Sunteți pe pagina 1din 3

ILUMINATUL EXTERIOR când în cazul iluminatului decorativ trebuie iluminat de iluminat este alt element determinant în stabilirea

obicei suprafaţa exterioară a unui obiect. nivelului de iluminare, necesar a se realiza într-o
ILUMINATUL ARHITECTURAL La proiectarea iluminatului ornamental o atenţie deosebită instalaţie de iluminat arhitectural.
Inainte de anii 1960, conceptul de iluminare a corpurilor trebuie acordată evitării influienţelor defavorabile ale
de arhitectura nu era considerat a fi foarte important, acestor instalaţii asupra iluminatului utilitar. Amplasarea Alegerea sursei de lumină şi a aparatului de
motiv pentru care nici nu era luat in considerare de multi nejudicioasă a surselor de lumină, precum şi iluminarea iluminat.
arhitecti. Aceasta gandire s-a schimbat insa o data cu excesivă a unei faţade poate jena conducătorii de vehicule În general obiectele iluminatului ornamental sunt
formarea Asociatiei Internationale a Designerilor de sau pietonii de pe arterelede circulaţie. La rândul lor, de mari dimensiuni, de aceea în instalaţiile de
Sisteme de Iluminat (International Association of Lighting reclamele luminoase sau instalaţiile de iluminat public pot acest gen se utilizează lămpi de mare putere
Designers - IALD), in 1969. Momentul a dus la aparitia dăuna iluminatului arhitectural, datorită luminanţei montate în aparate cu dimensiuni
unei noi atitudini fata de aceasta profesie si a ridicat puternice care provoacă prin orbire o ecranare a acestuia. corespunzătoare. Suesele de lumină frecvent
simpla activitate de iluminare a cladirilor la rangul de La proiectarea unei instalaţii de iluminat ornamental, utilizate sunt lămpile cu incandescenţă şi lămpile
design de iluminat arhitectural, aceasta fiind, de altfel, si trebuie să se rezolve următoarele probleme: cu vapori de mercur de înaltă presiune
una din principalele scopuri ale organizatiei. IALD a -stabilirea efectului artistic dorit În cazul în care se doreşte obţinerea de efecte de
ramas o asociatie in general Nord Americana pana in - alegerea nivelului de ilumiunare necesar culori se pot utiliza şi diferite lămpi cu descărcări
1993, cand s-a format si Asociatia Designerilor Europeni -alegerea sursei de lumină şi a aparatului de iluminat în gaze, lămpi cu sodiu şi foarte rar lămpi
de Sisteme de Iluminat (European Lighting Designers' -calcularea numărului de surse necesare pentru realizarea fluorescente colorate.
Association - ELDA, mai tarziu ELDA+). Desi intre timp nivelului de iluminare ales şi verificarea iluminării Corpurile de iluminat utilizate cel mai des sunt
s-au infiintat mai multe asociatii de acest gen, aceste doua obţinute proiectoarele, care din punct de vedere al
organizatii sunt principalele autoritati care se ocupa de -amplasarea corpurilor de iluminat proprietăţilor sistemului optic se clasifică:
problemele legate de designul iluminatului exterior. De Determinarea efectului artistic dorit :O deosebită proiectoare difuzante cu fascicul luminos larg, cu
aspectele tehnice se ocupa Comisia Internationala de importanţă este localizarea perspectivei normale sub care oglindă şi fascicul semiconcentrat, cu oglindă şi
Iluminari (CIE), infiintata inca din 1931 si care are sediul va fi privită instalaţia. De multe ori, buna vizibilitate dintr- fascicul concentrat
in Viena, Austria. un tren sau de pe o artereă de circulaţie a unui monument Amplasarea proiectoarelor: Pentru a se alege în
de arhitectură poate fi motivul iluminării speciale a mod judicios amplasamentul proiectoarelor
obiectivului menţionat. trebuie să se ţină seamă de următoarele
Definirea conceptului
Forma , dimensiunile şi înprejurimile obiectivului considerente:
Designul iluminarilor arhitecturale se concentreaza pe trei
influienţeaza în mod considerabil soluţia aleasă. - fiecare suprafaţă trebuie să fie astfel
aspecte fundamentale legate de iluminarile corpurilor
Faţadele cu elemente decorative pe orizontală vor fi altfel iluminată, încît să poată fi observată în
arhitecturale.: aspectul estetic al cladirii, parte foarte
iluminate decât cele cu linii verticale, după cum şi soluţia proporţia ei naturală, fără aplatizări.
importanta, mai ales in cazul monumentelor
pentru o faţadă cu coloane degajate va fi diferită de cea - Umbrele obţinute trebuie să fie
reprezentative., aspectul ergonomic, care se refera la
aleasă în cazul unei faţade plate. asemănătoare cu cele date de razele soarelui,
functia pe care o indeplineste lumina proiectata pe fatada
În ceea ce priveşte înprejurimile, trebuie să se examineze se renunţă la acest principiu numai atunci
cladirii; ea trebuie sa scoata in evidenta anumite elemente
dacă clădirea este izolată sau face parte dintr-un complex, când efectul obţinut este mai interesant.
arhitecturale si cantitatea de energie folosita, pentru ca
daca iluminarea zonei este puternică sau slabă, dacă există - Trebuie să fie iluminate toate elementele
este important si ca intreg proiectul de iluminare sa nu fie
grupuri de arbori sau arbori sau jocuri de apă a căror clădirii cu niveluri de iluminare diferite, pentru
exagerat - este vorba de iluminarea unor spatii
iluminare poate completă efectul pe ansamblu. a pune în evidenţă anumite elemente de
nesemnificative din punct de vedere vizual sau de
Este necesar săse studieze pe bază de schiţe, planuri la arhitectură.
iluminarea excesiva. Fiecare din aceste trei aspecte sunt
scară şi perspective, diversele variante posibile de - Proiectoarele trebuie astfel amplasate,
analizate cu minutozitate in proiectarea sistemului de
iluminare, pentru a realiza pe obiect, echilibrul optim încât să nu se producă orbire directă.
iluminat.
dintre lumină şi întuneric. Pentru amplasarea corpurilor de iluminat se pot
Realizarea unui flux prea mare de lumină nu se alege clădirile vecine, zone verzi, clădirea însăşi
Cand vine vorba de aspectul estetic, designerul incearca sa
recomandă, deoarece aceasta aplatizează relieful, modifică sau suporţi ornamentali amplasaşi în faţa clădirii.
masoare si sa ridice gradul de interes al fiecarui element
forma reală a monumentului şi uneori orbeşte pe privitori. Pentru proiectoarele amplasate pe terenuri din
arhitectural in parte, sa stabileasca daca acestea trebuie
Deoarece marile monumente sunt construite din materiale apropierea obiectivului se pot amenaja grupuri de
scoase in evidenta sau daca trebuie numai sa se integreze
variate, alegerea culorii sursei de lumină are un rol arbuşti şi tufişuri, care să le marcheze prezenţa.
printre celelalte; luminile si modul in care sunt acestea
important. La sol , în zone circulate se vor amenaja nişe
folosite trebuie sa dea nastere unor emotii, nu numai sa
- În general se preferă lumina albă. Pentru unele faţade speciale.
lumineze cladirea pur si simplu pentru ca aceasta sa fie
de culoare albă, lumina galbenă dă rezultate Când proiectoarele sunt amplasate pe clădire se
vizibila pe timp de noapte.
surprinzătoare. utilizează scafe sau cornişe datorită cărora
- În cazul unor grupuri de arbori sau jocuri de apă este prezenţa sursei este complet mascată. Corpurile de
Aspectul functional al proiectului se refera la nevoia ca iluminat pot fi amplasate în spatele balcoanelor,
indicată lumina bleu-verde a lămpilor cu vapori de
intreag proiectul sa fie vizibil (mai ales noaptea, dar si coloanelor, si ale altor elemente d econstrucţie ale
mercur.
ziua), la impactul pe care o are lumina zilei asupra clădirilor.
- La faţade colorate în tonuri de roşu, lumina lămpilor
elementelor de iluminat si la probleme legate de siguranta Corpurile de iluminat ornamentale se montează
de incandeşcenţă , bogată în radiaţii roşii este cea
(stralucire, confuzia care poate aparea din cauza culorilor pe suporţi asemănători cu cei pentru iluminatul
mai indicată.
folosite, etc.). străzilor. În mod obişnuit aceste aparate sunt
- În unele cazuri , este indicat ca pentru obiectul
echipate cu două lămpi, o lampă este montată
ceurmează să fie iluminat special, să se aleagă o
într+un reflector dirijabil bşi a doua lampă
Cam la fel ca in cazul arhitecturii, designul iluminarilor culoare diferită de aceea a mediului înconjurător;
iluminează globul, eliminând umbra neagră
arhitecturale nu se poate incadra complet nici in acest lucru contribuie la desprinderea monumentului
provocată de proiector. Un astfel de corp de
domeniul artei, dar nici al stiintei, fiind, in cele din de fondul pe care va fi observat. În majoritatea
iluminat ornamental , oferă un aspect de zi mai
urma, o combinare a celor doua. Este un demers care cazurilor se alege iluminat monocrom.
frumos decât instalaţiile obişnuite , dar utilizarea
implica atat spiritul creativ a designerului, cat si o buna - Iluminatul policrom este indicat în cazul
lui este limitată numai pentru clădiri cu maximum
intelegere a proprietatilor luminii din punct de vedere ansamblurilor realizate cu materiale diferite sau cu o
trei sau patru etaje.
stiintific, a modului de functionare a corpurilor de compoziţie jucată în volume, precum şi în cazul
Pentru alegerea modului de dispunere a
iluminat, etc. jocurilor de apă. De cele mai multe ori, iluminatul
proiectoarelor , sunt determinate proprietăţile de
În timpul nopţii, întunericul marchează întregul mediu, colorat apare sub forma unui efect de scurtă durată în
reflexie ale faţadelor, caracteristicile constructive
estompând accentele urbanistice ale unui oraş. timp, efectuându-se jocuri de lumini în mişcare.
ale obiectului de iluminat.
- În cazul statuilor şi monumentelor iluminatul va fi
Din punct de vedere al proprietăţilor de reflexie
uniform, fără contraste, pentru a nu se deforma
Iluminatul montumentelor, a grupurilor de arbori şi suprafeţele faţadelor d eînpart în patru categorii:
aspectul real.
arbuşti, a jocurilor de apă, se realizează în genere cu perfect difuzantă, mată, semimată, de reflexie
Principalii factori care determină alegerea mărimii
scop decorativ.Iluminatul faţadelor se poate utiliza regulată.
nivelului de iluminare sunt :
pentru: atragerea atenţei asupra frumuseţii arhitecturale a În cazul unei faţade de reflexie perfect difuză
- culoarea faţadei şi felul suprafeţei acesteia ( mată,
unei clădiri; in scop publicitar ( de exemplu în cazul piatră de construcţii se pot obţine luminanţe
netedă, lucioasă ).
iluminării faţadelor unei uzine ) sau in scop de securitate uniforme , proiectând nivelurile d eiluminare
- Pentru obţinerea unei bune reflexii, o importanţă
Proiectarea instalaţiilor de iluminat ornamental ridică distribuite apriximativ uniform. Materialele tipice
deosebită o are starea faţadei respectiv gradul de
probleme diferite de cele întâlnite în cazul instalaţiilor din această categorie de faţade sunt: piatră de
depreciere al acesteia.
pentru iluminatul străzilor. La majoritatea instalaţiilor de construcţii, cărămidă şi tencuială obişnuită cu
- Iluminatul mediului înconjurător, care poate mări
iluminat exterior este vorba de iluminarea unor spaţii, pe mortar ghips sau ipsos.
sau micşora contrastul dintre fond şi obiectul de
Faşadelede reflexie regulată sunt caracteristice clădirilor Iluminatul de sus în jos nu este indicat în general, Generalitati despre iluminatul exterior
moderne, suprafeşe din această categorie sunt: sticla , deoarece proiectoarele nu pot fi suficient mascate şi se
marmora, aluminiul lustruit, suprafeţele apelor liniştite. produce efect de orbire.
Magazinele de amenajari si hypermarketurile sunt
În cazul în care se urmăreşte ca o suprafaţă de clădire
pline de corpuri de iluminat nocturn si exista chiar
vitrată să apară iluminată din exterior, este necesar ca Clădiri cu relief detaşat pe faţadă ( coloane, balcoane,
firme specializate care se ocupa de asta - totul
sursele d elumină să fie amplasate la mare înălţime astfel, scări) Principiile de dispunere a proiectoarelor sunt
pentru a va ajuta sa dati o noua infatisare casei
încât rază reflectată să apară în direcţia de privire a valabile şi pentru această situaţie. Accentuarea în timpul
dvs. pe timpul noptii.
observatorului; în caz contrar, suprafaţa de sticlă va apare nopţii a elementelor de arhitectură, care se detaşează de
întunecată. În general în aceste situaţii s epreferă efectul faţadă se poate realiza prin două metode speciale:
lumin os, produs din exterior. – Efectul de siluetă, care ste realizat iluminând faţada Avantajul firmelor care se ocupa de amenajari si
Dacă construcţia este amplasată în apropierea unei ape principală a clădirii cu un nivel de iluminare ridicat, iluminari exterioare este ca acolo lucreaza
sursele se montează astfel încât imaginea lor reflectată să suficient ca elementele care se detaşează, suprapuse, pe specialisti care dispun si de echipamente de
nu fie văzută de observator. Efecte favorabile se pot acest fond luminos să apară întunecate. calitate superioara. Dincolo de locurile evidente in
obţine prin reflectare în apă a unei suprafeţe iluminate – Iluminarea specială a elementelor detaşate prin care trebuie plasate spoturile luminoase (pe
uniform. iluminat direct. În acest caz, faţada principală se marginea aleilor, in jurul piscinei, etc., pentru a se
Amplasamentul proiectoarelor este determinat si de iluminează cu un nivel de iluminare scăzut, iar elementele preveni eventualele accidente), sursele de lumina
caracteristicile constructive ale monumentului. detaşate sunt iluminate special prin proiectoare amplaste pot fi folosite pentru a accentua anumite elemente
În continuare se vor prezenta soluţiile indicate pentru în apropiere. din peisaj sau din arhitectura cladirii. Acest lusru
câteva cazuri întâlnite frecvent în proiectare. Se pot obţine efecte interesante prin utilizarea unor se face cu ajutorul unor aplice de perete exterior,
culori diferite pentru cele două planuri verticale ale inglobate si aparente, plafoniere, numere de casa
Clădiri cu faţade plate: În aceste situaţii direcţia de clădirii. luminate, pitici de gradina, corpuri de iluminat
incidenţă a luminii nu are un rol important. Soluţiile pentru trepte, corpuri de iluminat suspendante,
posibile de realizat sunt: Turnurile: necesită o proiectare judicioasă a sistemului de proiectoare, aparente si inglobate in pavement sau
– Proiectoare amplasate la intervale regulate, a căror iluminat , pentru a evita impresia că două faţade vecine stalpi luminosi. Este de preferat sa folositi corpuri
mărime depinde de curba de distribuţie a intensităţilor formează o suprafaţă plană continuă. De asemenea în de iluminat de buna calitate, durabile, care sa
luminoase şi de pretenţiile în ceea ce priveşte cazul turnurile cu secţiune curbiformă trebuie evitată reziste la intemperiile vremii.
uniformitatea iluminatului. Distanţa dintre surse şi senzaţia de aplatizare , ceea ce se realizează prin
obiectul iluminat se recomandă a fi de două treimi din iluminarea din 2-3 puncte. Uneori se prefera sa se instaleze un sistem de
înălţimea faţadei, iar distanţa dintre două proiectoare se va - Turnurile rotunde se ilumineză din două sau trei iluminat exterior inainte de terminarea propriu-
alege aproximativ egală cu dublul distanţei dintre aparatul puncte . Fasciculele luminoase vor fi astfel dirijate , zisa a amenajarilor. Acest lucru este oarecum
de iluminat şi faţadă. Dacă înălţimea faţadei depăşite încât între ele să existe o porţiune verticală de inutil, deoarece asa nu veti sti ce anume trebuie
limitele prezentate, proiectoarele vor fi amplasate pe umbră, ceea ce scoate în evidenţă rotunjirea. lumnat sau nu. Cel mai bine este sa asteptati pana
suporţi la 1/3 sau ½ din înălţimea faţadei. Proiectoarele vor fi cu fascicul concentrat şi se cand gazonul a luat forma finala, iar arbustii si
– Dacă faţada nu are dimensiuni prea mari, se poate amplasează pe sol sau la o înălţime de 3-5m. tufele au crescut. Desigur, puteti plasa corpurile
utiliza un singur grup de proiectoare dirijate în diferite Distanţa dintre obiect şi proiectoare se recomandă se de iluminat necesare pentru siguranta (pe alei sau
puncte de pe faţadă. Această soluţie este mai economică alege egală cu 2/3 din înălţimea turnului. injurul piscinei).
fiindcă se micşorează traseul acblurilor subterane. - Pentru iluminarea turnurilor de formă pătrată se
Rezultatul obţinut este fără efect artistic. Din această amplasează proiectoarele în patru puncte. Fiecare In afara de rolul principal de a imbogati estetica
cauză, faţadele plate vor fi iluminate în scop decorativ grup de proiectoare va fi dirijat către o faţă a locuintei, iluminatul exterior poate atrage atentia
atunci când clădirea este amplasată izolat şi poate fi turnului. Lumina dispersată este utilizată pentru asupra unor elemente de arhitectura sau zone din
observată de la distanţă, în contrast cu cerul întunecat . Se atenuarea umbrelor (contralumină) pe faţa alăturată a gradina. Plantele pot fi admirate toata ziua, la
recomandă înbunătăţirea efectului plastic prin utilizarea obiectivului. lumina soarelui - dincolo de frumusetea specifica
luminii colorate. - a unei gradini, admirarea acesteia pe timpul zilei
Statuile.La alegere amplasamentului proiectoarelor este un lucru cu care este obisnuita toata lumea;
Faţade cu ornamentaţii de arhitectură: Dacă faţada trebuie avut în vedere obţinere unor umbre asemănătoare noaptea, insa, gradina poate deveni un adevarat
prezintă nervuri orizontale sau coloane verticale , ferestre cu cele din timpul zilei.Soclurile pe care sunt amplasate taram de basm. Oricum ati privi problema,
profunde sau diferite decoraţii aplicate este recomandat să statuile vor fi de asemenea iluminate când monumentele iluminatul exterior si arhitectual sunt idei foarte
utilizăm efectul umbrelor. sunt înconjurate de o zonă verde , aceasta va fi iluminată. bune.
Pentru o clădire cu relief vertical, se vor dirija fasciculele Grad mai mare de siguranta
oblic, de la stânga la dreapta. Astfel, se produc umbre nete Iluminatul colorat este utilizat pentru: O casa cu o gradina bine luminata este ultimul
care accentuează relieful. Se vor folosi proiectoare cu – crearea unui efect artistic deosebit lucru pe care ar vrea sa il intalneasca un potential
fascicul semiconcentrat , care se vor amplasa funcţie de – evidenţierea separată a unui obiectiv în raport cu musafir nepoftit. Fie ca achizitionati si instalati
condiţiile existente , la distanţa de 20-50m, oblic în raport împrejmuirile sale dvs. corpurile de iluminat sau apelati la o firma
cu faţada , pe sol sau pe suporţi de 6-10m înălţime. – accentuarea culorilor naturale ale unei faţade sau a specializata (lucru recomandat) care sa faca aceste
Întrucât umbrele se disting atunci când direcţia privirii şi unor zone de plantaţii lucruri in locul dvs., beneficiile vor fi multiple:
direcţia razelor luminoase fac un unghi de 90*, se vor Pentru obţinerea fasciculelor luminoase colorate locuinta va deveni mult mai frumoasa pe timpul
amplasa astfel sursele , încât efectul estetic maxim să fie există mai multe posibilităţi: noptii pentru ca va fi pusa in evidenta
din punctele principale de observaţie , de obicei nodurile corespunzator si in acelasi timp va deveni un loc
de circulaţie. Dacă între părţile iluminate şi cele rămase în
– montarea unor filtre colorate la proiectoarele
echipate cu lîmpi cu incandescenţă. Prin această metodă se mai sigur pentru dvs. si familie.
întuneric se obţin umbre prea puternice , se pot estompa Spatiu de recreere extins
crează posibilitatea de realizare a unei mari game de culori
aceste contraste cu ajutorul contraluminei. Pentru Imaginati-va cat de bine ar fi sa va puteti petrece
şi se obţine un fascicul uniform colorat, deoarece atât
obţinerea contraluminei se utilizează proiectoare serile pe terasa, in ghioscul din gradina sau la
razele directe cât şi cele reflectate trec prin filtrul colorat.
difuzante. Iluminatul pentru atenuarea umbrelor nu marginea piscinei. De fapt, tot ce va trebuie sunt
Filtrele colorate reduc fluxul luminos util al surselor.
trebuie să depăşească o treime din iluminatul principal. numai cateva corpuri de iluminat exterior bine
Pentru a obţine acelasi efect ca în cazul utilizării
Faţadele cu linii verticale pot fi iluminate şi cu proiectoare plasate; astfel, spatiul gradini va pare de doua sau
unui proiector cu vizieră albă, trebuie să mărim
amplasate pe clădire. În acest caz, proiectoarele vor fi trei ori mai mare
puterea surselor de lumină.pentru a compensa
semiconcentrate şi se vor dirija vertical. Aspect placut
absorbţia diferitelor filtre luminoase.
Pentru faţadele cu elemente de ahitectură pe orizontală Iluminatul exterior sau arhitectural va face
este deosebit de avantajoasă iluminarea de jos în sus. – Utilizarea deoglinzi d emetal la proiectoarele
echipate cu lămpi cu incandescenţă. Culorile obţinute sunt locuinta dvs. mult mai primitoare. Elementele
Proiectoarele se amplasează destul de departe, pentru ca arhitecturale vor fi puse in evidenta de spoturi
lumina să nu cadă decât cu puţin mai oblică decât direcţia în nuanţe pastelate.
plasate strategic, iar gradina va prinde viata si pe
mijlocie de privire , umbrele obţinute în acest mod nu sunt – Folosirea de surse acre emit lumină colorată ,
timpul noptii, lumina creand nenumarate puncte
exagerat de lungi.Pentru faţadele cu înălţime mică se pot ca de exemplu: lămpi cu vapor de mercur cu de interes
utiliza proiectoare difuzante în rest cele mai indicate sunt balon clar (spectru albastru-verde) sau cu balon
proiectoarele cu fascicol semiconcentrat.În cazul clădirilor fluorescent (spectru albastru-alb), lămpi cu
cu mai multe etaje , când proiectoarele sunt amplasate vapor de sodiu de înaltă presiune (lumina ILUMINAT UL PUBLIC
foarte aproape de clădire, umbrele se alungesc spre partea soarelui) sau de joasă presiune (spectru Aproximativ 90%din informaţii de zi cu zi omul le
superioară a clădirii. Pentru a elimina acest efect , este galben), lămpi fluorescente colorate. primeşte prin vedere. Procesul vederii este posibil
recomandabil să se aranjeze proiectoarele asa încât numai în prezenţa luminii, prin interacţiunea lumină –
direcţia luminii să fie aproape orizontală. vedere.
ILUMINATUL EXTERIOR
În timpul zilei lumina naturală este provenită direct de la tipului de reţea, a consolei pentru montarea corpurilor de
soare – sursa punctuală ce asigură o cantitate de lumină iluminat, elemente care trebuie să se integreze într+un
suficientă pentru a putea avea loc procesul vederii. ansamblu armonios, în corelaţie cu zona în care se
La lăsarea întunericului, lumina artificială devine realizează instalaţia. La proiectarea instalaţiilor de
indispensabilă realizării procesului vederii. Percepţia iluminat de pe căile de circulaţie din oraşe, proiectul de
mediului înconjurător de către om depinde în mare măsură iluminat s eva corela din punct de vedere urbanistic şi
de cantitatea şi aclitatea luminii artificiale. arhitectural cu proiectul de sistematizare, inclusiv cu
Iluminatul artificial îşi pune amprenta asupra calităţii vieţii plantaţiile de arbori şi spaţii verzi.
omului, la fel şi iluminatul artificial exterior influienţează III. Din punct de vedere economic , instalaţia ce se
acest aspect, făcând posibilă desfăşurarea activităţii umane proiectează trebuie să se realizeze cu costuri minime
după lăsarea întunericului. posibile atât ca investiţii, cât şi ca cheltuieli anuale de
Cele două componente ale iluminatului exterior cea exploatare şi întreţinere
funcţională şi cea estetică , conduce la crearea confortului
necesar omului, ce are o ifluienţă directă asupra sănătăţii Sisteme şi soluţii de iluminat pentru artere şi noduri de
psihice şi fizice ale omului. circulaţie.
În cadrul iluminatului exterior , iluminatul urban este un Elaborarea proiectului unei instaalţii de iluminat public
domeniu cu o mare pondere , deoarece serveşte în egală implică rezolvarea, pentru fiecare din variantele studiate, a
măsură pe toţi locuitorii şi vizitatorii unui oraş, este următoarelor probleme:
destinat căilor de circulaţie, pe când iluminatul - stabilirea nivelurilor de luminanţă şi iluminare necesare
arhitectural/decorativ are un rol estetic în ambianţa a se realiza, precum şi a coeficienţilor de uniformiate
nocturnă a unui oraş. - alegerea sursei de lumină şi a corpului de iluminat
Asupra vieţii nocturne a unui oraş se poate interveni - determinarea geometriei instalaţiei
pozitiv cu ajutorul luminii artificiale , existând - verificarea prin calcul a aclităţilor luminotehnice ale
posibilitatea realizării unui ambient luminos corespunzător instalaţiei
şi inplicit a unei ambianţe generale plăcute. Sursele de lumină folosite în instalaţiile de iluminat public
În cazul când soluţiile luminotehnice nu au fost corect trebuie să îndeplinească următoarele condiţii principale:
adoptate , tratarea subiectului este făcută superficial , eficacitate luminoasă ridicată şi durată mare de viaţă.
efectele luminii artificiale ale iluminatului urban pot fi Se recomandă folosirea următoarelor tipuri de surse de
dăunătoare , ca urmare a poluării luminoase. lumină:
Poluarea luminoasă are la bază patru factori care - lămpi cu vapori de mercur şi balon fluorescent LVF 80-
influienţează caliatea soluţiilor luminotehnice adoptate: 400W
orbirea, lumina risipită, lumina pierdută, excesul de - lămpi cu vapori de sodiu de înaltă presiune LPN 250-
lumină. 400W, folosite pentru artere de clasa I respectiv cu
Condiţiile de calitate ale instalaţiilor de iluminat pentru trafic intens, precum şi porţiuni speciale de traseu:
arterele de circulaţie trebuie să asigure condiţiile intersecţii, pieţe, pasaje denivelate, etc.
necesare pentru ca conducătorii auto să poată percepe şi să Corpurile de iluminat de exterior trebuie să îndeplinească
localiyeye în timp util, detaliile şi obstacolele ce pot următoarele condiţii:
apărea pe traseul de circulaţie.Un obiect poate fi bine - să permită efectuarea cu uşurinţă a operaţiunilor de
văzut când acesta este mult mai iluminat ( contrast ţnlocuire a lămpii şi de reglare a poziţiei acesteia
negativ ), fie mult mai întunecat ( contrast pozitiv ) decât - să protejeze lampa şi celelate elemente componente
fondul pe care se situează. Pentru faptul că majoritatea înpotriva acţiunii mediului înconjurător
obstacoleleor de pe arterele de circulaţie sunt întunecate - să prezinte rezistenţă la şocuri mecanice şi vibraţii
este necesar un iluminat public pentru a se realiza un - corpurile de iluminat formate din reflectoare,
contrast pozitiv. refractoare şi difuzoare, trebuie să aibă o bună
Pentru pietoni este necesară asigurarea pentru asigurarea rezistenţă la coroziune, la vibraţii mecanice şi şocuri, la
bordurii trotuarelor, a vehiculelor şi obstacolelor. variaţii de temperatură şi trebuie să-şi păstreze
De aceea pentru proiectarea unui sistem de iluminat public proprietăţile fotometrice în timp.
trebuiesc avute în vedere considerente luminotehnice , - Dispozitivele de reglare care servesc la fixarea lămpilor
estetice şi economice. în poziţie corectă şi la dirijarea fluxului luminos pe
I. Din punct de vedere luminotehnic calitatea unei suprafaţa de iluminat, prin deplasarea lămpii în raport
instalaţii de iluminat public este determinată de următorii cu sistemul optic, trebuie să aibă o mare stabilitate în
factori: timp.
-nivelul luminanţei şi iluminării pe suprafaţa căii de - Corpurile de tip închis trebuie să fie foarte etanşe,
circulaţie se stabilesc în funcţie de intensitatea şi d eviteza deoarece depunerea prafului pe surse de lumină, pe
traficului rutier şi de locuit unde este amplasată artera. reflectoare şi pe difuzor produce scăderea apreciabilă a
Intensitatea traficului rutier poate fi definită în funcţie de randamentului corpului de iluminat.
numărul de vehicule pe unitatea de timp.
-uniformitatea repartiţiei luminanţei şi iluminării prin
respectarea factorilor de uniformitate cît şi factprii de
uniformitate a luminanţelor.
-limitarea efectului de orbire ; oboseala vizuală, s
eproduce din cauza unui confort vizual scăzut dat de
instalaţia de iluminat, acre în timp produce oboseala
conducătorului auto, deci scăderea posibilităţiilor de
percepţie vizuală a obstacolelor.Orbirea psihologică poate
fi determinată de: realizarea unui contrast insuficient între
luminanţa sursei şi aceea a obstacolului, de
neuniformitatea repartiţiei luminanţelor ( iluminat
discontinuu ).
Pentru limitarea efectului de orbire se vor lua următoarele
măsuri: prin limiatarea intensităţii luminoase a corpurilor
de iluminat pe direcţia privirii, prin limitarea înălţimii
minime de monatre a corpurilor de iluminat, prin
asiguarrea uniformităţii repartiţiei luminanţelor
-asigurarea unui ghidaj optic pentru circulaţie, asigurate
în special în porţiunile dificile de pe traseu ( curbe,
intersecţii, etc ), o orintare f. Bună a conducătorilor de
vehicule.
II. Realizarea unui aspect estetic corespunzător al
sistemului de iluminat se va face prin respectarea unor
reguli privind alegerea corpurilor de iluminat, a stâlpilor, a