Sunteți pe pagina 1din 1

FIZICA L.T.

Adrian Păunescu

Probă de evaluare

la capitolul I: „Teoria cinetico-moleculară a gazului ideal”

Numele, prenumele elevului: __________________________________


cl.a __________
Data:_________________________

1. Completează spațiile punctate astfel încât următoarele afirmații să fie adevărate: (câte 1p.)

a) Într-o transformare izocoră a unei mase constante de gaz ...................................................................


b) Energia cinetică medie a mișcării de translație a moleculelor unui gaz
este ....................................................................................
c) Dacă lichidul udă pereții vasului în care se află, atunci forțele de coeziune
sunt ....................................................................................
d) Produsul dintre presiunea și volumul unei mase de gaz (m=const.) împărțit la temperatura sa absolută,
este o mărime .................................................
e) Mărimea egală cu densitatea vaporilor de apă ρ a conținut în atmosferă se numește .........................................

2. Determinați valoarea de adevăr a următoarelor afirmații, marcând cu „A” dacă afirmația este
adevărată, și cu „F” dacă afirmația este falsă. (câte 1p.)

a) Temperatura unui gaz ideal este o măsură a mișcării dezordonate a moleculelor lui
b) Într-o transformare izotermă produsul dintre presiunea și volumul lui este o mărime constantă
c) Înălțimea la care se ridică un lichid aderent (coboară un lichid neaderent) într-un vas capilar este direct
proporțională cu raza acestuia
d) Procesul de trecere a substanței din stare solidă în stare gazoasă se numește sublimare, iar cel invers-
desublimare

3. Un gaz ideal este supus unor transformări ilustrate în fig. de mai jos. Reprezentați aceste transformări în
coordonatele: (P, T) și (V, T) (câte 2p.)

P V P

2 3

1
T T V

4. Calculați volumul unui număr de 6,02 ·1026 atomi de grafit. Dacă ( ρ=2,2·103 kg/m3, M=12·10-3kg/mol) (3p.)

5. O masă constantă de gaz ideal se află la temperatura de 290 K și la presiunea de 300 kPa. Gazul a fost încălzit
la volumul constant și presiunea lui s-a mărit cu 30 kPa. Aflați variația temperaturii gazului. (3p.)

6. O sârmă de aur are lungimea de 1 m la temperatura de 20 oC, determinați lungimea sârmei la temperatura
egală cu 520 oC. dacă ( αAu=1,5·10-5 K-1 ) (3p.)