Sunteți pe pagina 1din 22
ROMANIA ‘Str. Doctor Victor Ciimescu nr.24, 906100 JUDETUL CONSTANTA Tel.0241/735622; fax.0241/735314 ‘e-mail - apl@ primarlatechirghiol.ro CONSILIUL LOCAL TECHIRGHIOL www primariatechirahiol.ro HOTARARE privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al orasului Techirghiol pentru anul 2018 Consiliul Local al oragului Techirghiol, intrunit in gedinta ordinara din data de 02.02.2018, Luand in dezbatere proiectul de hotdrare si expunerea de motive prezentate de +I primar ~ Soceanu lulian, precum si avizul Comisiei pe domenii de specialitate nr.1, precum si avizul de legalitate al secrgtarului orasului Techirghiol, Avand in vedere: + feferatul de specialitate nr. 1512/2018 al Serviciujui financiar-economic, - Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pentru anul 2018, Prevederile art.58, pct.1, lit’a’ din Legea nr. 273/2006 privind finanfele publice locale, actualizata, \Vazand prevederile art. 36, alin.2, lit"c" din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, modificat& si completat’, In temeiul prevederilor art.45, alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, modificata si completat’, HOTARASTE: Art. — Se aprobé Bugetul de Venituri si Cheltuieli al oragului Techirghiol pentru anul 2018, conform anexelor - parte integranta din prezenta. Art.2 - Secretarul oragului va face public& prezenta hot&rare prin afigaj si o va comunica institutillor si persoanelor interesate, iar primarul o va duce la indeplinire. Hot&rarea a fost adoptaté cu un numar de 14 voturi pentru, - voturi impotriva, 1 abfinere, din totalul de 15 consilieri in functie. Techirghiol, astazi - 02.02.2018. Nr. 21. PRESEDIN' CONTRASEMNEAZA, CONSILIt SECRETAR, i t | DR.JR.PAROSANU NICULINA A ahs a 7 ee es Redectatain 3 exemplare original ® Consiliut Local Techirghiol ANEXANR.1 LA H.C.L. NR. 21/02.02.2018 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIEL! 2018 VENTURI AN TRIMT TRIM TRIM [TRI [Vanitur propel —impaaite si taxe locale 5002000] 1400000] 1802000000000] — 800000] NVenituri- vanzari din domeniui privat | a a a 0 IWenitun din taxe speciale 77200000 ~400000| 400000 300000] 100000] TExcedent 2017 Tor7essi| __6715467| 1717244! 162691] 177389] [Sume drept copit cu cerint educat spec 770202 17583 5453 5453 3342] 3345] [Sume del.din TVA-invatamant-materiale 110202] 0 | | a a [Sume det. din T.V.A-Serv com ev.pers 110202. 26208] Bie4 ei24] 2979] 2981 [Cote def. din impozivvenit- Trezorerie 40201 71685000] 16250| 416250] 416250] 476250] [Sume def. din TVA handicap - MF. T10202| 736718] 235749| 235749 139976] 125244) [Sume de echiliru din imp.venit MF-40204 | 40400] Ol o ol | 0) ‘Sume de echilbru din TVA-cola stat M.F. | 110206| 1165000] 466000} 349500] 174750] 174750] [Sume de echilibru din TVA-Lg 416/2002-ME] —110202| e77t 2099] 2099] 1286| 1287| [Sume defalcate din TVA-Tichste sociale 110202| o | a a a [Sume pentru plata ator a. si indemniz, sociale 7000) 6000] o a 5000 Finantare nerambursabila proiecte de la bugot de stat 2004833] ‘00000[ 600000] 600000] 204833] Finantare nerambursabila din FEDR 73108522] 3300000] 8300000] 4300000] —3208522| Fin neramb ptmod, st-Ministerul Dez. 3576993] ‘g00000| 900000 ‘g00000[ 878993] [Sume pt constr loc sociale Ministerul Dezvoran a 0 | a Q TOTAL, seaassz9| 16455142] 97a6519| _7o0a274] 6100504] CHELTUIELI [Autoritati publice Si|___4375971| 1785140] 1600000 439985| 550846] [Cheltuieli de personal 2857594] 950074] 950974 -400000[ 550846] [Sume aferente pers cu handle neancadr. 93262] 46626] 46626 a Ol [Cheltuiel materiale 1239985 700000 600000] 39565 Ol [Chettuiel de capital 185140] 185140) | 0 a [Serviciul Public de evidenta a persoanel Ed 154464] 60000] 46000 36000] 12464] [Chettuiel de personal 131904] 50000] 40000) 30000] 11904 [Chettuiet materiale 22560] 10009] 6000] 6000] 560] ICheltuieli de capital Q o o Q ] [Fond de rezerva Q | 0 a ol Politia comunitara ai 355164! 7180000] 180000] 7168680] 24484] (Chettuiel de personal 474464 150000] 150000] 150000] 24484 [Chettuiel materiale 73680] "30000 30000] 18680] a [Chettuiel de capital | ol Q O a lnvatamant | 467533] 2asasal 145453 e334] 13345] [Chettuieli de personal ol 0 0 a | [Cheliuieli de personal-hotudecat. 0 ol 0) ol Ql [Chettueli cu burse 70000) 30000] 30000 ‘of 10000 [Chettuiel materiale din TVA | | 0) ol Q [Chettuie materiale bug local 7230000] ‘0000 110000] 60000] o [Chettuiei de capital 150000] 7150000 0 [Chelt.r.copiicerinte educ.speciale 17583| 5459 3325 [Autoritati publice 6 4000] 2000 | [Chelvisl tichete sociale -4000| 2000 NEC] a [Asistenta sociala ea] 1386358 "456000 [= 344900] | 186358] [Cheltuicli de personal asist personal 712832, 225000] 175006] 1112862] [Cheltuiei cu ajutoare socialealte ajutoare,indem 673526] 231000] seomgo| | — 73529 Xo ie REGO ANEXA.NR.1 LAH.C.L. NR. 21/02.02.2018 [Cultura recreere,relighe,spatil verzidin cal ei] 3146384] 1050910] to38866| _et1267] 245341 [Cheituieli de personal Biblioteca: 47676] 15000] 15000] 1000] 2676| [Chettuiel materiale Biblioteca 33100] 10000] 9866] 10134 3100] [Cheltuieli de capital Biblioteca: 16065; “16065] 0] a q [Cheltuieli de personal Cultura-Sport 28044 “10000] 3000] 3000 al [Cheltuiel materiale Cultura-Sport 464165 150000| 164009] 750000 165 [Chettuili de capital Cultura-Sport 32235| 32235] Ol | 0 [Chettuielt de personal Miniparc Acvatic 245232| '80000] 70000} '50000| 45239] [Chetuiei materiale Miniparc Acvatic. 203800] 60000] 60000] 65000] 18800 [Cheltuiel de personal Gradina Botanica 287580] 80000] 0000] ‘80000| 47580 (Cheltuieli materiale Gradina Botanica 142205) 45000] 45000] 45000] 7205| ‘Cheltuieli de personal Parc Recteere si Mal Lac 375672| “700000] 700000] 70000075672] (Cheltuiel materiale Parc Recreere si Mal Lac 631000] 200000] 200000] 187133] 43867| (Culte,din care: 30000) 30000] | | o [-Comunitate de religie ortodoxa 10000] 10000] Ol Q o [-Comunitate de religie ortodoxa 1 10000] 10000] a | o _Comunitatea de religie musulmana 5000] 5000) a | 0 _Comunitatea de religie adventista 1500] 1500 a | 0 -Comunitatea de religie catolica 1500 1500] o ql | -Comunitatea de religie penticostala 72000] 72000 | ol O ‘Transfer Club Sportiv Sparta-funet '587000] 7200000] 286000] 100000] 71000] ‘Transfer Club Sportv Sparta-dezvotare 22610] 22610] | 0 o [Servicit si dezvoltare publica 7o| 25380444] 10869059| 5250000 5000000] 4561385 [Cheltuieli de personal D o O @ 0 (Cheltuieli materiale 7560037 ‘50000[ 450000 200000 —269037| [Cheituieli de capital buget local 5118059] 5119059] ql | O [Chettuiel de capital fonduri nerambursabile 718682048] 4800000] 4800000] 4800000] 4292348] [Salubritate-pare auto al 2568256] __1123600| 950000] 50000] 444656] [Chettuieli de personal 556152] 200000 200000] 50000] 106152 [Chettuiel materiale 71838504] 7750000[ 750000] ‘of 338504] [Chettuiel de capital 173600] 173600 a | | [Transporturi si comunicatil- strazi eal 71258095] ‘ge2980| 124200 30000] 67745] (Cheituieli materiale 375915| ‘100000] 124200] 90000] 61715] IChettuili de capital buget local 882980] 882980| 0 o 0 TOTAL 39295529] 16455142] 9736519] 7003274] 6100594] PRESEDINTE DE eae SECRETAR, LIER, \ DR.JR.PAROSANU NICULINA 4