Sunteți pe pagina 1din 1

   

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ ”SF. NICOLAE”


STR. SOLD. ENACHE ION, NR.31
SECTOR.4, BUCUREŞTI, Cod 042082
TEL / FAX 021 334 47 08
e-mail: scspeciala6@yahoo.com
WWW.scoalaspecialasfnicolae.webs.com  

FIŞA DE ATRIBUŢII
a membrului echipei multidisciplinare

Nume sș i prenume cadrului didactic ______________________


Unitatea de îînvaă tșaămaî nt la care este îîncadrat _______________________________
Functșia didacticaă _____________________

ÎÎn toataă activitatea sa, profesionistul, membru al echipei multidisciplinare, respectaă prevederile Ordinului comun al
administraţiei publice nr. 1985/04.10.2016, nr. 1305/17.11.2016 şi nr. 5805/23.11.2016 privind aprobarea
metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de
handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea
abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale, precum sș i ale Procedurii
formalizate nr. 6777/24.03.2017 privind managementul de caz pentru copiii cu CES orientați școlar și profesional.
Atribuţii:
a) transmite responsabilului de caz servicii psihoeducatșionale, îîn termen de 10 zile lucrătoare de la solicitare,
toate informaţiile relevante pentru completarea proiectul PSÎ;
b) identificaă serviciile sș i intervenţiile necesare pentru a pune îîn aplicare PSÎ, precum şi termenele de realizare, îîn
acord cu rezultatele evaluaă rilor;
c) identificaă capacitatea şi resursele de care dispune unitatea de îînvaă ţaă maî nt, familia şi comunitatea pentru a pune îîn
practicaă PSÎ;
d) se asiguraă caă serviciile şi intervenţiile recomandate raă spund nevoilor reale şi prioritaă ţilor copilului şi ale familiei
sale;
e) se asiguraă caă familia şi copilul au acces efectiv la serviciile şi intervenţiile stabilite;
f) stabileşte propriile prioritaă ţi şi ordinea acordaă rii serviciilor din plan;
g) menţine legaă tura cu copilul, paă rinţii/reprezentantul legal şi cu ceilaltși profesionişti din echipa multidisciplinaraă
prin orice mijloace de comunicare;
h) îîsși planificaă activitatea, elaboraî nd documente specifice de planificare;
i) furnizeazaă serviciile şi intervenţiile stabilite îîn PSÎ pentru copil sș i familie, dupaă caz, prin realizarea urmaă toarelor
activitaă ţi subsumate;
j) identificaă la timp dificultaă ţile de implementare a PSÎ şi le remediazaă îîmpreunaă cu paă rinţii/reprezentantul legal şi
ceilaltși profesionişti din echipa multidisciplinaraă ;
k) la solicitarea responsabilului de caz, participaă la sș edintșele şedinţele de lucru cu ceilaltși profesionişti din echipa
multidisciplinaraă sau la îîntaî lniri cu familia pentru identificarea soluţiilor de remediere, atunci caî nd este cazul;
l) participaă la realizarea raportului de monitorizare fie prin transmiterea rapoartele individuale de monitorizare cel
mai taî rziu îîn ultima zi a semestrului Î sau a anului sș colar, dupaă caz, sau îîn termen de 5 zile lucraă toare de la
solicitarea responsabilului de caz servicii psihoeducatșionale, fie prin participarea la sș edintșa de reevaluare.
Raportul individual de monitorizare va fi transmis unitaă tșii de îînvaă ţaă maî nt care a desemnat responsabilul de caz
servicii psihoeducaţionale;
m) îînregistreazaă permanent informaţiile, progresele, evoluţia cazului îîn dosarul copilului;
n) propune reevaluarea complexaă îînainte de expirarea termenului legal, bine motivataă şi documentataă ;
o) participaă la elaborarea PSÎ revizuit, caî nd este cazul.

Am luat cunoştinţaă ,
________________________
Data,
____________