Sunteți pe pagina 1din 27

TEST 1 - TCVN - Teoria, Constructia si Vitalitatea Navei

1) Persoana responsabilã cu pregãtirea echipajului pentru rolul de gaurã de apã, este

Seful de ecch

2) La bordul unei nave aflatã în apã de mare cu densitatea g, cu suprafaþa plutirii iniþiale Aw, se ambarcã greutatea q.
Variaþia pescajului mediu se va calcula cu formula

3) În cazul stabilitãþii excesive, poziþia relativã a celor trei centre M, B, G pornind de sus în jos, este

M, B, G;

4) Elementul structural 7 din fig. RO-TCVN-C-t 11.49 este

chila

5) Un tank petrolier adlat în marº spre al doilea port de descãrcare, eºueazã pe un banc de nisip.Pentru dezeºuare cu mijloace
proprii, cea mai indicatã mãsurã este
transferul de marfã pentru crearea unei asiete/canarisiri favorabile dezeºuãrii, folosind motorul principal în regim de
siguranþã ºi efectul cârmei

6) O greutate suspendatã la bordul navei, influenþeazã stabilitatea în sens

negativ

7) La ambarcarea unei mase "q" la bord, variaþia pescajului mediu se calculeazã cu relaþia

8) În mod obiºnuit, structura corpurilor navelor maritime este fãcutã din

oþel pentru construcþii navale cu conþinut redus de carbon

9) Plutirile izocarene sunt plutirile corespunzãtoare

1
înclinãrilor izocarene

10) Osatura transversalã a navei reprezintã

sistemul de rigidizare transversalã a corpului navei, în scopul pãstrãrii formei la solicitãri interne ºi externe

11) Ballastarea navei goale pentru realizarea unei asiete convenabile trebuie sã asigure

un deplasament minim de siguranþã ºi imersiunea eficientã a elicei ºi penei cârmei

12) La temperaturi scãzute, betonul folosit la astuparea gãurii de apã se preparã

utilizând apã dulce încãlzitã

13) Stabilitatea iniþialã longitudinalã este întotdeauna pozitivã, deoarece

centrul de greutate G este întotdeauna situat sub metacentrul longitudinal

14) În fig. RO-TCVN-C-t11.8 este prezentatã secþiunea transversalã printr-o nava la cuplul maestru. Grinzile de direcþie
principalã ale planºeului de bordaj sunt

longitudinalele de bordaj

15) Bordul liber al navelor petroliere este

mai mic decât la navele tip cargou

16) Tancurile de asietã sunt amplasate

la extremitãþile prova ºi pupa ale navei

17)
O navă tip ponton paralelipipedic are: L = 100 m, B = 10 m., d = 4 m. în apă cu densitatea
de 1,010 t./m3. Să se găsească: (a) deplasamentul; (b) noul pescaj dacă se încarcă 750
t. de marfă; (c) noul pescaj dacă densitatea apei în care navigă este de 1,025 t./m3; (d) noul
pescaj dacă ajunge în port unde densitatea apei este 1,005 t.m3; (e) câtă marfă trebuie
descărcată în portul de la cazul (d) pentru ca pescajul final să fie de 3,5 m
4.040 t.; 4.743 m.; 4.673 m.; 4.766 m.; 1.272,5 t

2
18) Miºcãrile navei care influenþeazã rezistenþa la înaintare sunt

tangajul

19) Procedurile de acces într-un compartiment inundat ca urmare a unei gãuri de apã sunt descrise în

Manualul de siguranþã al navei

20) O navã cu caracteristicile : L=56m, B=6m, tpv=1m, tpp=1.3m, CB=0.5m, GML = 50m, pluteºte în apã dulce ºi trebuie adusã
pe asietã zero, prin deplasarea unei greutãþi spre prova, pe o distanþã de 28m. Aflaþi valoarea greutãþii

1.85t

21)
La o navă cu deplasamentul iniţial ∆ , pescaj iniţial T şi volumul carenei V, se ambarcă o
greutate mică “q”. După ambarcarea greutăţii, pescajul mediu se modifică cu variatia δ T şi,
corespunzător, volumul carenei se modifică cu variaţia δ V, iar centrul de carenă se
deplasează pe distanţa . Variaţia cotei centrului de carenă după ambarcare se
calculează cu formula

22) Cantitatea de balast necesarã pentru navigaþia în siguranþã în condiþia de balast, este egalã cu

depinde de tipul de navã

23) O navã se aflã în condiþia de echilibru dinamic când

lucrul mecanic al momentului exterior este egal cu lucrul mecanic al momentului de stabilitate

24) Pala unei elici este o portiune dintr-o suprafata:

elicoidala;

25) Diagrama la asietã se foloseºte pentru

Calculul lui XB ºi ?

26) Instalaþiile de vitalitate de la bordul navei sunt

instalaþia de ballast, instalaþia de santinã ºi de stins incendiu cu apã

27) La bordul navei cu pescaj iniþial T ºi cu deplasamentul unitar TPC, se ambarcã greutatea q. Variaþia pescajului mediu în
urma ambarcãrii se calculeazã cu formula

28) Inventarul de avarie trebuie sã conþinã obligatoriu printre altele

trusa de marangozerie, bucãþi de pânzã de velã, stupã, câlþi,

29) Inundarea unui compartiment amplasat în prova-Td provoacã

o înclinare transversalã ºi longitudinalã a navei

3
TEST 2 - Legislatie Maritima

1) Urmãrirea unei nave strãine poate fi întreprinsa daca autoritãþile competente ale statului riveran au motive întemeiate sã
creadã ca aceasta nava a contravenit legilor ºi reglementarilor acestui stat când:
nava strãinã sau una dintre ambarcaþiunile sale se afla în apele interioare, în apele arhipelagice, în marea teritoriale cu
condiþia sã nu fi fost întrerupta,

2) Parasirea navei de catre comandant in caz de pericol inainte de a-si fi efectuat indatoririle de serviciu pentru salvarea navei,
constituie….

Infractiune contra sigurantei navigatiei.

3) Navele, aparatele si instalatiile plutitoare cu propulsie, de categoria I-a se individualizeaza printr-un …

Nume.

4
4) Navigatorul are dreptul de a examina contractul de angajare inainte de semnarea acestuia

da, in mod obligatoriu

5) Conform prevederilor Convenþiei OPRCE/1990 „incident de poluare cu hidrocarburi” înseamnã:


un incident sau o serie de incidente având aceeaºi origine, care duce sau poate duce la o scurgere de hidrocarburi ce
constitue sau poate constitui o ameninþare pentru mediul marin sau litoral ori pentru interesele respective ale unuia sau
mai multor state ºi care necesitã o acþiune de urgenþã sau alte acþiuni imediate

6) Incarcatura de pe punte ce pericliteaza stabilitatea navei sau impiedica vizibilitatea in navigatie conduce la...
Interdictia data de catre capitaniile de port la iesirea din porturi si/sau continuarea navigatiei in apele nationale
navigabile a navelor, indiferent de pavilionul pe care il arboreaza

7) Procesul verbal se semneaza de agentul constatator si de contravenient …

Pe fiecare pagina.

8) Celor care efectueaza serviciul de cart trebuie sa li se asigure minimum…

10 ore de odihna intr-un interval de 24 de ore.

9) Exercitarea atribuþiilor de serviciu sub influenþa bãuturilor alcoolice sau a altor substanþe interzise de autoritatea de
reglementare

Infractiune contra sigurantei navigatiei.

10) Conform Convenþiei MARPOL 73/78, o navã care se gãseºte într-un port sau la un terminal din larg al unei alte pãrþi, este
supusã unei inspecþii efectuate de cãtre funcþionarii autorizaþi corespunzãtor de acea parte în scopul verificãrii aplicãrii
normelor de exploatare prevãzute în Convenþie, atunci când:
existã motive evidente de a considera cã comandantul sau echipajul nu este familiarizat cu metodele esenþiale de
aplicat la bord privind prevenirea poluãrii cu hidrocarburi

11) În sensul prevederilor Convenþiei Marpol73/78, zonele speciale sunt:


golfurile, strîmtorile, mãrile închise sau semiînchise care au regim special din punct de vedere al protecþiei mediului
înconjurãtor

12) Lipsa actelor de bord sau daca nu sunt valabile conduce la…
Interdictia data de catre capitaniile de port la iesirea din porturi si/sau continuarea navigatiei in apele nationale
navigabile a navelor, indiferent de pavilionul pe care il arboreaza

13) Scopul zonei contigue este:


de a preveni încãlcãrile legilor ºi reglementarilor sale vamale, fiscale, sanitare sau de imigrare pe teritoriul sãu sau în
marea sa teritorialã,

14) Organizaþia internaþionalã interguvernamentalã cu competenþe în domeniul securitatii maritime este …

Organizaþia Internaþionalã Maritimã

15) Prevederile codului I.S.M. pot fi aplicate…

Tuturor navelor maritime.

16) Contractul de angajare al navigatorilor, încheiat pe o duratã determinatã, inceteaza

la data stabilitã pentru expirarea contractului

5
17) Comandantul savarseste o infractiune daca…

Nu acorda asistenta si salvare navei aflate in pericol.

18) Asistenta si salvarea navei, a incarcaturii si/sau a bunurilor aflate pe aceasta se fac...

Potrivit înþelegerii cu comandantul navei ce se afla in pericol sau cu proprietarul ori cu operatorul acesteia.

19) În caz de incident care implicã deversare de substanþe dãunãtoare, fiecare parte la Convenþia Marpol 73/78 trebuie sã:
informeze Organizaþia IMO în detaliu asupra mãsurilor luate pentru a fi difuzate celorlalte pãrþi ºi state membre ale
Organizaþiei

20) Starea de ebrietate pentru a constitui infractiune contra sigurantei navigatiei este îndeplinita...
Si la o îmbibaþie mai micã, dacã aceasta are drept consecinþã micºorãri manifeste ale facultãþilor de echilibru ori de
miºcare ale acelei persoane, dificultate în exprimare ori incoerenþã ideaticã, constatate clinic sau prin orice alte mijloace
de probã.

21) In cazul in care armatorul cedeaza exploatarea navei acesta are obligatia...

Sa transmita autoritatii competete elementele de identificare ale celui ce exploateazas nava.

22) Masura suspendarii brevetului/certificatului de capacitate inlatura raspunderea civila sau penala …

Nu.

23) Regimul de mare libera se aplica...


Apelor marilor si oceanelor situate in sfera zonei economice exclusive, a marii teritoriale, a apelor internationale si a
apelor arhipelagice ale statelor.

24) Care din urmatoarele constituie libertati ale statelor riverane si cele neriverane ce se poate exercita in marea libera…

Punerea de cabluri, conducte petroliere si conducte submarine.

25) Documentul unei cãpitãnii ce confirmã efectuarea unei salvãri si este aprobat de Autoritatea Navala Romana constituie...

Titlu executoriu pentru cheltuielile de salvare cuvenita fiecarui salvator.

26) Neexecutarea de catre pasageri a ordinului comandantului navei in timpul unui sinistru naval:

se pedepseºte cu închisoare

27) Marea liberã se defineºte ca fiind:

acea parte a mãrii care aparþine mãrii teritoriale sau apelor interioare ale unui fluviu

28) Echipamentul de protectie se ofera salariatilor...

In mod gratiut.

29) Verificarea respectarii cerintelor specifice sistemului de management al sigurantei constituie…

O responsabilitate a comandantului conform codului I.S.M.

30) Zona economica exclusiva a fost instituita in vederea…

Protejarii resurselor piscicole si a altor interese economice.

6
TEST 3 - Motoare cu Ardere Interna

1) In figura SA 17 -instalatiade ungere mecanism motor:

1-motor; 3-filtru; 4-pompa de circulatie; 6-valvula termoregulatoare;

2) Momentul efectiv pentru puterea de 110 % Pen este:

3) Pulverizarea corecta a combustibilului in camera de ardere depinde de:

7
Toate cele mentionate anterior.

4) Tinand cont ca forta maxima de presiune a gazelor solicita zona port-segmenti la comprimare, atunci
tensiunea de comprimare in sectiunea periclitata A-A (datorita orificiilor de scurgere a uleiului) se calculeaza,

conform schemei de calcul din figura CC 2, cu -numãrul canalelor si diametrul acestora, prin relatia:

8
5) Un motor diesel in doi timpi necesita o cantitate de aer de lansare mai redusa decat cel pentru un motor in patru timpi cu
aceeasi cilindree, deoarece motorul in doi timpi:

Functioneaza fara consum de energie pentru realizrea admisiei si evacuarii

6) Diagrama din figura EXPL 6 permite stabilirea regimului de funcþionare a sistemului de propulsie navalã. Care dintre
formulãrile urmãtoare reprezintã o interpretare corectã diagramei:

9
Funcþionarea idealã a motorului se situeazã în zona A, iar funcþionarea în zona B este permisã intermitent, pentru o
duratã limitatãde timp;

7) Gazele evacuate au culoare inchisa:

Amestec prea bogat in combustibil;

8) Care este agentul care reduce uzura corozivã provocatã de acidul sulfuric rezultat din arderea combustibilului greu:

Uleiul de ungere cilindri;

9) Mentinerea temperaturii minime posibile a aerului de baleiaj nu se recomanda pentru ca:

Se formeaza cantitate excesiva de condens;

10) Cifra cetanica a combustibililor navali reprezinta:


Procentul volumic de cetan dintr-un amestec de cetan normal si alfa-metil -naftena, care are aceleasi proprietati la
autoaprindere ca si combustibilul dat;

11) Consumul specific efectiv de combustibil se determina cu relatia:


Obs.: Notatiile sunt cele uzuale.

12) Valoarea maxima a deplasarii pistonului mecanismului motor normal este:

Egala cu cursa pistonului.

13) Figura SA 15 prezinta schema subsistemului de ungere a agregatului de turbosupraalimentare a unui motor naval principal
MP lent. Pozitia 6 este:

10
Rezervor tampon pentru evitarea socurilor hidraulice si alimentarea de avarie a agregatului

14) Figura SA 14 indica modul de realizare a ungerii unui motor in patru timpi. Pozitia 13 unsa cu lubrifiant este:

Orificiile lagarelor culbutorului;

15) Datele constructive ale unui MAC sunt: cursa , alezajul , inaltimea camerei de ardere

, inaltimea ferestrelor de evacuare . Sa se determine rapoartele de comprimare si presiunea

de comprimare, stiind ca exponentul politropic al comprimarii este si ca presiunea la sfarsitul admisiei este

16) Ordinea in care este realizata in racitoare racirea agentilor de lucru ce asigura functionarea motorului de propulsie este:

Racitoaterele de ulei, cele ale apei de racire pistoane, racitoarele cilindri, racitoarele injectoare;

17) La ciclul din figura PT 2 punctul 1 marcheaza inceputul comprimarii in ciclul teoretic:

11
Diesel;

18) Cele mai periculoase fisuri sunt cele din zona de racordare a capului pistonului; fiind o zona intens solicitata, acestea se
pot extinde rapid; in cazul fisurilor patrunse, precizati valabilitatea urmatoarelor afirmatii:

Toate raspunsurile anterioare sunt valabile.

19) Pompele separatoarelor centrifugale din figura SA 11:

Realizeaza functia de la punctul b), sau, prin comutarea corespunzatoare a flanselor “trece-nu trece” de pe
aspiratia/refularea acestora se pot dubla, realizand si separarea uleiului din baia de ulei a motorului auxiliar MA

20) Masa reala de aer necesara arderii combustibilului injectat pe ciclu se determina cu relatia:
Obs.: Notatiile sunt cele uzuale.

maer = α ⋅ mc ⋅ maer min .

21) Condiþiile atmosferice au o mare influenþã supra puterii ºi economicitãþii motoarelor navale. În cazul MAC navale,
reducerea densitãþii aerului admis în cilindri la reducerea presiunii atmosferice sau la creºterea temperaturii mediului ambiant,
conduce la:

Toate rãspunsurile anterioare sunt valabile.

22) Figura CC 36 reda blocul individual aferent motorului de putere mare Sulzer RND90. Care dintre afirmatiile urmatoare sunt
corecte:

12
6-traseu de evacuare dinspre ferestrele de evacuare; 12-traseu de admisie spre ferestrele de baleiaj; 13-brau de
etansare;

23) Motorul se opreste in timpul functionarii:

Intreruperea alimentarii cu combustibil;

24) Ce uzura produce cenusa din combustibilul greu:

Abraziva;

25) La trecerea motorului de la un regim caracterizat prin turatia n1 la altul caracterizat prin turatia n2, raportul fortelor de
inertie ale maselor in miscare de rotatie aferente unui mecanism motor:

Este egal cu patratul raportului turatiilor;

26) Privind principiul de functionare al motoarelor cu ardere interna, capul de cruce este:
Poate fi folosit la motoare in 2 timpi, motoare in 4 timpi, pompe cu piston, compresoare cu piston, masini cu abur cu
piston;

27) Manevra de lansare cu aer comprimat a motoarelor lente de propulsie navala este initiata:

Prin actionarea manetei de lansare, fiind posibila doar atunci cand virorul este decuplat;

28) Determinati consumurile specifice si consumul orar de combustibil pentru un motor cu , , ,

cunoscute. Care este procentul de caldura evacuata prin apa de racire, daca , , debitul apei este

, caldura specifica .

29) Conform schemei de calcul al unui cot al arborelui cotit si a celei de calcul a fusului maneton din figurile CC 24 si CC 25,
putem preciza solicitarea de incovoiere a fusului maneton: moment incovoietor in planul cotului dat de fortele Zs si Fr si
moment incovoietor in planul tangential dat de forta Ts; cel doua momente sunt:
Variabile cu unghiul de manivela, se compun si dau un moment rezultant, care se considera in planul orificiului de
ungere, in care sectiunea este cea mai periclitata;

13
30) Materialele utilizate la construcþia lainelor laterale sunt:

Oþelul;

TEST 4 - Instaltii de forta cu abur si gaze

1) In cazul in care se constata arderea incompleta a combustibilului, ce masuri se pot lua:

se mareste debitul de aer de ardere;

14
2) Zona de amplasare a preincalzitorului de aer in interiorul caldarii este:

dupa economizor;

3) La masinile cu plina introducere, intre raza manivelei arborelui cotit si raza manivelei sertarului exista un decalaj de:

90 grdC;

4) Determinati pierderea de putere in cazul defectarii supraincalzitoarelor pentru o turbina in doua trepte cu supraincalzire
intermediara. Date cunoscute: debit nominal D=25[t0/h]; presiune nominala p1=50[bar]; presiune de condensatie p cd=25[kPa];
raportul de scadere a presiunii 0,25; temperaturi de supraincalzire t si=550 [grade C].

Dif. Pad= 3720 Kw;

5) Reglarea cantitativa a puterii turbinei cu abur se realizeaza prin:

admisie.

6) Calculati cantitatea de energie termica (in Giga calorii) pierduta orar in cazul scoaterii din circuit a supraincalzitorului izobar
care furniza 20 to/h abur cu temperatura de 400 grade C si presiunea de 2,5 MPa….

2,1 Gcal.

7) O caldare de abur va fi prevazuta cu …

cel putin doua manometre racordate pe spatiul de abur;

8) Reglarea puterii unei turbine cu abur se realizeaza prin laminare. Care sunt parametrii (initiali si finali) pentru a realiza o
putere adiabatica de 4000 [kw]. Date cunoscute: puterea nominala (adiabatica) Ppol=8000[CP]; p1= 5[MPa]; t1=500 [grade C];
t2=60 [grade C].

p'1=5 bar; t'1=480 grade C; p' 2=0,2 bar; t'2=80 grade C;

9) Determinati pierderea de putere adiabatica in cazul defectarii supraincalzitorului intermediar pentru o turbina in doua trepte.
Date cunoscute: debitul de abur D=30[t0/h]; presiunea nominala p1=60[bar]; raportul de scadere a presiunii intre trepte 0,2;
temperatura de supraincalzire t si=500[grade C]; presiunea de condensatie P cd=0,25 [bar].

Dif. Pad=2420 Kw;

10) TA cu dublu flux permite:

autocompensarea impingerilor axiale;

11) Debitul corespunzator functionarii caldarii cu un randament maxim, reprezentand 80% din debitul nominal, poarta
denumirea de:

debit economic;

12) Care din operatiile urmatoare se executa mai intai in cazul spargerii unor tuburi la caldarile acvatubulare:

se opreste accesul combustibilului in focar.

13) Care este presiunea maxima admisa intr-o caldare acvatubulara construita din otel cu rezistenta admisibila de 175 N/mm2,
grosimea tamburului s=10 mm, diametrul tamburului D= 0,9 m, adausul de corosiune c= 3 mm, factorul de slabire de 0,8….

2,5 MPa;

14) Care este rolul regulatorului de turatie in sistemul de reglaj al unei turbine:

sesizeaza dezechilibrul dintre puterea furnizata de turbina si consumator;

15
15) Cresterea temperaturii apei din condensator este efectul:

cauzelor de la punctele a si b

16) Turbina Laval este alcatuita din:

o singura treapta de presiune si o treapta de viteza;

17) In figura CAN 62, ce reprezinta variantele constructive de armaturi…

i- separator de apa, k- supapa de siguranta cu resort;

18) La atingerea presiunii de regim in caldare, este necesar a se efectua o proba a supapelor de siguranta prin ridicarea
presiunii cu cca:

0,5-0,7 bar;

19) Gradul de reactiune al unei turbine cu abur este 0,4. Determinati parametrii aburului, pentru o destindere adiabata, dupa
ajutaj si la evacuare. Date cunoscute: puterea specifica ps = 0,2 [KWh/kg]; presiunea initiala p1=3 [MPa]; temperatura initiala
t1=400 [grade C]

p' 1=1,1bar; p2=5,0 bar;

20) Determinati pierderea de putere adiabatica in cazul defectarii supraincalzitorului intermediar pentru o turbina in doua
trepte. Date cunoscute: debitul de abur D=30[t0/h]; presiunea nominala p1=5[mPa]; raportul de scadere a presiunii intre trepte
0,25; temperatura de supraincalzire t si=500[grade C]; presiunea de condensatie P cd=0,25 [bar].

Dif. Pad=1810 CP;

21) La sfarsitul procesului de vaporizare titlul este….

x=1.

22) Gazele evacuate din caldare sunt utilizate pentru obtinerea gazelor inerte. Ce implicatii are daca preincalzitorul de aer din
fig. CAN 58 este fisurat…

16
creste continutul de oxigen in gazele inerte;

23) Vidul in condensoarele instalatiilor de forta nu se realizeaza cu:

pompe centrifuge;

24) La aparitia fisurilor in corpul caldarii, ce masuri trebuie luate:

se opreste caldarea, se raceste lent, se remediaza fisura;

25) Forma tronconica a TA se datoreaza:


cresterii volumului specific al aburului dinspre partea de inalta presiune CIP spre cea de joasa CJP, simultan cu
scaderea presiunii aburului;

26) Temperatura de ardere a unui combustibil creste:

daca continutul de materii volatile din combustibil este mare.

27) Reglarea automata a alimentarii cu aer a caldarii are ca obiect:

reglarea arderii prin mentinerea optima a raportului dintre cantitatea de aer si cea de combustibil;

28) Valvulele si robinetele montate pe caldarea de abur trebuie sa fie prevazute cu…

indicatoare de pozitie "deschis" si "inchis";

29) Ce tip de pompa de ulei se foloseste uzual la instalatia de ungere a turbinei:

pompa cu angrenaje;

30) La turbina cu actiune si reactiune:

primele trepte sunt cu actiune si ultimile cu reactiune;

17
TEST 5 - Masini instalatii, automatizari mecanice si hidropneumatice

1) Observati ca in timpul functionarii motorului principal pe cos este evacuat un fum alb. Cauza posibila poate fi:

apa in combustibil

2) Statia de CO2 amenajata intr-o incapere speciala, trebuie sa fie in permanenta incuiata, iar setul de chei se va pastra:

intr-o cutie inchisa, prevazuta cu geam in apropierea incuietorii.

3) Punctul de aprindere al combustibilului din tancul de depozitare este definit astfel :


cea mai joasa temperatura la care combustibilul va degaja suficienti vapori pentru a produce o flacara cand este
aprins;

4) Evacuarea apei din motor in sistemul de racire a cilindrilor MP se face…

pe la partea superioara a fiecarei chiulase

18
5) Tancurile de marfa de la navele petroliere si tancurile de decantare (slop) trebuie sa fie prevazute atat cu sistemul de
tubulaturi pentru evacuarea gazelor care sa mentina in tancuri o presiune sau depresiuni in limitele parametrilor de calcul cat
si…I-supape de aerisire a unor cantitaþi neinsemnate de aer sau gaz datorate variaþiei temperaturii in tancuri; II-evacuarea
cantitatilor insemnate de aer sau gaz in timpul operatiunilor de incarcare/descarcare sau degazare

atat I cat si II

6) Cand sunteti de cart si constatati ca motorul nu dezvolta puterea si turatia nominala, una din cauzele posibile poate fi:

injectoare murdare sau defecte

7) Care este intervalul de timp la care se face inspectia elicelor….

la doi ani cand se face andocarea

8) La pompele centrifuge piesele cele mai expuse uzurii sunt…

a+b.

9) Which of the following statements represents the operation of the device shown in the illustration (fig. AHP 155)

The tilting of "A" from its seat realeses the pressure from above "C"

19
10) Pentru a mari valoarea de referinta a valvulei de reglare a temperaturii indicata in fig.AHP 43 montata la iesirea ape dintr-
un condensator frigorific componenta notata cu…

"A" trebuie sa fie rotita in sensul acelor de ceas

11) Cand o instalatie frigorifica urmeaza sa fie incarcata prin partea de joasa presiune:

agentul frigorific trebuie introdus sub forma de vapori

12) Referitor la ansamblaul de electrozi pentru nivelul apei din caldarina indicat in fig. ANP-015, sageata "C" indica punctul la
care:

porneste pompa de alimentare cu apa;

13) Un dispozitiv este folosit pentru masurarea presiunilor atat desupra cat si sub:

presiuni atmosferice.

14) The size of flexible hose used in a hydraulic system is indicated by:

the numerical designation found on the "skin" of the hose

20
15) Care din urmatoarele raspunsuri precizeaza suprareglajul unui sistem de reglare automata in raport cu raspunsul indicial
pentru sistemul prezentat in fig.AHP-002:

sigma

16) The clearance volume for a single stage compressor is defined as the space created between the:
piston and head including the space around the piston to the top of the upper ring and under the valves, with the
piston at TDC

17) Compared to the first cyllinder which is used for admission, the final cyllinder of a volumic compressor with several stages
of compression has a:

smaller

18) Stern tube and strut bearings lined with hardwood or rubber composition materials are lubricated with:

saltwater

19) Care este functia principala a servomotorului de inversare indicat in fig.CSM-106 si notat cu 423?

componenta roteste cama supapei de pornire pilot din distribuitorul de aer pentru pornire precum si camele pompei de
injectie in directia si pozitia de functionare necesare

20) Daca aveti o pompa cu miscare alternativa, duplex, cu simpla actiune care are: n = 250 [rot.min]; D = 80 [mm.]; S = 130
[mm.], care lucreaza cu un randament volumetric = 89 [%], care este debitul (capacitatea) acestei pompe:

17,438 mc/h;

21
21) Daca bobina "A" a distribuitorului din fig.AHP-041 este alimentata:

tija pistonului sa deplaseaza spre dreapta (se extinde)

22) Supapa de sens cu orificiu calibrat ( cu drosel) de la un sistem hidraulic este folosita pentru:

a permite o curgere limitata a lichidului numai intr-o directie

23) Labirintii la o turbina cu abur, cand temperatura depaseste 450 grade C sunt confectionati din …

otel aliat.

24) Which of the following statements represents the events required for the device shown in the illustration to close?(fig. AHP
155)

Once "C" has lifted, "A" will reseat with water passing through "H" pressure gradually builds in chamber "I", developing
sufficient force to reseat "C".

25) Pumps with screw are classified by the shape of the thread into:

rectangular, trapezoidal, cycloidal

22
26) Simbolul notat cu ee indicat in blocul functional indicat in fig.CSM-116 se numeste corect distribuitor de blocare. Care din
urmatoarele afirmatii descrie functia lui cand este in circuitul de comanda pneumatic al motorului diesel lent?

dispozitivul este folosit pentru intreruperea semnalului pneumatic catre distribuitorul pneumatic de comanda s lansarii

27) Inspectia elicei la andocarea unei nave trebuie sa includa…

inspectia canalului de pana

28) Care sunt situatiile in care se impun utilizarea acumulatoarelor hidraulice?

pentru realizarea unui ciclu de lucru ce necesita debite de ulei mult diferite ca marime in timp

pentru realizarea unui volum de ulei sub presiune pentru a fi consumat de utilizatori in perioada in care pompa de ulei
nu functioneaza (functioneaza cu intermitenta)

29) Dupa instalarea unei pompe hidraulice noi intr-un sistem hidraulic trebuie acordata o atentie speciala urmatoarelor:

filtrele si elementele filtrante care trebuie verificate mai des;

23
30) Aerul comprimat pentru lansarea motorului se pastreaza in:

doua butelii de aer

31) The emergency bilge suction valve is typically used:

if the bilges become flooded and they can not be emptied by any other means

32) Circuitul din blocul functional indicat in fig.CSM-115 reprezinta:

un dispozitiv de cuplare/decuplare cu filtrare si reducere a presiunii aerului

33) Care din urmatoarele afirmatii exprima cel mai bine functionarea dispozitivului prezentat in fig.AHP-017….
in sectiunea de masura 1 se masoara presiunea dinamica si statica, iar diferenta de presiune este o functie de
vascozitate si transmite semnalul elementului de reglare 7

34) Care din urmatoarele afirmatii defineste cel mai bine notiunea de mediu poluat (contaminat)….

mediul in care exista particule solide in amestec formand un amestec cu proprietati modificate ale mediului

35) If one of the bilge system manifold valves does not properly seat, the:

bilge system will lose vacuum and prevent the other bilges from being pumped out

36) Care sunt functiile sistemelor automate?

toate de mai sus

37) Aerul atmosferic existent in cargotancuri are o compozitie volumica formata din:

79% azot, 8% oxigen, 13% bioxid de carbon;

24
38) Conditiile la care este supus fluidul (agentul motor) in timpul functionarii sistemului de automatizare sunt:

atat A cat si B

39) Automatic control valves for steam service require periodic maintenance inspections because they:

continuously throttle steam resulting in wire drawing and erosion of the valve

40) Cand se foloseste un fierastrau de mana, trebuie sa se aplice o apasare(presiune) numai la cursa inainte…

Tot timpul

TEST 6 - Masini si actionari electrice navale

1) The multiple prefix 'giga' (G) means

billion (10 to the 9th power)

2) In cazul iesirii din parametri reglati, blocul de protectie a unui generator sincron naval actioneaza asupra

intrerupatorului automat de cuplare la bare al generatorului

3) De ce se prefera ca protectia la scurtcircuit a unei alimentari din tabloul principal de distributie (TPD) din cadrul unei centrale
electrice navale (CEN) in curent alternativ trifazat (CAT) sa fie executata atat de intrerupator automat cat si de sigurante
fuzibile?

Se poate regla corect nivelul de protectie

4) Local action in a dry-cell, or lead-acid storage battery is the process whereby

the battery becomes discharged without being connected to a load

5) Which of the following is not a common application for a relay?

change alternating current to direct current

6) La functionarea in paralel a doua generatoare sincrone de puteri egale observam o incarcare de puteri active egala dar o
incarcarea de curent de sarcina inegala Acest fapt se datoreaza unui

reglaj incorect al regulatorului de tensiune

7) In actionarea electrica a vinciului de ancora avem posibilitatea deblocarii manuale progresive a franei electromagnetice
Cand folosim scest dispozitiv ?

cand se deterioreaza bobina franei electromagnetice

8) Care este raportul maxim dintre puterile nominale ale transformatoarelor care functioneaza in paralel?

9) Masina carmei trebuie sa asigure bandarea de la 35° dintr-n bord la 30° in celalalt bord in maxim

28 sec

10) Care din consumatori este considerat neesential ?

25
tabloul instalatiei frigorifice de cambuza

11) Un indicator electric tahometric primeste semnalul de viteza al unui motor termic de la

un mic generator montat pe motorul termic

12) A low voltage source is being used for testing armature coils A coil short circuit will be indicated by a

low or zero voltage reading, while the other coils will have higher readings

13) In cazul unei actionari a vinciului de ancora cu un motor asincron in trepte, cu rotorul in scurtcircuit, frana electromagnetica

blocheaza rotorul motorului

14) Pe timpul executarii degivrarii in instalatia frigorifica, schema electrica realizeaza:

Blocarea circuitului de aspiratie a compresorului, intreruperea alimentarii termostatelor si intreruperea ventilatiei.

15) Cum sunt notate, in unele standarde, capetele de inceput ale infasurarilor unui motor electric de curent alternativ trifazat (in
cutia de borne) ?

U,V,W (1,2,3)

16) Conditiile necesare pentru cuplarea unui generator sincron in paralel la barele TPD sunt:

egalitatea tensiunilor, egalitatea frecventelor, aceiasi succesiune a fazelor, unghi zero intre tensiunile de faza;

17) Motoarele electrice de forta ale unei masini de carma electrohidraulice au protectii la

scurtcircuit

18) Ce reprezinta franarea in contracurent unui motor electric de c.a. ?

franarea prin inversarea sensului de rotatie.

19) Which of the following statements is true concerning the operation of two alternators in parallel?

The cycles per second of each alternator are the same.

20) The sub-multiple prefix 'pico' (p) means

trillionth (10 to the -12th power)

21) Cu ce aparate electromagnetice se poate realiza protectia la suprasarcina a unui generator sincron?

releu de curent, temporizat

22) Care este tensiune unui element de acumulator acid cu Pb

2V

23) Un motor electric de mica putere poate fi pornit cu un pornitor

direct

24) One horsepower is equal to

26
746 watts

25) The device that most commonly utilizes the principle of electromagnetic induction is the

transformer

26) Blocul de protectie a unui generator sincron asigura minim protectie la

scurtcircuit, suprasarcina, putere inversa

27) Sistemele de guvernare trebuie sa asigure un numar de

350 deplasari ale carmei pe ora

28) Under normal conditions, the speed of a two-speed squirrel cage induction motor is changed by varying the

number of field poles

29) Care este timpul de functionare recomandat al unui motor electric de actionare a unui vinci ancora, pe trapta a I-a?

30 min

30) A megohmmeter is connected to each end of an individual motor winding A low ohm reading indicates

good continuity

27