Sunteți pe pagina 1din 2

CURSUL AVANSAT PENTRU SPECIALIŞTI ÎN DOMENIUL

MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE

TEMATICA

- Atribuţiile modulului de personal din cadrul unităţilor;


- Îndatoririle, obligaţiile şi drepturile militarilor. Interzicerea sau restrângerea
exercitării unor drepturi şi libertăţi;
- Recompense şi sancţiuni ale personalului militar şi civil;
- Provenienţa şi formarea cadrelor militare şi a soldaţilor profesionişti;
- Acordarea gradelor, înaintarea în grad, promovarea în funcţie, degradarea militară şi
trecerea în rezervă a personalului militar;
- Sistemul de gestiune şi evidenţă pentru cadrele militare, soldaţi şi gradaţi
profesionişti, funcţionari publici şi personal civil contractual;
- Aprecierea cadrelor militare şi soldaţilor şi gradaţilor profesionişti;
- Fişa postului;
- Competenţele comandanţilor/ şefilor în domeniul resurselor umane
- Concedii de odihnă, concediul de odihnă suplimentar, concediul medical, concediul
de creştere şi îngrijire a copilului;
- Contractul de exercitare a profesiei de cadru militar în activitate, contractul
individual de muncă;
- Încadrarea în grupe de muncă a personalului militar;
- Salarizarea personalului militar şi civil;
- Protecţia documentelor clasificate.

BIBLIOGRAFIE

1. Legea 80/1995 cu modificările şi completările ulterioare;


2. „Norme metodologice privind încheierea contractelor în vederea exercitării
profesiei de cadru militar în activitate”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale
nr. M. 146/2001, modificat şi completat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.
46/2002;
3. Hotărârea Guvernului nr. 106/2011 pentru aprobarea Ghidului carierei militare cu
modificările şi completările ulterioare;
4. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.30/2012 pentru aprobarea
instrucţiunilor privind recrutarea, selecţia, formarea profesională şi evoluţia în cariera
profesională;
5. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.105/2002 pentru aprobarea „MRU-1,
norme privind sistemul de gestiune a resurselor umane în Armata României;
6. Legea nr. 53/2003 - Codul muncii – încheierea, executarea, modificarea,
suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă, cu modificările şi completările
ulterioare;
7. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M30/2007 pentru aprobarea „MRU 3/1,
Instrucţiuni privind aprecierea cadrelor militare”;
8, Legea nr. 384 / 2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari, cu
modificările şi completările ulterioare;
9. „Instrucţiuni pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 384/2006 privind statutul
soldaţilor şi gradaţilor profesionişti”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale
nr. M. 39/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
10. „Regulamentul de ordine interioară aplicabil personalului civil din Ministerul
Apărării Naţionale”, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 17/2012;
11. Hotărârea Guvernului nr. 1867/2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor
de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din
Ministerul Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
12. Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi
completările ulterioare;
13. Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările
ulterioare;
14. Hotărârea Guvernului nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de
serviciu;
15. Ordinul M 9 din 06.02.2013 pentru aprobarea normelor privind protecţia
informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale;
16. Regulamentul de ordine interioară în unitate R.G.1/2008;
17. Regulamentul disciplinei militare aprobat prin Ordinul ministrului apărării
naţionale nr. M 64/2013;
18. Hotărârea Guvernului nr.442/1992 privind concediul de odihnă al ofiţerilor,
maiştrilor militari şi subofiţerilor din forţele armate, cu modificările şi completările
ulterioare;
19. Dispoziţia şefului Direcţiei Management Resurse Umane nr.
DMRU12/06.09.2011 pentru aprobarea „Normelor privind participarea cadrelor militare
din Armata României la studii de perfecţionare a pregătirii profesionale organizate în ţară”;
20. Ordinul ministrului apărării naţionale nr.MS42/25.05.2011 pentru aprobarea
„Instrucţiunilor privind aplicarea unitară a unor prevederi ale Legii nr.80/1995 privind
statutul cadrelor militare”, cu modificările şi completările ulterioare;
21. Ordinul ministrului apărării naţionale nr.MS56/08.07.2011 pentru aprobarea
„MRU-2/1 Norme de definire a funcţiilor personalului din Ministerul Apărării Naţionale”;
22. Legea cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din
fonduri publice;
23. Hotărârea Guvernului nr.500/18.05.2011 privind registrul general de evidenţă a
salariaţilor;
24. Dispoziţia şefului Direcţiei Management Resurse Umane nr.15/2010 privind
intrarea în exploatare a sistemului informatic pentru gestionarea personalului activ;
25. Ordinul SMG17/2009 privind intrarea în exploatare a sistemului informatic
pentru gestionarea personalului activ.