Sunteți pe pagina 1din 1

UNITATEA ŞCOLARĂ INSPECTORATUL ŞCOLAR AL

________________________________ JUDEŢULUI CONSTANŢA


________________________________
NR. __________/__________________
NR. __________/__________________

Doamnă/Domnule Director,
(cerere de demisie din învăţământ – pentru titulari)

Subsemnatul(a) _______________________________________, posesor al/ posesoare a


B.I./C.I. seria ______, nr. ______________, CNP __________________________, tel.
_______________, cadru didactic titular la unitatea şcolară
________________________________________________________, pe postul/catedra de
___________________________________________, vă rog să-mi aprobaţi demisia din învăţământ,
începând cu data de ___/___/_______, pentru motivele __________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Anexez următoarele acte doveditoare:


1. Actul de numire ca titular(ă) în învăţământ (copie confirmată prin semnătură şi ştampilă de directorul
şcolii);
2. Certificatul de căsătorie (copie confirmată prin semnătură şi ştampilă de directorul şcolii), în cazul
modificării numelui.

Localitatea ____________________, Semnătura petentului(ei),


Data ___/___/_______ __________________________

Certificăm exactitatea datelor din prezenta cerere şi răspundem de consecinţele produse prin
furnizarea unor date eronate.

Director, Secretar,
_______________________________ ________________________________
(Numele şi prenumele) (Numele şi prenumele)
_______________________________ ________________________________
(Semnătură şi ştampilă) (Semnătură)