Sunteți pe pagina 1din 333

W ait f o r Me

E lis a b e th N a u g h to n
C o p y r ig h t © 2 0 1 1 E lis a b e th N a u g h to n

Lira
U r a , p a r t e a G r u p u lu i E d ito r ia l U te r a
O .E 5 3 ; C.P. 2 1 2 , s e c to r 4 , B u c u re ş ti, R o m â n ia
te l.: 0 3 1 4 2 5 16 1 9 ; 0 7 5 2 101 7 7 7
e -m a il: c o m e n z i@ lite r a .ro

N c p u te ţi v iz ita p e
w w w .lite r a .r o /lir a b o o k s .r o

Aşteaptă-mă
E lis a b e th N a u g h to n
C o p y rig h t © 2 0 1 3 G ru p M e d ia L ite ra
p e n t r u v e r s iu n e a în lim b a r o m â n ă
T o a te d r e p tu r ile r e z e r v a te

E d ito r: V id ra ş c u şi fiii
R e d a c to r: M ira V elcea
C o re c to r: E m ilia V esa
C o p e rtă : F lo re n tin a T u d o r
T e h n o re d a c ta re şi p r e p re s s : I o a n a C ris te a

D escrierea CIP a B ibliotecii N aţio n ale a R om âniei


NAUGHTON, ELISABETH
A şte ap tă-m ă / E lisabeth N au g h to n ; trad .: A n d reea Şeler,
O a n a B arbelian. - B ucureşti: lite r a , 2013
ISBN 9 7 8 -6 0 6 -6 8 6 -5 2 5 -8
I. Şeler, A n d reea (tra d .)
II. B arb elian , O an a (tra d .)

821.111 (7 3 )-3 1 = 135.1


Aşteaptă-mă
T raducere din lim ba engleză
A ndreea Şeler
O ana B arbelian
Pentru toţi cititorii, tineri sau in vârstă,
care cred in a doua şansă
capitolul 1
C h i n u l e ra u n a , şi cu to tu l a lta a g o n ia a s ta p u ră , ca
şi c u m cineva i-ar fi sm u ls u n g h iile d in c a rn e c u u n cleş­
te. în m o m e n tu l d e faţă, K ate A le x a n d e r avea p a rte d e
ac ea sta d in u rm ă . S au cel p u ţin aşa i se p ărea.
S trâ n g e a d in d in ţi şi în c e rc a să se g ân d e ască la o rice
altceva î n afa ră d e p elicu la d e s u d o a re care îi a c o p e re a
p ie lea , d e p la fo n u l a fla t m u lt p rea a p ro a p e d e faţa ei, d e
f a p tu l că ab ia d ac ă p u te a re sp ira în c u tia asta în g h e s u i­
tă, u n a d e v ă ra t c o ş m a r p e n tru u n clau stro fo b . D a r fără
succes. S in g u ru l g â n d care i se ro sto g o le a în m in te era
că, d a c ă n u re u şe a să iasă d e aici re p e d e , avea să facă
o criză d e isterie în faţa te h n ic ia n u lu i a fla t d in c o lo d e
s u p ra fa ţa d e sticlă d in stâ n g a ei.
- î n c ă u n pic, K ate.
M in u n a t. S p le n d id . E x ac t ce v o ia să a u d ă . Ş tia că n u
tre b u ia să se m işte - asta n u a r fi fă c u t altcev a d e c â t
să-i p re lu n g e a sc ă s u fe rin ţa - , în să o ric u m d u r a m a i m u lt
d e c â t era n o r m a l p e n tr u o sim p lă an aliză. C e n a ib a
făcea ac o lo , d ă d e a o petrecere?
R ă b d a re a n u fusese n ic io d a tă p u n c tu l ei fo rte . D o c ­
to r ii îi sp u se seră că, cel m a i p ro b a b il, to c m a i asta o tă ­
cuse să rev in ă la v ia ţă - fa p tu l că re n u n ţa s e să a ş te p te ca
lu m in a să d e v in ă m a i in te n s ă şi, p u r şi sim p lu , se în ­
to rse s e p r in tr e cei vii d o a r p e n r r u că nu-şi p u te a s tr u n i
n e ră b d a re a . K ate n u era d e lo c c o n v in să că lu c ru rile stă­
te a u aşa - ea nu-şi a m in te a d e n ic i o lu m in ă . D e fapt,
nu-şi a m in te a m ai n im ic . D ar, m u lţu m ită p e rs o n a lu lu i
c o m p e te n t d e la C e n tr u l M e d ica l U n iv e rs ita r B aylor d in
D allas, Texas, n u fusese „ m o a rtă " d e c â t n o u ăz ec i d e se­
c u n d e . N o u ă z e c i d e s e c u n d e care-i sc h im b a se ră v ia ţa p e n ­
tr u to td e a u n a .
N u avea n ic i o a m in tir e le g ată d e a c c id e n tu l care-i
tra n s f o r m a s e M e rc e d e s u l e le g a n t în tr - u n m o r m a n
8 EtisaSetfi rNaugfiton

d e m e tal c o n to rs io n a t. S au d e celălalt şofer, care fu ­


gise d e la faţa lo c u lu i, în tim p ce ea zăcea p e asfaltu l
rece, lu p tâ n d u -se să ră m â n ă în v iaţă. N u-şi a m in te a n i­
m ic d e sp re viaţa p e care o d u se se în a in te d e ac cid en t.
A b s o lu t n im ic. în s ă în ziua aceea în v ăţase u n lu c ru foar­
te im p o r ta n t: pe lu m e a asta există lu c ru ri p e n tr u care
m e rită să lu p ţi.
G â n d u r ile i se în d r e p ta r ă că tre Jake, că tre an iv ersa­
rea lo r şi că tre c in a sp ecială p e care o p lan ificase. Ş ap te
a n i... N u-i v en e a să cre ad ă că trec u se atât. în m u lte
p riv in ţe , avea im p re sia că a b ia dacă-1 c u n o ş te a . U ltim e le
o p tsp rez ec e lu n i fuseseră u n h a o s d e an alize p este a n a ­
lize, la care se ad ău g aseră a d a p ta re a la viaţa în H o u s to n
şi e fo rtu rile d e a-şi c u n o a şte d in n o u so ţu l şi p rie te n ii.
El îi sp u sese că n u era v o rb a d e c â t d e sp re u n efect se­
c u n d a r al a c c id e n tu lu i, u n u l p este care aveau să treacă
îm p re u n ă . N u m a i că... el era p le ca t a tâ t d e des în in te ­
res d e se rv iciu , în c â t i se p ărea că to a tă e ta p a asta d e
re a c o m o d a re o p arc u rg e a m ai m u lt sin g u ră. A r fi v ru t
să ofteze, d a r ştia că n u a r fi fo st in d ic a t. B u n , ca riera în ­
se m n a fo a rte m u lt p e n tru el. îi plăcea la n e b u n ie ce fă­
cea. N -avea c u m să nu-i a d m ire această p a siu n e . Şi ce
d a c ă m a riaju l lo r n u e ra n ic id e c u m perfect? N im e n i n u
avea o căsn icie p erfectă. D a r ea p rim ise o a d o u a şansă.
Şi avea d e g â n d să p ro fite d e ea la m a x im u m .
în sin e a ei, scoase u n strig ă t d e b u c u rie c â n d a p a ra tu l
bâzâi d in n o u şi p a tu l în c e p u să se retrag ă d in tu n e l.
G a ta . î n sfârşit. D o u ăzeci d e m in u te d e iad. Şi, la u rm a
u rm e i, nici n u fusese cazul să se ia d e te h n ic ia n . G â n d u l
ăsta o făcu să su râd ă .
T e h n ic ia n u l ieşi d in ca m e ra d e c o n tro l şi d esfăcu le­
g ă tu rile care-i im o b iliz au c a p u l şi u m e rii.
- N - a fost c h ia r aşa rău! C u m vă sim ţiţi?
K ate se rid ică în ca p u l o aselo r şi îşi frecă p u ţin cica­
tricea lu n g ă care-i b răzd a zo n a tâ m p lei.
- C a o sardea.
B ă rb a tu l ch ico ti.
‘A şteaptă-rnâ 9

- D a, m u lţi p a c ie n ţi s p u n asta. V a tr e b u i să m a i ră m â '


n e ţi pe-aici p â n ă a n a liz ăm im a g in ile şi n e co n v in g e m că
avem to t ce n e tre b u ie .
K ate în c u v iin ţă d in cap, ş tiin d p rea b in e c u m m er­
geau lu c ru rile . M ai trec u se p r in asta, şi aveau să m ai
u rm ez e şi alte ase m e n e a p ro c e d u ri.
Se îm b ră că, d u p ă care se d u se în z o n a d e a ştep tare,
u n d e pe e c ra n e le te lev izo arelo r p âlp âia o im a g in e d es­
p rin să parcă d in tr-u n vis u râ t. M ai m u lţi o a m e n i se a d u ­
n aseră în ju r u l ce lo r tre i a p a ra te , h o lb â n d u -se la ceea ce
p ă re a a fi o scenă d e război. Flăcări şi v ălătu c i d e fu m ,
m u g e t d e siren e , lu m in i in te rm ite n te . K ate sim ţi frica
m â n g â in d u -i to t c o rp u l cu d egete de g h ea ţă , d a r n u re u ­
şi să-şi d e s p rin d ă p riv irea d e la o ro rile d e acolo.
C a m e ra de lu a t ved eri se a p ro p ie d e u n avion p ră ­
b u şit. Pe b u r tie ra care b răz d a p a rte a d e jos a e c ra n u lu i
scria: „Ş tiri d e u ltim ă o r â “.

A c c id e n tu l a a v u t lo c în ju r u l o rei lo c ale 10.45.


C u r s a 5 2 4 , d e la S a n F ra n c isc o sp re H o u s to n , s-a p ră ­
b u ş it la s c u rt tim p d e la d e c o la re . M a to r ii d e c la ră că
a v io n u l a lu a t foc la d o a r câţiv a m e tri d e p istă. R e­
p r e z e n ta n ţii N T S B 1 a u so sit la faţa lo c u lu i, şi d e ja s-a
d e m a r a t o a n c h e tă . E stim ă rile p r e lim in a rii a ra tă că n u
ex istă s u p ra v ie ţu ito ri.

î n m o m e n tu l acela, lui K ate i se tăie răsu fla re a, ca şi


c u m ae ru l i-ar fi răm as b lo c a t în p lă m â n i. B âjbâi p rin
p o şe tă, cu o b a re tă to t a lu n e c â n d u -i d e pe u m ă r în tim p
ce c ă u ta în n e b u n ită , p rin tre c h ita n ţe şi cele câteva fru c­
te pe care le avea m e re u la ea, în caz că i se făcea fo am e,
b ile tu l pe care i-1 lăsase Jake. A co lo e ra u tre c u te n u m ă ­
ru l z b o ru rilo r şi n u m e le h o te lu lu i u n d e era cazat p e n tru
c o n fe rin ţa d in S an F ran cisco .
- K ate? S-a în tâ m p la t ceva?
N u-şi rid ică p riv irea să vadă cin e v o rb ea cu ea. N u se
p u te a c o n c e n tra . Şi cealaltă b a re tă a p o şe tei îi a lu n e c ă

■ N a tio n a l T ra n s p o rta tio n Safety B oard - C o n s iliu l N a ţio n a l p e n tr u

S ig u ra n ţa T ra n s p o rtu r ilo r (n .tr.)


10 CElisadetfi ‘b laiydton

d e p e u m ă r, astfel că se trezi cu g e a n ta la p ic io are, iz-


b in d u -se d e so l cu u n b u f n e t sec. Se lăsă în g e n u n c h i,
sc o to c in d în n e b u n ită p r in tr e lu c ru rile d in ea, c ă u tâ n d
b ile tu l. N u era c u rsa aceea. N u p u te a sâ fie. P ro b a b il
Jake ateriza c h ia r a c u m , te a fă r şi n e v ă tă m a t. A vea să
râ d ă în h o h o te c â n d avea să îi s p u n ă c u m îşi scăp ase
p o şe ta pe p a rd o se a la d e la sp ital.
- Kate? C e s-a în tâ m p la t? C e cauţi?
C a p r in ceaţă, îşi d ă d u se am a că G in a , a siste n ta ,
o a ju ta . V ed e re a îi era în c e ţo ş a tă d e la crim i. C lă tin ă
d in cap.
- U n b ilet. U n b ile t d e la Jake. T re b u ie să-l găsesc.
T re b u ie să...
- I I găsim . L in işteşte-te. T rag e a e r în p ie p t. S u n t
co n v in să că to tu l e în regulă.
In sp iră p r o f u n d , d u p ă care ex p iră. G in a avea d r e p ta ­
te. E xagera. Jake era b in e . C lip in d d es p e n tr u a-şi a lu n ­
ga lacrim ile, cercetă su p ra fa ţa p a rd o se lii şi id e n tific ă în
fin a l sc risu l în c lin a t al lu i Jak e, p e o b u c a tă d e h â rtie
a fla tă c h ia r lân g ă m â n a ei. O trase m ai a p ro a p e cu d eg e­
te tr e m u râ n d e , ca să p o a tă d escifra ce scria:

Plecare: H o u sto n -S a n Francisco, cursa nr. 1498


întoarcere: Sun Francisco-Houston, cursa nr. 524

H â r tia îi scăp ă p r in tr e d eg ete. T o tu l se în v â rte a în


ju r u l ei. în tu n e r ic u l o p rin se în g h e a re le sale.
T o m o g ra fia c o m p u te riz a tă , c in a festivă p e n tr u care
făcuse c u m p ă r ă tu r i m a i d e v re m e , u ltim e le o p tsp rez ec e
lu n i d in viaţa ei i se în v ă lm ă şea u to a te în sp a te le p le o a ­
p e lo r şi se a m e ste c a u cu vocea G in e i, a c u m e s to m p a tă ,
care o striga p arcă d e la m a re d e p ă rta re . U n sin g u r lu c ru
îşi p ăstra se logica. N u-i m ai răm ă sese d e c â t u n sin g u r
g â n d clar.
C u r s u l vieţii ei to c m a i co tise b ru sc , d in n o u . Iar d e
d a ta aceasta m o a rte a câştigase.

- C h ia r tre b u ie să m ă n â n c i ceva.
M in d y , v e c in a d e vizavi, p u se c a n a cu ceai p e m a sa d in
b u c ă tă rie , c h ia r în faţa lu i K ate, şi se aşeză p e s c a u n u l
H şteaptâ-m ă 11

d e lâ n g ă ea. F ără să se u ite , K a te ş tia că tr ă s ă tu r ile


a c o p e rite cu p is tru i a le lu i M in d y e r a u p o s o m o r â te
şi în g r ijo r a te . A c e a sta efe ctiv îl a d o ra s e p e Ja k e. T o a ­
tă lu m e a îl iu b ise . N ic i u n u l d in tr e p r ie te n ii lo r nu-i
c u n o ş te a s c h im b ă rile b r u ş te d e d isp o z iţie . S a u fa p ­
tu l că, în m o d in te n ţio n a t, e ra m a i m u lt p le c a t. S a u că
el şi K ate se c e r ta u p e se a m a slu jb e i lu i. D a r n ic i n u
e ra cazul să a fle to a te a c estea a c u m . N im e n i n u tr e b u ia
să afle .
- M u lţu m e s c . C u d e g e te n e s ig u re , K a te c u p r in s e
c a n a în p a lm e , d o r n ic ă să-i s im tă c â t m a i m u lt c ă ld u ­
ra . C r e d că o să m ă ia g re a ţa d a c ă m a i s im t m iro s u l
u n e i cafele.
T o a tă d u p ă-a m iaz a, p â n ă p e seară, fu sese vizitată d e
to t felul d e p rie te n i. A cesta era p rim u l m o m e n t d e lin iş­
te. Iar a c u m ... a c u m se în tr e b a d e ce o are şi-l d o rise .
- C e a iu l a r tr e b u i să te a ju te să te relaxezi, zise M in d y ,
d â n d u -şi p ă ru l ro şc a t p este u m ă r. A fost o zi grea. C e-ai
zice d e p u ţin ă supă?
K ate refu ză cu o c lă tin a re d in cap. M â n c a re a e ra u lti­
m u l lu c ru la ca re s-ar fi p u tu t g â n d i. O ric u m , d a c ă a r fi
în c e rc a t să m ă n â n c e , sto m a c u l i s-ar fi răzv rătit. F lu tu ră
d in m â n ă , c lip in d p e n tr u a a lu n g a lacrim ile care stă te a u
să cad ă. N -avea d e g â n d să cedeze d in n o u . N u a c u m .
O să a m â n e p lâ n su l p e n tr u c â n d ră m â n e a n u m a i ea. In
d o r m ito r u l ăla m a re în care se o b iş n u is e a tâ t d e m u lt să
d o a r m ă sin g u ră.
- N u m i-e fo am e. î n în c ă p e re se lăsă tă ce re a. K ate ştia
că M in d y n u v ed e a cu o c h i b u n i refu zu l ei, d a r avea
a lte o m ie d e lu c ru ri p e cap. O , D o a m n e , M in d y ... am
a tâ te a d e făcu t.
Pe m asă, m â n a lu i M in d y se strâ n se p e ste p a lm a ei.
- A i to t tim p u l să le rezolvi.
- N u , d a c ă n u m ă o c u p a c u m d e to t, o să în n e b u n e s c .
S e lăsă pe s p ă ta r u l sc a u n u lu i. N u p o t să ră m â n aici.
- T r e b u ie să laşi să trea că u n tim p . N u p o ţi să iei
h o tă râ ri p rip ite în m o m e n tu l d e faţă.
12 Zfisadetf Zfaugfton

- N u . C a sa asta a fost id eea lui. Să lo c u im aici... O c h ii


i se în c h ise ră . El a lu a t to a te deciziile im p o r ta n te d in
căsn icia n o a stră .
- E ra so ţu l tă u . Şi tu ai tre c u t p rin a tâ te a în u ltim u l
a n şi ju m ă ta te , cu a c c id e n tu l... B in e în ţe le s că el lu a to a ­
te h o tă râ rile . E şi n o rm a l, av â n d în v ed e re p ro b le m e le
ta le m ed icale.
P ro b le m e le ei m e d ic a le . A m n e z ia . A c e sta fu sese m o ­
tiv u l in v o c a t d e Jak e p e n tr u to t. P e n tr u a-i a d m in is tra
b a n ii, p e n tr u a a ra n ja lu c ru rile în aşa fel în c â t să n u
fie n ic io d a tă sin g u ră , p e n tr u a-i alege e d itu r a cu care
să co lab o rez e.
K ate ar fi tr e b u it să in siste să aib ă şi ea u n c u v â n t d e
sp u s. A r fi tr e b u it sâ joace u n ro l m ai im p o rta n t, să fie
p re g ă tită p e n tru o zi ca asta. N u ştiu se n ici m ă ca r u n d e
să-i ca u te p o liţa d e asig u rare d e viaţă.
S im ţe a o a g ita ţie în s to m a c şi în g h iţi fo rţa t, în c e r­
c â n d să re p r im e g u stu l am ar. S e ap lec ă, p u n â n d u -ş i
c o a te le p e m asă şi s p rijin in d u -ş i c a p u l în p a lm e , şi îşi
d ă d u se a m a că avea n ev o ie să se în d e p ă rte z e c â t m ai
m u lt d e casa asta. S im ţise im p u ls u l d e a p le ca în u rm ă
cu m ai m u lte lu n i, d a r ră m ă se se d a to rită lu i Jake.
P e n tru că v ia ţa ei era aici. A c u m ... a c u m n u ştia ce să
m a i cre ad ă.
- J a k e era cel cam iu b ea H o u s to n u l. N u eu.
îi zvâcnea ca p u l. în seara asra n-avea să-şi ia c a lm a n te ­
le. N u c â n d m in te a îi era şi aşa în ceaţă.
- E casa ta, K ate. N u p o ţi să pleci p u r şi sim p lu . A ici
e şi fam ilia lu i Jake...
D e pe b u ze le lu i K ate iz b u c n i u n râs p lin d e
a m ă ră c iu n e .
- J a k e n-a m a i v o rb it cu ta tă l lu i d e m ai b in e d e u n
a n . O m u l acela a b ia dacă-şi v ed e v re o d a tă n e p o tu l.
Ă sta nu-i g e n u l d e fam ilie p e c a re m i-aş d o ri-o p e n ­
tr u R e ed .
D u p ă ea, d e c â t aşa, era m ai b in e fără n ic i u n fel d e
fam ilie.
- P ro m ite-m i n u m a i că n-o să iei n ic i o h o tă râ re p ri­
p ită , da? Te rog.
7Lşteaptă-niă 13

O c h ii ei c ă p ru i c e rc e ta u cu în g rijo ra re c h ip u l lu i K ate.
M in d y n-avea să în ţe le ag ă . N -avea să în ţe le ag ă cu ad ev ă­
r a t d e s p re ce era v orba, că acest s e n tim e n t c u m că locul
ei n u era aici a p ă ru se d e m a i m u lt tim p . C ă o b â n tu is e
în c ă d e la a c c id e n t în c o ac e. Iar seara asta n u e ra c h ia r
cea m ai p o triv ită p e n tru a d isc u ta d esp re aşa ceva cu ea.
K ate îi strâ n se m â n a lu i M indy.
- B in e în ţe le s . N u p rea am m in te a lim p e d e în seara
asta. R id icâ n d u -se, d u se ca n a n e a tin s ă la ch iu v etă . T re­
b u ie să m ă culc. M u lţu m e sc p e n tru to t ce ai fă c u t azi.
N u ştiu c u m aş fi p u tu t să m ă d escu rc fără tin e .
M in d y se rid ică de pe sc a u n şi-şi p u se a m b e le m â in i
p e u m e rii lu i K ate.
- O să fii în reg u lă în seara asta? R e ed d o a rm e deja,
d a r aş p u te a să-l iau la m in e , d acă ai nev o ie d e ceva tim p
d e u n a sin g u ră.
K ate îşi în d r e p tă p riv irea că tre scara care făcea le g ă tu ­
ra cu e taju l, u n d e fiul ei d e p a tru a n i d o rm e a p ro fu n d ,
d u p ă care c lă tin ă d in cap, în se m n d e refuz. L u i nu-i
sp u sese în c ă n im ic . Şi n u v oia ca el să afle d e la v r e u n u l
d in tr e vecini.
- N u , d a r m u lţu m e s c d e grijă. T re b u ie să fiu lâ n g ă el
c â n d se trezeşte. O să n e d e sc u rc ă m n o i.
- N u u ita că p o ţi c o n ta o ric â n d p e m in e , K ate. D acă
ai n ev o ie d e ceva... s u n t ch iar vizavi.
- M u lţu m e sc .
K ate se fo rţă să schiţeze u n zâm bet.
îm b ră ţişâ n d -o rep e d e, M in d y p o r n i sp re p a rte a d in
faţă a casei. C â n d auzi b u fn e tu l uşii grele d e m a h o n
d e la in tra re , K ate se în to a rs e şi c u p rin se d in tr-o privire
casa goală. E ra sin g u ră. C o m p le t sin g u ră. N ici o m a şin ă
n-avea să o p rea scă pe alee în m iez d e n o a p te . Jake n-avea
să a p a ră cu paşi vioi pe uşă, scu zându-se că lipsise d e la
în c ă o cin ă. N-avea să-i m ai vadă faţa, n-avea să-i m a i sim ­
tă b ra ţe le în ju ru l tr u p u lu i ei. N u c o n ta că fusese u n s o ţ
n eg lije n t. F usese so ţu l ci. Iar a c u m n u m a i era. D e-acu m
în a in te , ră m â n e a u d o a r ea şi R eed.
Lăsă să-i scape u n o f ta t p r in tr e buzele tre m u râ n d e .
R e u şi să-şi în ă b u şe d u re re a care voia să se reverse d in
14 tEiisabetfi ehfaugfiton

n o u peste ea. C h ia r d acă era a p ro a p e m iezu l n o p ţii, ştia


că avea să-i fie im p o sib il să d o a rm ă , p ro fu n d sa u altfel.
I n tr â n d în b ir o u l lu i Ja k e, îşi frecă b ra ţe le p e n ­
tr u a se în călzi, d u p ă care se tr â n t i în f o to liu l d e la
m asa lu i d e lu c ru , lă sâ n d p e rn e le m o i, ta p iţa te cu p ie ­
le, să-i a lin e m u ş c h ii d u re ro ş i. Îşi tre c u u şo r d e g e te le
tr e m u ră to a r e p e s te s u p ra fa ţa d e le m n în tu n e c a t d in
faţa ei.
C u p r in s e d in tr-o p riv ire în tre a g a în c ă p e re . U n u l
d in tr e p e re ţi era a c o p e rit d e o b ib lio te c ă în a ltă . D e sus
p â n ă jos, ra ftu rile e ra u p lin e o ch i cu că rţi d e m e d ic in ă .
D e pe o la tu ră a b iro u lu i în fo rm ă d e L clip ea e c ra n u l
c o m p u te r u lu i. C h ia r în faţa ei se afla o fo to g rafie de-a
lu i R e ed , z â m b in d , sc ă ld a t în razele s o a re lu i d e vară.
C a m e ra lui Jake, lu c ru rile lu i Jake. Ea n u in tra se aici
d e c â t ra re o ri, p e n tru că era s p a ţiu l lui p e rso n a l. C u m
s tă te a în fo to liu l lu i, în s u fle t i se s tre c u ră o sen zaţie
c iu d a tă d e stâ n je n e a lă . A p rin s e veioza T iffan y d e lân g ă
te le fo n şi tre c u în revistă te a n c u l d e p lic u ri afla te p e col­
ţu l b ir o u lu i lui. A ceastă a c tiv ita te îi în d r e p tă g â n d u rile
către fo rm a lită ţile d e care tre b u ia să se o c u p e , r e u ş in d
astfel să îi m ai a lin e n e rv ii în c o rd a ţi.
F actu ri, u n f o rm u la r d e re în n o ire a a b o n a m e n tu lu i la
o revistă d e m e d ic in ă , o sc riso are în care e ra u a n u n ţa ţi
că ar fi câştig at zece m ilio a n e d e d o la ri la lo to . A ru n c ă
m esajele p u b lic ita re în co şu l d e g u n o i d e lân g ă g e n u n ­
ch iu l ei şi p u se în d o u ă te a n c u ri se p a ra te c o re s p o n ­
d e n ţa d e lu c ru a lu i Jake şi cea p e rso n a lă , care-i p riv ea
p e a m â n d o i.
C ă u tă c u ţitu l p e n tr u d e s c h is p lic u rile în se tu l d e
b ir o u , d a r fără su cces. D e sc h ise u n s e rta r şi p ip ă i
p r in el, d u p ă ca re, n egăsindu-1, şi p c al d o ile a . D ă d u
d e el a b ia în f u n d u l ce lu i de-al tre ile a s e rta r, a lă tu r i d e
o a ltă sc riso a re , n e d e sc h isă . K ate c lă tin ă d in cap,
în tr is ta tă şi m a i m u lt d e o se n z a ţie d e m e la n c o lie . P ro ­
b a b il că R e e d le p u se se a c o lo . în to t d e a u n a îşi b ăg a
n a su l pe u n d e n u tre b u ia . Ia r Ja k e se în f u r ia m e re u
o ri d e câ te o ri u m b la p r in lu c ru r ile lu i, m u tâ n d u -le
d e colo-colo.
(Aşteaptă-m â 15

D a r a c u m n u m a i tre b u ia să-şi facă n im e n i g riji p e n ­


tr u asta. C o n f r u n ta tă cu u n val n o u d e triste ţe , d esch ise
p lic u l cu p ric in a şi a ru n c ă o p riv ire pe fa c tu ra d in in te ­
rio r. F ru n te a i se în c re ţi c â n d îşi văzu n u m e le tre c u t pe
ea. Luă d in n o u plicul pe ca re to c m a i îl tăiase. Pe el era
tre c u tă a d re sa lu i Jake d e la se rv ic iu , d a r în m o d clar
e ra v o rb a d e sp re o fa c tu ră em isă p e n tr u p e rio a d a pe
care o p e tre c u se ea în sp ita l, d u p ă a c c id e n t. La fin al
a p ă re a că în c ă m a i d a to ra o s u m ă d e 10 0 0 0 d e d o la ri.
Jake îi sp u se se că p o liţa ei d e asig u rase a c o p erise to a te
c o s tu rile . C e rc e tâ n d m a i a te n t, îşi d ă d u se a m a că n u era
o fa c tu ră d e la sp ital, ci d e la u n s a n a to riu .
U n sa n a to riu ? E ra im p o sib il. N u stă tu se în sp ita l d e ­
c â t o s ă p tă m â n ă şi u n pic. P a tru zile în co m ă, la T e ra p ie
in te n siv ă , şi în c ă trei p â n ă o m u ta s e ră într-o rezervă n o r ­
m ală, d u p ă care alte cin ci la C h iru rg ie , c â t se re c u p e ra se
în u r m a ră n ilo r su ferite.
Se u ită d in n o u la fac tu ră .
S a n F ran cisco .
N u , n ic i asta n u se p o triv e a. A c c id e n tu l avusese lo c
lân g ă D allas. T o c m a i se în to rc e a d e la o c o n fe rin ţă de
g eo lo g ie care avusese loc în F o rt W o rth . Z iarul cu care
lu c ra v o ia o re la ta re d e ta lia tă d e sp re e v e n im e n tu l res­
pectiv. N ici n u fusese v re o d a tă la S a n F ran cisco .
Şi p e rio a d a fa c tu ra tă era greşită. E ra v o rb a d e sp re
m a i m u lt d e d o i an i. C u m â in ile tr e m u râ n d e , p u se fac­
tu r a p e b iro u . D in tr-o d a tă , i se făcu frig.
D o sa re le cu d o c u m e n te m e d ica le . Jake era fo a rte
m e tic u lo s cu h â rtiile im p o rta n te .
îşi în to a rs e fo to liu l că tre d u la p u l cu d o sa re şi tre c u
re p e d e p rin diversele ca te g o rii, căutându-1 pe cel pe care
era tre c u t n u m e le ei.
N im ic.
T rase re p e d e al d o ile a se rta r. Im p o zite, e v a lu ă ri p ri­
v in d v a lo a re a casei, reviste d e m e d ic in ă cu care c o la b o ­
ra. Jake avea c h ia r şi u n d o sa r cu to a te n o te le pe care le
p rim ise în fac u ltate. O d o v a d ă clară a c o m p o r ta m e n tu ­
lu i lu i obsesiv-com pulsiv.
D a r u n d e erau d o sa re le ei?
16 'Elisabetf. 'frfaugfton

D in tr-o d a tă , îşi p ie rd u o rice u rm ă d e ră b d a re , c u p r in ­


să d e o sen zaţie tu lb u re p e care n u v o ia să o a d m ită .
D eschise cu g estu ri b ru şte al treilea se rta r, ră s u flâ n d
u şu ra tă c â n d d e sc o p e ri d o sarele cu d o c u m e n te m e d ic a ­
le p e n tru Jake, R eed şi p e n tr u ea.
D a, ac o lo tre b u ia să fie. E ra o în c u rc ă tu ră , v re u n
f u n c ţio n a r greşise şi trim isese fa c tu ra p e n u m e le ei.
D eschise d o sa ru l pe b iro u şi în c e p u să răsfoiască te a n ­
cul d e fo rm u la re . O vizită la sp ital p e n tru co p cile d e
care avusese nev o ie c â n d călcase p e u n cio b , lu n a tre c u ­
tă. O fa c tu ră d e la sto m ato lo g , d in p rim ă v a ra trec u tă,
c â n d avusese nev o ie d e o lu c ra re la u n d in te . S criso ri
m ed icale d e la d o c to ru l R ey n o ld s, n e u ro c h iru rg u l la
care m ergea p e rio d ic , d e la a c c id e n t în c o ac e. F o rm u lare
şi ev aluări care ac o p erea u u ltim e le 18 lu n i ale v ieţii ei,
d u p ă care se o p re a u .
N ici u n d o c u m e n t d esp re sarcin ă, n im ic d esp re
n aşterea lu i R eed. N im ic legat d e p e rio a d a în care fusese
in te rn a tă la Baylor U n iv ersity M e d ica l C .enter, d u p ă
ac c id e n t.
T re b u ia să fie ceva în alte d o sa re . Puse se p arat,
e tic h e ta te „N aştere" şi „A c cid e n t". în c h ise b in e s e rta ­
ru l şi d u se m â n a către m â n e ru l celu i d e jos. D a r aces­
ta n u se c lin ti. T ra se d in n o u , a p o i îşi d ă d u se am a că
era în c u ia t.
C o tro b ă i o rb e şte p r in se rta re le b iro u lu i, în c ă u ta re a
cheii. E ra îm p in să d e la sp a te d e o sen zaţie stra n ie , cu m
că ar fi v o rb a d e sp re ceva ce n u suferea n ic i cea m ai m ică
a m â n a re . în c e rc ă cele câteva ch ei p e care le găsi, d a r n ici
u n a n u se potriv ea. în g h iţin d în sec în în c erca re a d e a
scăp a d e n o d u l pe care-1 sim ţe a în gât, în c e p u să ca u te şi
pe ra ftu ri. D a r to t nim ic.
Parcă i se urcase to t sângele în cap, a c c e n tu â n d d u re ­
rea s u rd ă care-i în c o n ju ra cicatricea. Se d u se în d o rm i­
to ru l pe care îl îm p ă rţise ră p â n ă a tu n c i şi d esch ise cu
nu... .ai b n işte se rta re le c o m o d e i lui, b â jb â in d p rin tre
o • u I' nici io in tim ă şi tric o u ri vechi.
"I ■• I n i .i In- u n d ev a. Jake n-ar fi în c u ia t s e rta ru l ace-
•• l > a ui u r c h e ia . D eg etele ei a lu n e c a ră peste
‘A şteaptă-m ă 17

to t felu l d e m a te ria le d e b u m b a c , în să în fin a l se o p riră


a s u p ra u n o r o b ie c te d e m e ta l rece.
S c o ţâ n d in e lu l cu chei d in f u n d u l s e rta ru lu i, sim ţi
o p re s iu n e pe co şu l p ie p tu lu i. î n lu m in a slabă licăriră
d o u ă ch e i, u n a m a i m a re d e c â t cealaltă. C lă tin â n d u -se
p e p ic io are, re u şi să se în to a rc ă în b iro u şi în g e n u n c h e
în faţa d u la p u lu i cu d o sare.
„Nu-1 d e sc h id e . D ă-o în c o lo d e ch eie. U ită d e se rta r.
N u te m a i g â n d i la fa c tu ra aia stu p id ă . N -are ce să iasă
b u n d in asta. A i tre c u t d eja p r in d e s tu le astăzi.11
în g h iţi, în c e rc â n d să scap e d e n o d u l p e care-1 sim ţe a
în gât. în a in te să a p u c e să se răzgândească, în to a rs e ch e­
ia în b ro ască. A ceasta ce d ă cu u n p ă c ă n it.
în in te rio r găsi o c u tie lu n g ă , d in m etal. O p u se cu
grijă p e m asa d e lu c ru , d u p ă care se aşeză p e fo to liu şi-şi
tre c u p alm ele u m e d e de-a lu n g u l la te ra le lo r ei. C e a de-a
d o u a ch e ie in tr ă lejer în b ro asc a ei.
T ră g â n d a d â n c a e r în p ie p t, d esch ise cap acu l. C u ­
tia era p lin ă cu fo rm u la re d e sp ita l, foi d e ev alu are şi
fac tu ri. S coase foile pe râ n d , tre c â n d în revistă d a te le
şi c o n ţin u tu l. T o ate e ra u d e la u n s a n a to riu d in S an
F ran cisco . Pe to a te e ra u tre c u te d a te care a c o p e re a u o
p e rio a d ă d e a p ro a p e tre i a n i, p â n ă în u rm ă cu d o i an i.
D in ce scria acolo, K ate fusese în c o m ă a p ro a p e trei an i,
n u p a tru zile. R eed se n ăscu se p r in cezariană, în tim p ce
ea era în sta re d e in c o n ş tie n ţă .
în c h is e o ch ii. N u se p u te a u n a ca asta. A vusese p a rte
d e u n trav a liu p re lu n g it - peste d o u ăzeci şi p a tru d e ore.
Jak e o ţin u s e în to t acest tim p d e m â n ă , a ju tâ n d -o să
s u p o r te d u re re a . C â n d lu c ru rile în c e ta se ră să m a i evolu­
eze, fu sese d u să în sala d e o p e ra ţii, ja k e stă tu se îm p re u ­
n ă cu ea p e tim p u l o p e ra ţie i şi c â n d R eed îi fusese scos
d in p â n te c e . îi d ă d u s e to a te d etaliile . îi sp usese povestea
n aşterii lu i R e e d de a tâ te a o ri, în c â t şi-o p u te a p u n e în
scen ă cu o c h ii m in ţii.
O c h ii i se u m p lu ră d e lacrim i. Se u ită d in n o u la
d o c u m e n te le acelea, în tim p ce m in te a ei p u n e a în b a­
la n ţă ceea ce i se sp usese şi in fo rm a ţiile pe care le avea
în faţă.
18 !Efisabetf\ (Naugbton

N u avea fo to g rafii. N u avea n ic i m ă c a r o p o ză d in


tim p u l sa rc in ii. N ici u n a , în to a tă casa. Jake îi sp u sese
că m o tiv u l e ra fa p tu l că nu-i p lăcu se d e lo c p e rio a d a cât
fusese în s ă rc in a tă , că n u v oise să-şi a m in te a sc ă felul în
c a re arătase.
D a r n u ex istau n ic i fo to g ra fii în care să a p a ră zâm ­
b in d , în h a la t d e sp ita l. N ic i u n a care s-o a ra te a lă p tâ n -
d u-şi co p ilaşu l. II crezu se p u r şi sim p lu c â n d îi sp u sese
că u ita se a p a ra tu l d e fo to g ra fia t acasă în ziua în care se
n ăscu se R eed.
S e d u se în fugă în ca m e ra d e zi, în şfăcă a lb u m e le cu
fo to g rafii d e p e ra ftu rile b ib lio te c ii şi le răsfo i p ag in ă
cu p ag in ă. Jake cu R eed în b ra ţe , n o u -n ă sc u t. Jak e fă-
câ n d u -i b aie. Jake În tin z â n d u -i o lin g u riţă cu p rim e le
lu i a lim e n te so lid e. „O , D o a m n e ." Jake z â m b in d a lă tu ri
d e el la p rim a lui an iv ersare. în fiecare fo to g ra fie ap ă re a
n u m a i Jake. N ici u n a cu ea şi cu R eed , d e c â t d u p ă ce
ac esta îm p lin ise d o i an i.
Se trezi c o p leşită d e u n val d e p an ică . M e re u p o r ­
n ise d e la id e ea că ea fusese cea care făcuse fo to g ra fi­
ile respectiv e. N ici m ă c a r nu-şi p u se se v re o d a tă v reo
în tre b a re . T re c â n d u -şi p a lm a p e ste zo n a d u re ro a s ă d in
p ie p t, în c ercă să p riv ească lu c ru rile în m o d ra ţio n a l.
D a r n u reuşi.
Jak e era d o c to r. E ra so ţu l ei. II crezuse. N ici m ă ca r
n u -i tre c u se p r in m in te să n u o facă. D e ce? D e ce să o
fi m in ţit?
„N u , n u , n u . N u se p o a te u n a ca asta, n u a re c u m să
fie a d e v ă ra t."
C u p ic io arele tr e m u râ n d e ce a m e n in ţa u să cedeze,
re u şi să a ju n g ă în a p o i în b iro u l lu i. O c h ii i se o p riră
a s u p ra u n e i ev a lu ă ri s e m n a te d e u n n e u r o c h iru r g to ta l
n e c u n o s c u t ei.

L eziu n i la n iv e lu l c o rte x u lu i la te ra l al lo b u lu i te m p o ­
ral a n te rio r, în u rm a u n u i tra u m a tis m sever. P ro g n o ză:
p ie rd e re a m e m o rie i, p o sib il p e te rm e n n e d e te rm in a t
şi ireversib ilă.
‘Ă ştca p tă -m ă 19

P ierd erea p e r m a n e n tă a m e m o rie i. C o m ă . T im p de


tre i an i.
în g h iţin d u -ş i lacrim ile, c o n tin u ă să cerceteze d o c u ­
m e n te le . S to m a c u l i se strâ n s e c â n d văzu s e m n ă tu ra lui
Jake p e m a i m u lte d in tr e ele. Fusese u n u l d in tr e m e d ic ii
ca re se o c u p a se ră d e ea.
D o c to ru l ei.
„N u , n u , n u . “ S o ţu lu i ei n u i s-ar fi p e rm is s u h n ic i o
fo rm ă să-i suprav eg h eze c o n v a le sce n ţa.
î n n ic i u n caz. N ici în tr-o m ie d e an i. K ate n u era
d o c to r, în s ă ştia fo a rte b in e regulile.
B ro b o a n e le d e s u d o a re care îi a p ă ru se ră pe ceafă în ­
c e p u se ră să se p re lin g ă de-a lu n g u l sp a te lu i. T re b u ia să
existe o ex plicaţie.
C ev a. Orice!
S coase ro a te h â rtiile d in cutie^ în s u fle ţită d e o nevoie
im p e rio a să d e a afla a d e v ă ru l. î n m in te i se to t în v â r­
te a u to t felul d e în tre b ă ri şi a m in tir i p e care n u le p u ­
te a catalo g a cu c e r titu d in e ca fiin d rea le sau în c h ip u ite .
C â n d rid ic ă u ltim a h â rtie , sim ţi că-i fuge p ă m â n tu l de
s u b p ic io are.
G e n u n c h ii i se în m u ia r ă d in tr-o d a tă şi se p ră b u şi în
fo to liu . C h ia r p e f u n d u l c u tie i se afla o fo to g rafie. G â ­
tu l i se c o n tra c tă d e e m o ţie , şi n u m a i p u te a resp ira .
C u d eg e te tr e m u râ n d e , a p u c ă fo to g ra fia în tim p ce ini-
ma_îi fu stră fu lg e ra tă d e u n ju n g h i ca u n p u m n a l.
î n fo to g ra fie e ra o fe tiţă d e v re o cin ci a n i. S tă te a
în tr-o b a rc ă . î n s p a te le ei s c â n te ia s u p ra fa ţa ap e i.
U n d e v a d e p a r te se v ed e a v e rd e le u n o r c o p a c i. E ra o
fe tiţă cu u n c h ip tu lb u r ă to r d e c u n o s c u t, o claie d e
c â r lio n ţi ş a te n i şi cei m ai verzi o c h i p e care-i văzuse
K ate v re o d a tă .
O c h ii lu i K ate. A ceeaşi fo rm ă , aceeaşi m ă rim e , ace­
eaşi c u lo a re ... tix aceeaşi o c h i p e care K ate îi v ed ea în
fiecare zi c â n d se p riv ea în o g lin d ă .
„O , D o a m n e . O , D o a m n e ."
Ţarcă to t ae ru l i se blo case în p lă m â n i. Iar ceva d in
s tr ă f u n d u l fiin ţe i ei îi s p u n e a că această fetiţă riu p u te a
ti d e c â t tiica ei.
20 ‘ZCisaSetfi Zfaugkton

capitolul 2
M e rg â n d lejer p rin a p a r ta m e n tu l său d e h o te l, R yan
H a r ris o n îşi p rin se u n p ro so p în ju ru l taliei. L uă tele­
c o m a n d a d e p e p a t şi a p rin se telev izo ru l, d u p ă care îşi
şterse b in e p ă ru l u d cu u n a lt p ro so p , în tim p ce că u ta
C N N -u l.
în baie, ap a d c la d u ş cu rg ea în c o n tin u a re , d a r n u
reu şea să a c o p ere v ersu rile p ă tru n z ă to a re ale m e lo d ie i
Come W h at M ay d in M oulin Rouge. M e re u c â n ta c â n d
era m u lţu m ită . El, pe d e a ltă p a rte , n u avea n ici u n c h e t
d e c â n ta t. C e e a ce şi-ar fi d o r it era o cafea. Se g â n d i să
su n e să i se a d u c ă u n a în ca m e ră , în să ag itaţia d e la tele­
vizor îi atra se a te n ţia în a in te să-şi fi g ăsit te le fo n u l.
Pe e c ra n se v ed e au to t felul d e lu m in i in te rm ite n te ,
o a m e n i care alerg au d e colo-colo, iar d in d ifu zo a re stră­
b a te a ţip ă tu l p a n ic a t al siren e lo r. U n re p o r te r povestea
ce se în tâ m p la se cu o zi în u rm ă , iar R yan se aşeză p e p a t
şi u rm ă ri to t r e p o rta ju l d e sp re av io n u l care se p ră b u şise
în S a n F ran cisco .
In im a îi b ă te a cu p u te re . C â n d ap u c ă p ro s o p u l, îşi
d ă d u se am a că p alm ele îi tra n sp ira se ră . E ra ca şi c u m
ar fi revăzut a c c id e n tu l aviatic în care m u rise A n n ie .
A m in tire a îi făcu sto m a c u l să i se c o n tra c te sp a sm o d ic ,
a p ă râ n d u -se îm p o triv a u n e i d u re ri ascu ţite, ca d e c u ţit,
care-i s tră p u n s e în su şi c e n tr u l fiin ţe i.
în m o m e n tu l acela îi su n ă te le fo n u l, făcându-1 să tre­
sară şi ad u cându-1 în a p o i în p rezen t. Se stră d u i să se
rid ice, îşi trec u p este faţă p alm a c u p rin s ă d e tre m u r
şi trase isteric te le fo n u l d in b u z u n a ru l p a n ta lo n ilo r pe
care îi a ru n c a se p e s p ă ta ru l u n u i sc a u n cu d o a r câteva
o re în u rm ă.
- H a rriso n .
- N e m e r n ic u le , b u b u i glasul b a r ito n a l al lui M itc h
M a tth e w s p r in d ifu zo r, în c ă rc a t cu o d o ză e v id e n tă d e
în g rijo ra re . M-ai s p e ria t d e m o a rte . Te s u n d e o re în şir.
Te-ai u ita t !a ştiri?
R yan p ărea in c ap a b il să-şi d e s p rin d ă p riv irea d e la
ec ran .
7lşteaptâ-m â 21

- D a, ch ia r acum .
- U n d e eşti?
A ru n c ă o p riv ire p r in în c ăp e re .
- In N ew York.
- Slavă D o m n u lu i! A m crezu t că aveai zb o r c h ia r ieri
d in S a n F rancisco.
- A ş a ar fi tre b u it. D a r H a n n a h a re p ro g ra m a t o în ­
tâ ln ire p e care o aveam în Los A ngeles. A m fost acolo
ieri, d u p ă care am lu a t av io n u l şi am a ju n s aici. A scu ltă
a te n t n u m e le c o m p a n ie i a e rie n e şi n u m ă ru l c u rse i c â n d
r e p o rte ru l le re p e tă şi în g h iţi fo rţa t, în c e rc â n d să sca­
p e d e n o d u l d in gât. D o a m n e , D u m n e z e u le , ăla era fix
z b o ru l m eu .
- A n a ib ii tre a b ă , m â râ i M itc h . E şti bine?
- P oftim ? D in tr-o d a tă , lui R yan îi v en e a fo a rte greu să
se co n c en tre ze . D a, s u n t b in e .
- C â n d te întorci?
- C r e d că d ise ară. R yan îşi trec u m â n a p este fru n te .
Ju lia o să fie fo a rte afe cta tă de ch e stia asta. Poţi să treci
să o vezi? P ă rin ţii tăi s u n t cu ca.
- D a, sigur. S-ar p u te a să n u m a i p rin zi n ic i o cursă
sp re S a n F ran cisco .
- Ş tiu . O să în c e rc să-m i iau b ile t că tre S an Jose sau
S a c ra m e n to , şi d e ac o lo v in cu m a şin a . V re au să aju n g
acasă.
- B ine. S u n ă-m ă în a in te sâ pleci.
- S igur. Pe c u râ n d !
A p a d e la d u ş n u m ai curgea, iar vocea lu i M o n iq u e
se auzea m a i p u te rn ic , in to n â n d v ersu rile cu a c c e n tu l ei
fra n ţu ze sc fo arte sexy.
R yan în c h ise o c h ii şi-şi lip i te le fo n u l d e fru n te .
N u voia sâ fie cu ea ac u m . E ra n ă p ă d it d e o m ie d e
g â n d u ri, a m in tiri şi s e n tim e n te pe care n u d o re a să i le
îm p ă rtăşe asc ă.
E ra o fem eie a tră g ăto a re şi îi plăcea c o m p a n ia ei cân d
n-avea altceva d e făcut, d a r n u sim ţea n ic i cea m ai m ică
d o r in ţă d e a-i c u n o a ş te v isu rile şi asp ira ţiile. Şi, în m o d
clar, n u voia să i le dezvăluie pe ale sale. S au să p lâ n ­
gă d in cauza ce lo r în tâ m p la te în trec u t. Pe lu m e a asta
22 l(isaf>eth ’bfaughton

ex ista u d o u ă fiin ţe d e s p re ca re n u v o rb e a cu n im e n i -
so ţia şi fiica lui.
îşi c o n c e n tră d in n o u a te n ţia a s u p ra te le v iz o ru lu i şi
îl o p r i cu o ap ă sa re d e b u to n ex act c â n d ea in tră în în c ă ­
p ere. P u rta u n p ro s o p m u lt p rea m ic, în fă ş u ra t în ju r u l
tr u p u lu i ei v o lu p tu o s , iar d in p ă ru l u d , ro şu ca fo cu l,
i se p re lin g e a u p ic ă tu ri d e a p ă p e sp a te. Pe b u ze îi a p ă ru
u n z â m b e t ju c ău ş.
- M on cher. T rav ersă în c ă p e re a , cu u n g h iile d e la p i­
cio are - lă cu ite în tr-o n u a n ţă că răm izie - s e m ă n â n d , în
m o d c iu d a t, cu n işte p ic ă tu ri d e sâ n g e p e m o c h e ta alb ă
şi m o a le. Je mc swis ennuye de vous'.
R yan ştia su fic ie n tă fran ceză în c â t să-şi d e a se am a că
v o ia să-l a tra g ă în a p o i în p a t. Se retrase d in îm b ră ţişa re a
ei su fo c a n tă .
- T r e b u ie să plec.
M o n iq u e îşi f lu tu r ă g e n e le lu n g i, exotice, şi-şi sco a­
se u n p ic în afa ră b u za in fe rio a ră , fă c â n d o m u tr iţă
îm b u f n a tă şi sexy, p e care şi-o p e rfe c ţio n a se de-a lu n ­
gul an ilo r.
-N o n s e n s . A i zis că n im e n i n u se a ş te a p tă să aju n g i
d e c â t d u p ă p rân z . N 'eta it pas par le passe assez2. Te v rea u
d in n o u .
V o rb e a fo a rte b in e en g lezeşte, d a r m e re u ap e la la o
doză să n ă to a să d e a c c e n t fra n ţu z e sc c â n d în c e rc a să-l
ispitească. R yan se în d r e p tă că tre b aie.
- M d a , ei b in e , o ric â t d e t e n ta n t a r s u n a ce zici tu , eu
tr e b u ie să a ju n g la b iro u .
M o n iq u e v e n i d u p ă el şi, c â n d tre c u p e d u p ă co lţ, îşi
m iji o c h ii v ă z â n d că îşi p u se se d eja p a n ta lo n ii.
-B ie n , o ftă , în v in să. V a tr e b u i să a ş te p t p â n ă d ise ară,
c â n d o să te în to rc i. O u n g h ie lă c u ită în ro şu a p rin s
tra să o lin ie de-a lu n g u l p ie p tu lu i lu i gol, o p rin d u -s e ezi­
ta n t c h ia r d e a s u p ra n a s tu re lu i d e la p a n ta lo n ii lu i. îşi
rid ic ă p riv ire a s e d u c ă to r, p e n tr u a o în tâ ln i p e a lu i.

1„M -am s u p ă ra t p e tin e “ (în franceză, în o rig in a l) (n .tr.)


2 „N u a fo st de-aju n s, p e n tr u c â t tim p a tre c u t" (în franceză, în origi­
nal) (n .tr.)
‘A ştea p tă -m â 23

R yan c u n o ş te a b in e p riv ire a aceea. Ş i ştia că, in tr-u n


m in u t, avea să fie în c u lm e a fu rie i.
- N u m a i s ta u p â n ă d ise a ră . T re b u ie să iau av io n u l
sp re casă.
F em e ia îşi în c ru c işâ b ra ţe le p este sâ n i - sâ n ii ei u n
p ic p rea p erfec ţi, d e sp re care n-ar fi r e c u n o s c u t n ic i în
r u p tu l c a p u lu i că e ra u re z u lta tu l u n e i o p e ra ţii estetice.
-M erele!A i zis că ră m â i aici câteva zile!
- A ş a aveam d e g â n d , d a r a in te r v e n it ceva. E le g at d e
fam ilia m ea. T re b u ie să m ă în to rc .
M o n iq u e îşi rid ică b ra ţe le , în tr-u n gest ex a sp e ra t,
d u p ă care se în to a rs e cu paşi o fe n sa ţi în d o r m ito r.
- Fi b de chienne!1
D e a se m e n e a , R yan ştia su fic ie n tă fra n ce ză p e n tru
a-şi d a se a m a c â n d îl în ju ra . V en i d u p ă ea, în tim p ce-şi
în c h e ia n a s tu rii d e la căm aşă.
- H a i, o să m ă revanşez d a ta v iito a re c â n d a ju n g i în
C a lifo rn ia .
- N - a m d e g â n d să a ju n g p e a c o lo p re a c u râ n d .
La naiba, s u n t aici acum !
- Ş tiu şi îm i p a re ră u . D o a r că n u -i u n m o m e n t b u n
p e n tr u m in e . D ă d u să o a p u c e d e m â n ă , c o n ş tie n t că se
p u r ta ca u n ticălo s şi în c e rc â n d să o m a i îm b u n e z e . H a i,
fii în ţe le g ă to a re , da!
-H y b rid e 2, n u m e riţi. D a r ro stise aceste c u v in te cu
u n zâm b et. D o a r d e d a ta aceasta, a d ă u g ă ea. Şi să ştii că
m ă a ş te p t să te revanşezi în tre it, mon cher.
R yan o s ă ru tă pe ob raz. L ui M o n iq u e îi p lă ce au b ă r­
b a ţii. N u sim ţe a ceva ie şit d in c o m u n p e n tr u el. D e ase­
m e n e a , ştia şi că avea să găsească pe altcin ev a cu care
să-şi p e tre a c ă tim p u l d u p ă ce pleca el, ia r asta nu-1 d e r a n ­
ja c â tu ş i d e p u ţin .
- M u lţu m e sc . Se aşeză p e m a rg in e a p a tu lu i şi în tin s e
m â n a d u p ă p a n to fi, a rz â n d d e n e ră b d a re să-şi te rm in e
tre a b a şi să a ju n g ă acasă c â t m a i re p e d e . E şti o a d e v ărată
c o m o a ră , M o n iq u e .

1„Fii d e căţea"; c o n te x tu a l: „ticălo şilo r" (cu refe rire la b ă rb a ţi, în


g en eral) (în franceză, în o rig in a l) (n.rr.)
1„C o rc itu ră " (în franceză, în o rig in a l) (n .tr.)
24 ‘E fisaSetfi ‘hfaugfiton

A d o u a zi d im in e a ţa la o ra şap te, Ryan o p ri m a şin a


pe aleea casei sale d in S au sa lito , sim ţin d u -se e x te n u a t
şi co p le şit d e d ife re n ţa d e fus o rar. D ru m u l sp re casă se
dov ed ise m ai greu d e c â t îşi în c h ip u ise . Z b o ru rile către
S a n F ra n cisc o fu seseră d ev iate sau a n u la te . D in fericire,
reuşise să p r in d ă u n loc la o cu rsă sp re S a c ra m e n to , d e
u n d e în c h iria se o m a şin ă p â n ă aici. S co ţâ n d u -şi bagajele
d in p o rtb a g a j, se p reg ăti p e n tru ceea ce avea să găsească
în ă u n tr u . N u reu şise sa v o rb ească cu Ju lia d e la a c c id e n t
în c o ac e, aşa că n u avea n ic i cea m ai m ică id ee c u m reac­
ţio n a se . C â n d d esch ise u şa d e la b u c ă tă rie , fu în tâ m p i­
n a t d e s u n e tu l zglobiu al râ su lu i ei.
- D ă cu zaru l ăla o d a tă , da? se auzi glasul gros al lu i
M itch .
Ju lia chico ti.
- N -ai c u m să m ă b a ţi la asta. E u jo c la p ro fe sio n işti,
să ştii.
- N u există ligă p ro fe sio n istă la Y ah tzee1. E ste d o a r
n o ro c ch io r.
- B a n u , n u e. Yahtzee! strigă ea, c â n d zaru l se o p ri.
M itc h scoase o în ju r ă tu ră în s u rd in ă .
-V e z i, u n c h iu le M itc h , tre b u ie să re pricepi!
- D o a r n u -m i în v e ţi fata să în ju re , nu?
Ryan făcu u n e fo rt să schiţeze u n zâ m b e t c â n d in tră
p e uşă şi a ru n c ă o p riv ire p r in ca m e ră . Ju lia îşi rid ic ă
p riv irea c ă tre el şi rân ji, veselă.
C â n d zâm bea, M itc h făcea o g ro p iţă a d â n c ă în obraz,
exacr ca sora lui.
- Să ştii că păstrez to a te c u v in te le d e o c h e a te p e n tru
c â n d n u eşti tu pe aici.
- B u n ă , tati! Ju lia se rid ic ă d e p e sc a u n şi-l c u p rin se
p e R yan în tr-o îm b ră ţişa re strân să. C u m de-ai v e n it aşa
repede? C re d e a m că te în to rc i ab ia p este câteva zile.
- A m te rm in a t m ai d ev re m e şi am zis să v in acasă,
îşi lăsă g e a n ta pe u n sc a u n şi se ap lecă, astfel în c â t să
o privească d e la n iv elu l în ă lţim ii ei. D u p ă care-şi trecu

: Joc cu zaruri în care ju c ă to rii au ca o b iectiv strân g erea a c â t m ai


m u lto r p u n c te făcân d d ife rite c o m b in a ţii d e cifre (n.tr.)
'A şteaptă-m ă 25

d eg e tu l de-a lu n g u l n ă s u c u lu i ei, id e n tic cu al lu i A n n ie .


O r i d e câte o ri se u ita la Ju lia, o vedea pe m a m a ei.
In im a a p ro a p e că i se o p ri d in b ă tu t. Mi-a fost d o r d e
tin e , îi spuse.
F etiţa se în c ru n ta , scrutându-1 cu o ch ii aceia a to t­
ştiu to ri.
-T e -a i în to rs p e n tru că-ţi făceai griji p e n tr u m in e ,
nu-i aşa?
- D a, n-ai c u m să m ă c o n d a m n i. Eşti bine?
- S u n t b in e , ta ti, zău. N -ar tre b u i să-ţi faci a tâ te a gri­
ji. N u -ţi face b in e la să n ă ta te . A şa te aiegi cu u n u lc er
d e to a tă fru m u s e ţe a şi tră ie şti m ai p u ţin , asta ca sâ n u
m a i s p u n că te în g raşi d e la a tâ ta stres. Şi n u m ai eşti la
p rim a tin e re ţe , ştii b in e . T re b u ie să fii a te n t, să-ţi m e n ţii
g reu ta tea . Şi-n plus, să ştii că s u n t a p ro a p e u n a d u lt. Por
să m ă d escu rc şi sin g u ră.
- D a , ră m â n e d e v ăzu t cât d e a d u ltă eşti. în c e rc ă
să-şi s u p rim e zâ m b e tu l care d ă d e a să se instaleze pe fu ­
riş. D a r d e u n d e ai în v ă ţa t tu d e sp re efectele stresului?
- L a şcoală. Ş tii tu ... in s titu ţia aia p a rtic u la ră la care
p lă te şti tu taxe im ense? în v ă ţ o groază d e lu c ru ri acolo .
- E b in e să ştiu că n u d a u b a n ii ăia degeaba.
In tră în b u c ă tă rie şi lu ă o sticlă d e ap ă d in frigider.
- S u n t a p ro a p e o fem e ie în to a tă p u te re a c u v â n tu ­
lu i, sp u se ea, în u r m a lu i. M u lte fete d e v ârsta m e a au
d e ja ciclu.
Ryan se în ecă.
- A h , te rog. N u e nici m ă c a r o p t d im in e a ţa , eu s u n t
r u p t d e o b oseală, iar tu n u ai d e c â t n o u ă an i.
- Şi ce dacă? F ata îi a ru n c ă o priv ire lu i M itc h , care
p ăre a să se d istreze d e m in u n e ascu ltân d u -i. N u m ai
e m u lt. V a tre b u i să te descu rci, ta ti. Şi, d ac ă to t d isc u ­
tă m d e sp re asta, a m nev oie d e u n su tie n . C r e d că a r tre­
b u i să m e rg em sâ c u m p ă ră m u n u l cât de c u râ n d . P oate
ch iar azi. Luă zaru l d e pe m asă, d u p ă care-i a ru n c ă u n
zâ m b e t ştren g ăresc. M ă g â n d e a m să-m i iau u n u l ro şu ,
cu d a n te lă , c u m p o a r tă fetele ălea d in revista M axim pe
care-o citeşti tu .
26 ‘Efisabetfi ‘h faugfton

- O , D o a m n e , aju tă-m ă, re u şi el să în g a im e , sim ţim


du-şi faţa d in ce în ce m ai fie rb in te .
M itc h izb u cn i în râs şi veni şi el în b u c ă tă rie . îşi tu r n ă
în c ă o cafea, d u p ă care-1 b ă tu u şu re l p e sp a te p e R yan.
- Să d e a n a ib a d ac ă n u e leit m aică-sa.
- P a r c ă eu n u ştiu? rep lică R yan, p riv in d u -şi fiica.
N u n u m a i că se m ă n a p e rie c t cu A n n ie , d a r avea şi ace­
laşi m o d d e a v o rb i. A ceeaşi a titu d in e d e b ra v a d ă şi
acelaşi u m o r sec. îşi sim ţi p lă m â n ii c o n tra c tâ n d u -s e
c â n d îşi a m in ti z â m b e tu l p lin d e p e rs o n a lita te al lu i
A n n ie şi g ro p iţa p r o n u n ţa tă care-i a p ă re a în o b raz o r i d e
câte o ri su râ d e a . Şi felul în care reu şe a să-l facă să râd ă ,
în o rice situ aţie.
- T ă tic u le , eşti b in e? Z â m b e tu l d e p e c h ip u l Ju lie i se
e v a p o ră . N in i sp u n e a „tăticu le " d e c â t a tu n c i c â n d era
în g rijo ra tă . î n re stu l tim p u lu i n u i se a d re sa d e c â t
cu „ ta ti" sau , p u r şi s im p lu , cu „ tu “ .
- D a, ră sp u n se el în c e t, a c u m s u n t b in e .
- B ine. Şi eu . M ă d u c sus, sâ m ă sc h im b . Se d ă d u d in
n o u jo s d e p e sc a u n şi se a p ro p ie d e el. C â n d R yan se
ap lec ă, fetiţa îl trase în tr-o îm b ră ţişa re strâ n s ă şi-l s ă ru ­
tă pe obraz, s p u n â n d : M ă b u c u r c-ai v e n it acasă. T e iu ­
besc, tă tic u le .
- Ş i eu p e tin e , d u lc e a ţă . C u ră su fla re a tă iată, o
u r m ă r i ie şin d d in în c ă p e re şi u rc â n d tre p te le care d u ­
ce au la etaj. N u tre b u ia să-şi focă a tâ te a griji p e n tru
ea, d a r to t îşi făcea. A d e v ă ru l era că, în cea m ai m a re
p a r te a tim p u lu i, Ju lia era m u lt m a i s tă p â n ă p e situ a ţie
d e c â t el. Fusese n ev o ită să se m a tu rize ze p rea m u lt în
u ltim ii c in c i a n i. N ici o fetiţă d e n o u ă a n i n-ar fi tr e b u it
sâ se g â n d e a sc ă to t tim p u l la c u m se sim ţe a ta tă l ei, d a r
Ju lia ex a ct asta făcea.
îşi trec u d eg etele p r in p â ru l d eja ciu fu lit.
- A l n a ib ii să fiu , să ştii că se m a tu rize az ă m u lt p rea
rep e d e.
M itc h sc h iţă u n z â m b e t larg.
- D a, ştiu . î n câţiv a a n i, o să fii în c h in u r i to t
tim p u l.
7 ^ tea p tă -m â 27

- Ş tiu . R yan îşi tre c u m â n a p este p ie p t, în c e rc â n d să


a lu n g e n o d u l care p ă re a să i se fi f o rm a t d i n t r o d a t ă aco ­
lo. Maxim.7 D e u n d e a m a i scos-o şi p e asta? C lă tin ă d in
cap . M ă bagă în sp e rie ţi, zău. Slavă D o m n u lu i că te am
p e tin e , să m ă m a i p ro tejezi d e şo c u rile astea.
- N u te baza p e m in e , am ice. E u n u s u n t taică-său.
Şi îm i rezerv d r e p tu l d e a m ă face că n u v ăd c â n d e vor­
b a d e sp re p ro b le m e leg ate d e p u b e r ta te şi d e s p re sex.
îţi las ţie to a te ra h a tu rile astea.
Ryan se strâ m b ă d in n o u .
- S ă n u m a i p o m e n e ş ti n ic io d a tă c u v in te ca „sex“ şi
„ p u b e rta te " c â n d v o rb e şti d e sp re fetiţa m ea.
M itc h în c e p u să c o tro b ă ia sc ă p r in d u la p u rile d in
b u c ă tă rie , c ă u tâ n d D u m n e z e u ştie ce.
- U n d e s u n t K ath y şi R oger? în tr e b ă R yan, fără să-şi
d ezlip ească p riv irea d e la el.
- I-am trim is în oraş, să ia ceva p e n tr u m ic u l d e ju n .
M a m a e u n pic... tu lb u r a tă ... d e c â n d a a u z it d e a c c id e n ­
tu l aviatic d e ieri. îi v in e g reu să trea că p este to a te aces­
te a. N ici n u ştiu d ac ă o să m ai p o a tă să se u rce v re o d a tă
în tr-u n av io n . S-ar p u te a să ră m â n ă aici.
- D o a m n e fereşte! m o rm ă i R yan.
îşi iu b e a so c rii şi le e ra r e c u n o s c ă to r că, o ri d e câte
o ri avea n ev o ie d e a ju to r cu Ju lia, se u rc a u im e d ia t în
a v io n şi v e n e a u to c m a i d e la S eattle, d a r avea şi el lim ite ­
le lu i. M itc h găsi o c u tie d e F ro o t L o o p s în că m a ră .
- La n aib a! Se rez em ă d e b la tu l d u la p u lu i şi culese
o m â n ă d e cereale. N -am m a i m â n c a t de-astea d e c â n d
e ra m m ic.
R yan a ru n c ă o p riv ire că tre cu tie.
- A i a p ro b a b il e c h ia r d e pe a tu n c i. E u, u n u l, n u -m i
a d u c a m in te s-o fi c u m p ă ra t.
- E i , la c â ţi c o n s e r v a n ţi a u în ele, n-au c u m să
se strice.
C u u n salt, se aşeză pe b la tu l d u la p u lu i.
L ăsân du-se pe u n u l d in tr e sc a u n e le d e la m a să în
tim p ce M itc h ro n ţă ia cereale vechi, R yan în c e p u să-şi
m aseze f ru n te a d u re ro a să . S im ţe a o d u re re te n s io n a tă
28 T lisa S etf ifa u g fito n

fo rm â n d u -se c h ia r în sp a tele g lo b ilo r o c u la ri - rez u lta­


tu l lipsei d e so m n , al d r u m u lu i lu n g şi al stresu lu i.
- A r ă ţ i ca n a ib a , să ştii, m o rm ă i M itch .
- D e p arcă eu n-aş şti.
N u se b ărb ie rise, p u r ta aceleaşi h a in e ca în ziua a n te ­
rio a ră şi se sim ţea c o p le şit d e în v ălm ăşeala d e e m o ţii de
care avusese p a rte în u ltim e le câteva o re.
- C re d că te-a m u n c it b in e M o n iq u e .
- M ai că m -ar fi strâ n s d e g ât c â n d i-am sp u s că plec
aşa rep e d e.
- îm i p lace d e ea. C â n d te p lictiseşti, p o ţi să mi-o
pasezi m ie.
R yan lăsă să-i scape u n h o h o t am u zat.
- N u s-ar u ita la tin e . N u-i plac b ă rb a ţii care m u n c esc
în ae r liber.
M itc h a ru n c ă o p riv ire la je an şii uzaţi şi la b o c a n c ii
m u rd a ri pe care-i p u rta .
- V r e i să sp u i că n u s u n t rafinat?
R yan se u ită a te n t la c u m n a tu l lui. M itc h a r fi tr e b u ­
it să facă o vizită la frizerie, căci p ă ru l lu i o n d u la t, şa-
ten-d esch is, îi aju n g e a p â n ă la guler, iar cio cu l p e care
în c erca să şi-l lase a ră ta de-a d re p tu l jaln ic.
- S p u n că n u eşti în d e a ju n s d e so fistica t p e n tru ea.
- Şi tu eşti?
- în n ic i u n caz. D o a r că ea n u s-a p rin s în c ă. îşi ap ăsă
degetele pe tâ m p le . Se foloseşte d e m in e , p e n tru sex.
N -o să treacă m u lt p â n ă să-şi d ea se am a că s u n t u n n e ­
m e rn ic şi a tu n c i o să m ă lase cu o c h ii în soare.
M itc h izb u cn i în râs.
- A s ta aşa e, n -am ce zice.
R id icân d u -se, R yan îşi în ă b u ş i u n căscat.
- M a i ră m â i pe-aici?
- D a , m ai sta u n iţe l. C e l p u ţin p â n ă s-or în to a rc e
m a m a şi tata.
- R ine. E u m ă d u c să m ă culc. T re c â n d pe lân g ă el, îl
b ă tu p rie te n e ş te p e u m ă r. M u lţu m e sc m u lt, am ice.
- P e n tru p u ţin .
Ryan în c e p u să urce scara către etaj, d a r se o p ri
la ju m ă ta te şi a ru n c ă o p riv ire în a p o i. T o cm ai c â n d
91şteaptâ-m ă 29

în c e p u se ră cu to ţii să-şi rev in ă, p ie rd e re a lu i A n n ie îi


lovea d in n o u , cu acest a c c id e n t care le a m in te a c â t de
m u lt le lipsea. In d ife r e n t d acă M itc h şi Ju lia v o ia u sau
n u să rec u n o asc ă, ştire a îi afectase grav, ad u c ân d u -le
a m in te d e ceea ce se în tâ m p la se în u rm ă cu c in c i a n i. îşi
frecă d in n o u fru n te a d u re ro a să şi îşi c o n tin u ă d ru m u l.
C u m in te a răvăşită d e a m in tiri, se aşeză în p at. A cea
u ltim ă zi - c â n d o c o n d u se se la a e ro p o rt, c h ia r d e d i­
m in e a ţă , c â n d o să ru ta se la d e sp ă rţire , c â n d îşi trecu se
p alm a p este a b d o m e n u l ei p la t, z â m b in d la a m in tire a
se c re tu lu i p e care ea i-1 în c re d in ţa se cu o seară în u rm ă,
c â n d se ap lecase spre ea, in h a lâ n d p e n tr u u ltim a d a tă
m iro su l d u lc e d e liliac al p a rfu m u lu i ei...
A r fi d a t o ric e p e n tru în c ă u n ceas a lă tu ri d e ea.
în c h is e ochiL L acrim i d e care n u fusese c o n ş tie n t îi
în ţe p a u o ch ii. în u ltim a v rem e îi era g reu să-i m a i vadă
c h ip u l cu o c h ii m in ţii. T ră să tu rile ei e ra u în tip ă rite în
in im a şi în su fle tu l lu i p e n tr u to td e a u n a , în să im a g in e a
feţei ei i se e sto m p a tr e p ta t d in m e m o rie , c o n tu ru r ile
d e v e n in d m ai n eclare. C h ia r şi vocea ei, glasul acela de
siren ă , u ş o r răguşit, care îi stâ rn e a d e fiecare d a tă o reac­
ţie jp ro fu n d ă , era g reu să şi-l a m in te a sc ă ac u m .
îşi trec u m â n a p este d u re re a a rz ăto a re care-i c u p rin s e ­
se p ie p tu l. O p a rte d in el tâ n je a cu d isp e ra re ca aceasta
să d isp a ră . D a r cealaltă se agăţa de ea ca şi c u m a r fi
fost sin g u ra lu i salvare. O p ie rd u se d eja o d a tă . N -ar
fi s u p o r ta t id e ea d e a p ie rd e şi acele p u ţin e a m in tiri ca-
re-i m ai răm ăseseră.

capitolul 3
- Cioc., cioc!
K ate îşi rid ic ă priv irea de la m asa d e lu c ru şi în tâ m p i­
n ă c h ip u l ivit în c a d ru l uşii cu u n zâm bet. P rim u l zâm ­
b e t s in c e r p e care-1 sc h iţa se d e m u lte zile în c o ac e... p o ate
ch ia r d e să p tă m â n i în tre g i. C u m stă te a rezem ată d e sp ă­
ta ru l sc a u n u lu i, lu m in a d u p ă-am iezii târzii se revărsa
30 E iisa b etf rN aughton

p rin ferestrele b ir o u lu i ei d e la e d itu ra M c K ellen , a fla t


la e ta ju l al p aisp rezecelea, sc ăk lâ n d -o în c ă ld u ră .
-B u n ă , Tom .
T o m A d a m s, red acto ru l-şef, se aşeză p e s c a u n u l a fla t
ch ia r în faţa ei, d e cealaltă p a rte a m esei d e lu c ru .
- S e p are că te-ai a c o m o d a t b in e aici.
K ate c u p rin s e d i n t r o p riv ire b iro u l în g h e su it. L â n ­
gă u n p e re te e ra u n işte te a n c u ri d e ziare. D e b ib lio te c ă
stă te a rez em a tă o c u tie p e ju m ă ta te g o ală. R eu şise să-şi
p u n ă pe b iro u câtev a poze cu R eed , u n p re s p a p ie r şi o
b u c a tă d e o b s id ia n p e care o găsise în tr-o ex c u rsie pe
m u n te d in u r m ă cu câteva lu n i. In rest, su p ra fa ţa m esei
d e lu c ru era p re să ra tă cu to t felul d e h â rtii, iar lân g ă
ce lă lalt p ere te s tă te a u rezem ate m a i m u lte ta b lo u ri, aş­
te p tâ n d să le v in ă r â n d u l p e n tr u a fi a tâ rn a te .
- î n c e r c . N u p rea fac p ro g rese, d in p ăc ate.
- C u m m e rg e cu a rtic o lu l’ B ă rb a tu l lu ă p re sp a p ie ru l
d e sticlă, în fo rm ă d e b ro asc ă, a fla t p â n ă a tu n c i p e co l­
ţu l b iro u lu i ei. Hra u n c a d o u d e la R eed , d e Z iua M a m ei
d in p rim ă v a ra tre c u tă , p e c â n d era fa sc in a t d e b ro aşte .
R id icâ n d u -şi p ic io ru l astfel în c â t să-şi s p rijin e g lezna pe
c e lă lalt g e n u n c h i, T o m to t m u ta p re sp a p ie ru l d in tr-o
m â n ă în cealaltă.
K ate îşi tre c u d eg etele p r in păr, s p e râ n d să în lă tu re
astfel m ă c a r o p a r te d in te n s iu n e a care-i s tră b ă te a co r­
p u l. N u slu jb a era cea care-i p ro v o ca a tâ ta stres, ci fa p tu l
că era aici, în S a n F ra n cisc o , a tâ t d e a p ro a p e d e r ă s p u n ­
su rile p e care le c ă u ta şi, în acelaşi tim p , a tâ t d e d e p a rte
d e ele...
- A n a liza geochimică a celor cinci straiuri de lavă care au
blocat cursul fluviului Colorado de-a lungul epocilor geologice!
P rin d e c o n tu r.
- S u n ă in te re s a n t. D e-ab ia a ş te p t să-l citesc.
O c h ii lu i că p ru i-d esch is sclip iră. î n lu m in a ca ld ă a
d u p ă-am iezii, K ate p u te a o b se rv a că avea p ă ru l d in d re p ­
tu l tâ m p le lo r alb. N u se p u tu a b ţin e d in râs. N u m a i n iş­
te to c ila ri p a s io n a ţi d e ş tiin ţă p u te a u găsi p lăcere in tr-o
a se m e n e a le c tu ră . Şi to tu şi, ceva îi s p u n e a că T o m n u
venise la ea p e n tru că era in te re sa t de m o d u l în care-şi
‘A şteaptă-m ă 31

făcea m u n c a . Ş tia fo a rte b in e că era c o m p e te n tă şi că


aflase to a te secrete le acestei m e serii. P e n tru ea, a rtic o le ­
le d e g eologie d e v e n ise ră ceva o b iş n u it. V en ise aici p e n ­
tru că era în g rijo ra t.
S trâ n se d in buze.
- N u te m a i u ita la m in e d e p arc ă te-ai a ş te p ta să m ă
p răb u şe sc în o rice se c u n d ă . S u n t b in e , T o m .
- C h i a r aşa? R id ic ă d in s p râ n c e n e . N -aş fi u n p rie te n
p rea b u n d ac ă n u m i-aş face griji.
- Ş t i u . Ş i îţi s u n t re c u n o sc ă to a re . D a r s u n t b in e .
N e d esc u rc ă m . C asa d e pe p la ja M oss pe care ne-ai îm ­
p r u m u ta t-o e p erfec tă.
- M ă b u c u r că-ţi place. R e ed ce m ai face?
- E ste b in e . G â n d u r ile i se în d r e p ta r ă că tre b ă ie ţe lu l
ei d e p a tru a n i. îi place la n e b u n ie să lo c u iască aşa
a p ro a p e de o c e a n . D ar... este o p e rio a d ă fo a rte grea p e n ­
tru el. Ii e d o r d e Jake.
Şi ei îi era, d eşi d e te sta să re c u n o a sc ă u n a ca asta.
I n d ife re n t ce lu c ru ri îi ascu n sese, in d ife re n t c â t d e te n ­
sio n a tă fusese re la ţia lor, to t îi v en e a greu să c re a d ă că a r
fi p u t u t să facă ceva p e n tr u a o ră n i în m o d in te n ţio n a t.
T re b u ia să existe o ex p licaţie logică p e n tr u secrete le pe
care le ţin u s e faţă d e ea a tâ ta tim p . T o cm ai d e aceea îl
s u n a se pe T o m şi ac cep tase în fin al o fe rta a c e stu ia d e a
o an g aja aici, în S an F ran cisco . T o cm ai d e aceea îl m u ­
tase p e R eed în cealaltă p a rte a ţă rii, rupându-1 de to a te
lu c ru rile c u n o s c u te . T re b u ia să găsească ră sp u n su rile .
T re b u ia să afle ce se în tâ m p la s e cu ad e v ărat.
- Ş t i u că n u te p o t a ju ta cu m are lu c ru , sp u se T o m .
Şi ştiu că n-o să apelezi la sp rijin u l m e u , c h ia r d ac ă eu
ţi 1-arn o ferit.
Buzele lu i K ate se a rc u iră în tr - u n su râs. O c u n o ş te a
fo arte b in e .
- D ar, cu to a te acestea, insistă el, eu t o t m ă ofer, K ate.
V reau să vă aju t.
- I ţ i s u n t re c u n o sc ă to a re . S in cer. S im p lu l fa p t că
m i-ai o fe rit p o stu l acesta este cel m a i m a re a ju to r p e care
m i l-ai fi p u tu t da.
32 tElisaBetd Qfaugftcm

- C o la b o r a r e a cu filiala d in D allas n u se rid ic a la n i­


velul p o te n ţia lu lu i tău .
Z âm b etu l ei se e sto m p ă . Jake n u voise ca ea să lucreze
deloc. V oise să stea acasă, p e n tru „a se face b in e “, d u p ă
c u m s p u n e a el. în c e p u se să scrie n işte artic o le în regim
d e c o la b o ra re p e n tr u o revistă d e g eologie d in D allas
fiin d c ă avusese n ev o ie d e ceva care să o ţin ă o c u p a tă .
D a r a m â n d o i ştia u că, d ac ă Jake n u a r fi m u rit, ea n u ar
fi fost aici în clipa d e faţă.
K ate făcu u n e fo rt să schiţeze u n zâm b et ce-i ieşi
n e n a tu ra l.
- D acă o să am n ev o ie d e ceva, la tin e o să apelez.
- M in c in o a s o ! T o m băgă m â n a în b u z u n a r şi scoase o
b u c ă ţic ă d e h â rtie . Şi, p e n tru că ştiu c â t d e în c ă p ă ţâ n a tă
eşti, o să-ţi d a u asta în a in te să ap u ci să m i-o ceri. A ces­
ta este n u m e le u n u i avocat cu care am m ai lu c ra t. Ş tiu
că n-ai re u şit să afli m a re lu c ru d e sp re s a n a to riu l acela.
C in e v a ştie ce s-a în tâ m p la t cu tin e . U n av o cat a r p u te a
să se folosească d e p ârg h iile legale p e n tru a d e s c h id e
a n u m ite uşi. T o ţi cedează în faţa u n u i av o cat in sisten t.
-M u lţu m e s c , o să-l s u n s ă p tă m â n a asta.
B ă rb a tu l se rid ică şi p u se p re sp a p ie ru l în a p o i pe
b iro u .
-.A şa să faci. Şi să-m i trim iţi şi m ie u n ex e m p la r d in
a rtic o lu l ăla, c â n d e gata.
- H e i! exclam ă ea, în cele d in u rm ă , d ân d u -şi seam a
că n ic i m ă ca r nu-1 în tre b a se d e sp re so ţia lu i. C u m îi m ai
m erge lu i Kari?
Pe c h ip u l lui a p ă ru u n zâm b et larg, co p ilăresc.
- E r o tu n d ă şi fericită.
- C â n d ar tre b u i să nască?
- P e s te p a tru să p tă m â n i.
F ericirea d e p e c h ip u l lu i re u şi să-i încălzească in im a.
D u p ă ce K ari în v in sese cu g reu u n ca n ce r o v arian , ea şi
s o ţu l ei n ic i n u sp e ra seră că a r m ai fi p u tu t avea u n copil.
Şi to tu şi, m u lţu m ită u n o r tr a ta m e n te d e u ltim ă o ră,
a c u m m ai avea u n pic şi n ăştea.
rA şteaptă-m â 33

-T ra n s m ite -i u ră rile m e le d e b in e . Şi sp u n e -i că m i-ar


plăcea să lu ă m p râ n z u l în tr-o zi, d ac ă are c h e f să iasă
în o raş.
- îi sp u n . Pleacă m a i d ev re m e azi, K ate. D u-te acasă,
la p u ş tiu l ăla al rău.
C â n d T o m se făcu n ev ă zu t în h a o s u l d in red a cţie ,
K ate îşi în to a rs e s c a u n u l t u r n a n t p e n tr u a a d m ira pa­
n o ra m a care i se în făţişa p e fereastră. O c e a n u l sclipea
în d e p ă rta re , p r in tr e n işte zgârie-nori im p o z a n ţi. D e d e ­
su b t, m a şin ile d e pe stra d ă clax o n a u . T ră g â n d a d â n c ae r
în p ie p t, K ate în c h ise o ch ii.
E ra aici de-o să p tă m â n ă în c h e ia tă şi nu-şi ad u sese
a m in te n im ic. N im ic n u i se p ăre a c u n o s c u t. N ici o ra ­
şu l, n ic i peisajele, nici a tm o sfera. S p erase, d in c o lo de
o rice p ro b a b ilita te realistă, că ceva - orice! - avea să-i
trezească n işte a m in tiri. în s ă tre b u ia să în v eţe să trăiască
cu g u stu l a m a r al d ezam ăgirii.
D e la s a n a to riu n u aflase a b s o lu t n im ic . Se dusese
cu m a şin a p â n ă la S a n M a teo , u n d e se afla acesta, d a r
n ic i ac o lo n u găsise n im ic care să-i trezească la v ia ţă m e­
m o ria . C lă d ire a o rig in a lă arsese p â n ă -n te m e lii în tr-u n
in c e n d iu ce avusese loc cu a p ro a p e u n a n în u rm ă , iar
d ire c to ru l clin icii re c o n s tru ite m a i că nu-i trâ n tis e uşa
în n as, re fu z â n d categ o ric să-i r ă s p u n d ă la în tre b ă ri. Fie­
care p istă se dovedise a fi o f u n d ă tu ră . C in e v a , u n d ev a ,
ştia to tu ş i ceva. N u-i ră m â n e a d e c â t să-şi d ea seam a de
u n d e tre b u ia să în c ea p ă. în tim p ce a d m ira priv eliştea
a s u p ra o ra şu lu i, îşi tre c u d eg e tu l p este h â rtia pe care
e ra u scrise n u m e le şi n u m ă ru l d e te lefo n al av o catu lu i
d e sp re care îi vo rb ise T o m . în to rc â n d u -şi d in n o u sca­
u n u l către b iro u l pe care o a şte p ta la p to p u l, d esch ise o
p a g in ă d e in te r n e t şi se o p ri la se c ţiu n e a d e ştiri.
De-a lu n g u l m a rg in ii d in d re a p ta a p ag in ii, la r u b ri­
ca „Ş tiri m o n d e n e '1, se afla fotografia u n u i b ă rb a t - u n
b ă r b a t fo a rte ch ip eş, cu p ă ru l b lo n d . A cesta e ra c u p rin s
în îm b ră ţişa re a e x tre m d e sen zu ală a celei m a i a tră g ă to a ­
re te m e i p e care o văzuse v re o d a tă K ate. B raţu l lu i era
p e tre c u t, strân s, pe d u p ă ta lia ei, ia r u n a d in m â in ile ei
se p ie rd e a su b sacoul lui, în tim p ce pe cealaltă o ţin e a
34 CEfisaSctfi 'hfaugfiton

de-a c u rm e zişu l p ie p tu lu i lui. Şi îi ş o p te a ceva la u rec h e.


C e v a ce-1 făcea să zâm b ească d e p arc ă auzise cel m a i n e ­
b u n a tic se c re t cu p u tin ţă .
Jak e n u zâm b ise n ic io d a tă aşa c â n d era cu ea. Şi, în
m o d clar, n u fu sese ră n ic io d a tă a tât d e in tim i în p u b lic .
C e i d o i fo rm a u o p e re c h e fru m o a să , şi to tu ş i... p riv irea
lu i K ate se to t în to rc e a la c h ip u l b ă r b a tu lu i. E ra sig u ră
că nu-1 m a i văzuse în a in te , d a r o c h ii aceia a lb a ştri, a tâ t
d e p ă tru n z ă to ri, aveau ceva fam iliar. C ev a...
C â n d îşi d ă d u se a m a în ce d ire c ţie i se în d r e p ta u g â n ­
d u rile , îşi sim ţi sâ n g ele p u isâ n d u -i în v en e. C e rc e tă d in
n o u fo to g ra fia. C e i d o i to c m a i trav e rsau u n fel d e foa­
ie r - p o sib il rec ep ţia u n u i h o te l. P ro b a b il îi a ş te p ta o
n o a p te p a sio n a lă . „ N o ro co a să fa tă .“ În tre a g a fiin ţă îi fu
s tr ă b ă tu tă d e u n fio r d e gelozie în tim p ce citea r â n ­
d u rile d e s u b fo to g rafie: „Se zvoneşte că to p m o d e lu l şi
m a g n a tu l fa rm a c e u tic a u d e g â n d să se căsăto rească".
P rivirea lu i K ate se c o n c e n tră d in n o u a s u p ra fe­
m e ii şi, î n t r o clip ită , to t e n tu z ia s m u l i se risip i. N ici n u
e ra d e m ira re că i se p ă ru se c u n o s c u tă . F em e ia era m a ­
n e c h in . M a n e c h in d e le n je rie in tim ă . Ia r K ate o văzuse
în m u lte reviste.
Se în c r u n tă şi se lăsă p e s p ă ta r u l s c a u n u lu i, ad resa n-
du-şi în s in e a ei ac u za ţii d e p ro stie p e n tru că se agitase
a tâ t. P e n tru n ic i m a i m u lt, n ic i m a i p u ţin d e c â t o fo to ­
grafie d in p re sa d e sc a n d a l. D e u n d e D u m n e z e u a r fi
p u t u t ea să c u n o a sc ă u n m a g n a t al in d u s trie i fa rm a c e u ­
tice? E ra o id e e de-a d r e p tu l rid ic o lă.
A lu n g â n d u -şi g â n d u rile legate d e această c h e stiu n e ,
d esch ise o p ag in ă d e c ă u ta re şi trec u în revistă lista d e
avocaţi d in zo n a S a n F ra n cisc o . S in g u ru l n u m e care-i
să ri în o c h i n u fu n ic id e c u m cel al av o c a tu lu i p e care i-1
re c o m a n d a s e T o m .
R ă m a se cu o c h ii la lite re le d e p e e c ra n , c â n tă rin d
a rg u m e n te le p ro şi c o n tra . V en ise la S a n F ra n cisc o
u rm â n d u -şi in stin c te le . D eşi ap recia a ju to r u l o fe rit d e
T o m şi era c o n ş tie n tă că-i re c o m a n d a s e u n avocat b u n ,
tre b u ia să îşi u rm ez e şi d e d a ta asta in stin c tu l. O voce
v e n ită d in s tr ă f u n d u r ile m in ţii ei îi s p u n e a că în cazul
d e faţă c h ia r era im p o r ta n t să se în c re a d ă în in stin c t.
M a i im p o r ta n t ca o ric â n d .

R yan stă te a în d r e p tu l p e re te lu i d e stic lă al b ir o u ­


lu i să u , a f la t la e ta ju l p a tru z e c i şi o p t, cu m â in ile în
ş o ld u r i, a d m ir â n d p a n o r a m a p e ca re i-o o fe re a o ra ş u l.
S o a re le , a f la t a p r o a p e d e a p u s , rev ă rsa sc lip iri a u rii
p e s te ap a g o lfu lu i. în d e p ă r ta r e se g h ic e a u c o n tu r u r ile
in s u le i A lca traz , c lă d irile ele pe ea n e f iin d a ltce v a d e c â t
n iş te c a ra p a c e g o ale şi reci, u m b r e a ceea ce fu sese ră
c â n d v a . A s e m e n e a lu i, în tr-o m a re m ă s u ră , d a c ă stă te a
să se g â n d e a s c ă .
La n aib a. îşi tre c u o p a lm ă p e ste f ru n te . E ra o c o m p a ­
n ie a n a ib ii d e p lă c u tă zilele astea, n u ? D a c ă n u găsea o
m o d a lita te d e a ieşi d in sta re a asta pe care o avusese în
u ltim a să p tă m â n ă , M itc h sig u r avea să găsească u n m o ­
tiv p e n tr u a se lua d e el. Ia r R yan c h ia r n u avea nevoie
să-i o fere lu i M itc h şi a lte m o tiv e să se ia d e el, av â n d în
v e d e re că acesta i-o cocea în c ă d in co leg iu , d e c â n d afla­
se că R yan îşi d ă d e a în tâ ln ir i cu so ra lu i m a i m ică.
B ă ta ia în uşă re u şi să-l re a d u c ă la re a lita te , în tre ru -
p â n d u -i rev ărsarea d e a m in tir i în a in te ca acestea să-l
p r in d ă d e to t în v â rte ju l lor. H a n n a h H u g h e s îşi băgă
c a p u l p e u şa în tre d e sc h isă .
- A i u n m o m e n t?
- P e n t r u tin e , în to td e a u n a .
H a n n a h trav e rsă în c ă p e re a cu p aşi d e felin ă, care-i
p u n e a u în v alo are p ic io arele lu n g i. S aco u l ro şu , c a m ­
b ra t, şi fu sta p â n ă la g e n u n c h i îi ev id e n ţia ţi silu e ta
în tr e ţin u tă d e exerciţii fizice. C u o m işca re d in cap către
b iro u l lui, îl în tre b ă :
- A c e le a s u n t p lia n te le n o i p e n tru R e liq u in ?
R yan în to a rs e p la n şe le în aşa fel în c â t să se p o a tă u ita
a m â n d o i la ele.
- T o c m a i le-am p r im it d e la M a rk e tin g . N u rn-au
im p re s io n a t deloc.
H a n n a h îşi în c ru c işâ b ra ţe le de-a cu rm e zişu l p ie p tu ­
lui, c e rc e tâ n d a te n t p la n şele.
36 •Tfisabetfi Waugf ton

- N u in sp iră d elo c fericire. M e d ic a m e n tu l acesta, fă­


c u t p e n tr u tr a ta m e n tu l c a n c e ru lu i la sâ n , ar tre b u i să le
facă fe m e ilo r v iaţa m ai fru m o a să . A i nev o ie d e o fem eie
a tră g ă to a re , câţiva co p ii care să alerge în c o lo şi în co ace,
p o a te şi câteva ju cării îm p ră ştia te p e jos. C ev a care să
tra n s m ită m esaju l că există viaţă d u p ă can cer.
- N i c i să n u te g â n d e şti. R yan ştia b in e u n d e b ătea .
H a n n a h era im p lica tă d eja în to a te d e p a rta m e n te le
c o m p a n ie i sale. C h ia r n u era cazul să se m a i o c u p e şi d e
altceva. A i şi-aşa d e stu le d e făcut. î n c u r â n d n-o să-m i
m ai p e rm it să te plătesc, la câte faci p e aici.
- Ei, de-abia îţi p e rm iţi să m ă p lăteşti şi aşa.
F em eia se aşeză p e s c a u n u l a fla t d e cealaltă p a rte a
m esei lu i d e lu c ru şi scoase u n d o s a r d in p o şetă.
Ştia că H a n n a h u r m a să trea că în revistă to t ce aveau
p e o r d in e a d e zi, aşa că R yan îşi p u se o c h e la rii şi se spri-
jiini d e s p ă ta ru l m o a le al sc a u n u lu i să u ta p iţa t cu piele,
în tâ ln ir e a d in fiecare zi cu H a n n a h era s in g u ru l lu c ru
p e care-1 a şte p ta cu p lăcere. A veau o rela ţie p ro fe sio n a lă
relaxată, bazată p e o a d m ira ţie fără c u v in te. E a n u se
te m e a n ic io d a tă să-i s p u n ă v erd e în faţă ce cred ea, iar el
0 resp e cta p e n tru asta. A vea n ev o ie d e aşa ceva. F ap tu l
că o p ro m o v ase în fu n c ţia d e v ic e p re şe d in te al A m C o r p
P h a rm a c e u tic a ls fusese cea m a i b u n ă decizie p e care o
lu ase v reo d a tă.
- F D A l-ul se p lâ n g e d e rez u ltatele d e la faza a tre ia a
te stă rii O m n itr o lu lu i, în c e p u ea, fără n ic i u n p re a m b u l.
V or o p e rio a d ă d e te sta re m a i lu n g ă.
R yan lu ă r a p o rtu l pe care i-1 în tin se se H a n n a h şi
îl cercetă a te n t. C rite riile d rastice ale F D A -u lu i re p re ­
z e n ta u o su rsă c o n s ta n tă d e fru stra re . A sta n e lu â n d în
calcul fa p tu l că p e lu m e e ra u n e n u m ă r a ţi o a m e n i care
m u re a u d e can cer, deşi aceste m e d ic a m e n te n o i a r fi
p u tu t să îi v in d e c e sau să p re v in ă alte îm b o ln ă v iri. Insă
R yan ştia b in e reg u lile jo c u lu i, era im p lic a t în el d e a n i
b u n i. Iar c o m p a n ia sa d e b io te h n o lo g ie se c o n fo rm a
tu tu r o r reg u lilo r şi r e c o m a n d ă rilo r F D A -ului. U n e o ri,

1 [ n o d a n d D ru g A d m in is tra tio n - D e p a rta m e n tu l p e n tr u A lim e n te


şi M e d ic a m e n te
‘A şteaptă-m ă 37

asta în s e m n a să r e n u n ţe la u n m e d ic a m e n t p e n tru care


c h e ltu ise ră m ilio a n e d e d o la ri pe cercetare şi dezvoltare.
A lte o ri în s e m n a să ţin ă o fo rm u lă în a şte p ta re p â n ă c â n d
se făceau stu d ii s u p lim e n ta re . C u m v a , avea o b ă n u ia lă
că ex a ct aceasta avea să fie şi s o a rta O m n itr o lu lu i.
- I n regulă. P u n e o p e A n g ela să se o c u p e d e asta.
S p u n e-i să ia le g ătu ra cu Jim P ie rso n d e la B io m e d şi să
afle ce tre b u ie să facem .
- A m pus-o deja. H a n n a h sc h im b ă o rd in e a h â rtiilo r
p e care le ţin e a în m â in i şi-i în m â n ă d o c u m e n te le des­
p re u rm ă to ru l su b iect. S ă p tă m â n a v iito are m ă d u c la
D en v er să verific m u n c a d e cercetare şi dezv o ltare p e n ­
tru M e d iq u in . A u în c e p u t testele pe a n im a le , şi tre b u ie
să v ăd exact cu m evoluează lu c ru rile.
- II avem p e Jack acolo. P o ate să n e facă u n r a p o r t şi
să ni-1 trim ită p r in fax.
H a n n a h îşi în c lin ă u şo r cap u l.
- R y a n , Jack e fo arte o c u p a t cu fu ziu n e a. C o n tra c tu l
cu fab rica d e m e d ic a m e n te G ra y so n îi d ă o m u lţim e de
b ă tă i d e cap. M-a ru g a t să m ă d u c să-l a ju t cu c h e stiu n e a
c e rcetării şi dezvoltării şi să supervizez u ltim e le d etalii
ale fu ziu n ii.
R yan scoase u n o f ta t d e fru stra re şi-şi tre c u deg etele
p r in păr. F u ziu n e a aceasta îi ad u c e a m a i m u lte p ro b le m e
d e c â t b en e ficii. F ab rica d e m e d ic a m e n te G ra y so n e ra o
c o m p a n ie p e care o u rm ă rise d e m u ltă vrem e. A vea v ân ­
zări b u n e şi m e d ic a m e n te im p o r ta n te şi avusese n o ro c u l
să o p rin d ă în tr-o p e rio a d ă în care avea p ro b le m e cu
flu x u l d e lic h id ită ţi, ceea ce o p u n e a în tr-o p oziţie v u ln e ­
rab ilă. D a r D e p a rta m e n tu l lo r d e cercetare şi fo rm u lare
îi făcea p ro b le m e cu m e d ic a m e n tu l acesta n o u .
- B in e , d a r a m n ev o ie d e tin e în a p o i aici c â t m a i re­
p ed e . M âzgăli ceva p e u n b ile ţe l şi-şi rid ic ă p riv irea către
ea. M ai e altceva?
H a n n a h îşi m u şcă buza in ferio a ră .
- H annah?
- A i a p ă ru t iar în N ational Star.
D isp o z iţia i se în n e g u ră in s ta n ra n e u la p o m e n ire a re­
vistei sale d e sc a n d a l „preferate'*.
38 Tfisadetf 'Waugfiton

H a n n a h scoase rev ista d in p o şetă şi o a ru n c ă p e


b iro u . Pe p rim a p ag in ă era o fo to g rafie cu el şi cu
M o n iq u e tra v e rsâ n d rec ep ţia h o te lu lu i d in N ew Y ork la
care stă tu se u ltim a d a tă c â n d fusese acolo.
- S p le n d id , m o rm ă i R yan, lăsân d u -se m o ale pe sp ă ta r
în tim p ce citea titlu l d e sp re zv o n u rile d e căsăto rie.
- B a lu c ru rile sta u c h ia r m a i b in e de-atât. In in te rio r
a p a re şi u n c ita t d ră g u ţ d in ce a sp u s M o n iq u e d e s p re
fa p tu l că sp itale le o îngrozesc. U n p a c ie n t cu o b o a lă
în fază te rm in a lă a v e n it la u n a d in tr e p rez en tă rile ei,
a în c e rc a t să o b ţin ă u n a u to g ra f şi a rugat-o să-i facă o
vizită în s a lo n u l u n d e s u n t b o ln a v ii d e ca n cer. E a l-a
rep ezit, l-a sp u s că ar tre b u i să-şi lase p ă ru l să crească.
P resa v u ieşte, m ai ales av ân d în v ed ere le g ătu ra ei cu
tin e . L u c ru rile n u sta u d e lo c b in e p e n tru n o i, R yan.
A ce sta îşi în c leşta m a x ila ru l. R elaţia sa cu M o n iq u e
n u e ra n ic id e c u m exclusivă, iar că săto ria era u ltim u l lu ­
c ru la care s-ar fi g â n d it. N u p u te a să co n tro le z e în n ici
u n fel ce s p u n e a sau ce făcea M o n iq u e . Şi n ic io d a tă n u
d is c u ta u d e sp re c h e s tiu n i p ro fe sio n a le c â n d e ra u îm p re ­
u n ă . B a, d e fap t, n u v o rb e a u m a i d elo c.
- C u m ai vrea să abo rd ez p roblem a? în tre b ă H a n n a h .
- N u o face! P u r şi sim p lu ignor-o.
- P resa o să p u n ă p aie p e foc, şi c h ia r n u n e tre b u ie
p ro b le m e d e im a g in e c h ia r a c u m , ţin â n d c o n t d e to a ­
tă tre a b a cu G ra y so n . C h ia r c re d că a r fi cazul să d ă m
o d ec la ra ţie .
C a şi c u m lui R yan i-ar fi p ăsat. P resa p u te a să s p u n ă
o rice d o re a d e sp re el.
-A f a c e r e a cu G ra y so n e în c h e ia tă . Şi m ă d o a re în
c o t d e p ă re re a p e care o au o a m e n ii d e sp re m in e ca
p e rso a n ă .
- Ei b in e , p e m in e m ă d o a re . P o stu l m e u îm i im p u n e
să-m i pese. T o c m a i de-aia a m sa la riu l ăla m are.
- A i sa la riu l ăla p e n tr u că-1 m e riţi.
- Ş i ch iar asta în cerc să fac şi acu m , să-m i m e rit b an ii.
- E i b in e , am lu a t c u n o ş tin ţă d e p ă re re a ta.
- D a r o să faci to t c u m te ta ie ca p u l. Ia r a sta în s e a m ­
n ă că n-o să faci n im ic.
’A şteaptâ-m ă 39

R y an se rid ic ă b ru s c d e p e sc au n .
- V r e i ceva d e băut?
H a n n a h se în c ru n tă .
- D o a r n iş te apă.
R yan stră b ă tu b iro u l p â n ă la bar, scoase d o u ă sticle
d in frig id er, d u p ă care-i în tin s e şi ei u n a .
- C e m a i e?
- La ce te referi? în tr e b ă ea, în c h iz â n d d o s a ru l pe ca-
re-1 ţin e a în p o ală.
- S e v ed e p e faţa ta. C e m a i e?
H a n n a h e ra e x tra o rd in a ră ca p u r tă to r d e c u v â n t, d a r
p e n tr u el e ra o c a rte d esch isă . Se c u n o ş te a u d e p rea
m u ltă vrem e.
F em eia ex p iră p re lu n g şi se sp rijin i pe s p ă ta r u l sca­
u n u lu i, trec ân d u -şi d eg etele p e su p ra fa ţa rece a sticlei
d e apă.
- C o n t r a c t u l cu G ra y so n îm i trezeşte o a n u m ită
c u rip z ita te .
- In le g ă tu ră cu ce?
- C u o b ie ctiv ele tale. C â n d văzu că el rid ic ă d in tr-o
s p râ n c e a n ă , adău g ă: M ă refer la cele p e te rm e n lu n g .
C are-i p la n u l d e an sam b lu ?
- N u în ţe le g ce vrei să sp u i.
- P ă i... H a n n a h îşi sc h im b ă p o ziţia p e sc a u n . Pe lâ n ­
gă fa p tu l că v rei să excelezi în in d u s tria fa rm a c e u ­
tică, ceea ce ai re u şit d eja, şi că vrei să-ţi extinzi c o m p an ia ,
ceea ce şi faci a c h iz iţio n â n d diverse s tru c tu ri m ai m ici,
s u n t p u r şi sim p lu cu rio asă în ce d irecţie n e în d re p tă m .
R yan s im ţe a că n-avea să-i placă tu r n u r a p e care o
lu a această d isc u ţie . în to rc â n d u -s e la m a sa d e lu c ru ,
se lăsă p e sc a u n şi a ştep tă ca ea să-i explice ex a ct la
ce se referea.
- U ite , R yan, n u m ă în ţe le g e greşit, d a r tu n u eşti u n
d ir e c to r execu tiv tip ic. îşi arc u i u n a d in tr e sp râ n c e n e le
ei p erfec te. E şti m u ltim ilio n a r şi ai fo a rte m a re succes
în to a te d o m e n iile în care îţi p r o p u i să reu şe şti, d a r n u
tră ie ş ti n ic id e c u m ca u n o m p u tr e d d e b o g at. A i o casă
d ră g u ţă , în să ai p u te a lejer să-ţi p e rm iţi ceva m ai m a re
şi m ai im p u n ă to r. A i aceeaşi m a şin ă ca a c u m c in c i an i,
40 ‘E fisa b etf ‘hfaugfiton

n u faci ch e ltu ie li exagerate, n u ai u n ia h t sau o rnaşină


sp o rt, nici m ă ca r n u pleci în c o n c e d ii luxoase. In afară
d e să p tă m â n a în care pleci o d a tă pe a n cu Ju lia, n u -ţi
iei n ic io d a tă liber. Eşti m e m b ru la clu b u l d e golf, d ar
ab ia d ac ă treci pe aco lo , ra r se în tâ m p lă să foloseşti
m a şin a cu şo fer a c o m p a n ie i şi n ici n u organizezi p e tre ­
ceri s o m p tu o a se la care să socializezi cu lu m e a b u n ă d in
S a n F rancisco.
în tim p ce ea s p u n e a to a te acestea, R yan îşi ro ti
s c a u n u l p e n tr u a p riv i g o lfu l. în tu n e r ic u l se lăsa în ­
c e tişo r, ia r lu m in ile o ra şu lu i se re fle c ta u p e s u p ra fa ­
ţa ap e i. în tu n e r ic u l care c o tro p e a to tu l ilu s tra p e rfe c t
d isp o z iţia lu i.
- C e vreau să s p u n eu aici, c o n tin u ă H a n n a h , e că
m i se p are că n u te b u c u ri d elo c d e ro a d e le m u n c ii tale,
aşa că m ă în tre b d e ce a n u m e vrei n e a p ă ra t să extinzi
A m C o rp .
- A m m o tiv ele m ele.
Şi n-avea nici cea m ai m ică in te n ţie d e a i le explica ei
sau o ric u i altcuiva.
- D ar ce ro st are, d acă sc o p u l n u este să-ţi îm b u n ă tă ­
ţeşti stilul d e viaţă.7
Ryan o ţin tu i cu o p riv ire tăio asă.
- Ş i to c m a i tu îm i zici asta? Eşti la fel d e d e d ic a tă aces­
te i c o m p a n ii ca m in e.
- B in eîn ţele s, d a r eu am şi o v iaţă p e rso n a lă . T u n u .
M a x ila ru l lu i se în c leştă d in n o u . O ric e b u c u rie pe
care i-o trezise această în tâ ln ire se risipise în în tre g im e.
C h ia r n u avea n ev o ie să fie lo v it fro n ta l d e realism u l
ei fru st.
- V i a ţa m ea p a rtic u la ră n u te priveşte p e tin e.
H a n n a h se u ită fix la el, iar a tm o sfe ra se în c ă rc ă
d in tr-o d a tă d e te n s iu n e . R e la ţia lo r e ra u n a p ro fe sio n a ­
lă, d a r am ic a lă , şi aveau în c o m u n n u n u m a i d rag o ste a
p e n tr u c o m p a n ia aceasta, c â t şi o a d m ira ţie rec ip ro că.
C u to a te acestea, ea to c m ai d ep ăşise lim ita - d estu l
d e m u lt - , şi a m â n d o i e ra u c o n ş tie n ţi d e asta.
‘7 Lşteaprâ-mâ 41

T ăc erea se p relu n g i câteva se c u n d e lungi. î n final,


H a n n a h îşi p u se sticla cu ap ă pe m asă, d u p ă care se rid i­
că şi îşi re c u p e ra h â rtiile .
- A i d re p ta te , sp u se apoi, lu ân d u -şi servieta. îm i pare
râu. A m fost d ep lasată. L u n i d im in e a ţă iau av io n u l spre
D enver, aşa că w ee k en d u l acesta s u n t aici, d acă in te rv i­
ne ceva.
La n aib a. A cu m se sim ţe a ca u n ticălos. D ar, fir-ar să
fie, v iaţa lu i p e rso n a lă e ra to tu şi... ceva in tim .
Se auzi o b ă ta ie în uşă, şi a m â n d o i îşi în to a rse ră p ri­
virea la tim p p e n tru a-1 v edea pe M itch b ăgându-şi cap u l
pe uşă.
- A i d e g ân d să d o rm i aici sau ce? B ună, H a n n a h .
- S alu t, M itch .
în tim p ce-şi strân g e a lu c ru rile, pe ch ip u l lui H a n n a h
se p u te a citi în c o n tin u a re u n zâm bet firav. R yan aru n c ă
o p riv ire către ceas şi văzu că era d eja tre c u t d e şapte,
îşi a ru n c ă o ch elarii d e c itit peste h â rtiile îm p ră ştia te pe
b iro u şi-şi trec u am b ele p alm e peste faţă.
- N u m i-am d a t seam a că este aşa târziu. T ocm ai
te rm in a m . îşi lăsă m â in ile pe lângă co rp . D a r tu ce
c a u ţi aici?
- M -am g â n d it să vin să te salvez.
M itch îşi îm p in se pe ceafă şapca albastră, pe care era
in s c rip ţio n a t n u m e le ec h ip e i M ariners.
D e su b şapcă se iveau o m u lţim e de c â rlio n ţi indisci-
p lin a ţi. Se aşeză pe u n fo to liu de piele a fla t d e cealaltă
p a rte a m esei d e lu c ru d in m a h o n m asiv şi-şi sp rijin i
te n işii m u rd a ri d e su p rafaţa lui elegantă, d u p ă care îi
a ru n c ă u n zâm bet lu i H a n n a h .
R yan se în c ru n tă , u n in d u -şi sp rân c en e le.
- O să-mi m u rd ă re şti h ârtiile.
- T o a te h â rtiile tale s u n t o ric u m o p o rcărie. M itch
rân ji. V rei să m ergem la o bere?
O b ere rece, în tr-u n b a r gălăgios, u n d e nici m ăcar n u
p u te a g ân d i, p ărea u n a d e v ărat rai acum .
- D a , sigur, stai să-m i a d u n lu c ru rile . îi a ru n c ă o
p riv ire lui H a n n a h , sp e râ n d să m ai risipească ceva d in
42 ‘Z fisaBetfi ‘Naughton

te n s iu n e a care în c ă p lu te a în a tm o sferă. H a n n a h , vrei


să vii şi tu cu noi?
- S u n ă te n ta n t, d a r n u . A m o în tâ ln ire .
- C u cine? în tr e b ă M itch .
- C u K evin M o re la n d .
R yan îi a ru n c ă o p riv ire am u za tă. K evin M o re la n d
a p ă re a î n t r o reclam ă p e n tru u n u l d in tr e m e d ic a m e n ­
tele lor.
- Ei, ei, a c u m care d in tr e n o i se în c u rc ă cu u n
m a n e c h in ?
- E u n u s u n t d ir e c to ru l ex e cu tiv al acestei c o m p a n ii.
N im e n i n u stă cu o c h ii p e m in e .
R yan îşi p u se sa co u l, u ş u r a t să o b se rv e că H a n n a h îşi
relu a se to n u l ju cău ş.
- Ş i-apoi, a d ă u g ă ea, M itc h n u m-a in v ita t n ic io d a tă
în o raş, aşa că tre b u ie să m ă m u lţu m e s c cu m a n e c h in ii
tin e r i şi ch ip eşi, ca să am şi eu o o c u p a ţie .
S p râ n c e n e le lu i M itc h se u n ir ă în tr-o în c ru n tă tu r ă .
- H a n n a h , iu b ito , te-aş in v ita să ieşi c u m in e , d a r m ă
sp e rii. M e re u m -am s im ţit in tim id a t d e fem eile care
p o a r tă c o stu m e .
H a n n a h se ap lecă sp re el şi-şi tre c u o u n g h ie co ra i
de-a lu n g u l fire lo r d e p ă r lă sate să crească în voie p e
o b ra z u l lui M itc h .
- P u te re a e fo a rte sexy. L in p a r te n e r p u te rn ic este u n
p a r te n e r im p rev izib il. P o rn i că tre uşă. Te s u n să p tă m â ­
n a v iito are, Ryan.
- H a n n a h , strigă R y an în u rm a ei. F em e ia îl privi
p este u m ă r. C e fel d e m a şin ă a r tr e b u i să-m i cu m p ăr?
Pe c h ip u l ei în f lo r i u n z â m b e t larg.
- C e-ai zice d e u n Jaguar?
R yan c â n tă ri id e ea câtev a se c u n d e , d u p ă care d ă d u
a p ro b a to r d in cap.
- S p u n e - i lui C h a r lo tte să-m i a d u c ă m â in e n işte
b ro ş u ri.
- S igur.
U ş a se în c h ise cu u n clic în u rm a ei.
A ştea p tâ -m ă 43

- U n Jaguar? în tr e b ă M itc h . F ra te, d a c ă te -a p u ci d e


c u m p ă r a t Ja g u a ru ri, să ştii că-s d isp u s să p rim e sc şi
eu u n u l.
- T u sig u r te-ai d u c e cu el la m u n te şi l-ai u m p le d e
n o ro i. N ici să n u te g â n d e şti.
M itc h c h ic o ti în v re m e ce se rid ica.
- P u ic u ţe le se d a u în v â n t d u p ă tip ii m u rd a ri.
- A i vrea tu! R yan îşi lu ă sa co u l. U n d e este Julia?
A m c re z u t că stă cu tin e în d u p ă-a m iaz a asta.
- M a m a şi ta ta au luat-o în o raş, să-i c u m p e re în g h e ­
ţată. E u v o ia m b ere , d a r am fo st în m in o rita te . îşi băgă
m â in ile în b u z u n a re le d in faţă ale je a n şilo r, în tim p
ce R yan se m işca d e colo-colo, strâ n g â n d u -şi lu c ru rile .
M â in e -d im in e a ţă pleacă, şi au v r u t să se m a i distreze u n
pic îm p re u n ă .
R yan era p e d e p lin c o n ş tie n t că so crii săi aveau să
plece. îi plăcea să îi rev ad ă, d a r s ă p tă m â n a aceasta
fusese m u lt p re a d e lic a tă , cu ştire a aceea d e s p re acci­
d e n tu l aviatic. D e-abia a ş te p ta ca acasă to tu l să rev in ă
la n o rm a lita te .
- P arcă tre b u ia să te d u c i la C h ic a g o , la o c o n fe rin ţă
d e g eolo g ie sa u ceva d e g e n u l ăsta, nu?
- T r e b u ia . M -am ră z g â n d it. N u p re a am c h e f d e că lă­
to rii a c u m . A m o gro ază d e h â r tii p e b ir o u . A m id e n ­
tific a t o lo c a ţie n o u ă , în B ritis h C o lu m b ia . Ş i au
a p ă r u t t o t felu l d e c o n tro v e rs e p e m a rg in e a ei. îşi d ă d u
o c h ii p e s te cap. E ste o p u ic u ţă - re d a c to r la Geologic
Times - c a re a scris u n a r tic o l în ca re îm p ro a ş c ă cu
n o ro i sp re n o i, în c a lita te d e c o m p a n ie p e tro lie ră , şi
sp re o ric e e x p lo ra re a p la tfo rm e i d e pe B ra ţu l Q u e e n
C h a r lo tte . A f ă c u t n iş te c o m e n ta r ii im p e r tin e n te d e s ­
p re c u m fo ra je le n o a s tre ar p u te a d e c la n ş a c u tre m u r e
p u te rn ic e şi c h ia r v r e u n ts u n a m i în zo n a acee a. E o
p ro s tie to ta lă , p lu s că n u are a b s o lu t n ic i o d o v a d ă ş ti­
in ţific ă . A şa că a c u m s u n t f o rţa t să fac p e d ip lo m a tu l
şi să în c e rc să-i c o n v in g pe in v e s tito ri că n u e n ic i o
p ro b le m ă . C a şi c u m n -am m o n ito riz a o ric e m işc a re
se ism ică şi n u a m te s ta o r ic u m o ric e tip d e e m isii d e
gaze ra d io a c tiv e .
44 ‘E hsabeth 'Waugfitcn

M itc h p u te a v o rb i la n e s fâ rş it d e s p re g eo lo g ie, fără


să-i p ese d a c ă îl a s c u lta cin ev a sa u n u . î n această p riv in ­
ţă, era ex a ct ca A n n ie . D e fa p t, acest su b ie c t e ra u n u l
d in tr e acelea p e m a rg in e a c ă ru ia A n n ie l-ar fi co n tra z is
cu cea m ai m a re p lă c e re . M e re u îl lu ase p e s te p ic io r
p e n tr u fa p tu l că alesese să se an g ajeze ca in g in e r g eo lo g
p e n tr u o c o m p a n ie care se o c u p a cu e x tra c ţia p e tro lu lu i
şi a gazelo r n a tu ra le , li s p u n e a că, în tim p ce a c tiv ita ­
te a ei d e se ism o lo g e ra im p o r ta n tă p e n tr u lu m e a ş ti­
in ţific ă , m u n c a lu i n u era im p o r ta n tă d e c â t p e n tr u
lu m e a fin a n c ia ră .
- P u n p a riu că nici m ăcar n u are stu d ii d e geologie,
c o n tin u ă M itch . E p u r şi sim p lu o ziaristă să rită d e pe
fix care a c itit n işte artico la şe şi a c u m se cred e e x p e rtă
în d o m e n iu . A m verificata), să ştii. N ică ie ri n u a p a re ce
s tu d ii are. Bag m â n a-n foc că e vreo h ip p ie de-aia p asio ­
n a tă d e ecologie. Ş tii tu , g e n u l ăla d e se leagă cu la n ţu ri
d e p la tfo rm e le p etro liere.
-C in e ’
R yan abia de-1 ascu lta. îşi lu ă te le fo n u l m o b il şi-l lăsă
să ca d ă în servietă.
- F e m e ia care a scris artic o lu l. M itc h v en i în u rm a
lu i, în ca m e ra d e p rim ire . K ate A le x a n d e r o c h e a m ă p a r­
că - sau ceva d e g en u l.
C o b o râ ră cu liftu l p â n ă în p arcarea su b te ra n ă ,
în tim p ce M itc h to t tu r u ia d e sp re u n artico l d e care
lu i R yan nu-i p ăsa n ic i c â t n e g ru su b u n g h ie şi d esp re
n e to a ta care-1 scrisese. U rc â n d în L a n d R overul p lin d e
n o ro i al lui M itch , R yan îşi d u s e deg etele la fru n te , în ­
c e rc â n d să îşi alu n g e d u re re a d e cap.
- E aici, în S a n F ran cisco . C re d că m â in e o să m ă d u c
la ea la red a cţie , să-i s p u n v re o d o u ă .
M itc h in tră p e şosea.
- A ş a să faci, zise R yan.
- H e i , am u ita t să-ţi sp u n . Te-a s u n a t cin ev a în seara
asta, u n avocat de-aici d in o raş. Â ăă... S im o n e C o n n e rs .
D u p ă voce, cred că e o tip ă sexy.
R yan re c u n o sc u im e d ia t n u m e le.
"Aşteaptă-mă 45

- E s t e o v ec h e p r ie te n ă de-a lu i A n n ie . Ş tia că
S im o n e lo c u ia u n d e v a în zo n ă şi o în tâ ln is e la m a i
m u lte e v e n im e n te d e c a rita te , d a r p re fe ra se să n u in ­
tre în v o rb ă cu ea. î n g e n e ra l îi ig n o ra p e to ţi cei care
o c u n o s c u s e ră p e so ţia lu i. N u i se p ă re a d e lo c d is tra c ­
tiv să d is c u te p o litic o s d e s p re v re m u rile fru m o a s e de
a ltă d a tă . C e voia?
- N u ştiu , n u m i-a zis. D acă sp u i că era p rie te n ă cu
A n n ie , p ro b a b il a s u n a t to tu ş i în le g ătu ră cu a c c id e n tu l
d e av io n d e ieri.
- D a, fo a rte posibil.
Ryan privea pe fereastră, a d m irâ n d lu m in ile oraşului.
- A i d e g â n d să o s u n i în a p o i?
- P oftim ? Se u ită fugitiv la M itc h . M ă în d o ie sc . E ra
p rie te n a lu i A n n ie , n u n e a p ă ra t a m ea. N ici n-o cu n o sc
p rea b in e .
- D u p ă voce, p ă re a o fem eie atră g ăto a re.
- îţi dai se am a d e asta d u p ă voce?
- O , da.
- C â n d am v o rb it u ltim a d a tă cu ea, la în m o r m â n ta ­
rea lui A n n ie , e ra m ă rita tă .
- Ei, p o a te n u m ai e m ă rita tă acu m .
- E r a p rie te n ă cu A n n ie , id io tu le . N ici n u m ă g â n ­
d esc la aşa ceva.
- D e ce? E ra grasă? U râtă? C are-i treaba?
- O , D o a m n e , eşti o ca ta stro fă . N u , e d ră g u ţă , sau
cel p u ţin era u ltim a d a tă c â n d am văzut-o eu . M in io n ă ,
b r u n e tă , cu o c h i m a ri. Ţ ie ţi-ar plăcea.
C o lţu rile g u rii lu i M itc h se relaxară în tr-u n în c e p u t
d e râ n je t vesel.
- P o ate a r tre b u i să m ă p re z in t la ea la b iro u m â in e ,
să o văd cu o ch ii m ei.
- Parcă aveai d e g ân d să o vezi cu o ch ii tăi p e ecologis-
ta ţă c ă n ită d e la revistă.
- P o t să m ă o c u p d e a m â n d o u ă . O c h ii lu i M itch
sc lip iră în lu m in a vagă o fe rită d e lu m in iţe le d e pe b o rd .
D a, e o idee pe cin ste.
- A i o m in te b o ln av ă, zău.
- N i c i n u-ţi în c h ip u i.
46 ‘£ h s a b e tf rhfaugfiton

R yan îşi tre c u o m â n ă p r in păr.


- C r e d că în seara asta o să a m n ev o ie d e cel p u ţin
d o u ă b e ri. P re fe ra b il m ari.

capitolul 4
K ate se u ita lu n g la e c r a n u l c o m p u te ru lu i, u n d e se
a fla u n işte im a g in i cu v u lc a n u l S tro m b o li d in Italia şi
u n a rtic o l pe ju m ă ta te scris, care n e c e s ita m u ltă m u n c ă .
Lăsă să-i sc ap e u n o f ta t şi-şi lipi p o d u l p a lm e i d e f ru n ­
te. In nici u n caz n-avea să se p o a tă c o n c e n tra a s u p ra
m u n c ii ei azi. T re b u ia p u r şi sim p lu să lase a rtic o lu l pe
a d o u a zi. C â te v a m in u te m a i tâ rz iu , în b ir o u in tr ă Jill,
cu o cafea a b u rin d ă .
- C e l m ai sig u r leac p e n tru b lo cajele d e cre aţie .
- M u lţu m e sc . K ate zâm b i şi lu ă ca n a. Kşti o d răg u ţă .
- Ei, în c e rc şi eu să-ţi in tr u p e su b p iele.
K ate lu ă o s o rb itu ră şi p riv i p este ca n ă, rid ic â n d d in
sp râ n c e n e .
- D e ce am se n za ţia că n-o să-m i p lacă d e lo c ceea ce ai
să-m i s p u i în c o n tin u a re ?
Jill strâ m b ă d in n as, iar p ie rc in g u l p e care-1 avea aco-
lo a s iste n ta ei d e v reo d o u ăz ec i şi ceva d e a n i c lin c ă n i
în tr-u n m o d la care K ate n u voi n ic i să se g ân d e ască.
- P e n tru că n u m ă p ric e p d e lo c la ch e stii d e g e n u l
acesta. P o ftim . îi în tin s e u n b ile ţe l. T ip u l ăsta a tre c u t
p e aici c â t erai p lecată. A vea o faţă o a re c u m c u n o s c u tă ,
d a r n u -m i a d u c a m in te u n d e l-am m a i v ăzut. O ric u m ,
voia să v o rb ea scă cu tin e d e s p re ceva, d ar, d in m o m e n t
ce n u e ra i aici, ţi-a lă sat u n m esaj. M ai jos e şi n u m ă ru l
lu i d e te lefo n .
K ate citi b ile ţe lu l, d u p ă care îşi rid ic ă p riv irea
c ă tre Jill.
- D o a r n u v o rb e şti serio s, nu?
Jill se făcu m ică.
- Îm i p a re rău .
Z iua d e v e n e a d in ce în ce m ai p ro astă . K ate în tin s e
m â n a sp re te lefo n . T ic ălo su l ăla îi făcuse o listă cu zece
‘Ă şteaptâ-n iă 47

e le m e n te d in a rtic o lu l ei p e care le cre d e a n e a d e v ă ra te şi


irelev an te. A v â n d în v ed e re câte p ro b le m e avea d e ja p e
cap , fix p ro stiile a stea îi m a i lip se a u . La te le fo n ră s p u n s e
o voce d e fem eie.
- A ş d o r i să vorb esc cu M itch ... - K ate verifică n u m e -
'• le scris pe b u c ă ţic a d e h â rtie - M a tth e w s, vă rog. M ai
a şte p tă u n m in u t, d u p ă care v o rb i d in n o u : N u , este în
reg u lă, o să-i las u n m esaj.
C u re c e p to ru l în tr e u m ă r şi u re c h e , lu ă u n fla c o n d e
a s p irin ă d e p e b iro u . D u p ă ce în g h iţi d o u ă c o m p rim a te
fără ap ă , îşi rid ic ă o ch ii la Jill, care răm ă sese în c a d ru l
uşii. Pe fir se auzi o voce b ă rb ă te a sc ă , ia r K ate îşi în c le ştă
im e d ia t d eg e te le pe rec ep to r, în c ru n tâ n d u -s e . C e v a d in
v o cea aceea îi e ra vag fam iliar. Se u ită d in n o u la n u m e .
M itc h M a tth e w s. îşi sc o to ci p r in m e m o rie . N u d m a i
auzise şi n u d văzuse n ic ă ie ri. D a r glasul acela îi p ăre a
o a re c u m c u n o s c u t...
N u c o n ta . N u d m a i în tâ ln is e n ic io d a tă p e n e s im ţitu l
ăla. Şi, d u p ă a p e lu l acesta, n ic i n-avea să m a i v o rb ea scă
cu el. A şte p tă b ip ă itu l p re lu n g al m esag e riei vocale.
- D o m n u l e M a tth e w s, în c e p u , pe u n to n tru fa ş. N u ­
m ele m e u este K ate A le x a n d e r, d e la e d itu r a M cK ellen .
A m v r u t să vă m u lţu m e s c p e rs o n a l p e n tr u o b se rv a ţiile
m e tic u lo a se p e care le-aţi lă sa t la se creta ra m e a astăzi.
A m a p re c ia t în d e o s e b i lim b a ju l p recis şi c o lo ra t. A v â n d
în v ed e re că aţi a v u t tim p u l n e c e sa r n u n u m a i d e a lo ­
caliza re d a c ţia n o a s tră , d a r şi d e a c o m p u n e o lu c ra re
a tâ t d e a m ă n u n ţită d e s p re B ra ţu l Q u e e n C h a rlo tte , p re ­
s u p u n că su n te ţi un expert în acest d o m e n iu . D e a c u m
in a in te vă asig u r că voi d ire c ţio n a to a te în tre b ă rile şi
c o m e n ta riile legate d e a rtic o lu l acesta şi e v e n tu a le te x te
v iito are că tre d u m n e a v o a stră . C u o sin g u ră o b se rv a ţie
to tu şi. „T icălo aso “ se scrie fără c ra tim ă . M i-aş fi în c h ip u ­
it că m ă c a r a tâ ta lu c ru se în v a ţă la şco ala p e n tr u m ăg ari.
O zi b u n ă , d o m n u le M a tth e w s.
K ate a d u n ă h â rtiile pe care le avea în faţă şi se rid ic ă
d e p e sc a u n .
- î n du p â-am iaza aceasta am o în tâ ln ire , Jill. Te ro g
să-m i re d ire c ţio n e z i a p e lu rile p e m o b il.
48 CEfisadetfi ‘bfaugfiton

- A ăă ... sigur. Kate? E şti bine?


- D a. D e ce?
- N u ştiu , p ari... A ru n c ă o p riv ire către te lefo n , d u p ă
care se u ită d in n o u la ea şi c o n tin u ă : U n pic cam
în c o rd a tă .
K ate trase adânc, ae r în p ie p t, să se calm eze.
- S u n t b in e . M ă în to rc m ai târziu .
A r u n c â n d o p riv ire în s p re ceas, K ate îşi d ă d u seam a
că e ra d eja în în tâ rzie re . U rc ă la v o la n u l m a şin ii sale
E x p lo re r şi p o rn i că tre cealaltă p a rte a o ra şu lu i. In m o d
n o r m a l, c o m e n ta riile v e n ite d e la c itito ri n u o d e ra n ja u ,
d a r b ile tu l lui M itc h M a tth e w s era scris p e u n to n care
efectiv o călcase p e n erv i.
G ăsi u n loc d e p arc are a fla t la d o u ă străzi d is ta n ţă d e
lo c u l u n d e tre b u ia să aju n g ă şi c o n sid e ră ăsta d r e p t u n
se m n că ziua ei în c e p e a să d e v in ă m ai b u n ă . O ric u m ,
m u lt m ai rea n-avea cu m să fie. V iaţa ei n-avea cu m să
fie m u lt m ai rea. î n v rem e ce a şte p ta liftu l in h o lu l clă­
d irii în care in tra se, sim ţi c u m u n fio r rece îi m â n g âie
u m e rii şi u n val d e n e lin işte îi stră b ă tu c o lo a n a v erte­
b rală . A vea p u r şi sim p lu e m o ţii. E ra n o rm a l. D acă n u
o b ţin e a nici u n re z u lta t d in asta, h a b a r n-avea ce p u te a
face m a i d e p a rte .
A sc e n so ru l se o p ri cu u n c lin c h e t, iar uşile se d e s c h i­
seră. T rase d in n o u ae r în p ie p t, sp e râ n d să se ca lm e­
ze, şi p ă tru n s e în sala d e p rim ire a firm ei d e av o catu ră,
care era c u fu n d a tă în tr-o lin işte tu lb u ra tă n u m a i d e pă-
c ă n itu l u n o r d eg ete p e ta sta tu ră , u n d ev a în a p ro p ie re .
C â n d se a p ro p ie d e b iro u l ei, se c re ta ra îşi rid ic ă p riv i­
rea că tre ea. K ate în c e rc ă să schiţeze u n zâm b et, în să îşi
sim ţe a sto m a c u l ag itat, ca şi c u m to c m a i ar fi c o b o râ t
d in tr-u n m o n ta ig n e -ro u sse . T re b u ia să existe u n m o tiv
p e n tr u care p riv irea i se o p rise to c m a i p e n u m e le acestei
avocate, d in tr e su te le care a p ă re a u pe in te rn e t.
- A m v e n it să d is c u t cu S im o n e C o n n e rs .
- D o m n iş o a r a C o n n e rs e d e stu l d e o c u p a tă astăzi,
a n u n ţă secretara. A veţi p ro g ram are?
- D a. Pe n u m e le K ate A lex a n d er.
'Âşteaptă-m ă 49

T â n ă ra b lo n d ă rid ic ă re c e p to ru l, m o rm ă i ceva în el,


d u p ă care îşi în to a rs e p riv irea sp re K ate.
- D o m n iş o a ra C o n n e rs vă aştea p tă. P u te ţi in tra .
- M u lţu m e s c .
K ate făcu u n e fo rt să-şi calm eze e m o ţiile tr e p id a n te
p â n ă c â n d desch ise uşa d u b lă d in stejar şi in tră în b iro u l
avocatei. F erestrele m a ri a fla te c h ia r în faţa ei dezvălu­
iau o p a n o ra m ă a su p ra o ra şu lu i. în d r e a p ta ei, p eretele
e ra a c o p e rit cu o b ib lio te c ă p lin ă cu v o lu m e d e d re p t,
iar în stân ga se afla u m ai m u lte ca n a p e le d in piele, aşe­
zate în ju ru l u n e i m ese d e c o n fe rin ţă lu n g i, p lin ă cu
c ă rţi şi cu h ârtii.
D a r cea care-i atra se a te n ţia lui K ate fu S im o n e
C o n n e r s însăşi. F em eia m ă ru n ţic ă se rid ică d e la b iro u l
ei a fla t în laţa te re stre lo r cu u n c h ip a tâ t d e p alid c u m
K ate n u m ai văzuse n ic io d a tă . U n ch ip care, la n aib a,
nu-i era câtuşi d e p u ţin fam iliar.
- O , D o am n e !
î n tim p ce uşa se în c h id e a , K ate a ru n c ă o p riv ire în
sp a te. N u m ai era n im e n i acolo.
în to rc â n d u -se d in n o u , se u ită tix la avocata cu p ă r
c io c o la tiu , o tu n s o a re eleg a n tă şi o ch i de c u lo a re a b r o n ­
zu lu i care o p riveau d e p arcă a r fi fost o fa n to m ă .
- O , D o a m n e , zise S im o n e d in n o u , d e d a ta aceasta
în şo a p tă. A n n ie .
Peste p ie lea lu i K ate tre c u u n fio r d e g h ea ţă .
- A ă, n u . N u m e le m e u e K ate A lex a n d er. A m p ro g ra­
m a t o în tâ ln ire cu d u m n e a v o a stră la o ra u n u . D acă am
n im e rit în tr-u n m o m e n t n e p o triv it, aş p u te a...
- A r ă ţi... A vocata în c h ise o ch ii, s c u tu ră d in cap, d u p ă
care o privi d in n o u . îm i... îm i p are rău. A ră ta ţi ca o
fem eie pe care o c u n o ş te a m .
K ate sim ţi u n val d e e n tu z ia sm a m esteca t cu o doză
să n ă to a să d e frică. N u . N u se p u te a să fie a tâ t d e uşor.
S au se putea? în g h iţi, în c e rc â n d să scape d e n o d u l pe
care-1 sim ţe a în gât.
- M ă ... m ă c u n o a ş te ţi d e undeva?
- M ă scuzaţi. E im p o sib il. S im o n e îşi c o b o rî priv irea
că tre actele d e p e b iro u , iar c â n d o în to a rse a s u p ra lu i
50 îfisa b e tfi “W au gfton

K ate, pe c h ip u l ei e ra în tip ă r it u n zâ m b e t p o litic o s. C u


ce vă p o t ajuta?
- D e ce e im posibil?
I n m in te a lu i K ate se în v ă lm ă şe a u p rea m u lte în tr e ­
b ă ri, p rea m u lte s p e ra n ţe vagi. în c e rc a se să-şi a lu n g e d in
voce o rice n u a n ţă d e d is p e ra re , d a r n u era p rea sig u ră
că reuşise.
S im o n e se aşeză d in n o u , iar K ate o b se rv ă b lu za albă,
fără m â n e c i, care-i p u n e a în v alo are b ra ţe le to n ifia te şi
p a n ta lo n ii in d ig o eleg a n ţi şi sc u m p i.
- F em e ia resp ectiv ă a m u r it în u r m ă cu a p ro a p e cin ci
a n i. Ş tiţi, se s p u n e că to ţi avem u n g e a m ă n p e lu m e a
asta. P re s u p u n că d u m n e a v o a s tră s u n te ţi p u r şi sim p lu
g e a m ă n a ei. Şi, la o p riv ire m a i a te n tă , p o t să s p u n că n u
s u n te ţi p e rfe c t id e n tic e . E fectiv n u m ă a ş te p ta m la aşa
ceva, a tâ ta to t. C h ia r m -am g â n d it la ea zilele acestea,
şi de-aia a m s ă rit la a se m e n e a co n c lu z ii p rip ite . îi făcu
se m n că tre sc a u n u l a fla t în faţa b iro u lu i ei. V ă rog, cu
ce vă p o t ajuta?
K ate se aşeză. îşi sim ţe a n e rv ii în tin ş i la m a x im u m .
- C u m . .. c u m o chem a?
- P e p rie te n a m ea? S im o n e îşi s p rijin i c o tu l d e m â n e ­
ru l sc a u n u lu i ei. D e ce v re ţi să ştiţi?
- S u n t p u r şi sim p lu cu rio a să.
S im o n e se g â n d i p r e ţ d e câteva se c u n d e , d u p ă care
rosti:
- A n n i e H a rris o n .
K ate îşi scoto ci p r in m in te , în c e rc â n d să regăsească
v r e u n e c o u . N u m a i auzise n ic io d a tă n u m e le acesta.
S p e ra n ţe le în c e p u ră să i se risip ească.
- C u m a m u rit?
S im o n e îşi în c lin ă u şo r cap u l.
- S u n t c o n v in să că n u aţi v e n it aici să d is c u ta ţi d e sp re
p rie te n a m ea, d o a m n ă A lex a n d er.
K ate îşi trec u m â n a p rin păr, o p rin d u -s e o s e c u n d ă
să-şi a tin g ă cicatricea.
- V ă rog, faceţi-m i p e plac p u ţin . C u m a m u rit?
rA ştea p tă -m ă 51

- în tr - u n a c c id e n t aviatic, c h ia r la ieşirea d in S a n
F ra n cisc o . F o a rte a s e m ă n ă to r cu cel care a a v u t loc zi­
lele tre c u te .
U n a c c id e n t d e av io n . N u , n u era la fel. K ate în c h i­
se în c e t o ch ii. M in te a îi era p lin ă d e p o sib ilită ţi şi d e
sc en a rii. N ici u n e le n u se legau, nici u n e le n u p ă re a u
p la u zib ile, în să tre b u ia să c o n tin u e cu în tre b ă rile . D acă
n u o făcea, avea să reg rete m u lt tim p .
- C e d ife re n ţe exisră în tr e ea şi m in e i A d ică ... aţi sp u s
că n u s u n te m id e n tic e . C e e d ife rit la m ine?
S im o n e îşi m iji ochii.
- D e ce s u n te ţi a tâ t d e in te re sa tă d e p rie te n a m ea,
d o a m n ă A lex a n d er?
K ate se c o n c e n tră a s u p ra avocatei m in io n e . în c e r ­
ca d in ră s p u te ri să şi-o a m in te a sc ă . D a r n u p u te a . D a r
avea s e n tim e n tu l acela... o se n za ţie c iu d a tă d e dejâ-vu.
A ceeaşi stră fu lg e ra re d e in tu iţie p e care o avusese c â n d
văzuse n u m e le lu i S im o n e p e in te rn e t.
- C â n d am in tra t, n u ştiam n im ic d e sp re p rie te n a
d u m n e a v o a stră . Şi îm i cer scuze că vă în tre b , dar...
- D a r ce?
E x p irâ n d tu lb u ra tă , K ate îşi în d re p tă sp atele şi spuse:
- A m v e n it la d u m n e a v o a s tră la sfa tu l u n u i coleg.
N u reu şesc să a flu a n u m ite in fo rm a ţii, iar colegul m e u
a fo st d e p ă re re că a r m e rita să a p e lă m la u n sp e cia list in
d r e p t care a r p u te a să m ă a ju te să p rim e sc ră s p u n s u rile
p e care le ca u t. A m d a t de n u m e le d u m n e a v o a stră pe in ­
te rn e t. Ş i... n u ştiu ... ceva m-a fă c u t să c re d că d u m n e a ­
v o a s tră aţi fi exact p e rso a n a la care a r tr e b u i să apelez.
V ăz ân d că S im o n e n u făcea altceva d e c â t să o p ri­
vească g â n d ito a re , K ate îşi sc h im b ă p o ziţia pe s c a u n şi
c o n tin u ă : S o ţu l m eu a m u r it în a c c id e n tu l acela aviatic
d e a c u m câteva s ă p tă m â n i.
- A h . C h ip u l lui S im o n e se n ta i îm b lâ n z i. A h , îm i
p a re rău . N ici nu-i d e m ira re că...
- N u , n u e v o rb a d e sp re asta. D a r m u lţu m e s c . K ate
trase a e r în p ie p t şi tre c u m ai d e p a rte : D u p ă m o a rte a
lui, am d e s c o p e rit n işte in fo rm a ţii care n v au a d u s aici,
în S a n F ra n cisc o . A c u m câţiva a n i am fost im p lica tă
52 <L(isa6eth ‘j Jaucjhton

in tr-u n a c c id e n t care m-a b ă g a t în co m ă. Se în c r u n tă şi


c lă tin ă d in cap, în c e rc â n d să-şi lim pezească m in te a . S au
cei p u ţin aşa am crezut. C â n d am în c e p u t să c a u t p r in ­
tre h â rtiile so ţu lu i m e u , am d e s c o p e rit in d ic ii că am fost
in te r n a tă in tr-u n s a n a to riu d e aici, d in S an F ra n cisc o ,
pe o p e rio a d ă d e p este d o i an i. D o m n iş o a ră C o n n e rs ,
eu nu-m i a d u c a m in te d elo c să fi fost aici. N u -m i a d u c
a m in te n im ic d in p e rio a d a d e d in a in te d e m o m e n tu l în
care m -am trezit d in co m ă, a c u m 18 lu n i. N im ic d e sp re
tre c u tu l m e u , u n d e am cre scu t, d e s p re fam ilia m ea. So­
ţu l m e u mi-a sp u s că am su fe rit u n a c c id e n t d e m a şin ă
şi că stă tu se m în co m ă tim p d e p a tru zile. A c u m ... a c u m
nici n u m ai ştiu ce să cred .
S im o n e se aplecă sp re ea, cu f ru n te a în c re ţită d e
g â n d u ri.
- U n d e aţi lo c u it p â n ă acum ?
- î n H o u s to n . S o ţu l m e u era d o c to r. N e u ro c h iru rg .
S coase h â rtiile d in p o şe tă. Pe fo rm u la re le d in p e rio a d a
în care, d in câte se p are, a m fo st aici, am reg ăsit se m n ă ­
tu r a lui ca m e d ic c u ra n t. Şi n-ar fi p u tu t să se o c u p e d e
cazul m eu d acă am fi fost căsă to riţi.
- N u , n-ar fi p u ru r.
M ijin d o ch ii, S im o n e lu ă d o c u m e n te le şi le cercetă
ra p id .
- S a n a to riu l a ars d in te m e lii în u rm ă cu u n a n . P u r
şi s im p lu o c o in c id e n ţă , d in câte-m i d a u se a m a . A fost
re c o n s tr u it, d a r cei d e a c o lo p r e tin d că ro a tă a rh iv a a
fost d is tru s ă în in c e n d iu . N -am r e u ş it să p rim e s c n ic i
u n r ă s p u n s la în tr e b ă r ile m e le. S p e ra m că m ă p u te ţi
a ju ta să tra te z cu ei. A m fo st p a c ie n t a c o lo şi a m d r e p ­
tu r ile m ele.
S im o n e citi fo rm u la re le p rim ire, în to rc â n d p ag in ile
r â n d p e râ n d .
- P ierd erea m e m o rie i, p e te rm e n n e d e te rm in a t şi ire­
v ersibilă, m u rm u ră ea, tre c â n d în revistă d ia g n o stic u l.
Şi n u vă a m in tiţi a b s o lu t n im ic d e sp re accid en t?
- N u , n im ic.
- Şi d in p e rio a d a d e d u p ă acesta?
A şteaptă-m ă 53

- C â n d m -am trezit, e ra m în H o u s to n . S o ţu l m e u era


lân g ă m in e . N u-m i a m in te a m n ic i d e el n im ic. P ractic,
am lu at-o d e la zero.
S im o n e c o n tin u a să citească h â rtiile d in faţa ei.
- E u n caz d estu l d e n e o b iş n u it. A ici scrie că p o rţi­
u n e a d e c re ier care a fost afectată stochează a m in tirile
p e te rm e n lu n g , m ai ales cele p e rso n a le şi to t ce ţin e d e
p e rso n a lita te . A veţi o profesie, d o a m n ă A lex an d er?
- D a, s u n t re d a c to r la o p u b lic a ţie d e geologie. D o c­
to ru l care s-a o c u p a t d e m in e la H o u s to n e d e p ărere
că p o r ţiu n e a d e cre ier care a fost afe cta tă este to c m a i
cea care era d e d ic a tă a m in tir ilo r p erso n a le, fa p t care a r
explica d e ce p o t să-m i a m in te sc to t felul d e lu c ru ri p e
care le-am în v ă ţa t în d e c u rsu l a n ilo r - c u m a r fi g ra d u l
d e în c lin a re al plăcii te c to n ic e J u a n d e F uca - , d a r n im ic
d e sp re u n d e şi cu m le-am în v ăţat.
C â n d S im o n e rid ică priv irea către ea, n e d u m e rită , p e
buzele lu i K ate a p ă ru u n zâm b et slab.
- S c u z e , m e re u u it că ceilalţi n u s u n t la fel d e in te re ­
saţi d e geologie ca m in e . P rin red a cţie to ţi g lu m esc că
s u n t reg in a to c ila rilo r.
- O , D o a m n e . U au ! S im o n e ex p iră p re lu n g şi a ru n c ă
h â rtiile pe b iro u . îşi trec u peste fru n te o m â n ă care, d in
câte se p ărea, tre m u ra . A ţi m ai găsit şi altceva îm p re u n ă
cu d o c u m e n te le acestea?
- D o a r asta. K ate culese fotografia d in p o şe tă şi i-o
în tin se . N u a m nici cea m ai vagă idee c in e este aici, d a r
o ch ii... o ch ii aceia îm i s u n t fo a rte c u n o s c u ţi. S u n t id e n ­
tici cu ai m ei.
S im o n e răm a se cu g u ra căscată.
- O , D u m n e z e u le m are!
- C e e?
- E fiica lu i A n n ie .

M itc h îşi p e tre c u cea m ai m a re p a rte a d u p ă-am iezii


în la b o ra to r, te stâ n d m o stre le d e rocă pe care e c h ip a sa
i le trim isese to c m a i d in B ritish C o lu m b ia . D u p ă m ai
m u lte o re, se rezem ă d e sp ă ta ru l sc a u n u lu i şi-şi frecă
o ch ii o b o siţi. M ai avea m u lt de s tu d ia t, d a r era d es tu l
54 XCisaSetf. ^Waugfiton

d e sig u r cil în c e p u se ră cu d re p tu l. A vea să fie n ev o ie să


se d u c ă în B ritish C o lu m b ia d e s tu l d e c u r â n d , p ro b a b il
câ n d v a să p tă m â n ile u r m ă to a re , d a r avea în c re d e re în
e c h ip a lui, şi, p â n ă a c u m , te ste le lo r in iţia le d ă d u s e ră
aceleaşi rez u ltate ca ale lui.
E ra tr e c u t d e p a tru c â n d re u şi în sfârşit să aju n g ă
în a p o i la b iro u . I n tr â n d p e u şă, îi a d re să u n z â m b e t lui
C h risty , se c re ta ra sa, şi îi a ru n c ă p e b iro u u n p a c h e t d e
b isc u iţi cu fulgi d e c io c o la tă m a rc a M rs. F ields.
- D u-te acasă, da?
- E şti în tr-o d isp o z iţie d e m ilio a n e . L ui C h ris ty îi plă-
ce au to a te d u lc iu rile d e la M rs. F ields, ia r el ştia asta.
- M o s tr e le a ra tă b in e . Sună-1 p e C h a rlie şi află d acă
v o r să m ă d u c şi eu . M ă g â n d e sc să a ju n g p e ac o lo cam
peste d o u ă s ă p tă m â n i. Vezi ce p ro g rese fac şi c u m se
p re z in tă p ro g ra m u l p e care l-au p u s la p u n c t. D u p ă care
d u -te acasă. A i lu c ra t to a tă ziua.
- N u tre b u ie să m ă d ai afară p e u şă. C h risty îl u rm ă
în b ir o u şi îi p u s e p e m a sa d e lu c ru r a p o r tu l p e care to c ­
m a i îl te rm in a se . A i aici p ro filu l g e o c h im ic al lo c aţiei.
- S p le n d id . în c e p u să-l răsfo iască. M i-a lă sa t cin ev a
v re u n m esaj?
- A i v re o câteva p e m e sag e ria v ocală. A v e n it M ac p e
aici, vrea u n p u n c t d e v ed e re leg at d e b io m a rk e ri. I-am
zis că o să-l su n i în se a ra asta sau m â in e .
- M u lţu m e s c , C h risty . C e n a ib a m-aş face e u fără
tine?
C u u n z â m b e t sfios, se lăsă p e sp ă ta ru l s c a u n u lu i şi-şi
co c o ţă p ic io arele p e m a rg in e a b iro u lu i.
- Ţ i- a i r u p e g âtu l.
F em e ia îi făcu cu o c h iu l şi ieşi.
M itc h rid ic ă re c e p to ru l şi-şi in tr o d u s e c o d u l d e acces
la m esag eria vocală. N u în c h ise uşa, n ic io d a tă n u o fă­
cea, astfel că, a tu n c i c â n d îşi scoase m in g e a d e b aseb all
p e ca re o ţin e a în s e rta r u l d e sus al b ir o u lu i şi în c e p u
să o a r u n c e î n aer, ş u ie ra tu l ritm ic şi b u f n e tu l slab al
acesteia n u iscară n ic io rea cţie d in p a rte a lu i C h risty ,
care stă te a la b iro u l ei.
T lşteaptâ-m â 55

A sc u lta m esajele cu o ch ii în c h işi, c o n tin u â n d să a r u n ­


ce m in g e a. M a jo rita te a e ra u in fo rm a ţii d e sp re lo c aţia
cea n o u ă , p lu s câteva m esaje d e la la b o ra to r, legate d e
ceea ce d e sc o p e rise ră în d im in e a ţa resp ectiv ă. T e le fo n u l
scoase u n b ip ă it şi tre c u la m e saju l u rm ă to r. C â n d p e fir
se auzi glasul acela u şo r ră g u şit d e fem eie, îşi în d r e p tă
b ru sc p o ziţia p e sc au n .
M in g e a d e b a se b a ll p e care to c m a i o a ru n c a s e c o b o rî
cu u n p o c n e t şi-l lovi fix în m o a lele c a p u lu i.
- L a n a ib a , m o rm ă i, frecân d u -şi lo c u l lovit. In să d u ­
rerea se risip i ra p id , căci m in te a i se c o n c e n tra a s u p ra
vocii aceleia. O re c u n o şte a .
E ra vocea lu i A n n ie .
Ş i ro ste a c u v in te le în r itm u l acela c u n o s c u t, m o tiv
p e n tr u care avu c e r titu d in e a că e ra glasul ei. A uzise d e
o m ie d e o r i ritm u l acela, felul în care-i ro stea n u m e le ,
m o d u l în ca re to n u l ei d is p r e ţu ito r p re lu n g e a silab ele
c u v â n tu lu i „tică lo a so ". C h ip u l i se făcu alb ca v a ru l în
tim p ce c ă u ta cu m işcă ri în n e b u n ite să a scu lte d in n o u
în reg istrarea .
N u , n u se p u te a aşa ceva. A vea h a lu c in a ţii. îşi în c h i­
p u ia lu c r u r i care n u e r a u n ic id e c u m re a le . C u m îi zi­
cea m a m a lu i c â n d e ra m ic? D a, visa cai verzi p e p e re ţi.
C u in im a b u b u in d u - i în p ie p t, a p ă să b u to n u l d e re p e ­
ta re . M e sa ju l era n o u . E ra v o cea lu i A n n ie şi, D o a m ­
ne, D u m n e z e u le , în re g is tra re a e ra d e azi. O a s c u ltă
clin n o u , în c e r c â n d d e d a ta a c e a sta să se c o n c e n tre z e
a s u p ra c u v in te lo r, n u a s u p ra g la su lu i. S p u n e a că se
n u m e a K a te A le x a n d e r.
K ate A le x a n d e r.
Ţ ă c ă n ita d e la rev ista aia? E ra a b s u rd . C u n o ş te a gla­
sul acela la fel d e b in e ca pe al său.
î n m in te i se în v â rte a u to t felul d e sc e n a rii, p o sib ili­
tăţi şi în tre b ă ri. N u , n-avea c u m . N u era p o sib il...
Şi to tu ş i... In im a îi b ă te a cu p u te re . N u i se găsise ca­
d av ru l. L o cu l ei fusese c h ia r în d re p tu l a rip ii a v io n u lu i.
M o to ru l ex p lo d ase . N ic i u n u l d in tr e pasagerii d in ju ru l
ei n u fusese găsit, viu sa u m o rt. E i sp e ra seră că n u se
urcase în av io n , că se răz g ân d ise în u ltim u l m o m e n t,
56 Xhsabexh 'Naughton

d u p ă ce R yan o lăsase la a e ro p o rt. D a r s p e ra n ţa aceea


se s p u lb e ra se c â n d R yan îi id e n tifica se o b ie c te le p e r­
so n a le , d u p ă p ră b u şire . Şi d a c ă to tu ş i ea n u se urcase
în a v io n u l acela? E ra o a re p o sib il să fie în viaţă? Id eea în
sin e era n e b u n e a sc ă . A b su rd ă . P ractic im p o sib ilă. Şi, cu
to a te acestea... era s in g u ru l lu c ru la care se p u te a
g â n d i acu m .
T re b u ia să afle cu c e rtitu d in e . F o rm ă n u m ă ru l ei, d a r
a p e lu l fu d ire c ţio n a t d ire c t că tre m esagerie. T râ n tin d re­
c e p to ru l, îşi lu ă h a in a şi ieşi cu paşi grăb iţi.
C â n d trec u p e lângă ea ca o f u rtu n ă , C h risty se rid ică
d e la b iro u l ei.
- M itc h , ce se...?
A b ia d ac ă o auzi. E ra d e ja p e scări. C â n d reu şi să
iasă d in clăd ire, se u ită în tre c e re la ceas. E ra p a tru şi
ju m ă ta te du p ă-am iaza. N -avea n ici o şa n să să aju n g ă
în ce alaltă p a rte a o ra şu lu i în a in te d e o ra cin ci. în c e ­
p u să se stre c o a re p r in tr e m a şin ile d in trafic, strig ă la o
b ă trâ n ă care traversa stra d a m u lt p rea în c e t şi, în fin al,
reuşi să găsească u n loc d e p arc are în faţa s e d iu lu i e d itu ­
rii M c K ellen c h ia r în a in te d e o ra cin ci.
La n a ib a cu a p a ra tu l d e parcare! N ici m ă ca r n u se
d e ra n jă să verifice d ac ă n u cu m v a parcase în tr-u n loc re­
zervat p e rso a n e lo r cu h a n d ic a p . In m in te a lu i n u exista
d e c â t u n sin g u r lu c ru . G la su l acela al n a ib ii d e c u n o s­
cu t, e n e r v a n t la c u lm e şi in c re d ib il d e d u lce.
In tră cu paşi g răb iţi în clăd ire, în ju ră liftu l care p a r­
că n u m ai a ju n g ea la p a rte r, d u p ă care o lu ă p e scări.
C â n d a ju n se la e ta ju l al paisprezecelea, gâfâia p u te rn ic ,
d a r asta nu-1 făcu să o lase m a i m o ale. Se d u se d ire c t la
b iro u l lu i K ate A lex a n d er.
S ecre tara cu ta tu a je şi p ie rc in g u ri care-1 în tâ m p in a s e
m ai d e v re m e se rid ic ă d e la b iro u c â n d îl văzu, cu f ru n ­
tea în c re ţită d e o în g rijo ra re ev id en tă .
- D o m n u le M a tth e w s, n u p u te ţi să in tr a ţi acolo!
M itc.h_trecu valvârtej p e lân g ă ea şi îm p in se uşa cu
u m ă ru l. în c ă p e re a d e d in c o lo d e ea era goală.
- U n d e este? A ru n c ă o p riv ire p rin b iro u l în g h e su it,
cam d e aceleaşi d im e n s iu n i ca b a ia lui.
‘A şteaptă-m ă 57

- D o m n iş o a r a A le x a n d e r n u e aici. A ie şit şi n o să
se m a i în to a rc ă azi. P ot să vă fac o p ro g ra m a re , d acă
d o riţi.
A b ia d a c ă o auzea. C e rc e ta b iro u l, n e ş tiin d nici
el ce c ă u ta . L ângă p ere te e ra u m ai m u lte te a n c u ri d e
ziare. In d re a p ta lui se afla o b ib lio te c ă p lin ă cu v o lu m e
de g eologie şi b u c ă ţi d e d ife rite m in e ra le . B iro u l ei era
în g ro p a t în h â rtii, iar fereastra d e m ici d im e n s iu n i care
se d e sc h id e a sp re p a n o ra m a o ra şu lu i p ro ie c ta lu m in a
d u p ă-am iezii târzii p este n u m e ro a se le c u tii d e p u b lic a ­
ţii şi c ă rţi care a ş te p ta u să fie d e s p a c h e ta te şi aşezate la
lo cu l lor.
Fir-ar să fie, tre b u ia să fie ceva ac o lo , o rice , care să-l
lă m u re a sc ă dacă...
- N u aveţi voie să in tra ţi aici, d o m n u le M a tth e w s,
ro sti se c re ta ra p e u n to n m ai rid ic a t, în tim p ce el o co lea
b iro u l. O să ch e m paza, sâ ştiţi.
M itc h fru n z ă ri d o sa re le d e pe m asa d e lu c ru , m u tâ n d
d e colo-colo diverse te a n c u ri d e h â rtii, c ă u tâ n d ... La n a i­
b a, n u ştia ce. O ric e . P rivirea îi a lu n e c ă sp re fotografia
d e lân gă c o m p u te ru l ei.
Şi sân g ele îi în g h e ţă în vine.
D u m n e z e u le m are!
C u d eg ete tre m u râ n d e , lu ă ram a în m â in i şi se c u fu n ­
d ă în sc a u n u l ei, n e v e n in d u -i să cre ad ă ce vedea.
A ră ta ca A n n ie . N u era ex a ct aşa cu m şi-o a m in te a el,
d a r se m ă n a izbitor. N u c o n ta că avea n a s u l u şo r d iferit,
p o m e ţii u n pic m ai în a lţi sau că avea o cica trice lân g ă
tâ m p lă . C h ip u l care-1 privea d in fo to g rafia aceea avea
aceiaşi o ch i, aceeaşi b ă rb ie şi c h ia r aceeaşi g ro p iţă care
a p ă re a şi p e faţa lu i o ri d e câte o ri zâm bea. Şi stă te a ală­
tu r i d e u n b ăieţe l b lo n d .
U n b ăieţe l care se m ă n a leit cu R yan.
P ielea de pe faţă îi d ev e n i a lb ă ca v arul.
- D o m n u l e M a tth e w s, în tre b ă secretara. Ă ăă... n u vă
sim ţiţi bine?
- U n d e e? reuşi el sâ în g a im e .
- N u ştiu . D acă rev e n iţi m â in e ...
- T r e b u ie să a flu acum !
58 ‘Z fîsabetfi (N augfton

S ec re ta ra tresă ri.
- N u p u te m să d ă m in fo rm a ţii p e rso n a le . D ac ă reve­
n iţi m â in e , s u n t co n v in să că o să vă p rim e asc ă.
- La naiba! A ici n u e v o rb a d e s p re b le s te m a tu l ăla d e
artico l! E ceva p e rso n a l. U n d e d r a c u ’ e?
- N u ştiu . A sc u lta ţi...
M itc h strâ n s e d in d in ţi, d â n d u -şi se am a că n u avea să
o b ţin ă n im ic d e la se creta ră .
In şfă c â n d fo to g rafia, p o r n i cu paşi h o tă râ ţi sp re uşă.
T â n ă ra g o n i d u p ă el, s trig â n d ceva d e sp re f u rtu l b u n u ­
rilo r p e rso n a le , d a r lui nu-i p ăsa. S in g u ru l lu c ru care-1
in te re sa era să d e a d e R yan.
C h ia r a c u m .

K ate îşi sim ţe a p ic io arele m o i, ca şi c u m a r fi fo st gata


să cedeze s u b ea.
V erifică a d re sa p e ca re o lu a se d e p e in te r n e t. S im o n e
îi sp u se se să n u trag ă c o n c lu z ii p rip ite , să o lase să
facă n iş te c e rc e tă ri, d ar, im e d ia t ce a v o c a ta o re c u ­
n o sc u se p e J u lia H a r r is o n ca f iin d fa ta d in fo to g ra fia
acee a, K a te n u se p u tu îm p ie d ic a să se g â n d e a s c ă la
to a te c o in c id e n ţe le .
Jake avusese u n m o tiv să în c u ie fo to g ra fia în c u tia
aceea. U n m o tiv p e n tr u care avusese d in tr-o d a tă o s e n ­
zaţie d e dejâ-vu c â n d se u ita se la ea. U n m o tiv p e n tr u
care, d in tr e to ţi avocaţii, o alesese p e S im o n e C o n n e rs .
Se în to rse se la b iro u . C ă u ta s e in fo rm a ţii d e s p re R yan
H a rris o n , b ă rb a tu l d e s p re care S im o n e îi sp u se se că era
s o ţu l lui A n n ie H a rris o n . Iar ceea ce aflase o făcu se să
se sim tă d in tr-o d a tă ră u . B in e în ţe le s, îi m a i văzuse faţa,
p e c o p e rte le rev istelo r Fortune şi M oney şi, cel m a i re ­
c e n t, în p ag in ile re v iste lo r d e sc an d a l, d a r n u ştiu se m ai
m u lte d e sp re el, în afa ră d e fa p tu l că e ra in c re d ib il d e
a tră g ă to r. D a r a c u m ştia. Pe in te r n e t e ra u n u m e ro a se
a rtic o le care-1 p o rtre tiz a u ca u n d ire c to r d e c o m p a n ie
fa rm a c e u tic ă fără sc ru p u le , c u n o s c u t p e n tru p re lu ă rile
agresive ale a lto r firm e şi p e n tr u fa p tu l că îi călca p e to ţi
în p ic io a re pe d r u m u l său sp re succes. P resa s p u n e a d es­
p re el că era avid d u p ă b a n i şi in fle x ib il. Şi avea o b ic e iu l
rA ştea p tă -m â 59

să rân je asc ă d is p r e ţu ito r la c a m e re le d e lu a t v e d e ri o ri


d e câ te o ri acestea se a p r o p ia u d e el. Ş i to tu ş i, n u p ăre a
să-l d e ra n je z e fa p tu l că e ra fo to g ra fia t b r a ţ la b r a ţ m e re u
c u a ltă fem eie, la fiecare sfârşit d e s ă p tă m â n ă .
E ra p ra c tic im p o sib il ca ea să-şi fi îm p ă r ţit v ia ţa cu o
astfel d e p e rso a n ă . B ani? P utere? C e le b rita te ? N ici u n u l
d in tr e aceste lu c ru ri n u o in te re sa u c â tu şi d e p u ţin . Iar
u n b ă r b a t a tâ t d e o b s e d a t d e acestea n u i-ar fi trez it in te-
resu l n ic i î n t r o m ie d e a n i. In n ic i u n caz n u a r fi p u tu t
să fie...
în g h iţi în sec, să a lu n g e n o d u l p e care-1 s im ţe a în gât,
in c a p a b ilă să ro stească resp ectiv ele c u v in te şi n ic i m ă c a r
să Ie g ân d e ască.
Avusese u n so ţ. Pe Jake. C â n d a tin se v e rig h e ta p e care
în c ă o p u r ta p e m â n a stâ n g ă, fu s tr ă b ă tu tă d e u n val d e
g reaţă. N u c o n ta d e lo c că R e e d se m ă n a p u ţin cu b ă r­
b a tu l acesta. T o ată lu m e a avea u n g e a m ă n u n d e v a , nu?
N u-i sp u sese S im o n e ex a ct lu c ru l acesta, c u d o a r câtev a
o re în u rm ă?
O , D o a m n e , asta e ra o idee p ro a stă . în c h is e o c h ii şi
re sp iră a d â n c d e câteva o ri, să se calm eze.
C e n a ib a c ă u ta aici? N -ar fi tr e b u it să v in ă la S a n
F ra n cisc o . N -ar fi tr e b u it să se d u c ă la b iro u l lu i S im o n e
C o n n e rs . N -ar fi tr e b u it să-şi b ag e n a s u l în a fu ris itu l ăla
d e se rta r.
D esc h ise o c h ii şi cercetă c a rtie ru l acesta select. D e-o
p a rte şi d e a lta a d r u m u lu i ca re d u c e a că tre d e a lu rile
S a u sa lito se în ă lţa u a r ţa ri u riaşi. C a sele d in z o n ă e ra u
în c o n ju r a te cu peluze, care m a i d e care m ai im p u n ă to a ­
re şi m a i im p re s io n a n te . T o a te acestea e ra u o greşeală.
N im ic n u e ra a d e v ărat. T re b u ia să plece în a in te d e a se
face d e râs în m o d ire m e d ia b il.
T o c m a i se p reg ă tea să se retragă, c â n d auzi c lin c h e ­
tu l u n u i c lo p o ţe l u n d e v a a p ro a p e . R id ic ă p riv ire a to c ­
m a i la tim p p e n tr u a v ed e a tre i fetiţe v e n in d în viteză
cu bicicletele.
U ltim a d in tr e ele ap ă să p e frâ n ă im e d ia t ce o văzu p e
R ate. P rie te n e le ei tre c u ră m a i d e p a rte , râz ân d , d a r ea
îşi p u se p ic io arele pe asfalt şi se p rin s e b in e d e g h id o n u l
60 !Z(isaf>etfi ‘Uaughton

bicicletei, d u p ă care p e c h ip u l ei se în tip ă ri aceeaşi


expresie, d e p arcă s-ar fi trez it faţă în faţă cu o stafie, p e
care o avusese şi S im o n e c â n d K ate in tra se în b iro u l ei.
K ate în g h iţi fo rţat. îşi sim ţea p ielea fre m ă tâ n d , ca şi
cu m a r fi fost în ţe p a tă d e o m ie d e ace. F aţa aceea - feti­
ţa aceea - e ra ch iar cea din. fo to g rafia ei.
N u p u te a să p lece acu m . T re b u ia să vadă. T re b u ia
să ştie.
Se sim ţi s tră b ă tu tă d e u n val d e frică. N u ştia ce să
sp u n ă . N u ştia ce să facă. D a r ceva îi d ă d u ghes să m ear­
gă m a i d e p a rte .
- B u n ă.
- T u ..., sp u se fetiţa, h o lb â n d u -se în c o n tin u a re la
K ate. T u ... a ră ţi ca....
- Pe m in e m ă c h e a m ă K ate. T u eşti Julia?
- D a . O c h ii i se m ijiră, su sp icio şi. D e u n d e ştii c u m
m ă cheam ă?
- D e la o p rie te n ă . T ă c erea aceea s tâ n je n ită şi felul în
care co p ila c o n tin u a să o fixeze d e parcă avea u n c o rn
în fru n te e ra u m ai m u lt d e c â t p u te a s u p o rta K ate. A r u n ­
că o p riv ire de-a lu n g u l d ru m u lu i şi spuse: A m v e n it să
d isc u t cu ta tă l tă u . E acasă?
F etiţa sări ca arsă d e p e bicicletă.
- N u e acasă. N u p o a te să se v ad ă cu tin e .
P alm ele lu i K ate se u m eziră.
- S c a i pu ...
- J u lia ! ră su n ă o voce d e b ă rb a t. E ste tim p u l să in tri
în casă!
B icicleta fetiţei căzu la p ă m â n t cu zgom ot. Ju lia o lu ă
la fugă de-a cu rm ezişu l străzii şi p e aleea care d u c e a la
o casă im p u n ă to a re , cu trei n iv elu ri, d e p e a cărei ve­
r a n d ă to c m a i c o b o ra u n b ă rb a t. U n b ă rb a t îm b ră c a t în
p a n ta lo n i largi şi o căm aşă cu m â n ec ile su flec ate p â n ă
la co ate. Lin b ă rb a t cu p ă ru l b lo n d şi cu o faţă răv ă şito r
d e fru m o a să , care n ici m ă c a r n u se c o m p a ra cu ceea ce
văzuse K ate p rin reviste sau pe in te rn e t.
U n b ă r b a t care - îşi d ă d u ea seam a, tră g â n d ae r în
p ie p t - d e a p ro a p e n u s e m ă n a d o a r un pic cu fiu l ei. E ra
leit R eed.
’A şteaptă-m ă 61

capitolul 5
R yan se sim ţi in v a d a t d e u n val d e a d re n a lin ă c â n d o
văzu p e ju lia alerg ân d sp re el, cu o expresie în care e ra u
a m esteca te su fe rin ţa , te a m a şi furia.
- C e s-a-ntâm plaf? în tre b ă rep e d e, lăsându-se în tr-u n
g e n u n c h i în faţa ei, ap u c â n d -o d e u m e ri şi ce rcetân d u -i
c o rp u l, p e n tru a se asigura că era teafără şi n ev ă tă m a tă .
- A ă ... in tră în casă, tă tic u le. In tră în casă!
- J u lia , linişteşte-te. C e s-a în tâ m p la t? S p u n e -m i ce
este. P rivirea lu i trecu d in c o lo d e ea, sp re locul u n d e
îşi lăsase b icicleta, în d ru m . La p e rso a n a care stă te a
în m ijlocul străzii, u itâ n d u -se fix la ei. La fem e ia care
s e m ă n a cu...
D in tr-o d a tă , sim ţi că ră m â n e fără aer. G e n u n c h ii
i se în m u ia ră .
- O , D u m n e z e u le m are!
- N u , tati! Ju lia îl îm p in g e a d e u m e ri, în c e rc â n d să-l
facă să se în to a rc ă în casă în tim p ce el se rid ic a în c et.
N u , ta ti. N u e ea. N u e ea, tă tic u le. D o a r se a m ă n ă cu ea.
Te rog, tă tic u le, te rog. L’ită-te la m in e.
P rivirea lu i c o b o rî la ch ip u l b ră z d a t d e lacrim i al
Juliei. In o ch ii fetei se citea p an ica , în să el ab ia d e c o n ­
ştien tiza asta. C u b ra ţe le tre m u râ n d u -i, o rid ic ă şi o
d ă d u d in faţa sa, d u p ă care se u ită d in n o u la b ru n e ta
care stătea ca o sta n ă de p ia tră în d ru m . Privindu-1 ex act
aşa c u m o privea el pe ea.
C a p u l i se în v â rtea. P u lsu l i-o luase razna. A şa ceva
era im posibil.
E ra d o a r vag c o n ş tie n t d e s u n e tu l s c â rţâ ito r al u n e i
m a şin i o p r in d brusc lângă tro tu a r, de fa p tu l că M itch
c o b o rî d in L an d R o v eru l lui, d e vocea isterică a Ju li­
ei, care în cerca să-l tragă în a p o i în casă, d a r căreia nu-i
p u te a sim ţi m â in ile pe c o rp . Şi parcă nu-şi p u te a o p ri p i­
cio arele să se m işte către ea. Se sim ţea ca p ie rd u t in tr-o
ceaţă. In tr-u n vis. C a şi c u m ar fi av u t h a lu c in a ţii.
C u m v a, reuşi să aju n g ă în d r u m şi se o p ri în faţa ei.
Se h o lb a la ea, şocat.
U n d e v a lângă el îl auzi pe M itc h m o rm ă in d :
62 Z
‘ fisabetf ‘h laugfton

- O , D o a m n e , D um nezeule!
N im e n i n u sp u n e a n im ic. T im p d e u n m in u t c â t o
veşnicie, peste ei d o m n i tăcerea. Şi frica, şi s p e ra n ţa , şi
in c re d u lita te a . D u p ă care Ryan îşi s im ţi in im a tresăl-
tâ n d d in tr-o d a tă .
- O , D oam ne!
T raversă d ista n ţa care-i d esp ă rţe a , îi c u p rin s e c h ip u l
în m â in i şi-şi trecu degetele peste c o n tu ru l fin al m ax i­
la ru lu i ei. N u p u te a fi reală. M ai m u lt ca sig u r că n u
era d e c â t u n vis. A m in tirile îl loveau d in to a te p ă rţile ,
în g h e su in d u -se u n d ev a su b s te rn şi c o n tra c tâ n d u -se în
tim p c e p privea cu nesaţ. în tim p cc-i sim ţe a p u lsu l su b
d eg ete. în tim p ce c ă ld u ra c o rp u lu i ei îl în c o n ju r a , d â n -
du-i o sta re d e d e z o rie n ta re şi d e am eţe ală.
E ra reală. E ra caldă, m o ale şi vie su b a tin g e re a lu i.
E ra ... A n n ie . Se u ita fix în o c h ii lui. î n a d â n c u l o c h i­
lo r ei d e sm a ra ld ap ă ru o sclipire sc u rtă d e re c u n o a ş te re .
Şi le g ă tu ra aceea p e care o avuseseră d in p rim a s e c u n ­
d ă d e c â n d se cu n o scu se ră , cu m u lt tim p în u rm ă , era
vie şi p u te rn ic ă , în călzin d u -i zo n e ale s u f le tu lu i d e s p re
care nici n u co n ştie n tiza se că se răciseră.
T o t acest tim p care trec u se... T o ţi a n ii aceştia...
- A n n i e , i se ad resă în şo a p tă.
O c h ii ei se în tu n e c a ră . L u m in a re c u n o a ş te rii d isp ă ­
r u ,lă s â n d în u rm ă co n fu zie şi... sp a im ă .
în a in te ca R yan să o p o a tă o p ri, se sm u lse d in b ra ­
ţele lui şi făcu u n pas m a re în a p o i. A p o i îşi în tin s e
b ra ţe le , în tr-u n gest care c o m u n ic a fo a rte clar că n u voia
să fie a tin să .
- N u . în g h iţi cu greu , u itâ n d u -se d e la u n u l la altu l,
cu f ru n te a în c ru n ta r ă , şi m a i făc u u n pas. N u , p e m in e
m ă c h e a m ă K ate. K ate A lex a n d er.
Ryan sim ţi u n ju n g h i d e d u re re . în c e rc ă să în tin d ă
d in n o u m â n a sp re ea, d a r Ju lia îl trase ta re d e b ra ţ,
oprindu-1.
- T a ti, ţi-am sp u s, n u este ea. D o a r se a m ă n ă c u ea.
T ati, tă tic u le , ascu ltă-m ă. N u e ea.
N u e ea? T re b u ia să fie ea. T re b u ia ...
- A n n i e ...
'Aşteaptă-m ă 63

F em eia se feri de atin g e re a lu i. Iar in im a lu i se con-


i ractă d e d u re re , d e parcă i-ar fi fost a ru n c a tă pe asfa ltu l
de la p ic io arele lui.
- Â ă ă ... sp e ra m să-ţi p o t p u n e câteva în tre b ă ri. D in
<âte v ăd , n u e to cm ai u n m o m e n t p o triv it. O să plec...
- N u l ziseră în acelaşi tim p R yan şi M itch .
K ate tresă ri. D u p ă care în c re m e n i, u itâ n d u -se d e la
u n u l la a ltu l, u lu ită .
D u m n e z e u le m are, tre b u ia să fie ea. A vea aceeaşi
voce. R yan n-ar fi p u tu t să o u ite n ic io d a tă . N u ştia ce
n aib a se în tâ m p la , d a r n u voia să o sp e rie şi să o facă să
plece. P e n tru a se îm p ie d ic a să o atin g ă, îşi trec u p a lm e ­
le p este faţă. în c h ise o ch ii, clătin ă d in cap, d u p ă care îi
d esch ise d in n o u . Ea era to t acolo. N u era o p lă sm u ire
a m in ţii lui.
D e ce n u se a ru n c a d e g âtu l lui? D e ce stătea acolo,
privindu-1 d e p arcă a r fi fost u n străin?
- N u , sp u se M itc h d in n o u , în tin z â n d u -şi m â in ile .
N u, a c u m e în regulă.
A te n ţia ei se c o n c e n tră a s u p ra lui.
- T u c in e eşti?
Nu-1 ştia p e M itch? N -avea c u m sâ n u-şi re c u n o a sc ă
p ro p riu l frate. E ra A n n ie .
- M i t c h M a tth e w s. Ă ă... c u m n a tu l lui. M itc h d ă d u
d in cap în d ire c ţia lu i R yan. F ra tele ei... al lu i A n n ie .
F ru n te a ei se în c re ţi, d u p ă care o c h ii ei verzi se des-
i h ise ră larg.
- M itc h M a tth e w s. G eologul?
Pe c h ip u l lu i M itc h a p ă ru u n zâ m b e t şiret.
- D a, c h ia r el.
- A h a. A şa deci.
Pe c h ip u l ei a p ă ru p e n tr u o se c u n d ă o ex p resie te n ­
sio n a tă . Ryan o b se rv ă că faţa aceasta e ra d ife rită d e cu m
-,.i-o a m in te a . D iferită , d a r to t fam iliară.
- E o situ a ţie o a re c u m s tâ n je n ito a re . E u... ăăă, n u
m i-am în c h ip u it...
îşi tre c u o m â n ă p rin păr.
64 E
‘ Cisabetfi ‘’b la u g fito n

S to m a c u l lu i R yan se c o n tra c tă b ru sc. E ra acelaşi


gest a u to m a t p e care-1 făcea A n n ie o ri d e câte o ri era
e m o ţio n a tă .
- N i c i eu , ră s p u n se M itch . Se stu d ia ră rec ip ro c p re ţ
d e u n m in u t. A m p r im it m esaju l tău .
O b ra jii ei c ă p ă ta râ o n u a n ţă rozalie.
- Ei b in e , ăă, s-ar p ăre a că artic o lu l m e u te-a fă c u t să
te ap rin z i u n pic. Iar eu am re a c ţio n a t... p ro st, tre b u ie
să rec u n o sc ac u m , în lu m in a situ a ţie i p rez en te .
M itc h zâm bi larg. D e ce n a ib a râ n je a aşa?
- D e s p r e ce v orbiţi? în tre b ă R yan, u itâ n d u -se d e la
u n u l la celălalt. El se sim ţe a d e parcă a r fi fo st z d ro b it
în b ătaie d in to a te p ă rţile , iar ei se p u r ta u d e p arcă s-ar fi
c u n o s c u t. D acă M itch ştiu se că A n n ie era a tâ t d e a p ro a ­
pe şi nu-i spusese n im ic...
- Ryan, d u m n e a e i este ziarista aceea d e s p re care ţi-am
spus. C e a care a scris a rtic o lu l acela.
R yan îşi în to a rs e p riv irea la ea - la A n n ie a lui.
La fem eia care n u p u te a fi alta d e c â t A n n ie a lui. D e ce
se p u r ta d e p arcă n u l-ar cu n o aşte? D e ce n u o îm b ră ­
ţişa strâ n s p e Julia? D e ce nu-1 îm b ră ţişa pe el cât p u te a
d e strâns? D e ce n u se agăţa d e el aşa cu m avea el n ev o ie
să şe agăţe d e ea?
In tim p ce to a te aceste în tre b ă ri i se în v ă lm ă şea u p rin
m in te şi-i ce rceta d in n o u tră să tu rile , îşi d ă d u se am a ce
era d ife rit. A vea n a s u l m a i su b ţire , p o m e ţii m ai p ro e ­
m in e n ţi, iar lân g ă tâ m p lă avea o cicatrice p e care el n u
şi-o a m in te a .
Ziarista. Cea care scrisese articolul acela. K ate Alexander.
îşi sim ţe a p ie p tu l c o tn p rim â n d u -se . E ra o are p o sib il
ca fem eia aceea să n u fie A n n ie?
M in te a îi zb u ră la d isc u ţia p e care o p u rta s e cu
M itc h în b iro u l lu i, ia r co n fu zia fu în lo c u ită d e şoc.
-Ţ ă c ă n ita ?
- Poftim ?
F em eia îl săgetă cu o p riv ire în tu n e c a tă .
M itch izb u cn i în râs.
- N u , n u , n u v o rb eşte serios. E ste d o a r o g lu m ă. E h,
e o situ a ţie d estu l d e stâ n je n ito a re . S em e n i... se m en i
‘A şteaptâ-m ă 65

fo a rte m u lt cu so ra m ea. C re d că s u n te m cu to ţii cam


tu lb u ra ţi.
C e n a ib a s p u n e a M itch? E ra so ra lui, nu?
- C e-ar fi să in tră m ? su g eră M itch . A i p u te a să n e p o ­
vesteşti to tu l. H aid eţi! Le făcu se m n că tre casă. K ate îi
a ru n c ă o p riv ire su sp icio asă lu i Ryan, d u p ă care se în d e ­
p ă rtă su fic ie n t d e el c â t să n-o p o a tă atin g e, aleg â n d să
m eargă a lă tu ri d e M itch .
Ryan se în to a rs e şi se u ită lu n g d u p ă ea, c u m se
în d r e p ta că tre casă, în c e rc â n d să-şi lim pezească m in te a .
E ra o are p o sib il ca o p e rso a n ă stră in ă să se m e n e
în tr-atâ t cu so ţia lui? Să aibă aceeaşi voce? D acă n u era
A n n ie , a tu n c i ce c ă u ta aici? A vea de-a face cum v a cu o
g lu m ă perversă?
L eg ănarea m e rsu lu i ei îi atra se a te n ţia . Ia r in im a în ­
ce p u să-i b a tă d in n o u cu p u te re . A vea exact c o n s titu ţia
lu i A n n ie , cu p ic io are p u te rn ic e şi f u n d u l p e rfe c t to n ifi-
at. Ba ch ia r m e rg e a la fel ca ea.
D e s tin u l n u p u te a fi a tâ t d e c ru d . D um nezeu n u p u ­
tea fi a tâ t d e c ru d . T re b u ia să existe o explicaţie. D u ­
rerea îi săgetă p r in p ie p t, în ju n g h iin d ce-i m ai răm ăsese
d in in im ă . D e d ra g u l lu i M itch , avea să a scu lte ce avea
ea d e zis. D u p ă care tre b u ia să plece. El n u p u te a su ­
p o r ta să aib ă m e re u în faţa o c h ilo r a m in tire a a to t ceea
ce p ie rd u se .
Ii u rm ă în c a m e ra d e zi, d o m in a tă d e c a n a p e a u a d e
piele, în fo rm ă d e L, p e care o alesese îm p re u n ă cu Ju lia.
fe m e ia se o p ri în m ijlo cu l în c ă p e rii, u itâ n d u -se lu n g la
o riz o n tu l c ita d in care se vedea pe fereastră, d u p ă care
se în to a rse şi a ru n c ă o privire p r in în c ăp e re . R yan nu-şi
p u te a da se am a la ce se u ita - sau d u p ă ce - , în să, cu m
privirea ei trec ea p este fotog rafiile cu Ju lia, cu M itc h , cu
A n n ie , R yan a ju n se la c a p ă tu l ră b d ă rii.
Ju lia îl trase d e braţ, şo p tin d u -i pe u n to n im p lo rato r.
-T ă tic u le ?
în să el o ig n o ră.
- D e ce a ţi v e n it aici, d o m n iş o a ră ... C u m aţi sp u s că
vă cheam ă?
66 tElisabetk ‘N aug hron

F em eia tresă ri vizibil, ap o i se în to a rs e către el şi, d u p ă


m o d u l în care o ch ii i se d esch ise ră m ai larg d in tr-o d a tă ,
îşi d ă d u se am a că şo cu l îi d isp ă ru se d e pe ch ip , fiin d
în lo c u it d e g h eaţa pe care o sim ţea şi în in im ă . G h e a ţa
pe care o a d u n a se în su fle t d e an i în c o ac e, p e n tru a
p u te a su p rav ie ţu i.
S u b o ch ii lui, ea se ac o p eri cu u n fel d e s c u t invi­
zibil, expresia îi d ev e n i m ai d u ră , ca şi c u m s-ar fi u ita t
la o p e rso a n ă to ta l stră in ă . C a şi c u m le g ătu ra aceea
pe care o sim ţise în tre ei aco lo , în stra d ă , n ic i n u exis­
tase v reo d a tă.
- S o ţi a d u m n e a v o a stră a m u r it în tr-u n a c c id e n t avia­
tic, în u rm ă cu ap ro x im a tiv cinci an i, aşa e? C â n d văzu
că el n u ră sp u n d e , ad ău g ă: Iar asta s-a în tâ m p la t aici, în
S an F ran cisco . A devărat?
- D i n câte văd eu , d u m n e a v o a s tră p ă re ţi să ştiţi
d eja ră sp u n su rile la aceste în tre b ă ri. D e ce a ţi v e n it aici?
în tre b ă d in n o u .
- A c u m u n a n şi ju m ă ta te , am fost im p licată în tr-u n
a c c id e n t în u rm a c ă ru ia am in tr a t în co m ă. îşi rid ică
m â n a şi-şi frecă u şo r o zo n ă d in p a rte a stân g ă a c a p u lu i.
C â n d m i-am re c ă p ă ta t c u n o ş tin ţa , e ra m în tr-u n sp ital
d in D allas şi n u -m i p u te a m a d u c e a m in te n im ic legat d e
a c c id e n t sau d e v ia ţa m e a d e d in a in te . D o c to rii m i-au
sp u s că ră n ile su fe rite îm i afectaseră m e m o ria p e te r­
m e n lu n g . „A m n ezie retrogradă'*, aşa au zis că se n u ­
m eşte. M i s-a sp u s că fusese v o rb a d esp re u n a c c id e n t
ru tie r. D a r a c u m n u m a i s u n t atât. d e sig u ră că aşa au
s ta t lu c ru rile .
- D e ce nu? în tre b ă M itch , stu d iin d -o şi el cu m are
a te n ţie .
Ea îşi în d re p tă p riv irea către el.
- S o ţu l m e u a m u r it în a c c id e n tu l aviatic care a av u t
loc aici a c u m câteva s ă p tă m â n i. D u p ă aceea, c â n d a
tr e b u it să-i verific d o c u m e n te le pe care le ţin e a în b i­
ro u , am găsit u n e le care in d ic a u că am fost in te r n a tă
în tr-u n s a n a to riu de aici, d in S a n F ran cisco , cât am fost
în co m ă, n u în Texas, aşa c u m m i s-a sp u s. Ş i că am
fost in c o n ştie n tă ap ro a p e trei ani, n u p a tru zile. N u ştiu
7lştcaptă-mâ 67

d e ce n v a m in ţit so ţu l m e u sau ce în se a m n ă to a te aces-


tea, d a r a m v e n it în S an F ra n cisc o în c ă u ta re a u n o r
r ă sp u n su ri. A stăzi a m a p e la t la o avocată p e n tru a m ă
în d r u m a . A ceasta în să mi-a sp u s că sem ăn izb ito r cu
A n n ie H a rriso n . îşi în to a rse priv irea la Ryan şi adăug ă:
S o ţia d u m n e a v o a stră .
R yan sim ţe a că to tu l se în v â rte a cu el, ia r in im a îi
b ă te a a tâ t d e ta re , în c â t îi b u b u ia în u rec h i. E ra o pcv
veste ab su rd ă . N eb u n e a sc ă . Şi în nici u n caz n u p u te a
fi ad e v ărată.
- C i n e este avocata asta? în tre b ă M itch .
- S im o n e C o n n e rs .
O c h ii lu i M itch se în d re p ta ră a u to m a t că tre Ryan,
în tâ ln in d u -i priv irea. A ce sta ştia exact ce g â n d e a
M itch . D a r era im p o sib il să fie ch iar ea. D a, se m ă n a
fo a rte m u lt cu ea, d a r ac u m , că trecu se p este şo c u l in i­
ţial, p u te a ob serv a că n u era id e n tic ă. A n n ie avea n asu l
altfel, iar p o m e ţii n u îi e ra u a tâ t d e p r o n u n ţa ţi. M a tu ­
rizarea p u te a a d u c e sc h im b ă ri pe c o rp u l şi pe faţa u n e i
p e rso a n e , d a r n u îi m o d ific a şi s tru c tu ra osoasă. Şi-apoi,
A n n ie m u rise . îşi p ie rd u se viaţa c â n d se p răb u şise
av io n u l acela. O în m o rm â n ta s e ră . N u c o n ta că n u îi
găsiseră tr u p u l n e în s u fle ţit. D in tre to ţi cei a fla ţi în avio­
n u l acela, n im e n i n u sup rav ieţu ise.
- S im o n e cre d e că e p o sib il ca tu să fii A n n ie , sp u se
Ryan. D e-asta ai v e n it aici.
- N u . Ei b in e , n u chiar. A d ev ă ru l e că ea n u ştie că
am v e n it aici. Mi-a sp u s să n u vin, d a r am ... îşi m uşcă
buza in fe rio a ră , d u p ă care băgă m â n a în poşetă. O c h ii
i se în d r e p ta r ă că tre Julia, care stă te a lângă R yan, iar în
su fle tu l acestu ia d in u rm ă luă n aştere u n im p u ls p ro te c ­
tor, care-1 făcu să o tragă m a i a p ro a p e de el. C u degetele
tre m u râ n d , fem eia îi în tin s e o fotografie, ro stin d : A m gă­
sit asta într-o c u tie în c u ia tă , în b iro u l so ţu lu i m eu .
C u o m işcare şovăielnică, R yan lu ă fotografia. Se uită
la ea. Şi sim ţi c u m i se în m o a ie picioarele.
Ju lia făcu o ch ii m a ri c â n d văzu fotografia d in m â­
n a lui.
- A sta-s eu.
68 ‘E fisabeth ‘liaugfxton

C a p u l lui R yan se rid ic ă rep e d e. C â n d fem eia se în ­


to a rse să o p rivească p e Ju lia şi îşi d ă d u p ă ru l p e d u p ă
u rec h e, reu şi să d istin g ă o a lu n iţă rozalie afla tă c h ia r
su b u re c h e a ei stân g ă, în tre m ax ilar şi gât. O in im ă cu
su su l în jos. Pe care el o să ru ta se , o linsese şi o m uşcase
în joacă d e n e n u m ă r a te o ri şi p e care o ştia la fel d e b in e
ca şi c u m a r fi fost în tip ă r ită p e p ielea lui.
în in im ă i se re a p rin s e fo cu l sp e ra n ţe i. Ea era. E ra în
v iaţă. E ra...
Făcu o m işcare, în c e rc â n d să o atin g ă. F em eia se d ă d u
u n pas în a p o i, să evite asta; c â n d priv irile li se în tâ ln iră ,
R yan ce rcetă a te n t ex p resia d in o ch ii ei. N ici u n se m n
că l-ar ii re c u n o sc u t. N ici u n se m n d e iu b ire . î n o ch ii
aceia n u zări d e c â t p u stie ta te şi n e în c re d e re .
îşi a d u se d in n o u a m in te d e reacţia p e care o avusese
ea in strad ă . Iar flăc ările sp e ra n ţe i fu ră stin se rep e d e,
în ă b u ş ite cu g h eaţă.
„A c cid e n t. A m n ez ie retro g rad ă... î n v ia ţă .'1
S im ţi u n val d e g rea ţă u rcâ n d u -i pe esofag. în tre a g a
c a m e ră părea a se strâ n g e în ju ru l lui, aceeaşi sen zaţie
pe care o avusese la în m o r m â n ta r e , c â n d c o n ştie n tiza se
d in tr-o d a tă că o p ie rd u se p e n tru to td e a u n a şi şo c u l îl
izbise ca o lo v itu ră în m o a lele c a p u lu i.
D a r n u o p ie rd u se . E ra aici. E ra ad e v ărată. In d ife re n t
ce se în tâ m p la se d e n u m a i a ră ta ca a tu n c i, u n lu c ru to t
era clar. N u m u rise. N u se urcase în av io n u l acela. F u ­
sese aici, în S a n F ran cisco , în to t acest tim p , ia r el nici
m ă ca r n u o cău tase. N ici m ă ca r nu-i trec u se p r in m in te
să o caute.
D in tr-o d a tă , îşi sim ţi p lă m â n ii go liţi d e aer. F o to ­
g rafia îi căzu la p ic io are. T re b u ia să plece d e lân g ă ea.
D e lângă to ţi, în a in te d e a o lu a c o m p le t razna.
Ieşi d in cam eră. H a b a r n u avea u n d e n a ib a se d u cea,
în u rrn a lui, îl auzi pe M itc h m u rm u râ n d :
- Ă ă ă , ne scuzi u n m o m e n t, da?
R euşi să a ju n g ă p â n ă în b u c ă tă rie . A r fi v r u t să m e ar­
gă m a i d e p a rte , d a r n u era sig u r că-1 m ai ţin e a u p ic io are­
le. L ip in d u -şi p alm ele d e g ra n itu l rece al h ia tu lu i, îşi lăsă
c a p u l în p ie p t şi se m u lţu m i să se c o n c e n tre z e a su p ra
'Aşteaptâ-m ă 69

fe lu lu i în care resp ira. In sp ira ţie , ex p ira ţie . In sp iraţie,


ex p ira ţie . Şi sp e ra c u a rd o a re că asta avea să-i m a i p o to ­
lească d u re re a în g ro z ito a re d in p iep t.
„N u-ţi p ie rd e c o n tro lu l. Fii ta re , p e n tru Ju lia .“
P leo ap ele i se lăsară peste o ch i, şi făcu u n e fo rt să-şi
a lu n g e lacrim ile. D in tr e to a te scen a riile pe care şi le
im ag in ase de-a lu n g u l a n ijo r, n ic i u n u l n u se p o triv e a
cu ceea ce to c m a i auzise. î n to a te , sau cel p u ţin în cele
în care ea n u m u rise , A n n ie era la fel d e în c â n ta tă să-l
v ad ă p e câ t era el. D a r fem eia asta, K ate A le x a n d e r asta,
n ic i m ă ca r nu-1 re c u n o şte a . N u îi sărise în b ra ţe . N u-i
d ec la ra iu b ire a ei. S tă te a p u r şi sim p lu acolo, h o lb â n -
du-se la el d e p arcă a r fi fost... u n n im e n i p e n tru ea.
Şi sp usese că avusese u n soţ. D u re re a îl c u p rin s e In ­
tr-o în c le şta re a tâ t d e p u te rn ic ă , în c â t abia m ai p u te a
resp ira. Se recăsătorise. îşi văzuse d e viaţa ei, în tim p ce
el răm ăsese b lo c at, a m in tire a ei f iin d sin g u ra m o tiv aţie
d e a-şi c o n tin u a ex iste n ţa, zi d u p ă zi.
- R yan.
M itch . Fir-ar să fie, a r fi tr e b u it să-şi d e a se am a că
M itc h avea să v in ă d u p ă el.
N u se în to a rs e , căci n-ar fi p u tu t să-i în f r u n te
p riv irea.
- N u n e re c u n o a şte .
- N u . D a r n u în s e a m n ă că e c h ia r ea.
- Ea e. A i v ăzut cu m şi-a tre c u t m â n a p rin păr. Şi, să
fiu al n a ib ii, are aceeaşi a lu n iţă lângă u rec h e. G lasu l i se
frân se p e n tru o s e c u n d ă . E A n n ie .
- N u ştim sigur.
- E u ştiu . î n final, Ryan se în to a rs e către M itch .
Ş tiu asta. A m ş tiu t d in s e c u n d a în care a m d a t cu o ch ii
d e ea.
- E ste p o sib il să fie. D a r şansele s u n t a tâ t d e m ici...
A dică re c u n o sc că se a m ă n ă cu ea. O , D o a m n e ! M itc h
îşi sc ă rp in ă lin ia m a x ila ru lu i. Şi ce s p u n e ea... D a, s-ar
p u te a p o triv i. D a r n u ştim n im ic sigur. A r p u te a fi o
ţă c ă n ită care vrea b a n i. R yan, n u cred că este cazul să-ţi
a d u c a m in te că eşti u n fel d e vedetă. Ei, n o to rie ta te a
asta atrage to t felul d e n e b u n i. N u ştim sig u r că este ea.
70 'Elisabetf, ^ a u g fito n

P u te m să face n iş te an alize. U n te s t A D N - p u te m să
lu ă m p ro b e d e la m in e , d e la Ju lia.
- N o să sc h im b e n im ic . Şi tu , şi eu ş tim b in e că ea e,
fie că v re m sau n u să r e c u n o a ş te m asta.
- T r e b u ie să ştiu sigur.
O c h ii lu i R yan se în c h is e ră . M itc h cre d e a a tâ t d e
m u lt în ş tiin ţă , în fa p tu l că to tu l era fie alb , fie n e g ru ...
D a r s itu a ţia ac ea sta n u r e u n e a d e c â t o g am ă d e n u a n ţe
d e gri.
- N u n e re c u n o a ş te , zise d in n o u .
- R y a n , n u îţi face aşa ceva. N u în c ă . H a i să v e d e m ce
p u te m afla. E p o sib il ca to tu l să n u fie d e c â t o c o in c i­
d e n ţă im e n să .
R yan se în to a rs e şi-şi p lim b ă p riv irea p este m o b i­
la d in b u c ă tă rie . în u r m ă cu câteva m in u te , avusese
d e g â n d să-i facă J u lie i d e m â n c a re . I n te n ţio n a s e să-i
a ra te fo to g ra fii cu Ja g u a ru l p e care H a n n a h îl c o n v in ­
sese să şi-l c o m a n d e . D u p ă aceea, in te n ţio n a să stea
cu ea şi să se u ite la u n film . B a c h ia r avusese d e g â n d
să o lase să aleagă u n u l d in tr e film ele ei p re fe ra te , cu
I n d ia n a Jo n e s, p e care-1 v ăzu seră d eja d e v reo zece m ii
d e o ri. A c u m ... a c u m n u re u şe a să-şi d e a s e a m a ce n a ib a
avea să m a i facă.
- T r e b u ie să plec de-aici. T u ... o cu p ă-te tu d e to t. S pu-
ne-i ce v rei tu . E u s u n t d e a c o rd cu o rice vei h o tă rî tu .
- R yan...
- A m n ev o ie d e câtev a m in u te sin g u r, M itc h , ră s p u n ­
se el repezit.
N u a r fi s u p o r ta t să se u ite în o c h ii aceia g o i ai ei,
ş tiin d că nu-şi a d u c e a a m in te d e el sa u d e iu b ire a p e care
o tră ise ră . N u p u te a în d u r a o a se m e n e a d u re re , pe
care crezuse că o d ep ă şise d e -a tâ ta tim p . D u re re care
a c u m îl trăg ea d in n o u la fu n d .
D esc h ise uşa b u c ă tă rie i şi p lecă în a in te ca M itc h să
p o a tă sc h iţa v reo m işca re să-l o p rea scă .

C â t tim p R yan H a r ris o n şi M itc h M a tth e w s d isc u ta u


p e u n to n c o b o râ t în în c ă p e re a a lă tu ra tă , K ate s tu d ie
fo to g ra fiile d e p e p o liţa ş e m in e u lu i. C h ip u l d in p ozele
'A ştcaytâ-m â 71

acelea se m ă n a cu al ei, d e şi e ra u n pic d ife rit. T re c â n d


d e la o fo to g ra fie la alta, s im ţe a u n c u r e n t d e n e lin iş te
p arc u rg â n d u -i în tre g u l c o rp . F am ilia H a rris o n , afla tă
p ro b a b il in tr-o ex cu rsie p e m u n te . A n n ie H a r ris o n p e
u n p a t d e sp ita l, cu u n b e b e lu ş n o u -n â s c u t în b ra ţe .
O fo to g ra fie d e n u n tă cu R yan şi A n n ie , în ziua în care
se c ă să to rise ră , a m â n d o i la p a tru ace şi z â m b in d cu g u ra
p â n ă la u rec h i.
îşi s im ţe a p ie p tu l c o n tra c tâ n d u -se , iar p ie le a îi d e ­
v en ea to t m ai fie rb in te . D ac ă ea era cea d in fotografii,
n u îşi a m in te a n ic i u n a d in tr e ocaziile cu care acestea
fu sese ră făcu te. D a r ag itaţia stra n ie pe care o sim ţe a în
sto m a c îi s p u n e a că asta n u în s e m n a n e a p ă r a t că n u era
ea aceea. îşi în d e p ă r tă iu te p riv ire a d e la fo to g rafii, ne-
d o r in d să se a v e n tu rez e în sp e c u la ţii, şi tre c u în revistă
în c ă p e re a în care se afla. N ici casa ac ea sta n u i se p ăre a
nici m ă c a r vag fam iliară . N ici m o b ila , n ic i ta b lo u rile
d e p e p e re ţi, deşi era d e p ă re re că d e c o ra to ru l pe care-1
an g ajase R yan H a rris o n făcu se o tre a b ă b u n ă . C a n a p e le
d e p iele, p e rn e p lu şa te , m ese m asive d in le m n şi veioze
şic, p e care le-ar fi ales şi ea, d a c ă a r fi fo st p u s ă în si­
tu a ţia respectivă.
La acest g â n d , sto m a c u l i se agită d in n o u , şi, c â n d
se în to a rs e , K ate se trezi faţă în faţă cu Ju lia H a rris o n ,
care o p riv ea fix, cu u n ae r b ă n u ito r. F etiţa refuzase să
sco ată v re u n cu v in ţe l c â t tim p Ryan şi M itc h fuseseră
în în c ă p e re a a lă tu ra tă . K ate se sim ţi d in n o u c o p leşită
d e e m o ţii. U n a era să se u ite d ire c t în o c h ii lu i R yan
H a rris o n şi să se p refac ă n e a fe c ta tă şi cu to tu l altceva era
să o p rivească pe fiica lui, c â n d , în m o d clar, aceasta n u
voia n im ic altceva d e c â t ca ea să plece.
N u m a i asta nu-i tre b u ia a c u m . A vea s u fic ie n te p ro ­
b le m e şi aşa - m u ta re a în tr-u n o ra ş n o u , s tră d a n ia d e a-1
face p e R e e d să se ad a p te z e la o v ia ţă fără ta tă l lu i, efo r­
tu rile d e a afla ce n a ib a se în tâ m p la s e cu ea. Ia r ac u m ,
p este to a te acestea, se a d ă u g a şi u n b ă r b a t ca re e ra p o si­
bil să fie a d e v ă ra tu l ei s o ţ şi care se u ita la ea d e p arc ă ar
fi fo st S a ta n a în p e rso a n ă ! L u c ru rile n-aveau c u m să se
în ră u tă ţe a sc ă m ai m u lt de-atât, nu-i aşa?
72 'ZfisaSetfi iJaugfiton

M itc h se în to a rse în în c ă p e re şi îi a ru n c ă u n zâ m b e t
slab. C â n d îl văzu, K ate se sim ţi în călzită d e u n s e n ti­
m e n t d e u şu rare, la fel d e p lă c u t ca o g u ră d e v in d u lce.
C â n d Ju lia se retrase fără să sc o ată u n c u v â n t, K ate sim ţi
u n s e n tim e n t d e v in ă. N u avea c u m să fie u şo r p e n tru
o fetiţă să v ad ă p e cin ev a care se m ă n a a tâ t d e m u lt cu
m a m a ei. C â n d se h o tă râ s e să v in ă aici, K ate n u luase
d e lo c în calcul s e n tim e n te le fetei. Fusese a tâ t d e p o r n ită
să găsească ră sp u n su ri, în c â t n u se g ân d ise d e c â t la p ro ­
p ria p e rso a n ă .
M itch o u rm ă ri în v rem e ce se în d e p ă rta , d u p ă care
se în to a rse că tre K ate. T ră să tu iile lui îi tră d a u sufe­
rin ţa . Iar v in o v ă ţia lu i K ate d ev e n i d e zece o ri m a i ap ă­
să to a re p e m ă su ră ce-1 fixa cu p riv irea. S itu a ţia a c tu a lă îi
afecta pe to ţi m u lt m a i m u lt d e c â t a n tic ip a se ea.
M itc h lăsă să-i scap e u n o fta t.
- N o i n e-am ... ăăă, g â n d it că există su fic ie n te asem ă­
n ă ri în c â t să facem n işte analize. U n te st A D N , care să
doved ească sau să resp in g ă te o ria asta.
K ate în c u v iin ţă cu o m işcare d in cap, în g h iţin d u -şi
n o d u l d in gât. S im ţe a u ş u ra re sau regret? î n m o m e n tu l
d e faţă, n u m a i era sigură.
- D a, ex a ct asta s p e ra m şi eu . P o t să o rog p e av o cata
m e a să se o c u p e d e fo rm a lită ţi. A r tre b u i să fie u şo r, n u
e n ev o ie d e c â t d e o m o stră d e sân g e d e la tin e , fratele ei,
şi p o sib il şi d e u n a d e la fiica ei. R o tin d u -şi p riv irea p rin
în c ă p e re , stâ n je n e a la p e care o sim ţe a crescu e x p o n e n ­
ţial. In m o d clar, R yan H a rris o n n-avea să se în to a rc ă să
stea d e v o rb ă cu ea. A r tre b u i să plec.
- B in e . M itc h îşi tre c u d eg etele p r in păr. T e... te c o n ­
d u c eu.
M e rse cu ea p â n ă la lo c u l u n d e-şi lăsase m a şin a . K ate
nu-şi p u te a d a seam a d e ce, d a r se sim ţea b in e în c o m ­
p a n ia lui, c h ia r d acă el fusese ce] care-i lăsase m esaju l
acela ră u tă c io s la b iro u . C iu d a t... în u rm ă cu câtev a ore,
el fusese cel m ai m a re d u ş m a n p e care-i avea în o raşu l
acesta. Iar a c u m p ă re a a fi sin g u ru l ei aliat.
C e e a ce era a b s u rd , p e n tru că n u ştia n im ic d esp re
o m u l acesta.
‘A şteaptâ-m ă 73

M erg eau în tăcere. M itc h îşi ţin e a m â in ile b ăg ate


a d â n c în b u z u n a re le je a n şilo r şi p riv irea a ţin tită a su p ra
p ă m â n tu lu i pe care călca, şi, în tim p ce se a p ro p ia u d e
m a şin ă , în m in te a ei ră su n a u c u v in te le pe care el le ro s­
tise m ai d ev rem e. „F ratele lui A n n i e . J a k e îi sp usese
că n u avusese fra ţi sau su ro ri. C ă p ă r in ţii ei m u rise ră cu
m u lţi an i în u rm ă. Iar ea îl crezuse. C rez u se o m u lţim e
d e lu c ru ri care ac u m s-ar p u te a d o vedi c o m p le t neadevă-
rate . C e alte m in c iu n i îi m ai spusese?
Se stră d u i să-şi alu n g e această idee d in m in te . îşi s p u ­
se că avea să se g ân d ească la asta m ai târziu. A c u m tre ­
b u ia să se c o n c e n tre z e asu p ra a ceea ce se în tâ m p la în
p re z e n t, căci altfel şi-ar fi p ie rd u t c u m p ă tu l d e to t.
C â n d se o p riră lângă F o rd u l ei E x p lo rer, se în to a rse
că tre M itc h şi se u ită în o ch ii lui. E ra u verzi, o b se rv ă ea
a c u m , şi îi p ă re a u s tra n iu d e c u n o s c u ţi. E rau exact ca ai
n e p o a te i lui... ca o c h ii Juliei.
- P o t să-ţi p u n o în tre b a re p ersonală?
- S igur.
P ro b a b il n-ar fi tr e b u it să în tr e b e asta , d a r e ra
c u rio a să.
- Pari u n tip ta re cu m secad e. Ba c h ia r a tâ t d e c u m ­
secad e - ţin â n d c o n t de to t ce s-a în tâ m p la t şi de ceea ce
sim ţi - , în c â t n u reuşesc să-m i d a u se am a c u m eşti tu cu
ad e v ărat. Eşti n e m e rn ic u l ăla în f u m u r a t care m i-a lăsat
m esaj la b iro u az i-d im in eaţă sau c u m n a tu l g riju liu care
p ari a fi în du p ă-am iaza asta?
M itc h ch ico ti am u za t şi îşi lăsă p rivirea în p ă m â n t.
- C e e?
- N i m ic . D o a r că ăsta e exact g e n u l d e în tre b a re pe
care m i-ar fi pus-o soră-m ea.
- A h a . Im p licaţiile ac esto r c u v in te în c ă rc a ră a tm o sfe­
ra d in tr e ei cu te n s iu n e . M itch cred ea că ea era so ra lui.
Putea v ed ea asta în o ch ii lui d e sm a ra ld . Ea v o ia asta?
I >intr-odată, p ie p tu l i se u m p lu d e p an ică . N’u ştia exact
a ' voia. În ce p ea să se în d o ia sc ă serios că ven irea ei aici
fusese o idee in sp ira tă. O , D o a m n e , d e ce n u aştep tase,
uşa c u m îi sp u sese S im one?
74 îfisa S e tf\ ^ a u g d to n

îşi tre c u o m â n ă p r in p ăr. R ă m a s e ră p e loc, î n tăcere,


m a i m u lte se c u n d e , d u p ă care c u rio z ita te a ei avu câştig
d e cauză.
- D eci... care v e rsiu n e e cea ad evărată?
- A m b e le , cred .
- în ţe le g , ră s p u n s e ea.
D a r n u era a d e v ărat. N u ch iar. N u în ţe le g e a n im ic .
Şi se în d o ia că avea să o facă v reo d a tă.
Iar asta o făcea să se sim tă m ai p ie rd u tă d e c â t o rice
altceva.
T ra se a d â n c a e r în p ie p t, fără să reu şe asc ă să-şi m a i
a lin e d u re re a d in p ie p t, şi a r u n c ă o p riv ire în a p o i
c ă tre casă.
- N u cred că el m ă p lace fo a rte m u lt.
- A tr e c u t p r in m u lte . T re b u ie să în ţe le g i că, a tu n c i
c â n d A n n ie a m u rit, s-a sc h im b a t. A veau o re la ţie sp eci­
ală, ceva ce m a jo rita te a o a m e n ilo r n u găsesc în tr-o v iaţă
în tre a g ă d e c ă u tă ri.
- îm i v in e g reu să cred u n a ca asta. A m c itit o m u lţi­
m e d e lu c ru ri d e sp re el şi n -am g ăsit n ic i o in fo rm a ţie
care să m ă facă să c re d că e u n o m sen sib il.
- S ă n u crezi to t ce c ite şti în p resă. C e v a d in to n u l
vocii lu i o avertiză să-şi aleagă cu g rijă c u v in te le . D a r se
m a i îm b lâ n z i c â n d ad ă u g ă: C r e d că a v isa t a n i în tre g i să
te v ad ă aici, vie şi n e v ă tă m a tă . N u c re d că s-a a ş te p ta t
v re o d a tă ca A n n ie să nu-şi m a i a m in te a sc ă d e el. E ca şi
c u m a r p ierd e-o d in n o u .
- E u n u s u n t A n n ie , zise ea în c e tişo r.
- N u . N u în c ă. S au cel p u ţin n u ştim sigur.
A şa stă te a u lu c ru rile . C â n d auzi to tu l f o rm u la t cu
voce ta re , n ic i n u ştiu ce să cre ad ă. C e să sim tă . Şi ce
să facă.
- E l c re d e că s u n t.
- R y a n a c u n o s c u t-o p e A n n ie fo a rte b in e . A u fo st
îm p r e u n ă zece an i.
V in o v ă ţia a c c e n tu ă p re s iu n e a p e care o s im ţe a în
p ie p t.
- N u a m v e n it aici să fac ră u cuiva. S p e r că ştii asta.
P u r şi sim p lu am n ev o ie d e n işte ră s p u n s u ri. H a b a r n-ai
'Ă şteaptă-m â 75

c u m e să tre c i p r in v ia ţă fără să ştii c in e eşti. O p e rs o a n ă


fără tr e c u t este - c lă tin ă d in ca p - o a n o m a lie .
- Ş i p u n p a riu că te sp e rie să tră ie şti aşa.
- D a, fo a rte m u lt, ră s p u n s e ea în şo a p tă , în tim p ce el
o p riv ea fix î n o ch i. Şi, d eşi în c e rc ă să refuze u n a ca asta,
K ate n u p u tu resp in g e se n za ţia ş o c a n tă d e dejâ-vu p e
care o avea u itâ n d u -se la el. N u v rea u d e c â t să o b ţin niş-
te ră s p u n s u ri, in d if e re n t u n d e m ă v o r c o n d u c e acestea.
- în ţe le g .
K ate n u m a i s p u se n im ic , fiin d u -i p re a fric ă d e c u m
a r fi d e c u rs lu c ru r ile d a c ă a r fi în c e rc a t. I n im a îi bă-
te a cu p u te re . D a c ă M itc h a r fi fo st fra te le ei, şi-ar fi
a m in tit, n u ? D a r m in te a n u îi a ră ta n im ic . N ic i o s tră ­
fu lg e ra re d e a m in tir e , n ic i u n fel d e im a g in i care să-i
a p a ră în m in te , n im ic în a fa ră d e s e n z a ţia a c e a sta d e ...
f a m ilia rita te . C â n d îşi d ă d u se a m a că se u ita lu n g la el,
îşi feri r e p e d e p riv ire a .
- T r e b u ie să plec. O să... ăăă, o să te s u n la b ir o u c â n d
o să fie p u se la p u n c t to a te d e ta liile p e n tr u analize.
- B ine.
- în regulă. P icio a rele ei p arc ă refuzau să se p u n ă în
m işcare. D a r K ate făcu u n e fo rt şi le u r n i. A tâ t p e n tr u
s ă n ă ta te a ei m in ta lă , c â t şi p e n tr u a lu i. î n reg u lă, zise
d in n o u , cu u n glas tre m u ra t, şi se u rcă în m a şin ă .

capitolul 6
L u m in a d im in e ţii se re fle c ta în a p a g o lfu lu i, iar
stâlp ii în a lţi ai p o d u lu i G o ld e n G a te se p ro fila u p e
fu n d a lu l v erd e fo rm a t d e d e a lu rile şi c o p a c ii a fla ţi
d e cealaltă p a rte . î n ae r p lu te a u n m iro s să ra t, c o n d i­
m e n ta t cu u n iz d e p e şte p u tre d . K ate stă te a pe o b a n c ă ,
în p arc, cu u n g h iile în fip te în le m n u l acesteia. î n ju r u l
ei, p escă ru şii p la n a u în c o lo şi în c o ac e, iar ţip e te le lo r re ­
v e rb e ra u în m in te a ei, în tin z â n d u -i la m a x im u m n e rv ii
şi aşa fragili.
L u c ru l d e ca re avea n ev o ie a c u m era u n im p u ls d e
a se sm u lg e d in a m o rţe a lă şi d e a c o n tin u a cercetările
76 'Xiisabetfi ‘U aughtcm

legate d e ceea ce se în tâ m p la se cu ea. D a r ceea ce făcea,


d e fapt, era sâ-I a ştep te pe Ryan H a rriso n .
D u p ă trei zile în care-şi rosese u n g h iile d in c a rn e , aş-
te p tâ n d veşti d e la S im o n e d e s p re rez u ltatele an a lizelo r
d e sânge, ced ase şi îl su n a se. N u ştia d e ce sim ţe a că tre­
b u ia să d isc u te cu el şi n ic i nu-şi p u te a explica d e ce fu ­
sese a tâ t de afe cta tă d e rea cţia lui. S in g u ru l lu c ru d e care
era sig u ră e ra v in o v ă ţia care o m ă cin a se d e la în tâ ln ire a
lo r în co ace. Şi, d acă n u reu şea să rezolve cu m v a situ aţia,
avea să o ro a d ă în tr u n a , îm p ie d ic â n d -o să găsească răs­
p u n s u r ile d e care avea n ev o ie cu a tâ ta d isp e ra re.
Ş tia ce în s e m n a să pierzi o p e rso a n ă iu b ită. Şi to c m a i
d e aceea în c erca să se p u n ă în lo cu l lu i R yan, să-şi în c h i­
p u ie ce a r fi făcu t d a c ă Jake s-ar fi în to rs d in m o rm â n t.
U n g h iile i se în tip se ră şi m a i ta re în le m n u l b ăn c ii,
ca rea cţie la v alu l d e fu rie care se trezise în ea. P rim u l
lu c ru pe care l-ar fi făc u t ar fi fo st să-l lege cu o p ere ch e
d e că tu şe d e u n sc a u n p â n ă o b ţin e a ră sp u n su rile p e care
le c ă u ta . A p o i l-ar fi lo v it cu sete p e n tru că o făcuse să
trea că p rin tr-u n ase m e n e a coşm ar.
T ră g â n d a d â n c ae r în p ie p t, se fo rţă să-şi descleşteze
d eg etele d e pe b a n c ă şi îşi tre c u m â in ile p r in păr. Jake
n-avea să în v ie d in m o rţi. Iar ea tre b u ia să se rese m n ez e
c u fa p tu l că, m o m e n ta n , ea e ra o p e rs o a n ă fără tre c u t.
îl zări pe Ryan a p ro p iin d u -s e p e aleea d e p e m a lu l
a p e i în a in te ca el sâ o v ad ă. D in tr-o d a tă avu p a rte d e
aceeaşi senzaţie c iu d a tă d e dejâ-vu pe care o sim ţise pe
strad ă , în faţa casei lui. M ergea cu m â in ile b ăg a te în b u ­
zu n a re le d in faţă ale p a n ta lo n ilo r şi avea o c h ii ascu n şi
în sp a tele u n e i p e re c h i d e o c h e la ri d e so a re cu le n ti­
lele negre, d a r K ate o b se rv ă to tu ş i în c r u n tă tu r a d e pe
c h ip u l lui. P lus rig id ita te a u m e rilo r şi p o s tu ra fo rţa tă
care lăsa să se în ţe le a g ă câ t d e stâ n je n ito a re i se p ăre a
această situ aţie.
S e o p ri la câţiva m e tri d e ea şi-şi în c le ştă m ax ilaru l.
C â n d K ate se rid ică p e n tru a-1 în tâ m p in a , sto m a c u l i se
c o n tra c tă , o reacţie care o lu ă to ta l pe n e a ş te p ta te .
- M u lţu m e sc că ai v en it, reuşi ea să în g a im e .
- N u s u n t sig u r d e ce a m făcut-o.
R şteaptă-jn â 77

K ate sesiză în to n u l lu i o n u a n ţă glacială care n u-i


p lă cu deloc.
O a r e folosea acelaşi m o d d e a vorbi la în tâ ln irile d e
afaceri, p e n tru a in tim id a şi a m a n ip u la ? D acă d a, era o
tactică eficien tă.
- O ric u m , îţi m u lţu m e s c .
îşi m u ta g re u ta te a d e p e u n p ic io r p e altu l, n e ş tiin d
sigur, ac u m , c â n d el se afla în faţa ei, ce a n u m e vo ia să
sp u n ă . în tr e ei se în tin d e a o tăcere stâ n je n ito a re , ca u n
o ce an .
- M ă în d o ie sc că ai p r im it rez u ltatele deja, d ec i d e ce
m-ai c h e m a t aici? în tr e b ă R yan.
D in tr-u n m o tiv n e c u n o s c u t, sim ţi im p u lsu l d e a-1
atin g e p e n tru a a n u la h ău l care se în tin d e a în tr e ei.
C a să-l alin e. C e e a ce era o reacţie n e a şte p ta tă .
- N u , n-am p rim it n im ic. S im o n e zicea că o să d u ­
reze, cel m ai p ro b a b il, o să p tă m â n ă p â n ă află m . A p ro ­
p o , v o iam să-ţi m u lţu m e s c că ai fost d e ac o rd să facem
analizele.
El n u sp u se n im ic , m u lţu m in d u -se să se legene u şo r
în a in te şi în a p o i, u itâ n d u -se la ea. O a d ie re a p a rfu m u ­
lui lu i a ju n se p â n ă la ea, d e c la n şâ n d u -i u n fio r n e a ş te p ­
ta t, m ai ales că a ro m a aceea m o sc ată i se p ăre a c iu d a t
d e fam iliară.
îşi d ă d u se a m a că reacţia ei n u era d e c la n şa tă d e
fa m ilia rita te , ci se d a to ra fa p tu lu i că era c o n ş tie n tă
d e a p ro p ie re a lui. E ra u n b ă rb a t a tră g ă to r şi p u te rn ic ,
şi, d in c o lo d e to a te p ro b le m e le ei, ea era în c o n tin u a re
fem eie. C h ia r şi în a in te să d esco p e re to a te aceste lu c ru ri
i se p ă ru se chip eş. Şi to tu şi, fo to g rafiile d in ziarele d e
scan d al şi d in reviste n u re u şe a u să s u r p rin d ă câ t d e
fru m o s e ra d e fapt. A vea n asu l d re p t, m a x ila ru l p ătră-
ţos şi a te n t b ă rb ie rit, iar tră să tu rile lu i, c o n tu ra te precis,
e m a n a u v irilitate . Şi gu ra aceea...
Privirea îi a lu n e c ă p este buzele lui. P line. C a tifelate .
T entante. Se în tr e b ă ce senzaţie ar avea d ac ă şi-ar trece
d eg etu l peste buza lu i in fe rio a ră şi ar u rm ă ri c o n tu ru l
vag al cicatricei pe care o avea în d re a p ta b ă rb ie i. Băr­
b atu l acesta avea o g u ră senzuală pe care, o d in io a ră ,
78 llis a b e tf '7'faugkton

p ro b a b il ea o să ru ta se , o g u sta se şi o rev e n d ica se ca apar-


ţin â n d u -i d o a r ei.
„H ei!"
D e u n d e n a ib a v e n ise ră g â n d u rile astea? F ăcu u n
e fo rt să-şi d e s p rin d ă p riv irea d e la g u ra aceea isp itito a re
şi să se u ite d in n o u în o ch ii lu i - sau, m a i precis, la
le n tile le o c h e la rilo r lui d e so are.
Şi, p e n tr u că nu-i p u te a v ed e a o ch ii, îi v e n e a fo a rte
g re u să-şi d ea se am a care era a titu d in e a lu i. Ia r asta îi
sp o re a stâ n je n e a la .
- î n reg u lă, u ite c u m sta u lu c ru rile , în c e p u ea, în-
d re p tâ n d u -ş i sp a tele şi a lu n g â n d u -şi d in m in te g â n d u r i­
le s tâ rn ite d e h o r m o n i. N u v o ia m d e c â t să-m i ce r scuze
p e n tr u to t ce s-a în tâ m p la t. Ş tiu că n u eşti d e lo c în c â n ­
ta t d e m o d u l în care am p ro c e d a t. Şi v rea u să ştii că-mi
p are fo a rte ră u . N u v re a u d e c â t să a flu a d e v ă ru l. N ici
n-ai idee câ t d e g re u îm i e.
- Ţ ie ? S p râ n c e n e le lui b lo n d e se rid ic a ră p e s te ram e le
o c h e la rilo r d e so are. N -am id ee cât d e g reu îţi este ţie?
Ia în c e a rc ă să te p u i în lo cu l m e u câtev a secu n d e !
K ate lăsă să-i scap e u n o fta t.
- C h i a r a m făcut-o. Ş tiu că n u -ţi e d e lo c u şo r, că n ic i
u n u ia d in tr e voi n u îi e. N u m i s-a n ă z ă rit m ie d in tr-o d a ­
tă: „Ei, ce să fac şi eu azi? C re d că o să m ă d u c la Ryan
H a rris o n , să-i d a u v ia ţa p e ste c a p “. C h ia r n u s u n t g e n u l
ăsta d e o m .
- N u zău? P e n tru că ex a c t asta ai făcu t. R yan se în d e ­
p ă rtă câţiv a p aşi, d u p ă care se o p ri şi se în to a rs e d in n o u
că tre ea. A i id ee câţi n e b u n i în c e a rc ă să-m i d istru g ă via­
ţa? V ia ţa m ea p e rs o n a lă n u m ă p riv eşte d e c â t p e m in e ,
p e n im e n i altcin ev a. F ir-ar să fie! D acă v re u n ziarist află
ceva d e s p re tin e , o să se a d u n e ca m u şte le la bălegar.
Te-ai g â n d it v re o d a tă la c o n s e c in ţe le fa p te lo r tale, m ă c a r
o se cu n d a ? Fiica m e a o să fie p rin s ă în s c a n d a lu l ăsta. Zi­
ariştii o s-o facă arşice, asta în c o n d iţiile în ca re d e c in c i
a n i am fă c u t to t ce m i-a s ta t în p u tin ţă să o p ro tejez d e
ei. A r fi fo st altcev a d a c ă ne-ai fi c ă u ta t p e n tr u că-ţi p ăsa
d e n o i, d a r aşa, să m ă trezesc cu tin e în faţa u şii d o a r
p e n tr u că era i cu rio asă? O tâ m p e n ie !
A ştea p tă -m ă 79

R y an era m a i fu rio s d e c â t îşi d ă d u s e ea se am a . K ate


în c e rc ă să-şi păstreze u n to n ca lm şi e c h ilib ra t.
- L u cru rile n u s ta u aşa.
- B a c h ia r aşa sta u . N o i n u în s e m n ă m n im ic p e n tr u
tin e . Se v ed e p e c h ip u l tă u . A m o b s e rv a t asta d in m o ­
m e n tu l în care te-am v ăzu t în faţa casei m e le. T u te u iţi
la n o i şi n u vezi n im ic . Ia r n o i v e d e m în tin e to tu l. Iar
asta n u co n te a z ă nici c â t n e g ru su b u n g h ie p e n tr u tin e .
îşi tre c u o m â n ă p r in păr, p o ziţia c o r p u lu i să u p u te rn ic
şi m u sc u lo s tr â d â n d u -i irita re a .
K ate se aşeză pe b an c ă, d in tr-o d ată to ta l d em o ralizată.
- C o n te a z ă , să ştii. D acă n-ar c o n ta , n-aş fi aici.
N u v rea u d o a r să ştiu . E ste v o rb a d e s p re m a i m u lt aici.
D ac ă se d o v e d e şte că s u n t A n n ie H a rris o n , a tu n c i
Ju lia e fiica m ea. Ş i n u p o t să ig n o r aşa ceva. N u m i-aş fi
p ă ră s it n ic io d a tă fiica în m o d voit. Ş i n-aş vrea ca ea să
crească cu g â n d u l că a m făcut-o. D ac ă n u m-aş stră d u i
să în d r e p t lu c ru rile , n-aş m ai s u p o r ta să trăiesc.
în g h iţi fo rţa t, c o n ş tie n tiz â n d a b ia a c u m ce im p lic a u
c u v in te le pe care to c m a i le ro stise. D ac ă se d o v ed e a
că era A n n ie H a r ris o n şi Ju lia era în tr-a d e v ă r fiica ei,
a tu n c i e ra fo a rte p ro b a b il ca R e e d să fie fiu l lu i R yan.
N u al lu i Jake, c u m i se spusese. R e e d se m ă n a fo a rte
m u lt cu R yan - c h ia r şi ea p u te a v ed e a asta. O a r e se
am ăg ea sin g u ră g â n d in d u -se că n u era A n n ie H a rriso n ?
F ăcu u n e f o rt să-şi a lu n g e te a m a . I n d ife r e n t ce avea să
se în tâ m p le , tr e b u ia să ştie. în tr - u n fel sa u a ltu l, tre b u ia
să afle ad e v ăru l.
îşi rid ic ă p riv irea , d o rin d u -ş i cu d isp e ra re ca el să-şi
dea jo s o c h e la rii aceia afu risiţi.
- N u v rea u să d a u p este cap v ia ţa Ju liei, te ro g să m ă
crezi. Şi n u aş vrea să o e x p u n n ic i u n u i p e ric o l. D ar...
tre b u ie să a flu d ac ă e fiica m ea.
P re ţ d e o s e c u n d ă , K ate fu c o n v in s ă că R yan avea
să p le ce fă ră u n c u v â n t, d a r a p o i el se lă să p e b a n c ă ,
lân g ă ea, îşi d ă d u jos o c h e la rii d e so a re şi-şi s p r ijin i
c a p u l în p a lm e . U n o m în f r â n t. U n o m c a re su ferea ,
ex act ca ea.
80 ■Zfisabeth rN aughton

- T u crezi că eu n u m -am g â n d it la asta.7 O , D o a m n e ,


n u m a i la asta mi-a s ta t g â n d u l d e trei zile în c o ac e. P en­
tr u m in e , Ju lia e t o t u l Şi situ a ţia asta a su p ă ra t-o te rib il.
N u în ţe le g e ce se în tâ m p lă . Este to a rte m a tu ră p e n tru
cei n o u ă an i ai ei, d a r n u în ţe le g e n im ic d in to a te astea.
Şi, d ac ă s ta u să m ă g ân d esc, n ic i eu n u p rice p .
- Şi eu s u n t în aceeaşi situ aţie.
R yan îşi lăsă p riv irea să a lu n e c e în d e p ă rta re , p este
apă.
- M i- a m to t fră m ân tat, creierii în c e rc â n d să-m i d a u
se am a cu m d e e p o sib il să se în tâ m p le u n a ca asta.
C e s-a în tâ m p la t cu tin e d in m o m e n tu l în care eu te-am
lăsat în faţa a e ro p o rtu lu i p â n ă c â n d av io n u l ăla a d e c o ­
la t fără tine? M ie m i s-a sp u s că erai la b o rd . A m recu ­
n o s c u t p o şe ta şi la p to p u l tă u , re c u p e ra te d in tr e restu rile
a v io n u lu i. O ric e a r fi fost, s-a în tâ m p la t în in te rv a lu l d e
n ic i o o ră c â t a tre c u t în tr e cele d o u ă m o m e n te . Şi să
fiu al n a ib ii d acă reu şesc să-m i d a u seam a d e sp re ce a
fost v o rb a.
- D a c ă aş şti ră s p u n s u l la în tre b a re a asta, n u ne-ar
m ai v en i a tâ t d e g reu să în ţe le g e m situ a ţia în care n e
află m .
C u p rivirea în p ă m â n t, R yan c lă tin ă d in cap.
- N u . N im ic n-ar p u te a u ş u ra situ aţia.
C u v in te le lui se in sta la ră în tr e ei, in fu z â n d în tre a g a
a tm o sfe ră cu s u fe rin ţa lui.
C â n d , în fin al, Ryan se u ită la ea, K ate d escifră sin c e­
rita te şi ad e v ăr în o ch ii lui a lb a ştri şi stră lu c ito ri.
Şi fu s tră b ă tu tă d e u n fio r p u te rn ic , care o lu ă to ta l
p e n ep re g ătite.
- D acă aş fi ş tiu t că n u erai în av io n u l ăla, ju r că te-aş
fi c ă u ta t p este to t.
H o tă râ re a d in glasul lu i reuşi să o c u tre m u re p â n ă
în stră fu n d u rile su fle tu lu i. E ra ca şi cu m o c h ii aceia p a ­
s io n a li şi n e a b ă tu ţi se u ita u c h ia r în s u fle tu l ei şi, in d ife ­
r e n t ce-ar fi făcu t, n u p u te a să-şi d e s p rin d ă p riv irea d e la
ei. O atrăg eau , în c u ra jâ n d ceva ce p ărea să se trezească
în in im a ei.
- S u n t co n v in să, zise ea în şo ap tă.
A şteaptă-m â 81

R yan în c h ise o ch ii, d u p ă care privi d in n o u sp re apă,


ru p â n d vraja care o în ro b ise pe K ate.
- Şi acu m ce facem ?
-Â ă ... n u ştiu . P re s u p u n că aştep tăm .
- Ş tim d eja ră sp u n su l. E u, u n u l, îl ştiu . Ş i îl c u n o ş ti şi
tu , căci altfel n u ai fi aici, cu m in e , ac u m .
C â n d îşi d ă d u seam a că avea d re p ta te , K ate sim ţi u n
n o d în gât. C lă tin ă d in cap.
- T r e b u ie să ştiu sigur. Ju lia n o să vrea să a ib ă de-a
face cu m in e p â n ă c â n d n o să avem dovezi clare în tr-u n
sen s sau altu l.
- P ro b a b il n o să vrea să aib ă de-a face cu tin e in d ife ­
r e n t d e c e o să s p u n ă m ed icii. A tre c u t p rin tr-u n adev ă­
r a t iad şi ab ia îşi m ai revenise.
K ate îşi sim ţi p ie p tu l c u p rin s d e o d u re re su rd ă .
N u îşi d o re a aşa ceva. N u voise d e c â t să în d r e p te lu c ru ­
rile. P e n tru ei to ţi.
- N u v rea u să o fac să sufere. Şi n ic i pe tin e .
- O r i c e vei face, to t o să su ferim .
B ă rb a tu l se rid ic ă şi-şi p u se d in n o u o c h e la rii d e so a­
re. C â n d îşi m işcă m â n a , K ate o b se rv ă o licărire a u rie
şi, p e n tru p rim a o a ră , îşi d ă d u se am a că pe m â n a stân g ă
p u rta în c o n tin u a r e verig h eta.
- O să n e g â n d im ce facem c â n d vo m şti sigur. G lasu l
n u îi m ai era b lâ n d , ci d u r şi glacial. P ân ă a tu n c i, să n u
în cerci să te a p ro p ii d e ea. A re nev o ie d e tim p , p e n tru
a se o b iş n u i cu to a tă tre a b a asta. D acă o să te to t vadă,
o să fie şi m a i co n fu ză.
K ate în c u v iin ţă d in cap, in c a p a b ilă să în ţe le ag ă sc h im ­
b ările lui d e a titu d in e . N u m ai e x p e rim e n ta se n ic io ­
d a tă aşa ceva. V ocea lui c â n d îi în m u ia su fle tu l, c â n d
tăia în c a rn e vie, p â n ă la os, trim iţâ n d u -i fio ri de-a lun-
i;ul şirei sp in ă rii.
- B in e , în ţe le g ce sp u i. T u o să fii în regula?
- Eu? D a, m -am c a m o b iş n u it cu c h in u rile ia d u lu i.
Mă d escu rc eu.
K ate îl u rm ă ri în d e p ă rtâ n d u -s e . D a r n u se sim ţe a m ai
bin e d ec ât în a in te , ba d im p o triv ă. D iscuţia asta n u făcuse
altceva d e c â t să-i a ra te că-şi iu b ise so ţia m ai m u lt d e c â t
se a şte p ta se ea.

„P agina n u a fo st g ăsită."
K ate a ru n c ă o p riv ire fu rio a să la e c ra n u l c o m p u te ­
ru lu i în v rem e ce c u rs o ru l care p u lsa n u făcea altceva
d e c â t să-i ac ce n tu e ze m ig re n a care-i m o c n e a în sp a tele
o c h ilo r. A fară, v alu rile se sp ă rg e au d e ţă rm . F ereastra
b ir o u lu i ei, d e la e ta ju l casei u n d e lo cu ia, era a s a lta tă d e
o b u r n iţă ce n u şie.
A r fi tr e b u it să facă u ltim e le m o d ific ă ri la u n a rtic o l
p e care a r fi tr e b u it să-l te rm in e cu d o u ă zile în u rm ă .
In loc d e asta, c ă u ta d in n o u in fo rm a ţii d e s p re R yan
H a rris o n .
D e o c a m d a tă , găsise to t felul d e fotografii cu el în ipos­
taze drăgăsto ase cu o fru m u s e ţe b ru n e tă la u n bal d e
binefacere. In altele, ap ă rea cu o b lo n d ă la b ra ţ, la u n
m eci d e baseball. Iar revista National Star avea o galerie
d e im agini înfăţişându-1 cu m a n e c h in u l acela v o lu p tu o s,
cu p ă r u l roşcat.
I n m o d clar, R yan n u era c h ia r uşă d e b iserică.
-M am a?
- Hmm?
D e ce îi păsa? P e n tru că e ra posibil să-i fi fost câ n d v a
soţ] E ra o p ro stie d in p a rte a ei.
In fo n d , fusese m ă rita tă cu Jak e. N u era ca şi c u m ar
fi a v u t v re u n m o tiv să fie g eloasă. D a r ceea ce o s u r p r in ­
d ea , d in to a te in fo rm a ţiile a d u n a te , era că, d in câte se
p ăre a, viaţa lu i se sc h im b a se d u p ă m o a rte a s o ţie i lui.
în a in te d e asta, fusese v ic e p re şe d in te la o c o m p a n ie
fa rm a c e u tic ă m ică. A p o i îşi în fiin ţa s e p ro p ria firm ă , se
ex tin se se şi avusese u n su cces n e b u n în d o m e n iu . O a re
e x p lic a ţia era că, r ă m â n â n d sin g u r, se p u tu s e c o n c e n tra
m ai m u lt a s u p ra carierei? S au se folosise d e b a n ii o b ţi­
n u ţi d e p e u rm a a sig u ră rii d e v ia ţă a so ţie i lu i p e n tr u a-şi
e x tin d e c o m p an ia ?
î n o ric e caz, avusese e n o r m d e câ ştig at d e p e u rm a
m o r ţii lu i A n n ie H a rris o n .
‘Ă ştea p tă -m â 83

K ate ta stă „ A m C o rp P h arm ac eu tic.als“ în că su ţa m o-


to r u lu i d e c ă u ta re şi in tr ă pe p ag in a lo r oficială. T re cu
în rev istă ra p id in fo rm a ţiile te h n ic e . Se o c u p a u în m a re
p a r te cu m e d ic a m e n te p e n tr u can cer. T ra ta m e n te sp e ­
cializate p e n tr u d iv erse tip u r i d e c a n c e r care tre c e a u d e
m u lte o ri d e te stă rile F D A -ului p e n tr u că e ra u n ecesare
şi p ro m ite a u rez u ltate se m n ifica tiv e .
- M a m ă , o strigă R e e d d e pe p o d e a , u n d e stă te a pe
b u r tic ă la m ic ă d is ta n ţă d e ea, ju c â n d u -sc cu fig u ri­
n e le sale Pow er R an g ers. M a m ă , te-am în tr e b a t ceva, îi
a m in ti el.
K ate îşi sm u lse p riv irea d e la ca lc u lato r.
- C e a n u m e , d rag u l m eu?
- U n d e te d u c i c â n d m ori?
D eg etele ei se o p r iră p e ta s ta tu ră . In să p tă m â n ile care
tre c u se ră d e la a c c id e n tu l lui Jake, R e ed n u în tre b a s e
n ic i m ă c a r o d a tă d e s p re m o a rte .
- în rai.
B ă ie ţelu l izbi o m o to c ic le tă ro şie d e u n a n ea g ră, cu
p riv irea fasc in ată d e d istru g e rile pe ca re le p rovoca.
- Ş i n u te m ai în to rc i n ic io d ată?
O , D o a m n e . D in tr e to a te su b ie c te le pe care p u te a să
le atace, tr e b u ia să-l aleagă to c m a i pe ăsta. L ăsându-se
să a lu n e c e d e p e sc a u n , se aşeză pe covor, lângă ei.
- C i n e ţi-a sp u s că a r m ai exista o cale d e în to a rcere ?
- M ic h a e l d e la g ră d in iţă s p u n e că stelele-de-m are
m o r, d a r rev in la v ia ţă d u p ă u n tim p .
Buzele lui K ate se relaxară în tr-u n în c e p u t d e zâm bet.
-S te le le -d e -m a re se p o t în m u lţi p r in ceea ce se n u ­
m e şte reg e n erare. C â n d i se taie u n b ra ţ, de a c o lo p o a te
să crească o ste a d e m a re cu to tu l n o u ă . D a r asta n u
în s e a m n ă că m o a re şi învie. O d a tă ce m o a re , n u se m ai
în to a rc e la viaţă.
O c h ii lu i ele sa fir se rid ic a ră p e n tr u a-i în tâ ln i pe-ai
ei. O c h i care, îşi d ă d u se a m a K ate, e ra u a id o m a c e lo r pe
care-i văzuse pe e c ra n u l c o m p u te ru lu i.
- Se d u c e în ra iu l stelelor-de-m are?
K ate lăsă să-i scap e u n h o h o t am u zat.
- D a, d rag u le . în ra iu l stelelor-de-m are.
84 £fisabetfi ?faugfiton

P rivirea b ă ie ţe lu lu i se în to a rs e către ju c ă riile sale.


- D a r tu ai m u rit şi te-ai în to rs.
K ate trase ae r în p ie p t. D e u n d e ştia asta? Ii sp u sese
Jake?
- A t u n c i a fo st altceva. R e ed , uită-te la m in e . P rivirea
lu i se rid ic ă sp re ea. I n o c e n tă şi a d o ra b ilă . S in g u ra ei
le g ă tu ră cu v iaţa ei d in tre c u t. S in g u ru l lu c ru care-i m ai
răm ăsese. In im a m e a s-a o p r it d in cauza u n u i... acci­
d e n t. D o c to rii au p o rn it-o d in n o u . E altcev a d e c â t să
m o ri. C â n d m o ri, n u te m a i în to rc i.
- N icio d ată?
L acrim ile îi in v a d ară o ch ii.
K ate îşi sim ţi in im a n ă p ă d ită d e d u re re . Ş tia că R eed
se g â n d e a la Jake. U n b ăieţe l d e p a tru a n i n-ar fi tr e b u it
să p u n ă în tre b ă ri d e sp re viaţă şi m o a rte . N -ar fi tr e b u it să
trea că p r in e x p e rie n ţa p ie rd e rii u n u i p ă rin te . D a r si­
tu a ţia era aşa c u m era, iar R eed se m a tu riz a m u lt p re a
re p e d e , fiin d n ev o it să se g ân d e ască la lu c ru ri care n-ar fi
tr e b u it să-l p re o c u p e în m o d n o rm a l p e u n p reşco lar.
K ate îşi frecă m â n a d e ste rn . In m o d su rp rin z ă to r,
d u re re a d e aco lo n u era p e n tr u Jake, d u p ă c u m se aş­
te p ta s e ea. D e d a ta aceasta, a p ă ru se p e n tr u o fam ilie
p e care n u o c u n o şte a . P e n tru u n b ă rb a t şi p e n tr u fiica
lui, care p ie rd u se ră o p e rso a n ă p e care o iu b is e ră m ai
m u lt d e c â t se a ştep tase ea. T o ate cercetările ei n u sc h im ­
b a u acest lu c ru . V ăzuse d u re re a în tip ă rită pe c h ip u rile
lor. O a re şi Ju lia p u n e a în tr e b ă r i d e g e n u l acesta? O a re
se în tr e b a d e ce se în to rse se m a m a ei d in m o rţi şi ce
im p lica asta, pe te rm e n lung?
N u cu m v a K ate e ra cea care tre b u ia să-i d e a ră s p u n ­
su ri şi să în c erce să re p a re ce se m ai p utea?
- M am ă?
G la s u l lui R eed îi atra se a te n ţia . Z â m b in d , îşi tre c u
p a lm a p este p ă ru l lui b lo n d . D acă re z u lta te le te ste lo r
era u pozitive, avea să fie n e v o ită să-i s p u n ă lu i R y an d es­
p re el. S im p lu l g â n d o făcu să sim tă fio ri d e te a m ă p r in
v en e. C e u rm a să s p u n ă c â n d avea să afle că p ie rd u se
p a tru a n i d in viaţa fiu lu i său? C ă R e ed ştia că a lt b ă rb a t
'Aşteaptă-tnă 85

fusese ta tă l lui? T o a te acestea n-aveau d e c â t să în r ă u tă ­


ţească situ aţia.
N u p u te a găsi ră s p u n s u ri la în tre b ă rile care i se în v â r­
te au p r in m in te . Şi, în m o m e n tu l ăsta, n ic i n u voia să
se m ai g ân d e ască la ele. N u voia d e c â t să se co n c en tre ze
pe c h ip u l d u lc e al fiu lu i ei şi să-şi re a m in te a sc ă d e ce era
aici şi d e ce c ă u ta in fo rm a ţii p e care era p o sib il să n u le
afle n ic io d a tă .
- D a, dragule?
- T e iubesc.
C h ip u l i se îm b lân z i, şi îl trase în b ra ţe le ei, aşezăm
du-şi-1 în poală.
- Şi e u te iubesc, sc u m p e te . M ai m u lt d e c â t îţi p o ţi
în c h ip u i.

capitolul 7
-V ezi? M itch a ră tă sp re u n loc d e d in c o lo d e vale,
u n d e o a c u m u la re d e s e d im e n te în fo rm ă d e ev a n ta i
in d ic a lo cu l u n d e fusese c â n d v a o alb ie. E u n c o n alu ­
v io n ar, preciză el.
- C u m se form ează? în tre b ă Ju lia, cu in te re s nedisi-
m u lat.
R yan îşi în ă b u şi im p u lsu l d e a-şi d a o ch ii peste cap.
îşi lu ase o zi liberă, n e fiin d în sta re să se c o n c e n tre z e
asu p ra a lto r lu c ru ri d e c â t fră m â n tă rile lu i su fleteşti,
şi, la in sisten ţele lu i M itch , o luase pe Ju lia pe m u n te .
N u ştia exact c u m n a ib a reuşise să-l co n v in g ă c u m n a tu l
lui să facă u n a ca asta.
- D e obicei, u n cu rs d e a p ă p o a rtă cu el to t felul d e
se d im e n te, care se d e p u n pe f u n d , îi explică M itch . D a r
există cazuri în care s-au fo rm a t în u rm a u n e i a lu n e c ă ri
de te re n .
- M ai fă o pauză, M a tth e w s.
Ryan îşi şterse su d o a re a d e pe fru n te cu a n te b ra ţu l.
- P u ş to a ic e i îi place, zise M itch , z â m b in d larg către
lulia.
- N u zău?
86 [Efisadetf ifa u g fito n

Ju lia îi su râse.
- D a, îi p lace p u şto a ic e i.
- N u ştiu ce so i d e g e n e aveţi voi, ăştia d in fam ilia
M a tth e w s, d a r în m o d clar i-au fo st tra n s m is e şi ei. R yan
o m o r î cu o lo v itu ră d e p a lm ă u n ţâ n ţa r care i se aşezase
p e b ra ţ. Să fiu al n a ib ii, ăştia m ă m ă n â n c ă d e viu.
M itc h îi d ă d u u n g h io n t Ju liei.
- E o ră ş e a n get-beget b ă ia tu l ăsta, ce să m ai...
Iz b u c n iră a m â n d o i în râs.
- C re d că ne-a a ju n s a tâ ta c o n to p ire cu n a tu r a p e ziua
d e azi, d e c re tă R yan. S u n t jegos şi o b o sit. H a id e ţi să p o r­
n im în a p o i.
- T a ti, stric i to a tă d istra c ţia . J u lia îl p rin s e d in u rm ă
şi îl a p u c ă d e m â n ă . R yan îşi p e tre c u b r a ţu l p e d u p ă
u m e rii ei, şi îşi c o n tin u a r ă c o b o râ re a p e p o te c ă . In u rm a
lor, M itc h în c ă făcea to t felu l d e o b se rv a ţii g eo lo g ice în
le g ă tu ră cu lo c u rile p r in care trec ea u .
-V ezi? A c u m l-ai p o r n it, şi n-avem c u m să-l m a i
facem să tacă, m o rm ă i R yan.
Ju lia ch ico ti.
- în c h ip u ie -ţi c u m face la o în tâ ln ir e am o ro a să .
- E i, de-aia n ic i n u p re a v rea n im e n i să iasă cu el.
- C e n a ib a s p u n e ţi voi acolo? strig ă M itc h .
- N i m ic , rep lică R yan.
- D i s c u ta m d o a r d e s p re o b ic e iu rile d e îm p e re c h e re
ale b ă ştin a şilo r, c o m e n tă Ju lia c h ic o tin d .
- S a u d e s p re lipsa lor, a d ă u g ă R yan şo p tit.
- C e a m u z a n ţi s u n te ţi voi, ră sp u n se M itc h . în tâ m p lă ­
to r, c h ia r am o în tâ ln ir e fie rb in te în seara asta. îi făcu
c u o c h iu l Ju lie i şi se u rcă la v o la n u l L a n d R o v e ru lu i lui
p lin d e p raf. C e e a ce n u se p o a te s p u n e şi d e s p re tăticu -
ţu l tă u sc u m p , aici d e faţă.
D e p e lo cu l d in d re a p ta , R yan îi a r u n c ă o p riv ire
severă.
- C e fem eie să n ă to a să la cap a r v rea să iasă în o raş
cu tine?
- B in e, n u e a tâ t o în tâ ln ir e fie rb in te , c â t o în tre v e d e ­
re d e afaceri. D ar, d a c ă e a tâ t d e fru m o a s ă p re c u m zici
tu , s-ar p u te a tr a n s fo rm a în tr-o în tâ ln ire .
"Âşteaptâ-mâ 87

M a şin a m e rg e a c u zg â lţâ itu ri pe d r u m u l d e p ie triş.


C u o se n za ţie c iu d a tă , R yan îşi d ă d u se a m a că d isc u ţia
lo r avea să ia o tu r n u r ă n e p lă c u tă .
- S p u n e -m i, te rog, că n u te în tâ ln e ş ti cu S im o n e
C o n n e rs .
M itc h a ru n c ă o p riv ire în o g lin d a retro v izo are.
- D e ce nu? T u cu g u ra ta ai zis câ e g e n u l m e u .
R yan îşi sp rijin i c o tu l d e p o r tie ră şi-şi m asă f ru n te a
d u re ro a să .
- A m m in ţit. A re u n copil. Şi ţie n u -ţi p la c fem eile cu
c o p ii, n u m a i ştii?
- î m i p lac co p iii. U ite ce b in e m ă în ţe le g cu Ju lia.
- J u lia e d iferită . C o p iii o b iş n u iţi n u d a u n ic i o ceap ă
d e g e ra tă p e geologie. Ş i-apoi, p arcă era i în c u rc a t cu o
a rh e o lo a g ă . R o şcată, cu c o rp d e m a n e c h in ?
M itc h rid ic ă d in u m e ri.
- E r a m . D a r a p le c a t să facă n işte s ă p ă tu ri nu-ştiu -
u n d e . N -a m ers.
- A i av u t v re o d a tă o rela ţie care să m eargă?
- H e i , h e i... N u te lu a d e m in e d o a r p e n tr u că te-ai
tre z it cu faţa la cearceaf. P o ate că S im o n e C o n n e r s este
fem eia p o triv ită ...
R y an lăsă să-i scap e u n p u f n e t tru faş.
- C â n d este v o rb a d e sp re tin e , n u există „fem eia
p o triv ită 11.
- A r p u te a exista. Ţi-a tre c u t p r in m in te că p o a te
m -am p lic tis it să to t zb o r d in flo a re în floare?
- D a, sigur. Şi p o rc u l zboară.
- Ei, să ştii că am şi o p a rte se n sib ilă . E a b s o lu t n o r ­
m al să v rei îm b ră ţiş ă ri şi p lim b ă ri p e plajă d in c â n d în
câ n d . N u în to td e a u n a to tu l se re d u c e Ia sex.
- D a c ă ai chiar şi cea mai m ică in te n ţie să în c e p i
a c u m cu ch e stii p re c u m „ iu b ire 11şi „ c ă să to rie 11, să ştii că o
să v o m it.
M itc h se în c ru n tă .
- Ş t i i ceva? C a să te m ai lin işte şti, să ştii că s u n t c o n ­
vins că - s u p e rb ă sa u n u - o ric u m n-ar ac c e p ta să iasă la
<> în tâ ln ire cu m in e . S au cel p u ţin n u ac u m .
88 T.(isakeîh 'Waughton

C e v a d in to n u l fo lo sit şi d in m o d u l în care se u itase


d in n o u în o g lin d a retro v izo are îl făcu p e R yan să a r u n ­
ce o p riv ire în d ire c ţia Ju liei, care se afla p e b a n c h e ta
d in sp ate. A ceasta avea d eja o ch ii în c h işi şi s tă te a cu
c a p u l rez em a t d e geam .
- O re p re z in tă p e K ate, în c h e ie M itc h , v o rb in d m ai
în c et.
C a p u l lu i R yan se în to a rs e in s ta n ta n e u că tre el.
- C u m ad ică o rep rezin tă?
- A d ică e av o cata ei.
- î n ce scop?
- N u ştiu sigur. In tra r ă p e a u to stra d ă . î n m o m e n tu l
acesta, m ie m i se p are că ea e cea care se o c u p ă d e testele
A D N . O d a tă ce p rim im rez u ltatele , s-ar p u te a să ap a ră
alte... c h e stiu n i... legale.
-F ir - a r să fie! N ici m ă ca r n u a m a fla t n im ic sigur, şi
ea şi-a lu a t deja avocat?
- N u te a p r in d e aşa. N u în c ă. Şi tu , şi eu c re d em că
e A n n ie . Şi, d ac ă se d o v ed e şte că aşa e, a tu n c i o să fie
a n u m ite lu c ru ri care tre b u ie tra n ş a te p e cale legală.
- A d ic ă p ro b le m e d e cu sto d ie .
R yan în ju r ă în s u rd in ă şi a ru n c ă o p riv ire p e g eam .
- N - o să vrea să ţi-o ia p e Ju lia, n ic i m ă c a r n u o
c u n o a şte .
- în c ă , m u rm u ră R yan. La n aib a, d acă fem eia asta era
A n n ie , c h ia r v o ia să aib ă o le g ătu ră cu Ju lia şi să aju n g ă
să o cu n o a sc ă. N -ar fi în c e rc a t să îm p ie d ic e aşa ceva. D a r
a sta n u în s e m n a c-avea să to lereze în c ercă rile acesteia d e
a se b ăg a cu fo rţa în v iaţa fetei. N -o să a c c e p t să a p a ră
ea p e n e p u s ă m asă şi să n e d e a p este cap v ieţile d u p ă
b u n u l-p la c . D e c â n d ştii asta?
M itch se strâ m b ă , fără să-şi d ezlipească o ch ii d e la
şosea.
- D e câteva zile. C red e -m ă, te su s ţin to ta l în ch e stia
asta. N u cred că a r tre b u i să i se ac o rd e c u s to d ia fetei,
d a r, d ac ă se d o v ed e şte că e m a m a ei, are to tu ş i d re p tu l
să o cu n o a sc ă.
- Şi crezi că m-aş o p u n e la aşa ceva?
‘A ţteajptă-m ă 89

- N u , eu n u . D a r ea n u ştie. D acii s p u n e ad e v ăru l... în ­


s e a m n ă că n u ştie a b s o lu t n im ic d esp re n o i. N u ştie d e
ce s u n te m în sta re sau n u . O ric â t d e m u lt m ă enervează
ideea, tre b u ie să re c u n o sc că a fost o m işcare d e ş te a p tă
d in p a rte a ei să-şi angajeze u n avocat.
R yan a ru n c ă o p riv ire în g â n d u ra tă pe geam .
- N u vreau să te vezi d elo c cu S im o n e C o n n e rs .
- A s ta e h o tă râ re a m ea, n u a ta.
R yan îşi d ă d e a se am a că în c e p e a să-şi p ia rd ă stă p â n i­
rea d e sine.
- A fost so ţia m ea.
- Şi so ra m ea. A m la fel d e m u lte d r e p tu ri ca tin e să
a flu ce se în tâ m p lă .
- N u m ă lu a cu „E u o ştiu d e m ai m u lt tim p d e c â t
tin e “, M itch . N u e acelaşi lu c ru , şi o ştii p rea b in e .
- A ş a e, ră sp u n se tăio s M itch . D a r şi eu a m iu b ito ,
n e m e rn ic u le , şi su fă r la fel ca tin e . Iar d ac ă există o şa n ­
să ca în seara asta să a flu ch iar şi cel m ai m ic lu c ru d es­
p re c u m o să evolueze lu c ru rile , să ştii că m ă duc.
R yan îşi în c le ştă m a x ilaru l, p riv in d d e a lu rile care
p ă re a u a alerga pe lân g ă el. N u e ra su p ă ra t pe M itch .
în tre a g a situ a ţie îl scotea d in să rite. Şi e ra su p ă ra t pe
el, p e n tr u că n u p u te a să se ad ap teze sc h im b ă rilo r, c â n d
to ţi ceilalţi p ă re a u să le accep te cu a tâ ta u şu rin ţă .
- La n a ib a , n u aşa ar tre b u i să d ec u rg ă lucrurile!
- Ş tiu . T o n u l lu i M itc h se m a i îm b lân z i. D eocam dată',
n u se în tâ m p lă n im ic. T o t ce v reau e ca tu să fii p reg ă tit,
p e n tru o rice e v e n tu a lita te .
R yan în c u v iin ţa d in cap, deşi ar fi v ru t să tragă u n
p u m n în g e a m u l m a şin ii. N u se a ştep tase la aşa ceva.
O r i d e câte o ri se g â n d e a la situ aţia asta d a tă n aib ii,
d esco p e re a cu u im ire câte u n asp ec t n o u . Ia r a c u m n u
se m ai p u te a c o n c e n tra d e c â t a su p ra fa p tu lu i că la u n
m o m e n t d a t era p o sib il să fie n e v o it să se lu p te p e n tru
i u sto d ia Juliei.
î n n ic i u n caz n-avea să o p ia rd ă şi pe Ju lia . E a era
io t ce-i m a i răm ă sese. A vea să se lu p te p e v ia ţă şi pe
m o a rte să o ţin ă lâ n g ă el, c h it că fem eia asta era nevas-
ia lu i sa u n u .
90 'Zfisaisexk faugfxton

S im o n e p arcă în faţa b a r u lu i cu specific s p o rtiv


C h a s e r ’s, u n d e c o n v e n ise să se v ad ă cu M itc h M a tth e w s.
V erificâtid u -şi r u ju l în o g lin d a retro v izo are, îşi d ă d u sea-
m a că sim ţe a o a g ita ţie n e rv o a să în sto m a c . în tâ ln ir e a
asta n u c o n tra v e n e a eticii p ro fe sio n a le . I n fo n d , fu se­
se p rie te n ă cu so ra lui. A veau o c u n o ş tin ţă c o m u n ă .
Şi, p â n ă n u a fla u sig u r că d o a m n a A le x a n d e r era c h ia r
A n n ie , S im o n e n u în c ă lc a lim ite le im p u s e d e rela ţia
a v o c a t-c lie n t.
Insă e m o ţiile p e care le avea o c o n tra z ic e a u . T o ţi cre­
d e a u că era v o rb a d e s p re A n n ie . A ceastă în tâ ln ir e n-avea
d e c â t să creeze p ro b le m e m ai în c o lo . D ar, d in tr - u n m o ­
tiv sau a ltu l, c â n d o su n a se şi o in v itase, se trezise că
a c ce p ta se. P o ate p e n tr u că sesizase n u a n ţa d e d isp e ra re
d in c u v in te le lu i şi ştia ce în s e m n a să pierzi o p e rso a n ă
iu b ită . P o ate p e n tr u că sp e ra că fam ilia lu i u rm a să aib ă
p a r te d e o fericire care ei nu-i era so rtită . P o ate p e n tru
că, a n i la râ n d , se în tre b a s e cu m o fi fra te le lu i A n n ie -
b u rla c şi geolog, d in câ te auzise - , şi, c â n d o su n a se,
v o cea lu i sexy o făcu se să trea că d in c o lo d e ra ţiu n e .
D a , asta d in u r m ă eTa ex p licaţia. C o b o r â n d d in
B M W -u l ei, S im o n e se în c r u n tă u ş o r şi în c u ie uşa.
In m o d clar, tre c u se p rea m u it d e c â n d avusese u n b ă r­
b a t în v iaţa ei d a c ă o v o ce sexy şi ceva m is te r reu şiseră
să o atrag ă aici.
U n p a h a r. A vea să b e a u n sin g u r p a h a r, să sc h im ­
b e câteva c u v in te p o litic o a se cu el, d u p ă care să plece.
S p era ca a d o u a zi să p rim e a sc ă re z u lta te le an alizelo r.
D ac ă lu c ru rile e v o lu a u d u p ă c u m se a ş te p ta ea, u rm a să
o re p re z in te p e K ate î n d e m e rsu rile legale, ceea ce a r
fi în s e m n a t că o ric e c o n ta c t cu M itc h M a tth e w s şi cu
c u m n a tu l lu i, R yan H a rris o n , ar fi c o n tra v e n i! eticii
p ro fe sio n a le . I n tră în lo c alu l c u f u n d a t în s e m iîn tu n e ric
şi ce rcetă a te n t în c ă p e re a . D e-a lu n g u l p e re ţilo r n eg ri
se în tin d e a u m ese lu n g i, d in le m n . A p ro a p e to a tă su ­
p ra fa ţa z id u rilo r era a c o p e rită cu e c ra n e L C D u riaşe.
Pe acestea e ra u re d a te im a g in i d e la d ife rite m e c iu ri d e
b aseb all, în să v o lu m u l era re d u s la m in im u m , astfel
!Aşteaptâ-mâ 91

în c â t n u se auzea d e c â t fre a m ă tu l firesc al u n u i b a r -


c lin c h e tu l p a h a r e lo r aşezate p e m ese, o a m e n i d is c u tâ n d
şi sfâ râ itu l p re p a ra te lo r p re g ă tite în b u c ă tă rie .
S im o n e tre c u în revistă m esele şi se p a re u rile , cău-
tându-1 d in p riv iri pe M itc h . II r e c u n o s c u im e d ia t. D in -
tr-u n c o lţ al în c ă p e rii, u n b ă r b a t cu p ă r u l c â rlio n ­
ţa t, şa te n -n isip iu , şi c o rp a tle tic ieşi d in tr - u n se p a re u .
U n b ă r b a t al c ă ru i c h ip a ră ta , d in c o lo d e o ric e în d o ia lă ,
că e ra î n r u d it cu A n n ie H a rris o n .
Se sim ţi d in tr-o d a tă c h ia r m ai ag itată, d a r îşi în d r e p tă
u m e rii şi p o r n i p r in tr e m ese că tre el, m e n ţin â n d u -ş i o
p o s tu ră c â t m a i d re a p tă . C â n d a ju n s e la el, b ă r b a tu l îi
în tin s e m â n a .
- S i m o n e C o n n e rs ?
- M i t c h M a tth e w s? La n a ib a , avea m â in ile cald e, cu
p ie lea a s p rită d e m u n c a fizică, to ta l d ife rite d e p a lm e le
m o i, d e avocat, ale so ţu lu i ei.
- U n i c u l şi ire p e ta b ilu l, ră s p u n s e el, cu u n zâ m b e t
strâ m b . Ia loc, te rog.
- M u lţu m e s c . S im o n e se s tre c u ră în se p a re u l c irc u la r
şi-şi p u se p o şe ta în tr e ei d o i. în a in te să a p u c e să-l în tr e ­
be d e ce o su n a se şi-i c e ru se această în tre v e d e re , d e m asă
se a p ro p ie u n c h e ln e r.
- C e bei? o în tre b ă M itch .
C â n d b u zele i se a rc u iră în tr - u n în c e p u t d e zâm bet,
în o b ra z îi a p ă ru o a d â n c itu ră .
G ro p iţe . Pe lân g ă cea m a i sexy voce p e care S im o ­
n e o auzise v re o d a tă , b ă rb a tu l ăsta m a i avea şi g ro p iţe .
O , D o a m n e , era în m a re belea.
- H m m ... A ru n c ă o p riv ire p este m e n iu în tim p ce
cu v in tele i se în c âlc ea u în m in te . „V odcă, fără g h ea­
ţă, cu o felie d e lă m âie. Şi să fie m a re .“ U n p a h a r d e
C h a rd o n n a y a r fi n u m a i b u n , zise cu voce tare.
M itc h c io c ă n i cu d e g e tu l în p a h a ru l d e b ere a p ro a p e
gol p e ca re îl avea în faţă.
- în c ă o b ere , te rog.
C h e ln e ru l se d e p ă rtă , iar în tr e ei se lăsă tăcerea.
S im o n e văzu o b lo n d ă d ră g u ţă care se rid ic ă d e la m asa
ei şi in tră la b aie. Se în tr e b ă d ac ă M itc h o o b se rv a se
92 'E hsabetf ‘bfaugfiton

şi el. D ar, c â n d îşi în d re p tă p riv irea asu p ra lu i, îşi d ă d u


seam a că acesta o fixa in siste n t.
S im o n e sim ţi c u m i se strân g e sto m a c u l şi îşi d rese
vocea.
- Păi, în c e p u el, n ed e zlip in d u -şi o c h ii lu i verzi d e la
ea, ceea ce o făcea p e S im o n e să fie şi m ai e m o ţio n a tă ,
R yan zicea că era i p rie te n ă cu A n n ie . D e d in a in te .
C o n v e rs a ţie p o litico a să. î n regulă, S im o n e se p rice­
pea la aşa ceva.
- D a, aşa e.
- C â t d e b in e o cu n o şteai?
- F o a rte b in e , să ştii, p ro b a b il m ai b in e d e c â t m u lţi
d in tr e p rie te n ii ei d in zonă. N e-am c u n o s c u t p rin tr-o
p rie te n ă c o m u n ă c â n d A n n ie a v e n it o d a tă în W a sh in g ­
to n , la o c o n fe rin ţă , şi ne-am în ţe le s d e m in u n e d in p ri­
m a clipă. F iica m ea, S h a n n o n , e de-o se am ă cu Ju lia.
- D e c â n d te-ai m u ta t în S an F rancisco.7
- D o a r d e v reo d o i an i. A m v e n it aici d in B a ltim o re,
d u p ă m o a rte a s o ţu lu i m eu .
- C o n d o le a n ţe .
S im o n e n u v o ia să v o rb ească d e sp re Steve. N u în
seara asta.
- M u lţu m esc .
C h e ln e ru l se în to a rs e ex a ct la m o m e n tu l p o triv it şi-i
p u se în faţă p a h a r u l cu v in . S im o n e lu ă o în g h iţitu ră
să n ăto a să.
- D e ce l-ai s u n a t d e c u râ n d p e Ryan?
P lim b â n d u -şi d eg etele p e su p ra fa ţa p a h a ru lu i cu vin,
S im o n e îşi c â n tă ri a te n t ră sp u n su l. M e re u îi v en ea g reu
a tu n c i c â n d cineva v o ia să vorb ească d e sp re Steve, d a r
se sim ţe a şi m ai ră u a tu n c i c â n d c u n o ş tin ţe le lo r se co m ­
p o r ta u ca şi cu m el n ici n-ar fi ex ista t v reo d a tă.
- S incer? în c e p u ea. A m v r u t să-l s u n d e m ai m u lte
o ri. A n n ie a ad u s-o o d a tă p e Ju lia în vizită la n o i, şi
fetele s-au în ţe le s d e m in u n e . S u n t co n v in să că le-ar
plăcea la n e b u n ie să sta b ilim o în tâ ln ire , ca să se jo ace
îm p re u n ă . D a r ştii şi tu c u m e v iaţa. A p a r to t felul d e
lu c ru ri. A ju n g i să te g â n d e şti la altceva. Şi ap o i am vă­
zu t re p o rta ju l cu a c c id e n tu l acela aviatic d e-acu m câteva
Hşteaptă-mă 93

să p tă m â n i şi m i-am d a t seam a c â t d e g reu tre b u ia să-i


v in ă să se c o n f r u n te cu a tâ te a a m in tiri. N u vo iam d e c â t
să ştie că, în tr-u n fel, îl în ţe le g e a m şi îi e ra m a lă tu ri.
C u m M itc h se m u lţu m i d o a r să în c u v iin ţe z e d in cap,
S im o n e sim ţi n ev o ia d e a se explica, deşi n u era sigură
n ic i ea d e ce. D e c â n d m -am m u ta t aici, n u m -am în tâ l­
n it cu R yan d e c â t d e câteva o ri, şi d e fiecare d a tă am
av u t im p re sia că n u era d elo c în c â n ta t să d e a cu o ch ii
d e m in e .
- N u are n im ic cu tin e , p e rso n a l, sp u se M itc h , p u n â n -
du-şi p a h a ru l p e m asă. R yan n u păstrează le g ătu ra cu
n ic i u n u l d in tr e p rie te n ii lo r vechi, cu a tâ t m a i p u ţin
cu p rie te n ii lu i A n n ie . N u avea d e g â n d să te s u n e în a ­
p o i şi este d e stu l d e s u p ă ra t p e m in e că m -am în tâ ln it cu
tin e în seara asta. I-a fost... fo a rte greu.
S im o n e p u te a să-şi în c h ip u ie c â t d e greu . D ar, în m o ­
m e n tu l d e faţă, ea îşi tăcea griji p e n tru K ate, n u p e n tru
R yan H a rriso n . M a i lu ă o în g h iţitu r ă d e vin.
- S p u n e -m i, d o m n u le M a tth e w s, d e ce a ţi v r u t să ne
în tâ ln im ?
B ă rb a tu l se aplecă spre ea, u itâ n d u -se lu n g în p a h a ru l
cu b ere, p ă râ n d a-şi c â n tă ri b in e cu v in tele.
- A n n i e e ra so ra m ea şi o iu b e a m . D acă este posi­
b il ca fem eia aceasta, K ate A lex a n d er, să fie ch iar ea...
Ei b in e , v o ia m p u r şi sim p lu să v ăd ce p ă re re ai tu d es­
pre to a te acestea. T u o c u n o ş te a i pe A n n ie şi ai p e tre c u t
m ai m u lt tim p cu K ate d e c â t n o i.
S im o n e p u te a descifra s u fe rin ţa d in o c h ii lu i şi îi îm ­
p ă rtă şe a d u re re a . M a i m u lt ca sigur, această situ a ţie îl
o trăvea pe d in ă u n tr u .
- T u şi A n n ie e ra ţi a p ro p ia ţi, nu?
- F o a r te . O , D o a m n e , c â n d era m co p ii, voia să m ă
strân g ă d e gât o ri d e câte o ri m ă v edea, ca o rice a ltă soră,
d a r d a, e ra m a p ro p ia ţi. Mi-e d o r de ea.
S im o n e n-avea fra ţi sau su ro ri, d a r ştia fo a rte b in e ce
în s e m n a să pierzi pe cineva drag.
- Ş i cu Ryan cu m te înţelegi? M i se p are că s u n te ţi
fo arte b u n i p rie te n i, nu?
94 “Z CisaSetfi rN a u g fto n

- C e i m a i b u n i. S u n te m p rie te n i d e a n i d e zile, în c ă
d in fa c u lta te . A m fost c â t p e ce să-l ru p în b ă ta ie c â n d
am a fla t că se cu lca cu so ra m e a m a i m ică.
S im o n e iz b u c n i în râs, sim ţin d u -se c iu d a t d e în lard u l
ei în c o m p a n ia ac estu i b ă r b a t p e care ab ia îl cu n o sc u se .
- P u n p a riu că a fost o p e rio a d ă fo a rte p a lp ita n tă .
- D a , aşa e. Hu şi Ryan ju c a m în e c h ip a d e b aseb a ll
a u n iv e rsită ţii. C â n d A n n ie e ra în p rim u l a n , n o i e ra m în
u ltim u l. în tr-o zi d e p rim ă v a ră , c â n d ju c a m u n m eci pe
te re n u l n o s tr u şi eram în ap ă ra re , ch ia r în tr e reprize
a r u n c o priv ire în tr ib u n e şi o v ăd pe A n n ie . Z âm b ea
şi făcea cu m â n a şi-m i zic: „ D ră g u ţ, a v e n it să m ă v ad ă
ju c â n d 11. A b ia d u p ă aia îm i d a u se a m a că n u zâm bea
şi n u făcea cu m â n a că tre m in e . îi făcea o c h i d u lc i lu i
R yan, care era la b aza a d o u a . M i-a lu a t v reo zece se c u n ­
d e să-m i d a u seam a ce se p e tre c e a d e fap t.
S im o n e sc h iţă u n zâm b et.
- Ş i d u p ă aceea ce s-a în tâ m p la t?
M itc h se în c ru n tă şi se sp rijin i d e s p ă ta ru l ca n ap e le i.
- Păi, n u p rea aveam ce să fac în tim p u l jo c u lu i, d e c â t
să m ă agit m ai m u lt. C â n d ne-am re tra s p e b a n c a d e
la m a rg in e a te re n u lu i, m -am ţin u t d e p a rte d e R yan, să
n u -m i ies d in fire. D a r a p o i m -am trez it scos d in te re n
p e n tr u că am a r u n c a t b â ta în s p re a rb itru .
- D o a r n-ai fă c u t u n a ca asta...
M itc h se făcu m ic.
- B a da. D ar, ca să fim co re cţi, o m u l ăla avea n ev o ­
ie d e o c h e la ri, să ştii. în n ici u n caz lo v itu rile alea n u
e ra u reu şite.
S im o n e lu ă p a h a ru l d e p e m asă, s o rb i o g u ră şi,
p e n tr u p rim a o a ră d e câteva zile în c o ac e, sim ţi c u m se
relaxa.
- C e s-a în tâ m p la t d u p ă aceea, cu Ryan?
- Păi, am av u t o groază d e tim p să m ă am b alez. A m tă­
c u t d u ş, m -am s c h im b a t, am p le c a t şi, d u p ă aceea, m -am
d u s să d a u o ch ii cu el, d u p ă m eci. P ro astă m işcare. A r fi
tr e b u it să d isc u t cu el în afa ra c a m p u su lu i. C â n d m -am
în to rs, l-am v ăzu t îm p r e u n ă cu A n n ie , c h ia r lân g ă sta d i­
o n . O s ă ru ta şi... M i-am p ie rd u t o rice s tă p â n ire d e sin e.
‘A şteaj)tâ-mă 95

A av u t n ev o ie d e câteva co p ci. Şi s u n t d e s tu l d e si-


g u r că v â n ă ta ia aia d e la o ch i n u i s-a v in d e c a t în m a i
p u ţin d e o s ă p tă m â n ă .
- D ră g u ţ.
- D u p ă care a n tr e n o r u l a v e n it re p e d e d e la vestiar
şi ne-a s u s p e n d a t p e a m â n d o i d in ec h ip ă , p e n tr u că ne
b ă tu se ră m .
- A h a , d in lac în p u ţ, sp u se S im o n e , z â m b in d în c o n ­
tin u a re . Şi A n n ie ce-a zis?
- A n n i e n-a v o rb it cu m in e o lu n ă în tre a g ă . S e u ită
d in n o u în p a h a r u l cu b ere , iar d in glas îi d is p ă ru o rice
u rm ă d e u m o r c â n d sp u se : Id ee a e că R yan avea o r e p u ­
ta ţie d e fu sta n g iu . L u c ru v alab il şi în cazul m e u . C â n d
a m a fla t că se c u p la se ră , am fo st c o n v in s că d o a r se fo­
losea d e ea. D a r m -am în şe la t. A d e v ă ru l e că d e-a tu n ci
nici m ă c a r n u s-a m ai u ita t la o a ltă fem eie. Şi lu c ru l ăsta
e valabil şi a c u m .
- L-am v ăzut p e R yan la d iv erse e v e n im e n te . M a i m e­
reu avea câte o d o m n iş o a ră lân g ă el.
- D a , aşa e. D a r a d e v ă ru l e că îi fac av a n su ri p e n tr u
că ac u m are b a n i şi o p o ziţie d e p u te re . Şi s u n t d e s tu l
de sig u r că s in g u ru l m o tiv p e n tr u care se în c u rc ă cu ele
este p e n tr u că m ai u ită c â t d e s in g u r e. î n cin ci a n i, n-a
lost cu n im e n i care să fi în s e m n a t ceva sp ecial p e n tr u el.
Ş tiu sig u r că a r r e n u n ţa b u c u ro s la to t d o a r ca s-o aibă
d in n o u p e A n n ie . T o c m a i de-aia s itu a ţia asta îl d is tru ­
ge. M ai ales că n u ştim n im ic sigur.
- N u ştiu ce să vă s p u n , d o m n u le M a tth e w s...
- S p u n e-m i M itc h .
S clip irea d in o c h ii lu i o făcu să-şi sim tă c o rp u l
p lu tin d .
- M itc h , ro sti ea le n t, în tre b â n d u -s e d e ce n a ib a pre-
.•.enţa lu i avea u n a s e m e n e a efect a s u p ra ei. N ic io d a tă
mi i se în tâ m p la se ca u n c lie n t să-i trezească v re u n in te ­
res p e rso n a l. S au v reo r u d ă a u n u i c lien t. D re g ân d u -şi
vocea, se u ită d in n o u la p a h a ru l d in faţa ei şi-şi trec u
deg etu l p rin p elicu la d e c o n d e n s fo rm a tă p e p ic io ru l
acestuia. O să ştim m ai m u lte c â n d o să p rim im rezul­
tatele testelo r.
96 CEhsabetfi ‘h faugfiton

- Ş t i u . C e e a ce aş v rea să a flu este ce-ţi s p u n e ţie


in stin c tu l.
In stin c te le ei n u e ra u în to td e a u n a im p ecab ile.
D e c â n d m u rise Steve, n u se m ai în crezu se în p ro p ria
in tu iţie . Fusese ex tre m d e sig u ră că el avea să în v in g ă în
lu p ta cu ca n ce ru l, d a r n u se în tâ m p la se aşa.
- N u se cad e ca eu , ca avocat, să m ă lansez în specula-
ţii. E u lucrez cu fap te co n c re te . Iar acestea s u n t sim ple.
E ste fo arte p ro b a b il ca c lie n ta m e a să fie A n n ie .
M itc h îşi a c o rd ă câteva se c u n d e p e n tr u a d ig era cele
auzite.
- R y a n o să se lanseze cu to a tă fo rţa î n t r o lu p tă p e n ­
tr u cu sto d ie . A re u n av o cat fo a rte b u n .
Iată ad e v ă ra tu l m o tiv al acestei în tre v e d e ri. S p atele
lu i S im o n e d ev e n i m a i rigid.
- E i b in e , p o ţi să-l asig u ri pe d o m n u l H a rris o n că,
d ac ă se aju n g e la u n a ca asta, şi K ate are u n avocat
re d u ta b il.
Pe ch ip u l lui se în tin s e u n zâm b et len eş. Iar g ro p iţa
aceea afu risită p arcă îi făcea cu o ch iu l.
- îm i place d e d u m n e a ta , d o m n iş o a ră co n silier.
îi plăcea b aseb a llu l. E ra al n a ib ii d e sexy. Şi tre c u ­
se m u lt p rea m u lt tim p d e c â n d avusese u n b ă rb a t în
v ia ţa ei. N -ar fi tre b u it să o in tereseze ce cred ea M itch
M a tth e w s d e s p re ea, d a r ad e v ăru l e ra că-i păsa. Fir-ar să
fie, c h ia r îi păsa. M itc h se ap lecă sp re ea, sp rijin in d u -şi
a n te b ra ţe le p e m asă şi aşezându-şi p alm a a tâ t d e a p ro a ­
p e d e a ei, în c ât, d acă şi-ar fi m işcat-o d o a r u n c e n tim e ­
tru , s-ar fi a tin s. D a r S im o n e n u avea nev o ie să-l atin g ă
p e n tru a s im ţi c ă ld u ra ce ra d ia în v alu ri d in s p re pielea
îu i. A ceeaşi fie rb in ţe a lă care e m a n a d in tru p u l ei.
- M i- a r plăcea să te sc o t la cin ă. în tr-u n re sta u ra n t
adev ărat.
P e n tru o fra c ţiu n e d e se c u n d ă , S im o n e fu te n ta tă să
a c cep te. D u p ă care se văzu n ev o ită să rev in ă cu p ic io a­
rele p e p ă m â n t.
- N u cred că e o id ee p rea în ţe le a p tă .
- D e ce nu?
'Aşteaptă-m ă 97

- P e n tru că s u n t avocata su ro ... Se o p ri exact la tim p ,


în să o b se rv ă felul în care s p râ n c e n e le lu i se ridicaseră,
p lin e d e o p tim ism . S u n t avocata lu i K ate, se co re ctă ea,
d e te s tâ n d că a c u m o p a rte d in ea îşi d o re a ca c lie n ta ei
să se d o v edească a n u fi A n n ie . A sta a r face ca to tu l...
to t ce se în tâ m p la în tr e ei... să fie m u lt m a i u şo r. D acă aş
avea o rela ţie p e rso n a lă cu tin e , aş în c ă lc a regulile eticii
p ro fe sio n a le.
- A s ta facem n o i aici, d o m n iş o a ră consilier? P u n e m
bazele u n e i rela ţii p ersonale?
In m in te a ei a p ă ru ră m a ri se m n a le d e alarm ă. Fe­
lu l în care o fixa, zâ m b e tu l ră u p rev estito r, o c h ii aceia
sexy... D acă n u e ra a te n tă , se p u te a alege cu o exclu d ere
d in b a ro u d e to a tă fru m u se ţe a .
- C r e d că e cazul să plec, d o m n u le M a tth e w s.
M itc h n u în c e rc ă să o o p rea scă a tu n c i c â n d ea îşi lu ă
p o şeta. Iar S im o n e fu u şu ra tă să o b se rv e că to n u l lui
p ie rd u se o rice n u a n ţă lascivă c â n d o în tre b ă :
- D eci crezi că o să află m m âine?
- S p e r că da. în să e p o sib il ca te rm e n u l să se p re lu n ­
gească p â n ă s ă p tă m â n a viitoare.
C â n d se rid ic ă d e la m asă, se trezi că el era d eja lâ n ­
gă ea, în tin z â n d m â n a p e n tr u a o p r in d e d e b ra ţ, ca să
o a ju te să se rid ic e. S im ţi c u m locul u n d e o atin se se fu
c u p rin s d in tr-o d a tă d e fu rn ic ă tu ri şi îşi rid ic ă priv irea
c ă tre o c h ii aceia verzi, fa sc in a n ţi. O c h i în care o ric e fe­
m e ie s-ar fi p u tu t p ie rd e a tâ t d e u şor...
- D eci p o a te m â in e o să te s u n să sta b ilim c â n d ieşim
la cină.
S im o n e îşi sim ţi sângele încălzindu-i-se în v en e, răs-
p â n d in d u -i în to t c o rp u l o sen zaţie p lă cu tă . C u to a te
acestea, în c ercă să-şi a lu n g e aceste tră iri, re c u rg â n d la
a titu d in e a aceea p ro fe sio n a lă pe care şi-o p e rfe c ţio n a se
in d e c u rsu l an ilo r. îi în tin s e m â n a.
- P o a te că da. M u lţu m e sc p e n tru p a h a ru l d e vin,
d o m n u le M a tth e w s.
- M itch , preciză el cu zâ m b e tu l acela s trâ m b şi al n a i­
bii d e sexy, m ân g âin d u -i m â n a pe care o ţin e a intr-ale
98 CEfisabeth 'frfaugfiton

sale, d â n d u -i d e în ţe le s c u m a r p u te a să fie m â n g â ia tă şi
în altă p a rte d e d eg e te le acelea m a ri şi m a sc u lin e .
- M itc h , se trezi că re p e tă ea.
în g h iţi cu g reu , re tră g â n d u -ş i m â n a , şi ieşi d in re sta ­
u r a n t, to t re p e tâ n d u -şi în g â n d că, in d if e re n t ce avea să
se în tâ m p le a d o u a zi, M itc h M a tth e w s n u era g e n u l d e
b ă r b a t care să ac ce p te u n refuz. în tre b a re a e ra ce avea
să-i ră s p u n d ă ea d a ta viitoare?

M a rţi d u p ă -a m ia z ă , K ate s tă te a la b ir o u l ei, în c e r ­


c â n d să re d a c te z e u n te x t d e s p re n iş te g eo lo g i care
lu c ra u în c o la b o r a r e cu fo rţe le d e m e n ţin e r e a p ăcii.
L ă sâ n d u -se p e s p ă ta r u l s c a u n u lu i, a r u n c ă o p riv ire pe
fe re a stră , în d ir e c ţia g o lfu lu i. A rtic o lu l n u re u şise să-i
ac a p a re z e a te n ţia .
N u azi, cel p u ţin .
C u u n o fta t, a ru n c ă a rtic o lu l p e m asa d e lu c ru , in c a­
p a b ilă să m ai c o n tin u e să citească. E ra v o rb a m ai m u lt
d e s p re v o rb ă rie so cio lo g ică şi p o litic ă d e c â t d e s p re ş tiin ­
ţă în sta re p u ră .
N u că a r fi p u t u t să se c o n c e n tre z e a s u p ra c iu ru lu i,
n ic i d a c ă a r fi a v u t în faţă cel m ai fa s c in a n t a rtic o l d e
p e p la n e tă . îşi tre c u p alm ele p este faţă şi în c e rc ă să-şi
lin işte asc ă n e rv ii în tin ş i la m a x im u m . S tă te a ca p e ace,
a ş te p tâ n d o veste d e la S im o n e şi în tre b â n d u -s e ce făcea
şi ce g â n d e a R y an H a rris o n .
D u re re a b u b u ito a r e d e ca p care o c h in u ia îi d ă d e a de
în ţe le s că avea n ev o ie d e o d o ză d e ca fein â .
Se rid ic ă şi se d u se în sala d e p rim ire , îşi tu r n ă o cană
d e cafea n e a g ră şi lu ă o g u ră m are. G u s tu l i se p ăre a în ­
g ro zito r, d ar, d a c ă avea să-i m a i calm eze m ig re n a , ch ia r
n u -i păsa.
Se în to a rs e în b ir o u fă ră să-şi rid ic e p riv ire a d in p o ­
d e a şi în c h is e în c e t u şa în u rm a ei.
C â n d se în to a rs e , d e s c o p e ri, s u rp rin s ă , că S im o n e stă­
tea d in c o lo d e b iro u l ei, p riv in d g â n d ito a re p este golf.
- M i n u n a t ă p riv elişte, c o m e n tă S im o n e .
- B u n ă . N u m ă a ş te p ta m să te văd azi.
- Ş t i u . T re b u ie să d isc u tă m .
flşteaptâ-mâ 99

O , D o a m n e ! In tu iţia îi s p u n e a că av o cata nu-i a d u c e a


v eşti b u n e . K ate lu ă o g u ră m a re d e aer, d a r n u reuşi
să-şi p o to le a sc ă e m o ţiile , aşa că o c o li m asa d e lu c ru şi
se aşeză.
S im o n e lu ă loc c h ia r în faţa ei.
- î n reg u lă... î n p rim u l râ n d , tre b u ie să-ţi s p u n ceva.
A sea ră m -am în tâ ln it la u n p a h a r cu M itc h M a tth e w s.
K ate rid ic ă d in tr-o sp râ n c e a n ă .
- Pe b u n e?
- D a, pe h u n e . S im o n e îşi în d r e p tă p o ziţia. N u a fost
v o rb a d e s p re n im ic p e rso n a l. A d ică, da, a r p u te a să fie
ceva p e rso n a l. D in câte-m i d a u se am a , nva s u n a t să
d is c u tă m d e s p re tin e , d a r s-a iscat o sc â n te ie în tr e n o i.
N u s-a în tâ m p la t n im ic , în să ... N u-ţi s p u n a sta d e c â t
p e n tr u că s u n t av o cata ta şi v rea u să ştii că in te rese le
ta le s u n t p rio rita r e p e n tr u m in e . I-atn sp u s v erd e în faţă
că n-o să m ă m a i v ăd cu el d e c â t d ac ă re z u lta te le te ste lo r
au să fie negative. Şi n-o să o fac.
K ate n u ştia c u m să in te rp re te z e o a s e m e n e a veste.
- U a u ! C â n d s p u i că eşti d ire c tă , n u g lu m e şti delo c.
- E sin g u ra m o d a lita te p e n tr u a te face în ţe le s. îm i
p lace M itc h , d a r n u e p r im u l b ă r b a t care m i se p are
a tră g ă to r. P u r şi sim p lu , n u v rea u ca tu să auzi asta d e
la el, m a i în c o lo , sau ca in fo rm a ţia să-ţi fie p re z e n ta tă
tru n c h ia t, to ta l scoasă d in c o n te x t.
- Ş i m ie îm i place M itc h , sp u se K ate. A sta c â t am
a p u c a t să-l c u n o s c d e o c a m d a tă . D in câte-m i d a u seam a,
e u n b ă r b a t c u m se c a d e . D acă mi-ai fi sp u s că ai fost la
u n p a h a r cu R yan... Ei b in e , cred că n v n r fi d e ra n ja t.
El n u m ă s u p o rtă .
- N u e v o rb a că n u te s u p o r tă , K ate. E co n fu z . E ste o
m a re d ife re n ţă .
- M i e n u m i se p are că e. O p riv i a te n t p e S im o n e şi-i
spuse: A i to t d r e p tu l la o v ia ţă p e rs o n a lă , d o m n iş o a ră
co n silier.
F ru n te a lu i S im o n e se în c re ţi, ia r K ate avu im p re sia
că aceasta d ă să s p u n ă ceva, în să se o p ri.
- D e c i acesta e m o tiv u l p e n tr u care ai v e n it azi la
m ine? în tre b ă K ate.
100 ‘E lisabeth lia u g fito n

- N u . S im o n e scoase u n d o sa r d in se rv ie ta p e care o
avea în m â n ă şi trase a d â n c ae r în p ie p t. A m p rim it re­
zu ltatele an a lizelo r A D N . V o iam să-ţi s p u n m a i în tâ i ţie.
L -am s u n a t şi pe R yan m ai d ev rem e. O să v in ă la b iro u l
m e u în d u p ă-am iaza asta.
K ate în g h iţi n o d u l p e care-1 sim ţe a în gât. „A cum
e a c u m ."
- In regulă, să v ed em .
S im o n e îi în tin s e d o s a ru l şi aştep tă, u rm ă rin d -o pe
K ate cu m stu d ia ra p id p ag in a.
- E u n ra p o r t p re lim in a r, K ate. D a r p o triv ire a e d es­
tu l d e b u n ă . O să vrea să ia m o stre d e la d o m n u l şi d e la
d o a m n a M a tth e w s, să testeze şi pe lin ie p a re n ta lă . D in
ce am aflat, ei lo cu iesc în S eattle. N u c re d că au fost
in fo rm a ţi d e o c a m d a tă că e p o sib il să fii fiica lor.
K ate p u se d o sa ru l p e b iro u . R id tcâ n d u -se, se în d r e p ­
tă, pe p ic io arele care a m e n in ţa u să cedeze su b ea, sp re
fereastră. îşi în c ru c işă b ra ţe le la p ie p t şi ex p iră p re lu n g ,
să se liniştească. R e p etă m a n ev ra, în să n u re u şi să-şi cal­
m eze p u lsu l care i-o luase razna.
E ra ad e v ărat. E a era A n n ie H a rriso n . R yan era so ţu l
ei. Ju lia ii era fiică.
R e a lita te a ac estu i m o m e n t o izbi cu p u te re , înşfăcân -
du-i in im a şi p r in z â n d u -io în tr-o în c le ş ta re p u te rn ic ă .
P ierd u se cin ci an i d in tr-o viaţă pe care n ic i m ă ca r n u
o c u n o ş te a . Iar a c u m ră m â n e a cu ... ce? C u o fam ilie pe
care n u şi-o a m in te a şi cu u n v iito r care n u se în fă ţişa
m ai s e n in d e c â t o făcu se în u rm ă cu cinci m in u te . Ba,
m ai m u lt, i se p ărea că v iito ru l avea să fie d e o m ie d e
o ri m ai tu lb u re .
în g h iţin d p e n tru a alu n g a n o d u l pe care-1 sim ţe a în
gât, făcu u n e fo rt să ru p ă tăcerea.
- A v e a m u n p r e s e n tim e n t că ac e sta u r m a să fie
re z u lta tu l.
- C re d că to ţi a m b ă n u i t asta. D acă te co n so lează cu
ceva, eu , u n a, c re d că ei ştiu d eja. A sta e im p re sia pe
care mi-a lăsat-o M itc h aseară. Poate că a s ta o să m ai
a te n u e z e şocul.
‘A şteaptă-m ă 101

- A ş a m ă g â n d e sc şi eu , d a r n u are c u m să îi facă să se
o b işn u ia sc ă m ai u şo r cu ideea. Ş te rg â n d u-şi la crim ile ca-
re-i cu rg eau pe faţă, se în to a rs e către S im o n e . în m in te
i se în v o lb u ra u o m ie de g â n d u ri, sc e n a rii şi în tre b ă ri,
d a r n u se p u te a c o n c e n tra în c ă a s u p ra lor. îşi sim ţea
p ie p tu l s tră p u n s d e săgeţi d e d u re re g ân d in d u c e la ceea
ce avea să u rm ez e în m o d in e v ita b il, d a r în c e rc a să-şi
păstreze r itm u l resp iraţiei. Ş tia că tre b u ia să o sp u n ă .
- I n regulă, d o m n iş o a ră consilier. A v e n it vrem ea
să-ţi câştigi o n o r a r iu l. A m u n fiu.
S im o n e îşi rid ic ă p riv irea b ru sc.
K ate îşi sim ţe a d in tr-o d a tă p lă m â n ii m u lt p rea m ici,
d a r se fo rţă să c o n tin u e :
- A r e p a tru a n i şi ju m ă ta te . C â n d m -am trezit d in
co m ă, avea a p ro a p e trei a n işo ri. N u am desch is acest su ­
b ie c t p â n ă a c u m p e n tr u că tre b u ia să fiu sig u ră în a in te
d e a-1 im p lica în to a te astea.
K ate în c h ise o ch ii, p e n tr u a-şi stăvili la crim ile. C â n d
te-am în tr e b a t ce m ă su ri legale tre b u ie lu a te, în cazul în
care s-ar d o v ed i că s u n t A n n ie H a rriso n , m ă g â n d e a m la
R eed. S u n t a p ro a p e sigură că e fiul lu i R yan. S e a m ă n ă
to a rte m u lt cu el. V a tre b u i să-i facem u n te st A D N şi
lui, ca să ştim m ai p resu s d e o rice în d o ia lă .
- B in eîn ţele s.
- Ş i v reau să-i s p u n e u lu i R yan d e sp re el. Ţi-aş ră m â ­
n e re c u n o sc ă to a re d acă n-ai p o m e n i n im ic d e sp re asta
la în tâ ln ire a d e azi.
- B in e în ţe le s că n u .
S im o n e îşi n o tă câteva c u v in te pe ag e n d ă.
K ate îşi m asă cicatricea d e lân g ă tâ m p lă , cu m in te a
in v a d ată d e g â n d u r i legate d e Ryan. D e Julia şi d e fe­
lul c u m avea să rea cţio n e ze aceasta. D e ceea ce u rm a u
să sp u n ă şi să facă a m â n d o i d u p ă ce aveau să afle
d esp re R eed.
- R yan o să v rea să îl c u n o a sc ă pe R eed , exact aşa c u m
vreau s-o fac eu cu Ju lia. S-ar p u te a ca lu c ru rile să se
co m p lice c â n d o să d isc u tă m d esp re u n p ro g ra m d e vi­
zitare şi altele d e g e n u l acesta. D eja n u m ă are la in im ă,
102 ‘Z(isaf>et(x 'hfaugUton

şi n u v ăd c u m vestea a sta l-ar p u te a face să-şi sc h im b e


p ă re re a d e sp re m in e .
- N e d e sc u rc ă m n o i. N u -ţi face griji p e n tr u asta. R yan
e u n o m c o re c t şi cin stit. In d ife r e n t d e ceea ce s p u n
ziariştii d e sp re el, in d ife re n t d e ceea ce sim te a c u m , o
să co o p ereze.
- N u s u n t c h ia r a tâ t d e sig u ră. K ate îşi tre c u am b e le
m â in i p rin păr, cu o c h ii p lin i d e la crim i. D e ce sim ţe a
a tâ ta d u rere? A r tr e b u i să fie fericită. Ba c h ia r ex taziată,
ac u m , că avea o c e r titu d in e . In sfâ rşit aflase c in e era.
D e ce n u i se p ăre a de-ajuns?
S im o n e o co li m asa d e lu c ru care le d e s p ă rţe a şi o cu ­
p rin s e în tr-o îm b ră ţişa re .
- în c e a rc ă să re sp iri n o rm a l. O să se rezolve to tu l, îţi
p ro m it.
K ate în c h ise o ch ii, c o n c e n trâ n d u -s e să in sp ire şi a p o i
să ex p ire. îşi focaliza în tre a g a a te n ţia a s u p ra acestu i
o b ie c tiv m in o r. T o t restu l... to t re stu l avea să se rezol­
ve. T re b u ia să ac cep te că era n ev o ie d e tim p . M in te a ei
în ţe le g e a asta, d eşi in im a n u voia să ac ce p te în tr u to tu l
aşa ceva.
R e u şi să-şi re c a p e te s tă p â n ire a d e sin e şi îşi şterse
o ch ii.
- M u lţu m e s c ... Să ştii că ap reciez to t a ju to ru l p e care
mi-1 dai. Şi-ţi s u n t re c u n o sc ă to a re p e n tr u to t ce faci şi
p e n tr u p r ie te n ia ta . A b ia a c u m m i-am d a t se a m a c â t d e
d o r îm i era să am o p rie te n ă a lă tu ri d e m in e .
S im o n e sc h iţă u n zâm b et.
- S ă ştii că A n n ie îm i era fo a rte sim p atică. E ra m p rie ­
te n e b u n e . D a r şi pe tin e te plac m u lt. Şi ţi-aş fi p rie te n ă
in d if e re n t d ac ă aş fi c u n o s c u t-o sau n u p e ea.
- î ţ i m u lţu m e s c şi p e n tr u asta, ră s p u n s e K ate în
şo a p tă . îşi şte rse b in e faţa şi îşi în d r e p tă p riv ire a către
S im o n e , ştiin d a c u m că, a tâ ta tim p c â t avea să se c o n ­
c e n trez e a s u p ra o b ie c tiv u lu i p rin c ip a l, avea să reu şească
să d ep ă şe asc ă to a te m o m e n te le grele. A ş v rea să m a i v o r­
b esc cu tin e d e s p re în c ă u n lu c ru , zise ap o i.
- D a , sp u n e -m i.
’A ştcajită-m â 103

- A m fă c u t n işte cercetări, în c e rc â n d să o b ţin a n u m i­


te ră s p u n s u ri. P ân ă n u d e m u lt, n u e ra u d e c â t sp e c u la ­
ţii, d a r a c u m , că ştim sigur... N u ştiu d ac ă va sc h im b a
lu c ru rile p e te rm e n lu n g , d a r s im t că tre b u ie să aflu
ce s-a în tâ m p la t cu m in e . Jake ştia ceva. E im p o s ib il să
n u fi ştiu t. T re b u ie să existe u n m o tiv p e n tr u care m-a
m in ţit. O a re d u c e a m o v ia ţă d u b lă.' A în c e rc a t cinev a să
m ă o m o a re , fără succes? A m fu g it d e lâ n g ă fam ilia m ea?
N u p o t să-m i c o n tin u i v ia ţa fără să ştiu ad e v ăru l.
S im o n e se s p rijin i d e b iro u l lui K ate.
- T e ascult.
K ate în c e p u să se p lim b e în c o lo şi în c o a c e , în d re p tu l
ferestrei.
- Ei b in e , d in câ te a m p u tu t să d e d u c d in in fo rm a ­
ţiile d e s p re a c c id e n tu l aviatic, n u m i s-a g ăsit n ic io d a tă
tr u p u l. E v id e n t, a d ă u g ă ea cu sarcasm în glas. D a r p e
lo cu l m e u stă te a to tu ş i cineva.
- C o re c t. S im o n e se d u s e c ă tre s c a u n u l p e care-şi lăsa­
se se rv ie ta şi în c e p u să răsfoiască d o s a ru l cu in fo rm a ţii
leg ate d e p ră b u şire a a v io n u lu i. D esig u r, şi ea făcuse ceva
m u n c ă d e c e rcetare. î n p ro cesu l-v erb al se m e n ţio n e a z ă
că te-ai p re z e n ta t la lo c u l tă u , ceea ce în s e a m n ă că înso-
ţito a re a d e zb o r a n u m ă r a t că lă to rii şi, d u p ă în c h id e re a
tra p e i, p e lo c u l tă u stă te a cineva. A i tre c u t d e c o n tro lu l
d e se c u rita te , a v â n d a s u p ra ta p e rm is u l d e îm b a rc a re şi
a c tu l d e id e n tita te . Ia r d in tr e re s tu ri ţi-au fost re c u p e ­
ra te câteva o b ie c te p e rs o n a le - valiza, d a r şi p o şe ta , care
a fo st g ăsită b ă g a tă su b u n sc a u n . R yan a re c u n o sc u t-o
ca fiin d a ta.
- C rezi că în c ă o m a i are?
- N u ştiu . A ş p u te a să-l în tre b . La ce te gân d eşti?
- N u ştiu . P o ate că sp e r ca, văzând-o, să-m i a m in te sc
ceva. D e la s a n a to riu n-am a fla t n im ic . Ba c h ia r n ic i n u
m ă m a i p rim e sc acolo. D a r eu to t c re d că de-acolo ar
tr e b u i să în c e a p ă investigaţia.
- N i c i pe m in e n u m -au s u n a t în a p o i, şi n u am su fi­
c ie n te dovezi p e n tr u a o b ţin e u n m a n d a t ju d e c ă to re sc
care să-m i p e rm ită accesu l la arh iv a lor.
104 HlisaSetd ‘îfaugfton

- Ş tiu . K ate îşi c u p rin s e ră d ă c in a n a s u lu i în tr e degete,


s p e râ n d să-şi p o a tă calm a în tr u câtva zvâcn irea p e care
o sim ţe a în sp a tele fru n ţii. O , D o a m n e , dac-aş p u te a să
m ă stre c o r eu în arh iv a lor...
S im o n e lu ă d in n o u d o sa ru l şi îl d esch ise în p oală.
- U n d e ziceai că e? In S a n M ateo? T re c u ra p id în re­
v istă in fo rm a ţiile p e care şi le n o ta se , d u p ă care adăugă:
A m im p resia că o p rie te n ă de-a m ea are m a m a in te rn a tă
aco lo . îşi m u şcă b u za in ferio a ră , ca şi c u m şi-ar fi c â n tă ­
rit o p ţiu n ile . S-ar p u te a să p o t in tra , cu p re te x tu l că m ă
d u c la ea.
K ate rid ică d i n t r o sp râ n c e a n ă .
- E i , d o m n iş o a ră c o n silie r, d o a r n u -m i su g e ra ţi să
facem ceva ilegal, nu.7
S im o n e se în c ru n tă .
- D e ce-m i s p u i aşa?
- C um ?
- D o m n iş o a ră co n silier.
K ate rid ic ă d in u m e ri.
- N u ştiu . A sta eşti, nu? Te d era n jea ză să-ţi s p u n aşa?
-In tr-a d e v ă r, asta e m e seria m ea. Şi n u , n u m ă d e­
ranjează. M i se p a re c iu d a t, tu şi M itc h fo lo siţi aceeaşi
sin ta g m ă .
- Ei, acum n u m ai e a tâ t d e c iu d a t.
S im o n e se rid ic ă d e p e sc a u n şi în c e rc ă să sch iţeze u n
zâm bet.
- N u , cred că d e ja n u m a i e c iu d a t. Să vezi c u m o să
facem . E u îi d a u u n te le fo n p rie te n e i m ele şi m ă in te ­
resez d ac ă m a m a ei e in te r n a tă c h ia r acolo. D acă d a, te
a n u n ţ şi h o tă râ m c u m să p ro c e d ă m m a i d e p a rte .
- î n regulă.
S im o n e îşi a d u n ă to a te lu c ru rile .
- O să m ă în tâ ln e s c şi cu R yan. Te ro g să te g â n d e şti
p e în d e le te ce să-i sp u i. D ac ă vrei să fiu şi eu cu tin e ,
p u te m sta b ili o în tre v e d e re în b iro u l m e u . P ro c ed ă m
c u m vrei tu .
- M u lţu m e s c , d a r c re d că tre b u ie să-i v o rb esc în tre
p a tru ochi.
IĂ şteaptă-m â 105

- B in e. S im o n e îi d ă ru i u n zâ m b e t ra p id . T e s u n azi,
d u p ă ce d is c u t cu el.

capitolul 8
C â n d uşa se desch ise, p riv irea lu i S im o n e se în to a rs e
a u to m a t că tre ea. Ryan şi M itc h in tra ră în b iro u l ei, fă­
c â n d f ro n t c o m u n .
F raţi.
I n d ife r e n t d e tr ă s ă tu r ile lo r in d iv id u a le , e ra u fra ţi
d e s u fle t, ia r asta se v ed ea. R yan avea o f ru m u s e ţe ele­
g a n tă şi c u ra tă , p e c â n d M itc h e m a n a p r in to ţi p o rii
fo rţă şi p lă c e re a d e a tr ă i şi d e a m u n c i în a e r liber.
A veau a p ro x im a tiv aceeaşi în ă lţim e şi c o n fo rm a ţie ,
în s ă în to a te ce le lalte p riv in ţe e ra u c o m p le t d ife riţi.
S im o n e se rid ic ă , se a p r o p ie d e R yan şi-l îm b ră ţiş ă
s c u rt, s p u n â n d u -i:
- îm i p are rău p e n tr u to a tă ag itaţia asta.
- M u lţu m e s c . R yan se retrase, a d ă u g â n d : C o n d o le a n ­
ţe p e n tru Steve... A r fi tre b u it să te su n .
- N u este nici o p ro b le m ă , în ţeleg . E greu. A sem en e a
ev e n im e n te n e a d u c la su p ra fa ţă e m o ţii de care a m vrea
cu to t su fle tu l să fugim .
Ryan d ă d u a p ro b a to r d in cap. P rivirea ei se în d re p tă
către M itc h . A cesta se ru n se se şi r e n u n ţa s e la cioc.
A ră ta b in e , în să ei îi lip seau o a re c u m c â rlio n ţii zbâr­
liţi care-i a ju n g e a u p â n ă la g u le ru l căm ăşii.
S m u lg ân d u -şi p rivirea d e la el, îşi frecă u şo r m â in ile
.şi zise:
- î n regulă. Se aşeză la b iro u , re lu â n d u -şi a titu d in e a
d e avocat. L u aţi loc, să p u te m în c ep e .
- Ea n u vine? în tre b ă M itch.
- N u . A m v o rb it d eja cu ea. A m â n d o u ă am c o n s id e ­
rat că este cel m ai b in e să p u r tă m d isc u ţia aceasta se p a­
rat. V oia să aib ă la d isp o z iţie ceva tim p p e n tr u a se g â n d i
la to a te im p lica ţiile re z u lta tu lu i în a in te d e a d isc u ta cu
o ricare d in tr e voi.
106 fElisabetfi 'tia u g fto n

M itc h şi R yan se u ita r ă fu g itiv u n u l la celălalt. S im o n e


o b s e rv ă că n u se s im ţe a u d e lo c în la rg u l lo r, aşa că
sc o a se fo aia cu r e z u lta tu l. N -avea n ic i u n r o s t să le p re ­
lu n g e a sc ă sta re a d e te n s iu n e . îi în tin s e fie c ă ru ia câ te
o c o p ie .
- A v e ţi aici r a p o r tu l p re lim in a r p riv in d m o stre le d e
A D N . R e z u lta tu l n u este 100% c o n c lu d e n t, d a r o să
v e d e ţi că e d e s tu l d e a p ro a p e d e această cifră. V a tre ­
b u i să p rele v ăm p ro b e şi d e la p ă r in ţii tăi, M itc h , d a r
c re d că p u te m s p u n e , cu o p recizie d e 9 8 % , că c lie n ta
m ea, K ate A le x a n d e r, este u n a şi aceeaşi p e rs o a n ă cu
A n n ie H a rris o n .
R yan se sp rijin i d e s p ă ta ru l sc a u n u lu i şi în c h is e o ch ii.
T ră să tu rile sale a ră ta u c â t se p o a te d e clar s u fe rin ţa ca-
re-1 în c erca , d a r S im o n e îşi p u te a d a se am a , d u p ă felul
lin iş tit în care ac ce p ta se vestea, că se a şte p ta se la acest
re z u lta t. Şi to tu ş i, d u p ă c u m sp u sese K ate, fa p tu l că şti­
au n u u şu ra n ic ic u m situ a ţia .
M itc h s tu d ie r a p o r tu l p e în d e le te . C â n d îşi rid ic ă
priv irea, S im o n e p u tu d escifra şi în o c h ii lu i d u re re a
p e care o sim ţea . P e n tru a m â n d o i, această v este era o
lo v itu ră grea.
Se rid ic ă şi o c o li m asa d e lu c ru p â n ă la ei, d u p ă care
se sp rijin i d e m a rg in e a d e m a h o n a b ir o u lu i şi le oferi
c e lo r d o i n iş te d o sa re .
- A v e ţi aici câte o c o p ie d u p ă d o c u m e n te le ei m e d i­
cale. Şi-a e x p rim a t d o r in ţa să le p rim iţi. A c c id e n tu l în
care a fo st im p lica tă s-a s o ld a t cu n işte ră n i la n iv e lu l
feţei. A su fe rit m ai m u lte in te rv e n ţii c h iru rg ic a le d e re­
c o n s tru c ţie a tâ t la n as, câ t şi în zo n a o b ra jilo r, ceea ce
explică d e ce n u a ra tă ex act ca în a in te . A ş te p tă p â n ă
c â n d R yan şi M itc h tre c u ră în revistă h â rtiile p rim ite ,
d u p ă care c o n tin u ă : Ş tiu că u n a este ca ea să s p u n ă
că nu-şi p o a te a m in ti n im ic şi cu to tu l a lta e ca voi să
a c c e p ta ţi şi să în ţe le g e ţi ce s-a în tâ m p la t. R e c u p e ra re a
i-a fost su p ra v e g h e a tă d e u n n e u r o c h iru r g d in H o u s to n .
A m în c e rc a t să iau le g ă tu ra cu el, d a r n u am o b ţin u t nici
o in fo rm a ţie . Se p are că to a te p istele n o a s tre se sfârşesc
în tr-u n astfel d e b lo caj. A lu n g â n d acest g â n d , S im o n e
‘A ştea p tă -m â 107

ad ă u g ă: î n ceea ce p riv eşte tra u m a tis m u l c ra n ia n , d o ­


c u m e n te le m e d ic a le m e n ţio n e a z ă că acesta s-a p r o d u s la
n iv elu l c o rte x u lu i la te ra l al lo b u lu i te m p o ra l, resp e ctiv
p o r ţiu n e a c re ie ru lu i care sto ch ează m e m o ria p e te rm e n
lu n g şi, m a i precis, zo n a care este d e d ic a tă a m in tir ilo r
p e rso n a le . A stfel, lu c ru rile pe care le-a în v ă ţa t la şcoală,
d e e x e m p lu , n u a u fost afe cta te, d e o a re c e s u n t d e p o ­
zitate în tr-o a ltă zo n ă a c re ie ru lu i - sa u cel p u ţin aşa
se explică, te o re tic . C u n o ş tin ţe le d e sp re lo c u rile u n d e
a în v ă ţa t acele lu c ru ri s u n t în cu to tu l a ltă s itu a ţie , căci
acestea s u n t a m in tir i p e rso n a le , c u m a r fi, d e ex e m p lu ,
n u m e le fa c u ltă ţii p e care a făcut-o. A şa se şi ex p lică de
ce se d e sc u rc ă a tâ t d e b in e p ro fe sio n a l, d e ce îşi a d u c e
a m in te to t felul d e n o ţiu n i te h n ic e d e sp re se ism o lo g ie şi
d e sp re geologie, c h ia r d a c ă n u ştie ce nivel d e calificare
are în aceste d o m e n ii. D in cercetările m ele, a m a fla t că
m e d ic ii n u au nici m ă c a r a c u m c u n o ş tin ţe fo a rte p rec i­
se d e sp re c re ie r şi m a i ales d e sp re acele p o r ţiu n i ale sale
în să rc in a te cu g e stio n a re a m e m o rie i.
- D e c i ea c h ia r nu-şi a m in te ş te nim ic? în tr e b ă R yan,
p e u n to n vlăguit.
- N u , ră s p u n s e S im o n e . Şi m a i e u n lu c ru im p o r ta n t
d e care tre b u ie să ţin e m c o n t. C â n d cei d o i îşi rid ic a ră
p riv irea c ă tre ea, c o n tin u ă : P a rte a aceea d e c re ie r este
ră sp u n z ă to a re şi d e tră să tu rile d e p e rs o n a lita te . V oia să
le ex p lice c â t m a i clar, astfel în c â t să în ţe le a g ă a m â n ­
d o i. N u m a i e aceeaşi p e rs o a n ă ca o d in io a ră . D ac ă o
să p e tre c e ţi ceva tim p c u ea, o să o b se rv a ţi - aşa c u m
am făcut-o eu - că există a se m ă n ă ri... g estu ri, m o d u l în
care îţi a ru n c ă o p riv ire şi altele d e g e n u l acesta, d a r
s u n t şi a n u m ite d ife re n ţe clare, şi tre b u ie să fiţi p reg ă tiţi
p e n tru ele. P e rso n a lita te a lu i K ate d e a c u m s-a d ez v o ltat
după a c c id e n t. R e ac ţio n e az ă d ife rit în a n u m ite situ a ţii,
în tim p ce A n n ie era p a s io n a lă şi im p u lsiv ă, K ate e m ai
rezervată. C â n tă re ş te b in e lu c ru rile în a in te d e a ju d e ­
ca sau d e a-şi e x p rim a o p in ia . Ă sta e u n lu c ru m in o r,
ilar aju n g e să fie im p o r ta n t c â n d o c u n o ş ti m a i b in e .
N u v rea u ca v re u n u l d in tr e v o i să-şi în c h ip u ie că p o a te
108 ‘E fisa b etf 7/angfiton

relu a rela ţia cu ea exacr d e u n d e a fost în tr e ru p tă , în


u rm ă cu cinci an i, şi că to tu l va m erg e ca p e ro ate.
- O să-şi recap ete v re o d a tă m em o ria? în tre b ă Ryan.
- D i n câte am d is c u ta t cu d o c to ru l A lla n , u n n e u ­
ro c h iru rg d e la n o i d in o raş care a a r u n c a t o p riv ire p e
fişele ei d e o b se rv a ţie , n u s u n t şan se p re a m a ri. C e i m ai
m u lţi d in tr e cei care su feră d e am n ezie îşi a m in te sc câte
ceva, orice, m ai ales lu c ru ri d in co p ilărie , în să cazul lui
K ate e fo arte n e o b iş n u it. Ea n u şi-a a m in tit a b s o lu t n i­
m ic. S p era ca v en ire a în S an F ran cisco să-i d eclanşeze
ceva a m in tiri, d a r p â n ă a c u m ... n im ic. îşi m ai îm b lân zi
to n u l şi spuse: îm i p are râu , R yan. Ş tiu că n u e ră s p u n ­
su l pe care sp erai să-l p rim e şti.
B ă rb a tu l d ă d u a p ro b a to r d in cap u itâ n d u -se în c o n ti­
n u a re la r a p o rtu l p e care-1 avea în faţă. Lăsă să se scurgă
câteva se c u n d e d e tăcere în a in te d e a sp u n e :
- C i n e să-i fi făc u t u n a ca asta? C in e să n e fi făc u t
tu tu r o r u n a ca asta? îşi în ă lţă cap u l b ru sc , în s ă S im o n e
văzu că în o ch ii lu i sc ăp ă ra m ai d eg rab ă fu rie d e c â t d u ­
rere. O fu rie in te n să , p e care R yan era în d r e p tă ţit să o
sim tă. Se rid ică re p e d e d e p e sc au n , în tre b â n d : C in e
d r a c u ’ a fost n e m e rn ic u l care a luat-o d e lân g ă noi?
- î l ch e m a ja c o b A lex a n d er, ră s p u n se S im o n e . E ra
d o c to r în H o u s to n . E ra în av io n u l care s-a p ră b u ş it d e
c u râ n d , şi aşa a aiu n s K ate să m ă găsească p e m in e - şi
a p o i p e tin e . D in câte se pare, el ven ise în S an F ran cisco
la o c o n fe rin ţă m e d ica lă , deşi K ate n u ştie p e ce te m ă şi
u n d e a n u m e . D e o c a m d a tă n u am p rea m u lte in fo rm a ţii
d e sp re A lex a n d er, d a r K ate m-a ru g a t să fac ceva săp ă­
tu ri în tre c u tu l lui.
- C e fel d e săp ătu ri? în tre b ă M itch .
S im o n e îşi în d re p tă p riv irea în sp re el şi văzu că şi în
o c h ii lu i sclipea m â n ia . P ierd u seră cu to ţii fo a rte m u lt
tim p . T im p p e care n u aveau cu m să-l recu p ereze. D a r
sp e ra că, d acă aflau d e ce se în tâ m p la se ră to a te acestea,
aveau să-şi m ai d o m o le a sc ă d u rerea .
- K ate sim te n ev o ia să afle ce s-a în tâ m p la t cu ea. T o a­
te aceste in fo rm a ţii n o i au tu lb u ra t-o şi p e ea la fel ca pe
voi d o i, n u m a i că ea în c ea rc ă să-şi d e a se am a ce p ă rţi
‘Ă şteaptă-m ă 109

d in v ia ţa ei s u n t ad e v ărate şi care n u . A m în c e p u t cu
sa n a to riu l u n d e a s ta t in te r n a tă c â t a fost în co m ă, deşi
ne-am lo v it d e ceva o b sta co le. R yan, tu ai fost cel care i-a
id e n tific a t o b ie c te le p e rso n a le d u p ă a c c id e n tu l aviatic,
nu-i aşa?^
- D a. îşi în c ru c işă b ra ţe le la p ie p t. N u era v o rb a des­
p re p re a m u lte lu c ru ri, d o a r p o şe ta şi la p to p u l, c a rb o n i­
zat p arţial.
- Le m ai ai?
- S-ar p u te a să m ai fie p e u n d ev a . D u p ă ce a m făcu t
id e n tifica rea, i-am strâ n s o m a re p a rte d in tr e lu c ru ri şi
le-am p u s în cu tii. C e n a ib a c re d e ţi că o să a fla ţi u itâ n -
du-vă la ele?
- P ro b a b il n im ic , d a r ea a r vrea o ric u m să le vadă.
M itch , ai p u te a să iei le g ătu ra cu u n iv e rsita te a , să afli la
ce p ro iec te lu c ra în a in te să dispară?
- A i v reo b ă n u ia lă că to a te astea a r avea v re o le g ătu ră
cu m u n c a ei? în tre b ă M itch .
- N u ştiu . C e e a ce ştim cu sig u ra n ţă în să e că R yan
a lăsat-o la a e ro p o rt, şi ea s-a trez it d in co m ă a p ro a p e
trei a n i m a i târziu. D acă a r fi fost v o rb a d e sp re u n a tac
în tâ m p lă to r, o ră p ire sau ceva d e g e n u l acesta, a r fi m u ­
rit. C in e v a a ţin u t n e a p ă ra t să aranjeze lu c ru rile astfel
în c â t să se cre ad ă că a u rc a t la b o rd u l a v io n u lu i aceluia
şi d u p ă aceea a a v u t grijă d e ea d u p ă D u m n e z e u ştie ce
a c c id e n t a su ferit. E fo a rte p o sib il să fie ceva leg at d e
v re u n u l d in tr e p ro ie c te le la care lucra.
- Şi d ac ă nu? în tre b ă R yan.
- D acă se d o v ed eşte că n u e aşa, r e n u n ţă m la p ista
asta şi tre c e m la u rm ă to a re a ipoteză. In tre tim p , o să to t
încerc să-i d a u d e u rm ă d o c to ru lu i acelu ia d in H o u s to n
al că ru i n u m e a p a re p e to a te fişele d e o b se rv a ţie ale lu i
R ate şi să o b ţin ceva in fo rm a ţii d e la el. K ate a m ai v o r­
b it şi d esp re so c ru l ei - W a lte r A le x a n d e r care, d in
câte se p arc, a d is p ă ru t im e d ia t d u p ă m o a rte a fiu lu i lui.
V reau să-l găsesc şi p e el.
S im o n e rem a rc ă sclipirea d in o ch ii lu i R yan. O sclipi­
re care o făcea să cre a d ă că era m a i b in e că Ja co b A lex a n ­
d e r era d eja m o rt. S im o n e îi în ţe le g ea pe d e p lin m â n ia
110 ‘Z CisaSetfi l^laugfitoji

şi fru stra re a , d a r p e n tru ea p rim a u in te rese le lu i K ate şi


ca aceasta sâ trea că cu b in e d e u rm ă to a re le câtev a zile.
- A ş a , şi a c u m ce facem ? în tre b ă R yan.
- P ă i , asta d e p in d e d e tin e şi d e K ate, ră s p u n s e
S im o n e . î n m o m e n tu l d e faţă, ea n u ce re n im ic . A re
n ev o ie d e ceva tim p p e n tr u a se o b iş n u i cu id e ea , d a r
s u n t c o n v in să că o să ia le g ă tu ra cu tin e d e s tu l d e c u ­
râ n d . N u o să facă d e m e r s u r i legale p e n tr u a o b ţin e
d r e p tu l d e a p e tre c e tim p cu ju lia , d ac ă a s ta te in te ­
resează. Şi-a e x p rim a t d o r in ţa d e a o c u n o a ş te , lu c ru
d e ca re s u n t c o n v in s ă că eşti c o n ş tie n t şi tu , d a r c re d
că v o i d o i tre b u ie să vă în ţe le g e ţi în tr e voi în a in te d e a
im p lic a ju s tiţia în c h e stia asta. C r e d că u r m ă to r u l pas
e să îi a n u n ţă m p e p ă r in ţii tăi, M itc h , şi să le c e re m să
fie d e a c o rd să li se ia sâ n g e p e n tr u în c ă u n te s t A D N ,
d o a r ca să fim a b s o lu t sig u ri.
M itc h în c u v iin ţă d in cap. S im o n e îşi lăsă p riv irea să
zăbovească u n d e v a în s p a ţiu l d in tr e cei d o i, d o rin d u -ş i
să-i p o a tă a ju ta în v re u n fel, să le am elio re ze su fe rin ţa .
D ar, d in p ăc ate, ştia că n u avea cu m .
Se d e s p rin s e d e m a rg in e a b iro u lu i şi făcu u n pas în a ­
in te , se m n că în tâ ln ire a lu ase sfârşit.
- B in e în ţe le s , p u te ţi sâ lu aţi d o sa re le. N u c re d că vă
v o r fi d e m a re folos ac u m , d a r p o a te m ai în c o lo veţi avea
n ev o ie d e ele.
R yan îi m u lţu m i şi se în to a rs e c ă tre M itc h , ca re stă te a
în c o n tin u a r e p e s c a u n .
- N e v e d e m afară, îi sp u se.
C â n d ră m a se ră sin g u ri, M itc h îşi rid ic ă u şo r p riv irea
că tre ea.
- C e e cu cercetările astea?
- D ac ă ai fi în lo c u l ei, n-ai v rea să ştii ce s-a în tâ m ­
p la t cu adevărat?
M itc h c lă tin ă d in cap şi se u ită la h â rtiile p e care le
avea j n m â n ă.
- î n ţ e l e g fu ria lu i R yan şi d e ce sim te n ev o ia sâ afle
to t ce s-a în tâ m p la t. Şi eu văd ro şu în faţa o c h ilo r c â n d
m ă g â n d e sc că a fo st lu a tă d e lân g ă n o i. D a r to a te as­
tea... p a r ca o v â n ă to a re d e fa n to m e .
'A şteaptă-m â 111

- S-ar p u te a ca tix asta să fie. O lu ă m pas cu pas. în tr e


tim p , K ate se sim te u tilă la ceva şi îşi rec ap ătă c o n tro lu l
a su p ra p ro p rie i e x iste n ţe . C r e d că are m a re n ev o ie de
asta acu m .
- C u m a r e a c ţio n a t c â n d a aflat? în tr e b ă el în c etişo r.
- N u p rea b in e . T o tu şi, ştia care avea să fie re z u lta tu l
în a in te să-i s p u n e u - la tel ca Ryan. A u o groază d e lu­
c ru ri d e lă m u r it ei d o i.
M itc h a ru n c ă o p riv ire c ă tre u şa în c h isă .
- N u ştiu ce să iac să-i m ai a lin d u re re a .
- E im p o r ta n t să-i fii a lă tu ri. L u c ru rile se v o r c o m p li­
ca şi m a i m u lt, M itch .
P riv irea lu i o în tâ ln i pe a ei. D u p ă care M itc h făcu
och ii m ari, ca şi c u m to c m a i şi-ar fi a m in r it ceva.
- O , D o a m n e ... B ăiatul!
- Ş tia i?
- N u ştiam n im ic p â n ă a c u m . O c h ii i se în c h ise ră .
A m v ăz u t o fo to g rafie pe b iro u l ei. Fir-ar să fie! îi p iv
vesti în ce îm p re ju ră ri a ju n sese la b iro u l lu i K ate cu
câteva zile în u rm ă . A b ia a c u m am p u s lu c ru rile cap
Ia cap. T o tu l a fost... o n e b u n ie . O , D u m n e z e u le m are!
Îşi m asă fru n te a , ca şi c u m a r fi v r u t să-şi o p re a sc ă d u ­
rerea d e cap . Şi e u care-m i în c h ip u ia m că lu c ru rile s ta u
pro sr ac u m ...
- S ă n u cum va să-i zici ceva lu i R yan. K ate vrea să-i
s p u n ă ea. A re nev o ie în să d e ceva tim p ca să-şi d e a sea­
m a c u m e m ai b in e să ab o rd e ze su b ie c tu l. T re b u ie să-i
lăsăm să se d e scu rce sin g u ri cu asta.
- S u n t cam p rin s în tre cio ca n şi nico v ală, d o m n iş o a ­
ra c o n silie r. Ea e so ra m ea, şi o iubesc, in d if e re n t dacă-şi
ad u ce a m in te d e m in e sau n u . D a r şi el îm i e, în to a te
p riv in ţe le, ca u n fra te , şi îl iu b esc şi p e el. Şi are nev o ie
de m in e.
A ceastă d ezv ălu ire o im p re sio n ă în tr-u n m o d to ta l
n e a şte p ta t. Se lăsă p e v in e în faţa lui, m â n g â in d u -i u şo r
ob razu l cu v â rfu rile deg etelo r.
-D e ja faci to t ce p o ţi. îm i p are ră u că eşti p rin s la
m ijloc. E u c u m aş p u te a să te ajut?
112 rE (\sa b etf 'hlaugfiton

M itc h îşi rid ică p riv irea, şi zâ m b e tu l acela sexy al lu i


i se în tip ă ri p e ch ip . S u râ su l care făcea să-i a p a ră g ro p iţa
aceea p r o n u n ţa tă avea efecte n e b u n e ş ti a s u p ra ritm u lu i
in im ii ei.
- A i p u te a să iei c in a cu m in e.
A h , ch ia r îşi d o re a să accepte.
- N u p o t, M itch . N u a tâ ta tim p cât o re p re z in t pe
K ate.
O c h ii lui se a ţin tiră a su p ra a lo r ei. S im o n e d escifră în
ei aceeaşi d ezam ăg ire care, cel m ai p ro b a b il, era reflec­
ta tă şi în p rivirea ei.
- D a c ă ar fi să m ă g ân d e sc n u m a i la m in e , te-aş ruga
să-i sp u i să-şi găsească a lt avocat, d a r n u p o t face asta.
A re nevoie d e tin e . C h ia r are n ev o ie d e cin ev a care să-i
fie alătu ri.
- N oi to ţi s u n te m a lă tu ri d e ea.
- D a, d ar... R yan a ru n c ă o p riv ire că tre uşă. A m aşa
o b ă n u ia lă că situ a ţia se va în r ă u tă ţi în a in te ch ia r d e a
se am elio ra .
D in păcate, S im o n e avea p re sim ţire a su m b ră că afir­
m a ţia lui era co rectă.

Ryan verifică d ac ă aceasta era ad resa p e care o ş te rp e ­


lise d e la se creta ra lu i A n n ie , d u p ă care a ru n c ă o p riv ire
la că su ţa cu d o u ă n iv e lu ri c o n s tru ită c h ia r p e m a rg in e a
plajei, cu faţa d ă c e n u şie şi c lo p o ţe i d e v â n t în fo rm ă d e
p escă ru şi a tâ rn a ţi p e v era n d ă. N u se m ă n a d elo c cu reşe­
d in ţa lu i d in S au sa lito . Şi nici cu casa în care lo cu iseră
îm p re u n ă , în S a n F ran cisco . Şi to tu şi, plaja M oss e ra o
zo n ă sc u m p ă. Se în tre b ă c u m d e avea a tâ ţia b a n i în c â t
sâ lo cu iască aici.
C e rc e tâ n d casele m ici d in ju r şi stra d a lip sită d e co ­
paci, îşi freca s te rn u l cu p a lm a , în c e rc â n d să a lin e d u re ­
rea s u rd ă p e care o sim ţe a în p ie p t. V oia să o vadă, avea
n ev o ie să o v ad ă. A c u m , că ştia u sigur, sim ţea că tre b u ia
să-i s p u n ă a n u m ite lu c ru ri. N u p u te a să stea cu m â in ile
în sâ n , a ş te p tâ n d ca ea să facă p rim a m u ta re .
S im ţin d u -şi p ic io arele n esig u re, d eşi n-ar fi rec u ­
n o s c u t asta n ic i în tr-o m ie d e a n i, trav ersă aleea către
'Aşteaptă-m ă 113

casă şi b ă tu la uşă. C â n d văzu că nu-i ră s p u n d e n im e n i,


a scu ltă a te n t d acă se auzea v re u n zg o m o t d in in te ri­
or. D e u n d e v a d in sp a tele casei ră s u n a u n işte glasuri,
în c e rc â n d să-şi d ea se am a d e u n d e v en e au , p o r n i pe lâ n ­
gă clăd ire.
C u r te a n u era d e lim ita tă d e g ard . La u n m o m e n t
d a t, ia rb a era în lo c u ită de n isip , care se p re lu n g e a p â n ă
la m a lu l o c e a n u lu i. C â n d Ryan a ju n se în sp a tele casei
lui A n n ie , văzu u n b ăieţe l g h e m u it în iarbă, ju cân -
du-se cu o g ră m ă jo a ră d e b eţe. A ce sta îşi rid ic ă sp re el
o ch ii m ari, alb aştri.
O c h i id e n tic i cu ai lu i R yan. A ceeaşi fo rm ă , aceeaşi
n u a n ţă . C h ia r şi fo rm a feţei c o p ila şu lu i se m ă n a le it cu
a sa.
- A ă ă ... sa lu t, reu şi să în g a im e R yan c â n d îşi reveni
c â t d e c â t d in u im ire .
- Eşti u n stră in . B ă ie ţelu l o lu ă la fugă, strig â n d :
M am a! U n străin!
M am a? R yan în a in tă alţi câţiva paşi, lă sân d în u rm ă
co p acii cre scu ţi lângă casă, p e n tru a se u ita m a i a te n t
la b ăieţe l. A cesta se a p ro p ie în fugă d e o fem eie care
şed ea p e n isip . A ceasta se în to a rs e şi-şi u m b ri priv irea
cu m â n a , p e n tru a vedea ce se p etre ce a în c u rte , d u p ă
care se rid ic ă brusc.
C e i d o i sc h im b a ră câteva c u v in te, a p o i b ă ie ţe lu l ri­
d ic ă d in u m e ri şi o ru p se la fugă c ă tre casă. C â n d se
a p ro p ie d in n o u d e Ryan, se o p ri o se c u n d ă , d e d a ta
aceasta cu zâ m b e tu l pe buze, ceea ce-i sco tea în e v id e n ţă
aceeaşi g ro p iţă pe care R yan o văzuse d e-atâtea o r i pe
c h ip u l lui M itch , al Ju liei şi pe cel al lu i A n n ie .
- M am a a zis că p o t să m ă u it la d e se n e a n im a te .
D u p ă aceea in tră în casă. U şa d e plasă se în c h ise cu
u n p o c n e t în u rm a lui.
C u m stătea în c u rte a aceea, cu o c h e la rii d e so a re în
m â n ă , în c e rc â n d să-şi d ea seam a ce n a ib a avusese în faţa
o ch ilo r, R yan îşi sim ţe a in im a b ă tâ n d n e b u n e şte . N u se
p u te a u n a ca asta. M in te a îi lu c ra febril făc ân d to t felul
d e calcu le te m p o ra le , iar p riv irea i se d u se că tre A n n ie .
N u reu şea să sc o ată nici u n cu v â n t. P rin faţa o c h ilo r
114 ‘E iisa b e tf iJaugfiton

îi tre c e a u to t felul d e im a g in i d in v iaţa lo r îm p re u n ă ,


a m in tir i d e s p re o sa rc in ă care a b ia în m u g u ris e în a in te
ca ea să p lece în că lă to ria aceea.
- N u m ă a ş te p ta m să te v ăd azi, zise ea, a p ro p iin d u -se
în c et.
- D a , ăăă... se vede. îşi în to a rs e p riv irea că tre casă,
f iin d în c o n tin u a r e a tâ t d e u lu it, în c â t n u re u şi să facă
altceva d e c â t să se u ite lu n g p e u n d e tre c u se b ă ia tu l.
C o p ila ş u l acela...
- E fiu l m e u . C â n d R yan o p riv i d in n o u , ad ău g ă:
Şi s u n t d e stu l d e sig u ră că e şi fiu l tă u .
-F iu l... m e u !
F em e ia îşi în c ru c iş ă b ra ţe le p este talie, su p e rb ă , e m o ­
ţio n a tă şi în tr-o m ie d e alte felu ri p e care el n u le p u te a
d e sc rie p e n tr u că era p rea n ă u c it ca să m ai g ân d e ască
cu c la rita te .
- C â n d m i-am re c ă p ă ta t c u n o ş tin ţa , avea a p ro a p e
tre i a n i. S-a n ă s c u t p r in ce za rian ă în tim p ce eu e ra m
în c o m ă . A re p a tru a n i şi în c ă n u ştie n im ic d e sp re
ro a te lu c ru rile astea. N u i-am sp u s n im ic d in to t ce am
a fla t sau d e sp re tin e . Ş ovăi p re ţ d e o se c u n d ă , d u p ă care
c o n tin u ă : El c re d e că ta tăl lu i a m u r it în a c c id e n tu l ace­
la aviatic.
D in câte se p ăre a, R yan n u p u te a să-şi d e s p rin d ă o ch ii
d e la casa în care in tra se f iul lui.
- A m u n b ăieţe l.
U n fiu . U n b ă ie ţe l d e p a tr u an i ca re s e m ă n a le it cu
el. C u o c h ii lu i a lb a ştri, cu p ă ru l b lo n d ca al lu i şi g ro ­
p iţa sim p a tic ă m o ş te n ită d e la A n n ie . Îşi s im ţe a in im a
b u b u in d , ca şi c u m to c m a i în c e p u s e să fu n c ţio n e z e d in
n o u , in tr - u n ritm cu to tu l d ife rit. A vea u n fiu la care
n ic i m ă c a r n u -şi p e rm ise se să viseze în to ţi aceşti a n i,
p e n t r u că îl d u r e a p re a m u lt să se g â n d e a s c ă la în c ă
u n lu c ru p e care-1 p ie rd u s e .
D a r n u , n u îl p ie rd u se . E ra aici. E ra la fel d e v iu ca
A n n ie . E ra...
U n b ă ie ţe l c a re - a c u m , d u p ă ce-1 văzu se - n-avea
c u m să fie fiu l a ltc u iv a . U n fiu d e s p re ca re a fla ab ia
a c u m . La m a i m u lt d e o s ă p tă m â n ă d u p ă ce ea in tra s e
‘A ftcaptâ-mâ 115

în v ia ţa lu i. S u rp riz a şi ex taz u l p e ca re le sim ţis e în tr-o


p rim ă fază se tr a n s f o r m a r ă în tu lb u r a re . Se în to a r s e
c ă tre ea.
- N u m i-ai zis n im ic . A tre c u t a tâ ta tim p , d e ce n u
m i-ai sp u s nim ic?
- A b i a ieri am ş tiu t sigur. N ici a c u m n u a m dovezi
ştiin ţific e . N u i-am făc u t te stu l A D N .
- D a r eşti, to tu ş i, d e stu l de sigură.
- A m fo a rte m u lte in d ic ii că aşa sta u lu c ru rile . D a r
asta n u în s e a m n ă că avem de-a face cu o c e rtitu d in e .
- F o a r t e m u lte in d ic ii... P ăi n ic i n u e n e v o ie d e a tâ ­
te a in d ic ii să îţi d a i se a m a că s e a m ă n ă p e r f e c t cu m in e .
îşi tre c u d e g e te le p r in p ăr. D i n a ib a , ai lă sa t să tre a c ă
a tâ ta tim p fără să-m i s p u i şi m ie? A veai d e g â n d să o
faci v re o d a tă ?
- D a , b in e în ţe le s. N -aveam n ic i o in te n ţie să-ţi as­
c u n d asta.
- P ă i n u a sta şi făceai? In m o d clar, n u mi-ai sp u s
a tu n c i c â n d ai a fla t c in e eşti d e fapt.
- R yan, n-a tre c u t d e c â t o zi.
T o n u l ei im p a sib il n u făcu altceva d e c â t să-l en erv eze
şi m ai tare.
- N -a tr e c u t d e c â t o zi? P e n tru m in e , o zi e c â t o viaţă
în tre a g ă . A m p re s u p u s că ai p ie rd u t cop ilu l! T rase a d â n c
ae r în p ie p t, în c e rc â n d să-şi lin işte asc ă n e rv ii în tin ş i la
m a x im u m . F ără succes. Fir-ar să fie, esre al m eu? Ai idee
c â t d e m u lt m i-am d o r it co p ilu l acela? O , D o a m n e ,
n u te-am p ie rd u t n u m a i p e tin e . L-am p ie rd u t şi p e el.
Ş i-acum tu -m i sp u i că n-a tr e c u t d e c â t o a fu risită d e zi?
Se în d e p ă r tă câţiva paşi, d u p ă care se în to a rs e lângă
ea, n e sig u r pe el. D e ce o a re nu-şi p u te a s tru n i e m o ţiile
c â n d era cu ea? D e ce situ a ţia d e v e n e a m a i grea în loc să
fie m ai uşoară? A vea u n b ăieţe l. Un fiu. A r fi tr e b u it
să fie fericit. în c â n ta t. D ar, în lo c d e asta, n u sim ţe a
d e c â t d u re re , tu lb u r a re şi o tris te ţe a m a rn ic ă .
- N u fi aşa, zise ea. Ţi-airt sp u s a c u m .
- D a r n u m i-ai sp u s. A m a fla t eu , d in în tâ m p la re !
- A veam d e g â n d să-ţi povestesc to t.
116 'Zfisabeth 'N'augfiton

- C â n d ? C â n d îţi p ică ţie bine? Te-ai g â n d it vxeun pic


la nevoile m ele? La c u m m-aş sim ţi? N u , p e n tru că tu
nu-ţi a m in te ş ti d elo c d e m in e. C o n v e n a b il, nu-i aşa?
Să ai u n p re te x t a tâ t d e b u n p e n tru a n u d a n ic i d o i
b a n i p e s e n tim e n te le alto ra.
r Kate?
îşi în d re p ta ră a m â n d o i p riv irea că tre uşa d e plasă d e
la in tra re a în casă. D e cealaltă p a rte a ei se afla u n b ă r­
b a t în tre d o u ă v ârste, cu u n în c e p u t d e chelie.
- E to tu l în regulă?
- C in e d r a c u ’ m ai eşti şi tu? în tr e b ă R yan.
- S u n t u n p rie te n de-al lu i K ate. D a r tu?
- S u n t b ă rb a tu -să u , fir-ar să fie. N u vezi ce m u lt
n e iubim ?
A n n ie în c h ise o ch ii.
B ă rb a tu l d esch ise uşa şi a d o p tă o p o ziţie rig id ă, g ata
să in te rv in ă .
A n n ie se repezi că tre el, u rcă tre p te le care d u c e a u
că tre v e ra n d ă şi îl îm p in s e în a p o i în casă.
- T o m , n u e m o m e n tu l.
D in c u rte , Ryan îl auzi s p u n â n d :
- V rei să ră m â n cu tine? T ip u l ăla şi-a ieşit zdrav ăn
d in p e p e n i. Eşti sig u ră că e to tu l în regulă?
V ocea lu i A n n ie - la n a ib a , vocea lui K ate... A n n ie a
lu i n-ar fi p u tu t să-i facă u n a ca asta - ră s u n ă d e u n d e ­
va d in casă, d a r Ryan refuză să o ascu lte. în c h izâ n d u -ş i
o ch ii, îşi p u s e m â in ile în ş o ld u ri şi trase ae r în p iep t,
în c e rc â n d să-şi rec ap ete stă p â n ire a d e sin e . în afaceri,
se c o n tro la im p e ca b il, d a r cu ea... cu ea n ic io d a tă n u se
p u tu s e stă p â n i. îl p u tu s e ju c a pe d eg ete c h ia r d e c â n d
se cu n o sc u se ră , şi n ic io d a tă n u se elib erase d e su b vraja
ei. Ea îi sco tea la su p ra fa ţă cele m ai a scu n se e m o ţii, d e
la cea m ai in te n să p a s iu n e p â n ă la cea m ai c h in u ito a re
d u re re . Iar d u re re a asta îi ră m â n e a în su flet, a d u n a tă d e
la to a te răn ile d e aco lo , p re lu n g in d u -i fu ria în tr-u n m o d
care d ep ăşea p u te re a lu i d e stă p â n ire . T re b u ia să n u se
m a i lase c o n d u s d e e m o ţii. Ea nu-şi a d u c e a a m in te d e
el. N u-i păsa d e el. T re b u ia să a ib ă în v ed e re ce e ra m ai
‘AşteajJtă-mă 117

b in e p e n tr u Ju lia şi p e n tru ... fiul lui. T re b u ia să în c e a p ă


să trateze to tu l ca pe o tra n z a c ţie d e afaceri.
îşi p u se o c h e la rii de soare, traversă p ajişte a şi se aşeză
p e n isip , sp rijin in d u -şi co a te le d e g e n u n c h i şi a d m irâ n d
v alu rile ag itate, în a ş te p ta re a ei. D u p ă câteva m in u te cât
o e te rn ita te , auzi u şa d e plasă d esch izân d u -se şi m a i d e ­
g rab ă o sim ţi d e c â t o auzi v e n in d sp re el.
- A plecat? în tre b ă .
-D a .
- C in e e?
- Ş e f u l m eu . P ractic, asta este casa lu i. N o i stă m cu
ch irie.
A şa se explica fa p tu l că-şi p u te a p e rm ite să stea în
zo n a asta.
- C u m îl c h e a m ă pe b ă ia tu l m eu?
Ş tia că-i v o rb ea pe u n to n asp ru , d a r nu-i păsa.
- R e e d ... E x p iră p r o f u n d şi a p o i c o n tin u ă : Ja co b
A le x a n d e r.
- I-ai d a t fiu lu i n o s tru n u m e le lui.
M a x ila ru l lu i R yan se încleştă.
- R yan, n u eu i-am d a t n u m e le . C â n d s-a n ăscu t, eu
era m în co m ă.
B ă rb a tu l în c h ise o ch ii şi se s tră d u i să n u m ai sp u ­
n ă n im ic în tim p ce în c e rc a d in ră s p u te ri să-şi în g ro a p e
e m o ţiile a d â n c în su fle tu l lui. D a r p u r şi sim p lu n u
se p u te a .
- V r e a u să am o rela ţie cu el, să-l p o t vedea. D acă n u
eşti d e ac o rd , o să te d a u în ju d e c a tă . A vocaţii m ei sig u r
o să o b ţin ă ce vreau.
- S u n t d e ac o rd . C h ia r îm i d o resc să te cu n o a sc ă.
- B ine. Şi să-i spui. In seara asta. D acă n u , îi sp u n
eu. N -am d e g â n d să m ă p refac că n u a r fi c o p ilu l m eu .
A m â n d o i ştim că e fiu l m eu . Şi aşa am a ş te p ta t al n a ib ii
d e m u lt.
- O să-i sp u n . R yan...
- Ş i vreau să-i sc h im b i n u m e le . V reau să p o a rte n u ­
m ele m e u . N u m e le nostru, fir-ar să fie. Ii a ru n c ă o priv ire
în tu n e c a tă , p este u m ăr. Ş tia fo a rte b in e că ea n u era
v in o v ată. Ştia că n u se făcea resp o n sa b ilă d ire c t d e n ici
118 HfisaSetfi ‘hfaugfitcm

u n u l d in tr e lu c ru rile acestea, d a r, o, D o a m n e , su ferea


m u lt p rea m u lt. Şi asta d in cauza ei. P o ţi să-i p ăstrezi al
d o ile a p re n u m e , d a c ă vrei n e a p ă ra t, d a r tre b u ie să aib ă
n u m e le d e fam ilie H a rris o n , sp u se a p o i. Se rid ic ă şi-şi
c u ră ţă n isip u l d e p e p a n ta lo n i. N e v ed e m sâ m b ă tă , la
zece d im in e a ţa , în p a rc u l G o ld e n G a te , în faţa serelo r.
Să n u în tâ rz ii, d o a m n ă A le x a n d e r.
K ate îl p rin se d e b ra ţ, oprindu-1.
- A s c u ltă ... N ici m ie n u rni-e u şo r. N im ic d in to a te
astea n u m ă b u c u ră . Şi to t ce în c erc e să fac să fie b in e .
- S ă fie b in e? C u m sâ fie b in e? A sta în c o n d iţiile în
care îm i a s c u n d e a i fa p tu l că a m u n fiu şi te-ai m ă rita t cu
a ltu l c â n d în c ă era i n ev a sta mea?
K ate îi d ă d u d r u m u l, d a r n u se retrase.
- N u eşti d e lo c c o re c t. N u ştia m că e ra m m ă rita tă cu
tin e cât am tr ă it cu Jake. El m i-a zis că e ra m căsă to riţi.
N u este ca şi c u m aş fi zis „ d a “ în faţa p r e o tu lu i sa u ceva
d e g e n u l ăsta.
- D a, ce co n v e n a b il.
R yan v ed ea clar în o c h ii ei c â t d e m u lt su ferea, d a r şi
c â tă fu rie îi trezeau v o rb e le lu i. S clip irea aceea d e in d e ­
p e n d e n ţă p e care o ştia a tâ t d e b in e , p e care o d in io a r ă o
şi iu b e a , o şi d e te sta .
- D e m u lte o ri ai sp u s că m ă folosesc d e p re te x te c o n ­
v en a b ile . D in câte se p a re , şi e u s u n t o ţin tă co n v e n a b ilă
p e n tr u tin e . D acă ai ceva d e sp u s, H a rris o n , n u te sfii.
- î n reg u lă, n o s-o fac. N u -m i p lace d e tin e .
K ate lăsă să-i scap e u n h o h o t a m a r, d a r fără să
zâm bească.
- A t u n c i s u n te m c h it, p e n tr u că în m o m e n tu l ăsta
c re d că eşti u n m ăgar.
R yan îşi în c le ş tă m a x ila ru l d u re ro s d e ta re , nedezli-
p in d u -şi p riv ire a d e la ea. D e la fem eia care-i era în c o n ­
tin u a r e so ţie. S o ţia lui, fir-ar să fie. A n im ă n u i altcu iv a.
N u c o n ta că nu-şi a d u c e a a m in te d e el. N u c o n ta n ic i
m ă c a r fa p tu l că n u se m ă rita se efectiv cu n e m e rn ic u l
ăla d e A le x a n d e r. T o t ce c o n ta era că îi p e rm ise se tică­
lo su lu i ă lu ia să o d u c ă d e n a s c u m că a r fi f ă c u to . D u p ă
to t ce se în tâ m p la s e în tr e ei, in im a ar fi tr e b u it să-i
‘A ţtea p tă -m ă 119

s p u n ă că id io tu l ăla o m in ţe a . A r fi tr e b u it să sim tă că
ea era a altcu iv a.

capitolul 9
M a i m u lt ca sigur, u n a ta c d e c o rd e ra m a i u ş o r d e
s u p o r ta t d e c â t ce sim ţe a ea a c u m . S u fe rin ţa a p ă să to a re
d in p ie p tu l lu i K ate era m a i c h in u ito a re d e c â t o rice d u ­
re re fizică d e care avusese p a rte c â t stă tu se în sp ital. Iar
asta s p u n e a m u lte , av â n d în v ed e re că fusese la u n pas
d e m o a rte .
N e m a ip u tâ n d să s u p o rte , ieşi d in b iro u şi se d u se să-l
v ad ă p e M itc h . El era cel m a i a p r o p ia t p r ie te n al lu i
R yan. P o ate reu şe a să-i s p u n ă ce tre b u ia să facă p e n tr u a
m ai re p a ra lu c ru rile .
C â n d îşi băgă c a p u l p e uşă, îl văzu p e M itc h în p i­
cio are lân g ă fereastră şi v o rb in d la te le fo n , t o t a r u n c â n d
în a e r o m in g e d e b aseb a ll. C â n d se în to a rs e c ă tre ea,
K ate se fo rţă să zâm bească - deşi n u avea d isp o z iţia n e ­
cesară - şi îi făcu cu m â n a .
M itc h îi făcu se m n să in tre şi îi sp u se , g e s tic u lâ n d , că
avea să te rm in e în tr-u n m in u t.
P â n ă c â n d el în c h e ie d isc u ţia te lefo n ic ă, K ate îi s tu ­
d ie b iro u l. Pe ra ftu rile b ib lio te c ii d o m n e a d e z o rd in e a ,
în d ife rite grad e. Pe b iro u e ra u îm p ră ştia te to t felul d e
r a p o a rte cu c e rcetările făc u te pe te re n . Pe u n u l d in tr e
p ere ţi era u n p o ste r în r ă m a t cu e c h ip a M a rin e rs, iar
în tr-u n c o lţ stătea rez em a tă o b â tă . D â n d u -şi se am a că
avea de-a face cu u n p a s io n a t d e b aseb all, K ate sc h iţă
u n zâ m b e t slab.
C o n c e n trâ n d u -ş i a te n ţia a s u p ra b iro u lu i, o b se rv ă
o fo to g rafie în ră m a tă , c h ia r lân g ă calc u lato r. Ea, Ryan
şi M itc h . E a stă te a în m ijloc, cu o r o b ă şi o p ălărie d e
a b so lv en tă, şi zâm b ea cu g u ra p â n ă la u re c h i. M itc h îşi
ţin e a b r a ţu l p e tre c u t pe d u p ă g â tu l ei, a fişâ n d acelaşi
zâ m b e t naiv, iar R yan o c u p rin se se d e ta lie , cu c h ip u l lu i
fru m o s în s u f le ţit d e u n su râs m â n d ru .
120 (EfisaSetd. ‘bfaugfiton

L uă fo to g rafia d e pe m asă şi-şi tre c u d eg e tu l p este fe­


ţele acelea. C h ia r ea era acolo? Se sim ţea d e p arcă ar fi
u r m ă r it v iaţa u n e i cu to tu l alte p e rso a n e . N u-şi a m in te a
ziua aia. Şi nu-şi p u te a d a seam a, p e n tru n im ic în lu m e,
d e ce zâm b eau to ţi trei.
- E ste d e la ab so lv irea facu ltăţii, sp u se M itc h cu voce
p ie rită.
-M i- a m d a t seam a. N ici m ă ca r nu-1 auzise c â n d îşi
lu ase ră m a s-b u n d e la p e rso a n a cu care v o rb ise. N ici n u
mi-a tre c u t p rin cap că ai fo to g rafii. D e d in a in te , adică.
-A v e m o groază d e poze. P ot să-ţi a d u c , d ac ă vrei.
Să a ru n c i o p riv ire p e ele, p o a te te aju tă.
- D a, cred că m i-ar p lăcea. P u se fo to g rafia în ră m a tă
în a p o i şi trase a d â n c a e r în p ie p t. S p eram să p u te m d is­
c u ta u n pic. D acă am n im e r it în tr-u n m o m e n t p ro st,
s p u n e -m i şi p o t să m ă în to rc m a i târziu .
- N u , n u , e în regulă. A ru n c ă o p riv ire că tre uşă. K ate
n u p u tu să n u o b se rv e cu ce o c h i b ă n u ito r i se u ita la ei
se cretara. V rei să m e rg e m la o p lim b are?
-D a .
Ieşiră a m â n d o i d in b iro u , iar M itch îşi p u se o c h e la rii
d e soare. Se în d r e p ta r ă c ă tre m a lu l apei.
- P re s u p u n că ai au z it ce s-a în tâ m p la t ieri, nu?
M itc h îşi băgă m â in ile în b u z u n a re .
- D a. Eşti în regulă? N u arăţi p rea b in e.
F ru n te a ei se în c re ţi.
- N u ? Păi nici n u m ă s im t p rea b in e . N im ic n u se
c o m p a ră cu o lo v itu ră fix în m o a lele c a p u lu i. Ryan a
p le ca t d estu l d e su p ă ra t.
- D a , Ryan e d e s tu l d e coleric, zise el c â n d in tra ră în
parc. Şi u n e o ri n u p rea se p o a te stă p â n i.
- C e surpriză! rep lică ea, cu sarcasm în glas. N ici m ă­
c a r n u m-a lăsat să-i s p u n to t ce aveam d e spus.
- T r e b u ie să-l în ţeleg i, îi v in e fo arte g reu să accep te
to a te astea. S-a sc h im b a t m u lt d u p ă ce tu ai d isp ă ru t, s-a
în c h is în el.
- T u în ce rela ţii eşti cu el?
- E p rie te n u l m e u cel m ai b u n . E ra şi în a in te ca voi
d o i să vă cu p laţi. D ar, ad ău g ă ap o i, asta n u în se a m n ă
A ştea p tă -m ă 121

că n-o să-i d a u vreo d o u a a tu n c i c â n d se p o a r tă ca u n


n e m e rn ic . M ai ales c â n d e v o rb a d e sp re tin e .
H o tă râ re a d in glasul lui o făcu să zâm bească.
- D e ce îm i v in e m u lt m ai u ş o r să vo rb esc cu tin e
d e c â t cu el?
- P e n tru că s u n t fratele tău.
K ate îşi sim ţi in im a încălzindu-se. N u se g â n d ise n ic i­
o d a tă că ar fi p u tu t avea u n frate.
- Ş i n ic i n u vreau n im ic d e la tin e , c o n tin u ă M itch .
B in e, d e c â t să am d in n o u o relaţie cu tin e , să-ţi fiu p rie ­
te n . R yan îşi vrea so ţia în a p o i.
Ea se aşeză pe o b an c ă, lă sâ n d să-i scape u n o f ta t d in
ră ru n c h i.
- N u s u n t so ţia lu i. A m c o rp u l, faţa şi vocea ei, d a r
n u s u n t A n n ie . N u pe d in ă u n tr u .
- B a d a, eşti. Se aşeză lângă ea. D o a r că n u p o ţi ve­
d e a asta, p e n tru că nu-ţi a d u c i a m in te c u m era i în a in te .
D a r eşti aceeaşi. Se vede felul in care m ergi, d u p ă cu m
v o rb eşti şi ce faci. Şi a c u m eşti în o rice clip ă g ata să sari
la g âtu l m e u c â n d te co n tra zic în tr-o c h e stiu n e legată
d e geologie.
K ate îşi a ţin ti p riv irea a su p ra m â in ilo r ei, p e care le
ţin e a îm p re u n a te în p o ală, şi zâm bi.
- Ş i ai aceeaşi in im ă b u n ă ca ea.
- D a r s u n t şi asp ecte în care s u n t d iferită.
- D a, şi asta e ad e v ărat. D a r asta n u în se a m n ă că, d in
cauză că p e a tu n c i erai în tr-u n fel, ac u m n u m ai p o ţi să
fii tu în să ţi. O a m e n ii se sc h im b ă . Şi m i se p are im p o si­
bil ca o p e rso a n ă care a tre c u t p rin ce ai tre c u t tu să n u
se sc h im b e . Şi R yan e altfel faţă de cu m era p e-atu n ci.
Şi eu . E şi n o rm a l ca tu , mai ales tu , să te fi sc h im b a t.
- E fo arte rece. N ici nu -m i v in e să cred că a fost
câ n d v a o m u l pe care mi-1 d escrieţi voi to ţi. D in ceea ce
sp u n e ţi tu şi S im o n e , ai cre d e că era fo a rte desch is
şi p rie te n o s, n u m a i că, d u p ă în tâ ln irile n o a s tre d in
această s ă p tă m â n ă , eu aş zice că e rece, a ro g a n t, d o m i­
n a to r şi lip sit d e sc ru p u le , exact aşa cu m e p o rtre tiz a t în
presă. N u p o t să-m i d a u se am a ce se p etre ce în m in te a
lui. Şi n u ştiu d acă o să p o t v reo d a tă.
122 Xhsafcetfi aug f ton

M itc h zâm bi. ^


- A ş a e R yan. îşi ţin e e m o ţiile fo a rte b in e în frâu . D a r
să ştii că n-a fo st m e re u aşa.
- C e ba făc u t să se sch im b e?
- F a p tu l că te-a p ie rd u t. C â n d văzu că ea îşi feri p ri­
v irea, c lă tin ă d in cap. D u p ă ce te-am p ie rd u t, Ryan s-a
în c h is în el. D e-atu n ci n u tră ie şte d e c â t p e n tr u d o u ă
lu c ru ri: m u n c a şi Ju lia. N im ic altceva n u c o n te a z ă p e n ­
tr u el - nici b a n ii, n ic i c e le b rita te a şi n ic i p u te re a . M u n ­
ceşte a tâ t d e m u lt p e n tr u a-şi ţin e m in te a o c u p a tă şi a
fugi d e d u re re a d in su fle t. E m e c a n ism u l lui d e s u p ra ­
v ie ţu ire . D acă a r fi să p ia rd ă to tu l m â in e , n ici că i-ar
păsa, a tâ ta tim p cât a r avea-o p e Ju lia lâ n g ă el. A r lua-o
p u r şi sim p lu d e la c a p ăt. T re b u ie să în ţe le g i că, d eşi vrea
ca tu să ai o re la ţie cu Ju lia, s im p lu l g â n d d e a o p ie rd e
îl îngro zeşte.
- D a r n u în c e rc să i-o iau.
- Ş t i u asta, sp u se el în c etişo r.
- A m im p re sia că v iaţa m ea e r u p tă în d o u ă : p e rs o a n a
care e ra m în a in te şi cea care s u n t a c u m . Şi n u ştiu c u m
să le am estec.
- T e stră d u ie şti p re a ta re . L u c ru rile o să în tâ m p le d e
la sin e , lasă tim p u l să rezolve to tu l. Ş tiu că e g reu . Ş tiu
că te g â n d e şti la ea şi o vezi în faţa o c h ilo r p e A n n ie ,
d u p ă care te g â n d e ş ti la tin e şi te vezi ca fiin d K ate -
d o u ă p e rs o a n e d ife rite , d o u ă v ie ţi d ife rite - , d a r, u n ­
d ev a în s tr ă f u n d u l fiin ţe i ta le, ele s u n t u n a şi aceeaşi.
P u r şi sim p lu ai n ev o ie d e ceva tim p p e n tr u a-ţi d a sea­
m a d e asta.
- Şi, în tr e tim p , n u fac d e c â t să d is tru g to tu l.
M itc h o a tin se u şo r p e u m ă r.
- O să tre c e ţi voi şi p este asta. Lasâ-1 p e R y an c a m o zi,
aşa, să-şi v in ă în fire. O d a tă ce-o să p etre ac ă ceva tim p cu
R e ed , to a tă fu ria d a tă d e fa p tu l că n-a ş tiu t d e e x iste n ţa
lu i o să se risip ească. C re d e -m ă , îl c u n o s c b in e . Pe afa ră
este d u r ca o ţe lu l, d a r p e d in ă u n tr u e se n sib il şi b u n ca
p â in e a caldă.
- D eci n-ar tre b u i să m ă d u c la el azi?
'A şteaptă-m ă 123

- în nici u n caz. A stăzi to t în v â rte -n m in te d isc u ţia d e


ieri. N o să ai c u m să-l faci să te ascu lte.
- N u p o t să-m i în c h ip u i ce se p o a te sc h im b a d e azi p e
m â in e . D in câte văd eu , îl sc o t d in să rite o ri d e câ te o ri
n e în tâ ln im .
- Ş i crezi că asta n u se în tâ m p la şi în a in te ? S c h iţă u n
zâ m b e t larg. C rezi că n u vă ce rtaţi? Ba da, to t tim p u l.
T o cm ai d e aceea era in te re s a n t să vă u rm ă re sc . El c o n si­
d e ra m e re u că era i p re a in d e p e n d e n tă . îl e n e rv a la cu l­
m e. In a d â n c u l su fle tu lu i, îi e ra te a m ă că tu n u aveai
nev o ie d e el aşa c u m avea el d e tin e . D acă s ta u să m ă
g â n d e sc b in e , situ a ţia asta e, p ra c tic , sim ila ră cu cea d in
tre c u t, n u m a i că d e o m ie d e o ri m a i in te n să .
M itch o lu ă d e m â n ă , iar ea o b se rv ă că d eg e te le lo r
e ra u la fel de lu n g i. A veau aceeaşi fo rm ă . A le lu i e ra u
m a i g roase, m a i b ă rb ă te şti, d a r s e m ă n a u cu ale ei. A vea
p a lm e le m u n c ite , b ă tu te d e so a re şi p u te rn ic e .
- E b ă ia t b u n , K ate. U n c o lţ al g u rii lu i se m işcă, sc h i­
ţâ n d u n z â m b e t s trâ m b în tim p ce-i stu d ia d eg etele, iar
g ro p iţa pe care K ate o văzuse d e-atâtea o r i în o g lin d ă îi
b răz d ă o b raz u l. O , D o a m n e , ce c iu d a t e să-ţi s p u n aşa.
D a r o să m ă o b işn u ie sc . T re b u ie să-i acorzi şi lu i ceva
tim p . S itu a ţia asta îl face să su fere p e n tr u că el vrea d e la
tin e m a i m u lt d e c â t p o ţi să-i o fe ri tu a c u m .
K ate a p ro a p e iz b u cn i în râs.
- M a i t o t tim p u l are câte o fem eie s u p e rb ă la b ra ţ.
C e să v rea d e la m ine?
- C h i a r n u ştii? în glasul lu i exista o n u a n ţă d e a m u ­
za m e n t. Te vrea în a p o i.
In p ie p tu l ei în c e p u să irad ieze o d u re re su rd ă .
- N u ştiu d a c ă o să p o t să-i o fe r v re o d a tă ceea ce
vrea.
- T o a te la v rem e a lor. în tr e tim p , g ân d e şte -te la Ju lia
şi la R e ed - m a i precis, la c u m o să te d escu rci cu ei.
M o m e n ta n , ăsta e cel m ai im p o r ta n t lu c ru .
-Ş tiu .
M itch şovăi p r e ţ d e o se c u n d ă , d u p ă care spuse:
- T r e b u ie să în ţe le g i şi că p e R yan îl ro a d e să ştie că ai
fost m ă rita tă , că ai fost cu altcin ev a.
124 fElisabetd T^aughton

K ate sim ţi c u m fru stra re a ei d ă d e a în clocot.


- D a, asta c h ia r că-i b u n ă , zău. Ei p o a te să-şi tacă d e
cap cu câte-o fem eie d ife rită la fiecare sfârşit d e să p tă m â ­
nă, eu am fost în tr-o relaţie serio asă, şi to t e u a r tre b u i
să m ă sim t v in o v ată.
- R y a n se în tâ ln e ş te cu d iv erse d o m n iş o a re , d a r să
ştii că n u şi-a d esch is in im a în taţa n im ă n u i d e c â n d ai
d is p ă ru t tu . C re d că, d e fapt, cel m ai g reu lu c ru p e n tru
el e că tu ai tăcut-o. Te iu b e şte şi a c u m la fel d e m u lt ca
acu m cinci an i, iar tu nu-1 iu b eşti. Şi asta îl c h in u ie .
K ate în c h ise o ch ii.
- N u vreau să-i fac rău .
- E rai în d ră g o s tită d e tip u l celălalt? în tre b ă M itc h cu
b lâ n d e ţe .
K ate se rid ică d e pe b an c ă, p rea tu lb u ra ră să m a i p o a ­
tă sta lo cu lu i.
- A ş a c re d e a m . A c u m m ă în tr e b d e ce. E x istau to t
felu l d e lu c ru ri care n u se p o triv e a u , d a r am cre zu t
că to tu l este d e te r m in a t d e p re s iu n e a pe care o p u n e a
b o a la m e a a s u p ra re la ţie i. D e slu jb a lu i. C u m am p u ­
t u t să m ă în şe l a tâ t d e m u lt în le g ă tu ră cu el? G â n d in -
d u -m ă la to a te astea, am în c e p u t să-m i p u n se rio s la
în d o ia lă ju d e c a ta .
M itch trav ersă aleea şi m erse lân g ă ea.
- T o a te lu c ru rile astea s-au în tâ m p la t cu u n m otiv.
T re b u ie să crezi asta.
- N u m ai ştiu ce să cred , zău.
- E u îţi s p u n u n sin g u r lu c ru . M itc h îşi p u se o ch e la rii
d e soare. C o n v in g e re a m ea e că există o p u te re su p e rio a ­
ră care n e îm p in g e pe to ţi lao laltă. în a in te n u cre d eam
în aşa ceva, d a r a c u m d a. N u ai c u m să răm â i in d ife ­
r e n t c â n d vezi cu m au e v o lu at lu c ru rile în cazul n o s tru .
- C u m p o ţi să crezi u n a ca asta? C u m p o ţi să sp u i că
D u m n e z e u a r vrea ca n o i să în d u r ă m ia d u l acesta?
- P e n tru că tre b u ie să te g â n d e şti care ar fi cealaltă al­
te rn a tiv ă . D acă lu c ru rile n u s-ar fi în tâ m p la t aşa, tu ai fi
fost la b o rd u l a v io n u lu i ălu ia. Şi c h ia r te-am îi p ie rd u t.
N -am m ai fi av u t p a rte d e o a d o u a şansă. R eed n ic i n u
s-ar fi n ăscu t.
‘Ăşteaptâ-mă 125

K ate n u privise lu c ru rile d in p ersp e ctiv a asta. în ţe le ­


g â n d că M itc h avea d re p ta te , sim ţi u n fio r de-a lu n g u l
c o lo a n e i v erte b ra le .
- T r e b u ie să m ă în to rc la b iro u , sp u se el. Pe d r u m u l
sp re ieşirea d in parc, M itc h îi a ru n c ă o p riv ire. Ş tii...
tre b u ie să-i s u n ă m pe p ă rin ţii m ei... N o ştri, se corectă.
K ate se strâm b ă.
- M i-era te a m ă c-o să sp u i asta.
- M ă g â n d e a m să v o rh im cu ei d u m in ic ă , d u p ă ce
tu şi R yan a p u c a ţi să vă v e d e ţi cu c o p iii. M i-aş d o ri
fo a rte m u lt să fii şi tu d e faţă c â n d îi s u n . A m p u te a
să n e în tâ ln im la m in e acasă, d a c ă aşa te-ai sim ţi m ai
în larg ul tă u .
K ate d ă d u a p ro b a to r d in cap, deşi ceea ce-şi d o re a cu
a d e v ă ra t era să o ru p ă la fugă.
- O să vrea să se urce im e d ia t în av io n , să v in ă să te
v adă.
- La fel cred şi eu.
- T e deranjează?
- A m d e ales?
- în nici u n caz. S u n t c h ia r cu m sec ad e , K ate. Şi o să
fiu şi e u acolo, cu tin e.
- în regulă. E x p iră p re lu n g , d o rin d u -şi să m ai d e s tin ­
d ă atm o sfera, la zi, am au z it că ţi s-au a p rin s călcâiele
d u p ă avocata m ea.
- D e ce? Ţi-a sp u s ceva d e sp re m ine?
K ate n u se p u tu a b ţin e . Izh u c n i în râs. M itch a ră ta şi
v o rb ea ca u n băieţel d e g im n aziu .
- îţi place d e ea.
- D a, aşa e. D a r n u cred că e cel m ai b u n m o m e n t să
p u n e m bazele u n e i relaţii.
- D in cauza mea?
- D i n cauza... m u lto r lu c ru ri.
- M itc h , să n u r e n u n ţi la n im ic d in cauza m ea.
- N i c i n-o fac. N u e v o rb a n u m a i d e sp re tin e . V ia ţa
m ea este co m p lic ată . S u n t m a i m u lt plecat. C â te o d a tă
lipsesc lu n i la r â n d d e acasă. N u p rea s u n t cel m a i b u n
p o te n ţia l iu b it.
126 ‘E lisabetf. 'ffangfiton

- N u te cred . M ie m i se p are că ai fi u n iu b it grozav...


p e n tr u fem eia p o triv ită . Şi m-aş sim ţi m u lt m ai b in e să
ştiu că m ă c a r u n u l d in tr e cei im p lica ţi în n e b u n ia asta
e to tu ş i fericit.
C u u n z â m b e t larg, M itc h îşi p e tre c u b ra ţu l p e d u p ă
u m e rii ei. Lui K ate, acest gest m ă r u n t îi u m p lu in im a
d e c ă ld u ră .
- T o a te la v rem e a lo r, sc u m p o . A ju n g e m şi aco lo . T re­
b u ie d o a r să crezi.

Pe to ţi i-ar fi a ju ta t să aib ă u n p ic d e c re d in ţă .
In seara aceea, c â n d M itc h in tră în casa lu i R yan, se
trezi că p ă tru n s e se p e u n c â m p d e b ătălie.
- N u vin! strig ă Ju lia d e la etaj şi tr â n ti uşa d e la d o r ­
m ito ru l ei.
- B a o să vii, d o m n iş o a ră . N ici n-ai d e ales! D esc h i­
z â n d frig id e ru l, R yan c o n tin u ă să v o rb ească, p e u n to n
m u lt m a i c o b o râ t: Să fiu al n a ib ii, d a c ă e u tre b u ie să m ă
d u c , a tu n c i acelaşi lu c ru e v alab il şi p e n tr u tin e .
- N u p o ţi să m ă obligi! N u vin! strigă Ju lia, d in ca­
p u l sc ă rilo r care făceau le g ătu ra cu b u c ă tă ria , d u p ă care
tr â n ti d in n o u uşa d e la c a m e ra ei.
- S p e r că n u e v o rb a d e sp re în tâ ln ire a pe care o am eu
în se ara asta, sp u se M itc h c â n d in tră în b u c ă tă rie . A sta
p e n tr u că o să-m i d ea to a te p la n u rile p este ca p d acă
tu n ă şi fulg eră aşa.
- E i , D o a m n e fereşte să îţi în c u rc ă m n o i p la n u rile!
Ryan se s trâ m b ă şi se d u se la aragaz, u n d e tr â n ti o oală
p e u n u l d in tr e o c h iu ri. E ta re p o r n ită îm p o triv a în tâ ln i­
rii d e m â in e . N u v rea să v in ă să se v ad ă cu A n n ie ... sau
K ate... sau cu m şi-o m a i s p u n e zilele astea.
- A h a . M itc h se aşeză p e u n u l d in tr e sc a u n e le d e lâ n ­
gă bar, alese u n b o b d e stru g u re d in c a stro n u l cu fru c te
d e p e b la t şi şi-l a ru n c ă în g u ră. Şi să ştii că v a ria n ta
co re c tă e K ate. D acă-i s p u i A n n ie , o s-o faci şi p e ea să
tu n e şi să fulgere.
- In m o m e n tu l d e faţă, n u -m i pasă n ic i câ t n e g ru su b
u n g h ie d ac ă tu n ă sau n u .
‘A şteaptă-m â 127

M itc h e x p iră zg o m o to s şi a ru n c ă o p riv ire în ju r.


In m o d clar, n u era o seară p rea re u şită p e n tr u fam ilia
H a rris o n .
Ju lia îşi făcu a p a riţia în b u c ă tă rie , îi a ru n c ă o priv ire
fio ro a să ta tă lu i ei, d u p ă care-şi c o n c e n tră a te n ţia a su p ra
lu i M itc h .
- N u m ă d u c m â in e , să ştii, d e c la ră ea, p u n â n d u -şi
m â in ile în şo ld . Să-i sp u i tu , că p e m in e n u v rea să
m ă ascu lte.
C u c o a d a o c h iu lu i, M itc h o b se rv ă c â t d e c o n tra c ta t
e ra m a x ila ru l lu i Ryan.
- E u cred că te a u d e c â t se p o a te d e clar, sc u m p o .
- N u v rea u să o v ăd . Şi n u v rea u să a m n im ic de-a face
cu ea. N u e m a m a m ea!
- La n a ib a , Ju lia, in te rv e n i R yan. Ţ i-am e x p lic a t d e o
m ie d e o ri. N ici eu n u s u n t în c u lm e a fericirii, d a r este
m a m a ta şi v rea să te vadă. Şi va tre b u i să n e o b iş n u im
cu ideea.
F etiţa îşi în c ru c işă b ra ţe le la p ie p t. O c h ii i se u m p lu ră
d e la crim i.
- N u v rea u să vin. O urăsc! N u vreau să a m n im ic
de-a face cu ea!
R yan d ă d u să se a p ro p ie d e ea, d a r M itc h văzu sc â n te ­
ile d in o c h ii lu i şi-l săgetă cu o p riv ire d e avertizare.
N im ic d in ce-ar fi p u tu t s p u n e R yan n u a r fi re u şit
s-o co n v ingă.
- Ş t i i ceva, Julia? în tr e b ă M itc h . Te iu b e sc. Ba c h ia r
îm i eşti fo a rte s im p a tic ă , ceea ce e f o a rte im p o r ta n t,
p e n tr u că tr e b u ie să-ţi iu b e ş ti r u d e le , n u n e a p ă r a t să
le şi p laci. D a r a c u m te p o rţi ca o a lin ta tă . F e tiţa ră m a ­
se cu g u ra că sc a tă d e u im ire . T u v o rb e ş ti a c o lo d e s p re
so ra m e a, şi n -am să-ţi p e r m it să o p o n e g re ş ti în faţa
m ea. A i t o t d r e p tu l să fii fru s tra tă şi s u p ă ra tă p e to t
ce se în tâ m p lă , aşa c u m s u n te m şi n o i, d a r va tre b u i
să te o b iş n u ie ş ti cu id e ea . E ste m a m a ta şi m erită o
şan să să te c u n o a sc ă . Ia r tu p o ţi să te u iţi u r â t la m in e
şi la ta ic ă -tă u c â t p o fte ş ti, d a r asta n-o să s c h im b e cu
n im ic lu c ru rile .
128 EfisaSetfi Elaugftcm

Pe o b rajii co p ilei cu rg e au lacrim i. Se în to a rs e şi o


zbughi afară d in b u c ă tă rie .
Ryan îşi p ro p ti m â in ile p e b la tu l d e b u c ă tă rie şi îşi
lăsă ca p u l în p ie p t.
- Lasă-m ă pe m in e să v orbesc cu ea, zise M itch , c o b o ­
r â n d d eja d e pe sc a u n u l în a lt. E u am ţip a t la ea, şi pe
m in e e fu rio a să acu m .
- Ei, e fu rio a să p e to a tă lu m e a asta afu risită.
M itc h îl b ă tu u şu re l pe u m ăr.
- La fel ca tin e , am ice. Şi o în f ru n ta r e în tr e voi d o i n u
e cea m ai fericită id ee în clip a d e faţă.
C â n d a ju n se în d r e p tu l d o rm ito r u lu i Ju liei, M itc h n u
se m a i d e ra n jă sâ b a tă la uşă, ci o d esch ise p u r şi sim p lu .
F etiţa stă te a pe m a rg in ea p a tu lu i, cu b ra ţe le în c ru c işa te
la p ie p t şi cu o p riv ire sc ăp ă ră to are.
C â n d M itch se aşeză lân g ă ea, p a tu l m a re se d c fo rm ă
serios.
- C â t ai d e g â n d să stai s u p ă ra tă pe m ine?
- C â t am eu chef.
M itc h se u ită la ceas.
- Ei b in e , avem p ro g ra m în seara asta. N ici n u ştii ce
g reu mi-a fost să stab ilesc în tâ ln ire a asta, ca să p etre ci şi
tu ceva tim p cu cin ev a d e v ârsta ta. T o t în cerc s-o vrăjesc
p e avocata asta s u p e rb ă şi, d acă n u vii şi tu să o ţii o c u ­
p a tă pe fiicâ-sa, n-o să am n ici o şansă.
- A s ta in s e m n eu p e n tru tin e , u n co p il d e care să te
fo loseşti p e n tru a cu c eri o tipă?
Buzele lu i se a rc u iră în tr-u n în c e p u t d e zâm bet.
Ei, ase m e n e a v o rb e se p o triv e au m ai b in e cu fetiţa b ă tă ­
ioasă p e care o iu b ea atât.
- C a m d a. E v reo p ro b lem ă?
- E şti in co rig ib il.
B ă rb a tu l n u se p u tu a b ţin e să n u izb u cn ească în râs.
- U n d e ai a u z it c u v â n tu l ăsta?
- La şcoală. Şi să ştii că aşa eşti. Şi in s u p o rta b il, p e
d e a su p ra . îşi lăsă b ra ţe le pe lân g ă c o rp şi o ftă. Şi să ştii
că n u s u n t s u p ă ra tă p e tin e . D o a r că n u v reau să m ă
în tâ ln e sc cu ea m â in e , a tâ ta to t.
‘A şteaptă-m â 129

M itc h îşi tre c u b r a ţu l p e d u p ă u m e rii ei şi o trase


a p ro a p e d e el.
- Ş tiu asta, sc u m p o . Ş tiu că e g reu . T u tu r o r n e e greu,
m ai ales ta tă lu i tă u . T re b u ie să o laşi m ai m o a le cu el,
cel p u ţin c â n d v in e v o rb a d e sp re asta.
Ju lia îşi a lu n g ă la crim ile şi se sp rijin i d e el.
- M i e îm i place cu m s u n te m ac u m , d o a r tu cu m in e
şi cu tă tic u l. N u vreau să v in ă şi ea şi să strice to tu l.
- D a r n o să strice n im ic.
- B a da.
- E i , dă-i o şan să, da.? M ă ca r în cearcă, Julia.
- N u v reau .
- B in e , a tu n c i f ă o p e n tr u m in e . E so ra m ea, şi e u o
iu b esc. Ia r tu eşti n e p o a ta m ea, şi te iu b esc şi pe tin e .
D ac ă n u p e n tru altceva, f ă o p e n tr u m in e .
S c o ţâ n d u n o f ta t p re lu n g , Ju lia se trase în a p o i şi-şi
şterse lacrim ile d e pe faţă.
- B in e. D a r îm i eşti d a to r. îşi m iji o c h ii şi spuse: Şi-m i
ră m â i d a to r şi p e n tr u seara asta. D acă fata asta o să se
d o v ed ească p lic tisito are , o să-m i fii d a to r v â n d u t.
- M ersi. M itc h o îm p in se uşor, să se ridice. A şa, a c u m
du -te să te în c alţi. S u n te m în în tâ rzie re .

M itc h a ru n c ă o privire că tre Julia, s tu d iin d u -i p ro filu l


lu m in a t d e b ec u le ţele d e pe b o rd .
Avea nevoie d e o p re z e n ţă ferm ă a c u m , d e cineva care
să-i s p u n ă clar c u m aveau să d ec u rg ă lu c ru rile . R yan
avea p ro p riile p ro b le m e pe cap. N u p rea g e s tio n a c u m
tre b u ia situ a ţia asta.
Şi to tu şi, cin e a r fi p u tu t să-i reproşeze asta?
- T e ro g să n u m ă p u i în tr-o s itu a ţie s tâ n je n ito a r e ,
ru p se el tă c e re a , c o n c e n trâ n d u -ş i d in n o u a te n ţia a s u ­
p ra d r u m u lu i.
- C rezi c-aş fi eu în stare d e aşa ceva?
J u lia f lu tu r ă d in g en e , cu u n a e r d e in o c e n ţă p re ­
făcu tă.
- D a, sig u r că da, m ai ales c â n d eşti s u p ă ra tă pe m i­
ne. S ă n u cu m v a să în c e p i cu to t felul d e p o v e stio a re
130 (Elhabetfi iJ a n g k to n

a m u z a n te d e sp re m in e sau c in e ştie ce d ez v ălu iri p rea


p e rso n a le .
- C u m a r fi o b ic e iu l tă u d e a b e a la p tele d ire c t d in
cutie? S a u că n u îţi sp eli je an şii p â n ă n u aju n g să fie
ţe p e n i d e m u rd ărie?
M itc h se făcu m ic.
- D a, ch e stii de-astea. Şi n ic i să n u a d u c i v o rb a d e sp re
v reo fo stă p rie te n ă . D ac ă te a u d cu aşa ceva, im e d ia t o să
sar la g â tu l tă u , să ştii.
Ju lia zâm bi.
- Iţi place d e ea.
- D a, aşa e. B uzele i se s trâ m b a ră u şo r. D e ce zice
to a tă lu m e a asta?
Ju lia în tin s e m â n a şi îl g âd ilă în z o n a co astelo r.
- A h a , e p in g u in u l tău!
- P o ftim ? R eu şi să se în d e p ă rte z e d e d eg e te le ei.
T e rm in ă cu g âd ilatu l!
- P in g u i n u l tă u . Ştii tu ... p in g u in ii se îm p e rech e az ă
p e viaţă. S u n t sin g u rele a n im a le d e p e p la n e tă care îşi
p ăstrează acelaşi p a rte n e r, ca o a m e n ii. M i se p are d r ă ­
g u ţ. U n c h iu le M itch , c re d că ţi-ai g ăsit iu b ita -p in g u in .
- N - a m zis n im ic d e sp re p a r te n e r pe v ia ţă aici. U n d e
n a ib a ai au z it p ro stiile astea?
- La şcoală. N e în v a ţă to t felul d e p ro stii.
- O , D o a m n e , d a ’ ştiu că ai lim b a a s c u ţită , zău. A , şi
n-ai voie să foloseşti c u v in te u râ te d e faţă cu ea.
- D e ce nu? T u m e re u v o rb e şti aşa.
- D a , şi m ă m a i a m eţe sc d in c â n d în c â n d , râgâi...
A sta n u în s e a m n ă că şi tu a r tr e b u i să faci la fel. O p ri
m a şin a în faţa lo c u in ţe i lu i S im o n e , o casă m a re şi
veche, în stil v ic to ria n . în c e a rc ă să jo ci ro lu l n e p o a te i
d ră g u ţe şi p o litico a se, da? M ă ca r în se ara asta. P e n tru
m in e , b in e? Ş tiu că-ţi v in e g reu .
Ju lia c o b o rî d in m a şin ă şi se u ită a te n t la casă.
- îm i d escarci tre i a lb u m e în tre g i p e iP od.
M itc h se u ită cru ciş la ea, p este c a p o ta L a n d R overu-
lui său.
- C e e? în tre b ă Ju lia, p ă râ n d şo cată d e rea cţia lui.
M ă gân d esc că m e rit cel p u ţin trei. O să-ţi tac o listă.
Aşteaptă-mă 131

Poţi să m i le descarci m â in e , c â n d , a p ro p o , îţi fac încă


o favoare.
- C u m in e nu-ţi m erg e ş a n ta ju l, să ştii.
- O , b a o să-m i m eargă, ră sp u n se Julia cu u n zâ m b e t
larg şi în c e p u sâ u rce tre p te le că tre in tra re .
S im o n e le d esch ise u şa cu p ic io a re le goale, jean şi
strâ m ţi şi u n tric o u m u la t care-i p u n e a în e v id e n ţă
sân ii o b raz n ici. La n a ib a , c h ia r era sexy. M itc h n u voia
0 re la ţie se rio a să , c u m se -n tâ m p la cu p in g u in ii, d a r
v oia cel p u ţin o în tâ ln ir e pro p riu -zisă cu av o cata aceas­
ta v o lu p tu o a să .
- B u n ă , zise el. Scuze d e în tâ rz ie re . M ic u ţa asta este
Julia.
Ju lia îşi rid ică p rivirea sp re el, în c ru n tâ n d u -s e , d u p ă
care în tin s e m â n a spre S im o n e .
- B u n ă seara.
S im o n e îi strâ n s e m â n a , rid ic â n d d in sp râ n c e n e , ca
şi c u m a r fi fost im p re s io n a tă d e m a n ie re le Ju liei. U n u
la zero p e n tru m ic u ţă .
- M ă b u c u r să te revăd, Ju lia. P ro b a b il n u -ţi a d u c i
a m in te d e m in e , d a r tu şi m a m a ta aţi v e n it d e câteva
o ri în vizită la n o i, c â n d lo c u ia m în B a ltim o re .
Ju iia îi ce rcetă faţa.

- A ă â ... n u -m i a d u c a m in te . P ro b a b il e ra m fo a rte
m ică.
- D a , aşa este. H a id e ţi în b u că tă rie ! S im o n e îi c o n d u ­
se în ă u n tr u . S h a n n o n m ă a ju tă cu p re g ă tire a m esei.
U n c o r id o r lu n g îm p ă rţe a casa în d o u ă , d u c â n d către
b u c ă tă rie şi către o în c ă p e re m a re cu ferestre care d ă ­
d e a u sp re o c u rte m are.
S h a n n o n stă te a lângă h ia tu l ele b u c ă tă rie şi am esteca
în salată. P ăru l lu n g , d e aceeaşi n u a n ţă ca al lui S im o n e ,
1 se revărsa p â n ă la o m o p la ţi. C â n d in tra ră în în c ă ­
pere, o ce rcetă cu p r u d e n ţă pe Julia.
- J u lia , M itc h , sp u se S im o n e , aceasta este fiica m ea,
S hannon.
- B u n ă , m o rm ă i S h a n n o n .
132 ‘E lnaSetH ifa u g fito n

Ju lia îi a ru n c ă lu i M itch o p riv ire circ u m sp e ctă .


C u m â n a la sp a te, îi a ră tă p a tru degete.
In nici u n caz n-avea să-i c u m p e re p a tru a lb u m e .
Ii. d ă d u u n g h io n t în co aste şi făcu v reo câţiva paşi în a ­
in te , lăsând-o în u rm ă .
- B u n ă , S h a n n o n . M a m a ta mi-a sp u s o groază d e lu ­
c ru ri d e sp re tin e .
S h a n n o n îi a ru n c ă o p riv ire m a m e i sale, care se afla
d e ceaialtă p a rte a în c ă p e rii, d a r n u ră sp u n se . M itc h
c â n tă ri im e d ia t situ a ţia , fiin d fo a rte a te n t la o ch ii lo r şi
la lim b aju l tr u p u lu i. în m o d clar, atm o sfe ra în tr e cele
d o u ă e ra te n sio n a tă .
- S h a n n o n , in te rv e n i S im o n e . C e-ar fi să te d u c i sus
cu Ju lia, să-i ară ţi c a m e ra ta?
F etiţa rid ic ă d in u m e ri, ca şi c u m îi era in d ife re n t.
- B ine. H ai cu m ine!
Ju lia îl săgeta p e M itch cu o p riv ire d elo c în c â n ta tă ,
d a r el o în g h io n ti să iasă. C e le d o u ă fete p lecară.
O c h ii lu i M itc h se în to a rs e ră c ă tre S im o n e.
- D a, a m ers rare b in e .
S im o n e lăsă să-i scape u n o ftat.
- D e j a ne a p ro p ie m d e p u b e rta te . în u ltim a v rem e,
e im p o sib il să-i c o n v in ă ceva d in ce fac. S trâ m b ă d in nas
în sp re h o l. îm i p are rău , e în to a rs ă p e d o s în se ara asta.
P oate a r fi tr e b u it sâ te su n , să a n u lă m to t. O ric u m , nici
a c u m n u ştiu cu m ai re u şit să m ă co n v in g i să accep t
în tâ ln ire a asta.
- C e e? E d o a r o în tâ ln ir e p e n tru fete, să se joace.
C ă u tă tu ra iro n ic ă pe care i-o a d re să ea îi tra n sm is e
u n c u r e n t electric p rin to t c o rp u l. Ba ch ia r m ă b u c u r că
n u ai a n u la t. Ryan şi Ju lia n u aveau o seară p rea p lă cu tă .
C re d că le face b in e a m â n d u r o ra că am re u şit s-o iau cu
m in e câteva ore.
S im o n e tre c u în ca m e ra d e zi, u n d e ^ se aşeză p e o
c a n a p e a m o a le , cu u n p ic io r su b ea. în c ă p e re a i se
p o triv e a p e rfe c t - ta v a n în a lt, m o b ilă m asiv ă, fo to lii
c o n fo rta b ile .
- C e s-a în tâ m p la t?
M itc h se in stala in tr-u n fo to liu a fla t c h ia r în faţa ei.
‘A şteaptâ-m ă 133

- J u lia e su p ă ra tă în leg ătu ră cu în tâ ln ire a d e m â in e.


S im o n e în c u v iin ţă în ţe le g ă to a re d in cap.
- Şi Ryan?
- E s u p ă ra t în le g ătu ră cu în tâ ln ire a d e m â in e .
S im o n e sc h iţă u n zâm bet. O , D o a m n e , avea u n zâm ­
b et d e m ilio a n e . Buze p lin e , d in ţi albi şi d re p ţi. C h ia r
v o ia să sim tă ce g u st avea g u ra aceea. S-o sim tă c e d â n d
în b ra ţe le lui, deschizân d u -şi u şo r buzele.
- L u cru rile o să se m ai îm b u n ă tă ţe a sc ă , M itch . T re b u ­
ie să ai în c re d e re .
Şi el îi sp u sese acelaşi lu c ru lu i K ate. A c u m to t ce
tre b u ia să m ai facă e ra să cre a d ă şi el.
Se aplecă sp re ea.
- C a m cât tre b u ie să se m ai îm b u n ă tă ţe a sc ă p e n tru a
ac ce p ta să ieşi în o raş cu m ine?
- Ei, a c u m îţi forţezi n o ro c u l.
- La n aib a. Se lăsă d in n o u pe p e rn e le fo to liu lu i. Iar
mi-ai retezat-o. A în c e p u t să d ev in ă u n obicei.
S im o n e iz b u cn i în râs. S-ar fi p u tu t o b iş n u i cu râsu l
ei. Şi se trezi că şi el zâm bea. Z âm b ea sin cer, p e n tr u p ri­
m a d a tă d e câteva să p tă m â n i încoace.
- Ştii că eşti p rim u l avocat pe care l-am în tâ ln it care
nu vrea să şi-o tragă cu m ine?
- S t a i lin iştit, M itch , s u n t co n v in să că m ai s u n t şi
alţii.
- M i-ai retezat-o şi m-ai p u s să-m i văd lu n g u l n asu lu i.
D a, s u n t în m a re fo rm ă în seara asta. Ş tii ceva, d o m n i­
şo a ră co nsilier? Mi-ai m a i p u te a a lin a ră n ile d â n d u -m i
ceva d e m â n ca re . H m m , ai ceva b u n pe-aici?
S im o n e se rid ic ă d e pe c a n a p e a şi zâm bi larg.
- Ei b in e , cu asta p o t să te aju t.

capitolul 10
K ate se sc h im b a se d e tre i o ri. P rim a d a tă se îm b ră ­
case cu n işte p a n ta lo n i lejeri, gri, d u p ă care-şi p u sese o
fu stă şi, în fin al, îşi luase n işte jean şi. D a, în m o d clar
ăştia erau cea m ai b u n ă so lu ţie.
134 îfis a S e tfi ifa iig fito n

O făceau să p a ră lin iştită şi relax ată.


A r u n c â n d o p riv ire la im a g in e a re fle c ta tă în o g lin ­
d ă , se în c r u n tă . Se m in ţe a s in g u ră . N u a ră ta d e lo c ca
u n o m re la x a t. Şi n ic i n u p u te a c re d e c in e v a că se sim ­
ţe a lin iş tită .
îşi a ra n jă p ă ru l p e n t r u a o s u ta o a ră . I n iţia l şi-l p r in ­
sese în tr-o c o a d ă , a p o i îl lăsase lib er, d u p ă ac e e a şi-l
fă c u se coc, ia r în fin a l se h o tă r î să lase c â r lio n ţii re ­
b e li să ca d ă în v o ia lo r. O ric u m , i se p ă re a că a r ă ta ca
o m ă tu ră .
D a r n u c o n ta c u m a ră ta . N u e ra ca şi c u m s-ar fi
p re g ă tit p e n tru o în tâ ln ir e ro m a n tic ă . D u p ă ce se u ită
p e n tr u u ltim a o a ră în o g lin d ă , trase a d â n c a e r în p ie p t.
A c u m o ri n ic io d a tă .
P â n ă reu şi să-l u rce p e R e e d în m a şin ă şi să p o rn e a sc ă
sp re c e n tr u , era efectiv e x te n u a tă . Şi n u e ra n ic i m ăcar
n o u ă şi ju m ă ta te d im in e a ţa .
A ce astă în tâ ln ire fusese o id ee p ro astă .
R azele so a re lu i se s tre c u ra u p r in tr e r a m u rile co p a c i­
lor, m â n g â in d u -i p e ea şi p e R e ed , în d r u m u l lo r sp re
se re le d e flo ri. A ju n s e ră p rim ii, aşa că se aşezară pe tre p ­
tele d e la in tra re a im p o z a n te i clăd iri. K ate în c e rc a d in
r ă s p u te ri să nu-şi m a i facă a tâ te a griji p e n tru o situ a ţie
care-i scăpase c o m p le t d e su b c o n tro l.
î n u ltim a v rem e , i se p ă re a că în tre a g a ei v ia ţă scăp ase
d e su b c o n tro l.
R y a n şi ju lia so siră şi ei u n s fe rt d e o ră m a i tâ rz iu .
C â n d îl văzu p e R y an , K a te îşi sim ţi s to m a c u l în c o r-
d â n d u -i-se în tr - u n m o d c iu d a t. P a lm e le îi tr a n s p ir a ­
ră d in tr - o d a tă . îm b r ă c a t cu n iş te je a n ş i la rg i şi cu o
c ă m a şă cu m â n e c ă s c u rtă , cu o c h ii a s c u n ş i în sp a te le
u n e i p e re c h i d e o c h e la ri d e so a re , R y an p ă re a lin iş tit -
şi re la x a t.
Şi, la n a ib a , e ra te rib il d e sexy.
P rivirea lu i K ate se m u tă la Ju lia. F etiţa îi a ru n c ă o
c ă u tă tu ră p lin ă d e re s e n tim e n te , ex p resia ei lă s â n d să se
v a d ă c â t se p o a te d e clar c â t d e m u lt d is p re ţu ia s itu a ţia
în care se trezise im p lica tă .
][şteaptâ-m â 135

K ate îşi în d r e p tă sp a tele. N u avea c u m să evite s tâ n ­


je n e a la d in u rm ă to a re le câteva m in u te . A şa că m a i b in e
trec ea d ire c t la su b ie ct.
O ftâ n d , îl lu ă în b ra ţe p e R e ed , s p rijin in d u -i c o rp u l
p e şo ld .
- D ra g u le , i se a d re să în c e tiş o r. A c e sta este R yan.
în g h iţi fo rţa t, să a lu n g e n o d u l f o rm a t a c o lo . El e ste ... e
ta tă l tă u . în c e rc a s e să-i ex p lice cu o se a ră în u r m ă c u m
s tă te a u lu c ru rile , d a r b ie tu l c o p ila ş e ra a tâ t d e d e z o ­
r ie n ta t, în c â t K ate n-avea h a b a r ce-avea să facă s a u să
zică m ic u ţu l.
R e ed se u ită la R yan, în c ru n tâ n d u -ş i feţişo ara. D ege­
te le lu i g ră su ţe se în tin s e r ă şi-i lu a ră lu i R yan o ch e la rii
d e la och i.
- A i o c h ii ca m in e . Se în to a rs e c ă tre K ate şi spuse:
O c h i a lb a ştri, m a m a . N u s u n t ca ai tăi.
- D a, ştiu , d rag u le .
R e ed se ag ită să fie lă sat jos, d e u n d e îşi rid ic ă privi­
rea că tre Julia.
- T u n u ai o c h ii alb aştri.
Ju lia îşi în c ru c işă b ra ţe le la p ie p t.
- D a ’ ce... R yan o în g h io n ti u şo r în coaste. C e s im ţ
d e o b se rv a ţie ai, reu şi ea să sp u n ă , strâ m b â n d u -se .
R e e d n u sesiză sa rc a sm u l d in vocea ei.
- H a i cu m in e pe scări.
Ju lia îl săgetă pe R yan cu o p riv ire d e m n ă d e m ilă.
- D u - te , o în d e m n ă el, pe u n to n ferm .
Ju lia îşi d ă d u o c h ii p este ca p şi p o r n i în u r m a lui
R eed .
R y a n îşi p u se d i n n o u o c h e la rii. P e n tr u o s e c u n d ă ,
K a te îi v ăzuse o c h ii şi i se p ă r u s e ră o b o s iţi, tr iş ti şi
u n p ic c o p le ş iţi d e to a tă s itu a ţia . D a r zărise şi sc ă p ă ­
ra re a d e b u c u r ie p u r ă izvorâtă d in o c h ii aceia a lb a ş tri
ca d o u ă la c u ri d e m u n te c â n d se u ita s e la fiu l ei. Şi, în
s e c u n d a ac ee a, sesizase o fa ţe tă a lu i d e s p re c a re h a b a r
n-avea că ex ista.
- P ă i , în c e p u el, m ă g â n d e a m să n e d e s p ă rţim câteva
o re, tu să o iei pe Ju lia, iar eu p e R eed . N e v e d e m în a p o i
aici p e la am iază?
136 lU sabetf. TJcwghton

- î n regulă. K ate îşi în d r e p tă p riv irea c ă tre scări, u n d e


e ra u cei d o i co p ii. F ăceau u n ta b lo u p e cin ste: R eed
alerga în c o lo şi în c o ac e, iar Ju lia d u p ă el. F etiţa nu-şi d ă ­
d ea seam a, în să deja ju ca ro lu l u n e i su ro ri p ro te c to a re ,
fă c â n d to t p o sib ilu l ca R e ed să n u se îm p ied ic e sau să
n u ca d ă în nas.
- A ăă... Ryan îşi târşâi u n pic p ic io arele, făcân d -o să-şi
c o n c e n tre z e d in n o u a te n ţia a su p ra lui. T o a tă situ a ţia
asta a ca m - se sc ă rp in ă în cap, ca şi c u m a r fi c ă u ta t cu ­
v â n tu l care să ilu streze cel m ai b in e situ a ţia - şocat-o pe
Ju lia. Să-m i sp u i dacă în tre c e m ă su ra . U n e o r i e d estu l
d e g reu d e s tă p â n it.
- M ă d escu rc, Ryan.
El în c u v iin ţă d in cap.
- în regulă, a tu n c i n e v ed e m aici p e la d o u ăsp rezece.
K ate sim ţe a o a p ă sa re p e p ie p t. C u m re u şe a să facă
asta? Sâ se p o a r te d e p a rc ă to a te astea n u c o n ta u ? D ac ă
sim ţe a c h ia r şi o p ă rtic ic ă d in c h in u l care o m ă c in a
p e ea, a r fi tr e b u it să se sim tă de-a d r e p tu l d istru s.
S e în d e p ă r tă d e ea şi în c e p u să u rc e tre p te le . C â n d se
g h e m u i lân g ă R e e d , îşi d ă d u jo s o c h e la rii. Pe fe ţişo a ra
b ă ie ţe lu lu i a p ă ru u n z â m b e t larg, şi ac esta în c e p u să
c h ic o te a sc ă , d u p ă care-şi lăsă m â n u ţa în a lu i R yan şi-l
u r m ă jos p e tre p te .
- Pa, m am a!
îi făcu cu m â n a c â n d p o r n i p e alee cu Ryan.
P rivin d u -i c u m se în d e p ă r ta u , K ate îşi sim ţi p ie p tu l
c o n tra c tâ n d u -se şi su fle tu l săg etat d e d u re re . îl văzuse
d e n e n u m ă ra te o ri pe R eed ţinându-1 d e m â n ă p e Jake,
d a r n ic io d a tă n u se sim ţise la fel d e im p re sio n a tă ca
a c u m . T ată şi fiu, acesta d in u rm ă era a p ro a p e o co p ie
id e n tic ă a celu ilalt, m e rg â n d îm p re u n ă p rin parc, în tr-o
zi cu soare.
K ate îşi frecă p ie p tu l cu p alm a, s p e râ n d să p o ată
a lu n g a d u re re a , şi ex p iră p re lu n g , e m o ţio n a tă . L u cru ­
rile aveau să d e v in ă m a i u şo r d e s u p o r ta t. T re b u ie să se
în tâ m p le aşa.
Ju lia v en i lân g ă ea şi-şi în c ru c işă b ra ţe le la p ie p t.
K ate se în to a rs e că tre ea.
9lşteaptă-m ă 137

- C e zici de-o îng h eţată?


- N u e d e c â t zece d im in e a ţa . O să fac carii.
- A t u n c i o să-ţi c o m a n z i o sticlă cu a p ă . H a i, să
m ergem !
A ju n se ră la g elateria B en & Je rry ’s şi se aşezară in ­
tr-u n se p areu . K ate c o m a n d ă o cafea, iar Julia, d u p ă ce
stu d ie m e n iu l o e te rn ita te , se h o tă rî să ia o sp e cia lita te
cu suc şi în g h e ţa tă d e v anilie. D eci nu-şi făcea a tâ t de
m u lte griji în p riv in ţa cariilor. K ate se sp rijin i d e sp ă ta r
şi îşi a ţin ti p riv irea a su p ra Juliei, care stă te a în faţa ei.
Ju lia îşi d ă d u p ă ru l c â rlio n ţa t peste u m ă r, se aplecă
şi so rb i p r in p aiu l care p lu te a în p a h a ru l ei. C â n d îşi
rid ic ă p riv irea, expresia ei p ăre a d ista n tă .
- Să ştii că n-am nev o ie d e o m am ă.
K ate îi ac ce p tă c u v in te le cu o în c u v iin ţa re d in cap.
Şi g ata cu p o lite ţu rile .
- N - a m v e n it d e c â t p e n tru că m -au ru g a t ta ti şi u n ­
ch iu l m e u . D acă m-ai fi ru g a t tu , să ştii că aş fi refuzat.
D a, lu c ru rile m e rg e au m in u n a t. K ate strâ n s e d in
buze;
- în ţeleg .
- Ba n u , n u cred că în ţeleg i. N u m ă interesează ce zic
rez u ltatele alea tâ m p ite . T u n u eşti m a m a m ea. M a m a
m ea a m u r it a c u m c in c i an i.
- J u lia , eu în ţe le g că-ţi v in e greu. T u tu r o r n e e greu.
D ar, crede-m ă, c h ia r s u n t m a m a ta.
- D o a r d in p u n c t d e v ed e re b io lo g ic. Ju lia îşi în c ru -
cişă d in n o u b ra ţe le la p ie p t. S u n t m u lte fem ei care fac
co p ii. D a r asta n u în s e a m n ă că s u n t şi m a m e . M a m e le
r ă m â n lâ n g ă c o p iii lor. Şi îi iu b e sc. N u ... în g h iţi în
sec, cu la c rim i în o c h i, d u p ă ca re c o n tin u ă : N u d isp a r
şi d u p -a ia se în to r c fără să-şi a d u c ă a m in te n im ic de
d in a in te .
In im a lu i K ate se u m p lu d e s u fe rin ţă p e n tru fetiţa
d in faţa ei.
-D a c -a ş p u te a să sc h im b ce s-a în tâ m p la t, crede-m ă
că aş face-o. A ş sc h im b a to tu l în tr-o clip ită.
Ju lia îşi feri p rivirea.
138 (ECisabetf. 'Waugfiton

- N u co n tea ză . A sta n u sc h im b ă fa p tu l că eu n u am
n e v o ie d e tin e şi n ic i n u v re a u să a m n im ic de-a face cu
tin e . Şi n ic i ta ti.
A c e ste c u v in te o izb iră ca o p a lm ă p e s te o b raz . K ate
îşi d ă d e a se a m a că fe tiţa b rav a , d a r v o rb e le ei t o t o
d u rea u .
- Să ştii că el a iu b it-o p e m a m a m ea. M u lt, c o n tin u ă
ju lia . Şi îi e g reu să te v a d ă p e tin e , d a r să ştii că n u te
iu b e şte . Şi-a Hat se a m a d e asta. Se p o a r tă fru m o s cu tin e
d o a r p e n tr u că ai fă c u t an alizele şi p e n tr u că ai... b ă ia tu l
ăla. îşi îm p in s e su c u l c â t co lo , d ezg u stată.
- j u l i a . K ate în c e rc ă să-şi m e n ţin ă to n u l c a lm şi lin iş­
tito r. D in tr e ele d o u ă , ea era a d u ltu l. N u tre b u ia să u ite
asta, deşi, în m o m e n tu l d e faţă, to t ce v o ia era să o r u p ă
la fugă, ţip â n d , şi să p lâ n g ă p e să tu ra te . Să ştii că n u
v rea u să m ă b ag în tr e tin e şi ta tă l tă u . N -aş face n ic io ­
d a tă aşa ceva. N u v rea u d e c â t să p e tre c ceva tim p cu
tin e , să te c u n o s c u n pic. Şi ta tă l tă u v rea să facă acelaşi
lu c ru cu R e ed .
ju lia îşi m u şc ă b u za d e jos.
- A m a u z it că te-ai şi că să to rit.
K ate îşi sim ţi p ie p tu l c o n tra c tâ n d u -se .
- A ş a ai auzit? T atăl tă u ţi-a sp u s asta?
- N u ch iar. Ju lia îşi a ţin ti p riv irea a s u p ra m e se i uza­
te. L -am a u z it v o r b in d d e s p re asta cu u n c h iu l M itc h .
E adevărat?
C â n d îi a ru n c ă o p riv ire n esig u ră , K ate văzu în o ch ii
ei verzi to a te în tre b ă rile care o fră m â n ta u .
D isc u ţia lo r n u ev o lu a în d ire c ţia p e care şi-ar fi
d o r i t o K ate. D a r n ic i n u p u te a să s c h im b e su b ie c tu l.
N u c â n d v en ise v o rb a d e sp re ceva a tâ t d e im p o r ta n t.
G â n d in d u -s e că sin c e rita te a era cea m a i b u n ă m e to d ă ,
K ate în c u v iin ţă d in cap.
- A ş a am crezu t. N u ştiu ex a ct c u m să-ţi ex p lic care
a fost a d e v ă ru l p e n tr u că n ic i e u n u în ţe le g p re a b in e .
D a r a m c re z u t că e ra m c ă să to rită . D a c ă m i-aş fi a m in tit
ceva d e s p re tin e sau d e s p re ta tă l tă u , lu c ru rile ar fi s ta t
cu to tu l altfel.
- B ă rb a tu l ăla a m u rit, nu ? D e-aia ai şi v e n it la n o i.
A ştea p tă -m â 139

- D a, a m u r it. A şa a m a fla t d e e x iste n ţa v o astră.


- C u m îl chem a?
ju lia îşi p le că d in n o u p riv ire a în p ă m â n t. K ate îşi
p u te a d a se a m a că îi v e n e a g reu , d a r în acelaşi tim p sim ­
ţe a n ev o ia să afle c â t m a i m u lte , aşa că d e o c a m d a tă lăsă
d isc u ţia să c o n tin u e .
- J a k e . E ra d o c to r.
- Ţ i-e d o r d e el?
K ate ex p iră p re lu n g .
- N u ştiu ce a n u m e s im t a c u m , Ju lia . T o tu l îm i p are
fo a rte n eclar.
- D a r n-ai fo st m ă rita tă d e-a d ev ăratele a cu el, nu?
A sta p e n tr u că, în o c h ii legii, eşti în c o n tin u a r e m ă ri­
ta tă cu ta ti.
O , D o a m n e . A sta d a idee! Şi e ra c h ia r a d e v ă ra tă .
- N u , c re d că n u . D eşi a d e v ă ru l e că în c ă n-am d isc u ­
ta t d e s p re a sta c u ta tă l tă u .
Ju lia to t ră su c e a p a h a r u l în p alm e.
- O să v o rb iţi şi d e sp re asta. Ş i se rezolvă re p e d e . S u n t
m u lţi o a m e n i care d iv o rţe ază . Ş i ta ti o să fie im e d ia t
d e a c o rd .
în c ă o p a lm ă . K ate nu-şi p u te a d a se a m a de ce o afec­
ta u a tâ t d e m u lt c u v in te le ei.
- Ş i să ştii că n u te m a i iu b e şte , c o n tin u ă Ju lia.
S e -n tâ ln e şte c u o groază d e fem ei, c a m d e c â n d ai p le c a t
tu . C r e d că p e tre c e tim p cu ele c â n d pleacă d in oraş.
O d a tă l-am s u n a t la h o te l, şi m i-a r ă s p u n s o fată.
K ate sim ţe a că-i a rd e a u o b rajii.
- E u s u n t m a i m a tu r ă d e c â t par, zise Ju lia. Ş tiu o
gro ază d e lu c ru ri d e sp re ce fac a d u lţii. _
K ate îşi tre c u p a lm a p este f ru n te . I n m o d clar, n u
d e s p re asta a r fi v r u t să d is c u te cu Ju lia azi. T re b u ia să
în to a rc ă d is c u ţia sp re u n su b ie c t n e u tru .
- J u lia , h a i să în c e rc ă m să v o rb im d e s p re n o i d o u ă .
A m v e n it aici p e n tr u că tre b u ie să n e c u n o a ş te m m ai
b in e . E u şi ta tă l tă u o să rezolvăm s in g u ri lu c ru rile d in ­
tre n o i. N u ştiu ce o să se în tâ m p le m a i d e p a rte , d a r eu
n u p lec n ic ă ie ri, v rea u să vă fiu a lă tu ri ţie şi lu i R eed .
P ro m it. O să r ă m â n aici.
140 TfisaSetfi 'Waxtgfiton

- A i m a i zis asta o d a tă . Ju lia îşi feri p riv ire a . î n fin e ,


n u co n te a z ă . P u te m să n e în to a r c e m acu m ? V re a u
la ta ti.
A vea să fie m u lt m ai g reu d e c â t îşi în c h ip u is e K ate la
în c e p u t. T o ate id eile acelea id ilice d e sp re cu m aveau să
fie o fam ilie fericită - d eşi în tr-o situ a ţie to ta l n e o b iş n u ­
ită - se risip iră in s ta n ta n e u . K ate a c h ită n o ta , şi p o r n iră
în a p o i sp re parc, în tăcere. în m a şin ă , Ju lia refuză cu
în c ă p ă ţâ n a re să v o rb ească cu ea. A cu m , că epuizase su ­
b ie c tu l care o in teresase, se în c h isese în ea, izolându-se
d e lu m e ex act aşa c u m o făcea şi ta tăl ei.
D e p e aleea care d u c e a la sere, îi văzură p e R eed şi p e
R yan aşezaţi p e tre p te le d e jos, m â n c â n d d in acelaşi co r­
n e t cu în g h e ţa tă . Im e d ia t, Ju lia o p o r n i la fugă sp re ei şi
se o p ri în b ra ţe le ta tă lu i ei, d u p ă care se aşeză p e tre a p ta
d e la p ic io arele lui. E ra in c re d ib il cu m i se sc h im b a se
sta re a d e sp irit. în d e c u rsu l u n u i m in u t, trec u se d e la
b o su m fla re şi triste ţe la o fericire d e p lin ă , im e d ia t ce-1
văzuse pe ta tă l ei.
K ate se o p ri şi îi p riv i d e la d ista n ţă . P ărea u să se p o ­
trivească u n ii cu alţii - to ţi trei. î n m o d e v id e n t, R yan şi
R eed se în ţe le sese ră d e m in u n e . R eed zâm b ea şi râd ea,
în c e rc â n d să se co c o aţe în cârca lu i R yan. D a r asta n-o
m ira câtu şi d e p u ţin . E ra u n b ă ie ţe l vesel. îi p lăceau
o a m e n ii în g en e ral şi fusese fasc in at d e R yan d e la în c e ­
p u t. Şi c h ia r şi Ju lia în c e p e a să-l privească cu o ch i m ai
b u n i pe m ic u ţ. K ate o b se rv ă c u m îi zâm b ea p e ascu n s,
cre zân d că n-o v ed ea n im e n i.
K ate era sin g u ra care n u se p o triv e a în ta b lo u l aces­
ta. Ea e ra cau za co n fu z iei şi a d u re rii d in in im ile lor.
E a e ra cea care n u ştia să d escu rce iţele situ a ţie i în c âl­
cite în care se afla. în c h ise o ch ii şi se în to a rse cu sp a­
tele în a in te ca la crim ile să în c e a p ă să-i cu rg ă p e o b raji.
Z iua aceasta o afectase m u lt m ai m u lt d e c â t îşi în c h i­
puise. N u n u m a i d isc u ţia cu Ju lia, to tu l. Să-i v ad ă
p e co p ii îm p re u n ă , să-i v ad ă cu R yan, să-şi d ea se am a
c â t d e b in e se sim ţea ac esta în c o m p a n ia lo r şi c â t d e
g reu i se p ărea ei to tu l.
’Ăşteaptâ-mă 141

Se în d e p ă r tă câţiva paşi, în c e rc â n d să-şi rec ap ete r it­


m u l n o rm a l al re sp ira ţie i şi să se lin işte asc ă p e n tru a-şi
p u te a c o n tro la em o ţiile. In n ic i u n caz n u tre b u ia
să-şi p ia rd ă c u m p ă tu l d e faţă cu ei. N u avea n ev o ie d e c â t
d e câtev a m in u te .

R yan o u rm ă ri pe A n n ie în d e p ă rtâ n d u -s e p e alee.


îi a ru n c ă o p riv ire Juliei, d u p ă care se u ită la R eed . Pă­
rea u fericiţi. D a r A n n ie în m o d clar n u era.
„La n a ib a .“
- J u lia , ai tu grijă u n pic de R eed , da?
- C h ia r tre b u ie , tati? se m io rlă i Julia.
îi a ru n c ă o priv ire a m e n in ţă to a re .
- D a , c h ia r tre b u ie . S ta ţi aici, să n u vă în d e p ă rta ţi.
M ă în to rc im e d ia t.
P o rn in d p e alee, o zări p e A n n ie aşezată p e o b a n ­
că a fla tă ca m la cincizeci d e m e tri d e p ă rta re , c u ib ă rită
în tre d o i co p aci. îşi sp rijin e a c a p u l în p alm e, şi, deşi
nu-i p u te a vedea expresia, R yan îşi p u te a d a seam a ce
se p etre ce a în su fle tu l ei. î n d e c u rsu l an ilo r, o văzuse
r a d iin d d e fericire, în c u lm ea fu riei şi cu c h ip u l sc ăld a t
în lacrim i am are. D e fiecare d a tă , ştiu se ce să zică sau să
facă p e n tru a o a ju ta să se sim tă b in e . D e d a ta aceasta
în să , h a b a r n u avea.
Se aşeză pe b a n c ă , lângă ea. O p ală d e v â n t îl învă­
lui în p a rfu m d e liliac. T rase a ro m a a d â n c în p ie p t şi
în c h ise o ch ii. C h ia r d acă tre c u se ră cin ci a n i, ea folosea
acelaşi p a rfu m . D e ce n u ob serv ase asta m ai în a in te ?
- A fo st ch ia r a tâ t d e rea cu tine?
- N u . A fost sin c eră, a tâ ta to t.
R yan a ru n c ă o privire p r in tr e co p aci, că tre sere, u n d e
co p iii se alergau p e trep te.
- A sta -n se am n ă că a fost rea.
- N u , R yan, s-a p u r ta t fru m o s. Să n u te su p e ri pe ea.
C â n d K ate îşi în ă lţă ca p u l, R yan n u p u tu să n u o b se r­
ve lacrim ile d in o ch ii ei. Şi in im a i se strâ n s e d u re ro s.
- î m i p are ră u . N u ştiu ce să fac să re p a r în tr-u n fel
situ a ţia asta n e n o ro c ită .
K ate îşi şterse lacrim ile cu m â in i nesigure.
142 Z lisaSetfi zfa u g h to n

- N u - ţi face p ro b le m e . E u s u n t d e v in ă . L u c ru rile
s u n t aşa d in cauza m ea.
- B a n u , nu-i ad e v ă ra t.
- B a d a. T o tu l este... în c h is e o c h ii, d u p ă care-şi a s c u n ­
se c h ip u l în p a lm e . T o tu l e m a i g reu d e c â t m -am g â n d it
c-o să fie.
D in tr-o d a tă , in stin c te le lu i R yan îm p in s e r ă d e o p a r te
o ric e b a rie ră im p u s ă d e r a ţiu n e . F ără să a p u c e să c o n ş ti­
entizeze ce făcea, acesta îşi în tin s e b r a ţu l şi o c u p rin s e
pe d u p ă u m e ri, tră g â n d -o lân g ă el. T ru p u l ei se în c o rd ă ,
ca şi cu m s-ar fi a p ă ra t, d u p ă care - c u m el n u slă b i p resi­
u n e a - se relaxâ. C â n d o s im ţi lip in d u -se d e el, R yan fu
în v ă lu it d e u n val d e c ă ld u ră . E ra ca ld ă. P alp a b ilă . Şi c â t
se p o a te d e reală. Iar c â n d faţa ei se s p r ijin i d e p ie p tu l
lu i, in im a i se strâ n s e şi m a i tare.
C u m p u tu s e să u ite ce b in e era să o a ib ă în b raţe?
M in te a îi e ra in v a d a tă d e a m in tiri, im a g in i p e care
în c erca se de-a lu n g u l a n ilo r să le d e a u ită rii, ca să sca­
p e d e d u re re a ac ee a n ă u c ito a re . C u m s tă te a în b r a ­
ţe le lu i, în p at, se n za ţia d a tă d e p ie le a ei a lu n e c â n d
peste a lu i, b u zele ei lip ite d e g â tu l să u , g u ra ei şo p tin -
du -i în d e ta liu ce avea d e g â n d să-i facă...
S im ţin d u -i c o r p u l a tâ t d e a p ro a p e , p r in faţa o c h ilo r
i se p e rin d a to t ce tră ise ră îm p r e u n ă . S im p lu l fa p t că
o avea lân g ă el îi d ă d e a o se n z a ţie d e b in e , s e n ­
zaţia că to tu l e ra aşa cu m tre b u ia să fie. Ş i n u v o ia să-i
m a i d ea d r u m u l n ic io d a tă .
- N u p lâ n g e, îi sp u se în şo a p tă . F ir-ar să fie, n u p lâ n ­
ge. N ic io d a tă n-am s u p o r ta t să te v ă d cu la c rim i în o ch i.
D in tr e n o i d o i, tu eşti aia ta re .
K ate trase a d â n c a e r în p ie p t d e m a i m u lte o ri, în c e r­
c â n d să-şi d o m o le a s c ă r itm u l re sp ira ţie i. S â n ii îi e ra u
lip iţi d e co a ste le lu i. C â n d K ate îşi m işcă m â n a p e p ie p ­
tu l lu i a c o p e rit d o a r d e m a te ria lu l s u b ţire , R y a n îşi s im ţi
p ie lea fu rn icân d u -1 . A ceastă a tin g e re u ş o a ră îi ra d ia în
to t c o rp u l, ca u n fel d e c u r e n t e le c tric , s tâ rn in d u -i to t
felul d e g â n d u ri şi o m u lţim e d e a m in tir i. îş i d o re a să-i
sim tă m â n a d ire c t p e p iele, să-i sim tă b u z e le lip ite de-ale
'A şteaptâ-m ă 143

lu i şi c o r p u l în tr e g su b , p e s te şi lâ n g ă al lu i, î n o ric e fel
v o ia ea. O r i d e câ te o ri v o ia ea.
K ate sc d ă d u u n p ic în a p o i, c â t să-l p o a tă p riv i.
Şi, c â n d făcu asta, o c h ii ac eia verzi şi p ro fu n z i p ă tru n s e -
ră in tr-u n c o tlo n al s u f le tu lu i său la c a re n u p u tu s e a ju n ­
ge n im e n i în a in te s-o c u n o a sc ă p e ea şi n ic i d u p ă aceea.
O c h ii aceia, a tâ t d e p lin i d e e m o ţie şi d e ex p resiv i, îl
u rm ă ris e ră m e re u în vis d e c â n d o p ie rd u se .
K ate îşi rid ic ă m â n a , se o p r i p r e ţ d e o s e c u n d ă , d u p ă
care îi d ă d u jo s o c h e la rii. O c h ii ei se a ţin tir ă a s u p ra a lo r
lu i şi, d in tr-o d a tă , în ap e le lo r sc lip i lu m in a r e c u n o a ş te ­
rii. R e c u n o a ş te re u r m a tă d e frică p u ră .
Se re tra s e d in îm b ră ţiş a re a lu i şi-şi în d r e p tă sp a te le ,
d â n d d r u m u l o c h e la rilo r, ca re că z u ră p e p ie p tu l lui,
d u p ă care îşi trec u p a lm e le p e s te faţă, ca şi c u m a r fi
în c e rc a t să-şi şte arg ă d in m in te ceea ce văzuse.
P ielea lu i R yan se răci d in tr-o d a tă . O u r m ă re a c u m
în c e rc a să-şi ţin ă în frâ u e m o ţiile şi a r fi v r u t să o în ­
tre b e d e ce fu g ea d e le g ă tu ra p e care, în m o d e v id e n t,
o sim ţe a u a m â n d o i in tr-u n m o d a tâ t d e in te n s . D a r n u
re u şe a să găsească v o rb e le p o triv ite . în tr-o f ra c ţiu n e d e
s e c u n d ă , reu şise să o v a d ă pe ea, cea d e o d in io a r ă , în să
K ate îşi re p rim a s e ac eastă a m in tir e a tâ t d e re p e d e , în c â t
el p u r şi s im p lu n u ştia c u m să re a c ţio n e z e .
îşi lăsă m â in ile în p o a lă , d u p ă care-şi p u se d in n o u
o c h e la rii d e so a re . D u p ă ca re se rid ic ă şi făcu u n e f o r t
su p ra o m e n e s c să a d o p te u n t o n firesc c â n d îi sp u se :
- N o i c re d c-o lu ă m sp re casă.
A n n ie în c u v iin ţă d in ca p şi-şi p u se şi ea o c h e la rii d e
so a re .
R yan îşi p r o p ti m â in ile în ş o ld u ri, în c e r c â n d d i n răs­
p u te ri să se p o a r te n o r m a l, d eşi s itu a ţia în ca re se a fla u
e ra o ric u m , n u m a i n o r m a lă n u .
- A m n e v o ie d e ceva tim p , să d is c u t se rio s cu Ju lia .
D a r aş v rea să m ă v ăd d in n o u cu R e e d , c â t m a i c u r â n d .
M ă g â n d e a m că p o a te re u ş im să n e v e d e m u n d e v a p e la
m ijlo cu l s ă p tă m â n ii, d u p ă p ro g ra m . Să facem d i n n o u
s c h im b p e n tr u câteva o re .
- D a, p u te m face aşa.
144 'ifisabetf. ‘h lauflhton

îi v o rb ea p e u n to n m a i e c h ilib ra t, m a i sigur. N u m ai
e ra în c ă rc a tă cu to a te se n tim e n te le acelea pe care R yan
îşi d o re a să i le trezească la viaţă.
B ă rb a tu l făcu u n e fo rt să-şi re p rim e s u fe rin ţa p e care
o sim ţea .
- V r e a u să se c u n o a sc ă şi în tre ei. Poate m a i în c o lo
p u te m sta b ili u n p ro g ra m p e n tru u n w ee k en d în tre g ,
o d a tă să fie a m â n d o i la tin e , ap o i a m â n d o i la m in e ...
A u nevoie să p etre ac ă tim p îm p re u n ă .
K ate în c u v iin ţă d in n o u d in cap.
- D a, s u n ă b in e .
- î n regulă. Se u ită d in n o u la ea. O voce d e u n d e v a
d in a d â n c u l su fle tu lu i lui îl în d e m n a să o în şface p u r
şi sim p lu şi să nu-i m a i d ea d ru m u l. O a lta îi s p u n e a să
fugă. O să te s u n , zise în final.
- Ryan, şo p ti K ate şi se rid ică.
El îi s tu d ie c h ip u l, c ă u tâ n d u n se m n o ric â t d e m ă r u n t
că sim ţe a m ăcar o p a rte c â t d e m ică d in ce sim ţe a el.
D a r n u găsi n im ic. A b s o lu t n im ic.
- M u lţu m e sc , ro sti ea în c e t.
- P e n tru p u ţin .

C â n d K ate şi R e e d se a p ro p ia ră d e uşa lu i M itc h , a u ­


ziră zvon d e râ se te v e n in d d in sp a te le casei. R eed făcu
o c h ii m a ri c â n d d is tin s e z g o m o tu l u n e i m in g i lo v ite
d e o b â tă d e b aseb a ll. K ate ap ă să b u to n u l s o n e rie i şi,
în tim p ce a ş te p ta , au z i tâ rş â it d e paşi în s p r e u şă şi fu
s u r p rin s ă că ac ee a care-i d e s c h ise fu c h ia r S im o n e .
- H ei, h a id e ţi în ă u n tr u .
S im o n e se d ă d u d e o p a rte , să le facă loc.
- N -am ş tiu t c-o să fii şi tu aici, zise K ate.
- Păi, stă te a m d e v o rb ă cu M itc h azi-d im in eaţă, p e n ­
tr u că S h a n n o n şi Ju lia v o r să se m ai în tâ ln e a sc ă să se
joace, şi m i-a zis că vii p e aici. A m n işte in fo rm a ţii p e n ­
tru tin e . S p er că n u te d eran jează. N e-a in v ita t la u n gră­
ta r şi a zis c-o să fie şi R e ed aici. îşi c o b o rî p riv irea către
b ă ie ţe l şi îi a d re să u n zâ m b e t larg. S a lu ta re , R eed .
R eed zâm bi şi se u ită p rin tr e p ic io arele ei la ce se
p e tre c e a în casă.
A ştea p tâ -m â 145

- N u , n u m ă d e ra n je a z ă d e lo c , ră s p u n s e K ate . Ş i c re d
că în m o m e n tu l ăsta , câteva o re d e d is tra c ţie s u n ă
m in u n a t.
- A i av u t o zi stresantă?
- O viaţă stre sa n tă , m a i d eg ra b ă. C a şi c u m în tâ ln ire a
cu R yan d in u rm ă cu o zi n u fusese d e-ajuns, astăzi tre ­
b u ia să-şi s u n e p ă rin ţii.
Exact. D e p arcă asta avea să îm b u n ă tă ţe a sc ă lu c ru rile .
A u z in d ş u ie ra tu l b â te i d e b aseb all, R e ed scoase u n
c h iu it şi o zb ughi p rin casă, c ă tre u şa d in sp ate.
- I n t r ă . S im o n e o c o n d u s e p r in casa m ic u ţă .
S h a n n o n joacă baseb all cu M itc h . S-au în ţe le s d e m in u ­
n e d in p rim u l m o m e n t.
Se o p riră în c a d ru l u şii care d ă d e a sp re c u rte . K ate se
u ita c u m M itch îi a ru n c a m in g e a lu i S h a n n o n .
F etiţa o lovi cu b â ta , făcând-o să zbo are p e d e a su p ra
c a p u lu i lui. R e ed alerga pe lângă el, în c e rc â n d să p r in d ă
m in g ea.
- O im a g in e pe cin ste, nu? în tr e b ă K ate.
N ici m ă c a r n u i-1 p rez en ta se pe M itc h lui R eed , d a r
cei d o i se sim ţise ră a u to m a t atraşi u n u l d e celălalt.
- D a, c h ia r aşa, ră sp u n se S im o n e .
K ate îşi în d r e p tă p riv irea că tre av o cata ei, care p ăre a
să n u aib ă o c h i d e c â t p e n tr u M itch .
- D o m n iş o a ră co n silier, aveţi o p riv ire cam siro p o asă
sau m i se p are mie?
- C e ? N u , în nici u n caz. S im o n e se în c ru n tă , in ­
tră d in n o u în casă şi se aşeză la m asa d in b u c ă tă rie .
Şi, în a in te să m ă în tre b i, ţin să precizez că n u este n i­
m ic în tr e n o i. N u m ă în tâ ln e sc cu el d e c â t d in cauza lui
S h a n n o n şi a Juliei.
U n u l d in tr e co lţu rile g u rii lu i K ate se rid ic ă uşor.
In m o d clar, avocata ei n u voia să re c u n o a sc ă n ic i m ăcar
faţă d e ea ce se p etrecea d e fapt.
- A ş a deci, sp u se S im o n e , sc o ţâ n d u n d o s a r d in
serv ieta pe care şi-o lăsase pe m asă, cât ei s u n t o c u p a ţi
p e afară, m ă g â n d e a m c-ar fi b in e să tre c e m în revistă
câteva aspecte.
- în regulă.
146 E fisafeth (Naugdton

- D i n câte se p are, n im e n i n u ştie u n d e este d o c to ­


r u l care s-a o c u p a t d e tin e în H o u s to n . P u r şi sim p lu
a d is p ă ru t d e p e faţa p ă m â n tu lu i. Ii în tin s e o h â rtie şi
c o n tin u ă : A sta e cea m ai rec en tă a d re să p e care o c u ­
n o a ş te m . C e i d e la sp ita l m i-au sp u s că şi-a făc u t cerere
d e c o n c e d iu , p re te x tâ n d că are n ev o ie d e „relax are m e n ­
ta lă ". A s ta se în tâ m p la a c u m trei s ă p tă m â n i. A m a n g a ja t
u n d e te c tiv p a rtic u la r să d e a d e el, d a r d e o c a m d a tă n-a
g ăsit n im ic.
F ru n te a lu i K ate se în c re ţi.
- D e ase m e n e a , n u reu şesc să d a u d e n ic i u n
W a lte r A le x a n d e r care să c o re s p u n d ă d escrierii p e care
ai făcut-o, a d ă u g ă S im o n e . E ste ca şi c u m n ic i n-ar fi
e x ista t v re o d a tă .
- A sta n u se p o a te .
- W a lte r A le x a n d e r e u n n u m e d estu l d e c o m u n ,
d a r b ă rb a tu l d e sp re care m i-ai v o rb it tu n u lo c u ieşte în
H o u s to n , n ici n-a s ta t a c o lo v re o d a tă . L-ai a u z it p e Jake
sp u n â n d u -i altfel?
K ate îşi frecă f ru n te a care-i p u lsa d e d u re re .
- N u - m i a d u c a m in te . N u p rea se în ţe le g e a u . Jake
ev ita pe c â t p o sib il să aib ă de-a face cu el.
- Ţ i- a zis v re o d a tă d e ce?
- N u . N u d is c u ta m n ic io d a tă d e sp re re la ţia lu i cu
tatăl_său, era u n fel d e s u b ie c t ta b u .
- In fin e , g ân d e şte -te b in e , p o a te to tu ş i îţi a d u c i a m in ­
te ceva. î n m o m e n tu l acesta p r io rita te a e să-l găsesc pe
d o c to ru l R ey n o ld s. F a p tu l că a d is p ă ru t c h ia r acum . este
fo a rte su sp e ct.
N u zău!
- Ş i cu s a n a to r iu l ai rezolvat ceva?
S im o n e ex p iră zg om otos.
- A m pe cin ev a acolo. P ro g ram u l d e vizită e p â n ă la
o p t seara. C e-ai zice de-o p lim b a re p e acolo m âine-seară?
-S ă -m i zici la ce o ră. C h ia r am m a re n ev o ie să a flu
ce in fo rm a ţii au .
- M ă g â n d e a m eu că n-o să refuzi. D in câte se p are,
lu n e a se ara au cei m a i p u ţin i v izitato ri. N u a u d e c â t d o i
p aznici p e sc h im b , iar a s iste n tele se sc h im b ă pe la şa p te
‘f ytea jp tâ -m ă 147

şi ju m ă ta te . P e rso n a lu l d e c u ră ţe n ie în c e p e p ro g ra m u l
pe la şase. C r e d că a tu n c i e cel m a i b in e .
- î n reg u lă, bai p o m e n it ceva d e s p re asta lu i...
în m o m e n tu l acela, se d esch ise uşa d e la in tra re , şi
a m â n d o u ă p riv iră a u to m a t In tr-a co lo . Ju lia şi R yan in ­
tra ră în h o l şi v e n iră d ire c t în b u c ă tă rie . S to m a c u l lui
K ate se c o n tra c ta d e e m o ţie .
Ju lia se s tr â m b ă c â n d d ă d u d e K ate.
- M i n u n a t , m u r m u r ă ea în b a rb ă .
R yan o s trâ n s e ferm d e u m ă r.
- Fii d ră g u ţă , m o rm ă i el.
Ju lia se d u s e în c u rte , lă sâ n d u şa să se trâ n te a s c ă în
u rm a ei. K ate se s tră d u i d in ră s p u te r i să n u în c h id ă
o c h ii şi trase a e r în p ie p t, p e n tr u a se calm a.
- B u n ă , S im o n e . Z â m b e tu l io r ţa t p e care-1 afişa R yan
m iro se a d e la o p o ş tă a fru stra re . N -am ş tiu t c-o să fii şi
tu aici.
- M itc h a in s is ta t să v in . S p e r că n u te d era n jea ză .
- D e lo c , m ă b u c u r să te văd. A ru n c ă o priv ire pe
fereastră. A tâ ta tim p c â t nici pe tin e n u te d e ra n jea ză
sc ân te ile .
S im o n e sc h iţă u n zâm bet.
- A m şi eu o fetiţă d e n o u ă a n i. Ş tiu b in e c u m e.
R yan rid ic ă d in s p râ n c e n e c ă tre K ate, în loc d e sa lu t,
d u p ă ca re se în d e p ă r tă câţiv a paşi.
S im o n e a ru n c ă o p riv ire ra p id ă d e la K ate la Ryan,
s im ţin d în m o d clar te n s iu n e a d in tr e ei. Se rid ic ă şi-şi
strâ n s e h â rtiile .
- H i, cam asta e. P u te m să d is c u tă m m a i în c o lo .
Se d u s e la frig id er şi ad ă u g ă: î-am sp u s lu i M itc h că-i
d u c o bere.
U ş a d e p la să d in s p r e c u r te se în c h is e cu z g o m o t în
u r m a ei. î n lin iş te a ca re se lăsă, R yan îşi d e s c h ise o
b e re , se s p r ijin i d e b la tu l d e b u c ă tă rie şi lu ă o în g h iţi­
tu r ă zd ra v ăn ă.
- N -am v ru t s-o p u n pe fugă.
K ate se s im ţe a s tă p â n ită d e o te n s iu n e n erv o a să. S im ­
p lu l fa p t că se afla in aceeaşi în c ă p e re cu el îi a m in te a
d e e m o ţiile n e b u n e ş ti pe care le sim ţise cu o zi în u rm ă ,
148 (Efisafietfi rN aughton

pe b a n c a aia afu risită d in parc. C h ia r n u m o m e n tu l să în ­


ceapă să aibă se n tim e n te p e n tru el, în n ici u n caz străfu l­
gerări n e b u n e şti d e atra cţie p e care n u le p u te a d e fin i şi
nici înţelege. Şi în nici u n caz te n siu n e a aceea d e excitaţie
care se trezea în ea o ri d e câte o ri îl avea p r in p rea jm ă.
- P ra ctic te rm in a se m d isc u ţia . N -am ş tiu t c-o să fii şi
tu aici azi.
- M itch mi-a zis să v in .
- A m în ţeles. M itch , m e d ia to ru l.
- D a r p o t să plec, d acă vrei.
- N u tre b u ie să pleci d in cauza m ea.
R yan o cercetă cu o p riv ire circ u m sp e ctă , care n u re­
uşi d e c â t să-i sp o rească n e lin işte a . K ate îşi tre c u o m â n ă
p r in p ă . şi-şi în d re p tă spatele.
R yan se d u se la frig id er, sco ase în c ă o b e re , o d e s­
făcu , d u p ă care se a p ro p ie d e m asă şi i-o în tin s e . K ate
se u ită la el, s u r p rin s ă . C â n d ea îşi s trâ n s e d e g e te le
în ju r u l sticlei reci, R yan se aşeză p e s c a u n u l u n d e stă ­
tu s e S im o n e .
K ate d u se sticla la buze şi lu ă o în g h iţitu ră . L ich id u l
acela d e c u lo a re a a m b re i avea u n g u st d iv in . In tre ei
d o m n e a tăcerea, ceea ce n u făcea d ec ât să-i sp o rească
n erv o z itatea .
- N u a ră ţi p rea b in e , zise el în fin al.
K ate îşi în ă b u ş i u n h o h o t jaln ic.
- D ră g u ţ d in p a rte a ta să o b serv i. Se sp rijin i d e sp ă ta ­
ru l sc a u n u lu i şi în c h ise o ch ii. N ep lă ce rile vieţii.
- V rei să v o rb eşti d e sp re asta/
K ate desch ise u n ochi.
- C u tine?
G lu m e a? O r i d e câte o ri se în tâ ln e a u , ei d o i sfârşeau
p rin a se ce rta.
- A ş a p o a te aş în ţe le g e c u m vezi tu lu c ru rile .
P rivirea lui c o b o rî sp re m â n a ei stân g ă, o p rin d u -se
a s u p ra verig h etei p e care ea în c ă o p u rta .
K ate sim ţi u n val d e fru stra re . N -avea nici u n d r e p t
să o facă să se sim tă v in o v ată d in cauza v ieţii p e care o
îm p ă rţise cu Jake. Şi, d acă n-aveau să d isc u te d esch is,
su b ie c tu l ăsta avea să îi o trăv ească pe a m â n d o i.
'Aşteaptă-m ă 149

- C h ia r te d era n jea ză , nu?


M u şch ii m a x ila ru lu i lu i tre să riră .
- Păi sig u r că da.
- N u o p o r t ca să te enervez pe tin e , să ştii. D e cele
m a i m u lte o ri şi u it că o am pe deget.
- Şi în re stu l tim p u lu i?
- î n re stu l tim p u lu i în c e rc să-m i d a u se a m a c u m este
p o sib il să se fi în tâ m p la t ceea ce s-a în tâ m p la t. îm i v in e
f o a rte g re u să c re d că Ja k e a fă c u t lu c ru rile a stea cu
b u n ă ş tiin ţă .
Ryan so rb i p re lu n g d in sticlă. T e n siu n e a p e care o
s im ţe a îi a d â n c e a r id u rile fin e d in ju ru l o ch ilo r.
- P o ate nu-1 c u n o ş te a i a tâ t d e b in e p e c â t crezi.
- P o ate că n u . M ă d e ra n je a z ă să m ă g â n d e sc că a m
p u tu t să m ă în şel în aşa hal.
-T e -a lovit vreodată?
T o n u l îi era glacial, d a r în o c h ii lu i se zărea o lu m in ă
b lâ n d ă ca re re u şi să d o m o le a s c ă fru s tra re a d in su fle ­
tu l ei.
- N u . Ş tiu că p o a te n u ai v rea să auzi asta, d a r e ra u n
o m fo a rte cu m sec ad e . N e m a i c e rta m . L u cru rile n u stă­
te a u în to td e a u n a m in u n a t în tr e n o i, d a r n u m-a agresat
fizic n ic io d a tă . Şi îl a d o ra pe R eed . N ic io d a tă n u m -am
în d o it d e asta.
- C â t ă c re d u lita te ! S arca sm u l d in vocea lu i o făcu
să-şi sim tă c o lo a n a m ai rigidă. F em eia pe care o ştia m
e u n-ar fi a c c e p ta t cu o ch ii în c h işi o rice gogoşi. N u ţi s-a
p ă r u t n im ic ciudat? A i lu a t d e b u n to t ţi-a sp u s el?
- E ra d o c to r. Şi s p u n e a că e so ţu l m eu . T o ţi o a m e n ii
d in ju r u l m e u s u s ţin e a u asta. N u i-am p u s la în d o ia lă
v o rb ele p e n tru că n ic io d a tă n-am av u t v re u n m o tiv să o
fac. F u ria i se în te ţi b ru sc. T u n-ai idee cu m e să te tre ­
zeşti d in tr-o d a tă fără să-ţi a m in te şti n im ic d e d in a in te ,
fără să ai h a b a r c in e eşti. P â n ă n-o să treci şi tu p r in asta,
să n u în d ră z n e şti să m ă ju d e c i p e m in e.
în în c ă p e re se lăsă o tăcere ap ă să to are. C u v in te le ei
p lu te a u în c o n tin u a r e în tre ei. O r i d e câte o ri stă te a u d e
v o rb ă, situ a ţia p arc ă se agrava, K ate so rb e a d in sticla
d e b ere şi n u m ă ra se c u n d e le m a rc a te d e tic ă itu l ceasu lu i
150 E
‘ fisabetf. ‘Uaugkton

d e la m â n a lu i R yan. î n lin işte a d in ca m e ră , p ăcăn i-


tu l slab al a c estu ia p ă re a la fel d e p u te rn ic ca b u b u itu l
u n u i tu n .
- A i fo st în d ră g o s tită d e el?
F elu l a p ro a p e ş o p tit în care p u sese această în tr e b a ­
re o făcu pe K ate să-şi rid ic e p riv irea. R yan n u se u ită
la ea, p re fe râ n d să-şi ţin ă o c h ii a ţin tiţi a s u p ra ferestrei.
D a r ea o b se rv ă clar în c o rd a re a c o rp u lu i lu i, ca şi c u m
s-ar fi p re g ă tit p e n tr u ră s p u n s u l ei.
N u voia să-l m in tă . D a r n ici a d e v ă ru l n u o făcea să
ju b ileze. P e n tru p rim a o ară , se sim ţe a sfâşiată în tr e d o u ă
im p u ls u ri c o n tra d ic to rii.
- D a, ro sti ea, cu m a i m u ltă şovăială în glas d e c â t a r fi
v r u t. A şa c re d eam . A c u m ...
O c h ii lu i, ca d o u ă sa fire a p r in s e , se în to a r s e r ă că­
tre ea.
K ate rid ic ă d in tr-u n u m ă r, d u p ă care şi-l lăsă d in n o u
în jos.
- A c u m c h ia r n u m ai ştiu . N u m ai ştiu n im ic d e s p re
n im ic .
- La d r a c u ’!
M a x ila ru l lu i R yan se în c o rd ă vizibil. Se rid ic ă b ru sc
d e p e sc a u n şi se d u se în b u c ă tă rie să-şi ia în c ă o b ere.
K ate trase a d â n c a e r în p ie p t şi în c e rc ă să-şi te m p e re ­
ze fru stra re a şi v in o v ă ţia care-i a rd e a u în in im ă , ş tiin d
b in e că n ic i m ă c a r n-ar fi tr e b u it să sim tă aşa ceva.
- C rez i că v o m p u te a d isc u ta v re o d a tă fără să în ju ri
d in tr-u n m o tiv sau altu l?
- N u . R ă s p u n s u l lu i fu ro s tit p e u n to n rece şi im p a ­
sibil, în tim p ce p riv irea lu i ră m a se a ţin tită p e fereastră,
u rm ă rin d u -i p e co p ii.
K ate se rid ică.
- Ei b in e , d ac ă m ă ia u d u p ă asta, în s e a m n ă că n o i d o i
a m av u t o că sn ic ie p e cin ste . C e D u m n e z e u m -a fă c u t să
te iau d e b ărb at?
- îm i p are rău să te d ezam ăgesc, iu b ito , d a r încet s u n ­
te m s o ţ şi so ţie.
- N u - i n ev o ie să-m i a m in te ş ti. E ra p e rfe c t c o n ş tie n ­
tă d e asta - a c u m m a i m u lt ca o ric â n d - , şi acesta era
'A şteaptă-m â 151

s in g u ru l lu c ru care o făcea să-şi ţin ă e m o ţiile în frâu .


A sc u ltă , R yan, ştiu că-ţi v in e g re u . în ţe le g p r in ce treci,
c h ia r d a c ă e u p e r s o n a l n u am a v u t e x p e r ie n ţa asta.
A m în c e rc a t d e o m ie d e o ri să m ă p u n în lo cu l tă u , d a r
n u p o t. D a r asta n u în s e a m n ă că n u -m i pasă. Şi-ar fi
d o r it ca el să se u ite la ea, d a r o c h ii lu i fixau cu în c ă ­
p ă ţâ n a re ferea stra. N -o să te m in t. A i ceva care m ă...
in trig ă . D a r n u ştiu ex a ct ce a n u m e . Eşti n e s u fe rit, ri­
g id, g ro so la n şi rece. Şi m i-o d e m o n s tre z i o ri d e câte o ri
n e v e d e m . R e p u ta ţia c o n s tru ită d e presă ţi se p o triv e şte
ca o m ă n u şă , d o m n u le H a rris o n . P rivirea pe care i-o
a ru n c ă el e ra u c ig ă to a re . D u p ă felul c u m re a c ţio n a se ,
K ate îşi d ă d u se a m a că a tin se se u n p u n c t se n sib il, aşa
că îşi m a i îm b lâ n z i to n u l c â n d a d ă u g ă: Şi, c h ia r şi aşa,
to t s u n t d e z o rie n ta tă , p e n tr u că, d e şi n u -m i a m in te sc
n im ic , s im t a n u m ite lu c ru ri. Ieri, în parc, am a v u t o se n ­
zaţie s tra n ie d e dejâ-vu. A m r e c u n o s c u t cum v a se n za ţia
a p ro p ie rii d e tin e . Ş i am a v u t p a r te d e ceva ce n-am m a i
sim ţit în a in te . D a r n u ştiu ce în s e a m n ă asta. N u ştiu
d a c ă e re c u n o a ş te re a a ceea cc-am îm p ă r tă ş it o d in io a ­
ră sau e ceva care m ă îm p in g e c ă tre tin e . Şi, sin c e ră să
fiu, în m o m e n tu l d e faţă n u p o t să m ă g â n d e sc la asta.
N ici n u v rea u . îşi tre c u o m â n ă p r in p ăr. S u n t c o p le şită
d e to t ce se în tâ m p lă . T re b u ie să m ă g â n d e sc la R e ed ,
la ce e m a i b in e p e n tr u el. Şi la c u m să o fac p e Ju lia să
n u m ă m a i urască. Şi la ce n a ib a a r tr e b u i să le s p u n
p ă r in ţilo r m e i c â n d o să v in ă aici. îşi. d u se m â n a la cica­
tric e a d e la tâ m p lă , m a sâ n d u ş o r lo cu l acela care parcă-i
zvâcnea d e d u re re . T o a te astea m ă d ep ăşesc. Şi n ic i m ă­
car n u p o t să m ă g â n d e sc la tin e p>ână c â n d n u lă m u re sc
lu c ru rile astea. N u v rea u să te ră n e sc m ai m u lt d e c â t
am făcut-o d eja, d a r n u p o t să te m in t, să-ţi s p u n că n u
am a v u t n ic i u n s e n tim e n t p e n tr u ja k e sau să m ă p refac
că u ltim u l a n şi ju m ă ta te d in v ia ţa m e a nici n-a ex istat,
p e n tr u că n u e aşa. N ici u n u l d in tr e n o i n u p o a te s c h im ­
b a asta. T o t ce p u te m în c e rc a e ca, d e a c u m în a in te , să
facem în aşa fel în c â t să le fie m ai u ş o r c o p iilo r.
Ryan stă te a a tâ t d e n e m işc a t şi d e tă c u t, în c â t K ate
m ai că se a ş te p ta să ex p lo d eze d in tr-o s e c u n d ă în alta.
152 T.(\sabetfi ‘bfaugftcm

- î n ţ e l e g ce sp u i, zise în fin al. C o p iii s u n t cei m ai


im p o r ta n ţi şi p e n tru m in e . îşi lăsă b ere a p e b la tu l d e
b u c ă tă rie şi v en i cu p aşi sile n ţio şi că tre ea.
D a r şi tu să în ţeleg i u n lu c ru : N u a m a tâ ta răb d a re .
A m tr e c u t p r in c in c i a n i d e in fe rn , în tim p ce tu ţi-ai
v ăzu t d e v iaţă. N -o să s ta u cu m â in ile în sâ n , să te las să
lă m u re şti tu to tu l, iar eu să sta u în a ştep tare, p â n ă o să
c o n s id e ri tu că eşti p re g ă tită să te g â n d e şti şi la m in e .
Se a p ro p ie şi m a i m u lt, iar ea se d ă d u în a p o i p â n ă
c â n d sim ţi p ere tele c h ia r în sp a tele ei. C h ip u l lui era
la d o a r câţiva c e n tim e tri d e al ei, în c ălz in d u -i pielea
cu ră su fla re a lui şi s tâ rn in d u -i u n fio r p rin to t c o rp u l.
K ate sim ţe a m iro su l s ă p u n u lu i p e care-1 folosise la d u ş
şi c ă ld u ra care e m a n a d in s p re tr u p u l lui. Şi, b ru sc, sim ţi
u n im p u ls a b s u rd şi im o ra l d e a-şi p etre ce b ra ţe le p e
d u p ă g âtu l lu i şi d e a-i trag e g u ra c ă tre a ei.
C e e a ce e ra nebunie c u ra tă .
- V a tr e b u i să te g â n d e şti şi la m in e a c u m , îi sp u se el,
cu glasul u ş o r răg u şit. Pe lân g ă to a te celelalte.
O c h ii aceia ca d o u ă safire e ra u p lin i d e u n am alg am
d e e m o ţii. E m o ţii, d o r in ţă , nev o ie şi p ro v o cări. O voce
d e u n d e v a d in a d â n c u l ei îi s p u n e a că se m ai c o n f r u n ta ­
se cu aceste p ro v o cări.
î n loc să-i tragă faţa sp re a ei şi să g u ste b uzele acelea,
d u p ă c u m o îm b o ld e a to t c o rp u l ei să o facă, K ate îl îm ­
p u n s e cu d eg e tu l în p ie p t.
- Ia r tu va tr e b u i să te m atu rizezi, H a rriso n . N u eşti
c e n tr u l u n iv e rsu lu i, să ştii. Fac şi eu ce p o t. în c e rc să
fiu în ţe le g ă to a re cu se n tim e n te le ta le şi cu ale Ju liei.
N u m i-e d elo c u şo r. N ici u n u ia d in tr e n o i n u îi e.
F ru stra re a , fu ria , d u re re a şi te a m a i se în v o lb u ra u la­
o la ltă în su flet, sp ă rg â n d zăgazurile im p u se p â n ă a tu n c i,
îi p rin se m a te ria lu l că m ă şii în p u m n şi se a p ro p ie d e el
în tr-a tâ t în c â t să sim tă g u stu l b u z e lo r lui, d a r a c u m nu-şi
m a i d o re a a tâ t d e m u lt să o facă. E ra m u lt p rea n erv o asă.
E l n u era s in g u ru l care p u te a să se p o a rte ca u n ticălos
c â n d suferea. Şi n u u ita u n lu c ru , ad ău g ă a p o i. S u n t aici
p e n tr u că v rea u eu să fiu . N u m-a o b lig a t n im e n i să v in
îa tin e . Şi a m răm a s p e n tru că a m v r u t eu să ră m â n , aşa
A ştea p tă -m â 153

că ai face b in e să te o b işn u ie şti cu ideea şi să te ad ap tezi,


exact aşa cu m m ă ad a p te z eu ia to a n e le tale.
K ate îi d ă d u d ru m u l ia căm aşă cu u n b râ n c i care o ri­
c u m n-ar fi p u tu t să-l clin tească. D ar R yan făcu to tu şi
u n pas în a p o i. Iar c â n d se u ită la ea, în o c h ii lu i sclipea
u n a m estec d e u im ire , fu rie şi - K ate p u te a să ju re că
aşa e ra - o doză d e a d m ira ţie . A d m ira ţie care-i s tâ rn i u n
fio r p â n ă în p ân tec e.
In tre ei se s tâ rn iră u n fel d e sc â n te i în c ă rc a te d e
se x u alitate , c iu d a te , dar, în acelaşi tim p , fam iliare.
S c â n te i care-i s p u n e a u că se m ai c e rta se ră aşa cân d v a.
N u exact p e aceiaşi m otiv, d a r m ai avuseseră tip u l aces­
ta d e c o n f r u n ta r e în c ă rc a tă de se x u alitate . N u avea
n ev o ie d e a m in tir i p e n tr u a-şi da seam a că a tra c ţia fizică
d in tr e ei era explozivă. O p u te a sim ţi şi ac u m . Şi p u te a
sim ţi că fusese m e re u explozivă. D ar, sp re d e o se b ire d e
c e rtu rile d in tre c u t, aceasta n-avea să se te rm in e cu o
p a rtid ă de sex fie rb in te , p a sio n a lă şi in c ita n tă . N -avea să
p e rm ită aşa ceva.
D u p ă to t ce i se în tâ m p la se , n-avea să se lase atrasă
d in n o u în tr-o în c u rc ă tu ră . M ai ales n u d e u n b ă rb a t
p re c u m R yan H a rriso n .
T recu pe lângă el şi ieşi în c u rte .

capitolul 11
- N u - ţi face griji. K ate stă te a s p rijin ită d e b iro u l lui,
iar M itc h îi strâ n se u şo r g e n u n c h iu l, în tr-u n gest d e îm ­
b ă rb ă ta re . N -o să rea cţio n e ze isteric.
K ate ridică d i n t r o s p râ n c e a n ă şi îşi în c ru c işă b ra ţe le
p este p iep t.
Pe b uzele lui se ivi o u m b ră de z â m b e t viclean .
- B ine, b in e , o să se e m o ţio n e z e u n pic. D a r n-o să
sară calul.
- E u to t n u în ţeleg de ce tre b u ie să fiu şi eu prezen tă.
- P e n t r u s p rijin m o ral. R id ic ă re c e p to ru l şi fo rm ă
n u m ă ru l. C in c i an i la r â n d am fost n e v o it să le ţin p ie p t
154 X fisadetfi ‘Jhfangdton

d e u n u l sin g u r. E cazul să-ţi m a i a d u c i şi tu c o n trib u ţia ,


ca în a in te .
A p o i îşi ro ti s c a u n u l, în to rc â n d u -se cu sp a tele, şi în ­
c e p u să v o rb ească la te lefo n .
K ate a ru n c ă o p riv ire că tre R yan, care stă te a sp rijin it
d e to c u l uşii. A r fi v r u t să fie afară, cu S im o n e şi cu co­
p iii, n u în c h isă aici cu R yan şi cu M itch .
- M e re u e aşa băgăreţ?
- C a m d a, ră s p u n s e R yan, în c ru c iş â n d u -ş i b ra ţe le
p este p ie p t.
- Ş i eu to le ra m aşa ceva în a in te ?
U n u l d in tr e c o lţu rile b u z e lo r lu i se a rc u i în tr-u n zâm ­
b e t ferm ec ăto r. P rim a u rm ă d e su râs a d e v ă ra t p e care o
văzuse la el.
- In nici u n caz. I-o p lă tea i cu aceeaşi m o n e d ă . E xact
aşa c u m ai făc u t cu m in e în b u c ă tă rie .
K ate se în to a rse , ec'itân d p riv irea fixă a lu i R yan, se
c o n c e n fră d in n o u a s u p ra lu i M itc h şi în c e rc ă să-şi în ă ­
b u şe fio rii p e care îi stâ rn ise ră în c o rp u l ei c u v in te le lu i
R yan. M itc h se s tră d u ia să-i ex p lice c â t m a i b in e m a m e i
sale c u m stă te a u lu c ru rile .
K ate strâ m b ă u şo r d in buze.
- D in câte se p are, n u m e rg e p re a b in e .
- M a m ă , ro sti M itc h în re c e p to r, s ta i p u ţin , te p u n
p e d ifu zo r.
K ate făcu o c h ii m a ri, îl în g h io n ti cu g e n u n c h iu l şi
c lă tin ă d in cap , d a r a sta nu-1 o p ri p e M itc h .
- A ş a , m a m ă, zise M itc h , s u n te m to ţi aici.
D e la ce lă lalt c a p ă t al firu lu i n u se auzea n im ic . D u p ă
care în c ă p e re a fu in u n d a tă d e g lasu l c irip ito r al lui
K athy M a tth e w s.
- E şi Ryan?
- D a, K athy, .spuse R yan, ap ro p iin d u -.se d e te lefo n .
- R y a n , M itc h v o rb e şte se rio s sau n e face v reo farsă?
F iin d că , d ac ă g lu m e şte cu aşa ceva, a tu n c i ca te g o ric îl
d e z m o şte n im . A i în ţe le s, M itch ?
R yan îi a ru n c ă o p riv ire lu i K ate.
- N u , K athy, n u e n ici o farsă. E cât se p o a te d e reală.
D in n o u lin işte.
jA şteaptă-m â 155

- E... e ac o lo cu voi?
K ate îi a d re să o c ă u tă tu ră fio ro a să lu i M itc h . O , avea
să p lă tea scă sc u m p p e n tr u asta.
- S u n t şi eu aici. N u v-a m in ţit.
D in tr-o d a tă , d e pe fir n u se m a i auzi n im ic , ca şi c u m
le g ă tu ra s-ar fi în tr e r u p t. D u p ă care, p r in d ifu z o r răzb ă­
tu ră n işte su sp in e . Şi a p o i glasul lu i R oger.
M itc h rid ic ă re c e p to ru l, r e n u n ţâ n d la d ifu zo r, şi îi
m â n g â ie u şo r g e n u n c h iu l lu i K ate. Ii ex p lică d in n o u
to tu l şi ta tă lu i său.
C â n d reuşi să în c h id ă , M itc h e x p iră p re lu n g şi zise:
- V i n m â in e . A m re u şit să-i co n v in g să n u ia p r im u l
av io n , să-ţi lase şi ţie o zi să te p reg ă teşti.
- S p le n d id , m o rm ă i K ate. A p ro p o , ta re d r ă g u ţ d in
p a rte a ta, să m ă a ru n c i aşa în g u ra lu p ilo r. Să-m i a d u c i
a m in te să-ţi în to r c serv iciu l.
- O să te sim ţi m a i b in e d u p ă ce-o să m ă n â n c i ceva.
în to td e a u n a ai fost m o ro că n o asă c â n d îţi scade glicem ia.
Se rid ic ă d e pe sc a u n şi se d u se în b u c ă tă rie .
K ate ştia că R yan e ra u n d e v a î n sp a te le ei. N u-şi p u te a
ex plica în ce fel, d a r ştia. P u r şi sim p lu îl sim ţea .
- C u m crezi că o să rea cţio n e ze la to a te a stea c â n d o
să a ju n g ă aici?
- O să fie b in e , zise R yan. S u n t o a m e n i d e tre a b ă .
T o tu şi, d a c ă aş fi în lo cu l tă u , l-aş lu a şi pe R e e d m â in e ,
la în tâ ln ir e a cu ei. A şa o să ai u n s u b ie c t-ta m p o n .
- B u n ă id ee. K ate îşi în to a rs e p riv ire a c ă tre el. O să
fii şi tu d e faţă?
- C r e d că n u . O să-l ai pe M itc h cu tin e .
K ate în c u v iin ţă d in cap. D a r d e ce o d e ra n ja că n-avea
să v in ă şi el?
- P re s u p u n că m a i e d e tr e c u t h o p u l ăsta, şi d u p ă aia
n e m a i lin iştim , zise ea în c et.
R yan îşi ţin e a o c h ii în p ă m â n t.
- D a, ca m aşa. L e-am sp u s şi a lo r m e i az i-d im in e aţă.
O să v in ă în o ra ş s ă p tă m â n a asta, d a r n u tr e b u ie să-ţi
faci p ro b le m e . O să vrea să te v ad ă şi p e tin e , d a r v in
în d e o s e b i p e n tr u m in e şi p e n tr u Ju lia ... şi ca să îl c u ­
n o a sc ă pe R e ed .
156 ‘E iisabetf 'hfaugfiton

- B ine. D isc u ţia asta era p u r şi sim p lu s tâ n je n ito a re ,


în tâ ln ir e a cu p ă rin ţii ei, în tâ ln ire a cu so crii... to tu l era
de-a d re p tu l bizar. Să-m i sp u i c â n d v in . O să-l a d u c pe
R eed . în c e rc ă să-şi d e a se am a ce se p etre ce a în m in te a
lu i. F ără succes. Şi se în d o ia c-avea să reu şească v re o d a ­
tă. N u m ă plăceau?
- P oftim ?
- P ă rin ţii tăi, n u m ă plăceau ? D in câte se p are , n u se
b u c u ră p rea ta re la g â n d u l că m ă v o r rev ed ea. N u ca
p ă rin ţii lui M itch . Se în c ru n tă şi se co rectă: A d ică p ă r in ­
ţii m ei.
îi v en ea g reu să se o b işn u ia sc ă c u g â n d u l acesta.
P ă rin ţii ei n u m u rise ră .
- B a d a, te p lăceau . G la su l lui se îm b lân z i, in fu za t
cu o ta n d re ţe care-i în m u ie in im a lu i K ate. Te a d o ra u .
R yan c lă tin ă d in cap. Ş tiu fo a rte b in e cât d e c iu d a tă
e situ a ţia p e n tru m in e ... p e n tru n o i. N u v o r să te facă să
te sim ţi rnai stâ n je n ită d e c â t te sim ţi deja.
Şi to tu ş i, in d ife re n t d e ce făceau sau n u ceilalţi, si­
tu a ţia era to t n e p lă c u tă . K ate n u ştia ce să-i s p u n ă . D a r
îşi d o re a cu d isp e ra re să găsească o m o d a lita te d e a m ai
îm b u n ă tă ţi cât d e cât lu c ru rile .
- H ai să n e d u c e m la ceilalţi, ru p se el tă ce re a, în a ­
in te ca ea să o p o a tă face. H a i să m â n c ă m ceva şi să ve­
d e m ce fac co p iii.
R e c u n o s c ă to a re că se p u te a c o n c e n tra la altcev a,
K ate p o r n i în u r m a lu i c ă tre b u c ă tă rie , vag c o n ş tie n tă
d e fa p tu l că R yan în c e rc a să n u -i m a i v o rb e a sc ă p e u n
to n sarcastic sa u fu rio s . D e c â n d av u sese ră c o n f r u n ta ­
rea ac ee a în b u c ă tă rie , făcu se m u lt m a i m u lte e f o r tu r i
p e n tr u a se a r ă ta m a i în ţe le g ă to r cu ea - sa u m ă c a r m a i
p u ţin o stil.
C â n d in tr a ră în în c ă p e re , M itc h şi S im o n e tre b ă lu -
ia u p r in b u c ă tă rie , p re g ă tin d to tu l p e n tr u h a m b u rg e ri,
în tim p ce S h a n n o n şi Ju lia p u n e a u p e m asă b o lu ri cu
c h ip s u ri şi c o n d im e n te . F etele se îm p r ie te n is e r ă im e ­
d ia t. R e ed alerg a în c o lo şi în c o a c e , în c u rc â n d u -i p e
to ţi, ca şi c u m a r fi tr ă it to a tă v ia ţa p r in tr e cei d e a c o lo .
flşteaptă-m â 157

A lcătu iau u n tab lo u firesc. D o u ă fam ilii care se în tâ ln i­


seră la u n g rătar făcut în curte.
A bia la o privire m ai a te n tă se observa că to tu l era o
încâlceală extrem de com plicată.
A ten ţia lui K ate fu atrasă de lu m in a p âlp âito are ve­
n ită de la televizorul aprins, clin colţ. Din. câte se părea,
n im en i n u era a te n t la el, aşa că vru să-l în ch id ă, însă
degetul i se o p ri d easu p ra b u to n u lu i cân d re p o rte ru l
rosti n u m ele lui Ryan. D u p ă care pe ecran ap ăru figura
ei. Şi ea răm ase cu gura deschisă, trăg ân d aer în p iep t
cu zgom ot.
Ryan veni lângă ea. R e p o rte ru l era ch iar în faţa in tră ­
rii de la sediul firm ei lui Ryan, în ce n tru l oraşului.

- Echipa de ştiri de la C hannel Two a descoperit


recent că m agnatul farm aceutic Ryan Harrison -
a cărui soţie a m urit acum cinci ani, în accidentul
aviatic al cursei 1466, care s-a prăbuşit la scurt tim p
după decolarea din San Francisco - a prim it nişte veşti
şocante săptăm âna aceasta. Este posibil ca soţia lui să
fie totuşi în viaţă.
Sursele noastre ne-au informat că această femeie,
K ate Alexander, a fost de acord să se supună unui test
A D N pentru a se confirm a sau infirm a că e una şi
aceeaşi persoană cu soţia m agnatului. O persoană din
anturajul domnişoarei Alexander ne-a indicat şi faptul
că aceasta suferă de o form ă rar întâlnită de amnezie,
care i-a afectat memoria pe termen lung, ceea ce face
ca această descoperire să fie cu a tâ t mai uimitoare.
Nici dom nul Harrison - pe care îl vedeţi în imaginile
de pe ecran participând la Balul G uvernatorului de
a nul trecut nici avocaţii dum nealui nu au com entat
aceste informaţii, dar sursele noastre ne-au dezvăluit
că este foarte probabil ca doam na Alexander să fie
chiar A n n e Harrison. D om nul Ryan Harrison, direc­
tor executiv al A m C orp Pharmaceuticahj nu a vorbit
decât foarte rar despre defuncta sa soţie. In ultim a vre­
me, com pania acestuia a fost implicată intr-o serie de
preluări suspecte...
158 ‘Z Cisabetfi Zfaugfiton

- A i d ra c u lu i ziarişti!
R yan în c h is e te le v iz o ru l şi se re tra s e în b iro u l lui
M itch .
K ate se lăsă p e c a n a p e a şi îşi a c o p e ri faţa cu p alm ele.
C u d eg e te le tr e m u râ n d e , în c e rc a să-şi în d e p ă rte z e cu u n
m asaj d u re re a care-i b u b u ia d eja în creier. C a şi c u m
lu c ru rile n-ar fi s ta t d e s tu l d e p ro st, a c u m to a tă pov estea
a p ă ru se şi la televizor.
S im o n e îi trim ise p e co p ii afară, d u p ă care v e n i şi se
aşeză lângă ea. M itc h se d u s e d u p ă R yan în b iro u .
-Z i-m i ce facem a c u m , d o m n iş o a ră c o n silie r, zise
K ate.
- P ă i , aş vrea să d is c u t şi cu o fiţe rii d e relaţii p u b lic e
ai lu i R yan, d a r m ă g â n d e sc că va tr e b u i să faceţi a m â n ­
d o i o d e c la ra ţie p u b lic ă. Este sin g u ra m o d a lita te de-a
sc ăp a d e presă. C e l m a i p ro b a b il, a c u m s u n t la tin e şi
la R yan acasă. C r e d că aţi av u t n o ro c azi, că s u n te ţi aici.
D e o c a m d a tă , n -au d a t d e voi, d a r e d o a r o c h e s tiu n e
d e tim p .
-M in u n a t.
K ate se rid ic ă d e p e c a n a p e a şi in tr ă în b iro u l lu i
M itch . R yan se p lim b a în c o lo şi în c o ac e, cu te le fo n u l la
u re c h e . M itc h stă te a în tr-u n c o lţ şi ascu lta, cu m â in ile
în şo ld u ri.
K ate se sim ţi în v ă lu ită d e u n val d e răceală. I n m o d
clar, p â n ă a tu n c i Ryan fusese fru s tra t şi fu rio s p e ea,
d a r a c u m e ra deja v o rb a d e sp re altceva. V o rb e a p e u n
to n glacial, avea c h ip u l îm p ie trit şi sever, şi in te rlo c u ­
to r u l - cel m ai p ro b a b il u n u l d in tr e av o caţii lui - avea
d e în f r u n t a t av alan şa d e fu rie.
- N u d a u n ic i o ceap ă d eg e rată p e ce v o r ei, zise el
la te lefo n . La n a ib a , v ia ţa m ea p e rso n a lă m ă priv eşte
n u m a i p e m in e . N ic io d a tă n -am d a t d e c la ra ţii şi n-am
v o rb it d e s p re ea. Şi-al n a ib ii să tiu dac-o să în c e p a c u m
cu chestii de-astea.
K ate îl auzi în c h e in d co n v e rsaţia şi-şi d ă d u seam a,
d u p ă în ju ră tu rile lui, că lu c ru rile n u stă te a u p rea b in e .
C â n d te rm in ă , a ru n c ă re c e p to ru l pe b iro u , se lăsă
A nsavtâ-m ă 159

să ca d ă în s c a u n u l lui. M itch , îşi lăsă c a p u l pe sp a te şi


în c h ise o ch ii.
j C e v rei să facem ?
În tre b a re a îi era a d re sa tă ei. K ate se u ită la S im o n e ,
d u p ă care fixă d in n o u c h ip u l n e în d u r ă to r al lu i Ryan.
- Ş i d a c ă îi ig n o răm ?
- O să n e h ă rţu ia s c ă p â n ă o să c e d ă m psihic.
K ate văzu cu co a d a o c h iu lu i c u m S im o n e în c u v iin ţă
d in cap.
- A t u n c i d ă m p ie p t d ire c t cu ei.
Ii în f r u n tă p riv irea cu o ch i ca d e oţel.
- N u v rea u să-m i văd v ia ţa p e rso n a lă e ta la tă p e p rim a
p ag in ă d in N ational Star.
- R y a n , in te rv e n i p e n tru p rim a o a ră S im o n e , la c u m
sta u lu c ru rile acu na, n u c re d că ai de ales. Fie Ic d ă m
ceva d e sp re care să scrie, fie o să se d e a peste ca p să gă­
sească u n a -a lta şi o să facă v alu ri şi m ai m ari. în ţe le g că
v rei să-ţi a p e ri in tim ita te a , d a r a c u m tre b u ie să alegem
ră u l cel m ai m ic.
R yan îşi în d r e p tă p riv irea d e g h e a ţă c ă tre S im o n e .
- N u p o t să-i s u p o r t pe n e m e rn ic ii d e ziarişti.
S im o n e îl în f ru n tă cu u n zâm bet.
- S u n t c o n v in să că şi ei s im t la fel în ceea ce te priveş­
te. S im o n e îşi p e tre c u u n b r a ţ pe d u p ă ta lia lui K ate şi
ad ău g ă: C r e d că tre b u ie să n e p u n e m la p u n c t u n p la n
d e b ă ta ie . Le s p u n e m c â t se p o a te d e clar să n u se lege
su b n ici o fo rm ă d e co p ii. Faceţi o d e c la ra ţie c o m u n ă
şi vă c o m p o rta ţi ca şi c u m aţi avea o rela ţie am ica lă -
a ru n c ă o p riv ire în tr e b ă to a re că tre R yan - , d u p ă care
ră s p u n d e ţi la câteva în tr e b ă r i sc u rte . T o a tă tă ră şe n ia n-o
să d u rez e m a i m u lt d e câteva m in u te .
R yan ex p iră p re lu n g şi zgom otos.
- I a r d u m n e a ta , D o m n u le M u ltim ilio n a r , re lu ă
S im o n e , te vei a ră ta p o litic o s şi fe rm e c ă to r. D a c ă te
p o rţi ca u n tic ă lo s cu ei, z ia riştii o s-o to a c e m ă r u n t
pe K ate. Ş tiu că p â n ă a c u m ai m e rs pe s tra te g ia asta,
d a r a c u m tre b u ie să te g â n d e ş ti şi la a lţii. D e d a ta
aceasta, ziariştii n u s u n t in te re s a ţi d e afa c e rile tale.
S u n t in te re s a ţi d e fa m ilia ta. Ş i asta s c h im b ă c o m p le t
reg u lile jo c u lu i.

N ici m ă ca r p lo a ia to re n ţia lă d e afa ră n u p u tu s e să-i


ţin ă p e ziarişti la d ista n ţă . K ate a ru n c ă o p riv ire pe fe­
rea stra a p a r ta m e n tu lu i eleg an t d e la u ltim u l etaj al h o te ­
lu lu i H a w th o rn la p lo a ia care se a b ă te a în rafale a su p ra
o ra şu lu i. E ra o zi ce n u şie şi în tu n e c a ră , cam ca d isp o zi­
ţia ei, şi i se p ăre a că acea zi d e p r im a n tă n-avea să se m ai
sfârşească n ic io d a tă .
în to r c â n d sp a tele p lo ii, în c e rc ă să se c o n c e n tre z e d in
n o u a s u p ra a ceea ce avea să se în tâ m p le în câteva m i­
n u te , în să, o ri d e câte o ri se u ita la R yan, era u im ită
de im a g in e a p e care acesta şi-o c o n stru ise . în c o n ju r a t
d e u n g ru p a lc ă tu it d in m ai m u lţi b ă rb a ţi şi o sin g u ră
fem eie, se p o triv ea p erfec t p r o to tip u lu i m a g n a tu lu i m u l­
tim ilio n a r. P u rta u n c o s tu m in d ig o sc u m p , o căm aşă
albă, călcată p erfect, şi o crav ată alb astră, în p ătră ţele.
V ăzându-1 în m e d iu l acesta, îm b ră c a t aşa, K ate în ţeleg ea
cât se p u te a d e clar d e ce o a m e n ii e ra u a tâ t d e in tim id a ţi
d e el.
îşi d o ri să o fi av u t a lă tu ri p e S im o n e , d a r aceasta
se d u se se d eja jos, să-i stru n e a sc ă şi să-i organizeze pe
ziarişti.
î n tim p ce R yan c o n tin u a să o ig n o re şi să v o rb e a s­
că n u m a i cu e c h ip a lu i, K ate se s im ţe a d in ce în ce
m a i n e lin iş tită . V ăzu se clar câ t d e ta re se e n e rv a se ieri,
c â n d a p ă ru s e r e p o r ta ju l la telev izo r, d a r tr e b u ia să se
g â n d e a s c ă to tu ş i că ea n u e ra o b iş n u ită cu aşa ceva.
O a r e era p rea m u lt să-i ceară să d e a d o v a d ă d e u n pic
d e o m e n ie?
U n m e m b ru al e c h ip e i lu i R yan băgă ca p u l pe uşă.
- E tim p u l să în c e p e m , d o m n u le H a rriso n .
S to m a c u l lu i K ate zvâcni d e em o ţie . „A cu ’-i a c u ’.“
îşi lăsă b ra ţe le p e lângă c o rp şi-şi netezi saco u l, în tre-
b ân d u -se în to t acest tim p c u m n aib a d ev en ise viaţa ei
a tâ t de co m p lic ată . în a in te d e a p o r n i către u şă, fu ab o r­
d a tă d e fem eia aceea d in a n tu ra ju l lui Ryan.
‘A şteaptă-m â 161

- D o m n iş o a r ă A lex a n d er, n u m e le m e u este H a n n a h


H u g h e s, v ic e p re şe d in te de rela ţii p u b lic e la A m C o rp .
Ryan rr.-a p u s la c u r e n t cu to t ce s-a în tâ m p la t. îm i d a u
seam a că în tre a g a situ a ţie e, cel m a i p ro b a b il, co p leşi­
to are, aşa că, d acă A m C o r p vă p o a te a ju ta cu ceva, vă
ru g ă m să n e sp u n e ţi.
K ate to c m a i se preg ătea să-i ră sp u n d ă , c â n d H a n n a h
trec u p e lângă ea şi ieşi îm p re u n ă cu re stu l ec h ip e i lu i
Ryan. A h a , d ec i g ata cu co n v e rsaţia p o litico a să. V o rb ele
ei p ăre au regizate.
C â n d R yan se o p ri lângă ea, K ate se în to a rse.
- Pregătită? o în tre b ă el.
Ea d ă d u a p ro b a to r d in cap şi în g h iţi cu greu , în c e r­
c â n d să scap e d e n o d u l d in gât care d ev e n ea to t m ai
m are.
R ă m a se a lă tu r i d e ea cât tra v e rs a ră h o lu l, cu c h ip u l
g o lit d e o ric e e m o ţie . P e n tru p rim a o a ră d e c â n d îl
în tâ ln is e , K a te îşi d o re a cu d is p e ra re să-i s p u n ă ceva,
o rice . C h ia r şi să ţip e la ea e ra d e p re fe ra t acestei tă ­
c e ri p lin e d e te n s iu n e . C o b o r â r ă cu liftu l în lin işte . N i­
m e n i - n ic i u n u l d in tr e cei d in e c h ip a lu i - n u sco ase
v r e u n s u n e t.
Şi to tu şi, c â n d uşile a sc e n so ru lu i se d esch ise ră cu u n
c lin c h e t, fu ră asaltaţi in s ta n ta n e u d e ziarişti, d e b liţu ri-
le a p a ra te lo r d e fo to g ra fiat şi d e în tre b ă rile strig ate d in
to a te p ă rţile . R yan o ap u c ă d e c o t şi o c o n d u s e în sala
de c o n fe rin ţe . C a m e re le d e lu a t v ed e ri e ra u îm p in se cât
m a i a p ro a p e d e ei, cu re fle c to a re care-i o rb e a u şi cu m i­
cro fo a n e . P en tru p rim a o ară , K ate în ţe le se ce im p lica
im a g in e a p u b lic ă a lu i R yan şi cât de f ru s tra n t era să fii
în c e n tru l a te n ţie i. N u-i plăcea d elo c. Şi nici nu-şi d o re a
o ase m e n e a viaţă.
în c a p ă tu l o p u s al în c ă p e rii în care in tra se ră se aflau
o m asă lu n g ă şi u n p o d iu m p lin d e m ic ro fo a n e . A vocaţii
lu i R yan se stre c u ra ră p â n ă la lo cu l respectiv. S im o n e
era d e ja acolo. K ate şi R yan îi u rm a ră .
S im o n e se aplecă sp re ea.
- E şti bine?
162 îHsafaetfi 'Waugfitcm

K ate d ă d u a p r o b a to r d in cap , d eşi, d e fap t, îi v en ea


să verse.
H a n n a h H u g h e s fu cea care în c e p u , r e u ş in d să facă
lin işte p rin tr e cei p este cincizeci d e re p o rte ri care se
a d u n a s e ră acolo.
- B u n ă d im in e a ţa , în c e p u ea, cu o voce h o tă r â tă
şi în c re z ă to a re . N u m e le m e u este H a n n a h H u g h e s,
v ic e p r e ş e d in te p e p r o b le m e d e re la ţii p u b lic e la
A m C o r p . în a in te să în c e p e m , aş v rea să s ta b ilim n iş te
re g u li d e bază. D o m n u l H a r ris o n şi d o a m n a A lex a n -
d e r m -au d e le g a t să vă citesc u n c o m u n ic a t, tim p în
c a re v-aş ru g a să n u p u n e ţi n ic i u n fel d e în tr e b ă r i.
D u p ă acee a, d o m n u l H a r r is o n şi d o a m n a A le x a n d e r
vă v o r sta la d isp o z iţie p e n tr u câteva r ă s p u n s u r i sc u rte ,
îşi p u se o c h e la rii d e c itit şi îşi c o b o rî p riv ire a a s u ­
p ra d e c la ra ţie i p re g ă tite . î n u r m ă cu c in c i a n i, s o ţia
d o m n u lu i H a r ris o n , A n n e , d e p ro fe sie se ism o lo g , s-a
îm b a r c a t în c u rsa 1466 ca re tr e b u ia să a ju n g ă în D en -
ver, C o lo ra d o .
A p o i, d e c la ra ţia se la n sa în tr-o re la ta re în te rm e n i
vagi a e v e n im e n te lo r care d u se se ră la re în tâ ln ire a lor.
H a n n a h citi c o m u n ic a tu l cât se p o a te d e n e tu l­
b u r a tă . îşi p lim b a d in c â n d în c â n d p riv ire a p e ste
m a re a d e r e p o r te r i, fără să-şi fixeze o c h ii a s u p ra c u i­
va a n u m e p e n tr u m a i m u lt d e câ tev a fra c ţiu n i d e
s e c u n d ă şi fără să d e a d o v a d ă d e im p lic a re e m o ţio n a lă .
R e p o r te r ii o a s c u lta u cu a te n ţie , lu â n d n o tiţe şi co n -
c e n tr â n d u - s e a s u p ra fie c ă ru i c u v â n t pe c a re îl ro stea .
C â n d a ju n s e la fin a l, H a n n a h îşi rid ic ă p riv ire a d e
p e d o c u m e n t, d u p ă ca re se re tra s e şi îi lăsă p e K ate şi pe
R yan să se a p r o p ie d e m ic ro fo n . K ate îşi sim ţe a
to t c o r p u l c u p r in s d e o te n s iu n e n e rv o a s ă , d a r se s tr ă ­
d u i să sc h iţe ze u n z â m b e t c â n d to a te c a m e re le se a ţ i n ­
tir ă a s u p ra ci.
- B u n ă d im in e a ţa , în c e p u Ryan. D ac ă a m fi ş tiu t c-o
să fie aşa circ aici, am fi a n g a ja t şi u n clo v n , zău. A fişă
u n zâ m b e t fa s c in a n t - p e ca te K ate nu-i m ai văzuse n ic i­
o d a tă p e faţa lu i iar m ai m u lte p e rs o a n e iz b u cn iră în
râs. D in p ăc ate, c o n tin u ă el, re lu â n d u -ş i ex p resia d u ră ,
'Aştcaptă-mâ 163

această s itu a ţie este o ric u m n u m a i c o m ic ă n u . N u cred


că e cazul să vă s p u n ă că s u n te m la fel d e şo c aţi ca v oi
d e cele afla te . D u p ă această c o n fe rin ţă d c presă, n ici
d o a m n a A le x a n d e r şi nici eu n u vom m ai r ă s p u n d e
n ici u n e i în tre b ă ri legare d e v ieţile n o a s tre p e rso n a le .
V-aş fi re c u n o sc ă to r să în ţe le g e ţi şi să ac ce p ta ţi acest lu ­
c ru şi vă rog să n e ac o rd a ţi in tim ita te a n ec esară p e n tru
a lă m u ri această situ a ţie în tr e noi.
Im e d ia t ce se o p ri d in v o rb it, o m u lţim e d e b ra ţe
se rid ic ară, u rm a te d e u n vacarm d e glasuri care în c e r­
cau să se facă auzite. Ryan a ră tă către u n re p o r te r şi aş­
te p tă în tr . ba rea.
- N e p u to ri s p u n e c in e a recunoscut-!.) pe d o a m n a
A lex a n d er? în tr e b ă ziaristul respectiv.
- D a . E v o rb a d e sp re S im o n e C o n n e rs , o avocată de
aici d in oraş.
- D o a m n ă A le x a n d e r, în tr e b ă u n a lt re p o rte r, n e p u ­
te ţi explica în ce fel a fo st a fe c ta tă m e m o ria d u m n e a ­
v o astră d e la accid en t?
- Tot să în c erc, ră sp u n se K ate, cu u n zâ m b e t. N u p o t
să-m i a m in te sc n im ic d in ce s-a în tâ m p la t în a in te să m ă
trezesc d in co m ă. P ractic, a m in tirile m ele în c e p de-ucum
o p tsp rez ec e lu n i.
D in n o u se rid ic a ră m â in i d in ro ate p ă rţile , iar K ate
a ră tă că tre o tâ r.âră cu p ă ru i roşcat.
- D o a m n ă A le x a n c c i, cu m de a ţi a ju n s to c m ai în
H o u sro n ?
- D ac ă aş şti asta, n u ne-am m ai afla aici, nu-i aşa?
Z âm bi d in n o u şi alese a h re p o rte r.
- D o a m n ă A le x a n d e r, în tre b ă acesta - u n b ă rb a t
chel, cu o c h e la ri cu d io p trii m a ri - c â n d l-aţi v ăzu t pe
d o m n u l H a rris o n , l-ari rec u n o scu t?
- N u . V ăzusem o m u lţim e d e fotografii de-ale d o m ­
n u lu i H a rris o n , are o re p u ta ţie le g e n d a ră , d a r n u l-am
re c u n o sc u t.
- D o a m n ă A le x a n d e r, rosti u n a lt re p o rte r, cu u n
zâ m b e t pe buze, ce p ă re re aveţi d e s p re re p u ta ţia d e o m
d e afaceri n e în d u r ă to r p e care o are d o m n u l H arriso n ?
164 E (isabet(x oiau ghion
<

D in m o tiv e p e care n-ar fi p u tu t să le în ţe le a g ă nicio-


d a tă , se p ărea că ziariştii se c o n c e n tra u a s u p ra ei. K ate
în c e rc ă să lase im p re sia d e calm , d ar, d e fap t, s to m a c u l
i se agita ca şi cu m a r ti fost u n p eşte scos d in ap ă. în c e r­
c â n d să sch iţeze u n zâm b et, răsp u n se :
- D in câte se p are, d o m n u l H a rris o n este u n o m d e
afaceri fo a rte iscusit, în să vă asig u r că e to tu ş i u n o m
ca to ţi o a m e n ii.
R ă sp u n su l ei s tâ rn i u n val d e râsete p r in tr e ziarişti şi
o rid ic a re d e sp râ n c e n e d in p a rte a lu i Ryan.
K ate ară tă că tre u n a lt b ă rb a t.
- D o m n u l e H a rriso n , în tre b ă acesta, cu m este să vă
rev e d eţi so ţia d u p ă cin ci a n i şi ea să n u vă recunoască?
R yan ig n o ră în tre b a re a , a r ă tâ n d că tre o b lo n d ă tâ n ă ­
ră d in p rim u l râ n d . K ate îşi m u tă g re u ta te a d e pe u n
p ic io r pe celălalt, s im ţin d te n s iu n e a care p arc ă p u lsa în
v en e le lu i Ryan.
- D o a m n ă A le x a n d e r, în tr e b ă re p o rte ra , ce in te n ţii
aveţi în m o m e n tu l d e faţă?
- M o m e n t a n n u -m i d o re sc altceva d e c â t să aju n g
să-m i c u n o s c d in n o u fam ilia. Şi m ă a ş te p t ca p resa să n e
ofere in tim ita te a n ec esară p e n tru a face acest lu c ru .
K ate in d ic ă u n re p o r te r d in r â n d u l al treilea.
- D o m n u l e H a rriso n , c u m a ţi re a c ţio n a t c â n d aţi vă-
zut-o p e n tr u p rim a o ară p e so ţia d u m n e av o a stră?
- A m fost şo cat. Ryan îi d ă d u c u v â n tu l u n u i a lt zia­
rist, n e fiin d d elo c d isp u s să d ea m ai m u lte a m ă n u n te
sau să le ofere e le m e n te d e care să se lege.
- D o a m n ă A lex a n d er, în tr e b ă resp ectiv u l, cu m a re­
a c ţio n a t d o m n u l H a r ris o n c â n d a a fla t că în tr e tim p vă
recăsăto riserăţi?
D e u n d e ştiau asta? în c o m u n ic a tu l p e care-1 pregă­
tise ră n u se d ă d u s e n ic i o in fo rm a ţie d e s p re Jake sau
d e sp re căsă to ria ei. C u co a d a o c h iu lu i, K ate văzu m ax i­
la ru l lui R yan în c leştân d u -se. E ra p rim a o a ră , d e c â n d
în c e p u se c o n fe rin ţa d e p resă, c â n d tresărise.
- A l t ă în tre b a re , in te rv e n i R yan, în a in te ca ea să p o a­
tă ră sp u n d e .
lA şteaptâ-m ă 165

- D o a m n a A le x a n d e r, ro sti a lt r e p o r te r , a ţi în c e ­
p u t d eja d e m e r s u r ile p e n tr u a d iv o rţa d e d o m n u l
H a rriso n ?
D in n o u , K ate văzu zvâcnirea m a x ila ru lu i lu i Ryan,
aşa că ră sp u n se re p e d e , în a in te ca te m p e ra m e n tu l lui
c o leric să se d ez lă n ţu ie :
- P â n ă în m o m e n tu l d e faţă ab ia am av u t răgazul n e ­
cesar p e n tr u a c â n tă ri b in e lu c ru rile pe care le-am aflat,
cu a tâ t m ai p u ţin să lu ă m h o tă râ ri p e n tr u v iitor.
A ră tă către u n alt ziarist.
- D o a m n ă A lex a n d er, ştim că aveţi u n fiu. A ţi făcu t
te stu l d e p a te rn ita te , p e n tru a verifica d acă este fiul
d o m n u lu i H arriso n ?
- N -o să ră s p u n d e m la n ic i o în tre b a re legată d e co­
p iii n o ştri, zise Ryan, în a in te ca ea să p o a tă s p u n e ceva.
O ric e ziarist care se leagă d e co p iii n o ş tri va tr e b u i să-mi
d e a so c o tea lă m ie p e rso n a l.
K ate sim ţi că Ryan îşi p ie rd e a ră b d a re a cu fiecare se­
c u n d ă care trecea.
- O să m ai ră s p u n d e m la o sin g u ră în tre b a re . A ră tă
către u n b ă rb a t chel, a fla t în r â n d u l p a tru .
- D o m n u le H a r ris o n , în c e p u el, a v â n d în v ed e re
că în C a lifo rn ia legea p rev e d e că p r o p rie tă ţile d o b â n ­
d ite în tim p u l c ă să to rie i s u n t c o n s id e ra te b u n u r i
c o m u n e , ce m ă s u ri legale a ţi lu a t p e n tr u a vă p ro ­
te ja, d in p u n c t d e v ed e re fin a n c ia r, d a c ă d o a m n a
A le x a n d e r in te n te a z ă a c ţiu n e d e d iv o rţ şi ce re p r in
in s ta n ţă ju m ă ta te d in averea d u m n e a v o a stră ? In m o ­
m e n tu l d e faţă, este d e s tu l d e clar că aşa vor d e c u rg e
lu c ru rile . N u vi se p a re cam m a re c o in c id e n ţa că
d o a m n a A le x a n d e r a a p ă r u t în v ia ţa d u m n e a v o a s tră
d in s e n in , to c m a i c â n d averea d u m n e a v o a s tră a cres­
c u t se m n ifica tiv ?
în vocea b ă rb a tu lu i se sim ţe a o n o tă d e sarcasm care
a ră ta fo arte clar că n u l-ar fi d e ra n ja t să-l. vadă p e R yan
H a rris o n p ierzându-şi ju m ă ta te d in avere.
- V ă rog să ţin e ţi c o n t d e fa p tu l că v o rb iţi d e sp re so ­
ţia m ea, rep lică R yan, în a in te ca ea să p o a tă in te rv e n i
şi să calm eze sp irite le . M ă d o are -n c o t d e ce co n clu zii
166 CEfisafaetfi ffa u g fito n

tra g e ţi voi. D re p tu l la lib e ră e x p rim a re n u vă p e rm ite


să vă b ăg aţi n a s u l în v ia ţa m e a p e rso n a lă . A ceastă c o n ­
fe rin ţă d e p resă to c m a i a lu a t sfârşit. Se în d e p ă r tă d e
m ic ro fo n , o lu ă d e m â n ă p e K ate şi o trase în u rm a lu i
afară d in sala d e c o n fe rin ţe .
A siste n tu l lu i p e rso n a l c h e m a se d eja liftu l c â n d
p ă tru n s e r ă ca o f u r tu n ă în foaier. Im e d ia t ce u şile se
în c h ise ră în u r m a lor, R yan îi d ă d u d r u m u l la m â n ă .
U n m u şc h i d e p e m a n d ib u lă îi zvâcnea d e p arc ă a r fi
fost u n o rg a n ism in d e p e n d e n t şi rev o ltat.
K ate în g h iţi în sec, n e ş tiin d ce să zică sa u să facă.
C â n d liftu l se o p ri şi u şile se d esch ise ră, R yan îşi sm u lse
c rav ata d e la g ât şi-şi d esch e ie g u le ru l căm ăşii. îşi a ru n c ă
sa co u l p e s p ă ta ru l ca n a p e le i şi in tră în d o r m ito r u l d e
ală tu ri. K ate ră su flă p r e lu n g şi strâ n s e d in o c h i ex act
c â n d u şa se în c h ise cu u n b u fn e t.
D a, fusese o e x p e rie n ţă la fel d e p lă c u tă ca o o b tu ra -
ţie d e can al. D e-ab ia a ş te p ta să v ad ă ce-avea să a p a ră în
ziarele de-a d o u a zi.
în u r m a ei se d esch ise d in n o u u şa liftu lu i, ca m e ­
ra fiin d in v a d a tă d e o a rm a tă d e av o caţi la p a tru ace.
H a n n a h H u g h e s in tr ă şi ea, îşi d ă d u jo s o c h e la rii şi îşi
p rin s e ră d ă c in a n a s u lu i în tr e d eg ete, ca şi c u m ar fi v r u t
să a lu n g e o d u re re d e cap.
- Ei b in e , ro sti ea, cu u n su sp in , a m e rs c u m tre b u ie .
T o a te d isc u ţiile p re g ă tito a re cu R yan a u fo st d eg eab a.
în m o m e n tu l d e faţă, K ate avea lu c ru ri m u lt m ai
im p o r ta n te d e fă c u t d e c â t să stea d e v o rb ă cu v ic ep reşe­
d in ta lu i R yan. Se d u se c ă tre d o rm ito r.
- E u , u n a , m-aş g â n d i d e d o u ă o ri în a in te să fac
u n a ca asta, d o a m n ă A le x a n d e r, îi sp u se H a n n a h ,
aşezându -se p e u n u l d in tr e sc a u n e le d e la b a r, în tim p ce
u n u l d in tr e av o caţi îi o ferea o b ă u tu ră . M ai bine-1 lăsaţi
o v re m e să se calm eze.
- în n ic i u n caz.
K ate îm p in s e u şa c u şo ld u l. I n tr ă şi o lăsă să se tr â n ­
te a sc ă în u r m a ei. R y an stă te a d e c e a la ltă p a r te a ca­
m e re i, cu o m â n ă s p r ijin ită d e to c u l fe re stre i, p riv in d
'A fteaptă-m ă 167

p e s te golf, la v a lu rile d e p lo a ie c a re se a b ă te a u pes-


te o raş.
- A i u n stil a p a rte de-a v o rb i cu re p o rte rii, Ryan.
A cu m în ţe le g d e ce te iu b e sc a tâ t d e m u lt.
- Pleacă! N -am c h e f d e asta.
D in p ie p tu l ei b o lb o ro si ceva care era pe ju m ă ta te
h o h o t d e râs, pe ju m ă ta te ţip ă t.
- N u p rea-m i pasă d e ce a n u m e ai tu c h e f în m o m e n ­
tu l ăsta. N -ai fo st n u m a i tu aco lo jos, şi, d ac ă este să fie
cin ev a s u p ă ra t, e u s u n t cea în d r e p tă ţită . N u s-au a r u n c a t
ca lu p ii a s u p ra p e rs o a n e i tale, a s u p ra in te n ţiilo r ta le în
situ a ţia aceasta, ci d o a r a s u p ra a lo r m ele. A u fă c u t
să p ară că s u n t d o a r o tâ rfă in te re sa tă n u m a i d e b a n i
care a a p ă r u t la uşa ta p e n tru că vrea să-ţi ia ju m ă ta te
d in avere.
C â n d văzu că el n u zicea n im ic , în a in tă câţiva paşi,
p u ţin în g rijo ra tă că el d ă d u s e crezare a iu re lilo r p e care
le sp u seseră ziariştii.
U ită-te la m in e c â n d îţi v orbesc. A m d r e p tu l să-ţi v ăd
faţa c â n d n e c e rtă m .
R yan se în to a r s e fu lg e ră to r, ia r p riv ire a fu rio a să şi
v e n a u m f la tă care i se v e d e a la tâ m p lă in d ic a u c â t se
p o a te d e c la r că a ju n se se la lim ita p u te r ii sale d e a u to ­
c o n tro l.
- T u n-ai nici u n d r e p t a s u p ra m ea. A i r e n u n ţa t la aşa
ceva c â n d m-ai p ără sit, a c u m c in c i ani!
- C e d r a c u ’ m ai e şi asta? A d ică tu c o n s id e ri că to a tă
în c u rc ă tu ra asta e d in v in a m ea?
- Fir-ar să fie, m e re u ai fost p rea in d e p e n d e n tă . Te-am
ru g a t să n u pleci în ex cu rsia aia tâ m p ită , d a r tu n ic i n-ai
v r u t să m ă ascu lţi. T re b u ia să faci exact aşa c u m îţi trăs­
n e a ţie p r in cap, ca d e o b icei, şi a c u m u ite în ce situ a ţie
a fu risită am a ju n s.
K ate îşi m iji o ch ii.
- N e m e rn ic u le ! C u m în d ră z n e şti să a d u c i v o rb a d es­
p re o c h e stie ca asta, d e sp re ceva ce e u n u -m i am in tesc?
D u p ă cu m ai s u b lin ia t cu n o n ş a la n ţă ieri, în c ă s u n t so­
ţia ta, n u o a m ă râ tă pe care n u d a i d o i b a n i, d a r căreia
168 ‘E fisaSetfi ‘hfaugfiton

să-i p o ţi d ic ta d u p ă b u n u l-p la c şi p e care s-o tra te z i ca


pe u n g u n o i.
Se în to a rs e şi d ă d u să plece, în să el p a rc u rse d is ta n ţa
d in tr e ei, o p rin se d e b r a ţ şi o în v â rti p e loc în a in te ca
ea să a p u c e să rea cţio n eze.
- S o ţ i a mea? C e g lu m ă b u n ă! Ieri n ic i n u v o iai să auzi
d e sp re asta, iar ac u m , c â n d îţi c o n v in e şi te p o ţi folosi
d e asta, îm i sco ţi ochii?
- Ia-ţi m â n a d e p e m in e.
- A ltf e l ce? O ţin t u i d e p e re te , fo lo sin d u -se d e fa p tu l
că e ra m u lt m a i în a lt, ceea ce e ra u n a v a n ta j e v id e n t.
D ac ă eşti s o ţia m e a, n u a m o a re d r e p tu l să te ating?
S a u n u m a i tu ai d re p tu ri? Jos în h o l e o h a ită în tre a g ă
d e re p o r te r i. D e ce n u te d u c i fu g u ţa la ei să le s p u i ce
m ă g a r su n t? O ric u m s u n t în c ă u ta re d e su b ie c te n o i
le g ate d e m in e .
C h ia r şi p r in m a te ria lu l sa co u lu i, K ate sim ţe a fier­
b in ţe a la ra d ia tă d e p a lm a lu i d e p arcă îi a rd e a p ielea
b ra ţu lu i. In o ch ii lu i m o c n e a o flacără în tu n e c a tă ,
o u m b ră d e p erico l. In im a lu i K ate b ă te a m ai rep ed e,
iar s im ţu rile i-o lu a ră razn a c â n d in h a lă m iro su l m o sc at
al p a r f u m u lu i lui.
E a n u e ra n ic io d a tă atra să d e b ă rb a ţii a ro g a n ţi şi a u ­
to rita ri. N u . C h ia r d eloc.
Ş i-atun ci d e ce in im a îi b u b u ia n e b u n e ş te în piept?
- D ă-m i d r u m u l, rosti ea, cu to t c a lm u l d e care era
în stare.
M a x ila ru l lu i se în c o rd ă . O c h ii lu i se fixară a su p ra
a lo r ei. A cest sc h im b d e p riv iri se p re lu n g i p re ţ d e câte­
va se c u n d e lu n g i.
în tă ce re a care u rm ă , le g ă tu ra aceea p e care o sim ţise
în p arc se ivi d in n o u , in c a n d e s c e n tă , stin g ân d u -i fu ria
şi u m p lâ n d -o d e regret.
- La d r a c u ’!
Ryan îşi retrase m â n a şi se în to a rse cu sp atele.
K ate îl ap u c ă d e b ra ţ:
- R yan.
C â n d îşi în to a r s e c h ip u l sp re ea, ex p re sia lu i se
îm b lâ n z i. Ia r ceva d in p riv ire a lu i i se c u ib ă ri d ire c t
A şteaptă-m â 169

în su fle t, trezindu-i u n s e n tim e n t p e n tr u care n u era


p reg ă tită şi ia care n u s-ar fi a şte p ta t.
- A h , la naiba!
M â in ile lu i se în c u rc a ră în p ăru l ei şi îi trase g u ra că­
tre a lui. B uzele acelea te n ta n te se izbiră d e ale ei. L im ba
lui, a s p ră şi fie rb in te , se a fu n d ă în g u ra ei d eschisă. K ate
îl trase sp re ea fără să-şi dea se am a ce făcea, apucându-1
d e b ra ţe . Era s tră b ă tu tă d e zvâcniri în tu n e c a te d e d o ­
rin ţă ce ră b u fn iră în c e n tru l fiin ţe i ei, îm p ră ştiin d u -se
p â n ă la fiecare te rm in a ţie n erv o asă în p a rte .
R yan o lipi d e p erete, m o d ific ân d u -şi poziţia c a p u lu i
p e n tru a o să ru ta şi m ai ad â n c.
C o n tra s tu l d e senzaţii o în n e b u n e a - tru p u l lui îi
ap ăsa p ân te c e le , ta re şi d u r, în tim p ce s ă ru tu l e ra m oale
şi sen zu al. îşi sim ţe a c o rp u l tâ n jin d d u p ă m ai m u lt, in ­
v a d a t d e săgeţi d e fie rb in ţe a lă . N ici nu-i trec ea p r in cap
să se d e s p rin d ă d in îm b ră ţişa re a lui, voia m ai m u lt. S-o
a tin g ă m a i m u lt. S-o să ru te m ai m u lt. Sâ-i sim tă tru p u l
acela tu lb u r ă to r a p ă sa t şi m ai ta re peste al ei. în c e p u să
tre m u re c â n d el îşi tre c u m â in ile p r in p ăru l ei, c o b o ­
râ n d a p o i p este u m e ri şi b ra ţe p e n tru a-i c u p r in d e ralia.
Fiecare atin g ere, fiecare m â n g âie re îi electriza pielea.
Buzele acelea d elicio ase e x p lo ra u c o n tu r u l m a n d i­
b u le i ei, sm u lg ăn d u -i u n g e a m ă t p relu n g . îşi a fu n d ă
m â in ile în p ă ru l lui, şuviţele m ătăso ase şi b lo n d e înco-
lăcindu-i-se pe degete. îşi d ă d u cap u l pe sp a te şi îşi lăsă
g âtu l p ra d ă să ru tă rilo r lui, tr e m u râ n d c â n d b uzele iu i
p o r n iră to t m a i jos.
„M ai m u lt, m a i m u lt, m ai m u lt." A ceste c u v in te îi ră ­
s u n a u în creier, în fio râ n d u -i sâ n ii şi c o b o râ n d în v aluri
fie rb in ţi d ire c t c ă tre v in tre . S im ţe a o d u re re s u rd ă în tre
p icio are, o d u re re care tre b u ia o sto ită. O nev o ie p e care
el o p u te a îm p lin i. Ryan ii trase cu m işcări p re c ip ita te
saco u l p este u m e ri, ţin tu in d u - i b ra ţe le în lă tu ri. N a stu ­
rii b luzei ced ară u n u l câte u n u l, iar co p c a d in faţă a
s u tie n u lu i ei fu d e sfă c u tă fără m a re d ific u lta te .
R yan se d ă d u în a p o i d o a r a tâ t câ t să p o a tă privi în jos
şi lăsă să-i scape u n g ea m ă t. U n g e a m ă t în care se g hicea
o fo am e te rib ilă. Pielea lu i K ate fre m ă ta su b p riv irea lui,
170 ‘E l'isafietf. rhfaugfiton

ia r sfârcu rile i se în tă r iră c â n d p a lm e le lu i i se lip iră d e


s â n i, m â n g â in d u -i, m o d e lâ n d u -i, p o se d â n d u -i.
îl d o re a . T â n je a d u p ă asta. C â n d g u ra lu i o găsi d in
n o u pe a ei, b u zele ei se d e s c h ise ră in stin ctiv , so rbindu-1
a d â n c , m â n g â in d u -i lim b a cu a ei, şi lăsă să-i sc ap e u n
g e a m ă t s u rd c â n d sim ţi p re siu n e a b ă rb ă ţie i lu i p e p ân -
tecele ei.
- N u - m i v in e să c re d ce b in e e să te a m în b ra ţe ,
m u r m u r ă el, cu g u ra a p ro a p e lip ită d e a ei, în tim p ce
deg e te le i se ju c a u cu sfârcu rile ei, tr im iţâ n d u -i v a lu ri d e
p lăcere în s p re co ap se. U ita s e m ce g u st a re g u ra ta.
K ate se zb ătu şi, în fin al, reu şi să-şi elib ereze m â in i­
le p e n tr u a-i sco ate căm aşa d in p a n ta lo n i. T â n je a să-l
a tin g ă , voia m ai m u lt d e c â t o rice să-i sim tă p ie lea lip ită
d e a ei.
- V r e a u m a i m u lt, reu şi să în g a im e , în tr e d o u ă să ru ­
tu ri. O ric e s im ţ al r a ţiu n ii d isp ă ru s e d e m u lt. P ielea p ar­
că îi a rd e a în c lip a c â n d R yan îi trase p ic io ru l în ju r u l
ta lie i lu i, rid ic â n d u -i fu sta, şi d eg e te le lu i îi m â n g â ia ră
fug itiv p u b isu l.
N u e ra d e-aju n s. T re b u ia să-i sim tă p ielea, tâ n je a
d u p ă c ă ld u ra ei.
î n m o d clar, e ra m u lt p rea îm b ră c a t. La n a ib a , n u
p u te a să-l d e z b ra c e s u f ic ie n t d e re p e d e . îi d e s fă c u p e
b â jb â ite c u re a u a , d u p ă c a re şi n a s tu re le d e la p a n ta ­
lo n i, în tim p ce g u ra lu i o lu a se d in n o u în s tă p â n ire
p e a ei.
R yan îşi p lim b a d eg etele p este c h ilo ţii ei. Ş o ld u rile
îi e ra u lip ite d e ale ei, şi ea îl sim ţi p u ls â n d d e d o rin ţă .
P ro m iţâ n d u -i to t ce d o re a , to a te lu c ru rile d u p ă care tâ n ­
jise fără ca m ă c a r să c o n ştie n tize ze asta.
D in tr-o d a tă , d e u n d e v a d e a p ro a p e se auzi u n b u b u it
e n e rv a n t.
K ate îşi rid ic ă p ic io ru l şi m a i m u lt, fre câ n d u -se d e
el. S coase u n g e a m ă t c â n d îşi sim ţi p â n te c e le electrizat
d e plăcere.
- Kate? D e d in c o lo d e uşă, vocea lu i S im o n e ră su n ă
în în c ă p e re . A v e n it M itc h , cu p ă rin ţii v o ştri. E ste to ­
tu l în regulă?
'Aşteaptâ-m ă 171

„N u , fir-ar să fie. C la r n u e în reg u lă. P leacă!1'


- N u o b ăg a în se am ă , m u r m u r ă R yan, s ă ru tâ n d u -i
m a x ila ru l, u re c h e a şi g âtu l în tim p ce-şi stre c u ra d eg e te le
p e s u b m a rg in e a c h ilo ţilo r ei, d in ce în ce m a i a p ro a p e
d e su rsa fie rb in ţe lii.
- Kate?
S im o n e cio că n i d in n o u .
„La n a ib a ."
K ate îşi d ă d u c a p u l p e sp a te şi se izbi d e p e re te . M â i­
n ile lu i R yan îşi c o n te n ir ă e x p lo ra re a şi b u ze le i se o p ri­
ră la câţiva m ilim e tri d e p ie lea g â tu lu i ei. T ă c e re a care
d o m n e a în în c ă p e re se p re lu n g i p r e ţ d e câteva s e c u n d e
c â t o e te rn ita te , d u p ă care Ryan îşi lăsă faţa pe u m ă ru l
ei şi-i e lib e ră p ic io ru l, sp rijin in d u -şi m â in ile d e p ere tele
d in sp a tele ei.
E a n u voia şă se d e s p rin d ă de el. N u voia să d ea p ie p t
cu rea lita te a . îşi trec u d eg e te le p r in p ă ru l lu i m ă tăso s,
în c e rc â n d să p re lu n g e a sc ă acel m o m e n t.
-K a te ?
S im o n e b ă tu în c ă o d a tă .
- R ă sp u n d e-i, m u r m u r ă el.
K ate în g h iţi n o d u l d in gât, s tră d u in d u -se să resp ire
n o rm a l.
- D a, v in ... v in im e d ia t.
- B in e, ră sp u n se S im o n e .
- O , D o a m n e , zise R yan. M ă s im t d e p arc ă aş avea
d in n o u d o u ăz ec i şi d o i d e a n i şi ai tă i to c m a i au in tr a t
p e ste n o i.
- S -a -n tâ m p la t aşa ceva?
- N u d o a r o d a tă .
- A h , m in u n a t! A c u m o să am im a g in e a asta în m in te
c â n d o să m ă în tâ ln e s c cu ei.
B uzele lu i e ra u la d o a r câţiva c e n tim e tri d e p ielea ei,
şi, c â n d ea îi sim ţi p ie p tu l m işcându-i-se ritm ic , îşi d ă d u
se am a că râ d e a pe în f u n d a te . E ra o se n za ţie p lă cu tă .
O se n za ţie ce-o u m p le a d e c ă ld u ră . O se n z a ţie d e g e n u l
nu-m ă-aşteptam -la-asta-dar-vreau-m ai-m ult.
în s ă R yan se d e s p rin s e d e lângă ea fără să-i o fere m ai
m u lt. Şi, în lipsa lui, pielea ei se răci b ru sc , iar m in te a
172 XfisaSeth ?faugfiţon

îi fu in v a d ată d e c o n ştie n tiz a re a a ceea ce to c m a i se p e­


trec u se în tre ei.
- Ryan.
B ă rb a tu l se o p ri la ju m ă ta te a d is ta n ţe i că tre b aie şi îşi
rid ică p alm ele, ară târ.d u -i că şi el era în c o n tin u a r e m u lt
p rea tu lb u r a t p e n tru a se p rez en ta în faţa p ă r in ţilo r ei.
- N u c re d că este cazul ca p ă rin ţii tăi să m ă v ad ă în
h alu i ăsta.
D acă expresia n u i-ar ti fo st d in n o u circ u m sp e ctă
şi rece, K ate a r fi iz b u c n it în râs. In loc d e asta, îşi lăsă
p le o ap e le să îi a c o p ere o ch ii în v rem e ce el în c h id e a
uşa d e la b aie. D in tr-o d a tă , în c ă p e re a aceea era prea
m are, pielea ei p rea rece, iar el rid ic ase d in n o u zid u rile
acelea b le stem ate.
C h ia r fusese la u n pas d e a se cu lca cu R yan H a rris o n
d u p ă c u m se pu rtase cu ea?
îi v e n e a să se a s c u n d ă u n d e v a . N u , să se cu lce cu el
a r fi în s e m n a t ceva m a i ta n d r u , m a i in tim . î n sc h im b ,
ea fu sese cât pe ce să-l lase să i-o trag ă re z em a tă d e
p e re te , în tim p ce a n g a ja ţii lu i îl a ş te p ta u în c a m e ra
a lă tu ra tă .
„B ravo, K ate. V ăd că te-ai ţin u t d e h o tă râ re a d e a n u
te lăsa d u să d e valul atra cţiei ăleia explozive."
A vân d în v ed ere că p o şe ta ei era în ca m e ra a lă tu ra tă ,
în c e rc ă să se aran jeze cât d e cât cu ce avea la d isp o zi­
ţie. îşi p ie p tă n ă p ă ru l trec ân d u -şi d eg etele p r in el şi-şi
şterse m a ch ia ju l în tin s , d u p ă care-şi în c h ise a te n t n a s tu ­
rii d e la căm aşă. N etezin d u -şi fu sta, se m ai u ită o d a tă
în o g lin d ă . P ăru l îi stătea u m fla t, în to ta lă d ez o rd in e.
R u ju l i se ştersese şi b ă n u ia că S im o n e n-avea nev o ie d e­
câ t d e o sin g u ră p riv ire p e n tru a în ţe le g e ce se p etre cu se
în d o rm ito r, în v rem e ce ea şi ceilalţi avocaţi a ş te p ta u în
cam era a lă tu ra tă .
O , D o a m n e , c h ia r era idioată?
AJa, d a, aşa se p ărea.
îşi trec u p alm ele p este faţă, d o rin d u -ş i să-şi p o ată
în lă tu ra astfel pro stia.
D in p ăcate p e n tru ea, acest gest n u făcu altceva d e­
cât să-i ad u c ă a m in te cât d e se n sib ilă îi răm ăsese p ielea
‘A şteaptă-m ă 173

în u r m a să ru tă rilo r lui R yan. Ş tia fo a rte b in e că avea


o re p u ta ţie d e cra i şi d e ticălo s fără sc ru p u le . Şi o are n u
to c m a i îi d o v ed ise acest lucru.7
îşi n etez i p ă ru l în c ă o d a tă şi îşi rid ic ă b ă rb ia m a i
m u lt. C u v â n tu l-c h e ie leg at d e to t ce se p e tre c u se e ra
aproape. A c u m , că-şi re c ă p ă ta se c o n tro lu l, p u te a să aib ă
grijă ca lu c ru rile să se o p re a sc ă aici. D e s tin u l in te rv e ­
n ise la tim p şi o salvase, d e d a ta asta. D a ta v iito a re ,
avea să fie m a i a te n tă şi m u lt m a i re z iste n tă în faţa
a v a n s u rilo r lui.
La n a ib a . îşi a d re să câteva re p ro şu ri în m in te . N ici
n-avea să m ai existe o „d a tă v iito a re 11. D o a r n-avea să
a ju n g ă u n a d in tr e p ip iţe le lu i R yan H a rris o n , c h ia r d ac ă
era nevastă-sa.

capitolul 12
K ate se în şelase c â n d se g â n d ise că S im o n e u rm a să
fie cea d e care să-şi ferească p rivirea. C â n d in tră în ca­
m e ra d e zi a a p a r ta m e n tu lu i, nu-l găsi d e c â t pe M itch ,
care stătea sp rijin it d e u n u l d in tr e sc a u n e le d e la bar.
C â n d o văzu, îşi rid ică p u ţin cap u l, cu o c h ii p lin i d e
fu rie, c u m nu-1 m a i văzuse n ic io d a tă .
- C e n a ib a se în tâm p lă?
C e drăguţ! C h ia r n u avea nevoie de aşa ceva, to c m ai
a c u m . D in fericire, avocaţii d isp ă ru se ră şi nici p ă rin ţii
ei n u e ra u p r in zonă.
K ate rid ică a m b e le m â in i, p e n tru a-1 îm p ie d ic a să
in tre în d o rm ito r.
- M itch , las-o b a ltă . A m av u t de-a face d eja cu u n b ă r­
b a t fu rio s la cu lm e, nu -m i m ai tre b u ie în c ă u n u l.
- S e p o a rtă ca u n n e m e rn ic , nu? A m a sc u lta t co n fe­
rin ţa d e presă la ra d io , în m a şin ă , d a r să ştii că ce s-a
în tâ m p la t ac o lo nu-i d ă n ic i u n d re p t să se p o a rte aşa
cu tin e .
- M ă d e scu rc eu cu Ryan. N u s u n t o fetiţă n e a ju to ra ­
tă. U n d e s u n t p ă rin ţii tăi... m ei... p ă rin ţii noştri?
174 (Efisabetfi rhfaugfiton

- S i m o n e i-a c o n d u s în ca m e ra cealaltă, ca să n u asis­


te la cel de-al tre ile a răzb o i m o n d ia l.
K ate în c h ise o ch ii. M in u n a t. M irific. P rim a im p resie
era c o m p ro m isă d e fin itiv d e fa p tu l că o au ziseră certân -
du-.se cu so ţu l ei.
-T e -a i d e s c u rc a t d e m in u n e azi, zise el cu b lâ n d e ţe în
glas. A sta e u n u l d in tr e m o tiv ele p e n tr u care R yan e a tâ t
d e su p ă ra t. îi jucai efectiv p e d eg ete p e re p o r te r ii ăia.
K ate îşi în ă b u ş i u n râ se t d e m n d e to a tă m ila.
- N u zău? D in ce-a zis R yan n u s-ar fi g h ic it u n a
ca asta.
A uzi u şa d esch iz ân d u -se în sp a tele ei şi îl s im ţi p e
Ryan in tr â n d în în c ă p e re .
M itc h îi a ru n c ă o p riv ire fio ro asă.
- A i te rm in a t cu isreriealele?
- P up ă-m ă-n fu n d .
M itc h făcu u n pas sp re el.
- C r e d că m ai d e g ra b ă ţi-aş d a v reo d o u ă şu tu ri în
fu n d . T e p o rţi ca u n n e m e rn ic d e m a re clasă, şi o ştii
p rea b in e .
- S a r i la b ătaie? p u fn i R yan, rid ic â n d u -şi b ra ţe le de-o
p a rte şi d e a lta a c o rp u lu i, invitându-1 să-şi m ă so a re
p u te rile . H ai, curaj! N u eşti p r im u l m e m b ru al fa­
m iliei M a tth e w s care să v rea să m ă strâ n g ă d e g ât pe
ziua d e azi.
K ate se b ăg ă în tr e ei.
- T e r m in a ţ i în s e c u n d a asta. D acă vă în c h ip u iţi că
îm p ă u n a re a asta d e p u şti d e liceu o să a ju te cu ceva,
s u n te ţi a m â n d o i n işte id io ţi. D e ce-şi în c h ip u ie b ă rb a ţii
că, d acă îşi d a u câţiva p u m n i, to tu l se rezolvă?
P riv irea lu i R yan se a ţin ri a su p ra ei, şi c h ip u l îi păli.
-S â n g e re z i.
-P o f tim ? K ate d u se m â n a la g u ră. La naiba! N u-i n i­
m ic, îm i cu rg e d o a r p u ţin sân g e d in nas. îşi lăsă ca p u l
p e sp a te şi luă şerv eţelele p e care i le o feri M itc h , p e n tru
a ap ăsa p e n ară.
în m o m e n tu l acela, se d esch ise şi uşa ce lu ila lt d o r­
m ito r. R yan o a p u c ă d e m â n ă şi o trase că tre cealaltă
ca m e ră .
!Aşteaptâ-mâ 175

- H a i aici, să re c u r ă ţ în a in te să d a i o c h ii cu ei. M itc h ,


m ai tragi tu u n p ic d e tim p ... te rog?
A cesta se în c ru n tă , d a r ac c e p tă şi p o r n i în d ire c ţia
o p u să .
R y an o c o c o ţă pe K ate pe h ia tu l d e m a r m u r ă în care
era în c a s tra tă c h iu v e ta d i n b a ia p r in c ip a lă a a p a r ta ­
m e n tu lu i. Ii d ă d u a lte şe rv e ţele, în tim p ce ea-şi s tr â n ­
gea în tr e d e g e te r ă d ă c in a n a s u lu i, în c e r c â n d să o p re a s ­
că h e m o ra g ia .
- N u lu a faţa asta în g rijo ra tă , în c e rc ă ea să m a i învese­
lească a tm o sfe ra . N u e m a re lu c ru . M i se în tâ m p lă m a i
to t tim p u l.
- Da.7
R yan lu ă şerv e ţele p lin e d e sânge, se strâ m b ă şi îi în ­
tin s e u n u l c u ra t.
- D a , în d e o s e b i c â n d s u n t stresată. Şi cred că ziua
asta p o a te fi ca ta lo g ată d r e p t stre sa n tă .
R yan îşi p ro p ti m â in ile pe b la tu l d e m a rm u ră , de-o
p a rte şi d e alta a co a p se lo r ei.
- î m i p are ră u . A m în tr e c u t m ă su ra m a i d ev re­
m e c â n d a m ţip a t aşa la tin e . N u s u n t fu rio s pe tin e .
M ă en e rv eaz ă to a tă s itu a ţia asta. Şi acu, să avem to a tă
p resa cu o c h ii pe n o i... M ă u m p le d e fu rie . N -ar fi tr e b u ­
it să-m i vărs n e rv ii pe tin e .
K ate se u ită la el p este g ră m a d a d e şe rv eţele pe care
şi le ţin e a la nas.
- C h ia r crezi că to tu l e d in v in a m ea?
- N u . D acă n u te-ai p rin s în c ă, am u n te m p e r a m e n t
d estu l d e vu lcan ic.
- A ş a ai fost d in to td e a u n a ?
R yan în d e p ă r tă şe rv eţelele şi îi verifică nasul.
- Ş t i u că n-o să-ţi vină să crezi, d a r c â n d e ra m îm p re ­
u n ă e ra m d e s tu l d e e c h ilib ra t. în m o d clar, n u m ai s u n t
aceeaşi p e rs o a n ă ca a tu n c i.
D e g e te le ei îi m â n g â ia ră u ş o r p a lm a c â n d el în c e p u
să şte a rg ă cu u n p ro s o p u m e d sâ n g e le d e p e b u za ei
s u p e rio a ră .
- N i c i eu , Ryan.
176 iElisabetfi ‘t iau ^ fiton

M â n a lu i în c re m e n i, ia r o c h ii lu i se a f u n d a ră
in tr-ai ei, o c h ii aceia care p ă re a u a v ed e a o p a r te d in
ea in a c c e sib ilă o ric u i a ltcu iv a. K ate sim ţe a c u m se
sc u fu n d a , in im a îi b ă te a cu re p e z ic iu n e , iar p ie lea
îi fre m ă ta d e d o r in ţa n e b u n e a s c ă d e a fi a tin s ă d e el şi
n u m a i d e el.
S tâ n d a tâ t d e a p ro a p e , în ţe le g ea p e d e p lin d e ce fe­
m e ile e ra u a tâ t d e atra se d e el. La su p rafaţă, e ra d u r
şi n e c ru ţă to r, a p a r e n t in ta n g ib il. D ar, d in c o lo d e asta,
în tre v ed ea i u n o m b lâ n d şi ta n d r u care se lu p ta să iasă
la su p rafaţă. M u lte fem ei în c erca seră p ro b a b il să treacă
d e înv elişu l glacial, p e n tr u a elib era b ă rb a tu l p asio n al
care se a s c u n d e a în in te rio r. O a re era cu p u tin ţă aşa
ceva? C â n d o atin g ea , c â n d îşi a m in te a c u m g u ra lui
p u se se stă p â n ire p e a ei, c u m p a lm e le lu i îi m ângâiase-
ră tr u p u l cu m işcări a p ro a p e în n e b u n ite , era a p ro a p e
sig u ră că se p u te a . D a r c â n d o ch ii i se s c h im b a u şi ca
săgeta cu c ă u tă tu ra aceea d u ră p e n tru care era a tâ t d e
faim os, n u m ai era a tâ t d e co n v in să. D ac ă exista v re u n
d ra m d e b lâ n d e ţe în fiin ţa lui R yan H a rriso n , aceasta
era ascu n să u n d e v a în s tră fu n d u rile lui. Ia r K ate n u era
d elo c sig u ră că cin ev a - în d e o se b i ea - p u te a să o sco ată
la su p rafaţă.
Se ru p se d in vraja p e care ştia b in e că o sim ţe a şi el
şi-şi feri p riv irea.
Ryan m ai trecu o d a tă p ro so p u l u m e d peste pielea ei.
- C re d că eşti în reg u lă acu m .
K ate se trăsese d eja p u ţin în a p o i, d a r el o p rin s e d e
b ă rb ie şi-i rid ică faţa sp re a lui, o p rin d -o .
- î m i p are ră u p e n tr u ce am sp u s, în să n u şi p e n tru
ce s-a în tâ m p la t d u p ă aceea. D e d o u ă să p tă m â n i în ­
coace tâ n je a m să te atin g . N-a fo st cel m ai in sp ira t
loc - sa u m o m e n t - , şi p e n tru asta îm i p are rău , d a r n u
şi p e n tru restu l.
In o c h ii lu i se c ite a h o tă râ re a . Şi, d in c o lo d e ea, o
u r m ă d e ta n d re ţe , b lâ n d e ţe a ac ee a p e ca re ea o g h i­
cea aco lo .
- D a ta v iito are, sp u se el, n u v o m m ai fi în tre ru p ţi.
- S ă în ţe le g că to tu l e d eja stabilit?
'Aşteaptă-inâ 177

Pe buzele lu i se în tip ă ri u n zâ m b e t m â n d ru . U n zâm ­


b e t ex tre m d e sexy, fa sc in a n t ch iar. O , D o a m n e , ce ch i­
peş era. P re a chip eş. D acă-şi folosea z â m b e tu l ăla îm p o ­
triv a ei, era te rm in a tă .
- B in eîn ţele s.
K ate se d ă d u jos d e p e b la tu l d e m a rm u ră . T re b u ia să
se co n tro leze . N -avea să-i p e rm ită să o m a n ip u le ze .
- Să ştii că eu nu-s u n a d in tr e p ip iţe le ta le fără cre­
ier, R yan. î n c iu d a a ceea ce s-a în tâ m p la t m a i dev rem e,
ch estiile d e g e n u l acesta n u s u n t stilu l m eu.
R yan o trase lân g ă el în a in te ca ea să a p u c e să se în ­
d ep ă rtez e. N a tu ra le ţe a m işcării o lu ă p r in s u rp rin d e re ,
şi se trezi d in tr-o d a tă cu tr u p u l lip it d e al Iui, d e la ge­
n u n c h i p â n ă la p ie p t, fiecare lin ie, fiecare m u şc h i şi fi­
ecare p la n al c o rp u lu i lu i m o d e lâ n d u -se pe c o n tu ru rile
ei. K ate îşi p u se m â in ile pe bicepşii lu i, d a r o sim p lă
a tin g ere a b u z e lo r lu i p e tâ m p lă reu şi să o facă să ră m â ­
n ă n e m işc a tă , fără să se m ai îm p o triv ească.
- Pe m in e n u m ă in teresează p ip iţe le fără creier.
M o m e n tu l era a tâ t d e în c ă rc a t d e ta n d re ţe , a tâ t d e
p u ţin ca racteristic lui, în c â t K ate n u ştia c u m să reac­
ţio n e ze . Şovăi o se c u n d ă , în c e rc â n d să reziste fo rţe i d e
atracţie. D a r cedă c â n d sim ţi o strân g ere d e inim ă.
N u în c e rc ă să o să ru te sa u să-i facă a lt g e n d e av an ­
su ri, ci p u r şi sim p lu o ţin u în b ra ţe strâ n s, m â n g â in d -o
pe sp ate, ca şi c u m a r fi av u t nevoie d e asta. D e c o n ­
ta c tu l cu tr u p u l ei, d e sta b ilire a u n e i le g ătu ri. D e ea.
Şi, o , D o a m n e ! M â n g âie re a aceea ta n d r ă avu asu p ra
lu i K ate u n efect c h ia r m ai in te n s d e c â t s ă ru tu rile lu i d e
m ai d ev rem e.
O c h ii i se în c h ise ră , în tim p ce ea se lu p ta să-şi re ­
p rim e d o r in ţa care se re a p rin d e a în ea. P ielea îi fre m ă ­
ta sim ţin d u -i răsu fla re a. In a b d o m e n i se a c u m u la d in
ce în ce m a i m u ltă c ă ld u ră . D o rin ţa şi nev o ia d e el îi
p u lsa u în v en e în g e m ă n a te , astfel că a ju n se să n u le
m ai d istin g ă.
- V r e i să-m i povesteşti şi m ie d e sp re e x p e d iţia în care
te d u c i în seara asta cu S im o n e? în tr e b ă el, cu g u ra în ­
g ro p a tă în p ă ru l ei.
178 QZfisaSetfi iJa u g fito n

- D e u n d e ştii?
- D e la M itc h .
K ate strâ n s e d in b u ze, retrag ă tu l u-se u ş o r d in b ra ţe ­
le lu i, m u lţu m ită că sc h im b a se su b ie c tu l şi că scăpase
în a in te d e a face o p ro stie . C u m a r fi fo st să-l p u n ă la
p ă m â n t şi să-şi satisfacă p o fte le cu el.
- M ă g â n d e a m eu .
- D e ce n u m i-ai sp u s şi m ie?
- R yan, n o i d o i n u am fo st c h ia r în cele m a i b u n e
rela ţii.
- Ei b in e , u ite că a c u m s u n te m . C o n te a z ă aşa m u lt
p e n tr u tin e in v estig aţia asta?
- T u n u v rei să ştii ce s-a în tâ m p la t?
- Ba d a, b in e în ţe le s că v rea u . D a r n u şi d ac ă o să a p a ­
ră şi alte c o m p lic a ţii, d e care c h ia r n u av em n evoie.
K ate lăsă să-i scap e u n o fta t.
- T r e b u ie să ştiu . A m p ie rd u t cin ci a n i d in tr-o v iaţă
d e s p re care n ic i n u ştia m . C in e v a , u n d e v a sig u r ştie ceva
d e s p re asta.
- I n regulă, zise el, d u p ă câ tev a se c u n d e . V in şi eu
cu voi.
- N - a m n ev o ie să m ă ţii d e m â n ă .
î n o c h ii lu i a p ă ru o sc â n te ie d e irita re .
- N u u ita că şi v ia ţa m e a a fo st afe cta tă. V in cu tin e .
N -avea să p re ia c o n d u c e re a . N -avea să-l lase. D ar, d ac ă
v oia să le în so ţe a sc ă , n u p u te a să-l o p rea scă . Şi c h ia r avea
d re p ta te . Ş i el m e rita n işte r ă s p u n s u ri, la fel d e m u lt ca
ea. K ate în c u v iin ţă d in cap.
- B in e .
Pe c h ip u l lu i p ă re a să se citească o o a re c a re u şu ra re .
O u ş u ra re ca re o lu ă p r in s u r p rin d e r e . C re z u se că ea
n-avea să fie d e acord? N ic io d a tă n u re u şe a să an tic ip e z e
re a c ţiile lu i.
- A c u m , că a m te r m in a t cu asta, ce-ar fi să n e d u c e m
să n e v e d e m cu p ă r in ţii tăi?
K ate a ru n c ă o p riv ire c ă tre uşă. Şi se c u tre m u r ă c â n d
îşi d ă d u s e a m a ce o a ş te p ta . în tâ ln ir e a cu p r e s a fusese
c u m fusese. D a r să d ea o c h ii cu p ă rin ţii ei? îşi p resă p al­
m a p este s to m a c u l care se leg ăn a p e m a re a d e griji.
A ştea p tâ -m ă 179

- î n m o m e n tu l ăsta, cred c-aş p refera să-m i ta i venele.


R yan îi lu ă m â n a , i-o d u s e la b u ze şi i-o s ă ru tă b lâ n d ,
c h ia r p este v en e.
- Ş i să u m p li d e cicatrice în c h e ie tu rile astea perfecte?
N u , n ic io d a tă .
S ă ru tu l acela d ib a c i re u şi să-i facă to a te te rm in a ţiile
n e rv o a se să se trezească d in n o u la viaţă. Iar le g ă tu ra
aceea p e ca re o sim ţise în a in te se a p rin se d in n o u , arză­
to a re şi stră lu c ito a re .
- H a i!
C â n d văzu că o frage de m â n ă , K ate reu şi să îngaim e:
- C r e d e a m ... cre d e a m că n u vrei să ai n im ic de-a face
cu asta, nu?
- C â n d a m zis eu u n a ca asta?
- Ieri, la M itc h acasă.
- M i e m i se p are că s-au în tâ m p la t o groază d e lu c ru ri
d e a tu n c i în c o ac e, ţie nu?
O c h ii îi sc lip iră d e e m o ţie . E m o ţie p e n tr u carc n u
era sig u ră că se s im ţe a p reg ă tită . R yan reu şe a m e re u să o
zăpăcească. O u m p le a d e fru stra re . O e n e rv a la cu lm e.
Ş i-apoi, în tr-o clip ită , reu şea să o lase cu g u ra căscată.
E ra o e n ig m ă to ta lă care n u p ă re a să aib ă o so lu ţie şi,
o r i d e câ te o r i K ate îşi în c h ip u ia că-1 descifrase, el făcea
ce făcea şi se m e ta m o rfo z a în ceva cu to tu l n e a şte p ta t.
C h ia r n u ştia d a c ă a r fi v re o d a tă în sta re să ţin ă p asu l
cu el.
Ia r asta o sp e ria . Şi o sc o tea d in să rite.
Şi, la n a ib a , o e n tu z ia sm a .
N e a v â n d d e ales, îl u r m ă în ca m e ra d e zi şi d ă d u p ie p t
cu p ă rin ţii ei.

-A s ta -i cea m a i tâ m p ită idee n ă sc o c ită v reo d a tă.


M itc h stă te a cu m â in ile pe v o la n u l L an d R o v e ru lu i lui şi
an aliza d in o c h i p a rc a re a slab lu m in a tă .
D e p e b a n c h e ta d in sp ate, R yan îşi rid ică şi el p riv i­
rea. Peste S a n M a te o se lăsase seara. B e cu rile d in v â rfu ­
rile s tâ lp ilo r p â lp â iră , ap o i ră m a se ră a p rin se . C u ceva
n o ro c , A n n ie aju n se se d eja d e cealaltă p a r te a clăd irii.
180 îfisa S e th 'N augdton

M itc h avea d r e p ta te . E ra o id e e tâ m p ită . A r fi tr e ­


b u it să r ă m â n ă cu p ă r in ţii lu i A n n ie şi să ia c in a îm p re ­
u n ă cu c o p iii. O r ic â t d e c iu d a tă e ra s itu a ţia p e n tr u
A n n ie , a r fi fo st u n lu c ru m u lt m a i sig u r d e c â t ce fă­
c e a u ei a c u m .
- T o t ce tre b u ie să faci e să c o n d u c i, zise S im o n e , d e
p e lo cu l d in d re a p ta . N u te m a i p lâ n g e a tâ ta . D esch ise
uşa. D in sp a te, R yan îi u rm ă ex em p lu l. N e în to a rcem !
- D a ta v iito are, v rea u şi eu să fiu s p io n , strig ă M itc h
în u rm a lor.
- C â t tim p avem? în tre b ă R yan, în tim p ce se în d r e p ­
ta u că tre in tra re a sa n a to riu lu i.
In in te rio r, u n p azn ic era p o s ta t c h ia r lân g ă uşă. Par­
carea era su p rav e g h ea tă d e cam ere v id eo .
- O re le d e vizită se în c h e ie p este o ju m ă ta te d e oră.
O să m ă d ea p e u şă afară. A i la tin e le g itim aţia p e care a
şte rp e lit-o A lice d e d im in e a ţă ?
R yan îşi p ip ă i b u z u n a ru l.
- O am .
- N -am c h e f să sco t p e n im e n i p e c a u ţiu n e în seara
asta, zise ea, în s u rd in ă .
R yan îi a ru n c ă o p riv ire tăio asă.
- D o a r n u crezi că-s a tâ t d e p ro s t să m ă las p rin s, nu?
- S p er al n a ib ii d e ta re că n u eşti, H a rris o n .
C â n d in tra ră în c a m e ra d e p rim ire , S im o n e afişă
zâ m b e tu l ei d e av ocată şi se a p ro p ie d e recep ţie.
- A m v e n it in vizită la G illia n R ogers. S u n t o p rie te n ă
d e fam ilie.
D e cealaltă p a rte a b iro u lu i stă te a o fem eie s u p r a p o n ­
d e ra lă , cu p ă ru l g riz o n a n t.
- S e m n a ţ i aici. M ai aveţi v reo d o u ăz ec i şi cin ci d e m i­
n u te p â n ă se în c h e ie o rele d e vizită.
S im o n e se m n ă în reg istru , îi d ă d u p ix u l lu i R yan şi
răm ase în aştep tare.
R e c e p ţio n e ra le a r u n c ă o p riv ire d e z a p ro b a to a re .
- A m nevoie d e u n act d e id e n tita te . T astă ceva la co m ­
p u te r şi aştep tă p â n ă c â n d Ryan şi S im o n e îşi scoaseră
p o rto felele, d u p ă care spuse: D o a m n a R ogers e în arip a
D , rezerva 4 3 8 . B ătu cu vârfu l u n u i cre io n p e su p ra fa ţa
‘A şteaptă-niâ 181

u n e i h ă rţi x eroxate. A d ică aici. O lu a ţi p e h o lu l de-aco-


lo, zise a p o i, a r ă tâ n d către n işte uşi d u b le .
- M u lţu m im , sp u se S im o n e .
- T a r e p rie te n o a s ă , m o rm ă i R yan c â n d tre c u ră d e
u şile in d ic ate.
V ăz ân d că e ra u s in g u ri pe h o l, S im o n e a ru n c ă o
p riv ire la ceas şi spuse:
- Să n u în târzii.
- A m în ţe le s. D istra c ţie plăcută!
- D a ... d istra cţie. S im o n e se în c ru n tă . G illia n are
A lzh e im e r. N u-şi ad u c e a m in te d e m in e . O să fie te rib il
d e p lăcu t.
Ryan îi tăcu cu o ch iu l, d u p ă care se a scu n se î n t r o
d e b a ra cu m a te ria le p e n tru cu ră ţe n ie .
D e c u m in tră , sim ţi u n m iro s în ţe p ă to r d e d e te r­
g e n ţi in d u stria li. A p rin se la n te rn a d e b u z u n a r pe care o
ad u sese cu el şi cercetă în c ă p e re a în g h e su ită . A şa cu m
îi sp u sese fiica lui G illia n , A lice, de u n cârlig fix at în p e­
re te stă te a a tâ rn a tă o u n ifo rm ă d e o m d e serv iciu . Şi-o
p u se re p e d e , îşi p rin se d e b u z u n a ru l d e la p ie p t legiti­
m a ţia cu fotografia lu i lip ită peste cea o rig in a lă şi ieşi
în h o l, îm p in g â n d u n c ă ru c io r cu to t felul d e p ro d u se
p e n tru c u ră ţe n ie .
P o rn i cu p aşi în c e ţi, f lu ie râ n d d e p arc ă n-ar fi a v u t
nici o grijă pe lu m e a asta. Se în tâ ln i cu o a s iste n tă
care tre c u d e el, d u p ă care se o p ri şi îi a r u n c ă o p riv ire
p e ste u m ă r.
- E şti n o u . U n d e e Jim m y?
R yan în to a rse c ă ru ţu l şi îi a ru n c ă u n zâm bet.
- E acasă, b o ln av . îi ţin eu lo c u ’.
-V e z i că în 218 e p ard o se ala m u rd a ră şi tre b u ie să te
o c u p i im e d ia t.
- D a , d o a m n ă . Im e d ia t m ă o cu p .
- T r e b u ie să te d u c i ac u m . H ai, repede!
F em eia agită u n d eg e t a m e n in ţă to r în d ire c ţia lui.
Fir-ar să fie, n u m a i d e asta n-avea el tim p ac u m . D a r
fie se s u p u n e a , fie o făcea să in tre la b ă n u ie li, ceea ce. în
m o d clar, nu-şi d o re a u câtu şi d e p u ţin .
182 CEfisabetfi ‘frlaugtiton

în to a r s e re p e d e c ă ru ţu l. 218? U n d e n a ib a era? R yan


a r u n c ă o p riv ire la sc h e m a cu o rg an iz area în c ă p e rilo r
d in clăd ire, p e care şi-o p u sese c h ia r s u b sticle le d e p e
p a rte a d e su s a c ă ru ţu lu i. La naiba! Fix în cealaltă p a rte
a c lă d irii faţă d e arh iv ă.
A siste n ta d esch ise uşa.
- D o m n u le A n u ers?
N u p r im i d r e p t r ă s p u n s d e c â t u n g e a m ă t slab.
Ryan lăsă c ă r u ţu l p e h o l. F ără să vrea, s trâ m b ă d in
n a s c â n d in tră în în c ă p e re .
D o a m n e , D u m n e z e u le , el în n ic i u n caz n u fu sese
d e a c o rd să se bage la aşa ceva. V ezica b ă trâ n u lu i ced ase,
iar p a rd o se a la era î n f r o sta re ja ln ic ă.
- Im e d ia t c u ră ţă m aici, d o m n u le A n d e rs , zise a siste n ­
ta, j i făcu lu i R y an se m n d in ca p să se a p u c e d e tre a b ă .
î n m in te a lu i se în v â rte a u to t felu l d e ex p resii, care
m a i d e care m a i c o lo ra te , d a r se în to a rs e la c ă r u ţu l cu
m a te ria le d e c u ră ţe n ie şi lu ă câtev a u n e lte care, sp e ra el,
aveau să-l sco ată d in în c u rc ă tu ră . D o u ăz ec i d e m in u te
m a i tâ rz iu , îm p in g e a d in n o u c ă ru ţu l p e h o lu r ile lu n g i
ale sa n a to riu lu i. S im ţe a că-1 m ă n â n c ă to a tă p ie lea şi îşi
d o re a să facă u n d u ş p e n tr u a se d e b a ra s a d e d u h o a re a
d in c a m e ra aceea. Şi, în m o d clar, n u voia să îm b ă tr â ­
n ea sc ă n ic io d a tă .
C â n d in tră în zo n a d e b ir o u ri, d ă d u d e o fem eie care
in tro d u c e a d a te în tr-u n ca lc u lato r. îşi rid ic ă le g itim aţia.
- A m v e n it să golesc co ş u rile d e g u n o i.
F em eia ab ia de-i a ru n c ă o p riv ire.
- B ine. Să te m işti re p e d e , tre b u ie să în c u i.
- D a, d o a m n ă .
P o rn i d e la u n coş la a ltu l, a c h itâ n d u -se d e m is iu n e a
d e c la ra ta . C â n d te rm in ă cu b iro u l, tre c u în arh iv ă.
U şa cu arc se în c h ise cu u n b u f n e t în u r m a lu i. A p o i,
R yan se d u se cu p aşi rep ezi la fereastră şi o d esch ise.
A n n ie se rid ic ă d in lo c u l u n d e se ascu n se se p â n ă
a tu n c i, c h ia r su b fereastră.
- C e n a ib a a d u r a t atât?
- U n u i m o ş n u i-a m ai rez ista t vezica, r ă s p u n s e el în
şo a p tă.
‘jlşteaptă-mâ 183

- P oftim ?
- Iţi explic eu m a i tâ rz iu . N -avem tim p a c u m . O aju tă
să in tre pe fereastră. în b iro u l d in faţă e o se c re ta ră care
d e-abia a şte a p tă să plece acasă.
Ea se d u se d ire c t la fişet, d esch ise re p e d e s e rta ru l d e
sus şi în c e p u să c a u te p rin tr e d o sare.
- N u e n im ic p e n u m e le A le x a n d e r aici.
- î n c e a r c ă la H a rriso n .
F em e ia îm p in se la lo c se rta ru l d e sus şi tre c u la cel
a fla t su b el.
R yan goli c o şu l d e g u n o i. Ja lu ze lele m e ta lic e sc o a ­
se ră u n c lin c h e t p r e lu n g c â n d îşi tre c u m ă tu r a p este
ele, p e n tr u a a c o p e ri s c â r ţâ itu i s e rta r e lo r d e s c h ise
şi în c h ise .
- N i m ic , zise ea în şo a p tă .
R yan îi a ru n c ă o priv ire p este u m ă r.
- M atth ew s?
- D a, u ite aici, ş o p ti ea. D eci p ovestea cu arh iv a
d is tru s ă n u era d e c â t o m in c iu n ă s fru n ta tă .
S coase d o s a ru l şi îl răsfoi re p e d e , c e rc e tâ n d fie­
care filă.
A u zin d -o tră g â n d a e r în p ie p t cu u n zg o m o t p re c ip i­
ta t, R yan îşi în to a rs e d in n o u p riv irea către ea.
- C e e?
- Peste to t ap are s e m n ă tu ra lui Jake. C o n tin u a să tre a ­
că de la o p ag in ă la alta, cu ch ip u l a tâ t de p alid , în c â t
R yan sim ţi im p u lsu l d e a o p u n e să stea jos. Pe m u lte
d in tre d o c u m e n te le astea ap are şi n u m e le u n e i asisten ­
te - J a n e t Kelly.
- A m în ţe le s. R yan se a p ro p ie d e u n a lt fişet, în
c ă u ta re a d o s a re lo r an g a ja ţilo r. N u e aici.
- O fi în a lt b iro u ?
- P ro b a b il, zise el, tre c â n d în revistă c o n ţin u tu l celo r­
lalte se rta re .
- C e e M idazo lam u l?
Ryan îşi rid ic ă im e d ia t p rivirea.
- E o b e n z o d ia z e p in ă .
- Şi asta c.e-i?
- O s u b s ta n ţă cu p ro p rie tă ţi se d a tiv -h ip n o tic e .
184 Elisabetd 'blaug fiton

P rivirea ei îl săgetă im e d ia t.
-S e d a tiv e ? A d ică p o a te in d u c e com ă?
-P o s ib il. D acă este c o m b in a tă cu u n a g e n t p ara li­
zant, a tu n c i sigur.
K ate în g h iţi şi îşi c o b o rî o c h ii la fişa d in faţa ei.
- C u m ar fi A n e c tin u l?
„O , D o a m n e ."
-D a .
- Ş i T a b o fre n u l ce e?
M â in ile lui R yan în c e ta ră a m ai sco to ci p r in d o sa re .
- P oţi să rep e ţi, te rog?
-T a b o f r e n . A p a re p este to t în fişa m ea.
- E u n m e d ic a m e n t p e n tr u ca n cer.
A n n ie îşi rid ic ă b ru sc p riv irea .
- N u aveam can cer, nu?
R yan c lă tin ă d in cap , d a r u n val d e în g rijo ra re îi tra ­
versă in im a .
C in e v a b ă tu cu p u m n u l în uşă.
- H ei, ai te rm in a t acolo? T re b u ie să în c u i.
- La naiba!
A n n ie se ascu n se în sp a tele u n u i b iro u .
R yan d esch ise uşa. A d re n a lin a îi in u n d a s e sângele,
d a r făcu u n e fo rt să sch iţeze u n zâm bet.
- A c u m te rm in . D o a r că tr e ’ să a d u c n işte saci
c u ra ţi.
F lu ie râ n d , se d u se la c ă ru ţ, găsi sacii şi se în to a rse ,
în c ru n tâ n d u -s e , A n n ie îi făcu s e m n să n u se a p ro p ie d e
lo cu l u n d e era ea ascu n să.
R yan îşi văzu d e tre a b ă , se asig u ră că ferea stra era în ­
ch isă, d u p ă care ieşi d in ca m e ră .
S ecre tara se u ită la ceasul d e la m â n ă .
- D a ’ ştiu că ţi-a lu a t ceva! S tin se lu m in a şi a ş te p tă să
iasă d in b iro u , d u p ă care în c u ie uşa.
- N o a p t e b u n ă , zise el, tă ră g ă n a t.
F em eia n u ră sp u n se , ci p o r n i p u r şi sim p lu p e h o l, lă­
sâ n d în u rm ă n u m a i s u n e tu l to c u rilo r ei p e p ard o se ală .
R yan d u s e c ă ru c io ru l în cea m a i a p r o p ia tă d e b a ra
cu m a te ria le d e c u r ă ţe n ie , d u p ă ca re se în to a r s e cu
m a re a te n ţie la b ir o u l d e lâ n g ă a rh iv ă . B ătu la u şă,
“A şteaj)tă-m â 185

a r u n c ă o p riv ire în ju r, a p o i se p u se p e a ş te p ta t. U şa
se în tre d e s c h is e , el se s tre c u ră d in c o lo şi o în c u ie în
u r m a lu i.
O c h ii verzi ai lui A r.n ie sclipiră în bezna d in in te rio r.
- T e p ric e p i să faci fetele să se sim tă b in e , n u g lu m ă.
- C h e s tia a s ta n-a fost id e ea m ea. T u u ită -te în b i­
ro u l ăla. E u m ă o c u p d e ă s ta de-aici. Se d e s p ă r ţir ă , şi
fiec are în c e p u să c a u te în fişie re şi în s e rta re le m e se lo r
d e lu c ru . C â n d A n n ie şo p ti ceva, d in tr - u n b ir o u d in
a p ro p ie re , R yan îm p in s e s e rta r u l în care c ă u ta şi, ori-
e n tâ n d u -s e d u p ă d ire c ţia d e u n d e îi auzise v o rb e le , se
d u se la ea.
- A m găsit, zise ea. J a n e t Kelly a fost c o n c e d ia tă a c u m
a p ro a p e u n a n . S tă p e H a rb o r D rive, n u m ă ru l 794.
- A s ta e pe faleză.
- N -am găsit n im ic d e sp re ja k e.
D in b iro u l a lă tu ra t se auzi c lin c h e t d e ch ei.
- La naiba! R yan o îm p in se către fereastră. Fugi!
A n n ie desch ise g e a m u l şi se stre c u ră afară. Ryan ieşi şi el
şi se s tră d u i să în c h id ă fereastra în u rm a lor, d u p ă care
se g h e m u i lângă ea în tu fişu ri.
P rin fereastră ră z b ă tu u n fascicul lu m in o s , m ă tu r â n d
tu fişu rile . R yan îşi ţin e a resp ira ţia.
C â n d auzi u n c h ic o tit v e n it d in s p re A n n ie , îi p u se
m â n a p este gu ră.
D in in te r io r n u se auzea n ic i u n su n e t, în să la n te rn a
r ă m â n e a a ţin tită a s u p ra ferestrei. D u p ă u n in te rv a l care
le p ă ru o e te rn ita te , lu m in a se m u tă . A uziră tâ rşâ it d e
p aşi, iar uşa se d esch ise , ap o i se în c h ise . D u p ă care în
u r m a lo r se lăsă o tă ce re m o rm â n ta iă .
- C h ia r vrei să fim prinşi? în tre b ă R yan în şo a p tă.
A n n ie îi d e s p rin s e p a lm a d e pe gu ra ei.
- î m i p are râ u . N u m -am p u tu t a b ţin e . N u te-am vă­
zu t n ic io d a tă m işcâ n d u -te a tâ t d e rep e d e.
- Parcă şi v ăd titlu rile d in ziarele d e m â in e : „D ire cto ­
ru l u n e i c o m p a n ii fa rm a c e u tic e a re sta t p e n tr u in tra re
p r in efracţie în S a n a to riu l B ackw ater".
A n n ie c h ic o ti d in n o u .
- Şi ce, ţi-e te a m ă că-ţi vei p ă ta r e p u ta ţia d e crai?
186 T fisabetfi ‘ifa u g fto n

- E p ă ta ta d e m u lt. Şi să ştii că n u . M ie m i-e te a m ă


c-o să a ju n g la în c h iso a re , cu u n co leg d e ce lu lă p e n u m e
B u b b a . C â n d o auzi iz b u c n in d în tr-u n râs în to a tă reg u ­
la, in im a în c e p u să-i b a tă m ai tare. A p o i sp u se: Şi ch ia r
n u vreau să-i v ăd p e c o p iii n o ş tri lăsaţi p e m â n a lui
M itc h . Ju lia e şi aşa d e s tu l d e slo b o d ă la g u ră.
- A , şi în m o d clar n-a au z it n ic i o în ju r ă tu ră d e la
tin e , nu?
O c h ii îi sc ă p ă ra u , iar g ro p iţa d in o b ra z îi făcea p u lsu l
să i-o ia razna.
- In n ic i u n caz.
A n n ie ră s p u n se cu u n zâ m b e t larg. O , D o a m n e ,
c â t d e d o r îi fusese d e zâ m b e tu l acela! D e felul în care
i se lu m in a to a tă faţa, d e m o d u l în care-i sc lip e a u o ch ii
verzi... D e c ă ld u ra pe care o sim ţe a în a b d o m e n c â n d o
p riv ea z â m b in d . T â n je a să o s ă ru te . îşi d o re a d u re ro s d e
m u lt să o atin g ă. Şi să d u că la ca p ă t ceea ce în c e p u se ră
m ai d ev re m e.
Şi in te n ţio n a să o facă im e d ia t ce aveau să se în to a rc ă
şi v o r fi lă m u r it to tu l.
O p rin s e d e m â n ă şi spuse:
- H a i să p le că m n a ib ii d e aici.

B e cu leţe le d e p e b o r d îi lu m in a u faţa lu i S im o n e ,
care stă te a în S U V -ul lu i M itc h , pe lo cu l p asag e ru lu i.
Se co n tra zic ea cu el p e u n d e ar fi fost m a i b in e să în ­
to a rc ă p e n tr u a a ju n g e pe a u to stra d ă . P ărea u u n c u p lu
c ă s ă to rit d e o veşnicie.
K ate se u ită sp re R yan, care stă te a în sp a te, lâ n g ă ea.
în a in te să plece, a ru n c a se u n ifo rm a d e în g rijito r în tu fi­
şu rile d im p r e ju ru l sa n a to riu lu i. în clip a d e faţă, e ra c o n ­
c e n tr a t să-i stu d iez e fişa. R id u ri a d â n c i d e în g rijo ra re îi
b ră z d a u fru n te a .
A sta n u avea c u m să fie d e b in e .
- A i u n s im ţ al o rie n tă rii fo a rte p ro st, b o m b ă n i S im o ­
n e. N u , fă la stân g a la u r m ă to ru l sem afo r.
- La v en ire , ara tre c u t pe lân g ă u n M c D o n a ld s , o c o n ­
trazise M itch . îm i a m in te sc asta to a rte clar. E pe-acolo.
îi făcu se m n în a in te .
Tlşteaptă-mă 187

- Ba n u , n u e, îi rep lică S im o n e . E ste p e u rm ă to a re a


s tra d ă . în to a rc e o d a tă .
Se în tin s e sp re vo lan .
- L a d r a c u ’, fem eie, lasă-m ă să c o n d u c .
S im o n e îi a ru n c ă o p riv ire u cig ăto a re , care-1 făcu să
se în c r u n te şi să c la tin e d in cap, dar, cu to a te acestea,
în to a rs e p e u n d e îi in d ic ase ea. S ăgeţile a u rii stră lu c e a u
în jo su l străzii.
-V ezi? Ţ i-am sp u s eu . N ic io d a tă să n u te co n tra zic i
cu o fem eie c â n d v in e v o rb a d e sp re in d ic a to a re . I n tra ­
rea pe a u to stra d ă . A colo.
- C u a tâ t m a i p u ţ i n d a c ă este av o cat, m o rm ă i M itc h .
A m şi eu o c h i, s c u m p o , şi m e r it n iş te p u n c te p e n ­
t r u că m i-am a m in tit d e M ick ey D . A p r o p o d e asta,
m i-e fo am e .
- T r e b u ie să a ju n g !a b iro u , zise Ryan.
- D e ce? în tr e b ă K ate.
Felul în care îi analiza fişa şi fa p tu l că n u se a ră ta
d elo c a m u z a t d e sp e c ta c o lu l d e pe sc a u n u l d in faţă o
făceau să-şi s im tă n e rv ii în tin ş i la m a x im u m .
- T r e b u ie să c a u t ceva. Lasă-m ă în c e n tru , o să iau u n
ta x i p â n ă acasă.
- A d i o , c h e e s e b u rg e r d u b lu ! M itc h o ftă şi trec u p e
lân g ă re s ta u r a n tu l fast-food. O lu ă pe a u to s tra d a care
d u c e a sp re oraş.
- R yan, zi ceva, îl în d e m n ă K ate. C e ţi-a atras aten ţia?
B ă rb a tu l răsfoia p ag in ile în p o ală.
- Se p a re că ai sta t ceva v re m e în c o m ă n a tu ra lă . T o ­
tu şi, d u p ă n a ş te re a lu i R e ed , ţi-au fost a d m in is tra te m e­
d ic a m e n te care să-ţi in d u c ă sta re a d e co m ă. C a şi cu m
ai fi ie şit sin g u ră d in ea, n u m a i că era cin ev a care nu-şi
d o re a să te trezeşti.
K ate sim ţi c u m i se strâ n g e sto m a c u l.
- Ş i ce lă lalt m e d ic a m e n t?
C u m el nu-i ră sp u n se , ea insistă:
- R yan, sp u n e -m i.
B ă rb a tu l îşi m u şc ă b u ze le . A p o i, în fin a l, ră s p u n s e :
- A c u m cin ci a n i, T a b o fre n era u n m e d ic a m e n t
A m C o r p în sta d iu d e s tu d iu clinic.
188 Xlisabeth 'Naugftoti

S im o n e se răsu ci b ru sc. M itc h p riv i în o g lin d a re tro ­


vizoare.
-C e .7 zise K ate făc ân d o ch ii m ari.
-L -a m re tra s p e n tr u că P D A avea o b ie c ţii serio ase
d in cauza efe cte lo r se cu n d a re .
K ate sim ţi c u m d ev e n e a to t m ai p alid ă. A vea sen zaţia
că p e re ţii m a şin ii se strâ n g e a u în ju r u l ei. R yan o m â n ­
gâie pe m â n a aşezată p e scau n .
- N u in tra în p a n ic ă în c ă . L asă-m ă să fac n işte
in v estig aţii.
F em eia în c u v iin ţă , d eşi în s in e a ei n u p re a ştia ce
să c re a d ă . C e să facă în p riv in ţa asta? îşi tre c u d eg e­
te le tr e m u r â n d e de-a lu n g u l c ic a tric e i d e p e scalp,
îşi în g h iţi frica.
N u m erg ea aşa.
M itc h o p ri m a şin a în faţa b ir o u lu i lu i Ryan.
- E u şi S im o n e m e rg e m să lu ă m ceva la p a c h e t şi n e
în tâ ln im în a p o i aici.
- N u este n evoie, zise R yan c o b o râ n d d in m aşin ă.
O a p u c ă p e K ate d e m â n ă şi o a ju tă să co b o a re.
- R yan, n u te îm p o triv i. S im o n e se în tin s e p e fereas­
tră şi-i strân se m â n a lui K ate. N e în to a rc e m im ed iat.
D e ce avea u n p re s e n tim e n t aşa s u m b ru în leg ătu ră
cu asta? în v rem e ce in tra în clăd ire cu R yan, K ate îşi
tre c u o m â n ă p rin păr. F io ri d e groază o s tră b ă tu ră d in
cap p ân ă -n p icio are, la fel ca în ziua în care în g e n u n ­
chease p e p o d e a în b iro u l lu i Jake şi d escu iase d u la p u l
cu d o sa re le care îi sc h im b a se ră viaţa.
- S a lu t, J o h n .
R yan îi făcu se m n d in cap a g e n tu lu i d e pază aşezat la
b iro u l d in hol.
- D o m n u le H a rriso n . î n seara asta a ţi v e n it târziu .
- A m ceva de lu c ru . C u m n a tu l m e u şi o p rie te n ă v o r
veni m ai târziu . Lasă-i să u rce c â n d sosesc.
- S igur, d o m n u le H a rris o n . A ţi a ră ta t b in e azi la tele­
vizor, ad ău g ă el cu u n râ n je t pieziş.
- M ersi.
ftşteaptâ-mă 189

R yan îi p u se m â n a pe sp a te lu i K ate şi o grăb i sp re


liftu ri. M â n a lu i caldă şi p u te rn ic ă îi p rovocă fiori în
p a rte a d e jos a sp a te lu i, aco lo u n d e o atinsese.
N u avea c u m să nege că sim ţe a o le g ătu ră cu el.
D o a r că n u ştia ce să tacă în p riv in ţa asta sau c u m să se
d escu rce, avân d în ved ere că se în tâ m p la u a tâ te a în ace­
laşi tim p .
B iro u l lu i R yan era o c a m e ră im e n să , cu m o b ilie r
d in le m n în c h is la c u lo a re şi m e ta l c ro m a t. U n p e re te
d c fe re stre d ez v ălu ia lin ia o r iz o n tu lu i d in S a n F ra n c is­
co. In o ra ş u l d e d e d e s u b t lu c ea u lu m in ile , i a r j n d e p ă r ­
ta re se v ed e a lu m in a t p o d u l G o ld e n G a te . î n p a rte a
c e alaltă a c a m e re i era u n b a r p e n tr u b ă u tu r i, iar în faţa
lu i se a fla u d o u ă c a n a p e le şi câteva m ese îm p ră ş tia te .
B iro u l m asiv a! lu i R yan se a fla în p a r te a ce alaltă a
c a m e re i, iar în d r e a p ta lu i e ra u n p e re te p lin cu ra ftu ri
p e n tr u cărţi.
K ate se sim ţi in tim id a tă în m o m e n tu l în care p ă tr u n ­
se în în c ă p e re . B iroul ei a m ă râ t a r în c ă p e a lejer în tr-u n
c o lţişo r al acestei în c ă p e ri im en se. îi reveni în m in te
c o n fe rin ţa de p re să şi-şi a m in ti p riv irea rece cu care îi
în fru n ta s e pe re p o rte ri. R yan H a rriso n , p u te rn ic u l o m
d e afaceri, n u se m ă n a d elo c cu b ă rb a tu l b lâ n d care o
p u rta s e în b ra ţe cu a tâ ta grijă a tu n c i c â n d îi cursese sâ n ­
ge d in nas.
- V r e i să a d u c i ceva să b em , te rog?
R e c u n o s c ă to a re că p rim ise ceva d e făc u t, K ate se î n ­
to a rs e sp re bar. R yan se aşeză p e s c a u n u l d e la b iro u l
lu i şi p o r n i c a lc u la to ru l. D eg e tele îi d a n s a u pe ta s ta ­
tu r ă , iar p riv ire a îi e ra a te n tă la ceea ce c ă u ta . T ă c e re a
lu i îi d ă d u d e în ţe le s că n u e ra g ata să-i îm p ă rtă şe a sc ă
p r e o c u p ă rile lui.
K ate îşi în ă b u ş i d o r in ţa d e a-i p riv i p este u m ă r.
Se m u lţu m i să to a rn e câte u n p a h a r p e n tr u fiecare, ap o i
le d u se la el pe b iro u .
- E v reo b aie pe aici? îl în tre b ă .
B ă rb a tu l îi făcu se m n sp re u n a d in tr e uşi.
- Pe acolo.
- M ersi.
190 îfis a b e th ‘l'laugfrton

Z ăbovi cât d e m u lt tim p p u tu în b aia m a re c o r p o r a ­


tistă cu b la fu ri d e m a rm u ră şi d u ş im e n s. îşi d ă d u cu
ap ă pe faţă, în c e rc â n d să-şi ţin ă în frâu e m o ţiile . C â n d
reu şi să se. calm eze, se în to a rs e lân g ă Ryan, p e care îl găsi
to t pe s c a u n în faţa c a lc u la to ru lu i. D e d a ta asta, stă te a
cu c a p u l în m â in i, cu co atele p ro p tite p e su p ra fa ţa d in
faţa lui. Pe e c ra n u l c a lc u la to ru lu i, sc re e n sa v e ru l d e ru la
im a g in i cu Ju lia.
T ru p u l lui e m a n a o în c o rd a re care in v a d a to t s p a ţiu l
d in tr e ei şi se în c o lăc ea în ju ru l p ie p tu lu i lui K ate, în-
tin z â n d u -i n erv ii la m a x im u m . T re m u râ n d , în a in ta sp re
b iro u ! lui şi se o p ri lân g ă el.
- Ryan.7
F ără să p riv ească sp re ea, o p rin s e d e ta lie şi o tra ­
se în faţa lu i. G e n u n c h ii îi ap ăsaţi p a rte a in te r io a r ă
a c o a p se lo r, iar asta o făcu să s im tă fio ri rec i p e şira
s p in ă rii. B ă rb a tu l se a p le c ă a p o i în fa ţă şi-şi s p rijin i
f r u n te a d e a b d o m e n u l ei, tim p în care tră g e a cu zgo­
m o t a e r în p ie p t.
C eva n u era în reg u lă. C e e a ce găsise Trebuia să fie
atât. d e grav, în c â t n ic i n u o p u te a privi. K ate se g â n d i să
plece, să u ite d e to a tă m izeria asta. D acă voia, se p u te a
în to a rc e cu av io n u l în a p o i la B o sto n , u itâ n d d e Ryan
H a rris o n şi d e fiica lu i. P ro b a b il asta era cea m ai b u n ă
idee pe care o avusese p ân ă a tu n c i.
D ar, c h ia r în tim p ce se g â n d e a la asta, ştia că n u avea
să plece. A c u m , fie câ-i p lăcea, fie că n u , avea o c o n e x i­
u n e cu el. N u d o a r d in cauza Ju liei şi a lui R eed , ci şi
d in tr - u n a lt m otiv. C ev a o atră g ea la el c h ia r şi a tu n c i
c â n d îşi d o re a să fugă. C e v a ce n u în ţe le g ea , d a r d esp re
care voia să afle m a i m u lte .
îşi trec u d eg e te le tre rn u râ n d e p r in p ă ru l lu i, îl m â n ­
gâie pe gât în jo s, p e u m e ri, s im ţin d te n s iu n e a a c u m u ­
lată acolo.
- R yan, m ă sp e rii.
B ă rb a tu l nu-i ră sp u n se . D o a r îşi lip i d eg e te le calde,
te rm e şi p u te rn ic e d e oasele ş o ld u rilo r ei, ca şi cu m s-ar
ti agăţat d in ră s p u te ri d e ea.
- V orbeşte-m i, îi şo p ti.
'Aşteaj'tă-m ă 191

C â n d privi în sus, tră să tu rile asp re ale feţei lu i îi tr ă ­


d a u d u re re a . F rica se tra n s fo rm ă în p a n ic ă a tu n c i c â n d
îi văzu o ch ii alb aştri fe rm e c ă to ri m ă c in a ţi d e vin ă.
F em eia trase a d â n c ae r în p ie p t.
F ără să m ai în tre b e , ştiu că, în tr-u n fel sa u a ltu l, fu se­
se şi el im p lic a t în ceea ce i se în tâ m p la se ei.

capitolul 13
O privi a tâ t d e m u lt tim p cu o c h ii aceia c u p rin ş i d e
re m u şc ă ri, în c â t K ate şi-ar fi d o r it să-l s c u tu re şi să-l facă
să s p u n ă ceva.
- R yan, ce este?
- T a b o f r e n e u n m e d ic a m e n t care p ro m ite a să m ic­
şoreze a n u m ite tu m o r i in o p e ra b ile . D a r F D A a o p rit
s tu d iile clin ic e d in cauza efe cte lo r s e c u n d a re grave care
în c e p u s e ră să ap a ră, p u n â n d u -i la în d o ia lă sig u ra n ţa .
- M i -ai m a i sp u s asta în m a şin ă , îi re a m in ti ea.
- Ş t i u . N u m a i că n u re u şe a m să-m i a m in te sc ex act
d e s p re ce efecte se c u n d a re e ra v o rb a.
- D e ce am se n za ţia că n u v re a u să a flu n im ic d esp re
aceste efecte se cu n d a re ?
B ă rb a tu l în g h iţi şi îi priv i a b d o m e n u l.
- M e d ic a m e n tu l avea d r e p t o b ie c tiv să in d ic e tr a ­
ie c to ria ca re s tim u le a z ă c re şte re a tu m o r ii la p a c ie n ţii
cu c a n c e r în s ta re a v a n sa tă . D u p ă te s tă rile in iţia le p e
a n im a le , e ra m fo a rte în c â n ta ţi în le g ă tu ră c u el, şi la
fel e ra u şi cei d e la F D A . L -au trim is m a i r e p e d e la s tu ­
d ii clin ic e.
- Ş i?
- A u a p ă r u t e fe cte s e c u n d a re m in o r e , p r in tr e ca re
ir ita ţii ale p ie lii, u r tic a r ie şi u sc a re a m u c u s u lu i m e m ­
b ra n e lo r. N im ic n e o b iş n u it. D a r efe cte le c a re i-au
d e te r m in a t p e cei d e la F D A să-l re tra g ă a u fo st m a i
grave. E ra u o b s e rv a te în g e n e ra l la p a c ie n ţii cu tu m o r i
la c re ie r sa u la m ă d u v a s p in ă rii... D u re ri m a ri d e cap ,
s c h im b ă ri d e d isp o z iţie şi d e p e r s o n a lita te şi... p ie rd e ri
d e m e m o rie .
192 tEfisaSeth '’b faughton

„O , D o a m n e .“
D egetele lui Ryan se s trâ n s e ră şi m ai ta re în ju ru l
taliei ei, îm p ie d ic â n d -o să se în d e p ă rte z e .
- C â n d p ac ie n ţii im p lica ţi în stu d iile clin ic e a u în ­
c e p u t să rap o rtez e sim p to m e le , în sp ecial p ie rd e rile d e
m e m o rie , s-a în c e ta t a d m in istra re a m e d ic a m e n tu lu i.
M a jo rita te a n u au re sim ţit efecte p e te rm e n lu n g .
- R yan, d a r d e ce m i s-ar fi a d m in is tra t asta? N u în ţe ­
leg. A i zis că n u am av u t can cer.
- N u ai avut. N u ... N u ştiu exact ce se în tâ m p lă aici,
d ar...
- D a r ce? N u-şi m ai p u te a m asca p a n ic a d in voce.
C u m el n u se u ită sp re ea, K ate îşi făcu m â n a cău ş în
ju ru l b ă rb ie i lui şi i-o în ă lţă astlei în c â t să o privească
în ochi.
- C e e, Ryan?
B ă rb a tu l se lăsă p e sp a te şi în c e p u să se frece p e faţă.
- U ită-te p u ţin pe ecran şi sp u n e -m i dacă-1 re c u n o ş ti
pe b ă rb a tu l ăla.
K ate îşi tre c u d eg e te le p e ste ta s ta tu ra c a lc u la to ­
r u lu i lu i. S c re e n sa v e ru l d is p ă ru . Pe e c ra n se ivi c h ip u l
lu i Jake.
- O , D o am n e!
- în ţe le g că d a, şo p ti el.
- D e ce ai tu fo to g rafia lui Jake?
- A s ta e d o c to ru l Ja co b M cK ellen . Bl a d ezv o ltat
T a b o fre n u l. Şi to t el c o n d u c e a stu d iile clinice.
„ N u .“ K ate se în to a rs e sp re m o n ito r, ap o i se d ă d u
în a p o i. N u . N u era p o sib il. V orbele-i ră m â n e a u în gât.
A sta n u se în tâ m p la cu ad ev ărat.
R yan se rid ic ă d e pe sc au n şi o ap u c ă d e u m e ri.
- N u . N u-m i în to a rc e sp a tele ac u m . R ă m â i cu m in e .
- N u . Te în şeli. E xistă o altă ex plicaţie. T re b u ie să
existe.
- Iu b ito ...
- D e ce? M i-a făc u t asta in te n ţio n a t?
C u m era p o sib il ca b ă rb a tu l p e care îl iu b ise, cu
care trăise m ai b in e d e u n an , c ă ru ia îi în c re d in ţa s e fiul
‘Ă şteaptă-m â 193

în grijă... c u m a r fi p u tu t el să facă in te n ţio n a t ceva care


să o rănească?
- N u ştim asta. N ici p e n tru m in e n u are sen s, d a r o
s-o sc o ate m n o i la capăt.
O c u p rin se în b ra ţe le lu i că ld u ro ase în a in te ca ea să
ap u c e să se retragă.
11 lăsă să o ţin ă , d a r nu-şi p u tu d ezlip i p riv irea d e la
m o n ito r. D e la o ch ii lui Jake care o p riveau la râ n d u l
lor. în m in te îi ră să rită a m in tiri cu m o m e n te le p e tre ­
c u te îm p re u n ă ... Jake ţin â n d u -I pe R eed în b ra ţe la u n
g ră ta r în c u rte a d in sp ate, d a n s â n d cu ea la o strân g e re
d e f o n d u ri p e n tru sp ital, fă c â n d d rag o ste cu ea în p a ­
tu l lor. S e-nfioră şi în c e rc ă să se în d e p ă rte z e îm p le tid n -
du-se, d a r R yan o ţin u strân s.
- E şti în sig u ra n ţă , o lin işti în c etişo r. Te ţin eu .
Se z b ă tu să scap e, d a r n u avu_ e n e rg ia să se lu p te
cu el c â n d o s trâ n s e şi m a i ta re . î n cele d in u rm ă , se
a f u n d ă în b ra ţe le lu i, lă sâ n d e m o ţiile să o n ă p ă d e a s ­
că. C u m se p u tu s e în şe la aşa tare? C u m d e n u fu sese
în srare să v ad ă c u m era Jak e cu ad e v ărat? F u sese
oarb ă? S au , p u r şi sim p lu , n u voise să p riv ească cu s u ­
fic ie n tă aten ţie?
R yan îi m â n g âia p ă ru l, în v rem e ce îi şo p te a la u rec h e
v o rb e lin iştito a re . D a r ei îi ră s u n a u în m in te c u v in tele
d e m a i d evrem e.
- A i... ai zis că n u m e le lu i e M cK ellen.
B ă rb a tu l n u o slăbi d in b raţe.
- D a . Jacob M cK ellen. F am ilia lu i d e ţin e şi a d m in is ­
trează e d itu ra M cK ellen d e a n i b u n i.
U m e rii îi căzură b rusc. S im ţi g u st d e fiere.
-M i-a ... mi-a zis că n u şi-a d o r it ca eu să m u n c e sc , d a r
n u m-a îm p ie d ic a t să lucrez ca lib er-p ro fesio n ist. Ş tia că
la u n m o m e n t d a t aveam să aju n g să lucrez la e d itu ra
M cK ellen.
- M -a m g â n d it la asta. N u vreau să m ergi m â in e la
m uncă.
- R yan...
- N u , ascultâ-m ă! Se tra se în a p o i ca s-o priv ească,
a p u c â n d u -i c o n c e n tr a t şi p lin d e c o m p a s iu n e u m e rii
194 îf is a d e td 'frfaagdton

cu d e g e te le . S itu a ţia e m a i c o m p lic a tă d e c â t a m cre zu t.


M ilio a n e d e d o la ri au fo st in v e stiţi în T a b o fre n . M u ltă
lu m e a fo st ir ita tă c â n d a fo st re tra s. Fişa ta a ra tă că
m e d ic a m e n tu l ţi-a fo st a d m in is tr a t m u lt tim p d u p ă ce
F D A a în c h is p ro ie c tu l. In o ric e caz, fa p tu l că îţi b ag i
n a s u l n u va fi p e p la c u l o ric u i s-ar afla în sp a te le afa­
c e rii ăsteia.
N u-i p lăcea d e lo c ce in s in u a .
- A m cre zu t că Jake era în s p a te le afacerii ăsteia.
- N u cred că a fă c u t asta sin g u r. N u cred că a r fi p u tu t
s-o facă. O a m e n ii d e la s a n a to riu ştia u . C in e v a d e la
e d itu r ă ştia.
V o rb e le p la n a u în s p a ţiu l d in tr e ei. D in p a rte a cealal­
tă a ca m e re i se auzea u n ceas tic ă in d .
- L-ai cu n o scu t? îl în tr e b ă în c et.
P rivirea lu i o fixa p e a ei, d a r n u reu şi să-i citească
g â n d u rile .
- L -am în tâ ln it d e câteva o ri. N u l-am c u n o s c u t b in e .
K ate în c h ise o ch ii. Se în tâ ln is e ră . V o rb iseră. R e la ţia
ei cu Jake n u era o c o in c id e n ţă .
B ă rb a tu l o strâ n s e şi m a i ta re d e u m e ri.
- Ii d ă m n o i d e c a p ăt, d a r tre b u ie să ai grijă. F aţa ta va
ap ă rea în to a te ziarele. Se va şti că n u ai m u rit.
În că u n lu c ru p e n tr u care să îşi facă griji.
- N u . .. N u m -am g â n d it la asta.
- V r e a u să te c o n s u lte u n m e d ic . M â in e .
Se sim ţi d e p arcă a r fi p r im it o lo v itu ră p este faţă.
- S u n t b in e .
- N u m ă co n tra zic e. T o n u l v o cii îi d ă d u d e în ţe le s
că n ic i m ă c a r n u tre b u ia să în cerce. T a b o fre n u l n u a
fost n ic io d a tă te s ta t pe te rm e n lu n g . N u avem cu m să
c u n o a ş te m to a te efectele.
- M i- a m fă c u t o to m o g ra fie c o m p u te riz a tă în a in te
să m o a ră Jak e. A ieşit în regulă.
- A fost făcu tă d e m e d ic u l d in B o sto n care a d is p ă ru t,
n u-i aşa?
- D a . S im ţi iarăşi cu m i se în to a rc e sto m a c u l p e d o s.
D o a r n u crezi că e şi el im p licat, nu?
91,-t-capfâ-mu 195

- N u ştiu . D a r tre b u ie să Hm p re c a u ţi. N u n e a s u ­


m ă m nici u n risc.
- O , D o a m n e , m u r m u r ă clin n o u afu n d A n d u -se în ­
a p o i în b ra ţe le lui. Era d in ce în ce m ai rău . Fiecare
in d ic iu n o u si fiecare f râ n tu r ă d e in fo rm a ţie o făceau să
se în tre b e în ce a n u m e se băgase. în ce î! im p licase pe
R eed . In ce îi tâ ră sc pe R yan şi pe Julia.
B ă rb a tu l o c u p rin s e cu b ra ţe le şi-şi sp rijin i o b ra z u l d e
p ă ru l ei. Se sim ţe a în v ă lu ită ca în tr-u n cocon, d e grijă,
c ă ld u ră şi p ro te c ţie .
- N u voi p e rm ite să ţi se în tâ m p le n im ic rău.
C u m stă te a aşa lip ită d e el, îşi d o re a să u ire ro t ce
afla sem , să se agnţe d e sp rijin u l pe ca re aju n se se să-l
re p re z in te tr u p u l iui, să se in c r e a d ă în v o rb e le lu i. P a rfu ­
m u l lu i, care p lu te a în aer, îi d ă d e a o se n za ţie d e dejâ-vu.
în c h is e o ch ii, se lipi cu o b ra z u l d e p ie p tu l lui şi îl luă la
r â n d u l ei in b ra ţe .
B ătăile ritm ic e ale in im ii lui ii r e a m in tiră că era vie.
Ş i, tă ră să ro stească o vorb ă, a p ro a p e că îşi p u te a în c h i­
p u i c u m fusese o d in io a ră viaţa a lă tu ri d e el. C u m era
în a in te ... în a in te s-o p ia rd ă pe A n n ie . F ericit. îm p lin it.
U n b ă r b a t în sta re să m u te m u n ţii d in loc p e n tr u fem e­
ia p e care o iu b ea.
D a r v re m u rile acelea tre c u se ră . N ici u n u l d in tr e ei
n u m ai era la tel ca în a in te . Şi, c h ia r d ac ă îşi d o re a să se
bazeze p e el şi să-i p e rm ită să fie sp rijin u l ci, e ra u în că
m u lte lu c ru ri pe care n u le ştia. L egate d e ceea ce se
în tâ m p la s e cu ea. Legate d e el. Legate d e le g ătu ra d in tr e
to a te astea ... in c lu siv cu el.
A d e v ă ru l avea s-o elibereze. N u p u te a să se lase d o b o ­
râ tă d e asta. N u avea s-o tacă. A ju n se se d eja a tâ t d e d e ­
p a rte . A c u m n u m ai tre b u ia d e c â t să ca u te ră s p u n s u rile
d e s p re care ştia câ s u n t pe aco lo pe u n d ev a .
Şi să facă faţă că d erii, c â n d avea să vină.

- P orcăria asta creşte pe zi ce trece.


M itc h stă te a în p ic io are lângă b a ru l d in b iro u l lui
R yan, f lu tu r â n d o m â n ă .
- M ie-m i spui?
196 'Elisabctfi 'hfaugfiton

R yan îşi tu r n ă a p ă m in e ra lă în tr - u n p a h a r şi se
u ită sp re A n n ie şi sp re S im o n e , ca re s tă te a u în p a r­
tea c e a la ltă a în c ă p e rii, p e jo s, lân g ă ferestre , v o r b in d
în şo a p tă .
A n n ie se m ai în se n in a se la v e n ire a lu i S im o n e şi a
lu i M itc h , d a r lui nu-i p lăcea felul în care v ed ea că îi
tre m u ra m â n a d e fiecare d a tă c â n d se în tin d e a d u p ă
p a h a r u l d e v in sau d u p ă m â n c a re a ch in ezească p e care
o ad u se se ră ei.
- N u vrea să v in ă la m in e acasă în seara asta. E a n a i­
b ii d e în c ă p ă ţâ n a tă , d a r n u v rea u să stea sin g u ră to cm ai
în casa d e p e plajă.
- C h ia r crezi că s-ar d u c e cin ev a d u p ă ea?
- D i n cauza c o n fe rin ţe i d e p resă d e astăzi, poza ei a
circ u la t p este to t p r in mass-m eciia. D e s ă p tă m â n i b u n e ,
to t d ă târc o ale s a n a to riu lu i ălu ia. C in e v a tre b u ie să o fi
văzut, şi n u o v o r lăsa să in tre . Ş tiu cu to ţii că e în c ă u ­
ta re de ră s p u n s u ri. Se u ită iarăşi spre ea. A tre c u t p rin
d e stu le , aşa că n u i-am sp u s to tu l p e n tru că n u am v ru t
să o în g rijo rez şi m ai tare.
- D e ce o are îm i d ă p a lp ita ţii a firm a ţia asta a ta?
R yan se în to a rs e ca să nu-1 a u d ă fetele.
- J a c o b M c K e lle n s-a e n e rv a t fo arte ta re c â n d a fost
retras T ab o freriu l. Investise o m are p a rte d in b a n ii p er­
so n a li în R & D . A v en ir aici şi a fă c u t m a re sc a n d a l c â n d
a a fla t că am h o tă râ t să îl o p rim . M i-a zis că are să gă­
sească el o cale să fie a p ro b a t, cu sau fără a ju to ru l m eu .
L -am d a t afară. M itc h - se ap lecă în faţă - , d u p ă d o u ă
s ă p tă m â n i, A n n ie a d isp ă ru t.
- O , rahat!
- E c h ia r m ai ră u d c-a tât. A c u m câ ţiv a a n i, am a u ­
zit pe cale n e o fic ia lă că în C a n a d a se d e s fă şu ra u n işte
s tu d ii c lin ic e p e n tr u u n m e d ic a m e n t s im ila r cu T abo-
fre n u l. Ei n u au u n c â in e d e p ază p re c u m FD A . A c o lo
este m a i u ş o r să o b ţii a p ro b a re g u v e rn a m e n ta lă , iar
c â n d o c o m p a n ie d e ţin e in fo rm a ţiile , e u ş o r să le stre ­
c o ri aici in S ta te , d a c ă c u n o ş ti siste m u l. D ac ă o c o m p a ­
n ie p o a te d o v e d i că m e d ic a m e n tu l e sig u r şi a re efect,
F D A -ul îl va lu a în c o n s id e ra ţie .
î l şteaptă-mâ 197

- C rezi că făcea te ste pe c o n t p ro p riu .7


Ryan se sim ţi c o p le şit d e v in ă şi d e se n za ţia d e rău.
- N u ştiu . D a r eu aşa b ă n u ie sc . C re d că folosea sa n a ­
to riu l ca lo c aţie p e n tru teste, iar a p o i e x p o rta in fo rm a ­
ţiile că tre o c o m p a n ie c a n a d ia n ă . T re b u ie să o găsim pe
a siste n ta tre c u tă în fişa lu i A n n ie ...
- F iş a lui K ate, îl în tre ru p s e M itch .
- D a , ad m ise Ryan. P oate ea ştie cu c in e lucra
M cK ellen la asta.
- V o i d o i... a ţi te rm in a t d e şuşotit.7
S im o n e îşi lăsă p a h a r u l d e v in pe b a r şi sco ase d o ­
p u l sticlei d e M e rlo t pe ju m ă ta te g oale. D i n t r o sin ­
g u ră p riv ire, R yan îşi d ă d u se a m a că A n n ie ieşise d in
în c ă p e re .
- N e d ă d e a m şi n o i m a ri cu vieţile n o a s tre sexuale,
zise M itc h făcându-i cu o c h iu l. L-am b ă tu t pe Ryan.
S im o n e îi a ru n c ă o priv ire piezişă şi îşi u m p lu iarăşi
p a h a ru l.
- D o i b ă rb a ţi d e vârstă m ijlo cie care vorb esc d esp re
c u c e ririle lor. Iată o veste care şochează. R yan, n u c u m ­
va c o m p a n ia ta v in d e şi n işte m e d ic a m e n te p e n tru dis-
fu n c ţii erectile?
- N u , îm i p are rău . D ar, d ac ă ai nevoie, te p o t p u n e
în le g ătu ră cu cineva care se o c u p ă şi cu asta.
S im o n e îi a ru n c ă u n râ n je t ră u tă c io s lui M itch .
-H s te u n tip care to t în c ea rc ă să m ă co n v in g ă să ies
cu el. D a r s u n t u n pic în g rijo ra tă în le g ătu ră cu rezis­
te n ţa lui.
- S u n t e ţ i fo a rte a m u z a n ţi a m â n d o i, îi în tr e ru p s e
M itc h . Şi, iu b ito , te rog a n u n ţă - m â c â n d v rei să facem
o p ro b ă .
S im o n e râse, iar asta îl făcu pe R yan să uite, ch ia r şi
p e n tru o clipă, d e g re u ta te a care îi ap ăsa p ie p tu l.
- S u n t d e s tu l d e sig u ră că asta n-o să se în tâ m p le
n ic io d a tă . D a r m ă b u c u r să v ăd că voi d o i vă v o rb iţi
d in n o u .
- R yan n u p o a te sta s u p ă ra t pe m in e , se lă u d ă M itch .
S u n t s in g u ru l lu i p rie te n .
198 ‘E iisabexk ‘b faugfiton

- D a , ca şi c u m asta a r fi ad e v ărat. R y an îşi în d r e p ­


tă a te n ţia sp re S im o n e . A i p u te a să sta i la A n n ie în
se ara asta?
- V rei să sp u i la K ate? zise ea m u tâ n d u -şi p riv irea a su ­
p ra lu i M itc h .
- D a. N u v reau să stea sin g u ră aco lo .
- O am p e S h a n n o n la m in e . A c u m e cu b o n a acasă.
B ă n u ie sc că R e e d şi K ate ar p u te a să v in ă la m in e .
A n n ie se în to a rs e d e la b aie, şi a m u ţiră cu to ţii.
- R e p e d e , zise ea în tim p ce in tr a în în c ă p e re , să
sc h im b ă m su b ie c tu l. S-a în to r s în ca m e ră .
M itc h îşi trec u b ra ţu l p e d u p ă u m ă ru l lu i A n n ie
cu u n gest n a tu ra l şi lin iştito r, ceea ce-1 făcu p e R yan
să tâ n jea scă să p o a tă face şi el la fel.
- P â n ă a c u m am v o rb it d e sp re sex şi d ro g u ri. U rm ă to ­
ru l s u b ie c t este leg at d e ro c k ’n ’roll. A lege o fo rm a ţie .
U n râ n je t îi lu m in ă faţa, ceea ce îi stâ rn i lu i R yan o
d u re re în p ie p t. îi lipsise fo a rte ta re asta, şi m u lte altele,
în aceşti u ltim i cin ci an i.
- N u ? M itc h rid ic ă o s p râ n c e a n ă . B in e, d a r ce-ar fi să
sta b ilim u n d e o să d o rm i? A lege. La S im o n e , la m in e
sa u la Ryan.
Se u ită d e la u n u l la a ltu l, d a r în fin a l se o p r i la R yan.
S u b p riv irea a te n tă , b ă r b a tu l sim ţi u n ju n g h i în in im ă
şi a rs u ri la sto m a c . A r li d a t o rice ca ea să m e arg ă cu
el acasă.
- V o i n u v o rb iţi serio s, nu?
- Ba m ă te m că d a. M itc h o ftă . A m că zu t d e c o m u n
a c o rd că n u a r tre b u i să stai sin g u ră.
- S u n t fată m are. P o t să-m i p o r t sin g u ră d e grijă.
- K ate, v o rb i S im o n e . A i a v u t o zi grea. Fă-ne p e plac
în seara asta.
- T r e b u ie să n u u it d e R eed.
- El şi J u lia s u n t cu m a m a şi cu ta ta , îi sp u se M itch .
P ro b a b il în o a tă în p isc in a h o te lu lu i sa u p ra d ă m in ib a-
ru l. C re d e -m ă , s u n t în regulă.
F em eia îşi m u şcă buza. în c o rd a re a i se sc u rse d in
tr u p , şi, c â n d se în tin s e să se s c a rp in e în cap, R yan sim ţi
că îl fu rn ic ă d eg e te le d e d o r in ţa d e a-şi a f u n d a m â n a
‘A şteaptă-m ă 199

în b u c le le ac e le a c a s ta n ii a tâ t d e d e se şi de-a o s c ă rp i­
n a el, d e a-i a lu n g a o p a r te d in s u p ă ra re a p e ca re i-o
cau zase în u ltim a v re m e . D a c ă l-ar fi lă sat, a r fi fă c u t
a p r o a p e o ric e să-i a lu n g e stre s u l şi g rijile care-i c u p rin -
se se ră t o t c o rp u l.
- B in e , zise ea în cele d in u rm ă . A ţi câştigat. S u n t
p rea o b o sită în se ara a sta ca să m ă îm p o triv esc . Se u ită la
S im o n e . D a r ştiu că tu tre b u ie să te o c u p i d e S h a n n o n .
A p o i îşi în d r e p tă p riv ire a cârre M itc h . Iar d a c ă lu c ru rile
s ta u a tâ t d e ră u pe c â t c re d e m n o i, a tu n c i cred că n ic i
S im o n e n u a r tre b u i să ră m â n ă sin g u ră . T o ată lu m e a a
a fla t azi că e av o cata m ea. C ă ea a fost p rim a care m -a
re c u n o sc u t.
- K a te ... în c e p u S im o n e .
- Fă-m i pe plac, S im o n e . M ă voi sim ţi m a i b in e să
ştiu că n ic i tu n u eşti sin g u ră . N u v rea u să fie cin ev a
r ă n it d in v in a m ea. Şi n-o să n ă v ă lim to ţi acasă la tin e .
- N u s u n t...
- N - o c o n tra z ic e , a d ă u g ă M itc h re p e d e . Ea a fost m e ­
re u aia d eş te a p ră .
S im o n e se în c r u n tă şi-şi în c ru c işă b ra ţe le la p ie p t.
D a r R yan îşi d ă d u se a m a d u p ă p riv irea ei că n u avea d e
g â n d să se îm p o triv ească . E ra la fel d e în g ro z ită ca ei to ţi
d e t o t ce se în tâ m p la .
- A s t a n u în s e a m n ă că m -am ră z g â n d it, M a tth e w s.
- î n c ă .. . a d ă u g ă M itc h r â n jin d .
R yan a r fi v r u t să râ d ă , d a r s itu a ţia e ra o ric u m , n u ­
m a i a m u z a n tă n u . îşi d ă d u a p o i se am a ce în s e m n a asta.
C â n d se u ită d in n o u sp re A n n ie , ea îl p riv ea d eja. S im ţi
u n g h e m în sto m a c .
- A m m a i răm a s n o i d o i, sp u se ea a ru n c i. La m in e
sa u la tine?

R yan îşi azvârli ch e ile pe m ă s u ţa d e la in tr a re şi în ­


ch ise u şa în u rm a lu i A n n ie . F em e ia în a in tă în ca m e ra
d e zi fără să sco ată o v o rb ă şi se o p ri în faţa şe m in e u lu i,
pe p o liţa c ă ru ia în c ă se m ai a fla u în r ă m a te câteva fo to ­
g rafii d e p e v re m e a c â n d e ra u îm p r e u n ă . F o to g ra fia d e
la n u n ta lor, d in ziua în care o a d u s e se ră pe Ju lia acasă
200 CELisafietfi ‘îfaugfiton

d e la m a te r n ita te , o p o ză cu ei d o i în tr-o ex cu rsie


u r c â n d p e u n u l d in tr e m u n ţii stu p iz i u n d e îl tâ ra m e­
re u d u p ă ea. C e îi tre c e a p r in m in te c â n d se u ita la
fo to g ra fiile alea? S im ţe a ceva? L u i R yan îi tr a n s p ira ră
m â in ile . S to m a c u l îi fre m ă ta p re c u m c e n trifu g a u n e i
m a ş in i d e sp ă la t.
î n v re m e ce o p riv e a a n a liz â n d fiecare fo to g ra fie , re-
m u şc a re a îi c u p r in s e s u f le tu l şi i se c u ib ă ri a d â n c în
in im ă . Se sim ţe a v in o v a t p e n tr u că n u o c ă u ta se c â n d
a r fi tre b u it. P e n tru t o t ce se în tâ m p la a c u m . P e n tru
că, în u r m ă cu c in c i a n i, cin ev a îi făcuse ră u în m o d
in te n ţio n a t, ia r as ta e ra p o sib il să se fi în tâ m p la t d in
cauza lui.
îşi trec u m â n a p rin p ăr, c o n ş tie n t că s e n tim e n tu l lui
d e v in ă n u avea să p o a tă sc h im b a n im ic . S in g u ru l lu c ru
care c o n ta ac u m era să o ştie în sig u ra n ţă .
- Eşti obosită?
Se în to a rs e cu faţa la el. L u m in a lu n ii se rev ărsa p rin
fereastră şi-i a c c e n tu a tră să tu rile . O c h ii aceia d e u n
verde p ro fu n d , p o m e ţii b in e c o n tu ra ţi, p ă ru l b o g a t p lin
d e b u c le care-i c ă d e a u p e u m e ri, p r in care el tâ n je a să-şi
bage degetele...
- E puizată.
V ocea ei o b o sită p ăre a ca tifelată şi abrazivă d e o p o tri­
vă. A r fi v ru t să o a u d ă p ro n u n ţâ n d u - i n u m e le p e u n
to n s o m n o ro s, aşa c u m o făcuse d e a tâ te a o ri. Şi-ar fi
d o r it să o rid ic e şi să o d u c ă în p a tu l lui. T â n je a să o ţin ă
în b raţe , să se strec o are în in te r io ru l ei şi să facă u ita t
to t re stu l lu m ii.
D a r ştia că n u avea c u m . Ea în c ă n u avea în c re d e re în
el. C â n d aflase cin e era, se p u rta s e ca u n n e m e rn ic , iar
a c u m ştia u a m â n d o i că era, in d ire c t, re sp o n sa b il p e n tru
a c c id e n tu l ei. P re ca u ţia ei era ju stifica tă, şi n u v o ia să
o preseze. O ric â t ele m u lt şi-ar fi d o r it - a r fi av u t n e ­
voie - să o atin g ă, voia ca şi ea, la r â n d u l ei, să îl d o re a s­
că. C h ia r şi o f râ n tu ră d in c â t o d o re a el p e ea.
- H aid e , îi zise făcân d u -i s e m n să-l u rm ez e. T e c o n d u c
în ca m e ra d e o asp eţi.
fĂşteaptâ-mă 201

îi rid ic ă g e a n ta , cea d u p ă ca re m e rse se ră cu m a şin a


p â n ă la p laja M oss, şi în c e p u să u rc e scările. O auzea
c u m îşi tâ rşâ ia p ic io a re le în u rm a lui şi-i sim ţe a p a r f u ­
m u l d u lc e d e liliac r ă s p â n d it în aer. Se în tr is tă d o a r
la g â n d u l că, în n o a p te a aia, avea să d o a r m ă în tr-u n
p a t la c e lă la lt c a p ă t al h o lu lu i, a tâ t d e a p ro a p e . Şi a tâ t
d e reală.
U n d u ş rece. D e asta avea nevoie ac u m . P oate ch ia r
d e d o u ă . S au d e zece.
îm p in s e uşa c a m e re i d e o a s p e ţi şi, c â n d ea a ju n ­
se lâ n g ă el, fire le acelea m ă tă s o a se d e p ă r îi a tin s e ră
u m ă ru l. S im ţi fu rn ic ă tu rile d e d o r in ţă izbitidu-1 d ire c t
în v in tre .
- E ste d ră g u ţă , v o rb i ea u itâ n d u -se d e ju r îm p re ju r la
p e re ţii d e u n a lb a stru pai, la c u v e rtu ra albă d e p e p a tu l
m a re , la m o b ila a lb u rie pe care o alesese d e c o ra to ru l.
D a r n u d ră g u ţ era c u v â n tu l la care se g â n d e a el.
îm b ră c a tă în b lugi, cu u n tric o u a s o rta t, e ra sp le n d id ă .
Ş o ld u ri arcu ite, p ic io are şi fu n d b in e c o n tu ra te , şi, c â n d
se în to a rse , u m flă tu rile s â n ilo r n u n u m a i că îl a d e m e ­
n iră , ci îl fă c u ră să-şi p ia rd ă c o n tro lu l. M ai d ev re m e îşi
pu sese m â in ile pe sâ n ii aceia ap e tisa n ţi, a c u m voia să-şi
p u n ă b uzele acolo.
- Ryan?
Privi în sus şi-i în tâ ln i expresia cu rio asă.
- la rtă-m ă. S u n t frâ n t. A fost o zi lun g ă.
- D a, cred că a fost.
El îi aşeză g e a n ta pe p at, se d u se să d e sc h id ă uşa ală­
tu r a tă şi a p rin se lu m in a .
în c e rc ă d in ră sp u te ri să n u ia în seam ă o rice s u n e t
sau m işcare pe care o făcea ea. D ar n u avea cum .
- B aia e pe aici.
- A m s ta t aici... în a in te ?
în tre b a re a ro stită cu b lâ n d e ţe îl făcu să se în to a r ­
că. O a re c u m era să n u -ţi a m in te ş ti c in e sau ce ai fost?
Să fii n ev o it să te bazezi pe alţii p e n tru a u m p le golurile?
P e n tru p rim a o ară d e c â n d ea revenise în viaţa lui, R yan
îşi d ă d u seam a cât d e greu tre b u ia să-i fie.
202 ‘Efisafietfi 'ifaugften

Se a b ţin u să se în tin d ă d u p ă ea şi, în loc d e asta, îşi


b ăg ă m â in ile în b u z u n a re le d in faţă ale b lu g ilo r.
- N u . A m c u m p ă r a t casa asta cam a c u m p a tru an i.
-A h !
A n n ie îşi tre c u m â n a de-a lu n g u l p ă tu rii cu p ă tra te
alb astre d e la p ic io a re le p a tu lu i. B ă rb a tu l şi-ar fi d o r it
să-l atin g ă p e el aşa şi n u reu şi să-ţi re p rim e se n za ţia pe
care o avusese c â n d pielea îi fusese c u p rin s ă d e u n val
d e c ă ld u ră a tu n c i c â n d m â in ile ei îl m â n g â ia se ră m ai
d ev re m e, în tim p u l zilei.
- U n d e am lo c u it în a in te :
- A m av u t o casă în o raş. D u p ă ce... ai p lecat... n u am
s u p o r ta t să sta u ac o lo sin g u r.
A sta era p a rţia l a d e v ă ra t. î n rea lita te , n u fu sese în
sta re să p u n ă p ic io ru l în n ici u n a d in tr e c a m e re le d in
casa aia fără să-şi a d u c ă a m in te că ea fu sese aco lo , zâm-
b in d u -i, făc ân d d ra g o ste cu el. Să stea în casa aia fără ea
a p ro a p e că îl o m o râ se .
- A h , rep e tă ea. T ra se a d â n c aer în p ie p t, lăsă m â n a
în jo s şi c o b o rî p riv irea sp re p icio are.
N u se sim ţe a c o n fo rta b il să v o rb ea scă d e sp re tre c u t.
Ia r el nu-şi d o re a ca ea să se sim tă s tâ n je n ită . R yan m e r­
se în b aie, scoase p ro so a p e d in d u la p u l cu le n je rii şi le
p u se p e b lat. C â n d se în to a rs e în ca m e ră , ea sc o to ce a
p r in g ea n tă .
E ra trasă la faţă, şi i se în tin s e s e rim e lu l. A ră ta ca şi
c u m avea să a ţip ea scă d in clipă în clipă.
- C r e d că ar fi b in e să te las să te o d ih n e ş ti.
- Ryan?
- Da? Se o p ri în c a d ru l u şii şi p riv i în a p o i.
- îm i p a re rău .
- P e n tru ce?
- P e n t r u asta... p e n tr u că te d a u afară.
- N u m ă d ai afară.
Ea c lă tin ă d in cap.
- Ba d a, o fac. îm i p are rău p e n tr u to t. N u a r fi tre ­
b u it să v in în S a n F ra n cisc o . N u a m s ta t să m ă g ân d e sc
c u m avea să-i afecteze asta pe ceilalţi. M -am g â n d it
n u m a i la m in e . T e-am tras şi p e tin e în c o ş m a ru l ăsta.
H ştta p tâ -m ă 203

Ju liei şi lu i R eed le-am p ro v o c a t d o a r c o n fu z ie şi d u re ri


d e cap. Iar a c u m le-am p u s în p e ric o l şi p e S im o n e , şi
pe S h a n n o n .
- T u n u ai greşit cu n im ic, o contrazise el cu b lâ n d e ţe .
- B a da. M i-am sp u s că tre b u ie să a flu ad e v ăru l.
A c u m ... îşi rid ic ă b ra ţe le , le c o b o rî în f râ n tă şi se lăsă
pe m a rg in e a p a tu lu i. A c u m , a c u m n u m ai ştiu sig u r ce
v reau să ştiu . P oate a r fi m ai b in e d ac ă mi-aş face b ag a­
jele şi aş pleca.
Lui Ryan i se p u se u n n o d în gât. Se sim ţi c u p rin s d e
p an ică . N u a r fi p u tu t su p ra v ie ţu i d ac ă l-ar p ă ră si ac u m .
Fusese d istru s c â n d o p ie rd u se p rim a o ară , d a r a r m u ri
să o p ia rd ă a d o u a o ară.
în g e n u n c h e în faţa ei, c o n ş tie n t că, d a c ă o atin g ea ,
n u avea să se p o a tă o p ri. D a r avea n ev o ie d e c o n e x iu n e a
asta, avea n ev o ie ca ea să ştie c â t d e m u lt în s e m n a p e n ­
tr u el. C u d eg e te le tr e m u râ n d e , îi s trâ n s e m â n a p e care
o ţin e a în p o ală.
- N u p o ţi să pleci ac u m .
O c h ii ei e ra u p lin d e n e lin iş te şi d e re m u şc a re . T ris­
te ţe a p e care o văzu a c o lo îi făcu p ie p tu l să se c o n tra c te
în m o d d u re ro s . îşi d o re a să o p o a tă c u p r in d e în b r a ţe
şi s-o trag ă a p ro a p e , să a lu n g e d u r e r e a p e care o s im ­
ţe a u a m â n d o i.
- N u p o ţi să-m i sp u i că îţi doreşti aşa ceva, îi şo p ti ea.
- N u , n u v rea u m izeria asta. D ar, în tr-u n m o d n e b u ­
n esc, asta te-a a d u s în a p o i la n o i. N u aş sc h im b a acest
lu c ru p e n tr u n im ic în lu m e . C e e a ce îm i d o re sc e u e să
te văd iarăşi z â m b in d , să găsesc o cale să fac lu c ru rile
m ai u şo a re p e n tr u n o i to ţi. D acă pleci d e lân g ă m in e şi
d e lângă co p ii, acest lu c ru n u va m ai fi p o sib il. N u va
face d e c â t să în ră u tă ţe a s c ă situ a ţia .
A n n ie în c h ise o ch ii.
- Ş tiu .
V ocea ei răg u şită îl d ă d u gata. Se în c h ip u ia îm p in ­
g ân d -o p e p a t, sc o ţâ n d u -i h a in e le , c u fu n d â n d u -s e în in ­
te rio ru l ei, a lu n g â n d u -i to a te grijile. îşi d o re a asta a tâ t
d e ta re , în c â t abia m ai p u te a resp ira .
204 îf is a b e th 'T/aiigfiton

U şo r, îşi d e s p rin s e m â n a d in tr-a lu i şi şi-o trec u


p r in păr.
- S u n t d o a r o b o sită şi n u g ân d esc lim p e d e . A m n e­
voie să m ă o d ih n e sc .
R yan n u voia să ru p ă le g ătu ra asta, d a r ea o făcuse
deja, rid ica iarăşi b a rie re le alea şi-l b lo c a afară. D e ce n u
reuşea să în ţe le ag ă ce era în m in te a ei? D e ce n u reu şea
să-şi d ea scam a ce g ândea? În to td e a u n a p u tu s e face asta
cu ea. N u voia să re c u n o a sc ă fa p tu l că ea se sc h im b ase,
d a r ăsta era ad e v ăru l. E ra u a tâ t d e m u lte lu c ru ri d ife rite
faţă d e ce-şi a m in te a el.
Se rid ic ă fără n ic i o trag ere d e in im ă.
- B ine. N e v ed e m m â in e-d im in o aţâ .
- M e r s i.
C â n d văzu că n u se m işcă, ea îi zâm bi. N u era u n zâm ­
b e t se d u că to r, special p e n tru el, ci o strâ m b ă tu ră fo rţa tă
şi in c o m o d ă a b u z e lo r ei atră g ăto a re, ceea cc-i d ă d u de
în ţe le s că era v rem e a să plece.
R yan în c h is e u şa d o r m ito r u lu i în u r m a lu i, a p o i se
s p rijin i d e c la n ţă . R ă m a s s in g u r în h o lu l g o l, în c h i­
se o c h ii şi-şi rez em ă c a p u l d e u şă. T o t ce îşi d o ris e el
v re o d a tă se a fla în c a m e ra aia, d a r n u ştia c u m să p r o ­
cedeze. F ăcea n u m a i m iş c ă ri g reşite. F ie c a re p as al
lu i p ă re a să o în d e p ă rte z e m ai ta re în lo c s-o a p ro p ie .
O a r e se m in ţe a s in g u r c re z â n d că avea să o p o a tă re c u ­
c e ri v reo d a tă?
S p era al n aib ii d e ta re că n u avea să fie aşa. P e n tru
că era sigur că n u a r m a i p u te a tră i d acă a r fi s-o p ia r­
d ă iarăşi.

capitolul 14
La auzu l b u şitu rii, S im o n e se rid ică în c a p u l o aselo r
în pat.
Z g o m o t d e sticlă sp a rtă . D e u n d e v a d e jos. U m b la
cineva p r in casă.
D ă d u a ş te rn u tu rile la o p a rte , se în tin s e d u p ă b â ta
d e baseb all pe care o ţin e a su b p at, ap o i d esch ise uşa
‘ĂşteajKâ-mă 205

d o r m ito r u lu i c â t d e În c e t p u tu . î n h o l n u e ra n ic i o
m işcare. S in g u ra lu m in ă a p rin s ă v e n e a d e la u n bec
d in b aie. P ăşi în lin işte pe p o d e a u a d in le m n m asiv şi
îm p in s e uşa d e la c a m e ra lui S h a n n o n . F iica ei d o r m e a
p e b u rtă , cu m â in ile d e a s u p ra c a p u lu i, c u f u n d a tă în
lu m e a v iselor.
In im a în c e p u să îi b a tă cu p u te re c â n d se în d re p tă
sp re scări. M ai avea d o u ă tre p te p â n ă jos, c â n d le m n u l
scârţâi, iar ea în g h e ţă lo c u lu i. D in b u c ă tă rie auzi zgom o ­
tu l d e sticlă sp a rtă h â rşâ ită p e p o d e a . în g h iţi cu d ific u l­
tate, rid ică b â ta d e a su p ra u m ă ru lu i şi în a in tă tip til spre
b u c ă tă rie . Steve îi spusese în to td e a u n a să-şi ia o arm ă.
Ea îi rep licase că era o idee prostească. D a r ac u m ...
a c u m îşi d o re a să-l fi ascu ltat. A vea u n m e tru cincizeci
şi o p t şi, în plus, deşi se p rice p ea să lovească cu b â ta ,
îm p o triv a u n u i in tru s b â ta ei de d o i b an i e ra o n im ic a
to a tă . S p era d o a r să ap u c e să d ea o lo v itu ră zd ravănă
care să-l sp e rie pe n e n o r o c it şi să-l p u n ă pe fugă în a in te
să se în tâ m p le ceva rău .
- La naiba!
La auzul vocii, în c re m e n i d in c o lo de u şa d e la b u c ă tă ­
rie. R a h a t, ar fi tr e b u it să su n e la p o liţie. C e n a ib a făcea
în c e rc â n d să rezolve asta singură.’
Se d ă d u u n pas în a p o i exact în clip a în care uşa se
deschise. F ără să stea pe g â n d u ri, c o b o rî b â ta şi lovi.
Se auzi u n vaiet în fu n d a t, u r m a t d e zg o m o tu l u n u i
tr u p căzu t la p o d ea . Tare. C u u n p u se u de a d re n a lin ă ,
năv ăli în b u c ă tă rie şi în ă lţă iarăşi b â ta , g ata să lovească
d in n o u . M itch rid ic ă o m â n ă să o op rească.
- La n aib a, n u m ă lovi ia r cu ch e stia aia.
- M itch !
- C i n e d r a c u ’ cred eai că e? S tă te a într-o p o ziţie ciu ­
d ată, cu p a rte a d e sus a tr u p u lu i ră su c ită şi sp rijin ită
în tr-u n u n g h i n efiresc d e in su la d e b u c ă tă rie , ţin â n d u -se
cu m â n a d e b u rtă . Z âna M ăseluţă? La d r a c u ’, fem eie,
cred că m i-ai r u p t o coastă.
Lăsă b â ta d in m â n ă . „R ah a t. M itc h .“ L e m n u l se izbi
d e p o d e a . M erse la M itch , se lăsă în g e n u n c h i şi-i rid ică
faţa sp re ea.
206 OEfisabeth. ‘tiim gfton

- C e c a u ţi în b u c ă tă ria m ea?
- î m i era fo a m e . N ic io d a tă n u m ă s a tu r cu m â n ­
c a re c h in e z e a sc ă şi m e re u m i se face fo a m e în m iez
d e n o a p te .
M â n c a re a ch in ez ea scă la p ac h et. B iro u l lu i R yan.
K ate îl ru g ase p e M itc h să stea cu ea şi cu S h a n n o n în
se ara aia, fiin d c ă îşi făcea griji p e n tr u ei. F u sese a tâ t d e
sp e ria tă c â n d se trezise, în c â t u ita se to t.
- O , D o a m n e . îm i p are rău , rosti a ju tâ n d u -l să se r id i­
ce în c a p u l o aselo r. C â t d e n aso l e?
- D e s t u l d e n aso l. D a r m â n d ria îm i este m a i ră n ită
d e c â t c o rp u l. T o cm ai am fo st b ă tu t d e o fată.
îi a rd e a d e g lu m e . N u avea c u m să-l d o a ră p rea ta re .
S im o n e se m a i lin işti.
- A m au z it zg o m o t d e sticlă sp a rtă . A m cre zu t că a
in tr a t cineva.
în lu m in a sla b ă d in b u c ă tă rie , zări ră s ă rin d pe faţa lu i
o g rim a să d e irita re .
- D a , eu era m ăla. In în cercarea m e a d e a lu a o b ere
d in fu n d u l frig id eru lu i, am scăp at o carafă d e lim o n a d ă .
- T u ...
S im o n e se lăsă p e călcâie şi în c e p u să râ d ă .
- A c u m râzi d e m in e? M in u n a t! O lo v itu ră su b
c e n tu ră .
- N u râ d p e se am a ta , rosti ea c h ic o tin d . E d in cauza
s itu a ţie i âsteia. A to t ce se în tâ m p lă . T o ată tre a b a asta e
n e b u n ie c u ra tă .
-M ie - m i spui? Şi, o ric u m , ce d r a c u ’ ai c ă u ta t să vii
aici c â n d ai au z it u n zg o m o t suspect? N o i d o i tre b u ie
să p u r tă m o d isc u ţie d e s p re c u m a r fi să n u te c o m p o rţi
p re c u m fâ tu c a p ro s tu ţă , v ic tim ă sig u ră, d in film ele
d e groază.
S im o n e se u ită u r â t la el.
- Ş i d a c ă to t n e o c u p ă m d e asta, o să d is c u tă m şi d e s­
p re a p u c ă tu rile tale d e o m al ca v ern elo r.
M itc h îşi trec u m â n a p este co aste.
- La n a ib a , d a r ai lovit tare.
- S tai, lasă-m ă să m ă u it u n pic..
A ştea p tă -m â 20 7

F em eia îşi d u se m â in ile sp re tiv u l căm ăşii, d a r el i le


îm p in s e la o p a rte .
- A c u m oi fi şi d o c to r. In n ic i u n caz.
- N u-ţi fac n im ic rău .
- A i făcut-o deja.
Se trase în tr-o p a rte ca să nu-1 m ai p o a tă atin g e.
- T e c o m p o rţi ca u n ţâ n c . Lasă-m ă d o a r să m ă uit.
Se feri d in n o u d e m â in ile ei.
- M itch .
- S im o n e , rep lică la r â n d u l lu i, fix ân d -o cu p riv irea.
D in s p re c ă m a ră v en e a su fic ie n tă lu m in ă în c â t să-i
o b se rv e p riv irea in te n să .
- D e ce n u m ă laşi să te ating?
- P e n tru că ai sp u s că n u e o idee b u n ă . Iu b ito , astea
s u n t reg u lile tale.
- N u . ..
- Înţelegi? D a. P ricep . D ă-m i voie să-ţi explic. îşi trecu
m â n a p rin păr. D acă m ă atin g i, o să te a tin g şi eu , ce zici
d e asta?
- A h . S im ţi că-i a rd e pielea. îi în c re m e n iră m â in ile p e
g e n u n c h i. în tim p ce se p riv eau , te m p e ra tu ra d in în c ă ­
p ere p ă ru a creşte cu zece grade. S c ân teile d in tr e ei e ra u
ev id en te .
D e ce se sim ţea aşa atra să de el? E ra ceva d in c o lo d e
fa p tu l că a ră ta b in e . D in c o lo d e sim ţu l p ro stesc al u m o ­
ru lu i. E ra altceva. C ev a p e n tru care n u era în c ă p reg ă ti­
tă. T re c u ră câteva s e c u n d e b u n e p â n ă ce el îşi lu ă o c h ii
d e la ea, a p o i se rid ic ă m â râ in d d e pe p o d e a . E ra u n tip
în a lt, cu m u şc h i b in e c o n tu ra ţi.
- D a, ştii, o să m ă a p u c să c u ră ţ m izeria p e care am
făcut-o.
Se rid ic ă şi se în tin s e d u p ă el.
- M itc h ...
El îi p r in s e în c h e ie tu r a cu o re p e z ic iu n e p e ca re
n u o a n tic ip a s e . D e g e te le îi a r d e a u p ie lea . Se în to a r s e
a p o i cu faţa c ă tre ea, lă sân d -o să-i citea scă d o r in ţa d in
p riv ire. A ce ea şi d o r in ţă ra d ia şi d in to ţi p o rii ei, elec-
triz â n d u -i p ie le a ca şi c u m to t c o r p u l i-ar fi fo st b ră z d a t
d e c u r e n t elec tric.
208 XCisaSeth 'Maugfiton

- B i n e , d o m n iş o a r ă c o n s ilie r, u ite c u m stă tre a ­


b a. S u n t n e b u n d u p ă tin e . în tr - u n fel c u m n -am m a i
fo st n e b u n d u p ă n im e n i a ltc in e v a . N ic io d a tă . îm i d a u
s e a m a că o re p re z in ţi p e so ra m ea. îm i d a u se a m a că
p e n tr u tin e s u n t o su rsă d e c o n flic te d e in te re se . D ar,
d a c ă m ă a tin g i iar, o să u it cu d esăv â rşire d e etica ta
e n e r v a n tă şi o să sa r p e tin e c h ia r aici. F ă ră să am
n ev o ie d e m e d ic a m e n te p e n tru d is fu n c ţii ere c tile . Şi,
cre d e-m ă c â n d îţi s p u n , îţi va p lă ce a. A m â n d u r o r a n e
va plăcea.
S im o n e sim ţi că se în e ac ă. D o rin ţa p u sese s tă p â n ire
p e tr u p u l ei. O d o r in ţă pe care n u o m ai sim ţise d e an i
b u n i. V ia ţa pe care şi-o c o n s tru ise cu a te n ţie d e la m o a r­
te a lu i Steve p ă ra să p lan eze p e m a rg in e a p răp a stie i.
- M itc h ...
V ăzu cu m p e faţa lui tresă ri u n m u şc h i.
-D a?
- S ăru tă-m ă în a in te să a p u c să m ă îm p o triv esc.
G u r a i se lip i d e a ei în a in te ca m ă ca r să-l a u d ă miş-
cându-se.

A p a p ic u ra p e pielea lu i K ate. C lă b u c u l a lu n e c a în
ca d ă, la p ic io arele ei. în c h is e o ch ii şi in sp iră m ireasm a
p ro a sp ă tă , c u ra tă şi d u lce, aceeaşi p e care o e m a n a şi
pielea lu i Ryan şi p e care o ad u lm ec ase în seara p rec e­
d e n tă c â n d îşi lip ise tr u p u l m u sc u lo s d e al ei. îşi rid ică
faţa sp re je tu l fie rb in te d in b a ia c a m e re i p e n tru o asp eţi.
D u p ă o n o a p te în care n u reu şise să d o a rm ă d elo c, se
sim ţe a c h ia r m ai e x te n u a tă d e c â t în ziua p re c e d e n tă .
O a re d o rm ise şi el re c e n t în p a tu l ăla? E ra sigură că îi
p u te a sim ţi m iro su l p e p e rn ă , a ro m a lu i im p re g n a tă p e
a ş te rn u tu ri.
îşi sim ţi m u ş c h ii a b d o m e n u lu i în c o rd â n d u -i-s e la
a tin g e re a s ă p u n u lu i care-i a lu n e c a p e p ie le, p e p â n te ­
ce, şi-şi în c h ip u i că şi m â in ile lu i făceau acelaşi lu c ru ...
Şi b u z e le ... S im ţi o îm p u n s ă tu r ă în tr e p ic io a re . Fu c u ­
p rin s ă d e u n val d e c ă ld u ră p â n ă în c e n tr u l fiin ţe i ei.
îi sp u sese că o d o rea , că m u re a d e n e ră b d a re să o
atin g ă. D a r asta fusese în a in te să d esco p e re in fo rm a ţiile
‘A şteaptâ-m ă 209

d e la sa n a to riu , în a in te ca el să-şi d ea se am a d e sp re ce
era to a tă treab a asta. D e a tu n c i, fusese b lâ n d şi g riju liu ,
d a r o a re c u m retras. C a şi cu m s-ar fi te m u t că s-ar p u te a
ap ro p ia p rea m u lt.
îşi c u ră ţă s p u m a d e pe sâ n i, iar atin g e re a asta îi îm ­
p ră ştie fiori d e p a s iu n e în to t tru p u l.
D in tr-u n m o tiv n e în ţe le s, n u voia ca el să se în d e ­
p ărteze. N u-şi d o re a d e c â t să se b u c u re , cu m făcuse m ai
d ev rem e, d e atin g e re a m â in ilo r lui, d e gu ra aceea sen zu ­
ală care să o devoreze pe a ei şi să îl sim tă în ă u n tr u l ei.
îm p u n s ă tu r a d e m ai d ev re m e dev en i şi m ai arz ăto a re p e
m ă s u ră ce şi-l în c h ip u ia la d u ş a lă tu ri de ea şi îşi im agi­
n a că-i u rm ă re a lin iile ferm e ale tr u p u lu i cu degetele.
C u lim ba.
Iar el la c a p ă tu l h o lu lu i. N u tre b u ia d e c â t m eargă Ia
el, să-i ceară s-o atin g ă. T re m u râ n d d e d o rin ţă , se sp ri­
jin i cu am b e le m â in i d e p eretele d e fa ia n ţă al c a b in e i d e
d u ş şi în c e p u să trag ă a d â n c ae r în p ie p t. î n defin itiv ,
în c ă era so ţu l ei, nu? N u cerea p rea m u lt.
B u n u l-sim ţ îi te m p e ră în să fo c u l p a s iu n ii. D a, era
s o ţu l ei, d a r nu-1 c u n o ş te a . C e l p u ţin , n u în p riv in ţe le
c a re c o n ta u . N u ştia d e c â t că era atra să n e b u n e ş te d e
u n b ă r b a t p e ca re a b ia îl c u n o ş te a . C ă aveau o legă­
tu r ă in c re d ib ilă pe care n u o în ţe le g e a . C ă îl d o re a cu
o p a s iu n e p e ca re n u o m a i sim ţise v re o d a tă . O a r e o
p a r tid ă d e sex să lb a tic avea să-i rezolve o p a r te d in tr e
p ro b le m e ? O a r e avea s-o facă să-şi a m in te a s c ă d e v ia ţa
c a re a c u m îi p ă re a stră in ă ? P u te a s-o a ju te să în ţe le a g ă
m ai b in e ce se în tâ m p la se ? A vea să-l d e te r m in e p e el s-o
p e rc e a p ă d r e p t K ate?
A sta era în tre b a re a cea m ai im p o rta n tă .
N u scăpase d in v ed e re că el evita să îi s p u n ă aşa, că
se ferea să i se adreseze pe n u m e . Ş tia că, a tu n c i c â n d
o privea, o v edea pe A n n ie , n u pe fem eia care d ev en ise
ac u m . O a re sexul a r sc h im b a asta?
P ro b a b il că n u . D ar, vai, ar fi o plăcere. Şi i-ar sting e
fo cu l care o m ă c in a a tâ t d e ta re ac u m şi d e fiecare d a tă
c â n d se afla în p re a jm a lui.
210 CE(isaf)etfi ‘frlaucjfiton rA ştca p tâ -m ă 211

B ă ta ia s u r d ă ce se au zi în u şa b ă ii o tă c u să se d e z m e ­ Se d u se sp re b u c ă tă rie şi îl zări p e R yan stâ n d lân g ă


tic e a sc ă . O p r i a p a şi-şi tre c u m â in ile şo v ă ie ln ic e p r in p lită , cu sp a te le la ea. în tim p ce-1 p riv ea, flacăra d e m ai
p ă r, s to r c â n d a p a , c a re se sc u rse de-a lu n g u l tr u p u ­ d e v re m e se re a p rin s e iarăşi în ă u n tr u l ei, iar c ă ld u ra îi
lu i ei. in v a d a v en e le . R yan era în p ic io a re le g o ale şi p u r ta h a i­
- Ă ă ă ... o clipă. n e lejere - n iş te b lu g i sp ă lăc iţi şi u n tr ic o u alb astru -d es-
- C a f e a u a e fă c u tă , zise R yan d e d in c o lo d e u şa în c h i­
ch is m u la t în m o d s e d u c ă to r p e u m e rii laţi şi p u te rn ic i.
să. Ia r m ic u l d e ju n e a p ro a p e g ata.
D e la d u ş, p ă ru l lui b lo n d era în c ă u m e d la v â rfu ri, iar
E ra c h ia r d e p a rte a c e alaltă a uşii, în d o r m ito r u l ei.
d eg e te le ei e ra u m ai m u lt d e c â t d o rn ic e să se a fu n d e în
T re b u ia d o a r să d escu ie , iar el p u te a să fie cu ea aici,
el aşa c u m făc u seră ieri.
c h ia r a c u m . Ii citise g ân d u rile?
T r e m u r â n d , ieşi d e s u b d u ş, în şfă c ă u n p r o s o p alb O , D o a m n e ! D ac ă n u reu şea cu m v a să-şi c o n tro le z e
f la u ş a t d e p e s u p o r t şi şi-l în f ă ş u r ă în ju r u l t r u p u ­ d o r in ţa asta să lb a tic ă , avea să d ea d e belele.
lu i. S im ţi c u m o f u rn ic ă s â n ii şi c u m i se a c u m u le a z ă îşi d re se glasu l şi in tr ă în în c ă p e re .
c ă ld u ra în a b d o m e n . In s p ir ă p r e lu n g şi se fo rţă să - M ir o a s e b in e . N u a m ş tiu t că ai g ătit.
se relaxeze. La au zu l v o cii ei, R yan se în to a r s e şi, a tu n c i, în sp a ­
- B i n e . Â âă ... c o b o r im e d ia t. ţiu l d in tr e ei, să riră sc â n te i. D in felul în ca re o ch ii lu i
- A i n ev o ie d e ceva? se în tu n e c a ră , K ate ştiu că şi el s im ţe a aceeaşi d o r in ţă
„D a. D e tin e . A c u m .“ ca ea.
îşi în g h iţi în s ă v o rb e le în a in te să a p u c e să-i scap e îşi lu ă în să r e p e d e p riv ire a d e la ea, d a r n u în a in te ca
p r in tr e buze. ea să sim tă iarăşi fu rn ic ă tu rile acelea în zo n a sâ n ilo r.
- Â ă ă , n u . S u n t în regulă. - C a f e a u a e a c o lo , zise el şi îi făcu se m n cu s p a tu la p e
- B in e. Să n u în tâ rz ii m u lt. ca re o ţin e a în m â n ă .
C â n d n u m a i auzi z g o m o tu l fă c u t d e p a ş ii lu i, K ate E a îşi tu r n ă o ceaşcă d e cafea fie r b in te şi in sp iră
se aşeză p e c a p a c u l lă sa t al to a le te i. O fe m e ie d e ş­
a d â n c a ro m a a d e m e n ito a re . S p e ra ca asra să-i p o to le a sc ă
te a p tă a r fi r e c u n o s c u t că e ra în d r ă g o s tită p â n ă p e s te
d o r in ţa d e n e s u p o r ta t d in ă u n tr u l fiin ţe i sale. D a r ceva
ca p şi a r fi fu g it d in casa asta m â n c â n d p ă m â n tu l. D ar,
îi s p u n e a că p o f ta asra se p u te a a s tâ m p ă ra d o a r în tr-u n
b in e în ţe le s , ea n u avea să facă aşa ceva. E a avea să ră­
s in g u r fel.
m â n ă aici şi să su fe re p â n ă c â n d avea să-şi p o to le a s c ă
Se în to a r s e , se s p r ijin i d e b la t şi-l p riv i p e d e a s u p ra
d o r in ţe le a ste a n e b u n e ş ti.
S a u p â n ă c â n d avea să sa ră p e el. In o ric e caz, era c ă n ii. D o a m n e , c e sexy e ra . Se în f io r ă p e n t r u a n u ştiu
p ie rd u tă . c â ta o a ră că ea fu se se in s ta re să p u n ă m â n a p e u n tip
A lu n g ă ac est g â n d şi îşi tra se p e ea o p e re c h e d e b lu g i ca R y an H a r r is o n . U m e r ii ăia, ta lia c o n ic ă , p o s te r io ­
şi u n tr ic o u . îşi d ă d u cu m a sc a ra în s p e r a n ţa că aşa r u l acela fe rm ... N u p u te a să-şi ia o c h ii d e la el. Ie ri îi
avea să-şi p o a tă a s c u n d e p riv ire a ac ee a o b o s ită şi se ru jă s im ţis e tr u p u l lip i t d e al ei. Se în f r u p ta s e d i n g u ra lu i.
c u o c u lo a re p a lă . C â n d se văzu în o g lin d ă , n u p u tu D a c ă n -ar fi fo s t î n tr e r u p ţi , a r fi a ju n s să c u n o a s c ă c u m
d e c â t să se în c r u n te . P ă ru l d es şi. o n d u la t era u d , d a r se s im te la a tin g e r e şi c u m a r a tă fie c a re c e n tim e tr u al
n u avea c h e f să ste a să îl u su c e . Avea n e v o ie d e cafea tr u p u l u i său .
şi d e o d o ză m a re d e re a lita te m a i m u lt d e c â t d e u n A vea se n z a ţia că p r in v e n e îi cu rg e a foc şi că i se a c u ­
p ă r u sc at. m u la to tu l în v in tre .
212 ifisa b e th 'Tfaughton ftştea p tă -m â 213

îşi p ie rd e a m in ţile . T re b u ia să-şi a d u c ă a m in te ce a n u ­ îşi lu ă m â n a d e p e g â tu l ei şi, fb lo sin d u -se d e a m b e le


m e era im p o r ta n t. Să afle ră s p u n su ri. N u sexul sălb atic, m â in i, îi rid ic ă tric o u l p e s te sâ n i. A p o i se tra se în sp a­
p a sio n a l, p o rn o g ra fic cu b ă rb a tu l d in faţa ei. te ca să-i p riv ea scă sfâ rc u rile în tă r ite . G e m u d in n o u ,
îşi d rese glasul. S o rb i iarăşi d in cafea. ia r s u n e tu l ac e sta îi p ro v o că lu i K ate o c o n tra c ţie în
- E m in u n a tă . zo n a in g h in a lă .
Ryan o p ri focul, se în to a rse şi se aşeză în faţa ei. K ate - E şti aşa fru m o a să , îi şo p ti Ryan. F ie rb in ţe a la îi ra d ie
p rivi în su s u im ită şi co n fu z ă c â n d îl văzu trăg â n d u -i în to t a b d o m e n u l c â n d el îi c u p rin se u n sâ n cu m â n a ,
c a n a d in m â n ă . C ev a în tu n e c a t p e rsista în o c h ii lui. îşi c o b o rî c a p u l şi-şi tre c u lim b a p este sfârcu l ei.
C ev a p rim e jd io s şi... o, da... ceva excitant. F io ri d e p lăcere îi in v a d ară pelvisul. îşi lăsă ca p u l pe
R yan îi strec u ră o m â n ă p e d u p ă ceafă, o trase a p ro a ­ sp a te, îşi băgă m â in ile în p ă ru l lui, se s p rijin i d e d u la p şi
p e d e el şi-i a c o p eri g u ra cu a lui. g em u în c e t şi p re lu n g p e m ă su ră ce el o lin g ea iar şi iar,
Ea sim ţi că a p ro a p e îi fuge p ă m â n tu l d e su b p ic io are, îi a tin se u ş o r sfârcu l cu lim b a, a p o i îl c u p rin se cu g u ra
îşi în fip se d eg etele în căm aşa lui şi se p rin se cu to a tă şi în fin a l îl supse.
p u te re a . îşi în tre d e sc h ise g u ra, p rim in d -o p e a lu i, sor- D acă o a tin g e a în tr e p ic io a re , ştia că avea să e x p lo ­
b in d u -i lim b a, strec u rân d u -şi-o p este a lu i, ră sp u n z â n d d eze. F iecare te rm in a ţie n e rv o a să a tr u p u lu i ei se tr e ­
acelei să ru tă ri cu to a tă fiin ţa ei. zise la v ia ţă şi lu a se foc. îşi ap ă să ş o ld u rile d e ale lu i şi
„D a, da, o, in sfârşit, d a .“ sim ţi cu m p e n is u l îi cre şte şi m a i ta re în p a n ta lo n i.
El avea g u st d e m e n tă şi d e cafea, m iro s e a p re c u m - R yan, reu şi să rostească în tim p ce el se m u ta la ce­
s ă p u n u l cu care se sp ă lase şi ea şi îi d ă d e a se n z a ţia că lălalt sân . Se lovi cu co tu l d e u n ca stro n . A uzi ceva spăr-
a ju n se se în rai. îşi v ârî d e g e te le în p ă ru l lu i şi a p o i
g ân d u -se la p ic io arele ei. E a n u se p u te a g â n d i în să d ec ât
le s trâ n s e p u m n , în tim p ce g u ra ei la c o m ă o so rb e a
la u n sin g u r lu c ru . A m nev o ie d e tin e .
cu să lb ă tic ie p e a lu i. S ân g ele i se în f ie rb â n tă şi m ai
B ă rb a tu l îşi în ă lţă cap u l. A vea p ă ru l c iu fu lit d e d eg e­
ta re c â n d R yan îşi s tre c u ră m â in ile în jo s sp re ta lia ei,
tele ei, iar o c h ii aceia a tâ t d e fam iliari sclip eau , tra n s m i­
a p ro p iin d -o şi m ai m u lt d e el. C â n d ş o ld u rile li se lip i­
ţâ n d aceeaşi d o r in ţă care o rn ăc in a şi p e ea.
ră , K ate îi sim ţi b ă r b ă ţia , d e ja ta re , f ie r b in te şi a tâ t d e
O tra se d e lângă d u la p , o în to a rse sp re scări şi îi p u se
în fo m e ta ta d u p ă ea.
m â in ile pe şo ld u ri, îm p in g â n d -o în a p o i.
- N u am p u tu t să d o rm a z i-n o ap te , îi m u r m u r ă p r in ­
- V in o cu m in e în pat.
tre b u ze , cu o m â n ă în c lin â n d u -i c a p u l ca s-o p o a tă
- D a . D a, su sp in ă ea, ap lec ân d u -şi g u ra sp re a lu i şi
s ă r u ta şi m a i a d â n c , în v re m e ce cu c e alaltă îi rid ic a
în fă şu râ n d u -şi b ra ţe le în ju ru l g â tu lu i său.
b lu z a p e n tr u a-i p u te a a tin g e u n sân . O s trâ n s e d e s tu l
d e ta re în c â t s-o facă să ic n ea scă . D a r n u d e d u re re . R yan se lipi d e ea. îşi în c o lăc i b ra ţe le în ju ru l taliei ei
D e p lă ce re . O , c â tă p lă ce re ... N u am p u t u t d e c â t să şi o rid ic ă d e la p ă m â n t. E ra a p ro a p e , d a r n u su fic ie n t
m ă g â n d e sc că tu stă te a i în p a tu l ală, g o ală. A m a v u t d e ap ro a p e. K ate îşi îm p le ti lim b a cu a lui în tim p ce
în cercă să-l c u p rin d ă cu to t tru p u l.
e re c ţie to a tă n o a p te a .
- Da? reu şi ea să în g aim e. U şa p rin c ip a lă se d esch ise, şi d in h o l ră s u n a ră voci.
V estea asta îi d ă d u fio ri. O excită. O făcu să se u d e d e K ate în c re m e n i în b ra ţe le lu i R yan. B ă rb a tu l în m ă r m u ri
n e ră b d a re . îl să ru tă şi m a i ap ăsat. lângă tre p te le scării. D in p a rte a d in faţă a casei se auzi
- D a, g em u R yan, să ru tâ n d -o iar şi iar. e co u l râ su lu i Ju liei.
214 ‘E fisadetfi ‘hfaugdton

R yan îşi strâ n s e m a i ta re b ra ţe le în ju r u l ta lie i ei şi-şi


lăsă c a p u l p e u m ă ru l ei. D in p ie p t îi ră s u n ă u n s u s p in
stra n g u la t, care-i făcu lu i K ate to t tr u p u l să vibreze.
D eşi se s tr ă d u i să se a b ţin ă , o p u fn i râsu l.
- N u e d e lo c a m u z a n t, m o rm ă i R yan în tim p ce o
c o b o ra c u p ic io a re le p e p o d e a .
- Ş t i u . îm i p a re ră u .
Se lovi cu sp a te le d e p ere te.
- C re d că p ă r in ţii tă i a u u n r a d a r care d e p iste ază erec­
ţiile. D e fiecare d a tă c â n d s u n t ex c ita t, a p a r şi ei.
C h ic o te a la se tr a n s fo rm ă a c u m în h o h o te d e râs.
- N i c i as ta n u e d e lo c a m u z a n t, c o m e n tă el cu g u ra
lip ită d e u m ă ru l ei.
- în c h ip u ie ş te -ţi ca m c â t d e ră u a r fi fo st d a c ă a m fi
a ju n s d e ja sus.
- S u s p o t să în c u i u şa . S e în d e p ă r tă şi o p riv i.
D a r n u e ra fu rio s , s u p ă r a t sa u f r u s tr a t ca d a ta tr e c u ­
tă c â n d fu se s e ră în tr e r u p ţi . O c h ii îi s c lip e a u d e a m u ­
z a m e n t. A m u z a m e n t ce o făc u p e K ate să s im tă u n
ju n g h i în p ie p t. U n d e m i-a fo st ca p u l? A r fi tr e b u i t să
în c u i u şa p rin c ip a lă .
K ate râse d in n o u şi-şi tre c u d e g e te le p r in p ă r u l
m ă tă s o s d e la ceafa lu i. E ra o a re ac elaşi b ă r b a t care,
c u d o a r c â te v a zile în u r m ă , tu n a s e şi fu lg erase? N u-i
v e n e a să c re a d ă c â t se sc h im b a s e . îşi d ă d u s e a m a că ei
i se d a to r a s c h im b a re a a s ta . D a to r ită ei, r id u r ile d in ju ­
r u l o c h ilo r lu i se m a i e s to m p a s e ră . D a to r ită ei, p ă re a ...
a p r o a p e fericit.
C o n ş tie n tiz a re a a c e s tu i lu c ru îi trim is e se m n a le d e
avertizare c ă tre creier. D ar, în a in te să a p u c e să le a n a li­
zeze, R e e d n ăv ăli în b u c ă tă rie .
-M am a!
S e e lib e ră re p e d e d in b ra ţe le lu i R yan, se lăsă în ge­
n u n c h i şi-şi îm b ră ţiş ă în d e lu n g fiul.
R yan se d u s e în sp a te le d u la p u lu i să a s c u n d ă , ştia ea,
ceea ce în c ă e ra o e re c ţie d e s tu l d e m a re . T o t ei i se d a ­
to r a şi asta, îşi d ă d u K ate se am a , s im ţin d fio ri fie rb in ţi
d e n e c o n tr o la t în a b d o m e n . Se u ită p este c a p u l lu i R eed
şi-l văzu p e R yan p riv in d u -i. A tu n c i, in im a ei, care ab ia
'A şteaptă-m ă 215

în c e p u se să se d e s c h id ă în faţa lu i, îi să ri cu p u te re d in
p ie p t c â n d re c u n o sc u e m o ţia care in u n d a s e o c h ii aceia
a lb a ştri fe rm e c ă to ri ai lu i.
Iu b ire . P e n tru u n fiu pe care nu-1 c u n o s c u se . P e n tru
o so ţie care n u era ea.
S im ţi u n gol în s to m a c şi fu n ă p ă d ită d e frică a tu n c i
c â n d îşi d ă d u se a m a că v âlv ăta ia d in tr e ei e ra d o a r a tra c ­
ţie fizică. N ic io d a tă n u avea să m a i fie fem e ia p e ca re şi-o
a m in te a el. Se în d ră g o ste a d e el cu m a re viteză, d a r n u
cre d ea că avea să facă faţă m o m e n tu lu i c â n d el avea să
c o n ştie n tiz e z e asta la r â n d u l lui.
J u lia v en i d in h o l, to a tă n u m a i zâ m b e t. C â n d o zări
p e K ate în b u c ă tă rie , se în tu n e c ă la faţă.
C a m e ra fu in v a d a tă d e te n s iu n e , o în c o rd a re p e care
K ate n u ştia c u m s o îm p ră ştie . I n d ife r e n t d e ce se în ­
tâ m p la se în tre ea şi R yan, era d e d a to ria ei să fie a lă tu ri
d e fiica ei.
K ate se rid ică u ş o r şi-l lu ă în b r a ţe p e R e e d , s p rijin in -
du-1 p e u n şold.
- B u n ă d im in e a ţa , Ju lia.
- Ea ce c a u tă aici? în tr e b ă Ju lia fixându-1 p e R yan.
- E a , rosti R yan cu fe rm ita te , u rm e a z ă să m ă n â n c e .
Şi la fel o să faci şi tu . F ugi şi spală-te.
Ju lia îşi m iji p riv irea şi se u ită c â n d la ta tă l ei, c â n d
la K ate.
- N u m i-e foam e.
K ate în ţe le se la ce se g â n d e a c o p ila - şi n u e ra d e p a r ­
te d e ad evăr. E ra d e-a ju n s o sin g u ră p riv ire p e n t r u a î n ­
ţeleg e ce se în tâ m p la se . P ă ru l lu i K ate era c a m c iu fu lit,
ia r r u ju l şters. Ju lia era u n c o p il d e ş te p t. C u sig u ra n ţă ,
îl m a i văzuse p e ta tă l ei şi cu a lte fem ei.
N e lin işte a , re m u şc a re a şi te a m a se c u ib ă riră ia ră şi în
s u f le tu l lu i K ate, făcân d -o să re sp ire an e v o io s.
- D o m n iş o ric o , c h ia r n u -m i p asă d a c ă ţi-e fo a m e sau
n u , rip o s tă R yan. U rm e a z ă să m â n c ă m , aşa că m erg i
şi spală-te.
K ate se u ită la el şi-i văzu fu ria d in p riv ire. Şi sim ţi n e ­
voia d e a-i lua ap ă ra re a Juliei. D ar, p â n ă să re a c ţio n e z e ea,
o c h ii fetei se u m p lu r ă d e la c rim i şi o zb u g h i s p re scări.
216 ‘Z fisabetfi 'hlaughton

- R y a n , zise K ate în lin işte a care se a ş te rn u se , n u fi


s u p ă ra t pe ea.
- N u o să îi p e rm it să te trateze ca şi cu m ai fi...
- B u n ă , d ra g a m ea. M a m a lu i K ate se ivi d e d u p ă c o lţ
c u faţa z â m b ito a re , fără să o b se rv e te n s iu n e a d in b u c ă tă ­
rie. T atăl lui K ate o u rm ă în d e a p ro a p e . N u n e a ş te p ta m
să te v e d e m aşa d ev re m e.
O , la d r a c u ’. P ă rin ţii ei. K ate in tră în p a n ic ă şi în c e r­
că să-şi aran jeze p ă ru l răv ăşit cu b ra ţu l cu ca re nu-1 ţin e a
pe R eed.
- P ă i, ăăă...
Se u ită sp re R yan d u p ă a ju to r, d a r el n u făcu d e c â t
să-şi plece c a p u l şi să rân jească, d e p arcă a r fi v r u t să
s p u n ă „Te-au p r in s ’1.
H ala l a ju to r m ai e ra şi el. K ate se u ită sp re el, a p o i
îşi în to a rs e iar p riv irea sp re m a m a ei. La n a ib a , ce era
să-i sp u n ă?
- A v e m ceva d e făc u t în d im in e a ţa asta, sp u se R yan
către p ă rin ţii ei, salvând-o ex act c â n d crezuse că o lăsase
să se d e sc u rc e sin g u ră . E xistă v reo şan să să m a i sta ţi cu
co p iii şi astăzi?
R oger se aşeză p e u n sc a u n în a lt d e lân g ă b ar. în tin s e
m â n a d u p ă u n c io rc h in e d e stru g u re a fla t în tr-u n b o l.
- S igur. In d u p ă-am iaza asta jo a că G ia n ts. C o p iilo r le
place. V re ţi să m e rg e ţi şi voi?
- N u c re d că o să avem tim p , ră sp u n se R yan, d a r o r i­
c u m m u lţu m im .
în a in te să a p u c e K ate să se g ân d e ască p re a m u lt la
ce avea R yan d e g â n d , sus se auzi o uşă trâ n tin d u -s e cu
zg o m o t. K ate îl văzu pe R yan r id ic â n d o ch ii sp re ta v an şi
o b se rv ă c u m fru stra re a p u se s tă p â n ire p e tră s ă tu rile lu i
fru m o a se . S e n tim e n tu l d e v in ă cu care K ate aju n se se să
se o b işn u ia sc ă în u ltim e le zile lu a ră p ro p o rţii.
- A r tr e b u i să m e rg să v o rb esc cu ea.
- L asă-m ă p e m in e.
Se în tin s e şi o strâ n s e d e b ra ţ. C ă ld u ra se îm p ră ştie
d in p u n c tu l acela şi-i a ju n se d ire c t la in im ă.
- H a id e , R eed , zise K athy, în tin z â n d u -ş i b ra ţe le în ­
sp re fiul lu i K ate în v rem e ce R yan d is p ă ru p e scările
A şteaptă-m ă 217

d in sp ate. H a i s o a ju tă m pe m a m a ta să te rm in e m ic u l
d e ju n . D u m n e z e u le , ce s-a în tâ m p la t cu o u ă le astea?
K ate a ru n c ă d o a r o priv ire care-i c o n firm ă cea m ai
m a re te m e re . C a s tro n u l p e care-1 lovise cu c o tu l stă te a
r ă s tu r n a t în m ijlo cu l u n e i im e n se g răm ezi vâscoase d e
o u ă c ru d e , sp a rte .
în c h is e o c h ii. Şi-ar fi d o r it d in to t s u f le tu l să p o a ­
tă p u r şi s im p lu să d isp a ră . Ş tia în să că n u avea c u m .
N u n u m a i că viaţa ei era u n d e z a stru , d a r, pe d e a s u p ra ,
fiica ei o u ra , p ă r in ţii ei m a i că o p rin s e s e ră fă c â n d sex
cu R yan şi, co lac p e s te p u p ă z ă , e ra d e s tu l d e sig u ră că
în c e p e a să se în d ră g o ste a sc ă p â n ă p e ste ca p d e b ă r b a ­
tu l ăsta.
L u c ru rile lu a u o tu r n u r ă care, se te m e a ea, n u avea să
a d u c ă d e c â t su fe rin ţă p e n tru ei to ţi.

în tim p ce u rca tre p te le , R yan îşi frecă p ie p tu l cu


m â n a . C â n d o auzise pe A n n ie s p u n â n d că avea nev o ie
d e el, i se tăiase răsu fla re a. D ar, c â n d o văzuse ţinându-1
în b ra ţe p e fiu l lu i şi o b se rv a se d rag o ste a care ra d ia în tre
cei d o i, p u r şi sim p lu se top ise.
îşi v o ia fam ilia în a p o i. V o ia să re c a p e te fe ric ire a ca re
le lipsise a tâ t d e m u lt. D ar, m a ip r e s u s d e to a te , o v o ia
in v ia ţa lu i p e n tru to td e a u n a . îşi d o re a să o v a d ă s u ­
râ z â n d în fiec are d im in e a ţă şi să se c u ib ă re a sc ă î n p a t
cu ea, cu R eed şi Ju lia, tâ n je a să-l p riv ească cu o c h ii
aceia verzi in u n d a ţi d e p a s iu n e şi să se c o n c e n tre z e
d o a r a s u p ra lu i, la fel c u m se în tâ m p la s e în b u c ă tă ­
rie. Şi îşi d o re a să-i s p u n ă ia r şi iar că avea n ev o ie d e el.
C ă îl d o re a . C ă îl iu b e a la fel cu m o iu b e a el p e ea.
N u-i păsa că nu-şi m ai a m in te a ce av u seseră o d in i­
o a ră . C e se în tâ m p la a c u m în tr e ei... e ra m ai p a s io n a l
d e c â t to t ce tră ise ră în a in te .
Se o p ri în faţa ca m e re i Ju lie i, să se a d u n e . C â n d
fu sig u r că n u avea să se facă d e râs, b ă tu în c e tiş o r
la uşă.
N u ră sp u n se , d a r ştia că era în ă u n tr u . R yan răsu ci
m â n e ru l şi d esch ise uşa îm p in g â n d -o cu u m ă ru l.
218 !Efisa6etfi 'iJaugfnon

S tă te a p e sc a u n u l d e lân g ă fereastră, s p rijin ită d e pe-


rete, p riv in d co p acii d in g ră d in a d in sp ate. A vea b ra ţe le
în c ru c işa te , f ru n te a în c r u n ta tă d e fu rie şi o ch ii a tâ t d e
p lin i d e d u re re şi d e a m ă ră c iu n e , în c â t, p e n tr u o clip ă,
R yan n u ştiu ce să s p u n ă sau să facă. D u p ă m o a rte a lu i
A n n ie , ea fusese s p rijin u l lu i. F usese s in g u ra fiin ţă care-1
făcuse să-şi d o re a sc ă să m earg ă m a i d e p a rte . II d u re a să
ştie că, în tim p ce el se sim ţe a d e p arcă i-ar fi fo st o fe rită
o a d o u a şa n să, ea su ferea.
Se a p ro p ie în c e t d e ea.
- V r e i să v o rb im d e s p re asta sau v rei d o a r să ră m â i
furioasă?
- V re a u să ră m â n fu rio a să .
- Ei b in e , eu v rea u să v o rb im .
F ata c o n tin u ă să se u ite pe fereastră.
- N u - m i place d e ea.
- î n c ă n u i-ai d a t n ici o şansă.
- N u v rea u să-i d a u o şan să. Ş tiu d eja că n u o plac.
R yan îşi m asă fru n te a .
- J u lia , n u ştiu ce să fac să-ţi fie m ai u şo r. T re b u ie să
în c e rc i. Ş tiu că e g reu , d a r m ă c a r tre b u ie să în c e rc i. N o i,
c e ila lţi, n e s tră d u im .
C o p ila îl fixă cu p riv irea . O c h ii ei, ca n işte giuvaie-
re d e u n v erd e -în c h is, ex a c t ca ai m a m e i ei, e ra u p lin i
d e lacrim i.
- N u v rea u să m ă stră d u ie sc . N u v rea u să în c e rc să o
c u n o sc . S-a sc h im b a t. T u d e ce n u vezi asta?
- î n a d â n c u l ei, e aceeaşi. T re b u ie să-i d a i o şa n să să-ţi
d e m o n stre z e .
- T e d u c e d e n as, n u vezi? N u va face d e c â t să strice
to tu l. Ju lia sări în p ic io are. N u te iu b e şte , n u n e iu b e şte
p e n ic i u n u l şi, c â n d îşi va d a s e a m a d e asta, o să p lece
d in n o u !
- N u , n u va pleca, sp u se el cu b lâ n d e ţe , u r â n d id e ea
că fata tre b u ia să tre a c ă p r in aşa ceva.
- Ba d a, va pleca! Şi d e d a ta asta va fi aleg erea ei.
N u va fi u n a c c id e n t. L ac rim ile îi ş iro ia u p e feţişo ară,
îşi şterse o b raz u l. N u v reau să se în tâ m p le d in n o u .
N u v rea u să n i se în tâ m p le iarăşi asta!
Hşteaptă-mă 219

- O f, iu b ito . O trase a p ro a p e d e el şi-şi în f ă ş u r ă b ra ­


ţe le în ju r u l ei, c h ia r d ac ă ea se îm p o triv i. N u o să se
în tâ m p le asta, îţi p ro m it.
D a r c u m p u te a să fie sigur? A sea ră , A n n ie îi m ă r t u r i­
sise că îi v e n e a să plece, să u ite d e to a tă tă ră ş e n ia asta.
D a c ă ea n u voia, el n u p u te a s-o facă să ră m â n ă . D a r n ic i
n-avea d e g â n d s o lase să plece fără să se lu p te p e n t r u ea.
N u d u p ă cele în tâ m p la te în d im in e a ţa asta.
C â n d c o p ila în c e tă să se m a i îm p o triv e a sc ă , R y a n se
d ă d u în s p a te şi-i şte rse la c rim ile d e p e o b ra ji.
- T e iub esc, Ju lia. N u o să p e r m it să su fe ri d i n n o u .
I ţi p r o m it.
F ata îşi s tre c u ră m â in ile p e d u p ă g â tu l lu i şi-şi o d ih n i
c a p u l p e u m ă ru l lui.
- D e ce tr e b u ie să ieşi cu ea? D e ce n u p u te ţi fi d o a r
p rieten i?
- P e n tru că o iub esc, d ra g a m ea, îi şo p ti î n p ă r. P e n ­
t r u că o iu b e sc d e fo a rte m u lt tim p , în c ă d e d in a in te d e
a te n a ş te tu . D ra g o ste a n u d isp a re d o a r p e n t r u că ex istă
cin e v a care s p u n e că aşa a r tre b u i. N u d isp a re p e n t r u că
tre c e tim p u l. D ra g o ste a e m e re u acolo.
- D a r tu n-o iu b e şti p e ea. T u o iu b e şti p e m a m a .
R yan se lăsă p e s p a te să o p riv ea scă . S e m ă n a a t â t d e
m u lt cu m a m a ei. A ce ia şi o c h i, ac ee aşi b ă r b ie . A c e e a şi
g r o p iţă h a io a s ă în o b raz . A ce ea şi fire în c ă p ă ţâ n a tă .
C u b lâ n d e ţe , îi d ă d u cu d e g e te le la o p a r te o ş u v iţă
d e p ăr.
- Ea e m a m a , iu b ito .
C o p ila îl tra se d in n o u a p ro a p e d e ea şi-şi a s c u n se
faţa la p ie p tu l lui.
- T e rog, Ju lia . A b ia îşi m a i p u te a re ţin e la c rim ile .
T e rog, d e d ra g u l m e u . V re a u ca m ă c a r să te s tr ă d u ie ş ti.
D iv e rg e n ţe le astea m ă o m o a ră .
îşi tra se n a su l şi-şi şte rse o c h ii, a g ă ţâ n d u -se d e el ca
şi c u m a r fi fost salvarea ei. R ă m a se tă c u tă p r e a m u lt
tim p , ia r el n u ştia ce să facă sa u ce să s p u n ă . T re b u ia u
să tre a c ă p e ste asta. T re b u ia .
- B in e, ro sti ea în cele d in u rm ă . O să în c e rc , d a r n u
p e n tr u ea. D o a r d e d ra g u l tă u .
220 TfisaSeth rNaughton

N u era ră s p u n s u l p e care şi-ar fi d o r it să-l a u d ă , d a r


era şi ăsta u n în c e p u t. Şi era m ai m u lt d e c â t avusese cu
o zi în u rm ă.
C â n d se tra se în a p o i, îi şte rs e în c ă o d a tă o b ra jii
b ră z d a ţi d e la c rim i. E a e ra to tu l p e n tr u el, d a r n ic i m ă ­
c a r d e d ra g u l ei n u p u te a să în c ete ze s-o iu b e asc ă pe
s in g u ra fem eie p e ca re o d o ris e v re o d a tă în v ia ţa lu i.
- M u lţu m e s c , Ju lia. îi d ă d u p ă ru l la o p a rte d e p e
faţă. S u n te m în regulă acum ?
- D a, cred că da.
M in ţe a . P u te a să citească asta în o ch ii ei. D a r voia s-o
c read ă, avea nev o ie d e asta ca să n-o ia razna.
- B u n . R yan se rid ic ă şi-o a p u c ă d e m â n ă . H a i­
d e. M o r d e fo am e. T re b u ie să m e rg e m jo s în a in te să
m ă n â n c e b u n ic u l to t. Ş tii c â t d e m u lt îi p lac o u ă le şi
c lătitele.
Ju lia îl u rm ă afară d in ca m e ră şi, în tim p ce se în d r e p ­
ta spre râsetele ce ră s u n a u d in b u c ă tă rie , p e n tru p rim a
d a tă d u p ă m u lte lu n i - d u p ă an i b u n i - , Ryan sim ţi
că g h e a ţa d in ă u n tr u l lui în c e p e a să se to p e asc ă. P e n tru
p rim a d a tă în v iaţă, exista s p e ra n ţă .

N o ri a m e n in ţă to ri, a d u c ă to ri d e p lo aie, p lu te a u d e a ­
s u p ra o ra şu lu i. O ce aţă s u b ţire se a ş te rn u se d e a su p ra
p ă m â n tu lu i, în v rem e ce o ad iere b lâ n d ă fo şn ea fru n zele
co p a cilo r. D acă v rem e a era u n s e m n a ceea ce îi aştep ta,
a tu n c i K ate n u m ai e ra aşa sig u ră că voia să-şi c o n tin u e
investigaţiile.
în c e p u s e ră m ai tâ rz iu d e c â t sp erase ea. D u p ă ce-i
a d u sese la p to p u l ei vechi şi g e a n ta d in p o d , u n d e le
d ep o z ita se d u p ă a c c id e n t, R yan d isp ă ru s e o o ră să se
o c u p e d e o s itu a ţie care in te rv e n ise la se rv iciu . F ap tu l
că-şi văzuse lu c ru rile vechi nu-i fusese în v re u n fel d e
folos, d a r n ic i n u se aşte p ta se la p rea m u lte . T o tu şi, era
c iu d a t să se u ite la ceva care-i a p a rţin u s e câ n d v a. Şi să
n u sim tă n im ic.
A lu n g ă m e la n c o lia care p u se se stă p â n ire pe ea şi,
la in siste n ţe le lu i R yan, a ra n jă la red a cţie să îşi ia câ­
teva zile libere. S ecre tara lu i T o m n u p ă ru se în c â n ta tă
ftşteaptă-m ă 221

să tra n s m ită m a i d e p a rte ce rerea ei, d a r K ate n u se sim ­


ţea în sta re să se c e rte cu R yan pe te m a asta. C e l p u ţin
n u în a in te să d esco p e re c in e a n u m e de la e d itu ră era
im p lica t în d isp a riţia ei.
In v re m e ce R yan c o n d u c e a de-a lu n g u l co a ste i, ea
v erifica a d re se. Pe H a r b o r D riv e, m a ş in a sări p este
o p r o tu b e r a n ţă m e n ită să re d u c ă viteza, iar ea ţo p ă i în
s c a u n u l d e p ie le. Ja g u a ru l cel n o u al lu i R yan, n e g ru
şi sc lip ito r, ieşea în e v id e n ţă aici ca u n d e g e t u m fla t,
a tâ t d e d ife rit d e fu rg o n e te le ru g in ite şi d e m a ş in ile d e
fa m ilie u za te , p a rc a te p e aleile d e p e m a rg in e a acestei
străzi d ă r ă p ă n a te .
In m a şin a eleg a n tă, privindu-1 d in tr-o p a rte , îşi rea­
m in ti că era u n b ă rb a t de succes. E ra u clipe în care u ita
că e ra faim os, b o g a t şi cu prestig iu . C â n d e ra u d o a r ei
d o i, se c o m p o rta ca u n o m o b iş n u it. N u tră ia ca u n
tip care avea m ilio a n e şi n u se c o m p o rta d e p arcă a r fi
p u tu t să te c u m p e re şi să te v â n d ă cât ai b a te d in p alm e.
D a r ex istau şi clipe în care-i zărea felul în care p riv ea sau
îl auzea v o rb in d la te le fo n cu u n p a r te n e r d e afaceri şi
a tu n c i îşi a m in te a c â t d e p u te rn ic era.
C u m e ra a d e v ă ra tu l Ryan H arriso n ? R ece şi p ro to c o ­
lar, ca p rim a o a ră c â n d se în tâ ln is e ră , sau cald şi p lin
d e c o m p a siu n e , aşa c u m se p u rta s e cu ea în u ltim ele
câteva zile?
K ate n u p u te a să n eg e a tra c ţia se x u ală p e care o
sim ţe a d e fiecare d a tă c â n d era în a p ro p ie re a ei şi n ici
s e n tim e n te le in e x p lic a b ile p e care le n u tr e a p e n tr u
el, d a r îşi p u n e a la în d o ia lă c a p a c ita te a d e a g â n d i lo ­
gic. N u în v ă ţa se n im ic d in p r o p ria e x p e rie n ţă a lă tu ri
deJake?
li ră s u n a în m in te co n v ersaţia pe care o p u rta s e cu
R yan în seara p re c e d e n tă . îl c u n o sc u se pe Jake. L ucrase­
ră îm p re u n ă . D in c o lo d e ceea ce-i spusese, avea o vagă
b ă n u ia lă că n u fusese pe d e p lin sincer.
- C re d că asta e.
V ocea lui Ryan îi în tr e ru p s e visarea.
- E o a m b a rc a ţiu n e lo cu ită.
R yan viră m a şin a şi în to a rs e spre locul d e p arcare.
222 ‘E hsabetfi ‘r faugfton

- S e p are că nu-i n im e n i acasă.


- N o r o c u l n o stru ! ex clam ă ea în c ru n tâ n d u -s e .
R yan d esch ise p o rtie ra .
- H aid e! Să a ru n c ă m o p riv ire.
P u n te a se b a la n să în c e t su b p ic io arele ci. î n tim p ce
păşea, K ate îşi în fip se u n g h iile în p a lm ă , în frâ n â n d u -ş i
d o r in ţa d e a se în to a rc e în fugă p e u scat.
- C a r e - i p ro b lem a? o în tre b ă R yan.
- N u m ă d a u în v â n t d u p ă b ărci.
- D e când?
R yan d ă d u p este o g ăleată u ita tă p e p u n te .
- D in to td e a u n a .
- î n a i n t e n u te-a d e r a n ja t n ic io d a tă . O b iş n u ia i să p e­
tre c i o re în tre g i p e b arc a n o a s tră .
K ate se o p r i la uşa d in faţă a a m b a rc a ţiu n ii.
- A i o barcă?
- A m avut. A m v â n d u t-o a c u m câţiv a an i.
C iu d a t. N u se p u te a în c h ip u i să-şi d o rea scă v re o d a tă
să p e tre a c ă tim p p e o astfel d e m a şin ă rie a d u c ă to a re d e
ră u . în c ă o d o v a d ă a fa p tu lu i că n u era fem eia p e care
şi-o a m in te a el.
R id ic ă o m â n ă şi c io c ă n i la uşă. C u m n u ră sp u n se
n im e n i, b ă tu d in n o u .
R yan se în to a rs e şi cercetă zo n a.
- S tai aici. M ă în to rc im e d ia t.
- U n d e te duci?
- V e rific ceva.
F an ta stic . U ra să n u ştie ce se p etre ce a. Şi, m a i m u lt
d e c â t o rice, nu-i plăcea d elo c să stea p e o b arcă. Privi s u ­
p ra fa ţa în tu n e c a tă a ap e i verzi şi sim ţi c u m i se în to a rc e
s to m a c u l pe d os. N u p u te a să în ţe le a g ă d e ce şi-ar d o ri
cineva să lo c u iască p e o b arcă.
U şa d in fa ţă se d esch ise b ru sc şi faţa lu i R yan a p ă ru
în c a d ru . K ate se h o lb ă la el.
- C e faci?
- H a i d e ! O tra s e în c e t în ă u n tr u . U ş a d in sp a te era
d e sc u ia tă .
- R yan, asta e in tra re p r in efracţie, ro sti c â n d uşa se
în c h ise în u r m a ei.
‘A ştea p tă -m â 223

- A s e a r ă n u ai a v u t n ic i o p r o b le m ă cu asta.
- A i a e ra altceva. A veam u n sc o p . A s ta e ca şi c u m ...
ca şi c u m a m in v a d a in tim ita te a cuiva.
R yan c h ic o ti şi în c e p u să m e a rg ă de-a lu n g u l m ic u lu i
living.
- N u în c e p e cu m u stră rile d e c o n ş tiin ţă a c u m . U ită -te
în jur! Vezi dacă-ţi sare ceva în o c h i. E u v erific n iv e lu l d e
sus^, zise el şi d is p ă ru p e scări.
în c ru n tâ n d u - s e , K ate re m a rc ă o c u v e rtu ră cu p ă tra te
p o rto c a lii şi m a ro a r u n c a tă p e s p ă ta r u l u n u i fo to liu u za t
şi cu g ău ri în re z e m ă to a re le p e n tr u b ra ţe . Pe o m ă su ­
ţă d e cafea zgâriată, d in stejar, e ra u îm p ră ş tia te reviste
m o n d e n e . Pe o m ă su ţă d e la m a rg in e a c a n a p e le i se afla
o c a n ă go ală d e cafea.
C e rc e tă b u c ă tă ria d e a lă tu ri. Pe m a să zăceau îm p ră ş ti­
a te n işte h â rtii. Pe o fa rfu rie d e c a r to n e ra u n covrig p e
ju m ă ta te m â n c a t.
In t i m p c e se în d r e p ta sp re d u la p , a tin s e cu d eg e te le
caferiera. în c ă era cald ă. B e cu leţu l ro şu p â lp â ia , in d i­
c â n d că a p a ra tu l era în c ă în fu n c ţiu n e . J a n e t Kelly fie
plecase în grab ă, fie n u se sin c h ise a că risca să-şi in c e n ­
dieze u m ila lo c u in ţă .
K ate răsfoi h â rtiile d e p e m asă. N o te d e p la tă , c h i­
ta n ţe , o revistă d e m o d ă . F em e ia avea o p a s iu n e p e n tr u
c u m p ă ră tu ri. K ate c o n tin u ă că c a u te în s p e ra n ţa că avea
să d e a p este ceva care s-o lege p e J a n e t K elly d e c o ş m a ru l
în care se tra n sfo rm a s e v ia ţa ei.
N u îi să ri n im ic în o c h i. C e rc e tă în c ă o d a tă în c ă p e ­
rea. î n p a rte a cealaltă a b u c ă tă rie i e ra u n ziar. O ftă , se
în d r e p tă spre el şi-l în to a rs e cu faţa în sus.
A p o i tra se ae r în p ie p t.
P rim a p a g in ă afişa o fo to g ra fie cu ea şi R yan, d e la
c o n fe rin ţa d e p resă d in ziua a n te rio a ră . F o to g ra fu l c a p ­
tase u n m o m e n t în care ea ră s p u n d e a la o în tre b a re ,
iar R yan p rivea în sp re ea. P ărea fie s u r p r in s d e ceva ce
sp u sese ea, fie de-a d r e p tu l im p re s io n a t. C h ip u l lu i afişa
o ex p resie b lâ n d ă . U n a care o trim ite a cu g â n d u l la felu l
în care o privise şi ceva m a i d e v re m e . D a r n u im a g in e a
224 îfisa S e tfi Tfaugfiton

fu cea care o făcu să se h o lb eze, ci cercu l ro şu d e s e n a t cu


m a rk e ru l în ju ru l feţei ei.
S cârţâitu ! p o d elei la eta ju l s u p e rio r îi atra se a te n ţia .
A p u c ă ziarul şi u rcă trep tele .
La etaju l de sus era u n d o r m ito r m a re îm p ă r ţit în tr-o
zo n ă d e d o r m it şi u n a d e lu c ru . D e-a lu n g u l u n u i p ere te
e ra u am p la sa te u n b iro u şi u n ca lc u lato r. Peste to t e ra u
îm p ră ştia te h â rtii. D e sus a tâ rn a o lu stră.
C â n d ea p ă tru n s e în în c ă p e re , Ryan îşi rid ică p riv irea
d e la g ră m a d a d e d o c u m e n te p e care le răsfoia.
- J a n e t Kelly a p lecat în g rab ă.
- D a, şi m ie m i s-a p ă r u t la fel. K ate sim ţi c u m groaza
i se c u ib ă re a în su flet. Jos, cafetiera e caldă încă.
- A i găsit ceva?
- D o a r ăsta.
A ru n c ă ziarul pe b iro u l d in faţa lui. R yan se u ită cu
a te n ţie . K ate n u reu şi să-i descifreze expresia.
- D a r tu? îl în tre b ă K ate, a lu n g â n d p re m o n iţiile care-i
în g h e ţa u sâng ele d e frică.
- N u p rea m u lte. R yan rid ic ă o b u c a tă ru p tă d in tr-o
a g e n d ă şi i-o în m â n ă . R e c u n o şti v re u n u l d in tr e n u m e le
d e acolo?
- N u m e le m e u e aici.
-Ş tiu .
E ra u în ju r d e cin cisp rezece n u m e p e foaia aia, d in tr e
care ju m ă ta te e ra u tă ia te cu ro şu . Al ei era în c e rc u it în
p a rte a d e jos.
- C e e asta? îl în tre b ă în şo a p tă.
- N u ştiu . D a r c re d că tre b u ie să în c e p e m să c ă u tă m
şi celelalte n u m e d e p e lista aia, a p o i s-o găsim p e Ja n e t
Kelly şi să în ţe le g e m ce d ra c u ’ se p etrece.

capitolul 15
N u voia să se afle aici.
L ui K ate n u i se p ărea d elo c d istra ctiv să fie b ăg a­
tă în tr-u n tu b strâ m t, în tim p ce e ra legată d e o targâ.
S trâ n se d in d in ţi şi resp iră, în c e rc â n d să se calm eze.
‘Ă şteaptă-m ă 225

A r fi p re fe ra t să fie afară, să d e a te le fo a n e cu R yan, d ec ât


să-şi facă to m o g ra fia c o m p u te riz a tă pe care el in sistase
să o facă în du p ă-am iaza asta.
T estul d u ra m u lt p re a m u lt. N u-şi d ă d e a u o a re se am a
că suferea d e claustrofobie?
M a şin ă ria bâzâi şi v ib ră, iar ta rg a fu retrasă d in tu b .
„Slavă c e ru lu i."
C â n d ieşi de la vestiare, R yan o a şte p ta la recep ţie.
S tă te a cu c a p u l p le ca t, m a sân d u -se în zo n a tâ m p le lo r.
T e n siu n e a p lu te a în ju ru l lui. K ate îşi în g h iţi n o d u l d in
g ât şi păşi de-a lu n g u l în c ă p e rii. în a in te ca e a să in tr e la
analize, n u p ă ru se aşa în g rijo ra t.
- Ryan.7
C â n d privi în su s sp re ea, c u tele d e în g rijo ra re îi dis­
p ă ru ră de pe ch ip u l fru m o s. îşi m işcă g u ra în c e rc â n d să
m im eze u n su râs fo rţa t, d a r o ch ii îi ră m a se ră serioşi.
- G a ta ?
- D a. D o c to ru l M u rp h y a zis să m ă în to rc în tr-o o ră.
B ă rb a tu l se rid ică.
- H ai să lu ă m ceva d e m â n c a re cât a şte p tă m .
C u o m â n ă p e tre c u tă pe d u p ă ta lia ei, R yan o în d r u ­
m ă spre lift.
K ate se aşeză în se p areu l slab lu m in a t al b a ru lu i d in
a p ro p ie re a sp ita lu lu i. D u p ă ce le fu ră lu a te co m en zile,
îl în tre b ă :
- C e ai aflat?
Ryan îşi lăsă u n b ra ţ p e d u p ă m a rg in e a c a n a p e le i şi
lovi ritm ic cu p a iu l în su p ra fa ţa m esei d e le m n .
- N im ic .
M in ţe a . K ate sim ţe a asta.
- H a id e , R yan, n u -m i a s c u n d e ad ev ăru l.
- C e-ai zice d e o vacanţă? L u ăm co p iii şi p le c ă m u n ­
deva p e n tru o vrem e, p ro fită m d e asta p e n tr u ca R e ed
şi Ju lia să se cu n o a sc ă m a i b in e . La m a re sa u la m u n te ,
tu alegi.
- M itch mi-a spus_că n u m ergi n ic io d a tă în v ac an ţă,
d o m n u le H a rriso n . în c e p i să m ă îngrijo rezi. C e n a ib a
se în tâ m p lă ?
226 îfisa fic tfi ‘Waughton

K ate îl u rm ă ri cu p riv irea în tim p ce el p riv ea d e


ju r îm p re ju ru l b a r u lu i să v ad ă c in e îi auzea. U n b a r m a n
lu s tru ia b a ru l lu n g d e m a h o n . D o i clien ţi stă te a u p e niş-
te s c a u n e în a lte , lângă b a ru l lu cio s. C â te v a m ese răzleţe
e ra u o c u p a te d e tu rişti.
K ate se u ită d in n o u la el.
- R y a n , ce îm i ascunzi?
In fin al, b ă rb a tu l scoase d in b u z u n a r b u c a ta r u p tă d e
h â r tie pe ca re o lu a seră d e la lo c u in ţa lui J a n e t Kelly m ai
d e v re m e în d im in e a ţa aceea şi i o în tin se .
- F iecare d in tr e o a m e n ii tă iaţi s u n t m o rţi.
-C e ?
P ărea c h in u it d e d u re re în v re m e ce îi a ră ta n u m e le
d e pe listă.
- I n f a r c t , a c c id e n t d e m a şin ă , în e c . U n u l a m u r it
d e s u p ra d o z ă d e m e d ic a m e n te c h ia r a c u m câ tev a zile.
I n n ic i u n u l d in tr e in c id e n te n u a e x is ta t s u s p ic iu n e
d e c rim ă .
P a tru d in tr e n u m e e ra u în c ă n e tă ia te , in c lu siv al ei.
- D a r ceilalţi?
- D e p r im ii d o i d e sus n u a m r e u ş it să d a u . C e lă ­
la lt, d e d in a in te d e al tă u , K ari A d a m s , este u ri n u m e
d e s tu l d e c o m u n . N u a m a v u t tim p să o c a u t în c a rte a
d e te le fo a n e .
K ate îşi în c r u n tă fru n te a . D e ce i se p ăre a aşa c u n o s ­
c u t n u m e le ăla?
Li se a d u s e m â n c a re a , ia r K ate aşeză h â r tia p e
m asă, lâ n g ă sticla d e b e re , d eşi n u avea n ic i u n c h e f să
m ănânce.
R yan o strâ n s e d e m â n ă . A tin g e re a lui o făcu să se
în fio a re . D ar, c â n d rid ic ă p riv irea sp re el, îi zări în g r ijo
ra re a în o ch i.
- A s t a n u în se a m n ă n im ic , îi zise cu b lâ n d e ţe . A r p u ­
te a fi d o a r o c o in c id e n ţă .
- N i c i tu n u crezi asta. Ţ i se citeşte p e faţă. C rezi că
e p o sib il ca şi o a m e n ii ăia să fi fo st la s a n a to riu , nu?
R yan se lăsă p e sp a te, în c e rc â n d să p a ră u im it, tără a
se p u te a preface p re a b in e .
- D e u n d e ţi-a v e n it id e e a asta?
flşteaptă-niă 227

- N u s u n t id io a tă . Ş tiu că în in d u s tria fa rm a c e u tic ă


se în v â rt m ilia rd e d e d o la ri. C rezi că Jak e îşi făcea sin ­
g u r cercetarea? T esta el însuşi? In s p e ra n ţa c-o să p o a tă
o b ţin e a p ro b a re a ce lo r de la FDA?
- E şi asta o te o rie .
K ate se u ită iarăşi la foaia d e h â rtie .
- Ş i tu crezi că o a m e n ii ăştia au fost co b ai. C ă J a n e t
ştia d e s p re ei, că era la c u r e n t cu ce se în tâ m p la .
- N u ştiu . P oate. T o tu şi, asta n u ex p lică d e ce a c u m
s u n t m o rţi.
- B a da, d acă există cineva care în c e a rc ă să ştearg ă
u rm e le . C e făcea el e ra ilegal, nu?
R yan p u fn i.
-D a .
- Ş i , p â n ă să a p a r e u aici, n im e n i n u p re a ştia n im ic
d e s p re asta.
- N u am sp u s asta.
K ate îl fixă cu priv irea.
- D a r asta g â n d e şti.
- M ă g â n d e sc că îm i e foam e. Şi a fost o zi lu n g ă.
Şi tu tre b u ie să m ă n â n c i, ca să n e p u te m în to a rc e la
sp ita l să v e d e m re z u lta tu l te stu lu i.
K ate se u ită în fa rfu rie . D e ce crezuse ca că, d acă gă­
sea ră s p u n s u rile , avea să fie altfel? A c u m n u voia d e c â t
să d e a tim p u l în a p o i şi să u ite to t ce se în tâ m p la se d eja.
R yan îi a p u c ă iarăşi m â n a într-a lui.
- I u b i t o , te rog, îi şo p ti, h a i să lu ă m lu c ru rile u n u l
câte u n u l.
K ate în c u v iin ţă d in cap, luă u n c a r to f p ră jit şi-şi re p ri­
m ă frica în tim p ce în c e rc a să m ă n â n c e .

K ate stă te a în b iro u l d o c to ru lu i M u rp h y cu b ra ţe le


în c ru c iş a te şi p rivea c lă d irile d e p este d r u m . R yan aştep ­
ta aşezat pe u n sc a u n d e lângă b iro u l d e ste ja r al d o c to ­
ru lu i. K ate a p ro a p e că s im ţe a în c o rd a re a şi în g ri jo rarea
p e care le e m a n a el, aceleaşi se m n e pe care le re c u n o şte a
şi la ea. R ă b d a re a n u fusese n ic io d a tă u n a d in tr e c a lită ţi­
le ei, şi p ă re a că în u ltim e le câteva zile n u făcu se altceva
d e c â t să a ştep te.
228 Tlisabetf. :?Saugfito?i

C â n d in tră d o c to ru l, R yan se rid ic ă şi-i strâ n s e m â n a.


I se a lă tu ră şi K ate la b iro u .
- E i b in e , în c e p u d o c to ru l M u rp h y , lă saţi-m ă să
în c e p p r in a s p u n e că am o b ţin u t to a te im a g in ile d e
care aveam n ev o ie. în c ă rc ă ra d io g ra fia c r e ie ru lu i ei p e
c a lc u la to r şi ro ti m o n ito r u l să p o a tă v ed e a şi ei, a p o i
a tin s e e c ra n u l. A sta e zo n a care n e p re o c u p ă . Se p are
că lo v itu ra s-a p e tre c u t în această se c ţiu n e a c re ie ru ­
lu i, u n d e se d ezv o ltă m e m o ria şi p e rs o n a lita te a . K ate,
eu b ă n u ie s c că e v o rb a d e s p re v re u n so i d e h e m a to m ,
ju d e c â n d d u p ă c r a n io to m ia c a re şi-a lă sa t u r m e de-a
lu n g u l sc a lp u lu i tă u .
- N u de o tu m o a re? v ru R yan să ştie.
- N u . N u ex istă n ici u n in d ic iu care să n e d e a d e
g â n d it asta. In m o d c e rt, se p o t o b se rv a ră n i a s u ­
p ra sc a lp u lu i, ceea ce in d ic ă u n a c c id e n t sa u a lt g en
d e tr a u m ă .
A sta n u avea n ic i u n sen s. K ate îşi frecă cicatricea.
D e ce i s-ar fi d a t u n m e d ic a m e n t p e n tr u c a n c e r d a c ă ea
n u avusese n ic io d a tă aşa ceva?
- P ie rd e re a m e m o rie i este o a fe c ţiu n e fo a rte gravă,
c o n tin u ă d o c to r u l M u rp h y . A ce astă zo n ă a c re ie ru lu i
este re sp o n s a b ilă cu sto c a re a m e m o rie i şi, d a c ă su fe ­
ră u n im p a c t m a jo r, este fo a rte p o sib il ca a sta să îi fi
p ro v o c a t a m n ez ia. T o tu şi, m a jo rita te a p a c ie n ţilo r care
su feră de a m n e z ie re tro g ra d ă îşi a m in te s c c â te ceva,
o ric â t d e b a n a l, d in c o p ilă ria lo r. A m n e z ia tin d e să fie
c o n c e n tra tă în ju r u l d a te i a c c id e n tu lu i, ş te rg â n d c u m ­
va a n i în tre g i d e a m in tir i, d a r ra re o ri to a tă v ia ţa . C a zu l
lu i K ate e u n ic .
- D a r d e sp re m e d ic a m e n t ce n e p u te ţi sp u n e ? în tre b ă
Ryan. El şi d o c to ru l M u rp h y d isc u ta seră m ai d ev rem e
d e sp re situ a ţia ei, iar Ryan îi d ă d u s e o co p ie a fişei pe
care o găsiseră la sa n a to riu .
- Ei b in e , d u p ă c u m ştiit n u p o t v o rb i d e sp re asta
p â n ă n u află m m ai m u lte . In S tate le U n ite , T ab o fren
n u a fost n ic io d a tă te sta t în c a d ru clin ic. îm i a m in te sc
că, ac u m ceva v rem e, am c itit în tr-o revistă m ed icală
ceva d e sp re u n m e d ic a m e n t sim ilar... u n s tu d iu care
’A şteaptă-m â 229

se d esfă şu ra în C a n a d a ... d a r nu -m i a m in te sc d etaliile ,


î n o rice caz, d a c ă i-a fost a d m in is tra t c â t a fost în co m ă,
e p o sib il să-i fi a m p lific a t p ie rd e rile d e m e m o rie pro v o ­
cate d e a c c id e n t.
D o c to ru l M u rp h y îi răsfoi fişa.
- S e p are că, m ă ca r şase lu n i d u p ă a c c id e n t, n u ţi-a
fo st a d m in is tra t T ab o fren .
- E ram în să rc in a tă .
- M ă c a r a e x ista t cin e v a ca re a a v u t b u n u l- s im ţ să
n u ţi-1 d e a în tim p u l sa rc in ii, a d ă u g ă d o c to ru l. N u se
ştie ce u rm ă ri a r avea u n astfel d e m e d ic a m e n t e x p e ­
r im e n ta l a s u p ra u n u i făt. C o p ilu l tă u n u p re z in tă n ici
u n sim p to m ?
-N u .
- A ş vrea să-i facem n işte analize şi lu i R eed , d o a r ca
să fim siguri, in te rv e n i Ryan, p riv in d -o pe K ate. C â n d
ea în c u v iin ţă , R yan îşi în to a rs e priv irea că tre d o c to r.
C e şan se s u n t să-şi recu p ereze m em oria?
- î n m o m e n tu l ăsta? N u m-aş baza pe asta. A u tre c u t
a p ro a p e d o i an i, şi în c ă n u şi-a a m in tit n im ic. D e câ n d
te-ai în to r s în S a n F ran cisco , K ate, cam d e o lună?
- D a, cam aşa.
- Ş i , în tr e tim p , ai av u t ceva a m in tiri?
A vusese n işte senzaţii. M a i m u lt se n za ţii d e dejâ-vu,
d a r n u a m in tiri. C lă tin ă d in cap.
D o c to r u l M u rp h y în c u v iin ţa p rin tr-o m işca re a
c a p u lu i.
- U n e o r i a m in tirile s u n t p ro v o ca te d e c h ip u ri şi d e
lo cu ri fam iliare. D acă asta n u s-a în tâ m p la t p â n ă acu m ,
n u s u n t fo a rte o p tim is t că are să se în tâ m p le .
A sta n-o s u rp rin s e d elo c pe K ate. N u se aşrep tase să-şi
am in te a sc ă n im ic. T o tu şi, privindu-1 pe R yan, văzu că el
sp erase să a u d ă altfel d e veşti.
Îşi d o re a să n u lase dezam ăg irea lui Ryan s-o afecteze
şi p e ea.
- Ş i acum ? A m sc ăp a t sau a r tre b u i să-m i fac griji p e n ­
tr u alte efecte p e te rm e n lung?
D o c to ru l M u rp h y se lăsă pe sp a te şi-şi tre c u m â n a
p este cap u l chel.
230 T(isaSeth T^laugfiton

- A ş v rea să-ţi p o t o feri u n ră s p u n s m a i b u n . A d e ­


v ă ru l e că, p u r şi sim p lu , n u ştim . R a d io g ra fia ta a ra tă
b in e a c u m . N u v ăd n ici u n m o tiv d e în g rijo ra re . T o tu şi,
ţi-a fo st a d m in is tra t u n m e d ic a m e n t e x p e rim e n ta l, şi n u
ş tim d a c ă şi c u m te p o a te afe cta asta în tim p . D e o c a m ­
d a tă , n u m i-aş face p re a m u lte griji, în să va tr e b u i să fii
a te n tă la sc h im b ă rile p e care le trăieşti.
- D a r n u am s c ă p a t d e to t. A sta îm i sp u n e ţi?
D o c to r u l se ap lecă în faţă, cu o ex p resie m a i b lâ n d ă .
- K ate, m â in e a r p u te a să te lovească o m a şin ă şi să
m o ri. D acă-ţi faci griji d e sp re ce s-ar p u te a în tâ m p la ,
n u se sc h im b ă n im ic . D a r re p re z in ţi u n caz cu risc cres­
cu t. N u aş u ita d e asta şi n ic i n u m-aş p refac e că n u e o
p ro b le m ă , p e n tr u că e. î n m o m e n tu l ăsta, te sfătu iesc
să faci c o n tro a le d e d o u ă o ri p e a n , a sta d ac ă n u in te r­
v in sc h im b ă ri.
R yan în c u v iin ţă şi se u ită la K ate.
- A sta se p o a te face.
P osibil, d a r n u asta e ra ceea ce sp e ra se ea. U rm a să-şi
facă g riji p e n tr u to td e a u n a . D e fiecare d a tă c â n d avea
să în c u rc e c u lo rile şi n u m e re le , aşa c u m în c ă o făcea d e
a tâ te a o ri, avea să-şi facă griji că e ra v o rb a d e sp re ceva
m a i grav.
D o c to ru l M u rp h y se rid ic ă, iar ea şi R yan îl u rm a ră .
R yan îi m u lţu m i.
- N i c i o p ro b le m ă . F aceţi la re c e p ţie o p ro g ra m a re
p e n tr u fiul d u m n e a v o a stră . N e v o m asig u ra că este to tu l
în reg u lă şi cu el.
- M u lţu m e sc .
R yan ieşi, iar K ate îl u rm ă .
C â n d uşile litru lu i se în c h ise ră în u rm a lor, R yan îşi
tre c u b r a ţu l p e d u p ă u m e rii ei şi o tra se m a i a p ro a p e .
K ate p u te a s im ţi u ş u ra re a p e care o tra n s m ite a tr u p u l
lu i, d a r şi d ez am ăg irea p e ca re o a sc u n d e a .
- S u n t veşti b u n e , zise el c u g u ra lip ită d e p ă ru l ei.
D e ce n u p ăre a aşa co nvins? F em e ia îşi sp rijin i c a p u l
d e p ie p tu l lui, lu p tâ n d u -se cu d o r in ţa d e a se a fu n d a
în el şi d e a-1 lăsa pe el să fie p u te re a ei. N u era în să
a tâ t d e p ro a stă în c â t să c re a d ă că m a i aveau şa n sa u n u i
‘Ă şteaptă-nu i 231

fin a l fericit. N u c â n d ştia că în tr e ei n u exista d e c â t


a tra c ţie fizică, că n u e ra v o rb a d e s p re ceva s u fic ie n t d e
p u te rn ic în c â t să d u rez e.
C â n d b uzele lu i îi a tin se ră tâ m p la , K ate în c h ise o ch ii.
E ra ca ld şi m â n g â ie to r, ad ic ă fix ce avea ea n ev o ie în
c lip a d e faţă. Ia r asta o sp e ria al n a ib ii d e ta re .
- D a, şo p ti ea.
A tu n c i d e ce n u cre d e a şi ea asta?
- C ev a m e rg e b in e , a d ă u g ă el în c e tişo r.
K ate în c u v iin ţă . N u avea să m o a ră d e ca n c e r. A r p u ­
te a să fie c h ia r b in e , în c iu d a t u tu r o r m e d ic a m e n te lo r
cu ca re o în d o p a s e ră . D a r o are avea să s u p ra v ie ţu ia sc ă
p e rso a n e i, o ric a re ar fi fost aceasta, ca re e ra p e-aco lo p e
u n d e v a şi în c e rc a să u c id ă cobaii?
A sta e ra în tr e b a r e a c a re n u -i d ă d e a p a c e a c u m .
A s ta şi ce d r a c u ’ avea să facă în le g ă tu ră c u b ă r b a tu l
d e lâ n g ă ea.

K ate îşi lăsă iarăşi c a p u l p e te tie ră şi în c h is e o ch ii.


C lin c h e tu l r itm a t îi s p u n e a că e ra u în c ă pe p o d şi că, în
c o n d iţii b u n e d e trafic, m a i avea în c ă d o u ă z e c i d e m in u ­
te la d isp o z iţie să analizeze c o ş m a ru l în care se tra n s fo r­
m a se v ia ţa ei, în a in te să a ju n g ă la plajă.
N u-şi d o re a d e c â t o b aie lu n g ă fie r b in te , u n p a ­
h a r im e n s d e v in şi s in g u r ă ta te . II avea în s ă p e R y an
H a r ris o n . A şezat lân g ă ea, tra n s m ite a în c o rd a re şi în g ri­
jo ra re . Iar asta o irita şi m ai tare.
Ii s u n ă te le f o n u l m o b il, s p e riin d -o şi în tr e r u p â n -
d u -i m e d ita ţia d e p r im a n tă . C ă u tă în g e a n tă şi-l d u s e
la u re c h e .
- K a te , tu eşti? S im o n e s u n t.
- B ună.
- U n d e eşti?
- I n m a şin ă , î n d r u m sp re plaja M oss.
- R yan e cu tine?
K ate îşi m u tă p riv irea în tr-o p a rte , sp re u m e r ii în c o r ­
d a ţi ai lu i R yan, ca re în v â rte a d e v o la n u l ja g u a r u lu i.
- D a, e aici.
232 îfisadetd ‘7^1aug fitori

- N u am re u şit să d a u d e el. S e c re ta ra lu i m i-a zis că a


ieşit, d a r că are te le fo n u l la el.
- P ro b a b il l-a în c h is.
î n tim p u l p r o g ra m ă rii la d o c to r u l M u rp h y . C â n d
d isc u ta se ră d e s p re v iito ru l ei. U n v iito r c a re n u a ră ta
aşa o p tim is t c u m p ă ru s e cu d o a r câ te v a o re î n u rm ă .
- M ă rog, m ă b u c u r că a m d a t d e tin e , c o n tin u ă
S im o n e . A m veşti. L-am g ăsit p e R e y n o ld s.
-D a ?
- M d a . C u fa ţa în jo s în p is c in a lu i d i n H o u s to n .
- R a h at!
R yan îi a ru n c ă o p riv ire. V ăzu m ira re a d i n o c h ii lui,
d a r p riv i în altă p a rte . N u p u te a face faţă în g rijo ră rii
lu i. N u încă.
- M d a , a d ă u g ă S im o n e . A u to r ită ţile îl d e c la ră în e c
a c c id e n ta l. A s ta t în a p ă d o u ă zile în tre g i în a in te să-l
găsească vecin ii. Se p a re că a fă c u t o vizită n e a ş te p ta tă
în C a n a d a , im e d ia t d u p ă m o a rte a lu i Jak e. V e c in ii n ic i
m ă c a r n u ş tia u că se în to rse se .
- O , D oam ne!
K ate în c h ise o ch ii.
- N u sc o t d in c a lc u l c rim a , d a r, în m o m e n tu l ăsta, se
p a re că n u a u a lte in d ic ii.
- C e c o n v e n a b il.
- K ate. S im o n e făc u iarăşi o p au ză. M a i e ceva.
F em eia în g h iţi cu g r e u ta te . C h i a r v o ia să ştie?
N u . N u voia.
- S p u n e -m i!
- D e te c tiv u l m e u p a r tic u la r a re o p istă leg ată d e
W a lte r A le x a n d e r. C r e d e că l-a g ă sit la V a n c o u v e r, B C .
A m n işte tr e b u r i în S e a ttle la s fâ rş itu l s ă p tă m â n ii ăsteia.
C r e d că aş p u te a să iau u n a v io n să v ăd d a c ă p o t să d a u
d e el.
Pe K ate o c u p rin s e p a n ic a .
- N u , n u face asta.
- S t a i lin iştită , nu-i m a re lu c ru . N ic i m ă c a r n u -m i v o r
sim ţi lip sa la firm ă.
- S im o n e , n u în ţe le g i. L u c ru rile sc a p ă d e s u b c o n tro l.
N u te d u c e ac o lo . S ta i d e o p a r te .
‘Aşteaptă-mâ 233

- K a te , c h ia r n u cred...
R yan îi sm u lse te le fo n u l d in m â n ă . K ate îşi s trâ n s e
d eg e te le p u m n şi îşi în c o rd ă m a x ila ru l. S im ţi c u m se
u m p le d e fu rie şi d e fru s tra re d in cau za în tre g ii s itu a ­
ţii. In v re m e ce R yan a s c u lta c u m S im o n e îl p u n e a
şi p e el la c u r e n t, K ate în c h is e o c h ii şi-şi lăsă ia ră şi
c a p u l p e sc a u n . D a c ă v o ia să p re ia el frâ ie le , avea să-l
lase. N u p u te a să se îm p o triv e a s c ă . Şi el, la r â n d u l lui,
risca la fel d e m u lte ca ea. D a r re a c ţia fe rm ă d e m a i
d e v re m e îi a d u c e a în c ă o d a tă a m in te că el se a ş te p ta
ca ea să fie s o ţia d o c ila p e ca re o ştia el, ceea ce n u m a i
e ra cazul.
T e rm in ă d e v o rb it la te le fo n c h ia r c â n d in tr ă p e s tra ­
d a care d u c e a sp re plaja M oss. M â n a lu i p u te rn ic ă o
a p u c ă pe a ei, ia r K ate fu n ev o ită să-şi re p rim e d o r in ţa
d e a se agăţa d e el.
- Eşti bine?
- D a, s u n t în regulă.
- V o r b e ş te cu m in e , îi zise cu b lâ n d e ţe .
A sta n u avea să rezolve n im ic. Ba, d im p o triv ă , avea să
în ră u tă ţe a s c ă s itu a ţia . O d isc u ţie ca lm ă d e s p re fricile şi
g rijile ei avea să o d u c ă fix ac o lo u n d e n u tre b u ia să fie,
ad ică în b ra ţe le lui.
T re b u ia să-şi p ăstreze m in te a lim p e d e , să-şi d e a se a m a
ce n a ib a avea să facă în c o n tin u a re . Să n u-şi m ai a b a tă
a te n ţia d in cauza acestei a tra c ţii n e b u n e ş ti care n u avea
să d u c ă d e c â t la su fe rin ţă .
- S u n t în regulă, re p e tă . A m n ev o ie d o a r d e câteva
m in u te .
C u m işcă ri m ai sig u re d e c â t se a ş te p ta , c o b o rî d in
m a şin ă . Ryan o u rm ă în casă şi ră m a se în prag, cu m â i­
n ile î n şo ld , p riv in d -o . K ate se în to a rs e cu faţa la el, d a r
îi ev ită priv irea, re fu z â n d a lin a re a pe care ştia că o p u te a
găsi ex a ct a c o lo u n d e d o re a .
- T r e b u ie n e a p ă r a t să m e rg să ia u câteva lu c ru ri d e
sus. T u d o a r... d o a r sim te-te ca acasă. M ă în to rc .
N u era sig u ră c u m reu şise să u rce, d a r o d a tă a ju n ­
să în c a p u l sc ărilo r, se u ită în tr-o p a rte , a p o i în cealal­
tă. D o rm ito r u l ei e ra în d re a p ta , al lu i R e e d şi b iro u l
234 !E[isabeth 'iNaugfiton

ei e ra u în stâ n g a. D ac ă se d u c e a în d o r m ito r şi R y an o
u rm a , to a tă d e te rm in a re a ei avea să se sp u lb e re . D acă
se d u c e a în b iro u , avea să in te r p u n ă p e re ţii în tr e ea şi
lo c u l acela m o a le şi d r ă g u ţ u n d e v o ia să se p răv ălească
îm p r e u n ă cu el.
Se c u fu n d ă în s c a u n u l d in sp a te le b iro u lu i, îşi lăsă
m â in ile în p o ală şi p riv i în ju r. L ângă ferea stră în c ă e ra u
n işte c u tii n e d e sfă c u te . T a b lo u rile e ra u re z e m a te d e p e ­
rete , a ş te p tâ n d să fie ag ă ţa te. E ra u a tâ t d e m u lte ch e stii
d e ca re voise să se ap u c e , d a r n u avusese tim p .
- C e faci?
V ocea lui R yan n u o lu ă p r in s u r p rin d e r e . Ş tiu se că
avea să v in ă d u p ă ea, că e ra în g rijo ra t.
C u m se făcea că, aşa d in tr-o d a tă , p u te a să-l citească
a tâ t d e bine?
- î n c u râ n d are să v in ă f u r tu n a , îi sp u se ea ca lm ă ,
p riv in d p e fereastră.
- M i e m i se p are se n in .
- V r e m e a e în şe lă to a re . îţi p o ţi d a se am a c â n d v in e o
f u r tu n ă p u te rn ic ă . N u m a i b a te v â n tu l d elo c. La o riz o n t
n u este n ic i u rm ă d e n o ri. Ia r c â n d ieşi, a p ro a p e că o
p o ţi sim ţi în aer.
B ă rb a tu l se g h e m u i în faţa ei, cu o m â n ă p e co ap sa
ei. P rin m a te ria lu l g ro s al b lu g ilo r, K ate îşi s im ţi p ielea
a rz â n d . T o t tr u p u l ei tâ n je a să fie m â n g â ia t d e m â in ile
acelea p u te rn ic e .
N u avea s-o a ju te cu n im ic.
- T o t u l va fi b in e , o lin işti el cu b lâ n d e ţe . N u -ţi face
n ic i o grijă.
„N u-ţi face griji. A şa, p u r şi sim p lu ."
în c e rc ă să a d u n e câ t d e m u lt cu raj p u tu şi-l în f ru n tă :
- N u a m n ev o ie să faci tu lu c ru rile să fie b in e , R yan.
Ş tiu că tu crezi că este d e d a to ria ta să vii aici să m ă a p e ri
d e to a tă tre a b a asta, d a r p o t să m ă d escu rc sin g u ră .
R yan îşi în d r e p tă sp a tele, d a r nu-şi m işcă m â n a .
- D a r n u asta fac.
- B a d a, asta faci. Ş tiu că în c e rc i să m ă a ju ţi, d a r
m ă sufoci. A m v e n it aici cu in te n ţia d e a face lu c ru rile
‘Aşteaptă-mă 235

să m e arg ă d in n o u în tr e n o i, d a r m i-am d a t se a m a că a m
n ev o ie d e tim p să lă m u re sc lu c ru rile p e c o n t p ro p riu .
R yan m iji o ch ii.
- A m p ie r d u t ceva d e az i-d im in e a ţă p â n ă a c u m .
C e n a ib a se în tâ m p lă ?
îşi trase m â n a d in tr-a lu i şi se rid ic ă . N u avea să-i p o a ­
tă cere să p le ce a tâ ta tim p c â t a tin g e re a lu i îi a rd e a p ie ­
lea. T re b u ia să existe s p a ţiu în tr e ei.
- N u ai p ie r d u t n im ic d e azi-d im in e aţă. P o a te d o a r ai
în ţe le s g reşit la m o d u l g e n e ra l.
R yan se rid ic ă.
- V a tr e b u i să-m i explici, p e n tr u că se p a re că n u p o t
să-ţi citesc g â n d u rile .
K ate rid ic ă m â in ile , a p o i le c o b o rî d in n o u .
- C e vezi c â n d te u iţi la m in e?
- C e-i asta, o în tre b a re -c a p c a n ă ?
- N u . E ste o în tr e b a r e sin c e ră . Ş tiu ce vezi. O vezi p e
A n n ie .
- Şi asta e ră u p e n tr u că...
- P e n tru că, R yan, e u n u s u n t ea.
R yan strâ m b ă in v o lu n ta r d in nas.
- D e sp re ce vorbeşti?
N u în ţe le g e a . K a te n u ştia d a c ă avea să în ţe le a g ă
v re o d a tă . Şi, c h ia r d a c ă n u a s ta e ra cea m a i im p o r ta n tă
c h e s tiu n e în m o m e n tu l d e faţă , în to t d e a u n a avea să
r ă m â n ă o p r o b le m ă în tr e ei. P ă re a în s ă c e a m a i b u n ă
id e e să se o c u p e d e ea a c u m , în a in te ca o ric a re d in tr e
ei să a p u c e să su fe re şi m a i m u lt d i n ca u za s itu a ţie i
ă s te ia n e b u n e .
- V o r b e s c d e s p re asta. F ăcu s e m n d in m â in i. A sta,
c h e stia a sta d in tr e n o i n u m erge. D e fiecare d a tă c â n d
te u iţi la m in e , vezi p e cin ev a care n u m a i există. S im ţi
n ev o ia să m ă p ro tejezi, d a r tu n u îţi faci griji p e n tr u
m in e , ci p e n tr u p e rs o a n a ca re am fo st o d a tă . Şi a c u m
n u m ai s u n t aşa.
- Ia-o d e la c a p ă t, că s u n t u n pic d e r u ta t.
K ate o ftă.
- R yan, în t o t tim p u l p e ca re l-am p e tre c u t îm p re u n ă ,
n u m i-ai zis n ic i m ă c a r o d a tă K ate.
236 Tfisabeth ‘Maugfiton.

- Ba d a, ţi-am zis.
- Ba n u . A m fo st a te n tă . S im ţi o îm p u n s ă tu r ă î n in i­
m ă , d a r refu ză s-o ia în se am ă . O d u r e a d e o m ie d e
o ri m ai ta re d e c â t se a şte p ta se . R e c u n o s c că m ă s im t
fo a rte atra să d e tin e , d a r asta e d o a r o c h e s tie fizică.
N u în s e a m n ă n im ic . T u eşti atra s d e o p e r s o a n ă ca re
n u m a i ex istă. N u ş tiu c u m să fiu p e r s o a n a a ia şi n ic i
m ă c a r n u s u n t sig u ră că v rea u să în c e rc . îm i p la c e c u m
s u n t. Ia r p e rs o a n a ca re s u n t a c u m n u a re n e v o ie d e
s u p ra v e g h e re a ta , în în c e rc a re a d e a o p r o te ja d e to a tă
n e n o r o c ire a asta.
Ryan se sp rijin i p e celălalt p icio r.
- C e vrei să spui?
- S p u n că... eu cred că re la ţia n o a s tră n u m e rg e n ic ă ­
ieri. A p reciez că m ă aju ţi, că astăzi ţi-ai r ă p it d i n tim p şi
m i te-ai a lă tu ra t, d a r d ac ă m e rg în a p o i cu tin e acasă n u
v o m rezolva m a re lu c ru . R e e d şi Ju lia s u n t d e ja co n fu z i.
D ac ă ră m â n lân g ă tin e şi în c erc să fac faţă a tra c ţie i ăste-
ia arzăto are, asta n u va face lu c ru rile cu n im ic m a i b u n e .
A m â n d o i ştim b in e că rela ţia n o a s tră n u m e rg e n ic ă ie ri.
C ă nici u n u l d in tr e n o i n u e ceea ce are n ev o ie sa u ce
vrea celălalt p e te rm e n lu n g .
Ryan îşi în c leştă m ax ilaru l.
- D e c i azi-d im in eaţă...
- A zi-d im in eaţă e ra m s e n tim e n ta lă şi a m r e a c ţio n a t
su b p re s iu n e a stre s u lu i la care a m fost s u p u s ă în u ltim a
vrem e. N u a în s e m n a t n im ic.
O c h ii lui R yan sc ăp ă ra ră d e fu rie. K ate îşi în g h iţi n o ­
d u l d in gât, în să răm a se d e n e c lin tit. D ac ă avea n o ro c ,
R yan avea să p ric e a p ă aluzia şi să p lece în a in te să a p u c e
ea să se răzgândească.
P e n tru că ad e v ăru l era că îşi d o re a să se răz g ân d ea scă ,
îşi d o re a să se a ru n c e în b ra ţe le lui şi să se a s c u n d ă d e
to t ce se p etre ce a în ju r. V oia să u ite că, d e fiecare d a tă
c â n d e ra u îm p re u n ă , el se g â n d e a la altcin ev a , p e n tru
că îl d o re a m a i m u lt d e c â t a r fi v r u t d a c ă stă te a să se
g ân d e ască logic.
- R yan, cred că a r tr e b u i să p leci, îi zise în c e t.
- A ş a , p u r şi sim plu?
Aşteaptă-mâ 237

-D a .
- A s t a e a b s u rd . S p u n e -m i ce se p e tre c e cu ad e v ărat.
- E x act asta se p etrece.
E l n u în ţe le g e a , aşa că, s p e r â n d ca m e sa ju l ei să
a ju n g ă la el, im p r im ă v o r b e lo r ei c â t d e m u ltă e m o ­
ţie re u şi:
- N u a m n ev o ie d e tin e . Şi n ic i n u te v rea u . Şi, cu câ t
în ţe le g i asta m a i d ev re m e, c u a tâ t v a fi m a i b in e p e n tr u
n o i to ţi.
B ă rb a tu l o fixă cu p riv irea. O c h ii lu i p ă re a u reci.
Se u ita la ea în acelaşi fel d u r, lip s it d e o rice em o ţie ,
ca la în c e p u t, în a in te d e c o n fe rin ţa d e presă, în a in te
s-o s ă ru te şi în a in te ca ea să d e sc o p e re ce o m b lâ n d era
în rea lita te .
- B i n e . C u m vrei.
T re c u ra z a n t p e lân g ă ea. K ate a scu ltă zg o m o tu l paşi­
lo r lu i în tim p ce c o b o ra scările. T re să ri c â n d auzi uşa
d in faţă d esch iz ân d u -se şi în c h iz â n d u -se cu zgom ot.
T r e m u r â n d , se lăsă jo s p e p o d e a şi se s p rijin i d e p e ­
re te . O c h ii i se u m p lu r ă d e la c rim i, ia r în p ie p t sim ţi o
d u r e r e d e o v io le n ţă ca re o lu ă p r in s u r p r in d e r e . S u fe­
rea m a i m u lt d e c â t a tu n c i c â n d îl p ie rd u s e p e Jake, ia r
asta o făcu să-şi d e a se a m a c â t d e ta re îl v o ia p e Ryan.
î n c iu d a v o in ţe i ei, se în d ră g o s tis e d e el. Ia r a c u m , o r i­
u n d e avea să m e a rg ă , cu o r ic in e avea să se în tâ ln e a s c ă ,
re a lita te a f a p tu lu i că îl a lu n g a s e avea s-o u rm ă re a s c ă
p e n t r u to td e a u n a .
P rim e le p ic ă tu ri d e p lo a ie loviră fereastra. V â n tu l se
în te ţi şi v a lu rile în c e p u ră să lovească ţă rm u l p re c u m u n
p u m n im e n s. P rivi afa ră la n o r ii c e n u şii, c h ia r în clip a
în ca re la crim ile în c e p u ră să i se p re lin g ă pe o b raji.

capitolul 16
R yan ră m a se pe v e ra n d a d in faţa casei lu i A n n ie şi
tra se a d â n c a e r în p ie p t, ca să se lin iştească. N u avea
n ev o ie d e p o rc ă ria asta. D in ziua în care a p ă ru se la uşa
lu i, avusese p a rte n u m a i d e su işu ri şi co b o râ şu ri, iar
238 'ZUsaSetfi ‘hfaugfiton

s itu a ţia se în r ă u tă ţe a . Şi, în m o d c e rt, n u avea n ev o ie


să-i s p u n ă o fem e ie ce g â n d e a şi ce sim ţe a el. C e d r a c u ’,
ştia şi el asta.
C o b o r î în fugă tre p te le d in faţă şi p ăşi p r in p lo a ie
sp re m a şin ă . D acă ea v o ia să r ă m â n ă sin g u ră , a tu n c i el
avea s o lase sin g u ră . T re cu se p r in s u fic ie n te c h in u ri d in
cauza ei.
„A zi-d im in e aţă e ra m s e n tim e n ta lă şi a m re a c ţio n a t
su b p re s iu n e a stre s u lu i la care am fost s u p u să în u ltim a
v rem e . N u a în s e m n a t n im ic .“
V o rb e le ei îi ră s u n a u în m in te în tim p ce d e s c h id e a
p o r tie ra m a şin ii, ia r asta îl făcu să-şi a m in te a sc ă p riv irea
ei c â n d ro stise aceste c u v in te . D u re re a i se stre c u ră în
s u fle t. S im ţi c u m i se în c o rd e a z ă p ie p tu l. F usese a tâ t
d e c o n c e n tr a t la v o rb e le ei, în c â t p ie rd u s e d in v e d e re cel
m ai im p o r ta n t in d ic iu .
P â n ă la p ro g ra m a re a cu d o c to ru l M u rp h y , fusese
b in e . F ăcu se faţă n o u tă ţilo r d e s p re a p e lu rile telefo n ic e
cu u n calm care p e el îl su rp rin se s e . Ba c h ia r ac c e p ta ­
se ex p licaţia d o c to ru lu i M u rp h y în le g ă tu ră cu ra n a ei.
In să c â n d R yan în tre b a s e d ac ă avea să-şi re c a p e te m e­
m o ria , ea rid ic ase a fu risite le alea d e z id u ri invizibile.
D e a tu n c i, fusese retrasă, rez erv ată şi se a s c u n se se în
sp a te le z id u rijo r ălo ra.
La n a ib a ! îl d ă d e a la o p a r te p e n t r u că ea c re d e a că
p e el îl in te re s a d o a r cea care fu sese o d in io a r ă . N u avea
c u m să ştie că şi el, la r â n d u l lu i, în c e p e a să p u n ă
a s ta la în d o ia lă . C ă şi el o b se rv a se d if e r e n ţe le şi că
a tra c ţia p e c a re o s im ţe a e ra m a i p u te r n ic ă d e c â t t o t
ce tră is e în a in te .
Ş i ea se a s c u n d e a s u b p re te x tu l că n u avea n ev o ie ca
el să îi p o a r te d e grijă.
A p o i îşi a m in ti p a n ic a d in vocea ei c â n d îi sp u se se
S im o n e că in te n ţio n a să m earg ă în C a n a d a .
N u era d o a r sp e ria tă . 11 p ro te ja şi p e el. N u v o ia ca el
să se im p lice p rea ta re . F ăcea ex a ct ceea ce-i sp u se se lu i să
n u facă.
„T icăloasa!"
‘Aşteaptă-mă 239

A p a li ş iro ia p e fa ţă c â n d în c h is e c u p u te re p o r tie ra
m a şin ii şi alerg ă în a p o i sp re tre p te le d i n faţă. N u b ă tu
la uşă, ci o d e sc h ise cu u m ă ru l şi u rc ă tre p te le d o u ă câte
d o u ă p â n ă a ju n s e sus. C â n d d ă d u c o lţu l şi in tr ă în b iro ­
u l ei, o găsi re z e m a tă d e p e re te , c u c o a te le s p r ijin ite p e
g e n u n c h ii rid ic a ţi, c u faţa în g ro p a tă în b raţe .
H a la l n e p ă sa re . M in ţe a cu n e ru ş in a re .
C â n d îl auzi, îşi în ă lţă c a p u l. O b ra jii îi e r a u b ră z d a ţi
d e la crim i. îşi d u s e m â n a să se şte arg ă la nas.
- C e faci...?
R yan o a p u c ă d e u m e ri, o rid ic ă d e pe p o d e a şi o lip i
cu sp a te le d e p e re te . A p o i îşi p u se g u ra p este a ei, fier­
b in te , în fo m e ta tă , tr a n s fe râ n d în s ă ru tu l ăla to a tă fu ria ,
fru s tra re a şi d o r in ţa ca re variau în ă u n tr u l lui.
M â in ile ei se p r in s e r ă de c ă m a şa lu i u d ă în tim p ce
în c e rc ă să se elib erez e, d a r el o ţin u strâ n s , a p ă sâ n d -o cu
tr u p u l lu i. O s ă ru tă c u p u te re , c e râ n d u -i să-i ră s p u n d ă .
S e z b ă tu su b a p ă sa re a lu i, d a r R yan s im ţi m o m e n tu l în
c a re ea ced ă. S im ţi c lip a în care se agăţă d e el şi-l trase
m a i a p ro a p e în lo c să-l îm p in g ă la o p a rte , clip a în ca re
d e sc h ise g u ra şi-şi c o n to p i lim b a cu a lu i, so rb in d u -i şi
in im a în ac elaşi tim p .
K ate sc o ase u n g e a m ă t g â tu it. S to m a c u l lu i seAs tr â n ­
se d e d o r in ţă . S â n g e le îi n ă v ă li d ir e c t în v in tr e . îi a p u ­
că tr ic o u l d e p o a le , i-1 tr a s e p e s te c a p şi i-1 a r u n c ă
pe p odea.
- S p u n e -m i că n u în s e m n n im ic p e n tr u tin e .
îi a p u c ă u r e c h e a , îi s u p s e a d â n c lo b u l şi îşi a p ă să
b u z e le d e s e m n u l a c e la al ei d in n a ş te re , în fo rm ă
d e in im ă r ă s tu r n a tă , d in a p r o p ie re a m a x ila ru lu i. Ă la
p e care-1 a tin s e s e c u lim b a şi-l m u şc a se d e o m ie d e o r i
p â n ă a tu n c i. A la c a re îi p ă re a f a m ilia r şi, to to d a tă , a tâ t
de nou.
K ate se în f io r ă . R y a n îşi lăsă c a p u l p e sp a te în v re m e
ce ea îşi în c o lă c e a b ra ţe le în ju ru l u m e rilo r lu i, trăg â n -
du-1 m a i a p ro a p e . S e a rc u i sp re el, lă sâ n d o zo n ă şi m a i
m a re a g â tu lu i p r a d ă g u rii lu i, şi-şi lip i şo ld u rile d e erec­
ţia lui.
- N u în s e m n i. E ... e d o a r sex.
240 ‘E lisabetfi (Naugfiton

„Pe d r a c u ’ e .“
C u m â in ile p e care şi le ştia p re a b ru ta le , R yan îi a p u ­
că s u tie n u l şi i-1 sm u lse b ru sc. C o p c a d in faţă ce d ă cu
u n p o c n e t. D ă d u la o p a rte s u tie n u l d a n te la t şi-i ac o p eri
sâ n ii d ezgoliţi cu m â in ile , a p ă sâ n d u -i şi fră m â n tâ n d u -i.
îşi c o b o rî c a p u l p â n ă în d r e p tu l sfârcu lu i d re p t, îi a tin ­
se u şo r v ârfu l cu lim b a şi-l a b s o rb i a d â n c în g u ră. K ate
ţip ă c â n d d in ţii lu i îi răz u iră su p ra fa ţa sen sib ilă carc se
în tă ri, d a r nu-1 îm p in se la o p a rte - şi n u era d e c â t în ­
c e p u tu l. F ăcu acelaşi lu c ru şi în p a rte a cealaltă, g e m â n d
la r â n d u l lu i c â n d ş o ld u rile ei se ap ăsară, d r e p t răsp u n s,
d e ale lui.
- M a i zi o d a tă , o în d e m n ă Ryan în tim p ce-i să ru ta
clavicula, g â tu l şi reveni la g u ra ei. S p u n e-m i că asta n u
e adev ărat.
K ate sc u tu ră d in cap , îi a p u c ă tric o u l u d şi i-1 scoase.
- N u e.
- M in ţi.
R yan îi d esfăcu n a s tu rii d e la b lu g i şi-şi b ăg ă m â in ile
în ă u n tr u ca să-i îm p in g ă în jos în a in te ca ea să a p u c e să
îi d esfacă lu i m ai m u lt d e u n n a s tu re . D in tr-o sin g u ră
m işca re agilă, b lu g ii şi le n je ria ei in tim ă a ju n se ră o gră­
m ă jo a ră pe p o d e a .
G â fâ in d , K ate se în tin s e d u p ă el. R yan îi a p u c ă în ­
c h e ie tu rile şi le ţin tu i cu o m â n ă d e p erete, d e a su p ra
c a p u lu i ei.
- T o t nim ic?
K ate în g h iţi şi c lă tin ă d in cap. D a r R yan îi citi d o r in ­
ţa în o c h i. V ăzu p o fta . V ăzu nevoia.
N ev o ia d e el. N u d e altcin ev a. D o a r d e el. D e n im e n i
altcin ev a .
îşi lip i g u ra d e a ei. Ea îşi d esch ise g u ra, îm p le tin d u -şi
lim b a cu a lu i. R yan îşi trec u o m â n ă în jos sp re a b d o m e ­
n u l ei, sim ţin d u -i fre a m ă tu l c â n d d eg etele lu i a lu n e c a ră
în ea. B ă rb a tu l g em u c â n d sim ţi z o n a m in u n a t d e u d ă şi
d e fie rb in te d in tr e p ic io arele ei.
- E şti u d ă . Eşti p e p u n c tu l de-a ex p lo d a, n u , iubito?
Aşteaptă-mâ 241

K ate se în fio ră la auzul v o rb e lo r lu i, în v rem e ce Ryan


îi s ă ru tă b uzele şi-şi m işcă d eg e tu l în u m ezeala ei p â n ă
ce-i găsi clito risu l.
- S p u n e -m i cât d e m u lt ai nev o ie d e m in e .
Ea g em u şi-şi p resă b u zele m ai ta re d e ale lu i. D eg e tu l
lu i a lu n e c ă m ai jos, în a d â n c u l ei, ştiin d ex a ct u n d e îi
p lăcea să fie atin să.
- R yan...
-Z i-m i, insistă el cu g u ra lip ită d e u re c h e a ei. Zi-m i că
sim ţi ce fac. Ş tiu că aşa e. Ş tiu că n u te p o ţi îm p o triv i,
aşa c u m nici eu n u pot.
M ai in tro d u s e u n d eget, d e d a ta asta şi m ai ad â n c ,
în tim p ce cu d e g e tu l m a re îi a tin se c lito risu l cu m işcări
circ u lare , p ân ă c â n d ea g em u şi a ju n se la org asm . T o t
tr u p u l ei se c u tre m u ră , elib erat.
- E şti al d ra c u lu i d e fie rb in te , îi ş o p ti la u re c h e . I n ­
c re d ib il d e sexy. Iu b ito , m ă ex ciţi a tâ t d e ta re . S p u ­
ne-m i, te rog!
Pe b uzele ei, n u m e le lu i ră s u n ă ca u n ţip ă t în ă b u şit,
p e care el îl p rin se cu g u ra lu i, în tim p ce c o n tin u a să o
sc o ată d in m in ţi cu m â n a .
- O p re şte -te, b âig u i ea cu g u ra lip ită d e a lui.
- N u . N u se m u lţu m e a d o a r cu tr u p u l ei. Ii v o ia şi
su fle tu l. N u avea să a c c e p te jn a i p u ţin . H a i, în c ă o d ată!
V re a u n e a p ă r a t să m ă u it. îm i p la ce să te priv esc c â n d
ai o rg asm .
- N u p o t, m u r m u r ă ap ăsâ n d u -se d e el. E p rea m u lt.
B ă rb a tu l îi m u şcă g âtu l şi sân ii; în to t tim p u l ăsta,
c o n tin u ă să-i în tr e ţin ă focul d in ă u n tr u cu degetele. K ate
se în c o lăc i, strân g â n d u -şi coap sele în ju ru l m â in ii lui
c â n d o a d u se iarăşi sus pe cu lm e.
- R yan, te rog.
- S p u n e - m i, iu b ito . S p u n e -m i că n u sim ţi n im ic
c â n d eşti cu m in e . S p u n e -m i că n u în s e m n n im ic .
A m â n d o i ştim că n u p o ţi p e n tr u că a sta ... n o i d o i...
asta e to t ce c o n te a z ă .
- L a d r a c u ’, g em u ea. îm i pasă, tic ălo su le. P rea
m u lt. N u vreau să îm i p ese aşa m u lt. N u vreau să sim t.
N u v rea u să sufăr. Te v rea u ... d o a r p e tin e .
242 ‘E lisabetli ‘bfaughron

V o rb e le ei îl lo v iră d ir e c t în in im ă . îi e lib e r ă b r a ­
ţe le , îşi s tre c u ră m â in ile în p ă r u l ei m ă tă s o s şi-i lip i
g u ra d e a lu i. B u zele lu i se în m u ia r ă , s ă r u tu l se d o ­
m o li şi, c â n d îi g u stă la c rim ile s ă ra te , fu m is tu it
d e ta n d r e ţe .
M â n a ei se ag ă ţă d e c u r e a u a lu i d e la b lu g i. D e g e ­
te le ei c u rio a se a lu n e c a r ă în p a n t a lo n i i lu i, a p o i se
în c le ş ta r ă în ju r u l p e n is u lu i, p r o v o c â n d u -i u n fio r în
to t tr u p u l.
A vea n e v o ie să a ju n g ă în ă u n t r u l ei. N u m a i p u te a
a ş te p ta . O în tin s e p e p o d e a . Se s tr ă d u i să s c a p e r a p id
d e p a n ta lo n i şi d e p a n to fi. G e m u d in r ă r u n c h i a tu n c i
c â n d g u ra ei o a b s o rb i p e a lu i, şi-l îm p in s e p e co v o r,
d e s fă c â n d u -i p ic io a re le , a d u c â n d u - ş i z o n a u d ă şi fie r­
b in te a tâ t d e a p r o a p e d e el, în c â t a p r o a p e că îl lăsă
fă ră su fla re .
K ate îşi lip i b u zele d e g u ra lu i şi-l s ă ru tă a d â n c . R yan
se c u tre m u r ă c â n d ea se d ă d u în a p o i, îşi în fă ş u ră d e g e ­
tele^ lu n g i în ju ru l p e n isu lu i lu i şi-l tra se c ă tre v ag in u l
ei. îşi p ie rd u c a p a c ita te a d e a m a i g â n d i în c lip a c â n d îl
p o z iţio n ă la in tra re a în c o r p u l ei, se lăsă în jo s şi-l p r im i
în ă u n tr u l ei.
I n im a i se strâ n s e a tâ t d e ta re , în c â t s im ţi că se su fo că.
Se în tin s e d u p ă ea, lip in d u -şi iar g u ra d e a ei, a f u n d ă m
du-şi d eg e te le în p ă ru l ei b o g at. T o t ce se în tâ m p la s e
p â n ă a tu n c i p ă re a lip s it d e im p o r ta n ţă . O a b s o rb i cu lă­
c o m ie , d e sfă tâ n d u -se cu p ie le a ei catifelată , cu d u lc e a ţa
g u rii ei. R yan g em u în c e t c â n d o s im ţi c u m îşi u n d u ia
şo ld u rile în tim p ce se m işca în sus şi-n jo s, ia r el în c e rc ă
să v in ă c â t d e a p ro a p e p u tu .
N u se g â n d ise n ic io d a tă că avea să m a i fie v re o d a tă
aşa cu ea. N u-şi d ă d u s e se am a c â t d e d o r îi fu sese d e ea,
c â t d e m u lt avusese n ev o ie d e ea, c â t d e g o ală fu sese
v ia ţa lu i fără ea.
E a îl c u p rin se . Se în fă ş u ră în ju r u l lu i. îi m is tu ia fie­
ca re p ă rtic ic ă a tr u p u lu i.
„Annie. “
N u m e le îi s tă te a p e b u ze, d o r in ţa d e a o strig a fiin d
m a i p u te rn ic ă d e c â t se aş te p ta se . E ra u a tâ ţia a n i. A tâ te a
A
‘ şteajJtâ-inâ 243

lu c ru ri p e n tru care voia să se revanşeze. V oia să îi d ea


ce avea n ev o ie. T re b u ia să-i d e a d e în ţe le s că-i ascu ltase
v orb ele.
N u m e le ei se îm p le tiră in tr-u n u i sin g u r.
- P riveşte-m ă, K atie.
O c h ii ei ră m a s e ră fix aţi în tr-a i lu i. P e n tr u o clip ă,
sc â n te ile d in tr e ei se tr a n s f o r m a r ă în tr-o c o n e x iu n e in ­
te n s ă , m is tu ito a re , care-1 d e v o ră . Ha îi a tin s e s e s u f le tu l
in tr - u n fel în c a re n u re u şis e s-o facă n im e n i în afa ră
d e ea.
Ş tia că şi ea sim ţe a la fel, vedea în o ch ii ei că era la
fel d e n e p u tin c io a s ă în faţa a c e sto r e m o ţii care p lu te a u
în tr e ei. O c h ii lui K ate se u m p lu r ă d e la crim i, iar el îi
d ă d u p ă ru l la o p a r te p e n tr u a se p u te a c o n c e n tra a su ­
p ra feţei ei.
- D o a r tu , şo p ti b ă rb a tu l, lip in d u -i f ru n te a d e a lui.
D o a r asta, d o a r n o i.
C â n d ea îşi lip i b uzele d e gu ra lu i, R yan fu c o p le şit d e
e m o ţii. C â n d îi şo p ti n u m e le . T o ţi m u şc h ii d in tru p u l
lu i se în c o rd a ră , îm p in g â n d u -se m a i tare, tră g â n d -o şi
m a i a p ro a p e de el.
-A ş te a p tă -m ă , îi şo p ti K ate, săru tân d u -1 m ai ap ăsat,
încâlecându-1 cu m a i m u ltă în fo ca re .
C u m p u te a să-i s p u n ă că p e ea o a ş te p ta s e to a tă via­
ţa lui?
Se d ă d u în a p o i. D a r, c â n d ea se a rc u i, c â n d se în-
c o rd ă în ju r u l lu i, ia r el în ţe le s e că a ju n s e s e la o rg a sm ,
te r m in ă şi el, a s ig u râ n d u -se că ea îl în s o ţe a sp re p u n c ­
tu l c u lm in a n t.
C u in im a b ă tâ n d u -i n e b u n e ş te , R yan îşi în c o lă c i
b ra ţe le în ju r u l ei şi ră m a se aşa, îm b ră ţiş â n d -o . Ea se
lăsă pe p ie p tu l lu i, r e s p ir â n d s a c a d a t. B uzele lu i tr e m u ­
ra u lâ n g ă tâ m p le le ei. In im a lui b a te a n e b u n e ş te lân g ă
a ei. P e n tr u p r im a d a tă , d u p ă f o a rte m u ltă v re m e , se
sim ţe a ... ia ră şi în tre g .
în c h is e o c h ii. R e sp iră a d â n c . Se c o n c e n tră asu p ra
s e n tim e n te lo r. C â n d ea îşi în to a rs e faţa, lip in d -o d e
u m ă ru l lu i, şi el îi sim ţi la crim ile reci p ie u râ n d u -i pe
piele, c o n ş tie n tiz a re a lita te a m o m e n tu lu i.
244 tElisafaeth ‘hfaugfiton

N u asta avusese d e g â n d . T o ate p la n u rile lu i a te n te


d e a o rec u ceri se d u se seră p e ap a s â m b e te i, şi asta d in
cauză că n u fusese în sta re să se co n tro leze . Şi, ju d e c â n d
d u p ă su sp in e le ei, n ici ea n u îşi d o rise asta.
- îm i p are râ u . D o a m n e , îm i p a re rău . O răsu ci şi îi
d ă d u p ă ru l d e p e faţă. T e rog, n u p lân g e.
K ate îşi a c o p e ri faţa cu a m b e le m â in i.
- î m i p are rău , rep e tă R yan, să ru tâ n d u -i o b rajii, co l­
ţu rile g u rii, d o rin d u -ş i să p o a tă face ceva să-şi ră sc u m p e ­
re greşeala. îm i p are rău . E u ...
Ea îşi lipi d eg e te le d e b u zele lui.
- N u m ai s p u n e asta. N u p lâ n g d e s u p ă ra re .
R yan se lin işti.
-N u ?
K ate c lă tin ă d in cap, a p o i, în c e tişo r, îşi lăsă cealaltă
m â n ă p e lân g ă c o rp şi îl fixă cu p riv irea.
-N u .
- A t u n c i d e ce?
Ea îi m â n g âie o b raz u l.
- P e n tru că mi-ai sp u s n u m e le . N ic i n u ştia m că aveam
aşa m a re nev o ie să a u d asta.
M ai d ev rem e, R yan avusese se n za ţia că d ă d u s e greş,
d a r se înşelase. B lâ n d e ţe a ei îl co p leşi aşa c u m n o
m a i făcuse n ic io d a tă . C u m e ra p o sib il să o iu b e asc ă m a i
m u lt ac u m d e c â t atu n ci?
C ev a d in ea îl atin se se azi în tr-u n fel în care A n n ie
n u reu şise n ic io d a tă s o facă. N u v o ia să se g ân d e ască la
c â t d e a b s u rd ă era c h e stia asta. îşi d o re a d o a r să fie d in
n o u cu ea, s-o sim tă şi să o c u n o a sc ă p â n ă în cele m ai
m ic i d etalii.
- A h , K atie. V in o aici.
O rid ic ă d e pe p o d e a , o p u r tă în b ra ţe p â n ă în d o r m i­
to r u l ei, o aşeză p e p a t şi o cu lcu şi la el în b ra ţe . îşi lip i
n a s u l d e g âtu l ei, a d u ltn e c â n d u -i a ro m a . S av u ra d in p lin
fa p tu l că era a p ro a p e d e ea.
- N u aşa v o ia m să tie p e n tr u tin e . N u p e n tr u p rim a
o ară .
K ate îşi rezem ă c a p u l d e g â tu l lu i şi-şi strâ n s e b ra ţe le
în ju r u l u m e rilo r lui.
'A şteaptă-m ă 245

- N u m ă p lâ n g .
E a su râse , iar el o s ă ru tă în c e t, cu b lâ n d e ţe , d o rin -
du-şi să sim tă ce era în in im a lu i. K ate su sp in ă şi îi răs­
p u n s e la s ă ru t. D eg e tele ei se a f u n d a ră în p ă ru l lu i u d ,
ca să-l a d u c ă m a i a p ro a p e d e ea.
C â n d se tra se în a p o i şi se u ită sp re ea, îşi d ă d u seam a
că d in tr-u n a n u m it p u n c t d e v ed e re o d ă d u s e în b a ră . îşi
în c h is e în c e t o c h ii.
- La d r a c u ’! P rezervative.
- C e e cu ele?
- S u n t în b u z u n a r u l p a n ta lo n ilo r m ei. D u p ă ce s-a
în tâ m p la t az i-d im in e a ţă , a m lu a t câteva, p e n tr u o rice
e v e n tu a lita te .
- E ra i o p tim is t, nu?
R yan d e sc h ise o c h ii şi văzu sc lip irea d e u m o r d in p ri­
v irea ei. N u p ă re a su p ă ra tă , ci ch iar... a m u za tă.
- N - a m ... n-am v r u t să...
D eg e tele ei c a tife la te p o p o siră d in n o u p e b u ze le lui.
- N u - ţi m a i ce re ie rta re . P oate că tu ai în c e p u t, d a r
s u n t d e s tu l d e sig u ră că eu am te rm in a t. N u ţi-am d a t
şa n sa să sp u i n u , d a ră m ite să găseşti u n prezervativ.
N -o făcu se, aşa era. A m in tin d u -şi, b u zele i se în c re ţi­
ră, ia r sâ n g ele i se în fie rb â n tă .
- Ryan, n-am să ră m â n în să rc in a tă. M -am a sig u ra t eu.
A r fi v r u t să-i s p u n ă că el a r fi în c â n ta t d ac ă a r ră m â ­
n e în s ă rc in a tă d u p ă n o a p te a asta. S im p lu l g â n d d e a o
v ed ea în s ă rc in a tă cu c o p ilu l lui, d e a tră i to t ce p ie rd u se
cu R e e d îl încălzi pc d in ă u n tr u . D a r ştia că ea n u era
g a ta să a u d ă asta. N u încă.
- î n p lu s, a d ă u g ă ea, ini-am făc u t to a te an alizele
p o sib ile şi p o t s p u n e cu c e r titu d in e că asta e o p a rte
a c o rp u lu i m e u c o m p le t să n ă to a să . Şi am în c re d e re în
tin e . N u -m i fac griji.
Lui R yan nu-i p lăcea d e lo c că p u r ta u d isc u ţia asta.
A sta^era în sin e o p ro b le m ă .
- în to td e a u n a a m av u t grijă. V re a u să ştii asta. D acă
aş fi c re z u t că ex istă m ă c a r o şan să, o ric â t d e m ică, să fii
în c ă în viaţă, n-aş m ai fi fost n ic io d a tă cu n im e n i.
P rivirea ei se în tu n e c ă .
246 !Efisabeth r!sfaugfton

- T e cred .
N u v o ia ca ea să îl c re a d ă . V o ia să s im tă că aşa era.
Să ştie că ea e ra sin g u ra p e ca re o d o ris e în to td e a u n a ,
îi d ă d u o şu v iţă la o p a rte d e p e faţă.
- N i c i o d a t ă n u aş face cev a c a re să îţi p ro v o a c e
s u fe rin ţă .
- Ş i a s ta ş tiu , îi şo p ti ea.
R y a n se ap lecă şi o să ru tă . S im ţi c u m se to p e ş te c â n d
ea îi r ă s p u n s e la să ru t.
- P o t şi m a i b in e , o asig u ră el cu b u ze le lip ite d e g u ra
ei, tre c â n d u -şi m â n a de-a lu n g u l lin ie i d e lic a te a c o lo a ­
n e i ei v e rte b ra le .
- C h i a r acu m ? D eja eşti g a ta p e n tr u asta?
- I u b ito , a m fo st g ata în c ă d in c lip a în ca re ai re v e n it
în v ia ţa m e a.
R â se tu l ei îi a d u s e lu i R yan u ş u ra re a . O tra se jo s p e
c u v e r tu ra ro şie fla u ş a tă , o ro sto g o li p e sp a te , o s ă ru tă
iar, a p o i se d ă d u în a p o i, s u fic ie n t c â t s-o p o a tă p riv i
în o c h i.
- C h i a r c re d e a i că p o ţi să scap i d e m in e aşa u şo r?
- A fo st aşa ev id en t?
îşi a f u n d ă d eg e te le în p â ru l ei.
- A p r o a p e m -ai co n v in s, d a r m i-a m a m in tit că o c h ii
tăi_n-au p u t u t n ic io d a tă să m in tă . N ic i a c u m n u p o t.
îi s ă ru tă p le o a p e le , se lăsă în jo s s p re g u ra ei, îi d e se ­
n ă c u lim b a c o n tu r u l b u z e lo r p â n ă ce ea le d e s c h ise şi-l
p rim i în ă u n tr u .
- V a tr e b u i să ţin m in te asta, m o r m ă i ea c â n d ră m a s e ­
ră a m â n d o i fără su flare .
- S p u n e - m i ce vrei, îi ş o p ti el în tim p ce-şi trec ea
m â n a de-a lu n g u l c o a ste lo r ei, a tin g â n d u -i u ş o r s â n ii cu
în c h e ie tu r ile d eg etelo r.
- N u v re a u să g â n d e sc . V re a u d o a r să m ă a tin g i c u m
a i f ă c u t m a i în a in te . V re a u să u i t d e to t, m a i p u ţ i n
d e tin e .
- O , iu b ito , c re d că p o t să te a ju t c u asta.
- B in e. P e n tru că a c u m n u am n e v o ie d e c â t d e tin e ,
R yan.
'Aştcaptâ-mâ 247

A ste a e ra u s in g u r e le v o rb e p e ca re el avusese v re o d a tă
n e v o ie să le a u d ă .

K ate îşi în d o i d e g e te le d e la p ic io a re , în tim p ce-şi î n ­


tin d e a la b a p ic io r u lu i. N u-şi a m in te a d e c â n d n u se m a i
sim ţise aşa re la x a tă , îm p lin ită şi c a lm ă . F iec are m u şc h i
d in tr u p u l ei e ra re la x a t şi ro n ifia t.
P riv i în jo s s p r e R y a n , şi p e faţa ei ră să ri u n z â m b e t
larg. D o r m e a c u c a p u l p e ea, cu u n b r a ţ în f ă ş u r a t în
ju r u l ta lie i ei, c u p ic io a re le îm p le tite c u ale ei. N ic i m ă ­
c a r în s o m n n u p ă re a d is p u s să-i d e a d r u m u l. îşi v ârî
d e g e te le în p ă r u l lu i, c â r lio n ţii lu i b lo n z i şi m ă ră so şi gâ-
d ilâ n d u -i p ie le a . N u se s im ţise n ic io d a tă a tâ t d e d o r ită
ca în u ltim e le c â te v a o re .
F ă c u se ră d r a g o s te d e în c ă d o u ă o r i p â n ă s-o trag ă
a p r o a p e d e el şi să a d o a r m ă . P lo a ia lovea c u p u te re
fe re a stra , v a lu rile se iz b ea u d e ţă r m în în tu n e r ic , d a r
în in te r io ru l c ă s u ţe i ei e ra c a ld , şi se s im ţe a m u lţu m ită .
Ş i, d e o c a m d a tă , fe ric ită .
C o p iii e r a u în c ă la p ă r in ţii ei, te le f o n u l era sco s d in
fu rc ă , ia r c o ş m a r u l în c a re se tra n s f o r m a s e v ia ţa ei e ra lă­
s a t d e o p a r te , u n d e v a î n s tr ă f u n d u l m in ţii ei. A v ea să se
o c u p e d e a s ta m a i tâ rz iu . A c u m n u v o ia d e c â t să tră ia sc ă
m o m e n tu l, în caz că n u avea să d u re z e .
- în c e te a z ă , ro sti R yan fă ră să se m iş te .
D e g e te le îi în c r e m e n ir ă în păr.
- N u -ţi place?
- î m i p la ce la n e b u n ie . C o n tin u ă ! D o a r în c e te a z ă să
te m a i g â n d e ş ti.
Z â m b e tu l lu i K a te se lărgi.
- D e u n d e ştii că a s ta fac?
- Iu b ito , a p r o a p e că a u d n e u r o n ii c u m b u c h is e s c
a c o lo în c re ie ru l ăla m a re al tă u .
- B a n u b u c h is e s c , zise e a p e u n t o n ju c ă u ş. Ş i n u
e a tâ t d e m a re .
L ip it cu n a s u l d e s â n u l ei gol, R yan se c u tr e m u r ă d e
râs, fă c â n d u -i şi ei p ie p tu l să vibreze.
- D a c ă s p u i că m -am în şe la t, va tr e b u i să fac iarăşi
d ra g o ste cu tin e p â n ă c â n d cei în c e ta să m a i g â n d e şti.
248 !Efisa6et(x ‘Waugfitan j Aşteaptâ-m ă 249

- N u asta v o ia m să s p u n . - M d a. P ro b a b il de-aia am a ju n s să fim aşa b u n i p rie ­


- N u , d a r g ân d e ai. te n i. M ă rog, n o i d o i ab ia în c e p u s e ră m să n e v ed e m ,
- Păi, n o rm a l că g â n d e a m . S u n t o fem eie d eştea p tă. şi ai v e n it la u n u l d in tr e m e c iu rile m ele. E u şi M itc h
C u u n zâm b et, îşi a tin se u şo r m â n a d e co ap sa ei şi-şi ju c am ...
ap ăsă d eg etele d e ş o ld u l ei, c re â n d u n p u n c t d e p resiu ­ -B a s e b a ll, te rm in ă ea p ro p o z iţia în lo c u l lu i. Iar
ne. K ate c h ic o ti şi în c ercă să se în d e p ă rte z e . M itc h ne-a v ăzu t îm p re u n ă şi s-a în f u ria t aşa d e ta re ,
- B in e , ai fost avertizată. în c â t a fost d a t afară d in joc.
îşi p lim b ă b u zele de-a lu n g u l p ie p tu lu i ei, în s p re gât. - D e u n d e ştii?
M â in ile cald e îi a lu n e c a ră în su s de-a lu n g u l c o rp u lu i ei, - M i-a p o v estit M itch . D a r n u mi-a sp u s şi d e sp re cica­
ca să-i m â n g â ie sâ n ii. D o rin ţa p u se d in n o u s tă p â n ire trice. Mi-a zis că te-a lovit c â n d ieşeai d in tr-u n club.
p e el. U n co lţ al g u rii lui R yan se cu rb ă .
- E şti n e s ă tu l, ştii asta.7 îi şo p ti în tim p ce b u zele lu i îşi - A ş a d eci. D o a m n e , ce fu rio s a fost. Ia r tu ... tu erai
c ro ia u d r u m sp re u re c h e a ei. şi m ai fu rio asă.
- D a r In tr-u n se n s b u n . -S e rio s ?
N u p u tu să se a b ţin ă să n u râd ă . N u avusese h a b a r - D a. Z iceai că n e c o m p o rtă m ca n işte co p ii. D e fap t,
că e ra p o sib il să se s im tă a tâ t d e rela x ată a lă tu ri d e el. n-a fo st p rea d ife rit d e ce ne-ai zis ieri d u p ă c o n fe rin ţa
N u se a ş te p ta să sim tă aceeaşi c ă ld u ră în p ie p t d e fiecare d e presă.
d a tă c â n d o s ă ru ta . K ate îşi tre c u iarăşi deg etele de-a lu n g u l cicatricei.
R yan se aşeză pe o p a rte , o m â n g â ie j j e u m ă r, p e b r a ţ - D e câte co p ci ai av u t nevoie?
şi-şi în tr e p ă tr u n s e d eg e te le cu ale ei. îi rid ic ă m â n a la - P atru . Ş tia m că M itch avea^dreptate. A vea to a te m o ­
g u ră şi-i să ru tă d eg e te le u n u l câte u n u l. G e stu l ăsta tivele să fie s u p ă ra t p e m in e . în seara aia, a m v e n it să
a tâ t d e p lă c u t, a tâ t d e ta n d r u o făcu să sim tă fio ri în m ă d e s p a rt d e tin e . D a r te-am p riv it în tim p ce stă te a i
to t tru p u l. p e v e ra n d a casei fră ţie i şi am v ăzu t cât d e în g rijo ra tă erai
D eg etele ei îi m â n g â ia ră cica trice a d in b a rb ă . p e n tru m in e şi...
- C u m te-ai ales cu asta? - Şi ce?
- M itc h mi-a făcut-o. - M -am în d ră g o s tit d e tin e . R ău .
- C um ? K ate sim ţi că-i sare in im a d in p ie p t. îşi p u te a în c h i­
- N e - a m lu a t la b ă ta ie . p u i scen a. A r fi v ru t d o a r să şi-o p o a tă a m in ti,
- D in ce cauză? - S erios?
- D in cauza ta. - M d a. Pe d e a su p ra , n ici n-a fo st d e real fo lo s fa p tu l
îi u rm ă ri cu d e g e tu l lin ia c u rb a tă , sim ţin d u -i m arg i­ că m-ai d u s în a p o i la a p a r ta m e n tu l m e u , m-ai iu b it n e ­
n e a în tă rită . b u n e ş te şi m i-ai s ă ru ta t to a te răn ile.
- D e ce? K aţe râse, a p o i p riv i în jos la m â in ile lo r îm p r e u ­
- N u p re a ştiu c u m să zic asta, d a r, în fa c u lta te , era m n a te . îşi trec u d eg e te le p este v erig h e ta d in p la tin ă cu a u r
u n soi d e... F ăcu o p auză, ca şi c u m s-ar fi s im ţit stin g h e ­ pe m a rg in i.
rit. Ei b in e , aveam m u lte iu b ite. - D e ce p o rţi asta?
K ate n u p u tu să n u zâm b ească. U n sportiv'. - P e n tru că s u n t în su ra t.
- C a M itch . - O p u r ta i şi c â n d ne-am în tâ ln it. A tu n c i n u ştia i că
R âse şi el la r â n d u l lui. în c ă eşti în s u ra t.
250 ‘H iisaketh ’jJiiuflhton

- în to td e a u n a o p o rt.
D eg etele lu i a lu n e c a ră p r in tr e ale ei.
- A i p u rta t-o to t tim p u l ăsta?
- D a. Te m iră?
K ate c lă tin ă d in cap , în tim p ce în c erca să-şi re p rim e
n işte e m o ţii p e care n u le în ţeleg ea.
- D e ce? A u tr e c u t cinci an i.
- P e n t r u că m -am în s u r a t o d a tă , la b in e şi la ră u .
P e n tr u to td e a u n a . A m g ă sit fe m e ia c u c a re am v r u t
să-m i p e tre c v ia ţa . N u in te n ţio n e z să m ă m a i în s o r cu
a ltc in e v a .
- A i fi p re fe ra t să fii sin g u r? Şi d ac ă ai fi în tâ ln it pe
cineva?
- A m c u n o s c u t o m u lţim e d e fem ei. N ici u n a d in tr e
ele n u s-a rid ic a t la n iv elu l tă u .
- Ryan.
K ate fu d in tr - o d a tă c o p le şită d e e m o ţii. O c h ii
i se u m p lu r ă in s ta n ta n e u d e la c rim i. î n tim p ce el o
p riv e a cu o c h ii aceia b lâ n z i, K ate s im ţi că in im a ei era
g a ta să ex p lo d ez e.
D eg etele iui se strâ n s e ră m a i cu p u te re în ju ru l a lo r
ei, în v re m e ce p riv ea sp re m â n a ei stân g ă.
- A m o b se rv a t că tu ai scos-o p e a ta.
P riv irea ei o u rm ă ri p e a lui.
- N u e ra s o ţu l m e u . N -am m ai p u tu t s-o p o r t d u p ă ce
a m a fla t ad e v ăru l.
E l îi rid ic ă m â n a şi-i s ă ru tă d eg e te le p e care n u se afla
n ici o b iju te rie .
- A ş vrea să ştiu ce s-a în tâ m p la t cu v e rig h e ta ta . T re ­
b u ie să-ţi iau u n a n o u ă .
V ăz ân d u -i d e te rm in a re a d in p riv ire, K ate s im ţi c u m
i se ac u m u le az ă te n s iu n e a în sto m ac. î n ca p în c e p u ră
să-i s u n e zg o m o to s c lo p o te d e av ertizare. N u e ra p reg ă­
tită p e n tr u asta. N u e ra sig u ră că avea să fie v re o d a tă ,
în c e rc ă să se rid ic e în c a p u l o aselo r.
- R yan...
C u faţa lu m in a tă d e cel m ai şm e ch e re sc zâ m b e t, b ăr­
b a tu l se ap lecă şi-şi a tin se u ş o r b u zele d e ale ei.
- N -o face.
‘A şteajitâ-niâ 251

- C e să n u fac?
- N u te m a i g â n d i. N u vreau să-ţi faci griji p e n tr u ziua
d e m â in e sa u p e n tr u p o im â in e . N u v rea u să analizezi în
a m ă n u n t to t ce s p u n . V re au d o a r să sim ţi.
îşi c o b o rî în c e t g u ra p e g âtu l ei. K ate se c u f u n d ă ia­
răşi în p e rn e şi în c h ise o ch ii. în tim p ce m â in ile lu i îi
m â n g â ia ră c o rp u l, îi a lu n e c a ră de-a lu n g u l c u rb e lo r şi
al c o n tu ru r ilo r , K ate tra se a d â n c a e r în p ie p t. S im ţi d o ­
r in ţa cu m p u n e a iarăşi stă p â n ire p e ea, iar d eg etele lu i
c h in u ito a re se s tre c u ra ră p r in tr e co a p se le ei. C u fiecare
m işca re b lâ n d ă a m â in ii lui, to a tă fiin ţa ei fu c u p rin să
d e u n val d e c ă ld u ră .
N u p u te a să nege s e n tim e n te le p e care, în a d â n c u l
s u fle tu lu i ei, le n u tr e a p e n tr u el. E ra m ai m u lt d e c â t
a tra c ţie fizică o a rb ă . E ra ceva m u lt m a i p ro fu n d , m u lt
m a i real d e c â t se a ş te p ta se sau trăise ea v reo d a tă.
Iar asta o sp e ria , m ai m u lt d e c â t v o ia să r e c u n o a s ­
că. C r e d e a că p u te a fi d ra g o ste . La a tâ t d e p u ţin tim p
d u p ă ce-l în tâ ln is e , o făcea să-i tr a n s p ir e p a lm e le şi-i
ac c e le ra b ă tă ile in im ii. N u avea c u m să s im tă d eja
aşa ceva.
Se stre c u ră în tr e co a p se le ei şi o s ă ru tă în tim p ce
a lu n e c a a d â n c în ă u n tr u l ei. In im a ei o lu ă la tr a p c â n d îl
tra se m a i a p ro a p e , în tim p ce-şi d e s c h id e a g u ra , c o rp u l,
m in te a şi s u f le tu l să-l p rim e asc ă.
- Ş i a c u m g ân d eşti? îi ş o p ti în u re c h e .
- N u . C u s ig u ra n ţa n u .
M işcările lui le n te şi b lâ n d e o fă c u ră să s u sp in e . K ate
îşi în ă lţă şo ld u rile să-l în tâ m p in e , îşi tre c u m â in ile de-a
lu n g u l sp a telu i său , b u c u râ n d u -s e d e te x tu ra p ie lii lui,
d o rin d u -ş i să-i m e m o re z e fiecare c u rb ă a m u ş c h ilo r şi
fiecare m işca re a oaselor.
R yan su râse lâ n g ă u re c h e a ei.
- B ine. V re a u ca m in te a să-ţi fie c o m p le t g o ală c â n d
îţi s p u n că te iubesc.
T o t tr u p u l ei se în c o rd ă .
- R yan...
- D a r aşa e, zise el cu b lâ n d e ţe , re tră g â n d u -se în c e ­
tişo r, a p o i c u fu n d â n d u -s e în a p o i în fo rţă , p â n ă c â n d
252 (ElisaSctfi M augfiton

o făcu să g eam ă. N u p o t să m ă p refac că n u te iu ­


besc. C e iubesc eu la tin e e ascu n s u n d e v a în p r o fu n ­
zim e. E aco lo u n d e -ţi s p u i ru A n n ie sau K ate. E aco lo
c h it că îţi a m in te ş ti sau n u d e m in e .
- A s t a e o n e b u n ie , îi şo p ti ea.
G u ra i se d e fo rm ă în tr-u n zâ m b e t şi o s ă ru tă iarăşi.
Se retrase iar, şi ia r p lo n jă .
- N u . A r fi o n e b u n ie d a c ă aş n eg a ce e ad e v ărat.
N u a şte p t să-mi sp u i şi tu asta, cel p u ţin n u în c ă. V reau
d o a r să ştii ce sim t. C ă eu m e re u o să s im t asta.
K ate îşi tre c u d eg e te le p r in p ă ru l d e la ceafă şi-l trase
m ai ap ro a p e.
îl s ă ru tă ia r şi ia r c â t tim p fă c u ră d ra g o ste . Şi ei îi
s tă te a u v o rb e le p e b u ze, d a r te a m a o îm p ie d ic ă să le
ro ste a sc ă . îi e ra fric ă d e ceea ce avea să se în tâ m p le
la lu m in a zilei. Se te m e a d e ce avea să sim tă p e n t r u ea
c â n d avea s-o c u n o a s c ă m ai b in e . D a c ă îşi p e rm ite a să
se în d ră g o s te a s c ă n e b u n e ş te d e el, ia r el avea să c o n s ta ­
te în tr-o b u n ă zi că e ra d ife rită d e fem e ia p e c a re şi-o
a m in te a , n u era sig u ră că in im a ei avea să reziste în faţa
a cestei p ie rd e ri.
Şi n u p u te a să i. se d ă ru ia sc ă în tr u to tu l p â n ă c â n d n u
era sigură că el era ceea ce îşi d o re a ea.
T o tu şi, în seara asta, se p u te a p reface că ziua d e m â i­
n e n u exista. P o ate n u era în sta re să ro stească v o rb ele,
d a r îi p u te a a ră ta ce sim ţea .
K ate îi lu ă faţa în tr e m â in i, îl s ă ru tă a d â n c , a p o i îl
în to a rs e p e sp ate.
- Lasă-m ă să te iu b esc, R yan.

capitolul 17
- N u v rea u să te d u c i sin g u ră aco lo . M itc h s tă te a în
p ic io a re în d o r m ito r u l lu i S im o n e , p riv in d -o c u m îşi
în d e sa h a in e le în tr-o valiză. M-ai auzit? o în tre b ă c â n d
văzu că nu-i ră sp u n d e .
F em eia îl b ă tu p e u m ă r în tim p ce trec u p e lân g ă el şi
se în d r e p tă sp re d o rm ito r.
5A şteaptă-m â 253

- A i grijă, d ra g u le , ai în c e p u t să s u n i p re c u m c u m n a ­
tu l tă u cel a u to rita r .
In s u lta ei nu-1 afe ctă c â tu şi d e p u ţin . M itc h o u rm ă
şi ră m a se în p ra g în tim p ce ea se m işca d e colo-colo
a d u n â n d u -ş i h a in e le .
- A m v o rb it m a i d e v re m e cu Ryan. N ici el n u cred e
că a r tr e b u i să m e rg i a c o lo sin g u ră.
S im o n e îşi azvârli câ tev a c o sm e tic e în g e a n ta d e voiaj
şi-şi în şfăc ă ş a m p o n u l p re fe ra t d e la d uş.
- T e rog. D e p a rc ă a m să le d a u a scu ltare u n o r b ă r­
baţi?! D e fa p t, o să fiu m ai în s ig u ra n ţă a c o lo d e c â t s u n t
aici. S h a n n o n va sta la p ă rin ţii m ei. T o tu l e în regulă.
Şi n ic i n-am d ec is încd d a c ă m e rită să m e rg p â n ă la V an-
couver. O să a ş te p t să v ăd ce d e sc o p e ră d e te c tiv u l m e u
p artic u la r.
în c ă . M itc h p r in s e s e n u a n ţa . Hra p re a in d e p e n d e n tă .
P re a în c ă p ă ţâ n a tă . Ă sta era u n u l d in tr e m o tiv e le p e n ­
t r u care n u fu se se n ic io d a tă a tra s d e fem e ile d e succes.
11 ev itase d e c â n d îşi p e tre c u s e ră n o a p te a îm p r e u ­
n ă, ia r el lu c ra s e a s e a ră p â n ă tâ rz iu şi n u p u tu s e să
v in ă s-o v a d ă d e c â t în d im in e a ţa a sta . Ia r el astăzi tr e ­
b u ia să se u rc e în tr - u n a v io n sp re b r a ţu l Q u e e n C h a r-
lo tte p e n t r u a r e p u n e p r o ie c tu l în a p o i pe ro a te , d ar,
a c u m , că m iro s is e ce p lă n u is e , n u p u te a să p le ce p â n ă
c â n d n u o ştia în s ig u r a n ţă .
- A ş m erg e cu tin e d a c ă aş p u te a , d a r n u am cu m .
La d r a c u ’, e cel m ai p ro s t m o m e n t cu p u tin ţă .
- N u - ţi face griji, zise fem eia în tim p ce-şi lu a spray-ul
d e p ă r d in tr-u n co ş d e p e d u la p .
îi evita p riv irea . N u tr e b u ia să fii u n g e n iu ca să în ţe ­
legi ce se p etre ce a.
- Ş t i u ce faci, S im o n e . N u tre b u ie să m ergi p â n ă la
V a n c o u v e r d in cauza a ceea ce s^r în tâ m p la t în tr e n o i.
- N u ştiu d e s p re ce v o rb e şti. îşi stre c u ră o p erie de
p ă r în g e a n tă şi în c h ise fe rm o a ru l.
Ba da, ştia. Ş tia ex a ct la ce se referea. M itc h o b serv ase
că în c e p u se să se fră m â n te d in clip a în care te rm in a ­
seră d e fă c u t d ra g o ste . Să u ite ce se în tâ m p la s e în tr e ei.
Se g â n d e a că-şi d ezam ăg ise c lie n ta .
254 £fisal?eth ‘hfaugfiton

- K a t e şi R y a n n u se v o r s u p ă ra p e tin e d i n cau za
a sta . A i d r e p tu l la o v ia ţă p e rs o n a lă . N u ai fă c u t ab so ­
lu t n im ic ră u .
S im o n e în c h ise o c h ii şi lu ă o g u ră m a re d e aer. I se
c itea e m o ţia p e faţă, d ar, c â n d d esch ise iarăşi o ch ii, o ri­
ce s e m n d e im p lica re d isp ă ru s e . îşi lu ă g e a n ta şi in tr ă în
d o r m ito r tre c â n d p e lâ n g ă el.
- A m să d is c u t cu K ate d e sp re to a te astea c â n d m ă
în to rc .
M itc h o p rin s e d e b ra ţ.
- O p r e ş te - te şi u ită-te la m in e .
S im o n e îşi în to a rs e o c h ii n eg ri sp re el. A vea o p riv ire
b â n tu ită , p lin ă d e re m u şc ă ri. O c h ii ăia îi făc u ră in im a
lu i M itc h să b a tă ca o to b ă.
- N u d a la o p a rte ce se în tâ m p lă în tr e n o i p e n tr u că
îţi faci griji d e s p re ce-o să c re a d ă altcin ev a, o sfă tu i el.
- A fo st o id e e p ro a stă . N -ar fi tr e b u it n ic io d a tă să
se în tâ m p le , şi ştii asta p re a b in e . C â t p riv eşte p lecarea
m e a la S eattle , n u e tre a b a ta. A c u m îm i d ai, te rog, d r u ­
m u l la b r a ţ ca să p o t te rm in a d e îm p a c h e ta t?
M itc h se sim ţi d e p arcă to c m a i l-ar fi în ju n g h ia t
în in im ă . îi d ă d u d r u m u l, în c e rc â n d să-şi d e a seam a
ce n a ib a se în tâ m p lă . C â n d se ataşase aşa ta re d e ea?
El nu-şi făcea n ic io d a tă griji d e c â t p e n tr u m e m b rii ta-
m iliei. C â n d aju n se se S im o n e ... o fem eie p e care ab ia o
c u n o ş te a ... o p e rs o a n ă a tâ t d e im p o r ta n tă , p o a te c h ia r
m a i im p o r ta n tă d e c â t o a m e n ii p e care îi iubea?
P ie p tu l i se c o n tra c tă şi m a i ta re .
C u in im a b u b u in d u -i, o u rm ă p e S im o n e în d o r m ito ­
ru l ei. în c h id e a fe rm o a ru l g e n ţii, iar p ă ru l d e cu lo a re a
cio co la te i îi că d ea p e o b raji. D in c o lo d e fereastră p lo u a
m o c n it, ia r o lu m in ă c e n u şie , sin istră , în v ă lu ia în c ă p e ­
rea. î n fu sta c o m o d ă şi b lu za a s o rta tă , n ici d ac ă se stră ­
d u ia n u p u te a să a ra te m a i an g elic d e-atât.
O , D u m n e z e u le ! E ra p ie rd u t.
M itc h îşi d u se o m â n ă la faţă, în c e rc â n d să-şi p o to ­
lească p u ls u l care o luase razn a. C â n d S im o n e se în to a r ­
se să-şi aşeze g e a n ta p e p o d e a , el o a p u c ă d e b ra ţe şi o
trase a p ro a p e d e el.

P M R P fH R IR
H şteaptă-m â 255

- E u n u am re la ţii p e te rm e n lu n g . A m d o a r re la ţii
a c c id e n ta le . N u am a v u t n ic io d a tă le g ă tu ri se rio a se . D a r
cu tin e , d o m n iş o a ră co n silie r... C u tin e n u v rea u o rela­
ţie a c c id e n ta lă .
- Ce! T ea m a i se stre c u ră în priv ire. A ceeaşi frică a fu ­
risită pe care o sim ţe a şi el, d a r pe care în c e rc a să o
în ă b u şe . Eşti...? îşi m iji o ch ii. B âta aia te-a lo v it în cap?
A m c re z u t că te-a lovit în coaste.
M itc h n u se p u tu a b ţin e şi zâm bi.
- N u , tu m -ai lo v it la cap. P rim a d a tă c â n d te-am vă­
zut. S eara tre c u tă ... slavă c e ru lu i p e n tr u se ara tre c u tă ...
m i-am d a t seam a că a m fost în n e b u n it d u p ă tin e în că
d e la în c e p u t. D e a tu n c i m ă g â n d e sc la to t p a c h e tu l...
că să to rie, fam ilie, co p ii, o d u b iţă .
S im o n e îşi elib eră b ra ţe le şi-şi ap ăsă s to m a c u l cu o
m ână.
- O , D o a m n e . O d u b iţă ? A i în n e b u n it? C e d r a c u ’ ai
păţit? ^
- N u ştiu , rep lică în c e t, u r m ă rin d u -i reacţia. A ceeaşi
u im ire o sim ţe a şi el. C u sig u ra n ţă nici el n u se a şte p ta se
să s p u n ă asta, d a r a c u m , că o făcuse, n u voia să-şi retrag ă
v o rb ele . Eşti şocată?
- Ă ă ă , m d a . N e-am c u lc a t îm p re u n ă . O d a tă .
M itch îşi în d e să m â in ile în b u z u n a re le b lu g ilo r.
- D in câte îm i am in te sc , ţi-a p lă c u t. N u d o a r o d a tă .
D e m u lt m ai m u lte ori.
- E u ..., b o lb o ro si, ag itân d u -şi m â in ile . M itc h , ab ia
d ac ă n e c u n o a şte m .
- P ă i , hai să n e c u n o a şte m . S tai aici. R ă m â i în sigu­
ra n ţă . D e în d a tă ce m ă în to rc , n e vo m s tr ă d u i să află m
ce a n u m e n e irită cel m ai m u lt u n u l la celălalt.
S im o n e se lăsă pe m a rg in e a p a tu lu i.
- E o g lu m ă , nu? Te rog, sp u n e -m i că-i o g lu m ă .
N u asta era rea cţia pe care o aştep tase . La d r a c u ’, n ic i
m ă ca r d isc u ţia asta n u o p lă n u ise .
- N u glum esc. M -ai p rin s , S im o n e . P ractic, m -ai d a t
gata. Şi eu s u n t la fel d e şocat.
C u m ea n u zise n im ic, d o a r îl privea cu o c h ii m ari,
M itc h se s c ă rp in ă în cap, sim ţin d u -se ca u n id io t.
256 CEUsabeth ‘^laugfiton

- B ine, p r o b a b il că p o t r e n u n ţa la d u b iţă . A sta p u te m


să n e g o c ie m m a i tâ rz iu .
- E şti n e b u n cu acte în regulă, ştii asta?
M itc h s im ţi că îşi p ie rd e m in ţile , ia r el nu-şi p ie rd e a
n ic io d a tă m in ţile .
- U i t e ce-i, d e m u ltă v re m e a m e v ita t să am o rela­
ţie. D i n t r o m u lţim e d e m o tiv e. Şi, d u p ă ce l-am v ăzu t
p e R yan tr e c â n d p r in iad d u p ă m o a rte a s u ro rii m ele,
m i-am zis că fă c u se m u n lu c ru d e ş te p t şi că n ic i o re­
la ţie n u m e rita să m ă c o n s u m aşa. D a r a c u m ... d u p ă
to t ce s-a în tâ m p la t... n u ştiu . T o c m a i m i-am d a t se am a
că v ia ţa e p r e ţio a s ă . T re b u ie să lu p ţi p e n tr u ceea ce
vrei, p e n tr u că e p o s ib il ca, a tu n c i c â n d te trez eşti tu la
re a lita te şi-ţi d a i se a m a c â t d e m u lt c o n te a z ă ceva, acel
ceva să n u m a i fie a c o lo . N u v re a u să p ie rd o p o r tu n i­
ta te a as ta c u tin e , S im o n e . N u îţi ce r să te m ă riţi cu
m in e . îţi c e r d o a r să n u c u rm i ce ea ce în c e p e să crească
în tr e n o i. Şi n u v re a u să p le ci în C a n a d a p e n tr u că te
s im ţi v in o v a tă d i n cau za asta. N u aş s u p o r ta să ţi se
în tâ m p le ceva.
O trase d e p e p a t şi-o ap u c ă d e m â in i.
- D ă - m i o şa n să, d o m n iş o a ră co n silier. A i p u te a fi
s u rp rin s ă d e ceea ce vei afla.
- A ş p u te a sfârşi la sp ita lu l d e n e b u n i.
M itc h zâ m b i în c o lţu l g u rii.
- N u a r fi aşa ră u d a c ă am fi a c o lo îm p re u n ă , nu?
- M itc h ...
- D o a r g ân d e şte -te, da? G â n d e şte -te la n o i d o i şi la
ceea ce ar p u te a fi cel m a i b u n lu c ru d in v iaţa ta.
- A m o vagă b ă n u ia lă că, în u rm ă to a re le câteva zile,
n u m a i asta v oi face.
S im o n e se în c ru n tă , d a r nu-şi trase m â in ile d in tr-ale
lui. M itch lu ă asta ca p e u n se m n b u n .
- E şti ca o to r n a d ă , M a tth e w s, ştii asta, nu? D istru g i
to t ce în tâ ln e ş ti în cale fără să-ţi p ese d e c o n se c in ţe .
- î m i p asă d e tin e . Şi d e S h a n n o n . Şi v rea u să vă
ştiu în sig u ra n ţă p e a m â n d o u ă . P ro m ite-m i că n-o să te
d u c i în C a n a d a .
Aşteaptă-mâ 257

E a n u -i r ă s p u n s e , d o a r se c u ib ă r i la p ie p tu l lu i, îşi
stre c u ră m â in ile în ju r u l ta lie i lu i şi ră m a se aşa. C â n d
sim ţi b ă tă ile in im ii ei, M itc h av u se n z a ţia că şi lu i avea
să-i sa ră in im a d in p ie p t. P e n tr u că în ţe le s e că ea n u
avea să-i facă p e plac. Ia r asta în s e m n a că to a te p la n u -
rile p e ca re şi le făcu se p e n tr u u rm ă to a r e le câ tev a zile
av eau să su fe re m o d ific ă ri d ra stic e .
S p e ra în să că n u avea să se în tâ m p le n im ic rău .

- C e faci?
K ate sări p e p o d e a u a c a m e re i d e zi şi se în to a rs e sp re
scări. R yan stă te a p e u ltim a tre a p tă d e jos, fără n im ic p e
el în afa ră d e o p e re c h e d e blugi. A vea p ic io arele g o a­
le, p riv irea so m n o ro a s ă şi p ă ru l b lo n d răvăşit, s e m n că
a tu n c i se trezise.
Ea îşi d u se o m â n ă la p ie p t.
- M -ai sp e ria t.
R yan in tră în ca m e ră .
- A şte p ta i p e altcineva?
L u m in a so a re lu i d e d im in e a ţă se reflec ta p e p ie p tu l
lu i dezgolit. K ate sim ţi că i se face p ie lea d e g ăin ă c â n d
îşi a m in ti c u m , n o a p te a tre c u tă , îi m ân g âiase tru p u l
m u sc u lo s cu d eg etele, cu b uzele.
- K atie?
îşi lu ă cu g re u p riv irea d e la c o r p u l lui a tră g ă to r şi se
u ită în sus, u n d e -i în tâ ln i faţa am u za tă.
-C e?
- E sti în regulă?
-D a .
Se în to a rs e cu faţa sp re g ră m a d a d e reviste p e care le
răsfo ise şi-şi m u şc ă buza, s im ţin d c u m îi ia faţa foc. E ra
d e a ş te p ta t ca o p a r tid ă d e sex să satisfacă o fem eie, n u
să o tra n s fo rm e î n t r o a d o le sc e n tă excitată.
R yan se lăsă pe p o d e a şi se aşeză în sp a tele ei, cu p i­
cio arele d e o p a rte şi d e a lta a ei. C o r p u l lu i e m a n a
c ă ld u ră . K ate se în fio ră , tâ n jin d să fie atin să , d o rin d u -ş i
ca m â in ile alea să fie iarăşi p e ea, ca în seara p re c e d e n tă .
C â n d d eg etele lu i se s tre c u ra ră în ju r u l ta lie i ei, K ate
258 (E lisabetf rN'augf\ton

in s p iră a d â n c şi zâm bi în tim p ce b u z e le lu i îi a tin g e a u


u ş o r ceata.
A sta îşi d o re a . D ar, o , D o a m n e ! D a c ă o ţin e a to t
aşa, n u avea să m a i te r m in e n ic io d a tă d e c itit a rtic o ­
lele alea.
- Ia tă u n d e e ra tr ic o u l m e u , ro s ti el b ă g â n d m â n a
s u b ţe s ă tu ră , s p re to r a c e , ca să-i c u p r in d ă s â n ii goi.
II c ă u ta m .
D o r in ţa izb u cn i în a d â n c u l ei. C â n d o c iu p i u şo r d e
sfârc, sim ţi c u m a rd e m o c n it. în g h iţi în sec.
- î m i p are ră u . A m lu a t p r im u l lu c ru p e care l-am
văzut.
C h ic o ti, ia r K ate îi s im ţi p ie p tu l v ib r â n d în s p a ­
te le ei.
- î n b iro u ? Pe hol? C r e d că p e-aco lo tre b u ie să fi a te ­
riza t aseară, c â n d m i l-ai sm u ls d e p e m in e .
K a te îşi r e ţin u u n z â m b e t. N u fu sese n ic io d a tă aşa
agresivă, n u ştiu se că p u te a să fie a tâ t d e p a sio n a lă ,
în c h is e o ch ii, b u c u r â n d u -s e d e se n z a ţia p e care i o p r o ­
d u c e a u d in ţii lu i care-i m u şc a u în c e t g â tu l, în v re m e ce
m â in ile c o n tin u a u să-i în tă r â te sâ n ii.
- E m o a le . Şi m iro a se b in e . Ţi-1 p o t d a în a p o i In tr-u n
m in u t, d a c ă vrei.
- V r e a u , m o rm ă i lip it d e ea. M â n a lu i îi a tin s e ş o ld u l
î n v re m e ce-i c o b o ra în tr e co a p se . N u -m i p la ce să m ă
trezesc sin g u r. T e v rea u în a p o i în p a tu l m e u .
D eg e tele lu i d a n s a u p e s te m u n te le lu i V e n u s. O făc u ­
ră să tre m u re d e n e ră b d a re .
- C r e d că e p a tu l m e u .
- Ă s t a este u n d e ta liu n e s e m n ific a tiv . O ric u m , ce
faci aici?
K ate p riv i iarăşi sp re rev istele îm p ră ş tia te în faţa
ei, a b ţin â n d u -s e să n u g e a m ă c â n d d e g e tu l lu i îi ap ă să
c lito risu l. N -avea c u m să n u sim tă , p r in ţe s ă tu ra su b ţire
a c h ilo ţilo r ei, c â t d e e x c ita tă era.
- N - a m p u tu t să-m i s c o t d in m in te d is c u ţia cu d o c to ­
r u l M u rp h y .
- Iu b ito , n u ...
‘A ştea p tă -m ă 259

- N u , n u asta . A zis că-şi a m in te ş te că a c itit ceva d e s­


p r e u n s tu d iu le g a t d e T a b o frc n . R yan, l-am c itit şi eu .
-D a ?
îşi re tra s e m â n a d in tr e p ic io a re le ei şi se în tin s e d u p ă
re v ista d in faţa ei.
K ate în c e rc ă să n u fie d ez a m ă g ită că-i d istră sese a te n ­
ţia şi-acum n-o m ai a tin g e a . î n d efin itiv , e ra m u lt m ai
im p o r ta n t să d e s c o p e re ce i se în tâ m p la s e d e c â t o altă
p a r tid ă d e sex care s-o sc o ată d in m in ţi. D eşi, în m o ­
m e n tu l d e ţa ţă , sexul care s-o sc o a tă d in m in ţi p ăre a d e
o m ie d e o ri m a i distractiv .
- D a . Ţ in m in te p e n tr u că s u n a a tâ t d e in o v a tiv. Ş tiu
că e pe-aici p e u n d e v a .
A r u n c ă revista p>e care-o răsfoise în tr-o g ră m a d ă ală­
tu r i d e c e le la lte şi lu ă o a lta d e p e m ă su ţa d e cafea.
- C e faci cu to a te astea?
- E d i t u r a M c K e lle n p u b lic ă o se rie d e rev iste ş tiin ­
ţific e , in c lu s iv d in d o m e n iu l m e d ic a l. U n e o r i, sc o ­
to c e s c p r i n t r e ele să v ă d d a c ă îm i a tra g e a te n ţia ceva
d e p e c o p e r ta v re u n e ia . Ş tiu că l-am v ă z u t u n d e v a .
P riv i d e j u r îm p r e ju r u l c a m e re i. R e v iste le e ra u a r u n ­
c a te p e s te t o t p e p o d e a . Le răsfo ise p e to a te pe c a re le
av ea ac asă. S e rid ic ă d in tr - o d a tă . T re b u ie să m e rg astăzi
la e d itu r ă .
R y a n se rid ic ă şi el.
- î n n ic i u n caz.
D in tr-o s in g u ră p riv ire, îi citi în g rijo ra re a d in o ch i.
D e ce avea d in n o u se n za ţia aia c iu d a tă că iarăşi îi
a s c u n d e a ceva?
- R y an, o să fiu în reg u lă. D e la m u n c ă , p o t să verific
b a z a d e d a te . A rtic o lu l la care m ă g â n d e sc tre b u ie să tic
sp e c ific a t a c o lo . T re b u ie să-l găsesc.
- N u v re a u să m e rg i ac o lo . N u în a in te de-a a fla c in e
este im p lic a t în asta.
N u av e a să a ju te la n im ic d a c ă se c o n tra z ic e a cu
el. E ra î n c ă p ă ţâ n a t şi a u t o r i ta r şi m u lt p re a sexy, aşa
c u m s tă te a a c o lo în su fra g e ria ei, ca să se p o a tă c e r ta
c u el.
260 'Elisabetfi ‘jfa u g d to n

îşi m u şc ă lim b a , îşi p u se p a lm e le p e p ie p tu l lu i şi-şi


în ă lţă priv irea.
- A i p u te a să vii cu m in e .
M â in ile lu i se s tre c u ra ră peste ale ei.
- D a c ă m ă aţâţi, n-o să o b ţii ceea ce vrei.
K ate v e n i m a i a p ro a p e , se rid ic ă p e v â rfu ri şi îşi trec u
în c e tiş o r b u zele p este ale lui.
- D e ce nu?
- P e n tru că n u cedez aşa uşor.
E a râse, îşi a p ro p ie b u zele d e zo n a d in tr e m a x ila r şi
u re c h e şi-şi lip i tr u p u l d e el.
F elul în care in sp iră b ru sc îi d ă d u d e în ţe le s că se
d e s c u rc a d e m in u n e să-l se d u că . B raţele lu i o în v ă lu ită ,
ia r m u ş c h ii a b d o m e n u lu i ei se în c o rd a ră c â n d b u ze le lu i
îi m â n g â ia ră g âtu l. îi sim ţi erecţia lip ită d e şo ld .
- P oţi să îţi iei tric o u l în a p o i d a c ă vii cu m in e , îi şo p ti
la u rec h e.
R yan o îm p in s e în faţă p â n ă aju n se la ca n a p e a .
D eg e tele g răb ite se s tre c u ra ră p e su b tric o u şi i-1 scoaseră
re p e d e p este cap . A cesta ateriză p e b a lu s tra d ă . O în to a r ­
se şi-o făcu să se ap lece p este b r a ţu l ca n ap e le i.
- C r e d că îm i re c a p ă t o ric u m tric o u l, iu b ito .
K ate gâfâi, a p o i se în tio r ă c â n d b u z e le lu i îi a tin s e ­
ră ia ră şi z o n a cefei şi m â n a i se a f u n d ă în tr e p ic io a re .
A p o i, î n cele d in u rm ă , o f tă c â n d îi a tin s e fo c u l care
a rd e a d e ja în ă u n tr u l ei şi o făc u să u ite d e to a te în
a fa ră d e el.

K ate îşi p u se o c h e la rii d e so a re în tim p ce c o b o ra d in


J a g u a ru l lu i R yan. îl a şte p tă în c r u n ta tă p e tro tu a r, în să
el n u se g răb e a. T o ată d im in e a ţa se m işcase cu în c e tin i­
to r u l d e p arc ă n-ar fi v r u t s-o aju te.
P ie rd u se v rem e a p re g ă tin d u -i m ic u l d e ju n , o a d e m e ­
n ise la u n d u ş lu n g şi fie rb in te , u n d e o sp ălase cu m â in i­
le şi cu lim b a, ap o i o co n v in sese că, în d ru m , tr e b u ia u să
tre a c ă p e la el p e acasă, să-şi sc h im b e h a in e le şi să-i v ad ă
pe e o p ii în a in te să plece d in n o u . A c u m e ra a p ro a p e d e
p rân z . N u că s-ar fi p lâ n s d e ceva d in cele în tâ m p la te ,
‘A şteajytă-m ă 261

d a r era n e r ă b d ă to a re să găsească a rtic o lu l ăla. Ia r fa p tu l


că se m işca p re c u m m e lcu l o sc o te a d in sărite.
- E şti m ai ră u ca o fem eie.
R yan îşi p u se c h e ile în b u z u n a r.
- N u te lua d e m in e . A m o p re s im ţire rea leg ată
d e asta.
B u n , deci era în g rijo ra t. P u te a să ac c e p te asta. A tu n c i
d e ce o m ă c in a g â n d u l că m a i e ra ceva d in c o lo d e asta?
R e fu z ân d să îşi m ai b a tă c a p u l, îl lu ă d e b r a ţ şi-l trase
sp re in tra re a în clăd ire.
C â n d c o b o râ ră d in lift, la e ta ju l lu i K ate, d e s c o p e riră
că la b iro u era fo a rte m a re a g ita ţie .
- K ate, eşti aici. Slavă c e ru lu i! Jill ţâ şn i d in sp a tele bi-
ro u lu i, în şfă c â n d o m â n ă d e m e saje. D e lu n i d im in e a ţă ,
te le fo n u l a s u n a t în tr u n a .
„O , grozav."
K ate îl privi p e R yan.
- J ill, el e Ryan.
S p re c in ste a lui, R yan n u zise n im ic d e sp re cercelu l
d in n a su l lu i Jill. S au d e s p re m u lţim e a d e ta tu a je d e p e
to t b r a ţu l tin e re i d e d o u ă z e c i şi ceva d e a n i.
- B ună.
Jill îşi m u tă p riv irea d e la K ate la R yan şi în a p o i.
C â n d , în cele d in u rm ă , îl re c u n o s c u , făcu o c h ii m a ri şi
zâm bi larg, p ro ste şte .
- O , bună.
- In tră , R yan. N u d u re a z ă d e c â t u n m in u t, zise K ate
şi îi făcu s e m n sp re b iro u l ei.
C â n d el se făcu n ev ă zu t, Jill o în tre b ă :
- E c in e c re d eu că e?
-D a .
- C h ia r e so ţu l tău?
- A ş a se p are. Iau eu m e sajele alea, zise K ate şi p u se
m â n a p e /n e s a je le d in tr e d e g e te le lu i Jill.
- A h . în cele d in u rm ă , Jill îşi luă p riv irea d e la R yan
ca re răm ă sese în p ic io a re în b ir o u l ei. Şi T o m te ca u tă.
- D e u n d e ştie că s u n t aici?
262 (ECisaSetf ‘t ia u g fito n

- Z v o n u rile circu lă. D ra g a m ea, eşti p ra c tic o v ed etă.


Şi m e rg i p este to t cu R yan H a rris o n , iar o a m e n ii v o r
în c e p e să v o rb ească.
- F a n ta s tic , m u r m u r ă K ate. Se în d r e p tă sp re b iro u .
N u sta u m u lt. T re b u ie d o a r să verific u r g e n t ceva. O să
ia u ceva d e lu c ru acasă, d ar, d ac ă în tre a b ă cin ev a, n u
s u n t aici. A i înţeles?
- S ig u r . Kate?
K ate se o p r i cu o m â n ă p e uşă.
- E a tâ t d e b u n p re c u m arată?
K ate se p re fă c u d ezg u stată.
- E ş t i in c o rig ib ilă . A p o i a d ă u g ă cu u n su râs: E ste
m u lt m ai b u n .
C â n d in tr ă în în c ă p e re , R yan an aliza fo to g ra fiile d e
p e raft.
- N u e aşa m a re ca b ir o u l tă u , ro sti în tim p ce în c h i­
d e a u şa în u r in a ei.
- U n d e a fo st fă c u tă asta?
R yan rid ic ă o fo to g ra fie cu R e e d ju c â n d u -s e în n isip .
- La golf. îi p la ce la n e b u n ie plaja.
C â n d se în to a rs e sp re ea, K ate îi p u tu v ed ea e m o ţia
d in o ch i. Şi, p e n tr u p rim a o a ră , îşi d ă d u se a m a că şi el
ra ta se a n i b u n i.
- A m m a i m u lte p o ze acasă. Ţ i le p o t a r ă ta d ac ă vrei.
U n z â m b e t şte rs îi a p ă r u în c o lţu l g u rii. D a r o c h ii îi
e ra u reci, d e p arc ă a r fi a s c u n s ceva.
- M i- a r p lăcea. T o n u l i se sc h im b ă în s ă în a in te ca ea
să a p u c e să îl în tr e b e ce îl d e ra n ja . D e u n d e în c ep e m ?
K ate se d u s e sp re u n ra ft d in p a rte a c e alaltă a ca m e re i
şi sco ase rev istele m e d ica le .
- P o ţi să le răsfo ie şti p e astea p â n ă găsesc e u baza d e
d a te în ca lc u lato r.
R yan se aşeză p e u n s c a u n vizavi d e b ir o u l ei şi r id i­
că u n te a n c d e reviste. Ea v erifică m a i m u lte fişiere în
c a lc u la to r. N u se au z ea u d e c â t zg o m o tele în f u n d a te d in
c e lă lalt b iro u .
- K a te ? b âz âi s is te m u l d e in te r c o m u n ic a ţie . G la s u l
lu i Jill în tr e r u p s e tă c e re a . Fii a te n tă , T o m v in e s p re
tin e ...
‘Ă şteaptă-m â 263

U şa b ir o u lu i se d e sc h ise în a in te ca ea să a p u c e să răs­
p u n d ă , şi T o m A d a m s in tră fără să m a i b a tă .
- M ă eviţi? o în tre b ă .
K ate se rid ic ă , R y a n o u r m ă , privindu-1 su sp ic io s
p e d ir e c to r u l e d ito r ia l. E v id e n t că îl re c u n o s c u s e p e
T o m , p e care-1 în tâ ln is e în ziua în c a re v e n ise acasă
la ea să ste a d e v o rb ă şi afla se d e s p re R e e d . P la n u l
lo r d e a e v ita p e to a tă lu m e a d in b ir o u se d u se se p e
a p a sâ m b e te i.
- T o m A d a m s, făcu ea p re z e n tă rile , R yan H a rris o n .
- D u m n e z e u le ! m o rm ă i T o m . E ad e v ărat.
- N u r ă m â n azi, T o m . Ş tiu că b ir o u l este în m are
zarvă, aşa că n-am să-ţi s ta u pe cap. A m v e n it d o a r să
c a u t ceva.
- C e cauţi?
- U n a rtic o l d e s p re u n m e d ic a m e n t p e n tr u c a n c e r
te s ta t în C a n a d a .
T o m păli.
-N e m e r n ic u le ! R yan tre c u p e lâ n g ă T o m şi în c h ise
uşa. A p o i se u ită sp re K ate. C r e d că to c m a i a m găsit
o m u l de le g ă tu ră .

capitolul 18
C a sa în stil v ic to ria n a lu i T o m A d a m s se a fla p e o
s tra d ă lin iştită d in Pacific H e ig h ts. R yan b ă te a ritm ic
cu d eg e te le în g e n u n c h i în v rem e ce el şi K ate a ş te p ta u
în su fra g eria im p e c a b ilă . F erestre le largi d ă d e a u în sp re
o raş. C o p a c ii f re m ă ta u u ş o r în briza după-am iezii.
K ate o b se rv ă că R yan avea u m e rii în c o rd a ţi şi m ax i­
la ru l în c le ş ta t.
- R elaxează-te, te rog. M ă stresezi şi pe m in e .
B ă rb a tu l îi a r u n c ă o p riv ire ir ita tă şi c o n tin u ă să b a tă
u ş o r d in d eg ete.
K ari A d a m s c o b o rî scările a lă tu ri d e T o m . A vea faţa
trasă, ia r sa rc in a ei fo a rte av a n sa tă ieşea în e v id e n ţă în
c o n tra s t cu tr u p u l ei fo a rte slă b u ţ.
- îm i p are ră u că v-am fă c u t să aş te p ta ţi.
264 Hfasabeffi ‘tiaugfxton

R yan stătea în c o rd a t lângă ea, d a r K ate îl ig n o ră.


- E în regulă. îm i p are ră u că te d e ra n jă m . Ş tiu c â t d e
o b o sită tre b u ie să te sim ţi.
K ari su râse, tre c â n d u -şi m â n a p este b u rtă .
- N u p rea p o t să d o r m zilele astea.
- N e p reg ă tim p e n tr u n aştere, zise T o m , a tin g â n d
u ş o r cu d eg etele a b d o m e n u l.
- U i t e ce e. R yan se rid ică b ru sc. N u v reau să fiu
n e c io p lit, d a r c h ia r avem n ev o ie d e n işte ră s p u n su ri.
D e asta ne-ai a d u s p â n ă aici, deşi ai fi p u tu t să n e răs-
p u n z i la în tre b ă ri în b iro u l lui K atie.
K ate îi a ru n c ă o p riv ire d e avertizare, în să el o ig n o ­
ră. B ă rb a tu l n u avea p ic d e ta c t c â n d îşi p u n e a ceva
in m in te .
- A sta a fost d in p ric in a m ea. K ari se aşeză p e so fau a
c u m o d e l flo ral. în c iu d a sa rc in ii av an sate, c a n a p e a u a
p ă re a să-i în g h ită tr u p u l m ic u ţ. T o m ştia că voi d o ri să
fiu şi eu im p licată.
- N u în ţe le g . K ate s tă te a în tr - u n fo to liu c re m m o a ­
le, vizavi d e K ari. C e ai p u te a avea tu de-a face cu u n
s tu d iu clinic?
- N u m ă re c u n o ş ti deloc? o în tr e b ă K ari.
- N u , a r treb u i?
K ate sim ţi că se su fo că d in p ric in a în g rijo ră rii.
- B ăn u iesc că n u . N u a m v o rb it d e c â t d e câteva o ri
c â n d am fost in te r n a tă la s a n a to riu , d a r n u ţi-am p u tu t
u ita och ii.
K ate se u ită sp re R yan. V ăz u c u m îi zv âcn eşte m u ş­
c h iu l m a x ila ru lu i. K ari A d a m s . D e ce n u -i p ă ru se
c u n o s c u t n u m e le c â n d se u ita s e p e lista d in casa lu i
j a n e t Kelly?
T o m se d u se în s p a te le so ţie i lu i, cu m â n a p e u m ă ­
r u l ei.
- K ari a av u t c a n c e r o v aria n . A m d ecis să în c ercă m
tr a ta m e n te le e x p e rim e n ta le d u p ă ce am e p u iz a t to a te
ce le lalte p o sib ilită ţi.
- N u c re d e a m că o să scap, m u rm u ră K ari p riv in d
în jos. D a r d o c to ru l A le x a n d e r a fo st a tâ t d e o p tim ist,
în c â t ne-a re d a t şi n o u ă s p e ra n ţa . T ra ta m e n tu l a d u r a t
A şteaptâ-m ă 265

m a i m u lt d e şase lu n i. A m to t v e n it şi p le c a t d e la sa n a­
to riu , iar p e rs o n a lu l de aco lo m-a m o n ito riz a t c o n tin u u .
A tu n c i te-am în tâ ln it.
K ate făcu o c h ii m ari.
- E ra m trează?
- U n e o r i . A v u seseşi u n a c c id e n t d e m a ş in ă şi
ai s ta t în c o m ă câtev a lu n i. S o ţu l tă u ... Se u ită sp re
Ryan. D o c to r u l A le x a n d e r, v re a u să s p u n , te-a m u ta t
la s a n a to r iu ca să te p o a tă su p ra v e g h e a , d e v re m e ce
a c o lo e ra u m a jo rita te a p a c ie n ţilo r lu i. D u p ă n a ş te re a
c o p ilu lu i tă u , te-ai trezit, d ar, p e n tr u o v rem e , ai fost
c â n d c o n ş tie n tă , c â n d in c o n ş tie n tă . In tr-o zi, te tre ­
zeai şi te p lim b a i pe-aco lo , în ziua u r m ă to a r e era i c o m ­
p le t in c o n ş tie n tă .
F usese trează. Se p u tu s e m işca. C e e a ce ex p lica d e
ce r e c u p e ra re a ei n u d u ra s e aşa m u lt. D e ce o rg a n is­
m u l ei îşi rev e n ise rela tiv re p e d e . O a m e n ii o văzuseră,
v o rb ise ră cu ea. Ia r ea nu-şi p u te a a m in ti n im ic d in
to a te acestea.
- C o n t i n u ă , o în d e m n ă ea, în g h iţin d u -şi n o d u l d in
gât. Jake su sţin e a că era so ţu l m eu?
K ari în c u v iin ţă d in cap.
- D a . U n a lt d o c to r su p ra v e g h e a cu m u ltă a te n ţie
tr a ta m e n tu l tă u . N u-i ştia m n u m e le . în a lt, cu p ă ru l n e ­
g ru , cu o c h ii d e -u n a lb a stru -d e sc h is c u m n-am m a i vă­
zu t n ic io d a tă . P ă re a u să se c u n o a s c ă b in e . C r e d că era
s a n a to r iu l lu i... S au el îl c u n o ş te a p e cel care-1 d e ţin e a
şi-l a d m in is tra .
- R eynolds.
K ate se u ită iarăşi către R yan. A vusese d re p ta te . D o c­
to ru l ei d in H o u s to n fusese im p licat. P ro b a b il fusese
ucis d in cauza acestei im plicări.
- C a r e era n u m e le m e d ic a m e n tu lu i ex p e rim en tal?
v ru să ştie Ryan.
- A m a tr o x in , r ă s p u n s e T o m . I-a v in d e c a t pe d e p lin
c a n c e ru l lu i K ari. M ai e ra u câţiv a p a c ie n ţi c ă ro ra le
e ra a d m in is tra t. A n u l tre c u t, d o c to ru l A le x a n d e r
a r e d a c ta t u n m a te ria l d e s p re această c e rc e ta re şi,
266 SEfisaBetf Naugfiton Hşteaptă-mâ 26 7

îm p r e u n ă c u u n a lt d o c to r, a p u b lic a t a r tic o lu l în rev is­ - N u a m ş ti u t că e u n m e m b r u al fa m ilie i M cK el-


ta n o a s tră m e d ic a lă . le n d e c â t d u p ă ce te m u ta s e la H o u s to n . C â n d ţi-am
îi în m â n ă lui R yan revista d e pe m asa d in sp atele lui. v ă z u t n u m e le tr e c u t la u n u l d in tr e a rtic o le le ta le , l-am
- S e m e n ţio n e a z ă u n stu d iu d in C a n a d a , sp u se c o n ta c ta t. M i-a zis că n u -i p lă c e a să fo lo sea sc ă n u m e le
R yan. d e M c K e lle n p e n t r u că se c e rta s e cu fa m ilia lu i. L -am
T o m în g h iţi în sec. c re z u t. E l e ce l ca re a a r a n ja t să lu c re z i cu d e p a r ta m e n ­
- M d a. tu l d in D allas. N u av e am c u m să-i c e r s o c o te a lă p e n tr u
- A i p u b lic a t in fo rm a ţii false? în tr e b ă K ate. n im ic d in c e e a ce-m i s p u n e a . A firm a ţiile lu i îm i p ă­
T o m tra se a d â n c a e r în p ie p t. re a u logice, şi îi e ra m d a to r. Şi a p o i, c â n d ţi-am v ăzu t
-D a . re z u lta te le m u n c ii, m i-am d a t s e a m a că avea d r e p ta te .
- D a r d e ce? D e ce n u m i-ai sp u s n im ic d in to a te as­ N u c u n o s c p e n im e n i c a re să ş tie a t â t d e m u lte c h e stii
tea, T om ? d e s p re g eo lo g ie.
T o m îşi m u tă n e rv o s g re u ta te a d e p e u n p ic io r pe - N i c i d u p ă m o a rte a lui Jak e n u ai sp u s n im ic.
a ltu l şi strâ n se m a i ta re u m ă ru l lui K ari. F em e ia rid ică D e ce? E ra m aici, în S a n F ra n cisc o . Ş tiai că în c e rc să
b r a ţu l şi-l p rin s e d e m â n ă , în se m n d e su sţin e re . găsesc r ă s p u n s u ri. Ş tiai că fu sese m la s a n a to r iu , d a r n u
- E u şi Jak e am av u t o în ţe le g ere. El o p rim e a p e K ari mi-ai zis n im ic?
î n p ro ie c tu l d e cercetare, iar eu p ă s tra m se cret to t ce K ate se rid ic ă, fie rb â n d d e fu rie . R yan se în tin s e şi-o
ştia m d e s p re stu d ii. C â n d v en e a v re m e a să p u b lic e in ­ p rin s e d e b ra ţ, s-o lin iştească.
fo rm a ţia , aveam să-l a ju t. E ra m d isp e ra ţi şi d isp u şi să - K ate, n u cred că în ţe le g i ce se în tâ m p lă aici, îi sp u se
în c e rc ă m o rice. F iin d c ă a v in d e ca t-o p e K ari d e can cer, T o m . C in e v a n u vrea ca tu să găseşti ră s p u n s u ri. D u p ă
i-am răm a s d a to r. A vea n ev o ie să sc o ată la iveală dovezile ce m -ai s u n a t şi m i-ai c e ru t o slu jb ă aici, în d e p a r ta m e n ­
care a ră ta u că m e d ic a m e n tu l f u n c ţio n a ; eu ştia m că e ra tu l d in S an F ra n cisc o , a m în c e p u t să p r im im to t felul
aşa. D in p u n c tu l m e u d e v ed ere, n u p re a c o n ta u n d e d e a v e rtism e n te .
fuseseră fă c u te stu d iile . - C u m ad ic ă av e rtism e n te ? in te rv e n i Ryan.
- K ate, T o m n u a ş tiu t că erai d e ja c ă să to rită , in te r ­ - î n m a re p a rte , te le fo a n e a n o n im e , ră s p u n s e K ari.
v en i K ari, u itâ n d u -se c â n d la ea, c â n d la R yan. Ş tia d o a r N u ţi-au p o m e n it n ic io d a tă n u m e le , K ate, d a r a u zis să
că te a fla i la s a n a to r iu s u b în g rijire a lu i Jake şi că era i p ă s tră m se c re t to t ce ştim d e s p re s a n a to riu . C ă e în in te ­
s o ţia lu i. Jake l-a ru g a t să n u v o rb ea scă n im ic în p reaj­ resu l lu i T o m să n u fie im p lic a t d a c ă are să se afle ceva
m a ta. A zis că tr a u m a su fe rită ca u rm a re a a c c id e n tu lu i d e s p re stu d iu .
fusese d e o s e b it d e gravă. Jake era fo a rte în g rijo ra t în le­ - A t u n c i d e ce m i-ai s u g e ra t să c o n s u lt u n avocat?
g ă tu ră cu d ia g n o stic u l tă u . T o m o ftă .
K ate îşi frecă cica trice a d e la cap. E ra u a tâ te a care - A m v r u t să te aju t. A m v ăzu t c â t d e fru s tra tă erai.
în c ă n u aveau n ic i u n sens! M -am g â n d it că n u stric a să-ţi d a u u n m ic im b o ld , a tâ ta
- Şi, c â n d m -am trezit, el a fă c u t a ra n ja m e n te le n e c e ­ tim p c â t tu găseai ră sp u n s u rile p e c o n t p ro p riu , iar eu
sare p e n tru ca eu să co lab o rez cu e d itu ra ? P riv i în sus n u e ra m im p lic a t. N u a m ş tiu t că av o c atu l p e care l-ai
sp re T o m . N u m i-ai p u s n ic io d a tă la în d o ia lă trec u tu l? ales avea să te re c u n o a sc ă .
C e ştia m să fac? D eci K ate e ra le g ătu ra. D ac ă n u a r fi v e n it la S a n F ra n ­
în c o rd a re a în c e p u să se a d u n e în c u te le fin e d in ju ru l cisco, d a c ă n u a r fi s u n a t-o n ic io d a tă p e S im o n e să s ta ­
o c h ilo r lu i T o m . bilească o în tâ ln ir e , d acă S im o n e n u a r fi rec u n o scu t-o ,
268 XfisaScth rN augfiton

a tu n c i era p o sib il ca n im ic d in to a te astea să n u se


în tâ m p le a c u m . M in c iu n ile a r fi re p re z e n ta t şi a c u m
a d ev ăru l.
R yan o privi p e K ari.
- D in câte ştii tu , a m ai v iz ita to cin ev a p e K atie la
sa n a to riu ?
K ate îşi m u şcă buza.
- A m a i fost u n b ă rb a t m asiv, m ai în v ârstă, cu p ăru l
alb. Şi acu m îm i a m in te sc şi d e o fem eie tâ n ă ră . în afară
d e ei d o i, n u s u n t sigură. în s ă K ate a s ta t aco lo
m u lt tim p .
U n b ă rb a t în v ârstă şi o fem eie tâ n ă ră . A r fi p u tu t fi
o ricin e.
- M ă te m că n u -ţi p o t fi d e p rea m a re folos, zise K ari
cu b lâ n d e ţe . A m in tirile m ele d in v rem e a aia s u n t d e stu l
de neclare.
F uria ii d isp ă ru , p e n tr u a fi în lo c u ită d e o d ezam ăg ire
a p ă să to are. T o ate d e sc o p e ririle astea n u făceau d e c â t să
o d e ru te z e şi m ai ta re p e K ate. A fla c u m , d a r n u şi d e ce
se în tâ m p la se to tu l.
- N u , o co n tra zise K ate c lip in d p e n tr u a îm p ie d ic a
lacrim ile d e fru stra re . M i-ai fo st d e m a re aju to r.
- K ate.
T o m veni în faţa ca n ap e le i.
C u c o lţu l o c h iu lu i, K ate zări u m e rii în c o rd a ţi ai lu i
R yan şi felul în care îşi lăsase b ra ţe le p e lân g ă c o rp , in ­
tr-o m a n ie ră p ro te c to a re . în tin s e o m â n ă să-l o p rea scă şi
se u ită la T o m .
-C ee ?
- D acă aş fi ş tiu t ce se în tâ m p lă cu ad e v ă ra t, n u aş
fi p ă s tra t tăcerea. A m cre zu t că Jake era u n o m cin stit.
D u p ă c o n fe rin ţa ta d e p resă d e alaltăie ri, m i-am d a t sea­
m a că tre b u ie să te găsesc. Să-ţi s p u n ce ştiu . D e a tu n c i
a m to t în c erca t să d a u d e tin e .
A tâ te a m in c iu n i. O r iu n d e se în to rc e a , p ă re a u să fie
şi m ai m u lte , şi o izbeau d ire c t în faţă. N u p rea ştia ce
să m ai cread ă.
- T r e b u ie să găsesc ră sp u n su ri, T o m . N u m ă voi o p ri
p â n ă c â n d n u le voi găsi.
IA şteaptâ-m â 269

- N u s u n t sig u r că e o idee b u n ă .
- Ei n u i se va în tâ m p la n im ic! e x c la m ă R yan cu
fe rm ita te d in p a r te a c e alaltă a c a m e re i. D ac ă în c e a r­
că cin ev a să îi facă ră u , va tr e b u i să tre a c ă m a i în tâ i
d e m in e .
V o rb e le lu i la n sa ră o a m e n in ţa r e care-i făcu a tâ t pe
K ate, cât şi pe T o m să se în to a rc ă . U n m u şc h i al m a­
x ila ru lu i îi zvâcnea ritm ic. In o c h i i se citea d o r in ţa
d e răz b u n are.
T o m în c u v iin ţă şi privi în sp a te sp re so ţia lui.
- Ş t i u ce sim ţi. D acă vă p u te m a ju ta cu ceva, d aţi-n e
d e veste. V rem să fim d e folos.
S u b p riv irea in te n să a lu i R yan, K ate sim ţi p ic ă tu ri
reci d e s u d o a re de-a lu n g u l sp a te lu i. îşi d ă d e a se am a că
v o rb e a serios, că avea să se lu p te cu o ric in e avea să v in ă
d u p ă ea.
Şi, d in m o tiv e pe care n u le p u te a explica, ideea
asta o sp e ria m ai ta re d e c â t o rice ad e v ăr pe care avea
să-l d esco p ere.

- Iu b ito , n e în v â rtim d e o re b u n e , se p lâ n se M itc h d e


p e lo c u l p a s a g e ru lu i d in S U V -u l în c h ir ia t d e S im o n e .
în d o i h a r ta d in p o a lă , a n a liz ă s e m n e le d e pe s tra d ă ,
a p o i se u ită ia ră şi pe h a r tă . A i u n s im ţ al o r ie n tă r ii
f o a rte p ro st.
S im o n e îi a r u n c ă o p riv ire lip s ită d e o ric e u rm ă
d e a m u z a m e n t. în c ă îi v e n e a g re u să a c c e p te că el îşi
sc h im b a se p la n u rile leg ate d e se rv ic iu şi se a u to in v ita -
se să o în so ţe a sc ă în că lă to rie . N u n u m a i că a c u m stă ­
te a a lă tu ri d e ea în m a ş in ă în tim p ce se în v â rte a u p r in
s u b u r b iile V a n c o u v e ru lu i în c ă u ta re a casei lu i W a lte r
A le x a n d e r, d a r o şi a ş te p ta se r ă b d ă to r p â n ă ce-şi te rm i­
n ase tr e b u r ile în S e a ttle . N u se p lâ n se se n ic i m ă c a r o
d a tă . S im o n e ştia că el a r fi tr e b u it să se a fle pe b r a ţu l
Q u e e n C h a r lo tte , să-şi facă tre a b a lu i d e g eolog, o ric a ­
re a r fi fo st ea, d a r, d e fiecare d a tă c â n d a d u se se v o rb a
d e s p re asta, o ig n o rase şi-i sp u se se că e ra ex a c t a c o lo
u n d e tre b u ia să fie.
C e b ă rb a t făcea asta?
270 (Elhafjeth ‘Nauijfton

„ U n u l care e în n e b u n it d u p ă tin e .“
P u lsu l i-o lu ă razn a, iar m â in ile îi tra n s p ira ră p e
v o la n .
O d u b iţă ? C u sig u ra n ţă era n e b u n d e legat. P ro b le m a
era că ideea nu-i m ai p ă re a la fel d e n e b u n e a s c ă ac u m .
C e e a ce în s e m n a că o ab s o rb ise în re a lita te a lu i d isto r­
sio n a tă şi că a c u m era şi ea n e b u n ă d e legat.
- Ş t i i ceva? ro sti ea în c e r c â n d să n u se g â n d e a s c ă
în c ă la v iito r şi la ce avea să iacă în le g ă tu ră c u M itc h
M a tth e w s . D ac ă se g â n d e a la asta, avea să în c e a p ă să
ţip e . D a c ă o găsesc în u rm ă to a r e le zece m in u te , m ă
laşi să fac n iş te c u m p ă r ă tu r i p e R o b s o n S tre e t în a in te
să p le c ă m acasă.
- N - a m n im ic îm p o triv ă . E u o să r ă m â n în h o te l.
- N u stă m la h o te l, d rag u le .
- N u - m i a d u c e a m in te . S u n t şi aşa d e s tu l d e a m ă râ t
d in cauza asta. P la n u rile m ele d e a te se d u c e se d u c pe
ap a sâm b etei.
Să o seducă? O , la n a ib a . A vea p ro b le m e serio ase
cu el.
- D eci vii cu m in e la c u m p ă ră tu ri, zise S im o n e , în c e r­
c â n d să sc h im b e su b ie c tu l.
- M a i d e g ra b ă m o r în c e t, în c h in u ri g ro azn ice, în
m â in ile u n e i fem ei d o m in a to a re , sad ice. Pe b u ze îi a p ă ­
ru u n râ n je t. C e id ee b u n ă !
S im o n e n u se p u tu a b ţin e şi râse. M itc h e ra u n m a re
h o r m o n a m b u la n t. Şi, s-o a ju te D u m n e z e u , ei îi plăcea
la n e b u n ie asta.
- T e rog, M itc h . V iră p e o s tra d ă lă tu ra ln ic ă . O să
a ju n g e m m ai tâ rziu şi la fan teziile ta le . A c u m , v o rb im
d e s p re c u m p ă ră tu ri... C a m o o ră d e to r tu r ă p e n tru u n
b ă rb a t. C re d e -m ă , îţi va p lăcea. Pe R o b s o n S tre e t s u n t
n işte b u tic u r i a d o ra b ile .
- O m o a r ă - m ă a c u m . S tai. E x istă şi u n m a g azin d e
lenjerie?
S im o n e sim ţi f lu tu ri în sto m ac .
- P ro b a b il.
- C r e z i că ai p u te a găsi o le n jerie d e c o rp m ic u ţă d in
d a n te lă neagră?
rA.ştcaptă-niâ 271

F em eia o p ri m a şin a pe o stra d ă lin iştită , în faţa u n e i


case m a ri cu faţa d a d in le m n d e ce d ru .
- S-ar p u te a să n u aib ă m ă rim e a ta, iu b ire .
- F o arte a m u z a n t.
- Ş i , c u m to c m ai a m găsit casa, a m câştig at o ra aia d e
c u m p ă ră tu ri.
M itch o p rin s e d e b r a ţ în a in te să a p u c e să c o b o a re
d in m a şin ă şi o trase a p ro a p e .
- D u -m ă la m ag azin u l ăla d e le n je rie , şi o să te asig u r
că m e rită .
C ă ld u r a d in o c h ii lu i îi făcu sâ n g ele să clocotească.
D ar, c â n d o să ru tă , u ită d e to a te . D e ce e ra u aici, ce
c ă u ta u , d e ce i se p ărea o idee aşa p ro a stă să în c e a p ă o
re la ţie cu el...
C â n d se tra se în a p o i, în p riv ire i se c itea u n a m estec
d e p a s iu n e şi u m o r.
- U i t ă d e d a n te la n ea g ră. C r e d că v rea u să te v ăd în
p ie le roşie.
P iele roşie? O , D o a m n e !
C â n d u rc a ră tre p te le d in faţă şi el apăsă pe so n e rie ,
S im o n e îşi sim ţi n erv ii în c o rd a ţi la m a x im u m .
- Lasă-m â p e m in e să vorbesc. N u v rea u să-l sp e rie m
d in p rim a pe W a lte r A lex a n d er.
- D acă o să îm i v o rb e şti pe to n u l ăsta so b ru , p ro fe ­
sio n ist, în tim p ce p o rţi u n c o s tu m d in p ie le ro şie şi ţii
în m â n ă u n bici, cu sig u ra n ţă o să te ascult.
C o tu l ei îl lovi în s te rn şi îl lăsă fără aer. D a r râ se tu l
lu i făcu să vibreze v e ra n d a şi p o d e a u a d e su b p ic io arele
ei. I se stre c u ră a p o i în su fle t, a m in tin d u -i ce a n u m e îi
p lăcea la M itc h M a tth e w s. C e e a ce, d a c ă n u era a te n tă ,
o p u te a d u c e la p ierzan ie.
- D o a m n e , ce m iro a se aşa?
M itc h îşi d u se m â n a la nas.
- N u ştiu . S im o n e se s p rijin i cu m â n a d e p e re te şi
p riv i p rin tr-u n geam la teral. Z iare îm p ră ştia te p e o m asă
veche. O c u v e rtu ră v erzuie c ro şe ta tă a ru n c a tă p e m a r­
g in e a u n u i sc a u n . Pe o altă m ă su ţă , o b u c a tă d e pizza p e
o fa rfu rie d e c a rto n . P rafu l ac o p e re a m a jo rita te a o b ie c ­
te lo r d in su fra g e rie . O valiză n e d e s c h is ă e ra a r u n c a tă
272 Zfisabctfi ‘Maugfoton

u n d e v a lâ n g ă p e re te le în d e p ă r ta t. N u p a re să fie c in e ­
va acasă.
- D u p ă m iro s, îm i d a u seam a şi d e ce.
S im o n e p re sim ţi că ceva n u era în regulă. C o b o r î în
fugă tre p te le d in faţa casei, liin g ă clăd ire se v ed ea o că­
rare p avată cu p ia tră.
- U n d e te d u c ii în tr e b ă M itch u rm ân d -o .
F em eia se stre c u ră p e su b u n a rb u st p itic şi d esch ise
p o a r ta care d ă d e a sp re c u rte a d in sp ate.
- R e y n o ld s a fost g ăsit în p iscin ă.
- C e ? S tai aşa. B rusc, am u n s e n tim e n t n aso l în legă­
tu r ă cu asta.
Sim one_ o co li c o lţu l casei în a in te ca el să a p u c e s-o
o p rească. In c u rte a d in sp a te d u h o a re a era şi m ai p u ­
te rn ic ă . O pisică ţâ şn i d in sp a tele u n u i co p ac şi d isp ă ru
p e lâ n g ă casă. C â n d văzu cad av ru l, cu p ic io arele ieşite
d in c o lo d e r o d o d e n d r o n u l d in ap ro p ie re a v e ra n d e i d in
sp a te, S im o n e făcu o ch ii m ari.
în g h iţi cu g reu .
- Ş i eu.
- O , să fiu al n aib ii.
M itc h trec u în faţa ei, b lo c â n d u -i v ed erea.

M a m a lui R yan, A n g ela, îşi d ă d u p ă ru l c a sta n iu peste


u m ă r şi râse cu g u ra p â n ă la u rec h i. L u m in a d e la lu m â ­
n ă rile aşezate p e m asa u n d e se servise c in a i se reflec ta
pe faţă.
- A ş a că M itc h am arează p e stân că, iar R yan alu n ec ă.
D e peste m asă, R yan văzu cu m K ate se în c ru n tă . T ea­
m a ei d e a-i în tâ ln i p e p ă rin ţii lu i se m ai d im in u a s e pe
m ă su ră ce o rele se scu rg eau . S tăte au to ţi în ju ru l m esei
la care lu aseră cin a, cu farfu riile goale în faţă, în tim p
ce m a m a lui povestea în tâ m p lă ri stâ n je n ito a re d in tin e ­
re ţe a lui. în o rice altă situ aţie, ar fi p u s c a p ă t acesto r
p o v estio are, d a r K ate p ărea fo a rte in te re sa tă şi, d u p ă du-
pă-am iaza p e tre c u tă cu K ari A d am s, se g â n d e a că avea
n ev o ie d e câteva clipe d e lin işte.
C h ia r şi d ac ă asta în se m n a să se râd ă p e se am a lui.
'Aşteaptă-m ă 273

R yan c lă tin ă d in ca p în tim p ce o a ra n ja pe Ju lia m ai


b in e în poală.
- N e g h io b u l n u a în c h is sistem u l.
- C e în se a m n ă asta? în tre b ă K ate cu o cu rio z ita te
sin c eră.
K athy M a tth e w s d ă d e a o co l m esei cu o cafetieră şi
u m p le a d in n o u ceştile.
- A s ta în s e a m n ă că M itc h n u s-a asig u ra t şi n u a legat
b in e n o d u l în o p t, ia r c a p ă tu l frâ n g h ie i a a lu n e c a t fix
p rin d isp o zitiv u l d e a m arare.
-V e z i tu , c o n tin u ă A n g ela, Ryan n u se m ai căţărase
n ic io d a tă afară. Se că ţă ra se n u m a i în sală, cu M itc h , aşa
că, a tu n c i c â n d s-a în tâ m p la t asta...
- M -am s p e ria t îngrozitor, zise R yan fo a rte serios.
T o ţi râseră în afară d e K ate.
- C e ai făcut?
II fixa cu priv irea, iar el văzu în g rijo ra re a d in o ch ii
aceia p ro fu n z i şi a tâ t de verzi. Ryan sim ţi cu m in im a i o
ia la galop.
- La n ivelul u m ă ru lu i era o c ră p ă tu ră m a re în stân că,
aşa că m i-am în ţe p e n it b ra ţu l în ă u n tr u , cu co tu l în faţă,
şi m i-am în f ip t v â rfu l b o c a n c u lu i în p ia tră , să m ă p o t
p ro p ti. M i-am d a t se am a că m ă p u te a m lăsa cu to a tă gre­
u ta te a în b ra ţu l ăla, deşi m ă d u re a ca d r a c u ’. A p o i i-am
strig a t lu i M itc h to a te o b sc e n ită ţile pe care le auzisem
la viaţa m ea.
- D e c i d e ac o lo a în v ă ţa t b ă ia tu l m e u v o rb ele alea,
zise K athy râz ân d .
- A i fi p u tu t să m o ri.
K ate îl p riv ea c u o c h ii m a ri. D e fiec are d a tă c â n d
se u ita la el cu o c h ii aceia b lâ n z i, p lin i d e e m o ţie , lu i
R yan îi v e n e a să o ia în b ra ţe şi să se p ia rd ă în m ire a s­
m a ei d u lc e. Insă, d e v re m e ce a tâ t p ă r in ţii a m â n d u ­
ro ra , câ t şi c o p iii stă te a u în ju ru l m esei, d e c ise că p ro b a ­
b il n u e ra cel m ai b u n m o m e n t să facă asta. E ra n e v o it
să a m â n e p e n tr u m ai tâ rz iu , c â n d aveau să r ă m â n ă s in ­
g u ri. C â n d p u te a s o d u c ă la el în d o r m ito r , să în c u ie
uşa şi să-i a ra te c â t d e m u lt în s e m n a p e n tr u el p re z e n ţa
ei în casa asta.
274 Tiisabetfi ‘Uaugfiton

- D a, sp u n e -i asta lu i M itc h , relu ă, în c e rc â n d să a lu n ­


ge fan teziile. A p ro a p e c-a fă c u t p e el d e râs c â n d am
a ju n s în sfârşit sus. 1 s-a p ă r u t cel m a i a m u z a n t lu c ru
d in lu m e .
R o g e r M a tth c w s stă te a s p rijin it cu co tu l p e m asă şi-şi
s o rb e a cafeau a.
- D a c ă ascu lţi v a ria n ta lu i M itc h , o să-ţi s p u n ă că
s tâ n c a n u e ra aşa în a ltă . C ă , în u rm a că ză tu rii, R yan
şi-ar fi p u t u t r u p e d o a r u n p ic io r, p o a te a m â n d o u ă .
- M d a , m u lţu m e s c m u lt, c o m e n tă R yan şi-l fixă
cu p riv irea.
R â setele ră s u n a ră în ju r u l m esei. T e le fo n u l în c e p u să
su n e , iar Ju lia să ri d in b ra ţe le lu i R yan să ră s p u n d ă .
- C r e d , ro sti ta tă l lu i R yan, M ich ael, m â n g â in d sp a te ­
le firav al lu i R eed , ca re d o rm e a s p rijin it d e p ie p tu l lui,
că a tu n c i a fost u ltim a o a ră c â n d ai m e rs să te c a ţă ri pe
stâ n c i cu M itch .
- C u m ad ică „cu M itc h “? R yan îşi în c ru c iş ă b ra ţe le la
p ie p t. A ia a fost u ltim a o ară c â n d am m ers. P u n c t.
A n g e la se ap lecă şi-şi s ă ru tă fiu l p e o b raz.
- O r i c u m , eu p re fe r să te ştiu cu a m b e le p ic io a re p e
p ă m â n t, d rag u le .
- T a tă ? Ju lia in tr ă în a p o i în b u c ă tă rie , cu te le fo n u l
fără fir în m â n ă . E u n c h iu l M itch .
- V o r b e a m d e lu p , m o rm ă i R yan, a ru n c â n d u -ş i şerv e­
ţe lu l p e m a să în tim p ce se rid ică.
C o n v e rs a ţia c o n tin u ă în s p a te le lui.
- S alu t, zise R yan la te le fo n . U n d e eşti?
- E u şi S im o n e s u n te m în V an co u v er.
R yan îşi în c le ş tă m a x ila ru l şi o p riv i p e K ate, a p o i se
în to a r s e c u faţa sp re b u c ă tă rie . D ă d u c o lţu l sp re b iro u l
lu i şi în c h is e uşa.
- C re d e a m că i-am sp u s să n u se d u c ă aco lo .
- R yan, ab ia a scu ltă ceva d in ce îi zic eu . C e te face să
crezi că o să te a scu lte p e tine?
î n tim p ce se a f u n d a în s c a u n u l d in s p a te le b ir o u ­
lu i, auzi p e fu n d a l v o cea lu i S im o n e şi p e M itc h in s p i­
r â n d b ru sc .
'Aşteaptă-mă 275

- S p u n e - i să n u se m a i d ea la tin e , ca să-m i p o ţi ex p li­


ca d e ce s u n te ţi acolo.
S im o n e şi M itc h sc h im b a ră câtev a v o rb e în şo a p tă,
ap o i M itc h reveni la te le fo n .
- L-am g ăsit pe W a lte r A le x a n d e r. L egistul s p u n e că
e m o r t cam d e tre i zile.
- D ră cia dracului.^
A sta m ai lipsea. îşi rid ică re p e d e p riv ire a c â n d uşa
b ir o u lu i se d esch ise .
K ate p ă tru n s e în în c ă p e re , în c h iz â n d uşile d u b le în
u r m a ei.
-P u n e -1 pe difuzor.
La d r a c u ’. N u v o ia ca ea să a u d ă asta c h ia r acu m .
T o c m a i în c e p e a să-i d is p a ră p riv irea aia b â n tu ită . C u m
el n u făcu d e c â t să ofteze, K ate în a in tă sp re el şi se în ­
tin s e d u p ă te le fo n .
F ără n ic i o trag e re d e in im ă , R yan apăsă b u to n u l.
- M itc h , te p u n pe difuzor. E şi K atie aici.
- L -am găsit p e W a lte r A le x a n d e r, re p e tă M itch .
- Ş i?
- Şi e m o rt.
P rivirea ei se în tu n e c ă . C h ip u l îi d e v e n i p alid .
R yan o strâ n s e d e coapsă.
- P o liţiştii au vreo id e e legată d e ce s-a în tâ m p la t?
- N u , ră s p u n s e M itc h . Se p a re că a fo st lovit în cap
c u ceva, d a r în c ă n u a u sp u s care e cauza m o rţii. A b ia
m â in e îi vo r face a u to p sia .
K ate îşi asc u n se ca p u l în m â in i.
- D e a s e m e n e a , se p are că n u v e n ise în V an c o u -
v er d e c â t d e c â te v a zile. V aliza e ra n e d e s fă c u tă , iar
p a ş a p o r tu l a ra tă că n u tre c u se d e m u lt g r a n iţa . M itc h
făcu o p au z ă. R yan, avea u n e x e m p la r d i n ziaru l d e
S e a ttle cu o poză d e la c o n f e rin ţa v o a s tră d e p re să p e
p r im a p a g in ă .
- R a h a t , m u r m u r ă Ryan.
- M a i avea şi n işte d o c u m e n te d e sp re o c o m p a n ie
fa rm a c e u tic ă d e aici d in C a n a d a . G ray-n u -ştiu -cu m sau
c a m aşa. S im o n e în c ea rc ă să-i c o n v in g ă pe p o liţiş ti să-i
276 ‘ifisafcetfi 'tiaughton

îm p ă rtă şe a sc ă şi ei câteva d in tr e in fo rm a ţiile lor. F em eia


asta e u n a d e v ă ra t co p o i.
Ryan se pişcă d e p u n te a n a s u lu i, în în c e rc a re a d e a-şi
stăpâni, fru stra re a. Şi frica.
- V reau să p le ca ţi d in V ancouver.
- In seara asta ar tre b u i să lu ă m av io n u l sp re casă.
P o liţia m a i are să n e p u n ă câteva în tre b ă ri, d a r am v r u t
să vă p u n e m în tem ă.
- M ersi, m u r m u r ă Ryan. A veţi grijă d e voi.
- A ş a o să facem . Te s u n c â n d a flă m m ai m u lte.
C o n v o rb ire a se în tre ru p s e . F ără să m ai a şte p te răs­
p u n s u l ei, R yan o trase pe K ate în b ra ţe le lui. E ra ex­
tre m ele în c o rd a tă . îşi lip i faţa d e p ie p tu l lu i şi îi p u se
m â in ile pe b icep şi. A tin g e re a ei îi făcu p ie lea d e g ăin ă
şi-i trezi d o r in ţa d e a-i a lu n g a to a te grijile.
Ş tia că n u avea cu m .
C u b ă rb ia s p r ijin ită d e c re ş te tu l ei, R y an în c h is e
o c h ii. C u m îi p u te a ex p lica el asta c â n d n ic i el n u ştia
ce se în tâ m p la cu ad ev ărat.7 C â n d în c ă n u avea h a b a r
c in e e ra în sp a te le t u tu r o r a c e sto r chestii? R yan se te ­
m ea că, d a c ă ea a r fi ş tiu t ce se în tâ m p la c u a d e v ă ra t, a r
fi lu a t-o n u m a id e c â t la fugă. Iar el n u p u te a s-o lase să
facă asta. N u în a in te să af le ce s im ţe a p e n tr u el.
Se a p ro p ia u d in ce în ce m a i ta re . Şi ea sim ţe a
ceva p e n tru el, ceva ce el sp e ra să fie iu b ire . V o ia să
îi s p u n ă ce ştia - c u r â n d avea s-o şi facă - , d a r d e o ­
c a m d a tă n u p u te a risca. M ai în tâ i v o ia să a fle n iş te
r ă s p u n s u ri.
- N u v reau să m a i ştiu n im ic.
V ocea ei g â tu ită îi sfâşie su fletu l.
- N u o să p e rm it să ţi se în tâ m p le n im ic.
Se elib eră d in b ra ţe le lui.
- S ă ştii că n u l-am p lă c u t n ic io d a tă . W a lte r n u a
fost n ic io d a tă d r ă g u ţ cu R e e d . N -am în ţe le s n ic io d a tă
d e ce. A c u m ştiu că era aşa d in cau ză că ştia că R eed
n u e ra cu a d e v ă ra t n e p o tu l lu i. D ar, c h ia r şi d a c ă ştiu că
e ra c u m v a im p lic a t în to a tă tre a b a asta, to t n u aş fi
v r u t să m o a ră . C u g lasu l s u g ru m a t, a d ă u g ă : N u aş d o ri
n im ă n u i asta.
7kşteaptă-niâ 277

7 Ş tiu . R yan o a p u c ă d e m â n ă . N u e v in a ta.


în a d â n c u l s u fle tu lu i, sp e ra să n u fie n ic i v in a lui.
- T r e b u ie să plec.
R yan o strâ n s e m ai cu p u te re .
- î n n ic i u n caz.
- N u v rea u să vi se în tâ m p le ceva ţie şi c o p iilo r, d in
cauza m ea.
R yan sim ţi cu m i se în c o rd e az ă m u şc h ii p ie p tu lu i.
H a b a r n u avea ea c â t a r fi su fe rit el d a c ă o p ie rd e a.
- D a c ă pleci ac u m , o să te găsesc şi o să te ad u c
în a p o i.
K ate în c h ise în c e t ochii.
- Ryan, asta n u o să m eargă n ic io d a tă .
- Şi n ici asta să n u -m i m ai sp u i.
- N u ştiu ce să cred sau să s im t p e n tru tin e . C â n d
s u n te m îm p re u n ă , am se n za ţia că te cu n o sc de-o veş­
nicie. A p o i m ă trezesc la re a lita te şi îm i d a u seam a că
to tu l e o m a re n e b u n ie . A c u m câteva zile, nici m ăcar n u
s u p o rta i să stai în aceeaşi în c ă p e re cu m in e .
R yan îi ap u c ă şi cealaltă m â n ă , îm p re u n â n d u -ş i deg e­
te le cu ale ei, făcân d -o să se u ite iarăşi la faţa lui.
- A s ta nu-i ad e v ărat. V o iam a tâ t d e ta re să fiu lângă
tin e , în c â t m ă d u re a , d a r n u ştia m c u m să fac asta.
C â n d văzu că p riv irea i se m ai îm b lân z eşte , o trase
m a i a p ro a p e d e el.
- Şi c h ia r m ă c u n o ş ti. C o r p u l tă u m ă c u n o a ş te . I n i­
m a ta m ă ştie. D o a r m in te a ta este m a i în c ă p ă ţâ n a tă .
A şa a fo st d in to td e a u n a , a d ă u g ă el ju c ă u ş. D a r asta
nu-i o n o u ta te .
T ru p u l ei se c u tre m u ră s u b a tin g e re a lui. îşi lip i b u ­
zele d e tâ m p la ei. N ici n u b ă n u ia ea câte a r fi fă c u t el
p e n tr u ea.
- P e n tru m in e , to tu l se în tâ m p lă m u lt p rea rep e d e.
N u ştiu c u m să ţin situ a ţia su b c o n tro l. S u n t sp e ria tă ,
îi şo p ti.
E ra b in e că era sp e ria tă . A sta în s e m n a că to t ce sim ­
ţea e ra real. C ă exista sp e ra n ţă . îşi trec u b ra ţe le în ju ru l
m ijlo c u lu i ei şi-i sim ţi sâ n ii lip in d u -se d e p ie p tu l lu i şi
şo ld u rile în c lin â n d u -se sp re ale lui.
278 !Zfisafcth 'îfaughton

- N -ai p u t u t n ic io d a tă s-o ţii su b c o n tro l. Şi n ic i eu


n-am p u tu t. C e se în tâ m p lă în tr e n o i a în c e p u t cu m u lt
tim p în u rm ă . N ici tu n u p o ţi s-o o p re şti, la fel c u m n ic i
e u n u p o t.
C â n d ea îşi strâ n s e d eg e te le p e u m e rii lu i, R yan
se ap lec ă şi-şi lip i b u zele d e ale ei.
G e a m ă tu l ei s u rd îi făcu m u ş c h ii a b d o m e n u lu i să se
în c o rd e z e şi in im a să-i b a tă cu p u te re . N u o p u te a lăsa
să plece în a in te să afle d a c ă îl iu b e a şi ea, m ă ca r o frâ n ­
tu ră d in c â t o iu b e a el.
Şi, p â n ă a tu n c i, sp e ra ca ea să n u m a i v rea n ic io d a tă
să plece. O ric e a r fi.

P rim e le raze d e s o a re a le d im in e ţii se s tr e c u r a u p r in


fe re a stra în tre d e s c h is ă . D ra p e r iile g rele, a lb a stre , flu ­
tu r a u în b ă ta ia b riz e i d o m o a le . K ate îşi şte rs e o c h ii
s o m n o r o ş i şi p riv i s p re ceas. D e în d a tă ce zări cifrele,
se rid ic ă în c a p u l o a se lo r, c lip i d e d o u ă o r i şi se î n t i n ­
se, p e s te R yan, d u p ă h a la tu l p e care n o a p te a tre c u tă îl
a ru n c a s e p e p a r te a lu i d e p a t.
R yan se rostogoli p rin zâ n d -o su b b ra ţu l lu i m u sc u lo s.
- N u pleca, m â râ i el.
R e u şi cu g reu să se elib ereze d e su b b r a ţu l lu i şi-şi
p u se h a la tu l ro şu d e m ă ta s e p este u m e ri.
- A i zis că m ă trezeşti în a in te să se facă d im in e a ţă .
R y a n îi a ru n c ă u n râ n je t rău tă cio s.
- D o rm e a i p re a lin iş tită ca să te trezesc. Se sp rijin i în
c o a te . V in o în a p o i în p at.
- S u b n ic i o fo rm ă , zevzecule.
îşi strâ n s e b in e h a la tu l în ju r u l taliei.
B ă rb a tu l se rid ic ă în c a p u l o a s e lo r şi-şi tre c u p ic io a re ­
le p este m a rg in e a p a tu lu i. în a in te să a p u c e să plece, re­
u şi să o p r in d ă d e şo ld u ri. îşi frecă n a s u l d e a b d o m e n u l
e i şi îi d e sfă cu c o r d o n u l cu d in ţii.
-în c e te a z ă ! T re b u ie să m ă în to rc în c a m e ra m e a
în a in te să se trezească altcin ev a .
- P ă rin ţilo r n o ş tri n u le va păsa.
Se e lib e ră d in b r a ţe le lu i. N u re u şe a s u b n ic i o
fo rm ă să p ric e a p ă d e ce n a ib a le su g e ra se p ă r in ţilo r
'Aşteaptă-m â 279

a m â n d u r o r a să r ă m â n ă la el. Ş tiin d că în casă e ra a tâ ta


lu m e , fusese o fra ie ră că se lăsase tâ râ tă d e d o r in ţă , în
m iez d e n o a p te , în c a m e ra lui.
- N u v rea u ca p ă r in ţii n o ş tri să c re a d ă că s u n t o
fem eie u şo a ră .
B ă rb a tu l râse, o u r m ă şi îm p in se u şa cu m â n a , îm p ie ­
d ic â n d -o s-o d e sc h id ă .
- N u eşti o fem e ie u şo a ră . E şti so ţia m ea.
S im ţi că i se face pielea d e g ăin ă. Se în to a rs e , trezin-
d u-se p rin s ă în tr e tr u p u l lu i a ţâ ţă to r - fo a rte g o l - , în
faţă, şi uşa d in le m n m asiv, în sp a te. îşi s im ţi m u şc h ii
fre m ă tâ n d în v re m e ce b u zele lu i îi m â n g â ia u u re c h e a .
S en za ţii e le c triz a n te îi b ră z d a u to t tr u p u l.
S u b n ic i o fo rm ă n u te p u te a i în ţe le g e c u el c â n d se
u ita aşa la ea. K ate în g h iţi cu g re u ta te , în c e r c â n d să-şi
în frâ n e z e d o r in ţa .
- B ine, a tu n c i, n u v rea u ca Ju lia să ştie că a m fo st aici
to a tă n o a p te a . Şi aşa n u m ă place. C h e s tia a s ta n u va
face d e c â t să în ră u tă ţe a s c ă lu c ru rile .
R y a n îşi p e tre c u b r a ţu l u ş o r p e d u p ă m ijlo c u l ei şi
o lip i d e u şă . C â n d se a p r o p ie şi m a i m u lt d e ea, K ate
îi s im ţi e re c ţia , ce ea ce o făcu să se în c o rd e z e to a tă
d e n e r ă b d a re .
- V a tr e b u i să se o b işn u ia sc ă .
C â n d în c e p u să o m u ş te în c e t d e gât, K a te sim ţi
c u m i se în c h id o c h ii. O f, D o a m n e ! D a c ă o ţin e a
t o t aşa, n u avea să m a i p le c e n ic io d a tă . N u -şi d o re a
n im ic m a i m u lt d e c â t să-l lase s-o d u c ă în a p o i în
p a t şi să re p e te to a te lu c ru r ile im o ra le , m in u n a te şi
p o r n o g ra fic e p e c a re şi le fă c u se ră u n u l a ltu ia î n n o a p ­
te a p re c e d e n tă .
D a r n u p u te a . P e n tr u că, la lu m in a zilei, a tâ ta tim p
c â t casa e ra a tâ t d e p lin ă , e x ista u p re a m u lte ris c u ri.
K ate lu ă o g u r ă m a re d e aer, îşi p u s e m â in ile p e p ie p ­
tu l lu i şi-l îm p in s e cu p u te re . B ă rb a tu l se d ă d u în a p o i cu
u n pas, ia r ea re u ş i să d e s c h id ă u şa în a in te ca el să o
p o a tă îm p ie d ic a .
- Pe m a i tâ rziu , H a rris o n .
R âsu l lu i sexy se auzi p â n ă p e cu lo ar.
280 ‘Zfisabetfi ifaugfiton

U şa d e la c a p ă tu l c u lo a ru lu i se deschise.
O , la d r a c u ’! K ate p riv i în stân g a şi-n d re a p ta . S im ţi
c u m i se a d u n ă b r o b o a n e cie su d o a re p e fru n te . N u avea
u n d e să se d u că . Se u ită în a p o i sp re u şa în c h isă d e la
d o r m ito r u l lui Ryan.

capitolul 19
Pe u şa cam erei d e la c a p ă tu l c u lo a ru lu i ieşi A nge-
la. A vea p e ea u n h a la t roz flau şa t, cu c o r d o n în talie,
î n p ic io a re avea n işte p a p u c i p u fo şi, în fo rm ă d e iepu-
raşi. Faţa i se lu m in ă cu u n zâ m b e t cu su b în ţe le s.
- O , b u n ă d im in e a ţa , d ra g a m ea. P ari... în v ig o rată.
K ate sim ţi că o b rajii îi iau foc. La d ra c u ’! S-a ales pra-
ful d e în c erca re a ei d e a se asc u n d e . în g h iţi n o d u l care
i se p u se în gât.
- Ă ă ă , eu ...
A n g e la se în d r e p tă sp re scări.
- V i n o ! H ai să b e m n iş te cafea în a in te să se trezeas-
că b ă ie ţii. P â n ă a c u m n u am a v u t tim p să v o rb im ca
în tr e fete.
R a h a t. R a h a t. R a h a t. D e p arc ă ea şi-ar fi d o r it u n a
ca asta.
C u m n u avea d e ales, K ate o u rm ă p e m a m a lu i R yan
în jos p e scări, stră d u in d u -se în acelaşi tim p să găsească
şi u n p re te x t c re d ib il p e n tr u a se eschiva d e la flecăreala
m a tin a lă . D u p ă o n o a p te în tre ag ă d e sex, avea în să cre­
ie ru l gol.
C â n d a ju n se în d re p tu l u n e i oglinzi m a ri d in h o l, se
o p ri. C â n d se văzu, răm a se cu g u ra căscată şi se g răb i
să-şi aran jeze p ă ru l. P ăru l îi era în c âlc it. Z o n a d e su b
o c h i era m â n jită cu m ascara, b u zele îi e ra u u m fla te d e
la să ru tă rile lu i R yan, ia r o b ra jii îi e ra u m u lt p rea îm b u ­
jo ra ţi p e n tru o ra aceea a tâ t d e m a tin a lă.
- N u-ţi face griji, zise A n g ela fără să se în to a rc ă . A ră ţi
ca o fem eie fo a rte b in e iu b ită . M ă în tr e b d ac ă Ryan are
ceva ch ifle în b u c ă tă ria asta a lui.
D isp ă ru p e d u p ă colţ.
TLştcaptă-mă 281

K ate în c h ise o ch ii. S itu a ţia se în r ă u tă ţe a m u lt m ai


re p e d e d e c â t a p u c a ea să im p lo re v en ire a u n u i c u tre m u r
care să-i c u rm e su fe rin ţa .
în g h iţi am ă re a la pe care o sim ţe a în gât şi in tră în
b u c ă tă rie . A n g ela preg ătea d eja cafeaua.
- S cu m p o , v rei să c a u ţi, te rog, în frig id er n işte crem ă
d e brânză?
Lui K ate îi v en ea să-l o m o a re pe R yan; şi cu asta, bas-
ta. R e p rim â n d u -şi în ju ră tu rile pe care a r fi v r u t să le
ro stească, se în d re p tă spre frig id eru l im e n s d in m e ta l şi
scoase cre m a d e b rân z ă. C â n d cafeau a fu g ata, A n g ela
tu r n ă în d o u ă că n i, a p o i le d u se pe m asă îm p re u n ă cu
u n p la to u cu ch ifle.
K ate se a fu n d ă în sc a u n u l d e lângă ea. C a fe in a era
sin g u ru l lu c ru care îi p o to le a n erv ii.
- R y a n mi-a zis că ai av u t n işte p ro b le m e cu Ju lia,
în c e p u A n g ela în tim p ce-şi so rb ea cafeaua.
K ate in te n ţio n a să d isc u te cu R yan d e sp re lu c ru rile
p e care le povestea alto ra. Se foi în scau n .
- C âtev a. N u-i e d elo c uşor.
- N u , n u cred că-i e uşor. E ra fo a rte m ică a tu n c i c â n d
ai d is p ă ru t. A m â n d u r o r a le-a fost greu.
Pe K ate o ro d e a cu rio z ita te a , aşa că-şi m u şc ă b u za şi-şi
p e tre c u ta lp a pe d u p ă p ic io ru l sc a u n u lu i.
- E u şi Ju lia n e în ţe le g e a m bine?
- B in eîn ţele s că da. A ngela surâse. E ra ţi fo a rte a p ro ­
p iate. D raga m ea, Ju lia n u e s u p ă ra tă p e tin e . T re b u ie
să în ţe le g i asta. Se te m e d o a r să n u trea că iarăşi p r in to t
ia d u l ăla.
- Mi-aş fi im a g in a r că m a jo rita te a c o p iilo r s-ar b u c u ra
d ac ă li s-ar în to a rc e u n p ă rin te . D a r ea m i se îm p o triv e ş­
te la fiecare pas.
A n g ela o b ă tu pe m â n ă .
- I-a fost fo a rte greu. R yan n u s-a d e s c u rc a t d elo c b in e
c â n d ai d isp ă ru t.
C â n d K ate se în c ru n tă . A n g ela se sp rijin i c o m o d d e
s p ă ta ru l sc a u n u lu i.
-T e -a iu b it fo a rte m u lt, p ro b a b il m ai m u lt d e c â t a r fi
tre b u it. A fost d istru s câncî te-a p ie rd u t. A fost b u im a c
282 tEfisaheth Haugkton

m a i b in e d e d o i a n i. S in ce r, cred că, d a c ă n -ar fi avut-o


p e Ju lia, n u a r fi d e p ă ş it m o m e n tu l.
K ate în c h ise o c h ii. D acă n u s-ar li în d r ă g o s tit d e ja d e
R yan H a rris o n , a f irm a ţia aia a r fi co n v in s-o cu sig u ra n ­
ţă. S im ţi că p ie p tu l i se c o n tra c tă a tâ t d e ta re , în c â t fu
c o n v in să că n u avea să m ai p o a tă resp ira .
- C re d că Ju lia se te m e d e c u m va r e a c ţio n a el d a c ă te
h o tă ră ş ti să n u ră m â i, c o n r in u ă A n g e la cu b lâ n d e ţe .
K ate privi în jo s sp re cafea. D in lic h id u l f ie rb in te se
în ă lţa u v a lu ri d e a b u ri.
- N u ştiu ce se va în tâ m p la . N u p o t să fac n im ă ­
n u i n ic i o p r o m is iu n e . E u şi R y an ... R id ic ă u n u m ă r
şi-l c o b o r î în f r â n tă . N u a m lu a t n ic i o d ec iz ie. D a r v oi
fi m e re u p r e z e n tă în v ia ţa J u lie i. A s ta n u se va s c h im ­
b a n ic io d a tă .
P e n tru u n m in u t, A n g ela n u sp u se n im ic , p riv in d -o
g â n d ito a re . In cele d in u rm ă , se în tin s e d u p ă o ch iflă.
- Ţ i- a zis R yan că M ic h a e l n u e ta tă l lu i a d e v ă ra t, nu?
- N u , n u am ş ti u t asta.
A n g e la îşi d ă d u p ă ru l d e p e faţă.
- N i c i nu-i d e m ir a re că n u a ţi a ju n s în c ă la p o v es­
tirile d e s p re fa m ilie . E u şi M ic h a e l n e -a m c u n o s c u t
la fa c u lta te . N e-am în d r ă g o s tit n e b u n e ş te şi a m a v u t
o a v e n tu ră p a s io n a lă . D a r el s-a în r o la t în a r m a tă , şi
n e-a m d e s p ă r ţit. D u p ă p le c a re a lu i M ic h a e l, l-am c u ­
n o s c u t p e K ev in E la rris o n , ta tă l a d e v ă r a t al lu i R yan.
N e-am c ă s ă to rit şi, u n a n m a i tâ rz iu , l-am n ă s c u t p e
R yan. G la s u l i se d o m o li în tim p ce p riv i în jo s sp re
c a n ă . K evin e ra u n o m m in u n a t. D e la el m o ş te n e ş te
R yan p ă r u l b lo n d şi o c h ii a lb a ştri. Şi îl a d o r a p e R yan.
F e m e ia o ftă . A m u r it în tr - u n a c c id e n t d e m a ş in ă , c â n d
R yan avea d o i a n i.
- O , îm i p are râ u .
A n g e la f lu tu r ă o m â n ă .
- A fo st în g ro z ito r la m o m e n tu l resp ectiv . D a r a p o i,
câteva lu n i m ai tâ rz iu , M ic h a e l a v e n it acasă. Ş i a fo st d e
p arc ă e ra m în c ă ia fa c u lta te . C a şi c u m tim p u l n u tre­
cu se d elo c. O a tra c ţie să lb atică , o ie g ă tu ră in e x p lic a b ilă .
Z âm bi în s p re K ate. S u n t sig u ră că ştii ce v rea u să s p u n .
‘A şteaptă-m ă 283

K ate s im ţi iarăşi c u m o b ra jii îi ia u foc.


- O r ic u m , c o n tin u ă A n g e la , K ev in era m o r t d e d o a r
câteva lu n i c â n d , ia tă-m ă, eu e ra m ia ră şi în d r ă g o s tită
d e u n a lt b ă r b a t. N u ş tia m ce să fac. Id e e a e că, în
sp e c ia l p e v re m e a aia, e ra d e a ş te p ta t ca o v ă d u v ă să
je le a sc ă o p e r io a d ă c o n s id e r a b ilă d e v re m e în a in te
să tre a c ă m a i d e p a r te . D a r e u n u a m f ă c u t as ta . N ic i
p e d e p a r te . A m s ă rit în p a t cu p r im u l b ă r b a t ca re m i-a
a p ă r u t în cale.
K ate n u îşi p u tu re ţin e u n zâm b et. îşi a c o p e ri g u ra cu
m â n a , d â n d u -şi se a m a c â t d e in se n sib ilă era.
A n g e la c h ic o ti şi-şi lăsă c a n a jos.
- E xact aşa. O ad e v ărată n e b u n ie , nu?
C â n d K ate îşi feri p riv irea, A n g e la o lovi p este
m ână.
- N u ch iar. N u şi c â n d te g â n d e şti la asta. D u m n e z e u
m i l-a d ă r u it pe K evin ca să-l p o t avea p e R yan. El a fost
u n d ar, u n u l pe care o să îl p re ţu ie sc m e re u . Şi, c â n d
a v e n it v rem e a ca el să plece, D u m n e z e u m i l-a d a t p e
M ich ael. A ş tiu t ex a ct d e ce av eam eu şi R yan n ev o ie.
A sta n u în s e a m n ă că p e K evin l-am iu b it m a i p u ţin , ci
d o a r altfel. U n e o r i, p e tre c e m p re a m u lt tim p a n a liz â n d
d a r u r ile care ne-au fost d a te , în loc să fim re c u n o sc ă to ri
p e n tr u ele.
K ate în c h ise o ch ii.
- A s t a e o situ a ţie c o m p le t d iferită .
- P o a te , a d m ise A n g ela . S au p o a te n u . S o a rta e m u lt
p re a m o ftu ro a s ă ca să te joci cu ea. C u m v a , ai re u ş it
să te în to rc i aici la R yan şi la Ju lia. N u există ex p lica ţie
p e n tr u asta.
V o rb e le A n g elei p lu te a u în c ă în a e r c â n d M ic h a e l îşi
făcu a p a riţia în b u c ă tă rie îm b ră c a t în p a n ta lo n i d e tTe-
n in g şi u n tric o u al ec h ip e i S eahaw ks.
- C u m se face că v-aţi tre z it a tâ t d e dev rem e? le în tr e ­
b ă în d re p tâ n d u -s e sp re cafetieră.
A n g e la îşi în ă lţă ca n a.
- Lui K ate îi era sete d u p ă o n o a p te în tre a g ă d e sex
să lb atic cu fiu l n o s tru .
K ate se în ro şi.
284 X fisa b e tf •hlaugfton

- M a m ă , o faci să se sim tă p ro st.


R yan in tr ă în b u c ă tă rie în u rm a ta tă lu i lu i şi-i a ru n c ă
u n râ n je t c iu d a t.
L i d r a c u ’. N ici că se p u te a m a i ră u . K ate îşi frecă
c ica trice a d e la cap.
S im ţi c u m i se în m o a ie g e n u n c h ii, d a r to tu ş i se
rid ic ă .
- T r e b u ie să fac u n d u ş în a in te să se trezească p ărin -
ţii m ei.
- N u te g răb i d in cauza lor, ro sti A n g ela în u rm a ei.
C a m e ra p ă rin ţilo r tăi e c h ia r lân g ă a lu i R yan. V-arn au ­
zit n o i to c m a i d e la c a p ă tu l c u lo a ru lu i. S u n t sig u ră că
v-au au z it şi ei.
K ate făcu o ch ii m ari. Ii a ru n c ă o p riv ire lui R yan. Ştia
prea b in e că avea o b rajii d e c u lo area c ă p şu n e lo r, aşa că
îşi cro i d r u m sp re scări cât d e re p e d e p u tu .
R yan o p rin se d in u rm ă pe tre a p ta d e jo s. El făcu­
se d e ja d u ş; avea p ă ru l în c ă u d , iar tr u p u l îi m iro se a a
c u ra t şi a p ro asp ă t.
- S t a i p u ţin .
- A i făcu t-o in te n ţio n a t. în c e rc ă să se elib ereze
d in b ra ţe le lu i, d a r o ţin e a p re a s trâ n s . A i ş ti u t că
m a m a ta avea să fie trea ză c â n d m -am s c u la t în d im i­
n e a ţa asta.
- R ecu n o sc . P o ate că m -am s ă tu ra t să m ă a s c u n d .
- A s ta a fost o v iclen ie. N u -m i place.
- S u n t d e a c o rd . D a r a c u m n u m a i ai n ic i o scuză.
O să v o rb esc şi cu Ju lia m a i tâ rz iu în d u p ă -a m ia z a
asta.
în c e tă să se m ai îm p o triv ească.
- N u face asta!
- D e ce nu?
A şa c u m s tă te a a c u m , cu o tr e a p tă m a i su s, avea
a p ro a p e aceeaşi în ă lţim e cu el. O c h ii lu i d e sa fir p r i­
v ea u în tr-a i ei în v re m e ce v o rb e le A n g e le i îi ră s u n a u
în m in te .
- N u v rea u să su fere d in n o u .
R yan îşi m iji o c h ii lu i d e u n a lb a s tru p r o fu n d , frân-
g ân d u -i in im a lu i K ate.
'A şteaptâ-m ă 285

- A t u n c i nu-i d a n ic i u n m o tiv să sufere. M u tă -te


c u n o i.
K ate făcu o c h ii m a ri. N u ăsta e ra r ă s p u n s u l p e care-1
aşte p ta se .
- C e .7 A i în n e b u n it?
U n z â m b e t îi c u rb ă g u ra în a in te s-o să ru te . N u p u tu
d e c â t să se h o lb e z e la el. C â n d R yan se d ă d u în sp a te,
o ch ii lu i s tră lu c e a u .
- D a, s u n t. S u n t în d r ă g o s tit n e b u n e ş te d e tin e .
Ju lia are n e v o ie să p e tre a c ă tim p cu tin e . R e ed tr e b u ie
n e a p ă r a t să p e tre a c ă tim p cu m in e . T o ţi av em n e v o ie
d e o ş a n să p e n t r u a a ju n g e să n e c u n o a ş te m d in n o u .
D a c ă n e to t p lim b ă m d e la tin e la m in e , n u v o m re u şi
să facem asta.
-T e -a i ţic n it. N u p o t să m ă m u t, p u r şi sim p lu , cu
tin e . D o a m n e , R yan, n-a tr e c u t d e c â t o s ă p tă m â n ă .
- P e n t r u m in e , o s ă p tă m â n ă în s e a m n ă o v ia ţă î n ­
tre a g ă . Te v re a u în casa m e a . P e n tru m o m e n t, o să
s u p o r t c h ia r şi să sta i în c a m e ra d e o a s p e ţi, d a c ă as ta
îţi d o re ş ti.
A e ru l refu ză să-i m a i p ă tr u n d ă în p lă m â n i.
- A s t a v rei tu?
- L a d r a c u ’, n u . E u te v re a u în p a tu l m e u . In fiecare
n o a p te . D a r n-o să te forţez.
Se sim ţi n e a ş te p ta t d e e lib e ra tă , ia r p r in m in te îi tre ­
cu b ru sc g â n d u l n e b u n e s c c u m că p o a te avea d r e p ta te .
- M -ai f o rţa t în c ă d e la în c e p u t.
C â n d se a p le c ă în s p re ea, îi sim ţi zâ m b e tu l acela lu-
m in â n d u - i faţa s p r ijin ită p e u m ă ru l ei.
- C r e d că e p o s ib il să o fi făc u t. S p u n e-m i, te rog, că
m ă c a r o să te g â n d e ş ti la asta.
K ate în c h is e o c h ii şi-şi în c o lă c i b ra ţe le în ju r u l u m e ri­
lo r lu i. C u m i se p u te a îm p o triv i c â n d în a d â n c u l ei ştia
că a s ta îşi d o r e a şi ea?
- B in e, m ă v o i g â n d i.
B ra ţe le lu i o s tr â n s e r ă şi m ai ta re .
- M u lţu m e s c u - ţi, D o a m n e !
286 iEiisabeth ‘N iiiujhtJn

îm b ră ţiş a tă aşa cu p u te re , a p ro a p e că îi v e n e a şi ei a
c re d e că p u te a u să facă re la ţia lo r să m e arg ă. S e d ă d u în
sp a te in tr-a tâ t în c â t săd p o a tă p riv i în o c h i.
- A r i aş vrea să p e tre c p u ţin tim p d o a r eu cu Ju lia.
M ă g â n d e a m s-o iau la c u m p ă r ă tu r i.
- N u vreau să ieşiţi sin g u re d e o c a m d a tă .
- R y a n , c â te v a o re în o ra ş la c u m p ă r ă tu r i n u n e v o r
o m o r î. V o m fi în c o n ju r a te d e m u lţi o a m e n i. îţi p r o m it
că n-o voi d u c e n ic ă ie ri u n d e a r p u te a fi în p e ric o l.
K a te îi văzu e z ita re a d in p riv ire , aşa că se tra se în sp a ­
te . N u m ă p o ţi ţin e în c h is ă aici ca p e u n p riz o n ie r,
să ştii.
El ezită, d a r în cele d in u r m ă sp u se :
- B ine. T re b u ie să m e rg p u ţin la b ir o u . îl p o t ru g a p e
J o h n d e la pază să vă în so ţe a sc ă .
K ate îl stră fu lg e ră cu p riv irea .
- î n nici u n caz. N u a m n ev o ie ca u n tip d e la pază să
n e u rm ă re a s c ă în v re m e ce în c e rc să m ă a p r o p ii d e Ju lia.
A sta n u va face d e c â t să în ră u tă ţe a s c ă s itu a ţia .
- K a tie ...
- D a , ştiu că-ţi faci griji, r e lu ă re p e d e , o b se rv â n d u -i
in s is te n ţa d in p riv ire. A şa că... ce-ai zice d e u n c o m p ro ­
mis? A m să iau le g ă tu ra cu tin e , să-ţi s p u n u n d e s u n te m .
C a să te lin işte şti.
R yan se în c ru n tă .
- D in o ră-n o ră.
F em e ia îşi d ă d u o c h ii p e ste cap.
- D o a m n e , R yan, eşti m a i ră u ca o clo şcă. B in e , d in
o ră-n o ră.
P rivirea lui îi d ă d u d e în ţe le s că n u -i p lă c e a id eea, d a r
că n u avea să i se îm p o triv eas că .
- J u l i a are a n tr e n a m e n t la so ftb a ll în d u p ă-a m ia-
za asta.
- P o t s-o las eu , a p o i m ă în to r c şi te ia u şi p e tin e .
R yan în c u v iin ţă fără tra g e re d e in im ă .
- S ă zicem că e-n reg u lă.
- V r e i şi o listă cu lo c u rile u n d e v o m m erge? îl în tr e b ă
zâ m b in d .
'A ştcaptâ-m â 287

C u m în c r u n tă tu r a lu i se a d â n c i, K ate se a p le c ă şi
îl s ă ru tă .
- V r e i, te rog, să-m i p e r m iţi să fac d u ş în a in te să se
trezească p ă r in ţii m ei?
R yan îi d ă d u d r u m u l, d a r K ate ştia că o u r m ă r e a c u
p riv ire a în tim p ce u rc a scările.
- A i n ev o ie d e aju to r? îi strigă.
C â n d K ate se u ită în a p o i, râ n je tu l ş ire t a fişa t în c o lţu l
g u rii a p ro a p e că o c o n v in se . Fie că avea sa u n u d r e p ta te ,
K ate avea vaga im p re sie că u rm a să sfârşească p r in a-i d a
ex a c t ceea ce voia el.

- C e zici d e ăsta? K ate ţin e a u n p u lo v e r roz.


- Roz? V o rb e ş ti serios? Jig n ită , J u lia se în to a r s e la
r a f tu l p e care-1 an a liz a . S co ase u n tr ic o u z d r e n ţă r o s ,
v e rd e n e o n , s tr â m t, c a re a r ă ta ca şi c u m a r fi tr e c u t
p r in m u lte . îm i p la c e ăsta . C u u n z â m b e t p ro v o c a to r,
i-1 a r ă tă lu i K ate. î n fa ţă e ra scris: „ C iu p e ş te -m ă . S u n t
f ie r b in te şi sex y 11.
B u c ă ţile d e m e ta l ză n g ă n iră c â n d K ate îl a p u c ă şi-l
p u s e în a p o i p e ra ft.
- N u p re a c re d .
- D e ce nu?
K ate n u avea d e g â n d să-i ca d ă în c a p c a n ă . îi v ăzuse
d e ja g h e a re le Ju lie i ceva m a i d ev re m e.
- P e n tru că ai n o u ă a n i. Şi n u te v o r lăsa să-l p o r ţi la
şco ală. Iar ta tă l tă u m ă va o m o r î d a c ă ţi-1 c u m p ă r.
- N u ştii n im ic . M e rg la o şcoală p riv a tă . A c o lo p u r ­
tă m u n if o rm e .
K a te s tă te a în m ijlo c u l r a io n u l u i p e n t r u c o p ii
şi se u ita la J u lia . N u au z ise în tre a g a zi a lte v o r b e m a i
a d e v ă r a te . „ N u ştii n im i c .11 A sta e ra p r o b le m a aici.
L eg at d e J u lia c h ia r n u ş tia p re a m u lte . D e fa p t, n u
ştia n im ic .
S im ţin d u -s e ca o ra ta tă , o u r m ă pe Ju lia a fa ră d i n m a ­
g azin. Se u rc a ră în Ja g u a ru l lu i R yan, şi p o r n i m o to r u l.
D u p ă ce-i d ă d u în c ă u n m esaj lu i p e n tr u a-1 a n u n ţ a c u m
m a i s tă te a u lu c ru rile , K ate se a v e n tu ră în tra fic u l d e d u -
p ă-am iază.
288 iElisabeth Maughton

E a şi Ju lia îşi p e tre c u se ră to a tă d im in e a ţa la c u m p ă ­


ră tu ri şi n u căzuseră d e ac o rd nici m ă c a r a su p ra u n u i
sin g u r lu c ru . D acă era p o sib il aşa ceva, a tu n c i evadarea
a sta a lo r făcuse şi m ai m u lt rău rela ţie i lor.
K ate îşi frecă sc alp u l ca să alu n g e d u rerea .
- U n d e m ergem ? o în tre b ă Julia.
K ate sc h im b ă b a n d a p e a u to stra d ă .
- T r e b u ie să d a u o fugă p â n ă la m in e acasă, să iau
câteva lu c ru ri.
Ju lia îşi d ă d u o ch ii peste cap şi se s p rijin i d e sp ă ta ru l
s c a u n u lu i.
- A i fi p u tu t să m ă laşi m ai în tâ i p e m in e acasă.
K ate în c ercă să ră m â n ă calm ă. N u avea d e g â n d să
cadă în c a p ca n a Ju liei. Ieşi d e pe a u to stra d ă .
- D ar, în d efin itiv , d e ce n u stai la tin e acasă? o iscodi
Julia.
- N-a v o rb it ta tăl tă u cu tin e d e d im in e a ţă ?
Julia îşi în cru cişă m âin ile pe p ie p t şi privi p e fereastră.
- Ba da, a v o rb it. T o tu şi, asta n u r ă s p u n d e la în tre b a ­
rea m ea. Ş tiu d e ce vrea el să te ştie în casă, d a r d e ce eşti
tu d e acord? Ş tii că n u vrei să stai acolo.
K ate îşi în c leştă d eg etele pe v o la n şi lu ă o cu rb ă .
- Ba v reau să tiu aco lo , Julia. E u şi ta tă l tă u şi c re d em
că, d acă p etre ce m tim p îm p re u n ă ca o fam ilie, asta n e
va a ju ta p e to ţi.
- C a o fam ilie m a re şi fericită? N u va d u ra . N u cu
tin e .
C o p ila se în to a rs e ca s-o îm p ied ic e pe K ate să-i vadă
faţa.
K ate trase a d â n c aer în p ie p t, sim ţin d că era pe p u n c ­
tu l d e a-şi p ie rd e ră b d a re a .
- P â n ă la u rm ă , ce vrei, Julia? M -am d a t p este cap să
în c erc să te cu n o sc, d a r tu c o n tin u i să m i te îm p o tri­
veşti. C e tre b u ie să fac p e n tru a-ţi d e m o n s tra că n u mai
plec? C ă v reau să-m i d ai şan sa de-a m ă revanşa? a
- V r e i o şansă? Ju lia o străfu lg e ra cu p riv irea. îţi sp u n
eu ce p o ţi să faci. în c ete az ă să te m ai vezi cu ta ta.
-C e ?
‘A şteaptă-m ă 289

M a şin a co ti b ru sc. î n p a rte a d re a p tă , v alu rile v u ia u ,


lo v indu-se d e p ietre. S tâ n c i a c o p e rite d e tu fiş u ri se iviră
la stânga.
-M -a i auzit. în c ete az ă să te m a i vezi cu ta ta. N u d iu ­
b eşti. Ş tii că aşa este. H a b a r n u ai c u m e ra el în a in te .
N u vreau să trec iarăşi p r in asta!
P rivi spre P acificul a g ita t d e d e d e su b t.
K ate sim ţi In p ie p t o d u r e r e d e o v io le n ţă c a re o lu ă
p r in s u r p r in d e r e . îşi d o re a n e s p u s d e ta re să creeze o
p u n te d e le g ă tu ră cu Ju lia , să-i a lin e p u ţin fu ria aia
te rib ilă , d a r n u ştia c u m . La a u z u l v o rb e lo r ro s tite d e
Ju lia , K ate s im ţi c u m se trezesc d in n o u în ea to a te
acele te m e ri.
C e avea să se în tâ m p le cu Ju lia d a c ă re la ţia asta n u
m ergea? N u o p u te a s u p u n e pe c o p ilă la aceleaşi su fe rin ­
ţe p e n tr u a d o u a o ară. D a r pe R eed? Se ataşase fo a rte
ta re d e R yan. D acă se m u ta cu el, aşa c u m îşi d o re a el,
p e n tr u ca în cele d in u r m ă să plece, asta avea să u cid ă
sp iritu l firav al lui R eed.
„Nu-1 iu b e şti. Ş tii că aşa e .“
A sta era în tre b a re a su p re m ă , nu -i aşa? E ra atra să n e ­
b u n e ş te d e R yan, se sim ţe a fo a rte legată d e el, d a r era
asta dragoste?
S e n tim e n te le ei p e n tr u R yan e ra u m a i p u te rn ic e d e ­
câ t to t ce sim ţise p â n ă a tu n c i. Ş tia asta şi o a d m ite a .
In im a îi s p u n e a că era d rag o ste , d a r m in te a îi p u n e a la
în d o ia lă ju d e c a ta . Se în şelase a tâ t d e ta re în le g ă tu ră cu
Jake... N u voia să m ai facă în c ă o greşeală în g ro zito are.
D acă re a c ţio n a im pulsiv, n u reu şe a d e c â t să în ră u tă ţe a s ­
că lu c ru rile . T re b u ia să fie sigură.
La u r m ă to ru l viraj, m a şin a c o ti cu o viteză m a i m a re
d e c â t a n tic ip a se K ate. P use p ic io ru l pe frâ n ă.
N u se în tâ m p lă n im ic.
C o n fu z ă , apăsă d in n o u . C u m m a şin a to t n u în c e ti­
n i, ap ăsă frâ n a cu m işcări re p e ta te . în loc să în c e tin e a s­
că, p ă re a u m ai d eg ra b ă să p r in d ă şi m a i m u ltă viteză în
tim p ce c o b o ra u d ealu l.
K ate sim ţi c u m i se zbârleşte pielea d e frică. în c e rc ă
să-şi păstreze c a lm u l în tim p ce spuse:
290 (ElisaSetfi JJaugfiton

- J u lia , d u -te p e s c a u n u l d in sp a te. P u n e-ţi c e n tu r a d e


s ig u ra n ţă şi...
- D e ce?
-A s c u ltă -m ă ! N u m erg e lm n a . T reci în sp a te acum !
P u n e -ţi c e n tu r a şi ţin e-te b in e ! Fă-o!
Ju lia căscă o ch ii m ari. F ără să m ai ro stească o v o rb ă,
tre c u în sp a te.
G â n d u r ile i se în v ă lm ă şe a u lu i K ate p>rin m in te , în
tim p ce re m e m o ra d r u m u l. In faţă e ra u n işte cu rb e ,
u r m a te d e o p a n tă , care in e v ita b il avea să le crească v ite­
za, a p o i în c ă o c u rb ă , u rm a tă d e o p a n tă lin ă cu o c u rb ă
la bază. D acă p u te a ţin e m a şin a su b c o n tro l p â n ă aveau
să a ju n g ă la co astă, aveau o şan să.
T ra se frâ n a d e sig u ra n ţă , d a r n u se în tâ m p lă n im ic.
C u in im a b ă tâ n d u -i n e b u n e ş te , p riv i sp re b o rd . U n sfert
d e rez erv o r d e b e n z in ă - n u avea să se c o n s u m e la tim p .
îşi în g h iţi frica.
- J u lia , p o şe ta m ea e p e sc a u n u l d in sp a te . G ăseşte-m i
te le fo n u l. S u n ă la p o liţie .
Ju lia b â jb â i în g e a n ta lu i K ate.
- N u p o ţi p u r şi s im p lu să o p re ş ti m aşina?
- N u . V o la n u l se va b lo c a d a c ă o fac. O să în c e rc să
s c h im b viteza. Ţ in e -te b in e , n e va zg u d u i.
Ţ in u v o la n u l cu o m â n ă şi b ăg ă în tre a p ta a tre ia a
tra n s m is ie i a u to m a te . S im ţi c u m s u d o a re a i se scu rg ea
p e sp a te, d a r tre c e re a fu n e te d ă , în c e ţin in d u -le d o a r u n
pic. E ra d eja în c u rb ă , în c e rc â n d d in ră s p u te ri să ţin ă
m a şin a p e şosea. C â n d d r u m u l in tră în lin ie d re a p tă ,
s c h im b ă iarăşi viteza. M a şin a se a m b a lă p u ţin .
în c e tin i u n pic, s u fic ie n t câ t să p o a tă face u r m ă to a ­
rele d o u ă viraje, a p o i c o b o rî p a n ta . K ate strâ n s e şi m ai
ta re v o la n u l.
G la s u l în ă b u ş it al Ju lie i în c e p u să se a u d ă şi în p a rte a
d in faţă a m a şin ii p e m ă su ră ce îi v o rb e a o p e ra to a re i d e
la p o liţie pe u n to n ala rm a t.
N u aveau să m o a ră aşa. K ate se îm b ă rb ă tă . N u avea să
p e r m ită u n a ca asta.
M a şin a p rin s e viteză şi la u r m ă to ru l viraj co ti b ru sc.
U n s u s p in în ă b u ş it se auzi d in s p re ju lia c â n d tru p u l
'Aşteaj>tă-mă 291

îi a lu n e c ă sp re u n a d in tr e la tu rile m a şin ii. K ate sc h im b ă


iarăşi tre a p ta , tre c â n d în viteza în tâ i, ceea ce le la n să cu
p u te re în faţă.
C â n d luă u r m ă to ru l viraj, avea m â in ile u d e d e tr a n ­
sp ira ţie . M a şin a ţâ şn i d e pe şosea cu ro ţile a lu n e c â n d
pe p ietriş. Ju lia ţip ă ; K ate îşi în c o rd ă m u şc h ii şi reu şi
să red reseze m a şin a . În c e tin i c o n s id e ra b il. P e n tru p rim a
d a tă d e c â n d îşi d ă d u s e se a m a că n u m e rg e au frâ n ele ,
K ate se sim ţi o p tim istă .
Zări a p o i u ltim a c u rb ă .
O , la naiba! N u aveau să reu şească. Privi în jo s sp re
v ite z o m e tru . în c ă în a in ta u m u lt p rea re p e d e . C a lc u la se
g re şit n u m ă ru l d e viraje. P â n ă a c u m a r fi tr e b u it să fie
d e ja p e dea), d a r n u e ra u .
D ru m u l c o te a a b r u p t la stâ n g a . î n faţă şi sp re d r e a p ­
ta , s tâ n c a se te r m in a b ru sc , lă s â n d loc, la n o u ă m e ­
tr i d e d e s u b t, u n u i g o lfu le ţ. D a c ă în c e rc a sâ co fe asc ă,
av e au să se ro sto g o le a sc ă , ştia p re a b in e . A v eau să se
ro sto g o le a sc ă , să se lovească d e d ig şi, cel m a i p ro b a b il,
să m o a ră .
A vea n u m a i o fra c ţiu n e d e s e c u n d ă să ia o decizie.

capitolul 20
- J u lia , ţine-te b in e .
K ate am b a la m o to ru l. M a şin a p lo n jă d e p e stâ n c ă
d ire c t în apă. Ju lia ţip ă iarăşi pe lo c u i ei d in sp a te şi,
p r e ţ d e o clipă în fric o şă to a re , av u ră se n z a ţia că zb u ra u .
M a ş in a a tin se apa; airb a g u l se d esch ise . C a p u l lu i K ate
se b a la n sa în faţă şi în sp a te şi se lovi d e ceva ta re . M aşi­
n a se leg ăn ă câtev a m in u te în a in te să în c e a p ă să ia ap ă.
G re u ta te a m o to ru lu i o trăgea în jos.
A p a rece care îi a ju n s e la p ic io a re o d ez m e tic i. îi b u ­
b u ia ca p u l. O d u re a fiecare m u şc h i d in c o rp . C u d eg e­
tele tr e m u râ n d e , d e sfă cu c e n tu ra d e s ig u ra n ţă şi în ju ră
zd rav ăn c â n d n u se p u tu elib era d in ea.
N u erau m o a rte . N u e ra u m o a rte , în că.
292 'ZCisabeth Tiaugfiton

-J u lia ! K ate în c e rc ă să g ân d ească lim p e d e . Se u rcă


p e b a n c h e ta d in sp ate, aco lo u n d e Ju lia stă te a cu ca p u l
sp rijin it de fereastră, cu o ch ii în c h işi. N u , n u , n u .
C a p u l Ju liei se m işcă în tr-o p a rte , iar co p ila îşi d esch i­
se în c e tişo r o ch ii.
- C e . .. ce s-a în tâ m p la t?
- O . siavă ceru lu i! ex clam ă K ate. H a id e , tre b u ie să
ieşim d e aici.
K ate îm p in se u şa d in sp ate, în cercă ferestrele. N u se
c lin te a u . Se m u tă în a p o i pe sc a u n u l d in faţă în v rem e
ce ap a c o n tin u a să p ă tru n d ă în m a şin ă , d a r d e s c o p e ri că
şi ferestrele d e aco lo e ra u blo cate.
- N u se d esch id . N u se d esch id ! ţip ă Julia.
K ate în c e rc ă să lovească cu p ic io ru l în tr-u n c o lţ al p a r­
b riz u lu i, d a r n u se în tâ m p lă n im ic.
în tu n e r ic u l în c erca să o c u fu n d e . K ate c lă tin ă d in
cap, clip i şi se stră d u i să ră m â n ă trează. N u reu şea să
g ân d e ască şi să v ad ă b in e . T o tu l în faţa ei e ra în c eţo şat.
- B u n . Ju lia, calm ează-te. A scultă-m â. C â n d ap a rece
ca g h e a ţa le a ju n se la n iv elu l a b d o m e n u lu i, o a p u c ă pe
c o p ilă d e u m e ri. A scu ltă-m ă. T re b u ie să a şte p tă m ca ap a
să u m p le m a şin a . A sta va egaliza p re siu n e a . A cu m n u
p u te m d e sc h id e uşile p e n tru că a p a ex ercită o p re siu n e a
p rea m a re a su p ra lor. O d a tă ce m a şin a se va u m p le , uşi­
le se vor d esch id e .
- Ba n u se v o r d esch id e! strigă Ju lia ţin â n d u -se cu b ra ­
ţu l d e b u rtă . O să n e înecăm !
-A s c u ltă -m ă . Se v o r d es c h id e . A i în c re d e re în m in e.
N u te p an ica , iu b ito .
- M i- e frică, şo p ti Ju lia, strâ n g â n d u -i m â n a lu i K ate.
- Ş t i u . E în regulă. N -o să m u rim aici, m ă auzi?
Ju lia în c u v iin ţă d in cap , tim p în care m a şin a c o n ti­
n u a să se u m p le . O să reu şim .
- G â n d e ş te pozitiv, da? G â n d e şte -te la ta ti, la R eed şi
la ce v rem să facem m â in e .
K ate sim ţi că p riv irea i se în ceţo şează d in n o u , aşa
că îşi s c u tu ră ca p u l ca să-şi rev in ă. T re b u ia să ră m â n ă
trează. T re b u ia să ră m â n ă c o e re n tă .
'Aşteaptă-m â 293

C â n d n iv e lu l a p e i le a ju n se la gât, Ju lia îi strâ n se d e ­


getele şi m a i tare.
- J u lia , în c ă u n pic, iu b ito , m u r m u r ă K ate şi-şi
în ă lţă b ă rb ia . T ra se p e n tr u u ltim a o a ră a d â n c a e r în
p ie p t şi-i făcu s e m n Ju lie i să îi u rm e z e e x e m p lu l, a p o i
în c e rc ă u şa d in n o u . C â n d n u se c lin ti, s im ţi că i se
o p re ş te in im a .
S im ţi te n ta c u le reci d e frică strâ n g â n d -o d e gât.
„N u in tra în p an ică . în c e a rc ă d in n o u .“
D e d a ta asta, K ate îm p in se cu sp atele. Se izbi cu to ată
fo rţa tr u p u lu i ei, şi uşa d in p a rte a şo fe ru lu i se deschise.
A p u c ă m â n a Ju liei şi o trase afară d in v e h ic u lu l care se
sc u fu n d a . D e a su p ra lo r se în tre zăre a lu m in a . K ate în o tă
c â t d e re p e d e p u tu .
A ju n se ră la su p ra fa ţă îm p re u n ă , în s e ta te d u p ă aer.
K ate c o n tin u ă să în o a te , o a p u c ă pe Ju lia de d u p ă u m e ri
şi-i cercetă faţa, în c e rc â n d să-şi d e a seam a d acă era în
stare şoc.
- Eşti b in e , îi sp u se . S u n te m b in e . H ai, d ă d in p ic io a­
re, Julia.
Ju lia sc u ip ă ap ă şi în c ercă să ia o g u ră de aer.
- Ş t i i să în o ţi? o în tre b ă K ate.
Ju lia în c u v iin ţă firav d in cap şi în cercă să în o a te spre
m al. K ate îşi p e tre c u u n b r a ţ în ju r u l ei c â n d îşi d ă d u
se am a că Ju lia avea p ro b le m e . La m a lu l g o lfu le ţu lu i, va­
lu rile se d o m o liră .
V aluri p u te rn ic e loveau cu sălb ăticie d e p a rte a cealal­
tă a p ro m o n to riu lu i. K ate răm a se fără vlagă d u p ă ce o
scoase pe Julia d in apă.
în d e p ă rta re , sire n e le u rla u . K ate căzu in g e n u n c h i
a lă tu ri d e Ju lia şi se c h in u i să respire. A p a i se scurgea
d in h a in e , d â n d u -i fio ri reci pe şira sp in ă rii, d a r n u se
p u te a c o n c e n tra d e c â t a su p ra fiicei ei.
Ju lia zăcea pe sp ate, cu o c h ii în c h işi, c h in u in d u -s e să
resp ire în tim p ce-şi legăna u n b ra ţ pe lângă c o rp . K ate
o ap u c ă d e m â n ă.
- R ăm âi cu m in e . R ezistă, p u iu le .
K ate se sim ţi u şu ra tă câ n d auzi voci d in s p re d ru m u l
d e d ea su p ra. V e n e a u în a ju to ru l lor. R euşiseră.
294 CEfisaBetfi T iaagfiton

M â n a Ju liei a lu n e c ă d in tr-a ei.


K ate îşi c o b o r î p riv ire a şi văzu că J u lia n u m a i
m işca.

R yan îi a r u n c ă b a n i ş o fe ru lu i d e ta x i şi să ri d in m a ­
ş in a g a lb e n ă . U ş a a u to m a tă a c a m e re i d e u rg e n ţe se
d e s c h ise , şi el n ăv ăli s p re b ir o u l d e re c e p ţie . O fem eie
ca re ţin e a în b r a ţe u n c o p il b o ln a v s tă te a în d r e p tu l
b ir o u lu i, le g ă n â n d u -s e în faţă şi-n sp a te . U n b ă r b a t cu
u n b a n d a j p ă t a t d e s â n g e în f ă ş u r a t în ju r u l m â in ii aş­
te p ta lâ n g ă ea.
R yan in tr ă în faţă.
- D o m n u le , va tr e b u i să a ş te p ta ţi să v ă v in ă r â n d u l.
R e c e p ţio n e ra îi a ru n c ă o p riv ire rău tă cio a să .
F rica îi c u p rin s e in im a în p u m n u l ei d e g h ea ţă .
- S o ţ i a şi fiica m e a au fost im p lic a te in tr-u n a c c id e n t
d e m a şin ă .
E x p resia d e p e faţa re c e p ţio n e re i se m ai îm b lân z i.
- C a re este n u m e le d e fam ilie?
- H a r r is o n . C lă tin ă d in cap . Şi A lex a n d er.
T im p u l se scu rg ea g reu , s e c u n d ă d u p ă o a ltă în f io r ă ­
to r d e lu n g ă s e c u n d ă , în v re m e ce fem eia c ă u ta în c o m ­
p u te r. C o p ilu l d in sp a te le lu i ţip ă . R yan îşi tre c u fru s tra t
m â n a p r in p ă r şi e ra g ata să se c a ţă re p e b ir o u să verifice
sin g u r ce scria p e m o n ito r, c â n d re c e p ţio n e ra îl in fo rm ă
î n sfârşit:
- S a l o n u l cin ci. T re c e ţi d e u şile d u b le ...
Se în to a rs e şi a şte p tă ca ea să ap e se p e b u to n p e n tru
a-i o feri acces. Pe cu lo a r, a e ru l p ă re a îm b â c s it d e s u b ­
s ta n ţe d e c u ră ţe n ie cu m iro s în ţe p ă to r. U n d e fib rila to r
e ra lip it d e p e re te . P e rso n a lu l m e d ica l stă te a d e v o rb ă
lâ n g ă b iro u l asiste n te lo r.
In tim p ce verifica u şile, c ă u tâ n d ca u n n e b u n ca m e ra
cin ci, sim ţi c u m îl c u p r in d e groaza. C â n d o găsi, în cele
d in u rm ă , m u şc h ii p ie p tu lu i i se c o n tra c ta ră . Se în to a r ­
se b ru sc şi se în d r e p tă sp re b iro u l a s iste n te lo r.
O sta g ia ră b lo n d ă care stă te a s p rijin ită d e p u p itr u îşi
rid ic ă p riv irea sp re el.
- P o t să vă a ju t, d o m n u le ?
‘A şteaptă-m ă 295

- S a lo n u l c in c i e gol.
P an ic a îi făcea vocea să tre m u re .
B lo n d a se u ită în s p re o ro şca tă îm b ră c a tă in tr-u n h a ­
lat a lb a stru d e sp ita l care stă te a d in c o lo d e p u p itr u .
- N u a u lu a t-o în sala d e operaţii.7
O p e ra ţie ? N u , n u , n u . R yan îşi ţin u ră su fla re a .
R o şcata v erifică o fişă.
- C r e d că d a. A c c id e n tu l d e m a şin ă , nu?
-U n d e ?
- Ă , d aţi-m i voie să văd.
R ăsfoi p a g in ile fişei.
D o a m n e , D u m n e z e u le , o a re nu-şi d ă d e a u se a m a că
m u re a a c o lo lân g ă ele?
- A ş te p ta ţi p u ţin , zise ro şca ta. A sta e ra fem eia d in sa­
lo n u l şase. C e a d e la c in c i e la ra d io g ra fie .
D u m n e z e u le m a re , o are lu a u lecţii d e s p re c u m să
c h in u ia s c ă m e m b rii fam iliei?
- U n d e e asta?
B lo n d a îi făcu s e m n în faţă pe cu lo ar.
- L uaţi-o la stân g a, m e rg e ţi p â n ă în c a p ă t şi a p o i fa­
ceţi d re a p ta . N u av eţi c u m s-o ra ta ţi.
P â n ă să te rm in e ea d e v o rb it, el o p o rn is e d e ja în fugă
p e cu lo ar.
C â n d c o ti p e n tr u u ltim a d a tă , sim ţi că a e ru l i se
o p re ş te în gât. K ate stă te a p e u n sc a u n pe h o l, ap le c a tă
în faţă, cu c a p u l s p r ijin it în m â in i.
- O , D o a m n e , iu b ito ! O tra se d in s c a u n şi o strâ n s e
în b ra ţe cu p u te re . S im ţi că îi sare in im a d in p ie p t c â n d
ea îşi în c o n ju r ă b ra ţe le în ju r u l ta lie i lui.
îi c u p rin s e faţa cu p a lm e le şi se d ă d u în sp a te su fic i­
e n t c â t să o p o a tă p riv i. A vea o c h ii roşii şi in je c ta ţi, iar
o b ra jii îi e ra u b ră z d a ţi d e la crim i. U n b a n d a j p ă tr a t îi
a c o p e re a o ra n ă d e d e a s u p ra sp râ n c e n e i stâ n g i.
îşi în g h iţi n o d u l d in g â t c â n d îi văzu b a n d a ju l.
- Eşti...?
- S u n t b in e , ră s p u n s e ea, apucându-1 d e c o a te . E d o a r
o zg â rietu ră . M -am lo v it la cap. S u n t b in e .
296 £ lisa b etfi ‘U a u g b to n

A vea v o cea slă b ită , d a r p riv irea îi e ra lim p e d e . B ă rb a­


tu l răsu flă u şu ra t, o în c o n ju r ă cu b ra ţe le şi o tra se m a i
a p ro a p e .
- D o a m n e , îţi m u lţu m e s c .
N u e ra ră n ită . D a r era sin g u ră . Se trezi la rea lita te .
Im e d ia t îşi sim ţi s to m a c u l strân g â n d u -i-se d e sp a im ă .
- U n d e e Julia?
O c h ii fem eii se u m p lu r ă d e la c rim i.
- I i fac o rad io g rafie . O f, R yan, i-am sp u s să trea că
p e sc a u n u l d in sp a te. A m cre zu t că o să fie m a i în sigu­
r a n ţă aco lo .
R yan lu ă o g u ră m a re d e aer, să se calm eze.
R a d io g rafiile n u e ra u m a re lu c ru . T o m o g ra fiile c o m ­
p u te riz a te , re z o n a n ţe le m a g n etice ... astea e ra u an alizele
care i-ar fi p u tu t s tâ rn i în g rijo ra re a .
- A i fă c u t ce tre b u ia . S p u n e -m i ce s-a în tâ m p la t.
- F r â n e le n u fu n c ţio n a u . N u am o b s e rv a t asta d e c â t
c â n d a m a ju n s p e a u to s tra d a d e p e co astă. A m v r u t să
iau câteva lu c ru ri d e acasă. N u ... n u m -am g â n d it că se
p o a te în tâ m p la ceva.
- E în reg u lă . S u n t r e c u n o s c ă to r că s u n te ţi a m â n d o ­
u ă tefere.
O strâ n s e iarăşi cu p u te re în b ra ţe , a d u lm e c â n d u -i
p a rfu m u l. C â n d îl su n a se p o liţia să-l in fo rm ez e d e ac­
c id e n t, a p ro a p e că i se o p ris e in im a . N u avea c u m să
le p ia rd ă .
- R y a n , m a şin a ta, îi sp u se, lip ită d e u m ă ru l lui.
- C r e z i că e u îm i fac griji p e n tr u b le ste m a ta aia d e
m aşină? A sta e u ltim u l lu c ru care m ă p re o c u p ă .
- O , ce b in e , ră su flă ea u ş u ra tă , lip ită d e el. P e n tru că
a m im p re sia că in te r io ru l e a v a ria t zd rav ăn .
Ii a r d e a d e g lu m e . Isu se, el a p r o a p e făc u se in fa rc t
la g â n d u l că avea s-o p ia rd ă d in n o u , ia r ei îi a rd e a d e
g lu m e .
O strâ n s e cu p u te re , le g ăn â n d -o în a in te şi-n ap o i.
în c e rc a d in ră s p u te ri să-şi d o m o le a s c ă p u ls u l care i-o
lu ase razna.
- M i se p a re d in ce în ce m ai a tra c tiv ă id e ea d e a te
în c u ia în casă.
A şte a p tă -m ă 297

- N u crezi că a fo st u n a c c id e n t? îl în tr e b ă în c e tişo r.
N u v o ia ca ea să se în g rijo re z e m a i m u lt d e c â t o făcea
d eja. îşi r e p r im ă fric a , se tra s e în a p o i şi-i d ă d u la o p a rte
o şu v iţă u d ă d e p e faţă.
- C r e d că e s te d o a r o m a ş in ă p ro a s tă . N u a r fi tre ­
b u it s-o las n ic io d a tă p e H a n n a b să m ă c o n v in g ă să
o c u m p ă r.
U şa d in s p a te le lo r se d e s c h ise , şi a m â n d o i se în to a r ­
seră s p re a s is te n ta c a re îm p in g e a targ a m o b ilă pe care
se afla Ju lia .
R y an îi d ă d u d r u m u l lu i K ate şi în a in tă sp re Ju lia.
A vea fa ţa v â n ă tă şi b r a ţu l d r e p t în f ă ş u r a t în p ro so a p e ,
ia r e p u iz a re a i se c ite a p e t o t tr u p u l.
- T a ti.
- B u n ă , iu b ito . îşi tr e c u o m â n ă p este p ă ru l ei cârli­
o n ţa t, în c e r c â n d să a s c u n d ă te a m a care îl c u p rin s e c â n d
o văzu în h a lu l ă s ta .
F ata în c h is e o c h ii.
- M ă d o a r e c a p u l.
- T e c re d şi e u .
P rivi î n su s s p re d o c to r iţă şi-şi ţin u ră su fla re a .
- A r e u n b r a ţ fra c tu r a t, îl in fo rm ă ea rid ic â n d ra d io ­
grafia. Ş i o c o a s tă tu m e f ia tă , în s ă n u ru p tă , şi s-a lov it
zd ra v ăn la cap. D a r c re d c ă va fi b in e .
- V ă m u lţu m e s c , îi ş o p ti el. Se s im ţe a u ş u ra t. C u o
m â n ă în c ă tr e m u r â n d ă m â n g â ie p ă r u l Ju liei. C rezi că
a sta te va s c u ti d e s p ă la tu l vaselor?
B uzele ei se s c h im o n o s ir ă în tr - u n râ n je t, d a r răm a se
cu o c h ii în c h işi.
- T r e b u i e să-m i p u n g h ip s. N u c re d că m ă v o r lăsa
să-l u d .
- în n ic i u n caz, se auzi v o ce a d o c to riţe i d in sp a te le
ei. E şti p e lista cu r ă n iţi, d o m n iş o a r ă .
R yan se în ti n s e d u p ă m â n a să n ă to a să a Ju liei, o d u se
la g u ră şi-i s ă r u tă d e g e te le .
- M -ai s p e ria t, p u iu le .
- Şi e u rn -am s p e ria t, îi ş o p ti ea. D esc h ise o ch ii. M a m i
are o m a ş in ă n e b u n ă .
298 ‘Z [isa6ctfi 'hl'augfiton

R yan s im ţi c u m i se în c o rd e a z ă m u ş c h ii p ie p tu lu i
c â n d p riv i în s tr ă f u n d u l o c h ilo r ei verzi, a tâ t d e asem ă­
n ă to ri cu ai m a m e i ei. La a u z u l a lin tu lu i, b ă rb a tu l s im ţi
că îi re n a ş te sp e ra n ţa .
- Serios?
Ju lia în c u v iin ţă .
- U n d e e?
- S u n t aici, zise K ate d in sp a tele lu i R yan.
B ă rb a tu l se d ă d u la o p a rte ca să-i facă loc. C u m â n a
cu care în c ă îi strâ n g e a m â n a lu i R yan, Ju lia se în tin s e
d u p ă K ate şi u n i cele trei m â in i.
R yan sim ţi că d eg e te le îi e ra u în v ă lu ite d e c ă ld u ră .
Privi c u m p e K ate o n ă p ă d e s c e m o ţiile în tim p ce se u ita
sp re fiica lor, r ă m â n â n d cu m â in ile u n ite u n e le p este
altele. A sta îşi d o re a . D o a r asta, p e n tr u t o t re stu l v ieţii.
F am ilia lui.
T e n s iu n e a îi în şfăc a p ie p tu l cu fe ro c ita te a u n u i leu .
T re b u ia să-i p o v estească lu i K ate ce b ă n u ie li avea el
legate d e d isp a riţia ei. D acă d e sc o p e re a în a in te să aib ă
şa n sa d e a-i povesti el în su şi, n u e ra sig u r ce avea să s p u ­
n ă sau să facă.
Î n c h ise o c h ii şi le strâ n s e m â in ile m a i cu p u te re . D o a r
a lte câtev a zile. D ac ă p â n ă a tu n c i n u p rim e a n ic i o veste
d e la d e te c tiv u l lu i p a rtic u la r, avea să-i s p u n ă lu i K ate
fără să m ai ţin ă se a m a d e n im ic.
în să , o rice a r fi, tre b u ia să le p ro tejeze. D in m o tiv e pe
care n u le în ţe le g ea , i se d ă d u s e o a d o u a şan să. N u avea
s-o rateze ac u m .

K ate d ă d u o p ag in ă, făcu u n se m n cu stilo u l şi-şi s p ri­


jin i b ă rb ia în p a lm ă . D e a c o lo d e u n d e stă te a în tin s ă p e
p o d e a , îşi rid ic ă g e n u n c h ii, îşi sp rijin i c o tu l d e p ic io r şi
c o n tin u ă să citească.
Ju lia se foi p e c a n a p e a u a d in sp a te le ei.
- La ce te uiţi?
- La u n a rtic o l p e n tr u se rv iciu .
K ate îşi îm p in s e o ch e la rii la loc p e nas.
- C u m se n u m e şte ?
‘A ştea p tâ -m â 299

C u rio z ita te a J u lie i o făcu p e K a te să rid ic e p riv ire a


sp re ea. V â n ă tă ile co p ilei d e v e n ise ră a c u m g ă lb u i, d a r
în c ă avea u rm e e v id e n te d e la a c c id e n t. In clip a d e faţă,
s tă te a în tin s ă pe c a n a p e a şi c ite a o c a rte . F a p tu l că îşi
d o ris e să ste a în aceeaşi c a m e ră c u K ate o făcu se p e fe-
m e ie să zâm bească.
-S tu d iu l microseismic asupra fisurării rocilor şi aplicabili­
tatea lui în industria petrolieră şi a prelucrării pietrei
K ate rid ic ă d in s p r â n c e n e şi zâ m b i s u p e rio r. I n n ic i
u n caz asta n-avea c u m s-o in te rese ze p e fată.
- P e tro lie ră e d e la p e tro l, nu.7
-D a.
- C re d că u n c h iu lu i M itc h f a r p lă ce a a rtic o lu l ăsta.
K ate surâse.
- M d a , p ro b a b il i-ar plăcea.
Ju lia se rid ic ă d e p e c a n a p e a .
- A i n ev o ie d e ceva?
K ate să ri să o sp rijin e .
- N u . V re a u să-ţi a ră t ceva.
K ate o ftă şi-şi p u se d o c u m e n te le p e m ă s u ţa d e cafea,
îşi sco ase o c h e la rii şi a şte p tă . A stăzi, Ju lia alesese să ră­
m â n ă acasă cu ea în loc să m earg ă la c u m p ă r ă tu r i cu
b u n ic ile sau la m e c iu l d e b a se b a ll îm p r e u n ă cu R e ed
şi cu b u n ic ii. R yan era la b ir o u p e n tr u câteva o re. E ra u
d o a r ele d o u ă .
Ia r asta o făcea p e K ate să se foiască a g ita tă . P ro ­
b a b il se a m ăg e a d a c ă sp e ra că ea şi Ju lia găsiseră, în
sfârşit, u n p u n c t c o m u n . D a r v o ia să cre ad ă asta m ai
m u lt ca orice.
Ju lia in tr ă d in n o u în în c ă p e re şi-i în m â n ă o revistă
lu i K ate.
- C e e asta?
- P a g in a şa p te sp re z e c e . C entura m agnetică din zona
cascadelor vestice form ate în era terţiară. în c e t, c o p ila se
u rc ă în a p o i p e c a n a p e a şi-şi legă g h ip s u l roz a p r in s d e
m ijlo c . C â n d K ate se în c r u n tă , J u lia rid ic ă d in u m e ri.
- C e n t u r a m a g n e tic ă este u n e le m e n t s tr u c tu r a l
m a jo r d e la g r a n iţa d in tr e p la ca J u a n d e F u ca şi falia
n o rd -a m e ric a n ă .
300 ‘E lisabcth Tiaugfiton

- D e u n d e ştii asta? K ate d ev e n i co n fu ză, a p o i răm ase


u im ită că Ju lia re u şe a să p r o n u n ţe c u v in te le acelea.
- L-am citit.
- Serios?
- D a. L-a scris m a m a m ea.
K ate în g h iţi în sec în tim p ce se u ită în p a rte a d e jos
a revistei p e care o ţin e a în m â n ă . La p a g in a şap tesp reze­
ce, a rtic o lu l era s e m n a t d e d o c to r A n n e H a rriso n .
- T a ti mi-a zis că i-ai în tip ă r it d e fin iţia aia în m in te
a tu n c i c â n d ai scris artic o lu l.
- C h i a r aşa a zis? K ate sim ţi c u m i se u m p lu o ch ii
d e lacrim i. C h ia r ea scrisese a rtic o lu l ăla? A ş vrea să-m i
p o t a m in ti.
Ju lia răm a se tă c u tă în sp a tele ei. A p o i zise:
- E u îm i a m in te sc o m u lţim e d e lu c ru ri.
-D a?
- M d a . D e ex e m p lu , c u m m ă lu ai cu tin e la b iro u l
d e la fa c u lta te şi m ă lăsai să m ă jo c la c a lc u la to ru l tă u .
S au cu m o b iş n u ia i să-l tâ ră şti p e ta ti cu tin e p e m u n te .
N ic io d a tă n u i-a p lă c u t asta.
K ate izb u cn i în râs şi p riv i d in n o u sp re revistă. Ju lia
o p ă stra se în to t acest tim p . M e m o ra se c u v in te le c h ia r
d a c ă p ro b a b il n u în ţe le g ea ce în s e m n a u . Iar astăzi i le
re p ro d u se se . Pe K ate o n ă p ă d iră em o ţiile.
- T a tă l tă u e b ă ia t d e o raş.
U n su râs lu m in ă faţa an g elică a Juliei.
- A ş a s p u n e şi u n c h iu l M itch . A p o i zâ m b e tu l îi d is­
p ă ru . P oate în tr-o zi o să m ai p u te m u rca p e m u n te
ca în a in te .
S p e ra n ţa în c e p u să răsară în su fle tu l lu i K ate. îşi d o ­
rea, m ai m u lt d e c â t o rice, să e lim in e d is ta n ţa d in tr e ele,
d a r n u voia să facă v re u n gest care a r fi p u tu t-o d e te rm i­
n a pe Ju lia să d e a în a p o i. Ă sta era p rim u l pas. U n pas
m are. A şa că, în loc să se în tin d ă d u p ă fiica ei şi s-o trag ă
a p ro a p e , aşa c u m şi-ar fi d o r it să facă, se m u lţu m i să o
strâ n g ă u şo r d e gleznă.
-M i- a r plăcea asta fo a rte tare.
Se auzi so n e ria , iar Ju lia privi în sus.
K ate se rid ic ă d e pe p o d ea.
‘A şteajitâ-m â 301

- S tai lin iştită , reg in ă a ca n a p e le i. R ă s p u n d eu.


C â n d desch ise, K ate găsi de p a rte a cealaltă a uşii d o i
b ă rb a ţi îm b ră c a ţi în c o stu m .
- P ot să vă ajut? îi în tre b ă .
C e l m ai în a lr d in tr e ei îşi scoase le g itim aţia d in b u z u ­
n a r u l d e la p ie p t.
- D o a m n ă , eu s u n t in sp e c to ru l P ete rso n . A cesta este
in s p e c to ru l G a rso n . P oliţia d in S a n F ra n cisc o . S u n te ţi
d o a m n a H arriso n ?
K ate d esch ise uşa m ai m u lt. S im ţi b ro b o a n e d e s u ­
d o a re scurgându-i-se de-a lu n g u l şirei sp in ă rii.
- D e fapt, m ă n u m e sc A lex a n d er. D e sp re ce e vorba?
In sp e c to ru l C a rs o n m iji ochii.
- V ă rec u n o sc d in ziar.
- A ş a este, ad ău g ă in sp e c to ru l P e te rso n , re c u n o s-
cân d -o şi el. D e la c o n fe rin ţa d e presă. S u n te ţi d o a m n a
tă ră trecu t.
K ate se în d o ia că v en iseră să v orbească d e sp re o poză
d in ziar.
- C u ce vă p o t fi d e folos?
In sp e c to ru l P ete rso n zâm bi.
- V r e m să vă p u n e m câteva în tre b ă ri d e sp re a c c id e n ­
tu l d e a c u m câteva zile.
A c c id e n tu l. B in eîn ţele s. C e p ro stie d in p a rte a ei să
se en e rv eze aşa rep e d e. Se retrase cu u n pas şi le făcu
se m n să in tre .
- N u vreţi să intraţi?
P a n to fii tro p ă iră în sp a tele ei pe p o d e a u a d in le m n
m asiv, în v re m e ce b ă rb a ţii o u rm a ră pe K ate în ca m e ra
d e zi. Ju lia se rid ică de la locul ei d e p e ca n a p e a .
- D o m n i l o r in sp e c to ri, ea este fiica m ea, Julia. Julia,
aceşti d o m n i au v e n it să n e în tre b e câteva lu c ru ri d e s­
p re a c c id e n t.
In s p e c to ru l P ete rso n se a p ro p ie d e c a n a p e a .
- C e g h ip s m işto. C â n d e ra m eu co p il, n u aveau c u ­
lo ri aşa şic. A i o b ţin u t m u lte s e m n ă tu ri p e el?
Ju lia rid ic ă d in u m e ri.
- N u în că.
302 (ElisaSetfi jJaugfnon

- F a c p a riu că îl vei u m p le c â t d e c u r â n d . Ii analiză


ră n ile d e pe faţă. Se p are că te-ai şifo n a t d e s tu l d e tare.
C u m te sim ţi?
- B ine.
In s p e c to ru l G a rs o n d esch ise u n c a rn e ţe l.
- D o a m n ă A le x a n d e r, n e p u te ţi s p u n e u n d e a ţi
fost joi?
- D e d im in e a ţă am fost aici. E u , R yan şi Ju lia am p le­
c a t cu m a şin a în o raş. A m p a rc a t în g ara ju l clăd irii d e
b ir o u ri a lui Ryan. El s-a d u s la lu c ru , iar eu şi Ju lia am
m e rs p e jos p â n ă în c e n tru .
- C â t tim p aţi sta t d e p a r te d e vehicul? o în tre b ă în
tim p ce îşi lu a n o tiţe .
- N u ştiu sigur. V reo câteva o re.
- D o m n u l H a rris o n a c o n d u s v e h ic u lu l d u p ă ce l-aţi
lă sat în garaj?
- N u cred , n u .
B ă rb a tu l c o n tin u ă să îşi n oteze.
- D o m n u l H a r ris o n ştia că îi c o n d u c e a ţi m aşin a?
- D a. Ş tia că, a tu n c i c â n d aveam să te rm in ă m , u rm a
să o d u c pe Ju lia la a n tr e n a m e n tu l d e so ftb all, ia r a p o i
aveam să m ă în to r c să-l iau p e el.
- D eci ştia că aveaţi să fiţi sin g u ră în m aşină?
K ate îşi m iji o ch ii.
- D a. C e r elev a n ţă au to a te astea, in sp ecto re?
P e te rso n în a in tă lân g ă C a rs o n şi zâm bi.
- U r m ă m c u rsu l u n o r in fo rm a ţii c o n tra d ic to rii.
L o c u iţi aici, d o a m n ă A lex an d er?
Lui K ate îi crescu n iv e lu l d e a d re n a lin ă .
- N u chiar. In m o d c e rt, a ţi c itit d e sp re m in e în ziar.
S u n te m la s ta d iu l în care în c e rc ă m să n e c u n o a ş te m
d in n o u .
- B in e în ţe le s, zise P ete rso n . C u m aţi catalo g a rela ţia
d u m n e a v o a s tră cu d o m n u l H arriso n ?
- N u ştiu d ac ă aş cataloga-o. K ate se sim ţi irita tă d e
în tr e b ă rile a tâ t d e vagi. C e le g ătu ră are asta cu a c c id e n ­
tu l m eu?
- A v e ţi c u n o ş tin ţă d e fa p tu l că firm a d e a sig u ră ri
a d o m n u lu i H a r r is o n face d e m e r s u r i în le g ă tu ră
'A şteaptă-m ă 303

cu re s titu ire a su m e i p e care a p rim it-o d u p ă p re su p u sa


d u m n e a v o a stră m o a rte? o iscodi C a rs o n .
K ate sim ţi că i se strâ n g e sto m a c u l.
- N u . N u mi-a spus.
- P ro b a b il n-a v r u t să vă faceţi griji.
P e te rso n zâm b i iarăşi. D in tr-u n m o tiv sau a ltu l, asta
n u reu şi d e lo c s-o lin iştească pe K ate.
- A v e ţi idee ce v alo are a av u t p o liţa aceea, d o a m n ă
A lex a n d er? c o n tin u ă C a rs o n . C â n d ea c lă tin ă d in cap,
el rid ic ă d in s p râ n c e n e . U n m ilio n d e d o la ri.
K ate făcu o c h ii m a ri în a in te să a p u c e să-şi ţin ă s u b
c o n tro l reacţiile.
- S u n t fo a rte m u lţi b a n i. C h ia r şi p e n tr u u n b ă r b a t
ca Ryan H a rris o n . M ai ales ac u m c in c i ani.
K ate sim ţi o am ă re a lă în gât. I n tu in d ex a ct în ce d i­
recţie m ergea c o n v e rsaţia asta, ea se în to a rs e sp re Ju lia.
- Iu b ito , d u -te sus.
C o p ila se rid ic ă d e pe c a n a p e a .
- M a m i...
K ate o c o n d u s e sp re scări.
- E în regulă. U rc şi eu im e d ia t. A şte p tă p â n ă c â n d
Ju lia d isp ă ru d u p ă co lţ, a p o i se îm b ă rb ă tă şi se în to a rs e
sp re in sp e c to ri. D acă în c e rc a ţi să in s in u a ţi că R yan a
av u t v reo le g ă tu ră cu a c c id e n tu l...
- C a b lu l d e frâ n ă a fost tă ia t, o in fo rm ă C a rs o n .
-C e?
- î n tr e i lo c u ri. La d is ta n ţe p re a egale ca să fi fo st
în ţe p a t d e o p ia tră . în d im in e a ţa asta a m scos v e h i­
c u lu l d in ap ă . A ţi a v u t n o ro c . D a c ă aţi fi m e rs p e o r i­
u n d e a ltu n d e v a pe a u to s tr a d ă , a ţi fi că zu t d ir e c t în
o c e a n şi v-aţi fi în e c a t în a in te să vă p o a tă să ri cin ev a
în a ju to r.
K ate se aşeză p e b r a ţu l c a n a p e le i. C in e v a u m b la se
la m a şin ă . C in e v a în c e rc a se în m o d in t e n ţ i o n a t să-i
facă ră u .
Şi n u d o a r ei, ci şi Juliei.
- A d u r a t ceva ca lic h id u l d e frâ n ă să se scurgă şi p ro ­
b ab il d e aceea frâ n e le n u au c e d a t c h ia r im e d ia t, a d ă u g ă
P ete rso n . C in e a g ă u rit cab lu l a ş tiu t asta.
304 ‘Z fisabetfi l/a u g fito n

- D o a m n ă A lex a n d er, relu ă C a rs o n , a ţi c o n d u s m aşi­


n a d o m n u lu i H a rris o n m a rţi d e d im in ea ţă?
M in rea ei era u n am alg am d e g â n d u ri co n fu ze.
-N u .
- D a r d o m n u l H arriso n ?
- Â ă ă ... D e ce îi v en ea aşa greu să g â n d e a s c ă lim p ed e?
M a rţi... L un i n o a p te a d o rm ise aici. In p a tu l d in c a m e ra
d e o a sp e ţi. In ziua^ u rm ă to a re , ieşiseră să se în tâ ln e a s ­
că cu J a n e t Kelly. îşi tă cu se to m o g ra fia c o m p u te riz a tă .
M erse seră în a p o i la casa ei d e p e p laja M oss şi tă cu se ră
d rag o ste . în g h iţi cu g re u ta te . D a. A m e rs o o ră la b iro u
în d im in e a ţa aia, cred.
- A fost singur?
- C r e d că da. N u ştiu .
In sp e c to rii se u ita ră u n u l la altu l.
- O c u n o a ş te ţi p e fem eia asta? în tre b ă C a rs o n , în m â-
n â n d u -i o fotografie.
K ate analiză poza, a p o i c lă tin ă d in cap.
- N u . A r trebui?
- N u m e le ei este J a n e t Kelly. C a d a v ru l ei a fost
găsit ieri.
K ate privi re p e d e în sus.
- U n Ja g u a r n e g ru ce s e m ă n a cu cel p e ca re l-am
scos d i n g o lf a fo st zărit în faţa casei ei în ju r u l o re i la
ca re a fo st e s tim a t d e c e su l, lu n i d im in e a ţă , c a m p e
la n o u ă .
N u . N u era co rect. P lecaseră m ai târziu d e acasă. A ju n ­
seseră la casa lu i J a n e t Kelly ab ia d u p ă p rân z. în g h iţi cu
d ific u lta te , n e ş tiin d ce să le sp u n ă , n e v râ n d să dezvăluie
p rea m u lt.
- P ro b a b il vă în şelaţi.
C a rs o n îi m ai în m â n ă o fo to g rafie.
- D a r pe b ă rb a tu l acesta? îl rec u n o aşte ţi?
K ate făcu o c h ii m a ri c â n d se u ită la fo to g rafia lu i
Jalce. O c h ii d e u n c e n u ş iu m e talic îi fixau p e ai ei.
D e frică, i se p u se u n n o d în gât.
- D a. D e ce?
- J a c o b M c K ellen a fo st u n p a r te n e r a sc u n s al fa­
b ric ii d e p ro d u s e fa rm a c e u tic e G ra y so n , o c o m p a n ie
‘A şteaptâ-m ă 305

c a n a d ia n ă c u m p ă ra tă re c e n t d e g ru p u l de firm e al lui
H a rris o n , o in fo rm ă C a rs o n cu răceală. I-am re c u p e ra t
cad av ru l d in g o lf să p tă m â n a tre c u tă .

capitolul 21
K ate se sp rijin ea d e d u la p u l d in b u c ă tă ria lu i S im o n e
şi-şi m asa cicatricea. C e a su l d e d e a su p ra c u p to ru lu i
m ă su ra trec erea tă c u tă a tim p u lu i. K ate n u auzea d e c â t
cu m îi b u b u ia creieru l.
D ev e n i crisp a tă c â n d S im o n e păşi în în c ă p e re .
- Ei bine?
S im o n e aşeză te le fo n u l fără fir pe m asă.
- R yan şi a v o c a tu l lu i s u n t la se cţie. P â n ă a c u m
co o p erează.
K ate se p rin se cu am b e le m â in i d e b u fe t. S im ţe a că
in im a îi era sfâşiată în b u c ă ţi. T o t ce crezuse p â n ă în
clip a d e faţă se d o v ed e a a fi o m in c iu n ă .
- K ate, R ic h a rd B u r to n este u n u l d in tr e cei m a i b u n i
av o caţi d in ţin u t. In te ro g a to riu l lo r n u va d u r a m u lt.
N u le va p e rm ite el.
- O , D o a m n e , m u r m u r ă K ate, in c a p a b ilă să-şi re ­
p rim e frica. R y a n ştia că Jak e n u a m u r it î n a v io n u l
p ră b u ş it.
S im o n e se sp rijin i d e m asă şi-şi p u se m â in ile în sân.
- A s ta r ă m â n e d e d e m o n s tra t. C e e a ce p o a te fi do v e­
d it este că se creta ra lui R yan l-a văzut pe ja k e în b iro u l
ac estu ia cu o zi în a in te d e a c c id e n tu l d e aici d in S a n
F ran cisco . Şi că R yan p are a fi u ltim a p e rso a n ă care l-a
v ăzu t în viaţă.
K ate în c h ise o ch ii.
- D e ce? şo p ti. D e ce n u m i-a sp u s adevărul?
- N u ştiu . D a r m ai e ceva. C â n d K ate privi în sus sp re
ea, S im o n e se toi.
- J a c o b M c K e lle n , c u n o s c u t şi s u b n u m e le d e
Ja c o b A le x a n d e r, şi W a lte r A le x a n d e r e ra u a m â n d o i
p a r te n e r i a s c u n şi ai fab ricii d e p r o d u s e fa rm a c e u ti­
ce G ra y so n , o c o m p a n ie c a n a d ia n ă cu u n p o r to fo liu
306 Kisabetfi ‘U augfiton

s p e c ia liz a t p e m e d ic a m e n te . A m C o r p a c u m p ă r a t re-
c e n t G ra y s o n la u n p r e ţ f o a r te m a re , re z o lv â n d u -i
câ te v a d in tr e p r o b le m e le c u b a n ii. C u i n f lu e n ţa p e
c a re o are A m C o r p , a v e a u să în a in te z e A m a tr o x in u l
p e n t r u a fi a p r o b a t d e P D A , b a z â n d u -se p e o s e rie d e
s tu d i i c lin ic e d e s p re c a re s u s ţin e a u că s-ar fi d e s fă ş u ra t
în C a n a d a .
- A m a tr o x in este o a ltă d e n u m ir e p e n tr u T a b ro fe n ,
aşa-i? în tr e b ă K ate, d eşi ştia d e ja ră s p u n s u l.
- D e o c a m d a tă n u e x istă n ic i o d o v a d ă în a c e s t s e n s,
d a r e u aşa c re d . I n s p e c to r u l d in C a n a d a cu c a re am
d is c u ta t m i-a v o r b it d e s p re n iş te d o c u m e n te g ă s ite în
casa lu i W a lte r A le x a n d e r , c a re se re fe re a u la a m b e le
m e d ic a m e n te .
- R yan ştia că există o p o sib ilă le g ă tu ră în tr e ele. K ate
lu ă o g u ră m a re d e a e r şi se s tr ă d u i să îşi în ă b u ş e la c ri­
m ile d e fu rie . A s ta t în su fra g e ria lu i K ari A d a m s şi s-a
p re fă c u t să n u ştie n im ic d e s p re A m a tro x in .
- J a k e a d is p ă ru t im e d ia t d u p ă ce s-a fă c u t fu z iu n e a .
S e c re ta ra lu i R yan a d e c la ra t că i-a a u z it în ziua a ia p e
R y a n şi p e Ja k e c e rtâ n d u -se în b iro u l lu i, d e şi n u p o a te
s p u n e d e s p re ce a u d is c u ta t.
K ate îşi p lecă d in tr-o d a tă c a p u l.
- E i b ă n u ie s c că R yan l-a u cis p e Ja k e. D a r d e ce? P e n ­
tr u b a n i?
- B a n i i îi m o tiv ea ză fo a rte ta re p e u n ii o a m e n i, zise
S im o n e cu b lâ n d e ţe . R y a n e ra g a ta să u c id ă d a c ă A m a ­
tr o x in avea să fie a p ro b a t. Jak e a p u s to tu l la p u n c t, s-a
o c u p a t d e te sta re a lu i, d a r, c u m el e ra sco s d in e c u a ţie ,
b a n ii aveau să r ă m â n ă c o n d u c e rii.
- D o a r n u crezi asta, rip o s tă K ate s im ţin d c u m fierea
i-o ia razna.
- N u , K ate, n u c re d . D a r p o liţia aşa va p re z e n ta
cazul.
- Şi J a n e t Kelly? Ei cred că a ucis-o ca să şte arg ă u r m e ­
le le g ate d e s tu d iu l d e cercetare?
- V o r re u şi s-o lege p e J a n e t K elly d e Jak e p r in in ­
te rm e d iu l s a n a to riu lu i. V o r în c e rc a să d e m o n s tre z e că
R yan a a sc u n s dovezi. D a c ă se afla că s-au d e s fă ş u ra t
T lşteaptă-m ă 307

te s te ileg ale în A m e ric a , A m a tro x in n u avea să fie nici-


o d a tă a p r o b a t.
K a te în c h is e o c h ii.
- Ş i m a şin a .7
S im o n e o f tă .
- V o r în c e r c a să s p u n ă că a u m b la t la frâ n e ş tiin d că
în m a ş in ă n u vei fi d e c â t tu . E lim in â n d u - te , u r m a să
a ib ă d o u ă a v a n ta je . N u m a i tr e b u ia să r e tu rn e z e b a n ii
d e p e p o liţa d e a s ig u ra re d e v ia ţă şi n ic i n u m a i exista
n im e n i c a re să p u n ă în tr e b ă r i d e s p re T a b o fre n . T u eşti
c h e ia p e n t r u to a te astea, K ate.
In u r m ă c u n u m a i câ tev a o re , v iito ru l ei p ă re a lu m i­
n o s şi p r o m iţă to r . A c u m , n u m a i era s ig u ră c u m avea să
tre a c ă p e s te u r m ă to a r e a o ră fără să-şi p ia rd ă m in ţile . îşi
în c o lă c i b r a ţe le î n ju r u l c o r p u lu i.
- C r e d că o să m i se facă ră u .
S im o n e o c o li d u la p u l. îşi p u s e a m b e le m â in i p e b r a ­
ţe le lu i K ate şi-i sp u se :
- A s c u ltă - m ă . î n m o m e n tu l d e fa ţă , p o liţiş tii nu-1 p o t
a c u z a p e R y a n d e n im ic , p e n t r u c ă n u a u dovezi c la re .
A m â n d o u ă ş ti m că R y a n n u e ste în s ta re d e n im ic d i n
to a te a s te a . E u îţi s p u n n u m a i ce va zice p r o c u r o r u l
d a c ă s it u a ţi a d e g e n e r e a z ă . N u a s ta e r e a lita te a .
K a te se u ită fix în o c h ii lu i S im o n e . î n in te r io r u l
ei, se d ă d e a o b ă tă lie a p rig ă în tr e r a ţi u n e şi c e ea ce
s im ţe a .
B ă r b a tu l d e c a re se în d ră g o s tis e n u avea c u m să fie
c a p a b il d e c rim ă , d e c o n s p ira ţie , d e m u şa m a liz a re a d o ­
v ezilor. D a c ă aşa s tă te a u lu c ru rile , a tu n c i a sta în s e m n a
că, în to r a c e s t tim p , ştiu s e d e d is p a riţia ei. Ia r ea n u
p u te a să c re a d ă u n a ca asta. N u d u p ă to r ce îi îm p ă r tă ­
şise, n u d u p ă ce re u şis e să trez ea scă a s e m e n e a e m o ţii
î n ă u n tr u l ei, în tr - u n tim p a tâ t d e s c u rt.
D a r, u n d e v a î n s tr ă f u n d u l m in ţii ei, se făcea m e re u
au z iră o v o c e c a r e n u -i d ă d e a p a c e şi care-i s p u n e a că
nu-1 c u n o ş te a p e adevăratul R y a n H a r r is o n . P u te r n i­
c u l o m d e a f a c e r i, care-şi c o n s tr u is e u n im p e r iu fa r­
m a c e u tic , n u re a liz a se to a te a ste a p e n t r u că fu sese
d u lc e şi iu b ito r . Ş tia că R yan H a r ris o n d ir e c to r u l avea
308 iEfisabeth rN augfiton

c a lită ţi p e care le ţin e a ascu n se d e ea. O a re ieşeau ac u m


la iveală.7
O ric u m a r fi p riv it lu c ru rile , m in c iu n ile , care repre-
ze n ta seră v iaţa ei v rem e d e cinci an i, o m ă c in a u în că
o d ată.
K ate c lă tin ă d in cap.
- N u ştiu ce să m ai cred , S im o n e. Ş tiu d o a r că n u p o t
avea în c re d e re în el. N u ştiu d acă voi m ai p u te a v re o d a ­
tă să m ă în c re d în ceea ce-m i sp u n e .

R yan urcă în L an d R overul lu i M itch . O m â n ă


d e re p o rte ri se a p ro p ia ră d e ei în c e rc â n d să o b ţin ă o
d ec la ra ţie . C a m e re le erau lip ite d e g ea m u ri, iar m ic r o
to a n e le - în tin s e să capteze o rice c o m e n ta riu .
R yan c o b o rî c a p u l şi în c e p u să-şi frece tâ m p le le în
v rem e ce M itch se în d e p ă r ta d e secţia d e p o liţie . Îşi
scoase te le fo n u l m o b il d in b u z u n a r şi fo rm ă n u m ă ru l
lui H a n n a h .
- Ryan, m ă b u c u r că ai s u n a t. P resa m ă vânează.
- N u co m en te zi n im ic, H a n n a h . P reg ăteşte u n m e­
m o riu p e n tru an g ajaţi. N u v o rb eşte n im e n i cu presa.
A b s o lu t n im e n i. Trim ite-m i-1 acasă p r in fax în a in te să-l
expediezi.
* - Presa e a d u n a tă pe p eluza d in faţa casei tale, R yan,
îl în tre ru p s e M itch .
- L a d r a c u ’! Trim ite-m i-1 p r in fax acasă la M itch ,
H a n n a h . V oi sta aco lo o v rem e.
- B ine, ră sp u n se fem eia. A i te rm in a t în oraş?
- D e o c a m d a tă . Se s im ţe a d e z g u sta t d e acu za ţiile
p e ca re i le a d u s e s e ră in s p e c to rii. A m n ev o ie să-m i
faci ro st d e case tele d e s u p ra v e g h e re d in g araj. C i n e ­
va m i-a fo lo sit m a ş in a s ă p tă m â n a tr e c u tă fără ca eu
să ştiu .
- A sta se rezolvă.
- Şi e p o sib il să s u n e B u r to n să n e d e a in fo rm a ţii n o i.
D ac ă o face, redirecţionează-1 că tre m in e .
- A ş a o să fac. Ryan? îl în tre b ă ezita n tă . E şti bine?
'Afteaptă-mă 309

- S u n t în regulă. N u lu ă în se am ă în g rijo ra re a ei.


D e ase m e n e a , găseşte-mi-1 şi pe R o n G ra y so n . A m n e ­
v o ie de el.
- A m să-l găsesc. Ryan, n u -ţi face griji.
„N u-ţi face griji. C u m să n u .“ D e p arcă aşa ceva era
p o sib il în clip a d e faţă. în c h ise te lefo n u l.
îşi rezem ă co tu l d e pervazul ferestrei şi îşi m asă ca p u l
care-i zvâcnea.
- U n d e e K atie? în tr e b ă fără să se u ite spre M itch .
- A c a s ă la S im o n e . Ezită. Ryan, ştie d e M cK ellen.
R yan în c h ise o c h ii şi luă o g u ră d e aer, în în c ercarea
d e a se lin işti. îşi p u te a în c h ip u i ce trecea p r in m in te a
aia în c ă p ă ţâ n a tă a ei. A r fi tr e b u it să-i s p u n ă m ai d ev re­
m e. N u ar fi tr e b u it să aştep te.
- Ş i copiii? în tre b ă el.
- M a m a şi ta ta i-au d u s la m in e acasă, p e n tru a n u fi
n e v o iţi să facă faţă re p o rte rilo r.
R van în c u v iin ţă .
- în a in te d e to a te tre b u ie să vorbesc cu K atie.
- M i-am în c h ip u it. E fo a rte su p ă ra tă .
- M da. S p u n e-m i ceva ce n u ştiu .
- R yan...
- M itc h , n u în c ă. O să-ţi explic to tu l d u p ă ce-o văd
p e K atie.
C â n d o p riră în faţa casei lu i S im o n e , Ryan c o b o rî
d in m a şin ă şi u rcă în g rab ă trep tele . îm p in s e uşa şi-o
văzu pe S im o n e v o rb in d la te lefo n . A ceasta îi făcu se m n
cu m â n a să in tre .
- V a tre b u i să te s u n e u în a p o i. în c h ise , u itâ n d u -se
m a i în tâ i la R yan, ap o i la M itch . T ocm ai am v o rb it cu
H a n n a h H u g h es. L-a găsit pe R o n G ra y so n .
- O să-l s u n eu m ai târziu. Ryan privi d e ju r îm p re ju ­
ru l cam erei goale. U n d e e K atie?
- E afară, în sp ate. C â n d trec u pe lângă S im o n e , fe­
m e ia îi p u se o m â n ă pe b r a ţ şi-l o p ri. R yan, am făc u t to t
ce am p u tu t.
B ă rb a tu l îi strâ n s e m â n a .
- Ş ti u .
310 !Efisa(jetfi ‘b faughton

C â n d d esch ise uşa, o văzu p e K ate p e m a rg in e a te ra ­


sei, cu sp a tele la el. A vea u n b r a ţ în fă ş u ra t în ju ru l m ijlo ­
c u lu i; cu cealaltă m â n ă îşi freca cica trice a d e la tâ m p lă ,
cea cu care se alesese c â n d în c e p u se ră to a te acestea.
S tă te a în lu m in a so a re lu i, în v ă lu ită în razele sc lip ito are.
R yan îşi d o re a cu a rd o a re s-o c u p r in d ă în b ra ţe ; îl m â n ­
ca u d eg e te le d e d o r in ţa d e a se a fu n d a în m asa c a sta n ie
a b u c le lo r ei, p e n tr u a-i m a sa c a p u l şi a o e lib e ra d e în ­
c o rd a re a şi d e în g rijo ra re a p e care le e m a n a tr u p u l ei.
S p era ca d o r in ţa lui să c o in c id ă cu n ev o ia ei. în g h i-
ţin d u -şi frica, în a in tă în sp re ea.
- K atie.
O c h ii ei verzi îl stră fu lg e ra ră c â n d se în to a rs e sp re el.
- M-ai m in ţit.
T ea m a lu i se tra n s fo rm ă în p a n ic ă . D eja îşi fo rm a ­
se o p ăre re . Se în tin s e d u p ă ea în a in te să a p u c e să se
trag ă în a p o i.
- N u , în c etează, m â râ i p r in tr e d in ţii în c le ş ta ţi, în
tim p ce în c e rc a să se sm u lg ă d in b ra ţe le lui.
- S ta i p u ţin . Lasă-m ă să-ţi explic.
îl lovi şi-l îm p in s e cu p u te re .
- N u . N u!
V o rb e le ei îl lo v iră d ire c t în in im ă , îi sfâşiară su fle tu l,
d a r nu-i d ă d u d r u m u l. N u p u te a . O tra se m a i a p ro a p e
d e el.
N u m e le lu i s u n ă ca o şo a p tă s u g ru m a tă pe b u zele ei.
F em e ia în c e p u să s u sp in e . C u d eg etele tr e m u râ n d e îi
c u p rin s e faţa şi-şi lip i b u zele d e ale lu i. S ă ru tu l ei tra n s ­
m ite a te n s iu n e , d o r in ţă şi d isp e ra re .
C â n d o s ă ru tă şi el la r â n d u l lu i, s im ţi c u m m in te a
i se go leşte d e o ric e g â n d . Fix d e asta avea nev o ie. D o a r
d e ea, p e n tr u to t re stu l v ieţii. P u te a face faţă o rică re i
p ro v o că ri a tâ ta tim p c â t ea era a lă tu ri d e el. A tâ ta tim p
câ t ea cre d e a în el - în ei - , p u te a u trece p e s te o rice.
- N u , m u r m u r ă c u g u ra lip ită d e a lu i. îşi p u se rep e d e
m â in ile p e p ie p tu l lui şi-l îm p in se . î n tim p ce-şi elib era
g u ra , lacrim ile în c e p u r ă să-i şiro iască p e o b ra ji. N u! î n ­
cetează. N u m ă atinge!
A ştea p tă -m â 311

C â n d se d e s p rin s e d in b ra ţe le lu i, R yan se sim ţi în v ă­


lu it d e u n văl d e g h eaţă.
- I u b it o ...
K ate rid ic ă o m â n ă ca să-l ţin ă la d is ta n ţă .
- N u -m i m ai s p u n e aşa. N u ai d r e p tu l să-m i sp u i aşa.
O p ie rd e a . P an ic a îl m ă c in a p â n ă la oase, şi se s im ţe a
d e p arcă a r fi av u t o g re u ta te im e n să pe p ie p t.
- A ş te a p tă p u ţin . Şi ascultă.
- Ş t i a i că Jak e n u a m u r it în a v io n u l ăla p ră b u ş it.
Şi n u m i-ai sp u s. A i ştiut! îşi şte rse lacrim ile. C u m ai
p u t u t să faci aşa ceva?
R yan în g h iţi cu g re u ta te .
- N u am fo st sigur. A m b ă n u it. D a r am ş tiu t că, d ac ă
ţi-aş fi sp u s, ai fi p le c a t să-l ca u ţi.
- A ş a că m -ai m in ţit? D e ce?
îşi trec u o m â n ă p r in păr, în c e rc â n d să-şi re p rim e
re s e n tim e n tu l pe care-1 avusese c â n d o auzise a d u c â n d
v o rb a d e sp re Ja c o b M c K ellen .
- P e n tru că eşti so ţia mea, n u a lu i. A veam nev o ie să
fii a lă tu ri d e m in e . A veam n ev o ie să a flu ce sim ţi în a in te
să-ţi s p u n ceea ce ştia m . A m greşit, a m fost ego ist, d a r
av eam n ev o ie d e m a i m u lt tim p . C â n d văzu c u m i se
lasă c o lţu rile g u rii, îl c u p rin s e d isp e ra re a . N u înţelegi?
N u aveam c u m să îţi p e r m it să te a p ro p ii d e el d u p ă ce
a m a fla t ce ţi-a făcut.
-Ş i-a ş a m-ai lă sat să c re d o m in c iu n ă . N u ai av u t d es­
tu lă în c re d e re în m in e c â t să-mi v o rb e şti c in stit.
- N u . N u reu şea să se e x p rim e cu m tre b u ia . Ia r ea
n u în ţe le g ea . N u d e sp re asta e v o rb a. N u am v r u t să p ă ­
ţe şti ceva.
- I a r aşa e m u lt m a i b in e , îl lu ă ea p este p icio r. P rivi­
rea i se în tu n e c ă . A i lu c ra t cu el.
- N u . D e d a ta asta, tre b u ia să-l cread ă. îţi ju r că n u .
- N u m ă m in ţi! Ş tiu că a fost la tin e la b iro u . Ş tiu că
e ra p a r te n e r la fab rica d e p ro d u s e fa rm a c e u tic e G ray-
so n . I-ai c u m p ă r a t c o m p a n ia . P lă n u ia ţi ca A m a tro x in u l
să o b ţin ă a p ro b a re a ce lo r d e la F D A . D o a m n e , n u a fo st
v o rb a d e c â t d e sp re bani?
312 ‘E fisafaetf ‘hfanghton

R yan îşi s im ţi m u şc h ii p ie p tu lu i c o n tra c tâ n d u -se . Nu-


m a i g â n d u l că ea p u te a să c re a d ă ceva d in to a te acestea
îi lăsă o d u re re a tâ t d e m a re în in im ă , d e p arcă a r fi fost
s tr ă p u n s d e o m ie d e p u m n a le .
- C â n d am în c e p u t fu z iu n e a , n u ştia m că A m a tro -
x in u l are le g ă tu ră cu T a b o fre n u l. A v eam d o a r n işte
b ă n u ie li.
- A ş a că ai să rit la arac? U n râs p a te tic o zg u d u i d in
ră r u n c h i. E rai d isp u s să faci o rice ca să-l obţii?
- N u . E ram d isp u s să fac o rice ca să-l ţin d e p a rte d e
p ia ţă. B ă n u ia m ca m ce îşi p u sese în g ân d M cK ellen.
C e i d e la G ra y so n aveau p ro b le m e . îşi in v estiseră to ţi
b a n ii în m e d ic a m e n tu l ăsta. A m in te rv e n it p e n tru a m ă
asig u ra că A m a tro x in u l n u a ju n g e la ED A . C â n d am
c u m p ă ra t c o m p a n ia , am p u s c a p ă t p ro c e su lu i. La d re p t
v o rb in d , a m p ie r d u t b a n i în tre a b a asta.
- Te aş tep ţi să c re d aşa ceva?
- A s ta e ad e v ăru l. D e asta a a p ă ru t M cK ellen la m in e
la b iro u . E ra n e rv o s că îi o p rise m p ro ie c tu l p e n tru a
d o u a o ară.
î n o ch ii ei a lb a ştri se citea n e în c re d e re a .
- T u l-ai o m o râ t? îl în tre b ă p e u n to n d is ta n t.
- N u . C â n d fem eia se u ită în altă p a rte , R yan îşi făcu
cu ra j. D a r aş fi f ă c u to . D acă aş fi ş tiu t ce ţi-a făcu t, i-aş
fi sm u ls in im a cu m â in ile goale. C â n d se u ită d in n o u
la el, Ryan sp e ră ca ea să-i p o a tă citi ad e v ăru l în p riv ire.
A ş face orice p e n tr u tin e .
- O r i c e , ş o p ti K ate, in clu siv să în c e rc i să m u şa m a lu
zezi to a tă m izeria asta, s tră d u in d u -te să scapi d e Ja n e t
Kelly.
- N u . Se în tin s e sp re ea, d a r K ate se d ă d u în a p o i,
î n tim p ce-şi lăsa m â n a să-i ca d ă p e lâ n g ă tr u p , se sim ţi
c u p rin s d e fru s tra re . T u c h ia r crezi că aş p u te a să fac
aşa ceva?
- C i n e v a ţi-a v ă z u t m a ş in a în d im in e a ţa aia. La ea
acasă. în a in te să m e rg e m n o i a c o lo să în c e rc ă m să v o n
b im cu ea. C e a r tr e b u i să c re d , Ryan? în d im in e a ţa aia
m -ai lă sa t sin g u ră . M i-ai zis că te d u c i la b ir o u , d a r n-a
fo st aşa.
A şteaptâ-m â 313

- Şi crezi că am fost să o m o r o fe m e ie '


Lipsa ei d e în c re d e re îl m â n ia.
- N u ştiu ce să m ai cred. T o t ce am crezu t că ştiu s-a
d o v e d it a fi o m in c iu n ă !
R yan îşi sim ţi in im a p rin să ca in tr-o m e n g h in ă .
Ea n u avea în c re d e re în el, n u aşa c u m avea el nevoie.
Se în d e p ă r ta , în ă lţâ n d la loc zid u rile pe care el reuşise să
le d ă râ m e în u rm ă cu o să p tă m â n ă .
- K atie, n u am o m o r â t pe n im e n i, zise el şi o ftă.
în d im in e a ţa aia, am lăsat m a şin a în garaj şi am m e rs pe
jos la trei b lo c u ri d is ta n ţă la b iro u l u n u i d etec tiv p a rti­
cu la r d in c e n tru . P ro b a b il cineva mi-a folosit m a şin a cât
am fost eu acolo.
- F o arte c o n v e n a b il, n u crezi?
- A s ta e ad e v ăru l.
- Ş i d e ce ai fo st să te în tâ ln e ş ti cu u n d e te c tiv
p a rtic u la r?
- P e n tru că am v r u t să-l găsesc p e M c K e lle n . V o iam
să a flu d a c ă el era în sp a te le t u tu r o r a c e s to r ch e stii.
A m v r u t să m ă a sig u r că n u a re să-ţi m ai facă n ic io ­
d a tă ră u .
K ate se aşeză pe o b a n c ă de pe terasă. îşi sp rijin i
c a p u l în m â in i, iar b u c le le îi a c o p e riră faţa.
R yan stă te a cu m â in ile în ş o ld u ri şi cu fălcile în c le ş ta ­
te în v rem e ce o privea. A r fi v ru t să o ia în b raţe , d a r ea
îi sp u sese clar că n u voia s-o atin g ă.
- O să m ă în tre b i d acă am u m b la t şi la frâne?
r Ş tiu că n-ai făcut-o, şo p ti K ate.
în sfârşit. P u ţin ă în ţe le g ere. îşi d o re a d in ră sp u te ri
s-o ţin ă în b ra ţe , s-o liniştească. F ăcu u n pas în faţă.
- K atie...
- C in e l-a o m o rât?
- N u ştiu .
F em eia îşi rid ic ă g en ele u m e d e ca să-l p o a tă privi.
- N u ştii sau n u vrei să-m i spui?
- N u ştiu .
- N u ai n ic i o b ăn u ială?
-N u .
K atie îşi ap ă să o c h ii cu p o d u l palm elo r.
314 X(isaBetfi ‘bfaugfiton

- N u ştiu ce să m a i cred .
R yan în g e n u n c h e în faţa ei şi-şi p u se m â in ile tre m u -
r â n d e p e co a p se le ei.
- P o ţi să crezi în m in e . în n o i. T e iu b esc. N u aş face
n im ic care să te ră n e a sc ă .
- N u în ţe le g i, Ryan? şo p ti ea. D e ja m i-ai fă c u t rău .
î n cel m a i grav m o d p o sib il. E m o ţii c h in u ito a re i se
c ite a u în a d â n c u rile o c h ilo r verzi ca d e sm a ra ld . M -ai
fă c u t să m ă în d ră g o ste sc d e tin e . A p o i ai d istru s în c re ­
d e re a p e care e ra c o n s tru ită d ra g o ste a asta. C u m aş m a i
p u te a eu să cred v re o d a tă ceva d in ce-m i spui?
R yan sim ţi că se sufocă. îl iu b e a. D e s tă in u ire a ei e ra
ex a ct ceea ce îşi d o rise el să a u d ă d in ziua în care re­
v en ise în v ia ţa lu i, d a r n ic i în tr-o m ie d e a n i n u s-ar fi
a ş te p ta t ca ea să-i s p u n ă că asta n u era d e-aju n s.
K ate îi d ă d u m â in ile la o p a rte şi se rid ică.
S u fle tu l lu i fu c u p rin s d e frică. A vea s-o p ia rd ă d ac ă
n u făcea ceva care să -n d re p te lu c ru rile . Se rid ic ă în c e r­
c â n d să-şi stă p â n e a sc ă la crim ile care i se a d u n a u în co l­
ţu rile o ch ilo r.
- K atie, te rog.
E a îşi şte rse o b rajii.
- N u p o t. N ici m ă c a r n u te cu n o sc.
- B a m ă c u n o ş ti. Ş tii to t ceea ce co n tea ză . C â n d
K ate se în to a rs e sp re uşă, R yan v o rb i cu v o ce tre m u ra tă :
T e rog. N u p o t să te p ie rd p e n tr u a d o u a o ară .
K ate se o p ri cu m â n a p e uşă.
- R yan, tu c h ia r n u înţelegi? M -ai p ie rd u t deja.

- M itc h , a s ta e rid ic o l.
K ate aşeză a ş te r n u tu r ile şi o p e rn ă p e ca n a p e a ,
î n c u rte a casei ei d e p e p lajă, v alu rile m â n g â ia u ţă rm u l,
d a r su n e te le fam iliare n u o a ju ta u d elo c să-şi p o to le ască
s u fle tu l p u stiit. N u v o ia d e c â t să fie sin g u ră , să-şi p lâ n g ă
n efe ric irea . în lo c d e asta, se p ric o p sise cu u n fra te su-
p e r p r o te c to r care-o sufoca.
- N ic i să n u -ţi trea că p r in ca p să m ă c o n tra z ic i d e d a ta
asta. în tim p ce a ş te rn e a u n c e a rşa f p e c a n a p e a , M itc h îi
a ru n c ă o în c ru n tă tu r ă . N -o să sta i sin g u ră a c u m .
!Aşteaptâ-mâ 315

Pe K ate o c u p rin s e fru stra re a .


- N u s u n t u n copil. P o t să-m i p o r t şi sin g u ră d e grijă.
- V r e i să în c ete zi să m ă m a i contrazici? în to td e a ­
u n a ai fost o p ac o ste c â n d ţi-ai p u s ceva în cap. A ru n c ă
p e rn a la c a p ă tu l c a n a p e le i şi în tin s e o p ă tu ră p e ste per-
n u ţe le d ec o rativ e .
- R yan te-a trim is aici?
- M i- a su g e ra t. Şi l-aş fi a s c u lta t d a c ă n u m i-aş fi fă c u t
d e ja p la n u r i să v in aici.
K ate m â râ i d e fru stra re .
- A c u m a m n ev o ie să sta u sin g u ră .
- Ba n u , n u ai. Se a ru n c ă pe c a n a p e a , îşi scoase p a n ­
to fii, se sp rijin i d e re z e m ă to ru l p e n tr u b r a ţ şi-şi p ro p ti
p ic io arele pe p e rn u ţe le d ec o rativ e . T re b u ie să faci ceva
care să te a ju te să-ţi iei g â n d u l d e la R yan. M a i m u lt ca
sig u r o să reu şe şti dacă-m i p re g ă te şti m ie cin a.
K ate în c h ise o c h ii şi se s tră d u i să-i a ra te c â t d e exas­
p e r a n t era. D ar, în loc d e asta, n u re u ş i d e c â t să p u f­
nească în râs. îi d ă d u p ic io arele la o p a r te şi se aşeză
pe canapea.
M itc h se rid ic ă în c a p u l o a s e lo r r â n jin d , îşi p u se u n
b r a ţ p e d u p ă u m e rii ei şi ch ico ti.
-V e z i, nu-i aşa că-i m ai bine?
K ate îşi a sc u n se fa ţa în m â in i, şi râ su l ei se tra n s fo rm ă
în p lâ n s. P ie p tu l i se în c o rd ă , sim ţin d u -se c o p leşită d e
ceea ce făcuse. P lân g ea în h o h o te şi, o ric â t se stră d u ia ,
n u reu şe a să se a b ţin ă . R u şin a tă , a b ia c o n ş tie n tă că n u
era sin g u ră , îşi s trâ n s e b ra ţe le în ju r u l c o rp u lu i.
- O f, fir-ar să fie! M itc h îşi în c o lă c i b ra ţe le în ju r u l ei,
lip in d -o d e p ie p tu l lui. E în reg u lă. D escarcă-te!
L acrim ile ei îi u d a ră tric o u l a lb a stru . îşi tra se n a s u l
şi în c ercă să-şi în to a rc ă faţa. Se lu p tă d in r ă s p u te ri să se
co n tro leze , tra se a e r în p lă m â n i, d a r iz b u cn i d in n o u
în p lân s.
M itc h p riv i în jo s şi f lu tu r ă d in m â n ă .
- H a id e , foloseşte-1 ca p e o b atistă . E u n tric o u cu
e m b le m a ce lo r d e la C u b s . Şi-aşa nu-s b u n i d e n im ic
a n u l ăsta.
316 Zfisabetfi Zfaugtiton

S trâ n g â n d în m â in i b u m b a c u l m o ale, ea n u se p u tu
a b ţin e şi ch ico ti p rin tre lacrim i. Se s tră d u i să-şi recap ete
s tă p â n ire a d e sin e şi îşi u m p lu p lă m â n ii cu aer, n u m a i
p e n tru a o lu a d e la ca p ăt în clip a u rm ă to a re .
M itch îşi tre c u o m â n ă p rin p ă ru l ei.
- O să h i b in e . H aid e , p lân g i.
C u m e ra p o sib il să şu ie re aşa ta re d u p ă d o a r câteva
să p tăm ân i? A cu m o lu n ă n ici m ă ca r nu-1 c u n o ş te a pe
R yan H a rriso n . A stăzi, to a tă lu m e a se p ră b u şe a în ju r
p e n tru că nu-1 p u te a avea pe el.
Şi cel m ai d u re ro s era că, în c iu d a a to t ceea ce i se
în tâ m p la se , în ciu d a m in c iu n ilo r şi a am ăg irii, to t îl m ai
d o re a . V oia să-i sim tă b ra ţe le în ju ru l ei. T â n je a să-i sim ­
tă tr u p u l a lă tu ri d e ea. îşi d o re a fam ilia la care n u se
a ştep tase şi la care n u sp erase n ic io d a tă . î n d o a r câteva
să p tă m â n i, el sch im b a se to tu l p e n tru ea. Şi n u ştia d acă
ea avea să m a i p o a tă d reg e v re o d a tă lu c ru rile .
P ân ă la u rm ă , reuşi să se p o to le ască. Se retrase d in
b ra ţe le lu i M itch şi trase cu lă co m ie a e r în p iep t.
M itc h îi şterse o lacrim ă d in co lţu l o c h iu lu i.
- N - a i fost n ic io d a tă g en u l d e fem eie care să-şi ex teri­
orizeze em o ţiile.
K ate îşi trase n a su l şi-şi tre c u o m â n ă p este faţă.
- N ici ac u m n u su n t. Ţi-am zis că vreau să fiu sin g u ră.
- C u ce te p o t aju ta? o în tre b ă cu b lâ n d e ţe .
- C u n im ic. N im e n i n u p o a te face n im ic.
- K ate, R yan n u e b ă ia t rău .
- Ş tiu asta. M itch , n u v rea u să fii p rin s la m ijlo c. Ş tiu
că ţii m u lt la el.
- Şi la tin e ţin fo a rte tare.
L acrim ile în c e p u ră iarăşi să-i şiro iască, şi-şi aco p eri
o ch ii cu p alm a.
- Ş tiu , reu şi ea să şo p tească.
- N u există nici o m o d a lita te d e a rezolva tre a b a asta?
E e v id e n t cât d e m u lt îl iu b eşti.
- A şa e. îl iu b esc p rea m u lt. D a r u n e o ri d rag o ste a n u
e d e-ajuns.
M itch se în c ru n tă , iar asta îi tă cu s u fle tu l te rfe n iţe .
'Aşteaptâ-m ă 317

îşi şte rse iarăşi ch ip u l, în c e rc â n d cu d isp e ra re să


sc h im b e su b ie ctu l.
- A p r o p o d e relaţii... îşi trase n asu l. S im o n e a în c e r­
c a t să m ă co n ced ieze astăzi. M i-a zis că n u p o a te c o n ti­
n u a să fie avo catu l m e u p e n tru că se culcă cu tin e .
U n zâm b et o b raz n ic lu m in ă c h ip u l lu i M itch .
- Şi tu ce i-ai spus?
- l- a m zis că n u are cu m să m ă con ced ieze, p e n tru
că eu s u n t c lie n tu l. Iar c â n d a d a t să m ă co n tra zic ă, am
a m e n in ţa t-o că, d ac ă m ai insistă cu tre a b a asta, o să te
co n v in g să te d e s p a rţi d e ea.
M itc h zâm bi şi m ai larg.
- Şi ea ce-a spus?
- A d a t în a p o i d e stu l d e rep e d e. C r e d că i s-au a p rin s
călcâiele d u p ă tin e , M itch .
Z â m b e tu l lui se tra n sfo rm ă în tr-u n a d e v ă ra t râ n je t în
tim p ce se în tin d e a la loc pe c a n a p e a şi-şi sp rijin e a ca p u l
cu m â n a .
- M ă i, să fiu al d r a c u ’.
V ăzându-1 a tâ t de fericit, K ate îşi a m in ti cât d e m â h ­
n ită era ea. L acrim ile a m e n in ţa u să d ea iarăşi năvală,
în u ltim e le câteva să p tă m â n i, p lâ n sese m ai m u lt d e c â t
în tr-u n an în tre g . Se să tu ra se d e ipostaza asta de fem eie
v u ln e ra b ilă . Se rid ică, şte rg â n d u -şi iar faţa.
- T r e b u ie să m e rg să m ă în tin d .
M itc h se rid ică de pe can ap e a.
- O să fii în regulă?
în clipa d e faţă, asta era o în tre b a re ab su rd ă . In im a
îi fusese sfâşiată, iar ea în c ă n u în ţe le g ea ce i se în tâ m ­
plase cu ad e v ărat. D a r ştia că n u ăsta era ră sp u n su l pe
care-1 a şte p ta M itch , aşa că n u reu şi d e c â t să afişeze u n
zâ m b e t p atetic.
- O să su p rav ie ţu ie sc. M -am o b iş n u it să fac faţă d in
m ers.

V â n tu l izbea cu p u te re căsuţa. L u m in a a rg in tie a


lu n ii p ă tru n d e a p rin d ra p e riile tr a n s p a re n te de la fereas­
tra su frag eriei lui K ate d ire c t în o ch ii lu i M itch . B ă rb a­
tu l m u r m u r ă câteva în ju r ă tu ri în tim p ce-şi p u se b r a ţu l
318 CEtisabetf ‘Pfaugfiton Tkştiayxa-mă 319

d e a s u p ra o c h ilo r, ca să b lo c h ez e lu m in a . O a r e d e ce n u desch isă, p riv in d în gol. N u-i era fo am e, ia r o b ere n u


m ai ex istau d ra p e rii ad evărate? avea c u m să-i p o to le a s c ă d u re re a d in c a p u l p ie p tu lu i.
Poc. Poc. Poc. D a r n ic i să zacă în tin s în p a tu l d e su s şi să-şi a m in te a s c ă
D o a m n e , D u m n e z e u le , ce-a fost asta? Se lăsă pe-o p a r­ felu l c u m K atie stă tu se a lă tu ri d e el n u avea să-l a ju te
te şi-şi p u se p e rn a p e cap să a te n u e z e zg o m o tu l n e c ru ţă ­ p re a ta re să se relaxeze.
to r şi lu m in a in s u p o rta b ilă . C u m d r a c u ’ p u te a K ate să Privi sp re te le fo n . A r tr e b u i s-o s u n e . D a r n u ştia d ac ă
a d o a rm ă în casa asta? avea să-l ascu lte sau avea să-i în c h id ă . îşi frecă m â n a d e
Poc. Poc. Poc. z o n a p ie p tu lu i, u n d e s im ţe a d u re re a , trase a d â n c a e r
In n ic i u n caz n u avea cu m să d o a r m ă cu zg o m o tu l în p ie p t şi în c h is e o c h ii. A vea s-o lase o zi. A p o i avea să
ăsta n e în c e ta t. M â râ i fru stra t, d ă d u la o p a rte p ă tu ra în c e rc e d in n o u . N u p u te a să scap e aşa u şo r d e el.
şi se în d r e p tă sp re b u c ă tă rie . V a lu rile loveau n isip u l d e T e le fo n u l m o b il în c e p u să-i su n e , şi el tresă ri. T râ n ti
afară. P u se o m â n ă p e fereastră şi trase cu o c h iu l în cu r­
u şa frig id e ru lu i şi se în d r e p tă sp re b u fe t să-l ia. S im ţi
tea d in sp ate.
c u m s p e ra n ţa îi d ă d e a ghes. S p e ra că, în sfârşit, îşi ve­
Poc. Poc. Poc.
n ise în fire
P arav an u l se izbea cu fu rie în b ă ta ia v â n tu lu i. M itch
-K a tie ?
d esch ise u şa d in sp a te şi c o b o rî tre p te le în p ic io arele
- R yan, s u n t eu S im o n e .
goale, tr e m u râ n d în ae ru l rece al n o p ţii. N isip u l îi in tr ă
- O , bună.
p r in tr e d eg ete. O pală d e v â n t îi d ă d u p ă r u l p e faţă,
F u c o p le şit d e d ezam ăg ire.
a m in tin d u -i că avea iarăşi n ev o ie d e o tu n so a re . A fu risi­
- R yan, M itc h n u ră s p u n d e la te lefo n .
tu l ăla d e p ă r creştea p re c u m b u ru ie n ile .
S esizân d p a n ic a d in v o rb ele ei, b ă r b a tu l sim ţi c u m i
P a ra v a n u l a tâ rn a în tr-o d o a ră în n işte b a la m a le r u ­
se rid ic ă p ă ru l d e p e ceafă.
g in ite . îşi tre c u d eg e te le de-a lu n g u l uşii, în c e rc â n d să
-C e?
găsească u n cârlig sa u v re u n so i d e în c u ie to a re . E ra im ­
p o sib il ca so ra lu i să-l lase să se izbească aşa to a tă ziua şi - N u ră s p u n d e la m o b il. M i-a sp u s c-o să-l ţin ă to t
to a tă n o a p te a . C u m n u reu şi să g ăsească n im ic , îşi p u se tim p u l la în d e m â n ă . K ate n u ră s p u n d e n ici ea la te le­
în m in te să i-1 re p a re m â in e . M ă c a r a tâ t p u te a să facă, fo n u l fix.
să-i o fere n işte n o p ţi cu s o m n lin iştit. O , la d r a c u ’. N ic i m ă ca r n u stă tu pe g â n d u ri. Se în ­
în sp a tele lui, tro s n i o n u ia . D eg etele îi în c re m e n iră d re p tă im e d ia t sp re h o lu l u n d e-şi lăsase p a n to fii.
p e le m n u l uşii. Se în to a rse . D in tr-o p a rte ţâ ş n i o u m b ră , - A m a n g a ja t u n p az n ic care să stea în faţa casei ei.
în a in te să p o a tă a n tic ip a m işcarea, sim ţi b ru s c o d u re re N u m -a s u n a t n im e n i. A r p u te a fi d e la f u rtu n ă .
p u te rn ic ă în tâ m p lă . - A ş a e, a d m ise S im o n e , d a r el ştia că n ic i ea n u cre­
- N e n o r o c itu le . Se p rin se cu m â in ile d e ca p şi, în a in ­ d e a asta m a i m u lt d e c â t el. D ete ctiv u l m e u p a rtic u la r
te să îşi p ia rd ă c u n o ş tin ţa , reuşi să m a i facă u n pas. m i-a trim is, în sfârşit, p e e-m ail r a p o r tu l. A stăzi n u m i-a
m e rs se rv e ru l, aşa că ab ia l-am p rim it. R yan, W a lte r
A le x a n d e r a av u t d o u ă fiice. U n a d in tr e ele a m u r it d e
capitolul 22 c a n c e r a c u m cin ci a n i. P au la M cK ellen.
C â n d îşi d ă d u se am a , Ryan se o p ri cu d eg e te le p e uşa
L u m in a d in frig id e r se revărsă p e ste R yan, care se d in faţă şi cu ch e ile d e la m a şin a în c h iria tă în m â n ă .
afla în b u c ă tă ria c u fu n d a tă în în tu n e r ic . S tă te a cu u şa - A ş a e ra leg at d e n u m e le M cK ellen . P rin că săto rie.
320 (EfisaBetd ‘rfaughton “A şteaptă-m ă 321

- D a. W a lte r A le x a n d e r este - sa u a fo st - K arl - E p o sib il să aju n g în a in te a ta. Să n u in tr i fără m in e


M c K e lle n , p r e ş e d in te le e d itu r ii M c K e lle n . F iica lu i, sau fără p o liţişti. M ă auzi? C o n v o rb ire a se în tre ru p se .
P aula, s-a m ă r ita t cu u n a n u m e J a c o b A le x a n d e r a c u m S im o n e?
o p t a n i. A m u r it d u p ă ce T a b o fre n u l a fo st re tra s d e R a h a t. N u ştia sig u r dacă-1 auzise sau n u . S u n ă la
F D A . C r e d că e ra im p lic a tă în s tu d iile c lin ic e ca re au a g e n tu l d e s ig u ra n ţă p e care-1 angajase să stea în faţa
fo st o p rite . casei lui K atie.
- R a h a t , d e asta şi-a ieşit d in m in ţi. Şi d e asta n u re­ N ici u n ră sp u n s.
c u n o sc u se R yan n u m e le lu i Jake A le x a n d e r şi n ici nu-1 „R ah at!"
asociase cu b ă rb a tu l p e care-1 în tâ ln is e şi cu care d isc u ta ­ A p ăsă cu p u te re acceleraţia, a ru n c ă te le fo n u l p e scau ­
se afaceri în b iro u l lui. P e n tru că n e n o ro c itu l îşi folosea n u l d in faţă şi ap u c ă m a i b in e v o la n u l.
am b e le n u m e , r ă m â n â n d ascu n s în tim p ce-şi c o n d u c e a
cercetările ilegale. Iar so c ru l lu i - K arl M cK ellen - se
A p a cald ă se revărsa p e p ielea lui K ate. E ra în v ă lu ită
asociase cu el şi cu fab rica d e m e d ic a m e n te G ra y so n ca
în sp u m ă . C u m n u p u te a să d o a rm ă , se h o tă râ s e să facă
să o b ţin ă a p ro b a re a ce lo r d e la FD A .
o b aie, în s p e ra n ţa că ap a ca ld ă avea s-o scap e d e sen za­
- D a, ad ă u g ă S im o n e în tim p ce el alerga sp re m a şin ă ,
ţia d e g h e a ţă ce-i p ă tru n se se p â n ă în m ă d u v a oaselor.
p r in p lo a ia ce-1 lovea în faţă. Se u rcă şi p o r n i m o to ru l.
D a r m ai există în c ă o fiică. P â n ă a c u m , n u fu n c ţio n a .
R yan îşi d ă d u p ă ru l u d d in o ch i şi b ăg ă ra p id în m ar- P o rn e a şi o p re a r o b in e tu l în tr-o su c ce siu n e ritm ic ă cu
şa rie r p e n tru a ieşi d e p e alee. d eg e tu l m a re d e la p ic io r în tim p ce se u ita fix în tr-u n
- U n d e? p u n c t d e p e m a rg in e a căzii. S in g u ru l zg o m o t d in în c ă ­
- A i c i în S an F ra n cisc o . R yan, lucrează p e n tru tin e . p ere era fă c u t d e p ic u ra m ! o cazio n al al apei în ch iu v etă.
- C e ? N -a m n ic i u n a n g a ja t p e ca re să-l c h e m e Ii to t v e n e a în m in te c h ip u l lu i R yan, aşa că în c h ise
M cK ellen . Şi n ic i A lex a n d er. o ch ii, d o rin d u -ş i ca ap a să-i alu n g e su fe rin ţa .
- R yan, cealaltă fiică a lu i e H a n n a h H u g h es. D u p ă cele câtev a o re p e tre c u te la te le fo n cu T o m
- N u . E şti sigură? A d a m s , fă c â n d p la n u ri p e n tr u u r m ă to a re le câteva
-D a . s ă p tă m â n i, se sim ţe a se c ă tu ită . Să se facă n e v ă z u tă n u
O , la d r a c u ’! H a n n a h , care fu sese în V a n c o u v e r d e e ra p ro b a b il cel m a i in s p ira t p la n în c lip a d e faţă,
câ tev a o ri în u ltim a lu n ă . H a n n a h , ca re c o n d u s e s e fu ­ d a r e ra cel m a i b u n lu c ru la ca re se p u te a g â n d i. Pă­
z iu n e a cu G ra y so n . H a n n a h , care-i c u m p ă ra se m a şin a r in ţii ei u r m a u s-o în ţe le a g ă . A vea să g ăsească ea o cale
şi ca re a r fi p u t u t cu u ş u r in ţă s-o fo lo sească în ziua
s o facă şi p e Ju lia să în ţe le a g ă . Şi n u avea să d is p a ră
m o r ţii lu i J a n e t Kelly, a tu n c i c â n d el o lăsase p a rc a tă în
p e n tr u to td e a u n a , ci d o a r p â n ă c â n d s-ar m a i fi lin iş­
garaj. H a n n a h , care c u n o ş te a fiecare d e ta liu al în to a r ­
tit ap e le . P u r şi sim p lu , n u m a i v o ia să ştie a d e v ă ru l.
c e rii lui K ate, p e n tr u că el fu sese a tâ t d e p ro s t în c â t
D ac ă r ă m â n e a aici în v re m e ce p re sa ro ia în ju r u l ei
să-i p o v estească.
d in cau za acestei p o v eşti, n u avea d e c â t să-şi p r e lu n ­
S im ţi că tre b u ia să se g răbească. T u ră m o to ru l.
- S im o n e , H a n n a h ştie că, în seara asta, K ate e la casa g ească a g o n ia .
d e p e plajă. îşi tre c u o m â n ă p r in p ăr, o ftă p re lu n g şi îşi stăvili
- E u s u n t în m a şin ă , p e a u to stra d ă . A m s u n a t deja lacrim ile. în c ă u n je t d e ap ă n u p u te a s-o aju te.
la p o liţie. L u m in ile se stin seră.
322 tEfisabetfi ‘h faugfiton ,R şteaj>tă-mă 323

Se rid ic ă în c a p u l o aselo r, fă c â n d ap a să se reverse S im ţi b r o b o a n e d e s u d o a re a lu n e c â n d u -i în jo s p e


p e ste ca d ă. A fa ră v â n tu l şu ie ra . î n u re c h i îi ră s u n a păcă- ■şira s p in ă rii. îi în g h e ţă pielea.
n itu l scos d e p a ra v a n u l u şii ca re se to t izbea jos. „ G â n d e şte , K ate. N u fi m ă m ă lig ă .“ Z ări te le fo n u l fără
„K ate, eşti e n e rv a n tă . R ev in o -ţi. M itc h e jos. N u o să fir p e m ă s u ţa d e cafea. B âjbâi d u p ă re c e p to r şi-l p o r n i cu
se în tâ m p le n im ic . C u r e n tu l s-a în tr e r u p t p ro b a b il pe d eg e te le tr e m u râ n d e . N u avea to n .
to a tă stra d a d in cauza f u r tu n i i.11 O p ală d e v â n t izbi d in n o u p a ra v a n u l uşii. K ate tre ­
Ieşi d in ca d ă şi-şi lu ă p e ea h a la tu l d e b a ie alb. D u p ă sări şi se în to a rs e sp re b u c ă tă rie .
ce-şi legă c o r d o n u l, se în d r e p tă sp re scări. D e-a lu n g u l Pe d u la p u l cel m ai în d e p ă r ta t se afla p o şe ta ei, în care
h o lu lu i se v ed e au u m b re m işcă to are, iar ea se îm p ie d ic ă avea te le fo n u l m o b il şi ch eile. T re b u ia să a ju n g ă la ea.
d e fig u rin a P ow er R a n g e r a lu i R e ed . S im ţi o d u re re L u ă o g u ră d e a e r ca să se lin işte asc ă şi se d e p la să p r in tr e
în ţe p ă to a r e în d eg e tu l m a re d e la p icio r. îşi m u şcă b u za u m b re şi lu m in i.
ca să n u ţip e şi ţo p ă i m ai d e p a r te p e c u lo a r în tim p ce P ic io ru l îi a lu n e c ă în tr-o b ă lto a c ă d e pe p o d e a u a d in
în c erca să frece lo c u l d u re ro s. O a re se p u te a să-i m e arg ă le m n m asiv. Se p rin s e d e u n s c a u n şi se sp rijin i la tim p
câ t să n u cad ă. B âjbâi p r in în tu n e r ic sp re o d â ră d e li­
ceva bine?
T re p te le îi sc â rţâ iră s u b tă lp i. D e g e tu l m a re d e la p i­ c h id care se în tin d e a d e la u şa d in sp a te p e d u p ă m asă.
c io r zvâcnea cu o ’u re re s u rd ă . T ra se ae r în p ie p t în B u n . A sta n u e ra b in e d elo c. C ev a n u era în regulă.
E ra tim p u l să p lece p u r şi sim p lu . Se în tin s e d u p ă g e a n ­
tim p ce o c o li stâ lp u l scării în sp ira lă , ru g ân d u -se să nu-1
ta d e p e d u la p .
trezească p e M itc h , care d o rm e a în cam era d e zi. C â n u
C ev a o izbi cu p u te re d in sp a te. C o n ţ in u tu l g e n ţii
in tr ă în b u c ă tă rie , sim ţi a e ru l rece izb in d u -i faţa. U şa
zb u ră . K ate se lovi d e u n s c a u n d e la b ar, se izbi d e m a r­
d in sp a te era larg d esch isă, ia r p a ra v a n u l se lovea în c o n ­
g in e a d u la p u lu i şi se p ră b u ş i p e p o d e a .
tin u a r e ritm ic. în că d ere, se sp rijin i în b ra ţ. D u re re a o c u r e n tă p â n ă
C e d r a c u ’? F ăcu u n p as sp re uşăjşi se o p ri.
în u m ă r. C â n d în tre d e s c h is e o c h ii, o zări p e H a n n a h
în c u ia s e u şa aia în a in te să urce. în c e p u să in tre la b ă ­
H u g h e s c u m stă te a în g e n u n c h i lân g ă ea, cu u n p isto l
n u ie li. S im ţi c u m i se în c o rd e a z ă m u şc h ii a b d o m e n u lu i. în m â n ă .
A e ru l i se b lo case în p lă m â n i. - B in e ai v e n it la p etre ce re , K ate.
„D u -te şi cheam ă-1 p e M itc h .“ K ate îl văzu p e M itc h zăcân u p e p o d e a în sp a te le m e­
Ieşi cu sp a te le d in b u c ă tă rie . Se lovi d e o m a să d in sei. P ărea fără vlagă şi avea o c h ii în c h işi. D in c a p i se
h o l. O veioză se p ră b u şi p e p o d e a . scu rg ea o d â ră d e sân g e.
N iv elu l a d re n a lin e i îi crescu b ru sc. S im ţi u n ju n g h i în sto m a c . O , D o a m n e . N u în ap ă
D o a m n e , D u m n e z e u le . S e p u r ta ca o ad o le sc e n tă călcase m a i d ev re m e.
în g ro zită d in tr-u n film d e groază. P ro b a b il că M itc h era - N u , u ită-te la m in e , K ate, îi ceru H a n n a h . A i idee
în sp a te le ei şi se p ră p ă d e a d e râs. câ te p ro b le m e m i-ai creat?
îşi p resă b u r ta cu m â n a , se în to a rs e şi se u ită d in ca­ D e sp re ce u r n c u ’ vorb ea? K ate o p riv i în c ru n ta tă . D es­
d r u l u şii sp re c a n a p e a u a d in c a m e ra d e zi. ch ise g u ra sa v o rb ească, d a r n u reuşi să în g a im e n im ic.
E ra goală. - N u face p e sfioasa! C u m in e n u m erg e ch e stia asta
Se u ită d in n o u în b u c ă tă rie . cu „n u -m i a m in te s c nim ic*1 p e care i-ai în d ru g a t-o lu i
- M itc h ? R yan şi lui Jak e. D e c â n d a în c e p u t to a tă tre a b a asta, n u
N ici u n ră sp u n s. ai fă c u t d e c â t să-m i fii ca u n g h im p e în coaste.
324 îCisabeth ‘rfaugfiton ‘Aşteaptă-mă 325

T o ată tre a b a asta. Jake. „ N u .“ d ac ă aveai sau n u can cer. E ram m ai d eg ra b ă in te resa ţi
- T u , reu şi K ate să şo p tească cu g reu . T u ai fost? D a r d e efectele se c u n d a re . Şi iată-te!
tu lucrezi cu Ryan. N u în ţeleg . C u d eg etele tre m u râ n d e , K ate în c e p u să-şi frece
- N u eşti c h ia r aşa isteaţă, nu? U n r â n je t p o c it se ivi cicatricea.
pe faţa lu i H a n n a h . P ro b a b il că este d in cauza a tâ to r - D a r c u m am ...
m e d ic a m e n te . T a b o fre n u l a r fi s a lv a to p e P au la. Ryan - A s ta e p a rte a cea m a i fru m o a să . R âse. N u te-ai lăsat
ştia asta. uşor. îm p o triv ire a ta a p ro v o ca t u n a c c id e n t d e m a şin ă.
K ate se în c r u n tă d in n o u . Ţ in â n d u -s e d e b ra ţu l care Jake n u te-a m in ţit n ic io d a tă în le g ătu ră cu asta. E a d e ­
o d u re a , în c e rc ă să se rid ic e în ca p u l o aselo r. v ă ra t că te-ai lovit la cap. Şi de-asta ai in tra t în co m ă. A şa
- C i n e e Paula? i-a v e n it ideea să te folosească în stu d iu .
- S o r a m ea. R yan e ra aşa în c â n ta t d e T a b o fre n , în c â t -J a k e ...
i-a g ră b it in tra re a in teste. A m ers. D a r s-a sp e ria t c â n d H a n n a h se strâ m b ă d ezg u stată,
cei d e la F D A au a fla t d e sp re efectele se c u n d a re şi a - J a k e era u n p ro st. C in e a r fi cre zu t că avea c o n ş tiin ­
o p r it p ro d u c ţia . P au la a m u rit. M e d ic a m e n tu l ăla i-ar fi ţă? C â n d a a fla t că erai în să rc in a tă , a refu zat să facă teste
salvat viaţa. p e tin e . Ş tiai că Raula era în să rc in a tă c â n d a d e s c o p e rit
K ate în g h iţi în sec. că avea cancer? A fost nev o ie să aleagă... v iaţa ei sau a co ­
- N u p o ţi fi sig u ră d e asta. p ilu lu i. A p o i a m u r it o ric u m . C â n d Jake a a fla t d e s p re
- A , nu? E u c re d că d a. A i idee, K ate, ce în se a m n ă sa rc in a ta, şi-a d a t seam a că v en ise v rem e a răz b u n ării.
să pierzi p e cin ev a drag? S au o are a r tre b u i să-ţi s p u n A şa că a a şte p ta t.
A n n ie? C u m preferi? R âsu l a m e n in ţă to r al lu i H a n n a h - W a lte r A le x a n d e r e ta tăl tă u , zise K ate.
o irită te rib il p e K ate. A m u ita t cu cin e v orbesc. B in e în ­ - P â n ă la u rm ă , n u eşti aşa p ro astă . H a n n a h zâm bi.
ţeles că ştii c u m este să pierzi p e cineva! S au , m ai b in e E c u n o s c u t şi su b n u m e le d e K arl M cK ellen . El e d irec­
zis, R yan ştie. N e-am as ig u ra t n o i d e asta. to ru l e d itu rii M cK ellen . Ş eful tău .
- V o i... a ţi fă c u t asta in te n ţio n a t? D e ce n u m -aţi K ate sim ţi că i se face rău d e la sto m ac.
o m o r â t p u r şi sim plu? - C e s-a în tâ m p la t cu Jake?
- A c u m , că m ă g â n d e sc la asta, îm i d a u se am a că aşa F em eia îi a ru n c ă o p riv ire d e g h eaţă.
a r fi tre b u it. A m p ie rd u t în faţa lor. T a ta şi Jake s-au - 1 s-a fă c u t frică.
g â n d it că p o a te p e p a rc u rs o să n e fii d e folos. R ă p ire a - T u l-ai o m o râ t.
ta a fost o s o lu ţie m ai b u n ă . A p o i av io n u l ăla în care - N u m-a d e r a n ja t că a v r u t să se fo lo sească d e tin e
a r fi tr e b u it să fii s-a p ră b u şit, şi to a tă lu m e a a crezu t p e n tr u a o b ţin e ră z b u n a re a d e p lin ă . M i s-a p ă r u t ge­
o ric u m că ai m u rit. N i s-a p ă r u t logic să-l lăsăm p e Ryan n ia lă id e e a d e a se cu lca în re p e ta te r â n d u r i cu n e v a sta
să sufere. Şi am a v u t n o ro c cu u n p rie te n care lu c ra la lu i R yan H a rris o n , d e a-i lu a fa m ilia şi t o t ce-i a p a r­
c o m p a n ia a e ria n ă şi care s-a asig u ra t că n u m e le tă u se ţin u s e v re o d a tă . D ar, în clip a c â n d R yan a o p r it d in
afla p e listă. O a m e n ii fac o rice p e n tru b a n i. n o u T a b o fre n u l, c h ia r d u p ă fu z iu n e a cu G ra y so n , ja k e
- M -aţi... m -aţi ţin u t in te n ţio n a t în viaţă? şi-a p ie r d u t c u ra ju l. Se te m e a p re a ta re că avea să fie
H a n n a h rid ic ă d in u m e ri. p rin s, că R yan u rm a să d e s c o p e re to tu l d e s p re tin e şi
- D acă v o ia să o b ţin ă v re o d a tă a p ro b a re a m e d ic a m e n ­ d e s p re b ă ia t. A v r u t să n e o p r im ex a ct c â n d a ju n se se m
tu lu i p rin in te rm e d iu l u n e i alte c o m p a n ii, Jake avea n e ­ a tâ t d e a p ro a p e d e a o b ţin e , în sfârşit, ceea ce n e d o ­
voie d e ţe s u t u m a n p e n tru cercetarea lu i. N u ne-a p ăsat rea m . N u a m p u tu t să-l las să strice to t. A m r e n u n ţa t
326 LEfisahetfi ‘hfaugh.ton

la v ia ţa m e a ca să m ă asig u r că m e d ic a m e n tu l ăla o b ­
ţin e ap ro b a re a .
- O , D oam ne.
K ate sim ţi că g u ra i se u m p le d e am ărea lă.
- N - a i d e c â t să te a ră ţi scârb ită! N u -m i va p ăsa. O r i­
c u m n u vei m ai fi p r in p re a jm ă s u fic ie n t c â t să co n tezi.
H a n n a h afişă u n z â m b e t în g â m fat.
- T u . .. tu ai in te r v e n it şi ai s c h im b a t lista p asag erilo r,
astfel în c â t să p a ră că Jake a m u r it în a v io n u l ăla, ex act
ca-n cazul m e u , nu-i aşa?
- A s e m ă n ă r i. A s ta a fo st fru m o s , tr e b u ie să re c u ­
n o ş ti. Şi to tu l a r fi fo st b in e în lip s a ta. A tr e b u it să
în c e p i tu să d e z g ro p i tr e c u tu l p e care-1 a s c u n se se ră m
n o i aşa b in e . Iar Ja k e e ra u n id io t. A fo st u n p ro s t că a
lă s a t fo to g ra fia aia la tin e acasă. A r fi tr e b u i t să-l o m o r
în u r m ă cu m u lţi a n i.
K ate în g h iţi în sec. N u v e n e a n im e n i d u p ă ea.
M itc h n u se m işca. In clip a asta, n u ştia d a c ă e ra viu
sau m o rt.
- T u ai o m o r â t p a c ie n ţii care au p a r tic ip a t la stu d iu l
clin ic.
H a n n a h n u ră sp u n se .
- Şi p e J a n e t Kelly. T u i-ai lu a t m a şin a lu i R y an în
d im in e a ţa aia. Te a m e n in ţa că o să te d e n u n ţe ?
- C h i a r crezi că o să-ţi r ă s p u n d la în tre b ă ri?
K ate o b se rv ă o m işcare în sp a tele lu i H a n n a h .
- y i-a i o m o r â t şi tatăl?
- I n cazul lu i a fo st u n a c c id e n t. Pe c h ip u l lu i H a n ­
n a h se văzu o u r m ă d e su fe rin ţă . N e-am c e rta t. T o tu şi,
sa crificiu l lu i n u în s e a m n ă n im ic p r in c o m p a ra ţie cu
n u m ă ru l d e o a m e n i care au m u r it d in cauză că m e d i­
c a m e n te le care a r tr e b u i fo lo site p e n tr u a salva vieţi le
s u n t refu zate o a m e n ilo r care au cu a d e v ă ra t n ev o ie de
ele. C a re m ai e sc o p u l d ac ă n u p o t fi utile?
M itc h se rid ic ă în s p a te le lu i H a n n a h . S ân g ele i se
p re lin g e a p e f ru n te . C lip i d e d o u ă o ri şi se îm p letici.
K ate in tr ă în p a n ic ă . T re b u ia să-i d istra g ă a te n ţia lui
H annah.
‘Aşteajyvâ-mă 32 7

-F D A -u l sta b ile şte re g u la m e n te ca să se asig u re că


p ac ie n ţii s u n t în s ig u ra n ţă ...
O c h ii lu i H a n n a h o s tră fu lg e ra ră cu fu rie.
- N u - n r i ţin e m ie lecţii d e sp re sig u ra n ţă . D acă p a c i­
e n ţii a r fi a v u t acces la m e d ic a m e n te , m a m a a r fi în c ă
in v iaţă. S o ra m ea a r trăi. D acă e n ev o ie să m o a ră câţiv a
o a m e n i p e n tr u b in e le c e lo r m u lţi, a tu n c i aşa să fie.
M itc h o atac ă pe H a n n a h d in sp a te şi o izbi d e d u la p .
P isto lu l zb u ră pe p o d e a . B ă rb a tu l g e m u c â n d se lovi d e
u n s c a u n şi se p ră b u şi la p ă m â n t.
K ate se rid ic ă şi se în tin s e d u p ă u n s u p o r t d e lu m â ­
n a re care se a fla pe m asa d in b u c ă tă rie . C â n d H a n n a h
în cercă să se scoale, K ate o lovi.
S u p o r tu l d e lu m â n a re o lovi p e H a n n a h d ire c t în
faţă. K ate re u şi să se ferească d e H a n n a h . A lu n e c ă în tr-o
b a ltă d e sânge. H a n n a h se ră su c i pe p o d e a şi se a r u n c ă
a su p ra lu i K ate. Se lu p ta r ă şi se ro sto g o liră de-a lu n g u l
b u c ă tă rie i. H a n n a h o ţin tu i la p o d e a .
Pe K ate o d u r e a u b ra ţe le , m u şc h ii îi p u lsa u , d a r n u
avea d e g â n d să m o a ră aşa.
H a n n a h se în tin s e d u p ă a rm ă . K ate o lovi şi se agăţă
d e ea. R eu şi să-i p r in d ă m â n a care se în c le şta se d e ja p e
m â n e r u l p isto lu lu i.
„N u . N u . N u .“ N u aşa. A vea a tâ te a m o tiv e să tră ia s­
că. K ate se lu p tă d in to a te p u te rile . R eed . ju lia . R yan.
N u p u te a să-i p ia rd ă .
C â n d a rm a se d escărcă, H a n n a h făcu o c h ii m a ri.
T ru p u l îi d e v e n i ţe a p ă n şi se u ită în g ro zită la K ate.
V â rfu l p is to lu lu i era în d r e p ta t sp re p ie p tu l lu i H a n ­
n a h . Se p ră b u ş i b ru sc. C ă zu d e pe K ate. A rm a se izbi cu
zg o m o t p e d u ş u m e a u a d in le m n masiv.
K ate se rid ic ă în g e n u n c h i şi verifică d is p e ra tă p u lsu l
lui H a n n a h . N im ic .
- H a id e , h a id e , m u r m u r ă a p ă sâ n d u -i p ie p tu l. S ânge-
le-i şiro ia d in r a n ă şi se a d u n a în tră ) b ă lto a c ă în ju r u l ei.
K ate se îm p ie d ic ă şi căzu în f u n d . Ii tr e m u ra u m â in ile .
Se u ită îm p re ju r şi-l zări p e M itc h z ă câ n d n e m iş c a t în
p a rte a cealaltă a ca m erei.
328 CEfisaSetH iJangfiton

R yan o p ri cu u n s c râ şn e t p e aleea d in faţa casei lu i


K ate. Z ări m a şin a a g e n tu lu i d e s ig u ra n ţă p a rc a tă p este
d r u m . Peste v o la n se v ed ea căzut u n tru p , iar p e ferestre
era îm p ră ş tia t ceva ro şu . C â n d o p ri m o to ru l, sim ţi că
in im a 1-0 ia la tra p .
M a şin a lu i S im o n e a ju n se în acelaşi tim p cu a lui.
- R ă m â i aici, îi strig ă p r in p lo a ie c â n d o văzu d e sc h i­
zând uşa.
D in c o lo d e v u ie tu l v â n tu lu i, se auzi e c o u l u n u i foc
d e arm ă.
A lerg ă p r in c u rte a d in faţă şi d esch ise u şa îm p in ­
g ând-o cu u m ă ru l.
- Katie!
S im o n e îl u rm ă în d e a p ro a p e p e h o lu l în tu n e c a t.
R yan răm a se cu p riv irea p ir o n ită a s u p ra lu i K ate, care
stă te a p e p o d e a u a d in b u c ă tă rie . H a la tu l d e b a ie îi era
p lin d e sânge.
R yan sim ţi că i se u rcă in im a în gât. Se a r u n c ă în
g e n u n c h i, c ă u tâ n d cu d isp e ra re ran a .
- U n d e eşti răn ită?
- N u e d e la m in e , în g ă im ă cu glasu l în ă b u ş it. N u este
sân g ele m eu .
- E şti sigură? E a tâ t d e m u lt.
- N u . S u n t b in e . O , D o a m n e , R yan. M itch .
R yan îşi lu ă p riv irea d e la ea şi-l văzu p e M itc h zăcân d
p e p o d e a , n em işc at. Ii cu rg e a sân g e d e la cap . S im o n e
e ra lân g ă el şi în c e rc a să-l trezească.
- R ahat!
R yan se rid ic ă iu te , tre c u în g rab ă p e lân g ă d u la p u l
d in m ijlo cu l b u c ă tă rie i şi în c e p u să d e s c h id ă se rta re ­
le. S im ţi că i se în to a rc e sto m a c u l p e d o s c â n d d ă d u
peste ca d av ru l lu i H a n n a h . S ân g ele îi cu rg ea în n e ştire
d in ra n a d e la p ie p t. O c h ii ei lip siţi d e v ia ţă e ra u fix aţi
sp re tav an .
B âjbâi d u p ă p ro so a p e în se rta re le d u la p u lu i. L uă u n
b r a ţ p lin şi se g răb i în a p o i la K ate şi la S im o n e .
- A p a s ă u n d e sângerează.
- M itch? M ă auzi? K ate se ap lecă a su p ra fra te lu i ei, în
v re m e ce Ryan s u n ă la p o liţie d e pe te le fo n u l lu i m o b il.
‘Ă şteaptă-m ă 329

-M itc h ? ro sti p a n ic a tă S im o n e . R ă m â i cu n o i. La
d r a c u ’, d acă deschizi o ch ii, o să c u m p ă r le n jeria aia d in
p ie le p e care o vrei tu.
Ryan se stră d u i să d isc u te c o e re n t cu o p e ra to a re a
d e la p o liţie . A fară, u rla u siren ele, d a r el n u se p u te a
c o n c e n tra d e c â t a s u p ra p ro so a p e io r d in m â n a lui K ate,
îm b ib a te cu sângele lui M itch .
C u d o u ă m in u te m ai în a in te se ruga să n u fie ea ră n i­
tă. A c u m grijile lui se în d r e p ta u către M itch .

capitolul 23
K ate îm p in s e uşa s a lo n u lu i d e sp ital şi în c e p u să zâm ­
b ea sc ă în clipa c â n d in tră şi auzi d isc u ţia care se p u r ta
în ă u n tr u .
- V r e i să în cetezi să m ă m ai b a ţi la cap, se îm p o triv i
M itc h , lov in d -o pe S im o n e peste m â n ă în tim p ce în c e r­
ca său aran jeze p ă tu rile d in ju ru l lui. N u am p a tru an i.
- I ţ i ju r că eşti cel m ai g roaznic p a c ie n t care a e x ista t
v re o d a tă . N u ştiu cu m d e te s u p o rtă asisten tele.
Ii a ru n c ă o p riv ire e n e rv a tă . K ate in tră în în c ă p e re .
S o a re le dup ă-am iezii p ă tru n d e a pieziş p r in fereastră.
- M o ro că n o s?
- O ad e v ărată p aco ste, m o rm ă i S im o n e .
- Ş i tu eşti o a d e v ă ra tă d u lc e a ţă , d ra g a m ea, m u r m u ­
ră M itc h .
R â zâ n d , K ate în a in ta sp re p a t şi-i strâ n s e d eg e te le
m a ri d e la p ic io are de su b p ă tu ră . O lo v itu ră la ca p are
d a ru l d e a face asta o ric u i. C red e -m ă, o ştiu p re a b in e .
D u p ă d o u ă zile, M itc h în c e p e a să-şi revină în c etişo r.
A vea c a p u l în c ă b a n d a ja t şi-şi p ie rd u se câteva b u c le
a tu n c i c â n d îi răseseră o p a rte a c a p u lu i ca să-i co asă cele
cin cisp re ze ce co p ci d e care avusese nevoie, d a r tr e p ta t
îşi rev e n ea la felul lui sarcastic d e a fi.
- A m n ev o ie d e o cafea.
S im o n e îşi lăsă m â in ile pe lângă c o rp şi se în d r e p tă
sp re uşă.
330 îlis a b e tfi y fa u g fto n A jt eajptă-m ă 331

- D a c ă to t ieşi, d e ce n u m ergi să-ţi c u m p e ri şi le n je ria - B u n . B ă rb a tu l se în c r u n tă . P e n tru că im a g in e a m e a


aia d in piele? îi strig ă M itc h . C â n d S im o n e se în to a rs e e g rav a fe c ta tă . A m fo st b ă t u t d e o fată . D in n o u .
şi-i a r u n c ă o p riv ire şo cată, el c o n tin u ă : D a, fru m o a so , - D e o n e b u n ă . E o d ife re n ţă . Şi n u ai fo st s in g u ru l.
m -ai a u z it b in e . Şi s u n t a! d r a c u ’ d e sig u r că n o să u it d e P riv ire a lu i M itc h se m a i îm b u n ă .
p ro m is iu n e a aia. - C u m se s im te ce lă lalt tip .
S im o n e p u fn i şi p ă ră si în c ă p e re a . D u p ă ce p lecă ea, Se referea la a g e n tu l d e se c u rita te p e care-1 p u se se
K ate su râ se c ă tre fra tele ei. R y an să stea în faţa casei ei. C e l d e s p re ca re K ate n ic i
- A p r o