Sunteți pe pagina 1din 19

CONTABILITATEA

STOCURILOR

1
CUPRINS

Nr. pag
ARGUMENT .....................................................................................................................4
CAP I: Aspecte generale privind contabilitatea stocurilor ..............................................6
1.1. Definiția și clasificarea stocurilor ....................................................................6
CAP II Evaluarea stocurilor................................................................................................7
2.1. Evaluarea stocurilor la intrarea în patrimoniu..................................................8
2.2. Evaluarea stocurilor la ieșirea din patrimoniu..................................................9
2.3. Evaluarea stocurilor la inventar.......................................................................10
2.4. Evaluarea stocurilor la întocmirea bilanțului...................................................10
2.5. Documente privind intrările de stocuri............................................................11
2.6. Documente privind ieșirile de stocuri..............................................................11
2.7. Contabilitatea sintetică a stocurilor.................................................................12
CAP. III. STUDIU DE CAZ LA S.C. Urbis. S.R.L ...................................................13
3.1. Prezentarea generala a S.C. "Urbis" S.R.L. ....................................................13
3.2. Aplicații practice privind contabilitatea stocurilor la S.C. Urbis S.R.L. ........13
CONCLUZII .....................................................................................................................14
BIBLIOGRAFIE ...............................................................................................................19

2
ARGUMENT

Contabilitatea reprezintă un sistem informatic utilizat pentru măsurarea, prelucrarea și


transmiterea informațiilor necesare și pertinente în procesul de luare a deciziilor economice.
Contabilitatea permite cunoașterea periodică a situației unității economice-sociale vis-a-
vis de terți: clienți, salariați, bănci, stat și alte organisme publice.
Ea informează conducătorul unității economice-sociale asupra situației patrimoniale și
financiare, profitul sau pierderea rezultă în fiecare an din alte organisme publice.
Am optat în favoarea acestei teme deoarece consider că stocurile sunt esențiale în
dezvoltarea economică a țării. În categoria stocurilor care fac parte din clasa 3 din planul de
conturi, un loc important îl ocupa materiile prime, materialele consumabile, mărfurile, produsele,
obiectele de inventar, etc.
Totodată se urmarește dezvoltarea economiei, a industriei bunurilor, a comerțului
precum și asigurarea protecției mediului. În lucrarea de fața “Contabilitatea Stocurilor“ realizată
după un plan strucurat, am urmărit prezentarea cunosțintelor de specialitate esențiale pe care
trebuie sa le stapanească un viitor lucrător în domeniul contabilității, cu referință strictă la
problematica corespunzatoare temei lucrării și a planului acesteia.
Stabilirea cat mai exactă a priorității mărfurilor în cadrul stocurilor au o importanță
deosebită deoarece acestea își pun amprenta asupra ritmului de creștere economică, respectiv
asupra nivelului de satisfacere a nevoilor generale a societății.
Prin conținutul lucrării am urmărit evidențierea cunosțiintelor dobândite pe parcursul
anilor de studii în cadrul liceului, competențele de cunoaștere, de execuție și sociale specifice
acestui profil.
În contabilitatea financiară a întreprinderii stocurile sunt clasificate și delimitate în
funcție de patru criterii: fizic, destinație, faza ciclului de exploatare și locul de creare a
gestiunilor.
Corespunzator acestor criterii sunt individualizate urmatoarele stocuri:
- materii prime, care participă direct la fabricarea produselor, regasindu-se în componența lor
integral sau parțial, în stare inițiala sau transformată;
- materialele consumabile sau furniturile cuprind materialele auxiliare, combustibili, piesele de
schimb, semințele și materialul de plantat, furajele si alte materiale consumabile care participă
indirect sau ajută activitatea de exploatare fara a se regăsi, de regula, în produsul rezultat;
- produsele sub forma semifabricatelor, produselor finite și produselor reziduale;

3
- animale care nu au îndeplinit condițiile de a fi trecute la animale adulte, animale de îngrașat,
păsarile și coloniile de albine;
- producția în curs de fabricație reprezintă materii prime care nu au trecut prin toate stadiile de
fabricație, produse nesupuse probelor și recepției tehnice, precum și lucrările și serviciile în curs
de execuție sau neterminate;
- mărfuri, respectiv bunuri pe care întreprinderea le cumpara în vederea revânzarii ;
- ambalajele, cuprind bunurile necesare pentru protecția mărfurilor pe timpul transporturilor și
depozitării sau pentru prezentarea lor comercială.
La întocmirea lucrării am utilizat un bogat și diversificat material bibliografic urmărind
prezentarea problematicii de specialitate actualizata cu tehnologia moderna în acord cu cerințele
tot mai exigente ale economiei de piață și concurența acerbă în acest domeniu de activitate.
Stocurile reprezintă, materiale, lucrări și servicii destinate sa fie consumate la prima lor
utilizare, sa fie vândute în situația când au starea de marfă sau produse rezultate din prelucrare,
precum și producția în curs de execuție.
Pe baza consultării materialului bibliografic în domeniu am încercat să cuprind într-o
formă accesibilă noțiunile ce fac obiectul societății comerciale și înregistrarea acestora.
Având în vedere că disciplina CONTABILITATE este o disciplină care se adapteaza permanent
condițiilor, studiul individual este obligatoriu pentru orice lucrator în domeniul financiar
contabil.
Consider că această parte a contabilitații este extrem de importantă pentru toți agentii
economici, iar acestea sunt motivele mele pentru care am ales sa prezint contabilitatea
contabilitea stocurilor.

4
CAPITOLUL I
ASPECTE GENERALE PRIVIND CONTABILITATEA STOCURILOR

Prima definiţie dată contabilităţii aparţine italianului Luca Paciolo, fiind formulate în
lucrarea sa, Tratatus de computis et scripturis, care a apărut la Veneția în anul 1494. El
analizează contabilitatea ca un ansamblu de principii și tehnici privind înregistrarea în partidă
dublă a averii ce aparține unui negustor, precum și toate afacerile acestuia, în ordinea în care a
avut loc.
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale consumabile și material de natura
obiectelor de inventor este necesara deoarece asigura recepționarea tuturor bunurilor materiale
intrate în entitate și înregistrarea acestora la locurile de depozitare.Bunurile materiale primate
pentru prelucare, în custodies au în consignație se recepționează și se înregistează distinct ca
intrări în gestiune, în conturi, în afara bilanțului.

1.1. Definiția și clasificarea stocurilor

Stocurile reprezinta component ale activului patrimonial, fiind mijloace economice sub
forma activelor circulante materiale. Ele își transmit integral valoarea asupra bunurilor realizate
cu ajutorul lor, deci la data utilizării sau consumului. Stocurile pot fi ale societăţii sau ale terţilor,
aflate fie în gestiunea societaţii, fie în gestiunea terţilor .
Dupa provenienţa pot fi :
- cumparate: materii prime, materiale, obiecte de inventar, marfuri, ambalaje
- fabricate: produse și producţie neterminată
Se înregistreaza în contabilitate prin inventar permanent sau intermitent și se evaluaează la
cost de achiziţie sau la preţ standard, în funcţie de natura lor.
O excepţie în categoria stocurilor o reprezintă mărfurile, care se evalueaza la preţ de
vânzare diferit, în funcţie de modul de comercializare. Atunci când , cu ocazia inventarierii se
constata deprecierea stocurilor, se înregistrează provizioane.
Stocurile sunt active circulante achiziţionate sau produse pentru consum propriu sau în
scopul comercializării. În categoria stocurilor se cuprind bunurile şi serviciile care, de regulă, se
aşteaptă să fie realizate în termen de 12 luni de la data bilanţului.
5
CAPITOLUL II
EVALUAREA STOCURILOR

Stocurile se pot clasifica după mai multe criterii astfel:


1. După forma fizică și destinație:
a) mărfurile
b) materiile prime
c) materialele consumabile
d) materiale de natura obiectelor de inventar
e) produsele: - sembifabricate
- produse finite
- produse reziduale
f) animalele și păsările
g) ambalajele
h) producția în curs de execuție
2. După sursă de proviniență:
a) stocuri cumpărate: materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar, baracamente
și amenajări provizorii, animale, ambalaje.
b) stocuri fabricate: producţie în curs de execuţie, semifabricate, produse reziduale,
produse finite.
3. După apartenența la patrimoniu:
a) stocuri care fac parte din patrimoniu, care se pot afla fie în spaţiile proprii, fie se află la
terţi în custodie, în consignaţie, pentru prelucrare sau reparare;
b) stocuri care nu fac parte din patrimoniu, dar se află în gestiunea entităţii, fiind primate de
la terţi pentru vânzare în consgnaţie, pentru prelucrare, reparare.
4. După gradul de individualizare și modul de gestionare:
a) Stocuri identificabile, care sunt individualizate pentru fiecare articol sau categorie
de bunuri, în care se includ, de regulă, bunurile de folosinţă îndelungată: autoturisme,
televizoare, calculatoare.
b) stocuri fungibile sau interschimbabile, care în cadrul fiecărei categorii, nu pot fi
în mod unitar identificabile: pungile cu zahăr ambalat care aparţin aceluiaşi sort, chiar dacă
sunt cumpărate la preţuri diferite.

6
În categoria stocurilor care sunt cumpărate pentru a fi consumate în procesul de producţie
sau pentru prestarea de servicii intră materiile prime, materialele consumabile și materialele de
natura obiectelor de inventar.
Materiile prime sunt bunurile care participă direct la fabricarea produsului, în care se
regăsesc integral sau parţial, fie în starea lor iniţială, fie transformate.
Materialele consumabile sunt bunurile care participă sau ajută la procesul de producție
sau de exploatare, fără a se regăsi, de regula la produsul finit.
Principalele categorii de materiale consumabile sunt:
- materialele auxiliare
- combustibili
- materialele pentru ambalat
- piesele de schimb
- seminţele și materialele de plantat
- furajele
Materialele de natura obiectelor de inventar sunt reprezentate de:
- bunurile care nu îndeplinesc în mod cumulativ condiţiile pentru a putea fii incluse în categoria
imobilizărilor corporale, adică fie au durata de utilizare mai mică de un an, fie au
valoarea de intrare mai mica decat limita legală: 1800 lei.
- echipamentul de protecţie, echipamentul de lucru şi îmbrăcămintea specială impuse salariaţilor
de normele de protecţie a muncii sau de regulamente speciale
- sculele, dispozitivele, verificatoarele, aparate de măsura şi control, mecanismele, matriţele si
alte obiecte similare.

2.1. Evaluarea stocurilor la intrarea în patrimoniu

Stocurile intrate în patrimoniu sunt evaluate şi înregistrate în contabilitate în funcţie


de modul lor de dobândire, astfel:
a) Stocurile cumpărate ( materii prime, materiale, mărfuri, ambalaje etc) se evaluează la
costul de achiziţie. Acesta este egal cu preţul de cumpărare (fără TVA), taxele
nerecuperabile, cheltuielile de transport — aprovizionare şi alte cheltuieli,
accesorii necesare pentru punerea în stare de utilitate sau intrarea în gestiune a bunului respectiv
şi TVA înscrisă în factura furnizorului, în cazul în care cumpărătorul nu este plătitor de TVA.

7
b) Stocurile fabricate (produse finite, semifabricate etc.) se evaluează la costul de producţie
format din: - cheltuieli directe: cu materiile prime, cu materialele, cu salariile
muncitorilor direct productivi;
- cota de cheltuieli indirecte: cu amortizarea utilajelor, cu reparaţiile , cu
salariile personalului de conducere din secţii etc.
c) Stocurile obţinute cu titlu gratuit se evaluează la valoarea justă (de utilitate), care
reprezintă preţul presupus că îl acceptă un client în cadrul unei trazacţii comerciale cu preţul
determinat obiectiv.Stocurile incluse ca aport în natură se evaluează la valoarea de aport, stabilită
în urma evaluării.

2.2. Evaluarea stocurilor la ieșirea din patrimoniu

Metoda identificării specifice (IS) - constă în evaluarea bunurilor la costul istoric (de
intrare).
Se poate folosi în cazul produselor de folosinţă îndelungată, care se pot identifica prin
serie, data de intrare,cost de achiziţie.
Metoda costului mediu ponderat (CMP) – presupune calcularea costului fiecărui
element pe baza mediei ponderate a costurilor elementelor similare aflate în stoc la începutul
perioadei şi a costului elementelor similare produse sau cumpărate în timpul perioadei.
Metoda „prima intrare - prima iesire” (FIFO): bunurile ieşite din gestiune se evaluează la
costul de achiziţie sau de producţie al primei intrări. Aplicarea metodei FIFO are ca
efect evaluarea stocului final la cele mai recente preţuri, fiind atribuite stocurilor ieşite preţurile
cele mai vechi.
Metoda „ultima intrare - prima ieşire” (LIFO) : bunurile ieşite din gestiune se evaluează la
costul de achiziţie sau de producţie al ultimei intrări. În acest fel, stocul final este evaluat la cele
mai vechi preţuri.

2.3. Evaluarea stocurilor la inventar

La inventanierea patrimoniului de la sfârşitul exerciţiului financiar, stocurile se evaluază la


valoarea actuală, denumită şi valoare de inventar. Valoarea actuală se stabileşte în funcţie de
utilitatea bunului, starea acestuia si preţul pieţei.
Cu acest prilej se stabilesc:
- Diferenţele cantitative în plus sau în minus dintre situaţia faptică şi situaţia scriptică

8
din contabilitate;
- Diferenţele valorice în plus sau în minus dintre valoarea contabilă (de intrare) şi valoarea
actuală (de inventar).

2.4. Evaluarea stocurilor la întocmirea bilanțului

Evaluarea stocurilor la intocmirea bilanțului se face la valoarea de intrare, respective


la valoarea contabilă pusă de acord cu rezultatele evaluărilor la inventariere, astfel
pot fi posibile urmatoarele cazuri:
Pentru stocurile la care au rezultat diferenţe în plus între valoarea de inventar şi valoarea
de intrare, în bilanț acestea sunt evaluate la valoarea lor de intrare, deci plusul de valoare
nu se inregistrează .

2.5. Documente privind intrările de stocuri

Intrările de bunuri de natura stocurilor vor avea ca documente justificative în primul rând
facture de cumpărare a bunurilor sau avizul de expediere al furnizorului, urmat, în termen de trei
zile, de factura emisă de furnizor, pentru bunurile livrate.
Factura trebuie sa cuprindă următoarele informații:
- seria şi numărul facturii;
- data emiterii facturii;
- numele, adresa şi codul de identificare fiscală ale persoanei care emite factura;
- numele, adresa şi codul de identificare fiscală , după caz, ale beneficiarului de bunuri sau
servicii;
- denumirea şi cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate;
- preţul unitar fără taxă pe valoarea adăugată şi baza de impozitare pentru fiecare cotă sau
scutire;
- cota de taxă pe valoarea adăugată sau menţiunile: ‖scutit cu drept de deducere, „scutit fără
drept de deducere”, „neimpozabil”, „supus regulilor special”, după caz;
- suma taxei pe valoarea adăugată de plată, pentru operaţiunile taxabile, cu excepţia cazurilor
în care se aplică reguli speciale prevăzute prin norme metodologice;
Pentru bunurile din producţia proprie se foloseşte bonul de predare, transfer, restituire.
Acesta serveşte la predarea produselor finite către magazie şi se întocmeşte în cel putin trei
exemplare:
9
- primul exemplar rămâne la predator;
- al doilea exemplar însoţeşte mărfurile la depozit;
- al treilea exemplar este destinat contabilităţii.
- Nota de recepţie şi constatare de diferenţe se foloseşte şi într-o variantă specifică
pentru comerţul cu amănuntul, în care, pe langă datele continute în documentul descris mai
sus, se mai consemnează:
- adaosul comercial unitar şi total;
- preţul de achiziţie + adaosul comercial;
- T.V.A. unitară şi totală; valoarea la preţul de vânzare cu amănuntul a bunurilor introduse în
gestiunea cu amănuntul
- La finele lunii se va întocmi balanța analitică a stocurilor pe fiecare tip de stoc în parte
(mărfuri, produse finite, ambalaje, materiale etc.).
- Rulajele debitoare şi creditoare şi soldurile balanţelor analitice se vor confrunta cu rulajele
debitoare şi creditoare şi soldurile din conturile sintetice corespunzătoare.
Concordanţa valorilor este proba corectitudinii înregistrărilor în contabilitatea stocurilor.
Metoda global – valorică presupune înregistrarea valorică atât în contabilitate, cât şi la
depozit. Se verifică dacă valorile coincid .

2.6. Documente privind ieșirile de stocuri

In funcţie de specificul activităţii, pentru ieşirea din gestiune a bunurilor se folosesc


următoarele documente:
- bonul de consum – este document justificativ pentru eliberarea de materiale din
magazie, pentru scăderea bunurilor din gestiune şi pentru operarea corespunzătoare
a fişei de magazie. Conţine, din partea persoanelor autorizate, aprobarea pentru efectuarea
consumului .
- fişa limită de consum – este documentul pe baza căruia se calculează necesarul de fisă
limită consum pentru o anumită comandă de fabricaţie. Pe baza fişei limită de consum se vor
întocmi bonurile de consum pentru ridicarea efectivă a bunurilor din magazie.
- Proces-verbal de constatare se întocmeşte pentru lipsurile constatate şi este
semnat de ambele părţi . Se mai întocmeşte şi pentru recepţia transportului, care se efectuează de
către delegatul entităţii cumpărătoare şi constă în verificarea stării ambalajelor.

10
2.7. Contabilitatea sintetică a stocurilor

Contabilitatea materiilor prime, materialelor consumabile si a obiectelor de inventar se


ţine cu ajutorul conturilor din grupa Stocuri de materii prime si material, care are următoarea
structură:
301 – Materii prime
302 – Materiale consumabile
3021 – Materiale auxiliare
3022 – Combustibili
3023 – Materiale pentru ambalat
3024 – Piese de schimb
3025 – Semințe și materiale de plantat
3026 – Furaje
3028 – Alte materiale consumabile
303 – Materiale de natura obiectelor de inventar
308 – Diferențe de preț la materii prime și materiale

11
CAPITOLUL III

3.1 Prezentarea generala a S.C. "Urbis" S.R.L.

Infiinţată în anul 1890 ca un mic atelier destinat producerii si repararii de obiecte sanitare
S.C. Urbis.S.R.L. cu sediul in Craiova., judeţul Dolj, a cunoscut o evoluţie spectaculoasă după
anul 1991.
In această perioadă s-a schimbat forma de organizare şi denumirea, înfiinţându-se ca
societate cu raspundere limitata cu capital deţinut în procent de 70% de fostul FPS (Fondul
Proprietăţii de Stat) şi de 30% de Fondul Proprietăţii Private Transilvania, actualmente denumită
Societatea de Investiţii Financiare Transilvania. Tot în acea perioadă, mai exact în anul 1992,
societatea a început sa produca pentru export, încheind contracte direct cu beneficiari din
Germania şi Olanda.
Societatea Comercială Urbis S.R.L. , are sediul în Craiova, strada Tufări, nr.4. este
persoană juridică română înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Dolji sub
nr.J25/150/03.04.1991, are cod unic de înregistrare 1614734 şi este înregistrată la Ministerul
Finanţelor Publice – Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi Controlului Financiar de Stat Dolj
în baza Certificatului numărul 107/18.03.1999.
Funcţionează ca societate cu raspundere limitata conform Legii nr.31/1990, republicată,
având ca obiect principal de activitate producerea si repararea de obiecte sanitare, amenajari
interioare si instalatii sanitare. (cod CAEN 3511).
Societatea produce obiecte sanitare destinate locuintelor, baterii baie, bucatarie, cabine de
dus,calorifere, gresie, faianta, realizeaza la comanda instalatii sanitare din pexal si teava zincata..
Până în prezent societatea nu a executat lucrari dar există preocupări în sensul ca pe viitor să se
efectueze şi lucrări de instalare şi montare de echipamente prin forţe proprii sau prin
subcontractare.
Toate procesele care vizează regulile de producere a obiectelor sanitare sunt
supravegheate de inspectorii societăţilor de clasificare cu recunoaştere internaţională:
Germanischer Lloyd, Llloyd Register, Bureau Veritas.De altfel societatea este deţinătoarea
certificatului ISO 9001, eliberat de Germanischer Lloyd.
Evidenţa costurilor se ţine pe comenzi, consumul de manoperă directă reprezentând cheia
de repartizare a costurilor indirecte de secţie.
Pentru desfăşurarea normală a activităţii, societatea foloseşte ca sursă de finanţare atât
sursele proprii cât şi pe cele atrase, îndeosebi credite bancare pentru activitatea de export. Atunci

12
când foloseşte creditele bancare în lei, dobânda achitată băncilor se recuperează, în parte, de la
Banca de Export Import a României, sub forma bonificaţiei de dobândă. Când are disponibilităţi
în cont acestea sunt folosite cu precădere pentru rambursarea creditelor, iar sumele rămase le
plasează în titluri de stat, achiziţionate de pe piaţa priamră sau secundară, sau în depozite la
termen funcţie de posibilităţile concrete.
In anul 1998, în urma unei oferte publice, utilizând metoda licitaţiei olandeze, fostul FPS
şi-a vândut cota de acţiuni deţinută în societate.

3.2. Aplicații practice privind contabilitatea stocurilor la S.C. Urbis S.R.L.

1. Pe baza jurnalului notelor de recepție și constatare de diferențe și/sau altor documente de


intrare în patrimoniu, se înregistreaza operațiile privind aprovizionarea materiilor prime referitor
la care se cunosc urmatoarele elemente:
- Prețul total prestabilit (standard) 5.000.000 lei
- Prețul total de cumpărare (facturare) 5.600.000 lei
- Cheltuielile de transport plătite din avansuri de trezorerie 400.000 lei
- T.V.A aferența prețului de cumpărare (5.600.000*19%)
- T.V.A aferența cheltuielilor de transport (400.000*19%) 76.000 lei
Se înregistrează operațiile privind:
a. intrarea in gestiune a materiilor prime:
% = 401 Furnizori 6.664.000 lei
302 Materii prime 5.000.000 lei
308 Diferențe de preț 600.000 lei
la materii prime și materiale
4426 T.V.A deductibil 1.064.000 lei

b. contabilizarea cheltuielilor de transport:


% = 542 476.000 lei
308 Avansuri de trezorerie 600.000 lei
Diferențe de preț la materii
prime și materiale

2. Se reflectă în contabilitate totalul jurnalului de ieșiri din gestiune privind materiile prime

13
consumate în cursul perioadei de gestiune în valoare de 2.000.000 lei și totodata se repartizează
diferențele nefavorabile de pret aferente, stabilite pe baza de coeficient mediu (7%) în suma de
140.000 lei:

601 = % 2.140.000 lei


Cheltuieli cu materii prime 301 2.000.000 lei
Materii prime
308 140.000 lei
Diferențele de preț la
materii prime si materiale
3. În perioada de gestiune urmatoare în jurnalul de intrari sunt înscrise materialele auxiliare
aprovizionate referitor la care se cunosc:
- pretul total prestabilit (standard) 3.000.000 lei
- pretul total de cumparare (facturare) 2.600.000 lei
- cheltuielile de transport facturate de furnizor 150.000 lei
- T.V.A. aferenta pretului de cumparare (2.600.000*19%)
- T.V.A aferenta cheltuielilor de transport (150.000*19%) 28.500 lei
Se înregistrează operațiile privind:
a. intrarea în gestiune a materialelor consumabile:
302 = % 3.000.000 lei
Materiale consumabile 401 2.600.000 lei
Furnizori
308 400.000 lei
Diferențe de preț la materii
prime si materiale
b. TVA aferenta prețului total de cumpărare:
4426 = 401 494.000 lei
TVA deductibil Furnizori
c. cheltuieli de trasport și TVA aferenta:
% = 401 178.500 lei
308 Furnizori 150.000 lei
Diferențe de preț la
materii prime si materiale
4426
TVA deductibil
14
2. Pe baza jurnalului și a bonurilor de consum, se înregistreaza ieșirile din gestiunea de
materiale consumabile în valoare de 1.000.000 lei și totodata se repartizează diferențele de preț
în minus (favorabile) stabilite pe baza de coeficient mediu 8% în suma de 80.000 lei:
601 = 302 1.000.000 lei
Cheltuieli cu materiale consumabile Materiale consumabile consumabile
308 = 602 80.000 lei
Diferențe de preț la materii prime Cheltuieli cu materialele consumabile
și materiale
3. Se consideră că la începutul exercițiului curent, costul total efectiv de achizitie aferent
materiilor prime și materialelor consumabile existente în stoc și înscrise în inventarul efectuat la
sfarșitul anului financiar anterior este de 7.000.000 lei și respectiv 5.000.000 lei care se
înregistreaza astfel:
601 = 301 7.000.000 lei
Cheltuieli cu materiale Materii prime
consumabile
602 = 302 5.000.000 lei
Cheltuieli cu materialele Materiale consumabile
consumabile
4. Folosindu-se datele de la operațiile variantei anterioare se înregistreaza materiile prime și
materialele consumabile aprovizionate în cursul exercițiului curent, astfel:
a. aprovizionarea cu materii prime:
% = 401 6.664.000 lei
601 Furnizori 5.600.000 lei
Cheltuieli cu materiile prime
4426 1.064.000 lei
TVA deductibil

b. cheltuieli de transport aferente materiilor prime aprovizionate:


% = 542 476.000 lei
601 Avansuri de trezorerie
Cheltuieli cu materiile prime
4426 76.000 lei
TVA deductibil
c. aprovizionarea cu materiale consumabile:
% = 401 3.094.000 lei
15
602 Furnizori
Cheltuieli cu materialele 494.000 lei
consumabile
4426
TVA deductibil
d. cheltuieli de transport-aprovizionare aferente materialelor consumabile aprovizionate:

% = 401 178.500 lei


602 Furnizori
Cheltuieli cu materialele
consumabile
4426 28.500 lei
TVA deductibil
Aceasta operație economică se înregistra odata cu cea anterioara, prin cumularea sumelor.
5. Se înregistreaza predarea cu titlu gratuit de materiale consumabile la costul efectiv total de
184.000 lei (200.000 lei - 16.000 lei):
671 = 602 184.000 lei
Donatii si subvenții acordate Cheltuieli cu materialele consumabile
635 = 4427 34.960 lei
Cheltuieli cu alte impozite, TVA colectata
Taxe si vărsăminte asimilate
6. La sfarșitul exercițiului curent se efectuează inventarierea și se determina costul efectiv total
de achizitie aferent materiilor prime și materialelor consumabile existente în stoc, în valoare
de 6.000.000 lei si respectiv 3.500.000 lei, care se înregistreaza astfel:
301 = 601 6.000.000 lei
Materii prime Cheltuieli cu materiile prime
Si:
302 = 602 3.500.000 lei
Materiale consumabile Cheltuieli cu materiale consumabile
9. Pe baza inventarului efectuat la sfarșitul exercitiului curent, se înregistreaza urmatoarele
conturi economice privind producția în curs de executie:
a. încarcarea în gestiune a costului de productie total, de 6.000.000 lei aferent lucrarilor și
serviciilor aflate în curs de executie:
331 = 711 8.000.000 lei
Produse in curs de executie Venituri din productia stocata
16
b. încarcarea în gestiune a costului de producție total, de 6.000.000 lei aferent lucrărilor și
serviciilor aflate în curs de executie:
332 = 711 6.000.000 lei
Lucrari si servicii in Venituri din productia stocata
curs de executie
c. constituirea provizioanelor pentru deprecierea producției în curs de execuție de 1.200.000
lei:
6814 = 393 1.200.000 lei
Cheltuieli de exploatare Provizioane pentru
privind provizioanele deprecierea productiei
pentru deprecierea in curs de executie
activelor circulante
10. La începutul exercițiului urmator, pe baza notei de contabilitate și a inventerului efectuat
anterior se înregistreaza urmatoarele operații privind producția în curs de executie:
a. scaderea din gestiune a valorii produselor în curs de executie:
711 = 331 8.000.000 lei
Venituri din productia stocata Produse in curs de executie
b. Scaderea din gestiune a valorii lucrărilor și serviciilor aflate în curs de
execuție:
711 = 332 6.000.000 lei
Venituri din productia stocata Lucrari si servicii in curs de execuție

17
CONCLUZII

Contabilitatea stocurilor este considerată una dintre cele mai importante secţiuni ale
contabilităţii deoarece ea priveşte situaţia efectivă a producţiei, în urma ei putându-se stabili
efectiv costurile de producţie ale bunurilor produse, respectiv preţurile de vânzare astfel încât
firma să poată obţine profit.
Stocurile reprezintă investiţii ale întreprinderii indiferent de faptul dacă acestea constituie
un rezultat al întreprinderii sau nu. Ca şi orice altă investiţie, cheltuielile aferente stocurilor,
trebuie să coreleze cu veniturile sau avantajele obţinute de întreprindere. Reprezintă ansamblul
bunurilor şi serviciilor care intevin în cadrul ciclului de exploatare, fie pentru a fi vândute în
aceeaşi stare sau la terminarea procesuluide producţie, fie pentru a fi consumate cu ocazia primei
utilizări.
Stocurile sunt cantitati fizice de materii prime ,materiale consumabile , produse necesare
fiecarui stadiu al ciclului de exploatare ,respectiv aprovizionare ,productie ,desfacere ,pentru a
asigura desfasurarea continua si ritmica a activitatii de exploatare.
În ceea ce priveşte materiile prime, este foarte important de analizat toate ofertele
furnizorilor, deoarece acestea pot diferii atât la preţ, cât şi la calitate. Este foarte important ca
firma să obţina materii prime şi materiale la cele mai bune preţuri şi având o bună calitate. În
contabilitate preţul materiilor prime constituie baza de calculaţie a preţului de producţie.
În ceea ce priveşte produsele pe care firma le obţine, acestea trebuie să fie în conformitate
cucerinţele clienţilor, iar în cazul produselor de patiserie este foarte important modul de
producţie,păstrare şi distribuire a acestora. În contabilitate produsele obţinute sunt reprezentate la
preţul lor de producţie urmând a fi însă vândute la un preţ mai bun pentru a obţine un profit.
Mărfurile sunt ,de asemenea, importante pentru unitate.
Recunoşterea, măsurarea şi evaluarea stocurilor este determinarea valorii la care acestea
vor fi recunoscute în bilanţ şi vor influenţa contul de profit şi pierdere, oferind o altenativă acelor
tratamente contabile care, prin creşterea şi descreşterea valorii stocului, determinate de acestea,
ajustează profiturile în concordanţă cu ceea ce este avantajos pentru conducere.

18
BIBLIOGRAFIE

1. Barbacioru V. – Contabilitatea profundata, Editura SITECH, Craiova ,1996;


2. Constantin Staicu - Contabilitatea financiara, Editura Universitatea Craiova, 2001;
3. Mihai M. – Principiile contabilitatii, Editura Universitatea, Craiova, 1999;
4. Sandu M. – Contabilitatea financiara, Editura ―Scrisul Romanesc‖, Craiova,
1998;
5. Trasca M. – Contabilitatea societatii bancare,Editura SITECH, Craiova 199
6. Ristea M. – Contabilitatea societatii comerciale, volumul I , Editura CECAR,
Bucuresti, 1995;
7. Ristea M. – Contabilitatea societatii comerciale, volumul lI, Editura CECAR,
Bucuresti, 1996;
8. Iacob C. – Contabilitatea de gestiune, Editura Aius, Craiova, 1996;
9. Manolescu M., – Contabilitatea de gestiune, Editura Sidex, Galati, 1994;
Iordache A.
10. Ristea M. - Contabilitatea financiara a întreprinderii,Editura Universitara
2004
11. *** - Legea contabilitatii nr.82/2001 Republicata în 2005,M.Of. nr.
48/2005

19