Sunteți pe pagina 1din 1

ROMÂNIA

JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA ALUNIŞ
PRIMAR

Nr……….../………..2018

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al comunei Aluniş,
aferent trimestrului al III-lea al anului 2018

Conform prevederilor art.49, alin. (2) din Legea finanţelor publice locale nr.
273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se impune prezentarea în prima
lună după expirarea fiecărui trimestru, în şedinţă publică, a execuţie bugetului local
centralizat al comunei pentru trimestrul expirat.
Prezentarea execuţie bugetului local la trimestru se face spre analiză şi
aprobare şi are scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de
colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală.
Propun spre aprobare Consiliului Local Aluniş contul de execuţie a
bugetului local al comunei Aluniş aferent trimestrului al III-lea al anului 2018.

PRIMAR,
Iulian-Cristian Bîgiu