Sunteți pe pagina 1din 1

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ

Încheiat și înregistrat sub nr. 2 / 01.07.2015 în registrul general de evidență a salariaților

A. Părțile contractului
Angajator – Persoana juridică S.C. NAȘUL IMPEX S.R.L. , cu sediul in Iași, Șoseaua
Națională, Nr. 198, înregistrată la Registrul Comerțului din Iași, sub numărul J 40/4081/2004,
reprezentată legal prin d-na POPESCU GINA în calitate de administrator
și
salariatul – domnul RACHET ION, domiciliat în municipiul Iași, județul Iași, str. Primăverii,
posesor al cărții de identitate seria MX, nr. 238, eliberat de SPCLEP Iași la data de 12.03.2012,
CNP 1870312334567, autorizație de muncă seria XX nr. 1234 din data 12.03.2007,
am încheiat prezentul contract individual de muncă în următoarele condiții asupra cărora am
convenit:
B. Obiectul contractului: