Sunteți pe pagina 1din 7

Asociatia pentru Ingrijiri Medicale si Sociale „MEDHELP”

Adresa: str. 22 Decembrie, nr. 31/3, Baia Mare, Maramures 1


Cont lei: RO84BTRL02501205L43226XX
Asociatia pentru Ingrijiri Medicale si Sociale „MEDHELP”

CARTA DREPTURILOR
PERSOANELOR CARE BENEFICIAZĂ DE
SERVICII MEDICO-SOCIALE LA DOMICILIU

Serviciile sociale reprezintă ansamblul complex de măsuri şi acţiuni


realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de
grup, în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate,
vulnerabilitate sau dependenţă pentru prezervarea autonomiei şi protecţiei
persoanei, pentru prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale, pentru
promovarea incluziunii sociale şi în scopul creşterii calităţii vieţii.

Serviciile sociale sunt asigurate de furnizorii de servicii sociale.

Principiile şi valorile care stau la baza furnizării serviciilor sociale


sunt:
a) solidaritatea socială;
b) unicitatea persoanei;
c) libertatea de a alege serviciul social în funcţie de nevoia socială;
d) egalitatea de şanse şi nediscriminarea la accesul de servicii sociale
şi în furnizarea serviciilor sociale;
e) participarea beneficiarilor la întregul proces de furnizare a
serviciilor sociale;
f) transparenţa şi responsabilitate publică în acordarea serviciilor
sociale;
g) proximitate în furnizarea serviciilor sociale;
h) complementaritate şi abordare integrată în furnizarea serviciilor
sociale;
i) concurenţă şi competitivitate în furnizarea serviciilor sociale;
j) confidenţialitate;
k) parteneriat între părţile implicate în procesul de furnizare a
serviciilor sociale şi beneficiarilor acestora.

Adresa: str. 22 Decembrie, nr. 31/3, Baia Mare, Maramures 2


Cont lei: RO84BTRL02501205L43226XX
Asociatia pentru Ingrijiri Medicale si Sociale „MEDHELP”

Scopul principal al Cartei drepturilor beneficiarului este de a


informa beneficiarul de servicii sociale cu privire la drepturile pe care le are
conform prevederilor legale în vigoare.

Personalul Asociatiei pentru Ingrijiri Medicale si Sociale


“MEDHELP” trebuie să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale
beneficiarului în acordarea serviciilor sociale, precum şi drepturile
beneficiarului de servicii sociale, rezultate din Carta drepturilor
beneficiarului.
Aceste drepturi sunt urmatoarele:
1. Dreptul la confidenţialitate;
2. Dreptul la autonomie, autodeterminare;
3. Dreptul beneficiarului de a primi servicii sociale prevăzute în planul
de intervenţie;
4. Dreptul beneficiarului de a i se asigura continuitatea serviciilor sociale
atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de dificultate;
5. Dreptul beneficiarului de a refuza, în condiţii obiective, primirea
serviciilor sociale;
6. Dreptul beneficiarului de a fi informat, în timp util şi în termeni
accesibili, asupra:
 drepturilor sociale, măsurilor legale de protecţie şi asupra
situaţiilor de risc;
 modificărilor intervenite în acordarea serviciilor sociale;
 oportunităţii acordării altor servicii sociale;
 listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditaţi să acorde
servicii sociale;
 Regulamentului Intern.
7. Dreptul beneficiarului de a participa la evaluarea serviciilor sociale
primite şi la luarea deciziilor privind intervenţia socială care i se aplică,
putând alege variante de intervenţie, dacă ele există;
8. Dreptul beneficiarului de a avea acces la propriul dosar;
9. Dreptul beneficiarului de a-şi exprima nemulţumirea cu privire la
acordarea serviciilor sociale;
10. Orice persoană are dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică;
11. Dreptul la ocrotirea sănătăţii şi de a fi informat cu privire la starea de
sănătate;
12. Dreptul beneficiarului de a primi serviciile stabilite prin contractul de
prestări servicii sociale;
13. Orice fiinţă umană are dreptul la viaţă, la libertate şi la securitatea
persoanei sale;
Adresa: str. 22 Decembrie, nr. 31/3, Baia Mare, Maramures 3
Cont lei: RO84BTRL02501205L43226XX
Asociatia pentru Ingrijiri Medicale si Sociale „MEDHELP”

14. Dreptul beneficiarului de a nu fi abuzat, neglijat, hărţuit sau


exploatat
economic (abuzuri privind banii, proprietăţile, pretenţii ce depăşesc
taxele convenite pentru servicii);
15. Dreptul beneficiarului de a face sugestii sau reclamaţii fără a se
simţi
ameninţat;
16. Dreptul beneficiarului de a fi informat cu privire la drepturile şi
responsabilităţile ce îi revin pe perioada colaborării cu Asociatia
“MEDHELP”;
17. Dreptul beneficiarului de a fi informat în mod complet şi accesibil
despre politica şi procedurile organizaţiei şi a-şi putea exprima liber opiniile
în legătură cu acestea;
18. Dreptul beneficiarului de a fi informat cu privire la toate activităţile
desfăşurate în cadrul proiectelor referitoare la beneficiari şi implicarea lor
îndesfăşurarea serviciilor;

Capitolul I
Drepturi generale

Art. 1 Au dreptul la servicii sociale oferite de către Asociatia “MEDHELP”


toţi cetăţenii români cu domiciliul în localitatea în care se implementează
proiectul de furnizare de servicii la domiciliul beneficiarului, fără deosebire
de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie de sex, de
orientare sexuală, de opinie, de apartenenţă politică, de avere sau de origine
socială.
Art. 2 Cetăţenii altor state şi apatrizii, care au domiciliul sau reşedinţa pe
raza localităţii în care se implementează proiectul de furnizare de servicii la
domiciliul beneficiarului, au dreptul la servicii sociale, în condiţiile
legislaţiei române şi ale tratatelor internaţionale la care România este parte.
Art. 3 Serviciile sociale se pot acorda la cerere sau în urma sesizărilor venite
din partea cetăţenilor, altor instituţii sau reprezentanţi ai societăţii civile.
Art. 4 Toţi cetăţenii de pe raza localităţii în care se implementează proiectul
de furnizare de servicii la domiciliul beneficiarului, au dreptul de a fi
informaţi asupra conţinutului şi modalităţilor de acordare a serviciilor
sociale.

Adresa: str. 22 Decembrie, nr. 31/3, Baia Mare, Maramures 4


Cont lei: RO84BTRL02501205L43226XX
Asociatia pentru Ingrijiri Medicale si Sociale „MEDHELP”

Capitolul II
Drepturi specifice

Art. 5 Beneficiarilor serviciilor sociale li se vor respecta drepturile şi


libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de naştere, rasă, sex,
religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială.
Art. 6 Beneficiarilor de servicii sociale li se va asigura păstrarea
confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite.
Art. 7 Beneficiarilor de servicii sociale li se va asigura continuitatea
serviciilor sociale furnizate, atâta timp cât se menţin condiţiile care au
generat situaţia de dificultate şi resursele umane şi materiale ale instituţiei
permit acest lucru.
Art. 8 Beneficiarilor de servicii sociale li se va garanta demnitatea şi
intimitatea de-a lungul procesului de furnizare a serviciilor.
Art. 9 Beneficiarilor de servicii sociale li se va respecta viaţa intimă pe tot
parcursul procesului de furnizare al serviciilor sociale.
Art. 10 Beneficiarii de servicii sociale au dreptul să participe la luarea
deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică, putând alege variante
de intervenţie, dacă acestea există.
Art. 11 Beneficiarii de servicii sociale au dreptul să participe la evaluarea
serviciilor sociale primite.

Capitolul III
Drepturi specifice ale beneficiarilor de servicii sociale

Art. 12 Beneficiarii serviciilor sociale au dreptul la o informare corectă.


Aceasta presupune ca:
a) profesioniştii trebuie să fie bine pregătiţi din punct de vedere profesional;
b) profesioniştii îşi vor adopta limbajul profesional la capacităţile de
înţelegere şi caracteristicile clientului (exprimarea va fi clară, concisă şi se
vor evita termenii ştiinţifici);
c) profesioniştii vor furniza informaţii obiective, centrate pe problema
clientului şi vor comunica ceea ce clientul trebuie să ştie, nu cu ceea ce ar
dori să audă.
Art. 13 Beneficiarii de servicii sociale au dreptul la o informare adaptată sau
specifică, în funcţie de nevoile şi problemelor lor.
Art. 14 Beneficiarii de servicii sociale au dreptul la o informare operativă,
realizată în cel mai scurt timp posibil de la momentul solicitării de servicii.

Adresa: str. 22 Decembrie, nr. 31/3, Baia Mare, Maramures 5


Cont lei: RO84BTRL02501205L43226XX
Asociatia pentru Ingrijiri Medicale si Sociale „MEDHELP”

Art. 15 Beneficiarii de servicii au dreptul la o informare competentă,


realizată de către mai mulţi profesionişti, în funcţie de competenţele acestora
şi nevoile lor.
Art. 16 Beneficiarii de servicii sociale au dreptul la o informare completă,
constând în:
a) o abordare comprehensivă a problemei prin faptul că profesioniştii îşi vor
construi relaţii cu alţi profesionişti din diverse domenii de activitate;
b) profesioniştii îi vor prezenta clientului toate avantajele şi dezavantajele
opţiunilor posibile.
Art. 17 Relaţia de consiliere se bazează pe un contract, încheiat între părţi,
în care sunt specificate drepturile şi obligaţiile acestora precum şi sancţiunile
în cazul nerespectării contractului.
Art. 18 Beneficiarii de servicii sociale, oferite de către instituţia noastră, au
dreptul la o relaţie de consiliere bazată pe nevoile şi dorinţele lor. Aceasta
presupune ca:
a) profesionistul să facă o analiză corectă, obiectivă a nevoilor şi
problemelor clientului;
b) profesionistul să aleagă strategia şi metodele adecvate în rezolvarea
problemelor cu care se confruntă clientul.
Art. 19 Beneficiarii de servicii sociale, oferite de către instituţia noastră, au
dreptul la o relaţie de consiliere neutră/imparţială.
Astfel:
a) profesionistul nu va face discriminări pe bază de: sex, religie, rasă, etnie,
apartenenţă profesională, orientare politică sau sexuală şi venituri)
profesionistul nu intră în relaţii de consiliere cu prieteni, colegi, cunoscuţi
sau rude
c) profesionistul va evita transpunerea în starea emoţională a clientului
d) profesionistul nu se va implica în relaţii suplimentare cu clientul
e) profesionistul nu va folosi informaţiile obţinute în timpul consilierii în
scop personal
f) profesionistul nu va influenţa clientul în orientarea politică, religioasă,
sexuală sau de altă natură
g) clientul are dreptul la autodeterminare prin alegerea modalităţilor de
acţiune dorite, în urma prezentării opţiunilor de către profesionist
h) profesionistul nu va impune o decizie luată de către el clientului
i) profesionistul va pune interesul clientului mai presus de interesul său.

Adresa: str. 22 Decembrie, nr. 31/3, Baia Mare, Maramures 6


Cont lei: RO84BTRL02501205L43226XX
Asociatia pentru Ingrijiri Medicale si Sociale „MEDHELP”

Capitolul IV
Obligaţiile beneficiarilor de servicii sociale

Art. 20 Beneficiarii serviciilor sociale au obligaţia de a respecta contractul


încheiat cu instituţia noastră.
Art. 21 Beneficiarii serviciilor sociale au obligaţia de a furniza date corecte
cu privire la identitate, situaţia familială, socială, medicală şi economică.
Art. 22 Beneficiarii serviciilor sociale au obligaţia de a participa la procesul
de planificare şi furnizare a serviciilor sociale.
Art. 23 Beneficiarii serviciilor sociale au obligaţia de a comunica orice
modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală.

Capitolul V
Obligaţiile profesioniştilor care acordă servicii sociale

Art. 24 Profesioniştii implicaţi în furnizarea de servicii sociale au obligaţia


de a respecta standardele generale de calitate în acest domeniu.
Art. 25 Profesioniştii implicaţi în furnizarea de servicii sociale au obligaţia
de a respecta codul etic al instituţiei.
Art. 26 Profesioniştii implicaţi în furnizarea de servicii sociale au obligaţia
de a respecta contractul încheiat între instituţie şi beneficiar.
Art. 27 Profesioniştii implicaţi în furnizarea de servicii sociale au obligaţia
de a respecta prezenta cartă a drepturilor beneficiarilor.

Adresa: str. 22 Decembrie, nr. 31/3, Baia Mare, Maramures 7


Cont lei: RO84BTRL02501205L43226XX