Sunteți pe pagina 1din 1

ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ

Nr. ...... din data de ........

1. Reprezentanții salariaților aleși pentru a participa la negocierea colectivă obligatorie în


condițiile art. 229 alin. (2) și ale art. 129 din Legea 62/2011 a dialogului social, și anume
......................................................................
pe de o parte
și
2. Societatea comercială ............, persoană juridică română, reprezentată prin ......., cu funcția
de administrator, cu sediul în ........, având număr unic de înregistrare ......, atribut fiscal
RO și număr de ordine în Registrul Comerțului ........., contul IBAN numărul ......., deschis
la ........., telefon ............., fax ...................,
pe de altă parte,

au convenit să încheie prezentul act adițional la contractual colectiv de muncă la nivel de unitate
înregistrat la ITM cu nr. ...... din data de ........ prin care se prelungește durata contractului
colectiv de muncă în aceleași condiții pentru o perioadă de ……., de la ….. până la …..

Prezentul act adițional s-a încheiat în trei exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară și
un exemplar pentru ITM, restul clauzelor contractului individual de muncă rămân neschimbate.

Angajator, Reprezentantul salariaților,


Semnătura, Semnătura,

Data....
Reprezentant legal,
.........