Sunteți pe pagina 1din 1

ANEXA 1 A

In cazul in care: se solicita situatia juridica si solicitantul are calitatea de fost/actual


proprietar/mostenitor al imobilului (teren cu sau fara constructii)

TIPUL CERERII SOLICITARE SITUATIE JURIDICA

CATRE,
DIRECTIA EVIDENTA IMOBILIARA SI CADASTRALA
SERVICIUL EVIDENTA PROPRIETATI

Subsemnatul(a)……………………………………………………………………………..

domiciliat(a) in ……………………str. ……………………………….………nr. …….., bloc……..,

ap……...., sector……, cu C.I./B.I. seria……...nr…………… eliberat de……..……., va rog

sa binevoiti sa-mi eliberati o adresa din care sa rezulte situatia juridica a imobilului

care a purtat / poarta adresa postala str. ……….……….……………………………………….…

nr. …..........…, sector …… ,fiindu-mi necesara la/pemtru………………………………………….

Anexez in copie xerox, urmatoarele :

- acte de proprietate si/sau certificat mostenitor …………………………………….DA ………NU

- adresa eliberata de Directia de Impozite si Taxe Locale de sector


(cu titularii de rol fiscal si suprafata de teren detinuta in decursul timpului)…………….…...DA……….NU

- planuri topografice scara 1 : 500, 1 : 2000 (eliberate de Serviciul


Cadastru cu sediul in str.Academiei nr.3-5, sector 3) pe care am
marcat (posat) imobilul pentru care solicit date…………………….……..………DA………NU

- Proces Verbal de inscriere in Cartea Funciara din anul 1940


(insotit de planul aferent)………………………………………………………… ……..DA….……NU

- raport de expertiza tehnica topografica (daca exista)………..………………….. . DA….……NU

- alte inscrisuri referitoare la imobilul solicitat *)…………… …………………….DA….……NU

- certificat de grefa in cazul imobilelor aflate in litigiu, sau cererea


instantei de judecata………………………………………………….……………..…DA……….NU

- B.I./C.I. sau imputernicire avocationala/declaratie notariala….………..…….…………DA……….NU

DATA : SEMNATURA :

*) Dupa caz : raspunsuri ale altor compartimente din PMB/ alte institutii publice, schite anexa la actele de
proprietate, chitanta de mana, proces verbal de predare-primire/punere in posesie, documentatie cadastrala,
incheiere cu admiterea intabularii dreptului de proprietate asupra imobilului, etc.