Sunteți pe pagina 1din 4

Vizat: INSPECŢIA DE STAT IN CONSTRUCŢII - SUCEAVA

PROGRAM DE URMĂRIRE A CALITĂŢII EXECUŢIEI LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII

DESFIINTARE CASA(C1), ANEXE GOSPODARESTI(C2,C3,C4) SI CONSTRUIRE PENSIUNE


AGROTURISTICA IN COMUNA MITOCU DRAGOMIRNEI, JUDETUL SUCEAVA

Investitor: I.I. Sumovschi Alina-Ionela


Autorizatia de Construire ……………… din data………………..

În conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, H.G.R. nr. 272/1994 şi a


procedurii privind controlul statului în fazele de execuţie determinante pentru rezistenţa
şi stabilitatea construcţiilor, aprobate prin Ordinul M.L.P.A.T. nr. 31/N/02.10.1995, a
normativelor şi a reglementărilor tehnice în vigoare, se stabileşte de comun acord
prezentul program pentru controlul calităţii lucrărilor:

Nr. Faze de control pentru verificarea şi cercetarea calităţii Participa la Documente Inregistrarea
crt. materialelor şi a lucrărilor prin documente scrise: control: de controalelor
certificare efectuate:
încheiate:
1 Predarea amplasamentului şi materializarea axelor şi a B+E+P PV
nivelului + / - 0.00; trasarea construcţiei;
2 Verificarea săpăturii şi a naturii terenului de fundare B+E+P+I PV + FD
premergător turnării betonului în talpa fundaţiei
3 Verificarea cofrajului pentru infrastructură (grinzi fundatii) B+E+P PV
4 Verificarea armăturii în infrastructură ( grinzi fundatii ) B+E+P PV
5 Verificarea premergatoare turnarii betonului in grinzi si centuri B+E+P PV
fundatii
6 Verificarea aspectului betonului după decofrare B+E PV
7 Verificare cofraj la parter şi la planşeul de peste parter B+E PV
8 Verificarea armării la stâlpi, grinzi şi la planşeele B+E+P PV
de peste parter şi peste mansarda
9 Verificare premergatoare turnării betonului B+E+P PV
în elementele structurale la parter şi mansarda
10 Verificarea aspectului betonului dupa decofrare B+E PV
la la parter şi la mansarda
11 Verificarea elementelor din lemn la structura şarpantei inclusiv B+E PV
ancorarea şi ignifugarea
12 Verificarea şarpantei premergatoare montării învelitorii B+E+P+I FD
13 Verificarea montării învelitorii B+E PV
14 Recepţia structurii de rezistenţă B+E+P+I FD
15 Trasarea pereţilor autoportanţi de compartimentare B+E PV
16 Verificarea calităţii zidăriei premergator tencuirii B+E PV
17 Recepţia la terminarea lucrărilor B + Ad + PVRTL
C.R.
18 Recepţia finală a obiectivului B + Ad + PVRF
C.R.
Notă: prezentul program nu este restrictiv în ceea ce priveşte completarea cu alte documente care se referă la
calitatea lucrărilor.
Lucrările mai sus enumerate vor fi urmărite de personal calificat şi în acest scop investitorul va angaja un
diriginte de şantier (B), iar pentru asistenţă tehnică va încheia un contract cu proiectantul de specialitate (P).
În tabelul de mai sus au fost utilizate următoarele prescurtări:
B - beneficiar, P - proiectant, G - geotehnician, Ad - reprezentantul administraţiei publice locale,
I - inspector I.J.C, CR- comisia de recepţie, E - executant, PV- proces verbal, PVPP - proces verbal de
prelevare probe, FCP- fişa de confecţionare a probelor, FD - fază determinantă, DC – declaraţii de
conformitate, PVRF- proces verbal de recepţie finală, PVRTL- proces verbal de recepţie la terminare lucrări
Factorii răspunzători de întocmirea recepţiilor vor fi anunţaţi în scris de către antreprenor cu cel puţin 3 (trei)
zile înainte de data verificării. Dacă una din părţi nu-şi respectă atribuţiile, celelalte părţi sunt absolvite de
răspundere.
Execuţia va fi încredinţată unei antreprize specializate în astfel de lucrări, vor fi respectate întocmai
prevederile documentaţiei avizate şi vor fi utilizate numai materiale agrementate tehnic. La controlul execuţiei
lucrărilor în faze determinante (FD) vor fi prezentate toate documentele prin care se atestă calitatea lucrărilor
executate anterior, şi toate aceste acte, împreună cu un exemplar din prezentul program, vor fi anexate la Cartea
Tefnică a Construcţiei.

Investitor / Beneficiar: Proiectant: Executant:


I.I. Sumovschi Alina-Ionela ING. C. AIRINEI
BORDEROU DE REZISTENTĂ

1. PIESE SCRISE
- BORDEROU
- MEMORIU TEHNIC DE STRUCTURĂ REZISTENTĂ
- CAIET DE SARCINI
- BREVIAR DE CALCUL
- PROGRAM DE URMĂRIRE A CALITĂŢII EXECUŢIEI
LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII

2. PIESE DESENATE
R01 - PLAN FUNDATII SC 1:50
R02 - DETALII FUNDATIE SC 1:50
R03 - PLAN COFRAJ PLANSEU PESTE PARTER SC 1:50
R04 - PLAN GRINZI SI CENTURI PESTE PARTER SC 1:50
R05 – PLAN ARMARE PLANSEU PESTE PARTER SC 1:50
R06 - STALPI DIN B.A. COFRAJ-ARMARE SC 1:50/20
R07 - PLAN COFRAJ PESTE MANSARDĂ SC 1:50/20
R08 – PLAN GRINDA GB1 SC 1:50/20
R09 – PLAN GRINDA GB2 SC 1:50/20
R10 – PLAN GRINDA GB3 SC 1:50/20
R11 - ARMARE PLANSEU PESTE MANSARDA SC 1:50/20
R12 - PLAN SARPANTA SC 1:50
R13 - SECTIUNE 1 SARPANTA SC 1:50
R14 - SECTIUNE 2 SARPANTA SC 1:50
R15 - DETALII DE SARPANTA SC 1:20
R16 - PLAN SCARA, COFRAJ-ARMARE SC 1:50/20

Întocmit,
Ing. Airinei Constantin