Sunteți pe pagina 1din 257

c^om ance

BECKY BARKER
B O R N T O FLY

by Becky Barker
q^omance

BECKY BARKER

Extaz

Traducere de Lidia Gradinaru

EDITURA MIRON
Tehnoredactor: monica toader
Gorector: DOINA cAlin

ISBN 973-95062-2-0
C Extaz y—
^

Capitolul l

Pisicoasele zmnbete identiee de pe chipurile


surorilor ei nu Tnsemnau decTt necazuri pentru ea,
se gindi Sharia in timp ce intra Tn zona de re-
ceptie a ..Prescott Air Service" §i le zari pe Dee §i
pe Carlie.
Cu intuitia celei de-a treia nascute Tntr-un grup
de triplete, §tia ca omul ramas fara pereche era
Tntotdeauna expus riscului. Tocmai se Tntorsese
dintr-un weekend de patru zile - unul pe care §i-l
cT§tigase §i de care avusese cu disperare nevoie.
Surorile ei erau invidioase, drept pentru care pre-
supuse ca i se clocise ceva, ca razbunare. Nu
Tncapea nici o Tndoiala ca azi i se repartizase un
zbor mizerabil. l§i iubea familia, era viata ei, §i
totu§i erau dati cTnd i-ar fi placut sa-§i strTnga su­
rorile de gTt.
Dee §i Carlie stateau pe sofa, Tmbracate ca §i
Sharia Tn costume kaki de zbor. Pentru cele trei
fete-piloti, stilul era practic §i, totodatS, magulitor.
De§i profesia pe care §i-o alesesera era consi-

---------------------------- m ----------------------------- -
Becky Barker

derata un domeniu specific masculin, ele erau


mindre de asta.
- Sper ca scurta mea vacanta sa nu-mi fi adus
cine §tie ce sarcina Tmputita, zise Sharia dupa ce
le dadu buna ziua.
Tripletele erau aproape identiee, cu ochi stra-
lucitori de peruzea §i par de culoarea mierii, dar
aveau tunsori diferite. Parul lui Dee Ti cadea greu
pTna la talie, al lui Carlie era pieptanat Tntr-o tun-
soare linsa, gen paj, iar al Sharlei era buclat, tund
Tn scari, cazTndu-i pe umeri ca o mantie.
- Tu e§ti cea mai odihnita dintre noi, o tachina
ironic Dee.
- Clientul este unul dintre favoriti tai, adauga
Carlie cu un zTmbet rautacios.
Sharia se Tntreba cTt aveau sa o coste acele
rare zile consecutive de odihna.
- Cine-i clientul §i cTt de nasoala-i treaba?
- Draga Sharia, n-ar trebui sa tratezi a§a o
sarcina, o dojeni Belle, mama lor, receptionera
firmei prestatoare de servicii aeriene, o minicom-
panie de familie, §i programatoarea orarului de
zbor. Ne-a luat cinci ani sa ne formam clientela §i
§tii ca acceptam numai cele mai respectabile co-
menzi. Domnul Connors este un client bun §i ne-a
adus o multime de afaceri.
Sharia gemu §i simti cum se TncordeazS doar
la auzul numelui.
V
<ZZ3
( Extaz y~^
- Connors? repeta ea. Reed Connors? Nu mai
scap de el? De ce sa nu-l duca Dee sau Carlie?
Ultima data eu I-am duss
- §tii ca pe tine te place cel mai mult, o ta-
china Carlie, cu ochii scmteind de o placere rau-
tacioasa.
- Vrea cineva sa-l duca din ora§ in ora§ cam o
saptamTna; or noi sTntem prea obosite. Tu e§ti
singura suficient de odihnita ca sa preiei genul
asta de zbor, insista Dee. Eu §i Carlje avem pro-
gramari ferme.
In ultimii ani, toate cele trei surori zburasera cu
ofiterul din United Services. Dee §i Carlie avuse-
sera chiar TntTlniri cu barbatul Tn cauza. Sharia era
singura dintre ele careia el nu-i daduse TntTlnire.
- Mama! Sharia se hotari sa-§i ignore surorile
§i sa se concentreze asupra reprogramarii zboru-
lui. Reed Connors o calca pe nervi chiar §i pentru
perioade scurte de timp, §i §tia ca §i ea pe el.
N-arfi supravietuit o saptamTna Tntreaga. Am con-
venit sa-l ducem pe rind pe Connors. Ultima data
eu I-am dus. Asta Tnseamna ca e rindul altcuiva.
Barbatul Tn cauza nu era un client dificil sau
pretentios. Era>o enigma, iar forta prezentei lui
putea fi deprimanta, dar Dee §i Carlie nu aveau
nimic Tmpotriva sa lucreze cu el. §tiau Tnsa ca
Sharia avea, iar Tn sinea lor credeau ca asta se
datora unei puternice atractii fizice,'a§a ca le pla-

-------------- CID -------------- '


—( Becky Barker ______ y—

cea la' nebunie sa o necajeasca.


- Da, draga, §tiu ca nu e rindul tau, rosti Belle
cu acela§i glas moale §i taraganat din Sud cu
care obi§nuia de douazeci §i cinci de ani sa-§i
domoleasca fetele. Dar Dee §i Carlie au ni§te pro-
gramari foarte strinse. E prea tTrziu sa mai facem
vreo jonglerie. Domnul Connors chiar s-a scuzat
ca nu a putut sa ne anunte din timp, iar tu e§ti
singura care poate sa onoreze comanda.
Sharia se prabu§i Tntr-un scaun de ITnga biroul
mamei sale §i T§i fulgera cu privirea cele doua
surori. „Prescott Air Service" avea trek tipuri de
avioane, iar cele trei fete puteau pilota orice mo­
del, dar fiecare prefera un anume avion.
- Pot lua eu programul lui Dee pentru o sapta-
mTila, insista Sharia.
- Tu nu zbori cu avionul meu, argumenta Dee.
Tn plus, saptamTna viitoare sTnt libera §i nu am de
gtnd sa rise sa mi-o petrec undeva Tn salbaticia
Vestului Mijlociu.
Sharia gemu §i puse cumplita Tntrebare:
- Unde vrea Connors sa fie dus?
- Programul lui include o calatorie pTna la
Pittsburg, apoi mai departe pTna la Columbus. Tn
continuare planuie§te sa mearga de la Columbus
la Lexington §i apoi la Nashville. Nu are o planifi-
care riguroasa a timpului, dar a facut rezervari
pentru ramTnerea peste noapte Tn fiecare ora§.
Extaz

Sharia ?§i privi lung §i uimita mama.


- Tl la§i pe Connors sa faca aranjamente pen­
tru cazare?
- A spus ca.tu vei sta la hotelul din aeropor-
turi.
Cum T§i poate permite un functionar federal
cheltuielile cu hotelurile din aeroporturi §i Tnchi-
rierea unui avion pentru mai multe zile?
- Nu §tiu, draga, raspunse Belle. Mama ei pro-
venea dintr-un lung §ir de aristocrati sudi§ti §i avea
un punct de vedere foarte ferm privitor la ce se
cuvenea §i la ce nu. Tn mod categoric; nu era
politicos sa Tntrebi un om despre finantele lui. Dar
a promiS o cazare de calitate, adauga ea.
- Nu-mi place, declara Sharia, §i nu vreau sa fiu
timp de o saptamTna ,§oferul personal al lui Con­
nors. De ce nu zboara cu companiile comerciale?
Ignora icnetele scandalizate ale surorilor ei.
- De ce sa nu-i spunem lui Connors ca nu
putem pur §i simplu sa-i onoram comanda? Spu-
ne-i ca nu-l putem Tncadra Tn orar.
• - Nu asta este adevarul, o admonesta mama
sa pe un ton menit sa-i reaminteasca faptul ca
minciuna era un pacat. Belle Tntruchipa frumoasa
corectitudine morala §i sociala sudista. Tn ciuda
ridurilor de pe chip §i a argintului din par, era tot
atTt de frumoasa ca fiicele ei §i mult mai preocu-
pata de comportamentul corespunzator, de doamna.
v
r~C Becky Barker

- Am aprobat deja calatoria, i§i informa ea


odrasla recalcitranta, apoi privi prin geamul u§ilor.
Domnul Connors tocmai a sosit §i e programat sa
piece Tntr-o ora.
- O ora! exclama Sharia.
Barbatul, Tn cauza intra Tn birou la timp ca sa
prinda protestul din tonul ei. T§i scoase ochelarii
de soare §i-i arunca o privire patrunzatoare, dar
nu Tntreba care era cauza izbucnirii.
- Buna, Sharia, o saluta el, apoi T§i Tnclina
capul Tn semn de salut spre surorile ei, dupa care
se apropie de biroul lui Belle.
Brusc, Tncaperea se mic§ora §i aerul deveni
mai fierbinte. Reed Connors era tipul de barbat
care radia atTta energie masculina, TncTt prezenta
lui fu simtita, nu doar vazuta.
Sharia se gTndi ca aerul din jurul lui trebuie sa
fie electrizat Tn scopul de a atentiona lumea sa
pastreze distanta. Lua Tn seama avertismentul, se
ridica §i se Tndeparta de ghi§eul de receptie, Tn
timp ce Connors discuta cu mama ei.
Buzele lui Dee schitau un mesaj mut: Jntot-
deauna pe tine te-a pfacut cel mai mult“. Se re-
ferea la faptul ca Reed Tr spusese Sharlei pe
nume. Chiar §i cu tunsori diferite, celor mar multi
clienti le era greu sa nu le confunde cTnd erau
Tmbracate Tn costume de zbor. Connors reu§ea
Tntotdeauna s-o singularizeze.

GD
r~ i E x ta z -)-s
- Taci!
Sharia tocmai Ti raspundea pe mute§te surorii
ei cTnd el T§i Tntoarse capul §i o privi Tn ochi. Sprin-
ceana stTnga i se ridica Tntrebator.
- O mica discutie cu Dee, explica ea.
- Ciudat, rosti Reed pe tonul sau moale §i
taraganat, n-am auzit-o pe Dee yorbind.
Surorile "ei avura bunavointa sa-§i Tnabu§e
risul. ^
Sharia ,nu §tia ce avea barbatul asta de-o fa­
cea sa se simta atTt de bataioasa, dar simtea cum
supararea urea Tn ea Tn valuri ori de cTte ori el T§i
Tnalta spre ea ochii de un caprui-auriu. Ceva foarte
elementar Tn alcatuirea ei genetica o facea sa
aiba o reactie adversa Tn vecinatatea lui.
- Dee §i cu mine ne pricepem foarte bine sa
comunicam pe mute§te.
Tonul afirmatiei nu spunea mare lucru, dar Tn
ochii Sharlei scTnteia provocarea cTnd privirile li se
TntTlnira.
Connors Ti sustinu privirea. Ea se gTndi la in-
sistenta cu care surorile ei afirmau ca era un ade­
varat mascul §i se Tntreba de ce descrierea o
supara de fiecare data cTnd Ti venea Tn minte. Nu
era genul Tnalt, musculos. Depa§ea doar cu cTtiva
centimetri Tnaltimea ei de un metru §aizeci §i cinci.
Dee spunea ca-i un tip pus pe fapte mari. Carlie
considera ca ar putea fi dublura starului de film
Becky Barker

Don Johnson.
Nu era nemaipomenit de frumos. Avea parul
§aten-deschis, presarat cu auriu, la fel §i ochii.
Trasaturile lui puteau fi considerate obi§nuite, dar
aura de energie Tnfrinata §i senzualitatea salba-
tica o facea Tntotdeauna eircumspecta.
Era Tmbracat Tn pantaloni largi, de zi, cama§a
albS §i o jacheta de in de un albastru-deschis.
Evident ca era Tmbracat ca sa se simta conforta-
bil. Sharia se gTndi ca era de presupus ca ofiterii
Tnsarcinati cu aplicarea legii federate sa se ftb
cadreze Tn decorul impus de meseria lor. Connors
n-o facea niciodata.
- Te-ai gTndit vreodata sa lucrezi pentru Un-
chiul Sam? o Tntreba el pe un ton ales cu grija.
Tntotdeauna putem folosi oameni cu talente deo-
sebite.
Sharia nu se dadea Tn vTnt dupa agentii fe-
derali de nici un fel §i Connors o §tia. Ti placea sa
arunce cTteva Tntepaturi ori de cTte ori avea oca-
zia. Ammdoi pastrau Tn permanenta Tntre ei un
scut de ironii subtile.
- STnt sigura ca, Tn asemenea posturi, talen-
tele noastre s-ar irosi, TI atinse ea.de dragul de-a
o face. Noi ne-am nascut pentru a zbura.
Carlie le Tntrerupse duetul verbal:
- Apropo de zbor, Dee, am face bine sa por-
nim. O sa fie o zi lunga.
V
. Extaz j —^

- Oare nu-s toate? rosti Dee Tn timp ce o urma


pe Carlie spre u§a. Fire§te, ar putea sa nu fie
chiar atTt de rau, daca am avea weekend-uri lungi
§i dragute Tn care sa zburdam pe plaja.
Sharia T§i fuJgera cu privirea surorile. Se
schimbara saluturl de despartire. Sunetul telefo-
nului Ti dadu de lucru lui Belle, -astfel c§ Reed T§i
Tndrepta Tntreaga atentie spre Sharia.
- Tocmai te-ai Tntors din vacanta?
- Era rindul meu sa-mi iau liber patru zile. STnt
tTfnoase pentru ca am petrecut un timp cu ni§te
prieteni comuni §i eie n^au putut sa mearga.
- Deci a§a se face ca ti-am picat pe cap de
doua ori la rind, concluziona Reed, privirea lui
avertizTnd clar ca §tia ca ea nu voia sa mearga
nicaieri cu el. ^ '
Sharia simti cum se Tnro§e§te. Nu-§i daduse
seama ca el era Tn tema cu conventia lor de a-l
duce „pe rind“. In ciuda aversiunii de a lucra cu el,
fusese crescuta sa fie politicoasa §i atenta. Belle
nu tolera sub nici o forma un comportament jig-
nitor.
>. - Cred ca n-am fi ni§te agenti federali prea
buni, comenta ea.
Un colt al gurii lui Connors se arcui Tntr-un
zTmbet. Sharia se gTndi ca avea cei mai expresivi
ochi §i gura pe care le vazuse vreodata, §i totu§i
avea sentimentul ca ascundea mult mai multa
J
GED
Becky Barker

emotie decTt afi§ase vreodata.


- Putem sta de vorba undeva? Tntreba el.
Fata facu ochii mari. Era foarte putin probabil
sa fie deranjati Tn spatiul destinat receptiei, dar
ochii Ti fugira spre coridorul din spatele biroului
mamei ei.
- Daca vrei, putem folosi biroul tatei.
Reed dadu din cap §i o urma spre biroul per­
sonal al lui Harold Bear Prescott.
Bear era un sergent de aviatie ie§it la pensie,
specialist Tn mecanica avioanelor. Dupa retrage-
rea din serviciul activ, T§i deschisese propria firma
de prestari de servicii aeriene pe o mica portiune
a plantatiei din Virginia, mo§tenita de sotia sa.
Acum T§i petrecea majoritatea timpului mentinTnd
avioanele firmei „Prescott“ Tn stare excelenta.
Sharia deschise u§a biroului lui Bear, se dadu
la o parte facTndu-i loc lui Connors sa intre, apoi o
Tnchise la loc. Circumspectia ei feminina se inten-
sifica atunci cTnd cei doi se aflau^inguri. Ramase
cu spatele lipit de u§a, Tn timp ce el Tncepu sa se
plimbe prin camera.
- Se pare ca biroul asta nu e prea folosit,
comenta Reed.
In camera era mobila putina §i o curatenie de-
savTr§ita.
- Tata nu prea lucreaza aici, spuse Sharia.
Mama considera ca pre§edintele companiei tre-

-— :----------------- - Q T ) ----------------------------- •
Extaz J—
buie sa aiba propriul lui birou, dar el T§i petrece
majoritatea timpului Tn hangar.
O fotografie de opt pe zece de pe biroul lui
Bear Ti retinu lui Reed- atentia. Era a celor trei
surori. T§i spuse ca trebuie s§ fi fost facuta Tn
ultimii ani ai adolescentei lor..
Erau Tmbracate Tn echipament de sport, aveau
exact acelea§i tunsori §i expresii pozna§e, fiind
imposibil sa le deosebe§ti. Reed se Tntreba cum
reu§isera parintii lor.
- Mama ta face toata munca de secretariat?
N-am vazut niciodata pe altcineva la receptie.
- Pentru ea este pur §i simplu o extindere a
ospitalitatii sudiste. Nu s-ar gTndi sa lase pe alt­
cineva sa raspunda la telefon sau sa TntTmpine
clientii. Anul trecut a angajat pe dnevaccu juma-
tate de normg, dar Ti place sa se ocupe ea de
toate.
Aptitudinile organizatorice ale lui Belle erau le-
gendare, dar Tntotdeauna fusesera folosite Tn acti-
vitati sociale, la educatia fiicelor §i la grija fata de
familie. li uimise pe toti cTnd se hotarise sa-§i folo-
seasca iscusinta Tn lumea afacerilor. Adusese ca
argument faptul ca, daca voia sa-i vada pe cei
iubiti, trebuia sa traiasca Tn apropiere de pista.
- Mama ta este cu adevarat o doamna, spuse
Reed.lnvatase sa aprecieze mintea-ascutita a lui
Belle din spatele fatadei ultrafeminine.
V '(■ 15 >
Becky Barker

- Este, TI aproba Sharia.


Connors rareori se angaja Tn discutii marunte.
Ea §tia ca Tn mintea lui era ceva mai serios, dar
nu avea nici un indiciu. Nu avea rost sa Tncerce
sa-l preseze. Trebuia sa a§tepte pTna cTnd se ho-
tara el sa-i spuna.
- CTnd verificam ni§te dosare, am aflat ca tatal
tau are §i brevet de pilot.
Sharia se Tncrunta de suparare.
- Obi§nuita voastra verificare a dosarelor, a§a,
pur §i simplu?
Unul dintre lucrurile care-i displaceau cel mai
mult la oficialii Tnsarcinati cu aplicarea legii fede-
rale era puterea lor de a cerceta fara permisiune
viata personala a oamenilor.
- Le-ati verificat pe toate? Tntreba ea Tncru-
ci§Tndu-§i bratele la piept.
Nu-§i dadea seama cTta atentie atragea gestul
asupra plinatatii sTnilor ei. Reed se gTndi ca era o
femeie frumoasa chiar §i atunci cTnd se pregatea
sa-l Tnfrunte. Indignarea Ti intensifica stralucirea
ophilor. Atitudinea ei bataioasa.era mai mult pro-
vocatoare decTt intimidanta. Era o amenintare ne-
dorita pentru tihna mintii lui.
- Tu ti-ai Tncredinta viata unui pilot fara sa-l
cercetezi mai TntTi? o ironiza el, apoi o imita Tn-
cruci§Tndu-§i §i el bratele la piept.
- Mii de oameni o fac zilnic, replica repede
v.
^—C Extaz

Sharia. Se nume§te zbor comercial. Nu cuno§ti


nici macar numele pilotului, afara doar daca ti-l
spune el.
- lata de ce evit zborurile comerciale, rosti
scurt Reed. O sageta pe Sharia cu ochi taio§i §i
inspira adTnc. Nu avea sa fie TncTntata de cererea
lui.
- A§ vrea ca Tn misiunea asta sa zbor cu tatal
tau. §tiu ca e mai complicat, dar ptatesc dublu.
Sharia pufni, luTndu-i propunerea ca pe un re-
pro? la adresa aptitudinilor ei. „Prescott Air Ser­
vice" se luptase ani de zile cu prejudecStile. Ea §i
surorile ei fusesera fortate sa-§i dovedeasca
priceperea cu mult mai multa strictete decTt orice
barbat. Afacerea aproape e§uase pTna cTnd lu-
mea sa Tnceapa sa aiba Tncredere Tn pilotii-femei.
Sharia fu uimita sa constate ca atitudinea lui o
ranea tot atTt pe cTt o mTnia. Trupul i se Tncorda §i
mai tare.
- Daca crezi ca nil sTnt Tn stare sa te due eu,
atunci de ce dracu’ te afli aici?
- Asta nu are nimic de-a faqe cu priceperea ta,
raspunse el.
- Convinge-ma, se rasti ea. Macar atTta lucru Ti
datora - o explicate. .
- E vorba de cazul la care lucrez. Este deose­
bit de delicat, iar tatal tau are polita de asigurare.
- §i eu am.
Becky Barker

- Nu asta-i problema.
- Dar care?
- Problema este ca e un caz complicat §i s-ar
putea ca un anume ceva sa mearga prost. Nu
vreau sa expun pe nimeni la rise.
- Nu vrei sa expui o femeie la rise, TI corecta
Sharia. E clar c3 nu ai nimic Tmpotriva sa-l expui
pe tata la rise.
La agentie, Reed era renumit pentru talentul
lui de a ie§i din situatii dificile, dar cind era vorba
de Sharia abilitatea lui scTrtTia Tntotdeauna. HotarT
sa Tncerce o alta abordare.
- N-ar trebui sa existe probleme. Vreau doar
sa fiu precaut.
- Ei bine, Tn povestea asta n-ai de ales, rosti
Sharia. Tata nu sta bine cu inima. Este sanatos Tn
rest, iar brevetul lui este. valabil, dar compania
noastra de asigurari nu-i va permite sa pHoteze.
Ma mira ca ti-a scapat asta din dosar.
Expresia lui Reed devenea tot mai Tntunecata,
§tia ca Sharia nu-l placea cine §tie ce, iar el Tn-
rautatea lucrurile, dar riu asta era important. Nu
voia sa ri§te s-o puna Tn pericol. In mod normal,
apela la firma „Prescott“ pentru munca de rutina.
De data asta misiunea era diferita, dar n-ar fi pu-
tut apela la alta companie fara sa trezeasca sus-
piciuni.
Sharia continua:
V.
y—(^ Extaz J—^

- Daca ai fi verificat mai atent dosarele, ai fi


§tiut probabil ca eu §i surorile mele sTntem antre-
nate pentru autoaparare. Recunosc ca nu eu sTnt
cea mai buna. Carlie are Centura neagra la ka­
rate, iar Dee este expertat In arme, dar eu sTnt
mai antrenata decTt tata. §i ca majoritatea altor
barbati.
Belle ii spusese cTndva lui Reed ca-§i daduse
toata silinta sa-§i creasca fiicele ca, pe ni§te
doamne. Insistase sa ia lectii de dans, sa invete
sa cTnte la pian §i sa-§i faca 6 cultyra Tn domeniul
artelor.
Dar cum tripletele erau progeniturile unui ser-
gent din Air Force §i la fiecare citiva ani se mutau
in alt loc, se TntTmpla ca uneori zonele Tn care
ajungeau sa nu fie tot atTt de sigure precum ca-
minul lor permanent din Virginia. Bear nu putea
sta tot timpul cu feti^ele lui, a§a ca dorise ca ele
sa §tie sa se apere singure. Pe.ITnga leetiile de
arta, insistase sa urmeze §i cTteva cursuri de auto-
aparare. Reed T§i trecu mTna prin par §i se Tntreba
cum sa se explice mai bine fara sa-i dea Sharlei
detalii cu privire la misiunea lui.
- Nu insinuez ca s-ar putea sa am nevoie de
un spate pentru protectie, rosti el raspicat.
- Doar ca te-ai simti mai Tn siguranta cu un
barbat.
Tonul Sharlei era dulce, dar ochii Ti scaparau
v Cj T >
r~C Becky Barker

de indignare. De cite ori combatuse aceea§i men-


taiitate §ovina, depa§ita? Crezuse ca el era altfel.
MTnia eN-o trezi pe-a lui.
- Ti-am spus ca treaba asta nu are nici o le­
gatura cu calitatile tale de pilot. .
- Doar cu calitatile mele ca persoana?
Reed se temuse ca ea ar putea lua vorbele lui
ca pe-o insulta personala. Nu-§i putea explica de
unde aceste salbatice instincte protectoare cmd
era vorba de ea! El Tnsu§i nu le Tntelegea. Nicio­
data nu se simtea Tncordat cTnd zbura cu Dee sau
cu Carlie.
- Nici personalitatea n-are vreo legatura cu-
asta.
.t- A§ vrea sa fie altfel, raspunse Sharia, Tn-
trebtndu-se daca el ar fi cerut alt pilot, Tn caz ca ar
fi trebuit sa zboare cu Dee sau cu Carlie Tn misiu-
nea asta. Adauga: Nu-ti apreciez dezgustul, nu
tocmai subtil, de. a lucra cu mine.
Furia lui Reed spori. Putini oameni aveau ta-^
lentul de a-l face sa-§i piarda controlul a§a cum o
facea Sharia.
- E§ti chiar mai dificila decTt de obicei!
- Iar tu e§ti §i tTmpit §i dificil, i-o Tntoarse ea,
Toti mu§chii din trupul lui Reed vibrau de Tn-
cordare. DoborTse barbati de doua ori mai solizi
decTt el pentru insulte mai u§oare.
- TTmpit? repeta el cu ochii scaparind. Fata
V
CK>
asta chiar ca §tia cum sa-l scoata din fire!
- Ai prefera sa zbori Tntr-o situatie potential
primejdioasa cu un pilot bolnav de inima §i prea
putina experientS decTt sa recuno§ti ca o femeie
ar putea fi mult mai TndemTnatica §i mai capabila.
- N-am spus asta, rosti el printre dinti, a§a ca
nu-mi atribui cuvintele astea.
In aerul dintre ei, tensiunea scotea scrntef. Se
Tnfruntau cu priviri fulgeratoare, fiecare TntrebTn-
du-se cum reu§ea Tntotdeauna celalalt sa-i ame-
ninte calmul firesc.
Era timpul sa recT§tige cpntrolul situatiei. Reed
se sili sa inspire adTnc. Nu-§i imaginase ca pre-
tentia lui va TntTmpina atTta opozitie.
- Am Tntrebat doar daca tatal tau ar putea
zbura cu mine. Tu e§ti cea care a stTrnit tot tara-
boiul asta.
- De ce oare? mormai Sharia.
Simti dorinta s-o apuce §i s-o scuture. Sau sa-i
Tnchida gura aceea obraznicS cu un sarut lung,
puternic, apasat, pTna cmd va Tnceta sa-l mai pro-
voace de fiecare data. Nici o femeie dintre cuno§-
tinfele lui nu Ti stTrnea o astfel de emotie primitiva.
I§i strTnse pumnii, se Tntoarse cu spatele la ea §i
se duse Tn cealalta parte a camerei.
Indiferent daca se vedeau o data pe sapta­
mTna sau o data pe luna, reactia lor unul fata de
celalalt era Tntotdeauna aceea§i: schimbatoare.
V
C Z D
Becky Barker

Sharia T§i‘ dadu seama ca tremura. Inspira


adTnc §i se stradui sa se relaxeze. Nu avea de
gtnd sa lase ca atitudinea lui Connors sa-i zdrun-
cine in totalitate controlul. Deja facuse dezastru Tn
autostapmirea ei. Profesionalismul parea sa fie
cea mai buna aparare a ei.
- Daca preferi sa nu zbori cu „Prescott Air
Service", mama are o lista cu-'firme.de Tnchirieri
de avioane pe care le sunam atunci cind sTntem
prea aglomerati. Sint sigura ca va gasi pe cineva
care sa te ajute.
Reed o privi Tn ochi §i tensiunea dintre ei spori.
Propunerea TI tenta. Ar fi fost mai simplu sa ape-
leze la alta firma §i la un pilot mai putin tulburator.
Pe de alta parte, §tia ca nu avea sa gaseasca
un pilot mai bun. Sharia era cel mai bun. Era
absolut impresionanta Tn aer. Avea totala Tncre­
dere Tn TndemTnarea ei. §i Dee §i Carlie erau
bune, dar afinitatea dintre Sharia §i avionul ei era
uluitoare.
- Sa-i spun mamei sa se intereseze pentru
tine?
Daca ar fi zburat cu alta companie, vestea s-ar
fi raspTndit Tn cTteva ore. Asta ar fi stTrnit banuieli
§i ar fi generat prea mult interes nedorit fata de
calatoria lui. Reed §tia ca nu avea de ales.
- Nu-ti dau mult timp sa te pregate§ti pentru
calatorie de o saptamTna, spuse. CTt Tti trebuie
V
CUD
Extaz . V -n

sa-ti faci bagajele?


Sharia nu-§i daduse seama ca-§i tinea respi­
ratia pTna cind vorbele lui repezite o facura sa
expire. Refuzul lui de a zbura cu alta companie
era ceva magulitor §i se stradui sa se relaxeze.
- Avem aici haine de schimb pentru.zboruri de
noapte §i pot Tmpacheta m zece minute. Te invit
sa-ti urci bagajul Tn avion. Se uita la ceas. Foaia
de zbor Tmi va fi completata Tntr-o jumatate de ora
§\ apoi putem pleca.
- Bine, spuse Reed.
Se Tndrepta spre Sharia. Fata nu dori sa-l §tie
prea aproape, a§a ca se Tntoarse brusc, deschise
u§a§i ie§i din camera fara alt cuvTnt.

V. J
(Z >
Becky Barker

Capitolul 2

Reed T§i lasa la Belle cheile ma§inii. De regula


o lasa parcata acolo cTnd Tnchiria un avion. Apoi
T§i lua bagajul §i se Tndrepta spre avionul Sharlei.
Sharia se dusese Tn camera destinata ei §i
surorile sale. Acolo aveau Tntotdeauna la Tnde-
mTna o trusa de cosmetice cu tot ce le trebuia. li
verifica repede continutul, adauga ondulatorul de
par §i o Tnchise.
Din duzina*de costume de zbor care atTrnau Tn
dulap lua doua §i le Tmpacheta. Put6a sa le dea la
curatat, Tn cazul Tn care calatoria dura mai mult de
cinci zile. Impatheta lenjeria de corp, o pereche
de blugi, un pulover tricotat §i o rochie de seara.
Mama ei o Tnvatase sa fie pregatita pentru orice
situatie. Singura Tmbracaminte de noapte curata
era o pijama ro§ie de matase. Sharia se Tncrunta.
Nu-i placeau pijamalele, a§a ca lua doar bluza. li
ajungea.
Dupa ce mai puse Tn geanta de voiaj o po§eta
v
Extaz

§i ni§te pahtofi, se Tndrepta spre receptie. Belle Ti


dadu o copie a planului de zbor, ni§te bani Tn
plus, un sarut de despartire §i-i ura drum bun.
Sharia §tia ca Bear nu lasa nici un avion sa
iasa pe pista daca nu era Tntr-o stare excelenta
de zbor §i totu§i ea nu renunta niciodatg la a-§i
verifica avionul Tnainte de zbor. §tia ca viata ei §i
a clientilor depindea de priceperea ei de a re-
cunoa§te §i a rezolva orice posibila problema. In
fata hangarului, Reed Ti strTnse mTna lui Bear. Ni-
meni dintre cei care TI cuno§teau pe acesta nu
s-ar fi gTndit ca suferea de inima. Eramalt, robust
§i energie. Parul lui §aten-deschis era doar atins
de ninsoare vTrstei, iar ochii de peruzea, pe care Ti
mo§tenisera fiicele lui, erau Tntotdeauna extrem
de vioi.
Cei doi barbati discutau despre vremea fru­
moasa, despre primavara, dar ochii lui Reed o
urmareau pe Sharia cum T§i verifica avionuL Ti
placea s-o urmSreasca - prea mult, chiar - ceea
ce §tia ca nu e Tntelept. Nu voia ca tipatul hor-
monilor sa-i complice misiunea.
Bear TI urmarea pe Reed cum se uita la
Sharia. Ti placea^barbatul asta § i §tia ca putea
avea Tncredere Tn el ca va avea grija de fetita lui,
dar nu-i placea sa-§i §tie una dintre fete implicata
Tn riscul omniprezent din Tncaierarile cauzate de
aplicarea legii.

------- :------ CU)------;-------- •Becky Barker

- Nu te a§tepti la vreun necaz trt misiunea


asta, nu-i a§a? TI Tntreba Bear pe tTnar.
De fiecare data cTnd zburase cu un pilot al
companiei „Prescott“, lui Reed i se pusese ace-
easi Tntrebare, dar de data asta nu era sigur de
raspuns.
- Daca dau de vreun bucluc, o voi tine pe
Shariada distanta §i o voi trimite acasa cu o es-
corta. '
Bear se Tncrunta. Nu era tipicul raspuns al lui
Reed. De obicei nega orice aluzie la vreun necaz.
De data asta parea mai rezervat.
Sharia TI striga pe Reed. Era timpul sa piece.
Cei doi barbati se privira Tn ochi.
- Daca ai vreo problema, suna-ma, spuse
Bear. Am prieteni care pot s-o aduca acasa.
- Da, domnule, raspunse Reed. Nu se Tndoia
ca fostul aviator avea o multime de prieteni ras-
pTnditi prin tara. Dar nu avea de gTnd sa implice
civili Tn treaba agentiei §i, mai ales, nu pe Sharia.
- Drum bun! Ti ura Bear. II urmari pe tTnar por-
nind spre avion §i sarind Tn scaunul copilotului. Pe
buzele lui Tnflori -tsfff suris. Cea mai mare dintre
fiicele lui, cu doar cinci minute, j^ i gasise Tn Con­
nors perechea, chiar daca ea nu era gata s-o
recunoasca.
Putini barbati reu§isera sa constituie pentru
Sharia o provocare. CrescTnd, fusese Tntotdeauna
V
{j D
^ E x t a z _______ J—^

asaltata de baietii pe care Ti cuno§tea, dar i§i


schimbase cu regularitate iubitii. Niciodata nu
avusese prea multa rabdare cu cineva cu care nu
se potrivea ca integritate, curaj §i inteligenta. Pu-
tini barbati i s-ar fi potrivit. Bear avea convingerea
ca Reed era unul dintre cei putini.
De regula, Sharia nu se mai gTndea la pasa-
gerii ei odata ce-i vedea in siguranta, cu centyrile
puse, in scaunul lor. Cu Connors pe locul copilo-
tului, nu era u§or.
Cind el era la bord, carlinga parea intotdeauna
mai mica. Pilotul §i pasagerul erau mai aproape
decit ar fi vrut ea, dar nu permitea ca pasagerul
sau ceva sa-i distraga atentia atunci cind zbura.
Dupa ce lua legatura prin radio cu turnul de
control pentru primirea permisiunii de zbor, Sharia
se pregati de decolare. „Piper Saratoga" era co-
pilul ei. Descindea direct din „Piper Cherokee" cu
care invatase sa zboare, iar miinile ei se mi§cau
pe comenzi cu o familiaritate reconfortanta. Vi-
bratiile unicului motor ii transmisera obi§nuitul fior
Tn timp ce rula pe pista, apoi se opri in pozitia de
decolare.
—Gata?
fi arunca pasagerului o privire fugara in timp
ce ambala motorul la turatia maxima. Observa ca-§i
pusese Centura de siguranta §i parea relaxat.
- Gata, raspunse Reed prin vaietul cresGind al
J
<Hl >
Becky Barker

motorului. §tia ca nu era deosebit de preocupata


de el. Atentia ei era Tn totaiitate concentrate asu­
pra avionului. O admira pentru puterea ei de a §i-l
scoate din minte, de§i asta Ti rascolea iadul din el.
Tocmai talentul de a se concentra facea din ea
un pilot excelent. CTnd zbura, Sharia devenea o
parte a avionului - o extensie atragatoare a mi-
nunilor realizate de tehnologie care permiteau
omului §i motorului sa zboare Tn Tnaltul cerului
precum pasarile.
Treaba asta nu Tnceta sa-l uimeasca. Era fe­
meie din cap pTna-n picioare, cu alura feminina §i
curbe dulci, §i cu toate astea Ti insufla mai multa
Tncredere decTt orice barbat cu care zburase
vreodata, §i zburase cu unii dintre cei mai buni
din tara.
§tia ca frumusetea delicata a Sharlei era o
fatada Tn§elatoare dincolo de care se ascundeau
o inima neTnfricata §i nervi de otel, Orice pilot care
avea atTtea ore de zbor la activ cTte avea ea tre­
buie sa fi trecut prin cTteva situatii datatoare de
frisoane. Cu toate acestea, ea avea unul dintre
cele mai bune dosare de zbor ale companiilor
care Tnchiriau avioane.
Se simtea mTndru de ea §i asta TI irita. Logic,
nu avea nici un motiv sa se simta mTndru de reali-
zarile ei. Nu erau nici macar prieteni, iar lui Reed
nu-i placea sa simta nimic pe care s§ nu §i-l
V.
________ E x t a z _______

poata explica.
Nici atractia fizica nu era mult mai u§or de
explicat logic, li dorise trupul sexy din prima clipa
cTnd s-au cunoscut, dar niciodata nu simtise ace-
easi atractie salbatica fata de Dee sau de Carlie.
Cu exceptia tunsorii, tripletele erau identiee ca
Tnfati§are, totu§i componenta lor chimica era total
diferita. Verificase teoria dindu-§i cTte o scurta m-
tTlnire mai TntTi cu Dee, iar apoi cu Carlie. Sfir§ise
prin a fi mai mult nemultumit decTt !ini§tit. Timndu-le
Tn brate, nu se simtise nici pe jumatate atTt de
excitat cum se simtea doar Tmpartind o carlinga
cu Sharia.
- Am pornit, Ti spuse ea, Tn timp ce avionul se
desprindea de pista §i se Tnalta spre cerul vast.
Un incredibil val de emotie strabatu trupul Shar­
lei. Inima Ti batu putin mai tare-§i- pulsul i se ac-
celera, Tn tiinp ce fiecare nerv raspundea fiorului
unic pe care ti-l da plutirea. Ori de cTte ori zbura,
Tntotdeauna era la fel.
Pentru ea, nimic Tn lume nu se compara cu
Tnvingerea gravitatiei §i cu zborul Tn albastrul ne-
sfTr§lt al cerului. -
Reed simti intensitatea emotiei Sharlei. Reac-
tia ei la desprinderea de pamTnt era Tntotdeauna
fascinanta. De fiecare data cTnd zbura cu ea era
la fel §i se mira cum de nu se plictisea de munca
ei sau de ce nu-i devenea indiferenta.
V. y
Becky Barker

Odata ajun§i la Tnaltimea de doua mii de metri


§i directia fixata spre nord-vest, Sharia potrivj vi-
teza de zbor §i T§i permise sa se relaxeze putin.
Se simtea Tn ..Saratoga" tot atTt de confortabil cum
se simtea majoritatea oamenilor la volanul ma-
§inii.
Vremea era superba. lama fusese mai rece §i
mai umeda decTt de obicei §i salutase din toata
inima sosirea primaverii. Primavara era anotimpul
ei favorit, iar aprilie luna ei preferata.
Singura ei Tngrijorare era ca zburau spre nord
§i spre Vestul Mijlociu, unde conditiile climaterice
nu erau tot atTt de bITnde ca Tn Virginia, mai ales
la Tnceputul primaverii. Nu voia sa fie legata prea
mult timp de pasagerul ei.
Reed urmarise peisajul de dedesubt, dar T§i
Tntoarse atentia spre Sharia cTnd T§i dM u seama
ca de acum zburau pe orizontala. Buzele lui schi-
tara un zTmbet cTnd zari pe obrazul ei drept doua
mici pete cotorate.
- Ai ruj pe obraz, spuse el §i, ridicTnd mTn
§terse cu degetul urmele de ruj. Pielea ei era tot
atTt de matasoasa precum arata. Faptul nu se ce-
rea confirmat §i totu§i nu putu rezista tentatiei de
a-i mai atinge de cTteva ori obrazul, plimbTndu-§i
degetul pe el.
La atingerea lui neTntrehipta, trupul Sharlei fu

-— — ----------- ------------------------------------- -
r ~( Extaz

strabatut de un curent electric. Ramase perfect


lini§tita, in timp ce el ii mingiia blind obrazul, dar
respiratia i se precipita. Reactia ei la atingere era
u§or derutanta. Nu era obi§nuita sa fie atit de
profund rascolita de o simpla atingere ca aceea.
- Mama uita de ruj cind ma saruta de bun-
ramas. N-ai prinde-o nici moarta nerujata, explica
Sharia folosind un ton ironic pentru a-§i ascunde
tulburarea. Iar ca sa ma lase sa plec fara sa ma
sarute, nici vorba.
Pret de o clipa, Reed se gindi la mama lui.
Niciodata nu-l lasase sa iasa din casa fara un
sarut. Cind crescuse, devenise mai atenta §i avea
grija ca prietenii lui sa nu vadafurmele sarutarilor,
dar nu incetase sa-l sarute. Amintirile erau dulci,
dar, inevitabil, aduteau durere §rTegret.
- Imi place mama ta. Ti place sa administreze
„Prescott.Air Service11? intreba el intr-un efort de a
se lepada de gindurile deprimante.
Tntrebarea o surprinse pe Sharia. Ea §i Con­
nors zburasera de multe ori impreuna. Tntot­
deauna el se limitase ta o minima conversatie §i
niciodata nu o antrenase intr-o discutie personal^
de vreun fel. Se intreba daca el simtea nevoia sa
mai atenueze incordarea dintre ei.
Poate ca ideea lui nu era rea. De regula ea se
simtea mai bine in prezenta barbatilor §i mai putin
V. Cj T )
Becky Barker

amenintata de tensiunea sexuala odata ce ajun-


gea Sci-i cunoasca mai bine. Majoritatea printilor
ei redeveneau broa§te dupa cTteva TntTlniri.
Surorile ei o acuzau ca era prea critica §i prea
analitica Tn relatiile ei cu barbatii, dar tactica ei o
ferise de dezamagiri §i iluzii de§arte.
- Uneori ma simt vinovata ca-mi privez mama
de viata ei sociala activa, marturisi ea. Tnainte Ti
placeau la nebunie ceaiurile de dupa-amiaza,
operele de caritate §i clubul de bridge, dar nicio­
data nu s-a plms de decizia noastra de a Tnfiinta
aceasta firma.
- Tatal tau nu-§i mai gSsea locul dupa pen-
sionare §i a hotarit sa porneasca o afacere de
familie? Tntreba Reed. Auzise cTte ceva despre
istoria companiei, dar TI interesa rolul Sharlei Tn
luarea deciziei.
- Pentru surorile mele §i pentru mine a fost
Tmplinirea unui vis. Mama voia sa urmam colegiile
„lvy League", sa ne marrtam bine §i sa facem o
droaie de copii. Noi uram ideea de a irosi bani §i
timp pe colegii cTnd §tiam deja ca vrem sa ne
facem o cariera din zbor. Sa fim piloti, adica.
- Trebuie sa fi fost o lovitura pentru mama
voastra.
- Luni de zile s-a agitat, dar ea a fost cea
care, Tn final, a sugerat sa folosim o portiune din

---------------------- C ii~ > ------------------- — '


Extaz

plantatie pentru un aerodrom. A socotit ca banii


no§tri de colegiu, adaugati la pensia tatei, ne-ar
furniza un capital serios de investigatii. Are un
adevarat dar pentru conducerea afacerilor.
- Ati intrat Tn afacere direct din liceu? Cum ati
convins lumea sa zboare cu ni§te adolescente ca
piloti?
- Nu ne-am lansat in afaceri decTt dup§ doi ani
de la absolvire, explica Sharia. Potrivi putin tu-
ratia, apoi Ti-arunca un zimbet scurt.
- In primii doi ani am transportat mai mult
marfa decTt oameni. Dee avea carnet de instruc­
tor §i.a dat o multime de lectH de zbor. Faceam tot
posibiiul sa stam cTt mai mult Tn aer. Odatg ce
lumea s-a obi§nuit cu noi, afacerea s-a Tmbuna-
tatit considerabil.
Reed apelase la serviciile firmei lor Tn urma cu
doi ani §i fusese martor la vertiginoasa cre§tere
de popularitate a companiei „Prescott“. La aero-
dromul lor se putea ajunge lesne cu ma§ina din
districtul Columbia §i tot mai multi functionari gu-
vernamentali profitau de avantajul economiei de
timp §i de calitatea serviciului.
- A§adar, mama voastra a considerat ca o
afacere de familie ar trebui sa va satisfaca pTna
cTnd va veti hotari toate sa va maritati bine, sa va
a§ezati la casa voastra §i sa-i faceti nepoti? o

---------------------------------- -
Becky Barker

tachina Reed.
- A Tncetat de mult sa mai viseze, TI-informa
Sharia. I-am spus ca poate sa adopte clientela
noastra, daca tine sa largeasca familia.
- Provine diqtr-o familie numeroasa?
- Nu. A fost singurul copii. Nici unul din bunicli
pe linie materna nu a avut gemeni sau tripleti, dar
strabunica mea din partea tatalui provenea din
tripleti.
- O generatie Tndepartata?
- Gel putin, in familia mea.
- Te-au Tngrijorat vreodata sarcinile multiple?
Reed simti un ciudat val de emotie la gTndul ca
Shq^la ar purta un copii, dar T§i Tnabu§i repede
sentimentul.
- Nu prea m-am gTndit la copii, marturisi ea.
Mariti§ul §i copiii n-au fost niciodata Tn topul prio-
ritatilor meie. Nu cred ca a§ vrea sa-mi asum o
astfel de raspundere cople§itoare cu trei vieti mi-
cute Tn acela§i timp.
Reed cuno§tea acel sentiment. Dragostea era
o raspundere grea. Sa iube§ti pe cineva care de-
pindea total de tine era un iad. Invatase sa se
apere de genul asta de complicatie evitTnd oa­
menii care-i stTrneau emotiile... oameni ca acest
pilot. ,
Sharia era curioasa sa afle cTte ceva legat de

-------------- G D — — —'
^ -C ■ Extaz

trecutul lui Connors, de familia lui, chiar de viata


lui amoroasei, dar nu-§i permisese niciodata sa
puna Tntrebari. Chiar se Tntrebase daca fusese
Tnsurat.
- Tu provii dintr-o familie numeroasa? Tntreba
ea.
- Nu, se limita el sa raspunda.
Se foi Tn scaun §i T§i puse ochelari de soare. li
dadea de Tnjeles ca nu-i placeau Tntrebarile per­
s o n a l, dar nu ezitas§ sa-l puna ei cTteva, a§a ca
ea Tncerca din nou:
- Ai fost vreodata Tnsurat?
Reed Tnlemni. Rareori discuta despre trecutul
lui sau despre viata lui particular^; Amintirile
e§ecurilor din domeniul relatiiior Ti provocau Tntot­
deauna durere.
- M-am Tnsurat imediat ce-am terming liceul,
raspunse el pe un ton plat. A durat doi ani care au
fost cei mai lungi ani din viata mea.
Deci a§a! Sharia avu impresia ca el exprima
punctul de vedere al burlacului despre casnicie.
Casatoria nu era un cuvTnt Tndragit Tn vocabularul
lui.
Se Tntreba daca fusese o casatorie fortata.
§i-ar fi dorit sa nu fi fost curioasa Tn privinta sotiei
lui. Fusese, oare, iubirea patima§a a tinere^ii lui?
Se stin.sese pasiunea prea repede? Fusese fru-

— ------------------ Q 1 3 --------:---------------------'
----------:
Becky Barker

moasa? De ce e§uase casnicia Jor? Fusese vorba


de un copii?
Era o Tndrazneala din partea ei sa Tntrebe, dar
nu-§i putu stapTni curiozitatea.
- Ceva copii?
Tntrebarea Ti produse un junghi dureros. Reed
TI respinse. Raspunsul lui fu total lipsit de emotie:
- N-am avut nici un copii.
Sharia se hotarT sa abandoneze subiectul. Era
limpede ca lui Connors nu-i placea ca o persoana
sa-§i bage nasul Tn treburile lui. Tntotdeauna o
izbise aerul lui rezervat, de om Tnchis Tn sine. Ar fi
vrut sa-i puna sute de Tntrebari, dar avea convin-
gerea ca raspunsurile n-ar fi venit de bunavoie.
Tn carlinga, tacerea se instala pentru mult timp,
cu exceptia zumzetului motorului. Reed vorbi
primul:
- Nu mi-a trecut prin minte sa Tntreb daca nu
cumva aceasta calatorie Tti va crea probleme.
Mama ta mi-a spus ca nu aveai programat vreun
alt zbor, dar n-a pomenit nirrjic despre faptul ca ai
avea anumite planuri personale.
- Nu m-a Tntrebat daca am alte planuri, dar nu
e nici un secret ca munca mea are Tntotdeauna
TntTietate.
- Nici un iubit care sa se agite din cauza ab-
sentei tale?
v.
( Extaz ______

- Nimeni care sa nu Tnteleaga cTt de impor-


tanta este pentru mine cariera. \
- Probabil ca ai rri§te prieteni Tntelegatori, pre-
supuse Reed.
Sharia Ti arunca o privire. Trasaturile lui erau
relaxate, iar ochii ascun§i de lentilele Tntunecate.
Se Tntreba daca vorbele lui erau o critica la
adresa gustului ei la barbati sau doar un co-
mentariu de brdin general. Se hotari sa-i Tntoarca
replica:
- Ai sa-i lipse§ti teribil cuiva?
Tonul ei era Tn§elator de dulce. Chicotitul lui
Tnfundat o Tnfiora toatS.
- Punct ochit, rosti el ironic. Tti prom it sa nu-ti-
mai pun nici o Tntrebare personala daca faci §i tu
la fel.
Sharia zTmbi.
- S-a fScut... dar simt nevoia sa-ti amintesc ca
eu ti-am raspuns la Tntrebarile tale indiscrete.
Reed chicoti §i T§i Tntinse picioarele, apoi se
tolani mai comod Tn scaun.
- Ca unul dintre cei mai credincio^i angajati ai
Unchiului Sam, Ti sTnt complet devotat tarii mele §i
n-am timp de femei.
Sharia mima surprinderea. O fi fost §i singu-
ratic din fire, dar era un barbat sexy totodata. Era
sigura ca-§i facea timp pentru femei. T§i facuse


-------- -— -— C & D -— :---------
Becky Barker

timp sa mearga la film cu Dee §i la un meci de


baseball cu Carlie. Tntflnirile fusesera scurte §i ne-
angajante. Singura semnificatie reala a faptului
fera ca ei nu-i daduse nici o TntTlnire, chiar §i nean-
gajanta.
Totu§i, Sharia fu TncTntata sa constate ca el se
putea relaxa, glumind cu ea. Restul familiei ei
sustinea ca el are simtul umorului, dar pTna acum
ea nu avusese ocazia sa constate acest lucru.
- Cred ca am sa trag un pui de somn; zise
Reed foindu-se din nou in scaun.
Se gindi ca ar fi mai bine sa reziste tentatiei de
a continua sa palavrageasca cu Sharia. Era Tn
-misiune §i nu putea sa ri§te sa se lase dus de val.
Tn cazul respectiv era vorba de o doamna cu totul
deosebita inclusa Tn programul de protectie a
martorilor §i era hotarit sa-i asigure securitatea.
- CTt mai e pTna la Pittsburg?
- Tnca o ora sau pe aproape. Timp berechet
pentru un pui de somn, spuse Sharia. Era putin
dezamagita de dorinta lui de a curma discutia, dar
nu ofensata.
- La Pittsburg ai treaba toata ziua? Tntreba ea.
Fusese atTt de agitata de dimineata, TncTt nu-§i
facuse timp sa discute detaliile calatoriei.
- Probabil ca nu.
Reed nu-i putea marturisi ca actiona pe post
V--------- -------------- ,---- ( 38 ) -------------------------
Ext a 2

de agent provocator §i ca nu conta cTt zabovea Tn


ora§ele incluse pe lista lui. Dupa ce avea sa dea
ctteva telefoane §i sa verifice daca era urmarit,
misiunea lui se termina.
- CTnd ajungem pe aeroportul din Pittsburg, sa
cer imediat permisiunea de decolare spre Co­
lumbus sau ai Tn plan sa ramTi peste noapte la
Pittsburg?
- Pentru la noapte am facut rezervari la hotelul
aeroportului din Columbus, raspunse Reed. Daca
am putea obtine aprobare de decolare Tn jurul
orei cinci dupa-amiaza ar fi grozav.
- Cum ajungem la Pittsburg, cer prin radio
avizul turnului de control. N-ar trebui sa fie vreo
problema.
Reed dadu din- cap, T§i Tncruci§a bratele’ la
piept §i T§i lasa capul pe tetiera, dTnd clar de Tn-
teles ca avea intentia sa doarma.
Sharia T§Hndrepta atentia spre cerul albastru
fara nori §i ramase cu ochii atintiti Tnainte pTna
cTnd auzi respiratia lenta §i regulata a lui Con­
nors. CTnd considera ca deja dormea, profita de
situatie ca sa-l studieze mai bine. Nu-l mai va-
zuse atTt de relaxat. Ochii Ti erau ascun§i de
ochelarii de soare, dar restul chipuiui Ti era lini§tit
de somn. Era foarte bronzat, iar trasaturile lui
erau deosebit de atragatoare, chiar daca nu erau

CK)
__________ B e c k y B a r k e r __________

frumoase Tn sen,sul strict al cuvmtului.


Ochii i se oprira pe gura lui. Era u§or mtre-
deschisa §i incredibil de apetisanta. Sharia se
scutura. Nu avea nevoie de complicatii de genul
asta. Avea sa fie o saptSmTna lunga. Era Tn timpul
serviciului §i nu avea nici un motiv sa se gTn-
deasca la cum ar putea fi atingerea gurii lui.
Ti daduse clar de Tnteles ca nu o gasea atra-
gatoare, nici macar interesanta ca surorile ei. Pro­
babil ca doar aversiunea lui fata de ea Ti stTrnise
ei interesul. Tntotdeauna Ti placuse provocarea.
Dintr-un motiv sau altul, nu credea ca Reed
Connors era un barbat care iubea cu u§urinta sau
superficial. Era prea profund §i prea complex. Ex-
perienta ei cu tipul asta de barbati o facea sa
craada ca ar fi extrem de posesiv cu femeia care
ar face gre§eala sa se Tndragosteasca de el.
*— Ex t a z - ___________

Capitolul 3

Tocmai treeuse de prinz cmd aterizara pe


Greater Piitsburg International Airport. Aterizarea
fu lina §i Sharia zTmbi satisfacuta. La ftecare ate­
rizare simtea un fior de Tmplinire. Zborul era
singurul lucru care o provoca la un nivel necesar
propriei ei satisfactii.
( Reed se trezise in timp ce zburau Tn cerc dea-
supra aeroportului, pregatindu-se sa aterizeze.
Aterizarile Sharlei nu Tncetau sa-l uimeasca, ca
de altfel Tntregul ei stil de a pilota. Pe liniile co-
merciale n-ar fi reu§it nici macar sa atipeasca.
Increderea deplina Tn abilitatea Sharlei Ti permitea
sa se relaxeze total. Misiunea avea sa-l solicite
foarte mult, a§a ca Ti prinsese numai bine ora
aceea de somn.
Rotindu-§i capul §i dezmortindu-§i oasele,
Reed T§i desfacu Centura de siguranta §i a§tepta
ca Sharia sa opreasca motorul. Rulase pTna la

CIl )
Becky Barker

cea mai apropiata statie de alimentare cu com-


bustibil.
- E bine aici? Tntreba ea. Daca vrei pot sa-ti
fac rost de o ma§ina care sa te duca mai aproape
de terminalul principal.
Sharia prefera sa-§i realimenteze avionul §i
sa-l lase Tntr-o zona cTt mai departe de traficul
principal, dar nu Tntotdeauna pasagerilor le con-
venea acest lucru.
- E perfect, raspunse Reed. Tot ce-mi trebuie
este o cabina telefonica, iar mersul pe jos e nu-
mai bun sa-mi dezmortesc picioarele.
- Am primit permisiunea de decolare pentru
ora cinci §i un sfert, TI anunta ea Tn timp ce oprea
motorul. ' .
- Suna grozav. Ce ai sa faci pTna atunci?
Sharia fu putin surprinsa de grija lui, dar nu
ezita sa-i raspunda:
- Voi completa foaia de zbor, voi verifica prog-
noza vremii §i ma voi asigura ca avionul este
pregatit pentru drumjul pTna la Columbus. Apoi,
probabil ca am sa Tnfulec cevaT dupa care ma
Tntorc aici.
- Toate cheltuielile acestei calStorii le suport
eu, Ti reaminti Reed. Baga mTna Tn buzunar §i
scoase un pumn de bancnote, apoi Tncerca sa-i
dea una de douaze'ci.
Sharia ignora banii §i-i zTmbi bITnd.
v
s—C E x t a z _______^

- Multumesc, dar cred ca ma descurc cu strictul


necesar. Nici nu-mi e prea foame. •
Reed se Tncrunta^.
- Pastreaza bonurile §i am sa ti le decontez.
Cum ea nu parea sa accepte, trecu la amenintari.
I-am promis mamei tale ca voi avea mare grija de
tine Tn calatoria asta. Daca vrei sa nu ti-o urci Tn
cap, ai face bine sa cooperezi.
Tn fata tonului §i a argumentului lui, Sharia nu
se putu abtine sa nu rida. Clatina din cap §i claia
de bucle matasoase Ti undui pe umeri.
Ochii lui Reed lucira. Spera ca ea sa nu-§i dea
seama cTta placere Ti facea doar privind-b. Ti Tn-
desa Tn mTna bancnota, iar ea o accepta fara
Tmpotrivire.
ZTmbetuI lui satisfacut o TncTnta. Putea ajunge
sa se obi§nuiasca cu latura lui mucalita, ironica.
Era mult mai atragatoare decTt cea serioasa, re-
zervatS.
Coborira din avion. Sharia dadu instructiuni de
alimentare a avionului, apoi T§i Tntoarse atentia la
Connors.
- A§ vrea sa ne Tnbarcam pe la patru §i juma-
tate. Anunta-ma daca a survenit vreo schimbare
Tn program.
- Bine, zise Reed TntorcTndu-se catre terminal.
Voi fi aici la patru §i jumatate.
Sharia nu. se deranja sa spuna la revedere,
y
GD
r ~C Becky Barker

dar T§i permise sa priveasca lung Tn urma lui. Si-


lueta care se Tndeparta tot mai mult cu pa§i mari
§i apasati emana forta §i Tncredere Tn sine.
Cu un oftat, Sharia T§i impuse sa uite de Reed
Connors §i sa-§i vada de ale ei. Dupa ce T§i lasa
Tn grija avionul unui mecanic de Tntretinere §i
completa foaia de zbor, lua o gustare la un snack­
bar din aeroport.
Apoi casca gura Tntr-un magazin de suveniruri .
ca sa-§i omoare timpul pTna la urmatorul zbor, iar,
Tn final, se Tndrepta spre zona unde T§i ISsase
avionul.
Vremea la Pittsburg era Tnsorita, dar cam ra-
coroasa. In cabina avionului era cald §i placut.
Sharia se instala Tn scaunul din spatele copilotului
§i T§i sprijini picioarele de scaunul alaturat. Avu­
sese de gTnd ^a citeasca, dar pleoapele i se Tn-
greunau tot mai mult §i, Tn final, adormi.
Reed se alarma cTnd se Tntoarse Tn zona Tn
care Sharia T§i lasase avionul. „Piper“ era acolo,
dar ea nu se vedea nicaieri. Se uita la ceas §i
constata ca venise la timp. Ea nu TntTrzia nicio­
data. Se uita din nou dupa ea, dar n-o vazu.
Sharia tresari auzind u§a avionului deschi-
zTndu-se §i se Tndrepta rapid Tn scaun. Clipi de
cTteva ori din ochii somnoro§i, apoi privirea Ti cazu
pe Connors. La vederea ei, cuta de pe fruntea lui
se destinse.
V
GD
. E x t a z ________
- Credeam ca te-am pierdut, rosti el cu ochii la
chipul ei dulce, Tmbujorat de somn. Privirea ei to-
ropita, aerul Tmpra§tiat §i frumusetea ei il facura
sa simtS un gol Tn stomac.
Sharia zTmbi lene§.
- Nu ma Tndepartez niciodata prea mult de
avionul meu, TI asigura. Nu aveam de gtnd sa
atipesc, dar probabil ca am fost mai obosita decTt
credeam.
- Te-au obosit cele patru zile libere, rosti Reed
§i intinse mTna s-o ajute sa treaca Tn partea din
fata a cabinei.
Sharia accepta ajutorul, dar T§i retrase iute
mTna cTnd atingerea lui Ti incendie bratul.
- N-am prea dormit Tn weekend, recunoscu ea
a§ezTndu-se Tn scaunul pilotului. Nu am prea des
parte de zile libere, a§a ca n-am vrut sa irosesc
nici un minut.
- Credeam ca tu §i surorile tale va luati cu
rindul mai multe zile libere, comenta Reed insta-
ITndu-se pe locul gopilotului.
- Asta-i orarul ideal, dar se pare ca Tntot­
deauna trebuie sa intervina cTte o urgenta care sa
dea peste cap programul ideal.
Reed era 'de acord. Cele rnai bune planuri
aveau talentul de a ie§i prost. Spera ca planul
§efului lui privind protectia lui Sandy Rudolph sa
mearga fara hopuri. Era o femeie curajoasa, dar
v J
Becky Barker

foarte TrrspaimTntata. §i avea §i motive sa fie


speriata. CTnd se gTndea la sotul lui Sandy, John,
simtea ca i se urea sTngele la cap. Tipul era un
delicvent Tnrait, dar T§i masca firea ticaloasa sub
un trai luxos §i un farmec suav. Rudolph se con­
frunta cu doua sentinte consecutive de Tnchisoare
pe viata pentru omor, rapire, trafic de droguri,
spalare a banilor §i multe alte delicte.
Se afla de cTtiva ani Tn'recurs, dar avea oa­
meni care Tnca Ti mai facpau treburile murdare.
Sotia lui fusese principalul martor Tmpotriva lui la
proces. Ti descoperise activitatile ilegale §i adu-
nase suficiente dovezi ca sa-l trimita la Tnchi­
soare. John voia sa fie gasita. Reed trebuia sa
faca totul sa nu fie gasita.
La zece minute dupa primirea permisiunii de
decolare, ..Saratoga" era iar Tn aer. Acum se Tn-
dreptau pe culoarul sud-vest spre Columbus.
Sharia observa ca Tnsotitorul ei era adTncit Tn
gTnduri §i nu Tncerca sa intre Tn vorba cu el.
Se Tntreba daca era Tngrijorat din cauza mi-
siunii lui. Nu era prea Tn tema cu ce se ocupau de
regula cei din United Service. I se parea mai pre-
ocupat decTt fusese mai devreme §i spera sa nu
se fi TntTmplat ceva la Pittsburg, care sa-i faca
probleme.
Zborul spre Columbus fu lini§tit. Ce\^a mai
scurt decTt cel anterior, dar nu cu mult. Trebuira

---------------------- O D ---------------:— •
sa a§tepte mai muit pTna ce pista sa se elibereze
si sa prime'asca permisiunea de aterizare. Tntot­
deauna la ora aceasta a serii traficul aerian era
deosebit de aglomerat, indiferent de aefoport.
Trecuse de opt cTnd aterizara. Sharia se Tngriji
de parcarea avionului pe timpul noptii. Reed ra-
mase ITnga ea pTna cTnd facu aranjamentele. Apoi
porni Tmpreuna cu ea spre terminal, insistTnd sa-i
care geanta de voiaj.
T§i croira drum prin multime §i se Tndreptara
spre sala principals. Hotelul la care aveau re-
zervari se afla la jumatate de mila de terminal,
a§a ca luara autobuzul aeroportului ca sa-i duca
pTna acolo.
Reed refuza ajutorul unui baiat de serviciu §i
se Tndrepta spre receptie sa se Tnregistreze.
Sharia TI lasa sa se ocupe de toate detaliile §i se
multumi sa-§i arunce privirea prin holul hotelului.
Tocmai admira o statueta cTnd auzi Tn spatele
ei o voce masculina, cunoscuta:
- Hei, tu, de la „Prescott“! striga nou-venitul.
Chipul Sharlei se destinse Tntr-un zTmbet larg,
ca apoi sa redevirra serios. Cu mTinile Tn §olduri §i
cu o indignare simulata, se Tntoarse catre po-
sesorul vocii.
- Cum Tti permiti? exclama cu dezgust.
Barbatul Tn cauza Ti Tndeparta mTinile, o cu-
prinse de talie, o ridica Tn aer, apoi o TnvTrti. Era
v J
Beeky Barker

malt, brunet §i extrem de aratos Tn uniforma lui


albastra de pilot. Ochii Ti scTnteiau ‘ pozna§i §i
foarte TncTntati sa o vada.
- Uff.... Se prefacu covTr§it de greutatea ei.
Probabil ca e Sharia!
Ea razbuna insulta ciupindu-l de urechi pTna
cTnd barbatul cer§i Tndurare. Dupa un sarut sonor
pe gura, o repuse pe podea.
AmTndoi se rasucira mirati cTnd Reed rosti nu­
mele Sharlei. Nici tonul §i nici expresia lui nu erau
prietenoase.
Maxilarul i se Tncle§ta cmd TI vazu pe celalalt
strecurTndu-§i protector bratul Tn jurul taliei ei.
Sharia era uimita de atitudinea fati§ ostila a lui
Connors.
- Michael, a§ vrea*sa-l cuno§ti pe Reed Con­
nors, rosti ea ca un fel de prezentare. Reed, el
este Michael Preston, un bun prieten al meu.
Reed lasa jos gentile de voiaj, dadu mTna cu
celalalt §i mormai un salut. Numele Preston Ti era
cunoscut, dar nu §tia de unde sa-l ia pe moment.
- Camerele noastre sTnt pregatite, anunta el
plat.
- Am Tntrerupt ceva? vru Michael sa §tie §i-i
arunca Sharlei o privire Tntrebatoare.
Tn fata evidentei lui interpretari gre§ite, ochii ei
se marira.
- Deloc, se grabi sS explice. Reed este un
v 41
,— - Extaz ) —^

obi§nuit client al nostru, iar eu nu fac decTt sa-l


due cu avionul saptamTna asta.
- Ti-ai terminat treaba pe ziua de azi? Tntreba
Michael.
- Terminat.
- Ai cinat?
- Nu.
- Atunci, ce-ai zice sa te scot la o gustare §i
putin dans? Trebuie sa ma TntTlnesc cu ni§te prie­
teni Tn ora§ §i mi-ar face mare placere sa vii §i tu.
- Doar prieteni? Tntreba Snarla, precauta.
Michael Ti zTmbi lini§titor. .
- Doar prieteni, promit. Nu I-am vazut de luni
de zile pe fratele meu mai mare. Cred ca face iar
ruta transatlantica.
Fratele lui Michael, William Preston al treilea,
era fostul sot al lui^Carlie. CSsatoria nu durase
mai mult de un an, dar fusese o experienta ex-
trem de dureroasa pentru ea §i pentru toti cei
care o iubeau.
Michael calcase pe urma fratelui sau §i se fa­
cuse pilot, dar, cu exceptia Tnfati§arii lor aratoase,
cei doi-se deosebeau ca ziua de noapte.
La mentiunea fratelui, Reed T§i aminti unde au-
zise numele Preston. Era Tn dosarul personal al
lui Carlie. Era fostul ei sot. Se purtase ca un ade­
varat ticalos.
- Ce ziei? relua Michael. Tti promit cea mai

----------:— ------------49 ) ----------------------------- :— '
Becky Barker
C
buna masa din ora§.
Sharia zTmbi. li era foame, dar nu §tia sigur ce
planuri are Connors. O privire in directia lui aduse
o invitatie prompta din partea lui Michael.
- Domnul Connors e bine-venit, insiSta el. E
vorba' doar de un grup de prieteni, nimic pro-
tocolar.
- Multumesc, dar trebuie sa rezolv ni§te tre-
buri, raspunse Reed.
- Deci cum rarryne, frumoaso? mustaci Mi­
chael tntorctndu-§i privirea jucau§a spre Sharia.
Ti-ai adus o rochie de bairam?
- Mi-am adus una, dar poate trebuie calcata §i
vreau sa fac §i un du§.
Michael t§i puse cascheta §i se uita la ceas.
- Ce zici sa ne TntTlnim aici intr-o ora? Merge?
- Tntr-o jumatate de ora, mi-e foame, TI tachina
Sharia.
- S-a facut, printeso:
Grupul se desparti. Michael se tndrepta spre
salonul hotelului, iar Sharia §i Reed o luara spre
lift. Erau singurii care intrara tn lift.
Urcara tn tacere ptna la etajul lor. Sharta avea
impresia ca nu era prea tnctntat de programul ei
din acea seara, dar nu avea nici un drept sa se
pltnga §i amtndoi o §tiau.
Reed gasi camerele, care erau alaturate. Des-
cuie u§a camerei ei, ti lasa geanta pe pat, apoi

{~ s o ~ y
facu o inspectie rapida dirt ochi.
- Avem earner© alaturate, ti spuse el pe un ton
mai rece dectt TI avusese toata ziua. E§ti tn de-
plina siguranta, dar daca ai nevoie de ceva ma
gase§ti alaturi.
- Multumesc, raspunse politieoasa Sharia.
- CTt de bine TI cuno§ti pe tipul asta cu care
ie§i la noapte? o Tntreba sever Tn timp ce Ti TnmTna
cheia camerei.
LuTnd cheia, Sharia avu grija sa evite orice
contact fizic. Nu §tia daca pe Connors TI pteocupa
integritatea ei personala sau daca se temea ca
Michael sa nu constituie vreo amenintare pentru
misiunea lui.
- E un bun prieten de familie. Am totala Tn­
credere Tn el.
- CTt de tTrziu te Tntorci?
Ochii Sharlei se Tngustara §i T§i puse din nou
mTinile Tn §olduri. Nu suporta atitudinea lui po-
sesiva §i inchizitionaia.
- Nu vad de ce-ar fi treaba ta, rosti indignata.
Ziua mea de lucru s-a Tncheiat.
- Totu§i, trebuie sa-mi fac griji pentru capaci- '
tatea ta de lucru de mTine, rosti el moale §i
taraganat.
Insinuarea lui o facu sa ia foe, fapt care i se
citea doar pe fata. Facu un pa$ spre u§a §i o
deschise.
v.
GD
Q_________Becky Barker

— Tti promit ca mTine voi fi vioaie §i in form


rosti mu§cator. Acum ti-a§ fi recunoscatoare daca
ai pleca §i m-ai lasa sa ma pregatesc pentru Tn-
tflnire.
Pret de cTteva clipe, privirile li se Tnfruntara.
Tensiunea dintre ei era de nedescris. Emotia din
aer parea materiala.
Reed porni spre u§a. Nu voia sa piece, dar nu
avea de ales. Nu putea ridica nici o pretentie asu­
pra timpului liber a1 Sharlei. A§a §i voia - fara
Tncurcaturi emotionale. In ultimii doi ani T§i tot spu-
sese ca nu voia nici o legatura de ordin personal
cu femeia Tn cauza.
Tot timpul cTt se pregati pentru cina cti Mi­
chael, Sharia fu agitata. Nu-l Tntelegea pe Con­
nors. Tntotdeauna pastrase o distanta Tntre ei.
Acum se purta de parea ea Ti datora nu §tiu ce
gen de loialitate. Singuml lucru pe care i-l datora
era sa-§i faca bine treaba de 0ilot.
A§a ca de ce se simtea vinovata ca pleca la
petrecere §i TI lasa singurm hotel? Era caraghios.
Era convinsa ca, daca Tncerca, T§i putea gasi pe
cineva care sa-i tina companie.
Din cauza nervilor se mi§ca repede. Facu un
du§, se Tmbraca, T§i aranja parul §i Tn jumatate de
ora fu gata. Dupa ce se asigura ca luase cheia,
ie§i din camera §i se Tndrepta spre holul hotelului.
Michael o a§tepta. ZTmbetuI lui luminos §i com-
V. <j j T >
f—
Q, E x t a z _____ __
plimentele Ti ridicara moralul. Sharia T§i promise
sa uite de Reed Connors §i sa se distreze.
In parte, reu§i. Prietenii lui Michael erau toti
piloti sau Tnsotitori de bord §i lucrau la aceea§i
companie aeriana. Erau veseli §i zgomoto§i, §i o
TntTmpinara cu caldura. MTncarea era delicioasa,
orchestra interpreta impecabil, iar compania deo­
sebit de placuta.
MTnca, dansa §i rise mult, dar nu reu§i sa §i-l
scoata complet din minte pe Connors. GTndurile Ti
fugeau la el prea des. Mai des decTt dorea sa
recunoasca.
Cheful se sparse la miezul noptii. Toti regretau
ca trebuia sa puna punct, dar toti erau programati
sa-§i ia zborul a doua zi din Columbus. Sharia Ti
parasi promitTndu-le ca vor tine legatura.
Michael opri un taxi §i o duse Tnapoi la hotel, li
ceru §oferului sa a§tepte, apoi o conduse pma la
lift §i apasa butonul.
- Voi fi fericit sa te vad ajunsa cu bine la u§a,
spuse el Tn timp ce a§teptau liftul. Daca m-ai Tn-
curaja cTt de putin, mi-a§ petrece noaptea aici.
§tia ca vorbe§te serios. Nu era prima oara
cTncf facea aluzie la admcirea relatiilor lor. §tia ca
ar fi o gre§eala.
- Cred ca ar fi mai bine sa ramTnem prieteni,
spuse ea §i^ zTmbi pentru a mai Tndulci refuzul. l§i
scoase de pe umeri sacoul pe care l-l Tmprumu-
V
Becky Barker

tase ptna la hotel §i i-l Tnapoie.


- Am putea sa fim prieteni §i amanti, insista el,
zTmbind la rindul lui cu subTnteles.
Nimeni din familia Prescott nu tinuse prea mult
la sotul lui Carlie, dar pe Michael toti TI adorau.
Sharia TI iubea ca pe un frate. II mu§trului cu blTn-
dete:
- Nu e§ti deloc cuminte. Trebuie sa te duci
singur la culcare §i sa te odihne§ti bine.
- Plic-ti-si-tor! Nu pot sa sufar sa dorm singur,
insista el cu o privire §agalnica. Efectul fu spul-
berat de un cascat larg.
Sharia rTse u§or.
- Ma bucur ca m-ai invitat Tn seara asta. M-am
distrat de minune.
- Suficient ca sa-mi multume§ti cu un sarut
lung §i umed? o lua el cu bini§orul §i, cuprinzmd-o
pe dupa talie, o trase mai aproape. Buzele lui
tocmai le atinsera pe ale ei cTnd auzira clinchetul
liftului.
Michael mTrii §i T§i slabi strinsoarea cTnd u§a
se deschise/ Se Tndepartara brusc cu un pas la
vederea ocupantului liftului. Era Connors.
Reed simti ca o lovitura de maciuca Tn moalele
capului cTnd dadu cu ochii de cei doi Tmbrati§ati.
Toti mu§chii i se Tncordara. PlamTnii i se con-
tractara §i nervii Ti zvTcnira. Valul de gelozie era
cu atTt mai putemic, cu cTt TI prinsese nepregatit.
v
s—( Extaz
T§i petrecuse ultimele ore TntrebTndu-se unde e ea
§i ce face.
- Urci? Reed se stradui sa nu se tradeze. Tinu
degetul apasat pe buton, a§teptTnd-o sa se ho-
tarasca. Nu avea Tncredere Tn el Tnsu§i sa faca
vreo mi§care. Apela la Tntreaga sa stapTnire de
sine sa nu iasa §i s-o smulga de ITnga chipe§ul
aviator.
- Ie§eai? Tntreba ea.
- Mergeam Tn hoi sa te a§tept, raspunse Reed
sec. E tTrziu §i voiam sa ma asigur ca ajungi cu
bine Tn camera ta.
Pe Sharia o enerva tonul lui rece, plat. I se
parea o jignire sa fie tratata ca un copii care cre-
eaza probleme.
- Pentru ca i-ai promis mamei? TI atTta ea cu
cel mai dulce glas,
Ironia atrase o reactie surprinzatoare. Emotia
vie care licari o secunda Tn ochii aurii ai lui Con­
nors o facu sa regrete ca TI tachinase. Apoi
privirea lui redeveni rece §i deta§ata, fapt care o
facu sa se Tntrebe daca nu cumva ochii Ti juca-
seraofesta.
Michael se uita de la unul la altul. Incordarea
era groasa s-o tai cu cutitul. De el uitasera. Era
clar ca Tntre cei doi era mai mult decTt o relatie
profesionala.
- Mai bine ti-a§ ura noapte buna §i te-a§ lasa
V
Becky Barker

sa te duci la culcare, Ti spuse el Sharlei.


Ea Ti zTmbi.
- Te a§teapta taxiul.
Michael zTmbi §i-i d£du un mic ghiont.
- Transmite-i familiei tale dragostea mea.
- Am sa-i transmit §i-ti multumesc din nou
pentru seara TncTntatoare.
- Cu mare placere §i alta data, raspunse el
facmdu-i cu ochiul.
Sharia TI urmari traversTnd holul, apoi T§i Tn­
drepta atentia spre Connors. II cerceta cu coada
ochiului Tn timp ce intra Tn lift. I se parea mai mult
iritat decTt indiferent, dar nu pricepea de ce. Nu-i
ceruse s-o a§tepte.
Imediat ce liftul se puse Tn mi§care, T§i scoase
pantofii §i se apleca sa-§i maseze picioarele care
o Tnjunghiau. Dansul fusese grozav, dar nu era
obi§nuita sa stea pe tocuri atftea ore.
PTna Tn seara asta, Reed n-o vazuse decTt Tn
costumul de zbor. In afara celor doua bretele sub-
tiri, gTtuI §i umerii Ti erau goi. Rochia moale,
matasoasa, qadea gratios Tn jurul siluetei ei §i se
sfTr§ea exact deasupra genunchilor, expunTnd ve-
derii gambele superbe.
AjungTnd la etajul lor, Reed-se simti pe mo­
ment u§urat. Se chinuia sa-§i stapTneascS vio-
lenta reactie fata de frumusetea Sharlei, astfel ca
oprirea liftului TI ajuta.

C ~se~y
, Extaz

Sharia ?§i culese pantofii cu o miria, iar cu


cealalta cotrobai Tn po§eta dupa cheie. O puse Tn
mTna Tntinsa de Connors §i TI urma spre- camera
ei.
Reed Ti facu semn sa ramTna Tn prag pTna'cmd
el aprinse toate luminile §i inspecta camera. Dupa
ce verifica baia §i dulapurile, se declara sa-
tisfacut.
Sharia lasa sa-i cada po§eta §i pantofii, apoi
se sprijini cu spatele de u§a. Era obosita. §tia ca
s-ar putea ca mintea sa nu-i functioneze la toata
capacitatea, Tnsa nu Tntelegea de ce el lua toate
aceste masuri de precautie pentru siguranta ei.
Simti nevoia sa-l Tntrebe:
- Te a§tepti sa-mi intre cineva Tn camera sau
mereu e§ti atTt de paranoic?
Reed se afla destul de aproape ca sa prinda o
unda din panfumul de mosc folosit de Sharia. Intre
genele lungi §i dese, ochii ei desenau doua dungi
verzi, stralucitoare. Statea rezemata Tntr-o dulce
abandonare, cu buclele matasoase revarsate pe
umerii goi.
Combinatia farmecelor senzuale TI puse Tn fata
celei mai brutale tentatii din viata lui. Facu apel la
toata vointa de care era Tn stare sa nu-i cuprinda
Tn brate trupul sexy.
- Tntotdeauna stnt precaut, rosti el cu un glas
jos, ragu§it. ^

■------------------- :--------- C s T ) --------- — --------------- ^


Becky Barker

Sharia sesjza dubliil Tnteles al vorbelor lui, dar


era prea dbosita ca sa analizeze posibilitatile.
- Iti ^multumesc ca e§ti precaut spre binele
meu, spuse politicoasa.
Pe buzele lui Reed pTIpTi un suris ironic.
- Cu placere.
Se Tndrepta spre u§a, ordonTndu-i sa puna za-
vorul de siguranta.
Sharia bombani Tmpotriva agentilor federali,
dar TI puse. Putin mai tTrziu se urea Tn pat §i
adormi de cum puse capul pe perna.

c 58 y
r~C Extaz

Capitolul 4

La ora zece Tn dimineata urmatoare, „Sa-


ratoga“ zbura spre Lexington. De cTnd pSrasisera
hotelul, Reed nu rostise mai mult'de cTteva fraze
succinte. Nu era nepoiiticos, dar aerul lui rece,
distant, taia orice speranta de legare a unei con-
versatii lejere, prietene§ti.
Sharia T§i dori ca Starea lui de spirit sa n-o fi
derarijat-o atTt. Atitudinea strict profesionala de
astazi i-l amintea pe acel Connors cu care se
obi§nuise sa lucreze de peste doi ani. Era o dez-
amagire dupa Tntrezarirea barbatului mult mai
atragator de ieri.
Client fiind, niciodata nu fusese scTrbos sau
cusurgiu ca unii dintre ceilalti clienti. Cearta dintre
ea §i surorile ei privitoare la cine sa zboare cu el
se baza pe cu totul alte motive.
Cele trei surori gaseau ca magnetismul lui
sexual era putin tulburator §i ca normala lui im-
perturbabilitate ar putea fi suparatoare. PTna Tn
J
GO
Becky Barker

calatoria asta, Sharia nu-l vazuse niciodata pier-


zindu-§i calmul. Nici chiar dupa ce ie§isera cu el,
Dee §i Carlie nu se simtisera mult mai Tn largul lor
in compania lui. Nu era un om care lasa lumea sa
se apropie prea mult de el.
Sharlei Ii era greu sa lucreze cu el din cauza
acelei violente atractii fizice care nu avea nici o
explicate logica sau sentimentala. Nu-i era u§or
s-o ignore, cum nu putea ignora nici faptul ca el
rammea insensibil la farmecele ei.
Continua sa spere ca atractia avea sa moara
de la sine, dar ptna acum nimic. Poate ca^ceasta
calatorie avea s-o ajute sa-§i piarda interesul pen­
tru un barbat care o trata ca pe un rau necesar.
Sharia dorea ca el sa-§i tradeze cTteva tare
ascunse, cTteva obiceiuri mascate. Cu siguranta
avea unele, se glndea ea. Daca petrecea mai
mult timp cu el, nu se putea ca el sa nu faca sau
sa spuna lucruri pe care le va gasi de prost gust
sau insultatoare, poate chiar total respingatoare.
§i-l imagina bind pe nerasuflate berea, rigTind
zgomotos. Apoi §i-l Tnchipui mestecmd §i scuipind
tutun. Poate era un nesimtit care arunca gunoiul
pe podea §i Iasa farfuriile sa prinda crusta Tnainte
de a le spala. Probabil ura copiii §i animalele.
Sharia ar fi pus pariu ca nu ajutase niciodata o
batrina sa treaca strada. Se putea chiar sa nu
suporte muzica.
v.
C^D
f —C ' Extaz ,_ ~y~ ^
Jocul astaprostesc facu sa mai treaca timpul.
In plus, Ti aduse pe fata un zTmbet pozna§.
Reed T§i petrecu timpul uitTndu-se pe hubiou la
cerul senin §i TncercTnd sa-§i Tnabu§e dorinta
crescTnda de a Tntinde mTna §i de a o atinge pe
Tnsotitoarea lui. Cu cTt petrecea mai mult timp cu
Sharia, cu atTt devenea mai con§tient de veci-
natatea ei. Chiar §i simplul fapt de a fi cu ea Tn
carlinga era o tortura lenta.
Parfumul ei TI incita nemilos. §tia ca trebuia sa
controleze aceasta atraetie bolnava, s-o stapT-
neasca, altfel avea sa-§i iasa din minti §i n-o sa
mai fie Tn stare sa se concentreze.
Ochelarii de soare Ti ascundeau ochii §i-i per-
miteau s-o cerceteze pe furi§. CTnd pe fata ei
Tnflori acel zTmbet dulce, senzual, stomacul i se
strTnse dureros.,
Probabil ca se gTndea la TntTlnirea din seara
trecuta. Posibilitatea TI rddea. Ti placea oare viata
Tn Tnalta societate, cu petreceri care se tineau lant
§i cu barbatii roind Tn jurul ei? §tia ca muncea
mult, dar oare se §i distra la fel de mult? CTti
barbati o a§teptau dornici sa se distreze cu ea?
Avea oare unul Tn fiecare ora§?
Lui Reed n,u-i placeau gTndurile astea. Ce fa­
cea Sharia Tn timpul ei liber era treaba ei. Nu
avea de gTnd.sa Tnceapa o legatura amoroasa cu
ea, a§a ca nu avea nici un drept sa se amestece
V
Cj l >
Becky Barker

in viata ei particulara.
Ori de cite ori voja o companie feminina, cu-
no§tea femei dornice sa-i satisfaca nevoile fara
nici o pretentie care sa-i Tngradeasca libertatea.
Se distrau foarte bine Tmpreuna fara sa-§i faca
probleme privitor la vreo implicate sentimentala.
Relatia le convenea §i lor, §i lui.
Orice relatie cu Sharia Prescott ar Tnsemna
complicatii, o multime chiar. Nu §tia de ce era
sigur de asta, dar era.
- CTt ai Tn plan sa stann Lexington?
Sharia piise Tntrebarea sa fnai risipeasca o
parte din tensiunea care se tot acumula Tn car-
linga. Era con§tienta ca o studia pe ascuns §i
asta o facea nervoasa.
- Am de gTnd sa stau toata ziua, raspunse
Reed. Am faCut rezervari pentru la noapte Tn Le­
xington, dar vreau ca mTine sa pornesc devreme
spre Nashville.
- CTt de devreme?
- Pe la opt, cel putin.
- Nu cred sa fie vreo problema. Am sa caut £a
programez pista Tn jur de §apte... Tn felul asta la
opt vom fi Tn aer.
- Suna bine.
- Mai ai nevoie de mine dupa ce ateriz§m Tn
Lexington? Tntreba Sharia.
Reed se Tncrunta, apoi spuse fara sa-§i cen-
v { jS T }
( Extaz .

zureze cuvintele:
- Alt iubit? •
Sharia facu ochii mari de uimire. Ce-i pasa lui
daca ar fi avut §i douazeci de iubiti Tn Lexington?
- Ti-e teama ca a§ putea petrece toata noap-
tea §i miine n-am sa mai fiu Tn stare sa pilotez
perfect?
- Nu. CuvTntuI suna ca un mormait.
Sharia vru sa-l ia la Tntrebari, dar el T§i Tntoarse
atentia spre cer.
PTna aterizara Tn Lexington, nici unul nu mai
rosti vreun cuvTnt. In continuare, conversatia se
limita la strictul necesar. Reed prelua bagajele §i
insista sa ramTna ITnga ea pTna cTnd rezolva toate
aranjamentele legate de stationarea avionului peste
noapte.
Odata ajun§i Tn aeroport, Sharia se scuza ca
sa mearga la toaleta. Presupuse ca §i Reed avea
nevoie de acela§i lucru. Nu-l zari cTnd ie§i, a§a ca
TI a§tepta, pierzTndur§i vremea Tn fata vitrinei unui
shop. * ■
Era cu fata la vitrina cTnd o mTna puternica,
barbateasca, o prinse de brat §i o obliga sa se
Tntoarca. Facu ochii mari la vederea unui strain
malt, lat Tn umeri, purtTnd o palarie de cowboy.
-D e e ?
Glasul barbatului era ragu§it de emotie. Ochii
Ti erau umbriti de borul palariei, dar Sharia vazu
v. J
Becky Barker

expresia Tncordata de pe chipul lui frumos.


Cum ea nu dadu nici un semn de recunoa§-
tere, strainul Ti prinse ambele brate §i o trase
aproape de trupul lui puternic. Avea ochii Tntu-
necati de emotie.
- La naiba! §opti cu asprime. Nu-mi face asta!
Gestul lui n-o alarma pe Sharia. Expresia ei
uluita se topi cind T§i dadu seama ca era con-
fundata cu Dee. Tn acela§i timp, T§i dadu seama
ca Tntre acest barbat §i sora ei existau ni§te le-
gaturi emotionale puternice.
Era bombardata cu valuri de intensa emotie
vibrmd dinspre strain. Senzatiile o loveau Tntr-un
mod extrasenzorial, fenomen care o lega Tn per-
manenta de Dee §i Carlie. Era obi§nuita sa simta
orice emotie pe care o traiau ele, dar niciodata
prin intermediul unei alte persoane.
Ochii barbatului se Tngustara, apoi strinsoarea
mTinilor lui slabi.
- Nu e§ti Dee, nu-i a§a? «
- STnt sora ei, explica Stiarla 'cu greu. Mai era
Tnca ametita de forta reactiei ei fata de un barbat
absolut strain. Totu§i, nu simtea nici teama, nici
nemcredere. ,
- Sora geamana? Tntreba el pe un ton ragu§it.
Sharia reu§i sa-i surida. MTinile cazura brusc,
iar ea cauta Tn po§eta §i scoase un portivizjt. Dee
este la mijloc, iar cea din dreapta e Carlie.
( - Extaz j —^
- Triplete, murmura cu glas baritonal strainul.
Tinea fotografia de parca era de aur §i ostudia cu
atentie.
Sharia nu spuse nimic. li trebui ceva timp sa-§i
caimeze nervii razvratiti. Oricine ar ft fost acest
barbat, era extrem de important pentru Dee, altfel
n-ar fi avut o astfel de reactie violenta la prezenta
lui.
- Imi cer scuze, rosti strainul. Nu §tiam... §i
n-am vazut-o pe Dee de luni de zile. Am crezut ca
poate s-a tuns. Semanati foarte bine.
Rostirea cuvintelor „luni de zile“ stirni in Sharia
o altfel de reactie. Cu putin mai mult de §ase luni
in urma, Dee fusese Tn concediu. Dupa ce se
Tntorsese, suferise saptamTni Tntregi, sentimeht pe
care Sharia §i Carlie TI simteau, dar nu puteau
face njmic. Dee refuzase sa discute despre mo-
tivul suferintei ei. Sharia avu convingerea ca
„motivul“ se afla acum Tn fata ei;
Vru sa-l ia la rost pentru suferinta pe care i-o
cauzase surorii ei, indiferent cum §i de ce, dar
ceva Ti spunea c§ §i el suferea tot atTt de mult. H
vedea cum nu putea sa-§i ia ochii de la fotografie.
Ba chiar o mTngTia, ca §i cum lucrul asta l-ar fi
adus mai aproape de Dee.
- Cum se simte? tntreba el Tn cele din urma.
- Bine. Sharia nu putea spune mai mult fara
sa-§i tradeze sora. Poti pastra fotografia. .
V J
Becky Barker

-Sigur?
- Mai am o multime.
- Multumesc, spuse el bagTnd cu multa grija^
poza Tn buzunarul de la cama§a. Imi promiti ca
n-ai sa ma consideri pervers daca-ti cer o fa-
voare?
Sharia zTmbi. Oricine ar fi fost acest barbat, nu
era un pervers. Ochii Ti luceau de inteligenta, iar
gesturile lui. tradau sensibilitate. Avea aerul unui
om complet stapTn pe sine, obi§nuit sa obtina ce
voia.
, - Depinde de favoare, spuse eaycu dezinvol-
t-ura. Nu avea nimic Tmpotriva sa-i duca un mesaj
lui Dee.
- Imi dai un sarut? ■- -
La Tnceput, cererea o uimi. Apoi T§i dadu
seama ca el voia sa §tie daca, sarutmd-o pe ea,
simtea acela§i lucru ca atunci cTnd o saruta pe
Dee. N-ar fi fost prima oara cTnd surorile ar. fi fost
comparate Tn acest fel, numai ca, de data asta,
ea §tia ca era mult mai complicat. Pentru acest
barbat, acest lucru era extrem de important.
Sharia se pomeni TnaltTndu-se pe vTrfuri §i li-
pindu-§i gura de a lui. Bratele lui o cuprinsera o
clipa, apoi Ti dadura drumul. Gestul fu Tnsotit de
un oftat abia auzit.
Sharia zTmbi compatimitor. §tia ca era dez-
amagit.
v
Extaz

- tmi pare rau, dar eu nu sTnt Dee, Ti spuse cu


bITndete.
Uria§ul cowboy zTmbi automat §i trist.
- Trebuia s-o descopar singur.
- Vrei sa-i transmit vreun mesaj?
Expresia chipuiui lui deveni absenta.
- Nu, multumesc. Dar Tti sTnt recunoscator
pentru fotografie.
- Cu placere.
ScotTndu-?i scurt palaria Tn fata ei, strainul se
Tndeparta. tl urmari cum se pierde Tn multime. Se
Tntreba ce naiba se petrecuse Tntre Dee §i chi-
pe§ul cowboy. Indiferent ce-o fi fost, trebuie sa fi
fost traumatizant.
CTnd, Tn final, reveni la realitate, ochii Ti TntTlnira
scTntTierea aurie a ochilor lui Connors. Statea re-
zemat de peretele opus, cu bratele la piept §i cu
picioarele Tncruci§ate. Atitudiaea lui parea destul
de degajata, dar expresia chipuiui era un amestec
de ironie §i suparare.
Sharia se cabra instinctiv cTnd el se hotarT sa
se apropie.
- tmi pare rau ca te-am fScut sa ma a§tepti,
TngTna ea. ' :
- Cine era ala? Tntreba Reed facTnd un semn
din cap tn directia Tn care plecase conwboy-ul.
Un val de ro§eata inunda chipul Sharlei. Fu­
sese atTt de uimita de reactia pe care o avusese
V J
Becky Barker

Tn prezenta strainului, TncTt uitase sa-l Tntrebe cum


TI cheama.
- Nu §tiu.
Reed ofta adTnc §i T§i trecu mTna prin par.
- Dumnezeule, ai nevoie de un paznic! De ce
dracu’ sa te saruti cu un barbat pe care nu-l cu-
no§ti?
Sharia T§i dadea seama ca purtarea ei putea
sa para ciudata, dar cuvTntuI „paznic“ o enerva.
- Este un bun prieten al lui Dee, raspunse
tTfnoasa.
- Atunci cum de nu §tii cum TI cheama? insista
Reed.
- Pentru ca nu mi-a vorbit de el niciodata, se
ratoi Sharia.
Tonul §i expresia lui se asprira §i mai mult.
- §i l-ai crezut pe cuvTnt, a§a, pur §i simplu?
Un barbat total necunoscut vine la tine §i-ti spune
ca este bun prieten cu Dee, iar tu Tncepi pur §i
simplu sa-l Tmbrati§ezi §i sa-l saruti?
Sharia §tia ca Tntregul ei comportament de mai
Tnainte parea irational, dar nu vedea cum ar putea
explica v ib ra te emotionale pe care 16 simtise Tn
prezenta celuilalt barbat. Totu§i, trebuia sa Tn-
cerce, altfel Connors va ramTne cu impresia ca
era complet idioata.
- Carlie, Dee §i cu mine sTntem unite extrem
de puternic printr-o perceptie senzoriala care face
Q Extaz __________ j —-v

ca, atunci cTnd una dintre noi traie§te o emotie


deosebit de intensa, aceasta sa fie resimtita §i de
celelalte doua. Fenomenul nu e simplu de ex-
plicat, pur §i simpiu exista.
Reed Ti studie trasaturile expresive. Era sin­
cere cu el, totu§i aerul ei bataios era dovada ca
nu se a§tepta ca el sa o creada. Cuno§tea prea
putine despre perceptia extrasenzoriala, dar nu
respingea faptul ca exista.
- §i ce legatura are trairea emotionala a lui
Dee cu cowboy-ul?
Sharia ofta. Era u§urata ca Reed nu lua Tn
derTdere legaturile speciale dintre ea §i surorile ei,
dar nu prea §tia cum sa-i explice reactia ei fata de
strain.
- Nu §tiu, recunoscu ea. Nu mi s-a mai Tn-
tTmplat niciodata a§a ceva, dar am receptionat
valurile de emotie care Ti leaga cumva pe Dee §i
pe el. §tiu ca suna a nebunie, dar s-a TntTmplat.
- S-ar putea sa fie vreun soi de §arlatan, su­
gera Reed TngTndurat. Ar putea fi o adevarata
amenintare pentru Dee.
Sharia clatina cu putere din cap §i sari Tn apa-
rarea strainului.-»
- Nu §tiu ce e Tntre el §i Dee, dar n-am simtit
nici o vibratie amenintatoare, ci doar tristete §i
durere.
Reed nu era total convins.
v. y
Becky Barker

- Ce te-a Tntrebat?
- M-a Tntrebat doar cum se simte Dee.
- AtTta tot?
- AtTta tot.
- Atunci, de ce dracu’ l-ai sarutat?
Intrebarea fu pusa Tn timp ce se Tndreptau
spre hoiul principal al aeroportului. Sharia se stra-
duia sa tina pasul cu el, realmente exasperata de
atitudinea lui.
- §tiu ca e greu de crezut, dar unii barbati vor
sa constate daca, atunci cTnd s^ruta pe una dintre
surori, simt acela§i fior pe care TI simte cTnd le
saruta pe celelalte. Este o practica absolut bar-
bara, dar ne-am obi§nuit cu gTndul ca nu Tntot-
deauna barbatii judeca cu capul.
Reed nu comentS. Nu se uita la ea §i nici nu
Tncetini pasul. Sharlei, nici nu-i trecea prin minte
sa-i ceara sa-§i Tncetineasca mersul. Simtea o
oarecare placere sa-i vada ceafa u§or conges-
tionata. Putea fi din cauza mTniei sau a efortului,
sau chiar a stingherelii.
Ideea Ti dadu subiect de gTndire. Dee §i Carlie
Ti spusesera ca singurul motiv pentru care Con­
nors le daduse TntTlnire fusese aeela de a vedea
daca ele TI afectau Tn acela§i fel cum o facea
Sharia. Ei, presupunerile lor i se parusera cara-
ghioase. Sa fi existat, oare, vreun dram de adevar
Tn teoria lor?
V
< J£ >
■- Extaz : . j —^

Nu, T§i spuse, Tn cazul lui Connors era absurd.


Congestionarea lui se datora, probabil, faptului ca
era extrem de suparat. Ea TI gasise Tntotdeauna
atragator, Tn schimb se parea ca pe el prezenta ei
nu facea decTt sa-l irite.
Tn plus, T§i spuse ea, n-o sarutase niciodata,
a§a ca nu avea ce sa compare.'N-o invitase nicio­
data sa iasa cu el.
Daca ar fi vrut sa §tie cum e sa-§i petreaca
timpul cu ea, ar fi putut s-o invite. Nu-l Tneurajase
niciodata, dar nici nu-l descurajase. Cel putin, nu
Tnainte ca el sa le invite la plimbare pe ambele ei
surori, iar pe ea nu.
Sharia nu mai scoase nici un cuvTnt pTna ajun-
sera la hotel §\ se oprira Tn fata u§ii ei. Atunci Ti
raspunse doar la ni§te Tntrebari scurte.
Ai destui bani? o Tntreba el dupa ce descuie
u§a §i facu inspectia de rigoare.
- Da, multumesc.
- Ai de gTnd sa par§se§ti iar hotelul?
- Ma gTndeam sa gasesc piscina, sa-mi petrec
restul dupa-amiezei TnotTnd, sa manTnc ceva §i sa
merg la culcare, raspunse Sharia cu chipul §i
glasul lipsite de orice expresie.
Reed se Tncrunta.
- Am cTteva. freburi de rezolvat, dar restul serii
mi-1 petrec aici, Tri hotel. Cere sa-ti faca nota de
cheltuieli cu camera §i anunta-mS daca ti-ai schim-
V J
Becky Barker

bat planurile. -
- Da, domnule, raspunse Sharia pe cel mai
supus ton. A§tepta sa-1 vada ie§ind din camera,
remarcTnd ca nu parea TncTntat de atitudinea ei.
Nu-§i luase la ea costumul de baie, a§a ca
daca el nu Tnceta sa-i tot dea ordine, avea sa-§i
cumpere cql mar scump costum de baie de la
shop-ul hotelului §i sa-l treaca Tn contul lui. Sa
vedem cum va explica el acest lucru superiorilor
de la agentie. Razbunarea putea fi dulce.
Reed o privi cu ochi Tngustati §i lupta cu ten-
tatia de a-i Tnchide gura impertinenta cu a lui. Nu
era prima'data cTnd T§i Trvabu§ea aceasta dorinta
fierbinte. li Tntinse cheia.
- Te sun mai tTrziu.
- E o promisiune sau o amenintare? bombani
Sharia TnchizTnd u§a Tn urma lui. Barbatul asta
chiar ca avea darul s-o calce pe nervi. Era timpul
sa rasufle Tn voie §i sa §i-l scoata din minte pentru
o vreme.
Statul prelungit Tn carlinga o facea sa simta
nevoia acuta de mi§care, astfel ca ori de cTte ori
prindea cTteva minute libere facea sport. Inotul
era sportul ei favorit. Avea o piscina acasa, dar
cTnd era Tn calatorie adesea apela la piscina ho­
telului la care tragea.
Imediat ce se instala Tn camera lui, Reed TI
suna pe §eful lui, Rolf Sanders. Aceasta TI asigura
V
- Extaz

ca planul lor functiona bine.


Sandy Rudolph era Tn sigurantS, iar un infor-
mator de Tncredere le 4ransmisese ca John Ru­
dolph pusese iscoade sa-l urmareasca pe Reed.
Reed se ocupase cu protectia lui Sandy Tnca
din timpul procesului sotului ei, iar ea Ti daduse
clar de Tnteles ca avea Tncredere Tn el. Acum
Sandy trebuia sa mearga la Nashville, sa depuna
marturie Tmpotriva partenerilor lui John. Siguranta
ei era Tn pericol pTna cTnd nu se termina §1 al
doilea proces. Dupa aceea avea sa primeasca o
noua identitate §i urrnele aveau Sa i se piarda*
gratie programului de protectie a martorijor.
lata de ce Reed juca rolul de momeala. Ag'entii
din United Service §i FBI lucrau Tmpreuna ca sa
vada cine putea fi Tnca pe urmele lui Sandy. Ei
trebuiau sa Tnlature pe oricine prezenta un pericol
imediat. Pretul pus pe capul ei era uluitor.
Reed parasi hotelul doar ca sa-§i omoare
timpul §i sa le permita celor ce TI urmareau sa
ajunga Tn ora§. Sanders Ti spusese ca doi dintre
oamenii lui Rudolph, Horton §i Graves, TI urma­
reau prin tara. Erau cu cTteva ore Tn urma lui, fara
sa §tie ca, la rTndul lor, erau urmariti de doi agenti.
Reed T§i spuse ca ar fi preferat sa-§i petreaca
ziua alaturi de Sharia, la piscina hotelului. l-ar fi
putut admira trupul sculptural strTns Tntr-un; cos­
tum de baie mulat sau Tntr-un bikini micut. Ideea
v. y
Becky Barker

era extrem de Tmbietoare, dar nu putea sa ri§te


s-o implice mai mult d^cTt o implicase deja, cu
toate ca nu credea ca oamenii lui Rudolph war
face ceva. Tot ce puteau face ei era sa a§tepte §i
sa spere ca, Tn cele din urma, el Ti va conduce la
Sandy.
Se facuse tTrziu cTnd se Tntoarse Tn camera §i
T§i 0adu seama ca o persoana Ti umblase prin
lucruri cu o maiestrie de profesionist. Singurele
obiecte care nu erau la locul lor erau cele pe care
le Isisase Tn mod deliberat a§a, ca sa verifice o
eventual^ perchezitie.
Asta Trisemna ca urmaritorii lui se aflau Tn ora§
§i devenisera nerabdatori. Rudolph T§i voia sotia
vie, §i o voia acum. Recursurile erau costisitoare,
iar el avea nevoie de banii la care avea ea acces.
Toate fondurile pe care le dobTndise Tn mod ilegal
le depusese Tntr-un cont deschis'la o banca Trf
strainatate. Sandy descoperise contul §i trans­
ferase banii Tntr-un cont nou.
Acum ea era singura persoana care avea ac­
ces la milioanele de dolari. AtTt Rudolph, cTt §i
Unchiul Sam voiau banii. Sandy refuzase sa
dezvaluie numarul contului. Acesta era politia ei
de asigurare pe viata, dar daca oamenii tui Ru­
dolph puneau mTna pe ea, puteau s-o faca sa-§i
doreasca sa fi fost moarta.
Reed era hotarTt s-o tina Tn viata pe impe-
V
C- - Extaz

tuoasa doamna §i Tn afara de orice pericol. Voise


sa continue s-o pazeasca tot el, dar Sanders ho-
tarise altfel. Planul cu momeala parea sa tina.
Spera sa-i duca de nas cTt mai m ulfpe Horton §i
Graves, astfel TncTt sa le dea timp altor agenti s-o
scoata pe Sandy din Washington.
Tot ce putea sa faca era sa fie Tn garda §i sa
spere ca oamenii lui Rudolph continuau sa-l ur-
mareasca pe el. Cei doi agenti FBI aveau s-o
duca pe Sandy la Newark, unde era a§teptata de
pilotui agentiei, Ed Waites. Dupa aceea, Ed avea
s-o duca Tn Tennessee, Tn adapostul agentiei..
Ultima ddstinatie a lui Reed era Nashville.
Acolo era locui unde sperau sa le Tntinda o cursa
oamenilor lui Rudolph. Daca puteau fi arestati sub
orice acuzatie, asta i-ar fi scos din joc pentru un
timp §1 poate i-ar fi descurajat sa mai Tnde-
plineasca ordinele unui §ef falit §i Tntemnitat.
■ Reed se dezbraca §i se Tndrepta spre du§.
GTndurile Ti fugir| jar la Sharia. De Tndata ce ajun-
geau la Nashville avea s-o trimita acasa. Voia s-o
§tie plecata Tnainte de izbucnirea vreunui scandal
cu adevarat periculos.

V
<JE)
Becky Barker

Capitolul 5

Sharlei nu-i veni sa creada ca adormise ITnga


piscina. Rareori dormea Tn timpul zilei, totu^L era
pentru a doua oara consecutiv cTnd adormea
peste zi. Se gTndi ca, probabil, epuizarea i se
datora faptului ca pilota pentru Connors.
CTnd se Tntoarse Tn camera ei era aproape
seara. Cotrobai dupa cheie prin fundul po§etei,
gasind-o §i bagTnd-o Tn broasca. Apoi rasuci mT-
nerul §i deschise u§a.
Se pomeni trasa cu^forta pe u§a, apoi azvTrlita
Tntr-o parte, Tn timp ce un barbat masiv trecu Tn
graba pe ITnga ea, ie§ind din camera. Sharia
gemu §i se rezema de perete. Barbatul o lua la
fuga pe culoar. Nu facu nici o Tncercare sa se ia
dupa el sau sa-l vada mai bine.
Reed ie§t din camera lui cu rapiditatea unui
fulger. Apuca sa-l zareasca pe intrus disparTnd pe
u§a scarilor, dar nu-l urma. Principaia lui preocu-
pare era Sharia. Geamatul ei Ti scurtase viata cu
v.
CzE>
f Extaz ______ j —-v

zece ani.
Avea Tnca parul umed de la du§. Avea pe el
doar ni§te pantaloni scurti de bumbac, ca ai bo-
xerilor, dar Sharia nu rezista sa zvTcneasca spre
el Tn clipa Tn care TI vazu intrTnd pe u§a.
Reed T§i Tncolaci bratele Tn jurul ei §i o tinu
strTns. TTnara tremura §i respira greu. El Tnjura
Tncet, §tiind ca era TnspaimTntata, altfel nu s-ar fi
aruncat niciodata la pieptul lui. Bratele lui o strTn-
geau protector.
- Ce s-a TntTmplat? Tntreba ragu§it.
Bratele ei erau strTns Tnlantuite Tn jurul taliei lui,
iar fata Ti era Tngropata Tn parul cTrliontat §i ma-
tasos de pe pieptul lui. Caldura lui.era lini§titoare
§i odata prima spaima trecuta, se sili sa inspire
adTnc.
- Era cineva Tn camera mea, reu§i ea sa §op-
teasca ragu§it. i
- Te-a atacat cineva cTnd ai intrat?
Sharla4nspirS adTnc Tnca o data.
- De fapt, nu m-a atacat, doar m-a aruncat din
drumul lui, Ti explica ea.
Reed ridica o mTna sa-i Tndeparteze o bucla
rebela de pe fata.
- E§ti ranita?
Ochii ei se adTncira Tn ai lui.
- Nu ranita, doar §ocata §i putrn speriata.
- L-ai vazut bine?
J
v
■CzD-
Becky Barker

Sharia clatina din cap.


- Nu i-am vazut deloc fata. Era Tnalt §i solid, §i
purta un sacou Tnchis la culoare. Asta-i tot ce am
avut timp sa observ.
Ochii lui Reed selngustara de furie §i Ti apasa
capul pe pieptul lui. Descrierea i se potrivea lui
Graves. Continua s-o tina Tn brate §i sa-i rmngTie
parul pTna cind tremuratul ei Tnceta. Parul ei era
moale ca matasea. Trupul ei suplu §i frumos era
strTns lipit de al lui, §i-i placea cum formele ei se
mulau pe ale lui. Sharia i se potrivea perfect, nu
ca Dee sau Carlie, sau orice alta femeie. Doar ea.
Trebui sa se lupte sa-§i stapTneasca reactia fi-
■reasca a trupului.
CTnd galopul nebun al inimii i se potoli, Sharia
deveni violent de con§tienta de pieptul gol §i larg
de sub fata ei. Talia lui Reed era puternica §i
Tngusta, pielea lui neteda. Era fierbinte, solid ca o'-
stTnca §r emana un miros de curatenie §i mas-
culinitate Tmbietoare. I§i zise ca trebuie sa se
smulga din bratele lui.
Singurul lucru pe care TI avea peste costumul
de baie umed era un halat u§or §i Sharia T§i dadu
seama cu TntTrziere ca Reed §tia acest lucru. La
gTndul asta, sfTrcurile i se Tntarira §i mai mult, iar
ea se stradui sa se distanteze putin.
- E§ti bine? Tntreba el, Tn timp ce ea se re-
tragea treptat din Tmbrati§area lui. Nu-i venea s:o
V- ■ Q T )
• . Extaz .

lase sa piece.
Sharia reu§i sa-i zTmbeasca.
- STnt bine. Nu-s ranita. M-a luat prin sur-
prindere, atTta tot.
CTnd se apleca sa-§i culeaga po§eta de pe
jos, Reed pa§i Tn interiorul camerei. Aprinse lu-
minile §i verifica daca existau urme de stricaciuni
sau de furt. Lucrurile Sharlei pareau neatinse.
Camera fusese perchezitionata cu acela§i profe-
sionalism cu care fusese cercetata a lui.
- Crezi ca era un hot de hotel? Tntreba ea.
- Poti sa te uiti daca Tti lipse§te ceva? Reed
evita raspunsul printr-o Tntrebare.
Sharia inspecta repede camera, dar nu gasi
nimic nelalocul lui.
- Portmoneul era la mine, a§a ca nu prea
avea ce sa fure de aici,-spuse ea. Totul parea
neatins.
- Dar programul de zbor?
Sharia se duse spre masa pe care zacea
mapa ei cu actele pentru zbor.
- Totul e Tn regula, zise ea TntinzTndu-i mapa.
Crezi ca totu§i cineva cauta informatii despre ca-
latoria noastra?
- S-ar putea, raspunse Reed verificTnd actele.
Cei care TI urmareau erau acum cu un pas
Tnainte. §tiau ca mTine avea sa zboare spre Nash­
ville. Nu avea importanta ca ei ajungeau acolo


------------ -C zD —------ ;------•
Becky Barker

primii. Important era ca o implicasera pe Sharia Tn


cautarile lor.
- Crezi ca are vreo legatura cu cazul la care
lucrezi? Tntreba ea straduindu-se din rasputeri sa
nu se mai gTndeasca la cTt de superb era. Un
barbat cu torsul §i cu picioarele goale avea ceva
incredibil de sexy.
- Probabil7 mTrii Reed. De ce nu-ti strTngi lu-
crurile sa te muti Tn camera mea? Ar fi mai bine
sa stai la noapte cu mine.
Sharia nu era convinsa ca ar fi fost o idee prea
buna s§ Tmparta camera cu el, mai ales dupa ce
tocmai se aruncase Tn bratele lui... ale lui, care
facea tot posibilul sa evite contactul cu ea. Gestul
ei nu fusese premeditat, dar,nu putea sa nu
admita ca Ti facuse o adevarata placere sa stea Tn
bratele lui.
Reed se a§tepta ca ea sa protesteze, a§a ca
se grabi.s-o Iini§teasca:
- In camera mea sTnt doua paturi. §i ai cu-
vrntul meu ca am sa jna port ca un adevarat
gentleman.
Cum Sharia ramase circumspecta, adauga:
- Doar nu vrei sa stai aici singura, nu-i a§a?
Sharlei nu-i trebui mult sa se hotarasca. Nu
avea nici un chef sa ri§te sa mai primeasca o
vizita nedorita.
- Mai TntTi a§ vrea sa fac un du§ §i sa ma
v.
r~ ( Extaz
schimb, spuse ea. Apoi Tmpachetez §i ma m utja
tine.
Reed Tncuviinta §i se Tndrepta spre u§a.
- Am sa comand ceva cfe mincare prin room-
service. Vrei ceva sau ai de gTnd sa cobori la
restaurant?
- A§ prefera sa mantnc in camera. Dacii nu te
deranjeaza sa comanzi §i pentru mine, vreau
ni§te fructe de mare.
- Cafea, vin sau ceva special de baut?
- Doar ceai cu gheata, te rog.
^ S-a facut, spuse Reed din u§a. Cheama-ma
cind e§ti gata, sa-ti iau bagajele.
- Multumesc, dar ma descurc. Nu dureaza
mult.
- Binef Nu uita sa pui lantul de siguranta,
spuse Reed Tnainte de a Tnchide u§a.
Sharia TI puse, apoi se rezema de perete §i
ofta adTnc. Se simtea ca Tn centrul unui ciclon.
Strainul care Ti intrase Tn camera o speriase cum-
plit, Tar apoi Connors Ti rascolise simturile, tinTnd-o
Tn brate. Fusese surprinzator de bITnd §i de atent.
Trebui sa faca un efort considerabil sa-§i vina Tn
fire.
Connors era un barbat deosebit de atragator
§i putea fi deosebit de tulburator cTnd statear
aproape de el. O §tia deja zburmd cu el Tn car-
linga; Acum avea de gTnd sS-§i petreaca noaptea
V <^T > y
r ~C Becky Barker 3“ ^
Tn camera lui. T§i ispitea soarta §i cauta necazul
cu lumTnarea? §tia ca putea avea Tncredere Tn
Connors. Ti daduse limpede de Tnteles ca nu ur-
marea nimic personal. Era Tn misiune §i trebuie
sa-§i ia toate masurile de precautie, dar oare
putea sa se Tncreada ea Tn sine?
Sharia T§i impuse sa uite scenele dinainte.
Facu repede un du§, T§i spala parul §i T§i puse un
costum albastru din tricot. Apoi T§i usca parul cu
prosopul §i TI perie, astfel ca, atunci cTnd fu com-
plet uscat, cadea Tn obi§nuita cascada de bucle.
Dupa o jumatate de ora T§i transporta lucrurile
spre camera de alaturi §i T§i promitea sa pastreze
peste noapte e relatie.impersonala cu tovara§ul ei
de camera.
Reed deschise u§a §i o ajuta la bagaje. Shar­
lei aproape ca-i paru rau cTnd TI vazu Tmbracat cu
o cama§a neagra, Tn ton cu pantalonii. Totu§i,
tesatura moale ascundea prea putin jocul mu§chi-
lor bratelor §i ai umerilor lui.
Reed se Tntoarse Tn camera ei pentru a ve-
rifica daca nu uitase ceva §i ea Ti fu recunos-
catoare pentru momentul de respiro pe care i-l
oferea pentru a^se acomoda cu camera lui. Totul
era extrem de ordonat §i impersonal. Foarte pu-
tine dintre lucrurile lui erau la vedere, a§a ca nu
se simti prea mult ca o intrusa.
- Tti poti pune lucrurile oriunde, $puse Reed

■GED
r~C Extaz

cTnd se Tntoarse. E loc berechet Tn dulap §i Tn


comoda.
- Multumesc, spuse Sharia. Singurul lucru de
care avea nevoie era sa-§i atTrne Tn dulap cos-
tumul he zbor pentru a doua zi. Costumul de baie
era Tnca umed, dar nu voia sa-l Tntinda Tn baie,
a§a ca TI Tnfa§ura Tntr-un prosop uscat. Restul
putea rarmne Tn geanta de voiaj.
Reed se a§eza pe unul din paturi §i se.prefacu
interesat de spectacolul de la televizor. Nu voia
s-o faca sa se simta stingherita de faptul ca Tm-
parteau aceea§i camera, dar era fascinat de cTt
de apetisant arata Tn costumul din tricot moafe.
Parul Tnca putin umed din cauza du§ului i se re-
varsa bogat §i stralucitor pe umeri. Arata neobi§-
nuit de delicata §i vulerabiH, §i mirosea dulce,
sexy §i feminin.
Parfumul ei era atTtator §i Reed nu se putu
abtine sa nu-§i aminteasca abandonarea ei Tn
bratele lui/cu faja lipita de pieptul lui gol §i rasu-
flarea fierbinte biciuindu-i pielea. T§i aminti ca tre­
buie sa se stapTneasca, sa-§i reprime orice
dorinta de a repeta performanta.
Ea venise la el ca s-o protejeze §i pentru ca
avea Tncredere Tn el. Cel pujin, avea mai multa
Tncredere Tn el decTt Tn strainul care Ti intrase Tn
camera. Faptul ca ea acceptase sa-§i petreaca
noaptea la el TI multumea.
J
■ 0 *0
Becky Barker

Din vina lui se speriase ea §i Reed T§i promise


sa nu faca nimic ce ar putea sa o tulbure. I§i
impuse s-o considere un martor caruia trebuia
sa-i asigure protectie.
Cina sosi tocmai cind Sharia se Tntreba ce
naiba sa faca sau sa spuna, dupa ce terminase
cu aranjatul lucrurilor:
MTncara Tn tacere, ascultTnd §tirile de seara.
CTnd ajunsera la desert, Sharia se decise sa puna
cTteva Tntrebari:
^ - Poti sa-mi spui cTte ceva despre cazul la
care lucrezi?
§tia ca el fusese Tngrijorat de faptul ca o avea
pe ea ca pilot, dar acum era curioasa sa §tie ce
anume Ti provocase Tngrijorarea §i de ce Ti fusese
scotocita camera.
Cazul Rudolph facuse vTlva la scara nationala,
a§a ca Reed n-ar fi divulgat nici un secret, dar Ti
dadu totu§i cTteva informatii de baza:
- Guvernul a Tncadrat-o pe Sandy Rudolph Tn
programul de protectie a martorilor, pentru ca a
depus marturie Tmpotriva sotului ei Tn procesul de
spalare a banilor.
Sharia T§i amintea cTte ceva.
- Nu erau amTndoi bancheri foarte respecta-
bili? Tntreba ea.
Reed dadu din cap.
- Tocmai asta i-a permis sa-§i desfa§oare acti-
V
Extaz
r <
vitatea infractionaia. Avea o acoperire perfecta,
dar a facut gre§eala s-o subestimeze pe Sandy.
Nu a crezut ca ea va avea curajul sa-i puna bete
in roate, dar odata ce a aflat de ilegalitatile lui,
Sandy a Tnceput sa adune dovezi Tmpotriva lui.
- Probabil ca e foarte curajoasa.
Reed zTmbi §i Tn ochi i se putea citi admiratia
pentru femeia Tespectiva. Sharia se pomeni de-
testTnd orice femeie care avea un astfel de efect
asupra lui.
- Sandy este o femeie §i jurnatate, spuse Reed.
A descoperit unde-§i ascunsese el cT§tigurile ili-
cite. Chiar Tnainte sa se duca la procuratura cu
dovezile, a transferat milioanele de dolari, aflate
Tn contul lui Tntr-o banca din strainatate, Tntr-un
cont al ei. Acum este singura care are acces la
banii spalati.
Sharia fluiera Tncet. Nu-§i amintea sa fi auzit
ceva despre banii ascun§i.
- Pun pariu ca sotul ei e furios.
- Furios §i la ananghie, zise Reed. A fost gasit
vinovat Tn mai multe capete de acuzare §i a con-
testat verdictul, dar are nevoie de bani.
- A§a ca a pus oameni sa-i gaseasca sotia?
Reed dadu din cap.
- Sarcina mea este sa-ti tin \a distanta de ea.
- Dar n-o paze§ti tu, zise Sharia.
- In misiunea asta, eu sTnt momeala sau diver-

G H ) J
r~C Becky Barker

siunea, cum vrei sa-i spui. Rudolph se a§teapta


ca eu s-o pazesc pe Sandy, drept care 9 pus s3
fiu urmarit, in speranta ca astfel 0 sa ajunga la ea.
- Dar tu nici vorba sa te apropii de ea, nu?
-N u .
- Deci de asta ai spus ca nu e§ti sigur ca n-ai
sa ai necazuri Tn calatoria asta...
Pentru Sharia, lucrurile Tncepeau sS se lege.
- Nu ma a§teptam ca oamenii lui Rudolph sa
faca vreo mi§care pTna cTnd credeau ca ma Tn-
tflnesc cu Sandy. E clar ca totu§i cineva §i-a pier-
dut rabdarea §i a hotant sa ne perchezitioneze
camerele. .-v
- Omul acela a scotocit §i aici?
Reed dadu din nou din cap.
- Da, Tn timp ce eram Tn ora§. Probabil chiar
Tnainte de a trece Tn camera ta.
- N-au lasat vreun dispozitiv de ascultare, nu-i
a§a? Tntreba Sharia, §tiind ca astfel de practici
sTnt obi§nuite Tn lumea infractorilor.
- Nu, am verificat. Cum n-au gasit nici o in-
formatie, au plecat cu buza umflata..
- Dar camera mea?
- Au gasit orarul de zbor, dar asta nu prezinta
nici 0 amenintare pentru noi sau pentru Sandy.
- AGum cunosc urmatoml nostru popas, Ti re-
aminti Sharia.
- II cunosc §i probabil se Tndreapta deja spre
V.
r ~C Extaz

Nashville, dar nu are nici o importanta.


- Pentru ca Sandy nu e acolo?
- Nu e acolo, a§a ca nu ma a§tept la vreun
necaz din partea oamenilor lui Rudolph, dar daca
vrei sa pled mTine acasa, pot sa zbor cu un avion
de pasageri la Nashville.
Sharia zTmbi ironic §i zTmbetuI rascoli salbatic
focul din el.
- Mu§pa-ti limba! Mama ar face o criza sa §tie
ca te-am lasat la mila unei companii comerciale.
In plus, daca ei cred ca ai sa-i duci la Sandy, e
putin probabil sa-ti faca vreun rau. AtTta timp cTt
nu exista nici un pericol imediat, nu vad de ce nu
ne-am urma programul initial.
Reed era bucuros ca §i ea ajunsese la ace-
ea§i concluzie. Ji parea totu§i rau ca o implicase
suficient cTt sa fie speriata de until dintre oamenii
lui Rudolph.
- Dupa ce ma la§i Tn Nashville, te poti Tntoarce
acasa, spuse el. Ma voi Tntoarce cu unul dintre
pilotii agentiei.
Sharia Tncepu sa strmga farfuriile murdare §i
sa le puna pe tava.
- De ce n-ai zburat de la Tnceput din ora§ Tn
ora§ cu un pilot al agentiei?
- Pilotul respectiv avea alta Tnsarcinare, iar noi
am vrut ca aceasta misiune sa arate ca pricare
alta. Trebuia sa vedem daca oamenii lui Rudolph
v
C e ~>
Becky Barker

pot fi atra§i pe o linie moarta, spuse Reed Tn timp


ce lua tava cu farfuriile murdare §i o a§eza pe
coridor, ITnga u§a.
- E clar ca au fost.
- Au mu§cat momeala, Tncuviinta Reed.
- §i Sandy?
- E transferata Tntr-un loc sigur. Dupa ce de-
pune din nou marturie, prime§te o alta identitate.
Sharia §tia ca el nu-i putea da prea (nulte de­
tain, dar era TncTntata ca Ti Tncredintase informa-
tiile de baza. Se Tndrepta spre celalalt pat §i puse
la capStuI patului cele doua perne.
- Cum poti fi sigur ca Rudolph n-a pus mai
multi oameni sa-i caute sotia?
- Nu putem fi siguri, raspunse Tntunecat Reed.
Se a§eza pe patul lui §i lua telecomanda. Tot ce
putem face este sa Tncercam sa-i derutam pe toti
pTna cTnd Sandy va fi Tn siguranta.
- Cum e cu banii? De fapt, cui apartin?
- Legal, apartin guvernului daca sTnt confiscati
ca proba la proces.
- Asta Tnseainna ca Sandy tainuie§te do-
vezile?
- Nu exista nici o dovada legala ca banii
exista. Agentia are statistica banilor spalati de
Rudolph, dar nici o dovada ca banii au fost as-
cun§i §i nu cheltuiti.
Sharia scoase un roman din mapa, apoi se
V
CU E)
Extaz y ~^
a§eza confortabil pe pat.
- Prin urmare, Sandy Rudolph nu are nici o
obligatie legala sa restituie banii?
- Nu.
Sharia Tncerca sa-§i imagineze ce ar face ea
tn locul celeilalte femei. Daca avea sa primeasca
o noua identitate §i voia sa traiasca in confortul
cu care era obi§nuita, probabil ca avea sa-i tre-
buiasca mai multi bani decTt i-ar fi dat guvernul.
- Crezi ca va restitui banii?
Reed T§i mcruci§a bratele sub cap. Nu era si­
gur ce va face Sandy. Majoritatea celor in situatia
ei ar lua banii §i ar fugi, dar ea nu era ca rnajori-
tatea oamenilor.
- Nu §tiu, raspunse el.
- Agentia ta nu tine morti§ sa recupereze
banii? Ma gindesc ca ar putea sa faca presiuni
asupra ei.
- In primul rind, trebuie s-o tinem Tn viatS.
Daca returneaza banii guvernului, viata ei nu mai
are nici o valoare pentru Rudolph.
Sharia mcepea sa Tnteleaga.
- In prezent, sotul ei vrea sa puna mma pe ea
din cauza banilor. Daca ea Ti da guvernului, o va~
lasa Tn pace sau va vrea sa se razbune?
- Va vrea s-o omoare.
Tonul sec al lui Reed o facu pe Sharia sa se
cutremure. N-o invidia pe femeia aceea, dar ti
v J
Becky Barker

admira curajul §i spera sincer ca agentii federafi


sa reu§easca sa o protejeze.
- Te deranjeaza daca ma uit la baseball? Tn­
treba Redd.
- Nu. Eu am o carte.
- Nu te deranjeaza televizorul?
- Deloc. x
§i cuasta, conversatia lor luasfTr§it. Sharia se
a§eza mai comod §i se lasa absorbita de lectura,
in timp ce Reed urmarea meciul de baseball. Tre-
cura vreo doua ore pTna sa-§i vorbeasca din nou.
Meciul se terminase §i la televizor se dadeau
§tirile de noapte cmd Sharia termina cartea. Casca
§i se Tntinse. De cTnd se a§ezase, nu-§i schirn-
base pozitia. Era una dintre acele persoane care,
atunci cTnd sTnt captivate de o carte buna, uita de
tot ce e Tn jur.
Reed Ti urmari mi§carile lene§e, de pisica, §i
Tnghiti Tn sec. Tot trupul Ti era Tncordat de dorinta.
Meciul nu fusese nici pe departe atTt de captivant
cum trebuie sa fi fost cartea ei. Ultimele doua ore
§i le petrecuse luptTndu-se sS rarpTna indiferent la
prezenta ei. O buna parte din timp o studiase Tn
mod fati§, iar ea nici macar nu sesizase intensa
lui cercetare.
-Se |)omeni simtindu-se ofensat de faptul ca
putea fi atTt de total ignorat. Eul lui suferea §i nici
trupul care Ti sageta n-o ducea mai bine. Larga
V
< H °D
Extaz

gama de expresii zugravite pe cJiipul Shariei Tn


timp ce citea TI tinuse eaptiv Tn ultimele ore.
Sharia oftase, zTmbise, se Tncruntase cTnd §i
cTnd, iar o data paruse mi§cata pTna la lacrimi.
Tnsa ceea ce TI Tnnebunise Tn doua rinduri fusese
valul de patima care Ti luminase ochii §i Ti co-
lorase obrajii.
- E buna cartea? o Tntreba cTnd, Tn cele din
urma, T§i Tntoarse atentia catre el. Tonul lui era
convingator neutru.
ZTmbetuI Sharlei fu luminos §i sincer.
- Da, o carte cu adevarat buna. E scrisa de
una din scriitoarele mele preferate. Are darul sS
te tina cu inima la gura toata cartea.
Raspunsul lui Reed fu un mormait, apoi o Tn­
treba pe un ton vag:
- Mai ai ceva de facut?
- Trebuie s-o sun pe mama. Am vorbit azi cu
Carlie, dar mama se a§teapta sa vorbesc §i cu
ea.
- Ai nevoie de intimitate? Tntreba Reed, fara
sa faca vreo tentativa sa-§i schimbe pozi{ia,
- Nu, spuse Sharia §i, a§ezTndu-se pe mar-
ginea patului, Tntinse mTna spre telefon. Dupa ce
avu legatura cu Belle, Ti dadu un scurt raport al
evenimentelor de peste zi, dar evita sa pome-
neasca ceva despre cazare. „
- MTine trebuie sa ajung Tn Nashville pTna la
V.
<Hl >
Becky Barker

prinz, apoi ma Tndrept spre casa, Ti zise ea mamei


sale.
Belle Tntreba daca Connors se purtase ca un
domn §i daca se Tntelesesera bine.
Ochii Sharlei fugira spre barbatul TI cauza. II
vazu privind-o lung. Privirile li se Tneruci§ara. Un
licar.tulburator din ochii lui Ti taie o clipa respiratia.
Aerul dintre ei se Tncinse §i, dintr-o data, Ti fu greu
sa se mai concentreze asupra discutiei cu Belle.
- Totul e bine, T§i asigura ea mama, sperind
sa fie §i adevarat. Saluta-i pe toti din partea mea
§i ne vedem mTine.
Belle Ti ura noapte buna §i conversatia lua sfTr-
§it. Sharia se apleca sa puna receptorul Tn furca,
straduindu-se sa-§i smulga privirea din privirea lui
hipnotica. Pulsul Ti crescuse alarmant §i se lupta
sa-§i stapTneasca orice implus refractar.
- Ai vrea sa te duci tu, prima la baie?
Sharia scapa un mic oftat de u§urare, §i-i
arunca o alta privire lui Connors. Tonul lui era
normal §i T§i concentrase iara§i atentia asupra
televizorului. Pret de o clipa T§i facuse griji din
cauza lui. Ea se straduia din rasputeri sa-§i Tn-
vinga atractia pentru el, iar daca el nu pastra o
atmosfera impersonala Tntre ei, puteau intra Tn
bucluc.
- Nu va dura mult, Ti promise ea ridicTndu-se §i
luTndu-§i cTteva lucruri din geanta de voiaj.
v.
Extaz _________

- Nu te grabi.
Reed reu§i sa-§i pastreze tonul indiferent, dar
simtea cu totul altceva. Hormonii lui alergau in
galop. Dar §i mai rea era curiozitatea. Sharia il
scotea din minti, fara ca macar sa incerce.
T§i tradase fara sa vrea emotia §i vSzuse cum
in ochii ei gparuse o unda de circumspectie. ii
promisese ca nu o s-o deranjeze §i intentiona
sa-§i tina prbmisiunea, dar presimtea ca avea sa
fie o noapte lunga de insomnie.
Sharia se spala pe dinti §i i§i dadu cu apa rece
pe fata. Simplul fapt ca se afla in aceea§i camera
cu Connors o facea sa-i fie cald §i sa se simta
infierbintata. Barbatul asta era periculos. Uneori,
ochii lui aurii ii faceau inima sa-i bata nebune§te
§i ii stirneau dorinte pe care nu le voia stirnite.
Acum trebuia sa decida in ce avea sa se
culce. Nu putea suferi sa doarma Tmbracata, dar
se indoia ca ar fi intelept sa se culce doar eu
bluza de pijama. Ro§ul-aprins ar putea parea deli-
berat provocator, cu toate ca bluza avea mineci
lungi §i ii acoperea destul de mult coapsele.
Sharia se hotari sa-§i puna bluza de pijama. In
mod normal nu dormea in sutien §i chiloti, dar de
data asta facu o exceptie §i considera ca era co-
respunzator acoperita.
Cind reveni in camera constata ca Reed stin-
sese toate luminile, cu exceptia celei de pe masa
v {J U T ) J
Becky Barker

^ dintre paturi. Poate o facuse pentru ca ea sa se


simta mai Tn largul ei, Tnsa acum camera era se-
ducator umbrita, facTnd-o sa simta §i mai preg­
nant intimitatea situatiei lor.
- Baia Tti apartine, spuse ea straduindu-se s
adopte un ton lejer, Tn timp ce se Tndrepta spre
dulap sa-§i puna hainele §i obiectele de toaleta.
Reed o urmari cum se mi§ca prin camera ca
un fulger de matase ro§ie. Nodul din stomac i se
strTnse §i mai mutt. Se Tndrepta spre baie.
Sharia T§i zise ca era mai Tntelept sa se bage
Tn pat pTna la Tntoarcerea lui, a§a ca se baga sub
patura §i Tncerca sa gaseasca o pozitie cTt mai
comoda. Din nefericire, din cauza somnului de
dupa-amiaza, nu-i era deloc somn.
Reed se barbieri pe Tndelete, se spala pe dinti
§i se pregati de culcare. Se gTndi daca sa faca un
du§ rece, dar decise ca nu avea rost. Tot ce Ti
trebuia era putin timp ca sa-§i recapete controlul
asupra simturilor. Odata instalata Tn pat pentru
culcare, Sharia nu avea sa mai fie chiar atTt de
tentanta.
Stinse lumina de la baie Tnainte de a reintra Tn
camera. Sharia era deja Tn pat, a§a ca stinse §i
ultimul bee §i T§i scoase cama§a §i pantalonii. Nu
voia sa-§i jigneasca colega de camera, dar §i fara
sa Tncerce sa doarma Tmbracat avea sS-i fie des­
tul de incomod.* Nu avea pijama nici de matase,
V.
Extaz

nici altfel.
Imaginatia poate fi un lucru brutal, T§i zise
Sharia auzindu-l cum se dezbraca. li vazuse deja
pieptul gol, iar acum T§i imagina §i restul trupului
gol. Ce fel de chiloti purta? Sau prefera sa
doarmagol?
- Noapte buna, spuse Reed suindu-se in pat.
- Noapte buna, raspunse .Sharia, sperind ca el
va atribui bruschetea tonului ei somnolentei.

V
cn>
,—C Becky Barker

Capitolul 6

Pentru Sharia §i Reed fu o noapte lunga, fara


odihna. Nici unul nu dormi bine §i erau treji cind
se crapa de ziua. Facura du§, se Tmbracara §i se
pregatira de drum fara sa discute prea mult. Fie­
care evita cu grija contactul fizic cu celalalt.
In ciuda eforturilor lor-combinate, tensiunea
sexuala dintre ei scotea scTntei §i erau prea
obositi pentru a se preface ca nu exista. Cel mai
bun lucru pe care puteau sa-l faca era s-o ignore.
Restaurantul hotelului era aglomerat, a§a ca
luara micul dejun mai putin mcordati. Tensiunea
scazu mtrucTtva. Se mai relaxara, ba chiar reu§ira
sa flecareascS putin.
La opU erau Tn „Saragota“ §i zburau spre
Nashville.
Cerul senin al Kentucky-ului se Tnnoura trep-
tat. Dupa o ora §i jumatate de zbor, vizibilitatea se
deteriora serios.
V. < jT )
( Extaz

Sharia chema cel mai apropiat turn de control


§\ ceru ultimele informatii despre starea vremii.
Afla ca se a§tepta ploaie §i vTnt dinspre golf, §i
un front rece Tndreptat dinspre vest. Conform
prognozei, zburau direct catre zona de TntTlnire a
celor doua fronturi.
- Ne a§teapta necazuri? Tntreba Reed.
i Sharia se Tncrunta TngTndurata. Zburase prin
vTnturi puternice, prin ploi torentiale, prin furtuni
Tnsotite de descarcari electrice. Se putea des-
curca aproape cu orice, Tn afara de gheata.
- Ploaia rece §i vizibilitatea slaba nu vor fi o
problema, explica ea. Dar daca dam de lapovita
sau mazariche, ar putea fi periculos.
- CTt mai avem pTna la Nashville?
- O ora §i mai bine.
- Vrei sa ne Tntoarcem?
Sharia clatina din cap.
- Am parcurs deja mai mult de jumatate de
drum. Prognoza n-a mentionat o furtuna de za-
pada, a§a ca probabil vom fi Tn Nashville pTna ce
vremea sa se Tnrautateasca prea tare. Totu§i, de-
pinde de tine. Daca vrei sa ne Tntoarcem, ne
Tntoarcem.
Reed nu avea un program batut Tn cuie. Nu
conta cTnd ajungea Tn Nashville, dar, daca se Tn-
torceau, putea dura ore Tntregi sau zile pTna cTnd
vremea sa se restabileasca. Nu voia sa TntTrzie
v. y
C?E>
r~ C Becky Barker

prea mult.
- A§ prefera s§ mergem Tnainte, hotari el.
Exista cTmpuri de aterizare fn zona asta unde sa
ne putem opri daca vremea se strict de tot?
- Nu §tiu nici unul, dar daca dam de necaz;
pot sa cer instructiuni de aterizare de urgenta de
la cel mai apropiat turn de control.
Timp de o jumatate de ora, Tn carlinga domni
lini§tea, caci principala lor preocupare era starea
vremii. VTntuI se intensifica Tn mod constant, iar
cerul devenea tot mai Tntunecat. CTnd se porni
ploaia, „Saratoga“ era zdruncinata de rafale de
vTnt §i zborul era tot mai anevoios cu fiecare mi-
nutcetrecea. ^
Sharia T§i punea toata energia Tn mentinerea-
avionului pe liniei Tocmai se hotarise sa ceara
ajutor, cTnd primi o Tn§tiintare de avertizare de la
turnul de control. Tn fata ploaia se preschimba Tn
lapovita §i mazariche, §i erau putinq §anse de
traversare a frontispiciului turbulent.
Transmisia radio Tncepu sa se Tntrerupa §i
Sharia se chinui sa prinda restul mesajului. Toate
avioanele mici erau sfatuite sa aterizeze de ur­
genta, dar pierdu legatura cu turhul §i radioul
ramase mort.
— Pot sa te ajut? Tntreba Reed, §tiind ca avea
mTinile ocupate cu controlul avionului.
Sharia Ti preda receptorul-radio.

< r» > j
r ~C Extaz . j —^
- Ai putea Tncerca sa prinzi o alta statie-radar,
spuse ea aratmdu-i cum sa caute cel mai apropiat-
turn. Nu trebuie decTt sa roste§ti Tncontinuu ,.May­
day" pTna prime§ti raspuns.
- Ne-am abatut mult de la curs?
- Daca aparatele mele indica corect, nu ne-am
abatut Tnca. Dar nu §tiu cTt mai pot risca zburind
direct Tn acest cTmp de turbulenta.
Reed §tia ca nu puteau trece peste cTmp §i nici
sa-l ocoleasca, a§a ca erau pur §i simplu la mila
Mamei Natura. T§i continua eforturile de a lua le­
gatura cu un turn de control, dar fara succes. La
rastimpuri prindea sunetul unei voci sau frag-
mente despre starea vremii, dar nici o informatie
utila. ~
- Cred c3 am ramas fSra radio, Ti zise el Shar-
lei dupa un timp. Ei s-ar putea sa ma auda, dar
eu nu-i aud.
Sharia rasuci ni§te butoane, dar tot fara efect.
Asta Tnsemna ca nu se puteau baza pe instruc-
tiunile locale de urgenta.
- §i acum? Tntreba Reed.
- Mergem Tnainte, raspunse ea zTmbind.
Reed Ti admira tonul calm, li vedea Tncordarea
de pe chip §i din trup, dar nu era genul care sa se
lasa prada panicii. Avionul topaia ca un balon
umplut cu heliu, dar ea continua totu§i^a mentina
cursul de zbor.
v.
CK>
Becky Barker

Se gindi la cabana agentiei. Avea o mica pista


de zbor. Nu voia sa-i conduca pe oamenii lui Ru­
dolph la ascunzatoarea agentiei, dar nu credea
ca pe furtuna asta ei ar avea cum sa dea de urma
lui „Piper Saratoga11. Era riscant s-o duca pe
Sharia Tntr-un loc apropiat de cel Tn care avea sa
fie Sandy, totu§i riscul de a continua drumul era §i
mai mare.
- §tiu eu pe aici o mica pista, spuse el, cap-
tTndu-i pret de o clipa toata atentia. E scurta §i
zgruntoasa, dar Tmi Tnchipui ca poti ateriza pe ea.
Nu avea nici o Tndoiala Tn privinta maiestriei ei.
- Unde? Tntreba scurt Sharia.
Reed Ti dadu coordonatele.
- CTt de aproape sTntem?
Sharia studie Tncruntata panoul de brad.
- Este la cTteva mile vest de culoarul nostru
initial, dar un culoar mai dinspre vest ar putea sa
ne scuteasca de o parte din ploaie.„E§ti absolut
sigur Tn privinta coordonatelor?
- Categoric. Proprietatea apartine agentiei.
Pista e Tntotdeauna Tn stare buna §i gata pentru
avioane.
Sharia se gTndi la coordonatele date de el. Nu
era timp pentru a dezbate avantajele §i dezavan-
tajele. Trebuia sa aduca avionul la sol cTt mai
repede cu putinta. Vremea se Tnrautatea Tncon­
tinuu, iar fara radio erau complet vulnerabili.

G°D
^—C Extaz ■'

VTntuI batea in rafale spre est, a§a ca ea Tn­


toarse botul avionului direct spre vest. Prefera sa
Tnfrunte furia vTntului decTt mazarichea pe care o
§tia mai la sud de ei. Spera sa poata ateriza
Tnainte ca lapovita §i mazarichea sa bombardeze
Tntreaga regiune.
Ocolul spre vest Ti scoase treptat din ploaia
torentiala §i din norii vinetii. Se Tndreptau spre un
cer mai luminos §i spre o vizibilitate mult mai
buna. CTnd se apropiara de destinatie, Sharia
Tncepu sa coboare prin nori §i, Tn cTteva minute,
putu sa distinga terenul de sub ei. Tot ce vazu fu
o zona Tmpaditrita.
- Dupa ce ne uitam? Tntreba ea.
- Cabana e ascunsa Tntr-o padurice, raspunse
el, apoi zTmbi u§or la mmitul Sharlei. Pista e la
dreapta casei.
- Am sa cobor cTt de jos pot. Anunta-ma ime­
diat ce vezi ceva familiar. Acum ne gasim exact
pe coordonate.
- Uite-o! rosti Reed aratTnd o casa Tngropata
Tntr-un ocean de pini Tnalti.
Sharia dadu din cap. Vazu pista bine numai
dupa ce zbura o data deasupra ei, a§a ca facu un
ocol al zonei §i se pregati de aterizare.
Tn momentul acesta norocul Ti parasi. Tn timp
ce pierdeau altitudine, ploaia Tncepea sa loveasca
mai zgomotos avionul §i Sharja Tnjura Tn surdina.

--------------- ( 101 )----------------


s
Becky Barker J—n

- La dracu’! Ploua cu gheata!


In cTteva secunde avionul fu acoperit cu un
strat subtire de gheata.
' - Poti sa ajungi la sol sau trebuie sa luam iar
Tnaltime? TntrebS Reed, con§tient de teribila ei Tn-
cordare.
- Cobor. la ni§te perne din spate’ §i prega-
te§te-te pentru o aterizare fortata. De pus jos, TI
pun u§or, dar s-ar putea sa nu am deloc tractiune
daca aterizez pe un strat de gheata.
Reed lua din spate din perne §i puse cite una
Tn bratele fiecaruia. Sharia cobori turatia atTt cTt T§i
permise, sperind sa nu aiba nevoie sa frineze
prea mult Tn momentul contactului cu pamTntul.
Contactul fu |in, fara §ocuri, §i avionul se Tn-
scrise perfect pe pista. Ochii lui Reed se luminara
de admiratie fata de maiestria cu care reu§ise sa
aterizeze atTt de grozav Tn conditiile date. Sharia
Tntinse mTna §i-l lovi pe umar.
- Jos §i capul la cutie! striga ea ragu§it. Ne
zdrobim!
Oprise motorul §i actiona frmele cu maxima
prudenta posibila^ dar rotile nu aveau deloc ade-
renta, §i avionul nu Tncetinea suficient. Aveau sa
iasa de pe pista Tnainte sa poata opri.
Gardul de sTrma Tnalt de la capatul pistei fu o
priveli§te binevenita. Nu-i putea opri complet, dar
Sharia §tia ca le va mai Tncetini viteza §i va slabi

V---------------------------- ( 102 ) ---------------- :------------ ^


. Extaz •‘
forta impactului cu trunchiurile pinilor.
Era transpirata din cauza efortului §i avea trupul
Tncordat ca un arc. MTinile Ti erau Tncle§tate pe
comenzi, dar tot ce putea face era sa Tndrepte
botul avionulul Tntr-un unghi care sa-l a§eze Tntre
copaci. Nu avea cum sa-§i protejeze Tntregul avion
sau pasagerul.
Forta izbirii de gard Ti scutura, dar apoi aripa
stTnga se lovi cu o bufnitura de un copac §i avio­
nul se opri scuturmdu-i violent. Sharia icnj §i
partea de sus a capului Ti zbura Tnainte.
Reed T§i desfacu repede Centura §i o aduse cu
bITndete Tnapoi, Tn scaun, ca sa vada daca era
ranita. Zari pe fruntea ei o taietura urita, dar nu-§i
dadu seama daca mai exista §i o alta rana. Putea
doar spera ca Centura de siguranta §i perna Ti
aparasera restul corpului de impact.
- Sharia, rosti el cu un glas aspru §i neinteli-
gibil. T§i drese glasul §i'Tncerca din nou: Sharia,
revino-ti! Trebuie sa ie§im din avion.
Ti Tndeparta parul de pe obraji §i Ti lua, cu bITn­
dete, fata Tn mTini. VazTnd-o cTt e de palida §i
inerta, fu cuprins de panica.
— Sharia! Pulsul accelerat Ti bubuia Tn urechi.
Era obi§nuit cu descarcarile bru§te de adrenalina,
dar de data asta era altfel. Nu-i fusese nici pe
departe atTt de teama de prabu§ire, precum Ti era
la gTndul ca ea ar putea fi 'grav ranita, iar el nu va
J
v
G°D
Becky Barker

fi Tn stare s-o ajute.


§ansele de a primi ajutor de urgenta in aceasta
zona §i pe o asemenea vreme erau ca §i ine-
xistente. Nu-i ramTnea declt sa o duca Tn cabana
§i s-o Tngrijeasca singur. Prefera sa fie con§tienta.
- Sharia, ma auzi? Spune ceva.
Genele ei filffira, gemu moale, apoi TI privi. Se
Tnfiora u§or, apoi redeveni inerta.
Reed Tnjura tare, li lasa la loc capul pe tetiera
§i sari din avion. Trecu pe sub avion §i ajunse la
u§a pilotului, o deschise, Ti desfacu cu grija Cen­
tura de siguranta, apoi o lua Tn brate.
Sprijinindu-se de gard, ajunse la o portiune de
teren acoperit cu iarba, care nu era atTt de alu-
necoasa precum betonul pistei.
Casa era la cel putin o suta de metri de avion
§i ploaia Tntepatoare continua sa-i bombardeze.
CTnd ajunsera la veranda din fat§ a cabanei
erau acoperiti cu o pojghita fina de gheata. Reed
simti cum Sharia Tncepe sa se mi§te §i o a§eza
pe un scaun mare de rachita. Obrajii ei erau Tm-
bujorati, parul o claie rebela, iar ochii putin prea
stralucitori cTnd TI privira u§or dezorientati.
- Reed? TngTna ea, TntrebTndu-se de ce era
uda, Tnghetata §i se afla pe o veranda straina, cu
Reed Tngenuncheat Tn fata ei. Apoi T§i aminti totul
§i ochii i se umezira de panica. Avionul? striga
ragu§it.

•-------- ------------------ ( 104 )------------ ---- *--------- '


s—C Bxtaz ^
Reed se simti strabatut de un sentiment de
u§urare atTt de intens, TncTt TI duru.
- N-am avut timp sa verific, dar nu arata prea
rau. Doar o crestatura Tn aripa stfnga, explica el.
Chiar acum ma gTndeam sa te due TnSuntru, la
caldura. Poti sa ma a§tepti pTna inspected ca­
bana?
Sharia dadu din cap, apoi scTnci §i T§i duse
mTna la cucuiul umflat de deasupra ochiului drept.
II simti umed §i §tiu ca probabil sTngera, dar nu
parea ceva prea grav.
Reed gasi cheia ascunsa, facu o inspectie ra-
pida a cabanei §i se Tntoarse dupa Sharia. Ea
gemu u§or cfnd o lua Tn brate, dar nu opuse rezis-
tenta cTnd o duse Tnauntru. Tremura tare cTnd o
Tntinse pe o sofa §i o Tnveli cu o patura de ITna.
- E§ti bine? o Tntreba el, cu ochii plini de o
sincera Tngrijorare.
Sharia clantanea din dinti, dar imediat caldura
paturii Ti alunga o parte din frig. SurTse slab.
- Imediat Tmi va fi bine, reu§i ea sa articuleze.
- Tntr-o clipa aprind focul §i caut ni§te haine de
schimb, spuse Reed TndepartTndu-i o bucla rebela
de pe obraz. Nu dureaza mult.
Sharia dadu din cap §i Tnchise ochii.
- Sa nu adormi!
Glasul lui Reed suna brusc taios.
Tn glasul lui se citea o unda de panica. GTndul
v
< j^ >
Becky Barker

asta o facu pe Sharia sa deschida ochii’ §i sa


zTmbeasca.
- Ma-simt bine.
Reed era departe de a fi conyins, dar trebuia
sa faca focul §i sa caute haine uscate. T§i arunca
jacheta uda pe spatarul unui scaun §i aprinse
focul Tn caminul din fata sofalei, considered ca
astfel Sharia avea sa se Tncflzeasca mai repede
decTt daca ar fi pus Tn functiune Tncalzirea mai
centra la.
Odata focul aprins, se Tndrepta spre dor-
mitoare unde se gaseau haine de rezerva. Gasi &
bluza de flanela §i o pereche de blugi care i se
potriveau §i se schimba repede.
In al doilea dormitor gasi ni§te haine mai mici,
de dama. folosite ca rezerva de colegele lui de la
agentie. Ignora Tn mod deliberat lenjeria intima, cu
exceptia unei perechi de §osete groase.
Tn dulap se aflau doua costume-pantalon de
dama, unul negru §i altul de culoarea levanticii.
GTndind ca acela pastelat ar prinde-o mai bine pe
Sharia, TI lua §i s« Tntoarse Tn camera de zi.
Sharia statea cu ochii Tnchi§i, dar la apropierea lui
Ti deschise.
- Trebuie sa te schimbi.
Sharia protesta. Costumul ei de pilot era ud,
dar ideea de a ie§i de sub caldura paturei chiar
pentru o clipa o Tngrozea.

{ jw T >
r ~C E x ta z ^
- Hai, zise blind Reed, ridicind-o pe jumatate
de pe sofa. Am sa tin patura in timp ce te
schimbi.
Sharia ramase nemi§cata cTt timp el dadu la o
parte Tnveli§ul calduros, dar se mi§ca repede cind
simti frigul. Cu degete tremunnde, se strecura iute
din salopeta §i T§i puse costumul adus de Reed.
Se intinse din nou dup§ patura, dar Reed Ti dadu
§osetele. '
- Patura asta e umeda, spuse el. Pune-ti §o-
setele pTna Tti aduc'o patura uscata. Indoi patura
peste sofa, astfel TncTt partea umeda sa poata sa
se jjsuce, apoi se duse Tn dormitor §i reveni cu
alte doua paturi groase.
, Tntinse o patura pe podea, Tn fata caminului,
iar cealalta o Tnfa§ura Tn jurul umerilor Sharlei §i o
depuse pe podea. ■
Sharlei nu-i trebui nici un efort sa se onduleze
la caldura trupului lui. Reed o tinea cu bratele §i
picidarele pentru a-i da cTt mai mult din caldura
lui. Sharia tremura violent §i se strTnse mai aproape.
CTteva minute mai tTrziu o parte din frig disparu §i
ea ofta.
Reed se temea ca accidentul ar fi putut sa-i fi
produs un §oc.
- Sa nu adormi! Ti ordona din nou. De data
asta gura lui era mai aproape de a ei, iar glasul
mai moale.
x_
Becky Barker

- N-am sa adorm, Ti raspunse Sharia cu vocea


Tnabu§ita. Fata ei era Tngropata Tn curbura uma-
rului lui §i singura ei preocupare era sa se Tn-
calzeasca. » '
Dupa ce tremuratul Tnceta, Reed Ti Tndeparta
de pe fata §i de pe gTt parul ud. I§i trecu bITnd
degetele prin el §i M rasfira pe umeri ca sa se
usuce.
-'Trebuia s§ fi adus un prosop pentru par,
ingTria el Tn timp ce Ti mTngTia parul matasos §i
bogat. §i-l imaginase moale. Acum §tia ca era §i
nu se grabea deloc sa-§i ia degetele din masa
aurie. *
Sharia era Tncalzita din spate de focul din ca-
min §i din lateral de caldura trupului lui Connors.
In cTteva minute fu cuprinsa de o caldura dulce §i
de o stare de hK)le§eala.
- Daca nu vrei sa adorm, ai face bine sa nu-mi
fnai mTngTi parul, murmura ea.
Reed zTmbi. Degetele lui se oprira din mTn-
giiat, dar nu se putu abtine sa nu duca la buze o
m'pa de par.
- E bine sa ai Tn preajma, Tn caz de urgenta,
un tip dragut ca tine, murmura Sharia cu buzele
aproape de gTtuI lui.
ZTmbetullui se adTnci.
- La fel Tmi spuneam §i eu despre tine cTnd
avionul a atins pista exact pe mijloc. Majoritatea
r -(~ > Extaz }-^

pilotilor n -a rfi reu§it nici pe o vreme mult mai


buna.
- ‘ Crezi ca sTnt buna Tn cazuri limita? TngTna
ea. li era caid §i bine, §i-i venea greu sa se Tm-
potriveasca somnului.
- Cred ca e§ti un pilot al naibli de bun, rosti el
stringTnd-o putin mai tare.
Complimentul o Tnfiora §i Ti risipi o parte din
somnolenta. l§i permise CTteva minute sa se lase
magulita de aprecierea lui Connors, apoi gTndul Ti
zbura la „Saratoga“.
- Mi-am avariat avionul.
Tonul ei era atTt de deprimat, TncTt Reed se
pomeni zTmbihd din nou. Parea ca nu se putea
abtine sa n-o faca, dar atribuia acea neobi§nuita
senzatie de multumire faptului ca tinea Tn brate o
femeie frumoasa. Nu conta cine era femeia.
- Nu cred ca avionul a suferit cine §tie ce
stricaciuni, rosti el pe un ton lini§titor. Aripa stinga
este singura parte care s-a lovit de, copac.
- Aripile sTnt importante, sa §tii, se simti da-
toare Sharia sa-i aminteasca.
Reed Tncepea sa se simta ca un motan. O
admira pe Sharla-pilot, dar Ti placea mult mai mult
acea Sharia moale, sexy, cu un acut simt al umo-
rului.
- Tti promit ca dupa ce se opre§te ploaia ma
due sa verific aripa. Daca avem nevoie de ajutor,
V
<J°L>
Becky Barker

e un radio aici, pe care TI pot folosi.


- Connors?
- Prenumele e Reed, o corecta el.
Sharia se gtndi o clipa la asta. Tntotdeauna Tn
mintea ei fi spusese Connors. Reed i se parea
prea intim, de§i de regula li'se adresa celorlalti pe
numele mic.
- Reed?
- Ce e?
li placu moliciunea din glasul lui.
- Nu vreau sa ma pITng, dar mi se pr3je§te
spatele. -
Reed rise §i se lasa pe spate, Ti aranja patura,
apoi o trase spre el. Asta o ferea de caldura di­
recta a flacarilor.
- E mai bine?
Murmurul Sharlei se pierdu undeva Tn curbura
umarului lui, Tn timp ce T§i potrivea trupul sa se
muleze dupa al lui. T§i ISsa mTinile sa se odih-
neasca pe pieptul lui solid. Bataia regulata a inimil
lui era lini§titoare. Bratele lui Reed o Tnvaluiau §i o
tineau aproape. Pret de cTteva minute T§i perifiise
luxul de a savura placerea senzuala pe care i-o
dadea trupul eilipit de al lui.
Crescut la o ferma izolata din Iowa, ca ado­
lescent fusese timid §i stTngaci cu fetele. PTna la
§aptesprezece ani fusese scund pentru vTrsta lui
§i dureros de con§tient de asta. Abia la optspre-

---------- --------------------( 110 ) ----- —--------- ---------- -


( ' Extaz J)—^

zece ani ajunsese sa se dezvolte Tntr-o masura


satisfacatoare.
I§i dkpa§ise rapid timiditatea, deoarece fe-
meile Ti dadeau de Tnteles ca TI gaseau foarte
atragator. Fusese binecuvTntat cu Tnsu§iri atletice
Tnnascute care TI faceau sa fie un sportiv de vTrf,
ceea ce parea sa atraga §i mai mult sexul opus.
Numarul mare de femei care se aruncasera de
gTtuI lui Tnca din acei ani de Tnceput de tinerete TI
facuse cinic §i insensiSil Tn viata personala.
Apoi o TntTlnise pe Sharia. Ochii ei fulgeratori §i
spiritul, independent Ti strapunsesera armura cu
care se Tnconjurase, dTnd la iveala baiatul vul-
nerabil de odinioara. Lui Reed nu-i placuse deloc
sentimentul.
Timp de trei ani se luptase cu dorinta de a o
lua Tn brate §i a explora atractia dintre ei. Acum
sorbea cu nesat parfumul trupului §i atingerea ei.
Poate ca nu era mtelept, dar se simtea al naibii
de bine.
In noua pozitie Sharia nu mai avea probleme
cu focul, dar contactul senzual cu trupul lui era §i
mai tulburator. I§i sprijini bratele de pieptul lui §i TI
privi drept Tn ochi. Zari Tn ei o scTnteiere de pla­
cere diabolica §i nu putu sa nu ro§easca.
- Acum mi-e cald, se simti ea datoare sa
explice. RamTnTnd lipita de trupul lui, se juca cu
focul.
V J
Becky Barker

MTinile lui se odihneau pe §oldurife ei, dar se


strTnsera la aluzia ca nu mai trebuia sa stea atTt
de aproape. Nu era dispus s-o lase sa piece.
- Inchide ochii! Ti ordona el bITnd.
Sharia Tnchise ochii cam treizeci de secunde,
apoi Ti deschisefdin nou.
- Pupilele ti se dilata, rosti el cu multumire. Ai
Tn frunte un cucui cTt un ou de gTsca §i probabil ca
se va Tnvineti, dar nu cred sa fi suferit vreo co-
motie.
- Imi face bine sa aud asta, doctore Connors,
TI tachina ea.
Parul Ti cadea pe ambii obraji. intinse mTinile
sa-l dea la o parte, iar trupul i se undui pe al lui
Reed. Vazu cum ochii lui se Tntuneca §i simti o
reactie foarte masculina fata de mi§carea ei.
Reed T§i simti Tntreg corpul electrizat. Placerea
de a o tine lipita de el era atTt de intensa, TncTt
trupul lui se cutremura §i se Tntari §i mai mult.
Vazu cum Tn ochii ei mari T§i face loc Tngrijorarea.
- Nu te speria, §opti cu glas ragu§it. Este doar
barbatul din mine care apreciaza atingerea femeii
din tine.
- Doar ceva fizic, involuntar? Glasul ei suna
ca o §oapta ragu§ita, asemanatoare cu a lui.
Reed raspunse Tnabu§it:
- Da, doar ceva fizic.
Poate ca Sharia I-ar fi crezut daca ochii lui n-ar
V <w >
f —C Extaz —-s.
fi fost atTt de fierbinti §i mTngTietori, cu privirea
fixata pe buzele ei.
- A§ vrea sa-ti cer ceva foarte personal, rosti
Reed, atintindu-§i din nou ochii flamTnzi Tn ai ei.
- Ce-ar putea fi? reu§i ea sa Tntrebe.
Raspunsul lui fu ragu§it:
- Un sarut.
AmTndoi §tiau ca era un rise, totu§i nici unul nu
voia sa stavileasca minunea crescTnda a des-
coperirii.
- AdevSrat?
La gTndul unui sarut, Sharlei i se taie res­
piratia.
- Adevarat. Deja Ti mTngTia obrajii, nasul §i
barbia cu atingerea u§oara a buzelor. Imi dai un
sarut?
Respiratia Sharlei se precipita. T§i simtea sTnii
striviti de pieptul lui solid, cu sfTrcurile Tntarite de
dorinta §i nu §tia cum o sa reactioneze restul trupu­
lui ei daca se lasa prada sarutarilor lui.
- Doar un sarut? se eschiva ea.
Reed T§i strecura o mTna pe sub ea §i Ti prinse
capul. Nu-i raspunse la Tntrebare §i nici nu-i mai
ceru voie. O saruta lung, cu buzele cercetatoare
§i nesatioase.
Cu degetele afundate Tn parul ei, Ti ghida capul
astfel TncTt gurile lor sa se potriveasca mai bine
una pe cealalta. Limba lui se Tnfrupta din dulceata
V
Becky Barker

gasita... gustfnd, mmgiind §i savurind cu lacomie.


Mult timp Sharia se Tntrebase cum era sa fii
sarutata de Reed Connors. Acum descoperea ca
sarutul lui nu era nici pe departe ca vreuniil dintre
saruturile pe care le cunoscuse. Gura lui era pu­
ternica §i fierbinte, limba afurisit de poruncitoare,
gustul lui unic. Gura lui provoca §i satisfacea
totodata.
Sarutul Ti incendie corpul §i sTngele Ti bubui jn
urechi. Cealalta mma a lui Reed Tncepu sa-i ex-
ploreze spatele de la umar pTna la §old, tot mai
nesatioasa Tn nevoia de a o pipai. Degetele
Sharlei erau afundate Tn parul lui.
CTnd respiratia le deveni prea anevoioasa,
gurile li se separara. Sharia T§i lipi imediat capul
de gTtuI lui, ferindu-§i gura de a lui pentru a avea
timp sa-§i recapete controlul. Nu era obi§nuita sa
fie atTt de repede §i atTt de nemilos atTtata. Nu era
sigura ca se va putea stapTni.
Aerul mistuia plamTnii lui Reed §i Tntreg trupul
Ti tremura de dorinta - o dorinta salbatica, ras-
colitoare, fara pereche. O tinea strTns la piept, Tn
timp ce se lupta sa-§i recapete controlul. Un sa­
rut. Era doar un sarut, Tncerca el sa se convinga.
Nimic mai mult de o sarutare cu o femeie atra-
gatoare.
Era o sarbatoare care Ti rava§ise pe amTndoi
pTna Tn strafundul fiintei lor. Nici unul din ei nu era
v. GK>
f —C E xta z

pregStit sa stapTneasca dorinta exploziva pe care


o declan§asera. Nici unul din ei nu era pregatit sa
faca fata impactului sexual al primului lor sarut.
CTnd respiratia li se mai lini§ti, reu§ira sa sla-
beasca teribila Tncle§tare care Ti tinuse Tnlantuiti.
Sharia T§i .trase degetele din parul lui. MTinile lui
se destinsera Tn jurul taliei ei.
- Doar un sarut, rosti Sharia batjocoritor. Ti
simti pieptul ridicTndu-se §i coborind, §i-i auzi
oftatul adTnc.
- Doamna mea, sarutarile tale baga omul Tn
draci.
Tonul lui Reed era aspru. >
Sharia Tncerca sa fie rezonabila.
- Asta numai din cauza situatiei noastre ne-
obi§nuite, rosti ea.
Tnsa Reed §tia mai bine. Prea mult timp T§i
reprimase dorinta.

v
Becky Barker

Capitolul 7

- Daca acum ti-e cald, m-a§ duce sa m


arunc o privire Tn jurul cabanei. Reed simtea ne­
voia sa puna din nou o oarecare distanta Tntre ei.
Sharia se rasuci spre foe, luTnd §i patura. O
folosi ca pe un scut, Tn timp ce Reed se^ridica de
la podea. Asta n-o Tmpiedica sa observe cTt de
sexy arata el Tn blugi.
CTnd el se Tndeparta, se uita Tn jurul ei. Vazu
ca se afla Tntr-o camera lunga: Pe peretele opus
caminului erau un birou mare cu aparatura radio
§i ni§te scaune. Intr-un capat al camerei, acolo
unde statea ea, se gaseau o sofa cu tapiseria
cafenie, doua fotolii Tn ton»cu sofaua §i o masuta
pentru cafea.
Sharia se ridica §i T§i netezi hainele. Impaturi
artibele paturi §i le puse pe sofa, apoi T§i lua cos­
tumul de zbor §i TI Tntinse pe spatarul unui scaun,
aproape de foe. Tocmai T§i punea pantofii ITnga
V
rf Extaz ^
camin cTnd Reed se Tntoarse cu o trusa de prim-
ajutor. ,
- De ce am eu impresia ca ai de gTnd sa te
joci iar de-a doctorul? Tntreba Sharia sperind sa
risipeasca tensiunea care staruia'Tntre ei. Fu ras-
platita cu un zTmbet sexy §i cu o licarire a ochilor
lui.
- - Asta ti-e recuno§tinta, bombani Reed. Eu Tti
salvez viata, iar tu ma critici.
- Mi-ai salvat viata? Tntreba Sharia caustic.
- Efectiv.
- Aiurea!
Reed clatina din-cap Tn timp ce cauta Tn trusa
o alifie antiseptica. Apoi veni ITnga Sharia §i Ti
aplica u§or unguentul pe zgTrietura de pe frunte.
Fu u§urat sa constate ca umflatura se retrasese
§\ ca julitura era neTnsemnata.
- §i-acum? Tntre6§ Sharia ramTnTnd complet
nemi§cata. Atingerea degetelor lui era u§oara, dar
vecinatatea lui Ti facea pulsul sa creasca.
Contactul cu pielea ei fina reaprinse focurile
de artificii din trupul lui Reed. Termina repede §i
se concentra asupra cutiei cu crema, punTnd la
loc ce Ti mai ramasese pe deget.
- Avem mTncare din bel§ug Tn bucatarie §i un
generator de rezerva, daca ramTnem fara curent.
Am sa Tncerc sa iau legatura prin radio cu cineva,
dar s-ar putea sa trebuiasca sa a§teptam pTna se
V j
Becky Barker

potole§te furtuna.
— Ce e cu telefonul?
- E mort, Probabil ca e primul lucru care a ie§it
din functiune.
- Crezi ca raminem §i fara curent?
- Tot ce se poate. Norii se rostogoleau Tn-
coace §i furtuna va lovi din plin. S-ar putea-sa
treaca ore sau chiar zile pTna sa ajunga aici ci­
neva sa-ti verifice avionul.
Ore sau zile. Sharia retinu informatia §i, apro-
piindu-se de geam, se uita la cerul care se in-
tuneca amenintator. Nu voia sa se gindeasca la
consecintele care puteau izvori din faptul de a
rarmne izolata cu Connors ore Tntregi sau zile.
- Dee o sa se Tmbolnaveasca de grija, zise ea
TngTndurata.
Reed dusese trusa de prim-ajutor Tn baie, dar
reveni Tn camera la timp ca sa prinda vorbele
rostite u§or.
- Cum se mai Tmbunatate§te vremea, anun-
tam la Nashville, prin radio, unde ne gasim, dar
va mai dura un timp pTna ca ei sa dea de veste
familiei tale ca ai avut proble'me.
- Dee a §tiut-o Tn acela§i moment Tn care am
§tiut-o §i eu. Afirmatia suna ca o stare de fapt, dar
tonul Sharlei era ferm. Carlie probabil a simtit o
oarecare Tngrijorare, dar capacitatea extrasen-
zoriala a lui Dee este dubla. §tie ca am aterizat

<3jT>
Extaz _
fortat §i am avut probleme.
Reed Ti studie chipul Tnr timp ce discuta cu
calm un subiect care lui Ti era strain: perceptia
extrasenzoriala. Era foarte posibil ca Sharia §i su­
rorile ei sa-§i ia Tn series capacitatile paranor-
male, dar lui i se parea un lucru greu de Tnteles,
De-a lungul ultimUor cTtiva ani Ti auzise.Tn re-
petate rinduri pe membrii familiei Prescott pome-
nind de legatura speciala care exista Tntre cele
trei surori, dar nimeni nu4 explicase fenomenul.
- Vorbe§te-mi despre asta, Ti ceru el a§ezTndu-se
la birou §i TncepTnd sa verifice echipamentul de
transmisiune prin radio.
Sharia §tia la ce se referea, dar nu §tia cum
sa-i explice.
- Nu sTnt multe de spus. Nu exista date §tiin-
tifice privitoare la tripletele Prescott. Mama a re-
fuzat sa lase sa fim testate cTnd eram mai tinere,
iar ca adulte n-am simtit niciodata nevoia. Nu
consideram ca tot ceea ce avem noi Tn comun
este deosebit de aparte. Tot ce se TntTmplase
este ca toate simtim Tncordarea emotionala traita
de una dintre noi atunci cTnd e foarte stresata.
- Simtiti Tntotdeauna durerea fizica?
Sharia se apropie-de birou. Era mai u§or s§
stea de vorba cu Reed cTnd era cu spatele la ea
decTt atunci cTnd privirea ochilor lui patrunzatoare
era Tndreptata asupra ei.
V
Becky Barker

- Eu am nurpai reactii emotionale, dar probabil


ca Dee a simtit o apasare Tn frunte Tn momentul Tn
care rfl-am lovit.
Reed facu ochii mari de uimire. Daca altcineva
Tn afara de Sharia i-ar fi spus asta, ar fi clatinat
din cap cu neTncredere, dgr de sinceritatea ei nu
seTndoia.
- Suna dureros.
Sharia Ti studie expresia. Rareori discuta de­
spre Tegaturile emotionale dintre ea §i surorile ei,
§i niciodata cu cineva prea Tngust la minte ca sa
ia Tn considerare posibilitatea. Tntelegea scepti-
cismul oamenilor care nu puteau pricepe ce este
perceptia extrasenzoriala, dar nu tolera refuzul
categoric al celor care nu voiau sa creada ade-
varul, care refuzau sa-l creada.
- Pentru Carlie §i pentru mine nu e prea rau.
Ceea ce simtim noi este ceea ce simte majori­
tatea celor care au o legatura cu adevarat puter-
nica cu un prieten sau cu un\membru al familiei.
Dintre noi, Dee este cea care are reactiile cele
mai puternice. Ea spune ca asta se datoreaza
faptului ca e a doua nascuta, deci copilul mijlociu.
- Viziuni are?
Sharia clatina din cap.
- Ea spune ca simte un fel de §oc, o tresarire
de alarma care o alerteaza §i Ti provoaca o puter­
nica trauma emotionala. Apoi, daca se concen-
v. 120
Extaz . Jb-N
treaza,. poate identifica specificul emotiilor: rpTnie,
teama sau durere.
- §i traie§te acejea§i emotii? 1
- PTna la un punct.
- §tie ca acum e§ti bine?
Sharia T§i Tnchipui ca Dee trebuia sa fie tn-
grijorata, dar spera ca avea sa-§i dea seama c§
nu exista nici un motiv de Tngrijorare. Cel putin,
nu un motiv imediat.
- A§a sper, dar stnt sigurS ca va pisa oficialii
din Lexington §i Nashville. Nu se va lini§ti decTt
atunci cind va auzi de la mine ca sint bine §i va
cunoa§te toate detaliile.
- E posibil sa zboare la Nashville?
- Ma Tndoiesc ca va pleca chiar Tn momentul
asta. Cum rarmne cu misiunea ta?
Reed se Tncrunta.
- Asta este ascunzatoarea unde se stabilise
ca va ramme Sandy. Speram ca oamenii lui Ru­
dolph sa ma urmareasca pTna la Nashville, iar
Tntre timp ea sa fie adusa aici. Acum sper sa nu fi
aflat unde am aterizat §i sa pot sa-mi avertizez
§eful ca ascunzatoarea e compromisa.
Sharia T§i dadu seama ca era preocupat de
siguranta ei. ^
- Daca nu putem pleca de aici, baietii rai nu
pot sosi, nu-i a§a?
- Nu pe vremea asta, aproba el ascultTnd cum

"---------- gid —---- —"


Becky Barker

mazarichea izbea cu o forta crescTnda geamul


ferestrelor §i aeoperi§ul cabanei. La radio nu se
auzeau decTt paraziti. Deocamdata sTntem cu totii
fortati sa nu facem nici o mi§care. Reed rosti cu-
vintele renuntTnd sa mai umble la radio §i se
ridica. Ce zici sa mincam ceva? Srnt lihnit de
foame.
- §i eu, acum ca. ai pomenit de asta, spuse
Sharia. Cam ce mmcare avem?
Reed'Ti descrise pe scurt cabana in timp ce
treceau prin hoi spre bucatarie.
- De fiecare parte a holului este un dormitor.
Tnainte, barbatii TI foloseau pe cel din sttnga, iar
femeile pe cel din dreapta. Mie mi-e indiferent.
Am sa aduc mai tTrziu bagajele §i ai sa poti sa ti-l
alegi pe al tau.
- N-am nici o preferinta anume.
Reed intra Tn bucatarie §i se Tndrepta spre
frigider.
- E o camaruta de serviciu acolo, zise el ara-
tTnd spre o alta u§a. Camera a fost Tmpartita
pentru a adauga baia. E mica, dar buna.
Sharia se gTndi ca ar fi mai bine sa cerceteze
baia §i se scuza. Tn camera respectiva gasi un
spalator portabil, un uscator §i o duzina de rafturi
pe care erau depozitate cutii de conserve.'
Dupa ce folosi baia, arunca o privire Tn oglinda
de deasupra spaiatorului §i se strimba. Parul ei

<J2E>
E xtsiz

era o claie de bucle ciufulite. Avea fata arsa de


vTnt.-iar cucuiul din frunte deja se Tnvinetise. Nu
arata superb, dar nu prea avea ce face.
- Am gasit ni§te sandvi§uri cu fructe de mare
congelate, ii spuse Reed vazTnd-o intrTrid in bu-
catarie. lese un prinz din asta?
- Suna grozav. Cu ce sa te ajut?
- Cu nimic. Stai jos. Nu dureaza decTt un
minut.
Sharia se a§eza. Masa era deja pusa. Pahare
de apa, tactmuri §i condimente. fn loc de §ervete
de masa, erau §ervete de hTrtie frumos Tmpa-
turite. Un ibric de cafea scotea aburi, iar Tn cTteva
minute Reed servea sandvi§urile fierbinti.
- Agentii care folosesc cabana s-au grabit sa
cumpere un cuptor cu microunde, explica el.
- Tnteleapta investitie.
- O investitie absolut necesara, o corecta el.
Congelatorul e pi in cu came . Nu trebuie decTt sa
dezghet un pachet pentru cina. Pot sa fac fripturi
la gratar, sa fierb cartofi §i sa Tncalzesc ni§te le­
gume conservate.
Sharia zTmbi.
- Imi suna bine.
Reed mu§ca din sandvi§ul lui §i, pentru prima
data dupa sarutul lor, o privi drept Tn ochi. Felul Tn
care ochii ei aurii reu§eau sa-l TnfierbTnte pTna Tn
maduva oaselor era absolut wluitor. RTzi cumva
Vi y
Becky Barker

de tafentele mele de bucatar?


Sharia clatina u§or din cap, dar zTmbetuI i se
lati.
- Sint impresionat§, TI tachina ea. E§ti atTt de
eficient! ,
Fruntea lui Reed se Tncreti.
- Te deranjeaza?
- Nu, domnule, raspunse ea pe loc §i cu tarie.
Nu pot sa sufar sa gatesc nicj macar feluri rapide.
, Reed clatina neTncrezator din cap.
- Presupun ca mama ta Tnca Tti mai gate§te §i
are grija de toate nevoTle tale de baza.
Sharia mu§ca din sandvi§ul ei, apoi raspunse:
- Mama §i tata au o menajera care are grija de
Tntreaga familie. Fiecare dintre noi,, fetele, avem
cTte un apartament Tn casa, dar cTnd sTntem toate
acasa, de regula mTncam Tmpreuna. Tn fiecare
apartament exista o bucatarie cu tot ce Ti trebuie
§i o ma§tna de spalat, a§a ca, atunci cTnd vreau,
pot sa ma gospodaresc singura. De§i nu pot spune
ca spalatul §i dereticatul Tmi plac mai mult decTt
gatitul.
Reed nu comenta, dar ochii lui avura o licarire
rautacioasa pe cTnd T§i termina sandvi§ul.
- Pun pariu ca ti se pare cumplit, nu-i a§a?
§arja Sharia. Faptul ca sTnt atTt de putin gos-
pod/na.
- Fiecare cu ale lui.
V
K)
r~C Extaz
- Ale lui fiind cuvintele operative, continua
Sharia pe un ton dezgustator. §tiu din experienta
ca de la barbati se a§teapta sa-§i faca treburile ce
le revin §i stnt pretuiti pentru asta. Dar femeile Tn
general nu trebuie sa-§i faca decTt treaba lor §i
asta doar atTta timp cTt nu se baga peste ceea ce
barbatii considera ca e de domeniul lor.
' - Phiul Reed trebui sa se obtina sa nu rida Tn
fata tonului ei indignat. Se Tntreba cTti barbati Tn-
cercasera s-o domesticeasca. Ce te faci cu bar­
batii care vor sa se Tnseare cu tine §i sa te tina*
, desculta §i gravida?
Ochii Sharlei se Tngustara. Nu-§i dadea seama
daca ridea de ea sau nu.
- li evit ca pe ciuma. -
Reed izbucni Tn rTs. Er;a teribil de serioasa, iar
tonul ei taios ca otelul. Era clar ca TntTlnise mai
multi barbati care voisera sa-i reteze aripile. Nu
se putu abtine sa nu-i fie mila de sarmanii indivizi
care facusera gre§eala de a Tncerca sa o
schimbe, dar era bucuros canici unul nu reu§ise.
La rindul ei, Sharia se simti strabatuta de un
fior. Ochii lui licareau jucau§ §i era incredibil de
sexy, chiar daca rTdea de ea.
- De ce nu-mi spui §i mie ce te amuza? Tn­
treba ea.
- Scuza-ma, raspunse el, oprindu-se din ris.
Nu ma amuzeam, ci doar Tmi imaginam cum tra-
y
V
CUD
Becky Barker

tezi cu cineva care crede ca te poate pacali sa te


tinS la cratita cu un §ort alb Tn fata.
Sharia rinji.
- Asta depinde de personalitatea tipului, mar-
turisi ea. Fie Ti spun s-o lase moarta, fie Ti sugerez
politicos sa-§i caute o femeie mai compatibila.
- Fara tipete §i tam-tam?
- A rfi up consum de energie inutil, se strimba
Sharia.
- Energie care ar putea fi folosita mai bine?
- Desigur, la zbor. Dar pentru tine ce e im­
portant?
-M u n c a mea.
T§i zTmbiri, dTndu-§i seama cTt de bine se-
manau atunci cTnd era vorba sa-§i schimbe stilul
de viata pentru a se Tncadra Tn normele unanim
acceptate.
Reed o lua prin surprindere cu urmatoarea Tn-
trebare:
- §i cum ramTne cu toti acei nepoti pe care §i-i
dore§te Belle?
Sharia avu impresia ca sesizase un substrat
mai serios Tn Tntrebarea lui, dar Reed tocmai T§i
lua cea§ca de cafea, astfel ca nu putu sa-i ci-
teascS expresia fetei.
- Lui Dee Ti plac la nebunie copiii. Vrea sa
aiba cam o duzina. Asta ar trebui s-o faca fericita
pemama.

'------- ------- :------ :------( 126 ) ------------ ---------------- -


( Extaz _______
Reed continua sa-§i tina ochii atintiti Tn cea§ca
de cafea. '
- Credeam ca toate femeile ?§i doresc copii.
- Asta e o minciuna scornita de barbatii fie-
siguri, i-o Tntoarse Sharia.
- Nu crezi ca viata Tti e neTmplinita daca nu dai
na§tere la cTtiva copii? Tntreba Reed ridicTndu-se
§i tumTnd Tnca o cea§ca de cafea pentru fiecare.
Sharia se gTndi daca Tn Tntrebarile lui nu exista
ceva mai mult decTt o curiozitate prosteasca. Nu
Tntelegea, dar nu avea nimic Tmpotriva sa-i, ras-
punda:
- Mama spune ca probabil Tncercam sa ga-
sesc o cale de a tT§ni din uterul ei atunci cTnd
genele materne erau Tmpartite Tntre mine §i su­
rorile mele. Eil n-am mo§tenit nici una.
Dintr-un anume motiv, explicatia ei primi un
zTmbet de aprobare din partea lui Reed. Ma­
joritatea barbatilor se Tncruntau cTnd Tncerca sa le
explice de ce nu simtea nici o dorinta de a pro-
crea. Poate ca el trebuise sa se lupte constant cu
femei care voiau sa-l lege printr-o casatorie §i prin
copii. . ^ .
- Dar tu? Tndrazni sa Tntrebe, din moment ce
el nu ^zitase sa-i puna Tntrebari personale. Simti
nevoia acuta sa ai un copii?
- Nu. Raspunsul lui Reed veni repede §i apa-
sat. Luminita ironica din ochii lui se stinse §i o
V
<jhE>
Becky Barker

sfida Tn tacere sa-i gaseasca o vina atitudinii lui.


Ochii Sharlei se marira putin de mirare, dar
nu-§i forta norocul cerindu-i o explicate pentru
brusca schimbare de dispozitie. AmTndoi termi-
nasera de mTncat, a§a ca ea se hotari sa strTnga
masa.
- Ce facem .acum? Tntreba ea Tn timp ce spSla
Tn chiuveta cele cTteva farfurii.
Reed §tia ca era timpul sa termine cu Tntre-
barile de sondaj §i sa se concentreze asupra
situatiei actuale. -
- Trebuie sa verific avionul §i sa aduc ba­
gajele.
Sharia privi spre fereastra. O pojghita de
gheata o Tmpiedica s§ vada ceva.
- Nu cred ca mazarichea asta se va opri prea
repede.
Reed §tia ca avea dreptate, Deschise u§ile
unui dulapior de ITnga masa §i scoase o colectie
de jocuri.
- in cazul asta, ne putem pierde timpul jucTnd
ceva, spuse el. Ce preferi? Table, §ah, scrabble,
carti?
Sharia §terse masa §i arunca o privire peste
umarul lui ca sa vada mai bine ce sa aleaga. §ah
nu Tnvatase sa joace, iarja scrabble nu avea rab-
dare.
- Cred ca ma descurc la o partida sau doua
V (J z T )
C Extaz __________ —^ J
de dame, rapindu-ti ocazia sa tri§ezi.
Reed afi§a o expresie jignita.
- Eu nu tri§ez niciodata §i, in afara de asta, la
dame nu poti sa tri§ezi, afara doar daca adver­
sary tau adoarme sau iese din camera.
Sharia rise §i se a§eza la masa.
- A§a se TntTmpla la renumitele filaje guver-
namentale? TI Tntepa ea. Fiecare a§teapta pTna
cTnd celalalt e destul de obosit ca sa adoarma?
- Cam a§a ceva, recunoscu Reed. Tti e destul
de cald aid sau ne mutam tn camera de zi?
- Mi-e foarte bine aid.
Ochii lui se oprira pe cucuiul din fruntea ei.
- Te doare capul?
- Doar Tmi zvtcne§te putin. Am gasit tn baie
ni§te aspirine §i am luat doua, a§a ca o sa-mi
treaca Tn curind.
- Perfect, sa jucam dame. Doamna alege.
Ro§u sau negru?
Tn urmatoarele cTteva ore, starea vremii fu ig-
norata. Reed §i Sharia jucara diverse jocuri §i T§i
dadura seama cTt de bine se potriveau din punctul
de vedere al gustului pentru conversatie. Reed
era expert Tn majoritatea jocurilor §i era Tn stare
sa tri§eze daca Sharia n-ar fi stat tot timpul cu
ochii pe el.
Reed cT§tiga majoritatea partidelor, dar cu fie­
care partida maiestria la joc a Sharlei sporea. Ea
v. < J 2sT> J
Becky Barker

Ti spuse ca nu conteaza daca pierzi sau cT§tigi, ci


cum joci.
El nu-i lua Tn seama scuza. Tl TncTnta s-o pro-
voace §i apoi sa o tachineze nemilos cind o
batea. MTrTiau, se certau §i se provocau unul pe
altul, dar acceptau bine dispu§i TnfrTngerea.
Sharia Ti spuse ca experienta lui din domeniul
filajului Ti conferea un avantaj necinstit. Insista
pentru un handicap. El refuza sa-i dea un avans,
decretTnd ca ar fi un e§ec pentru drepturile fe-
meiior.
In timpul partidei, Reed se scuza §i se duse la
baie., CTnd se Tntoarse, Sharia cT§tiga mTna. El fu
scandalizat §i o acuza ca tri§ase. Sharia nega cu
tarie, dar nu putu sa se opreasca din ris §i sa se
apere cum se cuvine.
- Situatia sta a§a, zise Reed dupa ce, facu
punctajul. Ai peste cinci sute de puncte, dar
ultima mTna o contest.
- E§ti Tmbufnat pentru ca am cT§tigat trei jocuri
din cinci, rosti ea trufa§a. Asta Tnseamna ca eu
sTnt cT§tigatoarea.
- Sa vedem care cT§tiga cele mai multe par-
tide din §apte, spuse Reed amestecTnd cartile.
- Oh, nu, se opuse Sharia. Ai spus din cinci §i
nu poti, schimba regulile de fiecare data cTnd
cT§tig eu. In afara de asta, trebuie sa merg la
baie, adauga ea cu o Tmpunsatura rautacioasa.
v 1
s—
C ______ Extaz ________ W
In ochii lui se aprinse luminita razbunarii §i
Sharia izbucni iar Tn rTs. Reed nu se putu abtine
sa nu nda §i el. Era frumoasa, obraznica §i foarte
amuzanta. Nu-§i amintea sa se mai fi amuzat atTt
cu o femeie.
- Cred ca trebuie sa facem o pauza, rosti el.
CTt timp mergi tu la baie, ma due sa vad daca
prind vreun semnal radio.
Reed se duse Tn camera de zi. Puse Tnca un
lemn Tn foe, apoi Tncerca radioul. In afara de pa-
raziti, tot nu se auzea nimic.
IntrTnd Tn camera, Sharia ridica receptorul tele-
fonului.
- §i telefonul e tot mort. -
Reed deschise u§a de la intrare sa vada cum
e vremea.
Cerul era Tnca Tnnorat, dar ploaia se oprise.
Totul Tn jur era acoperit de gheata.
Sharia veni ITnga el §i privi lumea scTnteietoare
de afara.
- E minunat, nu-i a§a?
- AtTta timp cTt nu trebuie sa ie§i din casa, o
aproba el. Daca iese soarele, tot peisajul asta va
fi orbitor.
Sharia se cutremura din cauza aerului rece
care intra pe u§a §i Reed o Tnchise/
- Ce mai facem? Tntreba el. Mai jucam o
partida?
V. y
Chl>
Becky Barker

- O sa-mi ia ceva timp sa-mi revin dupa


Tnfringere. Cred ca am sa rise sa ma due la avion,
pTna cind nu se face prea Tntuneric.
- Agentia pune la dispozitie patine?
- Din cite §tiu eu, nu, dar cred ca sTnt pe
undeva pe aici ni§te bocanci cu talpa groasa. Sa
vad ce gasesc. De ce nu te odihne§ti putin? Frun-
tea ta Tncepe sa-§i schimbe culoarea.
- S-a Tnvinetit §i mai tare? Tntreba era atin-
gTndu-§i u§or rana cu degetul. Cucuiul se retra-
sese, dar T§i Tnchipui ca urma avea sa fie
serioasa.
- Poti sa porti cTteva zile o banderola pe cap.
- Multumesc pentru sugestie. Cred ca am sa-l
las sa-l vada toata lumea §i am sa spun tuturor ca
am dat cu capul de o u§a.
* Reed nu §i-o imagina pe Sharia stTngace, dar
aflase ca era cu adevarat curajoasa. Situatia lor
era departe de a fi ideala, dar ea nu se pITngea,
nu bombanea.
- Nu ti-ar prinde rau sa te relaxezi putin. Te-ai
lovit la cap destul de rau,vspuse el Tn timp ce Ti
dadea la o parte o §uvita de par. Doctorul Con­
nors probabil ca ti-a recomandat sa te odihne§ti
Tn dupa-amiaza asta.
Tonul lui era coborTt §i seducator. Sharia era
fascinata de admiratia §i autentica preocupare din
ochii lui .aurii. Avea ochi atTt de frumo§i! Cum se
V
■GH> J
s—^____ ______ Bxtaz__________ J—^
putuse gmdi la el ca la un barbat rece, incapabil
de emotii?
Reed paru sa nu aiba nici un control asupra
bratului sau, care se strecura pe dupa talia Shar­
lei §i o trase mai aproape.
Ochii ei ramasera atintiti Tn ai lui. Niciodata nu
fusese atTt de fascinata de ochii unui barbat. Fier-
binteala lor o facea sa se topeasca... trupul Ti
deveni mai lasciv, respiratia i se precipita §i se
lasa mai greu pe Reed. •
- Cred ca mai vreau o sarutare, TngTha el ra-
gu§it.
Ochii lui se oprira pe buzele ei. Capetele li se
apropiara Tncet, mi§carea languroasa sporind
anticiparea.
Gurile li se unira Tncet §i u§or. MTna dreapta a
lui Reed se cufunda Tn bogatia parului ei. Bratul
strng i se strTnse Tn jurul taliei ei. MTinile Sharlei
urcara u§or §i Ti Tncolacira gTtul. T§i Tnclina capul,
astfel ca gura sa i se muleze pe a lui.
Sarutul fu lung, profund §i dulce. Ti facu §i mai
nesatio§i.
Limbile scormoneau, gustau, savurau. Cor-
purile li se lipira §i mai tare.
Reed T§i strecura mTna pe §oldurile Sharlei §i o
trase strTns pe umflatura trupului lui. Era tare §i
zvTcnea. Voia ca ea sa §tie ce Ti facea cu sa-
rutarile ei.
V
Becky Barker

Simtindu-i atTtarea, genunchii Sharlei se Tn-


muiara §i respiratia i se taie. T§i dadu c^pul pe
spate §i trase aer Tn piept. Reed Ti acoperea fata
§i gTtuI cu sSrutari fierbinti, iar ea gemu moale,
ametita de dorinta.
Buzele lui Ti acaparara din nou gura. Sharia Ti
prirhi limba Tn gura ei cu o placere de nespus. O
supse blrnd §i simti cum Tntreg trupul lui tremura
pea le i.
Bratele lui T§i sporira strTnsoarea. Coapsele lui
se frecara de ale ei Tntr-o reactie convulsiva la
sarutarile ei erotice. STngele Ti pulsa Tntr-o goana
nebuna prin corp, apoi i se aduna Tn sex, Tnta-
rindu-l.
Apasarea barbatiei lui pe abdomenul ei nascu
Tn adTncul trupului Sharlei o durere profunda. STnii
i se umflara, sfircurile o furnicau §i zvTcneau de
dorinta. ?i-i freca de pieptul lui Tntr-un efort de a
atenua durerea.
In pieptul lui Reed bubui un muget Tnfundat.
Voia sa-i simta pielea lunecTnd pe a lui. Voia sa-i
dezgoleasca sTnii, sa-i acopere cu sarutari, sa-i
atTte sfircurile pTna le va simti tari ca diamantul Tn
gura lui. Voia sa sarute §i sa guste fiecare mili-
metru al corpului ei §i apoi voia sa se Tngroape
atTt de adinc Tn ea, TncTt sa devina un singur trup.
Dorinta era atTt de intense, TncTt durea. Nevoia
era atTt de salbatica, TncTt TI facea sa tre'mure §i

---------------------------- ( 134 ) --------------------------- '


,— Exi az _______ J—v
rascolea tot iadul din el. l§i pierdea controlul §i
asta TI speria cel mai mult.
T§i smulse gura din a Sharlei §i Ti strivi fata de
umarul lui Tn timp ce se lupta sa respire. Trupul Ti
era scuturat de tremuraturi Tn timp ce se straduia
din rasputeri sa-si Tnvinga dorinta devastatoare.
Parea un lucru imposibil. Niciodata nu fusese
adus Tn starea asta de maxima excitare Tntr-un
timp atTt de scurt §i cu atTt de putina provocare.
Constatarea era enervanta.
. Tn urmatoarele cTteva minute tacerea din ca­
mera fu intrerupta doar de respiratia lor gTfTita.
Cea a Sharlei se uniformizi tfeptat. Bratele lui
Reed Tnca o mai striveau de corpul lui, dar aerul
nu mai alerga prin plamTnii ei Tntr-o goana ne-
buna. §tia ca lui Ti era mai greu sa-§i recapete
respiratia normala. Corpul lui Tnca mai era rigid §i
ea se Tntreba daca era dureros pentru el.
Reed simtea nevoia sa se distanteze. Simtea
nevoia sa se elibereze de zvlcnetul insistent, dar
Ti venea greu sa o lase sa piece. Mintea Ti spunea
ce trebuia sa faca, dar trupul avea mintea lui
proprie.
Sharia rezoiva problema desfacindu-se blind
din strTnsoare.
CTnd ridica ochii spre cei ai lui Reed, respiratia
i se taie. Ochii lui aurii erau atTt de tulburati, TncTt
secutremura.

----------------------- p35~)-----: -
Becky Barker

Reed Tnchise ochii. Era timpul sa-§i recapete


controlul asupra trupului lui refractar. Mintea do-
mina materia! T§i comanda in gind.
Sharia Ti lua fata Tn mTini. Nu era prea sigura
ce gTndea el, dar nu voia sa regrete clipele traite.
- Nu fi suparat, Ti spuse ea bITndete.
Reed mai trase o gura de aer.
- Tmi spui ca a fost doar un mic sarut §i nu am
de ce sa fiu tulburat?
Sharia Tntelegea ca lucrurile aproape ca le
scapasera de sub control, dar nu se produsese
nimic rau.
- Ce te necaje§te? Nu s-a TntTmplat nimic
groaznic.
Ti lipsea un indiciu, se gTndi el. Aprinsese Tn el
un foe care aproape ca-i mistuise pe amTndoi, jdar
n-o facuse intentionat. Nu §tia ce putin lipsise ca
el s-o aiba a§a, Tn picioare, complet Tmbracata.
- Sa spunem doar ca nu-mi place sa-mi pierd
autocontrolul, explica el, TndepartTndu-se cu cTtiva
pa§i.
Sharia T§i lasa bratele sa cada. Ochii ei TI ur-
mareau curio§i, Tntrebmdu-se de ce era atTt de
suparat pe el Tnsu§i.
- Nu ti l-ai pierdut. Tu ai fost cel care s-a oprit.
Dar a fost unul dintre cele mai grele lucruri pe
care le facuse Tn viata. Vorbele ei nu-l faceau
fericit. Rareori T§i pierdea controlul §i nu-i placea
V.
C Extaz y—'N
sa i se TntTmple.
- Mai bine a§ cauta bocancii aia §i m-a§ duce
pTna la avion, spuse el.
Poate frigul avea sa-i domoleasca fierbea din
trup.
- Vrei sa te ajut? Mi-ar placea sa verific
avionul.
- Nu acum. Intinde-te putin §i Tti aduc bagajele
cTnd ma Tntorc.
Becky Barker

Capitolul 8

Sharia umbla farS rost prin casa, In timp ce


Reed ie§ise sa vada avionul. Sarutarile lui Ti crea-
sera o stare de neastfmpar §i nu putea ramTne
Tntr-un singur loc.
Experienta ei privind Tmbrati§ari salbatice §i
patima§e era dureros de simtita §i asta nu din
cauza ca i-ar fi lipsit firea patima§a, ci din cauza
lipsei unor barbati care s-o stTrneasca. Daca T§i
lasa pasiunea sa iasa la suprafata, de regula ei
interpretau gre§it faptul §i trageau concluzia ca
voia sa se culce cu ei. lata de ce, Tn mod normal,
nu risca.
' Nu avusese de gTnd sa ri§te cu Reed. El o
luase prin surprindere §i o excitase fara prea mult
i efort. De fapt, nu-§i amintea sa mai fi fost atTt de
! salbatic rascolita de mmgTierile §i sarutarile vre-
; unui barbat. Valul de dorinta fusese atTt de brusc
§i nea§teptat, TncTt nici unul din ei nu avusese
Extaz
timp sa-§i pregateasca apararea.
Ce va urma, sa Tntreba ea? §tia ca Reed
fusese aprig rava§it de lipsa lui de control. Ea
fusese surprinsa §i putin uimitS, dar nu alarmata.
Poate ca era naiva, dar avea Tncredere Tn el.
Sharia nu voia sa recunoasca nici macar fata
de ea Tnsa§i ca ar putea fi TndragostitS de Reed
Connors... ca ar putea fi atrasa de el pentru mult
timp. El nu voia asta. Ea n-o voia. Nici unul din ei
nu avea nevoie de complicate Fiecare avea viata
lui, cariera lui. Dragostea putea fi o adevarata
problema.
Rumega ideea Tn timp ce intra Tn bucatarie.
Reed scosese deja carnea din congelator §i pre-
gatise cartofi pentru fiert. Sharia scoase carnea
din punga, spala cartofii §i aranja frumos totul.pe
masa pentru gatit. Pentru talentul ei culinar, era
destul de mult §i atTt.
Majoritatea barbatilor ndeau cTnd o auzea spu-
nTnd ca nu §tia sa gateasca §i ca nici n-o interesa
sa Tnvete. CTnd Tnsa T§i dadeau seama ca nu glu-
mea, erau de-a dreptul Tngroziti. Reed nu paruse
scandalizat sau dezaprobator. Injelegea ca pen­
tru ea zborul era totul.
Alti barbati Ti spusesera ca Ti Tntelegeau darui-
rea pentru o cariera solicitanta. Un anume barbat
o facuse s$ creada ca Tntelegea, dar apoi se a§-
teptase ea s§ renunte la o parte din zboruri

(5 )
Becky Barker

pentru a se sincroniza cu programul lui Tncarcat.


Ea Ti spusese sa se duca dracului. Dar o durea.
Renuntase sa mai spere ca va gasi un barbat
care s-o accepte a§a cum e.
Era aproape Tntuneric cTnd Reed intra Tn casa.
Sharia se grabi sa-i deschida u§a. Reed cara
toate bagajele, plus jurnalul ei de bord. Ea Tnchise
u§a §i TI ajuta la bagaje.
- In ce stare este „Saratoga“? Tntreba ea ne-
rabdatoare.
Reed lasa bagajul pe podea §i T§i scoase
trenciul.
- Am pornit motorul §i sun§ bine. Aripa stTnga
e ciobita, dar nu pare suficient de avariata ca sa
tina avionul la sol. Trenul de aterizare e Tncurcat
Tn plasa gardului. Imi Tnchipui ca am sa pot re-
zolva asta, odata ce gheata se tope§te^§i poti sa
obtii ceva aderenta.
- Slava Domnului! {nurmura Sharia u§urata.
Nu aveam nici un chef sa-i spun tatei ca trebuie
sa vina Tn Tennessee sa-mi recupereze avionul.
- Ai scapat, spuse Reed cu un zTmbet. Jurase
sa nu se mai lase vra/if de ea. Doua minute Tn
casa §i era iar robit. A§a... In sfTr§it sTnt Tn situatia
de a Tncheia un mic tTrg. I§i scoase cizmele §i T§i
Tntinse trenciul sa se usuce. Inhata toate bagajele
§i se Tndrepta spre dormitoare.
Sharia TI urma.
v. { J 40> J
Extaz V -^
- Ce ttrg?
- O mica partida prieteneasca de poker pro­
babil ca ?mi va Tmpiedica limba s-o mai ia razna.
Sharia se opri Tn u§a camerei in care el Ti pu-
nea bagajul. I§i puse mTinile Tn §olduri.
- Imi Tnchipui ca te a§tepti sa te las sa cT§tigi.
Reed Ti lasa bagajul pe pat §i trecu pe ITnga ea
ca sa §i-l duca pe al lui Tn dormitorul de pe partea
opusa a holului.
- Nu vreau un cT§tig facil, doar un mic han­
dicap.
- Handicap? repeta indignata Sharia. Nu ti-am
cerut §i eu cu handicap mai devreme? Am avut
parte de vreun strop de Tndurare? Oh, nu, am
primit o prelegere despre drepturile femeii. Ce s-a
TntTmplat cu drepturile barbatilor, cu eul masculin
§i cu toate celelalte?
- Astea-s pentru ratati, spuse Reed. Mie Tmi
place sa cT^tig.
- Fara mi§ma§uri? Tntreba Sharia, apoi izbucni
Tn rTs.
li pfacea rTsul ei. Era molipsitor. li placea la
nebunie felul Tn care i se Tncretea nasul §i Ti scTn-
teiau ochii atunci cTnd se amuza. li placeau la
nebunie umorul ei rautacios §i firea jucau§a. O
iubea. -
Recunoa§terea Ti strTnse inima §i Ti expulza cu
forta aerul din plammi. lubire! Renuntase de multi
V y
Becky Barker

ani la ea. Nu iubise niciodata o femeie. Facuse


dragoste cu o multume. T§i daruise trupul, dar
inima niciodata. Nu voia sa §i-o daruiasca nici
acum, a§a ca nu trebuia sa se mai gTndeasca la
asta.
Sharia Ti vazu ochii tulburati de emotie §i T§i
Tnabu§i risul. Respiratia i se opri Tn gTt.
- A§adar, ne-am aranjat noaptea? reu§i el sa
Tntrebe cTnd Tn cele din urma expresia curioasa a
Sharlei TI smulse din transa autoindusa.
La vorbele lui, Sharia Tnalta dintr-o sprinceana.
Ochii lui Reed aveau o privire obraznica §i pulsul
Ti crescu de excitare. .
- Vorbim despre poker, nu-i a§a?
- Sigur, rosti el cu convingere, recapatindu-§i
calmul. Poker pe dezbracate, fara handicapuri §i
fara haine suplimentare.
- Ai vrea tu! se burzului ea.
Nici vorba sa joace poker pe dezbracate cu un
tri§or, de§i ideea o Tnfiora putin.
- Ti-e frica? o Tntepa el.
- STnt prea isteata pentru trucul asta vechi, i-o
Tntoarse ea. !§i puse mTinile Tn §olduri §i se uita la
el a§a cum se uita mama ei la cineva care uita de
bunele maniere.
Reed T§i dadu capul pe spate §i izbucni Tn rfs.
RTsul lui profund, Tnecat, se undui pe termi-
natiile nervilor ei §i Ti aduse Tn ochi un zTmbet
V < J 42}
s—
(~ Extaz _________ J y ' x
fericit. li placea cu,adevarat sa-l faca pe Reed
Connors sa rlda. PTna Tn aceasta calatorie el nu-i
daduse nici un prilej sa ajunga sa-l cunoasca, iar
acum descoperea o multime de lucruri care Ti pla-
ceau la colegul ei de camera.
- Perfect, perfect, ceda ei. Poti sS ai un rTnd
de haine Tn plus.
Sharia nu avea de gTnd sa onoreze propune-
rea asta cu un raspuns. Se Tntoarse §i o lua Tn
josul holului.
- N-am Tnceput sa prepar cina, pentru ca nu
§tiam cTnd te Tntorci, spuse ea. Acum, ca e§ti aid,
poti sa gate§ti, iar eu am sa te urmaresc.
- E§ti foarte marinimoasa, o ironiza el Tn timp
ce intra dupa ea Tn bucatarie. Uiti ca eu sTnt cli-
entul §i ca tu trebuie sa te Tngrije§ti de confortul
meu?
- Tndatoririle mele s-au Tncheiat Tn momentul
Tn care m-am dat jos din avion.
- Nu te-ai dat jos, te-am carat eu.
Sharia ignora Tmpunsatura.
- Pot sa pun masa §i sa fac un ibric de cafea,
spuse. E §i asta ceva.
tl urmari cum Tncepe sa pregateasca cina cu
mi§cari sigure §i economice. Reed pusese friptura
pe gratar §i cartofii Tn cuptorul cu microunde Tna­
inte ca ea sa apuce sa fiarba cafeaua.
- Ai fost unul dintre copiii care a trebuit sa se
y
Becky Barker

descurce singur? De asta e§ti atTt de eficient la


bucatarie?
- Nu.
Sharia clatina din cap cu dezgust. Obtinerea
informatiilor personate de la un barbat era o pro-
vocare constants.
- Te-a Tnvatat mama ta sa gate§ti?
-N u .
- Pregatire multilateral^? TI tachina Sharia.
Reed Ti arunca o privire taioasa.
- I a r Tmi scormone§ti viata particulars?
- Tncerc, recunoscu ea. Dar nu e§ti cea mai
vorbareata persoana pe care am iscodit-o vreo-
data.
Candoarea ei Ti smulse un zTmbet lui Reed.
- Parintii mei erau de moda veche. Barbatii §i
femeile aveau fiecare treaba lor. Am Tnvatat sa
ma autogospodaresc dupa ce am plecat de
acasa.
Vorbea despre parintii lui la trecut.
- S-au prapadit amTndoi?
- Au murit anul trecut, la cTteva luni unul dupa
altul. AmTndoi de batrTnete... trecusera de §apte-
zeci de ani. Mama n-a mai vrut sa traiasca dupa
ce tata a murit. Am fost un copil facut cam tTrziu.
Vorbea ca §i cum Tnca Ti era greu sa se obi§-
nuiasca cu pierderea suferita.
-Tmi pare rSu, spuse Sharia cu bITndete.
Extaz X
Ochii lui Reed se atintira Tn ai ei §i citi Tn ei
compasiune. Se TntrebS daca era dear politicoasa
sau daca T§i dadea seama cTt TI durea. De regula,
sufletul lui nu era chiar atTt de u§or de citit.
- §i mie.
- Ai crescut Tn Columbia?
- Tn Iowa. Nu voia sa discute despre asta. Ai
de gTnd sa pui masa sau tot eu trebuie s-o fac §i
pe asta?
Sharia §tia ca, deocamdata, trebuia sa se mul-
tumeasca cu informatiile primite. Abatu conver-
satia spre subiecte de ordin mai general Tn timp
ce a§teptau sa fie gata mTncarea, apoi mTncara Tn
tacere.
Dupa ce facura curat Tn bucatarie, Reed lua un
pachet de carti de joc §i insista sa-l urmeze Tn
camera de zi.
- Acum sTnt gata pentru partida aceea de po­
ker pe dezbracate, anunta el cu ochi provocatori.
- STnt convinsa, i-o Tntoarse ea, urmarindu-l
pe hoi. Dar s-ar putea sa fie cam plictisitor daca
joci singur.
-T e ra sfe ti.
- Ba ai face bine s-o crezi.
- Bine, ceda el Tn timp ce traversau camera
apropiindu-se de camin. Vom juca un poker pe
dezbracate simulat.
Ochii Sharlei se Tngustara a suspiciune.
v
Becky Barker

- Poker pe dezbracate simulat? SimuISm ca


jucam poker sau simulam ca ne dezbracam?
Reed rmji obraznic. Se a§eza pe podea §i
trase jnasuta de cafea in fata lui. Dupa ce Ti facu
semn Sharlei sa ia loc de cealalta parte a ma-
sutei, explica: s
- Jocurile de noroc n-au nici un haz fara miza.
Daca nu e§ti de acord sa te dezbraci, va trebui sa
simulam ca o facem. Poti sa tii tu scorul. De fie­
care data cTnd unul din noi pierde o mTna, scrii ce
obiect de Tmbracaminte am decis sa pierdem.
- Iar primul care e gol - pe hTrtie doar - este
cel care pierde?
Sharia Tncepea sa priceapa Tncotro batea el,
dar nu era prea sigura ca voia sa participe.
- Doar pe hTrtie, o lini§ti el, TntinzTndu-i o foaie
de hTrtie §i un creion.
- Ce jucam?
- Poker cu cinci carti §i atu. Cel care face
cartile alege atuul.
Reed deja amesteca cartile.
Sharia T§i strecura picioarele sub masa, ITnga
ale lui. li era greu sa ignore valul de caldura, a§a
ca se asigura ca nu-l atingea. Pierdu prima mTna
§i scrise „cercel“ pe tabela de scor, sub numele
ei.
- Cercel? protesta el, Asta nu-i Tmbracaminte.
- N-ai spus nimic despre Tmbracaminte, Ti re-
V < J 4T>
( Extaz ^
aminti ea suav. Ai spus ca trebuie sa-mi dau jos
ceva. Mi-am pus cerceii, a§a ca am voie sa mi-i
scot. ^
Reed bombani, dar nu insista. Pe parcursul
urmatoarei ore, Sharia T§i pierdu celalalt cercel,
ceasul §i ambele §osete. T§i dorea sa-§i fi pus
pantofii dupa cina.
El T§i pierduse doar o §oseta, dar norocul Tn-
cepu sa-i surida Sharlei. Reed fu primul care T§i
pierdu un articol de Tmbracaminte important. Cu
ochi obraznici, T§i duse mTna la nasturii cama§ii.
- Nu e nevoie, TI asigura imediat Sharia. Doar
am sa scriu „cama§a“ sub numele tau. T§i dori sa
nu fi tinut minte cTt de bine arata pieptul lui gol.
Aproape ca TI vedea §i simtea masa cTrliontata de
parauriu.
Tn urmatoarele doua mTini, Sharia T§i pierdu
Tntreg costumul. §tia ca e caraghios, dar simti
cum ro§e§te cTnd trecu pe hTrtie fiecare piesa.
Reed Ti simti caldura ro§elii ca §i cum ar fi fost
'a lui.
- Ti-e racoare? o Tmpunse el. Ochii lui licareau
diabolic. §i-i plimba agale Tn lungul ei, ca §i cum
chiar ar fi vazut-o dezbracTndu-se pTna la lenjeria
iqtima.
Sharlei numai racoare nu-i era. Dadu vina pe
flacarile din camin pentru valul de caldura ce urea
Tn ea-sub privirea lui obraznica.

V---------------------------- -( 147 ) --------------------:-------- -


Becky Barker

T§i jura Tn gTnd sa se razbune. Urmatoarea


mTna TI costa pe Reed perechea de blugi. Sharia
nu-§i putu TnfrTna imaginatia. De§i erau complet
Tmbracati, TI vedea doar Tn chiloti. Caldura o Tneca
§i mai mult.
- Acum am ramas amTndoi doar Tn lenjeria de
corp, o anunta el absolut inutil. Ti placu imaginea
provocata de vorbele lui. Jocul devenise serios.
Nu mai fac pe Domnul Cumsecade. Nu-ti mai dau
alta mTna.
- Ha! Nu mi-ai dat nimic. Am cT§tigat pe drept.
El mai avea doar un articol de Tmbracaminte.
Ea avea doua. Pentru prima data Tn viata ei era
fericita ca purta sutien.,§ansele erau clar de par-
tea ei.
CT§tiga urmatoarea mTna. Ochii Tn scaparara
de bucuria victoriei.
- §i cu asta, e§ti gol, domnule Connors! rosti
ea sarcastica.
- Tmi dau jos maioul, spuse el Tnainte de a se
ridica sa mai puna lemne Tn foe.
Sharia era TncTntata cTnd el T§i strecura din nou
picioarele sub masa, ITnga ale ei. Arunca o privire
spre cama§a lui descheiata la gTt.
- Nu porti maiou!
Reed Ti dadu arogant cu tifla.
- De unde §tii? Ai vreo dovada?
Ochii ei se Tngustara.
v < w >
^—
Q Extaz______
- Nu-l vad.
- E unul dintre acele lucruri care nu se expun.
- Tri§ezi! TI Tnvinui ea indignata.
- Inaintezi o pITngere formala?
- Ai face bine s-o crezi.
- Atunci sTntem chit. AmTndoi am contestat azi
cTte un joc. Din nefericire, nu exista nici o comisie
de arbitraj, a§a ca va trebui sa jucam Tn con-
tinuare.
Sharia fierbea de necaz, dar se hotarT sa
accepte egalitatea. CTnd pierdu urmatoarea mTna,
renunta §i ea la maiou.
Reed protesta:
- N-ai maiou. §tiu, pentru ca eu te-am Tm­
bracat mai devreme.
- Nu m-ai Tmbracat tu! M-am Tmbracat singura.
- Eu ti-am adus hainele.
- §i de unde §tii ca n-am gasit un maiou cTnd
erai afara §i nu I-am pus pe sub costum?
- Nu-l vad.
- E unul dintre acele lucruri...
- Bine, bine, mTrTi Reed. Privirea pe care i-o
arunca se transforma Tncet Tntr-un zTmbet pozna§.
§i ma mai acuzi pe mine ca tri§ez?
- S-a Tntors roata, se apara ea cu ochii ju-
cau§i. Am Tntepenit Tn pozitia asta. Trebuie sa
stam altfel.
T§i trasera picioarele de sub masa §i o Tmpin-
V
Becky Barker

sera in laturi. Reed se rezemS cu spatele de sofa


§i T§i Tncruci§a picioarele Tntinse Tn fata. Sharia se
a§eza turce§te, cu partea dreapta lipita de sofa §i
cu fata la el.
- E rtndul meu sa dau cartile, spuse Reed
amestecTnd cartile §i folosind podeaua ca masa.
- Se pare ca Tntotdeauna pierd cTnd dai tu
cartile.
- Ceea ce Tnseamna ca, atunci cTnd le Tmparti
tu, cT§tigi. Masluie§ti pachetul?
Sharia clatina din cap a resemnare. Barbatul
asta era imposibil. §i-i dadu cea mai proasta
mTna din cTte avusese toata seara. Nu avea nici
macar o pereche.
- Da-mi patru carti.
Reed zTmbi §i Ti dadu patru carti. El nu lua nici
una.
- Care ai spus ca e atuul? Tntreba ea necajita.
- N-am spus. Ce ai?
- Doi cinciari, bombani Sharia.
Reed izbucni Tn rTs §i Ti arata fulul din mTna.
- Ce urmeaza acum, domni§oara Prescott?
Ochii lui se luminara Tn a§teptare.
Sharia se simti ca §i cum chiar se dezbraca.
Mutase tabela de scor spre sofa §i mTna Ti §ovai
cTnd scrise cuvTntuI „sutien“ sub numele ei.
Reed nu se putu abtine sa nu se Tntrebe cum
ar arata sTnii ei goi §i cum i-ar simti Tn palmele §i
V
<j OD
Extaz 3 “^
Tn gura lui. GTndul Ti facu sexul sa se Tntareasca.
Glasul lui era u§or ragu§it cTnd o tachina:
- Acum ar trebui sa fim iar egali. Afara doar
daca nu mai porti §i altceva la care nu ma a§tept.
Sharia Ti vazu u§oara Tntunecare a ochilor cTnd
§i-o Tnchipuia fara sutien. Se Tntreba daca gTndul
TI afectase tot atTt de puternic ca pe ea. SfTrcurile
o furnicara §i se gTndi sa-§i Tncruci§eze bratele
peste piept.
- STntem la egalitate, admise ea. Dar e rtndul
meu sa Tmpart cartile.
Nu-i veni sa creada cTnd vazu ca amTndoi
aveau doi §eptari, doi popi §i un valet.
- Asta e meci nul, spuse ea.
- Inseamna ca mai jucam o mTna, riposta
Reed. Eu dau cartile.
- S-o lasam remiza.
Reed clatina din cap. Nu era pregatit sa
abandoneze.
Faptul de a o vedea ro§ind §i de a §i-o imagina
scotTndu-§i agale hainele TI Tnnebunea, dar era
cea mai fascinanta partida de carti pe care o ju-
case vreodata.
- Nu mai joc, protesta ea refuzTnd sa atinga
cartile pe care i le daduse. E remiza.
- Remizele sTnt pentru papa-lapte.
- Atunci am putea continua ou alt joc.
- N-ar fi prea distractiv.
V,
GZD
Becky Barker

Reed lua cele cinci carti §i o apuca de mTna,


cu intentia de a o face sa le tina. Tntr-o clipa ?§i
dadu seama de gre§eala. Simpla atingere fu o
scTnteie care aprinse fitilul dinamitei, facTndu-i pe
amTndoi sa se cutremure. Ochii li se Tntflnira sur-
prin§i.
Timpul paru sa se scurga agale cind Reed
lasa cartile sa-i cada §i Ti strTnse mai tare mTna.
Se Tntoarse spre ea §i Ti Tnlantui umerii cu bratul
celalalt, tragTnd-o mai aproape. Sharia nu opuse
nici o rezistenta.
Nu-§i slabi strTnsoarea pTna ce o trase Tn bra­
tele lui.
- E§ti frumoasa, reu§i sa murmure Tn timp c
T§i apleca fata spre a ei.
Complimentul o Tnfiora. §tia ca Reed nu le fa­
cea cu u§urinta. Prima atingere a gurii lui Ti stTrni
foamea de mai mult, a§a ca Ti apuca fata cu
ambele mTini §i TI sili sa adTnceasca sarutul.
Limba lui plonja Tn gura ei, nesatioasa s-o
guste. Ti mmgTie fiecare milimetru al gurii cu limba
lui lacoma, sorbindu-i dulceata de miere.
Simjurile Sharlei se acutizara la maximum
aducmd-o Tntr-o stare de nesuportat. Tl simtea
cald §i tare oriunde corpurile lor se atingeau. Mi-
rosea a mosc §i a barbat. Din adTncul gTtuiui lui se
rostogoleau gemete joase, flamTnde.
CTnd buzele li se separara pentru scurt timp,

----------------------------- ( f l s 2 > - --------------------------'


Q ________ Extaz_____________ ^

ochii li se TntTlnira §i privirile lor reflectau o caldura


fnistuitoare. Ochii lui scaparau de dorinta. Sharia
se cutremura §i Ti facu din nou gura captiva.
Limba ei Tndrazneata se Tmpleti cu a lui.
Bratele lui Reed se strmsera m jurul ei, tra-
gind-o complet peste el. li supse u§or limba §i Ti
simti trupul tremurind pe al lui. Asta Ti facu sTngele
sa-i alerge Tn galop §i pieptul i se strTnse.
Sharia Ti Tnlantui gTtuI cu bratele §i T§i lipi sTnii
de pieptul lui solid, li trase capul mai aproape,
facTnd §i mai mult loc unduirilor limbii lui Tn gura
ei. Picioarele ei alunecara Tntre coapsele lui tari §i
trupurile lor reactionary la contactul delirant.
Reed gemu. Geamatul Sharlei fu o rever-
berare a geamatului lui. Gurile lor se despartira Tn
cautare de aer, ca apoi sa depuna o ploaie de
sarutari peste tot Tn drumul lor: pe achi, pe nas,
pe obraji. Se regasira din nou avide, explorTnd
dulcea senzualitate a Tncle§tarii lor.
Sarutarile Sharlei TI convinsera pe Reed ca ori
era cel mai norocos barbat din lume, ori cel mai
mare prost. Era nesanatos sa continue aceasta
tortura senzuala. Era deja prea TnfierbTntat §i prea
excitat pentru a se mai juca. Trebuia sa opreasca
acest joc sau sa-l duca prna la sffr§itu-i firesc.
Nu §tia daca puteau rezolva situatia a§a, pur §i
simplu. Nu avea nici cea mai mica Tndoiala ca
voia sa faca dragoste cu Sharia. O voia Tn toate
V
<j H>
r C
Becky Barker

sensurile cuvTntului, dar nu avea nici o idee de­


spre ce ar putea sa vrea. §tia prea putin despre
obiceiurile ei §i nimic despre viata ei amoroasa.
CTnd mai apoi T§i desprinse gura din a ei,
Reed se Tntinse pe podea tinmd-o ITnga el, fata-n
fata. Se forta sa inspire adTnc. Apoi deschise ochii
§i privi tinta Tn ochii Sharlei.
- Imi cam ies din minti cTnd ma saruti, re-
cunoscu el cu glas aspru.
Sharia continua sa-i tina strins de gTt cu o
mTna, dar T§i afunda degetele celeilalte mTini Tn
desimea parului lui.
- Sentimentul e reciproc.
- Vreau sa fac dragoste cu tine, marturisi el cu
vocea Tntretaiata §i cu ochii Tntunecati de emotie.
Vreau sa-mi petrec restul noptii sarutTndu-te §i ex- *
plorTnd fiecare particica din tine. Daca nu simti
acela§i lucru, ar fi mai bine sa ne potolim §i sa
punem o oarecare distanta Tntre noi.
Un fior strabatu corpul Sharlei. Ochii ei de-
venira mai mari §i mai lumino§i Tn timp ce-i cer-
ceta pe ai lui. Nu exista nici o Tndoiala cu privire la
sinceritatea lui. Privirea lui fixa ardea de dorinta,
O dorea, dar Ti dadea §ansa sa se opreasca §i sS
se gTndeasca la consecinte. Nu avea de unde sa
§tie ca ea nu mai facuse niciodata dragoste cu un
barbat... §i nici nu fusese niciodata atTt de irezisti-
bil tentata ca Tn noaptea asta.
v.
•GE>
s~C _ E xtaz____________ V -
- Nu umblu creanga, a§a ca nu sTnt pregatitS
pentru genul asta de intimitate, Ti spuse ea pe un
ton timid §i sincer.
Reed mTrfi moale, fn timp ce ochii lor se Tn-
fruntara Tntr-o cercetare atenta §i profunda. Ea nu
era §bcata de cuvintele lui, doar §ovaitoare. El
putea sa-i spulbere u§or teama cu privire la o
eventuala sarcina, dar, mai TntTi, trebuia sa fie
sigur ca §i ea voia cu adevarat sa faca dragoste
cu el.
- Nici eu n-am obiceiul sa ma culc cu toate
femeile pe care le TntTlnesc, o asigura el, apoi
marturisi: Te vreau de foarte mult timp, dar n-am
vrut sa facem dragoste decTt daca e§ti absolut
sigura ca vrei §i tu.
Tn fata declaratiei lui ca o dorea, ochii Sharlei
se marira. Tn tot timpul cTt paruse atTt de indi-
ferent, luptase de fapt Tmpotriva atractiei fata de
ea? §i daca da, de ce?
Palma ei aluneca §i Ti prinse Tn cau§ul ei
obrazul, mmgTindu-1 u§or cu degetele, dar ochii ei
nu-i parasira pe ai lui. tl TntrebS de ce f§i Tna-
bu§ise atractia.
Fu rfndul lui Reed sa ezite. Nu era pregatit
sa-§i recunoasca dragostea. Pentru el, senti­
mentele erau prea noi §i prea complete. Tn plus,
nu voia sa ri§te sa fie TntTmpinat cu neTncredere
sau respins.
V < J kT>
Becky Barker

- Intre noi nu va fi niciodata ceva simpju>fara


complicatii. De asta m-am tinut la distanta. De
regula, nu-mi place sa ma complic.
Sharia §tia ce voia sa spuna. Nici ei nu-i fu­
sese deloc u§or sa aiba de-a face cu el. Tntot-
deauna simtise reactia chimica dintre ei, Tnciuda
faptului ca, pTna azi, relatia lor fusese strict pro-
fesionala.
Era o u§urare sa constate ca §\ el o simtise tot
atTt de acut. Nu §tia daca simfamintele lui mer-
geau mai departe de atractia fizica, Tnsa ale ei
erau mult mai complexe. Nu era sigura ca a face
dragoste cu el era lucrul cel mai de§tept pe care TI
facuse vreodata, totu§i voia sa-l faca oricum.
- Tntotdeauna te-am gasit atragator, marturisi
ea. Pe tine Tnsa parea ca nu te interesez cTtu§i de
putin.
- Masuri de aparare.
Sharia zTmbi u§or.
- Nu tine.
Se referea la TntTlnirile lui cu surorile ei, Tn spe­
ranta ca atractia^nu era nimic deosebit. AmTndoi
§tiau ca experienta fusese un e§ec.
- Trebuia sa Tncerc, murmura el mTngTndu-i
u§or buzele cu ale lui.
- De ce?
- Pentru ca tot ceea ce simteam pentru tine
era prea puternic §i prea periculos.'
v.
G 1D
. Extaz. ' ^

- In ce fel periculos?
- Pentru lini§tea mea.
- Ha! Sharia reflecta o clipa.
Oare Reed recuno§tea ca tot ceea ce simtea
pentru ea era mai mult decTt atractie fizica? Era
posibil sa fi fost fascinat de ea tot atTt cTt era ea
fascinata de el?
T§i Tntredeschise buzele Tn clipa Tn care gura
lui poposi pe* a ei, intTmpinTnd Tmpunsatura limbii
lui cu un geamat moale. Indiferent ce se TntTmpla
Tntre ei, era senzatia cea mai salbatica §i cea mai
dulce pe care o Tncercase vreodata. Nu se mai
satura de-gura lui. Era evident ca §i el simtea
aceea§i foame nesatioasa, chinuitoare.
Sharia se arcui mai aproape de trupul lui tare
§i Reed o lipi de podea. Se iasa peste ea fara sa o
zdrobeasca cu greutatea lui. Incepu sa-§i plimbe
gura pe fata ei Tn sarutari umede §i fierbinti.
- Daca nu vrei, Sharia, spune-mi sa ma opresc
acum, §opti ragu§it, tintuind-o cu ochi stralucitori.
STnt tot o durere vie, iar durerea nu o sa Tnceteze
decTt daca ma Tndepartez de tine sau merg pTna
la capat.
Vorbele lui ragu§ite Ti taiara respiratia. §i ea TI
voia. §i pe ea o durea, dar era con§tienta de
riscuri.
Reed citi Tngrijorarea din ochii ei.
- Nu trebuie sa te temi de o sarcina nedorita.
V y
Becky Barker

Tfi promit sa te protejez.


- Cum? Tntreba ea cu o §oapta ragu§ita. Avea
el oare prezervativ?
Reed Tnchise ochii. PieptuJ i se strTnse §i TI
Tnfrico§a gTndul de a da glas faptelor, dar ea me-
rita adevarul.
- STnt steril, spuse el cu greu. Tonul era aspru,
aproape defensiv, ca §i cum se a§tepta ca ea sa-l
condamne Tn vreun fel. s
Niciodata nu se deranjase sa-§i explice starea
Tn fata altor femei pentru ca Tntotde’auna folosea
prezervativ. Intre ei §i Sharia Tnsa nu yoia sa in-
tervina nimie artificial.
- E§ti sigur? TntrebS ea.
- Testele de laborator s-au dovedit pozitive,
rosti el aspru, ochii lui sfid?ndu-i neTncrederea.
§ansele sTnt cam una la un milion.
Acum Tntelegea ea insistenta Tntrebarilor lui le­
gate de copii. Se Tntreba daca faptul ca era steril
TI deranja cu adevarat. Atitudinea lui defensiva
dadea de Tnteles ca TI deranja.
Era el oare singuratic, pentru ca nu voia sa se
implice emotional Tn vreo relatie cu o femeie care
ar fi putut sa-i ceara mai mult decTt Ti putea oferi?
Facea dragoste doar cu femei care nu-§i doreau
cttu§i de putin copii? Unde se Tncadra ea Tn
aceasta stare a lucrurilor?
Reed Ti vazu Tntrebarile din ochi, dar fu foarte
v <J5 T>
E x ta z J )-^

bucuros ca ea nu le dadu glas §i ca nu-i cere sa


se explice. Nu avea cuvinte ca sa explice ce
simtea.
- Te vreau, §opti el pe buzele ei, in timp ce-i
mTngTia bITnd parul. Nu-ti cer nimic altceva. Vreau
doar sa te iubesc.
§i ea voia. In clipa de fata nimic nu parea sa
mai conteze. Trupul ei vibra §i cinta Tn a§teptare.
Voia ca Reed sa-i satisfaca dorinta pe care i-o
aprinsese. Sarutul lung, adTnc, le smulse gemete
de placere.
- Ai Tncredere Tn mine? §opti Reed ragu§it.
Sharia T§i pierduse glasul, dar dadu din cap Tn
semn de Tncuviintare.
Becky Barker

Capitolul 9

Reed se ridica de la podeat §i-i intinse mTna


Sharlei. CTnd se ridica §i ea, se apleca §i o ridica
Tn brate. Ea T§i strecura bratele Tn jurul gTtului lui.
- Focul e bun, dar podeaua e prea tare, Ti
explica el Tn timp ce o purta spre dormitorul lui.
Odata ajun§i, trase cuvertura, o depuse pe pat §i
aprinse veioza.
- Vreau sa te vad. Te deranjeaza?
Laringele Sharlei era prea Tncordat ca sa
poata articula vreun cuvTnt, dar dadu din nou din
cap. Ochii ei nu-i parasira o clipa pe cei ai lui
Reed. Intensitatea Tntunecata a privirii lui aurii Ti
dadea o senzatie cu totul aparte. Spera sa nu
constituie pentru el o dezamagire.
Cu un efort considerabil, el T§i controla dorinta
de a-§i elibera repede sexul de presiunea
exploziva. Durerea TI sageta, dar voia ca prima lor
Tmpreunare sa fie deosebita. Dupa ce a§teptase
trei ani, nu voia sa se grabeasca.
V.
Extaz
r~ C
Reed nu §tia cTt de experim ental era Sharia,
tnsa §tia ca nu-i lipsise niciodata atentia barba-
tilor. Era frumoasa §i era sigur ca, oriunde se du-
cea, atragea barbatii. Nu voia sa fie doar unul
dintre cei multi. Voia s-o iubeasca a§a cum n-o
mai iubise nimeni §i nici nu avea s-o iubeasca.
IntinzTndu-se pe pat ITnga ea, se trase mai
aproape, T§i Tngropa fata Tn moliciunea de satin a
parului ei §i inspira adTnc. Dupa ce T§i freca obra-
zul de matasea buclelor mirositoare, T§i plimba
gura pe gTtuI ei, spre buze.
Sharia statea perfect nemi§cata, dar atingerea
gurii lui pe a ei Ti rede§tepta focurile din ea, abia
domolite. I§i Tnlantui bratele Tn jurul umerilor lui §i
TI trase mai aproape, admcind sarutul desfacm-
du-§i buzele, apoi aspirTndu-i limba.
Inghiti geamatul jos al lui Reed §i Ti simti trupul
TncordTndu-se. Proeminenta tare a masculinitatii
lui se lipi de pulpa ei, iar reactia lui la sarutarile ei
o excita mai mult decTt §i-ar fi imaginat vreodata.
Reed T§i desprinse gura de a Sharlei §i T§i im-
puse sa fie atent. Raspunsurile ei nerabdatoare
puteau u§or sa-i spulbere autocontrolul. Atingerea
§i parfumul ei TI ameteau de placere §i se trase
Tnapoi.
- Prea multe haine, se plmse el, alunecTnd Tn
josul patului sa-i scoata §osetele. La Tnceput,
Sharia fu uluita cTnd el Ti lua un picior §i Tncepu sa
V J
Becky Barker

i~l framTnte cu bITndete.


- Relaxeaza-te, spuse moale Reed, simtindu
Tncordarea. li freca rotulele labei piciorului cu de-
getele mari, apoi Ti mmgTie arcada taplii. Rela­
xeaza-te §i lasa-ma sa te iubesc un timp.
Sharia expulza aerul retinut Tn plamTni. Era cu
adevarat Tncordata, dar mTinile lui Reed faceau
minuni cu picioarete ei. Nu §tiuse niciodata ce
minunat era sa-§i simta picioarele masate. Gemu
moale §i Ti darui un zTmbet timid.
Reed Ti retinu privirea Tn timp ce-i scotea Tncet
pantalonii, dezgolindu-i picioarele lungi. I§i tinu
respiratia cTnd mTinile Ti lunecara peste gambele
§i coapsele ei. Apoi Ti masa picioarele cu acelea§i
mi§cari Tncete §i atente cu care Ti masase §i la-
bele picioarelor.
MTinile lui erau aspre pe pielea ei fina, totu§i Ti
daruiau numai placere. li aduceau caldura Tn fie­
care mu?chi, Tn fiecare nerv; Aproape ca-i paru
rau cTnd degetele lui se strecurara pe coapse Tn
sus, spre §olduri. Nu opuse nici o rezistenta cTnd
Reed Ti apuca tivul bluzei de la costum, i-o trase
peste cap §i o arunca la o parte.
De Tndata ce Reed fu din nou ITnga ea, Sharia
Ti cuprinse umerii §i TI trase mai aproape pentru un
sarut. Parea sa nu se mai sature de safutarile lui.
Gura lui era poruncitoare §i flamTnda cTnd o TntTIni
pe-a ei, la fel de flamTnda.

<JK >
^-—C Extaz _________

- Continui sa ma distragi, se pITnse ei, Tn timp


ce buzele Ti §ov§iau pe ale ei. tncerc sa te scap
de haine.
- Tu (e ai pe toate pe tine, riposta ea Tntinztnd
mlna spre nasturii de la cama§a lui.
Reed T§i descheie cama§a, §i-o scoase din
blugi §i o arunca pe podea. Apoi se Tntinse din
nou spre Sharia.
Ea TI opri, punTndu-i mTinile Tn piept.
- Nu portf maiou, TI dojeni moale, apoi T§i
Tnalta capul §i-i acoperi cu sarutari carnea neteda
a umerilor.
La atingerea gurii ei umede §i calde, sTngele
lui Reed dadu Tn clocot. li prinse capul §i T§i
afunda degetele Tn matasea parului ei.
- Ai face bine sa te opre§ti, o avertiza el.
Sharia se opri imediat.
- Nu-ti place? Tntreba ea §ovaitoare.
Reed Ti trase capul, apropiindu-i gura de a lui.
- tmi place prea mult, TngTna el pe buzele ei.
Oftatul ei de u§urare susura pe limba lui §i Tncepu
sa-i savureze pe Tndelete fagurele de miere al
gurii.
MTinile lui lunecara Tn jurul trupului ei sS-i des-
faca sutienul. Acesta se aiatura gramezii celor-
lalte haine. Reed T§i oferi o pauza de-o clips
pentru a absorb! priveli§tea trupului ei lung, auriu
§i perfect, a sTnilor rotunjiti. ti urmari furnicarea
V { je f}
Becky Barker

sfTrcurilor Tntunecate cTnd-ochii lui poposira pe ei


§i atunci §tiu ce simtea §i.ea.
Privirea stralucitoare a lui Reed Tntirziind pe
sTnii ei o facu sa simta un val de caldura. Sfircu­
rile ei zvTcnira §i se Tntarira pTna cTnd nu mai putu
suporta.
Intinse mTinile §i TI trase peste pieptul ei moale.
Contactul produse o descarcare electrica ce-i tri-
mise unde de §oc Tn fiecare particica a corpului.
Gemura la unison. Reed Tnchise ochii §i T§i
freca pieptul Tnainte §i Tnapoi de vTrfurile tari ale
sTnilor ei. Dovada Tndrazneata a atTtarii ei era un
fel de chin dulce. Degetele Sharlei se strinsera pe
umerii lui, Tn timp ce parul de pe pieptul lui Ti gTdila
erotic sfTrcurile.
- Imi place, §opti ea Tntretaiat.
- §i mie, spuse Reed. Se lipi de sfnii ei §i Ti
captura din nou gura. Imi place totul la tine, mai
spuse, apoi Ti desfacu buzele cu limba.
- Gura ta dulce... Tncepu el... sTnii tai dulci.
Reed se lasa sa lunece Tn josul corpului ei §i w
cuprinse Tn cau§ul palmelor fiecare sTn, ridicTndu-l
§i modelTndu-l cu ginga§ie.
Glasul lui era ragu§it cTnd continua:
- SfTrcurile tale frumoase §i tari.
VTrful limbii lui mTngTia §i Tmpungea unul din
mugurii Tnchi§i Tntr-o duritate de pietricica. Era
cea mai delicioasa tortura imaginabila. Respiratia
V. <jir>
.—C Extaz

Sharlei se frtnse, in timp ce el Ti lingea sfircul cu


limba lui fierbinte §i umeda. Apoi i-l apuca Tntre
dratator §i un deget, §i T§i muta gura la celalalt
sfTrc, acordTndu-i o atentie egala.
Trupul Sharlei fu strabatut de un tremur con-
vulsiv cTnd el continua s-o Tmpunga cu limba, cu
dintii, cu buzele. Degetele ei se Tncle§tau §i se
descle§tau Tn parul lui §i trupul ei vibra de dorinta.
Reed o simti pe Sharia Tncepind sa se mi§te
fara astfmpar sub el ?i Ti absorbi §i mai adTnc
sfircul in gura lui. Gemetele ei moi fi sunau m
urechi ca o muzica. Voia s-o §tie Tnnebunita de
dorinta. O voia tot atTt de excitata §i sagetata de
durere ca §i el.
Sharia vru ca el sa-§i scoata pantalonii. II voia
dezbracat, voia sa-l simta tot, dar gura lui o sco-
tea din minti. Cum nu putea sa scoata vreun
sunet care sa nu fie geamat, T§i lasa mTinile sa
alunece spre betelia pantalonilor lui.
Reed nu avu nevoie de alta invitatie pentru
a-§i scoate pantalonii §i §ortul. Eliberarea din
strTnsoare a organului ce-i pulsa Ti scoase un oftat
de u§urare. Tn clipa urmatoare ultima bari^ra ves-
timentara a Sharlei lua drumul celorlalte haine.
Sharia simti o tresarire de panica vaztndu-se
goala §i vulnerabila alaturi de el. Ochii ei zburara
spre ai lui Reed. Ai lui lunecau fierbinti Tn lungul
trupului ei. CTnd Ti Tntjlnira pe ai ei, erau tulburi de
v < w > J
Becky Barker

admiratie §i dorinta.
- E§ti superba! tngina el ragu§it. T§i plimb
posesiv mTna peste ptntecul ei §i-i simti carnea
tremurtnd. Tnainte de a se Tntoarce la adorarea
stnilor ei, T§i lipi apasat gura fierbinte de a ei.
Tn timp ce limba lui Ti atTta alternativ sfircurile,
Reed T§i lipi organul tare, atftat, de coapsa ei §i
mTna lui luneca spre dimbul moale §i cTrliontat
dintre picioarele ei. v
Simtindu-i mTna atingind-o intr-un mod atTt de
intim, Sharia se sufoca de placere. Degetele ei se
Tnfipsera Tn umerii lui, Tn timp ce flacari o stra-
bateau de la sTni pTna Tn adTncul pmtecului. Bar­
batul asta cauta s-o scoata din minti.
CTnd Tncepu sa se zvTrcoleasca sub degetele
lui mTngTietoare, Reed aproape ca-§i pierdu con­
trolul. Coapsele lui se ridicara pe ale ei, cer§ind
u§urarea. Apoi Ti trase complet corpul sub al lui.
T§i freca u§or pulpele de abdomenul ei §i TI simti
tremurTnd de dorinta.
Se Tntinse peste ea acoperind-o cu trupul lui §i
Ti captura gura Tntr-un sarut saibatic, rascolitor.
Gufile lor erau Tnca Tncle§tate Tn sarutul acela de­
vastator cTnd barbatia lui care pulsa gasi portul
secret pe care-1 cauta. NeputTnd sa se mai abtina,
Reed o strapunse, TntTmpinTnd o u§oara rezistenta,
apoi se cufunda mai adTnc Tn caldura ei catifelata!
Descarcarea fu ca o arsura §i veni dupa ce-§i

GsE>
Extaz

dadu seama ca era primu! barbat care se Tnfrupta


din misterul trupului ei neted, matasos.
Se prabu§i peste Sharia. Amtndoi respirau sa-
cadat. Tot trupul lui Reed era moale §i tremura.
Dupa un minut, reu§i sa-§i sprijine greutatea pe
antebrate §i o privi Tn ochi.
- De ce nu mi-ai spus? Tntreba el ragu§it.
Ochii Sharlei erau mari §i Tntunecati. Ar fi dorit
sa §tie ce gTndea §i simtea el.
- Ar fi avut vreo importanta? §opti ea.
- Drace, da!
Se a§teptase la asta.
- De asta n-am vrut sa fac un subiect de dis-
cutie din a§a ceva.
- lubito, n-ai idee ce Tnseama asta pentru un
barbat.
Sharia T§i dadu seama ca lui Ti venea greu
sa-§i explice sentimentele pe teama asta. Spera
ca era TncTntat §i nu alarmat. Nu sTnt o copila
naiva, Reed. Am facut-o din proprie vointa. A fost
decizia mea, alegerea mea.
- De ce eu? De ce acum?
- A§a am vrut.
In fata acestui argument, Reed nu prea avu ce
sa spuna. O dorise cu disperare... o dorea Tnca.
De asemenea, voia sa se asigure ca era o ocazie
de care ea avea sa-§i aminteasca cu placere tot
restul vietii.
v <JOT>
Becky Barker

- E§ti Tnca incordata, rosti el ragu§it mingiin-


du-i buzele cu mici sarutari. Incearca sa te rela-
xezi din nou §i lasa-ma sa-ti ofer toata placerea
din lume.
Mai intli, gura lui o devora pe a ei, apoi buzele
lui coborira pe gTtuI ei §i se mchisera pe un sfTrc.
Mina lui se strecura Tntre trupurile lor... cautind §i
gasind locul extrem de sensibil. Sharia zvicni cind
el nu mingiie locul in care trupurile lor erau inca
ingemanate. Reed simti impreunarea carnii §i
gemu de placere.
Trupul Sharlei incepu din nou sa se anime sal-
batic. Gura lui Reed pe sinii ei trimitea sageti de
foe in adincul pintecului, acolo unde corpurile lor
erau impreunate. Simtea cum se Tneaca in sen-
zatii erotice... madularul lui care se umfla ingropat
in ea, pungutele rotunjite §i tari frecindu-se de
faldurile feminitatii ei, §i masajul insistent al celor
doua degete ale lui.
Nu mai putea suporta.
- Reed!
- Nu te opune, iubito, o indemna el simtind-o
stringindu-se pe mina lui. Relaxeaza-te §i lasa-te
in voia mea.
- Nu pot, gemu ea, agitindu-§i capul dintr-o
parte in alta. Tncerca sa-§i schimbe pozitia §ol-
durilor, dar rasucirea nu facu decit sa-i sporeasca
incordarea.
V
C E x t a z ________ .

- Reed! tipa ea simtindu-§i corpul explodTnd


de o placere atTt de intensa, TncTt era de nesu-
portat. Trupul Ti tremura convulsiv. Reed o prinse
Tn bratele lui §i o tinu strTns.
Contractiile profunde, convulsive, ale orgas-
mului ei TI excitara din nou. Organul lui Tntarit pulsa
de dorinta Tnainte ca trupul suplu §i tremurTnd al
Sharlei sa se fi lini§tit.
Sharia Ti simti barbatia care zvTcnea Tn ea tri-
mitfndu-i sageti de foe Tn corp §i fu uluita. Ochii ei
erau mari §i uimiti cTnd Ti TntTlnira pe ai lui Reed.
RTsul lui ragu§it era viril §'rplin de triumf. T§i
freca u§or_coapsele de ale Sharlei §i Ti vazu ochii
dilatTndu-se de placere.
- Vrei sa Tncercam din nou? o tachina el cu un
zTmbet dracesc.
- N-a§ putea, se opuse Sharia. Era Tnca sfTr-
§ita §i fierbinte de pe urma primei experience Tn
bratele unui barbat.
Reed T§i trecu mTngTietor mTinile peste carnea
umeda a feminitatii ei, apoi se concentra asupra
sTnilor ei, frecTndu-le §i Tmboldindu-le sfTrcurile ca
sa se Tntareasca din nou. Ti capta cu gura gea-
matul de mirare §i Tncepu sa T§i frece u§or
abdomenul de al ei.
CTnd ea se arcui pentru a-i veni Tn TntTmpinare,
Tncepu sa patrunda §i sa iasa din tunelul ei ca-
tifelat, cu o vigoare crescTnda. Sharia suspina §i
v < W ) J
Becky Barker

se aga\a de umerii lui. El Ti apuca picioarele §i le


aduse Tn jurul §oldurilor lui.
Sharia T§i pierdu iar controlul. Innebunita de
fierbinteala valurilor care o loveau pentru a doua
oara, strigS: „Reed!“ Respira chinuit, corpul o sa-
geta, dar el Ti acorda numai o scurta clipa de
placere Tnainte de a Tncepe sa sporeasca din nou
Tncordarea.
- Nu pot sa suport! tipa ea framTntTndu-i umerii
cu degetele, Tn timp ce fiecare patrundere puter­
nica o tTra Tntr-un nou vTrtej de senzatii.
- E atTt de bine Tn tine! rosti gTfTit Reed simtind
cum tensiunea din propriul sau trup se strTnge
Tntr-un mod dureros de excitare. AtTt de fierbinte
§i strTmt! adauga ragu§it, strTngTndu^i §i mai tare-
pulpele Tn jurul lui, §i simtind cum mu§chii femi-
nitatii ei Tncep din nou sa se contracteze. Propria
lui reactie exploziva la climaxul ei fu cea mai fier­
binte Tmplinire pe care o cunoscuse vreodata.
De data asta, bratele tremurfnde nu-l mai pu-
tura sustine, a§a ca se rostogoli Tntr-o parte
tragTnd-o §i pe Sharia cu el. O tinu la pieptul sau,
Tn timp ce amTndoi se luptau sa-§i umple plammii
cu aer.
Mult timp, singurul zgomot din camera fu cel al
respiratiei lor sacadate. CTnd Reed T§i mai re-
capata o parte din forta, ridica mTna §i mTngTie
bucleie asudate ale Sharlei. Genele ei lungi se
Extaz

zbatura, apoi ea ridica pleoapele §i se uita la el cu


ochi stralucitori.
Ingrijorarea Tntuneca ochii lui Reed.
- Nu ti-am facut rau, nu-i a§a? In focul pa-
siunii, nu se prea gindise la lipsa ei de experienta.
Sharia nu putu vorbi de emotie, dar clatina din
cap. El facuse ca actul lor sexual sa fie mai
deosebit decTt ar fi visat ea ca putea fi posibil.
Durerea la care se a§teptase fusese putin mai
mare decTt presiunea Tncordarii. I§i trecu un brat
peste talia lui §i Ti zTmbi cald, intim.
Reed Ti Tntoarse zTmbetuI, apoi Ti mTngTie bu­
zele cu o sSrutare. Dorinta de a-i spune c?t de
mult o iubea TI durea, dar nu voia ca ea sa creada
ca sentimentele lui se bazau doar pe Tmpreuna-
rea fizica pe care o traisera. Dragostea lui trebuia
sa ramTna un secret.
CTnd trupul Sharlei se Tnfiora de frig, o strTnse
mai aproape.
- E§ti gata sa faci un du§?
Ochii ei se marira. *
- Nu este posibil sa mai ai vreun strop de
energie, spuse ea.
Reed zTmbi §i se dadu jos din pat. 0 ridica Tn
brate, savurTnd senzatia placuta a carnii ei goale
lipita de a lui.
Sharia ofta §i Ti cuprinse gTtuI cu bratele.
- A i sa-ti rupi spatele daca ma cari Tn brate.

'------- :--------GzD--------------- -
Becky Barker

- Nu e valabil pentru acest baiat crescut la


ferma, riposta el ducTnd-o prin Tntunericul holului
spre bucatarie. Am crescut carind saci cu graunte
§i baloturi de paie care cTritareau mai mult decTt
tine. v
- Ai crescut la o ferma? Tntreba ea. li spusese
ca crescuse Tn Iowa, dar nu-i trecuse prin minte
sa-l Tntrebe unde traise d.e fapt.
- Cultivarea pamTntului e principala industrie
din Iowa, Ti explica Reed Tn timp ce o depunea pe
podea §i aprindea lumina de la baie.
Sharia clipi de cTteva ori §i ro§i. Nu era excesiv
de pudica, dar nici nu era obi§nuita sa umble de
colo-colo Tn pielea goala Tn compania unui barbat
total impudic §i gol.
Reed rTse.
- Va trebui sa te obi§nuie§ti, spuse el de parca
i-ar fi citit gTndurile.
Ea Ti ignora Tntepatura, potrivi jeturile de apa §i
se strecura Tn spatele perdelei de la du§. In cTteva
secunde, Reed fu ITnga ea. Incepu sa-i dea o lec-
tie amanuntita a Tmbaiatului Tn tandem. La vre-
mea cTnd erau curati din cap pTna Tn picioare,
erau din nou excitati la maximum.
Nu reu§ira sa ajunga din nou Tn dormitor.
Reed se a§eza pe un taburet de bucatarie §i o
trase pe Sharia Tn bratele lui. Ea nu avu nevoie
de indicatii cum sa-§i Tmpreuneze trupurile.
V
Extaz

Reed gemu cind Ti simti sexul fierbinte Tncon-


jurindu-i-l pe al lui. Ti apuca §oldurile §i Ti ghida
mi§carile pTna stabilira un ritm care, la un moment
dat, le aduse amTndurora Tntensa u§urare.
Dupa un alt du§ scurt, Reed o duse pe Sharia
Tn dormitor. De data asta Ti gasi bluza de pijama,
o ajuta sa §i-o puna §i o Tnveli cu paturile. Sarutul
lui de noapte buna fu lung, lent §i profund.
- Tu nu te culci? Tntreba ea pe jumatate ador-
mita.
- Ma Tntorc Tn cTteva minute, Ti promise el cu o
ultima sarutare u§oara. Vreau doar sa Tncerc din
nou statia radio §i sa mai sting din lumini.
Sharia dadu somnoroasa din cap: Nu prea
dormise noaptea precedents, iar acum era epui-
zata. Se multumi cu promisiunea lui de a se
Tntoarce.
Radioul continua sa cTrTie de paraziti. Reed
presupuse ca turnul de control era acoperit de
gheata §'r T§i imagina ca pTna a doua zi la prTnz
situatia nu avea sa se schimbe. Verifica pentru
ultima oara toate u§ile §i ferestrele, stinse luminile
§i se Tndrepta spre dormitor.
Sharia dormea deja dusa cTnd el se strecura Tn
pat. Ea se cuibari la pieptul lui ca un copii §i inima
lui se umfla de iubire. Voia Tncrederea ei, loia-
litatea ei, dragostea ei...
Toata viata Ti dezamagise pe cei care TI iu-
V. J
<3zE>
Becky Barker

beau. T§i dezamagise parintii nerammmd la ferma


pe care ei se chinuisera o viata Tntreaga s-o puna
pe picioare pentru el. T§i dezamagise fosta sotie
neiubind-o a§a cum TI iubea ea. Incapacitatea lui
de a procrea fusese o alta dezamagire dintr-un §ir
lung de dezamagiri.
Tn ciuda insistentei Sharlei ca nu voia copii,
avea sa vina vremea cTnd s-ar fi putut sa se raz-
gTndeasca. Nu putea risca o relatie de lunga du-
rata cu ea. Nu suporta gTndul s-o dezamageasca
§i pe Sharia.
Bluza de matase a pijamalei aluneca se-
ducator Tn timp ce-i mTngTia spatele de la umeri
pma la §olduri. O trase strTns ITnga el §i T§i simti
trupul reactionTnd. §tia ca era prea obosita §i pro­
babil ca o §i durea adrncul pTntecului, a§a ca T§i
impuse sa se potoleasca.
Nu avea sa se sature niciodata de ea. §tiuse
asta Tnainte de a face dragoste cu ea prima oara.
A face dragoste cu Sharia nu era ceva de care te
puteai bucura, ca apoi sa uifi. Era prea deosebita.
Ea era a lui... o prelungire a trupului lui... as-
cunsa Tn inima §i Tn sufletul lui. Nu-i putea promite
un viitor, dar avea sa-i ofere dragostea lui pTna
cTnd ea i-ar fi cerut mai mult decTt putea el sa-i
dea. Refuza sa se gTndeasca la vremea cTnd ea
ar fi devenit nemultumita de relatia lor.
Se facuse tTrziu cTnd Reed cazu rapus de

----------- -------------------( 174 ) ------------- :--------------- '


r -C Extaz ^

somn, dar dormi profund, iar a doua zi cind se


de§tepta soarele stralucea prin fereastra dormi-
torului. Se uita la ceas §i vazu ca era ora noua.
Gasca §i se intinse, apoi se Tntoarse cu totul
spre Sharia. Era dormea pe spate. Parul ciufulit §i
bogat Ti Tncadra fata §i umerii, ca o rama perfecta
pentru tabloul fermecator al chipului ei.
Intinse mTna §i Ti urmari conturul gurij. Buzele
ei se desfacura u§or §i el simti pe deget caldura
rasuflarii ei. U§orul pufait TI incendie §i i se facu
dintr-o data foame de ea.
Mu§chii pieptului lui se contractasera. Restul
trupului lui deja era Tncordat de dorinta. Scurta lor
.perioada de izolare avea sa se sfir§easca azi, iar
el vru s-o aiba Tnca o data Tnainte ca lumea §i
datoria sa intervina Tntre ei.
Se hotarT s-o trezeasca Tntr-un mod foarte
senzual. MTna i se Tndrepta spre nasturii bluzei de
matase ro§ie. Sharia T§i trecu vTrful limbii peste
buze. Plutea Tntre somn §i trezie... nepregatita
Tnca sa renunte la tihna toropelii. O adiere rece o
atinse §i se rasuci Tn cautarea caldurii.
In timp ce narile ei cautau paturile, simti de-
liciosul fior al caldurii umede pe unul din sfTrcuri.
Degete aspre, calde, Ti cuprinsera lacom celalalt
sTn, Tncalzindu-i §i sfTrcul acela. Din adTncul piep­
tului i se rostogoli un geamat Tnfundat.
Reed. Creierul ei somnoros identifica sursa
J
<JZL>
Becky Barker
H I
acelei placeri atTt de mari. Cind gura lui deschisa,
fierbinte, Tncepu sa suga mai hotarit, degetele i se
strTnsera Tn cau§ul palmelor. Picioarele Tncepura
sa se mi§te farS astTmpar. O spirala de fierbin-
teala o strabatu din piept pTna-n uter.
Sharia deschise ochii §i Ti vazu capul cuibarit
pe pieptul ei. T§i Tnabu§i un suspin. CTt TI iubea pe
barbatul asta! Acum §tia ca era TndragostitS de el
Tnca de la prima lor TntTlnire. Fusese atTt de oarba
sa nu-§i dea seama de asta atTta timp! Acum nu
mai avea nici o Tndoiala.
T§i afunda degetele Tn parul lui §i se agata de
el, Tn timp ce el continua s-o savureze cu buzele,
cu limba, cu dintii. Era sigura ca el nu voia de-
claratii de dragoste ve§nica, dar nu se putea
abtine sa nu simta ca a§a va fi. Dragostea ei era
secretul ei, pastrarea acestui secret reprezenta
un test al tariei ei emotionale.
- Buna dimineata, £opti ea cu un glas ragu§
de somn §i excitare.
Reed Ti zTmbi printre gene, se ridica sa-i mTn-
gTie gura cu o sarutare, apoi aluneca din nou Tn
josul trupului ei Tn cautarea unor zone mai sensi­
ble pentru sarutarile lui.
Mu§chii abdomenului ei se strTnsera cTnd simti
mTngTierea bITnda a buzelor lui. Coapsele ei tre-
murara §i degetele de la picioare i se curbara
cTnd gura lui T§i continua cautarea Tn jos. Sharia
V <J76>
( • Extaz

scoase un mic tipat cTnd mmgiierea lui umeda Ti


strabatu taliple, ca apoi sa-§i Tnceapa calatoria
retur Tn susul picioarelor.
- Reed!
Reu§i sa-i §opteasca numele Tntr-o rugaminte
ragu§ita.
Ti placea la nebunie cum suna numele lui pe
buzele ei. li placea la nebunie tremurul corpului
ei. Ti placea toata.
Sharia T§i lasa mTinile pe umerii lui cTnd gura
lui ajunse, Tn Tnaintarea ei, pe abdomenul ei. Ti
framTnta pielea neteda §i supla a gTtului, a ume-
rilor §i a bratelor, Tn timp ce corpul lui luneca Tncet
peste al ei. CTnd limba lui reveni la sTnii, mTinile ei
TI apucara febril.
- Ma transformi Tntr-o destrabalata, Connors! TI
acuza ea rasuflTnd sacadat.
- Grozav, murmura el pe sTnul ei.
O voia total neinhibata.
Sharia voia sa-l atinga §i sa-l guste Tn acela§i
fel Tn care o explora el, dar dorinta pe care i-o
provoca o secatuia de vlaga. CTnd gura lui vioaie
§i mTinile Tncepura sa-i zgTndare ammdoua sfTrcu-
rile concomitent, se arcui spre el §i T§i Tncolaci
picioarele Tn jurul feselor lui musculoase.
Reed nu mai avu nevoie de alta invitatie. Cor-
purile li se Tmpreunara Tn tunelul neted de mu§chi.
Suspinul adTnc al Sharlei TI facu sa ramTna ne-

------------------------- ( j t T )-------------------------
Becky Barker

mi§cat pTna T§i dadu seama ca era un icnet de


placere. Continua apoi sa se mi§te, oferind ambe-
lor trupuri placerea.
Odata corpurile lor saturate, o Tnvalui Tntr-o
strTnsa Tmbrati§are.
- A§ putea sa devin dependent de acest gen
de trezire, spuse Sharia mTngTindu-i gTtuI cu
obrazul.
Reed zTmbi multumit.
- E un obicei cu care te-a§ putea Tnvata sa
traie§ti.
Sharia nu putea sa nu se Tntrebe ce voia el,
daca chiar voia ceva de la relatia lor. Odata mi-
siunea tncheiata, avea sa dispara pur §i simplu
pTna cTnd avea nevoie de un alt contract de zbor?
Era ea doar una dintre multele femei cu care fa­
cea el dragoste? Avea sa-i promita ca o va suna
§i apoi sa-§i vada de drum?
- Ce se va TntTmpla mai departe? Tntreba li-
ni§tita Sharia.
Reed se Tntreba acela§i lucru. Nici unul din ei
nu era obi§nuit cu compromisurile. AmTndoi aveau
un program extrem de Tncarcat, fara prea mult
timp liber. Acum §tia ca Sharia nu avusese un alt
amant, dar nu §tia daca Tn viata ei nu existau
anumiti barbati.
Se Tntoarse §i o privi.
- Va trebui sa stau la rTnd ca sa te pot vedea
V. <J7 T> J
C Extaz , ^

pe baza de programare?
Sharia zTmbi. Era o u§urare sa-l auda ca voia
s-o mai vada.
- Nu exista barbati care sa stea la coada
pentru mine, TI lini§ti ea. Dar tu?
- Nici Tn viata mea nu exista nici un barbat
anume, o tachina el, apoi mTrTi cTnd ea TI trase de
parul de pe piept.
Ma bucur sa aud asta. Dar cu femeile cum
stai? Exists vreuna anume?
El se Tntoarse §i o cuprihse §i mai bine Tn
brate.
- Nurtiai una.
Ochii §i tonul lui o asigurara ca ea era aceea.
- Am sa te vad des?
ti era deja dor de el, de§i Tnca nu se des-
partisera.
Ochii lui Reed se Tntunecara. Niciodata nu s-ar
fi plictisit s§ o vada.
- CTt de des vrei.
- Cum ramTne cu munca noastra?
- Vam gasi un mod de a ne echilibra pro-
gramul.
- Promiti? Tntreba ea Tn §oapta cuprinzTndu-i
obrazul Tn cau§ul palmei.
- Promit.

v
GzD-
Becky Barker

Capitolul 10

La ora la care Reed §i Sharia terminasera cu


du§ul, cu Tmbracatul §i cu micul dejun, soarele
topea rapid gheata de afara. Telefonul’continua
sa ramma mort, dar aveau noroc ca nu rama-
sesera fara curent.
Sharia se oferi sa strTnga Tn bucatarie, Tn timp
ce Reed verifica aparatura radio. Tocmai ter-
minase de pus farfuriile la loc cTnd TI auzi Tnjurind
cu foe.
- Ce s-a Tnttmplat? Tntreba ea venind Tn ca­
mera de zi §i apropiindu-se de birou. Tot ce
auzea erau parazitii de la radio.
- Am trimis un apel la Nashville. Reed T§i Tn­
toarse privirea spre ea. Am reu§it sa le spun ofi-
cialilor ca sTntem bine §i ca am avut o aterizare
fortata, dar pe urma am pierdut iar legatura.
- A§a ca n-ai putut lua legatura cu §efii tai §i
sa-i avertizezi sa n-o aduca pe Sandy aid? Tn-
V < J80>
r ~C Extaz "
treba ea, stapTnindu-§i dorinta de a-i netezi cuta
adTnca de pe frunte.
- Nu, raspunse Tntunecat Reed.
- Crezi ca pilotul agentiei o va aduce aid, Tn
pofida conditiilor meteorologice?
- Probabil, zise el suparat. Era stabilit ca Ed
sa ajunga aid Tn cursul diminetii de azi §i nu T§i va
schimba planurile decTt daca prime§te un ordin
direct dete Sanders sau de la mine.
- Nu exista nici o §ansa sa-i abati din drum?
Reed ofta §i T§i trecu mTna prin par. Nu prea
erau §anse sa ia legatura cu Ed Tnainte de a sosi.
Nu fara radio. Acum Sharia era prinsa Tn mijlocul
bataliei, iar siguranta lui Sandy era din nou grav
-amenintata.
- §ansa e ca radioul nostru sa-§i revina Tna­
inte ca Ed sa aterizeze. Mai avem o ascunzatoare
unde poate fi dusa Sandy, odata ce T§i vor da
seama ca locul asta nu 6 sigur.
- Crezi ca oamenii lui Rudolph §tiu unde ne
aflam?
- Exista §anse serioase. Transmisia era foarte
proasta, dar au spus ca zborul nostru fusese dat
disparut. Nu le-am dat coordonatele, dar au prins
S.O.S.-ul nostru din noaptea trecuta §i §tiu cu
aproximatie unde am aterizat. S-ar putea ca oa­
menii lui Rudolph sa fi obtinut acelea§i informatii.
De la Tnceput Reed avusese serioase retineri
V
Becky Barker

Tn legatura cu planul diversiunii, dar nimeni nu


luase Tn calcul conditiile meteorologice. Planul
bine ticluital §efului lui se dusese dracului. Tot ce
realizasera era sa-i conduca pe oamenii lui Ru­
dolph direct la Sandy... punTnd-o Tn pericol §i pe
Sharia cu treaba asta. Tot ce putea face era sa
scoata ce era mai bun dintr-o situatie proasta.
N-ar fi fost prima oara.
- Oficialii aeroportului Tti vor anunta familia,
adaugS el.
Sharia veni mai aproape §i se cocota pe mar-
ginea biroului, aproape de el.
- Asta e o u§urare.
Nervii lui tresarira la apropierea ei. !i studie
trasaturile TncTntatoare.
- Dee Ti suna aproape din ora Tn ora. Le-a
spus ca ai aterizat fortat.
Privirile li se TntTlnira §i tonul lui deveni gTnditor:
- Ea nu §tia unde ai aterizat, dar le-a spus
autoritatilor ca s-ar putea ca avionul tau sa fie
avariat §i ca tu s-ar putea sa ai o rana la cap.
Sharia zTmbi §i T§i atinse cu degetul julitura de
pe frunte.
- Ji-am spus ca nu se va lini§ti pTna nu va §ti
unde sTnt §i ce s-a TntTmplat. A crezut-o cineva?
- Destul ca sa transmits mai departe infor-
matia. E greu de Tnteles, chiar §i cu dovezi de
capacitati extrasenzoriale, dar probabil ca Dee
V
GiE>
Extaz J)-~
este convingatoare.
- Ea nu vorbe§te niciodata despre perceptia
extrasenzoriala. Ti spune intuitie feminina. Uneori
Tnca ma uime§te, de§i am avut la dispozitie ani
Tntregi sa ma obi§nuiesc cu asta.
- Crezi ca va Tncerca sa ne gaseasca? GTndul
unor complicatii Tn plus nu-i suridea deloc lui
Reed.
- Nu atTta timp cTt familia mea este asigurata
ca sTntem bine. Vor a§tepta pTna cTnd vor avea
ve§ti de la mine. Ei §tiu ca Ti voi suna daca „Sa-
ratoga“ este grav avariata. Tare mi-a§ dori ca
telefonul sa functioneze.
- E riscant sa tin deschisa frecventa radioului
nostru, dar nu prea am de ales, spuse Reed ce-
dTnd dorintei de a o atinge. Ti lua mTinile mici §i
moi Tn mTinile lui. Nu pot decTt sa sper ca sem-
nalul nu va fi captat de cine nu trebuie, astfel TncTt
sa ne poata localiza.
- Inteleg. Sharia Ti strTnse mTna. Ti parea rau
ca era un motiv ^n plus de Tngrijorare pentru el.
Poate ca telefonul T§i va recapata tonul curTnd.
- Poate. Depinde unde e defectiunea. Daca.
este Tn centrala §i nu aici la cabana, §eful meu va
restabili legatura cTt mai repede posibil.
- CTt de curTnd te a§tepti sa apara agentul
Waites? -
- Tn orice clipa. E un mecanic bun, a§a ca am
y
V
G13>
Becky Barker

sa-l pun sa-ti verifice avionul. Sa speram ca


putem sa ne Tndreptam in directii diferite Tnainte
ca vreo presoana sa dibuiasca o cabana atTt de
izolata ca asta.
Sharlei nu-i placu Tncordarea din glasul lui. Se
hotari sa-l tachineze putin:
- Ce zici de o partida de poker cTt timp a§-
teptam?
Ochii lui Reed licarira de admiratie §i TncTntare.
In ciuda gravitatii situatiei lor, era o femeie gro-
zava §i el reactiona imediat la provocarea din
glasul ei.
Se ridica de pe scaun §i o trase Tn bratele lui.
- N-ai prefera un poker pe dezbracate? o Tn­
treba. Acum purta unul dintre combinezoanele ei
de pilot. Se Tntreba cTt de repede putea sa §i-i
piarda.
- Unul simulat? Tntreba ea pe un ton obraznic.
- Imi plac lucrurile adevarate, raspunse el.
Apoi T§i coborT capul sa-i fure un sarut.
Sharia se strTnse mai aproape §i T§i petrecu
bratele Tn jurul taliei lui. Gura ei era primitoare...
limba ei o TntTmpina pe a lui cu pofta. Caldura se
propaga de la unul la altul, facmdu-le nervii sa
vibreze de excitare. Sarutul crescu treptat Tn in-
tensitate pTna cTnd se sufoca din lipsa de aer.
Reed T§i trase gura din a ei §i T§i lipi obrazul de
obrazul ei.
V. <JM >
C E x t a z _______ ^

- Doamna mea, e§ti o continua tentatie.


Sharia raspunse ragu§ita de emotie:
- Strica putina tentatie?
- CTtu§i de putin, afara doar daca ai treaba.
- §i in curTnd vom avea companie.
- §i asta. Trebuie sa Tmpachetam
Sharia se desprinse-din bratele lui, cu o ex-
presie resemnata.
- Vreau sa verific „Saratoga“.
- Gheata se tope§te repede. Ed poate sa-ti
dea o mTna de ajutor cTnd ajunge aici. A§ vrea ca
avionul sa fie Tntors §i gata de zbor cTt mai repede
posibil.
- Daca ..Saratoga" e Tn regula, vrei sa te due
la Nashville 'sau Tnapoi la Lexington?
- Vreau sa zbori pTna la cel mai apropiat aero-
port §i sa ti se verifice Tn amanuntime avionul. Pe
urma vreau sa pleci acasa, Ti spuse Reed hotarTt
Tn timp ce de Tndreptau spr.e dormitoare.
- Tu ce faci?
- Am sa plec cu Ed.
- §i Sandy? Sharia nu credea ca era o idee
buna. Treaba asta nu te va face prea vulnerabil?
Reed ezita Tn pragul- camerei pe care o Tm-
partisera.
- Nu vreau sa te §tiu implicata mai mult decTt
e§ti deja, spuse el grav.
Sharia nu voia ca el sa-§i asume riscuri supli-
V.
Becky Barker

mentare ca s-o protejeze pe ea.


- §tiu, Reed, dar sTnt implicate. Nu ar fi mai
derutant pentru oamenii lui Rudolph daca ne-am
continua drumul pTna la Nashville, iar Ed ar pleca
Tn alta parte cu Sandy?
Reed respinse repede ideea:
- OdatS ce Sandy ajunge aici, n-o mai las
sa-mi scape din ochi pTna nu depune marturie Tn
al doilea proces §i prime§te alta identitate.
Sharia abandona subiectul §i intra Tn camera
Tn care se gasea geanta ei de voiaj. Nu folosise
patul, a§a ca nu avea nimic de aranjat. li lua doar
cTteva minute sa-§i adune lucrurile §i sa le care Tn
camera de zi.
Reed avea geanta lui. I§i potrivea tocul de
umar pentru pistol peste tricoul cu mineci scurte.
La vederea acestuia, Sharia tresari, devenind §i
mai con§tiejnta de constantul pericol al meseriei
lui.
Ochii lui Ti TntTlnira pe ai ei.
- Face parte din munca mea.
Era o simpla remarca. Nu se scuza pentru ce
era. Sharia Tntelegea, dar nu putea sa nu fie Tn-
grijorata. Era ceva ce trebuia sa accepte, exact la
fel cum Ti accepta el devotamentul fata de zbor. li
zTmbi.
Reed se relaxa. Se Tncordase cTnd o vazuse
Tncremenind la vederea pistolului lui, dar zTmbetuI
V Q iT )
f-C Extaz ^

ei de acceptare TI lini§ti. §tia ca ea nu se omora


dupa United Service. Trebuia s-o ajute sa Tnte-
leaga cTt bine faceau oamenii acestei agentii.
Zgomotul unui avion care se apropia le atrase
imediat atentia. Reed se blestema Tn gmd ca nu
se concentra asupra Tndatoririlor de serviciu.
- Stai aid pTna ma due sa ma asigur ca este
Ed! Ti porunci el tragTndu-§i jacheta §i TndreptTn-
du-se spre u§a.
Sharia nu era obi§nuita sa primeasca ordine,
chiar daca acestea vizau protectia ei. Era evident
ca Reed obi§nuia sa dea ordine §i sa le-§i vrea
Tndeplinite.
Se duse la o fereastra ce dadea spre cTmpul
de aterizare. Pista era prea departe ca s-o poata
vedea, Tnsa zari un mic avion ce se pregatea sa
aterizeze.
I se paru ca a trecut mult timp pTna sa-l vada
pe Reed TntorcTndu-se Tnsotit de un barbat Tnalt §i
subtire, §i de o femeie scunda. Barbatii o spri-
jineau pe femeie, Tn timp ce T§i croiau drum spre
casa. Sharia Ti TntTmpina Tn u§a, deschizTnd-o
larg.
- Se pare ca e lunecu? afara, spuse ea cer-
cetTndu-i Tn fuga pe cei doi Tnsotitori ai lui Reed. v
- Pe a)ocur\ mai este Tnca polei, dar e mult
mai bine Ga seara trecuta, spuse Reed tragTnd-o
pe Sandy Tnauntru §i TnchizTnd u§a. Facu prezen-
V
G1D
Becky Barker

tarile, asigurindu-i pe nou-venitii ca el avea Tn­


credere Tn Sharia, a§a ca §i ei puteau avea.
Ed Waites Ti zTmbi Sharlei. Era Tmbracat Tn
blugi, cu o cama§a de flanela §i cu o geaca de
piele. Avea parul negru, scurt, §i ni§te ochi al-
ba§tri care straluceau de entuziasmul prezentei
sale misiuni §i al vietii Tn general.
Sandy Rudolph era maruntica §i bruneta. Avea
ochii negri, adTnc umbriti. Circumspectia din pri-
virea ei dovedea ca nu prea avea Tncredere Tn
straini §i-i cT§tiga cornpatirnirea Sharlei.
, AmTndoi pareau sa aiba pTna Tn treizeci §i cinci
de ani. MTna pe care Ed o tinea Tn jurul lui Sandy
parea mai mult posesiva decTt protectoare, dar
ochii pilotului FBI-ului se umplura de admiratie
masculina dupa ce o masura pe Sharia din cap
pTna Tn picioare.
- Ati avut noroc ca ati aterizat teferi, spuse el
aruncTnd afirmatia ca pe o Tntrebare. Curiozitatea
lui ramase nesatisfacuta.
- Ar fi fost mai rau daca rana Sharlei era mai
grava.
- Reed ne-a spus ca te-ai lovit la cap la ate-
rizare, rosti Sandy cu o tentativa de a intra Tn
discutie.
- Va fi multicolora un timp, recunoscu Sharia
zTmbindu-i. Dar nu ma doare deloc.
- Le-am explicat, aterizarea noastra fortata,
V <W ) J
_________ Extaz ____________ j —^

spuse Reed. Ed nu prea a avut probleme cu ate-


rizarea, dar nu poate decola din nou cTt timp avio­
nul tau Ti sta Tn drum. Are nevoie de fiecare
centimetru de pista §i mai mare aderenta pentru a
prinde suficienta viteza sa treaca peste copaci.
Noi ne ducem sa verificam cTt e de avariat avionul
tau §i apoi sa-l Tntoarcem. A§ prefera ca tu §i
Sandy sa rarmneti Tnauntru pTna ne asiguram ca
pista e libera pentru decotare.
De data asta ordinul lui suna ca o rugaminte §i
Sharia T§i zise ca faceau progrese. Nu protesta,
de§i era nerabdatoare sa se uite la „Saratoga“.
§tia ca Reed T§i facea griji pentru Sandy §i pe
buna dreptate.
- Va fi Sandy Tn siguranta daca depune mar-
turie la Nashville, acum cTnd nu mai ai nici o
§ansa sa le Tntinzi o cursa oamenibr lui Rudolph?
Tntreba Sharia.
- Am sa depun marturie, insista Sandy. Tonul
ei avea o nota de duritate‘ §i anula orice gTnd ca
era prea fragila ca sa faca fata nea§teptatei
schimbari a planurilor. Am sa ma asigur ca toata
§leahta lui John va ajunge dupa gratii, acolo unde
Ti este locul.
Ed §i Reed zTmbira, admirTnd curajul §i hota-
rTrea ei. In acel moment tTrTituI nea§teptat al tele-
fonului le Tntrerupse discutia §i Ti facu sa tresara
alarmati.
J
G«l>
Becky Barker

- E clar ca telefonul functioneaza iar, spuse


Sharia.
Reed Tntinse mTna §i ridica receptorul.
-Connors.
Asculta atent un minut, apoi arunca o privire
spre ShSrla. Trasaturile Ti erau Tntunecate cTnd
Tnchise.
- Era Rolf, explica el. Ochii lui se atintira Tn ai
Sharlei. Tocmai a primit un telefon de la Dee. E
Tnnebunita. l-a spus lui Rolf ca §tie ca e§ti Tn mare
pericol.
Sharia nu ignora niciodata avertismentele lui
Dee.
- §tie ce fel de pericol?
- Spune ca e§ti Tnconjurata de un cerc de rau.
Nu §tie ce se petrece, dar spune ca acest cerc se
strTnge ?i viata ta e Tn pericol.
- Sora ta e medium sau a§a ceva? Tntreba
Sandy.
- Nu chiar.
Sharia ezita. §tia ca Dee nu facea gre§eli, dar
nu §tia cTta Tncredere avea Reed Tn avertizarile lui
Dee §i nici cTt de multe voia el ca ea sa explice.
- Daca erau pe aproape, n-ar fi sarit asupra
noastra Tn timp ce veneam de la avion spre casa?
se mira Ed.
- Nu §i daca au fost nevoiti sa aterizeze la
cTteva mile de aici. S-ar putea sa vina pe jos.
v
<j e D
^ Extaz y~^
- Sa Tncercuiasca locul §i sa ne ia prin surprin-
dere, zise Ed. Ce a mai spus Rolf?
- Ne-a trimis mtariri imediat ce a aflat ca
Horton §i Graves erau la Nashville. Vor sosi aici
Tn mai putin de o ora, dar pTna atunci sTntem pe
spezele noastre. Eu spun sa ne baricadam §i sa
fim pregatiti. CTnd elicopterul nostru ajunge aici,
putem merge spre cTmp.
•Ed dadu din cap, Tn semp de aprobare, §i cei
doi barbati se pusera imediat Tn mi§care. Tra-
versara biroul Tn dreptul u§ii principale §i aranjara
mobila astfel TncTt sa poata servi ca zid de apa-
rare.
Sharia scoase un oftat de u§urare. Nu-§i da-
du.se seama pTna atunci cTt de important era
pentru ea ca Reed sa Tnteleaga §i sa ia Tn serios
avertismentele lui Dee.
- Sora ta nu se Tn§ala niciodata Tn treburile
astea? Tntreba Sandy cu o' nota de speranta Tn
glas.
Sharia zTmbi, dar clatina din cap.
- Nu §tiu sa se fi Tn§elat vreodata. Nu recep-
tioneaza des amenintari, slava Domnului, dar Tn-
totdeauna are dreptate.
Reed scoase o cheie ?i descuie o lata me-
talica Tn care erau depozitate arme de diverse
tipuri. Ti TnmTna lui Ed armele automate §i munitia.
intorcTndu-se spre Sharia, spuse:
V
G fD
Becky Barker

- Casa asta este fortificata, iar eu §i Ed avem


munitie din bel§ug. Vreau ca tu §i Sandy sa va
ascundeti §i sa nu ie§iti la vedere, indiferent ce
s-ar TntTmpla.
- Dar nu §tiu cTti oameni sTnt afara, protesta
Sharia. De ce sa nu va ajutam §i noi?
- Nu! Glasul lui Reed era ragu§it la gTndul ca
Sharia ar fi prinsa Tntre doua focuri. Dulapul din
dormitorul femeilor are un spate fals, dincolo-de
care e o ascunzatoare. Vreau sa va ascundeti
acolo pTna vin eu sa va scot. S-a Tnteles?
- Macar da-mi un pistol, insista ea hotarindu-se
sa nu mai protesteze.
- Cu ce tip de pistol §tii sa tragi?
- Ai un treizeci §i opt?
- Sandy? Tntreba Ed. Vrei un calibru mai mic?
Cealalta femeie dadu din cap §i accepta un
pistol. AmTndoua verificara piedica pistoalelor §i
Tncarcatura.
- Banuiesc ca sTnt cinci, cel putin, zise Reed.
Au un pilot §i Tnca doi nemernici, probabil.
- Eu ma ocup de spatele casei, spuse Ed Tn-
dreptTndu-se spre hoi. Doamnele'mai TntTi, adauga,
facTndu-le semn sa o ia Tnainte.
Sharia §i Sandy se dusera Tn dormitor §i des-
chisera dulapul. Nu erau decTt cTteva lucruri care
trebuiau date la o parte. Placa din spate arata
solida §i era Tnchisa la culoare, astfel ca nu ve-
V.
GUD
( Extaz J)—^

deau nici un mod de a ajunge Tn ascunzatoare.


- Reed! striga tare Sharia.
- In coltul din dreapta sus al placii e un cui.
Apasa pe el ca pe un buton.
Sharia gasi cuiul §i apasa. Placa aluneca fara
zgomot. Interiorul era complet cufundat Tn Tntu-
neric. Femeile se Tntoarsera, apoi intrara Tn as-
cunzatoarea ca o celula §i gasira cuiul care
Tnchidea placa la loc.
- Ma Tntreb daca aici e lumina, §opti Sandy.
- Probabil, dar daca cineva se uita Tn dulap,
s-ar putea s-o vada.
- A§a ca a§teptam Tn Tntuneric.
Sharia ii admira calmul cu care accepta si-
tuatia. Ea nu se putea imagina vTnata constant
cum era Sandy. Ascunzi§ul §i fuga pareau sa fi
devenit a doua natura a celeilalte femei.
Un timp, ce paru o ve§nicie, singurul lucru ce
putu fi auzit Tn mica ascunzatoare era sunetul
respiratiei lor. Se lini§tira treptat, dar nu pentru
mult timp.
- Aud,mi§care Tn coltul dinspre sud-est!
II auzira pe Reed avertizTndu-i pe Ed. Apoi,
focurile de pistol pareau sa erupa din toate coltu-
rile casei. Cele doua-femei se Tncordara auzind
explo'zia salbatica a automatelor §i zgomotele re-
petate de geam spart.
- Vine din toate directiile, murmura Sharia.
v y
Becky Barker

Nu se Tndoise mciodatS ca aveau sa fie Tncon-


jurati.
Sarira ammdoua cTnd o explozie paru sa le-
gene casa, facTnd ca podeaua §i peretii sa vi-
breze in jurul lor. Urma un moment de tacere in
care T§i tinura respiratia de teama pentru Reed §i
Ed. Apoi Tmpu§caturile remcepura.
Inima Sharlei batea nebune§te, aproape su-
focmd-o. Zgomotul prapadului era Tnfundat, dar
nu mai putin infrico§ator. Nu-i placea ideea ca
trebuia sa stea ascunsa, tn timp ce Reed Tncerca
sa faca fata uciga§ilor platiti. Nu-i placea sa nu
§tie ce se TntTmpla.
Voia sa fie ITnga el. Indiferent cu ce se con-
frunta, voia sa-i fie alaturi. Intensitatea acestei
dorinte era cople§itoare. Nu era curajoasa §i nici
timpita, dar Reed era mai important pentru ea
decTt orice altceva.
Barbatul pe care Tl iubea mfrunta gloantele.
Sharlei nu-i placea citu§i de putin asta. Ti tre-
buisera douazeci §i cinci de ani ca sa Tntilneasca
barbatul perfect, iar acum el era Tn pericol.
Strinsoarea mTinii lui Sandy pe bratul ei Ti Tn-
trerupse gTndurile negre. Se Tncordara sa auda ce
se petrece Tn apropierea lor §i T§i dadura seama
ca fereastra dormitorului era sparta chiar atunci.
„Dezbina §i cucere§te.“ Cuvintele explodara
instantaneu Tn mintea Sharlei. Reed era Tn partea
v
Extaz
dim fata a ca§ei, iar Ed Tn spate, Qaca cineva -«e
strecura la mijloc, fiecare din ei sau amTndoi pu-
teau fi luati ptin surprindere. C'
i§i apropie buzele de urechea lui Sandy:
- Ma due sa vad ce se TntTmpla §i sa-l aver-
tizez pe-Reed.
Sandy dadu din cap §i atinse cuiul care des-
chidea panoul. Ochii Sharlei se obi§nuira cu Tn-
tunericul, a§a ca nu avu probleme sa iasa din
ascunzatoare §i sa pa§easca spre partea din fata
a dulapului. Intredeschise u§a §i se uita Tn stTnga,
spre singura fereastra a dormitorului.
Un barbat scund, muscuJos, se catara prin
spartura ferestrei. Ochii lui Tngu§ti erau Tndreptati
spre podeaua camerei, a§a ca nu o vazu pe
Sharia pTna nu ajunse complet Tn dormitor.
In momentul acela mi§carile ei Ti atrasera
atentia. Sharia ie§i din dulap §i T§i atinti pistolul'
asupra lui.
- Sa nu faci vreo prostie, §opti ea pe un ton
jos, lipsit de expresie. T§i dadu seama cu TntTrziere
ca, dupa zgomotul infernal de mai Tnainte, casa
era nefiresc de lini§tita. T§i auzea pma §i bataile
inimii. §tiu sa-l ^olosesc, TI avertiza ea pe intrus.
Barbatul nu scoase o vorba. Se Tntoarse Tncet
spre ea. Ochii lui erau duri §i reci cTnd ridica
pistolul.
- Arunca-i, §uiera ea, §tiind cu o certitudine de

'----------------------( 195 )---------------------- y


Becky Barker j —
ta ca el nu o sa se supuna. >
Sandy facu un zgomot Tn spatele ei §i atentia
barbatului fu abatuta o clipa. Apoi u§a dinspre hoi
se deschise §i zgomotul pistolului lui Reed ex-
ploda in camera. Pistolul din mina intrusului
zbura. Acesta Tnjura murdar §i se arunca spre
Sharia.
Rasuna un al doilea pistol. Sandy TI trimise la
podea pe necunoscut cu un glonte ce Ti §terse
piciorul. Acesta cazu greoi, urITnd de durere §i
indignare.
Reed Tmpinse cu vTrful pantofului pistolul ca-
zut. Fara sa piarda vremea, Ti duse mTinile la
spate §i i le prinse cu catu§e.
- Ai grija ce vorbe§ti, Horton! se strop§i el cTnd
celalalt continua sa Tnjure §i sa ameninte. II per-
chezitiona rapid §i gasi un cutit §i un pistol mic.
Ed veni la u§a §i Tntelese dintr-o privire si-
tuatia. CoborT pistolul §i se uita la Sandy. Ea tra-
versa camera §i se ghemui Tn bratele lui. Reed T§i
Tntoarse ochii Tngrijorati spre Sharia. Ea Tnca mai
strTngea pistolul Tn mTna §i era Tnghetata din pri-
cina §ocului. PlamTnii lui se contractara.
- Acum poti lasa pistolul jos, Ti spuse lini§tit,
mistuit de vinovatia de a o fi supus-o la o ase-
meneagroaza.
Ochii ei se atintira Tn ai lui.
- N-am putut s-o fac, se scuza ea cu un glas

G?<E>
f —C Extaz ..»■ ^
ragu§it. §tiam ca el putea s-o faca. Avea de gTnd
sa ma Tmpu§te, dar nu puteam sa-l privesc Tn ochi
§i sa apas pe tragaci:
Reed Ti desfacu bfTnd degetele de pe pistol §i TI
puse pe serin.
- E Tn regula, o lini§ti Tnlantuindu-i umerii cu un
brat §i tinTnd-o strTns. L-ai Tmpiedicat sa-mi Tnfiga
un glonte Tn spate.
Reed Ti arunca o privire lui Ed. Acesta dadu
din cap asigurtndu-l ca va sta cu ochii pe pri-
zonier. Reed T§i lasa jos arma §i o cuprinse strTns
pe Sharia, legamnd-o u§or pTna cTnd tremurul
provocat de §oc se domoli.
Sharia T§i dadu seama ca era o povara pentru
el acum cTnd avea atTtea de facut. Pericolul per-
sista Tnca. Se forta sa se desprinda din bratele lui
§i,T§i impuse sa nu se mai gTndeasca la ce s-arfi
putut TntTmpla.
- Tmi pare rau, TngTna ea uitmdu-se-la Ed §i la
Sandy, §i nu la Reed. Promit sa nu ma mai pierd
cu firea.
Lui Reed nu-i placu faptul ca ea Ti evita pri-
virea. Se urT ca o implicase Tntr-o situatie atTt de
urTta, dar era prea tTrziu pentru regrete.
- CTt ai oprit? TI Tntreba pe Ed Tn timp ce T§i lua
arma.
- Unul e mort §i unul ranit. Ed se apropie de
Horton §i T§i lasa talpa pe piciorul ranit. CTti ai

<J97>
Becky Barker

adus cu tine? -
Horton mini. Ed apasa §i mai tare. R^nitul
§uierS:
- Patru.
- Probabil ca minte. Ne putem a§tepta sa fie
cinci sau §ase, inclusiv el, spuse Reed. Eu am
lovit doi, dar nu sTnt sigur cTt de rau sTnt raniti.
- Vrei sa ma due afara §i sa arunc o privire?
- Nu, raspunse Reed. Sa a§teptam pTna ne
vin Tntaririle. T§i vor anunta prin radio aterizarea §i
putem sa-i acoperim Tn timp ceisurvoleaza zona.
Reed hotarT ca prizonierul s§ ramTna Tn dor-
mitor, iar ei sa mearga sa a§tepte Tn camera de
zi. Ed prinse o c§tu§a Tn jurul gleznei lui Horton,
iar pe cealalta o prinse de piciorul patului.
Ranitul se vaita ea sTngereaza de moarte.
Reed T§i aduse trusa de prim-ajutor, apoi el §i Ed
Ti pansara rapid ranile provocate de gloante.
- Vei supravietui, Ti spuse Ed plat.
Horton Tncepu iar sa Injure cmd toti ceilalti ple-
cara spre camera de zi. Sharia facu ochii mari Tn
fata priveli§tii pe care o TntTlni. Mobila §i peretii
erau ciuruite de gloante. Tapiseria era sfT§iata §i
atTrna Tn zdrente. Pretutindeni erau cioburi de
sticla.
- Ai grija, o atentiona<Reed Tn timp ce T§i cro-
iau drum printre danmaturi. Sofaua era compfet
distrusa, dar el §i Ed Tndepartara cioburile de pe
V
r - i Extaz ) —\
doua scaune astfel ca femeile puteau sa le fo-
loseasca. 3
Sharif T§i Tncruci§a bratele la piept. Camera
era rece din cauza aerului care intra prin fereastra
sparta. i
Reed observa ca tremura §i T§i scoase ja-
cheta, apoi i-o puse pe umeri.
- Ai sa race§ti, protesta Sharia. >
N-am sa racesc a§a repede, raspunse el.
Nivelul adrenalinei Ti era Tnca ridicat §i era trans-
pirat de recenta lupta.
Sharia Ti mulfumi. Avea §i ea o jachetS Tn
geanta de voiaj, dar nu avea puterea s-o scoata.
Simtea nevoia sa ramina- nemi§cata un minut
pTna cTnd inima ei avea sa-§i reia ritmul normal §i
picioarele sa Tnceteze sa mai tremure. Se lupta
sa-§i stapTneasca reactia provocata de §ocul pe
care TI traise, dar nu voia ca Reed sa-§i dea
seama.
- Te simti bine? o Tntreba el prinzTndu-i barbia
§i fortTnd-o sa-l priveasca.
Sharia reu§i sa zTmbeasca tremurat. Vru sa
insiste ca se simtea bine, dar nu avu incredere tn
glasul ei. Ochii lui Reed se Tntunecara de Tngri-
jorare. I§i trecu u§or degetul peste buzele ei, apoi
se Tntoarse spre fereastra, ca §i cum n-ar fi avut
Tncredere Tn el Tnsu§i sa stea aproape de ea.
StrTngTndu-§i mai tare jacheta Tn jurul trupului,
V
(w )
Becky Barker

Sharia se lasa Tnvaluita de caldura ei §i inhala


parfumul masculin care era o binecuvlntare pen­
tru simturile ei.
Prapadul care Ti mconjura era o dovada vie a
violentei §i a pericolului cu care se confrunta
Reed Tn munca sa. GTndul asta Ti dadea ameteli.
Trebui sa faca apel la toata vointa ei sg nu le§ine.
Nici munca ei nu era lipsita de riscuri, dar pe-
ricolul cu care se confrunta ea zilnic nici nu se
compara cu cel pe care trebuia sa-l Tnfrunte
Reed.

V ■( 200 y
r~ ( Extaz

Capitolul 11

Sandy tremura vizibil. Avea pe ea o haina, dar


Ed T§i scoase geaca §i o Tnfa§ura in ea.
- Avem vreo §ansa sa bem o cafea fierbinte?
Tntreba ea.
Reed T§i parasi locul de ITnga fereastra.
- Ma due sa vad.
Gei doi barbati schimbara o privire Tntre ei.
Sharia §i Sandy la fel. Probabil ca bucataria arata
tot attt de rau ca §i camera de zi. Chiar daca
Reed gasea ibricul de cafea intact, erau putine
§anse sa gaseasca patru ce§ti Tntregi.
- Cum reu§e§ti sa faci fata? o Tntreba Sharia
pe cealalta.
Intrebarea nu avu nevoie sa fie explicata.
- N-am de ales, decTt sa mor... raspunse
Sandy cu un oftat obosit.
Cuvintele ei lini§tite dadura o noua perspectiva
Tntregii situatii. Sharia Tncepea sa Tnteleaga mai
bine constanta batalie pe care unii oameni tre-
v.
r ~C Becky Barker

buiau sa o duca Tmpotriva nedreptatii §i a infrac-


tiunii. Sandy T§i riscase pur §i simplu viata pentru
a pune capat activitatilor infractionale ale sottrfui
ei.
Reed, Ed §i mii de alti ofiteri Tnsarcinati cu
aplicarea legii aveau menirea sa-i ajute pe cei ca
Sandy - oameni buni, cinstiti care se'pomenisera
atra§i Tntr-un viespar de pericol §i Tn§elaciune.
Sharia se simti vinovata pentru ca Ti criticase pe
ofiterii federali Tnainte de a cunoa§te ce implica
munca lor.
Era la curent cu cre§terea alarmanta a ratei
chminalitdtii la nivel de tara. Gitea ziarele §i as-
culta §tirile de la radio. Nivelul criminalitatii o
Tngrijora, dar propria ei viata fusese la adapost Tn
multe privinte.
Faptul ca traise la bazele aeriene Ti daduse o
vedere larga asupra tarii §i a lumii, dar la nivel
personal nu TntTlnise niciodata violenta. Fara doar
§i poate ca de acum Tnaintg dragostea ei pentru
Reed §i Tntelegerea muncii lui aveau sa*i lar-
geasca orizontul Tn multe privinte.
Nu dupa mult timp, mirosul cafelei aburinde
patrunse Tn camera de zi. Parea ca pentru Reed
nimic nu era imposibil.
Reed le aduse femeilor cTte o cea§ca, apoi se
Tntoarse Tn bucatarie sa mai aduca doua.
Cafeaua era amara, tare §i fierbinte. Sharia o
V -( 202 )-
( Extaz • ?• j —^

sdrbi pe a ei §i simti cum treptat caldura Ti Tn-


departa o parte din frig. Fiecare T§i savura ca-
feiaua Tn lini§t&.
La un moment dat, lini§tea Tncaperii fu des-
tr^mata de zgomotul unui elicopter ce se apropia
§i toti ochii se Tndreptara spre fereastra. Prin radio
se auzi un glas care le anunta intentia elicopteru-
lui de a ateriza.
Reed se duse la statia radio §i explicS situatia.
Avertiza echipa care sosea ca barbati Tnarmati,
raniti §i probabil periculo§i pTndeau Tn jurul ca-
banei.
Sharia Ti asculta glasul profund, poruncitor, §i
fu uimita de siguranta §i de personalitatea lui. Era
limpede ca riscurile de acest gen erau o rutina
pentru el. GTndul o nauci. Mai avea de Tnvatat
foarte multe despre barbatul de care se Tndra-
gostise nebune§te.
- Totul se va termina curTnd §i ai sa poti sa
mfergi la ..Saratoga", Ti spuse el dupa ce termina
conversatia prin radio.
Sharia T§i atinti privirea Tn a lui, Tn timp ce se
apropia de scaunul ei. Se ridica Tncet §i facu un
pas spre el.
- Ai un sarut disponibil? Tntreba ea aproape
umil.
Ochii lui Reed se marira de mirare, apoi re-
flectara un rSspuns fierbinte. Ii prinse ceafa cu o
V. -( 203 )
Becky Barker

mma §i Ti aduse gura spre a lui pentru un sarut


adTnc, posesiv, in care se regasea doar o parte
din emotia pe care §i-o Tnabu§ea. Avea atTtea sa-i
spuna, dar n-avea nici timp, nici conditii. Simtea
nevoia sa-§i ceara scuze pentru ca Ti pusese viata
Tn pericoJ. Nu avea sa uite niciodata neTncrederea
uluitS din ochii ei cTnd Tntelesese intentia lui Hor-
don de a o ucide cu sTnge rece. Voia ca ea sa-i
respecte munca, dar nu voise s-o supuna vio-
lentei din lumea lui. Era de datoria lui s-o apere
de raul cu care se confrunta el aproape zilnic. Nu
reu§ise.
Sharia se desprinse u§or §i Ti zTmbi.
*- Multumesc, spuse ea. Avusese nevoie sa se
asigure Tntr-un fel ca lipsa ei de curaj §i stTngacia
de care daduse dovada Tntr-un moment crucial
nu TI Tnstrainasera.
Reed T§i lasa m?na sa cada. Faptul ca ea se
desprinsese de ITnga el TI sfT§ia. Era tentat sa le
spuna colegilor sai sa se duca dracului, iar el
sa-§i vada de viata lui §i sa aiba grija de femeia
pe care o iubea^
Zgomotul Tmpu§caturilor de afara TI smulse
brutal din gTnduri. In ciuda dorintelor personale,
nu putea sa ignore cerintele meseriei lui. I§i lua
privirea de la Sharia §i se uita la Ed.
- Elicopterul e jos, iar baietii curata zona, Ti
spuse Waites.

v----------------- =
--- { 204 y~-----------------—
Extaz ) —x

- Am sa-i acopar de aid.


Ed dadu din cap §i se duse la bucatarie sa
asigure acoperirea spatelui cabanei.
Tntr-o ora, agentii federali Ti descoperira pe toti
cei care atacasera casa. Fura urcati Tn elicopter
pentru a fi trimi§i Tnapoi la Nashville.
CTnd zona fu din nou sigura, Ed §i Reed lasara
un om sa le pazeasca pe Sharia §i pe Sandy, §i
plecara sa verifice ambele avioane, asigurTndu-se
ca erau apte de zbor. Toate bagajele fura Tncar-
cate, dupa care echipa de interventie pleca.
Sharia §i Sandy stateau la fereastra §i urma-
reau cum elicopterul survola zona Tnainte de a se
Tndrepta spre sud. Soarele stralucea, scaldTndu-le
fetele Tn caldura r^zelor lui §i risipindu-le frigul din
trupuri.
- Presupun ca nu exista nici o §ansa sa
pastram legatura, spuse Sharia. In ciuda scurtului
timp petrecut Tmpreuna, o admira pe Sandy §i i-ar
fi placut s-o cunoasca mai bine.
- Ma Tndoie^c ca va fi posibil, raspunse Sandy
cu un glas trist, dar resemnat. Sandy Rudolph
Tnceteaza «p mai existe de azi. Va fi o bine-
cuvTntare.
- Tti doresc numai fericire, Ti ura Sharia.
- §i eu Tti doresc acela§i lucru. Am impresia ca
reprezinti ceva cu totul deosebit pentru Reed §i
sper sa avefi un viitor lung §i fericit Tmpreuna.

V--- :-----------------( 205 )-------------------—'


Becky Barker

Sharia dadu din cap, dar nu pomeni de Tn-


doielile eh
- Dar tu §i Ed. Pareti foarte apropiati. O sa va
mai puteti vedea?
- Ne gmdirn la asta, recunoscu Sandy. Tncer-
cam sa aranjam ceva care sa nu-mi compromita
noua identitate.
- Succes!
Reed §i Ed Tncepura sa acopere cu scTnduri
ferestrele sparte ale cabanei, pTqa cTnd agentia
avea sa trimita pe cineva sa puna gearrjurile §i sa
faca reparatiile. Ajutorui celor doua femei fu re-
fuzat, dar T§i gasira de lucru adunTnd o parte din
moloz.
Sharia devenea tot mai nQlirii§tita. Era ne-
rabdatoare sa-§i ia m stapmire avionul, dar o
Tngrozea gindul ca se apropia clipa cTnd ea §i
Reed vor porni fiecare in alta directie. Nu voia sa-l
paraseasca, dar trebuia sa ajunga acasa pentru
a-§i lini§ti familia.
Emotiile ei erau atTt de haotice, TncTt fu o u§u-
rare cind barbatii terminara §i fura gata sa mearga
spre pista. Sharia purta jacheta lui^Reed. Cind
ie§ira pe veranda §i Reed Tncuia u§a, §i-o scoase.
O puse pe brat §i Tndeparta citeva fire de praf.
Apoi, degetele ei Tntepenira. Tn captu§eala, la
umar, era o gaura facuta de un glonte. Inima i se
opri. CTt de periculos de aproape de tr-upul lui
V. i 206 y
Extaz ■)—^

Reed trecuse-acel glonte!


Reed se Tntoarse spre Sharia §i fu alarmat de
paloarea ei. Era alba ca varul, iar Tn ochi avea
aceea§i expresie de §oc pe care 6 vazuse §i mai
Tnainte. Inima i se strTnse.
- Ce s-a TntTmplat? Tntreba el straduindu-se
sa-§i mascheze panica.
Sharia avea gura prea uscata ca sa poata
vorbi. Arata spre gaura facut§ de glonte, in-
capabila sa-§i ridice privirea spre el. Nu voia ca el
sa-i vad§ groaza din ochi. Ar fi considerat-o cea
mai mare la§a din lume.
Reed Ti apuca mTna. Era rece ca gheata.
Teama T§i Tnfipse ghearele Tn inima lui. Nu Ti era
teama ca ar putea sa le§ine, ci ca Tncepea sa-§i
dea seama ca nu va reu§i niciodata sa Tnvete sa
faca fata pericolelor pe care le implica meseria
lui. Nu §tia ce sa spuna. Avea un nod Tn gTt.
StrTnse din dinti, lua jacheta §i §i-o puse.
TemTndu-se sa nu se faca de ris, Sharia se
Tntoarse brusc §i porni dupa Sandy §i Ed.
Reed inspira adTnc §i se forta sa se lini§-
teasca.
La vederea avionului ei gata de zbor, moralul
Sharlei se ridica putin. In dreapta nu se vedea nici
o avarie. Se grabi spre partea din stTnga, cea a
pilotului, §i examina cu atentie aripa. Crestatura
nu era prea adlnca §i nu parea prea grava.
V
< H °D
r~C Becky Barker

- E greu de crezut ca totu§i cineva are curaj


sa piloteze avioanele astea peste Tntreaga tara,
spuse Sandy.
- Nu doar'TI pilotez, ci il iubesc, raspunse
apasat Sharia. T§i recapatase calmul §i reu§i sale
zTmbeasca. Sint nerabd£toare sa ma vad sus, in
Tnaltul cerului.
Ed zTmbi.
- M-am plimbat cu el pe aid §i chiar ca merge
bine. N-ar trebui sa ai nici o problema.
- Multumesc, spuse Sharia §i Ti intinse mina.
Ma bucur ca ne-am cunoscut.
- La fel, rosti el ztmbind.
Sharia se Tntoarse spre Sandy §i o Tmbrati§a
cu caldura. Ramasera o clipa strTns Tmbrati§ate,
apoi T§i zTmbira.
- Ai grija de tine, spuse Sharia luptTndu-se cu
un nou val de emotie.
- §i tu'
Ed o lua pe Sandy pe dupa umeri §i o conduse
spre celalalt avion. Sharia Ti urmari cu privirea,
Tnainte de a risca sa se uite la Reed. Expresia lui
era indescifrabila. li cerceta chipul, Tn speranta
vreunui indiciu care sa-i spuna ce simtea el, dar
nu gasi nimic.
- E§ti sigura ca vrei sa zbori singura? o Tn­
treba Reed. Am putea lua legatura prin radio cu
Dee sau cu Charlie sa vina sa te ia.
V 208 )
r -C Extaz - . J—^

Sharia d itin a din cap.


- Nu mi-e friea sa zbor. Asta Tmi da tarie.
Reed Tntelese. §tia ca, odata Tntoarsa Tn lu-
mea ei, Ti va f bine. De ceea ce se Tndoia Tnsa
era capacitatea ei de a se adapta la un stil de
viata complet diferit de al ei.
Ochii lui Ti retinura lung privirea.
- Ai un sarut disponibil? repeta el Tntrebarea
pusa de ea mai devreme.
Sharia se arunca Tn bratele lui. Ti prinse capul
Tn mTini, Tn timp ce gurile li se TntTlneau Tmboldite
de-o dorinfa febrila. AdTncurile gurii ei Ti TntTmpi-
nara lacom limba, savurTnd-o cu TncTntare.
Tot trupul lui Reed reactiona la stimulii erotici.
Pulsul i se accelera. STngele Ti fugi din inima spre
miezul masculinitatii. O trase mai aproape. Cu un
brat Tn jurul spatelui ei §i cu o mTna pe §olduri, T§i
desfacu picioarele §i o Tndemna sa se cuiba-
reasca Tntre pulpele lui.
Sharia se strTnse cTt de aproape putu, lipin-
du-§i coapsele de el §i frecTndu-se de marturia
dura a dorintei lui. Un val de caldura Ti strabatu
trupul Tn timp ce Ti Tnghitea geamatul de excitare.
Nu mai cunoscuse o asemenea rascolire a
simturilor. Niciodata nu se simtise atTt de ne-
sigura, de vulnerabila sau atTt de dependents de
cineva. lubirea pentru Reed era o promisiune a
paradisului, dar §i o amenintare la adresa sana-
V y
Becky Barker

tatirei mintale.
Reed T§i desprinse gura §i i§i lipi buzele de
baza gftului ei. Supse pielea fina §i simti cum
trupul ei suplu fu zguduit de un tremur puternic.
Un spasm asemanator TI strabatu §i pe el.
T§i desfacu strTnsoarea. Ultimul sarut fu bITnd.
Ti linse buzele, apoi T§i strecura limba Tn gura ei
pentru a-i demonstra cu ginga§ie parerea de rau
ca trebuia sa-i dea drumul.
Tncordarea din trupul Sharlei se atenua treptat.
Ti Tntoarse sarutul cu aceea§i bITndete. CTnd gurile
li se despartir£, reu§ira sa-§i stapTneasca dorinta.
- Tn cTteva zile vin la tine, ti promise b I.
- 0 sa-mi fie dor de tine.
Reed ofta adTnc §i Ti dadu drumul.
- Ai sa ai grija de tine? Tntreba ea.
-D a . §i,tu?
Sharia zTmbi §i dadu din cap. Apoi urea Tn car-
linga. Senzatia familiara pe care i-o dadu contac-
tul cu scaunul pilotului o ajuta sa treaca mai u§or
peste momentul despartirii.
Tn cTteva minute motorul era Tncalzit §i gata de
decolare. Ti arunca o ultima privire lui Reed, apoi
mari turatia §i se desprinse de sol. Odata ajunsa
Tn aer, lua legatura cu cel mai apropiat turn de
control §i se Tnscrise pe culoarul spre Lexington.
Avea sa se opreasca acolo pentru realimentare
cu combustibil §i ca sa-§i sune familia.
v.
CED
/'-"C E xta z
GTndul la Reed o insoti tot drumul spre casa.
Niciodata nu se bazase mai mult pe experienta ei
ca in acest zbor. niciodata nu fusese atTt de dis­
trata. Nu era deloc mcTntata ca, Tn loc sa se con-
centreze, depindea de antrenament §i de instinct.
' Incepuse sa se Tnsereze §i soarele apunea
cTnd vazu Tn sfTr§it luminile primitoare ale aero-
dromului „Prescott“. Era epuizata fizic §i mental
Ofta Tnabu§it cTnd rotile avioriului Iuara contact cu
solul. T§i aduna energia ca sa faca fata TntTlnirii cu
familia §i sa pretinda ca totul e bine.
O a§teptau cu totii. De Tndata ce opri motorul,
vazu patru siluete alergind spre avion. Inima i se
umfla de iubire §i abia T§i putu retine lacrimile cTnd
sari din ..Saratoga" Tn bratele mari §i puternice ale
lui Bear. II Tmbrati§a cu caldura, apoi, cu acela§i-
entuziasm, le Tmbrati§a pe Belle, pe Dee §i pe
Carlie.
- Am fost atTt de Tngrijorati! rosti Belle §ter-
gTndu-§i ochii cu batista.
- S3 ne fereasca Dumnezeu de furtuna de
gheata! spuse Carlie.
- Amin! raspunse Sharia, apoi se Tntoarse
spre Bear. Mi-am avariat avionul!
- Nu-ti face griji Tn privinta lui. Daca ai ajuns
cu bine Tnseamna ca nu e prea grav. Ma uit eu la
el mTine dimineata.
- E timpul sa Tnchid biroul, anunta Belle. Voi,
V y
Becky Barker

fetele, duceti-va acasa, iar eu §i tata ramTnem sa


Tnchidem. Pe urma venim §i noi. La cina o sa
auzim toata odiseea Sharlei.
Casa era la o jumatate de mila de aerodrom |i
surorile desori parcurgeau pe jos distanta ca s§
se dezmorteasca dupa un zbor lung. De comun
acord, se luara de brat §i pornira la drum.
Tncadrata de surorile ei, Sharia se simti din
nou Tn siguranta. Sprijinul lor tacut Ti dadea tarie.
Timp de cTteva minute se multumi sa se bucure
de adierea bITnda a primaverii, de sunetele §i mi-
resmele plantatiei.
- Tata §i mama §tiu de avertizarvle pe care mi
le-ai transmis prin §eful lui Reed? o Tntreba Tn
cele din urma pe Dee.
- Nu. Erau §i a§a destul de Tngrijorati de ate-
rizarea fortata. Dar le-am spus ca ai avut un acci­
dent §i ca te-ai lovit la cap destul de rau.
- Acum te simti bine? Tntreba Carlie.
- N-am decTt o zgTrietura. E o julitura urTta, dar
nimicgrav.
- Dar celalalt avertisment? vru Dee sa'§tie.
- Nu va pot spune tot, pentru c3 e ceva secret,
dar am fost Tn mare pericol. Avertismentul tau a
venit exact la timp ca sa nu fim luati prin sur-
prindere de un atac armat. Mi-ai salvat viata. Pe a
mea §i a altor trei.
Dee ofta.
V
C E 1D
r~( E x ia ? ) -s .
- Slava Pomnului ca oftierul m-a luat Tn
seama. Poti sa ne spui cine erau ceilalti trei?
- Reed, un agent pe nume Ed Waites §i o
femeie, Sandy, care e in programul guvernului de
protectie a martorilor.
- Phiu! exclama Carlie. Nu pot sa cred ca
Reed te-a bagat Tntr-o situatie ca asta.
- Nici el n-a fost deloc TncTntat. Trebuia sa fiu
Tn drum spre casa Tnainte sa Tnceapa taraboiul.
Numai ca furtuna a schimbat complet planurile.
- N-ai fost deloc ranita? Tntreba Dee.
Sharia se uita Tn pamTnt.
- Ce ai simtit dupa ce ai transmis avertis-
mentul?
- Nenorocire totala.
Afirmatia plata a lui Dee o cutremura pe
Sharia.
- N-ai fost departe de adevar. Eram Tntr-o ca­
bana ciuruita de gloante. A fost o scena parca
scoasa direct dintr-un film cu gangsteri, dar nici
unul dintre noi n-a fost ranit.
Dupa un timp, Carlie spuse:
- Daca a§ fi Tntr-o situatie periculoasa ca ace-
ea, cred ca a§ fi fericita sa-l am pe Reed Connors
alaturi. Ma bucur ca era cu tine.
GTndul la Reed Ti aduse un val de dorinta pe
care nu-l putea ascunde de surorile ei. Orice sim­
tea atTt de puternic avea impact §i asupra lor.
V
CU E)
Becky Barker
r~ C
Niciodata nu T§i putuse masca sentimentele, cu
atTt rhai putin acum, cind trairile ei erau atTt de
intense.
- Intotdeauna am crezut ca tu §i Reed va veti
Tndragosti nebune§te daca va hotarTti sa riscati o
legatura, spuse Carlie.
- Cel putin, sentimentele lui sTnt tot atTt de
puternice ca ale tale, rosti Dee.
- Insuportabil. Sharia avea Tncredere Tn in-
stinctele lui Dee cTnd era vorba de ea, dar nu §i
cTnd era vorba de Reed.
Parcursera Tn tacere ultimii metri care le des-
parteau de casa. CTnd ajunsera Tn curte, Sharia
se Tntoarse spre Dee.
- Voiam s§-ti spun ca Tn Lexington am TntTlnit
un prieten de-al tau.
- Un prieten de-al meu?
- Un admirator, a§ spune.
- Un barbat?
- In cel mai adevarat sens, o tachina Sharia,
avTnd clar Tn minte imaginea cowboy-ului chipe§
care o confundase cu Dee.
-C in e era?
- Nu §tiu.
- Atunci ce te face sa crezi ca era un ad­
mirator al meu?
- M-a luat drept tu §i mai s§ ma ia pe sus. Pe
urma mi-a cerut un sarut.

GK>
f —C ■ .. Extaz ^

» Dee §i Carlie izbucnira Tn rts.


- E§ti sigura c a n u vorbe§ti despre Michael?
Tntreba Carlie. Lui Ti place sa ia lumea pe sus.
■?- Sharia ct^tina din cap. Ti povestise lui Carlie la
telefon despre TntTlnirea cu fostul ei cumnat.
- Nu, asta a fost a doua zi. N-am avut ocazia
sa-ti povestesc despre tipul asta.
- Tn regula, mi-ai strTnit curiozitatea, recunoscu
Dee. Daca nu §tiu cum TI cheama, macar de-
scrie-mi-l.
- Tntr-un cuvTnt: superb!
- Mmrn... genul meu de barbat, spuse Carlie.
E§ti sigura ca nu era unul dintre admiratorii mei?
- Absolut sigura. Am avut fata de el cea mai
puternica reactie. De fapt, am simtit acelea§i vi-
bratii emotionale intense pe care le captez de la
voi, fetelor. Era ca §i cum Tntre el §i Dee exista o
legatura puternica.
Surorile renuntara sa se mai tachineze. Nu
mai TntTlnisera genul asta de perceptie.
- Ce ai simtit, privitor la tipul asta? Tntreba Dee
ezitTnd putin.
Sharia T§i dori sa fi a§teptat sa-i explice lui Dee
atunci cTnd n-ar mai fi fost atTt de obosita. Spera
ca nu avea sa-i produca surorii ei o suferinta
inutila.
- Sharia? o Tndemna bITnd Carlie, vazTnd-o ca
nu raspunde.
V
G iD
Becky Barker

- Am simtit durere. Valuri de durere, singu-


ratate §i o Tnvalma§eala de emotii contradictorii.
Acela§i lucru pe care i-am simtit cTnd te-ai Tntors
tu din vacanta, vara trecuta. Mi-ai transmis ace-
la§i gen de senzatii, Dee.
Dee T§i tinu respiratia §i pali. Sharia §i Carlie
simtira un val de durere.
- Imi pare foarte rau, Dee, se scuza Sharia.
Nu voiam sa te tulbur. Nu gTndesc prea limpede.
- De toata schimbarea ta de anul trecut e ras-
punzator un barbat? vru Carlie sa §tie. Dupa su-
ferinta provocata de o casnicie nefericita §i un
divort cumplit, era deosebit de circumspecta cind
era vorba de barbati, chiar refractara.
Dee nu raspunse, dar tacerea ei era un ras-
puns.
- Cum arata?
- Inalt, solid §i musculos. Purta o palarie de
cowboy, a§a ca nu i-am vazut prea bine culoarea
parului, dar avea cei mai incredibili ochi alba§tri-
argintii pe care i-am vazut.
Dee Tnchise ochii. Era limpede ca TI recunos-
cuse pe barbatul descris de Sharia §i tot atTt de
limpede ca amintirea o facea sa sufere.
- Ti-a cerut un sarut?
- Nu chiar. M-a rugat foarte frumos, nu m-a
obligat.
- De ce?
V.
G iD
Extaz :

.1 - La Tnceput a crezut ca ti ai taiat parul §i ca

vqiai sa-l necaje§ti, prefactndu te ca nu-l cuno§ti.


CTnd i-am explicat ca nu e§ti tu. m-a Tntrebat daca
poate sa ma sarute.
- Ce original! pufni Dee, surprinztndu-§i su­
rorile cu irascibilitatea care nu-i era caracteristica.
- Nu era obraznic, spuse Sharia. Eram in holul
aglomerat al unui aeroport §i ne-am ciocnit din
gre§eala. Nu §tia casTntem triplete §i banuise ca
semanam atTt de mult, TncTt a vrut sa vada daca
buzele mele au acela§i gust bun ca ale tale.
Charlie chicoti §i Dee icni.
- A spus el asta? Tntreba Dee mTnioasa.
- Nu. Am avut impresia ca Ti era dor de tine §i
ca voia cu disperare ceva care sa-l apropie de
tine. A fost clar dezamagit de mine.
RTsul ragu§it al lui Dee Ti era tot atTt de putin
caracteristic ca §i atitudinea tTfnoasa.
Crede-ma, n-ai de ce sa-ti irose§ti compa-
timirea pe Logan Bradford. E perfect capabil sa-§i
poarte singur de grija §i §tiu prea bine ca nu-l
interesezi cTtu§i de putin. Cred ca a vrut doar sa
te seduca. Cu asta, intra Tn casa lasTndu-§i su­
rorile mute de uimire.
- Logan Bradford, murmura dupa un timp Car­
lie. Retine-i numele §i daca TI mgi vezi vreodata
scoate-i ochii.
Intrara §i ele Tn casa fara sa mai discute su-

■---------------------------- ( jw y ---------------------------- •
Becky Barker

biectul, dar Sharia nu era prea sigura ca prietenul


lui Dee putea fi chiar atTt de u§or ignorat. Era
evident ca sentimentele lui Dee pentru acel bar-
bat erau foarte puternice §i ca el facuse ceva care
o duruse.
Daca banuielile ei erau corecte, putea sa pa-
rieze ca, indiferent ce-i facuse Logan Bradford lui
Dee, regreta acum. Fire§te, erau amTndoi adulti §i
el avusese timp berechet sa Tndrepte lucrurile, cu
conditia ca Dee sa nu fi refuzat categoric sa dis­
cute cu el. Subiectul nu mai fu abordat. Dee nu-i
ceru Sharlei §i alte amanunte privitoare la Tn-
tTlnirea cu misteriosul cowboy, iar Sharia nu se
oferi sa i le dea.
Restul serii §i-l petrecu asigurTndu-§i parintii ca
nu aVusese de suferit de pe urma accidentului §i
a izolarii cu Reed Connors. Le povesti ca o Tn-
calzise atunci cind Ti fusese frig, ca o mgrijise
cTnd fusese ranita, ca o distrase cTnd se plictisea
§i o aparase cTnd fusese Tn pericol.
Nu le povesti ca, de asemenea, o iubise atunci
cTnd avusese nevoie de iubire. Singurul lucru pe
care i-l putea imputa era ca nu se Tndragostise de
ea cu aceea§i frenezie oarba ca a ei. Acum T§i
dadea seama ca TI iubea de mult timp, dar ca abia
acum se Tndragostise nebune§te de el.

V J
Bxtaz

Capitolul 12

STmbata dimineata, la o saptamirici §i ceva


dupa Tntoarcerea Sharlei in Virginia, Reed verii la
„Prescott Air Service" sa-§i ia ma?ina. Era de-
vreme, astfel ca Belle §i fiicele ei treceau in
revista orarul de zbor din ziua respectiva. Erau
toate Tn biroir-eTnd el intra pe u§a.
De cum intra, T§i scoase ochelarii de soare §i o
cauta din ochi pe Sharia.
La vederea lui, Sharia T§i pierdu rasuflarea.
Aerul din jur deveni mai cald ?i toti nervii Ti vibrara
de emotie. Ti fusese dor de el mai mult decTt ar fi
crezut ca e posibil, dar nimit Tn expresia lui nu
trada daca §i lui Ti fusese dor de ea.
- Buna dimineata, domnule Connors, TI saluta
Belle. M-ann gTndit eu ca ai sa ai curind nevoie de
ma§ina.
- Buna dimineata, doamna Prescott, buna di­
mineata, doamnelor, cuprinzTndu-le pe toate cu

----------— — d D ----------------------
Becky Barker

privirea. Ochii i se intoarser§ la Sharia Tn timp ce


Tnainta.
Sharia se ridica de pe scaun cTnd el se apro-
pie de birou, dar nu §tiu ce sa spuna. Sa fi po-
menit de misiunea lui ar fi Tnsemnat s-o faca prea
curioasa pe mama ei. Ar fi vrut sa se arunce Tn
bratele lui, dar pe chipul lui nu- se zarea nici o
invitatie sau altceva intim.
- Ai aranjat problema cu Sandy? Tntreba ea.
- E Tn deplina siguranta. M-a rugat sa-ti trans­
mit salutari. Tonul lui Reed ramTnea impersonal.
Sharia multumi cu un zTmbet. Nu auzise sa fi
aterizat vreun avion, a§a ca presupuse ca venise
cu o ma§ina. '
- Ai facut autostopul pTna aici?
- M-a adus Ed. E afara §i discuta cu tatal t§u
despre avioane. Se gTnde§te sa-§i deschida o
firma de serviciu aerian.
- Serios? Sharia TI studie cu atentie Tntre-
bTndu-se daca Tncerca sa-i spuna ceva important
fara a fi prea precis. Are de gTnd sa paraseasca
agentia?
- Se gTnde^te s-o faca imediat ce T§i deschide
firma.
Sharia era nedumerita. Apoi T§i aminti ca Sandy
Ti zisese ca ea §i Ed cautau o cale de a fi Tmpre­
una. Era evident ca nu puteau s-o faca pTna cTnd
Ed nu demisona din FBI. tncepea s& Tnteleaga.

----------------------- i----- ( 220 ) ---------=------------------- -


E xt a 2______________

Redd zimbi lene§ §i incredibl de sexy.


- A Tnapoiat capitalul initial, dar a decis sa
.pastreze dobmda pentru toate necazurile prin
care a trecut. Dobinda Ti ajunge sa traiasca o
viata numai din ea.
- Probabil §i ca sa porneasca o mica linie ae-
riana, sugerS Sharia, cu inima batTndu-i nebu-
ne§te Tn fata zimbetului lui sexy. §i unde are de
grnd Ed sa-§i deschida afacerea?
Ochii lui Reed lucira de satisfactie.
- Se ginde§te sa mchirieze un teren in Iowa,
de la un prieten.
Sandy §i Ed aveau sa locuiasca pe proprie-
tatea lui Reed din Iowa. Se bucura sincer pentru
ei. Faptul ca Ree^ a avut Tncredere Tn ea sa-i
Tmparta§easca secretul o emotiona §i mai tare.
Se Tntreba daca prin Reed nu se putea da de
urma lui Sandy.
- Iowa e un loc lini§tit §i sigur? Tntreba tare.
Reed Ti promisese lui Sandy ca Ti va spune
Sharlei unde era. In dosarul lui personal nu exista
nimic care sa duca la proprietatea familiei lui.
Avusese grija de asta pentru a-§i proteja parintii
cTt fusesera Tn viata.
- O persoana se poate pierde pentru tot-
deauna Tn lumea larga, o asigura el.
- E cerere mare de zboruri-charter Tn Iowa?
Tntreba Belle din pura curiozitate.
V
Becky, Barker

; - Nu prea, dsn§Tnt o multime de cereri pentru


Tmpra§tierea substantelor de combatere a daw-
riatorilor cerealelor §i cTteva pentru lectiile de
zbor. Ed ia Tn calcul mai multe optiuni.
- Ed este agentul FBI care i-a verificat Sharlei
avionul Tnainte de Tntoarcerea acasa?
Reed Ti arunca Sharlei o privire rapida. Ochii
lui o avertizau sa nu discute detaliile episodului
din Tennessee.
- Ed este un bun mecanic de avioane, se
eschiva el. E unul dintre pilotii agentiei.
- Ti sTntem requnoscatori pentru ajutorul dat
Sharlei. A§ vrea sa-i multumesc personal, spuse
Belle. §i vreau sa-ti multumesc §i dumitale ca^ai
avut grija de ea Tn acele Tmprejurari neplacute.
- Bear a facut-o deja, spuse Reed, dar ochii i
se atintisera din nou asupra Sharlei §i nu mai
zTmbeau.
Sharia se Tntreba ce credea el. Se Tnvinuia Tn
primul rTnd ca o implicase §i pe ea sau T§i amintea
numai cTta grija avusese de ea?
Reed se Tntreba ce o facuse sa ro§easca. Sa
fie aproape de ea ^i sa n-o atinga era un chin.
- Unde sTnt cheile mele?
- Poftim, raspunse Sharia TnmTnTndu-i cheile.
Tmi Tnchipui ca Tn ma§ina ta nu se prea poate
respira. Daca §tiam ca vii azi, a§ fi aerisit-o putin.
- Nu-ti face probleme, spuse Reed. Lua chejle
V. -(222 y
Extaz - <

§i se Tntoarse spre u§§ tocmai cind prietenul lui


intra.
CTnd ochii lui Ed se obi§nuira cu lumina din
interior, se uitara la Sharia, la Dee, la Charlie §i
iara§i la Sharia.
- Ei bine, sa fiu... e§ti Tn triplu exemplar.
Dee §i Carlie se grabira sa-l corecteze.
- Exista o singura Sharia, Ti explica rabdatoare
Dee. Eu sTnt Dee, iar ea e Carlie.
- Nu sTntem chiar interschimbabile, TI dojeni
domol Carlie.
Ochii ei TI provocau sa riposteze.
- De ce ma simt de parea tocmai a§ fi dat cu
batu-n balta? Tntreba bine dispus Ed.
- Probabil pentru ca ai dat, raspunse nemilos
Reed.
Sharia TI scoase din Tncurcatura:
- Noi chiar Tntelegem ca faptul de a fi vazute
Tmpreuna poate fi putin derutant.
- Dar sa §tii, nu toate avem acela§i miros,
acela§i gust §i nu sTntem la fel la pipait, bombani
iritata Dbe.
- Darla JoAnn Prescott! o certa uluita Belle.
Te rog sa le scuzi pe fiicele mele, domnule Wai­
tes... Uneori devin cam tTfnoase. Domnul Connors
mi-a spus ca sotul meu ti-a multumit pentru ca ai
ajutat-o pe Sharia, dar a§ vrea sa-ti multumesc §i
eu.
v y
Becky Barker

- Cu mare placere, doamna, dar n-am facut


mare lucru. AvionUl era Tn stare buna. Reed, tre-
buie sa plec. A fost o adevarat placere sa va
cunosc, doamnelor.
- §i eu trebuie sa plec, spuse Reed. Sharia,
Tmi poti acorda un minut?
- Sigur, raspunse ea lasTnd jurnalul de bord pe
birou.
Ed T§i lua la revedere §i urea Tn ma§ina. Sharia
Ti ura noroc §i TI ruga sa pastreze legatura. Apoi
ea §i Reed pornira spre parcarea din spatele
cladirii.
Era o zi frumoasa de primavara cu un soare
stralucitor §i o adiere bITnda care rasfira buclele
Sharlei. Reed trebui sa-§i stringa degetele Tn
pumni ca sa nu Tntinda mTna spre parul ei ma-
tasos.
Sharia fusese constant Tn gTndurile lui. T§i
amintea de clipele cTnd facuse dragoste cu ea...
de dulcea ei pasiune §i de reactiile ei lipsite de
inhibitie. §i-o amintea fata Tn fata cu uciga§ul pla-
tit... I§i amintea de groaza din ochii ei cTnd des-
coperise gaura facuta de glont Tn jacheta lui.
Nu-§i putea Tnchipui nicicum o relatie de lunga
durata cu ea. l-ar fi adus numai durere §i stringeri
de inima. Nu-i putea oferi un viitor cu o familie, iar
daca Ti dadea mai putin n-ar fi fost Tn veci Tmpacat
cu el Tnsu§i.
V C U D
r~C Extaz

OricTt de mult ar fi protestat ea, merita un bar-


bat care sa-i ofere tot ce era mai bun in viata.
frebuia sa o faca sa Tnteleaga ca nu erau facuti
unul pentru altul. Avea sa fie cel mai greu lucru
pe care §i-l impusese, dar §tia ca a§a era cel mai
bine.
- Te-ai Tntors Tn dimineata asta? Tntreba
Sharia ca sa curme tacerea densa dintre ei.
- leri, raspunse Reed.
Ma§ina lui era parcata la umbra unei salcii ba-
trine. Se rezema de aripa din fata, T§i Tncruci§a
bratele la piept §i T§i atinti privirea asupra Sharlei.
Pe Sharia o durea ca nu o sunase imediat ce
se Tntorsese, dar Tncerca sa nu se tradeze. Nu o
atinsese, nici macar nu o luase de brat cTt mer-
sesera. O facea sa-i fie frica.
- Se pare ca ti-a trecut rana de la cap, spuse
Reed.
- A parcurs toate culorile, dar nu m-a deranjat.
- Grozav. Totul la ea era grozav, recunoscu Tn
sinea lui. In timp ce Sharia Tntinse mTna dupa o
ramurica §i se juca cu ea, T§i lasa ochii sa se
desfete cu fiecare trasatura iubita. Doar uitmdu-se
la ea, suferea.
Tacerea se prelungi §i nervii Sharlei se Tncor-
dau tot mai mult. Reed nu avea de gTnd s-o ia Tn
brate. Daca o voia, n-ar fi fost timid. Nu o invitase
aid, afara, ca s-o poata lua Tn brate sau s-o sa-

< J25>
Becky Barker

rute, sau sa-i spuna cTt de dor Ti fusese de ea.


Reed voia sa-i spuna c§ tot ceea ce se petre-
cuse Tntre ei Tn Tennessee fusese o gre§eala sau,
Tn cel mai bun caz, o aventura de o noapte. De
cTte ori se confruntase ea cu o situatie ca aceasta,
dar din punct de vedere opus? De cTte ori T§i cau-
tase cuvintele ca sa-i spuna unui barbat ca nu
tinea la el suficient de mult ca sa se angajeze?
Inima ei Ti batea dureros Tn piept. Stomacul i
se razvratea. Trebuia sa-§i adune tot curajul ca
sa-l auda fara sa dea cale libera lacrimilor. MTn-
dria era tot ce avea, daca el nu o voia. Se lini^ti §i
TI privi Tn fata.
- Daca te chinui sa gase§ti cele mai amabile
cuvinte, te scutesc de efort. Poate ca e prima
mea experienta Tn punerea lucrurilor la punct, dar
situatia e destul de cunoscuta. Inteleg ca te-ai
razgTndit sa mai vrei sa ma vezi Tn mod regulat.
Reed T§i Tncle§ta maxilarul §i tot corpul i se
Tncorda. Vorbele ei TI sfT§iau. Glasul ei era term,
dar Tn ochii frumo§i i se reflecta durerea. Se sili
sa-§i alunge aerul din plamTni §i aproba:
- Cred ca ar fi o gre§eala pentru amTndoi daca
ne-am implica §i mai mult Tn relatia asta.
Ai promis! vru Sharia sa-i strige. ti promisese
s-o vada cTt mai des posibil. li promisese §i min-
tise. ■
Trebui sa faca apel la toata puterea de sta-
v. { 226 ) -
Extaz

pmire pentru a continua pe un ton calm:


- Cred ca te Tn§eli, dar n-am obiceiul sa ma
arunc Tn bratele barbatilor care nu ma vor, a§a ca
Tmi Tnchipui ca va trebui sa-ti accept hotarTrea.
Ochii lui Reed se Tntunecara de emotie. Linia
gurii lui era trista §i Sharia Ti vedea Tncordarea
fiecarui mu§chi, dar el nu-i respinse cuvintele, nu
le infirma.
- A§ vrea sa-mi raspunzi cinstit la o Tntrebare,
continua ea.
- Ce vrei sa §tii? Tntreba el circumspect, apoi
spera cu fervoare ca voia sa-l Tntrebe daca o iu-
be§te.
- E vorba de ceva ce am facut sau n-am facut,
sau am facut prost?
Glasul ei abia se auzea, dar Reed fu sfT§iat de
durere cTnd Ti recunoscu nesiguranta §i vulnera-
bilitatea. O lua pe dupa umeri §i o sili sa-l pri-
veasca Tn fata.
- Asta nu are nici o legatura cu momentele de
dragoste pe care le-am Tmp2rta§it! rosti el ragu§it
§i dur. Apoi glasul i se TmblTnzi: A fost grozav, cu
adevarat grozav, a fost nemaipomenit.
Trupul Sharlei ameninta sa se prabu§easca,
atunci cTnd caldura atingerii lui Ti mTngTie nervii. t§i
mu§ca buzele ca sa le Tmpiedice sa mai tremure,
apoi T§i aduna curajul pentru fntrebarea urma-
toare:
v
' Becky Barker

- Atunci e din cauza ca n-am putut sa-l im­


pure pe Horton?
Reed clatina din cap cu bITndete §i o scutura.
- La dracu’, nu!
- Nu §tiu ce a§ face daca m-a§ donfrunta din
nou cu aceea§i situatie, protesta ea, sigura ca el
era scTrbit de la§itatea ei. N-am mai avut de-a
face cu a§a ceva §i am Tnghetat, dar asta nu Tn-
seamna ca sTnt complet la§a. Sint sigura ca tu §i
oricine altcineva aveti cTteva ezitari cind va aflati
fata in fata cu moartea!
- Nu ma a§teptam sa-l Tmpu§ti pe Horton! se
rasti el. n-a§ mai vrea sa te vad intr-o situatie
ca aceea!
- De asta vrei sa te descotorose§ti de mine?
Din cauza ca nu vrei sa ma implici in munca ta?
- Nu ma descotorosesc de tine! rosti el nervos
§i i§i trecu mina prin par Tntr-un gest de exas-
perare. Meseria mea este doar un aspect al
problemei.
Sharia inspira adTnc. Nemultumirea lui Ti ame-
ninta autocontrolul. Daca nu era vorba de sex §i
nici de purtarea ei la§a, atunci Tnsemna ca el T§i
dadea seama ca nu o putea iubi atTt cTt avea ea
nevoie sa fie iubita. Nu era sigura ca voia o con-
firmare a banuielilor ei, dar trebuia sa §tie ce TI
facuse sa se razgTndeasca.
I§i Tndrepta spatele §i T§i ridica barbia.

---------------------^_( 228 )—:--------------------


Extaz . J)—^

- Ai putea sa-mi spui exact de ce consideri ca


n-ar trebui sa ne mai vedem?
Reed se-gTndi ca era cea mai frumoasa, cea
mai curajoasa femeie pe care o cunoscuse. O
voia cu o disperare care Ti ameninta judecata, dar
nu putea sa-i ruineze viata.
- Nu sTntem facuti unul pentru celalalt, spuse
el.-Am §tiut-o de prima data cind ne-am TntTlnit.
Din cauza asta n-am facut nici unul nici un pas
pTna nu ne-am trezit Tmpreuna dintr-o TntTmplare.
Traim Tn doua lumi diferite §i asta nu o sa se
schimbe.
Sharia Tncepu sa-l contrazica, dar T§i dadu
seama ca orice ar spune ar suna a cer§eara.
Spusese, oricum, destul.
- Nu pot sa-tj ofer un viitor, zise .moale Reed.
Vru sa Tntinda mTna §i s-o atinga, dar n-o facu. Ai
o familie la care tii §i o cariera pe care o iube§ti.
Vreau sa ramTi fericita §i Tn siguranta.
Sharia TI privi drept Tn ochi, aproape TnecTn-
du-se Tn caldura lor lichida. Rosti abia auzit:
- De ce nu poti sa fii ca alti barbati §i sa iei ce
poti obtine fara sa-ti impui atTtea restrictii?
Intrebarea moale, provocatoare, TI lovi Tn plex.
I§i smulse privirea din a ei.
- Nu e§ti facuta pentru o legatura sporadica §i
amTndoi o §tim.
Sporadica. CuvTntuI aproape ca-Ti spulbera §i
V. {229 y y
Becky Barker

bruma de stapTnire de sine care Ti mai ramasese.


Ceea ce pentru el Tnsemna o legatura sporadica,
pentru ea era o dragoste sfi§ietoare, de nestapTnit.
Fara vreun alt cuvTnt, se Tntoarse §i se Tndepartci.
Ar fi vrut sa-i spuna la revedere sau noroc, dar
§tia ca glasul i s-ar fi frTnt. Nu privi Tnapoi cTnd
auzi zgomotul motorului. Se uita drept Tnainte pTna
cTnd dadu coltul ciadirii §i se ciocni de Dee §i de
Carlie. Ele Ti simteau durerea, iar ea le simtea
compatimirea §i Tntelegerea.
- Barbatii sTnt toti ni§te ticalo§i! §uiera Carlie.
Dee Ti Tntinse Sharlei orarul de zbor:
- Ai prefera sa anulezi zborurile de azi?
- Nu, reu§i sa rosteasca.
- Nu-ti promit ca durerea va disparea, dar
munca te ajutS sa treci peste asta, Ti spuse Dee
cu bITndete, vorbind din dureroasa ei experienta.
Inca din liceu, Carlie se Tndragostea u§or §i tot
atTt de u§or Ti trecea. Dee era mai precauta §i nu
avusese decTt cTtiva prieteni de care se apropiase
mai mult. Sharia fusese Tntotdeauna imuna la
orice gen de atractie masculina. Fusese cea mai
independents din punct de vedere sentimental
dintre surori. Nefericirea ei le lovea pe toate.

In urmatoarele saptSmmi, Sharia munci cum


nu muncise Tn viata ei. Zbura maximum de ore
posibile, dupa care lucra Tn birou, Tn hangar sau
V { 230 )
f —C Extaz —■<
Tn apartamentul ei pTna ajungea la epuizare §i
cadea Tn pat frinta.
Ori de cTte ori gTndurile legate de Reed sau de
timpul petrecut Tmpreuna Tncercau sa iasa la su-
prafata, le alunga cu hotarTre din minte. Ti daduse
clar de Tnteles. Nu o voia.
Aprilie trecu §i veni luna mai. Urmatoarele
doua saptamTni §i le petrecu acceptTnd TntTlniri cu
barbatii care o rugau Tn mod constant sa iasa cu
ei. Mergea la restaurant, la dans, la film §i la
teatru. CTnd nu muncea, Tncerca din rasputeri sa
se distreze.
Trebuia sa-§i umple toate orele ca sa nu se
gTndeasca la Reed. In fiecare noapte, visele Ti
erau pline de Reed. Reed iubind-o... Reed res-
pingTnd-o. Uneori se trezea pITngmd... uneori stri-
gTndu-l... Tntotdeauna singura §i Tndurerata.
Dupa doua saptamTni de petreceri frenetice,
puse capat TntTlnirilor. Era inutil sa Tncerce sa-§i
§tearga din minte amintirile §i, Tn final, accepta
situatia. Nici un barbat nu avea sa-l Tnlocuiasca
pe Reed Tn inima ei sau Tn viata ei.
Cel mai rau era Tn weekend-uri, mai ales dumi-
nicile. Acum, ca afacerea era sigura din punct de
vedere financiar, Belle insista ca fetele sa-§i ia o
zi de odihnS, iar asta Ti dadea Sharlei prea mult
timp pentru gmdit.
Pe la mijlocul lui mai, vremea se dovedi deo-
V
Becky Barker

sebit de calduroasa. Familia Prescott petrecu o


duminica relaxanta, ITncezind Tn jurul piscinei de
dimenisuni olimpice.
Fetele facura gratar, se zbenguira Tn apa §j se
bronzara la soare.
CTnd se Tnsera, surorile T§i spusera noapte -
buna §i se Tndreptara fiecare spre apartamentul
lor. Apartamentele erau Tn aceea§i casa, dar cu
u§i de acces Tn exterior, astfel ca ofereau mai
multa independents. Fiecare apartament avea un
living, un dormitor, baie §i o chicineta.
Sharia aprinse o veioza Tn camera de zi, des-
chise radioul §i se Tndrepta spre baie. \§\ termi-
nase du§ul, T§i uscase parul §i T§i pusese o
cama§a de noapte din satin galben, cTnd auzi pe
cineva batTnd la u§a.
GTndind ca trebuie sa fie cineva din familia ei,
se duse §i deschise u§a fara sa mai Tntrebe cine
e. Tncremeni cTnd dadu cu ochii de Reed Con­
nors.
Purta o pereche de blugi decolorati care i se
lipeau de trup ca o a doua piele. Cama§a ro§ie Ti
era la fel de decolorata, roasa la man§ete §i la
guler. Trupul lui era slab §i foarte bronzat.
tn timp ce TI sorbea cu privirea, Reed o studie
cu sete din cap pTna-n picioare. Cama§a de
noapte Ti venea ca un furou. Era adTnc decoltata
Tn fata, iar pe laturi era despicata pTna pe coapse.
V. -(232 y
E x t a z __________

Lumina care venea din spate Ti contura silueta


perfecta. StrTnse din dinti Tn timp ce dorinta ex-
ploda Tn el.
- Reed? reu§i sa TngTne Sharia.
Dupa o u§oara ezitare, el T§i regasi glasul:
- Pot sa intru?
Gfasul lui profund se undui pe trupul ei ca o
mTngTiere. Inima ameninta sa-i iasa din piept. Ca-
ma§a de noapte i se lipea pe pielea umeda, iar
sfTrcurile i se Tntareau sub atingerea privirii lui. Se
simtea goala §i incredibil de vulnerabila, dar nu
avea de ce sa-i fie frica de Reed. Se dadu la o
parte, facTndu-i loc sa intre.
Reed ducea o geanta de voiaj pe care o puse
ITnga u§a. Avea exact culoarea §i marimea celei
pe care o luase ea Tn calatoria lor.
- Ti-am adus o geanta Tn locul celei care a fost
distrusa la cabana. Scuza-ma ca n-am adus-o
mai repede.
. Geanta Sharlei §i o parte din continutul ei fu-
sesera sfT§iate de gloante. O aruncase Tn Lexing­
ton ca sa n-o vada parintii ei §i sa Tnceapa sa
puna Tntrebari.
- Nu trebuia s-o aduci.
- A§a am vrut. Daca fmi dai o lista cu tot ce ai
mai pierdut, am sa am grija sa prime§ti contra-
valoarea.
- Nu e nevoie, insista Sharia.
V ( 233 y
Becky Barker

Timp de un minut cTt o ve§nicie rSmasera ui-


ttndu-se unul la altul, Nici unul nu era preocupat
de vorbe sau de motive, sau de intentii. Cel mai
important lucru care trebuia sa-i Tngrijoreze era ca
se aflau iara§i aproape.
- Mi-a fost dor de tine, Tndrazni Tntr-un sffr§it
sa recunoasca Sharia.
Trupul lui Reed se strTnse §i ochii i se aprin-
sera de dorinta.
- Simt nevoia sa te tin Tn brate, marturisi el pe
un ton aspru.
Sharia Ti cerceta ochii, dar nu afla nimic pe
care el sa nu-i fi marturisit deja. O voia. Nu-§i
marturisea dragostea, nu-i facea promisiuni, ex-
prima pur simplu o nevoie.
Nevoia ei era mai mare. Ar fi putut sa-l refuze,
dar n-o facu. 1§i desfacu bratele §i gemu de pla­
cere cTnd el o trase la pieptul lui cald §i solid.
Gurile lor se Tncle§tara flamTnde... limba lui
patrunse admc §i fu TntTmpinata cu lacomie de a
ei. Sharia T§i petrecu bratele Tn jurul gTtului lui, iar
Reed o Tnlantui cu bratele lui puternice. CTteva
minute nu facura decTt sa absoarba §i sS sa-
vureze gustul celuilalt.
CTnd se oprira ca s3 respire, Reed ridica o
mma §i T§i trecu degetele prin buclele ei ma-
tasoase, cuprinzTndu-i ceafa Tn cau§ul palmei lui
§i privind-o Tn ochi.
V.
C ??D
Extaz
K
Radioul revarsa Tn mcapere acordurile lente
ale unui cTntec de dragoste.
- Danseaza cu mine, §opti el.
Sharia T§i strecura o mTna Tn mTna lui, pas-
trTnd-o pe cealalta dupa gTtuI lui, §i Tncepura sa se
unduiasca Tn ritmul muzicii. Ochii lor ramasera Tn-
lantuiti, Tn timp ce curbele dulci ale trupului ei se
frecau de formele lui tari.
Sharia voia ca Reed sa-i vorbeasca. Voia ca el
sa recunoasca faptul ca suferea tot atTt de mult ca
ea... ca se Tn§elase atunci cmd spusese ca n-au
un viitor. Voia sa-i spuna ca o iubea, dar vorbele
nu veneau.
Reed nu avusese de gTnd s-o atinga. Voise
doar sa-i aduca geanta §i sa o revada. Nu pla-
nuise s§ se autoinvite Tn apartamentul ei, dar,
vazTnd-o numai, simtise 'dorinta nebuna de a o
atinge. Totul Tn el murea de dorul ei.
Nimic nu se schimbase. Nici acum nu putea
sa-i ofere un viitor, dar Ti putea oferi o noapte de
dragoste venita din adTncul inimii. Poate ca un alt
barbat putea s§-i dea copii, dar nici un alt barbat
n-o putea iubi atTt cTt o iubea el.
Reed Ti puse din nou bratele pe dupa gttul lui
§i Ti Tnconjura talia. O trase mai aproape §i T§i lipi
buzele de curba gitului ei, sarutTndu-i §i gustTndu-i
dulceata.
Sharia T§i dadu capul pe spate, lasTndu-1 sa-i
v
Becky Barker

acopere Tn voie gTtuI §i umerii cu sarutari ginga§e.


Gura lui mTngTietoare o faeea sa tremure §i avea
genunchii ca de vata. Dansul degenera Tntr-o un-
duire lasciva.
Reed o ridica Tn brate §i o duse spre dormitor.
Acolo o depuse Tn picioare ITnga pat §i Tncepu din
nou sa o sarute. MTinile ei se Tnfipsera Tn parul lui
§i Ti absorbi adTnc limba Tn gura ei. Geamatul lui
se contopi cu al ei.
MTinile lui Reed se strTnsera pe talia ei, apoi
urcara spre umerii goi. IntTrziara pe carnea ma-
tasoasa, dupa care Ti coborTra u§or Tn josul bra-
telor bretelele subtiri ale cama§ii de noapte: CTnd
satinul ramase atTrnTnd pe curbele tari ale sTnilor,
T§i coborT gura ajutTnd-o sa alunece. Cama§a
cazu la podea.
Sub ar§ita privirii lui care Ti admira goliciunea,
Sharia T§i simti carnea tremurmd. STnii ei zvTc-
neau, sfTrcurile Ti erau tari. Se agata de capul lui §i
TI trase Tn jos sa-i aline durerea... gemTnd cTnd
gura lui umeda Ti supse mai TntTi un sTn §i apoi §i
pe celalalt.
Cu mTinile febrile TI dezbraca de cama§a. fi
mTngTie mu§chii tari ai bratelor, apoi T§i trecu de-
getele prin cTrliontii parului lui de pe piept pTna
gasi sfrTcurile pe care le cauta.
Din adTncul trupului lui Reed se rostogoli un
geamat. Respira §uierat §i corpul i se cutremura

— 1------------CMD----------------

Extaz

cind gura ei umeda lua locul degetelor care Ti


furnicau pieptul. T§i afunda degetele Tn parul ei
cTnd limba ei fierbinte Tncepu sa-i zgTndareasca
sfTrcurile. Cu picioarele tremurTnde, se prabu§i cu
ea pe pat.
Urmatoarele cTteva ore §i le petrecura delec-
tmdu-§i trupurile cTnd cu mTngTieri lene§e §i sedu-
catoare, cTnd cu o pasiune primitiva, dezlantuita.
Noaptea tTrziu, epuizati §i satisfacuti, rezistara Tn
fata somnului §i statura de vorba.
- Ai promis, Ti repro§a Sharia moale, amin-
tindu-i promisiunea de a se vedea cTt mai des.
- §tiu, recunoscu el. Voiam sa-mi tin pro­
misiunea.
- Ce te-a f§cut sa te razgTnde§ti?
Pentru Reed nu era u§or sa-§i deschida su-
fletul, dar Ti datora o explicatie.
- N-a§ putea suporta sa te pierd.
Era deja prea tTrziu §i el o §tia, dar Tnca mai
Tncerca sa-i scuteasca pe amTndoi de §i mai
multa durere.
- De ce e§ti'atTt de sigur ca ai sa ma pierzi la
un moment dat? Ar trebui sa §tii cTt de mult te
iubesc.
Reed gemu moale §i o saruta pe frunte. Apoi
facu un efort §i Ti povesti cum Ti dezamagise Tntot-
deauna pe cei care TI iubeau §i ca parintii lui nu-l
iertasera niciodata pentru decizia lui de a pleca
v < w >
Becky Barker

de la ferma §i a intra Tn United Service.


- Uneori dragostea nu ajunge, declara el cu
asprime.
- Crezi ca parintii mei ma iubesc mai putin,
pentru ca am ales sa fiu pilot? Tntreba Sharia.
Rees ofta §i T§i odihni barbia pe capul ei.
, - Bear §i Belle te adora, §i n-ar putea fi mai
mTndri.
- Tocmai asta spun §i eu. Belle §i-a irosit ani
Tntregi TncercTnd sa faca din mine un om de so-
cietate sofisticat. Avea visuri mari cu mine. I-am
spulberat visurile §i a fost dezamagita, dar asta
nu Tnseamna ca a Tncetat sa ma iubeasca sau ca
nu e mTndrS de mine.
- Belle e una dintr-un milion, TngTna Reed, dar
Tncerca sa-§i vada parintii Tntr-o alta lumina.
- Pun pariu ca §i parintii tai erau deosebiti,
§opti Sharia frecTndu-§i obrazul de pieptul lui. STnt
convinsa ca toti vecinii lor pe o raza de o suta de
mile §tiau ca fiul lor este ofiter Tn United Service.
STnt sigura ca Tti duceau dorul §i ca erau Tn-
grijorati pentru tine. Probabil ca te-au cicalit sa te
a§ezi la casa ta, dar probabil ca erau tare mTndri
de tine.
Rees se Tncrunta, TntrebTndu-se daca fusese
orb Tn privinta parintilor lui. Irosise oare ani Tntregi
TntelegTndu-i gre§it?
- Nu pot fi ce vrea toata lumea sa fiu.

— ------------------------- ( 238 ) ------------------------------


Extaz ^

- Eu vreau doar sa fii tu Tnsuti.


. - Asta acum. Dar va veni ziua cTnd munca
mea va ajunge sa te oboseasca. Ai sa vrei sa ma
vezi la vreun birou, Tn siguranta. Tntr-o buna zi ai
sa vrei copii, iar eu nu pot sa ti-i dau. Tmi cunosc
limitele.
- Daca tu ma accepti ca pe o femeie care §i-a
facut din zbor o cariera la care nu va renunta, de
ce nu ai Tncredere ca §i eu te accept e'xact a§a
cum e§ti?
Reed nu raspunse la Tntrebare, dar ea Ti dadu
mult de gTndit. Tncredere. Tncredere reciproca. Pu­
tea sa se Tncreada Tn ea cu tot sufletul? Avea
oare destula Tncredere Tn dragostea lor ca sa-§i
ri§te puterea de-a rationa sanatos?

v.
Becky Barker

Capitolul 13

Luni dimineata Sharia fu de§teptata de soneria


de§teptatorului. O opri repede, TntTrziind sa se
smulga din dulceata somnului. Se Tntinse lene§ §i
deveni con§tienta de goliciunea ei. Amintirile
noptii ie§ira la suprafata ca un val de caldura.
Intinse mTna dupa Reed, dar el nu era Tn pat.
Plecase.
Un zTmbet lene§, somnoros, Ti arcui buzele.
Poate ca Reed Tnca mai fugea, dar dupa noaptea
pe care o petrecusera ea era plina de fericire §i
optimism. Reed nu voise sa lase sa se stinga
dragostea lor. Nu rostise cuvintele pe care ea
voia sa le auda, dar o iubea.
Sharia nu se mai Tndoia de profunzimea dra-
gostei lui. Poate ca nu prea avea experienta Tn a
face dragoste, dar ultima lor noapte trecuse cu
mult de hotarele unei legaturi TntTmplatoare sau
sporadice.
O data, Tn timpul noptii, doar ca sa-l ne-
V { JMO>
r~Q Extaz

cajeasca, TI rugase sa-i arate toate lucrurile care fi


placeau unui barbat, astfel TncTt sa fie mai exci-
tanta pentru urmatorul ei amant. Reed T§i ie§ise
din minti. Nu putea suporta gindul ca Tn viata ei
vor mai fi §i alti barbati, dupa cum nici ea nu
putea suporta sa §i-l Tnchipuie facmd dragoste cu
o alta femeie.
ZTmbetuI Sharlei se largi cTnd se dadu jos din
pat. El pomenise de cTteva ori, Tn timpul noptii, de
copii. Daca inGapacitatea lui de a procrea era tot
ce-i despartea, atunci avea sal-1 convinga ca asta
nu conta. Nimic nu conta mai mult ca dragostea
lui.
Ea Ti dSduse cTteva zile ragaz. Daca el nu ve-
nea iara§i la ea, avea sa se duca ea la el. Putea
sa-i afle adresa din dosarele lui Belle. SaptamTna
asta era rTndul ei sa-§i ia trei zile libere. Timp
suficient ca sa convinga un iubit Tndaratnic ca
dorea sa-i devina sot.
Starea de spirit Tncrezatoare §i fericita a Shar­
lei dura toata saptamTna. Nimeni nu pomeni de
brusca schimbare a dispozitiei ei, dar surorile ei
§tiau ca asta avea o mare legatura cu o anumita
ma§ina Corvette de culoare ro§ie parcata dumi-
nica noaptea Tn fata apartamentului ei. Erau Tngri-
^orate, dar nu se bagau.
Vineri seara, Sharia era frinta de oboseala §i
se arunca Tn pat imediat dupa du§. Se hotarfse sa
V J
Becky Barker

a§tepte pTna sTmbata Tnainte de a-l Tnfrunta pe


Reed pe teritoriul lui. Somnul o cuprinse Tn timp
ce T§i repeta planurile de a-l seduce.
Aproape de miezul noptii, se trezi brusc §i se
ridica Tn pat, ascultmd cu atentie §i TncercTnd sa
deslu§easca orice sunet care i-ar fi explicat pa-
nica brusca. Dupa cTteva minute de Tncordare, o
auzi pe Dee strigTnd-o Tncet.
Sharia clipi de cTteva ori §i o vazu pe sora ei
intrTnd pe u§a interioara. Dee veni ITnga ea, Tn pat.
Era Tn pijama §i avea ochii somnoro§i, dovedind
ca §i ea dormise.
- Ce s-a TntTmplat? TntrebS nauca Sharia, Tn-
trebTndu-se de ce hoinarea Dee prin casa la
miezul noptii. Apoi se gTndi la parinti. Tata? Tn­
treba alarmata.
- Nu, tata §i mama n-au nimic. Toata lumea
doarme. Dar am avut un vis care m-a trezit.
Sharlei nu-i placu nelini§tea din glasul ei.
-C e v is ?
- La fel am simtit §i cTnd erai tu Tn Tennessee.
Avertismentul ca e§ti Tnconjurata de rau... Ca §i
cum raul e peste tot Tn jur §i se apropie de tine.
- Crezi ca e cineva afara, acum?
Dee clatina din cap cu putere. Plantatia §i
aerodromul erau aparate de un sistem de alarm s
foarte sigur.
- Am verificat, nu e vorba de asta.

--------------------- - ( 242 )-------------------


Extaz

Tncruntarea Sharlei se accentua. AmTndoua


§tiau ca temerile lui Dee nu puteau fi trecute cu
vederea.
- Ai remarcat vreo schimbare Tn puterile pe
care le ai? TntrebS Sharia. Tncepi sa culegi sen-
zatii de la alte persoane? Poate chiar de la
straini?
Dee clatjna din cap.
- Niciodata n-am simtit atTt de puternic ceva
pentru cineva care sa nu fie din familie.
- E§ti convinsa c3 nu e nimic cu Carlie?
Tn acel moment se auzi un ciocanit Tn u§a.
Carlie se strecura Tnauntru §i veni Tn pat ITnga ele.
Era Tn halat §i avea ochii somnoro§i.
- N-am putut dormi, explica ea. Am o senzatie
sTcTitoare de nelini§te §i am presupus ca voi sTn-
teti cauza.
- E clar, spuse Dee. Aid se TntTmpla ceva.
- Daca toate sTntem bine, de ce nu ma simt
deloc mai u§urata? se Tntreba Carlie cu glas tare.
Tncepem oare sa culegem vibratii de la alte
persoane?
- Asta am Tntrebat-o §i eu pe Dee. Ea spune
ca i se TntTmpla doar cu noi. Apoi T§i aminti de
barbatul din Kentucky §i facu ochii mari. Dee, am
simtit ceva total diferit cu conwboy-ul ala al tau.
Niciodata nu mai simtisem o emotie atTt de pu­
ternica venind de la un strain.
K. <W> J
Becky Barker

Dee pali u§or.


- Crezi ca s-ar putea ca Logan sa fie Tntr-un
mare pericol?
Sharia clatina din cap.
- Nu, nu Logan, el e prea departe... dar ce zici
de Reed? Ultima data cTnd ai avut aceste senzatii
era cu mine §i are o slujba Tn care pericolul TI
pa§te la tot pasul. Nu o fi oare el cel care este
Tnconjurat de rau?
O clipa se uitara una la alta. GTndul ca puterea
lor de perceptie trecea de cercul familiei era
§ocant.
- Poate ca senzatiile sTnt atTt de puternice din
cauza ca Sharia TI iube§te pe Reed, sugera Tn-
gTndurata Carlie. S-ar putea ca dragostea ei sau
dragostea lor sa fie destul de puternica pentru a
crea o legatura emotionala care Tti declan§eaza
instinctele protectoare.
Dee §i Sharia o privira lung. Ceea ce sugera
ea era imposibil.
- Asta nu s-a TntTmplat niciodata cTt ai fost
maritata cu Bill, Ti reaminti Dee.
RTsul lui Carlie fu amar.
- Noi n-am avut niciodata o legatura emo­
tionala puternica.
Sharia se Tntoarse spre Dee §i Tntreba ezitant:
- CTt de mult tii la Logan Bradford? Cum ochii
lui Dee devenira Tntunecati §i mmio§i, reformula

"------ :---------------( 244 )------- -------------- -


/r-\ Extaz ______ y -^
Tntrebarea: Ai putea sa ne spui macar daca Tntre
voi doi a fost o legatura strinsa?
Dee nu raspunse, dar dadu afirmativ din cap.
- La naiba! §opti Carlie. Daca de el e vorba?
- DacS Reed e in pericol? Tntreba Sharia cu
teama. Daca Rudolph a decis sa puna mTna pe
Reed ca sa ajunga la Sandy?
- Nu §tiu cine e Rudolph, dar trebuie sa-l aver-
tizam cumva pe Reed, spuse Dee apasat. Sen-
zatiile nu dispar. Dimpotriva, se intensified.
Cineva e Tn primejdie.
Sharia se Tntinse §i Tnhata telefonul. Luase nu-
marullui Reed din fi§ele lui Belle. Tl forma rapid.
- Suna ocupat! exclama ea nemultumita. Cel
putin e treaz.
- Sau receptorul e scos din furca, spuse Tncet
Dee.
Tot trupul Sharlei deveni rigid.
- Dee. Poti sa-mi spui ceva mai precis? Te
rog! Trebuie sa gasesc o cale sa ajung la el!
- Am senzatia ca e complet izolat, §opti cu
retinere Dee.
- Nu! tipa Sharia, sarind din pat. I§i scoase
cama§a de noapte §i Tncepu sa-§i traga hainele
din §ifonier. Trebuie sa ajung la el!
- Vrei sa-ti pregatesc un avion? Tntreba Carlie.
- Ar dura prea mult, obiecta Dee. La ora asta
ne.descurcam mai bine cu ma§ina.
V J
Becky Barker

Nu era nici un dubiu ca Dee §i Carlie aveau


s-o msoteascS.
- Luati ceva din §ifonierul meu ca sa nu mai
pierdeti timp, le spuse ea.
Tn timp ce se TmbrScau, Dee avu alta idee:
- Putem sa-l sunam pe §eful lui Reed. L-am
sunat dupa accidentul tau. La ei la birou e tot
timpul cineva. Ar putea sa trimita cTtiva oameni la
locuinta lui Reed.
Sharia ridica receptorui. Forma numarul dat de
Dee §i a§tepta nerabdatoare sa raspunda cineva.
Dupa putin timp, auzi un ,Alo“ la celSlalt capat al
firului.
- Pot sa vorbesc cu agentul Sanders? 11 Tn-
trebi ea pe cel care se recomandase ca fiind
ofiterul Powers. I se raspunse ca atTt Sanders, cTt
§i Reed erau plecati. Reed plecase acasa cu c?-'
teva ore mai devrerrie.
- Am motive sa cred ca agentul Connors e Tn
mare pericol, Ti spuse ea lui Powers. N-am timp
sa va explic, dar cred ca are legatura cu cazul
„Rudolph“. Puteti trimite cttiva oameni la locuinta
lui?
- Am sa Tncerc sa dau de el, Ti prorhise lini§tit
Powers.
- Nu mai e timp! Connors e Tn pericol chiar
acum! Telefonul lui suna Tntruna ocupat, nu aveti
cum sa dati de el!
v <J46>
( „ Extaz y—^

Nelini§tea §i panica din glasul ei Ti Tnduplecara


Tn final:
- Cine sTnteti §i de ce credeti mai exact ca
Reed Connors e Tn pericol? o Tntreba el banuitor.
Sharia Ti spuse ca ea era pilotul care TI dusese
pe Reed Tn Tennessee. Asta puse capat brusc
Tntrebarilor lui.
- Am sa trimit imediat cTtiva oameni acolo, o
asigura el.
Imediat ce Tnchise, Tncerca dm nou numarul lui
Reed, dar suna tot ocupat.
- Sa mergem!
Luara ma§ina lui Carlie. Majoritatea drumului
Sharia t'mu pedala de acceleratie la podea. Ma­
rina era echipata cu un detector radar, dar nu
TntTlnira nici un radar sau vreun echipaj de patru-
lare. Cu cTt se apropiau de ora§, cu atTt devenea
mai agitata.
O clipa se Tntreba cu Tndoiala ce avea sa-i
spuna daca tabarau toate peste el Tn timp ce Tn­
cerca sa doarma sau daca doar vorbea la telefon
cu un prieten. Dar daca TI gasea cu o femeie?
Tnlatura repede gTndul.
Ingrijorarea lui Dee nu slabise §i toate deve-
neau tot mai nelini§tite cu privire la ce-ar fi putut
gasi Tn apartamentul lui Reed. Inima Sharlei se
strTnse de spaima cTnd T§i aminti privirea uciga§a
din ochii lui Horton.
v
Becky Barker

Nu l-ar fi omorTt pe Reed, i§i zise ea. Voiau


informatii pe care el nu le-ar fi dat. Dar puteau
sa-i faca mult rau. Puteau sa Tncerce sa-i smulga
informatiile prin bataie sau tortura. Nu putu Tndura
gindul.
- E§ti sigura ca vrei sa iube§ti un barbat a
carui slujba e o constanta amenintare? o Tntreba
Carlie.
- Dorinta mea nu prea are legatura cu asta,
raspunse plat Sharia. Nu vreau sa-§i ri§te viata,
dar n-am de ales. Asta e meseria lui §i viata lui.
- N-ai putea sa-i ceri sa-§i limiteze domeniul
de activitate? sugera Dee.
- A§ putea, dar n-am s-o fac. Nici el nu mi-ar
cere vreodata sa nu mai zbor.

In apartamentul lui Reed, barbatul Tn cauza T§i


freca mTinile §i bratele ca sa-§i puna Tn mi§care
sTngele, dupa ce fusese eliberat de funia care-1
tinuse legat de scaun.
Patru colegi de-ai lui Ti luasera prin surprindere
pe cei doi atacatori ?i Ti facura prizonieri fara
lupta.
- Cum de-ai §tiut? TI Tntreba Reed pe Powers.
- Am primit un pont de la pilotul implicat Tn
celalalt incident.
- Sharia? Tntreba surprins Reed.

----------------- --------— ( 248 ) ----------------------------- -
r ~C E xtaz
Chiar Tn acel moment, ca §i cum rostirea nu-
melui ei ar fi invocat-o, Sharia navali pe u§a.
- Reed! striga ea dTnd cu ochii de el. E§ti
bine?
- Foarte bine, o lini§ti el deschiz?ndu-§i bratele
§i primind-o la pieptul lui.
Dupa o Tmbrati§are fierbinte, Sharia se trase
Tnapoi §i se uita mai bine la el. Nu se Tn§elase -
fusese legat §i batut. Pe degetele lui se vedeau
urmele fringhiei, avea un ochi u§or umflat, iar Tn
coltul gurii era o picatura de singe.
Vederea singelui lui i-l facu pe al ei sa fiarba.
GTndul ca fusese batut o mistuia cu o furie pe
care n-o mai cunoscuse.
Se Tntoarse spre unul din t:ei care TI agre-
sasera. Era tinut de doi ofiteri. Fara o vorba, T§i
facu mTna pumn, T§i trase bratul Tnapoi, apoi §i-l
repezi cu toata puterea Tn fata lui.
Lovitura Ti zbura capul Tntr-o parte. O tacere
mormmtala se lasa in camera. Sharia se Tntoarse
spre al doilea agresor §i-l izbi cu pumnul Tn sto-
mac. Icnetul lui de durere Ti dadu o oarecare
satisfactie.
- Cum e sa fii lovit cTnd e§ti Tn imposibilitatea
de a te apara? se rasti furioasa la el. Probabil dai
cu piciorul Tn cTini §i bati copiii, nu-i a§a, bruta
dezgustatoare?
-----------------------( 249 )---------- ---------- -
Becky Barker

Raspunsul lui vulgar o facu sa-§i Tndoaie pum-


nui, gata sa-i aplice o lovitura Tn fluierul piciorului.
Reed reu§i s-o opreasca la timp. RTdea cu
hohote.
CTnd §i ceilalti ofiteri izbucnira Tn rTs, agresorii
Tncepura sa Tnjure §i fura sco§i din apartament.
- Ma due sa-i bag la zdup pe amid, Ti spuse
Powers lui Reed chicotind. MTine dimineata te poti
Tngriji de rapoarte.
Reed dadu din cap §i se stradui sa-§i tem-
pereze rTsul. Sharia se odihnea la pieptul lui, cu
bratele petrecute Tn jurul taliei lui. CTnd ramasera
singuri, el Ti lua capul Tn mTini §i Ti ridica fata spre
el.
- Dumnezeule! Te iubesc! §opti el ragu§it, sor-
bind-o din privire.
Sharia se lipi de el. Ochii ei se umezira de
placere.
- §tiu, raspunse moale, dar e placut s-o aud.
- Spune-mi-o §i tu.
- Te iubesc.
El gemu §i o strTnse tare.
- Te iubesc, dar nu vreau sa te bati Tn locul
meu, o tachina.
- Nu vreau sa ma bat, riposta Sharia cu ochii
Tn ochii lui. Dar vreau dreptul legal de a fi ITnga
tine, indiferent ce faci.
v----------------------( 250 )---------------------- ^
Extaz

Dreptul legal. Casatorie. GTndul de a se cS-


satori cu Sharia fusese constant Tn mintea lui. Nu
suporta sa se gTndeasca la faptul ca alt barbat ar
putea sa stea ITngS femeia pe care o iubea, dup£
cum nu-§i putea imagina nici viata fara ea. Cre-
zuse ca putea sa renunte la ea, dar se Tn§elase
amarnic.
- foate...
Sharia Ti puse degetele pe buze.
- Fara poate, daca sau dar, spuse ea. §tiu
fara nici cea mai mica umbra de dubiu ca vreau
sa-mi petrec restul vietii cu tine. Indiferent ce ne
rezerva viitorul, ne vom descurca Tmpreuna.
Ochii ei reflectau Tncredere. II iubea tot atTt cTt
o iubea §i el. Reed nu se putea Tndoi de sin-
ceritatea sentimentelor care Ti legau.
- Presupun ca vrei sa avem o nuntS dupa
toate canoanele, Ti §opti el la ureche.
- Carlie a fugit cu fostul ei sot §i mama a pITns
doua saptamTni.
Reed mini §i ea mai ceda.
- Poate sa fie o nunta mica, formala. Doar
familia. Am nevoie doar de doua domni§oare de
onoare.
Cele doua viitoare domni§oare de onoare TI
bombardasera cu Tntrebari pe agentu) Powers,
apoi intrara Tn apartament §i T§i gasira sora Tn
v----------------- :--------( 251 ) — ----------------------y
Becky Barker

bratele lui Reed.


El le zTmbi.
- Cui trebuie sa multumesc pentru salvarea
mea oportuna din noaptea asta?
Sharia se desprinse din bratele lui, le 'zTmbi
surorilor ei §i explica:
- Tocmai ne-am dat seama ca perceptia noar
stra extrasenzoriala se poate extinde la cineva pe
care una dintre noi TI iube§te foarte mult.
Reed Tnafta dintr-o sprmceana.
-S erios?
- Cu conditia ca dragostea celui iubit sa fie tot
atTt de puternica.
- Tn munca mea, asta ar putea fi un adevarat
bonus pentru mine, dar §i un adevarat detriment
pentru voi, spuse Reed cuprinzTnd-o pe Sharia pe
dupa umeri §i tragTnd-o ITnga el.
- Solutia e sa fim cTt mai mult Tmpreuna, de-
creta ea dTndu-i un ghiont u§or. Dee §i Carlie ne
pot doar trimite un mesaj telepatic cTnd avem ne-
voie sa fim pu§i Tn garda.
- §i mai bine ar fi sa nu va mai implicati Tn
situatii periculoase, spuse Dee.
Reed nu putu sa promita nimic, dar mlatura
unul dintre motivele de Tngrijorare.
- Asta e sfTr§itul cazului „Rudolph“. I-am spus
lui Graves ca banii au fost Tnapoiati. Acum §eful
v----------------------( 252 y-------------- -------- -
Exfaz ' ^

lui e falit, fara nici o speranta sa-§i recapete mili-


oanele. Nici un criminal care se respecta nu e
dornic sa-§i mTnjeasca mTinile pe degeaba.
- Graves? Tntreba Sharia. Credeam ca l-ati
capturat Tn Tennessee.
- Era ranit, dar a reu§it sa scape Tnainte sa
soseasca Tntaririle. Am a§teptat sa se refaca §i sa
iasa iar la suprafata. De asta n-am facut public
faptul ca banii lui Rudolph au fost confiscati ca
proba la proces.
- S-a terminat? intreba plina de speranta
Sharia.
- S-a terminat, repeta Reed Tnainte de a o
saruta u§or pe buze.
- PTna data viitoare, rosti ea ironica.
Ochii li se mtflnira.
- Crezi ca poti suporta sa fii maritata cu un
agent federal?
- Maritata! striga Dee.
- Maritata! exclama Carlie.
Sharia ignora corul §ocat al surorilor ei §i con­
tinua sa priveasca Tn ochii lui Reed.
- Am facut deja progrese. De data asta n-am
mai fost atTt de speriata, ci doar furioasa.
El rTse. Apoi Ti lua mTiniie §i le inspecta.
- Vei avea probabil mai multe contuzii.
- De ce? Tntreba Carlie.
V GE>
r ~C Becky Barker

- Ce s-a TntTmplat? vru Dee sa §tie.


Reed le povesti Tn timp ce o urmarea pe Sharia
cum ro§e§te. Surorile o privira uluite, neputtnd sa
§i-o imagineze pierzTndu-§i controlul in asemenea
grad.
- Sa nu Tndrazniti sa le spuneti tatei §i mamei,
le avertiza ea fioroasa.
- Altfel ce? se otarT Carlie. Ne pocne§ti §i pe
noi?
Dee Tncepu sa rida. Apoi i se alatura §i Carlie,
§i curind rTdeau cu lacrimi cu totii. Sharia §tia ca
izbucnirea ei va fi ve§nic subiect de tachinari, dar
nu Ti prea pasa. Daca cineva Tndraznea sa-i faca
rau lui Reed, ea avea sa fie gata sa-i sara Tn
aparare.
Dupa un timp, Dee §i Carlie spusera noapte
buna §i se Tndreptara Tnapoi spre Virginia. Sharia
alese sa-§i petreaca restul noptii cu Reed. MTine
nu era prea tTrziu sa le dea vestea parintilor ei §i
nu voia sa se desparta de proaspatul ei logodnic
Tn noaptea asta.
CTnd ramasera singuri, Reed Tncuie u§a §i
stinse lumina. O duse Tn brate Tn dormitor §i o
saruta cu frenezie. MTinile lui hoinareau flamTnde
pe trupul ei, pTna T§i dadu seama ca nu purta
sutien. Ti scapa un geamat cTnd Ti gasi sTnii ma-
taso§i §iJiberi.
v. <J54> y
Extaz

- M-am Tmbracat in graba, se scuza Sharia.


Reed Ti trase bluza peste cap §1 o arunca pe
podea.
- Ti-am multumit ca mi-ai sarit Tn ajutor? Tn-
gTna el Tn timp ce o lua pe sus §i Ti captura cu
gura un sfTrc.
Degetele Sharlei se cufundara Tn parul lui. §ol-
durile ei se arcuira spre el, Tn timp ce un val de
placere o strabatea din sTni pTna Tn adTncul pTn-
tecului.
- Ai toata viata la dispozitie sa-mi multume§ti,
Ti raspunse ea Tnabu§it.

S F iR S ir

<J55>
Becky Barker

Ca pilot al liniei aeriene particulare a familiei ei, Sharia Prescott nu avea


nici o intentie sa lase dragostea sa intervina intre ea si cariera ei. Nu avea de
gind ca un tip atit de arogant. de incapajinat... si irezistibil de atragator ca
agentul Reed Connors sa reprezinte o amenintare la adresa independentei ei
cistigate cu greu.
Dar Reed o angajeaza sa-l duca in sud, intr-o misiune.

Ca si cum lucrurile n-ar fi fost destul de tensionate, o furtuna de zapada o


sileste pe Sharia sa execute o aterizare periculoasa in Smokev Mountains.
Cautindu-si refugiul intr-o cabana izolata, ea si Reed se pomenesc rupti de
civilizatie... si sint atrasi unul de celalalt...
Lei: 11950