Sunteți pe pagina 1din 292

2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.

002 — 1

Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul
său.

►B REGULAMENTUL (UE) NR. 1178/2011 AL COMISIEI


din 3 noiembrie 2011
de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant
din aviația civilă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al
Consiliului
(Text cu relevanță pentru SEE)
(JO L 311, 25.11.2011, p. 1)

Astfel cum a fost modificat prin:

Jurnalul Oficial

NR. Pagina Data


►M1 Regulamentul (UE) nr. 290/2012 al Comisiei din 30 martie 2012 L 100 1 5.4.2012
►M2 Regulamentul (UE) nr. 70/2014 al Comisiei din 27 ianuarie 2014 L 23 25 28.1.2014
►M3 Regulamentul (UE) nr. 245/2014 al Comisiei din 13 martie 2014 L 74 33 14.3.2014
►M4 Regulamentul (UE) 2015/445 al Comisiei din 17 martie 2015 L 74 1 18.3.2015

rectificat prin:

►C1 Rectificare, JO L 230, 25.8.2012, p. 5 (1178/2011)


►C2 Rectificare, JO L 101, 10.4.2013, p. 51 (290/2012)
►C3 Rectificare, JO L 104, 23.4.2015, p. 52 (1178/2011)
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 2

▼B
REGULAMENTUL (UE) NR. 1178/2011 AL COMISIEI
din 3 noiembrie 2011
de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative
referitoare la personalul navigant din aviația civilă în temeiul
Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și
al Consiliului
(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului


European și al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele
comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții
Europene de Siguranță a Aviației și de abrogare a Directivei
91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 și a
Directivei 2004/36/CE (1), în special articolul 7 alineatul (6), articolul 8
alineatul (5) și articolul 10 alineatul (5),

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 216/2008 urmărește să stabilească și să


mențină un nivel înalt și unitar de siguranță a aviației civile în
Europa. Regulamentul menționat prevede mijloacele de realizare
a acestui obiectiv și a altor obiective în domeniul siguranței
aviației civile.

(2) Piloții a căror activitate presupune operarea anumitor aeronave și


echipamente de pregătire sintetică pentru zbor, precum și
persoanele și organizațiile implicate în pregătirea, testarea sau
verificarea acestor piloți trebuie să respecte cerințele esențiale
aplicabile prevăzute în anexa III la Regulamentul (CE) nr.
216/2008. Conform regulamentului menționat, piloții, precum și
persoanele și organizațiile implicate în pregătirea acestora trebuie
certificate după ce s-a constatat că îndeplinesc cerințele esențiale.

(3) În mod similar, piloților trebuie să li se elibereze un certificat


medical, iar examinatorii aeromedicali responsabili de evaluarea
aptitudinii din punct de vedere medical a piloților trebuie auto­
rizați după ce s-a constatat că îndeplinesc cerințele esențiale apli­
cabile. Cu toate acestea, în Regulamentul (CE) nr. 216/2008 se
formulează posibilitatea ca medicii generaliști să acționeze în
calitate de examinatori aeromedicali în anumite condiții și în
cazul în care legislația națională permite acest lucru.

(4) Echipajul de cabină implicat în exploatarea anumitor aeronave


trebuie să respecte cerințele esențiale aplicabile prevăzute în
anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 216/2008. În conformitate
cu regulamentul menționat, echipajul de cabină trebuie supus în
mod regulat unei evaluări a aptitudinii din punct de vedere
medical de a-și îndeplini, în condiții de siguranță, sarcinile care
le-au fost alocate în domeniul siguranței. Conformitatea trebuie
demonstrată printr-o examinare adecvată, bazată pe cele mai bune
practici de medicină aeronautică.

(1) JO L 79, 19.3.2008, p. 1.


2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 3

▼B
(5) Regulamentul (CE) nr. 216/2008 impune Comisiei să adopte
dispozițiile de aplicare necesare pentru stabilirea condițiilor de
certificare a piloților și a persoanelor implicate în pregătirea,
testarea sau verificarea acestora, de atestare a membrilor echi­
pajului de cabină și de evaluare a aptitudinii lor din punct de
vedere medical.

(6) Trebuie să se stabilească cerințele și procedurile pentru conversia


licențelor naționale de pilot și a licențelor naționale de mecanic
navigant în licențe de pilot pentru a se garanta că aceștia pot să
își desfășoare activitatea în condiții armonizate; la rândul lor,
calificările de zbor de încercare trebuie convertite în conformitate
cu regulamentul menționat.

(7) Statelor membre trebuie să li se dea posibilitatea să recunoască


licențele eliberate de țări terțe în care se poate garanta un nivel de
siguranță echivalent cu cel precizat în Regulamentul (CE) nr.
216/2008. Trebuie să se prevadă condițiile de recunoaștere a
licențelor eliberate de țări terțe.

(8) Pentru a se garanta că pregătirea începută înainte de aplicarea


prezentului regulament poate fi luată în considerare în scopul
obținerii licențelor de pilot, trebuie stabilite condițiile de recu­
noaștere a pregătirii deja efectuate; trebuie să se prevadă de
asemenea condițiile de recunoaștere a licențelor militare.

(9) Este necesar să se ofere sectorului aeronautic și administrațiilor


statelor membre timp suficient pentru a se adapta la noul cadru de
reglementare, să se acorde timp statelor membre pentru a elibera
tipurile specifice de licențe de pilot și certificate medicale nere­
glementate de „JAR”, precum și să se recunoască, în anumite
condiții, valabilitatea licențelor și certificatelor eliberate, precum
și a evaluărilor aeromedicale efectuate, înainte ca prezentul regu­
lament să se aplice.

(10) Directiva 91/670/CEE a Consiliului din 16 decembrie 1991


privind acceptarea reciprocă a licențelor personalului pentru exer­
citarea funcțiilor în aviația civilă (1) se abrogă în conformitate cu
articolul 69 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008.
Măsurile adoptate de prezentul regulament trebuie considerate ca
fiind măsurile corespondente.

(11) Pentru a se asigura o tranziție ușoară și un nivel înalt și unitar de


siguranță a aviației civile în Uniunea Europeană, normele de
aplicare trebuie să reflecte stadiul actual al tehnologiei, inclusiv
cele mai bune practici, precum și progresul științific și tehnic în
domeniul pregătirii piloților și al aptitudinii aeromedicale a perso­
nalului navigant. Prin urmare, trebuie să se aibă în vedere
cerințele tehnice și procedurile administrative convenite de Orga­
nizația Aviației Civile Internaționale („OACI”) și de autoritățile
aeronautice comune (JAA) până la 30 iunie 2009, precum și
legislația existentă referitoare la specificitățile naționale.

(12) Agenția a pregătit un proiect de norme de aplicare și pe care l-a


prezentat Comisiei sub forma unui aviz în conformitate cu
articolul 19 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008.

(1) JO L 373, 31.12.1991, p. 21.


2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 4

▼B
(13) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu
avizul comitetului instituit în temeiul articolului 65 din Regula­
mentul (CE) nr. 216/2008,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Obiect

Prezentul regulament stabilește norme detaliate referitoare la:

1. diferitele calificări asociate licențelor de pilot, condițiile de eliberare,


menținere, modificare, limitare, suspendare sau revocare a licențelor,
privilegiile și responsabilitățile titularilor de licențe, condițiile de
convertire a licențelor naționale de pilot existente și a licențelor
naționale de mecanic navigant în licențe de pilot, precum și condițiile
de recunoaștere a licențelor emise de țări terțe;

2. certificarea persoanelor responsabile cu asigurarea pregătirii practice


sau a pregătirii practice pe simulator și cu evaluarea competențelor
piloților;

3. diferitele certificate medicale pentru piloți, condițiile de eliberare,


menținere, modificare, limitare, suspendare sau revocare a certifi­
catelor medicale, privilegiile și responsabilitățile titularilor de certi­
ficate medicale, precum și condițiile de convertire a certificatelor
medicale naționale în certificate medicale general recunoscute;

4. autorizarea examinatorilor aeromedicali și condițiile în care medicii


generaliști pot acționa în calitate de examinatori aeromedicali;

5. evaluarea aeromedicală regulată a membrilor echipajului de cabină,


precum și calificarea persoanelor responsabile cu această evaluare;

▼M1
6. condițiile de eliberare, menținere, modificare, limitare, suspendare
sau revocare a atestatelor de membru al echipajului de cabină,
precum și privilegiile și responsabilitățile titularilor de atestate de
membru al echipajului de cabină;

7. condițiile de eliberare, menținere, modificare, limitare, suspendare


sau revocare a certificatelor organizațiilor de pregătire a piloților și
ale centrelor de medicină aeronautică implicate în procesul de cali­
ficare și de evaluare aeromedicală a personalului navigant din aviația
civilă;

8. cerințele privind certificarea echipamentelor de pregătire sintetică


pentru zbor și privind organizațiile care operează și utilizează
aceste echipamente;

9. cerințele privind sistemul de administrație și management care


trebuie îndeplinite de statele membre, agenție și organizații în
legătură cu normele menționate la punctele 1-8.
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 5

▼B
Articolul 2
Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1. „licență conformă cu partea FCL” înseamnă o licență de echipaj de


zbor care respectă cerințele din anexa I;

2. „JAR” înseamnă cerințele aeronautice comune adoptate de autori­


tățile aeronautice comune aplicabile la 30 iunie 2009;

3. „licență de pilot aeronave ușoare (LAPL)” înseamnă licența de pilot


de agrement menționată la articolul 7 din Regulamentul (CE) nr.
216/2008;

4. „licență conformă cu JAR” înseamnă licența de pilot și calificările,


certificatele, și/sau autorizațiile asociate, eliberate sau recunoscute,
în conformitate cu legislația națională prin care se pun în aplicare
JAR și procedurile, de către un stat membru care a implementat
JAR relevante și care a fost recomandat pentru recunoaștere
mutuală ►C1 în cadrul sistemului autorităților aeronautice
comune ◄ în privința respectivelor JAR;

5. „licență neconformă cu JAR” înseamnă licența de pilot eliberată sau


recunoscută de un stat membru în conformitate cu legislația
națională, nefiind recomandată recunoașterea mutuală în privința
JAR relevante;

6. „credit” înseamnă recunoașterea experienței sau calificărilor ante­


rioare;

7. „raport de creditare” înseamnă un raport pe baza căruia se pot


recunoaște experiența sau calificările anterioare;

8. „raport de conversie” înseamnă un raport pe baza căruia o licență se


poate converti într-o licență conformă cu partea FCL;

9. „certificat medical al unui pilot și autorizație de examinator aero­


medical conforme cu JAR” înseamnă certificatul eliberat sau recu­
noscut, în conformitate cu legislația națională prin care se pun în
aplicare JAR și procedurile, de către un stat membru care a imple­
mentat JAR relevante și care a fost recomandat pentru recunoaștere
mutuală ►C1 în cadrul sistemului autorităților aeronautice
comune ◄ în privința respectivelor JAR;

10. „certificat medical al unui pilot și autorizație de examinator aero­


medical neconforme cu JAR” înseamnă certificatul eliberat sau
recunoscut de un stat membru în conformitate cu legislația
națională, nefiind recomandată recunoașterea mutuală în privința
JAR relevante;

▼M1
11. „membru al echipajului de cabină” înseamnă un membru al echi­
pajului de cabină calificat corespunzător, altul decât un membru al
echipajului de zbor sau al echipei tehnice, care este însărcinat de un
operator cu îndeplinirea atribuțiilor legate de siguranța pasagerilor și
a zborului în timpul operațiunilor;

12. „personal navigant” înseamnă echipajul de zbor și echipajul de


cabină;
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 6

▼M1
13. „certificat, autorizație sau organizație conformă cu JAR” înseamnă
un certificat sau o autorizație eliberată sau recunoscută ori o orga­
nizație certificată, autorizată, înregistrată sau recunoscută, în confor­
mitate cu legislația națională prin care se pun în aplicare JAR și
procedurile, de către un stat membru care a implementat JAR
relevante și care a fost recomandat pentru recunoaștere reciprocă
în cadrul sistemului autorităților aeronautice comune în privința
respectivelor JAR.

▼M3
Articolul 3
Acordarea licențelor de pilot și a certificatelor medicale

(1) Fără a se aduce atingere articolului 8 din prezentul regulament,


piloții aeronavelor menționate la articolul 4 alineatul (1) literele (b) și
(c) și la articolul 4 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008
respectă cerințele tehnice și procedurile administrative prevăzute în
anexele I și IV la prezentul regulament.

(2) Fără a se aduce atingere privilegiilor titularilor de licențe astfel


cum sunt definite în anexa I la prezentul regulament, titularii de licențe
de pilot eliberate în conformitate cu subpartea B sau subpartea C din
anexa I la prezentul regulament pot efectua zborurile menționate la
articolul 6 alineatul (4a) din Regulamentul (UE) nr. 965/2012.
Aceasta nu aduce atingere respectării cerințelor suplimentare privind
transportul de pasageri sau desfășurarea de operațiuni comerciale
definite în subpartea B sau subpartea C din anexa I la prezentul regu­
lament.

▼B

Articolul 4
Licențe de pilot naționale existente

(1) Licențele conforme cu JAR eliberate sau recunoscute de un stat


membru înainte de ►M1 data de la care se aplică prezentul regula-
ment ◄ se consideră ca fiind eliberate în conformitate cu prezentul
regulament. Statele membre înlocuiesc aceste licențe cu unele care
respectă formatul prevăzut în partea ARA până la ►M1 8 aprilie
2018 ◄ cel târziu.

(2) Licențele neconforme cu JAR, inclusiv toate calificările, certifi­


catele și/sau autorizațiile asociate eliberate sau recunoscute de un stat
membru înainte de aplicarea prezentului regulament se convertesc în
licențe conforme cu partea FCL de către statul membru care a eliberat
respectivele licențe.

(3) Licențele neconforme cu JAR se convertesc în licențe și calificări


sau certificate asociate conforme cu partea FCL în conformitate cu:

(a) dispozițiile din anexa II; sau

(b) elementele prevăzute în raportul de conversie.

(4) Raportul de conversie:

(a) este întocmit de statul membru care a eliberat licența de pilot cu


consultarea Agenției Europene de Siguranță a Aviației (denumită în
continuare „agenția”);

(b) descrie cerințele naționale pe baza cărora s-au emis licențele de


pilot;

(c) descrie sfera privilegiilor acordate piloților;


2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 7

▼B
(d) precizează pentru care dintre cerințele din anexa I se acordă credite;

(e) precizează toate limitările care trebuie incluse în licențele conforme


cu partea FCL și toate cerințele care trebuie îndeplinite de către
pilot pentru înlăturarea respectivelor limitări.

(5) Raportul de conversie include copii ale tuturor documentelor


necesare pentru dovedirea elementelor de la alineatul (4) literele (a)-
(e), inclusiv copii ale cerințelor și procedurilor naționale relevante. La
întocmirea raportului de conversie, obiectivul statelor membre este de le
a permite piloților, în măsura posibilului, să își mențină sfera curentă de
activitate.

(6) ►C1 Fără a aduce atingere alineatelor (1) și (3), titularilor unui
certificat de instructor pentru calificarea de clasă sau de examinator care
dețin privilegii pentru avioane complexe de înaltă performanță cu un
singur pilot li se convertesc respectivele privilegii într-un certificat de
instructor pentru calificarea de tip sau de examinator pentru avioane cu
un singur pilot. ◄

(7) Un stat membru poate autoriza un elev pilot să exercite, fără


supraveghere, privilegii limitate înainte ca acesta să îndeplinească
toate cerințele necesare pentru eliberarea unei LAPL, în următoarele
condiții:

(a) privilegiile să fie limitate la teritoriul său național sau la o parte a


acestuia;

(b) privilegiile să fie limitate la o zonă geografică restrânsă și la avioane


monomotor cu piston cu o masă maximă la decolare care să nu
depășească 2 000 kg și să nu includă transportul de pasageri;

(c) respectivele autorizații să fie eliberate pe baza unei evaluări indi­


viduale a riscurilor în materie de siguranță, efectuată de un
instructor în urma unei preevaluări a riscurilor în materie de
siguranță efectuate de statul membru;

(d) statul membru să prezinte Comisiei și agenției rapoarte periodice din


trei în trei ani.

▼M3
(8) Până la 8 aprilie 2019, un stat membru poate emite o autorizație
unui pilot să exercite privilegii limitate specificate pentru a pilota
avioane în conformitate cu regulile de zbor instrumental, înainte ca
pilotul să îndeplinească toate cerințele necesare pentru eliberarea unei
calificări de zbor instrumental în conformitate cu prezentul regulament,
sub rezerva îndeplinirii următoarelor condiții:

(a) statul membru eliberează autorizațiile numai atunci când acest lucru
este justificat de o nevoie locală specifică ce nu poate fi satisfăcută
de calificările stabilite în temeiul prezentului regulament;

(b) domeniul de aplicare al privilegiilor acordate de autorizație se


bazează pe o evaluare a riscurilor în materie de siguranță
efectuată de către statul membru, ținând seama de gradul de
pregătire necesar pentru atingerea nivelului vizat de competență al
pilotului;

(c) privilegiile autorizației sunt limitate la spațiul aerian al teritoriului


național al statului membru sau la părți ale acestuia;

(d) autorizația se eliberează solicitanților care au urmat pregătirea


adecvată cu instructori calificați și care au demonstrat unui
examinator calificat competențele necesare, astfel cum sunt
stabilite de statul membru;
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 8

▼M3
(e) statul membru informează Comisia, AESA și celelalte state membre
cu privire la caracteristicile specifice ale autorizației, inclusiv justi­
ficarea acesteia și evaluarea riscurilor în materie de siguranță;

(f) statul membru monitorizează activitățile legate de autorizație pentru


a garanta un nivel acceptabil de siguranță și ia măsurile adecvate în
cazul identificării unui risc sporit sau a unor preocupări legate de
siguranță;

(g) statul membru efectuează o analiză a aspectelor legate de siguranță


ale punerii în aplicare a autorizației și prezintă Comisiei un raport,
până cel târziu la 8 aprilie 2017.

▼B

Articolul 5
Certificate medicale naționale ale piloților și autorizații naționale de
examinator aeromedical existente

(1) Certificatele medicale ale piloților și autorizațiile de examinator


aeromedical conforme cu JAR eliberate sau recunoscute de un stat
membru înainte aplicarea prezentului regulament se consideră ca fiind
eliberate în conformitate cu prezentul regulament.

(2) Statele membre înlocuiesc certificatele medicale ale piloților și


autorizațiile de examinator aeromedical cu certificate care respectă
formatul prevăzut în partea ARA până la 8 aprilie 2017 cel târziu.

(3) Certificatele medicale ale piloților și autorizațiile de examinator


aeromedical neconforme cu JAR eliberate de un stat membru înainte ca
prezentul regulament să se aplice continuă să fie valabile până la data
primei revalidări, dar cel târziu până la 8 aprilie 2017.

(4) Revalidarea certificatelor menționate la alineatele (1) și (2)


respectă dispozițiile din anexa IV.

Articolul 6
Convertirea calificărilor de zbor de încercare

(1) Piloților care, înainte ca prezentul regulament să se aplice, au


efectuat zboruri de încercare categoria 1 și 2, definite în anexa la
Regulamentul (CE) nr. 1702/2003 al Comisiei (1), sau care au asigurat
instruirea piloților de încercare, li se convertesc calificările de pilot de
încercare în calificări de pilot de încercare conforme cu anexa I la
prezentul regulament și, după caz, în certificate de pilot instructor de
încercare de către statul membru care a eliberat calificările de pilot de
încercare.

(2) Această conversie se efectuează în conformitate cu elementele


stabilite într-un raport de conversie care respectă cerințele de la
articolul 4 alineatele (4) și (5).

(1) JO L 243, 27.9.2003, p. 6.


2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 9

▼B
Articolul 7
Licențe naționale de mecanic navigant existente

(1) Pentru convertirea licențelor de mecanic navigant eliberate în


conformitate cu anexa 1 la Convenția de la Chicago în licențe
conforme cu partea FCL, titularii trebuie să înainteze o cerere în acest
sens statului membru care a eliberat respectivele licențe.

(2) Licențele de mecanic navigant se convertesc în licențe conforme


cu partea FCL în conformitate cu un raport de conversie care respectă
cerințele de la articolul 4 alineatele (4) și (5).

(3) La solicitarea unei licențe de pilot de linie (denumită în


continuare „ATPL”) pentru avioane, se respectă dispozițiile referitoare
la credite din anexa I punctul FCL.510.A litera (c) punctul 2.

Articolul 8
Condițiile de recunoaștere a licențelor eliberate de țări terțe

▼M4
(1) Fără a aduce atingere articolului 12 din Regulamentul (CE) nr.
216/2008 și în cazurile în care între Uniune și o țară terță nu există
acorduri care să reglementeze licențierea piloților, statele membre pot
recunoaște licențele, calificările sau certificatele, precum și certificatele
medicale asociate eliberate de țări terțe sau în numele acestora, în
conformitate cu dispozițiile din anexa III la prezentul regulament.

▼B
(2) Persoanele care solicită licențe conforme cu partea FCL și care
sunt deja titularele unei licențe, calificări sau certificat echivalente
eliberate de o țară terță în conformitate cu anexa 1 la Convenția de la
Chicago îndeplinesc toate cerințele din anexa I la prezentul regulament,
cu excepția faptului că cerințele privind durata cursurilor, numărul de
lecții și numărul de ore de pregătire specifică pot fi reduse.

(3) Creditele acordate solicitantului se stabilesc de către statul


membru căruia pilotul îi înaintează cererea pe baza unei recomandări
din partea unei organizații de pregătire aprobate.

(4) Titularii unei ATPL eliberate de o țară terță sau în numele


acesteia în conformitate cu anexa 1 la Convenția de la Chicago care
îndeplinesc cerințele privind experiența pentru eliberarea unei ATPL
pentru categoria de aeronave relevantă stabilite în subpartea F a
anexei I la prezentul regulament pot fi creditați integral în ceea ce
privește cerințele de a urma un curs de pregătire înainte de participarea
la examenele teoretice și la testul de îndemânare, cu condiția ca
respectiva licență eliberată într-o țară terță să conțină o calificare de
tip valabilă pentru aeronava care urmează a fi folosită pentru testul de
îndemânare ATPL.

(5) Calificările de tip pentru avioane sau elicoptere pot fi eliberate


titularilor de licențe conforme cu partea FCL care îndeplinesc cerințele
stabilite de o țară terță pentru eliberarea respectivelor calificări. Aceste
calificări se limitează la aeronavele înmatriculate în respectiva țară terță.
Această limitare poate fi înlăturată dacă un pilot îndeplinește cerințele
din anexa III punctul C.1.
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 10

▼B
Articolul 9
Credite pentru pregătirea începută înainte de aplicarea prezentului
regulament

(1) În ceea ce privește eliberarea licențelor conforme cu partea FCL


în conformitate cu anexa I, se creditează integral pregătirea începută
înainte de aplicarea prezentului regulament în conformitate cu
cerințele și procedurile JAA, ►C1 sub supravegherea reglementară a
unui stat membru ◄ recomandat pentru recunoaștere mutuală în cadrul
sistemului autorităților aeronautice comune în privința JAR relevante, cu
condiția ca respectiva pregătire și testarea să se fi finalizat înainte de
8 aprilie 2016 cel târziu.

(2) Pregătirea începută înainte de aplicarea prezentului regulament în


conformitate cu anexa 1 la Convenția de la Chicago se creditează în
vederea eliberării de licențe conforme cu partea FCL pe baza unui raport
de creditare întocmit de statul membru cu consultarea agenției.

(3) Raportul descrie domeniul de pregătire, precizează pentru care


dintre cerințele pentru licențe conforme cu partea FCL se acordă
credit și, dacă este cazul, care sunt cerințele pe care solicitanții
trebuie să le îndeplinească pentru a li se elibera licențe conforme cu
partea FCL. Raportul cuprinde copii ale tuturor documentelor necesare
pentru a dovedi domeniul de pregătire și ale reglementărilor și proce­
durilor naționale în conformitate cu care s-a început pregătirea.

▼M2
Articolul 9a
Pregătire pentru calificarea de tip și date privind conformitatea
operațională

(1) În cazul în care anexele la prezentul regulament fac trimitere la


datele privind conformitatea operațională instituite în conformitate cu
Regulamentul (UE) nr. 748/2012, iar datele respective nu sunt dispo­
nibile pentru tipul relevant de aeronavă, persoana care solicită un curs
de pregătire pentru calificarea de tip trebuie să se conformeze numai
dispozițiilor din anexele la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011.

(2) Cursurile de pregătire pentru calificarea de tip aprobate înainte de


aprobarea programei minime de pregătire pentru calificarea de tip a
piloților din cadrul datelor privind conformitatea operațională pentru
tipul relevant de aeronave în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.
748/2012 includ elementele obligatorii de pregătire, până cel târziu la
18 decembrie 2017 sau în termen de doi ani de la aprobarea datelor
privind conformitatea operațională, dacă această dată este ulterioară.

▼B

Articolul 10
Credite pentru licențele de pilot obținute în timpul serviciului
militar

(1) Pentru a obține licențe conforme cu partea FCL, titularii de


licențe de echipaj militar de zbor înaintează o cerere în acest sens
statului membru în care și-au făcut serviciul militar.
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 11

▼B
(2) Cunoștințele, experiența și aptitudinile dobândite pe durata servi­
ciului militar se creditează în scopul cerințelor relevante din anexa I în
conformitate cu elementele unui raport de creditare întocmit de statul
membru cu consultarea agenției.

(3) Raportul de creditare:

(a) descrie cerințele naționale pe baza cărora s-au emis licențele, certi­
ficatele, calificările și/sau autorizațiile militare;

(b) descrie sfera privilegiilor acordate piloților;

(c) precizează pentru care dintre cerințele din anexa I se acordă credite;

(d) precizează toate limitările care trebuie înscrise pe licențele conforme


cu partea FCL și toate cerințele care trebuie îndeplinite de către
piloți pentru înlăturarea respectivelor limitări;

(e) include copii ale tuturor documentelor necesare pentru dovedirea


elementelor de mai sus, însoțite de copii ale cerințelor și proce­
durilor naționale relevante.

▼M1
Articolul 10a
Organizații de pregătire a piloților

(1) Organizațiile de pregătire a piloților trebuie să îndeplinească


cerințele tehnice și procedurile administrative prevăzute în anexele VI
și VII și trebuie să fie certificate.

(2) Organizațiile de pregătire a piloților titulare de certificate


conforme cu JAR, eliberate sau recunoscute de un stat membru
înainte de data de la care se aplică prezentul regulament, se consideră
ca fiind titulare ale unui certificat eliberat în conformitate cu prezentul
regulament.

Într-un astfel de caz, privilegiile acestor organizații se limitează la privi­


legiile incluse în autorizația eliberată de statul membru.

Fără a aduce atingere articolului 2, organizațiile de pregătire a piloților


își adaptează sistemul de management și programele, procedurile și
manualele de pregătire pentru a fi conforme cu anexa VII până la
8 aprilie 2014 cel târziu.

▼M4
(3) Organizațiile care se conformează JAR au dreptul de a furniza
pregătire pentru o licență de pilot particular (PPL) conformă cu partea
FCL, pentru calificările aferente incluse în înregistrare și pentru o licență
de pilot de aeronave ușoare (LAPL) până la 8 aprilie 2018 fără a se
conforma dispozițiilor din anexele VI și VII, cu condiția să fie înre­
gistrați înainte de 8 aprilie 2015.

▼M1
(4) Statele membre înlocuiesc certificatele menționate la alineatul (2)
primul paragraf cu certificate care respectă formatul prevăzut în anexa
VI până la 8 aprilie 2017 cel târziu.
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 12

▼M1
Articolul 10b
Echipamente de pregătire sintetică pentru zbor

(1) Echipamentele de pregătire sintetică pentru zbor (Flight Simu­


lation Training Devices – FSTD) utilizate pentru pregătirea, testarea și
verificarea piloților, cu excepția echipamentelor experimentale folosite la
pregătirea pentru zborul de încercare, trebuie să îndeplinească cerințele
tehnice și procedurile administrative prevăzute în anexele VI și VII și
trebuie să fie calificate.

(2) Certificatele de calificare a FSTD conforme cu JAR, eliberate sau


recunoscute înainte de data de la care se aplică prezentul regulament, se
consideră ca fiind eliberate în conformitate cu prezentul regulament.

(3) Statele membre înlocuiesc certificatele menționate la alineatul (2)


cu certificate de calificare ce respectă formatul prevăzut în anexa VI
până la 8 aprilie 2017 cel târziu.

Articolul 10c
Centre de medicină aeronautică

(1) Centrele de medicină aeronautică trebuie să îndeplinească


cerințele tehnice și procedurile administrative prevăzute în anexele VI
și VII și trebuie să fie certificate.

(2) Autorizațiile centrelor de medicină aeronautică conforme cu JAR,


eliberate sau recunoscute de un stat membru înainte de data de la care se
aplică prezentul regulament, se consideră ca fiind eliberate în confor­
mitate cu prezentul regulament.

Centrele de medicină aeronautică își adaptează sistemul de management


și programele, procedurile și manualele de pregătire pentru a fi în
conformitate cu anexa VII până la 8 aprilie 2014 cel târziu.

(3) Statele membre înlocuiesc autorizațiile centrelor de medicină


aeronautică menționate la alineatul (2) primul paragraf cu certificate
care respectă formatul prevăzut în anexa VI până la 8 aprilie 2017
cel târziu.

▼B

Articolul 11
Aptitudinea din punct de vedere medical a echipajului de cabină

(1) Membrii echipajului de cabină a căror activitate presupune


operarea aeronavelor menționate la articolul 4 alineatul (1) literele (b)
și (c) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 trebuie să respecte cerințele
tehnice și procedurile administrative prevăzute în anexa IV.

(2) Examenele sau evaluările medicale ale membrilor echipajului de


cabină care au fost efectuate în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr.
3922/91 al Consiliului (1) și care mai sunt încă valabile la data aplicării
prezentului regulament se consideră ca fiind valabile în conformitate cu
prezentul regulament până la termenul care survine primul în ordine
cronologică dintre următoarele:

(a) finalul perioadei de valabilitate stabilite de autoritatea competentă în


conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 3922/91; sau

(1) JO L 373, 31.12.1991, p. 4.


2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 13

▼B
(b) finalul perioadei de valabilitate prevăzute la punctul MED.C.005 din
anexa IV.

Perioada de valabilitate curge de la data ultimului examen medical sau a


ultimei evaluări medicale.

Până la finalul perioadei de valabilitate, orice reevaluare aeromedicală


ulterioară se efectuează în conformitate cu anexa IV.

▼M1
Articolul 11a
Calificările echipajului de cabină și atestatele asociate

(1) Membrii echipajului de cabină implicați în operațiunile


comerciale ale aeronavelor menționate la articolul 4 alineatul (1)
literele (b) și (c) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 sunt calificați
și dețin atestatul asociat în conformitate cu cerințele tehnice și proce­
durile administrative prevăzute în anexele V și VI.

(2) Membrii echipajului de cabină care dețin, înainte de data de la


care se aplică prezentul regulament, un document de atestare a pregătirii
în domeniul siguranței eliberat în conformitate cu Regulamentul (CEE)
nr. 3922/91 (denumit în continuare „EU-OPS”):

(a) sunt considerați ca fiind în conformitate cu prezentul regulament


dacă îndeplinesc cerințele aplicabile privind pregătirea, verificarea
și experiența recentă din EU-OPS; sau

(b) dacă nu îndeplinesc cerințele aplicabile privind pregătirea, veri­


ficarea și experiența recentă din EU-OPS, parcurg toate cursurile
de pregătire și verificările necesare înainte de a fi considerați ca
fiind în conformitate cu prezentul regulament; sau

(c) dacă nu și-au desfășurat activitatea în operațiuni comerciale cu


avioane timp de mai mult de cinci ani, absolvă cursul de
pregătire inițială și promovează examenul aferent conform cerințelor
din anexa V înainte de a fi considerați ca fiind în conformitate cu
prezentul regulament.

(3) Documentele de atestare a pregătirii în domeniul siguranței


eliberate în conformitate cu EU-OPS se înlocuiesc cu atestate de
membru al echipajului de cabină care respectă formatul prevăzut în
anexa VI până la 8 aprilie 2017 cel târziu.

(4) Membrii echipajului de cabină implicați în operațiuni comerciale


cu elicoptere la data de la care se aplică prezentul regulament:

(a) sunt considerați ca fiind în conformitate cu cerințele privind


pregătirea inițială din anexa V dacă respectă dispozițiile aplicabile
privind pregătirea, verificarea și experiența recentă din JAR pentru
transportul aerian comercial cu elicoptere; sau

(b) dacă nu îndeplinesc cerințele aplicabile privind pregătirea, veri­


ficarea și experiența recentă din JAR pentru transportul aerian
comercial cu elicoptere, parcurg toate cursurile de pregătire
relevante și verificările necesare pentru a-și desfășura activitatea
pe elicopter(e), cu excepția pregătirii inițiale, înainte de a fi
considerați ca fiind în conformitate cu prezentul regulament; sau
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 14

▼M1
(c) dacă nu și-au desfășurat activitatea în operațiuni comerciale cu
elicoptere timp de mai mult de cinci ani, absolvă cursul de
pregătire inițială și promovează examenul aferent conform cerințelor
din anexa V înainte de a fi considerați ca fiind în conformitate cu
prezentul regulament.

(5) Fără a aduce atingere articolului 2, atestatele de membru al echi­


pajului de cabină care respectă formatul prevăzut în anexa VI se
eliberează tuturor membrilor echipajelor de cabină implicați în
operațiuni comerciale cu elicoptere până la 8 aprilie 2013 cel târziu.

Articolul 11b
Capacitățile de supraveghere

(1) Statele membre desemnează una sau mai multe entități în calitate
de autoritate competentă în cadrul acelui stat membru, având compe­
tențele necesare și responsabilități alocate în ceea ce privește certificarea
și supravegherea persoanelor și organizațiilor care fac obiectul Regula­
mentului (CE) nr. 216/2008 și al normelor sale de aplicare.

(2) Dacă un stat membru desemnează mai mult de o entitate în


calitate de autoritate competentă:

(a) domeniile de competență ale fiecărei autorități competente se


definesc clar sub raportul responsabilităților și al limitelor
geografice;

(b) între respectivele entități se stabilește o coordonare pentru a asigura


supravegherea eficientă a tuturor organizațiilor și persoanelor care
fac obiectul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 și al normelor sale
de aplicare, în cadrul sferelor lor de competență.

(3) Statele membre se asigură că autoritatea sau autoritățile


competente dețin capacitățile necesare pentru a asigura supravegherea
tuturor persoanelor și organizațiilor vizate de programul lor de suprave­
ghere, inclusiv resurse suficiente pentru îndeplinirea cerințelor
prezentului regulament.

(4) Statele membre se asigură că personalul autorității competente nu


exercită activități de supraveghere atunci când există dovezi că acest
fapt ar putea duce în mod direct sau indirect la un conflict de interese,
în special atunci când este vorba de un interes familial sau financiar.

(5) Personalul autorizat de autoritatea competentă să îndeplinească


sarcini de certificare și/sau de supraveghere este împuternicit să
exercite cel puțin următoarele sarcini:

(a) să examineze înregistrările, datele, procedurile și orice alte


documente relevante pentru executarea sarcinii de certificare și/sau
de supraveghere;

(b) să facă copii sau extrase din astfel de înregistrări, date, proceduri și
alte documente;

(c) să ceară o explicație verbală la fața locului;

(d) să aibă acces la incintele, bazele de operare sau mijloacele de


transport relevante;
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 15

▼M1
(e) să efectueze audituri, investigații, evaluări, inspecții, inclusiv
inspecții la platformă și inspecții neanunțate; și

(f) să ia sau să dispună măsuri executorii în funcție de caz.

(6) Sarcinile prevăzute la alineatul (5) se îndeplinesc în conformitate


cu dispozițiile legale din statul membru în cauză.

Articolul 11c
Măsuri tranzitorii

În ceea ce privește organizațiile pentru care agenția este autoritatea


competentă în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) litera (b) din
Regulamentul (CE) nr. 216/2008:

(a) statele membre transferă agenției toate înregistrările legate de supra­


vegherea acestor organizații până la 8 aprilie 2013 cel târziu;

(b) procesele de certificare demarate de un stat membru înainte de


8 aprilie 2012 se finalizează de către respectivul stat membru în
colaborare cu agenția. Agenția își asumă toate responsabilitățile de
autoritate competentă în ceea ce privește o astfel de organizație
după eliberarea certificatului de către respectivul stat membru.

▼B

Articolul 12
Intrare în vigoare și aplicare

(1) Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data


publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 8 aprilie 2012.

▼M1
(1b) Prin derogare de la dispozițiile alineatului (1), statele membre au
posibilitatea de a decide să nu aplice dispozițiile din anexele I-IV până
la 8 aprilie 2013.

▼M4
(2) Prin derogare de la dispozițiile alineatului (1), statele membre au
posibilitatea de a decide să nu aplice următoarele dispoziții ale anexei I
până la 8 aprilie 2015:

(a) dispozițiile cu privire la licențele de pilot de aeronave cu decolare-


aterizare verticală și dirijabile;

(b) dispozițiile de la punctul FCL.820;

(c) în cazul elicopterelor, dispozițiile din subpartea J secțiunea 8;

(d) dispozițiile din subpartea J secțiunea 11.

(2a) Prin derogare de la dispozițiile alineatului (1), statele membre au


posibilitatea de a decide să nu aplice următoarele dispoziții ale anexei I
până la 8 aprilie 2018:
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 16

▼M4
(a) dispozițiile cu privire la licențele de pilot de planoare și baloane;
(b) dispozițiile din subpartea B;
(c) dispozițiile de la punctele FCL.800, FCL.805 și FCL.815;
(d) dispozițiile din subpartea J secțiunea 10.
▼B
(3) Prin derogare de la dispozițiile alineatului (1), statele membre au
posibilitatea de a decide să nu convertească licențele pentru avioane și
elicoptere, neconforme cu JAR pe care le-au eliberate până la 8 aprilie
2014.
▼M4
(4) Prin derogare de la dispozițiile alineatului (1), statele membre au
posibilitatea de a decide să nu aplice până la 8 aprilie 2016 dispozițiile
prezentului regulament în cazul piloților care dețin o licență și un
certificat medical asociat eliberate de o țară terță și a căror activitate
presupune operarea necomercială a aeronavelor, astfel cum se precizează
la articolul 4 alineatul (1) litera (b) sau (c) din Regulamentul (CE) nr.
216/2008.
▼B
(5) Prin derogare de la dispozițiile alineatului (1), statele membre au
posibilitatea de a decide să nu aplice dispozițiile din anexa IV subpartea
B secțiunea 3 până la 8 aprilie 2015.
(6) Prin derogare de la dispozițiile alineatului (1), statele membre au
posibilitatea de a decide să nu aplice dispozițiile din anexa IV subpartea
C până la 8 aprilie 2014.
(7) În cazul în care un stat membru face uz de dispozițiile
►M1 alineatelor (1b)-(6) ◄, acesta transmite o notificare în acest
sens Comisiei și agenției. Această notificare descrie motivele care stau
la baza derogării și programul de implementare care cuprinde acțiunile
prevăzute și calendarul aferent.
Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se
aplică direct în toate statele membre.
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 17

▼B
ANEXA I

[PARTEA-FCL]

SUBPARTEA A
CERINȚE GENERALE
FCL.001 Autoritatea competentă
În sensul prezentei părți, autoritatea competentă este o autoritate desemnată de
statul membru, căreia o persoană îi înaintează o cerere de eliberare a licenței de
pilot, a calificărilor sau certificatelor asociate.

FCL.005 Domeniul de aplicare


Prezenta parte stabilește cerințele privind eliberarea licențelor de pilot și a cali­
ficărilor și certificatelor asociate, precum și condițiile de valabilitate și utilizare a
acestora.

FCL.010 Definiții
În sensul prezentei părți, se aplică următoarele definiții:

„Zbor acrobatic” înseamnă o manevră intenționată care presupune o schimbare


bruscă de poziție a aeronavei, o poziție neobișnuită sau o accelerare
neobișnuită, care nu este necesară în condiții normale de zbor sau pentru
instruirea în vederea obținerii altor licențe sau calificări decât calificarea de
zbor acrobatic.

„Avion” înseamnă o aeronavă motorizată cu aripă fixă mai grea decât aerul,
care este susținută în zbor de reacția dinamică a aerului asupra aripilor sale.

„Avion care se pilotează cu un copilot” înseamnă un tip de avion care se


pilotează cu un copilot, conform specificațiilor din manualul de zbor sau certi­
ficatului de operator aerian.

„Aeronavă” înseamnă orice aparat care se poate susține în atmosferă datorită


reacțiilor aerului, altele decât reacțiile aerului asupra suprafeței pământului.

„Abilități de zbor” (Airmanship) înseamnă utilizarea coerentă a bunei judecăți


și a cunoștințelor, competențelor și atitudinilor bine fundamentate pentru
atingerea obiectivelor zborului.

„Dirijabil” înseamnă o aeronavă cu motor mai ușoară decât aerul, cu excepția


dirijabilelor cu aer cald, care, în sensul prezentei părți, se încadrează în definiția
balonului.

„Balon” înseamnă o aeronavă mai ușoară decât aerul, fără motor și care susține
zborul prin folosirea fie a gazului, fie a unui arzător aeropurtat. În sensul
prezentei părți, un dirijabil cu aer cald, deși este motorizat, este considerat
un balon.

„Echipament de pregătire instrumentală de bază” (Basic Instrument Training


Device – BITD) înseamnă un dispozitiv de antrenament la sol, care reprezintă
postul unui elev pilot pe o clasă de avioane. Acesta poate utiliza panouri de
bord din cabina aeronavei simulate pe un monitor (screen-based) și comenzi de
zbor cu rezistența necesară simulată care asigură o platformă de instruire cel
puțin în ceea ce privește procedurile legate de zborul instrumental.

„Categorie de aeronave” înseamnă o clasificare a aeronavelor în funcție de


caracteristicile de bază specificate, de exemplu avion, aeronavă cu decolare-
aterizare verticală, elicopter, dirijabil, planor, balon liber.

„Clasă de avioane” înseamnă o clasificare a avioanelor cu un sigur pilot care nu


necesită o calificare de tip.

„Clasă de baloane” înseamnă o clasificare a baloanelor care ține seama de


mijloacele de ridicare folosite pentru susținerea zborului.

„Transport aerian comercial” înseamnă transportul de pasageri, de mărfuri sau


de poștă, contra unei remunerații sau prin închiriere.
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 18

▼B
„Competență” înseamnă o combinație de abilități, cunoștințe și atitudine
necesare pentru a executa o sarcină la standardul prevăzut.

„Element de competență” înseamnă o acțiune care constituie o sarcină ce


presupune un eveniment declanșator și un eveniment final care îi definește
clar limitele, precum și un rezultat observabil.

„Unitate de competență” înseamnă o funcție discontinuă care constă într-un


număr de elemente de competență.

„Copilot” înseamnă un pilot care operează pe un alt post decât acela de pilot
comandant, pe o aeronavă care necesită mai mult de un pilot, dar cu excepția
unui pilot care se află la bordul aeronavei doar pentru a beneficia de instruire
practică pentru o licență sau calificare.

„Zbor în raid” înseamnă un zbor între un punct de plecare și un punct de sosire,


urmând un traseu prestabilit, folosind proceduri de navigație standard.

„Copilot suplimentar pentru rută” înseamnă un pilot care ►C1 îl eliberează pe


copilot ◄ de sarcinile sale la comenzile de zbor pe durata fazei de croazieră a
unui zbor în operațiuni multipilot peste FL 200.

„Timp de instruire în dublă comandă” înseamnă timp de zbor sau timp instru­
mental la sol în care unei persoane i se asigură instruire practică de către un
instructor autorizat corespunzător.

„Eroare” înseamnă o acțiune sau lipsa unei acțiuni a echipajului de zbor care
duce la abateri de la scopurile sau așteptările organizaționale sau de zbor.

„Gestionarea erorilor” înseamnă procesul de depistare și de reacție la erori cu


măsuri de contracarare care atenuează sau elimină consecințele erorilor și reduc
probabilitatea unor erori sau stări nedorite ale aeronavei.

„Simulator complet de zbor” (Full Flight Simulator – FFS) înseamnă o repro­


ducere la scară a unei cabine de pilotaj de un anumit tip sau marcă, model și
serie, inclusiv ansamblul de echipamente și programe de calculator necesare
pentru a reprezenta operarea aeronavei la sol și în zbor, un sistem de vizua­
lizare care oferă o imagine exterioară din cabina de pilotaj și un sistem de
simulare a mișcării aeronavei.

„Timp de zbor”:

pentru avioane, motoplanoare de agrement și aeronave cu decolare-aterizare


verticală, înseamnă timpul total de la momentul punerii în mișcare a
aeronavei cu scopul decolării până la momentul în care se oprește la sfârșitul
zborului;

pentru elicoptere, înseamnă timpul total de la momentul în care paletele


rotorului elicopterului încep să se învârtă până la momentul în care elicopterul
se oprește la sfârșitul zborului, iar paletele rotorului sunt oprite;

pentru dirijabile, înseamnă timpul total de la momentul în care un dirijabil este


dezlegat de la pilonul de ancorare cu scopul decolării până în momentul în care
dirijabilul se oprește la sfârșitul zborului și este ancorat de pilon;

pentru planoare, înseamnă timpul total de la momentul în care planorul începe


rulajul la sol în procesul de decolare până la momentul în care planorul se
oprește la sfârșitul zborului;

pentru baloane, înseamnă timpul total de la momentul în care nacela părăsește


solul cu scopul de a decola până la momentul în care acesta se oprește la
sfârșitul zborului.

„Timp de zbor în conformitate cu regulile de zbor instrumental” (Instrumental


Flight Rules – IFR) înseamnă timpul total în care aeronava este operată în
conformitate cu regulile de zbor instrumental.
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 19

▼B
„Echipament de pregătire pentru zbor” (Flight Training Device – FTD)
înseamnă o reproducere la scară a instrumentelor, echipamentelor, panourilor
și comenzilor unui tip specific de aeronavă dintr-o cabină de pilotaj deschisă
sau dintr-o cabină de pilotaj închisă, inclusiv ansamblul de echipamente și
programe de calculator necesare pentru a simula aeronava la sol sau în
condiții de zbor în limita tuturor sistemelor instalate pe echipament. Acesta
nu necesită un sistem de simulare a mișcării aeronavei sau de vizualizare, cu
excepția FTD de nivel 2 și 3 pentru elicoptere, în cazul cărora sunt necesare
sisteme de vizualizare.

„Echipament de pregătire pentru procedurile de zbor și navigație” (Flight and


Navigation Procedures Trainer – FNPT) înseamnă un dispozitiv de antre­
nament care simulează cabina de pilotaj sau carlinga, inclusiv ansamblul de
echipamente și programe de calculator necesare pentru a simula un tip sau o
clasă de aeronave în ceea ce privește operațiunile de zbor în așa fel încât
sistemele par să funcționeze ca într-o aeronavă.

„Grupă de baloane” înseamnă o clasificare a baloanelor care ține seama de


mărimea și capacitatea anvelopei balonului.

„Elicopter” înseamnă o aeronavă mai grea decât aerul, susținută în zbor de


reacțiile aerului cu unul sau mai multe rotoare acționate de motor pe axe
esențial verticale.

„Timp de zbor instrumental” înseamnă timpul în care un pilot controlează o


aeronavă în zbor numai cu ajutorul instrumentelor.

„Timp instrumental la sol” înseamnă timpul în care unui pilot i se asigură


instruire în zbor instrumental simulat, pe echipamente de pregătire sintetică
pentru zbor (Flight Simulation Training Devices – FSTD).

„Timp instrumental” înseamnă timp de zbor instrumental sau timp instrumental


la sol.

„Operare multipilot”:

pentru avioane, înseamnă o operare care necesită cel puțin 2 piloți folosind
cooperarea în echipaj multiplu, fie pe avioanele multipilot, fie pe avioanele cu
un singur pilot;

pentru elicoptere, înseamnă o operare care necesită cel puțin 2 piloți folosind
cooperarea în echipaj multiplu pe elicoptere multipilot.

„Cooperare în echipaj multiplu” (Multi-crew cooperation – MCC) înseamnă


funcționarea echipajului de zbor ca o echipă formată din membri care cola­
borează sub conducerea pilotului comandant.

„Aeronavă multipilot”:

pentru avioane, înseamnă avioane certificate pentru operare cu un echipaj


minim de cel puțin 2 piloți;

pentru elicoptere, dirijabile și aeronave cu decolare-aterizare verticală, înseamnă


un tip de aeronavă care se operează cu un copilot, conform specificațiilor din
manualul de zbor, conform certificatului de operator aerian sau unui document
echivalent.

„Noapte” înseamnă perioada dintre sfârșitul crepusculului civil și începutul


răsăritului civil sau o altă perioadă similară între apus și răsărit, conform
eventualelor prevederi ale autorității relevante, definită de statul membru.

„Alte echipamente de pregătire” (Other Training Devices – OTD) înseamnă


mijloace auxiliare de pregătire, altele decât simulatoarele de zbor, echipa­
mentele de pregătire pentru zbor sau echipamentele de pregătire pentru proce­
durile de zbor și navigație, care asigură mijloace de antrenament pentru care nu
este necesară simularea unei cabine de pilotaj complete.

„Criterii de performanță” înseamnă o simplă declarație de evaluare cu privire la


rezultatul necesar al unui element de competență și o descriere a criteriilor
folosite pentru a evalua dacă s-a atins nivelul de performanță necesar.
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 20

▼B
„Pilot comandant” (Pilot-in-command – PIC) înseamnă pilotul desemnat
comandant și responsabil pentru derularea în siguranță a zborului.

„Pilot comandant sub supraveghere” (Pilot-in-command under supervision –


PICUS) înseamnă un copilot care îndeplinește, sub supravegherea unui pilot
comandant, sarcinile și funcțiile unui pilot comandant.

„Aeronavă cu decolare-aterizare verticală” înseamnă orice aeronavă care își


obține portanța pe verticală și propulsia/portanța în zbor cu ajutorul mai
multor rotoare cu geometrie variabilă sau motoare/dispozitive propulsoare
atașate sau încorporate în fuzelaj sau în aripi.

„Planor motorizat” înseamnă o aeronavă echipată cu unul sau mai multe


motoare, care, cu motoarele scoase din funcțiune, are caracteristicile unui
planor.

„Pilot particular” înseamnă un pilot care deține o licență care interzice pilotarea
unei aeronave în cadrul unor operațiuni remunerate, cu excepția activităților de
instruire și examinare, conform celor stabilite în prezenta parte.

„Verificarea competenței” înseamnă demonstrarea abilităților în vederea reva­


lidării sau reînnoirii unei calificări, incluzând, în funcție de necesități, o
examinare orală.

„Reînnoire” (de exemplu a unei calificări sau a unui certificat) înseamnă un


procedeu administrativ efectuat după ce o calificare sau un certificat a expirat,
cu scopul reînnoirii privilegiilor asociate calificării sau certificatului pentru o
perioadă determinată, în urma îndeplinirii cerințelor specificate.

„Revalidare” (de exemplu a unei calificări sau a unui certificat) înseamnă un


procedeu administrativ efectuat în perioada de valabilitate a unei calificări sau a
unui certificat, care permite titularului să își exercite în continuare privilegiile
asociate calificării sau certificatului pentru o nouă perioadă determinată, în
urma îndeplinirii cerințelor specificate.

„Segment de rută” înseamnă un zbor care presupune fazele de decolare,


plecare, zbor de croazieră de minimum 15 minute, sosire, apropiere și aterizare.

„Planor” înseamnă o aeronavă mai grea decât aerul care este susținută în zbor
de reacția dinamică a aerului asupra suprafețelor portante fixe și al cărei zbor
liber nu depinde de un motor.

„Aeronavă cu un singur pilot” înseamnă o aeronavă certificată pentru operarea


de către un singur pilot.

„Test de îndemânare” înseamnă demonstrarea abilităților în vederea eliberării


unei licențe sau a unei calificări, incluzând, în funcție de necesități, o examinare
orală.

„Timp de zbor în simplă comandă” înseamnă timpul de zbor în care un elev


pilot este unicul ocupant al unei aeronave.

„Elev pilot comandant” (Student pilot-in-command – SPIC) înseamnă un elev


pilot care acționează ca pilot comandant în cazul unui zbor cu un instructor în
care acesta din urmă nu face decât să îl supravegheze pe elevul pilot și nu
influențează sau nu controlează zborul aeronavei.

„Amenințare” înseamnă evenimente sau erori care au loc fără influența echi­
pajului de zbor, care măresc complexitatea operațională și care trebuie
gestionate pentru păstrarea marjei de siguranță ►C1 . ◄

„Gestionarea amenințărilor” înseamnă procesul de depistare și de reacție la


amenințări cu măsuri de contracarare care atenuează sau elimină consecințele
amenințărilor și reduc probabilitatea unor erori sau stări nedorite ale aeronavei.

„Motoplanor de agrement” (Touring Motor Glider – TMG) înseamnă o clasă


specifică de motoplanoare echipate cu un motor integral montat, neretractabil și
o elice neretractabilă. Acesta are capacitatea de a decola și de a lua altitudine
prin mijloace proprii, conform manualului de zbor.
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 21

▼B
„Tip de aeronavă” înseamnă o clasificare a aeronavelor care necesită o cali­
ficare de tip astfel cum prevăd datele privind conformitatea operațională
stabilite în conformitate cu partea 21 și care cuprinde toate aeronavele de
același prototip, inclusiv toate modificările aduse acestora, cu excepția celor
care au ca efect o modificare în manevrare sau în caracteristicile de zbor.

▼M3
FCL.015 Solicitarea și eliberarea, revalidarea și reînnoirea licențelor, cali­
ficărilor și certificatelor
▼B
(a) O solicitare de obținere, revalidare sau reînnoire a licențelor de pilot și a
calificărilor și certificatelor asociate se înaintează autorității competente sub o
formă și într-un mod stabilit de către această autoritate competentă. Soli­
citarea este însoțită de dovezi ale îndeplinirii de către solicitant a cerințelor
privind obținerea, revalidarea sau reînnoirea licenței sau a certificatului,
precum și a calificărilor sau atestărilor asociate prevăzute în prezenta parte
și în partea Medical.

(b) Orice limitare sau extindere a privilegiilor acordate printr-o licență, calificare
sau certificat se atestă în licență sau în certificat de către autoritatea compe­
tentă.

(c) O persoană nu poate fi în niciun caz titulara mai multor licențe pentru o
categorie de aeronave, eliberate în conformitate cu prezenta parte.

(d) O solicitare de obținere a unei licențe pentru o altă categorie de aeronave sau
de obținere a unor calificări sau certificate suplimentare, precum și de modi­
ficare, revalidare sau reînnoire a respectivelor licențe, calificări sau certificate
se înaintează autorității competente care a eliberat inițial licența de pilot, cu
excepția cazului în care pilotul a solicitat o schimbare a autorității
competente și un transfer al documentelor sale medicale și de licențiere
către respectiva autoritate.

▼M3
FCL.020 Elev pilot
(a) Un elev pilot nu zboară în simplă comandă decât cu autorizarea și sub
supravegherea unui instructor de zbor.

(b) Înainte de primul său zbor în simplă comandă, un elev pilot are cel puțin:

1. în cazul avioanelor, elicopterelor și dirijabilelor: 16 ani;

2. în cazul planoarelor și baloanelor: 14 ani.

FCL.025 Examene teoretice pentru eliberarea licențelor și calificărilor


▼B
(a) Responsabilitățile solicitantului
▼M3
1. Solicitanții participă la întregul set de examene teoretice pentru o licență
sau calificare specifică aflată în responsabilitatea unui stat membru.

2. Solicitanții susțin examenul teoretic numai la recomandarea organizației


de pregătire aprobate (approved training organisation – ATO) respon­
sabilă cu pregătirea acestora, după ce au urmat elementele corespunzătoare
ale cursului de pregătire teoretică la un nivel satisfăcător.

▼B
3. Recomandarea unei ATO are o valabilitate de 12 luni. Dacă solicitantul
nu susține cel puțin un examen teoretic scris în această perioadă de
valabilitate, necesitatea unei pregătiri suplimentare se decide de către
ATO pe baza nevoilor solicitantului.

(b) Standarde de promovare


▼M3
1. Se consideră că un solicitant a promovat un examen teoretic scris dacă
obține cel puțin 75 % din punctele corespunzătoare examenului respectiv.
Nu se aplică puncte de penalizare.
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 22

▼B
2. Cu excepția cazului în care prezenta parte prevede altfel, un solicitant
promovează examenul teoretic necesar pentru licența sau calificarea de
pilot corespunzătoare în momentul în care acesta a promovat toate
examenele scrise necesare într-un interval de 18 luni de la sfârșitul lunii
calendaristice în care respectivul solicitant s-a prezentat pentru prima dată
la un examen.

▼M3
3. Dacă un solicitant nu promovează unul dintre examenele teoretice scrise
după 4 tentative sau nu promovează toate examenele fie după 6 sesiuni,
fie în perioada menționată la punctul 2, solicitantul în cauză susține din
nou întregul set de examene scrise.
Înainte de a susține din nou examenele teoretice, solicitantul urmează o
pregătire suplimentară în cadrul unei ATO. Nivelul și sfera pregătirii se
decid de către organizația de pregătire, pe baza nevoilor solicitantului.

▼B
(c) Perioada de valabilitate
1. Promovarea examenelor teoretice este valabilă:
(i) pentru eliberarea unei licențe de pilot aeronave ușoare, a unei licențe
de pilot particular, a unei licențe de pilot de planoare sau a unei
licențe de pilot de baloane, pe o perioadă de 24 de luni;

▼M3
(ii) pentru eliberarea unei licențe de pilot comercial, a unei calificări de
zbor instrumental (IR) sau a unei calificări de zbor instrumental pe
rută (EIR), pentru o perioadă de 36 de luni;

▼B
(iii) perioadele menționate la punctele (i) și (ii) se consideră ca începând
de la data la care pilotul promovează examenul teoretic, în confor­
mitate cu litera (b) punctul 2.
2. Promovarea examenelor teoretice pentru licența de pilot de linie (Airline
Transport Pilot Licence – ATPL) rămâne valabilă pentru eliberarea unei
licențe ATPL pe o perioadă de 7 ani de la ultima zi a perioadei de
validitate:
(i) a unei IR incluse în licență; sau
(ii) în cazul elicopterelor, a unei calificări de tip de elicopter inclusă în
respectiva licență.
FCL.030 Test de îndemânare
(a) Înaintea susținerii unui test de îndemânare pentru eliberarea unei licențe, a
unei calificări sau a unui certificat, solicitantul trebuie să fi promovat
examenul teoretic necesar, cu excepția cazului solicitanților care urmează
un curs integrat de pregătire practică.
În toate cazurile, pregătirea teoretică trebuie să fi încheiat înainte de
susținerea testelor de îndemânare.
(b) Cu excepția cazului în care se eliberează o licență de pilot de linie, candidatul
la un test de îndemânare este recomandat pentru susținerea acestui test de
către organizația/persoana responsabilă cu pregătirea după încheierea acestei
pregătiri. Evidența procesului de pregătire se pune la dispoziția examinato­
rului.
FCL.035 Credite pentru timpul de zbor și cunoștințele teoretice
(a) Credite pentru timpul de zbor
▼M3
1. Cu excepția cazului în care prezenta parte prevede altfel, orele de zbor
care se creditează pentru o licență, o calificare sau un certificat trebuie să
fi fost efectuate pe aceeași categorie de aeronave pentru care se solicită
eliberarea licenței, a calificării sau a certificatului.
2. PIC sau în pregătire.

▼B
(i) Un solicitant al unei licențe, al unei calificări sau al unui certificat se
creditează integral cu tot ►C1 timpul de zbor efectuat în simplă
comandă, ca instruire în dublă comandă sau ca PIC ◄ pentru timpul
total de zbor necesar pentru licență, calificare sau certificat.
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 23

▼B
(ii) Un absolvent al unui curs integrat de pregătire ATP are dreptul de a
fi creditat cu până la 50 de ore timp instrumental ca elev pilot
comandant pentru timpul ca PIC necesar pentru eliberarea unei
licențe de pilot de linie, a unei licențe de pilot comercial și a unei
calificări de clasă sau de tip multimotor.

(iii) Un absolvent al unui curs integrat de pregătire CPL/IR are dreptul de


a fi creditat cu până la 50 de ore timp instrumental ca elev pilot
comandant pentru timpul ca PIC necesar pentru eliberarea unei
licențe de pilot comercial și a unei calificări de clasă sau de tip
multimotor.

▼M3
3. Timp de zbor în calitate de copilot sau pilot comandant sub supraveghere
(PIC under supervision – PICUS). Cu excepția cazului în care prezenta
parte prevede altfel, titularul unei licențe de pilot, atunci când acționează
în calitate de copilot sau de PICUS, are dreptul de a fi creditat integral cu
timpul în calitate de copilot pentru timpul total de zbor necesar pentru o
licență de pilot de grad superior.

▼B
(b) Credite pentru cunoștințele teoretice
▼M3
1. Un solicitant care a promovat examenul teoretic pentru o licență de pilot
de linie se creditează pentru cerințele privind cunoștințele teoretice pentru
licența de pilot de aeronave ușoare, licența de pilot particular, licența de
pilot comercial și, cu excepția cazului elicopterelor, IR și EIR pe aceeași
categorie de aeronave.

▼B
2. Un solicitant care a promovat examenul teoretic pentru o licență de pilot
comercial se creditează cu cerințele privind cunoștințele teoretice pentru o
licență de pilot aeronave ușoare sau o licență de pilot particular pe aceeași
categorie de aeronave.

3. Titularul unei IR sau un solicitant care a promovat examenul teoretic


instrumental pe o categorie de aeronave se creditează integral în ceea ce
privește cerințele pentru pregătirea și examenele teoretice pentru o IR pe o
altă categorie de aeronave.

4. Titularul unei licențe de pilot se creditează în ceea ce privește cerințele


pentru pregătirea și examenele teoretice pentru o licență pe o altă
categorie de aeronave în conformitate cu apendicele 1 la prezenta parte.

▼M3
5. Fără a se aduce atingere dispozițiilor de la litera (b) punctul 3, titularul
unei IR(A) care a promovat un curs modular IR(A) pe bază de competențe
sau titularul unei EIR se creditează integral pentru cerințele privind
pregătirea și examenul teoretic pentru o IR pe o altă categorie de
aeronave după ce a promovat, de asemenea, pregătirea și examenul
teoretic pentru partea IFR a cursului necesar, în conformitate cu punctul
FCL.720.A. litera (b) punctul 2 subpunctul (i).

▼B
Acest credit se aplică și solicitanților unei licențe de pilot care au promovat
deja examenele teoretice pentru eliberarea respectivei licențe pe o altă
categorie de aeronave, cu condiția să se afle în perioada de valabilitate
specificată la punctul FCL.025 litera (c).

FCL.040 Exercitarea privilegiilor asociate licențelor


Exercitarea privilegiilor acordate printr-o licență este condiționată de valabilitatea
calificărilor conținute în aceasta, dacă este cazul, și de valabilitatea certificatului
medical.

FCL.045 Obligația de a deține și de a prezenta documente


(a) Un pilot trebuie să poarte întotdeauna asupra sa o licență valabilă și un
certificat medical valabil atunci când exercită privilegiile asociate licenței.
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 24

▼B
(b) De asemenea, pilotul trebuie să poarte asupra sa un document de identitate cu
fotografie.

(c) La cererea unui reprezentant autorizat al unei autorități competente, un pilot


sau un elev pilot prezintă fără întârziere evidența timpului său de zbor spre
verificare.

(d) În toate zborurile în raid în simplă comandă, un elev pilot trebuie să poarte
asupra sa dovada autorizării prevăzute la punctul FCL.020 litera (a).

FCL.050 Evidența timpului de zbor


Pilotul păstrează o evidență exactă a detaliilor tuturor zborurilor efectuate sub o
formă și într-un mod stabilit de către autoritatea competentă.

FCL.055 Competența lingvistică


(a) Dispoziții generale. Piloții de avion, elicopter, aeronavă cu decolare-aterizare
verticală și dirijabil care trebuie să folosească radiotelefonul exercită privi­
legiile asociate licențelor și calificărilor lor numai dacă pe licența lor
figurează o autorizare privind competența lingvistică fie în engleză, fie în
limba utilizată în radiocomunicațiile pe care le presupune zborul. Autorizarea
precizează limba, nivelul de competență și termenul de valabilitate.

(b) Solicitantul unei autorizări privind competența lingvistică demonstrează, în


conformitate cu apendicele 2 la prezenta parte, cel puțin un nivel operațional
de competență lingvistică în folosirea ►C1 atât a frazeologiei standard, cât
și a limbajului comun ◄. În acest scop, solicitantul trebuie să demonstreze
capacitatea:

1. de a comunica eficient atât în situațiile de comunicare exclusiv vocală, cât


și atunci când interlocutorul este de față;

2. de a comunica pe ►C1 teme generale ◄ și de natură profesională, cu


acuratețe și claritate;

3. de a folosi strategiile de comunicare corespunzătoare pentru a schimba


mesaje și pentru a recunoaște și rezolva neînțelegerile într-un context
general sau profesional;

4. de a trata cu succes dificultățile lingvistice prezentate de o complicație sau


de o conjunctură neașteptată care intervine în contextul unei situații profe­
sionale de rutină sau al unei sarcini de comunicare cu care este în general
familiarizat; și

5. de a utiliza un dialect sau accent care să fie inteligibil pentru comunitatea


aeronautică.

(c) Cu excepția piloților care au demonstrat un nivel expert de competență


lingvistică, în conformitate cu apendicele 2 la prezenta parte, autorizarea
privind competența lingvistică se evaluează la fiecare:

1. 4 ani, dacă nivelul demonstrat este nivelul operațional; sau

2. 6 ani, dacă nivelul demonstrat este nivelul avansat.

▼M3
(d) Cerințe specifice pentru titularii unei calificări de zbor instrumental (IR) sau
ai unei calificări de zbor instrumental pe rută (EIR). Fără a se aduce atingere
dispozițiilor de la punctele de mai sus, titularii unei IR sau ai unei EIR
trebuie să demonstreze capacitatea de a folosi limba engleză la un nivel
care să le permită:

▼B
1. să înțeleagă toate informațiile relevante pentru execuția tuturor fazelor
unui zbor, inclusiv pregătirea zborului;

2. să folosească radiotelefonia în toate fazele zborului, inclusiv în situațiile


de urgență;

3. să comunice cu ceilalți membri ai echipajului în toate fazele zborului,


inclusiv în pregătirea zborului.

▼M3
(e) În cazul titularilor unei IR sau ai unei EIR, demonstrarea competenței
lingvistice și a utilizării limbii engleze se face printr-o metodă de evaluare
stabilită de autoritatea competentă.
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 25

▼B
FCL.060 Experiența recentă
(a) Baloane. Un pilot nu operează un balon în transportul aerian comercial sau
nu transportă pasageri decât dacă a efectuat în intervalul ultimelor 180 de
zile:

1. cel puțin 3 zboruri ca ►C1 pilot care acționează comenzile pe un


balon ◄, dintre care cel puțin unul pe un balon aparținând unei clase
și grupe relevante; sau

2. un zbor pe un balon aparținând unei clase și grupe relevante sub suprave­


gherea unui instructor calificat în conformitate cu subpartea J.

(b) Avioane, elicoptere, aeronave cu decolare-aterizare verticală, dirijabile și


planoare. Un pilot nu operează o aeronavă în transportul aerian comercial
sau nu transportă pasageri:

1. ca PIC sau copilot, decât dacă a efectuat în ultimele 90 de zile cel puțin 3
decolări, apropieri și aterizări pe o aeronavă de același tip sau de aceeași
clasă sau pe un FFS care reprezintă respectivul tip sau respectiva clasă.
Cele 3 decolări și aterizări se execută fie în operare multipilot, fie în
operare cu un singur pilot, în funcție de privilegiile deținute de pilot; și

2. ca PIC, pe timpul nopții, cu excepția cazului în care:

(i) în ultimele 90 de zile a efectuat cel puțin 1 decolare, apropiere și


aterizare pe timpul nopții ca ►C1 pilot care acționează comenzile pe
o aeronavă ◄ de același tip sau de aceeași clasă sau pe un FFS care
reprezintă respectivul tip sau respectiva clasă; sau

(ii) este titularul unei IR;

▼M3
3. în calitate de copilot suplimentar pentru rută, cu excepția cazului în care:

(i) respectă cerințele de la litera (b) punctul 1; sau

(ii) în ultimele 90 de zile a efectuat cel puțin 3 segmente de rută în


calitate de copilot suplimentar pentru rută pe același tip sau clasă
de aeronave; sau

(iii) a efectuat o pregătire recentă și de reîmprospătare a tehnicilor de


pilotaj într-un FFS la intervale de maximum 90 de zile. Pregătirea
de reîmprospătare poate fi însoțită de pregătirea de reîmprospătare a
operatorului, prevăzută în cerințele relevante din partea ORO.

▼B
4. dacă un pilot are privilegiul să opereze mai mult de un tip de avion cu
caracteristici de manevrare și operare similare, cele 3 decolări, apropieri și
aterizări prevăzute la punctul 1 pot fi executate după cum se prevede în
datele privind conformitatea operațională stabilite în conformitate cu
partea 21;

5. dacă un pilot are privilegiul să opereze mai mult de un tip de elicopter


necomplex cu caracteristici de manevrare și operare similare, definite în
datele privind conformitatea operațională stabilite în conformitate cu
partea 21, cele 3 decolări, apropieri și aterizări prevăzute la punctul 1
pot fi executate doar pe unul dintre tipuri, cu condiția ca pilotul să fi
executat cel puțin 2 ore de zbor pe fiecare dintre tipurile de elicopter în
ultimele 6 luni.

(c) Cerințe specifice pentru transportul aerian comercial

1. În cazul transportului aerian comercial, perioada de 90 de zile prevăzută la


litera (b) punctele 1 și 2 de mai sus poate fi extinsă la maximum 120 de
zile, dacă pilotul execută zboruri de linie sub supravegherea unui
instructor sau examinator de calificare de tip.

2. Dacă nu respectă cerința de la punctul 1, pilotul trebuie să execute, pe


aeronava sau pe un FFS corespunzător tipului de aeronavă care urmează a
fi utilizată, un zbor de instruire care să includă cel puțin cerințele descrise
la litera (b) punctele 1 și 2, înainte ca acesta să își poată exercita privi­
legiile.
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 26

▼M4
FCL.065 Reducerea privilegiilor titularilor de licență în vârstă de 60 de ani
sau mai mult în transportul aerian comercial
(a) 60-64 de ani. Avioane și elicoptere. Titularul unei licențe de pilot care a atins
vârsta de 60 de ani nu acționează ca pilot pe o aeronavă care asigură transport
aerian comercial, cu excepția situațiilor în care este membru al unui echipaj
multipilot.

(b) 65 de ani. Cu excepția titularilor unei licențe de pilot de baloane sau de


planoare, titularul unei licențe de pilot care a atins vârsta de 65 de ani nu
acționează ca pilot pe o aeronavă care asigură transport aerian comercial.

(c) 70 de ani. Titularul unei licențe de pilot de baloane sau de planoare care a
atins vârsta de 70 de ani nu acționează ca pilot pe baloane sau planoare care
asigură transport aerian comercial.

▼B
FCL.070 Revocarea, suspendarea și limitarea licențelor, a calificărilor și a
certificatelor
(a) Licențele, calificările și certificatele eliberate cu respectarea prezentei părți
pot fi limitate, suspendate sau revocate de către autoritatea competentă dacă
pilotul nu îndeplinește cerințele din prezenta parte, din partea Medical sau
cerințele operaționale aplicabile, în conformitate cu condițiile și procedurile
stabilite în partea ARA.

(b) În cazul în care unui pilot i se suspendă sau i se revocă licența, acesta
returnează imediat licența sau certificatul autorității competente.

SUBPARTEA B
LICENȚA DE PILOT AERONAVE UȘOARE – LAPL
SECȚIUNEA 1
Cerințe comune
FCL.100 LAPL – Vârsta minimă
Solicitații LAPL au:

(a) în cazul avioanelor și elicopterelor, cel puțin 17 ani;

(b) în cazul planoarelor și baloanelor, cel puțin 16 ani.

FCL.105 LAPL – Privilegii și condiții


(a) Dispoziții generale. Privilegiile titularului unei LAPL îi conferă acestuia
dreptul de a acționa neremunerat ca PIC în operațiuni necomerciale pe
categoria de aeronave corespunzătoare.

(b) Condiții. Solicitanții LAPL îndeplinesc cerințele pentru categoria de aeronave


relevantă și, dacă este cazul, pentru clasa sau tipul de aeronave folosite la
testul de îndemânare.

FCL.110 LAPL – Credite pentru aceeași categorie de aeronave


(a) Solicitanții unei LAPL care dețin o altă licență în aceeași categorie de
aeronave se creditează integral în ceea ce privește cerințele pentru LAPL
pentru respectiva categorie de aeronave.

(b) Fără a aduce atingere paragrafului de mai sus, dacă licența expiră, solicitantul
trebuie să promoveze un test de îndemânare în conformitate cu punctul
FCL.125 pentru eliberarea unei LAPL pentru categoria de aeronave cores­
punzătoare.

FCL.115 LAPL – Curs de pregătire


Solicitanții unei LAPL urmează un curs de pregătire în cadrul unei ATO. Cursul
trebuie să includă cunoștințele teoretice și instruirea practică adecvate privilegiilor
acordate.
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 27

▼B
FCL.120 LAPL – Examenul teoretic
Solicitanții unei LAPL trebuie să demonstreze, în următoarele domenii, un nivel
de cunoștințe teoretice corespunzător privilegiilor acordate:

(a) subiecte comune:

— Legislație aeronautică;

— Performanțe umane;

— Meteorologie; și

— Comunicații;

(b) subiecte specifice diferitelor categorii de aeronave:

— Principii de zbor;

— Proceduri operaționale;

— Performanțe de zbor și planificarea zborului;

— Cunoașterea generală a aeronavei; și

— Navigație.

FCL.125 LAPL – Test de îndemânare


(a) Solicitanții unei LAPL fac dovada, prin susținerea unui test de îndemânare, a
capacității de a executa, ca PIC pe categoria de aeronave corespunzătoare,
procedurile și manevrele relevante la un nivel de competență corespunzător
privilegiilor acordate.

(b) Candidații la un test de îndemânare trebuie să fi urmat instruirea practică pe


aeronave de aceeași clasă sau de același tip ca și cele care urmează a fi
folosite pentru testul de îndemânare. Privilegiile se limitează la clasa sau tipul
folosite pentru testul de îndemânare, până la autorizarea pe licență a unor
extinderi suplimentare, în conformitate cu prezenta subparte.

(c) Note de promovare


1. Testul de îndemânare se împarte în diferite secțiuni, reprezentând toate
fazele de zbor corespunzătoare categoriei de aeronave pe care se efec­
tuează zborul.

2. Nepromovarea oricărui element al unei secțiuni duce la nepromovarea


întregii secțiuni. În cazul în care candidatul nu promovează o singură
secțiune, acesta repetă examenul doar pentru respectiva secțiune. Nepro­
movarea a mai mult de o secțiune duce la nepromovarea întregului test.

3. Dacă testul trebuie repetat în conformitate cu punctul 2, nepromovarea


oricărei secțiuni, inclusiv a celor promovate cu ocazia unei încercări ante­
rioare, duce la respingerea candidatului la întregul test.

4. Dacă nu se promovează toate secțiunile testului din două încercări este


necesară o pregătire practică suplimentară.

SECȚIUNEA 2
Cerințe specifice pentru LAPL pentru avioane – LAPL(A)
FCL.105.A LAPL(A) – Privilegii și condiții
(a) Privilegiile titularului unei LAPL pentru avioane îi conferă acestuia dreptul
de a acționa ca PIC pe avioane monomotor cu piston (aterizare pe uscat) sau
TMG cu o masă maximă certificată la decolare de 2 000 kg sau mai puțin,
care transportă un număr maxim de 3 pasageri, astfel încât la bordul
aeronavei nu se află niciodată mai mult de 4 persoane.
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 28

▼M3
(b) Titularii unei LAPL(A) transportă pasageri doar după ce au efectuat, după
eliberarea licenței, 10 ore timp de zbor ca PIC pe avioane sau TMG.

▼B
FCL.110.A LAPL(A) – Cerințe privind experiența și credite
(a) Solicitanții unei LAPL(A) trebuie să fi efectuat cel puțin 30 de ore de
instruire practică pe avioane sau TMG, inclusiv cel puțin:

1. 15 ore de instruire practică în dublă comandă în clasa pentru care se va


susține testul de îndemânare;

2. 6 ore timp de zbor supravegheat în simplă comandă, inclusiv cel puțin 3


ore timp de zbor în raid în simplă comandă cu cel puțin 1 zbor în raid de
cel puțin 150 km (80 MN), în timpul căruia se execută 1 aterizare cu
oprire completă pe un aerodrom diferit de aerodromul de decolare.

(b) Cerințe specifice pentru solicitanții titulari de LAPL(S) cu extindere TMG.


Solicitanții unei LAPL(A) titulari ai unei LAPL(S) cu extindere TMG trebuie
să fi efectuat cel puțin 21 de ore timp de zbor pe TMG după autorizarea
extinderii TMG și să fi îndeplinit cerințele de la punctul FCL.135. A litera
(a) privind avioanele.

(c) Credite. Solicitanții care au acumulat experiență anterioară ca PIC pot fi


creditați în ceea ce privește cerințele de la litera (a).

Numărul de credite se decide de către ATO în cadrul căreia pilotul urmează


cursul de pregătire, pe baza unui test practic preliminar, dar în orice caz:

1. nu depășește timpul total de zbor ca PIC;

2. nu depășește 50 % din numărul de ore prevăzute la litera (a);

3. nu cuprinde cerințele de la litera (a) punctul 2.

FCL.135.A LAPL(A) – Extinderea privilegiilor la o altă clasă sau variantă


de avion
(a) Privilegiile unei LAPL(A) se limitează la clasa și varianta de avioane sau
TMG pe care s-a susținut testul de îndemânare. Această limitare poate fi
înlăturată în cazul în care pilotul a îndeplinit, pentru o altă clasă, cerințele
de mai jos:

1. 3 ore de instruire practică, inclusiv:

(i) 10 decolări și aterizări în dublă comandă; și

(ii) 10 decolări și aterizări în simplă comandă sub supraveghere.

2. un test de îndemânare prin care face dovada unui nivel corespunzător de


îndemânare în noua clasă. În cadrul acestui test de îndemânare, candidatul
trebuie să demonstreze examinatorului și un nivel corespunzător de
cunoștințe teoretice referitoare la cealaltă clasă în ceea ce privește urmă­
toarele subiecte:

(i) Proceduri operaționale;

(ii) Performanțe de zbor și planificarea zborului;

(iii) Cunoașterea generală a aeronavei.

(b) Înainte ca titularul unei LAPL să își poată exercita privilegiile licenței pe o
altă variantă de avion decât cel utilizat pentru testul de îndemânare, pilotul
participă la cursuri de pregătire pentru diferențe sau de familiarizare. Cursul
de pregătire pentru diferențe se consemnează în carnetul de zbor al pilotului
sau într-un document echivalent și se semnează de către instructor.
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 29

▼B
FCL.140.A LAPL(A) – Cerințe privind experiența recentă
(a) Titularii unei LAPL(A) își exercită privilegiile acordate prin licență doar dacă
au efectuat, în ultimele 24 de luni, ca piloți pe avioane sau TMG:

1. cel puțin 12 ore timp de zbor ca PIC, inclusiv 12 decolări și aterizări; și

2. ►C1 pregătire de reîmprospătare a cunoștințelor ◄ de cel puțin 1 oră


din timpul total de zbor sub supravegherea unui instructor.

(b) Titularii unei LAPL(A) care nu îndeplinesc cerințele de la litera (a) trebuie:

1. să susțină o verificare a competenței cu un examinator înainte de a relua


exercitarea privilegiilor asociate licenței; sau

2. să realizeze timpul de zbor suplimentar sau decolările și aterizările supli­


mentare, zburând în dublă sau simplă comandă sub supravegherea unui
instructor, pentru a îndeplini cerințele de la litera (a).

SECȚIUNEA 3
Cerințe specifice pentru LAPL pentru elicoptere – LAPL(H)
FCL.105.H LAPL(H) – Privilegii
Privilegiile titularului unei LAPL pentru elicoptere îi conferă acestuia dreptul de
a acționa ca PIC pe elicopterele monomotor cu o masă maximă certificată la
decolare de 2 000 kg sau mai puțin, care transportă un număr maxim de 3
pasageri, astfel încât la bordul aeronavei nu se află niciodată mai mult de 4
persoane.

FCL.110.H LAPL(H) – Cerințe privind experiența și credite


(a) Solicitanții unei LAPL(H) trebuie să fi efectuat cel puțin 40 de ore de
instruire practică pe elicoptere. Cel puțin 35 de ore dintre acestea trebuie
efectuate pe tipul de elicopter care urmează a fi folosit la testul de înde­
mânare. Instruirea practică include cel puțin:

1. 20 ore de instruire practică în dublă comandă; și

2. 10 ore timp de zbor supravegheat în simplă comandă, inclusiv cel puțin 5


ore timp de zbor în raid în simplă comandă cu cel puțin 1 zbor în raid de
cel puțin 150 km (80 MN), în timpul căruia se execută o aterizare cu
oprire completă pe un aerodrom diferit de aerodromul de decolare.

(b) Credite. Solicitanții care au acumulat experiență anterioară ca PIC pot fi


creditați în ceea ce privește cerințele de la litera (a).

Numărul de credite se decide de către ATO în cadrul căreia pilotul urmează


cursul de pregătire, pe baza unui test practic preliminar, dar în orice caz:

1. nu depășește timpul total de zbor ca PIC;

2. nu depășește 50 % din numărul de ore prevăzute la litera (a);

3. nu cuprinde cerințele de la litera (a) punctul 2.

FCL.135.H LAPL(H) – Extinderea privilegiilor la un alt tip sau altă


variantă de elicopter
(a) Privilegiile unei LAPL(H) se limitează la tipul sau varianta de elicopter pe
care s-a susținut testul de îndemânare. Această limitare poate fi înlăturată în
cazul în care pilotul a efectuat:

1. 5 ore de instruire practică, inclusiv:

(i) 15 decolări, apropieri și aterizări în dublă comandă;


2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 30

▼B
(ii) 15 decolări, apropieri și aterizări în simplă comandă sub suprave­
ghere;

2. un test de îndemânare prin care face dovada unui nivel corespunzător de


îndemânare pe noul tip. În cadrul acestui test de îndemânare, candidatul
trebuie să demonstreze examinatorului și un nivel corespunzător de
cunoștințe teoretice referitoare la celălalt tip în ceea ce privește urmă­
toarele subiecte:

— Proceduri operaționale;

— Performanțe de zbor și planificarea zborului;

— Cunoașterea generală a aeronavei.

(b) Înainte ca titularul unei LAPL(H) să își poată exercita privilegiile licenței pe
o altă variantă de elicopter decât cea utilizată pentru testul de îndemânare,
pilotul participă la cursuri de pregătire pentru diferențe sau de familiarizare,
astfel cum prevăd datele privind conformitatea operațională stabilite în
conformitate cu partea 21. Cursul de pregătire pentru diferențe se
consemnează în carnetul de zbor al pilotului sau într-un document echivalent
și se semnează de către instructor.

FCL.140.H LAPL(H) – Cerințe privind experiența recentă


(a) Titularii unei LAPL(H) își exercită privilegiile asociate licenței pe un tip
specific de elicoptere doar dacă au efectuat, în ultimele 12 de luni, pe
elicoptere din tipul respectiv:

1. cel puțin 6 ore timp de zbor ca PIC, inclusiv 6 decolări, apropieri și


aterizări; și

2. ►C1 pregătire de reîmprospătare a cunoștințelor ◄ de cel puțin 1 oră


timp total de zbor sub supravegherea unui instructor.

(b) Titularii unei LAPL(H) care nu îndeplinesc cerințele de la litera (a) trebuie:

1. să susțină o verificare a competenței cu un examinator pe acel tip specific


înainte de a relua exercitarea privilegiilor asociate licenței; sau

2. să realizeze timpul de zbor suplimentar sau decolările și aterizările supli­


mentare, zburând în dublă sau simplă comandă sub supravegherea unui
instructor, pentru a îndeplini cerințele de la litera (a).

SECȚIUNEA 4
Cerințe specifice pentru LAPL pentru planoare – LAPL(S)
FCL.105.S LAPL(S) – Privilegii și condiții
(a) Privilegiile titularului unei LAPL pentru planoare îi conferă acestuia dreptul
de a acționa ca PIC pe planoare și planoare motorizate. Pentru a-și exercita
privilegiile pe un TMG, titularul trebuie să îndeplinească cerințele de la
punctul FCL.135.S.

▼M3
(b) Titularii unei LAPL(S) transportă pasageri doar după ce au efectuat, după
eliberarea licenței, 10 ore timp de zbor sau 30 de lansări ca PIC pe planoare
sau planoare motorizate.

▼B
FCL.110.S LAPL(S) – Cerințe privind experiența și credite
(a) Solicitanții unei LAPL(S) trebuie să fi efectuat cel puțin 15 ore de instruire
practică pe planoare sau planoare motorizate, inclusiv cel puțin:

1. 10 ore de instruire practică în dublă comandă;

2. 2 ore timp de zbor supravegheat în simplă comandă;


2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 31

▼B
3. 45 de lansări și aterizări;

4. un zbor în raid în simplă comandă de cel puțin 50 km (27 MN) sau un


zbor în raid în dublă comandă de cel puțin 100 km (55 MN).

(b) Din cele 15 ore prevăzute la litera (a), un maxim de 7 ore pot fi efectuate pe
un TMG.

(c) Credite. Solicitanții care au acumulat experiență anterioară ca PIC pot fi


creditați în ceea ce privește cerințele de la litera (a).

Numărul de credite se decide de către ATO în cadrul căreia pilotul urmează


cursul de pregătire, pe baza unui test practic preliminar, dar în orice caz:

1. nu depășește timpul total de zbor ca PIC;

2. nu depășește 50 % din numărul de ore prevăzute la litera (a);

3. nu cuprinde cerințele de la litera (a) punctele 2-4.

FCL.130.S LAPL(S) – Metode de lansare


(a) Privilegiile asociate LAPL(S) se limitează la metoda de lansare cuprinsă în
testul de îndemânare. Această limitare poate fi înlăturată în cazul în care
pilotul a efectuat:

1. în cazul remorcajului la automosor și al remorcajului la automobil, un


minim de 10 lansări în cadrul instruirii practice în dublă comandă și 5
lansări în simplă comandă sub supraveghere;

2. în cazul remorcajului la avion sau al autolansării, un minim de 5 lansări în


cadrul instruirii practice în dublă comandă și 5 lansări în simplă comandă
sub supraveghere. În cazul autolansării, instruirea practică în dublă
comandă se poate efectua pe un TMG;

3. în cazul lansării la sandou, un minim de 3 lansări în cadrul instruirii


practice în dublă comandă sau în simplă comandă sub supraveghere.

(b) Efectuarea unor lansări de antrenament suplimentare se consemnează în


carnetul de zbor și se semnează de către instructor.

(c) Pentru a-și păstra privilegiile pentru fiecare metodă de lansare, piloții trebuie
să efectueze un minim de 5 lansări în ultimele 24 de luni, cu excepția lansării
la sandou, în cazul căreia piloții trebuie să fi efectuat numai 2 lansări.

(d) În cazul în care un pilot nu îndeplinește cerințele de la litera (c), acesta


efectuează un număr suplimentar de lansări zburând în dublă sau simplă
comandă sub supravegherea unui instructor pentru a-și reînnoi privilegiile.

FCL.135.S LAPL(S) – Extinderea privilegiilor la TMG


Privilegiile asociate unei LAPL(S) se extind la un TMG dacă pilotul a efectuat,
în cadrul unei ATO, cel puțin:

(a) 6 ore de instruire practică pe un TMG, inclusiv:

1. 4 ore de instruire practică în dublă comandă;

2. un zbor în raid în simplă comandă de cel puțin 150 km (80 MN), în


timpul căruia se execută 1 aterizare cu oprire completă pe un aerodrom
diferit de aerodromul de decolare;

(b) un test de îndemânare prin care face dovada unui nivel corespunzător de
îndemânare pe un TMG. În cadrul acestui test de îndemânare, candidatul
trebuie să demonstreze examinatorului și un nivel corespunzător de
cunoștințe teoretice referitoare la TMG în ceea ce privește următoarele
subiecte:

— Principii de zbor;
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 32

▼B
— Proceduri operaționale;

— Performanțe de zbor și planificarea zborului;

— Cunoașterea generală a aeronavei;

— Navigație.

FCL.140.S LAPL(S) – Cerințe privind experiența recentă


(a) Planoare și planoare motorizate. Titularii unei LAPL(S) își exercită privi­
legiile asociate licenței pe planoare sau planoare motorizate doar dacă au
efectuat, pe planoare sau planoare motorizate, cu excepția TMG, în
ultimele 24 de luni, cel puțin:

1. 5 ore timp de zbor ca PIC, inclusiv 15 lansări;

2. 2 zboruri de instruire în compania unui instructor;

(b) TMG. Titularii unei LAPL(S) își exercită privilegiile asociate licenței pe un
TMG doar dacă:

1. au efectuat pe TMG în ultimele 24 de luni:

(i) cel puțin 12 ore timp de zbor ca PIC, inclusiv 12 decolări și aterizări;
și

(ii) ►C1 pregătire de reîmprospătare a cunoștințelor ◄ de cel puțin 1


oră timp total de zbor sub supravegherea unui instructor.

2. Dacă titularul LAPL(S) are și privilegiile de a pilota avioane, cerințele de


la punctul 1 pot fi îndeplinite pe avioane.

(c) Înainte de a-și relua exercitarea privilegiilor, titularii unei LAPL(S) care nu
îndeplinesc cerințele de la literele (a) sau (b) trebuie:

1. să susțină o verificare a competenței cu un examinator pe un planor sau


un TMG, după caz; sau

2. să realizeze timpul de zbor suplimentar sau decolările și aterizările supli­


mentare, zburând în dublă sau simplă comandă sub supravegherea unui
instructor, pentru a respecta cerințele de la literele (a) sau (b).

SECȚIUNEA 5
Cerințe specifice pentru LAPL pentru baloane – LAPL(B)
▼M4
FCL.105.B LAPL(B) – Privilegii
Privilegiile titularului unei LAPL pentru baloane îi conferă acestuia dreptul de a
acționa ca PIC pe baloane cu aer cald sau dirijabile cu aer cald cu o capacitate
maximă a anvelopei de 3 400 m3 sau pe baloane cu gaz cu o capacitate maximă a
anvelopei de 1 260 m3, care transportă un număr maxim de 3 pasageri, astfel
încât la bordul balonului nu se află niciodată mai mult de 4 persoane.

▼M3
FCL.110.B LAPL(B) – Cerințe privind experiența și credite
▼B
(a) Solicitanții unei LAPL(B) trebuie să fi efectuat cel puțin 16 ore de instruire
practică pe baloane de aceeași clasă, inclusiv cel puțin:

1. 12 ore de instruire practică în dublă comandă;

2. 10 umpleri cu aer și 20 de decolări și aterizări; și

3. un zbor supravegheat în simplă comandă cu un timp de zbor minim de cel


puțin 30 de minute.
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 33

▼B
(b) Credite. Solicitanții care au acumulat experiență anterioară ca PIC pe baloane
pot fi creditați în ceea ce privește cerințele de la litera (a).

Numărul de credite se decide de către ATO în cadrul căreia pilotul urmează


cursul de pregătire, pe baza unui test practic preliminar, dar în orice caz:

1. nu depășește timpul total de zbor ca PIC pe baloane;

2. nu depășește 50 % din numărul de ore prevăzute la litera (a);

3. nu cuprinde cerințele de la litera (a) punctele 2 și 3.

FCL.130.B LAPL(B) – Extinderea privilegiilor la zborurile captive


(a) Privilegiile unei LAPL(B) se limitează la zborurile libere. Această limitare
poate fi înlăturată în cazul în care pilotul a efectuat cel puțin 3 zboruri de
instruire pe baloane captive.

(b) Efectuarea unei pregătiri suplimentare se consemnează în carnetul de zbor și


se semnează de către instructor.

(c) Pentru a-și păstra acest privilegiu, piloții trebuie să efectueze un minim de 2
zboruri captive în ultimele 24 de luni.

(d) În cazul în care un pilot nu îndeplinește cerințele de la litera (c), acesta


efectuează un număr suplimentar de zboruri captive zburând în dublă sau
simplă comandă sub supravegherea unui instructor pentru a-și reînnoi privi­
legiile.

FCL.135.B LAPL(B) – Extinderea privilegiilor la o altă clasă de baloane


Privilegiile unei LAPL(B) se limitează la clasa de baloane pe care s-a susținut
testul de îndemânare. Această limitare poate fi înlăturată în cazul în care pilotul a
efectuat pe cealaltă clasă, în cadrul unei ATO, cel puțin:

(a) 5 zboruri de instruire în dublă comandă; sau

(b) în cazul unei LAPL(B) pentru baloane cu aer cald pentru care se dorește
extinderea privilegiilor la dirijabile cu aer cald, 5 ore de instruire practică în
dublă comandă; și

(c) un test de îndemânare, în cadrul căruia trebuie să demonstreze examinatorului


un nivel corespunzător de cunoștințe teoretice referitoare la cealaltă clasă în
ceea ce privește următoarele subiecte:

— Principii de zbor;

— Proceduri operaționale;

— Performanțe de zbor și planificarea zborului; și

— Cunoașterea generală a aeronavei.

FCL.140.B LAPL(B) – Cerințe privind experiența recentă


(a) Titularii unei LAPL(B) își exercită privilegiile asociate licenței doar dacă au
efectuat, în ultimele 24 de luni, ca piloți pe o clasă de baloane, cel puțin:

1. 6 ore timp de zbor ca PIC, inclusiv 10 decolări și aterizări; și

2. un zbor de instruire în compania unui instructor;

3. în plus, dacă pilotul este calificat să zboare pe mai mult de o clasă de


baloane, pentru a-și exercita privilegiile pe cealaltă clasă, trebuie să fi
efectuat cel puțin 3 ore timp de zbor pe respectiva clasă în ultimele 24
de luni, inclusiv 3 decolări și aterizări.
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 34

▼B
(b) Înainte de a-și relua exercitarea privilegiilor, titularii unei LAPL(B) care nu
îndeplinesc cerințele de la litera (a) trebuie:

1. să susțină o verificare a competenței cu un examinator pe clasa corespun­


zătoare; sau

2. să realizeze timpul de zbor suplimentar sau decolările și aterizările supli­


mentare, zburând în dublă sau simplă comandă sub supravegherea unui
instructor, pentru a îndeplini cerințele de la litera (a).

SUBPARTEA C
LICENȚA DE PILOT PARTICULAR (PPL), PILOT DE PLANOR (SPL) ȘI
LICENȚA DE PILOT DE BALON (BPL)
SECȚIUNEA 1
Cerințe comune
FCL.200 Vârsta minimă
(a) Solicitantul unei PPL trebuie să aibă cel puțin 17 ani.

(b) Solicitantul unei BPL sau al unei SPL trebuie să aibă cel puțin 16 ani.

FCL.205 Condiții
Persoanele care solicită eliberarea unei PPL trebuie să îndeplinească cerințele
pentru calificarea de clasă sau de tip pentru aeronava utilizată la testul de înde­
mânare, după cum se prevede în subpartea H.

FCL.210 Curs de pregătire


Solicitanții unei BPL, SPL sau PPL trebuie să urmeze un curs de pregătire în
cadrul unei ATO. Cursul trebuie să includă cunoștințele teoretice și instruirea
practică adecvate privilegiilor acordate.

FCL.215 Examen teoretic


Solicitanții unei BPL, SPL sau PPL trebuie să demonstreze, în următoarele
domenii, un nivel de cunoștințe teoretice corespunzător privilegiilor acordate:

(a) subiecte comune:

— Legislație aeronautică;

— Performanțe umane;

— Meteorologie; și

— Comunicații;

(b) subiecte specifice diferitelor categorii de aeronave:

— Principii de zbor;

— Proceduri operaționale;

— Performanțe de zbor și planificarea zborului;

— Cunoașterea generală a aeronavei; și

— Navigație.

FCL.235 Test de îndemânare


(a) Solicitanții unei BPL, SPL sau PPL trebuie să facă dovada, prin susținerea
unui test de îndemânare, a capacității de a executa, ca PIC pe categoria de
aeronave corespunzătoare, procedurile și manevrele relevante la un nivel de
competență corespunzător privilegiilor acordate.
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 35

▼B
(b) Un candidat la un test de îndemânare trebuie să fi beneficiat de instruire
practică pe aeronave de aceeași clasă sau tip sau pe o grupă de baloane
folosită pentru testul de îndemânare.

(c) Note de promovare


1. Testul de îndemânare se împarte în diferite secțiuni, reprezentând toate
fazele de zbor corespunzătoare categoriei de aeronave pe care se efec­
tuează zborul.

▼M3
2. Nepromovarea oricărui element al unei secțiuni conduce la nepromovarea
întregii secțiuni. În cazul în care nu promovează o singură secțiune,
candidatul repetă examenul doar pentru secțiunea respectivă. Nepro­
movarea a mai mult de o secțiune duce la nepromovarea întregului test.

▼B
3. Dacă testul trebuie repetat în conformitate cu punctul 2, nepromovarea
oricărei secțiuni, inclusiv a celor promovate cu ocazia unei încercări
anterioare, duce la respingerea candidatului la întregul test.

4. Dacă nu se promovează toate secțiunile testului din două încercări este


necesară o pregătire suplimentară.

SECȚIUNEA 2
Cerințe specifice pentru PPL pentru avioane – PPL(A)
FCL.205.A PPL(A) – Privilegii
(a) Privilegiile titularului unei PPL(A) îi conferă acestuia dreptul de a acționa
neremunerat ca PIC sau copilot pe avioane sau TMG utilizate în operațiuni
necomerciale.

(b) Fără a aduce atingere paragrafului de mai sus, titularul unei PPL(A) cu
privilegii de instructor sau examinator poate fi remunerat pentru:

1. asigurarea instruirii practice pentru LAPL(A) sau PPL(A);

2. desfășurarea de teste de îndemânare și verificări ale competenței pentru


aceste licențe;

▼M3
3. instruirea, testarea și verificarea pentru calificările și certificatele asociate
acestor licențe.

▼B
FCL.210.A PPL(A) – Cerințe privind experiența și credite
▼M4
(a) Solicitanții unei PPL(A) trebuie să fi efectuat cel puțin 45 de ore de instruire
practică pe avioane sau TMG, dintre care 5 ore pot fi efectuate pe un FTSD,
inclusiv cel puțin:

1. 25 ore de instruire practică în dublă comandă; și

2. 10 ore timp de zbor supravegheat în simplă comandă, inclusiv cel puțin 5


ore timp de zbor în raid în simplă comandă cu cel puțin 1 un zbor în raid
de cel puțin 270 km (150 MN), în timpul căruia se execută aterizări cu
oprire completă pe 2 aerodromuri diferite de aerodromul de decolare.

▼B
(b) Cerințe specifice pentru solicitanții titulari ai unei LAPL(A). Solicitații unei
PPL(A) titulari ai unei LAPL(A) trebuie să fi efectuat cel puțin 15 ore timp
de zbor pe avioane după eliberarea LAPL(A), dintre care cel puțin 10 trebuie
să fie ore de instruire practică în cadrul unui curs de pregătire la o ATO.
Acest curs de pregătire trebuie să cuprindă cel puțin 4 ore timp de zbor
supravegheat în simplă comandă, inclusiv cel puțin 2 ore timp de zbor în
raid în simplă comandă cu cel puțin 1 zbor în raid de cel puțin 270 km (150
MN), în timpul căruia se execută aterizări cu oprire completă pe 2 aero­
dromuri diferite de aerodromul de decolare.
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 36

▼B
(c) Cerințe specifice pentru solicitanții titulari de LAPL(S) cu o extindere TMG.
Solicitanții unei PPL(A) titulari ai unei LAPL(S) cu extindere TMG trebuie să
fi efectuat:

1. cel puțin 24 de ore timp de zbor pe TMG după autorizarea extinderii


TMG; și

2. 15 ore de instruire practică pe avioane în cadrul unui curs de pregătire la o


ATO, inclusiv cel puțin cerințele de la litera (a) punctul 2.

(d) Credite. Solicitanții titulari ai unei licențe de pilot pe o altă categorie de


aeronave, cu excepția baloanelor, se creditează cu 10 % din timpul lor total
de zbor ca PIC pe o astfel de aeronavă până la un maxim de 10 ore. Numărul
de credite acordate nu include în niciun caz cerințele de la litera (a) punctul 2.

SECȚIUNEA 3
Cerințe specifice pentru PPL pentru elicoptere – PPL(H)
FCL.205.H PPL(H) – Privilegii
(a) Privilegiile titularului unei PPL(H) îi conferă acestuia dreptul de a acționa
neremunerat ca PIC sau copilot pe elicoptere utilizate în operațiuni necomer­
ciale.

(b) Fără a aduce atingere paragrafului de mai sus, titularul unei PPL(H) cu
privilegii de instructor sau examinator poate fi remunerat pentru:

1. asigurarea instruirii practice pentru LAPL(H) sau PPL(H);

2. desfășurarea de teste de îndemânare și verificări ale competenței pentru


aceste licențe;

▼M3
3. instruirea, testarea și verificarea pentru calificările și certificatele asociate
acestor licențe.

▼B
FCL.210.H PPL(H) – Cerințe privind experiența și credite
(a) Solicitanții unei PPL(H) trebuie să fi efectuat cel puțin 45 de ore de instruire
practică pe elicoptere, dintre care 5 ore pot fi efectuate pe un FNPT sau FFS,
inclusiv cel puțin:

1. 25 ore de instruire practică în dublă comandă; și

2. 10 ore timp de zbor supravegheat în simplă comandă, inclusiv cel puțin 5


ore timp de zbor în raid în simplă comandă cu cel puțin 1 zbor în raid de
cel puțin 185 km (100 MN), cu aterizări cu oprire completă pe 2 aero­
dromuri diferite de aerodromul de decolare.

3. 35 din cele 45 de ore de instruire practică trebuie efectuate pe același tip


de elicopter ca și cel folosit pentru testul de îndemânare.

(b) Cerințe specifice pentru un solicitant titular al unei LAPL(H). Solicitanții


unei PPL(H) titulari ai unei LAPL(H) participă la un curs de pregătire în
cadrul unei ATO. Acest curs de pregătire trebuie să cuprindă cel puțin 5 ore
de instruire practică în dublă comandă și cel puțin 1 zbor în raid în simplă
comandă sub supraveghere de cel puțin 185 km (100 MN) cu aterizări cu
oprire completă pe 2 aerodromuri diferite de aerodromul de decolare.

(c) Solicitanții titulari ai unei licențe de pilot pe o altă categorie de aeronave, cu


excepția baloanelor, se creditează cu 10 % din timpul lor total de zbor ca PIC
pe o astfel de aeronavă până la un maxim de 6 ore. Numărul de credite
acordate nu include în niciun caz cerințele de la litera (a) punctul 2.
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 37

▼B
SECȚIUNEA 4
Cerințe specifice pentru PPL pentru dirijabile – PPL(As)
FCL.205.As PPL(As) – Privilegii
(a) Privilegiile titularului unei PPL(As) îi conferă acestuia dreptul de a acționa
neremunerat ca PIC sau copilot pe dirijabile utilizate în operațiuni necomer­
ciale.

(b) Fără a aduce atingere paragrafului de mai sus, titularul unei PPL(As) cu
privilegii de instructor sau examinator poate fi remunerat pentru:

1. asigurarea instruirii practice pentru PPL(As);

2. desfășurarea de teste de îndemânare și de verificări ale competenței pentru


această licență;

▼M3
3. instruirea, testarea și verificarea pentru calificările și certificatele asociate
acestor licențe.

▼B
FCL.210.As PPL(As) – Cerințe privind experiența și credite
(a) Solicitanții unei PPL(As) trebuie să fi efectuat cel puțin 35 de ore de instruire
practică pe dirijabile, dintre care 5 ore pot fi efectuate pe un FTSD, inclusiv
cel puțin:

1. 25 de ore de instruire practică în dublă comandă, inclusiv:

(i) 3 ore de zbor de antrenament în raid, inclusiv un zbor în raid de cel


puțin 65 km (35 MN);

(ii) 3 ore de instruire instrumentală;

2. 8 decolări și aterizări pe un aerodrom, inclusiv procedurile de ancorare și


de ridicare a ancorei;

3. 8 ore timp de zbor supravegheat în simplă comandă.

(b) Solicitanții titulari ai unei BPL calificați să zboare cu dirijabile cu aer cald se
creditează cu 10 % din timpul lor total de zbor ca PIC pe astfel de dirijabile
până la un maxim de 5 ore.

SECȚIUNEA 5
Cerințe specifice pentru licența de pilot de planoare (SPL)
FCL.205.S SPL – privilegii și condiții
(a) Privilegiile titularului unei SPL îi conferă acestuia dreptul de a acționa ca
PIC pe planoare și planoare motorizate. Pentru a-și exercita privilegiile pe un
TMG, titularul trebuie să îndeplinească cerințele de la punctul FCL.135.S.

(b) Titularii unei SPL:

1. transportă pasageri doar după ce au efectuat, după obținerea licenței, cel


puțin 10 ore timp de zbor sau 30 de lansări ca PIC pe planoare sau
planoare motorizate;

2. se supun restricției de a acționa neremunerat în cadrul unor operațiuni


necomerciale până în momentul în care:

(i) au atins vârsta de 18 ani;

(ii) au efectuat, după eliberarea licenței, 75 de ore timp de zbor sau 200
de lansări ca PIC pe planoare sau planoare motorizate;

(iii) au susținut o verificare a competenței cu un examinator.

▼M3
(c) Fără a se aduce atingere dispozițiilor de la litera (b) punctul 2, titularul unei
SPL cu privilegii de instructor sau examinator poate fi remunerat pentru:

1. asigurarea instruirii în zbor pentru LAPL(S) sau SPL;


2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 38

▼M3
2. desfășurarea de teste de îndemânare și verificări ale competenței pentru
licențele respective;

3. instruirea, testarea și verificarea pentru calificările și certificatele asociate


licențelor respective.

▼B
FCL.210.S SPL – Cerințe privind experiența și credite
(a) Solicitanții unei SPL trebuie să fi efectuat cel puțin 15 ore de instruire
practică pe planoare sau planoare motorizate, inclusiv cu îndeplinirea cel
puțin a cerințelor specificate la punctul FCL.110.S.

(b) Solicitanții unei SPL titulari ai unei LAPL(S) se creditează integral în ceea ce
privește cerințele pentru eliberarea unei SPL.

Solicitanții unei SPL care au deținut o LAPL(S) în perioada de 2 ani premer­


gătoare solicitării se creditează integral în ceea ce privește cerințele referitoare la
cunoștințele teoretice și instruirea practică.

Credite. Solicitanții titulari ai unei licențe de pilot pe o altă categorie de


aeronave, cu excepția baloanelor, se creditează cu 10 % din timpul lor total de
zbor ca PIC pe o astfel de aeronavă până la un maxim de 7 ore. Numărul de
credite acordate nu include, în niciun caz, cerințele de la punctul FCL.110.S litera
(a) punctele 2-4.

FCL.220.S SPL – Metode de lansare


Privilegiile unei SPL se limitează la metoda de lansare cuprinsă în testul de
îndemânare. Această limitare poate fi înlăturată, iar noile privilegii se pot
exercita în cazul în care pilotul îndeplinește cerințele de la punctul FCL.130.S.

FCL.230.S SPL – Cerințe privind experiența recentă


Titularii unei SPL își exercită privilegiile licenței lor doar dacă respectă cerințele
privind experiența recentă de la punctul FCL.140.S.

SECȚIUNEA 6
Cerințe specifice pentru licența de pilot de baloane (BPL)
FCL.205.B BPL – privilegii și condiții
▼M3
(a) Privilegiile titularului unei BPL îi conferă acestuia dreptul de a acționa ca
PIC pe baloane.

▼B
(b) Titularii unei BPL se supun restricției de a acționa neremunerat în cadrul
unor operațiuni necomerciale până în momentul în care:

1. au atins vârsta de 18 ani;

2. au efectuat 50 de ore timp de zbor și 50 de decolări și aterizări ca PIC pe


baloane;

3. au promovat o verificare a competenței cu un examinator pe un balon din


clasa corespunzătoare.

(c) Fără a aduce atingere literei (b), titularul unei BPL cu privilegii de instructor
sau examinator poate fi remunerat pentru:

1. asigurarea instruirii practice pentru LAPL(B) sau BPL;

2. desfășurarea de teste de îndemânare și verificări ale competenței pentru


aceste licențe;

▼M3
3. instruirea, testarea și verificarea pentru calificările și certificatele asociate
licențelor respective.

▼B
FCL.210.B BPL – Cerințe privind experiența și credite
(a) Solicitanții unei BPL trebuie să fi efectuat cel puțin 16 ore de instruire
practică pe baloane de aceeași clasă și grupă, inclusiv cel puțin:

1. 12 ore de instruire practică în dublă comandă;


2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 39

▼B
2. 10 umpleri cu aer și 20 de decolări și aterizări; și

3. un zbor supravegheat în simplă comandă cu un timp de zbor minim de cel


puțin 30 de minute.

(b) Solicitanții unei BPL titulari ai unei LAPL(B) se creditează integral în ceea
ce privește cerințele pentru eliberarea unei BPL.

Solicitanții unei BPL care au deținut o LAPL(B) în perioada de 2 ani premer­


gătoare solicitării se creditează integral în ceea ce privește cerințele referitoare la
cunoștințele teoretice și instruirea practică.

FCL.220.B BPL – Extinderea privilegiilor la zborurile captive


Privilegiile BPL se limitează la zborurile libere. Această limitare poate fi înlă­
turată în cazul în care pilotul îndeplinește cerințele de la punctul FCL.130.B.

FCL.225.B BPL – Extinderea privilegiilor la o altă clasă sau grupă de


baloane
Privilegiile unei BPL se limitează la clasa și grupa de baloane pe care s-a susținut
testul de îndemânare. Această limitare poate fi înlăturată dacă pilotul:

(a) în cazul unei extinderi la o altă clasă din cadrul aceleiași grupe, a îndeplinit
cerințele de la punctul FCL.135.B;

(b) în cazul unei extinderi la o altă grupă din cadrul aceleiași clase de baloane, a
îndeplinit cel puțin:

1. 2 zboruri de instruire pe un balon din grupa relevantă; și

2. următorul număr de ore de timp de zbor ca PIC pe baloane:

(i) pentru baloane cu o capacitate a anvelopei între 3 401 m3 și 6 000


m3, cel puțin 100 de ore;

(ii) pentru baloane cu o capacitate a anvelopei între 6 001 m3 și 10 500


m3, cel puțin 200 de ore;

(iii) pentru baloane cu o capacitate a anvelopei de peste 10 500 m3, cel


puțin 300 de ore;

(iv) pentru baloane cu gaz cu o capacitate a anvelopei de peste 1 260 m3,


cel puțin 50 de ore.

▼M4
FCL.230.B BPL – Cerințe privind experiența recentă
(a) Titularii unei BPL își exercită privilegiile acordate prin licență doar dacă au
efectuat, în ultimele 24 de luni, pe o clasă de baloane, cel puțin:

1. 6 ore timp de zbor ca PIC, inclusiv 10 decolări și aterizări; și

2. 1 zbor de instruire cu un instructor într-un balon din clasa corespunză­


toare;

3. în plus, dacă piloții sunt calificați să zboare pe mai mult de o clasă de


baloane, pentru a-și exercita privilegiile pe cealaltă clasă, trebuie să fi
efectuat cel puțin 3 ore timp de zbor pe respectiva clasă în ultimele 24
de luni, inclusiv 3 decolări și aterizări.

(b) Titularii unei BPL operează numai baloane aparținând grupei de baloane în
care s-a efectuat zborul de instruire sau baloane aparținând unei grupe cu o
dimensiune a anvelopei inferioară;

(c) Înainte de a-și relua exercitarea privilegiilor, titularii unei BPL care nu înde­
plinesc cerințele de la litera (a) trebuie:

(1) să susțină o verificare a competenței cu un examinator pe un balon din


clasa corespunzătoare; sau
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 40

▼M4
(2) să realizeze timpul de zbor suplimentar sau decolările și aterizările supli­
mentare, zburând în dublă sau simplă comandă sub supravegherea unui
instructor, pentru a îndeplini cerințele de la litera (a).

(d) În cazul literei (c) punctul 1, titularul BPL operează numai baloane
aparținând grupei de baloane în care s-a efectuat verificarea competenței
sau baloane aparținând unei grupe cu o dimensiune a anvelopei inferioară.

▼B
SUBPARTEA D
LICENȚA DE PILOT COMERCIAL – CPL
SECȚIUNEA 1
Cerințe comune
FCL.300 CPL – Vârsta minimă
Solicitantul unei CPL trebuie să aibă cel puțin 18 ani.

FCL.305 CPL – Privilegii și condiții


(a) Privilegii. Privilegiile titularului unei CPL îi conferă dreptul, pe o categorie
corespunzătoare de aeronave:

1. să exercite toate privilegiile titularului unei LAPL și a unei PPL;

2. să acționeze ca PIC sau copilot pe orice aeronavă utilizată în alte


operațiuni decât transportul aerian comercial;

3. să acționeze ca PIC pe orice aeronavă cu un singur pilot implicată în


transportul aerian comercial care face obiectul restricțiilor specificate la
punctul FCL.060 și în prezenta subparte;

4. să acționeze în calitate de copilot pe orice aeronavă implicată în trans­


portul aerian comercial care face obiectul restricțiilor specificate la punctul
FCL.060.

(b) Condiții. O persoană care solicită eliberarea unei CPL trebuie să îndepli­
nească cerințele pentru calificarea de clasă sau de tip pentru aeronava
utilizată la testul de îndemânare.

FCL.310 CPL – Examene teoretice


Un solicitant al unei CPL trebuie să demonstreze, în următoarele domenii, un
nivel de cunoștințe corespunzător privilegiilor acordate:

— Legislație aeronautică;

— Cunoașterea generală a aeronavei – Structură/Sisteme/Motoare;

— Cunoașterea generală a aeronavei – Instrumente;

— Masa și centrajul;

— Performanțe;

— Planificarea și monitorizarea zborului;

— Performanțe umane;

— Meteorologie;

— Navigație generală;

— Radionavigație;

— Proceduri operaționale;

— Principii de zbor;

— Comunicații în condiții VFR (reguli de zbor la vedere).

FCL.315 CPL – Curs de pregătire


Un solicitant al unei CPL trebuie să fi efectuat pregătire teoretică și instruire
practică în cadrul unei ATO, în conformitate cu apendicele 3 la prezenta parte.
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 41

▼B
►C3 FCL.320 CPL ◄ – Test de îndemânare
Solicitanții unei CPL fac dovada, prin susținerea unui test de îndemânare în
conformitate cu apendicele 4 la prezenta parte, a capacității de a executa, în
calitate de PIC pe categoria de aeronave corespunzătoare, procedurile și
manevrele relevante la un nivel de competență corespunzător privilegiilor
acordate.

SECȚIUNEA 2
Cerințe specifice pentru categoria avioane – CPL(A)
FCL.325.A CPL(A) – Condiții specifice pentru titularii de MPL
Înaintea exercitării privilegiilor acordate printr-o CPL(A), titularul unei MPL
trebuie să fi efectuat pe avioane:

(a) 70 de ore timp de zbor:

1. ca PIC; sau

2. care să cuprindă cel puțin 10 ore ca PIC și timp suplimentar de zbor ca


PIC sub supraveghere (PICUS).

Dintre aceste 70 de ore, 20 trebuie să reprezinte timp de zbor în raid la


vedere ca PIC sau timp de zbor în raid care să cuprindă cel puțin 10 ore ca
PIC și 10 ore ca PICUS. Acest număr de ore trebuie să includă un zbor în
raid VFR de cel puțin 540 km (300 MN) în cursul căruia se efectuează, ca
PIC, aterizări cu oprire completă pe două aerodromuri diferite;

(b) elementele cursului modular CPL(A), prevăzute în partea E punctul 10 litera


(a) și punctul 11 din apendicele 3 la prezenta parte; și

(c) testul de îndemânare CPL(A), în conformitate cu punctul FCL.320.

SUBPARTEA E
LICENȚA DE PILOT AERONAVE ECHIPAJ MULTIPLU – MPL
FCL.400.A MPL – Vârsta minimă
Solicitantul unei MPL trebuie să aibă cel puțin 18 ani.

FCL.405.A MPL – Privilegii


(a) Privilegiile titularului unei MPL îi conferă acestuia dreptul de a acționa în
calitate de copilot pe un avion care se pilotează cu un copilot.

(b) Titularul unei MPL poate obține privilegiile suplimentare ale:

1. titularului unei PPL(A), cu condiția îndeplinirii cerințelor pentru PPL(A)


specificate în subpartea C;

2. unei CPL(A), cu condiția îndeplinirii cerințelor specificate la punctul


FCL.325.A.

(c) În cazul titularului unei MPL, privilegiile care i se acordă prin IR(A) se
limitează la avioane care se pilotează cu un copilot. Privilegiile acordate
prin IR(A) se pot extinde la operațiuni cu un singur pilot pe avioane, cu
condiția ca titularul licenței să fi urmat pregătirea necesară pentru a acționa
ca PIC în cazul operațiunilor cu un singur pilot realizate numai cu ajutorul
instrumentelor și să fi promovat testul de îndemânare IR(A) ca pilot unic.

FCL.410.A MPL – Curs de pregătire și examene teoretice


(a) Curs. Un solicitant al unei MPL trebuie să fi efectuat un curs de pregătire
teoretică și instruire practică în cadrul unei ATO în conformitate cu apen­
dicele 5 la prezenta parte.
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 42

▼B
(b) Examen. Un solicitant al unei MPL trebuie să demonstreze un nivel de
cunoștințe corespunzător titularului unei ATPL(A), în conformitate cu
punctul FCL.515 și al unei calificări de tip multipilot.

FCL.415.A MPL – Îndemânare


(a) Un solicitant al unei MPL trebuie să demonstreze prin evaluare continuă
abilitățile necesare pentru respectarea tuturor unităților de competență speci­
ficate în apendicele 5 la prezenta parte, ►C1 ca pilot care acționează
comenzile și pilot care nu acționează comenzile ◄, pe un avion multipilot
multimotor cu turbină, în condiții VFR și IFR.

(b) La încheierea cursului de pregătire, solicitantul susține un test de îndemânare,


în conformitate cu apendicele 9 la prezenta parte, pentru demonstrarea capa­
cității de a executa procedurile și manevrele relevante la un nivel de
competență corespunzător privilegiilor acordate. Testul de îndemânare se
susține pe tipul de avion folosit în faza avansată a cursului integrat de
pregătire MPL sau pe un FFS reprezentând același tip.

SUBPARTEA F
LICENȚA DE PILOT DE LINIE – ATPL
SECȚIUNEA 1
Cerințe comune
FCL.500 ATPL – Vârsta minimă
Solicitanții unei ATPL trebuie să aibă cel puțin 21 de ani.

FCL.505 ATPL – Privilegii


(a) Privilegiile titularului unei ATPL îi conferă, pe o categorie corespunzătoare
de aeronave, dreptul:

1. să exercite toate privilegiile titularului unei LAPL, a unei PPL și a unei


CPL;

2. să acționeze ca PIC pe o aeronavă utilizată în transportul aerian comercial.

(b) Persoanele care solicită eliberarea unei ATPL trebuie să îndeplinească


cerințele pentru calificarea de tip pentru aeronava utilizată la testul de înde­
mânare.

FCL.515 ATPL – Curs de pregătire și examene teoretice


(a) Curs. Solicitanții unei ATPL trebuie să fi participat la un curs de pregătire în
cadrul unei ATO. Cursul trebuie să fie un curs integrat de pregătire sau un
curs modular, în conformitate cu apendicele 3 la prezenta parte.

(b) Examen. Solicitanții unei ATPL trebuie să demonstreze, în următoarele


domenii, un nivel de cunoștințe corespunzător privilegiilor acordate:

— Legislație aeronautică;

— Cunoașterea generală a aeronavei – Structură/Sisteme/Motoare;

— Cunoașterea generală a aeronavei – Instrumente;

— Masa și centrajul;

— Performanțe;

— Planificarea și monitorizarea zborului;

— Performanțe umane;

— Meteorologie;

— Navigație generală;
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 43

▼B
— Radionavigație;

— Proceduri operaționale;

— Principii de zbor;

— Comunicații în condiții VFR;

— Comunicații în condiții IFR.

SECȚIUNEA 2
Cerințe specifice pentru categoria avioane – ATPL(A)
FCL.505.A ATPL(A) – Limitarea privilegiilor pentru piloții care au deținut
anterior o licență MPL
În cazul în care titularul unei ATPL(A) a deținut anterior o licență MPL, privi­
legiile asociate licenței se limitează la operațiunile multipilot, cu excepția situației
în care titularul îndeplinește cerințele de la punctul FCL.405.A litera (b) punctul
2 și litera (c) pentru operațiunile cu un singur pilot.

FCL.510.A ATPL(A) – Condiții indispensabile, experiență și credite


(a) Condiții indispensabile. Solicitanții unei ATPL(A) trebuie să dețină:

1. o MPL; sau

2. o CPL(A) și o IR multimotor pentru avioane. În acest caz, solicitantul


trebuie să fi beneficiat și de pregătire pentru MCC.

(b) Experiență. Solicitanții unei ATPL(A) trebuie să fi efectuat un minim de


1 500 de ore timp de zbor pe avioane, inclusiv cel puțin:

1. 500 de ore în operațiuni multipilot pe avioane;

2. (i) 500 de ore ca PIC sub supraveghere; sau

(ii) 250 ore ca PIC; sau

(iii) 250 de ore, inclusiv cel puțin 70 de ore ca PIC și restul ca PIC sub
supraveghere;

3. 200 de ore timp de zbor în raid, dintre care cel puțin 100 de ore ca PIC
sau PIC sub supraveghere;

4. 75 de ore timp instrumental, dintre care nu mai mult de 30 ore pot


reprezenta timp instrumental la sol; și

5. 100 de ore de zbor pe timpul nopții ca PIC sau copilot.

Din cele 1 500 de ore timp de zbor, până la 100 de ore timp de zbor pot fi
efectuate pe un FFS și FNPT. Din aceste 100 de ore, doar un maxim de 25
de ore pot fi efectuate pe un FNPT.

(c) Credite.

1. Titularii unei licențe de pilot pentru alte categorii de aeronave se


creditează cu timp de zbor până la un maxim de:

(i) pentru TMG sau planoare, 30 de ore timp de zbor ca PIC;

(ii) pentru elicoptere, 50 % din toate cerințele privind timpul de zbor de la


litera (b).
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 44

▼M3
2. Titularii unei licențe de mecanic navigant, eliberată cu respectarea
normelor naționale aplicabile, se creditează cu 50 % din timpul ca
mecanic navigant, până la un credit maxim de 250 de ore. Cele 250 de
ore pot fi creditate pentru cerința de 1 500 de ore de la litera (b) și pentru
cerința de 500 de ore de la litera (b) punctul 1, cu condiția ca totalul
creditului acordat pentru oricare dintre puncte să nu depășească 250 de
ore.

▼B
(d) Experiența cerută la litera (b) trebuie acumulată înainte de susținerea testului
de îndemânare pentru ATPL(A).

FCL.520.A ATPL(A) – Test de îndemânare


Solicitanții unei ATPL(A) trebuie să facă dovada, prin susținerea unui test de
îndemânare în conformitate cu apendicele 9 la prezenta parte, a capacității de a
executa, ca PIC pe avioane multipilot în condiții IFR, procedurile și manevrele
relevante la un nivel de competență corespunzător privilegiilor acordate.

Testul de îndemânare se susține pe avionul sau pe un FFS calificat corespunzător


reprezentând același tip.

SECȚIUNEA 3
Cerințe specifice pentru categoria elicoptere – ATPL(H)
FCL.510.H ATPL(H) – Condiții indispensabile, experiență și credite
Solicitanții unei ATPL(H) trebuie:

(a) să fie titulari ai unei CPL(H) și ai unei calificări de tip pentru elicoptere
multipilot și să fi beneficiat de pregătire pentru MCC;

(b) să fi efectuat un minim de 1 000 de ore timp de zbor ca pilot pe elicoptere,


inclusiv cel puțin:

1. 350 de ore pe elicoptere multipilot;

2. (i) 250 ore ca PIC; sau

(ii) 100 de ore ca PIC și 150 de ore ca PIC sub supraveghere; sau

(iii) 250 de ore ca PIC sub supraveghere pe elicoptere multipilot. În acest


caz, privilegiile asociate ATPL(H) se limitează exclusiv la
operațiunile multipilot, până la efectuarea a 100 de ore ca PIC;

3. 200 de ore timp de zbor în raid, dintre care cel puțin 100 de ore ca PIC
sau PIC sub supraveghere;

4. 30 de ore timp instrumental, dintre care nu mai mult de 10 ore pot


reprezenta timp instrumental la sol; și

5. 100 de ore de zbor pe timpul nopții ca PIC sau copilot.

Din cele 1 000 de ore, doar un maxim de 100 de ore pot fi efectuate pe un
FSTD, dintre care nu mai mult de 25 de ore pot fi efectuate pe un FNTP.

(c) Timpul de zbor pe avioane se creditează cu până la 50 % din timpul de zbor


prevăzut la litera (b).

(d) Experiența cerută la litera (b) trebuie acumulată înainte de susținerea testului
de îndemânare pentru ATPL(H).

FCL.520.H ATPL(H) – Test de îndemânare


Solicitanții unei ATPL(H) trebuie să facă dovada, prin susținerea unui test de
îndemânare în conformitate cu apendicele 9 la prezenta parte, a capacității de a
executa ca PIC pe elicoptere multipilot, procedurile și manevrele relevante la un
nivel de competență corespunzător privilegiilor acordate.
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 45

▼B
Testul de îndemânare se susține pe elicopterul sau pe un FFS cu calificare
corespunzătoare reprezentând același tip.

SUBPARTEA G
CALIFICAREA DE ZBOR INSTRUMENTAL – IR
SECȚIUNEA 1
Cerințe comune
▼M3
FCL.600 IR – Generalități
Cu excepția celor prevăzute la punctul FCL.825, operațiunile în condiții IFR pe
un avion, elicopter, dirijabil sau aeronavă cu decolare-aterizare verticală se efec­
tuează numai de către titularii unei PPL, CPL, MPL și ATPL cu o IR corespun­
zătoare categoriei de aeronave sau în cazul în care se susține un test de înde­
mânare ori se asigură instruire în dublă comandă.

▼B
FCL.605 IR – Privilegii
(a) Privilegiile titularului unei IR îi conferă acestuia dreptul de a zbura pe o
aeronavă în condiții IFR cu o înălțime minimă de decizie de 200 ft (60 m).

(b) În cazul unei IR multimotor, aceste privilegii se pot extinde la înălțimi de


decizie mai mici de 200 ft (60 m) dacă solicitantul a urmat pregătire practică
specifică în cadrul unei ATO și a promovat secțiunea 6 a testului de înde­
mânare prevăzut în apendicele 9 la prezenta parte pe aeronave multipilot.

(c) Titularii unei IR își exercită privilegiile cu respectarea condițiilor prevăzute la


apendicele 8 la prezenta parte.

(d) Doar elicoptere. Pentru exercitarea privilegiilor de PIC în condiții IFR pe


elicoptere multipilot, titularul unei IR(H) trebuie să aibă cel puțin 70 de ore
timp instrumental, din care până la 30 de ore pot reprezenta timp instru­
mental la sol.

FCL.610 IR – Condiții indispensabile și credite


Solicitanții unei IR:

(a) Trebuie să dețină:

1. cel puțin o PPL pe categoria corespunzătoare de aeronave și:

▼M3
(i) privilegiile zborului pe timp de noapte, în conformitate cu punctul
FCL.810, în cazul în care privilegiile IR se utilizează noaptea; sau

▼B
(ii) o ATPL pe o altă categorie de aeronave; sau

2. o CPL pe categoria corespunzătoare de aeronave.

▼M3
(b) trebuie să fi efectuat cel puțin 50 de ore timp de zbor în raid ca PIC pe
avioane, TMG, elicoptere sau dirijabile, din care cel puțin 10 sau, în cazul
dirijabilelor, 20 de ore efectuate pe categoria de aeronave relevantă.

▼B
(c) Doar elicoptere. Solicitanții care au urmat un curs integrat de pregătire
ATP(H)/IR, ATP(H), CPL(H)/IR sau CPL(H) sunt scutiți de cerințele de la
litera (b).

FCL.615 IR – Cunoștințe teoretice și instruire practică


(a) Curs. Solicitanții unei IR trebuie să fi urmat un curs teoretic și de instruire
practică în cadrul unei ATO. Acest curs trebuie să fie:

1. un curs integrat de pregătire, care cuprinde pregătire pentru IR, în confor­


mitate cu apendicele 3 la prezenta parte; sau

2. un curs modular, în conformitate cu apendicele 6 la prezenta parte.


2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 46

▼M3
(b) Examen. Solicitanții demonstrează, în următoarele domenii, un nivel de
cunoștințe teoretice corespunzător privilegiilor acordate:

— legislație aeronautică;

— cunoașterea generală a aeronavei – instrumente;

— planificarea și monitorizarea zborului;

— performanțe umane;

— meteorologie;

— radionavigație;

— comunicații în condiții IFR.

▼B
FCL.620 IR – Test de îndemânare
(a) Solicitanții unei IR trebuie să susțină un test de îndemânare în conformitate
cu apendicele 7 la prezenta parte, prin care fac dovada capacității de a
executa procedurile și manevrele relevante la un nivel de competență cores­
punzător privilegiilor acordate.

(b) În cazul unei IR multimotor, testul de îndemânare se susține pe o aeronavă


multimotor. În cazul unei IR monomotor, testul de îndemânare se susține pe
o aeronavă monomotor. În scopul aplicării prezentului paragraf, un avion
multimotor cu propulsie axială se consideră un avion monomotor.

FCL.625 IR – Valabilitate, revalidare și reînnoire


(a) Valabilitate. O IR este valabilă pe o perioadă de 1 an.

(b) Revalidare.

1. O IR se revalidează în intervalul de 3 luni imediat precedent datei de


expirare a calificării.

2. Solicitanții care nu promovează secțiunea relevantă a unei verificări a


competenței IR înainte de data expirării IR nu exercită privilegiile
asociate IR până la promovarea verificării competenței.

(c) Reînnoire. Dacă o IR expiră, pentru reînnoirea privilegiilor, solicitanții


trebuie:

1. să urmeze ►C1 pregătire de reîmprospătare a cunoștințelor ◄ în cadrul


unei ATO pentru a atinge nivelul de competență necesar promovării
elementului instrumental al testului de îndemânare în conformitate cu
apendicele 9 la prezenta parte; și

2. să promoveze o verificare a competenței în conformitate cu apendicele 9


la prezenta parte, pe categoria de aeronave relevantă.

(d) Dacă IR nu s-a revalidat sau nu s-a reînnoit în ultimii 7 ani, este necesar ca
titularul să promoveze din nou examenul teoretic și testul de îndemânare IR.

SECȚIUNEA 2
Cerințe specifice pentru categoria avioane
FCL.625.A IR(A) – Revalidare
(a) Revalidare. Persoanele care solicită revalidarea unei IR(A):

1. în cazul în care solicită și revalidarea unei calificări de clasă sau de tip,


trebuie să promoveze o verificare a competenței în conformitate cu apen­
dicele 9 la prezenta parte;
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 47

▼B
2. în cazul în care nu solicită și revalidarea unei calificări de clasă sau de tip,
trebuie:

(i) pentru avioanele cu un singur pilot, să promoveze secțiunea 3b a


verificării competenței prevăzute în apendicele 9 la prezenta parte și
părțile din secțiunea 1 a acestei verificări aplicabile zborului avut în
vedere; și

(ii) pentru avioanele multimotor, să promoveze secțiunea 6 a verificării


competenței pentru avioanele cu un singur pilot în conformitate cu
apendicele 9 la prezenta parte numai cu ajutorul instrumentelor;

3. în cazul de la punctul 2 se poate folosi un FNPT II sau un FFS repre­


zentând clasa sau tipul de avion relevante, dar, în aceste circumstanțe, cel
puțin fiecare a doua verificare a competenței pentru revalidarea unei IR(A)
trebuie efectuată pe un avion.

(b) Se acordă credite în conformitate cu apendicele 8 la prezenta parte.

SECȚIUNEA 3
Cerințe specifice pentru categoria elicoptere
FCL.625.H IR(H) – Revalidare
(a) Persoanele care solicită revalidarea unei IR(H):

1. în cazul în care solicită și revalidarea unei calificări de clasă sau de tip,


trebuie să promoveze o verificare a competenței în conformitate cu apen­
dicele 9 la prezenta parte, pentru tipul relevant de elicopter;

▼M3
2. în cazul în care nu solicită, de asemenea, revalidarea unei calificări de tip,
trebuie să promoveze doar secțiunea 5 și părțile relevante din secțiunea 1
a verificării competenței prevăzute în apendicele 9 la prezenta parte,
pentru tipul de elicopter relevant. In acest caz, se poate folosi un FTD
2/3 sau un FFS reprezentând tipul de elicopter relevant, dar, în astfel de
circumstanțe, cel puțin fiecare a doua verificare a competenței pentru
revalidarea unei IR(H) trebuie efectuată pe un elicopter.

▼B
(b) Se acordă credite în conformitate cu apendicele 8 la prezenta parte.

FCL.630.H IR(H) – Extinderea privilegiilor de la elicopterele monomotor la


elicopterele multimotor
Titularii unei IR(H) valabilă pentru elicopterele monomotor care doresc să obțină
extinderea IR(H) la elicopterele multimotor trebuie:

(a) să urmeze un curs de pregătire în cadrul unei ATO cuprinzând cel puțin 5 ore
timp de instruire instrumentală în dublă comandă, dintre care 3 ore pot fi
efectuate pe un FFS, FTD 2/3 sau FNPT II/III; și

(b) să promoveze secțiunea 5 a testului de îndemânare în conformitate cu apen­


dicele 9 la prezenta parte pe elicoptere multimotor.

SECȚIUNEA 4
Cerințe specifice pentru categoria dirijabile
FCL.625.As IR(As) – Revalidare
Persoanele care solicită revalidarea unei IR(As):

(a) în cazul în care solicită și revalidarea unei calificări de tip, trebuie să


promoveze un test de verificare a competenței în conformitate cu apendicele
9 la prezenta parte pentru tipul relevant de dirijabil;
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 48

▼B
(b) în cazul în care nu solicită și revalidarea unei calificări de tip, trebuie să
promoveze secțiunea 5 a verificării competenței pentru dirijabile în confor­
mitate cu apendicele 9 la prezenta parte și părțile din secțiunea 1 a acestei
verificări aplicabile zborului avut în vedere. În acest caz, se poate folosi un
FTD 2/3 sau un FFS reprezentând tipul relevant, dar, în aceste circumstanțe,
cel puțin fiecare a doua verificare a competenței pentru revalidarea unei
IR(As) trebuie efectuată pe un dirijabil.

SUBPARTEA H
CALIFICĂRI DE CLASĂ ȘI DE TIP
SECȚIUNEA 1
Cerințe comune
FCL.700 Circumstanțe în care sunt necesare calificări de clasă sau de tip
(a) Cu excepția cazului unei LAPL, SPL și BPL, titularii unei licențe de pilot nu
acționează în nicio situație ca piloți pe o aeronavă decât dacă dețin o cali­
ficare de clasă sau de tip valabilă și corespunzătoare, în afară de situația în
care aceștia susțin teste de îndemânare sau verificări ale competenței pentru
reînnoirea calificărilor de clasă sau de tip sau urmează cursuri de instruire
practică.

(b) Fără a aduce atingere dispozițiilor de la litera (a), în cazul zborurilor legate
de introducerea sau modificarea unor tipuri de aeronave, piloții pot deține un
certificat special acordat de autoritatea competentă, prin care sunt autorizați
să efectueze zborul. Valabilitatea acestei autorizații se limitează la zborurile
specifice.

(c) Fără a aduce atingere dispozițiilor de la literele (a) și (b), în cazul zborurilor
legate de introducerea sau modificarea unor tipuri de aeronave, efectuate de
organizații de proiectare sau producție în sfera privilegiilor lor, ca și în cazul
zborurilor de instruire pentru eliberarea unei calificări de pilot de încercare,
dacă cerințele din prezenta subparte nu pot fi respectate, piloții pot deține o
calificare de pilot de încercare eliberată în conformitate cu punctul FCL.820.

FCL.705 Privilegiile titularului unei calificări de clasă sau de tip


Privilegiile titularului unei calificări de clasă sau de tip îi conferă acestuia dreptul
de a acționa ca pilot pe clasa sau tipul de aeronave specificat în calificare.

FCL.710 Calificări de clasă și de tip – variante


(a) Pentru extinderea privilegiilor sale la o altă variantă de aeronavă din cadrul
unei calificări de clasă sau de tip, pilotul trebuie să urmeze cursuri de
pregătire pentru diferențe sau de familiarizare. În cazul unor variante din
cadrul unei calificări de tip, cursurile de pregătire pentru diferențe sau de
familiarizare trebuie să cuprindă elementele relevante definite în datele
privind conformitatea operațională stabilite în conformitate cu partea 21.

▼M3
(b) Dacă nu se efectuează zboruri pe varianta respectivă într-un interval de 2 ani
de la încheierea cursurilor de pregătire pentru diferențe, pentru menținerea
privilegiilor sunt necesare alte cursuri de pregătire pentru diferențe sau o
verificare a competenței pe varianta respectivă, cu excepția tipurilor sau a
variantelor din cadrul calificărilor de clasă monomotor cu piston și TMG.

▼B
(c) Cursul de pregătire pentru diferențe se consemnează în carnetul de zbor al
pilotului sau într-un document echivalent și se semnează de către instructor,
după caz.

FCL.725 Cerințe privind eliberarea calificărilor de clasă și de tip


(a) Curs de pregătire. Un solicitant al unei calificări de clasă sau de tip trebuie
să urmeze un curs de pregătire în cadrul unei ATO. Cursul de pregătire
pentru calificarea de tip include elementele obligatorii de pregătire pentru
tipul relevant, definite în datele privind conformitatea operațională stabilite
în conformitate cu partea 21.
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 49

▼B
(b) Examen teoretic. Solicitantul unei calificări de clasă sau de tip trebuie să
promoveze un examen teoretic organizat de o ATO pentru a demonstra
nivelul de cunoștințe teoretice necesar pentru operarea în siguranță a clasei
sau tipului de aeronavă aplicabile.

1. Pentru aeronavele multipilot, examenul teoretic se susține în scris și


cuprinde cel puțin 100 de întrebări cu răspuns la alegere care acoperă
corespunzător principalele teme ale programei.

2. Pentru aeronavele multimotor cu un singur pilot, examenul teoretic se


susține în scris, iar numărul de întrebări cu răspuns la alegere depinde
de complexitatea aeronavei.

3. Pentru aeronavele monomotor, examenul teoretic este realizat oral de către


examinator în timpul testului de îndemânare în scopul de a determina dacă
s-a atins un nivel de cunoștințe satisfăcător sau nu.

▼M3
4. Pentru avioanele cu un singur pilot clasificate ca avioane de înaltă perfor­
manță, examenul se susține în scris și cuprinde cel puțin 100 de întrebări
cu răspuns la alegere care acoperă corespunzător temele din programă.

▼B
(c) Test de îndemânare. Un solicitant al unei calificări de clasă sau de tip trebuie
să promoveze un test de îndemânare în conformitate cu apendicele 9 la
prezenta parte pentru a demonstra nivelul de îndemânare necesar operării
în siguranță a clasei sau tipului de aeronavă aplicabile.

Solicitantul trebuie să promoveze testul de îndemânare într-un interval de 6


luni de la începerea cursului de pregătire pentru calificarea de clasă sau de tip
și într-un interval de 6 luni care precede solicitarea de eliberare a calificării
de clasă sau de tip.

(d) Un solicitant care este deja titularul unei calificări de tip pentru un tip de
aeronavă, cu privilegii fie pentru operațiuni cu un singur pilot, fie pentru
operațiuni multipilot, se consideră că îndeplinește deja cerințele teoretice în
momentul în care solicită adăugarea privilegiilor pentru cealaltă formă de
operare pe același tip de aeronavă.

(e) Fără a aduce atingere paragrafelor de mai sus, piloții titulari ai unei calificări
de pilot de încercare eliberate în conformitate cu punctul FCL.820 care au
participat la zboruri de încercare pentru dezvoltarea, certificarea sau
producerea unui tip de aeronavă și care au efectuat fie 50 de ore timp
total de zbor, fie 10 ore timp de zbor ca PIC pe zboruri de încercare pe
acel tip, au dreptul de a solicita eliberarea calificării de tip relevante, cu
condiția să îndeplinească cerințele privind experiența și condițiile indispen­
sabile pentru eliberarea respectivei calificări de tip, după cum se prevede în
prezenta subparte pentru categoria relevantă de aeronave.

FCL.740 Valabilitatea și reînnoirea calificărilor de clasă și de tip


(a) Perioada de valabilitate a calificărilor de clasă și de tip este de un an, cu
excepția calificărilor de clasă monomotor cu un singur pilot, pentru care
perioada de valabilitate este de 2 ani, cu excepția cazului în care se
prevede altfel în datele privind conformitatea operațională stabilite în confor­
mitate cu partea 21.

(b) Reînnoire. În cazul în care calificarea de clasă sau de tip a expirat, solici­
tantul trebuie:

1. ►C1 să urmeze pregătire de reîmprospătare a cunoștințelor ◄ în cadrul


unei ATO, dacă este necesar pentru a atinge nivelul de competență
necesar pentru operarea în siguranță a clasei sau tipului de aeronavă
relevant; și

2. să promoveze o verificare a competenței în conformitate cu apendicele 9


la prezenta parte.
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 50

▼B
SECȚIUNEA 2
Cerințe specifice pentru categoria avioane
FCL.720.A Cerințe privind experiența și condiții indispensabile pentru
eliberarea calificărilor de clasă și de tip – avioane
Cu excepția cazului în care se prevede altfel în datele privind conformitatea
operațională stabilite în conformitate cu partea 21, un solicitant al unei calificări
de clasă sau de tip trebuie să îndeplinească următoarele cerințe privind experiența
și condiții indispensabile pentru eliberarea calificării relevante:

(a) Avioane multimotor cu un singur pilot. O persoană care dorește să obțină o


primă calificare de clasă sau de tip pe un avion multimotor cu un singur pilot
trebuie să fi efectuat cel puțin 70 de ore ca PIC pe avioane.

(b) Avioane necomplexe de înaltă performanță cu un singur pilot. Înainte de a


începe pregătirea practică, o persoană care dorește să obțină o primă cali­
ficare de clasă sau de tip pentru un avion cu un singur pilot, clasificat ca
avion de înaltă performanță trebuie:

1. să dețină cel puțin un total 200 de ore experiență de zbor, dintre care 70
de ore ca PIC pe avioane; și

2. (i) să fie titulara unui certificat de promovare a unui curs teoretic supli­
mentar urmat în cadrul unei ATO; sau

(ii) să fi promovat examenele teoretice ATPL(A) în conformitate cu


prezenta parte; sau

(iii) să dețină, în afară de o licență eliberată în conformitate cu prezenta


parte, o ATPL(A) sau o CPL(A)/IR cu credite pentru cunoștințele
teoretice pentru ATPL(A), eliberate în conformitate cu anexa 1 la
Convenția de la Chicago;

3. suplimentar, piloții care doresc să obțină privilegiul de a opera avionul în


operațiuni multipilot trebuie să îndeplinească cerințele de la litera (d)
punctul 4.

(c) Avioane complexe de înaltă performanță cu un singur pilot. În plus față de


îndeplinirea cerințelor de la litera (b), persoanele care solicită eliberarea unei
prime calificări de tip pentru un avion complex cu un singur pilot, clasificat
ca avion de înaltă performanță trebuie să îndeplinească cerințele pentru o
IR(A) multimotor, în conformitate cu subpartea G.

(d) Avioane multipilot. Un solicitant care participă la un curs pentru o primă


calificare de tip pentru un avion multipilot trebuie să fie un elev pilot care
urmează un curs de pregătire pentru MPL sau să îndeplinească următoarele
cerințe:

1. să aibă o experiență de zbor de cel puțin 70 de ore ca PIC pe avioane;

2. să fie titularul unei IR(A) multimotor;

3. să fi promovat examenele teoretice ATPL(A) în conformitate cu prezenta


parte; și

4. cu excepția cazului în care cursul pentru calificarea de tip este însoțit de


un curs MCC:

(i) să dețină un certificat de promovare a unui curs MCC pe avioane;


sau

(ii) să dețină un certificat de promovare a unui curs MCC pe elicoptere și


să aibă o experiență de zbor de peste 100 de ore ca pilot pe elicoptere
multipilot; sau

(iii) să aibă cel puțin 500 de ore de zbor ca pilot pe elicoptere multipilot;
sau
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 51

▼B
(iv) să aibă cel puțin 500 de ore ca pilot în operațiuni multipilot pe
avioane multimotor cu un singur pilot, în transportul aerian
comercial, în conformitate cu cerințele aplicabile privind operațiunile
aeriene.

▼M3
(e) Fără a se aduce atingere dispozițiilor de la litera (d), un stat membru poate
elibera o calificare de tip cu privilegii limitate pentru avioane multipilot care
permite titularului său să acționeze în calitate de copilot suplimentar pentru
rută peste nivelul de zbor 200, cu condiția ca alți doi membri ai echipajului
să dețină o calificare de tip în conformitate cu litera (d).

▼B
(f) Calificări suplimentare de tip pentru avioane complexe de înaltă
performanță multipilot și cu un sigur pilot. O persoană care solicită
eliberarea de calificări suplimentare de tip multipilot și calificări suplimentare
de tip pe avioane complexe de înaltă performanță cu un singur pilot trebuie
să dețină o IR(A) multimotor.

(g) Dacă se prevede astfel în datele privind conformitatea operațională stabilite în


conformitate cu partea 21, exercitarea privilegiilor asociate unei calificări de
tip se poate limita, inițial, la zborul sub supravegherea unui instructor. Orele
de zbor sub supraveghere se consemnează în carnetul de zbor al pilotului sau
într-un document echivalent și se semnează de către instructor. Limitarea se
înlătură în cazul în care pilotul face dovada efectuării orelor de zbor sub
supraveghere prevăzute în datele privind conformitatea operațională.

FCL.725.A Pregătirea teoretică și instruirea practică pentru eliberarea cali­


ficărilor de clasă și de tip – avioane
Cu excepția cazului în care se prevede altfel în datele privind conformitatea
operațională stabilite în conformitate cu partea 21:

(a) Avioane multimotor cu un singur pilot.

1. Cursul teoretic pentru o calificare de clasă pentru avioane multimotor cu


un singur pilot cuprinde cel puțin 7 ore de pregătire practică în cadrul
unor operațiuni pe avioane multimotor.

2. Cursul de pregătire practică pentru o calificare de clasă sau de tip pentru


avioane multimotor cu un singur pilot include cel puțin 2 ore și 30 de
minute de instruire practică în dublă comandă în condiții normale de
operare a avioanelor multimotor și nu mai puțin de 3 ore și 30 de
minute de instruire practică în dublă comandă pe proceduri în caz de
cedare a motorului și tehnici de zbor asimetric.

(b) Avioane cu un singur pilot (aterizare pe apă). Cursul de pregătire pentru


calificările pentru avioane cu un singur pilot (aterizare pe apă) trebuie să
cuprindă pregătire teoretică și instruire practică. Pregătirea practică pentru o
calificare de clasă sau de tip pentru avioane cu un singur pilot (aterizare pe
apă) cuprinde cel puțin 8 ore de instruire practică în dublă comandă, dacă
solicitantul este titularul versiunii pentru uscat a calificării de clasă sau de tip
relevante, sau 10 ore, dacă solicitantul nu deține o astfel de calificare.

FCL.730.A Cerințe specifice pentru piloții care urmează un curs pentru


calificare de tip fără ore de zbor pe aeronavă (Zero Flight
Time Type Rating – ZFTT) – avioane
(a) Un pilot care urmează un curs de pregătire pentru o ZFTT trebuie să fi
efectuat, pe un avion turboreactor multipilot certificat conform standardului
CS-25 sau unui cod de navigabilitate echivalent ori pe un avion multipilot cu
turbopropulsie care are o masă maximă certificată la decolare de minimum
10 tone sau o configurație certificată de peste 19 locuri pentru pasageri, cel
puțin:

1. dacă în timpul cursului se folosește un FFS ►C1 calificat la nivelul ◄


CG, C sau C intermediar, 1 500 de ore timp de zbor sau 250 de segmente
de rută;

2. dacă în timpul cursului se folosește un FFS ►C1 calificat la nivelul ◄


DG sau D, 500 de ore timp de zbor sau 100 de segmente de rută.

(b) În cazul în care un pilot trece de la un avion cu turbopropulsie la un avion


turboreactor sau de la un avion turboreactor la un avion cu turbopropulsie,
este necesară pregătire suplimentară pe simulator.
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 52

▼B
FCL.735.A Curs de pregătire pentru cooperare în echipaj multiplu –
avioane
(a) Cursul de pregătire MCC trebuie să cuprindă cel puțin:

1. 25 de ore de pregătire teoretică și exerciții; și

2. 20 de ore de pregătire practică MCC sau 15 ore în cazul elevilor piloți


care urmează un curs integrat ATP.

Se folosește un FNPT II MCC sau un FFS. În cazul în care cursul pentru


MCC se combină cu un curs pentru calificarea inițială de tip, pregătirea
practică pentru MCC se poate reduce la nu mai puțin de 10 ore dacă se
folosește același FFS atât pentru cursul pentru MCC, cât și pentru cursul
pentru calificarea de tip.

(b) Cursul de pregătire MCC se efectuează într-un interval de 6 luni în cadrul


unei ATO.

(c) Cu excepția cazului în care cursul pentru MCC se combină cu un curs pentru
o calificare de tip, la încheierea cursului de pregătire MCC, solicitantului i se
acordă un certificat de absolvire.

(d) Un solicitant care a absolvit cursul de pregătire pentru MCC pe orice altă
categorie de aeronave este scutit de la îndeplinirea cerinței de la litera (a)
punctul 1.

FCL.740.A Revalidarea calificărilor de clasă sau de tip – avioane


(a) Revalidarea calificărilor de clasă multimotor și de tip. Pentru revalidarea
calificărilor de clasă multimotor și de tip, solicitantul trebuie:

1. să promoveze o verificare a competenței în conformitate cu apendicele 9


la prezenta parte pe clasa sau tipul de avion relevante sau pe un FSTD
reprezentând respectiva clasă sau respectivul tip, în intervalul de 3 luni
imediat precedent datei de expirare a calificării; și

2. să efectueze pe durata perioadei de valabilitate a calificării cel puțin:

(i) 10 segmente de rută ca pilot pe clasa sau tipul relevant de avion; sau

(ii) 1 segment de rută ca pilot pe clasa sau tipul de avion relevante sau pe
un FFS în compania unui examinator. Acest segment de rută poate fi
parcurs în cursul verificării competenței.

3. un pilot care lucrează pentru un operator de transport aerian comercial


aprobat în conformitate cu cerințele aplicabile privind operațiunile aeriene
și care a promovat verificarea competenței efectuată de operator și veri­
ficarea competenței pentru revalidarea calificării de clasă sau de tip este
scutit de la îndeplinirea cerinței de la punctul 2;

▼M3
4. În cazul deținerii unei calificări de zbor instrumental pe rută (EIR) sau a
unei IR(A), revalidarea acestora se poate combina cu o verificare a
competenței pentru revalidarea unei calificări de clasă sau de tip.
▼M4
(b) Revalidarea calificărilor de clasă pentru avioane monomotor cu un singur
pilot.

1. Calificările de clasă pentru avioane monomotor cu piston și calificările


TMG. Pentru revalidarea calificărilor de clasă pentru avioane monomotor
cu piston cu un singur pilot sau a calificărilor de clasă pentru TMG,
solicitantul trebuie:

(i) în intervalul de 3 luni precedent datei de expirare a calificării, să


promoveze o verificare a competenței în clasa relevantă în confor­
mitate cu apendicele 9 la prezenta parte, cu un examinator; sau
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 53

▼M4
(ii) în intervalul de 12 luni anterior datei expirării calificării, să efectueze
12 ore timp de zbor în clasa relevantă, inclusiv:
— 6 ore ca PIC;
— 12 decolări și 12 aterizări; și
— un curs de perfecționare de cel puțin 1 oră de timp total de zbor în
compania unui instructor de zbor (FI) sau a unui instructor pentru
calificarea de clasă (CRI). Solicitanții sunt scutiți de acest curs de
perfecționare dacă au promovat o verificare a competenței pentru
o calificare de clasă sau de tip, un test de îndemânare ori o
evaluare a competenței pentru orice altă clasă sau tip de avion.
2. În cazul în care solicitanții sunt titulari atât ai unei calificări de clasă
pentru avioane monomotor cu piston (aterizare pe uscat), cât și ai unei
calificări TMG, aceștia pot îndeplini cerințele de la punctul 1 în oricare
dintre clase sau într-o combinație între acestea și pot obține revalidarea
ambelor calificări.
3. Avioane cu turbopropulsie monomotor cu un singur pilot. Pentru reva­
lidarea calificărilor de clasă pentru avioane cu turbopropulsie monomotor,
solicitanții trebuie să promoveze, în intervalul de 3 luni precedent datei de
expirare a calificării, o verificare a competenței în clasa relevantă în
conformitate cu apendicele 9 la prezenta parte, cu un examinator.
4. În cazul în care solicitanții sunt titulari atât ai unei calificări de clasă
pentru avioane monomotor cu piston (aterizare pe uscat), cât și ai unei
calificări de clasă pentru avioane monomotor cu piston (aterizare pe apă),
aceștia pot îndeplini cerințele de la punctul 1 subpunctul (ii) în oricare
dintre clase sau într-o combinație între acestea și pot obține îndeplinirea
acestor cerințe pentru ambele calificări. În fiecare clasă trebuie efectuate
cel puțin 1 oră din timpul ca PIC obligatoriu și 6 dintre cele 12 decolări și
aterizări obligatorii.
▼B
(c) Solicitanții care nu promovează toate secțiunile unei verificări a competenței
înainte de data expirării unei calificări de clasă sau de tip nu exercită privi­
legiile asociate respectivei calificări până la promovarea verificării compe­
tenței.
SECȚIUNEA 3
Cerințe specifice pentru categoria elicoptere
FCL.720.H Cerințe privind experiența și condiții indispensabile pentru
►C1 eliberarea calificărilor de tip ◄ – elicoptere
Cu excepția cazului în care se prevede altfel în datele privind conformitatea
operațională stabilite în conformitate cu partea 21, o persoană care solicită
eliberarea unei prime calificări pentru elicoptere trebuie să îndeplinească urmă­
toarele cerințe privind experiența și condiții indispensabile pentru eliberarea cali­
ficării relevante:
(a) Elicoptere multipilot. O persoană care participă la un curs pentru o primă
calificare de tip pentru un tip de elicopter multipilot trebuie:
1. să aibă cel puțin 70 de ore de zbor ca PIC pe elicoptere;
2. cu excepția cazului în care cursul pentru calificarea de tip este însoțit de
un curs MCC:
(i) să dețină un certificat de promovare a unui curs MCC pe elicoptere;
sau
(ii) să aibă cel puțin 500 de ore de zbor ca pilot pe avioane multipilot;
sau
(iii) să aibă cel puțin 500 de ore de zbor ca pilot în operațiuni multipilot
pe elicoptere multimotor;
3. să fi promovat examenele teoretice ATPL(H).
(b) Unei persoane care participă la un curs pentru o primă calificare de tip pentru
un tip de elicopter multipilot, care a absolvit un curs integrat ATP(H)/IR,
ATP(H), CPL(H)/IR sau CPL(H) și care nu îndeplinește cerința de la litera
(a) punctul 1 i se eliberează calificarea de tip cu privilegiile limitate exclusiv
la exercitarea funcțiilor de copilot. Această limitare se înlătură în momentul
în care pilotul:
1. a efectuat 70 de ore ca PIC sau pilot comandant sub supraveghere pe
elicoptere;
2. a promovat un test de îndemânare ca PIC pe tipul de elicopter multipilot
aplicabil.
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 54

▼B
(c) Elicoptere multimotor cu un singur pilot. O persoană care solicită eliberarea
unei prime calificări de tip pentru elicoptere multimotor cu un singur pilot
trebuie:

1. înainte de a începe pregătirea practică:

(i) să fi promovat examenele teoretice ATPL(H); sau

(ii) să fie titulara unui certificat de absolvire a unui curs pregătitor realizat
de o ATO. Cursul trebuie să acopere următoarele teme ale cursului
teoretic ATPL(H):

— Cunoașterea generală a aeronavei: structură/sisteme/motoare și


instrumente/electronică;

— Performanțe de zbor și planificarea zborului: masa și centrajul,


performanțe;

2. în cazul solicitanților care nu au efectuat un curs integrat de pregătire


ATP(H)/IR, ATP(H), sau CPL(H)/IR, să fi efectuat cel puțin 70 de ore
ca PIC pe elicoptere.

FCL.735.H Curs de pregătire pentru cooperare în echipaj multiplu –


elicoptere
(a) Cursul de pregătire MCC trebuie să cuprindă cel puțin:

1. pentru MCC/IR:

(i) 25 de ore de pregătire teoretică și exerciții; și

(ii) 20 de ore de pregătire practică MCC sau 15 ore în cazul elevilor piloți
care urmează un curs integrat ATP(H)/IR. În cazul în care cursul
pentru MCC se combină cu un curs pentru calificarea inițială de tip
pentru un elicopter multipilot, pregătirea practică pentru MCC se
poate reduce la nu mai puțin de 10 ore dacă se folosește același
FSTD atât pentru MCC, cât și pentru calificarea de tip;

2. pentru MCC/VFR:

(i) 25 de ore de pregătire teoretică și exerciții; și

(ii) 15 de ore de pregătire practică MCC sau 10 ore în cazul elevilor piloți
care urmează un curs integrat ATP(H)/IR. În cazul în care cursul
pentru MCC se combină cu un curs pentru calificarea inițială de tip
pentru un elicopter multipilot, pregătirea practică pentru MCC se
poate reduce la nu mai puțin de 7 ore dacă se folosește același
FSTD atât pentru MCC, cât și pentru calificarea de tip.

(b) Cursul de pregătire MCC se efectuează într-un interval de 6 luni în cadrul


unei ATO.

Se folosește un FNPT II sau III calificat pentru MCC, un FTD 2/3 sau un
FFS.

(c) Cu excepția cazului în care cursul pentru MCC se combină cu un curs pentru
o calificare de tip multipilot, la încheierea cursului de pregătire MCC, soli­
citantului i se acordă un certificat de absolvire.

(d) Un solicitant care a absolvit cursul de pregătire pentru MCC pe orice altă
categorie de aeronave este scutit de la îndeplinirea cerinței de la litera (a)
punctul 1 subpunctul (i) sau de la litera (a) punctul 2 subpunctul (i), după
caz.

(e) O persoană care participă la un curs de pregătire pentru MCC/IR și care a


absolvit un curs MCC/VFR este scutită de la îndeplinirea cerinței de la litera
(a) punctul 1 subpunctul (i) și efectuează 5 ore de pregătire practică MCC/IR.
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 55

▼B
FCL.740.H Revalidarea calificărilor de tip – elicoptere
(a) Revalidare. Pentru revalidarea calificărilor de tip pentru elicoptere, solici­
tantul trebuie:

1. să promoveze o verificare a competenței în conformitate cu apendicele 9


la prezenta parte pe tipul de elicopter relevant sau pe un FSTD repre­
zentând respectivul tip în intervalul de 3 luni imediat precedent datei de
expirare a calificării; și

2. să efectueze cel puțin 2 ore ca pilot pe tipul de elicopter relevant în


perioada de valabilitate a calificării. Durata verificării competenței poate
fi de aproximativ 2 ore;

3. în cazul în care solicitanții dețin mai mult de 1 calificare de tip pentru


elicoptere monomotor cu piston, aceștia pot obține revalidarea tuturor
calificărilor de tip relevante prin susținerea verificării competenței numai
pentru una dintre calificările de tip deținute, cu condiția să fi efectuat cel
puțin 2 ore timp de zbor ca PIC pe celelalte tipuri în timpul perioadei de
valabilitate.

Verificarea competenței se efectuează de fiecare dată pentru un tip diferit;

4. în cazul în care solicitanții dețin mai mult de 1 calificare de tip pentru


elicoptere monomotor cu turbină, cu o masă maximă certificată la
decolare de până la 3 175 kg, aceștia pot obține revalidarea tuturor cali­
ficărilor de tip relevante prin susținerea verificării competenței numai
pentru una dintre calificările de tip relevante deținute, cu condiția să fi
efectuat:

(i) 300 de ore ca PIC pe elicoptere;

(ii) 15 ore pe fiecare dintre tipurile deținute; și

(iii) cel puțin 2 ore timp de zbor ca PIC pe fiecare dintre celelalte tipuri în
timpul perioadei de valabilitate.

Verificarea competenței se efectuează de fiecare dată pentru un tip diferit.

5. Un pilot care promovează un test de îndemânare pentru eliberarea unei


calificări suplimentare de tip obține revalidarea pentru calificările de tip
relevante pe grupele comune, în conformitate cu punctele 3 și 4.

6. În cazul deținerii unei IR(H), revalidarea acesteia se poate combina cu o


verificare a competenței pentru o calificare de tip.

(b) Un solicitant care nu promovează toate secțiunile unei verificări a compe­


tenței înainte de data expirării unei calificări de tip nu exercită privilegiile
asociate respectivei calificări până la promovarea verificării competenței. În
cazul literei (a) punctele 3 și 4, solicitantul nu își exercită privilegiile pentru
niciunul dintre tipuri.

SECȚIUNEA 4
Cerințe specifice pentru categoria aeronave cu decolare-aterizare verticală
FCL.720.PL Cerințe privind experiența și condiții indispensabile pentru
eliberarea calificărilor de tip – aeronave cu decolare-
aterizare verticală
Cu excepția cazului în care se prevede altfel în datele privind conformitatea
operațională stabilite în conformitate cu partea 21, o persoană care solicită
obținerea unei calificări de tip pentru aeronave cu decolare-aterizare verticală
trebuie să îndeplinească următoarele cerințe privind experiența și condiții indis­
pensabile:

(a) pentru piloții de avioane:


2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 56

▼B
1. să fie titulara unei CPL/IR(A) cu pregătire teoretică ATPL sau a unei
ATPL(A);

2. să dețină un certificat de absolvire a unui curs MCC;

3. să fi efectuat peste 100 de ore de zbor ca pilot pe avioane multipilot;

4. să fi efectuat 40 de ore de instruire practică pe elicoptere;

(b) pentru piloții de elicoptere:

1. să fie titulara unei CPL/IR(H) cu pregătire teoretică ATPL sau a unei


ATPL/IR(H);

2. să dețină un certificat de absolvire a unui curs MCC;

3. să fi efectuat peste 100 de ore de zbor ca pilot pe elicoptere multipilot;

4. să fi efectuat 40 de ore de instruire practică pe avioane;

(c) pentru piloți calificați atât pe avioane, cât și pe elicoptere:

1. să fie titulara cel puțin a unei CPL(H);

2. să dețină o IR și pregătire teoretică ATPL sau o ATPL fie pe avioane, fie


pe elicoptere;

3. să dețină un certificat de absolvire a unui curs MCC fie pe avioane, fie pe


elicoptere;

4. să fi efectuat cel puțin 100 de ore de zbor ca pilot pe elicoptere multipilot


sau pe avioane;

5. să fi efectuat 40 de ore de instruire practică pe avioane sau elicoptere,


după caz, dacă pilotul nu are experiență ca ATPL sau pe o aeronavă
multipilot.

FCL.725.PL Instruirea practică pentru eliberarea calificărilor de tip –


aeronave cu decolare-aterizare verticală
Partea de instruire practică a cursului de pregătire pentru calificarea de tip pentru
aeronave cu decolare-aterizare verticală se efectuează atât pe aeronavă, cât și pe
un FSTD reprezentând aeronava, calificat corespunzător acestui scop.

FCL.740.PL Revalidarea calificărilor de tip – aeronave cu decolare-


aterizare verticală
(a) Revalidare. Pentru revalidarea calificărilor de tip pentru aeronave cu
decolare-aterizare verticală, solicitantul trebuie:

1. să promoveze o verificare a competenței în conformitate cu apendicele 9


la prezenta parte, pe tipul relevant de aeronave cu decolare-aterizare
verticală, în intervalul de 3 luni imediat precedent datei de expirare a
calificării;

2. să efectueze pe durata perioadei de valabilitate a calificării cel puțin:

(i) 10 segmente de rută ca pilot pe tipul relevant de aeronavă cu


decolare-aterizare verticală; sau

(ii) 1 segment de rută ca pilot pe tipul relevant de aeronavă cu decolare-


aterizare sau pe FFS, în compania unui examinator. Acest segment de
rută poate fi parcurs în cursul verificării competenței;

3. un pilot care lucrează pentru un operator de transport aerian comercial


aprobat în conformitate cu cerințele aplicabile privind operațiunile aeriene
și care a promovat verificarea competenței efectuată de operator și veri­
ficarea competenței pentru revalidarea calificării de tip este scutit de la
îndeplinirea cerinței de la punctul 2.
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 57

▼B
(b) Un solicitant care nu promovează toate secțiunile unei verificări a compe­
tenței înainte de data expirării unei calificări de tip nu exercită privilegiile
asociate respectivei calificări până la promovarea verificării competenței.

SECȚIUNEA 5
Cerințe specifice pentru categoria dirijabile
FCL.720.As Condiții indispensabile pentru eliberarea calificărilor de tip –
dirijabile
Cu excepția cazului în care se prevede altfel în datele privind conformitatea
operațională stabilite în conformitate cu partea 21, o persoană care solicită
obținerea unei calificări de tip pentru dirijabile trebuie să îndeplinească urmă­
toarele cerințe privind experiența și condiții indispensabile:

(a) pentru dirijabile multipilot:

1. să fi efectuat 70 de ore timp de zbor ca PIC pe dirijabile;

2. să fie titulara unui certificat de promovare a unui curs MCC pe dirijabile;

3. unui solicitant care nu îndeplinește cerința de la punctul 2 i se eliberează


calificarea de tip cu privilegiile limitate exclusiv la exercitarea funcțiilor
de copilot. Limitarea se înlătură în momentul în care pilotul a efectuat 100
de ore timp de zbor ca PIC sau pilot comandant sub supraveghere pe
dirijabile.

FCL.735.As Curs de pregătire pentru cooperare în echipaj multiplu – diri­


jabile
▼M3
(a) Cursul de pregătire MCC trebuie să cuprindă cel puțin:

1. 12 ore de pregătire teoretică și exerciții; și

2. 5 ore de pregătire practică MCC;

Se folosește un FNPT II sau III calificat pentru MCC, un FTD 2/3 sau un
FFS.

▼B
(b) Cursul de pregătire MCC se efectuează într-un interval de 6 luni în cadrul
unei ATO.

(c) Cu excepția cazului în care cursul pentru MCC se combină cu un curs pentru
o calificare de tip multipilot, la încheierea cursului de pregătire MCC, soli­
citantului i se acordă un certificat de absolvire.

(d) Un solicitant care a absolvit cursul de pregătire pentru MCC pe orice altă
categorie de aeronave este scutit de la îndeplinirea cerințelor de la litera (a).

FCL.740.As Revalidarea calificărilor de tip – dirijabile


(a) Revalidare. Pentru revalidarea calificărilor de tip pentru dirijabile, solicitantul
trebuie:

1. să promoveze o verificare a competenței în conformitate cu apendicele 9


la prezenta parte, pe tipul de dirijabil relevant, în intervalul de 3 luni
imediat precedent datei de expirare a calificării; și

2. să efectueze cel puțin 2 ore ca pilot pe tipul de dirijabil relevant în


perioada de valabilitate a calificării. Durata verificării competenței poate
fi de aproximativ 2 ore;

3. în cazul deținerii unei IR(As), revalidarea acesteia se poate combina cu o


verificare a competenței pentru revalidarea unei calificări de clasă sau de
tip.

(b) Un solicitant care nu promovează toate secțiunile unei verificări a compe­


tenței înainte de data expirării unei calificări de tip nu exercită privilegiile
asociate respectivei calificări până la promovarea verificării competenței.
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 58

▼B
SUBPARTEA I
CALIFICĂRI SUPLIMENTARE
FCL.800 Calificarea de zbor acrobatic
(a) Titularii unei licențe de pilot pentru avioane, TMG sau planoare execută
zboruri acrobatice numai în cazul în care dețin calificarea corespunzătoare.

(b) Solicitanții unei calificări de zbor acrobatic trebuie:

1. să fi efectuat cel puțin 40 de ore timp de zbor sau, în cazul planoarelor,


120 de lansări ca PIC pe categoria de aeronave corespunzătoare, efectuate
după eliberarea licenței;

2. să fi urmat un curs de pregătire în cadrul unei ATO, care să cuprindă:

(i) pregătirea teoretică adecvată calificării;

(ii) cel puțin 5 ore sau 20 de zboruri acrobatice de pregătire pe categoria


de aeronave corespunzătoare.

(c) Privilegiile calificării de zbor acrobatic se limitează la categoria de aeronave


pe care s-a efectuat instruirea practică. Privilegiile se extind la altă categorie
de aeronave în cazul în care pilotul este titularul unei licențe pentru
respectiva categorie de aeronave și a efectuat cu succes cel puțin 3 zboruri
de instruire în dublă comandă acoperind întreaga programă de pregătire
pentru zbor acrobatic pe respectiva categorie de aeronave.

FCL.805 Calificările de tractare planoare și tractare bannere


(a) Titularii unei licențe de pilot cu privilegii pentru zborul pe avioane sau TMG
tractează planoare sau bannere numai în cazul în care dețin calificarea cores­
punzătoare de tractare planoare sau bannere.

(b) Solicitanții unei calificări de tractare planoare trebuie să fi efectuat:

1. cel puțin 30 de ore timp de zbor ca PIC și 60 de decolări și aterizări pe


avioane, dacă activitatea se va desfășura pe avioane, sau pe TMG, dacă
activitatea se va desfășura pe TMG, efectuate după eliberarea licenței;

2. un curs de pregătire în cadrul unei ATO, care să cuprindă:

(i) pregătire teoretică privind operațiunile și procedurile de tractare;

(ii) cel puțin 10 zboruri de instruire cu tractarea unui planor, inclusiv cel
puțin 5 zboruri de instruire în dublă comandă; și

(iii) cu excepția titularilor unei LAPL(S) sau ai unei SPL, 5 zboruri de


familiarizare pe un planor lansat de o aeronavă.

(c) Solicitanții unei calificări de tractare bannere trebuie să fi efectuat:

1. cel puțin 100 de ore timp de zbor și 200 de decolări și aterizări ca PIC pe
avioane sau TMG, după eliberarea licenței. Cel puțin 30 dintre aceste ore
trebuie să fie efectuate pe avioane, dacă activitatea se va desfășura pe
avioane, sau pe TMG, dacă activitatea se va desfășura pe TMG;

2. un curs de pregătire în cadrul unei ATO, care să cuprindă:

(i) pregătire teoretică privind operațiunile și procedurile de tractare;

(ii) cel puțin 10 zboruri de instruire cu tractarea unui banner, inclusiv cel
puțin 5 zboruri în dublă comandă.
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 59

▼B
(d) Privilegiile calificărilor de tractare planoare sau bannere se limitează la
avioane sau TMG, în funcție de aeronava pe care s-a efectuat instruirea
practică. Privilegiile se extind în cazul în care pilotul este titularul unei
licențe pentru avioane sau TMG și a efectuat cu succes cel puțin 3 zboruri
de instruire în dublă comandă acoperind întreaga programă de pregătire
pentru tractare pe oricare dintre aceste aeronave, după caz.

(e) Pentru exercitarea privilegiilor asociate calificărilor de tractare planoare sau


bannere, titularul calificării trebuie să fi efectuat un minim de 5 tractări în
ultimele 24 de luni.

(f) În cazul în care pilotul nu îndeplinește cerința de la litera (e), înainte de


reluarea exercitării privilegiilor sale, pilotul efectuează tractările care lipsesc
în prezența unui instructor sau sub supravegherea acestuia.

FCL.810 Calificarea de zbor pe timp de noapte


(a) Avioane, TMG, dirijabile.

▼M3
1. Dacă privilegiile unei LAPL, ale unei SPL sau ale unei PPL pentru
avioane, TMG sau dirijabile urmează să fie exercitate în condiții VFR
pe timp de noapte, solicitanții trebuie să fi urmat un curs de pregătire în
cadrul unei ATO. Cursul trebuie să cuprindă:

▼B
(i) pregătire teoretică;

▼M3
(ii) cel puțin 5 ore timp de zbor pe categoria de aeronave corespunzătoare
pe timp de noapte, inclusiv cel puțin 3 ore de instruire în dublă
comandă, care să cuprindă cel puțin 1 oră de navigare în raid cu
cel puțin un zbor în raid în dublă comandă de cel puțin 50 km (27
mile nautice) și 5 decolări în simplă comandă și 5 aterizări cu oprire
completă în simplă comandă.

▼B
2. Înainte de efectuarea pregătirii pe timp de noapte, titularii unei LAPL
trebuie să fi efectuat pregătirea de bază pentru zbor instrumental
necesară pentru eliberarea PPL.

3. În cazul în care solicitanții sunt titulari atât ai unei calificări de clasă


pentru avioane monomotor cu piston (aterizare pe uscat), cât și ai unei
calificări pentru TMG, aceștia pot îndeplini cerințele de la punctul 1 de
mai sus în oricare dintre clase sau în ambele clase.

(b) Elicoptere. În cazul în care privilegiile unei PPL pentru elicoptere urmează să
fie exercitate în condiții VFR pe timp de noapte, solicitantul trebuie:

1. să fi efectuat cel puțin 100 de ore timp de zbor ca pilot pe elicoptere după
eliberarea licenței, inclusiv cel puțin 60 de ore ca PIC pe elicoptere și 20
de ore de zbor în raid;

2. să fi urmat un curs de pregătire în cadrul unei ATO. Cursul trebuie


efectuat într-un interval de 6 luni și trebuie să cuprindă:

(i) 5 ore de pregătire teoretică;

(ii) 10 ore timp de instruire instrumentală în dublă comandă pe


elicoptere; și

(iii) 5 ore timp de zbor pe timp de noapte, inclusiv cel puțin 3 ore de
instruire în dublă comandă care să cuprindă cel puțin 1 oră de
navigare în raid și 5 circuite pe timp de noapte în simplă
comandă. Fiecare circuit cuprinde o decolare și o aterizare;

3. un solicitant care este sau a fost titular al unei IR pe un avion sau TMG se
creditează cu 5 ore pentru cerința de la punctul 2 subpunctul (ii) de mai
sus.

(c) Baloane. Dacă privilegiile unei LAPL pentru baloane sau ale unei BPL
urmează să fie exercitate în condiții VFR pe timp de noapte, solicitanții
trebuie să efectueze cel puțin 2 zboruri de instruire pe timp de noapte cu
o durată de cel puțin 1 oră fiecare.
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 60

▼B
FCL.815 Calificarea de zbor în munți
(a) Privilegii. Privilegiile titularului unei calificări de zbor în munți îi conferă
acestuia dreptul de a efectua zboruri pe avioane sau TMG spre și dinspre
suprafețe desemnate ca necesitând o astfel de calificare de către autoritățile
corespunzătoare stabilite de statele membre.

Calificarea inițială de zbor în munți se poate obține:

1. pe roți, pentru acordarea privilegiului de a zbura spre și dinspre astfel de


suprafețe, dacă acestea nu sunt acoperite de zăpadă; sau

2. pe schiuri, pentru acordarea privilegiului de a zbura spre și dinspre astfel


de suprafețe, dacă acestea sunt acoperite de zăpadă;

3. privilegiile calificării inițiale se pot extinde fie la privilegiile pe roți, fie la


cele pe schiuri, dacă pilotul a urmat un curs suplimentar de familiarizare
corespunzător, care să cuprindă pregătire teoretică și pregătire practică în
compania unui instructor de zbor în munți.

(b) Curs de pregătire. Solicitanții unei calificări de zbor în munți trebuie să fi


urmat, într-un interval de 24 de luni, un curs de pregătire teoretică și practică
în cadrul unei ATO. Conținutul cursului este adecvat privilegiilor avute în
vedere.

(c) Test de îndemânare. După absolvirea cursului de pregătire, solicitantul


trebuie să promoveze un test de îndemânare cu un FE calificat în acest
scop. Testul de îndemânare cuprinde:

1. un examen teoretic oral;

2. 6 aterizări pe cel puțin 2 suprafețe diferite desemnate ca necesitând o


calificare de zbor în munți, altele decât suprafața de decolare.

(d) Valabilitate. O calificare de zbor în munți este valabilă pe o perioadă de 24


luni.

(e) Revalidare. Pentru revalidarea unei calificări de zbor în munți, solicitantul


trebuie:

1. să fi efectuat cel puțin 6 aterizări montane în ultimele 24 de luni; sau

2. să promoveze o verificare a competenței. Verificarea competenței trebuie


să îndeplinească cerințele de la litera (c).

(f) Reînnoire. În cazul în care calificarea expiră, solicitantul trebuie să îndepli­


nească cerința de la litera (e) punctul 2.

FCL.820 Calificarea de pilot de încercare


(a) Titularii unei licențe de pilot pentru avioane sau elicoptere acționează ca PIC
numai în cazul zborurilor de încercare de categoria 1 sau 2, definite în partea
21, dacă dețin o calificare de pilot de încercare.

(b) Obligația de a fi titularul unei calificări de pilot de încercare prevăzută la


litera (a) se aplică numai în cazul zborurilor de încercare care au loc pe:

1. elicoptere certificate sau care urmează să fie certificate în conformitate cu


standardele CS-27 sau CS-29 sau cu coduri de navigabilitate echivalente;
sau

2. avioane certificate sau care urmează să fie certificate în conformitate cu:

(i) standardele CS-25 sau coduri de navigabilitate echivalente; sau

(ii) standardele CS-23 sau coduri de navigabilitate echivalente, cu


excepția avioanelor cu o masă maximă la decolare mai mică de
2 000 kg
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 61

▼B
(c) Privilegiile titularului unei calificări de pilot de încercare îi conferă acestuia,
pe categoria relevantă de aeronave, dreptul:

1. în cazul calificării de pilot de încercare de categoria 1, de a efectua toate


categoriile de zboruri de încercare, definite în partea 21, în calitate de PIC
sau de copilot;

2. în cazul calificării de pilot de încercare de categoria 2:

(i) de a efectua zboruri de încercare de categoria 1, definite în partea 21:

— în calitate de copilot; sau

— ca PIC, în cazul avioanelor menționate la litera (b) punctul 2


subpunctul (ii), cu excepția celor din categoria commuter sau
care au o viteză în picaj proiectată mai mare de 0,6 mach sau
un plafon de serviciu maxim de peste 25 000 ft;

(ii) de a efectua toate categoriile de zboruri de încercare, definite în partea


21, în calitate de PIC sau de copilot;

3. în plus, pentru ambele calificări de pilot de încercare de categoria 1 sau 2,


de a executa zboruri legate în mod specific de activitatea organizațiilor de
proiectare și producție, în sfera privilegiilor lor, în cazul în care există
posibilitatea neîndeplinirii cerințelor din subpartea H.

(d) Solicitanții obținerii unei calificări de pilot de încercare trebuie:

1. să fie titularii cel puțin ai unei CPL și IR pe categoria de aeronave


corespunzătoare;

2. să fi efectuat cel puțin 1 000 de ore timp de zbor pe categoria de aeronave


corespunzătoare, dintre care cel puțin 400 de ore ca PIC;

3. să fi urmat un curs de pregătire în cadrul unei ATO adecvat aeronavei și


categoriei de zboruri avute în vedere. Cursul de pregătire trebuie să
acopere cel puțin următoarele teme:

— Performanțe;

— Stabilitate și control/Calități de manevrabilitate;

— Sisteme;

— Managementul testelor;

— Managementul riscului/siguranței.

(e) Privilegiile titularilor unei calificări de pilot de încercare se pot extinde la o


altă categorie de zboruri de încercare și la o altă categorie de aeronave dacă
aceștia au urmat un curs suplimentar de pregătire în cadrul unei ATO.

▼M3
FCL.825 Calificare de zbor instrumental pe rută (EIR)
(a) Privilegii și condiții

1. Privilegiile titularului unei calificări de zbor instrumental pe rută (EIR)


sunt de a efectua zboruri pe timp de zi în condiții IFR în faza de croazieră
a zborului, cu un avion pentru care este deținută o calificare de clasă sau
de tip. Privilegiul poate fi extins pentru efectuarea de zboruri pe timp de
noapte în condiții IFR în faza de croazieră a zborului dacă pilotul este
titularul unei calificări de zbor pe timp de noapte în conformitate cu
punctul FCL.810.

2. Titularul unei EIR inițiază sau continuă un zbor pentru care intenționează
să exercite privilegiile calificării sale numai în cazul în care cele mai
recente informații meteorologice disponibile arată că:

(i) condițiile meteorologice la plecare sunt de natură să permită ca zborul


pe segmentul între decolare și o tranziție de la condiții VFR la
condiții IFR planificată să se desfășoare în conformitate cu regulile
de zbor la vedere (VFR); și
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 62

▼M3
(ii) la ora estimată pentru sosirea la aerodromul de destinație planificat,
condițiile meteorologice vor fi de natură să permită ca segmentul de
zbor între o tranziție de la condiții IFR la condiții VFR și aterizare să
fie efectuat în conformitate cu regulile de zbor la vedere (VFR).

(b) Condiții indispensabile. Solicitanții unei EIR dețin cel puțin o PPL(A) și au
efectuat cel puțin 20 de ore timp de zbor în raid ca PIC pe avioane.

(c) Cursul de pregătire. Solicitanții unei EIR trebuie să fi promovat un curs de


pregătire în cadrul unei ATO într-un interval de 36 de luni:

1. cel puțin 80 de ore de pregătire teoretică în conformitate cu punctul


FCL.615; și

2. pregătire pentru zbor instrumental, pe durata căreia:

(i) pregătirea practică pentru o EIR pentru aeronave monomotor cuprinde


cel puțin 15 ore timp de zbor instrumental în regim de pregătire; și

(ii) pregătirea practică pentru o EIR pentru aeronave multimotor cuprinde


cel puțin 16 ore timp de zbor instrumental în regim de pregătire,
dintre care cel puțin 4 ore sunt pe avioane multimotor.

(d) Cunoștințe teoretice. Înainte de susținerea testului de îndemânare, solicitantul


demonstrează un nivel de cunoștințe teoretice corespunzător privilegiilor
acordate, pe temele menționate la punctul FCL.615 litera (b).

(e) Testul de îndemânare. După absolvirea pregătirii, solicitantul promovează un


test de îndemânare pe un avion cu un IRE. În cazul unei EIR multimotor,
testul de îndemânare se susține pe o aeronavă multimotor. În cazul unei EIR
monomotor, testul de îndemânare se susține pe o aeronavă monomotor.

(f) Prin derogare de la dispozițiile literelor (c) și (d), titularul unei EIR
monomotor care deține, de asemenea, o calificare multimotor de clasă sau
de tip și care dorește să obțină o EIR multimotor pentru prima dată, urmează
în cadrul unei ATO un curs de cel puțin 2 ore timp de zbor instrumental în
regim de pregătire în faza de croazieră pe avioane multimotor și promovează
testul de îndemânare menționat la litera (e).

(g) Valabilitate, revalidare și reînnoire.

1. O EIR este valabilă pentru 1 an.

2. Solicitanții unei revalidări pentru o EIR:

(i) promovează un test de verificare a competenței pe un avion într-o


perioadă de 3 luni imediat anterioare datei de expirare a calificării;
sau

(ii) în termen de 12 luni anterior datei expirării calificării, efectuează 6


ore ca PIC în condiții IFR și un zbor de pregătire de cel puțin 1 oră
cu un instructor care deține privilegiile aferente furnizării pregătirii
pentru IR(A) sau EIR.

3. Pentru fiecare revalidare ulterioară alternativă, titularul unei EIR


promovează o verificare a competenței în conformitate cu litera (g)
punctul 2 subpunctul (i).

4. Dacă o EIR expiră, pentru reînnoirea privilegiilor, solicitanții:

(i) urmează o pregătire de reîmprospătare a cunoștințelor oferită de un


instructor care deține privilegiile de a furniza pregătire pentru IR(A)
sau EIR, pentru a atinge nivelul de competență necesar; și

(ii) promovează un test de verificare a competenței.

5. În cazul în care EIR nu a fost revalidată sau reînnoită în termen de 7 ani


de la ultima dată de valabilitate, titularul este obligat, de asemenea, să
promoveze din nou examenele teoretice EIR, în conformitate cu punctul
FCL.615 litera (b).
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 63

▼M4
6. Pentru o EIR multimotor, testul de verificare a competenței pentru reva­
lidare sau reînnoire, precum și zborul de pregătire prevăzute la litera (g)
punctul 2 subpunctul (ii) se efectuează pe un avion multimotor. În cazul
în care pilotul este titularul unei EIR monomotor, prin testul de verificare
a competenței se obține, de asemenea, revalidarea sau reînnoirea EIR
monomotor. Printr-un zbor de pregătire efectuat pe un avion multimotor
se îndeplinește și cerința referitoare la zborul de pregătire pentru o EIR
monomotor.

▼M3
(h) În cazul în care solicitantul unei EIR a efectuat timpul de zbor instrumental
în regim de pregătire cu un IRI(A) sau un FI(A), care deține privilegiul de a
asigura pregătire pentru IR sau EIR, orele pot fi creditate pentru orele
prevăzute la litera (c) punctul 2 subpunctele (i) și (ii) până la un maxim
de 5 sau, respectiv, 6 ore. Cele 4 ore de pregătire pentru zbor instrumental pe
avioanele multimotor prevăzute la litera (c) punctul 2 subpunctul (ii) nu fac
obiectul acestei creditări.

1. Pentru a se determina numărul de ore ce poate fi creditat și pentru a se


stabili necesitățile de pregătire, solicitantul trebuie să fie supus unei
evaluări preliminare în cadrul ATO.

2. Efectuarea instruirii practice instrumentale furnizate de un IRI(A) sau


FI(A) se documentează printr-o fișă de pregătire specifică și se
semnează de către instructor.

(i) Solicitanții unei EIR, titulari ai unei PPL sau CPL în conformitate cu partea
FCL și a unei IR(A) valabile, eliberate în conformitate cu cerințele din anexa
1 la Convenția de la Chicago de către o țară terță, pot fi creditați integral
pentru cerințele cursului de pregătire menționate la litera (c). Pentru a i se
elibera EIR, solicitantul:

1. promovează testul de îndemânare pentru EIR;

2. prin derogare de la dispozițiile literei (d), demonstrează examinatorului în


timpul testului de îndemânare că a dobândit un nivel adecvat de
cunoștințe teoretice privind legislația aeronautică, meteorologia și plani­
ficarea zborului și performanțele de zbor (IR);

3. are o experiență minimă de cel puțin 25 de ore timp de zbor în condiții


IFR ca PIC pe avioane.

FCL.830 Calificarea de zbor în nori cu planorul


(a) Titularii unei licențe de pilot cu privilegii pentru zborul pe planoare operează
un planor sau un planor motorizat, cu excepția TMG, în nori doar atunci
când dețin o calificare de zbor în nori cu planorul.

(b) Solicitanții unei calificări de zbor în nori cu planorul efectuează cel puțin:

1. 30 de ore ca PIC pe planoare sau planoare motorizate, după eliberarea


licenței;

2. un curs de pregătire în cadrul unei ATO, care cuprinde:


2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 64

▼M3
(i) pregătire teoretică; și

(ii) cel puțin 2 ore de instruire practică în dublă comandă pe planoare sau
planoare motorizate, controlând planorul numai cu ajutorul instrumen­
telor, din care maximum o oră poate fi efectuată pe TMG; și

3. un test de îndemânare cu un FE calificat în acest scop.

(c) Titularii unei EIR sau ai unei IR(A) se creditează pentru cerința de la litera
(b) punctul 2 subpunctul (i). Prin derogare de la dispozițiile literei (b) punctul
2 subpunctul (ii), se efectuează cel puțin o oră de instruire practică în dublă
comandă pe un planor sau planor motorizat, cu excepția TMG, controlând
planorul numai cu ajutorul instrumentelor.

(d) Titularii unei calificări de zbor în nori își exercită privilegiile doar dacă au
efectuat, în ultimele 24 de luni, cel puțin 1 oră timp de zbor sau 5 zboruri ca
PIC exercitând privilegiile calificării de zbor în nori cu planoare sau planoare
motorizate, cu excepția TMG.

(e) Înainte de a-și relua exercitarea privilegiilor, titularii unei calificări de zbor în
nori care nu îndeplinesc cerințele de la litera (d):

1. efectuează un test de verificare a competenței cu un FE calificat în acest


scop; sau

2. efectuează timpul de zbor suplimentar sau zborurile prevăzute la litera (d)


cu un instructor calificat.

(f) Titularii unei EIR sau ai unei IR(A) valabile se creditează integral în raport
cu cerințele de la litera (d).

▼B
SUBPARTEA J
INSTRUCTORI
SECȚIUNEA 1
Cerințe comune
FCL.900 Certificatele de instructor
(a) Dispoziții generale. O persoană asigură:

1. instruire practică pe aeronave numai dacă este titulara:

(i) unei licențe de pilot eliberate sau acceptate în conformitate cu


prezentul regulament;

(ii) unui certificat de instructor corespunzător pregătirii pe care o asigură,


eliberat în conformitate cu prezenta subparte;

2. instruire practică de zbor sintetic sau pregătire MCC numai dacă este
titulara unui certificat de instructor corespunzător pregătirii pe care o
asigură, eliberat în conformitate cu prezenta subparte.
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 65

▼B
(b) Condiții speciale
1. În cazul introducerii unei aeronave noi în statele membre sau în flota unui
operator, dacă îndeplinirea cerințelor stabilite în prezenta subparte nu este
posibilă, autoritatea competentă are posibilitatea de a elibera un certificat
specific care acordă privilegii pentru instruirea practică. Un astfel de
certificat este limitat la zborurile de instruire necesare pentru introducerea
noului tip de aeronavă și valabilitatea acestuia nu poate depăși, în niciun
caz, 1 an.
2. Titularii unui certificat eliberat în conformitate cu litera (b) punctul 1 care
doresc să solicite eliberarea unui certificat de instructor trebuie să înde­
plinească condițiile indispensabile și cerințele pentru revalidare stabilite
pentru respectiva categorie de instructori. Fără a aduce atingere
dispozițiilor de la punctul FCL.905.TRI litera (b), un certificat de TRI
eliberat în conformitate cu prezentul punct include privilegiul de a asigura
pregătire pentru eliberarea unui certificat de TRI sau SFI pentru tipul
relevant.
(c) Instruirea în afara teritoriului statelor membre
1. Fără a aduce atingere literei (a), în cazul instruirii practice asigurate în
cadrul unei ATO aflate în afara teritoriului statelor membre, autoritatea
competentă poate elibera un certificat de instructor unui solicitant titular al
unei licențe de pilot eliberate într-o țară terță în conformitate cu anexa 1 la
Convenția de la Chicago, cu condiția ca acesta:
(i) să fie titularul cel puțin al unei licențe, calificări sau certificat echi­
valent celui pentru care sunt autorizați să ofere pregătire și, în orice
caz, să fie titularul cel puțin al unei CPL;
(ii) să îndeplinească cerințele prevăzute în prezenta subparte pentru
eliberarea certificatului de instructor relevant;
(iii) să demonstreze autorității competente un nivel corespunzător de
cunoaștere a normelor europene de siguranță a aviației, astfel încât
să își poată exercita privilegiile de asigurare a instruirii în confor­
mitate cu prezenta parte.
2. Certificatul se limitează la asigurarea instruirii practice:
(i) în cadrul unor ATO aflate în afara teritoriului statelor membre;
(ii) pentru elevi piloți care cunosc suficient limba în care se asigură
instruirea practică.
FCL.915 Condiții indispensabile și cerințe generale pentru instructori
(a) Dispoziții generale. O persoană care solicită un certificat de instructor trebuie
să aibă cel puțin 18 ani.
(b) Cerințe suplimentare pentru instructorii care asigură instruirea practică pe
aeronave. Un solicitant sau un titular al unui certificat de instructor care are
privilegii de a asigura instruire practică pe o aeronavă trebuie:
1. să fie cel puțin titularul unei licențe și, dacă este cazul, al calificării pentru
care urmează să se asigure instruirea practică;
2. cu excepția cazului piloților instructori de încercare:

▼M3
(i) a efectuat cel puțin 15 ore de zbor ca pilot pe clasa sau tipul de
aeronavă pe care urmează să se asigure instruirea practică, dintre
care un maxim de 7 ore pot fi efectuate pe un FSTD reprezentând
clasa sau tipul de aeronavă, dacă este cazul; sau

▼B
(ii) să fi promovat o evaluare a competențelor pentru categoria de
instructori relevantă pe respectiva clasă sau pe respectivul tip de
aeronavă;
3. să aibă dreptul de a acționa ca PIC pe aeronavă pe durata unei astfel de
instruiri practice.
(c) Credite pentru calificări suplimentare sau pentru revalidare
1. Solicitanții unor certificate suplimentare de instructor pot fi creditați cu
competențele de predare-învățare deja demonstrate în cazul certificatului
de instructor pe care îl dețin.
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 66

▼B
2. Orele de zbor efectuate ca examinator pe durata testelor de îndemânare
sau a verificărilor competenței se creditează integral cu cerințele pentru
revalidarea tuturor certificatelor de instructor deținute.

▼M4
(d) Pentru creditul de extindere la alte tipuri se ține cont de elementele relevante,
definite în datele privind conformitatea operațională în conformitate cu
partea 21.

▼B
FCL.920 Competențele instructorilor și evaluarea
Toți instructorii sunt pregătiți pentru dobândirea următoarelor competențe:

— Pregătirea resurselor;

— Crearea unei atmosfere favorabile învățării;

— Prezentarea cunoștințelor;

— Gestionarea integrată a amenințărilor și erorilor (TEM) și gestionarea


resurselor echipajului;

— Gestionarea timpului pentru atingerea obiectivelor pregătirii;

— Facilitarea învățării;

— Evaluarea performanțelor elevului;

— Monitorizarea și evaluarea progreselor;

— Evaluarea sesiunilor de pregătire;

— Raportarea rezultatelor.

FCL.925 Cerințe suplimentare pentru instructorii MPL


(a) Instructorii care asigură pregătirea pentru MPL trebuie:

1. să fi promovat un curs de pregătire pentru instructori MPL în cadrul unei


ATO; și

2. suplimentar, pentru fazele de bază, intermediară și avansată ale cursului


integrat de pregătire MPL:

(i) să aibă experiență în operațiunile multipilot; și

(ii) să fi absolvit cursul inițial de gestionare a resurselor echipajului la un


operator de transport aerian comercial aprobat în conformitate cu
cerințele privind operațiunile aeriene aplicabile.

(b) Cursul de pregătire pentru instructori MPL


1. Cursul de pregătire pentru instructori MPL trebuie să cuprindă cel puțin
14 ore de pregătire.

La absolvirea cursului de pregătire, solicitantului i se evaluează compe­


tențele de instructor și gradul de cunoaștere a metodei de pregătire bazate
pe competențe.

2. Evaluarea constă în demonstrarea practică a instruirii practice în faza


corespunzătoare cursului de pregătire MPL. Această evaluare se efec­
tuează de către un examinator calificat în conformitate cu subpartea K.

3. La promovarea unui curs de pregătire MPL, ATO îi eliberează solici­


tantului un certificat de calificare ca instructor MPL.

(c) Pentru a-și menține privilegiile, instructorul, în intervalul de 12 luni ante­


rioare, trebuie să fi efectuat în cadrul unui curs de pregătire MPL:

1. 1 ședință de pregătire la simulator de cel puțin 3 ore; sau

2. 1 exercițiu aerian de cel puțin 1 oră care să cuprindă cel puțin 2 decolări
și aterizări.

(d) Dacă nu a îndeplinit cerințele de la litera (c), înainte de a-și exercita privi­
legiile pentru asigurarea instruirii practice MPL, instructorul trebuie:
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 67

▼B
1. ►C1 să urmeze pregătire de reîmprospătare a cunoștințelor ◄ în cadrul
unei ATO pentru a atinge nivelul de competență necesar în vederea
promovării evaluării competențelor de instructor; și

2. să promoveze evaluarea competențelor de instructor prevăzută la litera (b)


punctul 2.

FCL.930 Curs de pregătire


Solicitanții unui certificat de instructor trebuie să fi urmat un curs teoretic și de
instruire practică în cadrul unei ATO. În plus față de elementele specifice
prevăzute în prezenta parte pentru fiecare categorie de instructor, cursul trebuie
să conțină elementele prevăzute la punctul FCL.920.

FCL.935 Evaluarea competenței


(a) Cu excepția instructorului pentru cooperare în echipaj multiplu (MCCI), a
instructorului de pregătire sintetică (STI), a instructorului pentru calificare de
zbor în munți (MI) și a pilotului instructor de încercare (FTI), o persoană
care solicită un certificat de instructor trebuie să promoveze o evaluare a
competențelor pe categoria de aeronave corespunzătoare pentru a demonstra,
în fața unui examinator calificat în conformitate cu subpartea K, capacitatea
de a pregăti un elev pilot la nivelul necesar pentru eliberarea licenței, cali­
ficării sau certificatului relevante.

(b) Această evaluare presupune:

1. demonstrarea competențelor descrise la punctul FCL.920, în timpul


pregătirii înainte și după zbor și în timpul pregătirii teoretice;

2. examene teoretice orale la sol, briefinguri înainte și după zbor și demons­


trații în timpul zborului pe clasa, tipul de aeronave sau FTSD corespun­
zătoare;

3. exerciții adecvate pentru a evalua competențele instructorului.

(c) Evaluarea se efectuează pe aceeași clasă sau tip de aeronavă ori pe același
FTSD folosite pentru instruirea practică.

(d) Dacă este necesară o evaluare a competențelor pentru revalidarea unui


certificat de instructor, un solicitant care nu promovează evaluarea înainte
de data expirării unui certificat de instructor nu exercită privilegiile asociate
respectivului certificat până când nu trece cu succes de evaluare.

FCL.940 Valabilitatea certificatelor de instructor


Cu excepția MI și fără a aduce atingere dispozițiilor de la punctul FCL.900 litera
(b) punctul 1, certificatele de instructor sunt valabile pentru o perioadă de 3 ani.

▼M4
FCL.945 Obligațiile instructorilor
După efectuarea zborului de pregătire pentru revalidarea unei calificări de clasă
pentru SEP sau TMG în conformitate cu FCL.740.A litera (b) punctul 1 și numai
în eventualitatea îndeplinirii tuturor celorlalte criterii de revalidare prevăzute la
FCL.740 litera (b) punctul 1, instructorul înscrie pe licența sau certificatul soli­
citantului noua dată la care expiră calificarea sau certificatul, dacă este autorizat
în mod expres în acest sens de autoritatea competentă care a eliberat licența
solicitantului.

▼B
SECȚIUNEA 2
Cerințe specifice pentru instructor de zbor – FI
FCL.905.FI FI – Privilegii și condiții
Privilegiile unui FI constau în dreptul acestuia de a asigura instruire practică
pentru eliberarea, revalidarea sau reînnoirea:

(a) unei PPL, SPL, BPL și LAPL pe categoria de aeronave corespunzătoare;

(b) calificărilor de clasă și de tip pentru aeronave monomotor cu un singur pilot,


cu excepția avioanelor complexe de înaltă performanță cu un singur pilot;
extinderilor de clasă sau de grupă pentru baloane și extinderilor de clasă
pentru planoare;

(c) calificărilor de tip pentru dirijabile cu un singur pilot sau multipilot;


2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 68

▼B
(d) unei CPL pe categoria de aeronave corespunzătoare, cu condiția ca FI să fi
efectuat cel puțin 500 de ore timp de zbor ca pilot pe respectiva categorie de
aeronave, inclusiv cel puțin 200 de ore de instruire practică;

(e) calificării de zbor pe timp de noapte, cu condiția ca FI:

1. să aibă calificarea pentru zbor pe timp de noapte pe categoria de aeronave


corespunzătoare;

2. să fi demonstrat capacitatea de a pregăti pe timp de noapte unui FI


calificat în conformitate cu litera (i) de mai jos; și

3. să îndeplinească cerința privind experiența de zbor pe timp de noapte de


la punctul FCL.060 litera (b) punctul 2.

▼M3
(f) unei calificări de tractare, de zbor acrobatic sau, în cazul unui FI(S), a unei
calificări de zbor în nori, cu condiția ca FI să fie titularul unor astfel de
privilegii și să fi demonstrat capacitatea de a oferi instruire pentru calificarea
respectivă unui FI calificat în conformitate cu litera (i);

(g) o EIR sau o IR pe categoria de aeronave corespunzătoare, cu condiția ca FI:

▼B
1. să aibă cel puțin 200 de ore timp de zbor în condiții IFR, dintre care până
la 50 de ore pot reprezenta timp instrumental la sol efectuate pe un FFS,
un FTD 2/3 sau FNPT II;

2. să fi efectuat în calitate de elev pilot cursul de pregătire IRI și să fi


promovat o evaluare a competenței pentru certificatul de IRI; și

3. în plus:

▼M3
(i) pentru avioanele multimotor, să fi îndeplinit cerințele pentru un CRI
pentru avioanele multimotor;

▼B
(ii) pentru elicopterele multimotor, să fi îndeplinit cerințele pentru
eliberarea unui certificat de TRI;

(h) calificărilor de clasă sau de tip multimotor cu un singur pilot, cu excepția


avioanelor complexe de înaltă performanță cu un singur pilot, cu condiția ca
FI să îndeplinească:

1. în cazul avioanelor, condițiile indispensabile pentru cursul de pregătire


CRI prevăzute la punctul FCL.915.CRI litera (a) și cerințele de la
punctele FCL.930.CRI și FCL.935;

▼M3
2. în cazul elicopterelor, cerințele prevăzute la punctul FCL.910.TRI litera
(c) punctul 1 și condițiile indispensabile pentru cursul de pregătire TRI(H)
prevăzute la punctul FCL.915.TRI litera (d) punctul 2;

▼B
(i) unui certificat de FI, IRI, CRI, STI sau MI, cu condiția ca FI:

1. să fi efectuat cel puțin:

(i) în cazul unui FI(S), cel puțin 50 de ore de instruire practică sau 150
de lansări de pregătire pe planoare;

(ii) în cazul unui FI(B), cel puțin 50 de ore de instruire practică sau 50
de lansări în cadrul instruirii practice pe baloane;

(iii) în toate celelalte cazuri, 500 de ore de instruire practică pe categoria


de aeronave corespunzătoare;
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 69

▼B
2. să fi promovat o evaluare a competențelor în conformitate cu punctul
FCL.935 pe categoria de aeronave corespunzătoare pentru a demonstra
unui examinator pentru instructori de zbor (FIE) capacitatea de a asigura
pregătire pentru obținerea unui certificat de FI;

(j) unei MPL, cu condiția ca FI:

1. pentru faza esențială de zbor a pregătirii, să fi efectuat cel puțin 500 de


ore timp de zbor ca pilot pe avioane, inclusiv cel puțin 200 de ore de
instruire practică;

2. pentru faza de bază a pregătirii:

(i) să fie titularul unei IR pe avion multimotor și să aibă privilegiul de a


asigura pregătire pentru o IR; și

(ii) să aibă cel puțin 1 500 de ore timp de zbor în operațiuni cu echipaj
multiplu;

3. în cazul unui FI deja calificat să asigure pregătire pentru cursuri integrate


ATP(A) sau CPL(A)/IR, cerința de la punctul 2 subpunctul (ii) poate fi
înlocuită cu obligația de a absolvi un curs structurat de pregătire care să
cuprindă:

(i) calificare MCC;

(ii) asistarea la 5 ședințe de instruire practică în Faza 3 a unui curs MPL;

(iii) asistarea la 5 ședințe de instruire practică în Faza 4 a unui curs MPL;

(iv) asistarea la 5 ședințe de pregătire periodică orientată pe zborul de


linie, efectuată de operator;

(v) conținutul cursului pentru instructori MCCI.

În acest caz, FI desfășoară primele sale 5 ședințe ca instructor sub supra­


vegherea unui TRI(A), MCCI(A) sau SFI(A) calificat pentru asigurarea
instruirii practice MPL.

FCL.910.FI FI – Privilegii limitate


(a) Un FI are privilegiile limitate la asigurarea instruirii practice sub suprave­
gherea unui FI pentru aceeași categorie de aeronave desemnat de ATO în
acest scop, în următoarele cazuri:

1. pentru eliberarea PPL, SPL, BPL și LAPL;

2. în toate cursurile integrate la nivel PPL, în cazul avioanelor și al elicop­


terelor;

▼M3
3. pentru calificările de clasă și de tip pentru aeronave monomotor cu un
singur pilot, cu excepția avioanelor complexe de înaltă performanță cu un
singur pilot, pentru extinderile de clasă; și de grupă în cazul baloanelor și
pentru extinderile de clasă în cazul planoarelor;

▼B
4. pentru calificările de zbor pe timp de noapte, de tractare sau de zbor
acrobatic.

(b) Cât timp desfășoară pregătirea sub supraveghere, în conformitate cu litera (a),
FI nu are privilegiul de a autoriza elevii piloți să efectueze primele zboruri în
simplă comandă și primele zboruri în raid în simplă comandă.

(c) Limitările prevăzute la literele (a) și (b) se înlătură de pe certificatul de FI


dacă FI a efectuat cel puțin:

1. pentru FI(A), 100 de ore de instruire practică pe avioane sau TMG și, în
plus, a supravegheat cel puțin 25 de zboruri în simplă comandă ale
elevilor piloți;
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 70

▼B
2. pentru FI(H), 100 de ore de instruire practică pe elicoptere și, în plus, a
supravegheat cel puțin 25 exerciții aeriene în simplă comandă ale elevilor
piloți;

3. pentru FI(As), FI(S) și FI(B), 15 ore de instruire practică sau 50 de


decolări de antrenament, acoperind întreaga programă de pregătire
pentru eliberarea unei PPL(As), SPL sau BPL pe categoria de aeronave
corespunzătoare.

FCL.915.FI FI – Condiții indispensabile


O persoană care solicită un certificat de FI trebuie:

(a) în cazul FI(A) și FI(H):

1. să fi participat la cel puțin 10 ore de instruire practică instrumentală pe


categoria de aeronave corespunzătoare, dintre care nu mai mult de 5 ore
pot reprezenta timp instrumental la sol pe un FSTD;

2. să fi efectuat 20 de ore de zbor în raid în condiții VFR ca PIC pe


categoria de aeronave corespunzătoare; și

(b) în plus, pentru FI(A):

1. să dețină cel puțin o CPL(A); sau

2. să dețină cel puțin o PPL(A); și

(i) să fi îndeplinit cerințele privind cunoștințele teoretice CPL, cu


excepția unui FI(A) care asigură pregătire exclusiv pentru
LAPL(A); și

(ii) să fi efectuat cel puțin 200 de ore timp de zbor pe avioane sau TMG,
dintre care 150 de ore ca PIC;

3. să fi efectuat cel puțin 30 de ore pe avioane monomotor cu piston, dintre


care cel puțin 5 ore să fie efectuate în intervalul de 6 luni anterior testului
practic preliminar prevăzut la punctul FCL.930.FI litera (a);

4. să fi efectuat un zbor în raid în condiții VFR ca PIC, inclusiv un zbor de


cel puțin 540 km (300 MN) în cursul căruia se efectuează aterizări cu
oprire completă pe 2 aerodromuri diferite;

(c) în plus, pentru FI(H), să fi efectuat 250 de ore timp total de zbor ca pilot pe
elicoptere, dintre care:

1. cel puțin 100 de ore ca PIC, dacă solicitantul este titularul cel puțin al
unei CPL(H); sau

2. cel puțin 200 de ore ca PIC, dacă solicitantul este titularul cel puțin al
unei PPL(H) și îndeplinește cerințele privind cunoștințele teoretice CPL;

(d) pentru un FI(As), să fi efectuat 500 de ore timp de zbor pe dirijabile ca PIC,
dintre care 400 de ore ca PIC titular al unei CPL(As);

▼M3
(e) pentru un FI(S), să fi efectuat 100 de ore timp de zbor și 200 de lansări ca
PIC pe planoare. Suplimentar, în cazul în care dorește să asigure instruire
practică pe TMG, solicitantul trebuie să fi efectuat cel puțin 30 de ore timp
de zbor ca PIC pe TMG și să fi promovat o evaluare suplimentară a compe­
tențelor pe un TMG în conformitate cu punctul FCL.935 în compania unui FI
calificat în conformitate cu punctul FCL.905.FI litera (i);

▼B
(f) pentru un FI(B), să fi efectuat cel puțin 75 de ore timp de zbor pe balon ca
PIC, dintre care cel puțin 15 ore pe clasa pentru care se va asigura instruirea
practică.
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 71

▼B
FCL.930.FI FI – Curs de pregătire
(a) Solicitanții certificatului de FI trebuie să fi promovat un test practic
preliminar în compania unui FI calificat în conformitate cu punctul
FCL.905.FI litera (i) în intervalul celor 6 luni anterioare cursului, pentru
evaluarea capacității acestora de a urma cursul. Acest test practic preliminar
se bazează pe verificarea competenței pentru calificările de clasă și de tip
prevăzută la apendicele 9 la prezenta parte.

(b) Cursul de pregătire FI include:

1. 25 de ore de predare-învățare;

2. (i) în cazul unui FI(A), (H) și (As), cel puțin 100 de ore de pregătire
teoretică, inclusiv teste de evaluare a progreselor;

(ii) în cazul unui FI(B) sau FI(S), cel puțin 30 de ore de pregătire
teoretică, inclusiv teste de evaluare a progreselor;

3. (i) în cazul unor FI(A) și (H), cel puțin 30 de ore de instruire practică,
dintre care 25 de ore reprezintă instruire practică în dublă comandă,
dintre care 5 ore se pot efectua pe un FFS, pe un FNPT I sau II sau
pe un FTD 2/3;

(ii) în cazul unui FI(As), cel puțin 20 de ore de instruire practică, dintre
care 15 ore reprezintă instruire practică în dublă comandă;

(iii) în cazul unui FI(S), cel puțin 6 ore de instruire practică sau 20 de
lansări de instruire practică;

(iv) în cazul unui FI(S) care asigură pregătire pe TMG, cel puțin 6 ore de
instruire practică în dublă comandă pe TMG;

▼M3
(v) în cazul unui FI(B), cel puțin 3 ore de pregătire practică, care cuprind
3 decolări.

4. În cazul în care solicită un certificat de FI pe o altă categorie de aeronave,


piloții care dețin sau care au deținut un certificat de FI(A), (H) sau (As) se
creditează cu 55 de ore pentru cerința de la litera (b) punctul 2 subpunctul
(i) sau cu 18 ore pentru cerința de la litera (b) punctul 2 subpunctul (ii).

▼B
FCL.940.FI FI – Revalidare și reînnoire
(a) Pentru revalidarea unui certificat de FI, titularul trebuie să îndeplinească 2
dintre următoarele 3 cerințe:

1. să efectueze:

(i) în cazul unor FI(A) și (H), cel puțin 50 de ore de instruire practică pe
categoria corespunzătoare de aeronave în timpul perioadei de valabi­
litate a certificatului, în calitate de FI, TRI, CRI, IRI, MI sau exami­
nator. Dacă privilegiile de a asigura pregătire pentru IR urmează a fi
revalidate, 10 dintre aceste ore trebuie să reprezinte instruire practică
pentru o IR și se efectuează în intervalul de 12 luni precedent datei
expirării certificatului de FI;

(ii) în cazul unui FI(As), cel puțin 20 de ore de instruire practică pe


dirijabile în calitate de FI, IRI sau examinator în perioada de valabi­
litate a certificatului. Dacă privilegiile de a asigura pregătire pentru IR
urmează a fi revalidate, 10 dintre aceste ore trebuie să reprezinte
instruire practică pentru o IR și se efectuează în intervalul de 12
luni precedent datei expirării certificatului de FI;
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 72

▼B
(iii) în cazul unui FI(S), cel puțin 30 de ore de instruire practică sau 60 de
decolări de antrenament pe planoare, planoare motorizate sau TMG,
în calitate de FI sau examinator în perioada de valabilitate a certifi­
catului;

(iv) în cazul unui FI(B), cel puțin 6 ore de instruire practică pe baloane în
calitate de FI sau examinator în perioada de valabilitate a certifica­
tului;

2. să participe la ►C1 un seminar de reîmprospătare a cunoștințelor ◄


pentru instructori în perioada de valabilitate a certificatului de FI;

3. să promoveze o evaluare a competențelor în conformitate cu punctul


FCL.935 în intervalul de 12 luni care precedă data expirării certificatului
de FI.

(b) Pentru cel puțin fiecare a doua revalidare consecutivă în cazul FI(A) sau
FI(H) sau pentru fiecare a treia revalidare în cazul FI(As), (S) și (B),
titularul trebuie să promoveze o evaluare a competenței în conformitate cu
punctul FCL.935.

(c) Reînnoire. În cazul în care certificatul de FI expiră, într-un interval de 12 luni


înaintea reînnoirii, solicitantul trebuie:

1. să participe la ►C1 un seminar de reîmprospătare a cunoștințelor ◄


pentru instructori;

2. să promoveze o evaluare a competenței în conformitate cu punctul


FCL.935.

SECȚIUNEA 4
Cerințe specifice pentru instructor pentru calificare de tip – TRI
FCL.905.TRI TRI – Privilegii și condiții
Privilegiile unui TRI constau în dreptul acestuia de a asigura pregătire pentru:

▼M3
(a) revalidarea și reînnoirea unei EIR sau a unei IR, cu condiția ca TRI să fie
titularul unei IR valabile;

▼B
(b) eliberarea unui certificat de TRI sau SFI, cu condiția ca titularul să aibă 3 ani
de experiență ca TRI; și

(c) în cazul unui TRI pentru avioane cu un singur pilot:

1. eliberarea, revalidarea și reînnoirea calificărilor de tip pentru avioane


complexe de înaltă performanță cu un singur pilot, în cazul în care soli­
citantul are în vedere privilegii care să îi confere dreptul de a participa la
operațiuni cu un singur pilot.

Privilegiile TRI(SPA) pot fi extinse la instruirea practică pentru calificările


de tip pentru avioane complexe de înaltă performanță cu un singur pilot în
operațiuni multipilot, cu condiția ca TRI:

(i) să fie titularul unui certificat de MCCI; sau

(ii) să dețină sau să fi deținut un certificat de TRI pentru avioane multi­


pilot;

2. cursul MPL referitor la faza de bază, cu condiția să aibă privilegiile


extinse la operațiuni multipilot și să dețină sau să fi deținut un certificat
de FI(A) sau IRI(A);

(d) în cazul unui TRI pentru avioane multipilot:

1. eliberarea, revalidarea și reînnoirea calificărilor de tip pentru:

(i) avioane multipilot;

(ii) avioane complexe de înaltă performanță cu un singur pilot, în cazul în


care solicitantul are în vedere privilegii care să îi confere dreptul de a
participa la operațiuni multipilot;
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 73

▼B
2. pregătire MCC;

3. cursul MPL referitor la fazele de bază, intermediară și avansată cu


condiția ca, pentru faza de bază, să dețină sau să fi deținut un certificat
de FI(A) sau IRI(A);

(e) în cazul unui TRI pentru elicoptere:

1. eliberarea, revalidarea și reînnoirea calificărilor de tip pentru elicoptere;

2. pregătire MCC, cu condiția ca acesta să fie titularul unei calificări de tip


pentru elicoptere multipilot;

3. extinderea IR(H) cu un singur motor la IR(H) multimotor;

(f) în cazul unui TRI pentru aeronave cu decolare-aterizare verticală:

1. eliberarea, revalidarea și reînnoirea calificărilor de tip pentru aeronave cu


decolare-aterizare verticală;

2. pregătire MCC.

FCL.910.TRI TRI – Privilegii limitate


(a) Dispoziții generale. Dacă pregătirea TRI se desfășoară exclusiv pe un FFS,
privilegiile TRI se limitează la pregătirea pe respectivul FFS.

În acest caz, TRI poate efectua zbor de linie sub supraveghere, cu condiția ca
în cursul de pregătire TRI să se fi inclus pregătire suplimentară în acest scop.

▼M4
(b) TRI pentru avioane și aeronave cu decolare-aterizare verticală – TRI(A) și
TRI(PL). Privilegiile unui TRI se limitează la tipul de avion sau aeronavă cu
decolare-aterizare verticală pe care s-au efectuat pregătirea și evaluarea
competenței. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în datele privind
conformitatea operațională stabilite în conformitate cu partea 21, privilegiile
TRI se extind la alte tipuri dacă TRI:

1. a efectuat, în intervalul de 12 luni care precedă solicitarea, cel puțin 15


segmente de rută, inclusiv decolări și aterizări pe tipul de aeronavă apli­
cabil, dintre care 7 segmente de rută se pot efectua pe un FFS;

2. a efectuat componentele de pregătire tehnică și instruire practică din cursul


TRI relevant;

3. a promovat secțiunile relevante ale evaluării competenței în conformitate


cu punctul FCL.935 pentru a demonstra, unui FIE sau unui TRE calificat
în conformitate cu subpartea K, capacitatea de a pregăti un pilot la nivelul
necesar eliberării unei calificări de tip, inclusiv de a asigura pregătirea
înainte și după zbor și pregătirea teoretică.

(c) TRI pentru elicoptere – TRI(H)

1. Privilegiile unui TRI(H) se limitează la tipul de elicopter pe care s-a


susținut testul de îndemânare pentru eliberarea certificatului TRI. Cu
excepția cazului în care se prevede altfel în datele privind conformitatea
operațională stabilite în conformitate cu partea 21, privilegiile TRI se
extind la alte tipuri dacă TRI:

(i) a urmat partea tehnică referitoare la tipul corespunzător a cursului


TRI pe tipul aplicabil de elicopter sau pe un FSTD care reprezintă
acel tip;

(ii) a efectuat cel puțin 2 ore de instruire practică pe tipul aplicabil, sub
supravegherea unui TRI(H) calificat corespunzător; și
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 74

▼M4
(iii) a promovat secțiunile relevante ale evaluării competenței în confor­
mitate cu punctul FCL.935 pentru a demonstra, unui FIE sau unui
TRE calificat în conformitate cu subpartea K, capacitatea de a pregăti
un pilot la nivelul necesar eliberării unei calificări de tip, inclusiv de a
asigura pregătirea înainte și după zbor și pregătirea teoretică.

▼B
2. Înainte ca privilegiile unui TRI(H) să fie extinse de la privilegii pentru un
singur pilot la privilegii multipilot pe același tip de elicopter, titularul
trebuie să aibă cel puțin 100 de ore de zbor în operațiuni multipilot pe
acest tip.

(d) Fără a aduce atingere punctelor de mai sus, titularii unui certificat de TRI
cărora li s-a eliberat o calificare de tip în conformitate cu punctul FCL.725
litera (e) au dreptul la extinderea privilegiilor lor de TRI la respectivul tip nou
de aeronavă.

FCL.915.TRI TRI – Condiții indispensabile


O persoană care solicită un certificat de TRI trebuie:

(a) să dețină cel puțin o licență de pilot CPL, MPL sau ATPL pe categoria de
aeronave aplicabilă;

(b) pentru un certificat de TRI(MPA):

1. să fi efectuat 1 500 de ore timp de zbor ca pilot pe avioane multipilot; și

2. să fi efectuat, în intervalul de 12 luni care precede solicitarea, cel puțin 30


de segmente de rută, inclusiv decolări și aterizări ca PIC sau copilot pe
tipul de aeronavă aplicabil, dintre care 15 segmente de rută se pot efectua
pe un FFS reprezentând respectivul tip;

(c) pentru un certificat de TRI(SPA):

1. să fi efectuat, în intervalul de 12 luni care precede solicitarea, cel puțin 30


de segmente de rută, inclusiv decolări și aterizări, ca PIC pe tipul de
aeronavă aplicabil, dintre care 15 segmente de rută se pot efectua pe un
FFS reprezentând respectivul tip; și

2. (i) să fi efectuat cel puțin 500 de ore timp de zbor ca pilot pe avioane,
inclusiv 30 de ore ca PIC pe tipul de avion aplicabil; sau

(ii) să dețină sau să fi deținut un certificat de FI pentru avioane


multimotor cu privilegii IR(A);

(d) pentru TRI(H):

1. pentru un certificat de TRI(H) pentru elicoptere monomotor cu un singur


pilot, să fi efectuat 250 de ore ca pilot pe elicoptere;

2. pentru un certificat de TRI(H) pentru elicoptere multimotor cu un singur


pilot, să fi efectuat 500 de ore ca pilot de elicoptere, inclusiv 100 de ore
ca PIC pe elicoptere multimotor cu un singur pilot;

3. pentru un certificat de TRI(H) pentru elicoptere multipilot, să fi efectuat


1 000 de ore timp de zbor ca pilot pe elicoptere, inclusiv:

(i) 350 de ore ca pilot pe elicoptere multipilot; sau

(ii) pentru solicitanții care sunt deja titularii unui certificat de TRI(H)
pentru elicoptere multimotor cu un singur pilot, 100 de ore ca pilot
de respectivul tip în operațiuni multipilot.

4. titularii unui certificat de FI(H) se creditează integral în ceea ce privește


cerințele de la punctele 1 și 2 pe tipul relevant de elicopter cu un singur
pilot;
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 75

▼B
(e) pentru TRI(PL):

(1) să fi efectuat 1 500 de ore timp de zbor ca pilot pe avioane multipilot,


aeronave cu decolare-aterizare verticală sau elicoptere multipilot; și

(2) să fi efectuat, în intervalul de 12 luni care precede solicitarea, 30


segmente de rută, inclusiv decolări și aterizări, ca PIC sau copilot pe
tipul aplicabil de aeronavă cu decolare-aterizare verticală, dintre care 15
segmente de rută se pot efectua pe un FFS reprezentând respectivul tip.

FCL.930.TRI TRI – Curs de pregătire


(a) Cursul de pregătire TRI trebuie să cuprindă cel puțin:

1. 25 de ore de predare-învățare;

2. 10 ore de pregătire tehnică, inclusiv recapitularea cunoștințelor tehnice,


pregătirea planurilor de lecție și dezvoltarea capacității de a pregăti la clasă
sau pe simulator;

3. 5 ore de instruire practică pe aeronava corespunzătoare sau pe un


simulator reprezentând respectiva aeronavă în cazul aeronavelor cu un
singur pilot și 10 ore pe o aeronavă multipilot sau pe un simulator repre­
zentând respectiva aeronavă.

(b) Solicitanții care dețin sau au deținut un certificat de instructor se creditează


integral în ceea ce privește cerința de la litera (a) punctul 1.

(c) Un solicitant al unui certificat de TRI care este titularul unui certificat de SFI
pentru tipul relevant se creditează integral în ceea ce privește cerințele
prezentului punct pentru eliberarea unui certificat de TRI limitat la instruirea
practică pe simulatoare.

FCL.935.TRI TRI – Evaluarea competenței


Dacă evaluarea competenței TRI se desfășoară pe un FFS, certificatul de TRI se
limitează la instruirea practică pe FFS.

Limitarea se înlătură în momentul în care TRI a promovat evaluarea competenței


pe o aeronavă.

FCL.940.TRI TRI – Revalidare și reînnoire


(a) Revalidare.
1. Avioane. Pentru revalidarea unui certificat de TRI(A), solicitantul trebuie
să îndeplinească, în ultimele 12 luni premergătoare datei de expirare a
acestuia, una dintre următoarele 3 cerințe:

(i) să realizeze una dintre următoarele părți ale unui curs complet de
pregătire pentru calificare de tip: o ședință de pregătire la simulator
de cel puțin 3 ore și un exercițiu aerian de cel puțin 1 oră care să
cuprindă cel puțin 2 decolări și aterizări;

(ii) ►C1 să urmeze pregătire de reîmprospătare a cunoștințelor ◄


pentru instructori în calitate de TRI în cadrul unei ATO;

(iii) să promoveze evaluarea competenței în conformitate cu punctul


FCL.935.

2. Elicoptere și aeronave cu decolare-aterizare verticală. Pentru revalidarea


unui certificat de TRI (H) sau TRI(PL), solicitantul trebuie să îndepli­
nească, în perioada de valabilitate a certificatului de TRI, 2 dintre urmă­
toarele 3 cerințe:

(i) să efectueze 50 de ore de instruire practică pe fiecare dintre tipurile


de aeronavă pentru care este titularul unor privilegii de asigurare a
pregătirii sau pe un FSTD reprezentând respectivele tipuri, dintre care
cel puțin 15 ore se efectuează în intervalul de 12 luni anterior datei de
expirare a certificatului TRI.
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 76

▼B
În cazul TRI(PL), aceste ore de instruire practică se desfășoară ca
TRI sau examinator pentru calificare de tip (TRE) ori ca SFI sau
examinator de zbor sintetic (SFE). În cazul TRI(H), timpul de zbor
ca FI, instructor pentru calificare de zbor instrumental (IRI), instructor
de zbor sintetic (STI) sau ca orice alt fel de examinator este, de
asemenea, relevant pentru acest scop;

(ii) ►C1 să urmeze pregătire de reîmprospătare a cunoștințelor ◄


pentru instructori în calitate de TRI în cadrul unei ATO;

(iii) să promoveze evaluarea competenței în conformitate cu punctul


FCL.935.

3. Pentru cel puțin fiecare a doua revalidare a unui certificat de TRI, titularul
trebuie să promoveze evaluarea competenței în conformitate cu punctul
FCL.935.

4. Dacă o persoană este titulara unui certificat de TRI pe mai mult de un tip
de aeronavă din aceeași categorie, evaluarea competenței susținută pe unul
dintre aceste tipuri revalidează certificatul de TRI pentru celelalte tipuri
deținute în cadrul aceleiași categorii de aeronave.

5. Cerințe specifice pentru revalidarea unui TRI(H). Un TRI(H) titular al


unui certificat de FI(H) pe tipul relevant se creditează integral în ceea
ce privește cerințele de la litera (a) de mai sus. În acest caz, certificatul
de TRI(H) va fi valabil până la data expirării certificatului de FI(H).

(b) Reînnoire.
1. Avioane. În cazul în care certificatul de TRI(A) expiră, solicitantul trebuie:

(i) să fi efectuat, în intervalul de 12 luni care precede solicitarea, cel


puțin 30 segmente de rută, inclusiv decolări și aterizări pe tipul
aplicabil de avion, dintre care maximum 15 segmente de rută se
pot efectua pe un simulator de zbor;

(ii) să fi urmat părțile relevante ale unui curs de pregătire TRI în cadrul
unei ATO aprobate;

(iii) să fi asigurat, în cadrul unui curs complet de pregătire pentru cali­


ficare de tip, cel puțin 3 ore de instruire practică pe tipul aplicabil de
avion sub supravegherea unui TRI(A).

2. Elicoptere și aeronave cu decolare-aterizare verticală. În cazul în care


certificatul de TRI (H) sau TRI(PL) expiră, într-un interval de 12 luni
înaintea reînnoirii, solicitantul trebuie:

(i) ►C1 să urmeze pregătire de reîmprospătare a cunoștințelor ◄ pentru


instructori ca TRI în cadrul unei ATO, care trebuie să cuprindă toate
elementele relevante ale cursului de pregătire TRI; și

(ii) să promoveze evaluarea competenței în conformitate cu punctul


FCL.935 pe fiecare dintre tipurile de aeronave pentru care se
solicită reînnoirea privilegiilor de asigurare a pregătirii.

SECȚIUNEA 5
Cerințe specifice pentru instructor pentru calificarea de clasă – CRI
FCL.905.CRI CRI – Privilegii și condiții
(a) Privilegiile unui CRI constau în dreptul acestuia de a asigura pregătire pentru:

▼M3
1. eliberarea, revalidarea sau reînnoirea calificărilor de clasă sau de tip pentru
avioane cu un singur pilot, cu excepția avioanelor complexe de înaltă
performanță cu un singur pilor, în cazul în care solicitantul are în
vedere privilegii care să îi confere dreptul de a participa la operațiuni
cu un singur pilot;

▼B
2. o calificare de tractare sau de zbor acrobatic pentru categoria avioane, cu
condiția ca CRI să fie titularul calificării relevante și să fi demonstrat
capacitatea de a asigura pregătire pentru respectiva calificare unui FI
calificat în conformitate cu punctul FCL.905.FI litera (i);
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 77

▼M4
3. extinderea privilegiilor LAPL(A) la o altă clasă sau variantă de avion.

▼B
(b) Privilegiile unui CRI se limitează la clasa sau tipul de avion pe care s-a
susținut evaluarea competențelor de instructor. Privilegiile CRI se extind la
alte clase sau tipuri în cazul în care CRI a efectuat în ultimele 12 luni:

1. 15 ore timp de zbor ca PIC pe avioane din clasa sau tipul aplicabile de
avioane;

2. un zbor de instruire de pe scaunul din dreapta sub supravegherea unui alt


CRI sau FI calificat pentru respectiva clasă sau respectivul tip și aflat pe
scaunul celuilalt pilot.

▼M3
(c) Solicitanții unui CRI pentru avioane multimotor care dețin un certificat CRI
pentru avioane cu un singur motor trebuie să îndeplinească condițiile indis­
pensabile pentru un CRI stabilite la punctul FCL.915.CRI litera (a) și
cerințele de la punctul FCL.930.CRI litera (a) punctul 3 și de la punctul
FCL.935.

▼B
FCL.915.CRI CRI– Condiții indispensabile
O persoană care solicită un certificat de CRI trebuie să fi efectuat cel puțin:

(a) pentru avioane multimotor:

1. 500 de ore timp de zbor ca pilot pe avioane;

2. 30 de ore ca PIC pe clasa sau tipul de avion aplicabile;

(b) pentru avioane monomotor:

1. 300 de ore timp de zbor ca pilot pe avioane;

2. 30 de ore ca PIC pe clasa sau tipul de avion aplicabile.

FCL.930.CRI CRI – Curs de pregătire


(a) Cursul de pregătire practică pentru CRI cuprinde cel puțin:

1. 25 de ore de predare-învățare;

2. 10 ore de pregătire tehnică, inclusiv recapitularea cunoștințelor tehnice,


pregătirea planurilor de lecție și dezvoltarea capacității de a pregăti la clasă
sau pe simulator;

3. 5 ore de instruire practică pe avioane multimotor sau 3 ore de instruire


practică pe avioane monomotor, asigurată de un FI(A) calificat în confor­
mitate cu punctul FCL.905.FI litera (i).

(b) Solicitanții care dețin sau au deținut un certificat de instructor se creditează


integral în ceea ce privește cerința de la litera (a) punctul 1.

FCL.940.CRI CRI – Revalidare și reînnoire


(a) Pentru revalidarea unui certificat de CRI, în intervalul de 12 luni care precede
data expirării certificatului de CRI, solicitantul trebuie:

1. să asigure cel puțin 10 ore de instruire practică în rolul unui CRI. În cazul
în care solicitantul deține privilegii CRI atât pe avioane monomotor, cât și
pe avioane multimotor, cele 10 ore de instruire practică se împart în mod
egal între avioanele monomotor și cele multimotor; sau

2. ►C1 să urmeze pregătire de reîmprospătare a cunoștințelor ◄ în calitate


de CRI în cadrul unei ATO; sau

3. să promoveze evaluarea competenței în conformitate cu punctul FCL.935


pentru avioane multimotor sau monomotor, după caz.

(b) Pentru cel puțin fiecare a doua revalidare a unui certificat de CRI, titularul
trebuie să îndeplinească cerința de la litera (a) punctul 3.
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 78

▼B
(c) Reînnoire. În cazul în care certificatul de CRI expiră, într-un interval de 12
luni înaintea reînnoirii, solicitantul trebuie:

1. ►C1 să urmeze pregătire de reîmprospătare a cunoștințelor ◄ în calitate


de CRI în cadrul unei ATO;

2. să promoveze evaluarea competenței prevăzută la punctul FCL.935.

SECȚIUNEA 6
Cerințe specifice pentru instructor pentru calificarea de zbor instrumental –
IRI
FCL.905.IRI IRI – Privilegii și condiții
▼M3
(a) Privilegiile unui IRI constau în a asigura pregătire pentru eliberarea, reva­
lidarea și reînnoirea unei EIR sau a unei IR pe categoria de aeronave cores­
punzătoare.

▼B
(b) Cerințe specifice pentru cursul MPL. Pentru a asigura pregătire pentru faza de
bază a unui curs MPL, IRI(A) trebuie:

1. să fie titularul unei IR pentru avioane multimotor; și

2. să fi efectuat cel puțin 1 500 de ore timp de zbor în operațiuni cu echipaj


multiplu.

3. În cazul unui IRI deja calificat să asigure pregătire pentru cursuri integrate
ATP(A) sau CPL(A)/IR, cerința de la litera (b) punctul 2 poate fi înlocuită
cu obligația de a absolvi cursul prevăzut la FCL.905.FI litera (j) punctul 3.

FCL.915.IRI IRI – Condiții indispensabile


O persoană care solicită un certificat de IRI trebuie:

(a) pentru un IRI(A):

1. să fi efectuat cel puțin 800 de ore timp de zbor în condiții IFR, dintre care
cel puțin 400 de ore pe avioane; și

▼M3
2. în cazul solicitanților unui IRI(A) pentru avioane multimotor, să îndepli­
nească cerințele de la punctul FCL.915.CRI litera (a), punctul
FCL.930.CRI și punctul FCL.935;

▼B
(b) pentru un IRI(H):

1. să fi efectuat cel puțin 500 de ore timp de zbor în condiții IFR, dintre care
cel puțin 250 de ore timp de zbor instrumental pe elicoptere; și

2. în cazul solicitanților unui IRI(H) pentru elicoptere multipilot, să îndepli­


nească cerințele de la FCL.905.FI litera (g) punctul 3 subpunctul (ii);

(c) pentru un IRI(As), să fi efectuat cel puțin 300 de ore timp de zbor în condiții
IFR, dintre care cel puțin 100 de ore timp de zbor instrumental pe dirijabile.

FCL.930.IRI IRI – Curs de pregătire


(a) Cursul de pregătire practică pentru IRI cuprinde cel puțin:

1. 25 de ore de predare-învățare;

2. 10 ore de pregătire tehnică, inclusiv recapitularea cunoștințelor teoretice


instrumentale, pregătirea planurilor de lecție și dezvoltarea capacității de a
pregăti la clasă;

3. (i) pentru IRI(A), cel puțin 10 ore de instruire practică pe un avion, FFS,
FTD 2/3 sau FPNT II. În cazul solicitanților titulari ai unui certificat
de FI(A), numărul acestor ore se reduce la 5;
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 79

▼B
(ii) pentru IRI(H), cel puțin 10 ore de instruire practică pe un elicopter,
FFS, FTD 2/3 sau FPNT II/III;

(iii) pentru IRI(As), cel puțin 10 ore de instruire practică pe un dirijabil,


FFS, FTD 2/3 sau FPNT II.

(b) Instruirea practică se asigură de către un FI calificat în conformitate cu


punctul FCL.905.FI litera (i).

(c) Solicitanții care dețin sau au deținut un certificat de instructor se creditează


integral în ceea ce privește cerința de la litera (a) punctul 1.

FCL.940.IRI IRI – Revalidare și reînnoire


Pentru revalidarea și reînnoirea unui certificat de IRI, titularul trebuie să înde­
plinească cerințele pentru revalidarea și reînnoirea unui certificat de FI, în confor­
mitate cu punctul FCL.940.FI.

SECȚIUNEA 7
Cerințe specifice pentru instructor de zbor sintetic – SFI
FCL.905.SFI SFI – Privilegii și condiții
Privilegiile unui SFI constau în dreptul acestuia de a asigura instruire practică de
zbor sintetic pe categoria de aeronave relevantă pentru:

(a) eliberarea, revalidarea și reînnoirea unei IR, cu condiția ca acesta să dețină


sau să fi deținut o IR pe categoria de aeronave relevantă și să fi urmat un
curs de pregătire IRI; și

(b) în cazul unui SFI pentru avioane cu un singur pilot:

1. eliberarea, revalidarea și reînnoirea calificărilor de tip pentru avioane


complexe de înaltă performanță cu un singur pilot, în cazul în care soli­
citantul are în vedere privilegii care să îi confere dreptul de a participa la
operațiuni cu un singur pilot.

Privilegiile SFI (SPA) pot fi extinse la instruirea practică pentru califi­


cările de tip pentru avioane complexe de înaltă performanță cu un singur
pilot în operațiuni multipilot, cu condiția ca acesta:

(i) să fie titularul unui certificat de MCCI; sau

(ii) să dețină sau să fi deținut un certificat de TRI pentru avioane multi­


pilot; și

2. cu condiția ca privilegiile SFI(SPA) să fi fost extinse la operațiunile


multipilot în conformitate cu punctul 1:

(i) MCC;

(ii) cursul MPL privind faza de bază;

(c) în cazul unui SFI pentru avioane multipilot:

1. eliberarea, revalidarea și reînnoirea calificărilor de tip pentru:

(i) avioane multipilot;

(ii) avioane complexe de înaltă performanță cu un singur pilot, în cazul în


care solicitantul are în vedere privilegii care să îi confere dreptul de a
participa la operațiuni multipilot;

2. MCC;

3. cursul MPL privind fazele de bază, intermediară și avansată, cu condiția


ca, pentru faza de bază, să dețină sau să fi deținut un certificat de FI(A)
sau IRI(A);
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 80

▼B
(d) în cazul unui SFI pentru elicoptere:

1. eliberarea, revalidarea și reînnoirea calificărilor de tip pentru elicoptere;

▼M3
2. cursul MCC, dacă SFI are privilegii de a asigura pregătirea pentru
elicoptere multipilot.

▼B
FCL.910.SFI SFI – Privilegii limitate
Privilegiile unui SFI se limitează la FTD 2/3 sau FFS din tipul de aeronavă pe
care s-a urmat cursul de pregătire SFI.

Privilegiile se pot extinde la alte FSTD reprezentând alte tipuri ale aceleiași
categorii de aeronave dacă titularul:

(a) a urmat în mod satisfăcător conținutul referitor la simulator al cursului


relevant pentru calificarea de tip; și

(b) a desfășurat, în cadrul unui curs complet pentru calificare de tip, cel puțin 3
ore de instruire practică legată de sarcinile unui SFI pe tipul aplicabil sub
supravegherea și spre satisfacția unui TRE calificat în acest scop.

FCL.915.SFI SFI – Condiții indispensabile


O persoană care solicită un certificat de SFI trebuie:

(a) să dețină sau să fi deținut cel puțin o CPL, MPL sau ATPL pe categoria de
aeronave corespunzătoare;

(b) să fi promovat verificarea competenței pentru eliberarea calificării de tip


pentru o aeronavă specifică pe un FFS reprezentând tipul relevant, în
intervalul de 12 luni care precede solicitarea; și

(c) în plus, pentru un SFI(A) pentru avioane multipilot sau SFI(PL):

1. să fi efectuat cel puțin 1 500 de ore timp de zbor ca pilot pe avioane


multipilot sau aeronave cu decolare-aterizare verticală, după caz;

2. au efectuat, ca pilot sau ca asistent, în intervalul de 12 luni care precede


solicitarea, cel puțin:

(i) 3 segmente de rută în cabina de pilotaj a tipului de aeronavă aplicabil;


sau

(ii) 2 ședințe de pregătire la simulator orientată pe zborul de linie realizate


de un echipaj de zbor calificat în cabina de pilotaj a tipului aplicabil.
Aceste ședințe la simulator trebuie să cuprindă 2 zboruri de cel puțin
2 ore fiecare între 2 aerodromuri diferite, precum și activitățile
asociate de planificare înaintea zborului și de debriefing;

(d) în plus, pentru un SFI(A) pentru avioane complexe de înaltă performanță cu


un singur pilot:

1. să fi efectuat cel puțin 500 de ore timp de zbor ca PIC pe avioane cu un


singur pilot;

2. să dețină sau să fi deținut o calificare IR(A) multimotor; și

3. să fi îndeplinit cerințele de la litera (c) punctul 2;

(e) în plus, pentru un SFI(H):

1. să fi efectuat, ca pilot sau ca asistent, cel puțin 1 oră timp de zbor în


cabina de pilotaj a tipului aplicabil, în intervalul de 12 luni care precede
solicitarea; și
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 81

▼B
2. să dețină, în cazul elicopterelor multipilot, cel puțin 1 000 de ore expe­
riență de zbor ca pilot pe elicoptere, inclusiv cel puțin 350 de ore ca pilot
pe elicoptere multipilot;

3. în cazul elicopterelor multimotor cu un singur pilot, să fi efectuat 500 de


ore ca pilot de elicoptere, inclusiv 100 de ore ca PIC pe elicoptere
multimotor cu un singur pilot;

4. în cazul elicopterelor monomotor cu un singur pilot, să fi efectuat 250 de


ore ca pilot pe elicoptere.

FCL.930.SFI SFI – Curs de pregătire


(a) Cursul de pregătire practică pentru SFI cuprinde cel puțin:

1. conținutul FTSD al cursului pentru calificare de tip aplicabil;

2. conținutul cursului de pregătire TRI.

(b) Un solicitant al unui certificat de SFI care este titularul unui certificat de TRI
pentru tipul relevant se creditează integral în ceea ce privește cerințele de la
prezentul punct.

FCL.940.SFI SFI – Revalidare și reînnoire


(a) Revalidare. Pentru revalidarea unui certificat de SFI, solicitantul trebuie să
îndeplinească, în perioada de valabilitate a certificatului de SFI, 2 dintre
următoarele 3 cerințe:

1. să efectueze 50 de ore ca instructor sau examinator pe FSTD, dintre care


cel puțin 15 ore se efectuează în intervalul de 12 luni precedent datei
expirării certificatului de SFI;

2. ►C1 să urmeze pregătire de reîmprospătare a cunoștințelor ◄ pentru


instructori în calitate de SFI în cadrul unei ATO;

3. să promoveze secțiunile relevante evaluării competenței în conformitate cu


punctul FCL.935.

(b) În plus, solicitantul trebuie să fi fost supus, pe un FFS, verificărilor compe­


tenței pentru eliberarea calificărilor de tip pentru o aeronavă specifică repre­
zentând tipurile pentru care este titular de privilegii.

(c) Pentru cel puțin fiecare a doua validare a unui certificat de SFI, titularul
trebuie să îndeplinească cerința de la litera (a) punctul 3.

(d) Reînnoire. În cazul în care certificatul de SFI expiră, în intervalul de 12 luni


care precede solicitarea, solicitantul trebuie:

1. să urmeze conținutul pentru simulator al cursului de pregătire SFI;

2. să îndeplinească cerințele specificate la litera (a) punctele 2 și 3.

SECȚIUNEA 8
Cerințe specifice pentru instructor pentru cooperare în echipaj multiplu –
MCCI
FCL.905. MCCI MCCI – Privilegii și condiții
(a) Privilegiile unui MCCI constau în dreptul acestuia de a asigura instruire
practică în timpul:

1. părții practice a cursurilor MCC, dacă nu se combină cu pregătirea pentru


calificare de tip; și

2. în cazul MCCI(A), fazei de bază a cursului integrat de pregătire MPL, cu


condiția să dețină sau să fi deținut un certificat de FI(A) sau IRI(A).

FCL.910.MCCI MCCI – Privilegii limitate


Privilegiile titularului unui certificat de MCCI se limitează la FNPT II/III MCC,
FTD 2/3 sau FFS pe care s-a urmat cursul de pregătire MCCI.
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 82

▼B
Privilegiile se pot extinde pe alte FSTD reprezentând alte tipuri de aeronave dacă
titularul a urmat pregătirea practică din cursul MCCI pe respectivul tip de FNPT
II/III MCC, FTD 2/3 sau FFS.

FCL.915.MCCI MCCI – Condiții indispensabile


O persoană care solicită un certificat de MCCI trebuie:

(a) să dețină sau să fi deținut cel puțin o CPL, MPL sau ATPL pe categoria de
aeronave corespunzătoare;

(b) să aibă cel puțin:

▼M3
1. în cazul avioanelor, al dirijabilelor și al aeronavelor cu decolare-aterizare
verticală, 1 500 de ore experiență de zbor ca pilot în cadrul unor
operațiuni multipilot;

▼B
2. în cazul elicopterelor, 1 000 de ore experiență de zbor ca pilot în
operațiuni cu echipaj multiplu, dintre care cel puțin 350 de ore pe
elicoptere multipilot.

FCL.930.MCCI MCCI – Curs de pregătire


(a) Cursul de pregătire practică pentru MCCI cuprinde cel puțin:

1. 25 de ore de predare-învățare;

2. pregătire tehnică cu privire la tipul de FSTD pe care solicitantul dorește să


asigure pregătire practică;

3. 3 ore de instrucție practică, care poate fi instruire practică sau pregătire


MCC pe FNPT II/III MCC, FTD 2/3 sau FFS relevante, sub suprave­
gherea unui TRI, SFI sau MCCI desemnat de ATO în acest scop.
Aceste ore de instruire practică sub supraveghere cuprind evaluarea
competenței solicitantului în conformitate cu punctul FCL.920.

(b) Solicitanții care dețin sau au deținut un certificat de FI, TRI, CRI, IRI sau SFI
se creditează integral în ceea ce privește cerința de la litera (a) punctul 1.

FCL.940.MCCI MCCI – Revalidare și reînnoire


(a) Pentru revalidarea unui certificat de MCCI, solicitantul trebuie să fi îndeplinit
cerințele de la punctul FCL.930.MCCI litera (a) punctul 3 pe tipul relevant de
FNPT II/III, FTD 2/3 sau FFS, în ultimele 12 luni ale perioadei de valabilitate
a certificatului de MCCI.

(b) Reînnoire. În cazul în care certificatul de MCCI expiră, solicitantul trebuie să


îndeplinească cerințele de la punctul FCL.930.MCCI litera (a) punctele 2 și 3
pe tipul relevant de FNPT II/III MCC, FTD 2/3 sau FFS.

SECȚIUNEA 9
Cerințe specifice pentru instructor de pregătire sintetică – STI
FCL.905.STI STI – Privilegii și condiții
(a) Privilegiile unui STI constau în dreptul acestuia de a asigura instruire practică
de zbor sintetic pe categoria de aeronave corespunzătoare pentru:

1. eliberarea unei licențe;


2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 83

▼B
2. eliberarea, revalidarea sau reînnoirea unei IR și a unei calificări de tip sau
de clasă pentru aeronave cu un singur pilot, cu excepția avioanelor
complexe de înaltă performanță cu un singur pilot.

(b) Privilegii suplimentare pentru STI(A). Privilegiile unui STI(A) cuprind


instruirea practică de zbor sintetic în timpul pregătirii pentru faza esențială
de zbor din cadrul cursului integrat de pregătire MPL.

FCL.910.STI STI – Privilegii limitate


Privilegiile titularului unui certificat de STI se limitează la FNPT II/III, FTD 2/3
sau FFS pe care s-a urmat cursul de pregătire STI.

Privilegiile se pot extinde la alte FSTD reprezentând alte tipuri de aeronave dacă
titularul:

(a) a urmat conținutul FFS al cursului TRI pe tipul aplicabil;

(b) a promovat verificarea competenței pentru calificarea de tip pentru o


aeronavă specifică pe un FFS din tipul aplicabil, în intervalul de 12 luni
care precede solicitarea;

(c) a asigurat, în cadrul unui curs pentru calificare de tip, cel puțin o ședință pe
FSTD legată de sarcinile unui STI, cu o durată minimă de 3 ore pe tipul de
aeronavă aplicabil, sub supravegherea unui examinator pentru instructori de
zbor (FIE).

FCL.915.STI STI – Condiții indispensabile


O persoană care solicită un certificat de STI trebuie:

(a) să dețină sau să fi deținut în intervalul de 3 ani care precede solicitarea, o


licență de pilot și privilegii de asigurare a pregătirii adecvate cursurilor care
se intenționează a fi oferite;

(b) să fi efectuat pe un FNTP verificarea competenței corespunzătoare calificării


de clasă sau de tip în intervalul de 12 luni care precedă solicitarea.

O persoană care solicită un certificat de STI(A) și care dorește să asigure


pregătire exclusiv pe BITD efectuează doar exercițiile corespunzătoare unui
test de îndemânare pentru eliberarea unei PPL(A);

(c) în plus, pentru un STI(H) să fi efectuat cel puțin 1 oră timp de zbor ca
asistent în cabina de pilotaj a tipului aplicabil de elicopter, în intervalul de 12
luni care precede solicitarea.

FCL.930.STI STI – Curs de pregătire


(a) Cursul de pregătire pentru STI cuprinde cel puțin 3 ore de instruire practică
legată de sarcinile unui STI pe un FFS, FTD 2/3 sau FNPT II/III, sub
supravegherea unui FIE. Aceste ore de instruire practică sub supraveghere
cuprind evaluarea competenței solicitantului în conformitate cu punctul
FCL.920.

Solicitanții unui certificat de STI(A) care doresc să asigure pregătire exclusiv


pe un BITD efectuează instruirea practică pe un BITD.

(b) Pentru solicitanții unui certificat de STI(H), cursul cuprinde și conținutul FFS
al cursului TRI aplicabil.
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 84

▼B
FCL.940.STI Revalidarea și reînnoirea certificatului STI
(a) Revalidare. Pentru revalidarea unui certificat de STI, în ultimele 12 luni ale
perioadei de valabilitate a certificatului STI, solicitantul trebuie:

1. să fi efectuat cel puțin 3 ore de instruire practică pe un FFS sau FNPT


II/III sau BITD, ca parte a unui curs complet pentru CPL, IR, PPL sau
pentru calificarea de clasă sau de tip; și

2. să fi promovat, pe FFS, FTD 2/3 sau FNPT II/III pe care se desfășoară


instruirea practică în mod obișnuit, secțiunile aplicabile ale verificării
competenței în conformitate cu apendicele 9 la prezenta parte pentru
clasa sau tipul de aeronavă corespunzătoare.

Pentru un STI(A) care asigură pregătire exclusiv pe BITD, verificarea


competenței cuprinde numai exercițiile corespunzătoare unui test de înde­
mânare pentru eliberarea unei PPL(A);

(b) Reînnoire. În cazul în care certificatul de STI a expirat, solicitantul trebuie:

1. ►C1 să urmeze pregătire de reîmprospătare a cunoștințelor ◄ în calitate


de STI în cadrul unei ATO;

2. să promoveze, pe FFS, FTD 2/3 sau FNPT II/III pe care se desfășoară


instruirea practică în mod obișnuit, secțiunile aplicabile ale verificării
competenței în conformitate cu apendicele 9 la prezenta parte pentru
clasa sau tipul de aeronavă corespunzătoare.

Pentru un STI(A) care asigură pregătire exclusiv pe BITD, verificarea


competenței cuprinde numai exercițiile corespunzătoare unui test de înde­
mânare pentru eliberarea unei PPL(A).

3. să efectueze, în cadrul unui curs complet pentru CPL, IR, PPL sau pentru
calificare de clasă sau de tip, cel puțin 3 ore de instruire practică sub
supravegherea unui FI, CRI(A), IRI sau TRI(H) desemnat de ATO în acest
scop. Cel puțin 1 oră de instruire practică este supravegheată de un
FIE(A).

SECȚIUNEA 10
Instructor pentru calificare de zbor în munți – MI
FCL.905.MI MI – Privilegii și condiții
Privilegiile unui MI constau în dreptul acestuia de a asigura instruire practică
pentru eliberarea unei calificări de zbor în munți.

FCL.915.MI MI – Condiții indispensabile


O persoană care solicită un certificat de MI trebuie:

(a) să fie titulara unui certificat de FI, CRI sau TRI, cu privilegii pentru avioane
cu un singur pilot;

(b) să dețină o calificare de zbor în munți.

FCL.930.MI MI – Curs de pregătire


(a) Cursul de pregătire pentru MI cuprinde evaluarea competenței solicitantului
în conformitate cu punctul FCL.920.
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 85

▼B
(b) Înainte de participarea la curs, solicitanții trebuie să fi promovat un test
practic preliminar în compania unui MI titular al unui certificat de FI
pentru evaluarea experienței și a capacității lor de a participa la cursul de
pregătire.

▼M3
FCL.940.MI Valabilitatea certificatului de MI
Certificatul de MI este valabil atât timp cât este valabil certificatul de FI, TRI sau
CRI.

▼B
SECȚIUNEA 11
Cerințe specifice pentru pilot instructor de încercare – FTI
FCL.905.FTI FTI – Privilegii și condiții
(a) Privilegiile unui pilot instructor de încercare (FTI) constau în dreptul acestuia
de a asigura pregătire, pe categoria de aeronave corespunzătoare, pentru:

1. eliberarea calificărilor de pilot de încercare de categoria 1 sau 2, cu


condiția ca acesta să fie titularul categoriei relevante a calificării de
pilot de încercare;

2. eliberarea unui certificat de FTI, în cadrul categoriei relevante a calificării


de pilot de încercare, cu condiția ca instructorul să aibă cel puțin 2 ani de
experiență în asigurarea pregătirii pentru eliberarea calificărilor de pilot de
încercare.

(b) Privilegiile unui FTI titular al unei calificări de pilot de încercare de categoria
1 cuprind asigurarea instruirii practice și în ceea ce privește calificările de
pilot de încercare de categoria 2.

FCL.915.FTI FTI – Condiții indispensabile


O persoană care solicită un certificat de FTI trebuie:

(a) să fie titulara unei calificări de pilot de încercare eliberate în conformitate cu


punctul FCL.820;

(b) să fi efectuat cel puțin 200 de ore de zbor de încercare de categoria 1 sau 2.

FCL.930.FTI FTI – Curs de pregătire


(a) Cursul de pregătire practică pentru FTI cuprinde cel puțin:

1. 25 de ore de predare-învățare;

2. 10 ore de pregătire tehnică, inclusiv recapitularea cunoștințelor tehnice,


pregătirea planurilor de lecție și dezvoltarea capacității de a pregăti la clasă
sau pe simulator;

3. 5 ore de instruire practică sub supravegherea unui FTI calificat în confor­


mitate cu punctul FCL.905.FTI litera (b). Aceste ore de instruire practică
cuprind evaluarea competenței solicitantului în conformitate cu punctul
FCL.920.

(b) Credite

1. Solicitanții care dețin sau au deținut un certificat de instructor se creditează


integral în ceea ce privește cerința de la litera (a) punctul 1.

2. În plus, solicitanții care dețin sau au deținut un certificat de FI sau TRI pe


categoria de aeronave relevantă se creditează integral în ceea ce privește
cerințele de la litera (a) punctul 2.

FCL.940.FTI FTI – Revalidare și reînnoire


(a) Revalidare. Pentru revalidarea unui certificat de FTI, solicitantul trebuie să
îndeplinească, în perioada de valabilitate a certificatului de FTI, una dintre
următoarele cerințe:

1. să efectueze cel puțin:

(i) 50 de ore de zbor de încercare, dintre care cel puțin 15 se efectuează


în intervalul de 12 luni precedent datei expirării certificatului de
FTI; și
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 86

▼B
(ii) 5 ore de instruire practică pentru zbor de încercare în intervalul de 12
luni precedent datei expirării certificatului de FTI; sau

2. ►C1 să urmeze pregătire de reîmprospătare a cunoștințelor în calitate de


FTI în cadrul unei ATO. Pregătirea de reîmprospătare a cunoștințelor se
bazează pe elementul de instruire practică al cursului de pregătire FTI, ◄
în conformitate cu FCL.930.FTI litera (a) punctul 3, și cuprinde cel puțin
1 zbor de instruire sub supravegherea unui FTI calificat în conformitate cu
punctul FCL.905.FTI litera (b).

(b) Reînnoire. În cazul în care certificatul de FTI expiră, solicitantului i se


asigură ►C1 pregătire de reîmprospătare a cunoștințelor ◄ ca FTI în
cadrul unei ATO. ►C1 Pregătirea de reîmprospătare a cunoștințelor ◄
trebuie să respecte cel puțin cerințele de la FCL.930.FTI litera (a) punctul 3.

SUBPARTEA K
EXAMINATORI
SECȚIUNEA 1
Cerințe comune
FCL.1000 Certificate de examinator
(a) Dispoziții generale. Titularii unui certificat de examinator trebuie:

1. să fie titularii unei licențe, calificări sau unui certificat echivalent celor
pentru care sunt autorizați să desfășoare teste de îndemânare, verificări ale
competenței sau evaluări ale competenței și să aibă privilegiul de a asigura
pregătirea pentru acestea;

2. să fie calificați să acționeze ca PIC pe aeronavă în timpul unui testului de


îndemânare, al verificării competenței și al evaluării competenței, dacă
acestea se desfășoară pe o aeronavă.

(b) Condiții speciale

1. În cazul introducerii unei aeronave noi în statele membre sau în flota unui
operator, dacă îndeplinirea cerințelor din prezenta subparte nu este
posibilă, autoritatea competentă are posibilitatea de a elibera un certificat
specific care acordă privilegii pentru desfășurarea testelor de îndemânare
și a verificărilor competenței. Un astfel de certificat se limitează la testele
de îndemânare și la verificările competenței necesare pentru introducerea
noului tip de aeronavă, iar valabilitatea sa nu poate depăși, în niciun caz,
1 an.

(2) Titularii unui certificat eliberat în conformitate cu litera (b) punctul 1 care
doresc să solicite eliberarea unui certificat de examinator trebuie să înde­
plinească condițiile indispensabile și cerințele pentru revalidare pentru
respectiva categorie de examinatori.

(c) Examinarea în afara teritoriului statelor membre

(1) Fără a aduce atingere literei (a), în cazul testelor de îndemânare și al


verificărilor competenței desfășurate în cadrul unei ATO aflate în afara
teritoriului statelor membre, autoritatea competentă a statului membru
poate elibera un certificat de examinator unui solicitant titular al unei
licențe de pilot eliberate într-o țară terță în conformitate cu anexa 1
OACI, cu condiția ca solicitantul:

(i) să fie titularul cel puțin al unei licențe, calificări sau certificat echi­
valent celui pentru care este autorizat să desfășoare teste de înde­
mânare, verificări ale competenței sau evaluări ale competenței și, în
orice caz, să fie titularul cel puțin al unei CPL;

(ii) să îndeplinească cerințele prevăzute în prezenta subparte pentru


eliberarea certificatului de examinator relevant; și
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 87

▼B
(iii) să demonstreze autorității competente un nivel corespunzător de
cunoaștere a normelor europene de siguranță a aviației, astfel încât
să își poată exercita privilegiile de examinator în conformitate cu
prezenta parte.

2. Certificatul menționat la punctul 1 se limitează la desfășurarea de teste de


îndemânare și teste/verificări ale competenței:

(i) în afara teritoriului statelor membre; și

(ii) pentru piloții care cunosc suficient limba în care se face testul/veri­
ficarea.

FCL.1005 Limitarea privilegiilor în cazul unor interese directe


Examinatorii nu desfășoară:

(a) teste de îndemânare sau evaluări ale competenței pentru persoanele care
solicită eliberarea unei licențe, calificări sau a unui certificat

▼M4
1. cărora le-au asigurat mai mult de 25 % din instruirea practică obligatorie
pentru licența, calificarea sau certificatul pentru care se susține testul de
îndemânare sau se efectuează evaluarea competenței; sau

▼B
2. dacă s-au ocupat de recomandarea pentru testul de îndemânare, în confor­
mitate cu punctul FCL.030 litera (b);

(b) teste de îndemânare, verificări ale competenței sau evaluări ale competenței
ori de câte ori cred că obiectivitatea lor ar putea fi afectată.

FCL.1010 Condiții indispensabile pentru examinatori


Solicitanții unui certificat de examinator trebuie să demonstreze:

(a) cunoștințe relevante, pregătire și experiență corespunzătoare în ceea ce


privește privilegiile unui examinator;

(b) faptul că nu au suferit nicio sancțiune, inclusiv suspendarea, limitarea sau


revocarea oricăreia dintre licențele, calificările sau certificatele lor eliberate în
conformitate cu prezenta parte, pentru nerespectarea regulamentului de bază
și a normelor de aplicare a acestuia în ultimii 3 ani.

FCL.1015 Standardizarea examinatorilor


(a) Solicitanții unui certificat de examinator trebuie să urmeze un curs de stan­
dardizare asigurat de către autoritatea competentă sau de o ATO și aprobat de
autoritatea competentă.

(b) Cursul de standardizare constă în pregătire teoretică și instruire practică și


cuprinde cel puțin:

1. desfășurarea a 2 teste de îndemânare, verificări ale competenței sau


evaluări ale competenței pentru licențele, calificările sau certificatele
pentru care solicitantul dorește să obțină privilegiul de a desfășura teste
sau verificări;

2. instruire cu privire la cerințele aplicabile prevăzute în prezenta parte și


cerințele aplicabile privind operațiunile aerieni, desfășurarea unor teste de
îndemânare, verificări ale competenței și evaluări ale competenței, precum
și rapoartele și documentația aferente;

3. o informare cu privire la procedurile administrative naționale, cerințele


privind protecția datelor cu caracter personal, răspundere, asigurarea
împotriva accidentelor și taxe;

▼M3
4. o informare cu privire la necesitatea de a revizui și a aplica elementele de
la punctul 3, atunci când desfășoară teste de îndemânare, verificări ale
competenței sau evaluări ale competenței unui solicitant care nu se află
în responsabilitatea aceleiași autorități competente care a eliberat și certi­
ficatul examinatorului; și
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 88

▼M3
5. o instruire cu privire la modul de a obține acces la respectivele proceduri
și cerințe naționale ale celorlalte autorități competente, atunci când este
necesar.

(c) Titularii unui certificat de examinator nu desfășoară teste de îndemânare,


verificări ale competenței sau evaluări ale competenței unui solicitant care
nu se află în responsabilitatea aceleiași autorități competente care i-a eliberat
certificatul de examinator, cu excepția cazului în care au analizat cele mai
recente informații disponibile care conțin procedurile naționale relevante ale
autorității competente a solicitantului.

▼B
FCL.1020 Evaluarea competenței examinatorilor
Solicitanții unui certificat de examinator trebuie să își demonstreze competența în
fața unui inspector al autorității competente sau a unui examinator superior
autorizat în mod expres în acest sens de către autoritatea competentă care
eliberează certificatul de examinator, prin desfășurarea unui test de îndemânare,
a unei verificări a competenței sau a unei evaluări a competenței în rolul exami­
natorului pentru care se solicită privilegiile, inclusiv a informării, desfășurării
testului de îndemânare, verificării competenței sau evaluării competenței și a
evaluării persoanei care susține testul de îndemânare, verificarea competenței
sau evaluarea competenței, a debriefing-ului și a înregistrării documentelor.

FCL.1025 Valabilitatea, revalidarea și reînnoirea certificatelor de


examinator
(a) Valabilitate. Un certificat de examinator este valabil 3 ani.

(b) Revalidare. Un certificat de examinator se revalidează dacă, în perioada de


valabilitate a certificatului, titularul:

1. a desfășurat cel puțin 2 teste de îndemânare, verificări ale competenței și


evaluări ale competenței în fiecare an;

2. în ultimul an al perioadei de valabilitate, a participat la ►C1 un seminar


de reîmprospătare a cunoștințelor ◄ pentru examinatori organizat de auto­
ritatea competentă sau de o ATO și aprobat de autoritatea competentă.

3. Unul dintre testele de îndemânare sau una dintre verificările competenței


efectuate în ultimul an al perioadei de valabilitate în conformitate cu
punctul 1 trebuie să fi fost evaluate de către un inspector de la autoritatea
competentă sau un examinator superior autorizat în mod expres în acest
sens de către autoritatea competentă care eliberează certificatul examina­
torului.

4. Dacă solicitantul unei revalidări este titularul unor privilegii pentru mai
mult de o categorie de examinatori, revalidarea combinată a tuturor privi­
legiilor de examinator se poate obține în cazul în care solicitantul înde­
plinește cerințele de la litera (b) punctele 1 și 2 și de la punctul FCL.1020
pentru una dintre categoriile de certificate de examinator deținute, în acord
cu autoritatea competentă.

(c) Reînnoire. Dacă certificatul a expirat, solicitanții trebuie să îndeplinească


cerințele de la litera (b) punctul 2 și de la punctul FCL.1020 înainte de a-
și putea relua exercitarea privilegiilor.

(d) Un certificat de examinator se revalidează sau se reînnoiește numai dacă


solicitantul demonstrează că îndeplinește în mod curent cerințele de la
punctele FCL.1010 și FCL.1030.

FCL.1030 Desfășurarea testelor de îndemânare, a verificărilor competenței


și a evaluărilor competenței
(a) Atunci când desfășoară teste de îndemânare, verificări ale competenței și
evaluări ale competenței, examinatorii:

1. se asigură că se poate stabili o comunicare cu solicitantul, fără bariere


lingvistice;

2. se asigură că solicitantul îndeplinește toate cerințele privind calificarea,


pregătirea și experiența prevăzute în prezenta parte pentru eliberarea, reva­
lidarea sau reînnoirea licenței, a calificării sau a certificatului pentru care
se susțin testul de îndemnare, verificarea competenței sau evaluarea
competenței;
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 89

▼B
3. explică solicitantului consecințele oferirii de informații incomplete,
inexacte sau false în ceea ce privește pregătirea și experiența de zbor.

(b) După încheierea testului de îndemânare sau a verificării competenței, exami­


natorul:

1. aduce la cunoștința solicitantului rezultatul testului. În eventualitatea unei


promovări parțiale sau a unui eșec, examinatorul aduce la cunoștința soli­
citantului faptul că acesta nu își poate exercita privilegiile asociate cali­
ficării până la promovarea integrală a examenului. Examinatorul detaliază
orice cerință suplimentară de pregătire și explică dreptul solicitantului de a
face contestație;

2. în eventualitatea unei promovări a verificării competenței sau a evaluării


competenței pentru revalidare sau reînnoire, înscrie pe licența sau certi­
ficatul solicitantului noua dată la care expiră calificarea sau certificatul,
dacă este autorizat în mod expres în acest sens de autoritatea competentă
care a eliberat licența solicitantului;

3. furnizează solicitantului un raport semnat referitor la testul de îndemânare


sau la verificarea competenței și înaintează, în cel mai scurt timp, copii ale
raportului autorității competente care a eliberat licența solicitantului și
autorității competente care a eliberat certificatul de examinator. Raportul
trebuie să conțină:

(i) o declarație conform căreia examinatorul a primit de la solicitant


informații cu privire la pregătirea și experiența acestuia și a
constatat că pregătirea și experiența respectă cerințele aplicabile din
prezenta parte;

(ii) confirmarea faptului că au fost executate toate manevrele și exercițiile


necesare, precum și detalii cu privire la examenul teoretic oral, dacă
este cazul. În cazul în care la unul dintre aceste elemente s-a înre­
gistrat un eșec, examinatorul notează motivele acestei evaluări;

(iii) rezultatul testului, al verificării sau evaluării competenței;

▼M3
(iv) o declarație conform căreia examinatorul a analizat și a aplicat proce­
durile și cerințele naționale ale autorității competente a solicitantului,
în cazul în care licența solicitantului nu se află în responsabilitatea
aceleiași autorități competente care i-a eliberat certificatul de exami­
nator;

(v) o copie a certificatului de examinator care conține domeniul de


aplicare a privilegiilor sale în calitate de examinator în cazul
testelor de îndemânare, al verificărilor competenței sau al evaluărilor
competenței unui solicitant care nu se află în responsabilitatea
aceleiași autorități competente care i-a eliberat certificatul de exami­
nator.

▼B
(c) Examinatorii păstrează, pentru o perioadă de 5 ani, dosare cu detaliile tuturor
testelor de îndemânare, verificărilor competenței și evaluărilor competenței
efectuate și cu rezultatele acestora.

(d) La cererea autorității competente care a eliberat certificatul de examinator sau


a autorității competente care a eliberat licența solicitantului, examinatorii
înaintează toate dosarele și rapoartele, precum și orice alte informații, în
funcție de necesitățile de supraveghere.

SECȚIUNEA 2
Cerințe specifice pentru examinatorii de zbor – FE
FCL.1005.FE FE – Privilegii și condiții
(a) FE(A). Privilegiile unui FE pentru avioane constau în dreptul acestuia de a
desfășura:
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 90

▼B
1. teste de îndemânare pentru eliberarea unei PPL(A), precum și teste de
îndemânare și verificări ale competenței pentru calificările de clasă și de
tip pentru un singur pilot asociate, cu excepția avioanelor complexe de
înaltă performanță cu un singur pilot, cu condiția ca examinatorul să fi
efectuat cel puțin 1 000 de ore timp de zbor ca pilot pe avioane sau TMG,
inclusiv cel puțin 250 de ore de instruire practică;

2. teste de îndemânare pentru eliberarea unei CPL(A), precum și teste de


îndemânare și verificări ale competenței pentru calificările de clasă și de
tip pentru un singur pilot asociate, cu excepția avioanelor complexe de
înaltă performanță cu un singur pilot, cu condiția ca examinatorul să fi
efectuat cel puțin 2 000 de ore timp de zbor ca pilot pe avioane sau TMG,
inclusiv cel puțin 250 de ore de instruire practică;

3. teste de îndemânare și verificări ale competenței pentru LAPL(A), cu


condiția ca examinatorul să fi efectuat cel puțin 500 de ore timp de
zbor ca pilot pe avioane sau TMG, inclusiv cel puțin 100 de ore de
instruire practică;

4. teste de îndemânare pentru eliberarea unei calificări de zbor în munți, cu


condiția ca examinatorul să fi efectuat cel puțin 500 de ore timp de zbor
ca pilot pe avioane sau TMG, inclusiv cel puțin 500 de decolări și aterizări
de instruire practică pentru calificarea de zbor în munți;

▼M3
5. teste de verificare a competenței pentru revalidarea și reînnoirea EIR, cu
condiția ca FE să fi efectuat 1 500 de ore timp de zbor ca pilot pe avioane
și să respecte cerințele de la punctul FCL.1010.IRE litera (a) punctul 2.

▼B
(b) FE(H). Privilegiile unui FE pentru elicoptere constau în dreptul acestuia de a
desfășura:

1. teste de îndemânare pentru eliberarea unei PPL(H), precum și teste de


îndemânare și verificări ale competenței pentru calificările de tip pentru
elicoptere monomotor cu un singur pilot înscrise într-o PPL(H), cu
condiția ca examinatorul să fi efectuat 1 000 de ore timp de zbor ca
pilot pe elicoptere, inclusiv cel puțin 250 de ore de instruire practică;

2. teste de îndemânare pentru eliberarea unei CPL(H), precum și teste de


îndemânare și verificări ale competenței pentru calificările de tip pentru
elicoptere monomotor cu un singur pilot înscrise într-o CPL(H), cu
condiția ca examinatorul să fi efectuat 2 000 de ore timp de zbor ca
pilot pe elicoptere, inclusiv cel puțin 250 de ore de instruire practică;

3. teste de îndemânare și verificări ale competenței pentru calificările de tip


pentru elicoptere multimotor cu un singur pilot înscrise într-o PPL(H) sau
CPL(H), cu condiția ca examinatorul să fi respectat cerințele de la punctul
1 sau 2, după caz, și să fie titularul unei CPL(H) sau al unei ATPL(H) și,
dacă este cazul, al unei IR(H);

4. teste de îndemânare și verificări ale competenței pentru LAPL(H), cu


condiția ca examinatorul să fi efectuat cel puțin 500 de ore timp de
zbor ca pilot pe elicoptere, inclusiv cel puțin 150 de ore de instruire
practică.

(c) FE(As). Privilegiile unui FE pentru dirijabile constau în dreptul acestuia de a


desfășura teste de îndemânare pentru eliberarea PPL(As) și CPL(As) și teste
de îndemânare și verificări ale competenței pentru calificările de tip asociate
pentru dirijabile, cu condiția ca examinatorul să fi efectuat 500 de ore timp de
zbor ca pilot pe dirijabile, inclusiv 100 de ore de instruire practică.
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 91

▼B
(d) FE(S). Privilegiile unui FE pentru planoare constau în dreptul acestuia de a
desfășura:

1. teste de îndemânare și verificări ale competenței pentru SPL și LAPL(S),


cu condiția ca examinatorul să fi efectuat 300 de ore timp de zbor ca pilot
pe planoare sau planoare motorizate, inclusiv 150 de ore de pregătire
practică sau 300 de lansări de instruire practică;

2. verificări ale competenței pentru extinderea privilegiilor SPL la operațiuni


comerciale, cu condiția ca examinatorul să fi efectuat 300 de ore timp de
zbor ca pilot pe planoare sau planoare motorizate, inclusiv 90 de ore de
instruire practică;

▼M3
3. teste de îndemânare pentru extinderea privilegiilor SPL sau LAPL(S) la
TMG, cu condiția ca examinatorul să fi efectuat 300 de ore timp de zbor
ca pilot pe planoare sau planoare motorizate, inclusiv 50 de ore de
instruire practică pe TMG;

4. teste de îndemânare și de verificare a competențelor profesionale pentru


calificarea de zbor în nori, cu condiția ca examinatorul să fi efectuat cel
puțin 200 de ore timp de zbor ca pilot pe planoare sau planoare moto­
rizate, inclusiv cel puțin 5 ore sau 25 de zboruri de pregătire pentru
calificarea de zbor în nori sau cel puțin 10 de ore de pregătire pentru
EIR sau IR(A).

▼B
(e) FE(B). Privilegiile unui FE pentru baloane constau în dreptul de a desfășura:

1. teste de îndemânare pentru eliberarea unei BPL sau a unei LAPL(B),


precum și teste de îndemânare și verificări ale competenței pentru
extinderea privilegiilor la o altă clasă sau grupă de baloane, cu condiția
ca examinatorul să fi efectuat 250 de ore timp de zbor ca pilot pe baloane,
inclusiv 50 de ore de instruire practică;

2. verificări ale competenței pentru extinderea privilegiilor BPL la operațiuni


comerciale, cu condiția ca examinatorul să fi efectuat 300 de ore timp de
zbor ca pilot pe baloane, dintre care 50 de ore pe aceeași grupă de baloane
pentru care se solicită extinderea. Cele 300 de ore timp de zbor cuprind 50
de ore de instruire practică.

FCL.1010.FE FE – Condiții indispensabile


O persoană care solicită un certificat de FE trebuie să dețină:

un certificat de FI pe categoria corespunzătoare de aeronave.

SECȚIUNEA 3
Cerințe specifice pentru examinatorii pentru calificarea de tip – TRE
FCL.1005.TRE TRE – Privilegii și condiții
(a) TRE(A) și TRE(PL). Privilegiile unui TRE pentru avioane sau aeronave cu
decolare-aterizare verticală constau în dreptul acestuia de a desfășura:

1. teste de îndemânare pentru obținerea calificărilor de tip pentru avioane sau


aeronave cu decolare-aterizare verticală, după caz;

▼M3
2. verificări ale competențelor profesionale pentru revalidarea sau reînnoirea
calificărilor de tip, EIR și IR;

▼B
3. teste de îndemânare pentru eliberarea ATPL(A);

4. teste de îndemânare pentru eliberarea MPL, cu condiția ca examinatorul să


respecte cerințele de la punctul FCL.925;
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 92

▼B
5. evaluarea competenței pentru eliberarea, revalidarea sau reînnoirea unui
certificat de TRI sau SFI pe categoria de aeronave aplicabilă, cu
condiția ca examinatorul să aibă cel puțin 3 ani de experiență ca TRE.

(b) TRE(H). Privilegiile unui TRE(H) constau în dreptul acestuia de a desfășura:

1. teste de îndemânare și verificări ale competenței pentru eliberarea, reva­


lidarea sau reînnoirea calificărilor de tip pentru elicoptere;

2. verificări ale competenței pentru revalidarea sau reînnoirea IR sau pentru


extinderea IR(H) de la elicoptere monomotor la elicoptere multimotor, cu
condiția ca TRE(H) să fie titularul unei IR(H) valabile;

3. teste de îndemânare pentru eliberarea ATPL(H);

4. evaluări ale competenței pentru eliberarea, revalidarea sau reînnoirea unui


certificat de TRI(H) sau SFI(H), cu condiția ca examinatorul să aibă cel
puțin 3 ani de experiență ca TRE.

FCL.1010.TRE TRE – Condiții indispensabile


(a) TRE(A) și TRE(PL). Solicitanții unui certificat de TRE pentru avioane și
aeronave cu decolare-aterizare verticală trebuie:

1. în cazul avioanelor multipilot sau al aeronavelor cu decolare-aterizare


verticală, să fi efectuat 1 500 de ore de zbor ca pilot pe avioane multipilot
sau pe aeronave cu decolare-aterizare verticală, dintre care cel puțin 500
de ore ca PIC;

2. în cazul avioanelor complexe de înaltă performanță cu un singur pilot, să


fi efectuat 500 de ore timp de zbor ca pilot pe avioane cu un singur pilot,
dintre care cel puțin 200 de ore ca PIC;

3. să fie titularii unei CPL sau ATPL și ai unui certificat de TRI pentru tipul
aplicabil;

4. pentru obținerea unui certificat TRE, să fi efectuat cel puțin 50 de ore de


instruire practică în calitate de TRI, FI sau SFI pe tipul aplicabil sau pe un
FSTD reprezentând acel tip.

(b) TRE(H). Solicitanții unui certificat de TRE(H) pentru elicoptere trebuie:

1. să fie titularii unui certificat de TRI(H) sau, în cazul elicopterelor


monomotor cu un singur pilot, ai unui certificat valabil de FI(H) pentru
tipul aplicabil;

2. pentru obținerea unui certificat de TRE, să fi efectuat 50 de ore de


instruire practică în calitate de TRI, FI sau SFI pe tipul aplicabil sau pe
un FSTD reprezentând acel tip;

3. în cazul elicopterelor multipilot, să fie titularii unei CPL(H) sau ATPL(H)


și să fi efectuat 1 500 de ore de zbor ca pilot pe elicoptere multipilot,
dintre care cel puțin 500 de ore ca PIC;

4. în cazul elicopterelor multimotor cu un singur pilot:

(i) să fi efectuat 1 000 de ore de zbor ca pilot pe elicoptere, dintre care


cel puțin 500 de ore ca PIC;

(ii) să fie titularii unei CPL(H) sau ATPL(H) și, dacă este cazul, ai unei
IR(H) valabile;
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 93

▼B
5. în cazul elicopterelor monomotor cu un singur pilot:

(i) să fi efectuat 750 de ore de zbor ca pilot pe elicoptere, dintre care cel
puțin 500 de ore ca PIC;

▼M3
(ii) să fie titularii unei CPL(H) sau ATPL(H);

▼B
6. înainte ca privilegiile unui TRE(H) să fie extinse de la privilegii
multimotor pentru un singur pilot la privilegii multimotor multipilot pe
același tip de elicopter, titularul trebuie să aibă cel puțin 100 de ore de
zbor în operațiuni multipilot pe tipul respectiv,

7. în cazul persoanelor care solicită obținerea unui certificat de TRE


multipilot multimotor, cele 1 500 de ore experiență de zbor pe elicoptere
multipilot prevăzute la litera (b) punctul 3 se pot considera ca fiind
efectuate dacă aceste persoane au efectuat cele 500 de ore timp de zbor
ca PIC pe un elicopter multipilot de același tip.

SECȚIUNEA 4
Cerințe specifice pentru examinatorii pentru calificarea de clasă – CRE
FCL.1005.CRE CRE – Privilegii
Privilegiile unui CRE constau în dreptul acestuia de a desfășura, pentru avioane
cu un singur pilot, cu excepția avioanelor complexe de înaltă performanță cu un
singur pilot:

(a) teste de îndemânare pentru eliberarea calificărilor de clasă și de tip;

(b) verificări ale competenței pentru:

1. revalidarea sau reînnoirea calificărilor de clasă și de tip;

2. revalidarea și reînnoirea IR, cu condiția ca CRE să îndeplinească cerințele


de la punctul FCL.1010.IRE litera (a);

▼M3
3. revalidarea și reînnoirea EIR, cu condiția ca CRE să fie efectuat cel puțin
1 500 ore timp de zbor ca pilot pe avioane și să respecte cerințele de la
punctul FCL.1010.IRE litera (a) punctul 2.

▼M4
(c) teste de îndemânare pentru extinderea privilegiilor LAPL(A) la o altă clasă
sau variantă de avion.

▼B
FCL.1010.CRE CRE– Condiții indispensabile
Solicitanții unui certificat de CRE trebuie:

(a) să dețină o CPL(A), MPL(A) sau ATPL(A) cu privilegii pentru un singur


pilot sau să fi deținut o astfel de licență și să fie titularii unei PPL(A);

(b) să fie titularii unui certificat de CRI pentru clasa sau tipul aplicabile;

(c) să fi efectuat 500 de ore timp de zbor ca pilot pe avioane.

SECȚIUNEA 5
Cerințe specifice pentru examinatorii pentru calificarea de zbor instrumental –
IRE
▼M3
FCL.1005.IRE IRE – Privilegii
Privilegiile titularului unui certificat de IRE constau în dreptul acestuia de a
desfășura teste de îndemânare pentru eliberarea de EIR sau IR și verificări ale
competenței pentru revalidarea sau reînnoirea EIR sau a IR.

▼B
FCL.1010.IRE IRE – Condiții indispensabile
(a) IRE(A). Solicitanții unui certificat de IRE pentru avioane trebuie să fie
titularii unui certificat de IRI(A) și să fi efectuat:
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 94

▼B
1. 2 000 de ore timp de zbor ca pilot pe avioane; și

2. 450 de ore timp de zbor în condiții IFR, dintre care 250 de ore ca
instructor.

(b) IRE(H). Solicitanții unui certificat de IRE pentru elicoptere trebuie să fie
titularii unui certificat de IRI(H) și să fi efectuat:

1. 2 000 de ore timp de zbor ca pilot pe elicoptere; și

2. 300 de ore timp de zbor instrumental pe elicoptere, dintre care 200 de ore
ca instructor.

(c) IRE(As). Solicitanții unui certificat de IRE pentru dirijabile trebuie să fie
titularii unui certificat de IRI(As) și să fi efectuat:

1. 500 de ore timp de zbor ca pilot pe dirijabile; și

2. 100 de ore timp de zbor instrumental pe dirijabile, dintre care 50 de ore ca


instructor.

SECȚIUNEA 6
Cerințe specifice pentru examinatorii de zbor sintetic – SFE
FCL.1005.SFE SFE – Privilegii și condiții
(a) SFE(A) și SFE(PL). Privilegiile unui SFE pe avioane sau aeronave cu
decolare-aterizare verticală constau în dreptul acestuia de a desfășura pe un
FFS:

1. teste de îndemânare și verificări ale competenței pentru eliberarea, reva­


lidarea sau reînnoirea calificărilor de tip pentru avioane multipilot sau
aeronave cu decolare-aterizare verticală, după caz;

2. verificări ale competenței pentru revalidarea sau reînnoirea IR, cu condiția


ca SFE să îndeplinească cerințele de la punctul FCL.1010.SFE pentru
categoria de aeronave aplicabilă;

3. teste de îndemânare pentru eliberarea ATPL(A);

4. teste de îndemânare pentru eliberarea MPL, cu condiția ca examinatorul să


respecte cerințele de la punctul FCL.925;

5. evaluarea competenței pentru eliberarea, revalidarea sau reînnoirea unui


certificat de SFI pe categoria de aeronave relevantă, cu condiția ca exami­
natorul să aibă cel puțin 3 ani de experiență ca SFE.

(b) SFE(H). Privilegiile unui SFE pentru elicoptere constau în dreptul acestuia de
a desfășura pe un FFS:

1. teste de îndemânare și verificări ale competenței pentru eliberarea, reva­


lidarea sau reînnoirea calificărilor de tip; și

2. verificări ale competenței pentru revalidarea și reînnoirea IR, cu condiția


ca SFE să îndeplinească cerințele de la punctul FCL.1010.IRE litera (b);

3. teste de îndemânare pentru eliberarea ATPL(H);

4. teste de îndemânare și verificări ale competenței pentru eliberarea, reva­


lidarea sau reînnoirea unui certificat de SFI(H), cu condiția ca exami­
natorul să aibă cel puțin 3 ani de experiență ca SFE.

FCL.1010.SFE SFE – Condiții indispensabile


(a) SFE(A). Solicitanții unui certificat de SFE pentru avioane trebuie:

1. să dețină sau să fi deținut o ATPL(A), o calificare de clasă sau de tip și un


certificat de SFI (A) pentru tipul aplicabil de avion;
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 95

▼B
2. să fi efectuat cel puțin 1 500 de ore timp de zbor ca pilot pe avioane
multipilot;

3. pentru obținerea unui certificat de SFE, să fi efectuat cel puțin 50 de ore


de instruire practică de zbor sintetic ca SFI(A) pe tipul aplicabil.

(b) SFE(H). Solicitanții unui certificat de SFE pentru elicoptere trebuie:

1. să dețină sau să fi deținut o ATPL(A), o calificare de tip și un certificat de


SFI(H) pentru tipul aplicabil de elicopter;

2. să fi efectuat cel puțin 1 000 de ore timp de zbor ca pilot pe elicoptere


multipilot;

3. pentru obținerea unui certificat de SFE, să fi efectuat cel puțin 50 de ore


de instruire practică de zbor sintetic ca SFI(H) pe tipul aplicabil.

SECȚIUNEA 7
Cerințe specifice pentru examinatorii pentru instructori de zbor – FIE
FCL.1005.FIE FIE – Privilegii și condiții
(a) FIE(A). Privilegiile unui FIE pe avioane constau în dreptul acestuia de a
desfășura evaluări ale competenței pentru eliberarea, revalidarea sau reîn­
noirea certificatelor pentru FI(A), CRI(A), IRI(A) și TRI(A) pe avioane cu
un singur pilot, cu condiția deținerii certificatului de instructor relevant.

(b) FIE(H). Privilegiile unui FIE pe elicoptere constau în dreptul acestuia de a


desfășura evaluări ale competenței pentru eliberarea, revalidarea sau reîn­
noirea certificatelor pentru FI(H), IRI(H) și TRI(H) pe elicoptere cu un
singur pilot, cu condiția deținerii certificatului de instructor relevant.

(c) FIE (As), (S), (B). Privilegiile unui FIE pe planoare, planoare motorizate,
baloane și dirijabile constau în dreptul acestuia de a desfășura evaluări ale
competenței pentru eliberarea, revalidarea sau reînnoirea certificatelor de
instructor pe categoria de aeronave aplicabilă, cu condiția deținerii certifi­
catului de instructor relevant.

FCL.1010.FIE FIE – Condiții indispensabile


(a) FIE(A). Solicitanții unui certificat de FIE pentru avioane trebuie:

în cazul solicitanților care doresc să desfășoare evaluări ale competenței:

1. să fie titularii certificatului de instructor relevant, după caz;

2. să fi efectuat 2 000 de ore timp de zbor ca pilot pe avioane sau TMG; și

3. să fi efectuat cel puțin 100 de ore timp de zbor pregătind solicitanții unui
certificat de instructor.

(b) FIE(H). Solicitanții unui certificat de FIE pentru elicoptere trebuie:

1. să fie titularii certificatului de instructor relevant, după caz;

2. să fi efectuat 2 000 de ore timp de zbor ca pilot pe elicoptere;

3. să fi efectuat cel puțin 100 de ore timp de zbor pregătind solicitanții unui
certificat de instructor.
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 96

▼B
(c) FIE(As). Solicitanții unui certificat de FIE pentru dirijabile trebuie:

1. să fi efectuat 500 de ore timp de zbor ca pilot pe dirijabile;

2. să fi efectuat cel puțin 20 de ore timp de zbor pregătind solicitanții unui


certificat de FI(As).

3. să fie titularii certificatului de instructor relevant.

(d) FIE(S). Solicitanții unui certificat de FIE pentru planoare trebuie:

1. să fie titularii certificatului de instructor relevant;

2. să fi efectuat 500 de ore timp de zbor ca pilot pe planoare sau planoare


motorizate;
3. să fi efectuat:
(i) pentru solicitanții care doresc să desfășoare evaluări ale competenței
pe TMG, 10 ore sau 30 de decolări de pregătire a solicitanților unui
certificat de instructor pe TMG;
(ii) în toate celelalte cazuri, 10 ore sau 30 de lansări de pregătire a
solicitanților unui certificat de instructor.
(e) FIE(B). Solicitanții unui certificat de FIE pentru baloane trebuie:
1. să fie titularii certificatului de instructor relevant;
2. să fi efectuat 350 de ore timp de zbor ca pilot pe baloane;
3. să fi efectuat cel puțin 10 ore de pregătire a solicitanților unui certificat de
instructor.
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 97

▼B
Apendicele 1

Credite pentru cunoștințele teoretice


▼M4
A. CREDITE PENTRU CUNOȘTINȚE TEORETICE PENTRU
ELIBERAREA UNEI LICENȚE DE PILOT – PREGĂTIRE DE
CONVERSIE ȘI CERINȚE DE EXAMINARE
▼B
1. LAPL, PPL, BPL și SPL
1.1. Pentru eliberarea unei LAPL, titularul unei LAPL pe o altă categorie de
aeronave se creditează integral cu cunoștințe teoretice pe subiectele comune
stabilite la punctul FCL.120 litera (a).

▼M4
1.2. Fără a aduce atingere punctului de mai sus, pentru eliberarea unei LAPL,
PPL, BPL sau SPL, titularului unei licențe pe o altă categorie de aeronave i
se asigură pregătire teoretică și acesta trebuie să promoveze examenele
teoretice la nivelul corespunzător pe următoarele subiecte:

— Principii de zbor;

— Proceduri operaționale;

— Performanțe de zbor și planificarea zborului;

— Cunoașterea generală a aeronavei;

— Navigație.

▼B
1.3. Pentru eliberarea unei PPL, BPL sau SPL, titularul unei LAPL pe aceeași
categorie de aeronave se creditează integral în ceea ce privește cerințele
referitoare la pregătirea și examenele teoretice.

▼M4
1.4. Fără a se aduce atingere punctului 1.2, pentru eliberarea unei LAPL(A),
titularul unei LAPL(S) cu extindere TMG trebuie să demonstreze un nivel
adecvat de cunoștințe teoretice pentru calificarea de clasă pentru avioane
monomotor cu piston (aterizare pe uscat), în conformitate cu FCL.135.A
litera (a) punctul 2.

▼B
2. CPL
2.1. O persoană care solicită o CPL și care este titulara unei CPL pe o altă
categorie de aeronave trebuie să fi participat la pregătire teoretică de
conversie în cadrul unui curs aprobat, în funcție de diferențele dintre
programele CPL pentru diferitele categorii de aeronave.

2.2. Solicitantul trebuie să promoveze examenele teoretice definite în prezenta


parte în următoarele domenii, pe categoria de aeronave corespunzătoare:

021 – Cunoașterea generală a aeronavei: structură și sisteme, electrică,


motoare, echipamente de urgență;

022 – Cunoașterea generală a aeronavei: instrumente;

032/034 – Elicoptere și avioane de performanță, după caz;

070 – Proceduri operaționale; și

080 – Principii de zbor.

2.3. O persoană care solicită o CPL și care a promovat examenele teoretice


relevante pentru o IR pe aceeași categorie de aeronave se creditează în
ceea ce privește cerințele referitoare la cunoștințele teoretice în următoarele
domenii:

— Performanțe umane;

— Meteorologie.
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 98

▼B
3. ATPL
3.1. O persoană care solicită o ATPL și care este titulara unei ATPL pe o altă
categorie de aeronave trebuie să fi participat la pregătire teoretică de
conversie în cadrul unei ATO în funcție de diferențele identificate între
programele ATPL pentru diferitele categorii de aeronave.
▼M3
3.2. Solicitantul trebuie să promoveze examenele teoretice definite în prezenta
parte în următoarele domenii, pe categoria de aeronave corespunzătoare:
021 – Cunoașterea generală a aeronavei: structură și sisteme, electrică,
motoare, echipamente de urgență;
022 – Cunoașterea generală a aeronavei: instrumente;
032/034 – Elicoptere sau avioane de performanță, după caz;
070 – Proceduri operaționale; și
080 – Principiile zborului.
▼B
3.3. O persoană care solicită o ATPL(A) și care a promovat examenul teoretic
relevant pentru o CPL(A) se creditează în ceea ce privește cerințele refe­
ritoare la cunoștințele teoretice în domeniul Comunicații VFR.
3.4. O persoană care solicită o ATPL(H) și care a promovat examenele teoretice
relevante pentru o CPL(H) se creditează în ceea ce privește cerințele refe­
ritoare la cunoștințele teoretice în următoarele domenii:
— Legislație aeronautică;
— Principii de zbor (Elicopter);
— Comunicații în condiții VFR.
3.5. O persoană care solicită o ATPL(A) și care a promovat examenul teoretic
relevant pentru o IR(A) se creditează în ceea ce privește cerințele referitoare
la cunoștințele teoretice în domeniul Comunicații IFR.
3.6. O persoană care solicită o ATPL(H) cu o IR(H) și care a promovat
examenele teoretice relevante pentru o CPL(H) se creditează în ceea ce
privește cerințele referitoare la cunoștințele teoretice în următoarele domenii:
— Principii de zbor (Elicopter);
— Comunicații în condiții VFR.
4. IR
▼M3
4.1. O persoană care solicită o IR sau o EIR și care a promovat examenele
teoretice relevante pentru o CPL pe aceeași categorie de aeronave se
creditează pentru cerințele referitoare la cunoștințele teoretice în următoarele
domenii:
— performanțe umane;
— meteorologie.
▼B
4.2. O persoană care solicită o IR(H) și care a promovat examenele teoretice
relevante pentru o ATPL(H) VFR trebuie să promoveze examenele în urmă­
toarele domenii:
— Legislație aeronautică;
— Planificarea și monitorizarea zborului;
— Radionavigație;
— Comunicații în condiții IFR.
▼B
Apendicele 2

Grila de evaluare a competențelor lingvistice – nivelurile expert, avansat și operațional

Nivel Pronunție Structură Vocabular Fluență Înțelegere Interacțiune

Expert Pronunția, accentul, ritmul Atât structurile grama­ Bogăția și acuratețea voca­ Capabil să vorbească Înțelegerea este exactă în Interacționează cu ușurință
(Nivelul 6) și intonația, cu toate că ticale de bază, cât și cele bularului sunt suficiente fluent, natural și fără mod constant în aproape în aproape orice situație.
pot fi influențate de prima complexe, precum și pentru a comunica eforturi. Variază gradul toate contextele și include Este sensibil la replici
limbă sau de o variantă construcția propozițiilor eficient pe o varietate de de fluență al discursului înțelegerea subtilităților verbale și non-verbale și
regională, nu afectează sunt bine stăpânite, fără subiecte familiare și nefa­ pentru a obține efecte lingvistice și culturale. răspunde la acestea în mod
aproape niciodată ușurința excepție. miliare. Vocabularul este stilistice, de exemplu corespunzător.
înțelegerii. idiomatic, nuanțat și pentru a accentua un
sensibil la registrul anumit aspect.
stilistic. Folosește în mod spontan
și corect marcatori și
conectori ai discursului.

2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 99


Avansat Pronunția, accentul, ritmul Structurile gramaticale de Bogăția și acuratețea voca­ Capabil să vorbească Înțelegerea este exactă pe Răspunsurile sunt imediate,
(Nivelul 5) și intonația, deși influ­ bază și construcția bularului sunt suficiente fluent cu relativă ușurință teme comune, concrete și corespunzătoare și infor­
ențate de prima limbă sau propozițiilor sunt bine pentru a comunica pe teme familiare, însă nu de natură profesională și mative. Gestionează relația
de o variantă regională, stăpânite, fără excepție. eficient pe teme comune, poate varia gradul de aproape exactă atunci vorbitor/ascultător în mod
afectează rareori ușurința Structurile complexe sunt concrete și de natură fluență al discursului când vorbitorul se eficient.
înțelegerii. formulate, însă cu greșeli profesională. Parafrazează pentru a obține efecte confruntă cu o complicație
care uneori afectează cu succes și în mod stilistice. Poate folosi în lingvistică sau situațională
înțelesul. constant. Vocabularul este mod adecvat marcatori ori cu o conjunctură
uneori idiomatic. sau conectori ai discur­ neașteptată.
sului. Poate înțelege o varietate
de discursuri (dialect și/
sau accent) sau registre
stilistice.
▼B

Nivel Pronunție Structură Vocabular Fluență Înțelegere Interacțiune

Operațional Pronunția, accentul, ritmul Structurile gramaticale de Bogăția și acuratețea Formulează enunțuri într- Înțelegerea este destul de Răspunsurile sunt, în
(Nivelul 4) și intonația sunt influ­ bază și construcția vocabularului sunt, în un ritm adecvat. exactă pe teme comune, general, imediate, corespun­
ențate de prima limbă sau propozițiilor sunt utilizate general, suficiente pentru Ocazional se pot înregistra concrete și de natură zătoare și informative.
de o variantă regională, în mod creativ și sunt, în a comunica eficient pe pierderi de fluență la profesională atunci când Inițiază și întreține schim­
însă doar ocazional general, bine stăpânite. teme comune, concrete și tranziția de la discursul accentul sau complexitatea burile de informații chiar
afectează ușurința Pot apărea greșeli, în de natură profesională. repetat sau standard la o discursului sunt suficient și atunci când se confruntă
înțelegerii. special în situații Poate parafraza deseori cu interacțiune spontană, de inteligibile pentru o cu o conjunctură
neobișnuite sau succes atunci când nu însă aceste situații nu comunitate internațională neașteptată. Se descurcă în
neașteptate, însă înțelesul stăpânește vocabularul, în împiedică eficiența comu­ de utilizatori. mod corespunzător în
este rareori afectat. special în situații nicării. Poate folosi în Atunci când vorbitorul situații de aparentă
neobișnuite sau mod limitat marcatori și este confruntat cu o neînțelegere, verificând,
neașteptate. conectori ai discursului. complicație lingvistică confirmând sau clarificând
Cuvintele de umplutură sau situațională ori cu o situația.
nu distrag atenția. conjunctură neașteptată,
înțelegerea poate fi mai
greoaie sau poate necesita
strategii de clarificare.

2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 100


Notă: Textul inițial al apendicelui 2 a fost transferat la AMC; a se vedea de asemenea nota explicativă.
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 101

▼B
Apendicele 3

Cursuri de pregătire pentru eliberarea unei CPL și a unei ATPL


1. Prezentul apendice descrie cerințele pentru diferitele tipuri de cursuri de
pregătire pentru eliberarea unei CPL și a unei ATPL cu sau fără o IR.

2. O persoană care dorește să se transfere în cadrul altei ATO pe durata unui


curs de pregătire solicită autorității competente o evaluare formală a orelor de
pregătire suplimentare necesare.

A. Curs integrat ATP – Avioane


DISPOZIȚII GENERALE
1. Scopul unui curs integrat ATP(A) este acela de a pregăti piloții la nivelul de
competență necesar pentru ca aceștia să poată opera în calitate de copilot pe
avioane multimotor multipilot în transportul aerian comercial și să poată
obține CPL(A)/IR.

2. Un solicitant care dorește să urmeze un curs integrat ATP(A) trebuie să


efectueze toate etapele de pregătire într-un singur curs de pregătire, așa
cum se organizează în cadrul unei ATO.

3. Un solicitant poate fi admis la un curs de pregătire fie în calitate de candidat


ab-initio, fie ca titular al unei PPL(A) sau PPL(H) eliberate în conformitate cu
anexa 1 la Convenția de la Chicago. În cazul unui candidat PPL(A) sau
PPL(H), 50 % dintre orele de zbor anterioare cursului se creditează cu până
la un maxim de 40 de ore experiență de zbor sau 45 de ore în cazul în care s-
a obținut o calificare de zbor pe timp de noapte pe avioane, dintre care până
la 20 de ore se pot contabiliza pentru cerința privind durata zborurilor de
instruire în dublă comandă.

4. Cursul trebuie să cuprindă:

(a) pregătire teoretică la nivelul de cunoștințe necesar pentru ATPL(A);

(b) ►C1 pregătire practică în zbor la vedere și în zbor instrumental ◄; și

(c) pregătire MCC pentru operarea pe avioane multipilot.

5. Un solicitant care nu a reușit sau nu a avut posibilitatea să urmeze cursul


ATP(A) în întregime poate solicita autorității competente un examen teoretic
și un test de îndemânare pentru o licență cu privilegii reduse și pentru o IR,
dacă sunt respectate cerințele aplicabile.

CUNOȘTINȚE TEORETICE
6. Un curs teoretic ATP(A) cuprinde cel puțin 750 de ore de pregătire.

7. Cursul MCC cuprinde cel puțin 25 de ore de pregătire teoretică și exerciții.

EXAMEN TEORETIC
8. Un solicitant trebuie să demonstreze un nivel de cunoștințe corespunzător
privilegiilor acordate titularului unei ATPL(A).

PREGĂTIRE PRACTICĂ
9. Pregătirea practică, cu excepția pregătirii pentru calificarea de tip, trebuie să
cuprindă un total de cel puțin 195 de ore, care include toate testele de
evaluare a progreselor, dintre care până la 55 de ore din întregul curs pot
reprezenta timp instrumental la sol. În cadrul totalului de 195 de ore, solici­
tanții trebuie să efectueze cel puțin:

(a) 95 de ore de instruire în dublă comandă, dintre care până la 55 pot


reprezenta timp instrumental la sol;
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 102

▼B
(b) 70 de ore ca PIC, inclusiv timp de zbor în condiții VFR și timp de zbor
instrumental ca elev pilot comandant (SPIC). Timpul de zbor instrumental
ca SPIC se contabilizează ca timp de zbor ca PIC numai până la un
maxim de 20 de ore;

(c) 50 de ore de zbor în raid ca PIC, care să cuprindă un zbor în raid în


condiții VFR de cel puțin 540 km (300 MN) în cursul căruia se efec­
tuează aterizări cu oprire completă pe două aerodromuri diferite de aero­
dromul de decolare;

(d) 5 ore timp de zbor efectuate pe timp de noapte, cuprinzând 3 ore de


instruire în dublă comandă, inclusiv cel puțin 1 oră de navigare în raid,
precum și 5 decolări în simplă comandă și 5 aterizări cu oprire completă
în simplă comandă; și

(e) 115 ore timp instrumental, cuprinzând cel puțin:

1. 20 ore ca SPIC;

2. 15 ore de pregătire MCC, pentru care se poate folosi un FFS sau un


FNPT II;

3. 50 ore de instruire practică instrumentală, dintre care până la:

(i) 25 de ore pot reprezenta timp instrumental la sol pe un FNPT I,


sau

(ii) 40 de ore pot reprezenta timp instrumental la sol pe un FNPT II,


FTD 2 sau FFS, dintre care până la 10 ore se pot efectua pe un
FNPT I.

Un solicitant care este titularul unui certificat de absolvire a unui curs din
modulul pentru pregătirea de bază în zbor instrumental se creditează cu
până la 10 ore pentru timpul de instruire instrumentală necesar. Orele
efectuate pe un BITD nu se creditează;

(f) 5 ore pe un avion certificat pentru transportul a cel puțin 4 persoane,


prevăzut cu o elice cu pas variabil și tren de aterizare retractabil.

TEST DE ÎNDEMÂNARE
10. La încheierea pregătirii practice aferente, solicitantul susține testul de înde­
mânare CPL(A) fie pe avion monomotor, fie pe avion multimotor, precum și
testul de îndemânare IR pe avion multimotor.

B. Curs modular ATP – Avioane


1. Solicitanții unei ATPL(A) care urmează pregătirea teoretică în cadrul unui
curs modular trebuie:

(a) să dețină cel puțin o PPL(A) eliberată în conformitate cu anexa 1 la


Convenția de la Chicago; și

să efectueze cel puțin următorul număr de ore de pregătire teoretică:

1. pentru solicitanții titulari ai unei PPL(A): 650 de ore;

2. pentru solicitanții titulari ai unei CPL(A): 400 de ore;

3. pentru solicitanții titulari ai unei IR(A): 500 de ore;

4. pentru solicitanții titulari ai unei CPL(A) și ai unei IR(A): 250 de ore.


2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 103

▼B
Pregătirea teoretică se efectuează înainte de susținerea testului de înde­
mânare pentru ATPL(A).

C. Curs integrat CPL/IR – Avioane


DISPOZIȚII GENERALE
1. Scopul unui curs integrat CPL(A) și IR(A) este acela de a pregăti piloții la
nivelul de competență necesar pentru ca aceștia să poată opera pe avioane
multimotor sau monomotor cu un singur pilot în transportul aerian comercial
și să poată obține CPL(A)/IR.

2. Un solicitant care dorește să urmeze un curs integrat CPL(A)/IR trebuie să


efectueze toate etapele de pregătire într-un singur curs de pregătire, așa cum
se organizează în cadrul unei ATO.

3. Un solicitant poate fi admis la un curs de pregătire fie în calitate de candidat


ab-initio, fie ca titular al unei PPL(A) sau PPL(H) eliberate în conformitate cu
anexa 1 la Convenția de la Chicago. În cazul unui candidat PPL(A) sau
PPL(H), 50 % dintre orele de zbor anterioare cursului se creditează cu până
la un maxim de 40 de ore experiență de zbor sau 45 de ore în cazul în care s-
a obținut o calificare de zbor pe timp de noapte pe avioane, dintre care până
la 20 de ore se pot contabiliza pentru cerința privind durata zborurilor de
instruire în dublă comandă.

4. Cursul trebuie să cuprindă:

(a) pregătire teoretică la nivelul de cunoștințe necesar pentru CPL(A) și IR; și

(b) ►C1 pregătire practică în zbor la vedere și în zbor instrumental ◄.

5. Un solicitant care nu a reușit sau nu a avut posibilitatea să urmeze cursul


CPL/IR(A) în întregime poate solicita autorității competente un examen
teoretic și un test de îndemânare pentru o licență cu privilegii reduse și o
IR, dacă sunt respectate cerințele aplicabile.

CUNOȘTINȚE TEORETICE
6. Un curs teoretic CPL(A)/IR cuprinde cel puțin 500 de ore de pregătire.

EXAMEN TEORETIC
7. Un solicitant trebuie să demonstreze un nivel de cunoștințe corespunzător
privilegiilor acordate titularului unei CPL(A) și al unei IR.

PREGĂTIRE PRACTICĂ
8. Pregătirea practică, cu excepția pregătirii pentru calificarea de tip, trebuie să
cuprindă un total de cel puțin 180 de ore, care include toate testele de
evaluare a progreselor, dintre care până la 40 de ore din întregul curs pot
reprezenta timp instrumental la sol. În cadrul totalului de 180 de ore, solici­
tanții trebuie să efectueze cel puțin:

(a) 80 de ore de instruire în dublă comandă, dintre care până la 40 pot


reprezenta timp instrumental la sol;

(b) 70 de ore ca PIC, inclusiv timp de zbor în condiții VFR și timp de zbor
instrumental care se pot efectua ca SPIC. Timpul de zbor instrumental ca
SPIC se contabilizează ca timp de zbor ca PIC numai până la un maxim
de 20 de ore;

(c) 50 de ore de zbor în raid ca PIC, care să cuprindă un zbor în raid în


condiții VFR de cel puțin 540 km (300 MN) în cursul căruia se efec­
tuează aterizări cu oprire completă pe două aerodromuri diferite de aero­
dromul de decolare;
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 104

▼B
(d) 5 ore timp de zbor efectuate pe timp de noapte, cuprinzând 3 ore de
instruire în dublă comandă, inclusiv cel puțin 1 oră de navigare în raid,
precum și 5 decolări în simplă comandă și 5 aterizări cu oprire completă
în simplă comandă; și

(e) 100 ore timp instrumental, cuprinzând cel puțin:

1. 20 ore ca SPIC; și

2. 50 ore de instruire practică instrumentală, dintre care până la:

(i) 25 de ore pot reprezenta timp instrumental la sol pe un FNPT I sau

(ii) 40 de ore pot reprezenta timp instrumental la sol pe un FNPT II,


FTD 2 sau FFS, dintre care 10 ore se pot efectua pe un FNPT I.

Un solicitant care este titularul unui certificat de absolvire a unui curs din
modulul pentru pregătirea de bază în zbor instrumental se creditează cu
până la 10 ore pentru timpul de instruire instrumentală necesar. Orele
efectuate pe un BITD nu se creditează;

(f) 5 ore pe un avion certificat pentru transportul a cel puțin 4 persoane,


prevăzut cu o elice cu pas variabil și tren de aterizare retractabil.

TESTE DE ÎNDEMÂNARE
9. La încheierea pregătirii practice aferente, solicitantul susține testul de înde­
mânare CPL(A) și testul de îndemânare IR fie pe un avion multimotor, fie pe
un avion monomotor.

D. Curs integrat CPL- Avioane


DISPOZIȚII GENERALE
1. Scopul cursului integrat CPL(A) este acela de a pregăti piloții la nivelul de
competență necesar eliberării unei CPL(A).

2. Un solicitant care dorește să urmeze un curs integrat CPL(A) trebuie să


efectueze toate etapele de pregătire într-un singur curs de pregătire, așa
cum se organizează în cadrul unei ATO.

3. Un solicitant poate fi admis la un curs de pregătire fie în calitate de candidat


ab-initio, fie ca titular al unei PPL(A) sau PPL(H) eliberate în conformitate cu
anexa 1 la Convenția de la Chicago. În cazul unui candidat PPL(A) sau
PPL(H), 50 % dintre orele de zbor anterioare cursului se creditează cu până
la un maxim de 40 de ore experiență de zbor sau 45 de ore în cazul în care s-
a obținut o calificare de zbor pe timp de noapte pe avioane, dintre care până
la 20 de ore se pot contabiliza pentru cerința privind durata zborurilor de
instruire în dublă comandă.

4. Cursul trebuie să cuprindă:

(a) pregătire teoretică la nivelul de cunoștințe necesar pentru CPL(A); și

(b) ►C1 pregătire practică în zbor la vedere și în zbor instrumental ◄.

5. Un solicitant care nu a reușit sau nu a avut posibilitatea să urmeze cursul


CPL(A) în întregime poate solicita autorității competente un examen teoretic
și un test de îndemânare pentru o licență cu privilegii reduse, dacă sunt
respectate cerințele aplicabile.
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 105

▼B
CUNOȘTINȚE TEORETICE
6. Un curs teoretic CPL(A) cuprinde cel puțin 350 de ore de pregătire.

EXAMEN TEORETIC
7. Un solicitant trebuie să demonstreze un nivel de cunoștințe corespunzător
privilegiilor acordate titularului unei CPL(A).

PREGĂTIRE PRACTICĂ
8. Pregătirea practică, cu excepția pregătirii pentru calificarea de tip, trebuie să
cuprindă un total de cel puțin 150 de ore, care include toate testele de
evaluare a progreselor, dintre care până la 5 de ore din întregul curs pot
reprezenta timp instrumental la sol. În cadrul totalului de 150 de ore, solici­
tanții trebuie să efectueze cel puțin:

(a) 80 de ore de instruire în dublă comandă, dintre care până la 5 pot


reprezenta timp instrumental la sol;

(b) 70 ore ca PIC;

(c) 20 de ore de zbor în raid ca PIC, care să cuprindă un zbor în raid în


condiții VFR de cel puțin 540 km (300 MN) în cursul căruia se efec­
tuează aterizări cu oprire completă pe două aerodromuri diferite de aero­
dromul de decolare;

(d) 5 ore timp de zbor efectuate pe timp de noapte, cuprinzând 3 ore de


instruire în dublă comandă, inclusiv cel puțin 1 oră de navigare în raid,
precum și 5 decolări în simplă comandă și 5 aterizări cu oprire completă
în simplă comandă;

(e) 10 de ore instruire practică instrumentală, dintre care până la 5 ore pot
reprezenta timp instrumental la sol efectuate pe un FNPT I, FTD 2, FNPT
II sau FFS. Un solicitant care este titularul unui certificat de absolvire a
unui curs din modulul pentru pregătirea de bază în zbor instrumental se
creditează cu până la 10 ore pentru timpul de instruire instrumentală
necesar. Orele efectuate pe un BITD nu se creditează;

(f) 5 ore care se efectuează pe un avion certificat pentru transportul a cel


puțin patru persoane, prevăzut cu o elice cu pas variabil și tren de
aterizare retractabil.

TEST DE ÎNDEMÂNARE
9. La încheierea pregătirii practice, solicitantul susține testul de îndemânare
CPL(A) pe un avion monomotor sau pe un avion multimotor.

E. Curs modular CPL – Avioane


DISPOZIȚII GENERALE
1. Scopul cursului modular CPL(A) este acela de a pregăti titularii unei PPL(A)
pentru nivelul de competență necesar eliberării unei CPL(A).

2. Înainte de a participa la un curs modular CPL(A), un solicitant trebuie să fie


titularul unei PPL(A) eliberate în conformitate cu anexa 1 la Convenția de la
Chicago.

3. Înainte de a începe pregătirea practică, solicitantul trebuie:

(a) să fi efectuat 150 de ore timp de zbor;

(b) să fi îndeplinit condițiile indispensabile pentru eliberarea unei calificări de


clasă sau de tip pentru avioane multimotor în conformitate cu subpartea H
dacă, pentru testul de îndemânare, urmează a fi utilizat un avion multi­
motor.
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 106

▼B
4. Un solicitant care dorește să urmeze un curs modular CPL(A) trebuie să
efectueze toate etapele de instruire practică într-un singur curs de pregătire,
așa cum se organizează în cadrul unei ATO. Pregătirea teoretică poate fi
asigurată în cadrul unei ATO care se ocupă exclusiv de pregătirea teoretică.

5. Cursul trebuie să cuprindă:

(a) pregătire teoretică la nivelul de cunoștințe necesar pentru CPL(A); și

(b) ►C1 pregătire practică în zbor la vedere și în zbor instrumental ◄.

CUNOȘTINȚE TEORETICE
6. Un curs teoretic CPL(A) aprobat cuprinde cel puțin 250 de ore de pregătire.

EXAMEN TEORETIC
7. Un solicitant trebuie să demonstreze un nivel de cunoștințe corespunzător
privilegiilor acordate titularului unei CPL(A).

PREGĂTIRE PRACTICĂ
8. Solicitanților care nu sunt titularii unei IR li se asigură cel puțin 25 de ore de
instruire practică în dublă comandă, inclusiv 10 ore de instruire instrumentală,
dintre care 5 ore pot reprezenta timp instrumental la sol pe un BITD, un
FNPT I sau II, un FTD 2 sau un FFS.

9. Solicitanții titulari ai unei IR(A) valabile se creditează integral în ceea ce


privește timpul de instruire instrumentală în dublă comandă. Solicitanții
titulari ai unei IR(H) valabile se creditează cu până la 5 ore de instruire
instrumentală în dublă comandă, caz în care, cel puțin 5 ore timp de
instruire instrumentală în dublă comandă se asigură pe un avion. Un solicitant
care este titularul unui certificat de absolvire a unui curs din modulul pentru
pregătirea de bază în zbor instrumental se creditează cu până la 10 ore pentru
timpul de instruire instrumentală necesar.

10. (a) Solicitanților cu o IR valabilă li se asigură cel puțin 15 ore de instruire


practică la vedere în dublă comandă.

(b) Solicitanților care nu sunt titularii unei calificări de zbor pe timp de


noapte pentru avioane li se asigură în plus cel puțin 5 ore de instruire
practică pe timp de noapte, cuprinzând 3 ore de instruire în dublă
comandă, inclusiv cel puțin 1 oră de navigare în raid, precum și 5
decolări în simplă comandă și 5 aterizări cu oprire completă în simplă
comandă.

11. Cel puțin 5 ore din instruirea practică se efectuează pe un avion certificat
pentru transportul a cel puțin 4 persoane, prevăzut cu o elice cu pas variabil și
tren de aterizare retractabil.

EXPERIENȚĂ
12. Solicitantul unei CPL(A) trebuie să efectuat cel puțin 200 de ore timp de zbor,
inclusiv cel puțin:

(a) 100 de ore ca PIC, dintre care 20 de ore de zbor în raid ca PIC,
cuprinzând un zbor în raid în condiții VFR de cel puțin 540 km (300
MN) în cursul căruia se efectuează aterizări cu oprire completă pe două
aerodromuri diferite de aerodromul de decolare;

(b) 5 ore timp de zbor efectuate pe timp de noapte, cuprinzând 3 ore de


instruire în dublă comandă, inclusiv cel puțin 1 oră de navigare în raid,
precum și 5 decolări în simplă comandă și 5 aterizări cu oprire completă
în simplă comandă; și
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 107

▼B
(c) 10 ore timp de instruire practică instrumentală, dintre care până la 5 ore
pot reprezenta timp instrumental la sol efectuat pe un FNPT I, FNTP II
sau FFS. Un solicitant care este titularul unui certificat de absolvire a unui
curs din modulul pentru pregătirea de bază în zbor instrumental se
creditează cu până la 10 ore pentru timpul de instruire instrumentală
necesar. Orele efectuate pe un BITD nu se creditează;

▼M3
(d) 6 ore timp de zbor efectuate pe un avion multimotor, dacă pentru testul de
îndemânare este utilizat un avion multimotor;

▼B
(e) orele efectuate ca PIC pe alte categorii de aeronave se pot contabiliza
pentru cele 200 de ore timp de zbor în următoarele cazuri:

(i) 30 de ore pe elicoptere, dacă solicitantul este titularul unei PPL(H);


sau

(ii) 100 de ore pe elicoptere, dacă solicitantul este titularul unei CPL(H);
sau

(iii) 30 de ore pe TMG sau planoare; sau

(iv) 30 de ore pe dirijabile, dacă solicitantul este titularul unei PPL(As);


sau

(v) 60 de ore pe dirijabile, dacă solicitantul este titularul unei CPL(As).

TEST DE ÎNDEMÂNARE
13. La încheierea pregătirii practice și după îndeplinirea cerințelor relevante
privind experiența, solicitantul susține testul de îndemânare CPL(A) fie pe
un avion monomotor, fie pe un avion multimotor.

F. Curs integrat ATP/IR – Elicoptere


DISPOZIȚII GENERALE
1. Scopul unui curs integrat ATP(H)/IR este acela de a pregăti piloții la nivelul
de competență necesar pentru ca aceștia să poată în calitate de copilot pe
elicoptere multimotor multipilot în transportul aerian comercial și să poată
obține CPL(H)/IR.

2. Un solicitant care dorește să urmeze un curs integrat ATP(H)/IR trebuie să


efectueze toate etapele de pregătire într-un singur curs de pregătire, așa cum
se organizează în cadrul unei ATO.

3. Un solicitant poate fi admis la un curs de pregătire fie în calitate de candidat


ab-initio, fie ca titular al unei PPL(H) eliberate în conformitate cu anexa 1 la
Convenția de la Chicago. În cazul unui candidat PPL(H), 50 % din experiența
relevantă se creditează cu până la un maxim de:

(a) 40 de ore, dintre care până la 20 ore pot reprezenta instruire în dublă
comandă; sau

(b) 50 de ore, dintre care până la 25 de ore pot reprezenta instruire în dublă
comandă, în cazul în care s-a obținut o calificare de zbor pe timp de
noapte pentru elicoptere.

4. Cursul trebuie să cuprindă:

(a) pregătire teoretică la nivelul de cunoștințe necesar pentru ATPL(H) și IR;

(b) ►C1 pregătire practică în zbor la vedere și în zbor instrumental ◄; și

(c) pregătire MCC pentru operarea pe elicoptere multipilot.

5. Un solicitant care nu a reușit sau nu a avut posibilitatea să urmeze cursul


ATP(H)/IR în întregime poate solicita autorității competente un examen
teoretic și un test de îndemânare pentru o licență cu privilegii reduse și o
IR, dacă sunt respectate cerințele aplicabile.
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 108

▼B
CUNOȘTINȚE TEORETICE
6. Un curs teoretic ATP(H)/IR cuprinde cel puțin 750 de ore de pregătire.

7. Cursul MCC cuprinde cel puțin 25 de ore de pregătire teoretică prin exerciții.

EXAMEN TEORETIC
8. Un solicitant trebuie să demonstreze un nivel de cunoștințe corespunzător
privilegiilor acordate titularului unei ATPL(H) și al unei IR.

PREGĂTIRE PRACTICĂ
9. Pregătirea practică trebuie să cuprindă un total de cel puțin 195 de ore, care
include toate testele de evaluare a progreselor. În cadrul totalului de 195 de
ore, solicitanții trebuie să efectueze cel puțin:

(a) 140 de ore de instruire în dublă comandă, dintre care:

1. 75 de ore de instruire la vedere pot include:

(i) 30 de ore pe un FFS pentru elicoptere, de nivel C/D, sau

(ii) 25 de ore pe un FTD 2,3 sau

(iii) 20 de ore pe un FNPT II/III pentru elicoptere sau

(iv) 20 de ore pe un avion sau TMG;

2. 50 de ore de instruire instrumentală pot include:

(i) până la 20 de ore pe un FFS, FTD 2,3 sau FNPT II/III pentru
elicoptere sau

(ii) 10 ore pe cel puțin un FNPT 1 pentru elicoptere sau pe un avion;

3. 15 ore de pregătire MCC, pentru care se poate folosi un FFS pentru


elicoptere, FTD 2,3(MCC) pentru elicoptere sau un FNPT II/III(MCC).

Dacă elicopterul folosit pentru pregătirea practică aparține unui tip


diferit de cel al FFS pentru elicoptere folosit pentru pregătirea la
vedere, creditul maxim se limitează la cel prevăzut pentru FNPT
II/III pentru elicoptere;

(b) 55 de ore ca PIC, dintre care 40 de ore pot fi efectuate ca SPIC. Se


efectuează cel puțin 14 ore de zbor în simplă comandă pe timp de zi și 1
oră de zbor în simplă comandă pe timp de noapte;

(c) 50 de ore de zbor în raid, inclusiv cel puțin 10 ore de zbor în raid ca
SPIC, cuprinzând un zbor în raid în condiții VFR de cel puțin 185 km
(100 MN) în cursul căruia se efectuează aterizări pe două aerodromuri
diferite de aerodromul de decolare;

(d) 5 ore timp de zbor pe elicoptere efectuate pe timp de noapte, inclusiv 3


ore de instruire în dublă comandă care cuprinde cel puțin 1 oră de
navigare în raid și 5 circuite în simplă comandă pe timp de noapte.
Fiecare circuit trebuie să cuprindă o decolare și o aterizare;

(e) 50 de ore de timp instrumental în dublă comandă cuprinzând:

(i) 10 ore timp de instruire instrumentală de bază; și

(ii) 40 de ore de pregătire IR, care includ cel puțin 10 ore pe un elicopter
multimotor certificat IFR.
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 109

▼B
TESTE DE ÎNDEMÂNARE
10. La încheierea pregătirii practice aferente, solicitantul susține testul de înde­
mânare CPL(H) pe un elicopter multimotor, precum și testul de îndemânare
IR pe un elicopter multimotor certificat IFR și îndeplinește cerințele privind
pregătirea MCC.

G. Curs integrat ATP – Elicoptere


DISPOZIȚII GENERALE
1. Scopul unui curs integrat ATP(H) este acela de a pregăti piloții la nivelul de
competență necesar pentru ca aceștia să poată opera în calitate de copilot pe
elicoptere multimotor multipilot în limita privilegiilor VFR în transportul
aerian comercial și să poată obține CPL(H).

2. Un solicitant care dorește să urmeze un curs integrat ATP(H) trebuie să


efectueze toate etapele de pregătire într-un singur curs de pregătire, așa
cum se organizează în cadrul unei ATO.

3. Un solicitant poate fi admis la un curs de pregătire fie în calitate de candidat


ab-initio, fie ca titular al unei PPL(H) eliberate în conformitate cu anexa 1 la
Convenția de la Chicago. În cazul unui candidat PPL(H), 50 % din experiența
relevantă se creditează cu până la un maxim de:

(a) 40 de ore, dintre care până la 20 ore pot reprezenta instruire în dublă
comandă; sau

(b) 50 de ore, dintre care până la 25 de ore pot reprezenta instruire în dublă
comandă, în cazul în care s-a obținut o calificare de zbor pe timp de
noapte pentru elicoptere.

4. Cursul trebuie să cuprindă:

(a) pregătire teoretică la nivelul de cunoștințe necesar pentru ATPL(H);

(b) ►C1 pregătire practică în zbor la vedere și pregătire practică de bază în


zbor instrumental ◄; și

(c) pregătire MCC pentru operarea pe elicoptere multipilot.

5. Un solicitant care nu a reușit sau nu a avut posibilitatea să urmeze cursul


ATP(H) în întregime poate solicita autorității competente un examen teoretic
și un test de îndemânare pentru o licență cu privilegii reduse, dacă sunt
respectate cerințele aplicabile.

CUNOȘTINȚE TEORETICE
6. Un curs teoretic ATP(H) cuprinde cel puțin 650 de ore de pregătire.

7. Cursul MCC cuprinde cel puțin 20 de ore de pregătire teoretică prin exerciții.

EXAMEN TEORETIC
8. Un solicitant trebuie să demonstreze un nivel de cunoștințe corespunzător
privilegiilor acordate titularului unei ATPL(H).

PREGĂTIRE PRACTICĂ
9. Pregătirea practică trebuie să cuprindă un total de cel puțin 150 de ore, care
include toate testele de evaluare a progreselor. În cadrul totalului de 150 de
ore, solicitanții trebuie să efectueze cel puțin:

(a) 95 de ore de instruire în dublă comandă, dintre care:

(i) 75 de ore de instruire la vedere pot include:

1. 30 de ore pe un FFS pentru elicoptere, de nivel C/D, sau


2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 110

▼B
2. 25 de ore pe un FTD 2,3 pentru elicoptere sau

3. 20 de ore pe un FNPT II/III pentru elicoptere sau

4. 20 de ore pe un avion sau TMG;

(ii) 10 ore de instruire instrumentală de bază, inclusiv 5 ore pe cel puțin


un FNPT I pentru elicoptere sau pe un avion;

(iii) 10 ore de pregătire MCC, pentru care se poate folosi un elicopter, un


FFS, FTD 2,3(MCC) sau FNPT II/III(MCC) pentru elicoptere.

Dacă elicopterul folosit pentru pregătirea practică aparține unui tip diferit
de cel al FFS pentru elicoptere folosit pentru pregătirea la vedere, creditul
maxim se limitează la cel prevăzut pentru FNPT II/III pentru elicoptere;

(b) 55 de ore ca PIC, dintre care 40 de ore pot fi efectuate ca SPIC. Se


efectuează cel puțin 14 ore de zbor în simplă comandă pe timp de zi și 1
oră de zbor în simplă comandă pe timp de noapte;

(c) 50 de ore de zbor în raid, inclusiv cel puțin 10 ore de zbor în raid ca
SPIC, cuprinzând un zbor în raid în condiții VFR de cel puțin 185 km
(100 MN) în cursul căruia se efectuează aterizări pe două aerodromuri
diferite de aerodromul de decolare;

(d) 5 ore timp de zbor pe elicoptere efectuate pe timp de noapte, inclusiv 3


ore de instruire în dublă comandă care cuprinde cel puțin 1 oră de
navigare în raid și 5 circuite în simplă comandă pe timp de noapte.
Fiecare circuit cuprinde o decolare și o aterizare.

TESTE DE ÎNDEMÂNARE
10. La încheierea pregătirii practice aferente, solicitantul susține testul de înde­
mânare CPL(H) pe un elicopter multimotor și îndeplinește cerințele cu privire
la pregătirea MCC.

H. Curs modular ATP – Elicoptere


1. Solicitanții unei ATPL(H) care urmează pregătirea teoretică în cadrul unui
curs modular trebuie să fie titularii cel puțin ai unei PPL(H) și să efectueze cel
puțin următorul număr de ore de pregătire într-un interval de 18 luni:

(a) pentru solicitanții titulari ai unei PPL(H) eliberată în conformitate cu


anexa 1 la Convenția de la Chicago: 550 de ore;

(b) pentru solicitanții titulari ai unei CPL(H): 300 de ore.

2. Solicitanții unei ATPL(H)/IR care urmează pregătirea teoretică în cadrul unui


curs modular trebuie să fie titularii cel puțin ai unei PPL(H) și să efectueze cel
puțin următorul număr de ore de pregătire:

(a) pentru solicitanții titulari ai unei PPL(H): 650 de ore;

(b) pentru solicitanții titulari ai unei CPL(H): 400 de ore;

(c) pentru solicitanții titulari ai unei IR(H): 500 de ore;

(d) pentru solicitanții titulari ai unei CPL(H) și ai unei IR(H): 250 de ore.

I. Curs integrat CPL/IR— Elicoptere


DISPOZIȚII GENERALE
1. Scopul unui curs integrat CPL(H)/IR este acela de a pregăti piloții la nivelul
de competență necesar pentru ca aceștia să poată pe elicoptere multimotor cu
un singur pilot și să poată obține CPL(H)/IR pentru elicoptere multimotor.
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 111

▼B
2. Un solicitant care dorește să urmeze un curs integrat CPL(H)/IR trebuie să
efectueze toate etapele de pregătire într-un singur curs de pregătire, așa cum
se organizează în cadrul unei ATO.

3. Un solicitant poate fi admis la un curs de pregătire fie în calitate de candidat


ab-initio, fie ca titular al unei PPL(H) eliberate în conformitate cu anexa 1 la
Convenția de la Chicago. În cazul unui candidat titular al unei PPL(H), 50 %
din experiența relevantă se creditează cu până la un maxim de:

(a) 40 de ore, dintre care până la 20 ore pot reprezenta instruire în dublă
comandă; sau

(b) 50 de ore, dintre care până la 25 de ore pot reprezenta instruire în dublă
comandă, în cazul în care s-a obținut o calificare de zbor pe timp de
noapte pentru elicoptere.

4. Cursul trebuie să cuprindă:

(a) pregătire teoretică la nivelul de cunoștințe necesar pentru CPL(H) și


IR ►C1 și pentru calificarea inițială de tip ◄ pentru elicoptere multi­
motor; și

(b) ►C1 pregătire practică în zbor la vedere și în zbor instrumental ◄.

5. Un solicitant care nu a reușit sau nu a avut posibilitatea să urmeze cursul


CPL(H)/IR în întregime poate solicita autorității competente un examen
teoretic și un test de îndemânare pentru o licență cu privilegii reduse și o
IR, dacă sunt respectate cerințele aplicabile.

CUNOȘTINȚE TEORETICE
6. Un curs teoretic CPL(H)/IR cuprinde cel puțin 500 de ore de pregătire.

EXAMEN TEORETIC
7. Un solicitant trebuie să demonstreze un nivel de cunoștințe corespunzător
privilegiilor acordate titularului unei CPL(H) și al unei IR.

PREGĂTIRE PRACTICĂ
8. Pregătirea practică cuprinde un total de cel puțin 180 de ore, care include
toate testele de evaluare a progreselor. În cadrul celor 180 de ore, solicitanții
trebuie să efectueze cel puțin:

(a) 125 de ore de instruire în dublă comandă, dintre care:

(i) 75 de ore de instruire la vedere, care pot include:

1. 30 de ore pe un FFS pentru elicoptere, de nivel C/D, sau

2. 25 de ore pe un FTD 2,3 pentru elicoptere sau

3. 20 de ore pe un FNPT II/III pentru elicoptere sau

4. 20 de ore pe un avion sau TMG;

(ii) 50 de ore de instruire instrumentală, care pot include:

1. până la 20 de ore pe un FFS sau FTD 2,3 sau FNPT II, III pentru
elicoptere sau

2. 10 ore pe cel puțin un FNPT I pentru elicoptere sau pe un avion.

Dacă elicopterul folosit pentru pregătirea practică aparține unui tip


diferit de cel al FFS folosit pentru pregătirea la vedere, creditul
maxim se limitează la cel prevăzut pentru FNPT II/III;
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 112

▼B
(b) 55 de ore ca PIC, dintre care 40 de ore pot fi efectuate ca SPIC. Se
efectuează cel puțin 14 ore de zbor în simplă comandă pe timp de zi și 1
oră de zbor în simplă comandă pe timp de noapte;

(c) 10 ore de zbor în raid în dublă comandă;

(d) 10 ore de zbor în raid ca PIC, care să cuprindă un zbor în raid în condiții
VFR de cel puțin 185 km (100 MN) în cursul căruia se efectuează
aterizări cu oprire completă pe două aerodromuri diferite de aerodromul
de decolare;

(e) 5 ore timp de zbor pe elicoptere efectuate pe timp de noapte, inclusiv cel
puțin 3 ore de instruire în dublă comandă care cuprinde cel puțin 1 oră de
navigare în raid și 5 circuite în simplă comandă pe timp de noapte.
Fiecare circuit trebuie să cuprindă o decolare și o aterizare;

(f) 50 de ore de timp instrumental în dublă comandă cuprinzând:

(i) 10 ore timp de instruire instrumentală de bază; și

(ii) 40 de ore de pregătire IR, care includ cel puțin 10 ore pe un elicopter
multimotor certificat IFR.

TEST DE ÎNDEMÂNARE
9. La încheierea pregătirii practice aferente, solicitantul susține testul de înde­
mânare CPL(H) fie pe un elicopter monomotor, fie pe un elicopter multi­
motor, precum și testul de îndemânare IR pe un elicopter multimotor certificat
IFR.

J. Curs integrat CPL – Elicoptere


DISPOZIȚII GENERALE
1. Scopul cursului integrat CPL(H) este acela de a pregăti piloții pentru nivelul
de competență necesar eliberării unei CPL(H).

2. Un solicitant care dorește să urmeze un curs integrat CPL(H) trebuie să


efectueze toate etapele de pregătire într-un singur curs de pregătire, așa
cum se organizează în cadrul unei ATO.

3. Un solicitant poate fi admis la un curs de pregătire fie în calitate de candidat


ab-initio, fie ca titular al unei PPL(H) eliberate în conformitate cu anexa 1 la
Convenția de la Chicago. În cazul unui candidat titular al unei PPL(H), 50 %
din experiența relevantă se creditează cu până la un maxim de:

(a) 40 de ore, dintre care până la 20 ore pot reprezenta instruire în dublă
comandă; sau

(b) 50 de ore, dintre care până la 25 de ore pot reprezenta instruire în dublă
comandă, în cazul în care s-a obținut o calificare de zbor pe timp de
noapte pentru elicoptere.

4. Cursul trebuie să cuprindă:

(a) pregătire teoretică la nivelul de cunoștințe necesar pentru CPL(H); și

(b) ►C1 pregătire practică în zbor la vedere și în zbor instrumental ◄.

5. Un solicitant care nu a reușit sau nu a avut posibilitatea să urmeze cursul


CPL(H) în întregime poate solicita autorității competente un examen teoretic
și un test de îndemânare pentru o licență cu privilegii reduse, dacă sunt
respectate cerințele aplicabile.
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 113

▼B
CUNOȘTINȚE TEORETICE
6. Un curs teoretic CPL(H) aprobat cuprinde cel puțin 350 de ore de pregătire
sau 200 de ore, în cazul în care solicitantul este titularul unei PPL.

EXAMEN TEORETIC
7. Un solicitant trebuie să demonstreze un nivel de cunoștințe corespunzător
privilegiilor acordate titularului unei CPL(H).

PREGĂTIRE PRACTICĂ
8. Pregătirea practică cuprinde un total de cel puțin 135 de ore, care include
toate testele de evaluare a progreselor, dintre care până la 5 ore pot reprezenta
timp instrumental la sol. În cadrul celor 135 de ore, solicitanții trebuie să
efectueze cel puțin:

(a) 85 de ore de instruire în dublă comandă, dintre care:

(i) până la 75 de ore pot reprezenta ore de instruire la vedere și pot


include:

1. 30 de ore pe un FFS pentru elicoptere, de nivel C/D, sau

2. 25 de ore pe un FTD 2,3 pentru elicoptere sau

3. 20 de ore pe un FNPT II/III pentru elicoptere sau

4. 20 de ore pe un avion sau TMG;

(ii) până la 10 ore pot reprezenta instruire instrumentală și pot include 5


ore pe cel puțin un FNPT I pentru elicoptere sau pe un avion.

Dacă elicopterul folosit pentru pregătirea practică aparține unui tip


diferit de cel al FFS folosit pentru pregătirea la vedere, creditul
maxim se limitează la cel prevăzut pentru FNPT II/III;

(b) 50 de ore ca PIC, dintre care 35 de ore pot fi efectuate ca SPIC. Se


efectuează cel puțin 14 ore de zbor în simplă comandă pe timp de zi și 1
oră de zbor în simplă comandă pe timp de noapte;

(c) 10 ore de zbor în raid în dublă comandă;

(d) 10 ore de zbor în raid ca PIC, care să cuprindă un zbor în raid în condiții
VFR de cel puțin 185 km (100 MN) în cursul căruia se efectuează
aterizări cu oprire completă pe două aerodromuri diferite de aerodromul
de decolare;

(e) 5 ore timp de zbor pe elicoptere efectuate pe timp de noapte, inclusiv 3


ore de instruire în dublă comandă care cuprinde cel puțin 1 oră de
navigare în raid și 5 circuite în simplă comandă pe timp de noapte.
Fiecare circuit trebuie să cuprindă o decolare și o aterizare;

(f) 10 ore timp de instruire instrumentală în dublă comandă, inclusiv cel


puțin 5 ore pe un elicopter.

TEST DE ÎNDEMÂNARE
9. La încheierea pregătirii practice aferente, solicitantul susține testul de înde­
mânare CPL(H).

K. Curs modular CPL – Elicoptere


DISPOZIȚII GENERALE
1. Scopul cursului modular CPL(H) este acela de a pregăti titularii unei PPL(H)
pentru nivelul de competență necesar eliberării unei CPL(H).
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 114

▼B
2. Înainte de a participa la un curs modular CPL(H), un solicitant trebuie să fie
titularul unei PPL(H) eliberate în conformitate cu anexa 1 la Convenția de la
Chicago.

3. Înainte de a începe pregătirea practică, solicitantul trebuie:

▼M3
(a) să fi efectuat 155 de ore timp de zbor, inclusiv 50 de ore ca PIC pe
elicoptere, din care 10 ore reprezintă zbor în raid. Orele efectuate ca PIC
pe alte categorii de aeronave se pot contabiliza pentru cele 155 de ore
timp de zbor, astfel cum se prevede la punctul 11 din secțiunea K;

▼B
(b) să fi respectat dispozițiile de la punctele FCL.725 și FCL.720.H dacă
pentru testul de îndemânare urmează să se folosească un elicopter multi­
motor.

4. Un solicitant care dorește să urmeze un curs modular CPL(H) trebuie să


efectueze toate etapele de instruire practică într-un singur curs de pregătire,
așa cum se organizează în cadrul unei ATO. Pregătirea teoretică poate fi
asigurată în cadrul unei ATO care se ocupă exclusiv de pregătirea teoretică.

5. Cursul trebuie să cuprindă:

(a) pregătire teoretică la nivelul de cunoștințe necesar pentru CPL(H); și

(b) ►C1 pregătire practică în zbor la vedere și în zbor instrumental ◄.

CUNOȘTINȚE TEORETICE
6. Un curs teoretic CPL(H) aprobat cuprinde cel puțin 250 de ore de pregătire.

EXAMEN TEORETIC
7. Un solicitant trebuie să demonstreze un nivel de cunoștințe corespunzător
privilegiilor acordate titularului unei CPL(H).

PREGĂTIRE PRACTICĂ
8. Solicitanților care nu sunt titularii unei IR li se asigură cel puțin 30 de ore de
instruire practică în dublă comandă, dintre care:

(a) 20 de ore de instruire la vedere, care pot cuprinde 5 ore pe un FFS sau
FTD 2,3 sau FNPT II,III pentru elicoptere; și

(b) 10 ore de instruire instrumentală, care pot include 5 ore pe cel puțin un
FTD 1 sau FNPT I pentru elicoptere sau pe un avion;

9. Solicitanții titulari ai unei IR(H) valabile se creditează integral pentru timpul


de instruire instrumentală în dublă comandă. Solicitanții titulari ai unei IR(A)
valabile trebuie să efectueze cel puțin 5 ore de instruire instrumentală în dublă
comandă pe un elicopter.

10. Solicitanților care nu sunt titularii unei calificări de zbor pe timp de noapte
pentru elicoptere li se asigură în plus cel puțin 5 ore de instruire practică pe
timp de noapte, cuprinzând 3 ore de instruire în dublă comandă, inclusiv cel
puțin 1 oră de navigare în raid, precum și 5 circuite pe timp de noapte în
simplă comandă. Fiecare circuit cuprinde o decolare și o aterizare.

EXPERIENȚĂ
11. Solicitantul unei CPL(H) trebuie să fi efectuat cel puțin 185 de ore timp de
zbor, inclusiv 50 de ore ca PIC, dintre care 10 ore de zbor în raid ca PIC,
cuprinzând un zbor în raid în condiții VFR de cel puțin 185 km (100 MN) în
cursul căruia se efectuează aterizări cu oprire completă pe două aerodromuri
diferite de aerodromul de decolare.
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 115

▼B
Orele efectuate ca pilot comandant pe alte categorii de aeronave se pot
contabiliza pentru cele 185 de ore timp de zbor în următoarele cazuri:

(a) 20 de ore pe avioane, dacă solicitantul este titularul unei PPL(A); sau

(b) 50 de ore pe avioane, dacă solicitantul este titularul unei CPL(A); sau

(c) 10 de ore pe TMG sau planoare; sau

(d) 20 de ore pe dirijabile, dacă solicitantul este titularul unei PPL(As); sau

(e) 50 de ore pe dirijabile, dacă solicitantul este titularul unei CPL(As).

TEST DE ÎNDEMÂNARE
12. La încheierea pregătirii practice aferente și după acumularea experienței rele­
vante, solicitantul susține testul de îndemânare CPL(H).

L. Curs integrat CPL/IR – Dirijabile


DISPOZIȚII GENERALE
1. Scopul unui curs integrat CPL(As)/IR este acela de a pregăti piloții la nivelul
de competență necesar pentru ca aceștia să poată opera pe dirijabile și să
poată obține CPL(As)/IR.

2. Un solicitant care dorește să urmeze un curs integrat CPL(As)/IR trebuie să


efectueze toate etapele de instruire într-un singur curs de pregătire, așa cum se
organizează în cadrul unei ATO.

3. Un solicitant poate fi admis la un curs de pregătire fie în calitate de candidat


ab-initio, fie ca titular al unei PPL(As), PPL(A) sau PPL(H) eliberate în
conformitate cu anexa 1 la Convenția de la Chicago. În cazul unui candidat
titular al unei PPL(As), PPL(A) sau PPL(H), acesta se creditează cu până la
un maxim de:

(a) 10 de ore, dintre care până la 5 ore pot reprezenta instruire în dublă
comandă; sau

(b) 15 ore, dintre care până la 7 ore pot reprezenta instruire în dublă
comandă, în cazul în care s-a obținut o calificare de zbor pe timp de
noapte pentru dirijabile.

4. Cursul trebuie să cuprindă:

(a) pregătire teoretică la nivelul de cunoștințe necesar pentru CPL(As) și IR


►C1 și pentru calificarea inițială de tip ◄ pentru dirijabile; și

(b) ►C1 pregătire practică în zbor la vedere și în zbor instrumental ◄.

5. Un solicitant care nu a reușit sau nu a avut posibilitatea să urmeze cursul


CPL/IR(As) în întregime poate solicita autorității competente un examen
teoretic și un test de îndemânare pentru o licență cu privilegii reduse și o
IR, dacă sunt respectate cerințele aplicabile.

CUNOȘTINȚE TEORETICE
6. Un curs teoretic CPL(As)/IR cuprinde cel puțin 500 de ore de pregătire.

EXAMEN TEORETIC
7. Un solicitant trebuie să demonstreze un nivel de cunoștințe corespunzător
privilegiilor acordate titularului unei CPL(As) și al unei IR.

PREGĂTIRE PRACTICĂ
8. Pregătirea practică cuprinde un total de cel puțin 80 de ore, care include toate
testele de evaluare a progreselor. În cadrul celor 80 de ore, solicitanții trebuie
să efectueze cel puțin:
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 116

▼B
(a) 60 de ore de instruire în dublă comandă, dintre care:

(i) 30 de ore de instruire la vedere, care pot include:

1. 12 ore pe un FFS pentru dirijabile sau

2. 10 ore pe un FTD pentru dirijabile sau

3. 8 ore pe un FNPT II/III pentru dirijabile sau

4. 8 ore pe un avion, elicopter sau TMG;

(ii) 30 de ore de instruire instrumentală, care pot include:

1. până la 12 ore pe un FFS sau FTD sau FNPT II, III pentru
dirijabile sau

2. 6 ore pe cel puțin un FTD 1 sau FNTP I pentru dirijabile sau pe


un avion.

Dacă dirijabilul folosit pentru pregătirea practică aparține unui tip diferit
de cel al FFS folosit pentru pregătirea la vedere, creditul maxim se
limitează la 8 ore;

(b) 20 de ore ca PIC, dintre care 5 de ore pot fi efectuate ca SPIC. Se


efectuează cel puțin 14 ore de zbor în simplă comandă pe timp de zi și
1 oră de zbor în simplă comandă pe timp de noapte;

(c) 5 ore de zbor în raid ca PIC, care să cuprindă un zbor în raid în condiții
VFR de cel puțin 90 km (50 MN) în cursul căruia se efectuează două
aterizări cu oprire completă pe aerodromul de destinație;

(d) 5 ore timp de zbor pe dirijabile efectuate pe timp de noapte, inclusiv cel
puțin 3 ore de instruire în dublă comandă care cuprinde cel puțin 1 oră de
navigare în raid și 5 circuite în simplă comandă pe timp de noapte.
Fiecare circuit cuprinde o decolare și o aterizare;

(e) 30 de ore de timp instrumental în dublă comandă cuprinzând:

(i) 10 ore timp de instruire instrumentală de bază; și

(ii) 20 de ore de pregătire IR, care include cel puțin 10 ore pe un dirijabil
multimotor certificat IFR.

TEST DE ÎNDEMÂNARE
9. La încheierea pregătirii practice aferente, solicitantul susține testul de înde­
mânare CPL(As) fie pe un dirijabil monomotor, fie pe un dirijabil multimotor,
precum și testul de îndemânare IR pe un dirijabil multimotor certificat IFR.

M. Curs integrat CPL – Dirijabile


DISPOZIȚII GENERALE
1. Scopul cursului integrat CPL(As) este acela de a pregăti piloții pentru nivelul
de competență necesar eliberării unei CPL(As).

2. Un solicitant care dorește să urmeze un curs integrat CPL(As) trebuie să


efectueze toate etapele de instruire într-un singur curs de pregătire, așa cum
se organizează în cadrul unei ATO.

3. Un solicitant poate fi admis la un curs de pregătire fie în calitate de candidat


ab-initio, fie ca titular al unei PPL(As), PPL(A) sau PPL(H) eliberate în
conformitate cu anexa 1 la Convenția de la Chicago. În cazul unui candidat
titular al unei PPL(As), PPL(A) sau PPL(H), acesta se creditează cu până la
un maxim de:

(a) 10 de ore, dintre care până la 5 ore pot reprezenta instruire în dublă
comandă; sau

(b) 15 ore, dintre care până la 7 ore pot reprezenta instruire în dublă
comandă, în cazul în care s-a obținut o calificare de zbor pe timp de
noapte pentru dirijabile.
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 117

▼B
4. Cursul trebuie să cuprindă:

(a) pregătire teoretică la nivelul de cunoștințe necesar pentru CPL(As); și

(b) ►C1 pregătire practică în zbor la vedere și în zbor instrumental ◄.

5. Un solicitant care nu a reușit sau nu a avut posibilitatea să urmeze cursul


CPL(As) în întregime poate solicita autorității competente un examen teoretic
și un test de îndemânare pentru o licență cu privilegii reduse, dacă sunt
respectate cerințele aplicabile.

CUNOȘTINȚE TEORETICE
6. Un curs teoretic CPL(As) aprobat cuprinde cel puțin 350 de ore de pregătire
sau 200 de ore, în cazul în care solicitantul este titularul unei PPL.

EXAMEN TEORETIC
7. Un solicitant trebuie să demonstreze un nivel de cunoștințe corespunzător
privilegiilor acordate titularului unei CPL(As).

PREGĂTIRE PRACTICĂ
8. Pregătirea practică cuprinde un total de cel puțin 50 de ore, care include toate
testele de evaluare a progreselor, dintre care până la 5 ore pot reprezenta timp
instrumental la sol. În cadrul celor 50 de ore, solicitanții trebuie să efectueze
cel puțin:

(a) 30 de ore de instruire în dublă comandă, dintre care până la 5 pot


reprezenta timp instrumental la sol;

(b) 20 ore ca PIC;

(c) 5 ore de zbor în raid în dublă comandă;

(d) 5 ore de zbor în raid ca PIC, care să cuprindă un zbor în raid în condiții
VFR de cel puțin 90 km (50 MN) în cursul căruia se efectuează două
aterizări cu oprire completă pe aerodromul de destinație;

(e) 5 ore timp de zbor pe dirijabile efectuate pe timp de noapte, inclusiv cel
puțin 3 ore de instruire în dublă comandă care cuprinde cel puțin 1 oră de
navigare în raid și 5 circuite în simplă comandă pe timp de noapte.
Fiecare circuit cuprinde o decolare și o aterizare;

(f) 10 ore timp de instruire instrumentală în dublă comandă, inclusiv cel


puțin 5 ore pe un dirijabil.

TEST DE ÎNDEMÂNARE
9. La încheierea pregătirii practice aferente, solicitantul susține testul de înde­
mânare CPL(As).

N. Curs modular CPL – Dirijabile


DISPOZIȚII GENERALE
1. Scopul cursului modular CPL(As) este acela de a pregăti titularii unei
PPL(As) pentru nivelul de competență necesar eliberării unei CPL(As).

2. Înainte de a participa la cursul modular CPL(As), un solicitant trebuie:

(a) să dețină o PPL(As) eliberată în conformitate cu anexa 1 la Convenția de


la Chicago;

(b) să fi efectuat 200 de ore timp de zbor ca pilot pe dirijabile, inclusiv 100
de ore ca PIC, dintre care 50 de ore reprezintă zbor în raid.
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 118

▼B
3. Un solicitant care dorește să urmeze un curs modular CPL(As) trebuie să
efectueze toate etapele de instruire practică într-un singur curs de pregătire,
așa cum se organizează în cadrul unei ATO. Pregătirea teoretică poate fi
asigurată în cadrul unei ATO care se ocupă exclusiv de pregătirea teoretică.

4. Cursul trebuie să cuprindă:

(a) pregătire teoretică la nivelul de cunoștințe necesar pentru CPL(As); și

(b) ►C1 pregătire practică în zbor la vedere și în zbor instrumental ◄.

CUNOȘTINȚE TEORETICE
5. Un curs teoretic CPL(As) aprobat cuprinde cel puțin 250 de ore de pregătire.

EXAMEN TEORETIC
6. Un solicitant trebuie să demonstreze un nivel de cunoștințe corespunzător
privilegiilor acordate titularului unei CPL(As).

PREGĂTIRE PRACTICĂ
7. Solicitanților care nu sunt titularii unei IR li se asigură cel puțin 20 de ore de
instruire practică în dublă comandă, dintre care:

10 ore de instruire la vedere, care pot cuprinde 5 ore pe un FFS sau FTD 2,3
sau FNPT II,III pentru dirijabile; și

10 ore de instruire instrumentală, care pot include 5 ore pe cel puțin un FTD
1 sau FNPT I pentru dirijabile sau pe un avion.

8. Solicitanții titulari ai unei IR(As) valabile se creditează integral în ceea ce


privește timpul de instruire instrumentală în dublă comandă. Solicitanții
titulari ai unei IR valabile pe o altă categorie de aeronave trebuie să
efectueze cel puțin 5 ore de instruire instrumentală în dublă comandă pe un
dirijabil.

9. Solicitanților care nu sunt titularii unei calificări de zbor pe timp de noapte


pentru dirijabile li se asigură în plus cel puțin 5 ore de instruire practică pe
timp de noapte, cuprinzând 3 ore de instruire în dublă comandă, inclusiv cel
puțin 1 oră de navigare în raid, precum și 5 circuite pe timp de noapte în
simplă comandă. Fiecare circuit cuprinde o decolare și o aterizare.

EXPERIENȚĂ
10. Solicitantul unei CPL(As) trebuie să fi efectuat cel puțin 250 de ore timp de
zbor pe dirijabile, inclusiv 125 de ore ca PIC, dintre care 50 de ore de zbor în
raid ca PIC, cuprinzând un zbor în raid în condiții VFR de cel puțin 90 km
(50 MN) în cursul căruia se efectuează o aterizare cu oprire completă pe
aerodromul de destinație.

Orele efectuate ca PIC pe alte categorii de aeronave se pot contabiliza pentru


cele 185 de ore timp de zbor în următoarele cazuri:

(a) 30 de ore pe avioane sau elicoptere, dacă solicitantul este titularul unei
PPL(A), respectiv al unei PPL(H); sau

(b) 60 de ore pe avioane sau elicoptere, dacă solicitantul este titularul unei
CPL(A), respectiv al unei CPL(H); sau

(c) 10 de ore pe TMG sau planoare; sau

(d) 10 ore pe baloane.

TEST DE ÎNDEMÂNARE
11. La încheierea pregătirii practice aferente și după acumularea experienței rele­
vante, solicitantul susține testul de îndemânare CPL(As).
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 119

▼B
Apendicele 4

Test de îndemânare pentru eliberarea unei CPL


A. Dispoziții generale
1. Solicitantul unui test de îndemânare pentru CPL trebuie să fi urmat instruirea
practică pe aceeași clasă sau același tip de aeronave ca și cele care urmează a
fi folosite pentru test.

2. Un solicitant trebuie să promoveze toate secțiunile relevante ale testului de


îndemânare. În cazul în care un element al unei secțiuni nu se promovează,
întreaga secțiune este considerată nepromovată. Nepromovarea a mai mult de
o secțiune duce la repetarea întregului test. Un solicitant care nu promovează
o singură secțiune repetă examenul doar pentru respectiva secțiune. Nepro­
movarea oricărei secțiuni la reluarea testului, inclusiv a acelor secțiuni
promovate într-o încercare anterioară, obligă solicitantul să susțină din nou
testul în întregime. Toate secțiunile relevante ale testului de îndemânare se
promovează într-un interval de 6 luni. Dacă nu se promovează toate secțiunile
relevante ale testului din două încercări este necesară o pregătire suplimentară.

3. În urma nepromovării oricărui test, poate fi necesară pregătire suplimentară.


Nu există un număr limită de încercări de promovare a testului de înde­
mânare.

DESFĂȘURAREA TESTULUI
4. În cazul în care solicitantul alege să întrerupă un test de îndemânare din
motive considerate inadecvate de către examinatorul de zbor (Flight
Examiner – FE), solicitantul susține din nou testul de îndemânare în
întregime. Dacă testul este întrerupt din motive considerate adecvate de
către FE, cu ocazia unui zbor ulterior se testează numai acele secțiuni
pentru care nu s-a susținut testul.

5. La latitudinea FE, orice manevră sau procedură din cadrul testului poate fi
repetată o dată de către solicitant. FE poate opri testul în orice moment dacă
se consideră că abilitățile de zbor demonstrate de solicitant necesită refacerea
completă a testului.

6. Un solicitant este obligat să piloteze aeronava dintr-o poziție în care se pot


exercita atribuțiile de PIC și să susțină testul ca și când niciun alt membru al
echipajului nu ar fi prezent. Răspunderea pentru zbor se împarte în confor­
mitate cu reglementările naționale.

7. Un solicitant îi indică FE verificările și sarcinile efectuate, inclusiv identi­


ficarea echipamentelor radio. Verificările se efectuează în conformitate cu lista
de verificare specifică aeronavei pe care se susține testul. În timpul pregătirii
înainte de zbor în vederea testului, solicitantul este obligat să determine
regimul motoarelor și vitezele. Datele privind performanța la decolare,
apropiere și aterizare se calculează de către solicitant în conformitate cu
manualul de operare sau manualul de zbor al aeronavei utilizate.

8. FE nu se implică în operarea aeronavei, cu excepția cazului în care intervenția


este necesară din motive de siguranță sau pentru evitarea întârzierilor inaccep­
tabile pentru restul traficului.

B. Conținutul testului de îndemânare pentru eliberarea unei CPL –


Avioane
1. Avionul utilizat pentru testul de îndemânare trebuie să îndeplinească cerințele
pentru avioanele de pregătire, să fie certificat pentru transportul a cel puțin
patru persoane și să fie prevăzut cu o elice cu pas variabil și un tren de
aterizare retractabil.

2. Ruta de zbor se alege de către FE, iar destinația trebuie să fie un aerodrom
controlat. Solicitantul este responsabil de planificarea zborului și se asigură că
toate echipamentele și documentația necesare pentru efectuarea zborului se
află la bord. Durata zborului este de cel puțin 90 de minute.
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 120

▼B
3. Solicitantul demonstrează capacitatea de a:

(a) opera avionul în limitele sale operaționale;

(b) efectua toate manevrele cu ușurință și precizie;

(c) da dovadă de o bună judecată și de abilități de zbor;

(d) folosi cunoștințele aeronautice; și

(e) menține controlul asupra aeronavei în orice moment astfel încât reușita
procedurilor și a manevrelor de zbor să nu fie niciodată pusă în mod
serios sub semnul întrebării.

TOLERANȚE PENTRU PROBELE DE ZBOR


4. Se aplică următoarele limite, corectate astfel încât să țină cont de condițiile de
turbulență și de calitățile de manevrare și performanțele avionului utilizat.

Înălțime

zbor normal ± 100 ft


cu simularea cedării unui motor ± 150 ft

Urmărirea traiectului de zbor după ± 5°


mijloace de radionavigație

Cap
zbor normal ± 10°
cu simularea cedării unui motor ± 15°

Viteză

decolare și apropiere ± 5 noduri


toate celelalte regimuri de zbor ± 10 noduri

CONȚINUTUL TESTULUI
5. Exercițiile din secțiunea 2 litera (c) și litera (e) punctul (iv), precum și
secțiunile 5 și 6 în întregime se pot efectua pe un FNPT II sau un FFS.

Folosirea listelor de verificare a avionului, abilităților de zbor, controlului


avionului folosind repere vizuale externe, procedurilor anti-givraj și de
degivrare și principiilor de gestionare a amenințărilor și erorilor se aplică la
toate secțiunile.

SECȚIUNEA 1 – PROCEDURI ÎNAINTE DE ZBOR ȘI DECOLARE

Proceduri înainte de zbor incluzând:


a Planificarea zborului, documentația, determinarea masei și centra­
jului, briefing meteo, NOTAM

b Inspecția și deservirea avionului la sol

c Rulajul și decolarea

d Considerații legate de performanțele de zbor și trimerarea

e Operațiuni de aerodrom și de trafic aerian

Proceduri de plecare, calarea altimetrelor, evitarea coliziunilor


f (orientare vizuală)

g Legătura – conformarea cu ATC, proceduri R/T


2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 121

▼B

SECȚIUNEA 2 – LUCRU AERIAN GENERAL

Controlul avionului folosind repere vizuale externe, incluzând


a zborul orizontal la nivel, urcarea, coborârea, orientarea vizuală

Zbor la viteze minime critice, inclusiv recunoașterea și revenirea


b din angajare incipientă și totală

Viraje, inclusiv viraje în configurație de aterizare. Viraje strânse cu


c înclinare de 45°

Zbor la viteze mari critice, inclusiv recunoașterea și revenirea din


d vrie

Zbor numai cu ajutorul instrumentelor, incluzând:


(i) zbor orizontal, configurație de croazieră, menținerea capului,
altitudinii și vitezei față de aer
e (ii) viraje în urcare și coborâre cu înclinare de 10°–30°
(iii) reveniri din atitudini neobișnuite
(iv) utilizarea unui panou redus de instrumente de bord

f Legătura – conformarea cu ATC, proceduri R/T

SECȚIUNEA 3 – PROCEDURI PE RUTĂ

Controlul avionului folosind repere vizuale externe, incluzând


a configurația de croazieră Considerații asupra distanței/autonomiei
de zbor

b Orientare, citirea hărților

c Menținerea altitudinii, vitezei, capului, orientare vizuală

Calarea altimetrelor. Legătura – conformarea cu ATC, proceduri


d R/T

Monitorizarea desfășurării zborului, jurnalul de zbor, consumul de


e combustibil, evaluarea abaterilor de la drumul obligat și restabilirea
drumului obligat corect

Observarea condițiilor meteo, evaluarea prognozelor, planificarea


f zborului către aerodromul de rezervă

Urmărirea traiectului de zbor, poziționare (NDB sau VOR), iden­


g tificarea echipamentelor (zbor instrumental). Conformarea cu planul
de deviere către un aerodrom de rezervă (zbor la vedere)

SECȚIUNEA 4 – PROCEDURI DE APROPIERE ȘI ATERIZARE

a Proceduri de sosire, calarea altimetrelor, verificări, orientare vizuală

b Legătura – conformarea cu ATC, proceduri R/T

c Acțiunea de ratare a aterizării la înălțimi mici

Aterizare normală, aterizare cu vânt lateral (dacă sunt condiții


d adecvate)

e Aterizare pe teren scurt

Apropiere și aterizare cu motorul la ralanti (numai pentru dirijabile


f monomotor)

g Aterizare fără utilizarea flapsurilor

h Acțiuni după zbor


2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 122

▼B

SECȚIUNEA 5 – PROCEDURI ANORMALE ȘI DE URGENȚĂ

Această secțiune poate fi combinată cu secțiunile 1-4.

Simularea cedării unui motor după decolare (la o altitudine de


a siguranță), exercițiu de incendiu

Funcționarea defectuoasă a echipamentelor


b incluzând extensia alternativă a trenului de aterizare, cedarea
sistemului electric și a sistemului de frânare

c Aterizare forțată (simulată)

d Legătura – conformarea cu ATC, proceduri R/T

e Întrebări orale

SECȚIUNEA 6 – ZBOR ASIMETRIC SIMULAT ȘI EXERCIȚII


RELEVANTE PENTRU CLASĂ SAU TIP

Această secțiune poate fi combinată cu secțiunile 1-5.

Simularea cedării unui motor în decolare (la o altitudine de sigu­


a ranță, în afara cazului în care se efectuează într-un FFS)

b Apropiere în zbor asimetric și ratare

c Apropiere în zbor asimetric și aterizare cu oprire completă

d Oprirea și repornirea motorului

e Legătura – conformarea cu ATC, proceduri R/T, aptitudini de zbor

Orice subiecte relevante, alese de FE, ale testului de îndemânare


pentru calificarea de clasă sau de tip, incluzând, dacă este aplicabil:
(i) operarea sistemelor avionului inclusiv manevrarea pilotului
f automat
(ii) operarea sistemului de presurizare
(iii) utilizarea sistemelor de degivrare și anti-givraj

g Întrebări orale

C. Conținutul testului de îndemânare pentru eliberarea unei CPL –


Elicoptere
1. Elicopterul utilizat pentru testul de îndemânare trebuie să îndeplinească
cerințele pentru elicopterele de pregătire.

2. Zona și ruta de zbor se aleg de către FE și tot lucrul la altitudine joasă sau la
punct fix se efectuează pe un aerodrom/într-o zonă aprobate. Rutele folosite
pentru secțiunea 3 pot avea capătul pe aerodromul de decolare sau pe un alt
aerodrom, iar unul dintre aerodromurile de destinație trebuie să fie un
aerodrom controlat. Testul de îndemânare poate fi efectuat în două zboruri.
Durata totală a zborului (zborurilor) este de cel puțin 90 de minute.

3. Solicitantul demonstrează capacitatea de a:

(a) opera elicopterul în limitele sale operaționale;

(b) efectua toate manevrele cu ușurință și precizie;

(c) da dovadă de o bună judecată și de abilități de zbor;

(d) folosi cunoștințele aeronautice; și

(e) menține controlul asupra elicopterului în orice moment, astfel încât reușita
procedurilor și a manevrelor de zbor să nu fie niciodată pusă în mod
serios sub semnul întrebării.
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 123

▼B
TOLERANȚE PENTRU PROBELE DE ZBOR
4. Se aplică următoarele limite, corectate astfel încât să țină cont de condițiile de
turbulență și de calitățile de manevrare și performanțele elicopterului utilizat.

Înălțime

zbor normal ± 100 ft


la simularea unei urgențe majore ± 150 ft

Urmărirea traiectului de zbor după ± 10°


mijloace de radionavigație

Cap

zbor normal ± 10°


la simularea unei urgențe majore ± 15°

Viteză

decolare și apropiere multimotor ± 5 noduri


toate celelalte regimuri de zbor ± 10 noduri

Abatere față de sol

T.O. la punct fix IGE (efect ± 3 ft


de sol)

Aterizare fără mișcări laterale sau înapoi

CONȚINUTUL TESTULUI
5. Exercițiile din secțiunea 4 se pot efectua pe un FNPT pentru elicoptere sau un
FFS pentru elicoptere. Folosirea listelor de verificare a elicopterului, abili­
tăților de zbor, controlului elicopterului folosind repere vizuale externe, proce­
durilor anti-givraj și principiilor de gestionare a amenințărilor și erorilor se
aplică la toate secțiunile.

SECȚIUNEA 1 – PROCEDURI ȘI VERIFICĂRI ÎNAINTE DE ZBOR/


DUPĂ ZBOR

Cunoașterea elicopterului (de ex. jurnalul tehnic, combustibil, masă


a și centraj, performanțe), planificarea zborului, documentație,
NOTAM, meteo.

Inspecție/acțiuni înainte de zbor, localizarea și scopul componen­


b telor

c Inspecția carlingii, procedura de demarare

Verificarea echipamentelor de comunicații și navigație, selectarea și


d setarea frecvențelor

Proceduri înaintea decolării, proceduri R/T, legătură – conformarea


e cu ATC

f Parcarea, oprirea motoarelor și proceduri după terminarea zborului

SECȚIUNEA 2 – MANEVRE LA PUNCT FIX ȘI ÎN SPAȚII


RESTRÂNSE

a Decolări și aterizări (desprinderi și contact cu solul)

b Rulaj și rulaj aerian


2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 124

▼B

c Zbor la punct fix cu vânt de față/lateral/de coadă

Viraje în zbor staționar de 360° pe stânga și pe dreapta (pivotări pe


d loc)

e Manevre la punct fix – înainte, înapoi și lateral

f Simularea cedării motorului de la punct fix

g Opriri rapide în direcția vântului și cu vânt de coadă

h Aterizări și decolări pe teren alunecos/neamenajat

i Decolări (diferite profiluri)

j Decolare cu vânt lateral sau de coadă (dacă este posibil)

k Decolare cu masă maximă la decolare (reală sau simulată)

l Apropieri (diferite profiluri)

m Decolare și aterizare cu putere limitată

Autorotații (FE va alege două dintre următoarele exerciții –


n standard, cu planare, la viteză mică, cu viraje de 360°)

o Aterizare în autorotație

p Exersarea aterizării forțate cu recuperarea puterii

Controlul puterii, tehnici de recunoaștere, proceduri de apropiere și


q plecare

SECȚIUNEA 3 – NAVIGAȚIE – PROCEDURI PE RUTĂ

a Navigație și orientare la diferite altitudini/înălțimi, citirea hărților

Menținerea altitudinii/înălțimii, vitezei, capului, observarea


b spațiului aerian, calarea altimetrelor

Monitorizarea desfășurării zborului, jurnalul de zbor, consumul de


combustibil, autonomie, timpul estimat de sosire (ETA), evaluarea
c abaterilor de la drumul obligat și restabilirea drumului obligat
corect, supravegherea instrumentelor

Observarea condițiilor meteo, planificarea zborului către aero­


d dromul de rezervă

Urmărirea traiectului de zbor, poziționare (NDB și/sau VOR), iden­


e tificarea echipamentelor

f Legătura cu ATC și conformarea cu reglementările etc.

SECȚIUNEA 4 – PROCEDURI ȘI MANEVRE DE ZBOR NUMAI CU


AJUTORUL INSTRUMENTELOR

a Zbor orizontal, menținerea capului, altitudinii/înălțimii și vitezei

Viraje cu rată de înclinare 1, spre cap specificat, cu rotiri între 180


b și 360 grade, pe stânga și pe dreapta

Urcare și coborâre, incluzând viraje cu rată de înclinare 1, spre cap


c specificat

d Revenire din atitudini neobișnuite

e Viraje cu înclinare de 30°, până la 90°, stânga și dreapta


2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 125

▼B

SECȚIUNEA 5 – PROCEDURI ANORMALE ȘI DE URGENȚĂ


(SIMULATE, DACĂ ESTE CAZUL)

Nota 1: Dacă testul se efectuează pe un elicopter multimotor, în test se


include un exercițiu de simulare a cedării unui motor, incluzând o
apropiere și aterizare cu un singur motor operativ.

Nota 2: FE alege 4 dintre următoarele exerciții:

Funcționarea defectuoasă a motorului, incluzând defectarea regula­


a torului, givrarea carburatorului/motorului, sistemul de ulei, după
caz.

b Defectarea sistemului de combustibil

c Defectarea sistemului electric

Defectarea sistemului hidraulic, incluzând apropierea și aterizarea


d fără hidraulică, după caz

Defectarea rotorului principal și/sau a sistemului anticuplu (numai


e pe FFS sau în discuții)

Exerciții de incendiu, incluzând controlul și eliminarea fumului,


f după caz

Alte proceduri anormale și de urgență conform Manualului de zbor,


incluzând pentru elicoptere multimotor:
Simularea cedării unui motor în decolare:
decolare întreruptă la sau înaintea TDP (punct de decizie pentru
decolare) sau aterizarea forțată în siguranță la sau înaintea
DPATO (punct definit după decolare), imediat după TDP sau
g DPATO.
Aterizare cu simularea cedării unui motor:
aterizare sau ratare după cedarea motorului înainte de LDP
(punct de decizie pentru aterizare) sau DPBL (punct definit
înainte de aterizare);
ca urmare a cedării motorului după LDP sau aterizare forțată în
siguranță după DBPL.

D. Conținutul testului de îndemânare pentru eliberarea unei CPL – Diri­


jabile
1. Dirijabilul utilizat pentru testul de îndemânare trebuie să îndeplinească
cerințele pentru dirijabilele de pregătire.

2. Zona și ruta de zbor se aleg de către FE. Rutele folosite pentru secțiunea 3 pot
avea capătul pe aerodromul de decolare sau pe un alt aerodrom, iar unul
dintre aerodromurile de destinație trebuie să fie un aerodrom controlat.
Testul de îndemânare poate fi efectuat în două zboruri. Durata totală a
zborului (zborurilor) este de cel puțin 60 de minute.

3. Solicitantul demonstrează capacitatea de a:

(a) opera dirijabilul în limitele sale operaționale;

(b) efectua toate manevrele cu ușurință și precizie;

(c) da dovadă de o bună judecată și de abilități de zbor;

(d) folosi cunoștințele aeronautice; și

(e) menține controlul asupra dirijabilului în orice moment, astfel încât reușita
procedurilor și a manevrelor de zbor să nu fie niciodată pusă în mod
serios sub semnul întrebării.

TOLERANȚE PENTRU PROBELE DE ZBOR


4. Se aplică următoarele limite, corectate astfel încât să țină cont de condițiile de
turbulență și de calitățile de manevrare și performanțele dirijabilului utilizat.
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 126

▼B
Înălțime

zbor normal ± 100 ft


la simularea unei urgențe majore ± 150 ft

Urmărirea traiectului de zbor după ± 10°


mijloace de radionavigație

Cap
zbor normal ± 10°
la simularea unei urgențe majore ± 15°

CONȚINUTUL TESTULUI
5. Exercițiile din secțiunile 5 și 6 se pot efectua pe un FNPT pentru dirijabile
sau un FFS pentru dirijabile. Folosirea listelor de verificare a dirijabilului,
abilităților de zbor, controlului dirijabilului folosind repere vizuale externe,
procedurilor anti-givraj și principiilor de gestionare a amenințărilor și erorilor
se aplică la toate secțiunile.

SECȚIUNEA 1 – PROCEDURI ÎNAINTE DE ZBOR ȘI DECOLARE

Proceduri înainte de zbor incluzând:


a Planificarea zborului, documentația, determinarea masei și centra­
jului, briefing meteo, NOTAM

b Inspecția și deservirea dirijabilului la sol

c Procedura de ridicare a ancorei, manevrarea la sol și decolarea

d Considerații legate de performanțele de zbor și trimerarea

e Operațiuni de aerodrom și de trafic aerian

Proceduri de plecare, calarea altimetrelor, evitarea coliziunilor


f (orientare vizuală)

g Legătura – conformarea cu ATC, proceduri R/T

SECȚIUNEA 2 – LUCRU AERIAN GENERAL

Controlul dirijabilului folosind repere vizuale externe, incluzând


a zborul orizontal la nivel, urcarea, coborârea, orientarea vizuală

b Zbor la nivel

c Viraje

d Coborâri și urcări abrupte

Zbor numai cu ajutorul instrumentelor, incluzând:


(i) zbor orizontal, menținerea capului, altitudinii și vitezei față de
aer
e (ii) viraje în urcare și coborâre
(iii) reveniri din atitudini neobișnuite
(iv) utilizarea unui panou redus de instrumente de bord

f Legătura – conformarea cu ATC, proceduri R/T

SECȚIUNEA 3 – PROCEDURI PE RUTĂ

Controlul dirijabilului folosind repere vizuale externe


a Considerații asupra distanței/autonomiei de zbor

b Orientare, citirea hărților

c Menținerea altitudinii, vitezei, capului, orientare vizuală


2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 127

▼B

Calarea altimetrelor, legătura – conformarea cu ATC, proceduri R/


d T

Monitorizarea desfășurării zborului, jurnalul de zbor, consumul de


e combustibil, evaluarea abaterilor de la drumul obligat și restabilirea
drumului obligat corect

Observarea condițiilor meteo, evaluarea prognozelor, planificarea


f zborului către aerodromul de rezervă

Urmărirea traiectului de zbor, poziționare (NDB sau VOR), iden­


g tificarea echipamentelor (zbor instrumental). Conformarea cu planul
de deviere către un aerodrom de rezervă (zbor la vedere)

SECȚIUNEA 4 – PROCEDURI DE APROPIERE ȘI ATERIZARE

a Proceduri de sosire, calarea altimetrelor, verificări, orientare vizuală

b Legătura – conformarea cu ATC, proceduri R/T

c Acțiunea de ratare a aterizării la înălțimi mici

d Aterizare normală

e Aterizare pe teren scurt

Apropiere și aterizare cu motorul la ralanti (numai pentru dirijabile


f monomotor)

g Aterizare fără utilizarea flapsurilor

h Acțiuni după zbor

SECȚIUNEA 5 – PROCEDURI ANORMALE ȘI DE URGENȚĂ

Această secțiune poate fi combinată cu secțiunile 1-4.

Simularea cedării unui motor după decolare (la o altitudine de


a siguranță), exercițiu de incendiu

b Funcționarea defectuoasă a echipamentelor

c Aterizare forțată (simulată)

d Legătura – conformarea cu ATC, proceduri R/T

e Întrebări orale

SECȚIUNEA 6 – EXERCIȚII RELEVANTE PENTRU CLASĂ SAU TIP

Această secțiune poate fi combinată cu secțiunile 1-5.

Simularea cedării unui motor în decolare (la o altitudine de sigu­


a ranță, în afara cazului în care se efectuează într-un FFS)

b Apropiere și ratare cu motor (motoare) defect(e)

Apropiere și aterizare cu oprire completă, cu motor (motoare)


c defect(e)

d Defecțiuni la sistemul de presurizare a anvelopei

e Legătura – conformarea cu ATC, proceduri R/T, aptitudini de zbor


2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 128

▼B

Orice subiecte relevante, alese de FE, ale testului de îndemânare


pentru calificarea de clasă sau de tip, incluzând, dacă este aplicabil:
f (i) sisteme ale dirijabilelor
(ii) operarea sistemului de presurizare a anvelopei

g Întrebări orale
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 129

▼B
Apendicele 5

Curs integrat de pregătire MPL


DISPOZIȚII GENERALE
1. Scopul cursului integrat MPL este acela de a pregăti piloții la nivelul de
competență necesar pentru ca aceștia să poată opera în calitate de copilot
pe un avion multipilot multimotor cu turbină, în condiții VFR și IFR, în
transportul aerian comercial și să poată obține o MPL.

▼M3
2. Aprobarea pentru un curs de pregătire MPL se acordă numai unei ATO care
aparține unui operator de transport aerian comercial certificat conform cu
partea ORO sau care are un acord specific cu un astfel de operator. Licența
se limitează la operatorul respectiv până la încheierea cursului de conversie la
operatorul aerian.

▼B
3. Un solicitant care dorește să urmeze un curs integrat MPL trebuie să efectueze
toate etapele de pregătire într-un singur curs de pregătire în cadrul unei ATO.
Pregătirea se bazează pe formarea de competențe și se desfășoară într-un
mediu operațional cu echipaj multiplu.

4. Doar solicitanții ab-initio sunt admiși în cadrul cursului.

5. Cursul trebuie să cuprindă:

(a) pregătire teoretică la nivelul de cunoștințe necesar pentru ATPL(A);

(b) ►C1 pregătire practică în zbor la vedere și în zbor instrumental ◄;

(c) pregătire MCC pentru operarea avioanelor multipilot; și

(d) pregătire pentru calificarea de tip.

6. Un solicitant care nu a reușit sau nu a avut posibilitatea să urmeze cursul


MPL în întregime poate solicita autorității competente un examen teoretic și
un test de îndemânare pentru o licență cu privilegii reduse și o IR, dacă sunt
respectate cerințele aplicabile.

CUNOȘTINȚE TEORETICE
7. Un curs teoretic MPL aprobat cuprinde cel puțin 750 de ore de pregătire
pentru un nivel de cunoștințe ATPL(A), precum și orele necesare pentru
pregătirea teoretică pentru calificarea de tip relevantă, în conformitate cu
subpartea H.

PREGĂTIRE PRACTICĂ
8. Pregătirea practică cuprinde un total de cel puțin 240 de ore, compus din ore
ca PF și PNF, în zbor real sau simulat, care acoperă următoarele 4 faze ale
pregătirii:

(a) Faza 1 – Abilități esențiale de zbor

Pregătire specifică de bază în simplă comandă pe un avion.

(b) Faza 2 – De bază

Introducere în operațiunile cu echipaj multiplu și zborul instrumental.

(c) Faza 3 – Intermediară

Utilizarea operațiunilor cu echipaj multiplu pe un avion multimotor cu


turbopropulsie certificat ca avion de înaltă performanță în conformitate cu
partea 21.
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 130

▼B
(d) Faza 4 – Avansată

Pregătirea pentru calificarea de tip într-un mediu orientat spre zbor.

Experiența de zbor în zboruri reale cuprinde toate cerințele privind experiența


din subpartea H, pregătire pentru restabilirea atitudinii normale de zbor, zbor
pe timp de noapte, zbor numai cu ajutorul instrumentelor și experiența
necesară pentru dobândirea abilităților de zbor relevante.

Cerințele MCC sunt incorporate în fazele relevante de mai sus.

Pregătirea în zbor asimetric se asigură fie pe un avion, fie pe un FFS.

9. Fiecare fază a pregătirii din programa de instruire practică este formată atât
din pregătire teoretică fundamentală, cât și din segmente de pregătire practică.

10. Cursul de pregătire cuprinde un proces de evaluare continuă a programei de


pregătire și o evaluare continuă a cursanților conform programei. Procesul de
evaluare garantează că:

(a) competențele și evaluarea aferentă sunt relevante pentru sarcinile unui


copilot pe un avion multipilot; și

(b) cursanții dobândesc competențele necesare într-un mod progresiv și satis­


făcător.

11. Cursul de pregătire cuprinde cel puțin 12 decolări și aterizări pentru a garanta
competența. Aceste decolări și aterizări se efectuează sub supravegherea unui
instructor pe un avion pentru care se eliberează calificarea de tip.

NIVELUL DE EVALUARE
12. O persoană care solicită o MPL trebuie să fi demonstrat că atinge, în cazul
tuturor celor 9 unități de competență specificate la punctul 13 de mai jos,
nivelul avansat de competență necesar operării și interacțiunii în calitate de
copilot pe un avion multipilot multimotor cu turbină, în condiții la vedere și
instrumentale. Evaluarea trebuie să confirme faptul că avionul sau situația sunt
sub control în orice moment, pentru a se garanta reușita unei proceduri sau
manevre. Solicitantul trebuie să demonstreze constant cunoștințele teoretice,
abilitățile și atitudinile necesare operării în siguranță a tipului de avion apli­
cabil, în conformitate cu criteriile de performanță MPL.

UNITĂȚI DE COMPETENȚĂ
13. Solicitantul trebuie să demonstreze competență în următoarele 9 unități de
competență:

1. aplicarea principiilor performanței umane, inclusiv a principiilor de


gestionare a amenințărilor și erorilor;

2. efectuarea operațiunilor la sol pe un avion;

3. efectuarea decolării;

4. efectuarea urcării;

5. efectuarea zborului de croazieră;

6. efectuarea coborârii;

7. efectuarea apropierii;

8. efectuarea aterizării; și
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 131

▼B
9. efectuarea operațiunilor după aterizare și după zbor pe un avion.

ZBOR SIMULAT
14. Cerințe minime pentru FSTD:

(a) Faza 1 – Abilități esențiale de zbor

Pregătirea on-line și dispozitivele de segmentare a sarcinilor aprobate de


autoritatea competentă care au următoarele caracteristici:

— presupun alte accesorii decât cele asociate în mod normal cu compu­


terele de birou, precum modele funcționale de bloc manetă, manșă
laterală sau tastatură FMS; și

— presupun activitate psihomotorie cu aplicarea corespunzătoare a forței


și timpi de răspuns adecvați.

(b) Faza 2 – De bază

Un FNPT II MCC care reprezintă un avion multimotor cu turbopropulsie


generic.

(c) Faza 3 – Intermediară

Un FSTD care reprezintă un avion multimotor cu turbopropulsie care se


pilotează cu un copilot și care este calificat, conform unui standard echi­
valent, la nivelul B, incluzând suplimentar:

— un sistem vizual diurn/crepuscular/nocturn cu câmp vizual cu colimare


minimă ce acoperă întreaga carlingă, care oferă fiecărui pilot un unghi
vizual pe orizontală de 180° și de 40° pe verticală, precum și

— simularea mediului ATC.

(d) Faza 4 – Avansată

Un FFS care corespunde integral nivelului D sau nivelului C cu un sistem


de vizualizare pe timp de zi îmbunătățit, inclusiv simularea mediului
ATC.
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 132

▼B
Apendicele 6
Cursuri modulare de pregătire pentru IR
A. IR(A) – Curs modular de pregătire practică
DISPOZIȚII GENERALE
1. Scopul cursului integrat IR(A) este acela de a pregăti piloții la nivelul de
competență necesar pentru ca aceștia să poată opera pe avioane în condiții
IFR și IMC. Cursul constă în două module care pot fi urmate separat sau în
combinație:

(a) Modulul pentru pregătirea de bază în zbor instrumental

Acesta cuprinde 10 ore timp instrumental în regim de pregătire, dintre


care până la 5 ore pot reprezenta timp instrumental la sol pe un BITD,
FNPT I sau II sau un FFS. La încheierea modulului pentru pregătirea
de bază în zbor instrumental, solicitantului i se eliberează un certificat
de absolvire a cursului.

(b) Modulul proceduri zbor instrumental

Acesta cuprinde restul programei de pregătire pentru IR(A), 40 de ore


timp instrumental monomotor în regim de pregătire sau 45 de ore timp
instrumental multimotor în regim de pregătire, precum și cursul teoretic
pentru IR(A).

▼M3
2. Solicitantul unui curs modular IR(A) trebuie să fie titularul unei PPL(A)
sau al unei CPL(A). Solicitantul modulului Proceduri Zbor Instrumental
care nu este titularul unei CPL(A) trebuie să dețină un certificat de
absolvire a modulului Proceduri de Bază Zbor Instrumental.

ATO se asigură că solicitantul unui curs IR(A) multimotor care nu a fost


titularul unei calificări de clasă sau de tip multimotor pentru avioane a
urmat cursul de pregătire multimotor prevăzut în subpartea H înainte de
a începe pregătirea practică pentru cursul IR(A).

▼B
3. Un solicitant care dorește să participe la modulul proceduri zbor instru­
mental din cadrul unui curs modular IR(A) este obligat să efectueze toate
etapele de pregătire într-un singur curs de pregătire aprobat. Înainte de a
începe modulul proceduri zbor instrumental, ATO garantează competența
solicitantului în ceea ce privește abilitățile de bază în zbor instrumental. În
funcție de necesități, se asigură ►C1 pregătire de reîmprospătare a
cunoștințelor ◄.

4. Cursul de pregătire teoretică trebuie efectuat într-un interval de 18 luni.


Modulul proceduri zbor instrumental și testul de îndemânare trebuie
efectuate în cursul perioadei de valabilitate a examenelor teoretice
promovate.

5. Cursul trebuie să cuprindă:

(a) pregătire teoretică la nivelul de cunoștințe necesar pentru IR;

(b) instruire practică instrumentală.

CUNOȘTINȚE TEORETICE
6. Un curs modular IR(A) aprobat trebuie să cuprindă cel puțin 150 de ore de
pregătire teoretică.
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 133

▼B
PREGĂTIRE PRACTICĂ
7. Un curs IR(A) monomotor trebuie să cuprindă cel puțin 50 de ore timp
instrumental în regim de pregătire, dintre care până la 20 de ore pot
reprezenta timp instrumental la sol pe un FNPT I, sau până la 35 de ore
pe un FFS sau FNPT II. Un maxim de 10 ore timp instrumental la sol pe
un FNPT II sau un FFS se poate efectua pe un FNPT I.

8. Un curs IR(A) multimotor trebuie să cuprindă cel puțin 55 de ore timp


instrumental în regim de pregătire, dintre care până la 25 de ore pot
reprezenta timp instrumental la sol pe un FNPT I sau până la 40 de ore
pe un FFS sau FNPT II. Un maxim de 10 ore timp instrumental la sol pe
un FNPT II sau un FFS se poate efectua pe un FNPT I. Restul de timp de
instruire practică instrumentală trebuie să cuprindă cel puțin 15 ore pe
avioane multimotor.

9. Titularul unei IR(A) monomotor care este și titularul unei calificări de clasă
sau de tip multimotor și dorește să obțină o IR(A) multimotor trebuie să
urmeze un curs în cadrul unei ATO, cuprinzând cel puțin 5 ore de instruire
pentru zborul instrumental pe avioane multimotor, dintre care 3 ore se pot
efectua pe un FFS sau un FNPT II.

10.1. Titularului unei CPL(A) sau al unui certificat de absolvire a modulului


pentru pregătirea de bază în zbor instrumental i se poate reduce cu 10
ore numărul total de ore de pregătire prevăzut la punctul 7 sau 8 de mai
sus.

▼M3
10.2. Pentru titularul unei IR(H), se poate reduce la 10 ore numărul total de ore
de pregătire prevăzut la punctul 7 sau 8 de mai sus.

▼B
10.3. Timpul total de instruire practică instrumentală pe avion trebuie să respecte
dispozițiile de la punctul 7 sau 8, după caz.

11. Exercițiile de zbor premergătoare testului de îndemânare IR(A) trebuie să


cuprindă:

(a) Modulul pentru pregătirea de bază în zbor instrumental: Procedură și


manevră pentru zborul instrumental de bază, cuprinzând cel puțin:

zbor instrumental de bază fără repere vizuale externe:

— zbor orizontal;

— urcare;

— coborâre;

— viraje în zbor orizontal, urcare, coborâre;

model instrumental;

viraj strâns;

radionavigație;

revenirea din atitudini neobișnuite;

utilizarea unui panou redus de instrumente de bord;

recunoașterea și revenirea din angajare incipientă și totală.

(b) Modulul proceduri zbor instrumental:

(i) proceduri înainte de zbor pentru zboruri în condiții IFR, inclusiv


folosirea manualului de zbor și a documentelor corespunzătoare
ale serviciilor de trafic aerian pentru pregătirea unui plan de zbor
în condiții IFR;

(ii) proceduri și manevre pentru operarea după reguli IFR în condiții


normale, anormale și de urgență, cuprinzând cel puțin:
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 134

▼B
— trecerea de la zborul la vedere la zborul instrumental în timpul
decolării;

— plecări și sosiri instrumentale obișnuite;

— proceduri IFR pe rută;

— proceduri de așteptare;

— apropieri instrumentale la minimuri specificate;

— proceduri de apropiere întreruptă;

— aterizări din apropieri instrumentale, inclusiv apropiere cu


manevre la vedere (circling);

(iii) manevre în zbor și caracteristici particulare ale zborului;

(iv) dacă este necesar, operarea unui avion multimotor în cadrul


exercițiilor de mai sus, inclusiv operarea numai cu ajutorul instru­
mentelor, cu un motor simulat inoperant, precum și oprirea și
repornirea motoarelor (acest exercițiu din urmă se efectuează la
o altitudine de siguranță, cu excepția cazului în care se efectuează
pe un FFS sau FNPT II).

▼M3
Aa IR(A) — Curs modular de pregătire de zbor bazată pe competențe
DISPOZIȚII GENERALE
▼M4
1. Scopul cursului modular de pregătire de zbor bazată pe competențe este de a
pregăti titularii de PPL sau CPL pentru calificarea de zbor instrumental,
având în vedere instruirea în zbor instrumental și experiența anterioare.
Cursul este conceput să ofere nivelul de competență necesar pentru a
opera avioane în condiții IFR și IMC. Acesta este urmat în cadrul unei
ATO sau constă într-o combinație de instruire în zbor instrumental oferită
de un IRI(A) sau un FI(A) titulari ai privilegiului de a asigura pregătire
pentru IR și instruire în zbor în cadrul unei ATO.

▼M3
2. Solicitantul unui astfel de curs modular IR(A) bazat pe competențe trebuie să
fie titularul unei PPL(A) sau a unei CPL(A).

3. Cursul de pregătire teoretică se efectuează într-un interval de 18 luni.


Instruirea în zbor instrumental și testul de îndemânare se efectuează în
perioada de valabilitate a examenelor teoretice promovate.

4. Cursul cuprinde:

(a) pregătire teoretică la nivelul de cunoștințe necesar pentru IR(A);

(b) instruire în zbor instrumental.

CUNOȘTINȚE TEORETICE
5. Un curs modular IR(A) bazat pe competențe aprobat cuprinde cel puțin 80
de ore de pregătire teoretică. Cursul teoretic poate conține instruire asistată
de calculator și elemente de e-learning. Trebuie asigurat un număr minim de
ore de predare în sala de curs, în conformitate cu ORA.ATO.305.

PREGĂTIRE ÎN ZBOR
6. Metoda de obținere a unei IR(A) urmând cursul modular este bazată pe
competențe. Cu toate acestea, solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele
minime de mai jos. Pentru dobândirea competențelor necesare poate fi
necesară o pregătire suplimentară.

(a) Un curs modular IR(A) monomotor bazat pe competențe cuprinde cel


puțin 40 de ore timp de zbor instrumental în regim de instruire, dintre
care până la 10 ore pot reprezenta timp de zbor instrumental la sol pe un
FNPT I sau până la 25 de ore pe un FFS sau FNPT II. Un maxim de 5
ore timp de zbor instrumental la sol pe un FNPT II sau un FFS se poate
efectua pe un FNPT I.
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 135

▼M3
(i) În cazul în care solicitantul:

(A) a efectuat instruire în zbor instrumental furnizată de un IRI(A)


sau un FI(A) care este titularul privilegiului de a asigura
pregătire pentru IR; sau

▼M4
(B) are experiență anterioară constând în timp de zbor instrumental
ca PIC pe avioane, în condițiile unei calificări care acordă
privilegiile de zbor în condiții IFR și IMC,

▼M3
orele respective pot fi creditate pentru cele 40 de ore menționate
mai sus, până la un maxim de 30 ore;

(ii) În cazul în care solicitantul are timp de zbor instrumental în regim


de pregătire acumulat anterior, altul decât cel menționat la litera (a)
subpunctul (i), orele respective pot fi creditate pentru cele 40 de ore
necesare, până la un maxim de 15 ore.

(iii) În orice caz, pregătirea în zbor cuprinde cel puțin 10 ore de zbor
instrumental în regim de pregătire pe un avion, în cadrul unei ATO.

(iv) Numărul total de ore de pregătire instrumentală pe dublă comandă


nu este mai mic de 25 de ore.

(b) Un curs modular IR(A) multimotor bazat pe competențe cuprinde cel


puțin 45 de ore timp de zbor instrumental în regim de instruire, dintre
care până la 10 ore pot reprezenta timp de zbor instrumental la sol pe un
FNPT I sau până la 30 de ore pe un FFS sau FNPT II. Un maxim de 5
ore timp de zbor instrumental la sol pe un FNPT II sau un FFS se poate
efectua pe un FNPT I.

(i) În cazul în care solicitantul:

(A) a efectuat instruire în zbor instrumental furnizată de un IRI(A)


sau un FI(A) care este titularul privilegiului de a asigura
pregătire pentru IR; sau

▼M4
(B) are experiență anterioară constând în timp de zbor instrumental
ca PIC pe avioane, în condițiile unei calificări care conferă
privilegiile de zbor în condiții IFR și IMC,

▼M3
orele respective pot fi creditate pentru cele 45 de ore menționate
mai sus, până la un maxim de 35 ore.

(ii) În cazul în care solicitantul are timp de zbor instrumental în regim


de pregătire acumulat anterior, altul decât cel menționat la litera (b)
subpunctul (i), orele respective pot fi creditate pentru cele 45 de ore
necesare, până la un maxim de 15 ore.

(iii) În orice caz, pregătirea practică cuprinde cel puțin 10 ore de zbor
instrumental în regim de pregătire pe un avion multimotor, în cadrul
unei ATO.

(iv) Numărul total de ore de instruire în zbor instrumental în dublă


comandă nu este mai mic de 25 de ore, dintre care cel puțin 15
ore se efectuează pe un avion multimotor.

(c) Pentru a se determina numărul de ore de creditat și pentru a se stabili


necesitățile de pregătire, solicitantul este supus unei evaluări preliminare
în cadrul unei ATO.

(d) Efectuarea pregătirii pentru zbor instrumental furnizată de un IRI(A) sau


FI(A) în conformitate cu litera (a) subpunctul (i) sau litera (b) subpunctul
(i) se documentează printr-o fișă de pregătire specifică și se semnează de
către instructor.

7. Instruirea în zbor pentru cursul modular IR(A) bazat pe competențe cuprinde:

(a) proceduri și manevre pentru zborul instrumental de bază, cuprinzând cel


puțin:
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 136

▼M3
(i) zbor instrumental de bază fără repere vizuale externe;

(ii) zbor orizontal;

(iii) urcare;

(iv) coborâre;

(v) viraje în zbor orizontal, urcare, coborâre;

(vi) model instrumental;

(vii) viraj strâns;

(viii) radionavigație;

(ix) revenirea din poziții neobișnuite;

(x) utilizarea unui panou limitat de instrumente de bord; și

(xi) recunoașterea și revenirea din angajare incipientă și totală.

(b) proceduri înainte de zbor pentru zboruri în condiții IFR, inclusiv


folosirea manualului de zbor și a documentelor corespunzătoare ale
serviciilor de trafic aerian pentru pregătirea unui plan de zbor în
condiții IFR;

(c) proceduri și manevre pentru operarea după reguli IFR în condiții


normale, anormale și de urgență, cuprinzând cel puțin:

(i) trecerea de la zborul la vedere la zborul instrumental în timpul


decolării;

(ii) proceduri instrumentale standard pentru plecări și sosiri;

(iii) proceduri IFR pe rută;

(iv) proceduri de așteptare;

(v) apropieri instrumentale la minimuri specificate;

(vi) proceduri de apropiere întreruptă; și

(vii) aterizări din apropieri instrumentale, inclusiv apropiere cu manevre


la vedere (circling);

(d) manevre în zbor și caracteristici particulare ale zborului;

(e) dacă este necesar, operarea unui avion multimotor în cadrul exercițiilor
de mai sus, inclusiv:

(i) operarea avionului numai cu ajutorul instrumentelor, cu un motor


simulat nefuncțional;

(ii) oprirea și repornirea motoarelor (exercițiul se efectuează la o alti­


tudine de siguranță, cu excepția cazului în care se efectuează pe un
FFS sau FNPT II).

8. Solicitanții unui curs modular IR(A) bazat pe competențe, titulari ai unei


PPL sau CPL în conformitate cu partea FCL și a unei IR(A) valide,
eliberate în conformitate cu cerințele din anexa 1 la Convenția de la
Chicago de către o țară terță, pot fi creditați integral pentru cursul de
pregătire menționat la punctul 4. Pentru a i se elibera IR(A), solicitantul:

(a) promovează testul de îndemânare pentru IR(A), în conformitate cu apen­


dicele 7;

(b) demonstrează examinatorului în timpul testului de îndemânare că a


dobândit un nivel adecvat de cunoștințe teoretice de legislație aero­
nautică, meteorologie și planificarea zborului și performanțe de zbor
(IR); și

(c) are o experiență minimă de cel puțin 50 de ore timp de zbor în condiții
IFR ca PIC pe avioane.

EVALUARE PRELIMINARĂ
9. Conținutul și durata evaluării preliminare se stabilesc de către ATO pe baza
experienței instrumentale prealabile a solicitantului.
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 137

▼M3
MULTIMOTOR
10. Titularul unei IR(A) monomotor care este, de asemenea, titularul unei cali­
ficări de clasă sau de tip multimotor și dorește să obțină o IR(A) multimotor
pentru prima dată participă la un curs în cadrul unei ATO, cuprinzând cel
puțin 5 ore timp instrumental în regim de pregătire pe avioane multimotor,
dintre care 3 ore se pot efectua pe un FFS sau un FNPT II și promovează un
test de îndemânare.

▼B
B. IR(H) – Curs modular de pregătire practică
1. Scopul cursului integrat IR(H) este acela de a pregăti piloții la nivelul de
competență necesar pentru ca aceștia să poată opera pe elicoptere în condiții
IFR și IMC.

▼M3
2. O persoană care solicită un curs modular IR(H) trebuie să fie titulara unei
PPL(H), a unei CPL(H) sau a unei ATPL(H). Înainte de a începe faza de
instruire pe aeronavă a cursului IR(H), solicitantul trebuie să fie titularul
unei calificări de tip pentru elicopterul folosit pentru testul de îndemânare
IR(H) sau să fi urmat un curs aprobat de pregătire pentru calificarea de tip
pe tipul respectiv. Solicitantul trebuie să fie titularul unui certificat de
promovare a unui curs MCC dacă testul de îndemânare urmează să se
desfășoare în condiții multipilot.

▼B
3. Un solicitant care dorește să participe la un curs modular IR(H) este obligat
să treacă prin toate etapele de pregătire într-un singur curs de pregătire
aprobat.

4. Cursul de pregătire teoretică trebuie efectuat într-un interval de 18 luni.


Instruirea practică și testul de îndemânare trebuie efectuate în cursul
perioadei de valabilitate a examenelor teoretice promovate.

5. Cursul trebuie să cuprindă:

(a) pregătire teoretică la nivelul de cunoștințe necesar pentru IR;

(b) instruire practică instrumentală.

CUNOȘTINȚE TEORETICE
6. Un curs modular IR(H) aprobat trebuie să cuprindă cel puțin 150 de ore de
pregătire.

PREGĂTIRE PRACTICĂ
7. Un curs IR(H) monomotor trebuie să cuprindă cel puțin 50 de ore timp
instrumental în regim de pregătire, dintre care:

(a) până la 20 de ore pot reprezenta timp instrumental la sol pe un FNPT


I(H) sau (A). Aceste 20 de ore timp de pregătire pe FNTP I (H) sau (A)
se pot înlocui cu 20 de ore timp de pregătire pentru IR(H) pe un avion
aprobat pentru acest curs; sau

(b) până la 35 de ore pot reprezenta timp instrumental la sol pe un FTD 2/3,
FNPT II/III sau FFS pentru elicoptere.

Instruire practică instrumentală trebuie să cuprindă cel puțin 10 ore pe un


elicopter certificat IFR.

8. Un curs IR(H) multimotor trebuie să cuprindă cel puțin 55 de ore timp


instrumental în regim de pregătire, dintre care:
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 138

▼B
(a) până la 20 de ore pot reprezenta timp instrumental la sol pe un FNPT
I(H) sau (A). Aceste 20 de ore timp de pregătire pe FNTP I (H) sau (A)
se pot înlocui cu 20 de ore timp de pregătire pentru IR(H) pe un avion
aprobat pentru acest curs; sau

(b) până la 40 de ore pot reprezenta timp instrumental la sol pe un FTD 2/3,
FNPT II/III sau FFS pentru elicoptere.

Instruire practică instrumentală trebuie să cuprindă cel puțin 10 ore pe un


elicopter multimotor certificat IFR.

9.1. Titularilor unei ATPL(H) li se reduce cu 50 de ore numărul de ore de


pregătire teoretică prevăzut.

▼M3
9.2. Pentru titularul unei IR(A), numărul de ore de pregătire teoretică prevăzut se
poate reduce la 10 ore.

9.3. Pentru titularul unei PPL(H) cu calificare de zbor pe timp de noapte pentru
elicopter sau al unei CPL(H), numărul total de ore de timp instrumental în
regim de pregătire necesar se poate reduce cu 5 ore.

▼B
10. Exercițiile de zbor premergătoare testului de îndemânare IR(H) trebuie să
cuprindă:

(a) proceduri înainte de zbor pentru zboruri în condiții IFR, inclusiv


folosirea manualului de zbor și a documentelor corespunzătoare ale
serviciilor de trafic aerian pentru pregătirea unui plan de zbor în
condiții IFR;

(b) proceduri și manevre pentru operarea după reguli IFR în condiții


normale, anormale și de urgență, cuprinzând cel puțin:

trecerea de la zborul la vedere la zborul instrumental în timpul decolării;

plecări și sosiri instrumentale obișnuite;

proceduri IFR pe rută;

proceduri de așteptare;

apropieri instrumentale la minimuri specificate;

proceduri de apropiere întreruptă;

aterizări din apropieri instrumentale, inclusiv apropiere cu manevre la


vedere (circling);

(c) manevre în zbor și caracteristici particulare ale zborului;

(d) dacă este necesar, operarea unui elicopter multimotor în cadrul


exercițiilor de mai sus, inclusiv operarea elicopterului numai cu
ajutorul instrumentelor cu un motor simulat inoperant, precum și
oprirea și repornirea motoarelor (acest exercițiu din urmă se efectuează
pe un FFS sau FNPT II sau FTD 2/3).

C. IR(As) – Curs modular de pregătire practică


DISPOZIȚII GENERALE
1. Scopul cursului integrat IR(As) este acela de a pregăti piloții la nivelul de
competență necesar pentru ca aceștia să poată opera pe dirijabile în condiții
IFR și IMC. Cursul constă în două module care pot fi urmate separat sau în
combinație:

(a) Modulul pentru pregătirea de bază în zbor instrumental

Acesta cuprinde 10 ore timp instrumental în regim de pregătire, dintre


care până la 5 ore pot reprezenta timp instrumental la sol pe un BITD,
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 139

▼B
FNPT I sau II sau un FFS. La încheierea modulului pentru pregătirea de
bază în zbor instrumental, solicitantului i se eliberează un certificat de
absolvire a cursului.

(b) Modulul proceduri zbor instrumental

Acesta cuprinde restul programei de pregătire pentru IR(As), 25 de ore


timp instrumental în regim de pregătire, precum și cursul teoretic pentru
IR(As).

2. O persoană care solicită un curs modular IR(As) trebuie să fie titulara unei
PPL(As), inclusiv a privilegiilor de zbor pe timp de noapte, sau a unei
CPL(As). Un solicitant al modulului proceduri zbor instrumental care nu
este titularul unei CPL(As) trebuie să fie titularul unui certificat de absolvire
a modulului pentru pregătirea de bază în zbor instrumental.

3. Un solicitant care dorește să participe la modulul proceduri zbor instru­


mental din cadrul unui curs modular IR(As) este obligat să efectueze
toate etapele de pregătire într-un singur curs de pregătire aprobat. Înainte
de a începe modulul proceduri zbor instrumental, ATO garantează
competența solicitantului în ceea ce privește abilitățile de bază în zbor
instrumental. În funcție de necesități, se asigură ►C1 pregătire de reîm­
prospătare a cunoștințelor ◄.

4. Cursul de pregătire teoretică trebuie efectuat într-un interval de 18 luni.


Modulul proceduri zbor instrumental și testul de îndemânare trebuie
efectuate în cursul perioadei de valabilitate a examenelor teoretice
promovate.

5. Cursul trebuie să cuprindă:

(a) pregătire teoretică la nivelul de cunoștințe necesar pentru IR;

(b) instruire practică instrumentală.

CUNOȘTINȚE TEORETICE
6. Un curs modular IR(As) aprobat trebuie să cuprindă cel puțin 150 de ore de
pregătire teoretică.

PREGĂTIRE PRACTICĂ
7. Un curs IR(As) trebuie să cuprindă cel puțin 35 de ore timp instrumental în
regim de pregătire, dintre care până la 15 ore pot reprezenta timp de
pregătire instrumental la sol pe un FNPT I, sau până la 20 de ore pe un
FFS sau FNPT II. Un maxim de 5 ore timp instrumental la sol pe un FNPT
II sau un FFS se poate efectua pe un FNPT I.

8. Titularului unei CPL(As) sau al unui certificat de absolvire a modulului


pentru pregătirea de bază în zbor instrumental i se poate reduce cu 10 ore
numărul total de ore de pregătire prevăzut la punctul 7 Timpul total de
instruire practică instrumentală pe dirijabil trebuie să respecte dispozițiile
de la punctul 7

9. Dacă solicitantul este titularul unei IR pe o altă categorie de aeronave,


numărul total de ore de instruire practică necesar se poate reduce cu 10
ore pe dirijabile.

10. Exercițiile de zbor premergătoare testului de îndemânare IR(As) trebuie să


cuprindă:

(a) Modulul pentru pregătirea de bază în zbor instrumental:

Procedură și manevră pentru zborul instrumental de bază, cuprinzând cel


puțin:
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 140

▼B
zbor instrumental de bază fără repere vizuale externe:

— zbor orizontal;

— urcare;

— coborâre;

— viraje în zbor orizontal, urcare, coborâre;

model instrumental;

radionavigație;

revenirea din atitudini neobișnuite;

utilizarea unui panou redus de instrumente de bord.

(b) Modulul proceduri zbor instrumental:

(i) proceduri înainte de zbor pentru zboruri în condiții IFR, inclusiv


folosirea manualului de zbor și a documentelor corespunzătoare ale
serviciilor de trafic aerian pentru pregătirea unui plan de zbor în
condiții IFR;

(ii) proceduri și manevre pentru operarea după reguli IFR în condiții


normale, anormale și de urgență, cuprinzând cel puțin:

— trecerea de la zborul la vedere la zborul instrumental în timpul


decolării;

— plecări și sosiri instrumentale obișnuite;

— proceduri IFR pe rută;

— proceduri de așteptare;

— apropieri instrumentale la minimuri specificate;

— proceduri de apropiere întreruptă;

— aterizări din apropieri instrumentale, inclusiv apropiere cu


manevre la vedere (circling);

(iii) manevre în zbor și caracteristici particulare ale zborului;

(iv) operarea unui dirijabil în cadrul exercițiilor de mai sus, inclusiv


operarea dirijabilului numai cu ajutorul instrumentelor cu un
motor simulat inoperant, precum și oprirea și repornirea motoarelor
(acest exercițiu din urmă se efectuează la o altitudine de siguranță,
cu excepția cazului în care se efectuează pe un FFS sau FNPT II).
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 141

▼B
Apendicele 7

Test de îndemânare IR
1. O persoană care solicită o IR trebuie să fi efectuat instruirea pe aceeași clasă
sau același tip de aeronave ca și cele care urmează a fi folosite pentru test.

2. Un solicitant trebuie să promoveze toate secțiunile relevante ale testului de


îndemânare. În cazul în care un element al unei secțiuni nu se promovează,
întreaga secțiune este considerată nepromovată. Nepromovarea a mai mult de
o secțiune duce la repetarea întregului test. Un solicitant care nu promovează
o singură secțiune repetă examenul doar pentru respectiva secțiune. Nepro­
movarea oricărei secțiuni la reluarea testului, inclusiv a acelor secțiuni
promovate într-o încercare anterioară, obligă solicitantul să susțină din nou
testul în întregime. Toate secțiunile relevante ale testului de îndemânare se
promovează într-un interval de 6 luni. Dacă nu se promovează toate secțiunile
relevante ale testului din două încercări este necesară o pregătire suplimentară.

3. În urma nepromovării unui test, poate fi necesară pregătire suplimentară. Nu


există un număr limită de încercări de promovare a testului de îndemânare.

DESFĂȘURAREA TESTULUI
4. Testul este conceput pentru a simula un zbor real. Ruta de zbor se alege de
către examinator. Un element esențial este capacitatea solicitantului de a
planifica și efectua un zbor pe baza materialelor de informare de rutină.
Solicitantul efectuează planificarea zborului și se asigură că se asigură că
toate echipamentele și documentația necesare pentru efectuarea zborului se
află la bord. Durata zborului este de cel puțin 1 oră.

5. În cazul în care solicitantul alege să întrerupă un test de îndemânare din


motive considerate inadecvate de către examinator, solicitantul susține din
nou testul de îndemânare în întregime. Dacă testul este întrerupt din motive
considerate adecvate de către examinator, cu ocazia unui zbor ulterior se
testează numai acele secțiuni pentru care nu s-a susținut testul.

6. La latitudinea examinatorului, orice manevră sau procedură din cadrul testului


poate fi repetată o dată de către solicitant. Examinatorul poate opri testul în
orice moment dacă se consideră că abilitățile de zbor demonstrate de solicitant
necesită refacerea completă a testului.

7. Un solicitant este obligat să piloteze aeronava dintr-o poziție în care se pot


exercita atribuțiile de PIC și să susțină testul ca și când niciun alt membru al
echipajului nu ar fi prezent. Examinatorul nu se implică în operarea aeronavei,
cu excepția cazului în care intervenția este necesară din motive de siguranță
sau pentru evitarea întârzierilor inacceptabile pentru restul traficului.
Răspunderea pentru zbor se împarte în conformitate cu reglementările
naționale.

8. Înălțimile/altitudinile de decizie, înălțimile/altitudinile minime de coborâre și


punctele de apropiere întreruptă sunt determinate de solicitant și aprobate de
examinator.

9. Persoana care solicită o IR îi indică examinatorului verificările și sarcinile


efectuate, inclusiv identificarea echipamentelor radio. Verificările se efec­
tuează în conformitate cu lista de verificare autorizată specifică aeronavei
pe care se susține testul. În timpul pregătirii înainte de zbor în vederea
testului, solicitantul este obligat să determine regimul motoarelor și vitezele.
Datele privind performanța la decolare, apropiere și aterizare se calculează de
către solicitant în conformitate cu manualul de operare sau manualul de zbor
al aeronavei utilizate.

TOLERANȚE PENTRU PROBELE DE ZBOR


10. Solicitantul demonstrează capacitatea de a:

opera aeronava în limitele sale operaționale;

efectua toate manevrele cu ușurință și precizie;


2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 142

▼B
da dovadă de o bună judecată și abilități de zbor;

folosi cunoștințele aeronautice; și

menține controlul asupra aeronavei în orice moment, astfel încât reușita proce­
durilor și a manevrelor de zbor să nu fie niciodată pusă în mod serios sub
semnul întrebării.

11. Se aplică următoarele limite, corectate astfel încât să țină cont de condițiile de
turbulență și de calitățile de manevrare și performanțele aeronavei utilizate.

Înălțime

În general ± 100 ft
Începerea ratării la înălțimea/altitudinea de + 50 ft/– 0 ft
decizie
Înălțime minimă de coborâre/MAP/altitudine + 50 ft/– 0 ft

Urmărirea traiectului de zbor

după mijloace de radionavigație ± 5°

Apropiere de precizie deviere jumătate de scală, direcție


și pantă

Cap
cu toate motoarele în funcțiune ± 5°
cu simularea cedării unui motor ± 10°

Viteză

cu toate motoarele în funcțiune ± 5 noduri


cu simularea cedării unui motor + 10 noduri/– 5 noduri

CONȚINUTUL TESTULUI
Avioane

SECȚIUNEA 1 – PROCEDURI ÎNAINTE DE ZBOR ȘI DECOLARE


Folosirea listei de verificare, abilităților de zbor, procedurilor anti-givraj și de
degivrare etc. se aplică la toate secțiunile

Utilizarea manualului de zbor (sau a unui document echivalent), în


a special calculul performanțelor avionului, masa și centrajul

Utilizarea documentelor Serviciilor de Trafic Aerian și meteoro­


b logice

c Pregătirea planului de zbor ATC, planului de zbor IFR

d Inspecția înainte de zbor

e Minimele meteorologice de operare

f Rulaj

g Briefing înainte de decolare, decolarea

h (o) Trecerea la zborul instrumental

i (o) Proceduri de plecare instrumentală, calarea altimetrelor

j (o) Legătura – conformarea cu ATC, proceduri R/T


2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 143

▼B

SECȚIUNEA 2 – MANEVRE DE ZBOR (o)

Controlul avionului numai cu ajutorul instrumentelor, inclusiv: zbor


a orizontal la diferite viteze, trimerare

b Viraje în urcare și coborâre cu menținerea ratei 1 de viraj

Reveniri din atitudini neobișnuite, inclusiv menținerea în viraj cu


c înclinare de 45° și viraje strânse în coborâre

Revenire din apropiere de angajare în zbor orizontal, în viraje în


d (*) urcare/coborâre și în configurație de aterizare – aplicabile doar
pentru avioane

Utilizarea unui panou redus de instrumente de bord: urcare sau


e coborâre menținută cu rata 1 de viraj spre cap ordonat, revenirea
din atitudini neobișnuite – aplicabile doar pentru avioane

SECȚIUNEA 3 – PROCEDURI PENTRU ZBORUL PE RUTĂ DUPĂ


REGULI IFR (o)

Urmărirea traiectului de zbor, inclusiv interpretarea indicațiilor, de


a ex. NDB, VOR, RNAV

b Utilizarea mijloacelor radio

Zbor orizontal, menținerea capului, altitudinii și vitezei față de aer,


c alegerea regimurilor motoarelor, tehnica de trimerare

d Calarea altimetrelor

Sincronizarea și revizuirea timpului estimat de sosire (zone de


e așteptare, dacă sunt cerute)

Monitorizarea desfășurării zborului, jurnalul de bord, consumul de


f combustibil, exploatarea sistemelor

g Proceduri de protecție la givraj, simulate, dacă este necesar

h Legătura – conformarea cu ATC, proceduri R/T

SECȚIUNEA 4 – PROCEDURI DE APROPIERE DE PRECIZIE (o)

Setarea și verificarea mijloacelor de navigație, identificarea echipa­


a mentelor

b Proceduri de sosire, verificarea altimetrelor

Briefing-ul de apropiere și de aterizare, inclusiv verificările de


c coborâre/apropiere/aterizare

d (+) Procedura de așteptare

e Conformarea cu procedura de apropiere publicată

f Cronometrarea procedurii de apropiere

g Menținerea altitudinii, vitezei și capului (apropiere stabilizată)

h (+) Procedura de ratare

i (+) Procedura de apropiere întreruptă/aterizare

j Legătura – conformarea cu ATC, proceduri R/T

SECȚIUNEA 5 – PROCEDURI DE APROPIERE NON-PRECIZIE (o)

Setarea și verificarea mijloacelor de navigație, identificarea echipa­


a mentelor

b Proceduri de sosire, calarea altimetrelor


2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 144

▼B

Briefing-ul de apropiere și de aterizare, inclusiv verificările de


c coborâre/apropiere/aterizare

d (+) Procedura de așteptare

e Conformarea cu procedura de apropiere publicată

f Cronometrarea procedurii de apropiere

g Menținerea altitudinii, vitezei și capului (apropiere stabilizată)

h (+) Procedura de ratare

i (+) Procedura de apropiere întreruptă/aterizare

j Legătura – conformarea cu ATC, proceduri R/T

SECȚIUNEA 6 – ZBOR CU UN MOTOR INOPERANT (doar avioane


multimotor) (o)

a Simularea cedării motorului după decolare sau în timpul ratării

Apropiere, ratare și procedura de apropiere întreruptă cu un motor


b inoperant

c Apropiere și aterizare cu un motor inoperant

d Legătura – conformarea cu ATC, proceduri R/T

(*) Se poate efectua într-un FFS, FTD2/3 sau FNPT II.


(+) Se poate efectua fie în secțiunea 4, fie în secțiunea 5.
(o) Trebuie efectuat numai cu ajutorul instrumentelor.

Elicoptere

SECȚIUNEA 1 – PROCEDURI DE PLECARE


Folosirea listei de verificare, abilităților de zbor, procedurilor anti-givraj și de
degivrare etc. se aplică la toate secțiunile

Utilizarea manualului de zbor (sau a unui document echivalent), în


a special calculul performanțelor aeronavei; masa și centrajul

Utilizarea documentelor Serviciilor de Trafic Aerian și meteoro­


b logice

c Pregătirea planului de zbor ATC, planului de zbor IFR

d Inspecția înainte de zbor

e Minimele meteorologice de operare

Rulajul/Rulajul în apropierea solului în conformitate cu ATC sau


f cu instrucțiunile instructorului

g Briefing, proceduri și verificări înainte de decolare

h Trecerea la zborul instrumental

i Proceduri de plecare instrumentală

SECȚIUNEA 2 – MANEVRE DE ZBOR

a Controlul elicopterului numai cu ajutorul instrumentelor, inclusiv:

b Viraje în urcare și coborâre cu menținerea ratei 1 de viraj

Reveniri din atitudini neobișnuite, inclusiv menținerea în viraj cu


c înclinare de 30° și viraje strânse în coborâre
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 145

▼B

SECȚIUNEA 3 – PROCEDURI PENTRU ZBORUL DE RUTĂ DUPĂ


REGULI IFR

Urmărirea traiectului de zbor, inclusiv interpretarea indicațiilor, de


a ex. NDB, VOR, RNAV

b Utilizarea mijloacelor radio

Zbor orizontal, menținerea capului, altitudinii și vitezei față de aer,


c alegerea regimurilor motoarelor

d Calarea altimetrelor

e Sincronizarea și revizuirea timpului estimat de sosire

Monitorizarea desfășurării zborului, jurnalul de bord, consumul de


f combustibil, exploatarea sistemelor

Proceduri de protecție la givraj, simulate dacă este necesar și


g aplicabil

h Legătura – conformarea cu ATC, proceduri R/T

SECȚIUNEA 4 – APROPIERE DE PRECIZIE

Setarea și verificarea mijloacelor de navigație, identificarea echipa­


a mentelor

b Proceduri de sosire, verificarea altimetrelor

Briefing-ul de apropiere și de aterizare, inclusiv verificările de


c coborâre/apropiere/aterizare

d (*) Procedura de așteptare

e Conformarea cu procedura de apropiere publicată

f Cronometrarea procedurii de apropiere

g Menținerea altitudinii, vitezei și capului (apropiere stabilizată)

h (*) Procedura de ratare

i (*) Procedura de apropiere întreruptă/aterizare

j Legătura – conformarea cu ATC, proceduri R/T

SECȚIUNEA 5 – APROPIERE NON-PRECIZIE

Setarea și verificarea mijloacelor de navigație, identificarea echipa­


a mentelor

b Proceduri de sosire, verificarea altimetrelor

Briefing-ul de apropiere și de aterizare, inclusiv verificările de


c coborâre/apropiere/aterizare

d (*) Procedura de așteptare

e Conformarea cu procedura de apropiere publicată

f Cronometrarea procedurii de apropiere

g Menținerea altitudinii, vitezei și capului (apropiere stabilizată)

h (*) Procedura de ratare

i (*) Procedura de apropiere întreruptă (*)/aterizare

j Legătura – conformarea cu ATC, proceduri R/T


2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 146

▼B

SECȚIUNEA 6 – PROCEDURI ANORMALE ȘI DE URGENȚĂ


Această secțiune poate fi combinată cu secțiunile 1-5. Testul trebuie să aibă în
vedere controlul elicopterului, identificarea motorului care a cedat, acțiuni
imediate (exerciții), acțiuni și verificări subsecvente și acuratețea zborului,
în următoarele situații:

Simularea cedării unui motor după decolare și la apropiere/în


a timpul apropierii (**) (la o altitudine de siguranță, dacă nu se
efectuează într-un FFS sau FNPT II/III, FTD 2,3)

Cedarea sistemului de creștere a stabilității/sistemului hidraulic


b (dacă este cazul)

c Utilizarea unui panou redus de instrumente de bord

d Autorotație și revenire la o altitudine selectată

Apropiere de precizie manuală fără sistem director de zbor (flight


director) (***)
e Apropiere manuală de precizie cu sistem director de zbor (flight
director) (***)

(*) A se efectua în secțiunea 4 sau în secțiunea 5.


(**) Numai pentru elicoptere multimotor.
(***) Se testează numai unul dintre elemente.

Dirijabile

SECȚIUNEA 1 – PROCEDURI ÎNAINTE DE ZBOR ȘI DECOLARE


Folosirea listelor de verificare, abilităților de zbor, legăturii – conformării cu
ATC, proceduri R/T se aplică la toate secțiunile

Utilizarea manualului de zbor (sau a unui document echivalent), în


a special calculul performanțelor avionului, masa și centrajul

Utilizarea documentelor Serviciilor de Trafic Aerian și meteoro­


b logice

c Pregătirea planului de zbor ATC, planului de zbor IFR

d Inspecția înainte de zbor

e Minimele meteorologice de operare

Briefing înainte de decolare, procedura de ridicare a ancorei, mane­


f vrarea la sol

g Decolare

h Trecerea la zborul instrumental

i Proceduri de plecare instrumentală, calarea altimetrelor

j Legătura – conformarea cu ATC, proceduri R/T

SECȚIUNEA 2 – MANEVRE DE ZBOR

a Controlul dirijabilului numai cu ajutorul instrumentelor

b Viraje în urcare și coborâre cu menținerea ratei de viraj

c Reveniri din atitudini neobișnuite

d Utilizarea unui panou redus de instrumente de bord

SECȚIUNEA 3 – PROCEDURI PENTRU ZBORUL DE RUTĂ DUPĂ


REGULI IFR
Urmărirea traiectului de zbor, inclusiv interpretarea indicațiilor, de
a ex. NDB, VOR, RNAV

b Utilizarea mijloacelor radio


2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 147

▼B

Zbor orizontal, menținerea capului, altitudinii și vitezei față de aer,


c alegerea regimurilor motoarelor, tehnica de trimerare

d Calarea altimetrelor

e Sincronizarea și revizuirea timpului estimat de sosire

Monitorizarea desfășurării zborului, jurnalul de bord, consumul de


f combustibil, exploatarea sistemelor

g Legătura – conformarea cu ATC, proceduri R/T

SECȚIUNEA 4 – PROCEDURI DE APROPIERE DE PRECIZIE

Setarea și verificarea mijloacelor de navigație, identificarea echipa­


a mentelor

b Proceduri de sosire, verificarea altimetrelor

Briefing-ul de apropiere și de aterizare, inclusiv verificările de


c coborâre/apropiere/aterizare

d (+) Procedura de așteptare

e Conformarea cu procedura de apropiere publicată

f Cronometrarea procedurii de apropiere

g Apropiere stabilizată (menținerea altitudinii, vitezei și capului)

h (+) Procedura de ratare

i (+) Procedura de apropiere întreruptă/aterizare

j Legătura – conformarea cu ATC, proceduri R/T

SECȚIUNEA 5 – PROCEDURI DE APROPIERE NON-PRECIZIE

Setarea și verificarea mijloacelor de navigație, identificarea echipa­


a mentelor

b Proceduri de sosire, calarea altimetrelor

Briefing-ul de apropiere și de aterizare, inclusiv verificările de


c coborâre/apropiere/aterizare

d (+) Procedura de așteptare

e Conformarea cu procedura de apropiere publicată

f Cronometrarea procedurii de apropiere

g Apropiere stabilizată (menținerea altitudinii, vitezei și capului)

h (+) Procedura de ratare

i (+) Procedura de apropiere întreruptă/aterizare

j Legătura – conformarea cu ATC, proceduri R/T

SECȚIUNEA 6 – ZBOR CU UN MOTOR INOPERANT

Această secțiune poate fi combinată cu secțiunile 1-5. Testul trebuie să aibă în


vedere controlul dirijabilului, identificarea motorului care a cedat, acțiuni
imediate, acțiuni subsecvente, verificări și acuratețea zborului în următoarele
situații:

a Simularea cedării motorului după decolare sau în timpul ratării

b Apropierea și procedura de ratare cu un motor inoperant


2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 148

▼B
Apropiere și aterizare, procedura de apropiere întreruptă cu un
c motor inoperant

d Legătura – conformarea cu ATC, proceduri R/T

(+) Se poate efectua fie în secțiunea 4, fie în secțiunea 5.


2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 149

▼B
Apendicele 8

Acordarea de credite cu privire la componenta IR a verificării competenței


pentru o calificare de clasă sau de tip
A. Avioane
Se acordă credite numai în cazul în care titularului i se revalidează privilegiile IR
pentru avioane monomotor și pentru avioane multimotor cu un singur pilot, după
caz.

Atunci când se efectuează o veri­ Creditul este valabil pentru componenta IR


ficare a competenței, care include în cadrul unei verificări a competenței
IR, iar titularul deține: pentru:

o calificare valabilă de tip MP; calificarea de clasă SE (*) și


o calificare valabilă de tip pentru calificarea de tip SE (*) și
avioane complexe, altele decât cele calificarea de clasă SP ME și calificarea de
de înaltă performanță, SP ME tip pentru avioane complexe, altele decât
cele de înaltă performanță, SP ME, numai
credite pentru secțiunea 3B a testului de
îndemânare pentru avioane complexe,
altele decât cele de înaltă performanță, cu
un singur pilot, din apendicele 9 (*)

o calificare valabilă de tip pentru calificarea de clasă SP ME (*) și


avioane complexe, altele decât calificarea de tip pentru avioane complexe,
cele de înaltă performanță, SP altele decât cele de înaltă performanță, SP
ME, operate ca pilot unic ME și
calificarea de tip și de clasă SE (*)

o calificare valabilă de tip pentru a. calificarea de clasă SP ME (*) și


avioane complexe, altele decât b. calificarea de tip pentru avioane
cele de înaltă performanță, SP complexe, altele decât cele de înaltă
ME, limitată la operarea MP performanță, SP ME (*) și
c. calificarea de tip și de clasă SE (*)

o calificare valabilă de clasă SP calificarea de tip și de clasă SE și


ME, operată ca pilot unic calificarea de clasă SP ME și
calificarea de tip pentru avioane complexe,
altele decât cele de înaltă performanță, SP
ME

o calificare valabilă de clasă SP calificarea de tip și de clasă SE (*) și


ME, limitată la operarea MP calificarea de clasă SP ME (*) și
calificarea de tip pentru avioane complexe,
altele decât cele de înaltă performanță, SP
ME (*)

o calificare valabilă de clasă SP SE calificarea de clasă și de tip SE

o calificare valabilă de tip SP SE calificarea de clasă și de tip SE

(*) Cu condiția ca, în intervalul precedent de 12 luni, solicitantul să fi efectuat cel puțin trei
proceduri de plecare și apropiere în condiții IFR pe un avion de clasă sau de tip SP în
operațiuni cu un singur pilot sau, pentru avioanele necomplexe, altele decât cele de
înaltă performanță, solicitantul să fi promovat secțiunea 6 a testului de îndemânare
pentru avioane necomplexe, altele decât cele de înaltă performanță, cu un singur pilot
executat numai cu ajutorul instrumentelor în operațiuni cu un singur pilot.
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 150

▼B
B. Elicoptere
Se acordă credite numai în cazul în care titularului i se revalidează privilegiile IR
pentru elicoptere monomotor și pentru elicoptere multimotor cu un singur pilot,
după caz.

Atunci când se efectuează o veri­ Creditul este valabil pentru componenta IR


ficare a competenței, care include în cadrul unei verificări a competenței
IR, iar titularul deține: pentru:
o calificare valabilă de tip MPH calificarea de tip SE (*) și
calificarea de tip SP ME. (*)
o calificare valabilă de tip SP ME, calificarea de tip SE,
operată ca pilot unic calificarea de tip SP ME.
o calificare valabilă de tip SP ME, calificarea de tip SE, (*)
limitată la operare multipilot calificarea de tip SP ME. (*)
(*) Cu condiția ca, în intervalul precedent de 12 luni, să se fi efectuat cel puțin trei proceduri
de plecare și apropiere în condiții IFR pe un elicopter de tip SP în operare SP.
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 151

▼B
Apendicele 9

Pregătire, test de îndemânare și verificarea competenței pentru MPL, ATPL,


calificări de tip și de clasă și verificarea competenței pentru IR
A. Dispoziții generale
1. O persoană care solicită un test de îndemânare trebuie să fi efectuat instruirea
pe aceeași clasă sau același tip de aeronave ca și cele care urmează a fi
folosite pentru test.

2. Dacă nu se promovează toate secțiunile testului din două încercări este


necesară o pregătire suplimentară.

3. Nu există un număr limită de încercări de promovare a testului de înde­


mânare.

CONȚINUTUL PREGĂTIRII, AL TESTULUI DE ÎNDEMÂNARE/VERI­


FICĂRII COMPETENȚEI
▼M4
4. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în datele privind conformitatea
operațională stabilite în conformitate cu partea 21, programa de instruire
practică, testul de îndemânare și testul de verificare a competenței trebuie
să respecte dispozițiile prezentului apendice. Programa, testul de îndemânare
și testul de verificare a competenței se pot reduce în vederea creditării pentru
experiența anterioară pe tipuri similare de aeronave, după cum se prevede în
datele privind conformitatea operațională stabilite în conformitate cu
partea 21.

5. Cu excepția testelor de îndemânare pentru eliberarea unei ATPL, atunci când


se prevede astfel în datele privind conformitatea operațională stabilite în
conformitate cu partea 21 pentru aeronava specifică, se poate acorda credit
pentru elementele testului de îndemânare comune altor tipuri sau variante
pentru care pilotul este calificat.

▼B
DESFĂȘURAREA TESTULUI/VERIFICĂRII
6. Examinatorul poate alege între diferite scenarii ale testelor de îndemânare sau
verificărilor competenței cuprinzând operațiuni relevante simulate elaborate și
aprobate de autoritatea competentă. Se folosesc simulatoare complete de zbor
sau alte echipamente de pregătire, dacă sunt disponibile, după cum se
prevede în prezenta parte.

7. În timpul verificării competenței, examinatorul se asigură că titularul cali­


ficării de clasă sau de tip își păstrează un nivel corespunzător de cunoștințe
teoretice.

8. În cazul în care solicitantul alege să întrerupă un test de îndemânare din


motive considerate inadecvate de către examinator, solicitantul susține din
nou testul de îndemânare în întregime. Dacă testul este întrerupt din motive
considerate adecvate de către examinator, cu ocazia unui zbor ulterior se
testează numai acele secțiuni pentru care nu s-a susținut testul.

9. La latitudinea examinatorului, orice manevră sau procedură din cadrul


testului poate fi repetată o dată de către solicitant. Examinatorul poate opri
testul în orice moment dacă se consideră că abilitățile de zbor demonstrate de
solicitant necesită refacerea completă a testului.

10. Un solicitant este obligat să piloteze aeronava dintr-o poziție în care se pot
exercita, după caz, atribuțiile de PIC sau de copilot și să susțină testul ca și
când niciun alt membru al echipajului nu ar fi prezent. Răspunderea pentru
zbor se împarte în conformitate cu reglementările naționale.

11. În timpul pregătirii înainte de zbor în vederea testului, solicitantul este


obligat să determine regimul motoarelor și vitezele. Solicitantul îi indică
examinatorului verificările și sarcinile efectuate, inclusiv identificarea echi­
pamentelor radio. Verificările se efectuează în conformitate cu lista de veri­
ficare specifică aeronavei pe care se susține testul și, dacă este cazul, cu
conceptul MCC. Datele privind performanța la decolare, apropiere și aterizare
se calculează de către solicitant în conformitate cu manualul de operare sau
manualul de zbor al aeronavei utilizate. Înălțimile/altitudinile de decizie,
înălțimile/altitudinile minime de coborâre și punctele de apropiere întreruptă
sunt convenite cu examinatorul.
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 152

▼B
12. Examinatorul nu se implică în operarea aeronavei, cu excepția cazului în care
intervenția este necesară din motive de siguranță sau pentru evitarea întâr­
zierilor inacceptabile pentru restul traficului.

CERINȚE SPECIFICE PENTRU TESTUL DE ÎNDEMÂNARE/VERI­


FICAREA COMPETENȚEI PENTRU CALIFICĂRILE DE TIP PENTRU
AERONAVE MULTIPILOT, PENTRU CALIFICĂRILE DE TIP PENTRU
AVIOANE CU UN SINGUR PILOT, ATUNCI CÂND SUNT
EXPLOATATE ÎN OPERAȚIUNI MULTIPILOT, PENTRU MPL ȘI ATPL
13. Testul de îndemânare pentru o aeronavă multipilot sau un avion cu un singur
pilot exploatat în operațiuni multipilot se efectuează în condiții de echipaj
multiplu. Un alt solicitant sau un alt pilot calificat care este titularul
respectivei calificări de tip poate îndeplini funcția celui de-al doilea pilot.
Dacă se folosește o aeronavă, al doilea pilot este examinatorul sau un
instructor.

14. Solicitantul operează ca PF în timpul tuturor secțiunilor testului de înde­


mânare, cu excepția procedurilor anormale și de urgență, care pot fi
efectuate ca PF sau PNF, în conformitate cu MCC. Persoana care solicită
obținerea unei calificări de tip pentru aeronave multipilot sau ATPL trebuie
să demonstreze și abilitatea de a acționa ca PNF. Solicitantul poate alege fie
scaunul din stânga, fie scaunul din dreapta pentru testul de îndemânare, dacă
de pe scaunul ales se pot executa toate elementele testului.

15. Următoarele aspecte se verifică în mod special de către examinator în cazul


solicitanților unei ATPL sau ai unei calificări de tip pentru aeronave
multipilot sau pentru operațiuni multipilot pe un avion cu un singur pilot
extinse la sarcinile unui PIC, indiferent dacă solicitantul acționează ca PF sau
PNF:

(a) gestionarea cooperării în cadrul echipajului;

(b) un control continuu al operării aeronavei printr-o supraveghere corespun­


zătoare; și

(c) stabilirea priorităților și luarea deciziilor în conformitate cu aspectele


privind siguranța și reglementările relevante adecvate situației
operaționale, inclusiv situațiile de urgență.

16. Testul/verificarea se efectuează în condiții IFR, în cazul în care este inclusă


calificarea IR, și, pe cât posibil, se realizează într-un mediu de transport
aerian comercial simulat. Un element esențial care trebuie verificat este
capacitatea solicitantului de a planifica și efectua un zbor pe baza mate­
rialelor de informare de rutină.

17. În cazul în care un curs pentru o calificare de tip a inclus mai puțin de 2 ore
de pregătire practică pe aeronavă, testul de îndemânare se poate desfășura pe
un FFS și poate fi efectuat înainte de pregătirea practică pe aeronavă. În acest
caz, un certificat de absolvire a cursului pentru calificarea de tip care include
pregătirea practică pe aeronavă se înaintează autorității competente înainte ca
noua calificare de tip să fie înscrisă pe licența solicitantului.

B. Cerințe specifice pentru categoria avioane


NOTE DE PROMOVARE
1. În cazul avioanelor cu un singur pilot, cu excepția avioanelor complexe de
înaltă performanță cu un singur pilot, solicitantul trebuie să promoveze toate
secțiunile testului de îndemânare sau ale verificării competenței. În cazul în
care un element al unei secțiuni nu se promovează, întreaga secțiune este
considerată nepromovată. Nepromovarea a mai mult de o secțiune duce la
repetarea în întregime a testului sau a verificării. Orice solicitant care nu
promovează o singură secțiune repetă examenul doar pentru respectiva
secțiune. Nepromovarea oricărei secțiuni la reluarea testului, inclusiv a
acelor secțiuni promovate într-o încercare anterioară, obligă solicitantul să
susțină din nou testul sau verificarea în întregime. Pentru avioanele
multimotor cu un singur pilot, trebuie promovată secțiunea 6 a testului sau
a verificării relevante, referitoare la zborul asimetric.
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 153

▼B
2. În cazul avioanelor complexe de înaltă performanță multipilot și cu un singur
pilot, solicitantul trebuie să promoveze toate secțiunile testului de îndemânare
sau ale verificării competenței. Respingerea la mai mult de 5 elemente duce
la repetarea în întregime a testului sau a verificării. Orice solicitant care nu
promovează 5 sau mai puține elemente repetă examenul doar pentru
elementele nepromovate. Nepromovarea oricărui element la repetarea
testului sau a verificării, inclusiv a acelor elemente promovate într-o
încercare anterioară, obligă solicitantul să susțină din nou testul sau veri­
ficarea în întregime. Secțiunea 6 nu face parte din testul de îndemânare
ATPL sau MPL. Dacă solicitantul nu promovează sau nu susține examenul
pentru secțiunea 6, calificarea de tip se eliberează fără privilegiile CAT II sau
CAT III. Pentru extinderea privilegiilor calificării de tip la CAT II sau CAT
III, solicitantul trebuie să promoveze secțiunea 6 pe tipul de aeronavă cores­
punzător.

TOLERANȚE PENTRU PROBELE DE ZBOR


3. Solicitantul demonstrează capacitatea de a:

(a) opera avionul în limitele sale operaționale;

(b) efectua toate manevrele cu ușurință și precizie;

(c) da dovadă de o bună judecată și de abilități de zbor;

(d) folosi cunoștințele aeronautice;

(e) menține controlul asupra aeronavei în orice moment, astfel încât să se


asigure întotdeauna reușita procedurilor și a manevrelor de zbor;

(f) înțelege și aplica procedurile de coordonare a echipajului și procedurile


în caz de incapacitate, dacă este cazul; și

(g) comunica eficient cu ceilalți membri ai echipajului, dacă este cazul.

4. Se aplică următoarele limite, corectate astfel încât să țină cont de condițiile


de turbulență și de calitățile de manevrare și performanțele avionului utilizat:

Înălțime

În general ± 100 ft

Începerea ratării la înălțimea + 50 ft/– 0 ft


de decizie

Înălțime/altitudine minimă de + 50 ft/– 0 ft


coborâre

Urmărirea traiectului de zbor

după mijloace de radionavigație ± 5°

Apropiere de precizie deviere jumătate de scală,


direcție și pantă

Cap

cu toate motoarele în funcțiune ± 5°

cu simularea cedării unui motor ± 10°

Viteză

cu toate motoarele în funcțiune ± 5 noduri

cu simularea cedării unui motor + 10 noduri/– 5 noduri


2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 154

▼B
CONȚINUTUL PREGĂTIRII/TESTULUI DE ÎNDEMÂNARE/VERI­
FICĂRII COMPETENȚEI
5. Avioane cu un singur pilot, cu excepția avioanelor complexe de înaltă
performanță

(a) Următoarele simboluri înseamnă:

P = Pregătit ca PIC sau copilot, precum și ca ►C1 pilot care


acționează comenzile (PF) și pilot care nu acționează comenzile
(PNF) ◄

X = Pentru acest exercițiu se folosesc simulatoare de zbor, dacă sunt


disponibile; în caz contrar, se utilizează un avion dacă este adecvat
pentru manevra sau procedura respectivă

P# = În completarea pregătirii, se efectuează inspecția avionului sub


supraveghere

(b) Pregătirea practică se desfășoară cel puțin la nivelul echipamentului de


pregătire prezentat ca (P) sau se poate desfășura pe orice echipament de
pregătire de nivel superior indicat de săgeată (—>)

Pentru desemnarea echipamentelor de pregătire utilizate se folosesc


următoarele abrevieri:

A = Avion

FFS = Simulator complet de zbor

FTD = Echipament de pregătire pentru zbor (inclusiv FNPT II pentru


calificarea de clasă ME)

(c) Elementele marcate cu asterisc (*) din secțiunea 3B și, pentru multi­
motor, secțiunea 6 se execută numai cu ajutorul instrumentelor, dacă
în testul de îndemânare sau în verificarea competenței este inclusă reva­
lidarea/reînnoirea unei IR. Dacă elementele marcate cu asterisc (*) nu se
execută numai cu ajutorul instrumentelor în timpul testului de înde­
mânare sau al verificării competenței, precum și dacă nu există credite
pentru privilegiile IR, calificarea de clasă sau de tip se limitează exclusiv
la VFR.

(d) Secțiunea 3A se efectuează pentru revalidarea unei calificări de clasă


multimotor sau de tip, numai VFR, dacă cele 10 segmente de rută
necesare ca experiență în ultimele 12 luni nu au fost efectuate.
Secțiunea 3A nu este necesară, dacă se efectuează secțiunea 3B.

(e) Litera „M” înscrisă în coloana cu testul de îndemânare sau verificarea


competenței arată caracterul obligatoriu al exercițiului sau o alegere în
cazul în care apar mai multe exerciții.

(f) Pentru pregătirea practică pentru calificările de clasă multimotor sau de


tip se folosește un FFS sau un FNPT II dacă acestea fac parte dintr-un
curs aprobat pentru calificare de clasă sau de tip. Următoarele
considerente se aplică aprobării cursului:

▼M3
(i) calificarea FFS sau FNPT II, astfel cum se prevede în cerințele
relevante din partea ARA și partea ORA;

▼B
(ii) calificările instructorilor;

(iii) numărul de ore de pregătire pe FFS sau FNPT II asigurate în cadrul


cursului; și

(iv) calificările și experiența anterioară, pe tipuri similare, ale pilotului


aflat în pregătire.

(g) Dacă testul de îndemânare sau verificarea competenței se efectuează în


operațiuni multipilot, calificarea de tip se limitează la operațiunile multi­
pilot.
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 155

▼B
TEST DE
AVIOANE CU UN SINGUR PILOT, CU ÎNDEMÂNARE/
EXCEPȚIA AVIOANELOR COMPLEXE PREGĂTIRE PRACTICĂ VERIFICARE PENTRU
DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ CALIFICAREA DE
CLASĂ SAU DE TIP

Inițialele Verificat Inițialele


instructorului examina­
Manevre/Proceduri dacă torului dacă
FFS
FTD FFS A pregătirea testul s-a
A
s-a încheiat încheiat

SECȚIUNEA 1

1 Plecare

1.1 Proceduri înainte de zbor,


incluzând:
Documentația
Masa și centrajul
Briefing meteo
NOTAM

1.2 Verificări înainte de pornire

1.2.1 Pe exterior P# P

1.2.2 Pe interior P M

1.3 Pornirea motorului:


Normală P—> —> —> M
Defecțiuni

1.4 Rulaj P—> —> M

1.5 Verificări înainte de decolare:


Încălzirea motoarelor (dacă este P—> —> —> M
cazul)

1.6 Procedura de decolare:


Normală cu configurația din
manual a flapsurilor P—> —>
Cu vânt lateral (în cazul în care
condițiile permit)

1.7 Procedura de urcare:


Vx/Vy
Viraj pe cap P—> —> M
Menținere nivel

1.8 Legătura – conformarea cu


ATC, proceduri R/T

SECȚIUNEA 2

2 Lucru aerian (VMC)

2.1 Urcare la nivel la viteze


diferite, incluzând zborul la
viteză minimă critică față de P—> —>
aer, cu și fără flaps (incluzând
apropiere de VMCA, după caz)
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 156

▼B
TEST DE
AVIOANE CU UN SINGUR PILOT, CU ÎNDEMÂNARE/
EXCEPȚIA AVIOANELOR COMPLEXE PREGĂTIRE PRACTICĂ VERIFICARE PENTRU
DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ CALIFICAREA DE
CLASĂ SAU DE TIP

Inițialele Verificat Inițialele


instructorului examina­
Manevre/Proceduri dacă torului dacă
FFS
FTD FFS A pregătirea testul s-a
A
s-a încheiat încheiat

2.2 Viraje strânse (360°, stânga și


dreapta, cu înclinare de 45°) P—> —> M

2.3 Angajare și revenire:


(i) Cu tren și flaps escamotat
(ii) Apropiere de angajare în
coborâre în timpul unui
viraj cu configurație și
putere de apropiere
(iii) Apropiere de angajare în
configurație și putere de P—> —> M
aterizare
(iv) Apropiere de angajare în
urcare în timpul unui viraj
cu flaps pentru decolare și
putere de urcare (numai
pentru avioane mono­
motor)

2.4 Manevrarea avionului cu pilotul


automat și sistemul director de
zbor (flight director) (poate fi P—> —> M
efectuat în secțiunea 3), dacă
este posibil

2.5 Legătura – conformarea cu


ATC, proceduri R/T

SECȚIUNEA 3A

3A Proceduri VFR pe rută

[vezi B.5 (c) și (d)]

3A.1 Planul de zbor, poziția estimată


și citirea hărților

3A.2 Menținerea altitudinii, capului


și vitezei

3A.3 Orientarea, sincronizarea și


revizuirea timpului estimat de
sosire

3A.4 Folosirea mijloacelor de radio­


navigație (dacă este cazul)

3A.5 Management de zbor (jurnal


bord, verificări de rutină
incluzând combustibil, sisteme
și givraj)
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 157

▼B
TEST DE
AVIOANE CU UN SINGUR PILOT, CU ÎNDEMÂNARE/
EXCEPȚIA AVIOANELOR COMPLEXE PREGĂTIRE PRACTICĂ VERIFICARE PENTRU
DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ CALIFICAREA DE
CLASĂ SAU DE TIP

Inițialele Verificat Inițialele


instructorului examina­
Manevre/Proceduri dacă torului dacă
FFS
FTD FFS A pregătirea testul s-a
A
s-a încheiat încheiat

3A.6 Legătura – conformarea cu


ATC, proceduri R/T

SECȚIUNEA 3B

3B Zbor instrumental

3B.1* Procedura de plecare IFR P—> —> M

3B.2* Zbor IFR pe rută P—> —> M

3B.3* Proceduri de așteptare P—> —> M

3B.4* Procedură ILS la DH/A 200′


(60 m) sau la minimă (pilotul
automat poate fi folosit la P—> —> M
interceptarea pantei)

3B.5* Proceduri de apropiere de non-


precizie spre MDH/A și MAP P—> —> M

3B.6* Exerciții de zbor incluzând


defecțiuni simulate ale busolei
și altimetrului:
viraje cu rată 1, P—> —> —> M
reveniri din atitudini
neobișnuite

3B.7* Defecțiuni ale indicatorului de


direcție sau pantă P—> —> —>

3B.8* Legătura – conformarea cu


ATC, proceduri R/T

Spațiu lăsat intenționat liber

SECȚIUNEA 4

4 Sosiri și aterizări

4.1 Procedură de sosire la


aerodrom P—> —> M

4.2 Aterizare normală P—> —> M

4.3 Aterizare fără flaps P—> —> M


2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 158

▼B
TEST DE
AVIOANE CU UN SINGUR PILOT, CU ÎNDEMÂNARE/
EXCEPȚIA AVIOANELOR COMPLEXE PREGĂTIRE PRACTICĂ VERIFICARE PENTRU
DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ CALIFICAREA DE
CLASĂ SAU DE TIP

Inițialele Verificat Inițialele


instructorului examina­
Manevre/Proceduri dacă torului dacă
FFS
FTD FFS A pregătirea testul s-a
A
s-a încheiat încheiat

4.4 Aterizare cu vânt lateral (dacă


sunt condiții adecvate) P—> —>

4.5 Apropiere și aterizare, cu


motorul la ralanti, de la o alti­
tudine de max. 2 000′ deasupra P—> —>
pistei (numai pentru avioane
monomotor)

4.6 Ratare de la înălțimea minimă P—> —> M

4.7 Ratare pe timp de noapte și


aterizare (după caz) P—> —> —>

4.8 Legătura – conformarea cu


ATC, proceduri R/T

SECȚIUNEA 5

5 Proceduri anormale și de
urgență

(Această secțiune poate fi


combinată cu secțiunile 1-4)

5.1 Decolare întreruptă la o viteză


acceptabilă P—> —> M

5.2 Simularea defectării motorului


după decolare (numai avioane P M
monomotor)

5.3 Simularea aterizării forțate, fără


putere (numai avioane mono­ P M
motor)

5.4 Simularea procedurilor de


urgență:
(i) foc sau fum în zbor, P—> —> —>
(ii) defectarea sistemelor, după
caz

5.5 Oprirea și repornirea motorului


(numai pentru testul de înde­
mânare ME) (la o altitudine de P—> —> —>
siguranță dacă se execută pe
aeronavă)
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 159

▼B
TEST DE
AVIOANE CU UN SINGUR PILOT, CU ÎNDEMÂNARE/
EXCEPȚIA AVIOANELOR COMPLEXE PREGĂTIRE PRACTICĂ VERIFICARE PENTRU
DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ CALIFICAREA DE
CLASĂ SAU DE TIP

Inițialele Verificat Inițialele


instructorului examina­
Manevre/Proceduri dacă torului dacă
FFS
FTD FFS A pregătirea testul s-a
A
s-a încheiat încheiat

5.6 Legătura – conformarea cu


ATC, proceduri R/T

SECȚIUNEA 6

6 Simularea zborului asimetric

6.1* (Această secțiune poate fi


combinată cu secțiunile 1-5)
Simularea defectării motorului
în timpul decolării (la o alti­ P—> —> —>X M
tudine de siguranță, cu excepția
efectuării în FFS sau FNPT II)

6.2* Apropiere în zbor asimetric și


ratare P—> —> —> M

6.3* Apropiere în zbor asimetric și


aterizare cu oprire completă P—> —> —> M

6.4 Legătura – conformarea cu


ATC, proceduri R/T

6. Avioane multipilot și avioane complexe de înaltă performanță cu un singur


pilot

(a) Următoarele simboluri înseamnă:

P = Pregătit ca PIC sau copilot și ca PF și PNF pentru eliberarea unei


calificări de tip, după caz.

X = Pentru acest exercițiu se folosesc simulatoare, dacă sunt dispo­


nibile; în caz contrar, se utilizează o aeronavă dacă este adecvată
pentru manevra sau procedura respectivă.

P# = În completarea pregătirii, se efectuează inspecția avionului sub


supraveghere.

(b) Pregătirea practică se desfășoară cel puțin la nivelul echipamentului de


pregătire prezentat ca (P) sau se poate desfășura pe orice echipament de
pregătire de nivel superior indicat de săgeată (—>).

Pentru desemnarea echipamentelor de pregătire utilizate se folosesc


următoarele abrevieri:

A = Avion

FFS = Simulator complet de zbor

FTD = Echipament de pregătire pentru zbor

OTD = Alte echipamente de pregătire


2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 160

▼B
(c) Elementele marcate cu asterisc (*) se efectuează numai cu ajutorul instru­
mentelor. Dacă această condiție nu este îndeplinită în timpul testului de
îndemânare sau al verificării competenței, calificarea de tip se limitează
numai la VFR.

(d) Litera „M” înscrisă în coloana de validare a testului de îndemânare sau a


verificării competenței arată caracterul obligatoriu al exercițiului.

(e) Se folosește un FFS pentru pregătirea practică și testare dacă FFS face
parte dintr-un curs aprobat pentru calificare de tip. Următoarele
considerente se aplică aprobării cursului:

(i) calificarea FFS sau FNPT II;

(ii) calificările instructorilor;

(iii) numărul de ore de pregătire pe FFS sau FNPT II asigurate în cadrul


cursului; și

(iv) calificările și experiența anterioară, pe tipuri similare, ale pilotului


aflat în pregătire.

(f) Manevrele și procedurile includ MCC pentru avioane multipilot și pentru


avioane complexe de înaltă performanță cu un singur pilot în operațiuni
multipilot.

(g) Manevrele și procedurile se desfășoară ca pilot unic pentru avioane


complexe de înaltă performanță cu un singur pilot în operațiuni cu un
singur pilot.

(h) În cazul avioanelor complexe de înaltă performanță cu un singur pilot,


dacă un test de îndemânare sau o verificare a competenței se efectuează
în operațiuni multipilot, calificarea de tip se limitează la operațiunile
multipilot. Dacă se au în vedere privilegiile de pilot unic, trebuie
efectuate suplimentar, ca pilot unic, manevrele/procedurile de la 2.5,
3.9.3.4, 4.3, 5.5 și cel puțin o manevră/procedură din secțiunea 3.4.

(i) În cazul unei calificări de tip limitate eliberate în conformitate cu punctul


FCL.720.A litera (e), solicitanții trebuie să îndeplinească aceleași condiții
ca alți solicitanți ai calificării de tip, cu excepția exercițiilor practice
legate de fazele de decolare și de aterizare.

AVIOANE MULTIPILOT ȘI AVIOANE TEST DE


COMPLEXE DE ÎNALTĂ ÎNDEMÂNARE/VERIF.
PREGĂTIRE PRACTICĂ
PERFORMANȚĂ CU UN SINGUR PENTRU CALIFICARE
PILOT DE TIP/ATPL/MPL

Inițialele Verificat Inițialele


instruc­ examina­
Manevre/Proceduri torului dacă torului dacă
FFS
OTD FTD FFS A pregătirea testul s-a
A
s-a încheiat încheiat

SECȚIUNEA 1

1. Pregătirea zborului

1.1. Calcularea performanțelor P

1.2. Inspecția vizuală a exte­


riorului avionului; loca­
P# P
lizarea fiecărei componente
și scopul inspecției
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 161

▼B
AVIOANE MULTIPILOT ȘI AVIOANE TEST DE
COMPLEXE DE ÎNALTĂ ÎNDEMÂNARE/VERIF.
PREGĂTIRE PRACTICĂ
PERFORMANȚĂ CU UN SINGUR PENTRU CALIFICARE
PILOT DE TIP/ATPL/MPL

Inițialele Verificat Inițialele


instruc­ examina­
Manevre/Proceduri torului dacă torului dacă
FFS
OTD FTD FFS A pregătirea testul s-a
A
s-a încheiat încheiat

1.3. Inspecția carlingii P—–> —–> —–>

1.4. Folosirea listei de veri­


ficare înaintea pornirii
motoarelor, procedurile de
demarare, verificarea echi­
P—–> —–> —–> —–> M
pamentelor radio și de
navigație, selectarea și
setarea frecvențelor de
navigație și comunicații

1.5. Rulajul în conformitate cu


controlul traficului aerian
P—–> —–>
sau cu instrucțiunile
instructorului

1.6. Verificări înaintea decolării P—–> —–> —–> M

SECȚIUNEA 2

2. Decolări

2.1. Decolări normale cu


diferite configurații ale
P—–> —–>
flapsurilor, inclusiv
decolarea rapidă

2.2* Decolarea instrumentală;


trecerea la zborul instru­
mental este necesară în P—–> —–>
timpul rotirii sau imediat
după desprinderea de pistă

2.3. Decolarea cu vânt lateral P—–> —–>

2.4. Decolare la masa maximă


la decolare (masă maximă
P—–> —–>
la decolare reală sau
simulată)
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 162

▼B
AVIOANE MULTIPILOT ȘI AVIOANE TEST DE
COMPLEXE DE ÎNALTĂ ÎNDEMÂNARE/VERIF.
PREGĂTIRE PRACTICĂ
PERFORMANȚĂ CU UN SINGUR PENTRU CALIFICARE
PILOT DE TIP/ATPL/MPL

Inițialele Verificat Inițialele


instruc­ examina­
Manevre/Proceduri torului dacă torului dacă
FFS
OTD FTD FFS A pregătirea testul s-a
A
s-a încheiat încheiat

2.5. Decolări cu simularea


cedării unui motor:

2.5.1* imediat după atingerea


vitezei V2
(Pentru avioanele care nu
sunt certificate ca avioane
din categoria de transport
sau ca avioane din
categoria commuter, nu se
simulează cedarea
motorului decât după ce se
atinge o înălțime minimă
de 500 ft deasupra P—–> —–>
capătului pistei. Pentru
avioanele care au aceleași
performanțe ca avioanele
din categoria de transport
în privința masei la
decolare și altitudinii
densimetrice, instructorul
poate simula cedarea unui
motor la scurt timp după
atingerea vitezei V2)

M
2.5.2* între V1 și V2 P X Numai
FFS

2.6. Decolare întreruptă la o


viteză acceptabilă înaintea P—–> —>X M
atingerii vitezei V1

SECȚIUNEA 3

3. Manevre și proceduri de
zbor

3.1. Viraje cu și fără spoilere P—–> —>

—>X
Pentru
3.2. Tuck under și Mach Buffet
acest
la atingerea numărului
exerciț­
Mach critic și alte caracte­
P—–> iu nu se
ristici de zbor specifice
poate
avionului (ex. ruliu
folosi o
olandez).
aerona­

2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 163

▼B
AVIOANE MULTIPILOT ȘI AVIOANE TEST DE
COMPLEXE DE ÎNALTĂ ÎNDEMÂNARE/VERIF.
PREGĂTIRE PRACTICĂ
PERFORMANȚĂ CU UN SINGUR PENTRU CALIFICARE
PILOT DE TIP/ATPL/MPL

Inițialele Verificat Inițialele


instruc­ examina­
Manevre/Proceduri torului dacă torului dacă
FFS
OTD FTD FFS A pregătirea testul s-a
A
s-a încheiat încheiat

3.3. Operarea normală a


sistemelor și comenzilor
P—–> —–> —–> —–>
panoului inginerului-
mecanic de bord

Un minim
obligatoriu
de 3
exerciții
Operațiuni normale și anormale ale anormale
M
următoarelor sisteme: trebuie
selectate
de la 3.4.0
la 3.4.14
inclusiv

3.4.0. Motorul (dacă este necesar


P—–> —–> —–> —–>
elicea)

3.4.1. Presurizarea și aerul


P—–> —–> —–> —–>
condiționat

3.4.2. Sistemul Pitot/static P—–> —–> —–> —–>

3.4.3. Sistemul de combustibil P—–> —–> —–> —–>

3.4.4. Sistemul electric P—–> —–> —–> —–>

3.4.5. Sistemul hidraulic P—–> —–> —–> —–>

3.4.6. Sistemul comenzilor de


zbor și sistemul de P—–> —–> —–> —–>
trimerare

3.4.7. Sistemul anti-givraj și de


degivrare, încălzirea P—–> —–> —–> —–>
dispozitivului antireflexie

M
3.4.8. Pilotul automat/Sistemul (numai
director de zbor (flight P—–> —–> —–> —–> cu un
director) singur
pilot)

3.4.9. Dispozitivele de avertizare


a angajării sau dispozi­
tivele de evitare a angajării P—–> —–> —–> —–>
și sistemele de creștere a
stabilității
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 164

▼B
AVIOANE MULTIPILOT ȘI AVIOANE TEST DE
COMPLEXE DE ÎNALTĂ ÎNDEMÂNARE/VERIF.
PREGĂTIRE PRACTICĂ
PERFORMANȚĂ CU UN SINGUR PENTRU CALIFICARE
PILOT DE TIP/ATPL/MPL

Inițialele Verificat Inițialele


instruc­ examina­
Manevre/Proceduri torului dacă torului dacă
FFS
OTD FTD FFS A pregătirea testul s-a
A
s-a încheiat încheiat

3.4.10. Sistemul de avertizare a


apropierii periculoase de
P—–> —–> —–>
sol, radarul meteo, radio-
altimetrul, transponderul

3.4.11 Echipamentele radio de


navigație, instrumentele de
P—–> —–> —–> —–>
zbor sistemul de mana­
gement al zborului

3.4.12. Trenul de aterizare și


P—–> —–> —–> —–>
sistemul de frânare

3.4.13 Sistemul de flaps și slats P—–> —–> —–> —–>

3.4.14 Unitatea auxiliară de


P—–> —–> —–> —–>
alimentare (APU)

Spațiu lăsat intenționat liber

Un minim
obligatoriu
de 3
exerciții
anormale
3.6. Proceduri anormale și de
M trebuie
urgență:
selectate
de la 3.6.1
până la
3.6.9
inclusiv

3.6.1. Exerciții de incendiu, de


ex. motor, APU, cabină,
compartiment cargo,
P—–> —–> —–>
cabina de pilotaj, aripă și
sistemul electric, incluzând
evacuarea

3.6.2. Controlul și evacuarea


P—–> —–> —–>
fumului

3.6.3. Defecțiuni ale motorului,


oprirea și repornirea
P—–> —–> —–>
motorului la o înălțime de
siguranță

3.6.4. Largare combustibil


P—–> —–> —–>
(simulare)

3.6.5. Vânt de forfecare la Numai


P X
decolare/aterizare FFS
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 165

▼B
AVIOANE MULTIPILOT ȘI AVIOANE TEST DE
COMPLEXE DE ÎNALTĂ ÎNDEMÂNARE/VERIF.
PREGĂTIRE PRACTICĂ
PERFORMANȚĂ CU UN SINGUR PENTRU CALIFICARE
PILOT DE TIP/ATPL/MPL

Inițialele Verificat Inițialele


instruc­ examina­
Manevre/Proceduri torului dacă torului dacă
FFS
OTD FTD FFS A pregătirea testul s-a
A
s-a încheiat încheiat

3.6.6. Depresurizarea simulată a


cabinei/coborâre de P—–> —–>
urgență

3.6.7. Incapacitatea unui membru


P—–> —–> —–>
al echipajului

3.6.8. Alte proceduri de urgență


așa cum sunt prezentate
P—–> —–> —–>
în manualul de zbor al
avionului

Nu se
poate
Numai
3.6.9. Eveniment ACAS P—–> —–> —–> folosi o
FFS
aerona­

3.7. Viraje strânse de 180° și


360°, la stânga și la
P—–> —–> —–>
dreapta, cu înclinare de
45°

3.8. Recunoașterea promptă și


luarea contramăsurilor
necesare în cazul vitezei de
angajare la apropiere (până
la activarea dispozitivului
de avertizare a angajării) în
configurație de decolare
P—–> —–>
(flapsurile în configurație
de decolare), în
configurație de zbor de
croazieră și în configurația
de aterizare (flapsurile în
poziția de aterizare, trenul
scos)

3.8.1. Revenire din angajare


totală sau după activarea
dispozitivului de avertizare
P X
a angajării în configurația
de urcare, de croazieră și
de apropiere

3.9. Proceduri de zbor instru­


mental

3.9.1* Respectarea rutelor de


plecare și sosire și a P—–> —–> —–> M
instrucțiunilor ATC

3.9.2* Proceduri de așteptare P—–> —–> —–>


2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 166

▼B
AVIOANE MULTIPILOT ȘI AVIOANE TEST DE
COMPLEXE DE ÎNALTĂ ÎNDEMÂNARE/VERIF.
PREGĂTIRE PRACTICĂ
PERFORMANȚĂ CU UN SINGUR PENTRU CALIFICARE
PILOT DE TIP/ATPL/MPL

Inițialele Verificat Inițialele


instruc­ examina­
Manevre/Proceduri torului dacă torului dacă
FFS
OTD FTD FFS A pregătirea testul s-a
A
s-a încheiat încheiat

3.9.3* Apropieri de precizie până


la o înălțime de decizie
(DH) nu mai mică de 60 m
(200 ft)

M
(numai
3.9.3.1* manual, fără sistemul
P—–> —–> test de
director de zbor
înde­
mânare)

3.9.3.2* manual, cu sistemul


P—–> —–>
director de zbor

3.9.3.3* cu pilotul automat P—–> —–>

3.9.3.4* manual, cu simularea unui


motor inoperant; cedarea
motorului trebuie simulată
pe perioada apropierii
finale, înaintea depășirii
radiofarului exterior (OM)
până la atingerea pistei sau
pe durata procedurii
complete de apropiere
întreruptă
Pentru avioanele care nu
au fost certificate ca
avioane din categoria de
transport (JAR/FAR 25)
sau ca avioane din
categoria commuter (SFAR
23), apropierea în
condițiile simulării cedării
unui motor și procedura P—–> —–> M
subsecventă de ratare se
inițiază împreună cu apro­
pierea de non-precizie
conform descrierii de la
punctul 3.9.4 Procedura de
ratare se inițiază în
momentul atingerii
înălțimii publicate de
depășire a obstacolelor
(OCH/A), dar nu mai
târziu de momentul
atingerii unei înălțimi/alti­
tudini minime de coborâre
(MDH/A) de 500 ft
deasupra pragului pistei.
Pentru avioanele care au
aceleași performanțe ca
avioanele din categoria de
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 167

▼B
AVIOANE MULTIPILOT ȘI AVIOANE TEST DE
COMPLEXE DE ÎNALTĂ ÎNDEMÂNARE/VERIF.
PREGĂTIRE PRACTICĂ
PERFORMANȚĂ CU UN SINGUR PENTRU CALIFICARE
PILOT DE TIP/ATPL/MPL

Inițialele Verificat Inițialele


instruc­ examina­
Manevre/Proceduri torului dacă torului dacă
FFS
OTD FTD FFS A pregătirea testul s-a
A
s-a încheiat încheiat

transport în ceea ce
privește masa la decolare
și altitudinea densimetrică,
instructorul poate simula
cedarea unui motor în
conformitate cu 3.9.3.4.

3.9.4* Apropiere de non-precizie


P*—> —–> M
până la MDH/A

3.9.5. Apropiere cu manevre la


vedere (circling) în urmă­
toarele condiții:
(a)* apropiere până la alti­
tudinea minimă de
apropiere cu manevre
la vedere pentru
aerodromul în cauză,
în conformitate cu
facilitățile locale de
apropiere instru­
mentală, în condiții
de zbor instrumental
simulat;
urmată de:
(b) apropiere cu manevre P*—> —–>
la vedere până la o
altă pistă poziționată
la cel puțin 90° față
de axul apropierii
finale folosit la litera
(a), la altitudinea
minimă autorizată
pentru apropierea cu
manevre la vedere.

Observație: dacă (a) și (b)


nu sunt posibile din motive
ATC, se poate simula un
exercițiu în condiții de
vizibilitate redusă.

SECȚIUNEA 4

4. Proceduri de apropiere
întreruptă

4.1. Procedura de ratare cu


toate motoarele în
funcțiune* după o P*—> —–>
apropiere ILS la atingerea
înălțimii de decizie
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 168

▼B
AVIOANE MULTIPILOT ȘI AVIOANE TEST DE
COMPLEXE DE ÎNALTĂ ÎNDEMÂNARE/VERIF.
PREGĂTIRE PRACTICĂ
PERFORMANȚĂ CU UN SINGUR PENTRU CALIFICARE
PILOT DE TIP/ATPL/MPL

Inițialele Verificat Inițialele


instruc­ examina­
Manevre/Proceduri torului dacă torului dacă
FFS
OTD FTD FFS A pregătirea testul s-a
A
s-a încheiat încheiat

4.2. Alte proceduri de


P*—> —–>
apropiere întreruptă

4.3* Procedura manuală de


ratare cu simularea
motorului critic inoperant
P*—–> —–> M
după o apropiere instru­
mentală la atingerea DH,
MDH sau MAPt

4.4. Aterizare întreruptă la 15


m (50 ft) deasupra P—–> —–>
capătului pistei și ratare

SECȚIUNEA 5

5. Aterizări

5.1. Aterizări normale* de


asemenea după o
apropiere ILS cu tranziție P
la zbor la vedere la
atingerea DH

Pentru
acest
5.2. Aterizare cu simularea exerciț­
blocării stabilizatorului iu nu se
P—–>
orizontal în orice poziție poate
out-of-trim folosi o
aerona­

5.3. Aterizări cu vânt lateral (a/


P—–> —–>
c dacă este posibil)

5.4. Zbor în zona de așteptare


și aterizare fără flaps și
P—–> —–>
slats sau cu flaps și slats
parțial extinse

5.5. Aterizare cu simularea


P—–> —–> M
motorului critic inoperant
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 169

▼B
AVIOANE MULTIPILOT ȘI AVIOANE TEST DE
COMPLEXE DE ÎNALTĂ ÎNDEMÂNARE/VERIF.
PREGĂTIRE PRACTICĂ
PERFORMANȚĂ CU UN SINGUR PENTRU CALIFICARE
PILOT DE TIP/ATPL/MPL

Inițialele Verificat Inițialele


instruc­ examina­
Manevre/Proceduri torului dacă torului dacă
FFS
OTD FTD FFS A pregătirea testul s-a
A
s-a încheiat încheiat

5.6. Aterizare cu două motoare


inoperante:
— avioane cu 3 motoare: M
motorul central și 1 Numai
motor lateral, dacă este FFS
posibil în conformitate P X (numai
cu datele AFM; test de
— avioane cu 4 motoare: înde­
2 motoare de pe mânare)
aceeași parte

Observații generale:
Cerințe speciale pentru extinderea unei calificări de tip pentru apropieri instrumentale până la o înălțime de
decizie mai mică de 200 ft (60 m), și anume operațiuni Cat II/III.

SECȚIUNEA 6

Autorizare adițională la o calificare


de tip pentru apropieri instrumentale
până la o înălțime de decizie mai
mică de 60 m (200 ft) (CAT II/III)

Următoarele manevre și proceduri


reprezintă cerințele minime de
pregătire pentru autorizarea apro­
pierilor instrumentale până la o
înălțime de decizie (DH) mai mică
de 60 m (200 ft). Pe durata urmă­
toarelor apropieri instrumentale și a
procedurilor de apropiere întreruptă
se folosesc toate echipamentele
avionului impuse de certificarea de
tip pentru apropieri instrumentale
până la o DH mai mică de 60 m
(200 ft).

—>X
Pentru
acest
exerciț­
6.1* Decolare întreruptă la
P*—> iu nu se M*
RVR minimă autorizată
poate
folosi o
aerona­

2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 170

▼B
AVIOANE MULTIPILOT ȘI AVIOANE TEST DE
COMPLEXE DE ÎNALTĂ ÎNDEMÂNARE/VERIF.
PREGĂTIRE PRACTICĂ
PERFORMANȚĂ CU UN SINGUR PENTRU CALIFICARE
PILOT DE TIP/ATPL/MPL

Inițialele Verificat Inițialele


instruc­ examina­
Manevre/Proceduri torului dacă torului dacă
FFS
OTD FTD FFS A pregătirea testul s-a
A
s-a încheiat încheiat

6.2* Apropieri ILS: în condiții


simulate de zbor instru­
mental până la DH apli­
cabilă, folosind sistemul de
ghidare a zborului. Se
respectă procedurile
P—–> —–> M
standard de coordonare a
echipajului (împărțirea
sarcinilor, proceduri „call
out”, supravegherea reci­
procă, schimbul de
informații și susținerea)

6.3* Procedura de ratare:

după apropierile indicate la


punctul 6.2 la atingerea
DH.

Pregătirea trebuie să
includă de asemenea o
procedură de ratare cauzată
de RVR insuficientă
(simulată), vânt de P—–> —–> M*
forfecare, abatere excesivă
a avionului față de limitele
de apropiere pentru o
apropiere reușită și cedarea
echipamentului de sol/de
bord înaintea atingerii DH,
și ratarea în condițiile
simulate de cedare a echi­
pamentului de bord

6.4* Aterizare (aterizări):

cu stabilirea referinței
vizuale la atingerea DH
după o apropiere instru­
P—–> —–> M
mentală. În funcție de
sistemul specific de
ghidare a zborului, se
efectuează o aterizare
automată

Notă: Operațiunile CAT II/III se efectuează în conformitate cu cerințele aplicabile privind operațiunile aeriene.
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 171

▼B
7. Calificări de clasă (aterizare pe apă)
Secțiunea 6 se efectuează pentru revalidarea unei calificări de clasă
multimotor (aterizare pe apă), numai VFR, dacă cele 10 segmente de rută
necesare ca experiență în ultimele 12 luni nu au fost efectuate.

CALIFICAREA DE CLASĂ (ATERIZARE PREGĂTIRE


PE APĂ) PRACTICĂ

Inițialele Inițialele
instructorului dacă examinatorului
Manevre/Proceduri
pregătirea s-a dacă testul s-a
încheiat încheiat

SECȚIUNEA 1

1. Plecare

1.1. Proceduri înainte de zbor,


incluzând:
Documentație
Masa și centrajul
Briefing meteo
NOTAM

1.2. Verificări înainte de pornire


Pe exterior/pe interior

1.3. Pornirea și oprirea motorului


Normală Defecțiuni

1.4. Rulaj

1.5. Hidroplanare

1.6. Amarare: Plajă


Chei debarcader
Geamandură

1.7. Navigare cu motorul oprit

1.8. Verificări înainte de decolare:


Încălzirea motoarelor
(dacă este cazul)

1.9. Procedura de decolare:


Normală cu configurația din
manual a flapsurilor
Cu vânt lateral (în cazul în care
condițiile permit)

1.10. Procedura
de urcare Viraj pe cap
Menținere nivel

1.11. Legătura – conformarea cu


ATC, proceduri R/T
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 172

▼B
CALIFICAREA DE CLASĂ (ATERIZARE PREGĂTIRE
PE APĂ) PRACTICĂ

Inițialele Inițialele
instructorului dacă examinatorului
Manevre/Proceduri
pregătirea s-a dacă testul s-a
încheiat încheiat

SECȚIUNEA 2

2. Lucru aerian (VFR)

2.1. Urcare la nivel la viteze diferite,


incluzând zborul la viteză
minimă critică față de aer, cu și
fără flaps (incluzând apropiere
de VMCA, după caz)

2.2. Viraje strânse (360°, stânga și


dreapta, cu înclinare de 45°)

2.3. Angajare și revenire:


(i) cu tren și flaps escamotat;
(ii) apropiere de angajare în
coborâre în timpul unui
viraj cu configurație și
putere de apropiere;
(iii) apropiere de angajare în
configurație și putere de
aterizare;
(iv) apropiere de angajare în
urcare în timpul unui viraj
cu flaps pentru decolare și
putere de urcare (numai
pentru avioane monomotor)

2.4. Legătura – conformarea cu


ATC, proceduri R/T

SECȚIUNEA 3

3. Proceduri VFR pe rută

3.1. Planul de zbor, poziția estimată


și citirea hărților

3.2. Menținerea altitudinii, capului și


vitezei

3.3. Orientarea, sincronizarea și revi­


zuirea timpului estimat de sosire

3.4. Folosirea mijloacelor de radio­


navigație (dacă este cazul)

3.5. Management de zbor (jurnal


bord, verificări de rutină
incluzând combustibil, sisteme
și givraj)
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 173

▼B
CALIFICAREA DE CLASĂ (ATERIZARE PREGĂTIRE
PE APĂ) PRACTICĂ

Inițialele Inițialele
instructorului dacă examinatorului
Manevre/Proceduri
pregătirea s-a dacă testul s-a
încheiat încheiat

3.6. Legătura – conformarea cu


ATC, proceduri R/T

SECȚIUNEA 4

4. Sosiri și aterizări

4.1. Proceduri de sosire la aerodrom


(numai pentru avioanele
amfibie)

4.2. Aterizare normală

4.3. Aterizare fără flaps

4.4. Aterizare cu vânt lateral (dacă


sunt condiții adecvate)

4.5. Apropiere și aterizare, cu


motorul la ralanti, de la o alti­
tudine de max. 2 000' deasupra
apei (numai pentru avioane
monomotor)

4.6. Ratare de la înălțimea minimă

4.7. Aterizare pe ape liniștite


Aterizare pe ape agitate

4.8. Legătura – conformarea cu


ATC, proceduri R/T

SECȚIUNEA 5

5. Proceduri anormale și de
urgență

(Această secțiune poate fi


combinată cu secțiunile 1-4)

5.1. Decolare întreruptă la o viteză


acceptabilă

5.2. Simularea cedării motorului


după decolare (numai avioane
monomotor)

5.3. Simularea aterizării forțate, fără


putere (numai avioane mono­
motor)
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 174

▼B
CALIFICAREA DE CLASĂ (ATERIZARE PREGĂTIRE
PE APĂ) PRACTICĂ

Inițialele Inițialele
instructorului dacă examinatorului
Manevre/Proceduri
pregătirea s-a dacă testul s-a
încheiat încheiat

5.4. Simularea procedurilor de


urgență:
(i) foc sau fum în zbor
(ii) defectarea sistemelor, după
caz

5.5. Legătura – conformarea cu


ATC, proceduri R/T

SECȚIUNEA 6

6. Simularea zborului asimetric

(Această secțiune poate fi


combinată cu secțiunile 1-5)

6.1. Simularea cedării motorului în


timpul decolării (la o altitudine
de siguranță, cu excepția efec­
tuării în FFS și FNPT II)

6.2. Oprirea și repornirea motorului


(numai pentru testul îndemânare
ME)

6.3. Apropiere în zbor asimetric și


ratare

6.4. Apropiere în zbor asimetric și


aterizare cu oprire completă

6.5. Legătura – conformarea cu


ATC, proceduri R/T

C. Cerințe specifice pentru categoria elicoptere


1. În cazul testului de îndemânare sau a verificării competenței pentru calificări
de tip și ATPL, solicitantul trebuie să promoveze secțiunile 1-4 și 6 (după
caz) ale testului de îndemânare sau ale verificării competenței. Respingerea la
mai mult de 5 elemente duce la repetarea în întregime a testului sau a
verificării. Orice solicitant care nu promovează până la maximum 5
elemente repetă examenul doar pentru elementele nepromovate. Nepro­
movarea oricărui element la repetarea testului sau a verificării, inclusiv a
oricărui element promovat într-o încercare anterioară, obligă solicitantul să
susțină din nou testul sau verificarea în întregime. Toate secțiunile testului de
îndemânare sau ale verificării competenței se promovează într-un interval de
6 luni.

2. În cazul verificării competenței pentru o IR, solicitantul trebuie să promoveze


secțiunea 5 a verificării competenței. Respingerea la mai mult de 3
componente duce la repetarea în întregime a secțiunii 5. Orice solicitant
care nu promovează până la maximum 3 elemente repetă examenul doar
pentru elementele nepromovate. Nepromovarea oricărui element la
repetarea verificării sau nepromovarea oricărui element din secțiunea 5
promovat într-o încercare anterioară, obligă solicitantul să susțină din nou
întreaga verificare.

TOLERANȚE PENTRU PROBELE DE ZBOR


3. Solicitantul demonstrează capacitatea de a:

(a) opera elicopterul în limitele sale operaționale;

(b) efectua toate manevrele cu ușurință și precizie;


2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 175

▼B
(c) da dovadă de o bună judecată și de abilități de zbor;

(d) folosi cunoștințele aeronautice;

(e) menține controlul asupra elicopterului în orice moment, astfel încât


reușita procedurilor și a manevrelor să nu fie niciodată pusă sub
semnul întrebării;

(f) înțelege și aplica procedurile de coordonare a echipajului și procedurile


în caz de incapacitate, dacă este cazul; și

(g) comunica eficient cu ceilalți membri ai echipajului, dacă este cazul.

▼M3
4. Se aplică următoarele limite, corectate astfel încât să țină cont de condițiile
de turbulență și de calitățile de manevrare și performanțele elicopterului
utilizat.

▼B
(a) limite operaționale în condiții IFR

Înălțime:

În general ± 100 ft

Începerea ratării la înălțimea/ + 50 ft/– 0 ft


altitudinea de decizie

Înălțime/altitudine minimă de + 50 ft/– 0 ft


coborâre

Urmărirea traiectului de zbor:

după mijloace de radionavigație ± 5°

Apropiere de precizie deviere jumătate de scală,


direcție și pantă

Cap:

Operări normale ± 5°

Operări anormale/de urgență ± 10°

Viteză:

În general ± 10 noduri

Cu simularea cedării unui motor + 10 noduri/– 5 noduri

(b) limite operaționale în condiții VFR

Înălțime:

În general ± 100 ft

Cap:

Operări normale ± 5°

Operări anormale/de urgență ± 10°

Viteză:

În general ± 10 noduri

Cu simularea cedării unui motor + 10 noduri/– 5 noduri


2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 176

▼B
Abatere față de sol:

T.O. la punct fix IGE (efect ± 3 ft


de sol)

Aterizare ± 2 ft (cu 0 ft zbor cu


spatele sau lateral)

CONȚINUTUL PREGĂTIRII/TESTULUI DE ÎNDEMÂNARE/VERI­


FICĂRII COMPETENȚEI
DISPOZIȚII GENERALE
5. Următoarele simboluri înseamnă:

P = Pregătit ca PIC pentru eliberarea unei calificări de tip pentru SPH sau
pregătit ca PIC sau copilot și ca PF sau PNF pentru eliberarea unei
calificări de tip pentru MPH.

6. Pregătirea practică se desfășoară cel puțin la nivelul echipamentului de


pregătire prezentat ca (P) sau se poate desfășura pe orice echipament de
pregătire de nivel superior indicat de săgeată (—>).

Pentru desemnarea echipamentelor de pregătire utilizate se folosesc urmă­


toarele abrevieri:

FFS = Simulator complet de zbor

FTD = Echipament de pregătire pentru zbor

H = Elicopter

7. Elementele marcate cu asterisc (*) se execută în condiții IMC reale sau


simulate, exclusiv de către persoanele care doresc să-și reînnoiască sau să-
și revalideze o IR(H) sau să-și extindă privilegiile respectivei calificări la un
alt tip.

8. Procedurile de zbor instrumental (secțiunea 5) se execută numai de către


persoanele care doresc să-și reînnoiască sau să-și revalideze o IR(H) sau
să-și extindă privilegiile respectivei calificări la un alt tip. În acest scop se
poate folosi un FFS sau un FTD 2/3.

9. Litera „M” înscrisă în coloana de validare a testului de îndemânare sau a


verificării competenței arată caracterul obligatoriu al exercițiului.

10. Se folosește un FSTD pentru pregătirea practică și testare dacă FSTD face
parte dintr-un curs pentru calificare de tip. Următoarele considerente se aplică
pentru curs:

▼M3
(i) calificarea FSTD, astfel cum se prevede în cerințele relevante din partea
ARA și partea ORA;

▼B
(ii) calificările instructorului și examinatorului;

(iii) numărul de ore de pregătire pe FSTD asigurate în cadrul cursului;

(iv) calificările și experiența anterioară, pe tipuri similare, ale pilotului aflat


în pregătire; și

(v) numărul de ore de experiență de zbor sub supraveghere asigurate după


eliberarea noii calificări de tip.

ELICOPTERE MULTIPILOT
11. Persoanele care solicită un test de îndemânare pentru eliberarea unei calificări
de tip pentru elicoptere multipilot și ATPL(H) susțin doar secțiunile 1-4 și,
dacă este cazul, secțiunea 6.
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 177

▼B
12. Persoanele care solicită o verificare a competenței pentru revalidarea sau
reînnoirea unei calificări de tip pentru elicoptere multipilot susțin doar
secțiunile 1-4 și, dacă este cazul, secțiunea 6.

TEST DE
ELICOPTERE CU UN SINGUR PILOT/ ÎNDEMÂNARE SAU
PREGĂTIRE PRACTICĂ
MULTIPILOT VERIFICARE A
COMPETENȚEI

Inițialele Verificat Inițialele


instructorului examina­
Manevre/Proceduri dacă torului dacă
FFS
FTD FFS H pregătirea testul s-a
H
s-a încheiat încheiat

SECȚIUNEA 1 – Pregătiri și verificări înainte de zbor

1.1 Inspecția vizuală a exteriorului M (dacă


elicopterului; localizarea se efec­
fiecărei componente și scopul P
tuează pe
inspecției elicopter)

1.2 Inspecția carlingii P —> M

1.3 Proceduri de demarare, veri­


ficarea echipamentelor radio
și de navigație, selectarea și P —> —> M
setarea frecvențelor de
navigație și de comunicații

1.4 Rulaj/rulaj în apropierea


solului cu respectarea
instrucțiunilor controlului
traficului aerian sau cu P —> M
respectarea instrucțiunilor unui
instructor

1.5 Proceduri și verificări înainte


de decolare P —> —> M

SECȚIUNEA 2 – Manevre și proceduri de zbor

2.1 Decolări (diferite profiluri) P —> M

2.2 Decolări și aterizări pe teren


alunecos sau cu vânt lateral P —>

2.3 Decolare la masa maximă la


decolare (masă maximă la P —> —>
decolare reală sau simulată)

2.4 Decolare cu simularea cedării


unui motor imediat înainte de P —> M
atingerea TDP sau DPATO

2.4.1 Decolare cu simularea cedării


unui motor imediat după P —> M
atingerea TDP sau DPATO
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 178

▼B
TEST DE
ELICOPTERE CU UN SINGUR PILOT/ ÎNDEMÂNARE SAU
PREGĂTIRE PRACTICĂ
MULTIPILOT VERIFICARE A
COMPETENȚEI

Inițialele Verificat Inițialele


instructorului examina­
Manevre/Proceduri dacă torului dacă
FFS
FTD FFS H pregătirea testul s-a
H
s-a încheiat încheiat

2.5 Viraje în urcare și coborâre


spre cap specificat P —> —> M

2.5.1 Viraje de 180°-360°, la stânga


și la dreapta, cu înclinare de
30°, numai cu ajutorul instru­ P —> —> M
mentelor

2.6 Coborâre în autorotație P —> —> M

2.6.1 Aterizare în autorotație (numai


SEH) sau cu recuperarea P —> M
puterii

2.7 Aterizări, diferite profiluri P —> M

2.7.1 Ratare sau aterizare în urma


simulării cedării motorului P —> M
înainte de LDP sau DPBL

2.7.2 Aterizare în urma simulării


cedării motorului după LDP P —> M
sau DPBL

SECȚIUNEA 3 – Operări normale și anormale ale următoarelor sisteme și proceduri

3 Operări normale și anormale Se alege un


ale următoarelor sisteme și minim
proceduri: obligatoriu
M de 3
elemente
din această
secțiune

3.1 Motor P —> —>

3.2 Aer condiționat (încălzire,


ventilație) P —> —>

3.3 Sistemul Pitot/static P —> —>

3.4 Sistemul de combustibil P —> —>

3.5 Sistemul electric P —> —>

3.6 Sistemul hidraulic P —> —>


2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 179

▼B
TEST DE
ELICOPTERE CU UN SINGUR PILOT/ ÎNDEMÂNARE SAU
PREGĂTIRE PRACTICĂ
MULTIPILOT VERIFICARE A
COMPETENȚEI

Inițialele Verificat Inițialele


instructorului examina­
Manevre/Proceduri dacă torului dacă
FFS
FTD FFS H pregătirea testul s-a
H
s-a încheiat încheiat

3.7 Sistemul comenzilor de zbor și


sistemul de trimerare P —> —>

3.8 Sistemul de degivrare și anti-


givraj P —> —>

3.9 Pilotul automat/Sistemul


director de zbor (flight P —> —>
director)

3.10 Sistemele de creștere a stabi­


lității P —> —>

3.11 Radar meteorologic, radioalti­


metru, transponder P —> —>

3.12 Sistemul de navigație de


suprafață P —> —>

3.13 Sistemul trenului de aterizare P —–> —–>

3.14 Unitatea auxiliară de


alimentare (APU) P —> —>

3.15 Echipamentele radio, de navi­


gație, instrumentele și sistemul P —> —>
de management al zborului

SECȚIUNEA 4 – Proceduri anormale și de urgență

4 Proceduri anormale și de Se alege un


urgență minim
obligatoriu
M de 3
elemente
din această
secțiune

4.1 Exerciții de incendiu (inclusiv


evacuarea dacă este cazul) P —> —>

4.2 Controlul și evacuarea fumului P —> —>

4.3 Defecțiuni ale motorului,


oprirea și repornirea
motorului la o înălțime de P —> —>
siguranță

4.4 Largare combustibil (simulare) P —> —>


2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 180

▼B
TEST DE
ELICOPTERE CU UN SINGUR PILOT/ ÎNDEMÂNARE SAU
PREGĂTIRE PRACTICĂ
MULTIPILOT VERIFICARE A
COMPETENȚEI

Inițialele Verificat Inițialele


instructorului examina­
Manevre/Proceduri dacă torului dacă
FFS
FTD FFS H pregătirea testul s-a
H
s-a încheiat încheiat

4.5 Defectarea comenzii rotorului


anticuplu (dacă este cazul) P —> —>

4.5.1 Pierderea rotorului anticuplu Pentru


(dacă este cazul) acest
exercițiu
P —> nu se
poate
folosi un
elicopter

4.6 Incapacitatea unui membru al


echipajului – doar MPH P —> —>

4.7 Defecțiuni la sistemul de


transmisie P —> —>

4.8 Alte proceduri de urgență așa


cum sunt prezentate în
manualul de zbor cores­ P —> —>
punzător

SECȚIUNEA 5 – Proceduri de zbor instrumental (se efectuează în condiții IMC reale sau simulate)

5.1 Decolarea instrumentală:


trecerea la zborul instrumental
se face imediat după ridicarea P* —>* —>*
de la sol

5.1.1 Simularea cedării motorului în


timpul plecării P* —>* —>* M*

5.2 Respectarea rutelor de plecare


și sosire și a instrucțiunilor P* —>* —>* M*
ATC

5.3 Proceduri de așteptare P* —>* —>*

5.4 Apropieri ILS la înălțimea de


decizie CAT I P* —>* —>*

5.4.1 Manual, fără sistemul director


de zbor (flight director) P* —>* —>* M*

5.4.2 Apropiere de precizie manuală,


cu sau fără sistemul director de P* —>* —>* M*
zbor
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 181

▼B
TEST DE
ELICOPTERE CU UN SINGUR PILOT/ ÎNDEMÂNARE SAU
PREGĂTIRE PRACTICĂ
MULTIPILOT VERIFICARE A
COMPETENȚEI

Inițialele Verificat Inițialele


instructorului examina­
Manevre/Proceduri dacă torului dacă
FFS
FTD FFS H pregătirea testul s-a
H
s-a încheiat încheiat

5.4.3 Pe pilot automat P* —>* —>*

5.4.4 Manual, cu un motor simulat


inoperant. [Cedarea motorului
trebuie simulată pe perioada
apropierii finale, înaintea
depășirii radiofarului exterior P* —>* —>* M*
(OM), până la atingerea pistei
sau până la încheierea
procedurii de apropiere între­
ruptă]

5.5 Apropiere de non-precizie la


altitudinea/înălțimea minimă P* —>* —>* M*
de coborâre MDA/H

5.6 Procedura de ratare cu toate


motoarele în funcțiune la
atingerea DA/DH sau MDA/ P* —>* —>*
MDH

5.6.1 Alte proceduri de apropiere


întreruptă P* —>* —>*

5.6.2 Procedura de ratare cu un


motor simulat inoperant la
atingerea DA/DH sau MDA/ P* M*
MDH

5.7 Autorotație în condiții IMC cu


recuperarea puterii P* —>* —>* M*

5.8 Revenire din atitudini


neobișnuite P* —>* —>* M*

SECȚIUNEA 6 – Utilizarea echipamentului opțional

6 Utilizarea echipamentelor
opționale P —> —>
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 182

▼B
D. Cerințe specifice pentru categoria aeronave cu decolare-aterizare
verticală
1. În cazul testelor de îndemânare sau a verificărilor competenței pentru cali­
ficări de tip pentru aeronave cu decolare-aterizare verticală, solicitantul
trebuie să promoveze secțiunile 1-5 și 6 (după caz) ale testului de îndemânare
sau ale verificării competenței. Respingerea la mai mult de 5 elemente duce
la repetarea în întregime a testului sau a verificării. Orice solicitant care nu
promovează până la maximum 5 elemente repetă examenul doar pentru
elementele nepromovate. Nepromovarea oricărui element la repetarea
testului sau a verificării, inclusiv a oricărui element promovat într-o
încercare anterioară, obligă solicitantul să susțină din nou testul sau veri­
ficarea în întregime. Toate secțiunile testului de îndemânare sau ale verificării
competenței se promovează într-un interval de șase luni.

TOLERANȚE PENTRU PROBELE DE ZBOR


2. Solicitantul demonstrează capacitatea de a:

(a) opera aeronava cu decolare-aterizare verticală în limitele sale


operaționale;

(b) efectua toate manevrele cu ușurință și precizie;

(c) da dovadă de o bună judecată și de abilități de zbor;

(d) folosi cunoștințele aeronautice;

(e) menține controlul asupra aeronavei cu decolare-aterizare verticală în orice


moment, astfel încât reușita procedurilor și a manevrelor să nu fie
niciodată pusă sub semnul întrebării;

(f) înțelege și aplica procedurile de coordonare a echipajului și procedurile


în caz de incapacitate; și

(g) comunica eficient cu ceilalți membri ai echipajului.

3. Se aplică următoarele limite, corectate astfel încât să țină cont de condițiile


de turbulență și de calitățile de manevrare și performanțele aeronavei cu
decolare-aterizare verticală utilizate.

(a) limite operaționale în condiții IFR:

Înălțime:

În general ± 100 ft

Începerea ratării la înălțimea/ + 50 ft/– 0 ft


altitudinea de decizie

Înălțime/altitudine minimă de + 50 ft/– 0 ft


coborâre

Urmărirea traiectului de zbor:

după mijloace de radionavigație ± 5°

Apropiere de precizie deviere jumătate de scală,


direcție și pantă

Cap:

Operări normale ± 5°

Operări anormale/de urgență ± 10°

Viteză:

În general ± 10 noduri

Cu simularea cedării unui motor + 10 noduri/– 5 noduri


2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 183

▼B
(b) limite operaționale în condiții VFR:

Înălțime:

În general ± 100 ft

Cap:

Operări normale ± 5°

Operări anormale/de urgență ± 10°

Viteză:

În general ± 10 noduri

Cu simularea cedării unui motor + 10 noduri/– 5 noduri

Abatere față de sol:

T.O. la punct fix IGE (efect ± 3 ft


de sol)

Aterizare ± 2 ft (cu 0 ft zbor cu spatele


sau lateral)

CONȚINUTUL PREGĂTIRII/TESTULUI DE ÎNDEMÂNARE/VERI­


FICĂRII COMPETENȚEI
4. Următoarele simboluri înseamnă:

P = Pregătit ca PIC sau copilot și ca PF și PNF pentru eliberarea unei


calificări de tip, după caz.

5. Pregătirea practică se desfășoară cel puțin la nivelul echipamentului de


pregătire prezentat ca (P) sau se poate desfășura pe orice echipament de
pregătire de nivel superior indicat de săgeată (—>).

6. Pentru desemnarea echipamentelor de pregătire utilizate se folosesc urmă­


toarele abrevieri:

FFS = Simulator complet de zbor

FTD = Echipament de pregătire pentru zbor

OTD = Alt echipament de pregătire

PL = Aeronavă cu decolare-aterizare verticală

(a) Persoanele care solicită un test de îndemânare pentru eliberarea unei


calificări de tip pentru aeronave cu decolare-aterizare verticală susțin
secțiunile 1-5 și, dacă este cazul, secțiunea 6.

(b) Persoanele care solicită o verificare a competențelor profesionale pentru


revalidarea sau reînnoirea unei calificări de tip pentru aeronave cu
decolare-aterizare verticală susțin secțiunile 1-5 și, dacă este cazul,
secțiunea 6 și/sau secțiunea 7.

(c) Elementele marcate cu asterisc (*) se efectuează numai cu ajutorul instru­


mentelor. Dacă această condiție nu este îndeplinită în timpul testului de
îndemânare sau al verificării competenței, calificarea de tip se limitează
numai la VFR.

7. Litera „M” înscrisă în coloana de validare a testului de îndemânare sau a


verificării competenței arată caracterul obligatoriu al exercițiului.
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 184

▼B
8. Se folosesc echipamente de pregătire sintetică pentru zbor pentru pregătirea
practică și testare dacă acestea fac parte dintr-un curs aprobat pentru cali­
ficare de tip. Următoarele considerente se aplică aprobării cursului:
▼M3
(a) calificarea echipamentelor de pregătire sintetică pentru zbor, astfel cum
se prevede în cerințele relevante din partea ARA și partea ORA;
▼B
(b) calificările instructorului.

TEST DE
CATEGORIA AERONAVE CU ÎNDEMÂNARE SAU
PREGĂTIRE PRACTICĂ
DECOLARE-ATERIZARE VERTICALĂ VERIFICARE A
COMPETENȚEI

Inițialele Verificat Inițialele


instructorului examina­
Manevre/Proceduri dacă torului dacă
FFS
OTD FTD FFS PL pregătirea s-a testul s-a
PL
încheiat încheiat

SECȚIUNEA 1 – Pregătiri și verificări înainte de zbor

1.1 Verificarea vizuală a exte­


riorului aeronavei cu
decolare-aterizare verticală;
localizarea fiecărei P
componente și scopul
inspecției

1.2 Inspecția carlingii P —> —> —>

1.3 Proceduri de demarare, veri­


ficarea echipamentelor radio
și de navigație, selectarea și P —> —> —> M
setarea frecvențelor de
navigație și de comunicații

1.4 Rulaj cu respectarea


instrucțiunilor controlului
traficului aerian sau cu P —> —>
respectarea instrucțiunilor
unui instructor

1.5 Proceduri și verificări înainte


de decolare, inclusiv veri­
ficarea alimentării cu electri­ P —> —> —> M
citate

SECȚIUNEA 2 – Manevre și proceduri de zbor

2.1 Profiluri normale de decolare


VFR;
Operațiuni pe pistă (STOL și
VTOL), inclusiv cele pentru P —> —> M
vânt lateral
Heliporturi în terase
Heliporturi de suprafață

2.2 Decolare la masa maximă la


decolare (masă maximă la P —>
decolare reală sau simulată)

2.3.1 Decolare întreruptă:


în timpul operațiunilor pe
pistă
în timpul operațiunilor pe heli­ P —> M
porturile în terase
în timpul operațiunilor la sol
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 185

▼B
TEST DE
CATEGORIA AERONAVE CU ÎNDEMÂNARE SAU
PREGĂTIRE PRACTICĂ
DECOLARE-ATERIZARE VERTICALĂ VERIFICARE A
COMPETENȚEI

Inițialele Verificat Inițialele


instructorului examina­
Manevre/Proceduri dacă torului dacă
FFS
OTD FTD FFS PL pregătirea s-a testul s-a
PL
încheiat încheiat

2.3.2 Decolare cu simularea cedării


motorului după depășirea
punctului de decizie:
în timpul operațiunilor pe
pistă P —> M
în timpul operațiunilor pe heli­
porturile în terase
în timpul operațiunilor la sol

2.4 Coborâre în autorotație în


modul elicopter la sol (pentru M
acest exercițiu nu se folosește P —> —> Numai
o aeronavă) FFS

2.4.1 Coborâre în autorotație în


modul avion (pentru acest M
exercițiu nu se folosește o P —> Numai
aeronavă) FFS

2.5 Profiluri normale de aterizare


VFR;
Operațiuni pe pistă (STOL și
VTOL) P —> —> M
heliporturi în terase
heliporturi de suprafață

2.5.1 Aterizare cu simularea cedării


motorului după atingerea
punctului de decizie:
în timpul operațiunilor pe
pistă
în timpul operațiunilor pe heli­
porturile în terase
în timpul operațiunilor la sol

2.6 Ratare sau aterizare în urma


simulării cedării motorului P —> M
înainte de punctul de decizie

SECȚIUNEA 3 – Operări normale și anormale ale următoarelor sisteme și proceduri:

3 Operări normale și anormale Se alege


ale următoarelor sisteme și un minim
proceduri (se pot efectua pe obligatoriu
un FSTD, dacă este calificat M de 3
pentru acest exercițiu): elemente
din această
secțiune

3.1 Motor P —> —>


2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 186

▼B
TEST DE
CATEGORIA AERONAVE CU ÎNDEMÂNARE SAU
PREGĂTIRE PRACTICĂ
DECOLARE-ATERIZARE VERTICALĂ VERIFICARE A
COMPETENȚEI

Inițialele Verificat Inițialele


instructorului examina­
Manevre/Proceduri dacă torului dacă
FFS
OTD FTD FFS PL pregătirea s-a testul s-a
PL
încheiat încheiat

3.2 Presurizare și aer condiționat


(încălzire, ventilație) P —> —>

3.3 Sistemul Pitot/static P —> —>

3.4 Sistemul de combustibil P —> —>

3.5 Sistemul electric P —> —>

3.6 Sistemul hidraulic P —> —>

3.7 Sistemul comenzilor de zbor


și sistemul de trimerare P —> —>

3.8 Sistem antigivraj și de degi­


vrare, încălzirea dispozitivului P —> —>
antireflexie (dacă este cazul)

3.9 Pilotul automat/Sistemul


director de zbor (flight P —> —>
director)

3.10 Dispozitivele de avertizare a


angajării sau dispozitivele de
evitare a angajării și P —> —>
sistemele de creștere a stabi­
lității

3.11 Radar meteorologic, radioalti­


metru, transponder, sistemul
de avertizare a apropierii peri­ P —> —>
culoase de sol (dacă este
cazul)

3.12 Sistemul trenului de aterizare P —–> —–>

3.13 Unitatea auxiliară de


alimentare (APU) P —> —>

3.14 Echipamentele radio, de navi­


gație, instrumentele și sistemul P —> —>
de management al zborului

3.15 Sistem de flapsuri P —> —>

SECȚIUNEA 4 – Proceduri anormale și de urgență

4 Proceduri anormale și de Se alege


urgență un minim
(se pot efectua pe un FSTD, obligatoriu
dacă este calificat pentru M de 3
acest exercițiu) elemente
din această
secțiune
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 187

▼B
TEST DE
CATEGORIA AERONAVE CU ÎNDEMÂNARE SAU
PREGĂTIRE PRACTICĂ
DECOLARE-ATERIZARE VERTICALĂ VERIFICARE A
COMPETENȚEI

Inițialele Verificat Inițialele


instructorului examina­
Manevre/Proceduri dacă torului dacă
FFS
OTD FTD FFS PL pregătirea s-a testul s-a
PL
încheiat încheiat

4.1 Exerciții de incendiu, motor,


APU, compartiment cargo,
cabină de pilotaj și sistem P —> —>
electric, inclusiv evacuare
dacă este cazul

4.2 Controlul și evacuarea


fumului P —> —>

4.3 Defecțiuni ale motorului,


oprirea și repornirea motorului
(pentru acest exercițiu nu se
folosește o aeronavă), Numai
P —> —>
inclusiv conversia OEI din FFS
modul elicopter în modul
avion și invers

4.4 Largarea combustibilului


(simulată, dacă este cazul) P —> —>

4.5 Vânt de forfecare la decolare


și aterizare (pentru acest Numai
exercițiu nu se folosește o P
FFS
aeronavă)

4.6 Depresurizare simulată a


cabinei/coborâre de urgență Numai
(pentru acest exercițiu nu se P —> —>
FFS
folosește o aeronavă)

4.7 Eveniment ACAS


(pentru acest exercițiu nu se Numai
P —> —>
folosește o aeronavă) FFS

4.8 Incapacitatea unui membru al


echipajului P —> —>

4.9 Defecțiuni la sistemul de Numai


transmisie P —> —>
FFS

4.10 Revenire din angajare totală


(cu și fără putere) sau după
activarea dispozitivului de
avertizare a angajării în Numai
configurația de urcare, de P —> —>
FFS
croazieră și de apropiere
(pentru acest exercițiu nu se
folosește o aeronavă)

4.11 Alte proceduri de urgență,


după cum se precizează în
manualul de zbor cores­ P —> —>
punzător
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 188

▼B
TEST DE
CATEGORIA AERONAVE CU ÎNDEMÂNARE SAU
PREGĂTIRE PRACTICĂ
DECOLARE-ATERIZARE VERTICALĂ VERIFICARE A
COMPETENȚEI

Inițialele Verificat Inițialele


instructorului examina­
Manevre/Proceduri dacă torului dacă
FFS
OTD FTD FFS PL pregătirea s-a testul s-a
PL
încheiat încheiat

SECȚIUNEA 5 – Proceduri de zbor instrumental (se efectuează în condiții IMC reale sau simulate)

5.1 Decolarea instrumentală:


trecerea la zborul instrumental
se face imediat după ridicarea P* —>* —>*
de la sol

5.1.1 Simularea cedării motorului în


timpul plecării după punctul P* —>* —>* M*
de decizie

5.2 Respectarea rutelor de plecare


și sosire și a instrucțiunilor P* —>* —>* M*
ATC

5.3 Proceduri de așteptare P* —>* —>*

5.4 Apropiere de precizie până la


o înălțime de decizie nu mai P* —>* —>*
mică de 60 m (200 ft)

5.4.1 Manual, fără sistemul director M*


de zbor (flight director) (Numai
test de
P* —>* —>*
înde­
mânar­
e)

5.4.2 Manual, cu sistemul director


de zbor P* —>* —>*

5.4.3 Cu utilizarea pilotului automat P* —>* —>*

5.4.4 Manual, cu un motor simulat


inoperant; cedarea motorului
trebuie simulată pe perioada
apropierii finale, înaintea
depășirii radiofarului exterior P* —>* —>* M*
(OM) până la atingerea pistei
sau până la încheierea
procedurii de apropiere
întreruptă

5.5 Apropiere de non-precizie la


altitudinea/înălțimea minimă P* —>* —>* M*
de coborâre MDA/H

5.6 Procedura de ratare cu toate


motoarele în funcțiune la
atingerea DA/DH sau MDA/ P* —>* —>*
MDH
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 189

▼B
TEST DE
CATEGORIA AERONAVE CU ÎNDEMÂNARE SAU
PREGĂTIRE PRACTICĂ
DECOLARE-ATERIZARE VERTICALĂ VERIFICARE A
COMPETENȚEI

Inițialele Verificat Inițialele


instructorului examina­
Manevre/Proceduri dacă torului dacă
FFS
OTD FTD FFS PL pregătirea s-a testul s-a
PL
încheiat încheiat

5.6.1 Alte proceduri de apropiere


întreruptă P* —>* —>*

5.6.2 Procedura de ratare cu un


motor simulat inoperant la
atingerea DA/DH sau MDA/ P* M*
MDH

5.7 Autorotația în condiții IMC cu


recuperarea puterii pentru
aterizarea pe pistă numai în M*
modul elicopter (pentru acest P* —>* —>* Numai
exercițiu nu se folosește o FFS
aeronavă)

5.8 Revenire din atitudini


neobișnuite (în funcție de P* —>* —>* M*
calitatea FFS)

SECȚIUNEA 6 – Autorizarea adițională la o calificare de tip pentru apropieri instrumentale până la o înălțime de
decizie mai mică de 60 m (CAT II/III)

6 Autorizarea adițională la o
calificare de tip pentru
apropieri instrumentale până
la o înălțime de decizie mai
mică de 60 m (CAT II/III).
Următoarele manevre și
proceduri reprezintă cerințele
minime de pregătire pentru
autorizarea apropierilor instru­
mentale până la o înălțime de
decizie (DH) mai mică de 60
m (200 ft). Pe durata urmă­
toarelor apropieri instru­
mentale și a procedurilor de
apropiere întreruptă se
folosesc toate echipamentele
aeronavei cu decolare-
aterizare verticală impuse de
certificarea de tip pentru
apropieri instrumentale până
la o DH mai mică de 60 m
(200 ft)

6.1 Decolare întreruptă la RVR


minimă autorizată P —> M*
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 190

▼B
TEST DE
CATEGORIA AERONAVE CU ÎNDEMÂNARE SAU
PREGĂTIRE PRACTICĂ
DECOLARE-ATERIZARE VERTICALĂ VERIFICARE A
COMPETENȚEI

Inițialele Verificat Inițialele


instructorului examina­
Manevre/Proceduri dacă torului dacă
FFS
OTD FTD FFS PL pregătirea s-a testul s-a
PL
încheiat încheiat

6.2 Apropieri ILS


în condiții simulate de zbor
instrumental până la DH apli­
cabilă, folosind sistemul de
ghidare a zborului. Se P —> —> M*
respectă procedurile standard
de coordonare a echipajului
(SOP)

6.3 Procedura de ratare


după apropierile indicate la
punctul 6.2 la atingerea DH.
Pregătirea trebuie să includă
de asemenea o procedură de
ratare cauzată de RVR insufi­
cientă (simulată), vânt de
forfecare, abatere excesivă a
aeronavei față de limitele de P —> —> M*
apropiere pentru o apropiere
reușită, cedarea echipa­
mentului de sol/de bord
înaintea atingerii DH și
ratarea în condițiile simulate
de cedare a echipamentului
de bord

6.4 Aterizare (aterizări) cu


stabilirea referinței vizuale la
atingerea DH după o
apropiere instrumentală. În P —> M*
funcție de sistemul specific
de ghidare a zborului, se efec­
tuează o aterizare automată

Secțiunea 7 Echipamente opționale

7 Utilizarea echipamentelor
opționale P —> —>

E. Cerințe specifice pentru categoria dirijabile


1. În cazul testelor de îndemânare sau a verificărilor competenței pentru cali­
ficări de tip pentru dirijabile, solicitantul trebuie să promoveze secțiunile 1-5
și 6 (după caz) ale testului de îndemânare sau ale verificării competenței.
Respingerea la mai mult de 5 elemente la repetarea în întregime a testului/
verificării. Orice solicitant care nu promovează până la maximum 5 elemente
repetă examenul doar pentru elementele nepromovate. Nepromovarea oricărui
element la repetarea testului/verificării, inclusiv a oricărui element promovat
într-o încercare anterioară, obligă solicitantul să susțină din nou testul/veri­
ficarea în întregime. Toate secțiunile testului de îndemânare sau ale verificării
competenței se promovează într-un interval de șase luni.
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 191

▼B
TOLERANȚE PENTRU PROBELE DE ZBOR
2. Solicitantul demonstrează capacitatea de a:

(i) opera dirijabilul în limitele sale operaționale;

(ii) efectua toate manevrele cu ușurință și precizie;

(iii) da dovadă de o bună judecată și de abilități de zbor;

(iv) folosi cunoștințele aeronautice;

(v) menține controlul asupra dirijabilului în orice moment, astfel încât


reușita procedurilor și a manevrelor să nu fie niciodată pusă sub
semnul întrebării;

(vi) înțelege și aplica procedurile de coordonare a echipajului și procedurile


în caz de incapacitate; și

(vii) comunica eficient cu ceilalți membri ai echipajului.

3. Se aplică următoarele limite, corectate astfel încât să țină cont de condițiile


de turbulență și de calitățile de manevrare și performanțele dirijabilului
utilizat.

(a) limite operaționale în condiții IFR:

Înălțime:

În general ± 100 ft

Începerea ratării la înălțimea/ + 50 ft/– 0 ft


altitudinea de decizie

Înălțime/altitudine minimă de + 50 ft/– 0 ft


coborâre

Urmărirea traiectului de zbor:

după mijloace de radionavigație ± 5°

Apropiere de precizie deviere jumătate de scală,


direcție și pantă

Cap:

Operări normale ± 5°

Operări anormale/de urgență ± 10°

(b) limite operaționale în condiții VFR:

Înălțime:

În general ± 100 ft

Cap:

Operări normale ± 5°

Operări anormale/de urgență ± 10°

CONȚINUTUL PREGĂTIRII/TESTULUI DE ÎNDEMÂNARE/VERI­


FICĂRII COMPETENȚEI
4. Următoarele simboluri înseamnă:

P = Pregătit ca PIC sau copilot și ca PF și PNF pentru eliberarea unei


calificări de tip, după caz.
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 192

▼B
5. Pregătirea practică se desfășoară cel puțin la nivelul echipamentului de
pregătire prezentat ca (P) sau se poate desfășura pe orice echipament de
pregătire de nivel superior indicat de săgeată (—>).

6. Pentru desemnarea echipamentelor de pregătire utilizate se folosesc urmă­


toarele abrevieri:

FFS = Simulator complet de zbor

FTD = Echipament de pregătire pentru zbor

OTD = Alt echipament de pregătire

As = Dirijabil

(a) Persoanele care solicită un test de îndemânare pentru eliberarea unei


calificări de tip pentru dirijabile susțin secțiunile 1-5 și, dacă este
cazul, secțiunea 6.

(b) Persoanele care solicită o verificare a competenței pentru revalidarea sau


reînnoirea unei calificări de tip pentru dirijabile susțin secțiunile 1-5 și,
dacă este cazul, secțiunea 6.

(c) Elementele marcate cu asterisc (*) se efectuează numai cu ajutorul instru­


mentelor. Dacă această condiție nu este îndeplinită în timpul testului de
îndemânare sau al verificării competenței, calificarea de tip se limitează
numai la VFR.

7. Litera „M” înscrisă în coloana de validare a testului de îndemânare sau a


verificării competenței arată caracterul obligatoriu al exercițiului.

▼M3
8. Se folosesc echipamente de pregătire sintetică pentru zbor pentru pregătirea
practică și testare dacă acestea fac parte dintr-un curs aprobat pentru cali­
ficare de tip. Următoarele considerente se aplică cursului:

(a) calificarea echipamentelor de pregătire sintetică pentru zbor, astfel după


cum se prevede în cerințele relevante din partea ARA și partea ORA;

▼B
(b) calificările instructorului.

TEST DE
ÎNDEMÂNARE SAU
CATEGORIA DIRIJABILE PREGĂTIRE PRACTICĂ
VERIFICARE A
COMPETENȚEI

Inițialele Verificat
instruc­ Inițialele
torului examina­
Manevre/Proceduri dacă torului dacă
FFS
OTD FTD FFS As pregătirea testul s-a
As
s-a încheiat
încheiat

SECȚIUNEA 1 – Pregătiri și verificări înainte de zbor

1.1 Inspecția înainte de zbor P

1.2 Inspecția carlingii P —> —> —>

1.3 Proceduri de demarare, veri­


ficarea echipamentelor radio și
de navigație, selectarea și setarea P —> —> M
frecvențelor de navigație și de
comunicații

1.4 Procedura de ridicare a ancorei și


manevrare la sol P —> M
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 193

▼B
TEST DE
ÎNDEMÂNARE SAU
CATEGORIA DIRIJABILE PREGĂTIRE PRACTICĂ
VERIFICARE A
COMPETENȚEI

Inițialele Verificat
instruc­ Inițialele
torului examina­
Manevre/Proceduri dacă torului dacă
FFS
OTD FTD FFS As pregătirea testul s-a
As
s-a încheiat
încheiat

1.5 Proceduri și verificări înainte de P


decolare —> —> —> M

SECȚIUNEA 2 – Manevre și proceduri de zbor

2.1 Profil normal de decolare VFR P —> M

2.2 Decolare simularea cedării


motorului P —> M

2.3 Decolare cu greutate > 0 (T/O


grea) P —>

2.4 Decolare cu greutate < 0 (T/O


ușoară) P —>

2.5 Procedura normală de urcare P —>

2.6 Urcare la nivel P —>

2.7 Recunoașterea nivelului P —>

2.8 Zborul la sau aproape de nivel P —> M

2.9 Coborâre și apropiere normale P —>

2.10 Profil normal de aterizare VFR P —> M

2.11 Aterizare cu greutate > 0 (ate­


rizare grea) P —> M

2.12 Aterizare cu greutate < 0 (ate­


rizare ușoară) P —> M

Spațiu lăsat intenționat liber


2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 194

▼B
TEST DE
ÎNDEMÂNARE SAU
CATEGORIA DIRIJABILE PREGĂTIRE PRACTICĂ
VERIFICARE A
COMPETENȚEI

Inițialele Verificat
instruc­ Inițialele
torului examina­
Manevre/Proceduri dacă torului dacă
FFS
OTD FTD FFS As pregătirea testul s-a
As
s-a încheiat
încheiat

SECȚIUNEA 3 – Operări normale și anormale ale următoarelor sisteme și proceduri

3 Operări normale și anormale ale Se alege


următoarelor sisteme și proceduri un minim
(se pot efectua pe un FSTD, dacă obligatoriu
este calificat pentru acest M de 3
exercițiu): elemente
din această
secțiune

3.1 Motor P —> —> —>

3.2 Presurizarea anvelopei P —> —> —>

3.3 Sistemul Pitot/static P —> —> —>

3.4 Sistemul de combustibil P —> —> —>

3.5 Sistemul electric P —> —> —>

3.6 Sistemul hidraulic P —> —> —>

3.7 Sistemul comenzilor de zbor și P


sistemul de trimerare —> —> —>

3.8 Sistemul de balonete P —> —> —>

3.9 Pilotul automat/Sistemul director P


de zbor (flight director) —> —> —>

3.10 Sistemele de creștere a stabilității P —> —> —>

3.11 Radar meteorologic, radioalti­ P


metru, transponder, sistemul de
avertizare a apropierii periculoase —> —> —>
de sol (dacă este cazul)

3.12 Sistemul trenului de aterizare P —–> —–> —>

3.13 Unitatea auxiliară de alimentare P


(APU) —> —> —>
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 195

▼B
TEST DE
ÎNDEMÂNARE SAU
CATEGORIA DIRIJABILE PREGĂTIRE PRACTICĂ
VERIFICARE A
COMPETENȚEI

Inițialele Verificat
instruc­ Inițialele
torului examina­
Manevre/Proceduri dacă torului dacă
FFS
OTD FTD FFS As pregătirea testul s-a
As
s-a încheiat
încheiat

3.14 Echipamentele radio, de navi­ P


gație, instrumentele și sistemul —> —> —>
de management al zborului

Spațiu lăsat intenționat liber

SECȚIUNEA 4 – Proceduri anormale și de urgență

4 Proceduri anormale și de urgență Se alege


(se pot efectua pe un FSTD, dacă un minim
este calificat pentru acest obligatoriu
exercițiu) M de trei
elemente
din această
secțiune

4.1 Exerciții de incendiu, motor, P


APU, compartiment cargo,
cabină de pilotaj și sistem —> —> —>
electric, inclusiv evacuare dacă
este cazul

4.2 Controlul și evacuarea fumului P —> —> —>

4.3 Defecțiuni ale motorului, oprirea P


și repornirea motorului
În anumite faze de zbor, inclusiv —> —> —>
cedarea multiplă a motoarelor

4.4 Incapacitatea unui membru al P


echipajului —> —> —>

4.5 Defecțiuni ale transmisiei/cutiei P Numai


de viteze —> —> —>
FFS

4.6 Alte proceduri de urgență așa P


cum sunt prezentate în manualul —> —> —>
de zbor corespunzător
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 196

▼B
TEST DE
ÎNDEMÂNARE SAU
CATEGORIA DIRIJABILE PREGĂTIRE PRACTICĂ
VERIFICARE A
COMPETENȚEI

Inițialele Verificat
instruc­ Inițialele
torului examina­
Manevre/Proceduri dacă torului dacă
FFS
OTD FTD FFS As pregătirea testul s-a
As
s-a încheiat
încheiat

SECȚIUNEA 5 – Proceduri de zbor instrumental (se efectuează în condiții IMC reale sau simulate)

5.1 Decolarea instrumentală: trecerea P*


la zborul instrumental se face —>* —>* —>*
imediat după ridicarea de la sol

5.1.1 Simularea cedării motorului în P*


timpul plecării —>* —>* —>* M*

5.2 Respectarea rutelor de plecare și P*


sosire și a instrucțiunilor ATC —>* —>* —>* M*

5.3 Proceduri de așteptare P* —>* —>* —>*

5.4 Apropiere de precizie până la o P*


înălțime de decizie nu mai mică —>* —>* —>*
de 60 m (200 ft)

5.4.1 Manual, fără sistemul director de P* M*


zbor (flight director) (Numai
—>* —>* —>* test de
înde­
mânare)

5.4.2 Manual, cu sistemul director de P*


zbor —>* —>* —>*

5.4.3 Cu utilizarea pilotului automat P* —>* —>* —>*

5.4.4 Manual, cu un motor simulat P*


inoperant; cedarea motorului
trebuie simulată pe perioada
apropierii finale, înaintea
depășirii radiofarului exterior —>* —>* —>* M*
(OM) până la atingerea pistei sau
până la încheierea procedurii de
apropiere întreruptă

5.5 Apropiere de non-precizie la alti­ P*


tudinea/înălțimea minimă de —>* —>* —>* M*
coborâre MDA/H
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 197

▼B
TEST DE
ÎNDEMÂNARE SAU
CATEGORIA DIRIJABILE PREGĂTIRE PRACTICĂ
VERIFICARE A
COMPETENȚEI

Inițialele Verificat
instruc­ Inițialele
torului examina­
Manevre/Proceduri dacă torului dacă
FFS
OTD FTD FFS As pregătirea testul s-a
As
s-a încheiat
încheiat

5.6 Procedura de ratare cu toate P*


motoarele în funcțiune la
atingerea DA/DH sau MDA/ —>* —>* —>*
MDH

5.6.1 Alte proceduri de apropiere P*


întreruptă —>* —>* —>*

5.6.2 Procedura de ratare cu un motor P*


simulat inoperant la atingerea DA/ M*
DH sau MDA/MDH

5.7 Revenire din atitudini neobișnuite P*


(în funcție de calitatea FFS) —>* —>* —>* M*

SECȚIUNEA 6 – Autorizarea adițională la o calificare de tip pentru apropieri instrumentale până la o înălțime de
decizie mai mică de 60 m (CAT II/III)

6 Autorizarea adițională la o cali­


ficare de tip pentru apropieri
instrumentale până la o înălțime
de decizie mai mică de 60 m
(CAT II/III).
Următoarele manevre și proceduri
reprezintă cerințele minime de
pregătire pentru autorizarea apro­
pierilor instrumentale până la o
înălțime de decizie (DH) mai mică
de 60 m (200 ft). Pe durata
următoarelor apropieri instru­
mentale și a procedurilor de
apropiere întreruptă se folosesc
toate echipamentele dirijabilului
impuse de certificarea de tip
pentru apropieri instrumentale
până la o DH mai mică de 60 m
(200 ft).
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 198

▼B
TEST DE
ÎNDEMÂNARE SAU
CATEGORIA DIRIJABILE PREGĂTIRE PRACTICĂ
VERIFICARE A
COMPETENȚEI

Inițialele Verificat
instruc­ Inițialele
torului examina­
Manevre/Proceduri dacă torului dacă
FFS
OTD FTD FFS As pregătirea testul s-a
As
s-a încheiat
încheiat

6.1 Decolare întreruptă la RVR


minimă autorizată P —> M*

6.2 Apropieri ILS


În condiții simulate de zbor
instrumental până la DH apli­
cabilă, folosind sistemul de P —> M*
ghidare a zborului. Se respectă
procedurile standard de coor­
donare a echipajului (SOP)

6.3 Procedura de ratare


După apropierile indicate la
punctul 6.2 la atingerea DH.
Pregătirea trebuie să includă de
asemenea o procedură de ratare
cauzată de RVR insuficientă
(simulată), vânt de forfecare,
abatere excesivă a aeronavei față P —> M*
de limitele de apropiere pentru o
apropiere reușită, cedarea echi­
pamentului de sol/de bord
înaintea atingerii DH și ratarea în
condițiile simulate de cedare a
echipamentului de bord

6.4 Aterizare (aterizări)


Cu stabilirea referinței vizuale la
atingerea DH după o apropiere
instrumentală. În funcție de P —> M*
sistemul specific de ghidare a
zborului,
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 199

▼B
TEST DE
ÎNDEMÂNARE SAU
CATEGORIA DIRIJABILE PREGĂTIRE PRACTICĂ
VERIFICARE A
COMPETENȚEI

Inițialele Verificat
instruc­ Inițialele
torului examina­
Manevre/Proceduri dacă torului dacă
FFS
OTD FTD FFS As pregătirea testul s-a
As
s-a încheiat
încheiat

se efectuează o aterizare
automată

SECȚIUNEA 7 – Echipamente opționale

7 Utilizarea echipamentelor
opționale P —>
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 200

▼B
ANEXA II

CONDIȚII PENTRU CONVERTIREA LICENȚELOR ȘI CALIFI­


CĂRILOR NAȚIONALE EXISTENTE PENTRU AVIOANE ȘI
ELICOPTERE

A. AVIOANE
1. Licențe de pilot

O licență de pilot eliberată de un stat membru în conformitate cu cerințele


naționale se convertește într-o licență conformă cu partea FCL cu condiția ca
solicitantul să îndeplinească următoarele cerințe:
(a) pentru ATPL(A) și CPL(A), respectă, în urma unei verificări a compe­
tenței, cerințele de revalidare din partea FCL pentru calificarea de clasă,
de tip și instrumentală, aferente privilegiilor licenței deținute;
▼M3
(b) face dovada cunoașterii părților relevante ale cerințelor operaționale și ale
părții FCL;
▼B
(c) face dovada competențelor lingvistice, în conformitate cu punctul
FCL.055;
▼M4
(d) îndeplinește cerințele din următorul tabel:

Licență înlocuitoare
Licența națională Total ore experiență de
Cerințe suplimentare conformă cu partea FCL Înlăturarea condițiilor
deținută zbor
și condiții (după caz)

(1) (2) (3) (4) (5)

ATPL(A) > 1 500 ca PIC pe Niciuna ATPL(A) Nu se aplică (a)


avioane multipilot

ATPL(A) > 1 500 pe avioane Niciuna Conform punctului Conform punctului (b)
multipilot 4 litera (c) 5 litera (c)

ATPL(A) > 500 pe avioane Face dovada ATPL(A) cu o cali­ Face dovada capa­ (c)
multipilot cunoștințelor ficare de tip limitată cității de a acționa
privind plani­ la copilot ca PIC, conform
ficarea zborului și dispozițiilor din
performanțele de apendicele 9 la
zbor, în confor­ partea FCL
mitate cu punctul
FCL.515

CPL/IR(A) și a (i) Face dovada CPL/IR(A) cu Nu se aplică (d)


promovat testul cunoștințelor credite teoretice
teoretic ATPL privind plani­ ATPL
OACI în statul ficarea
membru care a zborului și
eliberat licența performanțele
de zbor, în
conformitate
cu punctele
FCL.310 și
FCL.615
litera (b)
(ii) Îndeplinește
restul
cerințelor de
la punctul
FCL.720.A
litera (c)
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 201

▼M4

Licență înlocuitoare
Licența națională Total ore experiență de
Cerințe suplimentare conformă cu partea FCL Înlăturarea condițiilor
deținută zbor
și condiții (după caz)

(1) (2) (3) (4) (5)

CPL/IR(A) > 500 de ore pe (i) Promovează CPL/IR(A) cu Nu se aplică (e)


avioane multipilot un examen credite teoretice
sau în operațiuni teoretic ATPL
multipilot pe pentru
avioane cu un ATPL(A) în
singur pilot CS- statul
23 categoria membru care
commuter sau echi­ a eliberat
valent, în confor­ licența (*)
mitate cu cerințele (ii) Îndeplinește
din partea CAT și restul
partea ORO pentru cerințelor de
transportul aerian la punctul
comercial FCL.720.A
litera (c)

CPL/IR(A) > 500 ca PIC pe Niciuna CPL/IR(A) cu cali­ Obține calificarea (f)
avioane cu un ficări de clasă și de tip multipilot,
singur pilot calificări de tip în conformitate cu
limitate la avioane partea FCL
cu un singur pilot

CPL/IR(A) < 500 ca PIC pe Face dovada Conform punctului Conform punctului (g)
avioane cu un cunoștințelor 4 litera (f) 5 litera (f)
singur pilot privind plani­
ficarea zborului și
performanțele de
zbor pentru
nivelul CPL/IR

CPL(A) > 500 ca PIC pe Calificare de zbor CPL(A) cu calificări (h)


avioane cu un pe timp de de tip/clasă limitate
singur pilot noapte, dacă este la avioane cu un
cazul singur pilot

CPL(A) < 500 ca PIC pe (i) Calificare de Conform punctului (i)


avioane cu un zbor pe timp 4 litera (h)
singur pilot de noapte,
dacă este
cazul
(ii) Face dovada
cunoștințelor
privind plani­
ficarea
zborului și
performanțele
de zbor, în
conformitate
cu punctul
FCL.310

PPL/IR(A) ≥ 75 de ore în PPL/IR(A) (IR Face dovada (j)


conformitate cu limitată la PPL) cunoștințelor
IFR privind plani­
ficarea zborului și
performanțele de
zbor, în confor­
mitate cu punctul
FCL.615 litera (b)
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 202

▼M4

Licență înlocuitoare
Licența națională Total ore experiență de
Cerințe suplimentare conformă cu partea FCL Înlăturarea condițiilor
deținută zbor
și condiții (după caz)

(1) (2) (3) (4) (5)

PPL(A) ≥ 70 pe avioane Face dovada PPL(A) (k)


folosirii
mijloacelor de
radionavigație

(*) Titularii CPL care dețin deja o calificare de tip pentru un avion multipilot nu sunt obligați să promoveze un examen teoretic
pentru ATPL(A) în timp ce continuă să opereze pe același tip de avion, dar nu primesc credite teoretice ATPL(A) pentru o
licență conformă cu partea FCL. Dacă solicită o altă calificare de tip pentru un avion multipilot diferit, aceștia trebuie să
îndeplinească cerința de la coloana (3) rândul (e) punctul (i) din tabelul de mai sus.

▼B
2. Certificatele de instructor
Un certificat de instructor eliberat de un stat membru în conformitate cu
cerințele naționale se convertește într-un certificat conform cu partea FCL,
cu condiția ca solicitantul să îndeplinească următoarele cerințe:

Certificat sau privilegii Certificat înlocuitor


Experiență Cerințe suplimentare
naționale deținute conform cu partea FCL

(1) (2) (3) (4)

FI(A)/IRI(A)/TRI(A)/ conform cerințelor de Nu se aplică FI(A)/IRI(A)/TRI(A)/


CRI(A) la partea FCL pentru CRI(A)
certificatul relevant

3. Certificat de SFI
Un certificat de SFI eliberat de un stat membru în conformitate cu cerințele
naționale se convertește într-un certificat conform cu partea FCL, cu condiția
ca titularul să îndeplinească următoarele cerințe:

Certificatul național Certificat înlocuitor


Experiență Cerințe suplimentare
deținut conform cu partea FCL

(1) (2) (3) (4)

SFI(A) > 1 500 de ore ca (i) deține sau a deținut cel puțin o SFI(A)
pilot pe MPA CPL, MPL sau ATPL pentru
avioane eliberată de un stat
membru;
(ii) a urmat conținutul referitor la
simulator al cursului aplicabil
pentru calificarea de tip, care
cuprinde MCC.

SFI(A) 3 ani de experiență a urmat conținutul referitor la simulator SFI(A)


recentă ca SFI de zbor al cursului aplicabil pentru cali­
ficarea de tip, care cuprinde MCC

Conversia este valabilă pe o perioadă maximă de 3 ani. Revalidarea este


condiționată de respectarea cerințelor relevante prevăzute în partea FCL.
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 203

▼B
4. Certificat de STI
Un certificat de STI eliberat de un stat membru în conformitate cu cerințele
naționale ale acelui stat se poate converti într-un certificat conform cu partea
FCL, cu condiția ca titularul să îndeplinească cerințele din tabelul de mai jos:

Certificatul național
Experiență Cerințe suplimentare Certificat înlocuitor
deținut

(1) (2) (3) (4)

STI(A) > 500 de ore ca PIC (i) deține sau a deținut cel puțin o STI(A)
pe SPA licență de pilot eliberată de un
stat membru;
(ii) a susținut o verificare a compe­
tenței în conformitate cu apendicele
9 la partea FCL pe un FSTD cores­
punzător pregătirii avute în vedere

STI(A) 3 ani de experiență a susținut o verificare a competenței în STI(A)


recentă ca STI conformitate cu apendicele 9 la partea
FCL pe un FSTD corespunzător
pregătirii avute în vedere

Revalidarea certificatului este condiționată de respectarea cerințelor relevante


prevăzute în partea FCL.

B. ELICOPTERE
1. Licențe de pilot

O licență de pilot eliberată de un stat membru în conformitate cu cerințele


naționale se convertește într-o licență conformă cu partea FCL cu condiția ca
solicitantul să îndeplinească următoarele cerințe:

(a) respectă, în urma unei verificări a competenței, cerințele de revalidare din


partea FCL pentru calificarea de tip și de zbor instrumentală, aferente
privilegiilor licenței deținute;

▼M3
(b) face dovada cunoașterii părților relevante ale cerințelor operaționale și a
părții FCL;

▼B
(c) face dovada competențelor lingvistice, în conformitate cu punctul
FCL.055;

▼M3
(d) respectă cerințele din tabelul următor:

Licență înlocuitoare
Licența națională Total ore experiență de conformă cu partea
Cerințe suplimentare Înlăturarea condițiilor
deținută zbor FCL și condiții (după
caz)

(1) (2) (3) (4) (5)

ATPL(H) IR(H) > 1 000 de ore ca niciuna ATPL(H) și IR Nu se aplică (a)


valabilă PIC pe elicoptere
multipilot

ATPL(H) fără > 1 000 de ore ca niciuna ATPL(H) (b)


privilegii IR(H) PIC pe elicoptere
multipilot
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 204

▼M3
Licență înlocuitoare
Licența națională Total ore experiență de conformă cu partea
Cerințe suplimentare Înlăturarea condițiilor
deținută zbor FCL și condiții (după
caz)

(1) (2) (3) (4) (5)

ATPL(H) IR(H) > 1 000 de ore pe niciuna ATPL(H) și IR cu face dovada capa­ (c)
valabilă elicoptere o calificare de tip cității de a acționa
multipilot limitată la copilot ca PIC, conform
dispozițiilor din
apendicele 9 la
partea FCL

ATPL(H) fără > 1 000 de ore pe Niciuna ATPL(H) cu o face dovada capa­ (d)
privilegii IR(H) elicoptere calificare de tip cității de a acționa
multipilot limitată la copilot ca PIC, conform
dispozițiilor din
apendicele 9 la
partea FCL

ATPL(H) IR(H) > 500 de ore pe face dovada conform punctului conform punctului (e)
valabilă elicoptere cunoștințelor 4 litera (c) 5 litera (c)
multipilot privind plani­
ficarea zborului și
performanțele de
zbor, în confor­
mitate cu punctele
FCL.515 și
FCL.615 litera (b)

ATPL(H) fără > 500 de ore pe conform punctului Conform punctului conform punctului (f)
privilegii IR(H) elicoptere 3 litera (e) 4 litera (d) 5 litera (d)
multipilot

CPL/IR(H) și a (i) face dovada CPL/IR(H) cu Nu se aplică (g)


promovat testul cunoștințelor credite teoretice
teoretic ATPL(H) privind plani­ ATPL(H), cu
OACI în statul ficarea condiția ca testul
membru care a zborului și teoretic ATPL(H)
eliberat licența performanțele OACI să fie
de zbor, în evaluat la nivelul
conformitate prevăzut în partea
cu punctele FCL ATPL
FCL.310 și
FCL.615 litera
(b);
(ii) respectă restul
cerințelor de
la punctul
FCL.720.H
litera (b)

CPL/IR(H) > 500 de ore pe (i) să promoveze CPL/IR(H) cu Nu se aplică (h)


elicoptere un examen credite teoretice
multipilot teoretic pentru conform părții
partea FCL FCL ATPL(H)
ATPL(H) în
statul membru
care a eliberat
licența (*)
(ii) să respecte
restul
cerințelor de
la punctul
FCL.720.H
litera (b)

CPL/IR(H) > 500 de ore ca niciuna CPL/IR(H cu obține calificarea (i)


PIC pe elicoptere calificări de tip de tip multipilot,
cu un singur pilot limitate la în conformitate cu
elicoptere cu un partea FCL
singur pilot
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 205

▼M3
Licență înlocuitoare
Licența națională Total ore experiență de conformă cu partea
Cerințe suplimentare Înlăturarea condițiilor
deținută zbor FCL și condiții (după
caz)

(1) (2) (3) (4) (5)

CPL/IR(H) < 500 de ore ca face dovada conform punctului (j)


PIC pe elicoptere cunoștințelor 4 litera (i)
cu un singur pilot privind plani­
ficarea zborului și
performanțele de
zbor, în confor­
mitate cu punctele
FCL.310 și
FCL.615 litera (b)

CPL(H) > 500 de ore ca calificare de zbor CPL(H) cu (k)


PIC pe elicoptere pe timp de noapte calificări de tip
cu un singur pilot limitate la
elicoptere cu un
singur pilot

CPL(H) < 500 de ore ca calificare de zbor conform punctului (l)


PIC pe elicoptere pe timp de 4 litera (k)
cu un singur pilot noapte; face
dovada
cunoștințelor
privind plani­
ficarea zborului și
performanțele de
zbor, în confor­
mitate cu punctul
FCL.310

CPL(H) Fără cali­ > 500 de ore ca Conform punctului Obține calificarea (m)
ficare de zbor pe PIC pe elicoptere 4 litera (k) și de tip multipilot,
timp de noapte cu un singur pilot limitat la în conformitate cu
operațiuni pe timp partea FCL și cali­
de zi în condiții ficarea de zbor pe
VFR timp de noapte

CPL(H) Fără cali­ < 500 de ore ca face dovada Conform punctului (n)
ficare de zbor pe PIC pe elicoptere cunoștințelor 4 litera (k) și
timp de noapte cu un singur pilot privind plani­ limitat la
ficarea zborului și operațiuni pe timp
performanțele de de zi în condiții
zbor, în confor­ VFR
mitate cu punctul
FCL.310

PPL/IR(H) ≥ 75 în confor­ PPL/IR(H) (IR Face dovada (o)


mitate cu IFR limitată la PPL) cunoștințelor
privind plani­
ficarea zborului și
performanțele de
zbor, în confor­
mitate cu punctul
FCL.615 litera (b)

PPL(H) ≥ 75 de ore pe face dovada PPL (H) (p)


elicoptere folosirii
mijloacelor de
radionavigație

(*) Titularii CPL care dețin deja o calificare de tip pentru un elicopter multipilot nu sunt obligați să promoveze un examen
teoretic pentru ATPL(H) în timp ce continuă să opereze pe același tip de elicopter, dar nu primesc credite teoretice ATPL(H)
pentru o licență conformă cu partea FCL. Dacă solicită o altă calificare de tip pentru un elicopter multipilot diferit, aceștia
trebuie să îndeplinească cerința de la coloana (3) rândul (h) punctul (i) din tabel.
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 206

▼B
2. Certificatele de instructor
Un certificat de instructor eliberat de un stat membru în conformitate cu
cerințele naționale se convertește într-un certificat conform cu partea FCL,
cu condiția ca solicitantul să îndeplinească următoarele cerințe:

Certificat sau privilegii


Experiență Cerințe suplimentare Certificat înlocuitor
naționale deținute

(1) (2) (3) (4)

FI(H)/IRI(H)/TRI(H) conform cerințelor de FI(H)/IRI(H)/TRI(H)*


la partea FCL pentru
certificatul relevant

Revalidarea certificatului este condiționată de respectarea cerințelor relevante


prevăzute în partea FCL.

3. Certificat de SFI
Un certificat de SFI eliberat de un stat membru în conformitate cu cerințele
naționale se convertește într-un certificat conform cu partea FCL cu condiția
ca titularul să îndeplinească următoarele cerințe:

Certificatul național
Experiență Cerințe suplimentare Certificat înlocuitor
deținut

(1) (2) (3) (4)

SFI(H) > 1 000 de ore ca (i) deține sau a deținut cel puțin o SFI(H)
pilot pe MPH CPL, MPL sau ATPL eliberată de
un stat membru;
(ii) a urmat conținutul referitor la
simulator de zbor al cursului
aplicabil pentru calificarea de tip,
care cuprinde MCC

SFI(H) 3 ani de experiență a urmat conținutul referitor la simulator SFI(H)


recentă ca SFI al cursului aplicabil pentru calificarea
de tip, care cuprinde MCC

Revalidarea certificatului este condiționată de respectarea cerințelor relevante


prevăzute în partea FCL.

4. Certificat de STI
Un certificat de STI eliberat de un stat membru în conformitate cu cerințele
naționale ale acelui stat se poate converti într-un certificat conform cu partea
FCL, cu condiția ca titularul să îndeplinească cerințele din tabelul de mai jos:

Certificatul național
Experiență Cerințe suplimentare Certificat înlocuitor
deținut

(1) (2) (3) (4)

STI(H) > 500 de ore ca PIC (i) deține sau a deținut cel puțin o STI(H)
pe SPH licență de pilot eliberată de un
stat membru;
(ii) a susținut o verificare a compe­
tenței în conformitate cu apendicele
9 la partea FCL pe un FSTD cores­
punzător pregătirii avute în vedere
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 207

▼B
Certificatul național
Experiență Cerințe suplimentare Certificat înlocuitor
deținut

(1) (2) (3) (4)

STI(H) 3 ani de experiență a susținut o verificare a competenței în STI(H)


recentă ca STI conformitate cu apendicele 9 la partea
FCL pe un FSTD corespunzător
pregătirii avute în vedere

Revalidarea certificatului este condiționată de respectarea cerințelor relevante


prevăzute în partea FCL.
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 208

▼B
ANEXA III

CONDIȚII PENTRU RECUNOAȘTEREA LICENȚELOR ELIBERATE


DE ȚĂRI TERȚE SAU ÎN NUMELE ACESTORA

A. VALIDAREA LICENȚELOR
Dispoziții generale
▼M3
1. O licență de pilot eliberată în conformitate cu cerințele din anexa 1 la
Convenția de la Chicago de către o țară terță poate fi validată de autoritatea
competentă a unui stat membru.

Piloții înaintează cererea către autoritatea competentă a statului membru în


care își au reședința sau în care s-au stabilit. Dacă nu își au reședința pe
teritoriul unui stat membru, piloții înaintează cererea către autoritatea
competentă a statului membru în care își are sediul principal al activității
operatorul pentru care pilotează sau au intenția să piloteze sau în care este
înregistrată aeronava pe care o pilotează sau au intenția să o piloteze.

▼B
2. Perioada de validare a unei licențe nu depășește 1 an, cu condiția ca licența
de bază să rămână valabilă.

Această perioadă poate fi extinsă doar o singură dată de către autoritatea


competentă care a eliberat actul de validare, dacă, în timpul perioadei de
validare, pilotul a depus cerere sau se află în pregătire pentru eliberarea unei
licențe în conformitate cu partea FCL. Această extindere acoperă perioada
necesară pentru eliberarea licenței în conformitate cu partea FCL.

Titularii unei licențe acceptate de către un stat membru își exercită privi­
legiile în conformitate cu cerințele stabilite în partea FCL.

Licențe de pilot pentru transportul aerian comercial și alte activități


comerciale
3. În cazul licențelor de pilot pentru transportul aerian comercial și alte activități
comerciale, titularul trebuie să respecte următoarele cerințe:

(a) îndeplinește, în urma unui test de îndemânare, cerințele de revalidare din


partea FCL pentru calificarea de tip sau clasă, aferente privilegiilor
licenței deținute;

▼M3
(b) face dovada cunoașterii părților relevante ale cerințelor operaționale și ale
părții FCL;

(c) face dovada competenței lingvistice în conformitate cu punctul FCL.055;

▼B
(d) este titularul unui certificat medical clasa 1 valabil, eliberat în confor­
mitate cu partea Medical;

▼M3
(e) în cazul avioanelor, îndeplinește cerințele privind experiența din
următorul tabel:

Licența deținută Total ore experiență de zbor Privilegii

(1) (2) (3)

ATPL(A) > 1 500 de ore ca PIC pe Transport aerian comercial pe (a)


avioane multipilot avioane multipilot ca PIC
ATPL(A) sau CPL(A)/IR (*) > 1 500 de ore ca PIC sau Transport aerian comercial pe (b)
copilot pe avioane multipilot în avioane multipilot în calitate de
conformitate cu cerințele copilot
operaționale
CPL(A)/IR > 1 000 de ore ca PIC în trans­ Transport aerian comercial pe (c)
portul aerian comercial de la avioane cu un singur pilot ca
obținerea unei IR PIC
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 209

▼M3
Licența deținută Total ore experiență de zbor Privilegii

(1) (2) (3)

CPL(A)/IR > 1 000 de ore ca PIC sau Transport aerian comercial pe (d)
copilot în avioane cu un singur avioane cu un singur pilot în
pilot în conformitate cu cerințele calitate de copilot, în confor­
operaționale mitate cu cerințele operaționale
ATPL(A), CPL (A)/IR, CPL(A) > 700 de ore pe avioane, altele Exercitarea privilegiilor pe (e)
decât TMG, inclusiv 200 de ore avioane în operațiuni diferite de
de activitate în rolul pentru care transportul aerian comercial
se are în vedere recunoașterea și
50 de ore în rolul respectiv în
ultimele 12 luni
CPL(A) > 1 500 de ore ca PIC în trans­ Transport aerian comercial pe (f)
portul aerian comercial, inclusiv avioane cu un singur pilot ca
500 de ore în operațiuni pe PIC
hidroavioane
(*) Titularii CPL(A)/IR pe avioane multipilot trebuie să fi demonstrat nivelul de cunoștințe ATPL(A) OACI înaintea recu­
noașterii.

▼M4
(f) în cazul elicopterelor, îndeplinește cerințele privind experiența din
următorul tabel:

Licența deținută Total ore experiență de zbor Privilegii

(1) (2) (3)

ATPL(H) IR valabilă > 1 000 de ore ca PIC pe Transport aerian comercial pe (a)
elicoptere multipilot elicoptere multipilot ca PIC în
operațiuni în condiții VFR și IFR

ATPL(H) fără privilegii IR > 1 000 de ore ca PIC pe Transport aerian comercial pe (b)
elicoptere multipilot elicoptere multipilot ca PIC în
operațiuni în condiții VFR

ATPL(H) IR valabilă > 1 000 de ore ca pilot pe Transport aerian comercial pe (c)
elicoptere multipilot elicoptere multipilot în calitate
de copilot în operațiuni în
condiții VFR și IFR

ATPL(H) fără privilegii IR > 1 000 de ore ca pilot pe Transport aerian comercial pe (d)
elicoptere multipilot elicoptere multipilot în calitate
de copilot în operațiuni în
condiții VFR

CPL(H)/IR (*) > 1 000 de ore ca pilot pe Transport aerian comercial pe (e)
elicoptere multipilot elicoptere multipilot în calitate
de copilot

CPL(H)/IR > 1 000 de ore ca PIC în trans­ Transport aerian comercial pe (f)
portul aerian comercial de la elicoptere cu un singur pilot ca
obținerea unei IR PIC

ATPL(H) cu sau fără privilegii > 700 de ore pe elicoptere, altele Exercitarea privilegiilor pe (g)
IR, CPL(H)/IR, CPL(H) decât cele certificate conform elicoptere în operațiuni diferite
CS-27/29 sau unui standard de transportul aerian comercial
echivalent, inclusiv 200 de ore
de activitate în rolul pentru care
se are în vedere recunoașterea și
50 de ore în respectivul rol în
ultimele 12 luni

(*) Titularii CPL(H)/IR pe elicoptere multipilot trebuie să fi demonstrat nivelul de cunoștințe ATPL(H) OACI înaintea
recunoașterii.
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 210

▼B
Licențe de pilot pentru activități necomerciale cu o calificare de zbor
instrumental
4. În cazul licențelor de pilot particular cu o calificare de zbor instrumental sau
al licențelor CPL și ATPL cu o calificare de zbor instrumental, dacă pilotul
are în vedere doar exercitarea privilegiilor de pilot particular, titularul trebuie
să îndeplinească următoarele cerințe:

(a) promovează testul de îndemânare pentru calificarea de zbor instrumental


și calificările de tip sau de clasă aferente privilegiilor licenței deținute, în
conformitate cu apendicele 7 și apendicele 9 la partea FCL;

(b) face dovada cunoașterii legislației aeronautice, a codurilor meteo aero­


nautice, a planificării zborului și performanțelor de zbor (IR), și a perfor­
manțelor umane;

▼M3
(c) face dovada competenței lingvistice în conformitate cu punctul FCL.055;

▼B
(d) este titularul cel puțin al unui certificat medical clasa 2 valabil, eliberat în
conformitate cu anexa 1 la Convenția de la Chicago;

▼M3
(e) are o experiență minimă de cel puțin 100 de ore de zbor instrumental ca
PIC pe categoria de aeronave relevantă.

▼B
Licențe de pilot pentru activități necomerciale fără o calificare de zbor
instrumental
5. În cazul licențelor de pilot particular sau al licențelor CPL și ATPL fără o
calificare de zbor instrumental, dacă pilotul are în vedere doar exercitarea
privilegiilor de pilot particular, titularul trebuie să îndeplinească următoarele
cerințe:

(a) face dovada cunoașterii legislației aeronautice și a performanțelor umane;

(b) promovează testul de îndemânare PPL conform părții FCL;

(c) îndeplinește cerințele relevante din partea FCL pentru eliberarea unei
calificări de clasă sau de tip relevante pentru privilegiile licenței deținute;

(d) este titularul cel puțin al unui certificat medical clasa 2, eliberat în
conformitate cu anexa 1 la Convenția de la Chicago;

(e) face dovada competenței lingvistice în conformitate cu punctul FCL.055;

(f) are o experiență minimă de cel puțin 100 de ore de zbor ca pilot pe
categoria de aeronave relevantă.

Validarea licențelor de pilot pentru sarcini specifice de durată limitată


6. Fără a aduce atingere punctelor de mai sus, în cazul zborurilor producăto­
rului, statele membre pot accepta o licență eliberată în conformitate cu anexa
1 la Convenția de la Chicago de către o țară terță pentru o perioadă de
maximum 12 luni pentru sarcini specifice de durată limitată, precum
zboruri de instruire pentru punerea în serviciu, zboruri demonstrative, de
transbordare sau de încercare, cu condiția ca solicitantul să respecte urmă­
toarele cerințe:

(a) este titularul unei licențe corespunzătoare, al unui certificat medical și al


calificărilor asociate, în conformitate cu anexa 1 la Convenția de la
Chicago;

▼M4
(b) este angajat, direct sau indirect, de un producător de aeronave sau de o
autoritate aviatică.
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 211

▼B
În acest caz, privilegiile titularului se limitează la efectuarea instruirii practice
și a probelor pentru obținerea calificărilor de tip, supravegherea primului zbor
de linie de către piloții operatorilor, asigurarea de zboruri de livrare sau de
transbordare, primele zboruri de linie, demonstrații de zbor sau zboruri de
încercare.

▼M4
7. Fără a se aduce atingere dispozițiilor punctelor de mai sus, statele membre
pot, în cazul zborurilor de competiție sau al zborurilor demonstrative de
scurtă durată, accepta o licență eliberată de o țară terță care permite titularului
să exercite privilegiile unei PPL, SPL sau BPL, cu următoarele condiții:

(a) înaintea evenimentului, organizatorul zborurilor de competiție sau


demonstrative furnizează autorității competente dovezi adecvate privind
modul în care acesta se va asigura că pilotul va fi familiarizat cu infor­
mațiile de siguranță relevante și va gestiona eventualele riscuri asociate
zborurilor; și

(b) titularul deține o licență corespunzătoare, un certificat medical și califi­


cările asociate, în conformitate cu anexa 1 la Convenția de la Chicago.

8. Fără a se aduce atingere dispozițiilor de la punctele de mai sus, statele


membre pot accepta o PPL, SPL sau BPL eliberată de o țară terță în confor­
mitate cu cerințele din anexa 1 la Convenția de la Chicago pentru un număr
maxim de 28 zile într-un an calendaristic, în vederea unor sarcini specifice
necomerciale, cu condiția ca solicitantul să îndeplinească următoarele
condiții:

(a) este titularul unei licențe corespunzătoare, al unui certificat medical și al


calificărilor asociate, în conformitate cu anexa 1 la Convenția de la
Chicago; și

(b) a efectuat cel puțin un zbor de aclimatizare cu un instructor calificat


înainte de îndeplinirea sarcinilor specifice cu durată limitată.

▼B
B. CONVERTIREA LICENȚELOR
▼M3
1. O licență PPL/BPL/SPL, o CPL sau o ATPL eliberată cu respectarea
cerințelor din anexa 1 la Convenția de la Chicago de către o țară terță
poate fi convertită într-o PPL/BPL/SPL cu o calificare de clasă sau de tip
pentru un singur pilot conformă cu partea FCL de către autoritatea
competentă a unui stat membru.

▼B
2. Titularul licenței trebuie să îndeplinească următoarele cerințe minime, pentru
categoria de aeronave relevantă:

(a) promovează un examen scris în domeniul legislației aeronautice și


performanțelor umane;

(b) promovează testul de îndemânare PPL, BPL sau SPL, după caz, în
conformitate cu partea FCL;

(c) îndeplinește cerințele pentru eliberarea calificării de tip sau de clasă


relevante, în conformitate cu subpartea H;

(d) este titularul cel puțin al unui certificat medical clasa 2, eliberat în
conformitate cu partea Medical;

(e) face dovada competenței lingvistice în conformitate cu punctul FCL.055;

(f) a efectuat cel puțin 100 de ore timp de zbor ca pilot.


2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 212

▼B
C. RECUNOAȘTEREA CALIFICĂRILOR DE CLASĂ ȘI DE TIP
1. O calificare de clasă sau de tip valabilă înscrisă pe o licență eliberată de o
țară terță poate fi înscrisă pe o licență conformă cu partea FCL, cu condiția
ca solicitantul:
(a) să respecte cerințele privind experiența și condițiile indispensabile pentru
eliberarea calificării de tip sau de clasă aplicabile în conformitate cu
partea FCL;
(b) să promoveze testul de îndemânare pentru eliberarea calificării de tip sau
de clasă aplicabile în conformitate cu partea FCL;
(c) să practice zborul în prezent;
(d) să aibă nu mai puțin de:
(i) pentru calificări de clasă pentru avioane, 100 de ore experiență de
zbor ca pilot pe respectiva clasă;
(ii) pentru calificări de tip pentru avioane, 500 de ore experiență de zbor
ca pilot pe respectivul tip;
(iii) pentru elicopterele monomotor cu o masă maximă certificată la
decolare de până la 3 175 kg, 100 de ore experiență de zbor ca
pilot pe respectivul tip;
(iv) pentru toate celelalte tipuri de elicoptere, 350 de ore experiență de
zbor ca pilot pe respectiva clasă.
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 213

▼B
ANEXA IV

[PARTEA MED]

SUBPARTEA A
CERINȚE GENERALE
SECȚIUNEA 1
Dispoziții generale
MED.A.001 Autoritatea competentă
În sensul prezentei părți, autoritatea competentă este:

(a) pentru centrele de medicină aeronautică (AMC):

1. autoritatea desemnată de statul membru în care AMC își are sediul


principal al activității;

2. Agenția, în cazul în care AMC este situat într-o țară terță;

(b) pentru examinatorii aeromedicali (AME):

1. autoritatea desemnată de statul membru în care AME își are punctul


principal de lucru;

2. autoritatea desemnată de statul membru căreia AME îi solicită eliberarea


certificatului de AME, în cazul în care punctul principal de lucru al unui
AME este situat într-o țară terță;

(c) pentru medicii generaliști (MG), autoritatea desemnată de statul membru


căruia MG îi notifică activitatea pe care o desfășoară;

(d) pentru medicii specialiști în medicina muncii (MSMM) care evaluează apti­
tudinea din punct de vedere medical a echipajului de cabină, autoritatea
desemnată de statul membru căruia MSMM îi notifică activitatea pe care o
desfășoară.

MED.A.005 Domeniul de aplicare


Prezenta parte stabilește cerințele pentru:

(a) eliberarea, valabilitatea, revalidarea și reînnoirea certificatului medical


necesar pentru exercitarea privilegiilor asociate unei licențe de pilot sau de
elev pilot;

(b) aptitudinea din punct de vedere medical a echipajului de cabină;

(c) autorizarea AME; și

(d) calificarea MG și a medicilor specialiști în medicina muncii (MSMM).

MED.A.010 Definiții
În sensul prezentei părți, se aplică următoarele definiții:

— „concluzie medicală autorizată” înseamnă concluzia trasă de unul sau mai


mulți experți medicali, considerată admisibilă de autoritatea care acordă
licențele, pe baza unor criterii obiective și nediscriminatorii, pentru cazul în
speță, în consultare cu specialiști în operațiuni de zbor sau cu alți experți,
după caz;

— „evaluare” înseamnă concluzia referitoare la aptitudinea din punct de vedere


medical a unei persoane, bazată pe evaluarea antecedentelor patologice ale
persoanei respective și/sau a examinărilor aeromedicale prevăzute în prezenta
parte și pe alte examinări, după caz, și/sau examene medicale, precum EKG,
măsurarea tensiunii arteriale, analiza sângelui, radiografie, dar fără a se limita
la acestea;
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 214

▼B
— „acuitate cromatică” înseamnă capacitatea unui solicitant de a distinge cu
ușurință culorile utilizate în aeronautică și de a identifica în mod corect
luminile colorate din aviație;

— „oculist” înseamnă un oftalmolog sau un ►C1 specialist ◄ în optometrie,


în măsură să recunoască stările patologice;

— „examinare” înseamnă ►C1 inspecție ◄, palpare, percuție, auscultație sau


alte metode de investigare, în special pentru diagnosticarea unei boli;

— „investigație” înseamnă evaluarea unui solicitant suspectat că suferă de o


anumită boală, prin intermediul unor examinări și teste, pentru a stabili
prezența sau absența bolii respective;

— „autoritate care acordă licențele” înseamnă autoritatea competentă din statul


membru care a eliberat licența sau căreia o persoană îi solicită eliberarea unei
licențe, sau, în cazul în care persoana nu a solicitat încă eliberarea unei
licențe, autoritatea competentă conform prezentei părți;

— „limitare” înseamnă o condiție înscrisă în certificatul medical, în licență sau


în raportul medical cu privire la echipajul de cabină, care trebuie respectată în
timpul exercitării privilegiilor asociate licenței sau atestatului membrilor echi­
pajului de cabină;

— „viciu de refracție” înseamnă devierea de la emetropie, măsurată în dioptrii în


cel mai ametrop meridian, prin metode standard.

MED.A.015 Confidențialitatea medicală


Toate persoanele implicate în examinarea, evaluarea și certificarea cu caracter
medical garantează respectarea, în orice moment, a confidențialității medicale.

MED.A.020 Deteriorarea aptitudinii din punct de vedere medical


(a) Titularii de licențe nu exercită în niciun caz privilegiile acordate de respec­
tivele licențe și de calificările sau certificatele asociate atunci când:

1. percep o deteriorare a aptitudinii lor din punct de vedere medical care i-ar
putea face incapabili de a exercita în siguranță privilegiile respective;

2. urmează un tratament medicamentos cu sau fără prescripție medicală, care


ar putea avea repercusiuni asupra exercitării în siguranță a privilegiilor
asociate licenței în cauză;

3. urmează un tratament medical, chirurgical sau de altă natură care ar putea


avea repercusiuni asupra siguranței zborului.

(b) În plus, titularul/titulara unei licențe trebuie să se prezinte, fără întârziere


nejustificată, la un consult aeromedical în cazul în care:

1. a suferit o intervenție chirurgicală sau o procedură invazivă;

2. a început un tratament medicamentos regulat;

3. a suferit o vătămare semnificativă care presupune incapacitatea de a-și


desfășura activitatea ca membru al echipajului de zbor;

4. a suferit de o afecțiune semnificativă care presupune incapacitatea de a-și


desfășura activitatea ca membru al echipajului de zbor;

5. este însărcinată;

6. a fost internat(ă) într-un spital sau într-o clinică medicală;

7. are nevoie pentru prima dată de lentile de corecție.


2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 215

▼B
(c) În aceste cazuri:

1. titularii de certificate medicale clasa 1 și clasa 2 se prezintă pentru consult


la un AMC sau AME. AMC sau AME evaluează aptitudinea din punct de
vedere medical a titularilor de licențe și decide dacă aceștia sunt apți să
reia exercitarea privilegiilor lor;

2. titularii de certificate medicale LAPL se prezintă pentru consult fie la un


AMC sau AME, fie la MG care a semnat certificatul medical. AMC, AME
sau MG evaluează aptitudinea din punct de vedere medical a titularilor de
licențe și decide dacă aceștia sunt apți să reia exercitarea privilegiilor lor.

(d) Membrii echipajului de cabină nu execută sarcini la bordul unei aeronave și,
după caz, nu exercită privilegiile atestatului de membru al echipajului de
cabină în cazul în care percep o deteriorare a aptitudinii lor din punct de
vedere medical, în măsura în care această stare i-ar putea face incapabili de a-
și îndeplini sarcinile și responsabilitățile în materie de siguranță.

(e) În plus, în cazul afecțiunilor specificate la litera (b) punctele 1-5, membrii
echipajului de cabină se prezintă pentru consult, fără întârziere nejustificată,
la un AME, AMC sau MSMM, după caz. AME, AMC sau MSMM evaluează
aptitudinea din punct de vedere medical a membrilor echipajului de cabină și
decide dacă aceștia sunt apți să își reia sarcinile în materie de siguranță.

MED.A.025 Obligațiile AMC, AME, MG și MSMM


(a) La efectuarea examinărilor și/sau a evaluărilor medicale, AMC, AME, MG și
MSMM:

1. se asigură că nu există bariere lingvistice în comunicarea cu persoana


examinată;

2. informează persoana examinată cu privire la consecințele furnizării unor


informații incomplete, incorecte sau false cu privire la antecedentele sale
patologice.

(b) După încheierea examinărilor și/sau a evaluării aeromedicale, AMC, AME,


MG și MSMM:

1. îi indică persoanei dacă este sau nu aptă sau o direcționează către auto­
ritatea care acordă licențele, la AMC sau la AME, după caz;

2. informează persoana cu privire la ►C1 orice limitare care poate


restricționa pregătirea ◄ practică sau privilegiile licenței sau ale ates­
tatului de membru al echipajului de cabină, după caz;

3. informează persoana declarată inaptă cu privire la dreptul de a cere o a


doua opinie; și

4. în cazul persoanelor care solicită un certificat medical, trimite imediat


autorității care acordă licențele un raport semnat sau autentificat electronic
ce include rezultatul evaluării și o copie a certificatului medical.

(c) AMC, AME, MG și MSMM țin evidența detaliată a examinărilor și


evaluărilor medicale efectuate în conformitate cu prezenta parte, precum și
a rezultatelor acestora în conformitate cu legislația națională.

(d) Atunci când este necesar în vederea certificării medicale sau a executării unor
funcții de supraveghere, AMC, AME, MG și MSMM trimit, la cerere, exami­
natorului medical al autorității competente toate dosarele și rapoartele aero­
medicale, precum și orice alte informații pertinente.
2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.002 — 216

▼B
SECȚIUNEA 2
Cerințe privind certificatele medicale
MED.A.030 Certificatele medicale
(a) Un elev pilot nu zboară în simplă comandă decât în cazul în care deține un
certificat medical necesar pentru licența relevantă.

(b) Solicitanții și titularii unei licențe de pilot aeronave ușoare (LAPL) trebuie să
dețină cel puțin un certificat medical LAPL.

(c) Solicitanții și titularii unei licențe de pilot particular (PPL), ai unei licențe de
pilot de planoare (SPL) sau ai unei licențe de pilot de baloane (BPL) trebuie
să dețină cel puțin un certificat medical clasa 2.

(d) Solicitanții și titularii unei SPL sau BPL care efectuează zboruri comerciale
cu planorul sau balonul trebuie să dețină cel puțin un certificat medical
clasa 2.

(e) În cazul în care la o PPL sau LAPL se adaugă o calificare de zbor pe timp de
noapte, titularul licenței trebuie să distingă corect culorile.

(f) Solicitanții și titularii unei licențe de pilot comercial (CPL), ai unei licențe de
pilot aeronave cu echipaj multiplu (MPL) sau ai unei licențe de pilot de linie
(ATPL) trebuie să dețină un certificat medical clasa 1.

(g) În cazul în care la o PPL se adaugă o calificare de zbor instrumental, titularul


licenței este supus unor examinări de audiometrie cu tonuri pure, conform
frecvenței și standardelor impuse pentru titularii de certificate medicale
clasa 1.

(h) Titularul unei licențe nu trebuie să dețină niciodată mai mult de un certificat
medical eliberat în conformitate cu prezenta parte.

MED.A.035 Solicitarea unui certificat medical


(a) Cererile de certificate medicale se întocmesc într-un format stabilit de auto­
ritatea competentă.

(b) Persoanele care solicită un certificat medical prezintă AMC, AME sau MG,
după caz, următoarele:

1. dovada identității lor;

2. o declarație semnată care să indice:

(i) datele medicale privind antecedentele lor patologice;

(ii) dacă au mai fost supuse unei examinări pentru obținerea unui
certificat medical și, în caz afirmativ, persoana care a efectuat
examinarea și rezultatele examinării;

(iii) dacă au fost vreodată declarate inapte sau dacă li s-a suspendat sau
revocat un certificat medical.

(c) La depunerea unei cereri de revalidare sau reînnoire a certificatului medical,


solicitanții trebuie să prezinte certificatul medical AMC, AME sau MG
înainte de examinările relevante.

MED.A.040 Eliberarea, revalidarea și reînnoirea certificatelor medicale


(a) Certificatul medical se eliberează, revalidează sau reînnoiește doar în urma
încheierii examinărilor și/sau evaluărilor medi