Sunteți pe pagina 1din 1

V.

7/ 2018

Către Biroul de Credit SA

CE RE RE

Subsemnat ( ul/ a) ………. . . . . .. . . .. . . .…………………. ………………. , cu domicil iul î n

loca lit at ea…………………………, st r. ……. . …………………. …………….. . . .. . .. . . .. . . .. . . , nr.

……, bl. ……. , sc. ……. , ap. ……. , sect or/ judeţ ……. ………. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . ., cod

post al. . . . . . . . . .. . . .. . .. . . t elef on. . . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . ... . . cod numeric perso na l:

CNP

I n t emeiu l prev ede ril or art . 15 di n Re gu lame nt ul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor
fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date,
va rog sa-mi eliberati Situatia Inscrierii cu FICO® Score de la Biroul de Credit.

Adresa de co resp ond ent a post a la (ment ion at i si codul p ost al):

Declar p e propri a răspu nder e, sub sancţ iu n ile prev azut e de art . 32 2 si art . 323 Cod
Penal pr ivi nd f alsu l î n î nscrisuri sub sem năt ură privat ă si uz ul de f als, că inf o rmaţ ii le
î nscrise î n aceast ă cer ere şi d ocument ele anexat e su nt complet e, reale, ex act e şi
person ale.

Dat a, Semnăt ura,

Stimate solicitant!
În conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 orice persoană fizică are dreptul să obţină la
cerere confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de Biroul de Credit.
Pentru a putea beneficia de acest drept este necesar ca cererea dvs. să fie scrisa lizibil. Adresa de
corespondenţă trebuie sa fie valida, de corectitudinea completării ei depinzând transmiterea şi
recepţionarea răspunsului.

Vă mulţumim!