Sunteți pe pagina 1din 3

LEGEA 123 2008 pentru o alimentatie sănătoasă în

unităŃile de învăŃământ preuniversitar


Parlamentul României
adoptă prezenta lege.
CAPITOLUL I:
DefiniŃii
Art. 1
În sensul prezentei legi, prin alimentaŃie sănătoas
ă se înŃelege acel mod de alimentaŃie
dovedit ştiinŃific a fi optim creşterii, dezvoltări
i şi menŃinerii stării de sănătate a copiilor şi
adolescenŃilor în colectivităŃi.
Art. 2
În cuprinsul dispoziŃiilor prezentei legi, sub denu
mirea aliment nerecomandat preşcolarilor
şi şcolarilor se înŃelege un aliment cu un aport su
bstanŃial de compuşi cu efect dăunător
sănătăŃii, ca grăsimi, sare, zahăr, îndulcitori, ad
itivi alimentari, în detrimentul compuşilor cu
efect benefic, cum ar fi fibre, vitamine, minerale.
Art. 3
În sensul prezentei legi, prin colectivităŃi se înŃ
elege toate unităŃile de învăŃământ
preuniversitar de stat şi particulare, inclusiv cen
trele de vacanŃă, unităŃi ce asigură servicii
similare, creşele şi unităŃile destinate găzduirii
elevilor după terminarea programului şcolar.
Art. 4
UnităŃile care asigură prepararea şi distribuirea a
limentelor către colectivităŃile prevăzute la
art. 3 sunt obligate să respecte prevederile prezen
tei legi.
CAPITOLUL II:
Principii şi norme de bază
Art. 5
În cadrul general al asigurării bunăstării cetăŃeni
lor, statul recunoaşte importanŃa deosebită
a sănătăŃii populaŃiei.
Art. 6
Deprinderea de către cetăŃeni a unei alimentaŃii să
nătoase este o componentă majoră a
sănătăŃii publice.
Art. 7
Prezenta lege afirmă rolul statului, al societăŃii
civile şi al cetăŃenilor în promovarea unei
alimentaŃii sănătoase în rândul tinerei generaŃii.
Art. 8
Dreptul societăŃii civile şi al cetăŃenilor de a se
implica în elaborarea strategiilor şi
metodologiilor prezentei legi este garantat.
CAPITOLUL III:
Reglementări principale
Art. 9
InstituŃiile abilitate ale statului întocmesc, actu
alizează şi difuzează lista alimentelor
nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor, după cum
urmează:
a)
Ministerul SănătăŃii Publice întocmeşte şi actualiz
ează lista alimentelor nerecomandate
preşcolarilor şi şcolarilor, conform recomandărilor
specialiştilor în nutriŃie;
b)
inspectoratele şcolare judeŃene şi al municipiului
Bucureşti preiau lista prevăzută la lit. a)
şi o comunică tuturor unităŃilor de învăŃământ, mai
puŃin creşelor;
c)
creşelor li se comunică lista direct de către Minis
terul SănătăŃii Publice.
Art. 10
În incinta unităŃilor de învăŃământ sunt interzise
prepararea, comercializarea şi distribuirea
oricăror alimente conŃinute în lista prevăzută la a
rt. 9 lit. a).
Art. 11
Meniurile servite în cantinele sau locaŃiile asimil
ate cu cantinele din colectivităŃi sunt avizate
de către personalul medical şi aprobate de către co
nducătorul unităŃii.
CAPITOLUL IV:
Reglementări suplimentare
Art. 12
Campaniile de promovare a alimentaŃiei sănătoase în
colectivităŃi se derulează cu acordul
Ministerului EducaŃiei, Cercetării şi Tineretului ş
i cu respectarea prevederilor legislaŃiei în
Legea 123/2008, M.Of. 410 din 02-iun-2008
Pag. 1 din 2
vigoare.
Art. 13
Programele şcolare elaborate de Ministerul EducaŃie
i, Cercetării şi Tineretului vor cuprinde
teme privind formarea unui comportament alimentar s
ănătos la copii şi adolescenŃi.
Art. 14
Programele de formare şi perfecŃionare a cadrelor d
in învăŃământul preşcolar, şcolar,
gimnazial şi liceal vor conŃine noŃiuni cu caracter
ştiinŃific privitoare la alimentaŃia sănătoasă
şi promovarea acesteia prin activitatea de învăŃămâ
nt.
CAPITOLUL V:
Sesizarea, constatarea şi sancŃionarea încălcărilor
legii
Art. 15
Constatarea încălcărilor prezentei legi şi aplicare
a sancŃiunilor se fac de către InspecŃia
Sanitară de Stat din cadrul Ministerului SănătăŃii
Publice.
Art. 16
Constituie contravenŃii încălcarea dispoziŃiilor ar
t. 9-12 şi se sancŃionează conform
reglementărilor în vigoare.
CAPITOLUL VI:
DispoziŃii finale
Art. 17
Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de z
ile de la data publicării în Monitorul Oficial
al României, Partea I.
-****-
Această lege a fost adoptată de Parlamentul Românie
i, cu respectarea prevederilor art. 75 ş
i
ale art. 76 alin. (2) din ConstituŃia României, rep
ublicată.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 410 din da
ta de 2 iunie 2008
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAłILOR
BOGDAN OLTEANU
PREŞEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU
Legea 123/2008, M.Of. 410 din 02-iun-2008
Pag. 2 din 2