Sunteți pe pagina 1din 11

PETIȚIA

Este un document (cerere, adresare, informare, plângere cerere,


reclamatie, sesizare sau propunere etc.) adresat unei autorități prin
care se solicită, se propune sau se sesizează ceva (ex.: un cetățean
dorește să afle de la primăria satului său câți bani sunt prevăzuți în
buget pentru reparația drumurilor principale din sat).

4.1. Definiția petiției. Elementele petiției.

Fiecare persoană are dreptul să adreseze petiții organelor de stat. Petițiile pot fi adresate, de exemplu,
unui parlamentar, unui ministru, unui funcționar public, unui consilier local, unui primar, unui secretar sau
oricărei alte persoane care lucrează în administrație.
Petiția se trimite în scris prin poștă sau se depune personal la autoritatea publică vizată (primărie, școală,
consiliu raional etc.). Dacă cetățeanul dorește să depună petiția personal, acesta va prezenta autorității 2 cópii
ale petiției, una din ele fiindu-i restituită în momentul depunerii cu număr de înregistrare, ștampilă a
autorității, data depunerii și numele persoanei care a recepționat petiția.
În general, autoritatea către care a fost adresată o petiție trebuie să trimită un răspuns în scris în termen
de 15 zile de la data la care a fost înregistrată petiția. Totuși, la petițiile care necesită o studiere și examinare
suplimentară, autoritatea poate să răspundă în maxim 30 de zile. Pentru scrisorile prin care se solicită date
despre informațiile oficiale termenul de răspuns poate fi de maxim 20 de zile.
În cazul în care persoana care a adresat petiția nu a primit răspuns în 30 de zile sau a primit, dar nu
este de acord cu soluția dată, ea poate să se adreseze (prin scrierea unei cereri de chemare în judecată) în
instanța de judecată.
Într-o petiție trebuie să fie descrise faptele și informațiile ce au legătură cu organizația către care se
adresează. De exemplu, dacă petiția este adresată unui parlamentar, informațiile descrise trebuie să se refere
la activitatea Parlamentului sau, dacă petiția este adresată unui primar, informațiile descrise trebuie să se refere
la activitatea primarului.

 Elementele petiției1:

• denumirea/ numele și adresa autorității sau funcționarului către care este scrisă petiția;
• datele și adresa persoanei care scrie petiția;
• descrierea cât mai precisă și clară a faptelor care sunt aduse la cunoștință;
• indicarea exactă a doleanțelor pe care autoritatea ar trebui să le îndeplinească (ex.: să interzică ceva, să
permită ceva, să construiască sau să repare ceva etc.);
• data la care este scrisă petiția.

N.B. Legea nr. xxx din DD.LL.AAAA privind accesul la informație etc.

1. Adresele instanțelor de judecată din Republica Moldova [online]. Disponibil: http://courts.justice.md/


2. Ce este petiția? [online]. Disponibil: https://www.parajurist.md/rom/ce-este-petitia/
3. Poșta de scrisori internă. Poșta de scrisori internațională [online]. Disponibil:
http://www.posta.md/ro/menu-link/1077

* Petiţia nu are o formă standard, însă trebuie să cuprindă anumite elemente obligatorii.

57
3.2. Modele de petiție.

Model petiţie nr.1

Către
.........[denumirea autorității/instituției publice]..........
.............[sediul autorității/instituției publice].............

Subsemnatul (a)/ Subscrisa ….[numele și prenumele persoanei fizice/ denumirea persoanei juridice]….,
domiciliat (ă)/ cu sediul în ….[domiciliul petiționarului/ sediul persoanei juridice]……, reprezentată
de………..2 în calitate de……. 3, în temeiul Legii nr. XXX din DD.LL.AAAA cu privire la, vă aduc
la cunoștință următoarele:

…………………………..[descrierea cât mai precisă și clară a faptelor care sunt aduse la cunoștința
autorităților]…………………………………….

Din situația de fapt expusă mai sus rezultă că este necesar să luați/ dispuneți următoarele
măsuri: …………………….[indicarea exactă a doleanțelor pe care autoritatea ar trebui să le îndeplinească; de
exemplu: să interzică ceva, să permită ceva, să construiască sau să repare ceva
etc.]…………………………………………..

Vă solicit ca, în termenul legal, să-mi/ să ne comunicați modul de soluționare a petiției și


măsurile dispuse.

________________ ________________
Data Semnătura 4/ Numele, prenumele,
calitatea și semnătura reprezentantului 5,

2 Se completează în cazul persoanelor juridice.


3 Se completează în cazul persoanelor juridice.
4 Se completează În cazul persoanelor fizice.
5 Se completează în cazul persoanelor juridice .

58
Model petiţie nr. 2

Către
.........[denumirea autorității/instituției publice]..........
.............[sediul autorității/instituției publice].............

Stimate domnule / Stimată doamnă,

Prin aceasta petiție doresc să îmi exprim îngrijorarea cu privire la ........................................


.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..............................................................................................................

Pe aceasta cale solicit instituției dumneavoastră să ia masuri pentru remedierea inedită a


problemei expuse. Astfel, prezentul petiționar solicită următoarele:

-
-
-

Cu stima,

Nume, Prenume:

Contact:

(Adresa / Telefon / E-mail)

59
Model de plângere6 nr.1
(alte cazuri)

Către
AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE
A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
.........[adresa].................................................................

Subsemnatul/ Subsemnata......................................................(numele şi prenumele) ........................ cu


domiciliul/ reşedinţa în............... str. .......... nr. ..... bl. ..... sc. ..... ap. ..... telefon ................, adresa de e-
mail.............(opţional), în temeiul art. XX din Legea nr. XX/AAAA pentru protecţia persoanelor cu privire
la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, vă aduc la cunoştinţă
următoarele: ..............................................(numele/denumirea operatorului), cu domiciliul/sediul
în...................................... a prelucrat ilegal datele mele personale ................................... (se enumeră datele
respective), în următoarele împrejurări:.................................... (se descrie situaţia considerată de petent ca fiind o
încălcare a Legii nr. XXX/20ZZ).

Declar pe proprie răspundere că obiectul prezentei plângeri nu face obiectul unei acţiuni în justiţie.
Precizez că m-am adresat în prealabil operatorului cu scrisoarea din data de .............................., însă
nu am primit un răspuns/răspunsul primit nu îl consider satisfăcător din următoarele
motive:......................(se alege varianta corespunzătoare).
În dovedirea celor afirmate depun, în copie, următoarele acte: ................................(se vor anexa inclusiv
copii după scrisoarea trimisă operatorului şi după răspunsul primit, după caz).

Faţă de cele de mai sus, vă rog să dispuneţi măsurile legale pentru apărarea drepturilor ce îmi sunt
recunoscute în baza Legii nr. XXX/AAAA.
Doresc ca demersurile efectuate în legătură cu soluţionarea acestei plângeri să nu fie făcute publice
(opţional).
Plângerea este depusă prin reprezentant (opţional)........................(se vor menţiona datele de identificare ale
acestuia şi se va anexa împuternicirea, în original).

Data Semnătura

6A nu se face confuzie între petiţie şi plângere. În timp ce petiţia reprezintă o cerere adresată administraţiei, plângerea reprezintă
prezentarea unei situaţii de fapt care lezează interesele unei persoane. Petiţia nu are o formă standard, însă trebuie să cuprindă
anumite elemente obligatorii.

60
Model de plângere nr. 2
(pentru exercitarea dreptului de acces)

Către
AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE
A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
.........[adresa].................................................................

Subsemnatul/Subsemnata......................................................(numele şi prenumele) ........................


cu domiciliul/reşedinţa în......................... str. .......... nr. ..... bl. ..... sc. ..... ap. ..... telefon ................,
adresa de e-mail.............(opţional), în temeiul art. XX din Legea nr. XX/AAAA pentru protecţia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, vă
aduc la cunoştinţă următoarele:
...............................................(numele/ denumirea operatorului), cu domiciliul/ sediul
în......................................mi-a încălcat dreptul de acces, întrucât nu mi-a furnizat următoarele
informaţii pe care i le-am solicitat prin scrisoarea din data de.....................: .................. (se enumeră
informaţiile pe care operatorul nu le-a comunicat petentului). / nu mi-a furnizat informaţiile pe care i le-am
solicitat prin scrisoarea din data de...................: ..................... (se enumeră informaţiile pe care petentul le-a
solicitat operatorului) , în termenul de 15 zile prevăzut de art. 13 alin. (3) din
Legea nr. XXX/AAAA. /................................(alte motive legate de exercitarea dreptului de acces ).
Anexez copia scrisorii trimise operatorului (aceasta trebuie să facă dovada datei la care s-a adresat
operatorului).

Faţă de cele de mai sus, vă rog să dispuneţi măsurile legale pentru a primi informaţiile solicitate
în baza Legii nr. XXX/AAAA.
Doresc ca demersurile efectuate în legătură cu soluţionarea acestei plângeri să nu fie făcute
publice (opţional).
Plângerea este depusă prin reprezentant (opţional)........................(se vor menţiona datele de
identificare ale acestuia şi se va anexa împuternicirea, în original)

Data Semnătura

61
Model de plângere nr. 3
(pentru exercitarea dreptului de acces)

Către
AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE
A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
.........[adresa].................................................................

Subsemnatul/ Subsemnata......................................................(numele şi prenumele) ........................


cu domiciliul/ reşedinţa în ..................... str. .......... nr. ..... bl. ..... sc. ..... ap. ..... telefon ................,
adresa de e-mail.............(opţional), în temeiul art. XX din Legea nr. XXX/AAAA pentru protecţia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, vă
aduc la cunoştinţă următoarele:
...............................................(numele/ denumirea operatorului), cu domiciliul/sediul
în......................................mi-a încălcat dreptul de intervenţie, întrucât nu mi-a
rectificat/actualizat/blocat/şters/transformat în date anonime (se barează varianta necorespunzătoare) datele
personale care mă privesc ........................ (se enumeră datele respective) şi care au fost prelucrate ilegal/au
fost incomplete/ inexacte. / întrucât nu a notificat terţilor ............ (se precizează care sunt aceştia, în măsura
în care se cunoaşte identitatea lor) cărora a dezvăluit datele mele personale măsurile de
rectificare/actualizare/blocare/ştergere/transformare în date anonime (se subliniază varianta
corespunzătoare) a acestor date.................. (se enumeră datele respective). / întrucât nu mi-a răspuns în
termenul de 15 zile prevăzut de art. XX alin. (3) din Legea nr. XXX/AAAA./
....................(alte motive legate de exercitarea dreptului de intervenţie).
Anexez copia scrisorii trimise operatorului (aceasta trebuie să facă dovada datei la care s-a adresat
operatorului). Faţă de cele de mai sus, vă rog să dispuneţi măsurile legale pentru respectarea dreptului
de intervenţie prevăzut de Legea nr. XXX/AAAA.
Doresc ca demersurile efectuate în legătură cu soluţionarea acestei plângeri să nu fie făcute
publice (opţional).
Plângerea este depusă prin reprezentant (opţional)........................(se vor menţiona datele de
identificare ale acestuia şi se va anexa împuternicirea, în original).

Data Semnătura

62
RĂSPUNSUL LA PETIȚIE
(remedierea)

Nu întotdeauna o petitie se soldează cu rezolvarea problemei.


Autoritățile nu sunt obligate să răspundă favorabil cerințelor
noastre. Pentru a obține rezultate cât mai bune, o petiție
trebuie întotdeauna să fie însoțită de multe eforturi de
mediatizare a problemei, astfel încât să afle cât mai mulți
oameni despre subiect și presiunea asupra autorităților să
crească. De asemenea, pentru susținerea petiției, este bine să
avem printre semnatari personalități care au o imagne
credibilă și pozitivă. În plus, o petiție trebuie însoțită și de alte
tipuri de acțiuni, pentru a fi siguri că suntem eficienți.

4.3. Răspunsul la petiție (remedierea).

Răspunsul la petiţii nu trebuie confundat cu soluţionarea unei petiţii prin emiterea unui act
administrativ.

Răspunsul la petiţie poate însemna orice adresă în atenţia petentului care explică refuzul sau acceptul
rezolvării situaţiei sale şi precizează stadiul soluţionării.

Un posibil răspuns la o cerere de locuinţă către primărie: ,, cererea dumneavoastră cu nr. de


înregistrare …. din data……, adresată Primăriei a fost luată în evidenţă şi va fi soluţionată în măsura spaţiilor
disponibile” sau ,,cererea dumneavoastră nr. Din data………, adresată Primăriei a fost analizată în conformitate
cu actele normative şi vă comunicăm că nu vă încadraţi în categoria beneficiarilor de locuinţe din fondul locativ
de stat”.

N.B. Răspunsul la petiţie trebuie să poarte număr de înregistrare şi dată, să facă referire la numărul
şi data înregistrării petiţiei, să precizeze concret poziţia autorităţii administrative, să fie semnată şi
ştampilată.

Adrese de redirecţionare – între autorităţi administrative diferite, reprezintă un tip al adreselor


însoţitoare de acte, prin care o autoritate administrativă îşi declină competenţa în privinţa unor petiţii greşit
adresate în favoarea altei autorităţi, spre ,,competentă soluţionare”.

 Adresele de redirecţionare trebuie să cuprindă următoarele:

 antetul instituţiei ce remite petiţia;


 autoritatea căreia îi este redirecţionată petiţia;
 numele şi adresa petentului;
 problema ridicată;
 numărul şi data cu care a fost înregistrată petiţia;
 numărul de pagini şi, dacă este cazul, anexe;
 semnătura şi ştampila instituţiei.

63
4.4. Modele de remediere

Răspuns la cerere
(model nr. 1)

Adresa autorităţii/ instituţiei publice


Denumirea autorităţii sau instituţiei publice ..........................
Sediul/Adresa ............................................................................
Persoana de contact7 .................................................................

Nr.8: ............. Data .....................

Către
Numele şi prenumele petentului .............................
Adresa .....................................................................

Stimate domnule/ Stimată doamnă .................................,

În urma cererii dumneavoastră nr. ............ din data de ................, prin care, conform Legii nr.
XXX/AAAA privind liberul acces la informaţiile de interes public, solicitaţi o copie de pe următoarele
documente:
...............................................................................
...............................................................................
(1) vă trimitem, în anexa la prezenta scrisoare, informaţiile solicitate;
(2) vă informăm că informaţiile solicitate nu au putut fi identificate şi expediate în termenul
iniţial de 10 zile, urmând să vă parvină în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii
dumneavoastră;
(3) vă informăm că pentru rezolvarea cererii dumneavoastră trebuie să vă adresaţi la
...................................................................,
întrucât instituţia noastră nu deţine informaţiile solicitate;
(4) vă informăm că informaţiile solicitate nu se încadrează în categoria informaţiilor de interes
public, fiind exceptate de la accesul liber al cetăţenilor;
(5) vă informăm că informaţiile solicitate nu există în baza de date a instituţiei noastre.
Informaţiile solicitate v-au fost furnizate la următoarea adresă de e-mail (opţional):
...............................................................................
Taxele aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate sunt următoarele ( când este cazul):
............................................... .
Cu salutări/Cu respect,
............................................
(semnătura funcţionarului)

7 Funcţionarul responsabil cu aplicarea Legii nr. XXX/AAAA privind liberul acces la informaţii de interes public, cu
modificările şi completările ulterioare
8
Numărul curent din Registrul pentru înregistrarea cererilor şi răspunsurilor privind accesul la informaţiile de interes
public.

64
Răspuns la cerere
(model nr. 2)

Adresa autorităţii/ instituţiei publice


Denumirea autorităţii sau instituţiei publice ..........................
Sediul/Adresa ............................................................................
Persoana de contact 9 .................................................................

Nr.10: ............. Data .....................

Către
Numele şi prenumele petentului .............................
Adresa .....................................................................

Stimate domnule/ Stimată doamnă .................................,

În urma cererii dumneavoastră nr. ............ din data de ................, prin care, conform Legii nr.
XXX/AAAA privind liberul acces la informaţiile de interes public, solicitaţi o copie de pe următoarele
documente:
...............................................................................
...............................................................................
(1) vă trimitem, în anexa la prezenta scrisoare, informaţiile solicitate;
(2) vă informăm că informaţiile solicitate nu au putut fi identificate şi expediate în termenul
iniţial de 10 zile, urmând să vă parvină în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii
dumneavoastră;
(3) vă informăm că pentru rezolvarea cererii dumneavoastră trebuie să vă adresaţi la
...................................................................,
întrucât instituţia noastră nu deţine informaţiile solicitate;
(4) vă informăm că informaţiile solicitate nu se încadrează în categoria informaţiilor de interes
public, fiind exceptate de la accesul liber al cetăţenilor;
(5) vă informăm că informaţiile solicitate nu există în baza de date a instituţiei noastre.
Informaţiile solicitate v-au fost furnizate la următoarea adresă de e-mail (opţional):
...............................................................................
Taxele aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate sunt următoarele ( când este cazul) :
............................................... .

Cu respect,

............................................
(semnătura funcţionarului)

9 Funcţionarul responsabil cu aplicarea Legii nr. XXX/AAAA privind liberul acces la informaţii de interes public, cu
modificările şi completările ulterioare
10
Numărul curent din Registrul pentru înregistrarea cererilor şi răspunsurilor privind accesul la informaţiile de interes
public.

65
Determinați situația de comunicare pe baza următoarelor scheme:

66
 Petiționar = persoana care adresează unei autorităţi o petiţie, care solicită, revendică etc. ceva printr-o petiţie.
Din fr. pétitionnaire.

 Petent = orice persoană fizică sau juridică ce are calitatea de asigurat, beneficiar, contractant sau persoană
păgubită. Petentul trebuie să se identifice prin nume, semnături, adresă.

 Petiție = cererea, reclamația, sesizarea formulata în scris ori prin poșta electronică, prin intermediul căreia
un petent sau împuterniciții legali ai acestuia, care acționează exclusiv în numele petentului și în scopuri din
afara obiectului lor de activitate și fără un interes (de exemplu, comercial propriu), își exprimă nemulțumirea
cu privire la activitatea în cauză (de exemplu, activitatea asiguratorilor și brokerilor de asigurare etc.).
Modalitatea prin care cetăţenii sau organizaţiile legal constituite îşi valorifică dreptul de a sesiza ori de a cere
unei autorităţi publice o explicaţie sau o solicitare, în numele unui interes general sau particular.

1. e-Petiţii. Relații cu cetățeanul [online]. Disponibil:


http://www.parliament.md/Rela%C8%9Biicucet%C4%83%C8%9Beanul/ePeti%C5%A3ii/tabid/215/language/en-
US/Default.aspx
2. Examinarea petiţiilor anonime – neconstituţională [online]. Disponibil:
http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=491&t=/Media/Noutati/Examinarea-petitiilor-anonime-
neconstitutionala
3. LEGE Nr. 190 din 19.07.1994 cu privire la petiţionare [online]. Disponibil: http://lex.justice.md/md/313313/
4. Petiții și adresări [online]. Disponibil: http://www.justice.gov.md/category.php?l=ro&idc=171
5. Procedura privind primirea și soluționarea petițiilor adresate societății (exemplu) [Anexa ].
6. Procedura privind modul de soluţionare a petiţiilor referitoare la activitatea asigurătorilor (exemplu) [Anexa ].
7. Soluționarea și redactarea răspunsurilor la petiții. [Anexa ].
Disponibil: http://www.ancpi.ro/files/Documente/PO_8_5_1_26-
Fluxul_solutionarea_si_redactarea_raspunsurilor_la_petitii.pdf

67