Sunteți pe pagina 1din 16

4.

1 STRUCTURA COMPETENTELOR

MODULUL 1: COMUNICAREA IN AFACERI IN LIMBA STRAINA

Competente de cunoastere
 Identificarea surselor de venit ale unei banci
 Descrierea tipurilor de profit
 Precizarea termenilor unui contract
 Descrierea serviciilor bancare, a modului de obtinere a capitalului necesar
 Enumerarea principiilor de baza ale tranzactiilor internationale si a tipurilor de
relatii existente intre banci
 Precizarea dificultatilor ce pot surveni intr-o banca
 Clasificarea tipurilor de actiuni

Competente de executie
 Realizarea de diagrame cu venituri si modul lor de folosire
 Purtarea de negocieri pe diverse teme in domeniul bancar
 Intocmirea de scrisori in domeniul bancar
 Realizarea si prezentarea unui plan de afaceri
 Intocmirea de rapoarte cu date comparative referitoare la diverse banci, cu
tendinte in lumea bancara mondiala

Competente sociale
 Capacitatea de a lucra in echipa
 Capacitatea de a realiza prezentari viabile ale diferitelor aspecte profesionale
 Organizarea resurselor umane si financiare de asa maniera pentru obtinerea de
performane maxime
 Capacitatea de a alege cele mai bune puncte de vedere intr-o negociere

MODULUL 2
CONTABILITATE BANCARA ASISTATA PE CALCULATOR

Competente de cunoastere
 detine si opereaza cu informatii din domeniul informaticii de gestiune a
contabilitatii bancare si legislatiei in domeniul bancar;
 transferul operational de concepte generale asupra unor situatii concrete din
unitatea bancara;

Competente de excutie
 aplicarea legislatiei in conformitate cu demersul financiar bancar;
 aplicarea cunostiintelor fundamentale ale contabilitatii bancare in activitatea
practica;
 analizeaza informatiile din documente, le prelucreaza si elaboreaza sistemul de
informatii utilizand calculatorul;

Competente sociale
 consoliarea relatiilor psihosociale, perfectionarea pregatirii si cresterea
productivitatii;
 respectarea legislatiei in analizarea situatiilor de risc si incertitudine care sa se
finalizeze prin luarea unor decizii in raport cu fisa postului:
 asumarea si autodirijarea spre nivele inalte de competenta, participare,
responsabilitate;
 deprinderea atitudinii de prevenire, evitare si rezolvare a conflictelor;

162
 adaptarea, integrarea in structurile existente si implicarea inovatoare in
procesualitatea acestora;
 participarea la realizarea unui climat profesional pozitiv, deschis, democratic,
tolerant;
 aprecierea critica si dezbaterea oricaror probleme psihosociale si profesionale;
 decizia privind actiunile potrivite in situatii diferite.

MODULUL 3
MANAGEMENTUL BANCAR

Competente de cunoastere
 cunoasterea conceptelor, fenomenelor si proceselor caracteristice sistemului
bancar;
 transferul operational de concepte generale asupra unor situatii din activitatea
bancara;
 detinerea si operarea cu informatii din domeniul bancar si din legislatia in vigoare.

Competente de executie
 aplicarea legislatiei in conformitate cu demersul managementului bancar;
 realizarea unor cercetari statistice si elaborarea modelelor de analiza;
 aplicarea si interpretarea indicatorilor de performanta bancara;
 calcularea si interpretarea indicatorilor de performanta bancara;
 realizarea operatiunilor bancare;

Competente sociale
 consolidarea relatiilor psihosociale;
 formarea si dezvoltarea atitudinii de competitie loiala;
 asumarea si autodivizarea spre nivelele inalte de competenta;
 aprecierea criticii si dezbaterea oricaror probleme profesionale.

MODULUL 4
MONEDA, CREDIT, BANCI

Competente de cunoastere:
 explicarea conceptelor, fenomenelor si proceselor caracteristice sistemelor
monetare, creditului si dobanzii
 realizarea transferului operational de concepte
 particularizarea, interpretarea unor situatii concrete din perspectiva conceptelor
studiate
 detinerea si operarea cu informatiile din domeniul financiar bancar privind
sistemele monetare, monetare si puterea de cumjparare, acordarea creditelor

Competente de executie:
 aplicarea legislatiei referitoare la sistemele monetare, emisiunea monetara
 analizarea informatiilor din prisma legaturii dintre politica fiscala si politica
monetara
 calcularea indicatorilor ce caracterizeaza sistemul monetar

Competente sociale:
 formarea si dezvoltarea atitudinii de competenta loiala-acceptarea rezultatelor
competitiei
 asumarea si autodirijarea spre nivele inalte de competenta, participare,
responsabilitate
 deprinderea atitudinii de prevenire, evitare si rezolvare a conflictelor
163
 adaptarea, integrarea in structurile existente si implicarea inovatoare in
personalitatea acestora
 participarea la realizarea unui climat psihosocial pozitiv, deschis, democratic,
tolerant
 aprecierea critica si dezbaterea oricaror probleme psihosociale si profesionale
decizia privind actiunile potrivite in situatii diferite, in conformitate cu atributiile din
fisa postului

164
4.2 STRUCTURA SI ORGANIZAREA CONTINUTULUI
Modulul 1
Nr. Continut tematic Metodologie Criterii de performanta
Crt
1. Veniturile si costurile bancii  Prezentare  Evalueaza un raport
 Identificarea surselor de venit orala scris si-l prezinta in
ale unei banci  Raport scris fata clasei
 Identificarea si descrierea  Diagrame  Competeaza o
tipurilor de profit ale unei banci. diagrama.
 Realizarea unei diagrame cu
veniturile si modul de folosire a
veniturilor.
2. Negocieri, dobanzi, taxe &  Simulare  Negociaza pe o
comisioane  Dezbatere tema data.
 Discutarea termenilor unui pe grupe
contract
 Discutarea ratei dobanzii
 Discutarea taxelor si
comisioanelor.
3. Tranzactii financiare  Exercitiu  Alcatuieste scrisori
 Descrierea serviciilor bancare pe auditiv de acreditare
baza de cliring, plata prin  Traduceri utilizand
compensatie terminologia
 Realizarea unei prezentari la specifica si formatul
nivel managerial vis- a –vis de reglementar.
strategiile bancare folosite
pentru acordarea de facilitatii.
 Formule de incheiere ale unei
tranzactii financiare
4. Finantari de afaceri  Plan de  Intocmeste un plan
 Prezenatrea unui plan de afaceri afacere de afaceri intr-o
pentru inaintare unei banci in limba de circulatie
vederea initierii unei mici afaceri internationala
 Identificarea si descrierea
modului de obtinere al
capitalului necesar.
5. Tranzactii internationale  Joc pe roluri  Prezinta puncte de
 Descrierea principiilor de baza  Simulare vedere argumentate
ale unor tranzactii internationale in tranzactii
 Prezentarea tipurilor de relatii internationale
existente intre diferitele banci la utilizand
nivel international, inclusiv terminologia de
schimburi valutare. specialitate in limba
straina
 Intocmeste un
raport care sa
cuprinda date
comparative asupra
a doua banci.
6. Stiri financiare  Exercitiu
 Prezentarea unor scurte rapoarte auditiv
referitoare la stirile de pe piata  Activitate
 Extragerea esentei dintr-un text pe perechi
de specialitate ascultat
 Identificarea si descrierea
165
dificultatilor ce pot surveni intr-o
banca
7. Proiecte  Simulare  Realizeaza un plan
 Identificarea si descrierea de actiune in grup
diferitelor tipuri de actiuni pe pentru strangere de
care le pot detine actionarii unei fonduri in vederea
banci finantarii unui
 Descrierea modului de actionare proiect.
in vederea strangerii unor
fonduri cu rambursare pe termen
lung
 Strangerea datelor necesare
realizarii unui contract preliminar
pentru finantarea unui proiect
8. Tendinte in lumea bancara actuala:  Dezbatere  Intocmeste un
bancile electronizate raport sumar care
 Realizarea unei descrieri a sa reflecte tendinte
tendintelor in lumea actuala in lumea bancara
bancara pe baza cunostiintelor mondiala si face
acumulate. referiri la indicatorii
financiari folosiri in
domeniu

Modulul 2

Nr. Continutul tematic Metodologie, Criterii de


crt forme de prformanta
activitate,
metode
1 Structura sistemului conversatia  identificarea criteriilor de
bancar euristica, structurare a unitatilor
1.1.Scurt istoric al problematizare, bancare;
activitatii bancare. simularea  analizarea raporturilor
1.2.Banca Nationala a intre diferite unitati
Romaniei. bancare;
1.3.Bancile comeriale.  elaborarea schemei
1.4 Controlul activitatii instruirea practica: structurii unitatii bancare
bancare. descoperirea in contexul unei structuri
1.5 Identificati si inductiva teritoriale;
prezentati structura  comentarea factorilor
unitatilor bancare la care care au stat la baza
se desfasoara activitate dezvoltarii unei structuri
practica. teritoriale
2 Sistemul informatic ca conversatia,  analizarea unui sistem
baza de date. demonstatia, informatic nou pe baza
2.1.Organizarea datelor in exercitiul, simularea cunostiintelor deja
baza de date-avantaje. dobandite;
2.2.Sistemul informational  identificarea diferentelor
si sistemul informatic. intre sistemele
informationale si
sistemele informatice
3 Baza de date conversatia,  identificarea medodelor
3.1.Metode ale bazelor de demonstatia, si nivelelor de organizare
date. exercitiul, simularea a bazelor de date;

166
3.2.Modelul relational.  identificarea utilizatorilor
3.3.Nivele de organizare a bazelor de date;
datelor in baza de date.  cunoasterea structurii si
3.4.Utilizatori ai bazei de a diferitelor tipuri de
date instruirea practica- tabele.
3.5.Structura tabelelor. simularea
Tipuri de date.
4 Sistemul de gestiune a conversatia,  elaborarea teoretica a
bazelor de date demonstatia, unui sistem de gestiune
4.1.Definirea sistemului de exercitiul, simularea a bazelor de date in
gestiune a bazelor de complexitatea lui;
date.Functii.  identificarea sistemului
4.2.Posibilitati de lucru. de gestiune a bazelor de
4.3.Adaugarea si date la unitatea bancara
modificarea in care isi desfasoara
datelor.Stergerea practica..
articolelor dintr-o tabela.
4.4.Localizarea
inregistarilor si cautarea aplicatii practice-
lor rapida. simularea
4.5.Comenzi pentru
introducerea si afisarea
datelor.
5 Lucrul cu tabelele unei conversatia,  elaborarea unor tabele in
baze de date. demonstatia, cadrul unei baze de date
5.1.Sortarea si indexarea exercitiul, simularea formate;
tabelelor.  capacitatea de a sorta,
5.2.Comenzi pentru indexa tabelele, a realiza
realizarea legaturii intre legaturi diverse intre
tabele. tabelele date;
5.3.Modul de lucru  identificarea modului de
programat-crearea lucru programat prin
fisierelor structurii de aplicatii practice- aplicarea cunostiintelor
control si programarea. simularea teoretice referitoare la
5.4.Comenzi de calcul- structura de control si
exemplificare. programare.
6 Scierea si citirea cu format conversatia,  identificarea elementelor
6.1.Gestiunea ecranului. demonstatia, de baza privind scrierea
6.2.Gestiunea culorilor. exercitiul, simularea si citirea cu format.
6.3.elemente de grafica.
6.4.Formatul de scriere si
citire.
6.5.Comenzi de afisare cu
format.
6.6.Citire, scriere cu
format.
6.7.Formatarea ecranului.
6.8.Generatorul de aplicatii practice-
machete ecran. simularea
6.9.Obiecte de
control.Liste.
6.10.Sciere si citire cu
format.
7 Proiectarea unui sistem conversatia,  elaborarea unui sistem
informatic. demonstatia, informatic pornind de la
7.1.Rolul si fazele exercitiul, simularea elemente date.
167
proiectarii unui sistem
informatic.
7.2.Variantele de abordare
a proiectarii si realizarii
sistemelor informatice de
gestiune.
7.3.Proiectarea iesirilor
sistemului informatic.
7.4.Determinarea
continutului bazei
informationale.
7.5.Structura bazei
informationael in entitati.
7.6.Codificarea atributelor
- functii, cerinte, tipuri de
coduri, fazele codificarii.
8 Contabilitatea si -aplicatii practice-  realizarea de inregistrari
informatica. simularea contabile utilizand
8.1.Tipuri de programe de diferite tipuri de
contabilitate. programe de
contabilitate.
9 Particularitatile organizarii conversatia  identificarea normelor si
sistemului contabil al unei euristica, principiilor contabilitatii
banci comerciale. problematizarea bancare;
9.1.Normele  intocmirea documentelor
internationale si principiile de evidenta contabila si
contabilitatii bancare. tehnic - operativa;
9.2.Evidenta contabil;a si  identificarea tipurilor de
tehnic operativa. deconturi bancare;
Documente contabile de  identificarea si
sinteza. intocmirea documentelor
9.3.Decontarile bancare. contabile de sinteza pe
9.4.Decontarile calculator.
interbancare.
9.5.Decontarile prin aplicatii practice:
compensarile simularea
multilaterale.
9.6.Realizarea
documentelor contabile de
sinteza pe calculator
10 Identificati si prezentati instruire practica  realizarea evidentei
modul de organizare a tehnic-operative la
evidentei tehnic-operative nivelul unei unitati
precum si tipurile de bancare.
decontari bancare si
interbancare.
11 Contabilitatea trezoreriei. conversatia  gestionarea informatiilor
11.1.Contabilitatea euristica, contabile privind
operatiilor cu numerar. demonstratia, elementele de trezorerie
11.2.Contabiilitatea exercitiul, la nivelul unitatii
operatiilor cu cecuri. problematizarea bancare;
11.3.Contabilitatea  interpretarea legislatiei
depozitelor constituite la contabile in vigoare
nivelul institutiei bancare. privind trezoreria;
11.4.Contabilitatea  inregistrarea opertiilor
titlurilor de plasament. economico-financiare
168
11.5.Contabilitatea prin utilizarea
creditelor bancare. calculatorului.
11.6.Contabilitatea
trezoreriei asistata pe aplicatii practice-
calculator simularea
12 Contabilitatea trezoreriei instruire practica  realizarea unei
la unitatile bancare unde minimonografii privind
se desfasoara activitate contabilitatea trezoreriei
practica. la unitatile bancare
13 Contabilitatea produselor conversatia  gestionarea informatiilor
si serviciilor bancare euristica, contabile privind
prestate in favoarea demonstratia, produsele si serviciile
clientilor. exercitiul, bancare prestate in
13.1.Contabilitatea problematizarea favoarea clientilor;
operatiilor derulate prin  completarea corecta a
contul curent; formularelor specifice;
13.2.Contabilitatea platilor  cunoasterea si
derulate prin acreditiv respectarea legislatiei in
documenatar. vigoare privind vanzarile,
13.3.Contabilitatea cumpararile de moneda
operatiilor de vanzare sraina;
cumparae de valuta prin  inregistrarea corecta a
intermediul legislatiei operatiilor economico-
bancare. financiare specifice
13.4.Utilizarea pozitiei de produselor si serviciilor
schimb valutar in bancare utilizand
contextul vanzarii aplicatii practice- calculatorul si
cumpararii monedei simularea respectand legislatia in
straine prin licitatie. vigoare.
13.5.Contabilitatea
produselor si serviciilor
bancare prestate in
favoarea clientilor,asistata
pe calculator
14 Identificarea modului de instruire practica  prezentarea modului de
organizare a contabilitatii organizare a
produselor si serviciilor contabilitatii produselor
bancare in favoarea si serviciilor bancare;
clientilor la unitatea  inregistrarea operatiilor
bancara unde se specifice
desfasoara activitate
practica
15 Contabilitatea fondurilor conversatia  gestionarea informatiilor
proprii. euristica, privind contabilitatea
15.1.Contabilitatea demonstratia, fondurilor proprii;
capitalului social. exercitiul,  cunoasterea si
15.2.Contabilitatea problematizarea respectarea legislatiei in
primelor legate de capital. vigoare privind fondurile
15.3.Contabilitatea proprii;
diferentelor din  completarea corecta a
reevaluare. informatiilor privind
15.4.Contabilitataea fondurile proprii in
rezervelor. documente;
15.5.Contabilitatea  inregistrarea corecta a
fondului de risc si a altor operatiilor economico-
fonduri. financiare
169
15.6.Contabilitatea privindfondurile proprii
imprumuturilor si datoriilor utilizand sistemul
asimilate; aplicatii practice- informatic.
15.7.Contabilitatea simularea
rezultatului exercitiului.
15.8.Contabilitatea
fondurilor proprii asistata
pe calculator
16 Prezentarea modului de instruire practica  realizarea unei
organizare a contabilitatii minimonografii contabile
fondurilor proprii la privind fondurile proprii
unitatea bancara unde se la unitatile bancare.
desfasoara activitatea
practica.
17 Contabilitatea conversatia  gestionarea informatiilor
imobilizarilor si stocurilor euristica, contabile privind
17.1.Contabilitatea demonstratia, imobilizarile si stocurile
imobilizarilor. exercitiul, cu respectarea legislatiei
17.2.Contabilitatea problematizarea contabile in vigoare;
stocurilor. aplicatii practice-  utilizarea sistemului
17.3.Sistemul informatic simularea informatic pentru
privind imobilizarile si aplicatii practice- inregistrarea din punc de
gestiunea stocurilor. simularea vedere contabil a
imobilizarilor si stocurilor
18 Organizarea si instruire practica  realizarea unei
desfasurarea contabilitatii minimonografii privind
imobilizarilor si stocurilor imobilizarile si stocurile.
la unitatile bancare unde
se desfasoara activitate
practica
19 Contabilitatea decontarilor conversatia  gestionarea informatiilor
cu tertii si asimilate. euristica, contabile privind
19.1.Operatii de creante si demonstratia, decontarile cu tertii si
datorii cu alteinstitutii exercitiul, asimilate cu respectarea
financiar-bancare, problematizarea legislatiei in vogoare;
salariatii, actionarii, cu  utilizarea sistemului
statul si alte institutii informatic privind
publice. aplicatii practice- decontarile cu tertii.
19.2.Sistemul simularea
informational privind
decontarile cu tertii si
asimilate.
20 Darile de seama contabile aplicatie practica:  colectarea informatiilor si
in unitatile bancare simularea; intocmirea darilor de
instruirea practica seama contabile.
21 Monografie contabila instruire practica  realizarea unei
-contabilitatea bancara- minimonografii contabile
studiu de caz pe specificul complexe:
unei unitati bancare  intocmirea
documentelor;
inregistrarea operatiilor
economico-financiare
prin utilizarea sistemului
informatic specific
contabilitatii bancare.

170
Modulul 3

Nr Continutul tematic Metodologie, Criterii de prformanta


.cr forme de
t activitate,
metode
1 Gestiunea bancara. expunerea,conversa  insumarea si utilizarea
1.1.Criteriile gestionarii tia corecta a conceptelor
bancare. euristica,dezbaterea gestiunii bancare;
1.2.Sistemul informational , demonstatia,  realizarea prelucrarii
statistic.Directii de problematizarea, primare a datelor, a
perfectionare. modelarea prezentarii si reprzentarii
1.3.Proiectarea unei datelor prin tabele,
observari statistice. grafice, serii.
1.4.Realizarea unei  -analizarea structurii
cercetari statistice. aplicatii practice- bazei de date;
simulare  utilizarea modelului de
formare, stocare si
furnizare a informatiilor;
 realizarea cercetarii
statistice pornind de la
etapele acesteia
2 Sistemul decontarilor conversatie  exemplificarea modului
bancare euristica, de operare a sistemului
2.1.Decontari intre unitatile problematizare, de decontare cu
Bancii Nationale. dezbatere legislatia bancara;
2.2.Decontari intre unitatile  gruparea sistemului
bancare. comparativ cu alte
2.3.Sisteme informatice sisteme.
bancare
3 Sistemul decontarilor instruire practica,  elaborarea unei lucrari
bancare, studiu de studiu de caz privind sistemul
caz,identificarea operatiilor operatiilor de decontare
de decontare intre
societatile bancare in
numele lor si al titularilor
de conturi
4 Managementul conversatie  cunosterea si
operatiunilor bancare euristica, identificarea principalelor
4.1.Instrumente de plata si problematizare, operatiuni bancare;
de credit.Plati si operatiuni dezbatere  analiza instrumentelor
bancare internationale. de plata si de credit, a
4.2.Operatiuni pe piata titlurilor de valoare in
valutara. vederea operarii cu ele;
4.3.Titluri de valoare si  caracterizarea generala
burse de valori. a sistemului de incasari
4.4.Conturile bancare. si plati cat si a
4.5.Transferul fondurilor. “compensarii”
4.6.Sistemul de plati si
decontari. Compensarea.
4.7.Managementul
operatiunilor active si
pasive. Capitalul social.
5 Identificarea modalitatilor instruire practica-  realizarea unui tablou cu
de derulare a platilor in studiu de caz modalitatile de derulare
171
operatiunile bancare cu a platilor in opertiunile
strainatatea. bancare cu strainatatea
6 Managementul activitatii de conversatie  transferul operational de
creditare. euristica, cunostiinte generale
6.1.Creditarea-rol,resurse, problematizare, asupra situatiilor curente
principii. dezbatere de acordare a creditelor.
6.2.Garantarea
imprumuturilor.
6.3.Acordarea creditelor.
7 Identificarea tipurilor de instruire practica-  realizarea unui model
credite acordate, conditii de studiu de caz comparativ al tipurilor de
acordare si documentele credite acordate
necesare
8 Modele statistice de conversatie  aplicarea metodelor
analiza. euristica, elementeare in
8.1.Legatura problematizare, caracterizarea legaturilor
statistica.Tipuri de legaturi dezbatere, dintre variabile;
intre variabile algoritmizare,  analizarea fenomenelor
economice.Metode de exercitiu,modelare, economice prin utilizarea
caracterizare a legaturilor. expunere, indicatorilor sintetici ai
8.2.Indicatorii sintetici ai demonstrarea corelatiei;
corelatiei.  analizarea rezultatelor
8.3.Verificarea semnificatiei obtinute prin verificarea
ecuatiei de regresie si a semnificatiei ecuatiei de
coeficientului de corelatie. regresie si a
8.4.Previziunea statistica. coeficientului de
8.5.Coeficientul de corelatie;
elasticitate.  determinarea gradului de
8.6.Realizarea unui model reactie la modificarile
liniar de analiza a factorilor inclusi in
legaturilor dintre variabilele model;
statistice  realizarea modelului
liniar de analiza.
9 Analiza financiara pentru conversatie  insusirea si utilizarea
creditarea agentilor euristica, concreta a conceptelor in
economici. problematizare, activitatea de
9.1.Metodologie. dezbatere, diagnosticare a starii de
9.2.Tipuri, etape, functii, exercitiu,expunere performanata finaciara a
metode, agentului economic
tehnici de analiza. stabilind punctele tari si
9.3.Mecanismul financiar al problemele slabe ale
agentilor economici. activitatii in vederea
9.4.Contabilitatea in analiza fundamentarii stategiei
economica. aplicatie practica- de dezbatere intr-un
9.5.Analiza economico- simularea mediu concurential;
financiara-studiu de caz  prelucrarea sumelor
inscrise in situatiile
financiare si vizualizarea
realitatii redate de
sinteza contabila.
10 Managementul ratei conversatie  intelegerea conceptelor
dobanzilor. euristica, si proceselor studiate
10.1.Riscul Bancar.Categorii problematizare, privind identificarea
de riscuri bancare. dezbatere, exercitiu, surselor si a efectelor
10.2.Managementul riscului expunere riscului in vederea luarii
ratei dobanzii.
172
10.2.1.Sursele si efectele deciziei corecte de
riscului. masurare si monitorizare
10.2.2.Sistemul de a riscului;
masurare si monitorizare a  capacitatea de a
riscului. instruire practica- sensibiliza rezultatele
10.3.Aprecierea riscului studiu de caz financiare ale unitatii
ratei dobanzii la unitatea bancare la schimbarile
bancara unde se ratei dobanzii.
desfasoara activitatea
practica
11 Managementul conversatie  calcularea si
performantelor bancare. euristica, interpretarea
11.1.Riscul bancar. problematizare, indicatorilor de
11.2.Indicatori ai dezbatere, performanata bancara
performantei exercitiu,expunere, pe baza informatiilor
bancare.Costurile bancare. algoritmizarea colectate;
11.3.Categorii de indicatori  luarea unei decizii de
ai riscului bancar. prevedere a riscului
11.4.Masuri de prevedere a bancar in urma analizarii
riscului bancar. indicatiilor de
11.5.Calcularea si instruire practica- performanta bancara;
interpretarea indicatorilor simularea  elaborarea unui model
de performanta bancara. de stategie pornind de la
indicatorii de
performanta bancara
12 Marketingul bancar. conversatie  descrierea obiectivelor
12.1.Marketingul euristica, marketingului serviciilor
bancar:definitie,instrument problematizare, bancare si enumerarea
e, diagnostic,strategie intr-o dezbatere competentelor activitatii
unitate bancara. de marketing;
12.2.Planul de marketing  elaborarea unei strategii
bancar. de vanzare a serviciilor
12.3.Politica de marketing. bancare;
12.4.Studiu de caz-  realizarea unui plan de
realizarea unui plan de aplicatiepractica- marketing utilizand
marketing. simulare conceptele studiate.
13 Modele de gestiune conversatie  efectuarea cercetarii
bancara. euristica, operationale si
13.1.Modele globale de problematizare, constructia unui model
gestiune bancara- de dezbatere, de gestiune ca dublu
optimizare, de stimulare. exercitiu,expunere, demers: un efort de
13.2.Cercetarea modelarea, analiza pentru stabilirea
operationala. algoritmizarea variabilelor si a relatiilor
aplicatie practica- dintre ele si unul de
13.3.Modele de gestiune simulare sinteza pentru a
bancara-studiu de caz. instruire practica- prezenta cat mai simplu
situdiu de caz sistemul analizat;
 prezentarea structurii
interne a unui tabel de
simulare.

173
Modulul 4

Nr. Continut tematic Metodologie Criterii de


Cr Forme de performanta
t activitate
Metode
1. Istoria sistemului bancar Expunerea
1.1Aparitia monedei: epoca Invatarea prin
premonetara si epoca monetara descoperire
1.2Aparitia primelor activitati Dezbaterea
bancare Problematizarea
1.3Aparitia bancilor Explicarea
1.4Structura si rolul pietei bancare Instruire
1.5Reglementari juridice interne tehnologica/cabin
privind convertibilitatea et finante-
1.6Reglementari juridice contabilitate
internationale privind sistemul
monetar european
2. Moneda si puterea de cumparare a Expunerea - calculeaza si
acesteia Invatarea prin analizeaza
2.1 Conceptul de moneda si rolul descoperire indicatori ce
monedei in economie Conversatia caracterizeaza
2.2 Functiile monedei Algoritmizarea masa monetara
2.3 Cursul de schimb al monedei si Demonstratia in scopul
convertibilitatea acesteia Simulare si studiu realizarii unei
2.4 Masa monetara – definire, de caz analize
structura, indicatori de dimensionare Colocviu economico-
a masei monetare Instruire financiare la
2.5 Puterea de cumparare a monedei tehnologica/cabin nivel
– definire, determinarea puterii de et finante- macroeconomic
cumparare a monedei contabilitate in concordanta
2.6 Aplicatii referitoare la calculul cu
indicatorilor ce caracterizeaza masa responsabilitatil
monetara si puterea de cumparare a e prevazute prin
monedei si interpretarea valorilor fisa postului.
obtinute
2.7 Cadrul juridic privind activitatea
B.N.R. referitoare la emisiunea
monetara
2.8 Moneda electronica. Sistemul
electronic de transfer a fondurilor
2.9 Probleme pentru discutie
referitoare la legatura intre politica
fiscala si politica monetara a unui
stat
3. Sisteme monetare Expunerea - calculeaza si
3.1 Unitatea monetara Invatarea prin utilizeaza
3.2 Etalonul monetar. Tipuri de descoperire indicatori ce
sisteme monetare Conversatia caracterizeaza
3.3 Baterea si circulatia monedelor Problematizarea sistemul
cu si fara valoare integrala Sistematizarea monetar al tarii
3.4 Reglementarea emisiunii si Studii de caz conform
punerii in circulatie a monedei de Colocviu reglementarilor
hartie Instruire in vigoare in
3.5 Reglementari juridice tehnologica domeniul
internationale privind sistemul /cabinet finante- bancar

174
monetar european si sistemul contabilitate si la
monetar mondial unitatile bancare
3.6 Unitate si diversitate in sistemele
monetar-financiare nationale: Marea
Britanie, SUA, Germania, Japonia,
Franta, Elvetia, Romania, studii de
caz.
3.7 Aplicatii referitoare la calculul
indicatorilor ce caracterizeaza
sistemul monetar-financiar al unei
tari
4. Creditul si dobanda Expunerea - utilizeaza
4.1 Creditul. Trasaturile raportului de Invatarea prin formule de
creditare. descoperire calcul ale
4.2 Procedura de creditare. Decizia Interpretarea dobanzii simple
de creditare. Garantii. textului de lege si compuse in
4.3 Criterii de delimitare a creditelor. Studiu individual probleme cu
Tipuri de credite (comercial, bancar, Problematizarea continut
obligatar, ipotecar, de consum) Conversatia financiar-bancar
4.4 Dobanda si rolul sau in economie Studiu de caz si calculeaza
4.5 Reglementari juridice privind Exercitiul dobanzile
dobanzile la disponibilitatile si Demonstratia corespunzatoare
dobanzile din contul general al Colocviu fiecarui tip de
trezoreriei. Instruire credit acordat
4.6 Progresii aritmetice si geometrice tehnologica/cabin
in sistemul financiar-bancar et finante-
4.6.1 Progresii aritmetice contabilitate - calculeaza R.I.R
4.6.2 Progresii geometrice si evalueaza
4.6.3 Anuitatea si renta viagera proiectele de
4.7 Dobanda simpla investitie
4.7.1 Calculul dobanzii simple
4.7.2 Metoda Hamburg si metoda
directa pentru calcularea dobanzii la - utilizeaza
soldurile variabile purtatoare de instrumentele
dobanda de incasare si
4.7.3 Conditii speciale pentru de plata in
calculul dobanzii simple conformitate cu
4.8 Dobanda compusa legislatia
4.8.1 Calculul dobanzii compuse pe financiara.
un an si pe perioade diferite de un
an.
4.8.2 Dobanda atrasa - completeaza
4.9 Aplicatii referitoare la calculul si formulare
interpretarea din punct de vedere tipizate
economic a convenientei pentru o specifice
persoana fizica sau juridica in cazul activitatilor
incasarii sau platii unei dobanzi ca bancare (pentru
urmare a acordarii sau primirii unui incasari, plati
credit etc.)
4.10 Titlurile de credit
4.10.1 Titlurile de credit pe termen
scurt: efectele comerciale, titlurile de
credit bancar, titlurile de credit public
4.10.2 Legea cambiei si cecului in
operatiuni de decontari. Norme
metodologice privind utilizarea

175
ordinului de plata pentru trezorerie
pe suport de hartie.
4.10.3 Titlurile de credit pe termen
mediu si lung: actiunile si
obligatiunile
4.11 Operatii de scont
4.11.1 Tehnica scontarii
4.11.2 Scontarea intensa
4.11.3 Formele de scontare
4.12 Rambursarea imprumuturilor
4.12.1 Ratele procentuale anuale
(R.P.A)
4.12.2 Calcularea R.P.A pentru
perioade mai mari de un an.
4.12.3 Esalonarea platilor pentru
imprumuturi
4.13 Amortizarea imprumuturilor
4.13.1 Varianta de amortizare prin
achitarea sumei imprumutate la
scadenta, iar la sfarsitul fiecarei
perioade se face cate o plata in
contul dobanzii.
4.13.2 Varianta de amortizare prin
achitarea de sume constante in
contul imprumutului, iar la sfarsitul
fiecarei perioade se achita dobanda
pentru suma ramasa nerambursata.
4.13.3 Varianta de amortizare prin
plati periodice constante
4.14 Elemente matematice de baza
pentru instrumente financiare
4.14.1 Rata dobanzii nominale si
R.P.A
4.14.2 Calculul ratei dobanzii
nominale pentru un anumit nivel al
R.P.A si modificarea acesteia in timp
4.14.3 Estimarea valorii de piata a
titlurilor de valoare
4.14.4 Factorii care influenteaza
valoarea instrumentelor financiare
4.14.5 Titluri de valoare emise sau
rascumparate la prima sau la scont.
4.15 Actualizarea fluxului de numerar
4.15.1 Fluxul de numerar-definire si
utilizare in practica bancara
4.15.2 Factori de actualizare
4.15.3 Metoda valorii prezente nete
4.15.4 Rata interna a rentabilitatii
4.16 Lansarea unor emisiuni de titluri
de stat
4.17 Legea privind infiintarea si
functionarea Fondului de garantare a
depozitului in sistemul bancar.
Metode de protejare a capitalului.
4.18 Probleme pentru discutie
referitoare la conditiile de

176
acordare/primire a unui credit-
simulare de caz
5. Bancile si operatiunile bancare Expunerea - analizeaza si
5.1 Banca de emisiune Studiu individual apreciaza
5.1.1 Rolul si functiile Bancii Algoritmizarea oportunitatea si
Centrale Interpretarea eficienta unui
5.1.2 Operatiunile realizate de Banca normelor juridice plasament
Centrala privind activitatea financiar
5.2 Bancile de afaceri, bancile si bancara
institutiile de credit specializate Simulare si studiu - completeaza si
5.3 Practici bancare privind de caz actualizeaza
plasamentele (investitiile financiare) Instruire dosarul
5.4 Aplicatii referitoare la tehnologica/banca “Legislatia
convenienta unui plasament-simulare bancara”
de caz
5.5 Reglementarea juridica a - identifica si
activitatii bancare. Legea bancara. evita
5.5.1 Autorizarea functionarii tranzactiile
bancilor. Organizarea si conducerea interzise
acestora bancilor
5.5.2 Activitati permise si tranzactii confruntand cu
interzise prevederile legii
5.5.3 Cerinte operationale de bancare
capital. Transferare de fonduri.
Secretul profesional. Conflicte de - efectueaza
interese operatiile bancare
5.5.4 Supravegherea prudentiala a corespunzatoare
bancilor. Masuri de supraveghere prevazute prin fisa
speciala si administratie speciala a postului
bancilor.
5.5.5 Masuri de remediere si
sanctiuni. Contestarea unor acte
emise de banci.
5.5.6 Registrul bancar
5.6 Probleme pentru discutie
referitoare la operatiile bancare-
simulare de caz

177