Sunteți pe pagina 1din 2

Teme referate seminar

Studiul avansat al educaţiei în comunitate

PREZENŢA LA SEMINARII ESTE OBLIGATORIE!

Organizaţi în perechi, elaboraţi un referat de 4-5 pagini pe o temă de mai jos, la alegere şi apoi în
cadrul seminarului susţineţi referatul în faţa colegilor de an, utilizând o metodă didactică interactivă.

Referatul şi susţinerea se vor nota. Nota contează în proporţie de 50% din media finală. Studenţii care
nu susţin referatul nu au acces la examenul din sesiunea normală.

1. Caracteristicile unei comunităţi dezvoltate

2. Modele ale dezvoltării comunitare

3. Factorii dezvoltării comunitare

4. Analiza nevoilor comunităţii

5. Modalităţi de mobilizare a comunităţii

6. Tehnici de comunicare eficientă în comunitate

7. Dezvoltarea şcolii către o şcoală comunitară

8. Participarea democratică a elevilor la viaţa şcolii

9. Metode participative în elaborarea politicilor locale. Studii de caz

10. Modele de bună practică în relaţia familie - şcoală - comunitate. Studii de caz

11. Modalităţi de identificare a reţelelor parteneriale locale

12. Scrierea proiectelor destinate iniţierii de parteneriate educaţionale.

Bibliografie recomandată:

1. *** Legea educaţiei naţionale, publicată în MO Nr. 18/10.I.2011

2. Bauman, Zigmunt – Comunitatea Căutarea siguranŃei într-o lume nesigură – Editura Antet,
Bucureşti, 2001

3. Fred M. Cox, John L. Erlich, Jack Rothman, John E, Tropman – Strategies of Community Organization

4. Fred M. Cox, John L. Erlich, Jack Rothman, John E, Tropman – Tachtics and techniques of
Community Practice – F. E. PEACOCK PUBLISHERS, INC., Ilasca, Illinois, 1989
5. Iosifescu, Şerban – Managementul în contextual descentralizării în Patru exerciţii de politică
educaţională, Editura Educaţia 2000+, Humanitas Educaţional, Colecţia Politici Educaţionale, Bucureşti,
2006

6. Iosifescu, Şerban (coord.) - Management educaţional pentru instituţiile de învăţământ, Bucureşti,


ISE - MEC, 2001

7. Rădulescu Eleonora, Tîrcă Anca – „Şcoală şi comunitate Ghid pentru profesori”, Colecţia educaţia
2000+, editura Humanitas Educaţional, Bucureşti 2002

8. Sandu, Dumitru - Dezvoltare comunitară Cercetare Practică Ideologie, Editura Polirom, Iaşi, 2005 9.
Stăiculescu Camelia – „Managementul parteneriatului şcoală – comunitate” în Managementul
grupului educat, Editura ASE, Bucureşti, 2006

10. Stăiculescu Camelia – „Managementul parteneriatului şcoală – organizaţii neguvernamentale”, în


Studia Universitatis, nr. 5/2008, Seria Ştiinţe ale educaţiei, Universitatea de Stat din Moldova,
Chişinău

11. Stăiculescu Camelia, Adriana Rasnoveanu – „Influența dezvoltării comunitare asupra instituției
scolare”, în „Stabilitate și securitate regională, Secţiunea

11 – Management și educaţie, subsecţiunea management educaţional”, Editura Universităţii


Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2009

12. Voiculescu, Florea - Analiza resurse – nevoi şi managementul strategic în învăŃământ, Editura
Aramis, 2004

13. Zani, Bruna; Palmonari Augusto (coordonatori) - Manual de psihologia comunităţii, Editura
Polirom, Iaşi, 2003

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001234/123483e.pdf

http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001833/183364e.pdf

http://www.sedl.org/pubs/catalog/items/fam33.html

http://www.cnfp.ro/Downloads/Documents/Parteneriate-locale.pdf