci s-ar putea ca ceeace s-a EI i-a spuscuvinteatAtde pline de har picitui, apoieu nu te voi mai condamna."
Vor existaagavremuri de restaurare
pentru ca o iubea.De asemenea, intre- Poatechiartu insuti ti-ai spusacestlucru.
a tuturor lucrurilor in trupul lui Cristos, intAmplatcu aceasori si nu seintample
bdnd-oacestlucru,El ii didea ocaziasi Insi Dumnezeuspune:,,Eu nu te con-
incAtpoporul Sduva devenitot mai bun, fiecirei persoanedivorlate(Dumnezeui,ti
rosteasci vorbe lipsite de condamnare damn. Du-te gi senu mai picituiegti." El
mai puternic,mai sdnetos,mai de succes poateda un sol mai bun sauo sotiemai
pentru ea insegi- ,,Nimeni [nu m-a con- ili oferi darul de a nu mai fi condamnat,
qi mai glorios!Atunci cand Dumnezeua buni gi o cisnicie mai buni), eu cred ci
Dumnezeuvrea ca tu si gtii cAvremurile damnatl,Doamne!"(Ioan8:u) pentrucatu seai putereasamergigi sAnu
restaurat, chiar gi sub vechiul legimint,
talede restauraresuntaici.Cerul agteapti Isusnu doar cd i-a spusvorbepline de mai pecAtuiegti!
poporul Sdu a primit intotdeaunamult
har,ci i-a oferitgi darul de a nu mai fi con-
mai mult decdtceeace a pierdut inilial, sete audeci ili revendicirestaurareal
într-o zi, moabita Rut i-a zis lui Naomi: «Dă-mi voie, te rog, să merg Tot aşa este şi cu al Meu Cuvânt, care iese din gura Mea: nu se va
pe ogor ca să strâng spice de pe urma aceluia înaintea căruia voi întoarce la Mine fără rod, ci îmi va împlini dorinţa şi va reuşi în lucrul
găsi bunăvoinţă.» «Du-te, copila mea», i-a răspuns ea. pentru care L-am trimis.
RUT2:2 ISAIA 55:11

e uiţi la tine însuţi şi vezi doar lip- Aceasta a făcut favoarea supranaturală a
suri în domeniul natural? Spui lui Dumnezeu pentru ea. Astfel de bine-
cuvântări poţi primi prin favoarea supra-
În biserica primară, ori de câte ori Cuvântul lui Dumnezeu este declarat,
lucruri precum: „Eu nu am o educaţie
era predicat Cuvântul lui Dum- produce chiar acel rezultat promis de
bună", „Eu sunt sărac", „Eu sunt prea naturală a lui Dumnezeu.
nezeu, aveau loc miracole de mântuire Cuvânt. Aşadar, dacă este declarat un
bătrân" sau „Eu sunt divorţat"? Am veşti O membră din biserică mi-a spus că,
şi vindecare, precum şi alte semne şi cuvânt pentru vindecare, să ştii că vinde-
bune pentru tine. Fiind un credincios cum- din cauza unor circumstanţe neprevă-
minuni. Cei posedaţi de demoni erau eli- carea explodează deja în trupul tău. Mira-
părat cu sânge şi copil de Dumnezeu, tu ai zute, a întârziat la un interviu pentru un
beraţi. Cei care erau paralizaţi săreau în colul tău s-a produs deja.
favoarea supranaturală a lui Dumnezeu! loc de muncă. A declarat, însă, favoarea
picioare şi umblau. Oamenii îi primeau Foarte adesea, atunci când citeşti tu
în Biblie, Rut a fost o văduvă moa- lui Dumnezeu pentru ea înainte de inter-
înapoi din morţi pe cei dragi. singur din Cuvânt sau când asculţi predici
bita săracă, care a mers împreună cu soa- viu şi în mod miraculos, a fost trecută pe
îmi amintesc că, într-o predică, am rostite sub ungere, simţi pacea şi bucuria
cra sa ca să trăiască în Betleem, un oraş lista pentru al doilea interviu.
spus că exista o ungere pentru cuplurile lui Dumnezeu, precum şi credinţa care
evreiesc în care locuitorii îi considerau pe Erau aproximativ patruzeci de apli-
cărora li s-a spus că nu pot să aibă copii răsare în inima ta. Atunci când Cuvân-
moabiţi ca fiind nişte paria. Ea însă, nu canţi care aveau experienţa necesară.
în mod natural, de a primi copiii pentru tul este declarat şi tu ştii că eşti întărit
s-a complăcut în autocompătimire şi nu Deşi ei îi lipsea această experienţă, prin
care se încrezuseră în Dumnezeu. Când pentru a-ţi primi minunea, este momen-
s-a plâns de faptul că era o văduvă săracă, favoarea lui Dumnezeu a obţinut slujba,
acest cuvânt a fost declarat, multe cupluri tul să spui: „Doamne, îmi primesc vinde-
dintr-o rasă greşită, într-un loc greşit. în care a venit cu un salariu mai bun şi cu
au avut atunci credinţă pentru a-şi primi carea chiar acum". Atunci este momen-
schimb, ea a crezut că Dumnezeu îi va da o indemnizaţie pentru maşină care i-a
miracolul. tul să spui: „Primesc restaurarea căsni-
favoare şi a declarat: „ca să strâng spice de subvenţionat integral împrumutul pen-
Una dintre doamnele care au primit ciei mele". Atunci este momentul să spui:
pe urma aceluia înaintea căruia voi găsi tru maşină. Noua ei companie era chiar
acest miracol, slujea în acea zi ca volun- „Primesc victorie în finanţele mele".
bunăvoinţă." dispusă să îi plătească cheltuielile pentru
tar la primire. Ea şi soţul ei se încrezu- Nu trebuie să aştepţi până când un
în domeniul natural, totul era împo- combustibil şi pentru telefonul mobil -
seră în Dumnezeu pentru un copil câţiva lider din biserică sau un prieten se roagă
triva lui Rut, dar, pentru că a crezut în toate acestea pentru că a crezut şi a decla-
ani la rând. La câteva luni după acel servi- pentru tine. De fiecare dată când eşti întă-
favoarea lui Dumnezeu, ea nu doar că a rat că are favoarea lui Dumnezeu!
ciu divin, ea şi-a dat seama că este însăr- rit în credinţă după ce ai auzit Cuvân-
devenit soţia celui mai bogat bărbat din Nu privi la ceea ce nu ai în domeniul
cinată - cu gemeni! Ungerea lui Dumne- tul, eliberează această credinţă prin gura
Betleem, atunci când Boaz s-a căsătorit cu natural, ca să vezi doar lipsă. încrede-te în
zeu este întotdeauna mai mare decât ceea ta, pentru a-ţi primi miracolul, deoarece
ea, dar ea a devenit şi străbunica lui David favoarea lui Dumnezeu şi vei vedea bine-
ce cerem noi! Cuvântul lui Dumnezeu e declarat pentru
şi numele ei a fost inclus în genealogia lui cuvântări pe care abilităţile tale naturale
Cred cu toată inima că ajungem cu a te binecuvânta!
Isus Cristos, chiar dacă nu a fost evreică. nu le pot obţine!
adevărat la nivelul în care, atunci când
... candvoivedeasAngele,voitrccepe lAngdvoitiurgionu vdvo <StdpAneDoomne,cumvoitticd ovoimotteni?> Awom.
L-aintrebat
distrugeatuncicAndvoilovitaraEgiptului. <Adu-Miojunincddetreiani,a rdspuns El,ocaprddetreiani,
EXODULl213 un berbecdetreiani,o tuttureotiun puideporumbel.>
GENEZA5:8-9

gan rlp &n&uniunayayn $" tzfut7un Errna"rt


opiii lui Israel au fost robi in Egipt, m-am intors acasi in aceadupi-amiazd. s,ti descurajatpentru ce rezolvarea Estepermanenti -,,Pane cand moartea
timp de patrusulede ani. Vialalor in timp cemArugam,am fostindemnatde problemeipentru care te-ai rugat ne va despdrli".
era una de munci grea,de durere,pier- Duhul SfAntsi mi rog pentru Proteclia ei nu s-a manifestatince?PoatecA au tre- In zileleBibliei,atuncicandintrai intr-
dereqi chiar moarte.Ceeace a urmat la 9i si o acopir cu sdngele preliosal lui Isus. cut zile sauchiar septimani,iar acum te un legdmdnlcu cineva,aduceaiun ani-
scurt timp dupi ce a venit Moise, elibe- Mai tarziu s-a descoperitci ea fusese intrebi: ,,Cum voi tti ce problemami se mal, de obiceiun berbecsau un tap, pe
ratorul lor, a fost o urgie dupi alta peste rdpiti de un criminal in serie notoriu, va rezolva?"Avraam s-a confruntat cu careil omoraitdinduJ in doui. Apoi, std-
egipteni.Niciuna dintre aceleurgii nu l-a careomorisecAlivacopii mici, Elevamea aceeas,i situaliegi I-a pus lui Dumnezeu teai fale in fale cu partenerulde legimAnt
determinat,insi, pe Faraon si ii elibe- a povestit cum a fost legati s,ioferite ,,zei- aceeaqi intrebare,iar Dumnezeui-a rds- ti mergeali unul spre celilalt printre cele
rezepe israeliti,pani cAndnu au pus sAn- lor" pe careii aveaucigagulin apartamen- puns:.,Adu-Mio junincadetreiani.a res- doue perli ale animalului, trecdndunul
gelepe stilpii uqii. Ceeace nu au putut si tul siu. in mod miraculos,acestaa elibe- punsEl, o capri de trei ani, un berbecde pe lingi celilalt in centrulacestuia.
faci noud urgii, a ficut sangele!Israelilii rat-o atunci cand duhurile releau deciscd trei ani, o turturea !i un pui de porum- Toate acesteainsemnau ci cele doui
au fost eliberaliin celedin urmd, datoriti erao ofrandi nepotriviti. bel."Cerdspunsciudat! par,ti sunt obligatesd se proteiezeli sd
singelui. De ce a fost eliberatdaceaelevd,firi Dacecontinui,insd,si citegti(Geneza igi poarte de grije reciproc. Tot ceea ce
Te afli in vreo formi de robie?Sunt cei a fi vitimatd? Eu cred ci ea a fost oferitd 15:10-21), ili rreida seamaci Dumnezeua ili aparline lie estes,ial partenerului teu
dragi lie tinuli in caPtivitate de nimici- zeilorin aceeaqi dupi-amiazi cdndeu am luat foarte in seriosintrebarealui Avraam 9i tot ceeace ii aparlinelui esteqi al tiu.
tor, care estehoterat se ii distrugi? Ple- pledatsdngele lui Isuspesteea.Bineinleles 9i i-a aritat cdt de hotirat era sAfie ingri- Bineinfelesce avantajulestepentru partea
deazi singele Mielului lui Dumnezeu ci duhurile rele nu au vrut-o, pentru cA iitorul, aperetorulEi cel care il binecu- carearemaiputinsaucareestemaisdracd.
pestetot ceeacei.tiaparline{ie gi familiei DumnezeulPreainaltnu le-apermissi o ]/antape Avraam. Dumnezeua fost atat de Astezi, Dumnezeu este in legdmdnt
tale. Atunci cAndnimic altcevanu pare aibi. Dumnezeuo proteja.Ea a fost elibe- serios,incat a fostdispussi selegeprintr- cu noi.Noi suntemparleamai mica,mai
sd funclioneze.sAngeleSiu funclioneazd ratedatoritesangeluilui Isus! un legimint. saracd.Noi nu avemnimic si ii oferimlui
intotdeauna! Atunci cAnd pledezisAngeleIui Isus, Ceesteun legimint? Un legimAnteste Dumnezeu, dar El,Ceamai bogatdgi mai
Cind eram adolescents,i ficeam un nimicitorul nu se poate apropia.Cdnd ca un contract,totugi mai mult decdtun puternice Fiinle din univers, are totul de
stagiuca profesoraiutetorla o gcoalePri- vedesdngele,el trebuiesi il respecte.El contract. Un contract oblige doar pen- oferit!
mari, una dintre fetele din clasamea nu nu poate atingeceeace esteacoPeritcu tru o anumiti perioadi de timp, de exem- Prietene,DumnezeuS-aobligatprintr-
a venitla gcoaliintr-ozi. Nu m-amgan- sange.Sirngelelui Tsuste proteieazecu plu cinci saugapteani saupini candsunt un legimint, o garanlie solidi a bine-
dit prea mult Ia absenfaei, pdni cAndnu adevirat9i te elibereazi! indeplinili anumili termeni. Un legi- cuvdntirilor !i a proviziilor Salepentru
ment, in schimb,esteperpetuu.EstePer- viala ta gi totul estepentru beneficiulthu.
manent.Singuracale de a iegi dintr-un Rezolvareaproblemeipe care o agtepli
legemant estemoartea. Din aceasld cauze estegarantatAprin legemant!
cesniciaesteun legdmant,nu un contract.
W
Eucurd-te,steoryo,tu, carenu poli natte! lzbucnettein chiuitutiti

W
PecAndopuneasoarele,
peAvramlo cuprinsun somnaddnc... nu ettiin dwerilenattetii!
sttigd,tu,care
15T2
GENEZA GALATENI4:27

cz/n Grrrr^Z-t", !tea'/ur/


/alterrPrt lrnthb cnxp6etrcltuatb
terilitate. Ce stare dureroasi gi Poate spui: ,,PastorePrince, tu nu
I I n aracerl,pafreneflllnacuvl nu acestuia.Avraam, fiind un simplu om,
CY lucreaze li totugi,incaseaza profi- ar fi eguat,dar DumnezeuFiul nu poate frustrante. Totu$i, in Isaia 54, inlelegi.Md urmiresc bd,ncile!"
turi uriale. Ei suntcagi soliacampionului nicicdndsdegueze! Din acestmotiv,bine- Cuvdntullui Dumnezeupentru cei care Dumnezeu spune: ,,Bucur6-te,pen-
la box. El primegteo betaiebuni pentru cuvAntirile lui Avraam au fost garantate experjmenteaze sterilitateaeste sd se tru ci, in Cristos,proviziiletale sunt asi-
a cdqtiga premiul.dar,cdndajungeacasd, pentru ci nu depindeaude performanla bucure- ,,Izbucnegte in chiuituri gi strige, gurate."In Cristos,egtibinecuvantatdeja
sojia ii ia banii qi ii spune:,,Mulfumesc, lui, ci de performanlalui Isus.Avraama tu, carenu egtiin durerilenagterii!" cu orice fel de binecuvintdri spirituale,
dragulel" fost,literalmente,un partenerinactiv,un De ce? Pentru cA ln capitolul ante- inclusiv provizii financiare (Efesenir:3)
$tii ci, in legdmintul tiu bu Dumne- beneficiar al legimAntului. rior ni sespuneci pedeapsa pentru pacea .,yoi cunoagteliharul Domnului nos-
zeu,tu egtica li soliaboxeruluisauca qi Astezi, Dumnezeu a fdcut un legi- noaslrea cazutasupralui lsus(lsaia53:5). tru Isus Cristos,Care,degia fost bogat,
un partener inactM CAnd Avraam L-a mant gi cu tine, numit legdmdntul cel Cuvdntul ,,pace"de aici inseamni in de dragul vostru a devenitsirac, pentru
intrebatpe Dumnezeu cumva Sticu sigu- nou. Asemenealui Avraam, tu egti un ebraici: intregire, plinetate, sinitate, ca voi si vi imbogdlifi prin sdreciaLui"
rante cAva mogtenilara pe carei-o pro- partenerinactiv,pentru ci gi legd,rnintul siguranli qi provizie. Cu alte cuvinte, (z Corinteni8:9).
miseseDumnezeu,El a fdcutun legimint cel nou a fost incheiat intre Dumnezeu toate acestebeneficiisunt ale tale astizi, Daci egtibolnav,incepesi planifici si
cu Avraam(Geneza r5:8-zr).in loc si' intre Tatil gi DumnezeuFiul, la Calvar.Tu egti pentru ci Isusa fostpedepsitdejala cruce faci ceeace nu ai fost capabilsi faci. Nu
in l€gemantcu Avraam piqind printre doar un beneficiaral legdmAntuluicel pentrupaceata. De aceeapoli incepesd te bucuranumai atuncicdndsemanifestd
celedoudparli ale animaluluiimpreuni nou. Te bucuri de toate avantajelesale, te bucuri. vindecareaqi nu mai ai durere.Bucurd-
cu el, Dumnezeul-a adormitti a intrat in fere a trebui selucrezipentru a-l pistra. Agadar,Dumnezeute vrea acum, in te acum in vindecareata, pentru ce Isus
legdmantcu Isus. Isus, reprezentantultiu, a implinit deja orice domeniu ai fi sterp, si incepi si te a purtat dejabolile tale gi Ii-a luat dure-
Isus,lumina lumii, a aperutcaun stalp toate condiliile in numele tdu gi pentru bucuri ca qi cAndrodul saurecoltape care rile, iar prin rdnile Lui ai fost vindecat
de foc ai a intrat in legimint cu Dumne- ci ascultareaSa esteperfectdgi lucrarea vrei se o vezi deja existi. El vrea ca tu si (Isaia53:4-5).
zeu, Tatil, Care a apirut ca un stalp de Sa esteperfect terminate, binecul/anti- incepisi gindegti, sAvorbegtigisAaclionezi Indiferentde situaliastearpiin carete
nor. Cu alte cuvint€,Isus a luat locul lui rile legimintului sunt garantatepentru ca$icandinfertilitatea ar fi dispdrut. afli, bucuri-te gi spune-Ilui Dumnezeu:
Avraam. El era Omul desivartit care il tine! Daci ai problemefinanciare, lncepesa ,,Tatd,datorita sacrificiului Fiului T6u, eu
reprezenta peAwaam atuncicanda intrat Prietene,nu a mai rimas nimic de planificipentruceeaceai faceatuncicdnd sunt binecuvantat cu toate binecuvante-
in legimint cu Tatil Siu. ficut pentrutine,trebuiedoarsi crezi.Nu finanleletalesevor inmulli. Nu spunsd rile spiritualein locurile ceregti,in Cris-
Dumnezeu a fost milostiv cind l-a incercasemunce$tipentru a cAgtiga bine- mergi gi si cheltuicu nepisare,ci incepe tos.Tu mi-ai dat dejatotul. Deci,md voi
inlocuit pe Avraamcu Tsus,pentru ci, cuyanterile legimintului. Odihnes,te-te si faci planuri pentru cre$tere.Timpul comportaca gi cdndar fi agaEi md voi
daci ar fi fdcut legimantul cu Avraam, in lucrareaterminati a Fiului giprimeqte- pentru a faceacestlucru esteatunci cand bucura!"
el ar fi fost responsabilpentru pistrarea le prin credinld! egti ince in ceeace ochii tii naturali vdd
cafiind o perioaddstearpi.
intr-adevdr,Elo luot asupraLui neputintelenoastre Harulsipacea sdvdfieinmultiteprincunootterea
luiDumnezeu
fi a lui lsus,
Domnulnostru!
ti a puttat bolilenoostre.
ISAIAs3:4 2 PETRU
t:2

CUy
&nt -"*ra"/ frt"" "- e.rJOrrr"np?ertlrrnulr/ffi ,tt ut;afnta,
( I n timp ce aSteapta manitestareaadevir, El a luat asupraLui bolile noas- aci doregtisi umbli intr-o misuri zeuin credinli. In drum spreIocul tiu de
CY vindecdrii lor, unor oameni Ie este tre gi a purtat suferin{elenoastre.Acum, mai mare in favoarealui Dum- munci, spune:,,Favoarea lui Dumnezeu
greusi creadi ci' Isusle-aluat cu adevirat privegtela urmdtorul verset:,,Dar El era nezeu,2 Petru r:2 spune ci harul, care mi inconjoari ca un scut" (Psalmul5:rz).
bolile gi durerile,la fel cum le-aluat pica- stripuns pentru pecatelenoastre..."Fie- estefavoareanemeritatea lui Dumnezeu Pe mesurece continui si rostegtifavoa-
tul gi ruginea.DacAgi tu egti unul dintre carecregtingtieqi credeci Isusa foststri- s,ipacea,ili pot fi inmullite. Paceaeste rea lui Dumnezeupesteviata ta, datorite
ace$tia,nu te simli condamnat.Tatel tAu puns pentru picatele noastre gi totuli cuvintul ,,galom" in ebraici. Definifia revelalieilucreriiterminatea Iui lsus,vei
din ceruri inlelege.De aceeaa pus cuvin- cuvantul,,intr-adever" nu estepusaici,ci lui includeimplinire, sindtate,siguranli vedeacum vei primi mai multi favoare.
tul ,,intr-adevir" acolo, atunci cdnd a in versetul Eu
anterior. cred cdDumnezeu gi provizie.Agadar,atunci cand umbli in Cdnd am intrat pentru prima dati
spus:,,intr-adevir, Fiul Meu a luat asupra a ttiut cAnouene va fi greu si credemcd favoaregi pacedivind,umbli in binecu- in cdmpul muncii, am inceput si declar
Lui neputinleletaleqi a purtat bolile tale." Isus a purtat qi bolile qi durerilenoastre, vintiri in fiecaredomeniual viefii' favoarealui Dumnezeula Iocul meu de
Odati, fiica mea ]essicaa plans toate aEaci a pus cuvAntul,,intr-adevdr"acolo Dar cum pot cre$tefavoareaneme- munci. De fiecaredatl c6ndmi sedidea
noaptea,pentru ci nu sesimleabine.Era pentru a ne ajutasi credem! ritategi paceagaloma lui Dumnezeuin o noui sarcind,proclamamci favoarea
bolnavi de cdtevazile. in biroul meu, CAnd am vizut acestlucru, am pus viala ta? divini a lui Dumnezeuesteasupramea.
am scosBiblia s,iDomnul m-a condusIa Bibliape podea,am statpe ea$i am spus: Nu prin munca sau truda ta de a le Companiaa inceput sAprospere,iar eu
Isaia53;4,undeestescris:,,lntr-adevir,El ,,Tatd,Tu gtii ci nu vreau si fiu lipsit de cAgtiga.Biblia spunecAacestlucru vine pe am fostbinecuvantatdin punct de vedere
a purtat..." $tiu ce in original,in ebraici, respect,dar eu stau pe Cuvdntul Tiu. misuri ce cregti in cunoagterealui Isus gi financiar.CdndampArAsil aceacompanie
aici estescris:,,Intr-adevbr,El a luat asu- intr-adevir, Isusa purtat boalaiessicii gi a lucririi Saleterminate.Vine pe masurd pentru a-L sluji pe Dumnezeucu normi
pra Lui bolile noastregi ne-apurtat dure- i-a luat durerea!Nu-mi pasi ci o audinci ce inveli mai mult gi crezici, prin singu- intreagi,venitulmeu crescuse, astfelincAt
rile." Aga ci am spus:,,lntr-adevir,El a pldngAnd.intr-adevir, Fiul Tiu Preaiubit rul sacrificiual lui Isusdela cruce,Dumne- eram intre primii 15%dintre persoanele
purtat boalaJessicei..." i-apurtatboalagii-a luat durerea!Aleluia! zeu a indepertattoatepecateletale,!i-a dat de aceeagi virsti, cu acelagivenit din Sin-
Simleam inse cA acestverset nu era ln aceanoaptea venit victoria, In acea neprihinireaSacape un dar !i te-aagezat gapore.
cu adevirat real pentru mine. Pldnsetele noapte,micula Jessica a fostvindecatd. in Cristospentru a te bucurade tot ceea Astdzi,la locul tiu demunci sauacasi,
ce are Isus. Favoarealui Dumnezeu este incepesi declarifavoarealui Dumnezeu,
ei pireau mai reale. Apoi, dintr-o datd, Tu sau cei dragi 1ie suferili acum de
Duhul SfAnt mi-a deschisochii la un vreo boaldsaudurere? inmultitain viatata atuncicandcrezi,pur prin credinli. A$teapti-tesAprimeqtitra-
cuvant din acestverset,carea revolulionat intr-adevir, Domnul nostru Isus gi simplu, ci favoarealui Dumnezeu,care tament preferenlial oriunde te afli. Spune:
cu adevirat modul in care priveam intre- !i-a purtat bolile gi !i-a luat durerile.Pe estepesteCristos,estegipestetine, datoritd ,,Eusuntinconjuratde favoarealui Dum-
gul pasaj. mdsuri ce crezi acestadeviq vindecarea a ceeacea realizatlucrareaLui de la cruce. nezeu, datorite lucrdrii terminate a lui
Observi care esteprimul cuvant din ta givictoriavor veni,intr-adevir! Astdzi tu nu trebuie sd te zbali pen- Isus.Am favoareinaintealui Dumnezeu9i
verset?Acestaeste:,,intr-adevir..." Intr- tru a primi favoare.Elibereaz-odoar, a oamenilorl"gi vezifavoarealui Dumne-
prin proclamareaCuvintului lui Dumne- zeulucrandpentrutine!
carevineprincredintdspune...
insddreptatea Dumnezeu... CareinviemortiitiCorecheamdlucrurilecorcnu sunt,
ROMANIl0:6 ca! cumarfi.
ROMANI4IT

ettoVe7/aril UrJAurtunry g,palnd-b h"l,1rrtd/


6/" tn,ur"e-
"E "Ldr*-
e fiecaredate cand merturisefti: PlicereaprodusdDumnezeuluitriunic astore Prince, simt durerea in nii lor spundndr,,19idorescatAtde mult
nu estesingurul lucru pe care il cigtigi trup. Cum ag putea si spun ci un copil,incdt au innebunit!"Insi Dum-
,,Eu sunt neprihhnirealui Dum-
nezeuin Cristos",DumnezeuTatil este atunci cdnd declari:,,Eusunt neprihdni- Cristos m-a riscumpirat din aceasti nezeua schimbatmodul de a vorbi al lui
mulfumit. CAnd mirturises,ti ce eqti rea lui Dumnezeuin Cristos".Biblia ne boal6?Cum sd spun ci prin rinile Lui Avraam,pentru ca el si chemein fiinti
neprihdnirea lui Dumnezeuin Cristos,ii spune ce, atunci cdnd ,,cauli mai intai suntvindecat?" lucrurile cu care Dumnezeu l-a vizut
aminte$tide ceeace a fdcut Fiul Siu pen- impnrela lui Dumnezeu gi nePrihini- Ei bine,metodalui Dumnezeuestese binecuvantatdeja.
tru catu sedevii neprihinit. rea Lui, toateacestelucruri vi sevor da pe chemelucrurilecarenu sunt,ca gi cum ar Atunci cdnd Isusl-a vizut pe omul cu
De asemenea, indreptelindu-tePetine, deasupra."(Matei6:::) fi. PentrucAe$ticreatdupd,chipul 9i ase- mAnauscatd,EI nu a spus:,,O,Doamne!
Indiferent daci este vorba despre minarealui Dumnezeugitu poli sechemi Mina astaesteatdtdeuscate!". Din contri,
Dumnezeuse dezviluie pe Sineca fiind
drept - ,,pentruca, in vremeade acum, hrani, imbricdmintesaualtenecesitiliin acelelucruri carenu sunt,cagi cum ar fi! a spus:,,lntinde-limAna!"(Mateirz:r3).El
sd-$i dovedeascidreptatea,in aga fel viald, ,,toateacestelucruri" ili vor fi date Ce a ficut Dumnezeu atunci cind a chematin fiinle ceeacea wuL S-auitat
incat El se fie drept gi si-l indreptdfeasci pe deasupra.Ele nu ili vor fi doar date,ci a vrut si il faci pe Avraam tatil multor la birbatul paralizatqi a spus:,,Ridicd-te,
totodatepe cel ce are credinli in Isus." ili vor fi adAugate,ca gi mogtenire a ta, naliuni? A schirnbatmodul in carevor- ia-!i patul qi du-te acase!"(Matei 9:6).El
(Romani3:26) atuncicind cautimai intdi neprihdnirea bea Avraam.ln aceavreme,Avraam nu nu vedealucrurile aqacum erauin lumea
De fiecaredati cdndIsuste audemir- Lui. aveaniciuncopilcu Sara,pentrucaeaera fizici. Le vedeaagacum le doreaDumne-
turisind: ,,Eusuntneprihinirealui Dum- Nu trebuie si iji folosegti credinga stearpe.Deci,cum ar fi putut el si devini zeusdfie qile chemain fiinta.
nezeu in Cristos", acestlucru Ii aduce pentru fiecareneyoiepe care o ai. Tre- tatel multor naliuni? Genezar ne spuneci, la inceput,intu-
multi bucurie,pentru cAaccepliceeace buie si i{i folosegticredinla doar pentru Dumnezeu i-a schimbat felul de a nericul era pe deasupra pimdntului.
un lucru - sa crezica e;ti nePrihanirea vorbi. Cum? Schimbdndu-inumele din Dumnezeua vezut intunericul gi a spus:
!i-a oferit El prin suferinlagi moarteaSa.
Duhul Sfdnt,Care locuiegteacum in lui Dumnezeuin Cristos,iar acestlucru Avram, in Avraam,careinseamni ,,tatil ,,Sdfie lumin6!" 9i a fostlumind. Dumne-
tine pentru a te convingede neprihinire va faceca toatebinecuvAntirilepe carele multor neamuri".(Genezaq:5) zeua chematin fiinli ceeacea dorit gi aga
(Ioan 16:ro),se bucurb atunci cand mer- cauli sd te ajungi din urme qi sAte sur- Imagineazi-li,doar: de atunci,de fie- a fost! Daci ai fi fost tu saueu,noi am fi
turisegti:,,Eusuntneprihinirealui Dum- prindi. care datA cind se intilnea cu cineva, spus,probabil:,,Uau!Ce intunericmare!"
nezeuin Cristos".EI estemul-tumitcAnd el spunea: ,,Bun6. Numele metl este Prietene, in ciudadurerii,cheamdin
egtiuna cu El. Tatil Multor Neamuri." De fiecare dati fiin1i vindecarea.Esteinutil sd declarim
cdndcina era pregatita, Sarail strigape ceva ce este evident. Aqadar, schimbiJi
Avraam: ,,Dragule... Tatel Multor Nea- modul de a vorbi. Vezi lucrurile aqacum
muri... cina estegata!TatalMultor Nea- le-adorit Dumnezeusd fie gi incepesd
muri..." Aproapece i poti auzi pe veci- chemi in fiinli vindecareagi implinirea ta!
Deoceeavdspuncd toatelucruile pe carcle ceretiatuncicandvd prin sdngeleLui,iertoreopdcatelor,
ln Elavemrdscumpdrarea,
tugoli,sAcredeticdle-alitiprimittiele visevorda. dupdbogdliaharuluiSdu...
MARCU11:24 EFESENI1:7

&n,tuf &c day. 9a corUt:entde Aatut


Dupe ce a inceputsAvini la biserici, ( t e-a\trezit vreodat5dimineatasi realizez,am fost asuprit in mintea mea
;:.::l:
:l"JiH'i".?1ilffi:
ceremin rugdciune,pur qi simplucrezAnd
Ei-adat seamace a primit dejavindecare
prin lucrareaterminati alui Cristos.Refu-
\-/
\-/ ai spus:.,Astazinu voi pacdtui"?
atuncicdnd ai iefit din case,ai spus:
qi foarte conqtientde picat, in loc si fiu
congtientde Cristos!
9i
ci le-amprimit deia!Cind te rogi, sdgtii zdnd operalia gi chiar gi tratamentul, ea ,Jrebuiesdfru atentsenu pacetuiesc azi. Prietene,atunci cdnd cazi in picat,
ci ai primit deja rispunsul sau rezolva- mustra durereacare se tot intorcea,spu- Nu vreausd picdtuiesc.Nu voi pecatui!" Dumnezeuvrea si fii conqtientde Cris-
rea - ,,credeJicAle-afi qi primit". Biblia nind: ,,Credcdsuntvindecatdin Isus.Nu Prietene,cand faci acestlucru, nu mai tos.Acestlucru inseamni c6,atuncicdnd
ne mai spune9i ci noi avemdejaceeace mi zbat si fiu vindecat; saunu voi fi vin- egticongtientde Cristos,ci depicat, chiar gre$egti,Dumnezeuvrea si fii congtient
cerem in rugeciune,pentru ce suntem decati.Suntdejavindecati.Am o coloanl dacenu ai picituit inci. de faptul cd, in Cristos, tu ai iertarea
binecuvanta,ti cu orice fel de binecuvin- vertebraldnoue, pentru ci sunt in Cris- Birbalilox v-ali gandit vreodati: ,,Nu picatelor, prin sdngeleLui. Dumnezeu
tare duhovniceasciin locurile cereqti,in tos.Agacum esteCristos, ala suntfi euin vreausa md uit la nicio lemeieca sa nu vrea si fii congtientde faptul ce Cristosa
Cristos.(Efesenir:3) aceastilume."Nu dupi mult timp, aceasti poftesc"?Atunci cAndgandili as,a, sunteli fostlovit qi renit pentru picateletale gi cd
Tu egtiin Cristosdin momentulin care soraa vazutmanifestarea vindecdriiei, congtien!i depacat.Mai devreme saumai pedeapsa careili di paceaa cdzutpesteEl.
L-ai primit ca Mantuitor. A;adar, atunci Uneori, simptomeleunei boli sau ale terziu]/eli pofti in inime. Poatece nu veti (Isaias::s)
cind te rogi, tu ili eliberezi,de fapt, cre- lipseipot reveni,fdcindu-lesd crezicd pecetui in exteriot dar veq pecetui in Atunci cdnd eqti congtientde Cris-
dinla, pentru a lua ceeaceai dejain Cris- inci nu !i-ai primit binecuvintarea.Acela inima voastre. tos, ai pacecu Dumnezeuprin Domnul
tos. Pe misure ce continui sd declari cd estemomentulin caresdi1ieliberezi cre- Ai incercatvreodatb si merturisegti nostru Isus Cristos (Romani 5:1).$tii ce
ai acelelucruri (Marcu rr:23),vei vedea dinla ti sa declaricd o ai deja.Nu mer- fi€carepecat?Eu am incercat! Ca ado- egti neprihenirealui Dumnezeuin Cris-
manifestarea lor in domeniulfizic. turises,tipentru a o primi, ci mirturisegti lescent, atunci cind aveam un gind tos, pentru ci Cel Care nu a cunoscut
Intr-o tabiri cu biserica,o membrd pentru ci o ai deja,in Cristos! gre$it,spuneamrepede:,,imi pare rau, niciun picat a fostfdcutpicat pentru tine
ne-aspusdespredurereade spatepe care Prietene.Biblia ne spune ci in noi Doamne.Iarte-mi pentru gandulacesta, (u Corinteni 5:zr).El !i-a luat pecatul,iar
o aveade cincisprezece ani, ca urmare a locuiegteCristos (Coloseni tz7). Aceasla in Numelelui Isus."Apoi, imi veneaalt tu ai acumneprihenireaSa.
unei cideri de pe acoperig. Aveanevoiede inseamndci vindecareata, bunestareata gAnd gi spuneam repede: ,,Iarti-mi, atuncicdndcazi,nu fi congtient
As,adar,
o operaliecaresi ajutela oprireadurerii gi a familiei gitot ceeacedoregteinima ta, Doamne,pentru acestpicat, in Numele de egeculteu gi nu te simli riu sau con-
care iradia din coloanavertebrale.Toto- sunt in tine chiar acum.Aqadar,declari: lui Isus."Apoi, daceme indoiamde ierta- damnat.in schimb,fii congtientde cine
dati, luasemedicamente antistrestimP de ,,Euam tot ceeaceimi trebuiein Cristos, rea Lui, imi mirturiseam necredinlagi Ii egtiin Cristos,ridici-te, scuturd-tedepraf
cinci ani. chiar acum!" cereamiertare:,,larti-mi,Doamne.pen- gi continui si umbli cu Dumnezeu'
tru ce m-am indoit de Tine." Inainte sd
W
iertatetialecdrotpdcatesunt
deceialecdrornelegiuirisunt
Ferice estetrupulMeu.
... Luali,mAncati!Acesta
deomulcdruiaDomnulnu-itinein seomdvina!
acope te!Ferice MATE|26:26
1-,{, ROMANI4:7'8

O"^nW frl atc,tkd urfremrlp Grt^t dthLAr//u/ Ut &ua n aty.r/ A-


nii oameni se gandescce, daca Datorite a ceea ce a ficut Isus pentru C7- L poti imaginape Domnulfiind Biblia spune ce oamenii ii puneau pe
ar fi mai ,,in reguH"cu Dumne- tine la cruce, toate picatele tale trecute, \J bolnav,avdndo riceald saufebrd, bolnavi pe marginea drumului, iar Isus
zeu,Elle-ar ascultarugiciunile.De exem- prezente qi viitoare, sunt iertate. Dumne- aiunci cAnd era pe pimdnt? Nu, Dom- trecea pe acolo, Se atingea de ei gi ii vin-
plu, ei creduneori ci, daci nu s-ar fi cer- zeu nu iqi va mai aduce aminte niciodati. nul nostru Isus nu a fost niciodati bol- deca. Uneori vedem vedete de film care
tat cu so,tiilesau daci nu ar fi avut acele de pdcateletale gi nici nu Ie line impotriva nav! El a fost energic,plin de viald 9i de fac acest lucru: aleargi de ici-colo qi bat
gdndurirelemai devremein timpul zilei, ta! (Evrei 8:12,10:ry) sinatate.Atunci cdndle-a spusucenici- palma cu fanii lor, dar nu este nimeni
atunciDumnezeu Ie-arrdspunde la rugi- Prietene, astdzi Dumnezeu nu line lor Sdi:,,Luali,mancali!Acestaestetru- vindecat. insi oriunde mergea lsus, pe
ciuni. seamade pdcateletale ca si te condamne, pul Med, ei au putut si vizualizezeprac- oricine atingea, era vindecat. Imagi-
Dumnezeunu esteaga.El wea sAqtii, pentru cd lsusa fost pedepsitpentru paca- tic ceinseamnaacestlucru,pentruca au neazS-li un qir de oameni. Cei din fafa lui
dincolo de orice indoiald,cd poli veni tele tale. Aceasta inseamni cd picatele triit 9i au umblat cu acestOm. Au vdzut Isus sunt intingi pejos, dar cei din spatele
intotdeaunainainteatronului Siu de har, tale nu ll vor opri din a asculta$i a ras. oameni firi mAini sau picioare fiind Lui, cei pe care i-a atins, salti de bucu-
cu indrdzneall 9i cu deplinaincredereci punde rugdciunilor tale. As,adar, poli intregili atunci cdnd s-auatins de trupul rie qi Il urmeazi! Aga i-a vindecat Isus pe
vei primi mila gi harul Sbu.(Evrei 4:16) alerga intotdeauna in prezenla Sa, gtiind Seu.(Matei15:3o-31) bolnavi.
Datoriti lucrerii terminatela cruce a lui ce poli avea curaj qi ciL te po{i bucura de Chiar 9i hainele li erau imbibate cu Agadar, in acea seari, atunci cAnd a
Isus,tu egti,deja,in regulecu Dumnezeu. prezenla gi de dragosteaSa. sinbtatelO femeiecareaveao scurgerede spus: ,,Luali, mancali! Acesta este tru-
Nu trebuie si mai faci nimic pentru a fi Conqtientizarea acestui adevir te va singe de doisprezece ani - niciun medic pul Meu", in timp ce frdngea piiinea qi
mai in reguli cu Dumnezeu, elibera in relalia cu Dumnezeu. Poli si nu a putut-o vindeca - a fost vindecati le-o impirlea ucenicilor ca s-o minince,
Defapt,prin credintain lsus.tu ai pri- vorbelti cu El fard teami gi firi condam- imediatatunci canda atinsmargineahai- aceftia ltiau ce inseamni acestlucru. Pro-
mit neprihinirea lui Dumnezeulnsugi! nare. Poli sir practici prezenlaSa qi sd ai nei Lui. Daci margineahainei Lui a fost babil cd ei se gdndeau:,yom ingerasana-
(2 Corinteni 5:zr). Indiferent de cite increderec6 El te ascultdintotdeauna.in imbibatdcu sanatate,viald. energie$i tatea Lui in trupurile noastre! Aleluia!"
gregeli ai face, nu vei pi€rde niciodate cazul in care s-ar intAmpla ceva acasi sau strilucire divini, cu cAt mai mult trupul Aceasta este ceea ce trebuie si crezi
aceastineprihiinire,pentru c[, in pri- la locul de munci, nu trebuie si ii chemi Seua fostimbibatcu sdnetate, viate,ener- atunci cAnd iei parte la Cina Domnului.
mul rind, Dumnezeu!i-a dat-o nu dato- pe liderii bisericii. Roagi-te tu, pentru cd gie gi strdluciredivind! Nu estedoar un ritual sauun act simbolic.
riti faptelortale (Romani 4:5-6).Cu alte Dumnezeu te asculte! Unele dintre cele mai incurajatoare Trebuie si crezi ci El este adevirata Pdine
cuvinte,Dumnezeunu,ti-aatribuitnepri- Preaiubitule,tu egti neprihinit in Cris- versetedin Evangheliisunt acestea:,,!i din cer Care !i-a indepdrtat cancerul, dia-
henireapentru ceai fostbun, ci pentru cd tos, iar Dumnezeu asculti rugdciunile toli cei carese atingeaude ea [marginea betul s,iboala de iniml, pentru ca sApoli
ai crezutin Isus. tale - pe toate - datoriti lui Isus! hainei]erauvindecali"(Marcu6:56),pen- avea sinetatea Lui supranaturald! Atunci
tru cd,,dinEI iegeao puterecare-ivindeca cind vei mdnca din trupul Sdu frdnt avdnd
pe toli" (Luca6:19).Iubescacesteversete! aceasti revelalie, vei avea viali din abun-
AcestaesteIsusl den169i sdnitatea Domnului.
UN SINGUR LUCRU sestaia picioarele
ui tsus5is; petrecirimp
cu El.Acestdevolionalde 3l de zilete vaajutasAfaciexactacestlucru,punand
astfelo bazbsoliddpentruvialata de credinla.Deasemenea, veiaflardspunsul
latot felulde probleme cotidiene,
cumarfi:sen;tatea,intregirea ti proteclia
din
perspectiva Cuv6ntului lui Dumnezeu. Pem;sur;ce cite$tiacestdevotional in
urmatoarele 3l dezile,veiexperimenta dragosteauimitoare a luiDumnezeu.

JOSEPH PRINCE esteuna dintrecetemai cunoscute


vocidin intreagalumecarepredic;evanghelia harului.Este
pestorsenioral Bisericii
NouaCrealie din Singapore,
un vorbitor
de renumeinternaliona 5i autoral mai multorcArlicrettine
best seller,crm ar fi Destinatsd domnetti,Putereocredinlei
corecteti Revolulio
harului.losephare o cdsniciefericitbcu
Wendy gi doi copii.l\.4ai
multe informaliidespreJosephPrince5i cArtilesale
sunt disponibilepe wwwjosephprince.ro.

lSBN978,3-95933-314{

,illluxttxiluu

S-ar putea să vă placă și