Sunteți pe pagina 1din 8

FIŞĂ DE (AUTO)EVALUARE PENTRU OBŢINEREA GRADAŢIEI DE MERIT

EDUCATOARE ANUL 2017

NUMELE ŞI PRENUMELE:
ÎNCADRAT LA UNITATEA ŞCOLARĂ:
SPECIALITATEA:
VECHIMEA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT:
CRITERII CARE TREBUIE ÎNDEPLINITE DE CĂTRE CANDIDAT
- Calificativul „Foarte Bine” obţinut în fiecare an şcolar încheiat din perioada evaluării;
- vechime efectivă în învăţământul preuniversitar de peste 4 ani;
Perioada evaluată: 1 septembrie 2011– 31 august 2016

Un document justificativ poate fi evaluat și punctat numai o dată, la un criteriu, pentru un singur
subcriteriu din fișa de (auto)evaluare (nu se înregistrează acelasi document la mai multe
criterii/subcriterii).

Punctaj
Criterii / Subcriterii Punctaj
Detalierea Auto- Documente
inspector
punctajului evaluare pagina şcolar

1. Criteriul activităţilor complexe cu valoare instructiv – educativă: pondere 70%


a) rezultate deosebite obținute în pregătirea preșcolarilor și a 5p/ an
elevilor în atingerea obiectivelor/competențelor specifice impuse
de curriculumul școlar, materializate în progresul elevilor la
clasă/grupă, în rezultate ale elevilor la clasă/grupă, la testari si
examene nationale, de sfarsit de ciclu, rezultate obtinute cu
clasa si individual la disciplinele de specialitate din
învățământul vocațional pe baza datelor statistice de la nivelul
unității de învățământ. (adeverinţă şcoală, pe baza situaţiilor
şcolare și a statisticilor din fiecare an):
b) inițierea și aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei prin 4 p/ an
utilizarea manulaelor digitale, a platformelor electronice de
învățare și a softurilor educaționale specifice disciplinei,
existente în unitatea de învățământ;
( copie fişă de observare a lecţiei/ PV inspecție/proiect didactic specific
avizat de inspectorul de specialitate din care reiese utilizarea softurilor,
manualelor digitale, semnate de director/ inspector şcolar , conform cu
originalul)
c) Inițierea și aplicarea unor metode, procedee și tehnici de predare 5p/adeverință
inovatoare, precum și producerea și/sau utlizarea unor auxiliare
curriculare inovatoare, preluate din cercetarea educațională de
profil

(adeverință de pilotare/aplicare a cercetărilor educaționale realizate de


OG, ONG, ISE, UNICEF, MENCS, CNEE, CCD. Adeverința va fi
avizată de inspectorul de specialitate)

Fişă de (auto)evaluare pentru obţinerea gradaţiei de merit


EDUCATOARE-Anul 2017
1
Punctaj
Criterii / Subcriterii Punctaj
Detalierea Auto- Documente
inspector
punctajului evaluare pagina şcolar
d) performanțe dovedite în pregătirea elevilor distinși la
olimpiade școlare și/sau concursuri de profil corelat cu
disciplina predată, materializate prin obținerea premiilor I, II,
III, mențiunilor și a premiilor speciale la faza județeană și a
municipiului București/interjudețeană/
națională/internațională, desfășurate în coordonarea / avizarea
și/sau finanțarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării
Științifice;
(se anexează în copie conform cu originalul, diplomele elevilor
premianţi din care să rezulte numele cadrului didactic care a contribuit
la obținerea performanței sau listele cu punctajele elevilor și premiul
obținut, în acest caz cu avizul inspectorului de specialitate)
N = maxim 1/premiu/concurs/an scolar pentru fiecare faza
I: N* 10
Faza internaţională II: N* 9
Locul I/ locul II/ locul III/menţiune/premiu special III: N* 8
PS: N*7
M/MS:N*6

Faza naţională I: N* 9
II: N* 8
Locul I/ locul II/ locul III/premiu special/menţiune
III: N* 7
PS: N* 6
M/MS:N*5
Fază municipală/judeţeană/interjudeţeană I: N* 7
Locul I/ locul II/ locul III/ premiu special/menţiune II: N* 6
III: N* 5
PS: N* 4
M/MS:N*3
Fază locală (sector) I: N* 5
Locul I/ locul II/ locul III/ premiu special/menţiune II: N* 4
III: N* 3
PS: N* 2
M/MS:N* 1
e) pregătirea loturilor olimpice de elevi, participarea, în calitate de
membru al comisiei de evaluare/organizare, la olimpiadele și
concursurile școlare și extrașcolare, fazele județene,
interjudețene, naționale și internaționale incluse în programul
de activități și în calendarul inspectoratelor școlare/ Ministerul
Educației Naționale şi Cercetării Ştiinţifice, certificate de
conducerea inspectoratului școlar;
( inclusiv calitatea de asistent/ supraveghetor la concursuri/examene
naţionale)
( adeverinţe participare/copii decizii conform cu originalul )
Participarea în calitate de coordonator/organizator al comisiei de
evaluare/organizare, la olimpiadele și concursurile școlare și
extrașcolare
Faze locale
N* 2 p
Faze municipale/judeţene/interjudeţene N* 3 p
Faze naţionale N* 4 p
Faze internaţionale N* 5 p
Participarea în calitate de membru al comisiei de
evaluare/organizare, la olimpiadele și concursurile școlare și
extrașcolare
Faze locale
Faze municipale/judeţene/interjudeţene N* 2 p
N* 3 p
Faze naţionale
N* 4 p
Faze internaţionale N* 5 p
Se acordă punctajul o singură dată/an, pentru fiecare program/concurs
Participare cu preşcolarii la concursuri, chiar dacă nu au fost 2 p/an/concurs
premiate
Calitatea de membru al fiecărui grup/comisie de elaborare a 10p/comisie
Fişă de (auto)evaluare pentru obţinerea gradaţiei de merit
EDUCATOARE-Anul 2017
2
Punctaj
Criterii / Subcriterii Punctaj
Detalierea Auto- Documente
inspector
punctajului evaluare pagina şcolar
subiectelor, cu adeverință din partea inspectoratelor școlare sau
document cu sigiliul ministerului
Calitatea de supraveghetor/asistent 5p*/an
Calitatea de membru în comisiile centrelor de organizare a 5p*/an
probelor practice în specialitate-titularizare 6p*/an
7p*/an
Membru, evaluator, secretar/informatician/persoana de contact
8p*an
Vicepreședinte
Președinte
în cadrul concursurilor și olimpiadelor organizate de inspectoratul
școlar și în cadrul examenelor naționale (bacalaureat, titularizare,
definitivat, evaluare națională, testare națională, teze unice,
simulările naționale, evaluarea 2,4,6); punctajul se acordă în baza
adeverințelor, diplomelor, deciziilor sau anexelor acestora eliberate
de inspectoratele școlare sau minister
f) Rezultatele obținute în centrele de excelență, certificate de
inspectorul de specialitate sau cu elevi cu cerințe educaționale
speciale, certificate de centrele județene de resurse și asistență
educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și
Asistență Educațională
Rezultatele obținute în centrele de excelență, certificate de 10p/an
inspectorul de specialitate
NU ESTE CAZUL LA INVATAMANTUL PREPRIMAR
Rezultatele obținute cu elevi cu cerințe educaționale speciale, 5p/an/ copil
certificate de centrele județene de resurse și asistență
educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și
Asistență Educațională
(Se va depune adeverinta care certifica activitatea desfasurata cu
elevul/elevii cu CES eliberata de directorul unitatii de invatamant (in
baza scrisorii medicale), avizata de director/profesorul itinerant si de
sprijin care a lucrat cu elevul/elevii cu CES. In adeverinta se precizeaza
numarul de elevi, anii in care a lucrat si numerele certificatelor
elevilor. Nu se precizeaza numele elevilor. Celelalte date raman
confidentiale. Pentru elevii incadrati in grad de handicap care nu au
fost certificati CMBRAE, se depune adeverinta eliberata de director, si
avizata de inspector scolar pentru invatamantul special)

g) Rezultate deosebite obținute în pregătirea preșcolarilor și a 3p/sector


elevilor din medii dezavantajate, cu cerințe educaționale 4p/municipiu
5p/național
speciale și cu alte dificultăți de învățare
( Diplome obținute, la concursuri in specialitate, de copiidin medii
dezavantajate, cu cerințe educaționale speciale și cu alte dificultăți de
învățare. Diploma sa fie avizata /certificata de profesorul itinerant care
a lucrat cu elevul/elevii cu cerinte educationale speciale si cu alte
dificultati de invatare

h) Inițierea și aplicarea unor proiecte didactice inovatoare pentru 5 p/proiect


progres în învățare a fiecărui copil inclusiv a celor aflați în risc
de abandon școlar și a copiilor cu cerințe educaționale speciale
(proiectele educationale să fie aprobate de catre director
proiecte de parteneriat cu ONG-uri.
Se puncteaza calitatea de membru in echipa de proiect/participarea
la derularea proiectului.

- Activitatea de voluntariat
(Se va puncta activitatea de voluntariat, desfăşurată de cadrele
didactice– adeverinţe /recomandări/ document justificativ al activităţii 1 p/an
Maxim 5 p/an
susţinute conform cu originalul/decizii numire)
Ex: Salvaţi Copiii, UNICEF, UNESCO, RENINCO, Crucea Roşie,
OvidiuRo etc.
Fişă de (auto)evaluare pentru obţinerea gradaţiei de merit
EDUCATOARE-Anul 2017
3
Punctaj
Criterii / Subcriterii Punctaj
Detalierea Auto- Documente
inspector
punctajului evaluare pagina şcolar
Se puncteaza o singura data pentru fiecare organizație/asociație

i) Inițierea și aplicarea unor proiecte didactice inovatoare la 5 p/an


clasele în regim simultan, pentru progres în învățare a fiecărui
copil, inclusiv a celor aflați în risc de abandon școlar și a
copiilor cu cerințe educaționale special
(adeverinta eliberata de directorul unitatii de invatamant prin care
se certifica aplicarea unor proiecte didactice inovatoare la clasele
în regim simultan )

2.Criteriul privind performanţe deosebite în inovarea didactică/managerială: pondere 10 %


a) - elaborarea de programe școlare, regulamente, metodologii, 5p/ programă/
îndrumătoare/ghiduri metodice, regulament/
metodologie/
ghid/
- elaborarea de manuale școlare, auxiliare didactice avizate de 10 p/
inspectoratul școlar sau de Ministerul Educației Naționale şi manual/auxiliar/
Cercetării Ştiinţifice după caz; cărți în domeniul educațional, carte
înregistrate cu ISBN/ISSN;
* elaborarea de programe școlare pentru discipline opționale
noi, însoțite de suportul de curs sau vizând curriculumul N* 2p
pentru opțional integrat în dezvoltare locală, avizate de
inspectorul școlar;
( copii conform cu originalul ale documentelor respective /(*) fişa de
avizare a opţionalului conform cu originalul și adeverință dată de
inspectorul de specialitate din care să rezulte că a elaborat suportul de
curs)
b) elaborarea de cărți și lucrări științifice publicate în domeniul 2p/ articol
didacticii, specialității și managementului educațional, 4p/ lucrare
înregistrate cu ISBN/ISSN; ştiinţifică
10p/ carte
(copii conform cu originalul )
c) realizarea de softuri educaționale în specialitate, platforme de 3p/ soft
e-learning pentru susținerea progresului școlar, avizate de 3p/ platformă
Ministerul Educației Naționale şi Cercetării Ştiinţifice, ISMB.
( adeverință care să ateste calitatea de autor /coautor de soft)

d) - activitatea de evaluator de manuale, N* 3p


- de mentorat, 4p/an
(indrumator
practica
pedagogica)

5p/curs minim
- de formator în activitățile de formarea continuă a 24 ore
personalului din învățământ 10p/curs credite
transferabile
- activitatea în cadrul comisiilor paritare/de dialog social/ 3p/an

- activitatea în asociațiile profesionale ale cadrelor didactice Sector 2p/an


Municipiu 3p/an
la nivel local/județean/național/internațional
Naţional 4p/an
Internaţional
5p/an

- activitate susținută în cadrul comisiilor metodice/cercurilor 4p/activitate


pedagogice la nivel de sector și la nivel de Municipiul sector
București Maxim 8
( adeverință semnată inspector de specialitate) puncte/an

Fişă de (auto)evaluare pentru obţinerea gradaţiei de merit


EDUCATOARE-Anul 2017
4
Punctaj
Criterii / Subcriterii Punctaj
Detalierea Auto- Documente
inspector
punctajului evaluare pagina şcolar
Municipal
- participarea cu comunicări la simpozioane-conferințe, sesiuni N*1p
de comunicari stiintifice la nivel local/ municipal/ național Naţional N*2p
Internaţional
și/sau internaționale dovedite prin documente oficiale ale
N*3p (max
manifestării 6pct./an)

- contribuția la cercetări științifice în specialitate sau în domeniul 5p/lucrare


problematicii învățământului și educației, atestată prin
publicații înregistrate cu ISBN/ISSN.
( adeverinţe /certificate/ copii diplome conform cu originalul, se
puncteaza contributii personale in specialitate aparute in publicatii cu
ISBN/ISSN)
e) activitatea de membru în comisia națională de specialitate 10p/ an
 activitatea de metodist 8p/an
 membru în consiliul consultativ de specialitate de la
5p/ an
nivelul inspectoratului școlar
 responsabil comisie metodică 5p/an
 coordonator de cerc pedagogic 5p/an
 membru comisie CEAC 5p/an
 membru CA 5p/an
5p/an
 membru SCMI
5p/an
 responsabil comisie pentru curriculum 5p/an
 inspector 18 p/an
 director 10 p/an
 funcție de îndrumare și control la nivel de minister 20p/an
( adeverinţe/ delegaţii/ decizii conform cu originalul certificate de
director/inspectorul de specialitate și inspectorul general)

f) activitatea desfășurată, în urma solicitării Ministerul Educației


Naționale , în cadrul unor comisii tehnice de elaborare a unor
acte normative/administrative cu caracter normativ și în
comisiile naționale de specialitate/control-monitorizare

- Comisii pentru elaborarea subiectelor C.N.E.E. / comisii


naţionale de specialitate 10 puncte /
an*număr de
comisii.
- Comisii consultative de dialog social: - la nivel I.S.M.B. /
minister ISMB
2p /an
Minister
4p/an
- Comisii de mobilitate la nivelul I.S.M.B.
- Comisie paritară / colegiul de disciplină/ CA la nivel ISMB
ISMB/MEN 8 puncte /an
MENCS:
- Comisii tehnice de lucru la nivel ISMB 12 p/an
- Comisii tehnice de lucru la nivel MEN 4p/decizie/adev.
- Comisii județene/municipiul București pt. examene naționale, 6p/decizie/adev.
admitere, titularizare la nivel ISMB 8p/decizie
- Alte solicitari MEN/ comisii de control 3 p /comisie
( decizii / adeverinţe cu sigiliul MEN/ISMB )
g) relevanța participării la programe de dezvoltare profesională 7p/ curs cu cel
asupra îmbunătățirii rezultatelor învățării preșcolarilor/elevilor puțin 12 credite
din mediile dezavantajate, a celor cu cerințe educaționale 5 p /curs sub 12
speciale și cu alte dificultăți de învățare, a preșcolarilor/elevilor credite
3p/curs fără
talentați și/sau capabili de performanțe
credite
(formarea cadrelor didactice certificată prin adeverințe/certificate
eliberate de furnizorii de formare continuă)
Fişă de (auto)evaluare pentru obţinerea gradaţiei de merit
EDUCATOARE-Anul 2017
5
Punctaj
Criterii / Subcriterii Punctaj
Detalierea Auto- Documente
inspector
punctajului evaluare pagina şcolar
- evaluator de competențe profesionale
- formator 2p
- mentor 2p
2p

h) eleborarea/susținerea de programe de formare sau de 3p/curs/program


dezvoltare profesională inovatoare pentru cadrele didactice
care lucrează cu preșcolari/elevi aparținând grupurilor/
dezavantajate/vulnerabile
(Adeverințe eliberate de CCD, Salvați Copiii, UNICEF, ISE, Educația
2000+, RENINCO etc. că a elaborat suport de curs și a susținut cursuri de
formare sau de dezvoltare profesională inovatoare pentru cadrele
didactice care lucrează cu preșcolari/elevi aparținând grupurilor/
dezavantajate/vulnerabile)

3. Criteriul privind activitățile extracuriculare și implicarea în proiecte: pondere 15 %


a) performanțe dovedite în pregătirea elevilor distinși la Naționale/reg
concursuri cultural-artistice, tehnico-stiintifice și sportive ionale
incluse în Calendarul activităților educative municipale/ I/marele
naționale/regionale elaborate de ISMB/ Ministerul premiu: N* 10
Educației Naționale şi Cercetării Ştiinţifice, materializate II: N* 8
III: N* 6
prin obținerea premiilor I, II, III și a premiilor speciale;
PS: N* 5
M/MS:N*4
ISMB:
I/marele
(Se anexează în copie, diplomele elevilor premianţi din care să rezulte premiu: N* 5
numele cadrului didactic care a contribuit la obtinerea performantei sau II: N* 4
listele cu punctajele elevilor si premiul obtinut, in acest caz cu avizul III: N* 3
inspectorului de specialitate.) PS: N* 2
Maxim 1 premiu/concurs/an M/MS:N*1
b) organizarea de concursuri, festivaluri la nivel Local
internațional, național sau regional/ interjudețean; N* 3p
*organizarea de spectacole, expoziții, concerte la nivel Interjudeţean /
naţional
internațional, național ori regional/interjudețean incluse
N* 6p
în programul de activități și în calendarul inspectoratelor Internaţional
școlare/ Ministerul Educației Naționale şi Cercetării N* 8p
Ştiinţifice, certificate prin diplome sau adeverințe;

( diplome conform cu originalul/ adeverinţe)

c) activitate de coordonator de programe educative școlare și 5p/an/


extrașcolare sau îndrumarea colectivelor redacționale ale coordonator
revistelor școlare avizate de inspectoratul școlar
5p/ an/
responsabilitate
(decizie numire conform cu originalul/ adeverinţă şcoală/ revista )

d) activitate dovedită în cadrul Strategiei naționale de acțiune 7p/an –


comunitară; coordonator
SNAC
5 p/ an –
( certificat eliberat de ISMB pentru coordonator si eliberat de director
participant/profe
pentru participant/profesor voluntar SNAC. Ambele semnate de sor voluntar
coordonatorul municipal/judetean SNAC ) SNAC
e) participarea la proiecte europene/ internaționale care au ca pentru fiecare
obiective performanța școlară, progresul școlar, dezvoltarea proiect:
competențelor și abilităților preșcolarilor și elevilor, educația 10p/an/membru
în echipa de
civică, educația complementară, formarea personalității
management
preșcolarilor și elevilor, dezvoltarea capacității de adaptare la 5p/an membru
schimbare, dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, în echipa de
Fişă de (auto)evaluare pentru obţinerea gradaţiei de merit
EDUCATOARE-Anul 2017
6
Punctaj
Criterii / Subcriterii Punctaj
Detalierea Auto- Documente
inspector
punctajului evaluare pagina şcolar
inculsiv activități desfășurate în colaborare cu institute implementare
culturale/ ambasade (Institut Français de Roumanie, Instituto 3p/activitate in
Cervantes, British Council etc.) Colaborarea cu MTS, cadrul
proiectelor
DSTMB si COSR/ schimburi de experienta internationala
( copii contracte/ copii diplome conform cu originalul / adeverinţe)

f)activitatea în organismele de conducere ale organizațiilor


sindicale afiliate federațiilor sindicale reprezentative la nivel de
sector de activitate învățământ preuniversitar/semnatare ale Lider grupa
sindicala din
contractului colectiv de muncă la nivel de sector de activitate
unitate scolara
învățământ preuniversitar, 6 p/an
Sector 10 p/an
Municipiu 18
p/an
Naţional 24 p/an

g)Inițierea și organizarea unor activități extrașcolare relevante 2p/activitate


din perspectiva prevenirii și combaterii abandonului școlar și a Maxim 4 p/an
părăsirii timpurii a școlii
Inițierea și organizarea unor activități extrașcolare
relevante din perspectiva reducerii cazurilor de violență
școlară, de discriminare sau segregare și de încălcare a
drepturilor copilului/elevului
- Responsabil comisia de prevenire şi combatere a violenţei 5p/an
în mediul şcolar
(adeverință eliberată de unitatea de învățământ)
h)Organizarea/Coordonarea/Participare la activități de schimb 3p/activitate
de experiență/activități extrașcolare/programe educative cu alte Maxim 9p/an
școli, rețele sau proiecte interșcolare

(copii după acordul de parteneriat din care să reiasă și


componența echipei de implementare)
4. Criteriul privind contribuţia la dezvoltarea instituţională: pondere 5 %
a) atragerea de finanțări extrabugetare pentru unitatea de - 10 p/
învățământ, centre de documentare și informare, laboratoare programe/
etc., având ca efect creșterea calității activității instituționale și a proiecte
educationale
procesului de predare-învățare-evaluare.
- 1p /contract
(se depune la dosar copia dupa factura doveditoare si /document
adeverinta eliberata de catre director din care sa rezulte ca justificativ/
sponsorizarea a fost atrasa de catre candidat) donatie/sponsori
zare/an
maxim 5 puncte
pe an
b) realizarea de proiecte extracurriculare, cu finanțare 5p/ activitate/
extrabugetară, având drept obiectiv creșterea calității responsabilitate/
procesului de învățământ și a dezvoltării instituționale proiect
(se vor puncta vizite/excursii cu finanţare extrabugetară, copii proiect/echipă de Maxim 10p/an
implementare proiect conform cu originalul, proiect Şcoala altfel)

c) existența unui progres în privința dotării spațiilor școlare, a - 1p /contract


achiziționării mijloacelor de învățământ și a auxiliarelor /document
curriculare, conform nevoilor comunității școlare (beneficiari ai justificativ/
donație/sponsori
educației, cadre didactice și personal administrativ) și țintelor
zare/an
de deezvoltare stabilite prin proiectul de dezvoltare maxim 5 puncte
instituțională pe an
(alte documente decât la 4 a)
(se depune la dosar copia dupa factura doveditoare si
Fişă de (auto)evaluare pentru obţinerea gradaţiei de merit
EDUCATOARE-Anul 2017
7
Punctaj
Criterii / Subcriterii Punctaj
Detalierea Auto- Documente
inspector
punctajului evaluare pagina şcolar
adeverinta eliberata de catre director din care sa rezulte ca
sponsorizarea a fost atrasa de catre candidat)

d) realizare de parteneriate instituționale cu unități/instituții în 5 p /parteneriat


concordanță cu nevoile comunității școlare și a țintelor stabilite Maxim 15
și/sau implicarea în activități din cadrul acestora puncte/an
(copie după parteneriat, avizat de catre director, din care să reiasă
și echipa de implementare )
e) promovarea educației de calitate, inclusiv pentru elevii 1p/activitate
aparținând grupurilor din medii dezavantajate și expuse Maxim 3 p/an
excluziunii
(adeverință semnată de director din care să reiasă acțiunile
concrete de promovare a mediului educațional:
reviste școlare, pliante, ofertă educațională, site-uri de prezentare,
articole în mass media scrisă etc.)

CRITERIUL 1 CRITERIUL 2 CRITERIUL 3 CRITERIUL 4 TOTAL

EVALUATORI: REPREZENTANŢI SINDICALI:

_____________________________ FSE Spiru Haret:____________________________________________

_____________________________ ____________________________________________

_____________________________ FSLI: ____________________________________________________

____________________________________________________

Fişă de (auto)evaluare pentru obţinerea gradaţiei de merit


EDUCATOARE-Anul 2017
8