Sunteți pe pagina 1din 7

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ ȘI PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE

CLASA: a IV-a
DISCIPLINA: Arte vizuale și abilități practice
NUMĂR ORE/SĂPTĂMÂNĂ: 1
PROGRAMA ȘCOLARĂ: OMEN 5003/02.12.2014
RESURSE EDUCAȚIONALE:
Arte vizuale și abilități practice, manual pentru clasa a IV-a, Editura LITERA
Arte vizuale și abilități practice, Caiet de lucru, clasa a IV-a, Editura LITERA

PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: În zbor


PERIOADA: Săptămânile 1-3
NUMĂR ORE: 3

Comp. Activităţi integrate; organizarea Resurse Evaluare/


Conţinut vizat/activat
specifice colectivului de elevi materiale Feedback
2.1; Observarea mascotelor, a casetelor și Recapitulare: materiale și Hârtie liniată și Observarea
simbolurilor folosite în manual (pag. nr. 5 din instrumente neliniată reacţiilor copiilor
2.2; manual). creion grafit, pe parcursul
Invitație la responsabilitate (pag. nr. 3 din Recapitulare: elemente de limbaj creioane activităţilor
2.3; caiet) plastic-punctul, linia, pata de colorate,
Completarea paginii nr. 4 din caietul elevului culoare, forma cerate, peniță, Observarea
cu informații personale – Mai multe despre radieră, modului de lucru
mine Recapitulare: tehnici de lucru acuarele, și implicarea în
Sfaturi pentru a fi creativ - (pag. nr. 5 din caiet) învățate în clasa a III-a tușuri, guașe, activitățile
Provocări artistice pentru 30 de zile (pagina nr. tempera, propuse
6 din caietul elevului) Elemente de limbaj plastic: linia, acrilice, ulei,
Realizarea unei liste (sub formă de punctul, culoarea, forma hârtie colorată,
organizator grafic) cu materiale și instrumente pensulă,

1
cu ajutorul cărora se pot crea obiecte – (pag. Tehnici de lucru mixte: colaj sau burete,
nr. 6 din manual). construcție 3D, origami, tangram foarfece, lipici, Analiza
Recapitularea cunoștințelor despre punct, ziare sau produselor
linie, pata de culoare și formă (pag. nr. 8 din reviste vechi, obținute, după
manual). tuburi de hârtie criterii date
Recapitularea tehnicilor de lucru folosite igienică etc. Alegerea
pentru a crea produse utile (pag. nr. 9 din răspunsurilor de
manual). la pag. 14, din
Construirea unei aeronave (pag. 8, 9, 10 din Caietul manual, și
caiet) elevului pag. 3, notarea lor în
Exerciții-joc de decorare de zmeie cu linii, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Jurnalul de
puncte și forme (pag. nr. 10 din manual). 10, 11, 12, 13, învățare
O călătorie cu balonul – decorare de forme 14, 15, 16, 17,
date cu linii, puncte, forme, culori; organizarea 18, 19, 20
formelor într-un colaj (paginile 11, 12, 13, 14,
15 din caiet)
Realizarea unui desen cu titlul Păsări –
folosirea de puncte, linii, forme și culori (pag.
11 din manual).
Desene cu detalii – Păsări (pag. 16, 17 din
caiet)
Tehnica Origami – construcție de avioane
(pag. nr. 12, 13 din manual).
Amintiri din copilărie-reprezentarea sub formă
de desen a celor mai frumoase evenimente
personale, într-un jurnal (pag. nr. 18 din caietul
elevului).
Realizarea de păsări prin tehnica Tangram
(pag. nr. 19, 20 din caietul elevului).

2
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Povești de toamnă
PERIOADA: Săptămânile 4-6
NUMĂR ORE: 3

Comp. Activităţi integrate; organizarea Resurse Evaluare/


Conţinut vizat/activat
specifice colectivului de elevi materiale Feedback
1.1; Discuții despre schițe și carnețelul de schițe Elemente de limbaj plastic: linia, Coli de bloc de Observarea
pe care îl are orice artist (pag. nr. 16 din punctul, culoarea (culori primare, desen, comportamentului
1.2; manual). binare, complementare, nuanțe), creioane participativ
Motive pentru care e bine să ții un jurnal (pag. forme naturale și forme plastic; colorate,
2.2; nr. 21 din caietul elevului). forme elaborate și forme spontane cerate, Observarea
Discuții despre formele întâlnite în natură și radieră, felului în care
2.4. formele plastice; analiza de reproduceri Tehnici de lucru mixte: acuarele, copiii observă
pentru observarea formelor elaborate și a amprentarea, decuparea după guașe sau reproducerile
celor spontane (pag. nr. 17 din manual) contur, construcții 3D, tehnica tempera,
Atelier de artist – toamna, anotimpul care fuzionării, tehnica colajului, lucru cu hârtie colorată, Analiza
inspiră (pag. nr. 22, 23, 24, 25 din caietul fâșii de hârtie - țesere, quilling etc. carton colorat, produselor
elevului) pensule, obținute, după
Analiza pe cercul cromatic al lui Itten a burete, criterii date
culorilor primare, binare, a complementarelor foarfece, lipici,
și a nuanțelor; aplicații ale teoriei – Fructe de
toamnă (pag. nr. 18 din manual) Reproduceri
Aplicații cu folosirea nuanțelor – Umbrele de artă
(pag. nr. 26 din caietul elevului) Completarea fișei
Tehnica amprentării – aplicație Toamna în Cercul de la pag. 22, din
școală cromatic al lui manual, în
(pag. nr. 19 din manual) Itten Jurnalul de
Realizarea de Flori uriașe – construcții 3 D învățare
(pag. nr. 20, 21 din manual și 28, 29, 30 din Caietul
caiet) elevului pag. Autoevaluare de
Realizarea unei compoziții prin tehnica 21, 22, 23, 24, grup - orală
fuzionării (pag. nr. 27 din caietul elevului) 25, 26, 27, 28,

3
Perdea de frunze – colaj (pag. nr. 31 din 29, 30, 31, 32,
caiet) 33, 34
Tablou de toamnă – lucru cu fâșii de hârtie
(pag. nr. 32, 33, 34 din caietul elevului)

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Noi în diversitatea lumii


PERIOADA: Săptămânile 7-9
NUMĂR ORE: 3

Competenţ Activităţi integrate; organizarea Resurse Evaluare/


Conţinut vizat/activat
e specifice colectivului de elevi materiale Feedback
2.1; Discuții despre culorile reci. Realizarea Elemente de limbaj plastic: linia, Cercul Observarea
unei compoziții doar cu culori reci – La punctul, culoarea (culori calde, cromatic al lui reacţiilor copiilor
2.2; capătul lumii (pag. nr. 24 din manual). culori reci), forma Itten pe parcursul
Discuții despre culorile calde. Realizarea activităţilor
2.3; unei compoziții doar cu culori calde – În Tehnici de lucru mixte: trasare, Coli de bloc de
țările calde (pag. nr. 25 din manual). hașurare, portretul, lucrul cu fire desen, Analiza
2.4 Discuții despre drepturile copiilor (pag. nr. textile creioane produselor
35 din caietul elevului). colorate, obținute, după
Exerciții-joc de decorare a unor piese de Fotografia ca limbaj cerate, criterii date la
îmbrăcăminte, cu linii, puncte, forme și radieră, începutul
culori (pag. nr. 36 din caietul elevului). acuarele, activităților
Brățara prieteniei – tehnici de lucru cu fire guașe sau
textile (pag. nr. 26 și 27 din manual). tempera, hârtie
Discuții despre Portret; analiza de fotografii colorată,
care prezintă portrete realizate pensulă,
instantaneu; perspectiva în fotografie (pag. burete,
28 și 29 din manual) foarfece, lipici,
La fel dar diferiți – forme pentru ochi, nas și fire textile etc. Evaluări orale
gură contur și hașurare (pag. nr. 37, 38 din ale produselor,

4
caietul elevului). Aparat foto, în perechi sau
Realizarea autoportretului, în funcție de fotografii etc. în grupuri mici,
axe de simetrie (pag. nr. 39 din caietul folosind tehnica
elevului). Reproduceri – sandvici – pag
Analiza de autoportrete realizate de Van autoportrete 30 din manual
Gogh. Autoportrete din perspective diferite realizte de Van
(pag. nr. 40 din caietul elevului). Gogh
Caietul
elevului pag.
35, 36, 37, 38,
39, 40

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Povești de iarnă


PERIOADA: Săptămânile 10-13
NUMĂR ORE: 4

Competenţ Activităţi integrate; organizarea Resurse Evaluare/


Conţinut vizat/activat
e specifice colectivului de elevi materiale Feedback

1.1; Cât timp crezi că rezistă în palmă un fulg Elemente de limbaj plastic: linia, Coli de bloc de Observarea
de nea, până când se topește? (pag. nr. 41 punctul, culoarea, forma –forme desen, reacţiilor copiilor
2.1; din caietul elevului). plane elaborate (bidimensionale); creioane pe parcursul
Discuții despre forme plane elaborate. pata plană (decorative); pata colorate, activităţilor
2.2; Realizarea unei compoziții cu forme plane picturală cerate,
elaborate, după poezia Bradul, de Vasile radieră,
2.4 Alecsandri (pag. nr. 32 din manual.) Tehnici de lucru mixte: decupare acuarele,
Realizarea de decoruri pentru sărbătorile după contur, colaj, tehnica guașe sau
de iarnă, folosind pete plane (decorative) fuzionării, pictură cu lumină – tempera, Analiza
(pag. nr. 33 din manual). tehnică fotografică hârtie colorată, produselor
Realizarea de oameni de zăpadă în poziții pensulă, obținute, după

5
diferite (pag. 42 din caietul elevului). burete, criterii date la
Realizarea de decoruri pentru sărbătorile foarfece, lipici, începutul
de iarnă-forme spațiale (3D), folosind pete materiale activităților
picturale, obținute prin fuzionare – Brazi reciclabile –
(pag. nr. 34 din manual sau 45 și 46 din ziare etc. Completarea
caietul elevului); Oameni de zăpadă (pag. fișei de evaluare
nr. 35 din manual) Caietul Două stele și-o
Realizarea unui mobil cu oameni de elevului pag. dorință, de la
zăpadă (pag. 43, 44 din caietul elevului). 41, 42, 43, 44, pag. 38, din
Discuții despre Pictura cu lumină – tehnică 45, 46 manual, în
fotografică (pag. nr. 36, 37 din manual). Jurnalul de
învățare

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Simboluri


PERIOADA: Săptămânile 15-18
NUMĂR ORE: 4

Competenţ Activităţi integrate; organizarea Resurse Evaluare/


Conţinut vizat/activat
e specifice colectivului de elevi materiale Feedback
1.1; De ce folosesc oamenii simboluri? (pag. nr. Elemente de limbaj plastic: linia, Material textil, Observarea
47 din caietul elevului) punctul, culoarea, forma coli de bloc de reacţiilor copiilor
2.1; Exerciții-joc – combinații de linii pentru desen, pe parcursul
realizare de simboluri (pag. nr. 48, 49, 50, Tehnici de lucru mixte: croire creioane activităţilor
2.2; 51 din caietul elevului) simplă, coasere, colaj, decupare colorate, propuse
Buzunare magice –confecționarea de după contur cerate,
2.4 buzunare cu folosință multiplă; decorarea radieră, Analiza
acestora cu simboluri (pag. 40 și 41 din acuarele, produselor
manual) guașe sau obținute, după
Discuții despre stema României (pag. 42 tempera, hârtie criterii date la

6
din manual) colorată, începutul
Călătorii și simboluri – Busola (pag. nr. 52 pensulă, activităților
din caietul elevului) foarfece, lipici,
materiale
Blazonul familiei mele - (pag. 43 din reciclabile etc.
manual sau 53 și 54 din caietul elevului)
Lucrurile mele – personalizare de textile Caietul
(pag. 44 și 45 din manual) elevului pag.
Recapitularea cunoștințelor dobândite de-a 47, 48, 49, 50,
lungul semestrului (pag. 46 și 47 din 51, 52, 53, 54
manual)