Sunteți pe pagina 1din 6

Strategii de dezvoltare a sectorului tertiar

Cursul 5 Servicii pentru populaţie NOTE DE


CURS

Cursul 5

SERVICII PENTRU POPULAŢIE

5.1. Conţinut, rol, structură


5.2. Servicii de piaţă prestate populaţiei
5.3. Servicii publice finanţate de la buget

5.1. Conţinut, rol, structură

Serviciile destinate populaţiei au în primul rând rolul de a satisface multitudinea


trebuinţelor oamenilor şi de a stimula dezvoltarea personalităţii umane.
Astfel, serviciile destinate populaţiei se regăsesc, în principal, în sfera consumului,
influenţând nivelul şi calitatea acestuia; în acelaşi timp însă, ele se întâlnesc şi în sfera
distribuţiei, implicându-se în reluarea ciclului producţiei bunurilor materiale participând la
progresul general al societăţii.
De asemenea, alte servicii pentru populaţie cum ar fi învăţământul, sănătatea, cultura,
turismul pot fi considerate, în acelaşi timp, servicii pentru producţie deoarece formează,
întreţin, refac fizic şi psihic forţa de muncă, factor recunoscut ca fiind primordial in creşterea
producţiei în societatea contemporană.
Structura serviciilor pentru populaţie cuprinde următoarele:
1. După natura relaţiilor economice şi financiare ce intervin între prestator
(producător) şi beneficiar, serviciile pentru populaţie se divid în:
- servicii de piaţă, plătite de populaţie şi procurate prin acte de vânzare-cumpărare.
Aceste servicii precum: transporturi, poşta şi telecomunicaţii, turism, reparaţii, spălătorie şi
curăţătorie, deţin ponderea majoritară în structura consumului de servicii al populaţiei.
- servicii non-market (ne-marfă), cu titlu gratuit sau quasi-gratuit, finanţarea lor
realizându-se pe cale publică, din bugetul de stat: învăţământul public, sănătate, cultura,
administraţie publică, ordine publică, apărare, activităţi sportive.
2. După caracteristicile beneficiarului pot fi identificate două grupe ale serviciilor
pentru populaţie şi anume:
- servicii personale, la care cetăţenii apelează în mod direct, procedându-se prin relaţii
de cumpărare, prin intermediul pieţei, consumul fiind individualizat la nivelul persoanei, al

1
Strategii de dezvoltare a sectorului tertiar
Cursul 5 Servicii pentru populaţie NOTE DE
CURS

familiei sau gospodăriei. Ele cuprind o gamă largă de activităţi: închiriere, reparaţii, turism,
îngrijirea sănătăţii, de spălătorie şi curăţătorie etc.
- servicii colective, numite şi „utilităţi publice” înseamnă toate prestaţiile în furnizarea
cărora participa statul fie printr-un aport financiar, fie definind condiţiile în care sunt oferite.
La rândul lor, aceste servicii pot fi personalizate (individuale) ca de exemplu: învăţământul,
sănătatea, asistenţa socială ş.a. sau destinate colectivităţii în ansamblul său: apărarea
naţională, ordinea publică, iluminatul public, protecţia mediului etc.
3. Din punct de vedere existenţial, serviciile din sfera consumului se structurează în:
- servicii independente, cu existenţă în sine, respectiv cele care pot fi în relaţii de
substituire sau de indiferenţă faţă de consumul de bunuri materiale. Acestea au rolul de a
completa paleta sortimentală a bunurilor de consum, de a satisface nevoi ce nu au
corespondent în bunuri sau de a înlocui unele produse in consum, satisfăcând în acest caz la
un nivel superior nevoile respective.
- servicii asociate bunurilor, care adaugă utilităţi noi bunurilor pe care le însoţesc,
sporindu-le valoarea şi performanţele în utilizare.
4. În funcţie de conţinutul activităţii, serviciile pentru populaţie pot fi:
- servicii cu caracter industrial, similare activităţilor din industrie, cum ar fi:
curăţătoriile şi spălătoriile, activităţile de reparaţii, cele ale restaurantelor etc.;
- servicii cu caracter neindustrial, respectiv cele adaptate specificului cererii
persoanei care le solicită: medicale, cultural-recreative, poştă, coafură.
5. După nivelul de dezvoltare şi importanţa pentru consumul populaţiei serviciile
pot fi:
- organizate ca ramuri distincte ale economiei, beneficiind şi de o administrare
separată – transporturi, poştă şi telecomunicaţii, sănătate, cultură, învăţământ, turism etc., - o
parte servind, în acelaşi timp sau indirect şi interesele agenţilor economici;
- organizate ca activităţi separate în interiorul unor sectoare, fiind prestate de societăţi
specializate în acest sens: închirieri de bunuri sau de locuinţe, iluminatul public, curăţenia
localităţilor etc. Multe din aceste societăţi se află în subordinea organelor administraţiei
publice locale (primării sau prefecturi).
Complexitatea şi diversitatea serviciilor pentru populaţie impun, pentru o cunoaştere cât
mai exactă a dimensiunii şi structurii lor actuale în vederea formulării unor direcţii de
dezvoltare în viitor, aprofundarea analizei pe principalele categorii şi grupe: servicii de piaţă
prestate populaţiei şi servicii publice finanţate de la buget.

2
Strategii de dezvoltare a sectorului tertiar
Cursul 5 Servicii pentru populaţie NOTE DE
CURS

5.2. Servicii de piaţă prestate populaţiei

Această categorie de servicii cuprinde acele prestaţii furnizate populaţiei contra cost,
prin intermediul actelor de vânzare-cumpărare.
În structura acestor servicii se regăsesc: transporturile, poşta şi telecomunicaţiile,
asigurările, turismul şi alimentaţia publică, serviciile de învăţământ şi îngrijire a sănătăţii,
activităţile culturale, recreative şi sportive, repararea şi întreţinerea bunurilor şi locuinţelor,
spălătoriile şi curăţătoriile, serviciile personale (frizerie, coafură, cosmetică) ş.a.
Dezvoltarea serviciilor de piaţă prestate populaţiei este consecinţa firească a evoluţiei de
ansamblu a economiei, fiind corelată cu tendinţele principalilor indicatori ai dezvoltării
economico-sociale, cum ar fi: PIB, veniturile reale ale populaţiei, rata şomajului, rata inflaţiei,
dotarea cu bunuri de folosinţă îndelungată, gradul de urbanizare, mărimea timpului liber etc.
În ceea ce priveşte structura serviciilor de piaţă pentru populaţie pe forme de
proprietate, ponderea cea mai mare revine celor prestate de întreprinderi a căror proprietate
este majoritar privată.
În structura serviciilor de piaţă prestate pentru populaţie în funcţie de natura activităţii,
se remarcă prin pondere şi importanţă serviciile prestate de hoteluri, restaurante,
Serviciile prestate în hoteluri şi restaurante, împreună cu cele prestate în restaurante,
cafenele, baruri, cantine şi alte unităţi de preparare a hranei (alimentaţie publică)
reprezintă în structura actuală (exclusiv serviciile de transporturi, poştă şi telecomunicaţii)
grupa cea mai importantă cu o tendinţă de creştere de la an la an.
Serviciile recreative, culturale şi sportive, a doua grupă ca importanţă includ o paletă
largă de prestaţii, dintre care se remarcă prin dinamism cele de radiodifuziune şi. Apariţia şi
consacrarea posturilor de radio şi televiziune private, a televiziunii prin cablu, tendinţa spre
„self-service” în satisfacerea nevoilor de informare, educaţie sau recreere explica, în mare
măsură, locul, dar mai ales dinamica acestor servicii. Sunt elocvente în acest sens evoluţiile
unor indicatori cum sunt: numărul de abonamente la radio şi televiziune la 1.000 locuitori,
numărul de titluri de cărţi publicate la 100.000 locuitori, numărul cititorilor înscrişi la
biblioteci, numărul de vizitatori ai muzeelor, al spectatorilor la cinematografe, la teatre şi
concerte la 1.000 de locuitori.
Activităţile fotografice, traduceri, secretariat, multiplicări precum şi producţia şi
distribuţia de filme au cunoscut o tendinţă de creştere în ultimii ani datorită faptului că

3
Strategii de dezvoltare a sectorului tertiar
Cursul 5 Servicii pentru populaţie NOTE DE
CURS

manifestarea liberei iniţiative privind înfiinţarea de noi întreprinderi, multiplicarea


tranzacţiilor comerciale şi alte forme de manifestare a spiritului antreprenorial au stimulat
cererea populaţiei pentru astfel de servicii.
Din categoria serviciilor de piaţă prestate populaţiei fac parte şi serviciile de întreţinere
şi reparare a autovehiculelor precum şi a bunurilor personale şi gospodăreşti care reflecta
indirect gradul de dotare cu bunuri de folosinţă îndelungată, vârsta parcului şi calitatea
produselor.
O categorie de servicii atât pentru persoanele fizice (populaţie) cât şi pentru persoane
juridice o reprezintă asigurările şi reasigurările, servicii ce au cunoscut în ultimele decenii,
în ţările dezvoltate, un puternic dinamism, în condiţiile în care economia serviciilor
înglobează ca o conotaţie cheie, riscul şi incertitudinea pe care trebuie să ne pregătim să ni le
asumăm şi să le înfruntăm.

5.3. Servicii publice finanţate de la buget

Serviciile publice sunt acele activităţi de interes general care satisfac nevoi
individualizate ale populaţiei sau nevoi colective, determinate de existenţa socială a omului.
Până în anul 1939 persoanele juridice private nu aveau dreptul să presteze servicii
publice. Deoarece statul nu mai putea să facă faţă cerinţelor sociale, atunci s-a pus problema
delegării unor servicii de interes general pentru societate, unor persoane juridice private.
După obiectul de activitate şi modul de finanţare, serviciile publice se clasifica în:
1. servicii publice comerciale
2. servicii publice finanţate de la buget, care la rândul lor pot fi: servicii publice
administrative, servicii publice colective, servicii publice personalizate
Serviciile publice comerciale au ca obiectiv activităţi cu caracter industrial şi
comercial (transportul feroviar, exploatarea liniilor de tramvai, poştă şi telecomunicaţii,
distribuţia de apa, gaze şi electricitate, etc.). Deşi aceste servicii sunt în cea mai mare parte
plătite de populaţie, intervenţia statului prin autorităţile competente constă în impunerea
condiţiilor de efectuare a serviciilor respectiv, de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor pentru
concesionarea lor unor societăţi private, prin subvenţionarea, aprobarea şi controlul majorării
tarifelor ş.a.
Serviciile publice administrative pot fi realizate numai de stat prin instituţiile sale, aici
fiind serviciul public de legiferare (realizat de Parlament), serviciul public executiv (însărcinat

4
Strategii de dezvoltare a sectorului tertiar
Cursul 5 Servicii pentru populaţie NOTE DE
CURS

cu executarea legilor – Guvernul, Prefecturile) şi serviciul judiciar (însărcinat cu soluţionarea


conflictelor).
Serviciile publice colective sunt finanţate de la buget, au o destinaţie colectivă şi
satisfac nevoi cu pronunţat caracter social cum ar fi: apărare, ordine publică şi siguranţă
naţională, dezvoltare publică şi locativă, protecţia mediului.
Serviciile publice personalizate cuprind activităţi social-culturale destinate să asigure
starea de sănătate şi vigoarea fizică a populaţiei, să ridice nivelul de pregătire profesională şi
cultural ştiinţifică a oamenilor, să creeze condiţiile pentru agrement, loisir şi, în general,
pentru afirmarea şi împlinirea personalităţii umane.
Nivelul serviciilor publice finanţate de la buget depinde de gradul de dezvoltare
economică (ce condiţionează la rândul lui cheltuieli bugetare), de rata inflaţiei, de opţiunile de
politică economică şi importanţa acordată, la un moment dat, domeniilor de interes public ale
economiei şi societăţii.
Învăţământul reprezintă, pentru toate ţările lumii, unul dintre serviciile cele mai
importante din categoria celor finanţate de la buget. El are rolul de a forma cadrele calificate
necesare ramurilor economiei, de a realiza educarea permanentă a oamenilor, de a stimula şi
facilita procesul de instruire generală contribuind astfel la dezvoltarea societăţii, la creşterea
economică.
Serviciile de sănătate publică au drept scop asigurarea stării de sănătate a populaţiei,
menţinerea şi refacerea capacităţii forţei de muncă, fiind astfel implicate în crearea condiţiilor
materiale de existenţă a omului, în ridicarea calităţii vieţii.
Starea de sănătate a populaţiei, ca indicator important al calităţii vieţii este determinată,
în măsură însemnată, de nivelul general de dezvoltare economico-socială, de structura
consumului, de standardul igienei individuale, de gradul de cultură şi, nu în ultimul rând, de
serviciile de sănătate.
Asistenţa de sănătate publică este garantată de stat şi finanţată din bugetul de stat,
bugetele locale, bugetele asigurărilor sociale de sănătate sau din contribuţiile directe ale
beneficiarilor. Asistenta medicală curativă se asigură în cadrul unui sistem de asigurări sociale
de sănătate, şi anume:
- asistenţă medicală primară, prin cabinete medicale de stat sau private
- asistenţă medicală de specialitate, prin cabine medicale, spitale, centre de diagnostic
şi tratament, centre de sănătate sau alte unităţi de profil, de stat sau private

5
Strategii de dezvoltare a sectorului tertiar
Cursul 5 Servicii pentru populaţie NOTE DE
CURS

- asistenţă medicală de urgenţă se asigură la toate nivelurile de asistenţă medicală,


precum şi prin unităţi special destinate acestui scop
Caracterizarea nivelului serviciilor de sănătate publică poate fi realizată cu ajutorul
unor indicatori cum ar fi: proporţia cheltuielilor alocate sănătăţii din bugetul de stat sau
bugetele locale şi din PIB; numărul medicilor la 100000 locuitori; numărul paturilor de spital
la 1000 locuitori etc.
Alături de serviciile medicale, în asigurarea stării de sănătate sunt implicate şi
activităţile din domeniul asistenţei sociale prestate printr-un sistem de unităţi specializate de
supraveghere şi educare a copiilor, de întreţinere a persoanelor vârstnice, a celor cu handicap
etc., dar şi serviciile cu caracter sportiv, de cultură fizică.
Dezvoltarea acestui sector a fost până în prezent haotică; majoritatea iniţiativelor se
datorează organizaţiilor neguvernamentale, care s-au concentrat asupra unor domenii
considerate a fi problematice încă de la începutul anilor ’90: copii abandonaţi, copii
instituţionalizaţi, copii infestaţi cu HIV,
Altă categorie de servicii finanţate public este reprezentată de cele culturale şi de artă
care contribuie la formarea şi dezvoltarea personalităţii umane, la satisfacerea nevoii de
cunoaştere, informare si instruire, la educarea gustului pentru frumos. Chiar dacă serviciile de
cultură şi artă sunt incluse, în marea lor majoritate, în categoria serviciilor de piaţă, este
necesară şi participarea statului la finanţarea lor pentru a realiza accesul tuturor categoriilor
sociale la valorile culturale, protejarea patrimoniului cultural-artistic, promovarea valorilor
culturale în ţară şi străinătate etc.
Dacă serviciile prezentate se adresează prioritar unor nevoi individualizate,
personalizate ale populaţiei, unele servicii publice, cum ar fi cele de apărare naţională,
ordine publică şi siguranţă naţională, ale autorităţilor publice, de dezvoltare publică,
locuinţe, mediu şi ape sunt destinate satisfacerii unor interese generale ale societăţii, având
un pronunţat caracter social.
Aceste servicii sunt finanţate în totalitate de la buget, nivelul lor de personalizare
depinzând de mărimea veniturilor şi, în consecinţă, a cheltuielilor bugetare, precum şi de
deciziile politice de alocare a fondurilor bugetare.