Sunteți pe pagina 1din 4

Numele ș i prenumele

FI ȘĂ DE ÎNSCRIERE

Data na ș terii

Domiciliul (Ora ș )

Telefon

Mobil

Email

Sec ț iunea

Categoria

Clasa/Anul

Institu ț ia de înv ăță mânt

Profesor

Telefon profesor

Acompaniator

Solicit acompaniator: Da / Nu

REPERTORIUL DE CONCURS (compozitorul, titlul lucr ă rii, nr. de opus / aria ș i opera – plus minutajul fiec ă rei piese

Colegiul Na ț ional de Muzic ă „George Enescu” Bucure ș ti CONCURSUL NA Ț IONAL

Victor Giuleanu

Ediț ia a VII-a

21-27 martie 2016

Pian, Vioar ă , Canto, Teoria Muzicii

21-27 martie 2016 Pian, Vioar ă , Canto, Teoria Muzicii „Cine iube ș te ș i

„Cine iubeș te ș i studiaz ă muzica îș i deschide sufletul spre una din cele mai înalte ș i sublime arte.”

Victor Giuleanu

Directorul concursului: prof. CRISTINA SEBASTIAN Director al Colegiului Na ț ional de Muzic ă „George Enescu”

Director artistic: prof.univ.dr. GRIGORE CONSTANTINESCU Pre ș edinte al Uniunii Criticilor Muzicali din România

Comitetul de onoare:

Dan Dediu, Adrian Iorgulescu, Liliana Staicu

Parteneri:

Universitatea Na ț ional ă de Muzic ă Bucure ș ti Uniunea Compozitorilor ș i Muzicologilor din România Radio România Muzical Banca Comercial ă Român ă Funda ț ia Cultural ă „Remember Enescu” Compania „City Grill”

Marc ă înregistrat ă la OSIM cu num ă rul M200902188/20.03.2009.

DOCUMENTELE NECESARE ÎNSCRIERII

Data limit ă a înscrierii: 14 martie 2016

Fi ș a de înscriere, completat ă cu majuscule;

Cheltuielile de c ă l ă torie, cazare ș i mas ă revin concuren ț ilor.

Înscrierea în concurs implic ă acordul participan ț ilor asupra eventualelor înregistr ă ri sau transmisii, f ă r ă remunerare.

Contact:

Telefon: 021 310 88 71 Email: george.enescu.ro@gmail.com Facebook: Concursul Na ţ ional Victor Giuleanu

Secretar concurs Sec ț iunea Pian: prof. Cristina Ralea (0745 328 190) Secretar concurs Sec ț iunea Vioar ă : prof. Andra Fr ăţ il ă (0786 156 203) Secretar concurs Sec ț iunea Canto: prof. Daniela Chihaia-Popa (0786 073 826) Secretar concurs Teoria Muzicii: prof. Silviana Sarc ă (0722 134 440) prof. Andreea Alexandrescu (0723 092 447)

REPERTORIUL CONCURSULUI

Sec ț iunea PIAN (25-26 martie 2016) Colegiul Na ț ional de Muzic ă ”George Enescu” – Sala ”Ion Voicu

Categoria A – Durata probei: maxim 10 minute

Dou ă piese contrastante din repertoriul preclasic, clasic, romantic, modern sau românesc.

Categoria B – Durata probei: maxim 15 minute

O lucrare din repertoriul preclasic sau clasic – partea I dintr-o sonatin ă , sonat ă , fantezie, rondo sau tem ă cu varia ț iuni;

O lucrare din repertoriul romantic, modern sau românesc.

Categoria C – Durata probei: maxim 30 minute

Dou ă sau mai multe lucr ă ri de stiluri diferite din repertoriul preclasic, clasic, romantic, modern, din crea ț ia universal ă ș i româneasc ă .

Categoria D – Durata probei: maxim 40 de minute

Un studiu de virtuozitate, din urm ă torii compozitori: Chopin, Liszt, Alkan, Debussy, Rachmaninov, Prokofiev, Skriabin;

J.S. Bach – o pies ă la alegere din: Preludiu ș i Fug ă (Clavecinul Bine Temperat), Suit ă Francez ă , Suit ă Englez ă , Partit ă , Fantezia cromatic ă sau Concertul italian;

Una sau mai multe lucr ă ri la libera alegere.

Sec ț iunea VIOAR Ă (25-26 martie 2016)

Colegiul Na ț ional de Muzic ă ”George Enescu” –

Sala „A. Tomescu”

Categoria A – Durata probei: maxim 10 minute

Dou ă piese contrastante din repertoriul preclasic, clasic,

romantic, modern sau românesc.

Categoria B - Durata probei: maxim 15 minute

Dou ă piese contrastante din repertoriul preclasic, clasic,

romantic, modern sau românesc.

Categoria C - Durata probei: maxim 25 minute

Dou ă sau mai multe lucr ă ri din stiluri diferite din repertoriul

preclasic, clasic, romantic, modern sau românesc.

Categoria D - Durata probei: maxim 40 minute

J.S. Bach - Dou ă p ă r ț i contrastante din sonate ș i partite pentru

vioar ă solo;

Dou ă sau mai multe lucr ă ri din repertoriul clasic, romantic,

modern sau românesc.

Sec ț iunea CANTO (25-26 martie 2016)

Universitatea Na ț ională de Muzică Bucureș ti - Studioul de Operă

Categoria C

1. O arie preclasică sau o arie de oratoriu;

2. Un lied din creația universală;

3. O arie de oper ă.

Categoria D

1. O arie preclasică sau o arie de oratoriu;

2. Un lied - creație universală;

3. Un lied românesc sau o arie sau o piesă (prelucrare) din creația românească;

4. O arie de oper ă.

Sec ț iunea TEORIA MUZICII (21-23 martie 2016)

Colegiul Na țional de Muzică ”George Enescu”

Clasele I – IV Solfegiu la prima vedere

Clasele V- VIII - Solfegiu la prima vedere. - Dicteu ritmico-melodic

Clasele IX – XII - Solfegiu la prima vedere

- Test Teoretic

- Dicteu ritmico-melodic

Probele se vor desf ăș ura conform programei fiecărui an de studiu. Repartizarea candidaților se va realiza dup ă finalizarea înscrierilor.

Colegiul Na ț ional de Muzic ă ”George Enescu” Bucure ș ti

Concursul Na ț ional

Victor Giuleanu

EDI Ț IA a VII-a 21-27 martie 2016

REGULAMENTUL CONCURSULUI

Concursul Na ț ional ”Victor Giuleanu” este destinat tinerilor din înv ăță mântul muzical ș i se desf ăș oar ă într-o singur ă etap ă , în cadrul urm ă toarelor categorii de vârst ă :

Categoria A: clasele I-IV Categoria B: clasele V-VIII Categoria C: clasele IX - XII Categoria D: studen ț i ș i masteranzi Repertoriul de concurs va fi interpretat integral din memorie. Concuren ț ii se pot prezenta la concurs cu acompaniatorul propriu sau, contra cost, cu un acompaniator pus la dispozi ț ie de c ă tre organizatori. Ordinea intr ă rii în concursul de interpretare se va face în ordine alfabetic ă , în ordinea cresc ă toare a claselor. Profesorii ș i acompaniatorii concuren ț ilor vor primi diplome de onoare. Juriul concursului va fi alc ă tuit din personalit ăț i ale vie ț ii muzicale române ș ti ș i interna ț ionale. Premiile sunt acordate de c ă tre juriu iar deciziile sale sunt unice ș i definive. De asemenea, juriul poate întrerupe concurentul în cazul dep ăș irii timpului alocat. Premiile vor fi acordate fiec ă rei categorii pe câte doi ani de studiu. Juriul î ș i rezerv ă dreptul de a nu acorda unele premii sau de a împ ă r ț i premiile mai multor candida ț i de la aceea ș i categorie. Premian ț ii au obligativitatea de a participa la festivitatea de premiere; în caz contrar pierd dreptul la premii.

Premii:

Marele Premiu va fi oferit celui mai valoros participant al sec ț iunilor: Pian, Vioar ă , Canto;

Premiul special „In Memoriam Eleonora Enachescu” oferit celui mai valoros participant al sec ț iunii Canto;

Premii, Premii speciale, Men ț iuni ș i Diplome de merit;

Premiul special al Uniunii Compozitorilor ș i Muzicologilor din România, pentru cea mai bun ă interpretare a unei piese române ș ti.

Premiul special ”Andreea Buzatu” pentru cel mai bun corepetitor din concurs.