Sunteți pe pagina 1din 2

Numele, prenumele ___________________________________ clasa _____

FIȘĂ DE LUCRU
cu documentul
„… Politica Europeană de Vecinătate a Uniunii Europene stabileşte obiective ambiţioase bazate pe angajamente
pentru valorile comune şi implementarea efectivă a reformelor politice, economice şi instituţionale.
Moldova este invitată să stabilească cu UE relaţii politice, de securitate, economice şi culturale mai intense, să
intensifice cooperarea transfrontalieră şi să împărtăşească responsabilitatea pentru prevenirea şi soluţionarea
conflictelor. Unul dintre obiectivele cheie ale acestui Plan de Acţiuni va fi susţinerea în continuare a unei soluţionări
viabile a conflictului Transnistrean.
Politica Europeană de Vecinătate deschide noi perspective de parteneriat: Perspectiva avansării dincolo de
cooperare spre un grad semnificativ de integrare, inclusiv prin accesul pe piaţa internă a UE şi posibilitatea de a
participa progresiv la aspecte cheie ale politicilor şi programelor UE (...) Ridicarea nivelului oportunităţilor şi
intensităţii cooperării politice, prin intermediul dezvoltării în continuare a mecanismelor pentru dialogul politic; (...)
Continuarea angajamentului puternic al UE de a susţine soluţionarea conflictului transnistrean, utilizînd
instrumentele aflate la dispoziţia UE şi în strînsă consultare cu OSCE. UE este gată să examineze căile de a-şi
consolida mai departe angajamentul; (...) Oportunitatea pentru convergenţa legislaţiei economice, deschiderea
reciprocă a economiilor şi reducerea continuă a barierelor din calea comerţului, ceea ce va stimula investiţiile şi
creşterea economică; (...) Sprijin financiar sporit: asistenţa financiară a UE pentru Moldova va fi disponibilă pentru a
susţine acţiunile identificate în prezentul document.
În acest scop Comisia propune un nou Instrument European de Vecinătate şi Parteneriat (IEVP) care de
asemenea va include aspectele foarte importante ale cooperării transfrontaliere şi trans-naţionale dintre Moldova şi
(viitoarele) statele membre.(...) Posibilităţi pentru deschiderea treptată sau participarea consolidată în anumite
programe Comunitare, promovînd legăturile culturale, educaţionale, de mediu, tehnice şi ştiinţifice; (...)”
(Planul de Acţiuni UE-MOLDOVA, semnat la 22 februarie 2005, Bruxelles)

1. Identifică sursa și semnatarii documentului ____________________________________________________


_______________________________________________________________________________________
L/0/1/2/3
2. Scrie statul la care se referă sursa. __________________________________________________________
L/0/1
3. Alcătuiește două enunțuri cu sens istoric, utilizînd sintagmele evidențiate în sursă, în care vei reflecta tendințele
politicii promovate de Republica Moldova la etapa actuală.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
L/0/1/2/3/4/5/6
4. Numește și datează 3 evenimente care au tangentă cu informațiile din document sau la care se referă
documentul.
1)_________________________________________________________________________________________
2)_________________________________________________________________________________________
3)_________________________________________________________________________________________
L/0/1/2/3/4/5/6
5. Construiește un segmentul de axă cronologică, plasînd pe el evenimentele reflectate în itimul 4:

_________________________________________________________________________________________
L/0/1/2/3/4/5/6
6. Argumentează necesitatea semnării Planului de Acțiuni ____________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
L/0/1/2/3/4
7. Apreciază importanța Planului de Acțiuni pentru Republica Moldova.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
L/0/1/2/3/4
8. Explică, conform domeniilor solicitate, cîte un obiectiv al Planului de Acțiuni UE-Moldova, pornind de la textul
sursei.
Domeniul
economic

Domeniul
politic

Domeniul
cultural

L/0/1/2/3/4/5/6
9. Indică pe hartă statul menționat în sursă. Completează legenda hărții.
Notă : La indicarea teritoriului se vor lua în considerație : conturarea hotarelor, hașurarea teritoriului, aplicarea inscripțiilor -
denumirea statului și capitalei, completarea legendei (orice inscripție pe hartă se explică în legendă).

L/0/1/2/3/4/5/6/7/8/9

Scor total: 45
Scor acumulat: ____