Sunteți pe pagina 1din 8

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

IOSUD-UDJG

GHID
privind tehnoredactarea, indexarea şi tipărirea tezei de doctorat

Reglementările din acest ghid cu privire la tehnoredactarea, indexarea și tipărirea tezei de


doctorat susținute public în UDJG au fost adoptate de către membrii CSUD în ședința din 27
septembrie 2013 și aprobate în ședința Consiliului de Administrație din 1 Octombrie 2013
(CA44/1.10.2013).
Prezentele reglementări se aplică începând cu tezele susținute public în anul universitar 2013-
2014.

A. Redactarea tezei de doctorat

I. Structura tezei de doctorat


Teza de doctorat trebuie să fie structurată pe capitole şi include următoarele elemente:
a) Copertă exterioară – carton lucios colorat, format unic personalizat UDJG ( Anexa 1);
b) Copertă interioară – (față și verso, Anexa 2);
c) Cuvânt înainte (Mulțumiri) – maxim două pagini, datat (Galati, .....), Ing./Fiz/Chim etc...);
d) Cuprins (în limba română și în limba engleză) – maximum trei ranguri (1./1.1/1.1.1);
e) Introducere (în limba română și în limba engleză) – 2-4 pagini, reprezintă echivalentul
unui rezumat al tezei în care se vor prezenta informații despre motivaţia alegerii temei/gradul
de noutate, obiectivele generale ale lucrării, locul/locurile de desfășurare a cercetărilor
proprii, colaborări naționale și internaționale/Cotutelă, o succintă prezentare a fiecărui
capoitol al tezei constând în definirea studiului prezentat și reliefarea contribuției originale
aferente acestui studiu, sau alte date considerate de interes în legătură cu lucrarea elaborată.
Introducerea nu se numerotează ca şi capitol.
f) Notații și abrevieri;
g) Listă figuri. Listă tabele;
h) Capitole teză – capitolele vor conține rezultatele studiului bibliografic (Stadiu actual-
maxim 25% din numărul total de pagini), modele/modelări matematice, proiectare,
metodologia cercetării și rezultatele proprii. Fiecare capitol poate să aibă, în partea finală, un
subcapitol de concluzii, care să sintetizeze informaţiile şi/sau rezultatele prezentate în cadrul
acelui capitol;
i) Capitol final – Concluziile generale, Contribuții originale și Perspective – acest capitol va
conține (evidențiate în subcapitole diferite) cele mai importante concluzii și interpretări ale
rezultatelor din teză, contribuțiile științifice și tehnice personale, precum şi potenţiale direcţii
de cercetare legate de tema abordată și care vor putea fi dezvoltate în viitor;
j) Listă lucrări publicate și prezentate – Se va menționa clar dacă revista este cotata ISI și
valoarea factorul de impact din anul anterior publicării, sau dacă este revistă BDI; se va
menționa ISBN-ul revistei și eventual link-ul la care se poate vizualiza lucrarea (în extenso
sau rezumat - în cazul în care accesul nu este “free”). Se pot include și lucrările pentru care
există și este depusă dovada clară a acceptării publicării (doi, mesaj de confirmare din
partea editorului revistei);
k) Bibliografie – va conţine lista tuturor surselor de informaţie utilizate de către doctorand
pentru redactarea tezei de doctorat. Bibliografia NU se va numerota ca şi capitol al lucrării.
Se trec referințele bibliografice în ordinea menționării lor în text, numai dacă se face
referire la acestea în textul tezei;
l) Anexe (dacă este cazul) – specifice fiecarui domeniu, se trec într-o secţiune separată, care
NU se numerotează ca şi capitol. Fiecare anexă se numerotează și se va menţiona cel puţin o
dată în textul tezei;
m) Curriculum vitae - opțional, format Europass.

II. Reguli de tehnoredactare

- Format A4, scris față/verso, se recomandă ca teza să conțină maxim 250 pagini;
- Margini pagină: stânga(cotor) – 2,5 cm; sus /jos - 2 cm;
- Spaţiere: la 1, 15 rând;
- Font: Arial, 11pct, utilizând diacriticele specifice limbii române în care este redactată lucrarea (ă,
ş, ţ, î, â);
- Numerotare pagini: la alegerea autorului. Numerotarea paginilor se poate face, începând cu pagina
de titlu (fără scris) și până la Introducere inclusiv, cu litere romane, apoi se va continua până la
Biblografie (sau Anexe) inclusiv cu numere arabe.
- Antet pagină: apare începând cu Cuprinsul şi va conţine Nume autor-Titlu teză (în stânga) şi
Titlul capitolului (în dreapta);
- Tabele: Fiecare tabel are număr şi titlu, scrise cu Arial 10 (Italic, centrat) deasupra tabelului.
Dacă este cazul, se precizează în paranteze pătrate sursa bibliografică a datelor din tabel, în
continuarea titlului/legendei tabelului;
- Figuri: fiecare figură are număr şi titlu/legendă, care se scriu cu Arial 11, subfigură, centrat. Dacă
este cazul, se precizează în paranteze pătrate sursa bibliografică a datelor din figură, în continuarea
titlului/legendei figurii;
- Bibliografie: materiale tipărite (cărţi şi capitole în cărţi, articole şi lucrări conferinţe tipărite) şi
surse electronice (articole şi lucrări conferinţe disponibile on line, site-uri consultate). Referințele
bibliografice se trec în text în ordinea menționării lor, cu cifre de la 1 la n, între paranteze pătrate
(Ex. [1]), evident se păstrează numerotarea din text.
In general, se vor respecta regulile de redactare din domeniul științific abordat. Mai jos se prezintă
cateva exemple (cel mai frecvent utilizate):
1. Carte:
[1] Mulder M, Basic principles of membrane technology. Kluwer Academic Publishers, 1996, The
Netherlands, ISBN 0-7923-4247-X;
2. Lucrări științifice/articole:
[2] Dongliang Wang, K. Li, Teo, W. K., Preparation and characterization of polyetherimide
asymmetric hollow fiber membranes for gas separation, Journal of Membrane Science, Volume 138,
2012, Issue 2, Pages 193-201, ISSN 0376-7388;
sau
[2] K. Li Dongliang Wang, W. K. Teo, Preparation and characterization of polyetherimide
asymmetric hollow fiber membranes for gas separation, Journal of Membrane Science, 138 (2)
(2012) 193-201, ISSN 0376-7388;
3. Materiale online:
[3]***, http://ro.wikipedia.org/wiki/Materiale_compozite

Redactarea rezumatului tezei de doctorat va respecta, în general, structura tezei și


informatiile de pe copeta exterioară și cea interioară față/verso. Se recomandă ca în Cuprinsul
rezumatului să fie menționată (în două coloane alăturate) numerotarea paginilor din rezumat și cea
2
din teză.

B. Indexarea tezelor de doctorat prezentate public în IOSUD-UDJG

Indexarea tezelelor susținute public în UDJG se face în cadrul următoarelor serii specifice
domeniilor de doctorat acreditate în UDJG, după cum urmează:

ȘTIINȚE INGINEREȘTI ȘTIINȚE ECONOMICE ȘTIINȚE UMANISTE


Seria I 1: Biotehnologii Seria E 1: Economie Seria U 1: Filologie- Engleză

Seria I 2: Calculatoare și tehnologia Seria E 2: Management Seria U 2: Filologie-


informației Română
Seria I 3: Inginerie electrică Seria U 3: Istorie
Seria I 4: Inginerie industrială
Seria I 5: Ingineria materialelor
Seria I 6: Inginerie mecanică
Seria I 7: Ingineria produselor alimentare
Seria I 8: Ingineria sistemelor

Indexarea tezelor se face începând cu tezele susținute public de la 1 Octombrie 2013.


Numărul de înregistrare va fi solicitat la biroul DOCTORAT-UDJG și va fi menționat pe coperta
exterioară și pe coperta interioară a tezei de doctorat (Anexa 1 si Anexa 2).

C. Tipărirea tezei

Teza de doctorat poate fi tipărită UDJG , contra cost, în format A4 cu copertă format unic
personalizat IOSUD, în tiraj minim de 5 exemplare, la Editura Universității-compartimentul
multiplicare, pe bază de referat de achizitie (Anexa 3).
Referatul trebuie înregistrat cu cel putin 14 zile înainte de predarea manuscrisului (fisier), iar
manuscrisul trebuie înaintat cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de depunerea tezei la secretariatul
Doctorat.
Serviciul multiplicare poate oferi, contra cost, și numai coperta si brosurarea lucrarii. În cazul
în care se dorește tipărirea lucrării în altă parte, se poate solicita in scris la editura fișierul cu formatul de
copertă particularizat UDJG.
OBS!!! Manuscrisul primit nu este recenzat, autorul/doctorand și conducătorul stiințific își
asumă toată responsabilitatea pentru conținutul științific. Teza tipărită nu este considerată carte
publicată, nu primește ISBN.
Pretul lucrarii variază în funcție de numărul total de pagini, de numărul de pagini color și de
numărul de exemplare solicitate. Cateva estimari de preț sunt prezentate mai jos (pentru o lucrare cu
250 pagini):
Coperta si brosare pret total)
5 exemplare 40 lei
10 exemplare 55 lei

Color 50% pret total)


5 exemplare 385 lei
10 exemplare 630 lei

Color 100 %: (pret total)


5 exemplare 515 lei
10 exemplare 983 lei

3
Alb-negru: (pret total)
5 exemplare 147.5 lei
10 exemplare 260 lei

3 octombrie 2013
Director CSUD,
Prof. dr. ing Viorica Mu;at

(Anexa 1-Coperta exterioară)


4
Sigle POSDRU (daca e cazul)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
Școala doctorală de ......................

TEZĂ DE DOCTORAT

TITLU TITLU TITLU TITLU TITLU TITLU TITLU TITLU


TITLU TITLU
Doctorand,
……………………………….

Conducător științific,
….……………………………….

Seria ...... Nr....

GALAŢI
20….

(Anexa 2- Copertă interioară /față)


Sigle POSDRU (daca e cazul)

5
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
Școala doctorală de ……

TEZĂ DE DOCTORAT

TITLU TITLU TITLU TITLU TITLU TITLU


TITLU TITLU TITLU TITLU

Doctorand
………………………….

Conducător științific, Prof univ.dr.ing./fiz/chim...................................


Conducător științific în cotutelă Prof univ.dr.ing./fiz/chim...................................
Referenți stiințifici Prof univ.dr.ing./CSI dr.ing.
Prof univ.dr.ing./CSI dr.ing.
Conf. univ. dr. ing./fiz/chim/ CSII dr. ing.

Seria .......... Nr....

GALAŢI
20….

Anexa 2 –Copertă interioară/verso

6
Seriile tezelor de doctorat sustinute public în UDJG începând cu 1
octombrie 2013 sunt:
Domeniul ȘTIINȚE INGINEREȘTI
Seria I 1: Biotehnologii
Seria I 2: Calculatoare și tehnologia informației
Seria I 3. Inginerie electrică
Seria I 4: Inginerie industrială
Seria I 5: Ingineria materialelor
Seria I 6: Inginerie mecanică
Seria I 7: Ingineria produselor alimentare
Seria I 8: Ingineria sistemelor
Seria I 9: Inginerie și management în agicultură și dezvoltare rurală
Domeniul ȘTIINȚE ECONOMICE
Seria E 1: Economie
Seria E 2: Management
Domeniul ȘTIINȚE UMANISTE
Seria U 1: Filologie- Engleză
Seria U 2: Filologie- Română
Seria U 3: Istorie
Seria U 4: Filologie - Franceză
Domeniul MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE ALE NATURII
Seria C: Chimie

IOSUD – UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI Anexa 3


7
Școala doctorală______________________________
Facultatea ____________________________________
Nr.___________din______________________________

APROBAT

Director CSUD,
Prof. Viorica-Domnica MUȘAT

REFERAT DE NECESITATE ŞI OPORTUNITATE1

Prin prezentul referat solicităm tipărirea tezei de doctorat/rezumatului tezei de doctorat:

Titlul tezei
(eventual subtitlu cf. prima pagină)

Autor –Student-doctorand/ an
înmatriculare/ formă de studii
Data susținerii publice
Format A4/A5
Nr. pagini (Maximum 250)
Seria/ Nr Seria Nr.
Cantitate totală (nr. exemplare) Minimum 5
Sursa de finanţare Școala doctorală/Venituri proprii doctorand

Întocmit Conducător de doctorat Director Școală


(doctorand) doctorală
Numele şi prenumele
Semnătura

Director MFC,
Ec. Raluca Oana OCHEANU

1
Formularul se completează electronic şi se depune la directorul editurii Galati University Press, însoţit de documentaţia
necesară, cf. informaţiilor afişate pe site-ul Universităţii “Dunărea de Jos”, la adresa http://www.gup.ugal.ro/
8