Sunteți pe pagina 1din 7

Cuvioasa Maica Pelaghia de la Reazani.

Proloagele Sfinților și a SfintelorCuvioasa Maica 
Pelaghia de la Reazani.
Maica Pelaghia s-a nicicând nu mânca
născut în satul Zahar­ carne, iar în prima şi
ovo, regiunea Reazani a şaptea săptămînă a
(Rusia) în anul 1890. postului Mare îşi în­
Oarbă din naştere a treţinea puterile doar
primit de la Dum­ cu o prescură şi
nezeu darul de puţină apă. Muţi
văzătoare cu duhul. credincioşi au fost
Din cauza unui trata­ vindecaţi datorită
ment greşit al mamei rugăciunilor ei.
sale care era însărcinată, fetiţa s-a Primeau de la ea îndrumări şi
născut oarbă. Ea ştia toată psaltirea sfaturi. Ea însăşi se ruga şi cîte pais­
pe de rost. A fost un om deosebit. În prezece ore pe zi, însoţind rugă­
copilărie când avea cinci-şase ani, ciunea cu până la zece mii de
era vizitată de o călugăriţă care o metanii. O mare atenţie acorda fap­
învăţa despre credinţa adevărată. Îi tului cum ne facem însemnul Sfintei
citea fetiţei psalmi şi rugăciuni. cruci. După spusele ei la unirea
Tânăra avea o memorie extraordin­ corectă a degetelor din ele iese foc.
ară, orice psalm putea să-l Şi acest foc ne sfinţeşte şi curăţeşte
memoreze numai după ce i se citea corpul nostru, sângele nostru
de trei ori. După mărturiile contem­ trecând prin această cruce de foc se
poranilor cuviaosa Pelaghia curăţeşte de tot răul – totul arde.
Deci cu cît mai des ne însemnăm cu timpul în arest citind toate aca­
simbolul Sfintei Cruci , cu atît este tistele pe care le ştia. Şi în curând a
mai curat sângele nostru şi cu­ fost eliberată, dar cu condiţia că nu
getările noastre. Cu atât sîntem mai va mai primi oameni pentru sfaturi
aprope de Dumnezeu, şi mai repede şi vindecări. De aceea o perioadă s-
ajung la El rugăciunele noastre.Din a retras de la această activitate. Dar
amintirele protodiaconului Pavel totuşi nu putea sa nu-i ajute pe toţi
Smirnov (Reazani):" E foarte greu să acei care aveau nevoie de ajutorul
povesteşti despre Maica Pelaghia ei. Ultima dată a fost arestată în
fără să-ţi reţii lacrimile. În viţa mea anul 1939.Ea a prezis războiul cu
n-a existat un om mai sfânt ca ea… Germania cu mult timp înainte,
Încă din copilărie a fost alungată de chiar şi ziua începerii. Într-o zi a zis
acasă de proprii părinţi şi locuia la : „ Iată., astăzi s-a început războiul"
cei care vroia s-o primească. Era Nu a fost crezută de la început , fi­
foarte aproape de Dumnezeu şi indcă ştirea ajunse abea peste vreo
Sfinţii lui, cu care vorbea de la o patru zile. Prezise că trupele fasciste
vârstă fragedă, în deosebi cu Sfân­ vor ajunge până la localitatea unde
tul Serafim de Sarov care a devenit locuia şi ca de acolo nu va mai
ocrotitorul şi îndrumătorul ei…"Ea putea înainta mai departe.Din alte
a vindecat foarte mulţi oameni cu amentiri despre ea „ A fost un om
puterea rugăciunii sale. Înainte de a sfânt. Şi cît de mul era iubită de oa­
fi arestată i-a zis stăpânei casei un­ meni …La ea oamenii vin amărâţi ,
de locuia "în curând vor veni să mă dar se întorc înaripaţi.O mare
ia…". La întrebarea de nedumerire putere avea de la Dumnezeu " . Un­
de ce şi unde a răspuns "că timpul ul din cazurile întâmplate cu ea îl
este aşa". Fiind arestată îşi petrecea povestesc martorii . S-a întâplat
înainte de război. Câţiva consăteni , poţi rezista trei ani.Pentru agon­
însoţiţi de Maica Pelaghia veneau isirea tăriei şi a neclintirii în cred­
din localitatea învecinată. Pe drum inţă să ne rugăm în faţa icoanelor
ea le citea după memorie fragmente „Vladimirskaia", „Grebnevskaia",
din psaltire. Brusc se începuse o proorocului Amos, poorocului
furtună şi o ploaia foarte puternică, Daniel (el dăruieşte rugăciunea
care pe ei îi inconjura, dar de ei nu buzelor), Cuv. Simeon Stâlpnicul,
se atingea.Înainte de a trece la cele Sf. Apostol Pavel şi Fericitului Au­
veşnice le spunea celor ce o cun­ gustin (ambii încă dăruiesc cunoşt­
oşteau. Că când nu va mai fi să vie inţe, minte deosebită şi ajută
la ea la mormânt şi să continuie să-i copiilor la învăţătură).Maica Dom­
spună durerile . Şi chiar de nu o vor nului prin chipul Său „Izvorul de vi­
auzi pe ea, ea îi va auzi…şi le va aţă dătător" dăruieşte har pentru
ajuta. Şi îi ajută.A fost o adevărată cunoaşterea adevărului.De orice
credincioasă. Un exemplu minunat lucru straşnic - Sf. Mc. Bonifatie.
pentru noi toţi. Contemporanii ei Pentru iertarea păcatelor grozave -
mărturisesc că avea un râs de copil. Mântuitorului, înaintea icoanei
Şi la ultima sa împărtăşanie o bu­ Maicii Domnului „Aflarea celor
curie de copil. Noi nu sântem în pierduţi", Sf. Arh. Mihail, Drept. Ios­
stare să-i înţelegem această bucurie. if Logodnicul, Drept. Simeon de
Maica Pelaghia a trecut la Domnul Dumnezeu Primitorul, Sf. Ap. Petru
în anul 1966.Maica Pelagheia spun­ şi Pavel, Sf. Părinte Ierarh Nicolaie,
ea despre importanţa deosebită a M. Făcător de Minuni, tuturor
Sfintei Împărtăşanii din Joia Mare sfinţilor.Pentru izbăvirea de
că, de s-ar întâmpla prigoană, cu necazuri, scârbe şi pieire - înaintea
harul acestei Sfinte Împărtăşanii sfintei icoane „Izbăvitoarea".De
toate bolile - la icoana „Tămă­ Cuv. Macrina, Drept. Nicodim.De
duitoarea", Sf. Arhanghel Rafail, boala sângelui - Sf. Mc. Smaragd.
Drept. Simeon de Dumnezeu Prim­ Pentru ca să fii iubit, ca oamenii să
itorul, Sf. Sfinţitul Mc. Pancratie, aibă faţă de tine o atitudine binev­
Cuv. Serafim de la Sarov şi de citit oitoare - Sf. Împărat şi Prooroc
cât mai des psalmul 26 (de 40 de ori David.Pentru ca copiii să aibă dra­
nu mai puţin de trei nopţi la rând). goste faţă de părinţi- Sf. M. Mc. şi
De dureri de cap - Sf. Prooroc Tămăduitor de boale Pantelimon.
Înaintemergător şi Botezător al Pentru a trăi în îndestulare - înain­
Domnului Ioan.De bolile ochilor - tea icoanei Maicii Domnului „Spor­
rugăciuni la icoana Maicii Domnu­ itoarea grânelor" („Спорительница
lui „Kazanskaia".De bolile pieptului хлебов"), Sf. Proor. Ilie, Sf Ap. şi
şi a pântecelui - Sf. Ap. Ioan Teo­ Evang.Ioan Teologul, Sf. Nicolae,
logul.De bolile plămânilor, boli fe­ Făcătorul de Minuni, Sf. Spiridon al
meieşti şi pentru ajutor la naştere - Trimitundiei, Sf. Sfinţit. Mc. Har­
înaintea icoanei „Feodorovskaia" (la alampie.Pentru a primi serviciu, loc
bolile de plămâni de citit cât mai de muncă - Sf. Mc. Boris şi Gleb.
des „Împărate Ceresc…", de 40 de Pentru a avea casă - la icoana
ori, noaptea).De bolile mâinilor - la Maicii Domnului „Zid Nesurpat"
icoana Maicii Domnului („Нерушимая Стена"), Sf. Părinte
„Trichirusa" („Троеручица").De Ierarh Nicolae, Mare Făcător de
bolile picioarelor - Cuv. Simeon Minuni, Sf. Împărat şi Prooroc Dav­
Stâlpnicul, Sf. Mc.Trifon, Cuv. Ser­ id, Cuv. Serafim, celor 12 fraţi-zid­
afim de la Sarov.De boli canceroase ari ai bisericii din Kiev.Să ne însem­
- la icoana Maicii Domnului „Îm­ năm cu Sfânta Cruce cu multă luare
părăteasa Tuturor" („Pantanasa"), aminte şi cu evlavie: pe frunte, pe
pântece, pe umărul drept şi stâng această poziţie ruşinoasă.În colţul
(nu deasupra umărului, ci din faţă). camerii unde se află sfintele icoane
Atunci când adunăm corect de­ ţineţi deschisă Psaltirea (de exem­
getele mâinii drepte, noi chemăm plu, la psalmul 26), chiar dacă încă
ajutorul Preasfintei Treimi, cine-I va nu citiţi psalmii, dracii deja şi de la
putea sta împotrivă?Metaniile să le aceasta se scutură.Pelagheia din
batem corect: după însemnarea cu Reazan, fecioară văzătoare cu
Sf. Cruce, privind cu evlavie la Sf. duhul, spunea că rugăciunea de
icoană sau la Sf. Cruce facem noapte (metania) este înaintea lui
metanie şi îndată ne îndreptăm. Dumnezeu preţuită de 40 de ori mai
Este de nepermis ca, stând în ge­ mult decât tot aceeaşi rugăciune
nunchi, să culcăm fruntea pe podele care se citeşte ziua. Deoarece în
sau pe mâini şi să „înmărmurim" pe numele Domnului nostru Iisus Hris­
mai mult timp în această poziţie (cu tos, întru slava lui Dumnezeu, omul
dosul în sus). E un păcat foarte se scoală la rugăciune în timpul cel
grav. Aşa procedează dracii şi mai potrivit pentru somn. De rugă­
vrăjitorii în zilele marilor sărbători ciunea în toiul nopţii, însă, te poţi
ale Sfintei Treimi, ale Pogorârii apropia numai având deprinderea
Duhului Sfânt. Harul îi ţintuieşte la întărită a rugăciunii de zi. La înce­
pământ şi ei îşi ascund capetele put să te rogi noaptea foarte puţin,
(dracii îşi bagă râtul în mocirla apoi, să adaogi cu încetul câte o
mlaştinii), însă, în semn de nesupu­ „fărâmitură", desigur, numaidecât
nere lui Dumnezeu, îşi expun dos­ aflându-te în smerenie.Maica
urile goale spre cer. O vrăjitoare din Pelaghia explica importanţa şi folo­
Reazan a fost surprinsă, chiar la ea sul practic al citirii unor psalmi şi
acasă, de ziua Sfintei Treimi în rugăciuni, deosebit de necesare în
vremurile noastre, vremuri de pe binevoi El, iar nu noi, păcătoşii) „îl
urmă.Foarte puternică este rugă­ va trece pe apă ca pe uscat".Dracii
ciunea alcătuită numai din cinci cu­ nu rezistă să se afle lângă omul care
vinte: „Căci cu noi este citeşte deseori acest psalm. Este
Dumnezeu!". În ea este tăria cred­ posibil ca prin citirea psalmului 26
inţei, toată nădejdea noastră către (cu binecuvântarea unui preot
Dumnezeu şi bucuria duhovni­ duhovnic care te cunoaşte mai de­
cească a credincioşilor conştienţi că mult (şi numai în cazuri extraordin­
înlăuntrul lor este Dumnezeu- are) să te izbăveşti de stăpânirea ce­
Emanuel.Şi dacă Dumnezeu este cu lui rău (de îndrăcire). Chiar şi unei
noi, cine poate fi împotriva foste vrăjitoare, care a cerut rugă­
noastră?Iată de ce de această mică ciuni pentru sine, i s-a spus că
rugăciune atât de mult se teme Sfânta Biserică interzice rugăciunea
vrăjmaşul nostru cel văzut şi pentru vrăjitori, dar dacă cu toată
nevăzut (oamenii răi, vrăjitorii, dra­ sinceritatea doreşti să te izbăveşti
cii). O roabă a lui Dumnezeu a re­ de tirania dracilor, atunci singură
uşit să rostească de trei ori mecanic, trebuie să citeşti noaptea psalmul 26
în grabă, rugăciunea: „Căci cu noi de 40 de ori. Şi dacă nu te vei în­
este Dumnezeu!", înainte de a-i spăimânta de frica diavolească,
deschide uşa „lăcătuşului" care a Domnul te va slobozi de puterea
zis: „Mi-ai luat-o pe dinainte, acum lor. Însă de la început citirea acestui
nu mai am ce face la tine", şi, în­ psalm trebuie s-o faci ziua, citindu-l
spăimântat, s-a retras.Psalmul 26 de 3 ori. Obişnuinţa de a te ruga
este cel mai puternic din toată Psal­ noaptea poţi s-o agoniseşti cu alte
tirea. Cine-l va citi măcar de 3 ori rugăciuni şi nicidecum cu psalmul
pe zi pe acela Domnul (când va 26.Cine va citi cât mai des psalmul
26, alegoric vorbind, va merge până la împietrirea sufletului) şi îm­
printre vrăjitori ca în maşina blind­ potriva spurcării silnice cu păcatul
ată. Unei schimonahii prin de­ curviei şi sodomiei. (De mai rugat
scoperire i s-a dat această la Sf. Mc. Agnia şi la Sf. M. Mc.
povăţuire: „După o discuţie cu oa­ Anastasia, Izbăvitoarea din Lanţuri
menii care îţi sunt străini - ele ne vor îngrădi de întemniţarea
duhovniceşte, restabileşte-ţi forţele de către slugile lui antihrist şi de sil­
cu citirea psalmului 26".Psalmii 26, nicie (violare).Psalmul 5 - pentru
45, 69 şi 90 se citesc împotriva năvă­ dobândirea rugăciunii.Psalmul 43 -
lirilor vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi pentru ca în casă să stăpânească
şi pentru a rămâne neclintit (mai harul, ca în ea să strălucească totul
trebuie citit şi condacul Preasfintei de har precum străluceşte de aur
Născătoare de Dumnezeu - palatul împărătesc (duminicile şi la
„Apărătoarei Doamne pentru biru­ sărbătorile Domneşti de citit „Slavă
inţă mulţumiri…").Psalmul 33 - la Doamne Sfintei Învierii Tale!").
foame şi la sete.Psalmul 63 - îm­ Psalmul 83 - pentru ca să moştenim
potriva peceţii lui antihrist, (încă de Împărăţia Cerurilor.Psalmul 49 -
citit acatistul „Celor şapte tineri din (nouă, tuturor păcătoşilor, dar mai
Efes", şi rugăciunea de la sfârşitul ales preoţilor) - împotriva mândriei
primei catisme, ea este nucleul în­ şi a întunecării minţii, pentru
tregii Psaltiri, „Psaltirea comprim­ înţelepţirea cum trebuie să-I slujim
ată").Psalmul 21 - împotriva păcate­ lui Dumnezeu ca să nu ne lepădăm
lor ultimilor vămi (de la desfrâu de El.