Sunteți pe pagina 1din 9

Dosarul nr.

12-4-25619-23042018 (4-237/18)

HOTĂRÎRE

În numele Legii

24 octombrie 2018 municipiul Chişinău

Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani),

instanţa compusă din:

Preşedintele şedinţei, judecătorul Irina Păduraru

Grefier Ecaterina Cecati și Nicoleta Gîdilica

Cu participarea:

- Reprezentantului agentului constatator –Centrul Național pentru Protecția Datelor cu


Caracter Personal a RM- Petru Istrati, Victor Rotaru

În lipsa:

- Persoanei în privința căreia a fost pornită cauza contravențională - XXXXXXXXX

a examinat, în sediul instanţei, în şedinţa de judecată publică cauza contravenţională


privindu-l pe:
XXXXXXXXX, a.n. 18 martie 1971, IDNP
XXXXXXXXX, domiciliat or. Soroca, str. Luceafărul
nr. 11 ap. 51, angajat în funcția de primar al or.
Soroca,

- învinuit de comiterea contravenţiei prevăzută de art. 74 1 alin. (4) și alin. (3) Codul
Contravenţional al RM,-

a constatat:

La data de 23 aprilie 2018, în Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani) a parvenit spre examinare
cauza contravențională în privința lui XXXXXXXXX, învinuit de agentul constatator în comiterea
contravenției prevăzute de art. 741 alin. (4) și alin. (3) Cod contravențional a RM.

Astfel, la data de 19 aprilie 2018, de către agentul constatator Rusnac Rodion- controlor de stat al
Direcției conformitate a Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal a RM, a
fost întocmit procesul-verbal cu privire la contravenţie nr. 02-11/195/17-027, pe faptul că Primarul
mun. Soroca, dl. XXXXXXXXX- persoană cu funcţie de răspundere, la 03 noiembrie 2017, a admis
dezvăluirea, pe pagina de „Facebook.com” a Primăriei mun. Soroca, a unei înregistrări video,
efectuată de către cet. Cojocari Natalia, reprezentant al Primăriei mun. Soroca, ce consemnează
date cu caracter personal, vizînd cet. Melnic Olga şi fiica ei minoră, fără consimţămîntul
acesteia, contrar prevederilor art. 4. (1) lit. a) - c) şi art. 5 ale Legii privind protecţia datelor
cu caracter personal.

Primarul mun. Soroca, XXXXXXXXX- persoană cu funcţie de răspundere, la 03 noiembrie 2017 a


admis dezvăluirea, pe pagina de „Facebook.com” a Primăriei mun. Soroca, a unei înregistrări video,
efectuată de către cet. Cojocari Natalia, reprezentant al Primăriei mun. Soroca, ce consemnează
date cu caracter personal, v izînd pe cet. Melnic Olga şi fiica ei minoră, încâlcind dreptul la
informare şi opoziţie, mamlestul de aceasta în secvenţele înregistrării video, contrar art. 12 şi art.16
alin. (1) din Legea privind protecţia datelor cu caracter personal.

În ședința de judecată, reprezentantul agentului constatator Centrul Național pentru Protecția


Datelor cu Caracter Personal a RM, Petru Istrati a susținut integral procesul-verbal contravențional
solicitând aplicarea unei sancțiuni.

Persoana în privința căreia a fost pornită cauza contravențională XXXXXXXXX fiind legal informat
prin intermediul avizului de recepţie (f.d. 55) despre data şi ora examinării cauzei, în şedinţa de
judecată nu s-a prezentat. Instanţa de judecată cu referire la prevederile art. 455 din CC a apreciat
posibilă examinarea cauzei contravenţionale în lipsa celor absenţi.

Audiind participantul la proces prezent, studiind materiale cauzei, instanţa de judecată consideră
vinovăţia persoanei în privința căreia a fost pornită cauza contravențională XXXXXXXXX, în cele
imputate ca fiind pe deplin dovedită prin probele anexate la materialele cauzei din următoarele
considerente.

Conform art. 458 Cod contravențional a RM: examinând cauza contravenţională, instanţa de
judecată este obligată să determine: caracterul veridic al contravenţiei imputate; existenţa cauzelor
care înlătură caracterul contravenţional al faptei; vinovăţia persoanei în a cărei privinţă a fost pornit
procesul contravenţional; existenţa circumstanţelor atenuante şi/sau agravante; necesitatea
sancţionării şi, după caz, caracterul sancţiunii contravenţionale; alte aspecte importante pentru
soluţionarea justă a cauzei.

Potrivit art. 4234 Cod contravențional a RM, contravenţiile prevăzute la art. 741–743 se constată
de Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal. Sânt în drept să constate
contravenţii şi să încheie procese-verbale directorul, directorul adjunct şi personalul abilitat cu
funcţii de control al Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal.
Procesele-verbale cu privire la contravenţii se remit spre examinare în fond instanţei de judecată
competente.

Conform art. 741 alin. (3) Cod contravențional a RM, încălcarea drepturilor subiectului datelor cu
caracter personal de a fi informat, de acces la datele cu caracter personal, de intervenţie asupra
datelor cu caracter personal, de opoziţie şi de a nu fi supus unei decizii individuale.

Conform art. 741 alin. (4) Cod contravențional a RM, încălcarea regulilor de stocare şi utilizare a
datelor cu caracter personal.

Instanța de judecată constată că, deși contravenientul nu a recunoscut vinovăția în comiterea


contravențiilor imputate, vinovăția contravenientului XXXXXXXXX în comiterea contravențiilor
prevăzute de 741 alin. (3) și alin. (4) Cod contravențional a RM, se mai probează prin probele care se
conţin în materialele cauzei contravenţionale şi anume:

- procesul-verbal cu privire la contravenție prin care s-a constat că la data de 19 aprilie 2018, de
către agentul constatator Rusnac Rodion- controlor de stat al Direcției conformitate a Centrului
Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal a RM, a fost întocmit procesul-verbal cu
privire la contravenţie nr. 02-11/195/17-027, pe faptul că Primarul mun. Soroca, dl. XXXXXXXXX-
persoană cu funcţie de răspundere, la 03 noiembrie 2017, a admis dezvăluirea, pe pagina de
„Facebook.com” a Primăriei mun. Soroca, a unei înregistrări video, efectuată de către cet. Cojocari
Natalia, reprezentant al Primăriei mun. Soroca, ce consemnează date cu caracter personal, vizând
cet. Melnic Olga şi fiica ei minoră, fără consimţămîntul acesteia, contrar prevederilor art. 4. (1) lit. a)
- c) şi art. 5 ale Legii privind protecţia datelor cu caracter personal.

Primarul mun. Soroca, dl. XXXXXXXXX- persoană cu funcţie de răspundere, la 03 noiembrie 2017
a admis dezvăluirea, pe pagina de „Facebook.com” a Primăriei mun. Soroca, a unei înregistrări video,
efectuată de către cet. Cojocari Natalia. reprezentant al Primăriei mun. Soroca, ce consemnează
date cu caracter personal, v izînd pe cet. Melnic Olga şi fiica ei minoră, încâlcind dreptul la
informare şi opoziţie, mamlestul de aceasta în secvenţele înregistrării video, contrar art. 12 şi art.16
alin. (1) din Legea privind protecţia datelor cu caracter personal. (f.d. 5);

- scrisoarea Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal a RM cu nr.


02.1-13/732 din 02 aprilie 2018 prin care XXXXXXXXX a fost citat pentru data de 19 aprilie 2018 ora
14.00 (f.d. 7), copia avizului de recepție (f.d. 8);

- scrisoarea Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal a RM cu nr.


02.1-13/701 din 29 martie 2018 prin care XXXXXXXXX a fost citat pentru data de 19 aprilie 2018 ora
14.00 (f.d. 9), copia avizului de recepție (f.d. 10);

- scrisoarea Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal a RM cu nr.


04-14/24 din 19 ianuarie 2018 prin care lui XXXXXXXXX a fost expediat materialul privind
examinarea plângerii (f.d. 11) copia avizului de recepție (f.d. 12);

- decizia Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal a RM cu nr. 19 din 19
ianuarie 2018 prin care a fost dispus de a constata faptul încălcării de către Primăria mun. Soroca a
prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) - c), art. 5, art. 12 şi art. 16 alin. (1) din Legea privind protecţia
datelor cu caracter personal, la prelucrarea datelor cu caracter personal ce o vizează pe cet. Melnic
Olga şi fiica ei minoră, în circumstanţele descrise în prezenta decizie. Ştergerea şi distrugerea
imediată, de către Primăria mun. Soroca, a tuturor categoriilor de date cu caracter personal ce o
vizează pe Melnic Olga şi fiica ei minoră din reţeaua Facebook. Informarea în scris a Centrului
Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal despre acţiunile întreprinse în vederea
executării pct. 2 al prezentei Decizii, în termen de 05 zile de la recepţionarea ei. (f.d. 15-20);

- scrisoarea Consiliului Municipal Soroca nr. 02/1-45/1241 din 29 decembrie 2017 adresată
Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal a RM prin care se comunică că
într-adevăr pe pagina Faccebook a fost amplasată o înregistrare video în care sunt filmate două
tinere împreună cu un copil care mâncau seminţe de răsărită şi aruncau cojile pe jos şi în aşa mod
făceau murdărie într-un loc public.

Pe lângă ele a mers primarul municipiului Soroca, le-a făcut observaţie, însă fără nici un rezultat.
Le-au făcut observaţii mai multe persoane însă ele continuau în mod batjocoritor să mănânce mai
departe răsărită şi să arunce cojile jos, cu toate că nu era nici o problemă să arunce cojile într-o
pungă sau altceva, însă nu, ele trebuiau să dovedească tuturor că pe dânsele nu le afectează părerea
altora în ceia ce priveşte, că noi toţi trebuie să păzim curăţenia în locurile publice. Persoanele date
aşa şi n-au înţeles vechea zicală „E curat nu acolo unde se face curăţenie, dar acolo unde se
păstrează curăţenia”. Ce să le faci, dacă le lipsesc cei 7 ani de acasă.

Despre faptul că persoanele date erau Melnic Olea şi Ciuntu Ana, Primăria Soroca a aflat din
scrisoarea Centrului. Primăria n-a afişat numele şi prenumele persoanelor date fiindcă nu le-a ştiut,
pur şi simplu a postat cadrele date să fie apreciate acţiunile lor de către locuitorii oraşului.

Consideră că în acţiunile lui Cojocari Natalia nu este nici o încălcare a legislaţiei în vigoare ci este
o acţiune civică a unui cetăţean onest al Republicii Moldova. (f.d. 21)

- scrisoarea Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal a RM cu nr.


04-14/2060 din 14 decembrie 2018 adresată Melnic Olga prin care se informează că pretinsul fapt
de prelucrare ilegală a datelor cu caracter personal care o vizează, prin plasarea pe pagina de
Facebook a primăriei Soroca a unei înregistrări video în care a fost dezvăluită, în lipsa
consimțământului, imaginea sa.Avînd în vedere faptul că, examinarea pretinsului fapt de încălcare a
principiilor de protecţie a datelor cu caracter personal a căpătat un caracter îndelungat, inclusiv
CNPDCP nu a acumulat tot materialul probatoriu necesar în vederea emiterii unei poziţii obiective
pe marginea subiectului abordat în plîngere, termenul de examinare a acesteia a fost prelungit,
despre rezultatele căreia Veţi fi informată suplimentar (f.d. 22), copia avizului de recepție (f.d. 23);

- scrisoarea Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal a RM cu nr.


04-14/1902 din 25 noiembrie 2018 adresată Primăriei municipiului Soroca prin care se solicită
prezentarea, în termen de 10 zile în adresa CNPDCP a informaţiei si a materialelor relevante cazului,
în special: informaţii referitoare la originea, scopul şi temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter
personal ale cet. Melnic Olga; care este rolul reprezentantului primăriei - Cojocaru Natalia, la care
face referire petiţionara în plîngerea sa, în situaţia creată; a fost sau nu realizat dreptul de opoziţie
în conformitate cu art. 16 din Legea privind protecţia datelor cu caracter personal din partea cet.
Melnic Olga în raport cu Primăria mun. Soroca; informaţii cu privire la identitatea persoanei care a
efectuat şi a plasat înregistrarea video (conform celor invocate de petiţionară persoana în cauză a
fost identificată); probarea interesului public pentru difuzarea categoriilor de date cu caracter
personal ale cet. Melnic Olga vizate în filmuleţ sau asupra faptelor în care aceasta a fost implicată,
care ar oferi Primăriei mun. Soroca o justificare suficientă pentru ingerinţa în viaţa privată a
subiectului de date cu caracter personal. (f.d. 24) copia avizului de recepție (f.d. 26);

- Cerere Melnic Olga (f.d. 27);

- imagini fotă (f.d. 28);

- anexă CD care conține înregistrarea video (f.d. 29);

Astfel, acţiunile lui XXXXXXXXX au fost corect încadrate în temeiul:

- art.741 alin. (3) Cod contravențional a RM după semnele: încălcarea drepturilor subiectului
datelor cu caracter personal de a fi informat, de acces la datele cu caracter personal, de intervenţie
asupra datelor cu caracter personal, de opoziţie şi de a nu fi supus unei decizii individuale;

- art.741 alin. (4) după semnele: încălcarea regulilor utilizare a datelor cu caracter personal;

încadrare pe care instanța o constată și o menține.

Instanţa de judecată reţine că potrivit art.458 alin.(1) Cod contravenţional, examinând cauza
contravenţională, instanţa de judecată este obligată să determine: a) caracterul veridic al
contravenţiei imputate; b) existenţa cauzelor care înlătură caracterul contravenţional al faptei;
c)vinovăţia persoanei în a cărei privinţă a fost pornit procesul contravenţional; d) existenţa
circumstanţelor atenuante şi/sau agravante; e)necesitatea sancţionării şi, după caz, caracterul
sancţiunii contravenţionale; f) alte aspecte importante pentru soluţionarea justă a cauzei.
În conformitate cu art.4 alin.(1) lit. a) şi c) din Legea privind protecţia datelor cu caracter
personal nr.133 din XXXXXXXXX, datele cu caracter personal care fac obiectul prelucrării trebuie să
fie: a) prelucrate în mod corect şi conform prevederilor legii; b) colectate în scopuri determinate,
explicite şi legitime, iar ulterior să nu fie prelucrate într-un mod incompatibil cu aceste scopuri.
Prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal în scopuri statistice, de cercetare istorică sau
ştiinţifică nu este considerată incompatibilă cu scopul colectării dacă se efectuează cu respectarea
prevederilor prezentei legi, inclusiv privind notificarea către Centrul Naţional pentru Protecţia
Datelor cu Caracter Personal, şi cu respectarea garanţiilor privind prelucrarea datelor cu caracter
personal, prevăzute de normele ce reglementează activitatea statistică, cercetarea istorică şi cea
ştiinţifică; c) adecvate, pertinente şi neexcesive în ceea ce priveşte scopul pentru care sânt colectate
şi/sau prelucrate ulterior;

Potrivit art.5 din Legea privind protecţia datelor cu caracter personal nr.133 din XXXXXXXXX, (1)
Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează cu consimțământul subiectului datelor cu
caracter personal. (2) Consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi
retras în orice moment de către subiectul datelor cu caracter personal. Retragerea
consimțământului nu poate avea efect retroactiv. (3) În cazul incapacităţii de exerciţiu sau al
capacităţii de exerciţiu limitate a subiectului datelor cu caracter personal, consimțământul privind
prelucrarea datelor cu caracter personal se acordă, în formă scrisă, de către reprezentantul lui legal.
(4) În cazul decesului subiectului datelor cu caracter personal, consimțământul privind prelucrarea
datelor sale se acordă, în formă scrisă, de către succesorii acestuia, dacă un astfel de consimțământ
nu a fost dat de subiectul datelor cu caracter personal în timpul vieţii. (5) Consimțământul
subiectului datelor cu caracter personal nu este cerut în cazurile în care prelucrarea este necesară
pentru:

a) executarea unui contract la care subiectul datelor cu caracter personal este parte sau pentru
luarea unor măsuri înaintea încheierii contractului, la cererea acestuia;

b) îndeplinirea unei obligaţii care îi revine operatorului conform legii;

c) protejarea vieţii, integrităţii fizice sau a sănătăţii subiectului datelor cu caracter personal;

d) executarea sarcinilor de interes public sau care rezultă din exercitarea prerogativelor de
autoritate publică cu care este învestit operatorul sau terţul căruia îi sînt dezvăluite datele cu
caracter personal;

e) realizarea unui interes legitim al operatorului sau al terţului căruia îi sînt dezvăluite datele cu
caracter personal, cu condiţia ca acest interes să nu prejudicieze interesele sau drepturile şi
libertăţile fundamentale ale subiectului datelor cu caracter personal;

f) scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică, cu condiţia ca datele cu caracter personal
să rămână anonime pe toată durata prelucrării.

În conformitate cu art.12 din acelaşi act normative, (1) În cazul în care datele cu caracter
personal sânt colectate direct de la subiectul datelor, operatorul sau persoana împuternicită de către
operator este obligată să-i furnizeze următoarele informaţii, exceptând cazul în care acesta deţine
deja informaţiile respective:

1) identitatea operatorului sau, după caz, a persoanei împuternicite de către operator;

2) scopul prelucrării datelor colectate;

3) informaţii suplimentare, precum:


a) destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal;

b) existenţa drepturilor de acces la date, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi


condiţiile în care acestea pot fi exercitate;

c) dacă răspunsurile la întrebările cu ajutorul cărora se colectează datele sânt obligatorii sau
voluntare, precum şi consecinţele posibile ale refuzului de a răspunde.

(2) În cazul în care datele cu caracter personal nu sânt colectate direct de la subiectul datelor,
operatorul sau persoana împuternicită de către operator este obligată ca, în momentul colectării
datelor sau, dacă se intenţionează dezvăluirea acestora către terţi, cel mai târziu în momentul primei
dezvăluiri, să furnizeze subiectului datelor cu caracter personal informaţia privind categoriile de
date care urmează a fi colectate sau dezvăluite, precum şi informaţiile indicate la alin.(1), cu
excepţia pct.3) lit.c).

(3) Prevederile alin.(2) nu se aplică în cazul în care:

a) subiectul datelor cu caracter personal deţine informaţiile respective;

b) prelucrarea datelor cu caracter personal se face în scopuri statistice, de cercetare istorică sau
ştiinţifică;

c) furnizarea informaţiilor este imposibilă sau implică un efort disproporţionat faţă de interesul
legitim care ar putea fi lezat;

d) înregistrarea sau dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută în mod expres de
legislaţie.

Iar potrivit art. 16 din Legea sus citată (1) Subiectul datelor cu caracter personal are dreptul de a
se opune în orice moment, în mod gratuit, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa
particulară, ca datele cu caracter personal care îl vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu
excepţia cazurilor în care legea stabileşte altfel. Dacă opoziţia este justificată, prelucrarea efectuată
de operator nu mai poate viza aceste date. (2) Subiectul datelor cu caracter personal are dreptul de
a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care îl vizează să fie
prelucrate pentru prospectare comercială. Operatorul sau persoana împuternicită de către operator
este obligată să informeze subiectul despre dreptul de a se opune unei astfel de lucrări înaintea
dezvăluirii către terţi a datelor sale cu caracter personal.

În corespundere cu norma cuprinsă în art. 741 alin. (3) Cod contravenţional Încălcarea drepturilor
subiectului datelor cu caracter personal de a fi informat, de acces la datele cu caracter personal, de
intervenţie asupra datelor cu caracter personal, de opoziţie şi de a nu fi supus unei decizii
individuale, se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei
fizice, cu amendă de la 90 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de
răspundere, cu amendă de la 120 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau
fără privarea, în toate cazurile, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3
luni la un an.

Iar potrivit art. 741 alin. (4) Cod contravenţional încălcarea regulilor de stocare şi utilizare a
datelor cu caracter personal, se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale
aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 90 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu
funcţie de răspundere, cu amendă de la 120 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei
juridice cu sau fără privarea, în toate cazurile, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un
termen de la 3 luni la un an.
Instanţa de judecată reţine că Primarul mun. Soroca, dl. XXXXXXXXX deținând calitatea de
persoană cu funcţie de răspundere, la 03 noiembrie 2017, a admis dezvăluirea, pe pagina de
„Facebook.com” a Primăriei mun. Soroca, a unei înregistrări video, efectuată de către cet. Cojocari
Natalia, reprezentant al Primăriei mun. Soroca, ce consemnează date cu caracter personal, vizând
cet. Melnic Olga şi fiica ei minoră, fără consimțământul acesteia.

Instanța de judecată atenționează că acțiunile sus constate contravin prevederilor art. 4. (1) lit. a)
- c) şi art. 5 ale Legii privind protecţia datelor cu caracter personal.

Subsecvent, instanța mai reține că Primarul mun. Soroca, dl. XXXXXXXXX- persoană cu funcţie de
răspundere, la 03 noiembrie 2017 a admis dezvăluirea, pe pagina de „Facebook.com” a Primăriei
mun. Soroca, a unei înregistrări video, efectuată de către cet. Cojocari Natalia. reprezentant al
Primăriei mun. Soroca, ce consemnează date cu caracter personal, vizând pe cet. Melnic Olga şi fiica
ei minoră.

Astfel, prin acțiunile date Primarul mun. Soroca, dl. XXXXXXXXX, care este persoană cu funcţie
de răspundere, a încălcat dreptul la informare şi opoziţie, manifestat de aceasta în secvenţele
înregistrării video, contrar art. 12 şi art.16 alin. (1) din Legea privind protecţia datelor cu caracter
personal.

În temeiul celor menţionate, instanţa de judecată consideră integral dovedită vinovăţia lui
XXXXXXXXX şi acţiunile acestuia urmează să fie încadrate juridic în baza art. 741 alin. (3) și alin. (4)
Cod contravențional al RM, urmând ca XXXXXXXXX, să fie atras la răspundere contravenţională
pentru comiterea contravenţiilor stabilite de art. 741 alin. (3) și alin. (4) Cod contravenţional.

Temeiuri de liberare a cet. XXXXXXXXX de răspundere contravenţională în speţă nu au fost


identificate.

Reieşind din circumstanţele cauzei, şi ţinând cont de scopul sancţiunii contravenţionale de


reeducare şi corectare a persoanei care a săvârşit contravenţie, instanţa de judecată va stabili
contravenientului sancţiune contravenţională sub formă de amendă, în limitele stabilite de legiuitor.

În conformitate cu prevederile art. 44 alin.(2) Cod contravenţional, dacă persoana este declarată
vinovată de către instanţa de judecată de săvârşirea a două sau mai multor contravenţii, se aplică
sancţiune pentru fiecare contravenţie în parte, stabilindu-se definitiv sancţiunea pentru concurs de
contravenţii prin absorbţia sancţiunii mai uşoare de sancţiunea mai gravă ori prin cumulul
sancţiunilor aplicate în limitele stabilite de articolul care prevede sancţiunea mai gravă.

Reieşind din cele menţionate, ținând cont de faptul că persoana în privința căruia a fost întocmit
procesul contravențional este persoană cu funcție de răspundere, instanţa de judecată stabileşte
persoanei în privința căruia a fost pornită cauza contravențională sancţiune contravenţională pentru
comiterea faptei prevăzute de art.741 alin.(3) Cod Contravenţional sancţiune contravenţională în
formă de amendă în mărime de 90 unităţi convenţionale (90 u.c. *50 lei -4500 lei), ce constituie 4500
(patru mii cinci sute) lei, în contul statului fără privarea de dreptul de a desfăşura activităţi legate
de prelucrarea datelor cu caracter personal, pentru comiterea contravenţiei stabilite de art. 741
alin.(4) Cod Contravenţional o sancţiune contravenţională în formă de amendă în mărime de 90
unităţi convenţionale (90 u.c. *50 lei -4500 lei), ce constituie 4500 (patru mii cinci sute), în contul
statului fără privarea de dreptul de a desfăşura activităţi legate de prelucrarea datelor cu caracter
personal.

În această ordine de idei, conform art. 44 alin. (2) CC se stabileşte cet. XXXXXXXXX născut la 19
martie 1971, domiciliat în or. Soroca, str. Luceafărului nr. 11, ap. 51, prin cumul al sancţiunilor
aplicate o sancţiune definitivă pentru săvârșirea prin concurs a contravenţiilor art. 741 alin. (3) și
alin. (4) amenda în mărime de 180 UC, ce constituie 9000 (nouă mii) lei, în beneficiul statului, fără
privarea de dreptul de a desfăşura activităţi legate de prelucrarea datelor cu caracter personal.

Se explică lui: XXXXXXXXX născut la 19 martie 1971, că conform art.34 (3) Codul
Contravenţional al RM „Contravenientul este în drept să achite jumătate din amenda stabilită dacă
o plăteşte în cel mult 72 de ore din momentul aducerii la cunoştinţă a actului cu privire la stabilirea
amenzii. În acest caz, se consideră că sancţiunea amenzii este executată integral”. Dacă persoana
fizică nu va plăti amenda în decursul a 30 de zile de la data stabilirii ei, instanţa de judecată o poate
înlocui, după caz, cu: a) amendă în mărime dublă, care însă nu poate depăşi limita maximă a
sancţiunii cu amenda prevăzută de norma materială contravenţională sau de prezentul articol; b)
privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an; c) muncă
neremunerată în folosul comunităţii, calculându-se o oră de muncă pentru o unitate convenţională,
durata muncii fiind de cel mult 60 de ore; d) arest contravenţional, calculându-se o zi de arest pentru
2 unităţi convenţionale, durata arestului fiind de cel mult 30 de zile.

Reieșind din cele menționate, instanța de judecată atenționează că, vina lui XXXXXXXXX născut la
19 martie 1971 în comiterea contravențiilor prevăzute de art. 741 alin. (3) și alin. (4) Cod
Contravențional al RM a fost pe deplin stabilită prin prisma probelor cercetate în cadrul ședinței de
judecată, iar la stabilirea sancţiunii, instanţa de judecată a ţinut seama de circumstanțele cauzei,
probele cercetate, corespunzător sancțiunea cu amendă stabilită lui XXXXXXXXX născut la 19 martie
1971 fiind echitabilă și justă, pedeapsa stabilită fiind suficientă pentru a atinge scopul de prevenire
a săvârșirii de noi contravenții atât din partea lui XXXXXXXXX născut la 19 martie 1971 cât şi de alte
persoane, contribuind la reeducarea contravenientului, la formarea unei atitudini pozitive a acestuia
faţă de ordinea de drept, de regulile de convieţuire social şi de principiile morale.

În conformitate cu art.art.26, 30, 385, 395, 441-443, 460-462 Cod Contravenţional al RM, ,
instanţa de judecată –

hotărăşte:

Se recunoaşte vinovat XXXXXXXXX născut la 19 martie 1971 de comiterea contravenţiei


prevăzute de art. 741 alin.(3) și (4) Cod contravențional a RM:

- se aplică în baza art.741 alin.(3) Cod Contravenţional sancţiune contravenţională în formă de


amendă în mărime de 90 unităţi convenţionale (90 u.c. *50 lei -4500 lei), ce constituie 4500 (patru
mii cinci sute), în contul statului fără privarea de dreptul de a desfăşura activităţi legate de
prelucrarea datelor cu caracter personal;

- se aplică în baza art. 741 alin.(4) Cod Contravenţional sancţiune contravenţională în formă de
amendă în mărime de 90 unităţi convenţionale (90 u.c. *50 lei -4500 lei), ce constituie 4500 (patru
mii cinci sute), în contul statului fără privarea de dreptul de a desfăşura activităţi legate de
prelucrarea datelor cu caracter personal.

Conform art. 44 alin. (2) CC se stabileşte cet. XXXXXXXXX născut la 19 martie 1971, domiciliat în
or. Soroca, str. Luceafărului nr. 11, ap. 51, prin cumul al sancţiunilor aplicate o sancţiune definitivă
pentru săvârșirea prin concurs a contravenţiilor art. 741 alin. (3) și alin. (4), amenda în mărime de
180 UC, ce constituie 9000 (nouă mii) lei, în beneficiul statului, fără privarea de dreptul de a
desfăşura activităţi legate de prelucrarea datelor cu caracter personal.

Se explică lui: XXXXXXXXX născut la 19 martie 1971 că conform art.34 (3) Codul Contravenţional
al RM „Contravenientul este în drept să achite jumătate din amenda stabilită dacă o plăteşte în cel
mult 72 de ore din momentul stabilirii ei. În acest caz, se consideră că sancţiunea amenzii este
executată integral”.

Hotărârea poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Chişinău în termen de 15 zile, prin
intermediul Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani).

Preşedintele şedinţei,

Judecător Irina Păduraru