Sunteți pe pagina 1din 7

Ministerul Educaţiei Naţionale Director,

Scoala Gimnazială Radovan


Prof. Turtureanu Silviana
Educaţie muzicală
Nr ore/sapt: 1 ora
Şef comisie metodică,

CLASA a V-a

PROIECTARE DIDACTICĂ
ANUALĂ

Nr. Domenii de conținut Competenţe Conţinuturi Nr.ore Săptămâna


crt. specifice
1. Cânt vocal și instrumental 1.1; 1.2 Tehnică vocală și instrumentală 9 1, 2, 3, 18, 23,
Deprinderi specifice de cânt 24, 25,
Repertoriul de cântece
2. Elemente de limbaj muzical 2.1; 2.2; 2.3 Portativ, cheie, masură 17 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Notația înălțimilor de note în cheia sol 10, 11, 12, 19,
Profilul melodic (repetare, direcție, mers treptat, 20, 21, 22, 26,
salturi) 27, 28, 29, 33
Tonul și semitonul
Gamele Do major și la minor (natural)
Notația duratelor (valorile de notă întreagă, doime,
pătrime, optime, şaisprezecime) și a pauzelor
corespunzătoare
Legato de prelungire și legato de expresie
Punctul de prelungire
Măsuri de doi, trei și patru timpi
Termeni de mișcare
Elemente de dinamică muzicală (nuanțe): piano,
forte, accent, crescendo, decrescendo
Elemente de timbralitate: instrumente usicale ale
orchestrei simfonice, diferențe în emisia vocală
Notația semnelor de repetiție și a voltelor
3. Aspecte culturale 3.1; 3.2 Elemente de relaționare a muzicii cu contextul 8 13, 14, 15, 16,
eteronomice și cultural în care a fost creată 17, 30, 32
interdisciplinare Elemente de folclor (tradiții, obiceiuri, dansuri din
diverse regiuni geografice)
Ministerul Educaţiei Naţionale Director,
Scoala Gimnazială Radovan
Prof. Turtureanu Silviana
Educaţie muzicală
Nr ore/sapt: 1 ora
Şef comisie metodică,

CLASA a V-a

PROIECTARE DIDACTICĂ
SEMESTRUL I

Nr. Domenii de Competenţe specifice Conţinuturi Nr.ore Săptămâna


crt. conținut

1. Cânt vocal 1.1; 1.2 Deprinderi specifice de cânt 4 1, 2, 3, 18


Repertoriul de cântece
2. Elemente de limbaj 2.1; 2.2; 2.3 Portativ, cheie, masură 9 4, 5, 6, 7, 8, 9,
muzical Notația înălțimilor de note în cheia sol 10, 11, 12
Profilul melodic (repetare, direcție, mers treptat,
salturi)
Tonul și semitonul
Gama Do major
Notația duratelor și a pauzelor corespunzătoare
Legato de prelungire și legato de expresie
Punctul de prelungire
Măsura de doi timpi
Notația semnelor de repetiție și a voltelor
3. Aspecte culturale 3.1; 3.2 Elemente de relaționare a muzicii cu contextul cultural 5 13, 14, 15, 16,
eteronomice și în care a fost creată 17
interdisciplinare Elemente de folclor (tradiții, obiceiuri, dansuri din
diverse regiuni geografice)
Ministerul Educaţiei Naţionale Director,
Scoala Gimnazială Radovan
Prof. Turtureanu Silviana
Educaţie muzicală
Nr ore/sapt: 1 ora
Şef comisie metodică,

CLASA a V-a

PROIECTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE


SEMESTRUL I

Domenii de Conţinuturi Competenţe Activităţi de Resurse Nr. Săpt. Evaluare


conţinut specifice învăţare ore
Recapitulare 1.1 - interpretare vocală în grup Cântece însuşite în clasele 1 1 Probe
şi individual; primare (la alegere) practice

Testare predictivă 1.1; 2.1; 2.2; - exerciţii ritmice; Probe


2.3 - transpunerea pe diferite 1 2 practice,
tonici; -fişe, instrumente orale,
- însoţirea melodiei cu bătăi scrise
ritmice;
-intonare și scriere a unor
sunete, note
- interpretare vocală în grup
şi individual;

2.1; 2.2; 2.3 - testarea scrisă a - fișă de lucru 1 3 Probă


cunoștințelor însușite în scrisă
clasele primare

- exerciţii de respiraţie, Cântece – Deşteaptă-te


1.Cânt vocal Deprinderi 1.1; 2.3; 3.1; emisie, dicţie; române!– Imnul de stat al Observare
specifice de cânt. 3.2 - exerciţii de intonaţie; României – muzica A.Pann; 1 4 sistematică
- interpretare vocală la unison – Noul an de şcoală – Probe
I.A.Potolea; practice,
- Cântă! –Alex. Paşcanu orale
- fişe, instrumente
2.Elemente de Elemente de - exerciţii de respiraţie, Cântece - D.G. Kiriac - A
limbaj muzical structură muzicală 1.1;.3.1; 3.2 emisie, dicţie, acordaj; ruginit frunza din vii Probe
- exerciţii de frazare; - I. Cartu - Limba românească 1 5 practice,
Melodia - interpretare vocală la - fişe, instrumente orale,
unison; scrise
- identificarea structurii Observare
cântecului; sistematică

Portativ, cheie, - interpretare vocală la Cântece - I. D. Chirescu -


note, semne de 1.1; 2.1; 3.1 unison; Cucule, pasăre sură Probe
repetiţie - asocierea unui cântec - A. Pașcanu - Unu, doi (joc 1 6 practice,
cunoscut cu reprezentarea sa muzical) orale,
grafică - fişe, instrumente scrise.
- jocuri de recunoaștere, Observare
intonare și scriere a unor note sistematică

- interpretare vocală la Cântece - Barbu Lăutarul - Probe


Note, sunete, unison; Colecția C. Ionescu 1 7 practice,
profilul melodic 1.1; 2.1; 3.1 - jocuri de recunoaștere, - Hai mândruţo să te joc – orale,
intonare și scriere a unor note melodie populară scrise.
- diferențierea între mersul - fişe, instrumente Observare
treptat și salturi în notația și sistematică
intonația unor fragmente
muzicale

- exerciţii de intonaţie; Cântece- R. Rogers - Probe


Gama Do Major - interpretare vocală la Cântecul gamei practice,
ton - semiton 1.1; 2.1; 2.3; unison; -Cântecul semitonurilor 1 8 orale,
3.2 - intonarea gamei - fişe, instrumente scrise.
-exerciții de citire a unui text Observare
muzical sistematică
- obervarea diferențelor de
expresie a unor piese în
tonalitatea majoră Probe
practice,
Durate, pauze, - exerciţii ritmice; Cântece- C. Porumbescu – orale,
legato de 1.1; 2.2; 3.1 - interpretare vocală la Tricolorul, Pupăza din tei 1 9 scrise.
prelungire, legato unison; - fişe, instrumente Observare
de expresie - observarea raportului sistematică
matematic între durate
diferite Probe
Cântec – Ah, vous dirais-je, practice,
- exerciţii ritmice; maman! – melodie franceză. 1 10 orale,
Ritmul Măsura de 2 timpi 1.1; 2.2; 3.2. - interpretare vocală la -manual, fişe, instrumente scrise.
unison; Observare
- observarea raportului sistematică
matematic între durate
diferite
-exerciții de notare
proporțională a duratelor în
măsura de 2 timpi
- jocuri de compunere a unor
ritmuri (prin diverse
combinații ale unor formule
ritmice date) Probe
practice,
Şaisprezecimea 1.1; 2.1; 2.2; - citire ritmică; Cântec – Ceasul - melodie orale,
-exerciţii de recunoaştere, germană; 1 11 scrise.
reproducere a duratelor; Audiţie – Marş turc Observare
- exerciţii de reprezentare -W.A.Mozart sistematică
grafică a duratelor şi - fişe, instrumente
pauzelor;
- solfegiere;
- jocuri muzicale;
- audiţii muzicale; Probe
practice,
Pătrimea cu punct 1.1; 1.2; 2.1; - citire ritmică; Cântec – Cin urcă-n deal la orale,
3.2. -exerciţii de recunoaştere, vie? – din folclorul copiilor 1 12 scrise.
reproducere a duratelor; - - manual, fişe, instrument Observare
exerciţii de reprezentare - instrumente de percuţie sistematică
grafică a duratelor şi simple;
pauzelor;
- solfegiere;
- jocuri muzicale;
3.Aspecte
culturale - exerciţii de intonaţie; Cântece- T. Popovici -
eteronomice și Muzica şi istoria 1.1; 3.1; 3.2 - interpretare vocală la Marşul lui Iancu, Probe
interdisciplinare unison; – Ardealul, Tu, Ardeal, Drum 1 13 practice,
- discuții libere asupra bun orale
conținutului afectiv și ideatic Audiții - Cântece patriotice
al unor lucrări - fişe, instrumente
-observarea relevanței
contextului istoric al
anumitor lucrări muzicale
- audiţii muzicale;

- exerciţii de intonaţie;
- interpretare vocală la Cântece - Cântece din
Elemente de folclor 1.1; 3.1; 3.2 unison; folclorul copiilor Probe
- discuții libere asupra -Colinde populare 1 14 practice,
- Tradiţii, obiceiuri conținutului afectiv și ideatic - fişe, instrumente orale,
al unor lucrări Audiţii – Obiceiuri de iarnă scrise.
- audiţii muzicale; la români Observare
sistematică
- exerciţii de intonaţie;
- interpretare vocală la
unison;
- discuții libere asupra Cântece-Colinde populare Probe
- Colinde 1.1; 2.3; 3.1 conținutului afectiv și ideatic - fişe, instrumente practice,
al unor lucrări Audiţie – Colinde 1 15 orale,
- jocuri de modificare a tradiţionale scrise.
nuanțelor într-un fragment Observare
muzical si observarea sistematică
diferențelor expresive
rezultate

- exerciţii de intonaţie;
- interpretare vocală la Cântece – Revedere, Pe Probe
unison; lângă plopii fără soţ practice
- discuții libere asupra - fişe, instrumente 1 16 Observare
Muzica şi literatura 1.1; 2.3; 3.1 conținutului afectiv și ideatic Audiţie – Eminescu – Ion sistematică
al unor lucrări Aldea Teodorovoci
- audiţii muzicale;

- exerciţii de intonaţie;
- interpretare vocală la Cântece –Cuvântul lui Ion
unison; Roată, Jurământ la Putna Probe
Muzica şi istoria 1.1; 2.3; 3.1 - discuții libere asupra - fişe, instrumente practice
conținutului afectiv și ideatic Audiţie –Cântece patriotice 1 17 Observare
al unor lucrări sistematică
- audiţii muzicale;
- exerciţii de intonaţie; Probe
- interpretare vocală la Cântece însuşite în sem. I practice
unison; 1 18 Observare
Recapitulare 1.1 - audiţii muzicale; sistematică
semestrială -jocuri muzicale