Sunteți pe pagina 1din 9

Grădinița cu P. P. Nr.

26 Timișoara Responsabil Comisie Metodică:


Str. Teiului nr. 3 prof. Kovacs Viorica Anamaria
Tel.: 0256226307
Nr. Înreg. : ....../..............

Responsabi Cerc Pedagogic:


Prof. Crișan Lavinia
Director:
Prof. Barbu Felicia
Școala Gimnazială Nr.18. Timișoara
Director:
Prof. Cintean Lia Maria
Inspector școlar:
Prof. Supuran Lavinia Nicoleta Nr.Inreg:……/……………..

PROIECT EDUCATIONAL LOCAL

,,UN COPIL, O CARTE’’

Motto: ,,Carte frumoasa, cinste cui te-a scris’’


(Tugor Arghezi)

,,Un copil, o carte’’


TIPUL DE PROIECT: Proiect educational local
DOMENIUL: Limbă şi Comunicare

APLICANTUL:
Grădiniţa P.P. Nr.26 Timisoara
Str. Teiului, Nr. 3
Tel. 0256/226307
Coordonatori:
Prof. Barbu Felicia
Prof. Berbece Nicoleta
Educatoare: Prata Lizeta
Parteneri:
Inspector școlar: Prof. Supuran Lavinia Nicoleta
Şcoala Gimnazială Nr.18 Timisoara

Descrierea proiectului

ARGUMENTUL

Grădiniţa şi şcoala sunt instituţiile unde se manifestă şi sunt încurajate experienţele de debut ale
copilului în domeniul limbajului, locul în care se înregistrează primele contacte ale acestuia cu cartea, cu
limbajul scris. Curiozitatea copilului mic legată de cuvântul tipărit şi de limbaj este punctul de plecare în
stabilirea conţinutului Programului „Un copil, o carte”, program care respectă eforturile timpurii ale
copilului în a vorbi, a citi şi a scrie.
Cultivarea limbii reprezintă obiectivul esenţial în formarea copiilor cu o cultură comunicaţională şi
literară de bază, capabili să înţeleagă lumea în care trăiesc şi să o transforme, să se cunoască pe sine, să
recepteze şi să transmită mesaje, exprimându-şi gândurile şi sentimentele într-un limbaj bogat, nuanţat şi
corect din punct de vedere gramatical. Lectura face parte integrantă din copilăria celor mai mulţi copii.
,,A fost odată ca niciodată…”…şi la auzul acestor cuvinte mă întorc în lumea minunată a
copilăriei, spre a mă preface în zână, în floare, în pasăre, în infinitul cerului şi al mării…
Ca educator nu poţi avea satisfacţie mai mare decât aceea de a şti că o mulţime de suflete mici
vibrează pe aceeaşi lungime de undă cu tine. Bucuria, tristeţea, durerea, speranţa şi încrederea deschid
aceste suflete conducându-le spre tărâmul basmelor cu intenţia de a învăţa ce este binele şi răul. Din
totdeauna, basmele au atras copiii, indiferent de vârstă sau generaţie, de etnie sau de limba vorbită în
familie. Cu toţii ne amintim de poveştile pe care ni le spunea mama, bunica sau doamna educatoare. Fie că
era acum 40 de ani, fie acum 20 sau în ziua de azi, copilăria nu poate fi concepută fără basme şi poveşti.
Aflat într-o cetate a cărţilor, copilul se regăseşte în ,,Lumea Jucăriilor” (cartea) în care componentele ei
sunt conţinuturile viu colorate şi atractive, ori în ,,Lumea Poveştilor”, unde oricine este desprins de firul
realităţii şi atras involuntar de peripeţiile distractive ale personajelor acestora.
SCOP:
 definirea rolului cărţii în procesul de învăţământ modern direcţionat spre folosirea sistemelor
alternative de educaţie, de genul software educaţional;
 dezvoltarea interesului pentru lectură, a respectului pentru carte şi pentru autorul acesteia;
 înţelegerea importanţei lecturii, a influenţelor axiologice pe care aceasta le poate avea asupra
dezvoltării personalităţii copiilor;
 dezvoltarea creativităţii.

OBIECTIVE:

Privind preşcolarii şi şcolarii mici:


• apropierea copiilor de activitatea cu cartea ;
• formarea unei atitudini de grijă, respect şi consideraţie faţă de carte şi autorul acesteia;
• trezirea interesului pentru lectură ;
• îmbogăţirea şi activizarea vocabularului, dezvoltarea capacităţii de exprimare;
• formarea deprinderii de a gândi şi de a se exprima, realizând conexiuni interdisciplinare ;
• lărgirea orizontului imaginativ ;
• diseminarea exemplelor de bună-practică privind rolul cărţii în procesul instructiv-educativ;
• dezvoltarea parteneriatelor interşcolare şi interinstituţionale;

Privind cadrele didactice:


• familiarizarea cadrelor didactice cu metode noi de stimulare a interesului pentru lectură la vârstele
mici;
• abilitarea cadrului didactic cu capacitatea de a construi un mediu educaţional care să motiveze
copilul în procesul de apropiere faţă de carte şi cuvântul scris;
• educarea unei atitudini pozitive de abordare a metodei proiectelor ca metodă de lucru folosită în
sprijinul atingerii obiectivelor programului.

Privind părinţii:
• conştientizarea părinţilor cu privire la rolul lor în dezvoltarea şi educaţia propriilor copii;
• creşterea implicării părinţilor în activitatea grădiniţei/şcolii şi în crearea unui mediu cald şi sigur
pentru preşcolar/şcolar.

Copiii vor fi capabili:


• să audieze diferite lecturi/cărţi adecvate vârstei;
• să observe asemănările şi deosebirile dintre textul scris, dramatizare şi ecranizarea acestuia;
• să manifeste interes pentru lectură;
• să-şi exprime gândurile şi sentimentele în texte – proză/versuri, folosind o exprimare nuanţată;
• să coopereze în diferite situaţii de comunicare;
• să manifeste interes faţă de personalităţi din lumea literaturii şi artei;
• să participe la realizarea unei cărţi.
ETAPELE PROIECTULUI:

1. Formarea şi organizarea echipei de proiect


Constituirea grupului de preşcolari şi şcolari mici
2. Derularea proiectului pe baza calendarului de activităţi cu participarea copiilor, părinţilor şi a
partenerilor.
3. Evaluarea proiectului

RESURSE UMANE:
• preşcolari;
• şcolari ;
• părinţi;
• cadre didactice.

RESURSE MATERIALE:
• cărţi, reviste, CD-uri, softuri educaţionale,casete;
• aparat foto, casetofon, tablă flip-chart;
• computer, imprimantă;
• hârtie A4, xerox, scotch, markere, carioca, etc.

PARTENERI EDUCAŢIONALI:

 Grădinița P.P. Nr.26 Timisoara, prin implicarea educatoarelor în implementarea unui curriculum
adecvat cerinţelor proiectului şi a unor activităţi care să pună în valoare potenţialul fiecărui copil;
 Şcoala Gimnazială Nr. 18 Timisoara, prin implicarea ȋnvățătoarei, şcolarilor, părinților ȋn
activitățile inițiate de echipa de implementare;

EVALUARE - CALITATE
Evaluare internă:
 evaluări curente, intermediare şi finale;
 analiza produselor activităţii;
 rapoarte de activitate;
 analiza rapoartelor de activitate;
 diplome pentru preşcolari/şcolari.

Evaluare externă:
Raportul de colaborare cu reprezentanţi ai librăriilor.

MONITORIZAREA PROIECTULUI

Se realizează de către conducerea unităţii, de către părţile partenere prin:


 verificarea respectării calendarului activităţilor;
 feedback-urile pozitive din partea beneficiarilor;
 evaluarea impactului asupra copiilor;
 implicarea efectivă şi afectivă a membrilor echipei de proiect şi partenerilor de colaborare.
REZULTATE:
Calitative:
 însuşirea deprinderii de lucru cu cartea, de interes pentru citit-scris;
 activizarea, dezvoltarea şi nuanţarea vocabularului preşcolarilor şi şcolarilor;
 copiii cu un vocabular bogat au imaginaţie şi creativitate verbală, pe care le pot utiliza în situaţii şi
contexte diverse.
Cantitative :
 vizită la bibliotecă, librărie, tipografie;
 acţiuni în colaborare cu şcoala;
 expoziţie de cărţi/lucrăriale şcolarilor/preşcolarilor în grădiniţele şi şcolile implicate în proiect.

DISEMINAREA PROIECTULUI:
 prezentarea etapelor şi rezultatelor proiectului ;
 prezentarea proiectului în cadrul comisiei metodice, sesiunilor de comunicări ştiinţifice;
 prezentarea rezultatelor pe pagina web a grădiniţei.

IMPACTUL PROIECTULUI :
- Comunitatea şi familia vor fi stimulate în a se implica efectiv în activităţile desfăşurate în cadrul
grădiniţei ;
- Participanţii la proiect vor descoperi ce înseamnă lucrul cu cartea, plăcerea lecturii, importanţa textului
scris în dezvoltarea intelectuală, toleranţa, bucuria de a dărui, munca în echipă.
- Participarea la activitățile din cadrul proiectului va ȋncuraja schimbul de idei şi de experiență ȋntre
instituțiile partenere, precum şi la legarea de prietenii ȋntre copii.

SUSTENABILITATEA PROIECTULUI:
 Dialogul permanent care se naşte în acţiunile educative propuse, între cadrele didactice,
preşcolari/şcolari şi membri ai comunităţii locale este un act de cunoaştere şi căutare de soluţii la
problemele ridicate. Pentru a realiza acest dialog toţi cei implicaţi în acest proiect vom coopera în
permanenţă.
 Prin modul cum organizăm şi desfăşurăm întreaga paletă de activităţi, vom reuşi să dezvăluim
copiilor frumuseţea lumii mirifice adunată între coperţile unei cărţi, o lume fantastică şi importanţa
mesajului transmis cu ajutorul lor, a operelor literare destinate copilăriei;
 Vom realiza pe deplin obiectivele propuse folosind mijloacele educative şi de învăţare moderne,
care să fie acceptate de către copii;
 Lăsând loc spontaneităţii şi actului liber, valorificând fiecare moment, suntem convinşi că prin
derularea acestui proiect vom facilita în mod evident condiţiile de adaptare şi integrare a
învăţământului preuniversitar la noile cerinţe impuse de noul curriculum, la realitatea
contemporană;
 Proiectul este viabil şi vrem să fie încă un pas făcut în sensul desfăşurării şi altor activităţi comune,
împărtăşind astfel fiecare din experienţa sa, învăţând unii de la alţii.
PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR
~ 2016-2017 ~

Nr.
Crt. Tema activităţii Participanti Termen Modalităţi de Responsabili
realizare
1 ,Cei mari citesc Preşcolari Noiembrie - confecţionarea unei Cadrele
celor mici”. Şcolari 2016 cărţi; didactice
- desenăm, colorăm, implicate în
lipim, scriem proiect
-activitate comuna
scolari-prescolari
2 ,,In Asteptarea lui Preşcolari Decembrie - manifestări artistice Cadrele
Mos Craciun" Şcolari 2016 dedicate sărbătorilor de didactice
Parinti Crăciun implicate în
proiect
Parinti
3 ,, In lumea Preşcolari Ianuarie -vizita la biblioteca Cadrele
minunata a Şcolari 2017 scolii didactice
povestilor”. -concurs de povestiri, implicate în
memorizări, alături de proiect
şcolari.
4 ,, Biblioteca din Preşcolari Februarie - sugestii pentru Cadrele
grupa/clasa mea”. Şcolari 2017 constituirea unei mini didactice
biblioteci la nivelul implicate în
grupei/clasei. proiect
5 “Din inima pentru Preşcolari Martie - manifestări artistice Cadrele
mama” Şcolari 2017 dedicate zilei de 8 didactice
Părinţi Martie implicate in
proiect
Părinţi
6 ,, În asteptarea Preşcolari Aprilie - activitate practică: Cadrele
iepurasului”. Şcolari 2017 decupare, ansamblare, didactice
lipire, îndoire; implicate în
proiect
7 ,,Şi cărţile trăiesc” Preşcolari Mai -activitate practic- Cadrele
Şcolari 2017 gospodărească de didactice
îngrijire şi implicate în
recondiţionare a proiect
cărţilor.
8 ,, Cărţi pentru Preşcolari Iunie - familiarizarea Cadrele
copii” Şcolari 2017 şcolarilor/preşcolarilor didactice
cu tipurile de cărţi implicate în
destinate lor proiect

Grădiniţa P.P Nr 26 Timișoara Școala Gimnazială Nr. 18 Timișoara


Nr . înregistrare....... din............... Nr.înregistrare........ din.............
ACORD DE PARTENERIAT

Art.1 Părţile
 Grădiniţa P.P Nr. 26 , cu sediul în Timişoara, strada Teiului ,nr. 3 , reprezentată prin director Barbu
Felicia şi grupa mare, prin prof. Berbece Nicoleta, educatoare Prata Lizeta, cu următorul partener:
 Scoala Gimnaziala Nr. 18 Timișoara,str. Amforei, nr. 6 reprezentată prin director Cintean Lia
Maria și prof. Draghici Luminita, au convenit următoarele:

Art.2 Obiectul

Obiectul acestui parteneriat este de a desfăşura o activitate comună în cadrul proiectului


educational „ Un copil, o carte”. Proiectul educaţional urmăreşte organizarea de acţiuni comune în
vederea stabilirii de relatii sincere intre copiii preșcolari, scolari și comunitatea locală.

Art.3 Roluri şi responsabilităţi în activitatea de parteneriat:


3.1 .Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise in tabelul de mai jos- care este documentul principal în
stabilirea acestor aspecte ale parteneriatului:

Unitatea de învăţământ Roluri şi responsabilităţi în proiect


Grădiniţa P.P. Nr 26 Timişoara - sprijinirea partenerului în
desfăşurarea activităţilor comune cu
preşcolarii;
- asigurarea materialelor necesare
desfăşurării activităţilor în cadrul
parteneriatului;
- implicare şi sprijin în colaborări,
Scoala Gimnaziala Nr. 18 Timișoara -participarea împreună cu solicitantul la
realizarea activitătii"Cei mari citesc celor
mici "din luna noiembrie;
-implicare şi sprijin în colaborări.

3.2. Co-finanţarea operaţiunilor


Solicitantul dar şi partenerul vor asigura contribuţia proprie la acest proiect în activităţile desfăşurate

Art.4. Durata acordului

Durata acordului este de un an şcolar , începând cu data semnării celui de al doilea partener şi până în
16 iunie 2017, cu posibilitatea de prelungire până la 2 ani.

Art.5. Drepturile şi obligaţiile partenerului

5.1 Solicitantul va consulta partenerul pentru activitatea intreprinsă.


5.2 Propunerile pentru modificări importante ale parteneriatului, trebuie să fie efectuate cu acordul
ambilor parteneri.
Art.6. Dispozitii finale

6.1 Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate părţile.
6.2 Prezentul acord s-a întocmit în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte implicată în proiect.

Grădiniţa P.P.Nr 26 Timisoara Școala Gimnazială Nr.18 Timișoara


Director: Director:
Prof. Barbu Felicia Prof.Cintean Lia Maria