Sunteți pe pagina 1din 12

BIBLIOGRAFIE

PENTRU SUSȚINEREA EXAMENULUI DE AUTORIZARE CA RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUȚIA


REGLEMENTĂRI TEHNICE

Coduri domenii de autoriazare


Indicativ reglementare
Nr. Crt Denumire reglmentarea tehnică
tehnică
1 2 3 4 5 6.1 6.2 6.3 7 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 9 11

Normativ pentru proiectarea, execuția și


1 I7-2011
exploatarea instalațiilor electrice aferente
clădirilor x x

Normativ pentru proiectarea și executarea


2 I18/1-2001
instalatiilor interioare de curenți slabi
aferente clădirilor civile și de producție x x x
3 PE 116-1994 Normativ de încercări și măsurători la
echipamente și instalații electrice x x x x

Normativ privind securitatea la incendiu a


4 P118/3-2015
construcțiilor, partea a III-a - instalații de
detectare, semnalizare și avertizare x

Normativ privind securitatea la incendiu a


5 P118/2-2013
construcțiilor. Partea a II-a. Instalații de
stingere x x
6 NP061-2002 Normativ pentru proiectarea sistemelor de
iluminat artificial din clădiri x

7 NP099-2004 Normativ pentru proiectarea, executarea,


verificarea și exploatarea instalațiilor
electrice în zone cu pericol de explozie x

Normativ pentru verificarea calității și


8 C56-2002
recepția lucrărilor de instalații aferente
construcțiilor x x x x x x x x x

9 P118-1999
Normativ de siguranță la foc a construcțiilor x x x x x x x

10 I13-2015 Normativ privind proiectarea și executarea


instalațiilor de încălzire centrală x x

11 I9-2015 Normativ pentru proiectarea și executarea


instalațiilor sanitare x

Normativ pentru proiectarea, execuția și


12 NP 031-1999
exploatarea instalațiilor de încălzire prin
radiație de pardoseală x

13 I5-2010
Normativ pentru proiectarea și executarea
instalațiilor de ventilare și climatizare x

14 GP051-2000 Ghid de proiectare, execuție și exploatare a


centralelor termice mici x

15 Normativ pentru proiectarea și executarea


NTE 007/08/00 rețelelor de cabluri electrice x x x

16 Normativ pentru proiectarea și executarea


PE 106/2003 liniilor electrice aeriene de joasă tensiune x

17 Normativ pentru proiectarea sistemelor de


NP 062/2002 iluminat rutier și pietonal x

Normativ pentru construcția


18 liniilor aeriene de energie electrică
cu tensiuni peste 1000 V
NTE 003/04/00 x x

19 Cod Tehnic RET


Codul tehnic al Rețelei Electrice de Transport
aprobat prin Ordin ANRE nr. 20/2004 x

Normativ pentru realizarea pe timp friguros a


20
lucrărilor de construcții și a instalațiilor
C16-1984 aferente x x x x x x x x x x x x x x x x
21 Rețele Edilitare subterane - Condiții de
SR 8591-1997 amplasare x x x x
Coduri domenii de autoriazare
Indicativ reglementare
Nr. Crt Denumire reglmentarea tehnică
tehnică
1 2 3 4 5 6.1 6.2 6.3 7 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 9 11

22 Utilizarea în comun a stâlpilor pentru linii de


energie electrică, linii de tracțiune electrică
urban,instalatii de telecomunicațiiI, rețele de
SR 831-2002 televiziune prin cablu CATV şi alte utilității x

Norma tehnică privind proiectarea şi


23
Norma Tehnica MT din realizarea străzilor în localităţile urbane din
27.01.1998 27.01.1998 x

24 Norma tehnică privind amplasarea lucrărilor


edilitare, a stâlpilor pentru instalaţii şi a
Ordinul nr. 1294/2017 pomilor în localităţile urbane şi rurale x x

25 Legea nr. 159/2016 privind regimul


infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii
electronice, precum şi pentru stabilirea unor
măsuri pentru reducerea costului instalării
Lege 159/2016 reţelelor de comunicaţii electronice x

Normativ de proiectare sisteme constructive


26
de pozare a cablurilor în profilul transversal al
ID 28-2004 căii ferate x x

Norme specifice de securitate a muncii la


27
utilizarea energiei electrice in medii
NSSM 111 normale x

Legea nr. 154/2012 privind regimul


28
infrastructurii reţelelor de comunicaţii
Lege 154/2012 electronice x

Norme tehnice pentru proiectarea,


29
executarea și exploatarea sistemelor de
Ordin 89/2018 alimentare cu gaze naturale x x

Ordinul nr. 41/2018 privind modificarea şi


completarea Normelor tehnice pentru
30 proiectarea şi execuţia conductelor de
transport gaze naturale, aprobate prin Ordinul
preşedintelui Autorităţii Naţionale de
Reglementare în Domeniul Energiei nr.
118/2013

Ordinul nr. 41/2018 x x

31 Procedura privind proiectarea, verificarea,


execuţia, recepţia şi punerea în funcţiune a
Ordin ANRE nr. 32/2012 instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale x

Specificație tehnică privind controlul calității


32 execuției sistemelor de distribuție a gazelor
naturale utilizând conducte din polietilenă de
medie denistate. Cerințe de calitate.
ST 023/1999 Proceduri de Verificare x

Specificație tehnică privind tehnologiile de


33 execuție și procedeele de verificare a
instalațiilor de gaze naturale cu conducte din
ST 024/2000 polietilenă x

34 Norma tehnică pentru proiectarea şi execuţia


conductelor de alimentare din amonte şi de
Normă tehnică 2006 transport gaze naturale din 07.11.2006 x

Normele tehnice pentru proiectarea şi


35
Normă tehnică 2013 Ordin execuţia conductelor de transport al gazelor
118 naturale din 20.12.2013 x x

Normativ pentru producerea betonului și


36 executarea lucrărilor din beton, beton armat
și beton precomprimat. partea 2: executarea
NE 012/2-2010 lucrărilor din beton x x x x x x x x x
Coduri domenii de autoriazare
Indicativ reglementare
Nr. Crt Denumire reglmentarea tehnică
tehnică
1 2 3 4 5 6.1 6.2 6.3 7 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 9 11

37 Normativ privind proiectarea, execuţia şi


exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi
canalizare a localităţilor. Partea I: Sisteme de
NP 133/1-2013 alimentare cu apă a localităţilor x x

Normativ privind proiectarea, execuţia şi


38 exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi
canalizare a localităţilor. Partea II: Sisteme de
NP 133/2-2013 canalizare a localităţilor x x x

Sisteme de canalizare . Canale ale rețelelor


39
exterioare de canalizare. Prescripții
STAS 3051-1991 fundamentale de proiectare x x

Ghid pentru execuția și exploatarea


40
rezervoarelor metalice pentru înmagazinarea
GE 052-2004 apei potabile x

Ghid de proiectare, excuție și exploatare a


41
lucrărilor de alimentare cu apă și canalaizare
GP 106-2004 în mediul rural x x
42 Alimentări cu apă. Aducțiuni. Studii,
STAS 6819/1997 prescripții de proiectare și de execuție x

43
Instrucțiuni tehnice privind compoziția și
C 17- 1982 prepararea mortarelor de zidărie și tencuială x

Normativ privind cerințele de proiectare,


44
execuție și monitorizare a excavațiilor adânci
NP 120-2014 în zone urbane x x x x x x

Specificaţie tehnică privind produse din oţel


45
utilizate ca armături: cerinţe şi criterii de
ST 009 2011 performanţă x x x x x x
46 Ghid de execuție stații de epurare pentru
GE 046-2002 localități mici (Q ≤ 5 L/S) x

47 Normativ pentru proiectarea, executarea și


exploatarea instalațiilor sanitare și a
sistemelor de alimentarea cu apă și canalizare
NP 084-2003 utilizând conducte din materiale plastice x x
48 Alimentări cu apă. Rețele de distribuție.
SR 4163/2-1996 Precscripții de calcul x

Ghid pentru proiectarea și execuția lucrărilor


49
de apărare și consolidarea taluzurilor la canale
GE 027-1997 și diguri x x x x
50 Normativ privind proiectarea geotehnică a
NP 134-2014 lucrărilor de epuizmente x x x x
51 Normativ privind documentațiile geotehnice
NP 074-2014 pentru construcții x x x x x x
52 Normativ privind fundarea construcțiilor pe
NP 125-2010 pământuri sesibile la umezire x x x x x x
53 Ghid pentru executarea lucrărilor de drenaj
GE 028-1997 orizontal și vertical x x x x
54
CP 012-2007 Cod de practică pentru producerea betonului x x x x x
55 Lucrări de îmbunătățiri funciare,. Verificarea
STAS 9850-1989 compactării terasamentelor x
56 Instrucțiuni tehnice pentru executarea
C 178-1976 drenurilor orizontale prin vibroforare x
57 Normativ pentru utilizarea materialelor
NP 075-2002 geosintetice la lucrările de construcții x x x x
58 Ghid pentru executarea lucrărilor de drenaj
NP 028-1998 orizontal și vertical x

Normativ pentru verificarea calității și


59
recepția lucrărilor de instalații aferente
C 56 -1985 construcțiilor x x x x x x x
60 Legea Apelor 107/1996 Legea Apelor nr. 107/1996 x
Coduri domenii de autoriazare
Indicativ reglementare
Nr. Crt Denumire reglmentarea tehnică
tehnică
1 2 3 4 5 6.1 6.2 6.3 7 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 9 11

61
STAS 4580-1986 lucrări de îmbunătățiri funciare. Terminologie x
62 Ghid pentru execuția compactării în plan
GE 026-1997 orizontal și înclinat a terasamentelor x x x x

63
Lucrări de regularizare a albiei râurilor. Diguri.
STAS 8389-1982 Condiții de execuție și metode de verificare x

64
Alimentări cu apă. Captări de apă subterană
STAS 1629/3-1991 prin drenuri. Prescripții generale de proiectare x
65 Normativ privind proiectarea geotehnică a
NP 124-2010 lucrărilor de susținere x x x

Lucrări de drumuri și căi ferate. Protejarea


66
taluzurilor și șanțurilor. Prescripții generale de
STAS 2916-1987 proiectare x x
67 Lucrări de regularizare a albiei râurilor.
STAS 9268-1989 Prescripții generale de proiectare x

Normativ privind executarea lucrărilor de


68
terasamente pentru realizarea fundațiilor
C 169-1988 construcțiilor civile și industriale x x x x

Instrucțiuni tehnice pentru protecția


69 elementelor din beton armat și beton
precomprimat supraterane în medii agresive
C 170-1987 naturale și industriale x

Instrucția de norme și toleranțe pentru


70
cosntrucția și întreținerea căii. Linii cu
Instrucția 314-1989 ecartament normal x

Ghid de proiectare și execuție pentru


71 construcțiile aferente căii de rulare a
tramvaielor. Satisfacerea exigențelor de
GP 046-1999 calitate x

Lucrări de cale ferată. Terasamente.


72
Prescripții de proiectare și de verificare a
STAS 7582-1991 calității x
73 STAS 3197/1-1991 Lucrări de cale ferată. Prisma Căii x

Normativ pentru întreținerea și reparația


74
liniilor de cale feratã pentru circulația
NE 032-2004 trenurilor cu viteze pânã la 200 km/h x x

Transport public urban de călători. Calea de


75
rulare a tramvaielor. Partea 2: Prescripții
SR 13353/2-1997 privind elementele geometrice x
76 Instrucția pentru alcătuirea, întreținerea și
Instrucția 341-1980 supravegherea căii fără joante x

77
Poduri metalice de cale ferată și sosea.
STAS 9407-1975 Suprastructuri sudate. Prescripții de execuție x
78 Normativ privind utilizarea travereslor de
CD 27-2004 beton precomprimat la linii de cale ferată x

79
Normativ privind proiectarea liniilor și stațiilor
NP 109-2004 de cale ferată pentru viteze până la 200 km/h x

Normativ privind proiectarea zonei platformei


80
căii din punct de vedere al protecției
NP 095-2004 împotriva înghețului x x
81 Metodologie privind proiectarea aparatelor de
MP 038-2004 cale x

Transport public urban de călători. Calea de


82
rulare a tramvaielor. Clasificare și condiții
SR 13353/1-1996 tehnice generale x

Transport public urban de călători. Calea de


83
rulare a tramvaielor. Prescripții privind
SR 13353/5-1997 gabaritele x
Coduri domenii de autoriazare
Indicativ reglementare
Nr. Crt Denumire reglmentarea tehnică
tehnică
1 2 3 4 5 6.1 6.2 6.3 7 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 9 11

Transport public urban de călători. Calea de


84
rulare a tramvaielor. Prescripții generale
SR 13353/6-1996 privind aparatele de cale x

85 Transport public urban de călători. Calea de


rulare a tramvaielor. Partea 3: Prescripții
SR 13353/3-1996 generale de proiectare privind infrastructura x

86 Transport public urban de călători. Calea de


rulare a tramvaielor. Partea 4: Prescripții
SR 13353/4-1997 generale de proiectare privind suprastructura x

Siguranța circulației. Treceri la nivel cu calea


87
ferată. Condiții tehnice, clasificare și
SR 1244/1-1996 stabilirea categoriei trecerii la nivel x

88
Siguranța circulației. Treceri la nivel cu calea
STAS 1244/3-1990 ferată. Instalații de semnalizare automată x

Lucrări de căi ferate. Drenarea apelor în zona


89
căii. Partea1: Drenuri gravitaționale-
SR 13440/1-1999 Prescripții de proiectare și de execuție x

Lucrări de căi ferate. Drenarea apelor în zona


90
căii. Partea 2: Drenuri forate- Prescripții de
SR 13440/2-1999 proiectare și de execuție x

91 Normativ privind realizarea și urmărirea în


timp a protecției structurilor subterane ale
metroului, împotriva curneților de dispersie
NE 017-2003 produși de circulația trenurilor de metrou x x
92 SR EN 13450-2004 Agregate pentru balast de cale ferată x

93
Instrucțiuni pentru restricții de viteză,
Instrucția 317 M/2001 închideri de linie și scoateri de sub tensiune x x
94 Normativ pentru sudarea armăturilor de oţel -
C 28-1983 beton x x x

95 Instrucţiuni tehnice privind îmbinarea


elementelor de construcţii metalice cu
C 133-2014 şuruburi de înaltă rezistenţă pretensionate. x x x

Normativ privind calitatea îmbinărilor sudate


96
din oțel ale construcțiilor civile, industriale și
C 150–1999 agricole x x x x x
97 Ghid practic privind tehnologia de execuţie a
GE 029-1997 piloţilor pentru fundaţii x x x x

Ghid pentru întreţinerea, repararea şi


98
etanşarea construcţiilor subterane pentru
GEX 006-2002 metroul din Bucureşti x x
99 Ghid de proiectare și execuţie privind
GP 121/1 – 2013 protecţia împotriva coroziunii x x x x x

Ghidul criteriilor de performață a cerințelor


100 de calitate conform legii nr. 10/1995 privind
calitatea în construcții pentru instalații
GT 063-2004 sanitare din cădiri x

Normativ de proiectare, execuție și exploatare


101
pentru rețelele termice cu conducte
NP 029-2002 preizolate x

102 Normativ privind proiectarea și executarea


sistemelor centralizate de alimentare cu
NP 058-2002 energie termică- rețele și puncte termice x
103 Determinarea debitelor de apă meteorică
SR 1846/2-2006 evacuată prin canalizare x
104 Alimentari cu apa - Retele de distributie -
SR 4163/3-1996 Prescriptii de executie si exploatare x
Coduri domenii de autoriazare
Indicativ reglementare
Nr. Crt Denumire reglmentarea tehnică
tehnică
1 2 3 4 5 6.1 6.2 6.3 7 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 9 11

Ghid pentru instalații de separare a


105
hidrocarburilor cu deversare în rețelele de
GP 074-2002 canalizare x

Cod de practică pentru execuția elementelor


106
prefabricate din beton, beton armat și beton
NE 013-2002 precomprimat x x x

Normativ privind proiectarea, execuția și


107
asigurarea calității pardoselilor la clădirile
GP 037-1998 civile x
108
CR 6-2006 Cod de proiectare pentru structuri din zidărie x
109
CR 6-2013 Cod de proiectare pentru structuri din zidărie x
110 Cdo de proiectare seismică. Partea I.
P100/1-2013 Prevederile de proiectare seismică x x

111 Cod de practică privind executarea și


NE 036-2014 urmărirea execuției lucrărilor de zidărie x

Instrucțiuni tehnice privind procedeele de


112
remediere a defectelor pentru elementele de
C 149-1987 beton si beton armat x x x x x
113 Normativ privind proiectarea fundațiilor de
NP 112-2014 suprafață x
114 Normativ pentru proiectarea construcțiilor din
NP 005-2003 lemn x

Îndrumător privind aplicarea prevederilor


115 Regulametului de verificare și expertizare
tehnică de calitate a proiectelor, a execuției
Ordin MLPAT 77/N/1996 lucrărilor și construcțiilor x

Ghid de proiectare executie si exploatare a


116
protectiilor anticorozive pentru rezervoare din
GP 070-2002 otel ingropate x

117
Normativ pentru proiectarea si executarea
C107/0-2002 lucrărilor de izolatii termice la cladiri x
118 Normativ privind proiectarea executarea si
NP 040-2002 exploatarea hidroizolatiilor la cladiri x

Normativ de proiectare a elementelor


119 compuse din betoane de vârste diferite și a
conectorilor pentru lucrări de cămăsuieli și
NP 093-2003 suprabetonări x

Caiete de sarcini generale comune lucrarilor


120 AND 589 - 2004
de drumuri. Fundații de balast și/sau de balast
amestec optimal x
121 Instrucţiuni tehnice pentru aplicarea prin
C 130-1978 torcretare a mortarelor și betoanelor x

122 GP 076 - 2002


Ghid de proiectare privind siguranţa în
exploatare a lucr ărilor de consolidare costieră x
123 GP 084-03 Ghid pentru dimensionarea pragurilor de fund
pe cursurile de apă x
124 GP 085 -2003 Ghid pentru proiectarea căilor navigabile x

Ghid pentru proiectarea și execuție privind


125 GP 103-04
realizarea și menținerea prin înnisipare
artificială a plajelor x

Ghid de proiectare privind lucrările subterane


126 GP 125-2014 cu aplicații în hidrotehnică și transporturi.
Alcătuire constructivă, calculul sprijinirii și
cămășuielii. x
Ghid de proiectare pentru reabilitarea
127 GP 126-2014 rosturilor de lucru și definitive, la construcțiile
hidrotehnice.
x
Coduri domenii de autoriazare
Indicativ reglementare
Nr. Crt Denumire reglmentarea tehnică
tehnică
1 2 3 4 5 6.1 6.2 6.3 7 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 9 11

128 NE 008/1997
Normativ privind imbunatațirea terenurilor de
fundare slabe prin procedee mecanice x x x x

Metodologie pentru detectarea infiltratiilor la


129 MP 023-02 baraje și diguri de pamânt, canale de
navigație și canalizari prin măsurători de
termometrie în foraje x

130 GE 049-02 Ghid de execuție, exploatare și postutilizare a


construcțiilor de captare din apa subterană,
pentru asigurarea parametrilor functionali x

Normativ de proiectare, execuție și evaluare


131 NP 076-2013
la acțiuni seismice a lucrărilor hidrotehnice
din frontul barat x
132 NP 087-03 Normativ pentru urmărirea comportării
construcțiilor hidrotehnice x
133 NP 090-03 Normativ pentru instrumentarea seismică a
barajelor x
134 NP 132 - 2011 Normativ privind analiza și evaluarea riscului
asociat barajelor x
135 NP 136/1-2014 Normativ privind evaluarea stabilităţii la
alunecare a barajelor de beton x
136 NTLH-021/2002 Metodologia privind stabilirea categoriilor de
importanta a barajelor x
137 P 059 -86 Armare cu plase sudate x
Normativ pentru execuția și controlul
138 PE 713 - 90
betoanelor în construcții hidrotehnice x

139 STAS 6400 - 84


Lucrări de drumuri. Straturi de bază și de
fundație. Condiții tehnice generale de calitate x
140 STAS 2900 - 89 Lucrări de drumuri. Lățimea drumurilor x
141 STAS 1709-2-90 Prevenirea și remedierea degradărilor din
îngheț - dezgheț. Prescripții tehnice x

142 STAS 10473/1-87 Lucrări de drumuri. Straturi din agregate


naturale sau pământuri stabilizate cu ciment.
Condiții tehnice generale de calitate x

143 STAS 10796-3-88 Lucrări de drumuri. Construcții anexe pentru


colectarea și evacuarea apelor - rigole, șanțuri
și casiuri. Prescripții de proiectare și execuție x
144 STAS 2914:84 Lucrări de drumuri. Terasamente. Condiții
tehnice generale de calitate x
145 SR 179-1995 Lucrări de drumuri. Macadam. Condiții tehnice
generale de calitate x

Lucrări de drumuri. Îmbrăcăminți de beton de


146 SR 183/1-1995
ciment executate în cofraje fixe. Condiții
tehnice de calitate x
147 SR EN 4031-1-2001 Lucrări de drumuri. Terminologie x
Mixturi asfaltice. Specificații pentru
148 SR EN 13108-1- 2006
materiale. Partea 1: Betoane asfaltice x
Mixturi asfaltice. Specificații pentru
149 SR EN 13108-21- 2007 materiale. Partea 21: Controlul producției în
fabrică
x
150 AND 523-2003 Normativ privind execuția straturilor
bituminoase foarte subțiri la rece x

Normativ privind utilizarea geosinteticelor la


151 AND 592/2014
ranforsarea structurilor rutiere cu straturi
asfaltice x
Coduri domenii de autoriazare
Indicativ reglementare
Nr. Crt Denumire reglmentarea tehnică
tehnică
1 2 3 4 5 6.1 6.2 6.3 7 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 9 11

152 AND 605/2016 Normativ privind mixturi asfaltice executate la


cald. Condiţii tehnice privind proiectarea,
prepararea şi punerea în operă x

Normativ pentru executarea imbrăcăminților


153
rutiere din beton de ciment în sistemele
NE 014 – 2002 cofraje fixe și glisante x
Ghid practic privind tehnologia de executie a
154
GE 029-97 pilotilor pentru fundatii x
155 Normativ privind încercarea în teren a piloților
NP 045-2000 de probă și a piloților din fundații x x

Instrucțiuni tehnice privind proiectarea,


156 AND 513-2002
execuția,revizia si întreținerea drumurilor
pentru drumurile publice x
157 AND 530/2012 Instrucțiuni privind controlul calitații
terasamentelor x
158 AND 533/1997 Normativ privind lucrările de întreținere pe
timp friguros x

Normativ pentru realizarea mixturilor


159 AND 539-2002 bituminoase stabilizate cufibre deceluloză,
destinate executării îmbrăcăminților
bituminoase rutiere x

Normativ pentru prevenirea si remedierea


160 AND 547-2013
defecțiunilor la îmbrăcămințile rutiere
moderne x

Normativ pentru dimensionarea straturilor


161 AND 553/1999
bituminoase de ramforsare a sistemelor
rutiere suple si semirigide x
162 AND 554/2002 Normativ privind întreţinerea și repararea
drumurilor publice x

Normativ privind lucrările de întreținere


163 AND 576/2010 pentru remedierea degradărilor la
îmbrăcămințile rutiere bituminoase pe
drumurile publice reabilitate x

Normativ pentru determinarea prin


164 deflectometrie si deflectografie a capacitații
portante a drumurilor cu
CD 31-2002 structuri rutiere suple si semirigide x

Normativ pentru execuția straturilor rutiere


165
din agregate naturale stabilizate cu lianți
CD 127/2002 puzzolanici x

166 Normativul privind criteriile de determinare a


stării de viabilitate a podurilor deşosea din
CD 138/2002 beton, beton armat şi beton precomprimat x
167 Ghid pentru tehnologia de execuție a
CD 148-2003 straturilor din balast x

Normativ privind executare îmbrăcăminţilor


168
rutiere din beton de ciment cu granulozitate
CD 151/2002 discontinuă x
169 Normativ privind determinarea stării tehnice a
CD 155-2001 drumurilor moderne x

Normativ privind realizarea îmbrăcăminţilor


170
rutiere din beton de ciment cu cribluri de
CD 170-2003 natură calcaroasă x
171 Normativ privind executarea mecanizată a
C 182- 1987 terasamentelor de drum x

Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea,


172
execuţia şi întreţinerea terasamentelor şi a
AND 515-1993 căii în zona pod-rampa acces x

Normativ privind execuţia la cald a


173
îmbrăcăminţilor bituminoase pentru calea de
AND 546-2013 pod x
Coduri domenii de autoriazare
Indicativ reglementare
Nr. Crt Denumire reglmentarea tehnică
tehnică
1 2 3 4 5 6.1 6.2 6.3 7 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 9 11

Normativ pentru execuţia rosturilor din asfalt


174 turnat armat în vederea asigurării continuizării
căii la podurile de şosea din beton armat şi
CD 118-2003 beton precomprimat. x

175 Normativ pentru protecţia anticorozivă a


elementelor din beton ale suprastructurilor
podurilor expuse factorilor climatici, noxelor
şi acţiunii fondanţilor chimici utilizaţi pe timp
CD 139-2002 de iarnă. x

Instrucțiuni tehnice pentru executarea


176
îmbrăcăminților din beton de ciment cu
CD 169-2001 polimeri pentru calea pe poduri și pasaje. x

Normativ privind repararea şi întreţinerea


177 podurilor şi podeţelor de şosea din beton,
beton armat, beton precomprimat şi zidărie de
CD 99-2001 piatră. x

Instrucţiuni tehnice privind stabilirea clasei de


178
calitate a îmbinărilor sudate de conducte
I 27-1982 tehnologice x

Normativ pentru proiectarea şi executarea


179
sistemelor de alimentare cu gaze petroliere
I 31 -1999 lichefiate (GPL). x x x

Normativ pentru hidroizolarea tunelurilor


180
pentru căi de comunicaţie cu folii din mase
NE 031-2004 plastice. x
181 Normativ pentru proiectarea structurilor de
NP 043 poduri cu grinzi înglobate în beton. x

Ghid privind proiectarea, execuţia şi


182 exploatarea elementelor de construcţii
hidroizolate cu materiale bituminoase şi
NP 064-2002 polimerice. x

Normativ pentru proiectarea și execuția


183
căptușelilor prefabricate la tuneluri executate
NP 105-2004 cu scutul x
Normativ pentru executia și controlul calității
184 AND 577 - 2002
hidroizolatiilor la poduri. x
185 STAS 8289 - 90 Tuneluri. Clasificare si terminologie x
186 AND 522 - 2006 Stabilirea stării tehnice a unui pod x
Normativ pentru execuția plăcilor de
187 AND 578 – 2002
suprabetonare a podurilor sub trafic x

Instrucțiuni tehnice aferente caietelor de


188 AND 590-2016
sarcini generale comune lucrărilor de artă
x
Normativ privind proiectarea si folosirea
189 CD 63 - 2000
aparatelor de reazem din neoprene x
Cod pentru proiectarea podurilor de cale
190 CR1 1-2-1-2005
ferata. Actiuni x

Ghid privind identificarea si clasificarea


191
defectelor la tunelurile pentru căi de
GT 061-03 comunicații x x
192 L 238/2004 Legea petrolului nr. 238/2004 x

Normativ de proiectare a ranforsării cu beton


193 NP 038-2000
de ciment a structurilor rutiere rigide
aeroportuare. x
194 NP 044 – 2000 Normativ privind proiectarea geotehnică a
fundaţiilor pe piloţi. x

195 NP 050-2000
Normativ Pentru Repararea Imbracamintilor
Din Beton de Ciment Aeroportuare x
Coduri domenii de autoriazare
Indicativ reglementare
Nr. Crt Denumire reglmentarea tehnică
tehnică
1 2 3 4 5 6.1 6.2 6.3 7 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 9 11

Normativ pentru proiectarea lucrărilor de


apărare a drumurilor, căilor ferate și
196 NP 067/2002
podurilor, împotriva acțiunii apelor curgătoare
și lacurilor
x
NORMATIV de proiectare pentru lucrări de
197 NP 103-04 reparații și consolidare ale podurilor rutiere în
exploatare, indicativ NP 103-04
x
N O R M A T I V privind proiectarea
198 NP 115 - 04 infrastructurilor de beton și beton armat
pentru poduri, indicativ NP 115-04
x
NORMATIV privind. PROIECTAREA
199 NP 123 - 2010
GEOTEHNICĂ. A FUNDAŢIILOR PE PILOŢI x x

NORMATIV privind evaluarea stării de


200 NP 185 – 2004 degradare a îmbrăcăminților din beton de
ciment ale suprafețelor aeroportuare,
indicativ x

Ordinul ANRM
201 Ordinul nr. 47/2008 pentru aprobarea
47/1203/509/2003
Instrucțiunilor tehnice privind elaborarea și
avizarea programelor anuale de exploatare x

202 Ordinul nr. 371/2002 Ordinul nr. 371/2002 pentru aprobarea


normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice
zonelor de protecţie şi zonelor de siguranţă
aferente Sistemului naţional de transport prin
conducte al produselor petroliere x
Îndrumător pentru atestarea tehnico-
203 Ordinul nr. 777/2003 profesională a specialiştilor cu activitate în
construcţii
x

Ordinul nr. 48/1998 pentru aprobarea


204 Ordinul nr.48/1998 Normelor privind amplasarea și exploatarea
balastierelor din zona drumurilor și a podurilor
x
205 P 130 – 1999 Normativ privind comportarea in timp a
constructiilor,indicativ P 130-1999. x x

Ordinul ANRM nr. NORME ŞI PRESCRIPŢII TEHNICE ACTUALIZATE


206
196/2006 din 10 octombrie 2006 specifice zonelor de
protecţie şi zonelor de siguranţă aferente
Sistemului naţional de transport al ţiţeiului,
gazolinei, condensatului şi etanului x
Reguli comune pentru produse prefabricate de
207 SR EN 13369/2013
beton x
Proiectarea structurilor compozite de oţel şi
208 SR EN 1994-2/2006 beton. Partea 2: Reguli generale şi reguli
pentru poduri. Anexa Naţională.
x

Aparate de Reazem Pentru Structuri. Partea 3


209 SR EN–1337-3:2005
Aparate de Reazem Din Elastomeri
x
210 Lucrări de arta. Hidroizolaţii. Prescripţii de
STAS 5088-75 proiectare şi execuţie x x
211 STAS 5626 – 1992 Poduri TERMINOLOGIE x
212 STAS 9312-87 Subtraversări de căi ferate şi drumuri cu
conducte. Prescripţii de proiectare x
Poduri de cale ferată şi şosea. Îmbinări cu
213 STAS 9330-84 şuruburi de înaltă rezistenţă. Prescripţii de
proiectare şi execuţie
x x

Instrucţiuni tehnice pentru elemente de


fundaţii din beton cu adaos de cenuşă de
214 C 215-83
centrale termoelectrice, situate în terenuri cu
agresivităţi naturale şi industriale
x
Coduri domenii de autoriazare
Indicativ reglementare
Nr. Crt Denumire reglmentarea tehnică
tehnică
1 2 3 4 5 6.1 6.2 6.3 7 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 9 11

Instructiuni tehnice pentru proiectarea,


executarea si receptionarea lucrarilor de
215 C 252-94
fundatii pe piloti scurti executati pe loc prin
vibrare
x x
Execuția lucrărilor geotehnice speciale. Piloți
216 SR EN 1536:2004
forați x
Execuția lucrărilor geotehnice speciale. Pereți
217 SR EN 1538:2002
milați x
Normativ privind fundarea construcţiilor pe
218 P7 - 2000 pământuri sensibile la umezire (proiectare,
execuţie, exploatare)
x
Instructiuni tehnice pentru folosirea
219 C 196-86 pamânturilor stabilizate la lucrarile de
fundatii
x
Ghid privind proiectarea și execuția
220 GP 113-2004 minipiloților forați (revizuire și completare C
245-93)
x
221 GP 129-2014 Ghid privind proiectarea geotehnică x
Normativ privind încercarea în teren a piloților
222 NP 045-2010
de probă și a piloților din fundații x
Normativ pentru proiectarea structurilor de
223 NP 112/2004
fundare directă x x

Normativ privind proiectarea, execuția,


224 NP 113 – 04
monitorizarea și recepția pereților îngropați
x x

Normativ privind fundarea construciilor pe


225 NP 126/2010
pmânturi cu umflături și contracții mari
x
226 STAS 3300/1-85 Teren de fundare. Principii generale de calcul
x
Ghid privind controlul lucrărilor de
227 GT 067-2014
compactare a pământurilor necoezive x x
228 STAS 2561/4-90 Piloți forați de diametru mare x
Ascensoare pentru persoane. Sarcini nominale
229 STAS 2453-89
și dimensiuni principale x
Construcții din oțel. Condiții tehnice generale
230 STAS 767/0-88
de calitate x

Normativ privind îmbunătățirea terenurilor de


231 C 29 - 85
fundare slabe prin procedee mecanice
x
Ghid de execuţie privind protecţia împotriva
232 GE 053 - 2004 coroziunii a construcţiilor din oţel, (Revizuire
GP 035-1998)
x
Normativ privind proiectarea fațadelor cu
233 NP 135 - 2013
alcătuire ventilată x

234 C 169/88 Normativ privind executarea lucrărilor de


terasamente pentru realizarea fundaţiilor
construcţiilor civile şi industriale x

Regulament de stabilire a unor condiții


armonizate pentru comercializarea produselor
235 Regulament UE 305/2011
pentru construcții și de
abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului
x

Specificaţie tehnică privind ancorarea


armăturilor cu răşini sintetice la lucrările de
236 ST 042 - 2002
consolidare a elementelor şi structurilor din
beton armat-proiectare, execuţie.
x

Normativ privind prescripţiile generale de


237 proiectare. Verificarea prin calcul a
elementelor de construcţie metalice şi a
NP 042-2000 îmbinărilor acestora x
Coduri domenii de autoriazare
Indicativ reglementare
Nr. Crt Denumire reglmentarea tehnică
tehnică
1 2 3 4 5 6.1 6.2 6.3 7 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 9 11

238
Ghid privind proiectarea îmbinărilor ductile la
GP 082-2003 structuri metalice în zone seismice x

239 PT R 13-2003 Cerințe tehnice privind proiectarea,


construirea, montarea, exploatarea și
verificarea tehnică a ascensoarelor cu schip x
Normativ tehnic republican privind repararea
și consolidarea coșurilor industriale din beton
240 P 133/1-94
armat
x

Ghid privind calculul si alcatuirea constructivă


241 GP 116-2011
a planșeelor compuse lemn-beton la clădiri
vechi și noi x
242 NP 112-2013 Normativ privind proiectarea fundațiilor de
suprafață x

243 Cod de proiectare a construcţiilor cu pereţi


CR2-1-1.1/2013 structurali de beton armat. x
244 Ghid pentru proiectarea platformelor
GP 068-2002 maritime x

Normativ privind proiectarea clădirilor
245
civile din punct de vedere al
NP 068/2002 cerinţei de siguranţă în exploatare x
246 GP 085/2003 Ghid pentru proiectarea cailor navigabile x

Normativ de proiectare, execuție și evaluare


247 NP 076-2013
la acțiuni seismice a lucrărilor hidrotehnice
din frontul barat. x
248 Normativ de proiectare privind protectia
NP 078-2002 cheiurilor la acostarea navelor x
249 Normativ privind proiectarea porturilor
NP 106 2004 fluviale x
250 Normativ de proiectare antiseismică a
NP-077-02 construcțiilor de acostare gravitaționale x
251 SR EN 1992-1-1:2004 Proiectarea structurilor de beton x
252 Ghid pentru proiectarea lucrărilor ce
P 134 – 1995 înglobează materiale geosintetice. x

Normativ pentru producerea betonului şi


253 executarea lucrărilor din beton, beton armat
şi beton precomprimat -Partea1:Producerea
NE 012-1 2007 betonului. x

Bibliografia nu este limitativă, candidații vor studia normele tehnice actualizate la zi în raport cu modificările intervenite pâna la data susținerii examenului