Sunteți pe pagina 1din 2

Planul operațional al Comisiei pentru Curriculum

2015-2016

Nr.crt Obiective Acţiuni Resurse Responsabili Indicatori de


operaţionale Umane Materiale Financiare Timp performanță
1. Realizarea - alegerea - cadre anual director - cuprinderea
mediului Comisiei de didactice tuturor
organizatoric curriculum - părinţi catedrelor
- colectarea - elevi anual Director - existența
opţiunilor/solicitări Diriginţi sistematizării
lor elevilor şi Responsabilii la nivel de
părinţilor de arii catedră
curriculare - liste cu
- studierea anual Director titluri de
acestor doleanţe Diriginţi opționale
şi centralizarea Responsabilii - redactarea
lor la nivelul de arii listelor finale
catedrelor curriculare -realizarea
- discutarea lor in anual Director unui pliant
C.A. şi C.P Diriginţi care să
Responsabilii conțină oferta
de arii școlii
curriculare
2. Elaborarea - constituirea - cadre anual Director - desemnarea
C.D.S.-urilor grupelor de lucru didactice Diriginţi sarcinilor de
- monitorizarea - comisia permanent Responsabilii lucru
lucrărilor pentru pentru de arii - adecvarea
realizarea curriculum curriculare conținutului
indicatorilor de Consiliul de la temele
performanţă şi Administrație propuse
încadrarea în - metode
timp activ-
- proiectarea Anual/ participative
programelor semestrial - respectarea
pentru CDS-urile metodologiei
propuse de ofertare a
- prezentarea anual CDS-urilor
ofetei CDS-urilor
părinților
3. Conceperea -colectarea Comisia de anual Comisia de -opțiune
schemei opţiunilor la curriculum curriculum individuală
orare nivelul elev Director asumată din
-părinţi, părtea
centralizarea fiecărui elev
acestora, -
stabilirea grupelor informatizare
CDS a datelor
- propuneri de anual Comisia de - respectarea
scheme orare şi curriculum planurilor de
prezentarea lor în Director învățământ
C.A. şi C.P.
pentru aprbare
4. Aprobarea - vizarea de către Consiliul de Programe anual Director - aprobare
CDS-urilor ISJprin Administraţie CDS integrală la
inspectorul de al şcolii şi ISJ nivel de ISJ
specialitate Prahova

5. Constituirea -realizarea - profesori - anual Comisia de - capacitatea


grupelor de proiectării învăţători - curriculum de a forma
lucru calendaristice elevi competențele
cerute

Realizat,
Prof. Necula Natalia
Prof. Dinescu Raluca