Sunteți pe pagina 1din 14

Instituţii şi organisme de specialitate cu atribuţii în protejarea monumentelor istorice

reglementate în Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice


Instituţii
Ministerul Culturii şi Identității Naționale Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice
- Elaborează şi asigură aplicarea strategiei naţionale şi urmăreşte Instituţie publică cu personalitate juridică, în
respectarea prevederilor legale şi a normelor şi metodologiilor subordinea Ministerului Culturii şi Identității Naționale,
din domeniul protejării monumentelor istorice. finanţat din venituri extrabugetare şi din alocaţii de la
bugetul de stat.
- Asigură îndeplinirea angajamentelor statului asumate prin
convenţiile internaţionale referitoare la protecţia monumentelor
istorice, la care România este parte.

- Reprezintă statul în relaţia cu proprietarii de monumente


istorice şi cu titularii altor drepturi reale asupra acestora.
Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, potrivit prevederilor prezentei
legi, Ministerul Culturii şi Identității Naționale organizează
compartimente de specialitate în aparatul propriu, precum şi
instituţii subordonate, având drept atribuţii activităţile de
cercetare, inventariere, avizare, inspecţie şi control, conservare,
restaurare şi punere în valoare a monumentelor istorice.
Atribuții Atribuții
1.Organizează sistemul naţional de cercetare, inventariere, a)gestionarea, în condiţiile legii, a fondurilor destinate
clasare a monumentelor istorice, de elaborare a reglementărilor cercetării, expertizării şi executării lucrărilor de
din domeniu, de inspecţie şi control al monumentelor istorice; consolidare-restaurare şi punere în valoare a
2.Avizează reglementările, normele şi metodologiile cu monumentelor istorice finanţate de la bugetul de stat
aplicabilitate pentru domeniul monumentelor istorice, în cazul în prin bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor şi
care acestea sunt elaborate de alte autorităţi decât Ministerul încredinţate prin transfer Oficiului Naţional al
Culturii şi Cultelor; Monumentelor Istorice;
3.Conferă, prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, regimul de b)fundamentarea, în conformitate cu normele privind
monument istoric; creditarea, elaborate de Ministerul Culturii şi Cultelor şi
4.Publică Lista monumentelor istorice, întocmită de Institutul aprobate prin hotărâre a Guvernului, a necesarului de
Naţional al Monumentelor Istorice, în Monitorul Oficial al credite; propunerea priorităţilor şi evaluarea
documentaţiilor prezentate de persoanele de drept
României, Partea I, şi o actualizează, potrivit legii, la fiecare 5 privat în vederea obţinerii de credite fără dobândă, cu
ani; dobândă redusă sau cu dobânda pieţei, pentru
5.Face propuneri pentru cuprinderea în proiectul bugetului de efectuarea de lucrări de protejare la monumentele
stat a sumelor necesare în vederea finanţării cheltuielilor pentru istorice deţinute;
protejarea monumentelor istorice; c)gestionarea, prin acordarea de credite în
6.emite avizele necesare în vederea eliberării autorizaţiilor de conformitate cu prevederile lit. b), în regim
construire pentru lucrările şi intervenţiile asupra monumentelor extrabugetar, a sumelor provenite din aplicarea
istorice; timbrului monumentelor istorice, precum şi din alte
7.emite avizul privind documentaţiile de urbanism din zonele de surse cu aceeaşi destinaţie, obţinute în condiţiile legii;
protecţie a monumentelor istorice şi din zonele construite sumele încasate din rambursări de credite şi plăţi din
protejate; dobânzi se utilizează în sistem revolving, cu acelaşi
8.emite avizul privind studiile de fundamentare istorico-ştiinţifică scop;
pentru delimitarea zonelor de protecţie a monumentelor istorice d)administrarea, în numele Ministerului Culturii şi
sau a zonelor construite protejate, ale secţiunilor de specialitate Cultelor, a monumentelor istorice intrate cu orice titlu
din planurile de amenajare a teritoriului şi planurilor urbanistice, în proprietatea statului, altele decât cele administrate
precum şi pentru proiectele de restaurare a monumentelor de alte instituţii publice; propunerea eficientizării
istorice; acestora prin promovarea de proiecte şi programe de
9.emite avizul pentru Planul de amenajare a teritoriului naţional revitalizare, realizarea de parteneriate sau prin
- secţiunea "Zone construite protejate", precum şi pentru concesionare, dare în folosinţă gratuită ori închiriere, în
secţiunile de specialitate din planurile de amenajare a teritoriului condiţiile legii;
care au ca obiect monumente istorice sau zone construite e)predarea documentaţiilor pentru monumentele
protejate; istorice la care au fost efectuate lucrări şi recepţii finale
10.emite avizele pentru secţiunile de specialitate din planurile Institutului Naţional al Monumentelor Istorice, pentru
urbanistice generale ale unităţilor administrativ-teritoriale, actualizarea inventarului monumentelor istorice şi
planurile urbanistice zonale, precum şi din planurile urbanistice arhivare;
de detaliu, care au ca obiect monumente istorice sau zone f)punerea la dispoziţie Institutului Naţional al
construite protejate; Monumentelor Istorice a documentelor şi informaţiilor
11.emite avizele pentru intervenţii asupra imobilelor situate în deţinute, necesare actualizării inventarului
zonele de protecţie a monumentelor istorice şi în zonele monumentelor istorice;
construite protejate; g)elaborarea reglementărilor, normelor şi
12.iniţiază, atunci când este necesar, sau solicită consiliilor metodologiilor specifice domeniului protejării
judeţene sau Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după monumentelor istorice privind conţinutul-cadru al
caz, exproprierea pentru cauză de utilitate publică a documentaţiilor, tarifarea acestora, executarea
monumentelor istorice, în vederea salvării acestora de la lucrărilor, organizarea achiziţiilor publice, contractarea
distrugere şi degradare; şi decontarea lucrărilor;
13.coordonează, prin diriginţi de specialitate ai Oficiului Naţional h)editarea pe orice tip de suport şi comercializarea
al Monumentelor Istorice, atestaţi de Ministerul Culturii şi materialelor privind protejarea şi punerea în valoare a
Cultelor, lucrările de conservare, consolidare şi restaurare a monumentelor istorice;
monumentelor istorice, atunci când intervenţiile sunt finanţate i)organizarea şi realizarea altor activităţi specifice
total sau parţial din fondurile alocate de Ministerul Culturii şi atribuţiilor sale, aducătoare de venituri, conform
Cultelor; prevederilor legale, inclusiv prin încheierea de
14.asigură inspecţia şi controlul propriu la monumentele istorice contracte cu persoane juridice sau fizice de
privind starea lor de conservare şi respectarea avizelor de specialitate, pe care le gestionează în regim
specialitate emise, precum şi controlul propriu al şantierelor extrabugetar;
având drept obiect monumentele istorice, indiferent de regimul j)text abrogat
de proprietate şi de grupa monumentului istoric, de natura (4)Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice preia la
operaţiunilor şi de sursa lor de finanţare; data înfiinţării sale întreaga bază materială de
15.constată contravenţii şi aplică sancţiuni prin împuterniciţii săi execuţie, bunuri mobile şi imobile, care au aparţinut
şi ia măsurile corespunzătoare de sesizare a organelor de instituţiilor cu activitate în domeniu - Direcţia
cercetare penală, în cazul infracţiunilor; Patrimoniului Cultural Naţional, Direcţia Monumentelor,
16.instituie, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare Ansamblurilor şi Siturilor Istorice, Centrul pentru
a prezentei legi, Registrul specialiştilor, Registrul experţilor şi Administrarea şi Protecţia Patrimoniului Cultural,
verificatorilor tehnici; respectiv Oficiul Naţional pentru Protejarea
17.emite atestate pentru specialiştii şi experţii în domeniul Patrimoniului.
protejării monumentelor istorice, în conformitate cu metodologia
aprobată prin ordin al ministrului culturii şi cultelor;
18.text abrogat
19.avizează reglementările, normele şi metodologiile elaborate
de autorităţile şi instituţiile publice abilitate, privind:
a)organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de educaţie,
formare, specializare şi perfecţionare a specialiştilor din domeniul
protejării monumentelor istorice;
b)prevenirea şi stingerea incendiilor la monumente istorice;
c)măsurile de protecţie specială a monumentelor istorice în caz
de conflict armat, de protecţie împotriva actelor de terorism sau
în situaţii de urgenţă;
d)stabilirea planurilor şi măsurilor de prevenire a distrugerilor
cauzate de calamităţi sau dezastre naturale la monumente
istorice;
e)înlăturarea sau diminuarea factorilor poluanţi la monumente
istorice şi în zonele de protecţie a acestora;
f)elaborarea cadastrului monumentelor istorice;
20.avizează folosirea materialelor, tehnicilor şi tehnologiilor noi
pentru restaurarea monumentelor istorice;
21.susţine, în condiţiile legii, programe şi proiecte de revitalizare
şi punere în valoare a monumentelor istorice, hotărăşte strategii
şi cofinanţează programe şi publicaţii pentru animarea culturală
şi stimularea interesului public faţă de monumentele istorice;
22.instituie şi controlează amplasarea însemnului distinctiv care
atestă regimul de monument istoric al unui bun imobil, în
vederea protejării sale în timp de pace sau de conflict armat;
23.colaborează cu organizaţiile neguvernamentale, în condiţiile
legii, la realizarea de programe şi proiecte de protejare a
monumentelor istorice;
24.asigură funcţionarea, logistica, secretariatul şi sediul Comisiei
Naţionale a Monumentelor Istorice şi, prin serviciile publice
deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor, pentru comisiile
regionale ale monumentelor istorice;
25.colaborează cu organismele internaţionale interesate şi
participă, în cooperare cu acestea, la finanţarea programelor de
protejare a monumentelor istorice, inclusiv a celor înscrise în
Lista Patrimoniului Mondial;
26.exercită, în numele statului, dreptul de preemţiune asupra
monumentelor istorice clasate în grupa A;
27.iniţiază, la propunerea Comisiei Naţionale a Monumentelor
Istorice şi, după caz, a Comisiei Naţionale de Arheologie, proiecte
de hotărâre a Guvernului privind acordarea statutului de oraş
istoric sau sat istoric;
28.finanţează editarea şi publicarea Revistei monumentelor
istorice şi a Buletinului monumentelor istorice.

*Notă: În vederea realizării măsurilor de protejare a monumentelor istorice, în cadrul serviciilor publice deconcentrate ale
Ministerului Culturii şi Identității Naționale, se înfiinţează şi se stabilesc atribuţiile Serviciului monumentelor istorice, încadrat
cu personal specializat în domeniu.
Organisme de specialitate
Comisia Naţională a Monumentelor Istorice Comisii zonale ale monumentelor Colectivul de control pentru
istorice activitatea de protejare a
monumentelor istorice
- Organism ştiinţific de specialitate în domeniul - Funcţionează pe lângă serviciile Funcționează în cadrul
protejării patrimoniului cultural imobil, fără publice deconcentrate ale Ministerului Ministerului Culturii şi Identității
personalitate juridică, care funcţionează pe Culturii ca organisme ştiinţifice de Naționale
lângă Ministerul Culturii. specialitate în domeniul protejării
patrimoniului cultural imobil, din
- propune strategiile şi avizarea metodologiilor, teritoriu, ale Comisiei Naţionale a
normativelor şi măsurilor tehnico-ştiinţifice din Monumentelor Istorice, fără
domeniul protejării monumentelor istorice. personalitate juridică
Atribuții Atribuții Atribuții
a)propune aprobarea strategiei naţionale privind a)fundamentează şi propun elementele a)controlează, în condiţiile legii,
protejarea monumentelor istorice, elaborată de specifice strategiei regionale privind documentele şi documentaţiile de
Institutul Naţional al Monumentelor Istorice; protejarea monumentelor istorice; orice fel privind conservarea,
b)formulează priorităţile privind lucrările şi b)formulează priorităţile pentru restaurarea şi protejarea
măsurile necesare pentru asigurarea protejării protejarea monumentelor istorice în plan monumentelor istorice;
monumentelor istorice, indiferent de situaţia lor regional, în vederea evaluării şi b)constată încălcarea
juridică şi de sursa de finanţare; asigurării fondurilor necesare; prevederilor legale în domeniul
c)propune aprobarea, prin ordin al ministrului c)analizează şi propun Comisiei conservării, restaurării şi
culturii şi cultelor, a metodologiilor, normelor, Naţionale a Monumentelor Istorice protejării monumentelor istorice
normativelor şi reglementărilor din domeniul clasarea sau declasarea monumentelor şi propune luarea măsurilor legale
protejării monumentelor istorice, elaborate de istorice din regiunile lor de competenţă ce se impun;
Ministerul Culturii şi Cultelor sau de instituţiile în grupa A sau B, după caz; c)are acces, în condiţiile legii, la
specializate din subordinea acestuia; d)propun avizul privind documentaţiile orice monument istoric, precum şi
d)propune clasarea, declasarea, neclasarea sau de urbanism şi amenajarea teritoriului pe şantierele de cercetare sau de
nedeclasarea şi schimbarea grupei de clasare a pentru instituirea, delimitarea şi conservare-restaurare a
monumentelor istorice; reglementarea construirii zonelor de monumentelor istorice; în acest
e)propune criteriile de atestare a specialiştilor şi protecţie a monumentelor istorice scop, organele abilitate ale
experţilor din domeniul protejării monumentelor clasate în grupa B sau a zonelor statului au obligaţia să sprijine
istorice; construite protejate cu monumente personalul colectivului în
f)propune avizarea Planului de amenajare a istorice clasate în grupa B; exercitarea atribuţiilor;
teritoriului naţional - secţiunea "Zone construite e)propun avizarea planurilor urbanistice
protejate"; generale, planurilor urbanistice zonale şi
g)propune avizarea pentru secţiunile de de detaliu referitoare la monumente d)face propuneri de sancţionare,
specialitate din planurile privind amenajarea istorice, zonele de protecţie ale acestora în condiţiile legii, a abaterilor
teritoriului care au ca obiect monumentele sau zone construite protejate care nu constatate.
istorice sau zone construite protejate; cuprind monumente istorice clasate în (3)În îndeplinirea atribuţiilor
h)propune avizul privind studiile de grupa A; prevăzute la alin. (2), colectivul
fundamentare istorico-ştiinţifică pentru f)propun avizarea planurilor urbanistice de control pentru activitatea de
delimitarea zonelor de protecţie a monumentelor de detaliu şi a proiectelor de execuţie în protejare a monumentelor istorice
istorice clasate în grupa A sau a zonelor construite zonele de protecţie a monumentelor are dreptul să solicite şi să
protejate care cuprind monumente istorice istorice din grupa A şi în zonele protejate primească informaţii şi
clasate în grupa A, ale secţiunilor de specialitate cu monumente istorice clasate în grupa documente, în condiţiile legii, de
din planurile de amenajare a teritoriului şi A, pentru care există reglementări în la orice persoană fizică sau
planurile urbanistice, precum şi pentru proiectele vigoare avizate conform art. 26 alin. (1) juridică, aceasta având obligaţia
de restaurare a monumentelor istorice clasate în pct. 7; de a da curs solicitării în termen
grupa A; g)propun avizul pentru documentaţiile de 15 zile calendaristice de la data
i)propune avizul pentru planurile urbanistice tehnice care cuprind lucrări de cercetare, emiterii cererii.
generale ale unităţilor administrativ-teritoriale, investigaţii, expertize tehnice, proiecte
planurile urbanistice zonale, precum şi pentru tehnice şi detalii de execuţie pentru
planurile urbanistice de detaliu, care au ca obiect monumentele istorice clasate în grupa B,
monumente istorice clasate în grupa A sau zone care nu presupun intervenţia pe
construite protejate care cuprind monumente componentele artistice, pentru
istorice clasate în grupa A; documentaţiile privind zonele de
j)propune avizul pentru documentaţiile privind protecţie a monumentelor istorice şi
intervenţiile asupra monumentelor istorice sau zonele construite protejate;
inscripţionarea monumentelor istorice, având la h)propun avizul pentru documentaţiile
bază texte avizate de organisme sau instituţii pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii
ştiinţifice de specialitate; curente la monumentele istorice clasate
k)propune avizul pentru intervenţii asupra în grupa A, care nu aduc modificări de
imobilelor situate în zonele de protecţie a arhitectură în condiţiile în care lucrările
monumentelor istorice şi în zonele construite se execută cu materiale şi tehnici de
protejate, pentru care nu există documentaţii de lucru specifice epocii de edificare a
urbanism avizate conform art. 26 alin. (1) pct. 7; monumentului istoric care nu presupun
k1)propune avizul pentru documentaţiile privind intervenţia pe componentele artistice.
soluţiile de intervenţie asupra componentelor i)îndeplinesc alte atribuţii date în
artistice ale monumentelor istorice grupa A şi B; competenţă, potrivit dispoziţiilor
l)propune monumente istorice pentru a fi incluse prevăzute în Regulamentul de
în Lista patrimoniului cultural şi natural mondial, organizare şi funcţionare a Comisiei
precum şi în Lista patrimoniului mondial în Naţionale a Monumentelor Istorice.
pericol, elaborate de UNESCO;
m)propune avizarea folosirii unor materiale,
tehnici şi tehnologii noi pentru restaurarea
monumentelor istorice, în baza documentaţiilor
de specialitate;
n)propune programe de pregătire a specialiştilor,
precum şi planuri-cadru de învăţământ, de
formare şi specializare în domeniul protejării
monumentelor istorice.
(11)Ministrul culturii poate emite ordinul de
declasare a unui monument istoric sau decide
neclasarea numai în cazul în care Comisia
Naţională a Monumentelor Istorice a propus
declasarea, respectiv neclasarea.
(12)Avizele necesare pentru situaţiile prevăzute
la alin. (1) lit. h)-k1) se pot emite doar cu
includerea propunerii Comisiei Naţionale a
Monumentelor Istorice, respectiv a comisiilor
zonale ale monumentelor istorice.
(1 )Ministerul
3
Culturii şi serviciile sale
deconcentrate pot solicita motivat Comisiei
Naţionale a Monumentelor Istorice sau, după caz,
comisiilor zonale reexaminarea propunerilor
formulate de acestea în cazurile prevăzute la alin.
(11) şi (12).
(2)Atribuţiile Comisiei Naţionale a Monumentelor
Istorice, menţionate la alin. (1) lit. d), g), j) şi k),
pot fi delegate comisiilor zonale ale
monumentelor istorice, în condiţiile stabilite de
Regulamentul de organizare şi funcţionare a
Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice.
(3)Pentru activitatea prestată, membrii Comisiei
Naţionale a Monumentelor Istorice şi ai comisiilor
zonale primesc o indemnizaţie de şedinţă,
indiferent de numărul şedinţelor organizate într-o
lună, stabilită prin ordin al ministrului culturii, la
care se adaugă decontarea cheltuielilor efectuate
de membru în vederea participării la lucrări,
respectând condiţia ca suma indemnizaţiilor
primite lunar de un membru pentru o comisie să
nu depăşească 10% din indemnizaţia lunară a
unui secretar de stat. Decontarea cheltuielilor
efectuate în vederea participării la şedinţele
convocate de Ministerul Culturii, respectiv de
serviciile deconcentrate ale acestuia, se face şi în
cazul în care şedinţele nu se desfăşoară.
Atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale
Autorităţile administraţiei Consiliile locale Primarul Consiliile judeţene şi
publice locale Consiliul General al
Municipiului Bucureşti
Atribuții generale: Atribuții: Atribuții: Atribuții:
a)cooperează cu organismele a)colaborează cu direcţia a)verifică existenţa tuturor a)cooperează cu direcţia
de specialitate şi cu instituţiile pentru cultură, culte şi avizelor de specialitate în pentru cultură, culte şi
publice cu responsabilităţi în patrimoniul cultural naţional domeniul monumentelor patrimoniul cultural naţional
domeniul protejării judeţeană, respectiv a istorice şi conformitatea judeţeană, respectiv a
monumentelor istorice şi municipiului Bucureşti, autorizaţiei cu prevederile municipiului Bucureşti,
asigură punerea în aplicare şi furnizând acesteia toate acestora, precum şi comunicând toate informaţiile
respectarea deciziilor acestora; informaţiile actualizate din îndeplinirea dispoziţiilor referitoare la monumentele
b)asigură protejarea domeniul protejării cuprinse în Obligaţia privind istorice aflate în teritoriul lor
monumentelor istorice clasate, monumentelor istorice; folosinţa monumentului istoric, de competenţă; facilitează
aflate în domeniul public sau b)în vederea întocmirii sau conform prevederilor legale, comunicarea dintre direcţiile
privat al municipiului, respectiv modificării planurilor asigură menţionarea în pentru cultură, culte şi
oraşului sau comunei, precum urbanistice generale sau a autorizaţie a tuturor condiţiilor patrimoniul cultural naţional
şi a celor abandonate sau aflate planurilor urbanistice zonale conţinute în avize la judeţene, respectiv a
în litigiu, alocând resurse ale localităţilor, asigură autorizarea lucrărilor asupra municipiului Bucureşti, şi
financiare în acest scop; elaborarea documentaţiei monumentelor istorice şi consiliile locale ale oraşelor şi
c)cooperează cu ceilalţi pentru delimitarea zonelor de asupra imobilelor situate în comunelor din teritoriul
proprietari sau administratori protecţie a monumentelor zona lor de protecţie, respectiv judeţului, respectiv ale
de monumente istorice; istorice; la eliberarea pentru acestea a sectoarelor în cazul
d)se pot asocia între ele, c)prevăd, în termen de 12 luni autorizaţiei de funcţionare; municipiului Bucureşti;
precum şi cu persoane fizice de la clasarea monumentelor b)ia măsuri pentru autorizarea b)iniţiază, cu avizul
sau juridice pentru realizarea istorice, fondurile bugetare cu prioritate a documentaţiilor Ministerului Culturii şi
unor lucrări de protejare a necesare pentru elaborarea tehnice care se referă la Cultelor, procedura de
monumentelor istorice şi pot documentaţiilor de urbanism şi intervenţii asupra expropriere pentru cauză de
înfiinţa în acest scop instituţii şi amenajare a teritoriului şi a monumentelor istorice; utilitate publică în vederea
servicii publice de interes local; regulamentelor aferente; c)dispune oprirea oricăror protejării monumentelor
e)participă la finanţarea d)elaborează regulamentele lucrări de construire sau de istorice, în situaţiile şi cu
lucrărilor de protejare a de urbanism pentru zonele de desfiinţare în situaţia respectarea condiţiilor
monumentelor istorice, protecţie a monumentelor descoperirii de vestigii prevăzute de lege;
prevăzând distinct sumele istorice şi pentru zonele arheologice, hotărăşte şi, după c)sprijină şi îndrumă
necesare în acest scop în construite protejate şi le caz, organizează paza acestora activitatea consiliilor locale ale
bugetele pe care le aprobă numai pe baza şi în şi anunţă în cel mai scurt timp comunelor sau ale oraşelor,
administrează; condiţiile avizului Ministerului direcţia pentru cultură, culte şi care nu au organizate servicii
f)cuprind în programele de Culturii şi Cultelor sau al patrimoniul cultural naţional în domeniu sau posturi
dezvoltare economico-socială şi serviciilor publice judeţeană, respectiv a specializate în aparatul
urbanistică, respectiv de deconcentrate ale Ministerului municipiului Bucureşti; propriu pentru protejarea
amenajare a teritoriului, Culturii şi Cultelor, după caz; d)asigură prin aportul propriu monumentelor istorice
obiective specifice privind e)elaborează sau, după caz, de specialitate şi în colaborare înscrise în Lista
protejarea monumentelor aprobă programe ori măsuri cu direcţia pentru cultură, culte monumentelor istorice din
istorice, elaborează, administrative, bugetare sau şi patrimoniul cultural naţional grupa B şi aflate pe teritoriul
actualizează şi aprobă fiscale speciale de prevenire a judeţeană, respectiv a administrativ al acestora;
documentaţiile de amenajare a degradării monumentelor municipiului Bucureşti,
teritoriului şi urbanism privind istorice şi a zonelor protejate aplicarea însemnelor
monumentele istorice sau din municipiul, oraşul sau distinctive şi a siglelor de
zonele protejate care conţin comuna respectivă, cu monumente istorice şi
monumente istorice; respectarea avizului controlează întreţinerea lor de
g)iau măsurile tehnice şi Ministerului Culturii şi Cultelor către proprietar;
administrative necesare în sau al serviciilor publice e)asigură paza şi protecţia
vederea prevenirii degradării deconcentrate ale Ministerului monumentelor istorice aflate în
monumentelor istorice; Culturii şi Cultelor, după caz; domeniul public şi privat al
h)includ în structura aparatului f)la solicitarea direcţiei pentru statului şi al unităţilor
propriu compartimente cultură, culte şi patrimoniul administrativ-teritoriale,
specializate sau, după caz, cultural naţional judeţene, precum şi ale monumentelor
posturi ori sarcini de serviciu respectiv a municipiului istorice abandonate sau aflate
precise în domeniul protejării Bucureşti, împreună cu în litigiu, semnalând de
monumentelor istorice; organele de poliţie, interzic urgenţă direcţiei pentru
i)elaborează planurile anuale circulaţia vehiculelor grele şi cultură, culte şi patrimoniul
de gestiune şi protecţie a transportul de materiale cultural naţional judeţene,
monumentelor istorice de pe explozive în zona de protecţie respectiv a municipiului
teritoriul unităţii administrativ- a monumentelor istorice; Bucureşti, orice caz de
teritoriale care sunt înscrise în g)colaborează cu nerespectare a legii;
Lista Patrimoniului Mondial şi compartimentele specializate f)asigură efectuarea,
asigură monitorizarea acestora ale altor autorităţi ale împreună cu serviciile publice
prin personalul propriu. administraţiei publice locale în de pompieri, de acţiuni de
(2)Autorităţile administraţiei cazul în care monumentele prevenire şi stingere a
publice locale au obligaţia să istorice şi zonele de protecţie a
realizeze studiile de acestora se află pe teritoriul incendiilor la monumente
fundamentare, delimitare şi mai multor unităţi istorice.
instituire a zonelor de protecţie administrativ-teritoriale.
a monumentelor istorice, (2)La data emiterii
folosind numai personal de autorizaţiilor de construcţie
specialitate atestat. sau de desfiinţare, pentru
lucrări ce urmează a se
executa la monumente
istorice, în zonele de protecţie
a acestora sau în zonele
construite protejate,
autorităţile emitente ale
autorizaţiilor transmit copii ale
acestor documente serviciilor
publice deconcentrate ale
Ministerului Culturii şi Cultelor.

Direcțiile judeţene pentru cultură, respectiv a municipiului Bucureşti (HOTĂRÂRE nr. 90 din 10
februarie 2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale)
La nivelul judeţelor şi al municipiului Bucureşti funcţionează direcţiile judeţene pentru cultură, respectiv a municipiului Bucureşti,
servicii publice deconcentrate, cu personalitate juridică, ale Ministerului Culturii
Atribuții:
a)îndeplinesc atribuţiile prevăzute de lege în domeniul protejării patrimoniului cultural naţional;
b)colaborează cu autorităţile publice şi cu instituţiile specializate pentru protejarea şi punerea în valoare a bunurilor din patrimoniul
cultural naţional şi aplică în acest sens prevederile legale în domeniu;
c)participă, la cererea autorităţilor abilitate şi împreună cu acestea, la acţiuni de control al respectării legislaţiei privind dreptul de
autor şi drepturile conexe;
d)solicită şi primesc, în condiţiile legii, în nume propriu sau în numele şi pentru Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, de la
autorităţi ale administraţiei publice, de la instituţii publice şi de la persoanele juridice de drept privat cu activitate în domeniul
cultural, al artelor şi informării publice, date şi informaţii necesare pentru exercitarea atribuţiilor ce le revin;
e)controlează respectarea îndeplinirii obligaţiilor de plată a contribuţiilor la Fondul Cultural Naţional, în condiţiile şi la termenele
stabilite prin lege;
f)îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite de ministrul culturii şi patrimoniului naţional, potrivit legii.
Organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene pentru cultură şi patrimoniul naţional, respectiv a municipiului Bucureşti, precum
şi atribuţiile acestora, altele decât cele prevăzute la alin. (1), se stabilesc prin regulamente aprobate prin ordin al ministrului culturii
şi patrimoniului naţional.

Institutul Național al Patrimoniului (HOTĂRÂREA nr. 593 din 8 iunie 2011 privind organizarea şi
funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului)
ORDIN nr. 2025 din 22 ianuarie 2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare
al Institutului Naţional al Patrimoniului şi a organigramei acestuia
INP este instituţie publică de importanţă naţională, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Culturii.
Atribuții:
a)gestionează, în condiţiile legii, fondurile destinate cercetării, expertizării şi executării lucrărilor de consolidare-restaurare şi
punere în valoare a monumentelor istorice, prin Programul naţional de restaurare a monumentelor istorice, finanţat de la bugetul
de stat, prin bugetul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, şi a celor rezultate din sponsorizări sau donaţii ale persoanelor
fizice ori juridice, române sau străine, în conformitate cu prevederile contractelor de sponsorizare sau de donaţie;
b)propune spre aprobare Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional programe şi proiecte de restaurare a monumentelor istorice
şi asigură gestionarea acestora, potrivit legii;
c)text abrogat
d)fundamentează, în conformitate cu normele privind creditarea, elaborate de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional şi
aprobate prin hotărâre a Guvernului, necesarul de credite; stabileşte priorităţile şi evaluează documentaţiile prezentate de
persoanele de drept privat în vederea obţinerii de credite fără dobândă, cu dobândă redusă sau cu dobândă legală, pentru
efectuarea de lucrări de protejare la monumentele istorice deţinute;
e)gestionează, prin acordarea de credite în conformitate cu prevederile lit. d), sumele provenite din aplicarea timbrului
monumentelor istorice, precum şi din alte surse cu aceeaşi destinaţie, obţinute în condiţiile legii; sumele încasate din rambursări
de credite şi plăţi din dobânzi se utilizează în sistem revolving, cu acelaşi scop;
f)elaborează, potrivit strategiei Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, şi supune spre aprobare acestuia Programul naţional
de restaurare a monumentelor istorice şi asigură atribuirea contractelor de proiectare şi execuţie a lucrărilor de restaurare,
conservare, protecţie şi punere în valoare a obiectivelor cuprinse în acesta, potrivit legii;
g)verifică şi propune spre avizare, potrivit legii, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările contractate;
h)asigură asistenţa tehnică de specialitate pentru Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional în domeniul organizării activităţii de
protejare a monumentelor istorice;
i)elaborează reglementările privind conţinutul-cadru al documentaţiilor, tarifarea acestora, executarea lucrărilor, organizarea
achiziţiilor publice, contractarea şi decontarea lucrărilor;
j)propune Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional iniţierea de acte normative în domeniul protejării monumentelor istorice;
k)text abrogat
l)asigură fundamentarea ştiinţifică a deciziilor şi a avizelor Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice privind clasarea şi evidenţa
monumentelor istorice, intervenţiile asupra acestora, precum şi în zonele lor de protecţie;
m)elaborează dosarele pentru monumentele istorice propuse a fi incluse în Lista patrimoniului mondial;
n)elaborează şi actualizează periodic Lista monumentelor istorice din România;
o)administrează fondul documentar al monumentelor istorice, care cuprinde: arhiva, fototeca, fondul cartografic şi biblioteca, care
sunt proprietatea publică a statului român;
p)text abrogat
q)elaborează normele şi metodologiile specifice domeniului monumentelor istorice, care se aprobă prin ordin al ministrului culturii
şi patrimoniului naţional;
r)gestionează, în condiţiile legii, fondurile destinate inventarierii, elaborării normelor şi metodologiilor pentru monumente istorice;
s)colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional şi cu instituţii de specialitate în
activitatea de inventariere şi de cadastru a monumentelor istorice;
ş)poate declanşa procedura de clasare a bunurilor imobile şi a bunurilor imobile aflate în pericol şi poate elabora dosarele de
clasare conform Normelor metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin ordin al ministrului
culturii şi patrimoniului naţional;
t)elaborează proiecte de valorificare prin turism cultural a monumentelor istorice, precum şi a zonelor de protecţie a acestora şi
propune în acest sens colaborarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional cu ministerele şi autorităţile de resort;
ţ)realizează şi pune în valoare, în interes public, baze naţionale de date, registre şi depozite pentru patrimoniul arheologic,
patrimoniul cultural mobil, patrimoniul cultural imaterial şi resursele informaţionale asociate, care cuprind: instituţii, persoane,
locuri, evenimente, bibliografii, date statistice, imagini, înregistrări video şi audio, hărţi şi alte informaţii. Acestea includ: baza
naţională de date a inventarului patrimoniului cultural naţional mobil şi a patrimoniului clasat, baza naţională de date a
Repertoriului arheologic naţional - RAN şi sistemul informaţional geografic aferent, Sistemul informatic de administrare a
cercetărilor arheologice - ACERA, baza naţională de date a arhitecturii vernaculare din muzeele în aer liber - ETNOMON, Registrul
bunurilor culturale distruse, dispărute, furate sau exportate ilegal, Catalogul colectiv naţional al cărţii vechi şi Catalogul colectiv
naţional al manuscriselor medievale, baza de date a Repertoriului patrimoniului imaterial, baza de date bibliografice şi biblioteca
digitală a patrimoniului cultural, baza de date a specialiştilor şi Registrul experţilor în domeniul patrimoniului cultural mobil,
Registrul arheologilor, baza de date a muzeelor şi colecţiilor şi altele;
u)centralizează şi procesează datele primite de la Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, de la operatorii culturali şi din alte
surse, asigură evidenţa informatizată, administrarea documentelor şi fişierelor destinate actualizării bazelor de date, arhivarea
acestora şi publicarea, inclusiv pe internet, a datelor de interes public;
u1)gestionează baza de date geospaţiale a Ministerului Culturii cu privire la monumente istorice şi la situri arheologice, necesare
punerii în aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în
România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.190/2010, cu modificările şi completările ulterioare; elaborează şi
finanţează proiecte pentru realizarea bazei de date geospaţiale;
v)cercetează şi pune în valoare informaţiile cuprinse în bazele de date şi din alte surse; acordă asistenţă de specialitate privind
valorificarea documentar-ştiinţifică a informaţiei şi publică repertorii, cataloage, bibliografii, ghiduri, dicţionare, facsimile digitale
şi altele;
w)îndeplineşte funcţia de agregator naţional în procesul de implementare a Programului naţional pentru digitizarea resurselor
culturale naţionale şi crearea Bibliotecii Digitale a României - componentă a bibliotecii digitale europene - Europeana.eu, asigurând
interfaţa dintre furnizorii de conţinut, respectiv instituţii publice sau alte organizaţii deţinătoare de resurse culturale, şi serviciile
tehnice care gestionează programul la nivel comunitar;
x)elaborează norme, standarde, instrumente de evidenţă, chestionare, instrumente informatice, terminologii pentru
documentarea bunurilor culturale şi realizează studii, cercetări, analize, monitorizări, programe şi proiecte în domeniul
patrimoniului cultural;
y)oferă asistenţă tehnică şi de specialitate instituţiilor culturale, întreţine programul DOCPAT pentru documentarea patrimoniului
cultural, precum şi alte sisteme informatice şi aplicaţii utilizate de către operatorii culturali;
z)întreţine şi dezvoltă site-ul web al patrimoniului cultural din România E-patrimoniu.ro, portalul naţional Culturalia.ro, alte site-
uri web tematice şi portaluri de interes naţional, participă la reţele europene şi internaţionale de date;
a1)aa) administrează bazele de date, arhivele de documente şi imagini pe suport clasic şi digital, precum şi fototeca istorică a
patrimoniului cultural, care sunt proprietatea publică a statului român;
b1)bb) reprezintă Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional în Sistemul integrat de gestiune a informaţiilor pentru protecţia
patrimoniului cultural mobil şi a bunurilor culturale, în alte reţele, parteneriate, comisii interministeriale şi proiecte naţionale şi
internaţionale legate de noile tehnologii informatice şi de comunicare în domeniul cultural;
c1)cc) stochează inventarele privind bunurile culturale mobile clasate şi documentele care au stat la baza operaţiunilor de clasare;
d1)dd) editează Revista monumentelor istorice şi Buletinul monumentelor istorice, precum şi alte publicaţii de specialitate, pe
orice tip de suport, şi comercializează materialele privind protejarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice;
e1)ee) organizează şi participă la manifestări ştiinţifice, naţionale şi internaţionale în domeniul protejării monumentelor istorice.