Sunteți pe pagina 1din 19
@ vse ‘CABINET MINISTRU ORDIN privind aprobarea planurilor-cadru de invafimant pentru invayimantul ‘gimnazial In conformitate cu provederie Logi Educatel Nationale 1/2011, cu modificarile gi completarile ulterioare, In conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educatiei nationale nr. 590 / 18.06.2014 pentru aprobarea Metodologa pind elaborarea 9) aprobarea ‘umculumuia colar ~ planus cada do invaamant gi programe gcoare. in temeil Hota Guvernuiti nr. 44/2016 pring orgaizare gi funonarea Ministerului Educatiei Nationale gi Cercetarii $tiintitice, MINISTRUL EDUCATIEI NATIONALE $I CERCETARII STINTIFICE ‘emite prezentul ordin: ‘Art. 1. Se aproba Nota de fundamentare a planurilor-cadru pentru tnvayamantul ‘gimnazial, prevazuta In Anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin Art. 2. Se apraba Planu-cadru de invatamant pentru Invatamantul gimnazial, clasele a Va —a Vika, prevazut In Anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordi. ‘Art. 3. Se aproba Planul-cadru de invakémant pentru tnvatamantul gimnazial cu ppredare in limbile minoritajlor najjonale si pentru Tavatamantul gimnazial pentru colle sau clasele cu elevi aparfinand minortjlor najonale care studiaza In limba oman, prevazut In Anexa nr. 3, care face parte itegranta din prezentul orn, Art. 4. Se aproba Planulcadru de Invajamant pentru Invajamantul gimnazial cu program integrat si suplimentar de arta — muzica, prevazut in Anexa nr. 4, care face parte integranta din prezentul ordi. ‘Art. 8. Se aproba Panuk-cadru de Tavatamant pentru Tnvatémantul gimnazial cu program intograt gi suplimentar de arté ~ coregrafie, prevazut in Anexa nr. 6, care face parte intogrants din prezentul odin. ‘Art. 6. Se aprob’ Planul-cadru de Invatimant pentru tnvatamantul gimnazial cu ‘program intograt si suplimentar de arté — arte vizuale, prevazut in Anexa nr. 8, care face parte integranta din prezentul ordin. Art. 7. Se aproba Planul-cadru de Invajimant pentru invajamantul gimnazial cu program sport integrat, prevazut in Anexa nr. 7, care face parte integranta din prezentu ordi. Art. 8. Planurile-cadru de tnvatimént aprobate prin prezentul ordin se aplicé ‘ncepand cu anul scolar 2017-2018, la clasa a V-a, incepand cu anul gcolar 2018- 2019, la clasa a Via, Incopdnd cu anul gcolar 2019-2020, la clasa a Vila, iar din ‘nul 2020-2021; a clasa a Vill-a ‘Art. 9. (1) in anul gcolar 2016-2017, la clasele a V-a — a Villa, se aplic8 Planurile cadru ‘de invatamant aprobate prin Ordinul Ministrului Educatiet $i Cercetait nr. 3638/1 1.04,2001 (2) In anul scolar 2017-2018, la clasele a Via — a Vill-a, se apica Planurile-cadru de Invatimant aprobate prin Ordinul Ministrului Educatiet i Corcotarii_ nr. 3638/1 1.04.2001 {@) In anut gcolar 2018-2019, la clasele a Vila —a Villa, se aplic’ Planurile-cadru de Tnvatémantaprobate prin Ordinul Ministrului Eduoatial i Cercetarii_ nv. 3638/1 1.04.2001 (4) In anul gcolar 2019-2020, la clasa a Villa, se aplicd Planurile-cadru de Tnvatémant aprobate prin Ordinul Ministrului Eduoatiel i Cercetarii ne. ‘3638/1 1.04.2001 ‘Aft. 10. Directia Generalé invatémant Preuniverstar, Direciia Minor, Directia Generala Management si Resurse Umane, Direc{ia Generala Buget-Finanje, Centrul National de Dezvottare a Invatémantului Profesional si Tehnic, Insituul de Stinje ale Educatiei, inspectoratole scolare iudetene/al municipiului Bucuresti, conducerie Lnitilor de Tnvatamant duc la indeplinire prevedenie prezentull ordn, Art 11, Prezentul orn se pubic in Menitorul Oia al Romani, Pata anon Buowrest Ne S590 Data; 05.05, 20/6 Anexa 11a CMENCS a2 Ma 2 Ra 2016 NOTA DE FUNDAMENTARE a planurilor-sadru pentru invafimantul gimnazial ‘Componenti @ Currculumulul National, planul-cadra de Tavakimant transpune in Practica scolaré optiuni majore de polticé educational PPanurile-cadru pentru invatamantul ginnazial au fost elaborate tinénd seama de: reperele decizionale majore care privesc invajéméntul_ preuniversitar_ din FRoménia, prezentate in documentele elaborate de Guvernul Romane, precum si jin documentele agreate in comun de Guvernul Roméniei gi de instituile ‘europene; finaltajle Invajamantului gimnazial aga cum sunt acestea stabilte de Legea ‘educafie! nationale nr. 1/2011, cu modiicile gi completaile uterioare, Planufile-cadru pentru Tavatimantul gimnazial precizeaza domenille gi disciptinele studiate pe parcursul fiecdrui an de studiu gi resursele de timp pentru predare- TInvitare-evaluare alocate acestora Potivit Legii educate najjonal, in invatamantul preuniversitar curriculumul national teste centrat pe formarea si dezvoltarealdiversticarea competentelor chele care Contureaz& profil de formate al elevulul. Optiunea pentru utiizarea competenfotor cheie ca repere in stabiirea profiuui de formare a reprezentat o decizie de poltica ‘educationald importants promovaté de Legea educatiei nationale. in acest sens, CCurriculumul national pent Invataméntul gimnazial se axeaza pe formarea ‘competentolor cheie. Proflul de formare al absolventului de gimnaziu, prezentat mai jos, descrie asteptie exprimate fafé de elevi la sférgitulinvaféméntulul gimnazial, prin raportare la: cerinjole exprimate in Legoa educatici nationale, allo documante de politica ‘educationalé si studi de specialitate; fnaltatie invatamantuul; caracteristicile de ‘dezvoliare ale elovilo. Comunicare noe Summa |. Enemas ur oem pica srtrti es one st pieces sitjuce seat Pusapuee i erechia vores hae connie pee lexan cabatna day omnis] era tc me eR SOEs met a a ee OTe ona Siem crea Se Enoantne moran rs sod, cl ero ts, fei nee Parca ie tacfu ala ol efector cree “capais triton re poe Sr a 9 RTA Troumaice |” nai ionattgsiee 9 eaycane scomares ceame eames |- rites aerate maa arnt er eave or sua Sean’ | Scie fines” |. Hashes de pclone In shal connie in apt insrumeia Simoes | Sectcemaeate ta Fst g Piet Grover ermine fa puted cnet = Protectan doulres unui demers investi panty set > polars de toe

S-ar putea să vă placă și